Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0216(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0200/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0200/2019

Rasprave :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Glasovanja :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Usvojeni tekstovi
PDF 1059kWORD 467k
Petak, 23. listopada 2020. - Bruxelles
Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
P9_TA(2020)0287A8-0200/2019

Amandmani(1) koje je donio Europski parlament 23. listopada 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))(2)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandmani 776 i 847
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1
(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija od 29. studenoga 2017. naslovljenoj „Budućnost hrane i poljoprivrede” navedeni su izazovi, ciljevi i smjernice buduće zajedničke poljoprivredne politike („ZPP”) nakon 2020. Neki su od tih ciljeva potreba za većom usmjerenošću ZPP-a na rezultate, potreba za poticanjem modernizacije i održivosti, uključujući ekonomsku, društvenu, ekološku i klimatsku održivost poljoprivrednih površina te šumskih i ruralnih područja, te potreba za smanjenjem administrativnog opterećenja za korisnike povezanog sa zakonodavstvom Unije.
(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija od 29. studenoga 2017. naslovljenoj „Budućnost hrane i poljoprivrede” navedeni su izazovi, ciljevi i smjernice buduće zajedničke poljoprivredne politike („ZPP”) nakon 2020. Neki su od tih ciljeva potreba za većom usmjerenošću ZPP-a na rezultate, orijentiranošću na tržište, potreba za poticanjem modernizacije i održivosti, uključujući ekonomsku, društvenu, demografsku, ekološku i klimatsku održivost poljoprivrednih površina te šumskih i ruralnih područja, te potreba za smanjenjem administrativnog opterećenja za korisnike povezanoga sa zakonodavstvom Unije. Novom bi se politikom isto tako trebala ostvariti pojednostavnjenja za korisnike koji bi trebali primiti poštene naknade. Kako bi ZPP ostvario te ciljeve, iznimno je važno zadržati istu razinu financiranja u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. kao i u razdoblju 2014. – 2020.
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)   ZPP i dalje ima središnju ulogu u razvoju ruralnih područja Unije. Stoga je potrebno nastojati zaustaviti postupno napuštanje poljoprivredne djelatnosti te istovremeno održati snažnu zajedničku poljoprivrednu politiku s adekvatnim resursima kako bi se ublažilo smanjenje broja stanovnika u ruralnim područjima i nastavilo ispunjavati zahtjeve potrošača u pogledu zaštite okoliša, sigurnosti hrane i dobrobiti životinja. S obzirom na izazove s kojima se moraju suočiti proizvođači Unije kako bi odgovorili na nove regulatorne zahtjeve i s obzirom na izraženija očekivanja u pogledu zaštite okoliša, u kontekstu nestabilnosti cijena i veće otvorenosti granica Unije za uvoz iz trećih zemalja, proračun za ZPP treba zadržati barem na istoj razini kao za razdoblje 2014. – 2020.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1b)   Kako bi se obuhvatila globalna dimenzija i učinci ZPP-a, Komisija bi trebala osigurati usklađenost i kontinuitet s drugim vanjskim politikama i instrumentima Unije, osobito u području razvojne suradnje i trgovine. Predanost Unije usklađenosti politika radi razvoja zahtijeva da se prilikom oblikovanja politika uvažavaju razvojni ciljevi i načela.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Budući da bi ZPP trebao bolje odgovarati na izazove i mogućnosti koji se pojavljuju na razini Unije, na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te na razini poljoprivrednih gospodarstava, potrebno je racionalizirati upravljanje ZPP-om i poboljšati ostvarivanje ciljeva Unije u okviru ZPP-a te znatno smanjiti administrativno opterećenje. U okviru ZPP-a zasnovanog na uspješnosti („model ostvarivanja politike”) Unija bi trebala utvrditi osnovne parametre politike, kao što su ciljevi ZPP-a i osnovni zahtjevi, a države članice trebale bi snositi veću odgovornost u pogledu načina na koji ispunjuju ciljeve i ostvaruju ciljne vrijednosti. Veća supsidijarnost omogućuje da se bolje uzmu u obzir lokalni uvjeti i potrebe te da se potpora prilagodi potrebama kako bi se povećao doprinos ciljevima Unije.
(2)  Budući da bi ZPP trebao bolje odgovarati na izazove i mogućnosti koji se pojavljuju na razini Unije, na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te na razini poljoprivrednih gospodarstava, potrebno je racionalizirati upravljanje ZPP-om i poboljšati ostvarivanje ciljeva Unije u okviru ZPP-a te znatno smanjiti administrativno opterećenje, posebno za krajnje korisnike. U okviru ZPP-a zasnovanog na uspješnosti („model ostvarivanja politike”) Unija bi trebala utvrditi osnovne parametre politike, kao što su ciljevi ZPP-a i osnovni zahtjevi, a države članice trebale bi snositi veću odgovornost u pogledu načina na koji ispunjuju ciljeve i ostvaruju ciljne vrijednosti jamčeći sigurnost politike i financijsku sigurnost za taj sektor. Veća supsidijarnost omogućuje da se bolje uzmu u obzir lokalni uvjeti i potrebe te da se potpora prilagodi potrebama kako bi se povećao doprinos ciljevima Unije. Međutim, kako bi se spriječilo da se ta supsidijarnost pretvori u „ponovnu nacionalizaciju” ZPP-a, ova Uredba treba sadržavati čvrsti skup propisa Unije kojim će se spriječiti narušavanje tržišnog natjecanja i osigurati nediskriminirajuće postupanje prema svim poljoprivrednicima diljem cijele Europske unije.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Zbog primjene zajedničkih definicija potpuno utvrđenih na razini Unije državama članicama bilo je donekle otežano uzeti u obzir vlastite posebnosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga bi državama članicama trebalo dati fleksibilnost da pobliže odrede neke definicije u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Međutim, radi osiguranja jednakih uvjeta tržišnog natjecanja potrebno je utvrditi određeni okvir na razini Unije s ključnim elementima koji se trebaju uključiti u te definicije („okvirne definicije”).
(3)  Državama članicama trebalo bi dati fleksibilnost da pobliže odrede neke definicije u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Međutim, radi osiguranja jednakih uvjeta tržišnog natjecanja potrebno je utvrditi određeni okvir na razini Unije s ključnim zajedničkim elementima koji se trebaju uključiti u te definicije („okvirne definicije”).
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Kako bi se osiguralo da Unija može poštovati svoje međunarodne obveze u pogledu domaće potpore koje su utvrđene Sporazumom WTO-a o poljoprivredi i posebno kako bi se osiguralo da se osnovna potpora dohotku za održivost i povezane vrste intervencija i dalje prijavljuju kao potpora iz „zelene kutije” koja nema nikakav ili ima tek minimalan učinak narušavanja trgovine ili proizvodnje, okvirna definicija „poljoprivredne djelatnosti” trebala bi obuhvaćati kako proizvodnju poljoprivrednih proizvoda tako i održavanje poljoprivredne površine. Radi prilagodbe lokalnim uvjetima države članice trebale bi utvrditi stvarnu definiciju poljoprivredne djelatnosti u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
(4)  Kako bi se osiguralo da Unija može poštovati svoje međunarodne obveze u pogledu domaće potpore koje su utvrđene Sporazumom WTO-a o poljoprivredi i posebno kako bi se osiguralo da se osnovna potpora dohotku za održivost i povezane vrste intervencija i dalje prijavljuju kao potpora iz „zelene kutije” koja nema nikakav ili ima tek minimalan učinak narušavanja trgovine ili proizvodnje, okvirna definicija „poljoprivredne djelatnosti” trebala bi obuhvaćati kako proizvodnju poljoprivrednih proizvoda tako i održavanje poljoprivredne površine. Radi prilagodbe lokalnim uvjetima države članice trebale bi utvrditi definiciju poljoprivredne djelatnosti u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a koja je u skladu sa zajedničkim elementima okvirne definicije Unije.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Kako bi se zadržali ključni elementi na razini cijele Unije i omogućila usporedivost odluka država članica, a da se istodobno države članice ne ograničavaju pri ostvarivanju ciljeva Unije, trebalo bi utvrditi okvirnu definiciju „poljoprivredne površine”. Povezane okvirne definicije „obradivog zemljišta”, „trajnih nasada” i „trajnog travnjaka” trebale bi biti dovoljno široke kako bi države članice imale prostora da te definicije pobliže odrede u skladu sa svojim lokalnim uvjetima. Okvirna definicija „obradivog zemljišta” trebala bi se utvrditi tako da se državama članicama omogući da obuhvate različite oblike proizvodnje, uključujući primjerice agrošumarstvo i obradiva zemljišta s grmljem i drvećem, te da je u skladu s njom obvezno uključivanje površina ostavljenih na ugaru kako bi se osigurala proizvodna nevezanost intervencija. Okvirna definicija „trajnih nasada” trebala bi uključivati površine koje se stvarno upotrebljavaju za proizvodnju i one koje se ne upotrebljavaju stvarno u tu svrhu te rasadnike i kulture kratkih ophodnji koje će odrediti države članice. Okvirna definicija „trajnog travnjaka” trebala bi se utvrditi tako da se državama članicama omogući da pobliže odrede kriterije te da uključe vrste koje nisu trave ili drugo travoliko krmno bilje i mogu se upotrebljavati za ispašu ili se od njih može proizvesti hrana za životinje, neovisno o tome upotrebljavaju li se stvarno za proizvodnju ili ne.
(5)  Kako bi se zadržali zajednički ključni elementi na razini cijele Unije i omogućila usporedivost odluka država članica i jednako postupanje prema europskim poljoprivrednicima, a da se istodobno države članice ne ograničavaju pri ostvarivanju ciljeva Unije, trebalo bi utvrditi okvirnu definiciju „poljoprivredne površine”. Povezane okvirne definicije „obradivog zemljišta”, „trajnih nasada” i „trajnog travnjaka” trebale bi biti dovoljno široke kako bi države članice imale prostora da te definicije pobliže odrede u skladu sa svojim lokalnim uvjetima i tradicionalnim praksama. Okvirna definicija „obradivog zemljišta” trebala bi se utvrditi tako da se državama članicama omogući da obuhvate različite oblike proizvodnje, uključujući primjerice agrošumarstvo i obradiva zemljišta s grmljem i drvećem, te da je u skladu s njom obvezno uključivanje površina ostavljenih na ugaru kako bi se osigurala proizvodna nevezanost intervencija. Okvirna definicija „trajnih nasada” trebala bi uključivati površine koje se stvarno upotrebljavaju za proizvodnju i one koje se ne upotrebljavaju stvarno u tu svrhu te rasadnike i kulture kratkih ophodnji koje će odrediti države članice. Okvirna definicija „trajnog travnjaka” trebala bi se utvrditi tako da se državama članicama omogući da pobliže odrede kriterije te da uključe vrste koje nisu trave ili drugo travoliko krmno bilje i mogu se upotrebljavati isključivo za ispašu ili ne samo za nju ili se od njih može proizvesti hrana za životinje, neovisno o tome upotrebljavaju li se stvarno za proizvodnju ili ne.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Budućnost poljoprivrede trebalo bi usmjeriti na proizvodnju visokokvalitetne hrane jer je u tome konkurentna prednost Unije. Norme Unije trebalo bi zadržati i ojačati, ako je to izvedivo, te bi trebalo predvidjeti mjere za daljnje povećanje dugoročne produktivnosti i konkurentnosti sektora proizvodnje hrane, uvođenje novih tehnologija i učinkovitije korištenje resursa, čime bi se ojačala uloga Unije kao svjetskog predvodnika.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Kad je riječ o površinama koje se upotrebljavaju za proizvodnju konoplje, u cilju zaštite javnog zdravlja i osiguranja dosljednosti u odnosu na drugo zakonodavstvo, upotreba sjemena sorti konoplje u kojima sadržaj tetrahidrokanabinola ne prelazi 0,% trebala bi biti dio definicije prihvatljivog hektara.
(8)  Kad je riječ o površinama koje se upotrebljavaju za proizvodnju konoplje, u cilju zaštite javnog zdravlja i osiguranja dosljednosti u odnosu na drugo zakonodavstvo, upotreba sjemena sorti konoplje u kojima sadržaj tetrahidrokanabinola ne prelazi 0,3 % trebala bi biti dio definicije prihvatljivog hektara.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Kako bi se dodatno poboljšala uspješnost ZPP-a, potpora dohotku trebala bi biti usmjerena na prave poljoprivrednike. Kako bi se osigurao zajednički pristup na razini Unije u pogledu takva usmjeravanja potpore, trebala bi se utvrditi okvirna definicija „pravog poljoprivrednika” s odgovarajućim ključnim elementima. Na temelju te okvirne definicije države članice trebale bi u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odrediti koji se poljoprivrednici ne smatraju pravim poljoprivrednicima, i to na temelju uvjeta kao što su ispitivanja dohotka, količina rada na poljoprivrednom gospodarstvu, predmet poslovanja i upisivanje u registre. Time se ne bi trebali iz potpore isključiti poljoprivrednici koji se bave i drugim djelatnostima, odnosno aktivno se bave poljoprivredom, ali se bave i nepoljoprivrednim djelatnostima izvan poljoprivrednog gospodarstva, s obzirom na to da se tim višestrukim djelatnostima često jača socioekonomska struktura ruralnih područja.
(9)  Kako bi se dodatno poboljšala uspješnost ZPP-a, potpora dohotku trebala bi biti usmjerena na aktivne poljoprivrednike. Kako bi se osigurao zajednički pristup na razini Unije u pogledu takva usmjeravanja potpore, trebala bi se utvrditi okvirna definicija „aktivnog poljoprivrednika” s odgovarajućim zajedničkim elementima. Iz potpore se ne smiju isključiti poljoprivrednici koji se bave i drugim djelatnostima, odnosno aktivno se bave poljoprivredom, ali se bave i nepoljoprivrednim djelatnostima izvan poljoprivrednog gospodarstva, s obzirom na to da se tim višestrukim djelatnostima često jača socioekonomska struktura ruralnih područja. Ta okvirna definicija u svakom slučaju treba doprinijeti očuvanju modela obiteljske poljoprivrede koji postoji u Uniji.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Jednakost žena i muškaraca temeljno je načelo Unije, a rodno osviještena politika važan je alat za integraciju tog načela u ZPP. Stoga bi poseban naglasak trebalo staviti na promicanje sudjelovanja žena u socioekonomskom razvoju ruralnih područja. Veličina poljoprivrednih gospodarstava kojima upravljaju žene obično je manja, a posao koji obavljaju žene, kao supruge na poljoprivrednim gospodarstvima, nije uvijek prepoznat i vidljiv, što utječe na njihovu ekonomsku neovisnost. Ova Uredba trebala bi doprinijeti tomu da rad žena bude vidljiviji i bolje vrednovan te da se o njemu vodi računa u okviru posebnih ciljeva koje će države članice predložiti u svojim strateškim planovima. Načelo jednakosti spolova i načelo nediskriminacije trebaju biti sastavni dio pripreme, provedbe i evaluacije intervencija u okviru ZPP-a. Države članice također jačaju svoje kapacitete u pogledu rodno osviještene politike i prikupljanja podataka razvrstanih po spolu.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Kako bi se osigurala usklađenost vrsta intervencija za izravna plaćanja i vrsta intervencija u području ruralnog razvoja koje se odnose na cilj generacijske obnove, trebalo bi na razini Unije utvrditi definiciju „mladog poljoprivrednika” s odgovarajućim ključnim elementima.
(10)  Kako bi se osigurala usklađenost vrsta intervencija za izravna plaćanja i vrsta intervencija u području ruralnog razvoja koje se odnose na cilj generacijske obnove, trebalo bi na razini Unije utvrditi definiciju „mladog poljoprivrednika” sa zajedničkim elementima.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)   Kako bi se osigurala usklađenost vrsta intervencija za izravna plaćanja i vrsta intervencija u području ruralnog razvoja koje se odnose na cilj olakšavanja poslovnog razvoja u ruralnim područjima, trebalo bi na razini Unije utvrditi definiciju „novog poljoprivrednika” sa zajedničkim elementima.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Kako bi se učvrstili ciljevi ZPP-a utvrđeni člankom 39. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i osiguralo da se Unija na odgovarajući način suoči s najnovijim izazovima, primjereno je predvidjeti skup općih ciljeva koji će odražavati smjernice iz Komunikacije „Budućnost hrane i poljoprivrede”. Osim toga, trebalo bi na razini Unije pobliže utvrditi skup posebnih ciljeva koje bi države članice trebale primijeniti u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Tim bi se posebnim ciljevima opći ciljevi ZPP-a trebali prenijeti u konkretnije prioritete, pri čemu bi se trebalo uzeti u obzir relevantno zakonodavstvo Unije, posebno u području klime, energije i okoliša, te postići ravnoteža među dimenzijama održivog razvoja u skladu s procjenom učinka.
(11)  Kako bi se ostvarilo ciljeve ZPP-a utvrđene člankom 39. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i osiguralo da se Unija na odgovarajući način suoči s najnovijim izazovima, primjereno je predvidjeti skup općih ciljeva koji će odražavati smjernice iz Komunikacije „Budućnost hrane i poljoprivrede”. Osim toga, trebalo bi na razini Unije pobliže utvrditi skup posebnih ciljeva koje bi države članice trebale ostvariti u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Tim bi se posebnim ciljevima opći ciljevi ZPP-a trebali prenijeti u konkretnije prioritete u području gospodarstva, zaštite okoliša i socijalnih pitanja, pri čemu bi se trebala postići ravnoteža među dimenzijama održivog razvoja u skladu s procjenom učinka.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  U okviru modela ostvarivanja politike ZPP-a Unija bi trebala utvrditi ciljeve Unije i vrste intervencija te osnovne zahtjeve Unije koji se primjenjuju na države članice, ali bi one same trebale biti nadležne za prenošenje tog okvira Unije u mehanizme potpore koji se primjenjuju na korisnike. U tom bi kontekstu države članice trebale djelovati u skladu s Poveljom o temeljnim pravima i općim načelima prava Unije te osigurati da se pravni okvir za dodjelu potpore Unije korisnicima temelji na njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a i da je u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i [Horizontalnoj uredbi].
(13)  U okviru modela ostvarivanja politike ZPP-a Unija bi trebala utvrditi ciljeve Unije i vrste intervencija te zajedničke zahtjeve Unije koji se primjenjuju na države članice, ali bi one same trebale biti nadležne za prenošenje tog okvira Unije u mehanizme potpore koji se primjenjuju na korisnike. U tom bi kontekstu države članice trebale djelovati u skladu s Poveljom o temeljnim pravima i općim načelima prava Unije te osigurati da se pravni okvir za dodjelu potpore Unije korisnicima temelji na njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a i da je u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i [Horizontalnoj uredbi].
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)   Pri provedbi strateških planova u okviru ZPP-a trebalo bi poštovati međusektorska načela utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako su utvrđena u članku 5. UEU-a. Države članice i Komisija također bi trebale poštovati obveze iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i zajamčiti pristupačnost u skladu s njezinim člankom 9. i pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi nastojati ukloniti nejednakosti te promicati jednakosti između muškaraca i žena i integraciju rodne perspektive te suzbiti diskriminaciju na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) ne bi trebali podržavati djelovanja kojima se doprinosi bilo kojem obliku segregacije, diskriminacije ili isključenosti. Ciljevi tih fondova trebali bi se ostvarivati iz perspektive održivog razvoja te u skladu s ciljem iz Konvencije iz Aarhusa koji promiče Unija, a koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša te borbu protiv klimatskih promjena u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uz primjenu načela „onečišćivač plaća”.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b)  Model ostvarivanja ne bi smio dovesti do situacije u kojoj postoji 27 različitih nacionalnih poljoprivrednih politika te time ugroziti zajednički duh ZPP-a i stvoriti poremećaje. Njime bi se državama članicama trebao omogućiti određeni stupanj fleksibilnosti unutar snažnog zajedničkog regulatornog okvira.
Amandmani 17 i 779
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  U kontekstu veće usmjerenosti ZPP-a na tržište, kako je navedeno u Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede”, izloženost tržištu, klimatske promjene i s njima povezana povećana učestalost i ozbiljnost ekstremnih vremenskih uvjeta te sanitarne i fitosanitarne krize mogu uzrokovati rizik od nestabilnosti cijena i sve veći pritisak na prihode. Stoga, iako su poljoprivrednici u konačnici odgovorni za izradu vlastitih strategija za poljoprivredna gospodarstva, trebao bi se uspostaviti čvrst okvir za osiguranje odgovarajućeg upravljanja rizicima. U tu bi se svrhu države članice i poljoprivrednici mogli osloniti na platformu na razini Unije za upravljanje rizicima za izgradnju kapaciteta kako bi se poljoprivrednicima pružili odgovarajući financijski instrumenti za ulaganja i pristup obrtnom kapitalu, osposobljavanju, prijenosu znanja i savjetovanju.
(15)  U kontekstu veće usmjerenosti ZPP-a na tržište, kako je navedeno u Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede”, izloženost tržištu, nepostojanje klauzula o uzajamnosti u trgovinskim sporazumima s trećim zemljama, klimatske promjene i s njima povezana povećana učestalost i ozbiljnost ekstremnih vremenskih uvjeta te sanitarne i fitosanitarne krize mogu uzrokovati rizik od nestabilnosti cijena i sve veći pritisak na prihode. Nejednakosti u prehrambenom lancu, prije svega na štetu primarnog sektora, koji je „najslabija karika”, također negativno utječu na prihode proizvođača. Stoga, iako su poljoprivrednici u konačnici odgovorni za izradu vlastitih strategija za poljoprivredna gospodarstva i za unaprjeđenje otpornosti poljoprivrednih gospodarstava, trebao bi se uspostaviti čvrst okvir za osiguranje odgovarajućeg upravljanja rizicima. U tu bi se svrhu države članice i poljoprivrednici mogli osloniti na platformu na razini Unije za upravljanje rizicima za izgradnju kapaciteta kako bi se poljoprivrednicima pružili odgovarajući financijski instrumenti za ulaganja i pristup obrtnom kapitalu, osposobljavanju, prijenosu znanja i savjetovanju.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Poticanje brige za okoliš i mjera u području klime te doprinos postizanju ciljeva Unije u području okoliša i klime vrlo je bitan prioritet za budućnost poljoprivrede i šumarstva Unije. Stoga bi struktura ZPP-a trebala odražavati veće ambicije u pogledu tih ciljeva. U okviru novog modela ostvarivanja politike mjere koje se poduzimaju za borbu protiv degradacije okoliša i klimatskih promjena trebale bi biti usredotočene na rezultate te bi se u tu svrhu članak 11. UFEU-a trebao smatrati obvezom postizanja rezultata.
(16)  Podržavanje i poboljšanje zaštite okoliša, bioraznolikosti i genetske raznolikosti u poljoprivrednom sustavu, kao i mjere u području klime te doprinos postizanju ciljeva Unije u području okoliša i klime vrlo je bitan prioritet za budućnost poljoprivrede, hortikulture i šumarstva Unije. Stoga bi struktura ZPP-a trebala odražavati veće ambicije u pogledu tih ciljeva i istodobno prikladnije odražavati veće opterećenje i zahtjeve za proizvođače. U okviru novog modela ostvarivanja politike mjere koje se poduzimaju za borbu protiv degradacije okoliša i klimatskih promjena trebale bi biti usredotočene na rezultate te bi se u tu svrhu članak 11. UFEU-a trebao smatrati obvezom postizanja rezultata.
Budući da su mnoga ruralna područja u Uniji pogođena strukturnim problemima, kao što su nedostatak atraktivnih prilika za zapošljavanje, manjak vještina, nedovoljna ulaganja u povezanost, infrastrukturu i osnovne usluge te odljev mladih, ključno je ojačati socioekonomsku strukturu tih područja, u skladu s Deklaracijom iz Corka 2.0., posebno otvaranjem radnih mjesta i generacijskom obnovom tako da Komisija potakne zapošljavanje i rast u ruralnim područjima, promicanjem socijalne uključenosti, generacijske obnove i razvoja „pametnih sela” u cijeloj Europi. Kako je navedeno u Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede”, novi ruralni vrijednosni lanci, kao što su obnovljiva energija, novo biogospodarstvo, kružno gospodarstvo i ekoturizam, pogodno su okruženje za dobar rast i stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. U tom kontekstu financijski instrumenti i korištenje jamstva InvestEU mogu imati ključnu ulogu u osiguranju pristupa financiranju i jačanju kapaciteta za rast poljoprivrednih gospodarstava i poduzeća. U ruralnim područjima postoji potencijal za zapošljavanje državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom, čime se promiče njihova socijalna i ekonomska integracija, posebno u pogledu strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.
Budući da su mnoga ruralna područja u Uniji pogođena strukturnim problemima, kao što su nedostatak atraktivnih prilika za zapošljavanje, manjak vještina, nedovoljna ulaganja u širokopojasne mreže i povezanost, infrastrukturu i osnovne usluge te odljev mladih, ključno je ojačati socioekonomsku strukturu tih područja, u skladu s Deklaracijom iz Corka 2.0., posebno otvaranjem radnih mjesta i generacijskom obnovom tako da Komisija potakne zapošljavanje i rast u ruralnim područjima, promicanjem socijalne uključenosti, potpore mladima, većeg sudjelovanja žena u ruralnom gospodarstvu, generacijske obnove i razvoja „pametnih sela” u cijeloj Europi. Za stabilizaciju i diversifikaciju ruralnoga gospodarstva potrebno je podupirati i razvoj, osnivanje i poslovni nastan nepoljoprivrednih poduzeća. Kako je navedeno u Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede”, novi ruralni vrijednosni lanci, kao što su obnovljiva energija, novo biogospodarstvo, kružno gospodarstvo i ekoturizam, pogodno su okruženje za dobar rast i stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima uz istovremeno očuvanje prirodnih resursa. U tom kontekstu financijski instrumenti mogu imati ključnu ulogu u osiguranju pristupa financiranju i jačanju kapaciteta za rast poljoprivrednih gospodarstava i poduzeća. U ruralnim područjima postoji potencijal za zapošljavanje državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom, čime se promiče njihova socijalna i ekonomska integracija, posebno u pogledu strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)   U svrhu socioekonomske održivosti ruralnih područja, Komisija bi trebala provjeravati jesu li države članice u strateškom planu u okviru njihova ZPP-a zajamčile usklađenost između primjene Direktive 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a i dugoročnog pristupa uporabi fondova za ruralni razvoj.
____________________
1a Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).
Amandman 853
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.b (nova)
(16.b)   Poljoprivreda može biti važan pokretač rasta i smanjenja siromaštva, no, sektor u mnogim zemljama ima slabe rezultate, dijelom i zato što se žene, koje uvelike doprinose ruralnom gospodarstvu, suočavaju s ograničenjima. Države članice trebale bi poduzeti učinkovite mjere kako bi podržale ključnu ulogu žena u razvoju i očuvanju ruralnih područja.
Amandmani 20 i 781
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Zajedničkom poljoprivrednom politikom trebala bi se nastaviti jamčiti sigurnost opskrbe hranom, a to znači stalan pristup dovoljnoj količini sigurne i hranjive hrane. Nadalje, s pomoću ZPP-a trebao bi se poboljšati odgovor poljoprivrede Unije na nove društvene potrebe u području hrane i zdravlja, uključujući održivu poljoprivrednu proizvodnju, zdraviju prehranu, rasipanje hrane i dobrobit životinja. ZPP-om bi se trebala nastaviti promicati proizvodnja s posebnim i vrijednim karakteristikama te istodobno pomoći poljoprivrednicima da proaktivno prilagode svoju proizvodnju tržišnim signalima i zahtjevima potrošača.
(17)  Zajedničkom poljoprivrednom politikom trebala bi se nastaviti jamčiti sigurnost opskrbe hranom, a to znači stalan pristup dovoljnoj količini sigurne, zdrave i hranjive hrane. Nadalje, s pomoću ZPP-a trebao bi se poboljšati odgovor poljoprivrede Unije na nove društvene potrebe u području hrane i zdravlja, uključujući održivu poljoprivrednu proizvodnju, zdraviju prehranu, visokokvalitetnu proizvodnju i razlikovanje kvalitete, rasipanje hrane i dobrobit životinja. ZPP-om bi se trebala nastaviti promicati održiva proizvodnja s posebnim i vrijednim karakteristikama, kao što su poljoprivredni sustavi visoke prirodne vrijednosti, te istodobno pomoći poljoprivrednicima da proaktivno prilagode svoju proizvodnju tržišnim signalima i zahtjevima potrošača.
Amandman 782
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
17.a   U skladu s njihovim obvezama u okviru Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma te sa zaključcima Međunarodne procjene poljoprivrednog znanja, znanosti i tehnologije za razvoj, kao i preporukama posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda za pravo na hranu, Unija i njezine države članice trebale bi prijeći na održiv europski prehrambeni i poljoprivredni sustav. Realizacija tog prijelaza trebala bi biti usmjerena na promicanje diversificiranih, održivih i otpornih poljoprivrednih praksi kojima se pridonosi zaštiti i unapređenju prirodnih resursa, jačanju ekosustava i prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju njihovih posljedica uz pomoć prilagodbe uzgoja stoke na ekološki izvedive kapacitete, smanjenja ovisnosti o neodrživim sirovinama, uključujući energiju dobivenu iz fosilnih goriva, i postupnog poboljšanja bioraznolikosti i kvalitete tla.
Amandmani 21 i 783
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.b (nova)
(17b)   Iako je u akcijskom planu „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti cijepljenje navedeno kao troškovno učinkovita intervencija u području javnog zdravlja za borbu protiv antimikrobne otpornosti, relativno viši trošak postavljanja dijagnoze, alternativna antimikrobna rješenja i cijepljenje u usporedbi s konvencionalnim antibioticima predstavljaju prepreku za povećanje stope procijepljenosti životinja.
Amandman 784
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.c (nova)
(17c)   Kako bi se ostvarili okolišni ciljevi ZPP-a, ali i društveni zahtjevi u pogledu veće sigurnosti hrane, potrebno je promicati upotrebu gnojidbenih proizvoda s vrlo niskim razinama teških metala.
Amandman 1100
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19a)   kako bi se osigurala dobrobit poljoprivrednika i njihovih obitelji te imajući na umu da je stres jedan od glavnih uzroka nesreća na poljoprivrednim gospodarstvima, države članice osiguravaju socijalnu održivost politike tako da se regulatorno i administrativno opterećenje zadrži na minimumu, da se poljoprivrednicima omogući zdrava ravnoteža između poslovnog i privatnog života te da se osigura održivost poljoprivrede u Uniji;
Amandmani 728 i 785
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)   Na temelju prethodnog sustava višestruke sukladnosti koji se primjenjuje do 2020., sustav nove uvjetovanosti primanje cjelokupne potpore ZPP-a povezuje se sa zahtjevom da korisnici zadovoljavaju osnovne standarde u području okoliša, klimatskih promjena, javnog zdravlja, zdravlja životinja i bilja te dobrobiti životinja. Osnovni standardi obuhvaćaju, u pojednostavnjenom obliku, propisane zahtjeve upravljanja i standarde dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta zemljišta (GAEC). Ti osnovni standardi trebali bi omogućiti da se bolje uzmu u obzir okolišni i klimatski izazovi i nova struktura ZPP-a za okoliš i tako ostvare ambiciozniji ciljevi u području klime i okoliša koje je Komisija najavila u svojoj Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede” i u višegodišnjem financijskom okviru (VFO). Cilj je sustava uvjetovanosti podignuti razinu osviještenosti korisnika o potrebi poštovanja navedenih osnovnih standarda i tako doprinijeti razvoju održive poljoprivrede. Njime se nastoji i doprinijeti većoj usklađenosti ZPP-a s očekivanjima društva poboljšanjem usklađenosti te politike u odnosu na ciljeve u području okoliša, javnog zdravlja, zdravlja životinja, zdravlja bilja i dobrobiti životinja. Sustav uvjetovanosti trebao bi biti jedan od sastavnih elemenata strukture ZPP- za okoliš, kao dio osnovnih uvjeta za ambicioznije okolišne i klimatske ciljeve, te bi se trebao primjenjivati u cijeloj Uniji. Države članice trebale bi osigurati da se na poljoprivrednike koji ne ispunjavaju te uvjete primjenjuju proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće kazne u skladu s [Horizontalnom uredbom].
(21)   Na temelju prethodnog sustava višestruke sukladnosti koji se primjenjuje do 2020., sustav nove uvjetovanosti primanje cjelokupne potpore ZPP-a povezuje se sa zahtjevom da korisnici zadovoljavaju osnovne standarde u području okoliša, klimatskih promjena, javnog zdravlja, primjenjivih uvjeta rada i zapošljavanja, zdravlja životinja i bilja te dobrobiti životinja. Osnovni standardi obuhvaćaju, u pojednostavnjenom obliku, propisane zahtjeve upravljanja i standarde dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta zemljišta (GAEC). Ti osnovni standardi trebali bi omogućiti da se bolje uzmu u obzir okolišni i klimatski izazovi i nova struktura ZPP-a za okoliš i tako ostvare ambiciozniji ciljevi u području klime i okoliša koje je Komisija najavila u svojoj Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede” i u višegodišnjem financijskom okviru (VFO). Nadalje, posebno je važno da države članice poduzmu odgovarajuće mjere kako bi osigurale da je pristup poslodavaca izravnim plaćanjima uvjetovan poštovanjem primjenjivih uvjeta rada i zapošljavanja i/ili obveza poslodavca koje proizlaze iz svih relevantnih kolektivnih ugovora i socijalnog i radnog prava na nacionalnoj razini i razini Unije, među ostalim u području razvijanja svijesti o uvjetima zapošljavanja, primicima od rada, radnom vremenu, zdravlju i sigurnosti, stanovanju, ravnopravnosti spolova, slobodnom kretanju radnika, jednakom postupanju, upućivanju radnika, uvjetima boravka državljana trećih zemalja, radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje, koordinaciji u području socijalne zaštite i socijalne sigurnosti među državama članicama.
Cilj je sustava uvjetovanosti podignuti razinu osviještenosti korisnika o potrebi poštovanja navedenih osnovnih standarda i tako doprinijeti razvoju održive poljoprivrede. Korisnicima bi također trebale biti osigurane odgovarajuće naknade za ispunjavanje tih standarda. Njime se nastoji i doprinijeti većoj usklađenosti ZPP-a s očekivanjima društva poboljšanjem usklađenosti te politike u odnosu na ciljeve u području okoliša, radnih standarda, javnog zdravlja, zdravlja životinja, zdravlja bilja i dobrobiti životinja. Sustav uvjetovanosti trebao bi biti jedan od sastavnih elemenata strukture ZPP-a za okoliš i njegove socijalne strukture, kao dio osnovnih uvjeta za ambicioznije okolišne, socijalne i klimatske ciljeve, te bi se trebao primjenjivati u cijeloj Uniji. Države članice trebale bi osigurati da se na poljoprivrednike koji ne ispunjavaju te uvjete primjenjuju proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće kazne u skladu s [Horizontalnom uredbom].
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  S pomoću okvira standarda GAEC nastoji se doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, suočavanju s izazovima u području vode, zaštiti i kvaliteti tla te zaštiti i kvaliteti bioraznolikosti. Potrebno je poboljšati okvir kako bi se posebno uzele u obzir prakse utvrđene do 2020. u okviru ekologizacije izravnih plaćanja, ublažavanja klimatskih promjena i potrebe za poboljšanjem održivosti poljoprivrednih gospodarstava, posebno upravljanja hranjivim tvarima. Potvrđeno je da svaki GAEC pridonosi ostvarenju više ciljeva. Kako bi provele taj sustav, države članice trebale bi za svaki od standarda utvrđenih na razini Unije utvrditi nacionalni standard uzimajući u obzir posebne značajke predmetnih površina, uključujući uvjete tla i klimatske uvjete, postojeće uvjete na poljoprivrednom gospodarstvu, korištenje zemljišta, plodored, uzgojne prakse i strukture poljoprivrednih gospodarstava. Uz to države članice mogu utvrditi druge nacionalne standarde povezane s glavnim ciljevima utvrđenima u Prilogu III. radi boljeg ostvarenja ciljeva okvira GAEC u području okoliša i klime. Kako bi se poduprla uspješnost poljoprivrednih gospodarstava u agronomskom i okolišnom smislu, u sklopu okvira GAEC utvrdit će se planovi upravljanja hranjivim tvarima s pomoću elektroničkog alata za održivost poljoprivrednih gospodarstava koji će države članice staviti na raspolaganje pojedinačnim poljoprivrednicima. Tim bi se alatom trebala omogućiti potpora donošenju odluka na poljoprivrednim gospodarstvima, počevši s minimalnim funkcijama za upravljanje hranjivim tvarima. Općom interoperabilnosti i modularnosti trebala bi se osigurati i mogućnost dodavanja drugih elektroničkih aplikacija e-uprave i upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za poljoprivrednike u cijeloj Uniji, Komisija može poduprijeti države članice u izradi navedenog alata i potrebnim uslugama skladištenja i obrade podataka.
(22)  S pomoću okvira standarda GAEC nastoji se doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, suočavanju s izazovima u području vode, zaštiti i kvaliteti tla te zaštiti i kvaliteti bioraznolikosti. Potrebno je poboljšati okvir kako bi se posebno uzele u obzir prakse utvrđene do 2020. u okviru ekologizacije izravnih plaćanja, ublažavanja klimatskih promjena i potrebe za poboljšanjem održivosti poljoprivrednih gospodarstava. Potvrđeno je da svaki GAEC pridonosi ostvarenju više ciljeva. Kako bi provele taj sustav, države članice trebale bi za svaki od standarda utvrđenih na razini Unije utvrditi nacionalni standard uzimajući u obzir posebne značajke predmetnih površina, uključujući uvjete tla i klimatske uvjete, postojeće uvjete na poljoprivrednom gospodarstvu, agronomska svojstva različitih djelatnosti, razlike između jednogodišnjih nasada, trajnih nasada i druge specijalizirane proizvodnje, korištenje zemljišta, plodored, lokalne i tradicionalne uzgojne prakse i strukture poljoprivrednih gospodarstava. Uz to države članice mogu utvrditi jednake prakse ili sustave certificiranja koji su u sličnoj ili većoj mjeri korisni za klimu i okoliš u usporedbi s učincima jedne ili više praksi u pogledu dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta.
Amandman 1127
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.a (nova)
(22a)  Kako bi se riješio problem smanjenja biološke raznolikosti na razini Unije, u svim je državama članicama ključno osigurati minimalnu razinu neproizvodnih područja i obilježja u okviru uvjetovanosti i programa za ekologiju. U tom bi kontekstu države članice u svojim strateškim planovima trebale nastojati osigurati područje od najmanje 10 % elemenata krajobraza korisnih za biološku raznolikost. Ona bi, među ostalim, trebala uključivati granične pojaseve, zemljišta na ugaru s rotacijom ili bez nje, živice, neproduktivna drveća, terasne zidove i ribnjake, koji doprinose poboljšanju sekvestracije ugljika, sprečavanju erozije tla i iscrpljivanja tla, filtriranju zraka i vode te prilagodbi klimatskim promjenama.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Države članice trebaju u potpunosti provesti standardne zahtjeve upravljanja kako bi oni postali operativni na razini poljoprivrednog gospodarstva i kako bi se njima osigurao jednak tretman poljoprivrednika. Radi osiguranja dosljednosti pravila o uvjetovanosti u pogledu poboljšanja održivosti politike, standardni zahtjevi upravljanja trebali bi obuhvaćati glavno zakonodavstvo Unije u području okoliša, javnog zdravlja, zdravlja životinja i bilja te dobrobiti životinja čija provedba na nacionalnoj razini podrazumijeva točno određene obveze za pojedinačne poljoprivrednike, uključujući obveze na temelju Direktive Vijeća 92/43/EEZ i Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ili Direktive Vijeća 91/676/EEZ. Radi provedbe daljnjih mjera na temelju zajedničke izjave Europskog parlamenta i Vijeća priložene Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća relevantne odredbe Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća uključuju se kao standardni zahtjevi upravljanja u područje primjene uvjetovanosti i popis standarda GAEC prilagođava se u skladu s time.
(23)  Države članice trebaju u potpunosti provesti standardne zahtjeve upravljanja kako bi oni postali operativni na razini poljoprivrednog gospodarstva i kako bi se njima osigurao jednak tretman poljoprivrednika. Radi osiguranja dosljednosti pravila o uvjetovanosti u pogledu poboljšanja održivosti politike, standardni zahtjevi upravljanja trebali bi obuhvaćati glavno zakonodavstvo Unije u području okoliša, javnog zdravlja, zdravlja životinja i bilja te dobrobiti životinja čija provedba na nacionalnoj razini podrazumijeva točno određene obveze za pojedinačne poljoprivrednike, uključujući obveze na temelju Direktive Vijeća 92/43/EEZ11 i Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća12 ili Direktive Vijeća 91/676/EEZ13. Radi provedbe daljnjih mjera na temelju zajedničke izjave Europskog parlamenta i Vijeća priložene Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća14, relevantne odredbe Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 (Okvirna direktiva o vodi) i Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 uključuju se kao standardni zahtjevi upravljanja u područje primjene uvjetovanosti i popis standarda GAEC prilagođava se u skladu s time.
____________________
____________________
11. Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).
11. Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).
12. Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).
12. Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).
13. Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).
13. Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).
14. Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).
14. Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).
15. Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).
15. Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).
16. Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., str. 71.).
16. Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., str. 71.).
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Države članice trebale bi osnovati savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva, koje će imati gospodarsku, okolišnu i socijalnu dimenziju, kako bi poboljšale održivo upravljanje i opću uspješnost poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih poduzeća te utvrdile potrebna poboljšanja u pogledu svih mjera na razini poljoprivrednog gospodarstva predviđenih u strateškim planovima u okviru ZPP-a. Te bi službe trebale poljoprivrednicima i drugim korisnicima potpore u okviru ZPP-a pomoći da postanu svjesniji odnosa između upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom, s jedne strane, i određenih standarda, zahtjeva i informacija, uključujući one u području okoliša i klime, s druge strane. Popis potonjih uključuje standarde koji se primjenjuju na poljoprivrednike i druge korisnike ZPP-a ili su nužni za njih te su utvrđeni u strateškom planu u okviru ZPP-a te standarde koji proizlaze iz zakonodavstva u području vode, održive upotrebe pesticida te inicijativa za borbu protiv antimikrobne rezistencije i upravljanja rizicima. Radi veće kvalitete i djelotvornosti savjeta države članice trebale bi uključiti savjetnike u sustave znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) kako bi mogli pružati najnovije tehnološke i znanstvene informacije koje su nastale kao rezultat istraživanja i inovacija.
(24)  Države članice trebale bi osigurati visokokvalitetne savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva, koje će imati gospodarsku, okolišnu i socijalnu dimenziju, kako bi poboljšale održivo upravljanje i opću uspješnost poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih poduzeća te utvrdile potrebna poboljšanja u pogledu svih mjera na razini poljoprivrednog gospodarstva predviđenih u strateškim planovima u okviru ZPP-a. Te bi službe trebale poljoprivrednicima i drugim korisnicima potpore u okviru ZPP-a pomoći da postanu svjesniji odnosa između upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom, s jedne strane, i određenih standarda, zahtjeva i informacija, uključujući one u području okoliša i klime, s druge strane. Popis potonjih uključuje standarde koji se primjenjuju na poljoprivrednike i druge korisnike ZPP-a ili su nužni za njih te su utvrđeni u strateškom planu u okviru ZPP-a te standarde koji proizlaze iz zakonodavstva u području vode, održive upotrebe pesticida te inicijativa za borbu protiv antimikrobne rezistencije i upravljanja rizicima. Radi veće kvalitete i djelotvornosti savjeta države članice trebale bi uključiti savjetnike u sustave znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) kako bi mogli pružati najnovije tehnološke i znanstvene informacije koje su nastale kao rezultat istraživanja i inovacija. Sve inicijative Unije koje se odnose na savjetodavne službe i sustave inovacija trebaju se, kad god je to moguće, temeljiti na već postojećim inicijativama na razini država članica.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  Zakonodavstvom Unije trebalo bi se predvidjeti da države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a trebaju utvrditi zahtjeve u pogledu minimalne površine za primanje proizvodno nevezanih plaćanja. Takvi zahtjevi trebali bi se odnositi na potrebu za izbjegavanjem prekomjernog administrativnog opterećenja koje proizlazi iz upravljanja brojnim plaćanjima malih iznosa i na potrebu za osiguranjem stvarnog doprinosa potpore ostvarenju ciljeva ZPP-a kojima doprinose proizvodno nevezana izravna plaćanja. Kako bi se zajamčila minimalna razina potpore dohotku od poljoprivrede za sve prave poljoprivrednike te kako bi se ispunio cilj osiguranja primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva utvrđen Ugovorom, trebalo bi utvrditi godišnje proizvodno nevezano plaćanje po površini kao vrsta intervencije „osnovna potpora dohotku za održivost”. Kako bi se poboljšala usmjerenost te potpore, iznosi plaćanja mogu se razlikovati prema skupinama područja na temelju socioekonomskih i/ili agronomskih uvjeta. Radi izbjegavanja negativnih učinaka na dohodak poljoprivrednika, države članice mogu odlučiti provoditi osnovnu potporu dohotku za održivost na temelju prava na plaćanje. U tom slučaju vrijednost prava na plaćanje prije dodatne konvergencije trebala bi biti razmjerna njihovoj vrijednosti kako je utvrđena na temelju programa osnovnih plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, uzimajući pritom u obzir i plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš. Osim toga, države članice trebale bi postići i dodatnu konvergenciju radi nastavka postupnog udaljavanja od povijesnih vrijednosti.
(26)  Zakonodavstvom Unije trebalo bi se predvidjeti da države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a trebaju utvrditi zahtjeve u pogledu minimalne površine za primanje proizvodno nevezanih plaćanja. Takvi zahtjevi trebali bi se odnositi na potrebu za izbjegavanjem prekomjernog administrativnog opterećenja koje proizlazi iz upravljanja brojnim plaćanjima malih iznosa i na potrebu za osiguranjem stvarnog doprinosa potpore ostvarenju ciljeva ZPP-a kojima doprinose proizvodno nevezana izravna plaćanja. Kako bi se zajamčila minimalna razina potpore dohotku od poljoprivrede za sve aktivne poljoprivrednike te kako bi se ispunio cilj osiguranja primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva utvrđen Ugovorom, trebalo bi utvrditi godišnje proizvodno nevezano plaćanje po površini kao vrsta intervencije „osnovna potpora dohotku za održivost”. Kako bi se poboljšala usmjerenost te potpore, iznosi plaćanja mogu se razlikovati prema skupinama područja na temelju socioekonomskih, okolišnih i/ili agronomskih uvjeta. Radi izbjegavanja negativnih učinaka na dohodak poljoprivrednika, države članice mogu odlučiti provoditi osnovnu potporu dohotku za održivost na temelju prava na plaćanje. U tom slučaju vrijednost prava na plaćanje prije dodatne konvergencije trebala bi biti razmjerna njihovoj vrijednosti kako je utvrđena na temelju programa osnovnih plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, uzimajući pritom u obzir i plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš. Osim toga, države članice trebale bi postići i dodatnu konvergenciju radi postupnog ostvarivanja pune konvergencije do 2026. godine.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.a (nova)
(26a)   Potpora dohotku u okviru ZPP-a vodeći je doprinos stabilnosti i održivosti mnogih malih i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava diljem Europe, no iako su očekivanja od poljoprivrednika porasla, novčana korist nije. Ukupni udio ZPP-a u proračunu Unije smanjuje se iako tržišne krize u sektoru i sve manji broj aktivnih poljoprivrednika i dalje prijete opstojnosti tog sektora. Model obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava trebao bi biti zaštićen općim ciljevima ZPP-a i strateškim planovima država članica, u kojima bi trebalo dati odgovarajuće mjesto ključnoj ulozi koju taj model ima u doprinosu društvenim strukturama ruralnog života i osiguravanju načina života mnogih stanovnika ruralnih područja. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva doprinose održivoj proizvodnji hrane, očuvanju prirodnih resursa, diversifikaciji potreba i sigurnosti opskrbe hranom. Prvi poljoprivrednici koji će osjetiti pritisak globalizacije bit će oni koji djeluju u okviru malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. To bi, očigledno, predstavljalo neuspjeh u ostvarivanju ciljeva ZPP-a i oslabilo argumente za potporu ZPP-u u budućnosti. Stoga bi strateški planovi ZPP-a trebali u okviru svojih posebnih ciljeva težiti zaštiti ovog modela poljoprivrede.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  S obzirom na svoju ključnu ulogu u podupiranju zapošljavanja u ruralnim područjima i doprinos teritorijalnom razvoju, mala poljoprivredna gospodarstva i dalje su temelj poljoprivrede Unije. Radi poticanja uravnoteženije raspodjele potpore i smanjenja administrativnog opterećenja za korisnike malih iznosa potpore, države članice trebale bi imati opciju ponuditi malim poljoprivrednicima mogućnost zamjene drugih izravnih plaćanja zaokruženim iznosom plaćanja za male poljoprivrednike.
(28)  S obzirom na svoju ključnu ulogu u podupiranju zapošljavanja u ruralnim područjima i doprinos teritorijalnom razvoju, mala poljoprivredna gospodarstva i dalje su temelj poljoprivrede Unije. Radi poticanja uravnoteženije raspodjele potpore i smanjenja administrativnog opterećenja za korisnike malih iznosa potpore, države članice trebale bi imati opciju ponuditi malim poljoprivrednicima mogućnost zamjene izravnih plaćanja zaokruženim iznosom plaćanja za male poljoprivrednike. Međutim, radi većeg smanjenja administrativnog opterećenja, države članice treba ovlastiti da u početku neke poljoprivrednike uključe u pojednostavnjeni program, pružajući im mogućnost da se u točno određenom roku povuku iz tog programa. U svrhu proporcionalnosti, državama članicama treba omogućiti da uspostave pojednostavljeni sustav provjera uvjetovanosti za male poljoprivrednike koji sudjeluju u pojednostavljenom programu.
Amandmani 28 i 791
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.a (nova)
(30a)   Ekološki uzgoj razvija se u mnogim državama članicama i ima dokazane rezultate u pružanju javnih dobara, očuvanju usluga ekosustava i prirodnih resursa, smanjenju upotrebe sirovina, privlačenju mladih poljoprivrednika, a posebno žena, stvaranju radnih mjesta, iskušavanju novih poslovnih modela, davanju odgovora na društvene potrebe te revitalizaciji ruralnih područja. Bez obzira na to, rast potražnje za ekološkim proizvodima i dalje je veći od rasta proizvodnje. Države članice trebale bi se pobrinuti za to da njihovi strateški planovi u okviru ZPP-a sadrže ciljeve za povećanje udjela poljoprivrednog zemljišta pod ekološkim upravljanjem kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za proizvodima iz ekološkog uzgoja i razvio cjelokupni lanac opskrbe tim proizvodima. Države članice trebaju moći financirati prijelaz na ekološki uzgoj i održavanje tog uzgoja, bilo mjerama ruralnog razvoja ili programom za ekologiju, bilo kombinacijom obaju pristupa, te bi trebale osigurati da dodijeljeni proračuni odgovaraju očekivanom rastu ekološke proizvodnje.
Amandmani 29 i 792
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)  Zajedničkom poljoprivrednom politikom trebalo bi se osigurati da države članice bolje ostvaruju svoje ciljeve u području okoliša poštujući lokalne potrebe i stvarne okolnosti u kojima se nalaze poljoprivrednici. Države članice trebale bi u okviru izravnih plaćanja u strateškim planovima u okviru ZPP-a uspostaviti dobrovoljne programe za ekologiju za poljoprivrednike, koji bi trebali biti potpuno usklađeni s drugim relevantnim intervencijama. Države članice trebale bi ih definirati kao plaćanje koje se dodjeljuje kao poticaj i naknada za pružanje javnih dobara putem poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš ili kao naknada za uvođenje takvih praksi. U oba slučaja svrha bi trebala biti poboljšanje uspješnosti ZPP-a u pogledu okoliša i klime te bi stoga programi trebali biti osmišljeni tako da nadilaze obvezne zahtjeve koji su već propisani sustavom uvjetovanosti. Države članice mogu odlučiti uspostaviti programe za ekologiju za poljoprivredne prakse kao što su poboljšano upravljanje trajnim travnjacima i obilježjima krajobraza te ekološki uzgoj. Ti programi mogu uključivati i „početničke programe” koji mogu biti uvjet za preuzimanje ambicioznijih obveza u području ruralnog razvoja.
(31)  Zajedničkom poljoprivrednom politikom trebalo bi se osigurati da države članice bolje ostvaruju svoje ciljeve u području okoliša poštujući lokalne potrebe i stvarne okolnosti u kojima se nalaze poljoprivrednici. Države članice trebale bi u okviru izravnih plaćanja u strateškim planovima u okviru ZPP-a, na temelju popisa poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš koje je utvrdila Komisija, uspostaviti dobrovoljne programe za ekologiju za poljoprivrednike, koji bi trebali biti potpuno usklađeni s drugim relevantnim intervencijama. Države članice trebale bi ih definirati kao plaćanje koje se dodjeljuje kao poticaj i naknada za pružanje javnih dobara putem poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš, svrha bi im trebala biti poboljšanje uspješnosti ZPP-a u pogledu okoliša i klime te bi stoga programi trebali biti osmišljeni tako da nadilaze obvezne zahtjeve koji su već propisani sustavom uvjetovanosti. Države članice trebale bi izdvojiti određeni postotak svojih izravnih plaćanja za programe za ekologiju. Države članice mogu odlučiti uspostaviti programe za ekologiju za poticanje modela proizvodnje korisnih za okoliš, osobito ekstenzivno stočarstvo, i za poticanje svih vrsti poljoprivrednih praksi kao što su poboljšano upravljanje trajnim travnjacima i trajnim obilježjima krajobraza te programe okolišnog certificiranja, kao što su ekološki uzgoj, integrirana proizvodnja ili konzervacijska poljoprivreda. Ti programi mogu, osim toga, uključivati mjere različite naravi od obveza ruralnog razvoja u području poljoprivrede, okoliša i klime ili mjere koje su iste naravi kao i „početnički programi” koji mogu biti uvjet za preuzimanje ambicioznijih obveza u području ruralnog razvoja.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.
(33)   Trebala bi se osigurati usklađenost proizvodno vezane potpore s međunarodnim obvezama Unije. To posebice uključuje zahtjeve iz Memoranduma o razumijevanju između Europske ekonomske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država u pogledu uljarica u okviru GATT-a kako se primjenjuju nakon izmjena zasebne osnovne površine EU-a za uljarice na temelju izmjena sastava EU-a. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje provedbenih akata u svrhu utvrđivanja detaljnih pravila u tom pogledu.
Briše se.
_________________
17 Memorandum o razumijevanju između Europske ekonomske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država u pogledu uljarica u okviru GATT-a (SL L 147, 18.6.1993.).
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 35.
(35)  Potrebne su sektorske vrste intervencija za doprinos ciljevima ZPP-a i jačanje sinergije s drugim instrumentima ZPP-a. U skladu s modelom ostvarivanja politike minimalni zahtjevi u pogledu sadržaja i ciljeva za takve sektorske vrste intervencija trebali bi se utvrditi na razini Unije kako bi se osigurali jednaki uvjeti tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu i izbjegli uvjeti neravnopravnog i nepoštenog tržišnog natjecanja. Države članice trebale bi opravdati uključivanje takvih intervencija u svoje strateške planove u okviru ZPP-a i osigurati usklađenost s drugim intervencijama na sektorskoj razini. Opće vrste intervencija koje se trebaju utvrditi na razini Unije trebale bi obuhvaćati sektore voća i povrća, vina, pčelarskih proizvoda, maslinova ulja i stolnih maslina, hmelja i drugih proizvoda koje treba utvrditi, za koje se čini da bi uspostava sektorskih programa mogla pozitivno djelovati na ostvarenje svih ili nekih od općih i posebnih ciljeva ZPP-a koji se nastoje ostvariti ovom Uredbom.
(35)  Potrebne su sektorske vrste intervencija za doprinos ciljevima ZPP-a i jačanje sinergije s drugim instrumentima ZPP-a. U skladu s modelom ostvarivanja politike minimalni zahtjevi u pogledu sadržaja i ciljeva za takve sektorske vrste intervencija trebali bi se utvrditi na razini Unije kako bi se osigurali jednaki uvjeti tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu i izbjegli uvjeti neravnopravnog i nepoštenog tržišnog natjecanja. Države članice trebale bi opravdati uključivanje takvih intervencija u svoje strateške planove u okviru ZPP-a i osigurati usklađenost s drugim intervencijama na sektorskoj razini. Opće vrste intervencija koje se trebaju utvrditi na razini Unije trebale bi obuhvaćati sektore voća i povrća, vina, pčelarskih proizvoda, maslinova ulja i stolnih maslina, hmelja i drugih proizvoda utvrđenih u članku 39., za koje se čini da bi uspostava sektorskih programa mogla pozitivno djelovati na ostvarenje svih ili nekih od općih i posebnih ciljeva ZPP-a koji se nastoje ostvariti ovom Uredbom.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 35.a (nova)
(35a)   S obzirom na povećanje sredstava predviđenih za sektor pčelarstva i kao znak priznanja važne uloge koju ono ima u očuvanju bioraznolikosti i proizvodnji hrane, također treba povećati gornju granicu sufinanciranja Unije i dodati nove prihvatljive mjere za poticanje razvoja tog sektora.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.
(37)  Načela intervencija u području ruralnog razvoja utvrđuju se na razini Unije, posebno u pogledu osnovnih zahtjeva za države članice povezane s primjenom kriterija odabira. Međutim, države članice trebale bi imati široku slobodu pri određivanju posebnih uvjeta u skladu s svojim potrebama. Vrste intervencija za ruralni razvoj uključuju plaćanja za obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja koje bi države članice trebale podupirati širom svojih državnih područja u skladu sa svojim specifičnim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim potrebama. Države članice trebale bi dodjeljivati plaćanja poljoprivrednicima i drugim upraviteljima zemljišta koji dobrovoljno pristanu na obveze upravljanja kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te zaštiti i unapređenju okoliša, uključujući kvalitetu i količinu vode, kvalitetu zraka, tla, bioraznolikost i usluge ekosustava, uključujući dobrovoljne obveze u okviru mreže Natura 2000 i potporu za genetsku raznolikost. Potpora u okviru plaćanja za obveze upravljanja može se dodjeljivati i u obliku lokalnih, integriranih ili suradničkih pristupa te intervencija na temelju rezultata.
(37)  Načela intervencija u području ruralnog razvoja utvrđuju se na razini Unije, posebno u pogledu osnovnih zahtjeva za države članice povezane s primjenom kriterija odabira. Međutim, države članice trebale bi imati široku slobodu pri određivanju posebnih uvjeta u skladu s svojim potrebama. Vrste intervencija za ruralni razvoj uključuju plaćanja za obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja koje bi države članice trebale podupirati širom svojih državnih područja u skladu sa svojim specifičnim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim potrebama. Države članice trebale bi dodjeljivati plaćanja poljoprivrednicima, skupinama poljoprivrednika i drugim upraviteljima zemljišta koji dobrovoljno pristanu na obveze upravljanja kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te zaštiti i unapređenju okoliša, uključujući kvalitetu i količinu vode, kvalitetu zraka, tla, bioraznolikost i usluge ekosustava, uključujući dobrovoljne obveze u okviru mreže Natura 2000 te u područjima visoke prirodne vrijednosti i potporu za genetsku raznolikost. Potpora u okviru plaćanja za obveze upravljanja može se dodjeljivati i u obliku lokalnih, integriranih, zajedničkih ili suradničkih pristupa te intervencija na temelju rezultata.
Amandman 729
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.a (nova)
(37a)  Kako bi se osigurala otpornost ekosustava Unije i promicala biološku raznolikost, državama članicama trebalo bi dopustiti dodjelu plaćanja za poljoprivredno-okolišne održive prakse, za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu njima te za zaštitu i poboljšanje genetskih resursa, posebno tradicionalnim metodama uzgoja.
Amandmani 34, 794 i 856
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.
(38)  Potpora za obveze upravljanja može uključivati premije za ekološki uzgoj za održavanje ekološkog zemljišta i prelazak na ekološki uzgoj; plaćanja za druge vrste intervencija kojima se podupiru proizvodni procesi prihvatljivi za okoliš, kao što su agroekologija, konzervacijska poljoprivreda i integrirana proizvodnja; usluge u području šumarstva, okoliša i klime te očuvanje šuma; premije za šume i uspostavljanje poljoprivredno-šumarskih sustava; dobrobit životinja; očuvanje, održiva uporaba i razvoj genetskih resursa. Države članice mogu na temelju svojih potreba uspostaviti druge programe u okviru ove vrste intervencija. Ta vrsta plaćanja trebala bi obuhvaćati samo dodatne troškove i gubitak prihoda nastale zbog preuzimanja obveza koje nadilaze osnovne obvezne standarde i zahtjeve utvrđene u pravu Unije i nacionalnom pravu te sustav uvjetovanosti utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a. Obveze povezane s tom vrstom intervencija mogu se preuzeti na unaprijed utvrđeno godišnje ili višegodišnje razdoblje i mogu se primjenjivati dulje od sedam godina ako je to opravdano.
(38)  Potpora za obveze upravljanja uključuje premije za ekološki uzgoj prelazak na ekološki uzgoj i može uključivati premije za ekološki uzgoj za održavanje ekološkog zemljišta i prelazak na ekološki uzgoj; plaćanja za druge vrste intervencija kojima se podupiru proizvodni procesi prihvatljivi za okoliš, kao što su poljoprivredna proizvodnja visoke prirodne vrijednosti, agroekologija, i integrirana proizvodnja; usluge u području šumarstva, okoliša i klime te očuvanje šuma; premije za šume i uspostavljanje poljoprivredno-šumarskih sustava; zaštita tradicionalnih poljoprivrednih krajobraza, dobrobit životinja i zdravlje životinja; očuvanje, održiva uporaba i razvoj genetskih resursa te bioraznolikost. Države članice mogu na temelju svojih potreba uspostaviti druge programe u okviru ove vrste intervencija i mogu ojačati poljoprivredno-okolišne mjere specifične za sektor pčelarstva, koje već postoje u nekim regijama Unije, i razviti dodatne mjere. Ta vrsta plaćanja trebala bi obuhvaćati samo dodatne troškove, financijske poticaje i gubitak prihoda nastale zbog preuzimanja obveza koje nadilaze osnovne obvezne standarde i zahtjeve utvrđene u pravu Unije i nacionalnom pravu te sustav uvjetovanosti utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a. Države članice također bi trebale omogućiti financijske poticaje korisnicima, a obveze povezane s tom vrstom intervencija mogu se preuzeti na unaprijed utvrđeno godišnje ili višegodišnje razdoblje i mogu se primjenjivati dulje od sedam godina ako je to opravdano.
Amandmani 35 i 795
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 39.
(39)  Mjere u području šumarstva trebale bi doprinijeti provedbi strategije Unije za šume i temeljiti se na nacionalnim ili podnacionalnim programima za šumarstvo ili jednakovrijednim instrumentima, koji bi se trebali temeljiti na obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe u pogledu uključivanja emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva [Uredba LULUCF] i obvezama preuzetima na ministarskim konferencijama o zaštiti šuma u Europi. Intervencije bi se trebale temeljiti na planovima upravljanja šumama ili jednakovrijednim instrumentima i mogu obuhvaćati razvoj šumskih područja i održivo upravljanje šumama, uključujući pošumljavanje zemljišta te stvaranje i regeneraciju poljoprivredno-šumarskih sustava; zaštitu, obnovu i poboljšanje šumskih resursa, uzimajući u obzir potrebe u pogledu prilagodbe; ulaganja kojima će se osigurati i poboljšati očuvanje i otpornost šuma te pružanje usluga šumskih ekosustava i usluga u području klime; te mjere i ulaganja kojima se podupiru obnovljiva energija i biogospodarstvo.
(39)  Mjere u području šumarstva trebale bi doprinijeti široj uporabi sustava agrošumarstva i provedbi strategije Unije za šume i temeljiti se na nacionalnim ili podnacionalnim programima za šumarstvo ili jednakovrijednim instrumentima, koji bi se trebali temeljiti na obvezama koje proizlaze iz Uredbe (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća1a i obvezama preuzetima na ministarskim konferencijama o zaštiti šuma u Europi. Intervencije bi se trebale temeljiti na održivim planovima upravljanja šumama ili jednakovrijednim instrumentima kojima se ostvaruje učinkovita sekvestracija ugljika iz atmosfere uz jačanje bioraznolikosti i koji mogu obuhvaćati razvoj šumskih područja i održivo upravljanje šumama, uključujući pošumljavanje zemljišta, sprečavanje požara te stvaranje i regeneraciju poljoprivredno-šumarskih sustava; zaštitu, obnovu i poboljšanje šumskih resursa, uzimajući u obzir potrebe u pogledu prilagodbe; ulaganja kojima će se osigurati i poboljšati očuvanje i otpornost šuma te pružanje usluga šumskih ekosustava i usluga u području klime; te mjere i ulaganja kojima se podupiru obnovljiva energija i biogospodarstvo.
_____________________
1a Uredba (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU (SL L 156, 19.6.2018., str. 1.).
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.
(40)  Kako bi se osigurao pravedan dohodak i otporan poljoprivredni sektor na cijelom području Unije, države članice mogu dodjeljivati potporu poljoprivrednicima u područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima. U pogledu plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima, i dalje bi se trebale nastaviti primjenjivati oznake iz politike ruralnog razvoja za razdoblje 2014.–2020. Kako bi se ZPP-om ostvarila veća dodana vrijednost Unije u području okoliša te ojačala njegova sinergija s financiranjem ulaganja u prirodu i bioraznolikost, potrebno je zadržati zasebnu mjeru usmjerenu na nadoknade korisnicima za nepovoljni položaj povezan s provedbom Direktive o mreži Natura 2000 i Okvirne direktive o vodama. Potpora bi se stoga i dalje trebala dodjeljivati poljoprivrednicima i posjednicima šuma u cilju rješavanja specifičnog nepovoljnog položaja koji je posljedica provedbe Direktive 2009/147/EZ i Direktive 92/43/EEZ kako bi se doprinijelo učinkovitom upravljanju lokalitetima mreže Natura 2000. Potpora bi trebala biti dostupna i poljoprivrednicima na područjima riječnih slivova kako bi im pomogla u suočavanju s nepovoljnim položajem koji je posljedica provedbe Okvirne direktive o vodama. Potpora bi se trebala povezati s posebnim zahtjevima koji se opisuju u strateškim planovima u okviru ZPP-a, koji premašuju relevantne obvezne standarde i zahtjeve. Države članice trebale bi osigurati i da plaćanja poljoprivrednicima ne prouzroče dvostruko financiranje iz programa za ekologiju. Nadalje, države članice trebale bi uzeti u obzir specifične potrebe područjâ mreže Natura 2000 u cjelokupnom projektu izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a.
(40)  Kako bi se osigurao pravedan dohodak i otporan poljoprivredni sektor na cijelom području Unije, države članice mogu dodjeljivati potporu poljoprivrednicima u područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima, uključujući planinska i otočna područja. U pogledu plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima, i dalje bi se trebale nastaviti primjenjivati oznake iz politike ruralnog razvoja za razdoblje 2014.–2020. Kako bi se ZPP-om ostvarila veća dodana vrijednost Unije u području okoliša te ojačala njegova sinergija s financiranjem ulaganja u prirodu i bioraznolikost, potrebno je zadržati zasebnu mjeru usmjerenu na nadoknade korisnicima za nepovoljni položaj povezan s provedbom Nature 2000 uspostavljene Direktivom Vijeća 92/43/EEZ1a i Okvirne direktive o vodama. Potpora bi se stoga i dalje trebala dodjeljivati poljoprivrednicima i posjednicima šuma u cilju rješavanja specifičnog nepovoljnog položaja koji je posljedica provedbe Direktive 2009/147/EZ i Direktive 92/43/EEZ kako bi se doprinijelo učinkovitom upravljanju lokalitetima mreže Natura 2000. Potpora bi trebala biti dostupna i poljoprivrednicima na područjima riječnih slivova kako bi im pomogla u suočavanju s nepovoljnim položajem koji je posljedica provedbe Okvirne direktive o vodama. Potpora bi se trebala povezati s posebnim zahtjevima koji se opisuju u strateškim planovima u okviru ZPP-a, koji premašuju relevantne obvezne standarde i zahtjeve. Države članice trebale bi osigurati i da plaćanja poljoprivrednicima ne prouzroče dvostruko financiranje iz programa za ekologiju, a istodobno omogućiti dovoljnu fleksibilnost u strateškim planovima kako bi se olakšala komplementarnost različitih intervencija. Nadalje, države članice trebale bi uzeti u obzir specifične potrebe područjâ mreže Natura 2000 u cjelokupnom projektu izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a.
____________________
1a Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.
(41)  Ciljevi zajedničke poljoprivredne politike trebali bi se nastojati postići i potporom za ulaganja, produktivna i neproduktivna, na poljoprivrednim gospodarstvima i izvan njih. Ta se ulaganja mogu, među ostalim, odnositi na infrastrukture povezane s razvojem, modernizacijom ili prilagodbom klimatskim promjenama u području poljoprivrede i šumarstva, uključujući pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu, konsolidaciju i poboljšanje zemljišta, poljoprivredne i šumske prakse i opskrbu energijom i vodom te njihovu uštedu. Kako bi se bolje osigurala usklađenost strateških planova u okviru ZPP-a s ciljevima Unije, kao i jednaki uvjeti među državama članicama, u ovu je Uredbu uvršten negativni popis područja ulaganja.
(41)  Ciljevi zajedničke poljoprivredne politike trebali bi se nastojati postići i potporom za ulaganja, produktivna i neproduktivna, u cilju jačanja otpornosti gospodarstava. Ta se ulaganja mogu, među ostalim, odnositi na infrastrukture povezane s razvojem, modernizacijom ili prilagodbom klimatskim promjenama u području poljoprivrede i šumarstva, uključujući pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu, konsolidaciju i poboljšanje zemljišta, poljoprivredne i šumske prakse i opskrbu energijom i vodom te njihovu uštedu. Kako bi se bolje osigurala usklađenost strateških planova u okviru ZPP-a s ciljevima Unije, kao i jednaki uvjeti među državama članicama, u ovu je Uredbu uvršten negativni popis područja ulaganja.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.
(42)  S obzirom na potrebu da se prevlada manjak ulaganja u poljoprivrednom sektoru Unije i poboljša pristup financijskim instrumentima za prioritetne skupine, posebno mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike viših profila rizičnosti, trebalo bi poticati korištenje jamstva InvestEU i kombinacije bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata. S obzirom na znatne razlike među državama članicama u upotrebi financijskih instrumenata zbog razlika u pogledu pristupa financiranju, razvoja bankarskog sektora, prisutnosti rizičnog kapitala, poznavanja javnih uprava i opsega potencijalnih korisnika, države članice trebale bi u strateškom planu u okviru ZPP-a utvrditi odgovarajuće ciljeve, korisnike i povlaštene uvjete te druga moguća pravila prihvatljivosti.
(42)  S obzirom na potrebu da se prevlada manjak ulaganja u poljoprivrednom sektoru Unije i poboljša pristup financijskim instrumentima za prioritetne skupine, posebno mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike viših profila rizičnosti, trebalo bi poticati kombinaciju bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata. S obzirom na znatne razlike među državama članicama u upotrebi financijskih instrumenata zbog razlika u pogledu pristupa financiranju, razvoja bankarskog sektora, prisutnosti rizičnog kapitala, poznavanja javnih uprava i opsega potencijalnih korisnika, države članice trebale bi u strateškom planu u okviru ZPP-a utvrditi odgovarajuće ciljeve, korisnike i povlaštene uvjete te druga moguća pravila prihvatljivosti.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 43.
(43)  Mladi i novi poljoprivrednici i dalje se suočavaju s velikim preprekama u pogledu pristupa zemljištu, visokih cijena i pristupa kreditima. Njihova su poduzeća ugroženija zbog nestabilnosti cijena (i za sirovine i proizvode) i njihove su potrebe u pogledu osposobljavanja u poduzetničkim vještinama i vještinama upravljanja rizikom velike. Stoga je ključno nastaviti pružati potporu za osnivanje novih poduzeća i novih poljoprivrednih gospodarstava. Države članice trebale bi predvidjeti strateški pristup i utvrditi jasan i usklađen skup intervencija za generacijsku obnovu u okviru posebnog cilja koji se odnosi na to pitanje. U tom cilju države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrditi povlaštene uvjete za financijske instrumente za mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike te bi u svoje strateške planove u okviru ZPP-a trebale uključiti namjensko odvajanje iznosa koji odgovara iznosu od najmanje 2 % godišnje omotnice za izravna plaćanja. Trebalo bi utvrditi povećanje najvećeg iznosa potpore za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i ruralnih novoosnovanih poduzeća, na iznos od najviše 100 000 EUR, koji je dostupan i kao potpora u obliku financijskog instrumenta ili u kombinaciji s takvom potporom.
(43)  Mladi i novi poljoprivrednici i dalje se suočavaju s velikim preprekama u pogledu pristupa zemljištu, visokih cijena i pristupa kreditima. Njihova su poduzeća ugroženija zbog nestabilnosti cijena (i za sirovine i proizvode) i njihove su potrebe u pogledu osposobljavanja u poduzetničkim vještinama te vještinama sprečavanja rizika i upravljanja rizikom velike. Stoga je ključno nastaviti pružati potporu za osnivanje novih poduzeća i novih poljoprivrednih gospodarstava. Države članice trebale bi predvidjeti strateški pristup i utvrditi jasan i usklađen skup intervencija za generacijsku obnovu u okviru posebnog cilja koji se odnosi na to pitanje. U tom cilju države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrditi povlaštene uvjete za financijske instrumente za mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike te bi u svoje strateške planove u okviru ZPP-a trebale uključiti namjensko odvajanje iznosa koji odgovara iznosu od najmanje 2 % godišnje omotnice za izravna plaćanja u prvom stupu. Trebalo bi utvrditi povećanje najvećeg iznosa potpore za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i ruralnih novoosnovanih poduzeća, na iznos od najviše 100 000 EUR, koji je dostupan i kao potpora u obliku financijskog instrumenta ili u kombinaciji s takvom potporom.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 44.
(44)  S obzirom na potrebu za osiguranjem odgovarajućih alata za upravljanje rizikom trebalo bi zadržati premije osiguranja i uzajamne fondove koji se financiraju iz EPFRR-a. Kategorija uzajamnih fondova obuhvaća i one povezane s gubitcima u proizvodnji i opće instrumente za stabilizaciju prihoda i instrumente za stabilizaciju prihoda za pojedinačni sektor povezane s gubitcima prihoda.
(44)  S obzirom na potrebu za osiguranjem odgovarajućih alata za upravljanje rizikom trebalo bi zadržati premije osiguranja i uzajamne fondove koji se financiraju iz EPFRR-a. Kategorija uzajamnih fondova obuhvaća i one povezane s gubitcima u proizvodnji i opće instrumente za stabilizaciju prihoda i instrumente za stabilizaciju prihoda za pojedinačni sektor povezane s gubitcima prihoda. Kako bi se alati za upravljanje rizicima prilagodili izazovima s kojima se suočavaju poljoprivrednici, uključujući klimatske promjene, paket instrumenata ZPP-a trebao bi obuhvaćati naknadu za troškove i gubitke poljoprivrednika povezane s mjerama za borbu protiv bolesti životinja i biljnih nametnika ili za gubitke koje su ekološki poljoprivrednici pretrpjeli zbog zaraze izvana za koju nisu odgovorni. Međutim, potrebno je osigurati usklađenost intervencija koje su financirane iz EPFRR-a s nacionalnim sustavima za upravljanje rizikom.
Amandmani 41 i 796
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 45.
(45)  Potporom bi trebalo omogućiti uspostavu i provedbu suradnje između najmanje dva subjekta u svrhu ostvarenja ciljeva ZPP-a. Potpora može uključivati sve aspekte takve suradnje, primjerice sljedeće: uspostavu sustava kvalitete; zajednička djelovanja u području okoliša i klime; promicanje kratkog opskrbnog lanca i lokalnih tržišta; pilot-projekte; projekte operativne skupine u okviru programa Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi, projekte lokalnog razvoja, pametna sela, udruženja kupaca i udruge poljoprivrednika; partnerstva poljoprivrednih gospodarstava; planove upravljanja šumama; mreže i klastere; socijalnu poljoprivredu; poljoprivrede koju podržava uz zajednica; aktivnosti u okviru inicijative LEADER; i osnivanje organizacija ili skupina proizvođača, kao i druge oblike suradnje koji se smatraju potrebnima za postizanje posebnih ciljeva ZPP-a.
(45)  Potporom bi trebalo omogućiti uspostavu i provedbu suradnje između najmanje dva subjekta u svrhu ostvarenja ciljeva ZPP-a. Potpora može uključivati sve aspekte takve suradnje, primjerice sljedeće: uspostavu, troškove certifikacije promicanje i održavanje sustava kvalitete; zajednička djelovanja u području okoliša i klime; promicanje kratkog opskrbnog lanca i lokalnih tržišta; pilot-projekte; projekte operativne skupine u okviru programa Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi, projekte lokalnog razvoja, pametna sela, udruženja kupaca i udruge poljoprivrednika; partnerstva poljoprivrednih gospodarstava; planove upravljanja šumama, uključujući agrošumarstvo; mreže i klastere; socijalnu poljoprivredu; poljoprivrede koju podržava uz zajednica; aktivnosti u okviru inicijative LEADER; i osnivanje organizacija ili skupina proizvođača, uključujući skupine proizvođača priznate u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a, kao i druge oblike suradnje koji se smatraju potrebnima za postizanje posebnih ciljeva ZPP-a. Kad je riječ o suradnji u kontekstu nasljeđivanja poljoprivrednog gospodarstva, trebalo bi razmotriti, kao sredstvo za poticanje međugeneracijske obnove, pružanje posebne potpore poljoprivrednicima koji žele prestati baviti se poljoprivrednom djelatnosti prije nego što navrše zakonsku dob za umirovljenje.
_____________________
1a Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 47.
(47)  EFJP bi trebao nastaviti financirati vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja i sektorske vrste intervencija, dok bi EPFRR trebao nastaviti financirati vrste intervencija u području ruralnog razvoja kako su opisane u ovoj Uredbi. Detaljna pravila financijskog upravljanja ZPP-om trebala bi se utvrditi zasebno za navedena dva fonda i za aktivnosti koje se podupiru svakim od njih, uzimajući u obzir da se novim modelom ostvarivanja politika državama članicama daje više fleksibilnosti i supsidijarnosti za ostvarenje njihovih ciljeva. Vrste intervencija na temelju ove Uredbe trebale bi obuhvatiti razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.
(47)  EFJP bi trebao nastaviti financirati vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja i sektorske vrste intervencija, dok bi EPFRR trebao nastaviti financirati vrste intervencija u području ruralnog razvoja kako su opisane u ovoj Uredbi. Detaljna pravila financijskog upravljanja ZPP-om trebala bi se utvrditi zasebno za navedena dva fonda i za aktivnosti koje se podupiru svakim od njih, uzimajući u obzir da se novim modelom ostvarivanja politika državama članicama daje više fleksibilnosti i supsidijarnosti za ostvarenje njihovih ciljeva. Vrste intervencija na temelju ove Uredbe trebale bi obuhvatiti razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 48.
(48)  Potpora za izravna plaćanja na temelju strateških planova u okviru ZPP-a trebala bi se dodjeljivati u okviru nacionalnih dodijeljenih sredstava koje treba utvrditi ovom Uredbom. Ta nacionalna dodijeljena sredstva trebala bi odražavati nastavak promjena, pri čemu se sredstva dodijeljena država članicama s najnižom razinom potpore po hektaru postupno povećavaju kako bi se razlika u odnosu na 90 % prosjeka Unije smanjila za gotovo 50 %. Kako bi se uzelo u obzir smanjenje mehanizma plaćanja i upotreba njegova proizvoda u državi članici, ukupna indikativna dodjela financijskih sredstava po godini u strateškom planu u okviru ZPP-a države članice trebala bi moći premašiti nacionalna dodijeljena sredstva.
(48)  Iz EFJP-a ne bi se trebala pružati potpora aktivnostima koje su štetne za okoliš ili nisu usklađene s ciljevima u području zaštite okoliša i klime, u skladu s načelima održivog poljoprivrednog upravljanja. Potpora za izravna plaćanja na temelju strateških planova u okviru ZPP-a trebala bi se dodjeljivati u okviru nacionalnih dodijeljenih sredstava koje treba utvrditi ovom Uredbom. Ta nacionalna dodijeljena sredstva trebala bi odražavati nastavak promjena, pri čemu se sredstva dodijeljena država članicama s najnižom razinom potpore po hektaru postupno povećavaju kako bi se razlika u odnosu na 90 % prosjeka Unije smanjila za gotovo 50 %. Kako bi se uzelo u obzir smanjenje mehanizma plaćanja i upotreba njegova proizvoda u državi članici, ukupna indikativna dodjela financijskih sredstava po godini u strateškom planu u okviru ZPP-a države članice trebala bi moći premašiti nacionalna dodijeljena sredstva.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 49.
(49)   Radi lakšeg upravljanja sredstvima EPFRR-a trebalo bi utvrditi jedinstvenu stopu doprinosa za potporu iz EPFRR-a u odnosu na javne rashode u državama članicama. Kako bi se u obzir uzela iznimna važnost ili obilježja određenih vrsta djelatnosti, trebale bi se odrediti posebne stope doprinosa u odnosu na određene vrste operacija. Kako bi se ublažila posebna ograničenja koja proizlaze iz razine razvijenosti, udaljenosti i izoliranosti, potrebno je utvrditi primjerenu stopu doprinosa iz EPFRR-a za slabije razvijene regije, najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a te manje Egejske otoke.
(49)   Radi lakšeg upravljanja sredstvima EPFRR-a trebalo bi utvrditi opću stopu doprinosa za potporu iz EPFRR-a u odnosu na javne rashode u državama članicama. Kako bi se u obzir uzela iznimna važnost ili obilježja određenih vrsta djelatnosti, trebale bi se odrediti posebne stope doprinosa u odnosu na određene vrste operacija. Kako bi se ublažila posebna ograničenja koja proizlaze iz razine razvijenosti, udaljenosti i izoliranosti najudaljenijih regija iz članka 349. UFEU-a te manjih egejskih otoka kako su definirani u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a, potrebno je utvrditi višu stopu doprinosa iz EPFRR-a.
_____________________
Uredba (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 41.).
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 49.a (nova)
(49a)  Trebalo bi utvrditi objektivne kriterije za kategorizaciju regija i područja na razini Unije za potporu iz EPFRR-a. U tu svrhu određivanje regija i područja na razini Unije trebalo bi se temeljiti na zajedničkom sustavu klasifikacije regija koji je uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Trebalo bi se koristiti najnovijom klasifikacijom i podacima kako bi se zajamčila odgovarajuća potpora, a posebno za rješavanje problema zaostajanja regija i međuregionalnih nejednakosti u okviru određene države članice.
_____________________
1a Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).
Amandmani 46 i 797
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 50.
(50)   Sredstvima iz EPFRR-a ne bi se smjela pružati potpora ulaganjima koja bi mogla naštetiti okolišu. Stoga je potrebno u ovoj Uredbi predvidjeti određeni broj pravila o izuzeću, kao i mogućnost za daljnju razradu tih jamstava u delegiranim aktima. Posebice, sredstvima iz EPFRR-a ne bi se smjela financirati ulaganja u navodnjavanje koja ne pridonose postizanju, ili očuvanju, dobrog stanja povezanog vodnog tijela ili više takvih tijela ni ulaganja u pošumljavanje koja nisu u skladu s klimatskim i okolišnim ciljevima u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama.
(50)   Sredstvima iz EPFRR-a ponajprije se treba pružati potpora ulaganjima koja su pogodna za gospodarstvo i okoliš, a ne bi se smjela pružati potpora ulaganjima koja bi mogla naštetiti okolišu ili koja nisu u skladu s ciljevima u području klime, okoliša, dobrobiti životinja i ciljeva u području bioraznolikosti. U prvom bi planu trebala biti ulaganja kojima se ostvaruju koristi za gospodarstvo i okoliš. Stoga je potrebno u ovoj Uredbi predvidjeti određeni broj konkretnijih pravila o izuzeću, kao i mogućnost za daljnju razradu tih jamstava u delegiranim aktima. Posebice, sredstvima iz EPFRR-a ne bi se smjela financirati ulaganja u pošumljavanje koja nisu u skladu s klimatskim i okolišnim ciljevima u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama. Nadalje, sredstvima iz EPFRR-a ne bi trebala biti obuhvaćena ulaganja u navodnjavanje koja ne doprinose ostvarenju ili očuvanju dobrog stanja povezanog vodnog tijela ili više takvih tijela. Države članice trebale bi osigurati da relevantna tijela imaju aktivnu ulogu u ekologiji i upravljanju šumskim požarima u akcijama pošumljavanja te bi trebale ojačati ulogu neobvezujućih preventivnih mjera i upravljanja korištenjem zemljišta.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 51.a (nova)
(51a)   Kako bi se Uniji omogućilo da bude neovisna o uvozu biljnih proteina, ZPP u skladu s Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a (Direktiva o obnovljivoj energiji) nastoji promicati uporabu biogoriva dobivenih od nusproizvoda uljarica iz proteinskih kultura.
__________________
1a Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ Tekst značajan za EGP (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).
Amandman 858
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 51.b (nova)
(51b)   Iz EFJP-a i EPFRR-a ne bi trebalo pružati potporu poljoprivrednicima čije aktivnosti obuhvaćaju uzgoj bikova za borbe bikova. Takvo financiranje očito je kršenje Europske konvencije za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje.
Amandman 798
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 52.
(52)   U ovom programu odražava se važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije o provedbi Pariškog sporazuma i ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda te će se njime pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije i postizanju ukupne ciljne vrijednosti od 25 % proračunskih rashoda EU-a namijenjenih potpori klimatskih ciljeva. Očekuje se da će djelovanja u okviru ZPP-a pridonijeti 40 % ukupne financijske omotnice ZPP-a za klimatske ciljeve. Relevantna djelovanja bit će utvrđena tijekom izrade i provedbe programa te ponovno procijenjena u okviru relevantnih evaluacija i postupaka revizije.
(52)   U ovom programu odražava se važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije o provedbi Pariškog sporazuma i ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda te će se njime pridonijeti uključivanju klimatske politike u politike Unije te postupnom ukidanju subvencija štetnih za okoliši, kao i postizanju ukupne ciljne vrijednosti od najmanje 30 % proračunskih rashoda EU-a namijenjenih potpori klimatskih ciljeva. Djelovanjima u okviru ZPP-a trebalo bi se pridonijeti barem 40 % ukupne financijske omotnice ZPP-a za klimatske ciljeve Relevantna djelovanja bit će utvrđena tijekom izrade i provedbe programa te ponovno procijenjena u okviru relevantnih evaluacija i postupaka revizije.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 54.
(54)  Kako bi se povećala dodana vrijednost Unije i očuvalo funkcionalno unutarnje tržište u području poljoprivrede te ostvarili prethodno navedeni opći i posebni ciljevi, države članice ne bi trebale odluke u skladu s ovom Uredbom donositi zasebno, već u okviru strukturiranog postupka koji bi se trebao utvrditi u strateškom planu u okviru ZPP-a. Pravilima Unije „odozgo prema dolje” trebali bi se utvrditi posebni ciljevi ZPP-a na razini EU-a, glavne vrste intervencija, okvir uspješnosti i struktura upravljanja. Cilj je takve raspodjele zadataka osiguravati da postignuti rezultati potpuno odgovaraju uloženim financijskim sredstvima.
(54)  Kako bi se povećala dodana vrijednost Unije i očuvalo funkcionalno unutarnje tržište u području poljoprivrede te ostvarili prethodno navedeni opći i posebni ciljevi, države članice ne bi trebale odluke u skladu s ovom Uredbom donositi zasebno, već u okviru strukturiranog postupka koji bi se trebao utvrditi u strateškom planu u okviru ZPP-a. Pravilima Unije „odozgo prema dolje” trebali bi se utvrditi posebni ciljevi ZPP-a na razini Unije, glavne vrste intervencija, okvir uspješnosti i struktura upravljanja. Cilj je takve raspodjele zadataka osiguravati da postignuti rezultati potpuno odgovaraju uloženim financijskim sredstvima.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 55.
(55)  Kako bi se zajamčila jasna strateška priroda tih strateških planova u okviru ZPP-a i olakšala povezanost s drugim politikama Unije, a osobito s utvrđenim dugoročnim nacionalnim ciljnim vrijednostima koje proizlaze iz zakonodavstva Unije ili međunarodnih sporazuma, kao što su one povezane s klimatskim promjenama, šumama, bioraznolikosti i vodama, primjereno je da treba postojati jedan jedinstveni strateški plan u okviru ZPP-a po državi članici.
(55)  Kako bi se zajamčila jasna strateška priroda tih strateških planova u okviru ZPP-a i olakšala povezanost s drugim politikama Unije, a osobito s utvrđenim dugoročnim nacionalnim ciljnim vrijednostima koje proizlaze iz zakonodavstva Unije ili međunarodnih sporazuma, kao što su one povezane s klimatskim promjenama, šumama, bioraznolikosti i vodama, primjereno je da treba postojati jedan jedinstveni strateški plan u okviru ZPP-a po državi članici. S obzirom na administrativnu strukturu nekih država članica, strateški plan bi, po potrebi, trebao obuhvaćati regionalizirane mjere u području ruralnog razvoja.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 55.a (nova)
(55a)   Ključno je da strateški planovi u okviru ZPP-a imaju jasan, jednostavan i nedvosmislen okvir kako bi se izbjeglo prekomjerno propisivanje politike na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 55.b (nova)
(55b)   Naglašava da se novim modelom isporuke ne bi trebao dovoditi u pitanje integritet unutarnjeg tržišta ni povijesno europska priroda ZPP-a, koji bi trebao ostati istinski zajednička politika kojom se osiguravaju pristup Unije i jednakost.
Amandman 730
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 55.c (nova)
(55c)  U skladu s člankom 208. UFEU-a Unija i države članice trebaju osigurati da se u svim intervencijama u okviru ZPP-a uzmu u obzir ciljevi razvojne suradnje i poštuju pravo na hranu te pravo na razvoj. Države članice trebale bi osigurati i da strateški planovi u okviru ZPP-a u najvećoj mogućoj mjeri doprinose pravodobnom ostvarenju ciljeva utvrđenih u Programu održivog razvoja do 2030. i u Pariškom sporazumu, kao ciljevima europskog zelenog plana, Unijinim obvezama i ciljevima primjenjivog zakonodavstva koje su donijeli Europski parlament i Vijeće na temelju strategije „od polja do stola” i strategije za biološku raznolikost.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 56.
(56)   U postupku izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a države članice trebale bi analizirati svoju posebnu situaciju i potrebe, utvrditi ciljne vrijednosti povezane s ostvarenjem ciljeva ZPP-a i oblikovati intervencije koje će omogućiti postizanje tih ciljeva te ih u isto vrijeme prilagoditi nacionalnom kontekstu i posebnim regionalnim kontekstima, uključujući najudaljenije regije u skladu s člankom 349. UFEU-a. Takav postupak trebao bi doprinijeti većoj supsidijarnosti unutar zajedničkog okvira Unije, a istovremeno bi se njime trebalo osigurati poštovanje općih načela prava Unije i ciljeva ZPP-a. Stoga je primjereno utvrditi pravila o strukturi i sadržaju strateških planova u okviru ZPP-a.
(56)   U postupku izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a države članice trebale bi analizirati svoju posebnu situaciju i potrebe, utvrditi realistične ciljne vrijednosti povezane s ostvarenjem ciljeva ZPP-a i oblikovati intervencije koje će omogućiti postizanje tih ciljeva uz jamčenje sigurnosti za krajnje korisnike te ih u isto vrijeme prilagoditi nacionalnom kontekstu i posebnim regionalnim kontekstima, uključujući najudaljenije regije u skladu s člankom 349. UFEU-a. Takav postupak trebao bi doprinijeti većoj supsidijarnosti unutar zajedničkog okvira Unije, a istovremeno bi se njime trebalo osigurati poštovanje općih načela prava Unije i ciljeva ZPP-a. Stoga je primjereno utvrditi pravila o strukturi i sadržaju strateških planova u okviru ZPP-a. Kako bi se osiguralo da su ciljne vrijednosti koje su odredile države članice i oblikovanje intervencija primjereni te da se njima ostvaruje najveći mogući doprinos ciljevima ZPP-a, uz osiguranje zajedničkih obilježja politike, potrebno je strategiju strateških planova u okviru ZPP-a temeljiti na prethodnoj analizi lokalnog konteksta i procjeni potreba u vezi s ciljevima ZPP-a. U provedbi strateških planova u okviru ZPP-a potrebno je zajamčiti sudjelovanje poljoprivrednika i organizacija poljoprivrednika.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 57.
(57)  Kako bi se osiguralo da su ciljne vrijednosti koje su odredile države članice i oblikovanje intervencija primjereni te da se njima ostvaruje najveći mogući doprinos ciljevima ZPP-a, potrebno je strategiju strateških planova u okviru ZPP-a temeljiti na prethodnoj analizi lokalnog konteksta i procjeni potreba u vezi s ciljevima ZPP-a.
(57)  Također je važno da strateški planovi u okviru ZPP-a mogu na odgovarajući način odražavati promjene u uvjetima, strukturama (unutarnjim i vanjskim) i tržišnoj situaciji država članica i stoga se s vremenom prilagođavati kako bi ih odražavali.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 58.
(58)   Cilj strateških planova u okviru ZPP-a trebao bi biti osiguravanje veće usklađenosti raznih alata ZPP-a s obzirom na to da bi trebalo obuhvatiti vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja, sektorske vrste intervencija i vrste intervencija u području ruralnog razvoja. U strateškim planovima trebalo bi i osigurati i dokazati usklađenost i prikladnost odabira država članica u odnosu na prioritete i ciljeve Unije. Stoga je primjereno da ti planovi sadržavaju strategiju intervencije usmjerenu na rezultate koja je strukturirana oko posebnih ciljeva ZPP-a, uključujući kvantificirane ciljne vrijednosti povezane s tim ciljevima. Radi omogućivanja njihova praćenja na godišnjoj osnovi primjereno je da se te ciljne vrijednosti temelje na pokazateljima rezultata.
(58)   Cilj strateških planova u okviru ZPP-a trebao bi biti osiguravanje veće usklađenosti raznih alata ZPP-a s obzirom na to da bi trebalo obuhvatiti vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja, sektorske vrste intervencija i vrste intervencija u području ruralnog razvoja. U strateškim planovima trebalo bi i osigurati i dokazati usklađenost i prikladnost odabira država članica u odnosu na prioritete i ciljeve Unije. Stoga je primjereno da ti planovi sadržavaju strategiju intervencije usmjerenu na rezultate koja je strukturirana oko posebnih ciljeva ZPP-a, uključujući kvantificirane ciljne vrijednosti povezane s tim ciljevima. Radi omogućivanja njihova praćenja primjereno je da se te ciljne vrijednosti temelje na pokazateljima rezultata.
Amandman 800
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 58.a (nova)
(58a)  Postojeća baza znanja, u smislu količine i kvalitete dostupnih informacija, znatno varira kada je riječ o potrebama praćenja posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. ove Uredbe. Za neke posebne ciljeve, posebno za praćenje bioraznolikosti, baza znanja trenutačno je slaba ili nedovoljno prilagođena za potrebe izrade čvrstih pokazatelja učinka, kao npr. za oprašivače i bioraznolikost usjeva. Posebni ciljevi i pokazatelji za Uniju kao cjelinu u članku 6. i Prilogu I. trebali bi se temeljiti na zajedničkoj ili usporedivoj bazi znanja i metodologijama u svim državama članicama. Komisija bi trebala utvrditi područja u kojima postoje nedostaci u znanju ili u kojima baza znanja nije dovoljno prilagođena za potrebe praćenja učinka ZPP-a. Ona bi trebala iskoristiti proračun Unije za pružanje zajedničkog odgovora na prepreke povezane sa znanjem i praćenjem koje se odnose na sve posebne ciljeve i pokazatelje iz članka 6. Trebala bi i sastaviti izvješće na tu temu i objaviti svoje rezultate.
Amandman 801
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 59.
(59)   U strategiji bi trebalo naglasiti i komplementarnost s instrumentima zajedničke poljoprivredne politike i s ostalim politikama Unije. Konkretno, u svakom strateškom planu u okviru ZPP-a trebalo bi prema potrebi uzeti u obzir zakonodavstvo u području okoliša i klime i trebalo bi nacionalne planove koji proizlaze iz tog zakonodavstva opisati u okviru analize trenutačnog stanja (dalje u tekstu „SWOT analiza”). Primjereno je navesti popis zakonodavnih instrumenata na koje bi se posebno trebalo upućivati u strateškom planu u okviru ZPP-a.
(59)   U strategiji bi trebalo naglasiti i komplementarnost s instrumentima zajedničke poljoprivredne politike i s ostalim politikama Unije, uključujući koheziju. Konkretno, u svakom strateškom planu u okviru ZPP-a trebalo bi uzeti u obzir zakonodavstvo u području okoliša i klime, obveze Unije u pogledu usklađenosti politika radi razvoja, i trebalo bi nacionalne planove koji proizlaze iz tog zakonodavstva opisati u okviru analize trenutačnog stanja (dalje u tekstu „SWOT analiza”). Primjereno je navesti popis zakonodavnih instrumenata na koje bi se posebno trebalo upućivati u strateškom planu u okviru ZPP-a.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 59.a (nova)
(59a)   Budući da potpora dohotku ima veliku ulogu u jamčenju gospodarske održivosti poljoprivrednih gospodarstava, prikladno je uzeti u obzir socijalne učinke koje ZPP ima na otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. Stoga bi države članice prilikom sastavljanja svojih strateških planova trebale uzeti u obzir i učinak na zapošljavanje koji će subjekt imati na konkretno područje. Prilikom sastavljanja i provedbe alata za politiku treba dati prednost mjerama i aktivnostima kojima se stvara više mogućnosti zaposlenja.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 60.
(60)  Budući da bi državama članicama trebalo dati fleksibilnost u pogledu odluke o delegiranju dijela provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a na regionalnoj razini na temelju nacionalnog okvira, primjereno je da se u strateškim planovima u okviru ZPP-a opišu međudjelovanja nacionalnih i regionalnih intervencija kako bi se olakšala koordinacija među regijama u rješavanju problema na državnoj razini.
(60)  Budući da bi državama članicama trebalo dati fleksibilnost u pogledu odluke o delegiranju dijela izrade i provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a na regionalnoj razini kroz programe regionalnih intervencija u skladu s nacionalnim okvirom, primjereno je da se u strateškim planovima u okviru ZPP-a opišu međudjelovanja nacionalnih i regionalnih intervencija kako bi se olakšala koordinacija među regijama u rješavanju problema na državnoj razini.
Amandman 802
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 68.a (nova)
(68a)  Voda je ključan proizvodni čimbenik u poljoprivredi. Stoga je izazov gospodarenja vodama iznimno važan te je potrebno bolje upravljanje vodama. Osim toga, klimatske promjene imat će snažan utjecaj na vodne resurse s učestalijim i intenzivnijim sušama, ali i razdobljima obilnih kiša. Skladištenje vode tijekom jeseni i zime predstavlja logično rješenje. Osim toga, vodene površine pridonose stvaranju okruženja pogodnih za bogatu bioraznolikost. One također omogućuju održavanje živih tala i adekvatnih riječnih vodostaja, što je dobro za život u vodenim sredinama.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 69.
(69)  Za upravljanje svakim pojedinačnim strateškim planom u okviru ZPP-a i njegovu provedbu trebalo bi biti nadležno upravljačko tijelo. Njegove bi zadaće trebale biti navedene u ovoj Uredbi. Upravljačko bi tijelo trebalo biti u mogućnosti delegirati dio svojih zadaća, zadržavajući odgovornost za učinkovitost i valjanost upravljanja. Države članice trebale bi osigurati da se pri upravljanju i provedbi strateških planova u okviru ZPP-a štite financijski interesi Unije, u skladu s [Uredbom (EU, Euratom) X] Europskog parlamenta i Vijeća [nova Financijska uredba] i Uredbom (EU) X Europskog parlamenta i Vijeća [nova Horizontalna uredba].
(69)  Za upravljanje svakim pojedinačnim strateškim planom u okviru ZPP-a i njegovu provedbu trebalo bi biti nadležno upravljačko tijelo. Međutim, kada je riječ o regionalizaciji elemenata koji se odnose na politiku ruralnog razvoja, države članice trebale bi moći odrediti regionalna upravljačka tijela. Njegove bi zadaće trebale biti navedene u ovoj Uredbi. Upravljačka tijela trebala bi biti u mogućnosti delegirati dio svojih zadaća, zadržavajući odgovornost za učinkovitost i valjanost upravljanja. Države članice trebale bi osigurati da se pri upravljanju i provedbi strateških planova u okviru ZPP-a štite financijski interesi Unije, u skladu s [Uredbom (EU, Euratom) X] Europskog parlamenta i Vijeća [nova Financijska uredba] i Uredbom (EU) X Europskog parlamenta i Vijeća [nova Horizontalna uredba].
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 70.
(70)  U skladu s načelom podijeljenog upravljanja Komisiji u provedbi ZPP-a pomažu odbori sastavljeni od predstavnika država članica. U cilju pojednostavnjenja sustava i položaja država članica osniva se samo jedan odbor za praćenje provedbe ove Uredbe, spajanjem odbora za ruralni razvoj i odbora za izravna plaćanja koji su osnovani u okviru programskog razdoblja 2014.–2020. Odgovornost za pomoć državama članicama u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a podijeljena je između upravljačkog tijela i odbora za praćenje. Komisiji bi trebao pomagati i odbor za zajedničku poljoprivrednu politiku, u skladu s odredbama utvrđenima u ovoj Uredbi.
(70)  U skladu s načelom podijeljenog upravljanja Komisiji u provedbi ZPP-a pomažu odbori sastavljeni od predstavnika država članica. U cilju pojednostavnjenja sustava i položaja država članica osniva se samo jedan odbor za praćenje provedbe ove Uredbe, spajanjem odbora za ruralni razvoj i odbora za izravna plaćanja koji su osnovani u okviru programskog razdoblja 2014.–2020. Odgovornost za pomoć državama članicama u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a podijeljena je između upravljačkog tijela i odbora za praćenje. Međutim, kada je riječ o regionalizaciji elemenata koji se odnose na politiku ruralnog razvoja, države članice trebale bi moći odrediti regionalne nadzorne odbore. Komisiji bi trebao pomagati i odbor za zajedničku poljoprivrednu politiku, u skladu s odredbama utvrđenima u ovoj Uredbi.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 71.
(71)  U okviru EPFRR-a tehničkom pomoći na inicijativu Komisije trebala bi se podupirati djelovanja povezana s ispunjavanjem zadaća iz [članka 7. HZR]. Tehnička pomoć može se pružiti i na inicijativu države članice za potrebe ispunjavanja zadaća potrebnih za učinkovito upravljanje provedbom i provedbu potpore u odnosu na strateški plan u okviru ZPP-a. Povećanje tehničke pomoći na inicijativu države članice dostupno je samo za Maltu.
(71)  U okviru EPFRR-a tehničkom pomoći na inicijativu Komisije trebala bi se podupirati djelovanja povezana s ispunjavanjem zadaća iz [članka 7. HZR]. Tehnička pomoć može se pružiti i na inicijativu države članice za potrebe ispunjavanja zadaća potrebnih za učinkovito upravljanje provedbom i provedbu potpore u odnosu na strateški plan u okviru ZPP-a. Povećanje tehničke pomoći na inicijativu države članice dostupno je samo za Luksemburg i Maltu.
Amandmani 60 i 803
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 74.
(74)   Usmjerenost na rezultate potaknuta modelom ostvarivanja politika zahtijeva snažan okvir uspješnosti, posebno s obzirom na to da bi se strateškim planovima u okviru ZPP-a pridonijelo širokim općim ciljevima drugih politika u okviru podijeljenog upravljanja. Politika na temelju uspješnosti podrazumijeva godišnje i višegodišnje procjene na temelju odabranih pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka, kako je definirano u okviru za praćenje i evaluaciju uspješnosti. U tu svrhu trebalo bi odabrati ograničeni ciljani skup pokazatelja s pomoću kojeg će se na najpouzdaniji mogući način moći utvrditi pridonosi li se intervencijom koja se podupire ostvarenju predviđenih ciljeva. Pokazatelji rezultata i ostvarenja koji se odnose na ciljeve povezane s klimom i okolišem mogu obuhvaćati intervencije određene u nacionalnim instrumentima za okoliš i planiranje klime koji su rezultat zakonodavstva Unije.
(74)   Usmjerenost na rezultate potaknuta modelom ostvarivanja politika zahtijeva snažan okvir uspješnosti, posebno s obzirom na to da bi se strateškim planovima u okviru ZPP-a pridonijelo širokim općim ciljevima drugih politika u okviru podijeljenog upravljanja. Politika na temelju uspješnosti podrazumijeva procjene na temelju odabranih pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka, kako je definirano u okviru za praćenje i evaluaciju uspješnosti. U tu svrhu trebalo bi odabrati ograničeni ciljani skup pokazatelja s pomoću kojeg će se na najpouzdaniji mogući način moći utvrditi pridonosi li se intervencijom koja se podupire ostvarenju predviđenih ciljeva. Pokazatelji rezultata i ostvarenja koji se odnose na ciljeve povezane s klimom i okolišem, kao što su kvaliteta i količina vode, trebali bi obuhvaćati intervencije određene u nacionalnim instrumentima za okoliš i planiranje klime koji su rezultat zakonodavstva Unije.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 75.
(75)  Unutar okvira za praćenje i evaluaciju uspješnosti države članice trebale bi pratiti postignuti napredak i o tome jednom godišnje izvješćivati Komisiju. Informacije koje su dostavile države članice temelj su na osnovi kojeg Komisija treba izvijestiti o napretku prema ostvarenju posebnih ciljeva tijekom cijelog programskog razdoblja, koristeći se u tu svrhu temeljnim skupom pokazatelja.
(75)  Unutar okvira za praćenje i evaluaciju uspješnosti države članice trebale bi pratiti postignuti napredak i o njemu izvješćivati. Informacije koje su dostavile države članice temelj su na osnovi kojeg Komisija treba izvijestiti o napretku prema ostvarenju posebnih ciljeva tijekom cijelog programskog razdoblja, koristeći se u tu svrhu temeljnim skupom pokazatelja.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 76.
(76)  Trebalo bi uspostaviti mehanizme za poduzimanje za zaštitu financijskih interesa Unije u slučaju znatnog odstupanja provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a od utvrđenih ciljnih vrijednosti. Od država članica može stoga biti zatraženo da dostave akcijske planove u slučaju značajne i neopravdane slabe uspješnosti. To bi moglo dovesti do suspenzija i, u konačnici, smanjenja sredstava Unije ako planirani rezultati nisu postignuti. Nadalje, utvrđen je bonus za ukupnu uspješnost kao dio mehanizma poticaja koji se temelji na dodjeli bonusa za uspješnost u cilju poticanja uspješnosti u području okoliša i klime.
(76)  Trebalo bi uspostaviti mehanizme za poduzimanje za zaštitu financijskih interesa Unije u slučaju znatnog odstupanja provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a od utvrđenih ciljnih vrijednosti. Od država članica može stoga biti zatraženo da dostave akcijske planove u slučaju značajne i neopravdane slabe uspješnosti. To bi moglo dovesti do suspenzija i, u konačnici, smanjenja sredstava Unije ako planirani rezultati nisu postignuti.
Amandman 1144
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 78.a (nova)
(78a)   Procjena opisana u članku 106. trebala bi se provesti na temelju kvantificiranih ciljeva strategije „od polja do stola” i strategije za biološku raznolikost.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 80.a (nova)
(80a)   Trgovinski sporazumi s trećim zemljama koji se odnose na poljoprivredni sektor trebali bi sadržavati mehanizme i zaštitne klauzule kako bi se osigurali jednaki uvjeti za poljoprivrednike u Uniji i izvan Unije te zaštitili potrošači.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 81.
(81)  Osobni podaci prikupljeni za potrebe primjene bilo koje odredbe sadržane u ovoj Uredbi trebali bi se obrađivati na način koji je usklađen s tim potrebama. Trebali bi se i anonimizirati, objediniti pri obradi za potrebe praćenja i evaluacije, te zaštititi u skladu s pravom Unije koje se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, posebno Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća20. Subjekte na koje se podaci odnose trebalo bi obavijestiti o takvoj obradi i o njihovim pravima na zaštitu podataka.
(81)  Osobni podaci prikupljeni za potrebe primjene bilo koje odredbe sadržane u ovoj Uredbi trebali bi se obrađivati na način koji je usklađen s tim potrebama. Trebali bi se i anonimizirati, objediniti pri obradi za potrebe praćenja i evaluacije, te zaštititi u skladu s pravom Unije koje se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, posebno Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća20. Subjekte na koje se podaci odnose trebalo bi obavijestiti o takvoj obradi i o njihovim pravima na zaštitu podataka.
_________________
_________________
19 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
19 Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).
20 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
20 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 83.
(83)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, zaštitila prava poljoprivrednika i zajamčilo neometano, usklađeno i učinkovito funkcioniranje vrsta intervencija u obliku izravnih plaćanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu pravila kojima se dodjela plaćanja uvjetuje upotrebom certificiranog sjemena određenih sorti konoplje i primjenom postupka za određivanje sorti konoplje i provjeru njihova sadržaja tetrahidrokanabinola; pravila za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete i određene povezane elemente u pogledu prihvatljivosti zahtjeva; pravila o sadržaju prijave i zahtjevima za aktiviranje prava na plaćanje; dodatnih pravila o programima za ekologiju; mjera za izbjegavanje izloženosti korisnika proizvodno vezane potpore dohotku strukturnim tržišnim neravnotežama u sektoru, uključujući odluku da se takva potpora može nastaviti isplaćivati do 2027. na temelju proizvodnih jedinica za koje je ta potpora dodijeljena u nekom proteklom referentnom razdoblju; pravila i uvjeta za odobravanje zemljišta i sorti za potrebe posebnog plaćanja za pamuk i pravila o uvjetima za dodjelu tog plaćanja.
(83)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, zaštitila prava poljoprivrednika i zajamčilo neometano, usklađeno i učinkovito funkcioniranje vrsta intervencija u obliku izravnih plaćanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu pravila kojima se dodjela plaćanja uvjetuje upotrebom certificiranog sjemena određenih sorti konoplje i primjenom postupka za određivanje sorti konoplje i provjeru njihova sadržaja tetrahidrokanabinola; pravila za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete i određene povezane elemente u pogledu prihvatljivosti zahtjeva, utvrđivanja kriterija za utvrđivanje jednakih mjera i odgovarajućih zahtjeva koji se primjenjuju na nacionalne ili regionalne programe certificiranja; izrada popisa primjera poljoprivrednih praksi korisnih za klimu, okoliš i dobrobit životinja; mjera za izbjegavanje izloženosti korisnika proizvodno vezane potpore dohotku strukturnim tržišnim neravnotežama u sektoru, uključujući odluku da se takva potpora može nastaviti isplaćivati do 2027. na temelju proizvodnih jedinica za koje je ta potpora dodijeljena u nekom proteklom referentnom razdoblju; pravila i uvjeta za odobravanje zemljišta i sorti za potrebe posebnog plaćanja za pamuk i pravila o uvjetima za dodjelu tog plaćanja.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 84.
(84)   Kako bi se osiguralo da se sektorskim vrstama intervencija doprinosi ciljevima ZPP-a i jačaju sinergije s drugim instrumentima ZPP-a te kako bi se osigurali jednaki uvjeti na unutarnjem tržištu i spriječilo neravnopravno i nepravedno tržišno natjecanje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu kriterija za odobravanje međusektorskih organizacija i pravila kojima se uređuju situacije u kojima odobrena međusektorska organizacija ne ispunjava te kriterije i u pogledu obveza za proizvođače; pravila za pravilno funkcioniranje sektorskih vrsta intervencija, osnove za izračun financijske pomoći Unije, uključujući referentna razdoblja i izračun vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište te maksimalnu razinu financijske pomoći Unije za povlačenja s tržišta; pravila o određivanju gornje granice za rashode za ponovnu sadnju vinograda; pravila prema kojima proizvođači moraju povući nusproizvode vinarstva i izuzeća od te obveze kako bi se izbjeglo dodatno administrativno opterećenje te pravila za dobrovoljno certificiranje destilerija. Posebno, kako bi se osiguralo djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava Unije za intervencije u sektoru pčelarstva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu dodatnih zahtjeva u vezi s obvezom obavješćivanja i uspostavom minimalnog doprinosa Unije za rashode povezane s provedbom tih vrsta intervencija.
(84)   Kako bi se osiguralo da se sektorskim vrstama intervencija doprinosi ciljevima ZPP-a i jačaju sinergije s drugim instrumentima ZPP-a te kako bi se osigurali jednaki uvjeti na unutarnjem tržištu i spriječilo neravnopravno i nepravedno tržišno natjecanje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu kriterija za odobravanje međusektorskih organizacija i pravila kojima se uređuju situacije u kojima odobrena međusektorska organizacija ne ispunjava te kriterije i u pogledu obveza za proizvođače; pravila za pravilno funkcioniranje sektorskih vrsta intervencija, osnove za izračun financijske pomoći Unije, uključujući referentna razdoblja i izračun vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište te maksimalnu razinu financijske pomoći Unije za povlačenja s tržišta; pravila o određivanju gornje granice za rashode za ponovnu sadnju vinograda; pravilima prema kojima proizvođači moraju povući nusproizvode vinarstva te o izuzećima od te obveze kako bi se izbjeglo dodatno administrativno opterećenje i o pravilima za dobrovoljno certificiranje destilerija i pravila koja se odnose na pravila koja se odnose na okvir za praćenje i evaluaciju uspješnosti. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u pogledu privremenih odstupanja od pravila o uvjetovanosti tijekom nepovoljnih prilika kao što su prirodne katastrofe ili epidemije. Komisija bi također trebala biti ovlaštena za utvrđivanje istovrijednosti za poljoprivredne i ekološke prakse te nacionalne ili regionalne programe ekološkog certificiranja. Posebno, kako bi se osiguralo djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava Unije za intervencije u sektoru pčelarstva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu dodatnih zahtjeva u vezi s obvezom obavješćivanja i uspostavom minimalnog doprinosa Unije za rashode povezane s provedbom tih vrsta intervencija. Radi izrade strateških planova u okviru ZPP-a Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata kako bi se utvrdio kodeks ponašanja u organizaciji partnerstva između države članice i nadležnih regionalnih i lokalnih tijela, kao i drugih partnera.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 85.
(85)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost i kako bi se zajamčilo da intervencije u području ruralnog razvoja ostvare svoje ciljeve, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu potpore za obveze upravljanja, za ulaganja i za suradnju.
(85)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost i kako bi se zajamčilo da intervencije u području ruralnog razvoja ostvare svoje ciljeve, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu dopune minimalnih i maksimalnih iznosa potpore za određene vrste intervencija.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 86.
(86)  Kako bi se izmijenili određeni elementi ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu sredstava dodijeljenih državama članicama za vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja i pravila o sadržaju strateškog plana u okviru ZPP-a.
(86)  Kako bi se izmijenili određeni elementi ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu sredstava dodijeljenih državama članicama za vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 87.
(87)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe i izbjegavanja nepoštenog tržišnog natjecanja ili diskriminacije među poljoprivrednicima, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu utvrđivanja referentnih područja za potporu za sjeme uljarica, pravila za odobrenje zemljišta i sorti za potrebe posebnog plaćanja za pamuk i povezanih obavijesti, izračuna smanjenja ako prihvatljiva površina na kojoj se uzgaja pamuk premaši osnovnu površinu, financijske pomoći Unije za destilaciju nusproizvoda proizvodnje vina, godišnje raspodjele po državi članici ukupnog iznosa potpore Unije za vrste intervencija u području ruralnog razvoja, pravila o predstavljanju elemenata koji se trebaju uključiti u strateški plan u okviru ZPP-a, pravila o postupku i rokovima za usvajanje strateških planova u okviru ZPP-a i podnošenje i odobravanje zahtjeva za izmjenu strateških planova u okviru ZPP-a, jednakih uvjeta za primjenu zahtjeva informiranja i promotivnih aktivnosti koje se odnose na mogućnosti koje nude strateški planovi u okviru ZPP-a, pravila koja se odnose na okvir za praćenje i evaluaciju uspješnosti, propisa za prikazivanje sadržaja godišnjeg izvješća o uspješnosti, pravila o informacijama koje države članice trebaju dostaviti za ocjenu uspješnosti koju provodi Komisija i o pravila o podacima i sinergijama među potencijalnim izvorima podataka te mehanizama za osiguravanje usklađenog pristupa za utvrđivanje dodjele bonusa za uspješnost državama članicama. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća22.
(87)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe i izbjegavanja nepoštenog tržišnog natjecanja ili diskriminacije među poljoprivrednicima, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu utvrđivanja referentnih područja za potporu za sjeme uljarica, pravila za odobrenje zemljišta i sorti za potrebe posebnog plaćanja za pamuk i povezanih obavijesti, izračuna smanjenja ako prihvatljiva površina na kojoj se uzgaja pamuk premaši osnovnu površinu, financijske pomoći Unije za destilaciju nusproizvoda proizvodnje vina, godišnje raspodjele po državi članici ukupnog iznosa potpore Unije za vrste intervencija u području ruralnog razvoja, standardiziranog oblika strateških planova u okviru ZPP-a, pravila o postupku i rokovima za usvajanje strateških planova u okviru ZPP-a i podnošenje i odobravanje zahtjeva za izmjenu strateških planova u okviru ZPP-a, jednakih uvjeta za primjenu zahtjeva informiranja i promotivnih aktivnosti koje se odnose na mogućnosti koje nude strateški planovi u okviru ZPP-a, pravila za predstavljanje sadržaja godišnjeg izvješća o uspješnosti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća22.
_________________
_________________
22 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
22 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 92.a (nova)
(92a)   Otočne regije Unije imaju posebne teškoće u obavljanju poljoprivredne djelatnosti i razvoju ruralnih područja. Treba provesti procjenu učinka zajedničke poljoprivredne politike u tim regijama i ispitati proširenje mjera utvrđenih u Uredbi (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća na sve otočne regije Unije.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 93.
(93)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost i kontinuitet, posebne odredbe za Hrvatsku koje se odnose na postupno uvođenje izravnih plaćanja i dodatna nacionalna izravna plaćanja u okviru mehanizma postupnog uvođenja trebale bi se nastaviti primjenjivati do 1. siječnja 2021.
(93)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost i kontinuitet, posebne odredbe za Hrvatsku koje se odnose na postupno uvođenje izravnih plaćanja i dodatna nacionalna izravna plaćanja u okviru mehanizma postupnog uvođenja trebale bi se nastaviti primjenjivati. Hrvatska 2022. godine ostvaruje pravo na iznos u skladu s Ugovorom o pristupanju uključujući dodatnu omotnicu za nacionalnu rezervu za razminirano zemljište u Hrvatskoj te bi to pravo trebalo uračunati pri izračunu nacionalne omotnice za 2022. godinu.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b
(b)  o vrstama intervencija i zajedničkim zahtjevima za države članice kako bi mogle ostvarivati te ciljeve, kao i o povezanim financijskim aranžmanima;
(b)  o vrstama intervencija i zajedničkim zahtjevima za države članice kako bi mogle ostvarivati te ciljeve osiguravanjem ravnopravnih uvjeta, kao i o povezanim financijskim aranžmanima;
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka c
(c)  o strateškim planovima u okviru ZPP-a koje izrađuju države članice, a u kojima se određuju ciljevi, definiraju intervencije i dodjeljuju financijska sredstva, u skladu s posebnim ciljevima i utvrđenim potrebama;
(c)  o strateškim planovima u okviru ZPP-a koje izrađuju države članice, prema potrebi i u suradnji s regijama, a u kojima se određuju ciljevi, definiraju intervencije i dodjeljuju financijska sredstva, u skladu s posebnim ciljevima i utvrđenim potrebama i u skladu s unutarnjim tržištem;
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
2.  Ova Uredba primjenjuje se na potporu Unije koja se financira iz EFJP-a i EPFRR-a za intervencije navedene u strateškim planovima u okviru ZPP-a koje su izradile države članice i koje je odobrila Komisija, a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.
2.  Ova Uredba primjenjuje se na potporu Unije koja se financira iz EFJP-a i EPFRR-a za intervencije navedene u strateškim planovima u okviru ZPP-a koje su izradile države članice i koje je odobrila Komisija, a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2022.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.
2.  Na potporu koja se financira iz EPFRR-a u skladu s ovom Uredbom primjenjuju se glava II. poglavlje III. i glava III. poglavlje II. te članci 41. i 43. Uredbe (EU) [CPR] Europskog parlamenta i Vijeća26.
2.  Na potporu koja se financira iz EPFRR-a u skladu s ovom Uredbom primjenjuju se glava II. poglavlje III. i glava III. poglavlje II. te članci 41. i 43. Uredbe (EU) [CPR] Europskog parlamenta i Vijeća26, kako bi se osigurala usklađenost između europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i strateških planova u okviru ZPP-a.
__________________
__________________
26 Uredba (EU) […/…] Europskog parlamenta i Vijeća od [datum] [puni naslov] (SL L ).
26 Uredba (EU) […/…] Europskog parlamenta i Vijeća od [datum] [puni naslov] (SL L ).
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka a
(a)  „poljoprivrednik” znači fizička ili pravna osoba, ili skupina fizičkih ili pravnih osoba neovisno o pravnom statusu koji ta skupina i njezini članovi imaju u skladu s nacionalnim pravom, čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritorijalnom području primjene Ugovorâ kako je definirano u članku 52. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) u vezi s člancima 349. i 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću kako su je definirale države članice;
(a)  „poljoprivrednik” znači fizička ili pravna osoba, ili skupina fizičkih ili pravnih osoba neovisno o pravnom statusu koji ta skupina i njezini članovi imaju u skladu s nacionalnim pravom, čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritorijalnom području primjene Ugovorâ kako je definirano u članku 52. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) u vezi s člancima 349. i 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću u smislu dobre stručne prakse kako su je definirale države članice;
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)   „javna dobra” znači dobra ili usluge koje se ne nadoknađuju na tržištu, a kojima se postižu rezultati u pogledu okoliša i društva koji nadilaze propisano zakonodavstvo u području okoliša, klime i dobrobiti životinja;
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka bb (nova)
(bb)   „europska javna dobra” su javna dobra ili usluge koja se intervencijom mogu djelotvorno pružati samo na europskoj razini kako bi se osigurali koordinacija među državama članicama i ravnopravni uvjeti na poljoprivrednom tržištu Unije. Europska javna dobra osobito uključuju očuvanje vode, zaštitu bioraznolikosti, zaštitu plodnosti tla, zaštitu oprašivača i dobrobit životinja;
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka e
(e)  „uzajamni fond” znači program koji je akreditirala država članica u skladu s nacionalnim pravom kojim se učlanjenim poljoprivrednicima omogućuje da se osiguraju i da prime nadoknadu štete ako pretrpe ekonomske gubitke;
(e)  „uzajamni fond” znači program koji je akreditirala država članica u skladu s nacionalnim pravom kojim se učlanjenim poljoprivrednicima omogućuje da se zaštite od rizika i da prime nadoknadu štete ako pretrpe ekonomske gubitke ili u slučaju smanjenja prihoda;
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka f – podtočka i.
(i)   projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata odabranih u okviru predmetnih programa;
i.   projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata odabranih u okviru strateškog plana;
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka f – podtočka ii.
(ii)   u kontekstu financijskih instrumenata, programski doprinos za financijski instrument i naknadna financijska potpora koju taj financijski instrument pruža krajnjim primateljima;
ii.   u kontekstu financijskih instrumenata, doprinos strateškog plana za financijski instrument i naknadna financijska potpora koju taj financijski instrument pruža krajnjim primateljima;
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka h – podtočka i.
(i)   tijelo javnog ili privatnog prava, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorna za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i za provedbu;
i.   tijelo javnog ili privatnog prava, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje, fizička osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba odgovorna za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i za provedbu;
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka h – podtočka ii.
(ii)   u kontekstu programa državne potpore, poduzeće koje prima potporu;
ii.   u kontekstu programa državne potpore, subjekt koji prima potporu;
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka i.
(i)   „ciljne vrijednosti” znače prethodno dogovorene vrijednosti koje se trebaju postići na kraju razdoblja u odnosu na pokazatelje rezultata u okviru posebnog cilja;
i.   „ciljne vrijednosti” znače prethodno dogovorene vrijednosti koje se trebaju postići do kraja razdoblja strateškog plana u okviru ZPP-a u odnosu na pokazatelje rezultata u okviru posebnog cilja;
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. − točka j
(j)  „ključne etape” znače ciljne vrijednosti koje se trebaju postići u određenom trenutku tijekom provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a u odnosu na pokazatelje u okviru posebnog cilja;
(j)  „ključne etape” znače ciljne vrijednosti koje države članice trebaju postići u određenom trenutku tijekom provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a kako bi se osigurao pravodoban napredak u odnosu na pokazatelje rezultata u okviru posebnog cilja.
Amandmani 86 i 1148cp1
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuju definicije za poljoprivrednu djelatnost, poljoprivrednu površinu, prihvatljivi hektar, prave poljoprivrednike i mlade poljoprivrednike:
1.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuju definicije za poljoprivrednu djelatnost, poljoprivrednu površinu, prihvatljivi hektar, aktivne poljoprivrednike, mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike:
Amandmani 866 i 1185
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka a
(a)  „poljoprivredna djelatnost” definira se tako da obuhvaća i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. UFEU-u, uključujući pamuk i kulture kratkih ophodnji, i održavanje poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i strojeva;
(a)  „poljoprivredna djelatnost” definira se tako da obuhvaća i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. UFEU-u, uključujući pamuk, kulture kratkih ophodnji i paludikulturu, i održavanje poljoprivredne površine u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i strojeva, među ostalim u agrošumarstvu;
Amandmani 87 i 1148cp2
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b – uvodni dio
(b)  „poljoprivredna površina” definira se tako da obuhvaća obradiva zemljišta, trajne nasade i trajne travnjake. Države članice dodatno pojašnjavaju pojmove „obradivo zemljište”, „trajni nasadi” i „trajni travnjak” u skladu sa sljedećim okvirom:
(b)  „poljoprivredna površina” definira se tako da obuhvaća obradiva zemljišta, trajne nasade i trajne travnjake te poljoprivredno-šumarske sustave. Obilježja krajobraza smatraju se sastavnim dijelom poljoprivredne površine. Države članice dodatno pojašnjavaju pojmove „obradivo zemljište”, „trajni nasadi”, „trajni travnjaci” i „poljoprivredno-šumarski sustavi” u skladu sa sljedećim okvirom:
Amandman 1148cp3
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka i.
i.  „obradivo zemljište” je zemljište zasijano za proizvodnju usjeva ili površine pogodne za proizvodnju usjeva, ali neobrađene, uključujući površine ostavljene na ugaru u skladu s člancima 22., 23. i 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/199928 , s člankom 39. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/200529 , s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili s člankom 65. ove Uredbe;
i.  „obradivo zemljište” je zemljište zasijano za proizvodnju usjeva ili površine pogodne za proizvodnju usjeva, ali neobrađene, te može obuhvaćati kombinaciju usjeva i stabala i/ili grmlja kako bi činilo kombinirani poljoprivredno-šumarski sustav, uključujući površine ostavljene na ugaru u skladu s člancima 22., 23. i 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/199928, s člankom 39. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/200529, s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili s člankom 65. ove Uredbe;
_________________
_________________
28 Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe (SL L 160, 26.6.1999., str. 80.).
28 Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe (SL L 160, 26.6.1999., str. 80.).
29 Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskoga poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).
29 Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskoga poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).
Amandman 1148cp4
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.
ii.  „trajni nasadi” su nasadi koji se ne izmjenjuju, osim trajnih travnjaka i trajnih pašnjaka koji su na zemljištu pet ili više godina i prinose višestruke žetve, uključujući rasadnike i kulture kratkih ophodnji;
ii.  „trajni nasadi” su nasadi koji se ne izmjenjuju, osim trajnih travnjaka i trajnih pašnjaka koji su na zemljištu pet ili više godina i prinose višestruke žetve, uključujući rasadnike, među ostalim i u slučaju da su u posudama za biljke koje se nalaze na foliji (ako država članica tako predvidi) te kulture kratkih ophodnji;
Amandman 1148cp5, 1148cp6, 1148cp7, 89cp2 i 804cp3
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.
iii.  „trajni travnjak i trajni pašnjak” (zajedno „trajni travnjak”) je zemljište koje nije uključeno u plodored na poljoprivrednom gospodarstvu u razdoblju od pet ili više godina te na kojem prirodno (samoniklo) ili uz uzgoj (zasijano) rastu trave ili drugo travoliko krmno bilje. Može obuhvaćati i druge vrste, kao što su grmlje i/ili stabla koji se mogu upotrebljavati za ispašu ili od kojih se može proizvesti hrana za životinje;
iii.  „trajni travnjak i trajni pašnjak” (zajedno „trajni travnjak”) znači zemljište na kojem prirodno (samoniklo) ili uz uzgoj (zasijano) rastu trave ili drugo travoliko krmno bilje te koje nije uključeno u plodored na poljoprivrednom gospodarstvu u razdoblju od pet ili više godina, kao i, ako države članice tako odluče, koje nije preorano tijekom pet ili više godina; može obuhvaćati i druge vrste, kao što su grmlje i/ili stabla koji se mogu upotrebljavati za ispašu te, ako države članice tako odluče, druge vrste kao što su grmlje i/ili stabla od kojih se može proizvesti hrana za životinje, pod uvjetom da trave i drugo travoliko krmno bilje i dalje prevladavaju. Ako države članice tako odluče, plodoredom će se također smatrati promjena vrste zelenog krmnog bilja ako se nova sjetva sastoji od različite mješavine vrsta u usporedbi s prethodnom sjetvom. Države članice također mogu odlučiti da se trajnim travnjakom smatra:
i.  zemljište koje se može upotrebljavati za ispašu i koje čini dio uspostavljene lokalne prakse i na kojem trave i drugo travoliko krmno bilje tradicionalno ne prevladavaju na površinama za ispašu; i/ili;
ii.  zemljište koje se može upotrebljavati za ispašu na kojem trave i drugo travoliko krmno bilje ne prevladavaju ili uopće nisu prisutni na površinama za ispašu koje mogu uključivati grmlje i/ili stabla te druge resurse koje konzumiraju životinje (lišće, cvijeće, stabljike, voće);
Amandmani 90 i 1148cp8
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.a (nova)
iii.a  „poljoprivredno-šumarski sustav” znači sustavi korištenja zemljišta u kojima se stabla uzgajaju na istom zemljištu na kojem se provode poljoprivredne prakse;
Amandman 1148cp9
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.b (nova)
iii.b   „privremeni travnjak” definira se kao trava ili travolike vrste bilja koje rastu na obradivom zemljištu (odnosno u plodoredu) manje od pet uzastopnih godina ili više od pet godina ako je zemljište preorano i ponovno zasijano.
Amandmani 91 i 1148cp10
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka c – uvodni dio
(c)  za potrebe vrsta intervencija za izravna plaćanja „prihvatljivi hektar” definira se tako da obuhvaća sve poljoprivredne površine na gospodarstvu:
(c)  za potrebe vrsta intervencija za izravna plaćanja „prihvatljivi hektar” definira se tako da obuhvaća sve poljoprivredne površine na gospodarstvu, uključujući privremena mobilna ili stacionarna tehnička postrojenja, posebno unutarnje poljoprivredne putove i pojilice te silažne bale i ponovno ovlažene površine koje se upotrebljavaju za paludikulturu:
Amandmani 1148cp11 i 1148cp12
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka c – podtočke i., i.a (nova) i ii.
i.  koje se u godini za koju je zatražena potpora upotrebljavaju za poljoprivrednu djelatnost ili se, ako se površina upotrebljava i za nepoljoprivredne djelatnosti, prvenstveno upotrebljavaju za poljoprivrednu djelatnost te koje su poljoprivredniku na raspolaganju. Ako je to opravdano radi zaštite okoliša, prihvatljivi hektari mogu obuhvaćati i određene površine na kojima se poljoprivredne djelatnosti obavljaju samo svake druge godine.
i.  koje se u godini za koju je zatražena potpora upotrebljavaju za poljoprivrednu djelatnost ili se, ako se površina upotrebljava i za nepoljoprivredne djelatnosti, prvenstveno upotrebljavaju za poljoprivrednu djelatnost te koje su poljoprivredniku na raspolaganju. Ako je to opravdano radi zaštite okoliša, bioraznolikosti i klime, prihvatljivi hektari mogu obuhvaćati i određene površine na kojima se poljoprivredne djelatnosti obavljaju samo svake treće godine;
i.a   koje, ako države članice tako odluče, mogu sadržavati obilježja i elemente krajobraza, uključujući biotope kao što su stabla, grmlje, poljsko grmlje i vlažna područja, pod uvjetom da ne prekrivaju više od trećine područja svake poljoprivredne parcele kako je definirano u članku 63. stavku 4. Uredbe EU …/… [Horizontalna uredba];
ii.  za koje su odobrena plaćanja na temelju glave III. poglavlja II. odjeljka 2. pododjeljka 2. ove Uredbe odnosno na temelju programa osnovnog plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini kako su utvrđeni u glavi III. Uredbe (EU) br. 1307/2013 te koje:
ii.  sve površine na gospodarstvu za koje su odobrena plaćanja na temelju glave III. poglavlja II. odjeljka 2. pododjeljka 2. ove Uredbe odnosno na temelju programa osnovnog plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini kako su utvrđeni u glavi III. Uredbe (EU) br. 1307/2013 te koje:
–  zbog provedbe direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ ili Direktive 2000/60/EZ više ne odgovaraju definiciji „prihvatljivog hektara” iz točke (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013;
–  se više ne smatraju „prihvatljivim hektarom” kako su ga definirale države članice na temelju podtočaka (i) i (ia) ove točke;
—   kao rezultat provedbe direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ ili Direktive 2000/60/EZ;
—   kao rezultat mjera povezanih s određenim područjima kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi na njih te ciljevima u području okoliša i bioraznolikosti utvrđenima u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) ove Uredbe. Takva se područja mogu upotrebljavati za paludikulturu;
–  su tijekom trajanja relevantne obveze pojedinog poljoprivrednika pošumljene u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1257/1999 ili člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ili člankom 22. Uredbe (EU) br. 1305/2013 odnosno na temelju nacionalnog programa čiji su uvjeti u skladu s člankom 43. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ili člankom 22. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili člancima 65. i 67. ove Uredbe;
–  su tijekom trajanja relevantne obveze pojedinog poljoprivrednika pošumljene u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1257/1999 ili člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ili člankom 22. Uredbe (EU) br. 1305/2013 odnosno na temelju nacionalnog programa čiji su uvjeti u skladu s člankom 43. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ili člankom 22. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili člancima 65. i 67. ove Uredbe. Države članice mogu utvrditi odgovarajuće uvjete za uključivanje pošumljavanja zemljišta s pomoću privatnog ili nacionalnog financiranja kojim se doprinosi jednom ili više posebnih ciljeva povezanih s okolišem, bioraznolikošću i klimom;
–  su tijekom trajanja relevantne obveze pojedinog poljoprivrednika ostavljene na ugaru u skladu s člancima 22., 23. i 24. Uredbe (EZ) br. 1257/1999, člankom 39. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, člankom 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili člankom 65. ove Uredbe.
–  su tijekom trajanja relevantne obveze pojedinog poljoprivrednika ostavljene na ugaru u skladu s člancima 22., 23. i 24. Uredbe (EZ) br. 1257/1999, člankom 39. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, člankom 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili člankom 65. ove Uredbe.
Amandmani 93 i 1148cp13
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka c – podstavak 2.
Površine koje se koriste za proizvodnju konoplje smatraju se prihvatljivim hektarima samo ako sadržaj tetrahidrokanabinola u sortama koje se koriste ne prelazi 0,2 %;
Površine koje se koriste za proizvodnju konoplje smatraju se prihvatljivim hektarima samo ako sadržaj tetrahidrokanabinola u sortama koje se koriste ne prelazi 0,3 %;
Amandman 1148cp14
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka d
(d)  „pravi poljoprivrednici” definiraju se tako da se osigura da se potpora ne dodjeljuje osobama kojima poljoprivredna djelatnost čini samo neznatan dio ukupne ekonomske djelatnosti ili čija glavna poslovna djelatnost nije poljoprivredna djelatnost, ali da se iz potpore ne isključe poljoprivrednici koji se bave i drugim djelatnostima. U definiciji se omogućuje da se odredi koji se poljoprivrednici ne smatraju pravim poljoprivrednicima, i to na temelju uvjeta kao što su ispitivanja prihoda, količina rada na poljoprivrednom gospodarstvu, predmet poslovanja i/ili upisivanje u registre.
(d)  „aktivni poljoprivrednici” definiraju se tako da se osigura da se potpora dodjeljuje samo fizičkim ili pravnim osobama ili skupinama fizičkih ili pravnih osoba koje se bave poljoprivrednom djelatnošću barem na minimalnoj razini i koje djeluju u pružanju javnih dobara u skladu s ciljevima strateškog plana u okviru ZPP-a, ali da se iz potpore ne isključe poljoprivrednici koji se bave i drugim djelatnostima, posebno poljoprivrednici koji rade na nepuno radno vrijeme, koji imaju djelomično samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo ili se bave poljoprivredom visoke prirodne vrijednosti. Definicijom je u svakom slučaju zaštićen model obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Unije na pojedinačnoj ili skupnoj osnovi, bez obzira na njegovu veličinu, i prema potrebi se mogu uzeti u obzir osobitosti regija utvrđene u članku 349. UFEU-a. Definicijom se osigurava da se potpore ne dodjeljuju fizičkim ili pravnim osobama ili skupinama fizičkih ili pravnih osoba koje upravljaju zračnim lukama, željezničkim poduzećima, vodoopskrbnim poduzećima, agencijama za nekretnine, trajnim sportskim i rekreativnim terenima. Države članice mogu odlučiti dodati na ovaj popis druga slična nepoljoprivredna poduzeća ili djelatnosti, ili povući takve dodatke, te mogu iz ove definicije isključiti pojedince ili trgovačka društva koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda velikih razmjera, uz iznimku skupina poljoprivrednika uključenih u takvu preradu.
Ako je poljoprivredno gospodarstvo koje ima koristi od plaćanja u okviru ZPP-a dio veće, prvenstveno nepoljoprivredne strukture, to mora biti transparentno.
Pri formuliranju definicije države članice:
i.  primjenjuju, na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija, jedan ili više elemenata, kao što su ispitivanja prihoda, količina rada na poljoprivrednom gospodarstvu, predmet poslovanja, kriterij minimalne poljoprivredne djelatnosti, odgovarajuće iskustvo, osposobljavanje i/ili vještine i/ili upisivanje poljoprivredne djelatnosti u nacionalne registre;
ii.  utvrđuju, na temelju nacionalnih ili regionalnih značajki, iznos izravnih plaćanja, koji ne smije biti veći od 5 000 EUR, na temelju kojeg će se poljoprivrednike koji se bave poljoprivrednom djelatnošću barem na minimalnoj razini i koji djeluju u pružanju javnih dobara u svakom slučaju smatrati „aktivnim poljoprivrednicima”.
Amandmani 95 i 1148cp15
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka e – uvodni dio
(e)  „mladi poljoprivrednik” definira se tako da definicija obuhvaća sljedeće:
(e)  „mladi poljoprivrednik” definira se tako da definicija obuhvaća dobno ograničenje od 40 godina i:
Amandmani 96 i 1148cp16
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka e – podtočka i.
i.  dobno ograničenje od najviše 40 godina;
Briše se.
Amandmani 97 i 1148cp16
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka e – podtočka iii.
iii.  potrebno osposobljavanje i/ili vještine.
iii.  potrebno osposobljavanje i/ili vještine.
Amandmani 98 i 1148cp16
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka e – podstavak 1.a (novi)
Pri procjeni ispunjavanja uvjeta za nositelja poljoprivrednoga gospodarstva države članice uzimaju u obzir specifičnosti partnerskih sporazuma.
Amandmani 99 i 1148cp16
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka ea (nova)
(ea)  „novi poljoprivrednik” definira se tako da definicija obuhvaća sljedeće:
i.  uvjete koje poljoprivrednik treba ispuniti da bi bio „nositelj poljoprivrednoga gospodarstva”;
ii.  potrebno osposobljavanje i/ili vještine;
iii.  dobno ograničenje od najmanje 40 godina.
„Novi poljoprivrednik” u skladu s ovom definicijom nije „mladi poljoprivrednik” kako je utvrđeno u točki (e).
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.
(2)  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima kojima se, u cilju zaštite javnog zdravlja, dodjela plaćanja uvjetuje upotrebom certificiranog sjemena određenih sorti konoplje i primjenom postupka za određivanje sorti konoplje i provjeru njihova sadržaja tetrahidrokanabinola iz stavka 1. točke (c).
(2)  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima kojima se, u cilju zaštite javnog zdravlja, dodjela plaćanja uvjetuje upotrebom certificiranog sjemena određenih sorti konoplje i primjenom postupka za određivanje sorti konoplje i provjeru njihova sadržaja tetrahidrokanabinola iz stavka 1. točke (c) ovog članka.
Amandmani 101 i 1149cp1
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio
Cilj je potpore iz EFJP-a i EPFRR-a daljnje poboljšanje održivog razvoja sektora poljoprivrede, sektora hrane te ruralnih područja i ona doprinosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva:
U vezi s ciljevima ZPP-a utvrđenima u članku 39. UFEU-a, cilj je potpore iz EFJP-a i EPFRR-a daljnje poboljšanje održivog razvoja sektora poljoprivrede, sektora hrane te ruralnih područja i ona doprinosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva u području gospodarstva, zaštite okoliša i socijalnih pitanja:
Amandmani 102 i 1149cp1
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka a
(a)  poticanje pametnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede sa zajamčenom sigurnošću opskrbe hranom;
(a)  poticanje modernog, konkurentnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede s dugoročnom zajamčenom sigurnošću opskrbe hranom uz očuvanje modela obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
Amandman 1149cp2
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka b
(b)  jačanje zaštite okoliša i klimatske politike te doprinos ciljevima Unije u području okoliša i klime;
(b)  podupiranje i poboljšanje zaštite okoliša, bioraznolikosti i klimatske politike te ostvarivanje ciljeva Unije u području okoliša i klime;
Amandmani 104 i 1149cp3
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1. – točka c
(c)  jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja.
(c)  jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja kako bi se pridonijelo otvaranju i očuvanju radnih mjesta osiguravanjem održivog prihoda poljoprivrednicima, ostvarivanjem primjerenog životnog standarda cijelog poljoprivrednog stanovništva i borbom protiv smanjenja broja stanovnika u ruralnim područjima, s posebnim naglaskom na rijetko naseljenim i slabije razvijenim regijama, te postizanjem uravnoteženog teritorijalnog razvoja.
Amandmani 105 i 1149cp4
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.
Ti će se ciljevi dopuniti međusektorskim ciljem modernizacije poljoprivrednog sektora poticanjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima te promicanjem njihove upotrebe.
Ti će se ciljevi dopuniti i povezati s međusektorskim ciljem modernizacije poljoprivrednog sektora osiguravanjem da poljoprivrednici imaju pristup istraživanjima, osposobljavanju i razmjeni znanja te uslugama prijenosa znanja, inovacijama i digitalizaciji u poljoprivredi i ruralnim područjima te promicanjem njihove upotrebe.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka a
(a)  poticanje održivog prihoda i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava u cijeloj Uniji kako bi se poboljšala sigurnost opskrbe hranom;
(a)  osiguravanje održivih prihoda poljoprivrednih gospodarstava i otpornosti poljoprivrednog sektora u Uniji radi poboljšanja dugoročne sigurnosti opskrbe hranom i poljoprivredne raznolikosti, uz istodobno pružanje sigurne i visokokvalitetne prehrane po pravednim cijenama u cilju preokretanja pada broja poljoprivrednika i jamčenja gospodarske održivosti poljoprivredne proizvodnje u Uniji;
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka b
(b)  pojačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti, uključujući stavljanje većeg naglaska na istraživanje, tehnologiju i digitalizaciju;
(b)  pojačanje usmjerenosti na tržište na lokalnim, nacionalnim, europskim i međunarodnim tržištima, kao i stabilizacija tržišta, upravljanje rizikom i krizom i povećanje dugoročne poljoprivredne konkurentnosti, sposobnosti obrade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, s većim naglaskom na diferencijaciju kvalitete, istraživanje, inovaciju, tehnologiju, prijenos i razmjenu znanja i digitalizaciju te olakšavanje pristupa poljoprivrednika dinamici kružnog gospodarstva;
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka c
(c)  poboljšanje položaja poljoprivrednika u vrijednosnom lancu;
(c)  poboljšanje pregovaračkog položaja poljoprivrednika u vrijednosnim lancima poticanjem osnivanja udruženja, organizacija proizvođača i kolektivnih pregovora, kao i promicanjem kratkih lanaca opskrbe i povećanjem transparentnosti tržišta;
Amandman 1150cp1
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka d
(d)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te razvoju održive energije;
(d)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama smanjenjem emisija stakleničkih plinova, među ostalim povećanjem ponora ugljika, poboljšanjem sekvestracije i skladištenja ugljika u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru, kao i uključivanjem razvoja održive energije, osiguravajući pritom sigurnost opskrbe hranom te održivo upravljanje i zaštitu šuma, u skladu s Pariškim sporazumom;
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka e
(e)  poticanje održivog razvoja i učinkovitog upravljanja prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak;
(e)  poticanje održivog razvoja i učinkovito upravljanje prirodnim resursima kao što su voda, tlo i zrak, uz istodobno smanjenje ovisnosti o kemikalijama u svrhu ispunjenja ciljeva iz relevantnih zakonodavnih instrumenata i nagrađivanje poljoprivrednih praksi i sustava koji imaju višestruke koristi za okoliš, uključujući zaustavljanje dezertifikacije;
Amandman 1150cp3
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka f
(f)  doprinos zaštiti bioraznolikosti, poboljšanje usluga ekosustava te očuvanje staništa i krajobraza;
(f)  poboljšanje usluga ekosustava te doprinos zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, uključujući zaštitom korisnih vrsta flore, faune te oprašivača, podupiranjem agrobiološke raznolikosti, očuvanja prirode i agrošumarstva, kao i doprinošenjem postizanju veće prirodne otpornosti, obnovi i očuvanju tla, vodnih tijela, staništa i krajobraza te potporom poljoprivrednim sustavima visoke prirodne vrijednosti;
Amandmani 112 i 1150cp4
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka g
(g)  privlačenje mladih poljoprivrednika i olakšavanje poslovnog razvoja u ruralnim područjima;
(g)  privlačenje i podupiranje mladih poljoprivrednika, novih poljoprivrednika i promicanje sudjelovanja žena u poljoprivrednom sektoru, osobito u područjima s najmanjim brojem stanovnika i područjima s prirodnim ograničenjima; olakšavanje osposobljavanja i stjecanja iskustva diljem Unije, održivog poslovnog razvoja i otvaranja radnih mjesta u ruralnim područjima;
Amandman 1150cp5
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka h
(h)  promicanje zapošljavanja, rasta, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući biogospodarstvo i održivo šumarstvo;
(h)  promicanje socijalne i teritorijalne kohezije u ruralnim područjima, među ostalim otvaranjem radnih mjesta, rastom i ulaganjem, socijalnom uključenošću, suzbijanjem ruralnog siromaštva te lokalnim razvojem, uključujući visokokvalitetne lokalne usluge za ruralne zajednice, stavljajući poseban naglasak na područja s prirodnim ograničenjima; promicanje pristojnog života, radnih i gospodarskih uvjeta; diversifikacija djelatnosti i prihoda, uključujući agroturizam, održivo biogospodarstvo, kružno gospodarstvo, održivo upravljanje i zaštitu šuma, osiguravajući pritom rodnu ravnopravnost; promicanje jednakih mogućnosti u ruralnim područjima s pomoću posebnih mjera potpore i priznavanja rada žena u poljoprivredi, obrtima, turizmu i lokalnim uslugama;
Amandman 1150cp6
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka i.
(i)  poboljšanje odgovora poljoprivrede EU-a na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući sigurnu, hranjivu i održivu hranu, rasipanje hrane te dobrobit životinja.
(i)  poboljšanje odgovora poljoprivrede Unije na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući sigurnu, hranjivu, visokokvalitetnu i održivu hranu, poljoprivredne sustave s niskim ulaganjima, ekološku poljoprivredu, smanjenje rasipanja hrane, borbu protiv antimikrobne rezistencije i poboljšanje zdravlja i dobrobiti životinja te povećanje društvene osviještenosti o važnosti poljoprivrednika i ruralnih područja uz istodobno pridonošenje provedbi Programa održivog razvoja do 2030.
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.
2.  U radu na ostvarivanju posebnih ciljeva države članice osiguravaju pojednostavnjenje i uspješnost potpora u okviru ZPP-a.
2.  Kako bi postigle posebne ciljeve, države članice i Komisija osiguravaju uspješnost potpora u okviru ZPP-a i pojednostavnjenje za krajnje korisnike smanjenjem administrativnog opterećenja i istodobnim osiguravanjem nediskriminacije među korisnicima.
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio
Ostvarivanje ciljeva iz članka 5. i članka 6. stavka 1. ocjenjuje se na temelju zajedničkih pokazatelja koji se odnose na ostvarenje, rezultate i učinak. Skup zajedničkih pokazatelja obuhvaća sljedeće:
Ostvarivanje ciljeva iz članka 5. i članka 6. stavka 1. ocjenjuje se na temelju zajedničkih pokazatelja koji se odnose na ostvarenje, rezultate i učinak te se temelji na službenim izvorima informacija. Skup zajedničkih pokazatelja obuhvaća sljedeće:
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b
(b)  pokazatelje rezultata, koji se odnose na posebne ciljeve i upotrebljavaju se za određivanje kvantificiranih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti povezanih s tim posebnim ciljevima strateških planova u okviru ZPP-a te za ocjenjivanje napretka u ostvarivanju ciljnih vrijednosti. Pokazatelji koji se odnose na ciljeve u području okoliša i klime mogu obuhvaćati intervencije koje čine dio relevantnih nacionalnih instrumenata za planiranje u području okoliša i klime koji su rezultat zakonodavstva Unije iz Priloga XI.;
(b)  pokazatelje rezultata, koji se odnose na posebne ciljeve i upotrebljavaju se za određivanje kvantificiranih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti povezanih s tim posebnim ciljevima strateških planova u okviru ZPP-a te za ocjenjivanje napretka u ostvarivanju ciljnih vrijednosti. Pokazatelji koji se odnose na ciljeve u području okoliša i klime mogu obuhvaćati intervencije koje pridonose obvezama koje su rezultat zakonodavstva Unije iz Priloga XI.;
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.
(c)  pokazatelje učinka koji se odnose na ciljeve iz članka 5. i članka 6. stavka 1., a upotrebljavaju se u kontekstu strateških planova u okviru ZPP-a i samog ZPP-a.
(c)  pokazatelje učinka koji se odnose na ciljeve iz članka 5. i članka 6. stavka 1., a upotrebljavaju se u kontekstu strateških planova u okviru ZPP-a, uzimajući u obzir vanjske čimbenike izvan ZPP-a.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
Države članice mogu podrobnije raščlaniti pokazatelje ostvarenja i rezultata iz Priloga I. s obzirom na posebne nacionalne i regionalne značajke u svojim strateškim planovima.
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.
2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se izmjenjuje Prilog I. radi izmjene zajedničkih pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka kako bi se uzelo u obzir iskustvo stečeno u njihovoj primjeni ili kako bi se dodali novi pokazatelji.
2.  Komisija provodi cjelovitu procjenu učinkovitosti pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka iz Priloga I. do kraja treće godine primjene strateških planova.
Nakon te procjene, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata, u skladu s člankom 138., kojima se izmjenjuje Prilog I. radi izmjene, prema potrebi, zajedničkih pokazatelja, uzimajući u obzir iskustvo stečeno u provedbi politike iz ove Uredbe.
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
Države članice ciljeve iz glave II. ostvaruju utvrđivanjem intervencija utemeljenih na vrstama intervencija iz poglavlja II., III. i IV. ove glave u skladu sa zajedničkim zahtjevima iz ovog poglavlja.
Države članice i, prema potrebi, regije, ciljeve iz glave II. ostvaruju utvrđivanjem intervencija utemeljenih na vrstama intervencija iz poglavlja II., III. i IV. ove glave u skladu sa zajedničkim zahtjevima iz ovog poglavlja.
Amandmani 122 i 1117cp1
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a intervencije oblikuju u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te s glavnim načelima prava Unije.
Države članice, prema potrebi u suradnji sa svojim regijama, u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a intervencije oblikuju u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te s glavnim načelima prava Unije.
Amandman 1104
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.a (novi)
Pri izradi strateških planova u okviru ZPP-a države članice, prema potrebi u suradnji sa svojim regijama, uzimaju u obzir posebna načela utvrđena u članku 39. UFEU-a, odnosno posebnu prirodu poljoprivredne djelatnosti koja proizlazi iz socijalne strukture poljoprivrede te strukturnih i prirodnih razlika među različitim poljoprivrednim regijama; potrebu postupnog izvršenja odgovarajućih prilagodbi; činjenicu da poljoprivreda u državama članicama predstavlja sektor koji je usko povezan s gospodarstvom u cjelini.
Amandmani 123 i 1117cp2
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
Države članice osiguravaju da se intervencije određuju na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija, da su spojive s unutarnjim tržištem te da ne narušavaju tržišno natjecanje.
Države članice, prema potrebi u suradnji s regijama, osiguravaju da se intervencije određuju na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija i da ne ometaju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
Amandman 1117cp3
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.a (novi)
U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu odlučiti primijeniti smanjenje iz članka 15. i potpore iz članaka 26., 27., 29., 66., 67. i 68. iz strateških planova u okviru ZPP-a na razini članova tih pravnih osoba ili skupina ako nacionalno pravo propisuje prava i obveze pojedinačnih članova koji su usporedivi s onima pojedinačnih aktivnih poljoprivrednika koji imaju status upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito što se tiče njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.
Amandmani 124 i 1117cp4
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.
Države članice uspostavljaju pravni okvir kojim se uređuje dodjela potpore Unije korisnicima na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a te u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i Uredbi (EU) [HzR].
Države članice, prema potrebi u suradnji s regijama, uspostavljaju pravni okvir kojim se uređuje dodjela potpore Unije korisnicima na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a te u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i Uredbi (EU) [HzR].
Amandmani 731 i 807
Prijedlog uredbe
Članak 9.a (novi)
Članak 9.a
Održivi razvoj
Ciljevi strateških planova u okviru ZPP-a ostvaruju se u skladu s načelom održivog razvoja i ciljem koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća”. Tijekom izrade i provedbe posebnih ciljeva u okviru ZPP-a države članice i Komisija promiču zahtjeve za zaštitu okoliša, učinkovitost resursa, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu na njih, biološku raznolikost, spremnost na katastrofe te ublažavanje i prevenciju rizika. Intervencije se planiraju i provode u skladu s načelom usklađenosti politika radi razvoja iz članka 208. UFEU-a. Tu stratešku dosljednost provjerava Komisija u skladu s postupkom iz poglavlja III. glave V.
Amandman 808
Prijedlog uredbe
Članak 9.b (novi)
Članak 9.b
Usklađenost s Pariškim sporazumom
Ciljevi strateških planova u okviru ZPP-a slijede se u skladu s Pariškim sporazumom i namjerom da se postignu globalni ciljevi utvrđeni u tom Sporazumu te obvezama opisanima u nacionalno utvrđenim doprinosima Unije i država članica.
Prije nego što odobri strateške planove u okviru ZPP-a Komisija osigurava da se kombinacijom svih ciljnih vrijednosti i mjera iz strateških planova u okviru ZPP-a omogućuje ispunjenje klimatskih ciljeva utvrđenih u ovom članku.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 9.c (novi)
Članak 9.c
Integracija rodne perspektive
Države članice osiguravaju integraciju rodne perspektive u cjelokupnu pripremu, provedbu i evaluaciju njihovih strateških planova u okviru ZPP-a, u cilju promicanja rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodne diskriminacije.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak -1. (novi)
-1.  Komisija osigurava da su strateški planovi država članica u skladu s obvezama Svjetske trgovinske organizacije (WTO).
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.
Države članice osiguravaju da su intervencije koje su utemeljene na vrstama intervencija navedenima u Prilogu II. ovoj Uredbi, uključujući definicije iz članka 3. i definicije koje treba utvrditi u strateškom planu u okviru ZPP-a iz članka 4., usklađene s odredbama iz točke 1. Priloga 2. Sporazumu WTO-a o poljoprivredi.
Intervencije koje su utemeljene na vrstama intervencija navedenima u Prilogu II. ovoj Uredbi, uključujući definicije iz članka 3. i definicije koje treba utvrditi u strateškom planu u okviru ZPP-a iz članka 4., usklađene su s odredbama iz točke 1. Priloga 2. Sporazumu WTO-a o poljoprivredi.
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.  Države članice osiguravaju da su intervencije koje su utemeljene na vrsti intervencije posebno plaćanje za pamuk iz poglavlja II. odjeljka 3. pododjeljka 2. ove glave usklađene s odredbama iz članka 6. stavka 5. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi.
Briše se.
Amandman 809
Prijedlog uredbe
Članak 10.a (novi)
Članak 10.a
Globalna dimenzija ZPP-a
1.  U skladu s člankom 208. UFEU-a Unija i države članice osiguravaju da se u svim intervencijama u okviru ZPP-a uzmu u obzir ciljevi razvojne suradnje i poštuje pravo na hranu te pravo na razvoj.
2.  Države članice osiguravaju da strateški planovi u okviru ZPP-a u najvećoj mogućoj mjeri doprinose ostvarenju ciljeva utvrđenih u Programu održivog razvoja do 2030., i to ciljeva održivog razvoja br. 2, 10, 12 i 13, te ciljeva utvrđenih u Pariškom sporazumu. Intervencije ZPP-a stoga:
i.  doprinose razvijanju diversificirane i održive poljoprivrede te otpornih agroekoloških praksi i u Uniji i u partnerskim zemljama;
ii.  doprinose održavanju genetske raznolikosti sjemenja, kultiviranog bilja, životinja iz uzgoja i udomaćenih životinja te divljih vrsta povezanih s njima, u Uniji i u partnerskim zemljama;
iii.  u potpunosti integriraju mjere ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama;
3.  Redovito se ocjenjuje poštuje li se u sklopu ZPP-a usklađenost politika radi razvoja, za što se među ostalim upotrebljavaju podaci iz mehanizma za praćenje iz članka 119.a. Komisija izvješćuje Vijeće i Europski parlament o rezultatima te ocjene i o politici Unije kao odgovoru.
Amandman 1151cp1
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a ugrađuju sustav uvjetovanosti, u skladu s kojime se određuje administrativna kazna korisnicima koji primaju izravna plaćanja u skladu s poglavljem II. ove glave ili godišnje premije u skladu s člancima 65., 66. i 67., a ne poštuju propisane zahtjeve upravljanja u skladu s pravom Unije i standarde za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta utvrđene u strateškom planu u okviru ZPP-a, kako su navedeni u Prilogu III., u pogledu sljedećih konkretnih područja:
1.  Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a ugrađuju sustav uvjetovanosti, u skladu s kojime korisnici koji primaju izravna plaćanja u skladu s poglavljem II. ove glave ili godišnje premije u skladu s člancima 65., 66. i 67. podliježu administrativnoj kazni ako ne poštuju propisane zahtjeve upravljanja u skladu s pravom Unije i standarde za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta utvrđene u strateškom planu u okviru ZPP-a, kako su navedeni u Prilogu III., u pogledu sljedećih konkretnih područja:
Amandmani 810cp2, 887 i 1151cp2
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – točka a.
(a)  klima i okoliš;
(a)  klima i okoliš, uključujući vodu, zrak, tlo, biološku raznolikost i usluge ekosustava;
Amandman 1151cp3
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.
2.  Pravila o administrativnim kaznama koja će se uključiti u strateški plan u okviru ZPP-a u skladu su sa zahtjevima iz glave IV. poglavlja IV. Uredbe (EU) [HzR].
2.  Pravila o učinkovitom i razmjernom sustavu administrativnih kazni koja će se uključiti u strateški plan u okviru ZPP-a u skladu su sa zahtjevima iz glave IV. poglavlja IV. Uredbe (EU) [HzR].
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.a (novi)
2a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se dopunjuje ova Uredba u pogledu privremenih odstupanja od pravila o uvjetovanosti tijekom epidemija, nepovoljnih klimatskih prilika, prirodnih katastrofa ili elementarnih nepogoda.
Amandman 732
Prijedlog uredbe
Članak 11.a (novi)
Članak 11.a
Načelo i područje primjene socijalne uvjetovanosti
1.  Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a ugrađuju sustav uvjetovanosti, u skladu s kojim se korisnicima koji primaju izravna plaćanja u skladu s poglavljima II. i III. ove glave ili godišnje premije u skladu s člancima 65., 66. i 67. određuje administrativna kazna ako ne poštuju mjerodavne uvjete rada i zapošljavanja i/ili obveze poslodavca koje proizlaze iz kolektivnih ugovora i socijalnog i radnog prava na razini pojedine države, Unije ili međunarodnoj razini.
2.  Pravila o učinkovitom i razmjernom sustavu administrativnih kazni koja će se uključiti u strateški plan u okviru ZPP-a u skladu su sa zahtjevima iz glave IV. poglavlja IV. Uredbe (EU) [HzR].
Amandman 1128
Prijedlog uredbe
Članak 12.
Članak 12.
Članak 12.
Obveze država članica povezane s dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima
Obveze država članica povezane s dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima
1.  Države članice osiguravaju da se na svim poljoprivrednim površinama, uključujući zemljišta koja se više ne koriste za proizvodnju, održavaju dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti. Države članice na nacionalnoj ili regionalnoj razini definiraju minimalne standarde za korisnike za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta u skladu s glavnim ciljem standardâ iz Priloga III., uzimajući u obzir posebne značajke predmetnih površina, uključujući uvjete tla i klimatske uvjete, postojeće sustave poljoprivredne proizvodnje, korištenje zemljišta, plodored, uzgojne metode i strukture poljoprivrednih gospodarstava.
1.  Države članice osiguravaju da se sve poljoprivredne površine, uključujući zemljišta koja se više ne koriste za proizvodnju, održavaju u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju. Države članice uz savjetovanje sa svim relevantnim dionicima na nacionalnoj ili, po potrebi, regionalnoj razini definiraju minimalne standarde za korisnike za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta u skladu s glavnim ciljem standardâ iz Priloga III., uzimajući u obzir posebne značajke predmetnih površina, uključujući uvjete tla i klimatske uvjete, postojeće sustave poljoprivredne proizvodnje, korištenje zemljišta, plodored, uzgojne metode i strukture poljoprivrednih gospodarstava te na taj način osiguravaju da zemljište doprinosi posebnim ciljevima utvrđenim u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f).
2.  Kad je riječ o glavnim ciljevima navedenima u Prilogu III., države članice mogu propisati dodatne standarde za ostvarenje tih glavnih ciljeva uz standarde koji su navedeni u tom prilogu. Međutim, države članice minimalne standarde određuju isključivo za glavne ciljeve navedene u Prilogu III.
2.  Kako bi se zaštitila zajednička obilježja ZPP-a te zajamčili ravnopravni uvjeti i poštovanje glavnih ciljeva navedenih u Prilogu III., države članice u okviru sustava uvjetovanosti ne propisuju dodatne standarde za ostvarenje tih glavnih ciljeva uz standarde koji su navedeni u tom prilogu. Osim toga, države članice minimalne standarde određuju isključivo za glavne ciljeve navedene u Prilogu III.
Države članice dužne su, po potrebi, predmetnim korisnicima elektroničkim putem dostaviti popis zahtjeva i standarda koji će se primjenjivati na razini poljoprivrednog gospodarstva te jasne i precizne informacije o tome.
2.a   Smatra se da poljoprivrednici koji ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća1a o ekološkom uzgoju čineći to ispunjavaju pravilo br. 8 o standardima za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta (GAEC) iz Priloga III. ovoj Uredbi.
2.b   Na najudaljenije regije Unije utvrđene na temelju članka 349. UFEU-a i manje egejske otoke kako su utvrđeni u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 229/2013 ne primjenjuju se standardi za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete 1., 2., 8. i 9. iz Priloga III. ovoj Uredbi.
2.c   Za poljoprivrednike koji sudjeluju u dobrovoljnim programima za klimu i okoliš u skladu s člankom 28. s poljoprivrednim praksama istovrijednima standardima GAEC 1, 8, 9 ili 10 smatra se da ispunjavaju odgovarajuće standarde za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta (GAEC) kako su utvrđeni u Prilogu III. ovoj Uredbi, pod uvjetom da ti programi pružaju višu razinu koristi za klimu i okoliš u odnosu na GAEC 1, 8, 9 ili 10. Takve se prakse ocjenjuju u skladu s glavom V. ove Uredbe.
3.   Države članice uspostavljaju sustav za stavljanje alata za održivost poljoprivrednih gospodarstava za hranjive tvari navedenog u Prilogu III., koji mora imati barem sadržaj i funkcije navedene u tom prilogu, na raspolaganje korisnicima, koji su ga dužni upotrebljavati.
Komisija može poduprijeti države članice u oblikovanju tog alata te u pogledu zahtjeva za pohranu podataka i usluge obrade.
4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete, uključujući utvrđivanje elemenata sustava za omjer trajnih travnjaka, referentne godine i stope konverzije u okviru GAEC-a 1 kako je naveden u Prilogu III., format, i dodatne minimalne elemente te funkcija alata za održivost poljoprivrednih gospodarstava za hranjive tvari.
4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima u vezi s dodatnim elementima sustava za omjer trajnih travnjaka, referentne godine i stope konverzije u okviru GAEC-a 1 kako je naveden u Prilogu III.
_________________
1a Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).
Amandman 1129
Prijedlog uredbe
Članak 13.
Članak 13.
Članak 13.
Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva
Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva
1.  Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a uključuju sustav za savjetovanje poljoprivrednika i drugih korisnika potpora u okviru ZPP-a o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom („savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva”).
1.  Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a uključuju sustav za kvalitetno i neovisno savjetovanje poljoprivrednika i drugih korisnika potpora u okviru ZPP-a o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom („savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva”) koji se, prema potrebi, treba temeljiti na svim već postojećim sustavima na razini država članica. Države članice dodjeljuju odgovarajući proračun za financiranje tih usluga, a nacionalni strateški planovi u okviru ZPP-a sadrže kratak opis tih usluga.
Barem minimalni udio od 30 % dodijeljenih sredstava povezanih s ovim člankom države članice dodjeljuju savjetodavnim uslugama i tehničkoj pomoći kojima se doprinosi ciljevima iz članka 6. stavka 1. točaka (d), (e) i (f).
2.  Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju gospodarsku, okolišnu i socijalnu dimenziju te pružaju najnovije tehnološke i znanstvene informacije koje su nastale kao rezultat istraživanja i inovacija. One se ugrađuju u povezane usluge savjetnika za poljoprivredna gospodarstva, istraživača, organizacija poljoprivrednika i drugih relevantnih dionika, koje čine sustave znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS).
2.  Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju gospodarsku, okolišnu i socijalnu dimenziju te pružaju najnovije tehnološke i znanstvene informacije koje su nastale kao rezultat istraživanja i inovacija, vodeći računa o tradicionalnim poljoprivrednim praksama i tehnikama. One se ugrađuju u povezane usluge savjetodavnih mreža za poljoprivredna gospodarstva, savjetnika, istraživača, organizacija poljoprivrednika, zadruga i drugih relevantnih dionika, koje čine sustave znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS).
3.  Države članice osiguravaju da su savjeti za poljoprivrednike nepristrani i da se osobe koje ih daju ne nalaze u sukobu interesa.
3.  Države članice osiguravaju da su savjeti za poljoprivrednike nepristrani, prilagođeni raznolikosti načina proizvodnje i gospodarstava i da se osobe koje ih daju ne nalaze u sukobu interesa.
3.a   Države članice osiguravaju da su savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva opremljene za savjetovanje i o proizvodnji i o pružanju javnih dobara.
4.  Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju barem sljedeće:
4.  Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva koje su uspostavile države članice obuhvaćaju barem sljedeće:
(a)  sve zahtjeve, uvjete i obveze povezane s upravljanjem koji se primjenjuju na poljoprivrednike i druge korisnike kako su utvrđeni u strateškom planu u okviru ZPP-a, uključujući zahtjeve i standarde u okviru sustava uvjetovanosti, uvjete za programe potpore te informacije o financijskim instrumentima i poslovnim planovima utvrđenima u strateškom planu u okviru ZPP-a;
(a)  sve zahtjeve, uvjete i obveze povezane s upravljanjem koji se primjenjuju na poljoprivrednike i druge korisnike kako su utvrđeni u strateškom planu u okviru ZPP-a, uključujući zahtjeve i standarde u okviru sustava uvjetovanosti, programa za ekologiju, obveza upravljanja u pogledu okoliša, klime i drugih područja u skladu s člankom 65. te uvjete za programe potpore te informacije o financijskim instrumentima i poslovnim planovima utvrđenima u strateškom planu u okviru ZPP-a;
(b)  zahtjeve koje su utvrdile države članice za provedbu Direktive 2000/60/EZ, Direktive 92/43/EEZ, Direktive 2009/147/EZ, Direktive 2008/50/EZ, Direktive (EU) 2016/2284, Uredbe (EU) 2016/2031, Uredbe (EU) 2016/429, članka 55. Uredbe (EZ) No 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća30 te Direktive 2009/128/EZ;
(b)  zahtjeve koje su utvrdile države članice za provedbu Direktive 2000/60/EZ, Direktive 92/43/EEZ, Direktive 2009/147/EZ, Direktive 2008/50/EZ, Direktive (EU) 2016/2284, Uredbe (EU) 2016/2031, Uredbe (EU) 2016/429, članka 55. Uredbe (EZ) No 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća30 te Direktive 2009/128/EZ;
(c)  poljoprivredne prakse kojima se sprečava razvoj antimikrobne rezistencije kako su utvrđene u Komunikaciji „Europski akcijski plan ‚Jedno zdravlje’ za borbu protiv antimikrobne otpornosti”31;
(c)  poljoprivredne prakse kojima se sprečava razvoj antimikrobne rezistencije kako su utvrđene u Komunikaciji „Europski akcijski plan ‚Jedno zdravlje’ za borbu protiv antimikrobne otpornosti”31;
(d)  upravljanje rizikom kako je navedeno u članku 70.;
(d)  sprečavanje rizika i upravljanje rizikom;
(e)  potporu inovacijama, posebno za pripremu i provedbu projekata operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi kako je navedeno u članku 114.;
(e)  potporu inovacijama, posebno za pripremu i provedbu projekata operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi kako je navedeno u članku 114.;
(f)  razvoj digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnim područjima kako je navedeno u članku 102. točki (b).
(f)  razvoj digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnim područjima kako je navedeno u članku 102. točki (b).
(fa)   tehnike za optimiziranje gospodarske uspješnosti proizvodnih sustava, poboljšanje konkurentnosti, usmjerenost na tržište, kratke opskrbne lance i promicanje poduzetništva;
(fb)   posebno savjetovanje za poljoprivrednike koji po prvi put uspostavljaju poljoprivredno gospodarstvo;
(fc)   standarde sigurnosti i psihosocijalne podrške u zajednicama poljoprivrednika;
(fd)   održivo upravljanje hranjivim tvarima, uključujući upotrebu alata za održivost poljoprivrednih gospodarstava za hranjive tvari;
(fe)   poboljšanje agroekoloških i agrošumarskih praksi i tehnika na poljoprivrednim i šumskim zemljištima;
(ff)   usmjerenost na organizacije proizvođača i druge skupine poljoprivrednika;
(fg)   pomoć poljoprivrednicima koji žele promijeniti proizvodnju, posebno zbog promjena na strani potražnje, uz savjetovanje u vezi s potrebnim novim vještinama i opremom;
(fh)   usluge planiranja prijenosa vlasništva i nasljeđivanja;
(fi)   sve poljoprivredne prakse koje omogućuju smanjenje upotrebe gnojiva i fitosanitarnih proizvoda promicanjem prirodnih metoda za poboljšanje plodnosti tla i borbu protiv nametnika;
(fj)  poboljšanje otpornosti i prilagodbu klimatskim promjenama te
(fk)   poboljšanje dobrobiti životinja.
4.a   Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo i druge relevantne odredbe prava Unije, osobe i subjekti koji pružaju savjetodavne usluge nikome osim poljoprivredniku ili korisniku kojeg savjetuju ne otkrivaju nikakve osobne ili poslovne informacije ili podatke o dotičnom poljoprivredniku ili korisniku, koji su stečeni u okviru postupka dodjele savjetnika, uz iznimku povreda koje se na temelju nacionalnog prava ili prava Unije obvezno trebaju prijaviti javnim tijelima.
4.b   Države članice odgovarajućim javnim postupkom također osiguravaju da savjetnici koji rade u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika budu prikladno kvalificirani i da se redovito osposobljavaju.
__________________
__________________
30.Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).
30.Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).
31.„Europski akcijski plan ‚Jedno zdravlje’ za borbu protiv antimikrobne otpornosti” (COM(2017)0339).
31.„Europski akcijski plan ‚Jedno zdravlje’ za borbu protiv antimikrobne otpornosti” (COM(2017)0339).
Amandman 811
Prijedlog uredbe
Glava III. – Poglavlje 1. – Odjeljak 3.a (novi)
Odjeljak 3.a
Ekološki uzgoj
Članak 13.a
Ekološki uzgoj
Ekološka poljoprivreda, kako je definirana u Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, certificirani je poljoprivredni sustav kojim se može doprinositi višestrukim posebnim ciljevima u okviru ZPP-a, kako je utvrđeno u članku 6. stavku 1. ove Uredbe. U pogledu koristi ekološkog uzgoja i sve veće potražnje za njim, koja i dalje premašuje povećanje proizvodnje, države članice ocjenjuju razinu potpore potrebnu za poljoprivredno zemljište kojim se upravlja u skladu s ekološkim certifikatom. Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a uključuju analizu proizvodnje ekološkog sektora, očekivane potražnje i potencijala za ostvarenje ciljeva u okviru ZPP-a te postavljaju ciljeve za povećanje udjela poljoprivrednog zemljišta za ekološki uzgoj i za razvoj cijelog ekološkog opskrbnog lanca. Na temelju te ocjene države članice utvrđuju prikladnu razinu potpore za prelazak na ekološku proizvodnju i njezino održavanje, u okviru mjera ruralnog razvoja iz članka 65., te osiguravaju da dodijeljena sredstva odgovaraju očekivanom rastu ekološke proizvodnje.
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – točka d
(d)  programe za klimu i okoliš.
(d)  programe za klimu, okoliš i dobrobit životinja; i
Amandman 161
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – točka da (nova)
(da)   programe za poticanje konkurentnosti;
Amandmani 163, 733cp2, 765, 897, 1118cp2, 1126cp2 i 1207cp2
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio
Prije nego što primijene stavak 1., države članice od iznosa izravnih plaćanja koji treba dodijeliti određenom poljoprivredniku u skladu s ovim poglavljem za određenu kalendarsku godinu oduzimaju sljedeće:
Prije nego što primijene stavak 1., države članice od iznosa izravnih plaćanja koji treba dodijeliti određenom poljoprivredniku u skladu s ovim poglavljem za određenu kalendarsku godinu mogu oduzeti sljedeće:
Amandmani 164, 733cp3, 766, 1118cp3, 1126cp3 i 1207cp3
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a
(a)  plaće povezane s poljoprivrednom djelatnošću koje je prijavio taj poljoprivrednik, uključujući poreze i socijalne doprinose povezane sa zaposlenjem; i
(a)  50% plaća povezanih s poljoprivrednom djelatnošću koje je prijavio taj poljoprivrednik, uključujući poreze i socijalne doprinose povezane sa zaposlenjem; i
Amandmani 165, 733cp4, 899, 1118cp4, 1126cp4 i 1207cp4
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b
(b)  ekvivalentan trošak redovitog i neplaćenog rada u okviru poljoprivredne djelatnosti koji obavljaju osobe koje rade na predmetnom poljoprivrednom gospodarstvu i ne primaju plaću ili primaju plaću manju od uobičajene plaće za te usluge, ali ostvaruju koristi od ekonomskih rezultata poslovanja poljoprivrednoga gospodarstva.
Briše se.
Amandmani 166, 767, 900, 1118cp5 i 1126cp5
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  izravne potpore iz članaka 27. i 28.
Amandmani 167, 768, 1118cp6 i 1126cp6
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – podstavak 2.
Za izračun iznosa iz točaka (a) i (b) države članice upotrebljavaju prosječne standardne plaće za poljoprivredne djelatnosti na nacionalnoj ili regionalnoj razini pomnožene s brojem jedinica rada u jednoj godini koji je prijavio predmetni poljoprivrednik.
Za izračun iznosa iz prvog podstavka točke (a) države članice upotrebljavaju stvarne troškove plaća ili prosječne standardne plaće za poljoprivredne i povezane djelatnosti na nacionalnoj ili regionalnoj razini pomnožene s brojem jedinica rada u jednoj godini koji je prijavio predmetni poljoprivrednik. Države članice mogu upotrijebiti pokazatelje o troškovima standardnih plaća povezane s različitim vrstama gospodarstava, referentne vrijednosti o stvaranju radnih mjesta po vrstama gospodarstava.
Amandmani 1096 i 1126cp7
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.a (novi)
2.a   Komisija prikuplja informacije o svim subvencijama primljenima iz prvog i drugog stupa ZPP-a i zbraja ukupni iznos koji fizička osoba prima izravno putem izravnih plaćanja ili neizravno kao stvarni vlasnik pravnih osoba koje su korisnici plaćanja u okviru ZPP-a (izravna plaćanja i plaćanja iz ruralnog razvoja). Komisija prati u stvarnom vremenu i obustavlja plaćanja koja premašuju ukupni zbroj:
(a)  500 000 EUR u prvom stupu za izravna plaćanja;
(b)  1 000 000 EUR za ulaganja u okviru drugog stupa; ako se gornja granica prijeđe, Komisija će o tome biti obaviještena. Komisija za svaki slučaj posebno procjenjuje može li se u opravdanim slučajevima odobriti iznimka. Komisija izrađuje jasno definirane objektivne kriterije koji će se objaviti u obliku smjernica za tijela država članica bez nepotrebne odgode.
Plaćanja za projekte koji koriste širokom stanovništvu, a koja provode regionalna i lokalna tijela, općine ili gradovi, trebala bi biti isključena iz tih gornjih granica.
Komisija uspostavlja sustav za informiranje i praćenje u stvarnom vremenu prilagodbom i proširenjem sustava ARACHNE ili drugih prikladnih IT alata. Države članice obvezne su unijeti sve relevantne podatke (kao što su projekt, plaćanja, pravna osoba, fizička osoba, stvarni vlasnici itd.) u taj sustav u stvarnom vremenu kao uvjet za primanje sredstava iz ove Uredbe. Komisija koristi taj sustav informiranja i praćenja u stvarnom vremenu kako bi omogućila točan pregled raspodjele i pravedne raspodjele sredstava Unije te kako bi imala mogućnost praćenja i objedinjavanja raspodijeljenih financijskih sredstava.
Amandmani 168, 733cp7, 769, 1118cp7, 1126cp8 i 1207cp7
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1.
Procijenjeni rezultat smanjenja plaćanja prvenstveno se upotrebljava za doprinos financiranju dodatne preraspodijeljene potpore dohotku za održivost, a zatim financiranju drugih intervencija koje pripadaju proizvodno nevezanim izravnim plaćanjima.
Procijenjeni rezultat smanjenja plaćanja prioritetno se upotrebljava za financiranje dodatne preraspodijeljene potpore dohotku za održivost, a zatim financiranju drugih intervencija koje pripadaju proizvodno nevezanim izravnim plaćanjima.
Amandmani 169, 733cp8, 770, 1118cp8, 1126cp9 i 1207cp8
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3. – podstavak 2.
Države članice dio tog rezultata isto tako mogu iskoristiti provedbom prijenosa za financiranje vrsta intervencija u okviru EPFRR-a kako su navedene u poglavlju IV. Takav prijenos u EPFRR navodi se u financijskim tablicama u strateškom planu u okviru ZPP-a i može se revidirati 2023. u skladu s člankom 90. Na njega se ne primjenjuju maksimalna ograničenja za prijenos sredstava iz EFJP-a u EPFRR koja su utvrđena u članku 90.
Države članice dio tog rezultata isto tako mogu iskoristiti provedbom prijenosa za financiranje vrsta intervencija u okviru EPFRR-a kako su navedene u poglavlju IV. Takav prijenos u EPFRR navodi se u financijskim tablicama u strateškom planu u okviru ZPP-a i može se revidirati 2024. u skladu s člankom 90.
Amandmani 170, 733cp9, 771, 1118cp9, 1126cp10 i 1207cp9
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.a (novi)
3a.  U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti smanjenje iz stavka 1. na razini članova tih pravnih osoba ili skupina u slučaju ako nacionalno pravo propisuje prava i obveze pojedinačnih članova koji su usporedivi s onima pojedinačnih poljoprivrednika koji imaju status nositelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito u pogledu njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.
Amandman 733cp10, 772, 1118cp10 i 1126cp11
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.b (novi)
3b.  Ako država članica dodjeljuje dodatnu preraspodijeljenu potporu dohotku poljoprivrednicima u skladu s člankom 26. te u tu svrhu koristi najmanje 12% svojih dodijeljenih sredstava za izravna plaćanja iz Priloga IV., može odustati od primjene ovog članka.
Amandmani 172, 773, 903, 1118cp11 i 1126cp12
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.c (novi)
3c.  Nikakva prednost koja obuhvaća izbjegavanje smanjivanja plaćanja ne dodjeljuje se poljoprivrednicima za koje je utvrđeno da su umjetno stvorili uvjete u cilju izbjegavanja učinaka ovog članka.
Amandmani 173, 775, 1118cp12 i 1126cp13
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 4.
4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima za utvrđivanje usklađene osnove za izračun smanjenja plaćanja iz stavka 1. kako bi se osigurala pravilna raspodjela sredstava korisnicima kojima su ona odobrena.
Briše se.
Amandmani 174, 1208 i 1213cp1
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.
1.  Države članice dodjeljuju proizvodno nevezana izravna plaćanja u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom odjeljku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
1.  Države članice dodjeljuju proizvodno nevezana izravna plaćanja aktivnim poljoprivrednicima u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom odjeljku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
Amandman 175
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – podstavak 1.
Države članice utvrđuju graničnu veličinu površine i proizvodno nevezana izravna plaćanja dodjeljuju samo pravim poljoprivrednicima na čijim je poljoprivrednim gospodarstvima prihvatljiva površina za koju su zatražena proizvodno nevezana izravna plaćanja veća od te granične veličine.
Države članice utvrđuju graničnu veličinu površine i/ili najmanji iznos izravnih plaćanja i izravna plaćanja dodjeljuju samo aktivnim poljoprivrednicima čije su površine ili količine izravnih plaćanja jednake tim graničnim veličinama i/ili su veće od njih.
Amandman 176
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio
Pri utvrđivanju granične veličine površine države članice nastoje osigurati da se proizvodno nevezana izravna plaćanja pravim poljoprivrednicima dodjeljuju samo:
Pri utvrđivanju granične veličine površine ili najmanjeg iznosa plaćanja države članice nastoje osigurati da se izravna plaćanja aktivnim poljoprivrednicima dodjeljuju samo:
Amandman 177
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. − podstavak 2. − točka a
(a)  ako upravljanje predmetnim plaćanjima ne uzrokuje prekomjerno administrativno opterećenje; i
(a)  ako upravljanje predmetnim plaćanjima, koja su jednaka predmetnim graničnim veličinama ili ih premašuju, ne uzrokuje prekomjerno administrativno opterećenje; i
Amandman 178
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 2. – podstavak 2. – točka b
(b)  ako predmetni iznosi plaćanja stvarno doprinose ostvarenju ciljeva iz članka 6. stavka 1. kojima doprinose proizvodno nevezana izravna plaćanja.
(b)  primljeni iznosi koji premašuju utvrđene granične vrijednosti stvarno doprinose ostvarenju ciljeva iz članka 6. stavka 1. kojima doprinose proizvodno nevezana izravna plaćanja.
Amandman 179
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 3.
3.  Predmetne države članice mogu odlučiti da stavak 1. neće primjenjivati na najudaljenije regije i manje egejske otoke.
3.  Predmetne države članice mogu odlučiti da ovaj članak neće primjenjivati na najudaljenije regije i manje egejske otoke ni na arhipelag Baleara.
Amandman 180
Prijedlog uredbe
Članak 17. stavak 2.a (novi)
2a.   U posebnim situacijama u kojima poljoprivrednici zbog karakteristika sustava poljoprivredne djelatnosti nemaju zemljište, ali im je odobrena potpora u obliku osnovnog plaćanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe, osnovna potpora za dohodak jest iznos po poljoprivrednom gospodarstvu.
Amandman 181
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3.
3.  Ne dovodeći u pitanje članke od 19. do 24., osnovna potpora dohotku dodjeljuje se za svaki prihvatljivi hektar koji prijavi određeni pravi poljoprivrednik.
3.  Ne dovodeći u pitanje članke od 19. do 24., osnovna potpora dohotku dodjeljuje se za svaki prihvatljivi hektar koji prijavi određeni aktivni poljoprivrednik.
Amandman 1119
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavci 2. i 2.a (novi)
2.  Države članice mogu odlučiti primjenjivati različite iznose osnovne potpore dohotku po hektaru za različite skupine područja sa sličnim socioekonomskim ili agronomskim uvjetima.
2.  Države članice mogu odlučiti primjenjivati različite iznose osnovne potpore dohotku po hektaru, ovisno o različitim skupinama područja u skladu sa socioekonomskim, okolišnim ili agronomskim uvjetima. Države članice mogu odlučiti povećati iznose za regije s prirodnim ili područnim hendikepom i depopuliranim područjima, kao i za potporu trajnim travnjacima. Što se tiče tradicionalnih ekstenzivnih planinskih pašnjaka kako su ih definirale države članice, iznos osnovne potpore dohotka po hektaru može se smanjiti, neovisno o situaciji s prihodima na poljoprivrednom gospodarstvu.
2.a  Države članice mogu uspostaviti mehanizme kojima se ograničava broj nacionalnih prihvatljivih hektara za koje se može dodijeliti potpora, na temelju referentnog razdoblja o kojem odlučuje država članica.
Amandman 184
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 2.
2.  Ako države članice koje su primijenile program osnovnog plaćanja kako je utvrđen u glavi III. poglavlju I. odjeljku 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 odluče da osnovnu potporu dohotku neće dodjeljivati na temelju pravâ na plaćanje, prava na plaćanje dodijeljena Uredbom (EU) br. 1307/2013 prestaju važiti 31. prosinca 2020.
2.  Ako države članice koje su primijenile program osnovnog plaćanja kako je utvrđen u glavi III. poglavlju I. odjeljku 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 odluče da osnovnu potporu dohotku neće dodjeljivati na temelju pravâ na plaćanje, prava na plaćanje dodijeljena Uredbom (EU) br. 1307/2013 prestaju važiti 31. prosinca 2022. Države članice koje su već završile postupak unutarnje prilagodbe prava na plaćanje mogu ranije odlučiti ukinuti prava na plaćanja.
Amandman 1120
Prijedlog uredbe
Članak 20.
Članak 20.
Članak 20.
Vrijednost pravâ na plaćanje i konvergencija
Vrijednost pravâ na plaćanje i konvergencija
1.  Države članice utvrđuju jediničnu vrijednost pravâ na plaćanje prije konvergencije u skladu s ovim člankom prilagodbom vrijednosti prava na plaćanje razmjerno njihovoj vrijednosti kako je utvrđena u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 za godinu zahtjeva 2020. te povezanom plaćanju za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz glave III. poglavlja III. te uredbe za godinu zahtjeva 2020.
1.  Države članice utvrđuju jediničnu vrijednost pravâ na plaćanje prije konvergencije u skladu s ovim člankom prilagodbom vrijednosti prava na plaćanje razmjerno njihovoj vrijednosti kako je utvrđena u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 za godinu zahtjeva 2023. te povezanom plaćanju za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz glave III. poglavlja III. te uredbe za godinu zahtjeva 2023.
2.  Države članice u skladu s člankom 18. stavkom 2. mogu odlučiti primjenjivati različite vrijednosti pravâ na plaćanje.
2.  Države članice u skladu s člankom 18. stavkom 2. mogu odlučiti primjenjivati različite vrijednosti pravâ na plaćanje.
3.  Države članice najkasnije do godine zahtjeva 2026. utvrđuju najvišu razinu vrijednosti prava na plaćanje za državu članicu ili za svaku skupinu područja utvrđenu u skladu s člankom 18. stavkom 2.
3.  Države članice najkasnije do godine zahtjeva 2026. utvrđuju najvišu razinu vrijednosti prava na plaćanje za državu članicu ili za svaku skupinu područja utvrđenu u skladu s člankom 18. stavkom 2.
4.  Ako vrijednost pravâ na plaćanje kako je utvrđena u skladu sa stavkom 1. nije ujednačena na razini države članice ili skupine područja kako je utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2., države članice osiguravaju konvergenciju vrijednosti pravâ na plaćanje prema ujednačenoj jediničnoj vrijednosti najkasnije do godine zahtjeva 2026.
4.  Ako vrijednost pravâ na plaćanje kako je utvrđena u skladu sa stavkom 1. nije ujednačena na razini države članice ili skupine područja kako je utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2., države članice osiguravaju potpunu konvergenciju vrijednosti pravâ na plaćanje prema ujednačenoj jediničnoj vrijednosti najkasnije do godine zahtjeva 2026.
5.  Za potrebe stavka 4. države članice osiguravaju da, najkasnije za godinu zahtjeva 2026., sva prava na plaćanje imaju vrijednost od najmanje 75 % prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2026. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.
5.  Za potrebe stavka 4. države članice osiguravaju da, najkasnije za godinu zahtjeva 2024., sva prava na plaćanje imaju vrijednost od najmanje 75 % prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2024. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.
5.a  Za potrebe stavka 4. države članice osiguravaju da, najkasnije za posljednju godinu zahtjeva u programskom razdoblju, sva prava na plaćanje imaju vrijednost od 100 % prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2026. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.
6.  Države članice povećanja vrijednosti pravâ na plaćanje potrebna radi poštovanja stavaka 4. i 5. financiraju upotrebom svakog mogućeg rezultata primjene stavka 3. i, ako je potrebno, smanjivanjem razlike između jedinične vrijednosti pravâ na plaćanje utvrđene u skladu sa stavkom 1. i prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2026. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.
6.  Države članice povećanja vrijednosti pravâ na plaćanje potrebna radi poštovanja stavaka 4. i 5. financiraju upotrebom svakog mogućeg rezultata primjene stavka 3. i, ako je potrebno, smanjivanjem razlike između jedinične vrijednosti pravâ na plaćanje utvrđene u skladu sa stavkom 1. i prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2026. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.
Države članice mogu odlučiti da će to smanjenje primijeniti na sva prava na plaćanje, ili na dio pravâ na plaćanje, čija je vrijednost utvrđena u skladu sa stavkom 1. veća od prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2026. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.
Države članice mogu odlučiti da će to smanjenje primijeniti na sva prava na plaćanje, ili na dio pravâ na plaćanje, čija je vrijednost utvrđena u skladu sa stavkom 1. veća od prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2026. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.
7.  Smanjenja iz stavka 6. temelje se na objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima. Ne dovodeći u pitanje minimalnu vrijednost utvrđenu u skladu sa stavkom 5., ti kriteriji mogu obuhvaćati određivanje maksimalnog smanjenja koje ne smije iznositi manje od 30 %.
7.  Smanjenja iz stavka 6. temelje se na objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima. Ne dovodeći u pitanje minimalnu vrijednost utvrđenu u skladu sa stavkom 5., ti kriteriji mogu obuhvaćati određivanje maksimalnog smanjenja koje ne smije iznositi manje od 30 % godišnje.
Amandman 190
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1.
1.  Države članice pravim poljoprivrednicima koji u svojem vlasništvu ili zakupu imaju prava na plaćanje dodjeljuju osnovnu potporu dohotku kad oni aktiviraju ta prava na plaćanje. Države članice osiguravaju da za potrebe aktiviranja pravâ na plaćanje pravi poljoprivrednici prijave prihvatljive hektare na koje se odnosi predmetno pravo na plaćanje.
1.  Države članice poljoprivrednicima koji u svojem vlasništvu ili zakupu imaju prava na plaćanje dodjeljuju osnovnu potporu dohotku kad oni aktiviraju ta prava na plaćanje. Države članice osiguravaju da za potrebe aktiviranja pravâ na plaćanje aktivni poljoprivrednici prijave prihvatljive hektare na koje se odnosi predmetno pravo na plaćanje.
Amandman 191
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 1.
1.  Svaka država članica koja odluči osnovnu potporu dohotku dodjeljivati na temelju pravâ na plaćanje vodi nacionalnu pričuvu.
1.  Svaka država članica koja odluči osnovnu potporu dohotku dodjeljivati na temelju pravâ na plaćanje uspostavlja nacionalnu pričuvu, koja iznosi najviše 3 % dodijeljenih sredstava utvrđenih Prilogom VII.
Amandman 192
Prijedlog uredbe
Članak 22. stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice mogu premašiti postotak iz stavka 1. kada trebaju veći iznos za pokrivanje potreba dodjele na temelju stavka 4. točaka (a) i (b) te stavka 5.
Amandman 193
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 3.
3.  Države članice osiguravaju da se prava na plaćanje iz pričuve dodjeljuju samo pravim poljoprivrednicima.
3.  Države članice osiguravaju da se prava na plaćanje iz pričuve dodjeljuju samo aktivnim poljoprivrednicima.
Amandman 194
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 4. – točka a
(a)  mladim poljoprivrednicima koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo;
(a)  mladim poljoprivrednicima koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo; ili
Amandman 195
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 4. – točka b
(b)  poljoprivrednicima koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo te koji imaju funkciju nositelja gospodarstva i prošli su potrebno osposobljavanje ili stekli potrebne vještine kako su ih države članice utvrdile za mlade poljoprivrednike.
(b)  poljoprivrednicima koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo te koji imaju funkciju nositelja gospodarstva i prošli su potrebno osposobljavanje ili stekli potrebne vještine i znanje;
Amandman 196
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 4. – točka ba (nova)
(ba)  u slučaju točaka (a) i (b) prvog podstavka ovog stavka države članice mogu dati prednost ženama kako bi pridonijele ispunjavanju cilja iz članka 6. stavka 1. točke (h).
Amandman 197
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 4.a (novi)
4a.  Države članice također mogu na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija utvrditi druge slučajeve koji su, u skladu s procjenom potreba iz članka 96., ranjiviji ili relevantniji za postizanje posebnih ciljeva iz članka 6., kao i poljoprivrednike koji su novi korisnici područja pod zajedničkim upravljanjem.
Amandman 198
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 5.
5.  Države članice dodjeljuju prava na plaćanje, ili povećavaju vrijednost postojećih prava na plaćanje, pravim poljoprivrednicima koji na njih imaju pravo u skladu s konačnom sudskom presudom ili u skladu s konačnim administrativnim aktom nadležnog tijela države članice. Države članice osiguravaju da se tim pravim poljoprivrednicima dodijele broj i vrijednost prava na plaćanje utvrđeni u toj presudi ili u tom aktu na dan koji određuje država članica.
5.  Države članice dodjeljuju prava na plaćanje, ili povećavaju vrijednost postojećih prava na plaćanje, aktivnim poljoprivrednicima koji na njih imaju pravo u skladu s konačnom sudskom presudom ili u skladu s konačnim administrativnim aktom nadležnog tijela države članice. Države članice osiguravaju da se tim aktivnim poljoprivrednicima dodijele broj i vrijednost prava na plaćanje utvrđeni u toj presudi ili u tom aktu na dan koji određuje država članica.
Amandman 199
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 5.a (novi)
5a.  Države članice mogu upotrijebiti nacionalnu pričuvu za linearno povećanje osnovne potpore dohotku ili radi ispunjavanja ciljeva iz članka 6. stavka 1. na temelju nediskriminirajućih kriterija tako da na raspolaganju uvijek ostanu dovoljni iznosi za mjere iz stavaka 4. i 5. ovog članka.
Amandman 200
Prijedlog uredbe
Članak 23.
Članak 23.
Briše se.
Delegirane ovlasti
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima:
(a)  o uspostavi pričuve;
(b)  o pristupu pričuvi;
(c)  o sadržaju izjave za potrebe aktiviranja prava na plaćanje i o uvjetima za njihovo aktiviranje.
Amandman 201
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 1.
1.  Osim u slučaju prijenosa na temelju stvarnog ili očekivanog nasljeđivanja, prava na plaćanje prenose se isključivo na prave poljoprivrednike.
1.  Osim u slučaju prijenosa na temelju stvarnog ili očekivanog nasljeđivanja, prava na plaćanje prenose se isključivo na aktivne poljoprivrednike.
Amandman 202
Prijedlog uredbe
Članak 24. stavak 1.a (novi)
1a.   Prava na plaćanje ne mogu imati tržišnu vrijednost.
Amandman 203
Prijedlog uredbe
Članak 25. – naslov
Jednokratni iznosi plaćanja za male poljoprivrednike
Pojednostavnjeni program za male poljoprivrednike
Amandman 204
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 1.
Države članice mogu dodijeliti plaćanja malim poljoprivrednicima kako ih definiraju države članice na temelju jednokratnog iznosa, koji bi zamijenio izravna plaćanja iz ovog odjeljka i odjeljka 3. ovog poglavlja. Države članice u svoj strateški plan u okviru ZPP-a unose odgovarajuću intervenciju, koja je za poljoprivrednike neobvezna.
Države članice uspostavljaju pojednostavnjeni program za male poljoprivrednike koji zatraže potporu u vrijednosti do 1 250 eura. Taj program može obuhvaćati jednokratni iznos, koji bi zamijenio izravna plaćanja iz ovog odjeljka i odjeljka 3. ovog poglavlja, ili plaćanje po hektaru, koje se može razlikovati prema području, u skladu s člankom 18. stavkom 2. Države članice u svoj strateški plan u okviru ZPP-a unose odgovarajuću intervenciju, koja je za poljoprivrednike neobvezna.
Amandman 205
Prijedlog uredbe
Članak 25. stavak 1.a (novi)
1a.  Poljoprivrednici koji žele sudjelovati u pojednostavnjenom programu moraju predati zahtjev najkasnije do datuma koji odredi država članica, no time se ne dovodi u pitanje sloboda država članica da automatski uključe poljoprivrednike koji ispunjavaju uvjete i ponude im mogućnost da se povuku u utvrđenom roku.
Amandman 206
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 1.b (novi)
1b.  Države članice mogu na poljoprivrednike koji sudjeluju u pojednostavnjenom programu primijeniti pojednostavnjene provjere uvjetovanosti, kako je propisano u članku 84. Uredbe (EU) [HzR].
Amandman 207
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 1.c (novi)
1c.  Države članice mogu uspostaviti pravila i usluge za smanjenje administrativnih troškova, kako bi se poduprla suradnja malih poljoprivrednika.
Amandman 208
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 1.d (novi)
1d.  Države članice osiguravaju da se prednosti predviđene u ovom članku ne dodjeljuju poljoprivrednicima ako se utvrdi da su nakon 1. lipnja 2018. umjetno stvorili uvjete koji im omogućuju primanje plaćanja za male poljoprivrednike.
Amandman 209
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 2.
2.  Države članice osiguravaju preraspodjelu potpore namijenjene većim poljoprivrednim gospodarstvima na manja i srednja poljoprivredna gospodarstva isplatom preraspodijeljene potpore dohotku u obliku godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prihvatljivom hektaru poljoprivrednicima koji imaju pravo na plaćanje u okviru osnovne potpore dohotku iz članka 17.
2.  Države članice osiguravaju pravednu preraspodjelu potpore namijenjene većim poljoprivrednim gospodarstvima na manja i srednja poljoprivredna gospodarstva isplatom preraspodijeljene potpore dohotku u obliku godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prihvatljivom hektaru poljoprivrednicima koji imaju pravo na plaćanje u okviru osnovne potpore dohotku iz članka 17.
Amandman 210
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 3.
3.  Države članice utvrđuju iznos po hektaru ili različite iznose za različite raspone hektara te maksimalan broj hektara po poljoprivredniku za koji se isplaćuje preraspodijeljena potpora dohotku.
3.  Države članice utvrđuju plaćanje u visini iznosa po hektaru ili različite iznose za različite raspone hektara. Te iznose mogu razlikovati prema području definiranom u skladu s člankom 18. stavkom 2.
Amandmani 211 i 1158cp3
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 3.a (novi)
3a.  Iznos preraspodijeljenog plaćanja po hektaru nije veći od 65 % osnovne potpore dohotku za održivost u skladu s prosjekom na nacionalnoj razini ili prema područjima, pomnoženo s brojem prihvatljivih hektara.
Amandman 212
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 3.b (novi)
3b.  Broj prihvatljivih hektara po poljoprivredniku ne premašuje prosječnu veličinu poljoprivrednih gospodarstava na nacionalnoj razini ili prosječnu veličinu u odnosu na utvrđena područja iz članka 18. stavka 2. Države članice odobravaju pristup tom plaćanju počevši od prvog prihvatljivog hektara poljoprivrednog gospodarstva.
Amandman 213
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 3.c (novi)
3c.  Države članice utvrđuju nediskriminirajuće kriterije, s ciljem propisanim u članku 6. stavku 1. točki (a) za izračun iznosa za dodatnu preraspodjelu dohotka za održivost u kontekstu strateških planova u okviru ZPP-a, te određuju i financijske gornje granice iznad kojih gospodarstvo nema pravo na preraspodijeljeno plaćanje. Države članice uzimaju u obzir prosječne prihode poljoprivrednih gospodarstava na nacionalnoj ili regionalnoj razini. U okviru kriterija za raspodjelu trebaju uzeti u obzir i prirodna i specifična ograničenja određenih regija, uključujući otočnih regija, u pogledu razvoja njihove poljoprivredne djelatnosti.
Amandman 214
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 4.
4.  Iznos po hektaru planiran za određenu godinu zahtjeva ne smije biti veći od prosječnog nacionalnog iznosa izravnih plaćanja po hektaru za tu godinu zahtjeva.
Briše se.
Amandman 215
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 5.
5.  Prosječni nacionalni iznos izravnih plaćanja po hektaru definira se kao omjer između nacionalne gornje granice za izravna plaćanja za određenu godinu zahtjeva kako je utvrđena u Prilogu IV. i ukupnog planiranog ostvarenja za osnovnu potporu dohotku za tu godinu zahtjeva, izraženo u broju hektara.
Briše se.
Amandman 216
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 5.a (novi)
5a.  U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti maksimalan broj hektara iz stavka 3. na razini članova tih pravnih osoba ili skupina u slučaju kada se u nacionalnom pravu predviđa da pojedinačni članovi ostvaruju prava i preuzmu obveze koje su usporedive s onima pojedinačnih poljoprivrednika sa statusom upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito u pogledu njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.
Amandmani 217, 743, 1158cp5 i 1219
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 5.b (novi)
5b.  Države članice dužne su osigurati da se prednost iz ovog poglavlja ne daje poljoprivrednicima za koje je ustanovljeno da su podijelili svoje gospodarstvo isključivo u svrhu ostvarivanja koristi od preraspodijeljenog plaćanja. Isto se primjenjuje i na poljoprivrednike čija su gospodarstva rezultat te podjele.
Amandmani 218 i 1161cp1
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 1.
1.  Države članice mogu osigurati dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
1.  Države članice mogu osigurati dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike, definirane u skladu s kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (d), u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
Amandman 1159
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 2.
2.  U okviru svojih obveza da doprinesu posebnom cilju „privlačenje mladih poljoprivrednika i olakšavanje poslovnog razvoja u ruralnim područjima” iz članka 6. stavka 1. točke (g) te da najmanje 2 % svojih dodijeljenih sredstava za izravna plaćanja namijene ostvarivanju tog cilja u skladu s člankom 86. stavkom 4., države članice mogu osigurati dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo i koji imaju pravo na plaćanje u okviru osnovne potpore dohotku iz članka 17.
2.  U okviru svojih obveza da privuku mlade poljoprivrednike u skladu s ciljem iz članka 6. stavka 1. točke (g) te da najmanje 4  % svojih dodijeljenih sredstava za izravna plaćanja namijene ostvarivanju tog cilja, u skladu s člankom 86. stavkom 4., države članice mogu osigurati dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva i koji imaju pravo na plaćanje u okviru osnovne potpore dohotku iz članka 17.
Amandman 1161cp3
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 3.
3.  Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike ima oblik godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prihvatljivom hektaru.
3.  Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se na razdoblje od najviše sedam godina, počevši od podnošenja zahtjeva za plaćanje za mlade poljoprivrednike, i ima oblik plaćanja jednokratnog iznosa po aktivnom poljoprivredniku ili godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prihvatljivom hektaru. U tom slučaju može se izračunati na nacionalnoj razini ili prema područjima definiranima u članku 18. stavku 2.
Amandman 221
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 3.a (novi)
3a.  Mladi poljoprivrednici koji su u posljednjoj godini primjene Uredbe (EU) br. 1307/2013 dobili potporu iz članka 50. te Uredbe mogu dobiti potporu iz ovog članka za maksimalno ukupno razdoblje utvrđeno u stavku 3. ovog članka.
Amandman 222
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 3.b (novi)
3b.  Plaćanje se odobrava za broj hektara koji ne premašuje prosječnu veličinu poljoprivrednih gospodarstava na nacionalnoj razini ili prema područjima u skladu s člankom 18. stavkom 2.
Amandman 223
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 3.c (novi)
3c.  Države članice mogu uspostaviti posebne odredbe u pogledu mladih poljoprivrednika koji su članovi skupina poljoprivrednika, organizacija proizvođača ili zadruga kako ne bi izgubili potporu iz ovog članka u trenutku pristupanja tim subjektima.
Amandman 1160
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 3.d (novi)
3d.   U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti potporu mladim poljoprivrednicima na razini članova tih pravnih osoba ili skupina ako nacionalno pravo propisuje prava i obveze pojedinačnih članova koji su usporedivi s onima pojedinačnih poljoprivrednika koji imaju status upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito što se tiče njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.
Amandman 1130
Prijedlog uredbe
Članak 28.
Članak 28.
Članak 28.
Programi za klimu i okoliš
Programi za klimu, okoliš i dobrobit životinja
1.  Države članice osiguravaju potporu za dobrovoljne programe za klimu i okoliš („programi za ekologiju”) u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
1.  Države članice uspostavljaju i osiguravaju potporu za dobrovoljne programe za klimu, okoliš i dobrobit životinja („programi za ekologiju”) u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Programi za ekologiju u jednom području djelovanja moraju biti usklađeni s ciljevima u drugom području djelovanja.
Države članice nude širok raspon programa za ekologiju kako bi osigurale da poljoprivrednici mogu sudjelovati i nagradile različite razine ambicioznosti. Države članice uvode različite programe kako bi omogućile zajedničke koristi, promicale sinergije i naglasak stavljale na integrirani pristup. Kako bi se olakšala usklađenost i učinkovito nagrađivanje, države članice uspostavljaju bodovne ili rejting-sustave.
2.  U okviru ove vrste intervencije države članice podupiru prave poljoprivrednike koji se obvežu da će na prihvatljivim hektarima provoditi poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.
2.  Države članice u okviru ove vrste intervencije podupiru aktivne poljoprivrednike ili skupine poljoprivrednika koji se obvežu na očuvanje i provedbu korisnih praksi te prenamjenu na poljoprivredne prakse i tehnike te certificirane programe koji daju snažniji doprinos klimi, okolišu i dobrobiti životinja, a koji su uspostavljeni u skladu s člankom 28.a i uvršteni na popise iz članka 28.b te koji su prilagođeni posebnim nacionalnim ili regionalnim potrebama.
3.  Države članice izrađuju popis poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš.
3.  Potpora za programe za ekologiju ima oblik godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru i/ili po poljoprivrednom gospodarstvu i dodjeljuje se kao poticajno plaćanje koje nadilazi naknadu za nastale dodatne troškove i gubitke prihoda, a može obuhvaćati jednokratni iznos. Razina plaćanja razlikuje se ovisno o razini ambicioznosti svakog programa za ekologiju na temelju nediskriminirajućih kriterija.
4.  Te prakse utvrđuju se tako da doprinose ostvarenju jednog posebnog cilja u području klime i okoliša ili više njih kako su utvrđeni u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f).
5.  Za ovu vrstu intervencija države članice dužne su osigurati plaćanja isključivo za pokrivanje obveza koje:
(a)  nadilaze relevantne propisane zahtjeve upravljanja i standarde dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđene u skladu s poglavljem I. odjeljkom 2. ove glave;
(b)  nadilaze minimalne zahtjeve za korištenje gnojiva i proizvoda za zaštitu bilja, zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja te druge obvezne zahtjeve utvrđene nacionalnim pravom i pravom Unije;
(c)  nadilaze uvjete utvrđene za održavanje poljoprivrednih površina u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a);
(d)  razlikuju se od obveza za koje su plaćanja dodijeljena u skladu s člankom 65.
6.  Potpora za programe za ekologiju ima oblik godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru i dodjeljuje se:
(a)  kao dodatna plaćanja uz osnovnu potporu dohotku kako je utvrđena u pododjeljku 2. ovog odjeljka; ili
(b)  kao plaćanja kojima se korisnicima u cijelosti ili djelomično nadoknađuju nastali troškovi i gubitak prihoda koji su rezultat obveza utvrđenih u članku 65.
7.  Države članice osiguravaju da su intervencije iz ovog članka u skladu s onima dodijeljenima u skladu s člankom 65.
8.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim pravilima o programima za ekologiju.
Amandman 238
Prijedlog uredbe
Članak 28.a (novi)
Članak 28.a
Programi za poticanje konkurentnosti
1.   Države članice osiguravaju potporu za dobrovoljne programe za poticanje konkurentnosti („programi za poticanje”) u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
2.   Države članice u okviru ove vrste intervencije podupiru aktivne poljoprivrednike koji se obvežu na izdatke korisne za poticanje njihove konkurentnosti u poljoprivredi.
3.   Države članice utvrđuju prihvatljiv popis kategorija izdataka korisnih za povećanje konkurentnosti poljoprivrednika.
4.   Te se prakse razvijaju tako da ispunjavaju jedan ili više posebnih gospodarskih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) te doprinose međusektorskom cilju iz članka 5.
5.   Za ovu vrstu intervencija države članice dužne su osigurati plaćanja isključivo za pokrivanje obveza koje ne dovode do dvostrukog financiranja na temelju ove Uredbe.
6.   Potpora za poticajne programe je u obliku godišnjeg plaćanja i dodjeljuje se:
(a)  kao plaćanja po prihvatljivom hektaru uz osnovnu potporu dohotku kako je utvrđena u pododjeljku 2. ovog odjeljka; ili
(b)  kao plaćanja kojima se korisnicima nadoknađuju svi nastali troškovi ili dio njih; ili
(c)  na temelju rezultata relevantnih za ovu vrstu intervencije
7.   Države članice osiguravaju da su intervencije iz ovog članka u skladu s onima koje se dodjeljuju u skladu s člancima 27., 28., 65., 68., 69., 70., 71. i 72.
8.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim pravilima o programima za poticanje.
Amandman 1131
Prijedlog uredbe
Članak 28.b (novi)
Članak 28.b
Prakse koje su prihvatljive za programe za klimu, okoliš i dobrobit životinja
1.  Poljoprivredne prakse obuhvaćene ovom vrstom intervencije doprinose postizanju jednog ili više posebnih ciljeva navedenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e), (f) i (i) te istodobno održavaju i poboljšavaju gospodarsku uspješnost poljoprivrednika u skladu s posebnim ciljevima utvrđenima u članku 6. stavku 1. točkama (a) i (b).
2.  Poljoprivredne prakse iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju najmanje dva od sljedećih područja djelovanja za klimu i okoliš:
(a)  mjere za borbu protiv klimatskih promjena, uključujući smanjenje emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede, kao i održavanje i/ili poboljšanje sekvestracije ugljika;
(b)  mjere za smanjenje emisija koje nisu emisije stakleničkih plinova;
(c)  zaštita ili poboljšanje kvalitete vode u poljoprivrednim područjima i smanjenje pritiska na vodne resurse;
(d)  mjere za smanjenje erozije tla, poboljšanje plodnosti tla i poboljšanje upravljanja hranjivim tvarima te održavanje i ponovnu uspostavu biote tla;
(e)  zaštita biološke raznolikosti, očuvanje ili obnova staništa i vrsta, zaštita oprašivača i upravljanje obilježjima krajobraza, uključujući utvrđivanje novih obilježja krajobraza;
(f)  mjere za održivu i smanjenu upotrebu pesticida, posebno pesticida koji predstavljaju rizik za zdravlje ljudi ili biološku raznolikost;
(g)  namjena površina za neproizvodna obilježja ili zone u kojima se ne upotrebljavaju pesticidi i gnojiva;
(h)  mjere za poboljšanje dobrobiti životinja i rješavanje problema antimikrobne otpornosti;
(i)  mjere za smanjenje potrošnje resursa i poboljšanje održivog upravljanja prirodnim resursima, kao što je precizna poljoprivreda;
(j)  mjere za poboljšanje raznolikosti životinja i biljaka radi veće otpornosti na bolesti i klimatske promjene.
3.  Poljoprivredne prakse iz stavka 1. ovog članka:
(a)  nadilaze relevantne propisane zahtjeve upravljanja i standarde dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđene u skladu s poglavljem I. odjeljkom 2. ove glave;
(b)  nadilaze minimalne zahtjeve za dobrobit životinja i korištenje gnojiva i proizvoda za zaštitu bilja te druge obvezne zahtjeve utvrđene pravom Unije;
(c)  nadilaze uvjete utvrđene za održavanje poljoprivrednih površina u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a);
(d)  razlikuju se od obveza za koje su plaćanja dodijeljena u skladu s člankom 65. ili ih nadopunjuju.
4.  Komisija do... [dva mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] u skladu s člankom 138. donosi delegirane akte kojima se ova Uredba dopunjuje utvrđivanjem indikativnog i neiscrpnog popisa primjera vrsta praksi koje su u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. ovog članka.
Amandman 1132
Prijedlog uredbe
Članak 28.c (novi)
Članak 28.c
Nacionalni popisi praksi koje su prihvatljive za programe za klimu, okoliš i dobrobit životinja
Države članice u suradnji s nacionalnim, regionalnim i lokalnim dionicima izrađuju nacionalne popise praksi prihvatljivih za programe za klimu, okoliš i dobrobit životinja iz članka 28., pri čemu mogu iskoristiti primjere iz indikativnog i neiscrpnog popisa iz članka 28.b ili uspostaviti daljnje prakse koje su u skladu s uvjetima iz članka 28.b, vodeći pritom računa o svojim posebnim nacionalnim ili regionalnim potrebama u skladu s člankom 96.
Nacionalni popisi sastoje se od više vrsta mjera koje nisu obuhvaćene člankom 65. ili mjera iste prirode, ali s različitom razinom ambicioznosti u skladu s člankom 28.
Države članice na te popise uključuju barem programe za ekologiju radi uspostave uporabe poljoprivrednog alata za održivo upravljanje hranjivim tvarima i, prema potrebi, odgovarajuće održavanje močvarnih područja i tresetišta.
Područja utvrđena u skladu s direktivama 92/43/EEZ ili 2009/147/EZ u kojima se provode jednakovrijedne mjere automatski se smatraju prihvatljivima za program.
Komisija odobrava nacionalne popise u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 106. i 107.
Komisija državama članicama pruža potrebne smjernice pri izradi nacionalnih popisa, u koordinaciji s europskim i nacionalnim mrežama zajedničke poljoprivredne politike predviđenima u članku 113., kako bi se olakšala razmjena najboljih praksi i poboljšala baza znanja te pronašla rješenja.
Pri ocjenjivanju nacionalnih popisa Komisija posebno uzima u obzir oblikovanje, vjerojatnu učinkovitost, prihvaćanje, postojanje alternativa i doprinos programa posebnim ciljevima iz članka 28.a.
Komisija svake dvije godine ocjenjuje nacionalne popise. Ocjene se stavljaju na raspolaganje javnosti, a u slučaju nedostatne ili negativne ocjene države članice predlažu izmijenjene nacionalne popise i programe u skladu s postupkom iz članaka 106. i 107.
Amandman 239
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 1.
1.  Države članice mogu dodijeliti proizvodno vezanu potporu dohotku pravim poljoprivrednicima u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom pododjeljku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
1.  Države članice mogu dodijeliti proizvodno vezanu potporu dohotku aktivnim poljoprivrednicima u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom pododjeljku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
Amandmani 240 i 1162
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 2.
2.  S pomoću intervencija država članica pomaže se sektorima i vrstama proizvodnje te posebnim vrstama poljoprivredne djelatnosti u okviru njih kako su navedeni u članku 30. kojima je dodijeljena potpora tako što se povećanjem njihove konkurentnosti, održivosti i kvalitete otklanjaju poteškoće s kojima se suočavaju.
2.  S pomoću intervencija država članica pomaže se sektorima i vrstama proizvodnje te posebnim vrstama poljoprivredne djelatnosti u okviru njih kako su navedeni u članku 30. kojima je dodijeljena potpora tako što se povećanjem njihove konkurentnosti, strukturiranosti, održivosti i kvalitete otklanjaju poteškoće s kojima se suočavaju. Odstupajući od prethodne rečenice, države članice mogu pružiti potporu za sjetvu proteinskih usjeva i mahunarki, kako je navedeno u članku 30., radi poboljšanja svoje konkurentnosti, održivosti i kvalitete. Osim toga, te intervencije moraju biti u skladu s relevantnim posebnim ciljevima iz članka 6. stavka 1.
Amandman 241
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 3.
3.  Proizvodno vezana potpora dohotku ima oblik godišnjeg plaćanja po hektaru ili životinji.
3.  Proizvodno vezana potpora jest sustav ograničavanja proizvodnje u obliku godišnjeg plaćanja koje se temelji na fiksnim površinama i prinosima ili fiksnom broju životinja te se njome poštuju financijske gornje granice koje države članice trebaju utvrditi za svaku mjeru i o kojima trebaju obavijestiti Komisiju.
Amandman 242
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 3.a (novi)
3a.  Države članice mogu odlučiti da će usmjeriti ili povećati proizvodno vezanu potporu u skladu s obvezom korisnika da poboljša svoju konkurentnost, kvalitetu ili strukturu sektora.
Amandman 1163
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 3.b (novi)
3b.   U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti potporu na razini članova tih pravnih osoba ili skupina ako nacionalno pravo propisuje prava i obveze pojedinačnih članova koji su usporedivi s onima pojedinačnih poljoprivrednika koji imaju status upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito što se tiče njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.
Amandman 243
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 1.
Proizvodno vezana potpora dohotku može se dodijeliti samo za sljedeće sektore i vrste proizvodnje te posebne vrste poljoprivredne djelatnosti u okviru njih ako imaju gospodarsku, socijalnu ili okolišnu važnost: žitarice, uljarice, proteinski usjevi, mahunasto povrće u zrnu, lan, konoplja, riža, orašasti plodovi, krumpir za proizvodnju škroba, mlijeko i mliječni proizvodi, sjeme, ovčje meso i kozje meso, govedina i teletina, maslinovo ulje, dudov svilac, sušena krma, hmelj, šećerna repa, šećerna trska i cikorija, voće i povrće, kulture kratkih ophodnji te druge neprehrambene kulture osim stabala koje se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda s potencijalom za zamjenu fosilnih materijala.
Proizvodno vezana potpora dohotku može se dodijeliti samo za sljedeće sektore i vrste proizvodnje te posebne vrste poljoprivredne djelatnosti: žitarice, uljarice, proteinski usjevi, mahunasto povrće u zrnu, lan, konoplja, riža, orašasti plodovi, krumpir za proizvodnju škroba, mlijeko i mliječni proizvodi, sjeme, ovčje meso i kozje meso, govedina i teletina, maslinovo ulje, dudov svilac, sušena krma, hmelj, šećerna repa, šećerna trska i cikorija, voće i povrće, kulture kratkih ophodnji.
Amandman 244
Prijedlog uredbe
Članak 31. stavak 1.a (novi)
1a.  Odstupajući od stavka 1., proizvodno vezana potpora može se dodijeliti i poljoprivrednicima koji nemaju prihvatljive hektare na raspolaganju.
Pri odobravanju proizvodno vezane potpore države članice osiguravaju sljedeće uvjete:
(a)  postoji jasna ekološka ili socioekonomska potreba ili korist;
(b)  potpora ne stvara veće poremećaje na unutarnjem tržištu; i
(c)  potpora za uzgoj stoke u skladu je s Direktivom 2000/60/EZ.
Amandmani 1229 i 1353
Prijedlog uredbe
Članak 31. stavak 1.b (novi)
1.b  Proizvodno vezana potpora dohotku razmjerno isključuje broj grla stoke čija je krajnja namjena prodaja za aktivnosti povezane s borbom bikova, kako izravnom prodajom tako i putem posrednika.
Amandman 245
Prijedlog uredbe
Članak 33.
[...]
Briše se.
Amandman 246
Prijedlog uredbe
Članak 34. – stavak 1.
Države članice pravim poljoprivrednicima koji proizvode pamuk obuhvaćen oznakom KN 5201 00 dodjeljuju posebno plaćanje za pamuk u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom pododjeljku.
Države članice aktivnim poljoprivrednicima koji proizvode pamuk obuhvaćen oznakom KN 5201 00 dodjeljuju posebno plaćanje za pamuk u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom pododjeljku.
Amandman 247
Prijedlog uredbe
Članak 36. – stavak 3. – alineja 1.
–  Bugarska: 624,11 EUR,
–  Bugarska: X EUR,
Amandman 248
Prijedlog uredbe
Članak 36. – stavak 3. – alineja 2.
–  Grčka: 225,04 EUR,
–  Grčka: X EUR,
Amandman 249
Prijedlog uredbe
Članak 36. – stavak 3. – alineja 3.
–  Španjolska: 348,03 EUR,
–  Španjolska: X EUR,
Amandman 250
Prijedlog uredbe
Članak 36. – stavak 3. – alineja 4.
–  Portugal: 219,09 EUR.
–  Portugal: X EUR,
Amandmani 251 i 1042
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 1. – točka a
(a)  sektoru voća i povrća kako je naveden u članku 1. stavku 2. točki (i) Uredbe (EU) br. 1308/2013;
(a)  sektoru voća i povrća kako je naveden u članku 1. stavku 2. točki (i) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i tim proizvodima koji su namijenjeni za preradu;
Amandman 252
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 1. – točka f
(f)  drugim sektorima navedenima u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (h), točkama (k) i (m), točkama od (o) do (t) te točki (w) Uredbe (EU) br. 1308/2013.
(f)  drugim sektorima navedenima u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (h), točkama (k) i (m), točkama od (o) do (t) te točki (w) Uredbe (EU) br. 1308/2013 te sektoru proteinskih usjeva.
Amandman 253
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 3.
3.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a mogu odlučiti hoće li primjenjivati sektorske vrste intervencija iz članka 39. točaka (d), (e) i (f).
3.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a mogu odlučiti hoće li primjenjivati sektorske vrste intervencija iz članka 39. točaka (d), (e) i (f) te svoj izbor sektora i vrste intervencija obrazlažu.
Amandman 254
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 1. – točka a
(a)  osiguravanjem pravilnog funkcioniranja vrsta intervencija utvrđenih u ovom poglavlju;
(a)  osiguravanjem pravilnog funkcioniranja vrsta intervencija utvrđenih u ovom poglavlju, osobito s ciljem izbjegavanja narušavanja tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu;
Amandman 255
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  pružanjem potpore organizacijama proizvođača u pogledu ispunjavanja njihovih specifičnih zadaća na temelju ovog poglavlja;
Amandman 256
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 1. – točka c
(c)  maksimalnom razinom financijske pomoći Unije za povlačenja s tržišta iz članka 46. stavka 4. točke (a) te za vrste intervencija iz članka 52. stavka 3.;
(c)  maksimalnom razinom financijske pomoći Unije za povlačenja s tržišta iz članka 46. stavka 4. točke (a) te za vrste intervencija iz članka 52. stavka 3., kao i paušalnim iznosima za pakiranje i prijevoz povučenog proizvoda za besplatnu distribuciju, i troškovima prerade proizvoda prije nego što bude isporučen za besplatnu distribuciju;
Amandman 257
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  utvrđivanjem uvjeta osnivanja i upravljanja operativnim fondom kao i zahtjeva za potpore i predujmove.
Amandman 258
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1. – uvodni dio
U sektoru voća i povrća teži se ostvarenju sljedećih ciljeva:
U skladu s člancima 5. i 6., u sektoru voća i povrća teži se ostvarenju sljedećih ciljeva:
Amandman 259
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka b
(b)  koncentriranje ponude i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora voća i povrća, među ostalim izravnim stavljanjem na tržište; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a) i (c);
(b)  koncentriranje ponude i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora voća i povrća, među ostalim izravnim stavljanjem na tržište i putem kratkih opskrbnih lanaca te promicanjem kolektivnih pregovora o ugovorima; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c);
Amandman 260
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka c
(c)  istraživanje i razvoj održivih metoda proizvodnje, uključujući otpornost na nametnike, inovativne prakse za poticanje gospodarske konkurentnosti i jačanje tržišnih kretanja; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (c) i (i);
(c)  primjena, istraživanje i razvoj održivih metoda proizvodnje, uključujući otpornost na nametnike, inovativne prakse za poticanje gospodarske konkurentnosti i jačanje tržišnih kretanja; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (i);
Amandman 261
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka d
(d)  razvoj, provedba i promicanje metoda proizvodnje kojima se poštuje okoliš, okolišno prihvatljive uzgojne prakse i proizvodne tehnike, održivo korištenje prirodnih resursa, posebno zaštita vode, tla, zraka, bioraznolikosti i drugih prirodnih resursa; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (e) i (f);
(d)  razvoj, provedba i promicanje metoda proizvodnje kojima se poštuje okoliš, okolišno prihvatljive uzgojne prakse i proizvodne tehnike, održivo korištenje prirodnih resursa, posebno zaštita vode, tla, zraka, bioraznolikosti i drugih prirodnih resursa; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e), (f) i (i);
Amandman 262
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka f
(f)  podizanje komercijalne vrijednosti i kvalitete proizvoda, uključujući poboljšanje kvalitete proizvoda i razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla odnosno proizvoda obuhvaćenih nacionalnim sustavima kvalitete; ti se ciljevi odnose na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (b);
(f)  podizanje komercijalne vrijednosti i kvalitete proizvoda, uključujući poboljšanje proizvoda za preradu, i razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, odnosno proizvoda obuhvaćenih drugim javnim ili privatnim sustavima kvalitete; ti se ciljevi odnose na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (b);
Amandman 263
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka g
(g)  promidžba i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora voća i povrća, u svježem ili prerađenom obliku; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (c);
(g)  promidžba i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora voća i povrća, u svježem ili prerađenom obliku; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b), (c) i (i);
Amandman 264
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka i.
(i)  sprečavanje kriza i upravljanje rizicima, usmjereno na izbjegavanje i rješavanje kriznih situacija na tržištu voća i povrća; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).
(i)  sprečavanje kriza, ublažavanje rizika i upravljanje rizicima, uključujući fitosanitarne aspekte, usmjereno na izbjegavanje i rješavanje kriznih situacija na tržištu voća i povrća; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c);
Amandman 265
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka ia (nova)
(ia)  upravljanje nusproizvodima i otpadom te njihovo smanjenje;
Amandman 266
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1. – točka ib (nova)
(ib)  promicanje genetske raznolikosti.
Amandmani 267 i 819cp2
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka a
(a)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, s posebnim naglaskom na uštedi vode, uštedi energije, ekološkoj ambalaži i smanjenju otpada;
(a)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući onu s naglaskom na uštedi vode, kvaliteti vode, proizvodnji i uštedi energije, ekološkoj ambalaži, smanjenju otpada, nadzoru tokova otpada i praćenju proizvodnje;
Amandman 268
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  mjere planiranja i prilagođavanja proizvodnje potražnji proizvoda iz sektora voća i povrća, osobito u pogledu kvalitete i količine;
Amandman 269
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka ab (nova)
(ab)  djelovanja za povećanje komercijalne vrijednosti proizvoda;
Amandman 270
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka ac (nova)
(ac)  zajedničko skladištenje proizvoda koje proizvodi organizacija proizvođača ili njezini članovi;
Amandman 271
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka b
(b)  istraživanje i eksperimentalna proizvodnja, s posebnim naglaskom na uštedi vode, uštedi energije, ekološkoj ambalaži, smanjenju otpada, otpornosti na nametnike, smanjenju rizika i učinaka upotrebe pesticida, sprečavanju štete prouzročene nepovoljnim klimatskim prilikama i poticanju upotrebe sorti voća i povrća prilagođenih promjenjivim klimatskim uvjetima;
(b)  istraživanje i eksperimentalna proizvodnja, s naglaskom na mjerama kao što su ušteda vode, kvaliteta vode, proizvodnja i ušteda energije, ekološka ambalaža, smanjenje otpada, otpornost na nametnike, integrirana zaštita bilja, smanjenje rizika i učinaka upotrebe pesticida, očuvanje oprašivača, sprečavanje štete prouzročene nepovoljnim klimatskim prilikama i poticanje upotrebe sorti voća i povrća prilagođenih promjenjivim klimatskim uvjetima;
Amandman 272
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  mjere za poboljšanje okoliša i ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama;
Amandman 273
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka d
(d)   integrirana proizvodnja;
(d)   integrirana proizvodnja, promicanje održive upotrebe prirodnih resursa uz istodobno smanjenje ovisnosti o pesticidima i drugim dodacima;
Amandman 274
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka e
(e)  djelovanja za očuvanje tla i povećanje razine ugljika u tlu;
(e)  djelovanja za očuvanje i obnovu strukture tla i povećanje razine ugljika u tlu, uključujući radi izbjegavanja propadanja tla;
Amandman 275
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka h
(h)  djelovanja za poboljšanje otpornosti na nametnike;
(h)  djelovanja za poboljšanje otpornosti na nametnike i ublažavanje štete prouzročene nametnicima, uključujući promicanjem integrirane zaštite bilja;
Amandman 276
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka ha (nova)
(ha)  djelovanja za uvođenje proizvodnih sustava kojima se osobito potiče biološka i strukturna raznolikost;
Amandman 277
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka k
(k)  djelovanja za povećanje održivosti i učinkovitosti prijevoza i skladištenja proizvoda sektora voća i povrća;
(k)  djelovanja za povećanje održivosti i učinkovitosti prijevoza i skladištenja proizvoda sektora voća i povrća i poticanje kratkih opskrbnih lanaca;
Amandman 279
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka n
(n)  promidžba i komunikacija, uključujući djelovanja i aktivnosti čiji je cilj diversifikacija i konsolidacija tržišta voća i povrća te informiranje o zdravstvenim prednostima konzumacije voća i povrća;
(n)  promidžba i komunikacija, uključujući djelovanja i aktivnosti čiji je cilj diversifikacija i konsolidacija tržišta voća i povrća, traženje novih tržišta te informiranje o zdravstvenim prednostima konzumacije voća i povrća;
Amandman 280
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka o
(o)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, posebno u pogledu održivih metoda suzbijanja nametnika, održive upotrebe pesticida te prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja tih promjena;
(o)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, uključujući one koje se odnose na održive metode suzbijanja nametnika, održivu upotrebu i smanjenje pesticida, integriranu zaštitu bilja, prilagodbu klimatskim promjenama i ublažavanje tih promjena, agroekološke prakse, poboljšanje kvalitete proizvoda i uvjeta za stavljanje na tržište, kao i one povezane s pregovorima i primjenom fitosanitarnih protokola za izvoz u treće zemlje;
Amandman 281
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka p
(p)  izobrazba i razmjena najbolje prakse, posebno u pogledu održivih metoda suzbijanja nametnika i održive upotrebe pesticida te doprinosa prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju tih promjena.
(p)  izobrazba i razmjena najbolje prakse, među ostalim, u pogledu održivih metoda suzbijanja nametnika, alternativa pesticidima, održive upotrebe i smanjenja pesticida te doprinosa prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju tih promjena;
Amandman 282
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. – točka pa (nova)
(pa)  mjere usmjerene na poboljšanje kvalitete s pomoću inovacija;
Amandman 283
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1. − točka pb (nova)
(pb)  uspostavljanje sustava sljedivosti/ovjeravanja.
Amandman 284
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2. – točka b
(b)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi učinkovitijeg upravljanja količinama koje se stavljaju na tržište;
(b)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi učinkovitijeg upravljanja količinama koje se stavljaju na tržište, uključujući zajedničko skladištenje;
Amandman 285
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2. – točka d
(d)  povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju ili druge svrhe;
(d)  povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju, uključujući troškove prerade povučenog proizvoda prije nego što bude isporučen za besplatnu distribuciju, ili druge svrhe;
Amandman 286
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2. – točka g
(g)  osiguranje berbe koje pridonosi zaštiti dohotka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama nametnika, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika;
(g)  osiguranje berbe, uključujući osiguranja na temelju indeksa koja pokrivaju pojavu mjerljive opasnosti, koje pridonosi zaštiti dohotka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama nametnika, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika;
Amandman 287
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2. – točka h
(h)  prenošenje znanja drugim organizacijama proizvođača i njihovim udruženjima priznatima na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013, ili prenošenje znanja pojedinačnim proizvođačima;
(h)  profesionalna razmjena i/ili prenošenje znanja drugim organizacijama proizvođača i njihovim udruženjima priznatima na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013, ili prenošenje znanja pojedinačnim proizvođačima;
Amandman 288
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2. – točka ha (nova)
(ha)  promidžba proizvoda i komunikacija o povoljnim učincima konzumacije voća i povrća na zdravlje, kao odgovor na krizu tržišta;
Amandman 289
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2. – točka i.
(i)  provedba fitosanitarnih protokola trećih zemalja i upravljanje njima na području Unije kako bi se olakšao pristup tržištima trećih zemalja;
(i)  pregovori, provedba fitosanitarnih protokola trećih zemalja i upravljanje njima na području Unije kako bi se omogućio pristup tržištima trećih zemalja, uključujući ispitivanje tržišta;
Amandman 290
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2. – točka ia (nova)
(ia)  sprečavanje fitosanitarnih kriza i upravljanje njima;
Amandman 291
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2. – točka k
(k)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, posebno u pogledu održivih tehnika suzbijanja nametnika i održive upotrebe pesticida.
(k)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, među ostalim, u pogledu održivih tehnika suzbijanja nametnika, kao što je integrirana zaštita bilja, i održive upotrebe i smanjenja upotrebe pesticida;
Amandman 292
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2. – točka ka (nova)
(ka)  mjere izobrazbe i razmjena najboljih praksi.
Amandman 293
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 2.
2.  Operativni programi traju najmanje tri godine, a najviše sedam godina. Njima se nastoje ostvariti ciljevi iz članka 42. točaka (d) i (e) te najmanje dva druga cilja iz tog članka.
2.  Operativni programi traju najmanje tri godine, a najviše sedam godina. Njima se nastoje ostvariti ciljevi iz članka 42. točaka (b), (d) i (e) te najmanje dva druga cilja iz tog članka.
Amandman 294
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 5.a (novi)
5a.  Operativni programi udruženja organizacija proizvođača mogu biti djelomični operativni programi ili potpuni operativni programi. Potpuni operativni programi moraju ispunjavati ista pravila upravljanja i uvjete kao i operativni programi organizacija proizvođača.
Amandman 295
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 6. – podstavak 1.
Operativni programi udruženja organizacija proizvođača ne smiju obuhvaćati iste intervencije kao i operativni programi organizacija članica. Države članice razmatraju operativne programe udruženja organizacija proizvođača zajedno s operativnim programima organizacija članica.
Operativni programi udruženja organizacija proizvođača ne smiju obuhvaćati iste operacije kao i operativni programi organizacija članica. Države članice razmatraju operativne programe udruženja organizacija proizvođača zajedno s operativnim programima organizacija članica. Udruženja organizacija proizvođača mogu predstaviti djelomične operativne programe koji se sastoje od mjera koje su utvrđene, ali nisu provedene, u organizacijama članicama operativnih programa.
Amandman 296
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 6. – podstavak 2. − točka a
(a)  da se intervencije u okviru operativnih programa udruženja organizacija proizvođača u cijelosti financiraju iz doprinosa organizacija koje su članice tog udruženja te da se ta sredstva prikupljaju iz operativnih fondova navedenih organizacija članica;
(a)  da se operacije u okviru operativnih programa udruženja organizacija proizvođača u cijelosti financiraju iz doprinosa organizacija koje su članice tog udruženja te da se ta sredstva prikupljaju iz operativnih fondova navedenih organizacija članica;
Amandman 298
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 7. – točka aa (nova)
(aa)  da operativni program obuhvaća tri ili više mjera povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (d) i (e);
Amandman 300
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 7.a (novi)
7a.  Operativni programi odobreni prije... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] do kraja svoje provedbe podliježu propisima u skladu s kojima su odobreni, osim ako udruženje proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača dobrovoljno ne odluči usvojiti ovu Uredbu.
Amandman 301
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1. – točka a
(a)   financijskih doprinosa od:
Briše se.
i.  članova organizacije proizvođača i/ili same organizacije proizvođača; ili
ii.  udruženja organizacija proizvođača preko članova tih udruženja;
Amandman 302
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća i/ili njihova udruženja mogu osnovati operativni fond. Fond se financira s pomoću:
1.  Organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća i/ili njihova udruženja mogu osnovati operativni fond čija je svrha financiranje operativnih programa koje su odobrile države članice. Fond se financira s pomoću doprinosa same organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača i/ili njihovih članova, uz financijsku pomoć predviđenu u članku 46.
Amandman 303
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – točka b
(b)  4,5 % vrijednosti proizvodnje svakog udruženja organizacija proizvođača stavljene na tržište;
(b)  4,5 % vrijednosti proizvodnje svakog udruženja organizacija proizvođača stavljene na tržište; i
Amandman 304
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – točka ba (nova)
(ba)  5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište:
—  za organizacije proizvođača čija je proizvodnja stavljena na tržište, a broj članova u godini predstavljanja operativnog programa je 25 % veći od prosječne proizvodnje stavljene na tržište i prosječnog broja članova proizvođača pridruženih tijekom njihova prethodnog operativnog programa;
—  za prvi operativni program organizacije proizvođača koji je rezultat spajanja;
—  za svaku transnacionalnu organizaciju proizvođača ili transnacionalno udruženje organizacija proizvođača.
Amandman 305
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c
(c)  5 % vrijednosti proizvodnje svake transnacionalne organizacije proizvođača ili transnacionalnog udruženja organizacija proizvođača stavljene na tržište
Briše se.
Amandman 306
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio
Odstupajući od prvog podstavka, financijska pomoć Unije može se povećati kako slijedi:
Odstupajući od prvog podstavka, financijska pomoć Unije predviđena u točkama (a), (b) i (ba) može se povećati za 0,5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, uz uvjet da se taj iznos upotrebljava isključivo za jednu intervenciju ili više njih povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (c), (d), (e), (g), (h) i (i);
(a)  u slučaju organizacija proizvođača, postotak se može povećati na 4,6 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, uz uvjet da se iznos koji premašuje 4,1 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište koristi isključivo za jednu intervenciju ili više njih povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (c), (d), (e), (g), (h) i (i);
(b)  u slučaju udruženja organizacija proizvođača, postotak se može povećati na 5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, uz uvjet da se iznos koji premašuje 4,5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište koristi isključivo za jednu intervenciju ili više njih povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (c), (d), (e), (g), (h) i (i), a koje provodi udruženje organizacija proizvođača u ime svojih članova;
(c)  u slučaju transnacionalne organizacije proizvođača ili transnacionalnog udruženja organizacija proizvođača, postotak se može povećati na 5,5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, uz uvjet da se iznos koji premašuje 5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište koristi isključivo za jednu intervenciju ili više njih povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (c), (d), (e), (g), (h) i (i), a koje provodi transnacionalna organizacija proizvođača ili transnacionalno udruženje organizacija proizvođača u ime svojih članova.
Amandman 307
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 3. – točka a
(a)  organizacije proizvođača koje djeluju u različitim državama članicama provode intervencije povezane s ciljevima iz članka 42. točaka (b) i (e) na transnacionalnoj razini;
(a)  organizacije proizvođača i njihova udruženja koji djeluju u različitim državama članicama provode intervencije povezane s ciljevima iz članka 42. točaka (b) i (e) na transnacionalnoj razini;
Amandman 308
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 3. – točka d
(d)  operativni program prvi put provodi udruženje organizacija proizvođača priznato na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013;
(d)  operativni program prvi put provodi organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača koji djeluju u jednoj državi članici ili udruženje organizacija proizvođača koje djeluje u različitim državama članicama priznati na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013;
Amandman 309
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 3. – točka fa (nova)
(fa)  organizacija proizvođača djeluje u planinskim područjima i otočnim regijama;
Amandman 310
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 1.
1.  U regijama država članica u kojima je stupanj organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća znatno ispod prosjeka Unije, države članice mogu dodijeliti organizacijama proizvođača priznatima na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 nacionalnu financijsku pomoć u visini od najviše 80 % financijskih doprinosa iz članka 45. stavka 1. točke (a) te do 10 % vrijednosti proizvodnje bilo koje od tih organizacija proizvođača stavljene na tržište. Nacionalna financijska pomoć dodatak je operativnom fondu.
1.  U regijama država članica u kojima je stupanj organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća znatno ispod prosjeka Unije i u otočnim regijama, uključujući najudaljenije regije, države članice mogu dodijeliti organizacijama proizvođača priznatima na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 nacionalnu financijsku pomoć u visini od najviše 80 % financijskih doprinosa iz članka 45. stavka 1. točke (a) te do 10 % vrijednosti proizvodnje bilo koje od tih organizacija proizvođača stavljene na tržište. Nacionalna financijska pomoć dodatak je operativnom fondu.
Amandman 311
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 1.
Države članice teže postizanju barem jednog od posebnih ciljeva iz članka 6. stavka 1. u sektoru pčelarstva.
Države članice teže postizanju relevantnih posebnih ciljeva iz članka 6. stavka 1. u sektoru pčelarstva.
Amandman 312
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za svaki posebni cilj iz članka 6. stavka 1. odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih u sektoru pčelarstva:
1.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih u sektoru pčelarstva:
Amandman 313
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka a
(a)  tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara;
(a)  tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, uključujući promicanje dobrih praksi, informiranje i promotivne aktivnosti te osnovno i trajno obrazovanje i osposobljavanje;
Amandman 314
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka b
(b)  djelovanja za suzbijanje štetnika u košnicama i bolesti pčela, posebno varooze;
(b)  djelovanja za suzbijanje i sprečavanje štetnika u košnicama i bolesti pčela, posebno varooze, te za povećanje otpornosti na epidemije;
Amandman 315
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  uspostava i/ili razvoj nacionalnih mreža za zdravlje pčela;
Amandman 316
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka d
(d)  djelovanja za potporu laboratorijâ za analizu pčelarskih proizvoda;
(d)  djelovanja za potporu nacionalnih, regionalnih ili lokalnih laboratorijâ za analizu pčelarskih proizvoda, gubitka pčela i pada produktivnosti te analizu tvari koje su potencijalno toksične za pčele;
Amandman 317
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka e
(e)  obnova košnica u Uniji;
(e)  djelovanja za očuvanje ili povećanje postojećeg broja populacija pčela;
Amandman 318
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka f
(f)  suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programâ istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda;
(f)  suradnja sa specijaliziranim tijelima za primjenu programâ istraživanja i eksperimentalnih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda;
Amandman 319
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka ha (nova)
(ha)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu;
Amandman 320
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka hb (nova)
(hb)  djelovanja za planiranje proizvodnje i prilagodbu ponude potražnji;
Amandman 321
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka hc (nova)
(hc)  mjere za sprečavanje utjecaja štetnih klimatskih okolnosti;
Amandman 322
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka hd (nova)
(hd)  djelovanja za prilagodbu klimatskim promjenama i nepovoljnim klimatskim prilikama;
Amandman 323
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka he (nova)
(he)  mjere za promidžbu suradnje pčelara i poljoprivrednika, osobito radi smanjenja učinka upotrebe pesticida;
Amandman 324
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka hf (nova)
(hf)  ušteda energije, povećana energetska učinkovitost i ekološka ambalaža;
Amandman 325
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka hg (nova)
(hg)  smanjenje stvaranja otpada i racionalnija upotreba nusproizvoda i otpada te upravljanje njima;
Amandman 326
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka hh (nova)
(hh)  djelovanja za poboljšanje oprašivanja pčela medarica i njihova suživota s divljim oprašivačima, među ostalim, stvaranjem i održavanjem pogodnih staništa;
Amandman 327
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka hi (nova)
(hi)  djelovanja za povećanje genetske raznolikosti;
Amandman 328
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1. – točka hj (nova)
(hj)  mjere za pružanje potpore mladim ili novim pčelarima.
Amandman 329
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 4.
4.  Financijska pomoć Unije za intervencije iz stavka 2. iznosi najviše 50 % rashoda. Preostali dio rashoda snose države članice.
4.  Financijska pomoć Unije za intervencije iz stavka 2. iznosi najviše 75 % rashoda, uz iznimku najudaljenijih regija za koje ta gornja granica iznosi 85 %. Preostali dio rashoda snose države članice.
Amandman 330
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 5.
5.  Pri izradi svojih nacionalnih strateških planova u okviru ZPP-a države članice savjetuju se s predstavnicima organizacija u području pčelarstva.
5.  Pri izradi svojih nacionalnih strateških planova u okviru ZPP-a države članice savjetuju se s predstavnicima organizacija u području pčelarstva i nadležnim tijelima.
Amandman 331
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 6.
6.  Države članice jedanput godišnje obavješćuju Komisiju o broju košnica na svojem državnom području.
6.  Države članice jedanput godišnje obavješćuju Komisiju o broju košnica i/ili kolonija pčela na svojem državnom području.
Amandman 332
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 6.a (novi)
6a.  Svi nacionalni programi odobreni prije ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] uređuju se u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 do predviđenog roka za njihovo izvršenje.
Amandman 333
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 1. – uvodni dio
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim zahtjevima uz zahtjeve iz ovog odjeljka povezanima sa sljedećim:
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim zahtjevima uz zahtjeve iz ovog odjeljka povezanima sa sljedećim:
Amandman 334
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 1. – točka a
(a)  obvezom država članica da jedanput godišnje obavješćuju Komisiju o broju košnica na svojem državnom području kako je utvrđeno u članku 49. stavku 6.;
(a)  obvezom država članica da jedanput godišnje obavješćuju Komisiju o broju košnica i/ili kolonija pčela na svojem državnom području kako je utvrđeno u članku 49. stavku 6.;
Amandman 335
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 1. – točka b
(b)  definicijom košnice i metode za izračun broja košnica;
(b)  definicijom košnice i metode za izračun broja košnica i kolonija pčela;
Amandman 336
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 1. – uvodni dio
Države članice teže postizanju jednog od sljedećih ciljeva ili više njih u sektoru vina:
U skladu s člancima 5. i 6. države članice teže postizanju jednog od sljedećih ciljeva ili više njih u sektoru vina:
Amandman 337
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 1. – točka a
(a)  poboljšanje konkurentnosti proizvođača vina u Uniji, uključujući doprinos poboljšanju sustavâ održive proizvodnje i smanjenju utjecaja sektora vina Unije na okoliš; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama od (b) do (f) i točki (h);
(a)  poboljšanje gospodarske održivosti i konkurentnosti proizvođača vina u Uniji, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkama (a), (b) i članku 6. stavku 1. točki (c);
Amandman 338
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te doprinos poboljšanju sustavâ održive proizvodnje i smanjenju utjecaja sektora vina u Uniji na okoliš, među ostalim, podržavanjem vinogradara u smanjenju upotrebe sirovina i uvođenju okolišno održivih metoda i uzgojnih praksi, te očuvanju raznolikosti tradicionalnih sortnih vina iz Unije; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f);
Amandmani 339 i 820cp3
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 1. – točka b
(b)  poboljšanje uspješnosti poduzeća u sektoru vina Unije i njihova prilagodba zahtjevima tržišta, kao i povećanje njihove konkurentnosti u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda od vinove loze, uključujući uštedu energije, globalnu energetsku učinkovitost i održivost procesâ; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama od (a) do (e) i točkama (g) i (h);
(b)  poboljšanje uspješnosti poduzeća u sektoru vina Unije i njihova prilagodba zahtjevima tržišta, kao i povećanje njihove dugoročne konkurentnosti u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda od vinove loze, uključujući uštedu energije, globalnu energetsku učinkovitost i održivost procesâ; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama od (a) do (e) i točkama (g) i (h);
Amandman 340
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  za poboljšanje koncentracije opskrbe radi ostvarivanja gospodarskih rezultata i strukturiranja sektora u skladu s ciljem iznesenim u članku 6. stavku 1. točki (b);
Amandman 341
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 1. – točka f
(f)  korištenje nusproizvoda proizvodnje vina za industrijske i energetske svrhe kako bi se osigurala kvaliteta vina Unije i pritom zaštitio okoliš; taj se cilj odnosi na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d) i (e);
(f)  korištenje nusproizvoda i ostataka proizvodnje vina za industrijske i energetske ili poljoprivredne svrhe kako bi se osigurala kvaliteta vina Unije i pritom zaštitio okoliš; taj se cilj odnosi na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d) i (e);
Amandman 342
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 1. – točka h
(h)  poboljšanje konkurentnosti proizvoda od vinove loze iz Unije u trećim zemljama; taj se cilj odnosi na ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (h);
(h)  poboljšanje konkurentnosti proizvoda od vinove loze iz Unije u trećim zemljama, uključujući stvaranje, diversifikaciju i konsolidaciju tržišta vina; taj se cilj odnosi na ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (h);
Amandman 343
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 1. – točka ia (nova)
(ia)  osiguravanje gospodarske održivosti i profitabilnosti vinogradarstva u područjima sa znatnim prirodnim ograničenjima, strmim područjima i slabo razvijenim područjima u skladu s posebnim ciljevima iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b) i (h);
Amandman 820cp7
Prijedlog uredbe
Članak 51. – stavak 1. – točka ib (nova)
(ib)   doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama; taj cilj odgovara posebnim ciljevima navedenima u članku 6. stavku 1. točki (d);
Amandmani 344 i 1122cp1
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka a
(a)  restrukturiranje i konverzija vinograda, uključujući ponovnu sadnju vinograda ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice, ali isključujući uobičajenu obnovu vinograda koja se sastoji od ponovne sadnje iste sorte vinove loze na istoj zemljišnoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze kada loza dođe do kraja svojeg životnog vijeka;
(a)  restrukturiranje i konverzija vinograda, uključujući ponovnu sadnju vinograda ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice, ili nakon dobrovoljnog krčenja radi ponovne sadnje zbog prilagodbe klimatskim promjenama i radi poboljšanja genetske raznolikosti, ali isključujući uobičajenu obnovu vinograda koja se sastoji od ponovne sadnje iste sorte vinove loze na istoj zemljišnoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze kada loza dođe do kraja svojeg životnog vijeka;
Amandmani 345 i 1122cp2
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  sadnja sorti vinove loze na zemljištu odobrenom u okviru programa odobrenja iz poglavlja III. odjeljka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u tradicionalnim područjima proizvodnje vina kojima prijeti opasnost od nestanka, koje će definirati države članice, kao mjera zaštite raznolikosti proizvodnje vina;
Amandmani 346 i 1122cp2
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka ab (nova)
(ab)  istraživanje i eksperimentalna proizvodnja i druge mjere, osobito u području očuvanja, proučavanja i poboljšanja međuvrsne i unutarvrsne raznolikosti europskih sorti vina te aktivnosti za promicanje njihove gospodarske uporabe;
Amandmani 347 i 1122cp2
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka ac (nova)
(ac)  djelovanja za smanjenje upotrebe pesticida;
Amandmani 348 i 1122cp2
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka ad (nova)
(ad)  djelovanja za smanjenje rizika za vinogradare koji pokušavaju iz temelja promijeniti svoje prakse i svoj sustav proizvodnje kako bi proizvodili na održiviji način, među ostalim, uz veću strukturnu i biološku raznolikost;
Amandmani 349 i 1122cp2
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka b
(b)  materijalna i nematerijalna ulaganja u postrojenja za preradu i infrastrukturu vinarije te strukture i alati za stavljanje na tržište;
(b)  materijalna i nematerijalna ulaganja u vinogradarska gospodarstva, uključujući i ona u strmim područjima i na zaravnima, osim transakcija koje se odnose na vrstu intervencije navedenu u točki (a), te u postrojenja za preradu i infrastrukturu vinarije te strukture i alati za stavljanje na tržište; takva ulaganja mogu biti usmjerena na zaštitu vinograda protiv klimatskih nepogoda i na prilagodbu gospodarstava novim pravnim zahtjevima Unije;
Amandmani 350 i 1122cp2
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka d
(d)  osiguranje berbe od gubitaka prihoda prouzročenih nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama, bolestima životinja ili biljaka ili najezdama nametnika;
(d)  osiguranje berbe od gubitaka prihoda prouzročenih nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama, bolestima životinja ili biljaka ili najezdama nametnika, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika;
Amandmani 351 i 1122cp2
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka e
(e)  materijalna i nematerijalna ulaganja u inovacije, koja uključuju razvoj inovativnih proizvoda i nusproizvoda proizvodnje vina, procesa i tehnologija, te ostala ulaganja kojima se ostvaruje dodana vrijednost u bilo kojem dijelu opskrbnog lanca, među ostalim za razmjenu znanja;
(e)  materijalna i nematerijalna ulaganja u digitalizaciju i inovacije, koja uključuju razvoj inovativnih proizvoda i tehnoloških procesa povezanih s proizvodima iz dijela II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013 ili s nusproizvodima proizvodnje vina, procesa i tehnologija, te ostala ulaganja kojima se ostvaruje dodana vrijednost u bilo kojem dijelu opskrbnog lanca, među ostalim za razmjenu znanja, i/ili doprinosi prilagodbi klimatskim promjenama;
Amandmani 353 i 1122cp3
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka g
(g)  mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina ili promiču sustavi kvalitete Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla;
(g)  mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina;
Amandmani 354 i 1122cp4
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka ga (nova)
(ga)  djelovanja usmjerena na bolje poznavanje tržišta, kao što su provedba gospodarskih i regulatornih studija o postojećim tržištima, kao i djelovanja usmjerena na promidžbu enoturizma radi povećanja popularnosti europskih vinograda;
Amandmani 355 i 1122cp5
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka h – uvodni dio
(h)  promidžba u trećim zemljama, koja obuhvaća jedno ili više od sljedećeg:
(h)  promidžba i komunikacija u trećim zemljama, koja obuhvaća jednu ili više od sljedećih mjera i aktivnosti kojima je cilj poboljšati konkurentnost sektora vina te stvoriti, diversificirati ili konsolidirati tržišta:
Amandmani 356 i 1122cp5
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka h – podtočka iv.
iv.  studije novih tržišta potrebne za širenje tržišnog plasmana;
iv.  studije novih ili postojećih tržišta potrebne za širenje i konsolidaciju tržišnog plasmana;
Amandmani 357 i 1122cp5
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka h – podtočka vi.
vi.  priprema tehničke dokumentacije, uključujući laboratorijska testiranja i ocjenjivanja, koja se odnosi na enološke postupke, fitosanitarna i higijenska pravila, kao i zahtjeve trećih zemalja za uvoz proizvoda iz sektora vina, kako bi se olakšao pristup tržištima trećih zemalja;
vi.  priprema tehničke dokumentacije, uključujući laboratorijska testiranja i ocjenjivanja, koja se odnosi na enološke postupke, fitosanitarna i higijenska pravila, kao i zahtjeve trećih zemalja za uvoz proizvoda iz sektora vina, kako bi se spriječilo ograničenje ili omogućio pristup tržištima trećih zemalja;
Amandmani 358 i 1122cp6
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka ia (nova)
(ia)  djelovanja za racionalnije korištenje vode i gospodarenje vodom;
Amandmani 359 i 1122cp6
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka ib (nova)
(ib)  ekološka proizvodnja;
Amandmani 360 i 1122cp6
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka i.c (nova)
(ic)  integrirana proizvodnja;
Amandmani 361 i 1122cp6
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. − točka id (nova)
(id)  precizna ili digitalizirana proizvodnja;
Amandmani 362 i 1122cp6
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. − točka ie (nova)
(ie)  očuvanje tla i povećanje razine ugljika u tlu;
Amandmani 363 i 1122cp6
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka if (nova)
(if)  stvaranje ili očuvanje staništa pogodnih za bioraznolikost ili za očuvanje krajobraza, uključujući očuvanje njegovih povijesnih obilježja;
Amandmani 364 i 1122cp6
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka ig (nova)
(ig)  poboljšanje otpornosti na nametnike i na bolesti vinove loze;
Amandmani 365 i 1122cp6
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – točka ih (nova)
(ih)  smanjenje stvaranja otpada i poboljšano gospodarenje njime.
Amandmani 366 i 1122cp6
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Mjere promidžbe iz točke (h) ovog podstavka primjenjuju se samo na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili vina s oznakom sorte vinove loze.
Amandman 367
Prijedlog uredbe
Članak 52. – stavak 2.
2.  Države članice dužne su u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a obrazložiti svoj izbor ciljeva i vrsta intervencija u sektoru vina. Dužne su definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija.
2.  Države članice dužne su u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a obrazložiti svoj izbor ciljeva i vrsta intervencija u sektoru vina. Dužne su definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija. Države članice mogu predvidjeti posebne odredbe za upravljačka tijela koja provode mjere informiranja i promidžbe u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, u ime svih dotičnih poduzeća, osobito kad je riječ o maksimalnom trajanju tih mjera.
Amandman 368
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 1. – podstavak 1.
Financijska pomoć Unije za restrukturiranje i konverziju vinograda iz članka 52. stavka 1. točke (a) ne smije premašiti 50 % stvarnih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda ili 75 % stvarnih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda u slabije razvijenim regijama.
Financijska pomoć Unije za restrukturiranje i konverziju vinograda iz članka 52. stavka 1. točke (a) ne smije premašiti 50 % stvarnih troškova dobrovoljnog restrukturiranja i konverzije vinograda ili 75 % stvarnih troškova obveznog restrukturiranja i konverzije vinograda.
Amandman 369
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a
(a)  50 % prihvatljivih troškova ulaganja u slabije razvijenim regijama;
(a)  50 % prihvatljivih troškova ulaganja u slabije razvijenim regijama, vinogradima na strmim padinama i u otočnim regijama osim onih navedenih u točkama (c) i (d) ovog podstavka;
Amandman 370
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c
(c)  75 % prihvatljivih troškova ulaganja u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a;
(c)  85 % prihvatljivih troškova ulaganja u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a;
Amandman 371
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 3.a (novi)
3a.  Financijska pomoć Unije za ciljeve iz članka 52. stavka 1. točaka (aa), (ab), (ac), (fa), (ia), (ib), (ic), (id), (ie), (if), (ig) i (ig) ne smije premašiti 50 % izravnih ili prihvatljivih troškova.
Amandman 372
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 5. − podstavak 1. − točka a
(a)  50 % prihvatljivih troškova ulaganja u slabije razvijenim regijama;
(a)  50 % prihvatljivih troškova ulaganja u slabije razvijenim regijama, vinogradima na strmim padinama i u otočnim regijama osim onih navedenih u točkama (c) i (d) ovog podstavka;
Amandman 373
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 5. – podstavak 1. – točka c
(c)  75 % prihvatljivih troškova ulaganja u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a;
(c)  85 % prihvatljivih troškova ulaganja u najudaljenijim regijama iz članka 349. prvog stavka UFEU-a;
Amandman 374
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 5. – podstavak 2.
Financijska pomoć Unije po maksimalnoj stopi iz prvog podstavka dodjeljuje se samo za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke 2003/361/EZ; međutim može se primijeniti na sva poduzeća u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a te na manjim egejskim otocima kako su definirani u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 229/2013.
Briše se.
Amandman 375
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 5. – podstavak 3.
Za poduzeća koja nisu obuhvaćena glavom I. člankom 2. stavkom 1. Priloga Preporuci 2003/361/EZ, a koja imaju manje od 750 zaposlenika ili promet manji od 200 milijuna EUR, maksimalna gornja granica potpore iz prvog podstavka prepolovljuje se.
Maksimalne gornje granice iz prvog podstavka mogu se smanjiti za ulaganja poduzeća koja nisu mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća. Međutim može se primijeniti na sva poduzeća u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a te na manjim egejskim otocima kako su definirani u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 229/2013.
Amandman 376
Prijedlog uredbe
Članak 53. – stavak 6.
6.  Financijska pomoć Unije za mjere informiranja i promidžbe iz članka 52. stavka 1. točaka (g) i (h) ne smije premašiti 50 % prihvatljivih rashoda.
6.  Financijska pomoć Unije za mjere informiranja i promidžbe iz članka 52. stavka 1. točaka (g) i (h) ne smije premašiti 50 % prihvatljivih rashoda. Države članice mogu uspostaviti diferencijaciju prema veličini poduzeća s ciljem postizanja najveće moguće potpore za mala i srednja poduzeća.
Amandman 377
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 4.
4.  Predmetne države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a određuju najmanji postotak rashoda za djelovanja usmjerena na zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama, poboljšanje održivosti proizvodnih sustava i postupaka, smanjenje utjecaja sektora vina Unije na okoliš, uštedu energije i poboljšanje globalne energetske učinkovitosti u sektoru vina.
4.  Predmetne države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a osiguravaju da barem 5 % rashoda bude namjensko ili da se barem jedan postupak provede radi ispunjavanja ciljeva usmjerenih na zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama, poboljšanje održivosti proizvodnih sustava i postupaka, smanjenje utjecaja sektora vina iz Unije na okoliš, uštedu energije i poboljšanje globalne energetske učinkovitosti u sektoru vina u skladu s ciljevima iz članka 51. točaka (aa), (b) i (f).
Amandman 378
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 4.a (novi)
4a.  Svi programi odobreni prije ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] uređuju se u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 do predviđenog roka za njihovo izvršenje.
Amandman 379
Prijedlog uredbe
Članak 55. – stavak 2.
2.  Država članica iz članka 82. stavka 3. u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a definira jednu vrstu intervencija ili više njih iz članka 60. kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u stavku 1. Dužna je definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija. Država članica iz članka 82. stavka 3. dužna je u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a obrazložiti svoj izbor ciljeva, vrsta intervencija i intervencija za potrebe ostvarivanja tih ciljeva.
2.  Država članica iz članka 82. stavka 3. u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a definira jednu vrstu intervencija ili više njih iz članka 60. kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u stavku 1. Dužna je definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija. Država članica iz članka 82. stavka 3. dužna je u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a obrazložiti svoj izbor ciljeva, vrsta intervencija i intervencija za potrebe ostvarivanja tih ciljeva bez obveze da provodi ex ante evaluaciju i stratešku procjenu utjecaja na okoliš u smislu članka 103. stavka 1., te SWOT analizu u smislu članka 103. stavka 2.
Amandman 380
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka c
(c)  smanjenje utjecaja na okoliš i doprinos klimatskoj politici uzgojem maslina; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d) i (e);
(c)  smanjenje utjecaja na okoliš i doprinos klimatskoj politici, prilagodba na klimatske promjene i njihovo ublažavanje uzgojem maslina; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d) i (e);
Amandman 381
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka d
(d)  poboljšanje kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina; taj se cilj odnosi na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (f);
(d)  poboljšanje kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina; taj se cilj odnosi na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (f);
Amandman 382
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka f
(f)  sprečavanje kriza i upravljanje njima u cilju poboljšanja otpornosti na nametnike te izbjegavanja i rješavanja kriznih situacija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina; taj se cilj odnosi na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (h).
(f)  sprečavanje kriza i upravljanje njima u cilju poboljšanja otpornosti na nametnike te izbjegavanja i rješavanja kriznih situacija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, uključujući poboljšanje sprečavanja nametnika i otpornosti na njih; taj se cilj odnosi na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c);
Amandman 1241
Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1. – točka fa (nova)
(fa)  zaštita i poboljšanje biološke raznolikosti i usluga u vezi s ekosustavima, uključujući zadržavanje tla.
Amandman 383
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 1.
1.  Kako bi se ispunili ciljevi iz članka 56., države članice iz članka 82. stavka 4. u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih iz članka 60. Dužne su definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija.
1.  Kako bi se ispunili ciljevi iz članka 56., države članice iz članka 82. stavka 4. u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih iz članka 60. koje se definiraju na razini države članice. Dužne su definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija.
Amandman 384
Prijedlog uredbe
Članak 57. – stavak 2.
2.  Intervencije koje su definirale države članice iz članka 82. stavka 4. provode se putem odobrenih operativnih programa organizacija proizvođača i/ili njihovih udruženja priznatih na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013. U tu svrhu primjenjuju se članci 61. i 62. ove Uredbe.
2.  Intervencije koje su definirale države članice iz članka 82. stavka 4. provode se putem odobrenih operativnih programa organizacija proizvođača i/ili njihovih udruženja i/ili sektorskih organizacija priznatih na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013. U tu svrhu primjenjuju se članci 61. i 62. ove Uredbe.
Amandman 385
Prijedlog uredbe
Članak 57. stavak 2.a (novi)
2a.   Odstupajući od stavka 2., države članice iz članka 82. stavka 4. mogu provedbu operativnih programa povjeriti sektorskim organizacijama priznatim na temelju članka 157. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ako su takve organizacije već uspostavile sličan program u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013.
Amandman 386
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 1. – točka d
(d)  75 % stvarnih rashoda za vrste intervencija iz članka 60. stavka 1. točaka (f) i (h) ako se operativni program provodi u najmanje tri treće zemlje ili države članice koje nisu proizvođači i provode ga organizacije proizvođača iz najmanje dviju država članica proizvođača, odnosno 50 % stvarnih rashoda ako taj uvjet nije ispunjen za ovu vrstu intervencija.
(d)  85 % stvarnih rashoda za vrste intervencija iz članka 60. stavka 1. točaka (f) i (h) ako se operativni program provodi u najmanje tri treće zemlje ili države članice koje nisu proizvođači i provode ga organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača iz najmanje dviju država članica proizvođača, odnosno 50 % stvarnih rashoda ako taj uvjet nije ispunjen za ovu vrstu intervencija.
Amandman 387
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 1. – točka da (nova)
(da)   Kad je riječ o otočnim regijama, stope navedene u točkama od (a) do (d) povećavaju se za 10 %.
Amandman 388
Prijedlog uredbe
Članak 58. – stavak 3.
3.   Države članice osiguravaju dodatna financijska sredstva u iznosu do 50 % troškova koji nisu pokriveni financijskom pomoći Unije.
Briše se.
Amandmani 824 i 1242
Prijedlog uredbe
Glava III. – poglavlje 3. – odjeljak 6.a (novi)
ODJELJAK 6.a
SEKTOR UZGOJA MAHUNARKI
Članak 58.a
Ciljevi u sektoru uzgoja mahunarki
Ne dovodeći u pitanje opće ciljeve iz članaka 5. i 6. u pogledu ukupnih ciljeva, države članice teže postizanju sljedećih ciljeva u sektoru uzgoja mahunarki:
(a)  programom se povećavaju održiva proizvodnja i potrošnja mahunarki diljem Unije kako bi se povećala samodostatnost hrane i stočne hrane u skladu s ciljevima iz Priloga I.
(b)  smanjivanje ovisnosti o koncentriranoj mješavini hrane za životinje koja sadržava soju, osobito uvezenu soju koja potječe iz zemlje u kojoj je nedavno došlo do krčenja šuma ili prenamjene zemljišta, u skladu s petnaestim ciljem održivog razvoja, obvezom Unije u vezi s nultom stopom krčenja šuma i obvezama postojećih privatnih trgovačkih društava u vezi s nultom stopom krčenja šuma;
(c)  kruženje hranjivih tvari u sustavu zatvorene petlje i njihovo vezivanje na lokalne i regionalne riječne slivove u skladu s Direktivom 2000/60/EZ;
(d)  poticanje lokalnih i regionalnih tržišta hrane i hrane za životinje te lokalno prilagođenih varijanti sjemenja za koje je potrebno malo sirovina.
Mjere koje se financiraju u okviru tog sektora usklađene su s klimatskim i okolišnim obvezama i zakonodavstvom Unije i nisu izravan ili neizravan uzrok prenamjene za upotrebu zemljišta te imaju stvaran pozitivni učinak na globalne emisije stakleničkih plinova u skladu s modelom GLOBIOM (Globalni model upravljanja biosferom).
Članak 58.b
Vrste intervencija
U pogledu ciljeva iz članka 58.a, države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih:
(a)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu; istraživanje i eksperimentalna proizvodnja te druga djelovanja, uključujući djelovanja za sljedeće:
i.  očuvanje tla, uključujući pravo i dokazano poboljšanje ugljika u tlu bez sustavnog oslanjanja na pesticide;
ii.  povećanje učinkovitosti korištenja i upravljanja vodom, uključujući uštedu vode;
iii.  promicanje upotrebe sorti i praksi gospodarenja prilagođenih promjenjivim klimatskim uvjetima;
iv.  poboljšanje praksi gospodarenja kako bi se povećala otpornost usjeva na nametnike i smanjila osjetljivost na nametnike;
v.  smanjenje upotrebe pesticida i ovisnosti o njima;
vi.  stvaranje i održavanje poljoprivrednih staništa koja pogoduju biološkoj raznolikosti, bez upotrebe pesticida;
(b)  savjetodavne usluge i tehnička pomoć, osobito u pogledu prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena, kao i pri odabiru najprikladnijeg plodoreda za poljoprivredne usjeve;
(c)  osposobljavanje, uključujući prenošenje znanja i razmjenu najbolje prakse;
(d)  ekološki uzgoj i metode;
(e)  djelovanja za povećanje održivosti i učinkovitosti prijevoza i skladištenja proizvoda.
Amandman 389
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – uvodni dio
Države članice teže postizanju jednog od sljedećih ciljeva ili više njih u drugim sektorima iz članka 39. točke (f):
U skladu s člancima 5. i 6., države članice teže postizanju jednog od sljedećih ciljeva ili više njih u drugim sektorima iz članka 39. točke (f):
Amandman 390
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka a
(a)  planiranje proizvodnje, prilagodba proizvodnje potražnji, osobito u pogledu kvalitete i kvantitete, optimiziranje troškova proizvodnje i povrata ulaganja te stabiliziranje proizvođačkih cijena; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (i);
(a)  planiranje proizvodnje, prilagodba proizvodnje potražnji, osobito u pogledu kvalitete, kvantitete i raznolikosti, optimiziranje troškova proizvodnje i povrata ulaganja te stabiliziranje proizvođačkih cijena; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (i);
Amandman 391
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka b
(b)  koncentriranje ponude i stavljanje na tržište predmetnih proizvoda; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a) i (c);
(b)  koncentriranje ponude i stavljanje na tržište predmetnih proizvoda te poticanje zajedničkih pregovora o ugovorima; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a) i (c);
Amandman 392
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka c
(c)  istraživanje i razvoj održivih metoda proizvodnje, uključujući otpornost na nametnike, inovativne prakse i proizvodne tehnike za poticanje gospodarske konkurentnosti i jačanje tržišnih kretanja; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (c) i (i);
(c)  primjena, istraživanje i razvoj održivih metoda proizvodnje, uključujući otpornost na nametnike i na bolesti životinja te na klimatske promjene, genetska raznolikost, zaštita tla, poboljšanje biosigurnosti i smanjenje antimikrobnih tvari te inovativne prakse i proizvodne tehnike za poticanje dugoročne gospodarske konkurentnosti i jačanje tržišnih kretanja; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (c), (d), (e), (f) i (i);
Amandman 393
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka d
(d)  promicanje, razvoj i provedba metoda proizvodnje kojima se poštuje okoliš i standardi za dobrobit životinja, uzgojne prakse, proizvodne tehnike i metode proizvodnje koje su otporne na nametnike i okolišno prihvatljive, okolišno prihvatljivo korištenje nusproizvoda i otpada te gospodarenje njima, održivo korištenje prirodnih resursa, posebno zaštita vode, tla i drugih prirodnih resursa; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (e) i (f);
(d)  promicanje, razvoj i provedba metoda proizvodnje kojima se poštuje okoliš i standardi za dobrobit životinja, uzgojne prakse, proizvodne tehnike i metode proizvodnje koje su otporne na nametnike i okolišno prihvatljive, otpornost na bolesti životinja, okolišno prihvatljivo korištenje nusproizvoda i otpada te gospodarenje njima, održivo korištenje prirodnih resursa, posebno zaštita vode, tla i drugih prirodnih resursa; smanjenje emisija i povećanje energetske učinkovitosti; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (e) i (f);
Amandman 394
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka e
(e)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, kako je navedeno u članku 6. stavku 1. točki (d);
(e)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, uključujući sprečavanje tropskih i zoonotskih bolesti i upravljanje njima, kako je navedeno u članku 6. stavku 1. točki (d);
Amandman 395
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka f
(f)  podizanje komercijalne vrijednosti i kvalitete proizvoda, uključujući poboljšanje kvalitete proizvoda i razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla odnosno proizvoda obuhvaćenih nacionalnim sustavima kvalitete; ti se ciljevi odnose na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (b);
(f)  podizanje komercijalne vrijednosti i kvalitete proizvoda, uključujući poboljšanje kvalitete proizvoda i segmentaciju tržišta te razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla odnosno proizvoda obuhvaćenih nacionalnim sustavima kvalitete; ti se ciljevi odnose na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (b);
Amandman 396
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka g
(g)  promidžba i stavljanje na tržište proizvoda iz jednog sektora ili više njih iz članka 40. točke (f); ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (c);
(g)  promidžba i stavljanje na tržište proizvoda iz jednog sektora ili više njih iz članka 39. točke (f); ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (c);
Amandman 397
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka h
(h)  sprečavanje kriza i upravljanje rizicima, usmjereno na izbjegavanje i rješavanje kriznih situacija na tržištima unutar jednog sektora ili više njih iz članka 39. točke (f); ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).
(h)  sprečavanje kriza te ublažavanje rizika i upravljanje njima, usmjereno na izbjegavanje i rješavanje kriznih situacija na tržištima unutar jednog sektora ili više njih iz članka 39. točke (f); ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).
Amandman 398
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka ha (nova)
(ha)  sprečavanje napada grabežljivaca na stoku;
Amandman 399
Prijedlog uredbe
Članak 59. – stavak 1. – točka hb (nova)
(hb)  doprinos strategiji Unije za promicanje proizvodnje proteinskih usjeva, osobito krmiva i mahunastog povrća.
Amandmani 400 i 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – uvodni dio
1.  U pogledu ciljeva iz članka 59. točaka od (a) do (g), države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih:
1.  U pogledu ciljeva iz članka 56. točaka od (a) do (fa) i članka 59. točaka od (a) do (g), države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru dvije od sljedećih vrsta intervencija ili više njih:
Amandmani 401 i 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka i.
i.  očuvanje tla, uključujući poboljšanje razine ugljika u tlu;
i.  očuvanje tla i obnova plodnosti i strukture tla, uključujući sprečavanje propadanja tla te poboljšanje sekvestracije ugljika u tlu i smanjenje onečišćivača u gnojidbenim proizvodima;
Amandman 402
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.
ii.  racionalnije korištenje vode i poboljšano gospodarenje vodom, uključujući štednju vode i odvodnju;
ii.  racionalnije korištenje vode i dobro gospodarenje vodom, uključujući štednju vode i odvodnju, kojima se doprinosi dobrom stanju vodnih područja;
Amandman 403
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.
iv.  ušteda energije i povećanje energetske učinkovitosti;
iv.  ušteda energije i povećanje energetske učinkovitosti uključujući korištenje obnovljivih izvora energije poput održivog korištenja poljoprivrednih ostataka;
Amandman 404
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.a (nova)
iv.a  smanjenje onečišćujućih plinova i stakleničkih plinova;
Amandmani 405 i 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka v.
v.  ekološka ambalaža;
v.  ekološka ambalaža i smanjenje ambalažnog otpada;
Amandmani 406 i 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka vi.
vi.  zdravlje i dobrobit životinja;
vi.  biosigurnost, zaštita zdravlja životinja i dobrobit životinja, uključujući održivo upravljanje i sprječavanje tropskih i zoonotskih bolesti;
Amandman 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka vii.
vii.  smanjenje stvaranja otpada, racionalnije korištenje nusproizvoda i otpada te poboljšano gospodarenje njima;
vii.  smanjenje stvaranja emisija i otpada, racionalnije korištenje nusproizvoda i otpada te poboljšano gospodarenje njima;
Amandman 407
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka vii.a (nova)
vii.a  sprečavanje tropskih i zoonotskih bolesti i upravljanje njima;
Amandmani 408 i 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka viii.
viii.  poboljšanje otpornosti na nametnike;
viii.  poboljšanje otpornosti na nametnike praksama upravljanja promicanjem integrirane zaštite bilja, uključujući odgovarajuće prakse upravljanja i uzgoja i borbom protiv bolesti životinja;
Amandmani 409 i 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka ix.
ix.  smanjenje rizika i učinaka upotrebe pesticida;
ix.  znatno smanjenje upotrebe pesticida te ovisnosti o njima;
Amandman 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka ix.a (nova)
ix.a   poboljšanje otpornosti životinja na bolesti i smanjenje upotrebe antibiotika;
Amandman 410
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.
x.  stvaranje i održavanje staništa pogodnih za bioraznolikost;
x.  stvaranje i održavanje staništa pogodnih za bioraznolikost te promicanje lokalnih sorti;
Amandman 411
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.a (nova)
(xa)  smanjenje upotrebe antimikrobnih tvari;
Amandman 412
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.b (nova)
(xb)  poboljšanje uvjeta uzgoja, berbe i dostave proizvoda;
Amandman 413
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.c (nova)
(xc)  djelovanja praćenja, poznavanja i nadzora tržišta;
Amandman 414
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.d (nova)
(xd)  sprečavanje napada grabežljivaca na stoku;
Amandmani 415 i 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka b
(b)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, posebno u pogledu prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja tih promjena;
(b)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, posebno u pogledu kvalitete proizvodnje, bioraznolikosti i okoliša, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama, borbe protiv nametnika i bolesti životinja te povećanje otpornosti na njih, kao i povećanja kvalitete proizvoda;
Amandman 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka c
(c)  osposobljavanje, uključujući prenošenje znanja i razmjenu najbolje prakse;
(c)  osposobljavanje, uključujući prenošenje znanja i razmjenu najboljih praksi, osobito u pogledu ekološkog uzgoja, tečajeva dizajna u permakulturi i praksi povećanja skladištenja ugljika;
Amandman 416
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka da (nova)
(da)  integrirana proizvodnja;
Amandman 417
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka e
(e)  djelovanja za povećanje održivosti i učinkovitosti prijevoza i skladištenja proizvoda jednog sektora ili više njih iz članka 40. točke (f);
(e)  djelovanja za povećanje održivosti i učinkovitosti prijevoza i skladištenja proizvoda jednog sektora ili više njih iz članka 39. točke (f);
Amandman 418
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka h
(h)  provedba sustava sljedivosti i certificiranja, posebno praćenje kvalitete proizvoda koji se prodaju krajnjim potrošačima.
(h)  provedba sustava sljedivosti u cijelom lancu proizvodnje i sustava certificiranja, posebno praćenje kvalitete proizvoda koji se prodaju krajnjim potrošačima, uključujući sljedivost podrijetla maslina i ulja u različitim fazama lanca proizvodnje, kao i podataka o metodama proizvodnje;
Amandman 419
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 1. – točka ha (nova)
(ha)  provedba fitosanitarnih i veterinarskih protokola treće zemlje.
Amandman 420
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2. – uvodni dio
2.  U pogledu cilja iz članka 59. točke (h), države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih:
2.  U pogledu cilja iz članka 56. točke (f) i članka 59. točke (h), države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih:
Amandman 421
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2. – točka b
(b)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi učinkovitijeg upravljanja količinama koje se stavljaju na tržište;
(b)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi učinkovitijeg upravljanja količinama koje se stavljaju na tržište i bolje prilagodbe ponude potražnji;
Amandman 422
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2. – točka c
(c)  zajedničko skladištenje proizvoda koje proizvodi organizacija proizvođača ili njezini članovi;
(c)  zajedničko skladištenje proizvoda koje proizvodi organizacija proizvođača ili njezini članovi te tretiranje proizvoda kako bi se olakšalo njihovo skladištenje;
Amandmani 423 i 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2. – točka d
(d)  ponovna sadnja voćnjaka ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi prilagodbe klimatskim promjenama;
(d)  ponovna sadnja voćnjaka ili maslinika ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi prilagodbe klimatskim promjenama;
Amandman 424
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2. – točka da (nova)
(da)  mjere za podupiranje zdravlja i dobrobiti životinja;
Amandman 425
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2. – točka db (nova)
(db)  obnavljanje stočnog stoka nakon prisilnog klanja zbog zdravstvenih razloga ili gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama;
Amandman 426
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2. – točka dc (nova)
(dc)  poboljšanje genetskih resursa;
Amandman 427
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2. – točka dd (nova)
(dd)  produljenje obveznih sanitarnih prekida na gospodarstvima zbog kriza nastalih zbog bolesti životinja;
Amandman 826cp
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 2. – točka h
(h)  osiguranje berbe i proizvodnje koje pridonosi zaštiti dohotka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama nametnika, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika.
(h)  osiguranje berbe i proizvodnje koje pridonosi zaštiti dohotka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama nametnika, uz istodobno osiguravanje da svi korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika. Osiguranje se ne daje osim ako proizvođači aktivno ne poduzimaju mjere za smanjenje svojih rizika.
Amandman 428
Prijedlog uredbe
Članak 61. – stavak 7.
7.  Države članice osiguravaju da intervencije povezane s ciljem iz članka 59. točke (h) ne premašuju jednu trećinu ukupnih rashoda u okviru operativnih programa organizacija proizvođača ili njihovih udruženja.
7.  Države članice osiguravaju da intervencije povezane s ciljem iz članka 59. točke (h) ne premašuju 50 % ukupnih rashoda u okviru operativnih programa organizacija proizvođača ili njihovih udruženja.
Amandman 429
Prijedlog uredbe
Članak 62. – naslov
Operativni fondovi
Operativni fondovi organizacija proizvođača
Amandman 430
Prijedlog uredbe
Članak 63. stavak 1.a (novi)
1a.  Ograničenje od 50 % iz stavka 1. povećava se na 60 % za organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača koji su priznati na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 za prvih pet godina nakon godine priznavanja te za organizacije proizvođača koji djeluju isključivo na područjima s prirodnim ograničenjima.
Amandman 431
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 1. – točka a
(a)  obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja;
(a)  obveze u području poljoprivredno-ekološke održivosti, mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima te ostale obveze upravljanja;
Amandman 432
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 1. – točka e
(e)  pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novoosnovana ruralna poduzeća;
(e)  pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika te osnivanje i razvoj održivih ruralnih poduzeća;
Amandman 433
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 1. – točka ea (nova)
(ea)  žene u ruralnim područjima;
Amandman 434
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 1. – točka h
(h)   razmjena znanja i informacija;
(h)   razmjena znanja i informacija; i
Amandmani 435, 1123cp2 i 1165cp2
Prijedlog uredbe
Članak 64. – stavak 1. – točka ha (nova)
(ha)  instalacija digitalnih tehnologija;
Amandman 1133
Prijedlog uredbe
Članak 65.
Članak 65.
Članak 65.
Obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja
Poljoprivredno-ekološka održivost, mjere ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima te ostale obveze upravljanja koje su dobre za okoliš
1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za obveze u području poljoprivredno-ekoloških održivih praksi, mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima, uključujući upravljanje prirodnim rizicima te ostale obveze upravljanja, kao što su šumarstvo, zaštita i poboljšanje genetskih resursa te zdravlje i dobrobit životinja u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
2.  Države članice obveze u području poljoprivrede, okoliša i klime uključuju u svoje strateške planove u okviru ZPP-a.
2.  Države članice obveze u području poljoprivrede, okoliša i klime uključuju u svoje strateške planove u okviru ZPP-a.
3.  Države članice potporu za ovu vrstu intervencija mogu odobriti na cijelom svojem državnom području, u skladu sa svojim specifičnim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim potrebama.
3.  Države članice potporu za ovu vrstu intervencija odobravaju na cijelom svojem državnom području, u skladu sa svojim specifičnim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim potrebama. Ta je potpora ograničena na maksimalne iznose utvrđene u Prilogu IX.aa.
4.  Države članice plaćanja dodjeljuju samo onim poljoprivrednicima i drugim korisnicima koji dobrovoljno pristanu na obveze upravljanja za koje se smatra da su korisne za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1.
4.  Države članice plaćanja dodjeljuju samo onim poljoprivrednicima, skupinama poljoprivrednika i drugim upraviteljima zemljišta koji dobrovoljno pristanu na obveze upravljanja, kao što je primjerena zaštita vlažnih područja i organskog tla, za koje se smatra da su korisne za postizanje relevantnih posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. Prioritet mogu imati programi koji su posebno usmjereni na rješavanje lokalnih okolišnih uvjeta i potreba te koji, ovisno o slučaju, doprinose postizanju ciljeva utvrđenih u zakonodavstvu navedenom u Prilogu XI.
5.  Za ovu vrstu intervencija države članice dužne su osigurati plaćanja isključivo za pokrivanje obveza koje:
5.  Za ovu vrstu intervencija države članice dužne su osigurati plaćanja isključivo za pokrivanje obveza koje:
(a)  nadilaze relevantne propisane zahtjeve upravljanja i standarde dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđene u skladu s poglavljem I. odjeljkom 2. ove glave;
(a)  nadilaze relevantne propisane zahtjeve upravljanja i standarde dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđene u skladu s poglavljem I. odjeljkom 2. ove glave;
(b)  nadilaze minimalne zahtjeve za korištenje gnojiva i proizvoda za zaštitu bilja, zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja te druge obvezne zahtjeve utvrđene nacionalnim pravom i pravom Unije;
(b)  nadilaze relevantne minimalne zahtjeve za korištenje gnojiva i proizvoda za zaštitu bilja, zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja, sprječavanja antimikrobne otpornosti te druge relevantne obvezne zahtjeve utvrđene pravom Unije;
(c)  nadilaze uvjete utvrđene za održavanje poljoprivrednih površina u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a);
(c)  nadilaze uvjete utvrđene za održavanje poljoprivrednih površina u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a);
(d)  razlikuju se od obveza za koje su plaćanja dodijeljena u skladu s člankom 28.
(d)  razlikuju se od obveza ili su komplementarne s obvezama za koje su plaćanja dodijeljena u skladu s člankom 28., istodobno osiguravajući da ne dolazi do dvostrukog financiranja.
6.  Države članice korisnicima nadoknađuju nastale troškove i gubitak prihoda koji su rezultat preuzimanja obveza. Ako je nužno, mogu pokrivati i trošak transakcije. U opravdanim slučajevima države članice potporu mogu dodijeliti kao paušalnu ili jednokratnu uplatu po jedinici. Plaćanja se dodjeljuju godišnje.
6.  Države članice korisnicima nadoknađuju nastale troškove i gubitak prihoda koji su rezultat preuzimanja obveza. Države članice pružaju i financijski poticaj korisnicima te ako je nužno, mogu pokrivati i trošak transakcije. U opravdanim slučajevima države članice potporu mogu dodijeliti kao paušalnu ili jednokratnu uplatu po jedinici po hektaru površine ili po drugoj utvrđenoj jedinici, ovisno o prirodi obveze. Države članice mogu dodijeliti godišnju potporu za programe za cjelovite poljoprivredne programe usmjerene na holističku preobrazbu poljoprivrednih sustava prema ciljevima ovog stavka. Plaćanja se dodjeljuju godišnje.
6.a  Razina plaćanja varira ovisno o stupnju ambicioznosti u pogledu održivosti svake prakse ili niza praksi, na temelju nediskriminirajućih kriterija u svrhu pružanja učinkovitog poticaja za sudjelovanje. Države članice mogu također razlikovati plaćanja uzimajući u obzir prirodu ograničenja koje utječe na poljoprivredne aktivnosti kao posljedica preuzimanja obveza i ovisno o različitim sustavima poljoprivredne proizvodnje.
7.  Države članice mogu promicati i podupirati zajedničke programe i programe plaćanja na temelju rezultata kako bi potakle poljoprivrednike da ostvare znatno poboljšanje kvalitete okoliša u većem opsegu i na mjerljiv način.
7.  Države članice mogu promicati i podupirati dobrovoljne zajedničke programe i kombinaciju obveza upravljanja u obliku lokalnih programa, te programe plaćanja na temelju rezultata, uključujući putem teritorijalnog pristupa kako bi potakle poljoprivrednike i skupine poljoprivrednika da ostvare znatno poboljšanje kvalitete okoliša u većem opsegu i na mjerljiv način. One uspostavljaju sve što je potrebno u smislu savjetovanja, obuke i prijenosa znanja kako bi pomogle poljoprivrednicima koji mijenjaju svoje sustave proizvodnje.
8.  Obveze se preuzimaju na razdoblje od pet do sedam godina. Međutim, kada je to potrebno kako bi se postigli ili održali određeni željeni povoljni učinci na okoliš, države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odrediti dulje razdoblje za određene vrste obveza, uključujući mogućnost godišnjeg produljenja nakon isteka početnog razdoblja. U iznimnim i opravdanim slučajevima te za nove obveze koje izravno proizlaze iz obveza izvršenih u početnom razdoblju države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a mogu odrediti kraće početno razdoblje.
8.  Obveze se obično preuzimaju na razdoblje od pet do sedam godina. Međutim, kada je to potrebno kako bi se postigli ili održali određeni željeni povoljni učinci na okoliš, među ostalim uzimajući u obzir dugoročnu prirodu šumarstva, države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odrediti dulje razdoblje za određene vrste obveza, uključujući mogućnost godišnjeg produljenja nakon isteka početnog razdoblja. U iznimnim i opravdanim slučajevima te za nove obveze koje izravno proizlaze iz obveza izvršenih u početnom razdoblju države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a mogu odrediti kraće početno razdoblje.
9.  Ako se potpora za ovu vrstu intervencija dodjeljuje za obveze u području poljoprivrede, okoliša i klime, obveze za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja kako su utvrđene u Uredbi (EZ) br. 834/2007 ili njihovo zadržavanje te usluge u području šumarstva, okoliša i klime, države članice uspostavljaju plaćanja po hektaru.
9.  Ako se potpora za ovu vrstu intervencija dodjeljuje za obveze u području poljoprivrede, okoliša i klime i za obveze za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja kako su utvrđene u Uredbi (EZ) br. 834/2007, za integriranu zaštitu bilja, zaštitu agrošumarskih sustava te usluge u području šumarstva, okoliša i klime, države članice uspostavljaju plaćanja po hektaru ili drugoj određenoj mjernoj jedinici ovisno o prirodi obveze.
10.  Države članice osiguravaju da osobe koje provode operacije za ovu vrstu intervencija imaju pristup znanju i informacijama neophodnima za provedbu tih operacija.
10.  Države članice osiguravaju da osobe koje provode operacije za ovu vrstu intervencija raspolažu relevantnim znanjem i informacijama neophodnima za provedbu tih operacija te da primjereno osposobljavanje bude dostupno onima kojima je potrebno, kao i pristup stručnom znanju kako bi se pomoglo poljoprivrednicima koji se obvezuju promijeniti svoj sustav proizvodnje.
11.  Države članice osiguravaju da su intervencije iz ovog članka u skladu s onima dodijeljenima u skladu s člankom 28.
11.  Države članice osiguravaju da su intervencije iz ovog članka u skladu s onima dodijeljenima u skladu s člankom 28.
Amandmani 448 i 1166cp1
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 1.
1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za prirodna i ostala ograničenja specifična za određeno područje u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a u cilju doprinosa ostvarenju posebnih ciljeva navedenih u članku 6. stavku 1.
1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za prirodna i ostala ograničenja specifična za određeno područje, uključujući planinska područja i otočne regije u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a u cilju doprinosa ostvarenju relevantnih posebnih ciljeva navedenih u članku 6. stavku 1.
Amandmani 449 i 1166cp2
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 2.
2.  Ta se plaćanja dodjeljuju pravim poljoprivrednicima za područja određena u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013.
2.  Ta se plaćanja dodjeljuju aktivnim poljoprivrednicima za područja određena u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te za ratom pogođena područja Republike Hrvatske.
Amandmani 450 i 1166cp2
Prijedlog uredbe
Članak 66. stavak 2.a (novi)
2a.  U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti potporu na razini članova tih pravnih osoba ili skupina ako nacionalno pravo propisuje prava i obveze pojedinačnih članova koji su usporedivi s onima pojedinačnih poljoprivrednika koji imaju status upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito što se tiče njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.
Amandman 451
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 3.
3.  Države članice plaćanja za ovu vrstu intervencija mogu dodijeliti samo kako bi korisnicima u potpunosti ili djelomično nadoknadile dodatne troškove i gubitak prihoda povezane s prirodnim i ostalim ograničenjima specifičnima za određeno područje na predmetnom području.
3.  Države članice plaćanja za ovu vrstu intervencija mogu dodijeliti samo kako bi korisnicima u potpunosti ili djelomično nadoknadile dodatne troškove i gubitak prihoda povezane s prirodnim i ostalim ograničenjima specifičnima za određeno područje na predmetnom području. One mogu pružiti i financijski poticaj korisnicima da se i dalje bave poljoprivredom u tim područjima. Iznos potpore može se prilagoditi kako bi se uzela u obzir ozbiljnost prirodnih ograničenja koja utječu na poljoprivrednu djelatnost i poljoprivredni sustav. Prema potrebi, plaćanjima se također mogu uzeti u obzir socioekonomski i okolišni čimbenici. Države članice osiguravaju da su izračuni prikladni, točni i unaprijed utvrđeni na temelju pravedne metode izračuna.
Amandman 1166cp3
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 4.
4.  Dodatni troškovi i gubitak prihoda iz stavka 3. izračunavaju se s obzirom na prirodna i ostala ograničenja specifična za određeno područje, u usporedbi s područjima bez prirodnih i ostalih ograničenja specifičnih za određeno područje.
4.  Dodatni troškovi i gubitak prihoda iz stavka 3. izračunavaju se s obzirom na prirodna i ostala ograničenja specifična za određeno područje, u usporedbi s područjima bez prirodnih i ostalih ograničenja specifičnih za određeno područje.
Iznos plaćanja može se prilagoditi kako bi se uzela u obzir ozbiljnost ograničenja koja utječu na poljoprivrednu djelatnost različitih sustava proizvodnje.
Države članice mogu utvrditi minimalni iznos plaćanja ispod kojeg se potpora ne dodjeljuje.
Dodijeljena plaćanja mogu, po potrebi, uzeti u obzir i socioekonomske i okolišne kriterije.
Amandman 452
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 5.
5.  Plaćanja se dodjeljuju godišnje po hektaru površine.
5.  Plaćanja se dodjeljuju godišnje po hektaru površine i ograničena su na minimalne i maksimalne iznose utvrđene u Prilogu IX.aa.
Amandman 1124
Prijedlog uredbe
Članak 67.
Članak 67.
Članak 67.
Ograničenja specifična za određeno područje koja proizlaze iz određenih obveznih zahtjeva
Ograničenja specifična za određeno područje koja proizlaze iz određenih obveznih zahtjeva
1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za ograničenja specifična za određeno područje predviđena zahtjevima koji proizlaze iz provedbe direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ ili Direktive 2000/60/EZ u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a kako bi se pridonijelo postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1.
1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za ograničenja specifična za određeno područje predviđena zahtjevima koji proizlaze iz provedbe direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ ili Direktive 2000/60/EZ u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a kako bi se pridonijelo postizanju relevantnih posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1.
2.  Ta se plaćanja mogu dodijeliti poljoprivrednicima, posjednicima šuma i drugim upraviteljima zemljišta za područja s ograničenjima iz stavka 1.
2.  Ta se plaćanja mogu dodijeliti poljoprivrednicima, skupinama poljoprivrednika, posjednicima šuma i skupinama posjednika šuma, vlasnicima šuma i skupinama vlasnika šuma. U opravdanim slučajevima mogu se dodijeliti i drugim upraviteljima zemljišta.
2.a  U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti potporu na razini članova tih pravnih osoba ili skupina ako nacionalno pravo propisuje prava i obveze pojedinačnih članova koji su usporedivi s onima pojedinačnih poljoprivrednika koji imaju status upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito što se tiče njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.
3.  Kod utvrđivanja područja s ograničenjima države članice mogu obuhvatiti sljedeća područja:
3.  Kod utvrđivanja područja s ograničenjima države članice mogu obuhvatiti sljedeća područja:
(a)  poljoprivredna i šumska područja u okviru mreže Natura 2000 utvrđena u skladu s Direktivom 92/43/EEZ i Direktivom 2009/147/EZ;
(a)  poljoprivredna i šumska područja u okviru mreže Natura 2000 utvrđena u skladu s Direktivom 92/43/EEZ i Direktivom 2009/147/EZ;
(b)  ostala razgraničena zaštićena prirodna područja s ograničenjima u pogledu okoliša koja se primjenjuju na poljoprivrednu proizvodnju ili šume, a koja pridonose primjeni članka 10. Direktive 92/43/EEZ, pod uvjetom da ta područja ne premašuju 5 % područja u okviru mreže Natura 2000 obuhvaćenih teritorijalnim područjem svakog strateškog plana u okviru ZPP-a;
(b)  ostala razgraničena zaštićena prirodna područja s ograničenjima u pogledu okoliša koja se primjenjuju na poljoprivrednu proizvodnju ili šume, a koja pridonose primjeni članka 10. Direktive 92/43/EEZ, pod uvjetom da ta područja ne premašuju 5 % područja u okviru mreže Natura 2000 obuhvaćenih teritorijalnim područjem svakog strateškog plana u okviru ZPP-a;
(c)  poljoprivredna područja uključena u planove upravljanja riječnim slivom u skladu s Direktivom 2000/60/EZ.
(c)  poljoprivredna područja uključena u planove upravljanja riječnim slivom u skladu s Direktivom 2000/60/EZ.
4.  Države članice mogu odobriti plaćanja pod ovom vrstom intervencija samo kako bi se korisnicima u cijelosti ili djelomično nadoknadili dodatni troškovi i gubitak prihoda povezan s ograničenjima specifičnima za određeno područje na predmetnom području.
4.  Države članice mogu odobriti plaćanja pod ovom vrstom intervencija samo kako bi se korisnicima u cijelosti ili djelomično nadoknadili dodatni troškovi i gubitak prihoda povezan s ograničenjima specifičnima za određeno područje na predmetnom području.
5.  Dodatni troškovi i gubitak prihoda iz stavka 4. izračunavaju se kako slijedi:
5.  Dodatni troškovi i gubitak prihoda iz stavka 4. izračunavaju se kako slijedi:
(a)  u pogledu ograničenja koja proizlaze iz direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, u vezi s ograničenjima koja proizlaze iz zahtjeva izvan relevantnih standarda dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđenih u ovoj glavi poglavlju 1. odjeljku 2. ove Uredbe te uvjeta utvrđenih za održavanje poljoprivredne površine u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe;
(a)  u pogledu ograničenja koja proizlaze iz direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, u vezi s ograničenjima koja proizlaze iz zahtjeva izvan relevantnih standarda dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđenih u ovoj glavi poglavlju 1. odjeljku 2. ove Uredbe te uvjeta utvrđenih za održavanje poljoprivredne površine u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe;
(b)  u pogledu ograničenja koja proizlaze iz Direktive 2000/60/EZ, u vezi s ograničenjima koja proizlaze iz zahtjeva izvan relevantnih propisanih zahtjeva upravljanja, uz iznimku SMR-a 2. iz Priloga III., i standarda dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđenih u ovoj glavi poglavlju I. odjeljku 2. te uvjeta utvrđenih za održavanje poljoprivredne površine u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe;
(b)  u pogledu ograničenja koja proizlaze iz Direktive 2000/60/EZ, u vezi s ograničenjima koja proizlaze iz zahtjeva izvan relevantnih propisanih zahtjeva upravljanja, uz iznimku SMR-a 1. iz Priloga III., i standarda dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđenih u ovoj glavi poglavlju I. odjeljku 2. te uvjeta utvrđenih za održavanje poljoprivredne površine u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe;
6.  Plaćanja se dodjeljuju godišnje po hektaru površine.
6.  Plaćanja se dodjeljuju godišnje po hektaru površine i ograničena su na maksimalne iznose utvrđene u Prilogu IX.aa.
Amandman 1139
Prijedlog uredbe
Članak 68.
„Članak 68.
Ulaganja
Članak 68.
Ulaganja
1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za ulaganja u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za ulaganja u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
1.a  U svrhu ostvarivanja prava na potporu u okviru EPFRR-a, aktivnostima ulaganja prethodi procjena očekivanog okolišnog utjecaja u skladu sa pravom koje se odnosi na takvu vrstu ulaganja u područjima u kojima ta ulaganja mogu imati nepovoljan utjecaj na okoliš.
2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za materijalna i/ili nematerijalna ulaganja koja pridonose postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Potpora sektoru šumarstva temelji se na planu upravljanja šumama ili istovrijednom instrumentu.
2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za materijalna i/ili nematerijalna ulaganja, između ostaloga ona za kolektivnu primjenu, koja pridonose postizanju relevantnih posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Potpora sektoru šumarstva temelji se na planu upravljanja šumama koji uključuje obvezu sadnje vrsta koje su prilagođene lokalnim ekosustavima ili istovrijednom instrumentu u slučaju poljoprivrednih gospodarstava koja premašuju veličinu koju određuju države članice.
2.a  Države članice izdvajaju najmanje 30 % potpore iz ovog članka za ulaganja u ciljeve u području okoliša i klime kojima se doprinosi ciljevima iz članka 6. stavka 1. točaka (d), (e) i (f). Države članice tim ulaganjima daju prednost s pomoću veće potpore, ocjenjivanjem s većim brojem bodova i drugim objektivnim kriterijima sa sličnim učinkom.
Države članice mogu uspostaviti prioritet za ulaganja mladih poljoprivrednika iz ovog članka.
3.  
3.  
Države članice utvrđuju popis neprihvatljivih ulaganja i kategorija rashoda, uključujući barem sljedeće:
Države članice utvrđuju popis neprihvatljivih ulaganja i kategorija rashoda, uključujući barem sljedeće:
(a)  kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju;
(a)  kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju;
(b)  kupnja prava na plaćanja;
(b)  kupnja prava na plaćanja;
(c)  kupnja zemljišta uz iznimku kupnje zemljišta za očuvanje okoliša ili zemljišta koje kupuju mladi poljoprivrednici korištenjem financijskih instrumenata;
(c)  kupnja zemljišta uz iznimku kupnje zemljišta za očuvanje okoliša ili zemljišta koje kupuju mladi poljoprivrednici korištenjem financijskih instrumenata;
(d)  kupnja životinja, jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja osim onih koje služe za obnovu poljoprivrednog ili šumskog potencijala nakon elementarnih nepogoda i katastrofalnih događaja;
(d)  kupnja životinja, osim onih koje se upotrebljavaju umjesto strojeva za očuvanje okoliša ili zaštitu od velikih predatora.
(da)  kupnja jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja osim onih koje služe za obnovu poljoprivrednog ili šumskog potencijala nakon elementarnih nepogoda i katastrofalnih događaja;
(e)  kamate na dug, s izuzetkom onih na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo;
(e)  kamate na dug, s izuzetkom onih na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo;
(f)   ulaganja u navodnjavanje koja nisu u skladu s postizanjem dobrog stanja vodnih tijela kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. Direktive 2000/60/EZ, uključujući širenje navodnjavanja na vodna tijela čije je stanje definirano kao manje od dobro u relevantnom planu upravljanja riječnim slivom;
(g)  ulaganja u veliku infrastrukturu koja nisu dio strategija lokalnog razvoja;
(g)  ulaganja u veliku infrastrukturu koja nisu dio strategija lokalnog razvoja; Države članice također mogu predvidjeti određena odstupanja za ulaganja u širokopojasnu tehnologiju ako su pruženi jasni kriteriji koji osiguravaju komplementarnost s potporom u okviru drugih instrumenata Unije;
(h)  ulaganja u pošumljavanje koja nisu u skladu s ciljevima u području klime i okoliša u skladu s održivim načelima upravljanja šumama kako je navedeno u paneuropskim smjernicama za pošumljavanje.
(h)  ulaganja u pošumljavanje koja nisu u skladu s ciljevima u području klime i okoliša u skladu s održivim načelima upravljanja šumama kako je navedeno u paneuropskim smjernicama za pošumljavanje.
(ha)  ulaganja koja nisu u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na zdravlje i dobrobit životinja ili s Direktivom 91/676/EEZ.
(hb)  ulaganja u proizvodnju bioenergije koja nisu u skladu s kriterijima održivosti iz Direktive o obnovljivoj energiji.
Prvi podstavak točke (a), (b), (d) i (g) ne primjenjuju se ako se potpora daje putem financijskih instrumenata.
Prvi podstavak točke (a), (b), (d) i (g) ne primjenjuju se ako se potpora daje putem financijskih instrumenata.
Odstupajući od točaka od (a) do (h) prvog podstavka, države članice mogu predvidjeti odstupanja za otočne regije, uključujući najudaljenije regije, kako bi se smanjila ograničenja vezana uz udaljenost i izoliranost.
4.  
4.  
Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu od 75 % prihvatljivih troškova.
Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu prihvatljivih troškova utvrđenu u Prilogu IX.aa.
Maksimalna stopa potpore može se povećati za sljedeća ulaganja:
Maksimalna stopa potpore može se povećati za sljedeća ulaganja:
(a)  ulaganja u pošumljavanje i neproduktivna ulaganja povezana s posebnim ciljevima u području klime i okoliša utvrđenima u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f);
(a)  ulaganja u pošumljavanje, stvaranje agrošumarskih sustava i neproduktivna ulaganja, uključujući konsolidaciju zemljišta, povezana s posebnim ciljevima u području klime i okoliša utvrđenima u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f);
(b)  ulaganja u osnovne usluge u ruralnim područjima;
(b)  ulaganja u osnovne usluge u ruralnim područjima;
(c)  ulaganja u obnovu poljoprivrednog ili šumskog potencijala nakon prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda i ulaganja u odgovarajuće preventivne mjere u šumama i ruralnom okruženju.
(c)  ulaganja u obnovu poljoprivrednog ili šumskog potencijala oštećenog nakon požara i drugih prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda, uključujući oluje, poplave, nametnike i bolesti, te obnovu šuma s pomoću razminiranja, i ulaganja u odgovarajuće preventivne mjere u šumama i ruralnom okruženju, kao i ulaganja u održavanje zdravlja šuma;
(ca)  ulaganja u inovativne tehnike i sustave proizvodnje kojima se istodobno pridonosi ciljevima iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b), (d), (e) i (f);
(cb)  ulaganja u zaštitu stada od predatora;
(cc)  ulaganja u najudaljenije regije i područja s prirodnim ograničenjima, uključujući planinska područja i otočne regije;
(cd)  ulaganja vezana uz dobrobit životinja.
Amandman 475
Prijedlog uredbe
Članak 68.a (novi)
Članak 68.a
Ulaganja u navodnjavanje
1.  Ne dovodeći u pitanje članak 68. ove Uredbe, u slučaju navodnjavanja u novim i postojećim navodnjavanim i isušenim područjima, prihvatljivim troškovima smatraju se samo ulaganja koja ispunjavaju uvjete iz ovog članka.
2.  Komisija je bila obaviještena o planu upravljanja riječnim slivom, kako se traži u skladu s Direktivom 2000/60/EZ, za cijelo područje na kojem će se ulagati, kao i za sva druga područja čiji okoliš može biti zahvaćen tim ulaganjem. Mjere koje stupaju na snagu na temelju plana upravljanja riječnim slivom u skladu s člankom 11. te Direktive, a koje su relevantne za poljoprivredni sektor, bile su navedene u relevantnom programu mjera.
3.  Kao dio ulaganja, treba biti uspostavljen ili se pokrenuti uspostava sustava mjerenja koji, s pomoću mjerila, omogućuje mjerenje upotrebe vode na razini ulaganja koje prima potporu.
4.  Ulaganje u poboljšanje postojeće instalacije za navodnjavanje ili elementa infrastrukture za navodnjavanje prihvatljivo je samo ako je ex ante ocijenjeno da pruža minimalno 5% do 25% uštede vode u odnosu na tehničke parametre postojeće instalacije ili infrastrukture.
Ako ulaganje zahvaća podzemne ili površinske vode čiji je status manji od dobrog u relevantnom planu upravljanja riječnim slivom isključivo zbog razloga vezanih uz količinu vode:
(a)  ulaganje mora osigurati učinkovito smanjenje potrošnje vode, na razini ulaganja, za barem 50 % od potencijalne uštede vode koja se omogućuje ulaganjem;
(b)  u slučaju ulaganja na jednom poljoprivrednom gospodarstvu, ono također kao rezultat mora imati smanjenje ukupne potrošnje vode na gospodarstvu za barem 50 % od potencijalne uštede vode koja se omogućuje ulaganjem. Ukupna potrošnja vode na gospodarstvu uključuje vodu koju gospodarstvo prodaje.
Niti jedan uvjet iz stavka 4. ne primjenjuje se na ulaganje u postojeću instalaciju koje je usmjereno samo na energetsku učinkovitost ili na ulaganje za stvaranje rezervoara ili na ulaganje u korištenje reciklirane vode koja ne utječe na podzemne ili nadzemne vode.
5.  Ulaganje čiji je rezultat neto povećanje navodnjavanog područja te koje utječe na podzemne ili površinske vode prihvatljivo je samo ako:
(a)  status vode nije manji od dobrog u relevantnom planu upravljanja riječnim slivom isključivo zbog razloga vezanih uz količinu vode; i
(b)  ex ante studija utjecaja na okoliš pokazuje da neće biti značajnog negativnog utjecaja na okoliš zbog ulaganja; takvu analizu utjecaja na okoliš, koja se može odnositi i na skupinu gospodarstava, provodi ili odobrava nadležno tijelo.
Područja koja nisu navodnjavana, ali u kojima je u prošlosti bila aktivna instalacija za navodnjavanje, što se utvrđuje i opravdava u programu, mogu se smatrati navodnjavanim područjima za potrebe određivanja neto povećanja navodnjavanog područja.
6.  Odstupajući od stavka 5. točke (a), ulaganja čiji je rezultat neto povećanje navodnjavanog područja mogu biti prihvatljiva:
(a)  ako se ulaganje povezuje s ulaganjem u postojeće instalacije za navodnjavanje ili element infrastrukture za navodnjavanje za koji je ex ante ocijenjeno da pruža minimalno 5 % do 25 % uštede vode u odnosu na tehničke parametre postojeće instalacije ili infrastrukture i
(b)  ako se ulaganjem osigurava učinkovito smanjenje potrošnje vode, na razini cijelog ulaganja, za barem 50 % od potencijalne uštede vode koja se omogućuje ulaganjem u postojeću instalaciju ili element infrastrukture.
7.  Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu od 75 % prihvatljivih troškova. Maksimalna stopa potpore može se povećati za ulaganja u najudaljenije regije i područja s prirodnim ograničenjima, uključujući planinska područja i otočne regije.
Amandman 1168
Prijedlog uredbe
Članak 68.b (novi)
Članak 68.b
Instalacija digitalnih tehnologija
1.  Ne dovodeći u pitanje članak 68. ove Uredbe, države članice mogu dodijeliti potporu za instalaciju digitalnih tehnologija u ruralnim područjima u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a u cilju doprinosa međusektorskom cilju iz članka 5. i posebnim ciljevima navedenima u članku 6.
2.  Države članice mogu dodijeliti potporu u okviru ovog oblika intervencija kako bi olakšale instalaciju digitalnih tehnologija u cilju pružanja potpore, među ostalim, preciznoj poljoprivredi, ruralnim poduzećima u okviru strategije pametnih sela, kao i razvoju infrastruktura IKT-a na razini poljoprivrednih gospodarstava;
3.  Države članice ograničavaju potporu za instalaciju digitalnih tehnologija na maksimalnu stopu od 30 % prihvatljivih troškova.
Amandman 477
Prijedlog uredbe
Članak 69. – naslov
Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novoosnovana ruralna poduzeća
Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika te osnivanje i razvoj održivih ruralnih poduzeća
Amandman 478
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 1.
1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novoosnovana ruralna poduzeća u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a kako bi se pridonijelo postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.
1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika ili njihovo uključivanje u postojeća poljoprivredna poduzeća, za nove poljoprivrednike i osnivanje i razvoj ruralnih poduzeća, uključujući za diversifikaciju poljoprivrednih djelatnosti, u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a kako bi se pridonijelo postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Potpora iz ovog članka uvjetovana je predstavljanjem poslovnog plana.
Amandman 479
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za pomoć:
2.  Države članice mogu dodijeliti potporu u skladu s ovim člankom samo za pomoć:
Amandman 480
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa)  pokretanju poslovanja novih poljoprivrednika.
Amandman 481
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 2. – točka b
(b)  osnivanju ruralnih poduzeća povezanih s poljoprivredom i šumarstvom ili diversifikacijom dohotka poljoprivrednog kućanstva;
(b)  osnivanju i razvoju ruralnih poduzeća povezanih s poljoprivredom, šumarstvom, biogospodarstvom, kružnim gospodarstvom i seoskim turizmom ili diversifikacijom dohotka;
Amandman 482
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 2. – točka c
(c)  osnivanju poduzeća za nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima kao dio strategija lokalnog razvoja.
(c)  osnivanju poduzeća za nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima kao dio strategija lokalnog razvoja od strane poljoprivrednika koji proširuju svoje djelatnosti, kao i mikropoduzeća i malih poduzeća te fizičkih osoba u ruralnim područjima.
Amandman 483
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice mogu uspostaviti posebne odredbe kako bi se zajamčilo da mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici koji se uključuju u skupine poljoprivrednika, organizacije proizvođača ili zadruge ne izgube prednosti zbog uključivanja. Tim se odredbama poštuje načelo proporcionalnosti i utvrđuje sudjelovanje mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika u zadrugama.
Amandman 484
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 4.
4.  Države članice dodjeljuju potporu u obliku jednokratnih iznosa. Potpora je ograničena na maksimalni iznos od 100 000 EUR i može se kombinirati s financijskim instrumentima.
4.  Države članice dodjeljuju potporu u obliku jednokratnih iznosa koji se mogu razlikovati u skladu s objektivnim kriterijima. Potpora je ograničena na maksimalni iznos utvrđen u Prilogu IX.aa i može se kombinirati s financijskim instrumentima.
Amandman 485
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 4.a (novi)
4a.  Potpora u skladu s ovim člankom može se isplatiti u više rata.
Amandmani 486, 1152cp1 i 1063
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 1.
1.  Države članice dodjeljuju potporu za instrumente upravljanja rizikom u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za instrumente upravljanja rizikom, uzimajući u obzir njihove potrebe i SWOT analize, u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Države članice osiguravaju da ova odredba ne šteti privatnim ili javnim nacionalnim instrumentima za upravljanje rizicima.
Amandman 487
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 2.
2.  Države članice dodjeljuju potporu pod ovom vrstom intervencija kako bi poticale instrumente upravljanja rizikom koji pomažu pravim poljoprivrednicima da upravljaju proizvodnjom i dohodovnim rizicima povezanima s njihovom poljoprivrednom djelatnošću koji su izvan njihove kontrole te koji pridonose postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.
2.  Potpora pod ovom vrstom intervencija može se dodijeliti kako bi se poticali instrumenti upravljanja rizikom koji pomažu aktivnim poljoprivrednicima da upravljaju proizvodnjom i dohodovnim rizicima povezanima s njihovom poljoprivrednom djelatnošću koji su izvan njihove kontrole te koji pridonose postizanju relevantnih posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Navedeni instrumenti mogu se sastojati od sustava upravljanja višestrukim rizikom.
Osim toga, strategije za ublažavanje rizika potiču se kako bi se povećala otpornost poljoprivrednih gospodarstava od prirodnih rizika i rizika povezanih s klimatskim promjenama te smanjila izloženost nestabilnosti prihoda.
Amandmani 488, 1065 i 1152cp3
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 3. – točka a
(a)  financijski doprinosi premijama za programe osiguranja;
(a)  financijski doprinosi premijama za programe osiguranja, pokrivanjem gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, prirodnim katastrofama ili elementarnim nepogodama, bolestima životinja ili biljaka, okolišnim incidentom, onečišćenjem organskih usjeva, ili mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ, čija je svrha suzbijanje ili sprečavanje bolesti biljaka ili nametnika;
Amandmani 489, 1067 i 1152cp4
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 3. – točka b
(b)  financijski doprinosi za uzajamne fondove, uključujući administrativne troškove osnivanja;
(b)  financijski doprinosi za uzajamne fondove, uključujući administrativne troškove osnivanja, u svrhu isplate financijskih naknada poljoprivrednicima za gubitke uzrokovane nepovoljnim klimatskim prilikama, prirodnim katastrofama ili elementarnim nepogodama, bolestima životinja ili biljaka, okolišnim incidentom, onečišćenjem organskih usjeva, ili mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ, čija je svrha suzbijanje ili sprečavanje bolesti biljaka ili nametnika;
Amandmani 490, 1068 i 1152cp5
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 3. – točka ba (nova)
(ba)  financijski doprinosi za instrument stabilizacije prihoda u obliku uzajamnog fonda, kojima se pruža sljedeće:
i.  naknada poljoprivrednicima iz svih sektora u slučaju snažnog pada njihovih prihoda;
ii.  naknada poljoprivrednicima iz određenog sektora u slučaju snažnog pada njihovih prihoda;
Amandmani 948 i 1270
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 3. – točka bb (nova)
(bb)   financijski doprinos za ublažavanje rizika, primjerice za zaštitu obilježja krajobraza i tla koja pridonose smanjenju rizika kao što su suše, poplave i požari.
Amandmani 491 i 1152cp6
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 3.a (novi)
3a.  Države članice ograničavaju financijske doprinose za uzajamne fondove navedene u točkama (b) i (ba) stavka 3. na sljedeće elemente:
(a)  administrativne troškove uspostavljanja uzajamnog fonda, u trajanju od najviše tri godine i uz smanjivanje stope;
(b)  iznose plaćene iz uzajamnog fonda u svrhu financijske naknade poljoprivrednicima. Osim toga, financijski doprinos može se odnositi na kamate za komercijalne kredite koje je uzajamni fond podignuo u svrhu isplate financijske naknade poljoprivrednicima u slučaju krize;
(c)  dopune godišnjih uplata u fond;
(d)  početni dionički kapital uzajamnog fonda.
Amandmani 492 i 1152cp7
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 4. – točka a
(a)  vrsta i pokriće prihvatljivih programa osiguranja i uzajamnih fondova;
(a)  vrsta i pokriće prihvatljivih programa osiguranja i uzajamnih fondova te instrumenata za stabilizaciju prihoda;
Amandmani 493, 1071, 1152cp8 i 1272
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 4. – točka b
(b)  metodologija za izračun gubitaka i aktivacijski čimbenici za nadoknadu;
(b)  metodologija za izračun gubitaka i aktivacijski čimbenici za nadoknadu, uključujući upotrebu bioloških, klimatskih ili gospodarskih indeksa koji se primjenjuju na razini gospodarstva ili na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
Amandman 1152cp9
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 5.
5.  Države članice osiguravaju da se potpora dodjeljuje samo za pokriće gubitaka od najmanje 20 % prosječne godišnje proizvodnje ili dohotka poljoprivrednika u prethodnom trogodišnjem razdoblju ili trogodišnjeg prosjeka koji se temelji na prethodnom petogodišnjem razdoblju isključujući najveći i najmanji unos.
5.  Države članice osiguravaju da se potpora dodjeljuje samo za pokriće: gubitaka od najmanje 20 % prosječne godišnje proizvodnje predmetnog proizvoda ili dohotka poljoprivrednika u prethodnom trogodišnjem razdoblju ili trogodišnjeg prosjeka koji se temelji na prethodnom petogodišnjem razdoblju isključujući najveći i najmanji unos. Za gubitke u proizvodnji to se razdoblje može produljiti na četverogodišnje razdoblje ili prosjek koji se temelji na prethodnom osmogodišnjem razdoblju isključujući najveći i najmanji unos.
Amandmani 494, 1074 i 1152cp10
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 6.
6.  Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu od 70 % prihvatljivih troškova.
6.  Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu prihvatljivih troškova utvrđenu u Prilogu IX.aa.
Amandmani 1152cp11 i 1276
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 7.
7.  Države članice osiguravaju sprječavanje prekomjerne naknade kao rezultat kombinacije intervencija na temelju ovog članka s drugim javnim ili privatnim programima upravljanja rizikom.
7.  Države članice osiguravaju provedbu strategija za smanjenje rizika kako bi se povećala otpornost poljoprivrednih gospodarstava na rizike povezane s prirodnim i klimatskim promjenama i kako bi se smanjila izloženost nestabilnosti prihoda, te osim toga osiguravaju sprječavanje prekomjerne naknade kao rezultat kombinacije intervencija na temelju ovog članka s drugim javnim ili privatnim programima upravljanja rizikom.
Amandmani 495, 1076 i 1152cp12
Prijedlog uredbe
Članak 70. – stavak 7.a (novi)
7a.  One države članice koje uvedu nacionalne sustave osiguranja ili ih već provode prije ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] mogu instrumente iz ovog članka upotrijebiti za pokrivanje rizika koji nisu pokriveni navedenim sustavima.
Amandman 496
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 1.
1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za suradnju u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a radi izrade i provedbe projekata operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi iz članka 114. i LEADER-a, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR], te promicali sustavi kvalitete, organizacije ili skupine proizvođača ili drugi oblici suradnje.
1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za suradnju u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a radi izrade i provedbe projekata operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi iz članka 114. i LEADER-a, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR], te promicali sustavi kvalitete, organizacije ili skupine proizvođača ili drugi oblici suradnje, uključujući one čiji su proizvodi obuhvaćeni Uredbom (EU) br. 1151/2012.
Amandmani 497 i 1170cp2
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 2.
2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za promicanje oblika suradnje koja uključuje najmanje dva subjekta i koja pridonosi postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.
2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za promicanje oblika suradnje i održavanje postojećih oblika suradnje koja uključuje najmanje dva subjekta od kojih je barem jedan uključen u poljoprivrednu proizvodnju i koja pridonosi postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.
Amandmani 498 i 1170cp2
Prijedlog uredbe
Članak 71. stavak 2.a (novi)
2a.  Odstupajući od stavka 2., države članice mogu dodijeliti potporu iz EPFRR-a lokalnim akcijskim skupinama koje provode strategiju lokalnog razvoja koja pridonosi postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.
Amandmani 499 i 1170cp2
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 3.
3.  Države članice mogu pod ovom vrstom intervencija pokrivati troškove povezane sa svim aspektima suradnje.
3.  Države članice mogu pod ovom vrstom intervencija pokrivati troškove povezane sa svim potrebnim aspektima suradnje, uključujući troškove certifikacije povezane sa sudjelovanjem u sustavu kvalitete Unije.
Amandmani 500 i 1170cp2
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)
Države članice mogu dodijeliti potporu u svrhu poticanja sustava kvalitete, organizacija ili skupina proizvođača ili druge oblike suradnje u obliku fiksnog iznosa.
Amandman 1170cp3
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 7.
7.  Kad je riječ o suradnji u kontekstu nasljeđivanja poljoprivrednog gospodarstva države članice mogu dodijeliti potporu samo onim poljoprivrednicima koji su navršili dob za umirovljenje utvrđenu u nacionalnom zakonodavstvu.
7.  Kad je riječ o suradnji u kontekstu nasljeđivanja poljoprivrednog gospodarstva, s ciljem pružanja potpore međugeneracijskoj obnovi na razini poljoprivrednih gospodarstava, države članice mogu dodijeliti potporu samo onim poljoprivrednicima kojima ne nedostaje više od pet godina do navršavanja dobi za umirovljenje utvrđene u nacionalnom zakonodavstvu.
Amandmani 501 i 830cp1
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 8.
8.   Države članice ograničavaju potporu na najviše sedam godina osim za kolektivne mjere u području okoliša i klime u propisno opravdanim slučajevima kako bi se postigli posebni ciljevi u području klime i okoliša utvrđeni u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f).
8.   Države članice ograničavaju potporu na najviše sedam godina osim za kolektivne mjere u području okoliša i klime u propisno opravdanim slučajevima kako bi se postigli posebni ciljevi u području klime i okoliša utvrđeni u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f). Države članice ne podupiru intervencije s negativnim učincima na okoliš.
Amandmani 502 i 1170cp4
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 8.a (novi)
8a.  Lokalne akcijske skupine mogu od nadležne agencije za plaćanja zatražiti isplatu predujma ako je ta mogućnost navedena u strateškom planu. Iznos predujma ne smije prelaziti 50 % iznosa javne potpore povezane s tekućim troškovima i troškovima istraživanja.
Amandman 503
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 8.b (novi)
8b.  Potpora sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, uključujući aktivnosti informiranja i promidžbe te pomoć za osnivanje skupina i organizacija proizvođača ograničena je na najveći iznos naveden u Prilogu IX.aa.
Amandman 830cp2
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 8.c (novi)
8.c   Inicijativom LEADER, koja se navodi kao lokalni razvoj vođen zajednicom utvrđen u stavku 1., omogućuje se aktivno i primarno sudjelovanje poljoprivrednih i/ili šumarskih gospodarstava.
Amandman 504
Prijedlog uredbe
Članak 71.a (novi)
Članak 71.a
Podtematski programi za sustave kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Države članice mogu uspostaviti podtematski program za sustav kvalitete za poljoprivredne proizvode predviđene Uredbom (EU) br. 1151/2012 koji je u skladu s ciljevima iz članka 6. stavka 1.
Amandman 505
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 1.
1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za razmjenu znanja i informacije o poljoprivrednim, šumarskim i ruralnim poduzećima u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.
1.  Države članice mogu, na pojedinačnoj ili kolektivnoj osnovi u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a dodijeliti potporu za razmjenu znanja i informacije o poljoprivredi, šumarstvu, uključujući agrošumarstvo, zaštiti okoliša i klimi, ruralnim poduzećima, pametnim selima i intervencijama u okviru ZPP-a.
Amandman 506
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 2.
2.  Pod ovom vrstom intervencija države članice mogu pokrivati troškove svih relevantnih aktivnosti za promicanje inovacija, pristupa izobrazbi te savjetovanja, razmjene i širenja znanja i informacija koje pridonose postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.
2.  Pod ovom vrstom intervencija države članice i Unija mogu pokrivati troškove svih relevantnih aktivnosti za promicanje inovacija, pristupa izobrazbi i savjetovanja, izrade planova i studija te razmjene i širenja znanja i informacija koje pridonose postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.
Amandman 507
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 3. – podstavak 1.
Države članice ograničavaju potporu na najviše 75 % prihvatljivih troškova.
Države članice mogu pružiti potporu do maksimalne stope utvrđene u Prilogu IX.aa.
Amandman 508
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 3. – podstavak 2.
Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju osnivanja savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva države članice mogu dodijeliti potporu u obliku fiksnog iznosa od najviše 200 000 EUR.
Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju osnivanja savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva države članice mogu dodijeliti potporu do najvećeg iznosa utvrđenog u Prilogu IX.aa.
Amandman 509
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 4.
4.  Odstupajući od stavka 3., u najudaljenijim regijama i drugim propisno opravdanim slučajevima države članice mogu primijeniti veću stopu ili veći iznos od onog utvrđenog u tom stavku radi postizanja posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.
Briše se.
Amandman 510
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 6.a (novi)
6a.  Potpora iz ovog članka ne uključuje tečajeve poduke ili obuke koji su sastavni dio uobičajenih propisanih obrazovnih programa ili sustava na razini srednje škole ili na višoj razini.
Amandman 511
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 6.b (novi)
6b.  Tijela koja pružaju usluge prijenosa znanja i informacija posjeduju primjerene kapacitete u smislu stručnosti osoblja i obuke za izvršavanje te zadaće.
Amandman 512
Prijedlog uredbe
Članak 72.a (novi)
Članak 72.a
Mjere za žene u ruralnim područjima
1.  Države članice donose određene mjere usmjerene na promicanje veće uključenosti žena u gospodarstvo ruralnog područja putem intervencija koje su u skladu s postojećom regulativom kako bi se doprinijelo ciljevima iz članka 6. stavka 1.
2.  Države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a dodijeliti potporu za promicanje uključenosti žena, između ostaloga, u prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, savjetodavne službe, ulaganja u fizičku imovinu, osnivanje i razvoj poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih poduzeća, instalaciju digitalnih tehnologija i suradnju.
Amandman 513
Prijedlog uredbe
Članak 72.b (novi)
Članak 72.b
Izrada strategije pametnih sela
1.  S ciljem promicanja digitalizacije i inovacija te olakšavanja razvoja poslovanja, socijalne uključenosti i zapošljavanja u ruralnim područjima, države članice izradit će i provesti strategiju pametnih sela utvrđenu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a, uzimajući pritom u obzir vrste intervencija utvrđene u članku 64. točkama (a), (b), (d), (e), (g) i (h) te elemente s pomoću kojih se jamče modernizacija i strategije utvrđene u članku 102.
2.  Osim vrsta intervencija utvrđenih u stavku 1., države članice osobito bi trebale uzeti u obzir mjere koje se odnose na sljedeća pitanja u ruralnim područjima:
(a)  digitalizaciju ruralnog gospodarstva;
(b)  preciznu poljoprivredu;
(c)  izradu digitalnih platformi;
(d)  ruralnu mobilnost;
(e)  socijalne inovacije;
(f)  razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini te podupiranje razvoja energetskih zadruga;
3.  Države članice osobito bi trebale uzeti u obzir koordinaciju između EPFRR-a i ostalih europskih strukturnih i investicijskih fondova, kako je utvrđeno u članku 98. stavku (d) točki (iii).
4.  Države članice mogu obuhvatiti svoju strategiju pametnih sela integriranim strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, kako je utvrđeno u članku 25. točki (c) Uredbe (EU) 2018/xxxx [novi CPR].
Amandman 514
Prijedlog uredbe
Članak 73. – stavak 1. – podstavak 1.
Upravljačko tijelo strateškog plana u okviru ZPP-a ili druga imenovana posrednička tijela definiraju kriterije odabira za intervencije koje se odnose na sljedeće vrste intervencija: ulaganja, pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novoosnovana ruralna poduzeća, suradnja te razmjena znanja i informacije, nakon savjetovanja s Odborom za praćenje iz članka 111. Kriterijima odabira mora se osigurati jednako postupanje prema svim podnositeljima zahtjeva, učinkovito korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencija.
Upravljačko tijelo strateškog plana u okviru ZPP-a ili, prema potrebi, regionalna upravljačka tijela, ili druga imenovana posrednička tijela definiraju kriterije odabira za intervencije koje se odnose na sljedeće vrste intervencija: ulaganja, pokretanje poslovanja mladih i novih poljoprivrednika, osnivanje ruralnih poduzeća, suradnja te razmjena znanja i informacije, posebne mjere za žene u ruralnim područjima i instalacija digitalnih tehnologija, nakon savjetovanja s Odborom za praćenje iz članka 111. Kriterijima odabira mora se osigurati jednako postupanje prema svim podnositeljima zahtjeva, učinkovito korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencija.
Amandman 515
Prijedlog uredbe
Članak 73. – stavak 1. – podstavak 2.
Države članice mogu odlučiti ne primjenjivati kriterije odabira za intervencije ulaganja koje su jasno usmjerene na zaštitu okoliša ili su realizirane u vezi s aktivnostima obnavljanja.
Države članice mogu odlučiti ne primjenjivati kriterije odabira za ulaganja u vezi s aktivnostima obnavljanja nakon elementarnih nepogoda.
Amandman 516
Prijedlog uredbe
Članak 73. – stavak 4.
4.  Kriteriji odabira ne trebaju se definirati za operacije koje su dobile oznaku kvalitete Pečat izvrsnosti u okviru programa Obzor 2020+ ili Obzor Europa ili su odabrane u okviru programa Life+, pod uvjetom da su te operacije u skladu sa strateškim planom u okviru ZPP-a.
Briše se.
Amandman 1173
Prijedlog uredbe
Članak 73. – stavak 5.
5.  Operacije se ne odabiru za potporu ako su fizički završene ili u cijelosti provedene prije nego što je zahtjev za financiranje na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a podnesen Upravljačkom tijelu, neovisno o tome jesu li izvršena sva povezana plaćanja.
5.  Operacije se ne odabiru za potporu ako su fizički završene ili u cijelosti provedene prije nego što je zahtjev za financiranje na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a podnesen Upravljačkom tijelu, neovisno o tome jesu li izvršena sva povezana plaćanja.
Odstupajući od prvog podstavka, operacije povezane s ekološkim, zaštitnim i rekreacijskim ciljevima koje se odnose na ranu njegu sadnica i njegu mladih stabala mogu biti odabrane za potporu ako su fizički dovršene prije no što je zahtjev za financiranje podnesen tijelu.
Takve operacije nisu obvezne ili se smatra da imaju poticajan učinak u sljedećim slučajevima:
i.  ako se programom potpore utvrđuje pravo na potporu u skladu s objektivnim kriterijima i bez daljnje primjene diskrecijskog prava države članice; ako je uvjet za dodjelu potpore to da proračunska sredstva za program potpore nisu potpuno iskorištena;
ii.  ako je program potpore donesen i bio je na snazi prije nastanka prihvatljivih troškova korisnika;
iii.  ako program potpore obuhvaća samo lokacije na kojima je uspostavljena nova šuma u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te je o tome obaviješteno nadležno tijelo; i
iv.  ako program potpore obuhvaća samo mjere koje se temelje na planu gospodarenja šumama ili istovjetnom dokumentu.
Amandman 517
Prijedlog uredbe
Članak 74. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)
Ako su poljoprivrednici pogođeni ozbiljnim klimatskim uvjetima i/ili krizom tržišta, plaćanja iz točke (a) ovog stavka mogu se osigurati na temelju obrtnog kapitala.
Amandman 518
Prijedlog uredbe
Članak 74. – stavak 5.a (novi)
5a.  Ako se sredstva iz ovog članka ne upotrebljavaju ili su vraćena iz financijskog instrumenta, treba ih zadržati radi upotrebe u dijelu strateškog plana u okviru ZPP-a koji se odnosi na ruralni razvoj.
Amandman 519
Prijedlog uredbe
Članak 75.
[...]
Briše se.
Amandman 520
Prijedlog uredbe
Članak 78. – stavak 1.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim zahtjevima uz one iz ovog poglavlja u vezi s uvjetima dodjeljivanja potpore za sljedeće vrste intervencija u području ruralnog razvoja:
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se dopunjuje Prilog IX.a u pogledu najmanjih i najvećih ograničenja za plaćanja u skladu s ovim poglavljem.
(a)  obveze upravljanja iz članka 65.;
(b)  ulaganja iz članka 68.;
(c)  suradnja iz članka 71.
Amandman 521
Prijedlog uredbe
Članak 79. – naslov
Rashodi EFJP-a i EPFRR-a
Financijska sredstva EFJP-a i EPFRR-a
Amandman 522
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Iz EFJP-a financiraju se vrste intervencija koje se odnose na sljedeće:
1.  Financijska omotnica EPFRR-a za razdoblje 2021.–2027. iznosi 286 143 milijuna EUR u cijenama za 2018. (322 511 milijuna EUR u tekućim cijenama).
Unutar te financijske omotnice i ne dovodeći u pitanje odredbe glave II. poglavlja I. Uredbe (EU) [HzR], iz EFJP-a se financiraju vrste intervencija koje se odnose na sljedeće:
Amandman 523
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 2.
2.  Iz EPFRR-a financiraju se vrste intervencija iz glave III. poglavlja IV.
2.  Financijska omotnica Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za razdoblje 2021.–2027. iznosi 96 712 milijuna EUR u cijenama za 2018. (109 000 milijuna EUR u tekućim cijenama).
Iz EPFRR-a financiraju se vrste intervencija iz glave III. poglavlja IV., tehnička pomoć na inicijativu države članice kako je navedeno u članku 112. i tehnička pomoć na inicijativu Komisije kako je navedeno u članku 83. stavku 2.
Amandman 524
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 1.
1.  Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EFJP-a i EPFRR-a od 1. siječnja u godini nakon godine u kojoj je Komisija odobrila strateški plan u okviru ZPP-a.
1.  Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EFJP-a i EPFRR-a nakon što Komisija odobri strateški plan u okviru ZPP-a.
Amandman 525
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 2. – podstavak 1.
Rashodi koji postanu prihvatljivi kao rezultat izmjene strateškog plana u okviru ZPP-a prihvatljivi su za doprinos iz EPFRR-a od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Komisiji.
Rashodi koji postanu prihvatljivi kao rezultat izmjene strateškog plana u okviru ZPP-a prihvatljivi su za doprinos iz EPFRR-a i EFJP-a od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Komisiji.
Amandman 526
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 2. – podstavak 2.
Odstupajući od članka 73. stavka 5. i od prvog podstavka, u slučaju kriznih mjera koje se provode zbog elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja ili nepovoljnih klimatskih prilika ili znatnih i naglih promjena socioekonomskih uvjeta u državi članici ili regiji, u strateškom planu u okviru ZPP-a može se predvidjeti da prihvatljivost rashoda financiranih iz EPFRR-a povezanih s izmjenama plana može započeti od datuma nastanka događaja.
Odstupajući od članka 73. stavka 5. i od prvog podstavka, u slučaju kriznih mjera koje se provode zbog elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja, uključujući požare, sušu i poplave, ili nepovoljnih klimatskih prilika, epidemija ili znatnih i naglih promjena socioekonomskih uvjeta u državi članici ili regiji, u strateškom planu u okviru ZPP-a može se predvidjeti da prihvatljivost rashoda financiranih iz EPFRR-a povezanih s izmjenama plana može započeti od datuma nastanka događaja.
Amandman 527
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 3.
3.  Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EPFRR-a ako su nastali korisniku i plaćeni su do 31. prosinca [2029.]. Osim toga, rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EPFRR-a samo ako je agencija za plaćanje zaista isplatila relevantnu pomoć do 31. prosinca [2029.].
3.  Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EPFRR-a ako su nastali korisniku i plaćeni su do 31. prosinca [2030.]. Osim toga, rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EPFRR-a samo ako je agencija za plaćanje zaista isplatila relevantnu pomoć do 31. prosinca [2030.].
Amandman 528
Prijedlog uredbe
Članak 82. – stavak 3.
3.  Financijska pomoć Unije za vrste intervencija u sektoru hmelja dodijeljena Njemačkoj iznosi 2 188 000 EUR godišnje.
3.  Financijska pomoć Unije za vrste intervencija u sektoru hmelja dodijeljena Njemačkoj iznosi X EUR godišnje.
Amandman 529
Prijedlog uredbe
Članak 82. – stavak 4. – točka a
(a)  10 666 000 EUR godišnje za Grčku;
(a)  X EUR godišnje za Grčku;
Amandman 530
Prijedlog uredbe
Članak 82. – stavak 4. – točka b
(b)  554 000 EUR godišnje za Francusku; i
(b)  X EUR godišnje za Francusku; i
Amandman 531
Prijedlog uredbe
Članak 82. – stavak 4. – točka c
(c)  34 590 000 EUR godišnje za Italiju.
(c)  X EUR godišnje za Italiju.
Amandman 532
Prijedlog uredbe
Članak 82. – stavak 7.
7.  Države članice mogu u 2023. revidirati svoje odluke iz stavka 6. u sklopu zahtjeva za izmjenu svojih strateških planova u okviru ZPP-a iz članka 107.
7.  Dvije godine od dana stupanja na snagu njihovih strateških planova države članice mogu revidirati svoje odluke iz stavka 6. u sklopu zahtjeva za izmjenu svojih strateških planova u okviru ZPP-a iz članka 107.
Amandman 533
Prijedlog uredbe
Članak 83. – stavak 1.
1.  Ukupni iznos potpore Unije za vrste intervencija u području ruralnog razvoja u skladu s ovom Uredbom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. iznosi 78 811 milijuna EUR u tekućim cijenama u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za godine od 2021. do 2027.38
1.  Ukupni iznos potpore Unije za vrste intervencija u području ruralnog razvoja u skladu s ovom Uredbom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. iznosi 109 000 milijuna EUR u tekućim cijenama u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za godine od 2021. do 2027.38
__________________
__________________
38 Prijedlog Uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM(2018)0322).
38 Prijedlog Uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM(2018)0322).
Amandman 534
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 1.
1.  U strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuje se jedinstvena stopa doprinosa iz EPFRR-a koja se primjenjuje na sve intervencije.
1.  U strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuje se jedinstvena stopa doprinosa iz EPFRR-a za potporu za intervencije u svim regijama koje odgovaraju razini 2 zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku („regije razine NUTS 2”) uspostavljenoj Uredbom (EZ) br. 1059/2003.
Amandman 535
Prijedlog uredbe
Članak 85. stavak 1.a (novi)
1a.  Sredstva iz EPFRR-a raspodjeljuju se između sljedeće tri kategorije regija razine NUTS 2:
(a)  slabije razvijene regije, čiji je BDP po stanovniku manji od 75 % prosječnog BDP-a država EU-27 („slabije razvijene regije”);
(b)  tranzicijske regije, čiji je BDP po stanovniku između 75 % i 100 % prosječnog BDP-a država EU-27 („tranzicijske regije”);
(c)  razvijenije regije, čiji je BDP po stanovniku iznad 100 % prosječnog BDP-a država EU-27 („razvijenije regije”).
Razvrstavanje regija prema jednoj od triju kategorija regija određuje se na osnovi toga u kakvom su odnosu BDP po stanovniku svake regije, izmjeren prema standardu kupovne moći (PPS) i izračunat na temelju podataka Unije za razdoblje 2014.–2016., i prosječni BDP država EU-27 za isto referentno razdoblje.
Amandman 536
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a
(a)  70 % prihvatljivih javnih rashoda u najudaljenijim regijama i na manjim egejskim otocima u smislu Uredbe (EU) br. 229/2013;
(a)  85% prihvatljivih javnih rashoda u najudaljenijim regijama i na manjim egejskim otocima u smislu Uredbe (EU) br. 229/2013;
Amandman 537
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b
(b)  70 % prihvatljivih javnih rashoda u slabije razvijenim regijama;
(b)  85% prihvatljivih javnih rashoda u slabije razvijenim regijama;
Amandman 538
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)
(ba)  65 % za tranzicijske regije;
Amandman 539
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c
(c)  65 % prihvatljivih rashoda za plaćanja iz članka 66.;
(c)  75% prihvatljivih rashoda za plaćanja iz članka 66.;
Amandman 540
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d
(d)  43 % prihvatljivih javnih rashoda u ostalim regijama.
(d)  53% prihvatljivih javnih rashoda u ostalim regijama.
Amandman 541
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 3. – točka a
(a)  80 % za obveze upravljanja iz članka 65. ove Uredbe, za plaćanja u skladu s člankom 67. ove Uredbe, za neproduktivna ulaganja iz članka 68. ove Uredbe, za potporu Europskom partnerstvu za inovacije iz članka 71. ove Uredbe i za LEADER, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR];
(a)  90 % za obveze upravljanja iz članka 65. ove Uredbe, za plaćanja u skladu s člankom 67. ove Uredbe, za ulaganja iz članka 68. ove Uredbe, koja su povezana s pošumljavanjem i posebnim ciljevima u području klime i okoliša navedenima u članku 6., stavku 1., točkama (d), (e) i (f), za operacije iz članka 69., stavka 2. točke (a), za potporu Europskom partnerstvu za inovacije iz članka 71. ove Uredbe i za LEADER, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR], za operacije iz članka 72., za operacije koje primaju potporu putem instrumenata financiranja, za mjere iz članka 72.a (novi) i za nenaseljena područja.
Amandman 542
Prijedlog uredbe
Članak 85. – stavak 3. – točka b
(b)  100 % za operacije za koje se osiguravaju financijska sredstva prenesena u EPFRR u skladu s člancima 15. i 90. ove Uredbe.
(b)  100 % za operacije za koje se osiguravaju financijska sredstva prenesena u EPFRR u skladu s člankom 90. ove Uredbe, ako se tim operacijama pristupa rješavanju posebnih ciljeva u području klime i okoliša iz članka 6. stavka 1. točaka (d), (e) i (f).
Amandman 1134
Prijedlog uredbe
Članak 86.
Članak 86.
Članak 86.
Minimalna i maksimalna dodjela financijskih sredstava
Minimalna i maksimalna dodjela financijskih sredstava
1.  Najmanje 5 % ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. namijenjeno je za LEADER, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR].
1.  Najmanje 5 % ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. namijenjeno je za LEADER, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR].
2.  Najmanje 30 % ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. namijenjeno je za intervencije koje se odnose na posebne ciljeve u području klime i okoliša utvrđene u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) ove Uredbe, isključujući intervencije na temelju članka 66.
2.  Najmanje 35 % ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. namijenjeno je za sve vrste intervencija koje se odnose na posebne ciljeve u području klime i okoliša utvrđene u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e), (f) i (i) ove Uredbe.
Najviše 40 % plaćanja dodijeljenih u skladu s člankom 66. može se uzeti u obzir u svrhu izračuna ukupnog doprinosa iz EPFRR-a iz prvog podstavka.
Prvi podstavak ne primjenjuje se na najudaljenije regije.
Prvi podstavak ne primjenjuje se na najudaljenije regije.
2.a.  Najmanje 30 % ukupnih doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. namijenjeno je za intervencije iz članaka 68., 70., 71. i 72. za posebne ciljeve usmjerene na razvoj pametnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede kako je definirano u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) ove Uredbe.
3.  Maksimalno 4 % ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. može se koristiti za financiranje aktivnosti tehničke pomoći na inicijativu države članice kako je navedeno u članku 112.
3.  Maksimalno 4 % ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. može se koristiti za financiranje aktivnosti tehničke pomoći na inicijativu države članice kako je navedeno u članku 112.
Doprinos iz EPFRR-a može se povećati na 6 % za strateške planove u okviru ZPP-a ako ukupni iznos potpore Unije za ruralni razvoj iznosi najviše 90 milijuna EUR.
Doprinos iz EPFRR-a može se povećati na 6 % za strateške planove u okviru ZPP-a ako ukupni iznos potpore Unije za ruralni razvoj iznosi najviše 90 milijuna EUR.
Povrat za tehničku pomoć vrši se kao financiranje uz primjenu paušalne stope u skladu s člankom 125. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU/Euratom …/…[nova Financijska uredba] u okviru međuplaćanja u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) [HzR]. Ta paušalna stopa predstavlja postotak utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a za tehničku pomoć ukupnih prijavljenih rashoda.
Povrat za tehničku pomoć vrši se kao financiranje uz primjenu paušalne stope u skladu s člankom 125. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU/Euratom …/…[nova Financijska uredba] u okviru međuplaćanja u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) [HzR]. Ta paušalna stopa predstavlja postotak utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a za tehničku pomoć ukupnih prijavljenih rashoda.
4.  Za svaku državu članicu minimalni iznos utvrđen u Prilogu X. namijenjen je za doprinos posebnom cilju „privlačenja mladih poljoprivrednika i olakšavanja poslovnog razvoja” utvrđenom u članku 6. stavku 1. točki (g). Na temelju analize situacije u smislu prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji („SWOT analiza”) i utvrđivanja potreba na koje se treba usmjeriti, iznos se koristi za sljedeće vrste intervencija:
4.  Države članice moraju namijeniti minimalno iznose utvrđene u Prilogu X. za dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike kako je utvrđeno u članku 27.
(a)   dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za mlade poljoprivrednike kako je utvrđeno u članku 27.;
(b)   pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika iz članka 69.
4.a  Države članice rezerviraju najmanje 60 % iznosa utvrđenih u Prilogu VII. za:
(a)  osnovnu potporu dohotku za održivost kako je navedeno u glavi III. poglavlju II. pododjeljku 2.;
(b)  preraspodjelu plaćanja kako je navedeno u glavi III. poglavlju II. odjeljku 2. pododjeljku 3.;
(c)  intervencije za proizvodno vezanu potporu dohotku kako je navedeno u glavi III. poglavlju II. odjeljku 2. pododjeljku 1.;
(d)  vrste intervencija u drugim sektorima kako je navedeno u glavi III. poglavlju III. pododjeljku 7.
Iznimno, ako država članica iskoristi mogućnost predviđenu u članku 90. stavku 1. prvom podstavku točki (a) za iznos koji je namijenjen u skladu s prvim stavkom, ona može smanjiti minimalni iznos koji je odredila u skladu s prvim podstavkom za povećani iznos.
4.b  Najmanje 6 % iznosa utvrđenih u Prilogu VII. namijenjeno je za pružanje potpore za preraspodijeljeno plaćanje iz članka 26.
4.c  Najmanje 30 % ukupnih dodijeljenih sredstava utvrđenih u Prilogu VII. za razdoblje od 2023. do 2027. namijenjeno je programima za klimu, okoliš i dobrobit životinja iz članka 28.
Države članice mogu namijeniti različite iznose za svaku kalendarsku godinu, ispod ili iznad postotka koji je država članica utvrdila u skladu s prvom rečenicom, pod uvjetom da zbroj svih godišnjih iznosa odgovara tom postotku.
Iznimno, ako država članica iskoristi mogućnost predviđenu u članku 90. stavku 1. prvom podstavku točki (a) za iznos koji je namijenjen u skladu s iznosom rezerviranim prema članku 28., ona može smanjiti minimalni iznos koji je odredila u skladu s prvim podstavkom za povećani iznos.
5.  Indikativna dodjela financijskih sredstava za intervencije za proizvodno vezanu potporu dohotku iz glave III. poglavlja II. odjeljka 2. pododjeljka 1. ograničava se na najviše 10 % iznosa utvrđenih u Prilogu VII.
5.  Indikativna dodjela financijskih sredstava za intervencije za proizvodno vezanu potporu dohotku iz glave III. poglavlja II. odjeljka 2. pododjeljka 1. ograničava se na najviše 10 % iznosa utvrđenih u Prilogu VII. Države članice mogu prenijeti dio sredstava kako bi povećale maksimalni iznos dodijeljenih sredstava utvrđen u članku 82. stavku 6. ako ta dodijeljena sredstva nisu dostatna za financiranje intervencija koje su navedene u glavi III. poglavlju III. odjeljku 7.
Odstupajući od prvog podstavka, države članice koje su u skladu s člankom 53. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 u svrhu dobrovoljne proizvodno vezane potpore koristile više od 13 % svoje godišnje nacionalne gornje granice utvrđene u Prilogu II. toj uredbi, mogu donijeti odluku o korištenju više od 10 % iznosa utvrđenog u Prilogu VII. za proizvodno vezanu potporu dohotku. Postotak koji iz toga proizlazi ne premašuje postotak koji je odobrila Komisija odobrila za dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu za godinu zahtjeva 2018.
Odstupajući od prvog podstavka, države članice koje su u skladu s člankom 53. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 u svrhu dobrovoljne proizvodno vezane potpore koristile više od 13 % svoje godišnje nacionalne gornje granice utvrđene u Prilogu II. toj uredbi, mogu donijeti odluku o korištenju više od 10 % iznosa utvrđenog u Prilogu VII. za proizvodno vezanu potporu dohotku. Postotak koji iz toga proizlazi ne premašuje postotak koji je odobrila Komisija odobrila za dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu za godinu zahtjeva 2018.
Postotak iz prvog podstavka može se povećati za najviše 2 % pod uvjetom da se iznos za koji se premašuje postotak od 10 % dodijeli za potporu za proteinske usjeve iz glave III. poglavlja II. odjeljka 2. pododjeljka 1.
Postotak iz prvog podstavka može se povećati za najviše 2 % pod uvjetom da se iznos za koji se premašuje postotak od 10 % dodijeli za potporu za proteinske usjeve iz glave III. poglavlja II. odjeljka 2. pododjeljka 1.
Iznos uključen u odobreni strateški plan u okviru ZPP-a koji proizlazi iz primjene prvog i drugog podstavka jest obvezujući.
Iznos uključen u odobreni strateški plan u okviru ZPP-a koji proizlazi iz primjene prvog i drugog podstavka jest obvezujući.
6.  Ne dovodeći u pitanje članak 15. Uredbe (EU) [HzR], maksimalni iznos koji se može dodijeliti u državi članici prije primjene članka 15. ove Uredbe u skladu s glavom III. poglavlje II. odjeljkom 2. pododjeljkom 1. ove Uredbe u kalendarskoj godini ne prelazi iznose utvrđene u strateškom planu u okviru ZPP-a u skladu sa stavkom 6.
6.  Ne dovodeći u pitanje članak 15. Uredbe (EU) [HzR], maksimalni iznos koji se može dodijeliti u državi članici prije primjene članka 15. ove Uredbe u skladu s glavom III. poglavlje II. odjeljkom 2. pododjeljkom 1. ove Uredbe u kalendarskoj godini ne prelazi iznose utvrđene u strateškom planu u okviru ZPP-a u skladu sa stavkom 5.
7.  Države članice mogu u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a odlučiti da će koristiti određeni udio dodijeljenih sredstava EPFRR-a kako bi se povećala potpora i primijenili integrirani strateški projekti za zaštitu prirode kako je definirano u [Uredba o programu LIFE] te financirale mjere u pogledu transnacionalne mobilnosti ljudi u svrhu učenja u području poljoprivrednog i ruralnog razvoja s naglaskom na mlade poljoprivrednike, u skladu s [Uredba o Erasmusu].
7.  Države članice mogu u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a odlučiti da će koristiti određeni udio dodijeljenih sredstava EPFRR-a kako bi se povećala potpora i primijenili integrirani strateški projekti za zaštitu prirode kako je definirano u [Uredba o programu LIFE] ako su uključene poljoprivredne zajednice, financirale mjere u pogledu transnacionalne mobilnosti ljudi u svrhu učenja u području poljoprivrednog i ruralnog razvoja s naglaskom na mlade poljoprivrednike, u skladu s [Uredba o Erasmusu], te žene u ruralnim područjima.
Amandman 1135
Prijedlog uredbe
Članak 87.
Članak 87.
Članak 87.
Praćenje rashoda za klimu
Praćenje rashoda za klimu
1.  Na temelju informacija koje dostavljaju države članice Komisija ocjenjuje doprinos politike ciljevima u pogledu klimatskih promjena s pomoću jednostavne i zajedničke metodologije.
1.  Na temelju informacija koje dostavljaju države članice Komisija ocjenjuje doprinos politike ciljevima u pogledu klimatskih promjena s pomoću međunarodno priznate zajedničke metodologije.
2.   Doprinos ciljnoj vrijednosti rashoda procjenjuje se primjenom posebnih pondera diferenciranih ovisno o tome čini li potpora znatan ili osrednji doprinos ciljevima u pogledu klimatskih promjena. Ti su ponderi sljedeći: 40 % za rashode u skladu s osnovnom potporom dohotku za održivost i dodatnom potporom dohotku iz glave III. poglavlja II. odjeljka II. pododjeljaka 2. i 3.;
(b)  100 % za rashode u skladu s programima za klimu i okoliš iz glave III. poglavlja II. odjeljka II. pododjeljka 4.;
(c)  100 % za rashode za intervencije iz članka 86. stavka 2. prvog podstavka;
(d)  40 % za rashode za područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima iz članka 66.
2.a  Komisija razvija znanstveno utemeljenu i međunarodno priznatu zajedničku metodologiju za preciznije praćenje rashoda u vezi s klimatskim i okolišnim ciljevima, uključujući biološku raznolikost, te ocjenjuje procijenjeni doprinos različitih vrsta intervencija u okviru preispitivanja u sredini razdoblja iz članka 139.a.
Amandman 1175
Prijedlog uredbe
Članak 88. – stavak 1.a (novi)
1a.   Planirani jedinični iznosi iz stavka 1. jedinstveni su ili prosječni, kako utvrde države članice.
Amandman 554
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 1. – podstavak 2.
Postotak odstupanja jest postotak za koji realizirani prosjek ili jedinstveni jedinični iznos smije prelaziti planirani prosjek ili jedinstveni jedinični iznos iz strateškog plana u okviru ZPP-a.
Postotak odstupanja jest postotak za koji realizirani prosjek ili jedinstveni indikativni jedinični iznos smije prelaziti planirani prosjek ili jedinstveni indikativni jedinični iznos iz strateškog plana u okviru ZPP-a.
Amandman 555
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 1. – podstavak 3.
Za svaku intervenciju u obliku izravnih plaćanja realizirani prosjek ili jedinstveni jedinični iznos nije nikad niži od planiranog jediničnog iznosa osim ako realizirano ostvarenje premašuje planirano ostvarenje kako je utvrđeno u strateškom planu u okviru ZPP-a.
Za svaku intervenciju u obliku izravnih plaćanja realizirani prosjek ili jedinstveni indikativni iznos nije nikad niži od planiranog indikativnog iznosa osim ako realizirano ostvarenje premašuje planirano ostvarenje kako je utvrđeno u strateškom planu u okviru ZPP-a.
Amandman 556
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 1. – podstavak 4.
Ako su unutar intervencije definirani različiti jedinični iznosi, taj podstavak primjenjuje se na svaki jedinstveni ili prosječni jedinični iznos te intervencije.
Ako su unutar intervencije definirani različiti indikativni jedinični iznosi, taj podstavak primjenjuje se na svaki jedinstveni ili prosječni indikativni jedinični iznos te intervencije.
Amandman 557
Prijedlog uredbe
Članak 89. stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice mogu preraspodijeliti iznose u okviru vrsta intervencija.
Amandman 1136
Prijedlog uredbe
Članak 90.
Članak 90.
Članak 90.
Fleksibilnost između dodjele sredstava za izravna plaćanja i dodjele sredstava za EPFRR
Fleksibilnost između dodjele sredstava za izravna plaćanja i dodjele sredstava za EPFRR
1.  Kao dio svojeg prijedloga strateškog plana u okviru ZPP-a iz članka 106. stavka 1. države članice mogu odlučiti o prijenosu:
1.  Kao dio svojeg prijedloga strateškog plana u okviru ZPP-a iz članka 106. stavka 1. države članice mogu odlučiti o prijenosu:
(a)  do 15 % sredstava dodijeljenih državi članici za izravna plaćanja utvrđena u Prilogu IV. nakon odbitka dodijeljenih sredstava za pamuk utvrđenih u Prilogu VI. za kalendarske godine od 2021. do 2026. u dodijeljena sredstva države članice za EPFRR u financijskim godinama 2022. – 2027.; ili
(a)  do 12% ukupnih sredstava dodijeljenih državi članici za izravna plaćanja utvrđena u Prilogu IV. nakon odbitka dodijeljenih sredstava za pamuk utvrđenih u Prilogu VI. za kalendarske godine od 2023. do 2026. i prebačenih u dodijeljena sredstva države članice za EPFRR u financijskim godinama 2024. – 2027., pod uvjetom da države članice koriste odgovarajuće povećanje za poljoprivredno-ekološke intervencije iz članka 65 čiji su korisnici poljoprivrednici; ili
(b)  do 15 % dodijeljenih sredstava države članice za EPFRR u financijskim godinama 2022. – 2027. u dodijeljena sredstva države članice za izravna plaćanja utvrđena u Prilogu IV. za kalendarske godine od 2021. do 2026.
(b)  do 5 % dodijeljenih sredstava države članice za EPFRR u financijskim godinama 2024. – 2027. u dodijeljena sredstva države članice za izravna plaćanja utvrđena u Prilogu IV. za kalendarske godine od 2023. do 2026., pod uvjetom da se odgovarajuće povećanje dodijeli za operacije obuhvaćene člankom 28.
Postotak prijenosa iz dodijeljenih sredstava države članice za izravna plaćanja u dodijeljena sredstva za EPFRR iz prvog podstavka može se povećati za:
Odstupajući od točke (b) prvog podstavka, države članice čiji je nacionalni prosječni iznos po hektaru ispod prosjeka Unije mogu prenijeti do 12 % dodijeljenih sredstava EPFRR-a u svoja dodijeljena sredstva za izravna plaćanja. Međutim, prijenos ne smije biti veći od iznosa potrebnog za usklađivanje nacionalnog prosječnog iznosa po hektaru s prosjekom Unije. U cijelosti se dodjeljuje intervencijama iz članka 28.
(a)   do 15 postotnih bodova pod uvjetom da države članice koriste odgovarajuće povećanje za intervencije financirane iz EPFRR-a koje se odnose na posebne ciljeve u području klime i okoliša iz članka 6. stavka 1. točaka (d), (e) i (f);
(b)   do 2 postotna boda pod uvjetom da države članice koriste odgovarajuće povećanje u skladu s člankom 86. stavkom 4. točkom (b).
Dodijeljena sredstva za izravna plaćanja prenesena u skladu sa stavkom 1. točkom (a) ovog članka mogu se odbiti od udjela doprinosa na temelju članka 86. stavka 4. točke (a) ili članka 86. stavka 4. točke (c) ili njihove kombinacije.
2.  U odluci iz stavka 1. utvrđuje se postotak iz stavka 1. koji se može mijenjati po kalendarskim godinama.
2.  U odluci iz stavka 1. utvrđuje se postotak iz stavka 1. koji se može mijenjati po kalendarskim godinama.
3.  Države članice mogu u 2023. revidirati svoje odluke iz stavka 1. u sklopu zahtjeva za izmjenu svojih strateških planova u okviru ZPP-a iz članka 107.
3.  Države članice mogu u 2024. revidirati svoje odluke iz stavka 1. u sklopu zahtjeva za izmjenu svojih strateških planova u okviru ZPP-a iz članka 107.
Države članice Komisiji dostavljaju svoje odluke iz stavka 1. zajedno sa svojom odlukom o primjeni članaka 15. i 26. do 31. prosinca 2021.
Amandman 562
Prijedlog uredbe
Članak 91. – stavak 1.
Države članice utvrđuju strateške planove u okviru ZPP-a u skladu s ovom Uredbom kako bi provele potporu Unije koja se financira iz EFJP-a i EPFRR-a za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.
Države članice i, prema potrebi, u suradnji s regijama, utvrđuju strateške planove u okviru ZPP-a u skladu s ovom Uredbom kako bi primijenile potporu Unije koja se financira iz EFJP-a i EPFRR-a za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1.
Amandman 563
Prijedlog uredbe
Članak 91. – stavak 2.
Na temelju SWOT analize iz članka 103. stavka 2. i procjene potreba iz članka 96. države članice u strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuju strategiju intervencije iz članka 97. u kojoj se utvrđuju kvantitativne ciljne vrijednosti i ključne etape za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Ciljne vrijednosti definiraju se s pomoću zajedničkog skupa pokazatelja rezultata utvrđenih u Prilogu I.
Na temelju SWOT analize iz članka 103. stavka 2. i procjene potreba iz članka 96. države članice i, prema potrebi, u suradnji s regijama, u strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuju strategiju intervencije iz članka 97. u kojoj se utvrđuju kvantitativne ciljne vrijednosti i ključne etape za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Ciljne vrijednosti definiraju se s pomoću zajedničkog skupa pokazatelja rezultata utvrđenih u Prilogu I.
Amandman 564
Prijedlog uredbe
Članak 91. – stavak 4.
Svaki strateški plan u okviru ZPP-a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.
Svaki strateški plan u okviru ZPP-a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027.
Amandman 565
Prijedlog uredbe
Članak 91. – stavak 4.a (novi)
Odobrenje strateškog plana u okviru ZPP-a i njegova provedba u državama članicama ne uzrokuju kašnjenja u razdoblju podnošenja zahtjeva za potporu za korisnike, kao ni u pogledu pravodobnog plaćanja korisnicima potpore.
Amandman 832cp1
Prijedlog uredbe
Članak 92. – naslov
Veće ambicije u pogledu ciljeva u području klime i okoliša
Veće ambicije u pogledu ciljeva u području klime, okoliša i dobrobiti životinja
Amandman 567
Prijedlog uredbe
Članak 92. – stavak 1.
1.  Cilj je država članica putem svojih strateških planova u okviru ZPP-a i osobito putem elemenata strategije intervencije iz članka 97. stavka 2. točke (a) dati veći ukupni doprinos postizanju posebnih ciljeva u području klime i okoliša utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) u usporedbi s ukupnim doprinosom postizanju cilja utvrđenog u članku 110. stavku 2. prvom podstavku točki (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 putem potpore iz EFJP-a i EPFRR-a u razdoblju od 2014. do 2020.
1.  Cilj je država članica putem svojih strateških planova u okviru ZPP-a i osobito putem elemenata strategije intervencije iz članka 97. stavka 2. točke (a) dati veći ukupni udio u proračunu dodijeljenom za postizanje posebnih ciljeva u području klime, poljoprivrede i okoliša utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) u usporedbi s ukupnim udjelom u proračunu dodijeljenom za postizanje cilja utvrđenog u članku 110. stavku 2. podstavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 putem potpore iz EFJP-a i EPFRR-a u razdoblju od 2014. do 2020.
Amandman 832cp4
Prijedlog uredbe
Članak 92. – stavak 2.
2.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a objašnjavaju, na temelju dostupnih informacija, kako namjeravaju postići veći ukupni cilj naveden u stavku 1. To se objašnjenje temelji na relevantnim informacijama kako što su elementi iz članka 95. stavka 1. točaka od (a) do (f) i članka 95. stavka 2. točke (b).
2.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a objašnjavaju, na temelju najnovijih i pouzdanih informacija, učinak na okoliš i klimu koji namjeravaju ostvariti u razdoblju od 2021. do 2027. i kako namjeravaju postići veći ukupni cilj naveden u stavku 1., uključujući način na koji namjeravaju osigurati da će ciljevi utvrđeni na temelju pokazatelja učinka iz Priloga I. predstavljati poboljšanje trenutačne situacije. To se objašnjenje temelji na relevantnim informacijama kako što su elementi iz članka 95. stavka 1. točaka od (a) do (f) i članka 95. stavka 2. točaka (a) i (b).
Amandman 1177
Prijedlog uredbe
Članak 92.a (novi)
Članak 92.a
Prevencija u okviru upravljanja rizikom
Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a na temelju dostupnih informacija i SWOT analize objašnjavaju kako namjeravaju osigurati dostatna i relevantna rješenja za upravljanje rizicima kako bi poljoprivrednicima pomogla da se suoče s klimatskim, sanitarnim i gospodarskim opasnostima. Rješenja za upravljanje rizikom iz ovog članka mogu uključivati alate za upravljanje rizicima navedene u članku 70. ili bilo koje postojeće nacionalno rješenje za upravljanje rizicima.
Amandman 569
Prijedlog uredbe
Članak 93. – stavak 1.
Svaka država članica utvrđuje jedan strateški plan u okviru ZPP-a za cijelo svoje državno područje.
Svaka država članica samostalno i, po potrebi, u suradnji s regijama utvrđuje jedan strateški plan u okviru ZPP-a za cijelo svoje državno područje.
Amandman 570
Prijedlog uredbe
Članak 93. – stavak 2.
Ako se elementi strateškog plana u okviru ZPP-a utvrđuju na regionalnoj razini, država članica osigurava dosljednost i usklađenost s elementima strateškog plana u okviru ZPP-a utvrđenog na nacionalnoj razini.
Ako se elementi strateškog plana u okviru ZPP-a utvrđuju i/ili provode na regionalnoj razini u okviru programa regionalnih intervencija, država članica osigurava dosljednost i usklađenost s elementima strateškog plana u okviru ZPP-a utvrđenog na nacionalnoj razini.
Amandmani 571 i 734cp2
Prijedlog uredbe
Članak 94. – stavak 2.
2.  Tijelo države članice nadležno za izradu strateškog plana u okviru ZPP-a osigurava da su nadležna tijela za okoliš i klimu učinkovito uključena u izradu plana u pogledu okolišnih i klimatskih aspekata.
2.  Tijelo države članice nadležno za izradu strateškog plana u okviru ZPP-a osigurava da su nadležna javna tijela za okoliš i klimu u potpunosti uključena u izradu plana u pogledu okolišnih i klimatskih aspekata.
Amandmani 572 i 734cp3
Prijedlog uredbe
Članak 94. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio
Svaka država članica uspostavlja partnerstvo s nadležnim regionalnim i lokalnim tijelima. Partnerstvo uključuje najmanje sljedeće partnere:
Svaka država članica uspostavlja partnerstvo s nadležnim regionalnim i lokalnim tijelima, kao i s drugim partnerima. Partnerstvo uključuje najmanje sljedeće partnere:
Amandmani 573 i 734cp5
Prijedlog uredbe
Članak 94. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b
(b)  gospodarski i socijalni partneri;
(b)  gospodarski i socijalni partneri, ponajprije predstavnici poljoprivrednog sektora, uključujući lokalne akcijske skupine u kontekstu programâ LEADER;
Amandmani 574 i 734cp6
Prijedlog uredbe
Članak 94. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c
(c)  relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo i, prema potrebi, tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, temeljnih prava, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.
(c)  relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo u pogledu svih ciljeva utvrđenih u članku 5. i članku 6. stavku 1. i prema potrebi tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, temeljnih prava, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.
Amandmani 575 i 734cp7
Prijedlog uredbe
Članak 94. – stavak 3. – podstavak 2.
Države članice uključuju navedene partnere u izradu strateških planova u okviru ZPP-a.
Države članice u cijelosti uključuju navedene partnere u izradu strateških planova u okviru ZPP-a.
Amandmani 576 i 734cp9
Prijedlog uredbe
Članak 94. – stavak 4.
4.  Države članice i Komisija surađuju kako bi se osigurala učinkovita koordinacija u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a, uzimajući u obzir načela proporcionalnosti i podijeljenog upravljanja.
4.  Države članice i Komisija surađuju kako bi se osigurala učinkovita koordinacija u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a, uzimajući u obzir načela proporcionalnosti, podijeljenog upravljanja i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.
Amandmani 577, 970 i 1312cp7
Prijedlog uredbe
Članak 94. – stavak 4.a (novi)
4a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 138. kako bi utvrdila kodeks ponašanja kojim se državama članicama pruža potpora u organizaciji partnerstva iz stavka 3. Kodeksom ponašanja određuje se okvir unutar kojeg države članice u skladu sa svojim nacionalnim pravom i regionalnim nadležnostima ostvaruju provedbu načela partnerstva.
Amandman 578
Prijedlog uredbe
Članak 95. – stavak 1. – točka e
(e)  ciljne vrijednosti i financijski planovi;
(e)  ciljne vrijednosti i financijski planovi, uključujući, prema potrebi, one koji se odnose na programe regionalnih intervencija;
Amandman 579
Prijedlog uredbe
Članak 95. – stavak 2. – točka c
(c)  Prilog III o savjetovanju s partnerima;
(c)  Prilog III. o savjetovanju s partnerima, sažetak primjedbi koje su podnijela nadležna regionalna i lokalna tijela i partneri kako je navedeno u članku 94. stavku 3.;
Amandman 580
Prijedlog uredbe
Članak 95. – stavak 2. – točka d
(d)  Prilog IV. o posebnom plaćanju za pamuk;
(d)  Prilog IV. o posebnom plaćanju za pamuk, kad je to primjenjivo;
Amandman 581
Prijedlog uredbe
Članak 95. – stavak 2. – točka e
(e)  Prilog V. o dodatnom nacionalnom financiranju predviđenom u području primjene strateškog plana u okviru ZPP-a.
(e)  Prilog V. o državnim potporama za strateški plan koje nisu isključene iz primjene članaka 107., 108. i 109. UFEU-a u skladu s člankom 131. stavkom 4. i o dodatnom nacionalnom financiranju predviđenom za sve intervencije za razvoj u području primjene strateškog plana u okviru ZPP-a.
Amandman 582
Prijedlog uredbe
Članak 95. – stavak 2. – točka ea (nova)
(ea)  Prilog VI. o programima za klimu, okoliš i dobrobit životinja kako je navedeno u članku 28.;
Amandman 583
Prijedlog uredbe
Članak 95. – stavak 2. − točka eb (nova)
(eb)  Prilog VII. o programima regionalnih intervencija; i
Amandman 584
Prijedlog uredbe
Članak 95. – stavak 2. – točka ec (nova)
(ec)  Prilog VIII. o elementima strateških planova kojima se pridonosi povećanoj konkurentnosti.
Amandman 585
Prijedlog uredbe
Članak 96. – stavak 1. – točka b
(b)  utvrđivanje potreba za svaki posebni cilj utvrđen u članku 6. na temelju dokaza iz SWOT analize. Opisuju se sve potrebe, neovisno o tome hoće li biti obuhvaćene strateškim planom u okviru ZPP-a ili ne;
(b)  utvrđivanje potreba za svaki posebni cilj utvrđen u članku 6., uključujući dobrobit životinja, na temelju dokaza iz SWOT analize. Opisuju se sve potrebe, neovisno o tome hoće li biti obuhvaćene strateškim planom u okviru ZPP-a ili ne;
Amandman 586
Prijedlog uredbe
Članak 96. – stavak 1. – točka d
(d)  prema potrebi, analiza posebnih potreba ranjivih zemljopisnih područja kao što su najudaljenije regije;
(d)  prema potrebi, analiza posebnih potreba izoliranih ili ranjivih zemljopisnih područja kao što su najudaljenije regije, planinske regije i otočne regije;
Amandman 587
Prijedlog uredbe
Članak 96. – stavak 1. – točka e
(e)  utvrđivanje prioriteta i rangiranje potreba, uključujući utemeljeno obrazloženje odabira i, prema potrebi, obrazloženje zašto određene utvrđene potrebe nisu obuhvaćene ili su djelomično obuhvaćene strateškim planom u okviru ZPP-a.
(e)  utvrđivanje prioriteta i rangiranje potreba u skladu s izborima te, prema potrebi, obrazloženje zašto određene utvrđene potrebe nisu obuhvaćene ili su djelomično obuhvaćene strateškim planom u okviru ZPP-a;
Amandman 588
Prijedlog uredbe
Članak 96. – stavak 1. – točka ea (nova)
(ea)  sažetak područja u kojima nedostaju osnovni podaci ili nisu dovoljni za pružanje potpunog opisa trenutačnog stanja u pogledu posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. ovog prijedloga i za potrebe praćenja tih ciljeva.
Amandman 589
Prijedlog uredbe
Članak 96. – stavak 3.
Države članice za tu procjenu koriste najnovije i najpouzdanije podatke.
Države članice za tu procjenu koriste najnovije i najpouzdanije podatke te, prema potrebi, podatke razvrstane po spolu.
Amandman 590
Prijedlog uredbe
Članak 97. – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa)  objašnjenje socijalne i gospodarske strukture strateškog plana u okviru ZPP-a, uz opis komplementarnosti i osnovnih uvjeta između različitih intervencija usmjerenih na posebne ciljeve u vezi s poljoprivredno-gospodarskim razvojem i ruralnim područjima utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b), (c), (g), (h) i (i);
Amandman 591
Prijedlog uredbe
Članak 97. – stavak 2. – točka ba (nova)
(ba)  prema potrebi, pregled načina na koji se strateškim planom u okviru ZPP-a pristupa potrebama poljoprivrednih sustava visoke prirodne vrijednosti, uključujući aspekte povezane s njegovom društveno-gospodarskom održivošću.
Amandman 592
Prijedlog uredbe
Članak 97. – stavak 2. – točka c
(c)  u vezi s posebnim ciljem „privlačenja mladih poljoprivrednika i olakšavanja poslovnog razvoja” utvrđenim u članku 6. stavku 1. točki (g), predstavlja se pregled relevantnih intervencija i posebnih uvjeta iz strateškog plana u okviru ZPP-a, kao što su oni navedeni u članku 22. stavku 4., člancima 27., 69. i članku 71. stavku 7. Države članice posebno se upućuju na članak 86. stavak 5. kada predstavljaju financijski plan u vezi s vrstama intervencija iz članaka 27. i 69. U pregledu se objašnjava i međudjelovanje s nacionalnim instrumentima u cilju poboljšanja usklađenosti između Unijinih i nacionalnih mjera u tom području;
(c)  u vezi s ciljem „privlačenja mladih poljoprivrednika i olakšavanja poslovnog razvoja” u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (g), predstavlja se pregled relevantnih intervencija i posebnih uvjeta iz strateškog plana u okviru ZPP-a, kao što su oni navedeni u članku 22. stavku 4., člancima 27., 69. i članku 71. stavku 7. Države članice posebno se upućuju na članak 86. stavak 5. kada predstavljaju financijski plan u vezi s vrstama intervencija iz članaka 27. i 69. U pregledu se objašnjava i međudjelovanje s nacionalnim instrumentima u cilju poboljšanja usklađenosti između mjera Unije i nacionalnih mjera u tom području;
Amandman 593
Prijedlog uredbe
Članak 97. – stavak 2. – točka f
(f)   opis međudjelovanja nacionalnih i regionalnih intervencija, uključujući raspodjelu dodijeljenih financijskih sredstava po intervenciji i po fondu.
(f)   opis međudjelovanja nacionalnih i regionalnih intervencija, uključujući raspodjelu dodijeljenih financijskih sredstava po intervenciji i po fondu; i
Amandman 594
Prijedlog uredbe
Članak 97. – stavak 2. – točka fa (nova)
(fa)  objašnjenje o tome kako će se strateškim planom u okviru ZPP-a pridonijeti cilju u pogledu poboljšanja zdravlja i dobrobiti životinja i smanjenja antimikrobne otpornosti. Države članice posebno se upućuju na vrste intervencija obuhvaćene člancima 28. i 65.
Amandman 1112
Prijedlog uredbe
Članak 97. – stavak 2. – točka fb (nova)
(fb)   objašnjenje načina na koji se intervencijama za svaki posebni cilj iz članka 6. stavka 1. doprinosi pojednostavnjenju za krajnje korisnike i smanjenju administrativnog opterećenja.
Amandman 595
Prijedlog uredbe
Članak 98. – naslov
Elementi koji su zajednički za nekoliko intervencija
Elementi koji su zajednički za nekoliko intervencija u okviru strateških planova
Amandman 1113
Prijedlog uredbe
Članak 98. – stavak 1. – točka b – podtočka ii.a (nova)
ii.a   opis ukupnog doprinosa pojednostavnjenju i smanjenju regulatornog i administrativnog opterećenja za krajnje korisnike.
Amandman 835
Prijedlog uredbe
Članak 98. – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)   objašnjenje načina na koji će se strateškim planom u okviru ZPP-a podupirati ekološka poljoprivreda kako bi se pridonijelo usklađivanju proizvodnje s rastućom potražnjom za ekološkim poljoprivrednim proizvodima, kako je utvrđeno u članku 13.a;
Amandman 596
Prijedlog uredbe
Članak 98. – stavak 1. – točka c
(c)  opis korištenja „tehničke pomoći” iz članka 83. stavka 2., članka 86. stavka 3. i članka 112. mreža za ZPP iz članka 113.;
(c)  opis korištenja „tehničke pomoći” iz članka 83. stavka 2., članka 86. stavka 3. i članka 112. mreža za ZPP iz članka 113.; i
Amandman 597
Prijedlog uredbe
Članak 99. – stavak 1. – točka c
(c)  posebna struktura ili zahtjevi te intervencije kojima se osigurava stvarni doprinos posebnim ciljevima utvrđenima u članku 6. stavku 1. Za intervencije u području klime i okoliša, povezivanje sa zahtjevima za ispunjenje uvjeta pokazuje da se prakse ne preklapaju;
(c)  posebna struktura ili zahtjevi te intervencije kojima se osigurava stvarni doprinos relevantnim posebnim ciljevima utvrđenima u članku 6. stavku 1. Za intervencije u području klime i okoliša, povezivanje sa zahtjevima za ispunjenje uvjeta pokazuje da se prakse ne preklapaju;
Amandman 598
Prijedlog uredbe
Članak 99. – stavak 1. – točka d
(d)  uvjeti prihvatljivosti;
(d)  uvjeti prihvatljivosti u skladu s ovom Uredbom;
Amandman 599
Prijedlog uredbe
Članak 99. – stavak 1. – točka h
(h)  rezultat dodjele financijskih sredstava za intervenciju kako je navedeno u članku 88. Prema potrebi, navodi se raspodjela iznosa planiranih za bespovratna sredstva i iznosa planiranih za financijske instrumente;
(h)  rezultat dodjele financijskih sredstava za intervenciju kako je navedeno u članku 88. Prema potrebi, navodi se raspodjela iznosa planiranih za bespovratna sredstva i iznosa planiranih za financijske instrumente; i
Amandman 600
Prijedlog uredbe
Članak 99. – stavak 1. – točka i.
(i)  informacija o tome je li intervencija izvan područja primjene članka 42. UFEU-a i podliježe li procjeni državne potpore.
(i)  informacija o tome je li intervencija izvan područja primjene članka 42. UFEU-a i podliježe li procjeni državne potpore u skladu s naznakama Komisije u smjernicama o državnim potporama.
Amandman 601
Prijedlog uredbe
Članak 100. – stavak 1.
1.  Ciljni plan iz članka 95. stavka 1. točke (e) sastoji se od zbirne tablice u kojoj su prikazane ciljne vrijednosti iz članka 97. stavka 1. točke (a) te je navedena raspodjela godišnjih ključnih etapa.
1.  Ciljni plan iz članka 95. stavka 1. točke (e) sastoji se od zbirne tablice u kojoj su prikazane ciljne vrijednosti iz članka 97. stavka 1. točke (a) te je navedena raspodjela godišnjih ključnih etapa ili, prema potrebi, višegodišnjih ključnih etapa, ili, prema potrebi, djelomična raspodjela prema regijama.
Amandman 602
Prijedlog uredbe
Članak 100. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e
(e)  raspodjela dodijeljenih sredstava za sektorske vrste intervencija iz glave III. poglavlja III. odjeljka VII. po intervenciji i s navedenim planiranim ostvarenjima te prosječni jedinični iznos;
(e)  raspodjela dodijeljenih sredstava za sektorske vrste intervencija iz glave III. poglavlja III. po intervenciji i s navedenim planiranim ostvarenjima te prosječni jedinični iznos;
Amandman 603
Prijedlog uredbe
Članak 100. – stavak 2. – podstavak 1. – točka f
(f)  raspodjela dodijeljenih sredstava države članice za ruralni razvoj nakon prijenosa u izravna plaćanja i iz njih kako je navedeno u točki (b), po vrsti intervencija i po intervenciji, uključujući ukupne iznose za razdoblje, uz navođenje primjenjive stope doprinosa iz EPFRR-a, raščlanjeno po intervenciji i po vrsti regije, prema potrebi. U slučaju prijenosa sredstava iz izravnih plaćanja navodi se intervencija/intervencije ili dio intervencije koja se financira prijenosom. U toj tablici navode se i planirana ostvarenja po intervenciji i prosječni ili jedinstveni jedinični iznosi te, prema potrebi, raspodjela iznosa planiranih za bespovratna sredstva i iznosi planirani za financijske instrumente. Navode se i iznosi za tehničku pomoć;
(f)  raspodjela dodijeljenih sredstava države članice za ruralni razvoj nakon prijenosa u izravna plaćanja i iz njih kako je navedeno u točki (b), po vrsti intervencija i po intervenciji, uključujući ukupne iznose za razdoblje, uz navođenje primjenjive stope doprinosa iz EPFRR-a, raščlanjeno po intervenciji i po vrsti regije, prema potrebi. U slučaju prijenosa sredstava iz izravnih plaćanja navodi se intervencija/intervencije ili dio intervencije koja se financira prijenosom. U toj tablici navode se i planirana ostvarenja po intervenciji i prosječni ili jedinstveni jedinični iznosi te, prema potrebi, raspodjela iznosa planiranih za bespovratna sredstva i iznosi planirani za financijske instrumente. Navode se i iznosi za tehničku pomoć; i
Amandman 604
Prijedlog uredbe
Članak 100. – stavak 2. – podstavak 2.
Elementi iz ovog stavka utvrđuju se po godini.
Po potrebi, elementi iz ovog stavka utvrđuju se po godini, a mogu uključivati, ako je to primjenjivo, regionalne tablice.
Amandman 605
Prijedlog uredbe
Članak 100.a (novi)
Članak 100.a
Programi regionalne intervencije
Svaki program regionalne intervencije sadrži barem sljedeće odjeljke:
(a)  sažetak SWOT analize; 
(b)  sažetak procjene potreba; 
(c)  strategija intervencije; 
(d)  operativni opis intervencija kojima se upravlja i provodi ih se na regionalnoj razini u skladu s nacionalnim strateškim planom kako je utvrđeno u članku 99. Točnije, svaka intervencija navedena u strategiji iz točke (c) ovog članka sadrži sljedeće elemente:
i.  opis intervencije;
ii.  uvjete prihvatljivosti; 
iii.  stopu potpore;
iv.  izračun jediničnog iznosa potpore;
v.  financijski plan;
vi.  pokazatelje rezultata;
vii.  ciljne vrijednosti;
viii.  pojašnjenje ostvarivanja ciljnih vrijednosti;
(e)  višegodišnji financijski plan; i
(f)  opis sustava za upravljanje i koordinaciju.
Amandman 606
Prijedlog uredbe
Članak 102. – stavak 1. – uvodni dio
U opisu elemenata kojima se osigurava modernizacija ZPP-a iz članka 95. stavka 1. točke (g). naglašavaju se elementi strateškog plana u okviru ZPP-a kojima se podupire modernizacija poljoprivrednog sektora i ZPP-a, a konkretno sadržava sljedeće:
U opisu elemenata kojima se osigurava modernizacija ZPP-a iz članka 95. stavka 1. točke (g). naglašavaju se elementi strateškog plana u okviru ZPP-a kojima se podupire modernizacija poljoprivrednog sektora i ZPP-a radi rješavanja novih izazova uključujući prijelaz na održivije modele, a u njemu se osobito navodi sljedeće:
Amandman 607
Prijedlog uredbe
Članak 102. – stavak 1. – točka a – uvodni dio
(a)  pregled načina na koji će strateški plan u okviru ZPP-a pridonijeti međusektorskom općem cilju poticanja i dijeljenja znanja, inovacija i digitalizacije te poticanja njihove primjene iz članka 5. drugog podstavka, posebno putem sljedećega:
(a)  pregled načina na koji će strateški plan u okviru ZPP-a pridonijeti međusektorskom općem cilju poticanja i dijeljenja znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima, poticanja i promicanja njihove primjene iz članka 5. drugog podstavka, posebno u okviru sljedećega:
Amandman 836
Prijedlog uredbe
Članak 102. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.a (nova)
ii.a   usklađenost s postizanjem ciljeva održivog razvoja i međunarodnih sporazuma o klimi.
Amandman 608
Prijedlog uredbe
Članak 102. – stavak 1. – točka b
(b)  opis strategije za razvoj digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnim područjima i za uporabu tih tehnologija u cilju poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti intervencija u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a.
(b)  opis strategije za razvoj digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnim područjima, za pametna sela i uvjete uporabe tih tehnologija, za uvjete koji uključuju informiranje poljoprivrednika o njihovima pravima u pogledu zaštite i uporabe osobnih podataka u cilju poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti intervencija u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a.
Amandman 609
Prijedlog uredbe
Članak 103. – stavak 2. – podstavak 3. – točka e
(e)  ako je relevantno, analizu teritorijalnih aspekata u kojoj se naglašavaju državna područja na koje su posebno usmjerene intervencije;
(e)  ako je relevantno, analizu teritorijalnih aspekata u kojoj se naglašavaju državna područja na koje su posebno usmjerene intervencije, uključujući poljoprivredna područja visoke prirodne vrijednosti;
Amandman 610
Prijedlog uredbe
Članak 103. – stavak 2. – podstavak 5.
Za posebni cilj privlačenja mladih poljoprivrednika iz članka 6. stavka 1. točke (g) SWOT sadržava kratku analizu pristupa zemljištu, prijenosa vlasništva i restrukturiranja zemljišta, pristupa financiranju i kreditima te pristupa znanju i savjetovanju.
Za posebni cilj privlačenja mladih poljoprivrednika iz članka 6. stavka 1. točke (g) SWOT sadržava kratku analizu pristupa zemljištu, prijenosa vlasništva nad zemljištem i restrukturiranja zemljišta, pristupa financiranju i kreditima te pristupa znanju i savjetovanju te kapacitet za suočavanje s rizikom.
Amandman 611
Prijedlog uredbe
Članak 103. – stavak 5. – točka a
(a)  kratak opis dodatnog nacionalnog financiranja predviđenog strateškim planom u okviru ZPP-a, uključujući iznose po mjerama i prikaz usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe;
(a)  kratak opis dodatnog nacionalnog financiranja predviđenog strateškim planom u okviru ZPP-a, uključujući iznose po intervencijama i prikaz usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe;
Amandman 612
Prijedlog uredbe
Članak 103. – stavak 5.a (novi)
5a.  U Prilogu VI. strateškom planu u okviru ZPP-a predviđen je opis programa za klimu, okoliš i dobrobit životinja, kako je navedeno u članku 28.
Amandman 613
Prijedlog uredbe
Članak 103. – stavak 5.b (novi)
5b.  Prilog VII. strateškom planu u okviru ZPP-a sadržava opis programa regionalnih intervencija.
Amandman 615
Prijedlog uredbe
Članak 104.
Članak 104.
Briše se.
Delegirane ovlasti u odnosu na sadržaj strateškog plana u okviru ZPP-a
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ovo poglavlje mijenja u pogledu sadržaja strateškog plana u okviru ZPP-a i njegovih priloga.
Amandman 616
Prijedlog uredbe
Članak 105. – naslov
Provedbene ovlasti u odnosu na sadržaj strateškog plana u okviru ZPP-a
Provedbene ovlasti u odnosu na oblik strateškog plana u okviru ZPP-a
Amandman 617
Prijedlog uredbe
Članak 105. – stavak 1.
Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se utvrđuju pravila predstavljanja elemenata opisanih u člancima od 96. do 103. strateških planova u okviru ZPP-a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 139. stavka 2.
Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se utvrđuju standardizirani obrazac i pravila predstavljanja elemenata opisanih u člancima od 96. do 103. strateških planova u okviru ZPP-a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 139. stavka 2.
Amandman 1153cp1
Prijedlog uredbe
Članak 106. – stavak 1.
1.  Svaka država članica najkasnije 1. siječnja 2020. Komisiji dostavlja prijedlog strateškog plana u okviru ZPP-a koji sadržava informacije iz članka 95.
1.  Svaka država članica do … [godina dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Komisiji dostavlja prijedlog strateškog plana u okviru ZPP-a koji sadržava informacije iz članka 95.
Komisija potiče države članice da međusobno razmjenjuju informacije i najbolje prakse prilikom izrade strateških planova u okviru ZPP-a.
Amandman 619
Prijedlog uredbe
Članak 106. – stavak 2.
2.  Komisija procjenjuje predložene strateške planove u okviru ZPP-a na temelju potpunosti planova, dosljednosti i usklađenosti s općim načelima zakonodavstva Unije, ovom Uredbom i odredbama donesenima u skladu s njom i s Horizontalnom uredbom, njihovim stvarnim doprinosom posebnim ciljevima iz članka 6. stavka 1., utjecaja na pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i narušavanje tržišnog natjecanja te na razinu administrativnog opterećenja za korisnike i upravu. U procjeni se pozornost konkretno posvećuje primjerenosti strategije iz strateškog plana u okviru ZPP-a, odgovarajućim posebnim ciljevima, ciljnim vrijednostima, intervencijama i dodjeli proračunskih sredstava za ispunjenje posebnih ciljeva strateškog plana u okviru ZPP-a s pomoću predloženog niza intervencija na temelju SWOT analize i ex ante evaluacije.
2.  Komisija procjenjuje predložene strateške planove u okviru ZPP-a na temelju potpunosti planova, dosljednosti i usklađenosti s općim načelima zakonodavstva Unije, ovom Uredbom i odredbama donesenima u skladu s njom i s Horizontalnom uredbom, njihovim stvarnim doprinosom posebnim ciljevima iz članka 6. stavka 1., utjecaja na pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i narušavanje tržišnog natjecanja te na razinu administrativnog opterećenja za korisnike i upravu. U procjeni se posebna pozornost posvećuje primjerenosti strategije iz strateškog plana u okviru ZPP-a, uključujući kvalitetu upotrijebljenih informacija, odgovarajućim posebnim ciljevima, ciljnim vrijednostima, intervencijama i dodjeli proračunskih sredstava za ispunjenje posebnih ciljeva strateškog plana u okviru ZPP-a s pomoću predloženog niza intervencija na temelju SWOT analize i ex ante evaluacije.
Amandman 1153cp2
Prijedlog uredbe
Članak 106. – stavak 5. – podstavak 1.
Svaki strateški plan u okviru ZPP-a odobrava se najkasnije osam mjeseci nakon što ga je dostavila predmetna država članica.
3Svaki strateški plan u okviru ZPP-a odobrava se najkasnije šest mjeseci nakon što ga je dostavila predmetna država članica.
Amandmani 620, 1153cp3 i 1331
Prijedlog uredbe
Članak 106. – stavak 5. – podstavak 2.
Odobrenje ne obuhvaća informacije iz članka 101. točke (c) i priloga od I. do IV. strateškom planu u okviru ZPP-a iz članka 95. stavka 2. točaka od (a) do (d).
Briše se.
Amandman 1153cp4
Prijedlog uredbe
Članak 106. – stavak 5. – podstavak 3.
U potpuno opravdanim slučajevima država članica može od Komisije zatražiti odobrenje strateškog plana u okviru ZPP-a koji ne sadržava sve elemente. U tom slučaju predmetna država članica navodi dijelove strateškog plana u okviru ZPP-a koji nedostaju i iznosi indikativne ciljne vrijednosti i financijske planove iz članka 100. za cijeli strateški plan u okviru ZPP-a kako bi pokazala opću dosljednost i usklađenost plana. Elementi strateškog plana u okviru ZPP-a koji nedostaju dostavljaju se Komisiji kao izmjena plana u skladu s člankom 107.
U potpuno opravdanim slučajevima država članica može od Komisije zatražiti odobrenje strateškog plana u okviru ZPP-a koji ne sadržava sve elemente. U tom slučaju predmetna država članica navodi dijelove strateškog plana u okviru ZPP-a koji nedostaju i iznosi indikativne ciljne vrijednosti i financijske planove iz članka 100. za cijeli strateški plan u okviru ZPP-a kako bi pokazala opću dosljednost i usklađenost plana. Elementi strateškog plana u okviru ZPP-a koji nedostaju dostavljaju se Komisiji kao izmjena plana u skladu s člankom 107. unutar vremenskog okvira koji ne bi smio biti dulji od tri mjeseca. Oni su dosljedni i usklađeni s indikativnim ciljnim vrijednostima i financijskim planovima koje je prethodno dostavila država članica, bez značajnog odstupanja ili smanjenja ambicioznosti.
Amandmani 621, 983, 1153cp5 i 1333
Prijedlog uredbe
Članak 106. – stavak 7.a (novi)
7a.  Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi sažeto izvješće o nacionalnim strateškim planovima u okviru ZPP-a u roku od šest mjeseci nakon njihova odobrenja, popraćeno jasno opisanim evaluacijama kako bi pružila informacije o odlukama koje su države članice donijele za ostvarenje posebnih ciljeva navedenih u članku 6. stavku 1.
Amandmani 1153cp6
Prijedlog uredbe
Članak 106. – stavak 7.b (novi)
7b.   Komisija prevodi strateške planove u okviru ZPP-a na engleski i objavljuje ih na internetu na način kojim se jamče javnost i transparentnost na razini Unije.
Amandmani 623, 985 i 1153cp7
Prijedlog uredbe
Članak 106. – stavak 7.c (novi)
7c.  Odobrenje strateškog plana u okviru ZPP-a i njegova provedba u državama članicama ne uzrokuju kašnjenja u razdoblju podnošenja zahtjeva za potporu za korisnike, kao ni u pogledu pravodobnog plaćanja potpore, osobito u prvoj godini provedbe.
Amandman 735cp1
Prijedlog uredbe
Članak 107. – stavak 1.
1.   Države članice Komisiji mogu dostaviti zahtjeve za izmjenu strateških planova u okviru ZPP-a.
1.   Države članice Komisiji mogu dostaviti zahtjeve za izmjenu strateških planova u okviru ZPP-a, uključujući, ako je primjenjivo, svaku izmjenu programa regionalnih intervencija, u dogovoru s regionalnim upravljačkim tijelima.
Amandmani 625 i 735cp2
Prijedlog uredbe
Članak 107. – stavak 2.
2.  Zahtjevi za izmjenu strateških planova u okviru ZPP-a moraju biti potpuno opravdani te se u njima konkretno navodi očekivani učinak izmjena plana na ostvarenje posebnih ciljeva iz članka 6. stavka 1. Njima se prilaže izmijenjeni plan uključujući, po potrebi, ažurirane priloge.
2.  Zahtjevi za izmjenu strateških planova u okviru ZPP-a uključuju objašnjenje u kojem se osobito navodi očekivani učinak izmjena plana na ostvarenje posebnih ciljeva iz članka 6. stavka 1. Njima se prilaže izmijenjeni plan, uključujući, po potrebi, ažurirane priloge.
Amandmani 626 i 735cp3
Prijedlog uredbe
Članak 107. – stavak 7.
7.  Zahtjev za izmjenu strateškog plana u okviru ZPP-a može se podnijeti najviše jedanput u kalendarskoj godini, podložno mogućim iznimkama koje određuje Komisija u skladu s člankom 109.
7.  Zahtjev za izmjenu strateškog plana u okviru ZPP-a može se podnijeti najviše jednom u kalendarskoj godini, što je podložno mogućim iznimkama koje se utvrđuju u ovoj Uredbi te koje određuje Komisija u skladu s člankom 109.
Amandmani 627 i 735cp4
Prijedlog uredbe
Članak 107. – stavak 8.
8.  Komisija sve izmjene strateških planova u okviru ZPP-a odobrava provedbenom odlukom bez primjene postupka odbora iz članka 139.
8.  Komisija sve izmjene strateških planova u okviru ZPP-a odobrava provedbenom odlukom bez primjene postupka odbora iz članka 139. Europski parlament i Vijeće propisno se obavješćuju.
Amandmani 628 i 735cp5
Prijedlog uredbe
Članak 107. – stavak 9.
9.  Ne dovodeći u pitanje članak 80., izmjene strateških planova u okviru ZPP-a imaju pravni učinak tek nakon što ih odobri Komisija.
9.  Ne dovodeći u pitanje članak 80., izmjene strateških planova u okviru ZPP-a imaju pravni učinak tek nakon što ih odobri Komisija te se objavljuju.
Amandman 1137
Prijedlog uredbe
Članak 107.a (novi)
Članak 107.a
Pregled strateških planova u okviru ZPP-a
Države članice do 31. prosinca 2025. revidiraju svoje strateške planove kako bi osigurale da su oni usklađeni s primjenjivim zakonodavstvom Unije o klimi i okolišu te Komisiji podnose zahtjeve za odgovarajuću izmjenu svojih strateških planova.
Amandman 629
Prijedlog uredbe
Članak 108. – stavak 2.
Navedenim rokom nije obuhvaćeno razdoblje koje započinje na dan koji slijedi nakon dana u kojem je Komisija državi članici poslala svoje primjedbe ili zahtjev za revidirane dokumente i koje završava na dan u kojem država članica odgovori Komisiji.
Briše se.
Amandman 630
Prijedlog uredbe
Članak 109. – stavak 1. – točka c
(c)  učestalosti kojom je potrebno podnositi strateške planove u okviru ZPP-a tijekom programskog razdoblja, uključujući određivanje iznimnih slučajeva za koje najveći broj izmjena iz članka 107. stavka 7. ne vrijedi.
(c)  učestalosti podnošenja izmjena strateških planova u okviru ZPP-a tijekom programskog razdoblja provedbe strateških planova u okviru ZPP-a, uključujući određivanje iznimnih slučajeva za koje najveći broj izmjena iz članka 107. stavka 7. ne vrijedi.
Amandman 631
Prijedlog uredbe
Članak 110. stavak 1.a (novi)
1a.  Ne dovodeći u pitanje odredbe iz stavka 1. podstavka 1., države članice mogu uspostaviti i regionalna tijela za provedbu intervencija financiranih iz EPFRR-a i upravljanje njima u okviru nacionalnih strateških planova kada se takve intervencije ostvaruju na regionalnoj razini. U tom slučaju, nacionalno upravljačko tijelo imenuje nacionalno tijelo za koordinaciju EPFRR-om koje jamči ujednačenu provedbu pravila Europske unije, osiguravajući usklađenost s elementima strateškog plana utvrđenima na nacionalnoj razini, u skladu s drugim podstavkom članka 93.
Amandman 736cp2
Prijedlog uredbe
Članak 110. – stavak 2. – uvodni dio
2.   Upravljačko tijelo odgovorno je za djelotvoran, učinkovit i ispravan način upravljanja strateškim planom u okviru ZPP-a i njegovom provedbom. Konkretno osigurava sljedeće:
2.   Upravljačko tijelo odgovorno je za djelotvoran, učinkovit i ispravan način upravljanja strateškim planom u okviru ZPP-a i njegovom provedbom te prema potrebi u suradnji s regionalnim upravljačkim tijelima za programe regionalne intervencije. Konkretno osiguravaju sljedeće:
Amandmani 632 i 736cp3
Prijedlog uredbe
Članak 110. – stavak 2. – točka g
(g)  da se izradi godišnje izvješće o uspješnosti, uključujući zbirne tablice za praćenje te da se, nakon savjetovanja s odborom za praćenje, dostavi Komisiji;
(g)  da se izradi izvješće o praćenju uspješnosti, uključujući zbirne tablice za praćenje te da se, nakon savjetovanja s odborom za praćenje, dostavi Komisiji;
Amandmani 633 i 736cp4
Prijedlog uredbe
Članak 110. – stavak 2. – točka h
(h)  da se poduzmu odgovarajuće daljnje mjere u vezi s primjedbama Komisije o godišnjim izvješćima o uspješnosti;
(h)  da se poduzmu odgovarajuće daljnje mjere u vezi s primjedbama Komisije o izvješćima o uspješnosti;
Amandman 736cp5
Prijedlog uredbe
Članak 110. – stavak 3.
3.   Država članica ili upravljačko tijelo mogu imenovati jedno ili više posredničkih tijela, uključujući tijela lokalne vlasti, tijela nadležna za regionalni razvoj ili nevladine organizacije, za upravljanje intervencijama u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a i njihovu provedbu.
3.   Država članica ili upravljačko tijelo ili, ako to bude primjereno, regionalno upravljačko tijelo mogu imenovati jedno ili više posredničkih tijela, uključujući tijela lokalne vlasti, tijela nadležna za regionalni razvoj ili nevladine organizacije, za upravljanje intervencijama u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a i njihovu provedbu.
Amandmani 634 i 736cp6
Prijedlog uredbe
Članak 110. – stavak 5. – podstavak 1.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje detaljnim pravilima za provedbu zahtjeva povezanih s informacijama, promotivnim aktivnostima i prepoznatljivošću iz stavka 2. točaka (j) i (k).
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje detaljnim pravilima za provedbu zahtjeva povezanih s informacijama, promotivnim aktivnostima i prepoznatljivošću iz stavka 2. točaka (j) i (k).
Amandmani 635 i 736cp7
Prijedlog uredbe
Članak 110. – stavak 5. – podstavak 2.
Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 139. stavka 2.
Briše se.
Amandman 636
Prijedlog uredbe
Članak 110.a (novi)
Članak 110.a
Posredničko tijelo
Ne dovodeći u pitanje nacionalne propise o upravnom i sudskom preispitivanju, države članice određuju funkcionalno neovisno posredničko tijelo nadležno za ponovno razmatranje odluka koje su donijela nadležna tijela. Ta tijela na zahtjev korisnika nastoje postići rješenja oko kojih su zainteresirane strane usuglašene. Ona pružaju potrebno stručno znanje i jamče zastupljenost tijela i dionika.
Amandman 637
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 1. – podstavak 1.
Država članica prije dostavljanja strateškog plana u okviru ZPP-a uspostavlja odbor za praćenje provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a („odbor za praćenje”).
Država članica uspostavlja nacionalni odbor za praćenje provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a („odbor za praćenje”) i, prema potrebi, regionalne odbore za praćenje.
Amandman 638
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 1. – podstavak 2.
Svaki odbor za praćenje donosi vlastiti poslovnik.
Svaki odbor za praćenje donosi vlastiti poslovnik. Nacionalni odbor za praćenje usvaja svoj poslovnik u suradnji s regionalnim odborima za praćenje.
Amandman 639
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 1. – podstavak 3.
Odbor za praćenje sastaje se najmanje jedanput godišnje i preispituje sva pitanja koja utječu na napredak strateškog plana u okviru ZPP-a prema ostvarivanju njegovih ciljnih vrijednosti.
Odbor za praćenje sastaje se najmanje jedanput godišnje i u okviru svojih nadležnosti razmatra sva pitanja koja utječu na napredak strateškog plana u okviru ZPP-a prema ostvarivanju njegovih ciljnih vrijednosti.
Amandman 640
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 1. – podstavak 4.
Država članica objavljuje poslovnik odbora za praćenje te sve podatke i informacije razmijenjene s odborom za praćenje putem interneta.
Država članica objavljuje poslovnik i mišljenja odborâ za praćenje te ih prosljeđuje Komisiji.
Amandman 641
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 2. – podstavak 1.
Država članica odlučuje o sastavu odbora za praćenje i osigurava uravnoteženu zastupljenost relevantnih javnih tijela i posredničkih tijela te predstavnika partnerâ iz članka 94. stavka 3.
Država članica i, po potrebi, regije odlučuju o sastavu odborâ za praćenje uzimajući u obzir sprečavanje sukoba interesa i osiguravaju uravnoteženu zastupljenost relevantnih javnih tijela i posredničkih tijela te predstavnika partnerâ iz članka 94. stavka 3. koji su relevantni za provedbu svih ciljeva članka 6. stavka 1.
Amandman 642
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 2. – podstavak 3.
Država članica objavljuje popis članova odbora za praćenje na internetu.
Država članica objavljuje popis članova odbora za praćenje na internetu, a države članice o tome obavješćuju Komisiju.
Amandman 643
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 3. – uvodni dio
3.   Odbor za praćenje konkretno preispituje:
3.   Odbori za praćenje konkretno preispituju:
Amandman 645
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 3. – točka da (nova)
(da)  relevantne podatke koje pruža nacionalna mreža ZPP-a;
Amandman 646
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 3. – točka fa (nova)
(fa)  izvješćima o uspješnosti;
Amandman 647
Prijedlog uredbe
Članak 111. stavak 3. točka fb (nova)
(fb)  napredak u pogledu pojednostavnjenja i smanjenja administrativnog opterećenja za krajnje korisnike.
Amandman 648
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 4. – točka a
(a)  nacrtu strateškog plana u okviru ZPP-a;
Briše se.
Amandman 649
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 4. – točka c
(c)  godišnjim izvješćima o uspješnosti;
(c)  izvješćima o uspješnosti;
Amandman 650
Prijedlog uredbe
Članak 111. – stavak 4.a (novi)
4a.  Odbori za praćenje mogu zatražiti od nacionalne mreže ZPP-a informacije i analizu povezane s određenim intervencijama.
Amandman 651
Prijedlog uredbe
Članak 113. – stavak 1.
1.  Svaka država članica uspostavlja nacionalnu mrežu zajedničke poljoprivredne politike (nacionalna mreža ZPP-a) radi umrežavanja organizacija i uprava, savjetnika, istraživača i drugih inovacijskih subjekata u području poljoprivrede i ruralnog razvoja na nacionalnoj razini najkasnije 12 mjeseci nakon što Komisija odobri strateški plan u okviru ZPP-a.
1.  Svaka država članica uspostavlja nacionalnu mrežu zajedničke poljoprivredne politike (nacionalna mreža ZPP-a) radi umrežavanja organizacija, predstavnika poljoprivrednog sektora i uprava, savjetnika, istraživača, ostalih inovacijskih aktera i drugih aktera u području poljoprivrede i ruralnog razvoja na nacionalnoj razini najkasnije 12 mjeseci nakon što Komisija odobri strateški plan u okviru ZPP-a. Ta mreža temelji se na postojećim strukturama umrežavanja u državama članicama.
Amandman 652
Prijedlog uredbe
Članak 113. – stavak 4. − točka j
(j)  u slučaju nacionalnih mreža ZPP-a, sudjelovanje u i doprinos aktivnostima europske mreže ZPP-a.
(j)  ako se radi o nacionalnim mrežama ZPP-a, sudjelovanje u i doprinos aktivnostima europske mreže ZPP-a;
Amandman 653
Prijedlog uredbe
Članak 113. – stavak 4. – točka ja (nova)
(ja)  u slučaju europske mreže ZPP-a, sudjelovanje u i doprinos aktivnostima nacionalnih mreža;
Amandman 654
Prijedlog uredbe
Članak 113. – stavak 4. – točka jb (nova)
(jb)  pružanje informacija koje zahtijevaju odbori za praćenje iz članka 111.
Amandman 655
Prijedlog uredbe
Članak 114. – stavak 2.
2.  Cilj EIP-a jest poticati inovacije i poboljšati razmjenu znanja.
2.  Cilj EIP-a jest poticati održive inovacije i poboljšati razmjenu znanja.
Amandman 656
Prijedlog uredbe
Članak 114. – stavak 4. – podstavak 1. – točka c
(c)  promiče se brže i učestalije prenošenje inovativnih rješenja u praksu i
(c)  promiče se brže i učestalije prenošenje inovativnih rješenja u praksu, uključujući razmjenu znanja među poljoprivrednicima; i
Amandman 657
Prijedlog uredbe
Članak 114. – stavak 4. – podstavak 1. – točka d
(d)  obavješćuje se znanstvena zajednica o potrebama istraživanja poljoprivredne prakse.
(d)  obavješćuje se znanstvena zajednica o potrebama istraživanja poljoprivredne prakse i poljoprivrednika.
Amandman 658
Prijedlog uredbe
Članak 114. – stavak 4. – podstavak 2. – uvodni dio
Operativne skupine u okviru EIP-a dio su EIP-a. Izrađuju plan za razvoj, ispitivanje, prilagodbu i provedbu inovativnih projekata na temelju interaktivnog inovacijskog modela čija su ključna načela sljedeća:
Operativne skupine u okviru EIP-a sastavljaju se kako bi se ostvario EIP, a mogu ih predložiti, među ostalim, organizacije proizvođača i međusektorske organizacije te mogu biti sastavljene od članova iz različitih država članica. One izrađuju plan za razvoj, ispitivanje, prilagodbu i provedbu inovativnih projekata na temelju interaktivnog inovacijskog modela čija su ključna načela sljedeća:
Amandman 659
Prijedlog uredbe
Članak 114. – stavak 4. – podstavak 2. − točka a
(a)  razvijati inovativna rješenja usmjerena na potrebe poljoprivrednika ili šumara te, po potrebi, istodobno rješavati interakcije u cijelom opskrbnom lancu;
(a)  razvijati inovativna rješenja usmjerena na potrebe poljoprivrednika ili šumara te, u slučajevima kad je to korisno, rješavati probleme interakcije u cijelom opskrbnom lancu te uzimati u obzir i interese potrošača;
Amandman 660
Prijedlog uredbe
Članak 114. – stavak 4. – podstavak 3.
Predviđena inovacija može se temeljiti na novoj praksi, ali i na tradicionalnoj praksi u novom geografskom ili ekološkom kontekstu.
Predviđena inovacija može se temeljiti na novoj praksi, ali i na tradicionalnoj praksi i agroekološkim praksama u novom zemljopisnom ili ekološkom kontekstu.
Amandman 661
Prijedlog uredbe
Članak 114. – stavak 4. – podstavak 4.
Operativne skupine dužne su širiti svoje planove i rezultate svojih projekata, prije svega putem mreža ZPP-a.
Operativne skupine dužne su širiti svoje planove i rezultate svojih projekata, prije svega u okviru mreža ZPP-a, te mogu imati članove iz više od jedne države članice.
Amandman 662
Prijedlog uredbe
Članak 115. – stavak 2. – točka a
(a)  skup zajedničkih pokazatelja konteksta, ostvarenja, rezultata i učinka, uključujući one navedene u članku 7., koji će se upotrebljavati kao temelj za praćenje, evaluaciju i godišnje izvješćivanje o uspješnosti;
(a)  skup zajedničkih pokazatelja konteksta, ostvarenja, rezultata i učinka, kako je navedeno u članku 7., koji će se upotrebljavati kao temelj za praćenje, evaluaciju i izvješćivanje o uspješnosti;
Amandman 663
Prijedlog uredbe
Članak 115. – stavak 2. – točka b
(b)  ciljne vrijednosti i godišnje ključne etape utvrđene u odnosu na relevantni posebni cilj primjenom pokazatelja rezultata;
(b)  ciljne vrijednosti i godišnje ili, po potrebi, višegodišnje ključne etape utvrđene u odnosu na relevantni posebni cilj primjenom pokazatelja rezultata;
Amandman 664
Prijedlog uredbe
Članak 115. – stavak 3.
3.  Okvir uspješnosti obuhvaća sljedeće elemente:
3.  Okvir uspješnosti obuhvaća sadržaj strateških planova u okviru ZPP-a, uključujući, po potrebi, programe regionalnih intervencija.
(a)  sadržaj strateških planova u okviru ZPP-a;
(b)  tržišne mjere i druge intervencije predviđene u Uredbi (EU) br. 1308/2013.
Amandman 665
Prijedlog uredbe
Članak 116. – stavak 1. – točka a
(a)  procijeniti učinak, učinkovitost, djelotvornost, relevantnost, usklađenost i dodanu vrijednost ZPP-a za Uniju;
(a)  procijeniti učinak, učinkovitost, djelotvornost, relevantnost, usklađenost i dodanu vrijednost ZPP-a za Uniju, kao i pojednostavnjenje za korisnike;
Amandman 666
Prijedlog uredbe
Članak 116. – stavak 1. – točka e
(e)  pružiti potporu postupku zajedničkog učenja povezanom s praćenjem i evaluacijom.
(e)  pružiti potporu postupku zajedničkog učenja povezanom s praćenjem i evaluacijom uzimajući u obzir područja u kojima nedostaju ili nisu dostatni osnovni podaci i za koja se mogu osmisliti relevantniji i točniji pokazatelji.
Amandman 667
Prijedlog uredbe
Članak 117. – stavak 1.
Države članice uspostavljaju elektronički informacijski sustav u kojem bilježe i čuvaju ključne informacije o provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a, koje su potrebne za praćenje i evaluacije, konkretno o svakoj intervenciji koja je odabrana za financiranje te o dovršenim operacijama, uključujući informacije o svakom korisniku i svakoj operaciji.
Države članice uspostavljaju elektronički informacijski sustav ili upotrebljavaju postojeći u kojem bilježe i čuvaju ključne informacije o provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a, koje su potrebne za praćenje i evaluacije, osobito informacije o svakoj intervenciji koja je odabrana za financiranje te o dovršenim operacijama, uključujući informacije o svakom korisniku i svakoj operaciji.
Amandman 668
Prijedlog uredbe
Članak 118. – stavak 1.
Države članice dužne su osigurati da se korisnici potpore u okviru intervencija iz strateškog plana u okviru ZPP-a i lokalne akcijske skupine obvežu upravljačkom tijelu ili drugim tijelima delegiranima za obavljanje njegovih dužnosti pružati sve informacije koje su potrebne za praćenje i evaluaciju strateškog plana u okviru ZPP-a.
Države članice dužne su osigurati da se korisnici potpore u okviru intervencija iz strateškog plana u okviru ZPP-a i lokalne akcijske skupine obvežu upravljačkom tijelu ili regionalnim upravljačkim tijelima ili drugim tijelima delegiranima za obavljanje njegovih dužnosti pružati sve informacije koje su potrebne za praćenje i evaluaciju strateškog plana u okviru ZPP-a.
Amandman 669
Prijedlog uredbe
Članak 118. – stavak 2.
Države članice dužne su osigurati uspostavu sveobuhvatnih, potpunih, pravodobnih i pouzdanih izvora podataka kako bi se omogućio djelotvoran nastavak napretka politike prema ostvarenju ciljeva s pomoću pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka.
Države članice dužne su osigurati uspostavu sveobuhvatnih, pravodobnih i pouzdanih izvora podataka, uključujući baze podataka, kako bi se omogućio djelotvoran nastavak napretka politike u ostvarenju ciljeva korištenjem pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka.
Amandman 670
Prijedlog uredbe
Članak 119. – stavak 1.
Upravljačko tijelo i odbor za praćenje prate provedbu strateškog plana u okviru ZPP-a i napredak u ostvarenju ciljnih vrijednosti strateškog plana u okviru ZPP-a na temelju pokazatelja ostvarenja i rezultata.
Upravljačko tijelo i odbor za praćenje prate provedbu strateškog plana u okviru ZPP-a i napredak u ostvarenju ciljnih vrijednosti strateškog plana u okviru ZPP-a na temelju pokazatelja ostvarenja i rezultata, u suradnji, prema potrebi, s regionalnim upravljačkim tijelima i regionalnim odborima za praćenje.
Amandman 671
Prijedlog uredbe
Članak 120. – naslov
Provedbene ovlasti za okvir uspješnosti
Delegirane ovlasti za okvir uspješnosti
Amandman 672
Prijedlog uredbe
Članak 120. – stavak 1.
Komisija donosi provedbene akte o sadržaju okvira uspješnosti. Ti akti uključuju popis pokazatelja konteksta, ostalih pokazatelja koji su potrebni za odgovarajuće praćenje i evaluaciju politike, metode za izračun pokazatelja i potrebne odredbe kojima se jamči točnost i pouzdanost podataka koje su prikupile države članice. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 139. stavka 2.
Komisija donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem sadržaja okvira uspješnosti. Ti akti uključuju popis pokazatelja konteksta, ostalih pokazatelja koji su potrebni za odgovarajuće praćenje i evaluaciju politike, metode za izračun pokazatelja i potrebne odredbe kojima se jamči točnost i pouzdanost podataka koje su prikupile države članice. Ti se delegirani akti donose u skladu s člankom 138.
Amandman 673
Prijedlog uredbe
Članak 121. – naslov
Godišnja izvješća o uspješnosti
Izvješća o uspješnosti
Amandman 674
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 1.
1.  Države članice do 15. veljače 2023. te do 15. veljače svake sljedeće godine do 2030., uključujući tu godinu, Komisiji dostavljaju godišnje izvješće o uspješnosti u provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a u prethodnoj financijskoj godini. Izvješće dostavljeno 2023. obuhvaća financijske godine 2021. i 2022. Za izravna plaćanja iz glave III. poglavlja II. izvješće obuhvaća samo financijsku godinu 2022.
1.  Države članice Komisiji dostavljaju izvješća o uspješnosti u provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) [HzR].
Amandman 675
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 2.
2.  Zadnje godišnje izvješće o uspješnosti, koje se dostavlja do 15. veljače 2030., obuhvaća sažetak evaluacija obavljenih tijekom razdoblja provedbe.
2.  Zadnje izvješće o uspješnosti koje se treba dostaviti obuhvaća sažetak evaluacija obavljenih tijekom razdoblja provedbe.
Amandman 676
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 3.
3.  Kako bi bilo prihvatljivo, godišnje izvješće o uspješnosti mora sadržavati sve informacije koje se zahtijevaju u stavcima 4., 5. i 6. Ako godišnje izvješće o uspješnosti nije prihvatljivo, Komisija o tome obavješćuje državu članicu u roku od 15 radnih dana od datuma njegova primitka, a u suprotnom ono se smatra prihvatljivim.
3.  Kako bi bilo prihvatljivo, izvješće o uspješnosti mora sadržavati sve informacije koje se zahtijevaju u stavcima 4., 5. i 6. Ako izvješće o uspješnosti nije prihvatljivo, Komisija o tome obavješćuje državu članicu u roku od 15 radnih dana od datuma njegova primitka, a u suprotnom ono se smatra prihvatljivim.
Amandman 677
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 4. – podstavak 1.
U godišnjim izvješćima o uspješnosti navode se ključne kvalitativne i kvantitativne informacije o provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a upućivanjem na financijske podatke, pokazatelje ostvarenja i rezultata te u skladu s člankom 118. drugim stavkom. Izvješća sadržavaju i informacije o realiziranim ostvarenjima, realiziranim rashodima i realiziranim rezultatima te razlici u odnosu na odgovarajuće ciljne vrijednosti.
U izvješćima o uspješnosti navode se ključne kvalitativne i kvantitativne informacije o provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a upućivanjem na financijske podatke, pokazatelje ostvarenja i rezultata te u skladu s člankom 118. drugim stavkom. Izvješća sadržavaju i informacije o realiziranim ostvarenjima, realiziranim rashodima i realiziranim rezultatima te razlici u odnosu na odgovarajuće ciljne vrijednosti.
Amandman 678
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 4. – podstavak 2.
Za vrste intervencija na koje se ne primjenjuje članak 89. ove Uredbe i u kojima omjer realiziranih ostvarenja i realiziranih rashoda odstupa za 50 % od planiranog omjera godišnjeg ostvarenja i rashoda, država članica dostavlja obrazloženje za to odstupanje.
Briše se.
Amandman 679
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 5.
5.  Dostavljeni podaci odnose se na ostvarene vrijednosti za pokazatelje za djelomično provedene intervencije i intervencije provedene u cijelosti. U njima se navodi i sinteza trenutačnog stanja provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a ostvarene tijekom prethodne financijske godine, sva pitanja koja utječu na uspješnost strateškog plana u okviru ZPP-a, prije svega u pogledu odstupanja od ključnih etapa te se navode razlozi i, po potrebi, opis poduzetih mjera.
5.  Dostavljeni podaci odnose se na ostvarene vrijednosti za pokazatelje za djelomično i provedene intervencije i intervencije provedene u cijelosti. U njima se navodi i sinteza trenutačnog stanja provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a i sva pitanja koja utječu na uspješnost strateškog plana u okviru ZPP-a, osobito u pogledu odstupanja od ključnih etapa, te se navode razlozi i, po potrebi, opis poduzetih mjera.
Amandman 680
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 7.
7.  Komisija provodi godišnji pregled uspješnosti i godišnje poravnanje s obzirom na uspješnost iz članka [52.] Uredbe (EU) [HzR] na temelju informacija dostavljenih u godišnjim izvješćima o uspješnosti.
Briše se.
Amandman 681
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 8. – podstavak 1.
Komisija u godišnjem pregledu uspješnosti može iznijeti primjedbe na godišnja izvješća o uspješnosti u roku od jednog mjeseca od njihova dostavljanja. Ako Komisija ne dostavi svoje primjedbe u navedenom roku, izvješća se smatraju prihvaćenima.
Komisija provodi ocjenu uspješnosti na temelju informacija dostavljenih u izvješćima o uspješnosti i može iznijeti primjedbe u roku od najviše jednog mjeseca od potpunog dostavljanja izvješćâ. Ako Komisija ne dostavi svoje primjedbe u navedenom roku, izvješća se smatraju prihvaćenima.
Amandman 682
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 9.
9.  Ako prijavljena vrijednost jednog ili više pokazatelja rezultata pokaže da postoji razlika veća od 25 % u odnosu na odgovarajuću ključnu etapu za predmetnu godinu izvješćivanja, Komisija od države članice može zatražiti da dostavi akcijski plan u skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EU) [HzR] s opisom korektivnih mjera koje namjerava poduzeti i očekivanim trajanjem.
9.  Ako prijavljena vrijednost jednog ili više pokazatelja rezultata odstupa više od 25 % u odnosu na odgovarajuću vrijednost ključne etape za predmetnu godinu izvješćivanja, države članice podnose obrazloženje za to odstupanje. Po potrebi, Komisija od države članice može zatražiti da dostavi akcijski plan koji se utvrđuje savjetovanjem s Komisijom u skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EU) [HzR] i koji sadrži opis korektivnih mjera i očekivano trajanje njegove provedbe.
Amandman 683
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 10.
10.  Godišnja izvješća o uspješnosti i sažetak njihova sadržaja namijenjen građanima stavljaju se na raspolaganje javnosti.
10.  Za građane se izrađuje sažetak izvješćâ o uspješnosti koji se javno objavljuje.
Amandman 684
Prijedlog uredbe
Članak 121. – stavak 11.
11.  Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuju pravila za predstavljanje sadržaja godišnjeg izvješća o uspješnosti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 139. stavka 2.
11.  Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuju pravila za predstavljanje sadržaja izvješća o uspješnosti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 139. stavka 2.
Amandman 685
Prijedlog uredbe
Članak 122. – naslov
Godišnji pregledni sastanci
Sastanci za ocjenjivanje
Amandman 686
Prijedlog uredbe
Članak 122. – stavak 1.
1.  Države članice svake godine organiziraju godišnji pregledni sastanak s Komisijom pod zajedničkim predsjedanjem ili predsjedanjem Komisije, koji se održava najranije dva mjeseca nakon dostavljanja godišnjeg izvješća o uspješnosti.
1.  Države članice svake godine s Komisijom organiziraju sastanak za evaluaciju pod zajedničkim predsjedanjem ili predsjedanjem Komisije, koji se održava najranije dva mjeseca nakon dostavljanja izvješća o uspješnosti.
Amandman 687
Prijedlog uredbe
Članak 122. – stavak 2.
2.  Cilj godišnjeg preglednog sastanka jest ispitivanje uspješnosti svakog plana, uključujući napredak u ostvarenju utvrđenih ciljnih vrijednosti, sva pitanja koja utječu na uspješnost te prošle ili buduće mjere koje se poduzimaju za njihovo rješavanje.
2.  Cilj sastanka za evaluaciju je razmatranje uspješnosti svakog od planova, uključujući napredak u ostvarenju utvrđenih ciljnih vrijednosti, sva pitanja koja utječu na uspješnost te prošle ili buduće mjere koje se poduzimaju za rješavanje tih pitanja. Ti sastanci služe razmatranju učinka, onda kada je to izvedivo.
Amandman 688
Prijedlog uredbe
Članak 123.
Članak 123.
Briše se.
Bonus za uspješnost
1.  Državama članicama može se dodijeliti bonus za uspješnost u godini 2026. kako bi se nagradilo zadovoljavajuće rezultate u odnosu na ciljne vrijednosti u pogledu okoliša i klime, uz uvjet da je predmetna država članica ispunila uvjet iz članka 124. stavka 1.
2.  Bonus za uspješnost jednak je 5 % iznosa po državi članici za financijsku godinu 2027. kako je utvrđen u Prilogu IX.
Sredstva prenesena između EFJP-a i EPFRR-a na temelju članaka 15. i 90. isključena su iz izračuna bonusa za uspješnost.
Amandman 689
Prijedlog uredbe
Članak 124.
Članak 124.
Briše se.
Dodjela bonusa za uspješnost
1.  Na temelju pregleda uspješnosti za godinu 2026. bonus za uspješnost zadržan iz sredstava dodijeljenih državi članici na temelju članka 123. stavka 2. dodjeljuje se toj državi članici ako su pokazatelji rezultata koji se primjenjuju na posebne ciljeve povezane s okolišem i klimom iz članka 6. stavka 1. točaka (d), (e) i (f) iz njezina strateškog plana u okviru ZPP-a dosegnuli najmanje 90 % svoje ciljne vrijednosti za godinu 2025.
2.  Komisija u roku od dva mjeseca od primitka godišnjeg izvješća o uspješnosti u godini 2026. donosi provedbeni akt bez primjene postupka odbora iz članka 139. kako bi za svaku državu članicu odlučila jesu li u okviru njihovih strateških planova u okviru ZPP-a ostvarene ciljne vrijednosti iz stavka 1. tog članka.
3.  Ako su ciljne vrijednosti iz stavka 1. ostvarene, Komisija predmetnim državama članicama dodjeljuje iznos bonusa za uspješnost za koji se smatra da je definitivno dodijeljen za financijsku godinu 2027. na temelju odluke iz stavka 2.
4.  Ako ciljne vrijednosti iz stavka 1. nisu ostvarene, Komisija ne dodjeljuje obveze za financijsku godinu 2027. koje se odnose na iznos bonusa za uspješnost predmetnih država članica.
5.  Komisija pri dodjeli bonusa za uspješnost može u obzir uzeti slučajeve više sile i teških socioekonomskih kriza koji onemogućavaju ostvarenje relevantnih ključnih etapa.
6.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju detaljni mehanizmi za osiguravanje usklađenog pristupa pri određivanju dodjele bonusa za uspješnost državama članicama. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 139. stavka 2.
Amandman 690
Prijedlog uredbe
Članak 125. – stavak 1.
1.  Države članice provode ex ante evaluacije radi poboljšanja kvalitete izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a.
1.  Države članice samostalno i, po potrebi, zajedno s regijama provode ex ante evaluacije radi poboljšanja kvalitete izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a.
Amandman 691
Prijedlog uredbe
Članak 125. – stavak 3. – točka g
(g)  prikladnost postupaka za praćenje strateškog plana u okviru ZPP-a i prikupljanje podataka potrebnih za provođenje evaluacija;
(g)  prikladnost postupaka za praćenje strateškog plana u okviru ZPP-a i za prikupljanje podataka potrebnih za provođenje evaluacija, uključujući, po potrebi, podatke razvrstane prema spolu;
Amandman 692
Prijedlog uredbe
Članak 126. – stavak 1.
1.  Države članice provode evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a radi poboljšanja kvalitete izrade i provedbe tih planova te kako bi se ocijenila njihova učinkovitost, djelotvornost, relevantnost, usklađenost, dodana vrijednost Unije i učinak u pogledu njihova doprinosa općim i posebnim ciljevima ZPP-a iz članka 5. i članka 6. stavka 1.
1.  Države članice samostalno i, po potrebi, zajedno s regijama provode evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a radi poboljšanja kvalitete izrade i provedbe tih planova te kako bi se ocijenila njihova učinkovitost, djelotvornost, relevantnost, usklađenost, dodana vrijednost Unije i učinak u pogledu njihova doprinosa općim i posebnim ciljevima ZPP-a iz članka 5. i članka 6. stavka 1.
Amandman 693
Prijedlog uredbe
Članak 126. – stavak 2.
2.  Države članice povjeravaju evaluacije funkcionalno neovisnim stručnjacima.
2.  Države članice i, po potrebi, regije povjeravaju evaluacije funkcionalno neovisnim stručnjacima.
Amandman 694
Prijedlog uredbe
Članak 126. – stavak 3.
3.  Države članice dužne su osigurati primjenu postupaka za izradu i prikupljanje podataka koji su potrebni za evaluacije.
3.  Države članice i, po potrebi, regije dužne su osigurati primjenu postupaka za izradu i prikupljanje podataka koji su potrebni za evaluacije.
Amandman 695
Prijedlog uredbe
Članak 126. – stavak 4.
4.  Države članice nadležne su za evaluaciju primjerenosti intervencija u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a u svrhu ostvarenja posebnih ciljeva iz članka 6. stavka 1.
4.  Države članice i, po potrebi, regije nadležne su za evaluaciju primjerenosti intervencija u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a u svrhu ostvarenja posebnih ciljeva iz članka 6. stavka 1.
Amandman 696
Prijedlog uredbe
Članak 126. – stavak 5.
5.  Države članice izrađuju plan evaluacije u kojem se navode evaluacijske mjere koje se namjeravaju poduzeti tijekom razdoblja provedbe.
5.  Države članice i, po potrebi, regije izrađuju plan evaluacije u kojem se navode evaluacijske mjere koje se namjeravaju poduzeti tijekom razdoblja provedbe.
Amandman 697
Prijedlog uredbe
Članak 126. – stavak 6.
6.  Države članice plan evaluacije dostavljaju odboru za praćenje najkasnije godinu dana nakon donošenja strateškog plana u okviru ZPP-a.
6.  Države članice i, po potrebi, regije dostavljaju plan evaluacije odboru za praćenje najkasnije godinu dana nakon donošenja strateškog plana u okviru ZPP-a.
Amandmani 987 i 1335
Prijedlog uredbe
Članak 127. – stavak 1.a (novi)
1.a   Čim se odobre svi nacionalni strateški planovi u okviru ZPP-a, Komisija naručit će neovisnu procjenu njihova ukupnog očekivanog učinka. Ako se tom analizom pokaže da zajednički napor nije dovoljan u odnosu na ambicije europskog zelenog plana, Komisija će poduzeti odgovarajuće mjere, što može uključivati podnošenje zahtjeva državama članicama da izmijene strateške planove u okviru ZPP-a ili podnošenje amandmana na ovu Uredbu.
Amandmani 988 i 1336
Prijedlog uredbe
Članak 127. – stavak 2.
2.  Prije kraja treće godine od početka provedbe strateških planova u okviru ZPP-a Komisija provodi evaluaciju na sredini programskog razdoblja radi ispitivanja djelotvornosti, učinkovitosti, relevantnosti i dosljednosti EFJP-a i EPFRR-a te njihove dodane vrijednosti Unije, uzimajući u obzir pokazatelje iz Priloga I. U skladu s člankom [128.] [nove Financijske uredbe] Komisija može iskoristiti sve već dostupne relevantne informacije.
2.  Prije kraja treće godine od početka provedbe strateških planova u okviru ZPP-a Komisija provodi i objavljuje evaluaciju na sredini programskog razdoblja radi ispitivanja djelotvornosti, učinkovitosti, relevantnosti i dosljednosti EFJP-a i EPFRR-a te njihove dodane vrijednosti Unije, uzimajući u obzir pokazatelje iz Priloga I. U skladu s člankom [128.] [nove Financijske uredbe] Komisija može iskoristiti sve već dostupne relevantne informacije. Ako se evaluacijom na sredini programskog razdoblja pokaže da zajednički napor nije dovoljan u odnosu na ambicije europskog zelenog plana i zakonodavstvo Unije u području okoliša i klime, Komisija će izdati preporuke državama članicama kako bi se osiguralo ostvarivanje ciljeva europskog zelenog plana i zakonodavstva navedenog u Prilogu XI. Države članice u svojem godišnjem izvješću o uspješnosti navode način na koji su preporuke uzete u obzir ili razloge zašto preporuke ili jedan dio njih nisu uzete u obzir.
Amandman 698
Prijedlog uredbe
Članak 127. – stavak 4.a (novi)
4a.  U svojim izvješćima o procjeni Komisija uzima u obzir pokazatelje iz Priloga I. ovoj Uredbi, kao i vanjske čimbenike u odnosu na ZPP koji su utjecali na ostvarenje ciljeva.
Amandman 699
Prijedlog uredbe
Članak 129. – stavak 2.
2.  Podaci potrebni za pokazatelje konteksta i učinka dolaze prvenstveno iz etabliranih izvora podataka, kao što su sustav računovodstvenih podataka u poljoprivredi i Eurostat. Ako podaci za te pokazatelje nisu dostupni ili nisu potpuni, praznine se rješavaju u okviru europskog statističkog programa uspostavljenog na temelju Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, u pravnom okviru kojim se uređuje Mreža računovodstvenih podataka za poljoprivredna gospodarstva ili putem službenih sporazuma s drugim pružateljima podataka kao što su Zajednički istraživački centar i Europska agencija za okoliš.
2.  Podaci potrebni za pokazatelje konteksta i učinka dolaze prvenstveno iz etabliranih izvora podataka, kao što su mreža računovodstvenih podataka poljoprivrednih gospodarstava i Eurostat. Ako podaci za te pokazatelje nisu dostupni ili su nepotpuni, Komisija rješava pitanje odstupanja u okviru europskog statističkog programa uspostavljenog na temelju Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, u pravnom okviru kojim se uređuje Mreža računovodstvenih podataka poljoprivrednih gospodarstava ili u okviru službenih sporazuma s drugim pružateljima podataka kao što su Zajednički istraživački centar i Europska agencija za okoliš.
__________________
__________________
40 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).
40 Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).
Amandman 1340
Prijedlog uredbe
Članak 129. – stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice poboljšavaju kvalitetu i učestalost prikupljanja podatak za ključne poljoprivredne ciljeve iz europskog zelenog plana, koji odgovaraju učinku i kontekstu indikatora I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, I.27, i C.32. Ti podaci pravovremeno se objavljuju i dostavljaju Komisiju kako bi se ocijenila učinkovitost ZPP-a i omogućilo praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva na razini Unije.
Amandman 700
Prijedlog uredbe
Članak 129. – stavak 3.
3.  Zadržavaju se postojeći administrativni registri kao što su IAKS, LPIS te registri životinja i vinograda. IAKS i LPIS potrebno je dodatno usavršiti kako bi bolje odgovorili na statističke potrebe ZPP-a. Podaci iz administrativnih registara u najvećoj se mogućoj mjeri koriste u statističke svrhe, u suradnji sa statističkim tijelima u državama članicama i s Eurostatom.
3.  Zadržavaju se postojeći ažurirani administrativni registri, kao što su IAKS, LPIS te registri životinja i vinograda. IAKS i LPIS potrebno je dodatno usavršiti kako bi bolje odgovorili na statističke potrebe ZPP-a. Podaci iz administrativnih registara u najvećoj se mogućoj mjeri koriste u statističke svrhe, u suradnji sa statističkim tijelima u državama članicama i s Eurostatom.
Amandman 701
Prijedlog uredbe
Članak 129. – stavak 4.
4.  Komisija može donositi provedbene akte u kojima se utvrđuju pravila o informacijama koje trebaju poslati države članice, uzimajući u obzir potrebu za izbjegavanjem nepotrebnog administrativnog opterećenja te pravila o potrebi za podacima i sinergijama među potencijalnim izvorima podataka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 139. stavka 2.
Briše se.
Amandman 702
Prijedlog uredbe
Članak 130. – stavak 1.
Ako se potpora na temelju glave III. ove Uredbe dodjeljuje za oblike suradnje među poduzetnicima, može se dodijeliti samo za one oblike suradnje koji su u skladu s pravilima tržišnog natjecanja koja se primjenjuju na temelju članaka od 206. do 209. Uredbe (EU) br. 1308/2013.
Ako se potpora na temelju glave III. ove Uredbe dodjeljuje za oblike sporazuma, odluka i usklađenog djelovanja među poduzetnicima, može se dodijeliti samo za one oblike sporazuma, odluka i usklađenog djelovanja koji su u skladu s pravilima tržišnog natjecanja koja se primjenjuju na temelju članaka od 206. do 209. Uredbe (EU) br. 1308/2013.
Amandmani 1092, 1146 i 1179
Prijedlog uredbe
Članak 132.a (novi)
Članak 132.a
Prijelazna nacionalna potpora
1.  Države članice mogu nastaviti dodjeljivati prijelaznu nacionalnu potporu poljoprivrednicima u bilo kojem od sektora kako je Komisija odobrila 2013. u skladu s člankom 132. stavkom 7. ili člankom 133.a stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 73/2009.
2.  Ukupan iznos prijelazne nacionalne potpore koja se može dodijeliti poljoprivrednicima ograničen je na 50 % svake financijske omotnice specifične za pojedini sektor, kako je 2013. odobrila Komisija u skladu s člankom 132. stavkom 7. ili člankom 133.a stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 73/2009.
3.  Države članice mogu, na temelju objektivnih kriterija i unutar ograničenja utvrđenog u stavku 2., odrediti iznose prijelazne nacionalne potpore koja se treba dodijeliti.
4.  Države članice mogu donijeti odluku o prilagodbi referentnog razdoblja za programe proizvodno nevezanih prijelaznih nacionalnih potpora. Prilagođeno referentno razdoblje ne može biti nakon 1. lipnja 2018.
Amandman 703
Prijedlog uredbe
Članak 133. – stavak 1.
Članci 107., 108. i 109. UFEU-a ne primjenjuju se na nacionalne fiskalne mjere kojima države članice odluče odstupiti od općih poreznih pravila dopuštajući da se osnovica poreza na dohodak za poljoprivrednike izračunava na temelju višegodišnjeg razdoblja.
U svrhu ograničenja učinaka promjenjivosti prihoda poticanjem poljoprivrednika na štednju tijekom uspješnih godina kako bi se mogli nositi s lošim godinama, članci 107., 108. i 109. UFEU-a ne primjenjuju se na nacionalne fiskalne mjere kojima države članice odluče odstupiti od općih poreznih pravila dopuštanjem da se osnovica poreza na dohodak za poljoprivrednike izračunava na temelju višegodišnjeg razdoblja, među ostalim prijenosom dijela porezne osnovice, uključujući odgodu dijela porezne osnovice, ili dopuštanjem izuzimanja iznosa uplaćenih na namjenski račun za poljoprivredne pričuve.
Amandmani 1097, 1125 i 1180
Prijedlog uredbe
Članak 134.a (novi)
Članak 134.a
Mehanizam za podnošenje pritužbi za poljoprivrednike te mala i srednja poduzeća
1.  Komisija uspostavlja mehanizam na temelju kojeg poljoprivrednici, mala i srednja poduzeća mogu Komisiji izravno podnijeti pritužbu u sljedećim slučajevima:
–  jagma za zemljištem ili postojanje ozbiljne prijetnje da do nje dođe
–  teška povreda dužnosti nacionalnih tijela
–  nepravilno ili pristrano postupanje u kontekstu javnih natječaja ili raspodjeli subvencija
–  pritisak ili zastrašivanje od strane pripadnika zločinačkih ili oligarhijskih struktura ili struktura organiziranog kriminala
–  teška povreda temeljnih prava.
2.  Komisija u okviru svoje institucije uspostavlja kontaktnu točku za podnošenje pritužbi.
3.  Komisija je odgovorna za izradu i transparentnost postupka podnošenja pritužbi kao i za kriterije ocjenjivanja.
4.  Komisija jamči odgovarajuću zaštitu fizičkih osoba ili poduzeća nakon podnošenja pritužbe.
5.  Komisija odlučuje hoće li informacije primljene putem tog mehanizma obraditi u okviru svojih revizija ili ih izravno proslijediti Uredu europskog javnog tužitelja ili OLAF-u.
Amandman 704
Prijedlog uredbe
Članak 135. – stavak 1.
1.   U pogledu izravnih plaćanja dodijeljenih u najudaljenijim regijama Unije u skladu s poglavljem IV. Uredbe (EU) br. 228/2013 primjenjuju se samo članak 3. stavak 2. točke (a) i (b), članak 4. stavak. 1. točke (a), (b) i (d), glava III. poglavlje I. odjeljak 2., članak 16. i glava IX. ove Uredbe. Članak 4. stavak. 1. točke (a), (b) i (d), glava III. poglavlje I. odjeljak 2., članak 16. i glava IX. primjenjuju se bez ikakvih obveza povezanih sa strateškim planom u okviru ZPP-a.
1.   U pogledu izravnih plaćanja dodijeljenih u najudaljenijim regijama Unije u skladu s poglavljem IV. Uredbe (EU) br. 228/2013 primjenjuju se samo članak 3. točke (a) i (b), članak 4. stavak. 1. točke (a), (b) i (d), glava III. poglavlje I. odjeljak 2., članak 16. i glava IX. ove Uredbe. Članak 4. stavak. 1. točke (a), (b) i (d), glava III. poglavlje I. odjeljak 2., članak 16. i glava IX. primjenjuju se bez ikakvih obveza povezanih sa strateškim planom u okviru ZPP-a.
Amandman 705
Prijedlog uredbe
Članak 135. – stavak 2.
2.   U pogledu izravnih plaćanja dodijeljenih u manjim otocima u Egejskom moru u skladu s poglavljem IV. Uredbe (EU) br. 229/2013 primjenjuju se samo članak 3. stavak 2. točke (a) i (b), članak 4. glava III. poglavlje I. odjeljak 2. te glava III. poglavlje II. odjeljci 1. i 2. i glava IX. ove Uredbe. Članak 4., glava III. poglavlje I. odjeljak 2., glava III. poglavlje II. odjeljci 1. i 2. te glava IX. ove Uredbe primjenjuju se bez ikakvih obveza povezanih sa strateškim planom u okviru ZPP-a.
2.   U pogledu izravnih plaćanja dodijeljenih na manjim otocima u Egejskom moru u skladu s poglavljem IV. Uredbe (EU) br. 229/2013 primjenjuju se samo članak 3. točke (a) i (b), članak 4., glava III. poglavlje I. odjeljak 2., glava III. poglavlje II. odjeljci 1. i 2. te glava IX. ove Uredbe. Članak 4., glava III. poglavlje I. odjeljak 2., glava III. poglavlje II. odjeljci 1. i 2. te glava IX. ove Uredbe primjenjuju se bez ikakvih obveza povezanih sa strateškim planom u okviru ZPP-a.
Amandman 706
Prijedlog uredbe
Članak 138. – stavak 2.
2.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članaka 4., 7., 12., 15., 23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 104. i 141. dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od sedam godina, počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od sedam godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
2.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članaka 4., 7., 11., 12., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50.,78., 81., 83., 94., 110., 120. i 141. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 707
Prijedlog uredbe
Članak 138. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 4., 7., 12., 15., 23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 104. i 141. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 4., 7., 11., 12., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 83., 94., 110., 120. i 141. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 708
Prijedlog uredbe
Članak 138. – stavak 6.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 4., 7., 12., 15., 23., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 104. i 141. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 4., 7., 11., 12., 28., 32., 35., 36., 37., 41., 50., 78., 81., 83., 94., 110., 120. i 141. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 1138
Prijedlog uredbe
Članak 139.a (novi)
Članak 139.a
Preispitivanje u sredini razdoblja
1.  Komisija do 30. lipnja 2025. provodi preispitivanje ZPP-a u sredini programskog razdoblja i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću kako bi se evaluiralo funkcioniranje novog modela ostvarivanja politike u državama članicama, prilagodili ponderi za praćenje klime u skladu s novom metodologijom iz članka 87. stavka 3., a Komisija prema potrebi podnosi zakonodavne prijedloge.
2.  Kako bi se osiguralo da su strateški planovi država članica usklađeni sa zakonodavstvom Unije o klimi i okolišu, u preispitivanju u sredini programskog razdoblja iz stavka 1. uzima se u obzir relevantno zakonodavstvo koje je tada na snazi.
Amandman 710
Prijedlog uredbe
Članak 140. – stavak 1. – podstavak 1.
Uredba (EU) br. 1305/2013 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2021.
Uredba (EU) br. 1305/2013 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2022.
Ne dovodeći u pitanje priloge IX. i IX.a ovoj Uredbi, Uredba (EU) br. 1305/2013 i dalje se primjenjuje do 31. prosinca 2022. na:
(a)  operacije provedene u skladu s programima ruralnog razvoja koje je Komisija odobrila na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013, i
(b)  programe ruralnog razvoja koji su odobreni u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 prije 1. siječnja 2022.
Amandman 711
Prijedlog uredbe
Članak 140. – stavak 2. – podstavak 1.
Uredba (EU) br. 1307/2013 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2021.
Uredba (EU) br. 1307/2013 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2022.
Amandman 712
Prijedlog uredbe
Članak 140. – stavak 2. – podstavak 2.
Međutim i dalje se primjenjuje na zahtjeve za potporu koji se odnose na godine zahtjeva koje počinju prije 1. siječnja 2021.
Međutim i dalje se primjenjuje na zahtjeve za potporu koji se odnose na godine zahtjeva koje počinju prije 1. siječnja 2022.
Amandman 713
Prijedlog uredbe
Članak 140. – stavak 2. – podstavak 3.
Članci 17. i 19. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i Prilog I. toj uredbi i dalje se primjenjuju do 31. prosinca 2021. ako je to relevantno za Hrvatsku.
Članci 17. i 19. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i Prilog I. toj uredbi i dalje se primjenjuju do 31. prosinca 2022. ako je to relevantno za Hrvatsku.
Amandman 714
Prijedlog uredbe
Članak 141. – stavak 1.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje mjerama za zaštitu svih stečenih prava i legitimnih očekivanja korisnika u mjeri u kojoj je to potrebno za prijelaz s mehanizama predviđenih Uredbama (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 na mehanizme utvrđene u ovoj Uredbi. Prijelaznim pravilima konkretno se utvrđuju uvjeti pod kojima se potpora koju je odobrila Komisija na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 može integrirati u potporu predviđenu u okviru ove Uredbe, među ostalim za tehničku pomoć i za ex post evaluacije.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje mjerama za zaštitu svih stečenih prava i legitimnih očekivanja korisnika u mjeri u kojoj je to potrebno za prijelaz s mehanizama predviđenih uredbama (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 na mehanizme utvrđene u ovoj Uredbi. Prijelaznim pravilima konkretno se utvrđuju uvjeti pod kojima se potpora koju je odobrila Komisija na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013, Uredbe (EU) br. 1307/2013 i Uredbe (EU) br. 1308/2013 može integrirati u potporu predviđenu u okviru ove Uredbe, među ostalim za tehničku pomoć i za ex post evaluacije.
Amandman 715
Prijedlog uredbe
Članak 141.a (novi)
Članak 141.a
Izvješća
Europska komisija najkasnije do 31. prosinca 2025. dostavlja izvješće o utjecaju zajedničke poljoprivredne politike na otočne regije koje nisu navedene u članku 135. To je izvješće popraćeno prijedlozima o izmjeni strateških planova kako bi se uzele u obzir posebnosti tih područja i poboljšali očekivani rezultati u skladu s ciljevima navedenima u članku 6. stavku 1.
Amandman 1154
Prijedlog uredbe
Prilog I.

Tekst koji je predložila Komisija

PRILOG I.

POKAZATELJI UČINKA, REZULTATA I OSTVARENJA NA TEMELJU ČLANKA 7.

Procjena uspješnosti ove politike (višegodišnje) – UČINAK

Godišnji pregled uspješnosti – REZULTAT*

 

Godišnje poravnanje s obzirom na uspješnost – OSTVARENJE

Ciljevi i pokazatelji njihova učinka.*

 

 

Opće vrste intervencija i pokazatelji njihova ostvarenja.*

Međusektorski cilj EU-a: Modernizacija

Pokazatelj

Pokazatelji rezultata

(samo na temelju intervencija za koje se dodjeljuju potpore u okviru ZPP-a)

 

Sustavi znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS)

Pokazatelji ostvarenja

Širenje znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima te poticanje njihove primjene

I.1 Razmjena znanja i inovacija: Udio proračuna ZPP-a za razmjenu znanja i inovacija

R.1 Poboljšanje uspješnosti znanjem i inovacijama: Udio poljoprivrednika koji primaju potporu za savjetovanja, osposobljavanje, razmjenu znanja ili sudjelovanje u radnim skupinama radi jačanja gospodarske, okolišne, klimatske i resursne uspješnosti.

 

Europsko partnerstvo za inovacije za sustav znanja i inovacija u poljoprivredi (EPI)**

O.1 Broj operativnih skupina EPI

 

R.2 Povezivanje savjetovanja i sustava znanja: broj savjetnika uključenih u AKIS (u odnosu na ukupan broj poljoprivrednika)

 

 

O.2 Broj savjetnika koji uspostavljaju operativne skupine EPI ili sudjeluju u njima

 

 

R.3 Digitalizacija poljoprivrede: Udio poljoprivrednika koji primaju potpore za tehnologiju precizne poljoprivrede u okviru ZPP-a

 

 

 

Posebni ciljevi EU-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelji rezultata

(samo na temelju intervencija za koje se dodjeljuju potpore u okviru ZPP-a)

 

Široka intervencija

Pokazatelji ostvarenja (po intervenciji)

Potpora održivim prihodima poljoprivrednih gospodarstava i otpornosti u Uniji radi poboljšanja sigurnosti opskrbe hranom

I.2 Smanjenje nejednakosti dohotka: Razvoj dohotka od poljoprivrede u odnosu na opće gospodarstvo

R.4 Povezivanje potpore dohotku sa standardima i dobrom praksom: Udio KPP-a obuhvaćen potporom dohotku i podložan ispunjenju uvjeta

 

Potpora u okviru ZPP-a

O.3 Broj korisnika potpore u okviru ZPP-a

I.3 Smanjenje promjenjivosti prihoda poljoprivrednih gospodarstava: Razvoj dohotka od poljoprivrede

R.5 Upravljanje rizikom: Udio poljoprivrednih gospodarstava s alatima za upravljanje rizikom u okviru ZPP-a

 

Proizvodno nevezana izravna potpora

O.4 Broj hektara za proizvodno nevezana izravna plaćanja

I.4 Potpora održivim prihodima poljoprivrednih gospodarstava: Razvoj dohotka od poljoprivrede po sektorima (u usporedbi s prosjekom u poljoprivredi)

R.6 Preraspodjela na manja poljoprivredna gospodarstva: Postotak dodatne potpore po hektaru za poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju uvjete, a manja su od prosjeka (u odnosu na prosjek)

 

 

O.5 Broj korisnika proizvodno nevezanih izravnih plaćanja

I.5 Doprinos teritorijalnoj ravnoteži: Razvoj dohotka od poljoprivrede u područjima s prirodnim ograničenjima (u odnosu na prosjek)

R.7 Jačanje potpore poljoprivrednim gospodarstvima u područjima sa specifičnim potrebama: Postotak dodatne potpore po hektaru u područjima s većim potrebama (u odnosu na prosjek)

 

 

O.6 Broj hektara na koje se primjenjuju veće potpore dohotku za mlade poljoprivrednike

 

 

 

 

 

O.7 Broj korisnika na koje se primjenjuju veće potpore dohotku za mlade poljoprivrednike

Snažnija tržišna orijentacija i povećanje konkurentnosti, među ostalim, većom usmjerenošću na istraživanja, tehnologiju i digitalizaciju

I.6 Povećanje produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava: Ukupna produktivnost sektora

R.8 Usmjeravanje na poljoprivredna gospodarstva u sektorima u poteškoćama: Udio poljoprivrednika koji primaju proizvodno vezanu potporu za jačanje konkurentnosti, održivosti ili kvalitete

 

Instrumenti upravljanja rizikom

O.8 Broj poljoprivrednika obuhvaćenih instrumentima upravljanja rizikom za koje je dodijeljena potpora

I.7 Iskorištavanje poljoprivredno-prehrambene trgovine: Uvoz i izvoz poljoprivredno-prehrambene trgovine

R.9 Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava: Udio poljoprivrednika koji primaju investicijsku potporu za restrukturiranje i modernizaciju, uključujući poboljšanje učinkovitosti resursa

 

Proizvodno vezana potpora

O.9 Broj hektara obuhvaćenih proizvodno vezanom potporom

Poboljšanje položaja poljoprivrednika u vrijednosnom lancu

I.8 Jačanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom: Dodana vrijednost za primarne proizvođače u lancu opskrbe hranom

R.10 Bolja organizacija opskrbnog lanca: Udio poljoprivrednika koji sudjeluju u skupinama proizvođača kojima je dodijeljena potpora, organizacijama proizvođača, lokalnim tržnicama, kratkim opskrbnim lancima i sustavima kvalitete

 

 

O.10 Broj osoba koje primaju proizvodno vezanu potporu

 

R.11 Koncentracija ponude: Udio vrijednosti integrirane proizvodnje po organizacijama proizvođača s operativnim programima

 

Plaćanja za prirodna ograničenja i druga regionalna ograničenja

O.11 Broj hektara koji primaju dodatak za područja s prirodnim ograničenjima (3 kategorije)

Doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te razvoju održive energije

 

I.9 Jačanje otpornosti poljoprivrednih gospodarstava: Indeks

R.12 Prilagodba klimatskim promjenama: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze za poboljšanje prilagodbe klimatskim promjenama

 

 

O.12 Broj hektara koji primaju potporu u okviru mreže Natura 2000 ili Okvirne direktive o vodama

I.10 Doprinos ublažavanju klimatskih promjena: Smanjenje emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede

I.11 Poboljšanje sekvestracije ugljika: Povećanje razine organskog ugljika u tlu

I.12 Povećanje održive energije u poljoprivredi: Dobivanje energije iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede i šumarstva

R.13 Manje emisija u sektoru stočarstva: Udio uvjetnih grla obuhvaćenih potporom radi smanjenja emisija stakleničkih plinova i/ili amonijaka, uključujući gospodarenje stajskim gnojivom

R.14 Skladištenje ugljika u tlu i biomasi: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze smanjenja emisija i održavanja i/ili povećanja skladištenja ugljika (trajni travnjak, poljoprivredno zemljište u tresetištu, šuma itd.)

R.15 Zelena energija iz poljoprivrede i šumarstva: Ulaganja u kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući biološke (MW)

R.16 Bolja energetska učinkovitost: Uštede energije u poljoprivredi

R.17 Pošumljeno zemljište: Površina za koju je dodijeljena potpora za pošumljavanje i stvaranje šumskih područja, uključujući agrošumarstvo

 

Plaćanja za obveze upravljanja (okolišnoklimatske, genetski resursi, dobrobit životinja)

O.13 Broj ha (poljoprivrednih) obuhvaćenih okolišnoklimatskim obvezama izvan obveznih zahtjeva

Posebni ciljevi EU-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelji rezultata

(samo na temelju intervencija za koje se dodjeljuju potpore u okviru ZPP-a)

 

Široka intervencija

Pokazatelji ostvarenja (po intervenciji)

Poticati održivi razvoj i učinkovito upravljanje prirodnim resursima kao što su voda, tlo i zrak

I.13 Smanjenje erozije tla: Postotak zemljišta s umjerenom i jakom erozijom tla na poljoprivrednom zemljištu

R.18 Poboljšanje tla: Udio poljoprivrednog zemljišta pod obvezama upravljanja korisnima za upravljanje tlom

 

 

O.14 Broj ha (šumarskih) obuhvaćenih okolišnoklimatskim obvezama izvan obveznih zahtjeva

I.14 Poboljšanje kvalitete zraka: Smanjenje emisije amonijaka iz poljoprivrede

R.19 Poboljšanje kvalitete zraka: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze smanjenja emisije amonijaka

 

 

O.15 Broj hektara za koje je dodijeljena potpora za ekološki uzgoj

I.15 Poboljšanje kvalitete vode: Bruto bilanca hranjivih tvari na poljoprivrednom zemljištu

R.20 Zaštita kvalitete vode: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze upravljanja za kvalitetu vode

 

 

O.16 Broj uvjetnih grla obuhvaćenih potporom za dobrobit životinja, zdravlje ili jačanje biosigurnosnih mjera

 

I.16 Smanjenje istjecanja hranjivih tvari: Nitrati u podzemnim vodama – Postotak podzemnih voda postaja s koncentracijom N iznad 50 mg/l prema Direktivi o nitratima

R.21 Održivo gospodarenje hranjivim tvarima: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze poboljšanog upravljanja hranjivim tvarima

 

 

O.17 Broj projekata kojima se podupiru genetski resursi

 

I.17 Smanjenje pritiska na vodne resurse: Indeks iskorištavanja vode plus (WEI+)

R.22 Održiva upotreba vode: Udio navodnjavanog zemljišta obuhvaćenog obvezom poboljšanja ravnoteže voda

 

Ulaganja

O.18 Broj produktivnih ulaganja na poljoprivrednom gospodarstvu za koja je dodijeljena potpora

 

 

R.23 Okolišnoklimatska uspješnost ostvarena ulaganjem: Udio poljoprivrednika s potporom za ulaganja povezana s brigom za okoliš ili klimu

 

 

O.19 Broj lokalnih infrastrukturnih objekata za koje je dodijeljena potpora

 

 

R.24 Okolišnoklimatska uspješnost ostvarena znanjem: Udio poljoprivrednika koji primaju potporu za savjetovanje/osposobljavanje povezano s okolišnoklimatskom uspješnošću

 

 

O.20 Broj neproizvodnih ulaganja za koja je dodijeljena potpora

O.21 Broj produktivnih ulaganja izvan poljoprivrednoga gospodarstva

Posebni ciljevi EU-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelji rezultata

(samo na temelju intervencija za koje se dodjeljuju potpore u okviru ZPP-a)

 

Široka intervencija

Pokazatelji ostvarenja (po intervenciji)

Doprinos zaštiti biološke raznolikosti, jačanje usluga ekosustava i očuvanje staništa i krajobraza

I.18 Povećanje populacije ptica povezanih s poljoprivrednim površinama: Popis ptica povezanih s poljoprivrednim površinama

R.25 Potpora održivom šumarstvu: Udio šumskog zemljišta pod obvezama upravljanja za potporu zaštite šuma i gospodarenja njima.

 

Potpore za pokretanje poslovanja

O.22 Broj poljoprivrednika koji primaju potpore za pokretanje poslovanja

I.19 Bolja zaštita biološke raznolikosti: Postotak vrsta i staništa od interesa za Zajednicu povezanih s poljoprivredom sa stabilnim izgledima ili izgledima za rast

R.26 Zaštita šumskih ekosustava: Udio šumskog zemljišta pod obvezama upravljanja za potporu krajobrazu, biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava

 

 

O.23 Broj ruralnih poduzetnika koji primaju potpore za pokretanje poslovanja

I.20 Bolje pružanje usluga ekosustava: udio KPP-a obuhvaćen obilježjima krajobraza

R.27 Očuvanje staništa i vrsta: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze upravljanja kojom se podupire očuvanje ili obnova biološke raznolikosti

 

Suradnja

O.24 Broj proizvođačkih skupina/organizacija proizvođača kojima je dodijeljena potpora

O.25 Broj poljoprivrednika koji primaju potporu za sudjelovanje u sustavima kvalitete EU-a

 

R.28 Potpora mreži Natura 2000: Površina područja mreže Natura 2000 u skladu s obvezama zaštite, očuvanja i obnove

 

 

O.26 Broj projekata generacijske obnove (mladi/ne-mladi poljoprivrednici)

 

R.29 Očuvanje obilježja krajobraza: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze za upravljanje obilježjima krajobraza, uključujući živice

 

 

O.27 Broj strategija lokalnog razvoja (LEADER)

 

 

 

 

 

O.28 Broj drugih suradničkih skupina (isključujući EPI iskazane pod O.1.)

Privlačenje mladih poljoprivrednika i olakšavanje poslovnog razvoja u ruralnim područjima

I.21 Privlačenje mladih poljoprivrednika: Promjena broja novih poljoprivrednika

R.30 Generacijska obnova: Broj mladih poljoprivrednika koji osnivaju poljoprivredno gospodarstvo uz potporu ZPP-a

 

Razmjena znanja i informacije

O.29 Broj poljoprivrednika koji su osposobljeni/dobili savjete

Posebni ciljevi EU-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelji rezultata

(samo na temelju intervencija za koje se dodjeljuju potpore u okviru ZPP-a)

 

Široka intervencija

Pokazatelji ostvarenja (po intervenciji)

Promicanje zapošljavanja, rasta, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući biogospodarstvo i održivo šumarstvo

I.22 Doprinos otvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima: Kretanje stope zaposlenosti u pretežno ruralnim područjima

R.31 Rast i radna mjesta u ruralnim područjima: Nova radna mjesta u projektima za koje je dodijeljena potpora

 

 

O.30 Broj nepoljoprivrednika koji su osposobljeni/dobili savjete

I.23 Doprinos rastu u ruralnim područjima: Razvoj BDP-a po glavi stanovnika u pretežno ruralnim područjima

R.32 Razvoj ruralnog biogospodarstva: Broj poduzeća za biogospodarstvo razvijenih uz potporu

 

Horizontalni pokazatelji

O.31 Broj hektara obuhvaćenih ekološkom praksom (objedinjeni pokazatelj za fizičko područje obuhvaćeno ispunjenjem uvjeta, ELS-om, agrookolišnoklimatskim mjerama, mjerama za šumarstvo i ekološki uzgoj)

I.24 Pravedniji ZPP: Poboljšanje dodjele potpore u okviru ZZP-a

R.33 Digitalizacija ruralnoga gospodarstva: Ruralno stanovništvo obuhvaćeno strategijom pametnih sela za koju je dodijeljena potpora

 

 

O.32 Broj hektara koji podliježu ispunjenju uvjeta (raščlamba prema GAEP praksi)

I.25 Promicanje ruralne uključenosti: Razvoj indeksa siromaštva u ruralnim područjima

R.34 Povezivanje ruralnih područja Europe: Udio ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanog pristupa uslugama i infrastrukturi kroz potporu u okviru ZPP-a

 

Sektorski programi

O.33 Broj organizacija proizvođača koji osnivaju operativni fond/program

 

R.35 Promicanje socijalne uključenosti: Broj osoba iz manjinskih i/ili ugroženih skupina obuhvaćenih projektima socijalnog uključivanja kojima je dodijeljena potpora

 

 

O.34 Broj promotivnih i informativnih aktivnosti te praćenje tržišta

Poboljšanje odgovora poljoprivrede EU-a na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući sigurnu, hranjivu i održivu hranu te dobrobit životinja

 

I.26 Ograničavanje upotrebe antibiotika u poljoprivredi: Prodaja/upotreba za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane

R.36 Ograničavanje upotrebe antibiotika: Udio uvjetnih grla na koja se odnose mjere za koje su odobrene potpore radi ograničenja uporabe antibiotika (sprečavanje/smanjenje)

 

 

O.35 Broj mjera za očuvanje i poboljšanje pčelarstva

I.27 Održiva upotreba pesticida: Smanjenje rizika od pesticida i njihova učinka**

R.37 Održiva uporaba pesticida: Udio poljoprivrednog zemljišta na koje se odnose određene mjere za koje je odobrena potpora, a koje dovode do održive upotrebe pesticida kako bi se smanjio rizik od pesticida i njihov učinak

 

 

 

I.28 Odgovor na potrošačku potražnju kvalitetne hrane: Vrijednost proizvodnje u skladu sa sustavima kvalitete EU-a (uključujući ekološke proizvode)

R.38 Poboljšanje dobrobiti životinja: Udio uvjetnih grla obuhvaćenih mjerama potpore za poboljšanje dobrobiti životinja

 

 

 

* Većina pokazatelja učinka već se prikuplja drugim kanalima (europske statistike, Zajednički istraživački centar, Europska agencija za okoliš...) i koriste se u okviru drugog zakonodavstva EU-a ili ciljeva održivog razvoja. Učestalost prikupljanja podataka nije uvijek godišnja te bi moglo doći do odgode od 2/3 godine. ** Direktiva o održivoj uporabi pesticida

* Približne vrijednosti rezultata. Podaci koje svake godine šalju države članice radi praćenja napretka u ostvarenju ciljnih vrijednosti utvrđenih planovima u okviru ZPP-a.

* Podaci na godišnjoj razini za prijavljene izdatke.

** Potpora operativnim skupinama u okviru programa EPI obuhvaćena je odredbama o suradnji

 

Izmjena

PRILOG I.

POKAZATELJI UČINKA, REZULTATA I OSTVARENJA NA TEMELJU ČLANKA 7.

Procjena uspješnosti ove politike (višegodišnje) – UČINAK

Godišnji pregled uspješnosti – REZULTAT*

 

Godišnje poravnanje s obzirom na uspješnost – OSTVARENJE

Ciljevi i pokazatelji njihova učinka.*

 

 

Opće vrste intervencija i pokazatelji njihova ostvarenja.*

Međusektorski cilj EU-a: Modernizacija

Pokazatelj

Pokazatelji rezultata

(samo na temelju intervencija za koje se dodjeljuju potpore u okviru ZPP-a)

 

Sustavi znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS)

Pokazatelji ostvarenja

Modernizacija sektora osiguravanjem da poljoprivrednici imaju pristup istraživanju, osposobljavanju i razmjeni znanja i uslugama prijenosa znanja, inovacijama i digitalizaciji u poljoprivredi i ruralnim područjima te poticanje njihove primjene

I.1 Razmjena znanja i inovacija: Udio proračuna ZPP-a za razmjenu znanja i inovacija

R.1 Poboljšanje uspješnosti znanjem i inovacijama: Udio poljoprivrednika koji primaju potporu za savjetovanja, osposobljavanje, razmjenu znanja ili sudjelovanje u radnim skupinama radi jačanja održive gospodarske, okolišne, klimatske i resursne uspješnosti.

 

Europsko partnerstvo za inovacije za sustav znanja i inovacija u poljoprivredi (EPI)**

O.1 Broj operativnih skupina EPI

 

R.2 Povezivanje savjetovanja i sustava znanja: broj savjetnika uključenih u AKIS (u odnosu na ukupan broj poljoprivrednika)

 

 

O.2 Broj savjetnika koji uspostavljaju operativne skupine EPI ili sudjeluju u njima

 

 

R.3 Digitalizacija poljoprivrede: Udio poljoprivrednika koji primaju potpore za tehnologiju precizne i pametne poljoprivrede u okviru ZPP-a i kojom se može poboljšati učinkovitost resursa, održivost i ekološka učinkovitost

 

 

 

Posebni ciljevi EU-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelji rezultata

(samo na temelju intervencija za koje se dodjeljuju potpore u okviru ZPP-a)

 

Široka intervencija

Pokazatelji ostvarenja (po intervenciji)

Potpora održivim prihodima poljoprivrednih gospodarstava i otpornosti poljoprivrednog sektora u Uniji radi poboljšanja dugoročne sigurnosti opskrbe hranom i poljoprivredne raznolikosti, uz istodobno pružanje sigurne i visokokvalitetne prehrane po pravednim cijenama u cilju preokretanja gubitaka poljoprivrednika i jamčenja gospodarske održivosti poljoprivredne proizvodnje u Uniji

I.2 Smanjenje nejednakosti dohotka: Razvoj dohotka od poljoprivrede u odnosu na opće gospodarstvo

R.4 Povezivanje potpore dohotku sa standardima i dobrom praksom: Udio KPP-a obuhvaćen potporom dohotku i podložan ispunjenju uvjeta

 

Potpora u okviru ZPP-a

O.3 Broj korisnika potpore u okviru ZPP-a, uključujući raščlambu po vrsti intervencije

I.3 Smanjenje promjenjivosti prihoda poljoprivrednih gospodarstava: Razvoj dohotka od poljoprivrede

R.5 Upravljanje rizikom: Udio poljoprivrednih gospodarstava s alatima za upravljanje rizikom u okviru ZPP-a

 

Proizvodno nevezana izravna potpora

O.4 Broj hektara za proizvodno nevezana izravna plaćanja

I.4 Potpora održivim prihodima poljoprivrednih gospodarstava: Razvoj dohotka od poljoprivrede po sektorima (u usporedbi s prosjekom u poljoprivredi)

R.6 Preraspodjela na manja poljoprivredna gospodarstva: Postotak dodatne potpore po hektaru za poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju uvjete, a manja su od prosjeka (u odnosu na prosjek)

 

 

O.5 Broj korisnika proizvodno nevezanih izravnih plaćanja

O.5a Broj korisnika osnovne potpore dohotku

O.6 Broj hektara na koje se primjenjuju veće potpore dohotku za mlade poljoprivrednike

O.7 Broj korisnika na koje se primjenjuju veće potpore dohotku za mlade poljoprivrednike

O.7b Broj korisnika koji primaju potporu za programe za ekologiju

I.4a Izbjegavanje smanjenja poljoprivrednog stanovništva: promjena broja poljoprivrednika i radnika na poljoprivrednim gospodarstvima po sektorima u odnosu na zadnju godinu koja je prethodila primjeni strateškog plana;

 

 

 

I.5 Doprinos teritorijalnoj ravnoteži: Razvoj dohotka od poljoprivrede u područjima s prirodnim ograničenjima (u odnosu na prosjek)

R.7 Jačanje potpore poljoprivrednim gospodarstvima u područjima sa specifičnim potrebama: Postotak dodatne potpore po hektaru u područjima s većim potrebama (u odnosu na prosjek)

 

 

Snažnija tržišna orijentacija, na lokalnim, nacionalnim, europskim i međunarodnim tržištima, kao i stabilizacija tržišta, upravljanje rizikom i krizom i povećanje dugoročne poljoprivredne konkurentnosti, sposobnosti obrade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, s većom usmjerenošću na diferencijaciju kvalitete, istraživanja, inovaciju, tehnologiju, prijenos i razmjenu znanja i digitalizaciju te olakšavanje pristupa poljoprivrednika dinamici kružnog gospodarstva

I.6 Povećanje produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava: Ukupna produktivnost sektora

R.8 Usmjeravanje na poljoprivredna gospodarstva u sektorima u poteškoćama:

Udio poljoprivrednika koji primaju proizvodno vezanu potporu za jačanje konkurentnosti, održivosti ili kvalitete

 

Instrumenti upravljanja rizikom

O.8 Broj poljoprivrednika obuhvaćenih instrumentima upravljanja rizikom za koje je dodijeljena potpora

I.7 Iskorištavanje poljoprivredno-prehrambene trgovine: Uvoz i izvoz poljoprivredno-prehrambene trgovine

R.9 Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava: Udio poljoprivrednika koji primaju investicijsku potporu za restrukturiranje i modernizaciju, uključujući poboljšanje učinkovitosti resursa

 

Proizvodno vezana potpora

O.9 Broj hektara obuhvaćenih proizvodno vezanom potporom

Poboljšanje pregovaračkog položaja poljoprivrednika u vrijednosnim lancima poticanjem osnivanja udruženja, organizacija proizvođača i kolektivnih pregovora, kao i promicanjem kratkih lanaca opskrbe

I.8 Jačanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom: Dodana vrijednost za primarne proizvođače u lancu opskrbe hranom

R.10 Bolja organizacija opskrbnog lanca: Udio poljoprivrednika koji sudjeluju u skupinama proizvođača kojima je dodijeljena potpora, organizacijama proizvođača, lokalnim tržnicama, kratkim opskrbnim lancima i sustavima kvalitete

 

 

O.10 Broj osoba koje primaju proizvodno vezanu potporu

 

 

 

 

O.10a Broj hektara obuhvaćenih obvezama za uzgoj mahunastih usjeva

 

R.11 Koncentracija ponude: Udio vrijednosti integrirane proizvodnje po organizacijama proizvođača s operativnim programima

 

Plaćanja za prirodna ograničenja i druga regionalna ograničenja

O.11 Broj hektara koji primaju dodatak za područja s prirodnim ograničenjima (3 kategorije)

Doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, među ostalim smanjenjem emisija stakleničkih plinova, povećavanjem ponora ugljika, poboljšanjem sekvestracije i skladištenja ugljika u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru te uključivanjem održive energije, osiguravajući pritom sigurnost opskrbe hranom, održivo gospodarenje šumama i njihovu zaštitu u skladu s Pariškim sporazumom 

I.9 Jačanje otpornosti poljoprivrednih gospodarstava: Indeks

R.12 Prilagodba klimatskim promjenama: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze za poboljšanje prilagodbe klimatskim promjenama

R.12a Poboljšanje otpornosti uz pomoć veće genetske raznolikosti: udio poljoprivrednog zemljišta za koje je dodijeljena potpora za prakse i izbore na korist biološke raznolikosti

 

 

O.12 Broj hektara koji primaju potporu u okviru mreže Natura 2000 ili Okvirne direktive o vodama

I.10 Doprinos ublažavanju klimatskih promjena: Smanjenje emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede

I.11 Poboljšanje sekvestracije ugljika: Povećanje razine organskog ugljika u tlu

I.12 Jamčenje dobivanja i uporabe održive energije u poljoprivredi: Dobivanje i uporaba energije iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede i šumarstva, uz neto smanjenje ugljika i emisija stakleničkih plinova, bez izravne ili neizravne prenamjene zemljišta

R.13 Manje emisija u sektoru stočarstva: Udio uvjetnih grla obuhvaćenih potporom radi smanjenja emisija stakleničkih plinova i/ili amonijaka, uključujući gospodarenje hranjivim tvarima

R.14 Skladištenje ugljika u tlu i biomasi: Udio zemljišta u okviru obveze smanjenja emisija i održavanja i/ili povećanja skladištenja ugljika (trajni travnjak, trajni nasadi s trajnim zelenim pokrovom, poljoprivredno zemljište u vlažnim područjima i tresetištu, šuma itd.)

R.15 Obnovljiva energija iz poljoprivrede i šumarstva: Ulaganja u kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući biološke (MW)

R.16 Bolja energetska učinkovitost: Uštede energije u poljoprivredi

R.17 Pošumljeno zemljište: Površina za koju je dodijeljena potpora za pošumljavanje, obnovu i stvaranje trajnih šumskih područja, uključujući agrošumarstvo

 

Plaćanja za obveze upravljanja (okolišnoklimatske, genetski resursi, dobrobit životinja)

O.13 Broj ha (poljoprivrednih) i broj drugih jedinica obuhvaćenih okolišnoklimatskim obvezama izvan obveznih zahtjeva, uključujući program za ekologiju

 

 

 

 

 

O.13a Broj hektara obuhvaćenih obvezama u pogledu zemljišta velike prirodne vrijednosti

Posebni ciljevi EU-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelji rezultata

(samo na temelju intervencija za koje se dodjeljuju potpore u okviru ZPP-a)

 

Široka intervencija

Pokazatelji ostvarenja (po intervenciji)

Poticati održivi razvoj i učinkovito upravljanje prirodnim resursima te doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete vode, tla i zraka, među ostalim održivom i smanjenom uporabom gnojiva i antibiotika

I.13 Smanjenje erozije tla i povećana otpornost na ekstremne vremenske uvjete: Postotak zemljišta s umjerenom i jakom erozijom tla na poljoprivrednom zemljištu

R.18 Poboljšanje i zaštita tla radi povećanja njegove otpornosti: Udio poljoprivrednog zemljišta pod obvezama upravljanja korisnima za upravljanje tlom radi poboljšanja kvalitete tla i količine biote tla

 

 

O.14 Broj ha (šumarskih) obuhvaćenih okolišnoklimatskim obvezama izvan obveznih zahtjeva

 

 

 

 

O.14a Broj hektara obuhvaćenih obvezama za potporu integriranoj zaštiti bilja

I.13a Izgradnja površinskog sloja i povećanje kapaciteta zadržavanja vode i hranjivih tvari: postotak odgovarajućih organskih tvari u površinskom sloju

R.18a Razvoj ekološke poljoprivrede: povećan udio poljoprivrednog zemljišta i broj poljoprivrednih gospodarstava u okviru plaćanja za a) prijelaz na ekološki uzgoj; ili b) zadržavanje metoda ekološkog uzgoja*a

––––––––––––––––––––––––––

*a Treba dostaviti zasebne skupove podataka u odnosu na točke (a) i (b)

 

 

 

I.14 Poboljšanje kvalitete zraka: Smanjenje emisije amonijaka iz poljoprivrede

R.19 Poboljšanje kvalitete zraka: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze smanjenja emisije amonijaka, u skladu sa zakonodavstvom Unije iz PRILOGA XI.

 

 

 

I.15 Poboljšanje kvalitete vode: Bruto bilanca hranjivih tvari na poljoprivrednom zemljištu

R.20 Zaštita kvalitete vode: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze upravljanja za kvalitetu vode radi poboljšanja stanja vodnih tijela

 

 

O.15 Broj hektara za koje je dodijeljena potpora za ekološki uzgoj

 

R.21 Održivo gospodarenje hranjivim tvarima: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze poboljšanog upravljanja hranjivim tvarima

 

 

O.16 Broj uvjetnih grla obuhvaćenih potporom za dobrobit životinja, zdravlje ili jačanje biosigurnosnih mjera

 

I.16 Smanjenje istjecanja hranjivih tvari: Nitrati u podzemnim vodama – Postotak podzemnih voda postaja s koncentracijom N iznad 50 mg/l prema Direktivi o nitratima

R.22 Održiva upotreba vode: Udio navodnjavanog zemljišta obuhvaćenog obvezom poboljšanja ravnoteže voda, uključujući mjere za smanjenje erozije tla, mjerenje potrošnje vode i povećanje kapaciteta zadržavanja vode tla predviđene Direktivom 2000/60/EZ

 

 

O.17 Broj projekata i poljoprivrednika kojima se podupiru genetski resursi i genetska raznolikost, uključujući raščlambu po sektorima

 

I.17 Smanjenje pritiska na vodne resurse: Indeks iskorištavanja vode plus (WEI+)

R.23 Okolišnoklimatska uspješnost ostvarena ulaganjem: Udio poljoprivrednika s potporom za proizvodna i neproizvodna ulaganja povezana s brigom za okoliš ili klimu

 

Ulaganja

O.18 Broj produktivnih ulaganja na poljoprivrednom gospodarstvu za koja je dodijeljena potpora

 

17a Smanjenje istjecanja pesticida u podzemne i površinske vode: postotak tijela podzemnih voda u lošem stanju i postotak tijela površinskih voda u kojima su prekoračeni standardi kvalitete okoliša, utvrđeni u Direktivi 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a ili od strane država članica, za pesticide koji se koriste u poljoprivredi, a koji su prioritetne tvari

–––––––––––––––––––––

1a Direktiva 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008., str. 84.).

 

 

 

O.19 Broj lokalnih infrastrukturnih objekata za koje je dodijeljena potpora

 

 

 

 

 

O.20 Broj neproizvodnih ulaganja za koja je dodijeljena potpora

O.21 Broj produktivnih ulaganja izvan poljoprivrednoga gospodarstva

 

 

R.24 Okolišnoklimatska uspješnost ostvarena znanjem i savjetovanjem o prirodnom suzbijanju štetočina: Udio poljoprivrednika koji primaju potporu za savjetovanje/osposobljavanje povezano s okolišnoklimatskom uspješnošću, uključujući neovisno savjetovanje koje pružaju certificirani voditelji osposobljavanja o integriranoj zaštiti bilja, sustavima s niskim ulaganjima i tehnikama koje mogu zamijeniti unos kemijskih tvari te njihovoj primjeni

 

 

 

 

 

R.24a Smanjenje istjecanja pesticida: Udio poljoprivrednog zemljišta na koje se odnose određene mjere za koje je odobrena potpora, a koje dovode do smanjenja istjecanja pesticida u površinske ili podzemne vode

 

 

 

 

 

R.24b Zaštita tla uz pomoć plodoreda: Udio obradivog zemljišta obuhvaćenog obvezama za potporu plodoredu, uključujući obveze koje se odnose na mahunaste usjeve

 

 

 

Posebni ciljevi EU-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelji rezultata

(samo na temelju intervencija za koje se dodjeljuju potpore u okviru ZPP-a)

 

Široka intervencija

Pokazatelji ostvarenja (po intervenciji)

Jačanje usluga ekosustava i doprinos zaustavljanju i preokretanju smanjenja bioraznolikosti, uključujući zaštitu korisne flore, faune i oprašivača, promicanjem agrobiološke raznolikosti, očuvanja prirode i agrošumarstva, kao i doprinosom postizanju veće prirodne otpornosti, obnove i očuvanja tla, vodnih tijela, staništa i krajobraza te potporom poljoprivrednim sustavima visoke prirodne vrijednosti

I.18 Povećanje populacije ptica povezanih s poljoprivrednim površinama: Popis ptica povezanih s poljoprivrednim površinama

R.25 Potpora održivom šumarstvu: Udio šumskog zemljišta pod obvezama upravljanja za potporu zaštite šuma i gospodarenja njima.

 

Potpore za pokretanje poslovanja

O.22 Broj mladih poljoprivrednika koji primaju potpore za pokretanje poslovanja

O.22a Broj novih poljoprivrednika koji primaju potpore za pokretanje poslovanja

O.23 Broj ruralnih poduzetnika koji primaju potpore za pokretanje poslovanja

I.19 Bolja zaštita biološke raznolikosti: Postotak vrsta i staništa od interesa za Zajednicu povezanih s poljoprivredom sa stabilnim izgledima ili izgledima za rast

R.26 Zaštita šumskih ekosustava: Udio šumskog zemljišta pod obvezama upravljanja za potporu krajobrazu, biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava

 

 

I.19a Preokretanje situacije u kojoj opada broj oprašivača: Pokazatelj oprašivača*a

 

 

 

 

I.20 Bolje pružanje usluga ekosustava: udio poljoprivrednog zemljišta obuhvaćen obilježjima krajobraza

R.27 Očuvanje staništa i vrsta: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze upravljanja kojom se podupire očuvanje ili obnova biološke raznolikosti, uključujući poljoprivredna zemljišta visoke prirodne vrijednosti

 

Suradnja

O.24 Broj proizvođačkih skupina/organizacija proizvođača kojima je dodijeljena potpora

O.25 Broj poljoprivrednika koji primaju potporu za sudjelovanje u sustavima kvalitete EU-a

I.20a Veća agrobiološka raznolikost u poljoprivrednom sustavu: raznolikost među usjevima

 

 

 

 

 

O.26 Broj projekata generacijske obnove (mladi/ne-mladi poljoprivrednici)

 

R.28 Potpora mreži Natura 2000: Površina područja mreže Natura 2000 u skladu s obvezama zaštite, očuvanja i obnove

 

O.27 Broj strategija lokalnog razvoja (LEADER)

 

R.28a Poboljšanje agrobiološke raznolikosti: Udio zemljišta pod obvezama korisnima za agrobiološku raznolikost, raščlanjen po vrstama intervencija

 

O.28 Broj drugih suradničkih skupina (isključujući EPI iskazane pod O.1.)

 

R.29 Očuvanje obilježja krajobraza: Udio poljoprivrednog zemljišta u okviru obveze za upravljanje obilježjima krajobraza, uključujući živice, drveće i poluprirodnu vegetaciju