Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0216(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0200/2019

Předložené texty :

A8-0200/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Přijaté texty
PDF 1128kWORD 493k
Pátek, 23. října 2020 - Brusel
Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I
P9_TA(2020)0287A8-0200/2019

Pozměňovací návrhy(1) přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))(2)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrhy 776 a 847
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Budoucnost potravin a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 uvádí výzvy, cíle a směry budoucí společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Tyto cíle obsahují – kromě jiného – nutnost, aby byla SZP více zaměřena na výsledky, docházelo k rychlejší modernizaci a zvýšení ekonomické, sociální, environmentální a klimatické udržitelnosti v oblasti zemědělství, lesnictví a venkova a aby SZP pomáhala snižovat unijní administrativní zátěž kladenou na příjemce v souvislosti s legislativou.
(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Budoucnost potravin a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 uvádí výzvy, cíle a směry budoucí společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Tyto cíle obsahují – kromě jiného – nutnost, aby byla SZP více zaměřena na výsledky a na trh, aby docházelo k rychlejší modernizaci a zvýšení ekonomické, sociální, demografické, environmentální a klimatické udržitelnosti v oblasti zemědělství, lesnictví a venkova a aby SZP pomáhala snižovat unijní administrativní zátěž kladenou na příjemce v souvislosti s legislativou. Nová politika by měla také vést ke zjednodušení pro příjemce, kteří by měli získávat spravedlivý příjem. Aby mohla SZP dosahovat těchto cílů, je zásadně důležité udržet stejnou úroveň financování ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027 jako v období 2014–2020.
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Společná zemědělská politika i nadále hraje klíčovou roli v rozvoji venkovských oblastí Unie. Je proto třeba pokusit se zastavit postupné ukončování zemědělské činnosti tím, že bude zachována silná SZP, která bude vybavena dostatečnými zdroji k tomu, aby zmírňovala vylidňování venkovských oblastí a i nadále naplňovala očekávání spotřebitelů, pokud jde o životní prostředí, bezpečnost potravin a dobré životní podmínky zvířat. S ohledem na problémy, s nimiž se potýkají producenti z Unie ve snaze zareagovat na nové požadavky stanovené předpisy a vyšší míru ambic v oblasti životního prostředí v kontextu volatility cen a většího otevření hranic Unie pro dovozy ze třetích zemí, by měl být rozpočet na SZP zachován přinejmenším na stejné úrovni jako v období 2014–2020.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)   V zájmu řešení globálního rozměru a důsledků SZP by Komise měla zajistit koherenci a kontinuitu s ostatními vnějšími politikami a nástroji Unie, zejména v oblasti rozvojové spolupráce a obchodu. Závazek Unie týkající se soudržnosti politik v oblasti rozvoje vyžaduje zohlednění rozvojových cílů a zásad při koncipování různých politik.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své reakce na výzvy a příležitosti, které se objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni a na úrovni zemědělských podniků, je nezbytné zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci unijních cílů a výrazně snížit administrativní zátěž. Ve SZP založené na realizaci výkonu („model realizace“) by měla Unie stanovit základní parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky, a členské státy by měly nést větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. Vyšší subsidiarita umožňuje lépe zohlednit lokální podmínky a potřeby a uzpůsobovat podporu tak, aby docházelo k maximálnímu plnění unijních cílů.
(2)  Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své reakce na výzvy a příležitosti, které se objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni a na úrovni zemědělských podniků, je nezbytné zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci unijních cílů a výrazně snížit administrativní zátěž, zejména pro konečné příjemce. Ve SZP založené na realizaci výkonu („model realizace“) by měla Unie stanovit základní parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky, a členské státy by měly nést větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým se bude cílů dosahovat, přičemž musí být zajištěna jistota ohledně politiky a finanční zabezpečení odvětví. Vyšší subsidiarita umožňuje lépe zohlednit lokální podmínky a potřeby a uzpůsobovat podporu tak, aby docházelo k maximálnímu plnění unijních cílů. Aby bylo nicméně zajištěno, že se tato subsidiarita nestane opětovným převodem SZP do působnosti jednotlivých států, mělo by toto nařízení obsahovat pevný soubor ustanovení Evropské unie, která mají zabránit narušování hospodářské soutěže a zajistit nediskriminační zacházení se všemi unijními zemědělci na celém území Unie.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Použití společných definic plně stanovených na úrovni Unie způsobilo členským státům určité obtíže při řešení jejich vlastních specifik na národní, regionální i místní úrovni. Členským státům by proto měla být poskytnuta flexibilita specifikovat určité definice v jejich vlastních strategických plánech SZP. Aby se však zajistilo rovné prostředí, musí být na unijní úrovni stanoven určitý rámec představující nezbytné základní prvky, jež je třeba do uvedených definic („rámcové definice“) zahrnout.
(3)  Členským státům by měla být poskytnuta flexibilita specifikovat určité definice v jejich vlastních strategických plánech SZP. Aby se však zajistilo rovné prostředí, musí být na unijní úrovni stanoven určitý rámec představující nezbytné společné prvky, jež je třeba do uvedených definic („rámcové definice“) zahrnout.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Aby se zajistilo, že Unie dokáže dodržovat své mezinárodní závazky ohledně vnitrostátní podpory stanovené v Dohodě WTO o zemědělství a obzvláště to, aby podpora základního příjmu pro udržitelnost a související typy opatření byly i nadále uváděny v zelené skupině „Green Box“, která nemá žádný nebo má nanejvýše minimální deformující dopad na obchod nebo na produkci, měla by rámcová definice „zemědělské činnosti“ upravovat výrobu zemědělských produktů nebo údržbu zemědělské plochy. V rámci přizpůsobování se místním podmínkám by měly členské státy do svých strategických plánů ZSP zahrnout skutečné definice zemědělské činnosti.
(4)  Aby se zajistilo, že Unie dokáže dodržovat své mezinárodní závazky ohledně vnitrostátní podpory stanovené v Dohodě WTO o zemědělství a obzvláště to, aby podpora základního příjmu pro udržitelnost a související typy opatření byly i nadále uváděny v zelené skupině „Green Box“, která nemá žádný nebo má nanejvýše minimální deformující dopad na obchod nebo na produkci, měla by rámcová definice „zemědělské činnosti“ upravovat výrobu zemědělských produktů nebo údržbu zemědělské plochy. V rámci přizpůsobování se místním podmínkám by měly členské státy do svých strategických plánů SZP zahrnout definice zemědělské činnosti, které budou dodržovat společné prvky rámcové definice Unie.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Pro udržení základních celounijních prvků zajišťujících srovnatelnost rozhodnutí členských států, avšak bez omezování členských států při dosahování cílů Unie musí být stanovena rámcová definice „zemědělské plochy“. Související rámcové definice „orné půdy“, „trvalých kultur“ a „trvalých travních porostů“ by měly být definovány natolik široce, aby umožňovaly členským státům dále specifikovat definice podle místních podmínek. Rámcová definice „orné půdy“ by měla být stanovena způsobem, který členským státům umožní pokrýt různé produkční formy včetně takových systémů, jako je agrolesnictví a orná plocha s keři a stromy, které vyžadují zahrnutí úhorů, aby bylo možné zavádět intervence povahy oddělené od produkce. Rámcová definice „trvalých kultur“ by měla obsahovat plochy skutečně využívané k produkci i plochy nevyužívané, ale i školky a rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, které si budou definovat členské státy. Rámcová definice „trvalých travních porostů“ by měla být stanovena tak, aby umožňovala členským státům specifikovat bližší kritéria a umožnila jim zahrnout jiné druhy než trávu nebo jiné bylinné pícniny, které lze spásat nebo které mohou vytvářet krmivo pro zvířata, ať už budou použity pro skutečnou produkci či nikoli.
(5)  Pro udržení společných základních celounijních prvků zajišťujících srovnatelnost rozhodnutí členských států a rovné zacházení s unijními zemědělci, avšak bez omezování členských států při dosahování cílů Unie musí být stanovena rámcová definice „zemědělské plochy“. Související rámcové definice „orné půdy“, „trvalých kultur“ a „trvalých travních porostů“ by měly být definovány natolik široce, aby umožňovaly členským státům dále specifikovat definice podle místních podmínek a tradičních postupů. Rámcová definice „orné půdy“ by měla být stanovena způsobem, který členským státům umožní pokrýt různé produkční formy včetně takových systémů, jako je agrolesnictví a orná plocha s keři a stromy, které vyžadují zahrnutí úhorů, aby bylo možné zavádět intervence povahy oddělené od produkce. Rámcová definice „trvalých kultur“ by měla obsahovat plochy skutečně využívané k produkci i plochy nevyužívané, ale i školky a rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích, které si budou definovat členské státy. Rámcová definice „trvalých travních porostů“ by měla být stanovena tak, aby umožňovala členským státům specifikovat bližší kritéria a umožnila jim zahrnout jiné druhy než trávu nebo jiné bylinné pícniny, které lze, výhradně nebo nikoliv, spásat nebo které mohou vytvářet krmivo pro zvířata, ať už budou použity pro skutečnou produkci či nikoli.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Důraz by měl být v oblasti zemědělství v budoucnu kladen na produkci vysoce kvalitních potravin, neboť v tom spočívá konkurenční výhoda Unie. Pokud je to proveditelné, měly by být normy Unie zachovány a posíleny a měla by být stanovena opatření, která by dále zvýšila dlouhodobou produktivitu a konkurenceschopnost odvětví výroby potravin a zavedla nové technologie a účinnější využívání zdrojů, a tím posílila úlohu Unie jako světového lídra.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Co se týče ploch používaných pro produkci konopí, mělo by být v rámci zachování veřejného zdraví a zajištění soudržnosti s ostatními legislativními orgány součástí definice způsobilého hektaru využití odrůd semínek konopí s obsahem tetrahydrokanabinolu menším než 0,2 %.
(8)  Co se týče ploch používaných pro produkci konopí, mělo by být v rámci zachování veřejného zdraví a zajištění soudržnosti s ostatními legislativními orgány součástí definice způsobilého hektaru využití odrůd semínek konopí s obsahem tetrahydrokanabinolu menším než 0,3 %.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Vzhledem k dalšímu zlepšování výkonu SZP by měla být podpora příjmu cílena na skutečné zemědělce. K zajištění společného přístupu na úrovni Unie pro cílení této podpory by měla být stanovena rámcová definice významu „skutečný zemědělec“, která obsahuje základní prvky. Za základ tohoto rámce by měly členské státy ve svých strategických plánech SZP definovat, který zemědělec není považován za skutečného zemědělce na základě podmínek, jako je test příjmů, vynaložená práce v zemědělském podniku, předmět podnikání a zápis v rejstřících. Neměla by také vést k odpírání podpory mnohostranně aktivním zemědělcům, kteří se aktivně věnují zemědělské činnosti, ale také nezemědělským činnostem mimo svůj zemědělský podnik, protože jejich mnohostranné aktivity nabízí posílení socioekonomické struktury venkovských oblastí.
(9)  Vzhledem k dalšímu zlepšování výkonu SZP by měla být podpora příjmu cílena na aktivní zemědělce. K zajištění společného přístupu na úrovni Unie pro cílení této podpory by měla být stanovena rámcová definice významu „aktivní zemědělec“, která obsahuje společné prvky. Neměla by se odpírat podpora mnohostranně aktivním zemědělcům, kteří se aktivně věnují zemědělské činnosti, ale také nezemědělským činnostem mimo svůj zemědělský podnik, protože jejich mnohostranné aktivity nabízí posílení socioekonomické struktury venkovských oblastí. Rámcová definice by měla v každém případě přispět k zachování modelu rodinného hospodářství, který existuje v Unii.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Rovnost mužů a žen je jednou ze základních zásad Unie a zohledňování tohoto hlediska je důležitým nástrojem, který umožňuje začlenit tuto zásadu do SZP. Proto by měl být kladen zvláštní důraz na prosazování účasti žen na sociálním a hospodářském rozvoji venkovských oblastí. Zemědělské podniky vedené ženami bývají spíše menší a práce žen jako manželek zemědělců není vždy uznávána a viditelná, což má dopad na jejich ekonomickou nezávislost. Toto nařízení by mělo pomoci zajistit, aby byla práce vykonávaná ženami viditelnější, více oceňovaná a bylo k ní přihlíženo v rámci specifických cílů, které mají členské státy navrhnout ve svých strategických plánech. Rovnost žen a mužů a zásady nediskriminace by měly být nedílnou součástí přípravy, provádění a hodnocení intervencí SZP. Členské státy rovněž posílí své kapacity v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů a shromažďování údajů rozlišených podle pohlaví.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Aby byla zajištěna konzistentnost mezi typy intervencí ve formě přímých plateb a typy intervencí zaměřených na rozvoj venkova při plnění cíle obnovy populace, měla by být na unijní úrovni stanovena definice výrazu „mladý zemědělec“ se základními prvky.
(10)  Aby byla zajištěna konzistentnost mezi typy intervencí ve formě přímých plateb a typy intervencí zaměřených na rozvoj venkova při plnění cíle obnovy populace, měla by být na unijní úrovni stanovena definice výrazu „mladý zemědělec“ se společnými prvky.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)   Aby byla zajištěna konzistentnost mezi typy intervencí ve formě přímých plateb a typy intervencí zaměřených na rozvoj venkova při plnění cíle usnadnění rozvoje podnikání ve venkovských oblastech, měla by být na unijní úrovni formulována rámcová definice výrazu „mladý zemědělec“ se společnými prvky.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Pro naplnění cílů SZP, jak jsou stanoveny v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouvy o fungování EU“), jakož i v zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor obecných cílů reflektujících směry vytyčené ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“. Soubor specifických cílů by měl být hlouběji definován na unijní úrovni a zahrnut členskými státy do jejich strategických plánů SZP. Při navození rovnováhy mezi rozmanitými rozměry udržitelného rozvoje by v souladu s hodnocením dopadů tyto specifické cíle měly převádět obecné cíle SZP do konkrétnějších priorit a zohlednit relevantní právní předpisy Unie, zejména v oblasti klimatu, energie a životního prostředí.
(11)  Pro dosažení cílů SZP, jak jsou stanoveny v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouvy o fungování EU“), jakož i v zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor obecných cílů reflektujících směry vytyčené ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“. Soubor specifických cílů by měl být přesněji definován na unijní úrovni a sledován členskými státy v rámci jejich strategických plánů SZP. Při navození rovnováhy mezi rozmanitými rozměry udržitelného rozvoje by v souladu s hodnocením dopadů tyto specifické cíle měly převádět obecné cíle SZP do konkrétnějších priorit v hospodářské a sociální oblasti a oblasti životního prostředí.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Jestliže v rámci modelu provádění SZP by měla Unie stanovit cíle Unie a vymezit typy intervencí, jakož i základní požadavky Unie použitelné pro členské státy, měly by být členské státy pověřeny převáděním tohoto rámce Unie do režimů podpory použitelných na příjemce. V této souvislosti by členské státy měly jednat v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, obecnými zásadami práva Unie a zajistit, aby byl právní rámec pro poskytování podpory Unie příjemcům založen na jejich strategických plánech SZP a byl v souladu se zásadami a požadavky uvedenými v tomto nařízení a [horizontálním nařízení].
(13)  Jestliže v rámci modelu provádění SZP by měla Unie stanovit cíle Unie a vymezit typy intervencí, jakož i společné požadavky Unie použitelné pro členské státy, měly by být členské státy pověřeny převáděním tohoto rámce Unie do režimů podpory použitelných na příjemce. V této souvislosti by členské státy měly jednat v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, obecnými zásadami práva Unie a zajistit, aby byl právní rámec pro poskytování podpory Unie příjemcům založen na jejich strategických plánech SZP a byl v souladu se zásadami a požadavky uvedenými v tomto nařízení a [horizontálním nařízení].
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)   Při provádění strategických plánů SZP by měly být dodržovány průřezové zásady stanovené v článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a v článku 10 Smlouvy o fungování EU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o EU. Členské státy a Komise by také měly plnit povinnosti vyplývající z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 této úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by se měly snažit odstranit nerovnosti a prosazovat rovnost žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti pohlaví, a také potírat diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) by neměly být podporovány činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace, diskriminace a vyloučení. Cíle fondů by měly být sledovány z hlediska udržitelného rozvoje a v souladu s cílem, který prosazuje Aarhuská úmluva a Unie, zachovávat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu a bojovat proti změně klimatu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, přičemž musí být uplatňována zásada „znečišťovatel platí“.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Model realizace by neměl vést k situaci, kdy máme 27 různých zemědělských politik, což by ohrozilo společného ducha SZP a vedlo k deformacím. Členským státům by měla být ponechána určitá míra flexibility v rámci pevného společného regulačního rámce.
Pozměňovací návrhy 17 a 779
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  V kontextu širší tržní orientace SZP nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“ mohou intenzivnější působení trhu, klimatické změny a s nimi spojené častější a silnější klimatické události, ale i sanitární a fytosanitární krize vést k riziku nestálých cen a zvýšeného tlaku na příjmy. Proto, ačkoli jsou za vytváření strategií svých zemědělských podniků zodpovědní samotní zemědělci, měl by být vytvořen pevný rámec zajišťující vhodné řízení rizik. Z tohoto důvodu mohou členské státy a zemědělci vycházet z unijní platformy řízení rizik pro budování kapacity, aby zemědělcům mohly být poskytnuty adekvátní finanční nástroje pro investice a přístup k pracovnímu kapitálu, školení a přenosu znalostí a rad.
(15)  V kontextu širší tržní orientace SZP nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“ mohou intenzivnější působení trhu, absence recipročních ustanovení v obchodních dohodách s třetími zeměmi, klimatické změny a s nimi spojené častější a silnější klimatické události, ale i sanitární a fytosanitární krize vést k riziku nestálých cen a zvýšeného tlaku na příjmy. Na příjmy producentů mají negativní vliv také nerovnosti v rámci potravinářského řetězce, zejména ku škodě primárního odvětví, které je jeho nejslabším článkem. Proto, ačkoli jsou za vytváření strategií a za zlepšování odolnosti svých zemědělských podniků zodpovědní samotní zemědělci, měl by být vytvořen pevný rámec zajišťující vhodné řízení rizik. Z tohoto důvodu mohou členské státy a zemědělci vycházet z unijní platformy řízení rizik pro budování kapacity, aby zemědělcům mohly být poskytnuty adekvátní finanční nástroje pro investice a přístup k pracovnímu kapitálu, školení a přenosu znalostí a rad.
by
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Podpora péče o životní prostředí a klima a podíl na dosahování unijních cílů souvisejících s oblastmi životního prostředí a klimatu je pro budoucnost zemědělství a lesnictví v Unii vysokou prioritou. Architektura SZP by proto měla mít v oblasti těchto cílů větší ambice. Na základě modelu realizace by měla být opatření na řešení degradace životního prostředí a změny klimatu zaměřena na výsledky a článek 11 Smlouvy o fungování EU by měl být pro tento účel považován za povinně dosažitelný.
(16)  Podpora a zdokonalení ochrany životního prostředí, zachování biologické rozmanitosti a genetické rozmanitosti v zemědělském systému a opatření v oblasti klimatu a podíl na dosahování unijních cílů souvisejících s oblastmi životního prostředí a klimatu je pro budoucnost zemědělství, hortikultury a lesnictví Unie vysokou prioritou. Architektura SZP by proto měla mít v oblasti těchto cílů větší ambice a současně odpovídajícím způsobem reflektovat větší zátěž a požadavky pro producenty. Na základě modelu realizace by měla být opatření na řešení degradace životního prostředí a změny klimatu zaměřena na výsledky a článek 11 Smlouvy o fungování EU by měl být pro tento účel považován za povinně dosažitelný.
Jelikož mnohé venkovské oblasti v Unii trpí strukturálními problémy, např. nedostatkem atraktivních pracovních příležitostí, nedostatkem dovedností, nedostatkem investic v oblasti konektivity, infrastruktury a základních služeb, jakož i odlivem mladých lidí, je nezbytné posílit v souladu s prohlášením Cork 2.0 sociální a hospodářskou strukturu v těchto oblastech, zejména vytvářením pracovních míst a generační obměnou, vnášením pracovních míst a růstu podporovaných Komisí do venkovských oblastí, podporou sociálního začleňování, generační obnovy a rozvoje „inteligentních vesnic“ po celém evropském venkově. Jak je uvedeno ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“, mohou ve venkovských oblastech přispět k růstu a vzniku pracovních míst hodnotové řetězce, například energie z obnovitelných zdrojů, nastupující biohospodářství, oběhové hospodářství a ekoturistika. V tomto kontextu mohou hrát finanční nástroje a využívání záruky InvestEU zásadní roli pro zajištění přístupu k financování a pro podporu rozšiřování kapacity zemědělských hospodářství a podniků. Ve venkovských oblastech je potenciál pro pracovní příležitosti pro legálně pobývající státní příslušníky třetích zemí, čímž se podpoří jejich sociální a ekonomická integrace, zejména v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
Jelikož mnohé venkovské oblasti v Unii trpí strukturálními problémy, např. nedostatkem atraktivních pracovních příležitostí, nedostatkem dovedností, nedostatkem investic v oblasti širokopásmového připojení a konektivity, infrastruktury a základních služeb, jakož i odlivem mladých lidí, je nezbytné posílit v souladu s prohlášením Cork 2.0 sociální a hospodářskou strukturu v těchto oblastech, zejména vytvářením pracovních míst a generační obměnou, vnášením pracovních míst a růstu podporovaných Komisí do venkovských oblastí, podporou sociálního začleňování, pomoci mladým lidem, většího zapojení žen do venkovského hospodářství, generační obnovy a rozvoje „inteligentních vesnic“ po celém evropském venkově. Ve snaze o stabilizaci a diverzifikaci venkovské ekonomiky by měl být podporován rozvoj, zakládání a zachování nezemědělských podniků. Jak je uvedeno ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“, mohou ve venkovských oblastech přispět k růstu a vzniku pracovních míst hodnotové řetězce, například energie z obnovitelných zdrojů, nastupující biohospodářství, oběhové hospodářství a ekoturistika, a to při zachování přírodních zdrojů. V tomto kontextu mohou hrát finanční nástroje zásadní roli pro zajištění přístupu k financování a pro podporu rozšiřování kapacity zemědělských hospodářství a podniků. Ve venkovských oblastech je potenciál pro pracovní příležitosti pro legálně pobývající státní příslušníky třetích zemí, čímž se podpoří jejich sociální a ekonomická integrace, zejména v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)   Pokud jde o sociální a ekonomickou udržitelnost venkovských oblastí, měla by Komise ověřit, že členské státy zajišťují v rámci strategického plánu SZP soulad mezi uplatňováním směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU1a a dlouhodobým přístupem k využívání fondů pro rozvoj venkova.
____________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS (Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1).
Pozměňovací návrh 853
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)
(16b)   Zemědělství může být významnou hnací silou růstu a snižování chudoby. V mnoha zemích však toto odvětví dosahuje neuspokojivých výsledků částečně proto, že se ženy, které významně přispívají k venkovskému hospodářství, potýkají s omezeními. Členské státy by měly přijmout účinná opatření na podporu klíčové úlohy žen v rozvoji a zachování venkovských oblastí.
Pozměňovací návrhy 20 a 781
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  SZP by měla nadále zajišťovat potravinové zabezpečení, jež by mělo být pojímáno ve smyslu přístupu k dostatečným, bezpečným a výživným potravinám v každou dobu. Nadto by měla napomáhat ke zlepšení reakce zemědělství Unie na nové společenské požadavky na potraviny a zdraví, včetně udržitelné zemědělské produkce, zdravější výživy, potravinového odpadu a dobrých životních podmínek zvířat. SZP by měla i nadále podporovat produkci se specifickými a hodnotnými vlastnosti a zároveň pomáhat zemědělcům proaktivně přizpůsobovat svou produkci signálům trhu a požadavkům spotřebitelů.
(17)  SZP by měla nadále zajišťovat potravinové zabezpečení, jež by mělo být pojímáno ve smyslu přístupu k dostatečným, bezpečným, zdravým a výživným potravinám v každou dobu. Nadto by měla napomáhat ke zlepšení reakce zemědělství Unie na nové společenské požadavky na potraviny a zdraví, včetně udržitelné zemědělské produkce, zdravější výživy, vysoce kvalitní produkce a kvalitativní diferenciace, potravinového odpadu a dobrých životních podmínek zvířat. SZP by měla i nadále podporovat udržitelnou produkci se specifickými a hodnotnými vlastnosti, jako jsou zemědělské systémy s vysokou přírodní hodnotou, a zároveň pomáhat zemědělcům proaktivně přizpůsobovat svou produkci signálům trhu a požadavkům spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 782
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)   V souladu se závazkem k Agendě 2030 a Pařížské dohodě a se závěry Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj, jakož i doporučením zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny, by Unie a její členské státy měly přejít na udržitelný evropský systém potravin a zemědělství. Cesta k tomuto přechodu by se měla zaměřit na podporu diverzifikovaných, udržitelných a odolných zemědělských postupů, které přispívají k ochraně a podpoře přírodních zdrojů, posílení ekosystémů a přizpůsobení se změně klimatu a jejímu zmírňování, a to tím, že se upraví chov hospodářských zvířat na úroveň, která je únosná z ekologického hlediska, minimalizuje se závislost na neudržitelných vstupních prostředcích, včetně energie z fosilních paliv, a postupně se zlepší biologická rozmanitost a kvalita půdy.
Pozměňovací návrhy 21 a 783
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)
(17b)   Vzhledem k tomu, že evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR) považuje očkování za nákladově účinnou veřejnou zdravotní intervenci v oblasti boje proti AMR, jsou relativně vyšší náklady na diagnostiku, antimikrobiální alternativy a očkování ve srovnání s běžnými antibiotiky překážkou zvyšování míry očkování zvířat.
Pozměňovací návrh 784
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)
(17c)   Za účelem splnění environmentálních cílů SZP, ale také společenských požadavků, pokud jde o zvýšení bezpečnosti potravin, je třeba podporovat používání hnojiv s velmi nízkými hladinami těžkých kovů.
Pozměňovací návrh 1100
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)   S cílem zajistit dobré životní podmínky zemědělců a jejich rodin a s ohledem na to, že jednou z hlavních příčin nehod v zemědělských podnicích je stres, zajistí členské státy sociální udržitelnost politiky tím, že regulační a administrativní zátěž omezí na minimum, umožní zemědělcům dosáhnout zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zajistí životaschopnost zemědělství v Unii.
Pozměňovací návrh 728 a 785
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)   V návaznosti na předchozí systém podmíněnosti realizovaný do roku 2020 se dle nového systému podmíněnosti podpora SZP plně váže na to, že příjemce dodržuje základní normy v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví zvířat, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. Základní normy v zeštíhlené formě zahrnují seznam povinných požadavků na hospodaření a normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (DZES). Tyto základní normy by měly lépe zohledňovat výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu a novou environmentální architekturu SZP, a zajistit tak vyšší úroveň ambicí v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, jak Komise oznámila ve sdělení s názvem „Budoucnost výživy a zemědělství“ a ve víceletém finančním rámci (VFR). Cílem podmíněnosti je přispět k rozvoji udržitelného zemědělství prostřednictvím zvyšování povědomí příjemců o potřebě respektovat tyto základní normy. Jejím cílem je rovněž přispět k tomu, aby SZP více naplňovala očekávání společnosti tím, že se zlepší soudržnost této politiky s cíli v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. Podmíněnost by také měla tvořit nedílnou součást environmentální architektury SZP jako součást východiska pro ambicióznější závazky v oblasti životního prostředí a klimatu a měla by být důsledně dodržována po celé Unii. U zemědělců, kteří tyto požadavky nesplňují, by členské státy měly zajistit, aby byly v souladu s [horizontálním nařízením] uplatňovány přiměřené, účinné a odrazující sankce.
(21)   V návaznosti na předchozí systém podmíněnosti realizovaný do roku 2020 se dle nového systému podmíněnosti podpora SZP plně váže na to, že příjemce dodržuje základní normy v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, příslušných pracovních a zaměstnaneckých podmínek, zdraví zvířat, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. Základní normy v zeštíhlené formě zahrnují seznam povinných požadavků na hospodaření a normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (DZES). Tyto základní normy by měly lépe zohledňovat výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu a novou environmentální architekturu SZP, a zajistit tak vyšší úroveň ambicí v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, jak Komise oznámila ve sdělení s názvem „Budoucnost výživy a zemědělství“ a ve víceletém finančním rámci (VFR). Je dále obzvláště důležité, aby členské státy přijaly odpovídající opatření na zajištění toho, aby byl přístup zaměstnavatelů k přímým platbám podmíněn dodržováním příslušných pracovních a zaměstnaneckých podmínek anebo povinností zaměstnavatele vyplývajících ze všech příslušných kolektivních smluv a sociálních a pracovních právních předpisů na vnitrostátní i unijní úrovni, mj. v oblasti povědomí o podmínkách zaměstnání, mezd, pracovní doby, zdraví a bezpečnosti, ubytování, rovnosti žen a mužů, volného pohybu pracovníků, rovného zacházení, vysílání pracovníků, podmínek pobytu státních příslušníků třetích zemí, agenturního zaměstnávání, sociální ochrany a koordinace sociálního zabezpečení mezi členskými státy.
Cílem podmíněnosti je přispět k rozvoji udržitelného zemědělství prostřednictvím zvyšování povědomí příjemců o potřebě respektovat tyto základní normy. Příjemci finančních prostředků by měly dostat také přiměřenou náhradu za plnění těchto norem. Jejím cílem je rovněž přispět k tomu, aby SZP více naplňovala očekávání společnosti tím, že se zlepší soudržnost této politiky s cíli v oblasti životního prostředí, pracovních standardů, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. Podmíněnost by měla také tvořit nedílnou součást environmentální a sociální architektury SZP jako součást východiska pro ambicióznější závazky v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a klimatu a měla by být důsledně dodržována po celé Unii. U zemědělců, kteří tyto požadavky nesplňují, by členské státy měly zajistit, aby byly v souladu s [horizontálním nařízením] uplatňovány přiměřené, účinné a odrazující sankce.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Cílem rámce norem DZES je přispět ke zmírnění klimatických změn a přizpůsobení se těmto změnám, řešení výzev spojených s dostatkem vody, ochranou a kvalitou půdy a ochranou a kvalitou biologické rozmanitosti. Rámec je třeba zdokonalit tak, aby zohlednil především praxi stanovenou do roku 2020 v rámci ekologizace přímých plateb, zmírňování klimatických změn a potřebu vylepšit udržitelnost zemědělských podniků, obzvláště pak hospodaření s živinami. Uznává se, že každá DZES přispívá k realizaci více cílů. Za účelem implementace rámce by měly členské státy definovat národní normu pro každou normu stanovenou na úrovni Unie a přitom zohlednit specifické vlastnosti příslušné oblasti včetně půdních a klimatických podmínek, existujících podmínek v zemědělství, využití půdy, střídání plodin, zemědělské praxe a struktur zemědělských podniků. Členské státy mohou kromě toho také definovat další národní normy související s hlavními cíli stanovenými v příloze III s cílem zlepšit realizaci environmentálních a klimatických norem rámce DZES. Jako součást rámce DZES budou za účelem podpory agronomického i environmentálního výkonu zemědělských podniků za pomoci speciálně určeného elektronického nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků, v oblasti živin který bude dostupný jednotlivým zemědělcům členských zemí, stanoveny plány hospodaření s živinami. Nástroj by měl přímo v zemědělském podniku poskytovat podporu při rozhodování počínaje minimálními funkcemi hospodaření s živinami. Rozsáhlá interoperabilita a modularita by také měla zajistit možnost přidávat další elektronické aplikace pro zemědělce a elektronickou správu. S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny zemědělce po celé Unii může Komise poskytnout členským státům podporu s navrhováním nástroje i s požadovanými službami ukládání a zpracování údajů.
(22)  Cílem rámce norem DZES je přispět ke zmírnění klimatických změn a přizpůsobení se těmto změnám, řešení výzev spojených s dostatkem vody, ochranou a kvalitou půdy a ochranou a kvalitou biologické rozmanitosti. Rámec je třeba zdokonalit tak, aby zohlednil především praxi stanovenou do roku 2020 v rámci ekologizace přímých plateb, zmírňování klimatických změn a potřebu vylepšit udržitelnost zemědělských podniků. Uznává se, že každá DZES přispívá k realizaci více cílů. Za účelem implementace rámce by měly členské státy definovat národní normu pro každou normu stanovenou na úrovni Unie a přitom zohlednit specifické vlastnosti příslušné oblasti včetně půdních a klimatických podmínek, existujících podmínek v zemědělství, agronomických charakteristik různých produkcí, rozdílů mezi jednoletými plodinami, trvalými kulturami a jinými specializovanými produkcemi, využívání půdy, střídání plodin, místní a tradiční zemědělské praxe a struktur zemědělských podniků. Členské státy mohou kromě toho také definovat rovnocenné postupy nebo systémy certifikace, které mají příznivý dopad na klima a životní prostředí podobný nebo lepší než dopad jednoho nebo více postupů podle normy DZES.
Pozměňovací návrh 1127
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)  Má-li se v celé Unii zastavit úbytek biologické rozmanitosti, je naprosto nezbytné ve všech členských státech zajistit v systému podmíněnosti a v ekorežimech minimální neprodukční plochy a prvky. V této souvislosti by členské státy měly ve svých strategických plánech usilovat o to, aby alespoň 10 % plochy bylo pokryto krajinnými prvky, které jsou příznivé pro biologickou rozmanitost, Mezi zmíněné prvky by měla patřit mimo jiné ochranná pásma, půda ležící ladem v rotačním i nerotačním systému obhospodařování, živé ploty, neprodukční dřeviny, zídky a rybníky, tj. prvky, které pomáhají zvyšovat ukládání uhlíku, brání erozi a vyčerpání půdy, čistí ovzduší a vodu a podporují adaptaci na změnu klimatu.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Důvodem pro to, aby členské státy plně implementovaly povinné požadavky na hospodaření, je to, aby byly na úrovni zemědělských podniků operativní a zajistily rovné zacházení se zemědělci. S cílem zajistit soudržnost pravidel o podmíněnosti ve zvyšování udržitelnosti politiky by povinné požadavky na hospodaření (PPH) měly zahrnovat hlavní právní předpisy Unie týkající se životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínky zvířat, jejich provádění na vnitrostátní úrovni stanoví přesné povinnosti jednotlivých zemědělců, včetně povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS11 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES12 nebo směrnice Rady 91/676/EHS13. V návaznosti na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady připojeného k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201314 jsou relevantní ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES15 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES16 začleněna jako povinné požadavky na hospodaření (PPH) do oblasti působnosti podmíněnosti a seznam norem DZES se odpovídajícím způsobem přizpůsobuje.
(23)  Důvodem pro to, aby členské státy plně implementovaly povinné požadavky na hospodaření, je to, aby byly na úrovni zemědělských podniků operativní a zajistily rovné zacházení se zemědělci. S cílem zajistit soudržnost pravidel o podmíněnosti ve zvyšování udržitelnosti politiky by povinné požadavky na hospodaření (PPH) měly zahrnovat hlavní právní předpisy Unie týkající se životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínky zvířat, jejich provádění na vnitrostátní úrovni stanoví přesné povinnosti jednotlivých zemědělců, včetně povinností vyplývajících ze směrnice Rady 92/43/EHS11 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES12 nebo směrnice Rady 91/676/EHS13. V návaznosti na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady připojeného k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201314 jsou relevantní ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES15 (rámcová směrnice o vodě) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES16 začleněna jako povinné požadavky na hospodaření (PPH) do oblasti působnosti podmíněnosti a seznam norem DZES se odpovídajícím způsobem přizpůsobuje.
____________________
____________________
11. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
11. Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
13. Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).
13. Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).
14. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
14. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).
16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Členské státy by měly za tímto účelem, a také za účelem identifikace nezbytných zlepšení týkajících se všech opatření na úrovni zemědělských podniků stanovených ve strategických plánech SZP, vytvořit poradenské služby pro zemědělství pro vylepšení udržitelného hospodaření a celkového výkonu zemědělských a venkovských podniků zahrnující ekonomické, environmentální a sociální rozměry. Poradenské služby pro zemědělství by měly zemědělcům a dalším příjemců podpory v rámci SZP pomáhat k většímu povědomí o vztazích mezi řízením zemědělského podniku a obhospodařováním půdy na jedné straně a o určitých normách, požadavcích a informacích na straně druhé. Seznam těchto norem, požadavků a informací obsahuje normy, které se na zemědělce a další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně nezbytné a jsou stanovené ve strategickém plánu SZP, a také normy, které vyplývají z legislativy pro vodu, udržitelné používání pesticidů a z iniciativ boje proti antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik. Aby bylo možné vylepšit kvalitu a efektivitu poradenství, měly by členské státy začlenit do zemědělského znalostního a inovačního systému (AKIS) poradce, aby bylo možné zprostředkovávat aktuální technologické a vědecké informace vyvinuté v rámci výzkumu a inovací.
(24)  Členské státy by měly za tímto účelem, a také za účelem identifikace nezbytných zlepšení týkajících se všech opatření na úrovni zemědělských podniků stanovených ve strategických plánech SZP, zajistit vysoce kvalitní poradenské služby pro zemědělství pro vylepšení udržitelného hospodaření a celkového výkonu zemědělských a venkovských podniků zahrnující ekonomické, environmentální a sociální rozměry. Poradenské služby pro zemědělství by měly zemědělcům a dalším příjemců podpory v rámci SZP pomáhat k většímu povědomí o vztazích mezi řízením zemědělského podniku a obhospodařováním půdy na jedné straně a o určitých normách, požadavcích a informacích na straně druhé. Seznam těchto norem, požadavků a informací obsahuje normy, které se na zemědělce a další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně nezbytné a jsou stanovené ve strategickém plánu SZP, a také normy, které vyplývají z legislativy pro vodu, udržitelné používání pesticidů a z iniciativ boje proti antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik. Aby bylo možné vylepšit kvalitu a efektivitu poradenství, měly by členské státy začlenit do zemědělského znalostního a inovačního systému (AKIS) poradce, aby bylo možné zprostředkovávat aktuální technologické a vědecké informace vyvinuté v rámci výzkumu a inovací. Jakékoli unijní iniciativy týkající se poradenských služeb a inovativních systémů by měly pokud možno navázat na již existující iniciativy na úrovni členských států.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Unijní legislativa by měla stanovit, že členské státy by ve svých strategických plánech SZP měly stanovit požadavky ohledně minimální plochy pro příjem platby oddělené od produkce. Takové požadavky by se měly vztahovat na potřebu vyhnout se nadměrné administrativní zátěži způsobené správou četných vyplácení malých částek a na potřebu zajistit, aby podpora efektivně přispívala k plnění cílů SZP, k nimž přímé platby oddělené od produkce přispívají. Za účelem garance minimální výše podpory zemědělského příjmu pro všechny skutečné zemědělce a za účelem dodržování cílů Smlouvy při zajišťování spravedlivé životní úrovně zemědělské komunity by měla být na základě plochy stanovena roční platba oddělená od produkce, a to jako typ „podpory základního příjmu pro udržitelnost“. Za účelem zlepšení cílenosti této podpory by se částky těchto plateb měly lišit v jednotlivých územních skupinách a na základě socioekonomických a/nebo agronomických podmínek. S ohledem na předcházení negativním dopadům na příjmy zemědělců se mohou členské státy rozhodnout, že podporu základního příjmu pro udržitelnost budou provádět na základě platebních nároků. V tomto případě by hodnota platebních nároků před dalším sbližováním měla být úměrná k jejich hodnotě stanovené v rámci základních platebních režimů podle nařízení (EU) č. 1307/2013, rovněž s přihlédnutím k platbám na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Členské státy by rovněž měly dosáhnout dalšího sbližování, aby dále docházelo k rychlejšímu upouštění od historických hodnot.
(26)  Unijní legislativa by měla stanovit, že členské státy by ve svých strategických plánech SZP měly stanovit požadavky ohledně minimální plochy pro příjem platby oddělené od produkce. Takové požadavky by se měly vztahovat na potřebu vyhnout se nadměrné administrativní zátěži způsobené správou četných vyplácení malých částek a na potřebu zajistit, aby podpora efektivně přispívala k plnění cílů SZP, k nimž přímé platby oddělené od produkce přispívají. Za účelem garance minimální výše podpory zemědělského příjmu pro všechny aktivní zemědělce a za účelem dodržování cílů Smlouvy při zajišťování spravedlivé životní úrovně zemědělské komunity by měla být na základě plochy stanovena roční platba oddělená od produkce, a to jako typ „podpory základního příjmu pro udržitelnost“. Za účelem zlepšení cílenosti této podpory by se částky těchto plateb měly lišit v jednotlivých územních skupinách a na základě socioekonomických, environmentálních nebo agronomických podmínek. S ohledem na předcházení negativním dopadům na příjmy zemědělců se mohou členské státy rozhodnout, že podporu základního příjmu pro udržitelnost budou provádět na základě platebních nároků. V tomto případě by hodnota platebních nároků před dalším sbližováním měla být úměrná k jejich hodnotě stanovené v rámci základních platebních režimů podle nařízení (EU) č. 1307/2013, rovněž s přihlédnutím k platbám na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Členské státy by rovněž měly dosáhnout dalšího sbližování, aby mohly do roku 2026 postupně docílit plné konvergence.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)   Podpora příjmů poskytovaná prostřednictvím SZP zásadní měrou přispívá ke stabilitě a udržitelnosti mnoha malých a rodinných zemědělských podniků po celé Evropě, a zatímco se očekávání spojená s produkcí zemědělců zvýšila, peněžité dávky nikoli. Celkový podíl SZP na rozpočtu Unie se snižuje, přičemž tržní krize v odvětví a prudce klesající počet aktivních zemědělců i nadále ohrožuje samotné přežití zemědělství. Model rodinného hospodářství by měl být chráněn jako jeden z obecných cílů SZP a prostřednictvím strategických plánů členských států a měl by být vytvořen patřičný prostor pro klíčovou úlohu, kterou tento model hraje tím, že přispívá k sociální struktuře venkovského života a že poskytuje náplň života a obživu mnoha obyvatelům venkova. Rodinná hospodářství přispívají k udržitelné produkci potravin, k zachování přírodních zdrojů, k uspokojování potřeb diverzifikace a k zajišťování potravin. Právě zemědělci, kteří provozují malá rodinná hospodářství, budou prvními, kdo bude trpět obrovskými tlaky globalizace. Takováto situace by jednoznačně znamenala, že se nepodařilo dosáhnout cílů SZP, a oslabila by argumenty pro podporu SZP v budoucnu. Strategické plány SZP by proto měly prostřednictvím svých specifických cílů i nadále zachovat ochranu uvedeného modelu zemědělské činnosti.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Malé zemědělské podniky zůstávají základním kamenem unijního zemědělství, protože hrají stěžejní úlohu v podpoře zaměstnanosti venkova a přispívají k územnímu rozvoji. Za účelem prosazení vyrovnanějšího rozdělování podpory a snižování administrativní zátěže příjemců malých částek by měly mít členské státy možnost nabízet malým zemědělcům možnost nahradit další přímé platby jednorázovou platbou pro malé zemědělce.
(28)  Malé zemědělské podniky zůstávají základním kamenem unijního zemědělství, protože hrají stěžejní úlohu v podpoře zaměstnanosti venkova a přispívají k územnímu rozvoji. Za účelem prosazení vyrovnanějšího rozdělování podpory a snižování administrativní zátěže příjemců malých částek by měly mít členské státy možnost nabízet malým zemědělcům možnost nahradit přímé platby jednorázovou platbou pro malé zemědělce. Nicméně ve snaze o další snížení administrativní zátěže je třeba členským státům umožnit, aby v první fázi do zjednodušeného režimu automaticky zařadily některé zemědělce a nabídly jim možnost z tohoto režimu v konkrétní lhůtě vystoupit. V souladu se zásadou proporcionality je třeba dát členským státům možnost vytvořit omezenější systém kontrol podmíněnosti pro malé zemědělce, kteří se účastní zjednodušeného režimu.
Pozměňovací návrhy 28 a 791
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)   Ekologické zemědělství se rozvíjí v mnoha členských státech a osvědčilo se, pokud jde o poskytování veřejných statků, zachování ekosystémových služeb a přírodních zdrojů, snižování vstupů, přilákání mladých zemědělců a zejména žen, vytváření pracovních míst, experimentování s novými obchodními modely, plnění společenské poptávky či revitalizaci venkovských oblastí. Růst poptávky po ekologických produktech však i nadále převyšuje růst produkce. Členské státy by měly zajistit, aby jejich strategické plány SZP zahrnovaly cíle zvýšení podílu zemědělské půdy v rámci ekologického hospodaření v zájmu uspokojení rostoucí poptávky po ekologických produktech a rozvíjení celého ekologického dodavatelského řetězce. Členské státy by měly mít možnost financovat přechod na ekologicky obhospodařovanou půdu a její zachování prostřednictvím opatření pro rozvoj venkova, ekorežimů nebo kombinací obou opatření a měly by zajistit, aby přidělené rozpočty odpovídaly očekávanému růstu ekologické produkce.
Pozměňovací návrhy 29 a 792
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)  SZP by měla zajistit, že členské státy zlepší realizaci environmentálních cílů při současném respektování místních potřeb a skutečných okolností zemědělců. Členské státy by měly v rámci přímých plateb ve strategickém plánu SZP stanovit ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež by měly být plně koordinovány s dalšími relevantními intervencemi. Ty by měly být členskými státy definovány jako platby poskytované buď jako stimuly a náhrady za veřejně prospěšná opatření zemědělských postupů přínosných pro životní prostředí a klima, nebo jako kompenzace za zavedení těchto postupů. V obou případech by měly cílit na vylepšení environmentálního a klimatického plnění SZP a měly by být následně vnímány tak, že přesahují povinné požadavky, které jsou již předepsané v systému podmíněnosti. Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí ekorežimy pro zemědělské postupy, např. lepší obhospodařování trvalých pastvin a krajinných prvků a ekologické zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž zahrnovat „vstupní režimy“, které mohou být podmínkou pro vytvoření ambicióznějších závazků rozvoje venkova.
(31)  SZP by měla zajistit, že členské státy zlepší realizaci environmentálních cílů při současném respektování místních potřeb a skutečných okolností zemědělců. Členské státy by měly v rámci přímých plateb ve strategickém plánu SZP na základě seznamu zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí vypracovaného Komisí stanovit ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež by měly být plně koordinovány s dalšími relevantními intervencemi. Ty by měly být členskými státy definovány jako platby poskytované buď jako stimuly a náhrady za veřejně prospěšná opatření zemědělských postupů přínosných pro životní prostředí a klima, měly by cílit na vylepšení environmentálního a klimatického plnění SZP a měly by být následně vnímány tak, že přesahují povinné požadavky, které jsou již předepsané v systému podmíněnosti. Členské státy by měly vyčlenit určitý procentní podíl přídělů přímých plateb na ekorežimy. Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí ekorežimy pro podporu výrobních modelů prospěšných pro životní prostředí, zejména extenzivních chovů, a podporu všech druhů zemědělských postupů, mimo jiné např. lepší obhospodařování trvalých pastvin, stálých krajinných prvků, a že zřídí režimy s environmentální certifikací, jako je ekologické zemědělství, integrovaná produkce nebo ochranné zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž zahrnovat opatření odlišné povahy, než jsou agroenvironmentálně-klimatické závazky zaměřené na rozvoj venkova nebo opatření téže povahy, které lze považovat za „vstupní režimy“, které mohou být podmínkou pro vytvoření ambicióznějších závazků rozvoje venkova.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)   Mělo by být zajištěno dodržení souladu podpory příjmu vázané na produkci s mezinárodními závazky Unie. To zahrnuje zejména požadavky memoranda o porozumění mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy americkými o olejnatých semenech v rámci GATT17 v znění platném po změnách oddělené základní plochy pro olejnatá semena v EU následujících po změnách ve složení EU. V tomto ohledu by Komise měla mít pravomoc přijímat prováděcí akty ohledně detailních pravidel pro tyto účely.
vypouští se
_________________
17 Memorandum o porozumění mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy americkými o olejnatých semenech v rámci GATT (Úř. věst. L 147, 18.6.1993).
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)  Je třeba, aby odvětvové typy intervencí přispívaly k plnění cílů SZP a posilovaly synergii v rámci dalších nástrojů SZP. V souladu s modelem realizace by měly být na úrovni Unie vytvořeny minimální požadavky na obsah a cíle takových odvětvových typů intervencí, které by zajistily rovné podmínky na vnitřním trhu a zabránily vzniku podmínek nerovné a nekalé soutěže. Členské státy by měly obhájit jejich zahrnutí do strategických plánů SZP a zajistit konzistentnost s dalšími intervencemi na odvětvové úrovni. Obecné typy intervencí zřízené na úrovni Unie by měly zahrnovat odvětví ovoce a zeleniny, vína, včelařských produktů, olivový olej a stolní olivy, chmel a další odvětví, jež budou definována a pro která je vytvoření odvětvových programů považováno za prospěšné pro dosažení některých nebo všech obecných i specifických cílů SZP sledovaných tímto nařízením.
(35)  Je třeba, aby odvětvové typy intervencí přispívaly k plnění cílů SZP a posilovaly synergii v rámci dalších nástrojů SZP. V souladu s modelem realizace by měly být na úrovni Unie vytvořeny minimální požadavky na obsah a cíle takových odvětvových typů intervencí, které by zajistily rovné podmínky na vnitřním trhu a zabránily vzniku podmínek nerovné a nekalé soutěže. Členské státy by měly obhájit jejich zahrnutí do strategických plánů SZP a zajistit konzistentnost s dalšími intervencemi na odvětvové úrovni. Obecné typy intervencí zřízené na úrovni Unie by měly zahrnovat odvětví ovoce a zeleniny, vína, včelařských produktů, olivového oleje a stolních oliv, chmelu a dalších produktů vymezených v článku 39, pro která je vytvoření odvětvových programů považováno za prospěšné pro dosažení některých nebo všech obecných i specifických cílů SZP sledovaných tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
(35a)   Vzhledem ke zvýšení přídělu prostředků pro včelařství a jako uznání důležité úlohy, kterou hraje při zachovávání biologické rozmanitosti a při produkci potravin, je namístě také zvýšit strop pro spolufinancování ze strany Unie a přidat nová způsobilá opatření, která by podpořila rozvoj tohoto odvětví.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  Pro intervence na rozvoj venkova jsou zásady definovány na úrovni EU, a to obzvláště s ohledem na základní požadavky, aby členské státy používaly výběrová kritéria. Členské státy by však měly mít možnost dle vlastního výhradního uvážení definovat specifické podmínky vycházející z jejich potřeb. Typy intervencí na rozvoj venkova zahrnují platby za environmentální, klimatické a další závazky hospodaření, které by členské státy měly podporovat na svých územích v souladu se svými národními, regionálními a místními specifickými potřebami. Členské státy by měly poskytnout platby zemědělcům a jiným správcům půdy, kteří dobrovolně vstoupí do závazků hospodaření, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí a k ochraně a zlepšování životního prostředí včetně kvality vody a ovzduší, půdy, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, včetně dobrovolných závazků v oblastech sítě Natura 2000 a podpory genetické rozmanitosti. Podpora v rámci plateb za závazky hospodaření může být rovněž udělena ve formě místně řízených integrovaných nebo kooperativních metod nebo intervencí založených na dosažených výsledcích.
(37)  Pro intervence na rozvoj venkova jsou zásady definovány na úrovni EU, a to obzvláště s ohledem na základní požadavky, aby členské státy používaly výběrová kritéria. Členské státy by však měly mít možnost dle vlastního výhradního uvážení definovat specifické podmínky vycházející z jejich potřeb. Typy intervencí na rozvoj venkova zahrnují platby za environmentální, klimatické a další závazky hospodaření, které by členské státy měly podporovat na svých územích v souladu se svými národními, regionálními a místními specifickými potřebami. Členské státy by měly poskytnout platby zemědělcům, skupinám zemědělců a jiným správcům půdy, kteří dobrovolně vstoupí do závazků hospodaření, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí a k ochraně a zlepšování životního prostředí včetně kvality vody a ovzduší, půdy, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, včetně dobrovolných závazků v oblastech sítě Natura 2000 a v oblastech s vysokou přírodní hodnotou a podpory genetické rozmanitosti. Podpora v rámci plateb za závazky hospodaření může být rovněž udělena ve formě místně řízených integrovaných, kolektivních nebo kooperativních metod nebo intervencí založených na dosažených výsledcích.
Pozměňovací návrh 729
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)
(37a)  S cílem zajištit odolnost ekosystémů v Unii a podpořit biologickou rozmanitost by členským státům mělo být umožněno vyplácet finanční prostředky na agroenvironmentální udržitelné postupy, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a na ochranu a zdokonalování genetických zdrojů, zejména prostřednictvím tradičních šlechtitelských metod.
Pozměňovací návrhy 34, 794 a 856
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  Podpora na závazky hospodaření může zahrnovat prémie na ekologické hospodaření na zachování ekologicky obhospodařované půdy a na přechod na ekologicky obhospodařovanou půdu; platby na další typy intervencí na podporu ekologicky příznivých systémů produkce, např. ekologického zemědělství, ochranného zemědělství a integrované produkce; lesnicko–environmentální a klimatické služby a ochrana lesů; prémie pro lesy a závody s agrolesnickými systémy; dobré životní podmínky zvířat; ochrana, udržitelné využívání a rozvoj genetických zdrojů. Členské státy mohou na základě svých potřeb vyvinout další režimy v rámci tohoto typu intervencí. Tento typ plateb by měl krýt pouze vícenáklady a ušlý příjem, jež vyplývají ze závazků přesahujících povinné normy a požadavky stanovené unijním a národním právem a podmíněnost stanovenou ve strategickém plánu SZP. Závazků souvisejících s tímto typem intervencí se lze chopit na předem stanovené jednoleté nebo víceleté období, a pokud budou řádně opodstatněné, mohou probíhat po více než sedm let.
(38)  Podpora na závazky hospodaření zahrnuje prémie na přeměnu ekologicky obhospodařované půdy a mohou zahrnovat prémie na zachování ekologicky obhospodařované půdy a na přechod na ekologicky obhospodařovanou půdu; platby na další typy intervencí na podporu ekologicky příznivých systémů produkce, např. zemědělství s vysokou přírodní hodnotou, ekologického zemědělství, a integrované produkce; lesnicko–environmentální a klimatické služby a ochrana lesů; prémie pro lesy a závody s agrolesnickými systémy; ochrana tradiční zemědělské krajiny, dobré životní podmínky zvířat a zdraví zvířat; ochrana, udržitelné využívání a rozvoj genetických zdrojů a biologické rozmanitosti. Členské státy mohou na základě svých potřeb vyvinout další režimy v rámci tohoto typu intervencí a mohou posílit agroenvironmentální opatření specifická pro odvětví včelařství, která již existují v některých regionech Unie, a vytvořit další opatření. Tento typ plateb by měl krýt pouze vícenáklady, finanční pobídky a ušlý příjem, jež vyplývají ze závazků přesahujících povinné normy a požadavky stanovené unijním a národním právem a podmíněnost stanovenou ve strategickém plánu SZP. Členské státy by také měly poskytovat finanční pobídky příjemcům. Závazků souvisejících s tímto typem intervencí se lze chopit na předem stanovené jednoleté nebo víceleté období, a pokud budou řádně opodstatněné, mohou probíhat po více než sedm let.
Pozměňovací návrhy 35 a 795
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
(39)  Opatření v lesnictví by měla přispívat k provádění strategie Unie v oblasti lesnictví a měla by být založena na národních nebo subnárodních programech lesnictví členských států nebo jejich rovnocenných nástrojích, které by měly navazovat na závazky vyplývající z nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví [nařízení o LULUCF] a na závazky, které byly přijaty na ministerských konferencích o ochraně lesů v Evropě. Intervence by měly vycházet z plánů obhospodařování lesů nebo z rovnocenných dokumentů a mohou zahrnovat rozvoj zalesněné oblasti a udržitelné obhospodařování lesa včetně zalesňování půdy a vytváření a regenerace agrolesnických systémů; ochranu, obnovu a zlepšení lesních zdrojů, a to s ohledem na potřeby spojené s přizpůsobením se, investice do záruk a zlepšování ochrany a odolnosti lesa a vytváření lesních ekosystémů a klimatických služeb a opatření a investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů a biohospodářství.
(39)  Opatření v lesnictví by měla přispívat k rozšíření používání agrolesnických systémů a k provádění strategie Unie v oblasti lesnictví a měla by být založena na národních nebo subnárodních programech lesnictví členských států nebo jejich rovnocenných nástrojích, které by měly navazovat na závazky vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/8411a a na závazky, které byly přijaty na ministerských konferencích o ochraně lesů v Evropě. Intervence by měly vycházet z plánů udržitelného obhospodařování lesů zajišťujícího účinný záchyt uhlíku z atmosféry a zvyšování biologické rozmanitosti nebo z rovnocenných dokumentů a mohou zahrnovat rozvoj zalesněné oblasti a udržitelné obhospodařování lesa včetně zalesňování půdy, předcházení požárům a vytváření a regenerace agrolesnických systémů, ochranu, obnovu a zlepšení lesních zdrojů, a to s ohledem na potřeby spojené s přizpůsobením se, investice do záruk a zlepšování ochrany a odolnosti lesa a vytváření lesních ekosystémů a klimatických služeb a opatření a investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů a biohospodářství.
_____________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 1).
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  Za účelem zajištění spravedlivého příjmu a odolného zemědělského odvětví napříč územími EU mohou členské státy přidělit podporu zemědělcům v oblastech čelících přírodním a jiným specificky regionálním omezením. Co se týče plateb za oblasti s přírodními omezeními, mělo by pokračovat vymezení politiky rozvoje venkova 2014-2020. Aby SZP přinesla maximální přidanou hodnotu Unie v oblasti životního prostředí a posílila se její součinnost s financováním investic do přírody a biologické rozmanitosti, je nezbytné zachovat zvláštní opatření zaměřená na platby kompenzující příjemcům znevýhodnění související s realizací sítě Natura 2000 a rámcové směrnice o vodě. Zemědělcům a držitelům lesů by tudíž měla být i nadále poskytována podpora s cílem pomoci jim při řešení zvláštních nevýhod, které vyplývají z provádění směrnice 2009/147/ES a směrnice 92/43/EHS s cílem přispívat k účinné správě lokalit sítě Natura 2000. Zemědělcům by měla být poskytována podpora s cílem pomoci jim při řešení nevýhod v oblastech povodí, které vyplývají z provádění rámcové směrnice o vodě. Podpora by měla být spojena se zvláštními požadavky popsanými ve strategických plánech SZP, které jdou nad rámec příslušných závazných norem a požadavků. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby v souvislosti s platbami zemědělcům nedocházelo k dvojímu financování s ekorežimy. Kromě toho by členské státy při obecném koncipování svých strategických plánů SZP měly zohlednit zvláštní potřeby oblastí sítě Natura 2000.
(40)  Za účelem zajištění spravedlivého příjmu a odolného zemědělského odvětví napříč územími EU mohou členské státy přidělit podporu zemědělcům v oblastech čelících přírodním a jiným specificky regionálním omezením, včetně horských oblastí a ostrovních regionů. Co se týče plateb za oblasti s přírodními omezeními, mělo by pokračovat vymezení politiky rozvoje venkova 2014-2020. Aby SZP přinesla maximální přidanou hodnotu Unie v oblasti životního prostředí a posílila se její součinnost s financováním investic do přírody a biologické rozmanitosti, je nezbytné zachovat zvláštní opatření zaměřená na platby kompenzující příjemcům znevýhodnění související s realizací sítě Natura 2000 zřízené nařízením Rady 92/43/EHS1a a rámcové směrnice o vodě. Zemědělcům a držitelům lesů by tudíž měla být i nadále poskytována podpora s cílem pomoci jim při řešení zvláštních nevýhod, které vyplývají z provádění směrnice 2009/147/ES a směrnice 92/43/EHS s cílem přispívat k účinné správě lokalit sítě Natura 2000. Zemědělcům by měla být poskytována podpora s cílem pomoci jim při řešení nevýhod v oblastech povodí, které vyplývají z provádění rámcové směrnice o vodě. Podpora by měla být spojena se zvláštními požadavky popsanými ve strategických plánech SZP, které jdou nad rámec příslušných závazných norem a požadavků. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby v souvislosti s platbami zemědělcům nedocházelo k dvojímu financování s ekorežimy, a zároveň umožnit dostatečnou flexibilitu ve strategických plánech, aby se usnadnila doplňkovost mezi různými intervencemi. Kromě toho by členské státy při obecném koncipování svých strategických plánů SZP měly zohlednit zvláštní potřeby oblastí sítě Natura 2000.
____________________
1a Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
(41)  Cílů SZP by se mělo dosahovat také prostřednictvím podpory investic, a to produktivních i neproduktivních, v zemědělských podnicích i mimo ně. Takové investice se mohou – mimo jiné – týkat infrastruktury spojené s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobováním zemědělství a lesnictví změně klimatu včetně přístupových cest k zemědělským podnikům a lesní půdě, konsolidací půdy a jejím zlepšováním, agrolesnickými postupy a dodávkami a úsporami energie a vody. Za účelem lepšího zajištění souladu strategických plánů SZP s unijními cíli a rovných podmínek všech členských států je součástí tohoto nařízení negativní seznam investičních oblastí.
(41)  Cílů SZP by se mělo dosahovat také prostřednictvím podpory investic, a to produktivních i neproduktivních, které mají za cíl posílit odolnost zemědělských podniků. Takové investice se mohou – mimo jiné – týkat infrastruktury spojené s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobováním zemědělství a lesnictví změně klimatu včetně přístupových cest k zemědělským podnikům a lesní půdě, konsolidací půdy a jejím zlepšováním, agrolesnickými postupy a dodávkami a úsporami energie a vody. Za účelem lepšího zajištění souladu strategických plánů SZP s unijními cíli a rovných podmínek všech členských států je součástí tohoto nařízení negativní seznam investičních oblastí.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
(42)  S ohledem na potřebu zaplnění investiční mezery v unijním zemědělském odvětví a potřebu zlepšit prioritním skupinám, obzvláště pak mladým zemědělcům a nováčkům s rizikovějším profilem, přístup k finančním nástrojům by měly být podporovány využívání záruky InvestEU a kombinace grantů a finančních nástrojů. Protože se finanční nástroje v jednotlivých členských státech výrazně liší v důsledku odlišného přístupu k financím, rozvoji bankovního sektoru, přítomnosti rizikového kapitálu, obeznámenosti s veřejnou administrativou a potenciální škálou příjemců, měly by členské státy ve strategickém plánu SZP stanovit vhodné cíle, příjemce a preferenční podmínky a další možná pravidla způsobilosti.
(42)  S ohledem na potřebu zaplnění investiční mezery v unijním zemědělském odvětví a potřebu zlepšit přístup prioritních skupin, obzvláště pak mladých zemědělců a nováčků s rizikovějším profilem, k finančním nástrojům by mělo být podněcováno kombinování grantů a finančních nástrojů. Protože se finanční nástroje v jednotlivých členských státech výrazně liší v důsledku odlišného přístupu k financím, rozvoji bankovního sektoru, přítomnosti rizikového kapitálu, obeznámenosti s veřejnou administrativou a potenciální škálou příjemců, měly by členské státy ve strategickém plánu SZP stanovit vhodné cíle, příjemce a preferenční podmínky a další možná pravidla způsobilosti.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43
(43)  Mladí zemědělci a nováčci stále čelí výrazným bariérám, co se týče přístupu k půdě, vysokým cenám a přístupu k úvěrům. Jejich podniky jsou více ohroženy nestálostí cen (vstupních prostředků i produktů) a mají vysoké potřeby v oblasti získávání obchodních dovedností a dovedností pro řízení rizik. Je proto důležité pokračovat v podpoře zakládání nových podniků a nových hospodářství. Členské státy by měly zastávat strategický postoj a určit jasný a soudržný soubor intervencí pro obnovu populace, a to v rámci specifických cílů věnovaných této problematice. Z tohoto důvodu mohou členské státy stanovit ve svých strategických plánech SZP preferenční podmínky finančních nástrojů pro mladé zemědělce a nováčky a měly by do svých strategických plánů SZP zahrnout vyčlenění částky odpovídající alespoň 2% krytí ročních přímých plateb. Ustanoveno by mělo být zvýšení maximální částky pomoci pro zahájení činnosti mladých zemědělců a venkovských podnikatelských startupů až na 100 000 eur, které lze dosáhnout také prostřednictvím nebo kombinací finančního nástroje podpory.
(43)  Mladí zemědělci a nováčci stále čelí výrazným bariérám, co se týče přístupu k půdě, vysokým cenám a přístupu k úvěrům. Jejich podniky jsou více ohroženy nestálostí cen (vstupních prostředků i produktů) a mají vysoké potřeby v oblasti získávání obchodních dovedností a dovedností pro předcházení rizikům a řízení rizik. Je proto důležité pokračovat v podpoře zakládání nových podniků a nových hospodářství. Členské státy by měly zastávat strategický postoj a určit jasný a soudržný soubor intervencí pro obnovu populace, a to v rámci specifických cílů věnovaných této problematice. Z tohoto důvodu mohou členské státy stanovit ve svých strategických plánech SZP preferenční podmínky finančních nástrojů pro mladé zemědělce a nováčky a měly by do svých strategických plánů SZP zahrnout vyčlenění částky odpovídající alespoň 2% krytí ročních přímých plateb v prvním pilíři. Ustanoveno by mělo být zvýšení maximální částky pomoci pro zahájení činnosti mladých zemědělců a venkovských podnikatelských startupů až na 100 000 eur, které lze dosáhnout také prostřednictvím nebo kombinací finančního nástroje podpory.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44
(44)  S ohledem na potřebu zajistit vhodné nástroje řízení rizik by mělo být uchováno pojistné a vzájemné fondy financované EZFRV. Kategorie vzájemných fondů zahrnuje jak fondy spojené s produkčními ztrátami, tak obecné nástroje a nástroje na stabilizaci příjmů specifické pro toto odvětví a spojené se ztrátami příjmů.
(44)  S ohledem na potřebu zajistit vhodné nástroje řízení rizik by mělo být uchováno pojistné a vzájemné fondy financované EZFRV. Kategorie vzájemných fondů zahrnuje jak fondy spojené s produkčními ztrátami, tak obecné nástroje a nástroje na stabilizaci příjmů specifické pro toto odvětví a spojené se ztrátami příjmů. Ve snaze přizpůsobit nástroje pro řízení rizik výzvám, kterým zemědělci čelí, mj. změně klimatu, by měl soubor nástrojů SZP zahrnovat náhradu nákladů a ztrát zemědělců v souvislosti v opatřeními přijatými v rámci boje proti nákazám zvířat a škůdcům rostlin nebo ztrát vzniklých ekologickým zemědělcům v důsledku vnější kontaminace, za kterou nenesou odpovědnost. Měl by však být zajištěn soulad intervencí financovaných z EZFRV s vnitrostátními systémy řízení rizik.
Pozměňovací návrhy 41 a 796
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45
(45)  Vzhledem k plnění cílů SZP by podpora měla umožňovat stanovení a realizaci spolupráce mezi alespoň dvěma subjekty. Podpora může obnášet všechny aspekty takové spolupráce, jako je zavádění plánů kvality; kolektivní environmentální a klimatické kroky; prosazování krátkého dodavatelského řetězce a lokálních trhů; pilotní projekty; projekty operační skupiny v rámci EIP (evropského inovačního partnerství) pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost, chytré vesnice, nákupní kluby a strojní sdružení; partnerství zemědělských podniků; plány obhospodařování lesů; sítě a klastry; sociální zemědělství; zemědělství podporované komunitou; akce v rámci iniciativy LEADER a zakládání seskupení producentů a organizací producentů, jakož i další formy spolupráce považované za nezbytné pro dosažení specifických cílů SZP.
(45)  Vzhledem k plnění cílů SZP by podpora měla umožňovat stanovení a realizaci spolupráce mezi alespoň dvěma subjekty. Podpora může obnášet všechny aspekty takové spolupráce, jako je zavádění a udržování plánů kvality, náklady na certifikaci a prosazování těchto plánů; kolektivní environmentální a klimatické kroky; prosazování krátkého dodavatelského řetězce a lokálních trhů; pilotní projekty; projekty operační skupiny v rámci EIP (evropského inovačního partnerství) pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost, chytré vesnice, nákupní kluby a strojní sdružení; partnerství zemědělských podniků; plány obhospodařování lesů, včetně agrolesnictví; sítě a klastry; sociální zemědělství; zemědělství podporované komunitou; akce v rámci iniciativy LEADER a zakládání seskupení producentů a organizací producentů, včetně seskupení producentů uznávaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/20121a, jakož i další formy spolupráce považované za nezbytné pro dosažení specifických cílů SZP. Jako o jednom ze způsobů podpory mezigenerační obnovy by se mělo uvažovat o poskytování specifické podpory zemědělcům, kteří chtějí zanechat hospodaření ještě před dosažením zákonného věku odchodu do důchodu a nají v úmyslu předat své hospodářství mladšímu zemědělci, s nímž spolupracují.
_____________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin
(Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
(47)  EZZF by měl i nadále financovat typy intervencí ve formě přímých plateb i odvětvové typy intervencí, přičemž EZFRV by měl i nadále financovat typy intervencí pro rozvoj venkova, jak jsou popsány v tomto nařízení. Pravidla pro finanční řízení SZP by měla být pro oba fondy a jimi podporované aktivity stanovená samostatně a zohledněna by přitom měla být skutečnost, že nový model realizace poskytuje členským státům větší flexibilitu a decentralizaci při dosahování jejich cílů. Typy intervencí podle tohoto nařízení by se měly vztahovat na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
(47)  EZZF by měl i nadále financovat typy intervencí ve formě přímých plateb i odvětvové typy intervencí, přičemž EZFRV by měl i nadále financovat typy intervencí pro rozvoj venkova, jak jsou popsány v tomto nařízení. Pravidla pro finanční řízení SZP by měla být pro oba fondy a jimi podporované aktivity stanovená samostatně a zohledněna by přitom měla být skutečnost, že nový model realizace poskytuje členským státům větší flexibilitu a decentralizaci při dosahování jejich cílů. Typy intervencí podle tohoto nařízení by se měly vztahovat na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48
(48)  Podpora přímých plateb v rámci strategických plánů SZP by měla být zaručena v rámci národních přídělů, které budou upraveny tímto nařízením. Tyto národní příděly by měly odrážet pokračování změn, oproti tomu příděly členským státům s nejnižším stupněm podpory na hektar se postupně zvyšují, aby se uzavřelo 50 % rozdílu vzhledem k 90 % průměru EU. Pro zohlednění snížení mechanismu plateb a použití jeho výsledku v členském státě by mělo být umožněno, aby celkové roční orientační finanční příděly ve strategickém plánu SZP členského státu směly překročit národní příděl.
(48)  EZZF by neměl podporovat činnosti, které by poškozovaly životní prostředí nebo které nejsou v souladu s cíli v oblasti klimatu a životního prostředí podle zásad udržitelného zemědělského hospodaření. Podpora přímých plateb v rámci strategických plánů SZP by měla být zaručena v rámci národních přídělů, které budou upraveny tímto nařízením. Tyto národní příděly by měly odrážet pokračování změn, oproti tomu příděly členským státům s nejnižším stupněm podpory na hektar se postupně zvyšují, aby se uzavřelo 50 % rozdílu vzhledem k 90 % průměru EU. Pro zohlednění snížení mechanismu plateb a použití jeho výsledku v členském státě by mělo být umožněno, aby celkové roční orientační finanční příděly ve strategickém plánu SZP členského státu směly překročit národní příděl.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49
(49)  Aby se usnadnila správa fondů EZFRV, měla by se ve vztahu k veřejným výdajům členských států stanovit jednotná příspěvková sazba podpory z EZFRV. Aby se zohlednil zvláštní význam nebo povaha určitých druhů operací, měly by být ve vztahu k nim stanoveny zvláštní sazby příspěvku. Ke zmírnění zvláštních omezení vyplývajících z úrovně rozvoje, odlehlosti a izolovanosti by měl být stanoven vhodný příspěvek EZFRV pro méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 Smlouvy o fungování EU a menší ostrovy v Egejském moři.
(49)  Aby se usnadnila správa fondů EZFRV, měla by se ve vztahu k veřejným výdajům členských států stanovit všeobecná příspěvková sazba podpory z EZFRV. Aby se zohlednil zvláštní význam nebo povaha určitých druhů operací, měly by být ve vztahu k nim stanoveny zvláštní sazby příspěvku. Ke zmírnění zvláštních omezení vyplývajících z úrovně rozvoje, odlehlosti a izolovanosti nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování EU a menších ostrovů v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/20131a by měl být stanoven vyšší příspěvek z EZFRV pro tyto regiony.
_____________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)
(49a)  Pro určování regionů a oblastí na úrovni Unie, jež jsou způsobilé k poskytnutí podpory z EZFRV, by se měla stanovit objektivní kritéria. Za tímto účelem by mělo být určení těchto regionů a oblastí na úrovni Unie založeno na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/20031a. Pro zajištění odpovídající podpory by měla být využity nejnovější systémy klasifikace a údaje, zejména pokud jde o řešení situace zaostávajících regionů a odstranění meziregionálních nerovností na území členského státu.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
Pozměňovací návrhy 46 a 797
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50
(50)  EZFRV by neměl poskytovat podporu na investice, které by poškozovaly životní prostředí. Z toho důvodu je nutné stanovit v tomto nařízení řadu pravidel pro vyloučení, jakož i možnost dalšího rozvoje těchto záruk v aktech v přenesené pravomoci. EZFRV by zejména neměl financovat investice do zavlažování, které nepřispívají k dosažení nebo zachování dobrého stavu souvisejícího vodního útvaru nebo útvarů, a investice v oblasti zalesňování, které nejsou v souladu s klimatickými a environmentálními cíli a v souladu se zásadami trvale udržitelného obhospodařování lesů.
(50)  EZFRV by měl prioritně poskytovat podporu na investice, které mají hospodářské i environmentální přínosy, a neposkytovat podporu na investice, které by poškozovaly životní prostředí nebo které nejsou v souladu s cíli v oblasti klimatu, životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a biologické rozmanitosti. Z toho důvodu je nutné stanovit v tomto nařízení řadu konkrétnějších pravidel pro vyloučení, jakož i možnost dalšího rozvoje těchto záruk v aktech v přenesené pravomoci. EZFRV by zejména neměl financovat investice do zalesňování, které nejsou v souladu s klimatickými a environmentálními cíli a v souladu se zásadami trvale udržitelného obhospodařování lesů. Dále by EZFRV neměl financovat investice do zavlažování, které nepřispívají k dosažení nebo zachování dobrého stavu souvisejícího vodního útvaru nebo útvarů. Členské státy by měly zajistit, aby v každém opatření pro zalesňování nebo opětovné zalesňování hrály úřady aktivní úlohu v oblasti ekologie a řízení lesních požárů, a posílit úlohu měkkých preventivních opatření a řízení využívání půdy.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51 a (nový)
(51a)   S cílem umožnit Unii, aby byla nezávislá na dovozu rostlinných bílkovin, má SZP v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES1a (směrnice o obnovitelných zdrojích energie) za cíl prosazovat používání biopaliv získávaných z vedlejších produktů olejnatých semen z bílkovinných plodin.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).
Pozměňovací návrh 858
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51 b (nový)
(51b)   EZZF a EZFRV by neměly poskytovat podporu zemědělcům, jejichž činnosti zahrnují chov býků pro býčí zápasy. Takovéto financování je jednoznačně v rozporu s Evropskou dohodou o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.
Pozměňovací návrh 798
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52
(52)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že opatření v rámci SZP přispějí 40 % celkového finančního rámce SZP na cíle v oblasti klimatu. Relevantní opatření budou identifikována během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci relevantních procesů hodnocení a přezkumu.
(52)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k postupnému zrušení dotací škodlivých pro životní prostředí i k dosažení celkového cíle alespoň 30 % výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Opatření v rámci SZP by měla přispívat nejméně 40 % celkového finančního rámce SZP na cíle v oblasti klimatu. Relevantní opatření budou identifikována během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci relevantních procesů hodnocení a přezkumu.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54
(54)  Pro vylepšení přidané hodnoty Unie a zachování funkčního zemědělského vnitřního trhu, ale i pro dosažení výše zmíněných obecných i specifických cílů by členské státy neměly činit rozhodnutí dle tohoto nařízení izolovaně, ale v rámci strukturovaného postupu, který by měl uskutečňovat strategický plán SZP. Pravidla Unie stanovená shora dolů by měla stanovit specifické cíle pro celou EU v rámci SZP, hlavní typy intervencí, výkonnostní rámec a strukturu řízení. Cílem takového rozložení úkolů je zajistit celkovou shodu investovaných zdrojů a dosažených výsledků.
(54)  Pro vylepšení přidané hodnoty Unie a zachování funkčního zemědělského vnitřního trhu, ale i pro dosažení výše zmíněných obecných i specifických cílů by členské státy neměly činit rozhodnutí dle tohoto nařízení izolovaně, ale v rámci strukturovaného postupu, který by měl uskutečňovat strategický plán SZP. Pravidla Unie stanovená shora dolů by měla stanovit specifické cíle pro celou Unii v rámci SZP, hlavní typy intervencí, výkonnostní rámec a strukturu řízení. Cílem takového rozložení úkolů je zajistit celkovou shodu investovaných zdrojů a dosažených výsledků.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
(55)  S cílem zajistit jasnou strategickou povahu těchto strategických plánů SZP a usnadnit propojení s ostatními politikami Unie, a zejména se zavedenými dlouhodobými vnitrostátními odvozenými z právních předpisů Unie nebo mezinárodních dohod, např. dohod týkajících se změny klimatu, lesů, biologické rozmanitosti a vody, je vhodné, aby na každý členský stát existoval jediný strategický plán SZP.
(55)  S cílem zajistit jasnou strategickou povahu těchto strategických plánů SZP a usnadnit propojení s ostatními politikami Unie, a zejména se zavedenými dlouhodobými vnitrostátními odvozenými z právních předpisů Unie nebo mezinárodních dohod, např. dohod týkajících se změny klimatu, lesů, biologické rozmanitosti a vody, je vhodné, aby na každý členský stát existoval jediný strategický plán SZP. S patřičným zřetelem k administrativní struktuře daného členského státu by měl strategický plán tam, kde je to relevantní, obsahovat opatření v oblasti rozvoje venkova, která by odpovídala potřebám jednotlivých regionů.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 a (nový)
(55a)   Je nezbytně nutné, aby strategické plány SZP měly jasný, jednoduchý a jednoznačný rámec, aby nedocházelo k tzv. „gold-platingu“ politiky na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 b (nový)
(55b)   Nový model dosahování výsledků by neměl zpochybňovat integritu vnitřního trhu ani historicky evropskou povahu SZP, která by měla zůstat skutečně společnou politikou a zaručit přístup Unie a rovné podmínky.
Pozměňovací návrh 730
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 c (nový)
(55c)  V souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování EU by Unie a členské státy měly zajistit, aby byly cíle v oblasti rozvojové spolupráce zohledňovány při všech intervencích společné zemědělské politiky a dodržovaly právo na potraviny a právo na rozvoj. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby strategické plány SZP v nejvyšší možné míře napomáhaly včasnému dosažení cílů stanovených v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 a v Pařížské dohodě a cílů Zelené dohody pro Evropu a plnění závazků Unie v oblasti životního prostředí a klimatu a platných právních předpisů, které na základě strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti přijaly Evropský parlament a Rada.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56
(56)  Při vypracování svých strategických plánů SZP by členské státy měly analyzovat svou specifickou situaci a potřeby, stanovit cíle spojené s dosažením cílů SZP a koncipovat intervence, které umožní dosažení těchto cílů, avšak zároveň by měly být tyto plány přizpůsobeny podle vnitrostátních a specifických regionálních souvislostí, včetně nejvzdálenějších regionů podle článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Takový postup by měl podporovat větší subsidiaritu ve společném rámci Unie, přičemž by měl být zajištěn soulad s obecnými zásadami práva Unie i s cíli SZP. Je proto vhodné stanovit pravidla týkající se struktury a obsahu strategických plánů SZP.
(56)  Při vypracovávání svých strategických plánů SZP by členské státy měly analyzovat svou specifickou situaci a potřeby, stanovit realistické cíle spojené s dosažením cílů SZP a koncipovat intervence, které umožní dosažení těchto cílů při zajištění jistoty pro konečné příjemce, avšak zároveň by měly být tyto plány přizpůsobeny podle vnitrostátních a specifických regionálních souvislostí, včetně nejvzdálenějších regionů podle článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Takový postup by měl podporovat větší subsidiaritu ve společném rámci Unie, přičemž by měl být zajištěn soulad s obecnými zásadami práva Unie i s cíli SZP. Je proto vhodné stanovit pravidla týkající se struktury a obsahu strategických plánů SZP. S cílem zajistit, aby stanovení cílů členskými státy a koncepce intervencí byly vhodné a maximalizovaly přínos k cílům SZP, je nutné, aby strategie strategických plánů SZP vycházela z předchozí analýzy místních souvislostí a z posouzení potřeb ve vztahu k cílům SZP, přičemž musí být zabezpečen společný evropský charakter této politiky. Při přípravě strategických plánů SZP je nutné zajistit zapojení zemědělců a jejich organizací.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57
(57)  S cílem zajistit, aby stanovení cílů členskými státy a koncepce intervencí byly vhodné a maximalizovaly přínos k cílům SZP, je nutné, aby strategie strategických plánů SZP vycházela z předchozí analýzy místních souvislostí a z posouzení potřeb ve vztahu k cílům SZP.
(57)  Je rovněž důležité, aby strategické plány SZP mohly odpovídajícím způsobem reflektovat změny podmínek, struktur (jak vnitřních, tak vnějších) a tržní situace v členských státech, a aby je tudíž bylo možno časem upravovat, aby je reflektovaly.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58
(58)  Strategické plány SZP by měly mít za cíl zajistit větší soudržnost četných nástrojů SZP, neboť by se měly vztahovat na typy intervencí v podobě přímých plateb, odvětvové typy intervencí i typy intervencí pro rozvoj venkova. Měly by rovněž zajistit a prokázat, že rozhodnutí členského státu jsou přiměřená a v souladu s prioritami a cíli Unie. Je tudíž vhodné, aby obsahovaly intervenční strategie zaměřené na výsledky a strukturované kolem specifických cílů SZP, včetně kvantifikovaných dílčích cílů v souvislosti s těmito cíli. Aby se umožnilo jejich sledování na ročním základě, je vhodné, aby tyto cíle byly založeny na ukazatelích výsledku.
(58)  Strategické plány SZP by měly mít za cíl zajistit větší soudržnost četných nástrojů SZP, neboť by se měly vztahovat na typy intervencí v podobě přímých plateb, odvětvové typy intervencí i typy intervencí pro rozvoj venkova. Měly by rovněž zajistit a prokázat, že rozhodnutí členského státu jsou přiměřená a v souladu s prioritami a cíli Unie. Je tudíž vhodné, aby obsahovaly intervenční strategie zaměřené na výsledky a strukturované kolem specifických cílů SZP, včetně kvantifikovaných dílčích cílů v souvislosti s těmito cíli. Aby se umožnilo jejich sledování, je vhodné, aby tyto cíle byly založeny na ukazatelích výsledku.
Pozměňovací návrh 800
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 a (nový)
(58a)   Stávající znalostní základna, pokud jde o množství a kvalitu dostupných informací, se pro účely sledování konkrétních cílů stanovených v článku 6 tohoto nařízení významně liší. Pro některé konkrétní cíle, zejména pro sledování biologické rozmanitosti, je znalostní základna v současné době slabá nebo nedostatečně přizpůsobená pro účely vytváření spolehlivých ukazatelů dopadu, např. pro opylovače a biologickou rozmanitost plodin. Specifické cíle a ukazatele stanovené pro celou Unii v článku 6 a v příloze 1 by měly být založeny na sdílené nebo srovnatelné znalostní základně a metodikách ve všech členských státech. Komise by měla určit oblasti, ve kterých existují nedostatky v oblasti znalostí nebo kde znalostní základna není dostatečně přizpůsobena pro účely sledování dopadu SZP. Měla by využívat rozpočet Unie k zajištění společné reakce na překážky související se znalostmi a sledováním v souvislosti se všemi specifickými cíli a ukazateli uvedenými v článku 6. Měla by své závěry.
Pozměňovací návrh 801
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59
(59)  Strategie by měla rovněž zdůraznit doplňkovost mezi nástroji SZP a ostatními politikami Unie. Každý strategický plán SZP měl zohlednit právní předpisy v oblasti životního prostředí a případně klimatu a vnitrostátní plány vycházející z těchto právních předpisů by měly být popsány jako součást analýzy současné situace („analýza SWOT“). Je třeba stanovit seznam právních nástrojů, které by měly být konkrétně uvedeny ve strategickém plánu SZP.
(59)  Strategie by měla rovněž zdůraznit doplňkovost mezi nástroji SZP a ostatními politikami Unie, včetně politiky soudržnosti. Každý strategický plán SZP měl zohlednit právní předpisy v oblasti životního prostředí a klimatu, závazky Unie v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a vnitrostátní plány vycházející z těchto právních předpisů by měly být popsány jako součást analýzy současné situace („analýza SWOT“). Je třeba stanovit seznam právních nástrojů, které by měly být konkrétně uvedeny ve strategickém plánu SZP.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)
(59a)   Jelikož režim podpory příjmů hraje zásadní roli při zajišťování ekonomické životaschopnosti zemědělských podniků, je vhodné zohlednit sociální dopady, které má SZP na zajištění pracovních míst ve venkovských oblastech. Z tohoto důvodu by měly členské státy při plánování svých strategických plánů také zohlednit dopad, jaký bude mít určitý podnik na specifickou oblast z hlediska zaměstnanosti. Opatření a činnosti, které vytvářejí více pracovních příležitostí, by měly mít při vypracovávání a uplatňování příslušných nástrojů politiky prioritu.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60
(60)  Vzhledem k tomu, že členským státům by měla být poskytnuta flexibilita v oblasti rozhodnutí delegovat část plnění strategického plánu SZP na regionální úroveň na základě národního rámce, a to s cílem usnadnit při řešení celonárodních výzev koordinaci mezi regiony, je vhodné, aby strategické plány SZP stanovily popis interakce mezi národními a regionálními intervencemi.
(60)  Vzhledem k tomu, že členským státům by měla být poskytnuta flexibilita v oblasti rozhodnutí delegovat část návrhu a plnění strategického plánu SZP na regionální úroveň na základě regionálních intervenčních programů v souladu s národním rámcem, a to s cílem usnadnit při řešení celonárodních výzev koordinaci mezi regiony, je vhodné, aby strategické plány SZP stanovily popis interakce mezi národními a regionálními intervencemi.
Pozměňovací návrh 802
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68 a (nový)
(68a)   Voda představuje pro zemědělství základní výrobní faktor. Problematika vodohospodářství je proto zásadní a je zapotřebí zlepšit způsoby hospodaření s vodou. Kromě toho bude mít změna klimatu významný dopad na vodní zdroje, neboť bude docházet k častějším a intenzivnějším obdobím sucha, ale i obdobím silných srážek. Zadržování vody během podzimu a zimy je tedy rozumným řešením. Vodní plochy také pomáhají vytvářet příznivé prostředí pro bohatou biologickou rozmanitost. Umožňují také udržet živou složku půdy a dostatečný průtok ve vodních cestách, čímž podporují vodní organismy.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69
(69)  Za správu a provádění každého strategického plánu SZP by měl být zodpovědný řídicí orgán. Jeho povinnosti by měly být stanoveny v tomto nařízení. Řídicí orgán by měl mít možnost přenést část svých povinností a ponechat si odpovědnost za účinnost a správnost řízení. Členské státy by měly zajistit, aby při řízení a provádění strategických plánů SZP byly finanční zájmy Unie chráněny v souladu s [nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) X] [nové finanční nařízení] a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) X [nové horizontální nařízení].
(69)  Za správu a provádění každého strategického plánu SZP by měl být zodpovědný řídicí orgán. Nicméně v případě regionalizace prvků souvisejících s politikou rozvoje venkova by měly mít členské státy možnost zřídit regionální řídicí orgány. Jejich povinnosti by měly být stanoveny v tomto nařízení. Řídicí orgány by měly mít možnost přenést část svých povinností a ponechat si odpovědnost za účinnost a správnost řízení. Členské státy by měly zajistit, aby při řízení a provádění strategických plánů SZP byly finanční zájmy Unie chráněny v souladu s [nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) X] [nové finanční nařízení] a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) X [nové horizontální nařízení].
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70
(70)  V souladu se zásadou sdílené správy jsou Komisi při plnění SZP nápomocny výbory tvořené zástupci členských států. S ohledem na zjednodušení systému a zeštíhlení pozice členských států se pro plnění tohoto nařízení stanovuje pouze jeden monitorovací výbor, který vznikne spojením výboru „Rozvoj venkova“ a výboru „Přímé platby“, které byly založeny v rámci programového období 2014–2020. O povinnost asistovat členským státům při plnění strategických plánů SZP se dělí řídící orgán a tento monitorovací výbor. Komisi by také měl nápomocen „Výbor pro společnou zemědělskou politiku“, a to v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto nařízení.
(70)  V souladu se zásadou sdílené správy jsou Komisi při plnění SZP nápomocny výbory tvořené zástupci členských států. S ohledem na zjednodušení systému a zeštíhlení pozice členských států se pro plnění tohoto nařízení stanovuje pouze jeden monitorovací výbor, který vznikne spojením výboru „Rozvoj venkova“ a výboru „Přímé platby“, které byly založeny v rámci programového období 2014–2020. O povinnost asistovat členským státům při plnění strategických plánů SZP se dělí řídící orgán a tento monitorovací výbor. Nicméně v případě regionalizace prvků souvisejících s politikou rozvoje venkova by měly mít členské státy možnost zřídit regionální monitorovací výbory. Komisi by také měl nápomocen „Výbor pro společnou zemědělskou politiku“, a to v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71
(71)  EZFRV by měl technickou pomocí podporovat, a to z podnětu Komise, opatření týkající se plnění úkolů uvedených v [článku 7 horizontálního nařízení]. Na podnět členských států lze poskytnout i odbornou podporu za účelem plnění úkolů nezbytných pro účinnou správu a plnění podpory v souvislosti se strategickým plánem SZP. Zvýšení prostředků na technickou pomoc z podnětu členských států je k dispozici pouze pro Maltu.
(71)  EZFRV by měl technickou pomocí podporovat, a to z podnětu Komise, opatření týkající se plnění úkolů uvedených v [článku 7 horizontálního nařízení]. Na podnět členských států lze poskytnout i odbornou podporu za účelem plnění úkolů nezbytných pro účinnou správu a plnění podpory v souvislosti se strategickým plánem SZP. Zvýšení prostředků na technickou pomoc z podnětu členských států je k dispozici pouze pro Lucembursko a Maltu.
Pozměňovací návrhy 60 a 803
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74
(74)  Orientace na trh vyvolaná modelem realizace vyžaduje pevný rámec plnění, a to obzvláště proto, že strategické plány SZP přispívají k rozšíření všeobecných cílů dalších politik se sdílenou správou. Politika postavená na výkonnosti vyžaduje každoroční i víceleté vyhodnocování na základě zvolených ukazatelů výstupů, výsledků a dopadu vymezených v rámci pro sledování a hodnocení výkonnosti („PMEF“). Za tímto účelem by měl být vybrán omezený a cílený soubor ukazatelů způsobem, který odráží co nejtěsněji, zda podpořená intervence přispívá k dosažení stanovených cílů. Ukazatele výsledku a výstupu související a cíli v oblastech souvisejících s klimatem a životním prostředím mohou zahrnovat intervence stanovené v národních environmentálních nástrojích a nástrojích v oblasti plánů ohledně klimatu vycházejících z právních předpisů Unie.
(74)  Orientace na trh vyvolaná modelem realizace vyžaduje pevný rámec plnění, a to obzvláště proto, že strategické plány SZP přispívají k rozšíření všeobecných cílů dalších politik se sdílenou správou. Politika postavená na výkonnosti vyžaduje každoroční i víceleté vyhodnocování na základě zvolených ukazatelů výstupů, výsledků a dopadu vymezených v rámci pro sledování a hodnocení výkonnosti („PMEF“). Za tímto účelem by měl být vybrán omezený a cílený soubor ukazatelů způsobem, který odráží co nejtěsněji, zda podpořená intervence přispívá k dosažení stanovených cílů. Ukazatele výsledku a výstupu související a cíli v oblastech souvisejících s klimatem a životním prostředím, jako je množství a kvalita vody, by měly zahrnovat intervence stanovené v národních environmentálních nástrojích a nástrojích v oblasti plánů ohledně klimatu vycházejících z právních předpisů Unie.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75
(75)  Jako součást rámce pro monitorování a hodnocení výkonnosti by měly členské státy monitorovat dosažený pokrok a každoročně o něm podávat Komisi zprávu. Informace poskytované členskými státy představují základ, z něhož by měla vycházet Komise ve zprávě o pokroku při dosahování specifických cílů během celého programového období, a k tomuto účelu použije základní soubor ukazatelů.
(75)  Jako součást rámce pro monitorování a hodnocení výkonnosti by měly členské státy monitorovat dosažený pokrok a podávat o něm zprávu. Informace poskytované členskými státy představují základ, z něhož by měla vycházet Komise ve zprávě o pokroku při dosahování specifických cílů během celého programového období, a k tomuto účelu použije základní soubor ukazatelů.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76
(76)  Je třeba zavést mechanismus k podnikání kroků na ochranu finančních zájmů Unie v případě, že by se provádění strategického plánu SZP významně odchýlilo od stanovených cílů. Od členských států je proto nutné v případě významného a neopodstatněného neplnění požadovat vytvoření akčních plánů. Nesplnění plánovaných výsledků by mohlo vést k pozastavení a nakonec i omezení unijních prostředků. Nadto se stanoví celková výkonností prémie jako součást pobídkového mechanismu založeného na přidělení výkonnostní prémie, s cílem podpořit řádnou výkonnost v oblasti životního prostředí a klimatu.
(76)  Je třeba zavést mechanismus k podnikání kroků na ochranu finančních zájmů Unie v případě, že by se provádění strategického plánu SZP významně odchýlilo od stanovených cílů. Od členských států je proto nutné v případě významného a neopodstatněného neplnění požadovat vytvoření akčních plánů. Nesplnění plánovaných výsledků by mohlo vést k pozastavení a nakonec i omezení unijních prostředků.
Pozměňovací návrh 1144
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78 a (nový)
(78a)   Posouzení uvedené v článku 106 by mělo probíhat na základě kvantifikovaných cílů strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie pro biologickou rozmanitost.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 a (nový)
(80a)   Obchodní dohody v oblasti zemědělství uzavřené se třetími zeměmi by měly obsahovat ochranné mechanismy a doložky s cílem zaručit unijním a neunijním zemědělcům rovné podmínky a chránit spotřebitele.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81
(81)  Osobní údaje shromážděné za účelem uplatnění jakéhokoli opatření zakotveného v tomto nařízení by měly být zpracovány způsobem, který odpovídá těmto účelům. Údaje by také měly být anonymizovány, při zpracování za účelem monitoringu nebo evaluace by měly být úhrnné a měly by být chráněny v souladu s právem Unie ohledně ochrany jedinců při zpracování osobních údajů a volném pohybu dat, obzvláště pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200119 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67920. Subjekty údajů by měly být informovány o tomto zpracování, jakož i o svých právech na ochranu údajů.
(81)  Osobní údaje shromážděné za účelem uplatnění jakéhokoli opatření zakotveného v tomto nařízení by měly být zpracovány způsobem, který odpovídá těmto účelům. Údaje by také měly být anonymizovány, při zpracování za účelem monitoringu nebo evaluace by měly být úhrnné a měly by být chráněny v souladu s právem Unie ohledně ochrany jedinců při zpracování osobních údajů a volném pohybu dat, obzvláště pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/172519a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67920. Subjekty údajů by měly být informovány o tomto zpracování, jakož i o svých právech na ochranu údajů.
_________________
_________________
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83
(83)  V zájmu zajištění právní jistoty, ochrany práv zemědělců a zaručení hladkého, soudržného a účinného fungování typů intervencí v podobě přímých plateb by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o pravidla podmiňující poskytnutí plateb používáním certifikovaných osiv určitých odrůd konopí a postup při určování odrůd konopí a ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu v těchto odrůdách; pravidla pro dobrý zemědělský a environmentální stav a některé související prvky v souvislosti s požadavky způsobilosti; obsah ohlášení a požadavky na aktivaci platebních nároků; další pravidla pro ekorežimy; opatření, která mají zamezit tomu, aby příjemci podpory příjmu vázané na produkci, byli postiženi strukturální nerovnováhou na trhu v daném odvětví, včetně rozhodnutí, že taková podpora může být i nadále vyplácena až do roku 2027 na základě produkčních jednotek, na něž byla poskytnuta v minulém referenčním období; pravidla a podmínky schvalování půdy a odrůd pro účely specifické platby za bavlnu a pravidla pro podmínky pro přiznání této platby.
(83)  V zájmu zajištění právní jistoty, ochrany práv zemědělců a zaručení hladkého, soudržného a účinného fungování typů intervencí v podobě přímých plateb by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o pravidla podmiňující poskytnutí plateb používáním certifikovaných osiv určitých odrůd konopí a postup při určování odrůd konopí a ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu v těchto odrůdách; pravidla pro dobrý zemědělský a environmentální stav a některé související prvky v souvislosti s požadavky způsobilosti; stanovení kritérií pro určení rovnocenných opatření a příslušné požadavky platné pro vnitrostátní nebo regionální systémy certifikace; sestavení katalogu zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat; opatření, která mají zamezit tomu, aby příjemci podpory příjmu vázané na produkci, byli postiženi strukturální nerovnováhou na trhu v daném odvětví, včetně rozhodnutí, že taková podpora může být i nadále vyplácena až do roku 2027 na základě produkčních jednotek, na něž byla poskytnuta v minulém referenčním období; pravidla a podmínky schvalování půdy a odrůd pro účely specifické platby za bavlnu a pravidla pro podmínky pro přiznání této platby.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84
(84)  S cílem zajistit, aby odvětvové typy intervencí přispívaly k plnění cílů SZP a posilovaly synergie s dalšími nástroji SZP, a s cílem zajistit rovné podmínky na vnitřním trhu a zamezit nerovné a nekalé soutěži měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o kritéria pro schvalování mezioborových organizací a pravidla upravující situaci, kdy schválená mezioborová organizace nesplňuje tato kritéria a povinnosti pro producenty; pravidla pro řádné fungování odvětvových typů intervencí, základ pro výpočet finanční podpory Unie, včetně referenčních období a výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh a maximální výše finanční podpory Unie na stažení produktů z trhu; pravidla stanovení stropu výdajů na opětovnou výsadbu vinic; a pravidla, podle kterých mají producenti stáhnout vedlejší produkty vinifikace, a pro výjimky z této povinnosti, aby se zabránilo dodatečné administrativní zátěži, a pravidla pro dobrovolnou certifikaci lihovarů. Zejména pro zajištění účinného a účelného využívání finančních prostředků Unie určených pro intervence v odvětví včelařství by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o další požadavky týkající se oznamovací povinnosti a stanovení minimálního příspěvku Unie na výdaje na provedení těchto typů intervencí.
(84)  S cílem zajistit, aby odvětvové typy intervencí přispívaly k plnění cílů SZP a posilovaly synergie s dalšími nástroji SZP, a s cílem zajistit rovné podmínky na vnitřním trhu a zamezit nerovné a nekalé soutěži měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o kritéria pro schvalování mezioborových organizací a pravidla upravující situaci, kdy schválená mezioborová organizace nesplňuje tato kritéria a povinnosti pro producenty; pravidla pro řádné fungování odvětvových typů intervencí, základ pro výpočet finanční podpory Unie, včetně referenčních období a výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh a maximální výše finanční podpory Unie na stažení produktů z trhu; pravidla stanovení stropu výdajů na opětovnou výsadbu vinic; pravidla, podle kterých mají producenti stáhnout vedlejší produkty vinifikace, a pro výjimky z této povinnosti, aby se zabránilo dodatečné administrativní zátěži, a pravidla pro dobrovolnou certifikaci lihovarů a pravidla týkající se výkonnosti, monitorovacího a hodnotícího rámce. Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se dočasných odchylek od pravidel podmíněnosti během velmi nepříznivých podmínek, například katastrofických událostí nebo epidemií. Komisi by také měla být svěřena pravomoc určovat postupy rovnocenné zemědělským a environmentálním postupům a vnitrostátním nebo regionálním systémům ekologické certifikace. Zejména pro zajištění účinného a účelného využívání finančních prostředků Unie určených pro intervence v odvětví včelařství by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o další požadavky týkající se oznamovací povinnosti a stanovení minimálního příspěvku Unie na výdaje na provedení těchto typů intervencí. Pokud jde o vypracovávání strategických plánů SZP, měla by být na Komisi přenesena pravomoc stanovit kodex chování při organizaci partnerství mezi členským státem a příslušnými regionálními a místními orgány a jinými partnery.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85
(85)  Za účelem zajištění právní jistoty a záruky, že intervence na rozvoj venkova splní své cíle, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, pokud jde o podporu na závazky hospodaření, na investice a na spolupráci.
(85)  Za účelem zajištění právní jistoty a záruky, že intervence na rozvoj venkova splní své cíle, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat některé akty, kterými se doplňují minimální a maximální částky podpory u některých typů intervencí.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 86
(86)  Za účelem změny některých nepodstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o částky přidělené členským státům pro typy intervencí v podobě přímých plateb a pravidla týkající se obsahu strategického plánu SZP.
(86)  Za účelem změny některých nepodstatných prvků tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o částky přidělené členským státům pro typy intervencí v podobě přímých plateb.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87
(87)  Pro zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení a zabránění nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi zemědělci by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení referenčních ploch pro podporu na olejnatá semena, pravidla pro schválení půdy a povolení odrůd pro účely zvláštní podpory pro bavlnu a související oznámení, výpočet snížení, pokud plocha způsobilá pro podporu a osetá bavlnou přesáhne základní plochu, finanční podporu Unie pro destilaci vedlejších produktů vinifikace, roční rozpis, podle členských států, celkové výše podpory Unie pro typy intervencí na rozvoj venkova, pravidla pro předkládání prvků, které mají být zahrnuty do strategického plánu SZP, pravidla pro postupy a lhůty pro schvalování strategických plánů SZP a předkládání a schvalování žádostí o změnu strategických plánů SZP, jednotné podmínky pro uplatňování požadavků týkajících se informování a propagace týkající se možností nabízených v rámci strategických plánů SZP, pravidla týkající se výkonnosti, monitorovacího a hodnotícího rámce, pravidla pro předkládání obsahu výroční zprávy o provádění, pravidla pro informace zasílané členskými státy pro posouzení výkonnosti ze strany Komise, jakož i pravidla týkající se potřeby údajů a synergií mezi možnými zdroji údajů a opatření za účelem zajištění jednotného přístupu k určování přidělení výkonnostní prémie členským státům. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201122.
(87)  Pro zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení a zabránění nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi zemědělci by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení referenčních ploch pro podporu na olejnatá semena, pravidla pro schválení půdy a povolení odrůd pro účely zvláštní podpory pro bavlnu a související oznámení, výpočet snížení, pokud plocha způsobilá pro podporu a osetá bavlnou přesáhne základní plochu, finanční podporu Unie pro destilaci vedlejších produktů vinifikace, roční rozpis, podle členských států, celkové výše podpory Unie pro typy intervencí na rozvoj venkova, standardizovanou formu strategických plánů SZP, pravidla pro postupy a lhůty pro schvalování strategických plánů SZP a předkládání a schvalování žádostí o změnu strategických plánů SZP, jednotné podmínky pro uplatňování požadavků týkajících se informování a propagace týkající se možností nabízených v rámci strategických plánů SZP, pravidla pro předkládání obsahu výroční zprávy o provádění. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201122.
_________________
_________________
22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 92 a (nový)
(92a)   Ostrovní regiony Unie vykazují specifické potíže při výkonu zemědělské činnosti a rozvoji venkovských oblastí. V těchto regionech by mělo být provedeno posouzení dopadu SZP a měla by být prozkoumána myšlenka rozšířit opatření stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 na všechny ostrovní regiony v Unii.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93
(93)  Aby se zajistila právní jistota a kontinuita, speciální opatření pro Chorvatsko ohledně postupného zavádění přímých plateb a doplňkových národních přímých plateb v rámci zaváděcího mechanismu by měla platit až do 1. ledna 2021.
(93)  Aby se zajistila právní jistota a kontinuita, speciální opatření pro Chorvatsko ohledně postupného zavádění přímých plateb a doplňkových národních přímých plateb v rámci zaváděcího mechanismu by měla platit i nadále. Chorvatsko bude mít nárok na částku podle smlouvy o přistoupení v roce 2022, včetně dodatečného přídělu pro vnitrostátní rezervu na odminovanou půdu v Chorvatsku, a tento nárok by měl být zahrnut do výpočtu vnitrostátního přídělu pro rok 2022.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b
b)  typy intervencí a společné požadavky sloužící členským státům k dosahování těchto cílů, jakož i související finanční opatření;
b)  typy intervencí a společné požadavky sloužící členským státům k dosahování těchto cílů zajištěním rovných podmínek, jakož i související finanční opatření;
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c
c)  strategické plány SZP, které vypracují členské státy, stanovení cílů, vymezení intervencí a přidělení finančních zdrojů v souladu se specifickými cíli a zjištěnými potřebami;
c)  strategické plány SZP, které vypracují členské státy, v příslušných případech ve spolupráci se svými regiony, stanovení cílů, vymezení intervencí a přidělení finančních zdrojů v souladu se specifickými cíli a zjištěnými potřebami a v souladu s vnitřním trhem;
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
2.  Toto nařízení se použije na podporu Unie financovanou z EZZF a EZFRV a určenou na intervence uvedené ve strategickém plánu SZP vypracovaném jednotlivými členskými státy a schváleném Komisí, který se vztahuje na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
2.  Toto nařízení se použije na podporu Unie financovanou z EZZF a EZFRV a určenou na intervence uvedené ve strategickém plánu SZP vypracovaném jednotlivými členskými státy a schváleném Komisí, který se vztahuje na období od 1. ledna 2022.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
2.  Ustanovení kapitoly III hlavy II, kapitoly II hlavy III a článků 41 a 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o společných ustanoveních]26 se použijí na podporu financovanou z EZFRV podle tohoto nařízení.
2.  V zájmu zajištění souladu mezi evropskými strukturálními a investičními fondy a strategickými plány SZP se ustanovení kapitoly III hlavy II, kapitoly II hlavy III a článků 41 a 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o společných ustanoveních]26 použijí na podporu financovanou z EZFRV podle tohoto nařízení.
__________________
__________________
26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […/…] ze dne [datum] [celý název] (Úř. věst L ).
26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […/…] ze dne [datum] [celý název] (Úř. věst L ).
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
a)  „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu této skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území spadajícím do územní působnosti Smluv podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii (SEU) ve spojení s články 349 a 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a která vykonává zemědělskou činnost, jak ji vymezují členské státy;
a)  „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu této skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území spadajícím do územní působnosti Smluv podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii (Smlouvy o EU) ve spojení s články 349 a 355 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouvy o fungování EU) a která vykonává zemědělskou činnost v souladu se správnou zemědělskou praxí, jak ji vymezují členské státy;
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)   „veřejnými statky“ se rozumí statky nebo služby, jež nejsou odměňovány trhem a přinášejí environmentální a společenské výsledky nad rámec závazných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu a dobrých životních podmínek zvířat.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b (nové)
bb)   „evropskými veřejnými statky“ se rozumí veřejné statky nebo služby, které lze efektivně poskytovat pouze na úrovni Unie prostřednictvím intervence, která má zajistit koordinaci mezi členskými státy a rovné podmínky na zemědělském trhu Unie. Evropské veřejné statky zahrnují zejména ochranu vody, biologické rozmanitosti, úrodnosti půdy, opylovačů a dobré životní podmínky zvířat;
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e
e)  „vzájemným fondem“ systém akreditovaný členským státem v souladu s jeho vnitrostátním právem, který umožňuje zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se pojistili, přičemž kompenzace se uvedeným zemědělcům poskytuje v případě, že utrpěli hospodářské ztráty;
e)  „vzájemným fondem“ systém akreditovaný členským státem v souladu s jeho vnitrostátním právem, který umožňuje zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se zabezpečili proti rizikům a dostali kompenzace v případě hospodářských ztrát nebo poklesu příjmů;
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f – bod i
i)  projekt, smlouva, opatření nebo skupina projektů vybraných v rámci dotčených programů;
i)  projekt, smlouva, opatření nebo skupina projektů vybraných v rámci dotčeného strategického plánu;
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f – bod ii
ii)  v souvislosti s finančními nástroji programový příspěvek na finanční nástroj a následná finanční podpora poskytnutá z tohoto finančního nástroje konečným příjemcům;
ii)  v souvislosti s finančními nástroji příspěvek ze strategického plánu na finanční nástroj a následná finanční podpora poskytnutá z tohoto finančního nástroje konečným příjemcům;
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h – bod i
i)  veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, subjekt s právnickou osobou či bez právnické osoby nebo fyzická osoba, která je odpovědná za zahájení nebo za zahájení i provádění operace;
i)  veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, subjekt s právnickou osobou či bez právnické osoby, fyzická osoba nebo skupina fyzických či právnických osob, která je odpovědná za zahájení nebo za zahájení i provádění operace;
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h – bod ii
ii)  v souvislosti s režimy státní podpory subjekt, který získává podporu;
ii)  v souvislosti se systémy státní podpory podnik, který dostává podporu;
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i
i)  „cíli“ předem schválené hodnoty, kterých je třeba dosáhnout na konci období v souvislosti s ukazateli výsledku zahrnutými do specifického cíle;
i)  „cíli“ předem schválené hodnoty, kterých je třeba dosáhnout do konce období strategického plánu SZP v souvislosti s ukazateli výsledku zahrnutými do specifického cíle;
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j
j)  „milníky“ průběžné cíle, kterých je třeba dosáhnout ve stanoveném okamžiku v průběhu období strategického plánu SZP v souvislosti s ukazateli zahrnutými do specifického cíle.
j)  „milníky“ průběžné cíle, kterých musí členský stát dosáhnout ve stanoveném okamžiku v průběhu období strategického plánu SZP, aby byl zajištěn včasný pokrok v souvislosti s ukazateli výsledků zahrnutými do specifického cíle.
Pozměňovací návrhy 86 a 1148 cp1
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - návětí
1.  Členské státy uvedou ve svém strategickém plánu SZP definici zemědělské činnosti, zemědělské plochy, způsobilého hektaru, skutečného zemědělce a mladého zemědělce:
1.  Členské státy uvedou ve svém strategickém plánu SZP definici zemědělské činnosti, zemědělské plochy, způsobilého hektaru, aktivního zemědělce, mladého zemědělce a nového zemědělce:
Pozměňovací návrhy 866 a 1185
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. a
a)  definice „zemědělské činnosti“ je podána tak, aby zahrnovala jak výrobu zemědělských produktů uvedených v příloze I SFEU, včetně bavlny a rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích, tak údržbu zemědělské plochy ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin bez přípravy, která jde nad rámec běžných způsobů zemědělské praxe a použití strojů;
a)  definice „zemědělské činnosti“ je podána tak, aby zahrnovala výrobu zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, včetně bavlny a rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích, a paludikultury, i údržbu zemědělské plochy ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin bez přípravy, která jde nad rámec běžných způsobů zemědělské praxe a použití strojů, a to i v agrolesnictví;
Pozměňovací návrhy 87 a 1148 cp2
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. b - návětí
b)  definice „zemědělské plochy“ je podána tak, aby tato plocha sestávala z orné půdy, trvalých kultur a trvalých travních porostů. Pojmy „orná půda“, „trvalé kultury“ a „trvalé travní porosty“ členské státy dále upřesní v tomto rámci:
b)  definice „zemědělské plochy“ je podána tak, aby tato plocha sestávala z orné půdy, trvalých kultur a trvalých travních porostů a agrolesnických systémů. Krajinné prvky budou zahrnuty jako součást zemědělské plochy. Pojmy „orná půda“, „trvalé kultury“ a „trvalé travní porosty“ a „agrolesnické systémy“ členské státy dále upřesní v tomto rámci:
Pozměňovací návrh 1148 cp3
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. b - bod i
i)  „ornou půdou“ se rozumí půda obdělávaná za účelem produkce plodin nebo plochy, které jsou k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale jsou ponechány ladem, včetně ploch, které byly vyčleněny v souladu s články 22, 23 a 24 nařízení Rady (ES) č. 1257/199928, s článkem 39 nařízení Rady (ES) č. 1698/200529, s článkem 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 a s článkem 65 tohoto nařízení;
i)  „ornou půdou“ se rozumí půda obdělávaná za účelem produkce plodin nebo plochy, které jsou k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale jsou ponechány ladem, a může zahrnovat kombinaci plodin se stromy nebo keři, aby se vytvořil agrolesnický systém kombinující lesní hospodářství a ornou půdu, včetně ploch, které byly vyčleněny v souladu s články 22, 23 a 24 nařízení Rady (ES) č. 1257/199928, s článkem 39 nařízení Rady (ES) č. 1698/200529, s článkem 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 a s článkem 65 tohoto nařízení;
__________________
____________________
28 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).
28 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).
29 Nařízení Rady (ES) č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).
29 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).
Pozměňovací návrh 1148 cp4
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. b - bod ii
ii)  „trvalými kulturami“ se rozumí kultury jiné než trvalé travní porosty a stálé pastviny, které nejsou pěstované systémem střídání plodin, které jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět let a které poskytují opakované sklizně, včetně školek a rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích;
ii)  „trvalými kulturami“ se rozumí kultury jiné než trvalé travní porosty a stálé pastviny, které nejsou pěstované systémem střídání plodin, které jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět let a které poskytují opakované sklizně, včetně školek, a to rovněž – pokud to členský stát stanoví – jsou-li pěstovány v nádobách na fóliích, a rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích;
Pozměňovací návrhy 1148 cp5, 1148 cp6, 1148 cp7, 89 cp2 a 804 cp3
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. b - bod iii
iii)  „trvalými travními porosty a stálými pastvinami“ (společně označovanými jako „trvalé travní porosty“) se rozumí půda, která nebyla zahrnuta do střídání plodin v zemědělském podniku po dobu pěti či více let a která je využívána k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo uměle vytvořených (umělý osev) plochách; Lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny nebo stromy, které mohou být spásány nebo které mohou produkovat krmivo;
iii)  „trvalými travními porosty a stálými pastvinami“ (společně uvedené jako „trvalé travní porosty“) se rozumí půda využívaná k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo uměle vytvořených (umělý osev) plochách a která nebyla zahrnuta do střídání plodin v zemědělském podniku po dobu pěti či více let, jakož i, pokud tak členské státy rozhodnou, půda, která nebyla po dobu pěti či více let zorána; lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny nebo stromy, které mohou být spásány, a, pokud tak členské státy rozhodnou, jiné druhy, jako křoviny nebo stromy, které mohou produkovat krmivo, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují.
Pokud tak členské státy rozhodnou, bude střídání plodin také změnou druhu zeleného krmiva, pokud nový výsev sestává z jiné směsi druhů ve srovnání s předchozím výsevem.
Členské státy mohou rovněž rozhodnout, že za trvalé travní porosty považují:
i)   půdu, kterou lze spásat a která tvoří součást zavedených místních postupů v případech, kdy na plochách využívaných jako pastviny obvykle nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny, nebo
ii)   půdu, kterou lze spásat, přičemž na plochách využívaných jako pastviny, které mohou zahrnovat keře nebo stromy a další zdroje spotřebované zvířaty (listy, květy, stonky, plody), nepřevažují nebo se zde nevyskytují trávy a jiné bylinné pícniny,
Pozměňovací návrhy 90 a 1148 cp8
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. b - bod iii a (nové)
iiia)   „agrolesnickými systémy“ se rozumí systémy využívání půdy, ve kterých se stromy pěstují na stejné půdě, na níž se provádějí zemědělské postupy;
Pozměňovací návrh 1148 cp9
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. b - bod iii b (nový)
iiib)   „dočasnými travními porosty“ se rozumí tráva nebo bylinné druhy pěstované na orné půdě (tj. střídavě) po dobu kratší než pět po sobě jdoucích let nebo po dobu delší než pět let, pokud dochází k orbě a opětovnému výsevu.
Pozměňovací návrhy 91 a 1148 cp10
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. c - návětí
c)  pro účely typů intervencí v podobě přímých plateb je definice „způsobilého hektaru“ podána tak, aby zahrnovala jakoukoli zemědělskou plochu zemědělského podniku:
c)  pro účely typů intervencí v podobě přímých plateb je definice „způsobilého hektaru“ podána tak, aby zahrnovala jakoukoli zemědělskou plochu zemědělského podniku, včetně mobilních nebo stacionárních dočasných technických zařízení, zejména vnitřních cest a vodních žlabů, jakož i silážových balíků a zavodněných ploch určených na paludikulturu:
Pozměňovací návrhy 1148 cp11 a 1148 cp12
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. c - body i, ia (nový) a ii
i)  která je během roku, na nějž je podpora požadována, využívána k zemědělské činnosti nebo která je v případě, že je využívána i k činnosti nezemědělské, využívána převážně k zemědělské činnosti a kterou má zemědělec k dispozici. Z řádně opodstatněných environmentálních důvodů může způsobilý hektar zahrnovat i některé plochy, které jsou k zemědělským činnostem využívány pouze každý druhý rok;
i)  která je během roku, na nějž je podpora požadována, využívána k zemědělské činnosti nebo která je v případě, že je využívána i k činnosti nezemědělské, využívána převážně k zemědělské činnosti a kterou má zemědělec k dispozici. Z řádně opodstatněných důvodů spojených s životním prostředím, biologickou rozmanitostí a klimatem může způsobilý hektar zahrnovat i některé plochy, které jsou k zemědělským činnostem využívány pouze každý třetí rok;
ia)   která, pokud tak členské státy rozhodnou, může obsahovat krajinné rysy a prvky, včetně biotopů, jako jsou stromy, keře, houští a mokré oblasti, pokud nepokrývají více než třetinu plochy každého zemědělského pozemku, jak je definováno v čl. 63 odst. 4 nařízení EU ... / ... [horizontální nařízení],
ii)  ke které vzniklo právo na platby podle hlavy III kapitoly II oddílu 2 pododdílu 2 tohoto nařízení nebo v režimu základní platby či režimu jednotné platby na plochu stanoveném v hlavě III nařízení (EU) č. 1307/2013 a která:
ii)  plocha zemědělského podniku, ke které vzniklo právo na platby podle hlavy III kapitoly II oddílu 2 pododdílu 2 tohoto nařízení nebo v režimu základní platby či režimu jednotné platby na plochu stanoveném v hlavě III nařízení (EU) č. 1307/2013 a která:
–  již není v souladu s definicí „způsobilého hektaru“ stanovenou v písmeni a) nařízení (EU) č. 1307/2013 v důsledku provádění směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES nebo směrnice 2000/60/ES,
–  není „způsobilým hektarem“, jak je definován členskými státy na základě podbodu i) a ia) tohoto bodu,
–   v důsledku provádění směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES nebo směrnice 2000/60/ES,
–   v důsledku opatření týkajících se plochy, která přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a k cílům v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f) tohoto nařízení; tyto plochy mohou být použity pro účely paludikultury;
–  je po dobu trvání příslušného závazku jednotlivého zemědělce zalesněnou plochou podle článku 31 nařízení (ES) č. 1257/1999 nebo článku 43 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo článku 22 nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo spadá do vnitrostátního režimu, jehož podmínky jsou v souladu s čl. 43 odst. 1, 2 a 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo článkem 22 nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo s články 65 a 67 tohoto nařízení,
–  je po dobu trvání příslušného závazku jednotlivého zemědělce zalesněnou plochou podle článku 31 nařízení (ES) č. 1257/1999 nebo článku 43 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo článku 22 nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo spadá do vnitrostátního režimu, jehož podmínky jsou v souladu s čl. 43 odst. 1, 2 a 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo článkem 22 nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo s články 65 a 67 tohoto nařízení, členské státy mohou stanovit vhodné podmínky, aby definice zahrnovala zalesňování půdy, a to prostřednictvím soukromého nebo vnitrostátního financování přispívajícího k jednomu nebo více konkrétním cílům v oblasti životního prostředí, biologické rozmanitosti a klimatu;
–  je po dobu trvání příslušného závazku jednotlivého zemědělce plochou vyňatou z produkce podle článků 22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 1257/1999, článku 39 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo článku 65 tohoto nařízení.
–  je po dobu trvání příslušného závazku jednotlivého zemědělce plochou vyňatou z produkce podle článků 22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 1257/1999, článku 39 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 nebo článku 65 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrhy 93 a 1148 cp13
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. c - pododstavec 2
Plochy využívané k produkci konopí je možné považovat za způsobilé hektary pouze tehdy, pokud obsah tetrahydrokanabinolu v použitých odrůdách nepřesahuje 0,2 %;
Plochy využívané k produkci konopí je možné považovat za způsobilé hektary pouze tehdy, pokud obsah tetrahydrokanabinolu v použitých odrůdách nepřesahuje 0,3 %;
Pozměňovací návrh 1148 cp14
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. d
d)  definice „skutečného zemědělce“ je podána tak, aby podpora nemohla poskytnuta osobám, jejichž zemědělská činnost tvoří jen nevýznamnou část jejich celkové hospodářské činnosti nebo jejichž hlavním předmětem podnikání není zemědělství, přičemž z poskytnutí podpory nejsou vyloučeni vícestranně zaměření zemědělci. Z definice musí být možné určit, které zemědělce nelze považovat za skutečné zemědělce na základě takových podmínek, jako jsou příjmové testy, vklady práce v zemědělském podniku, předmět podnikání nebo zápis v rejstřících;
d)  definice „aktivního zemědělce“ je podána tak, aby podpora mohla být poskytnuta pouze fyzickým nebo právnickým osobám nebo skupinám fyzických nebo právnických osob, které vykonávají alespoň minimální úroveň zemědělské činnosti a poskytují veřejné statky v souladu s cíli strategického plánu SZP, přičemž z poskytnutí podpory nejsou vyloučeni vícestranně zaměření zemědělci, zejména zemědělci na částečný úvazek, polosamozásobitelé a zemědělství vysoké přírodní hodnoty. Definice musí v každém případě zachovat model rodinného zemědělského podniku Unie individuální nebo asociační povahy bez ohledu na jeho velikost a může v případě potřeby zohlednit specifické rysy regionů definovaných v článku 349 Smlouvy o fungování EU.
Definice zajistí, aby podpora nemohla být poskytnuta fyzickým či právnickým osobám ani skupinám fyzických či právnických osob, které provozují letiště, železniční služby, vodní díla, služby v oblasti nemovitostí, stálé sportovní a rekreační areály. Členské státy se mohou rozhodnout přidat na tento seznam další podobné nezemědělské podniky nebo činnosti nebo tyto dodatky stáhnout a mohou z této definice vyloučit jednotlivce nebo společnosti provádějící rozsáhlé zpracování zemědělských produktů, s výjimkou skupin zemědělců zúčastněných při takovém zpracování.
Pokud je zemědělský podnik, které těží z plateb SZP, součástí větší, převážně nezemědělské struktury, musí toto být transparentní.
Při formulaci definice členské státy:
i)   uplatní na základě objektivních a nediskriminačních kritérií jeden nebo více prvků, jako jsou příjmové testy, vklady práce v zemědělském podniku, předmět podnikání, minimální kritéria zemědělské činnosti, odpovídající zkušenosti, školení nebo dovednosti či zápis jejich zemědělské činnosti ve vnitrostátních rejstřících;
ii)   stanoví na základě svých vnitrostátních nebo regionálních charakteristik částku přímých plateb, která nepřesáhne 5 000 EUR, v rámci níž se v každém případě budou za „aktivní zemědělce“ považovat zemědělci, kteří vykonávají alespoň minimální úroveň zemědělské činnosti a poskytují veřejné statky.
Pozměňovací návrhy 95 a 1148 cp15
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. e - název
e)  definice „mladého zemědělce“ je podána tak, aby zahrnovala:
e)  definice „mladého zemědělce“ je podána tak, aby zahrnovala věkové omezení do 40 let a:
Pozměňovací návrhy 96 a 1148 cp16
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. e - bod i
i)   maximální věkovou hranici, která nesmí přesáhnout 40 let;
vypouští se
Pozměňovací návrhy 97 a 1148 cp16
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. e - bod iii
iii)  vhodnou odbornou přípravu nebo dovednosti, které se požadují.
iii)  vhodnou odbornou přípravu nebo dovednosti
Pozměňovací návrhy 98 a 1148 cp16
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. e - pododstavec 1 a
Při vyhodnocení splnění podmínek u vedoucího podniku budou členské státy zohledňovat zvláštnosti ujednání o partnerství.
Pozměňovací návrhy 99 a 1148 cp16
Návrh nařízení
Čl. 4 - odst. 1 - písm. e a (nový)
ea)   definice „nového zemědělce“ je podána tak, aby zahrnovala:
i)   podmínky, za nichž lze být „vedoucím zemědělského podniku“;
ii)   vhodnou odbornou přípravu nebo vhodné dovednosti;
iii)   věkovou hranici nad 40 let.
„Nový zemědělec“ podle této definice nebude uznán jako „mladý zemědělec“ ve smyslu definice v písmeni e).
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje za účelem ochrany veřejného zdraví o pravidla podmiňující poskytování plateb používáním certifikovaných osiv některých odrůd konopí a postupem pro určování odrůd konopí a ověřování jejich obsahu tetrahydrokanabinolu podle odst. 1 písm. c).
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje za účelem ochrany veřejného zdraví o pravidla podmiňující poskytování plateb používáním certifikovaných osiv některých odrůd konopí a postupem pro určování odrůd konopí a ověřování jejich obsahu tetrahydrokanabinolu podle odst. 1 písm. c) tohoto článku.
Pozměňovací návrhy 101 a1149 cp1
Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 1 - návětí
Cílem podpory z EZZF a EZFRV je dále zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, potravin a venkovských oblastí a přispívat k dosažení těchto obecných cílů:
Ve spojení s cíli SZP stanovenými v článku 39 Smlouvy o fungování EU je cílem podpory z fondu EZZF a EZFRV dále zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, potravin a venkovských oblastí a přispívat k dosažení těchto obecných cílů v hospodářské oblasti, oblasti životního prostředí a sociální oblasti:
Pozměňovací návrhy 102 a 1149 cp1
Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 1 - písm. a
a)  podporovat chytré, odolné a diverzifikované odvětví zemědělství zajišťující bezpečnost potravin;
a)  podporovat moderní, konkurenceschopné, odolné a diverzifikované odvětví zemědělství zajišťující dlouhodobou bezpečnost potravin a zároveň zachovat model rodinného hospodářství;
Pozměňovací návrh 1149 cp2
Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 1 - písm. b
b)  zintenzívnit ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a přispívat k dosahování cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu;
b)  podporovat a zlepšit ochranu životního prostředí, biologické rozmanitosti a opatření v oblasti klimatu a plnit cíle Unie v oblasti životního prostředí a klimatu;
Pozměňovací návrhy 104 a 1149 cp3
Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 1 - písm. c
c)  posilovat sociálně-ekonomickou strukturu venkovských oblastí.
c)  posilovat sociálně-ekonomickou strukturu venkovských oblastí s cílem přispět k vytváření a udržení pracovních míst prostřednictvím zajištění udržitelného příjmu pro zemědělce, odpovídající životní úrovně celého zemědělského obyvatelstva a boje proti vylidňování venkova, se zvláštním zaměřením na méně obydlené a nejméně rozvinuté regiony, a prostřednictvím vyváženého územního rozvoje.
Pozměňovací návrhy 105 a 1149 cp4
Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 2
Tyto cíle jsou doplněny průřezovým cílem spočívajícím v modernizaci odvětví podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a ve venkovských oblastech a napomáháním k jejich přijímání.
Tyto cíle jsou doplněny a propojeny s průřezovým cílem spočívajícím v modernizaci odvětví zajištěním toho, aby zemědělci měli přístup k výzkumu, odborné přípravě a sdílení znalostí a ke službám předávání znalostí, inovacím a digitalizaci v zemědělství a ve venkovských oblastech, a napomáháním k jejich přijímání.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
a)  podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za účelem posílení bezpečnosti potravin;
a)  zajistit příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků a odolnost odvětví zemědělství v celé Unii za účelem posílení dlouhodobé bezpečnosti potravin a zemědělské rozmanitosti a současně poskytovat bezpečné a kvalitní potraviny za spravedlivé ceny s cílem zvrátit úbytek zemědělců a zajistit hospodářskou udržitelnost zemědělské produkce v Unii;
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b
b)  zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci;
b)  zlepšovat tržní orientaci na místních, vnitrostátních, unijních i mezinárodních trzích a také stabilizaci trhu, řízení rizik a krizové řízení a zvyšovat dlouhodobou konkurenceschopnost zemědělských podniků, schopnost zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh s větším zaměřením na diferenciaci jakosti, výzkum, inovace, technologie, předávání a výměnu znalostí a digitalizaci a zároveň usnadňovat přístup zemědělství k dynamice oběhového hospodářství;
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c
c)  zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci;
c)  zlepšovat vyjednávací postavení zemědělců v hodnotových řetězcích podporou forem sdružování, organizací producentů a kolektivního vyjednávání a také podporou krátkých dodavatelských řetězců a zlepšováním transparentnosti trhu;
Pozměňovací návrh 1150 cp1
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d
d)  přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k udržitelné energii;
d)  přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně snižováním emisí skleníkových plynů, mimo jiné posílením propadů uhlíku, zachycováním a ukládáním uhlíku v zemědělství a potravinářství, jakož i začleněním udržitelné energie, a současně zajistit dostatek potravin, udržitelné hospodaření a ochranu lesů v souladu s Pařížskou dohodou;
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e
e)  podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi;
e)  podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi a současně snižovat chemickou závislost s cílem dosáhnout cílů stanovených v příslušných legislativních nástrojích a odměňovat zemědělské postupy a systémy, které mají mnohočetné přínosy pro životní prostředí včetně zastavení desertifikace;
Pozměňovací návrh 1150 cp3
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f
f)  přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby a zachovávat stanoviště a krajiny;
f)  posilovat ekosystémové služby a přispívat k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, mimo jiné ochranou prospěšné flóry, fauny a opylovačů, podporou zemědělské biologické rozmanitosti, ochrany přírody a agrolesnictví, jakož i přispíváním k dosažení větší přirozené odolnosti, obnovení a zachování půdy, vodních útvarů, stanovišť a krajin, a podporou zemědělských systémů s vysokou přírodní hodnotou;
Pozměňovací návrhy 112 a 1150 cp4
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. g
g)  získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech;
g)  získávat a podporovat mladé zemědělce a nové zemědělce a podporovat účast žen v odvětví zemědělství, zejména v nejvíce vylidněných oblastech a oblastech s přírodními omezeními; usnadňovat odbornou přípravu a získávání zkušeností v rámci celé Unie, udržitelný rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech;
Pozměňovací návrhy 113 a 1150 cp5
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h
h)  podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství;
h)  podporovat sociální a územní soudržnost ve venkovských oblastech, mj. prostřednictvím vytváření pracovních míst, růstu, investic, sociálního začleňování, boje proti chudobě venkova a místního rozvoje, včetně vysoce kvalitních místních služeb pro venkovské komunity se zaměřením zejména na oblasti s přírodními omezeními; podporovat důstojné životní, pracovní a hospodářské podmínky; diverzifikaci činností a příjmů, včetně agroturistiky, udržitelné biohospodářství, oběhové hospodářství, udržitelné hospodářství a ochranu lesů a dodržovat přitom rovnost žen a mužů; podporovat rovné příležitosti ve venkovských oblastech prostřednictvím zvláštních opatření podpory a uznání práce žen v zemědělství a v odvětví řemesel, cestovního ruchu a místních služeb;
Pozměňovací návrh 1150 cp6
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. i
i)  zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po potravinách a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin, potravinového odpadu, jakož i dobrých životních podmínek zvířat.
i)  zlepšovat reakci zemědělství Unie na společenskou poptávku po potravinách a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin vysoké kvality, zemědělství s nízkými vstupními náklady, ekologického zemědělství, snižování potravinového odpadu, boje proti antimikrobiální rezistenci a zlepšování zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i zvýšit sociální povědomí o významu zemědělství a venkovských oblastí a současně přispívat k provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  Při dosahování specifických cílů členské státy zajistí zjednodušení a výkonnost podpory poskytované v rámci SZP.
2.  S cílem dosáhnout specifických cílů členské státy a Komise zajistí výkonnost podpory poskytované v rámci SZP a zjednodušení pro konečné příjemce prostřednictvím snížení administrativní zátěže a zajištění nediskriminace mezi příjemci.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
Dosažení cílů podle článku 5 a čl. 6 odst. 1 je posuzováno na základě společných ukazatelů týkajících se výstupu, výsledku a dopadu. Soubor společných ukazatelů zahrnuje:
Dosažení cílů podle článku 5 a čl. 6 odst. 1 je posuzováno na základě společných ukazatelů týkajících se výstupu, výsledku a dopadu a je založeno na oficiálních zdrojích informací. Soubor společných ukazatelů zahrnuje:
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  ukazatele výsledku, které se týkají dotčených specifických cílů, které se používají ke stanovení kvantifikovaných milníků a cílů, jež s těmito specifickými cíli ve strategických plánech SZP souvisejí, a s jejichž pomocí je posuzován pokrok dosažený při plnění cílů. Ukazatele týkající se cílů v oblasti životního prostředí a klimatu se mohou vztahovat na intervence zahrnuté do příslušných vnitrostátních nástrojů pro plánování opatření v oblasti životního prostředí a klimatu, jež vycházejí z právních předpisů Unie uvedených v příloze XI;
b)  ukazatele výsledku, které se týkají dotčených specifických cílů, které se používají ke stanovení kvantifikovaných milníků a cílů, jež s těmito specifickými cíli ve strategických plánech SZP souvisejí, a s jejichž pomocí je posuzován pokrok dosažený při plnění cílů. Ukazatele týkající se cílů v oblasti životního prostředí a klimatu se mohou vztahovat na intervence přispívající k závazkům, jež vycházejí z právních předpisů Unie uvedených v příloze XI;
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
c)  ukazatele dopadu, které se týkají cílů stanovených v článku 5 a čl. 6 odst. 1 a které se používají v souvislosti se strategickými plány SZP a se SZP.
c)  ukazatele dopadu, které se týkají cílů stanovených v článku 5 a čl. 6 odst. 1 a které se používají v souvislosti se strategickými plány SZP s přihlédnutím k vnějším faktorům mimo SZP.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Členské státy mohou rozepsat výstupní ukazatele a ukazatele výsledků stanovené v příloze I podrobněji, v souvislosti s konkrétními vnitrostátními a regionálními zvláštnostmi ve svých strategických plánech.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se mění příloha I za účelem přizpůsobení společných ukazatelů výstupu, výsledku a dopadu zkušenostem s jejich uplatňováním a jejich případného doplnění o ukazatele nové.
2.  Komise provede úplné posouzení účinnosti ukazatelů výstupu, výsledků a dopadů uvedených v příloze I do konce třetího roku provádění strategických plánů.
V návaznosti na toto posouzení je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se mění příloha I za účelem případného přizpůsobení společných ukazatelů s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při provádění politiky v rámci tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
Členské státy dosahují cílů stanovených v hlavě II tak, že určí intervence vycházející z typů intervencí stanovených v kapitolách II, III a IV této hlavy v souladu se společnými požadavky stanovenými v této kapitole.
Členské státy a popřípadě jejich regiony dosahují cílů stanovených v hlavě II tak, že určí intervence vycházející z typů intervencí stanovených v kapitolách II, III a IV této hlavy v souladu se společnými požadavky stanovenými v této kapitole.
Pozměňovací návrhy 122 a 1117 cp1
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
Členské státy navrhnou intervence svých strategických plánů SZP v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a obecnými principy unijního práva.
Členské státy, případně ve spolupráci se svými regiony, navrhnou intervence svých strategických plánů SZP v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a obecnými principy unijního práva.
Pozměňovací návrh 1104
Návrh nařízení
Čl. 9 – odstavec 1 a (nový)
Členské státy, případně ve spolupráci se svými regiony, při sestavování svých strategických plánů SZP přihlédnou ke zvláštním zásadám stanoveným v článku 39 Smlouvy o fungování EU, konkrétně ke zvláštní povaze zemědělské činnosti vyplývající ze sociální struktury zemědělství a ze strukturálních a přírodních rozdílů mezi různými zemědělskými oblastmi, k nutnosti provádět vhodné úpravy postupně, ke skutečnosti, že v členských státech zemědělství představuje odvětví, které je těsně spjato s celým hospodářstvím.
Pozměňovací návrhy 123 a 1117 cp2
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
Členské státy zajistí, aby byly intervence stanoveny na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, aby byly slučitelné s vnitřním trhem a aby nenarušovaly hospodářskou soutěž.
Členské státy, případně ve spolupráci se svými regiony, zajistí, aby byly intervence stanoveny na základě objektivních a nediskriminačních kritérií a aby nenarušovaly řádné fungování vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 1117 cp3
Návrh nařízení
Čl. 9 – odstavec 2 a (nový)
V případě právnické osoby či skupiny fyzických nebo právnických osob mohou členské státy rozhodnout, že na úrovni členů těchto právnických osob nebo skupin uplatní snížení podle článku 15 a podpory podle článků 26, 27, 29, 66, 67 a 68, jak je stanoveno v jejich strategických plánech SZP, pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví pro jednotlivé členy práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jednotlivých aktivních zemědělců, kteří mají postavení vedoucího podniku, zejména pokud jde o jejich hospodářský, sociální a daňový status, za předpokladu, že se podíleli na posilování zemědělských struktur dotčených právnických osob nebo skupin.
Pozměňovací návrhy 124 a 1117 cp4
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
Členské státy stanový právní rámec, kterým se řídí přidělování podpory Unie příjemcům na základě strategického plánu SZP a v souladu s principy a požadavky stanovenými v tomto nařízení a nařízení (EU) [horizontální nařízení].
Členské státy, případně ve spolupráci se svými regiony, stanoví právní rámec, kterým se řídí přidělování podpory Unie příjemcům na základě strategického plánu SZP a v souladu s principy a požadavky stanovenými v tomto nařízení a nařízení (EU) [horizontální nařízení].
Pozměňovací návrhy 731 a 807
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
Článek 9a
Udržitelný rozvoj
Cíle strategických plánů SZP jsou naplňovány v souladu se zásadou udržitelného rozvoje a s cílem zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. Členské státy a Komise zajistí, aby byly při přípravě a provádění specifických cílů SZP podporovány požadavky na ochranu životního prostředí, účinné využívání zdrojů, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, biologickou rozmanitost, odolnost vůči katastrofám a zmírňování rizik a jejich prevence. Intervence se plánují a provádějí v souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jak je stanoveno v článku 208 Smlouvy o fungování EU. Tuto strategickou soudržnost kontroluje Komise v souladu s postupem uvedeným v hlavě V kapitoly III.
Pozměňovací návrh 808
Návrh nařízení
Článek 9 b (nový)
Článek 9b
Soulad s Pařížskou dohodou
Cíle strategických plánů SZP jsou naplňovány v souladu s Pařížskou dohodou a s ohledem na dosažení celosvětových cílů stanovených v této dohodě a závazků popsaných ve vnitrostátně stanovených příspěvcích Unie a členských států.
Předtím, než strategické plány SZP schválí, zajistí Komise, aby kombinace všech cílů a opatření v rámci strategických plánů SZP umožnila splnění cílů v oblasti klimatu stanovených v tomto článku.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Článek 9 c (nový)
Článek 9c
Začlenění hlediska rovnosti žen a mužů
Členské státy zajistí začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do celé přípravy, provádění a hodnocení intervencí svých strategických plánů SZP s cílem podporovat rovnost žen a mužů a bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. -1 (nový)
-1.  Komise zajistí, aby strategické plány členských států dodržovaly závazky Světové obchodní organizace (WTO).
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy zajistí, aby se intervence vycházející z typů intervencí uvedených v příloze II tohoto nařízení, včetně definic stanovených v článku 3 a definic formulovaných ve strategických plánech SZP stanovených v článku 4, řídily ustanoveními bodu 1 přílohy 2 Dohody WTO o zemědělství.
Intervence vycházející z typů intervencí uvedených v příloze II tohoto nařízení, včetně definic stanovených v článku 3 a definic formulovaných ve strategických plánech SZP stanovených v článku 4, se řídí ustanoveními bodu 1 přílohy 2 Dohody WTO o zemědělství.
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby se intervence vycházející ze zvláštní podpory pro bavlnu stanovené v pododdílu 2 oddílu 3 kapitoly II této hlavy řídily ustanoveními čl. 6 odst. 5 Dohody WTO o zemědělství.
vypouští se
Pozměňovací návrh 809
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Globální rozměr SZP
1.  V souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování EU by Unie a členské státy měly zajistit, aby byly cíle v oblasti rozvojové spolupráce zohledňovány při všech intervencích společné zemědělské politiky a dodržovaly právo na potraviny a právo na rozvoj.
2.  Členské státy zajistí, aby strategické plány SZP přispívaly v maximální možné míře k včasnému dosažení cílů stanovených v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030, zejména cílů udržitelného rozvoje č. 2, č. 10, č. 12 a č. 13, jakož i v Pařížské dohodě. Intervence SZP proto musí:
i)  přispívat k rozvoji diverzifikovaného a udržitelného zemědělství a odolných agroenvironmentálních postupů jak v Unii, tak v partnerských zemích;
ii)  přispívat k zachování genetické rozmanitosti osiva, pěstovaných rostlin a chovaných a domestikovaných zvířat a souvisejících planě rostoucích a volně žijících druhů jak v Unii, tak v partnerských zemích;
iii)  plně začlenit opatření na zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jí;
3.  Soulad SZP se soudržností politik ve prospěch rozvoje je pravidelně vyhodnocován, mimo jiné s využitím údajů z mechanismu monitorování stanoveného v článku 119a. Komise předloží Radě a Evropskému parlamentu zprávu o výsledcích hodnocení a politické reakci Unie.
Pozměňovací návrh 1151 cp1
Návrh nařízení
Čl. 11 - pdst. 1 - návětí
1.  Členské státy zahrnou do svých strategických plánů SZP systém podmíněnosti, v jehož rámci ukládají správní sankce příjemcům přímých plateb podle kapitoly II této hlavy nebo příjemcům ročních prémií podle článků 65, 66 a 67, kteří nedodržují povinné požadavky na hospodaření podle práva Unie a normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy stanovené ve strategickém plánu SZP, jež jsou uvedeny v příloze III, ve vztahu k těmto konkrétním oblastem:
1.  Členské státy zahrnou do svých strategických plánů SZP systém podmíněnosti, v jehož rámci jsou příjemcům přímých plateb podle kapitoly II této hlavy nebo příjemcům ročních prémií podle článků 65, 66 a 67 ukládány správní sankce, pokud nedodržují povinné požadavky na hospodaření podle práva Unie a normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy stanovené ve strategickém plánu SZP, jež jsou uvedeny v příloze III, ve vztahu k těmto konkrétním oblastem:
Pozměňovací návrhy 810 cp2, 887 a 1151 cp2
Návrh nařízení
Čl. 11 - pdst. 1 - písm. a
a)  klima a životní prostředí;
a)  klima a životní prostředí, včetně vody, ovzduší, půdy, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb;
Pozměňovací návrh 1151 cp3
Návrh nařízení
Čl. 11 - odst. 2
2.  Pravidla pro ukládání správních sankcí zahrnutá do strategického plánu SZP se řídí požadavky stanovenými v kapitole IV hlavy IV nařízení (EU) [horizontální nařízení].
2.  Pravidla pro účinný a přiměřený systém správních sankcí zahrnutá do strategického plánu SZP se řídí požadavky stanovenými v kapitole IV hlavy IV nařízení (EU) [horizontální nařízení].
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje o dočasné odchylky od pravidel podmíněnosti během epidemií, nepříznivých klimatických jevů, katastrofických událostí nebo přírodních katastrof.
Pozměňovací návrh 732
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Zásada sociální podmíněnosti a její oblast působnosti
1.  Členské státy zahrnou do svých strategických plánů SZP systém podmíněnosti, v jehož rámci ukládají správní sankce příjemcům přímých plateb podle kapitol II a III této hlavy nebo příjemcům ročních prémií podle článků 65, 66 a 67, kteří nedodržují příslušné pracovní a zaměstnanecké podmínky nebo povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze všech příslušných kolektivních smluv a sociálních a pracovních právních předpisů na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni.
2.  Pravidla pro účinný a přiměřený systém správních sankcí zahrnutá do strategického plánu SZP se řídí požadavky stanovenými v kapitole IV hlavy IV nařízení (EU) [horizontální nařízení].
Pozměňovací návrh 1128
Návrh nařízení
Článek 12
Článek 12
Článek 12
Povinnosti členských států související s dobrým zemědělským a environmentálním stavem
Povinnosti členských států související s dobrým zemědělským a environmentálním stavem
1.  Členské státy zajistí, aby veškerá zemědělská plocha, včetně půdy, která se již nevyužívá pro účely produkce, byla udržována v dobrém zemědělském a environmentálním stavu. Členské státy vymezí na vnitrostátní nebo regionální úrovni minimální normy pro příjemce, které se týkají dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v souladu s hlavním cílem norem uvedených v příloze III a které zohledňují zvláštní charakteristiky dotčených oblastí, včetně půdních a klimatických podmínek, stávajících způsobů hospodaření, využívání půdy, střídání plodin, zemědělských postupů a struktury zemědělských podniků.
1.  Členské státy zajistí, aby veškerá zemědělská plocha, včetně půdy, která se již nevyužívá pro účely produkce, byla udržována v dobrém zemědělském a environmentálním stavu. Členské státy po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami vymezí na vnitrostátní, nebo případně regionální úrovni minimální normy pro příjemce, které se týkají dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v souladu s hlavním cílem norem uvedených v příloze III a které zohledňují zvláštní charakteristiky dotčených oblastí, včetně půdních a klimatických podmínek, stávajících způsobů hospodaření, využívání půdy, střídání plodin, zemědělských postupů a struktury zemědělských podniků, čímž zajistí, aby půda přispívala k plnění specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).
2.  Pokud jde o hlavní cíle stanovené v příloze III, mohou členské státy určit další normy, které normy stanovené v uvedené příloze s ohledem na tyto hlavní cíle doplňují. Členské státy však nevymezují minimální normy pro jiné hlavní cíle než hlavní cíle stanovené v příloze III.
2.  S cílem chránitspolečnou povahu SZP, zajistit rovné podmínky a dodržovat hlavní cíle stanovené v příloze III, nesmí členské státy v rámci systému podmíněnosti určit další normy, které by normy stanovené v uvedené příloze s ohledem na tyto hlavní cíle doplňovaly. Členské státy navíc nevymezují minimální normy pro jiné hlavní cíle než hlavní cíle stanovené v příloze III.
Členské státy poskytnou dotčeným příjemcům, ve vhodných případech elektronickou formou, seznam požadavků a standardů, které je třeba dodržovat na úrovni zemědělských podniků, a jasné a přesné informace o nich.
2a.   U zemědělců, kteří splňují požadavky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/8481a o ekologickém zemědělství, se má za to, že splňují pravidlo 8 norem pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (DZES) podle přílohy III tohoto nařízení.
2b.   Nejvzdálenější regiony podle článku 349 Smlouvy o fungování EU a menší ostrovy v Egejském moři podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013 jsou zproštěny požadavků norem 1, 2, 8 a 9 pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy podle přílohy III tohoto nařízení.
2c.   U zemědělců, kteří se účastní dobrovolných režimů pro klima a životní prostředí podle článku 28 používající zemědělské postupy, které jsou rovnocenné normám pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy 1, 8, 9) nebo 10, se má za to, že splňují odpovídající normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy podle přílohy III tohoto nařízení, pokud tyto režimy jsou přínosnější pro klima a životní prostředí než DZES 1, 8, 9 nebo 10. Tyto postupy se posuzují v souladu s hlavou V tohoto nařízení.
3.   Členské státy zřídí systém pro zavedení nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin uvedený v příloze III, který obsahuje alespoň prvky a funkce v této příloze vymezené, příjemcům, kteří tento nástroj používají.
Komise může členským státům poskytnout podporu při navrhování tohoto nástroje a nezbytných služeb ukládání a zpracování dat.
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 138, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla pro dobrý zemědělský a environmentální stav, včetně vymezení prvků systému pro stanovení poměru trvalých travních porostů, referenčního roku a míry přeměny podle normy DZES 1 uvedené v příloze III, jakož i o formát a doplňující minimální prvky a funkce nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin.
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 138, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla ohledně dalších prvků systému pro stanovení poměru trvalých travních porostů, referenčního roku a míry přeměny podle normy DZES 1 uvedené v příloze III.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).
Pozměňovací návrh 1129
Návrh nařízení
Článek 13
Článek 13
Článek 13
Poradenské služby pro zemědělství
Poradenské služby pro zemědělství
1.  Členské státy začlení do strategického plánu SZP systém pro zajištění poradenských služeb pro zemědělce a další příjemce podpory poskytované v rámci SZP, pokud jde o obhospodařování půdy a řízení zemědělského podniku („poradenské služby pro zemědělství“).
1.  Členské státy začlení do strategického plánu SZP systém pro zajištění kvalitních a nezávislých poradenských služeb pro zemědělce a další příjemce podpory poskytované v rámci SZP, pokud jde o obhospodařování půdy a řízení zemědělského podniku („poradenské služby pro zemědělství“), které by v relevantních případech měly navázat na systémy, které již existují na úrovni členských států. Členské státy přidělí na financování těchto služeb přiměřený rozpočet a stručný popis těchto služeb bude součástí vnitrostátních strategických plánů SZP.
Členské státy vyčlení na poradenské služby a technickou pomoc, které přispívají k plnění cílů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f), alespoň 30 % prostředků přidělených na tento článek.
2.  Poradenské služby pro zemědělství mají ekonomický, environmentální a společenský rozměr a poskytují aktuální technologické a vědecké informace získané prostřednictvím výzkumu a inovací. Jsou začleněny do vzájemně propojených služeb zemědělských poradců, výzkumných pracovníků, organizací zemědělců a dalších příslušných zúčastněných stran, které tvoří znalostní a inovační systémy v zemědělství (AKIS).
2.  Poradenské služby pro zemědělství mají ekonomický, environmentální a společenský rozměr a poskytují aktuální technologické a vědecké informace získané prostřednictvím výzkumu a inovací, přičemž zohledňují tradiční zemědělské postupy a techniky. Jsou začleněny do vzájemně propojených služeb zemědělských poradenských sítí, zemědělských poradců, výzkumných pracovníků, organizací zemědělců, družstev a dalších příslušných zúčastněných stran, které tvoří znalostní a inovační systémy v zemědělství (AKIS).
3.  Členské státy zajistí, aby poskytované zemědělské poradenství bylo nestranné a aby poradci nebyli ve střetu zájmů.
3.  Členské státy zajistí, aby poskytované zemědělské poradenství bylo nestranné, přizpůsobené celé škále způsobů produkce a zemědělských podniků a aby poradci nebyli ve střetu zájmů.
3a.   Členské státy zajistí, aby byly poradenské služby pro zemědělství vybaveny k poskytování poradenství jak v oblasti výroby, tak v oblasti poskytování veřejných statků.
4.  Poradenský systém pro zemědělství pokrývá alespoň tyto oblasti:
4.  Poradenský systém pro zemědělství vytvořený členským státem pokrývá alespoň tyto oblasti:
a)  veškeré požadavky, podmínky a závazky hospodaření vztahující se na zemědělce a jiné příjemce stanovené ve strategickém plánu SZP, včetně požadavků a norem v rámci podmíněnosti a podmínek pro režimy podpor, jakož i informace o finančních nástrojích a podnikatelských plánech stanovených v rámci strategického plánu SZP;
a)  veškeré požadavky, podmínky a závazky hospodaření vztahující se na zemědělce a jiné příjemce stanovené ve strategickém plánu SZP, včetně požadavků a norem v rámci podmíněnosti, ekorežimů, závazků v oblasti životního prostředí a klimatu a dalších závazků hospodaření podle článku 65, a podmínek pro režimy podpor, jakož i informace o finančních nástrojích a podnikatelských plánech stanovených v rámci strategického plánu SZP;
b)  požadavky vymezené členskými státy pro provádění směrnice 2000/60/ES, směrnice 92/43/EHS, směrnice 2009/147/ES, směrnice 2008/50/ES, směrnice (EU) 2016/2284, nařízení (EU) 2016/2031, nařízení (EU) 2016/429, článku 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200930 a směrnice 2009/128/ES;
b)  požadavky vymezené členskými státy pro provádění směrnice 2000/60/ES, směrnice 92/43/EHS, směrnice 2009/147/ES, směrnice 2008/50/ES, směrnice (EU) 2016/2284, nařízení (EU) 2016/2031, nařízení (EU) 2016/429, článku 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200930 a směrnice 2009/128/ES;
c)  zemědělské postupy bránící rozvoji antimikrobiální rezistence podle sdělení „Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci“31;
c)  zemědělské postupy bránící rozvoji antimikrobiální rezistence podle sdělení „Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci“31;
d)  řízení rizik podle článku 70;
d)  prevenci a řízení rizik;
e)  podpora inovací, zejména pro přípravu a provádění projektů operační skupiny evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti podle článku 114;
e)  podporu inovací, zejména pro přípravu a provádění projektů operační skupiny evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti podle článku 114;
f)  rozvoj digitálních technologií v zemědělství a venkovských oblastech podle čl. 102 písm. b).
f)  rozvoj digitálních technologií v zemědělství a venkovských oblastech podle čl. 102 písm. b);
fa)   techniky optimalizace hospodářských výsledků výrobních systémů, zlepšovaní konkurenceschopnosti, tržní orientace, krátké dodavatelské řetězce a podporu podnikání;
fb)   konkrétní poradenství pro zemědělce, kteří poprvé zahajují činnost;
fc)   bezpečnostní normy a psychosociální péči v zemědělských komunitách;
fd)   udržitelné hospodaření s živinami, včetně používání nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin;
fe)   zlepšování agroekologických a agrolesnických postupů a technik na zemědělské i lesní půdě;
ff)   zaměření na organizace producentů a jiné skupiny zemědělců;
fg)   podporu zemědělců, kteří si přejí změnit produkci, zejména kvůli měnící se poptávce spotřebitelů, formou poradenství ohledně nových potřebných dovedností a vybavení;
fh)   služby v oblasti půdní mobility a plánování předávání podniků;
fi)   všechny zemědělské postupy, které umožňují snižovat používání hnojiv a produktů na ochranu rostlin podporou přirozených metod zlepšování úrodnosti půdy a ochrany proti škodlivým organismům;
fj)  zlepšování odolnosti a přizpůsobování se změně klimatu a
fk)   zlepšení životních podmínek zvířat.
4a.   Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy a další příslušná ustanovení práva Unie, osoby a subjekty odpovědné za poradenské služby nesmí jiné osobě, než je zemědělec nebo příjemce, jimž je poskytováno poradenství, sdělit žádné osobní nebo obchodní informace ani údaje týkající se dotčeného zemědělce nebo příjemce, které získaly v průběhu výkonu poradenství, s výjimkou porušení předpisů, které musí být oznámeny veřejným orgánům v souladu s vnitrostátním či unijním právem.
4b.   Členské státy prostřednictvím vhodného veřejného postupu rovněž zajistí, aby byli poradci pracující v rámci zemědělského poradenského systému náležitě kvalifikovaní a pravidelně školeni.
__________________
__________________
30. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
30. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
3. „Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)“ (COM(2017)0339 final).
31. „Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)“ (COM(2017)0339 final).
Pozměňovací návrh 811
Návrh nařízení
Hlava III – Kapitola 1 – Oddíl 3 a (nový)
Oddíl 3a
Ekologické zemědělství
Článek 13a
Ekologické zemědělství
Ekologické zemědělství, jak je definováno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, je certifikovaným systémem zemědělství, který může přispět k více specifickým cílům SZP stanoveným v čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení. S ohledem na přínosy ekologického zemědělství a rostoucí poptávku, která nadále překonává nárůst produkce, členské státy posoudí výši podpory potřebné pro zemědělskou půdu spravovanou podle ekologické certifikace. Členské státy zahrnou do svých strategických plánů společné zemědělské politiky analýzu produkce odvětví ekologického zemědělství, očekávané poptávky a jeho potenciálu plnit cíle SZP a stanoví cíle pro zvýšení podílu zemědělské půdy v rámci ekologického hospodaření a pro rozvoj celého dodavatelského řetězce ekologického zemědělství. Na základě tohoto posouzení členské státy stanoví vhodnou úroveň podpory pro ekologickou přeměnu a zachování prostřednictvím opatření pro rozvoj venkova v článku 65 a zajistí, aby přidělené rozpočty odpovídaly očekávanému růstu ekologické produkce.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. d
d)  režimy pro klima a životní prostředí.
d)  režimy pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat a
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da)   režimy pro posilování konkurenceschopnosti,
Pozměňovací návrhy 163, 733 cp2, 765, 897, 1118 cp2, 1126 cp2 a 1207 cp2
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
Dříve než členské státy uplatní odstavec 1, odečtou od částky přímých plateb, která má být zemědělci za daný kalendářní rok podle této kapitoly poskytnuta:
Dříve než členské státy uplatní odstavec 1, mohou odečíst od částky přímých plateb, která má být zemědělci za daný kalendářní rok podle této kapitoly poskytnuta:
Pozměňovací návrhy a 164, 733cp3, 766, 1118 cp3, 1126 cp3 a 1207 cp3
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
a)  mzdy související se zemědělskou činností vykázané zemědělcem, včetně daní a sociálních příspěvků na zaměstnanost a
a)  50 % mzdy související se zemědělskou činností vykázané zemědělcem, včetně daní a sociálních příspěvků na zaměstnanost a
Pozměňovací návrhy 165, 733cp4, 899, 1118 cp4, 1126 cp4 a 1207 cp4
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)  ekvivalent nákladů na pravidelnou a neplacenou práci související se zemědělskou činností vykonávanou osobami, které pracují v dotčeném zemědělském podniku a které nepobírají mzdu nebo kterým jsou vypláceny nižší náhrady než částka, jež je za poskytované služby obvyklá, ale které jsou odměňovány na základě hospodářského výsledku zemědělského podniku.
vypouští se
Pozměňovací návrhy 166, 767, 900, 1118cp5 a 1126 cp5
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)  přímé podpory podle článků 27 a 28;
Pozměňovací návrhy 167, 768, 1118cp6 a 1126 cp6
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2
Pro výpočet částek podle písmen a) a b) použijí členské státy průměrnou standardní mzdu související se zemědělskou činností na vnitrostátní nebo regionální úrovni vynásobenou počtem ročních pracovních jednotek vykázaných dotčeným zemědělcem.
Pro výpočet částek podle písmene a) použijí členské státy skutečné mzdové náklady nebo průměrnou standardní mzdu související se zemědělskou a s ní spojenou činností na vnitrostátní nebo regionální úrovni vynásobenou počtem ročních pracovních jednotek vykázaných dotčeným zemědělcem. Členské státy mohou použít ukazatele standardních mzdových nákladů spojených s různými druhy zemědělských podniků nebo referenční hodnoty týkající se vytváření pracovních míst podle druhů zemědělských podniků.
Pozměňovací návrhy 1096 a 1126 cp7
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)
2a.   Komise shromažďuje informace o všech dotacích získaných z [prvního a druhého pilíře SZP] a sloučí celkovou částku, kterou fyzická osoba obdržela buď přímo formou přímých plateb nebo nepřímo jako skutečný majitel právnických osob, které jsou příjemci plateb v rámci SZP (přímých plateb a plateb z programu rozvoje venkova). Komise platby sleduje v reálném čase a zastaví je, pokud v celkovém úhrnu překročí částku:
a)    500 000 EUR pro přímé platby v prvním pilíři;
b)   1 000 000 EUR pro investice ve druhém pilíři. Komise je informována o překročení stropu. Komise posuzuje případ od případu, zda lze v řádně odůvodněných případech udělit výjimku. Komise vypracuje jasně definovaná, objektivní kritéria, která bez zbytečných odkladů zveřejní ve formě pokynů pro orgány členských států.
Uvedené stropy by se neměly vztahovat na veřejně prospěšné projekty prováděné regionálními nebo místními orgány, obcemi či městy.
Komise vytvoří systém pro poskytování informací a monitorování v reálném čase a k tomuto účelu přizpůsobí a rozšíří systém ARACHNE nebo jiné vhodné nástroje IT. Členské státy jsou povinny do tohoto systému zanášet v reálném čase všechny důležité údaje (např. projekt, platby, právnickou osobu, fyzickou osobu, skutečné majitele apod.) jako podmínku pro získání prostředků podle tohoto nařízení. Komise tento systém pro poskytování informací a monitorování v reálném čase používá k získání přesného přehledu o rozdělování a spravedlivém přidělování prostředků EU a k případnému sledování a sčítání přidělených finančních prostředků.
Pozměňovací návrhy 168, 733cp7, 769, 1118 cp7, 1126 cp8 a 1207 cp7
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1
Odhadovaný výsledek snížení plateb se použije především k financování doplňkové redistributivní podpory příjmu pro udržitelnost a následně k financování dalších intervencí, které jsou součástí přímých plateb oddělených od produkce.
Odhadovaný výsledek snížení plateb se přednostně použije k financování doplňkové redistributivní podpory příjmu pro udržitelnost a následně k financování dalších intervencí, které jsou součástí přímých plateb oddělených od produkce.
Pozměňovací návrhy 169, 733 cp8, 770, 1118 cp8, 1126 cp9 a 1207 cp8
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2
Členské státy rovněž mohou celý tento výsledek nebo jeho část použít k financování typů intervencí v rámci EZFRV uvedených v kapitole IV prostřednictvím převodu. Tento převod do EZFRV je součástí finančních tabulek strategického plánu SZP a v roce 2023 ho lze v souladu s článkem 90 přezkoumat. Nepodléhá maximálním mezním hodnotám pro převody prostředků z EZZF do EZFRV stanoveným v článku 90.
Členské státy rovněž mohou celý tento výsledek nebo jeho část použít k financování typů intervencí v rámci EZFRV uvedených v kapitole IV prostřednictvím převodu. Tento převod do EZFRV je součástí finančních tabulek strategického plánu SZP a v roce 2024 ho lze v souladu s článkem 90 přezkoumat.
Pozměňovací návrhy 170, 733 cp9, 771, 1118 cp9, 1126cp10 a 1207 cp9
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)
3a.  V případě právnické osoby či skupiny fyzických nebo právnických osob mohou členské státy uplatnit snížení uvedené v odstavci 1 na úrovni členů těchto právnických osob nebo skupin, pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví pro jednotlivé členy práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jednotlivých zemědělců, kteří mají postavení vedoucího podniku, zejména pokud jde o jejich hospodářský, sociální a daňový status, za předpokladu, že se podílely na posílení zemědělských struktur dotčených právnických osob nebo skupin.
Pozměňovací návrhy 733 cp10, 772, 1118 cp10 a 1126 cp11
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)
3b.   Poskytuje-li členský stát doplňkovou redistributivní podporu příjmu zemědělcům v souladu s článkem 26 a pokud za tímto účelem využije nejméně 12 % svého přídělu na přímé platby stanoveného v příloze IV, může se rozhodnout upustit od uplatňování tohoto článku.
Pozměňovací návrhy 172, 773, 903, 1118cp11 a 1126 cp12
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 c (nový)
3c.  Zemědělcům, u nichž se prokáže, že uměle vytvořili podmínky, aby se vyhnuli účinkům tohoto článku, se neposkytne žádná výhoda spočívající v tom, že u nich nedojde ke snížení platby.
Pozměňovací návrhy 173, 775, 1118 cp12 a 1126 cp13
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla, jež stanoví harmonizovaný základ pro výpočet snížení plateb stanovených v odstavci 1, za účelem zajištění správného rozdělení finančních prostředků oprávněným příjemcům.
vypouští se
Pozměňovací návrhy 174, 1208 a 1213 cp1
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
1.  Členské státy poskytují přímé platby oddělené od produkce za podmínek stanovených v tomto oddíle a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
1.  Členské státy poskytují aktivním zemědělcům přímé platby oddělené od produkce za podmínek stanovených v tomto oddíle a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1
Členské státy stanoví prahovou hodnotu týkající se plochy a přidělí přímé platby oddělené od produkce pouze skutečným zemědělcům, jejichž způsobilá plocha zemědělského podniku, na niž tito zemědělci o přímou platbu oddělenou od produkce žádají, tuto prahovou hodnotu přesahuje.
Členské státy stanoví prahovou hodnotu týkající se plochy nebo minimální hranici přímých plateb a přidělí přímé platby pouze aktivním zemědělcům, jejichž plochy nebo objemy přímých plateb budou stejné jako tyto prahové hodnoty nebo je přesáhnou.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí
Při stanovení prahové hodnoty týkající se plochy se členské státy soustředí na zajištění toho, aby přímé platby oddělené od produkce mohly být skutečným zemědělcům poskytnuty, pouze pokud:
Při stanovení prahové hodnoty týkající se plochy nebo minimální hranice plateb se členské státy soustředí na zajištění toho, aby přímé platby mohly být aktivním zemědělcům poskytnuty, pouze pokud:
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a
a)  správa příslušných plateb nezpůsobuje přílišnou administrativní zátěž a
a)  správa příslušných plateb, které jsou stejné jako tyto prahové hodnoty nebo je přesáhnou, nezpůsobuje přílišnou administrativní zátěž a
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b
b)  příslušné částky jsou účinným příspěvkem k plnění cílů stanovených v čl. 6 odst. 1, k nimž přímé platby oddělené od produkce přispívají.
b)  částky obdržené nad stanovený limit jsou účinným příspěvkem k plnění cílů stanovených v čl. 6 odst. 1, k nimž přímé platby oddělené od produkce přispívají.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3
3.  Dotčené členské státy mohou rozhodnout, že odstavec 1 nepoužijí na nejvzdálenější regiony a na menší ostrovy v Egejském moři.
3.  Dotčené členské státy mohou rozhodnout, že tento článek nepoužijí na nejvzdálenější regiony a na menší ostrovy v Egejském moři.
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
2a.   Ve specifických situacích, kdy vzhledem k povaze daného způsobu hospodaření zemědělci nemají půdu, ale byla jim poskytnuta podpora ve formě přímé platby při vstupu tohoto nařízení v platnost, by měla mít základní podpora příjmu podobu částky na každý zemědělský podnik.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3
3.  Aniž jsou dotčeny články 19 až 24, je základní podpora příjmu poskytnuta za každý způsobilý hektar ohlášený skutečným zemědělcem.
3.  Aniž jsou dotčeny články 19 až 24, je základní podpora příjmu poskytnuta za každý způsobilý hektar ohlášený aktivním zemědělcem.
Pozměňovací návrh 1119
Návrh nařízení
Článek 18 - odst. 2 a 2a (nový)
2.  Členské státy se mohou rozhodnout rozdělit částku základní podpory příjmu na hektar mezi různé skupiny území čelící obdobným socioekonomickým nebo agronomickým podmínkám.
2.  Členské státy se mohou rozhodnout rozdělit částku základní podpory příjmu na hektar podle různých skupin oblastí na základě socioekonomických, environmentálních nebo agronomických podmínek. Členské státy se mohou rozhodnout zvýšit částky určené pro regiony s přírodními omezeními nebo omezeními specifickými pro určité oblasti a pro vylidněné oblasti, jakož i podporu oblastem s trvalými travními porosty. Pokud jde o tradiční alpské extenzivní pastvy v souladu s definicemi členských států, částku základní podpory příjmu na hektar lze pro tyto oblasti snížit bez ohledu na příjem zemědělských podniků.
2a.  Členské státy mohou stanovit mechanismy, jež omezí počet přípustných vnitrostátních hektarů, které mohou získat podporu, a to na základě referenčního období stanoveného členským státem.
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
2.  Pokud se členské státy, které uplatnily režim základní platby stanovený v oddíle 1 kapitoly I hlavy III nařízení (EU) č. 1307/2013, rozhodnou, že základní podporu příjmu na základě platebních nároků neposkytnou, platební nároky přidělené podle nařízení (EU) č. 1307/2013 pozbudou platnosti ke dni 31. prosince 2020.
2.  Pokud se členské státy, které uplatnily režim základní platby stanovený v oddíle 1 kapitoly I hlavy III nařízení (EU) č. 1307/2013, rozhodnou, že základní podporu příjmu na základě platebních nároků neposkytnou, platební nároky přidělené podle nařízení (EU) č. 1307/2013 pozbudou platnosti ke dni 31. prosince 2022. Členské státy, které již dokončily vnitřní postup úpravy platebních nároků, se mohou rozhodnout, že od platebních nároků ustoupí dříve.
Pozměňovací návrh 1120
Návrh nařízení
Článek 20
Článek 20
Článek 20
Hodnota platebních nároků a jejich sbližování
Hodnota platebních nároků a jejich sbližování
1.  Členské státy určí jednotkovou hodnotu platebních nároků před jejich sblížením v souladu s tímto článkem tak, že hodnotu platebních nároků upraví poměrně k jejich hodnotě stanovené v souladu s nařízením (EU) č. 1307/2013 na rok podání žádosti 2020 a k související platbě na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí stanovené v kapitole III hlavy III uvedeného nařízení na rok podání žádosti 2020.
1.  Členské státy určí jednotkovou hodnotu platebních nároků před jejich sblížením v souladu s tímto článkem tak, že hodnotu platebních nároků upraví poměrně k jejich hodnotě stanovené v souladu s nařízením (EU) č. 1307/2013 na rok podání žádosti 2023 a k související platbě na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí stanovené v kapitole III hlavy III uvedeného nařízení na rok podání žádosti 2023.
2.  Členské státy se mohou rozhodnout odlišit hodnotu platebních nároků v souladu se zásadami stanovenými v čl. 18 odst. 2.
2.  Členské státy se mohou rozhodnout odlišit hodnotu platebních nároků v souladu se zásadami stanovenými v čl. 18 odst. 2.
3.  Členské státy stanoví nejpozději do roku podání žádosti 2026 maximální výši hodnoty platebních nároků pro členský stát nebo pro jednotlivé skupiny území vymezené v souladu s čl. 18 odst. 2.
3.  Členské státy stanoví nejpozději do roku podání žádosti 2026 maximální výši hodnoty platebních nároků pro členský stát nebo pro jednotlivé skupiny území vymezené v souladu s čl. 18 odst. 2.
4.  Pokud hodnota platebních nároků určených v souladu s odstavcem 1 není v rámci členského státu nebo v rámci skupiny území vymezené v souladu s čl. 18 odst. 2 jednotná, členské státy zajistí nejpozději do roku podání žádosti 2026 sblížení hodnoty platebních nároků s jednotnou jednotkovou hodnotou.
4.  Pokud hodnota platebních nároků určených v souladu s odstavcem 1 není v rámci členského státu nebo v rámci skupiny území vymezené v souladu s čl. 18 odst. 2 jednotná, členské státy zajistí nejpozději do roku podání žádosti 2026 úplné sblížení hodnoty platebních nároků s jednotnou jednotkovou hodnotou.
5.  Pro účely odstavce 4 členské státy zajistí, aby nejpozději v roce podání žádosti 2026 měly veškeré platební nároky hodnotu alespoň 75 % průměrné plánované jednotkové částky základní podpory příjmu na rok podání žádosti 2026, která je stanovena ve strategickém plánu SZP předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za členský stát nebo za území vymezená v souladu s čl. 18 odst. 2.
5.  Pro účely odstavce 4 členské státy zajistí, aby nejpozději v roce podání žádosti 2024 měly veškeré platební nároky hodnotu alespoň 75 % průměrné plánované jednotkové částky základní podpory příjmu na rok podání žádosti 2024, která je stanovena ve strategickém plánu SZP předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za členský stát nebo za území vymezená v souladu s čl. 18 odst. 2.
5a.  Pro účely odstavce 4 členské státy zajistí, aby nejpozději v posledním roce podání žádosti v rámci programového období měly veškeré platební nároky hodnotu 100 % průměrné plánované jednotkové částky základní podpory příjmu na rok podání žádosti 2026, která je stanovena ve strategickém plánu SZP předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za členský stát nebo za území vymezená v souladu s čl. 18 odst. 2.
6.  Členské státy financují navýšení hodnoty platebních nároků nezbytných ke splnění požadavků odstavců 4 a 5 s využitím jakéhokoliv možného výsledku plynoucího z uplatnění odstavce 3 a podle potřeby prostřednictvím snížení rozdílu jednotkové hodnoty platebních nároků určené v souladu s odstavcem 1 a průměrné plánované jednotkové částky základní podpory příjmu na rok podání žádosti 2026, která je stanovena ve strategickém plánu SZP předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za členský stát nebo za území vymezená v souladu s čl. 18 odst. 2.
6.  Členské státy financují navýšení hodnoty platebních nároků nezbytných ke splnění požadavků odstavců 4 a 5 s využitím jakéhokoliv možného výsledku plynoucího z uplatnění odstavce 3 a podle potřeby prostřednictvím snížení rozdílu jednotkové hodnoty platebních nároků určené v souladu s odstavcem 1 a průměrné plánované jednotkové částky základní podpory příjmu na rok podání žádosti 2026, která je stanovena ve strategickém plánu SZP předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za členský stát nebo za území vymezená v souladu s čl. 18 odst. 2.
Členské státy se mohou rozhodnout, že snížení uplatní na všechny platební nároky nebo část platebních nároků o hodnotě určené v souladu s odstavcem 1, jež převyšuje průměrnou plánovanou jednotkovou částku základní podpory příjmu na rok podání žádosti 2026, která je stanovena ve strategickém plánu SZP předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za členský stát nebo za území vymezená v souladu s čl. 18 odst. 2.
Členské státy se mohou rozhodnout, že snížení uplatní na všechny platební nároky nebo část platebních nároků o hodnotě určené v souladu s odstavcem 1, jež převyšuje průměrnou plánovanou jednotkovou částku základní podpory příjmu na rok podání žádosti 2026, která je stanovena ve strategickém plánu SZP předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za členský stát nebo za území vymezená v souladu s čl. 18 odst. 2.
7.  Snížení uvedená v odstavci 6 jsou založena na objektivních a nediskriminačních kritériích. Aniž je dotčena minimální hodnota stanovená v souladu s odstavcem 5, mohou tato kritéria zahrnovat stanovení maximální míry snížení, která nesmí být nižší než 30 %.
7.  Snížení uvedená v odstavci 6 jsou založena na objektivních a nediskriminačních kritériích. Aniž je dotčena minimální hodnota stanovená v souladu s odstavcem 5, mohou tato kritéria zahrnovat stanovení maximální míry snížení, která nesmí být nižší než 30 % ročně.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
1.  Členské státy poskytnou skutečným zemědělcům, kteří jsou držiteli vlastních nebo pronajatých platebních nároků, základní podporu příjmu po aktivaci těchto platebních nároků. Členské státy zajistí, aby za účelem aktivace platebních nároků skuteční zemědělci ohlásili způsobilé hektary, k nimž se platný nárok váže.
1.  Členské státy poskytnou zemědělcům, kteří jsou držiteli vlastních nebo pronajatých platebních nároků, základní podporu příjmu po aktivaci těchto platebních nároků. Členské státy zajistí, aby za účelem aktivace platebních nároků aktivní zemědělci ohlásili způsobilé hektary, k nimž se platný nárok váže.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1
1.  Každý členský stát, který se rozhodne poskytovat základní podporu příjmu na základě platebních nároků, spravuje vnitrostátní rezervu.
1.  Každý členský stát, který se rozhodne poskytovat základní podporu příjmu na základě platebních nároků, zřídí vnitrostátní rezervu, která se rovná maximálně 3 % prostředků přidělených v souladu s přílohou VII.
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy mohou překročit procentní míru uvedenou v odstavci 1, pokud to je nutné k pokrytí potřeb na přidělení v souladu s odst. 4 písm. a) a b) a odstavcem 5.
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3
3.  Členské státy zajistí, aby byly platební nároky z rezervy přidělovány pouze skutečným zemědělcům.
3.  Členské státy zajistí, aby byly platební nároky z rezervy přidělovány pouze aktivním zemědělcům.
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. a
a)  mladým zemědělcům, kteří poprvé založili nový zemědělský podnik;
a)  mladým zemědělcům, kteří poprvé založili nový zemědělský podnik; nebo
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b
b)  zemědělcům, kteří poprvé založili nový zemědělský podnik jako vedoucí tohoto podniku a mají vhodnou odbornou přípravu nebo získali nezbytné dovednosti, jež členské státy pro mladé zemědělce stanovily.
b)  zemědělcům, kteří poprvé založili nový zemědělský podnik jako vedoucí tohoto podniku a mají vhodnou odbornou přípravu nebo získali nezbytné dovednosti a znalosti;
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b a (nové)
ba)  v případě písmen a) a b) prvního pododstavce tohoto odstavce mohou členské státy upřednostnit ženy s ohledem na snahu o plnění cíle uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. h).
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)
4a.  Členské státy mohou rovněž pomocí objektivních a nediskriminačních kritérií určit další případy, které jsou podle vyhodnocení potřeb popsaného v článku 96 zranitelnější nebo důležitější pro dosažení specifických cílů stanovených v článku 6, a také zemědělce, kteří nově využívají kolektivně obhospodařovaných oblastí.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5
5.  Členské státy přidělí platební nároky skutečným zemědělcům nebo zvýší hodnotu stávajících platebních nároků skutečných zemědělců, kteří mají na jejich získání nárok na základě konečného rozhodnutí soudu nebo konečného správního aktu příslušného orgánu členského státu. Členské státy zajistí, aby tito skuteční zemědělci získali počet a hodnotu platebních nároků, které jsou v uvedeném rozhodnutí nebo aktu stanoveny, ke dni, který určí členský stát.
5.  Členské státy přidělí platební nároky skutečným zemědělcům nebo zvýší hodnotu stávajících platebních nároků aktivních zemědělců, kteří mají na jejich získání nárok na základě konečného rozhodnutí soudu nebo konečného správního aktu příslušného orgánu členského státu. Členské státy zajistí, aby tito aktivní zemědělci získali počet a hodnotu platebních nároků, které jsou v uvedeném rozhodnutí nebo aktu stanoveny, ke dni, který určí členský stát.
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)
5a.  Členské státy mohou využít vnitrostátní rezervu k lineárnímu zvýšení základní podpory příjmu nebo na splnění cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 na základě nediskriminačních kritérií, pokud zůstanou k dispozici dostatečné částky na přidělení podle odstavců 4 a 5 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Článek 23
Článek 23
vypouští se
Přenesené pravomoci
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující:
a)  vytvoření rezervy;
b)  přístup k rezervě;
c)  obsah ohlášení a požadavky na aktivaci platebních nároků.
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1
1.  Kromě případů převodu na základě dědictví nebo předpokládaného dědictví jsou platební nároky převáděny pouze na skutečného zemědělce.
1.  Kromě případů převodu na základě dědictví nebo předpokládaného dědictví jsou platební nároky převáděny pouze na aktivního zemědělce.
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)
1a.   Platebním nárokům nesmí být přidělena tržní hodnota.
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Čl. 25 – název
Jednorázové platby pro malé zemědělce
Zjednodušený režim pro malé zemědělce
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
Členské státy mohou poskytovat platby malým zemědělcům vyhovujícím definici členských států formou jednorázové částky, které nahrazují přímé platby podle tohoto oddílu a oddílu 3 této kapitoly. Členské státy navrhnou ve svém strategickém plánu SZP odpovídající intervenci, které je pro zemědělce volitelná.
Členské státy zavedou zjednodušený režim pro malé zemědělce, kteří žádají o podporu do výše 1250 EUR. Tento režim může mít formu paušální částky, která nahrazuje přímé platby podle tohoto oddílu a oddílu 3 této kapitoly, nebo platby za hektar, která může být diferencována podle území vymezených v souladu s čl. 18 odst. 2. Členské státy navrhnou ve svém strategickém plánu SZP odpovídající intervenci, které je pro zemědělce volitelná.
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)
1a.  Zemědělci, kteří chtějí využít zjednodušeného režimu, předloží nejpozději do data stanoveného členským státem žádost, a to bez ohledu na to, že členský stát zařadí zemědělce splňující podmínky automaticky do režimu a nabídne jim možnost z tohoto režimu v určité lhůtě vystoupit.
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 b (nový)
1b.  Na zemědělce využívající zjednodušeného režimu mohou členské státy uplatnit zjednodušené kontroly podmíněnosti stanovené v článku 84 nařízení (EU) [horizontální nařízení].
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 c (nový)
1c.  Členské státy mohou stanovit pravidla a služby pro snížení administrativních nákladů, čímž podpoří spolupráci malých zemědělců.
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 d (nový)
1d.  Členské státy zajistí, aby se zemědělcům, u nichž se prokáže, že po 1. červnu 2018 uměle vytvořili podmínky, aby získali platby pro malé zemědělce, neposkytla žádná výhoda stanovená v tomto článku.
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2
2.  Členské státy zajišťují přerozdělení podpory od větších zemědělských podniků menším nebo středním zemědělským podnikům tím, že poskytují redistributivní podporu příjmu v podobě roční platby oddělené od produkce na způsobilý hektar zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v rámci základní podpory příjmu podle článku 17.
2.  Členské státy zajišťují spravedlivé přerozdělení podpory od větších zemědělských podniků menším nebo středním zemědělským podnikům tím, že poskytují redistributivní podporu příjmu v podobě roční platby oddělené od produkce na způsobilý hektar zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v rámci základní podpory příjmu podle článku 17.
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3
3.  Členské státy stanoví částku na hektar nebo různé částky za různý počet hektarů, jakož i maximální počet hektarů na zemědělce, za který je redistributivní podpora příjmu vyplácena.
3.  Členské státy stanoví platbu ve výši částky na hektar nebo různé částky za různý počet hektarů. Mohou tyto částky odlišit v souladu s územími definovanými podle čl. 18 odst. 2.
Pozměňovací návrhy 1158 cp3 a 211
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 a (nový)
3a.  Částka redistributivní platby na hektar nepřesáhne 65 % základní podpory příjmu pro udržitelnost v souladu s vnitrostátním nebo územním průměrem vynásobeným počtem způsobilých hektarů.
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 b (nový)
3b.  Počet způsobilých hektarů na zemědělce nepřesáhne průměrnou vnitrostátní velikost zemědělských podniků nebo průměrnou velikost v souladu s velikostí území vymezených podle čl. 18 odst. 2. Členské státy umožní přístup k této platbě od prvního způsobilého hektaru zemědělského podniku.
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 c (nový)
3c.  Členské státy určí nediskriminační kritéria, pokud jde o cíl stanovený v čl. 6 odst. 1 písm. a), pro výpočet částky, která má být poskytnuta na doplňkovou redistribuci příjmu pro účely udržitelnosti v rámci strategických plánů SZP, a rovněž stanoví finanční strop, nad jehož rámec nebudou mít zemědělské podniky na redistributivní platbu nárok. Členské státy zohlední průměrnou výši příjmů zemědělských podniků na vnitrostátní nebo regionální úrovni. V kritériích pro distribuci rovněž zohlední přírodní a specifická omezení, jimž čelí některé regiony, včetně ostrovních regionů, při rozvoji své zemědělské činnosti.
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4
4.  Částka na hektar plánovaná na daný rok podání žádosti nepřesáhne vnitrostátní průměrnou částku přímých plateb na hektar za uvedený rok podání žádosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5
5.  Vnitrostátní průměrná částka přímých plateb na hektar je definována jako poměr vnitrostátního stropu pro přímé platby na daný rok podání žádosti stanoveného v příloze IV a celkových plánovaných výstupů pro základní podporu příjmu na uvedený rok podání žádosti vyjádřených počtem hektarů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5 a (nový)
5a.  V případě právnické osoby či skupiny fyzických nebo právnických osob mohou členské státy uplatnit maximální počet hektarů uvedených v odstavci 3 na úrovni členů těchto právnických osob nebo skupin, pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví pro jednotlivé členy práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jednotlivých zemědělců, kteří mají postavení vedoucího zemědělského podniku, zejména pokud jde o jejich hospodářské, sociální a daňové postavení, za předpokladu, že přispěli k posílení zemědělských struktur dotčených právnických osob nebo skupin.
Pozměňovací návrhy 217, 743, 1158 cp5 a 1219
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5 b (nový)
5b.  Členské státy zajistí, aby zemědělcům, u nichž je zjištěno, že rozdělili svůj zemědělský podnik za jediným účelem, a to využít redistributivní platby, nebyly poskytnuty žádné výhody podle této kapitoly. Výše uvedené se vztahuje i na zemědělce, jejichž zemědělské podniky vznikly tímto rozdělením.
Pozměňovací návrh 218 a 1161 cp1
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1
1.  Členské státy mohou poskytovat doplňkovou podporu příjmu pro mladé zemědělce za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
1.  Členské státy mohou poskytovat doplňkovou podporu příjmu pro mladé zemědělce definovanou v souladu s kritérii uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. d) za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
Pozměňovací návrh 1159
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2
2.  V rámci své povinnosti přispívat k plnění cíle „získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech“, stanoveného v čl. 6 odst. 1 písm. g), a vyčlenit alespoň 2 % svých přídělů určených pro přímé platby na tento cíl v souladu s čl. 86 odst. 4 mohou členské státy poskytovat doplňkovou podporu příjmu mladým zemědělcům, kteří poprvé založili nový zemědělský podnik a kteří mají nárok na platbu v rámci základní podpory příjmu podle článku 17.
2.  V rámci své povinnosti získávat mladé zemědělce v souladu s cílem stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. g), a vyčlenit alespoň 4 % svých přídělů určených pro přímé platby na tento cíl v souladu s čl. 86 odst. 4 mohou členské státy poskytovat doplňkovou podporu příjmu mladým zemědělcům, kteří poprvé založili nový zemědělský podnik jako vedoucí tohoto zemědělského podniku a kteří mají nárok na platbu v rámci základní podpory příjmu podle článku 17.
Pozměňovací návrh 1161 cp3
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3
3.  Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce má podobu roční platby oddělené od produkce na způsobilý hektar.
3.  Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce je poskytována po maximální období sedmi let počínaje podáním žádosti o platbu pro mladé zemědělce a má podobu buď jednorázové platby na aktivního zemědělce nebo roční platby oddělené od produkce na způsobilý hektar. V takovém případě může být vypočtena na vnitrostátní úrovni nebo na základě území definovaných v souladu s čl. 18 odst. 2.
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 a (nový)
3a.  Mladí zemědělci, kteří během posledního roku uplatňování nařízení (EU) č. 1307/2013 obdrželi podporu uvedenou v článku 50 uvedeného nařízení, mohou získat podporu stanovenou v tomto článku po maximální dobu uvedenou v odstavci 3.
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 b (nový)
3b.  Platba je poskytována na počet hektarů nepřesahujících průměrnou velikost zemědělských podniků na vnitrostátní úrovni nebo podle území vymezených v čl. 18 odst. 2.
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 c (nový)
3c.  Členské státy mohou zavést zvláštní ustanovení týkající se mladých zemědělců patřících do skupin zemědělců, organizací producentů nebo družstev s cílem zajistit, aby tito zemědělci nepřišli v okamžiku vstupu do těchto subjektů o podporu podle tohoto článku.
Pozměňovací návrh 1160
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 d (nový)
3d.   V případě právnické osoby či skupiny fyzických nebo právnických osob mohou členské státy uplatnit podporu pro mladé zemědělce na úrovni členů těchto právnických osob nebo skupin, pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví pro jednotlivé členy práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jednotlivých zemědělců, kteří mají postavení vedoucího podniku, zejména pokud jde o jejich hospodářský, sociální a daňový status, za předpokladu, že se podílely na posilování zemědělských struktur dotčených právnických osob nebo skupin.
Pozměňovací návrh 1130
Návrh nařízení
Článek 28
Článek 28
Článek 28
Režimy pro klima a životní prostředí
Režimy pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat
1.  Členské státy poskytují podporu na dobrovolné režimy pro klima a životní prostředí za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
1.  Členské státy stanoví a poskytují podporu na dobrovolné režimy pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat („ekorežimy“) za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP. Ekorežimy v jedné oblasti činnosti musí být v souladu s cíli v jiné oblasti činnosti.
Členské státy nabízejí širokou škálu ekorežimů, aby se zajistila účast zemědělců a aby bylo možné odměňovat různé úrovně ambicí. Členské státy připraví různé režimy s cílem poskytovat vedlejší přínosy, podporovat součinnost a zdůrazňovat integrovaný přístup. Členské státy stanoví systémy bodování nebo hodnocení, aby podpořily soudržnost a účinné odměňování.
2.  Členské státy v rámci tohoto typu intervence podporují skutečné zemědělce, kteří se zaváží k tomu, že na ploše způsobilých hektarů budou dodržovat zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí.
2.  Členské státy v rámci tohoto typu intervence podporují aktivní zemědělce nebo skupiny zemědělců, které se zaváží k tomu, že budou zachovávat a používat příznivé postupy a přejdou na zemědělské postupy a techniky a certifikované režimy, které jsou přínosnější pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat, které jsou stanoveny v souladu s článkem 28a a zahrnuty do seznamů uvedených v článku 28b a jsou přizpůsobeny řešení specifických vnitrostátních nebo regionálních potřeb.
3.  Členské státy stanoví seznam zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí.
3.  Podpora ekorežimů má podobu roční platby na způsobilý hektar nebo platby na zemědělský podnik a je poskytována jako motivační platba nad rámec kompenzací za vzniklé dodatečné náklady a ušlé příjmy, které mohou mít podobu paušální částky. Úroveň plateb se mění v závislosti na úrovni ambicí každého ekorežimu a vychází z nediskriminačních kritérií.
4.  Tyto postupy jsou navrženy tak, aby splňovaly jeden nebo více specifických cílů v oblasti životního prostředí a klimatu stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).
5.  V rámci tohoto typu intervencí členské státy poskytují platby kryjící pouze závazky, které:
a)  jdou nad rámec povinných požadavků na hospodaření a norem pro dobrý zemědělský a environmentální stav stanovených v oddílu 2 kapitoly I této hlavy;
b)  jdou nad rámec minimálních požadavků na používání hnojiv a produktů na ochranu rostlin, dobré životní podmínky zvířat, jakož i dalších povinných požadavků stanovených vnitrostátními a unijními právními předpisy;
c)  jdou nad rámec podmínek stanovených pro údržbu zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a);
d)  se liší od závazků, na které jsou poskytovány platby podle článku 65.
6.  Podpora na ekorežimy má podobu roční platby na způsobilý hektar a je poskytována buď jako:
a)  doplňková platba k základní podpoře příjmů stanovené v pododdíle 2 tohoto oddílu, nebo
b)  platba kompenzující příjemcům zcela či částečně dodatečně vzniklé náklady a příjmy ušlé v důsledku plnění závazků stanovených v článku 65.
7.  Členské státy zajistí, aby intervence v rámci tohoto článku byly v souladu s intervencemi poskytovanými podle článku 65.
8.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující ekorežimy.
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)
Článek 28a
Režimy pro posilování konkurenceschopnosti
1.   Členské státy poskytnou podporu na dobrovolné režimy posilování konkurenceschopnosti za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategických plánech SZP.
2.   Členské státy v rámci tohoto typu intervence podpoří aktivní zemědělce, kteří se zavážou k výdajům prospěšným pro posilování vlastní konkurenceschopnosti v zemědělství.
3.   Členské státy vytvoří seznam kategorií způsobilých výdajů, které jsou prospěšné pro posílení konkurenceschopnosti zemědělce.
4.   Tyto postupy jsou navrženy tak, aby splňovaly jeden nebo více specifických hospodářských cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c) a přispívaly k průřezovému cíli uvedenému v článku 5.
5.   V rámci tohoto typu intervencí poskytnou členské státy pouze platby kryjící závazky, které nevedou ke dvojímu financování na základě tohoto nařízení.
6.   Podpora režimů posilování má podobu roční platby a je poskytována buď jako:
a)  platba založená na způsobilých hektarech, která je doplňková k základní podpoře příjmů podle pododdílu 2 tohoto oddílu, nebo
b)  platba kompenzující příjemcům zcela či částečně vzniklé náklady; nebo
c)  platba založená na výstupu, který je relevantní pro tento typ intervence.
7.   Členské státy zajistí, aby intervence podle tohoto článku byly v souladu s intervencemi poskytovanými podle článků 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 a 72.
8.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje o další pravidla upravující režimy posilování.
Pozměňovací návrh 1131
Návrh nařízení
Článek 28 b (nový)
Článek 28b
Postupy způsobilé pro režimy pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat
1.  Zemědělské postupy, na které se vztahuje tento typ intervence, přispívají k dosažení jednoho nebo více specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e), f) a i) a současně udržují a posilují hospodářské výsledky zemědělců v souladu se specifickými cíli stanovenými v čl. 6 odst. 1 písm. a) a b).
2.  Zemědělské postupy uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnují alespoň dvě z následujících oblastí klimatické a environmentální činnosti:
a)  činnosti týkající se změny klimatu, včetně snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství a zachování anebo posilování pohlcování uhlíku;
b)  činnosti ke snížení jiných emisí, než jsou skleníkové plyny;
c)  ochranu a zlepšení kvality vody v zemědělských oblastech a snížení tlaku na vodní zdroje;
d)  činnosti ke snížení eroze půdy, zlepšení úrodnosti půdy a hospodaření s živinami a udržování a obnovování půdní bioty;
e)  ochranu biologické rozmanitosti, zachování nebo obnovu stanovišť a druhů, ochranu opylovačů a péči o krajinné prvky, včetně vytváření nových krajinných prvků;
f)  udržitelné a menší používání pesticidů, zejména pesticidů, které představují riziko pro lidské zdraví nebo biologickou rozmanitost;
g)  vyčlenění ploch pro neprodukční prvky nebo oblastí bez pesticidů a hnojiv;
h)  posilování dobrých životních podmínek zvířat a řešení antimikrobiální rezistence;
i)  snižování vstupů a zlepšení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, např. přesné zemědělství;
j)  činnosti usilující o zvýšení rozmanitosti zvířat a rostlin v zájmu větší odolnosti vůči nemocem a změně klimatu.
3.  Zemědělské postupy uvedené v odstavci 1 tohoto článku:
a)  přesahují příslušné povinné požadavky na hospodaření a normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav stanovené v kapitole I oddílu 2 této hlavy;
b)  přesahují minimální požadavky na dobré životní podmínky zvířat a používání hnojiv a produktů na ochranu rostlin, jakož i další povinné požadavky stanovené unijními právními předpisy;
c)  jdou nad rámec podmínek stanovených pro údržbu zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a);
d)  liší se od závazků, na které jsou poskytovány platby podle článku 65, nebo je doplňují.
4.  Komise do ... [dvou měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými doplní toto nařízení o orientační a nevyčerpávající seznam s příklady postupů, které vyhovují odstavcům 1, 2 a 3 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 1132
Návrh nařízení
Článek 28 c (nový)
Článek 28c
Vnitrostátní seznamy postupů způsobilých pro režimy pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat
Členské státy ve spolupráci s vnitrostátními, regionálními a místními zúčastněnými stranami sestaví vnitrostátní seznamy postupů způsobilých pro režimy pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat uvedené v článku 28, přičemž mohou čerpat z příkladů uvedených v orientačním a nevyčerpávajícím seznamu postupů v článku 28b nebo stanovit další postupy, které splňují podmínky uvedené v článku 28b, s ohledem ke svým specifickým vnitrostátním nebo regionálním potřebám v souladu s článkem 96.
Vnitrostátní seznamy obsahují více druhů opatření jiných než opatření, na něž se vztahuje článek 65, nebo opatření stejné povahy, avšak s různou úrovní ambicí v souladu s článkem 28.
Členské státy do těchto seznamů zahrnou alespoň ekorežimy, které stanoví používání zemědělského nástroje pro udržitelné hospodaření s živinami a případně vhodné udržování mokřadů a rašelinišť.
Oblasti vymezené podle směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES, v nichž jsou prováděny rovnocenné činnosti, se automaticky považují za oblasti způsobilé pro režim.
Komise schvaluje vnitrostátní seznamy postupem podle článků 106 a 107.
Komise v koordinaci s evropskými a vnitrostátními sítěmi SZP podle článku 113 poskytne členským státům nezbytné pokyny pro vypracování vnitrostátních seznamů s cílem usnadnit výměnu osvědčených postupů, zlepšit znalostní základnu a nalézt řešení.
Komise při posuzování vnitrostátních seznamů zohlední zejména koncepci, pravděpodobnou účinnost, přijetí v praxi, existující alternativy a příspěvek režimů ke specifickým cílům uvedeným v článku 28a.
Komise tyto seznamy posuzuje každé dva roky. Tato posouzení zveřejní a v případě, že seznamy jsou neadekvátní nebo posouzení negativní, navrhnou členské státy upravené vnitrostátní seznamy a režimy postupem stanoveným v článcích 106 a 107.
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
1.  Členské státy mohou poskytovat podporu příjmu vázanou na produkci skutečným zemědělcům za podmínek stanovených v tomto pododdíle a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
1.  Členské státy mohou poskytovat podporu příjmu vázanou na produkci aktivním zemědělcům za podmínek stanovených v tomto pododdíle a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
Pozměňovací návrhy 240 a 1162
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
2.  Intervence členských států pomáhají podporovaným odvětvím a produkcím nebo jejich specifickým typům zemědělství uvedeným v článku 30 řešit obtíže, kterým čelí, zlepšováním jejich konkurenceschopnosti, udržitelnosti nebo kvality.
2.  Intervence členských států pomáhají podporovaným odvětvím a produkcím nebo jejich specifickým typům zemědělství uvedeným v článku 30 řešit obtíže, kterým čelí, zlepšováním jejich konkurenceschopnosti, struktury, udržitelnosti nebo kvality. Odchylně od předchozí věty mohou členské státy podporovat bílkovinné plodiny a luštěniny uvedené v článku 30 s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost, udržitelnost nebo kvalitu. Mimoto musí být tyto intervence v souladu s příslušnými specifickými cíli stanovenými v čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3
3.  Podpora příjmu vázaná na produkci má podobu roční platby na hektar nebo zvíře.
3.  Podpora vázaná na produkci je režim omezující produkci, který má podobu roční platby na základě stanovených ploch a výnosů nebo stanoveného počtu zvířat a který dodržuje finanční stropy, jež mají členské státy určit pro každé opatření a oznámit Komisi.
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy se mohou rozhodnout zaměřit nebo zvýšit podporu vázanou na produkci v závislosti na závazku příjemce zlepšit svou konkurenceschopnost, kvalitu nebo strukturu odvětví.
Pozměňovací návrh 1163
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 b (nový)
3b.   V případě právnické osoby či skupiny fyzických nebo právnických osob mohou členské státy uplatnit podporu na úrovni členů těchto právnických osob nebo skupin, pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví pro jednotlivé členy práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jednotlivých zemědělců, kteří mají postavení vedoucího podniku, zejména pokud jde o jejich hospodářský, sociální a daňový status, za předpokladu, že se podílely na posilování zemědělských struktur dotčených právnických osob nebo skupin.
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
Podporu příjmu vázanou na produkci lze udělovat pouze na tato odvětví a produkce nebo jejich specifické typy zemědělství, pokud jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů: obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, bourec morušový, sušená krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích a jiné nepotravinářské plodiny, kromě stromů, používané pro výrobu produktů, které mají potenciál nahradit fosilní materiály.
Podporu příjmu vázanou na produkci lze udělovat pouze na tato odvětví a produkce nebo specifické typy zemědělství: obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, bourec morušový, sušená krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích.
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)
1a.  Odchylně od odstavce 1 může být podpora vázaná na produkci poskytnuta zemědělcům, kteří nemají k dispozici způsobilé hektary.
Poskytnutím podpory vázané na produkci členské státy zajistí, aby byly splněny následující podmínky:
a)  je zde jasná environmentální nebo sociálně-ekonomická potřeba nebo přínos;
b)  podpora nevytváří závažná narušení na vnitřním trhu; a
c)  podpora živočišné výroby je v souladu se směrnicí 2000/60/ES.
Pozměňovací návrhy 1229 a 1353
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 b (nový)
1b.  Z podpory příjmu vázané na produkci budou poměrným způsobem vyloučeny kusy skotu, jejichž konečným určením je prodej na činnosti spojené s býčími zápasy, ať už jde o prodej přímý nebo zprostředkovaný.
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Článek 33
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1
Členské státy poskytují zvláštní podporu pro bavlnu skutečným zemědělcům pěstujícím bavlnu kódu KN 5201 00 za podmínek stanovených v tomto pododdíle.
Členské státy poskytují zvláštní podporu pro bavlnu aktivním zemědělcům pěstujícím bavlnu kódu KN 5201 00 za podmínek stanovených v tomto pododdíle.
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – odrážka 1
–  Bulharsko: 624,11 EUR,
–  Bulharsko: X EUR,
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – odrážka 2
–  Řecko: 225,04 EUR,
–  Řecko: X EUR,
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – odrážka 3
–  Španělsko: 348,03 EUR,
–  Španělsko: X EUR,
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – odrážka 4
–  Portugalsko: 219,09 EUR.
–  Portugalsko: X EUR,
Pozměňovací návrhy 251 a 1042
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a
a)  odvětví ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013;
a)  odvětví ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013 a takových produktů, které jsou určeny ke zpracování;
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. f
f)  ostatních odvětvích podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) nařízení (EU) č. 1308/2013.
f)  ostatních odvětvích podle čl. 1 odst. 2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) nařízení (EU) č. 1308/2013 a také v odvětví bílkovinných plodin.
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3
3.  Členské státy si mohou ve svém strategickém plánu SZP zvolit, že provedou odvětvové typy intervencí podle čl. 39 písm. d), e) a f).
3.  Členské státy si mohou ve svém strategickém plánu SZP zvolit, že provedou odvětvové typy intervencí podle čl. 39 písm. d), e) a f), a svůj výběr odvětví a typů intervencí odůvodní.
Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a
a)  zajištění správného fungování typů intervencí stanovených v této kapitole;
a)  zajištění správného fungování typů intervencí stanovených v této kapitole, především s cílem zabránit narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu;
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  poskytnutí podpory organizacím producentů v souvislosti s plněním jejich specifických úkolů podle této kapitoly;
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c
c)  maximální míru finanční podpory Unie pro stažení z trhu podle čl. 46 odst. 4 písm. a) a pro typy intervencí podle čl. 52 odst. 3;
c)  maximální míru finanční podpory Unie pro stažení z trhu podle čl. 46 odst. 4 písm. a) a pro typy intervencí podle čl. 52 odst. 3 a také fixní sazby za obaly a přepravu výrobků stažených z trhu za účelem bezplatného rozdělení a náklady na zpracování před tímto bezplatným rozdělením;
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  stanovení podmínek pro zřízení a správu provozního fondu a také žádosti o podporu a zálohy;
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – návětí
V odvětví ovoce a zeleniny jsou sledovány tyto cíle:
V souladu s články 5 a 6 jsou v odvětví ovoce a zeleniny sledovány tyto cíle:
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. b
b)  soustředění nabídky a uvádění produktů odvětví ovoce a zeleniny na trh, mimo jiné prostřednictvím přímého prodeje; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a) a c);
b)  soustředění nabídky nebo uvádění produktů odvětví ovoce a zeleniny na trh, mimo jiné prostřednictvím přímého prodeje a krátkých dodavatelských řetězců a také podpora kolektivního vyjednávání smluv; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c);
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. c
c)  výzkum a vývoj udržitelných metod produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, inovativních postupů posilujících hospodářskou konkurenceschopnost a podporujících rozvoj trhu; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a i);
c)  uplatňování, výzkum a vývoj udržitelných metod produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, inovativních postupů posilujících hospodářskou konkurenceschopnost a podporujících rozvoj trhu; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a i);
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. d
d)  vývoj, zavádění a podpora metod produkce respektujících životní prostředí, pěstitelských postupů a technologií produkce šetrných k životnímu prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů, zejména s ohledem na ochranu vody, půdy, ovzduší, biologické rozmanitosti a dalších přírodních zdrojů; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. e) a f);
d)  vývoj, zavádění a podpora metod produkce respektujících životní prostředí, pěstitelských postupů a technologií produkce šetrných k životnímu prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů, zejména s ohledem na ochranu vody, půdy, ovzduší, biologické rozmanitosti a dalších přírodních zdrojů; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d), e), f) a i);
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. f
f)  zvyšování obchodní hodnoty a jakosti produktů, včetně zlepšování jakosti produktů a vývoje produktů s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením nebo produktů, na něž se vztahují vnitrostátní režimy jakosti; tyto cíle se vztahují ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. b);
f)  zvyšování obchodní hodnoty a jakosti produktů, včetně zlepšování produktů pro zpracování a vývoje produktů s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením nebo produktů, na něž se vztahují jiné veřejné či soukromé režimy jakosti; tyto cíle se vztahují ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. b);
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. g
g)  propagace produktů odvětví ovoce a zeleniny v čerstvém i zpracovaném stavu a jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) a c);
g)  propagace produktů odvětví ovoce a zeleniny v čerstvém i zpracovaném stavu a jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a i);
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. i
i)  prevence krizí a řízení rizik se zaměřením na předcházení krizím a jejich řešení na trzích s ovocem a zeleninou; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c).
i)  prevence krizí a zmírňování a řízení rizik, včetně fytosanitárních aspektů, se zaměřením na předcházení krizím a jejich řešení na trzích s ovocem a zeleninou; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c);
Pozměňovací návrh 265
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. i a (nové)
ia)  nakládání s vedlejšími produkty a odpady a snižování jejich objemu;
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. i b (nové)
ib)  podpora genetické rozmanitosti.
Pozměňovací návrhy 267 a 819 cp2
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a
a)  investice do hmotného a nehmotného majetku, zejména se zaměřením na úsporu vody, úsporu energií, ekologické obaly a snižování objemu odpadu;
a)  investice do hmotného a nehmotného majetku, včetně investic se zaměřením na úsporu a kvalitu vody, výrobu a úsporu energií, ekologické obaly, snižování objemu odpadu, monitorování toků odpadu a monitorování produkce;
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  plánování a přizpůsobování produkce poptávce po produktech odvětví ovoce a zeleniny, zejména pokud jde o jakost a množství;
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  opatření ke zvýšení obchodní hodnoty produktů;
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a c (nové)
ac)  společné skladování produktů vyrobených organizací producentů nebo členy organizace producentů;
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b
b)  výzkum a experimentální výroba se zvláštním zaměřením na úsporu vody, úsporu energií, ekologické obaly, snižování objemu odpadu, odolnost vůči škůdcům, snižování rizik a dopadů používání pesticidů, prevenci vzniku škod způsobených nepříznivými klimatickými událostmi a intenzivnější využívání odrůd ovoce a zeleniny přizpůsobených měnícím se klimatickým podmínkám;
b)  výzkum a experimentální výroba se zaměřením na opatření, jako je kvalita a úspora vody, výroba a úspora energií, ekologické obaly, snižování objemu odpadu, odolnost vůči škůdcům, integrovaná ochrana rostlin, snižování rizik a dopadů používání pesticidů, ochrana opylovačů, prevence vzniku škod způsobených nepříznivými klimatickými událostmi a intenzivnější využívání odrůd ovoce a zeleniny přizpůsobených měnícím se klimatickým podmínkám;
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  opatření zaměřená na zlepšování životního prostředí a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. d
d)  integrovaná produkce;
d)  integrovaná produkce, podpora udržitelného využívání přírodních zdrojů za současného snižování závislosti na pesticidech a dalších vstupech;
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. e
e)  opatření k ochraně půdy a zvětšování zásoby uhlíku v půdě;
e)  opatření k ochraně a přetvoření struktury půdy a zvětšování zásoby uhlíku v půdě s cílem zamezit degradaci půdy;
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. h
h)  opatření ke zlepšování odolnosti vůči škůdcům;
h)  opatření ke zlepšování odolnosti vůči škůdcům a zmírňování škod jimi způsobených, včetně prosazování integrované ochrany rostlin;
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. h a (nové)
ha)  opatření k zavádění výrobních systémů, které posilují zejména biologickou a strukturální rozmanitost;
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. k
k)  opatření ke zlepšování udržitelnosti a účinnosti přepravy a skladování produktů odvětví ovoce a zeleniny;
k)  opatření ke zlepšování udržitelnosti a účinnosti přepravy a skladování produktů odvětví ovoce a zeleniny a k podpoře krátkých dodavatelských řetězců;
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. n
n)  propagace a komunikace, včetně opatření a činností zaměřených na diverzifikaci a konsolidaci trhů s ovocem a zeleninou a na informování o přínosech spotřeby ovoce a zeleniny pro lidské zdraví;
n)  propagace a komunikace, včetně opatření a činností zaměřených na diverzifikaci a konsolidaci trhů s ovocem a zeleninou, na hledání nových odbytišť na trhu, jakož i na informování o přínosech spotřeby ovoce a zeleniny pro lidské zdraví;
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. o
o)  poradenské služby a technická pomoc, zejména v souvislosti s udržitelnými metodami ochrany proti škůdcům, udržitelným používáním pesticidů a zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně;
o)  poradenské služby a technická pomoc, mimo jiné v souvislosti s udržitelnými metodami ochrany proti škůdcům, udržitelným používáním a snižováním objemu pesticidů, integrovanou ochranou rostlin, zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně, agroekologickými postupy, zlepšováním kvality produktů a tržních podmínek a také podmínek týkajících se vyjednávání a uplatňováním fytosanitárních protokolů pro vývoz do třetích zemí;
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. p
p)  odborná příprava a výměna osvědčených postupů, zejména v souvislosti s udržitelnými metodami ochrany proti škůdcům, udržitelným používáním pesticidů a zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně.
p)  odborná příprava a výměna osvědčených postupů, mimo jiné v souvislosti s udržitelnými metodami ochrany proti škůdcům, alternativami k pesticidům, udržitelným používáním a snižováním objemu pesticidů a zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně;
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. p a (nové)
pa)  opatření zaměřená na zlepšování kvality prostřednictvím inovací;
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. p b (nové)
pb)  zavádění systémů sledovatelnosti/certifikace.
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. b
b)  investice do hmotných a nehmotných aktiv zajišťující účinnější řízení objemů uváděných na trh;
b)  investice do hmotných a nehmotných aktiv zajišťující účinnější řízení objemů uváděných na trh, včetně pro účely společného skladování;
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. d
d)  stažení z trhu za účelem bezplatného rozdělování nebo dalšího určení;
d)  stažení z trhu za účelem bezplatného rozdělování, včetně nákladů na zpracování stažených produktů před bezplatným rozdělováním, nebo dalšího určení;
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. g
g)  pojištění sklizně, které přispívá k zabezpečení příjmů producentů v případě ztrát v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů a napadení chorobami nebo škůdci a současně zajišťuje, že příjemci přijmou nezbytná opatření k předcházení rizikům;
g)  pojištění sklizně, včetně pojištění na základě indexu, jež pokrývá vznik měřitelného nebezpečí, které přispívá k zabezpečení příjmů producentů v případě ztrát v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů a napadení chorobami nebo škůdci a současně zajišťuje, že příjemci přijmou nezbytná opatření k předcházení rizikům;
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. h
h)  poskytování odborného vedení ostatním organizacím producentů a sdružením organizací producentů uznaným podle nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo jednotlivým producentům;
h)  výměny odborných zkušeností nebo poskytování odborného vedení ostatním organizacím producentů a sdružením organizací producentů uznaným podle nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo jednotlivým producentům;
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. h a (nové)
ha)  propagace produktů a zvyšování povědomí o zdravotních přínosech konzumace ovoce a zeleniny v reakci na krize na trhu;
Pozměňovací návrh 289
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. i
i)  provádění a správa fytosanitárních protokolů třetích zemí na území Unie za účelem usnadnění přístupu na trhy třetích zemí;
i)  vyjednání, provádění a správa fytosanitárních protokolů třetích zemí na území Unie za účelem umožnění přístupu na trhy třetích zemí, včetně studií trhu;
Pozměňovací návrh 290
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. i a (nové)
ia)  předcházení fytosanitárním krizím a jejich řešení;
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. k
k)  poradenské služby a technická pomoc, zejména v oblasti udržitelných metod ochrany proti škůdcům a udržitelného používání pesticidů.
k)  poradenské služby a technická pomoc, mimo jiné v oblasti udržitelných metod ochrany proti škůdcům, jako je integrovaná ochrana rostlin, a udržitelného používání a snižování objemu pesticidů;
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. k a (nové)
ka)  opatření v oblasti odborné přípravy a výměna osvědčených postupů.
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2
2.  Operační programy jsou nejméně tříleté a nejvýše sedmileté. Sledují cíle uvedené v čl. 42 písm. d) a e) a alespoň dva další cíle stanovené v uvedeném článku.
2.  Operační programy jsou nejméně tříleté a nejvýše sedmileté. Sledují cíle uvedené v čl. 42 písm. b), d) a e) a alespoň dva další cíle stanovené v uvedeném článku.
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5 a (nový)
5a.  Operační programy sdružení organizací producentů mohou mít formu částečných operačních programů nebo celkových operačních programů. Celkové operační programy musí být v souladu se stejnými pravidly a podmínkami řízení, jaké mají operační programy organizací producentů.
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6 – pododstavec 1
Operační programy sdružení organizací producentů se nesmějí vztahovat na stejné intervence jako operační programy členských organizací. Členské státy posuzují operační programy sdružení organizací producentů společně s operačními programy členských organizací.
Operační programy sdružení organizací producentů se nesmějí vztahovat na stejné operace jako operační programy členských organizací. Členské státy posuzují operační programy sdružení organizací producentů společně s operačními programy členských organizací. Sdružení organizací producentů mohou předkládat částečné operační programy složené z opatření, která členské organizace v rámci svých operačních programů určily, ale neuskutečnily.
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. a
a)  intervence v rámci operačních programů sdružení organizací producentů byly plně financovány z příspěvků členských organizací tohoto sdružení, a aby se tyto finanční prostředky čerpaly z provozních fondů těchto členských organizací;
a)  operace v rámci operačních programů sdružení organizací producentů byly plně financovány z příspěvků členských organizací tohoto sdružení, a aby se tyto finanční prostředky čerpaly z provozních fondů těchto členských organizací;
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7 – písm. a a (nové)
aa)  operační programy obsahují tři nebo více opatření souvisejících s cíli uvedenými v čl. 42 písm. d) a e);
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7 a (nový)
7a.  Operační programy schválené před ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] se až do svého ukončení řídí nařízeními, podle nichž byly schváleny, pokud se sdružení producentů nebo sdružení organizací producentů dobrovolně nerozhodne přijmout toto nařízení.
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a
a)   z finančních příspěvků pocházejících od:
vypouští se
i)  členů organizace producentů nebo dané organizace producentů nebo
ii)  sdružení organizací producentů prostřednictvím členů těchto sdružení;
Pozměňovací návrh 302
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí
1.  Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny nebo jejich sdružení mohou zřídit provozní fond. Tento fond je financován:
1.  Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny nebo jejich sdružení mohou zřídit provozní fond k financování operačních programů schválených členskými státy. Fond je financován příspěvky od samotné organizace producentů nebo sdružení organizací producentů nebo jejich partnerů, spolu s finanční pomocí poskytovanou podle článku 46.
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b
b)  4,5 % hodnoty produkce uvedené na trh každým sdružením organizací producentů;
b)  4,5 % hodnoty produkce uvedené na trh každým sdružením organizací producentů; a
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)  5 % hodnoty produkce uvedené na trh:
–  pro organizace producentů, jejichž produkce uvedená na trh a počet členů v roce předložení operačního programu je o 25 % vyšší než průměrná produkce uvedená na trh a průměrný počet členů z řad producentů registrovaných během jejich předchozího operačního programu;
–  pro první operační program organizace producentů vzniklé na základě fúze;
–  pro každou nadnárodní organizaci producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů.
Pozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
c)  5 % hodnoty produkce uvedené na trh každou nadnárodní organizací producentů nebo nadnárodním sdružením organizací producentů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí
Odchylně od prvního pododstavce může být finanční podpora Unie zvýšena takto:
Odchylně od prvního pododstavce může být finanční podpora Unie uvedená pod písmeny a), b) a ba) zvýšena o 0,5 % hodnoty produkce uvedené na trh, pokud se tento podíl použije výhradně na jednu nebo více intervencí souvisejících s cíli uvedenými v čl. 42 písm. c), d), e), g), h) a i);
a)  v případě organizací producentů může být procentní podíl zvýšen na 4,6 % hodnoty produkce uvedené na trh, pokud se částka přesahující 4,1 % hodnoty produkce uvedené na trh použije výhradně na jednu nebo více intervencí souvisejících s cíli podle čl. 42 písm. c), d), e), g), h) a i);
b)  v případě sdružení organizací producentů může být procentní podíl zvýšen na 5 % hodnoty produkce uvedené na trh, pokud se částka přesahující 4,5 % hodnoty produkce uvedené na trh použije výhradně na jednu nebo více intervencí souvisejících s cíli podle čl. 42 písm. c), d), e), g), h) a i), které sdružení organizací producentů provádí jménem svých členů;
c)  v případě nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodního sdružení organizací producentů může být procentní podíl zvýšen na 5,5 % hodnoty produkce uvedené na trh, pokud se částka přesahující 5 % hodnoty produkce uvedené na trh použije výhradně na jednu nebo více intervencí souvisejících s cíli podle čl. 42 písm. c), d), e), g), h) a i), které nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů provádí jménem svých členů.
Pozměňovací návrh 307
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – písm. a
a)  organizace producentů působící v různých členských státech provádějí intervence související s cíli podle čl. 42 písm. b) a e) na nadnárodním základě;
a)  organizace producentů a sdružení organizací producentů působící v různých členských státech provádějí intervence související s cíli podle čl. 42 písm. b) a e) na nadnárodním základě;
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – písm. d
d)  operační program je poprvé prováděn sdružením organizací producentů uznaným podle nařízení (EU) č. 1308/2013;
d)  operační program je poprvé prováděn organizací producentů nebo sdružením organizací producentů aktivním v jednom z členských států nebo sdružením organizací producentů působícím v různých členských státech uznaným podle nařízení (EU) č. 1308/2013;
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – písm. f a (nové)
fa)  organizace producentů působí v horských oblastech a ostrovních regionech;
Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1
1.  V regionech členských států, kde se stupeň organizovanosti producentů v odvětví ovoce a zeleniny pohybuje výrazně pod průměrem Unie, mohou členské státy poskytnout organizacím producentů uznaným podle nařízení (EU) č. 1308/2013 vnitrostátní finanční podporu rovnající se nejvýše 80 % finančních příspěvků uvedených v čl. 45 odst. 1 písm. a) a až 10 % hodnoty produkce uvedené jakoukoli z těchto organizací producentů na trh. Vnitrostátní finanční podpora doplňuje provozní fond.
1.  V regionech členských států, kde se stupeň organizovanosti producentů v odvětví ovoce a zeleniny pohybuje výrazně pod průměrem Unie, a v ostrovních a vzdálených regionech mohou členské státy poskytnout organizacím producentů uznaným podle nařízení (EU) č. 1308/2013 vnitrostátní finanční podporu rovnající se nejvýše 80 % finančních příspěvků uvedených v čl. 45 odst. 1 písm. a) a až 10 % hodnoty produkce uvedené jakoukoli z těchto organizací producentů na trh. Vnitrostátní finanční podpora doplňuje provozní fond.
Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1
Členské státy sledují v odvětví včelařství alespoň jeden ze specifických cílů uvedených v čl. 6 odst. 1.
Členské státy sledují v odvětví včelařství příslušné specifické cíle uvedené v čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – návětí
1.  Členské státy si ve svém strategickém plánu SZP zvolí v odvětví včelařství k jednotlivým specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 jeden nebo více těchto typů intervencí:
1.  Členské státy si ve svém strategickém plánu SZP zvolí v odvětví včelařství jeden nebo více těchto typů intervencí:
Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. a
a)  technická pomoc včelařům a organizacím včelařů;
a)  technická pomoc včelařům a organizacím včelařů, včetně podpory osvědčených postupů, informací a propagace, a základní a další vzdělávání a odborná příprava;
Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. b
b)  opatření k boji proti škůdcům a nákazám napadajícím úly, zejména varroáze;
b)  opatření k prevenci a boji proti škůdcům a nákazám napadajícím úly, zejména varroáze, a ke zvýšení odolnosti vůči epidemiím;
Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  zřizování nebo rozvíjení vnitrostátních sítí pro zdraví včel;
Pozměňovací návrh 316
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. d
d)  opatření k podpoře laboratoří, které provádějí analýzu včelařských produktů;
d)  opatření k podpoře vnitrostátních, regionálních nebo místních laboratoří, které provádějí analýzu včelařských produktů, ztrát včel nebo poklesů produktivity a látek, které jsou pro včely potenciálně toxické;
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. e
e)  obnova úlů v Unii;
e)  opatření k zachování nebo zvyšování stávajícího počtu populací včel;
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. f
f)  spolupráce se subjekty specializovanými na provádění výzkumných programů v oblasti včelařství a včelařských produktů;
f)  spolupráce se subjekty specializovanými na uplatňování výzkumných a experimentálních programů v oblasti včelařství a včelařských produktů;
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h a (nové)
ha)  investice do hmotných a nehmotných aktiv;
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h b (nové)
hb)  opatření k plánování produkce a přizpůsobení nabídky poptávce;
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h c (nové)
hc)  preventivní opatření proti nepříznivým klimatickým podmínkám;
Pozměňovací návrh 322
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h d (nové)
hd)  opatření pro přizpůsobování se změně klimatu a nepříznivým klimatickým jevům;
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h e (nové)
he)  opatření k podpoře spolupráce mezi včelaři a zemědělci, zejména s ohledem na snižování dopadu používání pesticidů;
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h f (nové)
hf)  úspora energie, vyšší energetická účinnost a ekologické obaly;
Pozměňovací návrh 325
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h g (nové)
hg)  snižování produkce odpadů a lepší využívání vedlejších produktů a odpadů a nakládání s nimi;
Pozměňovací návrh 326
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h h (nové)
hh)  opatření ke zlepšení opylování včelami medonosnými a jejich soužití s volně žijícími opylovači, mimo jiné vytvářením a udržováním příznivých stanovišť;
Pozměňovací návrh 327
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h i (nové)
hi)  opatření ke zlepšení genetické rozmanitosti;
Pozměňovací návrh 328
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. h j (nové)
hj)  opatření na podporu mladých či nových včelařů.
Pozměňovací návrh 329
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 4
4.  Finanční podpora Unie na intervence uvedené v odstavci 2 představuje nejvýše 50 % výdajů. Zbývající část výdajů nesou členské státy.
4.  Finanční podpora Unie na intervence uvedené v odstavci 2 představuje nejvýše 75 % výdajů s výjimkou nejvzdálenějších regionů, kde je strop 85 %. Zbývající část výdajů nesou členské státy.
Pozměňovací návrh 330
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 5
5.  Při vytváření strategických plánů SZP si členské státy vyžádají poradenství zástupců organizací v oblasti včelařství.
5.  Při vytváření strategických plánů SZP si členské státy vyžádají poradenství zástupců organizací v oblasti včelařství a příslušných orgánů.
Pozměňovací návrh 331
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 6
6.  Členské státy každoročně oznamují Komisi počet úlů na svém území.
6.  Členské státy každoročně oznamují Komisi počet úlů nebo včelstev na svém území.
Pozměňovací návrh 332
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 6 a (nový)
6a.  Všechny vnitrostátní programy schválené před … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] se až do data jejich předpokládaného ukončení řídí nařízením (EU) č. 1308/2013.
Pozměňovací návrh 333
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – návětí
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje o další požadavky nad rámec těch, jež jsou stanoveny v tomto oddíle, pokud jde o:
Komisi je v souladu s článkem 138 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplňuje o další požadavky nad rámec těch, jež jsou stanoveny v tomto oddíle, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 334
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. a
a)  povinnost členských států oznamovat každoročně Komisi počet úlů na svém území stanovenou v čl. 49 odst. 6;
a)  povinnost členských států oznamovat každoročně Komisi počet úlů nebo včelstev na svém území stanovenou v čl. 49 odst. 6;
Pozměňovací návrh 335
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – písm. b
b)  definici úlu a metody stanovení počtu úlů;
b)  definici úlu a metody stanovení počtu úlů a včelstev;
Pozměňovací návrh 336
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – návětí
Členské státy sledují v odvětví vína jeden nebo více těchto cílů:
V souladu s články 5 a 6 sledují členské státy v odvětví vína jeden nebo více těchto cílů:
Pozměňovací návrh 337
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a
a)  zlepšovat konkurenceschopnost unijních producentů vína včetně příspěvku ke zlepšování udržitelných produkčních systémů a snižování environmentálního dopadu odvětví vína v Unii; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) a h);
a)  zlepšovat hospodářskou udržitelnost a konkurenceschopnost unijních producentů vína v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c);
Pozměňovací návrh 338
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a ke zlepšování systémů udržitelné produkce a zmírňování environmentálního dopadu odvětví vína v Unii, mimo jiné prostřednictvím podpory pěstitelů vína při snižování využívání vstupů a zavádění metod a postupů pěstování příznivějších pro životní prostředí, a udržovat rozmanitost tradičních unijních odrůd; tyto cíle souvisejí se specifickými cíli stanovenými v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f);
Pozměňovací návrhy 339 a 820 cp3
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. b
b)  zlepšovat výkonnost vinařských podniků Unie a jejich schopnost přizpůsobovat se požadavkům trhu a zvyšovat jejich konkurenceschopnost, pokud jde o produkci výrobků z révy vinné a jejich uvádění na trh, včetně úspor energie, celkové energetické účinnosti a udržitelných procesů; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e), g) a h);
b)  zlepšovat výkonnost vinařských podniků Unie a jejich schopnost přizpůsobovat se požadavkům trhu a zvyšovat jejich dlouhodobou konkurenceschopnost, pokud jde o produkci výrobků z révy vinné a jejich uvádění na trh, včetně úspor energie, celkové energetické účinnosti a udržitelných procesů; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a) až e), g) a h);
Pozměňovací návrh 340
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  zlepšovat koncentraci nabídky s ohledem na hospodářskou výkonnost a strukturu odvětví v souladu s cílem stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b);
Pozměňovací návrh 341
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. f
f)  používat vedlejší produkty vinifikace pro průmyslové a energetické účely a zároveň zajišťovat jakost vína Unie a chránit životní prostředí; tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d) a e);
f)  používat vedlejší produkty a rezidua vinifikace pro průmyslové a energetické nebo agronomické účely a zároveň zajišťovat jakost vína Unie a chránit životní prostředí; tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d) a e);
Pozměňovací návrh 342
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. h
h)  zlepšovat konkurenceschopnost unijních výrobků z révy vinné ve třetích zemích; tento cíl se vztahuje k cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) a h);
h)  zlepšovat konkurenceschopnost unijních výrobků z révy vinné ve třetích zemích, včetně otevírání, diverzifikace a konsolidace trhů s vínem; tento cíl se vztahuje k cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) a h);
Pozměňovací návrh 343
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. i a (nové)
ia)  zajistit hospodářskou udržitelnost a ziskovost vinohradnictví v oblastech s významnými přírodními omezeními a prudkými svahy a v méně rozvinutých oblastech v souladu se specifickými cíli stanovenými v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a h).
Pozměňovací návrh 820 cp7
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. i b (nové)
ib)   přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně; tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d).
Pozměňovací návrhy 344 a 1122 cp1
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a
a)  restrukturalizace a přeměna vinic včetně opětovné výsadby vinic, je-li nezbytná v důsledku povinného vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů na pokyn příslušného orgánu členského státu, avšak s výjimkou běžné obnovy vinic spočívající v opětovném osázení téhož pozemku stejnou odrůdou révy vinné v rámci stejného systému pěstování révy vinné po skončení přirozené životnosti révy;
a)  restrukturalizace a přeměna vinic včetně opětovné výsadby vinic, je-li nezbytná v důsledku povinného vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů na pokyn příslušného orgánu členského státu nebo po dobrovolném vyklučení pro opětovnou výsadbu z důvodu přizpůsobení se změně klimatu nebo posílení genetické rozmanitosti, avšak s výjimkou běžné obnovy vinic spočívající v opětovném osázení téhož pozemku stejnou odrůdou révy vinné v rámci stejného systému pěstování révy vinné po skončení přirozené životnosti révy;
Pozměňovací návrhy 345 a 1122 cp2
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  výsadba révy na půdě poskytnuté v souladu s režimem povolování uvedeným v oddíle 1 kapitole 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v tradičních vinařských oblastech, jimž hrozí zánik a které určí členské státy, a to coby opatření na ochranu rozmanitosti vinařství;
Pozměňovací návrhy 346 a 1122 cp2
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  výzkum a experimentální produkce a další opatření, zejména v oblasti ochrany, studia a posílení mezidruhové a meziodrůdové variability evropských vinných odrůd a činnosti na podporu jejich hospodářského využití;
Pozměňovací návrhy 347 a 1122 cp2
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a c (nové)
ac)  opatření k omezení používání pesticidů;
Pozměňovací návrhy 348 a 1122 cp2
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a d (nové)
ad)  opatření ke zmírnění rizika, které na sebe berou pěstitelé vína, kteří chtějí radikálně změnit své postupy a systémy produkce na udržitelnější způsob, včetně posílení strukturální a biologické rozmanitosti;
Pozměňovací návrhy 349 a 1122 cp2
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. b
b)  hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských zařízení a infrastruktury vinařského závodu, jakož i struktur a nástrojů pro uvádění na trh;
b)  hmotné a nehmotné investice do vinařských podniků, a to i v oblastech s prudkými a terasovitými svahy, s výjimkou činností spadajících do typu intervencí popsaných v písm. a), a do zpracovatelských zařízení a infrastruktury vinařského závodu, jakož i struktur a nástrojů pro uvádění na trh; cílem takových investic může být ochrana vinic před klimatickými nebezpečími a přizpůsobení podniků novým právním požadavkům Unie;
Pozměňovací návrh 350 a 1122 cp2
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. d
d)  pojištění sklizně proti ztrátám příjmů v důsledku nepříznivých klimatických jevů, které mohou být přirovnány k přírodním katastrofám, nepříznivých klimatických jevů a napadení zvěří, chorobami rostlin nebo škůdci;
d)  pojištění sklizně proti ztrátám příjmů v důsledku nepříznivých klimatických jevů, které mohou být přirovnány k přírodním katastrofám, nepříznivých klimatických jevů a napadení zvěří, chorobami rostlin nebo škůdci, přičemž je třeba zajistit, aby příjemci přijali nezbytná opatření k předcházení rizikům.
Pozměňovací návrhy 351 a 1122 cp2
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. e
e)  hmotné a nehmotné investice do inovací spočívajících ve vývoji inovativních produktů a vedlejších produktů vinifikace, procesů a technologií a jiné investice, které přidávají hodnotu v jakémkoli článku dodavatelského řetězce, včetně přenosu znalostí;
e)  hmotné a nehmotné investice do digitalizace a inovací spočívajících ve vývoji inovativních produktů a technologických postupů souvisejících s produkty z části II přílohy VI nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo s vedlejšími produkty vinifikace, procesů a technologií a jiné investice, které přidávají hodnotu v jakémkoli článku dodavatelského řetězce, včetně přenosu znalostí, nebo přispívají k přizpůsobování se změně klimatu;
Pozměňovací návrhy 353 a 1122 cp3
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. g
g)  informační opatření týkající se vín Unie prováděná v členských státech na podporu odpovědné konzumace vína nebo za účelem propagace režimů jakosti Unie týkajících se označení původu a zeměpisných označení;
g)  informační opatření týkající se vín Unie prováděná v členských státech na podporu odpovědné konzumace vína;
Pozměňovací návrhy 354 a 1122 cp4
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. g a (nové)
ga)  opatření ke zlepšování znalosti trhu, jako jsou ekonomické a regulační studie o stávajících trzích, a také opatření na podporu cestovního ruchu zaměřeného na poznávání vín, s cílem pozvednout pověst evropských vinic;
Pozměňovací návrhy 355 a 1122 cp5
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. h – návětí
h)  propagace prováděná ve třetích zemích v jedné nebo ve více těchto oblastí:
h)  propagace a komunikace prováděná ve třetích zemích sestávající z jedné nebo více těchto činností a opatření v zájmu zlepšování konkurenceschopnosti vinařského odvětví a otevírání, diverzifikace nebo konsolidace trhů:
Pozměňovací návrhy 356 a 1122 cp5
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. h – bod iv
iv)  studie o nových trzích potřebných pro rozšiřování odbytu;
iv)  studie o nových nebo stávajících trzích potřebných pro rozšiřování a konsolidaci odbytu;
Pozměňovací návrhy 357 a 1122 cp5
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. h – bod vi
vi)  příprava technické dokumentace, včetně laboratorních zkoušek a posudků, týkající se enologických postupů, fytosanitárních a hygienických pravidel, jakož i dalších požadavků třetích zemí na dovoz produktů odvětví vína, která má usnadnit přístup na trhy třetích zemí;
vi)  příprava technické dokumentace, včetně laboratorních zkoušek a posudků, týkající se enologických postupů, fytosanitárních a hygienických pravidel, jakož i dalších požadavků třetích zemí na dovoz produktů odvětví vína, která má předcházet omezením přístupu na trhy třetích zemí nebo tento přístup umožňovat;
Pozměňovací návrhy 358 a 1122 cp6
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i a (nové)
ia)  opatření k lepšímu využívání vody a hospodaření s vodou;
Pozměňovací návrhy 359 a 1122 cp6
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i b (nové)
ib)  ekologická produkce;
Pozměňovací návrhy 360 a 1122 cp6
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i c (nové)
ic)  integrovaná produkce;
Pozměňovací návrhy 361 a 1122 cp6
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i d (nové)
id)  precizní nebo digitalizovaná produkce;
Pozměňovací návrhy 362 a 1122 cp6
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i e (nové)
ie)  ochrana půdy a zvětšování zásoby uhlíku v půdě;
Pozměňovací návrhy 363 a 1122 cp6
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i f (nové)
if)  vytváření a zachovávání stanovišť příznivých pro biologickou rozmanitost nebo údržbu krajiny, včetně ochrany jejích historických prvků;
Pozměňovací návrhy 364 a 1122 cp6
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i g (nové)
ig)  zvyšování odolnosti vinné révy vůči škůdcům a chorobám;
Pozměňovací návrhy 365 a 1122 cp6
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i h (nové)
ih)  snižování produkce odpadů a lepší nakládání s odpady.
Pozměňovací návrhy 366 a 1122 cp6
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Podpůrná patření uvedená v písmenu h) prvního odstavce se vztahují pouze na vína s chráněným označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením nebo na vína s označením moštové odrůdy.
Pozměňovací návrh 367
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2
2.  Členské státy odůvodní svou volbu cílů a typů intervencí v odvětví vína ve svém strategickém plánu SZP. V rámci zvolených typů intervencí vymezí jednotlivé intervence.
2.  Členské státy odůvodní svou volbu cílů a typů intervencí v odvětví vína ve svém strategickém plánu SZP. V rámci zvolených typů intervencí vymezí jednotlivé intervence. Členské státy mohou stanovit zvláštní ustanovení pro informační a propagační činnost řídících orgánů týkající se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení jménem všech dotčených podniků, a to zejména s ohledem na maximální délku akcí.
Pozměňovací návrh 368
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 1
Finanční podpora Unie na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle čl. 52 odst. 1 písm. a) nepřesáhne 50 % skutečných nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic nebo 75 % skutečných nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic v méně rozvinutých regionech.
Finanční podpora Unie na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle čl. 52 odst. 1 písm. a) nepřesáhne 50 % skutečných nákladů na dobrovolnou restrukturalizaci a přeměnu vinic nebo 75 % skutečných nákladů na povinnou restrukturalizaci a přeměnu vinic.
Pozměňovací návrh 369
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
a)  50 % způsobilých investičních nákladů v méně rozvinutých regionech;
a)  50 % způsobilých investičních nákladů v méně rozvinutých regionech, vinicích na prudkých svazích a v jiných ostrovních regionech, než které jsou uvedeny v písm. c) a d) tohoto pododstavce;
Pozměňovací návrh 370
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
c)  75 % způsobilých investičních nákladů v nejvzdálenějších regionech uvedených v článku 349 SFEU;
c)  85 % způsobilých investičních nákladů v nejvzdálenějších regionech uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování EU;
Pozměňovací návrh 371
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3 a (nový)
3a.  Finanční podpora poskytovaná Unií pro dosažení cílů uvedených v čl. 52 odst. 1 písm. aa), ab), ac), fa), ia), ib), ic), id), ie), if), ig) a ih) nepřesáhne 50 % přímých nebo způsobilých nákladů.
Pozměňovací návrh 372
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a
a)  50 % způsobilých investičních nákladů v méně rozvinutých regionech;
a)  50 % způsobilých investičních nákladů v méně rozvinutých regionech, vinicích na prudkých svazích a v jiných ostrovních regionech, než které jsou uvedeny v písm. c) a d) tohoto pododstavce;
Pozměňovací návrh 373
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c
c)  75 % způsobilých investičních nákladů v nejvzdálenějších regionech uvedených v článku 349 SFEU;
c)  85 % způsobilých investičních nákladů v nejvzdálenějších regionech uvedených v čl. 349 odst. 1 Smlouvy o fungování EU;
Pozměňovací návrh 374
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 5 – pododstavec 2
Finanční podpora Unie v maximální výši uvedené v prvním pododstavci se použije pouze na mikropodniky a malé a střední podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES; může se však použít na všechny podniky v nejvzdálenějších regionech uvedených v článku 349 SFEU a na menších ostrovech v Egejském moři vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013.
vypouští se
Pozměňovací návrh 375
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 5 – pododstavec 3
V případě podniků, na něž se nevztahuje čl. 2 odst. 1 hlavy I přílohy doporučení 2003/361/ES i které mají méně než 750 zaměstnanců nebo jejichž obrat je nižší než 200 milionů EUR, se maximální mezní hodnota podpory uvedená v prvním pododstavci sníží na polovinu.
Maximální mezní hodnoty uvedené v prvním pododstavci mohou být sníženy u investic jiných podniků než mikropodniků a malých a středních podniků. Mohou být však použity na všechny podniky v nejvzdálenějších regionech uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování EU a na menších ostrovech v Egejském moři vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013.
Pozměňovací návrh 376
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 6
6.  Finanční podpora Unie na informační opatření a propagaci podle čl. 52 odst. 1 písm. g) a h) nepřesáhne 50 % způsobilých výdajů.
6.  Finanční podpora Unie na informační opatření a propagaci podle čl. 52 odst. 1 písm. g) a h) nepřesáhne 50 % způsobilých výdajů. Členské státy mohou určit diferenciaci podle velikosti podniků s cílem maximalizovat podporu malých a středně velkých podniků.
Pozměňovací návrh 377
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4
4.  Dotčené členské státy ve svém strategickém plánu SZP stanoví minimální procentní podíl výdajů na opatření zaměřená na ochranu životního prostředí, přizpůsobování se změně klimatu, zlepšování udržitelnosti produkčních systémů a procesů, snižování environmentálního dopadu odvětví vína v Unii, úspory energie a zvyšování celkové energetické účinnosti v odvětví vína.
4.  Dotčené členské státy ve svém strategickém plánu SZP zajistí, aby bylo v souladu s cíli stanovenými v čl. 51 písm. aa), b) a f) vyčleněno ke splnění cíle na ochranu životního prostředí, přizpůsobování se změně klimatu, zlepšování udržitelnosti produkčních systémů a procesů, snižování environmentálního dopadu odvětví vína v Unii, úspory energie a zvyšování celkové energetické účinnosti v odvětví vína nejméně 5 % výdajů nebo přijato alespoň jedno opatření.
Pozměňovací návrh 378
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 a (nový)
4a.  Všechny programy schválené před … [vstupem tohoto nařízení v platnost] se budou až do data svého plánovaného ukončení řídit nařízením (EU) č. 1308/2013.
Pozměňovací návrh 379
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2
2.  Členské státy uvedené v čl. 82 odst. 3 vymezí ve svém strategickém plánu SZP jeden nebo více typů intervencí podle článku 60 za účelem sledování zvolených cílů stanovených v odstavci 1. V rámci zvolených typů intervencí vymezí jednotlivé intervence. Členské státy uvedené v čl. 82 odst. 3 odůvodní volbu cílů, typů intervencí a jednotlivých intervencí ke splnění těchto cílů ve svém strategickém plánu SZP.
2.  Členské státy uvedené v čl. 82 odst. 3 vymezí ve svém strategickém plánu SZP jeden nebo více typů intervencí podle článku 60 za účelem sledování zvolených cílů stanovených v odstavci 1. V rámci zvolených typů intervencí vymezí jednotlivé intervence. Členské státy uvedené v čl. 82 odst. 3 odůvodní ve svém strategickém plánu SZP zvolené typy intervencí, typy intervencí a intervence ke splnění stanovených cílů, nebudou však muset provádět předběžné hodnocení ani strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) uvedené v čl. 103 odst. 1 a ani analýzu SWOT uvedenou v čl. 103 odst. 2.
Pozměňovací návrh 380
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. c
c)  snižování dopadu pěstování oliv na životní prostředí přispívání k opatřením v oblasti klimatu prostřednictvím pěstování oliv; tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d) a e);
c)  snižování dopadu pěstování oliv na životní prostředí, přispívání k opatřením v oblasti klimatu, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně prostřednictvím pěstování oliv; tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d) a e);
Pozměňovací návrh 381
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. d
d)  zlepšování jakosti olivového oleje a stolních oliv; tento cíl se vztahuje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. f);
d)  zlepšování jakosti olivového oleje a stolních oliv; tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) a f);
Pozměňovací návrh 382
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. f
f)  prevence a řízení krizí se zaměřením na zlepšování odolnosti vůči škůdcům a na předcházení krizím a jejich řešení na trzích s olivovým olejem a stolními olivami; tento cíl se vztahuje ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. h).
f)  prevence a řízení krizí se zaměřením na zlepšování odolnosti vůči škůdcům a na předcházení krizím a jejich řešení na trzích s olivovým olejem a stolními olivami, včetně zlepšování prevence a odolnosti vůči škůdcům; tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c);
Pozměňovací návrh 1241
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa)  ochrana a posilování biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb včetně zadržování půdy.
Pozměňovací návrh 383
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1
1.  Ke sledování cílů podle článku 56 si členské státy uvedené v čl. 82 odst. 4 zvolí ve svém strategickém plánu SZP jeden nebo více typů intervencí uvedených v článku 60. V rámci zvolených typů intervencí vymezí jednotlivé intervence.
1.  Ke sledování cílů podle článku 56 si členské státy uvedené v čl. 82 odst. 4 zvolí ve svém strategickém plánu SZP jeden nebo více typů intervencí uvedených v článku 60, které budou vymezeny na úrovni členských států. V rámci zvolených typů intervencí vymezí jednotlivé intervence.
Pozměňovací návrh 384
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2
2.  Intervence vymezené členskými státy uvedenými v čl. 82 odst. 4 se provádějí prostřednictvím schválených operačních programů organizací producentů nebo sdružení organizací producentů uznaných podle nařízení (EU) č. 1308/2013. Za tímto účelem se použijí články 61 a 62 tohoto nařízení.
2.  Intervence vymezené členskými státy uvedenými v čl. 82 odst. 4 se provádějí prostřednictvím schválených operačních programů organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, nebo meziodvětvových organizací uznaných podle nařízení (EU) č. 1308/2013. Za tímto účelem se použijí články 61 a 62 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 385
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2 a (nový)
2a.   Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy uvedené v čl. 82 odst. 4 pověřit prováděním operačních programů meziodvětvové organizace uznané podle článku 157 nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud tyto organizace už podle nařízení (EU) č. 1308/2013 zavedly podobný program.
Pozměňovací návrh 386
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. d
d)  75 % skutečně vynaložených nákladů na typy intervencí uvedených v čl. 60 odst. 1 písm. f) a h), pokud je operační program prováděn nejméně ve třech třetích zemích nebo neproducentských členských státech organizacemi producentů nejméně ze dvou producentských členských států, a 50 % skutečných nákladů, není-li tato podmínka u tohoto typu intervence splněna.
d)  85 % skutečně vynaložených nákladů na typy intervencí uvedených v čl. 60 odst. 1 písm. f) a h), pokud je operační program prováděn nejméně ve třech třetích zemích nebo neproducentských členských státech organizacemi producentů nebo sdruženími organizací producentů nejméně ze dvou producentských členských států, a 50 % skutečných nákladů, není-li tato podmínka u tohoto typu intervence splněna.
Pozměňovací návrh 387
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)   V případě ostrovních regionů se procentní podíl uvedený v písm. a) až d) zvýší o 10 %.
Pozměňovací návrh 388
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3
3.   Členské státy zajistí doplňkové financování až do výše 50 % nákladů, které finanční podpora Unie nepokrývá.
vypouští se
Pozměňovací návrhy 824 a 1242
Návrh nařízení
Nadpis 3 – kapitola 3 – oddíl 6 a (nový)
ODDÍL 6a
ODVĚTVÍ LUŠTĚNIN
Článek 58a
Cíle odvětví luštěnin
Aniž jsou dotčeny obecné cíle uvedené v článcích 5 a 6, sledují členské státy v odvětví luštěnin tyto cíle:
a)   režim zvyšuje udržitelnou produkci luštěnin a jejich spotřebu v celé Unii s cílem zvýšit soběstačnost v oblasti potravin a krmiv v souladu s cíli uvedenými v příloze I;
b)   snížit závislost na koncentrované směsi krmiv obsahujících sóju, zejména pak dovezenou sóju vypěstovanou na půdě, která byla v nedávné minulosti odlesněna nebo prošla přeměnou, a to v souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 15, závazkem Unie v oblasti nulového odlesňování a stávajícími závazky soukromých podniků v oblasti nulového odlesňování;
c)   uzavřít koloběh živin a omezit jej na místní a regionální povodí v souladu se směrnicí 2000/60/ES;
d)   podpořit místní a regionální trhy s potravinami a krmivy a odrůdami osiva uzpůsobenými místním podmínkám a s nízkými vstupními prostředky.
Opatření financovaná v rámci tohoto odvětví jsou v souladu se závazky a právními předpisy Unie v oblasti klimatu a životního prostředí, nesmí vyvolávat přímou nebo nepřímou změnu ve využití půdy a mají skutečně pozitivní dopad na celosvětové emise skleníkových plynů podle GLOBIOM.
Článek 58b
Druhy rizika
Pokud jde o cíle podle článku 58a, členské státy si ve svém strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo více těchto typů intervencí:
a)   investice do hmotných a nehmotných aktiv; výzkum a experimentální výroba, jakož i jiná opatření včetně opatření týkajících se:
i)   ochrany půdy, včetně skutečného a prokázaného zvětšování zásoby uhlíku v půdě bez systémové závislosti na pesticidech;
ii)   zlepšení účinnosti využívání vody a hospodaření s vodou, včetně šetření vodou;
iii)   podpora využívání odrůd a postupů hospodaření přizpůsobených měnícím se klimatickým podmínkám;
iv)   zlepšení postupů hospodaření s cílem zvýšit odolnost plodin vůči škůdcům a snížit náchylnost k napadení škůdci;
v)   omezení používání pesticidů a závislosti na nich;
vi)   vytváření a zachovávání zemědělských stanovišť příznivých pro biologickou rozmanitost, a to bez využití pesticidů;
b)   poradenské služby a technická pomoc, zejména pokud jde o přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování, rovněž na základě výběru nejvhodnějšího střídání plodin ze strany zemědělce;
c)   odborná příprava včetně odborného vedení a výměny osvědčených postupů;
d)   ekologická produkce a techniky;
e)   opatření ke zlepšování udržitelnosti a účinnosti přepravy a skladování produktů.
Pozměňovací návrh 389
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – návětí
Členské státy sledují v ostatních odvětvích uvedených v čl. 39 písm. f) jeden nebo více těchto cílů:
V souladu s články 5 a 6 sledují členské státy v ostatních odvětvích uvedených v čl. 39 písm. f) jeden nebo více těchto cílů:
Pozměňovací návrh 390
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. a
a)  plánování produkce, přizpůsobování produkce poptávce, zejména pokud jde o jakost a množství, optimalizace produkčních nákladů a návratnosti investic a zajištění stálosti cen producentů; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a i);
a)  plánování produkce, přizpůsobování produkce poptávce, zejména pokud jde o jakost, množství a rozmanitost, optimalizace produkčních nákladů a návratnosti investic a zajištění stálosti cen producentů; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a i);
Pozměňovací návrh 391
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. b
b)  soustředění nabídky a uvádění dotčených produktů na trh; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a) a c);
b)  soustředění nabídky a uvádění dotčených produktů na trh a prosazování kolektivního vyjednávání smluv; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a) a c);
Pozměňovací návrh 392
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. c
c)  výzkum a vývoj udržitelných metod produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, inovativních postupů a technologií produkce posilujících hospodářskou konkurenceschopnost a podporujících rozvoj trhu; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a i);
c)  uplatňování, výzkum a vývoj udržitelných metod produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům a nákazám zvířat a odolnosti vůči klimatu, včetně genetické rozmanitosti, ochrany půdy, zlepšení biologické bezpečnosti a omezení antimikrobiálních látek a také inovativních postupů a technologií produkce posilujících dlouhodobou hospodářskou konkurenceschopnost a podporujících rozvoj trhu; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), c), d), e), f) a i);
Pozměňovací návrh 393
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. d
d)  propagace, vývoj a zavádění metod produkce respektujících životní prostředí a normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, pěstitelských postupů a technologií a metod produkce odolných vůči škůdcům a šetrných k životnímu prostředí, využívání vedlejších produktů a odpadů a nakládání s nimi způsobem šetrným k životnímu prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů, zejména s ohledem na ochranu vodních, půdních a dalších přírodních zdrojů; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. e) a f);
d)  propagace, vývoj a zavádění metod produkce respektujících životní prostředí a normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, pěstitelských postupů a technologií a metod produkce odolných vůči škůdcům a šetrných k životnímu prostředí, odolnost zvířat vůči nákazám využívání vedlejších produktů a odpadů a nakládání s nimi způsobem šetrným k životnímu prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů, zejména s ohledem na ochranu vodních, půdních a dalších přírodních zdrojů; snižování emisí a zvýšení energetické účinnosti; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. e) a f);
Pozměňovací návrh 394
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. e
e)  přispívání ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně podle čl. 6 odst. 1 písm. d);
e)  přispívání ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, včetně předcházení tropickým a zoonotickým onemocněním a jejich léčby, podle čl. 6 odst. 1 písm. d);
Pozměňovací návrh 395
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. f
f)  zvyšování obchodní hodnoty a jakosti produktů, včetně zlepšování jakosti produktů a vývoje produktů s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením nebo produktů, na něž se vztahují vnitrostátní režimy jakosti; tyto cíle se vztahují ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. b);
f)  zvyšování obchodní hodnoty a jakosti produktů, včetně zlepšování jakosti produktů a segmentace trhu, a vývoje produktů s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením nebo produktů, na něž se vztahují vnitrostátní režimy jakosti; tyto cíle se vztahují ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. b);
Pozměňovací návrh 396
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. g
g)  propagace produktů jednoho nebo více odvětví uvedených v čl. 40 písm. f) a jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) a c);
g)  propagace produktů jednoho nebo více odvětví uvedených v čl. 39 písm. f) a jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) a c);
Pozměňovací návrh 397
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. h
h)  prevence krizí a řízení rizik se zaměřením na předcházení krizím a jejich řešení na trzích v jednom nebo více odvětvích uvedených v čl. 39 písm. f); tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c).
h)  prevence krizí a zmírňování a řízení rizik se zaměřením na předcházení krizím a jejich řešení na trzích v jednom nebo více odvětvích uvedených v čl. 39 písm. f); tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c);
Pozměňovací návrh 398
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. h a (nové)
ha)  prevence útoků predátorských druhů na dobytek;
Pozměňovací návrh 399
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. h b (nové)
hb)  přispění ke strategii Unie k prosazování bílkovinných plodin, zejména pícnin a luskovin.
Pozměňovací návrh 400 a 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – návětí
1.  Pokud jde o cíle podle čl. 59 písm. a) až g), členské státy si ve svém strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo více těchto typů intervencí:
1.  Pokud jde o cíle podle čl. 56 písm. a) až fa) a čl. 59 písm. a) až g), členské státy si ve svém strategickém plánu SZP zvolí dva nebo více těchto typů intervencí:
Pozměňovací návrh 401 a 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod i
i)  ochrany půdy, včetně zvětšování zásoby uhlíku v půdě;
i)  ochrany půdy a obnovy úrodnosti a složení půdy, včetně předcházení degradaci půdy a posilování většího ukládání uhlíku do půdy a snižování znečišťujících látek v hnojivech;
Pozměňovací návrh 402
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod ii
ii)  lepšího využívání vody a hospodaření s vodou, včetně šetření vodou a odvodňování;
ii)  lepšího využívání vody a řádného hospodaření s vodou, včetně šetření vodou a odvodňování, čímž se přispěje k dobrému stavu vodních nádrží;
Pozměňovací návrh 403
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod iv
iv)  zvyšování úspory energie a energetické účinnosti;
iv)  zvyšování úspory energie a energetické účinnosti, včetně používání obnovitelných zdrojů energie, například udržitelné používání zbytků ze zemědělství;
Pozměňovací návrh 404
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod iv a (nový)
iva)  omezení plynných znečišťujících látek a skleníkových plynů;
Pozměňovací návrhy 405 a 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod v
v)  ekologických obalů;
v)  ekologických obalů a snižování objemu obalových odpadů;
Pozměňovací návrhy 406 a 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod vi
vi)  zdraví a dobrých životních podmínek zvířat;
vi)  zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, včetně udržitelného řízení a prevence tropických chorob a zoonóz;
Pozměňovací návrh 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod vii
vii)  snižování produkce odpadů a lepšího využívání vedlejších produktů a odpadů a nakládání s nimi;
vii)  snižování produkce emisí a odpadů a lepšího využívání vedlejších produktů a odpadů a nakládání s nimi;
Pozměňovací návrh 407
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod vii a (nový)
viia)  předcházení tropickým a zoonotickým onemocněním a jejich léčby;
Pozměňovací návrhy 408 a 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod viii
viii)  zlepšování odolnosti vůči škůdcům;
viii)  zlepšování odolnosti plodin vůči škůdcům podporou integrované ochrany rostlin proti škůdcům, včetně vhodných postupů hospodaření a pěstitelství, a potíráním nemocí zvířat;
Pozměňovací návrhy 409 a 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod ix
ix)  snižování rizik a dopadů používání pesticidů;
ix)  významné snížení používání pesticidů a závislosti na jejich používání;
Pozměňovací návrh 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod ix a (nový)
ixa)   zlepšení odolnosti zvířat vůči nákazám a omezení používání antibiotik;
Pozměňovací návrh 410
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod x
x)  vytváření a zachovávání stanovišť příznivých pro biologickou rozmanitost;
x)  vytváření a zachovávání stanovišť příznivých pro biologickou rozmanitost a podpory místních odrůd;
Pozměňovací návrh 411
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod x a (nový)
xa)  omezeného používání antimikrobiálních látek;
Pozměňovací návrh 412
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod x b (nový)
xb)  zlepšování podmínek pro růst a sklizeň produkce a její dodávky;
Pozměňovací návrh 413
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod x c (nový)
xc)  monitorování trhu, znalostí a opatření v oblasti dozoru;
Pozměňovací návrh 414
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a – bod x d (nový)
xd)  prevence útoků predátorských druhů na dobytek;
Pozměňovací návrh 415 a 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. b
b)  poradenské služby a technická pomoc, zejména pokud jde o přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování;
b)  poradenské služby a technická pomoc, zejména pokud jde o kvalitu produkce, biologickou rozmanitost a životní prostředí, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, boj proti škůdcům a nákazám zvířat a zlepšování odolnosti vůči nim, jakož i zlepšování kvality výrobků;
Pozměňovací návrh 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. c
c)  odborná příprava včetně odborného vedení a výměny osvědčených postupů;
c)  odborná příprava včetně odborného vedení a výměny osvědčených postupů, zejména v oblasti ekologického zemědělství, kurzy permakulturního designu a postupy zvyšování uhlíku;
Pozměňovací návrh 416
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  integrovaná produkce;
Pozměňovací návrh 417
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. e
e)  opatření ke zvýšení udržitelnosti a účinnosti přepravy a skladování produktů jednoho nebo více odvětví uvedených v čl. 40 písm. f);
e)  opatření ke zvýšení udržitelnosti a účinnosti přepravy a skladování produktů jednoho nebo více odvětví uvedených v čl. 39 písm. f);
Pozměňovací návrh 418
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. h
h)  zavádění systémů sledování a certifikace, zejména sledování jakosti produktů prodávaných koncovým spotřebitelům.
h)  zavádění systémů sledování v celé délce výrobního řetězce a certifikace, zejména sledování jakosti produktů prodávaných koncovým spotřebitelům, včetně možnosti sledování původu oliv a oleje v různých fázích výrobního řetězce a také informace o metodách jejich výroby;
Pozměňovací návrh 419
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. h a (nové)
ha)  zavádění fytosanitárních a veterinárních protokolů třetích zemí.
Pozměňovací návrh 420
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – návětí
2.  Pokud jde o cíl podle čl. 59 písm. h), členské státy se ve svém strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo více těchto typů intervencí:
2.  Pokud jde o cíl podle čl. 56 písm. f) a čl. 59 písm. h), členské státy se ve svém strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo více těchto typů intervencí:
Pozměňovací návrh 421
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. b
b)  investice do hmotných a nehmotných aktiv zajišťující účinnější řízení objemů uváděných na trh;
b)  investice do hmotných a nehmotných aktiv zajišťující účinnější řízení objemů uváděných na trh a lepší přizpůsobení se nabídce a poptávce;
Pozměňovací návrh 422
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. c
c)  společné skladování produktů vyrobených organizací producentů nebo členy organizace producentů;
c)  společné skladování produktů vyrobených organizací producentů nebo členy organizace producentů a také zpracování produktů pro jejich snadnější skladování;
Pozměňovací návrhy 423 a 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. d
d)  opětovná výsadba sadů, je-li nezbytná s ohledem na povinné vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů na pokyn příslušného orgánu členského státu nebo za účelem přizpůsobování se změně klimatu;
d)  opětovná výsadba sadů nebo olivových hájů, je-li nezbytná s ohledem na povinné vyklučení ze zdravotních nebo fytosanitárních důvodů na pokyn příslušného orgánu členského státu nebo za účelem přizpůsobování se změně klimatu;
Pozměňovací návrh 424
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da)  podpůrná opatření zajišťující zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
Pozměňovací návrh 425
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. d b (nové)
db)  obnova stáda skotu po povinné porážce ze zdravotních důvodů nebo po ztrátách v důsledku přírodních pohrom;
Pozměňovací návrh 426
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. d c (nové)
dc)  zlepšování genetických zdrojů;
Pozměňovací návrh 427
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. d d (nové)
dd)  prodloužení povinného ponechání bez obsádky v zemědělských podnicích po krizích způsobených nákazou zvířat;
Pozměňovací návrh 826 cp
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. h
h)  pojištění sklizně a produkce, které přispívá k zabezpečení příjmů producentů v případě ztrát v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů a napadení chorobami nebo škůdci a současně zajišťuje, že příjemci přijmou nezbytná opatření k předcházení rizikům.
h)  pojištění sklizně a produkce, které přispívá k zabezpečení příjmů producentů v případě ztrát v důsledku přírodních katastrof, nepříznivých klimatických jevů a napadení chorobami nebo škůdci a současně zajišťuje, že všichni příjemci přijmou nezbytná opatření k předcházení rizikům. Žádné pojištění nebude poskytnuto, pokud výrobci aktivně nepodniknou opatření k minimalizaci svých rizik.
Pozměňovací návrh 428
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 7
7.  Členské státy zajistí, aby intervence spojené s cílem uvedeným v čl. 59 písm. h) nepřekročily jednu třetinu celkových výdajů v rámci operačních programů organizací producentů nebo sdružení organizací producentů.
7.  Členské státy zajistí, aby intervence spojené s cílem uvedeným v čl. 59 písm. h) nepřekročily 50 % celkových výdajů v rámci operačních programů organizací producentů nebo sdružení organizací producentů.
Pozměňovací návrh 429
Návrh nařízení
Čl. 62 – název
Provozní fondy
Provozní fondy organizací producentů
Pozměňovací návrh 430
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1 a (nový)
1a.  50% omezení stanovené v odstavci 1 se zvyšuje v případě organizací producentů nebo sdružení organizací producentů uznaných v souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013 po dobu prvních pěti let po roku uznání a v případě organizací producentů operující výlučně v oblastech s přírodními omezeními na 60 %.
Pozměňovací návrh 431
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. a
a)  závazky v oblasti životního prostředí a klimatu a další závazky hospodaření;
a)  agroenvironmentální udržitelnost, opatření ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně a další závazky hospodaření;
Pozměňovací návrh 432
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. e
e)  založení činnosti mladého zemědělce a venkovských podnikatelských startupů;
e)  zahájení činnosti mladého zemědělce, nového zemědělceudržitelných venkovských podnikatelských startupů a rozvoj;
Pozměňovací návrh 433
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. e a (nové)
ea)  ženy ve venkovských oblastech;
Pozměňovací návrh 434
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. h
h)   výměna znalostí a informaci.
h)   výměna znalostí a informace a
Pozměňovací návrhy 435, 1123 cp2 a 1165 cp2
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. h a (nové)
ha)  zavádění digitálních technologií;
Pozměňovací návrh 1133
Návrh nařízení
Článek 65
Článek 65
Článek 65
Závazky v oblasti životního prostředí a klimatu a další závazky hospodaření
Agroenvironmentální udržitelnost, opatření v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a další závazky k hospodaření, které jsou prospěšné životnímu prostředí
1.  Členské státy mohou přidělit platby za závazky v oblasti životního prostředí a klimatu a další závazky hospodaření za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
1.  Členské státy mohou přidělit platby na agroenvironmentální udržitelné postupy, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, včetně řízení přírodních rizik, a další závazky hospodaření, jako je lesnictví, ochrana a zlepšení genetických zdrojů a zdraví a dobré životní podmínky zvířat, za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
2.  Členské státy do svých strategických plánů SZP zahrnou agroenvironmentálně-klimatické závazky.
2.  Členské státy do svých strategických plánů SZP zahrnou agroenvironmentálně-klimatické závazky.
3.  Členské státy mohou v rámci tohoto typu intervence poskytovat podporu na celém svém území podle svých zvláštních potřeb určených na celostátní, regionální nebo místní úrovni.
3.  Členské státy poskytují v rámci tohoto typu intervence podporu na celém svém území podle svých zvláštních potřeb určených na celostátní, regionální nebo místní úrovni. Podpora je omezena maximálními částkami stanovenými v příloze IXaa.
4.  Členské státy budou přidělovat platby pouze zemědělcům a dalším příjemcům, kteří dobrovolně převezmou závazky hospodaření považované za přínos k dosažení specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.
4.  Členské státy přidělí platby pouze těm zemědělcům, skupinám zemědělců a dalším uživatelům půdy, kteří dobrovolně převezmou závazky hospodaření, jako je například vhodná ochrana mokřadů a organických půd, považované za přínos k dosažení příslušných specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1. Prioritou mohou být systémy, které jsou specificky zaměřeny na řešení místních environmentálních podmínek a potřeb a případně rovněž přispívají k dosažení cílů stanovených v právních předpisech uvedených v příloze XI.
5.  V rámci tohoto typu intervencí členské státy poskytují platby kryjící pouze závazky, které:
5.  V rámci tohoto typu intervencí členské státy poskytují platby kryjící pouze závazky, které:
a)  jdou nad rámec povinných požadavků na hospodaření a norem pro dobrý zemědělský a environmentální stav stanovených v oddílu 2 kapitoly I této hlavy;
a)  jdou nad rámec povinných požadavků na hospodaření a norem pro dobrý zemědělský a environmentální stav stanovených v oddílu 2 kapitoly I této hlavy;
b)  jdou nad rámec minimálních požadavků na používání hnojiv a produktů na ochranu rostlin, dobré životní podmínky zvířat, jakož i dalších povinných požadavků stanovených vnitrostátními a unijními právními předpisy;
b)  jdou nad rámec odpovídajících minimálních požadavků na používání hnojiv a produktů na ochranu rostlin, dobré životní podmínky zvířat, prevenci antimikrobiální rezistence, jakož i dalších relevantních povinných požadavků stanovených unijními právními předpisy;
c)  jdou nad rámec podmínek stanovených pro údržbu zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a);
c)  jdou nad rámec podmínek stanovených pro údržbu zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a);
d)  se liší od závazků, na které jsou poskytovány platby podle článku 28.
d)  se liší od závazků, na které jsou poskytovány platby podle článku 28, nebo je doplňují, přičemž je nutné se vyhnout dvojímu financování.
6.  Členské státy nahradí příjemcům náklady vzniklé a příjmy ušlé v důsledku plnění závazků. V případě potřeby mohou krýt také transakční náklady. V řádně odůvodněných případech mohou členské státy přidělit paušální nebo jednorázovou platbu za jednotku. Platby budou přidělovány jednou ročně.
6.  Členské státy nahradí příjemcům náklady vzniklé a příjmy ušlé v důsledku plnění závazků. Poskytují také finanční pobídku příjemcům a v případě potřeby mohou krýt také transakční náklady. V řádně odůvodněných případech mohou členské státy přidělit paušální nebo jednorázovou platbu za jednotku, a to buď na hektar plochy, nebo jiné určené jednotky v závislosti na povaze závazku. Členské státy mohou poskytnout roční podporu programům pro celé hospodářství zaměřeným na holistickou transformaci systémů zemědělství směrem k cílům tohoto odstavce. Platby budou přidělovány jednou ročně.
6a.   Úroveň plateb se mění v závislosti na výši ambice udržitelnosti každého postupu nebo souboru postupů na základě nediskriminačních kritérií s cílem poskytnout účinnou pobídku k účasti. Členské státy mohou rovněž odlišit platby s ohledem na povahu omezení, která ovlivňují zemědělské činnosti v důsledku přijatých závazků a v závislosti na různých systémech hospodaření.
7.  Členské státy mohou propagovat a podporovat kolektivní systémy a systémy plateb podle dosažených výsledků, aby zemědělce motivovaly k výraznému zlepšování kvality životního prostředí, a to ve větší míře a měřitelným způsobem.
7.  Členské státy mohou propagovat a podporovat dobrovolné kolektivní systémy a kombinaci závazků hospodaření ve formě místně vedených systémů a systémy plateb podle dosažených výsledků, včetně toho, že použijí územní přístup, aby zemědělce a skupiny zemědělců motivovaly k výraznému zlepšování kvality životního prostředí, a to ve větší míře a měřitelným způsobem. Zavádějí veškeré nezbytné nástroje ve smyslu poradenství, školení a přenosu znalostí, které zemědělcům pomohou, pokud chtějí změnit své systémy výroby.
8.  Závazky se přijímají na období pěti až sedmi let. Je-li to však nezbytné k dosažení či zachování určitých požadovaných přínosů pro životní prostředí, mohou členské státy ve svých strategických plánech SZP u určitých druhů závazků stanovit období delší, včetně toho, že povolí, aby byly po uplynutí počátečního období o jeden rok prodlouženy. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, a u nových závazků bezprostředně následujících po závazcích splněných během počátečního období, mohou členské státy ve svých strategických plánech SZP stanovit období kratší.
8.  Závazky se obvykle přijímají na období pěti až sedmi let. Je-li to však nezbytné k dosažení či zachování určitých požadovaných přínosů pro životní prostředí, mimo jiné s ohledem na dlouhodobou povahu lesnictví, mohou členské státy ve svých strategických plánech SZP u určitých druhů závazků stanovit období delší, včetně toho, že povolí, aby byly po uplynutí počátečního období o jeden rok prodlouženy. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, a u nových závazků bezprostředně následujících po závazcích splněných během počátečního období, mohou členské státy ve svých strategických plánech SZP stanovit období kratší.
9.  V případech, kdy je v rámci tohoto typu intervence přidělována podpora na agroenvironmentálně-klimatické závazky, závazky přechodu na ekologické hospodaření a metody nebo na jejich udržování dle nařízení (ES) č. 834/2007 a na služby v oblasti lesního životního prostředí a klimatu, stanoví členské státy platby na hektar.
9.  V případech, kdy je v rámci tohoto typu intervence přidělována podpora na agroenvironmentálně-klimatické závazky, včetně závazků přechodu na ekologické hospodaření a metody nebo na jejich udržování dle nařízení (ES) č. 834/2007, integrované ochrany rostlin a ochrany agrolesnických systémů, a na služby v oblasti lesního životního prostředí a klimatu, stanoví členské státy platby na hektar, a to buď na hektar plochy, nebo jiné určené jednotky v závislosti na povaze závazku.
10.  Členské státy zajistí, aby osoby provádějící operace v rámci tohoto typu intervence měly přístup ke znalostem a informacím požadovaným k realizaci takových operací.
10.  Členské státy zajistí, aby osoby provádějící operace v rámci tohoto typu intervence měly přístup k příslušným znalostem a informacím požadovaným k realizaci takových operací a aby byla pro ty, kdo o to požádají, k dispozici vhodná odborná příprava, jakož i přístup k odborným znalostem, s cílem poskytovat zemědělcům, kteří se zavazují změnit své systémy výroby, pomoc.
11.  Členské státy zajistí, aby intervence v rámci tohoto článku byly v souladu s intervencemi poskytovanými podle článku 28.
11.  Členské státy zajistí, aby intervence v rámci tohoto článku byly v souladu s intervencemi poskytovanými podle článku 28.
Pozměňovací návrhy 448 a 1166 cp1
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1
1.  Členské státy mohou přidělit platby na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP, aby přispěly k dosažení specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.
1.  Členské státy mohou přidělit platby na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti, včetně horských oblastí a ostrovních oblastí, za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP, aby přispěly k dosažení příslušných specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrhy 449 a 1166 cp2
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2
2.  Tyto platby budou přiděleny skutečným zemědělcům na plochy vymezené podle článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013.
2.  Tyto platby budou přiděleny aktivním zemědělcům na plochy vymezené podle článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013, jakož i oblastem, které byly postiženy válkou v Chorvatské republice.
Pozměňovací návrhy 450 a 1166 cp2
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2 a (nový)
2a.  V případě právnické osoby či skupiny fyzických nebo právnických osob mohou členské státy uplatnit podporu na úrovni členů těchto právnických osob nebo skupin, pokud vnitrostátní právní předpisy stanovují pro jednotlivé členy práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jednotlivých zemědělců, kteří mají postavení vedoucího podniku, zejména pokud jde o jejich hospodářský, sociální a daňový status, a to za předpokladu, že se podílejí na posílení zemědělských struktur dotčených právnických osob nebo skupin.
Pozměňovací návrh 451
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 3
3.  Členské státy mohou v rámci tohoto typu intervence přidělit platby pouze za účelem kompenzace příjemců za zcela či částečně dodatečně vzniklé náklady a příjmy ušlé v důsledku přírodních omezení nebo jiných omezení specifických pro danou oblast.
3.  Členské státy mohou v rámci tohoto typu intervence přidělit platby pouze za účelem kompenzace příjemců za zcela či částečně dodatečně vzniklé náklady a příjmy ušlé v důsledku přírodních omezení nebo jiných omezení specifických pro danou oblast. Mohou poskytovat také finanční pobídku příjemcům, aby pokračovali v zemědělské činnosti v těchto oblastech. Výše podpory může být upravena, aby byla zohledněna závažnost přírodních omezení, která ovlivňují zemědělskou činnost a zemědělský systém. V platbách mohou být v příslušných případech rovněž zohledněny sociálně-ekonomické a environmentální faktory. Členské státy zajistí, aby byly výpočty přiměřené a přesné a byly stanoveny předem na základě spravedlivé výpočetní metody.
Pozměňovací návrh 1166 cp3
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4
4.  Dodatečně vzniklé náklady a ušlé příjmy uvedené v odstavci 3 se vypočítají jako důsledek přírodních omezení nebo jiných omezení specifických pro danou oblast na základě srovnání s oblastmi, jichž se přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti netýkají.
4.  Dodatečně vzniklé náklady a ušlé příjmy uvedené v odstavci 3 se vypočítají jako důsledek přírodních omezení nebo jiných omezení specifických pro danou oblast na základě srovnání s oblastmi, jichž se přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti netýkají.
Výše plateb může být upravena tak, aby zohledňovala závažnost omezení, která ovlivňují zemědělskou činnost různých systémů produkce.
Členské státy mohou stanovit minimální prahovou hodnotu platby, pod níž se platby nepřidělují.
Přidělené platby mohou ve vhodných případech rovněž zohledňovat socioekonomická a environmentální kritéria.
Pozměňovací návrh 452
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 5
5.  Platby se přidělují jednou ročně na hektar plochy.
5.  Platby se přidělují jednou ročně na hektar plochy a jsou omezeny minimálními a maximálními částkami stanovenými v příloze IXaa.
Pozměňovací návrh 1124
Návrh nařízení
Článek 67
Článek 67
Článek 67
Znevýhodnění specifická pro určité oblasti vyplývající z určitých závazných požadavků
Znevýhodnění specifická pro určité oblasti vyplývající z určitých závazných požadavků
1.  Členské státy mohou přidělit platby na znevýhodnění specifická pro určité oblasti vyplývající z provádění směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES nebo směrnice 2000/60/ES za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP, aby přispěly k dosažení specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.
1.  Členské státy mohou přidělit platby na znevýhodnění specifická pro určité oblasti vyplývající z provádění směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES nebo směrnice 2000/60/ES za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP, aby přispěly k dosažení příslušných specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.
2.  Tyto platby lze přidělit zemědělcům, držitelům lesů a jiným správcům půdy na plochy, jichž se týkají znevýhodnění uvedená v odstavci 1.
2.  Tyto platby lze přidělit zemědělcům, skupinám zemědělců, držitelům lesů a skupinám držitelů lesů, vlastníkům lesů a skupinám vlastníků lesů. V řádně odůvodněných případech mohou být poskytnuty rovněž jiným správcům půdy.
2a.  V případě právnické osoby či skupiny fyzických nebo právnických osob mohou členské státy uplatnit podporu na úrovni členů těchto právnických osob nebo skupin, pokud vnitrostátní právní předpisy stanoví pro jednotlivé členy práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi jednotlivých zemědělců, kteří mají postavení vedoucího podniku, zejména pokud jde o jejich hospodářský, sociální a daňový status, za předpokladu, že se podíleli na posilování zemědělských struktur dotčených právnických osob nebo skupin.
3.  Mezi znevýhodněné oblasti mohou členské státy při jejich definování zahrnout následující oblasti:
3.  Mezi znevýhodněné oblasti mohou členské státy při jejich definování zahrnout následující oblasti:
a)  zemědělské a lesní oblasti v rámci sítě Natura 2000 vymezené podle směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES;
a)  zemědělské a lesní oblasti v rámci sítě Natura 2000 vymezené podle směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES;
b)  jiné vymezené chráněné přírodní oblasti s environmentálními omezeními platnými pro zemědělské činnosti nebo lesy, která přispívají k provádění článku 10 směrnice 92/43/EHS, pokud tyto oblasti v rámci jednoho strategického plánu SZP nepřekročí 5 % oblastí sítě Natura 2000, na které se vztahuje jeho územní působnost;
b)  jiné vymezené chráněné přírodní oblasti s environmentálními omezeními platnými pro zemědělské činnosti nebo lesy, která přispívají k provádění článku 10 směrnice 92/43/EHS, pokud tyto oblasti v rámci jednoho strategického plánu SZP nepřekročí 5 % oblastí sítě Natura 2000, na které se vztahuje jeho územní působnost;
c)  zemědělské plochy zahrnuté v plánech povodí podle směrnice 2000/60/ES.
c)  zemědělské plochy zahrnuté v plánech povodí podle směrnice 2000/60/ES.
4.  Členské státy mohou v rámci tohoto typu intervence přidělit platby pouze za účelem kompenzace příjemců za zcela či částečně dodatečně vzniklé náklady a příjmy ušlé v důsledku znevýhodnění specifických pro danou oblast.
4.  Členské státy mohou v rámci tohoto typu intervence přidělit platby pouze za účelem kompenzace příjemců za zcela či částečně dodatečně vzniklé náklady a příjmy ušlé v důsledku znevýhodnění specifických pro danou oblast.
5.  Dodatečné náklady a ušlé příjmy uvedené v odstavci 4 se vypočtou:
5.  Dodatečné náklady a ušlé příjmy uvedené v odstavci 4 se vypočtou:
a)  ve vztahu k omezením vyplývajícím ze směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES v souvislosti s nevýhodami vyplývajícími z požadavků, které překračují normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené dle oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto nařízení, jakož i podmínky údržby zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení;
a)  ve vztahu k omezením vyplývajícím ze směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES v souvislosti s nevýhodami vyplývajícími z požadavků, které překračují normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené dle oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto nařízení, jakož i podmínky údržby zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení;
b)  ve vztahu k omezením vyplývajícím ze směrnice 2000/60/ES v souvislosti s nevýhodami vyplývajícími z požadavků, které překračují příslušné povinné požadavky na hospodaření, kromě PPH 2 uvedených v příloze III, a normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené dle oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto nařízení, jakož i podmínky údržby zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.
b)  ve vztahu k omezením vyplývajícím ze směrnice 2000/60/ES v souvislosti s nevýhodami vyplývajícími z požadavků, které překračují příslušné povinné požadavky na hospodaření, kromě PPH 1 uvedených v příloze III, a normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu stanovené dle oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto nařízení, jakož i podmínky údržby zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.
6.  Platby se přidělují jednou ročně na hektar plochy.
6.  Platby se přidělují jednou ročně na hektar plochy a jsou omezeny maximálními částkami stanovenými v příloze IXaa.
Pozměňovací návrh 1139
Návrh nařízení
Článek 68
Článek 68
Článek 68
Investice
Investice
1.  Členské státy mohou poskytnout podporu nástrojů na investice za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
1.  Členské státy mohou poskytnout podporu nástrojů na investice za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
1a.   Aby byly investiční operace způsobilé pro podporu z EZFRV, musí jim předcházet posouzení očekávaného vlivu na životní prostředí v souladu s právem vztahujícím se na tento druh investic, budou-li mít investice pravděpodobně negativní dopady na životní prostředí.
2.  Členské státy mohou poskytnout podporu v rámci tohoto typu intervence pouze na hmotné nebo nehmotné investice, které přispívají k plnění specifických cílů uvedených v článku 6. Podpora lesnictví se odvíjí od lesního hospodářského plánu nebo rovnocenného nástroje.
2.  Členské státy mohou poskytnout podporu v rámci tohoto typu intervence pouze na hmotné nebo nehmotné investice, a to i v kolektivní formě, které přispívají k plnění příslušných specifických cílů uvedených v článku 6. Podpora lesnictví se odvíjí od lesního hospodářského plánu, který zahrnuje požadavek na pěstování druhů přizpůsobených místním ekosystémům, nebo rovnocenného nástroje v případě podniků přesahujících určitou velikost, kterou stanoví členské státy.
2a.   Členské státy přidělí nejméně 30 % podpory uvedené v tomto článku na investice pro účely související se životním prostředím a klimatem, které přispívají k plnění cílů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f). Členské státy stanoví priority pro tyto investice prostřednictvím vyšší podpory, vyššího bodového hodnocení a dalších objektivních kritérií s podobným účinkem.
Členské státy mohou rovněž udělit prioritu investicím prováděným mladými zemědělci podle tohoto článku.
3.  Členské státy stanoví seznam nezpůsobilých investic a kategorií nákladů zahrnující přinejmenším:
3.  Členské státy stanoví seznam nezpůsobilých investic a kategorií nákladů zahrnující přinejmenším:
a)  nákup zemědělských produkčních práv;
a)  nákup zemědělských produkčních práv;
b)  nákup platebních nároků;
b)  nákup platebních nároků;
c)  nákup pozemků s výjimkou nákupu pozemků za účelem zachování životního prostředí nebo nákupu pozemků mladými zemědělci za využití finančních nástrojů;
c)  nákup pozemků s výjimkou nákupu pozemků za účelem zachování životního prostředí nebo nákupu pozemků mladými zemědělci za využití finančních nástrojů;
d)  nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich výsadba za jiným účelem, než je obnovení zemědělského nebo lesnického potenciálu po přírodní katastrofě a katastrofické události;
d)  nákup zvířat, s výjimkou zvířat využívaných namísto strojů s cílem chránit krajinu nebo za účelem ochrany stád před predátory;
da)   nákup jednoletých rostlin a jejich výsadba za jiným účelem, než je obnovení zemědělského nebo lesnického potenciálu po přírodní katastrofě a katastrofické události;
e)  úrokové sazby z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky;
e)  úrokové sazby z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky;
f)   investice do zavlažování, které nejsou v souladu s dosažením dobrého stavu vodních útvarů podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/60/ES, včetně rozšíření zavlažování, které má vliv na vodní útvary, jejichž stav byl v relevantním plánu povodí definován jako méně než dobrý;
g)  investice do rozsáhlé infrastruktury, která není součástí strategie místního rozvoje;
g)  investice do rozsáhlé infrastruktury, která není součástí strategie místního rozvoje; členské státy mohou rovněž stanovit zvláštní odchylky pro investice do širokopásmového připojení, až budou stanovena jasná kritéria zajišťující doplňkovost s podporou v rámci jiných nástrojů Unie;
h)  investice do zalesňování, které nejsou v souladu s cíli v oblasti životního prostředí a klimatu v rámci principů udržitelného obhospodařování lesů stanovených v celoevropských pokynech pro zalesňování a obnovu lesů.
h)  investice do zalesňování, které nejsou v souladu s cíli v oblasti životního prostředí a klimatu v rámci principů udržitelného obhospodařování lesů stanovených v celoevropských pokynech pro zalesňování a obnovu lesů.
ha)   investice, které nejsou v souladu s právními předpisy týkajícími se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat nebo se směrnicí 91/676/EHS;
hb)   investice do výroby bioenergie, které nejsou v souladu s kritérii udržitelnosti stanovenými ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie.
Písmena a), b), d) a g) prvního pododstavce neplatí, pokud je podpora poskytována prostřednictvím finančních nástrojů.
Písmena a), b), d) a g) prvního pododstavce neplatí, pokud je podpora poskytována prostřednictvím finančních nástrojů.
Odchylně od písmen a) až h) prvního pododstavce mohou členské státy stanovit k řešení znevýhodnění spojených s izolovaností a odlehlostí ostrovních oblastí, včetně nejvzdálenějších regionů, určité odchylky.
4.  Členské státy omezí podporu na maximální sazbu 75 % způsobilých nákladů.
4.  Členské státy omezí podporu na maximální sazbu způsobilých nákladů stanovenou v příloze IXaa.
Maximální míru podpory je možné zvýšit u následujících investic:
Maximální míru podpory je možné zvýšit u následujících investic:
a)  zalesňování a neproduktivní investice spojené se specifickými cíli v oblasti životního prostředí a klimatu dle čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f);
a)  zalesňování, zavádění agrolesnických systémů a neproduktivní investice, včetně konsolidace půdy, spojené se specifickými cíli v oblasti životního prostředí a klimatu dle čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f);
b)  investice do základních služeb ve venkovských oblastech;
b)  investice do základních služeb ve venkovských oblastech;
c)  investice do obnovy zemědělského nebo lesního potenciálu po přírodní katastrofě nebo katastrofické události a investice do vhodných preventivních opatření v lesích a venkovském prostředí.
c)  investice do obnovy zemědělského nebo lesního potenciálu poškozeného po požáru a jiné přírodní katastrofě nebo katastrofické události, včetně bouří, záplav, škůdců a chorob, jakož i obnovení lesů prostřednictvím odminování, a investice do vhodných preventivních opatření v lesích a venkovském prostředí, jakož i investice do zachování zdraví lesů;
ca)   investice do inovativních technologií produkce a systémů přispívajících současně k cílům uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), d), e) a f);
cb)   investice na ochranu stád před útoky predátorů;
cc)   investice v nejvzdálenějších regionech a oblastech s přírodními omezeními, včetně horských a ostrovních oblastí;
cd)   investice spojené s dobrými životními podmínkami zvířat.
Pozměňovací návrh 475
Návrh nařízení
Článek 68 a (nový)
Článek 68a
Investice do zavlažování
1.  Aniž by byl dotčen článek 68 tohoto nařízení, považují se v případě zavlažování nových a stávajících zavlažovaných a odvodňovaných ploch za způsobilé výdaje pouze investice, které splňují podmínky stanovené v tomto článku.
2.  Plán povodí požadovaný podle směrnice 2000/60/ES se oznámí Komisi pro celou oblast, v níž mají být investice vynaloženy, a také pro každou jinou oblast, jejíž životní prostředí může být investicí ovlivněno. Opatření, která se v souladu s článkem 11 uvedené směrnice používají v rámci plánu povodí a která jsou relevantní pro odvětví zemědělství, musí být upřesněna v příslušném programu opatření.
3.  Musí být zavedeno nebo v rámci investic je třeba zavést měření vody umožňující měřit spotřebu vody na úrovni investic, které jsou předmětem podpory.
4.  Investice do vylepšení stávajícího zavlažovacího zařízení nebo prvku zavlažovacího systému jsou způsobilé pouze v případě, že posouzení ex-ante vede k závěru, že podle technických parametrů stávajícího zařízení nebo systému lze dosáhnout úspory vody minimálně mezi 5 a 25 %.
Pokud dané investice ovlivňují útvary podzemních nebo povrchových vod, jejichž stav byl v příslušném plánu povodí označen za méně než dobrý pouze z důvodů souvisejících s množstvím vody:
a)  tyto investice musejí zajistit skutečné snížení spotřeby vody na úrovni těchto investic ve výši alespoň 50% potenciální úspory vody, která byla díky nim umožněna;
b)  v případě investic v rámci jednoho zemědělského podniku musejí tyto investice rovněž vést ke snížení celkové spotřeby vody tohoto podniku ve výši alespoň 50% potenciální úspory vody, která byla díky této úrovni investic umožněna. Voda, kterou podnik prodá, je součástí celkové spotřeby vody podniku.
Žádná z podmínek v odstavci 4 se nevztahuje na investice do stávajících zařízení, které ovlivňují pouze energetickou účinnost, nebo na investice do výstavby nádrže, ani na investice za účelem používání recyklované vody, které nemají vliv na útvary podzemní či povrchové vody.
5.  Investice, které vedou k čistému zvětšení zavlažované plochy a mají vliv na daný útvar podzemních nebo povrchových vod, jsou způsobilé, pouze pokud:
a)  nebyl stav tohoto vodního útvaru v příslušném plánu povodí pouze z důvodů souvisejících s množstvím vody označen za horší než dobrý a
b)  z environmentální analýzy ex ante vyplývá, že investice nemají žádný významný nepříznivý environmentální dopad; tuto analýzu dopadu na životní prostředí provede nebo schválí příslušný orgán a může se rovněž týkat skupin podniků.
Pro účely určení čistého zvětšení zavlažované plochy lze za zavlažované plochy považovat plochy, které zavlažované nejsou, ale na nichž bylo v nedávné minulosti používáno zavlažovací zařízení, jak se stanoví a odůvodní v příslušném programu.
6.  Odchylně od odst. 5 písm. a) mohou být investice, které vedou k čistému zvětšení zavlažované plochy zemědělského podniku, nadále způsobilé, pokud:
a)  jsou spojeny s investicemi do stávajícího zavlažovacího zařízení nebo prvku zavlažovacího systému, v jejichž případě posouzení ex ante vede k závěru, že podle technických parametrů stávajícího zařízení nebo systému lze dosáhnout úspory vody minimálně mezi 5 % a 25 %, a
b)  investice zajistí účinné snížení spotřeby vody, na úrovni investic jako celku, rovné minimálně 50% případné úspory vody, kterou by umožnily investice do stávajícího zavlažovacího zařízení nebo prvku systému.
7.  Členské státy omezí podporu na maximální sazbu 75 % způsobilých nákladů. Vyšší než maximální sazbu mohou mít investice v nejvzdálenějších regionech a oblastech s přírodními omezeními, včetně horských a ostrovních oblastí.
Pozměňovací návrh 1168
Návrh nařízení
Článek 68 b (nový)
Článek 68b
Zavádění digitálních technologií
1.  Aniž je dotčen článek 68 tohoto nařízení, mohou členské státy přidělit podporu na zavádění digitálních technologií ve venkovských oblastech za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších upřesnění stanovených v jejich strategickém plánu SZP, a to s cílem přispět k dosažení průřezového cíle stanoveného v článku 5 a specifických cílů stanovených v článku 6.
2.  Členské státy mohou v rámci tohoto typu intervence přidělit podporu na pomoc zavádění digitálních technologií, aby podpořily například tzv. přesné zemědělství, inteligentní vesnice, podnikání na venkově a rozvoj infrastruktury IKT na úrovni zemědělských podniků.
3.  Členské státy omezí podporu zavádění digitálních technologií na maximální sazbu 30 % způsobilých nákladů.
Pozměňovací návrh 477
Návrh nařízení
Čl. 69 – název
Založení činnosti mladého zemědělce a venkovského podnikatelského startupu
Zahájení činnosti mladého zemědělce, nového zemědělce a udržitelného venkovského podnikatelského startupu a rozvoj
Pozměňovací návrh 478
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1
1.  Členské státy mohou přidělit podporu na založení činnosti mladého zemědělce a venkovského podnikatelského startupu za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP, aby přispěly k dosažení specifických cílů stanovených v článku 6.
1.  Členské státy mohou přidělit podporu na zahájení činnosti mladého zemědělce nebo její začlenění do stávajících zemědělských podniků, nového zemědělce a venkovského podnikatelského startupu a rozvoj, včetně například diverzifikace zemědělské činnosti, za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP, aby přispěly k dosažení specifických cílů stanovených v článku 6. Podpora podle tohoto článku by měla být podmíněna předložením podnikatelského plánu.
Pozměňovací návrh 479
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – návětí
2.  Členské státy mohou poskytnout podporu v rámci tohoto typu intervence pouze na to, aby pomohly:
2.  Členské státy mohou poskytnout podporu podle tohoto článku pouze na to, aby pomohly:
Pozměňovací návrh 480
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  zahájení činnosti nových zemědělců.
Pozměňovací návrh 481
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – písm. b
b)  založení venkovské podnikatelské činnosti spojené se zemědělstvím a lesnictvím nebo diverzifikací příjmů domácností zemědělců;
b)  zahájení a rozvoj venkovské podnikatelské činnosti spojené se zemědělstvím, lesnictvím, biohospodářstvím, oběhovým hospodářstvím a agroturistikou nebo diverzifikací příjmů;
Pozměňovací návrh 482
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – písm. c
c)  založení podnikatelské činnosti s nezemědělskou aktivitou ve venkovských oblastech jako součást strategie místního rozvoje.
c)  zahájení podnikatelské činnosti s nezemědělskou aktivitou ve venkovských oblastech jako součást strategie místního rozvoje ze strany zemědělců, kteří diverzifikují svou činnost, a ze strany mikropodniků a malých podniků a fyzických osob ve venkovských oblastech.
Pozměňovací návrh 483
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy mohou zavést specifická ustanovení, jejichž cílem bude zajistit, aby mladí zemědělci a noví zemědělci, kteří se připojí k seskupením zemědělců nebo vstoupí do organizací producentů nebo družstev, nepřišli o podporu. Tato ustanovení musejí dodržovat zásadu proporcionality a určit zapojení mladých a nových zemědělců do výše zmíněné struktury.
Pozměňovací návrh 484
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 4
4.  Členské státy udělí podporu formou jednorázové částky. Podpora je omezena maximální částkou 100 000 EUR a lze ji kombinovat s finančními nástroji.
4.  Členské státy udělí podporu formou jednorázové částky, již lze diferencovat podle objektivních kritérií. Podpora je omezena maximální částkou uvedenou v příloze IXaa a lze ji kombinovat s finančními nástroji.
Pozměňovací návrh 485
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 4 a (nový)
4a.  Podpora podle tohoto článku bude moci být proplacena v několika splátkách.
Pozměňovací návrhy 486, 1152 cp1 a 1063
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1
1.  Členské státy udělí podporu na nástroje řízení rizik za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
1.  Členské státy mohou udělit podporu na nástroje řízení rizik, přičemž zohlední kromě svých potřeb i SWOT analýzy, za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP. Členské státy zajistí, aby toto ustanovení nebylo na újmu vnitrostátním soukromým nebo veřejným nástrojům řízení rizik.
Pozměňovací návrh 487
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2
2.  Členské státy udělí podporu v rámci tohoto typu intervence za účelem podpory nástrojů řízení rizik, které pomáhají skutečným zemědělcům s řízením rizik spojených s produkcí a příjmy v rámci jejich zemědělské činnosti, jež jsou mimo jejich kontrolu, a které přispívají k dosažení specifických cílů uvedených v článku 6.
2.  Podpora v rámci tohoto typu intervence může být udělena na podporu nástrojů řízení rizik, které pomáhají aktivním zemědělcům s řízením rizik spojených s produkcí a příjmy v rámci jejich zemědělské činnosti, jež jsou mimo jejich kontrolu, a které přispívají k dosažení příslušných specifických cílů uvedených v článku 6. Tyto nástroje mohou být tvořeny systémy řízení vícenásobných rizik.
Dále jsou podporovány strategie pro zmírňování rizik, aby se posílila odolnost zemědělských podniků a snížilo nebezpečí příjmové nestability.
Pozměňovací návrhy 488, 1065 a 1152 cp3
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3 – písm. a
a)  finanční příspěvky na pojistné;
a)  finanční příspěvky na pojistné krytí, které zahrnuje ztráty způsobené v důsledku nepříznivých klimatických jevů, přírodních katastrof nebo katastrofických událostí, vypuknutí zvířecích nákaz či chorob rostlin, ekologické havárie, kontaminace ekologických plodin nebo opatření přijatého v souladu se směrnicí 2000/29/ES za účelem eradikace nebo zabránění dalšímu šíření choroby rostlin nebo škůdce;
Pozměňovací návrhy 489, 1067 a 1152 cp4
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3 – písm. b
b)  finanční příspěvky vzájemným fondům včetně administrativních nákladů na jejich založení.
b)  finanční příspěvky vzájemným fondům včetně administrativních nákladů na jejich založení, s ohledem na platbu finanční náhrady zemědělcům za ztráty způsobené v důsledku nepříznivých klimatických jevů, přírodních katastrof nebo katastrofických událostí, vypuknutí zvířecích nákaz či chorob rostlin, ekologické havárie, kontaminace ekologických plodin nebo opatření přijatého v souladu se směrnicí 2000/29/ES za účelem eradikace nebo zabránění dalšímu šíření choroby rostlin nebo škůdce;
Pozměňovací návrhy 490, 1068 a 1152 cp5
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3 – písm. b a (nové)
ba)  finanční příspěvky na nástroj stabilizace příjmů, kterým se rozumí vzájemný fond, a poskytování:
i)  kompenzace zemědělcům ve všech odvětvích v případě prudkého poklesu jejich příjmů,
ii)  kompenzace zemědělcům v konkrétním odvětví v případě prudkého poklesu jejich příjmů;
Pozměňovací návrhy 948 a 1270
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3 - bod b b (nový)
bb)   finanční příspěvek na zmírňování rizik, jako například zachování krajinných prvků a ochranu půd, které pomohou při snižování rizik, jako je sucho, záplavy a požár.
Pozměňovací návrhy 491 a 1152 cp6
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy omezí finanční příspěvky vyplácené vzájemným fondům uvedeným v odst. 3 písm. b) a ba) na následující prvky:
a)  náklady na zřízení vzájemného fondu, které jsou rozloženy maximálně na tři roky a postupně se snižují;
b)  částky vyplacené vzájemným fondem jako finanční kompenzace zemědělcům. Finanční příspěvky mohou navíc souviset s úroky z komerčních půjček sjednaných vzájemným fondem za účelem vyplacení finanční kompenzace zemědělcům v případě krize;
c)  doplnění ročních plateb do fondu;
d)  počáteční základní kapitál vzájemného fondu.
Pozměňovací návrhy 492 a 1152 cp7
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 4 – písm. a
a)  typy a krytí způsobilého systému pojištění a vzájemných fondů;
a)  typy a krytí způsobilého systému pojištění a vzájemných fondů a nástrojů stabilizace příjmů;
Pozměňovací návrhy 493, 1071, 1152 cp8 a 1272
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 4 – písm. b
b)  metodika výpočtu ztrát a faktory aktivující kompenzaci;
b)  metodika výpočtu ztrát a faktory aktivující kompenzaci, včetně využití biologických, klimatických nebo hospodářských indexů uplatňovaných na úrovni podniku nebo na místní, regionální či celostátní úrovni;
Pozměňovací návrh 1152 cp9
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 5
5.  Členské státy zajistí, aby se podpora udělovala pouze na krytí ztrát alespoň 20 % průměrné roční produkce nebo příjmu zemědělce v předchozích třech letech nebo průměru za tříleté období na základě předcházejícího pětiletého období, přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota.
5.  Členské státy zajistí, aby se podpora udělovala pouze na krytí: ztrát alespoň 20 % průměrné roční produkce daného produktu nebo příjmu zemědělce v předchozích třech letech nebo průměru za tříleté období na základě předcházejícího pětiletého období, přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota. U výrobních ztrát lze toto období prodloužit na čtyřleté období nebo průměr na základě předchozího osmiletého období, přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota.
Pozměňovací návrhy 494, 1074 a 1152 cp10
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 6
6.  Členské státy omezí podporu na maximální sazbu 70 % způsobilých nákladů.
6.  Členské státy omezí podporu na maximální sazbu způsobilých nákladů uvedenou v příloze IXaa.
Pozměňovací návrhy 1152 cp11 a 1276
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 7
7.  Členské státy zajistí, aby se zabránilo nadměrné kompenzaci v důsledku kombinace intervencí podle tohoto článku s dalšími veřejnými nebo soukromými systémy řízení rizik.
7.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny strategie na zmírňování rizik s cílem posílit odolnost zemědělských podniků vůči přírodním rizikům a rizikům spojeným se změnou klimatu a snížit nebezpečí příjmové nestability. Kromě toho také zajistí, aby se zabránilo nadměrné kompenzaci v důsledku kombinace intervencí podle tohoto článku s dalšími veřejnými nebo soukromými systémy řízení rizik.
Pozměňovací návrhy 495, 1076 a 1152 cp12
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 7 a (nový)
7a.  Členské státy, které zavedou vnitrostátní systém řízení rizik nebo při … [vstupu tohoto nařízení v platnost] mají takový systém již zaveden, mohou použít nástroje stanovené v tomto článku na krytí jakýchkoli typů rizik, které tyto systémy nepokrývají.
Pozměňovací návrh 496
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1
1.  Členské státy mohou udělit podporu na spolupráci za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP, a to za účelem přípravy a realizace projektů operační skupiny evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti podle článku 114 a v rámci iniciativy LEADER, označované jako komunitně vedený místní rozvoj v článku 25 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních], a za účelem propagace systémů jakosti, organizací producentů nebo seskupení producentů či jiných forem spolupráce.
1.  Členské státy mohou udělit podporu na spolupráci za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP, a to za účelem přípravy a realizace projektů operační skupiny evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti podle článku 114 a v rámci iniciativy LEADER, označované v článku 25 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních] jako komunitně vedený místní rozvoj, a za účelem propagace systémů jakosti, organizací producentů nebo seskupení producentů či jiných forem spolupráce, včetně těch, na jejichž produkty se vztahuje nařízení (EU) č. 1151/2012.
Pozměňovací návrhy 497 a 1170 cp2
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 2
2.  Členské státy mohou udělit podporu v rámci tohoto typu intervence pouze na takové formy spolupráce, které zahrnují alespoň dva subjekty a přispívají k plnění specifických cílů uvedených v článku 6.
2.  Členské státy mohou udělit podporu v rámci tohoto typu intervence pouze na vznik takových forem spolupráce nebo zachování stávajících forem spolupráce, které zahrnují alespoň dva subjekty, z nichž se alespoň jeden zabývá zemědělskou výrobou, a přispívají k plnění specifických cílů uvedených v článku 6.
Pozměňovací návrhy 498 a 1170 cp2
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 2 a (nový)
2a.  Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy podpořit z EZFRV místní akční skupiny, které provádějí strategii místního rozvoje přispívající k dosažení specifických cílů stanovených v článku 6.
Pozměňovací návrhy 499 a 1170 cp2
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 3
3.  Členské státy mohou v rámci tohoto typu intervence pokrýt náklady související se všemi aspekty spolupráce.
3.  Členské státy mohou v rámci tohoto typu intervence pokrýt náklady související se všemi nezbytnými aspekty spolupráce, včetně nákladů na certifikaci vyplývající z účasti na unijních systémech jakosti.
Pozměňovací návrhy 500 a 1170 cp2
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
Členské státy mohou udělit podporu zaměřenou na povzbuzení systémů jakosti, organizací producentů nebo seskupení producentů či jiných forem spolupráce, a to formou jednorázové částky.
Pozměňovací návrh 1170 cp3
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 7
7.  V případě spolupráce v kontextu předávání zemědělských podniků z generace na generaci mohou členské státy udělit podporu pouze zemědělcům, kteří dle vnitrostátní legislativy dosáhli důchodového věku.
7.  V případě spolupráce v kontextu předávání zemědělských podniků z generace na generaci a s cílem povzbudit mezigenerační obměnu na úrovni zemědělského podniku mohou členské státy udělit podporu pouze zemědělcům, kteří dle vnitrostátní legislativy nejsou vzdáleni více než pět let od dosažení důchodovému věku.
Pozměňovací návrhy 501 a 830 cp1
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8
8.  Členské státy omezí podporu na maximální délku sedmi let, s výjimkou společných akcí v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v řádně odůvodněných případech s cílem dosáhnout specifických cílů v oblasti životního prostředí a klimatu stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).
8.  Členské státy omezí podporu na maximální délku sedmi let, s výjimkou společných akcí v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v řádně odůvodněných případech s cílem dosáhnout specifických cílů v oblasti životního prostředí a klimatu stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f). Členské státy nepodporují intervence, z nichž by mohly vyplynout negativní vlivy na životní prostředí.
Pozměňovací návrhy 502 a 1170 cp4
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8 a (nový)
8a.  Je-li tato možnost stanovena ve strategickém plánu, mohou místní akční skupiny požádat příslušnou platební agenturu o vyplacení zálohy. Výše záloh nesmí překročit 50 % veřejné podpory poskytnuté na provozní náklady a oživení území.
Pozměňovací návrh 503
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8 b (nový)
8b.  Podpora pro režimy jakosti zemědělských produktů a potravin, včetně informačních opatření a propagace, a podpora vytváření seskupení a organizací producentů je omezena maximální částkou uvedenou v příloze IXaa.
Pozměňovací návrh 830 cp2
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8 c (nový)
8c.   Iniciativa LEADER označovaná jako komunitně vedený místní rozvoj podle odstavce 1 stanoví aktivní a primární zapojení ze strany zemědělských nebo lesnických podniků.
Pozměňovací návrh 504
Návrh nařízení
Článek 71 a (nový)
Článek 71a
Tematické dílčí programy na podporu režimů jakosti zemědělských produktů a potravin
Členské státy mohou vypracovat tematický dílčí program na podporu režimů jakosti zemědělských produktů a potravin stanovený v nařízení (EU) č. 1151/2012, který splňuje specifické cíle stanovené v čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 505
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1
1.  Členské státy mohou udělit podporu na výměnu znalostí a informací v oblasti zemědělství, lesnictví a podnikání na venkově za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
1.  Členské státy mohou za podmínek stanovených v tomto článku a na základě dalších údajů uvedených v jejich strategickém plánu SZP pro oblast zemědělství, lesnictví, včetně agrolesnictví, pro ochranu životního prostředí a klimatu, podnikání na venkově, inteligentní vesnice a intervence v rámci SZP udělit podporu na výměnu znalostí a informací na individuálním nebo kolektivním základě.
Pozměňovací návrh 506
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 2
2.  Členské státy mohou v rámci tohoto typu intervencí hradit náklady na jakoukoli relevantní akci na propagaci inovací, přístupu k odborné přípravě a poradenství a na výměnu a šíření znalostí a informací, která přispěje ke splnění specifických cílů uvedených v článku 6.
2.  Členské státy a Unie mohou v rámci tohoto typu intervencí hradit náklady na jakoukoli relevantní akci na propagaci inovací, přístupu k odborné přípravě a poradenství, vytváření plánů a studií a na výměnu a šíření znalostí a informací, která přispěje ke splnění specifických cílů uvedených v článku 6.
Pozměňovací návrh 507
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 3 – pododstavec 1
Členské státy omezí podporu na maximální částku 75 % způsobilých nákladů.
Členské státy mohou poskytnout podporu až do výše maximální sazby uvedené v příloze IXaa.
Pozměňovací návrh 508
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 3 – pododstavec 2
Odchylně od prvního pododstavce může členský stát v případě zřizování poradenských služeb pro zemědělství udělit podporu ve formě pevné částky ve výši maximálně 200 000 EUR.
Odchylně od prvního pododstavce může členský stát v případě zřizování poradenských služeb pro zemědělství udělit podporu až do výše maximální částky uvedené v příloze IXaa.
Pozměňovací návrh 509
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 4
4.  Odchylně od pododstavce 3 může členský stát v nejvzdálenějších regionech a v jiných řádně odůvodněných případech využít vyšší sazbu nebo vyšší částku, než je stanoveno v daném pododstavci, a to za účelem splnění specifických cílů uvedených v článku 6.
vypouští se
Pozměňovací návrh 510
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 6 a (nový)
6a.  Podpora v rámci tohoto článku se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které tvoří součást povinných běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.
Pozměňovací návrh 511
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 6 b (nový)
6b.  Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby mají k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a odborné přípravy.
Pozměňovací návrh 512
Návrh nařízení
Článek 72 a (nový)
Článek 72a
Opatření ve prospěch žen na venkově
1.  Členské státy přijmou zvláštní opatření zaměřená na podporu většího začlenění žen do hospodářství venkova, intervencemi v souladu s platnou regulací, s cílem přispět k cílům uvedeným v čl. 6 odst. 1.
2.  Členské státy mohou ve svém strategickém plánu SZP udělit podporu na zapojení žen, mimo jiné na poskytování poznatků a informační opatření, poradenské služby, investice do fyzických aktiv, startupy a rozvoj v oblasti zemědělství a podnikání na venkově, zavádění digitálních technologií a spolupráci.
Pozměňovací návrh 513
Návrh nařízení
Článek 72 b (nový)
Článek 72b
Vypracování strategie inteligentních vesnic
1.  Za účelem podpory digitalizace a inovací, usnadnění rozvoje podnikání, sociálního začleňování a vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech vypracují členské státy strategii inteligentních vesnic, kterou zavedou do svého plánu SZP a zohlední přitom ty druhy intervencí, které jsou uvedeny v čl. 64 písm. a), b), d), e), g) a h), a prvky zajišťující modernizaci a strategie uvedené v článku 102.
2.  Kromě druhů intervencí uvedených v odstavci 1 by se členské státy měly zvláště zaměřit na opatření k řešení těchto otázek ve venkovských oblastech:
a)  digitalizace venkovského hospodářství,
b)  přesného zemědělství,
c)  rozvoje digitálních platforem,
d)  mobility na venkově,
e)  sociálních inovací,
f)  rozvoje inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni a také podpory rozvoje energetických družstev.
3.  Členské státy patřičně zohlední koordinaci mezi fondem EZFRV a dalšími evropskými strukturálními a investičními fondy, jak je uvedeno v čl. 98 písm. d) bodu iii).
4.  Členské státy mohou svou strategii inteligentních vesnic zahrnout do integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jak je uvedeno v čl. 25 písm. c) nařízení (EU) 2018/xxxx [novém nařízení o společných ustanoveních].
Pozměňovací návrh 514
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 1
Řídicí orgán strategického plánu SZP nebo jiný určený zprostředkující subjekt definuje kritéria výběru pro následující typy intervencí: investice, založení činnosti mladého zemědělce a venkovského podnikatelského startupu, spolupráce, výměna znalostí a informací, následné konzultace s monitorovacím výborem uvedeným v článku 111. Kritéria výběru by měla zajistit rovné zacházení s žadateli, lepší využívání finančních prostředků a zacílení podpory v souladu se záměrem intervencí.
Řídicí orgán strategického plánu SZP, případně regionální řídicí orgány, nebo jiný určený zprostředkující subjekt definuje kritéria výběru pro následující typy intervencí: investice, zahájení činnosti mladého zemědělce a nového zemědělce, venkovského podnikatelského startupu, spolupráce, výměna znalostí a informací a konkrétní opatření ve prospěch žen na venkově a zavádění digitálních technologií, a to po konzultaci s monitorovacím výborem uvedeným v článku 111. Kritéria výběru by měla zajistit rovné zacházení s žadateli, lepší využívání finančních prostředků a zacílení podpory v souladu se záměrem intervencí.
Pozměňovací návrh 515
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 2
Členské státy se mohou rozhodnout, že na investiční intervence s jasným zaměřením na životní prostředí nebo realizované v souvislosti s činnostmi zaměřenými na obnovu se kritéria výběru nevztahují.
Členské státy se mohou rozhodnout, že na investice v souvislosti s opatřeními zaměřenými na obnovu po katastrofických událostech se kritéria výběru nevztahují.
Pozměňovací návrh 516
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 4
4.  Kritéria výběru nemusí být definována pro operace, které získaly pečeť excelence v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa nebo byly zvoleny v rámci programu LIFE+, pokud jsou v souladu se strategickým plánem SZP.
vypouští se
Pozměňovací návrh 1173
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 5
5.  Operace nesmí být vybrány k udělení podpory, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně realizovány předtím, než byla žádost o jejich financování v rámci strategického plánu SZP předložena řídicímu orgánu, a to bez ohledu na to, zda byly provedeny související platby.
5.  Operace nesmí být vybrány k udělení podpory, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně realizovány předtím, než byla žádost o jejich financování v rámci strategického plánu SZP předložena řídicímu orgánu, a to bez ohledu na to, zda byly provedeny související platby.
Odchylně od prvního pododstavce mohou být k udělení podpory vybrány operace, které se týkají rané péče o sazenice a péče o mladé vysazené stromky s ekologickými, ochrannými a rekreačními cíli, pokud byly tyto operace fyzicky dokončeny před podáním žádosti o financování k příslušnému orgánu.
U těchto operací se nesmí vyžadovat motivační účinek nebo se považují za operace s motivačním účinkem, pokud:
i)   režim podpory zakládá právo na podporu podle objektivních kritérií a bez dalšího uplatnění posuzovací pravomoci členského státu; jednou z podmínek pro přiznání podpory je to, že nebyl vyčerpán rozpočet dostupný pro tento režim podpory;
ii)   režim podpory byl přijat a vstoupil v platnost předtím, než příjemce vynaložil způsobilé náklady;
iii)   režim podpory se uplatňuje pouze na taková umístění, kde byl v souladu s vnitrostátními právními předpisy založen nový les a toto založení bylo oznámeno příslušnému orgánu; a
iv)   režim podpory se uplatňuje pouze na opatření, která se zakládají na lesním hospodářském plánu nebo rovnocenném nástroji.
Pozměňovací návrh 517
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)
Pokud jsou zemědělci zasaženi nepříznivými klimatickými podmínkami, příp. krizí na trhu, je možné jako záruku pro platby podle písmene a) tohoto odstavce použít provozní kapitál.
Pozměňovací návrh 518
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 5 a (nový)
5a.  V případech, kdy finanční prostředky podle tohoto článku nejsou použity nebo jsou vráceny z finančního nástroje, měly by být ponechány pro použití v rámci strategického plánu SZP v části Rozvoj venkova.
Pozměňovací návrh 519
Návrh nařízení
Článek 75
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 520
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje o dodatečné požadavky k požadavkům stanoveným v této kapitole a týkající se podmínek udělování podpory na následující typy intervencí pro rozvoj venkova:
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se doplňuje příloha IXa týkající se minimálních a maximálních stropů pro platby podle této kapitoly.
a)  závazky hospodaření podle článku 65;
b)  investice podle článku 68;
c)  spolupráce podle článku 71.
Pozměňovací návrh 521
Návrh nařízení
Čl. 79 – název
Výdaje EZZF a EZFRV
Finanční příděly z fondů EZZF a EZFRV
Pozměňovací návrh 522
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1 – návětí
1.  Z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) jsou financovány typy intervencí týkající se:
1.  Finanční krytí pro Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) v období 2021–2027 činí 286 143 milionů EUR v cenách roku 2018 (322 511 milionů EUR v současných cenách).
V rámci tohoto finančního krytí a bez ohledu na ustanovení kapitoly I hlavy II nařízení (EU) [horizontálního nařízení] jsou z fondu EZZF financovány typy intervencí týkající se:
Pozměňovací návrh 523
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2
2.  Z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) jsou financovány typy intervencí uvedené v kapitole IV hlavy III.
2.  Finanční krytí pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) v období 2021–2027 činí 96 712 milionů EUR v cenách roku 2018 (109 000 milionů EUR v současných cenách).
Z fondu EZFRV jsou financovány typy intervencí uvedené v kapitole IV hlavy III, odborná pomoc z podnětu členských států, jak je uvedeno v článku 112, a odborná pomoc z podnětu Komise, jak je uvedeno v čl. 83 odst. 2.
Pozměňovací návrh 524
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1
1.  Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z EZZF a EZFRV počínaje 1. lednem roku následujícího po roce, v němž Komise schválila strategický plán SZP.
1.  Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondu EZZF a EZFRV poté, co Komise schválí strategický plán SZP.
Pozměňovací návrh 525
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2 – pododstavec 1
Výdaje, které se stanou způsobilými v důsledku změny strategického plánu SZP, jsou způsobilé pro příspěvek z EZFRV od data, kdy byla žádost o změnu předložena Komisi.
Výdaje, které se stanou způsobilými v důsledku změny strategického plánu SZP, jsou způsobilé pro příspěvek z fondu EZFRV a EZZF od data, kdy byla žádost o změnu předložena Komisi.
Pozměňovací návrh 526
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2 – pododstavec 2
Odchylně od čl. 73 odst. 5 a prvního pododstavce může strategický plán SZP v případě mimořádných opatření v důsledku přírodních katastrof, katastrofických událostí nebo nepříznivých klimatických jevů či podstatné a náhlé změny sociálně-ekonomických podmínek členského státu nebo regionu stanovit, že výdaje financované z EZFRV spojené se změnami strategického plánu SZP jsou způsobilé ode dne, kdy k dotyčné události došlo.
Odchylně od čl. 73 odst. 5 a prvního pododstavce může být ve strategickém plánu SZP v případě mimořádných opatření v důsledku přírodních katastrof, katastrofických událostí, včetně požárů, sucha a záplav, nebo nepříznivých klimatických jevů, epidemií či podstatné a náhlé změny sociálně-ekonomických podmínek členského státu nebo regionu stanoveno, že výdaje financované z fondu EZFRV spojené se změnami strategického plánu SZP jsou způsobilé ode dne, kdy k dotčené události došlo.
Pozměňovací návrh 527
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3
3.  Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z EZFRV, pokud příjemci vznikly a byly zaplaceny do 31. prosince [2029]. Kromě toho jsou výdaje způsobilé pro příspěvek z EZFRV pouze tehdy, pokud byla příslušná podpora platební agenturou skutečně vyplacena do 31. prosince [2029].
3.  Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondu EZFRV, pokud příjemci vznikly a byly zaplaceny do 31. prosince [2030]. Kromě toho jsou výdaje způsobilé pro příspěvek z tohoto fondu pouze tehdy, pokud byla příslušná podpora platební agenturou skutečně vyplacena do 31. prosince [2030].
Pozměňovací návrh 528
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3
3.  Finanční podpora Unie pro typy intervencí v odvětví chmele určená Německu činí 2 188 000 EUR ročně.
3.  Finanční podpora Unie pro typy intervencí v odvětví chmele určená Německu činí X EUR ročně.
Pozměňovací návrh 529
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 4 – písm. a
a)  10 666 000 EUR ročně Řecku;
a)  X EUR ročně Řecku;
Pozměňovací návrh 530
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 4 – písm. b
b)  554 000 EUR ročně Francii; a
b)  X EUR ročně Francii a
Pozměňovací návrh 531
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 4 – písm. c
c)  34 590 000 EUR ročně Itálii.
c)  X EUR ročně Itálii.
Pozměňovací návrh 532
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 7
7.  Členské státy mohou v roce 2023 v rámci žádosti o změnu svého strategického plánu SZP v souladu s článkem 107 přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v odstavci 6.
7.  Členské státy mohou dva roky po datu použití svého strategického plánu v rámci žádosti o změnu svého strategického plánu SZP v souladu s článkem 107 přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v odstavci 6.
Pozměňovací návrh 533
Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1
1.  Celková výše podpory Unie pro typy intervencí pro rozvoj venkova podle tohoto nařízení na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 v souladu s víceletým finančním rámcem na období 2021 až 2027 činí 78 811 milionů EUR v běžných cenách38.
1.  Celková výše podpory Unie pro typy intervencí pro rozvoj venkova podle tohoto nařízení na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 činí v souladu s víceletým finančním rámcem na období 2021 až 2027 109 000 milionů EUR v běžných cenách38.
__________________
__________________
38 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, COM(2018)0322 final.
38 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, COM(2018)0322 final.
Pozměňovací návrh 534
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1
1.  Strategický plán SZP stanoví jedinou sazbu příspěvku z EZFRV platnou pro všechny intervence.
1.  Strategický plán SZP stanoví jediný příspěvek z fondu EZFRV na podporu intervencí v regionech odpovídajících úrovni 2 společné klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „regiony úrovně NUTS 2“) vytvořené nařízením (ES) č. 1059/2003.
Pozměňovací návrh 535
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1 a (nový)
1a.  Prostředky z fondu EZFRV se rozdělí mezi tyto tři kategorie regionů úrovně NUTS 2:
a)  méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP v EU-27 (dále jen „méně rozvinuté regiony“);
b)  přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75 a 100 % průměru HDP v EU-27 (dále jen „přechodové regiony“);
c)  rozvinutější regiony, jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 100 % průměru HDP v EU-27 (dále jen „rozvinutější regiony“).
Zařazení regionů do jedné z těchto tří kategorií se určí na základě vztahu HDP na obyvatele každého regionu, vyjádřeného ve standardu kupní síly (dále jen „PPS“) a vypočteného na základě údajů Unie za období let 2014–2016, k průměru HDP v zemích EU-27 za stejné referenční období.
Pozměňovací návrh 536
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
a)  70 % způsobilých veřejných výdajů v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři ve smyslu nařízení (EU) č. 229/2013;
a)  85 % způsobilých veřejných výdajů v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři ve smyslu nařízení (EU) č. 229/2013;
Pozměňovací návrh 537
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)  70 % způsobilých veřejných výdajů v méně rozvinutých regionech;
b)  85 % způsobilých veřejných výdajů v méně rozvinutých regionech;
Pozměňovací návrh 538
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)  65 % pro transformující se regiony;
Pozměňovací návrh 539
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
c)  65 % způsobilých výdajů na platby podle článku 66;
c)  75 % způsobilých výdajů na platby podle článku 66;
Pozměňovací návrh 540
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
d)  43 % způsobilých veřejných výdajů v ostatních regionech.
d)  53 % způsobilých veřejných výdajů v ostatních regionech.
Pozměňovací návrh 541
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 3 – písm. a
a)  80 % v případě závazků hospodaření podle článku 65 tohoto nařízení, plateb podle článku 67 tohoto nařízení, neproduktivních investic podle článku 68 tohoto nařízení, podpory pro evropské inovační partnerství podle článku 71 tohoto nařízení a iniciativy LEADER označované jako komunitně vedený místní rozvoj v článku 25 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních];
a)  90 % v případě závazků hospodaření podle článku 65 tohoto nařízení, plateb podle článku 67 tohoto nařízení, neproduktivních investic podle článku 68 tohoto nařízení, které jsou spojeny s obnovou lesů a se specifickými environmentálními a klimatickými cíli, které jsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f), operací uvedených v čl. 69 odst. 2 písm. a), podpory evropskému inovačnímu partnerství podle článku 71 tohoto nařízení a iniciativy LEADER označované jako komunitně vedený místní rozvoj v článku 25 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních], operací podle článku 72, operací, které jsou podporovány prostřednictvím finančních nástrojů, opatření podle článku 72a (nový) a vylidněných oblastí;
Pozměňovací návrh 542
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 3 – písm. b
b)  100 % v případě operací financovaných z fondů převedených do EZFRV v souladu s článkem 15 a 90 tohoto nařízení.
b)  100 % v případě operací financovaných z fondů převedených do EZFRV v souladu s článkem 90 tohoto nařízení, které se zaměřují na plnění specifických cílů v oblasti životního prostředí a klimatu uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).
Pozměňovací návrh 1134
Návrh nařízení
Článek 86
Článek 86
Článek 86
Minimální a maximální finanční příděly
Minimální a maximální finanční příděly
1.  Nejméně 5 % z celkového příspěvku z EZFRV na strategický plán SZP podle přílohy IX je vyhrazeno pro iniciativu LEADER označovanou jako komunitně vedený místní rozvoj v článku 25 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních].
1.  Nejméně 5 % z celkového příspěvku z EZFRV na strategický plán SZP podle přílohy IX je vyhrazeno pro iniciativu LEADER označovanou jako komunitně vedený místní rozvoj v článku 25 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních].
2.  Nejméně 30 % z celkového příspěvku z EZFRV na strategický plán SZP podle přílohy IX je vyhrazeno na intervence zaměřené na plnění specifických cílů v oblasti životního prostředí a klimatu uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f) tohoto nařízení, s výjimkou intervencí na základě článku 66.
2.  Nejméně 35 % z celkového příspěvku z EZFRV na strategický plán SZP podle přílohy IX je vyhrazeno na všechny druhy intervencí zaměřených na plnění specifických cílů v oblasti životního prostředí a klimatu uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e), f) a i) tohoto nařízení.
Při výpočtu celkového příspěvku z EZFRV uvedeného v prvním pododstavci může být vzato v úvahu maximálně 40 % plateb přidělených v souladu s článkem 66.
První pododstavec se nevztahuje na nejvzdálenější regiony.
První pododstavec se nevztahuje na nejvzdálenější regiony.
2a.   Nejméně 30 % z celkového příspěvku z EZFRV na strategický plán SZP podle přílohy IX je vyhrazeno na intervence podle článků 68, 70, 71 a 72 pro specifické cíle zaměřené na posilování rozvoje chytrého, odolného a diverzifikovaného odvětví zemědělství uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto nařízení.
3.  Maximálně 4 % z celkového příspěvku z EZFRV na strategický plán SZP podle přílohy IX lze použít k financování akcí technické pomoci z podnětu členských států podle článku 112.
3.  Maximálně 4 % z celkového příspěvku z EZFRV na strategický plán SZP podle přílohy IX lze použít k financování akcí technické pomoci z podnětu členských států podle článku 112.
Příspěvek z EZFRV lze zvýšit na 6 % v případě strategických plánů SZP, u nichž celková částka podpory Unie na rozvoj venkova činí až 90 milionů EUR.
Příspěvek z EZFRV lze zvýšit na 6 % v případě strategických plánů SZP, u nichž celková částka podpory Unie na rozvoj venkova činí až 90 milionů EUR.
Technická pomoc se proplácí formou financování paušální sazbou na základě čl. 125 odst. 1 písm. e) nařízení (EU/Euratom) …/…[nové finanční nařízení] v rámci průběžných plateb podle článku 30 nařízení (EU) [horizontální nařízení]. Tato paušální sazba představuje procentní podíl stanovený ve strategickém plánu SZP pro technickou pomoc z celkových vykázaných výdajů.
Technická pomoc se proplácí formou financování paušální sazbou na základě čl. 125 odst. 1 písm. e) nařízení (EU/Euratom) …/…[nové finanční nařízení] v rámci průběžných plateb podle článku 30 nařízení (EU) [horizontální nařízení]. Tato paušální sazba představuje procentní podíl stanovený ve strategickém plánu SZP pro technickou pomoc z celkových vykázaných výdajů.
4.  Pro každý členský stát je minimální částka stanovená v příloze X vyhrazena na příspěvek na specifický cíl „získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech“ podle čl. 6 odst. 1 písm. g). Na základě analýzy situace z hlediska silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb („analýza SWOT“) a identifikace potřeb, které je třeba řešit, bude tato částka použita na následující typy intervencí:
4.  Členskými státy je vyhrazena alespoň částka stanovená v příloze X pro doplňkovou podporu příjmu pro mladé zemědělce podle článku 27.
a)   doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce podle článku 27;
b)   založení činnosti mladého zemědělce podle definice v článku 69.
4a.   Členskými státy je vyhrazeno alespoň 60 % částek stanovených v příloze VII na:
a)   základní podporu příjmu pro udržitelnost podle pododdílů 2 kapitoly II hlavy III;
b)   redistributivní platbu podle pododdílů 3 oddílu 2 kapitoly II hlavy III;
c)   intervence v oblasti podpory příjmu vázané na produkci podle pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III;
d)   druhy intervencí v jiných odvětvích podle oddílu 7 kapitoly III hlavy III.
Odchylně, pokud členský stát využije možnosti stanovené v čl. 90 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) v souvislosti s částkou vyhrazenou podle prvního odstavce, může snížit minimální částku, kterou stanovil podle prvního pododstavce o zvýšenou částku.
4b.   Nejméně 6 % částek uvedených v příloze VII je vyhrazeno na podporu redistributivní platby podle článku 26.
4c.   Nejméně 30 % z celkového přídělu na období 2023 až 2027 stanoveného v příloze VII bude vyhrazeno na systémy týkající se klimatu, životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat uvedené v článku 28.
Členské státy mohou na každý kalendářní rok vyhradit různé částky, které budou nižší či vyšší, než je procentní podíl stanovený členským státem podle první věty, za předpokladu, že součet všech ročních částek odpovídá tomuto procentnímu podílu.
Odchylně, pokud členský stát využije možnosti stanovené v čl. 90 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) v souvislosti s částkou vyhrazenou podle článku 28, může snížit minimální částku, kterou stanovil podle prvního pododstavce, o zvýšenou částku.
5.  Orientační finanční příděly na intervence v oblasti podpory příjmu vázané na produkci uvedené v pododdíle 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III jsou omezeny na maximálně 10 % z částek stanovených v příloze VII.
5.  Orientační finanční příděly na intervence v oblasti podpory příjmu vázané na produkci uvedené v pododdíle 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III jsou omezeny na maximálně 10 % z částek stanovených v příloze VII. Členské státy mohou převést část těchto prostředků na zvýšení maximálního přídělu, k němuž mají povinnost podle čl. 82 odst. 6, pokud příděl je nedostatečný k financování intervencí, na něž se vztahuje hlava III kapitola III oddíl 7.
Odchylně od prvního pododstavce se mohou členské státy, které v souladu s čl. 53 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 použily pro účely dobrovolné podpory vázané na produkci více než 13 % svého ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení, rozhodnout, že pro účely podpory příjmu vázané na produkci použijí více než 10 % částky stanovené v příloze VII. Výsledný procentní podíl nepřekročí procentní podíl, který pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci pro rok podání žádosti 2018 schválila Komise.
Odchylně od prvního pododstavce se mohou členské státy, které v souladu s čl. 53 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 použily pro účely dobrovolné podpory vázané na produkci více než 13 % svého ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení, rozhodnout, že pro účely podpory příjmu vázané na produkci použijí více než 10 % částky stanovené v příloze VII. Výsledný procentní podíl nepřekročí procentní podíl, který pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci pro rok podání žádosti 2018 schválila Komise.
Procentní podíl uvedený v prvním pododstavci lze zvýšit maximálně o 2 % za předpokladu, že částka odpovídající procentnímu podílu přesahujícímu 10 % je přidělena na podporu bílkovinných plodin podle pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III.
Procentní podíl uvedený v prvním pododstavci lze zvýšit maximálně o 2 % za předpokladu, že částka odpovídající procentnímu podílu přesahujícímu 10 % je přidělena na podporu bílkovinných plodin podle pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III.
Částka uvedená ve schváleném strategickém plánu SZP na základě uplatnění prvního a druhého pododstavce je závazná.
Částka uvedená ve schváleném strategickém plánu SZP na základě uplatnění prvního a druhého pododstavce je závazná.
6.  Aniž je dotčen článek 15 nařízení (EU) [horizontální nařízení], maximální částka, kterou lze v členském státě na příslušný kalendářní rok před uplatněním článku 15 tohoto nařízení přidělit podle pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III tohoto nařízení, nesmí překročit částky stanovené ve strategickém plánu SZP v souladu s odstavcem 6.
6.  Aniž je dotčen článek 15 nařízení (EU) [horizontální nařízení], maximální částka, kterou lze v členském státě na příslušný kalendářní rok před uplatněním článku 15 tohoto nařízení přidělit podle pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III tohoto nařízení, nesmí překročit částky stanovené ve strategickém plánu SZP v souladu s odstavcem 5.
7.  Členské státy se ve svých strategických plánech SZP mohou rozhodnout použít určitou část příspěvku z EZFRV k maximalizaci podpory a rozšíření integrovaných strategických projektů na ochranu přírody definovaných v [nařízení LIFE] a k financování akcí nadnárodní vzdělávací mobility osob v oblasti zemědělství a rozvoje venkova zaměřených na mladé zemědělce podle [nařízení o programu Erasmus].
7.  Členské státy se ve svých strategických plánech SZP mohou rozhodnout použít určitou část příspěvku z EZFRV k maximalizaci podpory a rozšíření integrovaných strategických projektů na ochranu přírody definovaných v [nařízení LIFE], zahrnujících venkovské komunity, a k financování akcí nadnárodní vzdělávací mobility osob v oblasti zemědělství a rozvoje venkova zaměřených na mladé zemědělce podle [nařízení o programu Erasmus] a na ženy na venkově.
Pozměňovací návrh 1135
Návrh nařízení
Článek 87
Článek 87
Článek 87
Sledování výdajů v oblasti klimatu
Sledování výdajů v oblasti klimatu
1.  Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise pomocí jednoduché a běžné metodiky vyhodnotí přínos politiky k plnění cílů v oblasti změny klimatu.
1.  Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise pomocí mezinárodně uznávané běžné metodiky vyhodnotí přínos politiky k plnění cílů v oblasti změny klimatu.
2.   Přínos, pokud jde o plnění výdajových cílů, se posoudí přiřazením specifických vah diferencovaných podle toho, zda podpora k plnění cílů v oblasti změny klimatu přispívá výrazně, nebo mírně. Váhy jsou následující:
a)  40 % v případě výdajů na základní podporu příjmu pro udržitelnost a doplňkovou podporu příjmu podle pododdílu 2 a 3 oddílu 2 kapitoly II hlavy III;
b)  100 % v případě výdajů na režimy pro klima a životní prostředí podle pododdílu 4 oddílu 2 kapitoly II hlavy III;
c)  100 % v případě výdajů na intervence podle čl. 86 odst. 2 prvního pododstavce;
d)  40 % v případě výdajů spojených s přírodními omezeními nebo jinými omezeními specifickými pro určité oblasti podle článku 66.
2a.  V rámci přezkumu v polovině období uvedeného v článku 139a vypracuje Komise vědecky podloženou a mezinárodně uznávanou společnou metodiku pro přesnější sledování výdajů na cíle v oblasti klimatu a životního prostředí, včetně biologické rozmanitosti, a vyhodnotí odhadovaný přínos různých typů intervencí.
Pozměňovací návrh 1175
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 1 a (nový)
1a.   Plánované jednotkové částky uvedené v odstavci 1 jsou jednotné nebo průměrné, jak určí členské státy.
Pozměňovací návrh 554
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1 – pododstavec 2
Procento odchylky je procento, o které může realizovaná průměrná nebo jednotná jednotková částka překročit plánovanou průměrnou nebo jednotnou jednotkovou částku uvedenou ve strategickém plánu SZP.
Procento odchylky je procento, o které může realizovaná průměrná nebo jednotná orientační jednotková částka překročit plánovanou průměrnou nebo jednotnou orientační jednotkovou částku uvedenou ve strategickém plánu SZP.
Pozměňovací návrh 555
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1 – pododstavec 3
Realizovaná průměrná nebo jednotná jednotková částka nesmí být u žádné intervence ve formě přímých plateb nikdy nižší než plánovaná jednotková částka, s výjimkou případů, kdy počet realizovaných výstupů překročil počet plánovaných výstupů stanovených ve strategickém plánu ZSP.
Realizovaná průměrná nebo jednotná jednotková orientační částka nesmí být u žádné intervence ve formě přímých plateb nikdy nižší než plánovaná jednotková orientační částka, s výjimkou případů, kdy počet realizovaných výstupů překročil počet plánovaných výstupů stanovených ve strategickém plánu ZSP.
Pozměňovací návrh 556
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1 – pododstavec 4
Pokud jsou v rámci jedné intervence definovány různé jednotkové částky, platí tento pododstavec pro každou jednotnou nebo průměrnou jednotkovou částku takové intervence.
Pokud jsou v rámci jedné intervence definovány různé orientační jednotkové částky, platí tento pododstavec pro každou jednotnou nebo průměrnou orientační jednotkovou částku takové intervence.
Pozměňovací návrh 557
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy mohou přerozdělit částky v rámci jednotlivých typů intervencí.
Pozměňovací návrh 1136
Návrh nařízení
Článek 90
Článek 90
Článek 90
Flexibilita mezi příděly přímých plateb a příděly z EZFRV
Flexibilita mezi příděly přímých plateb a příděly z EZFRV
1.  Členské státy se mohou v rámci návrhů svých strategických plánů SZP podle čl. 106 odst. 1 rozhodnout převést:
1.  Členské státy se mohou v rámci návrhů svých strategických plánů SZP podle čl. 106 odst. 1 rozhodnout převést:
a)  až 15 % svého přídělu na přímé platby stanoveného v příloze IV po odečtení přídělů na bavlnu dle přílohy VI na kalendářní roky 2021 až 2026 do svého přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 2022–2027; nebo
a)  až 12 % svých celkových přídělů na přímé platby stanoveného v příloze IV po odečtení přídělů na bavlnu dle přílohy VI na kalendářní roky 2023 až 2026 do svého přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 2024–2027, pokud členský stát odpovídající navýšení použije na agroenvironmentální intervence uvedené v článku 65, jejichž příjemci jsou zemědělci; nebo
b)  až 15 % svého přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 2022–2027 do svého přídělu na přímé platby stanoveného v příloze IV na kalendářní roky 2021 až 2026.
b)  až 5 % svého přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 2024–2027 do svého přídělu na přímé platby stanoveného v příloze IV na kalendářní roky 2023 až 2026 za předpokladu, že odpovídající navýšení je přiděleno na operace v působnosti článku 28.
Procento převáděných prostředků z přídělu členského státu na přímé platby do přídělu na EZFRV uvedené v prvním pododstavci lze zvýšit o:
Odchylně od písmene b) prvního pododstavce mohou členské státy, jejichž vnitrostátní průměrná částka na hektar je nižší než průměr Unie, převést až 12 % prostředků přidělených z EZFRV na jejich příděly pro přímé platby. Převod však nesmí být vyšší než částka nezbytná k uvedení vnitrostátní průměrné částky na hektar do souladu s průměrem Unie. Tyto prostředky jsou v plném rozsahu přiděleny na intervence uvedené v článku 28.
a)   až 15 procentních bodů, pokud členský stát odpovídající navýšení použije na intervence financované EZFRV zaměřené na plnění specifických cílů v oblasti životního prostředí a klimatu uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f);
b)   až 2 procentní body, pokud členský stát odpovídající navýšení použije v souladu s čl. 86 odst. 4 písm. b).
Příděly na přímé platby převedené podle odst. 1 písm. a) tohoto článku lze odečíst od podílu příspěvku podle čl. 86 odst. 4 písm. a) nebo odst. 4 písm. c) nebo od obou.
2.  Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 stanoví procentní podíl uvedený v odstavci 1, který se může v každém kalendářním roce lišit.
2.  Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 stanoví procentní podíl uvedený v odstavci 1, který se může v každém kalendářním roce lišit.
3.  Členské státy mohou v roce 2023 v rámci žádosti o změnu svého strategického plánu SZP v souladu s článkem 107 přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v odstavci 1.
3.  Členské státy mohou v roce 2024 v rámci žádosti o změnu svého strategického plánu SZP v souladu s článkem 107 přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v odstavci 1.
Členské státy sdělí svá rozhodnutí uvedená v odstavci 1 spolu s rozhodnutím o použití článků 15 a 26 Komisi do 31. prosince 2021.
Pozměňovací návrh 562
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1
Členské státy vypracují strategické plány SZP v souladu s tímto nařízením za účelem provádění podpory Unie financované z EZZF a EZFRV na dosažení specifických cílů stanovených v článku 6.
Členské státy, případně ve spolupráci s regiony, vypracují strategické plány SZP v souladu s tímto nařízením za účelem provádění podpory Unie financované z EZZF a EZFRV na dosažení specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 563
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2
Do svých strategických plánů SZP členské státy zahrnou intervenční strategii uvedenou v článku 97 a vypracovanou na základě analýzy SWOT uvedené v čl. 103 odst. 2 a vyhodnocení potřeb uvedeného v článku 96, ve které budou stanoveny množstevní cíle a milníky plnění specifických cílů stanovených v článku 6. Cíle budou definovány za pomoci společného souboru ukazatelů výsledku uvedených v příloze I.
Do svých strategických plánů SZP členské státy, případně ve spolupráci s regiony, zahrnou intervenční strategii uvedenou v článku 97 a vypracovanou na základě analýzy SWOT uvedené v čl. 103 odst. 2 a vyhodnocení potřeb uvedeného v článku 96, ve které budou stanoveny množstevní cíle a milníky plnění specifických cílů stanovených v článku 6. Cíle budou definovány za pomoci společného souboru ukazatelů výsledku uvedených v příloze I.
Pozměňovací návrh 564
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 4
Strategické plány SZP se budou vztahovat na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
Strategické plány SZP se budou vztahovat na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.
Pozměňovací návrh 565
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 4 a (nový)
Schválení strategických plánů SZP a jejich provádění členskými státy nesmí vést ke zpožděním v období, ve kterých žadatelé předkládají žádosti o podporu, ani se tím nesmí zpozdit včasné vyplacení podpory jejím příjemcům.
Pozměňovací návrh 832 cp1
Návrh nařízení
Článek 92- název
Ambicióznější cíle v oblasti životního prostředí a klimatu
Ambicióznější cíle v oblasti životního prostředí, klimatu a životních podmínek zvířat
Pozměňovací návrh 567
Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 1
1.  Členské státy budou usilovat o to, aby ve srovnání s celkovým přispěním k plnění cílů stanovených v čl. 110 odst. 2 prvním pododstavci písm. b) nařízení (EU) 1306/2013, jehož se dosáhlo prostřednictvím podpory z EZZF a EZFRV v období 2014 až 2020, prostřednictvím svých strategických plánů SZP, a zejména složek svých intervenčních strategií uvedených v čl. 97 odst. 2 písm. a), celkově více přispívaly k dosažení specifických cílů v oblasti životního prostředí a klimatu stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).
1.  Členské státy budou usilovat o to, aby ve srovnání s celkovým podílem rozpočtu přiděleným na plnění cílů stanovených v čl. 110 odst. 2 prvním pododstavci písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013, jehož se dosáhlo prostřednictvím podpory z EZZF a EZFRV v období 2014 až 2020, prostřednictvím svých strategických plánů SZP, a zejména složek svých intervenčních strategií uvedených v čl. 97 odst. 2 písm. a), celkově navýšily podíl rozpočtu přidělený na dosažení specifických cílů v agroenvironmentální oblasti a oblasti klimatu stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).
Pozměňovací návrh 832 cp4
Návrh nařízení
Článek 92 - odst. 2
2.  Členské státy ve svých strategických plánech SZP na základě dostupných informací vysvětlí, jak navrhují celkového většího přispění uvedeného v odstavci 1 dosáhnout. Vysvětlení bude vycházet z relevantních informací, jako jsou prvky uvedené v čl. 95 odst. 1 písm. a) až f) a v čl. 95 odst. 2 písm. b).
2.  Členské státy ve svých strategických plánech SZP na základě nejaktuálnějších a nejdůvěryhodnějších údajů vysvětlí dopad na životní prostředí a klima, jehož hodlají dosáhnout v období let 2021–2027, a také to, jak navrhují celkového většího přispění uvedeného v odstavci 1 dosáhnout, včetně toho, jak chtějí zajistit, že cíle stanovené na základě ukazatelů uvedených v příloze I budou představovat zlepšení stávající situace. Vysvětlení bude vycházet z relevantních informací, jako jsou prvky uvedené v čl. 95 odst. 1 písm. a) až f) a v čl. 95 odst. 2 písm. a) a b).
Pozměňovací návrh 1177
Návrh nařízení
Článek 92 a (nový)
Článek 92a
Prevence v oblasti řízení rizik
Členské státy ve svých strategických plánech SZP na základě dostupných informací a analýzy SWOT vysvětlí, jakým způsobem hodlají poskytnout dostatečná a odpovídající řešení v oblasti řízení rizik s cílem pomoci zemědělcům čelit klimatickým, sanitárním a hospodářským rizikům. Řešení v oblasti řízení rizik uvedená v tomto článku mohou zahrnovat nástroje řízení rizik uvedené v článku 70 nebo jakékoli řešení v oblasti řízení rizik, které již existuje na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 569
Návrh nařízení
Čl. 93 – odst. 1
Každý členský stát vypracuje jediný strategický plán SZP pro celé své území.
Každý členský stát vypracuje jediný strategický plán SZP pro celé své území a případně tak učiní ve spolupráci s regiony.
Pozměňovací návrh 570
Návrh nařízení
Čl. 93 – odst. 2
Pokud členský stát vypracuje prvky svého strategického plánu SZP na regionální úrovni, zajistí jejich soudržnost a konzistentnost s prvky strategického plánu SZP na národní úrovni.
Pokud členský stát vypracuje nebo provádí prvky svého strategického plánu SZP na regionální úrovni prostřednictvím regionálních intervenčních programů, zajistí jejich soudržnost a konzistentnost s prvky strategického plánu SZP na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrhy 571 a 734 cp2
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 2
2.  Vnitrostátní orgán odpovědný za vypracování strategického plánu SZP zajistí, aby se na přípravě environmentálních a klimatických aspektů plánu efektivním způsobem podílely orgány příslušné pro otázky životního prostředí a klimatu.
2.  Vnitrostátní orgán odpovědný za vypracování strategického plánu SZP zajistí, aby se na přípravě environmentálních a klimatických aspektů plánu plně podílely veřejné orgány příslušné pro otázky životního prostředí a klimatu.
Pozměňovací návrhy 572 a 734 cp3
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
Členské státy si zorganizují partnerství s příslušnými regionálními a místními orgány. Mezi členy partnerství budou přinejmenším:
Členské státy si zorganizují partnerství s příslušnými regionálními a místními orgány, jakož i s dalšími partnery. Mezi členy partnerství budou přinejmenším:
Pozměňovací návrhy 573 a 734 cp5
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
b)  hospodářští a sociální partneři;
b)  hospodářští a sociální partneři, zejména zástupci odvětví zemědělství, a v případě programů LEADER i místní akční skupiny;
Pozměňovací návrhy 574 a 734 cp6
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c
c)  relevantní orgány zastupující občanskou společnost a případně relevantní orgány odpovědné za prosazování sociálního začleňování, základních práv, rovnosti žen a mužů a nediskriminace.
c)  relevantní orgány zastupující občanskou společnost ve vztahu ke všem cílům stanoveným v článku 5 a čl. 6 odst. 1 a případně relevantní orgány odpovědné za prosazování sociálního začleňování, základních práv, rovnosti žen a mužů a nediskriminace.
Pozměňovací návrhy 575 a 734 cp7
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 2
Tyto partnery by členské státy měly zapojit do přípravy svých strategických plánů SZP.
Tyto partnery by členské státy měly plně zapojit do přípravy svých strategických plánů SZP.
Pozměňovací návrhy 576 a 734 cp9
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 4
4.  Členské státy a Komise budou spolupracovat, aby zajistily efektivní koordinaci implementace strategických plánů SZP a zohlednily přitom zásady proporcionality a sdíleného řízení.
4.  Členské státy a Komise budou spolupracovat, aby zajistily efektivní koordinaci implementace strategických plánů SZP a zohlednily přitom zásady proporcionality, sdíleného řízení a řádného fungování vnitřního trhu.
Pozměňovací návrhy 577, 970 a 1312 cp7
Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 4 a (nový)
4a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 138 akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví etický kodex na podporu členských států při organizaci partnerství uvedeného v odstavci 3. Etický kodex stanoví rámec, v němž se členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a pravomocemi regionálních orgánů mají zasazovat o uplatňování zásady partnerství.
Pozměňovací návrh 578
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1 – písm. e
e)  cíle a finanční plány;
e)  cíle a finanční plány, případně i cíle a finanční plány obsažené v regionálních intervenčních programech;
Pozměňovací návrh 579
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. c
c)  Příloha III – konzultace s partnery;
c)  Příloha III – konzultace s partnery – shrnutí připomínek předložených příslušnými regionálními a místními orgány a partnery uvedenými v čl. 94 odst. 3;
Pozměňovací návrh 580
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. d
d)  Příloha IV – zvláštní podpora pro bavlnu;
d)  Příloha IV – zvláštní podpora pro bavlnu, je-li jí zapotřebí;
Pozměňovací návrh 581
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. e
e)  Příloha V – doplňkové vnitrostátní financování poskytované v rámci strategického plánu SZP.
e)  Příloha V – státní podpora pro strategický plán nevyjmutá z ustanovení článků 107, 108 a 109 Smlouvy o fungování EU na základě čl. 131 odst. 4 a doplňkové vnitrostátní financování poskytované v rámci strategického plánu SZP.
Pozměňovací návrh 582
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. e a (nové)
ea)  Příloha VI – režimy pro oblast klimatu, životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat uvedené v článku 28.
Pozměňovací návrh 583
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. e b (nové)
eb)  Příloha VI – regionální intervenční programy; a
Pozměňovací návrh 584
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 2 – písm. e c (nové)
ec)  Příloha VIII – prvky strategických plánů, které přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti.
Pozměňovací návrh 585
Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. b
b)  identifikaci potřeb pro každý specifický cíl podle článku 6 na základě důkazů z analýzy SWOT. Popsány musí být všechny potřeby, bez ohledu na to, zda je jejich řešení součástí strategického plánu SZP či nikoli;
b)  identifikaci potřeb pro každý specifický cíl podle článku 6, včetně dobrých životních podmínek zvířat, na základě důkazů z analýzy SWOT. Popsány musí být všechny potřeby, bez ohledu na to, zda je jejich řešení součástí strategického plánu SZP či nikoli;
Pozměňovací návrh 586
Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. d
d)  v relevantních případech analýzu specifických potřeb ohrožených zeměpisných oblastí, jako jsou nejvzdálenější regiony;
d)  v relevantních případech analýzu specifických potřeb izolovaných nebo ohrožených zeměpisných oblastí, jako jsou nejvzdálenější regiony, horské oblasti a ostrovní oblasti;
Pozměňovací návrh 587
Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. e
e)  stanovení priorit a žebříček potřeb včetně řádného odůvodnění učiněných rozhodnutí, a pokud je to relevantní, tak i vysvětlení, proč strategický plán SZP určité identifikované potřeby neřeší nebo je řeší jen částečně.
e)  stanovení priorit a žebříček potřeb v souladu s učiněnými rozhodnutími, a pokud je to relevantní, tak i uvedení důvodů, proč strategický plán SZP určité identifikované potřeby neřeší nebo je řeší jen částečně;
Pozměňovací návrh 588
Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. e a (nové)
ea)  shrnutí oblastí, kde základní informace scházejí nebo nedostačují pro účely zajištění úplného popisu stávající situace, pokud jde o specifické cíle vytyčené v článku 6 a o monitorování těchto cílů.
Pozměňovací návrh 589
Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 3
K tomuto vyhodnocení použijí členské státy nejnovější a nejspolehlivější dostupné údaje.
K tomuto vyhodnocení použijí členské státy nejnovější a nejspolehlivější dostupné údaje a v příslušných případech rovněž využijí údaje členěné podle pohlaví.
Pozměňovací návrh 590
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  vysvětlení sociální a ekonomické tématiky strategického plánu SZP, doplňkovosti a základní podmíněnosti mezi různými intervencemi zaměřenými na specifické cíle týkající se zemědělsko-hospodářského rozvoje a venkovských oblastí podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), g), h), a i);
Pozměňovací návrh 591
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)  v relevantních případech přehled toho, jak strategický plán SZP řeší potřeby zemědělských systémů vysoké přírodní hodnoty, včetně aspektů jejich sociálně-ekonomické životaschopnosti;
Pozměňovací návrh 592
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. c
c)  přehled relevantních intervencí a specifických podmínek strategického plánu SZP, jako jsou ty, které jsou vymezeny v čl. 22 odst. 4, článku 27, článku 69 a čl. 71 odst. 7, souvisejících se specifickým cílem „získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech“ podle čl. 6 odst. 1 písm. g). Členské státy při prezentaci finančního plánu souvisejícího s typy intervencí uvedenými v článku 27 a 69 odkazují především na čl. 86 odst. 5. Přehled také v zájmu zlepšení konzistentnosti mezi unijními a vnitrostátními akcemi v této oblasti vysvětlí interakci s vnitrostátními nástroji;
c)  přehled relevantních intervencí a specifických podmínek strategického plánu SZP, jako jsou ty, které jsou vymezeny v čl. 22 odst. 4, článku 27, článku 69 a čl. 71 odst. 7, souvisejících cílem „získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech“ v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. g). Členské státy při prezentaci finančního plánu souvisejícího s typy intervencí uvedenými v článku 27 a 69 odkazují především na čl. 86 odst. 5. Přehled také v zájmu zlepšení konzistentnosti mezi unijními a vnitrostátními akcemi v této oblasti vysvětlí interakci s vnitrostátními nástroji;
Pozměňovací návrh 593
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. f
f)   popis vzájemného působení mezi vnitrostátními a regionálními intervencemi, včetně rozdělení finančních přídělů na intervenci a na fond.
f)   popis vzájemného působení mezi vnitrostátními a regionálními intervencemi, včetně rozdělení finančních přídělů na intervenci a na fond; a
Pozměňovací návrh 594
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. f a (nové)
fa)  vysvětlení, jak budou opatření obsažená ve strategickém plánu SZP přispívat k cíli zlepšení zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a snížení antimikrobiální rezistence. Členské státy zejména uvádějí typy intervencí, na něž se vztahují články 28 a 65.
Pozměňovací návrh 1112
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. f b (nové)
fb)   vysvětlení toho, jak intervence pro každý jednotlivý specifický cíl podle čl. 6 odst. 1 přispívají ke zjednodušení pro konečné příjemce a snížení administrativní zátěže;
Pozměňovací návrh 595
Návrh nařízení
Čl. 98 – název
Prvky společné pro několik intervencí
Prvky společné pro několik intervencí ve strategických plánech
Pozměňovací návrh 1113
Návrh nařízení
Čl. 98 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)
iia)   popis celkového přínosu ke zjednodušení a snížení regulační a administrativní zátěže konečných příjemců.
Pozměňovací návrh 835
Návrh nařízení
Čl. 98 – odst. 1 – písm. ba (nové)
ba)   objasnění toho, jak bude strategický plán SZP podporovat ekologické zemědělství tak, aby přispíval k takové produkci, která bude odpovídat rostoucí poptávce po ekologických zemědělských produktech, jak je uvedeno v článku 13a;
Pozměňovací návrh 596
Návrh nařízení
Čl. 98 – odst. 1 – písm. c
c)  popis použití „technické pomoci“ podle čl. 83 odst. 2, čl. 86 odst. 3 a článku 112 a sítě SZP podle článku 113;
c)  popis použití „technické pomoci“ podle čl. 83 odst. 2, čl. 86 odst. 3 a článku 112 a sítě SZP podle článku 113; a
Pozměňovací návrh 597
Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. c
c)  konkrétní koncepce nebo požadavky dané intervence, které zajišťují její efektivní přispění k plnění specifického cíle (specifických cílů) podle čl. 6 odst. 1. U intervencí v oblasti životního prostředí a klimatu pak soulad s požadavky podmíněnosti musí prokazovat, že se jednotlivé postupy nepřekrývají;
c)  konkrétní koncepce nebo požadavky dané intervence, které zajišťují její efektivní přispění k plnění příslušného specifického cíle (specifických cílů) podle čl. 6 odst. 1. U intervencí v oblasti životního prostředí a klimatu pak soulad s požadavky podmíněnosti musí prokazovat, že se jednotlivé postupy nepřekrývají;
Pozměňovací návrh 598
Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. d
d)  podmínky způsobilosti;
d)  podmínky způsobilosti v souladu s tímto nařízením;
Pozměňovací návrh 599
Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. h
h)  výsledný roční finanční příděl na danou intervenci podle článku 88. V příslušných případech bude předložen rozpis částek plánovaných na granty a částek plánovaných pro finanční nástroje;
h)  výsledný roční finanční příděl na danou intervenci podle článku 88. V příslušných případech bude předložen rozpis částek plánovaných na granty a částek plánovaných pro finanční nástroje; a
Pozměňovací návrh 600
Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. i
i)  informaci, zda intervence spadá mimo rozsah působnosti článku 42 SFEU a vztahuje se na ni posouzení státní podpory.
i)  informaci, zda intervence spadá mimo rozsah působnosti článku 42 Smlouvy o fungování EU a vztahuje se na ni posouzení státní podpory v souladu s údajem, který Evropská komise poskytne v pokynech týkající se státní podpory.
Pozměňovací návrh 601
Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1
1.  Plán cílů uvedený v čl. 95 odst. 1 písm. e) tvoří souhrnná tabulka zobrazující cíle podle čl. 97 odst. 1 písm. a) spolu s rozpisem ročních milníků.
1.  Plán cílů uvedený v čl. 95 odst. 1 písm. e) tvoří souhrnná tabulka zobrazující cíle podle čl. 97 odst. 1 písm. a) spolu s rozpisem ročních, nebo, je-li to vhodné, víceletých milníků, v případě potřeby částečně rozčleněných podle regionů.
Pozměňovací návrh 602
Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e
e)  rozpis přídělů na odvětvové typy intervencí podle oddílu 7 kapitoly III hlavy III podle jednotlivých intervenci a s uvedením plánovaných výstupů a průměrné jednotkové částky;
e)  rozpis přídělů na odvětvové typy intervencí podle kapitoly III hlavy III podle jednotlivých intervencí a s uvedením plánovaných výstupů a průměrné jednotkové částky;
Pozměňovací návrh 603
Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f
f)  rozpis přídělů členského státu na rozvoj venkova po provedení převodů do a z přímých plateb, jak je uvedeno v písmeni b), podle jednotlivých typů intervencí a jednotlivých intervencí včetně celkových částek za dané období, přičemž se uvede také příslušná sazba příspěvku z EZFRV rozepsaná v příslušných případech podle intervence a typu regionu. V případě převodu prostředků z přímých plateb se uvede intervence nebo část intervence, jež je z převodu financovaná. Tabulka dále obsahuje plánované výstupy na intervenci a průměrné nebo jednotné jednotkové částky a v příslušných případech také rozpis částek plánovaných na granty a částek plánovaných pro finanční nástroje. Uvedou se rovněž částky prostředků na technickou pomoc;
f)  rozpis přídělů členského státu na rozvoj venkova po provedení převodů do a z přímých plateb, jak je uvedeno v písmeni b), podle jednotlivých typů intervencí a jednotlivých intervencí včetně celkových částek za dané období, přičemž se uvede také příslušná sazba příspěvku z EZFRV rozepsaná v příslušných případech podle intervence a typu regionu. V případě převodu prostředků z přímých plateb se uvede intervence nebo část intervence, jež je z převodu financovaná. Tabulka dále obsahuje plánované výstupy na intervenci a průměrné nebo jednotné jednotkové částky a v příslušných případech také rozpis částek plánovaných na granty a částek plánovaných pro finanční nástroje. Uvedou se rovněž částky prostředků na technickou pomoc; a
Pozměňovací návrh 604
Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 2 – pododstavec 2
Prvky uvedené tomto odstavci se stanoví na každý rok.
Prvky uvedené v tomto odstavci se v případě potřeby stanoví na každý rok a mohou zahrnovat i regionální tabulky, je-li to vhodné.
Pozměňovací návrh 605
Návrh nařízení
Článek 100 a (nový)
Článek 100a
Regionální intervenční programy
Každý regionální intervenční program pro rozvoj venkova obsahuje alespoň tyto oddíly:
a)  shrnutí analýzy SWOT; 
b)  shrnutí posouzení potřeb; 
c)  intervenční strategii; 
d)  operační popis intervencí řízených a prováděných na regionální úrovni v souladu s vnitrostátním strategickým plánem ve smyslu článku 99. Konkrétně musí každá intervence uvedená ve strategii uvedenou v písmenu c) tohoto odstavce obsahovat tyto prvky:
i)  popis intervence;
ii)  podmínky způsobilosti; 
iii)  míru podpory;
iv)  výpočet jednotkové výšky podpory;
v)  finanční plán;
vi)  ukazatele výsledků;
vii)  cíle;
viii)  popis toho, jak lze dosáhnout stanovených cílů;
e)  víceletý finanční rámec; a
f)  popis řídicí a koordinační struktury.
Pozměňovací návrh 606
Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – návětí
Popis prvků, které zajistí modernizaci SZP, uvedený v čl. 95 odst. 1 písm. g) musí zdůrazňovat prvky strategického plánu SZP, které podporují modernizaci odvětví zemědělství a SZP, a obsahovat zejména:
Popis prvků, které zajistí modernizaci SZP, uvedený v čl. 95 odst. 1 písm. g) musí zdůrazňovat prvky strategického plánu SZP, které podporují modernizaci odvětví zemědělství a SZP s cílem vypořádat se s novými výzvami, včetně přechodu na udržitelnější modely, a obsahovat zejména:
Pozměňovací návrh 607
Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – písm. a – návětí
a)  přehled toho, jak strategický plán SZP přispěje k plnění průřezového obecného cíle souvisejícího s podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace a napomáháním k jejich přijímání podle čl. 5 druhého pododstavce, a to především prostřednictvím:
a)  přehled toho, jak strategický plán SZP přispěje k plnění průřezového obecného cíle souvisejícího s podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a venkovských oblastech, napomáháním k jejich přijímání a podporou tohoto kroku podle čl. 5 druhého pododstavce, a to především prostřednictvím:
Pozměňovací návrh 836
Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – písm. a – písm. ii a (nové)
iia)   soudržnost s naplňováním cílů udržitelného rozvoje a s mezinárodními dohodami o klimatu.
Pozměňovací návrh 608
Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – písm. b
b)  popis strategie rozvoje digitálních technologií v zemědělství a venkovských oblastech a využití těchto technologií ke zlepšení účinnosti a účelnosti intervencí na základě strategického plánu SZP.
b)  popis strategie rozvoje digitálních technologií v zemědělství a venkovských oblastech, inteligentních vesnic a podmínek využití těchto technologií, jakož i podmínek, k nimž bude patřit informování zemědělců o jejich právech ve vztahu k ochraně a používání jejich osobních údajů, a to s cílem zlepšit účinnost a účelnost intervencí na základě strategického plánu SZP.
Pozměňovací návrh 609
Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. e
e)  v relevantních případech analýza územních aspektů s důrazem na území, na která se intervence speciálně zaměřují;
e)  v relevantních případech analýza územních aspektů s důrazem na území, na která se intervence speciálně zaměřují, včetně zemědělských oblastí vysoké přírodní hodnoty;
Pozměňovací návrh 610
Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2 – pododstavec 5
U specifického cíle získávání mladých zemědělců uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. g) analýza SWOT obsahuje krátkou analýzu přístupu k půdě, půdní mobility a restrukturalizace půdy, přístupu k financím a úvěrům a přístupu ke znalostem a poradenství.
U specifického cíle získávání mladých zemědělců uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. g) analýza SWOT obsahuje krátkou analýzu přístupu k půdě, půdní mobility a restrukturalizace půdy, přístupu k financím a úvěrům a přístupu ke znalostem a poradenství a schopnosti zvládat rizika.
Pozměňovací návrh 611
Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 5 – písm. a
a)  krátký popis doplňkového vnitrostátního financování, které je poskytnuto v rozsahu působnosti strategického plánu SZP, včetně částek na opatření a informací o souladu s požadavky tohoto nařízení;
a)  krátký popis doplňkového vnitrostátního financování, které je poskytnuto v rozsahu působnosti strategického plánu SZP, včetně částek na intervenci a informací o souladu s požadavky tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 612
Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 5 a (nový)
5a.  Příloha VI strategického plánu SZP obsahuje popis režimů pro oblast klimatu, životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat uvedených v článku 28.
Pozměňovací návrh 613
Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 5 b (nový)
5b.  Příloha VII strategického plánu SZP obsahuje popis regionálních intervenčních programů.
Pozměňovací návrh 615
Návrh nařízení
Článek 104
Článek 104
vypouští se
Přenesené pravomoci ve vztahu k obsahu strategického plánu SZP
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se mění tato kapitola, pokud jde o obsah strategického plánu SZP a jeho příloh.
Pozměňovací návrh 616
Návrh nařízení
Čl. 105 – název
Prováděcí pravomoci ve vztahu k obsahu strategického plánu SZP
Prováděcí pravomoci ve vztahu k formě strategického plánu SZP
Pozměňovací návrh 617
Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1
Komise je oprávněna přijímat prováděcí akty stanovující pravidla předkládání prvků popsaných v článku 96 až 103 ve strategických plánech SZP. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 139 odst. 2.
Komise je oprávněna přijímat prováděcí akty, jejichž prostřednictvím se stanoví standardizovaný formulář a pravidla pro předkládání prvků popsaných v článku 96 až 103 ve strategických plánech SZP. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 139 odst. 2.
Pozměňovací návrh 1153 cp1
Návrh nařízení
Čl. 106 - odst. 1
1.  Každý členský stát předloží Komisi návrh strategického plánu SZP obsahující informace uvedené v článku 95 nejpozději do 1. ledna 2020.
1.  Každý členský stát předloží Komisi návrh strategického plánu SZP obsahující informace uvedené v článku 95 do ...[jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost].
Komise vybízí členské státy, aby si při vypracovávání svých strategických plánů SZP navzájem vyměňovaly informace a osvědčené postupy.
Pozměňovací návrh 619
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 2
2.  Komise posoudí návrhy strategických plánů SZP z hlediska jejich úplnosti, konzistentnosti a souladu s obecnými principy práva Unie, s tímto nařízením a s opatřeními přijatými v souvislosti s ním a s horizontálním nařízením, jejich efektivního přispění k plnění specifických cílů podle čl. 6 odst. 1, dopadu na řádné fungování vnitřního trhu a narušování hospodářské soutěže a stupně administrativní zátěže kladené na příjemce a správu. Posouzení je zaměřeno zejména na adekvátnost strategického plánu SZP, odpovídající specifické cíle, cíle, intervence a přidělování rozpočtových prostředků za účelem splnění specifických cílů strategického plánu SZP prostřednictvím souboru intervencí navrženého na základě analýzy SWOT a předběžného hodnocení.
2.  Komise posoudí návrhy strategických plánů SZP z hlediska jejich úplnosti, konzistentnosti a souladu s obecnými principy práva Unie, s tímto nařízením a s opatřeními přijatými v souvislosti s ním a s horizontálním nařízením, jejich efektivního přispění k plnění specifických cílů podle čl. 6 odst. 1, dopadu na řádné fungování vnitřního trhu a narušování hospodářské soutěže a stupně administrativní zátěže kladené na příjemce a správu. Posouzení je zaměřeno zejména na adekvátnost strategického plánu SZP, včetně kvality použitých informací, a na odpovídající specifické cíle, cíle, intervence a přidělování rozpočtových prostředků za účelem splnění specifických cílů strategického plánu SZP prostřednictvím souboru intervencí navrženého na základě analýzy SWOT a předběžného hodnocení.
Pozměňovací návrh 1153 cp2
Návrh nařízení
Čl. 106 - odst. 5 - pododstavec 1
Ke schválení strategického plánu SZP dojde nejpozději osm měsíců poté, co jej příslušný členský stát předloží.
Ke schválení strategického plánu SZP dojde nejpozději šest měsíců poté, co jej příslušný členský stát předloží.
Pozměňovací návrhy 620, 1153 cp3 a 1331
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 5 – pododstavec 2
Schválení se nevztahuje na informace uvedené v čl. 101 písm. c) a v přílohách I až IV strategického plánu SZP uvedených v čl. 95 odst. 2 písm. a) až d).
vypouští se
Pozměňovací návrh 1153 cp4
Návrh nařízení
Čl. 106 - odst. 5 - pododstavec 3
V řádně odůvodněných případech mohou členské státy požádat Komisi o schválení strategického plánu SZP, který neobsahuje všechny náležité prvky. V takovém případě dotčený členský stát poukáže na chybějící části strategického plánu SZP a předloží orientační cíle a finanční plány podle článku 100 pro celý strategický plán SZP, aby byla zjevná celková konzistentnost a soudržnost plánu. Chybějící prvky strategického plánu SZP se Komisi předloží formou návrhu na změnu plánu v souladu s článkem 107.
V řádně odůvodněných případech mohou členské státy požádat Komisi o schválení strategického plánu SZP, který neobsahuje všechny náležité prvky. V takovém případě dotčený členský stát poukáže na chybějící části strategického plánu SZP a předloží orientační cíle a finanční plány podle článku 100 pro celý strategický plán SZP, aby byla zjevná celková konzistentnost a soudržnost plánu. Chybějící prvky strategického plánu SZP se Komisi předloží formou návrhu na změnu plánu v souladu s článkem 107 ve lhůtě, která by neměla přesáhnout tři měsíce. Musí být soudržné a v souladu s orientačními cíli a finančními plány poskytnutými dříve členským státem, aniž by docházelo k významným odchylkám nebo snižování ambicí.
Pozměňovací návrhy 621, 983, 1153 cp5 a 1333
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 7 a (nový)
7a.  Do šesti měsíců po schválení vnitrostátních strategických plánů SZP předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o těchto plánech spolu se srozumitelně sepsaným vyhodnocením s cílem poskytnout informace o rozhodnutích přijatých členskými státy v zájmu plnění specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 1153 cp6
Návrh nařízení
Čl. 106 - odst. 7 b (nový)
7b.   Komise přeloží strategické plány SZP do angličtiny a zveřejní je na internetu způsobem, který bude zajišťovat publicitu a transparentnost na unijní úrovni.
Pozměňovací návrhy 623, 985 a 1153 cp7
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 7 c (nový)
7c.  Schvalování strategických plánů SZP a jejich provádění členskými státy nesmí vést ke zpoždění v období, ve kterém žadatelé předkládají žádosti o podporu, ani tím nesmí být zpožděna její včasná výplata, zvláště v prvním roce provádění.
Pozměňovací návrh 735 cp1
Návrh nařízení
Článek 107 - odst. 1
1.   Členské státy mohou Komisi předložit žádost o změnu svého strategického plánu SZP.
1.   Členské státy mohou Komisi předložit žádost o změnu svého strategického plánu SZP, včetně případných změn v regionálních intervenčních programech, po dohodě s regionálními řídicími orgány.
Pozměňovací návrhy 625 a 735 cp 2
Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 2
2.  Žádost o změnu strategického plánu SZP musí být řádně odůvodněna a musí obsahovat zejména předpokládané dopady změn plánu na dosažení specifických cílů uvedených v čl. 6 odst. 1. K žádosti se připojí pozměněný plán včetně případných aktualizovaných příloh.
2.  Žádost o změnu strategického plánu SZP musí zahrnovat vysvětlení uvádějící předpokládané dopady změn plánu na dosažení specifických cílů uvedených v čl. 6 odst. 1. K žádosti se připojí pozměněný plán včetně případných aktualizovaných příloh.
Pozměňovací návrhy 626 a 735 cp3
Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 7
7.  Žádost o změnu strategického plánu SZP lze podat nejvýše jednou za kalendářní rok, s výhradou možných výjimek, o nichž Komise rozhodne v souladu s článkem 109.
7.  Žádost o změnu strategického plánu SZP lze podat nejvýše jednou za kalendářní rok, s výhradou možných výjimek uvedených v tomto nařízení, jakož i těch, o nichž Komise rozhodne v souladu s článkem 109.
Pozměňovací návrhy 627 a 735 cp4
Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 8
8.  Každý pozměněný strategický plán SZP Komise schválí prostřednictvím prováděcího rozhodnutí bez uplatnění postupu projednávání ve výboru uvedeného v článku 139.
8.  Každý pozměněný strategický plán SZP Komise schválí prostřednictvím prováděcího rozhodnutí bez uplatnění postupu projednávání ve výboru uvedeného v článku 139. Veškeré informace musí být poskytnuty Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrhy 628 a 735 cp5
Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 9
9.  Aniž je dotčen článek 80, změny strategického plánu SZP nabývají právního účinku teprve poté, co je Komise schválí.
9.  Aniž je dotčen článek 80, změny strategického plánu SZP nabývají právního účinku teprve poté, co je Komise schválí, a zveřejňují se.
Pozměňovací návrh 1137
Návrh nařízení
Článek 107 a (nový)
Článek 107a
Přezkum strategických plánů SZP
Do 31. prosince 2025 členské státy přezkoumají své strategické plány, aby zajistily, že jsou v souladu s platnými právními předpisy Unie v oblasti klimatu a životního prostředí, a předloží Komisi žádosti o odpovídající změnu svých strategických plánů.
Pozměňovací návrh 629
Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 2
Do této časové lhůty se nezapočítává období, které začíná datem následujícím po datu, kdy Komise zašle členskému státu své připomínky nebo žádost o přepracované dokumenty, a končí datem, kdy členský stát Komisi odpoví.
vypouští se
Pozměňovací návrh 630
Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 1 – písm. c
c)  četnost předkládání žádostí o změnu strategického plánu SZP během programového období, včetně stanovení výjimečných případů, pro něž maximální počet změn podle čl. 107 odst. 7 neplatí.
c)  četnost předkládání žádostí o změnu strategického plánu SZP během programového období uplatňování tohoto plánu, včetně stanovení výjimečných případů, pro něž maximální počet změn podle čl. 107 odst. 7 neplatí.
Pozměňovací návrh 631
Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 1 a (nový)
1a.  Aniž by bylo dotčeno ustanovení odstavce 1 prvního pododstavce, členské státy mohou rovněž ustavit regionální orgány k provádění a řízení intervencí financovaných z EZFRV v rámci svých vnitrostátních strategických plánů, pokud budou mít tyto intervence regionální rozsah. V takovém případě vnitrostátní řídicí orgán určí vnitrostátní koordinační orgán pro EZFRV, který zajistí jednotné provádění unijních pravidel a soudržnost s prvky strategického plánu na vnitrostátní úrovni v souladu s čl. 93 druhým pododstavcem.
Pozměňovací návrh 736 cp2
Návrh nařízení
Článek 110 - odst. 2 - návětí
2.   Řídicí orgán odpovídá za účinné, účelné a správné řízení a provádění strategického plánu SZP. Zejména pak zajistí, aby:
2.   Řídicí orgán odpovídá za účinné, účelné a správné řízení a provádění strategického plánu SZP, a v případě potřeby ve spolupráci s regionálními řídicími orgány pro regionální intervenční programy. Zejména pak zajistí, aby:
Pozměňovací návrhy 632 a 736 cp3
Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – písm. g
g)  byla vyhotovena výroční zpráva o výkonnosti včetně souhrnných monitorovacích tabulek a po konzultaci s monitorovacím výborem byla předložena Komisi;
g)  byla vyhotovena zpráva o monitorování výkonnosti včetně souhrnných monitorovacích tabulek a po konzultaci s monitorovacím výborem byla předložena Komisi;
Pozměňovací návrhy 633 a 736 cp4
Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – písm. h
h)  byly realizovány relevantní následné kroky navazující na připomínky Komise k výroční zprávě o výkonnosti;
h)  byly realizovány relevantní následné kroky navazující na připomínky Komise ke zprávě o výkonnosti;
Pozměňovací návrh 736 cp5
Návrh nařízení
Článek 110- odst. 3
3.   Členský stát nebo řídicí orgán mohou pro účely řízení a provádění intervencí na základě strategického plánu SZP jmenovat jeden nebo více zprostředkujících subjektů z řad místních orgánů, subjektů působících v oblasti regionálního rozvoje nebo nevládních organizací.
3.   Členský stát nebo řídicí orgány – nebo případně regionální řídicí orgány – mohou pro účely řízení a provádění intervencí na základě strategického plánu SZP jmenovat jeden nebo více zprostředkujících subjektů z řad místních orgánů, subjektů působících v oblasti regionálního rozvoje nebo nevládních organizací.
Pozměňovací návrhy 634 a 736 cp6
Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 5 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterými se toto nařízení doplňuje o podrobná pravidla uplatňování požadavků na informace, publicitu a zviditelnění uvedených v odst. 2 písm. j) a k).
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrhy 635 a 736 cp7
Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 5 – pododstavec 2
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 139 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 636
Návrh nařízení
Článek 110 a (nový)
Článek 110a
Zprostředkující subjekt
Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o správním a soudním přezkumném řízení, členské státy určí funkčně nezávislý zprostředkující subjekt pověřený přezkoumáváním rozhodnutí přijatých příslušnými orgány. Tyto subjekty na žádost příjemců usilují o dosažení řešení, na kterém se shodnou obě dotčené strany. Disponují potřebnými odbornými znalostmi a jsou v nich zastoupeny příslušné orgány a zúčastněné strany.
Pozměňovací návrh 637
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy předtím než předloží svůj strategický plán SZP, zřídí pro účely sledování jeho provádění výbor („monitorovací výbor“).
Členské státy zřídí pro účely sledování provádění strategického plánu SZP vnitrostátní výbor („monitorovací výbor“) a případně také zřídí regionální monitorovací výbory.
Pozměňovací návrh 638
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – pododstavec 2
Monitorovací výbor přijme svůj jednací řád.
Monitorovací výbor přijme svůj jednací řád. Vnitrostátní monitorovací výbor přijme vlastní pravidla ve spolupráci s regionálními monitorovacími výbory.
Pozměňovací návrh 639
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – pododstavec 3
Monitorovací výbor se schází nejméně jednou ročně a přezkoumává veškeré skutečnosti, jež mají vliv na to, zda strategický plán SZP dosahuje svých cílů.
Monitorovací výbor se schází nejméně jednou ročně a přezkoumává v rámci svých pravomocí veškeré skutečnosti, jež mají vliv na to, zda strategický plán SZP dosahuje svých cílů.
Pozměňovací návrh 640
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – pododstavec 4
Členské státy zveřejní jednací řád svého monitorovacího výboru a veškeré údaje a informace, jež si s ním vyměňují, na internetu.
Členské státy zveřejní jednací řád a stanoviska monitorovacích výborů a postoupí je Komisi.
Pozměňovací návrh 641
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 2 – pododstavec 1
Členské státy rozhodují o složení monitorovacího výboru a zajišťují, aby v něm byly rovnoměrně zastoupeny relevantní orgány veřejné správy a zprostředkující subjekty i zástupci partnerů uvedených v čl. 94 odst. 3.
Členské státy a v relevantních případech regiony rozhodují o složení monitorovacích výborů s náležitým ohledem na předcházení střetu zájmů a zajišťují, aby v nich byly rovnoměrně zastoupeny relevantní orgány veřejné správy a zprostředkující subjekty i zástupci partnerů uvedených v čl. 94 odst. 3, kteří jsou významní z hlediska naplňování všech cílů podle čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 642
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 2 – pododstavec 3
Členské státy zveřejní seznam členů monitorovacího výboru na internetu.
Členské státy zveřejní seznam členů monitorovacího výboru na internetu a oznámí ho Komisi.
Pozměňovací návrh 643
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 3 – návětí
3.  Monitorovací výbor posuzuje zejména:
3.  Monitorovací výbory posuzují zejména:
Pozměňovací návrh 645
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 3 – písm. d a (nové)
da)  příslušné informace předložené národní sítí SZP;
Pozměňovací návrh 646
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 3 – písm. f a (nové)
fa)  zprávy o výkonnosti;
Pozměňovací návrh 647
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 3 – písm. f b (nové)
fb)  pokrok při zjednodušování a snižování administrativní zátěže pro konečné příjemce.
Pozměňovací návrh 648
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 4 – písm. a
a)  návrhu strategického plánu SZP;
vypouští se
Pozměňovací návrh 649
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 4 – písm. c
c)  výročním zprávám o výkonnosti;
c)  zprávám o výkonnosti;
Pozměňovací návrh 650
Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 4 a (nový)
4a.  Monitorovací výbory mohou po národní síti SZP požadovat informace a analýzy související s konkrétními intervencemi.
Pozměňovací návrh 651
Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 1
1.  Každý členský stát zřídí nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy Komise schválí jeho strategický plán SZP, národní síť společné zemědělské politiky (národní síť SZP) pro účely vzájemného navazování kontaktů mezi organizacemi a správními orgány, poradci, výzkumnými pracovníky a dalšími inovátory v oblasti zemědělství a rozvoje venkova na vnitrostátní úrovni.
1.  Každý členský stát zřídí nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy Komise schválí jeho strategický plán SZP, národní síť společné zemědělské politiky (národní síť SZP) pro účely vzájemného navazování kontaktů mezi organizacemi, zástupci zemědělských oborů a správními orgány, poradci, výzkumnými pracovníky, dalšími inovátory a jinými aktéry v oblasti zemědělství a rozvoje venkova na vnitrostátní úrovni. Národní síť SZP je vybudována na stávajících strukturách vytváření sítí v členských státech.
Pozměňovací návrh 652
Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – písm. j
j)  v případě národních sítí účast a podíl na aktivitách evropské sítě SZP.
j)  v případě národních sítí účast a podíl na aktivitách evropské sítě SZP;
Pozměňovací návrh 653
Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – písm. j a (nové)
ja)  v případě evropských sítí SZP účast a podíl na aktivitách národních sítí;
Pozměňovací návrh 654
Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – písm. j b (nové)
jb)  poskytování informací vyžádaných monitorovacími výbory uvedenými v článku 111.
Pozměňovací návrh 655
Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 2
2.  Účelem partnerství je stimulovat inovace a zlepšovat výměnu poznatků.
2.  Účelem partnerství je stimulovat udržitelné inovace a zlepšovat výměnu poznatků.
Pozměňovací návrh 656
Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c
c)  podporuje rychlejší a širší zavádění inovativních řešení do praxe; a
c)  podporuje rychlejší a širší zavádění inovativních řešení do praxe, včetně vzájemných výměn mezi zemědělci; a
Pozměňovací návrh 657
Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d
d)  informuje vědeckou obec o potřebách zemědělské praxe v oblasti výzkumu.
d)  informuje vědeckou obec o potřebách zemědělské praxe a zemědělců v oblasti výzkumu.
Pozměňovací návrh 658
Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 4 – pododstavec 2 – návětí
Součástí evropského inovačního partnerství jsou operační skupiny evropského inovačního partnerství. Skupiny vypracovávají plány inovativních projektů, jež budou vytvořeny, testovány, upraveny nebo implementovány a jež budou vycházet z interaktivního inovačního modelu, jehož hlavní zásady jsou:
Jsou vytvářeny operační skupiny evropského inovačního partnerství, které budou toto partnerství naplňovat, přičemž mohou být tvořeny mimo jiné organizacemi producentů a mezioborovými organizacemi a také členy z různých členských států. Skupiny vypracovávají plány inovativních projektů, jež budou vytvořeny, testovány, upraveny nebo implementovány a jež budou vycházet z interaktivního inovačního modelu, jehož hlavní zásady jsou:
Pozměňovací návrh 659
Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a
a)  rozvoj inovativních řešení zaměřených na potřeby zemědělců či lesníků a současně případně řešících interakci napříč dodavatelským řetězcem;
a)  rozvoj inovativních řešení zaměřených na potřeby zemědělců či lesníků a současně případně řešících interakci napříč dodavatelským řetězcem se zohledněním zájmů spotřebitelů;
Pozměňovací návrh 660
Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 4 – pododstavec 3
Zamýšlené inovace mohou být založeny jak na nových, tak na tradičních praktikách v novém geografickém nebo environmentálním kontextu.
Zamýšlené inovace mohou být založeny jak na nových, tak na tradičních a agroekologických praktikách v novém geografickém nebo environmentálním kontextu.
Pozměňovací návrh 661
Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 4 – pododstavec 4
Operační skupiny šíří plány a výsledky svých projektů, zejména prostřednictvím sítí SZP.
Operační skupiny šíří plány a výsledky svých projektů, zejména prostřednictvím sítí SZP, přičemž v nich mohou být zastoupeni členové z více než jednoho členského státu.
Pozměňovací návrh 662
Návrh nařízení
Čl. 115 – odst. 2 – písm. a
a)  soubor společných ukazatelů kontextu, dopadu, výsledku a výstupu, včetně těch uvedených v článku 7, jenž slouží jako základ pro sledování, hodnocení a přípravu výroční zprávy o výkonnosti;
a)  soubor společných ukazatelů kontextu, dopadu, výsledku a výstupu uvedených v článku 7, jenž slouží jako základ pro sledování, hodnocení a přípravu zprávy o výkonnosti;
Pozměňovací návrh 663
Návrh nařízení
Čl. 115 – odst. 2 – písm. b
b)  cíle a roční milníky stanovené ve vztahu k příslušnému specifickému cíli s použitím ukazatele výsledků;
b)  cíle a roční nebo případně víceleté milníky stanovené ve vztahu k příslušnému specifickému cíli s použitím ukazatele výsledků;
Pozměňovací návrh 664
Návrh nařízení
Čl. 115 – odst. 3
3.  Výkonnostní rámec se vztahuje na:
3.  Výkonnostní rámec se vztahuje na obsah strategických plánů SZP, případně i regionálních intervenčních programů;
a)  obsah strategických plánů SZP;
b)  tržní opatření a další intervence uvedené v nařízení (EU) č. 1308/2013.
Pozměňovací návrh 665
Návrh nařízení
Čl. 116 – odst. 1 – písm. a
a)  posoudit dopad, účinnost, účelnost, význam, soudržnost a přidanou hodnotu Unie SZP;
a)  posoudit dopad, účinnost, účelnost, význam, soudržnost a přidanou hodnotu Unie SZP, jakož i zjednodušení pro příjemce;
Pozměňovací návrh 666
Návrh nařízení
Čl. 116 – odst. 1 – písm. e
e)  podpora společného vzdělávacího procesu v souvislosti se sledováním a hodnocením.
e)  podpora společného vzdělávacího procesu v souvislosti se sledováním a hodnocením, přičemž je potřeba zohlednit oblasti, kde výchozí údaje chybí nebo jsou nedostatečné a pro něž lze vytvořit vhodnější a přesnější ukazatel.
Pozměňovací návrh 667
Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 1
Členské státy zřídí elektronický informační systém, v němž se budou zaznamenávat a uchovávat klíčové informace o provádění strategického plánu SZP, zejména o jednotlivých intervencích vybraných k financování a o dokončených intervencích, jež jsou nezbytné ke sledování a hodnocení, včetně informací o každém příjemci a operaci.
Členské státy zřídí elektronický informační systém nebo použijí stávající systém, v němž se budou zaznamenávat a uchovávat klíčové informace o provádění strategického plánu SZP, zejména o jednotlivých intervencích vybraných k financování a o dokončených intervencích, jež jsou nezbytné ke sledování a hodnocení, včetně informací o každém příjemci a operaci.
Pozměňovací návrh 668
Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 1
Členské státy zajistí, aby se příjemci podpory v rámci intervencí na základě strategického plánu SZP a místní akční skupiny zavázali poskytovat řídicímu orgánu nebo jiným orgánům pověřeným vykonávat funkce jménem řídicího orgánu veškeré informace nezbytné k sledování a hodnocení strategického plánu SZP.
Členské státy zajistí, aby se příjemci podpory v rámci intervencí na základě strategického plánu SZP a místní akční skupiny zavázali poskytovat řídicímu orgánu, regionálním řídicím orgánům nebo jiným orgánům pověřeným vykonávat funkce jménem řídicího orgánu veškeré informace nezbytné k sledování a hodnocení strategického plánu SZP.
Pozměňovací návrh 669
Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 2
Členské státy zajistí, aby byly k dispozici vyčerpávající, kompletní, aktuální a spolehlivé zdroje údajů, aby bylo možné účinně sledovat pokrok politiky v plnění cílů za použití ukazatele dopadu, výsledku a výstupu.
Členské státy zajistí, aby byly k dispozici vyčerpávající, aktuální a spolehlivé zdroje údajů, včetně databází, aby bylo možné účinně sledovat pokrok politiky v plnění cílů za použití ukazatele dopadu, výsledku a výstupu.
Pozměňovací návrh 670
Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 1
Řídicí orgán a monitorovací výbor sledovat provádění strategického plánu SZP a pokrok v plnění jeho cílů na základě ukazatelů výstupu a výsledku.
Řídicí orgán, jakož i monitorovací výbor sledují provádění strategického plánu SZP a pokrok v plnění jeho cílů na základě ukazatelů výstupu a výsledku, případně ve spolupráci s regionálními řídicími orgány a regionálními monitorovacími výbory.
Pozměňovací návrh 671
Návrh nařízení
Čl. 120 – název
Prováděcí pravomoci ve vztahu k výkonnostnímu rámci
Přenesené pravomoci ve vztahu k výkonnostnímu rámci
Pozměňovací návrh 672
Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1
Komise přijme prováděcí akty ve vztahu k obsahu výkonnostního rámce. Tyto akty zahrnují seznam kontextových ukazatelů, další ukazatele nezbytné k odpovídajícímu sledování a hodnocení politiky, metody výpočtu ukazatelů a nezbytná ustanovení zaručující přesnost a spolehlivost údajů shromažďovaných členskými státy. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 139 odst. 2.
Komise přijme akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplní stanovením obsahu výkonnostního rámce. Tyto akty zahrnují seznam kontextových ukazatelů, další ukazatele nezbytné k odpovídajícímu sledování a hodnocení politiky, metody výpočtu ukazatelů a nezbytná ustanovení zaručující přesnost a spolehlivost údajů shromažďovaných členskými státy. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přijímány v souladu s článkem 138.
Pozměňovací návrh 673
Návrh nařízení
Čl. 121 – název
Výroční zprávy o výkonnosti
Zprávy o výkonnosti
Pozměňovací návrh 674
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 1
1.  Do 15. února 2023 a do 15. února každého následujícího roku až do roku 2030 včetně předloží členské státy Komisi výroční zprávu o výkonnosti provádění strategického plánu SZP za předchozí rozpočtový rok. Zpráva předložená v roce 2023 bude zahrnovat rozpočtové roky 2021 a 2022. Pro přímé platby dle kapitoly II hlavy III bude zpráva zahrnovat pouze rozpočtový rok 2022.
1.  Členské státy předkládají Komisi zprávy o výkonnosti provádění strategického plánu SZP v souladu s článkem 8 nařízení (EU) [horizontální nařízení].
Pozměňovací návrh 675
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 2
2.  Poslední výroční zpráva o výkonnosti, která má být předložena 15. února 2030, bude obsahovat souhrn hodnocení uskutečněných během prováděcího období.
2.  Poslední zpráva o výkonnosti, která má být předložena, bude obsahovat souhrn hodnocení uskutečněných během prováděcího období.
Pozměňovací návrh 676
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 3
3.  Aby byla výroční zpráva o výkonnosti přípustná, musí obsahovat veškeré informace požadované v odstavci 4, 5 a 6. O tom, že určitá výroční zpráva o výkonnosti není přípustná, vyrozumí Komise dotyčný členský stát do patnácti pracovních dnů ode, kdy ji obdrží; pokud tak Komise neučiní, má se za to, že je dotyčná zpráva přípustná.
3.  Aby byla zpráva o výkonnosti přípustná, musí obsahovat veškeré informace požadované v odstavci 4, 5 a 6. O tom, že určitá zpráva o výkonnosti není přípustná, vyrozumí Komise dotečný členský stát do patnácti pracovních dnů ode, kdy ji obdrží; pokud tak Komise neučiní, má se za to, že je dotčená zpráva přípustná.
Pozměňovací návrh 677
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 4 – pododstavec 1
Výroční zpráva o výkonnosti stanoví klíčové kvalitativní a kvantitativní informace o plnění strategického plánu SZP, a to v podobě finančních údajů, ukazatele výstupu a výsledku a v souladu s čl. 118 druhým odstavcem. Musí také obsahovat informace o realizovaných výstupech, realizovaných výdajích, realizovaných výsledcích a jak daleko zbývá k dosažení příslušných cílů.
Zpráva o výkonnosti stanoví klíčové kvalitativní a kvantitativní informace o plnění strategického plánu SZP, a to v podobě finančních údajů, ukazatele výstupu a výsledku a v souladu s čl. 118 druhým odstavcem. Musí také obsahovat informace o realizovaných výstupech, realizovaných výdajích, realizovaných výsledcích a jak daleko zbývá k dosažení příslušných cílů.
Pozměňovací návrh 678
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 4 – pododstavec 2
Pro typy intervencí, které nepodléhají článku 89 tohoto nařízení, a v případech, kdy se poměr realizovaného výstupu a realizovaných výdajů odchyluje o 50 % od plánovaného ročního výstupu a výdajů, předloží členský stát odůvodnění takové odchylky.
vypouští se
Pozměňovací návrh 679
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 5
5.  Předané údaje musí souviset s dosaženými hodnotami ukazatelů částečně a plně splněných intervencí. Dále bude uvádět syntézu stavu plnění strategického plánu SZP realizovaného v předchozím rozpočtovém roce, jakékoli okolnosti, které mají vliv na výkonnost strategického plánu SZP, obzvláště pak s ohledem na odchylky od milníků, jejich odůvodnění a v relevantních případech i podniknutá opatření.
5.  Předané údaje musí souviset s dosaženými hodnotami ukazatelů částečně a plně splněných intervencí. Dále bude uvádět syntézu stavu plnění realizovaného strategického plánu SZP, jakékoli okolnosti, které mají vliv na výkonnost strategického plánu SZP, obzvláště pak s ohledem na odchylky od milníků, jejich odůvodnění a v relevantních případech i podniknutá opatření.
Pozměňovací návrh 680
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 7
7.  Komise na základě informací poskytnutých ve výročních zprávách o výkonnosti provede výroční přezkum výkonnosti a výroční schvalování výkonnosti podle článku [52] nařízení (EU) [horizontální nařízení].
vypouští se
Pozměňovací návrh 681
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 8 – pododstavec 1
Ve výročním přezkumu výkonnosti může Komise uvést své připomínky k výročním zprávám o výkonnosti, a to do jednoho měsíce od jejich předložení. Pokud Komise nesdělí své připomínky v dané lhůtě, považují se zprávy za schválené.
Komise na základě informací poskytnutých ve zprávách o výkonnosti provede přezkum výkonnosti a může uvést své připomínky, a to nejdéle do jednoho měsíce od úhrnného předložení těchto zpráv. Pokud Komise nesdělí své připomínky v dané lhůtě, považují se zprávy za schválené.
Pozměňovací návrh 682
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 9
9.  Pokud vykázaná hodnota u jednoho nebo více ukazatelů výsledku odhalí za vykazovaný rok odchylku o více než 25 % od příslušného milníku, může Komise členský stát požádat o předložení akčního plánu v souladu s čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) [horizontální nařízení], ve kterém budou popsána zamýšlená nápravná opatření a předpokládaný časový rámec.
9.  Pokud vykázaná hodnota u jednoho nebo více ukazatelů výsledku odhalí za vykazovaný rok odchylku o více než 25 % od příslušného milníku, musí členský stát předložit odůvodnění této odchylky. Pokud je to zapotřebí, může Komise členský stát požádat o předložení akčního plánu vypracovaného při konzultaci s Komisí v souladu s čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) [horizontální nařízení], ve kterém budou popsána zamýšlená nápravná opatření a předpokládaný časový rámec pro provedení tohoto plánu.
Pozměňovací návrh 683
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 10
10.  Výroční zprávy o výkonnosti, jakož i shrnutí jejich obsahu pro veřejnost, budou zpřístupněny veřejnosti.
10.  Bude vypracováno shrnutí obsahu zpráv o výkonnosti pro veřejnost a toto shrnutí bude zveřejněno.
Pozměňovací návrh 684
Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 11
11.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pravidla předkládání obsahu výroční zprávy o výkonnosti. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 139 odst. 2.
11.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pravidla předkládání obsahu zprávy o výkonnosti. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 139 odst. 2.
Pozměňovací návrh 685
Návrh nařízení
Čl. 122 – název
Výroční přezkumné jednání
Přezkumná jednání
Pozměňovací návrh 686
Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 1
1.  Členské státy každý rok zorganizují výroční přezkumné jednání s Komisí, kterému předsedají obě strany společně nebo jen Komise a které se uskuteční nejdříve dva měsíce po předložení výroční zprávy o výkonnosti.
1.  Členské státy každý rok zorganizují přezkumné jednání s Komisí, kterému předsedají obě strany společně nebo jen Komise a které se uskuteční nejdříve dva měsíce po předložení zprávy o výkonnosti.
Pozměňovací návrh 687
Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 2
2.  Výroční přezkumné jednání bude zaměřeno na přezkum výkonnosti každého plánu včetně pokroku v plnění stanovených cílů, veškerých okolností ovlivňujících výkonnost a minulých či budoucích opatření k jejich řešení.
2.  Přezkumné jednání bude zaměřeno na přezkum výkonnosti každého plánu včetně pokroku v plnění stanovených cílů, veškerých okolností ovlivňujících výkonnost a minulých či budoucích opatření k jejich řešení. Tato jednání budou využita k posouzení dopadu, je-li to proveditelné.
Pozměňovací návrh 688
Návrh nařízení
Článek 123
Článek 123
vypouští se
Výkonnostní bonus
1.  V roce 2026 může být členskému státu připsán výkonnostní bonus jako odměna za uspokojivý výkon při plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu, a to za předpokladu, že členský stát splnil podmínku uvedenou v čl. 124 odst. 1.
2.  Výkonnostní bonus se rovná 5 % částky na členský stát ve finančním roce 2027 stanovené v příloze IX.
Prostředky převedené mezi EZZF a EZFRV v souladu s článkem 15 a 90 se do výpočtu výkonnostního bonusu nezahrnují.
Pozměňovací návrh 689
Návrh nařízení
Článek 124
Článek 124
vypouští se
Přidělení výkonnostního bonusu
1.  Na základě přezkumu výkonnosti v roce 2026 se výkonnostní bonus zadržený z přídělu členského státu na základě článku 123 druhého odstavce tomuto členskému státu přidělí, pokud ukazatele výsledku uplatňované na specifické cíle v oblasti životního prostředí a klimatu podle čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f) v jeho strategickém plánu SZP dosáhly alespoň 90 % své cílové hodnoty pro rok 2025.
2.  Komise do dvou měsíců od přijetí výroční zprávy o výkonnosti v roce 2026 přijme prostřednictvím prováděcího aktu bez uplatnění postupu projednávání ve výboru uvedeného v článku 139 rozhodnutí o tom, zda strategický plán SZP každého příslušného členského státu dosáhl cílových hodnot uvedených v odstavci 1.
3.  V případech, kdy cílové hodnoty uvedené v odstavci 1 byly dosaženy, udělí Komise těmto členským státům výkonnostní bonus, který bude považován za přidělený s konečnou platností na rozpočtový rok 2027 na základě rozhodnutí Komise uvedeného v odstavci 2.
4.  V případech, kdy nebylo dosaženo cílů uvedených v odstavci 1, Komise dotčeným členským státům na rozpočtový rok 2027 finanční závazky související s výkonnostním bonusem neuvolní.
5.  O přidělení výkonnostního bonusu může Komise rozhodnout s ohledem na případy vyšší moci a vážných sociálně-ekonomických krizí, jež dosažení příslušných milníků znemožnily.
6.  Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobná opatření zajišťující konzistentní přístup při rozhodování o přidělení výkonnostního bonusu členským státům. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 139 odst. 2.
Pozměňovací návrh 690
Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 1
1.  Členské státy provádí předběžné hodnocení, aby zlepšily kvalitu koncepce svého strategického plánu SZP.
1.  Členské státy, případně ve spolupráci s regiony, provádí předběžné hodnocení, aby zlepšily kvalitu koncepce svého strategického plánu SZP.
Pozměňovací návrh 691
Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 3 – písm. g
g)  vhodnost postupů sledování strategického plánu SZP a sběru údajů nezbytných k provedení hodnocení;
g)  vhodnost postupů sledování strategického plánu SZP a sběru údajů, případně i údajů rozlišených podle pohlaví, které jsou nezbytné k provedení hodnocení;
Pozměňovací návrh 692
Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 1
1.  Členské státy provádí hodnocení strategických plánů SZP za účelem zlepšení kvality koncepce a plnění plánů, a také za účelem vyhodnocování jejich účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti, přidané hodnoty Unie a dopadů z hlediska jejich podílu na plnění obecných a specifických cílů SZP podle článku 5 a čl. 6 odst. 1.
1.  Členské státy, případně i ve spolupráci s regiony, provádí hodnocení strategických plánů SZP za účelem zlepšení kvality koncepce a plnění plánů, a také za účelem vyhodnocování jejich účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti, přidané hodnoty Unie a dopadů z hlediska jejich podílu na plnění obecných a specifických cílů SZP podle článku 5 a čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 693
Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 2
2.  Členské státy svěří hodnocení funkčnosti nezávislým odborníkům.
2.  Členské státy a případně regiony svěří hodnocení funkčnosti nezávislým odborníkům.
Pozměňovací návrh 694
Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 3
3.  Členské státy zajistí, aby byly zavedeny postupy k získávání a shromažďování údajů nezbytných pro hodnocení.
3.  Členské státy a případně regiony zajistí, aby byly zavedeny postupy k získávání a shromažďování údajů nezbytných pro hodnocení.
Pozměňovací návrh 695
Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 4
4.  Členské státy odpovídají za vyhodnocení adekvátnosti intervencí strategického plánu SZP pro dosažení specifických cílů podle čl. 6 odst. 1.
4.  Členské státy a případně regiony odpovídají za vyhodnocení adekvátnosti intervencí strategického plánu SZP pro dosažení specifických cílů podle čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 696
Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 5
5.  Členské státy vytvoří plán hodnocení, který bude obsahovat hodnoticí činnosti zamýšlené pro dané prováděcí období.
5.  Členské státy a případně regiony vytvoří plán hodnocení, který bude obsahovat hodnoticí činnosti zamýšlené pro dané prováděcí období.
Pozměňovací návrh 697
Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 6
6.  Členské státy předloží plán hodnocení monitorovacímu výboru nejpozději do jednoho roku od přijetí strategického plánu SZP.
6.  Členské státy a případně regiony předloží plán hodnocení monitorovacímu výboru nejpozději do jednoho roku od přijetí strategického plánu SZP.
Pozměňovací návrhy 987 a 1335
Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 1 a (nový)
1a.   Jakmile budou všechny národní strategické plány SZP schváleny, zadá Komise nezávislé posouzení jejich celkového očekávaného dopadu. Pokud tato analýza odhalí nedostatečné společné úsilí ve vztahu k ambicím Zelené dohody pro Evropu, přijme Komise vhodná opatření, v jejichž rámci mohou být členské státy požádány o změnu strategických plánů SZP nebo mohou být předloženy pozměňovací návrhy k tomuto nařízení.
Pozměňovací návrhy 988 a 1336
Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 2
2.  Komise do konce třetího roku od začátku provádění strategického plánu SZP provede průběžné hodnocení, v jehož rámci posoudí dopad, účinnost, účelnost, význam, soudržnost a přidanou hodnotu Unie EZZF a EZFRV, přičemž zohlední ukazatele uvedené v příloze I. Komise přitom může využít veškeré již dostupné relevantní informace v souladu s článkem [128] [nového finančního nařízení].
2.  Komise do konce třetího roku od začátku provádění strategického plánu SZP provede a zveřejní průběžné hodnocení, v jehož rámci posoudí dopad, účinnost, účelnost, význam, soudržnost a přidanou hodnotu Unie EZZF a EZFRV, přičemž zohlední ukazatele uvedené v příloze I. Komise přitom může využít veškeré již dostupné relevantní informace v souladu s článkem [128] [nového finančního nařízení]. Pokud průběžné hodnocení odhalí nedostatečné společné úsilí, pokud jde o ambice Zelené dohody pro Evropu a právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, vydá Komise doporučení členským státům k zajištění dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a právních předpisů uvedených v příloze XI. Členské státy ve své výroční zprávě o výkonnosti uvedou, jak byla doporučení zohledněna, nebo důvody, proč se doporučeními nebo jejich částí nezabývaly.
Pozměňovací návrh 698
Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 4 a (nový)
4a.  Ve svých zprávách o hodnocení Komise zohlední ukazatele uvedené v příloze I tohoto nařízení a dále faktory mimo rámec SZP, které měly vliv na dosaženou výkonnost.
Pozměňovací návrh 699
Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 2
2.  Údaje potřebné pro kontextové ukazatele a ukazatele dopadu musí primárně pocházet ze zavedených zdrojů, jako jsou zemědělská účetní datová síť a Eurostat. Pokud nejsou údaje pro tyto ukazatele dostupné nebo úplné, doplní se v z evropského statistického programu zřízeného na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/200940, právního rámce, jím že se řídí zemědělská účetní datová síť nebo na základě formální dohody s dalšími poskytovateli údajů, jako jsou Společné výzkumné středisko a Evropská agentura pro životní prostředí.
2.  Údaje potřebné pro kontextové ukazatele a ukazatele dopadu musí primárně pocházet ze zavedených zdrojů, jako jsou zemědělská účetní datová síť a Eurostat. Pokud nejsou údaje pro tyto ukazatele dostupné nebo úplné, Komise tyto nedostatky vyřeší v rámci evropského statistického programu zřízeného na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/200940, právního rámce, jím že se řídí zemědělská účetní datová síť nebo na základě formální dohody s dalšími poskytovateli údajů, jako jsou Společné výzkumné středisko a Evropská agentura pro životní prostředí.
__________________
__________________
40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
Pozměňovací návrh 1340
Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy zlepší kvalitu a četnost sběru údajů pro klíčové zemědělské cíle uvedené v Zelené dohodě pro Evropu, které odpovídají dopadu a kontextovým ukazatelům I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, I.27 a C.32. Tyto údaje budou zveřejněny a budou Komisi poskytnuty včas s cílem posoudit účinnost SZP a umožnit sledování pokroku při dosahování cílů na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 700
Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 3
3.  Existující administrativní rejstříky, jako jsou integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), systém evidence půdy (LPIS) a rejstříky zvířat a vinic se povedou i nadále. Systémy IACS a LPIS budou dále rozvíjeny, aby lépe odpovídaly statistickým potřebám SZP. Údaje z administrativních rejstříků budou využívány co nejvíce pro statistické účely ve spolupráci se statistickými orgány členských států a s Eurostatem.
3.  Existující aktuální administrativní rejstříky, jako jsou integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), systém evidence půdy (LPIS) a rejstříky zvířat a vinic se povedou i nadále. Systémy IACS a LPIS budou dále rozvíjeny, aby lépe odpovídaly statistickým potřebám SZP. Údaje z administrativních rejstříků budou využívány co nejvíce pro statistické účely ve spolupráci se statistickými orgány členských států a s Eurostatem.
Pozměňovací návrh 701
Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 4
4.  Komise je oprávněna přijmout prováděcí akty, kterými stanoví pravidla týkající se informací, které mají poskytovat členské státy, přičemž zohlední potřebu zamezit jakékoli zbytečné administrativní zátěži, jakož i pravidla týkající se potřeby údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 139 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 702
Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 1
Poskytuje-li se podpora podle hlavy III tohoto nařízení formám spolupráce mezi podniky, lze ji poskytnout pouze těm formám spolupráce, které jsou v souladu s pravidly hospodářské soutěže uplatňovanými na základě článků 206 až 209 nařízení (EU) č. 1308/2013.
Poskytuje-li se podpora podle hlavy III tohoto nařízení formám dohod, rozhodnutí a společných postupů mezi podniky, lze ji poskytnout pouze těm formám dohod, rozhodnutí a společných postupů, které jsou v souladu s pravidly hospodářské soutěže uplatňovanými na základě článků 206 až 209 nařízení (EU) č. 1308/2013.
Pozměňovací návrhy 1092, 1146 a 1179
Návrh nařízení
Článek 132 a (nový)
Článek 132a
Přechodná vnitrostátní podpora
1.   Členské státy mohou i nadále poskytovat přechodnou vnitrostátní podporu zemědělcům v některém z odvětví povolených Komisí v roce 2013 v souladu s čl. 132 odst. 7 nebo čl. 133a odst. 5 nařízení (ES) č. 73/2009.
2.   Celková částka přechodné vnitrostátní podpory je omezena na 50 % finančních rámců pro jednotlivá odvětví povolených Komisí v roce 2013 v souladu s čl. 132 odst. 7 nebo čl. 133a odst. 5 nařízení (ES) č. 73/2009.
3.   Na základě objektivních kritérií a v mezích stanovených podle odstavce 2 mohou členské státy rozhodnout o částce přechodné vnitrostátní podpory, jež má být poskytnuta.
4.   Členské státy se mohou rozhodnout upravit referenční období pro režimy přechodné vnitrostátní podpory oddělené od produkce. Nejzazším datem upraveného referenčního období je 1. červen 2018.
Pozměňovací návrh 703
Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 1
Články 107, 108 a 109 SFEU se nevztahují na vnitrostátní fiskální opatření, kterými se členské státy rozhodnou odchýlit se od obecných daňových pravidel a umožní, aby základ daně z příjmu platný pro zemědělce byl vypočten na základě víceletého období.
Za účelem snížení účinků kolísavosti příjmů motivováním zemědělců k vytváření úspor v letech prosperity, aby se vyrovnali s krizovými roky, nevztahují se články 107, 108 a 109 Smlouvy o fungování EU na vnitrostátní fiskální opatření, kterými se členské státy rozhodnou odchýlit se od obecných daňových pravidel a umožní, aby základ daně z příjmu platný pro zemědělce byl vypočten na základě víceletého období, jakož i to, aby byla část základu daně přenesena pomocí jejího odložení nebo aby z něj byly vyloučeny částky uložené na vyhrazený zemědělský spořicí účet.
Pozměňovací návrhy 1097, 1125 a 1180
Návrh nařízení
Článek 134 a (nový)
Článek 134 a
Mechanismus pro podávání a vyřizování stížností pro zemědělce a MSP
1.   Komise zavede mechanismus, v jehož rámci mohou zemědělci a MSP podávat stížnost přímo Komisi v případě:
–  zabírání půdy nebo vážné hrozby takového zabírání;
–  závažného pochybení vnitrostátních orgánů;
–  nestandardního a neobjektivního jednání v souvislosti s nabídkovými řízeními nebo rozdělováním dotací;
–  nátlaku nebo zastrašování ze strany zločineckých struktur, struktur organizované trestné činnosti nebo oligarchických struktur;
–  závažného porušení jejich základních práv.
2.   Komise zřídí v rámci své struktury kontaktní místo, kam mohou být tyto stížnosti adresovány.
3.   Komise vypracuje postup pro podávání stížností a hodnotící kritéria a zajistí jejich transparentnost.
4.   Komise zajistí odpovídající ochranu osob nebo společností, které podaly stížnost.
5.   Komise by měla stanovit, zda informace získané prostřednictvím tohoto mechanismu použije přímo v rámci svých auditů, nebo zda je předá evropskému veřejnému žalobci či úřadu OLAF.
Pozměňovací návrh 704
Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 1
1.  Pro přímé platby poskytované v nejvzdálenějších regionech Unie v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 228/2013 platí pouze čl. 3 odst. 2 písm. a) a b), čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a d), oddíl 2 kapitoly I hlavy III, článek 16 a hlava IX tohoto nařízení. Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a d), oddíl 2 kapitoly I hlavy III, článek 16 a hlava IX se použijí bez jakýchkoli povinností týkajících se strategického plánu SZP.
1.  Pro přímé platby poskytované v nejvzdálenějších regionech Unie v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 228/2013 platí pouze čl. 3 písm. a) a b), čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a d), oddíl 2 kapitoly I hlavy III, článek 16 a hlava IX tohoto nařízení. Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a d), oddíl 2 kapitoly I hlavy III, článek 16 a hlava IX se použijí bez jakýchkoli povinností týkajících se strategického plánu SZP.
Pozměňovací návrh 705
Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 2
2.  Pro přímé platby poskytované menším ostrovům v Egejském moři v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 229/2013 platí pouze čl. 3 odst. 2 písm. a) a b), článek 4, oddíl 2 kapitoly I hlavy III, oddíl 1 a 2 kapitoly II hlavy III a hlava IX tohoto nařízení. Ustanovení článku 4, oddíl 2 kapitoly I hlavy III, oddíl 1 a 2 kapitoly II hlavy III a hlava IX se použijí bez jakýchkoli povinností týkajících se strategického plánu SZP.
2.  Pro přímé platby poskytované menším ostrovům v Egejském moři v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 229/2013 platí pouze čl. 3 písm. a) a b), článek 4, oddíl 2 kapitoly I hlavy III, oddíl 1 a 2 kapitoly II hlavy III a hlava IX tohoto nařízení. Ustanovení článku 4, oddíl 2 kapitoly I hlavy III, oddíl 1 a 2 kapitoly II hlavy III a hlava IX se použijí bez jakýchkoli povinností týkajících se strategického plánu SZP.
Pozměňovací návrh 706
Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 a 141 je svěřena Komisi na dobu sedmi let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomocí nejpozději devět měsíců před koncem tohoto sedmiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 a 141 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 707
Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 3
3.  Přenesení pravomocí podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 a 141 mohou Evropský parlament nebo Rada kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Přenesení pravomocí podle článku 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 a 141 mohou Evropský parlament nebo Rada kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 708
Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 a 141 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 a 141 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 1138
Návrh nařízení
Článek 139 a (nový)
Článek 139a
Přezkum v polovině období
1.  Do 30. června 2025 provede Komise přezkum SZP v polovině období a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě s cílem vyhodnotit fungování nového modelu provádění členskými státy, upravit koeficienty pro sledování klimatu podle nové metodiky uvedené v čl. 87 odst. 3, přičemž předloží legislativní návrhy, bude-li to žádoucí.
2.  Aby bylo zajištěno, že strategické plány členských států budou v souladu s právními předpisy Unie v oblasti klimatu a životního prostředí, zohlední přezkum v polovině období uvedený v odstavci 1 příslušné tehdy platné právní předpisy.
Pozměňovací návrh 710
Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 1 – pododstavec 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2021.
Nařízení (EU) č. 1305/2013 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2022.
Aniž jsou dotčeny přílohy IX a IXa tohoto nařízení, nařízení (EU) č. 1305/2013 zůstává nadále v platnosti do 31. prosince 2022 pro:
a)  operace prováděné v rámci programů rozvoje venkova schválených Komisí v souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013; a
b)  programy rozvoje venkova schválené v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 před 1. lednem 2022.
Pozměňovací návrh 711
Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 2 – pododstavec 1
Nařízení (EU) č. 1307/2013 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2021.
Nařízení (EU) č. 1307/2013 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2022.
Pozměňovací návrh 712
Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 2 – pododstavec 2
Zůstává však nadále v platnosti ve vztahu k žádostem o podporu týkajícím se roků podání žádosti začínajícím před 1. lednem 2021.
Zůstává však nadále v platnosti ve vztahu k žádostem o podporu týkajícím se roků podání žádosti začínajícím před 1. lednem 2022.
Pozměňovací návrh 713
Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 2 – pododstavec 3
Články 17 a 19 nařízení (EU) č. 1307/2013, jakož i příloha I uvedeného nařízení ve vztahu k Chorvatsku, zůstávají v platnosti do 31. prosince 2021.
Články 17 a 19 nařízení (EU) č. 1307/2013, jakož i příloha I uvedeného nařízení ve vztahu k Chorvatsku, zůstávají v platnosti do 31. prosince 2022.
Pozměňovací návrh 714
Návrh nařízení
Čl. 141 – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterým se doplňuje toto nařízení o opatření na ochranu veškerých nabytých práv a legitimních očekávání příjemců, a to v míře nezbytné pro přechod od ustanovení nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 k ustanovením tohoto nařízení. Tato přechodná pravidla stanoví obzvláště podmínky, za kterých může být podpora schválená Komisí v rámci nařízení (EU) č. 1305/2013 začleněna do podpory poskytované na základě tohoto nařízení včetně technické pomoci a následných hodnocení.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 138, kterým se doplňuje toto nařízení o opatření na ochranu veškerých nabytých práv a legitimních očekávání příjemců, a to v míře nezbytné pro přechod od ustanovení nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013 k ustanovením tohoto nařízení. Tato přechodná pravidla stanoví obzvláště podmínky, za kterých může být podpora schválená Komisí v rámci nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013 začleněna do podpory poskytované na základě tohoto nařízení včetně technické pomoci a následných hodnocení.
Pozměňovací návrh 715
Návrh nařízení
Článek 141 a (nový)
Článek 141a
Zprávy
Evropská komise předloží do 31. prosince 2025 zprávu o dopadu SZP na ostrovní oblasti odlišné od oblastí uvedených v článku 135. Tato zpráva bude doplněna o návrhy na úpravu strategických plánů tak, aby zohledňovaly zvláštní povahu těchto oblastí a posílily očekávané výsledky v souladu s cíli vymezenými v čl. 6 odst. 1.
Pozměňovací návrh 1154
Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

PŘÍLOHA I

UKAZATELE DOPADU, VÝSLEDKU A VÝSTUPU PODLE ČLÁNKU 7

Posouzení výkonnosti politiky (víceleté) – DOPAD

Výroční přezkum výkonnosti – VÝSLEDEK*

 

Výroční schvalování výkonnosti – VÝSTUP

Cíle a jejich příslušné ukazatele dopadu*

 

 

Obecné typy intervencí a jejich ukazatele výstupu*

Průřezový cíl EU: Modernizace

Ukazatel

Ukazatele výsledku

(pouze na základě intervencí podporovaných v rámci SZP)

 

Znalostní a inovační systémy v zemědělství (AKIS)

Ukazatele výstupu

Podporovat znalosti, inovace a digitalizaci v zemědělství a ve venkovských oblastech a napomáhat k jejich přijímání

I.1 Sdílení znalostí a inovací: podíl rozpočtu SZP určený na sdílení znalostí a inovací

R.1 Zvyšování výkonnosti prostřednictvím znalostí a inovací: podíl zemědělců čerpajících podporu na poradenství, odbornou přípravu, výměnu znalostí nebo účast v operačních skupinách za účelem posilování výkonnosti v oblasti hospodářství, životního prostředí, klimatu a účinného využívání zdrojů.

 

Evropské inovační partnerství pro znalosti a inovace v zemědělství (EIP)**

O.1 Počet operačních skupin EIP

 

R.2 Propojování poradenských a znalostních systémů: počet poradců zapojených do systémů AKIS (vzhledem k celkovému počtu zemědělců)

 

 

O.2 Počet poradců, kteří vytvářejí operační skupiny EIP nebo se těchto skupin účastní

 

 

R.3 Digitalizace zemědělství: podíl zemědělců, kteří jsou příjemci podpory na technologii přesného zemědělství prostřednictvím SZP

 

 

 

Specifické cíle EU

Ukazatele dopadu

Ukazatele výsledku

(pouze na základě intervencí podporovaných v rámci SZP)

 

Obecný typ intervence

Ukazatele výstupu (podle intervence)

Podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za účelem posílení bezpečnosti potravin

I.2 Snižování nerovnosti příjmů: vývoj zemědělských příjmů v porovnání se všeobecným hospodářstvím

R.4 Propojení podpory příjmu s normami a osvědčenými postupy: podíl využívané zemědělské půdy, na niž se vztahuje podpora příjmu a jež podléhá podmíněnosti

 

Podpora poskytovaná v rámci SZP

O.3 Počet příjemců podpory poskytované v rámci SZP

I.3 Omezování kolísavosti příjmů zemědělských podniků: vývoj zemědělských příjmů

R.5 Řízení rizik: podíl zemědělských podniků s nástroji pro řízení rizik v rámci SZP

 

Přímá podpora oddělená od produkce

O.4 Počet hektarů pro přímou podporu oddělenou od produkce

I.4 Podpora příjmů životaschopných zemědělských podniků: vývoj úrovně zemědělských příjmů podle jednotlivých odvětví (v porovnání s průměrem v zemědělství)

R.6 Přerozdělování menším zemědělským podnikům: procentní podíl dodatečné podpory na hektar určené způsobilým zemědělským podnikům nedosahujícím průměrné velikosti zemědělského podniku (v porovnání s průměrem)

 

 

O.5 Počet příjemců pro přímou podporu oddělenou od produkce

I.5 Příspěvek k územní rovnováze: vývoj zemědělských příjmů v oblastech s přírodními omezeními (ve srovnání s průměrem)

R.7 Posilování podpory zemědělským podnikům v oblastech se zvláštními potřebami: procentní podíl dodatečné podpory na hektar v oblastech s vyššími potřebami (ve srovnání s průměrem)

 

 

O.6 Počet hektarů, na něž se vztahuje posílená podpora příjmu pro mladé zemědělce

 

 

 

 

 

O.7 Počet příjemců, na něž se vztahuje posílená podpora příjmu pro mladé zemědělce

Zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci

I.6 Zvyšování produktivity zemědělských podniků: souhrnná produktivita faktorů

R.8 Zaměření na zemědělské podniky v odvětvích, která se potýkají s obtížemi: podíl zemědělců, kteří jsou příjemci podpory vázané na produkci určené na zlepšení konkurenceschopnosti, udržitelnosti nebo jakosti

 

Nástroje řízení rizik

O.8 Počet zemědělců, na něž se vztahují podporované nástroje řízení rizik

I.7 Využívání zemědělsko-potravinářského obchodu: dovozy a vývozy v rámci zemědělsko-potravinářského obchodu

R.9 Modernizace zemědělských podniků: podíl zemědělců čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů

 

Podpora vázaná na produkci

O.9 Počet hektarů, na něž je čerpána podpora vázaná na produkci

Zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci

I.8 Zlepšovat postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce: přidaná hodnota pro prvovýrobce v rámci potravinového řetězce

R.10 Lepší organizace dodavatelského řetězce: podíl zemědělců účastnících se podporovaných seskupení producentů, organizací producentů, místních trhů, krátkých dodavatelských řetězců a režimů jakosti

 

 

O.10 Počet osob, na něž je čerpána podpora vázaná na produkci

 

R.11 Koncentrace nabídky: podíl hodnoty produkce uváděné na trh organizacemi producentů s operačními programy

 

Platby za přírodní omezení a jiná omezení specifická pro určité regiony

O.11 Počet hektarů, na něž je čerpána doplňková platba na oblast s přírodními omezeními (3 kategorie)

Přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k udržitelné energii

 

I.9 Zvyšování odolnosti zemědělských podniků: index

R.12 Přizpůsobování se změně klimatu: podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují závazky týkající se lepšího přizpůsobování se změně klimatu

 

 

O.12 Počet hektarů, na něž je čerpána podpora v rámci sítě Natura 2000 nebo podle rámcové směrnice o vodě

I.10 Přispívat ke zmírňování změny klimatu: snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství

I.11 Podpora ukládání uhlíku: zvýšení obsahu organického uhlíku v půdě

I.12 Zvýšení podílu udržitelné energie v zemědělství: výroba energie z obnovitelných zdrojů v zemědělství a lesnictví

R.13 Snižování emisí v odvětví živočišné výroby: podíl velkých dobytčích jednotek, na něž se vztahuje podpora na snižování emisí skleníkových plynů nebo amoniaku, včetně hospodaření se statkovými hnojivy

R.14 Ukládání uhlíku v půdě a biomase: podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují závazky týkající se snižování emisí a zachování nebo zvyšování míry ukládání uhlíku (trvalé travní porosty, zemědělská půda v rašeliništích, lesích atd.)

R.15 Zelená energie ze zemědělství a lesnictví: investice do kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, včetně biologických (MW)

R.16 Zvyšování energetické účinnosti: úspory energie v zemědělství

R.17 Zalesněná půda: oblasti, na něž se vztahuje podpora na zalesňování a zakládání lesů, včetně agrolesnictví

 

Platby na závazky hospodaření (životní prostředí a klima, genetické zdroje, dobré životní podmínky zvířat)

O.13 Počet hektarů (zemědělské plochy), na něž se vztahují závazky v oblasti životního prostředí / klimatu nad rámec povinných požadavků

Specifické cíle EU

Ukazatele dopadu

Ukazatele výsledku

(pouze na základě intervencí podporovaných v rámci SZP)

 

Obecný typ intervence

Ukazatele výstupu (podle intervence)

Podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi

I.13 Snižování eroze půdy: procentní podíl zemědělské půdy postižené mírnou a silnou erozí

R.18 Zlepšování kvality půdy: podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují závazky hospodaření přínosné pro hospodaření s půdou

 

 

O.14 Počet hektarů (lesní půdy), na něž se vztahují závazky v oblasti životního prostředí / klimatu nad rámec povinných požadavků

I.14 Zlepšování kvality ovzduší: snižování emisí amoniaku ze zemědělství

R.19 Zlepšování kvality ovzduší: podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují závazky týkající se snižování emisí amoniaku

 

 

O.15 Počet hektarů, na něž se vztahuje podpora na ekologické zemědělství

I.15 Zlepšování kvality vod: hrubá bilance živin v zemědělské půdě

R.20 Ochrana kvality vod: podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují závazky hospodaření týkající se kvality vod

 

 

O.16 Počet velkých dobytčích jednotek, na něž se vztahuje podpora na dobré životní podmínky a zdraví zvířat nebo zvýšená opatření v oblasti biologické bezpečnosti

 

I.16 Omezování úniku živin: dusičnany v podzemní vodě – procentní podíl vzorkovacích stanic podzemních vod, v nichž je koncentrace dusíku vyšší než 50 mg/l podle směrnice o dusičnanech

R.21 Udržitelné hospodaření s živinami: podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují závazky týkající se lepšího hospodaření s živinami

 

 

O.17 Počet projektů podporujících genetické zdroje

 

I.17 Snižování tlaku na vodní zdroje: index spotřeby vody plus (WEI+)

R.22 Udržitelné využívání vody: podíl zavlažované půdy, na niž se vztahují závazky týkající se zlepšení vodní bilance

 

Investice

O.18 Počet podporovaných produktivních investic uskutečňovaných v zemědělském podniku

 

 

R.23 Výkonnost v oblasti životního prostředí / klimatu prostřednictvím investic: podíl zemědělců, kteří jsou příjemci podpory na investice související s péčí o životní prostředí nebo klima

 

 

O.19 Počet podporovaných místních infrastruktur

 

 

R.24 Výkonnost v oblasti životního prostředí / klimatu prostřednictvím znalostí: podíl zemědělců čerpajících podporu na poradenství / odbornou přípravu týkající se výkonnosti v oblasti životního prostředí / klimatu

 

 

O.20 Počet podporovaných neproduktivních investic

O.21 Počet podporovaných produktivních investic uskutečňovaných mimo zemědělský podnik

Specifické cíle EU

Ukazatele dopadu

Ukazatele výsledku

(pouze na základě intervencí podporovaných v rámci SZP)

 

Obecný typ intervence

Ukazatele výstupu (podle intervence)

Přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby a zachovávat stanoviště a krajiny

I.18 Zvýšení populace polního ptactva: index polního ptactva

R.25 Podpora udržitelného obhospodařování lesů: podíl lesní půdy, na niž se vztahují závazky hospodaření týkající se podpory ochrany a obhospodařování lesů

 

Granty na zahájení činnosti

O.22 Počet zemědělců, kteří získali grant na zahájení činnosti

I.19 Větší ochrana biologické rozmanitosti: procentní podíl druhů a stanovišť v zájmu Společenství, který souvisí se zemědělstvím, se stabilní nebo rostoucí tendencí

R.26 Ochrana lesních ekosystémů: podíl lesní půdy, na niž se vztahují závazky hospodaření týkající se podpory krajiny, biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb

 

 

O.23 Počet podnikatelů na venkově, kteří získali grant na zahájení činnosti

I.20 Větší poskytování ekosystémových služeb: podíl využívané zemědělské půdy s krajinnými prvky

R.27 Zachovávání stanovišť a druhů: podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují závazky hospodaření týkající se podpory zachování nebo obnovy biologické rozmanitosti

 

Spolupráce

O.24 Počet podporovaných seskupení/organizací producentů

O.25 Počet zemědělců čerpajících podporu na účast v režimech jakosti EU

 

R.28 Podpora sítě Natura 2000: oblast v rámci sítě Natura 2000, na niž se vztahují závazky týkající se ochrany, zachovávání a obnovy

 

 

O.26 Počet projektů generační obměny (mladí/starší zemědělci)

 

R.29 Zachovávání krajinných prvků: podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují závazky týkající se údržby krajinných prvků, včetně živých plotů

 

 

O.27 Počet strategií místního rozvoje (LEADER)

 

 

 

 

 

O.28 Počet jiných skupin spolupráce (kromě EIP vykázaného v ukazateli O.1)

Získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech

I.21 Získávat mladé zemědělce: vývoj počtu nových zemědělců

R.30 Generační obměna: počet mladých zemědělců, kteří založili zemědělský podnik s využitím podpory poskytované v rámci SZP

 

Výměna znalostí a informací

O.29 Počet zemědělců, kteří prošli odbornou přípravou / získali poradenství

Specifické cíle EU

Ukazatele dopadu

Ukazatele výsledku

(pouze na základě intervencí podporovaných v rámci SZP)

 

Obecný typ intervence

Ukazatele výstupu (podle intervence)

Podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství

I.22 Příspěvek k tvorbě pracovních míst ve venkovských oblastech: vývoj míry zaměstnanosti v převážně venkovských oblastech

R.31 Růst a tvorba pracovních míst ve venkovských oblastech: nová pracovní místa v podporovaných projektech

 

 

O.30 Počet nezemědělců, kteří prošli odbornou přípravou / získali poradenství

I.23 Příspěvek k růstu ve venkovských oblastech: vývoj HDP na hlavu v převážně venkovských oblastech

R.32 Rozvoj biohospodářství na venkově: počet biohospodářských podniků vytvořených s využitím podpory

 

Horizontální ukazatele

O.31 Počet hektarů, na něž se vztahují environmentální postupy (syntetický ukazatel fyzické plochy, na niž se vztahuje podmíněnost, ekorežimy, agroenvironmentálně-klimatická opatření, lesnická opatření, ekologické zemědělství)

I.24 Spravedlivější SZP: zlepšit rozdělování podpory poskytované v rámci SZP

R.33 Digitalizace hospodářství venkova: venkovské obyvatelstvo, na které se vztahuje podporovaná strategie inteligentních vesnic

 

 

O.32 Počet hektarů, na něž se vztahuje podmíněnost (v členění podle postupů dobré zemědělské a environmentální praxe)

I.25 Podpora začleňování venkovských oblastí: vývoj indexu chudoby ve venkovských oblastech

R.34 Propojení evropského venkova: podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhod lepšího přístupu ke službám a infrastruktuře prostřednictvím podpory poskytované v rámci SZP

 

Odvětvové programy

O.33 Počet organizací producentů, které zřídily provozní fond / operační program

 

R.35 Podpora sociálního začleňování: počet osob z menšinových nebo ohrožených skupin, které využívají výhod podporovaných projektů sociálního začleňování

 

 

O.34 Počet propagačních a informačních opatření a sledování trhu

Zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po potravinách a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin, jakož i dobrých životních podmínek zvířat

 

I.26 Omezování míry používání antibiotik v zemědělství: prodej/použití u zvířat určených k produkci potravin

R.36 Omezování míry používání antibiotik: podíl velkých dobytčích jednotek dotčených podporovanými opatřeními k omezování míry používání antibiotik (prevence/snižování)

 

 

O.35 Počet opatření k zachování/zlepšení podmínek včelařství

I.27 Udržitelné používání pesticidů: snižovat rizika a dopady pesticidů**

R.37 Udržitelné používání pesticidů: podíl zemědělské půdy dotčené podporovanými zvláštními opatřeními, která vedou k udržitelnému používání pesticidů za účelem snížení jejich rizik a dopadů

 

 

 

I.28 Reakce na poptávku spotřebitelů po kvalitních potravinách: hodnota produkce v rámci režimů jakosti EU (včetně ekologického zemědělství)

R.38 Zlepšování dobrých životních podmínek zvířat: podíl velkých dobytčích jednotek, na něž se vztahují opatření ke zlepšení dobrých životních podmínek zvířat

 

 

 

* Většina ukazatelů dopadu již byla shromážděna prostřednictvím jiných kanálů (evropské statistiky, JRC, EEA, ...) a použita v rámci jiných právních předpisů EU nebo cílů udržitelného rozvoje. Údaje nemusí být pokaždé shromažďovány každý rok, ale i jednou za dva nebo tři roky. ** Směrnice o udržitelném používání pesticidů.

* Výsledky v podobě zástupných hodnot. Údaje každoročně oznamují členské státy za účelem sledování pokroku dosaženého při plnění cílů, které si stanovily v plánu SZP.

Údaje každoročně oznamované k vykázaným výdajům.

Na podporu operačních skupin v rámci EIP se vztahují ustanovení o spolupráci.

 

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I

UKAZATELE DOPADU, VÝSLEDKU A VÝSTUPU PODLE ČLÁNKU 7

Posouzení výkonnosti politiky (víceleté) – DOPAD

Výroční přezkum výkonnosti – VÝSLEDEK*

 

Výroční schvalování výkonnosti – VÝSTUP

Cíle a jejich příslušné ukazatele dopadu*

 

 

Obecné typy intervencí a jejich ukazatele výstupu*

Průřezový cíl EU: Modernizace

Ukazatel

Ukazatele výsledku

(pouze na základě intervencí podporovaných v rámci SZP)

 

Znalostní a inovační systémy v zemědělství (AKIS)

Ukazatele výstupu

Modernizovat odvětví zajištěním toho, aby měli zemědělci přístup k výzkumu, odborné přípravě a sdílení znalostí a službám přenosu znalostí, inovacím a digitalizaci v zemědělství a ve venkovských oblastech, a napomáhat k jejich přijímání

I.1 Sdílení znalostí a inovací: podíl rozpočtu SZP určený na sdílení znalostí a inovací

R.1 Zvyšování výkonnosti prostřednictvím znalostí a inovací: podíl zemědělců čerpajících podporu na poradenství, odbornou přípravu, výměnu znalostí nebo účast v operačních skupinách za účelem posilování udržitelné výkonnosti v oblasti hospodářství, životního prostředí, klimatu a účinného využívání zdrojů

 

Evropské inovační partnerství pro znalosti a inovace v zemědělství (EIP)**

O.1 Počet operačních skupin EIP

 

R.2 Propojování poradenských a znalostních systémů: počet poradců zapojených do systémů AKIS (vzhledem k celkovému počtu zemědělců)

 

 

O.2 Počet poradců, kteří vytvářejí operační skupiny EIP nebo se těchto skupin účastní

 

 

R.3 Digitalizace zemědělství: podíl zemědělců, kteří jsou prostřednictvím SZP příjemci podpory na technologii přesného zemědělství a inteligentního zemědělství, která může omezit využívání vstupů, zvýšit udržitelnost a zlepšit výsledky v oblasti životního prostředí

 

 

 

Specifické cíle EU

Ukazatele dopadu

Ukazatele výsledku

(pouze na základě intervencí podporovaných v rámci SZP)

 

Obecný typ intervence

Ukazatele výstupu (podle intervence)

podporovat příjmy životaschopných zemědělských podniků a odolnost odvětví zemědělství v celé Unii za účelem posílení dlouhodobé bezpečnosti potravin a zemědělské rozmanitosti a současně poskytovat bezpečné a kvalitní potraviny za spravedlivé ceny s cílem zvrátit úbytek zemědělců a zajistit hospodářskou udržitelnost zemědělské produkce v Unii;