Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0216(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0200/2019

Внесени текстове :

A8-0200/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Приети текстове
PDF 1357kWORD 530k
Петък, 23 октомври 2020 г. - Брюксел
Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
P9_TA(2020)0287A8-0200/2019

Изменения(1), приети от Европейския парламент на 23 октомври 2020 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))(2)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 776 и 847
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват предизвикателствата, целите и насоките за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели включват, inter alia, необходимостта ОСП да бъде в по-голяма степен ориентирана към постигането на резултати, с цел стимулиране на модернизацията и устойчивостта, в това число устойчивостта, свързана с икономическите и социалните аспекти, околната среда и климата, на селското стопанство, горското стопанство и селските райони, и да допринесе за намаляване на свързаната с ЕС административна тежест за бенефициерите.
(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват предизвикателствата, целите и насоките за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели включват, inter alia, необходимостта ОСП да бъде в по-голяма степен ориентирана към постигането на резултати и към пазара, с цел стимулиране на модернизацията и устойчивостта, в това число устойчивостта, свързана с икономическите, социалните, демографските аспекти, околната среда и климата, на селското стопанство, горското стопанство и селските райони, и да допринесе за намаляване на свързаната с ЕС административна тежест за бенефициерите. Новата политика следва също да представлява опростяване за бенефициерите, които следва да получават справедлив доход. За да може ОСП да постигне тези цели, е от изключително значение да се запази същото равнище на финансиране в Многогодишната финансова рамка за периода 2021 –2027, както през периода 2014 – 2020 г.
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)   ОСП продължава да има основна роля за развитието на селските райони на Съюза. Поради това е необходимо да се направи опит за спиране на процеса на отказ от селскостопанска дейност, като се запази силна ОСП, разполагаща с достатъчно средства, за да намали обезлюдяването на селските райони и да продължи да отговаря на очакванията на потребителите в областта на околната среда, продоволствената сигурност и хуманното отношение към животните. С оглед на предизвикателствата, пред които са изправени производителите в Съюза, за да отговорят на новите регулаторни изисквания, и с оглед на по-амбициозните цели в областта на околната среда, в контекста на нестабилността на цените и по-голямото отваряне на границите на Съюза за внос от трети държави е целесъобразно да се запази бюджетът на ОСП най-малкото на равнището от периода 2014 – 2020 г.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б)   С оглед на глобалното измерение на ОСП и последиците от прилагането ѝ Комисията следва да осигури съгласуваност и приемственост с другите външни политики и инструменти на Съюза, по-специално в областта на сътрудничеството за развитие и търговията. Ангажиментът на Съюза за съгласуваност на политиките за развитие изисква да се вземат предвид целите и принципите на развитието при разработването на политиките.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Тъй като е необходимо ОСП да усъвършенства начина, по който реагира на предизвикателствата и възможностите, когато такива се проявят на равнището на Съюза, на международно, национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, ОСП трябва да рационализира управлението си и да постигне по-добри резултати с оглед на целите на ЕС, както и значително да намали бюрокрацията и административната тежест. В модела на ОСП, основан на качеството на изпълнението („модела за осъществяване на политиката“), Съюзът би трябвало да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и основни изисквания, а държавите членки да носят по-голяма отговорност и да се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности. По-голямата субсидиарност би направила възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности, посредством приспособяване на подпомагането, така че то да има максимален принос за постигане на целите на ЕС.
(2)  Тъй като е необходимо ОСП да усъвършенства начина, по който реагира на предизвикателствата и възможностите, когато такива се проявят на равнището на Съюза, на международно, национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, ОСП трябва да рационализира управлението си и да постигне по-добри резултати с оглед на целите на Съюза, както и значително да намали бюрокрацията и административната тежест, по-специално за крайните бенефициери. В модела на ОСП, основан на качеството на изпълнението („модела за осъществяване на политиката“), Съюзът би трябвало да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и основни изисквания, а държавите членки да носят по-голяма отговорност и да се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности, като същевременно гарантират политическата и финансовата сигурност в сектора. По-голямата субсидиарност би направила възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности посредством приспособяване на подпомагането, така че то да има максимален принос за постигане на целите на Съюза. Независимо от това, за да не се изрази тази субсидиарност в повторна национализация на ОСП, настоящият регламент следва да съдържа солиден корпус от правила на Съюза, с цел да се избягват нарушения на конкуренцията и да се осигури недискриминационно третиране на всички земеделски стопани от Съюза на цялата му територия.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Използването на общи определения, установени изцяло на равнището на Съюза, създаде известни затруднения за държавите членки да отговорят на собствените си особености на национално, регионално и местно равнище. Поради това на държавите членки следва да бъде предоставена възможност да установят някои определения в собствените си стратегически планове по ОСП. С цел гарантиране на общи условия на равнопоставеност, трябва обаче да се определи рамка на равнището на Съюза, която да включва необходимите съществени елементи, които трябва да бъдат включени в тези определения („рамкови определения“).
(3)  На държавите членки следва да бъде предоставена възможност да установят някои определения в собствените си стратегически планове по ОСП. С цел гарантиране на общи условия на равнопоставеност трябва обаче да се определи рамка на равнището на Съюза, която да включва необходимите общи елементи, които трябва да бъдат включени в тези определения („рамкови определения“).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  С цел да се гарантира, че Съюзът ще може да спази международните си задължения по отношение на националното подпомагане, както са определени в Споразумението на СТО за селското стопанство, и по-специално, че основното подпомагане на доходите за устойчивост и свързаните с него видове интервенции, продължават да бъдат нотифицирани като подпомагане от „зелената кутия“, което няма или има възможно най-малко нарушаващи търговията последици или отражение върху производството, рамковото определение за „селскостопанска дейност“ следва да обхваща както производството на селскостопански продукти, така и поддържането на земеделската площ. С цел адаптиране към местните условия, държавите членки следва да установят самото определение за селскостопанска дейност в собствените си стратегически планове по ОСП.
(4)  С цел да се гарантира, че Съюзът ще може да спази международните си задължения по отношение на националното подпомагане, както са определени в Споразумението на СТО за селското стопанство, и по-специално, че основното подпомагане на доходите за устойчивост и свързаните с него видове интервенции продължават да бъдат нотифицирани като подпомагане от „зелената кутия“, което няма или има възможно най-малко нарушаващи търговията последици или отражение върху производството, рамковото определение за „селскостопанска дейност“ следва да обхваща както производството на селскостопански продукти, така и поддържането на земеделската площ. С цел адаптиране към местните условия държавите членки следва да установят определението за селскостопанска дейност в собствените си стратегически планове по ОСП в съответствие с общите елементи от рамковото определение на Съюза.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С цел да се запазят основните елементи в рамките на целия ЕС, което ще осигури сравнимост между решенията на държавите членки, без обаче да ограничи държавите членки в постигането на целите на Съюза, следва да се установи рамково определение за „земеделска площ“. Свързаните рамкови определения за „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ следва да бъдат по-общи, за да се позволи на държавите членки да внесат допълнителни уточнения в определенията в зависимост от местните условия. Рамковото определение за „обработваема земя“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да обхванат различните форми на производство, включително агро-лесовъдни системи и обработваеми площи с храсти и дървета и които изискват включването на земи под угар, за да се гарантира необвързаният с производството характер на интервенциите. Рамковото определение за „трайни насаждения“ следва да включва както площи, които действително се използват за производство или не, така и разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация, които трябва да се определят от държавите членки. Рамковото определение за „постоянно затревени площи“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да уточнят допълнителни критерии и да включат видове, различни от трева или други тревни фуражи, подходящи за паша и от които могат да се произвеждат фуражи, независимо дали действително се използват за производство или не.
(5)  С цел да се запазят основните общи елементи в рамките на целия Съюз, което ще осигури сравнимост между решенията на държавите членки и равно третиране на земеделските стопани в Съюза, без обаче да ограничи държавите членки в постигането на целите на Съюза, следва да се установи рамково определение за „земеделска площ“. Свързаните рамкови определения за „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ следва да бъдат по-общи, за да се позволи на държавите членки да внесат допълнителни уточнения в определенията в зависимост от местните условия и традиционните практики. Рамковото определение за „обработваема земя“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да обхванат различните форми на производство, включително агро-лесовъдни системи и обработваеми площи с храсти и дървета и които изискват включването на земи под угар, за да се гарантира необвързаният с производството характер на интервенциите. Рамковото определение за „трайни насаждения“ следва да включва както площи, които действително се използват за производство или не, така и разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация, които трябва да се определят от държавите членки. Рамковото определение за „постоянно затревени площи“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да уточнят допълнителни критерии и да включат видове, различни от трева или други тревни фуражи, подходящи само за паша или не, и от които могат да се произвеждат фуражи, независимо дали действително се използват за производство или не.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)  Акцентът в бъдещето на селското стопанство следва да бъде върху производството на висококачествени храни, защото именно в него се крие конкурентното предимство на Съюза. Стандартите на Съюза следва да бъдат запазени и укрепени, където това е осъществимо, и следва да се предвидят мерки за допълнително увеличаване на дългосрочната производителност и конкурентоспособност на сектора на производството на храни, както и да се въведат нови технологии и по-ефективно използване на ресурсите, като по този начин се укрепва водещата роля на Съюза в света.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  По отношение на площите, използвани за производството на коноп, с цел опазване на общественото здраве и гарантиране на съгласуваността с други правни уредби, използването на сортове конопени семена със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,2% следва да бъде част от определението за хектар, отговарящ на условията за подпомагане.
(8)  По отношение на площите, използвани за производството на коноп, с цел опазване на общественото здраве и гарантиране на съгласуваността с други правни уредби, използването на сортове конопени семена със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,3% следва да бъде част от определението за хектар, отговарящ на условията за подпомагане.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  С оглед на по-нататъшното подобряване на качеството на изпълнението на ОСП, подпомагането на доходите следва да бъде насочено към истинските земеделски стопани. С цел осигуряването на общ подход на равнището на ЕС за такова насочване на подпомагането, следва да бъде установено рамково определение за „истински земеделски стопанин“ с основните елементи. Въз основа на тази рамка държавите членки следва да определят в своите стратегически планове по ОСП кои земеделски стопани не се считат за истински земеделски стопани въз основа на условия, като приходи, вложена работна ръка в стопанството, предмет на дружеството и включване в регистрите. То също така не следва да води до възпрепятстване на подпомагането за земеделски стопани, които извършват разнородна дейност — тези, които извършват стопанска, но и неселскостопански дейности извън стопанството, тъй като техните многобройни дейности често укрепват социално-икономическата структура на селските райони.
(9)  С оглед на по-нататъшното подобряване на качеството на изпълнението на ОСП подпомагането на доходите следва да бъде насочено към активните земеделски стопани. С цел осигуряването на общ подход на равнището на ЕС за такова насочване на подпомагането следва да бъде установено рамково определение за „активен земеделски стопанин“, включващо общите елементи. Не следва да се изключват от подпомагането земеделски стопани, които извършват разнородна дейност — тези, които извършват стопанска, но и неселскостопански дейности извън стопанството, тъй като техните многобройни дейности често укрепват социално-икономическата структура на селските райони. При всички случаи това рамково определение следва да допринася за запазване на модела на семейно селско стопанство, съществуващ в Съюза.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Равенството между жените и мъжете е основен принцип на Съюза и интегрирането на принципа на равенство между половете е важен инструмент за интегрирането на този принцип в ОСП. Поради това следва да се отделя специално внимание на насърчаването на участието на жените в социално-икономическото развитие на селските райони. Ръководените от жени стопанства са по-малки, а работата, извършвана от жените като съпруги на земеделски стопани не винаги е призната и видима, което влияе на тяхната икономическа независимост. Настоящият регламент следва да помогне да се гарантира, че трудът на жените е по-видим, по-добре оценен и взет под внимание в рамките на специфичните цели, които предлагат държавите членки в своите стратегически планове. Равенството между половете, както и принципите за недискриминация следва да бъдат неразделна част от подготовката, изпълнението и оценката на интервенциите по ОСП. Държавите членки следва да укрепват и своя капацитет в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете и при събирането на данни, разбити по полов признак.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  С цел да се осигури съгласуваност между интервенциите под формата на директни плащания и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони при постигане на целта за приемственост между поколенията, на равнището на Съюза следва да се установи рамково определение за „млад земеделски стопанин“, с основните елементи.
(10)  С цел да се осигури съгласуваност между интервенциите под формата на директни плащания и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони при постигане на целта за приемственост между поколенията, на равнището на Съюза следва да се установи рамково определение за „млад земеделски стопанин“ с общи елементи.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)
(10a)   С цел да се осигури съгласуваност между интервенциите под формата на директни плащания и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони при постигане на целта за улесняване на стопанското развитие в селските райони, на равнището на Съюза следва да се установи рамково определение за „нов земеделски стопанин“ с общи елементи.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За да се даде възможност за осъществяване на целите на ОСП, установени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и да се гарантира, че Съюзът адекватно преодолява най-новите предизвикателства пред него, е целесъобразно да се предвиди набор от общи цели, които отразяват насоките, заложени в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Наборът от специфични цели следва да бъде допълнително определен на равнището на Съюза и прилаган от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП. При постигането на баланс във всички измерения на устойчивото развитие, в съответствие с оценката на въздействието, тези специфични цели следва да преобразуват общите цели на ОСП в по-конкретни приоритети и да вземат предвид съответното законодателство на Съюза, по-специално в областта на климата, енергетиката и околната среда.
(11)  За да се преследват целите на ОСП, установени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и да се гарантира, че Съюзът адекватно преодолява най-новите предизвикателства, пред които се изправя, е целесъобразно да се предвиди набор от общи цели, които отразяват насоките, заложени в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Наборът от специфични цели следва да бъде допълнително определен на равнището на Съюза и да бъде следван от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП. При постигането на баланс във всички измерения на устойчивото развитие, в съответствие с оценката на въздействието, тези специфични цели следва да преобразуват общите цели на ОСП в по-конкретни приоритети в областта на икономиката, околната среда и социалната сфера.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Въпреки че в рамките на модела за осъществяване на ОСП Съюзът следва да определи целите на Съюза и видовете интервенции, както и основните изисквания на Съюза, приложими към държавите членки, последните следва да бъдат отговорни за превръщането на рамката на Съюза в условия за получаване на подпомагане, приложими по отношение на бенефициерите. В тази връзка държавите членки следва да действат в съответствие с Хартата на основните права и общите принципи на правото на Съюза и да гарантират, че правната рамка за предоставянето на бенефициерите на подпомагане от Съюза се основава на техните стратегически планове по ОСП и е в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в [хоризонталния регламент за ОСП].
(13)  Въпреки че в рамките на модела за осъществяване на ОСП Съюзът следва да определи целите на Съюза и видовете интервенции, както и общите изисквания на Съюза, приложими към държавите членки, последните следва да бъдат отговорни за превръщането на рамката на Съюза в механизми за получаване на подпомагане, приложими по отношение на бенефициерите. В тази връзка държавите членки следва да действат в съответствие с Хартата на основните права и общите принципи на правото на Съюза и да гарантират, че правната рамка за предоставянето на бенефициерите на подпомагане от Съюза се основава на техните стратегически планове по ОСП и е в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в [хоризонталния регламент за ОСП].
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)
(13a)   При изпълнението на стратегическите планове по ОСП следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС. Държавите членки и Комисията следва да спазват също така задълженията съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство между половете, както и да водят борба с дискриминацията въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) не следва да подкрепят действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация, дискриминация или изключване. Целите на тези фондове следва да се осъществяват от гледна точка на устойчивото развитие и в съответствие с целта, утвърдена от Конвенцията от Орхус и от Съюза, за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и борба с изменението на климата, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като същевременно се прилага принципът „замърсителят плаща“.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Моделът на осъществяване на политиката не следва да води до ситуация, при която съществуват 27 различни национални селскостопански политики, което би застрашило общия дух на ОСП и би довело до нарушения. Той следва да предоставя на държавите членки известна степен на гъвкавост в контекста на солидна обща регулаторна рамка.
Изменения 17 и 779
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в контекста на засилена пазарна ориентация на ОСП експозицията към рисковете на пазара, изменението на климата и свързаните с него все по-чести и сериозни екстремни метеорологични условия, както и санитарните и фитосанитарните кризи, може да доведат до рискове от нестабилност на цените и нарастващ натиск върху доходите. По този начин, въпреки че земеделските стопани носят в крайна сметка отговорност за определяне на собствените си стопански стратегии, следва да се създаде надеждна рамка, за да се осигури подходящо управление на риска. За тази цел държавите членки и земеделските стопани могат да създадат платформа на равнището на Съюза за управление на риска за изграждане на капацитет, за да се предоставят на земеделските стопани подходящи финансови инструменти за инвестиции и достъп до оборотен капитал, обучение, трансфер на знания и консултации.
(15)  Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в контекста на засилена пазарна ориентация на ОСП експозицията към рисковете на пазара, липсата на клаузи за реципрочност в търговските споразумения с трети държави, изменението на климата и свързаните с него все по-чести и сериозни екстремни метеорологични условия, както и санитарните и фитосанитарните кризи, може да доведат до рискове от нестабилност на цените и нарастващ натиск върху доходите. Дисбалансите в хранителната верига, главно в ущърб на първичния сектор, който е най-слабото звено, засягат отрицателно и доходите на производителите. По този начин, въпреки че земеделските стопани носят в крайна сметка отговорност за определяне на собствените си стопански стратегии и за подобряване на устойчивостта на стопанствата си, следва да се създаде надеждна рамка, за да се осигури подходящо управление на риска. За тази цел държавите членки и земеделските стопани могат да създадат платформа на равнището на Съюза за управление на риска за изграждане на капацитет, за да се предоставят на земеделските стопани подходящи финансови инструменти за инвестиции и достъп до оборотен капитал, обучение, трансфер на знания и консултации.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Укрепването на грижите за околната среда и действията за климата и приносът за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда и климата са основен приоритет за бъдещето на селското и горското стопанство на Съюза. Архитектурата на ОСП следва да отразява по-големи амбиции по отношение на тези цели. По модела за осъществяване на политиката действията, предприети за справяне с влошаването на околната среда и изменението на климата, следва да бъдат ориентирани към постигането на резултати, вследствие на което член 11 от ДФЕС следва да се разглежда за тази цел като задължение за постигане на определен резултат.
(16)  Подкрепата и подобряването на опазването на околната среда, биологичното разнообразие и генетичното разнообразие в селскостопанската система, както и действията за климата и приносът за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда и климата, са основен приоритет за бъдещето на градинарството, селското и горското стопанство на Съюза. Архитектурата на ОСП следва да отразява по-големи амбиции по отношение на тези цели, като в същото време отразява по подходящ начин по-голямата тежест и по-големите изисквания за производителите. По модела за осъществяване на политиката действията, предприети за справяне с влошаването на околната среда и изменението на климата, следва да бъдат ориентирани към постигането на резултати, вследствие на което член 11 от ДФЕС следва да се разглежда за тази цел като задължение за постигане на определен резултат.
Тъй като много селски райони в ЕС страдат от структурни проблеми, като например липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на умения, недостатъчни инвестиции за свързаност, инфраструктура и основни услуги, както и отлив на млади хора, от основно значение е да се укрепи социално-икономическата структура на тези райони, в съответствие с Декларацията от Корк 2.0., по-специално посредством създаването на работни места и приемственост между поколенията, като работните места и растежът, заложени от Комисията, достигнат до селските райони, чрез насърчаване на социалното приобщаване, приемствеността между поколенията и развитието на „интелигентни селища“ в селските райони на Европейския съюз. Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, новите вериги на стойността в селските райони в такива области, като възобновяема енергия, нововъзникваща биоикономика, кръгова икономика и екотуризъм, могат да предложат добър потенциал за растеж и заетост в селските райони. В този контекст финансовите инструменти и използването на гаранцията InvestEU могат да играят ключова роля за осигуряване на достъп до финансиране и за укрепване на капацитета за растеж на стопанствата и предприятията. В селските райони са налице възможности за заетост за законно пребиваващи граждани на трети страни, което насърчава тяхната социална и икономическа интеграция в рамките, по-специално, на стратегиите за местно развитие под ръководството на общностите.
Тъй като много селски райони в ЕС страдат от структурни проблеми, като например липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на умения, недостатъчни инвестиции за широколентови мрежи и свързаност, инфраструктура и основни услуги, както и отлив на млади хора, от основно значение е да се укрепи социално-икономическата структура на тези райони, в съответствие с Декларацията от Корк 2.0., по-специално посредством създаването на работни места и приемственост между поколенията, като работните места и растежът, заложени от Комисията, достигнат до селските райони, чрез насърчаване на социалното приобщаване, подпомагането за младите хора, по-голямото участие на жените в икономиката в селските райони, приемствеността между поколенията и развитието на „интелигентни селища“ в селските райони на Европейския съюз. С цел стабилизиране и диверсификация на икономиката в селските райони следва да се подпомага развитието, създаването и запазването на намиращите се там неселскостопански предприятия. Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, новите вериги на стойността в селските райони в такива области, като възобновяема енергия, нововъзникваща биоикономика, кръгова икономика и екотуризъм, могат да предложат добър потенциал за растеж и заетост в селските райони, като същевременно се опазват природните ресурси. В този контекст финансовите инструменти могат да играят ключова роля за осигуряване на достъп до финансиране и за укрепване на капацитета за растеж на стопанствата и предприятията. В селските райони са налице възможности за заетост за законно пребиваващи граждани на трети страни, което насърчава тяхната социална и икономическа интеграция в рамките, по-специално, на стратегиите за местно развитие под ръководството на общностите.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)   С цел осигуряване на социално-икономическата устойчивост на селските райони Комисията следва да проверява дали в техните стратегически планове по ОСП държавите членки осигуряват съгласуваност между прилагането на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и дългосрочния подход за използването на фондовете за развитие на селските райони.
____________________
Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).
Изменение 853
Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)
(16б)   Селското стопанство може да бъде важен двигател за растеж и намаляване на бедността, но секторът изостава в много държави, отчасти защото жените, които допринасят значително за икономиката в селските райони, се сблъскват с ограничения. Държавите членки следва да предприемат ефективни действия в подкрепа на ключовата роля на жените в развитието и опазването на селските райони.
Изменения 20 и 781
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  ОСП следва да продължи да гарантира продоволствена сигурност, което означава достъп до достатъчно количество безвредна и питателна храна по всяко време. Освен това тя следва да помогне за подобряване на отговора от страна на селското стопанство на Съюза на новите обществени потребности в областта на храните и здравето, включително за устойчиво селскостопанско производство, по-здравословно хранене, хранителни отпадъци и хуманно отношение към животните. ОСП би трябвало да продължи да насърчава производството със специфични и ценни характеристики, като в същото време подпомага земеделските стопани активно да адаптират производството си според пазарните сигнали и търсенето на потребителите.
(17)  ОСП следва да продължи да гарантира продоволствена сигурност, което означава достъп до достатъчно количество безвредна, здравословна и питателна храна по всяко време. Освен това тя следва да помогне за подобряване на отговора от страна на селското стопанство на Съюза на новите обществени потребности в областта на храните и здравето, включително за устойчиво селскостопанско производство, по-здравословно хранене, висококачествено производство и разграничаване въз основа на качеството, хранителни отпадъци и хуманно отношение към животните. ОСП би трябвало да продължи да насърчава устойчивото производство със специфични и ценни характеристики, например селскостопански системи с висока природна стойност, като в същото време подпомага земеделските стопани активно да адаптират производството си според пазарните сигнали и търсенето на потребителите.
Изменение 782
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17a)   В съответствие с техния ангажимент по Програмата до 2030 г. и Парижкото споразумение, както и със заключенията от Международната оценка на знанията в областта на селското стопанство, науката и технологиите за развитие и препоръките на специалния докладчик на Организацията на обединените нации за правото на прехрана, Съюзът и неговите държави членки следва да преминат към устойчива европейска продоволствена и селскостопанска система. При този преход усилията трябва да се съсредоточат върху насърчаването на диверсифицирани, устойчиви и гъвкави селскостопански практики, които спомагат за опазването и подобряването на състоянието на природните ресурси, укрепването на екосистемите и адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последствията от него, чрез приспособяване на животновъдното производство към екологично допустимо натоварване, свеждане до минимум на зависимостта от неустойчиви ресурси, включително енергията от изкопаеми горива, и постепенно повишаване на биологичното разнообразие и качеството на почвите.
Изменения 21 и 783
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)   Докато планът за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) разглежда ваксинирането като рентабилна интервенция в областта на общественото здраве за борба с АМР, относително по-високите разходи за диагностициране, антимикробните алтернативи и ваксинирането в сравнение с конвенционалните антибиотици са пречка за увеличаване на процента на ваксинираните животни.
Изменение 784
Предложение за регламент
Съображение 17 в (ново)
(17в)   За да се постигнат екологичните цели на ОСП, но също така да се отговори на изискванията на обществото по отношение на повишената безопасност на храните, следва да се насърчава използването на продукти за наторяване с много ниски нива на тежките метали.
Изменение 1100
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19a)   С цел да се гарантира благосъстоянието на земеделските стопани и техните семейства и като се има предвид, че стресът е основна причина за злополуките в земеделските стопанства, държавите членки обезпечават социалната устойчивост на политиката, като свеждат регулаторната и административната тежест до минимум, създават условията за поддържане от земеделските стопани на здравословно равновесие между професионалния и личния живот и гарантират жизнеспособността на селското стопанство в Съюза.
Изменения 728 и 785
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Въз основа на предишната система за кръстосано спазване, прилагана до 2020 г., системата на новите предварителни условия обвързва пълното получаване на подпомагане по ОСП със спазването от страна на бенефициерите на основните стандарти относно околната среда, изменението на климата, общественото здраве, здравето на животните, здравето на растенията и хуманното отношение към животните. Основните стандарти обхващат в рационализиран вид списък на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). Тези основни стандарти трябва да отчитат по-добре предизвикателствата, свързани с околната среда и климата, и новата екологична архитектура на ОСП, като по този начин отговорят на по-високите амбиции по отношение на околната среда и климата, предвидени от Комисията в нейното съобщение относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ и в многогодишната финансова рамка (МФР). Предварителните условия имат за цел да допринесат за развиването на устойчиво селско стопанство чрез по-добра осведоменост на бенефициерите относно необходимостта от зачитане на тези основни стандарти. Те също така целят да направят ОСП по-близка до очакванията на обществото чрез подобряване на съгласуваността на тази политика с целите относно околната среда, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните. Предварителните условия следва да са неразделна част от екологичната архитектура на ОСП, като част от базовите параметри за по-амбициозни ангажименти в областта на околната среда и климата, и следва да бъдат всеобхватно прилагани в целия Европейски съюз. За земеделските стопани, които не спазват тези изисквания, държавите членки следва да гарантират, че на тях се налагат пропорционални, ефективни и възпиращи санкции в съответствие с [хоризонталния регламент за ОСП].
(21)  Въз основа на предишната система за кръстосано спазване, прилагана до 2020 г., системата на новите предварителни условия обвързва пълното получаване на подпомагане по ОСП със спазването от страна на бенефициерите на основните стандарти относно околната среда, изменението на климата, общественото здраве, приложимите условия на труд и заетост, здравето на животните, здравето на растенията и хуманното отношение към животните. Основните стандарти обхващат в рационализиран вид списък на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС). Тези основни стандарти трябва да отчитат по-добре предизвикателствата, свързани с околната среда и климата, и новата екологична архитектура на ОСП, като по този начин отговорят на по-високите амбиции по отношение на околната среда и климата, предвидени от Комисията в нейното съобщение относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ и в многогодишната финансова рамка (МФР). Освен това е много важно държавите членки да предприемат съответните мерки, за да гарантират, че достъпът на работодателите до директните плащания е обвързан с условията за изпълнение на приложимите условия на труд и заетост и/или задълженията на работодателите, произтичащи от всички съответни колективни трудови договори и от социалното и трудовото законодателство на национално равнище и на равнището на Съюза, наред с другото, във връзка с осведомеността относно условията на заетост, възнагражденията, работното време, здравето и безопасността, жилищното настаняване, равенството между половете, свободното движение на работниците, равното третиране, командироването на работници, условията за престой на граждани на трети държави, работата чрез агенции за временна заетост, социалната закрила и координацията на системите за социална сигурност между държавите членки.
Предварителните условия имат за цел да допринесат за развиването на устойчиво селско стопанство чрез по-добра осведоменост на бенефициерите относно необходимостта от зачитане на тези основни стандарти. Бенефициерите също следва да бъдат подходящо компенсирани, за да постигнат тези стандарти. Те също така целят да направят ОСП по-близка до очакванията на обществото чрез подобряване на съгласуваността на тази политика с целите относно околната среда, трудовите стандарти, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните. Предварителните условия следва да са неразделна част от екологичната и социалната архитектура на ОСП, като част от базовите параметри за по-амбициозни ангажименти в областта на околната среда, социалната сфера и климата, и следва да бъдат всеобхватно прилагани в целия Европейски съюз. За земеделските стопани, които не спазват тези изисквания, държавите членки следва да гарантират, че на тях се налагат пропорционални, ефективни и възпиращи санкции в съответствие с [хоризонталния регламент за ОСП].
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Рамката от стандарти за ДЗЕС има за цел да допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към него, преодоляване на предизвикателствата, свързани с водата, защитата и качеството на почвата и защитата и качеството на биологичното разнообразие. Рамката трябва да бъде подобрена, за да се отчетат по-специално практиките, установени до 2020 г. в рамките на екологизирането на директните плащания, смекчаването на последиците от изменението на климата и необходимостта да се подобри устойчивостта на земеделските стопанства, и по-специално управлението на хранителните вещества. Безспорно е, че доброто земеделско и екологично състояние на земята допринася за постигането на множество цели. С оглед прилагането на рамката държавите членки следва да определят национален стандарт за всеки от стандартите, установени на равнището на Съюза, като се вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите условия в стопанствата, използването на земята, сеинтбооборота, селскостопанските практики и структурата на земеделските стопанства. Държавите членки могат да определят и други национални стандарти, свързани с основните цели, определени в приложение III, с цел да се подобри постигането на резултати по рамката от стандарти за ДЗЕС в областта на околната среда и климата. С цел подобряване на агрономските и екологичните показатели на стопанствата, в рамката от стандарти за ДЗЕС ще бъдат изготвени планове за управление на хранителните вещества, с помощта на специално създаден електронен инструмент за устойчивост на земеделските стопанства, който държавите членки ще предоставят на отделните земеделски стопани. Инструментът следва да предоставя подпомагане при вземането на решения в отделните земеделски стопанства, като се започне от минимални функционални характеристики, свързани с управлението на хранителните вещества. Широка оперативна съвместимост и приспособимост следва да гарантират и възможността за добавяне на други електронни приложения за отделните стопанства и приложения за електронно управление. С цел да се осигури равнопоставеност между земеделските стопани и в целия Съюз, Комисията може да предостави подпомагане на държавите членки при разработването на инструмента, както и с услугите, необходими за съхранение и обработка на данните.
(22)  Рамката от стандарти за ДЗЕС има за цел да допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към него, преодоляване на предизвикателствата, свързани с водата, защитата и качеството на почвата и защитата и качеството на биологичното разнообразие. Рамката трябва да бъде подобрена, за да се отчетат по-специално практиките, установени до 2020 г. в рамките на екологизирането на директните плащания, смекчаването на последиците от изменението на климата и необходимостта да се подобри устойчивостта на земеделските стопанства. Безспорно е, че доброто земеделско и екологично състояние на земята допринася за постигането на множество цели. С оглед прилагането на рамката държавите членки следва да определят национален стандарт за всеки от стандартите, установени на равнището на Съюза, като се вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите условия в стопанствата, агрономските характеристики на различните производства, разликите между едногодишните култури, трайните насаждения и други специализирани производства, използването на земята, сеитбооборота, местните и традиционните селскостопански практики и структурата на земеделските стопанства. Държавите членки могат да определят и еквивалентни практики или схеми за сертифициране с равностойна или по-голяма полза за климата и за околната среда в сравнение с една или няколко от практиките по отношение на ДЗЕС.
Изменение 1127
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22а)  За справяне с намаляването на биологичното разнообразие в целия Съюз е от съществено значение да се гарантират минимално равнище на непроизводствени площи и характеристики при предварителни условия и екосхеми във всички държави членки. В този контекст държавите членки следва да се стремят в своите стратегически планове да осигурят площ от поне 10 % за елементи на ландшафта, благоприятни за биологичното разнообразие. Те следва да включват, наред с другото, буферни ивици, ротационна или неротационна угар, живи плетове, непродуктивни дървета, терасни стени и езера, като всички те допринасят за подобряване на улавянето на въглерода, предотвратяват ерозията и изчерпването на почвата, пречистват въздуха и водата и подпомагат адаптирането към изменението на климата.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  ЗИУ трябва да се приложат изцяло от държавите членки, за да започнат да функционират на равнището на отделните стопанства и да гарантират равно третиране на земеделските стопани. За да се гарантира съгласуваност на правилата, свързани с предварителните условия за повишаване на устойчивостта на политиката, ЗИУ следва да обхващат основното законодателство на Съюза в областта на околната среда, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните, чието прилагане на национално равнище води до конкретни задължения за отделните земеделски стопани, включително задълженията по силата на Директива 92/43/ЕИО11 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12 или Директива 91/676/ЕИО на Съвета13. За да се предприемат последващи действия във връзка със съвместното изявление, направено от Европейския парламент и Съвета и приложено към Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета14, съответните разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 и Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16 се включват като ЗИУ в обхвата на предварителните условия и списъкът със стандартите за ДЗЕС съответно се адаптира.
(23)  ЗИУ трябва да се приложат изцяло от държавите членки, за да започнат да функционират на равнището на отделните стопанства и да гарантират равно третиране на земеделските стопани. За да се гарантира съгласуваност на правилата, свързани с предварителните условия за повишаване на устойчивостта на политиката, ЗИУ следва да обхващат основното законодателство на Съюза в областта на околната среда, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните, чието прилагане на национално равнище води до конкретни задължения за отделните земеделски стопани, включително задълженията по силата на Директива 92/43/ЕИО11 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12 или Директива 91/676/ЕИО на Съвета13. За да се предприемат последващи действия във връзка със съвместното изявление, направено от Европейския парламент и Съвета и приложено към Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета14, съответните разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 (Рамковата директива за водите) и Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16 се включват като ЗИУ в обхвата на предварителните условия и списъкът със стандартите за ДЗЕС съответно се адаптира.
____________________
____________________
11. Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
11. Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
12. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7)
12. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
13. Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1)
13. Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).
14. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).
14. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).
15. Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
15. Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
16. Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).
16. Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  За тази цел държавите членки следва да разработят консултантски услуги в областта на селското стопанство за подобряване на устойчивото управление и общата ефективност на земеделските стопанства и предприятията в селските райони, които покриват икономическите, екологичните и социалните аспекти, както и за определяне на необходимите подобрения по отношение на всички мерки на равнището на отделните земеделски стопанства, предвидени в стратегическите планове по ОСП. Тези консултантски услуги в областта на селското стопанство следва да помогнат на земеделските стопани и на останалите бенефициери на подпомагане по линия на ОСП да се запознаят по-добре с взаимовръзката между управлението на земеделските стопанства и управлението на земите, от една страна, и определени стандарти, изисквания и информация, включително тези в областта на околната среда и климата, от друга страна. Списъкът на последните включва стандарти, приложими или необходими за земеделските стопани и останалите бенефициери по линия на ОСП и установени в стратегическия план по ОСП, както и тези, произтичащи от законодателството в областта на водите, относно устойчивата употреба на пестициди, както и инициативите за борба с антимикробната резистентност и управлението на рисковете. С оглед повишаване качеството и ефективността на консултациите, държавите членки следва да включат в Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) консултанти, за да могат да предоставят актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите.
(24)  За тази цел държавите членки следва да осигурят висококачествени консултантски услуги в областта на селското стопанство за подобряване на устойчивото управление и общата ефективност на земеделските стопанства и предприятията в селските райони, които покриват икономическите, екологичните и социалните аспекти, както и за определяне на необходимите подобрения по отношение на всички мерки на равнището на отделните земеделски стопанства, предвидени в стратегическите планове по ОСП. Тези консултантски услуги в областта на селското стопанство следва да помогнат на земеделските стопани и на останалите бенефициери на подпомагане по линия на ОСП да се запознаят по-добре с взаимовръзката между управлението на земеделските стопанства и управлението на земите, от една страна, и определени стандарти, изисквания и информация, включително тези в областта на околната среда и климата, от друга страна. Списъкът на последните включва стандарти, приложими или необходими за земеделските стопани и останалите бенефициери по линия на ОСП и установени в стратегическия план по ОСП, както и тези, произтичащи от законодателството в областта на водите, относно устойчивата употреба на пестициди, както и инициативите за борба с антимикробната резистентност и управлението на рисковете. С оглед повишаване качеството и ефективността на консултациите, държавите членки следва да включат в Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) консултанти, за да могат да предоставят актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите. Всички инициативи на Съюза за консултантски услуги и системи за иновации следва да бъдат изградени, ако е възможно, на основата на вече съществуващи такива на равнище държава членка.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  В законодателството на Съюза следва да се предвиди, че държавите членки следва да установяват в своите стратегически планове по ОСП каква е минималната площ за получаване на необвързани с производството плащания. Тези изисквания следва да се отнасят до необходимостта да се избегне прекомерната административна тежест, породена от управлението на голям брой плащания на малки суми, и да се гарантира ефективен принос на подпомагането за постигането на целите по ОСП, за които допринасят необвързаните с производството директни плащания. С цел да се гарантира минимално равнище на подпомагане на селскостопанските доходи за всички истински земеделски стопани, както и да се постигне съответствие с целта на Договора за осигуряване на справедлив жизнен стандарт на селскостопанската общност, следва да се установи годишно необвързано с производството и основаващо се на площ плащане, като вида интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“. С цел подобряване на насочеността на подпомагането, сумите на плащанията могат да бъдат диференцирани, по групи територии, въз основа на социално-икономически и/или агрономски условия. С оглед избягването на неблагоприятните последици за доходите на земеделските стопани, държавите членки могат да изберат да прилагат основното подпомагане на доходите за устойчивост въз основа на правата за получаване на плащане. В този случай стойността на правата за получаване на плащане преди всяко по-нататъшно сближаване следва да бъде пропорционална на тяхната стойност, установена в рамките на схемите за основно плащане съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, като се отчитат и плащанията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Държавите членки следва също така да постигнат по-нататъшно сближаване, за да се продължи постепенното отдалечаване от историческите стойности.
(26)  В законодателството на Съюза следва да се предвиди, че държавите членки следва да установяват в своите стратегически планове по ОСП каква е минималната площ за получаване на необвързани с производството плащания. Тези изисквания следва да се отнасят до необходимостта да се избегне прекомерната административна тежест, породена от управлението на голям брой плащания на малки суми, и да се гарантира ефективен принос на подпомагането за постигането на целите по ОСП, за които допринасят необвързаните с производството директни плащания. С цел да се гарантира минимално равнище на подпомагане на селскостопанските доходи за всички активни земеделски стопани, както и да се постигне съответствие с целта на Договора за осигуряване на справедлив жизнен стандарт на селскостопанската общност, следва да се установи годишно необвързано с производството и основаващо се на площ плащане, като вида интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“. С цел подобряване на насочеността на подпомагането, сумите на плащанията могат да бъдат диференцирани, по групи територии, въз основа на социално-икономически, екологични и/или агрономски условия. С оглед избягването на неблагоприятните последици за доходите на земеделските стопани, държавите членки могат да изберат да прилагат основното подпомагане на доходите за устойчивост въз основа на правата за получаване на плащане. В този случай стойността на правата за получаване на плащане преди всяко по-нататъшно сближаване следва да бъде пропорционална на тяхната стойност, установена в рамките на схемите за основно плащане съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, като се отчитат и плащанията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Държавите членки следва също така да постигнат по-нататъшно сближаване, за да се постигне постепенно пълно сближаване до 2026 г.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)
(26a)   Подпомагането на доходите по линия на ОСП има основен принос за стабилността и устойчивостта на множество малки и семейни земеделски стопанства в цяла Европа и въпреки че очакванията от земеделските стопани се увеличават, паричните възнаграждения не се повишават. Общият дял на ОСП в бюджета на Съюза намалява, като същевременно кризите на пазара в сектора и намаляващият брой активни земеделски стопани продължава да заплашва оцеляването на сектора. Моделът на семейно земеделско стопанство следва да бъде защитен като обща цел на ОСП и чрез стратегическите планове на държавите членки, като се отдаде заслуженото на жизненоважната роля, която този модел има в приноса към социалната структура на живота в селските райони и в осигуряването на начин на живот за много жители на селските райони. Семейните земеделски стопанства допринасят за устойчивото производство на храни, опазването на природните ресурси, нуждите от диверсификация и за осигуряването на продоволствена сигурност. Първите земеделски стопани, които ще бъдат подложени на огромното напрежение от глобализацията, ще бъдат тези, които следват модела на малкото семейно земеделско стопанство. Подобна ситуация би била очевиден неуспех в постигането на целите на ОСП и би подкопала основанията за подпомагане по линия на ОСП в бъдеще. Поради това стратегическите планове по ОСП следва да преследват своите конкретни цели, като се придържат към запазването на този модел на земеделско стопанство.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Малките земеделски стопанства продължават да бъдат основен елемент от селското стопанство на Съюза, тъй като те играят жизненоважна роля за подпомагане на заетостта в селските райони и допринасят за териториалното развитие. С цел насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането и намаляване на административната тежест за бенефициерите на малки суми, държавите членки следва да разполагат с възможността да предлагат на малките земеделски стопани възможността да заменят другите директни плащания с предоставянето на кръгла сума, обща за малките земеделски стопани.
(28)  Малките земеделски стопанства продължават да бъдат основен елемент от селското стопанство на Съюза, тъй като те играят жизненоважна роля за подпомагане на заетостта в селските райони и допринасят за териториалното развитие. С цел насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането и намаляване на административната тежест за бенефициерите на малки суми, държавите членки следва да разполагат с възможността да предлагат на малките земеделски стопани възможността да заменят директните плащания с предоставянето на кръгла сума, обща за малките земеделски стопани. С оглед на по-голямо намаляване на административната тежест обаче следва да се разреши на държавите членки първоначално да включват автоматично определени земеделски стопани в опростения режим, като им предлагат възможността да се откажат от него в определен срок. С оглед на принципа на пропорционалност на държавите членки следва да се предостави възможността да установят система с по-малко проверки на обвързаността с условия за малките земеделски стопани, участващи в опростения режим.
Изменения 28 и 791
Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)
(30a)   Биологичното земеделие се развива в много държави членки и има доказани резултати в предоставянето на обществени блага, в услугите за опазване на екосистемите и природните ресурси, в намаляването на вложените суровини, в привличането на млади земеделски стопани, и по-специално на жени, в създаването на работни места, изпробването на нови бизнес модели, удовлетворяването на социалните изисквания и съживяването на селските райони. Въпреки това ръстът на търсенето на биологични продукти продължава да изпреварва ръста на производството. Държавите членки следва да гарантират, че техните стратегически планове по ОСП включват цели за увеличаване на дела на земеделската земя, управлявана съгласно принципите на биологичното земеделие, за да се удовлетвори нарастващото търсене на биологични продукти и да се развие цялата верига за доставка на биологични продукти. Държавите членки следва да могат да финансират преминаването към биологично земеделие и неговото поддържане чрез мерки за развитие на селските райони, чрез екосхеми или чрез комбинация от двете, и следва да гарантират, че разпределените бюджети съответстват на очаквания растеж на биологичното производство.
Изменения 29 и 792
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  ОСП следва да гарантира, че държавите членки подобряват резултатността в областта на околната среда, при зачитане на местните потребности и действителното положение на земеделските стопани. В рамките на преките плащания, предвидени в стратегическите планове по ОСП, държавите членки следва да установяват доброволни екосхеми за земеделските стопани, които следва да бъдат изцяло съгласувани с останалите интервенции. Те следва да бъдат определени от държавите членки като плащане, направено за стимулиране и възнаграждаване предоставянето на обществени блага в рамките на селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата или като компенсация за въвеждането на тези практики. И в двата случая те следва да са насочени към подобряване на свързаните с околната среда и климата резултати на ОСП, поради което следва да бъдат замислени така, че да надхвърлят задължителните изисквания, които вече са предвидени съгласно системата на предварителни условия. Държавите членки могат да решат да въведат екосхеми за селскостопански практики, като например засилено управление на постоянните пасища и на особеностите на ландшафта и биологичното земеделие. Тези схеми могат да включват и „базисни схеми“, което може да бъде условие за поемане на по-амбициозни ангажименти в областта на развитието на селските райони.
(31)  ОСП следва да гарантира, че държавите членки подобряват резултатността в областта на околната среда, при зачитане на местните потребности и действителното положение на земеделските стопани. В рамките на преките плащания, предвидени в стратегическите планове по ОСП, държавите членки следва да установяват – въз основа на определен от Комисията списък от селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда – доброволни екосхеми за земеделските стопани, които следва да бъдат изцяло съгласувани с останалите интервенции. Те следва да бъдат определени от държавите членки като плащане, направено за стимулиране и възнаграждаване предоставянето на обществени блага в рамките на селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата, те следва да са насочени към подобряване на свързаните с околната среда и климата резултати на ОСП, поради което следва да бъдат замислени така, че да надхвърлят задължителните изисквания, които вече са предвидени съгласно системата на предварителни условия. Държавите членки следва да заделят определен процент от разпределението на директните си плащания за екосхемите. Държавите членки могат да решат да въведат екосхеми за насърчаване на благоприятни за околната среда модели на производство, особено екстензивното животновъдство, и да насърчават всички видове селскостопански практики, като например засилено управление на постоянните пасища и на постоянните особености на ландшафта, и да съставят схеми за екологично сертифициране , като биологичното земеделие, интегрираното производство или консервационното земеделие. Тези схеми могат да включват и други видове мерки, които не са свързани с ангажиментите за развитие на селските райони в областта на околната среда и климата, или мерки от същия вид, които могат да се определят като „базисни схеми“, което може да бъде условие за поемане на по-амбициозни ангажименти в областта на развитието на селските райони.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)   Съответствието на обвързаното с производството подпомагане на доходите с международните задължения на Съюза следва да бъде гарантирано. Това включва по-специално изискванията на Меморандума за разбирателство между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за маслодайни семена в рамките на ГАТТ17, приложими след промени в засетите с маслодайни насаждения базови площи, вследствие на промените в състава на ЕС. В тази връзка Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение с цел определяне на подробни правила в това отношение.
заличава се
_________________
17 Меморандум за разбирателство между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за маслодайни семена в рамките на ГАТТ (ОВ L 147, 18.6.1993 г.).
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  Секторните видове интервенции са необходими като принос към целите на ОСП и за активизиране на полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП. В съответствие с модела за осъществяване на политиката на равнището на Съюза следва да се установят минимални изисквания по отношение на съдържанието и целите на тези секторни видове интервенции, за да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегнат условия на неравностойна и нелоялна конкуренция. Държавите членки следва да обосноват тяхното включване в стратегическите си планове по ОСП и да гарантират тяхната съгласуваност с други интервенции на секторно равнище. Широкообхватните видове интервенции, които трябва да бъдат установени на равнището на Съюза, следва да обхващат секторите на плодовете и зеленчуците, виното, пчелните продукти, маслиновото масло и трапезните маслини, хмела и останалите продукти, които трябва да бъдат определени и за които се счита, че създаването на секторни програми ще има положителен принос за постигането на някои или на всички общи и специфични цели на ОСП, преследвани с настоящия регламент.
(35)  Секторните видове интервенции са необходими като принос към целите на ОСП и за активизиране на полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП. В съответствие с модела за осъществяване на политиката на равнището на Съюза следва да се установят минимални изисквания по отношение на съдържанието и целите на тези секторни видове интервенции, за да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегнат условия на неравностойна и нелоялна конкуренция. Държавите членки следва да обосноват тяхното включване в стратегическите си планове по ОСП и да гарантират тяхната съгласуваност с други интервенции на секторно равнище. Широкообхватните видове интервенции, които трябва да бъдат установени на равнището на Съюза, следва да обхващат секторите на плодовете и зеленчуците, виното, пчелните продукти, маслиновото масло и трапезните маслини, хмела и останалите продукти, определени в член 39, за които се счита, че създаването на секторни програми ще има положителен принос за постигането на някои или на всички общи и специфични цели на ОСП, преследвани с настоящия регламент.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)
(35a)   С оглед на увеличаване на финансовите средства, предвидени за сектора на пчеларството и като се отчита важната роля, която той има за опазването на биологичното разнообразие и производството на храни, е целесъобразно да се увеличи също така таванът на съфинансирането от Съюза и да се добавят нови допустими мерки, предназначени да насърчават развитието на сектора.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  По отношение на интервенциите в областта на развитието на селските райони, на равнището на Съюза се определят принципи, по-конкретно по отношение на основните изисквания за държавите членки да прилагат критерии за подбор. Въпреки това държавите членки следва да имат пълна свобода да определят специални условия според своите нужди. Интервенциите в областта на развитието на селските райони включват плащания във връзка със задължения в сферата на околната среда, климата и управлението, които държавите членки следва да подпомагат в рамките на своите територии в съответствие със специфичните си национални, регионални или местни потребности. Държавите членки следва да предоставят плащания на земеделски стопани и други лица, стопанисващи земи, които доброволно поемат задължения в областта на управлението, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за защитата и подобряването на околната среда, включително качеството и количеството на водата, качеството на въздуха, почвите, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, включително доброволните задължения по „Натура 2000“ и подпомагането на генетичното разнообразие. Подпомагането при плащания във връзка със задължения в областта на управлението може да се предоставя и под формата на ръководени на местно равнище, интегрирани или съвместни подходи и ориентирани към резултатите интервенции.
(37)  По отношение на интервенциите в областта на развитието на селските райони, на равнището на Съюза се определят принципи, по-конкретно по отношение на основните изисквания за държавите членки да прилагат критерии за подбор. Въпреки това държавите членки следва да имат пълна свобода да определят специални условия според своите нужди. Интервенциите в областта на развитието на селските райони включват плащания във връзка със задължения в сферата на околната среда, климата и управлението, които държавите членки следва да подпомагат в рамките на своите територии в съответствие със специфичните си национални, регионални или местни потребности. Държавите членки следва да предоставят плащания на земеделски стопани, групи от земеделски стопани и други лица, стопанисващи земи, които доброволно поемат задължения в областта на управлението, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за защитата и подобряването на околната среда, включително качеството и количеството на водата, качеството на въздуха, почвите, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, включително доброволните задължения по „Натура 2000“ и в райони с висока природна стойност и подпомагането на генетичното разнообразие. Подпомагането при плащания във връзка със задължения в областта на управлението може да се предоставя и под формата на ръководени на местно равнище, интегрирани, колективни или съвместни подходи и ориентирани към резултатите интервенции.
Изменение 729
Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)
(37a)  С оглед на гарантирането на устойчивостта на екосистемите в Съюза и насърчаването на биологичното разнообразие, на държавите членки следва да се разреши да предоставят плащания за агроекологични устойчиви практики, за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, както и за опазване и подобряване на генетичните ресурси, по-специално чрез традиционни методи за размножаване.
Изменения 34, 794 и 856
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Подпомагането във връзка със задължения в областта на управлението може да включва премии за биологично земеделие за поддържането и преобразуването в обработвана по биологичен начин земя; плащания за други видове интервенции, подпомагащи системи за екологосъобразно производство, като например агроекологията, консервационното земеделие и интегрираното производство; екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите; премии за горите и за създаването на агро-лесовъдни системи; хуманно отношение към животните; опазване, устойчиво използване и развитие на генетични ресурси. Държавите членки могат да разработят други схеми в рамките на този вид интервенции въз основа на своите потребности. Този вид плащания следва да покриват допълнителните разходи и пропуснатите приходи, произтичащи единствено от задълженията, които надхвърлят базовите параметри на задължителните стандарти и изисквания, установени в европейското и националното законодателство, както и предварителните условия, предвидени в стратегическия план по ОСП. Задълженията, свързани с този вид интервенции, могат да бъдат предприети за предварително определен годишен или многогодишен период и могат да надхвърлят седем години, когато това е надлежно обосновано.
(38)  Подпомагането във връзка със задължения в областта на управлението да включва премии за биологично земеделие за преобразуването в обработвана по биологичен начин земя и може да включва такива за поддържането на вече поддържането и преобразуването в обработвана по биологичен начин земя; плащания за други видове интервенции, подпомагащи системи за екологосъобразно производство, като например селското стопанство с висока природна стойност, агроекологията, консервационното земеделие и интегрираното производство; екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите; премии за горите и за създаването на агро-лесовъдни системи; защита на традиционните селскостопански ландшафти, хуманно отношение към животните и здравеопазването на животните; опазване, устойчиво използване и развитие на генетични ресурси и биологичното разнообразие. Държавите членки могат да разработят други схеми в рамките на този вид интервенции въз основа на своите потребности и да засилят специфичните за сектора на пчеларството агроекологични мерки, които вече съществуват в някои региони на Съюза, както и да разработват допълнителни мерки. Този вид плащания следва да покриват допълнителните разходи, финансовите стимули и пропуснатите приходи, произтичащи единствено от задълженията, които надхвърлят базовите параметри на задължителните стандарти и изисквания, установени в европейското и националното законодателство, както и предварителните условия, предвидени в стратегическия план по ОСП. Държавите членки следва да предоставят също така финансови стимули на бенефициерите, а задълженията, свързани с този вид интервенции, могат да бъдат предприети за предварително определен годишен или многогодишен период и могат да надхвърлят седем години, когато това е надлежно обосновано.
Изменения 35 и 795
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  Мерките в областта на горското стопанство следва да допринасят за прилагането на стратегията на Съюза за горите и да се основават на националните или поднационалните програми за горите или еквивалентни инструменти, които следва да стъпват на задълженията, произтичащи от Регламента относно включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство [Регламента за ЗПЗГС], и тези, направени по време на Министерските конференции за защита на горите в Европа. Интервенциите следва да се основават на плановете за управление на горите или еквивалентни инструменти и може да включват развитието на горските райони и устойчивото управление на горите, в т.ч. залесяването на земите и създаването и регенерирането на агро-лесовъдни системи; опазването, възстановяването и подобряването на горските ресурси, като се взема предвид необходимостта от адаптиране; инвестициите за гарантиране и подобряване на опазването и устойчивостта на горите, както и предоставянето на услуги във връзка с горските екосистеми и климата; и мерките и инвестициите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници и биоикономика.
(39)  Мерките в областта на горското стопанство следва да допринасят за разпространението на агро-лесовъдните системи и за прилагането на стратегията на Съюза за горите и да се основават на националните или поднационалните програми за горите или еквивалентни инструменти, които следва да стъпват на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета1a, и тези, направени от Министерските конференции за защита на горите в Европа. Интервенциите следва да се основават на устойчиви планове за управление на горите или еквивалентни инструменти, които осигуряват ефективно улавяне на въглерод от атмосферата, като същевременно подобряват биологичното разнообразие, и може да включват развитието на горските райони и устойчивото управление на горите, в т.ч. залесяването на земите, предотвратяването на пожари и създаването и регенерирането на агро-лесовъдни системи; опазването, възстановяването и подобряването на горските ресурси, като се взема предвид необходимостта от адаптиране; инвестициите за гарантиране и подобряване на опазването и устойчивостта на горите, както и предоставянето на услуги във връзка с горските екосистеми и климата; и мерките и инвестициите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници и биоикономика.
_____________________
1a Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 1).
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  С цел да се осигурят справедливи доходи и устойчив селскостопански сектор на територията на Европейския съюз, държавите членки могат да предоставят подпомагане на земеделските стопани в райони с природни и други специфични за региона ограничения. По отношение на плащанията за РПО, определянето на политиката за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. следва да продължи да се прилага. За да може да подобри позициите на Съюза по отношение на околната среда и да укрепи полезното му взаимодействие с финансирането на инвестиции в областта на природата и околната среда, ОСП трябва да разполага с отделна мярка, която има за цел да компенсира бенефициерите за неблагоприятни аспекти, свързани с изпълнението на „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите. Поради това на земеделските и горските стопани следва да продължи да се предоставя подпомагане, за да се спомогне за преодоляване на специфичните неблагоприятни аспекти в съответните райони, произтичащи от изпълнението на Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, както и с цел подпомагане ефективното управление на обекти по „Натура 2000“. Следва да се отпускат и помощи на земеделски стопани за преодоляване на неблагоприятни аспекти в районите на речни басейни, произтичащи от изпълнението на Рамковата директива за водите. Подпомагането следва да е обвързано със специални изисквания, описани в стратегическите планове по ОСП, които надхвърлят приложимите задължителни стандарти и изисквания. Държавите членки следва също да гарантират, че плащанията за земеделските стопани не водят до двойно финансиране с екосхемите. Освен това държавите членки следва да вземат предвид специфичните потребности на зоните по „Натура 2000“ в цялостната концепция на стратегическите си планове по ОСП.
(40)  С цел да се осигурят справедливи доходи и устойчив селскостопански сектор на територията на Европейския съюз, държавите членки могат да предоставят подпомагане на земеделските стопани в райони с природни и други специфични за региона ограничения, включително планинските и островните региони. По отношение на плащанията за РПО, определянето на политиката за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. следва да продължи да се прилага. За да може да подобри позициите на Съюза по отношение на околната среда и да укрепи полезното му взаимодействие с финансирането на инвестиции в областта на природата и околната среда, ОСП трябва да разполага с отделна мярка, която има за цел да компенсира бенефициерите за неблагоприятни аспекти, свързани с изпълнението на „Натура 2000“, установена с Директива 92/43/ЕИО на Съвета1a, и Рамковата директива за водите. Поради това на земеделските и горските стопани следва да продължи да се предоставя подпомагане, за да се спомогне за преодоляване на специфичните неблагоприятни аспекти в съответните райони, произтичащи от изпълнението на Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, както и с цел подпомагане ефективното управление на обекти по „Натура 2000“. Следва да се отпускат и помощи на земеделски стопани за преодоляване на неблагоприятни аспекти в районите на речни басейни, произтичащи от изпълнението на Рамковата директива за водите. Подпомагането следва да е обвързано със специални изисквания, описани в стратегическите планове по ОСП, които надхвърлят приложимите задължителни стандарти и изисквания. Държавите членки следва също да гарантират, че плащанията за земеделските стопани не водят до двойно финансиране с екосхемите, като в същото време позволяват достатъчно гъвкавост в стратегическите планове за улесняване на допълняемостта между различни интервенции. Освен това държавите членки следва да вземат предвид специфичните потребности на зоните по „Натура 2000“ в цялостната концепция на стратегическите си планове по ОСП.
____________________
1a Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Целите на ОСП следва да бъдат преследвани чрез подпомагане на инвестициите в производствени и в непроизводствени земи в земеделските стопанства и извън тях. Тези инвестиции могат да засягат, inter alia, инфраструктури, свързани с развитието, модернизацията и адаптацията към последиците от изменението на климата в селското и горското стопанство, в т.ч. достъпа до селскостопанска и горска земя, консолидиране и подобрение на земята, агро-лесовъдните практики и доставката и икономиите на енергия и вода. За да се осигури по-добра съгласуваност на стратегическите планове по ОСП с целите на Съюза, както и равнопоставеност между държавите членки, в настоящия регламент е включен отрицателен списък на инвестиции.
(41)  Целите на ОСП следва да бъдат преследвани чрез подпомагане на инвестициите в производствени и в непроизводствени земи, чиято цел е укрепване на устойчивостта на земеделските стопанства. Тези инвестиции могат да засягат, inter alia, инфраструктури, свързани с развитието, модернизацията и адаптацията към последиците от изменението на климата в селското и горското стопанство, в т.ч. достъпа до селскостопанска и горска земя, консолидиране и подобрение на земята, агро-лесовъдните практики и доставката и икономиите на енергия и вода. За да се осигури по-добра съгласуваност на стратегическите планове по ОСП с целите на Съюза, както и равнопоставеност между държавите членки, в настоящия регламент е включен отрицателен списък на инвестиции.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  С оглед на необходимостта да се компенсира недостигът от инвестиции в селскостопанския сектор в Съюза и да се подобри достъпът до финансови инструменти за приоритетните групи, а именно младите земеделски стопани и новите участници с по-висок рисков профил, следва да се насърчава използването на гаранцията InvestEU и комбинацията от безвъзмездни средства и финансови инструменти. Тъй като използването на финансови инструменти в държавите членки варира значително в резултат на различия по отношение на достъпа до финансиране, развитието на банковия сектор, наличието на рисков капитал, запознатостта на публичните администрации и потенциалния диапазон от бенефициери, държавите членки следва да установят в стратегическите планове по ОСП подходящи целеви стойности, бенефициери и преференциални условия и други възможни правила за допустимост.
(42)  С оглед на необходимостта да се компенсира недостигът от инвестиции в селскостопанския сектор в Съюза и да се подобри достъпът до финансови инструменти за приоритетните групи, а именно младите земеделски стопани и новите участници с по-висок рисков профил, следва да се насърчава комбинация от безвъзмездни средства и финансови инструменти. Тъй като използването на финансови инструменти в държавите членки варира значително в резултат на различия по отношение на достъпа до финансиране, развитието на банковия сектор, наличието на рисков капитал, запознатостта на публичните администрации и потенциалния диапазон от бенефициери, държавите членки следва да установят в стратегическите планове по ОСП подходящи целеви стойности, бенефициери и преференциални условия и други възможни правила за допустимост.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  Младите земеделски стопани и новите участници все още са изправени пред значителни пречки по отношение на достъпа до земя, високите цени и достъпа до кредити. Техните предприятия са застрашени в по-голяма степен от нестабилността на цените (както на вложените ресурси, така и на продукцията) и потребността им от обучение в предприемачески умения и управление на риска е голяма. Поради това е от съществено значение подпомагането за създаването на нови предприятия и нови земеделски стопанства да продължи. Държавите членки следва да предвидят стратегически подход и да идентифицират ясен и последователен набор от интервенции за приемственост между поколенията в рамките на специфичната за това цел. Във връзка с това държавите членки могат да определят в своите стратегически планове по ОСП преференциални условия за финансовите инструменти за млади земеделски стопани и нови участници и да включват в тях заделяне на сума, която съответства поне на 2% от годишния пакет от директни плащания. Следва да се въведе увеличение на максималния размер на подпомагането за установяване на млади земеделски стопани и за създаване на предприятия в селските райони до 100 000 EUR; достъпът до тази сума ще е възможен чрез или в комбинация с финансов инструмент за подпомагане.
(43)  Младите земеделски стопани и новите земеделски стопани все още са изправени пред значителни пречки по отношение на достъпа до земя, високите цени и достъпа до кредити. Техните предприятия са застрашени в по-голяма степен от нестабилността на цените (както на вложените ресурси, така и на продукцията) и потребността им от обучение в предприемачески умения, превенция и управление на риска е голяма. Поради това е от съществено значение подпомагането за създаването на нови предприятия и нови земеделски стопанства да продължи. Държавите членки следва да предвидят стратегически подход и да идентифицират ясен и последователен набор от интервенции за приемственост между поколенията в рамките на специфичната за това цел. Във връзка с това държавите членки могат да определят в своите стратегически планове по ОСП преференциални условия за финансовите инструменти за млади земеделски стопани и нови участници и да включват в тях заделяне на сума, която съответства поне на 2% от годишния пакет от директни плащания в първия стълб. Следва да се въведе увеличение на максималния размер на подпомагането за установяване на млади земеделски стопани и за създаване на предприятия в селските райони до 100 000 EUR; достъпът до тази сума ще е възможен чрез или в комбинация с финансов инструмент за подпомагане.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  С оглед на необходимостта от осигуряване на подходящи инструменти за управление на риска, следва да се запазят застрахователните премии и взаимоспомагателните фондове, финансирани от ЕЗФРСР. Взаимоспомагателните фондове включват както тези, свързани с производствените загуби, така и общите и специфичните за сектора инструменти за стабилизиране на доходите, свързани със загубите на доходи.
(44)  С оглед на необходимостта от осигуряване на подходящи инструменти за управление на риска, следва да се запазят застрахователните премии и взаимоспомагателните фондове, финансирани от ЕЗФРСР. Взаимоспомагателните фондове включват както тези, свързани с производствените загуби, така и общите и специфичните за сектора инструменти за стабилизиране на доходите, свързани със загубите на доходи. За да се адаптират инструментите за управление на риска към предизвикателствата, пред които се изправят земеделските стопани, включително изменението на климата, наборът от инструменти на ОСП следва да включва компенсацията за разходите и загубите на земеделските стопани във връзка с предприетите мерки за борба с болестите по животните и вредителите по растенията или загубите на земеделските стопани, практикуващи биологично земеделие, вследствие на външна зараза, за която те не носят отговорност. При все това е необходимо да се осигури съгласуваността на интервенциите, финансирани от ЕЗФРСР, с националните системи за управление на риска.
Изменения 41 и 796
Предложение за регламент
Съображение 45
(45)  Подпомагането следва да даде възможност за създаването и осъществяването на сътрудничество между поне две предприятия с оглед на постигането на целите на ОСП. Подпомагането може да включва всички аспекти на това сътрудничество, например създаването на схеми за качество; съвместни дейности по опазване на околната среда и действия в областта на климата; насърчаване на кратките вериги на доставки и местните пазари; пилотни проекти; проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, проекти за местно развитие, интелигентни селища, клубове на купувачи и субекти, притежаващи селскостопански машини; земеделски партньорства; планове за управление на горите; мрежи и клъстери; социално селско стопанство; подпомагано от Общността селско стопанство; дейности в обхвата на програма LEADER; и създаване на групи на производителите и организации на производителите, както и други форми на сътрудничество, считани за необходими за постигане на специфичните цели на ОСП.
(45)  Подпомагането следва да даде възможност за създаването и осъществяването на сътрудничество между поне две предприятия с оглед на постигането на целите на ОСП. Подпомагането може да включва всички аспекти на това сътрудничество, например създаването и поддържането, разходите по сертифициране и популяризирането на схеми за качество; съвместни дейности по опазване на околната среда и действия в областта на климата; насърчаване на кратките вериги на доставки и местните пазари; пилотни проекти; проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, проекти за местно развитие, интелигентни селища, клубове на купувачи и субекти, притежаващи селскостопански машини; земеделски партньорства; планове за управление на горите, включително агролесовъдство; мрежи и клъстери; социално селско стопанство; подпомагано от Общността селско стопанство; дейности в обхвата на програма LEADER; и създаване на групи на производителите и организации на производителите, включително групи на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a, както и други форми на сътрудничество, считани за необходими за постигане на специфичните цели на ОСП. Като начин за подпомагане на приемствеността между поколенията, следва да се обмисли предоставянето на специфично подпомагане на земеделските стопани, които желаят да прекратят селскостопанската си дейност преди достигане на законоустановената пенсионна възраст и възнамеряват да предадат своето земеделско стопанство на по-млад земеделски стопанин, който им сътрудничи.
_____________________
1a Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  ЕФГЗ следва да продължи да финансира видовете интервенции под формата на директни плащания и секторни видове интервенции, а ЕЗФРСР следва да продължи да финансира видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, както е предвидено в настоящия регламент. Правилата за финансовото управление на ОСП следва да бъдат установени поотделно за двата фонда и за дейностите, подпомагани по линия на всеки от тях, като се има предвид, че новият модел за осъществяване на политиката предоставя повече гъвкавост и субсидиарност за държавите членки за постигането на техните цели. Видовете интервенции съгласно настоящия регламент следва да обхващат периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.
(47)  ЕФГЗ следва да продължи да финансира видовете интервенции под формата на директни плащания и секторни видове интервенции, а ЕЗФРСР следва да продължи да финансира видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, както е предвидено в настоящия регламент. Правилата за финансовото управление на ОСП следва да бъдат установени поотделно за двата фонда и за дейностите, подпомагани по линия на всеки от тях, като се има предвид, че новият модел за осъществяване на политиката предоставя повече гъвкавост и субсидиарност за държавите членки за постигането на техните цели. Видовете интервенции съгласно настоящия регламент следва да обхващат периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  Подпомагане за директните плащания в рамките на стратегическите планове по ОСП следва да бъде предоставено в рамките на средствата, разпределени за отделните държави, определени в настоящия регламент. Тези средства, разпределени за отделните държави, следва да представляват продължение на промените, като средствата на държавите членки с най-ниско равнище на подпомагане за хектар постепенно се увеличават, за да покрият 50% от разликата до достигане на 90% от средната за Съюза стойност. С цел да се вземе предвид механизмът за намаляване на плащанията и възможността за използване на резултата от намалението в държавата членка, общите индикативни финансови средства за година в стратегическия план по ОСП на дадена държава членка следва да могат да надвишават средствата, разпределени за отделните държави.
(48)  ЕФГЗ следва да не предоставя подпомагане за дейности, които биха навредили на околната среда или които не са съгласувани с целите в областта на климата и околната среда в съответствие с принципите на устойчивото управление на селското стопанство. Подпомагане за директните плащания в рамките на стратегическите планове по ОСП следва да бъде предоставено в рамките на средствата, разпределени за отделните държави, определени в настоящия регламент. Тези средства, разпределени за отделните държави, следва да представляват продължение на промените, като средствата на държавите членки с най-ниско равнище на подпомагане за хектар постепенно се увеличават, за да покрият 50% от разликата до достигане на 90% от средната за Съюза стойност. С цел да се вземе предвид механизмът за намаляване на плащанията и възможността за използване на резултата от намалението в държавата членка, общите индикативни финансови средства за година в стратегическия план по ОСП на дадена държава членка следва да могат да надвишават средствата, разпределени за отделните държави.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 49
(49)  За да се улесни управлението на средствата по линия на ЕЗФРСР, следва да се определи единно процентно участие за подпомагане от ЕЗФРСР във връзка с публичните разходи в държавите членки. С оглед да се отчете тяхната специфична важност или естество, за някои видове операции следва да бъде определено специфично процентно участие. С оглед да се намалят специфичните ограничения в резултат на степента на развитие, отдалечеността или островния характер, за по-слабо развитите региони, най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС и малките острови в Егейско море, следва да се определи подходящ процентен принос на ЕЗФРСР.
(49)  За да се улесни управлението на средствата по линия на ЕЗФРСР, следва да се определи общоприето процентно участие за подпомагане от ЕЗФРСР във връзка с публичните разходи в държавите членки. С оглед да се отчете тяхната специфична важност или естество, за някои видове операции следва да бъде определено специфично процентно участие. С оглед да се намалят специфичните ограничения в резултат на степента на развитие, отдалечеността или островния характер, за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и малките острови в Егейско море, както са определени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a, следва да се определи по-голям процентен принос на ЕЗФРСР.
_____________________
1a Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)
(49a)  Следва да бъдат установени обективни критерии за категоризация на региони и области на равнището на Съюза, които да получат подпомагане от ЕЗФРСР. За тази цел определянето на регионите и зоните на равнището на Съюза следва да се основава на общата система за класификация на регионите, създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета1a. Следва да се използват най-новите класификации и данни, за да се осигури подходяща подкрепа, по-специално за посрещане на проблемите на изоставащите региони и междурегионалните различия в рамките на дадена държава членка.
__________________
1a Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
Изменения 46 и 797
Предложение за регламент
Съображение 50
(50)  ЕЗФРСР не следва да предоставя подпомагане за инвестиции, които биха навредили на околната среда. Следователно е необходимо в настоящия регламент да се предвидят редица правила за изключване, както и възможността за допълнително разработване на тези гаранции в делегирани актове. По-специално ЕЗФРСР не следва да финансира инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързаното водно тяло или тела, и инвестиции по залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с климата и околната среда, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите.
(50)  ЕЗФРСР следва да подкрепя приоритетно инвестициите, генериращи икономически и екологични ползи, като едновременно с това не подкрепя инвестиции, които биха навредили на околната среда или които не са в съответствие с целите, свързани климата, околната среда, хуманното отношение към животните и биологичното разнообразие. Следва да се постави акцент върху инвестициите, които носят както икономически ползи, така и ползи за околната среда. Следователно е необходимо в настоящия регламент да се предвидят редица по-специфични правила за изключване, както и възможността за допълнително разработване на тези гаранции в делегирани актове. По-специално ЕЗФРСР не следва да финансира инвестиции по залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с климата и околната среда, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите. Освен това ЕЗФРСР не следва да финансира инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързаното водно тяло или тела. Държавите членки следва да гарантират, че органите изпълняват активна роля в екологията и управлението на горските пожари при всяко залесяване или повторно залесяване и засилват ролята на „меките“ превантивни мерки и управлението на земеползването.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 51 a (ново)
(51a)   За да се даде възможност на Съюза да бъде независим от вноса на растителни протеини, ОСП се стреми да насърчава, в съответствие с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници), оползотворяването на маслодайните странични продукти на протеиновите култури в биогорива;
__________________
1a Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).
Изменение 858
Предложение за регламент
Съображение 51 б (ново)
(51б)   ЕФГЗ и ЕЗФРСР не следва да предоставят подпомагане на земеделски стопани, чиито дейности включват отглеждане на бикове за бикоборство. Подобно финансиране е явно нарушение на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели.
Изменение 798
Предложение за регламент
Съображение 52
(52)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за координиране на действията в рамките на политиките на Съюза и постигане на общата целeва стойност за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Очаква се действията по линия на ОСП да допринасят с 40 % от общия финансов пакет на ОСП за постигане на целите в областта на климата. По време на подготовката и изпълнението на програмата ще бъдат набелязани съответните действия и те ще бъдат преразгледани в контекста на съответните процеси на оценка и преглеждане.
(52)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за координиране на действията и постепенно спиране на вредните за околната среда субсидии в рамките на политиките на Съюза и постигане на общата целeва стойност за изразходване на поне 30% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Действията по линия на ОСП следва да допринасят най-малко с 40% от общия финансов пакет на ОСП за постигане на целите в областта на климата. По време на подготовката и изпълнението на програмата ще бъдат набелязани съответните действия и те ще бъдат преразгледани в контекста на съответните процеси на оценка и преглеждане.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 54
(54)  С цел повишаване на добавената стойност на Съюза и запазване на функциониращ селскостопански вътрешен пазар, както и за постигане на посочените по-горе общи и специфични цели, държавите членки не трябва да вземат решения съгласно настоящия регламент изолирано, а в рамките на структуриран процес, който следва да приеме формата на стратегически план по ОСП . Правилата на Съюза следва да установят специфичните общоевропейски цели на ОСП, основните видове интервенции, рамката за качество на изпълнението и структурата на управление. Това разпределение на задачите има за цел да се осигури пълно съответствие между използваните финансови ресурси и постигнатите резултати.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 55
(55)  За да се гарантира ясно стратегическо естество на стратегическите планове по ОСП и да се улеснят връзките с други политики на Съюза, и по-специално с установените дългосрочни целеви стойности на национално равнище, произтичащи от законодателството на Съюза или от международни споразумения, като например тези, свързани с изменението на климата, горите, биологичното разнообразие и водите, целесъобразно е за всяка държава членка да има един-единствен стратегически план по ОСП.
(55)  За да се гарантира ясно стратегическо естество на стратегическите планове по ОСП и да се улеснят връзките с други политики на Съюза, и по-специално с установените дългосрочни целеви стойности на национално равнище, произтичащи от законодателството на Съюза или от международни споразумения, като например тези, свързани с изменението на климата, горите, биологичното разнообразие и водите, целесъобразно е за всяка държава членка да има един-единствен стратегически план по ОСП. Като се отчита административното устройство на държавите членки, стратегическият план следва да включва, по целесъобразност, регионални интервенции, свързани с развитието на селските райони.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 55 a (ново)
(55a)   Наложително е стратегическите планове по ОСП да имат ясна, опростена и недвусмислена рамка, за да се избегне свръхрегулирането на политиката на национално, регионално или местно равнище.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 55 б (ново)
(55б)   Новият модел за осъществяване на политиката не следва да поставя под въпрос целостта на единния пазар, нито утвърдения европейски характер на ОСП, която следва да остане една наистина обща политика, гарантираща прилагането на подхода на Съюза и еднакви условия на конкуренция.
Изменение 730
Предложение за регламент
Съображение 55 в (ново)
(55в)  В съответствие с член 208 от ДФЕС Съюзът и държавите членки следва да гарантират, че целите на сътрудничеството за развитие се вземат предвид при всички интервенции по линия на ОСП и че при прилагането им се зачита правото на храна, както и правото на развитие. Държавите членки следва също така да гарантират, че стратегическите планове по ОСП допринасят във възможно най-голяма степен за своевременното постигане на целите, определени в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и в Парижкото споразумение, както и целите на Европейския зелен пакт, ангажиментите на Съюза в областта на околната среда и климата и приложимото законодателство, прието от Европейския парламент и от Съвета въз основа на стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 56
(56)  В процеса на изготвяне на своите стратегически планове по ОСП държавите членки следва да анализират специфичното си положение и потребности, да определят целеви стойности, свързани с постигането на целите на ОСП и да разработят интервенции, които ще позволят постигането на тези целeви стойности, като в същото време те бъдат адаптирани към националните и регионалните условия, включително най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС. Този процес следва да насърчава повишаването на субсидиарността в общата рамка на Съюза, като същевременно се гарантира спазването на общите принципи на правото на Съюза и целите на ОСП. Поради това е целесъобразно да се определят правила относно структурата и съдържанието на стратегическите планове по ОСП.
(56)  В процеса на изготвяне на своите стратегически планове по ОСП държавите членки следва да анализират специфичното си положение и потребности, да определят целеви стойности, които са реалистични, свързани с постигането на целите на ОСП и да разработят интервенции, които ще позволят постигането на тези целeви стойности, като в същото време предоставят сигурност за крайните бенефициери, и те бъдат адаптирани към националните и регионалните условия, включително най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС. Този процес следва да насърчава повишаването на субсидиарността в общата рамка на Съюза, като същевременно се гарантира спазването на общите принципи на правото на Съюза и целите на ОСП. Поради това е целесъобразно да се определят правила относно структурата и съдържанието на стратегическите планове по ОСП. За да се гарантира, че установяването на целевите стойности от държавите членки и разработването на интервенции е целесъобразно и допринася максимално за постигането на целите на ОСП, като същевременно се осигурява единността на политиката, е необходимо стратегията на стратегическите планове по ОСП да бъде основана на предварителен анализ на местните условия и на оценка на потребностите във връзка с целите на ОСП. При изпълнението на стратегическите планове по ОСП е необходимо да се осигури участието на земеделските производители и на организациите на земеделски производители.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 57
(57)  За да се гарантира, че установяването на целевите стойности от държавите членки и разработването на интервенции е целесъобразно и допринася максимално за постигането на целите на ОСП, е необходимо стратегията на стратегическите планове по ОСП да бъде основана на предварителен анализ на местните условия и на оценка на потребностите във връзка с целите на ОСП.
(57)  Важно е също стратегическите планове по ОСП да могат да отразяват адекватно промените в условията на държавите членки, структурите (вътрешни и външни) и пазарната ситуация и следователно те да могат да бъдат адаптирани с течение на времето, за да ги отразят.
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 58
(58)  Стратегическите планове по ОСП имат за цел осигуряване на по-добра съгласуваност между многобройните инструменти на ОСП, тъй като те следва да обхващат всички видове интервенции под формата на директни плащания, секторни видове интервенции и видове интервенции в областта на развитието на селските райони. Те следва също така да осигуряват и доказват съответствието и целесъобразността на избора, направен от държавите членки по отношение на приоритетите и целите на Съюза. Поради това е целесъобразно те да включват насочена към постигането на резултати стратегия за интервенциите, структурирана на базата на специфичните цели на ОСП, включително количествено определени целеви стойности във връзка с тези цели. За да се даде възможност за техния мониторинг на годишна основа, целесъобразно е тези целеви стойности да се основават на показателите за резултатите.
(58)  Стратегическите планове по ОСП имат за цел осигуряване на по-добра съгласуваност между многобройните инструменти на ОСП, тъй като те следва да обхващат всички видове интервенции под формата на директни плащания, секторни видове интервенции и видове интервенции в областта на развитието на селските райони. Те следва също така да осигуряват и доказват съответствието и целесъобразността на избора, направен от държавите членки по отношение на приоритетите и целите на Съюза. Поради това е целесъобразно те да включват насочена към постигането на резултати стратегия за интервенциите, структурирана на базата на специфичните цели на ОСП, включително количествено определени целеви стойности във връзка с тези цели. За да се даде възможност за техния мониторинг, целесъобразно е тези целеви стойности да се основават на показателите за резултатите.
Изменение 800
Предложение за регламент
Съображение 58 a (ново)
(58a)   Съществуващата база от знания по отношение на количеството и качеството на наличната информация варира значително за целите на мониторинга на специфичните цели, посочени в член 6 от настоящия регламент. За някои специфични цели, по-специално за наблюдение на биологичното разнообразие, базата от знания в момента е малка или недостатъчно адаптирана за целите на създаването на стабилни показатели за въздействие, като например опрашителите и биологичното разнообразие на културите. Специфичните цели и показатели, определени за Съюза като цяло съответно в член 6 и приложение I, следва да се основават на споделена или сравнима база от знания и методологии във всички държави членки. Комисията следва да определи области, в които съществуват пропуски в знанията или където базата от знания е недостатъчно адаптирана за целите на мониторинга на въздействието на ОСП. Комисията следва да използва бюджета на Съюза, за да предостави общ отговор на пречките, свързани със знанията и мониторинга във връзка с всички специфични цели и показатели по член 6. Тя следва да изготви доклад по този въпрос и да публикува констатациите си.
Изменение 801
Предложение за регламент
Съображение 59
(59)  Стратегията следва също така да подчертава взаимното допълване между инструментите на ОСП и останалите политики на Съюза. По-специално, всеки стратегически план по ОСП следва да взема предвид законодателството в областта на околната среда и климата, когато това е целесъобразно, и националните планове, произлизащи от това законодателство, следва да бъдат описани като част от анализа на положението към момента („SWOT анализ“). Целесъобразно е да се направи списък на законодателните инструменти, които следва да бъдат изрично посочени в стратегическия план по ОСП.
(59)  Стратегията следва също така да подчертава взаимното допълване между инструментите на ОСП и други политики на Съюза, включително сближаването. По-специално всеки стратегически план по ОСП следва да взема предвид законодателството в областта на околната среда и климата и ангажиментите на Съюза за съгласуваност на политиките за развитие, а националните планове, произлизащи от това законодателство, следва да бъдат описани като част от анализа на положението към момента („SWOT анализ“). Целесъобразно е да се направи списък на законодателните инструменти, които следва да бъдат изрично посочени в стратегическия план по ОСП.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 59 a (ново)
(59a)   Тъй като схемата за подпомагане на доходите играе основна роля за гарантиране на икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства, е целесъобразно да се вземат предвид социалните въздействия, които ОСП има върху осигуряването на работни места в селските райони. По тази причина при планирането на своите стратегически планове държавите членки следва да вземат предвид и въздействието върху заетостта, което дадено предприятие ще има върху определена област. Мерките и дейностите, които създават повече възможности за заетост, следва да имат приоритет при изготвянето и прилагането на съответните инструменти на политиката.
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 60
(60)  Като се има предвид, че държавите членки следва да разполагат с гъвкавост по отношение на избора за делегиране на част от изпълнението на стратегическия план по ОСП на регионално равнище на основата на национална рамка, с цел улесняване на координирането между регионите при преодоляването на предизвикателствата в национален мащаб, целесъобразно е стратегическите планове по ОСП да съдържат описание на взаимодействието между националните и регионалните интервенции.
(60)  Като се има предвид, че държавите членки следва да разполагат с гъвкавост по отношение на избора за делегиране на част от изготвянето и изпълнението на стратегическия план по ОСП на регионално равнище посредством програми за интервенция в областта на регионалното развитие в съответствие с националната рамка, с цел улесняване на координирането между регионите при преодоляването на предизвикателствата в национален мащаб целесъобразно е стратегическите планове по ОСП да съдържат описание на взаимодействието между националните и регионалните интервенции.
Изменение 802
Предложение за регламент
Съображение 68 a (ново)
(68a)   Водата е основен производствен фактор за селското стопанство. Ето защо управлението на водите е основен въпрос и са необходими по-добри форми на управление на водите. Освен това изменението на климата ще има значително въздействие върху водните ресурси, с по-чести и интензивни периоди на суша, както и периоди на силни валежи. Съхраняването на вода през есента и зимата е разумно решение. В допълнение водните обекти подпомагат създаването на благоприятна среда за богато биологично разнообразие. Те също така дават възможност да се поддържат живи почвите и да има достатъчен поток във водните пътища, като по този начин се стимулират водните организми.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 69
(69)  Управляващият орган следва да отговаря за управлението и изпълнението на всеки стратегически план по ОСП. Неговите задължения следва да бъдат определени в настоящия регламент. Управляващият орган следва да има право да делегира част от своите задължения, като остава отговоренза ефективното и коректно управление. Държавите членки следва да гарантират, че при управлението и изпълнението на стратегическите планове по ОСП финансовите интереси на Съюза са защитени в съответствие с [Регламент (ЕС, Евратом) X] на Европейския парламент и на Съвета [новия финансов регламент] и Регламент (ЕС) X на Европейския парламент и на Съвета [новия хоризонтален регламент за ОСП].
(69)  Управляващият орган следва да отговаря за управлението и изпълнението на всеки стратегически план по ОСП. Въпреки това, що се отнася до регионализацията на елементите, свързани с политиката за развитие на селските райони, държавите членки следва да могат да създават регионални управляващи органи. Техните задължения следва да бъдат определени в настоящия регламент. Управляващите органи следва да имат право да делегират част от своите задължения, като остават отговорни за ефективното и коректно управление. Държавите членки следва да гарантират, че при управлението и изпълнението на стратегическите планове по ОСП финансовите интереси на Съюза са защитени в съответствие с [Регламент (ЕС, Евратом) X] на Европейския парламент и на Съвета [новия финансов регламент] и Регламент (ЕС) X на Европейския парламент и на Съвета [новия хоризонтален регламент за ОСП].
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  В съответствие с принципа на споделено управление, при изпълнението на ОСП Комисията се подпомага от комитети, сформирани от представители на държавите членки. С цел опростяване на системата и обединяване на позициите на държавите членки, за изпълнението на настоящия регламент се установява само един комитет за мониторинг, в резултат на което установените за програмния период 2014 – 2020 г. Комитет за развитие на селските райони и Комитет за директните плащания се сливат. Отговорността за подпомагане на държавите членки при изпълнението на стратегическите планове по ОСП е споделена между управляващия орган и комитета за мониторинг. Комисията следва да бъде подпомагана и от Комитета за общата селскостопанска политика в съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент.
(70)  В съответствие с принципа на споделено управление, при изпълнението на ОСП Комисията се подпомага от комитети, сформирани от представители на държавите членки. С цел опростяване на системата и обединяване на позициите на държавите членки за изпълнението на настоящия регламент се установява само един комитет за мониторинг, в резултат на което установените за програмния период 2014 – 2020 г. Комитет за развитие на селските райони и Комитет за директните плащания се сливат. Отговорността за подпомагане на държавите членки при изпълнението на стратегическите планове по ОСП е споделена между управляващия орган и комитета за мониторинг. Въпреки това, що се отнася до регионализацията на елементите, свързани с политиката за развитие на селските райони, държавите членки следва да могат да създават регионални органи за мониторинг. Комисията следва да бъде подпомагана и от Комитета за общата селскостопанска политика в съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 71
(71)  По инициатива на Комисията ЕЗФРСР следва да подпомага с техническа помощ действия, свързани с изпълнението на задачите, посочени в [член 7 от хоризонталния регламент за ОСП]. Техническата помощ може да бъде предоставена и по инициатива на държавите членки, за целите на изпълнение на задачите, необходими за ефективното управление и изпълнение на подпомагането във връзка със стратегическия план по ОСП. Увеличаване на техническата помощ по инициатива на държавите членки е на разположение само за Малта.
(71)  По инициатива на Комисията ЕЗФРСР следва да подпомага с техническа помощ действия, свързани с изпълнението на задачите, посочени в [член 7 от хоризонталния регламент за ОСП]. Техническата помощ може да бъде предоставена и по инициатива на държавите членки, за целите на изпълнение на задачите, необходими за ефективното управление и изпълнение на подпомагането във връзка със стратегическия план по ОСП. Увеличаване на техническата помощ по инициатива на държавите членки е на разположение само за Люксембург и Малта.
Изменения 60 и 803
Предложение за регламент
Съображение 74
(74)  Насочеността към резултатност, заложена в модела за осъществяване на политиката, изисква строга рамка за качеството на изпълнението, по-специално тъй като стратегическите планове по ОСП биха допринесли за постигането на широки общи цели за други споделено управлявани политики. Политика, основаваща се на качеството на изпълнението, предполага извършването на годишни и многогодишни оценки въз основа на показатели за крайни продукти, резултати и въздействие, както е определено в рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката. За тази цел следва да се подбере ограничен и целеви набор от показатели, който позволява възможно най-точно да се определи дали подпомаганите интервенции допринасят за постигането на предвидените цели. Показателите за резултатите и крайните продукти, отнасящи се до целите, свързани с климата и околната среда, могат да включват интервенции, установени в националните инструменти в областта на околната среда и климата, произтичащи от законодателството на Съюза.
(74)  Насочеността към резултатност, заложена в модела за осъществяване на политиката, изисква строга рамка за качеството на изпълнението, по-специално тъй като стратегическите планове по ОСП биха допринесли за постигането на широки общи цели за други споделено управлявани политики. Политика, основаваща се на качеството на изпълнението, предполага извършването на оценки въз основа на показатели за крайни продукти, резултати и въздействие, както е определено в рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката. За тази цел следва да се подбере ограничен и целеви набор от показатели, който позволява възможно най-точно да се определи дали подпомаганите интервенции допринасят за постигането на предвидените цели. Показателите за резултатите и крайните продукти, отнасящи се до целите, свързани с климата и околната среда, като качеството и количеството на водите, следва да включват интервенции, установени в националните инструменти в областта на околната среда и климата, произтичащи от законодателството на Съюза.
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 75
(75)  Като част от рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката, държавите членки следва да наблюдават и докладват ежегодно на Комисията за постигнатия напредък. Информацията, предоставена от държавите членки, представлява основата на докладите, изготвяни от Комисията за напредъка в постигането на специфичните цели за целия програмен период, като за целта тя използва основен набор от показатели.
(75)  Като част от рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката, държавите членки следва да наблюдават и докладват за постигнатия напредък. Информацията, предоставена от държавите членки, представлява основата на докладите, изготвяни от Комисията за напредъка в постигането на специфичните цели за целия програмен период, като за целта тя използва основен набор от показатели.
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 76
(76)  Следва да бъдат въведени механизми за предприемане на действия за защита на финансовите интереси на Съюза, в случай че изпълнението на стратегическия план по ОСП се отклонява значително от заложените целеви стойности. Следователно от държавите членки може да бъде поискано да представят планове за действие в случай на съществено и необосновано незадоволително изпълнение. Това би могло да доведе до спиране и, в крайна сметка, до намаляване на средствата от страна на Съюза, ако планираните резултати не са постигнати. Освен това като част от механизма за стимулиране се въвежда премия за качеството на изпълнението, която се отпуска за насърчаване на качеството на изпълнението по отношение на околната среда и климата.
(76)  Следва да бъдат въведени механизми за предприемане на действия за защита на финансовите интереси на Съюза, в случай че изпълнението на стратегическия план по ОСП се отклонява значително от заложените целеви стойности. Следователно от държавите членки може да бъде поискано да представят планове за действие в случай на съществено и необосновано незадоволително изпълнение. Това би могло да доведе до спиране и в крайна сметка, до намаляване на средствата от страна на Съюза, ако планираните резултати не са постигнати.
Изменение 1144
Предложение за регламент
Съображение 78 a (ново)
(78а)   Оценката, описана в член 106, следва да се извърши въз основа на количествените цели на стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 80 a (ново)
(80a)   Търговските споразумения, подписани с трети държави и свързани със селскостопанския сектор, следва да съдържат механизми и предпазни клаузи за гарантиране на еднакви условия на конкуренция между земеделските стопани от Съюза и от трети държави, както и за защита на потребителите.
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 81
(81)  Личните данни, събирани за целите на прилагането на която и да било разпоредба, залегнала в настоящия регламент, следва да бъдат обработвани по начин, който съответства на тези цели. Те следва също така да се анонимизират, да се обобщават, когато се обработват за целите на наблюдението или оценяването, и да бъдат защитени в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета19 и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета20. Субектите на данните следва да бъдат информирани за тази обработка на данни и за техните права за защита на данни.
(81)  Личните данни, събирани за целите на прилагането на която и да било разпоредба, залегнала в настоящия регламент, следва да бъдат обработвани по начин, който съответства на тези цели. Те следва също така да се анонимизират, да се обобщават, когато се обработват за целите на наблюдението или оценяването, и да бъдат защитени в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, по-специално Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета19 и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета20. Субектите на данните следва да бъдат информирани за тази обработка на данни и за техните права за защита на данни.
_________________
_________________
19 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
20 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
20 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 83
(83)  С цел да се гарантира правната сигурност, да се защитят правата на земеделските стопани и да се осигури безпроблемно, съгласувано и ефективно функциониране на видовете интервенции под формата на директни плащания, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на правилата, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и на процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол; правилата за добро земеделско и екологично състояние и някои свързани с тях елементи по отношение на критериите за допустимост; правилата за съдържанието на декларацията и изискванията за активирането на правата за получаване на плащане; допълнителните правила относно екосхемите; мерките за предотвратяване на риска бенефициери на обвързано с производството подпомагане на доходите да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даден сектор, включително решението това подпомагане да може да продължи да се изплаща до 2027 г. въз основа на производствените единици, за които е било предоставяно през минал референтен период; правилата и условията за даване на разрешение по отношение на земя и сортове за целите на специалното плащане за култура — памук, и правилата по отношение на условията за отпускане на това плащане.
(83)  С цел да се гарантира правната сигурност, да се защитят правата на земеделските стопани и да се осигури безпроблемно, съгласувано и ефективно функциониране на видовете интервенции под формата на директни плащания, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на правилата, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и на процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол; правилата за добро земеделско и екологично състояние и някои свързани с тях елементи по отношение на критериите за допустимост, установяването на критерии за определянето на еквивалентни мерки и подходящите изисквания, приложими към националните или регионалните схеми за сертифициране; установяването на каталог с примери за селскостопански практики, които са благоприятни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните; мерките за предотвратяване на риска бенефициери на обвързано с производството подпомагане на доходите да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даден сектор, включително решението това подпомагане да може да продължи да се изплаща до 2027 г. въз основа на производствените единици, за които е било предоставяно през минал референтен период; правилата и условията за даване на разрешение по отношение на земя и сортове за целите на специалното плащане за култура — памук, и правилата по отношение на условията за отпускане на това плащане.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 84
(84)  За да се гарантира, че секторните видове интервенции допринасят за постигането на целите на ОСП и активизират полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП и да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегне неравностойната или нелоялна конкуренция, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по отношение на критериите за одобряване на междубраншови организации и правилата, регламентиращи случаите, когато одобрената междубраншова организация не отговаря на тези критерии и задължения за производителите; правилата за правилното функциониране на секторните видове интервенции, основата за изчисляването на финансовата помощ от страна на Съюза, включително референтните периоди и изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция, и максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара; правилата за определяне на таван на разходите за презасаждане на лозя; и правилата, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволното сертифициране на дестилерии. По-специално, с цел да се осигури ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на Съюза за интервенции в сектора на пчеларството, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на допълнителните изисквания относно задължението за уведомяване и установяването на минимален принос от страна на Съюза за покриване на разходите за изпълнение на тези видове интервенции.
(84)  За да се гарантира, че секторните видове интервенции допринасят за постигането на целите на ОСП и активизират полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП и да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегне неравностойната или нелоялна конкуренция, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по отношение на критериите за одобряване на междубраншови организации и правилата, регламентиращи случаите, когато одобрената междубраншова организация не отговаря на тези критерии и задължения за производителите; правилата за правилното функциониране на секторните видове интервенции, основата за изчисляването на финансовата помощ от страна на Съюза, включително референтните периоди и изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция, и максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара; правилата за определяне на таван на разходите за презасаждане на лозя; правилата, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволното сертифициране на дестилерии, както и правилата, свързани с рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката. На Комисията следва да се предостави правомощието да приема делегирани актове по отношение на временните дерогации относно правилата за предварителните условия при силно неблагоприятни условия, като катастрофични събития и епидемии. На Комисията следва да се предостави също така правомощието да определя еквивалентни практики на прилаганите в селското стопанство и околната среда и националните или регионалните схеми за сертифициране. По-специално, с цел да се осигури ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на Съюза за интервенции в сектора на пчеларството, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на допълнителните изисквания относно задължението за уведомяване и установяването на минимален принос от страна на Съюза за покриване на разходите за изпълнение на тези видове интервенции. С оглед на изготвянето на стратегическите планове по ОСП на Комисията следва да се предостави правомощието да приема определени актове с цел определянето на кодекс на поведение при организацията на партньорството между държавите членки и компетентните регионални или местни органи, както и с други партньори.
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 85
(85)  С цел да се гарантира правната сигурност и че интервенциите в областта на развитието на селските райони постигат целите си, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на подпомагането във връзка със задълженията в областта на управлението, инвестициите и сътрудничеството.
(85)  С цел да се гарантира правната сигурност и че интервенциите в областта на развитието на селските райони постигат целите си, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на допълването на минималните и максималните суми на подкрепата за определени видове интервенции.
Изменение 68
Предложение за регламент
Съображение 86
(86)  С оглед изменението на някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на средствата, отпуснати от държавите членки за видовете интервенции под формата на директни плащания и правилата за съдържанието на стратегическия план по ОСП.
(86)  С оглед изменението на някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на средствата, отпуснати от държавите членки за видовете интервенции под формата на директни плащания.
Изменение 69
Предложение за регламент
Съображение 87
(87)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент и да се избегне нелоялна конкуренция или дискриминация между земеделските стопани, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето на референтни площи за подпомагане за маслодайни семена, правилата за даване на разрешение по отношение земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук, и свързаните с това уведомления, изчисляването на намалението, когато площта памук, отговарящата на условията за подпомагане, надвишава базовата площ, финансовата помощ от страна на Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино, годишната разбивка по държави членки на общия размер на подпомагането от Съюза за видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, правилата за представянето на елементите, които следва да бъдат включени в стратегическия план по ОСП, правилата относно процедурата и сроковете за одобрение на стратегическите планове по ОСП и подаването и одобрението на исканията за изменение на стратегическите планове по ОСП, еднаквите условия за прилагането на изискванията за информация и публичност, отнасящи се до възможностите, предлагани от стратегическите планове по ОСП, правилата, свързани с рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката, правилата за представянето на съдържанието на годишния доклад за качеството на изпълнението, правилата относно информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки за оценка на качеството на изпълнението от Комисията, правилата за нуждата от данни и полезните взаимодействия между източниците на данни и механизмите за гарантиране на съгласуван подход при определянето на премиите за качеството на изпълнението, които се предоставят от държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета22.
(87)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент и да се избегне нелоялна конкуренция или дискриминация между земеделските стопани, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето на референтни площи за подпомагане за маслодайни семена, правилата за даване на разрешение по отношение земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук, и свързаните с това уведомления, изчисляването на намалението, когато площта памук, отговаряща на условията за подпомагане, надвишава базовата площ, финансовата помощ от страна на Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино, годишната разбивка по държави членки на общия размер на подпомагането от Съюза за видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, стандартизираната форма на стратегическите планове по ОСП, правилата относно процедурата и сроковете за одобрение на стратегическите планове по ОСП и подаването и одобрението на исканията за изменение на стратегическите планове по ОСП, еднаквите условия за прилагането на изискванията за информация и публичност, отнасящи се до възможностите, предлагани от стратегическите планове по ОСП, правилата за представянето на съдържанието на годишния доклад за качеството на изпълнението. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета22.
_________________
_________________
22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 298, 28.2.2011 г., стр. 13).
22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 70
Предложение за регламент
Съображение 92 a (ново)
(92a)   Островните региони на Съюза изпитват специфични затруднения при упражняването на селскостопанска дейност и развитието на селските райони. Следва да се извърши оценка на въздействието на ОСП в тези региони и да се проучи разширяването на мерките, установени в Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за всички островни региони на Съюза.
Изменение 71
Предложение за регламент
Съображение 93
(93)  С цел да се гарантира правната сигурност и приемственост, специалните разпоредби за Хърватия относно постепенното въвеждане на директните плащания и допълнителните национални директни плащания в рамките на механизма за постепенно въвеждане, следва да продължат да се прилагат до 1 януари 2021 г.
(93)  С цел да се гарантира правната сигурност и приемственост, специалните разпоредби за Хърватия относно постепенното въвеждане на директните плащания и допълнителните национални директни плащания в рамките на механизма за постепенно въвеждане, следва да продължат да се прилагат. През 2022 г. Хърватия ще има право на сума в съответствие с Договора за присъединяване, включително допълнителен пакет за националния резерв за разминирана земя в Хърватия, и това право следва да бъде включено при изчисляването на националния пакет за 2022 г.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
б)  видовете интервенции и общите изисквания към държавите членки за преследване на тези цели, както и съответните финансови договорености;
б)  видовете интервенции и общите изисквания към държавите членки за преследване на тези цели чрез гарантиране на равнопоставеност, както и съответните финансови договорености;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в
в)  стратегическите планове по ОСП, които да бъдат изготвени от държавите членки, в които се установяват целевите стойности, определят се интервенциите и се разпределят финансовите ресурси, в съответствие със специфичните цели и набелязаните потребности; г)
в)  стратегическите планове по ОСП, които да бъдат изготвени от държавите членки и по целесъобразност в сътрудничество с техните региони, в които се установяват целевите стойности, определят се интервенциите и се разпределят финансовите ресурси, в съответствие със специфичните цели и набелязаните потребности и в съответствие с вътрешния пазар;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.  Настоящият регламент се прилага за подпомагане от страна на Съюза, финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, за интервенции, определени в стратегически план по ОСП, изготвен от държавите членки и одобрен от Комисията, който обхваща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.
2.  Настоящият регламент се прилага за подпомагане от страна на Съюза, финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, за интервенции, определени в стратегически план по ОСП, изготвен от държавите членки и одобрен от Комисията, който обхваща периода от 1 януари 2022 г.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
2.  Дял II, глава III и дял III, глава II и членове 41 и 43 от Регламент (ЕС) № [регламента за общоприложимите разпоредби] на Европейския парламент и на Съвета26 се прилагат за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР съгласно настоящия регламент.
2.  С цел да се осигури съгласуваност между европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и стратегическите планове по ОСП, Дял II, глава III и дял III, глава II и членове 41 и 43 от Регламент (ЕС) № [регламента за общоприложимите разпоредби] на Европейския парламент и на Съвета26 се прилагат за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР съгласно настоящия регламент.
__________________
__________________
26 Регламент (ЕС) […/…] на Европейския парламент и на Съвета от [дата] [да се впише пълното наименование] (ОВ L...).
26 Регламент (ЕС) […/…] на Европейския парламент и на Съвета от [дата] [да се впише пълното наименование] (ОВ L...).
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  „земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статут на тази група и на нейните членове съгласно националното право, чието стопанство се намира в териториалния обхват на Договорите, определен в член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) във връзка с членове 349 и 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и което осъществява селскостопанска дейност;
a)  „земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статут на тази група и на нейните членове съгласно националното право, чието стопанство се намира в териториалния обхват на Договорите, определен в член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) във връзка с членове 349 и 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и което осъществява селскостопанска дейност в съответствие с добрите селскостопански практики;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)   „обществени блага“ означава блага или услуги, за които не се получава възнаграждение от пазара и чиито екологични и обществени резултати надхвърлят установените изисквания в законодателството в областта на околната среда, климата и хуманното отношение към животните;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - буква б б (нова)
бб)   „Европейски обществени блага“ означава обществени блага или услуги, които могат да се предоставят ефективно на равнището на Съюза само чрез интервенция, за да се осигури координация между държавите членки и равнопоставеност на селскостопанския пазар на Съюза. Европейските обществени блага включват по-специално опазването на водите, опазването на биологичното разнообразие, опазването на плодородието на почвите, опазването на опрашителите и хуманното отношение към животните;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д
д)  „взаимоспомагателен фонд“ означава схема, акредитирана от държавата членка съгласно националното право, чиято цел е застраховането на членуващите земеделски стопани, при която се извършват компенсаторни плащания на членуващите земеделски стопани, понесли икономически загуби.
д)  „взаимоспомагателен фонд“ означава схема, акредитирана от държавата членка съгласно националното право, чиято цел е предпазването на членуващите земеделски стопани от рисковете, при която се извършват компенсаторни плащания на членуващите земеделски стопани, понесли икономически загуби или спад на доходите;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e – подточка i
i)  проект, договор, действие или група проекти, избрани по съответните програми;
i)  проект, договор, действие или група проекти, избрани по съответния стратегически план;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e – подточка ii
(ii)  в контекста на финансови инструменти финансов принос от програма за финансов инструмент и последващото финансово подпомагане, предоставени на крайните получатели от съответния финансов инструмент;
ii)   в контекста на финансови инструменти финансов принос от стратегически план за финансов инструмент и последващото финансово подпомагане, предоставени на крайните получатели от съответния финансов инструмент;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з – подточка i
i)  публично- или частноправна организация, субект със или без правосубектност или физическо лице, отговарящо за започването на операциите или за започването и изпълнението им;
i)  публично- или частноправна организация, субект със или без правосубектност, физическо лице или група от физически или юридически лица, отговарящо(и) за започването на операциите или за започването и изпълнението им;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з – подточка ii
ii)  в контекста на схемите за държавни помощи — организацията, която получава помощта;
ii)  в контекста на схемите за държавни помощи – субектът, който получава помощта;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква и
и)  „целеви стойности“ означава предварително договорени стойности, които да бъдат постигнати към края на периода спрямо показателите за резултата, включени по дадена специфична цел;
и)  „целеви стойности“ означава предварително договорени стойности, които да бъдат постигнати до края на периода на действиена стратегическия план по ОСП спрямо показателите за резултата, включени по дадена специфична цел;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква й
й)  „междинни цели“ означава етапни целеви стойности, които да бъдат постигнати към даден момент от време на стратегическия план по ОСП, спрямо показателите, включени по дадена специфична цел.
й)  „междинни цели“ означава етапни целеви стойности, които да бъдат постигнати от дадена държава членка към даден момент по време на стратегическия план по ОСП, за да се гарантира своевременен напредък спрямо показателите за резултати, включени по дадена специфична цел.
Изменения 86 и 1148cp1
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП определения за селскостопанска дейност, земеделска площ, хектар, отговарящ на условията за подпомагане, истински земеделски стопанин и млад земеделски стопанин:
1.  Държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП определения за селскостопанска дейност, земеделска площ, хектар, отговарящ на условията за подпомагане, активен земеделски стопанин, млад земеделски стопанин и нов земеделски стопанин:
Изменения 866 и 1185
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a
a)  „селскостопанската дейност“ се определя по начин, че да включва както производството на селскостопански продукти, изброени в приложение I към ДФЕС, включително памук и дървесни култури с кратък цикъл на ротация, така и поддържането на земеделската площ в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без подготвителни действия, които са извън рамките на обичайните земеделски методи и машини;
a)  „селскостопанската дейност“ се определя по начин, че да включва както производството на селскостопански продукти, изброени в приложение I към ДФЕС, включително памук и дървесни култури с кратък цикъл на ротация и блатни култури, така и поддържането на земеделската площ в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без подготвителни действия, които са извън рамките на обичайните земеделски методи и машини, включително в агро-лесовъдството;
Изменения 87 и 1148cp2
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – уводна част
б)  „земеделската площ“ се определя по начин, че да включва обработваема земя, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Термините „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ се определят от държавите членки в съответствие със следната рамка:
б)  „земеделската площ“ се определя по начин, че да включва обработваема земя, трайни насаждения, постоянно затревени площи и агро-лесовъдни системи. Елементите на ландшафта се включват като компоненти на земеделската площ. Термините „обработваема земя“, „трайни насаждения“, „постоянно затревени площи“ и „агро-лесовъдни системи“ се определят от държавите членки в съответствие със следната рамка:
Изменение 1148cp3
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка i
i)   „обработваема земя“ означава земя, обработвана за отглеждане на култури, или площ на разположение за отглеждане на култури, но оставена под угар, и включва площите, които са оставени под угар в съответствие с членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/199928 на Съвета, член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/200529 на Съвета, член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или член 65 от настоящия регламент.
(i)  „обработваема земя“ означава земя, обработвана за отглеждане на култури, или площ на разположение за отглеждане на култури, но оставена под угар, и може да включва съчетание на култури и дървета и/или храсти за формиране на горски обработваеми агро-лесовъдни системи и включва площите, които са оставени под угар в съответствие с членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета28, член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета29, член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или член 65 от настоящия регламент;
__________________
__________________
28 Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стp. 80).
28 Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стp. 80).
29 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).
29 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).
Изменение 1148cp4
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка ii
ii)  „трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбооборот, различни от постоянно затревени площи и постоянни пасища, които заемат земята в продължение на пет или повече години и дават реколта многократно, включително разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация;
ii)  „трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбооборот, различни от постоянно затревени площи и постоянни пасища, които заемат земята в продължение на пет или повече години и дават реколта многократно, включително разсадници, включително (ако държавата членка предвижда това) културите, разположени в саксии или върху фолио, и дървесни култури с кратък цикъл на ротация;
Изменения 1148cp5, 1148cp6, 1148cp7, 89cp2 и 804cp3
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii
iii)  „постоянно затревени площи и постоянни пасища“ (наричани заедно „постоянно затревени площи“) означава площи, които не са били включени в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет или повече години, и се използват за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети). Те могат да включват и други видове, като храсти и/или дървета, които са подходящи за паша или за производство на фуражи;
iii)  „постоянно затревена площ и постоянно пасище“ (наричани заедно „постоянно затревени площи“) означава земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет години или повече, както и, ако държавите членки решат това, която не е била обработвана в продължение на пет години или повече; тя може да включва и други видове като храсти и/или дървета, които са подходящи за паша, и когато държавите членки вземат такова решение, други видове, като например храсти и/или дървета, които са източници на фураж за животните, при условие че тревите и другите тревни фуражи остават преобладаващи. Ако държавите членки решат, сеитбооборотът също представлява промяна на вида зелен фураж, ако новата сеитба се състои от смес от видове, различна от предишната сеитба.
Освен това държавите членки може да решат да считат за постоянно затревени площи::
i)  подходяща за паша земя, която е част от установени местни практики, при които тревите и другите тревни фуражи традиционно не са преобладаващи в зоните на паша; и/или
ii)  подходяща за паша земя, в която тревите и другите тревни фуражи не са преобладаващи или липсват в зоните на паша, които могат да включват храсти и дървета и други ресурси, консумирани от животните (листа, цветя, стъбла, плодове);
Изменения 90 и 1148cp8
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii a (нова)
iiiа)  „агро-лесовъдна система“ означава системи за използване на земята, при които дърветата се отглеждат върху същата площ, върху която се извършват селскостопански практики;
Изменения 1148cp9
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii б (нова)
iiiб)   „временно затревена площ“ се определя като треви или тревни видове, отглеждани върху обработваема земя (тоест при ротация) в продължение на по-малко от пет последователни години или над пет години, когато се извършва оран и повторно засяване.
Изменения 91 и 1148cp10
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в – уводна част
в)  за целите на видовете интервенции под формата на директните плащания „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се определя по начин, че да включва всякакъв вид земеделска площ в стопанството:
в)  за целите на видовете интервенции под формата на директните плащания „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се определя по начин, така че да включва всякакъв вид земеделска площ в стопанството, включително мобилни или стационарни временни технически съоръжения, по-специално вътрешни полски пътища и водни корита, както и възстановени влажни зони, използвани за блатни култури:
Изменения 1148cp11 и 1148cp12
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в – подточки i, ia (нова) и ii
i)  която, по време на годината, за която се иска подпомагане, се използва за селскостопанска дейност, или — в случай че площите се използват и за неселскостопански дейности, се използва предимно за селскостопански дейности, и която е на разположение на земеделския стопанин. Когато това е обосновано поради екологични причини, хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, могат да включват и някои площи, използвани за селскостопански дейности само веднъж на всеки две години.
i)  която, по време на годината, за която се иска подпомагане, се използва за селскостопанска дейност, или — в случай че площите се използват и за неселскостопански дейности, се използва предимно за селскостопански дейности, и която е на разположение на земеделския стопанин. Когато това е обосновано поради екологични, свързани с биологичното разнообразие или с климата причини, хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, могат да включват и някои площи, използвани за селскостопански дейности само веднъж на всеки три години;
iа)   която, ако държавите членки решат, може да съдържа особености на ландшафта и елементи, включително биотопи, като например дървета, храсти, полски горички и влажни площи, при условие че те не обхващат повече от една трета от площта на всеки земеделски парцел, както е определено в член 63 (4) от Регламент (ЕС).../... [хоризонтален регламент];
(ii)  която дава право на плащане съгласно дял III, глава II, раздел 2, подраздел 2 от настоящия регламент или по схемата за основно плащане или схемата за единно плащане на площ, установени в дял III от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и която:
(ii)  всяка площ в стопанството, която дава право на плащане съгласно дял III, глава II, раздел 2, подраздел 2 от настоящия регламент или по схемата за основно плащане или схемата за единно плащане на площ, установени в дял III от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и която:
–  вече не отговаря на определението за „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“, установено в буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, в резултат на прилагането на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО или Директива 2000/60/ЕО;
–  не е „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“, съгласно определението на държавите членки въз основа на подточки i) и ia) от настоящата подточка;
—   в резултат на прилагането на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО или Директива 2000/60/ЕО;
—   в резултат на свързани с площта мерки, допринасящи за смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, за целите в областта на околната среда и биологичното разнообразие, определени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е) от настоящия регламент. Тези площи могат да се използват за отглеждане на блатни култури;
–  за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е залесена съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 или член 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или съгласно национална схема, чиито условия отговарят на член 43, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или членове 65 и 67 от настоящия регламент.
–  за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е залесена съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 или член 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или съгласно национална схема, чиито условия отговарят на член 43, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или членове 65 и 67 от настоящия регламент. Държавите членки могат да определят подходящи условия за включване на залесяването на земи чрез частно или национално финансиране, допринасящо за една или повече от специфичните цели, свързани с околната среда, биологичното разнообразие и климата;
–  за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е площ, оставена под угар съгласно членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, съгласно член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или съгласно член 65 от настоящия регламент.
–  за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин е площ, оставена под угар съгласно членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, съгласно член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или съгласно член 65 от настоящия регламент.
Изменения 93 и 1148cp13
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в – алинея 2
Площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,2%;
Площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,3%;
Изменение 1148cp14
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г
г)  „истински земеделски стопани“ се определят по начин, че да се гарантира, че не се предоставя подпомагане на доходите на лица, чиято селскостопанска дейност представлява само незначителна част от цялостната им икономическа дейност или чиято основна стопанска дейност не е селскостопанска, без да изключва от подпомагане земеделски стопани, които извършват разнородна дейност. Определението позволява да се прецени кои земеделски стопани не се считат за истински земеделски стопани въз основа на условия, като приходи, разходи за труд в стопанството, предмет на дружеството и/или включване в регистрите.
г)  „активни земеделски стопани“ се определят по такъв начин, че да се гарантира, че подпомагането се предоставя само на физически или юридически лица, или на групи от физически или юридически лица, които извършват поне минимално равнище на селскостопанска дейност и предоставят обществени блага в съответствие с целите на стратегическия план по ОСП, без да изключва от подпомагане земеделски стопани, които извършват разнородна дейност, по-специално земеделски стопани на непълно работно време, полупазарни земеделски стопани и селскостопански дейности с висока природна стойност. При всички случаи определението запазва семейния модел на земеделско стопанство в Съюза, отделно или част от сдружение, и при необходимост може да вземе под внимание особеностите на регионите, определени в член 349 от ДФЕС. Определението позволява да се гарантира, че не се предоставя подпомагане на физически или юридически лица, или групи физически или юридическа лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. Държавите членки могат да решат да добавят към този списък други подобни неселскостопански предприятия или дейности или да оттеглят такива допълнения и могат да изключат от това определение физически лица или дружества, които извършват мащабна преработка на селскостопански продукти, с изключение на групи земеделски стопани, участващи в такава преработка.
Когато стопанство, което се ползва от плащания по ОСП, е част от по-голяма, предимно неселскостопанска структура, това трябва да бъде прозрачно.
При формулирането на определението държавите членки:
i)  прилагат, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, един или повече елементи, като например приходи, разходи за труд в стопанството, предмет на дружеството, минимални критерии за селскостопанска дейност, подходящ опит, обучение и/или умения и/или включване на техните селскостопански дейности в националните регистри;
ii)  определят, въз основа на своите национални или регионални характеристики, размер на директните плащания, който не надвишава 5000 евро, съгласно което земеделските стопани, които извършват поне минимално равнище на селскостопанска дейност и предоставят обществени блага, се считат за „активни земеделски стопани“.
Изменения 95 и 1148cp15
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква д – уводна част
д)  „млад земеделски стопанин“ се определя по начин, който включва:
д)  „млад земеделски стопанин“ се определя по начин, който включва възрастова граница от 40 години и:
Изменения 96 и 1148cp16
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д – подточка i
i)  максимална възрастова граница, която не може да надвишава 40 години;
заличава се
Изменения 97 и 1148cp16
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д – подточка iii
iii)  подходящото обучение и/или необходимите умения.
iii)  подходящото обучение и/или умения.
Изменения 98 и 1148cp16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д – алинея 1а (нова)
Когато се оценява изпълнението на условията за ръководител на стопанство, държавите членки вземат предвид спецификата на партньорските споразумения.
Изменения 99 и 1148cp16
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д a (нова)
дa)  „нов земеделски стопанин“ се определя по начин, който включва:
i)  условията за „ръководител на стопанство“;
ii)  подходящото обучение и/или умения;
iii)  възрастова граница от 40 години.
„Нов земеделски стопанин“ съгласно това определение не се признава за „млад земеделски стопанин“ съгласно определението в буква д).
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
(2)  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол, посочено в параграф 1, буква в), с цел опазването на общественото здраве.
(2)  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол, посочено в параграф 1, буква в) от настоящия член, с цел опазването на общественото здраве.
Изменения 101 и 1149cp1
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част
Подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има за цел допълнително да подобри устойчивото развитие на селското стопанство, прехраната и селските райони и да допринесе за постигането на следните общи цели:
Във връзка с целите на ОСП, формулирани в член 39 от ДФЕС, подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има за цел допълнително да подобри устойчивото развитие на селското стопанство, прехраната и селските райони и да допринесе за постигането на следните общи цели в икономическата, екологичната и социалната сфера:
Изменения 102 и 1149cp1
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а
a)  да насърчи развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство и да гарантира продоволствената сигурност;
a)  да насърчи модерен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство и да гарантира дългосрочна продоволствената сигурност, като в същото време запази модела на семейните земеделски стопанства;
Изменение 1149cp2
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  да подкрепя грижите за околната среда и действията в областта на климата и да допринася за постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата;
б)  да подпомага и подобрява опазването на околната среда, биологичното разнообразие и действията в областта на климата и да допринася ефективно за постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата;
Изменения 104 и 1149cp3
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в
в)  да укрепва социално-икономическата структура на селските райони.
в)  да укрепва социално-икономическата структура на селските райони с цел да допринесе за създаването и поддържането на заетост, като осигури надеждни доходи за земеделските стопани, стреми се да постигне приемлив жизнен стандарт за всички хора, занимаващи се със селско стопанство, и се бори с обезлюдяването на селските райони, със специален акцент върху по-слабо населените и по-слабо развити региони, и балансирано териториално развитие.
Изменения 105 и 1149cp4
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
Тези цели следва да се допълват с междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.
Тези цели следва да се допълват и да са взаимосвързани с междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез гарантиране на достъп на земеделските стопани до научните изследвания, обучения и споделяне на знания, услугите за трансфер на знания, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а
a)  подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия Съюз с цел подобряване на продоволствената сигурност;
a)  гарантиране на достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост на селскостопанския сектор в целия Съюз с цел подобряване на дългосрочната продоволствената сигурност и разнообразието в селското стопанство, като същевременно се осигуряват безопасни и висококачествени храни на справедливи цени с цел обръщане на тенденцията на намаляване на броя на земеделските стопани и гарантиране на икономическата устойчивост на селскостопанското производство в Съюза;
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б
б)  засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;
б)  засилване на пазарната ориентация на местните и националните пазари, пазарите на Съюза, както и на международните пазари,а също и на стабилизирането на пазара, управлението на рискове и кризи, и повишаване на дългосрочната конкурентоспособностна земеделските стопанства, възможностите за преработка и предлагане на пазара на селскостопански продуктиспоставяне на по-голям акцент върху диференциацията на качеството,научните изследвания,иновациите, технологиите,трансфера и обмена на знанияи цифровизацията, и улесняване на достъпа на земеделските стопани до динамиката на кръговата икономика;
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;
в)  подобряване на позицията за договаряне на земеделските стопани във веригите на стойността чрез насърчаване на форми на сдружения, организации на производителите и колективни преговори, както и стимулиране на късите вериги на доставки и подобряване на прозрачността на пазара;
Изменение 1150cp1
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г
г)  допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчива енергия;
г)  допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него чрез намаляване на емисиите на парникови газове, включително чрез увеличаване на въглеродните поглътители, улавяне и съхранение на въглерод в селското стопанство и хранително-вкусовия сектор, както и чрез включване на устойчива енергия, като същевременно се гарантира продоволствената сигурност, и устойчиво управление и опазване на горите в съответствие с Парижкото споразумение;
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д
д)  насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух;
д)  насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, като същевременно се намали зависимостта от химикали с цел постигане на предвидените в съответните законодателни инструменти цели и възнаграждаване на селскостопанските практики и системи, които носят множество ползи за околната среда, включително спиране на опустиняването;
Изменение 1150cp3
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e
е)  допринасяне за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;
е)  подобряване на екосистемните услуги и допринасяне за спиране и обръщане на процеса на загуба на биологично разнообразие, включително чрез защита на полезни видове от флората, фауната и опрашителите, чрез подпомагане на агробиологичното разнообразие, опазването на природата и агролесовъдството, както и допринасяне за постигане на по-голяма издръжливост на природата, възстановяване и опазване на почвите, водните басейни, местообитанията и ландшафта и подкрепа на селскостопанските системи с висока природна стойност;
Изменения 112 и 1150cp4
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква ж
ж)  привличане на млади земеделски стопани и улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони;
ж)  привличане и подкрепа на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и насърчаване на участието на жените в селскостопанския сектор, по-специално в най-обезлюдените райони и районите с природни ограничения; улесняване на обученията и опита в целия Съюз, устойчивото развитие на стопанска дейност и създаването на работни места в селските райони;
Изменение 1150cp5
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква з
з)  насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство;
з)  насърчаване на социалното и териториалното сближаване в селските райони, включително чрез създаване на заетост, растеж, инвестиции, социално приобщаване, борба с бедността в селските райони и чрез местно развитие, включително висококачествени местни услуги за селските общности, насочени по-специално към районите с природни ограничения; насърчаване на достойни условия на живот и труд и икономически условия; диверсификация на дейностите и доходите, включително агротуризъм, устойчива биоикономика, кръгова икономика, устойчиво управление и опазване на горите, като същевременно се гарантира равенство между половете; насърчаване на равенството между мъжете и жените в селските райони посредством специфични мерки за подпомагане и признаване на работата на жените в селското стопанство, занаятите, туризма и услугите по места;
Изменение 1150cp6
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква и
и)  подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, хранителни отпадъци, както и за хуманно отношение към животните.
и)  подобряване на реакцията на селското стопанство в Съюза в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна, висококачествена и устойчива храна, земеделие, използващо малки количества суровини, биологично земеделие, борба с разхищението на храни, както и за екологична устойчивост, борба срещу антимикробната резистентност и подобряване на здравето на животните и хуманното отношение към тях, а също и повишаване на информираността на обществото за значението на селското стопанство и селските райони, като същевременно се допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  При преследването на специфичните цели, държавите членки гарантират опростяването и качеството на изпълнението на подпомагането по линия на ОСП.
2.  С оглед на постигането на специфичните цели държавите членки и Комисията гарантират изпълнението на подпомагането по линия на ОСП и опростяването за крайните бенефициери чрез намаляване на административната тежест, като същевременно се гарантира недопускане на дискриминация между бенефициерите.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Постигането на целите, посочени в член 5 и член 6, параграф 1, се оценява въз основа на общи показатели, свързани с крайните продукти, резултатите и въздействието. Наборът от общи показатели включва:
Постигането на целите, посочени в член 5 и член 6, параграф 1, се оценява въз основа на общи показатели, свързани с крайните продукти, резултатите и въздействието, и се основава на официални източници на информация. Наборът от общи показатели включва:
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  показатели за резултата, свързани със съответните специфични цели; те се използват за количественото определяне на междинните цели и целевите стойност във връзка с тези специфични цели в стратегическите планове по ОСП и за оценка на напредъка по отношение на постигането на целевите стойности. Показателите, отнасящи се до специфичните цели, свързани с околната среда и климата, могат да обхващат интервенции, включени в съответните национални инструменти в областта на околната среда и климата, произтичащи от законодателството на Съюза, посочено в приложение XI;
б)  показатели за резултата, свързани със съответните специфични цели; те се използват за количественото определяне на междинните цели и целевите стойност във връзка с тези специфични цели в стратегическите планове по ОСП и за оценка на напредъка по отношение на постигането на целевите стойности. Показателите, отнасящи се до специфичните цели, свързани с околната среда и климата, могат да обхващат интервенции, които допринасят за изпълнението на ангажиментите, произтичащи от законодателството на Съюза, посочено в приложение XI;
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в
в)  показатели за въздействието, свързани с целите, установени в член 5 и член 6, параграф 1; те се използват в контекста на стратегическите планове по ОСП и на ОСП;
в)  показатели за въздействието, свързани с целите, установени в член 5 и член 6, параграф 1; те се използват в контекста на стратегическите планове по ОСП, като се вземат предвид външните фактори, извън обхвата на ОСП.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Държавите членки могат да разделят в своите стратегически планове показателите за крайните продукти и резултатите, посочени в приложение I, на по-подробни такива с конкретни национални и регионални особености.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за изменение на приложение I с цел адаптиране на общите показатели за крайните продукти, резултатите и въздействието, за да се вземе предвид опитът, получен вследствие на тяхното прилагане, и за добавяне на нови показатели, когато това е необходимо.
2.   Комисията извършва пълна оценка на ефективността на показателите за крайните продукти, резултатите и въздействието, посочени в приложение I, до края на третата година от прилагането на стратегическите планове.
След като Комисията извърши оценката, тя е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за изменение на приложение I с адаптиране, ако е необходимо, на общите показатели, като се вземе предвид опитът, получен при изпълнението на политиката на настоящия регламент.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
Държавите членки преследват целите, установени в дял II, като определят интервенциите въз основа на видовете интервенции, установени в глави II, III и IV от настоящия дял, в съответствие с общите изисквания, установени в настоящата глава.
Държавите членки и когато е приложимо, техните региони преследват целите, установени в дял II, като определят интервенциите въз основа на видовете интервенции, установени в глави II, III и IV от настоящия дял, в съответствие с общите изисквания, установени в настоящата глава.
Изменения 122 и 1117cp1
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
Държавите членки изготвят интервенциите в своите стратегически планове по ОСП в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и общите принципи на правото на Съюза.
Държавите членки изготвят, в сътрудничество със своите региони, когато е целесъобразно, интервенциите в своите стратегически планове по ОСП в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и общите принципи на правото на Съюза.
Изменение 1104
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 а (нов)
При разработването на стратегическите планове по ОСП държавите членки – в сътрудничество със своите региони, когато това е приложимо – вземат предвид конкретните принципи, установени в член 39 от ДФЕС, а именно: специфичният характер на селскостопанската дейност, произтичащ от социалната структура на селското стопанство и от структурните и естествени неравенства между различните селскостопански райони; необходимостта да се извършват постепенно подходящите промени; фактът, че в държавите членки селското стопанство представлява сектор, тясно свързан с икономиката като цяло.
Изменения 123 и 1117cp2
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
Държавите членки гарантират, че интервенциите са установени въз основа на обективни и недискриминационни критерии, че са съвместими с вътрешния пазар и че не нарушават конкуренцията.
Държавите членки, в сътрудничество със своите региони, когато е целесъобразно, гарантират, че интервенциите са установени въз основа на обективни и недискриминационни критерии и не възпрепятстват нормалното функциониране на вътрешния пазар.
Изменение 1117cp3
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)
В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да решат да прилагат намалението, посочено в член 15, и подпомагането, посочено в членове 26, 27, 29, 66, 67 и 68, както е определено в техните стратегически планове по ОСП, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните активни земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.
Изменения 124 и 1117cp4
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
Държавите членки определят правната рамка, уреждаща предоставянето на бенефициерите на подпомагане от страна Съюза, въз основа на стратегическия план по ОСП и в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].
Държавите членки, в сътрудничество с техните региони, когато е целесъобразно, определят правната рамка, уреждаща предоставянето на бенефициерите на подпомагане от страна Съюза, въз основа на стратегическия план по ОСП и в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].
Изменения 731 и 807
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9a
Устойчиво развитие
Целите на стратегическите планове по ОСП се осъществяват в съответствие с принципа на устойчивото развитие и с целта за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. Държавите членки и Комисията гарантират, че при подготовката и изпълнението на специфичните цели на ОСП се насърчават изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, смекчаването на изменението на климата и адаптацията към него, опазването на биологичното разнообразие, устойчивостта при бедствия, както и намаляването и предотвратяването на рисковете. Интервенциите се планират и провеждат в съответствие с принципа за съгласуваност на политиките за развитие, определен в член 208 от ДФЕС. Тази стратегическа съгласуваност се проверява от Комисията в съответствие с процедурата, описана в дял V, глава III.
Изменение 808
Предложение за регламент
Член 9 б (нов)
Член 9б
Съответствие с Парижкото споразумение
Целите на стратегическите планове по ОСП се осъществяват в съответствие с Парижкото споразумение и с оглед на постигането на глобалните цели, определени в споразумението, и на ангажиментите, описани в национално определените приноси на Съюза и държавите членки.
Преди да одобри стратегическите планове по ОСП, Комисията се уверява, че комбинацията от целите и мерките на всички стратегически планове по ОСП ще предостави възможност да бъдат постигнати определените в настоящия член цели в областта на климата.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 9 в (нов)
Член 9в
Интегриране на принципа на равенство между половете
Държавите членки гарантират интегрирането на перспектива, свързана с равенството между половете по време на подготовката, изпълнението и оценката на интервенциите с цел насърчаване на равенството между половете и борба с дискриминацията, основана на пола.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 10 – параграф -1 (нов)
-1.  Комисия гарантира, че стратегическите планове на държавите членки са съобразени със задълженията в рамките на Световната търговска организация (СТО).
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки гарантират, че интервенциите, основани на видовете интервенции, изброени в приложение II към настоящия регламент, включително определенията, установени в член 3, както и определенията, които трябва да бъдат формулирани в стратегическите планове по ОСП, установени в член 4, спазват разпоредбите на точка 1 от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство.
Интервенциите, основани на видовете интервенции, изброени в приложение II към настоящия регламент, включително определенията, установени в член 3, както и определенията, които трябва да бъдат формулирани в стратегическите планове по ОСП, установени в член 4, спазват разпоредбите на точка 1 от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че интервенциите, основани на специалното плащане за култура — памук, предвидено в глава II, раздел 2, подраздел 2 от настоящия дял, спазват разпоредбите на член 6, параграф 5 от Споразумението на СТО за селското стопанство.
заличава се
Изменение 809
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10a
Световно измерение на ОСП
1.  В съответствие с член 208 от ДФЕС Съюзът и държавите членки гарантират, че целите на сътрудничеството за развитие се вземат предвид при всички интервенции по линия на ОСП и зачитат правото на храна, както и правото на развитие.
2.  Държавите членки гарантират, че стратегическите планове по ОСП допринасят в максимална степен за навременното постигане на целите, заложени в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, по-специално за ЦУР 2, 10, 12 и 13, както и в Парижкото споразумение. Съответно интервенциите по линия на ОСП:
i)  допринася за развитието на разнообразно и устойчиво селско стопанство и устойчиви агроекологични практики както в Съюза, така и в държавите партньори;
ii)  допринася за поддържането на генетичното разнообразие на семената, на култивираните растения и на отглежданите в стопанства и на домашните животни, както и на свързаните с тях диви видове както в Съюза, така и в държавите партньори;
iii)  включва изцяло мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него;
3.  Съответствието на ОСП със съгласуваността на политиките за развитие се оценява редовно, наред с другото, като се използват данни от механизма за мониторинг, посочен в член 119а. Комисията докладва на Съвета и на Европейския парламент относно резултатите от оценката и политическия отговор на Съюза.
Изменение 1151cp1
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки включват в стратегическите си планове по ОСП система от предварителни условия, съгласно които се налага административна санкция на бенефициерите, които получават директни плащания съгласно глава II от настоящия дял или годишни премии съгласно членове 65, 66 и 67 и които не отговарят на законоустановените изисквания за управление съгласно правото на Съюза и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, установени в стратегическия план по ОСП, както са изброени в приложение III, по отношение на следните специфични области:
1.  Държавите членки включват в стратегическите си планове по ОСП система от предварителни условия, съгласно които бенефициерите, които получават директни плащания съгласно глави II и III от настоящия дял или годишни премии съгласно членове 65, 66 и 67, подлежат на административна санкция, ако не отговарят на законоустановените изисквания за управление съгласно правото на Съюза и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, както са изброени в приложение III и установени в стратегическия план по ОСП, по отношение на следните специфични области:
Изменения 810cp2, 887 и 1151cp2
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а
a)  климата и околната среда;
a)  климата и околната среда, включително водите, въздуха, почвите, биологичното разнообразие и екосистемните услуги;
Изменения 1151cp3
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Правилата по отношение на административните санкции, които следва да бъдат включени в стратегическия план по ОСП, трябва да са съобразени с изискванията, определени в дял IV, глава IV от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].
2.  Правилата относно ефективна и пропорционална система от административни санкции, които следва да бъдат включени в стратегическия план по ОСП, трябва да са съобразени с изискванията, определени в дял IV, глава IV от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 а (нов)
2a.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва по отношение на временните дерогации относно правилата за предварителните условия по време на епидемии, неблагоприятни климатични явления, катастрофични събития и природни бедствия.
Изменение 732
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11a
Принцип и обхват на социалните условия
1.  Държавите членки включват в стратегическите си планове по ОСП система от предварителни условия, съгласно която бенефициерите, получаващи директни плащания по глава II и глава III от настоящия дял или годишни премии съгласно членове 65, 66 и 67, подлежат на административна санкция, ако не изпълняват приложимите условия на труд и заетост и/или задълженията на работодателите, произтичащи от всички съответни колективни трудови договори и от социалното и трудовото законодателство на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище.
2.  Правилата по отношение на ефективната и пропорционална система от административни санкции, които следва да бъдат включени в стратегическия план по ОСП, трябва да са съобразени с изискванията, определени в дял IV, глава IV от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].
Изменение 1128
Предложение за регламент
Член 12
Член 12
Член 12
Задължения на държавите членки във връзка с доброто земеделско и екологично състояние
Задължения на държавите членки във връзка с доброто земеделско и екологично състояние
1.  Държавите членки следят цялата земеделска площ, включително земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Държавите членки определят на национално или на регионално равнище минималните стандарти за бенефициерите за доброто земеделско и екологично състояние на земята, в съответствие с основната цел на стандартите, посочени в приложение III, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите системи за земеделие, използването на земята, сеитбооборота, селскостопанските практики и структурата на земеделските стопанства.
1.  Държавите членки следят цялата земеделска площ, включително земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Държавите членки определят, след консултации с всички съответни заинтересовани страни на национално или, когато е целесъобразно, на регионално равнище, минималните стандарти за бенефициерите за доброто земеделско и екологично състояние на земята, в съответствие с основната цел на стандартите, посочени в приложение III, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите системи за земеделие, използването на земята, сеитбооборота, селскостопанските практики и структурата на земеделските стопанства, като гарантират по този начин, че земята допринася за постигането на специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е).
2.  Във връзка с основните цели, установени в приложение III, държавите членки могат да определят стандарти, които допълват посочените в същото приложение по отношение на тези основни цели. Държавите членки обаче не определят минимални стандарти за основните цели, различни от основните цели, установени в приложение III.
2.  За да се защити единството на ОСП и да се гарантират еднакви условия и зачитане на основните цели, установени в приложение III, държавите членки не могат да определят стандарти, които допълват посочените в същото приложение по отношение на тези основни цели в рамките на системата от предварителни условия. Освен това държавите членки не определят минимални стандарти за основните цели, различни от основните цели, установени в приложение III.
Държавите членки предоставят на заинтересованите бенефициери, ако е уместно по електронен път, списък на изискванията и стандартите, които трябва да спазват на равнище индивидуално стопанство, както и ясна и точна информация за тях.
2а.   Земеделските стопани, които спазват изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета1a относно биологичното производство, се считат, че изпълняват правило 8 относно стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, предвидени в приложение ІІІ от настоящия регламент.
2б.   Най-отдалечените региони, определени съгласно член 349 от ДФЕС и по-малките острови в Егейско море, определени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013, са освободени изисквания 1, 2, 8 и 9 на стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, предвидени в приложение ІІІ от настоящия регламент.
2в.   Земеделските стопани, участващи в доброволни схеми за климата и околната среда съгласно член 28 с еквивалентни селскостопански практики на ДЗЕС 1, 8, 9или 10, отговарят на съответните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС), определени в приложение III към настоящия регламент, при условие че тези схеми носят по-големи ползи за климата и околната среда във връзка с ДЗЕС 1, 8, 9 или 10. Тези практики се оценяват в съответствие с дял V от настоящия регламент.
3.   Държавите членки установяват система за предоставяне на инструмент за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества, посочен в приложение III, заедно с минималното съдържание и функционалните характеристики, на използващите го бенефициери.
Комисията може да подпомогне държавите членки при разработването на този инструмент и с услугите, необходими за съхранение и обработка на данните.
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правилата за добро земеделско и екологично състояние, включително установяването на елементи на системата на съотношението на постоянно затревените площи, на референтната година и скоростта на преобразуването съгласно ДЗЕС 1, посочен в приложение III, формата и допълнителни минимални елементи и функционални характеристики на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества.
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила във връзка с допълнителни елементи на системата на съотношението на постоянно затревените площи, на референтната година и скоростта на преобразуването съгласно ДЗЕС 1, посочен в приложение III.
_________________
1a Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).
Изменение 1129
Предложение за регламент
Член 13
Член 13
Член 13
Консултантски услуги в областта на селското стопанство
Консултантски услуги в областта на селското стопанство
1.  Държавите членки включват в стратегическия план по ОСП система за предоставяне на консултантски услуги за земеделските стопани и останалите бенефициери на подпомагането по линия на ОСП във връзка с управлението на земята и управлението на земеделските стопанства („консултантски услуги в областта на селското стопанство“).
1.  Държавите членки включват в стратегическия план по ОСП система за предоставяне на качествени и независими консултантски услуги за земеделските стопани и останалите бенефициери на подпомагането по линия на ОСП във връзка с управлението на земята и управлението на земеделските стопанства („консултантски услуги в областта на селското стопанство“), които по целесъобразност следва да се основават на вече съществуващите системи на равнището на държавите членки. Държавите членки разпределят подходящ бюджет за финансиране на тези услуги, а в националните стратегически планове по ОСП се включва кратко описание на тези услуги.
Държавите членки разпределят най-малко 30 % от отпуснатите средства, свързани с настоящия член, за консултантски услуги и техническа помощ, допринасящи за постигането на целите, посочени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е).
2.  Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат икономическите, екологичните и социалните аспекти и осигуряват актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите. Те следва да бъдат част от взаимосвързаните услуги, предоставяни от консултантите в селското стопанство, изследователите, организациите на земеделски стопани и други заинтересовани лица, които съставляват Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS).
2.  Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат икономическите, екологичните и социалните аспекти и осигуряват актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите, като отчитат традиционните земеделски практики и техники. Те следва да бъдат част от взаимосвързаните услуги, предоставяни от мрежите за консултантски услуги в селското стопанство, съветниците, изследователите, организациите на земеделски стопани, кооперациите и други заинтересовани лица, които съставляват Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS).
3.  Държавите членки гарантират, че консултациите в областта на селското стопанство са безпристрастни и че консултантите не са в конфликт на интереси.
3.   Държавите членки гарантират, че консултациите в областта на селското стопанство са безпристрастни и приспособени спрямо разнообразието на методите на производство и на стопанствата и че консултантите не са в конфликт на интереси.
3а.   Държавите членки гарантират, че консултантските услуги в селското стопанство са оборудвани да предоставят съвети както за производството, така и за предоставянето на обществени блага.
4.  Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат поне следното:
4.  Установените от държавата членка консултантски услуги в областта на селското стопанство обхващат поне следното:
a)  всички изисквания, условия и задължения в областта на управлението, които се прилагат по отношение на земеделските стопани и останалите бенефициери, определени в стратегическия план по ОСП, включително изискванията и стандартите съгласно предварителните условия и условията за схеми за подпомагане, както и информацията относно финансовите инструменти и бизнес плановете, установени в стратегическия план по ОСП;
a)  всички изисквания, условия и задължения в областта на управлението, които се прилагат по отношение на земеделските стопани и останалите бенефициери, определени в стратегическия план по ОСП, включително изискванията и стандартите съгласно предварителните условия, екосхемите, екологичните, климатичните и други управленски ангажименти по член 65 и условията за схеми за подпомагане, както и информацията относно финансовите инструменти и бизнес плановете, установени в стратегическия план по ОСП;
б)  Изискванията, определени от държавите членки за прилагането на Директива 2000/60/ЕО, Директива 92/43/EИО, Директива 2009/147/ЕО, Директива 2008/50/ЕО, Директива (ЕС) 2016/2284, Регламент (ЕС) 2016/2031, Регламент (ЕС) 2016/429, член 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета30 и Директива 2009/128/EО;
б)  Изискванията, определени от държавите членки за прилагането на Директива 2000/60/ЕО, Директива 92/43/EИО, Директива 2009/147/ЕО, Директива 2008/50/ЕО, Директива (ЕС) 2016/2284, Регламент (ЕС) 2016/2031, Регламент (ЕС) 2016/429, член 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета30 и Директива 2009/128/EО;
в)  земеделските практики, които възпрепятстват развитието на антимикробна резистентност, както е посочено в съобщението „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност“31;
в)  земеделските практики, които възпрепятстват развитието на антимикробна резистентност, както е посочено в съобщението „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност“31;
г)  управлението на риска, както е посочено в член 70;
г)  предотвратяване и управление на риска;
д)  подпомагането на иновациите, по-специално за подготовката и изпълнението на проекти на оперативните групи в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост, както е посочено в член 114;
д)  подпомагането на иновациите, по-специално за подготовката и изпълнението на проекти на оперативните групи в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост, както е посочено в член 114;
е)  разработването на цифровите технологии в селското стопанство и селските райони, както е посочено в член 102, буква б).
е)  разработването на цифровите технологии в селското стопанство и селските райони, както е посочено в член 102, буква б);
еа)   техники за оптимизиране на икономическите резултати от производствените системи, подобряването на конкурентоспособността, пазарната ориентация, късите вериги на доставки и насърчаването на предприемачеството;
еб)   специфични съвети за земеделски стопани, които създават стопанство за първи път;
ев)   стандарти за безопасност и психо-социални грижи в земеделските общности;
ег)   устойчиво управление на хранителните вещества, включително използването на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества;
ед)   подобряване на агроекологичните и агро-лесовъдните практики и техники както за земеделските, така и за горските земи;
ее)   съсредоточаване върху организациите на производителите и други групи на земеделски стопани;
еж)   оказването на помощ на земеделските стопани, които желаят да променят производството си, по-специално поради промени в потребителското търсене, под формата на съвети относно необходимите нови умения и оборудване;
ез)   услугите относно мобилността във връзка със земята и планирането на приемствеността;
еи)   всички земеделски практики, които осигуряват възможност за намаляване на употребата на торове и продукти за растителна защита чрез насърчаване на естествените методи за подобряване на плодородието на почвата и борба с вредителите;
ей)  подобряване на устойчивостта и приспособяване към изменението на климата, както и
ек)   подобряване на хуманното отношение към животните.
4а.   Без да се засяга националното право и други приложими разпоредби на правото на Съюза лицата и субектите, отговорни за консултантските услуги, не разкриват на никое лице, различно от земеделския стопанин или бенефициера, получаващи консултантски услуги, никаква лична или бизнес информация или данни, свързани с въпросния земеделски стопанин или бенефициер, получени в процеса на тяхната консултантска задача, с изключение на нарушения, подлежащи на задължително докладване пред публичните органи съгласно националното право или правото на Съюза.
4б.   Държавите членки също така гарантират чрез подходяща публична процедура, че консултантите, които работят в рамките на системата за съвети в селското стопанство, са подходящо квалифицирани и редовно обучавани.
__________________
__________________
30. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
30. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
31. „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)“ (COM(2017)0339).
31. „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)“ (COM(2017)0339).
Изменение 811
Предложение за регламент
Дял 3 – Глава 1 – Раздел 3 a (нов)
Раздел 3а
Биологично земеделие
Член 13а
Биологично земеделие
Биологичното земеделие, както е определено в Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета, представлява сертифицирана система на земеделие, която може да допринесе за постигането на множество специфични цели на ОСП, посочени в член 6, параграф 1 от настоящия регламент. Предвид ползите от биологичното земеделие, както и неговото нарастващо търсене, което продължава да изпреварва увеличаването на производството, държавите членки извършват оценка на равнището на необходимото подпомагане за земеделската земя, управлявана съгласно принципите на сертифицираното биологично земеделие. Държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП анализ на производството на сектора на биологичното земеделие, на очакваното търсене и на неговия потенциал за изпълнение на целите на ОСП и определят цели за увеличаване на дела на земеделската земя, управлявана съгласно принципите на биологичното земеделие, както и за развитие на цялата верига на доставки на биологични продукти. Въз основа на тази оценка държавите членки определят подходящото равнище на подпомагане за преминаване към биологично земеделие и неговото поддържане, или чрез мерки за развитие на селските райони по член 65, и гарантират, че разпределените бюджети съответстват на очаквания ръст на биологичното производство.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква г
г)  схемите за климата и околната среда.
г)  схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните; както и
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква г а (нова)
га)   схемите за засилване на конкурентоспособността;
Изменения 163, 733cp2, 765, 897, 1118cp2, 1126cp2 и 1207cp2
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Преди да се приложи параграф 1, държавите членки приспадат от размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин съгласно настоящата глава за дадена календарна година:
Преди да се приложи параграф 1, държавите членки могат да приспадат от размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин съгласно настоящата глава за дадена календарна година:
Изменения 164, 733cp3, 766, 1118cp3, 1126cp3 и 1207cp3
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква а
a)  заплатите, свързани със селскостопанската дейност, декларирана от земеделския стопанин, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост; както и
a)  50% от заплатите, свързани със селскостопанската дейност, декларирана от земеделския стопанин, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост; както и
Изменения 165, 733cp4, 899, 1118cp4, 1126cp4 и 1207cp4
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  еквивалентната сума за редовен и неплатен труд, свързана със селскостопанска дейност, упражнявана от лицата, работещи в съответното земеделско стопанство, които не получават заплата или които получават по-малко възнаграждение от обичайно заплащаната сума за предоставените услуги, но са възнаградени чрез икономическия резултат от дейността на земеделското стопанство.
заличава се
Изменения 166, 767, 900, 1118cp5 и 1126cp5
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)
ба)  директните плащания, посочени в членове 27 и 28.
Изменения 167, 768, 1118cp6 и 1126cp6
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2
За изчисляване на сумите, посочени в букви а)и б), държавите членки използват средната стойност на стандартните трудови възнаграждения, свързана със селскостопанска дейност на национално или регионално равнище, умножена по броя годишни работни единици, декларирани от съответния земеделски стопанин.
За изчисляване на сумите, посочени в буква а) от първа алинея, държавите членки използват реалните разходи за трудови възнаграждения или средната стойност на стандартните трудови възнаграждения, свързана със селскостопанска и свързана дейност на национално или регионално равнище, умножена по броя годишни работни единици, декларирани от съответния земеделски стопанин. Държавите членки могат да използват показатели за стандартните разходи за трудови възнаграждения, свързани с различните видове стопанства, референтните индекси за създаване на работни места по видове стопанства.
Изменения 1096 и 1126cp7
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 a (нов)
2a.   Комисията събира информация за всички субсидии, получени от първи и втори стълб на ОСП, и обобщава общата сума, която дадено физическо лице получава пряко чрез директни плащания или непряко като бенефициер на юридически лица, които са бенефициери на плащания по ОСП (директни плащания и плащания от развитието на селските райони). Комисията следи в реално време и спира плащанията, надхвърлящи общия сбор от:
а)  500 000 EUR в първия стълб за директни плащания;
б)  1 000 000 EUR за инвестиции по втория стълб; Комисията се уведомява, ако горната граница бъде надвишена. Комисията преценява според всеки отделен случай дали в надлежно обосновани случаи може да бъде направено изключение. Комисията разработва ясно определени обективни критерии, които се публикуват под формата на насоки за органите на държавите членки без ненужно забавяне.
Плащанията за проекти в полза на населението като цяло, които се изпълняват от регионални и местни органи, общини или градове, следва да бъдат изключени от тези тавани.
Комисията създава система за информация и мониторинг в реално време чрез адаптиране и разширяване на системата ARACHNE или други подходящи ИТ инструменти. Държавите членки са задължени да въвеждат всички съответни данни (като проекта, плащанията, юридическите лица, физическите лица, действителните собственици и др.) в тази система в реално време като условие за получаване на средства по настоящия регламент. Комисията използва тази система за информация и мониторинг в реално време, за да даде възможност за точен преглед на разпределението и справедливото разпределение на средствата на Съюза и за да има възможност за проследяване и обединяване на разпределените финансови средства.
Изменения 168, 733cp7, 769, 1118cp7, 1126cp8 и 1207cp7
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 1
Очакваният резултат от намалението на плащанията се използва първоначално за подпомагане на финансирането на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и след това на други интервенции, принадлежащи към необвързаните с производството директни плащания.
Очакваният резултат от намалението на плащанията се използва приоритетно за финансиране на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и след това на други интервенции, принадлежащи към необвързаните с производството директни плащания.
Изменения 169, 733cp8, 770, 1118cp8, 1126cp9 и 1207cp8
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 2
Държавите членки могат също така да използват целия или част от резултата от намалението за финансиране на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, посредством прехвърляне на средства. Подобно прехвърляне на средства към ЕЗФРСР се отразява във финансовите таблици на стратегическия план по ОСП и може да бъде преразгледано през 2023 г. в съответствие с член 90. То не е предмет на максималните граници за прехвърляне на средства от ЕФГЗ към ЕЗФРСР, установени в член 90.
Държавите членки могат също така да използват целия или част от резултата от намалението за финансиране на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, посредством прехвърляне на средства. Подобно прехвърляне на средства към ЕЗФРСР се отразява във финансовите таблици на стратегическия план по ОСП и може да бъде преразгледано през 2024 г. в съответствие с член 90.
Изменения 170, 733cp9, 771, 1118cp9, 1126cp10 и 1207cp9
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 а (нов)
3a.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат намалението, посочено в параграф 1, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.
Изменения 733cp10, 772, 1118cp10 и 1126cp11
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 б (нов)
3б.   Ако държава членка отпуска допълнително преразпределително подпомагане на доходите на земеделските стопани по силата на член 26 и за целта използва поне 12% от разпределените ѝ финансови средства за директни плащания, определени в приложение IV, тя може да реши да не прилага настоящия член.
Изменения 172, 773, 903, 1118cp11 и 1126cp12
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 в (нов)
3в.  Никакви предимства, получени посредством избягване на намаляване на плащането, не се дават в полза на земеделски стопани, по отношение на които е установено, че изкуствено са създали условията за избягване на последиците от настоящия член.
Изменения 173, 775, 1118cp12 и 1126cp13
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила за установяване на хармонизирана база за изчисляване на намалението на плащанията, установено в параграф 1, за да осигури правилно разпределение на средствата между допустимите бенефициери.
заличава се
Изменения 174, 1208 и 1213cp1
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  Държавите членки отпускат необвързани с производството директни плащания при условията, установени в настоящия раздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
1.  Държавите членки отпускат необвързани с производството директни плащания на активни земеделски стопани при условията, установени в настоящия раздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1
Държавите членки определят праг за площ и отпускат необвързани с производството директни плащания само на истински земеделски стопани, чиято отговаряща на условията площ на стопанството, за която са поискани необвързани с производството директни плащания, надхвърля този праг за площ.
Държавите членки определят праг за площ и/или минимално ограничение за директни плащания и отпускат директни плащания само на активни земеделски стопани, чиито площи и/или обеми за директни плащания се равняват на съответните прагове или ги надхвърлят.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част
При определяне на прага за площ, държавите членки се стремят да гарантират, че необвързаните с производството директни плащания могат да се отпускат само на истински земеделски стопани, ако:
При определяне на прага за площ или на минималния праг за плащанията държавите членки се стремят да гарантират, че директните плащания може да се отпускат само на активни земеделски стопани, ако:
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 – буква а
a)  управлението на съответните плащания не води до прекомерна административна тежест, и
a)  управлението на съответните плащания, равняващи се на или надвишаващи тези прагове, не води до прекомерна административна тежест, и
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2 – буква б
б)  съответните суми подпомагат ефективно целите, заложени в член 6, параграф 1, за които допринасят необвързаните с производството директни плащания.
б)  получаваните над определения праг суми подпомагат ефективно целите, заложени в член 6, параграф 1, за които допринасят, необвързаните с производството, директни плащания.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3
3.  Съответните държави членки могат да решат да не прилагат параграф 1 спрямо най-отдалечените региони и спрямо малките острови в Егейско море.
3.  Съответните държави членки могат да решат да не прилагат настоящия член спрямо най-отдалечените региони, малките острови в Егейско море и Балеарските острови.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 a (нов)
2a.   В отделни ситуации, когато земеделските стопани не разполагат с площ поради особеностите на селскостопанската система, но им е признато подпомагане под формата на основно подпомагане при влизането в сила на настоящия регламент, основното подпомагане на доходите представлява сума за стопанство.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
3.  Без да се засягат разпоредбите на членове 1924, основното подпомагане на доходите се предоставя за всеки хектар, отговарящ на условията за подпомагане, деклариран от истински земеделски стопанин.
3.  Без да се засягат разпоредбите на членове 1924, основното подпомагане на доходите се предоставя за всеки хектар, отговарящ на условията за подпомагане, деклариран от активен земеделски стопанин.
Изменение 1119
Предложение за регламент
Член 18 – параграфи 2 и 2 a (нови)
2.  Държавите членки могат да решат да диференцират сумата за основното подпомагане на доходите за хектар за различните групи територии, изправени пред сходни социално-икономически и агрономски условия.
2.  Държавите членки могат да решат да диференцират сумата за хектар за основното подпомагане на доходите според различните групи райони съгласно социо-икономическите, екологичните и агрономските условия. Държавите членки могат да решат да увеличат сумите за регионите с природни или специфични за района неблагоприятни условия и за обезлюдените райони, както и за подпомагането за постоянно затревените площи. Що се отнася до традиционните екстензивни алпийски пасища, определени от държавите членки, размерът на основното подпомагане на доходите за хектар може да бъде намален, независимо от състоянието на доходите на стопанството.
2а.  Държавите членки могат да създават механизми, които ограничават броя хектари, отговарящи на националните условия за подпомагане, които могат да се възползват от такова подпомагане на основата на референтен период, определен от държавата членка.
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Когато държавите членки, които са приложили схемата за основно плащане, както е предвидено в дял III, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, решат да не отпуснат основното подпомагане на доходите въз основа на правата за получаване на плащане, правата за получаване на плащане, отпуснати в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013, изтичат на 31 декември 2020 г.
2.  Когато държавите членки, които са приложили схемата за основно плащане, както е предвидено в дял III, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, решат да не отпуснат основното подпомагане на доходите въз основа на правата за получаване на плащане, правата за получаване на плащане, отпуснати в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013, изтичат на 31 декември 2022 г. Държавите членки, които вече са приключили вътрешния процес на приспособяване на правата за получаване на плащане, може да решат да се откажат от правата за получаване на плащане на по-ранен етап.
Изменение 1120
Предложение за регламент
Член 20
Член 20
Член 20
Стойност на правата за получаване на плащане и сближаване
Стойност на правата за получаване на плащане и сближаване
1.  Държавите членки определят единичната стойност на правата за получаване на плащане преди сближаване в съответствие с настоящия член чрез коригиране на стойността на правата на плащане пропорционално на тяхната стойност, установена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 за референтната 2020 година, и съответното плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, предвидени в дял III, глава III от посочения регламент за референтната 2020 година.
1.  Държавите членки определят единичната стойност на правата за получаване на плащане преди сближаване в съответствие с настоящия член чрез коригиране на стойността на правата на плащане пропорционално на тяхната стойност, установена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 за референтната 2023 година, и съответното плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, предвидени в дял III, глава III от посочения регламент за референтната 2023 година.
2.  Държавите членки могат да решат да диференцират стойността на правата за получаване на плащане в съответствие с член 18, параграф 2.
2.  Държавите членки могат да решат да диференцират стойността на правата за получаване на плащане в съответствие с член 18, параграф 2.
3.  Най-късно до референтната 2026 г. държавите членки определят максимално равнище за стойността на правата за получаване на плащане за държавата членка или за всяка група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
3.  Най-късно до референтната 2026 г. държавите членки определят максимално равнище за стойността на правата за получаване на плащане за държавата членка или за всяка група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
4.  Когато стойността на правата за получаване на плащане, определена в съответствие с параграф 1, не е единна в рамките на държава членка или на група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2, държавите членки осигуряват сближаване на стойността на правата за получаване на плащане към единна единична стойност най-късно до референтната 2026 година.
4.  Когато стойността на правата за получаване на плащане, определена в съответствие с параграф 1, не е единна в рамките на държава членка или на група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2, държавите членки осигуряват пълно сближаване на стойността на правата за получаване на плащане към единна единична стойност най-късно до референтната 2026 година.
5.  За целите на параграф 4 държавите членки гарантират, че най-късно през референтната 2026 г. всички права за получаване на плащане са на стойност най-малко 75 % от средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 г., както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
5.  За целите на параграф 4 държавите членки гарантират, че най-късно през референтната 2024 г. всички права за получаване на плащане са на стойност най-малко 75 % от средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2024 г., както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
5а.  За целите на параграф 4 държавите членки гарантират, че най-късно през последната референтна година от програмния период всички права за получаване на плащане са на стойност 100% от средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 г., както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
6.  Държавите членки финансират увеличението на стойността на правата за получаване на плащане, необходимо за да се изпълнят изискванията на параграфи 4 и 5, чрез използване на всеки един резултат от намалението, получен при прилагането на член 3, и, при необходимост, посредством намаляване на разликата между единичната стойност на правата за получаване на плащане, определена в съответствие с параграф 1, и средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 година, както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1 за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
6.  Държавите членки финансират увеличението на стойността на правата за получаване на плащане, необходимо за да се изпълнят изискванията на параграфи 4 и 5, чрез използване на всеки един резултат от намалението, получен при прилагането на член 3, и, при необходимост, посредством намаляване на разликата между единичната стойност на правата за получаване на плащане, определена в съответствие с параграф 1, и средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 година, както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1 за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
Държавите членки могат да решат да приложат намалението по отношение на всички или част от правата за получаване на плащане със стойност, определена в съответствие с параграф 1, превишаваща средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 година, както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
Държавите членки могат да решат да приложат намалението по отношение на всички или част от правата за получаване на плащане със стойност, определена в съответствие с параграф 1, превишаваща средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 година, както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
7.  Намаленията, посочени в параграф 6, се основават на обективни и недискриминационни критерии. Без да се засяга минималната стойност, установена в съответствие с параграф 5, тези критерии могат да включват установяването на максимално намаление, което не може да бъде по-малко от 30 %.
7.  Намаленията, посочени в параграф 6, се основават на обективни и недискриминационни критерии. Без да се засяга минималната стойност, установена в съответствие с параграф 5, тези критерии могат да включват установяването на максимално намаление, което не може да бъде по-малко от 30% на година.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
1.  Държавите членки предоставят на истинските земеделски стопани, които притежават собствени или взети под аренда права за получаване на плащане, основно подпомагане на доходите при активиране на тези права за получаване на плащане. Държавите членки гарантират, че за целите на активирането на правата за получаване на плащане, истинските земеделски стопани декларират хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, които придружават всяко право за получаване на плащане.
1.  Държавите членки предоставят на земеделските стопани, които притежават собствени или взети под аренда права за получаване на плащане, основно подпомагане на доходите при активиране на тези права за получаване на плащане. Държавите членки гарантират, че за целите на активирането на правата за получаване на плащане, активните земеделски стопани декларират хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, които придружават всяко право за получаване на плащане.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
1.  Всяка държава членка, която реши да предоставя основно подпомагане на доходите въз основа на права за получаване на плащане, управлява национален резерв.
1.  Всяка държава членка, която реши да предоставя основно подпомагане на доходите въз основа на права за получаване на плащане, определя национален резерв, еквивалентен на най-много 3% от предвидените в приложение VII финансови средства.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 a (нов)
2a.  Държавите членки могат да надвишат процентите, посочени в параграф 1, когато това е необходимо, за да покрият изискванията относно разпределението съгласно параграф 4, букви а) и б) и параграф 5.
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3
3.  Държавите членки гарантират, че правата за получаване на плащане от резерва се отпускат единствено на истински земеделски стопани.
3.  Държавите членки гарантират, че правата за получаване на плащане от резерва се отпускат единствено на активни земеделски стопани.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – буква а
a)  млади земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път;
a)  млади земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път; или
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – буква б
б)  земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път, като ръководители на стопанство, преминали са подходящо обучение или са придобили необходимите умения, както е определено от държавите членки за младите земеделски стопани.
б)  земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път, като ръководители на стопанство, преминали са подходящо обучение или са придобили необходимите умения и знания.
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 – буква б а (нова)
ба)  в случаите по букви а) и б)на първа алинея от настоящия параграф държавите членки могат да дават приоритет на жените с оглед да се допринася за изпълнението на целта, посочена в член 6, параграф 1, буква з).
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4 a (нов)
4а.  Държавите членки могат също така да идентифицират с помощта на обективни и недискриминационни критерии други случаи които съгласно оценката на потребностите, описана в член 96, са по-уязвими или по-подходящи за постигане на конкретните цели, определени в член 6, както и земеделски стопани, които нови ползватели на площи под колективно управление.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5
5.  Държавите членки отпускат права за получаване на плащане или увеличават стойността на съществуващите права за получаване на плащане на истинските земеделски стопани, които имат право на това по силата на окончателно съдебно решение или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на държава членка. Държавите членки гарантират, че тези истински земеделски стопани получават броя и стойността на правата за получаване на плащане, установени в посоченото решение или акт, на дата, която трябва да бъде определена от държавата членка.
5.  Държавите членки отпускат права за получаване на плащане или увеличават стойността на съществуващите права за получаване на плащане на активните земеделски стопани, които имат право на това по силата на окончателно съдебно решение или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на държава членка. Държавите членки гарантират, че тези активни земеделски стопани получават броя и стойността на правата за получаване на плащане, установени в посоченото решение или акт, на дата, която трябва да бъде определена от държавата членка.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 5 a (нов)
5a.  Държавите членки могат да използват националния резерв за линейно увеличаване на основното подпомагане на доходите или с оглед на изпълнението на определени цели по член 6, параграф 1 въз основа на недискриминационни критерии, при условие че на разположение остават достатъчни суми за разпоредбите, предвидени в параграфи 4 и 5 от настоящия член.
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 23
Член 23
заличава се
Делегирани правомощия
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:
a)  създаването на резерв;
б)  достъпа до резерв;
в)  съдържанието на декларацията и изискванията за активирането на правата за получаване на плащане.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  Освен в случаите на прехвърляне по силата на действително или бъдещо наследяване, правата за получаване на плащане се прехвърлят само на истински земеделски стопанин.
1.  Освен в случаите на прехвърляне по силата на действително или бъдещо наследяване, правата за получаване на плащане се прехвърлят само на активни земеделски стопанин.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 a (нов)
1a.   На правата за получаване на плащане не може да се придава пазарна стойност.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 25 – заглавие
Плащания на кръгли суми за малки земеделски стопани
Опростена схема за малките земеделски производители
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
Държавите членки могат да отпускат плащания на малки земеделски стопани, както е определено от държавите членки, под формата на кръгла сума, която заменя директните плащания по смисъла на настоящия раздел и раздел 3 от настоящата глава. Държавите членки предвиждат съответната интервенция в стратегическия план по ОСП, като възможност по избор за земеделските стопани.
Държавите членки въвеждат опростена схема за малки земеделски стопани, които подадат заявление за подпомагане на стойност до 1 250 EUR. Тази схема може да бъде под формата на еднократна сума, която заменя директните плащания по смисъла на настоящия раздел и раздел 3 от настоящата глава, или на плащане за хектар, което може да бъде диференцирано според териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2. Държавите членки предвиждат съответната интервенция в стратегическия план по ОСП, като възможност по избор за земеделските стопани.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)
1a.  Земеделските стопани, които желаят да участват в опростената схема, подават заявление най-късно до определена от държавата членка дата, независимо от това, че държавите членки могат автоматично да включат земеделските стопани, отговарящи на условията, и да им предоставят възможността да се откажат в определен срок.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 б (нов)
1б.  За земеделските стопани, участващи в тази опростена схема, държавите членки могат да приложат опростени проверки по отношение на обвързаността с условията, както е определено в член 84 от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 в (нов)
1в.  Държавите членки може да създадат правила и услуги за намаляване на административните разходи и подпомагане на малките земеделски стопани, за да си сътрудничат.
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 г (нов)
1г.  Държавите членки гарантират, че не се дава предимство, предвидено в настоящия член, на земеделски стопани, ако е установено, че след 1 юни 2018 г. те са създали изкуствено условията, които им позволяват да се възползват от плащания в полза на малките земеделски стопани.
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират преразпределяне на подпомагането от по-големите към по-малките или средните земеделски стопанства, като предвиждат преразпределително подпомагане на доходите под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, на земеделските стопани, които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.
2.  Държавите членки гарантират справедливо преразпределяне на подпомагането от по-големите към по-малките или средните земеделски стопанства, като предвиждат преразпределително подпомагане на доходите под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, на земеделските стопани, които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3
3.  Държавите членки установяват сума за хектар или различни суми за различни диапазони хектари, както и максималния брой хектари за всеки земеделски стопанин, на който се изплаща преразпределително подпомагане на доходите.
3.  Държавите членки установяват плащане, еквивалентно на сума за хектар или различни суми за различни диапазони хектари. Те могат да диференцират тези суми според териториите, определени съгласно член 18, параграф 2.
Изменения 1158cp3 и 211
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 a (нов)
3a.  Сумата на преразпределителното плащане за хектар не надхвърля 65% от основното подпомагане на доходите за устойчивост, съответстващо на средното на национално или териториално равнище, умножено по броя хектари, отговарящи на условията за подпомагане.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 б (нов)
3б.  Броят хектари, отговарящи на условията за подпомагане, за земеделски стопанин не е повече от средната национална големина на стопанствата или средната големина в зависимост от териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2. Държавите членки предоставят достъп до това плащане, считано от първия отговарящ на условията за подпомагане хектар на стопанството.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 в (нов)
3в.  Държавите членки идентифицират недискриминационни критерии за постигане на целта, предвидена в член 6, параграф 1, буква а), за изчисляване на сумата, която трябва да бъде отпусната за допълнително преразпределяне на доходите за устойчивост в контекста на стратегическите планове по ОСП, и също така определят финансов таван на икономическия размер, над който земеделските стопани нямат право на преразпределително плащане. Държавите членки вземат предвид средното равнище на доходите на земеделските стопани на национално или регионално равнище. В критериите за разпределяне те вземат също така предвид природните и специфичните ограничения, пред които са изправени някои региони, включително островните региони, при осъществяването на селскостопанска дейност.
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4
4.  Сумата за хектар, планирана за дадена референтна година, не надвишава средната за страната сума на директните плащания за хектар за посочената референтна година.
заличава се
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5
5.  Средната за страната сума на директните плащания за хектар се определя като съотношение между националните тавани за директните плащания за дадена референтна година, както е установено в приложение IV, и общия размер на планираните крайни продукти за основното подпомагане на доходите за посочената референтна година, изразен в брой хектари.
заличава се
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5 a (нов)
5a.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат максималния брой хектари, посочен в параграф 3, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.
Изменения 217, 743, 1158cp5 и 1219
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 5 б (нов)
5б.  Държавите членки гарантират, че не се дава предимство, предвидено в настоящата глава, в полза на земеделски стопани, за които е установено, че са разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от преразпределителното плащане. Това се отнася и за земеделските стопани, чиито стопанства са резултат от такова разделяне.
Изменения 218 и 1161cp1
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
1.  Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани, определени в съответствие с установените в член 4, параграф 1, буква г) критерии, съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
Изменение 1159
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
2.  Като част от задълженията си да допринесат за постигането на специфичната цел за „Привличане на младите земеделски стопани и улесняване на развитието на стопанска дейност в селските райони“, установена в член 6, параграф 1, буква ж), и за заделянето на най-малко % от отпуснатите им средства за директни плащания за тази цел в съответствие с член 86, параграф 4, държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за младите земеделски стопани, които наскоро са създали земеделско стопанство за първи път и които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.
2.  Като част от задълженията си да привлекат младите земеделски стопани в съответствие с целта, установена в член 6, параграф 1, буква ж), и за заделянето на най-малко 4% от отпуснатите им средства за директни плащания за тази цел в съответствие с член 86, параграф 4, държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за младите земеделски стопани, които наскоро са създали земеделско стопанство като собственици за първи път и които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.
Изменение 1161cp3
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3
3.  Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани е под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане.
3.  Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани се отпуска за максимален период от седем години, считано от датата на подаването на заявлението за подпомагане за млади земеделски стопани, и е под формата или на еднократна сума на активен земеделски стопанин, или на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане. В този случай то може да се изчислява на национално равнище или въз основа на териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 а (нов)
3a.  Младите земеделски стопани, които през последната година от прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 са получили подкрепата, предвидена в член 50 от него, могат да получат предвиденото в настоящия член подпомагане за общ период, не по-дълъг от посочения в параграф 3 от настоящия член.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 б (нов)
3б.  Плащането се предостави за брой хектари, който не надвишава средния размер на земеделските стопанства на национално равнище или съгласно териториите, определени в член 18, параграф 2.
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 в (нов)
3в.  Държавите членки могат да определят специални правила за млади земеделски стопани, които са част от групи земеделски стопани, организации на производителите или кооперации, с цел да не губят подпомагането по настоящия член в момента на присъединяването им към тези организации.
Изменение 1160
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3г (нов)
3г.   В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки може да прилагат подпомагането за млади земеделски стопани на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.
Изменение 1130
Предложение за регламент
Член 28
Член 28
Член 28
Схеми за климата и околната среда
Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните
1.  Държавите членки предоставят подпомагане за доброволните схеми за климата и околната среда („екосхемите“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
1.  Държавите членки създават и предоставят подпомагане за доброволните схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните („екосхемите“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП. Екосхемите в една област на действие са в съответствие с целите в друга област на действие.
Държавите членки предлагат голямо разнообразие от екосхеми, за да гарантират, че земеделските стопани могат да участват, и за да възнаграждават различните равнища на амбиция. Държавите членки организират различни схеми, така че да предоставят съпътстващи ползи, насърчават полезните взаимодействия и наблягат на интегрирания подход. За да улеснят съгласуваността и ефективното възнаграждаване, държавите членки създават точкови или рейтингови системи.
2.  Държавите членки подпомагат в рамките на този вид интервенция истински земеделски стопани, които се задължават да прилагат на хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.
2.  Държавите членки подпомагат в рамките на този вид интервенция активни земеделски стопани или групи от земеделски стопани, които се ангажират да запазват и реализират полезни практики и да преминат към селскостопански практики и техники и сертифицирани схеми с по-голям принос за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, които са установени в съответствие с член 28а и са включени в списъците, посочени в член 28б, като са съобразени със специфичните национални или регионални потребности.
3.  Държавите членки изготвят списъка на селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда.
3.  Подпомагането за екосхемите е под формата на годишно плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, и/или плащане за земеделско стопанство и се предоставя като стимулиращи плащания, които представляват повече от компенсация на допълнителните понесени разходи и пропуснатите приходи, и могат да бъдат под формата на еднократна сума; Размерът на плащанията варира в зависимост от равнището на амбиция на всяка екосхема въз основа на недискриминационни критерии.
4.  Тези практики трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на една или повече от специфичните цели в областта на околната среда и климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е).
5.  В рамките на този вид интервенции държавите членки предоставят само плащания, покриващи задължения, които:
a)  надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, установени съгласно глава 1, раздел 2 от настоящия дял;
б)  надхвърлят минималните изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита, хуманно отношение към животните, както и други задължителни изисквания, установени в националното право и в правото на Съюза;
в)  надхвърлят условията, установени за поддръжката на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а);
г)  са различни от задълженията, за които са отпуснати плащания съгласно член 65.
6.  Подпомагането за екосхемите е под формата на годишно плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, и то се предоставя като:
a)  плащания, които допълват основното подпомагане на доходите, установено в подраздел 2 от настоящия раздел; или
б)  плащания, които компенсират изцяло или частично допълнителните разходи и пропуснатите приходи на бенефициери в резултат на поетите задължения, определени в съответствие с член 65.
7.  Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предоставени съгласно член 65.
8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за допълване на настоящия регламент с допълнителни правила относно екосхемите.
Изменение 238
Предложение за регламент
Член 28 а (нов)
Член 28а
Схеми за засилване на конкурентоспособността
1.   Държавите членки предоставят подпомагане за доброволните схеми за засилване на конкурентоспособността („схеми за засилване“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП
2.   Държавите членки подпомагат в рамките на този вид интервенция активни земеделски стопани, които поемат задължения за разходи от полза за засилването на конкурентоспособност селското стопанство на стопанина.
3.   Държавите членки създават списък с категории разходи, отговарящи на условията, които са от полза за засилване на конкурентоспособността на земеделския стопанин.
4.   Тези практики трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на една или повече от специфичните икономически цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в), и да допринасят за междусекторната цел, изложена в член 5.
5.   В рамките на този вид интервенции държавите членки предоставят само плащания, покриващи задължения, които не водят до двойно финансиране по отношение на настоящия регламент
6.   Подпомагането за схемите за засилване е под формата на годишно плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, и то се предоставя като:
a)  плащания, базиращи се на отговарящи на условията хектари, които допълват основното подпомагане на доходите, установено в подраздел 2 от настоящия раздел; или
б)  плащания, компенсиращи бенефициерите за всички направени разходи или част от тях; или
в)  въз основа на резултати от значение за този тип намеса
7.   Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предоставени съгласно членове 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 и 72.
8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с допълнителни правила относно схемите за засилване.
Изменение 1131
Предложение за регламент
Член 28 б (нов)
Член 28б
Практики, отговарящи на условията за схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните
1.  Селскостопанските практики, обхванати от този вид интервенция, допринасят за постигането на една или повече от специфичните цели, определени в член 6, параграф 1, букви г), д), е) и и), като същевременно поддържат и укрепват икономическите резултати на земеделските стопани в съответствие със специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1, букви а) и б).
2.  Селскостопанските практики, посочени в параграф 1 от настоящия член, обхващат поне две от следните области на действие за климата и околната среда:
a)  действия във връзка с изменението на климата, включително намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство, както и поддържане и/или подобряване на улавянето на въглерод;
б)  действия за намаляване на емисиите, различни от парникови газове;
в)  опазване или подобряване на качеството на водите в земеделските райони и намаляване на натиска върху водните ресурси;
г)  действия за намаляване на ерозията на почвата, подобряване на плодородието на почвата и подобряване на управлението на хранителните вещества, както и поддържане и възстановяване на почвената биота;
д)  защита на биологичното разнообразие, опазване или възстановяване на местообитанията и видовете, защита на опрашителите и управление на особеностите на ландшафта, включително установяване на нови особености на ландшафта;
е)  действия за устойчива и намалена употреба на пестициди, по-специално пестициди, които представляват риск за човешкото здраве или биологичното разнообразие;
ж)  определяне на площи за непроизводствени обекти или за зони, в които не се използват пестициди и торове;
з)  действия за подобряване на хуманното отношение към животните и за справяне с антимикробната резистентност;
и)  действия за намаляване на вложените ресурси и подобряване на устойчивото управление на природните ресурси, като например прецизното земеделие;
й)  действия за подобряване на животинското и растителното разнообразие с цел по-голяма устойчивост на болести и на изменението на климата.
3.  Селскостопанските практики, посочени в параграф 1 от настоящия член:
a)  надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, установени съгласно глава 1, раздел 2 от настоящия дял;
б)  надхвърлят минималните изисквания за хуманно отношение към животните и използване на торове и на продукти за растителна защита, както и други задължителни изисквания, установени в правото на Съюза;
в)  надхвърлят условията, установени за поддръжката на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а);
г)  са различни от или допълващи задълженията, за които са отпуснати плащания съгласно член 65.
4.  Комисията, до... [два месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] приема делегирани актове в съответствие с член 138 за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на примерен и неизчерпателен списък на примери за видове практики в съответствие с параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.
Изменение 1132
Предложение за регламент
Член 28 в (нов)
Член 28в
Национални списъци с практики, отговарящи на условията за схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните
Държавите членки, в сътрудничество с националните, регионалните и местните заинтересовани страни, изготвят национални списъци с практики, допустими за схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, посочени в член 28, като могат да се ползват от примерите в ориентировъчния и неизчерпателен списък, посочен в член 28б, или да установят допълнителни практики, които отговарят на условията по член 28б, като вземат предвид своите специфични национални или регионални потребности в съответствие с член 96.
Националните списъци се състоят от множество видове мерки, различни от обхванатите от член 65, или от мерки от едно и също естество, но с различна степен на амбициозност в съответствие с член 28.
Държавите членки включват в тези списъци екосхемите най-малко за установяването на използване на селскостопански инструмент за устойчиво управление на хранителните вещества и, когато е приложимо, целесъобразно поддържане на влажните зони и торфищата.
Районите, определени съгласно директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, в които се извършват еквивалентни действия, автоматично се считат за допустими за участие в схемата.
Националните списъци се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в членове 106 и 107.
Комисията предоставя необходимите насоки на държавите членки при изготвянето на националните списъци, в координация с европейските и национални мрежи по общата селскостопанска политика, предвидени в член 113, за да се улесни обменът на най-добри практики, да се подобри базата от знания и да се намерят решения.
При оценяването на националните списъци Комисията взема предвид по-специално структурата, вероятната ефективност, внедряването, наличието на алтернативи и приноса на схемите за специфичните цели, посочени в член 28а.
Комисията прави оценка на националните списъци на всеки две години. Оценките се правят публично достояние и в случай на оценки за недостатъчност или отрицателни оценки държавите членки предлагат изменени национални списъци и схеми в съответствие с процедурата, посочена в членове 106 и 107.
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на доходите за истински земеделски стопани съгласно условията, установени в настоящия подраздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
1.  Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на доходите за активни земеделски стопани съгласно условията, установени в настоящия подраздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
Изменения 240 и 1162
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
2.  Интервенциите на държавите членки оказват помощ на подпомаганите сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, изброени в член 30, изправени пред затруднение(я), чрез подобряване на тяхната конкурентоспособност, устойчивост или качество.
2.  Интервенциите на държавите членки оказват помощ на подпомаганите сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, изброени в член 30, изправени пред затруднение(я), чрез подобряване на тяхната конкурентоспособност, структуриране, устойчивост или качество. Чрез дерогация от предходното изречение държавите членки могат да подпомагат протеинови култури и бобови култури, изброени в член 30, с цел подобряване на тяхната конкурентоспособност, устойчивост или качество. В допълнение тези интервенции трябва да са съобразени със съответните специфични цели, посочени в член 6, параграф 1.
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
3.  Обвързаното с производството подпомагане на доходите е под формата на годишно плащане за хектар или животно.
3.  Обвързаното с производството подпомагане представлява схема за ограничаване на производството под формата на годишно плащане въз основа на определени площи и добиви или определен брой животни и се предоставя при спазване на финансовите тавани, които държавите членки определят за всяка мярка и съобщават на Комисията.
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 a (нов)
3a.  Държавите членки могат да решат да насочат или увеличат обвързаното с производството подпомагане според ангажираността на бенефициера за подобряване на неговата конкурентоспособност или качество, или на структурирането на сектора.
Изменение 1163
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3б (нов)
3б.   В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки може да прилагат подпомагането на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
Обвързаното с производството подпомагане на доходите може да се отпуска на следните сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, които са важни по икономически, социални или екологични съображения: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци, дървесни култури с кратък цикъл на ротация и други нехранителни култури, с изключение на дървета, използвани за производството на продукти, които могат да заместват изкопаеми материали.
Обвързаното с производството подпомагане на доходите може да се отпуска на следните сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци, дървесни култури с кратък цикъл на ротация.
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 а (нов)
1a.  Чрез дерогация от параграф 1 обвързано с производството подпомагане може да се отпуска и на земеделски стопани, които не разполагат с отговарящи на условията хектари.
Чрез предоставяне на обвързано с производството подпомагане държавите членки гарантират изпълнението на следните условия:
a)  съществува ясна екологична или социално-икономическа потребност или полза;
б)  подпомагането не създава сериозни нарушения на вътрешния пазар; както и
в)  подпомагането за животновъдството е съвместимо с Директива 2000/60/ЕО.
Изменения 1229 и 1353
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 б (нов)
1б.  Доходите от обвързано с производството подпомагане ще изключват пропорционално броя глави едър рогат добитък, чието крайно местоназначение е продажбата за дейности, свързани с бикоборство, както чрез пряка продажба, така и чрез посредници.
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 33
[...]
заличава се
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
Държавите членки отпускат специално плащане за култура памук, на истински земеделски стопани, произвеждащи памук, класиран в код по КН 5201 00, при условията, определени в настоящия подраздел.
Държавите членки отпускат специално плащане за култура памук, на активен земеделски стопани, произвеждащи памук, класиран в код по КН 5201 00, при условията, определени в настоящия подраздел.
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 – тире 1
–  България: 624,11 EUR
–  България: Х EUR,
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 – тире 2
–  Гърция: 225,04 EUR
–  Гърция: Х EUR,
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 – тире 3
–  Испания: 348,03 EUR
–  Испания: Х EUR,
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3 – тире 4
–  Португалия: 219,09 EUR
–   Португалия: Х EUR
Изменения 251 и 1042
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква а
a)  сектора на плодовете и зеленчуците, както е определено в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
a)  сектора на плодовете и зеленчуците, както е определено в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и споменатите продукти, предназначени за преработка;
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – буква e
е)  други сектори, посочени в член 1, параграф 2, букви а) – з), буква к), м), о) – т) и ц) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
е)  други сектори, посочени в член 1, параграф 2, букви а) – з), буква к), м), о) – у) и ц) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и протеинови култури.
Изменение 253
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3
3.  Държавите членки могат да изберат в своя стратегически план по ОСП да изпълнят секторните видове интервенции, посочени в член 39, букви г), д) и е).
3.  Държавите членки могат да изберат в своя стратегически план по ОСП да изпълнят секторните видове интервенции, посочени в член 39, букви г), д) и е), като обосноват своя избор на сектори и вид интервенции.
Изменение 254
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква а
a)  осигуряването на правилното функциониране на видовете интервенции, установени в настоящата глава;
a)  осигуряването на правилното функциониране на видовете интервенции, установени в настоящата глава, по-специално с оглед да се избегнат нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар;
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  предоставянето на подпомагане на организациите на производители във връзка с изпълнението на техните специфични задачи съгласно настоящата глава;
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква в
в)  максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара, както е предвидено в член 46, параграф 4, буква а), за видовете интервенции, посочени в член 52, параграф 3;
в)  максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара, както е предвидено в член 46, параграф 4, буква а), за видовете интервенции, посочени в член 52, параграф 3, както и за фиксираните разходи за пакетиране и транспортиране на продукта, изтеглен за безвъзмездно разпределяне, и разходите, свързани с преработката на продукта преди предоставянето му за безвъзмездно разпределяне;
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква в a (нова)
ва)  определяне на условията за създаване и управление на оперативния фонд, както и заявленията за помощи и авансови плащания.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – уводна част
В сектора на плодовете и зеленчуците се преследват следните цели:
В съответствие с членове 5 и 6, в сектора на плодовете и зеленчуците се преследват следните цели:
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б
б)  концентрация на предлагането и пускането на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, включително чрез директен маркетинг; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) и в);
б)  концентрация на предлагането и пускането на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, включително чрез директен маркетинг, и къси вериги на доставки, както и насърчаване на колективното договаряне на договори; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в);
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква в
в)  научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители, иновативни практики, насърчаване на икономическата конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), в) и и);
в)  прилагане, научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители, иновативни практики, насърчаване на икономическата конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква г
г)  разработване, прилагане и насърчаване на щадящи околната среда производствени методи, екологосъобразни практики за отглеждане и производствени техники, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално защита на водите, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и други природни ресурси; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви д) и е);
г)  разработване, прилагане и насърчаване на щадящи околната среда производствени методи, екологосъобразни практики за отглеждане и производствени техники, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално защита на водите, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и други природни ресурси; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д), е) и и);
Изменение 262
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква е
е)  увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите, включително подобряване на качеството и разработването на продуктите със защитено наименование за произход и със защитено географско указание или продукти, обхванати от национални схеми за качество; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква б);
е)  увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите, включително подобряване на продуктите за преработка, и разработването на продуктите със защитено наименование за произход и със защитено географско указание или обхванати от други публични или частни схеми за качество; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква б);
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква ж
ж)  насърчаване и предлагане на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, независимо дали са в пресен или преработен вид; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и в);
ж)  насърчаване и предлагане на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, независимо дали са в пресен или преработен вид; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б), в) и и);
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква и
i)  превенция на кризи и управление на риска, насочени към предотвратяване и справяне с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в).
i)  превенция на кризи и намаляване и управление на риска, включително фитосанитарните аспекти, насочени към предотвратяване и справяне с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в);
Изменение 265
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква и а (нова)
иа)  управление и намаляване на вторичните продукти и отпадъците;
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква и б (нова)
иб)  стимулиране на генетичното разнообразие.
Изменения 267 и 819cp2
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а
a)  инвестиции в материални и нематериални активи, по-специално насочени към икономии на вода и енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците;
a)  инвестиции в материални и нематериални активи, включително насочените към икономии на вода и качеството на водите, производство и икономии на енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците, проследяване на потоците от отпадъци и мониторинг на производството;
Изменение 268
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  действия за планиране и адаптиране на производството към търсенето, по-специално в качествен и количествен смисъл, на продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците;
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а б (нова)
аб)  действия за увеличаване на търговската стойност на продуктите;
Изменение 270
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а в (нова)
ав)  Колективно складиране на продукти, произведени от организацията на производителите или от членове на организацията на производители;
Изменение 271
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б
б)  научноизследователска дейност и експериментално производство, насочени по-специално към икономии на вода и енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците, устойчивост на вредители, намаляване на рисковете и въздействията от употребата на пестициди, предотвратяване на щетите, причинени от неблагоприятни климатични явления, и увеличаване на използването на сортове плодове и зеленчуци, приспособени към променящите се климатични условия;
б)  научноизследователска дейност и експериментално производство, насочени към мерки, като например икономии и качество на водите, производство и икономии на енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците, устойчивост на вредители, интегрирано управление на вредителите (ИУВ), намаляване на рисковете и въздействията от употребата на пестициди, опазване на опрашителите, предотвратяване на щетите, причинени от неблагоприятни климатични явления, и увеличаване на използването на сортове плодове и зеленчуци, приспособени към променящите се климатични условия;
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква в a (нова)
ва)  действия за подобряване на околната среда и за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към него;
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г
г)  интегрирано производство;
г)  интегрирано производство, насърчаване на използването на естествени ресурси и същевременно намаляване на зависимостта от пестициди и други вложени продукти;
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква д
д)  действия за опазване на почвата и подобряване на въглеродното съдържание на почвата;
д)  действия за опазване и възстановяване на структурата на почвата и подобряване на въглеродното съдържание на почвата, включително с цел избягване на влошаване на качеството на почвата;
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква з
з)  действия за подобряване на устойчивостта на вредители;
з)  действия за подобряване на устойчивостта на вредители и за намаляване на щетите от вредители, включително чрез популяризиране на ИУВ;
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  действия за въвеждане на системи за производство, които увеличават по-специално биологичното и структурното разнообразие;
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква к
к)  действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и на складирането на продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците;
к)  действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и на складирането на продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците и насърчаване на късите вериги на доставки;
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква н
н)  популяризиране и комуникация, включително действия и дейности, насочени към диверсифициране и консолидиране на пазарите на плодове и зеленчуци и към информиране за ползите за здравето от консумацията на плодове и зеленчуци;
н)  насърчаване и комуникация, включително действия и дейности, насочени към диверсифициране и консолидиране на пазарите на плодове и зеленчуци, търсенето на нови пазарни ниши, както и към информиране за ползите за здравето от консумацията на плодове и зеленчуци;
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква о
о)  консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и устойчивата употреба на пестициди, и смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него.
о)  консултантски услуги и техническа помощ, включително тези, насочени към техниките за устойчив контрол на вредителите и устойчивата употреба и намаляване на пестицидите, ИУВ, смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, агроекологични практики, подобряване на качеството на продуктите и пазарните условия, както и на тези, свързани с договарянето, и прилагане на фитосанитарни протоколи за износа към трети държави;
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква п
п)  обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и устойчивата употреба на пестициди, и принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него.
п)  обучение и обмен на най-добри практики, включително тези, насочени към техниките за устойчив контрол на вредителите, алтернативите на пестициди и устойчивата употреба и намаляването на пестицидите и принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него;
Изменение 282
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква п а (нова)
па)  действия, насочени към подобряване на качеството чрез иновации;
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква п б (нова)
пб)  въвеждане на системи за проследяване/сертифициране.
Изменение 284
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква б
б)  инвестиции в материални и нематериални активи за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;
б)  инвестиции в материални и нематериални активи за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара, включително за колективно складиране;
Изменение 285
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква г
г)  изтегляне от пазара за свободно разпространение или други дестинации;
г)  изтегляне от пазара за свободно разпространение, включително разходите за преработка на изтеглените от пазара продукти преди безплатното им разпространение или други дестинации;
Изменение 286
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква ж
ж)  застраховане на реколтата, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете;
ж)  застраховане на реколтата, включително основани на индекси застрахователни политики, покриващи събития с измерим риск, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете;
Изменение 287
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква з
з)  индивидуално обучение за други организации на производителите и асоциации на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за отделни производители;
з)  професионален обмен и/или индивидуално обучение за други организации на производителите и асоциации на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за отделни производители;
Изменение 288
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква з а (нова)
за)  популяризиране на продукти и информиране за ползите за здравето от консумацията на плодове и зеленчуци в отговор на пазарни кризи;
Изменение 289
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква и
и)  изпълнение и управление на фитосанитарните протоколи на трета държава на територията на Съюза, така че да се улесни достъпът до пазарите на трети държави;
и)  договаряне, изпълнение и управление на фитосанитарните протоколи на трета държава на територията на Съюза, така че да се осигури достъп до пазарите на трети държави, включително пазарни проучвания;
Изменение 290
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква и а (нова)
иа)  предотвратяване и управление на фитосанитарни кризи;
Изменение 291
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква к
к)  консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на развитието на техники за устойчив контрол на вредителите и устойчива употреба на пестициди.
к)  консултантски услуги и техническа помощ, включително тези, насочени към развитието на техники за устойчив контрол на вредителите, като например ИУВ, и устойчива употреба и намаляване на пестицидите;
Изменение 292
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква к а (нова)
ка)  мерки за обучение и обмен на най-добри практики.
Изменение 293
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2
2.  Оперативните програми са с минимална продължителност от три години и максимална продължителност от седем години. Те преследват целите, посочени в член 42, букви г) и д), и поне още две цели, посочени в същия член.
2.  Оперативните програми са с минимална продължителност от три години и максимална продължителност от седем години. Те преследват целите, посочени в член 42, букви б), г) и д), и поне още две цели, посочени в същия член.
Изменение 294
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5 a (нов)
5a.  Оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите могат да са частични оперативни програми или цялостни оперативни програми. Цялостните оперативни програми се съобразяват със същите правила за управление и условия, както оперативните програми на организациите на производителите.
Изменение 295
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 – алинея 1
Оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите не обхващат същите интервенции като оперативните програми на членуващите в тях организации. Държавите членки разглеждат оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите заедно с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации.
Оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите не обхващат същите операции като оперативните програми на членуващите в тях организации. Държавите членки разглеждат оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите заедно с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации. Асоциациите на организациите на производителите може да представят частични оперативни програми, състоящи се от мерки, които са определени, но не са реализирани от членуващите в тях организации в рамките на техните оперативни програми.
Изменение 296
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 – алинея 2 – буква а
a)  интервенциите по оперативните програми на асоциация на организации на производителите са изцяло финансирани от приноса на организациите, членуващи в асоциацията, и че средствата са взети от оперативните фондове на тези членуващи организации;
a)  операциите по оперативните програми на асоциация на организации на производителите са изцяло финансирани от приноса на организациите, членуващи в асоциацията, и че средствата са взети от оперативните фондове на тези членуващи организации;
Изменение 298
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 – буква a а (нова)
aа)  оперативните програми включват три или повече действия, свързани с целите, посочени в член 42, букви г) и д);
Изменение 300
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7 a (нов)
7a.  Оперативните програми, одобрени преди ... [датата на влизането в сила на настоящия регламент] се уреждат в съответствие с регламентите, в съответствие с които са били одобрени, до тяхното завършване, освен ако асоциацията на производителите или асоциацията на организациите на производителите не реши доброволно да приеме настоящия регламент.
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква а
a)   финансов принос от:
заличава се
i)  членове на организация на производителите и/или от самата организация на производителите; или
ii)  асоциации на организации на производители посредством членовете на тези асоциации;
Изменение 302
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част
1.  Организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и/или техните асоциации могат да създадат оперативен фонд. Фондът се финансира от:
1.  Организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и/или техните асоциации могат да създадат оперативен фонд, предназначен изключително за финансиране на оперативни програми, одобрени от държавите членки. Фондът се финансира от вноски на самата организация на производителите или асоциация на организациите на производителите и/или техните членове и с финансовата помощ, предвидена в член 46.
Изменение 303
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б
б)  4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка асоциация на организации на производителите;
б)  4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка асоциация на организации на производителите; както и
Изменение 304
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б а (нова)
ба)  5% от стойността на предлаганата на пазара продукция:
—  за организации на производители, чиито предлагана на пазара продукция и брой членове в годината на представянето на оперативната програма са с 25% по-високи от средната предлагана на пазара продукция и среден брой членове производители, регистрирани през предходната им оперативна програма;
—  за първата оперативна програма на организация на производителите, създадена в резултат от сливане;
—  за всяка транснационална организация на производителите или транснационална асоциация на организации на производителите.
Изменение 305
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква в
в)  5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка транснационална организация на производителите и транснационална асоциация на организации на производителите.
заличава се
Изменение 306
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част
Чрез дерогация от първа алинея финансовата помощ от Съюза може да бъде увеличена, както следва:
Чрез дерогация от първа алинея финансовата помощ от Съюза, предвидена в букви а), б), и ба), може да бъде увеличена с 0,5 % от стойността на реализираната продукция, при условие че този процент се използва само за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и);
a)  в случая на организации на производителите, процентът може да бъде увеличен до 4,6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което надвишава тези 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и);
б)  в случая на асоциации на организации на производителите, процентът може да бъде увеличен до 5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което надвишава тези 4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и), изпълнени от асоциацията на организации на производителите от името на нейните членове;
в)  в случая на транснационална организация на производителите и транснационална асоциация на организации на производителите, процентът може да бъде увеличен до 5,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което надвишава тези 5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и), изпълнени от транснационалната организация на производителите или от транснационалната асоциация на организации на производителите от името на техните членове.
Изменение 307
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква a
a)  организациите на производителите, които извършват дейност в различни държави членки, изпълняват интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви б) и д);
a)  организациите на производителите и асоциациите на организации на производителите, които извършват дейност в различни държави членки, изпълняват интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви б) и д);
Изменение 308
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква г
г)  оперативната програма се изпълнява за първи път от асоциация на организации на производителите, призната съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013;
г)  оперативната програма се изпълнява за първи път от организация на производителите или асоциация на организации на производителите, активна в една държава членка, или асоциация на организации на производителите, която извършва дейност в различни държави членки, призната съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013;
Изменение 309
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква e а (нова)
еа)  организациите на производителите развиват дейност в планински райони или островни региони;
Изменение 310
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1
1.  В региони на държавите членки, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза, държавите членки могат да предоставят на организациите на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, национална финансова помощ, равна на максимум 80 % от финансовия принос, посочен в член 45, параграф 1, буква а), и до 10 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка такава организация на производители. Националната финансова помощ е в допълнение към оперативния фонд.
1.  В региони на държавите членки, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза и островните региони, включително най-отдалечените региони, държавите членки могат да предоставят на организациите на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, национална финансова помощ, равна на максимум 80% от финансовия принос, посочен в член 45, параграф 1, буква а), и до 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка такава организация на производители. Националната финансова помощ е в допълнение към оперативния фонд.
Изменение 311
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1
В сектора на пчеларството държавите членки преследват най-малко една от специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1.
В сектора на пчеларството държавите членки преследват съответните специфични цели, посочени в член 6, параграф 1.
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – уводна част
1.  За всяка специфична цел, установена в член 6, параграф 1, държавите членки избират в своите стратегически планове по ОСП един или повече от следните видове интервенции в сектора на пчеларството:
1.  Държавите членки избират в своите стратегически планове по ОСП един или повече от следните видове интервенции в сектора на пчеларството:
Изменение 313
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква а
a)  техническа помощ за пчелари и пчеларски организации;
a)  техническа помощ за пчелари и пчеларски организации, включително насърчаване на добри практики, информация и публичност, както и основно и продължаващо образование и обучение;
Изменение 314
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б
б)  действия за борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;
б)  действия за борба и превенция срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, и за увеличаване на устойчивостта на епидемии;
Изменение 315
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)  създаване и/или развиване на национални мрежи в областта на здравето на пчелите;
Изменение 316
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква г
г)  действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти;
г)  действия за подпомагане на националните, регионалните или местните лаборатории за анализ на пчелните продукти, загубите на пчели или спада на производителността и потенциално токсичните за пчелите вещества;
Изменение 317
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква д
д)  подновяване на пчелните кошери в Съюза;
д)  действия за опазване или увеличаване на съществуващия брой пчелни популации;
Изменение 318
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква е
е)  сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;
е)  сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски и експериментални програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;
Изменение 319
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  инвестиции в материални и нематериални активи;
Изменение 320
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з б (нова)
зб)  действия за планиране на производството и адаптиране на предлагането спрямо търсенето;
Изменение 321
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з в (нова)
зв)  превантивни мерки за справяне с неблагоприятните метеорологични условия.
Изменение 322
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з г (нова)
зг)  действия за адаптиране към изменението на климата и неблагоприятните климатични явления;
Изменение 323
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з д (нова)
зд)  мерки за насърчаване на сътрудничеството между пчеларите и земеделските стопани, по-специално с оглед намаляване на въздействието от използването на пестициди;
Изменение 324
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з е (нова)
зе)  икономии на енергия, увеличаване на енергийната ефективност и екологосъобразни опаковки;
Изменение 325
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з ж (нова)
зж)  намаляване на производството на отпадъци и подобряване на използването и управлението на вторичните продукти и отпадъците;
Изменение 326
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з з (нова)
зз)  действия за подобряване на опрашването на медоносните пчели и тяхното съвместно съществуване с дивите опрашители, включително чрез създаване и поддържане на благоприятни местообитания;
Изменение 327
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з и (нова)
зи)  действия за увеличаване на генетичното разнообразие;
Изменение 328
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква з й (нова)
зй)  мерки за подпомагане на млади или нови пчелари.
Изменение 329
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 4
4.  Финансовата помощ от Съюза за интервенциите, посочени в параграф 2, не надвишава 50 % от разходите. Останалата част от разходите се поемат от държавите членки.
4.  Финансовата помощ от Съюза за интервенциите, посочени в параграф 2, не надвишава 75% от разходите, с изключение на най-отдалечените региони, където таванът е 85%. Останалата част от разходите се поемат от държавите членки.
Изменение 330
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 5
5.  При изготвянето на своите стратегически планове по ОСП държавите членки се консултират с представителите на пчеларските организации.
5.  При изготвянето на своите стратегически планове по ОСП държавите членки се консултират с представителите на пчеларските организации и с компетентните органи.
Изменение 331
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 6
6.  Държавите членки уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери на тяхната територия.
6.  Държавите членки уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери и/или пчелните колонии на тяхната територия.
Изменение 332
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 6 a (нов)
6a.  Всички национални програми, одобрени преди ... [датата на влизането в сила на настоящия регламент], се уреждат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 до датата, предвидена за неговото финализиране.
Изменение 333
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – уводна част
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с изисквания в допълнение към тези, предвидени в настоящия раздел по отношение на:
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 334
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а
a)  задължението на държавите членки да уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери на тяхната територия, както е установено в член 49, параграф 6;
a)  задължението на държавите членки да уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери и/или пчелните колонии на тяхната територия, както е установено в член 49, параграф 6;
Изменение 335
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква б
б)  определението за пчелен кошер и методите за изчисляване на броя на пчелните кошери;
б)  определението за пчелен кошер и методите за изчисляване на броя на пчелните кошери и пчелните колонии;
Изменение 336
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част
Държавите членки имат една или повече от следните цели в лозаро-винарския сектор:
В съответствие с членове 5 и 6 държавите членки имат една или повече от следните цели в лозаро-винарския сектор:
Изменение 337
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква а
a)  подобряване на конкурентоспособността на винопроизводителите от Съюза, включително допринасяне за подобряването на системите за устойчиво производство и намаляване на отпечатъка върху околната среда на лозаро-винарския сектор в Съюза; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б)—е) и з);
a)  подобряване на икономическата устойчивост и конкурентоспособността на винопроизводителите от Съюза в съответствие с член 6, параграф 1, букви а), б) и в);
Изменение 338
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към него и за подобряване на системите за устойчиво производство и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на лозаро-винарския сектор на Съюза, включително чрез подпомагане на винопроизводителите при намаляването на използването на вложени продукти и прилагане на по-устойчиви от екологична гледна точка методи и практики за отглеждане, както и за опазване на разнообразието на традиционните за Съюза сортове; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е);
Изменения 339 и 820cp3
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква б
б)  повишаване на ефективността на лозаро-винарските предприятия в Съюза и тяхното приспособяване към търсенето на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност по отношение на производството и предлагането на пазара на лозаро-винарските продукти, включително икономия на енергия, глобална енергийна ефективност и устойчивост на процесите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а)—д) и з);
б)  повишаване на ефективността на лозаро-винарските предприятия в Съюза и тяхното приспособяване към търсенето на пазара, както и повишаване на тяхната дългосрочна конкурентоспособност по отношение на производството и предлагането на пазара на лозаро-винарските продукти, включително икономия на енергия, глобална енергийна ефективност и устойчивост на процесите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) – д) и з);
Изменение 340
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в a (нова)
ва)  подобряване на концентрацията на предлагането с оглед повишаване на икономическите резултати и структурирането на сектора, в съответствие с целите, установени в член 6, параграф 1, буква б);
Изменение 341
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква е
е)  използване на вторични продукти при производството на вино за промишлени и енергийни цели, като се гарантира качеството на виното в Съюза и същевременно се опазва околната среда; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);
е)  използване на вторични и остатъчни продукти при производството на вино за промишлени и енергийни или агрономически цели, като се гарантира качеството на виното в Съюза и същевременно се опазва околната среда; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);
Изменение 342
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква з
з)  повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза в трети държави; тази цел е свързана със целите, установени в член 6, параграф 1, букви б) и з);
з)  повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза в трети държави, включително отварянето, диверсифицирането и консолидирането на пазарите на вино; тази цел е свързана със целите, установени в член 6, параграф 1, букви б) и з);
Изменение 343
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква и а (нова)
иа)  гарантиране на икономическа устойчивост и рентабилност на лозарството в районите със значителни природни ограничения, стръмните райони и по-слабо развитите райони в съответствие със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и з).
Изменение 820cp7
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква и б (нова)
иб)   допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква г);
Изменения 344 и 1122cp1
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква а
a)  преструктуриране и преобразуване на лозя, включително презасаждане на лозя, когато това е необходимо поради задължително изкореняване от съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка, но с изключение на обичайното обновяване на лозята, състоящо се от презасаждане на същия парцел със същия сорт грозде в съответствие със същата система на отглеждане на лозя, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл;
a)  преструктуриране и преобразуване на лозя, включително презасаждане на лозя, когато това е необходимо поради задължително изкореняване от съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка или след доброволно изкореняване за презасаждане поради съображения за адаптация към изменението на климата и за увеличаване на генетичното разнообразие, но с изключение на обичайното обновяване на лозята, състоящо се от презасаждане на същия парцел със същия сорт грозде в съответствие със същата система на отглеждане на лозя, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл;
Изменения 345 и 1122cp2
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  като мярка за защита на разнообразието на винопроизводството, засаждане на лозя на земя, отпусната по схемата за разрешаване, посочена в глава III, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 в традиционни райони за винопроизводство, изложени на риск от изчезване, които се определят от държавите членки;
Изменения 346 и 1122cp2
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква а б (нова)
аб)  научноизследователска дейност и експериментално производство и други мерки, по-специално в областта на опазването, проучването и подобряването на междусортовата и вътресортовата изменчивост на традиционните европейски сортове лози, както и дейности за насърчаване на икономическото им използване;
Изменения 347 и 1122cp2
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква а в (нова)
ав)  действия за намаляване на употребата на пестициди;
Изменения 348 и 1122cp2
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква а г (нова)
аг)  действия за намаляване на поемането на риск от лозарите, които се задължават да променят из основи своите практики и система от продукти за постигане на по-устойчиво производство, включително добавяне на структурно и биологично разнообразие;
Изменения 349 и 1122cp2
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква б
б)  инвестиции в материални и нематериални активи на съоръженията за преработка и инфраструктурата на лозаро-винарския сектор, както и структури и средства за предлагане на пазара;
б)  инвестиции в материални и нематериални активи на лозарските стопанства, включително на стръмни и терасовидни площи, с изключение на мероприятията по вида интервенция, описан в буква а), и на съоръженията за преработка и инфраструктурата на лозаро-винарския сектор, както и структури и средства за предлагане на пазара; такива инвестиции може да бъдат насочени към опазване на лозята от климатични рискове и адаптиране на стопанствата към новите правни изисквания на Съюза;
Изменения 350 и 1122cp2
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква г
г)  застраховане на реколтата срещу загуба на доход вследствие на неблагоприятни климатични явления, приравнени към природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, щети от животни, болести по растенията или нашествия от вредители;
г)  застраховане на реколтата срещу загуба на доход вследствие на неблагоприятни климатични явления, приравнени към природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, щети от животни, болести по растенията или нашествия от вредители, като същевременно гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете;
Изменениея 351 и 1122cp2
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква д
д)  инвестиции в материални и нематериални активи в иновации, състоящи се от разработването на иновативни продукти и на вторични продукти от производството на вино, процеси и технологии, други инвестиции, с които се добавя стойност на етапите от веригата на доставки, включително за обмен на знания;
д)  инвестиции в материални и нематериални активи в цифровизация и иновации, състоящи се от разработването на иновативни продукти и технологични процеси, свързани с продуктите, посочени в приложение VII, част II от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или с вторични продукти от производството на вино, процеси и технологии, други инвестиции, с които се добавя стойност на етапите от веригата на доставки, включително за обмен на знания, и/или се допринася за адаптацията към последиците от изменението на климата;
Изменения 353 и 1122cp3
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква ж
ж)  информационни действия във връзка с вината, провеждани в държавите членки, с които се насърчава отговорната консумация на вино или се популяризират схемите на Съюза за качество, обхващащи наименованията за произход и географските указания;
ж)  информационни действия във връзка с вината, провеждани в държавите членки, с които се насърчава отговорната консумация на вино;
Изменения 354 и 1122cp4
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква ж a (нова)
жа)  действия, насочени към увеличаване на знанията за пазарите, като провеждане на икономически и регулаторни проучвания на съществуващите пазари, както и действия за популяризиране на винения туризъм с цел повишаване на престижа на европейските лозя;
Изменения 355 и 1122cp5
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква з – уводна част
з)  популяризиране в трети държави, състоящо се в една или повече от следните дейности:
з)  популяризиране и комуникация в трети държави, състоящи се в една или повече от следните действия и дейности, насочени към подобряване на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор и отваряне, създаване, диверсифициране или консолидиране на пазарите:
Изменения 356 и 1122cp5
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква з – подточка iv
(iv)  проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на пазарните възможности;
(iv)  проучвания на нови или съществуващи пазари, необходими за разширяване и консолидиране на пазарните възможности;
Изменения 357 и 1122cp5
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква з – подточка vi
(vi)  подготовка на технически досиета, включително лабораторни изпитвания и оценки относно енологичните практики, фитосанитарните и хигиенните правила, както и други изисквания на трети държави за внос на продукти от лозаро-винарския сектор с цел да се улесни достъпът до пазарите на трети държави.
(vi)  подготовка на технически досиета, включително лабораторни изпитвания и оценки относно енологичните практики, фитосанитарните и хигиенните правила, както и други изисквания на трети държави за внос на продукти от лозаро-винарския сектор с цел да се предотврати ограничаването или да се осигури достъп до пазарите на трети държави;
Изменения 358 и 1122cp6
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и а (нова)
иа)  действия за по-добро използване и управление на водите;
Изменения 359 и 1122cp6
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и б (нова)
иб)  биологично производство;
Изменения 360 и 1122cp6
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и в (нова)
ив)  интегрирано производство;
Изменения 361 и 1122cp6
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и г (нова)
иг)  прецизно или цифровизирано производство;
Изменения 362 и 1122cp6
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и д (нова)
ид)  опазване на почвата и подобряване на въглеродното съдържание на почвата;
Изменения 363 и 1122cp6
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и е (нова)
ие)  създаване или опазване на местообитанията, които благоприятстват биологичното разнообразие или съхраняването на ландшафта, включително съхраняването на историческите му характеристики;
Изменения 364 и 1122cp6
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и ж (нова)
иж)  повишаване на устойчивостта на лозовите насаждения към вредители и болести;
Изменения 365 и 1122cp6
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква и з (нова)
из)  намаляване на производството на отпадъци и подобряване управлението на отпадъците.
Изменения 366 и 1122cp6
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Мерките за популяризиране по първа алинея, буква з) се прилагат единствено за вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или за вината с обозначение на винения сорт лоза.
Изменение 367
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2
2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки обосновават избора си на целите и вида на интервенции в лозаро-винарския сектор. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.
2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки обосновават избора си на целите и вида на интервенции в лозаро-винарския сектор. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции. Държавите членки могат да предвидят специални разпоредби за дейностите за информиране и популяризиране от страна на органите за управление на защитени наименования за произход и защитени географски указания от името на всички заинтересовани предприятия, по-специално по отношение на максималната продължителност на тези дейности.
Изменение 368
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – алинея 1
Финансовата помощ от Съюза за преструктуриране и преобразуване на лозя, посочена в член 52, параграф 1, буква а), не надвишава 50 % от действителните разходи за преструктуриране и преобразуване на лозя или 75 % от действителните разходи за преструктуриране и преобразуване на лозя в по-слабо развити региони.
Финансовата помощ от Съюза за преструктуриране и преобразуване на лозя, посочена в член 52, параграф 1, буква а), не надвишава 50% от действителните разходи за доброволно преструктуриране и преобразуване на лозя или 75% от действителните разходи за задължително преструктуриране и преобразуване на лозя.
Изменение 369
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1 – буква а
a)  50 % от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони; б)
a)  50% от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони, лозовите насаждения по стръмни склонове и в островни региони, различни от посочените в букви в) и г) от настоящата алинея;
Изменение 370
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1 – буква в
в)  75 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;
в)  85 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;
Изменение 371
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 a (нов)
3a.  Финансовата помощ от Съюза за целите, посочени в член 52, параграф 1, букви аа), аб), ав), еа), иа), иб), ив), иг), ид), ие), иж) и из), не надвишава 50% от преките или допустимите разходи.
Изменение 372
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 5 – алинея 1 – буква а
a)  50 % от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони; б)
a)  50% от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони, лозовите насаждения по стръмни склонове и в островни региони, различни от посочените в букви в) и г) от настоящата алинея;
Изменение 373
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 5 – алинея 1 – буква в
в)  75 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;
в)  85 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349, параграф 1 от ДФЕС;
Изменение 374
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 5 – алинея 2
Финансовата помощ от Съюза при максималните стойности, посочени в първата алинея, се прилага само за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО; тя обаче може да се прилага за всички предприятия в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и за малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.
заличава се
Изменение 375
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 5 – алинея 3
За предприятия, които не са включени в приложното поле на дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 млн. евро, максималният размер, посочен в първата алинея, се съкращава наполовина.
Максималните ограничения, предвидени в първата алинея, могат да бъдат намалени за инвестиции, направени от дружества, различни от микропредприятия и малки и средни предприятия. Те обаче могат да се прилагат за всички предприятия в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и за малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.
Изменение 376
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 6
6.  Финансовата помощ от Съюза за информационни действия и популяризиране, посочени в член 52, параграф 1, букви ж) и з), не надвишава 50 % от допустимите разходи.
6.  Финансовата помощ от Съюза за информационни действия и популяризиране, посочени в член 52, параграф 1, букви ж) и з), не надвишава 50 % от допустимите разходи. Държавите членки могат да въведат разграничение според размера на предприятието с цел да увеличи максимално подкрепата за малките и средните предприятия.
Изменение 377
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4
4.  В своите стратегически планове по ОСП съответните държави членки определят минимален процент от разходите за действията, насочени към опазването на околната среда, адаптирането към изменението на климата, подобряването на устойчивостта на производствените системи и процеси, намаляване на въздействието върху околната среда на лозаро-винарския сектор в Съюза, икономия на енергия и повишаване на глобалната енергийна ефективност в лозаро-винарския сектор.
4.  В своите стратегически планове по ОСП съответните държави членки гарантират, че поне 5% от разходите са заделени или е прието поне едно действие за постигане на целите в полза на опазването на околната среда, адаптирането към изменението на климата, подобряването на устойчивостта на производствените системи и процеси, намаляване на въздействието върху околната среда на лозаро-винарския сектор в Съюза, икономия на енергия и повишаване на глобалната енергийна ефективност в лозаро-винарския сектор в съответствие с целите, установени в член 51, букви аа), б) и е).
Изменение 378
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 4 a (нов)
4a.  Всички програми, одобрени преди ... [датата на влизането в сила на настоящия регламент], се уреждат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 до датата, предвидена за неговото финализиране.
Изменение 379
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2
2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 3, определят един или повече видове интервенция, посочени в член 60, за осъществяване на избраните цели, определени в параграф 1. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции. В своя стратегически план по ОСП държавата членка, посочена в член 82, параграф 3, обосновава избора на целите, видовете интервенция и интервенциите за постигането на тези цели.
2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 3, определят един или повече видове интервенция, посочени в член 60, за осъществяване на избраните цели, определени в параграф 1. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции. В своя стратегически план по ОСП държавата членка, посочена в член 82, параграф 3, обосновава избора на целите, видовете интервенция и интервенциите за постигането на тези цели, без да бъде задължена да извършва предварителната оценка и стратегическата оценка на околната среда (SEA), посочени в член 103, параграф 1, както и SWOT анализа, посочен в член 103, параграф 2.
Изменение 380
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква в
в)  намаляване на въздействието върху околната среда и принос за действия във връзка с климата чрез отглеждане на маслинови насаждения; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);
в)  намаляване на въздействието върху околната среда и принос за действия във връзка с климата, адаптацията към него и смекчаването на последиците от изменението на климата чрез отглеждане на маслинови насаждения; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);
Изменение 381
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква г
г)  подобряване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква е);
г)  подобряване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и е);
Изменение 382
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква е
е)  предотвратяване на кризи и справяне с тях с цел подобряване на устойчивостта на вредители, избягване и справяне с кризи на пазара на маслиновото масло и трапезните маслини; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква з).
е)  предотвратяване на кризи и справяне с тях с цел подобряване на устойчивостта на вредители, избягване и справяне с кризи на пазара на маслиновото масло и трапезните маслини, включително подобряване на превенцията и устойчивостта на вредители; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в);
Изменение 1241
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – буква е а (нова)
еа)  защита и подобряване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, включително задържане на почвите.
Изменение 383
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1
1.  За постигане на целите, посочени в член 56, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, избират един или повече видове интервенция, посочени в член 60. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.
1.  За постигане на целите, посочени в член 56, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, избират един или повече видове интервенция, посочени в член 60, които следва да бъдат определени на равнище държави членки. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.
Изменение 384
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2
2.  Интервенциите, определени от държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, се изпълняват чрез одобрени оперативни програми на организации на производителите и/или асоциации на организациите на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013. За тази цел се прилагат членове 61 и 62 от настоящия регламент.
2.  Интервенциите, определени от държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, се изпълняват чрез одобрени оперативни програми на организации на производителите и/или асоциации на организациите на производителите и/или междубраншови организации, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013. За тази цел се прилагат членове 61 и 62 от настоящия регламент.
Изменение 385
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2 a (нов)
2a.   Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, могат да поверят изпълнението на оперативните програми на междубраншови организации, признати съгласно член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, ако такива организации вече са прилагали сходна програма по Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Изменение 386
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква г
г)  75 % от реално извършените разходи, направени за видовете интервенция, посочена в член 60, параграф 1, букви е) и з), когато оперативната програма се изпълнява в най-малко три трети държави или държави членки, които не са производителки, от организации на производители от най-малко две държави членки производителки, 50 % от реално извършените разходи, когато за този вид намеса това условие не е изпълнено.
г)  85% от реално извършените разходи, направени за видовете интервенция, посочена в член 60, параграф 1, букви е) и з), когато оперативната програма се изпълнява в най-малко три трети държави или държави членки, които не са производителки, от организации на производители или от асоциации на организации на производителите от най-малко две държави членки производителки, 50% от реално извършените разходи, когато за този вид намеса това условие не е изпълнено.
Изменение 387
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)   по отношение на островните региони посочените в букви а – г проценти се увеличават с 10 процентни пункта.
Изменение 388
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3
3.   Държавите членки осигуряват допълнително финансиране в размер до 50 % от разходите, които не се покриват от финансовата помощ от Съюза.
заличава се
Изменения 824 и 1242
Предложение за регламент
Дял III – Глава 3 – раздел 6 a (нов)
РАЗДЕЛ 6а
СЕКТОРЪТ НА БОБОВИТЕ КУЛТУРИ
Член 58a
Цели на сектора на бобовите култури
Независимо от общите цели, посочени в членове 5 и 6 относно общите цели държавите членки имат следните цели в сектора на бобовите култури:
a)  схемата увеличава устойчивото производство и потребление на бобови култури в Съюза, за да се увеличи самостоятелното снабдяване с храни и фуражи в съответствие с целите, определени в приложение I;
б)  намаляване на зависимостта от концентрирани фуражни миксове, съдържащи соя, по-специално вносна соя, произхождаща от земя, която наскоро е била обезлесена или преобразувана, в съответствие с ЦУР 15, ангажимента на Съюза за нулево обезлесяване и съществуващите ангажименти на частните дружества за нулево обезлесяване;
в)  затваряне на циклите на хранителните вещества и ограничаването им до обхвата на местните и регионалните речни басейни в съответствие с Директива 2000/60/ЕО;
г)  насърчаване на местните и регионалните пазари в областта на храните, фуражите и адаптираните към местните условия сортове семена с ниско потребление на ресурси.
Мерките, финансирани в сектора, съответстват на ангажиментите и законодателството на Съюза в областта на климата и околната среда и не водят до преки или непреки промени в земеползването, като имат действително положително въздействие върху световните емисии на парникови газове съгласно GLOBIOM.
Член 58б
Видове интервенции
По отношение на целите, посочени в член 58а, държавите членки трябва да изберат в своите стратегически планове по ОСП един или повече от следните видове интервенции:
a)  инвестиции в материални и нематериални активи; научноизследователска дейност и експериментално производство, както и други действия, включително действия за:
и)  опазване на почвата, включително действително и доказано подобряване на въглеродното съдържание в почвата без системна зависимост от пестициди;
ii)  повишаване на ефективността на използването и управлението на водите, включително спестяване на вода;
iii)  популяризиране на използването на сортове и управленски практики, адаптирани към променящите се климатични условия;
iv)  подобряване на управленските практики за увеличаване на устойчивостта на културите спрямо вредители и намаляване на податливостта към вредители;
v)  намаляване на употребата и зависимостта от пестициди;
vi)  създаване и поддържане на земеделски местообитания, благоприятни за биологичното разнообразие, без използване на пестициди;
б)  консултантски услуги и техническа помощ, по-специално във връзка с адаптацията към изменението на климата и неговото смекчаване, както и при подбора от страна на земеделския стопанин на най-подходящия сеитбооборот;
в)  обучение, включително индивидуално обучение и обмен на най-добри практики;
г)  биологично производство и техники;
д)  действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и на складирането на продуктите.
Изменение 389
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – уводна част
Държавите членки имат една или повече от следните цели в другите сектори, посочени в член 39, буква е):
В съответствие с членове 5 и 6 държавите членки имат една или повече от следните цели в другите сектори, посочени в член 39, буква е):
Изменение 390
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква а
a)  планиране на производството, адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството, оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите и стабилизиране на цените на производителите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);
a)  планиране на производството, адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството, количеството и разнообразието, оптимизиране на производствените разходи и на възвращаемостта на инвестициите и стабилизиране на цените на производителите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);
Изменение 391
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква б
б)  концентриране на предлагането и предлагане на пазара на съответните продукти; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) и в);
б)  концентриране на предлагането и предлагане на пазара на съответните продукти и насърчаване на колективното договаряне на договори; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) и в);
Изменение 392
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква в
в)  научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители, иновативни практики и производствени техники, насърчаване на икономическата конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), в) и и);
в)  прилагане, научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители и болести по животните и издръжливост спрямо климата, генетично разнообразие, опазване на почвите, подобряване на биологична сигурност и намаляване на антимикробните вещества, както и иновативни практики и производствени техники, насърчаване на дългосрочната икономическа конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), в), г), д), е) и и);
Изменение 393
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква г
г)  популяризиране, разработване и прилагане на щадящи околната среда производствени методи, стандарти за хуманно отношение към животните, устойчивост на вредители и екологосъобразни практики за отглеждане, производствени техники и методи на производство, екологосъобразно използване и управление на вторичните продукти и отпадъците, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално опазването на водите, почвите и други природни ресурси; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви д) и е);
г)  популяризиране, разработване и прилагане на щадящи околната среда производствени методи, стандарти за хуманно отношение към животните, устойчивост на вредители и екологосъобразни практики за отглеждане, производствени техники и методи на производство, устойчивост на болести по животните, екологосъобразно използване и управление на вторичните продукти и отпадъците, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално опазването на водите, почвите и други природни ресурси; намаляване на емисиите и повишаване на енергийната ефективност; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви д) и е);
Изменение 394
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква д
д)  допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както е установено в член 6, параграф 1, буква г);
д)  допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, включително управлението и превенцията на тропически и зоонозни болести, както е установено в член 6, параграф 1, буква г);
Изменение 395
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква е
е)  увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите, включително подобряване на качеството и разработването на продуктите със защитено наименование за произход и със защитено географско указание или продукти, обхванати от национални схеми за качество; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква б);
е)  увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите, включително подобряване на качеството и сегментацията на пазара, както и разработването на продуктите със защитено наименование за произход и със защитено географско указание или продукти, обхванати от национални схеми за качество; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква б);
Изменение 396
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква ж
ж)  популяризиране и маркетинг на продуктите от един или повече сектори, посочени в член 40, буква е); тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и в);
ж)  популяризиране и маркетинг на продуктите от един или повече сектори, посочени в член 39, буква е); тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и в);
Изменение 397
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква з
з)  предотвратяване на кризи и управление на риска, с цел избягване и справяне с кризи, възникващи на пазарите в един или повече сектори, посочени в член 39, буква е); тези цели са свързани със специфичните цели, установени в букви а), б) и в); Член 6, параграф 1.
з)  предотвратяване на кризи и намаляване и управление на риска, с цел избягване и справяне с кризи, възникващи на пазарите в един или повече сектори, посочени в член 39, буква е); тези цели са свързани със специфичните цели, установени в букви а), б) и в); Член 6, параграф 1;
Изменение 398
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  предотвратяване на нападенията срещу добитъка от хищни видове;
Изменение 399
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква з б (нова)
зб)  допринасяне за стратегията на Съюза за насърчаване на протеиновите култури, по-специално фуражните и бобовите култури.
Изменениея 400 и 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – уводна част
1.  По отношение на целите, посочени в член 59, букви а)—ж), в своите стратегически планове по ОСП държавите членки избират една или повече от следните видове интервенции:
1.  По отношение на целите, посочени в член 56, букви а) —е) и член 59, букви а)—ж), в своите стратегически планове по ОСП държавите членки избират две или повече от следните видове интервенции:
Изменение 401 и 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка i
i)  опазване на почвата, включително подобряване на въглеродното съдържание на почвата;
i)  опазване на почвата и възстановяване на почвеното плодородие и структура, включително предотвратяване на влошаването на качеството на почвите и подобряване на задържането на въглерод в почвата и намаляване на замърсителите в продуктите за наторяване;
Изменение 402
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка ii
ii)  подобряване на използването и управление на водите, включително икономии на вода и дренаж;
ii)  подобряване на използването и доброто управление на водите, включително икономии на вода и дренаж, като се допринася за доброто състояние на водните обекти;
Изменение 403
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка iv
iv)  повишаване на икономията на енергия и на енергийната ефективност;
iv)  повишаване на икономията на енергия и на енергийната ефективност, включително използването на възобновяеми енергийни източници, като устойчивото използване на селскостопански остатъци;
Изменение 404
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка iv а (нова)
iva)  намаляване на замърсяващите газове и парниковите газове;
Изменения 405 и 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка v
v)  екологосъобразни опаковки;
v)  екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците от опаковки;
Изменения 406 и 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка vi
(vi)  здравеопазване и хуманно отношение към животните;
(vi)  биологична безопасност, здравеопазване и хуманно отношение към животните, включително устойчиво управление и предотвратяване на тропическите и зоонозните заболявания;
Изменения 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка vii
vii)  намаляване на генерирането на отпадъци и подобряване на използването и управлението на вторични продукти и отпадъци;
vii)  намаляване на генерирането на емисии и отпадъци и подобряване на използването и управлението на вторични продукти и отпадъци;
Изменение 407
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка vii a (нова)
(viia)  превенция и управление на тропически и зоонозни болести;
Изменения 408 и 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка viii
(viii)  подобряване на устойчивостта на вредители;
(viii)  подобряване на устойчивостта на културите спрямо вредители чрез насърчаване на интегрирано управление на вредителите, включително подходящи практики за управление и култивиране и борба с болестите по животните;
Изменения 409 и 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка ix
ix)  намаляване на рискове и въздействие от употребата на пестициди;
ix)  значително намаляване на употребата на пестициди и на зависимостта от употребата на пестициди;
Изменение 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка ix а (нова)
ixа)   подобряване на устойчивостта на животните спрямо болести и намаляване на употребата на антибиотици;
Изменение 410
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка x
x)  създаване и поддържане на местообитания, благоприятстващи биоразнообразието;
x)  създаване и поддържане на местообитания, благоприятни за биологичното разнообразие, и насърчаване на местните сортове;
Изменение 411
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка x а (нова)
(xa)  намаляване на употребата на антимикробни средства;
Изменение 412
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка х б (нова)
хб)  подобряване на условията за отглеждане, прибиране на реколтата и доставка на продукцията;
Изменение 413
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка х в (нова)
хв)  действия за мониторинг, опознаване и наблюдение на пазарите;
Изменение 414
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а – подточка х г (нова)
хг)  предотвратяване на нападенията срещу добитъка от хищни видове;
Изменения 415 и 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква б
б)  консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него;
б)  консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на качеството на производството, биологичното разнообразие и околната среда, адаптация към и смекчаване на последиците от изменението на климата, борба и подобряване на устойчивостта на вредители и болести по животните, както и във връзка с повишаване на качеството на продукта;
Изменение 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква в
в)  обучение, включително индивидуално обучение и обмен на най-добри практики;
в)  обучение, включително индивидуално обучение и обмен на най-добри практики, по-специално в областта на биологичното земеделие, курсове за създаване на пермакултура и практики за увеличаване на въглерода;
Изменение 416
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква г a (нова)
га)  интегрирано производство;
Изменение 417
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква д
д)  действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и складирането на продукти от един или повече от секторите, посочени в член 40, буква е);
д)  действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и складирането на продукти от един или повече от секторите, посочени в член 39, буква е);
Изменение 418
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква з
з)  прилагане на системи за проследяване и сертифициране, по-специално наблюдение на качеството на продуктите, продавани на крайните потребители.
з)  прилагане на системи за проследяване по цялата производствена верига и сертифициране, по-специално наблюдение на качеството на продуктите, продавани на крайните потребители, включително проследяемостта на произхода на маслините и маслиновото масло в различните етапи на веригата на доставки, както и информация за методите на производство;
Изменение 419
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  въвеждане на фитосанитарни и ветеринарни протоколи на третата държава.
Изменение 420
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – уводна част
2.  По отношение на целта, посочена в член 59, буква з), в своите стратегически планове по ОСП държавите членки избират един или повече от следните видове интервенции:
2.  По отношение на целта, посочена в член 56, буква е) и член 59, буква з), в своите стратегически планове по ОСП държавите членки избират един или повече от следните видове интервенции:
Изменение 421
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква б
б)  инвестиции в материални и нематериални активи за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;
б)  инвестиции в материални и нематериални активи за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара и по-добро адаптиране на предлагането към търсенето;
Изменение 422
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква в
в)  Колективно складиране на продукти, произведени от организацията на производителите или от членове на организацията на производители;
в)  колективно складиране на продукти, произведени от организацията на производителите или от членове на организацията на производители, както и третирането на продуктите, за да се улесни тяхното съхранение;
Изменения 423 и 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква г
г)  презасаждане на овощни градини, когато това е необходимо поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка или за адаптиране към измененията на климата;
г)  презасаждане на овощни или маслинови градини, когато това е необходимо поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка или за адаптиране към измененията на климата;
Изменение 424
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква г а (нова)
га)  мерки за подпомагане на здравето на животните и хуманното отношение към тях;
Изменение 425
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква г б (нова)
гб)  попълване на животновъдния запас след задължително клане по здравословни причини или загуби в резултат на природни бедствия;
Изменение 426
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква г в (нова)
гв)  подобряване на генетичните ресурси;
Изменение 427
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква г г (нова)
гг)  удължаване на задължителния период на некултивиране в стопанствата поради криза с болести по животните;
Изменение 826cp
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 – буква з
з)  застраховане на реколтата и на продукцията, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете.
з)  застраховане на реколтата и на продукцията, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че всички бенефициери предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете. Не се предоставя застраховка, ако производителите не предприемат активно мерки за свеждане до минимум на своите рискове.
Изменение 428
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 7
7.  Държавите членки гарантират, че интервенциите, свързани с целта, посочена в член 59, буква з), не надвишават една трета от общите разходи по оперативните програми на организациите на производителите или на асоциациите на организациите на производителите.
7.  Държавите членки гарантират, че интервенциите, свързани с целта, посочена в член 59, буква з), не надвишават 50% от общите разходи по оперативните програми на организациите на производителите или на асоциациите на организациите на производителите.
Изменение 429
Предложение за регламент
Член 62 – заглавие
Оперативни фондове
Оперативни фондове от организации на производителите
Изменение 430
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 а (нов)
1a.  Ограничението от 50%, предвидено в параграф 1, се увеличава на 60% за организации на производители или асоциации на организации на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, за първите пет години след годината на признаване и за организации на производители, които извършват дейност единствено в райони с естествени ограничения.
Изменение 431
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква а
a)  поети задължения в областта на околната среда, климата и други управленски задължения;
a)  поети задължения в областта на агроекологичната устойчивост, мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него и други управленски задължения;
Изменение 432
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква д
д)  установяване на млади земеделски стопани и помощ за стартиране на стопанска дейност в селските райони;
д)  установяване на млади земеделски стопани, нови земеделски стопании устойчива помощ за стартиране и развитие на стопанска дейност в селските райони;
Изменение 433
Предложение за регламент
Член 64 – алинея 1 – буква д a (нова)
дa)  жените в селските райони;
Изменение 434
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква з
з)   обмен на знания и информация;
з)   обмен на знания и информация; както и
Изменения 435, 1123cp2 и 1165cp2
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква з a (нова)
за)  въвеждане на цифрови технологии;
Изменение 1133
Предложение за регламент
Член 65
Член 65
Член 65
Поети задължения в областта на околната среда, климата и други задължения, свързани с управлението
Мерки в областта на агроекологичната устойчивост, мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и други задължения, свързани с управлението, които са от полза за околната среда
1.  Държавите членки могат да отпускат плащане за поети задължения в областта на околната среда, климата и други задължения, свързани с управлението, съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
1.  Държавите членки могат да отпускат плащане за агроекологични устойчиви практики, за мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, включително за управление на природните рискове, и за други задължения, свързани с управлението, например горското стопанство, защитата и подобряването на генетичните ресурси и здравето на животните и хуманното отношение към тях, съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки включват задължения в областта на агроекологията и климата.
2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки включват задължения в областта на агроекологията и климата.
3.  Държавите членки могат да предоставят подпомагането по този вид интервенции, наличен в рамките на техните територии, съобразно своите конкретни национални, регионални или местни нужди и приоритети.
3.  Държавите членки предоставят подпомагането по този вид интервенции, наличен в рамките на техните територии, съобразно своите конкретни национални, регионални или местни нужди и приоритети. Това подпомагане се ограничава до максималните суми, определени в приложение IXаа.
4.  Държавите членки отпускат плащания на земеделски стопани и други бенефициери, които доброволно поемат задължения в областта на управлението, които се смята, че имат благотворно въздействие за постигането на специфичните цели по ОСП, установени в член 6, параграф 1.
4.  Държавите членки отпускат плащания на земеделски стопани, групи от земеделски стопани и други лица, стопанисващи земи, които доброволно поемат задължения в областта на управлението, например подходяща защита на влажните зони и органичната почва, за които се смята, че имат благотворно въздействие за постигането на съответните специфични цели по ОСП, установени в член 6, параграф 1. С приоритет може да се ползват схемите, които са конкретно насочени към справяне с местните екологични условия и потребности и които допринасят, когато това е целесъобразно, за постигането на целите, определени в законодателството, посочено в приложение XI.
5.  В рамките на този вид интервенции държавите членки предоставят само плащания, покриващи задължения, които:
5.  В рамките на този вид интервенции държавите членки предоставят само плащания, покриващи задължения, които:
a)  надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, установени съгласно глава 1, раздел 2 от настоящия дял;
a)  надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, установени съгласно глава 1, раздел 2 от настоящия дял;
б)  надхвърлят минималните изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита, хуманно отношение към животните, както и други задължителни изисквания, установени в националното право и в правото на Съюза;
б)  надхвърлят съответните минимални изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита, хуманно отношение към животните, предотвратяване на антимикробната резистентност, както и други съответни задължителни изисквания, установени в правото на Съюза;
в)  надхвърлят условията, установени за поддръжката на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а);
в)  надхвърлят условията, установени за поддръжката на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а);
г)  са различни от задълженията, за които са предоставени плащания съгласно член 28.
г)  са различни от задълженията, за които са предоставени плащания съгласно член 28, или допълват тези задължения, като същевременно се гарантира, че не се отпуска двойно финансиране.
6.  Държавите членки компенсират бенефициерите за направените разходи и за пропуснати приходи, произтичащи от поетите задължения. Когато е необходимо, те могат да покриват и разходите по сделките. В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да предоставят подпомагане под формата на фиксирано или еднократно плащане. Плащанията се отпускат годишно.
6.  Държавите членки компенсират бенефициерите за направените разходи и за пропуснати приходи, произтичащи от поетите задължения. Държавите членки също така предоставят финансови стимули на бенефициерите и когато е необходимо, те могат да покриват и разходите по сделките. В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да предоставят подпомагане под формата на фиксирано или еднократно плащане, било то на хектар площ или на друга единица, определена в зависимост от характера на задължението. Държавите членки могат да предоставят годишно подпомагане за програми, обхващащи цялото земеделско стопанство, насочени към цялостно преобразуване на системите за земеделие с оглед на постигането на целите на настоящия параграф. Плащанията се отпускат годишно.
6а.  Размерът на плащането варира в зависимост от равнището на амбицията за постигане на устойчивост на всяка практика или група практики въз основа на недискриминационни критерии, с цел да се предложат ефективни стимули за участие. Държавите членки могат също така да разграничат плащанията, като вземат предвид естеството на ограниченията, които засягат селскостопанските дейности в резултат на поетите ангажименти и в зависимост от различните системи за земеделие.
7.  Държавите членки могат да популяризират и подкрепят колективни схеми и ориентирани към резултати схеми за плащания за насърчаване на земеделските стопани да постигнат значително подобрение на качеството на околната среда в по-широк мащаб и по измерим начин.
7.  Държавите членки могат да популяризират и подкрепят доброволни колективни схеми и комбинация от задължения в областта на управлението под формата на ръководени на местно равнище схеми, както и ориентирани към резултати схеми за плащания, включително чрез териториален подход, за насърчаване на земеделските стопани и групите от земеделски стопани да постигнат значително подобрение на качеството на околната среда в по-широк мащаб и по измерим начин. Те предоставят всички необходими средства по отношение на консултациите, обучението и трансфера на знания, за да подпомагат земеделските стопани, които променят своите производствени системи.
8.  Задълженията се поемат за период от пет до седем години. В своите стратегически планове по ОСП обаче държавите членки могат да определят по-дълъг период за определени видове задължения, включително чрез предвиждане на ежегодно удължаване след изтичане на първоначалния период, когато това е необходимо с оглед постигането или запазването на търсените ползи за околната среда. В изключителни и надлежно обосновани случаи и за нови поети задължения, непосредствено следващи задължението, изпълнено в първоначалния период, държавите членки могат да определят по-кратък период в своите стратегически планове по ОСП.
8.  Задълженията се поемат обикновено за период от пет до седем години. В своите стратегически планове по ОСП обаче държавите членки могат да определят по-дълъг период за определени видове задължения, включително чрез предвиждане на ежегодно удължаване след изтичане на първоначалния период, когато това е необходимо с оглед на постигането или запазването на търсените ползи за околната среда, като се вземе предвид, наред с друго, дългосрочният характер на горското стопанство. В изключителни и надлежно обосновани случаи и за нови поети задължения, непосредствено следващи задължението, изпълнено в първоначалния период, държавите членки могат да определят по-кратък период в своите стратегически планове по ОСП.
9.  Когато подпомагането по този вид интервенции се предоставя за задължения в областта на агроекологията и климата, за задължения за преминаване към биологично земеделие или за запазване на практиките и методите за биологично земеделие, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007, и за екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство, държавите членки установяват плащане на хектар.
9.  Когато подпомагането по този вид интервенции се предоставя за задължения в областта на агроекологията и климата, включително за задължения за преминаване към биологично земеделие или за запазване на практиките и методите за биологично земеделие, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007, за интегрирано управление на вредителите, за защита на агро-лесовъдните системи и за екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство, държавите членки установяват плащане на хектар, било то на хектар площ или на друга единица, определена в зависимост от характера на задължението.
10.  Държавите членки гарантират, че лицата, извършващи операции по този вид интервенции, имат достъп до необходимите знания и информация, необходими за изпълнението на тези операции.
10.  Държавите членки гарантират, че лицата, извършващи операции по този вид интервенции, имат достъп до съответните знания и информация, необходими за изпълнението на тези операции, и че се предоставя подходящо обучение за лицата, които имат нужда от него, както и достъп до експертен опит, с цел да се подпомагат земеделските стопани, които поемат ангажимент да променят своите производствени системи.
11.  Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предоставени съгласно член 28.
11.  Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предоставени съгласно член 28.
Изменения 448 и 1166cp1
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да отпускат плащания във връзка с природни или други специфични за района ограничения при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1.
1.  Държавите членки могат да отпускат плащания във връзка с природни или други специфични за района ограничения, включително за планинските райони и островните региони, при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП, с цел да допринесат за постигането на съответните специфични цели, посочени в член 6, параграф 1.
Изменения 449 и 1166cp2
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2
2.  Тези плащания се отпускат на истински земеделски стопани във връзка с райони, определени съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.
2.  Тези плащания се отпускат на активни земеделски стопани във връзка с райони, определени съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, както и райони, засегнати от войната в Република Хърватия.
Изменения 450 и 1166cp2
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 a (нов)
2a.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки може да прилагат подпомагането на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.
Изменение 451
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 3
3.  Държавите членки могат да отпускат плащания само по този вид интервенции с цел компенсиране на бенефициерите за всички или за част от допълнителните разходи и пропуснати приходи, свързани с природни или други специфични за района ограничения в съответния район.
3.  Държавите членки могат да отпускат плащания само по този вид интервенции с цел компенсиране на бенефициерите за всички или за част от допълнителните разходи и пропуснати приходи, свързани с природни или други специфични за района ограничения в съответния район. Те може също така да предоставят финансов стимул на бенефициерите, за да продължат да извършват земеделска дейност в тези райони. Размерът на подпомагането може да бъде коригиран, за да се вземе предвид природните ограничения, които засягат селскостопанската дейност и селскостопанската система. Когато е приложимо, при плащанията може да се вземат предвид и социално-икономически и екологични фактори. Държавите членки гарантират, че изчисленията са адекватни, точни и направени предварително въз основа на справедлив метод на изчисление.
Изменение 1166cp3
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4
4.  Допълнителните разходи и пропуснати приходи, както е посочено в параграф 3, се изчисляват във връзка с природните или другите специфични за района ограничения в сравнение с райони, които не са с природни или други специфични за района ограничения.
4.  Допълнителните разходи и пропуснати приходи, както е посочено в параграф 3, се изчисляват във връзка с природните или другите специфични за района ограничения в сравнение с райони, които не са с природни или други специфични за района ограничения.
Размерът на плащанията може да бъде коригиран, за да се вземе предвид тежестта на ограниченията, които засягат селскостопанската дейност на различните производствени системи.
Държавите членки могат да определят минимален праг за плащанията, под който не се отпускат плащания.
Отпусканите плащания могат също така да вземат предвид социално-икономически и екологични критерии, когато е уместно.
Изменение 452
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 5
5.  Плащанията се предоставят годишно за хектар площ.
5.  Плащанията се предоставят годишно за хектар площ и се ограничават до минималните и максималните суми, определени в приложение IXаа.
Изменение 1124
Предложение за регламент
Член 67
Член 67
Член 67
Специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания
Специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания
1.  Държавите членки могат да отпускат плащания във връзка със специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от изпълнението на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО или Директива 2000/60/ЕО при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1.
1.  Държавите членки могат да отпускат плащания във връзка със специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от изпълнението на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО или Директива 2000/60/ЕО при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на съответните специфични цели, посочени в член 6, параграф 1.
2.  Тези плащания могат да бъдат отпуснати на земеделски стопани, собственици на гори и на други лица, стопанисващи земи, в райони с неблагоприятни аспекти, посочени в параграф 1.
2.  Тези плащания могат да бъдат отпуснати на земеделски стопани, групи от земеделски стопани, собственици на гори и групи от горски стопани. В надлежно обосновани случаи плащания могат да се отпускат и на други лица, стопанисващи земи.
2а.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки може да прилагат подпомагането на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.
3.  При определянето на райони с неблагоприятни аспекти държавите членки могат да включат следните области:
3.  При определянето на райони с неблагоприятни аспекти държавите членки могат да включат следните области:
a)  селскостопанските и горските райони по „Натура 2000“, определени по реда на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;
a)  селскостопанските и горските райони по „Натура 2000“, определени по реда на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;
б)  други определени защитени природни зони с екологични ограничения по отношение на селското стопанство или горите, които допринасят за прилагане на член 10 от Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не надхвърлят 5 % от районите, определени по „Натура 2000“, които попадат в нейния териториален обхват;
б)  други определени защитени природни зони с екологични ограничения по отношение на селското стопанство или горите, които допринасят за прилагане на член 10 от Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не надхвърлят 5 % от районите, определени по „Натура 2000“, които попадат в нейния териториален обхват;
в)  селскостопански райони, включени в плановете за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО.
в)  селскостопански райони, включени в плановете за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО.
4.  Държавите членки могат да отпускат плащания само по този вид интервенции с цел компенсиране на бенефициерите за всички или за част от допълнителните разходи и пропуснати приходи, свързани със специфични за района неблагоприятни аспекти в съответния район.
4.  Държавите членки могат да отпускат плащания само по този вид интервенции с цел компенсиране на бенефициерите за всички или за част от допълнителните разходи и пропуснати приходи, свързани със специфични за района неблагоприятни аспекти в съответния район.
5.  Допълнителните разходи и пропуснатите приходи, както е посочено в параграф 4, се изчисляват:
5.  Допълнителните разходи и пропуснатите приходи, както е посочено в параграф 4, се изчисляват:
a)  във връзка с ограниченията, произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, по отношение на неблагоприятните аспекти, произтичащи от изискванията, които надхвърлят съответните стандарти за добро земеделско и екологично състояние, определено в глава 1, раздел 2 от настоящия дял от настоящия регламент, както и условията, установени за поддръжка на земеделските площи, в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от настоящия регламент;
a)  във връзка с ограниченията, произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, по отношение на неблагоприятните аспекти, произтичащи от изискванията, които надхвърлят съответните стандарти за добро земеделско и екологично състояние, определено в глава 1, раздел 2 от настоящия дял от настоящия регламент, както и условията, установени за поддръжка на земеделските площи, в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от настоящия регламент;
б)  във връзка с ограниченията, произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, по отношение на неблагоприятните аспекти, произтичащи от изискванията, които надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление, с изключение на ЗИУ 2, и стандарти за добро земеделско и екологично състояние, определени в глава 1, раздел 2 от настоящия дял, както и условията, установени за поддръжка на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от настоящия регламент.
б)  във връзка с ограниченията, произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, по отношение на неблагоприятните аспекти, произтичащи от изискванията, които надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление, с изключение на ЗИУ 1, и стандарти за добро земеделско и екологично състояние, определени в глава 1, раздел 2 от настоящия дял, както и условията, установени за поддръжка на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от настоящия регламент.
6.  Плащанията се предоставят годишно за хектар площ.
6.  Плащанията се предоставят годишно за хектар площ и се ограничават до максималните суми, определени в приложение IXаа.
Amendment 1139
Предложение за регламент
Член 68
Член 68
Инвестиции
Член 68
Инвестиции
1.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане за инвестиции при условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
1.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане за инвестиции при условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
1а.  За да отговарят на условията за помощ от ЕЗФРСР, инвестиционните операции се предхождат от оценка на очакваното въздействие върху околната среда в съответствие със специфичната за този вид инвестиции правна уредба, когато инвестицията е вероятно да има отрицателни последици за околната среда.
2.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане по този вид интервенции за материални и/или нематериални инвестиции, които допринасят за постигането на специфичните цели, установени в член 6. Подпомагането за горското стопанство е въз основата на план за управление на горите или еквивалентен инструмент.
2.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане по този вид интервенции за материални и/или нематериални инвестиции, включително колективни инвестиции, които допринасят за постигането на съответните специфични цели, установени в член 6. Подпомагането за горското стопанство е въз основата на план за управление на горите, който включва изискването за засаждане на адаптирани към местните екосистеми видове, или еквивалентен инструмент в случаите на стопанства, надхвърлящи конкретен размер, който ще бъде определен от държавата членка.
2а.  Държавите членки разпределят най-малко 30% от подпомагането, посочено в настоящия член, за инвестиции за цели, свързани с околната среда и климата, които допринасят за постигането на целите, посочени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е). Държавите членки определят приоритетите за тези инвестиции чрез по-голямо подпомагане, оценка с по-висок резултат и други обективни критерии със сходен ефект.
Държавите членки могат също така да определят приоритет за инвестициите, направени от млади земеделски стопани, съгласно настоящия член.
3.  
3.  
Държавите членки изготвят списък на недопустимите инвестиции и категориите разходи, като включват най-малко следното:
Държавите членки изготвят списък на недопустимите инвестиции и категориите разходи, като включват най-малко следното:
a)  закупуване на права за селскостопанска продукция;
a)  закупуване на права за селскостопанска продукция;
б)  закупуване на права за получаване на плащане;
б)  закупуване на права за получаване на плащане;
в)  закупуване на земя, с изключение на закупуване на земя за опазване на околната среда или закупена земя от млади земеделски стопани посредством използването на финансови инструменти;
в)  закупуване на земя, с изключение на закупуване на земя за опазване на околната среда или закупена земя от млади земеделски стопани посредством използването на финансови инструменти;
г)  закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане, различно от закупуване с цел възстановяване на земеделския или горския потенциал след природни бедствия и катастрофични събития;
г)  закупуване на животни, с изключение на тези, използвани вместо машини за опазване на ландшафта и за защита срещу големи хищници.
га)  закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане, различно от закупуване с цел възстановяване на земеделския или горския потенциал след природни бедствия и катастрофични събития;
д)  лихви по дългове, с изключение свързани с безвъзмездни средства, отпуснати под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
д)  лихви по дългове, с изключение свързани с безвъзмездни средства, отпуснати под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
е)   инвестиции в напоителни системи, които не са съвместими с постигането на добро състояние на водните обекти, както е определено в член 4, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО, включително разрастване на напоителните системи, което засяга водни басейни, чийто статус е определен като незадоволителен в съответния план за управление на речния басейн;
ж)  инвестиции в големи инфраструктури, които не са част от стратегиите за местно развитие;
ж)  инвестиции в големи инфраструктури, които не са част от стратегиите за местно развитие; Държавите членки могат също така да предоставят конкретни дерогации за инвестиции в широколентов интернет, когато се предвидят ясни критерии за гарантиране на взаимното допълване с подпомагането по линия на други инструменти на Съюза;
з)  инвестиции в залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с климата и околната среда, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в общоевропейските насоки за залесяване и повторно залесяване.
з)  инвестиции в залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с климата и околната среда, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в общоевропейските насоки за залесяване и повторно залесяване.
за)  инвестиции, които не са съвместими със законодателството в областта на здравето на животните и хуманното отношение към тях или с Директива 91/676/EИО;
зб)  инвестиции в производство на биоенергия, които не са в съответствие с критериите за устойчивост на Директивата за енергията от възобновяеми източници.
Букви а), б), в), г) и ж) от първа алинея не се прилагат, когато подпомагането се предоставя посредством финансови инструменти.
Букви а), б), в), г) и ж) от първа алинея не се прилагат, когато подпомагането се предоставя посредством финансови инструменти.
Чрез дерогация от букви a) – з) от алинея първа държавите членки могат да предоставят дерогации в островните региони, включително в най-отдалечените региони, за справяне с неблагоприятните аспекти, свързани с островния характер и отдалечеността.
4.  
4.  
Държавите членки ограничават подпомагането до максимален размер от 75 % от допустимите разходи.
Държавите членки ограничават подпомагането до максималния размер на допустимите разходи, определен в приложение IXaа.
Максималното подпомагане може да бъде увеличено за следните инвестиции:
Максималното подпомагане може да бъде увеличено за следните инвестиции:
a)  залесяване и инвестиции в непроизводствени дейности, свързани със специфичните цели в областта на околната среда и климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е);
a)  залесяване, създаване на агролесовъдни системи и инвестиции в непроизводствени дейности, включително консолидиране на земята, свързани със специфичните цели в областта на околната среда и климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е);
б)  инвестиции в основни услуги в селските райони;
б)  инвестиции в основни услуги в селските райони;
в)  инвестиции във възстановяването на земеделски или горски потенциал след природни бедствия или катастрофични събития и инвестиции в подходящи превантивни действия за гори и селски райони.
в)  инвестиции във възстановяването на земеделски или горски потенциал, засегнат след пожари и други природни бедствия или катастрофични събития, включително бури, наводнения, вредители и болести, и възстановяване на гори посредством обезвреждане, както и инвестиции в подходящи превантивни действия за гори и селски райони и инвестиции в съхраняване на здравето на горите;
ва)  инвестиции в иновативни производствени техники и системи, допринасящи едновременно за постигане на целите, посочени в член 6, параграф 1, букви а), б), г), д) и е);
вб)  инвестиции за защита на стадата срещу хищници;
вв)  инвестиции в най-отдалечените региони и в райони с природни ограничения, включително планински и островни региони;
вг)  инвестиции, свързани с хуманно отношение към животните.
Изменение 475
Предложение за регламент
Член 68 а (нов)
Член 68a
Инвестиции в напояване
1.  Без да се засяга член 68 от настоящия регламент, в случай на напояване на нови и съществуващи напоявани площи и отводнени райони, само инвестиции, които отговарят на условията, посочени в настоящия член, се считат за допустими разходи.
2.  Съгласно изискванията на Директива 2000/60/EО плановете за управление на речните басейни, отнасящи се за цялата площ, за която ще се прави инвестицията, както и за всички други площи, където инвестицията може да засегне околната среда, се съобщават на Комисията. Мерките, които ще се прилагат в рамките на план за управление на речните басейни в съответствие с член 11 от посочената директива и които ще са от значение за селскостопанския сектор, се посочват в съответната програма от мерки.
3.  Системата за измерване на потреблението на вода на равнището на подпомаганата инвестиция е въведена или трябва да се въведе като част от инвестицията.
4.  Когато е направена инвестиция в подобрение на съществуващите напоителни инсталации или в елемент от напоителната инфраструктура, тя е допустима единствено, ако е била оценена предварително като осигуряваща потенциална икономия на вода най-малко между 5% и 25% съгласно техническите параметри на съществуващата инсталация или инфраструктура.
Ако инвестицията засяга басейни от подпочвени или повърхностни води, чието състояние попада в категория по-ниска от „добро състояние“ в съответния план за управление на речния басейн само поради съображения, свързани с количеството на водите:
a)  инвестицията гарантира ефективно намаление на консумацията на вода на ниво инвестиция, което да възлиза на най-малко 50% от потенциалната икономия на вода, осигурена от инвестицията;
б)  в случай на инвестиция в едно земеделско стопанство, тя също води до намаляване на общото потребление на вода на стопанството, възлизащо на най-малко 50 % от потенциалната икономия на вода, осигурена на ниво инвестиция. Общото потребление на вода на стопанството включва водата, продадена от стопанството.
Никое от условията в параграф 4 не се отнася до инвестиция в съществуващо съоръжение, която засяга единствено енергийната ефективност, нито до инвестиция за създаване на резервоар, нито до инвестиция в използване на рециклирана вода, която не засяга басейн от подпочвени или повърхностни води.
5.  Инвестиция, която води до нетно увеличение на напояваната площ, засягаща басейн от подпочвени или повърхностни води, е допустима само ако:
a)  състоянието на водния басейн не попада в категория по-ниска от „добро състояние“ в съответния план за управление на речния басейн само поради съображения, свързани с количеството на водите; както и
б)  предварителен анализ на околната среда показва, че няма да има значително отрицателно въздействие върху околната среда вследствие инвестицията; подобен анализ на въздействието върху околната среда или се извършва, или се одобрява от компетентния орган и може да се отнася и до групи стопанства.
Площи, които не се напояват, но в които в миналото е действала напоителна инсталация, което трябва да се установи и обоснове в програмата, могат да се считат за напоявани площи за целите на определяне на нетното увеличение на напояваната площ.
6.  Чрез дерогация от параграф 5, буква а), инвестиция, която води до нетно увеличение на напояваната площ, може все пак да бъде допустима при условие че:
a)  инвестицията е съчетана с инвестиция в съществуваща напоителна инсталация или елемент от напоителната инфраструктура, която по предварителна оценка осигурява потенциална икономия на вода най-малко между 5% и 25% съгласно техническите параметри на съществуващата инсталация или инфраструктура, и
б)  инвестицията гарантира ефективно намаление на потреблението на вода на ниво инвестиция като цяло, което възлиза най-малко на 50% от потенциалната икономия на вода, осигурена от инвестицията в съществуващата напоителна инсталация или елемент от инфраструктура.
7.  Държавите членки ограничават подпомагането до максимален размер от 75 % от допустимите разходи. Максималният размер на подпомагането може да бъде увеличен за инвестиции в най-отдалечените региони и районите с природни ограничения, включително планинските и островните региони.
Изменение 1168
Предложение за регламент
Член 68 б (нов)
Член 68б
Въвеждане на цифрови технологии
1.  Без да се засяга член 68 от настоящия регламент, държавите членки могат да предоставят подпомагане за въвеждането на цифрови технологии в селските райони при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на междусекторната цел, посочена в член 5, и на специфичните цели, посочени в член 6.
2.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане по линия на този вид интервенции, за да подпомагат въвеждането на цифрови технологии в подкрепа, наред с другото, на прецизното земеделие, на предприятията в селските райони от типа „интелигентно село“, както и за развитието на ИКТ инфраструктури на равнище земеделско стопанство.
3.  Държавите членки ограничават подпомагането за въвеждането на цифрови технологии до максимален размер от 30 % от допустимите разходи.
Изменение 477
Предложение за регламент
Член 69 – заглавие
Установяване на млади земеделски стопани и помощ за стартиране на стопанска дейност в селските райони
Установяване на млади земеделски стопани, нови земеделски стопании устойчива помощ за стартиране и развитие на стопанска дейност в селските райони
Изменение 478
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане във връзка с установяването на млади земеделски стопани и помощ за стартиране на стопанска дейност в селските райони при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на специфичните цели, посочени в член 6.
1.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане във връзка с установяването на млади земеделски стопани или тяхното включване в съществуващите земеделски предприятия, нови земеделски стопани и помощ за стартиране и развитие на стопанска дейност в селските райони, включително за диверсификацията на селскостопанските дейности, при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на специфичните цели, посочени в член 6. Подпомагането по настоящия член се предоставя само при представянето на бизнес план.
Изменение 479
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – уводна част
2.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане само по този вид интервенции, за да окажат съдействие за:
2.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане само по настоящия член, за да окажат съдействие за:
Изменение 480
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква a а (нова)
aа)  установяване на нови земеделски стопани.
Изменение 481
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква б
б)  стартиране на стопанска дейност в селските райони, свързано със селското и горското стопанство, или диверсификация на доходи на земеделските домакинства;
б)  стартиране и развитие на стопанска дейност в селските райони, свързани със селското, горското стопанство, биоикономиката, кръговата икономика и селския туризъм, или диверсификация на доходи;
Изменение 482
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква в
в)  стартиране на стопанска дейност за неселскостопански дейности в селските райони, които са част от стратегиите за местно развитие.
в)  стартиране на стопанска дейност за неселскостопански дейности в селските райони, които са част от стратегиите за местно развитие от страна на земеделските стопани, които разнообразяват своята дейност, както и от микропредприятията и физическите лица в селските райони.
Изменение 483
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 a (нов)
2a.  Държавите членки могат да предвидят специални разпоредби, за да гарантират, че младите земеделски стопани и новите земеделски стопани, които се присъединяват към групи от земеделски стопани, организации на производителите или кооперативни структури, така че да не губят облагите при присъединяването си. Тези разпоредби спазват принципа на пропорционалност и определят участието на младите земеделски стопани и на новите земеделски стопани в структурата.
Изменение 484
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 4
4.  Държавите членки предоставят подпомагане под формата на еднократни суми. Подпомагането се ограничава до максимален размер от 100 000 EUR и може да бъде съчетавано с финансови инструменти.
4.  Държавите членки предоставят подпомагане под формата на еднократни суми, които може да са диференцирани съгласно обективни критерии. Подпомагането се ограничава до максималния размер, определен в приложение IXаа, и може да бъде съчетавано с финансови инструменти.
Изменение 485
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 4 a (нов)
4a.  Помощта по този член може да се изплати на няколко вноски.
Изменения 486, 1152cp1 и 1063
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1
1.  Държавите членки предоставят подпомагане за инструменти за управление на риска, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.
1.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане за инструменти за управление на риска, като вземат предвид своите нужди и SWOT анализи, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП. Държавите членки гарантират, че тази разпоредба не е в ущърб на националните инструменти за управление на риска в частния и публичния сектор.
Изменение 487
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2
2.  Държавите членки предоставят подпомагане по този вид интервенции с цел насърчаване на инструментите за управление на риска, които помагат на истинските земеделските стопани при управлението на рисковете, свързани с производството и с доходите, свързани с тяхната селскостопанска дейност, които са извън техния контрол и които допринасят за постигане на специфичните цели, посочени в член 6.
2.  Подпомагане по този вид интервенции може да бъде предоставяно с цел насърчаване на инструментите за управление на риска, които помагат на активните земеделски стопани при управлението на рисковете, свързани с производството и с доходите, свързани с тяхната селскостопанска дейност, които са извън техния контрол и които допринасят за постигане на съответните специфични цели, посочени в член 6. Тези инструменти може да се състоят от системи за многорисково управление.
Освен това се насърчават стратегиите за намаляване на риска с цел да се повиши устойчивостта на земеделските стопанства на природни и свързани с изменението на климата рискове и да се намали излагането на нестабилност на доходите.
Изменения 488, 1065 и 1152cp3
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква а
a)  финансов принос за премиите по застрахователните схеми;
a)  финансов принос за премиите по застрахователните схеми чрез покриване на загубите, причинени от неблагоприятни климатични явления, природни бедствия или катастрофични събития, появата на заболявания по животните или растенията, екологичен инцидент, замърсяване на биологични култури или мярка, приета в съответствие с Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране или ограничаване на болест по растенията или нашествие на вредители;
Изменения 489, 1067 и 1152cp4
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква б
б)  финансов принос във взаимоспомагателни фондове, включително административните разходи по създаването им;
б)  финансов принос във взаимоспомагателни фондове, включително административните разходи по създаването им с оглед на изплащане на финансова компенсация на земеделските стопани за загубите, причинени от неблагоприятни климатични явления, природни бедствия или катастрофични събития, появата на заболявания по животните или растенията, екологичен инцидент, замърсяване на биологични култури или мярка, приета в съответствие с Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране или ограничаване на болест по растенията или нашествие на вредители;
Изменения 490, 1068 и 1152cp5
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква б а (нова)
ба)  финансов принос в инструмент за стабилизиране на доходите под формата на взаимоспомагателен фонд, който предоставя:
i)  обезщетение на земеделските стопани от всички сектори в случай на силен спад в доходите им;
(ii)  обезщетение на земеделските стопани от конкретен сектор в случай на силен спад в доходите им;
Изменение 948 и 1270
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – буква б б (нова)
бб)   финансов принос за намаляване на риска, като например опазване на особеностите на ландшафта и почвите, което помага за намаляване на рискове като засушаване, наводнения и пожари.
Изменения 491 и 1152cp6
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 a (нов)
3a.  Държавите членки ограничават финансовия принос във взаимоспомагателни фондове, посочен в параграф 3, букви б) и ба), до следните елементи:
a)  административните разходи по създаването на взаимоспомагателния фонд, разпределени в рамките на максимален период от три години така, че да намаляват прогресивно;
б)  сумите, изплатени от взаимоспомагателния фонд като финансови обезщетения на земеделските стопани. Освен това финансовите вноски могат да се отнасят до лихвата по търговските заеми, взети от взаимоспомагателния фонд с цел изплащане на финансови обезщетения на земеделските стопани в случай на криза;
в)  допълване на годишните плащания във взаимоспомагателния фонд;
г)  първоначалния капитал на взаимоспомагателния фонд.
Изменения 492 и 1152cp7
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – буква а
a)  видовете и обхвата на допустимите застрахователни схеми и взаимоспомагателни фондове;
a)  видовете и обхвата на допустимите застрахователни схеми и взаимоспомагателни фондове, както и инструменти за стабилизиране на доходите;
Изменения 493, 1071, 1152cp8 и 1272
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – буква б
б)  методиката за изчисляване на загубите и факторите, водещи до компенсации;
б)  методиката за изчисляване на загубите и факторите, водещи до компенсации, включително чрез използването на биологични, климатични или икономически показатели, прилагани на равнището на земеделското стопанство или на местно, регионално или национално равнище;
Изменение 1152cp9
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 5
5.  Държавите членки гарантират, че подпомагането се предоставя само за покриване на загуби на стойност поне 20 % от средногодишната продукция или доход на даден земеделски стопанин за предшестващия тригодишен период или от усреднения размер на база три години от предшестващия петгодишен период, като се изключват годините с най-високия и най-ниския показател.
5.  Държавите членки гарантират, че подпомагането се предоставя само за покриване на: Загуби на стойност поне 20 % от средногодишното производство на въпросния продукт или доход на земеделския стопанин за предшестващия тригодишен период или от усреднения размер на база три години от предшестващия десетгодишен период, като се изключват годините с най-високия и най-ниския показател. Що се отнася до производствените загуби, този период може да бъде удължен до четиригодишен период или до средна стойност въз основа на предходния осемгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател.
Изменения 494, 1074 и 1152cp10
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 6
6.  Държавите членки ограничават подпомагането до максимален размер от 70 % от допустимите разходи.
6.  Държавите членки ограничават подпомагането до максималния размер на допустимите разходи, определен в приложение IXaа.
Изменения 1152cp11 и 1276
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 7
7.  Държавите членки правят необходимото да се избягва свръхкомпенсация в резултат на комбинирането на интервенциите по настоящия член с други публични или частни схеми за управление на риска.
7.  Държавите членки гарантират, че се прилагат стратегии за намаляване на риска с цел повишаване на устойчивостта на земеделските стопанства срещу природни рискове и рискове, свързани с изменението на климата, и намаляват излагането на нестабилност на доходите, като освен това гарантират, че се избягва свръхкомпенсация в резултат на комбинирането на интервенциите по настоящия член с други публични или частни схеми за управление на риска.
Изменения 495, 1076 и 1152cp12
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 7 a (нов)
7a.  Държавите членки, които въведат национални застрахователни схеми или вече разполагат с такива преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], могат да използват инструментите по настоящия член за покриване на рисковете, които не се покриват по тези схеми.
Изменение 496
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане за сътрудничество при условията, посочени в настоящия член, и както е допълнително уточнено в стратегическите им планове по ОСП за подготовка и изпълнение на проекти на оперативните групи на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, както е посочено в член 114 и в LEADER, посочено в член 25 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби], и за насърчаване на схемите за качество, организациите на производителите или групите на производителите или други форми на сътрудничество.
1.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане за сътрудничество при условията, посочени в настоящия член, и както е допълнително уточнено в стратегическите им планове по ОСП за подготовка и изпълнение на проекти на оперативните групи на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, както е посочено в член 114 и в LEADER, посочено в член 25 от Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби], и за насърчаване на схемите за качество, организациите на производителите или групите на производителите или други форми на сътрудничество, включително тези, чиито продукти попадат в обхвата на Регламент(EС) № 1151/2012.
Изменения 497 и 1170cp2
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2
2.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане по този вид интервенции за насърчаване на форми на сътрудничество, с който се ангажират поне два субекта и който допринася за постигането на специфичните цели, установени в член 6.
2.  Държавите членки могат да предоставят подпомагане по този вид интервенции за насърчаване на форми на сътрудничество и за запазване на съществуващите форми, с който се ангажират поне два субекта, единият от които участва в селскостопанско производство, и който допринася за постигането на специфичните цели, установени в член 6.
Изменения 498 и 1170cp2
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 a (нов)
2a.  Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки могат да предоставят подпомагане от ЕЗФРСР на местните групи за действие, които изпълняват местна стратегия за развитие, която допринася за постигането на специфичните цели, установени в член 6.
Изменения 499 и 1170cp2
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3
3.  По този вид интервенции държавите членки могат да обхващат разходи, свързани с всички аспекти на сътрудничеството.
3.  По този вид интервенции държавите членки могат да обхващат разходи, свързани с всички необходими аспекти на сътрудничеството, включително разходите за сертифициране, свързани с участието в схеми на Съюза за качество.
Изменения 500 и 1170cp2
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Държавите членки могат да отпуснат подпомагането за насърчаване на схемите за качество, организациите на производителите или групите на производителите или други форми на сътрудничество под формата на фиксирана сума.
Изменение 1170cp3
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 7
7.  За сътрудничество във връзка с наследяване на земеделско стопанство държавите членки могат да предоставят подпомагане само на земеделски стопани, които са навършили пенсионната възраст съгласно националното законодателство.
7.  За сътрудничество във връзка с наследяване на земеделско стопанство и с цел подпомагане на приемствеността между поколенията на равнището на земеделското стопанство държавите членки могат да предоставят подпомагане само на земеделски стопани, на които остават не повече от пет години до навършване на пенсионната възраст съгласно националното законодателство.
Изменения 501 и 830cp1
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 8
8.  Държавите членки ограничават подкрепата за максимален период от седем години, освен за съвместни действия в областта на околната среда и климата в надлежно обосновани случаи за постигане на специфичните цели, свързани с опазването на околната среда и във връзка с климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е).
8.  Държавите членки ограничават подкрепата за максимален период от седем години, освен за съвместни действия в областта на околната среда и климата в надлежно обосновани случаи за постигане на специфичните цели, свързани с опазването на околната среда и с климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е). Държавите членки не подпомагат интервенции, които оказват отрицателно въздействие върху околната среда.
Изменения 502 и 1170cp4
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 8 а (нов)
8a.  Ако такава възможност е предвидена в плана за действие на селските райони, местните групи за действие могат да поискат авансово плащане от компетентната разплащателна агенция. Размерът на авансовит