Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0216(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0200/2019

Teksty złożone :

A8-0200/2019

Debaty :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Głosowanie :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Teksty przyjęte
PDF 1217kWORD 492k
Piątek, 23 października 2020 r. - Bruksela
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I
P9_TA(2020)0287A8-0200/2019

Poprawki(1) przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 23 października 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))(2)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawki 776 i 847
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 2017 r. określono wyzwania, cele i kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują m.in. konieczność wyraźniejszego ukierunkowania WPR na rezultaty, przyspieszenia modernizacji i pogłębienia zrównoważoności – w tym pod względem gospodarczym, społecznym oraz w zakresie środowiska i klimatu – obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, oraz pomocy w zmniejszeniu związanych z prawodawstwem Unii obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.
(1)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 2017 r. określono wyzwania, cele i kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej („WPR”) po 2020 r. Cele te obejmują m.in. konieczność wyraźniejszego ukierunkowania WPR na rezultaty i na rynek, przyspieszenia modernizacji i pogłębienia zrównoważoności – w tym pod względem gospodarczym, społecznym, demograficznym oraz w zakresie środowiska i klimatu – obszarów rolnych, leśnych i wiejskich, oraz pomocy w zmniejszeniu związanych z prawodawstwem Unii obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. Nowa polityka powinna również stanowić uproszczenie dla beneficjentów, którzy powinni uzyskiwać odpowiedni dochód. Aby WPR mogła osiągnąć te cele, kwestią najwyższej wagi jest utrzymanie takiego samego poziomu finansowania w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027, jak w latach 2014–2020.
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   WPR nadal odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Dlatego też należy zahamować proces stopniowego rezygnowania z działalności rolnej, utrzymując silną i wyposażoną w wystarczające środki WPR, aby złagodzić zjawisko wyludniania się obszarów wiejskich oraz nadal wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa żywności dobrostanu zwierząt. Wobec wyzwań, którym muszą stawiać czoła producenci w Unii, aby spełnić nowe wymogi regulacyjne oraz sprostać coraz wyższemu poziomowi ambicji w odniesieniu do ochrony środowiska, w kontekście zmienności cen i większego otwarcia granic unijnych na import z państw trzecich należy utrzymać wysokość budżetu przeznaczonego na WPR co najmniej na tym samym poziomie co w latach 2014–2020.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)
(1b)   W celu podjęcia kwestii globalnego wymiaru i wpływu WPR Komisja powinna zapewnić spójność i ciągłość z unijną polityką zewnętrzną w innych obszarach i z innymi instrumentami unijnymi, w szczególności w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju i handlu. Zobowiązanie Unii do przestrzegania spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga uwzględnienia celów i zasad rozwoju przy nakreślaniu polityki.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Ponieważ należy udoskonalić sposób, w jaki WPR odpowiada na wyzwania i możliwości pojawiające się na poziomie unijnym, międzynarodowym, krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na poziomie gospodarstw, konieczne jest usprawnienie zarządzania WPR, a także poprawienie realizacji celów Unii i istotne zmniejszenie obciążeń administracyjnych. W ramach WPR opierającej się na realizacji celów („model realizacji”) Unia powinna określić podstawowe parametry polityki, takie jak cele WPR i podstawowe wymogi, natomiast odpowiedzialność za sposób realizacji celów i celów końcowych powinna w większym stopniu spoczywać na państwach członkowskich. Dzięki udoskonalonej pomocniczości możliwe jest lepsze uwzględnianie lokalnych warunków i potrzeb poprzez takie dostosowywanie wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego wkład w realizację celów Unii.
(2)  Ponieważ należy udoskonalić sposób, w jaki WPR odpowiada na wyzwania i możliwości pojawiające się na poziomie unijnym, międzynarodowym, krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na poziomie gospodarstw, konieczne jest usprawnienie zarządzania WPR, a także poprawienie realizacji celów Unii i istotne zmniejszenie obciążeń administracyjnych, zwłaszcza dla beneficjentów końcowych. W ramach WPR opierającej się na realizacji celów („model realizacji”) Unia powinna określić podstawowe parametry polityki, takie jak cele WPR i podstawowe wymogi, natomiast odpowiedzialność za sposób realizacji celów i celów końcowych powinna w większym stopniu spoczywać na państwach członkowskich, przy jednoczesnym zapewnieniu pewności polityki i zabezpieczenia finansowego sektora. Dzięki udoskonalonej pomocniczości możliwe jest lepsze uwzględnianie lokalnych warunków i potrzeb poprzez takie dostosowywanie wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego wkład w realizację celów Unii. Jednak aby zadbać o to, by taka pomocniczość nie przeistoczyła się w „renacjonalizację” WPR, niniejsze rozporządzenie powinno zawierać solidny zestaw przepisów Unii mający na celu zapobieganie zakłóceniom konkurencji i zagwarantowanie niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich unijnych rolników na całym terytorium Unii Europejskiej.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Stosowanie wspólnych definicji określonych w całości na poziomie unijnym przysparza państwom członkowskim pewnych trudności w uwzględnianiu swoich uwarunkowań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Należy zatem pozwolić państwom członkowskim na elastyczność w określaniu niektórych definicji w swoich planach strategicznych WPR. Aby zapewnić równe warunki działania, należy jednak ustanowić na poziomie unijnym pewne ramy odniesienia określające niezbędne istotne elementy, które należy uwzględnić w wyżej wspomnianych definicjach („definicje ramowe”).
(3)  Należy pozwolić państwom członkowskim na elastyczność w określaniu niektórych definicji w swoich planach strategicznych WPR. Aby zapewnić równe warunki działania, należy jednak ustanowić na poziomie unijnym pewne ramy odniesienia określające niezbędne wspólne elementy, które należy uwzględnić w wyżej wspomnianych definicjach („definicje ramowe”).
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Aby Unia mogła wypełnić swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące wsparcia wewnętrznego określone w Porozumieniu w sprawie rolnictwa WTO, a w szczególności aby podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności i związane z nim typy interwencji były nadal zgłaszane jako wsparcie kategorii zielonej, które nie wywiera skutków zakłócających handel ani skutków dla produkcji, lub też wywiera takie skutki w minimalnym stopniu, w ramowej definicji „działalności rolniczej” należy uwzględnić zarówno wytwarzanie produktów rolnych, jak i utrzymywanie użytków rolnych. Zgodnie z zasadą dostosowywania do warunków lokalnych państwa członkowskie powinny określić aktualne definicje działalności rolniczej w swoich planach strategicznych WPR.
(4)  Aby Unia mogła wypełnić swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące wsparcia wewnętrznego określone w Porozumieniu w sprawie rolnictwa WTO, a w szczególności aby podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności i związane z nim typy interwencji były nadal zgłaszane jako wsparcie kategorii zielonej, które nie wywiera skutków zakłócających handel ani skutków dla produkcji lub też wywiera takie skutki w minimalnym stopniu, w ramowej definicji „działalności rolniczej” należy uwzględnić zarówno wytwarzanie produktów rolnych, jak i utrzymywanie użytków rolnych. Zgodnie z zasadą dostosowywania do warunków lokalnych państwa członkowskie powinny określić definicję działalności rolniczej w swoich planach strategicznych WPR z zachowaniem wspólnych elementów unijnej definicji ramowej.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Aby zachować istotne, wspólne dla całej Unii elementy zapewniające porównywalność między decyzjami państw członkowskich, nie ograniczając przy tym jednak tych państw w realizacji celów Unii, należy ustanowić ramową definicję terminu „użytek rolny”. Powiązane ramowe definicje terminów „grunty orne”, „uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” należy określić ogólnie, aby umożliwić państwom członkowskim ich dalsze uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi warunkami w poszczególnych państwach. Ramową definicję terminu „grunty orne” należy określić w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim uwzględnienie w niej różnych form produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i obszarów ornych z krzewami i drzewami, oraz aby wprowadzić wymóg włączenia obszarów gruntów ugorowanych, co zapewni oddzielenie interwencji od wielkości produkcji. W ramowej definicji terminu „uprawy trwałe” należy uwzględnić obszary rzeczywiście wykorzystywane do celów produkcyjnych oraz obszary nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować państwa członkowskie. Ramową definicję terminu „trwałe użytki zielone” należy ustanowić w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim szczegółowe określenie kryteriów i włączenie gatunków innych niż trawy lub innych zielnych roślin pastewnych, które nadają się do wypasu lub do produkcji paszy, niezależnie od tego, czy rzeczywiście stosuje się je do celów produkcji.
(5)  Aby zachować wspólne, istotne dla całej Unii elementy zapewniające porównywalność między decyzjami państw członkowskich oraz równe traktowanie unijnych rolników, nie ograniczając przy tym jednak tych państw w realizacji celów Unii, należy ustanowić ramową definicję terminu „użytek rolny”. Powiązane ramowe definicje terminów „grunty orne”, „uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” należy określić ogólnie, aby umożliwić państwom członkowskim ich dalsze uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi warunkami i tradycyjnymi praktykami w poszczególnych państwach. Ramową definicję terminu „grunty orne” należy określić w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim uwzględnienie w niej różnych form produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i obszarów ornych z krzewami i drzewami, oraz aby wprowadzić wymóg włączenia obszarów gruntów ugorowanych, co zapewni oddzielenie interwencji od wielkości produkcji. W ramowej definicji terminu „uprawy trwałe” należy uwzględnić obszary rzeczywiście wykorzystywane do celów produkcyjnych oraz obszary nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować państwa członkowskie. Ramową definicję terminu „trwałe użytki zielone” należy ustanowić w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim szczegółowe określenie kryteriów i włączenie gatunków innych niż trawy lub inne zielne rośliny pastewne, które nadają się wyłącznie do wypasu, nie tylko do wypasu lub do produkcji paszy, niezależnie od tego, czy rzeczywiście stosuje się je do celów produkcji.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  W przyszłości w rolnictwie należy skoncentrować się na produkcji żywności o wysokiej jakości, ponieważ w tej właśnie dziedzinie Unia ma przewagę konkurencyjną. Należy utrzymać, a w miarę możliwości wzmocnić normy unijne oraz wprowadzić środki służące dalszej poprawie długoterminowej wydajności i konkurencyjności sektora produkcji żywności, a także wprowadzaniu nowych technologii i skuteczniejszemu korzystaniu z zasobów, a w konsekwencji wzmocnieniu roli Unii jako światowego lidera.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  W odniesieniu do obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, w celu ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia spójności z innymi przepisami, wykorzystywanie odmian nasion konopi o zawartości tetrahydrokanabinolu poniżej 0,2 % powinno stanowić część definicji kwalifikującego się hektara.
(8)  W odniesieniu do obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, w celu ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia spójności z innymi przepisami, wykorzystywanie odmian nasion konopi o zawartości tetrahydrokanabinolu poniżej 0,3 % powinno stanowić część definicji kwalifikującego się hektara.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  W celu dalszej poprawy efektywności WPR wsparcie dochodu należy ukierunkować na osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą. Aby zapewnić wspólne podejście na poziomie unijnym do takiego ukierunkowania wsparcia, należy ustanowić ramową definicję terminu „osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą” z uwzględnieniem jej istotnych elementów. Opierając się na tej definicji ramowej, państwa członkowskie powinny określić w swoich planach strategicznych WPR, których rolników nie uznaje się za osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, jak badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie powinna również skutkować pozbawieniem wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą, które aktywnie działają w rolnictwie, lecz również angażują się w działalność pozarolniczą poza swoim gospodarstwem, gdyż prowadzenie zróżnicowanej działalności często umacnia społeczno-gospodarczą strukturę obszarów wiejskich.
(9)  W celu dalszej poprawy efektywności WPR wsparcie dochodu należy ukierunkować na rolników aktywnych zawodowo. Aby zapewnić wspólne podejście na poziomie unijnym do takiego ukierunkowania wsparcia, należy ustanowić ramową definicję terminu „rolnik aktywny zawodowo” z uwzględnieniem jej wspólnych elementów. Nie należy pozbawiać wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą, które aktywnie działają w rolnictwie, lecz również angażują się w działalność pozarolniczą poza swoim gospodarstwem, gdyż prowadzenie zróżnicowanej działalności często umacnia społeczno-gospodarczą strukturę obszarów wiejskich. Definicja ramowa powinna w każdym razie przyczyniać się do utrzymania istniejącego w Unii Europejskiej modelu rolnictwa rodzinnego.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)  Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą Unii, a uwzględnianie aspektu płci jest ważnym narzędziem służącym włączeniu tej zasady do WPR. Należy zatem poświęcić szczególną uwagę promowaniu udziału kobiet w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich. Gospodarstwa prowadzone przez kobiety są zazwyczaj mniejsze, a praca wykonywana przez kobiety jako żony rolników nie zawsze jest uznawana i zauważana, co ma wpływ na ich niezależność finansową. Niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do tego, by praca kobiet była lepiej widoczna i wyżej ceniona, a także w większym stopniu uwzględniana w ramach celów szczegółowych proponowanych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych. Zasady równości płci i niedyskryminacji powinny stanowić integralną część przygotowania, realizacji i oceny interwencji w ramach WPR. Ponadto państwa członkowskie powinny również umacniać swoje zdolności w zakresie uwzględniania aspektu płci i gromadzenia danych segregowanych według kryterium płci.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Aby w ramach realizacji celu wymiany pokoleń zapewnić spójność między rodzajami interwencji w formie płatności bezpośrednich a rodzajami interwencji związanymi z rozwojem obszarów wiejskich, należy ustanowić na poziomie unijnym ramową definicję terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem jej istotnych elementów.
(10)  Aby w ramach realizacji celu wymiany pokoleń zapewnić spójność między rodzajami interwencji w formie płatności bezpośrednich a rodzajami interwencji związanymi z rozwojem obszarów wiejskich, należy ustanowić na poziomie unijnym ramową definicję terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem jej wspólnych elementów.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)   Aby w ramach osiągania celu ułatwiania rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich zapewnić spójność między rodzajami interwencji w formie płatności bezpośrednich a rodzajami interwencji związanymi z rozwojem obszarów wiejskich, należy ustanowić na poziomie unijnym ramową definicję terminu „nowy rolnik” z uwzględnieniem jej wspólnych elementów.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Aby skonkretyzować cele wspólnej polityki rolnej określone w art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz zapewnić, by Unia w odpowiedni sposób odpowiadała na stojące przed nią najnowsze wyzwania, w niniejszym rozporządzeniu należy określić zestaw celów ogólnych odzwierciedlających kierunki wyznaczone w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw celów szczegółowych wymaga dokładniejszego zdefiniowania na poziomie unijnym, a państwa członkowskie powinny stosować te cele w swoich planach strategicznych WPR. Zachowując równowagę między różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju zgodnie z oceną skutków, te cele szczegółowe powinny umożliwić przełożenie celów ogólnych WPR na bardziej konkretne priorytety z uwzględnieniem odpowiedniego prawodawstwa Unii, w szczególności w odniesieniu do klimatu, energii i środowiska.
(11)  Aby dążyć do osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej określonych w art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz zapewnić, by Unia w odpowiedni sposób odpowiadała na stojące przed nią najnowsze wyzwania, w niniejszym rozporządzeniu należy określić zestaw celów ogólnych odzwierciedlających kierunki wyznaczone w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw celów szczegółowych wymaga dokładniejszego zdefiniowania na poziomie unijnym, a państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia tych celów w swoich planach strategicznych WPR. Zachowując równowagę między różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju zgodnie z oceną skutków, te cele szczegółowe powinny umożliwić przełożenie celów ogólnych WPR na bardziej konkretne priorytety w dziedzinie gospodarki, środowiska i kwestii społecznych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  W ramach modelu realizacji WPR Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz określać rodzaje interwencji, a także podstawowe wymogi Unii mające zastosowanie do państw członkowskich, a te ostatnie powinny odpowiadać za przekładanie ram unijnych na rozwiązania dotyczące wsparcia mające zastosowanie do beneficjentów. W tym kontekście państwa członkowskie powinny działać zgodnie z Kartą praw podstawowych i ogólnymi zasadami prawa Unii oraz zapewnić, by ramy prawne przyznawania wsparcia unijnego beneficjentom opierały się na krajowych planach strategicznych WPR i były zgodne z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i [rozporządzeniu horyzontalnym].
(13)  W ramach modelu realizacji WPR Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz określać rodzaje interwencji, a także wspólne wymogi Unii mające zastosowanie do państw członkowskich, a te ostatnie powinny odpowiadać za przekładanie ram unijnych na rozwiązania dotyczące wsparcia mające zastosowanie do beneficjentów. W tym kontekście państwa członkowskie powinny działać zgodnie z Kartą praw podstawowych i ogólnymi zasadami prawa Unii oraz zapewnić, by ramy prawne przyznawania wsparcia unijnego beneficjentom opierały się na krajowych planach strategicznych WPR i były zgodne z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i [rozporządzeniu horyzontalnym].
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)   Przy wdrażaniu planów strategicznych WPR należy przestrzegać zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE. Państwa członkowskie i Komisja powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji i przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) nie powinny wspierać działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji, dyskryminacji lub wykluczenia. Cele tych funduszy powinny być realizowane zgodnie z założeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz zgodnie ze wspieranym w ramach konwencji z Aarhus oraz przez Unię celem zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, przy jednoczesnym stosowaniu zasady „zanieczyszczający płaci”.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)
(13b)  Model realizacji nie powinien prowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia z 27 różnymi krajowymi politykami rolnymi, co będzie groziło utratą wspólnego ducha WPR i spowoduje zakłócenia. Państwa członkowskie powinny zachować pewien stopień elastyczności w solidnych wspólnych ramach regulacyjnych.
Poprawki 17 i 779
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  W kontekście wyraźniejszego zorientowania WPR na rynek, jak określono w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”, wpływ sił rynkowych, zmiana klimatu i związana z nią częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, a także częstsze kryzysy sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się z ryzykiem zmienności cen i większą presją na dochody. W związku z tym, chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie odpowiedzialność za kształtowanie strategii dotyczących swoich gospodarstw, należy ustanowić solidne ramy zapewniające odpowiednie zarządzanie ryzykiem. W tym celu państwa członkowskie i rolnicy mogą korzystać z unijnej platformy dotyczącej zarządzania ryzykiem do celów budowania zdolności, która zapewnia rolnikom odpowiednie instrumenty finansowe na potrzeby inwestowania oraz dostęp do kapitału obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy i poradnictwa.
(15)  W kontekście wyraźniejszego zorientowania WPR na rynek, jak określono w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”, wpływ sił rynkowych, brak klauzul wzajemności w umowach handlowych z państwami trzecimi, zmiana klimatu i związana z nią częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, a także częstsze kryzysy sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się z ryzykiem zmienności cen i większą presją na dochody. Zaburzenia równowagi w łańcuchu dostaw żywności, przede wszystkim ze szkodą dla sektora pierwotnego, który stanowi najsłabsze ogniwo, wpływają również niekorzystnie na dochody producentów. W związku z tym, chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie odpowiedzialność za kształtowanie strategii dotyczących swoich gospodarstw oraz za poprawę odporności swoich gospodarstw, należy ustanowić solidne ramy zapewniające odpowiednie zarządzanie ryzykiem. W tym celu państwa członkowskie i rolnicy mogą korzystać z unijnej platformy dotyczącej zarządzania ryzykiem do celów budowania zdolności, która zapewnia rolnikom odpowiednie instrumenty finansowe na potrzeby inwestowania oraz dostęp do kapitału obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy i poradnictwa.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  W kontekście przyszłości unijnego rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie mają następujące kwestie: zwiększanie troski o środowisko, intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu. Struktura WPR powinna zatem odzwierciedlać większe ambicje względem powyższych celów. Dzięki odpowiedniemu modelowi realizacji działania podejmowane w celu przeciwdziałania degradacji środowiska i zmianie klimatu powinny być ukierunkowane na wyniki, a art. 11 TFUE należy do tego celu uważać za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.
(16)  W kontekście przyszłości unijnego rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa priorytetowe znaczenie mają następujące kwestie: promowanie i poprawa ochrony środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej i genetycznej w systemie rolnym, a także działania w dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu. Struktura WPR powinna zatem odzwierciedlać większe ambicje względem powyższych celów, odzwierciedlając jednocześnie odpowiednio większe obciążenia i wymogi stawiane producentom. Dzięki odpowiedniemu modelowi realizacji działania podejmowane w celu przeciwdziałania degradacji środowiska i zmianie klimatu powinny być ukierunkowane na wyniki, a art. 11 TFUE należy do tego celu uważać za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.
Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii cierpi na problemy strukturalne, takie jak brak atrakcyjnych możliwości zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, niedoinwestowanie sektora łączności, infrastruktury i podstawowych usług, a także odpływ młodzieży, zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie struktury społeczno-gospodarczej na tych obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, w szczególności poprzez tworzenie miejsc pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie na obszarach wiejskich strategii Komisji w zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, wspieranie włączenia społecznego, wymiany pokoleniowej oraz rozwoju „inteligentnych wsi” w rejonach wiejskich w całej Unii Europejskiej. Jak wskazano w komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”, nowe łańcuchy wartości na obszarach wiejskich, takie jak czysta energia, rozwijająca się biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym i ekoturystyka, mogą oferować duże możliwości w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na tych obszarach. W tym kontekście kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do finansowania oraz we wzmacnianiu zdolności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw do rozwoju mogą odegrać instrumenty finansowe oraz wykorzystanie gwarancji InvestEU. Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli chodzi o możliwości zatrudniania obywateli państw trzecich posiadających prawo pobytu oraz wspieranie ich integracji społecznej i ekonomicznej, zwłaszcza w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii cierpi na problemy strukturalne, takie jak brak atrakcyjnych możliwości zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, niedoinwestowanie sektora sieci szerokopasmowych i łączności, infrastruktury i podstawowych usług, a także odpływ młodzieży, zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie struktury społeczno-gospodarczej na tych obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, w szczególności poprzez tworzenie miejsc pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie na obszarach wiejskich strategii Komisji w zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, wspieranie włączenia społecznego, pomocy młodym ludziom, zwiększenia uczestnictwa kobiet w gospodarce wiejskiej, wymiany pokoleń oraz rozwoju „inteligentnych wsi” w rejonach wiejskich w całej Unii Europejskiej. W celu ustabilizowania i zdywersyfikowania gospodarki wiejskiej należy wspierać rozwój, tworzenie i stabilność przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą. Jak wskazano w komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”, nowe łańcuchy wartości na obszarach wiejskich, takie jak czysta energia, rozwijająca się biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym i ekoturystyka, mogą oferować duże możliwości w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na tych obszarach przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. W tym kontekście kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do finansowania oraz we wzmacnianiu zdolności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw do rozwoju mogą odegrać instrumenty finansowe. Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli chodzi o możliwości zatrudniania obywateli państw trzecich posiadających prawo pobytu oraz wspieranie ich integracji społecznej i ekonomicznej, zwłaszcza w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
(16a)   W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich pod względem społecznym i gospodarczym Komisja powinna zadbać o to, by państwa członkowskie zapewniły spójność między stosowaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE1a a długoterminowym podejściem w zakresie wykorzystywania funduszy rozwoju obszarów wiejskich w planie strategicznym WPR.
____________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).
Poprawka 853
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)
(16b)   Rolnictwo może być ważnym motorem wzrostu i ograniczania ubóstwa, jednak w wielu krajach sektor ten osiąga słabe wyniki, częściowo dlatego, że kobiety, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki wiejskiej, mierzą się z ograniczeniami. Państwa członkowskie powinny podjąć skuteczne działania wspierające kluczową rolę kobiet w rozwoju i ochronie obszarów wiejskich.
Poprawki 20 i 781
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  WPR powinna nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe, które należy rozumieć jako stały dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej bogatej w składniki odżywcze żywności. Ponadto powinna ona przyczyniać się do poprawy reagowania unijnego rolnictwa na nowe oczekiwania społeczne w zakresie żywności i zdrowia, dotyczące zrównoważonej produkcji rolnej, zdrowszego odżywiania, marnowania żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR powinna nadal promować produkcję o szczególnych i cennych cechach, wspierając jednocześnie rolników w aktywnym dostosowywaniu produkcji do sygnałów płynących z rynku i oczekiwań konsumentów.
(17)  WPR powinna nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe, które należy rozumieć jako stały dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i zdrowej żywności bogatej w składniki odżywcze. Ponadto powinna ona przyczyniać się do poprawy reagowania unijnego rolnictwa na nowe oczekiwania społeczne w zakresie żywności i zdrowia, dotyczące zrównoważonej produkcji rolnej, zdrowszego odżywiania, produkcji wysokiej jakości i zróżnicowania jakości, marnowania żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR powinna nadal promować zrównoważoną produkcję o szczególnych i cennych cechach, na przykład systemy działalności rolniczej o wysokiej jakości przyrodniczej, wspierając jednocześnie rolników w aktywnym dostosowywaniu produkcji do sygnałów płynących z rynku i oczekiwań konsumentów.
Poprawka 782
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)   Zgodnie ze zobowiązaniem do realizacji Agendy 2030 i porozumienia paryskiego oraz z wnioskami zespołu ds. międzynarodowej oceny wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój, a także zaleceniami specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do pożywienia Unia i jej państwa członkowskie powinny przejść na zrównoważony europejski system rolnictwa i produkcji żywności. Ścieżka takiego przejścia powinna koncentrować się na promowaniu zróżnicowanych, zrównoważonych i odpornych praktyk rolnych, które pomogą w ochronie i poprawie zasobów naturalnych, wzmocnieniu ekosystemów i rozwinięciu zdolności przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej, przez dostosowanie produkcji zwierzęcej do pojemności ekologicznej, ograniczenie zależności od niezrównoważonych zasobów, w tym od energii z paliw kopalnych, oraz stopniową poprawę różnorodności biologicznej i jakości gleby.
Poprawki 21 i 783
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)
(17b)   Chociaż zgodnie z założeniami planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, szczepienia są uważane za opłacalną interwencję w zakresie zdrowia publicznego, która służy zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, stosunkowo wysokie koszty diagnostyki, alternatyw dla środków przeciwdrobnoustrojowych i szczepionek w porównaniu z konwencjonalnymi antybiotykami stanowią przeszkodę w zwiększaniu wyszczepialności zwierząt.
Poprawka 784
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 c (nowy)
(17c)   Aby osiągnąć cele środowiskowe WPR oraz wymogi społeczne związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa żywnościowego, należy promować stosowanie produktów nawozowych o bardzo niskiej zawartości metali ciężkich.
Poprawka 1100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
(19a)   Aby zagwarantować dobrostan rolników i ich rodzin oraz mając na uwadze, że stres jest główną przyczyną wypadków na terenie gospodarstw, państwa członkowskie zapewniają zrównoważony rozwój społeczny polityki przez ograniczenie do minimum obciążeń regulacyjnych i administracyjnych, umożliwienie rolnikom zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zapewnienie rentowności rolnictwa w Unii;
Poprawki 728 i 785
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Bazując na wcześniejszych systemach, które opierały się na zasadzie wzajemnej zgodności i były wdrażane do 2020 r., system nowej warunkowości uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia z WPR od zapewnienia przez beneficjentów zgodności z podstawowymi normami dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt. Podstawowe normy obejmują – w uproszczonej formie – wykaz wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Powyższe podstawowe normy powinny lepiej uwzględniać wyzwania związane ze środowiskiem i zmianą klimatu oraz nową, ukierunkowaną na środowisko strukturę WPR, zapewniając tym samym wyższy poziom ambicji w zakresie ochrony środowiska i klimatu, zgodnie z zapowiedziami Komisji w komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” i w wieloletnich ramach finansowych (WRF). Warunkowość ma na celu przyczynienie się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa poprzez zwiększenie świadomości beneficjentów co do potrzeby przestrzegania tych podstawowych norm. Ma ona również na celu wyraźniejsze dostosowanie WPR do oczekiwań społecznych poprzez poprawę spójności tej polityki z celami w dziedzinie środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt. Warunkowość powinna stać się integralną częścią ukierunkowanej na środowisko struktury WPR i jednym z elementów tworzących podstawy dla bardziej ambitnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Powinna być też kompleksowo stosowana w całej Unii. W przypadku rolników, którzy nie spełniają tych wymogów, państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie proporcjonalnych, skutecznych i odstraszających kar zgodnie z [rozporządzeniem horyzontalnym].
(21)  Bazując na wcześniejszych systemach, które opierały się na zasadzie wzajemnej zgodności i były wdrażane do 2020 r., system nowej warunkowości uzależnia otrzymanie pełnego wsparcia z WPR od zapewnienia przez beneficjentów zgodności z podstawowymi normami dotyczącymi środowiska, zmiany klimatu, zdrowia publicznego, obowiązujących warunków pracy i zatrudnienia, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt. Podstawowe normy obejmują – w uproszczonej formie – wykaz wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Powyższe podstawowe normy powinny lepiej uwzględniać wyzwania związane ze środowiskiem i zmianą klimatu oraz nową, ukierunkowaną na środowisko strukturę WPR, zapewniając tym samym wyższy poziom ambicji w zakresie ochrony środowiska i klimatu, zgodnie z zapowiedziami Komisji w komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” i w wieloletnich ramach finansowych (WRF). Ponadto szczególne znaczenie ma podejmowanie przez państwa członkowskie odpowiednich środków, aby zagwarantować, że dostęp pracodawców do płatności bezpośrednich jest uzależniony od zgodności z obowiązującymi warunkami pracy i zatrudnienia lub ze zobowiązaniami nałożonymi na pracodawcę na podstawie wszystkich odnośnych układów zbiorowych, a także prawa socjalnego i prawa pracy na szczeblu krajowym i unijnym, m.in. w obszarze informowania o warunkach zatrudnienia, wynagrodzenia, czasu pracy, zdrowia i bezpieczeństwa, zamieszkania, równości płci, swobodnego przepływu pracowników, równego traktowania, delegowania pracowników, warunków pobytu obywateli państw trzecich, agencji pracy tymczasowej, ochrony socjalnej i koordynacji zabezpieczenia społecznego między państwami członkowskimi.
Warunkowość ma na celu przyczynienie się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa poprzez zwiększenie świadomości beneficjentów co do potrzeby przestrzegania tych podstawowych norm. Beneficjenci powinni również otrzymywać odpowiednią rekompensatę za przestrzeganie tych norm. Ma ona również na celu wyraźniejsze dostosowanie WPR do oczekiwań społecznych poprzez poprawę spójności tej polityki z celami w dziedzinie środowiska, norm pracy, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt. Warunkowość powinna stać się integralną częścią ukierunkowanej na środowisko i aspekty socjalne struktury WPR i jednym z elementów tworzących podstawy dla bardziej ambitnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Powinna być też kompleksowo stosowana w całej Unii. W przypadku rolników, którzy nie spełniają tych wymogów, państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie proporcjonalnych, skutecznych i odstraszających kar zgodnie z [rozporządzeniem horyzontalnym].
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Ramy norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska mają na celu przyczynienie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, sprostania wyzwaniom związanym z wodą, przyczynienie się do ochrony gleb i jej jakości oraz ochrony różnorodności biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy należy udoskonalić, w szczególności uwzględniając praktyki określone do 2020 r. w ramach ekologizacji płatności bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany klimatu oraz potrzebę poprawy zrównoważonego charakteru produkcji rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami odżywczymi. Uznaje się, że każda norma dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska przyczynia się do realizacji wielu celów. W celu wdrożenia przedmiotowych ram państwa członkowskie w odniesieniu do każdej normy ustanowionej na szczeblu unijnym powinny określić normę krajową, uwzględniając szczególne cechy danego obszaru, w tym warunki glebowe i klimatyczne, istniejące warunki gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę gospodarstw rolnych. Państwa członkowskie mogą również dodatkowo zdefiniować inne krajowe normy związane z głównymi celami określonymi w załączniku III, aby poprawić realizację celów w zakresie środowiska i klimatu określonych w ramach norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Jako część norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, w celu wspierania zarówno wyników agronomicznych gospodarstw rolnych, jak i ich efektywności środowiskowej, opracowywane będą plany gospodarki składnikami odżywczymi; pomoże w tym specjalne elektroniczne narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych, które państwa członkowskie będą udostępniać rolnikom. Narzędzie to powinno zapewnić wsparcie w podejmowaniu decyzji w gospodarstwach, począwszy od minimalnych funkcji w zakresie gospodarki składnikami odżywczymi. Szeroki zakres interoperacyjności i modułowa struktura powinny również umożliwić dodawanie innych aplikacji elektronicznych do zarządzania gospodarstwem i e-rządzenia. Aby zapewnić równe warunki działania dla rolników w całej UE, Komisja może wesprzeć państwa członkowskie w opracowywaniu wspomnianego narzędzia, a także w świadczeniu koniecznych do jego funkcjonowania usług przechowywania i przetwarzania danych.
(22)  Ramy norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska mają na celu przyczynienie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, sprostania wyzwaniom związanym z wodą, przyczynienie się do ochrony gleb i jej jakości oraz ochrony różnorodności biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy należy udoskonalić, w szczególności uwzględniając praktyki określone do 2020 r. w ramach ekologizacji płatności bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany klimatu oraz potrzebę poprawy zrównoważonego charakteru produkcji rolnej. Uznaje się, że każda norma dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska przyczynia się do realizacji wielu celów. W celu wdrożenia przedmiotowych ram państwa członkowskie w odniesieniu do każdej normy ustanowionej na szczeblu unijnym powinny określić normę krajową, uwzględniając szczególne cechy danego obszaru, w tym warunki glebowe i klimatyczne, istniejące warunki gospodarki rolnej, cechy agronomiczne poszczególnych rodzajów produkcji, różnice między uprawami rocznymi, wieloletnimi i inną wyspecjalizowaną produkcją, użytkowanie gruntów, płodozmian, lokalne i tradycyjne praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę gospodarstw rolnych. Państwa członkowskie mogą również zdefiniować równoważne praktyki lub systemy certyfikacji przynoszące korzyści dla klimatu i środowiska, podobne do skutków jednej praktyki lub większej liczby praktyk związanych z normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska lub przewyższające takie skutki.
Poprawka 1127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)
(22a)  Aby rozwiązać problem utraty różnorodności biologicznej w całej Unii, należy utrzymać minimalny poziom nieprodukcyjnych obszarów i obiektów podlegających warunkowości i ekoprogramami we wszystkich państwach członkowskich. W tym kontekście państwa członkowskie powinny dążyć do uwzględnienia w swoich planach strategicznych co najmniej 10 % elementów krajobrazu korzystnych dla różnorodności biologicznej. Wśród nich powinny znaleźć się między innymi strefy buforowe, rotacyjne lub nierotacyjne grunty ugorowane, żywopłoty, drzewa nieprodukcyjne, mury tarasowe i stawy, gdyż wszystkie one przyczyniają się do zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla, zapobiegania erozji i uszczuplaniu gleby, filtrowania powietrza i wody oraz do przystosowania się do zmiany klimatu.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Państwa członkowskie muszą w pełni wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, aby zaczęły one obowiązywać na poziomie gospodarstw i służyły zapewnianiu równego traktowania rolników. W celu zagwarantowania spójności przepisów dotyczących warunkowości poprzez poprawienie zrównoważonego charakteru polityki, wymogi podstawowe w zakresie zarządzania powinny obejmować główne akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, których wdrożenie na poziomie krajowym wiąże się z nałożeniem na rolników indywidualnych ściśle określonych obowiązków, w tym obowiązków na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie działań następczych w odniesieniu do wspólnego oświadczenia złożonego przez Parlament Europejski i Radę, załączonego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady15 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE16 włączono w zakres warunkowości w formie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz odpowiednio dostosowano wykaz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
(23)  Państwa członkowskie muszą w pełni wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, aby zaczęły one obowiązywać na poziomie gospodarstw i służyły zapewnianiu równego traktowania rolników. W celu zagwarantowania spójności przepisów dotyczących warunkowości poprzez poprawienie zrównoważonego charakteru polityki, wymogi podstawowe w zakresie zarządzania powinny obejmować główne akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, których wdrożenie na poziomie krajowym wiąże się z nałożeniem na rolników indywidualnych ściśle określonych obowiązków, w tym obowiązków na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie działań następczych w odniesieniu do wspólnego oświadczenia złożonego przez Parlament Europejski i Radę, załączonego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady15 (ramowa dyrektywa wodna) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE16 włączono w zakres warunkowości w formie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz odpowiednio dostosowano wykaz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
____________________
____________________
11. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
11. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
12. Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
12. Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
13. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).
13. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).
14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).
14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).
15. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
15. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).
16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  Aby usprawnić zrównoważone zarządzanie i ogólną wydajność gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarach wiejskich, państwa członkowskie powinny wprowadzić usługi doradcze dla rolników obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, a także określić niezbędne usprawnienia wszystkich środków na poziomie gospodarstwa przewidzianych w planach strategicznych WPR. Dzięki takim usługom doradczym rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w ramach WPR powinni zyskać większą świadomość związku między zarządzaniem gospodarstwem i gospodarowaniem gruntami z jednej strony a niektórymi normami, wymogami i informacjami, w tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z drugiej strony. Wykaz takich norm, wymogów i informacji obejmuje normy odnoszące się do rolników i innych beneficjentów WPR lub dla nich niezbędne, określone w planach strategicznych WPR, a także normy, wymogi i informacje wynikające z przepisów dotyczących wody i zrównoważonego stosowania pestycydów, jak również z inicjatyw w zakresie przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania ryzykiem. W celu poprawy jakości i skuteczności doradztwa państwa członkowskie powinny włączyć doradców do systemów wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc udzielać aktualnych informacji technologicznych i naukowych opracowanych w ramach badań naukowych i innowacji.
(24)  Aby usprawnić zrównoważone zarządzanie i ogólną wydajność gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarach wiejskich, państwa członkowskie powinny zapewnić wysokiej jakości usługi doradcze dla rolników obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, a także określić niezbędne usprawnienia wszystkich środków na poziomie gospodarstwa przewidzianych w planach strategicznych WPR. Dzięki takim usługom doradczym rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w ramach WPR powinni zyskać większą świadomość związku między zarządzaniem gospodarstwem i gospodarowaniem gruntami z jednej strony a niektórymi normami, wymogami i informacjami, w tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z drugiej strony. Wykaz takich norm, wymogów i informacji obejmuje normy odnoszące się do rolników i innych beneficjentów WPR lub dla nich niezbędne, określone w planach strategicznych WPR, a także normy, wymogi i informacje wynikające z przepisów dotyczących wody i zrównoważonego stosowania pestycydów, jak również z inicjatyw w zakresie przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania ryzykiem. W celu poprawy jakości i skuteczności doradztwa państwa członkowskie powinny włączyć doradców do systemów wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc udzielać aktualnych informacji technologicznych i naukowych opracowanych w ramach badań naukowych i innowacji. Wszelkie inicjatywy Unii dotyczące usług doradczych i systemów innowacyjnych powinny opierać się w miarę możliwości na istniejących usługach i systemach na szczeblu państw członkowskich.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  W przepisach Unii należy określić, że państwa członkowskie powinny wprowadzić w swoich planach strategicznych WPR wymogi dotyczące minimalnego obszaru warunkującego otrzymanie płatności niezwiązanych z wielkością produkcji. Takie wymogi powinny być związane z koniecznością uniknięcia nadmiernego obciążenia administracyjnego spowodowanego zarządzaniem licznymi płatnościami niskich kwot oraz z potrzebą zapewnienia, by wsparcie skutecznie przyczyniało się do realizacji celów WPR, na które przeznacza się płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji. Aby zagwarantować minimalny poziom wsparcia dochodu z działalności rolniczej dla wszystkich osób faktycznie prowadzących działalność rolniczą oraz aby zachować zgodność z celem traktatowym dotyczącym zapewniania odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, należy ustanowić roczną płatność obszarową niezwiązaną z wielkością produkcji, należącą do rodzaju interwencji „podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności”. Aby poprawić ukierunkowanie tego wsparcia, można dokonać zróżnicowania kwot płatności dla różnych grup terytoriów w oparciu o warunki społeczno-gospodarcze lub agronomiczne. Aby uniknąć niekorzystnego wpływu na dochody rolników, państwa członkowskie mogą zdecydować o wdrożeniu podstawowego wsparcia dochodu do celów stabilności w oparciu o uprawnienia do płatności. W takim przypadku wartość uprawnień do płatności przed jakąkolwiek dalszą konwergencją powinna być proporcjonalna do ich wartości określonej w ramach systemów płatności podstawowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013, z uwzględnieniem także płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie powinny również osiągnąć bardziej zaawansowaną konwergencję, aby kontynuować stopniowe odchodzenie od wcześniejszych wartości.
(26)  W przepisach Unii należy określić, że państwa członkowskie powinny wprowadzić w swoich planach strategicznych WPR wymogi dotyczące minimalnego obszaru warunkującego otrzymanie płatności niezwiązanych z wielkością produkcji. Takie wymogi powinny być związane z koniecznością uniknięcia nadmiernego obciążenia administracyjnego spowodowanego zarządzaniem licznymi płatnościami niskich kwot oraz z potrzebą zapewnienia, by wsparcie skutecznie przyczyniało się do realizacji celów WPR, na które przeznacza się płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji. Aby zagwarantować minimalny poziom wsparcia dochodu z działalności rolniczej dla wszystkich rolników aktywnych zawodowo oraz aby zachować zgodność z celem traktatowym dotyczącym zapewniania odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, należy ustanowić roczną płatność obszarową niezwiązaną z wielkością produkcji, należącą do rodzaju interwencji „podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności”. Aby poprawić ukierunkowanie tego wsparcia, można dokonać zróżnicowania kwot płatności dla różnych grup terytoriów w oparciu o warunki społeczno-gospodarcze, środowiskowe lub agronomiczne. Aby uniknąć niekorzystnego wpływu na dochody rolników, państwa członkowskie mogą zdecydować o wdrożeniu podstawowego wsparcia dochodu do celów stabilności w oparciu o uprawnienia do płatności. W takim przypadku wartość uprawnień do płatności przed jakąkolwiek dalszą konwergencją powinna być proporcjonalna do ich wartości określonej w ramach systemów płatności podstawowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013, z uwzględnieniem także płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie powinny również osiągnąć bardziej zaawansowaną konwergencję, aby stopniowo przejść do pełnej konwergencji do 2026 r.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
(26a)   Wsparcie dochodu w ramach WPR jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do stabilności i trwałości wielu małych i rodzinnych gospodarstw w całej Europie, i chociaż wzrosły oczekiwania wobec rolników, to wysokość świadczeń pieniężnych pozostaje bez zmian. Ogólny udział WPR w budżecie Unii zmniejsza się, podczas gdy kryzysy rynkowe w sektorze i spadająca liczba aktywnych rolników nadal zagrażają przetrwaniu tego sektora. Model gospodarstwa rodzinnego powinien być chroniony jako cel ogólny WPR i poprzez plany strategiczne państw członkowskich, przy zapewnieniu odpowiedniego miejsca dla zasadniczej roli tego modelu w przyczynianiu się do wzmocnienia tkanki społecznej życia na wsi i zapewnieniu sposobu utrzymania dla wielu mieszkańców wsi. Gospodarstwa rodzinne przyczyniają się do zrównoważonej produkcji żywności, zachowania zasobów naturalnych, zaspokajania potrzeb w zakresie dywersyfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Pierwszymi rolnikami odczuwającymi ogromną presję globalizacji będą ci, którzy realizują model małego gospodarstwa rodzinnego. Taka sytuacja oznaczałaby oczywistą porażkę w osiąganiu celów WPR i podważałaby argumenty przemawiające za wsparciem WPR w przyszłości. W związku z tym plany strategiczne WPR powinny wspierać poprzez swoje cele szczegółowe utrzymanie ochrony tego modelu rolnictwa.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Podstawą rolnictwa Unii pozostają małe gospodarstwa, które odgrywają istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na obszarach wiejskich i przyczyniają się do rozwoju terytorialnego. W celu promowania bardziej zrównoważonego podziału wsparcia oraz zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów otrzymujących niewielkie kwoty państwa członkowskie powinny móc zaproponować drobnym producentom rolnym możliwość zastąpienia innych płatności bezpośrednich płatnością ryczałtową.
(28)  Podstawą rolnictwa Unii pozostają małe gospodarstwa, które odgrywają istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na obszarach wiejskich i przyczyniają się do rozwoju terytorialnego. W celu promowania bardziej zrównoważonego podziału wsparcia oraz zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów otrzymujących niewielkie kwoty państwa członkowskie powinny móc zaproponować drobnym producentom rolnym możliwość zastąpienia płatności bezpośrednich płatnością ryczałtową. Jednakże aby jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenia administracyjne, należy zezwolić państwom członkowskim na automatyczne włączenie określonych rolników wstępnie do systemu uproszczonego, dając im możliwość wycofania się z tego systemu w określonym terminie. W myśl zasady proporcjonalności należy dać państwom członkowskim możliwość stworzenia ograniczonego systemu kontroli dotyczących warunkowości z przeznaczeniem dla drobnych producentów rolnych uczestniczących w systemie uproszczonym.
Poprawki 28 i 791
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)
(30a)   Rolnictwo ekologiczne rozwija się w wielu państwach członkowskich i posiada udokumentowane osiągnięcia w dostarczaniu dóbr publicznych, ochronie usług ekosystemowych i zasobów naturalnych, ograniczaniu nakładów, zachęcaniu do pracy w rolnictwie młodych rolników, a w szczególności kobiet, tworzeniu miejsc pracy, eksperymentowaniu z nowymi modelami biznesowymi, zaspokajaniu potrzeb społecznych i rewitalizacji obszarów wiejskich. Jednak wzrost zapotrzebowania na produkty ekologiczne nadal przewyższa wzrost produkcji. Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by ich plany strategiczne WPR obejmowały cele zwiększenia udziału gruntów rolnych objętych zarządzaniem ekologicznym w celu zaspokojenia rosnącego popytu na produkty ekologiczne oraz rozwoju całego ekologicznego łańcucha dostaw. Państwa członkowskie powinny być zdolne do finansowania przechodzenia na rolnictwo ekologiczne i utrzymywania produkcji ekologicznej za pośrednictwem działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich lub za pośrednictwem ekoprogramów, lub poprzez połączenie obu tych środków, i powinny zadbać o to, by przydzielone budżety odpowiadały oczekiwanemu wzrostowi produkcji ekologicznej.
Poprawki 29 i 792
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  WPR powinna zapewnić osiąganie przez państwa członkowskie lepszych wyników dotyczących środowiska poprzez poszanowanie lokalnych potrzeb i faktycznych warunków prowadzenia działalności przez rolników. W swoich planach strategicznych WPR państwa członkowskie powinny wprowadzić, w ramach płatności bezpośrednich, dobrowolne dla rolników ekoprogramy, które powinny być w pełni skoordynowane z innymi odpowiednimi interwencjami. Państwa członkowskie powinny je zdefiniować jako płatność przyznawaną w charakterze zachęty do dostarczania dóbr publicznych lub wynagrodzenia za dostarczanie dóbr publicznych poprzez stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska i klimatu lub jako rekompensatę za wprowadzenie takich praktyk. W obu przypadkach powinny one mieć na celu lepszą realizację celów środowiskowych i klimatycznych WPR oraz być opracowane w taki sposób, aby wychodziły poza obowiązkowe wymogi, które przewidziano już w systemie warunkowości. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu ekoprogramów dotyczących takich praktyk rolniczych, jak ulepszone zarządzanie pastwiskami trwałymi oraz elementami krajobrazu oraz rolnictwo ekologiczne. Systemy te mogą również obejmować „programy podstawowe”, które mogą być warunkiem podjęcia bardziej ambitnych zobowiązań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
(31)  WPR powinna zapewnić osiąganie przez państwa członkowskie lepszych wyników dotyczących środowiska poprzez poszanowanie lokalnych potrzeb i faktycznych warunków prowadzenia działalności przez rolników. W swoich planach strategicznych WPR państwa członkowskie powinny wprowadzić, w ramach płatności bezpośrednich i w oparciu o ustanawiany przez Komisję wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, dobrowolne dla rolników ekoprogramy, które powinny być w pełni skoordynowane z innymi odpowiednimi interwencjami. Państwa członkowskie powinny je zdefiniować jako płatność przyznawaną w charakterze zachęty do dostarczania dóbr publicznych lub wynagrodzenia za dostarczanie dóbr publicznych poprzez stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska i klimatu. Powinny one mieć na celu lepszą realizację celów środowiskowych i klimatycznych WPR oraz być opracowane w taki sposób, aby wychodziły poza obowiązkowe wymogi, które przewidziano już w systemie warunkowości. Państwa członkowskie powinny przeznaczyć pewną część swoich płatności bezpośrednich na ekoprogramy. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu ekoprogramów w celu promowania modeli produkcji korzystnych dla środowiska, w szczególności hodowli ekstensywnej, oraz wszelkiego rodzaju praktyk rolniczych, takich jak ulepszone zarządzanie pastwiskami trwałymi, stałymi elementami krajobrazu, systemy certyfikacji środowiskowej oraz o wprowadzeniu systemów certyfikacji środowiskowej obejmujących rolnictwo ekologiczne, produkcję integrowaną czy rolnictwo konserwujące. Systemy te mogą również obejmować środki mające inny charakter niż zobowiązania środowiskowe i klimatyczne polityki rozwoju obszarów wiejskich, bądź środki o takim samym charakterze uznane za „programy podstawowe”, które mogą być warunkiem podjęcia bardziej ambitnych zobowiązań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33
(33)   Należy zapewnić zgodność wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Obejmuje to w szczególności wymogi protokołu ustaleń między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie nasion oleistych w ramach GATT17, odpowiednio do zmian w oddzielnym obszarze bazowym UE dla nasion oleistych, wynikających ze zmian w składzie UE. Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia w tym celu aktów wykonawczych określających szczegółowe przepisy w tym zakresie.
skreśla się
_________________
17 Protokół ustaleń między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie nasion oleistych w ramach GATT (Dz.U. L 147 z 18.6.1993).
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35
(35)  Aby przyczynić się do realizacji celów WPR i wzmocnić synergie z innymi instrumentami WPR, konieczne są sektorowe rodzaje interwencji. Zgodnie z modelem realizacji minimalne wymogi dotyczące treści i celów takich rodzajów interwencji sektorowych powinny zostać opracowane na poziomie unijnym, aby zapewnić równe szanse na rynku wewnętrznym i zapobiec powstaniu warunków nierównej i niesprawiedliwej konkurencji. Państwa członkowskie powinny uzasadnić włączenie takich rodzajów interwencji do swoich planów strategicznych WPR i zapewnić spójność z innymi interwencjami na poziomie sektorowym. Szeroko rozumiane rodzaje interwencji, które należy ustanowić na poziomie unijnym, powinny obejmować sektory owoców i warzyw, wina, produktów pszczelich, oliwy z oliwek i oliwek stołowych, chmielu i innych produktów, które mogą zostać określone w przyszłości, w przypadku których uznano, że ustanowienie programów sektorowych będzie miało korzystny wpływ na osiągnięcie niektórych lub wszystkich celów ogólnych i szczegółowych WPR wyznaczonych w niniejszym rozporządzeniu.
(35)  Aby przyczynić się do realizacji celów WPR i wzmocnić synergie z innymi instrumentami WPR, konieczne są sektorowe rodzaje interwencji. Zgodnie z modelem realizacji minimalne wymogi dotyczące treści i celów takich rodzajów interwencji sektorowych powinny zostać opracowane na poziomie unijnym, aby zapewnić równe szanse na rynku wewnętrznym i zapobiec powstaniu warunków nierównej i niesprawiedliwej konkurencji. Państwa członkowskie powinny uzasadnić włączenie takich rodzajów interwencji do swoich planów strategicznych WPR i zapewnić spójność z innymi interwencjami na poziomie sektorowym. Szeroko rozumiane rodzaje interwencji, które należy ustanowić na poziomie unijnym, powinny obejmować sektory owoców i warzyw, wina, produktów pszczelich, oliwy z oliwek i oliwek stołowych, chmielu i innych produktów, które zostały określone w art. 39, w przypadku których uznano, że ustanowienie programów sektorowych będzie miało korzystny wpływ na osiągnięcie niektórych lub wszystkich celów ogólnych i szczegółowych WPR wyznaczonych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)
(35a)   Mając na uwadze zwiększenie puli środków przewidzianych dla sektora pszczelarskiego oraz ze względu na istotną rolę, jaką odgrywa on w ochronie różnorodności biologicznej i w produkcji żywności, należy również zwiększyć pułap współfinansowania unijnego i dodać nowe środki kwalifikowalne ukierunkowane na rozwój tego sektora.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37
(37)  Zasady odnoszące się do interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich określono na szczeblu unijnym, szczególnie w zakresie podstawowych wymogów dotyczących stosowania przez państwa członkowskie kryteriów kwalifikacji. Państwa członkowskie powinny jednak mieć duży margines swobody, jeśli chodzi o definiowanie konkretnych warunków zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich obejmują płatności z tytułu zobowiązań środowiskowych, klimatycznych i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, które państwa członkowskie powinny wspierać na całym swoim terytorium zgodnie ze swoimi szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi potrzebami. Państwa członkowskie powinny przyznawać płatności rolnikom i innym zarządcom gruntu, którzy dobrowolnie podejmują zobowiązania w dziedzinie zarządzania przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym jakości i ilości wody, jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności i usług ekosystemowych, w tym dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci Natura 2000 oraz wsparcia dla różnorodności genetycznej. Wsparcie w ramach płatności z tytułu zobowiązań w dziedzinie zarządzania można również przyznawać na podejścia kierowane lokalnie, zintegrowane lub opierające się na współpracy oraz na interwencje zorientowane na rezultaty.
(37)  Zasady odnoszące się do interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich określono na szczeblu unijnym, szczególnie w zakresie podstawowych wymogów dotyczących stosowania przez państwa członkowskie kryteriów kwalifikacji. Państwa członkowskie powinny jednak mieć duży margines swobody, jeśli chodzi o definiowanie konkretnych warunków zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich obejmują płatności z tytułu zobowiązań środowiskowych, klimatycznych i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, które państwa członkowskie powinny wspierać na całym swoim terytorium zgodnie ze swoimi szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi potrzebami. Państwa członkowskie powinny przyznawać płatności rolnikom, grupom rolników i innym zarządcom gruntu, którzy dobrowolnie podejmują zobowiązania w dziedzinie zarządzania przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym jakości i ilości wody, jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności i usług ekosystemowych, w tym dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci Natura 2000, obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej oraz wsparcia dla różnorodności genetycznej. Wsparcie w ramach płatności z tytułu zobowiązań w dziedzinie zarządzania można również przyznawać na podejścia kierowane lokalnie, zintegrowane, wspólne lub opierające się na współpracy oraz na interwencje zorientowane na rezultaty.
Poprawka 729
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)
(37a)  Aby zapewnić odporność unijnych ekosystemów i promować różnorodność biologiczną, państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyznawania płatności z tytułu zrównoważonych praktyk rolno-środowiskowych z myślą o łagodzeniu zmian klimatu i przystosowania się do nich oraz o ochronie i poprawie zasobów genetycznych, zwłaszcza dzięki tradycyjnym metodom hodowlanym.
Poprawki 34, 794 i 856
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  Wsparcie z tytułu zobowiązań w dziedzinie zarządzania może obejmować premie dla rolnictwa ekologicznego na utrzymywanie gruntów ekologicznych lub konwersję na grunty ekologiczne; płatności z tytułu innych rodzajów interwencji wspierających systemy produkcji przyjazne dla środowiska, takie jak agroekologia, uprawa konserwująca i produkcja zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z tytułu lasów i zakładania systemów rolno-leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie oraz zrównoważone wykorzystanie i rozwój zasobów genetycznych. W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie mogą opracowywać inne systemy w zależności od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe koszty i utracone dochody będące rezultatem zobowiązań przekraczających wartość bazową obowiązkowych norm i wymogów ustanowionych w prawie unijnym i krajowym, jak również warunkowości, zgodnie z planem strategicznym WPR. Zobowiązania związane z tym rodzajem interwencji można podejmować na ustalony wcześniej roczny lub wieloletni okres, przy czym w należycie uzasadnionych przypadkach okres ten może przekraczać siedem lat.
(38)  Wsparcie z tytułu zobowiązań w dziedzinie zarządzania obejmuje premie dla rolnictwa ekologicznego na konwersję na grunty ekologiczne oraz może obejmować premie utrzymywanie gruntów ekologicznych; płatności z tytułu innych rodzajów interwencji wspierających systemy produkcji przyjazne dla środowiska, takie jak rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej, agroekologia, uprawa konserwująca i produkcja zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z tytułu lasów i zakładania systemów rolno-leśnych; ochronę tradycyjnego krajobrazu wiejskiego; dobrostan zwierząt i zdrowie zwierząt; zachowanie oraz zrównoważone wykorzystanie i rozwój zasobów genetycznych i różnorodności biologicznej. W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie mogą opracowywać inne systemy w zależności od swoich potrzeb, mogą wzmacniać istniejące już w niektórych regionach Unii działania rolno-środowiskowe ukierunkowane na sektor pszczelarski oraz opracowywać dalsze działania. Ten rodzaj płatności powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe koszty i utracone dochody będące rezultatem zobowiązań przekraczających wartość bazową obowiązkowych norm i wymogów ustanowionych w prawie unijnym i krajowym, jak również warunkowości, zgodnie z planem strategicznym WPR. Państwa członkowskie powinny także dostarczać beneficjentom zachęt. Zobowiązania związane z tym rodzajem interwencji można podejmować na ustalony wcześniej roczny lub wieloletni okres, przy czym w należycie uzasadnionych przypadkach okres ten może przekraczać siedem lat.
Poprawki 35 i 795
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  Środki w zakresie leśnictwa powinny przyczyniać się do realizacji strategii leśnej dla Unii Europejskiej opierać się na krajowych lub regionalnych programach leśnych państw członkowskich lub równoważnych instrumentach, które należy opracowywać na podstawie zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem [rozporządzenie LULUCF] oraz zobowiązań podjętych na konferencjach ministerialnych w sprawie ochrony lasów w Europie. Interwencje powinny opierać się na planach urządzenia lasu lub równoważnych instrumentach i mogą obejmować rozwój obszarów leśnych i zrównoważone zarządzanie lasami, w tym zalesianie gruntów oraz tworzenie i odnawianie systemów rolno-leśnych; ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu zasobów leśnych, z uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i jego odporności, a także świadczenie usług w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; oraz środki i inwestycje wspierające odnawialne źródła energii oraz biogospodarkę.
(39)  Środki w zakresie leśnictwa powinny przyczyniać się do powszechniejszego wykorzystywania systemów rolno-leśnych i realizacji strategii leśnej dla Unii Europejskiej oraz opierać się na krajowych lub regionalnych programach leśnych państw członkowskich lub równoważnych instrumentach, które należy opracowywać na podstawie zobowiązań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8411a oraz zobowiązań podjętych na konferencjach ministerialnych w sprawie ochrony lasów w Europie. Interwencje powinny opierać się na zrównoważonych planach urządzenia lasu lub równoważnych instrumentach zapewniających skuteczną sekwestrację dwutlenku węgla z atmosfery, a jednocześnie zwiększających różnorodność biologiczną, i mogą obejmować rozwój obszarów leśnych i zrównoważone zarządzanie lasami, w tym zalesianie gruntów, zapobieganie pożarom oraz tworzenie i odnawianie systemów rolno-leśnych; ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu zasobów leśnych, z uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i jego odporności, a także świadczenie usług w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; oraz środki i inwestycje wspierające odnawialne źródła energii oraz biogospodarkę.
_____________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzję nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 1).
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Aby zapewnić godziwy dochód i odporność sektora rolnictwa na całym terytorium Unii, państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie rolnikom prowadzącym działalność w miejscach, gdzie występują ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia specyficzne dla obszaru. Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi, określenie to, stosowane w polityce rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–2020, powinno mieć nadal zastosowanie. Aby WPR przyczyniła się do poprawy stanu środowiska Unii i w celu wzmocnienia synergii tej polityki z finansowaniem inwestycji w środowisko i różnorodność biologiczną, konieczne jest utrzymanie odrębnego środka mającego na celu rekompensatę dla beneficjentów za niedogodności związane z wdrażaniem programu Natura 2000 i ramowej dyrektywy wodnej. W związku z tym należy w dalszym ciągu przyznawać wsparcie rolnikom i posiadaczom lasów ze względu na doświadczane przez nich szczególne niedogodności wynikające z wdrażania dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy 92/43/EWG oraz aby przyczynić się do skutecznego zarządzania obszarami Natura 2000. Należy również udostępniać rolnikom wsparcie, aby pomóc im w uporaniu się z niedogodnościami na obszarach znajdujących się w dorzeczach, wynikającymi z wdrażania ramowej dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być powiązane z określonymi wymogami opisanymi w planach strategicznych WPR, wykraczającymi poza odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby płatności dla rolników nie prowadziły do podwójnego finansowania ze środków ekoprogramów. Opracowując plany strategiczne WPR, państwa członkowskie powinny ponadto uwzględniać specyficzne potrzeby obszarów Natura 2000.
(40)  Aby zapewnić godziwy dochód i odporność sektora rolnictwa na całym terytorium Unii, państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie rolnikom prowadzącym działalność w miejscach, gdzie występują ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia specyficzne dla obszaru, w tym na obszarach górskich i w regionach wyspiarskich. Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi, określenie to, stosowane w polityce rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–2020, powinno mieć nadal zastosowanie. Aby WPR przyczyniła się do poprawy stanu środowiska Unii i w celu wzmocnienia synergii tej polityki z finansowaniem inwestycji w środowisko i różnorodność biologiczną, konieczne jest utrzymanie odrębnego środka mającego na celu rekompensatę dla beneficjentów za niedogodności związane z wdrażaniem programu Natura 2000, ustanowionego dyrektywą Rady 92/43/EWG1a, i ramowej dyrektywy wodnej. W związku z tym należy w dalszym ciągu przyznawać wsparcie rolnikom i posiadaczom lasów ze względu na doświadczane przez nich szczególne niedogodności wynikające z wdrażania dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy 92/43/EWG oraz aby przyczynić się do skutecznego zarządzania obszarami Natura 2000. Należy również udostępniać rolnikom wsparcie, aby pomóc im w uporaniu się z niedogodnościami na obszarach znajdujących się w dorzeczach, wynikającymi z wdrażania ramowej dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być powiązane z określonymi wymogami opisanymi w planach strategicznych WPR, wykraczającymi poza odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby płatności dla rolników nie prowadziły do podwójnego finansowania ze środków ekoprogramów, a jednocześnie by umożliwiły wystarczającą elastyczność w planach strategicznych, ułatwiając komplementarność między różnymi rodzajami interwencji. Opracowując plany strategiczne WPR, państwa członkowskie powinny ponadto uwzględniać specyficzne potrzeby obszarów Natura 2000.
____________________
1a Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41
(41)  Cele WPR należy również realizować poprzez wspieranie inwestycji produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w gospodarstwach, jak i poza gospodarstwami. Tego rodzaju inwestycje mogą dotyczyć infrastruktury związanej z rozwojem, modernizacją lub przystosowaniem się do zmiany klimatu rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, scalania i poprawy gruntów oraz dostaw i oszczędzania energii i wody. Aby skuteczniej zapewnić spójność planów strategicznych WPR z celami Unii, a także równe warunki działania w państwach członkowskich, w niniejszym rozporządzeniu ujęto wykaz negatywny tematów inwestycji.
(41)  Cele WPR należy również realizować poprzez wspieranie inwestycji produkcyjnych i nieprodukcyjnych mających na celu wzmocnienie odporności gospodarstw. Tego rodzaju inwestycje mogą dotyczyć między innymi infrastruktury związanej z rozwojem, modernizacją lub przystosowaniem się do zmiany klimatu rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępem do gruntów rolnych i leśnych, scalaniem i poprawą gruntów, praktykami rolno-leśnych oraz dostawami i oszczędzaniem energii i wody. Aby skuteczniej zapewnić spójność planów strategicznych WPR z celami Unii, a także równe warunki działania w państwach członkowskich, w niniejszym rozporządzeniu ujęto wykaz negatywny tematów inwestycji.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42
(42)  Mając na uwadze konieczność wyeliminowania luk inwestycyjnych w unijnym sektorze rolnictwa i usprawnienia dostępu do instrumentów finansowych dla grup priorytetowych, w szczególności dla młodych rolników i nowych podmiotów o wyższym profilu ryzyka, należy zachęcać do korzystania z gwarancji InvestEU oraz do łączenia dotacji z instrumentami finansowymi. Ponieważ korzystanie z instrumentów finansowych w państwach członkowskich jest mocno zróżnicowane ze względu na różnice dotyczące dostępu do finansowania, rozwoju sektora bankowego, obecności kapitału wysokiego ryzyka oraz obeznania administracji publicznych i potencjalnych beneficjentów z instrumentami finansowymi, państwa członkowskie powinny ustanowić w planie strategicznym WPR odpowiednie cele końcowe, beneficjentów i warunki preferencyjne, a także inne możliwe zasady kwalifikowalności.
(42)  Mając na uwadze konieczność wyeliminowania luk inwestycyjnych w unijnym sektorze rolnictwa i usprawnienia dostępu do instrumentów finansowych dla grup priorytetowych, w szczególności dla młodych rolników i nowych podmiotów o wyższym profilu ryzyka, należy zachęcać do łączenia dotacji z instrumentami finansowymi. Ponieważ korzystanie z instrumentów finansowych w państwach członkowskich jest mocno zróżnicowane ze względu na różnice dotyczące dostępu do finansowania, rozwoju sektora bankowego, obecności kapitału wysokiego ryzyka oraz obeznania administracji publicznych i potencjalnych beneficjentów z instrumentami finansowymi, państwa członkowskie powinny ustanowić w planie strategicznym WPR odpowiednie cele końcowe, beneficjentów i warunki preferencyjne, a także inne możliwe zasady kwalifikowalności.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43
(43)  Młodzi rolnicy i nowe podmioty wciąż napotykają znaczne przeszkody dotyczące dostępu do gruntów, wysokich cen i dostępu do kredytów. Ich przedsiębiorstwa są w większym stopniu zagrożone zmiennością cen (zarówno w odniesieniu do nakładów, jak i plonów), a podmioty te mają duże potrzeby w zakresie szkolenia z umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania. Istotne jest zatem, aby kontynuować udzielanie wsparcia na rozpoczęcie działalności nowych przedsiębiorstw i nowych gospodarstw rolnych. Państwa członkowskie powinny opracować podejście strategiczne oraz określić jasny i spójny zestaw interwencji na rzecz wymiany pokoleń w ramach dotyczącego tej kwestii celu szczegółowego. W tym celu państwa członkowskie mogą ustanowić w swoich planach strategicznych WPR preferencyjne warunki dotyczące instrumentów finansowych dla młodych rolników i nowych podmiotów, w tym koncentrację tematyczną w kwocie odpowiadającej co najmniej 2 % rocznej puli płatności bezpośrednich. Należy zwiększyć maksymalną kwotę pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i na zakładanie przedsiębiorstw wiejskich do 100 000 EUR, przy czym beneficjenci powinni móc skorzystać z tej kwoty również za pośrednictwem instrumentów finansowych lub w połączeniu z taką formą wsparcia.
(43)  Młodzi rolnicy i nowi rolnicy wciąż napotykają znaczne przeszkody dotyczące dostępu do gruntów, wysokich cen i dostępu do kredytów. Ich przedsiębiorstwa są w większym stopniu zagrożone zmiennością cen (zarówno w odniesieniu do nakładów, jak i plonów), a podmioty te mają duże potrzeby w zakresie szkolenia z umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości, zapobiegania ryzyku i zarządzania. Istotne jest zatem, aby kontynuować udzielanie wsparcia na rozpoczęcie działalności nowych przedsiębiorstw i nowych gospodarstw rolnych. Państwa członkowskie powinny opracować podejście strategiczne oraz określić jasny i spójny zestaw interwencji na rzecz wymiany pokoleń w ramach dotyczącego tej kwestii celu szczegółowego. W tym celu państwa członkowskie mogą ustanowić w swoich planach strategicznych WPR preferencyjne warunki dotyczące instrumentów finansowych dla młodych rolników i nowych podmiotów, w tym koncentrację tematyczną w kwocie odpowiadającej co najmniej 2 % rocznej puli płatności bezpośrednich w pierwszym filarze. Należy zwiększyć maksymalną kwotę pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i na zakładanie przedsiębiorstw wiejskich do 100 000 EUR, przy czym beneficjenci powinni móc skorzystać z tej kwoty również za pośrednictwem instrumentów finansowych lub w połączeniu z taką formą wsparcia.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44
(44)  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiednich narzędzi do zarządzania ryzykiem, należy utrzymać finansowanie ze środków EFRROW składek ubezpieczeniowych i funduszy ubezpieczeń wzajemnych. Kategoria funduszy ubezpieczeń wzajemnych obejmuje zarówno fundusze związane ze stratami produkcyjnymi, jak i ogólne i specyficzne dla danego sektora narzędzia stabilizacji dochodów związane z utraconymi dochodami.
(44)  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiednich narzędzi do zarządzania ryzykiem, należy utrzymać finansowanie ze środków EFRROW składek ubezpieczeniowych i funduszy ubezpieczeń wzajemnych. Kategoria funduszy ubezpieczeń wzajemnych obejmuje zarówno fundusze związane ze stratami produkcyjnymi, jak i ogólne i specyficzne dla danego sektora narzędzia stabilizacji dochodów związane z utraconymi dochodami. W celu dostosowania narzędzi zarządzania ryzykiem do wyzwań stojących przed rolnikami, w szczególności zmiany klimatu, konieczne jest włączenie do zestawu narzędzi WPR rekompensaty tytułem kosztów i strat poniesionych przez rolników w wyniku środków podjętych w celu zwalczania chorób zwierząt i szkodników roślin lub strat poniesionych przez rolników zajmujących się rolnictwem ekologicznym w wyniku zewnętrznych zanieczyszczeń, za które nie ponoszą oni odpowiedzialności. Jednakże należy zapewnić kompatybilność interwencji finansowanych ze środków EFRROW z krajowymi systemami zarządzania ryzykiem.
Poprawki 41 i 796
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45
(45)  Wsparcie powinno umożliwiać ustanowienie i wdrożenie współpracy między co najmniej dwoma podmiotami, aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może obejmować wszystkie aspekty takiej współpracy, takie jak ustanowienie systemów jakości; wspólne działania w zakresie środowiska i działania w dziedzinie klimatu; promowanie krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; projekty pilotażowe; projekty grup operacyjnych w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, lokalne projekty rozwojowe, inteligentne wsie, stowarzyszenia kupujących i kółka rolnicze; partnerstwa gospodarstw rolnych; plany urządzenia lasu; sieci i klastry; rolnictwo społeczne; rolnictwo wspierane przez społeczność lokalną; działania wchodzące w zakres inicjatywy LEADER; oraz ustanawianie grup producentów i organizacji producentów, a także innych form współpracy uznanej za niezbędną do realizacji celów szczegółowych WPR.
(45)  Wsparcie powinno umożliwiać ustanowienie i wdrożenie współpracy między co najmniej dwoma podmiotami, aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może obejmować wszystkie aspekty takiej współpracy, takie jak ustanowienie i utrzymanie, koszty certyfikacji i promowanie systemów jakości; wspólne działania w zakresie środowiska i działania w dziedzinie klimatu; promowanie krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; projekty pilotażowe; projekty grup operacyjnych w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, lokalne projekty rozwojowe, inteligentne wsie, stowarzyszenia kupujących i kółka rolnicze; partnerstwa gospodarstw rolnych; plany urządzenia lasu, w tym systemy rolno-leśne; sieci i klastry; rolnictwo społeczne; rolnictwo wspierane przez społeczność lokalną; działania wchodzące w zakres inicjatywy LEADER; oraz ustanawianie grup producentów i organizacji producentów, w tym grup producentów uznanych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/20121a, a także innych form współpracy uznanej za niezbędną do realizacji celów szczegółowych WPR. Aby wspierać wymianę pokoleń w przypadku współpracy w kontekście dziedziczenia gospodarstw, należy rozważyć przyznanie specjalnego wsparcia dla rolników planujących zaprzestanie prowadzonej działalności rolniczej przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
____________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Należy kontynuować finansowanie ze środków EFRG rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich i interwencji sektorowych, podczas gdy EFRROW powinien nadal służyć jako źródło finansowania dla rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, jak opisano w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy dotyczące zarządzania finansami WPR należy określić oddzielnie w odniesieniu do obu funduszy i do działań wspieranych w ramach tych funduszy, uwzględniając fakt, że nowy model realizacji pozwala państwom członkowskim na większą elastyczność i pomocniczość w realizacji swoich celów. Rodzaje interwencji na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.
(47)  Należy kontynuować finansowanie ze środków EFRG rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich i interwencji sektorowych, podczas gdy EFRROW powinien nadal służyć jako źródło finansowania dla rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, jak opisano w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy dotyczące zarządzania finansami WPR należy określić oddzielnie w odniesieniu do obu funduszy i do działań wspieranych w ramach tych funduszy, uwzględniając fakt, że nowy model realizacji pozwala państwom członkowskim na większą elastyczność i pomocniczość w realizacji swoich celów. Rodzaje interwencji na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)  Wsparcie na rzecz płatności bezpośrednich w ramach planów strategicznych WPR należy przyznawać w ramach alokacji krajowych ustalonych w niniejszym rozporządzeniu. Wspomniane alokacje krajowe powinny odzwierciedlać fakt kontynuowania zmian, które polegają na stopniowym zwiększaniu alokacji dla państw członkowskich o najniższym poziomie wsparcia na hektar, aby zniwelować 50 % różnicy między poziomem najniższego wsparcia a 90 % średniej unijnej. Aby uwzględnić mechanizm zmniejszania płatności i wykorzystanie otrzymanego w wyniku jego zastosowania produktu w państwie członkowskim, należy zezwolić na to, aby w planie strategicznym WPR danego państwa członkowskiego całkowite orientacyjne alokacje finansowe na rok były większe niż alokacja krajowa.
(48)  Ze środków EFRG nie należy wspierać działań, które mogłyby szkodzić środowisku lub które nie są spójne z celami w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami zrównoważonej gospodarki rolnej. Wsparcie na rzecz płatności bezpośrednich w ramach planów strategicznych WPR należy przyznawać w ramach alokacji krajowych ustalonych w niniejszym rozporządzeniu. Wspomniane alokacje krajowe powinny odzwierciedlać fakt kontynuowania zmian, które polegają na stopniowym zwiększaniu alokacji dla państw członkowskich o najniższym poziomie wsparcia na hektar, aby zniwelować 50 % różnicy między poziomem najniższego wsparcia a 90 % średniej unijnej. Aby uwzględnić mechanizm zmniejszania płatności i wykorzystanie otrzymanego w wyniku jego zastosowania produktu w państwie członkowskim, należy zezwolić na to, aby w planie strategicznym WPR danego państwa członkowskiego całkowite orientacyjne alokacje finansowe na rok były większe niż alokacja krajowa.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49
(49)  Aby ułatwić zarządzanie środkami finansowymi EFRROW, należy ustalić jednolitą wielkość wkładu na rzecz wsparcia z EFRROW w odniesieniu do wydatków publicznych w państwach członkowskich. W odniesieniu do niektórych rodzajów operacji należy ustalić szczególną wielkość wkładu, aby uwzględnić ich szczególne znaczenie lub charakter. Aby złagodzić szczególne ograniczenia wynikające z poziomu rozwoju, oddalenia i odizolowania, należy ustalić odpowiednią wielkość wkładu EFRROW dla regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE, oraz dla mniejszych wysp Morza Egejskiego.
(49)  Aby ułatwić zarządzanie środkami finansowymi EFRROW, należy ustalić ogólną wielkość wkładu na rzecz wsparcia z EFRROW w odniesieniu do wydatków publicznych w państwach członkowskich. W odniesieniu do niektórych rodzajów operacji należy ustalić szczególną wielkość wkładu, aby uwzględnić ich szczególne znaczenie lub charakter. Aby złagodzić szczególne ograniczenia wynikające z poziomu rozwoju, oddalenia i odizolowania regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE, oraz mniejszych wysp Morza Egejskiego zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/20131a, należy ustalić dla tych regionów wyższą wartość wkładu EFRROW.
______________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1405/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 41.)
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49 a (nowy)
(49a)  Należy ustalić obiektywne kryteria kategoryzacji regionów i obszarów na szczeblu Unii kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z EFRROW. W tym celu identyfikacja regionów i obszarów na szczeblu unijnym powinna opierać się na wspólnym systemie klasyfikacji regionów ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia należy korzystać z najnowszych klasyfikacji i danych, zwłaszcza w odniesieniu do regionów pozostających w tyle i dysproporcji między regionami w danym państwie członkowskim.
__________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
Poprawki 46 i 797
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 50
(50)  Ze środków EFRROW nie należy wspierać inwestycji, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie w niniejszym rozporządzeniu pewnej liczby zasad dotyczących wykluczenia, a także możliwości dalszego rozwijania tych gwarancji w aktach delegowanych. W szczególności ze środków EFRROW nie należy finansować inwestycji w nawadnianie, które nie przyczyniają się do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu danej jednolitej części wód lub jednolitych części wód, ani inwestycji w zalesianie, które nie są spójne z celami w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.
(50)  Ze środków EFRROW należy priorytetowo wspierać inwestycje przynoszące korzyści zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe, nie wspierając jednocześnie inwestycji, które mogłyby szkodzić środowisku lub które są niezgodne z celami klimatycznymi, środowiskowymi, związanymi z dobrostanem zwierząt i różnorodnością biologiczną. Należy uwypuklić inwestycje, które przynoszą zarówno korzyści gospodarcze, jak i środowiskowe. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie w niniejszym rozporządzeniu pewnej liczby bardziej szczegółowych zasad dotyczących wykluczenia, a także możliwości dalszego rozwijania tych gwarancji w aktach delegowanych. W szczególności ze środków EFRROW nie należy finansować inwestycji w zalesianie, które nie są spójne z celami w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej. Ponadto z EFRROW nie należy pokrywać kosztów inwestycji w nawadnianie, które nie przyczyniają się do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu powiązanych akwenów. Państwa członkowskie powinny zapewnić, by władze odgrywały aktywną rolę w ekologii i postępowaniu w przypadku pożarów lasów w ramach wszelkich działań związanych z zalesianiem lub ponownym zalesianiem oraz wzmocniły rolę „miękkich” środków zapobiegawczych i gospodarowania gruntami.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 a (nowy)
(51a)   Aby umożliwić Unii uniezależnienie się od importu białka roślinnego, WPR ma na celu promowanie, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE1a (dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii), korzystania z biopaliw pozyskanych z oleistych produktów ubocznych pochodzących z upraw roślin wysokobiałkowych.
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).
Poprawka 858
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51 b (nowy)
(51b)   EFRG i EFRROW nie powinny zapewniać wsparcia rolnikom, których działalność obejmuje hodowlę byków wykorzystywanych do walk. Takie finansowanie jest jawnym pogwałceniem Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich.
Poprawka 798
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52
(52)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w politykach Unii oraz do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest przeznaczanie 25 % wydatków z budżetu UE na realizację celów związanych z klimatem. W odniesieniu do działań realizowanych w ramach WPR oczekuje się, że 40 % całkowitej puli środków finansowych WPR będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji programu oraz zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ewaluacji i przeglądów.
(52)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii dotyczącymi realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w politykach Unii i do stopniowego wycofywania dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska oraz do osiągnięcia celu końcowego, jakim jest przeznaczanie co najmniej 30 % wydatków z budżetu UE na realizację celów związanych z klimatem. Środki na działania realizowane w ramach WPR powinny stanowić co najmniej 40% całkowitej puli środków finansowych WPR przeznaczonych na osiąganie celów klimatycznych. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji programu oraz zostaną poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ewaluacji i przeglądów.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54
(54)  Aby zwiększyć unijną wartość dodaną i utrzymać dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny produktów rolnych oraz dążyć do realizacji wspomnianych powyżej celów ogólnych i szczegółowych, państwa członkowskie nie powinny podejmować decyzji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w izolacji, lecz w ramach zorganizowanego procesu, który powinien znaleźć odzwierciedlenie w planie strategicznym WPR. W odgórnych przepisach unijnych należy określić ogólnounijne cele WPR, główne rodzaje interwencji, ramy wykonania oraz strukturę zarządzania. Celem takiego podziału zadań jest zagwarantowanie, aby zainwestowane środki finansowe w pełni odpowiadały osiąganym rezultatom.
(54)  Aby zwiększyć unijną wartość dodaną i utrzymać dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny produktów rolnych oraz dążyć do realizacji wspomnianych powyżej celów ogólnych i szczegółowych, państwa członkowskie nie powinny podejmować decyzji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w izolacji, lecz w ramach zorganizowanego procesu, który powinien znaleźć odzwierciedlenie w planie strategicznym WPR. W odgórnych przepisach unijnych należy określić cele WPR dla całej Unii, główne rodzaje interwencji, ramy wykonania oraz strukturę zarządzania. Celem takiego podziału zadań jest zagwarantowanie, aby zainwestowane środki finansowe w pełni odpowiadały osiąganym rezultatom.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
(55)  W celu zapewnienia wyraźnego strategicznego charakteru planów strategicznych WPR oraz ułatwienia powiązań z innymi politykami Unii, a zwłaszcza z ugruntowanymi długoterminowymi celami krajowymi wynikającymi z prawodawstwa Unii lub umów międzynarodowych, np. dotyczącymi zmiany klimatu, lasów, różnorodności biologicznej i wody, każde państwo członkowskie powinno posiadać jeden plan strategiczny WPR.
(55)  W celu zapewnienia wyraźnego strategicznego charakteru planów strategicznych WPR oraz ułatwienia powiązań z innymi politykami Unii, a zwłaszcza z ugruntowanymi długoterminowymi celami krajowymi wynikającymi z prawodawstwa Unii lub umów międzynarodowych, np. dotyczącymi zmiany klimatu, lasów, różnorodności biologicznej i wody, każde państwo członkowskie powinno posiadać jeden plan strategiczny WPR. Mając na uwadze strukturę administracyjną państw członkowskich, plan strategiczny powinien obejmować w stosownych przypadkach interwencje w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich mające zregionalizowany charakter.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 a (nowy)
(55a)   Plany strategiczne WPR muszą koniecznie mieć jasne, proste i jednoznaczne ramy, aby uniknąć ich nadmiernie rygorystycznego wdrażania na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 b (nowy)
(55b)   Nowy model realizacji nie powinien podważać integralności rynku wewnętrznego ani historycznie europejskiego charakteru WPR, która powinna pozostać prawdziwie wspólną polityką gwarantującą unijne podejście i równe warunki działania.
Poprawka 730
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 c (nowy)
(55c)  Zgodnie z art. 208 TFUE Unia i państwa członkowskie powinny zapewniać uwzględnianie celów współpracy na rzecz rozwoju we wszystkich interwencjach w ramach WPR oraz przestrzegać prawa do pożywienia, a także prawa do rozwoju. Państwa członkowskie powinny również dopilnować, aby plany strategiczne WPR w możliwie największym stopniu przyczyniały się do terminowego osiągnięcia celów określonych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i w porozumieniu paryskim, a także celów Europejskiego Zielonego Ładu, unijnych zobowiązań środowiskowych i klimatycznych oraz obowiązujących przepisów przyjętych przez Parlament Europejski i Radę na podstawie strategii „od pola do stołu“ i strategii na rzecz bioróżnorodności.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56
(56)  W trakcie opracowywania planów strategicznych WPR państwa członkowskie powinny przeanalizować swoją specyficzną sytuację i potrzeby, wyznaczyć cele końcowe związane z realizacją celów WPR i opracować interwencje, które pozwolą na osiągnięcie tych celów końcowych i równocześnie będą dostosowane do szczególnych warunków krajowych i regionalnych, w tym do potrzeb regionów najbardziej oddalonych zgodnie z art. 349 TFUE. Proces ten powinien wzmocnić zasadę pomocniczości we wspólnych unijnych ramach, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z ogólnymi zasadami prawa Unii i celami WPR. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące struktury i treści planów strategicznych WPR.
(56)  W trakcie opracowywania planów strategicznych WPR państwa członkowskie powinny przeanalizować swoją specyficzną sytuację i potrzeby, wyznaczyć realistyczne cele końcowe związane z realizacją celów WPR i opracować interwencje, które pozwolą na osiągnięcie tych celów końcowych, dając przy tym pewność beneficjentom końcowym, i równocześnie będą dostosowane do szczególnych warunków krajowych i regionalnych, w tym do potrzeb regionów najbardziej oddalonych zgodnie z art. 349 TFUE. Proces ten powinien wzmocnić zasadę pomocniczości we wspólnych unijnych ramach, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z ogólnymi zasadami prawa Unii i celami WPR. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące struktury i treści planów strategicznych WPR. Aby zapewnić odpowiednie ustalenie celów przez państwa członkowskie oraz odpowiednią formę interwencji, umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wkładu w realizację celów WPR, dbając jednocześnie o zachowanie jednolitego charakteru WPR, konieczne jest oparcie strategii zawartych w planach strategicznych WPR na wcześniejszej analizie warunków lokalnych i ocenie potrzeb w odniesieniu do celów WPR. Opracowując plany strategiczne WPR, należy dopilnować, by odbywało się przy zaangażowaniu rolników oraz organizacji rolników.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57
(57)  Aby zapewnić odpowiednie ustalenie celów końcowych przez państwa członkowskie oraz odpowiednią formę interwencji, umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wkładu w realizację celów WPR, konieczne jest oparcie strategii planów strategicznych WPR na wcześniejszej analizie warunków lokalnych i ocenie potrzeb w odniesieniu do celów WPR.
(57)  Ważne jest również, aby plany strategiczne WPR mogły odpowiednio odzwierciedlać zmiany warunków panujących w państwach członkowskich, struktury (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) i sytuację na rynku, a zatem aby można je było z czasem dostosować w celu odzwierciedlenia tych zmian.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58
(58)  Opracowując plany strategiczne WPR, należy dążyć do zapewnienia jak największej spójności między różnorodnymi narzędziami WPR, ponieważ plany te powinny obejmować rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich, sektorowe rodzaje interwencji oraz rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich. W planach tych należy również zagwarantować i zademonstrować odpowiednie dostosowanie wyborów dokonanych przez państwa członkowskie do priorytetów i celów Unii. W związku z tym powinny one zawierać zorientowaną na rezultaty strategię interwencji zbudowaną wokół celów szczegółowych WPR, w tym związanych z tymi celami końcowych celów ilościowych. Aby umożliwić ich monitorowanie w skali rocznej, wyżej wspomniane cele końcowe powinny się opierać na wskaźnikach rezultatu.
(58)  Opracowując plany strategiczne WPR, należy dążyć do zapewnienia jak największej spójności między różnorodnymi narzędziami WPR, ponieważ plany te powinny obejmować rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich, sektorowe rodzaje interwencji oraz rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich. W planach tych należy również zagwarantować i zademonstrować odpowiednie dostosowanie wyborów dokonanych przez państwa członkowskie do priorytetów i celów Unii. W związku z tym powinny one zawierać zorientowaną na rezultaty strategię interwencji zbudowaną wokół celów szczegółowych WPR, w tym związanych z tymi celami końcowych celów ilościowych. Aby umożliwić ich monitorowanie, wyżej wspomniane cele końcowe powinny się opierać na wskaźnikach rezultatu.
Poprawka 800
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy)
(58a)   Istniejąca baza wiedzy, biorąc pod uwagę ilość i jakość dostępnych informacji, znacznie różni się w kontekście monitorowania szczegółowych celów określonych w art. 6 niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych szczegółowych celów, w szczególności dotyczących monitorowania różnorodności biologicznej, baza wiedzy jest obecnie słaba lub niewystarczająco dostosowana do celów tworzenia miarodajnych wskaźników oddziaływania, na przykład dotyczących owadów zapylających i różnorodności biologicznej upraw. Szczegółowe cele i wskaźniki określone dla całej Unii w art. 6 i załączniku I powinny opierać się na wspólnej lub porównywalnej bazie wiedzy oraz na wspólnych lub porównywalnych metodykach we wszystkich państwach członkowskich. Komisja powinna wskazać obszary, w których istnieją luki w wiedzy lub w których baza wiedzy jest niewystarczająco dostosowana do celów monitorowania wpływu WPR. Komisja powinna wykorzystać unijny budżet do zapewnienia wspólnego reagowania na problemy powiązane z wiedzą i monitorowaniem, odnoszące się do wszystkich szczegółowych celów i wskaźników, o których mowa w art. 6. Komisja powinna sporządzić sprawozdanie na ten temat i upublicznić jego wyniki.
Poprawka 801
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59
(59)  Strategia powinna również podkreślać komplementarność różnych narzędzi WPR oraz komplementarność tych narzędzi z innymi politykami Unii. W szczególności każdy plan strategiczny WPR powinien w stosownych przypadkach uwzględniać przepisy dotyczące ochrony środowiska i klimatu, a opracowane na podstawie tych przepisów plany krajowe należy opisać w ramach analizy bieżącej sytuacji („analiza SWOT”). Należy sporządzić wykaz aktów prawnych, do których w szczególności należy się odwołać, sporządzając plan strategiczny WPR.
(59)  Strategia powinna również podkreślać komplementarność różnych narzędzi WPR oraz komplementarność tych narzędzi z innymi politykami Unii, w tym z polityką spójności. W szczególności każdy plan strategiczny WPR powinien uwzględniać przepisy dotyczące ochrony środowiska i klimatu oraz zobowiązania Unii w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju, a opracowane na podstawie tych przepisów plany krajowe należy opisać w ramach analizy bieżącej sytuacji („analiza SWOT”). Należy sporządzić wykaz aktów prawnych, do których w szczególności należy się odwołać, sporządzając plan strategiczny WPR.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59 a (nowy)
(59a)   Ponieważ system wsparcia dochodów odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu rentowności gospodarstw rolnych, należy wziąć pod uwagę skutki społeczne, jakie WPR wywiera, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Z tego względu państwa członkowskie powinny również uwzględnić przy opracowywaniu planów strategicznych wpływ danego zakładu na zatrudnienie na określonym obszarze. Środki i działania, które skutkują stworzeniem większej liczby miejsc pracy, należy traktować priorytetowo przy opracowywaniu i wdrażaniu stosownych narzędzi polityki.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60
(60)  Ze względu na fakt, że państwom członkowskim należy przyznać elastyczność w odniesieniu do możliwości przekazania, w oparciu o ramy krajowe, części zadań związanych z realizacją strategicznego planu WPR na poziom regionalny, w celu ułatwienia koordynacji rozwiązywania problemów ogólnokrajowych przez regiony, plany strategiczne WPR powinny zawierać opis powiązań między interwencjami krajowymi a regionalnymi.
(60)  Ze względu na fakt, że państwom członkowskim należy przyznać elastyczność w odniesieniu do możliwości przekazania części zadań związanych z opracowaniem i realizacją strategicznego planu WPR na poziom regionalny, za pośrednictwem programów interwencji w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z ramami krajowymi, w celu ułatwienia koordynacji rozwiązywania problemów ogólnokrajowych przez regiony, plany strategiczne WPR powinny zawierać opis powiązań między interwencjami krajowymi a regionalnymi.
Poprawka 802
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68 a (nowy)
(68a)   Woda jest kluczowym czynnikiem produkcji w rolnictwie. Wyzwanie związane z gospodarką wodną jest zatem kwestią podstawową i konieczne jest lepsze zarządzanie wodą. Ponadto zmiana klimatu będzie miała znaczący wpływ na zasoby wodne, z częstszymi i intensywniejszymi okresami suszy, ale także okresami obfitych opadów deszczu. Przechowywanie wody w okresie jesienno-zimowym jest rozwiązaniem, które wynika ze zdrowego rozsądku. Ponadto zbiorniki wodne przyczyniają się do tworzenia środowisk sprzyjających różnorodności biologicznej. Pomagają one również w utrzymaniu żywych gleb i dostatecznego poziomu wody w ciekach wodnych, co sprzyja życiu w środowisku wodnym.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69
(69)  Odpowiedzialność za zarządzanie planem strategicznym WPR i jego realizację powinna ponosić instytucja zarządzająca. Jej obowiązki należy określić w niniejszym rozporządzeniu. Instytucja zarządzająca powinna mieć możliwość przekazania części swoich obowiązków, zachowując odpowiedzialność za skuteczność i prawidłowość zarządzania. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w ramach zarządzania planami strategicznymi WPR i ich wdrażania, interesy finansowe Unii były chronione zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) X] [nowe rozporządzenie finansowe] i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) X [nowe rozporządzenie horyzontalne].
(69)  Odpowiedzialność za zarządzanie planem strategicznym WPR i jego realizację powinna ponosić instytucja zarządzająca. Jednakże w przypadku gdy aspekty związane z polityką rozwoju obszarów wiejskich są regulowane na szczeblu regionalnym, państwa członkowskie mogą ustanowić regionalne instytucje zarządzające. Ich obowiązki należy określić w niniejszym rozporządzeniu. Instytucje zarządzające powinny mieć możliwość przekazania części swoich obowiązków, zachowując odpowiedzialność za skuteczność i prawidłowość zarządzania. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w ramach zarządzania planami strategicznymi WPR i ich wdrażania interesy finansowe Unii były chronione zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) X] [nowe rozporządzenie finansowe] i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) X [nowe rozporządzenie horyzontalne].
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70
(70)  Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego Komisja korzysta przy wdrażaniu WPR z pomocy komitetów złożonych z przedstawicieli państw członkowskich. Na potrzeby uproszczenia systemu i uzgodnienia stanowisk państw członkowskich oraz do celów wdrożenia niniejszego rozporządzenia ustanowiono tylko jeden komitet monitorujący, w ramach którego połączono Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komitet ds. Płatności Bezpośrednich ustanowione na okres programowania 2014–2020. Udzielenie pomocy państwom członkowskim w realizacji planów strategicznych WPR jest wspólnym obowiązkiem instytucji zarządzającej i wspomnianego komitetu monitorującego. Zgodnie z przepisami ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem Komisję wspomaga również Komitet ds. Wspólnej Polityki Rolnej.
(70)  Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego Komisja korzysta przy wdrażaniu WPR z pomocy komitetów złożonych z przedstawicieli państw członkowskich. Na potrzeby uproszczenia systemu i uzgodnienia stanowisk państw członkowskich oraz do celów wdrożenia niniejszego rozporządzenia ustanowiono tylko jeden komitet monitorujący, w ramach którego połączono Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komitet ds. Płatności Bezpośrednich ustanowione na okres programowania 2014–2020. Udzielenie pomocy państwom członkowskim w realizacji planów strategicznych WPR jest wspólnym obowiązkiem instytucji zarządzającej i wspomnianego komitetu monitorującego. Jednakże w przypadku gdy aspekty związane z polityką rozwoju obszarów wiejskich są regulowane na szczeblu regionalnym, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stworzenia regionalnych instytucji zarządzających. Zgodnie z przepisami ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem Komisję wspomaga również Komitet ds. Wspólnej Polityki Rolnej.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71
(71)  Z inicjatywy Komisji EFRROW powinien wspierać – udzielając pomocy technicznej – działania związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w [art. 7 rozporządzenia horyzontalnego]. Pomocy technicznej można również udzielać z inicjatywy państw członkowskich do celów realizacji zadań niezbędnych do skutecznego zarządzania wsparciem i jego wdrażania w związku z planem strategicznym WPR. Zwiększenie pomocy technicznej udzielanej z inicjatywy państw członkowskich jest możliwe jedynie w przypadku Malty.
(71)  Z inicjatywy Komisji EFRROW powinien wspierać – udzielając pomocy technicznej – działania związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w [art. 7 rozporządzenia horyzontalnego]. Pomocy technicznej można również udzielać z inicjatywy państw członkowskich do celów realizacji zadań niezbędnych do skutecznego zarządzania wsparciem i jego wdrażania w związku z planem strategicznym WPR. Zwiększenie pomocy technicznej udzielanej z inicjatywy państw członkowskich jest możliwe jedynie w przypadku Luksemburga i Malty.
Poprawki 60 i 803
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 74
(74)  Ukierunkowanie na rezultaty wynikające z modelu realizacji wymaga skutecznych ram wykonania, szczególnie z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR przyczyniają się do realizacji szeroko zakrojonych celów ogólnych innych wspólnie zarządzanych polityk. W przypadku polityki zorientowanej na wyniki konieczne jest przeprowadzanie rocznej i wieloletniej ewaluacji na podstawie wybranych produktów oraz wskaźników rezultatu i oddziaływania, określonych w ramach realizacji celów, monitorowania i ewaluacji. W związku z tym należy wybrać ograniczony i ukierunkowany zestaw wskaźników, który pozwoli na możliwie dokładne stwierdzenie, czy wspierana interwencja przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu i produktu dotyczące celów w dziedzinie klimatu i środowiska mogą obejmować interwencje określone w krajowych instrumentach planowania z dziedziny ochrony środowiska i klimatu wynikających z prawodawstwa Unii.
(74)  Ukierunkowanie na rezultaty wynikające z modelu realizacji wymaga skutecznych ram wykonania, szczególnie z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR przyczyniają się do realizacji szeroko zakrojonych celów ogólnych innych wspólnie zarządzanych polityk. W przypadku polityki zorientowanej na wyniki konieczne jest przeprowadzanie ewaluacji na podstawie wybranych produktów oraz wskaźników rezultatu i oddziaływania, określonych w ramach realizacji celów, monitorowania i ewaluacji. W związku z tym należy wybrać ograniczony i ukierunkowany zestaw wskaźników, który pozwoli na możliwie dokładne stwierdzenie, czy wspierana interwencja przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu i produktu dotyczące celów w dziedzinie klimatu i środowiska , na przykład jakości i ilości wody, powinny obejmować interwencje określone w krajowych instrumentach planowania z dziedziny ochrony środowiska i klimatu wynikających z prawodawstwa Unii.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75
(75)  Częścią ram realizacji celów, monitorowania i ewaluacji powinno być monitorowanie osiągniętych postępów przez państwa członkowskie oraz przekazywanie Komisji rocznych sprawozdań na ten temat. Na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie Komisja powinna informować o postępach w osiąganiu celów szczegółowych przez cały okres programowania, używając w tym celu podstawowego zestawu wskaźników.
(75)  Częścią ram realizacji celów, monitorowania i ewaluacji powinno być monitorowanie przez państwa członkowskie osiągniętych postępów i przedstawianie sprawozdań na ten temat. Na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie Komisja powinna informować o postępach w osiąganiu celów szczegółowych przez cały okres programowania, używając w tym celu podstawowego zestawu wskaźników.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76
(76)  Należy wdrożyć mechanizmy podejmowania działań w celu ochrony interesów finansowych Unii w przypadku gdy realizacja planu strategicznego WPR znacznie odbiega od wytyczonych celów końcowych. Państwa członkowskie mogą być zatem poproszone o przedłożenie planów działania w przypadku znaczącej i nieuzasadnionej gorszej od spodziewanej realizacji celów. Nieosiągnięcie planowanych rezultatów może prowadzić do zawieszenia i ostatecznie zmniejszenia unijnego finansowania. Ponadto w ramach mechanizmu zachęty opierającego się na przyznawaniu premii za realizację celów ustanawia się ogólną premię za rezultaty, aby zachęcać do skutecznej realizacji celów środowiskowych i klimatycznych.
(76)  Należy wdrożyć mechanizmy podejmowania działań w celu ochrony interesów finansowych Unii w przypadku gdy realizacja planu strategicznego WPR znacznie odbiega od wytyczonych celów końcowych. Państwa członkowskie mogą być zatem poproszone o przedłożenie planów działania w przypadku znaczącej i nieuzasadnionej gorszej od spodziewanej realizacji celów. Nieosiągnięcie planowanych rezultatów może prowadzić do zawieszenia i ostatecznie zmniejszenia unijnego finansowania.
Poprawka 1144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78 a (nowy)
(78a)   Ocenę opisaną w art. 106 należy przeprowadzić na podstawie ilościowych celów strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 80 a (nowy)
(80a)   Podpisane z krajami trzecimi umowy handlowe dotyczące sektora rolnego powinny zawierać mechanizmy i klauzule ochronne zapewniające równe warunki działania dla rolników z Unii i spoza Unii oraz ochronę konsumentów.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 81
(81)  Dane osobowe zgromadzone do celów stosowania jakichkolwiek przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy przetwarzać w sposób zgodny z tymi celami. W przypadku przetwarzania do celów monitorowania i oceny dane te powinny być również zanonimizowane, przetwarzane w formie zagregowanej, oraz chronione zgodnie z prawem unijnym dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady19 oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67920. Osoby, których dane dotyczą, należy poinformować o takim przetwarzaniu oraz o ich prawach w odniesieniu do ochrony danych.
(81)  Dane osobowe zgromadzone do celów stosowania jakichkolwiek przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy przetwarzać w sposób zgodny z tymi celami. W przypadku przetwarzania do celów monitorowania i oceny dane te powinny być również zanonimizowane, przetwarzane w formie zagregowanej, oraz chronione zgodnie z prawem unijnym dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/172519 oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67920. Osoby, których dane dotyczą, należy poinformować o takim przetwarzaniu oraz o ich prawach w odniesieniu do ochrony danych.
_________________
_________________
19 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 83
(83)  Aby zagwarantować pewność prawa, ochronę praw rolników oraz sprawne, spójne i efektywne funkcjonowanie rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do przepisów uzależniających przyznanie płatności od wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego niektórych odmian konopi oraz ustanawiających procedurę określania odmian konopi i weryfikacji zawartości tetrahydrokanabinolu; przepisów dotyczących norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz niektórych związanych z nimi elementów w odniesieniu do wymogów kwalifikowalności; oraz treści deklaracji i wymogów dotyczących aktywacji uprawnień do płatności; szczegółowych przepisów dotyczących ekoprogramów; środków mających zapobiegać sytuacji, w której beneficjenci wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji odczuwają strukturalne zakłócenia równowagi na rynku w danym sektorze, w tym decyzji, że takie wsparcie może być nadal wypłacane do 2027 r. na podstawie jednostek produkcyjnych, w odniesieniu do których zostało ono przyznane we wcześniejszym okresie odniesienia; przepisów i warunków dotyczących zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny oraz przepisów w zakresie warunków przyznawania tej płatności.
(83)  Aby zagwarantować pewność prawa, ochronę praw rolników oraz sprawne, spójne i efektywne funkcjonowanie rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do przepisów uzależniających przyznanie płatności od wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego niektórych odmian konopi oraz ustanawiających procedurę określania odmian konopi i weryfikacji zawartości tetrahydrokanabinolu; przepisów dotyczących norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz niektórych związanych z nimi elementów w odniesieniu do wymogów kwalifikowalności, ustanowienia kryteriów określania równoważnych środków oraz odpowiednich wymogów mających zastosowanie do krajowych lub regionalnych systemów certyfikacji; stworzenia katalogu przykładów praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt; środków mających zapobiegać sytuacji, w której beneficjenci wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji odczuwają strukturalne zakłócenia równowagi na rynku w danym sektorze, w tym decyzji, że takie wsparcie może być nadal wypłacane do 2027 r. na podstawie jednostek produkcyjnych, w odniesieniu do których zostało ono przyznane we wcześniejszym okresie odniesienia; przepisów i warunków dotyczących zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny oraz przepisów w zakresie warunków przyznawania tej płatności.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 84
(84)  Aby sektorowe rodzaje interwencji przyczyniały się do realizacji celów WPR i aby wzmocnić synergie z innymi instrumentami WPR oraz zapewnić równe warunki działania na rynku wewnętrznym i uniknąć nierównej lub nieuczciwej konkurencji, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do kryteriów zatwierdzania organizacji międzybranżowych oraz przepisów regulujących sytuacje, gdy zatwierdzona organizacja międzybranżowa nie spełnia tych kryteriów i obowiązków wobec producentów; zasad właściwego funkcjonowania sektorowych rodzajów interwencji, podstaw obliczania unijnej pomocy finansowej, w tym okresów odniesienia i obliczania wartości produkcji sprzedanej, oraz maksymalnego poziomu unijnej pomocy finansowej na operacje wycofania z rynku; przepisów określających pułap wydatków na ponowne sadzenie winnic; przepisów, na podstawie których producenci mają wycofywać produkty uboczne produkcji wina, i wyjątków od tego obowiązku mających na celu uniknięcie dodatkowego obciążenia administracyjnego, oraz przepisów dotyczących dobrowolnej certyfikacji destylarni. W szczególności w celu zapewnienia wydajnego i skutecznego wykorzystania unijnych środków finansowych na interwencje w sektorze pszczelarskim, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do dodatkowych wymogów w zakresie obowiązku powiadamiania oraz ustanowienia minimalnego wkładu Unii na rzecz wydatków na wdrożenie tych rodzajów interwencji.
(84)  Aby sektorowe rodzaje interwencji przyczyniały się do realizacji celów WPR i aby wzmocnić synergie z innymi instrumentami WPR oraz zapewnić równe warunki działania na rynku wewnętrznym i uniknąć nierównej lub nieuczciwej konkurencji, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do kryteriów zatwierdzania organizacji międzybranżowych oraz przepisów regulujących sytuacje, gdy zatwierdzona organizacja międzybranżowa nie spełnia tych kryteriów i obowiązków wobec producentów; zasad właściwego funkcjonowania sektorowych rodzajów interwencji, podstaw obliczania unijnej pomocy finansowej, w tym okresów odniesienia i obliczania wartości produkcji sprzedanej, oraz maksymalnego poziomu unijnej pomocy finansowej na operacje wycofania z rynku; przepisów określających pułap wydatków na ponowne sadzenie winnic; przepisów, na mocy których producenci mają wycofywać produkty uboczne produkcji wina, i wyjątków od tego obowiązku mających na celu uniknięcie dodatkowego obciążenia administracyjnego, przepisów dotyczących dobrowolnej certyfikacji destylarni, a także przepisów określających ramy realizacji celów, monitorowania i ewaluacji. Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących tymczasowych odstępstw od zasad warunkowości w bardzo niekorzystnych warunkach takich jak katastrofy lub epidemie. Komisja powinna być także uprawniona do określenia odpowiednich praktyk rolnych i środowiskowych oraz krajowych lub regionalnych systemów certyfikacji środowiskowej. W szczególności w celu zapewnienia wydajnego i skutecznego wykorzystania unijnych środków finansowych na interwencje w sektorze pszczelarskim, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do dodatkowych wymogów w zakresie obowiązku powiadamiania oraz ustanowienia minimalnego wkładu Unii na rzecz wydatków na wdrożenie tych rodzajów interwencji. Z myślą o opracowaniu planów strategicznych WPR należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów w celu stworzenia kodeksu postępowania przy organizowaniu partnerstwa między państwem członkowskim a właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi partnerami.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 85
(85)  Aby zagwarantować pewność prawa oraz osiąganie celów przy pomocy interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do wsparcia dla zobowiązań w dziedzinie zarządzania, inwestycji i współpracy.
(85)  Aby zagwarantować pewność prawa oraz osiąganie celów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do uzupełninia minimalnych i maksymalnych kwot środków wsparcia przeznaczanych na określone rodzaje interwencji.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 86
(86)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do alokacji dla państw członkowskich na rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich oraz w odniesieniu do przepisów dotyczących treści planu strategicznego WPR.
(86)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do alokacji dla państw członkowskich na rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87
(87)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz zapobieżenia nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji wśród rolników należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: ustalania obszarów odniesienia do celów wsparcia dla nasion oleistych; zasad zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny i związanych z nią powiadomień; obliczania zmniejszenia płatności w przypadku gdy kwalifikujący się obszar bawełny przekroczy powierzchnię obszaru bazowego; unijnej pomocy finansowej na destylację produktów ubocznych powstających podczas produkcji wina; rocznego podziału między państwa członkowskie całkowitej kwoty unijnego wsparcia na rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich; zasad dotyczących przedstawiania elementów, które należy uwzględnić w planie strategicznym WPR; zasad dotyczących procedury i terminów zatwierdzania planów strategicznych WPR oraz składania i zatwierdzania wniosków o zmianę planu strategicznego WPR; jednolitych warunków stosowania wymogów dotyczących informowania i promocji w zakresie możliwości oferowanych przez plan strategiczny WPR; zasad dotyczących ram realizacji celów, monitorowania i ewaluacji; sposobu prezentacji treści rocznych sprawozdań z realizacji celów; zasad dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie na potrzeby ewaluacji realizacji celów przez Komisję; przepisów dotyczących zapotrzebowania na dane i synergii między potencjalnymi źródłami danych oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących zapewniania spójnego podejścia do podejmowania decyzji o przyznawaniu państwom członkowskim premii za realizację celów. Uprawnienia te wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.
(87)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz zapobieżenia nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji wśród rolników należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: ustalania obszarów odniesienia do celów wsparcia dla nasion oleistych; zasad zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny i związanych z tym powiadomień; obliczania zmniejszenia płatności w przypadku, gdy kwalifikujący się obszar bawełny przekroczy powierzchnię obszaru bazowego; unijnej pomocy finansowej na destylację produktów ubocznych powstających podczas produkcji wina; rocznego podziału między państwa członkowskie całkowitej kwoty unijnego wsparcia na rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich; ujednoliconego wzorca planów strategicznych WPR; zasad dotyczących przedstawiania elementów, które należy uwzględnić w planie strategicznym WPR; zasad dotyczących procedury i terminów zatwierdzania planów strategicznych WPR oraz składania i zatwierdzania wniosków o zmianę planu strategicznego WPR; jednolitych warunków stosowania wymogów dotyczących informowania i promocji w zakresie możliwości oferowanych przez plan strategiczny WPR, sposobu prezentacji treści rocznych sprawozdań z realizacji celów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.
_________________
_________________
22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 92 a (nowy)
(92a)   Regiony wyspiarskie Unii mierzą się ze szczególnymi trudnościami w prowadzeniu działalności rolniczej i w rozwoju obszarów wiejskich. Należy przeprowadzić ocenę skutków WPR w tych regionach i rozważyć rozszerzenie środków ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 na wszystkie regiony wyspiarskie Unii.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 93
(93)  Aby zapewnić pewność i ciągłość prawa, szczególne przepisy w odniesieniu do Chorwacji dotyczące stopniowego wprowadzania płatności bezpośrednich i uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich w ramach mechanizmu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności powinny nadal obowiązywać do dnia 1 stycznia 2021 r.
(93)  Aby zapewnić pewność i ciągłość prawa, szczególne przepisy w odniesieniu do Chorwacji dotyczące stopniowego wprowadzania płatności bezpośrednich i uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich w ramach mechanizmu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności powinny nadal obowiązywać. Zgodnie z traktatem akcesyjnym w 2022 r. Chorwacja będzie uprawniona do kwoty obejmującej dodatkową pulę na krajową rezerwę na rozminowywane grunty w Chorwacji, a prawo to powinno zostać uwzględnione podczas obliczania krajowej puli na 2022 r.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b
(b)  rodzajów interwencji i wspólnych wymogów, jakie państwa członkowskie muszą spełniać, aby realizować te cele, jak też powiązanych z nimi uzgodnień finansowych;
(b)  rodzajów interwencji i wspólnych wymogów, jakie państwa członkowskie muszą spełniać, aby realizować te cele, przez zapewnienie równych warunków działania, jak też powiązanych z nimi uzgodnień finansowych;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c
(c)  planów strategicznych WPR sporządzanych przez państwa członkowskie, ustanawiania celów, określania interwencji i przydzielania zasobów finansowych, zgodnie z celami szczegółowymi i zidentyfikowanymi potrzebami;
(c)  planów strategicznych WPR sporządzanych przez państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach we współpracy z regionami, ustanawiania celów, określania interwencji i przydzielania zasobów finansowych, zgodnie z celami szczegółowymi i zidentyfikowanymi potrzebami oraz w zgodzie z rynkiem wewnętrznym;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do unijnego wsparcia finansowanego z EFRG i EFRROW na rzecz interwencji wymienionych w planach strategicznych WPR sporządzanych przez państwa członkowskie i zatwierdzanych przez Komisję, obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do unijnego wsparcia finansowanego z EFRG i EFRROW na rzecz interwencji wymienionych w planach strategicznych WPR sporządzanych przez państwa członkowskie i zatwierdzanych przez Komisję, obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2022 r.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
2.  Do wsparcia finansowanego z EFRROW na podstawie niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie przepisy tytułu II rozdział III, tytułu III rozdział II oraz art. 41 i 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [w sprawie wspólnych przepisów]26.
2.  W celu zapewnienia spójności między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (fundusze ESI) a planami strategicznymi WPR do wsparcia finansowanego z EFRROW na podstawie niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie przepisy tytułu II rozdział III, tytułu III rozdział II oraz art. 41 i 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [w sprawie wspólnych przepisów]26.
__________________
__________________
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […/…] z dnia [data] [pełen tytuł] (Dz.U. L ... z ..., s. ...).
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […/…] z dnia [data] [pełen tytuł] (Dz.U. L ... z ..., s. ...).
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a
a)  „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), oraz która prowadzi działalność rolniczą zdefiniowaną przez państwa członkowskie;
a)  „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), oraz która prowadzi działalność rolniczą zgodnie z dobrą praktyką zawodową zdefiniowaną przez państwa członkowskie;
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)   „dobra publiczne” oznaczają dobra lub usługi, za które rynek nie oferuje wynagrodzenia i które przynoszą wyniki środowiskowe i społeczne wykraczające poza zakres prawodawstwa dotyczącego środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera b b (nowa)
bb)   „europejskie dobra publiczne” oznaczają publiczne dobra lub usługi, które mogą być skutecznie dostarczane wyłącznie na szczeblu unijnym przez interwencję służącą zapewnieniu koordynacji między państwami członkowskimi i równych szans na unijnym rynku rolnym. Europejskie dobra publiczne obejmują w szczególności ochronę wody, ochronę różnorodności biologicznej, ochronę żyzności gleby, ochronę zapylaczy i dobrostan zwierząt;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera e
e)  „fundusz ubezpieczeń wzajemnych” oznacza system akredytowany przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym tego państwa, który umożliwia stowarzyszonym rolnikom ubezpieczanie się i za pomocą którego stowarzyszonym rolnikom, którzy ponieśli straty gospodarcze, wypłacane są rekompensaty;
e)  „fundusz ubezpieczeń wzajemnych” oznacza system akredytowany przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym tego państwa, który umożliwia stowarzyszonym rolnikom zabezpieczenie się przed ryzykiem i za pomocą którego stowarzyszonym rolnikom, którzy ponieśli straty gospodarcze lub utracili dochody, wypłacane są rekompensaty;
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera f – podpunkt i
(i)  projekt, umowę, działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów;
(i)  projekt, umowę, działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danego planu strategicznego;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera f – podpunkt ii
(ii)  w kontekście instrumentów finansowych: wkład z programu do instrumentu finansowego oraz późniejsze wsparcie finansowe świadczone z tego instrumentu finansowego na rzecz ostatecznych odbiorców;
(ii)  w kontekście instrumentów finansowych: wkład z planu strategicznego do instrumentu finansowego oraz późniejsze wsparcie finansowe świadczone z tego instrumentu finansowego na rzecz ostatecznych odbiorców;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera h – podpunkt i
(i)  podmiot prawa publicznego, podmiot prawa prywatnego, podmiot posiadający lub nie osobowość prawną bądź osobę fizyczną odpowiedzialne za samo inicjowanie lub inicjowanie i realizację operacji;
(i)  podmiot prawa publicznego, podmiot prawa prywatnego, podmiot posiadający lub nie osobowość prawną, osobę fizyczną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych odpowiedzialne za samo inicjowanie lub inicjowanie i realizację operacji;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera h – podpunkt ii
(ii)  w kontekście programów pomocy państwa: podmiot, który otrzymuje pomoc;
(ii)  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera i
(i)  „cele końcowe” oznaczają wcześniej ustalone wartości, które mają zostać osiągnięte na koniec okresu w odniesieniu do wskaźników rezultatu przewidzianych w ramach celu szczegółowego;
(i)  „cele końcowe” oznaczają wcześniej ustalone wartości, które mają zostać osiągnięte do końca okresu objętego planem strategicznym WPR w odniesieniu do wskaźników rezultatu przewidzianych w ramach celu szczegółowego;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera j
(j)  „cele pośrednie” oznaczają cele pośrednie, które mają zostać osiągnięte w danym punkcie w czasie w trakcie okresu objętego planem strategicznym WPR w odniesieniu do wskaźników przewidzianych w ramach celu szczegółowego.
(j)  „cele pośrednie” oznaczają cele pośrednie, które mają zostać osiągnięte przez państwo członkowskie w danym punkcie w czasie w trakcie okresu objętego planem strategicznym WPR w celu zapewnienia terminowych postępów w odniesieniu do wskaźników rezultatu przewidzianych w ramach celu szczegółowego.
Poprawki 86 i 1148co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Państwa członkowskie określają w swoich planach strategicznych WPR definicje: działalności rolniczej, użytków rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą i młodego rolnika:
1.  Państwa członkowskie określają w swoich planach strategicznych WPR definicje: działalności rolniczej, użytków rolnych, kwalifikującego się hektara, rolnika aktywnego zawodowo, młodego rolnika i nowego rolnika:
Poprawk1 866 i 1185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a
a)  „działalność rolniczą” definiuje się w taki sposób, aby obejmowała zarówno wytwarzanie produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE, w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji, jak i utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego sprzętu rolniczego;
a)  „działalność rolniczą” definiuje się w taki sposób, aby obejmowała zarówno wytwarzanie produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE, w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji oraz użytkowanie torfowisk, jak i utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego sprzętu rolniczego, również w systemach rolno-leśnych;
Poprawki 87 i 1148co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie
b)  „użytek rolny” definiuje się w taki sposób, aby w jego skład wchodziły grunty orne, uprawy trwałe trwałe użytki zielone. Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, „trwałe użytki zielone” są szczegółowo określone przez państwa członkowskie w ramach następującej struktury:
b)  „użytek rolny” definiuje się w taki sposób, aby w jego skład wchodziły grunty orne, uprawy trwałe, trwałe użytki zielone i systemy rolno-leśne. Elementy krajobrazu są włączone jako elementy użytków rolnych. Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, „trwałe użytki zielone” i „systemy rolno-leśne” są szczegółowo określone przez państwa członkowskie w ramach następującej struktury:
Poprawka 1148co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i
(i)   „grunty orne” oznaczają grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji roślinnej, ale ugorowane, i obejmują obszary odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/200529, art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego rozporządzenia;
(i)   „grunty orne” oznaczają grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji roślinnej, ale ugorowane, mogą obejmować połączenie upraw z drzewami lub krzewami w celu tworzenia systemów leśno-ornych i obejmują obszary odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/200529, art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego rozporządzenia;
_________________
_________________
28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 80).
28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 80).
29 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).
29 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).
Poprawkia 1148co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii
(ii)   „uprawy trwałe” oznaczają uprawy niepodlegające płodozmianowi, inne niż trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, które zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i dają powtarzające się plony, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji;
(ii)   „uprawy trwałe” oznaczają uprawy niepodlegające płodozmianowi, inne niż trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, które zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i dają powtarzające się plony, w tym szkółki, również – o ile przewiduje tak państwo członkowskie – jeśli znajdują się one w donicach na folii, i zagajniki o krótkiej rotacji;
Poprawki 1148co5, 1148co6, 1148co7, 89co2 oraz 804co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii
(iii)  „trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami zielonymi”) oznaczają grunty, które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej pięciu lat, wykorzystywane do uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych). Mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu lub do wytwarzania paszy dla zwierząt;
(iii)  „trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami zielonymi”) oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej pięciu lat, a także – w przypadku gdy państwa członkowskie tak zadecydują – które nie były zaorane przez okres co najmniej pięciu lat; mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu lub – w przypadku gdy państwa członkowskie tak zadecydują – inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które służą do wytwarzania paszy dla zwierząt, pod warunkiem że zachowano przewagę traw i innych zielnych roślin pastewnych. Jeżeli państwa członkowskie tak postanowią, płodozmian oznacza również zmianę gatunku zielonki, jeżeli nowy zasiew składa się z innej mieszanki gatunków w porównaniu z poprzednim siewem.
Państwa członkowskie mogą również uznać za trwałe użytki zielone:
(i)  gruntów nadających się do wypasu i stanowiących część utrwalonych praktyk lokalnych, w przypadkach gdy trawy i inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie nie są roślinnością dominującą na obszarach wypasu; lub
(ii)  gruntów nadających się do wypasu, w przypadkach gdy trawy i inne zielne rośliny pastewne nie są roślinnością dominującą lub nie występują na obszarach wypasu, co może obejmować krzewy lub drzewa i inne zasoby spożywane przez zwierzęta (liście, kwiaty, łodygi, owoce);
Poprawki 90 i 1148co8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)
(iiia)  „systemy rolno-leśne” oznaczają systemy użytkowania gruntów, w których drzewa uprawia się na tych samych gruntach, na których prowadzone są praktyki rolnicze;
Poprawka 1148co9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii b (nowy)
(iiib)  „długoterminową uprawę polową trawy” definiuje się jako gatunki traw lub gatunki trawiaste uprawiane na gruntach ornych (tzn. rotacyjnie) przez okres krótszy niż pięć kolejnych lat lub dłuższy niż pięć lat, w przypadku gdy ma miejsce orka i ponowne obsianie;
Poprawki 91 i 1148co10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie
c)  do celów rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich „kwalifikujący się hektar” definiuje się w taki sposób, aby objąć wszelkie użytki rolne danego gospodarstwa rolnego:
c)  do celów rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich „kwalifikujący się hektar” definiuje się w taki sposób, aby objąć wszelkie użytki rolne danego gospodarstwa rolnego, w tym ruchome lub tymczasowe stacjonarne instalacje techniczne, w szczególności wewnętrzne rolne drogi przejazdowe i urządzenia do pojenia, a także bele kiszonki i obszary ponownie nawodnione użytkowane jako torfowiska:
Poprawka 1148 odpowiadajáca część 11 i 1148co12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkty i, i a (nowy) oraz ii
(i)  które w trakcie roku, na który wnioskuje się o wsparcie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub – w przypadku gdy te użytki rolne wykorzystywane są także do prowadzenia działalności pozarolniczej – są w przeważającej mierze wykorzystywane do celów działalności rolniczej, i które pozostają w dyspozycji rolnika. W przypadkach należycie uzasadnionych względami środowiskowymi kwalifikujące się hektary mogą również obejmować pewne obszary wykorzystywane do działalności rolniczej tylko co drugi rok.
(i)  które w trakcie roku, na który wnioskuje się o wsparcie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub – w przypadku gdy te użytki rolne wykorzystywane są także do prowadzenia działalności pozarolniczej – są w przeważającej mierze wykorzystywane do celów działalności rolniczej, i które pozostają w dyspozycji rolnika. W przypadkach należycie uzasadnionych względami środowiskowymi, klimatycznymi i związanymi z różnorodnością biologiczną, kwalifikujące się hektary mogą również obejmować pewne obszary wykorzystywane do działalności rolniczej tylko co trzeci rok;
(ia)  które, jeżeli tak postanowią państwa członkowskie, mogą zawierać elementy krajobrazu i elementy obejmujące biotopy, takie jak drzewa, krzewy, zagajniki śródpolne i mokradła, pod warunkiem że nie obejmują one więcej niż 1/3 powierzchni każdej działki rolnej zdefiniowanej w art. 63 ust. 4 rozporządzenia UE.../... [rozporządzenie horyzontalne];
(ii)   które zapewniły prawo do płatności na podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 2 niniejszego rozporządzenia lub na podstawie systemu płatności podstawowej, lub systemu jednolitej płatności obszarowej określonego w tytule III rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i które:
(ii)   dowolny obszar gospodarstwa, który zapewnił prawo do płatności na podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 2 niniejszego rozporządzenia lub na podstawie systemu płatności podstawowej, lub systemu jednolitej płatności obszarowej określonego w tytule III rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i które:
–   nie są już zgodne z definicją „kwalifikującego się hektara” określoną w lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 w wyniku wdrożenia dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 2000/60/WE;
–   nie jest „kwalifikującym się hektarem” zdefiniowanym przez państwa członkowskie na podstawie ppkt (i) oraz (ia) niniejszego punktu.
—  w wyniku wdrożenia dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 2000/60/WE;
—  w wyniku środków obszarowych przyczyniających się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, celów środowiskowych i celów dotyczących różnorodności biologicznej określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) niniejszego rozporządzenia. Obszary te mogą być wykorzystywane jako torfowiska;
–   w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, są zalesione zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w ramach systemu krajowego, którego warunki są zgodne z art. 43 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 lub art. 65 i 67 niniejszego rozporządzenia;
–   w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, są zalesione zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w ramach systemu krajowego, którego warunki są zgodne z art. 43 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 lub art. 65 i 67 niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie mogą ustanowić odpowiednie warunki w celu uwzględnienia zalesiania gruntów poprzez finansowanie prywatne lub państwowe, przyczyniającego się do realizacji jednego lub większej liczby celów szczegółowych związanych ze środowiskiem, różnorodnością biologiczną i klimatem;
–   w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, są obszarem odłogowanym zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 lub art. 65 niniejszego rozporządzenia.
–   w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, są obszarem odłogowanym zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 lub art. 65 niniejszego rozporządzenia.
Poprawki 93 i 1148co13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – akapit 2
Obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary tylko wtedy, gdy stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2 % tetrahydrokanabinolu;
Obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary tylko wtedy, gdy stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,3 % tetrahydrokanabinolu;
Poprawka 1148co14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d
d)  osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą” definiuje się w taki sposób, aby nie przyznawano wsparcia dochodu osobom, dla których działalność rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część ich ogólnej działalności gospodarczej lub których główna działalność gospodarcza nie jest działalnością rolniczą, przy jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą. Definicja umożliwia określenie tego, którzy rolnicy nie są uznawani za osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą, na podstawie warunków, takich jak: badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot działalności przedsiębiorstwa lub uwzględnienie w rejestrach.
d)   „rolników aktywnych zawodowo” definiuje się w taki sposób, aby zapewnić przyznawanie wsparcia wyłącznie osobom fizycznym lub prawnym bądź grupom osób fizycznych lub prawnych prowadzącym działalność rolniczą co najmniej na minimalnym poziomie i dostarczającym dobra publiczne zgodnie z celami planu strategicznego WPR oraz nie wykluczać z wsparcia rolników prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą, w szczególności rolników pracujących w niepełnym wymiarze godzin, rolników prowadzących gospodarstwa niskotowarowe i rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej.
W każdym przypadku definicja chroni unijny model rodzinnego gospodarstwa rolnego o charakterze indywidualnym lub zorganizowanym niezależnie od rozmiarów i w razie potrzeby może uwzględniać szczególne cechy charakterystyczne regionów, o których mowa w art. 349 TFUE.
W definicji należy zagwarantować, że nie przyznaje się wsparcia osobom fizycznym ani prawnym, jak i grupom osób fizycznych ani prawnych, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, jak również świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o dodaniu do tego wykazu lub usunięciu z niego innych podobnych przedsiębiorstw lub rodzajów działalności pozarolniczej. Mogą też wyłączyć z tej definicji osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem produktów rolnych na dużą skalę z wyjątkiem grup rolników zaangażowanych w takie przetwarzanie.
Jeżeli gospodarstwo korzystające z płatności w ramach WPR jest częścią większej struktury, głównie pozarolniczej, sytuacja ta musi być przejrzysta.
Formułując definicję, państwa członkowskie:
(i)  stosują, na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, jeden lub więcej elementów, takich jak badania dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot działalności przedsiębiorstwa, minimalne kryteria działalności rolniczej, odpowiednie doświadczenie, szkolenia lub umiejętności, włączenie ich działalności rolniczej do rejestrów krajowych;
(ii)  ustalają, na podstawie charakterystyki krajowej lub regionalnej, kwotę płatności bezpośrednich nieprzekraczającą 5 000 EUR, w ramach której rolnicy prowadzący działalność rolniczą co najmniej na minimalnym poziomie i dostarczający dobra publiczne są w każdym przypadku uznawani za „rolników aktywnych zawodowo”;
Poprawki 95 i 1148co15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie
e)  „młodego rolnika” definiuje się w taki sposób, aby uwzględnić:
e)  „młodego rolnika” definiuje się w taki sposób, aby uwzględnić limit wiekowy wynoszący 40 lat oraz:
Poprawki 96 i 1148co16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i
(i)  maksymalny wiek nieprzekraczający 40 lat;
skreśla się
Poprawki 97 i 1148co16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii
(iii)  wymóg odbycia odpowiedniego przeszkolenia i posiadania odpowiednich umiejętności.
(iii)  przejście odpowiedniego szkolenia i/lub posiadanie odpowiednich umiejętności.
Poprawki 98 i 1148co16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – akapit 1a (nowy)
Oceniając zgodność z warunkami, jakie należy spełnić, aby być kierującym gospodarstwem, państwa członkowskie uwzględniają specyfikę ustaleń między partnerami.
Poprawki 99 i 1148co16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
ea)  „nowego rolnika” definiuje się w taki sposób, aby uwzględnić:
(i)  warunek bycia „kierującym gospodarstwem”;
(ii)  wymóg odbycia odpowiedniego przeszkolenia i posiadania odpowiednich umiejętności;
(iii)  limit wiekowy wynoszący 40 lat.
Osoba uznana za „nowego rolnika” zgodnie z tą definicją nie może być uznana za „młodego rolnika” zgodnie z definicją zawartą w lit. e).
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
(2)  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy uzależniające przyznanie płatności od wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego określonych odmian konopi oraz ustanawiających procedurę określania odmian konopi i weryfikacji zawartości tetrahydrokanabinolu w konopiach, o której mowa w ust. 1 lit. c), w celu ochrony zdrowia publicznego.
(2)  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy uzależniające przyznanie płatności od wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego określonych odmian konopi oraz ustanawiających procedurę określania odmian konopi i weryfikacji zawartości tetrahydrokanabinolu w konopiach, o której mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu, w celu ochrony zdrowia publicznego.
Poprawki 101 i 1149co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit1 – wprowadzenie
Wsparcie z EFRG i EFRROW ma na celu dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich oraz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:
W związku z celami WPR określonymi w art. 39 TFUE wsparcie z EFRG i EFRROW ma na celu dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich oraz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym:
Poprawki 102 i 1149co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a
a)  wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;
a)  wspieranie nowoczesnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego, a zarazem zabezpieczeniu modelu rodzinnego gospodarstwa rolnego;
Poprawka 1149co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b
b)  zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;
b)  wspieranie i poprawa ochrony środowiska, różnorodności biologicznej oraz działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;
Poprawki 104 i 1149co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c
c)  umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.
c)  umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, aby przyczynić się do tworzenia i utrzymania miejsc pracy przez zagwarantowanie rolnikom godziwych dochodów, dążenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia całej ludności rolniczej oraz przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem regionów o mniejszej liczbie ludności i słabiej rozwiniętych, oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju terytorialnego.
Poprawki 105 i 1149co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 2
Cele te uzupełnia przekrojowy cel modernizacji tego sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.
Cele te uzupełnia i łączy się z nimi przekrojowy cel modernizacji tego sektora przez zapewnienie rolnikom dostępu do badań naukowych, szkolenia i usług dzielenia się wiedzą oraz transferu wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a
a)  wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;
a)  zapewnienie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności sektora rolnego w całej Unii w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej żywności wysokiej jakości po godziwych cenach, aby odwrócić tendencję do zmniejszania się liczby rolników oraz zagwarantować stabilność gospodarczą produkcji rolnej w Unii;
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b
b)  zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
b)  zwiększenie zorientowania na rynek na rynkach lokalnych, krajowych, unijnych i międzynarodowych, jak również stabilizacja rynku, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe oraz poprawa długoterminowej konkurencyjności gospodarstw rolnych, zdolności do przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, przy większym ukierunkowaniu na zróżnicowanie jakości, badania naukowe, innowacje, technologię, transfer i wymianę wiedzy oraz cyfryzację, a także ułatwianie rolnikom dostępu do dynamiki gospodarki o obiegu zamkniętym;
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c
c)  poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
c)  poprawa pozycji przetargowej rolników w łańcuchach wartości przez promowanie stowarzyszeń, organizacji producentów i negocjacji zbiorowych, a także propagowanie krótkich łańcuchów dostaw i poprawę przejrzystości rynku;
Poprawka 1150co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d
d)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także wykorzystanie zrównoważonej energii;
d)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym poprzez zwiększenie pochłaniaczy dwutlenku węgla, sekwestrację i składowanie dwutlenku węgla w rolnictwie i sektorze spożywczym, a także wykorzystywanie zrównoważonej energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego zarządzania lasami i ich ochrony zgodnie z porozumieniem paryskim;
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e
e)  wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
e)  wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze, przy jednoczesnym ograniczeniu uzależnienia od środków chemicznych z myślą o osiągnięciu celów przewidzianych w odpowiednich instrumentach ustawodawczych i wynagrodzeniu praktyk i systemów rolniczych zapewniających wielorakie korzyści dla środowiska, w tym powstrzymanie pustynnienia;
Poprawka 1150co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f
f)  przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
f)  wzmacnianie usług ekosystemowych i przyczynianie się do zatrzymywania i odwracania utraty różnorodności biologicznej, w tym przez ochronę pożytecznych gatunków roślin, zwierząt i zapylaczy, wspieranie różnorodności biologicznej w rolnictwie, ochrony przyrody i agroleśnictwa, a także przyczynianie się do zwiększenia naturalnej odporności, rekultywacji i ochrony gleb, jednolitych części wód, siedlisk i krajobrazów oraz wspieranie systemów rolniczych o wysokiej wartości przyrodniczej;
Poprawki 112 i 1150co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g
g)  przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
g)  przyciąganie i wspieranie młodych rolników i nowych rolników oraz promowanie uczestnictwa kobiet w sektorze rolnym, w szczególności obszarach najbardziej wyludnionych i obszarach z ograniczeniami naturalnymi; ułatwianie szkolenia i wymiany doświadczeń w całej Unii, zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich;
Poprawka 1150co5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h
h)  promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznegorozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
h)  promowanie spójności społecznej i terytorialnej na obszarach wiejskich, w tym przez tworzenie miejsc pracy, wzrost i inwestycje, włączenie społeczne, zwalczanie ubóstwa na obszarach wiejskichprzez rozwój lokalny, z uwzględnieniem wysokiej jakości usług lokalnych skierowanych do społeczności wiejskich, koncentrujących się w szczególności na obszarach z ograniczeniami naturalnymi; promowanie godnych warunków życia, pracy i warunków ekonomicznych; dywersyfikacja działalności i dochodów, w tym agroturystyka, zrównoważona biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważone zarządzanie lasami i ich ochrona przy jednoczesnym zapewnieniu równouprawnienia płci; promowanie równości szans na obszarach wiejskich za pomocą szczególnych środków wsparcia oraz przez uznanie pracy kobiet w rolnictwie, działalności rzemieślniczej, turystyce i usługach lokalnych;
Poprawka 1150co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i
i)  poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, zapobiegania marnotrawieniu żywności, jak również dobrostanu zwierząt.
i)  poprawa reakcji rolnictwa Unii na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze, zrównoważonej żywności wysokiej jakości, rolnictwa niskonakładowego, rolnictwa ekologicznego, ograniczenia marnotrawienia żywności, zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia rolników i obszarów wiejskich przy jednoczesnym przyczynianiu się do wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Realizując cele szczegółowe, państwa członkowskie zapewniają uproszczenie i dobre wyniki wsparcia w ramach WPR.
2.  Aby osiągnąć cele szczegółowe, państwa członkowskie i Komisja zapewniają dobre wyniki wsparcia w ramach WPR oraz jej uproszczenie na rzecz beneficjentów końcowych przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu braku dyskryminacji wśród beneficjentów.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
Realizacja celów, o których mowa w art. 5 i 6 ust. 1, jest oceniana na podstawie wspólnych wskaźników dotyczących produktu, rezultatu i oddziaływania. Zestaw wspólnych wskaźników obejmuje:
Realizacja celów, o których mowa w art. 5 i 6 ust. 1, jest oceniana na podstawie wspólnych wskaźników dotyczących produktu, rezultatu i oddziaływania oraz opiera się na oficjalnych źródłach informacji. Zestaw wspólnych wskaźników obejmuje:
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b
b)  wskaźniki rezultatu odnoszące się do danych celów szczegółowych i stosowane do ustalenia w planach strategicznych WPR ilościowych celów pośrednich i końcowych w odniesieniu do tych celów szczegółowych oraz do oceny postępów w osiąganiu celów końcowych. Wskaźniki odnoszące się do celów szczegółowych związanych ze środowiskiem i klimatem mogą obejmować interwencje uwzględnione w odnośnych krajowych instrumentach planowania z dziedziny ochrony środowiska i klimatu wynikających z prawodawstwa Unii wymienionego w załączniku XI;
b)  wskaźniki rezultatu odnoszące się do danych celów szczegółowych i stosowane do ustalenia w planach strategicznych WPR ilościowych celów pośrednich i końcowych w odniesieniu do tych celów szczegółowych oraz do oceny postępów w osiąganiu celów końcowych. Wskaźniki odnoszące się do celów szczegółowych związanych ze środowiskiem i klimatem mogą obejmować interwencje, które przyczyniają się do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawodawstwa Unii wymienionego w załączniku XI;
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c
c)  wskaźniki oddziaływania odnoszące się do celów określonych w art. 5 i 6 ust. 1 i stosowane w kontekście planów strategicznych WPR oraz w kontekście WPR.
c)  wskaźniki oddziaływania odnoszące się do celów określonych w art. 5 i 6 ust. 1 i stosowane w kontekście planów strategicznych WPR, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych wykraczających poza WPR.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Państwa członkowskie mogą dzielić wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane w załączniku I na wskaźniki bardziej szczegółowe w odniesieniu do szczególnych krajowych i regionalnych elementów swoich planów strategicznych.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych zmieniających załącznik I w celu dostosowania wspólnych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, tak aby uwzględnić doświadczenia wyniesione z ich stosowania i, w razie potrzeby, w celu dodania nowych.
2.  Komisja dokonuje pełnej oceny skuteczności wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania określonych w załączniku I przed końcem trzeciego roku stosowania planów strategicznych.
Po tej ocenie Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 138, aktów delegowanych zmieniających załącznik I w celu dostosowania, w razie potrzeby, wspólnych wskaźników, z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych w trakcie wdrażania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1
Państwa członkowskie realizują cele określone w tytule II przez określenie interwencji na podstawie rodzajów interwencji określonych w rozdziałach II, III i IV niniejszego tytułu zgodnie ze wspólnymi wymogami określonymi w niniejszym rozdziale.
Państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach, ich regiony realizują cele określone w tytule II przez określenie interwencji na podstawie rodzajów interwencji określonych w rozdziałach II, III i IV niniejszego tytułu zgodnie ze wspólnymi wymogami określonymi w niniejszym rozdziale.
Poprawki 122 i 1117co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1
Państwa członkowskie opracowują interwencje ujęte w swoich planach strategicznych WPR zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i ogólnymi zasadami prawa Unii.
Państwa członkowskie opracowują, w stosownych przypadkach we współpracy ze swoimi regionami, interwencje ujęte w swoich planach strategicznych WPR zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i ogólnymi zasadami prawa Unii.
Poprawka 1104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 a (nowy)
Przy opracowywaniu planów strategicznych WPR państwa członkowskie, w stosownych przypadkach we współpracy z regionami, uwzględniają szczegółowe zasady określone w art. 39 TFUE, a mianowicie szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i naturalnych między poszczególnymi regionami rolniczymi; potrzebę stopniowego wprowadzania odpowiednich środków dostosowawczych; fakt, że w państwach członkowskich rolnictwo jest sektorem ściśle powiązanym z całą gospodarką.
Poprawki 123 i 1117co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 2
Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje były określone na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, były zgodne z rynkiem wewnętrznym i nie powodowały zakłóceń konkurencji.
Państwa członkowskie zapewniają, w stosownych przypadkach we współpracy ze swoimi regionami, aby interwencje były określone na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów i nie zakłócały prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Poprawki 1117co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 2 a (nowy)
W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o stosowaniu zmniejszenia, o którym mowa w art. 15, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 26, 27, 29, 66, 67 i 68, jak określiły to w swoich planach strategicznych WPR, na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne do praw i obowiązków indywidualnych czynnych rolników mających status rolników kierujących gospodarstwem rolnym, w szczególności w zakresie ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub grup.
Poprawki 124 i 1117co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 3
Państwa członkowskie ustanawiają ramy prawne regulujące przyznanie unijnego wsparcia na rzecz beneficjentów na podstawie planu strategicznego WPR oraz zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie horyzontalne].
Państwa członkowskie, w stosownych przypadkach we współpracy ze swoimi regionami, ustanawiają ramy prawne regulujące przyznanie unijnego wsparcia na rzecz beneficjentów na podstawie planu strategicznego WPR oraz zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie horyzontalne].
Poprawki 731i 807
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
Artykuł 9a
Zrównoważony rozwój
Cele planów strategicznych WPR są osiągane w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z myślą o zachowaniu, ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz ograniczanie ryzyka i zapobieganie mu były promowane podczas przygotowywania i osiągania celów szczegółowych WPR. Interwencje są planowane i przeprowadzane zgodnie z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, określoną w art. 208 TFUE. Ta strategiczna spójność jest sprawdzana przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w tytule V rozdział III.
Poprawka 808
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 b (nowy)
Artykuł 9b
Zgodność z porozumieniem paryskim
Cele planów strategicznych WPR są wdrażane zgodnie z porozumieniem paryskim oraz z myślą o osiągnięciu globalnych celów określonych w porozumieniu paryskim, a także wypełnieniu zobowiązań określonych we wkładzie ustalonym przez Unię i wkładzie ustalonym na poziomie krajowym przez państwa członkowskie.
Przed zatwierdzeniem planów strategicznych WPR Komisja upewnia się, że połączenie wszystkich celów i środków planów strategicznych WPR umożliwi osiągnięcie celów klimatycznych określonych w niniejszym artykule.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 c (nowy)
Artykuł 9c
Uwzględnienie perspektywy płci
Państwa członkowskie zapewniają włączenie perspektywy płci do całego procesu przygotowania, wdrażania i oceny swoich planów strategicznych WPR, w celu promowania równouprawnienia płci i zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp -1 (nowy)
-1.  Komisja dopilnowuje, aby plany strategiczne państw członkowskich były zgodne ze zobowiązaniami podjętymi w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1
Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje w oparciu o rodzaje interwencji wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w tym definicje określone w art. 3 oraz definicje, które należy sformułować w planach strategicznych WPR, określone w art. 4, były zgodne z postanowieniami ust. 1 załącznika 2 do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.
Interwencje w oparciu o rodzaje interwencji wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w tym definicje określone w art. 3 oraz definicje, które należy sformułować w planach strategicznych WPR, określone w art. 4, zgodne z postanowieniami ust. 1 załącznika 2 do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje na podstawie płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny przewidzianej w rozdziale II sekcja 2 podsekcja 2 niniejszego tytułu były zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 5 Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.
skreśla się
Poprawka 809
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
Artykuł 10a
Globalny wymiar WPR
1.  Zgodnie z art. 208 TFUE Unia i państwa członkowskie zapewniają uwzględnianie celów współpracy na rzecz rozwoju we wszystkich interwencjach w ramach WPR oraz przestrzegają prawa do pożywienia, a także prawa do rozwoju.
2.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby strategiczne plany WPR przyczyniały się w możliwie największym stopniu do terminowego osiągnięcia celów określonych w Agendzie zrównoważonego rozwoju 2030, w szczególności celu zrównoważonego rozwoju nr 2, nr 10, nr 12 i nr 13, a także celów określonych w porozumieniu paryskim. W związku z tym interwencje w ramach WPR:
(i)  przyczyniają się do rozwoju zróżnicowanego i zrównoważonego rolnictwa oraz odpornych praktyk agroekologicznych zarówno w Unii, jak i w krajach partnerskich,
(ii)  przyczyniają się do zachowania genetycznej różnorodności nasion, roślin uprawnych, zwierząt gospodarskich i udomowionych, a także spokrewnionych z nimi gatunków dzikich, zarówno w Unii, jak i w krajach partnerskich,
(iii)  w pełni uwzględniają środki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.
3.  Zgodność WPR ze spójnością polityki na rzecz rozwoju jest regularnie oceniana, między innymi przy użyciu danych z mechanizmu monitorowania określonego w art. 119a. Komisja przekazuje Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące wyników oceny i odpowiedzi politycznej Unii.
Poprawka 1151co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system warunkowości, zgodnie z którym nakłada się kary administracyjne na beneficjentów otrzymujących płatności bezpośrednie na podstawie rozdziału II niniejszego tytułu lub roczne premie na podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie spełniają wymogów podstawowych w zakresie zarządzania określonych w prawie Unii ani norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowionych w planie strategicznym WPR i wymienionych w załączniku III, w odniesieniu do następujących określonych obszarów:
1.  Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system warunkowości, zgodnie z którym nakłada się karę administracyjną na beneficjentów otrzymujących płatności bezpośrednie na podstawie rozdziału II niniejszego tytułu lub roczne premie na podstawie art. 65, 66 i 67, jeśli nie spełniają oni wymogów podstawowych w zakresie zarządzania określonych w prawie Unii ani norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowionych w planie strategicznym WPR i wymienionych w załączniku III, w odniesieniu do następujących określonych obszarów:
Poprawki 810co2, 887 i 1151co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a
a)  klimat i środowisko;
a)  klimat i środowisko, w tym woda, powietrze, gleba, różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe;
Poprawki 1151co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Przepisy dotyczące kar administracyjnych, które należy uwzględnić w planie strategicznym WPR, są zgodne z wymogami określonymi w tytule IV rozdział IV rozporządzenia (UE) [rozporządzenie horyzontalne].
2.  Przepisy dotyczące skutecznego i proporcjonalnego systemu kar administracyjnych, które należy uwzględnić w planie strategicznym WPR, są zgodne z wymogami określonymi w tytule IV rozdział IV rozporządzenia (UE) [rozporządzenie horyzontalne].
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 138, aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w zakresie tymczasowych odstępstw od zasad warunkowości w razie wystąpienia epidemii, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, katastrof lub klęsk żywiołowych.
Poprawka 732
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Zasada warunkowości społecznej i jej zakres
1.  Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system warunkowości, zgodnie z którym nakłada się kary administracyjne na beneficjentów otrzymujących płatności bezpośrednie na podstawie rozdziału II i rozdziału III niniejszego tytułu lub roczne premie na podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie zapewniają zgodności z obowiązującymi warunkami pracy i zatrudnienia lub ze zobowiązaniami nałożonymi na pracodawcę na podstawie wszystkich odnośnych układów zbiorowych, a także prawa socjalnego i prawa pracy na szczeblu krajowym i unijnym.
2.  Przepisy dotyczące skutecznego i proporcjonalnego systemu kar administracyjnych, które należy uwzględnić w planie strategicznym WPR, są zgodne z wymogami określonymi w tytule IV rozdział IV rozporządzenia (UE) [rozporządzenie horyzontalne].
Poprawka 1128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12
Artykuł 12
Artykuł 12
Obowiązki państw członkowskich w odniesieniu do dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Obowiązki państw członkowskich w odniesieniu do dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie użytki rolne, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, były utrzymywane dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Państwa członkowskie określają – na poziomie krajowym lub regionalnym – normy minimalne obowiązujące beneficjentów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z głównym celem norm, o których mowa w załączniku III, uwzględniając cechy szczególne danych obszarów, włączając w to warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy rolnicze, użytkowanie gruntów, płodozmian, metody uprawy roli oraz strukturę gospodarstw.
1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie użytki rolne, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, były utrzymywane dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Państwa członkowskie określają – w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym lub, w stosownych przypadkach, regionalnym – normy minimalne obowiązujące beneficjentów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z głównym celem norm, o których mowa w załączniku III, uwzględniając cechy szczególne danych obszarów, włączając w to warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy rolnicze, użytkowanie gruntów, płodozmian, metody uprawy roli oraz strukturę gospodarstw, dzięki czemu dopilnowują, aby grunty przyczyniały się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);
2.  W odniesieniu do głównych celów określonych w załączniku III państwa członkowskie mogą ustalić normy dodatkowe w stosunku do tych określonych w wymienionym załączniku dla tych głównych celów. Państwa członkowskie nie określają jednak minimalnych norm dla głównych celów innych niż główne cele określone w załączniku III.
2.  Aby chronić wspólny charakter WPR i zapewnić równe warunki działania oraz poszanowanie głównych celów określonych w załączniku III państwa członkowskie nie mogą ustalać norm dodatkowych w stosunku do tych określonych w wymienionym załączniku dla tych głównych celów, w ramach systemu warunkowości. Ponadto państwa członkowskie nie określają jednak minimalnych norm dla głównych celów innych niż główne cele określone w załączniku III.
Państwa członkowskie przekazują odnośnym beneficjentom, w stosownych przypadkach za pomocą środków elektronicznych, wykaz wymogów i norm, które mają być stosowane na poziomie gospodarstwa, a także jasne i dokładne informacje na ten temat.
2a.   Uznaje się, że rolnicy spełniający wymogi przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8481a w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego spełniają tym samym normę 8 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska przewidzianą w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2b.   Najbardziej oddalone regiony Unii, zdefiniowane na podstawie art. 349 TFUE i mniejsze wyspy Morza Egejskiego określone w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013, zwalnia się z wymogów dotyczących norm 1, 2, 8 i 9 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska przewidzianych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2c.   Uznaje się, że rolnicy uczestniczący w dobrowolnych systemach na rzecz klimatu i środowiska na mocy art. 28 obejmujących praktyki rolnicze równoważne normom dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 1, 8, 9 lub 10 spełniają odpowiednie normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że systemy te przynoszą większe korzyści dla klimatu i środowiska w odniesieniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 1, 8, 9 lub 10. Praktyki takie ocenia się zgodnie z tytułem V niniejszego rozporządzenia.
3.   Państwa członkowskie ustanawiają system zapewniania beneficjentom narzędzia dotyczącego zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych w zakresie składników pokarmowych, o którym mowa w załączniku III, o minimalnym zakresie i funkcjach określonych w tym załączniku, a beneficjenci używają tego narzędzia.
Komisja może wspierać państwa członkowskie w opracowywaniu tego narzędzia, a także w zakresie wymogów dotyczących usług przechowywania i przetwarzania danych.
4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, w tym ustanawiających elementy systemu wskaźnika trwałych użytków zielonych, rok odniesienia i wskaźnik przekształcenia zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa w załączniku III, oraz format i dodatkowe elementy minimalne i funkcje narzędzia dotyczącego zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych w zakresie składników pokarmowych.
4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o zasady dotyczące kolejnych elementów systemu wskaźnika trwałych użytków zielonych, rok odniesienia i wskaźnik przekształcenia zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa w załączniku III.
_____________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).
Poprawka 1129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13
Artykuł 13
Artykuł 13
Usługi doradcze dla rolników
Usługi doradcze dla rolników
1.  Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system świadczenia usług doradczych dla rolników i innych beneficjentów wsparcia w ramach WPR w zakresie gospodarowania gruntami oraz zarządzania gospodarstwem („usługi doradcze dla rolników”).
1.  Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system świadczenia dobrej jakości i niezależnych usług doradczych dla rolników i innych beneficjentów wsparcia w ramach WPR w zakresie gospodarowania gruntami oraz zarządzania gospodarstwem („usługi doradcze dla rolników”), który, w stosownych przypadkach, opiera się na systemach istniejących już na szczeblu państw członkowskich. Państwa członkowskie przydzielają odpowiedni budżet na finansowanie tych usług, a ich zwięzły opis zamieszcza się w krajowych planach strategicznych WPR.
Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 30 % przydziału związanego z niniejszym artykułem na usługi doradcze i pomoc techniczną przyczyniające się do realizacji celów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f).
2.  Usługi doradcze dla rolników obejmują wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny oraz dostarczają aktualnych informacji technologicznych i naukowych opracowanych w drodze badań naukowych i innowacji. Muszą one być włączone do wzajemnie powiązanych usług świadczonych przez podmioty udzielające doradztwa dla rolników, przez naukowców, organizacje rolników i inne odnośne zainteresowane podmioty tworzące systemy wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS).
2.  Usługi doradcze dla rolników obejmują wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny oraz dostarczają aktualnych informacji technologicznych i naukowych opracowanych w drodze badań naukowych i innowacji, z uwzględnieniem tradycyjnych praktyk i technik rolniczych. Muszą one być włączone do wzajemnie powiązanych usług świadczonych przez sieci podmiotów udzielających doradztwa dla rolników, przez podmioty udzielające doradztwa, naukowców, organizacje rolników i inne odnośne zainteresowane podmioty tworzące systemy wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS).
3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby udzielane rolnikom doradztwo było bezstronne oraz aby podmioty udzielające tego doradztwa nie znajdowały się w sytuacji konfliktu interesów.
3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby udzielane rolnikom doradztwo było bezstronne, dostosowane do różnorodności metod produkcji i gospodarstw rolnych, oraz aby podmioty udzielające tego doradztwa nie znajdowały się w sytuacji konfliktu interesów.
3a.   Państwa członkowskie zapewniają, aby usługi doradztwa dla rolników obejmowały narzędzia umożliwiające doradztwo zarówno w zakresie produkcji, jak i dostarczania dóbr publicznych.
4.  Usługi doradcze dla rolników obejmują co najmniej:
4.  Usługi doradcze dla rolników ustanowione przez państwo członkowskie obejmują co najmniej:
a)  wszystkie wymogi, warunki i zobowiązania w dziedzinie zarządzania mające zastosowanie do rolników i innych beneficjentów i ustanowione w planie strategicznym WPR, w tym wymogi i normy warunkowości i warunki dotyczące systemów wsparcia, jak również informacje na temat instrumentów finansowych i biznesplanów określonych w ramach planu strategicznego WPR;
a)  wszystkie wymogi, warunki i zobowiązania w dziedzinie zarządzania mające zastosowanie do rolników i innych beneficjentów i ustanowione w planie strategicznym WPR, w tym wymogi i normy warunkowości, ekoprogramy i zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, klimatu i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania na mocy art. 65 i warunki dotyczące systemów wsparcia, jak również informacje na temat instrumentów finansowych i biznesplanów określonych w ramach planu strategicznego WPR;
b)  wymogi określone przez państwa członkowskie do celów wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy 92/43/EWG, dyrektywy 2009/147/WE, dyrektywy 2008/50/WE, dyrektywy (UE) 2016/2284, rozporządzenia (UE) 2016/2031, rozporządzenia (UE) 2016/429, art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200930 i dyrektywy 2009/128/WE;
b)  wymogi określone przez państwa członkowskie do celów wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy 92/43/EWG, dyrektywy 2009/147/WE, dyrektywy 2008/50/WE, dyrektywy (UE) 2016/2284, rozporządzenia (UE) 2016/2031, rozporządzenia (UE) 2016/429, art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200930 i dyrektywy 2009/128/WE;
c)  praktyki rolnicze zapobiegające rozwojowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jak określono w komunikacie „Europejski plan działania «Jedno zdrowie» na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe”31;
c)  praktyki rolnicze zapobiegające rozwojowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jak określono w komunikacie „Europejski plan działania «Jedno zdrowie» na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe”31;
d)  zarządzanie ryzykiem, jak określono w art. 70;
d)  zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem;
e)  wsparcie innowacji, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji projektów grup operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 114;
e)  wsparcie innowacji, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji projektów grup operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 114;
f)  rozwój w rolnictwie i na obszarach wiejskich technologii cyfrowych, o których mowa w art. 102 lit. b).
f)  rozwój w rolnictwie i na obszarach wiejskich technologii cyfrowych, o których mowa w art. 102 lit. b);
fa)   techniki optymalizacji wyników gospodarczych systemów produkcji, poprawę konkurencyjności, zorientowanie na rynek, krótkie łańcuchy dostaw i promowanie przedsiębiorczości;
fb)   specjalne porady dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy;
fc)   normy bezpieczeństwa i opiekę psychospołeczną w społecznościach rolniczych;
fd)   zrównoważone gospodarowanie składnikami pokarmowymi, w tym stosowanie narzędzia dotyczącego zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych w zakresie składników pokarmowych;
fe)   poprawę praktyk i technik agroekologicznych i rolno-leśnych na gruntach zarówno rolnych, jak i leśnych;
ff)   skupienie na organizacjach producentów i innych grupach rolników;
fg)   pomoc rolnikom, którzy chcieliby zmienić produkcję, w szczególności z powodu zmian w popycie konsumentów, wraz z doradztwem dotyczącym nowych umiejętności i wymaganego sprzętu;
fh)   usługi w zakresie obrotu ziemią i planowania sukcesji;
fi)   wszystkie praktyki rolnicze pozwalające na ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin przez promowanie naturalnych metod poprawy żyzności gleby i zwalczania szkodników;
fj)  poprawę odporności i przystosowanie się do zmiany klimatu; oraz
fk)   poprawę dobrostanu zwierząt.
4a.   Bez uszczerbku dla prawa krajowego i innych właściwych przepisów prawa Unii osoby i podmioty świadczące usługi doradcze nie ujawniają żadnej osobie innej niż korzystający z doradztwa rolnik lub beneficjent żadnych danych osobowych ani informacji handlowych dotyczących danego rolnika lub beneficjenta, które pozyskano w trakcie świadczenia usług doradczych, z wyjątkiem naruszeń podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do organów publicznych na mocy prawa krajowego lub unijnego.
4b.   Państwa członkowskie zapewniają również, za pomocą odpowiedniej procedury publicznej, aby doradcy pracujący w systemie doradztwa rolniczego byli odpowiednio wykwalifikowani i odbywali regularne szkolenia.
__________________
__________________
30. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
30. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
31. Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (COM(2017)0339).
31. Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (COM(2017)0339).
Poprawka 811
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)
Sekcja 3a
Rolnictwo ekologiczne
Artykuł 13a
Rolnictwo ekologiczne
Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 rolnictwo ekologiczne to certyfikowany system rolnictwa, który może przyczynić się do osiągnięcia wielu celów szczegółowych WPR określonych w art. 6 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Ze względu na korzyści płynące z rolnictwa ekologicznego, jak również rosnący popyt na produkty rolnictwa ekologicznego, za którym wciąż nie nadąża wzrost produkcji, państwa członkowskie oceniają poziom wsparcia potrzebnego dla gruntów rolnych zarządzanych w ramach certyfikacji ekologicznej. Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR analizę produkcji sektora ekologicznego, przewidywanego popytu oraz potencjału tego sektora w zakresie osiągania celów WPR, a także określają cele w zakresie zwiększenia udziału gruntów rolnych objętych zarządzaniem ekologicznym, a także rozwoju całego łańcucha dostaw ekologicznych. Na podstawie tej oceny państwa członkowskie określają odpowiedni poziom wsparcia służącego przejściu na działalność ekologiczną i jej utrzymanie za pośrednictwem środków rozwoju obszarów wiejskich określonych w art. 65 i zapewniają, aby przydzielone budżety odpowiadały oczekiwanemu wzrostowi produkcji ekologicznej.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d
d)  systemy na rzecz klimatu środowiska.
d)  systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt; oraz
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
da)   systemy na rzecz zwiększenia konkurencyjności;
Poprawki 163, 733co2, 765, 897, 1118 co2 i 1207co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie
Przed zastosowaniem ust. 1 państwa członkowskie odejmują od kwoty płatności bezpośrednich, która ma zostać przyznana rolnikowi w danym roku kalendarzowym na podstawie niniejszego rozdziału:
Przed zastosowaniem ust. 1 państwa członkowskie mogą odjąć od kwoty płatności bezpośrednich, która ma zostać przyznana rolnikowi w danym roku kalendarzowym na podstawie niniejszego rozdziału:
Poprawki 164, 733co3, 1126co3, 1207co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a
a)  wynagrodzenia związane z działalnością rolniczą zadeklarowane przez rolnika, w tym podatki i składki na zabezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem; oraz
a)  50 % wynagrodzeń związanych z działalnością rolniczą zadeklarowanych przez rolnika, w tym podatki i składki na zabezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem; oraz
Poprawki 165, 733co4, 899, 1118co4 i 1207co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b
b)  równoważny koszt stałej pracy nieodpłatnej związanej z działalnością rolniczą i wykonywanej przez osoby pracujące w danym gospodarstwie, które nie otrzymują wynagrodzenia lub otrzymują za wykonane usługi niższe wynagrodzenie niż kwota płacona normalnie za takie usługi, lecz są wynagradzane z wyniku ekonomicznego gospodarstwa rolnego.
skreśla się
Poprawki 166, 767, 900, 1118co5 i 1126co5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)  wsparcie bezpośrednie, o którym mowa w art. 27 i 28;
Poprawki 167, 768, 1118co6 i 1126co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2
W celu obliczenia kwot, o których mowa w lit. a) i b), państwa członkowskie stosują średnie standardowe wynagrodzenie powiązane z działalnością rolniczą na szczeblu krajowym lub regionalnym, pomnożone przez liczbę rocznych jednostek roboczych zadeklarowanych przez danego rolnika.
W celu obliczenia kwot, o których mowa w lit. a) akapitu pierwszego, państwa członkowskie stosują rzeczywiste koszty wynagrodzeń albo średnie standardowe wynagrodzenie powiązane z działalnością rolniczą i związaną z rolnictwem na szczeblu krajowym lub regionalnym, pomnożone przez liczbę rocznych jednostek roboczych zadeklarowanych przez danego rolnika. Państwa członkowskie mogą stosować wskaźniki dotyczące standardowych kosztów wynagrodzeń związanych z różnymi typami gospodarstw lub dane odniesienia dotyczące tworzenia miejsc pracy w zależności od typu gospodarstwa.
Poprawki 1096 i 1126co7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Komisja gromadzi informacje dotyczące wszystkich dopłat otrzymanych z [pierwszego i drugiego filara WPR] i dodaje całkowitą kwotę, jaką osoba fizyczna otrzymuje bezpośrednio w formie płatności bezpośrednich lub pośrednio jako właściciel osoby prawnej, która jest beneficjentem płatności WPR (płatności bezpośrednich i płatności ze środków na rozwój obszarów wiejskich). Komisja śledzi sytuację na bieżąco i wstrzymuje płatności przekraczające skumulowaną kwotę wynoszącą:
a)  500 000 EUR w pierwszym filarze na płatności bezpośrednie;
b)  1 000 000 na inwestycje w ramach drugiego filaru; Komisja jest powiadamiana o przekroczeniu pułapu. Komisja ocenia indywidualnie, czy w należycie uzasadnionych sytuacjach można zastosować wyjątek. Komisja opracowuje wyraźnie określone, obiektywne kryteria, które są publikowane w formie wytycznych dla organów państw członkowskich bez zbędnej zwłoki.
Płatności na rzecz projektów realizowanych z korzyścią dla szerszego społeczeństwa przez organy regionalne i lokalne, miasta lub miasteczka powinny być wykluczone z tych pułapów.
Komisja opracowuje informacje na bieżąco i ustanawia system monitorowania, dostosowując i rozszerzając system ARACHNE lub inne stosowne narzędzia IT. Jako warunek uzyskania środków na podstawie niniejszego rozporządzenia należy zobowiązać państwa członkowskie do wprowadzania wszystkich odnośnych danych (projektu, płatności, osoby prawnej, osoby fizycznej, uprawnionych właścicieli itp.) do tego systemu na bieżąco; Komisja wykorzystuje te informacje na bieżąco i system monitorowania do uzyskania precyzyjnego przeglądu rozdziału i sprawiedliwego przydzielania funduszy unijnych oraz jako możliwość śledzenia i dodawania rozdzielonych środków finansowych.
Poprawki 168, 733co7, 769, 1118co7, 1126co8 i 1207co7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1
Szacunkowa kwota wynikająca ze zmniejszenia płatności jest wykorzystywana przede wszystkim jako wkład w finansowanie uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodu do celów stabilności, a w dalszej kolejności w finansowanie innych interwencji należących do płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji.
Szacunkowa kwota wynikająca ze zmniejszenia płatności jest wykorzystywana przede wszystkim do finansowania uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodu do celów stabilności, a w dalszej kolejności do finansowania innych interwencji należących do płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji.
Poprawki 169, 733co8, 1118co8, 1126co9 i 1207co8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2
Państwa członkowskie mogą również wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do finansowania rodzajów interwencji w ramach EFRROW, jak określono w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. Takie przesunięcie do EFRROW jest częścią tabeli finansowych planu strategicznego WPR i może zostać poddane przeglądowi w 2023 r. zgodnie z art. 90. Maksymalne limity przesunięć środków z EFRG do EFRROW ustanowione na podstawie art. 90 nie mają zastosowania do tego przesunięcia.
Państwa członkowskie mogą również wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do finansowania rodzajów interwencji w ramach EFRROW, jak określono w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. Takie przesunięcie do EFRROW jest częścią tabeli finansowych planu strategicznego WPR i może zostać poddane przeglądowi w 2024 r. zgodnie z art. 90.
Poprawki 170, 733co9, 771, 1118co9, 1126co10 i 1207co9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne do praw i obowiązków rolników indywidualnych mających status rolników prowadzących gospodarstwo rolne, w szczególności w zakresie ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.
Poprawki 733 co10, 772, 1118 co10 i 1126 co11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  W przypadku gdy państwo członkowskie przydziela uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu dla rolników na podstawie art. 26 i wykorzystuje w tym celu co najmniej 12% swojej alokacji finansowej na płatności bezpośrednie ustanowionej w załączniku IV, może ono podjąć decyzję o niestosowaniu niniejszego artykułu.
Poprawki 172, 773, 903, 1118co11 i 1126co12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 c (nowy)
3c.  Nie należy przyznawać korzyści polegającej na uniknięciu zmniejszenia płatności rolnikom, w przypadku których stwierdzono, że w sztuczny sposób stworzyli warunki, które pozwalają im uniknąć skutków wynikających z niniejszego artykułu.
Poprawki 173, 775, 1118co12 i 1126co13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy ustanawiające zharmonizowaną podstawę obliczania zmniejszenia płatności określonego w ust. 1, aby zapewnić prawidłowy rozdział finansowych wśród uprawnionych beneficjentów.
skreśla się
Poprawki 174, 1208 i 1213co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie przyznają płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji na warunkach określonych w niniejszej sekcji i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie przyznają płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji rolnikom aktywnym zawodowo na warunkach określonych w niniejszej sekcji i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1
Państwa członkowskie ustalają próg obszarowy i przyznają płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji wyłącznie osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą, których kwalifikowalny obszar gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego wystąpiono o płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji, przekracza ten próg obszarowy.
Państwa członkowskie ustalają próg obszarowy lub minimalny limit płatności bezpośrednich i przyznają płatności bezpośrednie wyłącznie rolnikom aktywnym zawodowo, w przypadku których obszar gospodarstwa rolnego lub wysokość płatności bezpośrednich są co najmniej równe temu progowi lub limitowi.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie
Ustalając próg obszarowy, państwa członkowskie dążą do zapewnienia, aby płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji były przyznawane osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą tylko wtedy, gdy:
Ustalając próg obszarowy lub minimalny limit płatności, państwa członkowskie dążą do zapewnienia, aby płatności bezpośrednie były przyznawane rolnikom aktywnym zawodowo tylko wtedy, gdy:
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a
a)  zarządzanie odnośnymi płatnościami nie pociąga za sobą nadmiernego obciążenia administracyjnego, oraz
a)  zarządzanie odnośnymi płatnościami, które są co najmniej równe tym progom, nie pociąga za sobą nadmiernego obciążenia administracyjnego, oraz
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b
b)  odnośne kwoty skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1, realizacji których służą płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji.
b)  otrzymywane kwoty powyżej ustalonego progu skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1, realizacji których służą płatności bezpośrednie.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3
3.  Zainteresowane państwa członkowskie mogą zadecydować o niestosowaniu ust. 1 do regionów najbardziej oddalonych mniejszych wysp Morza Egejskiego.
3.  Zainteresowane państwa członkowskie mogą zadecydować o niestosowaniu niniejszego artykułu do regionów najbardziej oddalonych, mniejszych wysp Morza Egejskiego oraz archipelagu Wysp Balearów.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   W szczególnych sytuacjach, gdy rolnik nie posiada gruntów z uwagi na charakter systemu gospodarstwa, lecz w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przysługuje mu wsparcie w postaci płatności podstawowej, podstawowe wsparcie dochodu ma postać określonej kwoty na gospodarstwo.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3
3.  Nie naruszając przepisów art. 19–24, udziela się podstawowego wsparcia dochodu dla każdego kwalifikującego się hektara zadeklarowanego przez osobę faktycznie prowadzącą działalność rolniczą.
3.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 19–24, udziela się podstawowego wsparcia dochodu od każdego kwalifikującego się hektara zadeklarowanego przez rolnika aktywnego zawodowo.
Poprawka 1119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 i 2 a (nowy)
2.  Państwa członkowskie mogą zadecydować o zróżnicowaniu kwoty podstawowego wsparcia dochodu na hektar dla różnych grup terytoriów cechujących się podobnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi lub agronomicznymi.
2.  Państwa członkowskie mogą zadecydować o zróżnicowaniu kwoty podstawowego wsparcia dochodu na hektar zależnie od różnych grup obszarów zgodnie z warunkami społeczno-ekonomicznymi, środowiskowymi lub agronomicznymi. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwiększeniu kwot dla regionów o ograniczeniach naturalnych lub specyficznych dla obszaru oraz dla obszarów wyludnionych, a także kwot na wsparcie dla trwałych użytków zielonych. W odniesieniu do tradycyjnego ekstensywnego wypasu alpejskiego, określonego przez państwa członkowskie, kwotę podstawowego wsparcia dochodu na hektar można zmniejszyć, niezależnie od poziomu dochodów gospodarstwa.
2a.  Państwa członkowskie mogą ustanawiać mechanizmy ograniczające liczbę kwalifikujących się hektarów w kraju, które mogą być objęte wsparciem, na podstawie okresu odniesienia ustalonego przez państwo członkowskie.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy państwa członkowskie, które zastosowały system płatności podstawowej, jak określono w tytule III rozdział I sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, zadecydowały o nieprzyznaniu podstawowego wsparcia dochodu na podstawie uprawnień do płatności, uprawnienia do płatności przyznane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 wygasają z dniem 31 grudnia 2020 r.
2.  W przypadku gdy państwa członkowskie, które zastosowały system płatności podstawowej, jak określono w tytule III rozdział I sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, zadecydowały o nieprzyznaniu podstawowego wsparcia dochodu na podstawie uprawnień do płatności, uprawnienia do płatności przyznane na podstawie rozporządzenia (UE) nr  1307/2013 wygasają z dniem 31 grudnia 2022 r. Państwa członkowskie, które już zakończyły wewnętrzny proces dostosowania uprawnień do płatności, mogą zadecydować o wcześniejszej rezygnacji z takich uprawnień.
Poprawka 1120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20
Artykuł 20
Artykuł 20
Wartość uprawnień do płatności oraz ujednolicanie
Wartość uprawnień do płatności oraz ujednolicanie
1.  Państwa członkowskie określają wartość jednostkową uprawnień do płatności przed ujednoliceniem zgodnie z niniejszym artykułem przez dostosowanie wartości uprawnień do płatności proporcjonalnie do ich wartości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2020 i powiązanych płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska przewidzianych w tytule III rozdział III tego rozporządzenia, w odniesieniu do roku składania wniosków 2020.
1.  Państwa członkowskie określają wartość jednostkową uprawnień do płatności przed ujednoliceniem zgodnie z niniejszym artykułem przez dostosowanie wartości uprawnień do płatności proporcjonalnie do ich wartości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023 i powiązanych płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska przewidzianych w tytule III rozdział III tego rozporządzenia, w odniesieniu do roku składania wniosków 2023.
2.  Państwa członkowskie mogą zadecydować o zróżnicowaniu wartości uprawnień do płatności zgodnie z art. 18 ust. 2.
2.  Państwa członkowskie mogą zadecydować o zróżnicowaniu wartości uprawnień do płatności zgodnie z art. 18 ust. 2.
3.  Do roku składania wniosków 2026 państwa członkowskie wyznaczają maksymalny poziom wartości uprawnień do płatności w odniesieniu do państwa członkowskiego lub każdej grupy terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.
3.  Do roku składania wniosków 2026 państwa członkowskie wyznaczają maksymalny poziom wartości uprawnień do płatności w odniesieniu do państwa członkowskiego lub każdej grupy terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.
4.  W przypadku gdy wartość uprawnień do płatności określona zgodnie z ust. 1 nie jest jednolita w obrębie państwa członkowskiego lub grupy terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2, państwa członkowskie zapewniają ujednolicenie wartości uprawnień do płatności do jednakowej wartości jednostkowej najpóźniej do roku składania wniosków 2026.
4.  W przypadku gdy wartość uprawnień do płatności określona zgodnie z ust. 1 nie jest jednolita w obrębie państwa członkowskiego lub grupy terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2, państwa członkowskie zapewniają pełne ujednolicenie wartości uprawnień do płatności do jednakowej wartości jednostkowej najpóźniej do roku składania wniosków 2026.
5.  Do celów ust. 4 państwa członkowskie zapewniają, aby najpóźniej w roku składania wniosków 2026 wartość wszystkich uprawnień do płatności odpowiadała co najmniej 75 % średniej planowanej kwoty jednostkowej dla podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2026, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.
5.  Do celów ust. 4 państwa członkowskie zapewniają, aby najpóźniej w roku składania wniosków 2024 wartość wszystkich uprawnień do płatności odpowiadała co najmniej 75 % średniej planowanej kwoty jednostkowej dla podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2024, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.
5a.  Do celów ust. 4 państwa członkowskie zapewniają, aby najpóźniej w ostatnim roku składania wniosków w okresie programowania wartość wszystkich uprawnień do płatności odpowiadała 100 % średniej planowanej kwoty jednostkowej dla podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2026, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.
6.  Państwa członkowskie finansują zwiększenie wartości uprawnień do płatności wymagane w celu spełnienia przepisów ust. 4 i 5, stosując wszelkie ewentualne kwoty wynikające z zastosowania ust. 3 oraz w razie potrzeby, zmniejszając różnicę między wartością jednostkową uprawnień do płatności określoną zgodnie z ust. 1 a średnią planowaną kwotą jednostkową podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2026, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.
6.  Państwa członkowskie finansują zwiększenie wartości uprawnień do płatności wymagane w celu spełnienia przepisów ust. 4 i 5, stosując wszelkie ewentualne kwoty wynikające z zastosowania ust. 3 oraz w razie potrzeby, zmniejszając różnicę między wartością jednostkową uprawnień do płatności określoną zgodnie z ust. 1 a średnią planowaną kwotą jednostkową podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2026, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.
Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu takiego zmniejszenia do wszystkich tych uprawnień do płatności lub ich części, o wartości określonej zgodnie z ust. 1 i przekraczającej średnią planowaną kwotę jednostkową podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2026, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.
Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu takiego zmniejszenia do wszystkich tych uprawnień do płatności lub ich części, o wartości określonej zgodnie z ust. 1 i przekraczającej średnią planowaną kwotę jednostkową podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2026, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.
7.  Zmniejszenia, o których mowa w ust. 6, muszą być oparte na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach. Bez uszczerbku dla wartości minimalnej ustanowionej zgodnie z ust. 5 kryteria te mogą obejmować ustalenie maksymalnego obniżenia, które nie może przekraczać 30 %.
7.  Zmniejszenia, o których mowa w ust. 6, muszą być oparte na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach. Bez uszczerbku dla wartości minimalnej ustanowionej zgodnie z ust. 5 kryteria te mogą obejmować ustalenie maksymalnego obniżenia, które nie może przekraczać 30 % rocznie.
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie przyznają osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą posiadającym uprawnienia do płatności, na własność lub w formie dzierżawy, podstawowe wsparcie dochodu po aktywacji tych uprawnień do płatności. Państwa członkowskie zapewniają, aby do celów aktywacji uprawnień do płatności osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą deklarowała kwalifikujące się hektary powiązane z każdym uprawnieniem do płatności.
1.  Państwa członkowskie przyznają rolnikom posiadającym uprawnienia do płatności, na własność lub w formie dzierżawy, podstawowe wsparcie dochodu po aktywacji tych uprawnień do płatności. Państwa członkowskie zapewniają, aby do celów aktywacji uprawnień do płatności rolnicy aktywni zawodowo deklarowali kwalifikujące się hektary powiązane z każdym uprawnieniem do płatności.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie, które podejmuje decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia dochodu na podstawie uprawnień do płatności, prowadzi rezerwę krajową.
1.  Każde państwo członkowskie, które podejmuje decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia dochodu na podstawie uprawnień do płatności, ustanawia rezerwę krajową równą maksymalnie 3 % alokacji określonych w załączniku VII.
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie mogą przekroczyć wartość procentową podaną w ust. 1, jeśli jest to konieczne do pokrycia potrzeb w zakresie alokacji na podstawie ust. 4 lit. a) i b) oraz ust. 5.
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby uprawnienia do płatności z rezerwy były przyznawane tylko osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą.
3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby uprawnienia do płatności z rezerwy były przyznawane tylko rolnikom aktywnym zawodowo.
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a
a)  młodym rolnikom, którzy założyli gospodarstwo rolne po raz pierwszy;
a)  młodym rolnikom, którzy założyli gospodarstwo rolne po raz pierwszy; lub
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b
b)  rolnikom, którzy założyli gospodarstwo rolne po raz pierwszy jako kierujący gospodarstwem i odbyli stosowne szkolenia lub nabyli niezbędne umiejętności określone przez państwa członkowskie dla młodych rolników.
b)  rolnikom, którzy założyli gospodarstwo rolne po raz pierwszy jako kierujący gospodarstwem i odbyli stosowne szkolenia lub nabyli niezbędne umiejętności i wiedzę;
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b a (nowa)
ba)  W przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b) niniejszego ustępu, państwa członkowskie mogą przyznać pierwszeństwo kobietom z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. h).
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Państwa członkowskie mogą również wskazywać, przy zastosowaniu obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, inne przypadki, które, zgodnie z oceną potrzeb opisaną w art. 96, charakteryzują się trudniejszą sytuacją lub mają większe znaczenie dla osiągnięcia celów szczegółowych wymienionych w art. 6, a także rolników, którzy rozpoczęli korzystanie z gruntów objętych wspólnym zarządzaniem.
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie przydzielają uprawnienia do płatności lub zwiększają wartość istniejących uprawnień do płatności osób faktycznie prowadzących działalność rolniczą, których uprawnienia wynikają z ostatecznego orzeczenia sądu lub aktu administracyjnego o charakterze wiążącym wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego. Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą otrzymywały uprawnienia do płatności w liczbie i o wartości określonych we wspomnianym orzeczeniu lub akcie w terminie ustalonym przez państwo członkowskie.
5.  Państwa członkowskie przydzielają uprawnienia do płatności lub zwiększają wartość istniejących uprawnień do płatności dla rolników aktywnych zawodowo, których uprawnienia wynikają z ostatecznego orzeczenia sądu lub aktu administracyjnego o charakterze wiążącym wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego. Państwa członkowskie zapewniają, aby rolnicy aktywni zawodowo otrzymywali uprawnienia do płatności w liczbie i o wartości określonych we wspomnianym orzeczeniu lub akcie w terminie ustalonym przez państwo członkowskie.
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Państwa członkowskie mogą wykorzystać rezerwę krajową w celu liniowego zwiększenia podstawowego wsparcia dochodu lub na potrzeby osiągnięcia określonych celów wymienionych w art. 6 ust. 1 na podstawie niedyskryminacyjnych kryteriów, pod warunkiem pozostawienia wystarczających dostępnych kwot na potrzeby alokacji przewidzianych w ust. 4 i 5 niniejszego artykułu.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23
Artykuł 23
skreśla się
Uprawnienia delegowane
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące:
a)  ustanowienia rezerwy;
b)  dostępu do rezerwy;
c)  treści deklaracji i wymogów dotyczących aktywacji uprawnień do płatności.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1
1.  Z wyjątkiem przypadku przekazania w drodze faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia, uprawnienia do płatności są przekazywane wyłącznie osobie faktycznie prowadzącej działalność rolniczą.
1.  Z wyjątkiem przypadku przekazania w drodze faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia, uprawnienia do płatności są przekazywane wyłącznie rolnikowi aktywnemu zawodowo.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Uprawnieniom do płatności nie można przypisać wartości rynkowej.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – nagłówek
Płatność ryczałtowa dla drobnych producentów rolnych
Uproszczony system dla drobnych producentów rolnych
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1
Państwa członkowskie mogą przyznawać drobnym producentom rolnym określonym przez państwa członkowskie płatności ryczałtowe, zastępując płatności bezpośrednie na podstawie niniejszej sekcji i sekcji 3 niniejszego rozdziału. Państwa członkowskie ujmują odpowiednie interwencje w planie strategicznym WPR jako opcjonalne dla rolników.
Państwa członkowskiewprowadzają uproszczony system dla drobnych producentów rolnych wnioskujących o wsparcie o wartości do 1250 EUR. Wspomniany system może polegać na płatnościach ryczałtowych zastępujących płatności bezpośrednie na podstawie niniejszej sekcji i sekcji 3 niniejszego rozdziału albo na płatnościach na hektar, które mogą być zróżnicowane dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 18 ust. 2. Państwa członkowskie ujmują odpowiednie interwencje w planie strategicznym WPR jako opcjonalne dla rolników.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 a (nowy)
1a.  Rolnicy, którzy chcą uczestniczyć w systemie uproszczonym, składają wniosek najpóźniej w terminie wyznaczonym przez państwo członkowskie, z zastrzeżeniem możliwości automatycznego włączania przez państwa członkowskie do systemu rolników spełniających warunki oraz umożliwienia im wystąpienia z tego systemu w określonym terminie.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 b (nowy)
1b.  W odniesieniu do rolników uczestniczących w uproszczonym systemie państwa członkowskie mogą stosować uproszczone kontrole w zakresie warunkowości, określone w art. 84 rozporządzenia (UE) [rozporządzenie horyzontalne].
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 c (nowy)
1c.  Państwa członkowskie mogą ustanawiać przepisy i wprowadzać usługi mające na celu ograniczenie kosztów administracyjnych, wspierające drobnych producentów rolnych we współpracy.
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 d (nowy)
1d.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby rolnikom, w odniesieniu do których ustalono, że po dniu 1 czerwca 2018 r. sztucznie stworzyli warunki umożliwiające im korzystanie z płatności na rzecz drobnych producentów rolnych, nie przyznano żadnych korzyści przewidzianych w niniejszym artykule.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie zapewniają redystrybucję wsparcia od większych do mniejszych lub średnich gospodarstw rolnych przez zapewnienie redystrybucyjnego wsparcia dochodu w postaci rocznej płatności na kwalifikujący się hektar oddzielonej od produkcji dla rolników uprawnionych do płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodu, o którym mowa w art. 17.
2.  Państwa członkowskie zapewniają sprawiedliwą redystrybucję wsparcia od większych do mniejszych lub średnich gospodarstw rolnych przez zapewnienie redystrybucyjnego wsparcia dochodu w postaci rocznej płatności na kwalifikujący się hektar oddzielonej od produkcji dla rolników uprawnionych do płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodu, o którym mowa w art. 17.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie ustalają kwotę na hektar lub różne kwoty dla różnych zakresów liczby hektarów, jak również maksymalną liczbę hektarów na rolnika, z tytułu której jest wypłacane redystrybucyjne wsparcie dochodu.
3.  Państwa członkowskie ustalają płatność równoważną kwocie na hektar lub różne kwoty dla różnych zakresów liczby hektarów. Mogą różnicować te kwoty dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 18 ust. 2.
Poprawki 211 i 1158co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Kwota płatności redystrybucyjnej na hektar nie może przekraczać 65 % podstawowego wsparcia dochodu do celów stabilności, według średniej dla kraju lub terytorium, pomnożonego przez liczbę kwalifikujących się hektarów.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Liczba kwalifikujących się hektarów na rolnika nie może przekroczyć średniej krajowej wielkości gospodarstwa rolnego lub średniej wielkości dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 18 ust. 2. Państwa członkowskie zapewniają dostęp do tych płatności od pierwszego kwalifikującego się hektara gospodarstwa.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 c (nowy)
3c.  Państwa członkowskie ustalają niedyskryminujące kryteria do celu określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), na potrzeby obliczania kwoty przyznawanej na uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu do celów stabilności w kontekście planów strategicznych WPR, oraz ustanawiają pułap finansowy, powyżej którego gospodarstwa rolne nie są uprawnione do płatności redystrybucyjnej. Państwa członkowskie uwzględniają średni poziom dochodów gospodarstw rolnych na szczeblu krajowym lub regionalnym. W kryteriach dystrybucji uwzględniają one również ograniczenia naturalne i specyficzne ograniczenia występujące w niektórych regionach, w tym w regionach wyspiarskich, pod względem rozwoju działalności rolniczej.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 4
4.  Zaplanowana na dany rok składania wniosków kwota przypadająca na hektar nie przekracza średniej krajowej kwoty płatności bezpośrednich na hektar dla tego roku składania wniosków.
skreśla się
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5
5.  Krajową średnią kwotę płatności bezpośrednich na hektar definiuje się jako stosunek pułapu krajowego dla płatności bezpośrednich na dany rok składania wniosków, ustanowionego w załączniku IV, do całkowitych planowanych produktów w odniesieniu do podstawowego wsparcia dochodu w tym roku składania wniosków, wyrażony w liczbie hektarów.
skreśla się
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować maksymalną liczbę hektarów, o czym mowa w ust. 3, na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne do praw i obowiązków rolników indywidualnych mających status kierujących gospodarstwem, w szczególności w odniesieniu do ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.
Poprawki 217, 743, 1158co5 i 1219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – akapit 5 b (nowy)
5b.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby rolnicy, w odniesieniu do których ustalono, że podzielili swoje gospodarstwo rolne wyłącznie w celu skorzystania z płatności redystrybucyjnej, nie uzyskali jakichkolwiek korzyści przewidzianych w niniejszym rozdziale. Ma to również zastosowanie do rolników, których gospodarstwa rolne są wynikiem takiego podziału.
Poprawki 218 i 1161co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników zdefiniowanych zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 4 ust. 1 lit. d), na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
Poprawka 1159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
2.  W ramach swoich zobowiązań polegających na przyczynianiu się do realizacji celu szczegółowego „przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” określonego w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na przeznaczeniu na ten cel co najmniej % środków przydzielonych im na płatności bezpośrednie zgodnie z art. 86 ust. 4 państwa członkowskie mogą zapewniać uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność i którzy są uprawnieni do płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodu, o którym mowa w art. 17.
2.  W ramach swoich zobowiązań polegających na przyciąganiu młodych rolników zgodnie z celem określonym w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na przeznaczeniu na ten cel co najmniej 4% środków przydzielonych im na płatności bezpośrednie, zgodnie z art. 86 ust. 4 państwa członkowskie mogą zapewniać uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w charakterze kierującego gospodarstwem i którzy są uprawnieni do płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodu, o którym mowa w art. 17.
Poprawka 1161co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 ustęp 3
3.  Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników ma formę rocznej oddzielonej od produkcji płatności na kwalifikujący się hektar.
3.  Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników jest przyznawane na maksymalny okres siedmiu lat zaczynający się z chwilą złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników oraz ma formę płatności ryczałtowej na rolnika czynnego zawodowo albo rocznej oddzielonej od produkcji płatności na kwalifikujący się hektar. W tym przypadku jej kwotę można obliczyć na szczeblu krajowym lub dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 18 ust. 2.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Młodzi rolnicy, którzy w ostatnim roku stosowania rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 otrzymali wsparcie przewidziane w art. 50 wspomnianego rozporządzenia, mogą otrzymać wsparcie przewidziane w niniejszym artykule na maksymalny łączny okres, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Płatność przyznaje się na liczbę hektarów nie większą niż średnia wielkość gospodarstw rolnych na szczeblu krajowym lub dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych w art. 18 ust. 2.
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 c (nowy)
3c.  Państwa członkowskie mogą ustanowić przepisy szczegółowe dotyczące młodych rolników należących do grupy rolników, organizacji producentów lub spółdzielni, aby zadbać o to, że nie utracą oni wsparcia na mocy niniejszego artykułu wraz z przystąpieniem do tego rodzaju podmiotów.
Poprawka 1160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 d (nowy)
3d.   W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować wsparcie dla młodych rolników na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne z prawami i obowiązkami rolników indywidualnych mających status kierujących gospodarstwem, w szczególności w zakresie ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.
Poprawka 1130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28
Artykuł 28
Artykuł 28
Systemy na rzecz klimatu i środowiska
Systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
1.  Państwa członkowskie zapewniają wsparcie dobrowolnych systemów na rzecz klimatu i środowiska („ekoprogramy”) na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie ustanawiają dobrowolne systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt („ekoprogramy”) i zapewniają im wsparcie na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR. Ekoprogramy w jednym obszarze działania są spójne z celami w innym obszarze działania.
Państwa członkowskie oferują szeroką gamę ekoprogramów, aby zapewnić rolnikom możliwość uczestnictwa i nagradzać różne poziomy ambicji. Państwa członkowskie organizują różne systemy, aby zapewniać dodatkowe korzyści, promować synergie i kłaść nacisk na zintegrowane podejście. Aby ułatwić spójność i skuteczne wynagradzanie, państwa członkowskie ustanawiają systemy punktów lub systemy ratingowe.
2.  Państwa członkowskie udzielają wsparcia w ramach tego rodzaju interwencji osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą, które zobowiązują się prowadzić na kwalifikujących się hektarach praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska.
2.  Państwa członkowskie udzielają wsparcia w ramach tego rodzaju interwencji rolnikom aktywnym zawodowo lub grupom rolników, którzy zobowiązują się do zachowania i stosowania korzystnych praktyk oraz przejścia na praktyki i techniki rolnicze oraz certyfikowane systemy, które w większym stopniu przyczyniają się do klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, ustanowione zgodnie z art. 28a i ujęte w wykazach, o których mowa w art. 28b, i dostosowane do szczególnych potrzeb krajowych lub regionalnych.
3.  Państwa członkowskie ustanawiają wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska.
3.  Wsparcie dla ekoprogramów ma formę płatności rocznej za kwalifikujący się hektar lub płatności na gospodarstwo rolne oraz przydzielane jest jako płatności motywacyjne wykraczające poza rekompensatę z tytułu poniesionych dodatkowych kosztów i utraconych dochodów, mogące mieć formę płatności ryczałtowej; Poziom płatności różni się w zależności od poziomu ambicji każdego ekoprogramu, w oparciu o niedyskryminacyjne kryteria.
4.  Praktyki te są zaprojektowane tak, by spełniały co najmniej jeden z celów szczegółowych dotyczących środowiska i klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f).
5.  W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie zapewniają wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, które:
a)  wykraczają poza odnośne wymogi podstawowe w zakresie zarządzania i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione zgodnie z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;
b)  wykraczają poza minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, dobrostanu zwierząt, jak również inne obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa krajowego i prawa Unii;
c)  wykraczają poza warunki ustanowione w zakresie utrzymywania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a);
d)  różnią się od zobowiązań, w odniesieniu do których przyznaje się płatności na podstawie art. 65.
6.  Wsparcie dla ekoprogramów ma formę płatności rocznej za kwalifikujący się hektar oraz przydzielane jest jako:
a)  płatności dodatkowe w stosunku do podstawowego wsparcia dochodu określonego w podsekcji 2 niniejszej sekcji; albo
b)  płatności stanowiące rekompensatę dla beneficjentów za część lub całość poniesionych dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku podjętych zobowiązań ustanowionych zgodnie z art. 65.
7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu były zgodne z interwencjami przyznanymi na podstawie art. 65.
8.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających przepisy niniejszego rozporządzenia o szczegółowe przepisy dotyczące ekoprogramów.
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)
Artykuł 28 a
Systemy pobudzania konkurencyjności
1.   Państwa członkowskie zapewniają wsparcie dobrowolnych systemów pobudzania konkurencyjności („systemy pobudzania”) na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
2.   Państwa członkowskie udzielają wsparcia w ramach tego rodzaju interwencji rolnikom aktywnym zawodowo, którzy zobowiązują się do wydatków pobudzających własną konkurencyjność rolniczą.
3.   Państwa członkowskie ustanawiają wykaz kategorii wydatków sprzyjających pobudzaniu konkurencyjności rolników i kwalifikujących się do wsparcia.
4.   Praktyki te są zaprojektowane tak, by spełniały co najmniej jeden z ekonomicznych celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c ) oraz przyczyniały się do osiągnięcia celów przekrojowych wyznaczonych w art. 5.
5.   W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie zapewniają wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, które nie prowadzą do podwójnego finansowania w świetle niniejszego rozporządzenia.
6.   Wsparcie programów pobudzania ma formę płatności rocznej oraz przydzielane jest jako:
a)  płatności dodatkowe w stosunku do podstawowego wsparcia dochodu określonego w podsekcji 2 niniejszej sekcji, przyznawane na podstawie kwalifikujących się hektarów; or
b)  płatności stanowiące rekompensatę dla beneficjentów za część lub całość poniesionych kosztów; or
c)  na podstawie wyniku właściwego dla tego rodzaju interwencji.
7.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu były zgodne z interwencjami przyznanymi na podstawie art. 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 i 72.
8.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 138, aktów delegowanych uzupełniających przepisy niniejszego rozporządzenia o szczegółowe przepisy dotyczące programów pobudzania.
Poprawka 1131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 b (nowy)
Artykuł 28b
Praktyki kwalifikujące się do objęcia systemami na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
1.  Praktyki rolnicze objęte tym rodzajem interwencji przyczyniają się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f) i i), jednocześnie utrzymując i umacniając wyniki gospodarcze rolników zgodnie z celami szczegółowymi określonymi w art. 6 ust. 1 lit. a) i b).
2.  Praktyki rolnicze, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, obejmują co najmniej dwa następujące obszary działań na rzecz klimatu i środowiska:
a)  działania przeciw zmianie klimatu, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa, a także utrzymanie lub zwiększenie sekwestracji dwutlenku węgla;
b)  działania na rzecz ograniczenia emisji innych niż emisje gazów cieplarnianych;
c)  ochronę lub poprawę jakości wody na obszarach rolniczych oraz zmniejszenie presji na zasoby wodne;
d)  działania mające na celu ograniczenie erozji gleby, poprawę żyzności gleby i poprawę gospodarowania składnikami odżywczymi, jak również utrzymanie i przywrócenie fauny i flory w glebie;
e)  ochronę różnorodności biologicznej, ochronę lub odbudowę siedlisk i gatunków, ochronę owadów zapylających i zarządzanie elementami krajobrazu, w tym ustanowienie nowych elementów krajobrazu;
f)  działania na rzecz zrównoważonego i ograniczonego stosowania pestycydów, w szczególności pestycydów stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub różnorodności biologicznej;
g)  wyznaczenie obszarów na obiekty nieprodukcyjne lub strefy, w których nie stosuje się pestycydów ani nawozów;
h)  działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt i rozwiązania problemu odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;
i)  działania na rzecz zmniejszenia nakładów i poprawy zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, takie jak rolnictwo precyzyjne;
j)  działania na rzecz zwiększenia różnorodności zwierząt i roślin w celu zwiększenia odporności na choroby i zmianę klimatu.
3.  Praktyki rolnicze, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu:
a)  wykraczają poza odnośne wymogi podstawowe w zakresie zarządzania i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione zgodnie z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;
b)  wykraczają poza minimalne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt i stosowania nawozów i środków ochrony roślin, jak również inne obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa Unii;
c)  wykraczają poza warunki ustanowione w zakresie utrzymywania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a);
d)  różnią się od zobowiązań, w odniesieniu do których przyznaje się płatności na podstawie art. 65, lub stanowią ich uzupełnienie.
4.  Do dnia … [dwa miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 138 uzupełniające niniejsze rozporządzenie o orientacyjny i niewyczerpujący wykaz przykładów rodzajów praktyk zgodnych z ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.
Poprawka 1132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 c (nowy)
Artykuł 28c
Krajowe wykazy praktyk kwalifikujących się do objęcia systemami na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
Państwa członkowskie, we współpracy z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami, sporządzają krajowe wykazy praktyk kwalifikujących się do systemów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 28, z możliwością korzystania z przykładów zawartych w orientacyjnym i niewyczerpującym wykazie, o którym mowa w art. 28b, lub ustanawiania dalszych praktyk, które spełniają warunki określone w art. 28b, z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb krajowych lub regionalnych zgodnie z art. 96.
Krajowe wykazy obejmują różnego rodzaju środki, inne niż te uwzględnione w art. 65 albo środki tego samego rodzaju, lecz o innym poziomie ambicji, zgodnie z art. 28.
Państwa członkowskie włączają do tych przygotowywanych wykazów ekoprogramów co najmniej stosowanie narzędzia rolniczego na rzecz zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie utrzymanie terenów podmokłych i torfowisk.
Obszary wyznaczone zgodnie z dyrektywami 92/43/EWG lub 2009/147/WE, na których prowadzone są równoważne działania, są automatycznie uznawane za kwalifikujące się do objęcia systemem.
Krajowe wykazy są zatwierdzane przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 106 i 107.
We współpracy z europejskimi i krajowymi sieciami ds. wspólnej polityki rolnej, o których mowa w art. 113, Komisja zapewnia państwom członkowskim niezbędne wytyczne dotyczące opracowania wykazów krajowych, by ułatwić wymianę najlepszych praktyk, udoskonalić bazę wiedzy i znajdywać rozwiązania.
Oceniając wykazy krajowe, Komisja uwzględnia w szczególności koncepcję, prawdopodobną skuteczność, upowszechnienie, istnienie rozwiązań alternatywnych oraz wkład systemów w realizację celów szczegółowych, o których mowa w art. 28a.
Komisja przeprowadza co dwa lata ocenę wykazów krajowych. Oceny są podawane do wiadomości publicznej, a w przypadku niewystarczająco wysokich lub negatywnych ocen państwa członkowskie proponują zmianę krajowych wykazów i systemów zgodnie z procedurą określoną w art. 106 i 107.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą na warunkach określonych w niniejszej podsekcji i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji rolnikom aktywnym zawodowo na warunkach określonych w niniejszej podsekcji i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
Poprawki 240 i 1162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2
2.  Interwencje państw członkowskich stanowią pomoc dla wspieranych sektorów i rodzajów produkcji lub konkretnych typów rolniczych wymienionych w art. 30, znajdujących się w trudnej sytuacji lub borykających się z trudnościami, polegającą na zwiększeniu ich konkurencyjności, ich zrównoważonego charakteru lub poprawie ich jakości.
2.  Interwencje państw członkowskich stanowią pomoc dla wspieranych sektorów i rodzajów produkcji lub konkretnych typów rolniczych wymienionych w art. 30, znajdujących się w trudnej sytuacji lub borykających się z trudnościami, polegającą na zwiększeniu ich konkurencyjności, poprawie ich struktury, ich zrównoważonego charakteru lub poprawie ich jakości. W drodze odstępstwa od poprzedniego zdania państwa członkowskie mogą wspierać uprawę roślin wysokobiałkowych i roślin strączkowych wymienionych w art. 30 w celu poprawy ich konkurencyjności, zrównoważoności lub jakości. Ponadto interwencje te muszą być zgodne z odpowiednimi celami szczegółowymi określonymi w art. 6 ust. 1.
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3
3.  To wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji ma formę płatności rocznej na hektar lub za zwierzę.
3.  Wsparcie związane z wielkością produkcji jest systemem ograniczającym produkcję, który ma formę płatności rocznej opartej na ustalonych obszarach i plonach lub na ustalonej liczbie zwierząt, z uwzględnieniem pułapów finansowych, które określają państwa członkowskie dla każdego środka i o których powiadamiają Komisję.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o ukierunkowaniu lub zwiększeniu pomocy związanej z wielkością produkcji na podstawie zobowiązania się beneficjenta do poprawy konkurencyjności, jakości lub strukturyzacji sektora.
Poprawka 1163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 b (nowy)
3b.   W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować wsparcie na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne z prawami i obowiązkami rolników indywidualnych mających status kierujących gospodarstwem, w szczególności w zakresie ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji można przyznawać jedynie następującym sektorom i rodzajom produkcji lub konkretnym typom rolniczym w ich ramach, jeśli są one istotne ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa, zagajniki o krótkiej rotacji oraz inne uprawy niespożywcze, z wyłączeniem drzew, stosowane do wytwarzania produktów, które mogą zastępować materiały kopalne.
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji można przyznawać jedynie następującym sektorom i rodzajom produkcji lub konkretnym typom rolniczym: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa, zagajniki o krótkiej rotacji.
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wsparcie związane z produkcją można przyznawać rolnikom, którzy nie mają w swojej dyspozycji kwalifikujących się hektarów.
Przyznając wsparcie związane z produkcją, państwa członkowskie dopilnowują spełnienia następujących warunków:
a)  istnieje wyraźna potrzeba lub korzyść środowiskowa lub społeczno-ekonomiczna;
b)  wparcie nie powoduje poważnych zakłóceń na rynku wewnętrznym; oraz
c)  wsparcie na produkcję zwierzęcą jest zgodne z dyrektywą 2000/60/WE.
Poprawk1 1229 i 1353
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Wsparcie dochodów związane z produkcją będzie proporcjonalnie wykluczało liczbę sztuk bydła przeznaczonych ostatecznie na sprzedaż – zarówno bezpośrednią, jak i przez pośredników –na potrzeby działalności związanej z walkami byków.
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33
[...]
skreśla się
Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – akapit 1
Państwa członkowskie przyznają płatność specyficzną w odniesieniu do bawełny osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą produkującym bawełnę objętą kodem CN 5201 00 na warunkach określonych w niniejszej podsekcji.
Państwa członkowskie przyznają płatność specyficzną w odniesieniu do bawełny rolnikom aktywnym zawodowo produkującym bawełnę objętą kodem CN 5201 00 na warunkach określonych w niniejszej podsekcji.
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – tiret 1
–  Bułgaria: 624,11 EUR;
–  Bułgaria: X EUR;
Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – tiret 2
–  Grecja: 225,04 EUR;
–  Grecja: X EUR;
Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – tiret 3
–  Hiszpania: 348,03 EUR;
–  Hiszpania: X EUR;
Poprawka 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3 – tiret 4
–  Portugalia: 219,09 EUR.
–  Portugalia: X EUR;
Poprawkai 251 i 1042
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit 1 – litera a
a)  w sektorze owoców i warzyw, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;
a)  w sektorze owoców i warzyw, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz tych produktów, które są przeznaczone do przetworzenia;
Poprawka 252
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit 1 – litera f
f)  w pozostałych sektorach, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)–h), lit. k), m), lit. o)–t) oraz lit. w) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
f)  w pozostałych sektorach, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)–h), lit. k), m), lit. o)–t) oraz lit. w) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i w sektorze roślin wysokobiałkowych.
Poprawka 253
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować w swoim planie strategicznym WPR o realizacji sektorowych rodzajów interwencji, o których mowa w art. 39 lit. d), e) i f).
3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować w swoim planie strategicznym WPR o realizacji sektorowych rodzajów interwencji, o których mowa w art. 39 lit. d), e) i f), przy czym uzasadniają one swój wybór sektorów i rodzaju interwencji.
Poprawka 254
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – akapit 1 – litera a
a)  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzajów interwencji określonych w niniejszym rozdziale;
a)  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzajów interwencji określonych w niniejszym rozdziale, zwłaszcza w celu unikania zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym;
Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  zapewnienia organizacjom producentów wsparcia w odniesieniu do wypełniania przez nie konkretnych zadań na mocy niniejszego rozdziału;
Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – akapit 1 – litera c
c)  maksymalnego poziomu unijnej pomocy finansowej na operacje wycofania z rynku, o których mowa w art. 46 ust. 4 lit. a), oraz na rodzaje interwencji, o których mowa w art. 52 ust. 3;
c)  maksymalnego poziomu unijnej pomocy finansowej na operacje wycofania z rynku, o których mowa w art. 46 ust. 4 lit. a), oraz na rodzaje interwencji, o których mowa w art. 52 ust. 3, jak również na stałe koszty opakowań i transportu wycofanych produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji oraz koszty przetworzenia produktu przed jego bezpłatną dystrybucją;
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – akapit 1 – litera c a (nowa)
ca)  ustalenia warunków ustanowienia funduszu operacyjnego i zarządzania nim, jak również wniosków o wsparcie i zaliczki.
Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 – wprowadzenie
W sektorze owoców i warzyw realizowane są następujące cele:
Zgodnie z art. 5 i 6 w sektorze owoców i warzyw realizowane są następujące cele:
Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 – litera b
b)  koncentracja podaży i wprowadzanie do obrotu produktów w sektorze owoców i warzyw, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) i c);
b)  koncentracja podaży i wprowadzanie do obrotu produktów w sektorze owoców i warzyw, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego i krótkich łańcuchów dostaw, a także promowanie zbiorowego negocjowania umów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c);
Poprawka 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 – litera c
c)  badania i rozwój w zakresie zrównoważonych metod produkcji, m.in. odporności na agrofagi, innowacyjnych praktyk zwiększających konkurencyjność gospodarczą i wspierających rozwój rynków; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz i);
c)  zastosowanie zrównoważonych metod produkcji, badania i rozwój w ich zakresie, m.in. odporności na agrofagi, innowacyjnych praktyk zwiększających konkurencyjność gospodarczą i wspierających rozwój rynków; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);
Poprawka 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 – litera d
d)  rozwój, wdrażanie i promocja metod produkcji przyjaznych dla środowiska naturalnego, racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy i technik produkcji, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności ochrony wody, gleby, różnorodności biologicznej i innych zasobów naturalnych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) i f);
d)  rozwój, wdrażanie i promocja metod produkcji przyjaznych dla środowiska naturalnego, racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy i technik produkcji, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności ochrony wody, gleby, różnorodności biologicznej i innych zasobów naturalnych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f) oraz i);
Poprawka 262
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 – litera f
f)  podwyższenie wartości handlowej i jakości produktów, w tym poprawa jakości produktów i promowanie produktów z chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub objętych krajowymi systemami jakości; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b);
f)  podwyższenie wartości handlowej i jakości produktów, w tym produktów przeznaczonych do przetworzenia, promowanie produktów z chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub objętych innymi publicznymi bądź prywatnymi systemami jakości; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b);
Poprawka 263
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 – litera g
g)  promocja i marketing produktów sektora owoców i warzyw, świeżych lub przetworzonych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i c);
g)  promocja i marketing produktów sektora owoców i warzyw, świeżych lub przetworzonych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz i);
Poprawka 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 – litera i
i)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem w celu unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach owoców i warzyw; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c).
i)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz ograniczanie ryzyka i zarządzanie nim, z uwzględnieniem aspektów fitosanitarnych, w celu unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach owoców i warzyw; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c);
Poprawka 265
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 – litera i a (nowa)
ia)  gospodarowanie produktami ubocznymi i odpadami oraz ograniczanie ich ilości;
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – akapit 1 – litera i b (nowa)
ib)  promowanie różnorodności genetycznej.
Poprawki 267 i 819co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a
a)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności wody i energii, opakowań ekologicznych oraz zmniejszania ilości odpadów;
a)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym z uwzględnieniem oszczędności i jakości wody, produkcji i oszczędności energii, opakowań ekologicznych, zmniejszania ilości odpadów, monitorowania strumieni odpadów i monitorowania produkcji;;
Poprawka 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  planowanie i dostosowywanie produkcji do popytu, zwłaszcza pod względem jakości i ilości produktów w sektorze owoców i warzyw;
Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  działania mające na celu zwiększenie wartości handlowej produktów;
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a c (nowa)
ac)  zbiorowe składowanie produktów wytworzonych przez organizację producentów lub przez członków organizacji producentów;
Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b
b)  badania naukowe i produkcja eksperymentalna, w szczególności ukierunkowane na oszczędność wody i energii, opakowania ekologiczne, ograniczanie ilości odpadów, odporność na agrofagi, zmniejszenie ryzyka i wpływu związanych ze stosowaniem pestycydów, zapobieganie szkodom powodowanym niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i zwiększenie wykorzystania odmian owoców i warzyw dostosowanych do zmieniających się warunków klimatycznych;
b)  badania naukowe i produkcja eksperymentalna, ukierunkowane na środki takie, jak oszczędność i jakość wody, produkcja energii, opakowania ekologiczne, ograniczanie ilości odpadów, odporność na agrofagi, integrowana ochrona roślin, zmniejszenie ryzyka i wpływu związanych ze stosowaniem pestycydów, ochrona owadów zapylających, zapobieganie szkodom powodowanym niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i zwiększenie wykorzystania odmian owoców i warzyw dostosowanych do zmieniających się warunków klimatycznych;
Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  działania mające na celu poprawę ochrony środowiska oraz łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej;
Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera d
d)  integrowana produkcja;
d)  integrowana produkcja, promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, przy jednoczesnym ograniczeniu zależności od pestycydów i innych środków;
Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera e
e)  działania służące ochronie gleby i zwiększaniu zasobów węgla w glebie;
e)  działania służące ochronie i odbudowie struktury gleby i zwiększaniu zasobów węgla w glebie, w tym w celu unikania degradacji gleby;
Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera h
h)  działania służące zwiększeniu odporności na agrofagi;
h)  działania służące zwiększeniu odporności na agrofagi oraz łagodzeniu szkód wyrządzonych przez agrofagi, w tym przez promowanie integrowanej ochrony roślin;
Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera h a (nowa)
ha)  działania służące wprowadzeniu systemów produkcyjnych zwiększających różnorodność, w szczególności biologiczną i strukturalną;
Poprawka 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera k
k)  działania służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru i efektywności transportu oraz przechowywania produktów z sektora owoców i warzyw;
k)  działania służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru i efektywności transportu oraz przechowywania produktów z sektora owoców i warzyw i promowaniu krótkich łańcuchów dostaw;
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera n
n)  promowanie i informowanie, w tym działania i działalność ukierunkowane na dywersyfikację i konsolidację rynków owoców i warzyw oraz na informowanie o korzyściach zdrowotnych ze spożycia owoców i warzyw;
n)  promowanie i informowanie, w tym działania i działalność ukierunkowane na dywersyfikację i konsolidację rynków owoców i warzyw, na poszukiwanie nowych rynków zbytu, a także na informowanie o korzyściach zdrowotnych ze spożycia owoców i warzyw;
Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera o
o)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w szczególności w zakresie zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, zrównoważonego stosowania pestycydów oraz przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia;
o)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w tym w zakresie zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, zrównoważonego stosowania i ograniczenia stosowania pestycydów, integrowanej ochrony roślin przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia, praktyk rolno-ekologicznych, poprawy jakości produktów i warunków rynkowych, a także związane z negocjowaniem i stosowaniem protokołów fitosanitarnych eksportu do krajów trzecich;
Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera p
p)  szkolenia i wymiana najlepszych praktyk, w szczególności dotyczących zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, zrównoważonego stosowania pestycydów oraz wkładu w przystosowanie się do zmiany klimatu i jej łagodzenie.
p)  szkolenia i wymiana najlepszych praktyk, w tym dotyczących zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, środków alternatywnych dla pestycydów, zrównoważonego stosowania i ograniczania stosowania pestycydów oraz wkładu w przystosowanie się do zmiany klimatu i jej łagodzenie;
Poprawka 282
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera p a (nowa)
pa)  działania na rzecz poprawy jakości przez innowacje;
Poprawka 283
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera p b (nowa)
pb)  ustanowienie systemów identyfikowalności/certyfikacji.
Poprawka 284
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera b
b)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umożliwiające wydajniejsze zarządzanie ilościami wprowadzanymi do obrotu;
b)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umożliwiające wydajniejsze zarządzanie ilościami wprowadzanymi do obrotu, w tym zbiorowe składowanie;
Poprawka 285
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 –ustęp 2 – litera d
d)  wycofanie z obrotu w celu bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;
d)  wycofanie z obrotu w celu bezpłatnej dystrybucji, włącznie z kosztami związanymi z przetworzeniem wycofanego produktu przed przeznaczeniem go do bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;
Poprawka 286
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera g
g)  ubezpieczenie zbiorów przyczyniające się do zabezpieczenia dochodów producentów, którzy ponieśli straty w następstwie klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób lub inwazji agrofagów, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby beneficjenci podejmowali niezbędne działania zapobiegające ryzyku;
g)  ubezpieczenie zbiorów, w tym polisy ubezpieczeniowe oparte na wskaźnikach, które obejmują ochroną wystąpienie mierzalnego ryzyka, przyczyniające się do zabezpieczenia dochodów producentów, którzy ponieśli straty w następstwie klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób lub inwazji agrofagów, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby beneficjenci podejmowali niezbędne działania zapobiegające ryzyku;
Poprawka 287
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera b
h)  coaching innych organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub producentów indywidualnych;
h)  wymiany zawodowe lub coaching innych organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub producentów indywidualnych;
Poprawka 288
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera h a (nowa)
ha)  promowanie i informowanie o korzyściach zdrowotnych ze spożycia owoców i warzyw w reakcji na kryzysy rynkowe;
Poprawka 289
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera i
i)  wykonanie protokołów fitosanitarnych państw trzecich na terytorium Unii i zarządzanie tymi protokołami w celu ułatwienia dostępu do rynków państw trzecich;
i)  negocjowanie i wykonanie protokołów fitosanitarnych państw trzecich na terytorium Unii i zarządzanie tymi protokołami w celu umożliwienia dostępu do rynków państw trzecich, w tym badania rynku;
Poprawka 290
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera i a (nowa)
ia)  zapobieganie kryzysom fitosanitarnym i zarządzanie nimi;
Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera k
k)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w szczególności w zakresie zrównoważonych technik zwalczania agrofagów i zrównoważonego stosowania pestycydów.
k)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w tym w zakresie zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, takich jak integrowana ochrona roślin, i zrównoważonego stosowania oraz ograniczania stosowania pestycydów;
Poprawka 292
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera k a (nowa)
ka)  działania szkoleniowe i wymiana najlepszych praktyk.
Poprawka 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2
2.  Programy operacyjne trwają minimalnie trzy lata, a maksymalnie siedem lat. Służą one realizacji celów, o których mowa w art. 42 lit. d) i e), oraz co najmniej dwóch innych celów, o których mowa w tym artykule.
2.  Programy operacyjne trwają minimalnie trzy lata, a maksymalnie siedem lat. Służą one realizacji celów, o których mowa w art. 42 lit. b), d) i e), oraz co najmniej dwóch innych celów, o których mowa w tym artykule.
Poprawka 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów mogą być częściowymi lub całościowymi programami operacyjnymi. Całościowe programy operacyjne odpowiadają takim samym regułom zarządzania i warunkom, jak programy operacyjne organizacji producentów.
Poprawka 295
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6 – akapit 1
Programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów nie obejmują tych samych interwencji co programy operacyjne ich organizacji członkowskich. Państwa członkowskie rozpatrują programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów wraz z programami operacyjnymi ich organizacji członkowskich.
Programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów nie obejmują tych samych operacji co programy operacyjne ich organizacji członkowskich. Państwa członkowskie rozpatrują programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów wraz z programami operacyjnymi ich organizacji członkowskich. Zrzeszenia organizacji producentów mogą przedstawiać częściowe programy operacyjne obejmujące działania określone w ramach programów operacyjnych przez organizacje członkowskie, lecz niezrealizowane przez te organizacje.
Poprawka 296
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6 – akapit 2 – litera a
a)  interwencje w ramach programów operacyjnych zrzeszenia organizacji producentów były w całości finansowane ze składek organizacji członkowskich tego zrzeszenia, a te środki finansowe pochodziły z funduszy operacyjnych organizacji członkowskich;
a)  operacje w ramach programów operacyjnych zrzeszenia organizacji producentów były w całości finansowane ze składek organizacji członkowskich tego zrzeszenia, a te środki finansowe pochodziły z funduszy operacyjnych organizacji członkowskich;
Poprawka 298
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7 – litera a a (nowa)
aa)  programy operacyjne obejmują co najmniej trzy działania związane z celami, o których mowa w art. 42 lit. d) oraz e);
Poprawka 300
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Do czasu ich zakończenia programy operacyjne zatwierdzone przed ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] są zarządzane zgodnie z rozporządzeniami, na mocy których zostały zatwierdzone, chyba że zrzeszenie producentów lub zrzeszenie organizacji producentów dobrowolnie zdecyduje się na przyjęcie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 301
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a
a)   ze składek pochodzących od:
skreśla się
(i)  członków organizacji producentów lub samej organizacji producentów; lub
(ii)  zrzeszeń organizacji producentów, ze składek ich członków;
Poprawka 302
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Organizacje producentów działające w sektorze owoców i warzyw lub ich zrzeszenia mogą tworzyć fundusze operacyjne. Fundusz operacyjny jest finansowany:
1.  Organizacje producentów działające w sektorze owoców i warzyw lub ich zrzeszenia mogą tworzyć fundusze operacyjne przeznaczone do finansowania programów operacyjnych zatwierdzonych przez państwa członkowskie. Fundusz operacyjny jest finansowany z wkładu samej organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, i/lub ich partnerów oraz ze wsparcia finansowego określonego w art. 46.
Poprawka 303
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b
b)  4,5 % wartości produkcji sprzedanej przez każde zrzeszenie organizacji producentów;
b)  4,5 % wartości produkcji sprzedanej przez każde zrzeszenie organizacji producentów; oraz
Poprawka 304
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  5 % wartości produkcji sprzedanej:
—  w przypadku organizacji producentów, której wartość produkcji sprzedanej i liczba członków w roku przedstawienia programu operacyjnego jest o 25 % większa niż średnia produkcja sprzedana i średnia liczba członków będących producentami zarejestrowana podczas poprzedniego programu operacyjnego,
—  w przypadku pierwszego programu operacyjnego danej organizacji producentów powstałej w wyniku połączenia,
—  w przypadku każdej międzynarodowej organizacji producentów lub międzynarodowego zrzeszenia organizacji producentów.
Poprawka 305
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c
c)  5 % wartości produkcji sprzedanej przez każdą międzynarodową organizację producentów lub przez każde międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów;
skreśla się
Poprawka 306
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego unijna pomoc finansowa może zostać zwiększona w następujący sposób:
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego unijna pomoc finansowa przewidziana w lit. a), b) i ba) może zostać zwiększona o 0,5 % wartości produkcji sprzedanej, pod warunkiem że ta kwota zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby co najmniej jednej interwencji związanej z celami wymienionymi w art. 42 lit. c), d), e), g), h) oraz i);
a)  w przypadku organizacji producentów wielkość procentowa może zostać zwiększona do 4,6 % wartości produkcji sprzedanej, pod warunkiem że kwota przekraczająca 4,1 % wartości produkcji sprzedanej jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby co najmniej jednej interwencji związanej z celami, o których mowa w art. 42 lit. c), d), e), g), h) oraz i);
b)  w przypadku zrzeszeń organizacji producentów wielkość procentowa może zostać zwiększona do 5 % wartości produkcji sprzedanej, pod warunkiem że kwota przekraczająca 4,5 % wartości produkcji sprzedanej jest wykorzystywana przez dane zrzeszenie organizacji producentów w imieniu jego członków wyłącznie na potrzeby realizacji co najmniej jednej interwencji związanej z celami, o których mowa w art. 42 lit. c), d), e), g), h) oraz i);
c)  w przypadku międzynarodowych organizacji producentów lub międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów wielkość procentowa może zostać zwiększona do 5,5 % wartości produkcji sprzedanej, pod warunkiem że kwota przekraczająca 5 % wartości produkcji sprzedanej jest wykorzystywana przez daną międzynarodową organizację producentów lub dane międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów w imieniu jego członków wyłącznie na potrzeby co realizacji najmniej jednej interwencji związanej z celami, o których mowa w art. 42 lit. c), d), e), g), h) oraz i).
Poprawka 307
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – litera a
a)  organizacje producentów działają w różnych państwach członkowskich i realizują na szczeblu międzynarodowym interwencje związane z celami, o których mowa w art. 42 lit. b) i e);
a)  organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów działają w różnych państwach członkowskich i realizują na szczeblu międzynarodowym interwencje związane z celami, o których mowa w art. 42 lit. b) i e);
Poprawka 308
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – litera d
d)  zrzeszenie organizacji producentów uznane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po raz pierwszy realizuje program operacyjny;
d)  organizacja producentów lub zrzeszenie organizacji producentów działające w jednym państwie członkowskim lub zrzeszenie organizacji producentów działające w różnych państwach członkowskich uznane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po raz pierwszy realizuje program operacyjny;
Poprawka 309
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – litera f a (nowa)
fa)  organizacje producentów działają na obszarach górskich i w regionach wyspiarskich;
Poprawka 310
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1
1.  W regionach państw członkowskich, w których stopień zorganizowania producentów w sektorze owoców i warzyw jest znacząco niższy od średniej unijnej, państwa członkowskie mogą przyznawać organizacjom producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 krajową pomoc finansową wynoszącą maksymalnie 80 % składek, o których mowa w art. 45 ust. 1 lit. a), oraz do 10 % wartości produkcji sprzedanej przez każdą taką organizację producentów. Krajowa pomoc finansowa stanowi uzupełnienie funduszu operacyjnego.
1.  W regionach państw członkowskich, w których stopień zorganizowania producentów w sektorze owoców i warzyw jest znacząco niższy od średniej unijnej oraz w regionach wyspiarskich i najbardziej oddalonych, państwa członkowskie mogą przyznawać organizacjom producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 krajową pomoc finansową wynoszącą maksymalnie 80 % składek, o których mowa w art. 45 ust. 1 lit. a), oraz do 10 % wartości produkcji sprzedanej przez każdą taką organizację producentów. Krajowa pomoc finansowa stanowi uzupełnienie funduszu operacyjnego.
Poprawka 311
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – akapit 1
W sektorze pszczelarskim państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.
W sektorze pszczelarskim państwa członkowskie realizują odpowiednie cele szczegółowe, o których mowa w art. 6 ust. 1.
Poprawka 312
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR w odniesieniu do każdego celu szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim:
1.  Państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim:
Poprawka 313
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a
a)  pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy;
a)  pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, w tym promowanie dobrych praktyk, informowanie i promocja oraz kształcenie i szkolenie podstawowe i ustawiczne;
Poprawka 314
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b
b)  działania służące zwalczaniu inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy;
b)  działania służące zwalczaniu inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy oraz zapobieganiu tego rodzaju inwazjom, a także zwiększaniu odporności na epidemie;
Poprawka 315
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
(ba)  tworzenie lub rozwijanie krajowych sieci na rzecz zdrowia pszczół;
Poprawka 316
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera d
d)  działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy produktów pszczelich;
d)  działania wspierające laboratoria krajowe, regionalne lub lokalne przeprowadzające analizy produktów pszczelich, strat pszczół lub spadków produktywności oraz substancji potencjalnie toksycznych dla pszczół;
Poprawka 317
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera e
e)  zasiedlanie uli w Unii;
e)  działania mające na celu utrzymanie lub zwiększenie obecnej liczby populacji pszczół;
Poprawka 318
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera f
f)  współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie wdrażania programów badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich;
f)  współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie stosowania programów badawczych i eksperymentalnych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich;
Poprawka 319
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h a (nowa)
ha)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;
Poprawka 320
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h b (nowa)
hb)  działania służące planowaniu produkcji i dostosowaniu podaży do popytu;
Poprawka 321
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h c (nowa)
hc)  środki w dziedzinie zapobiegania niekorzystnym warunkom pogodowym;
Poprawka 322
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h d (nowa)
hd)  działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i niekorzystnych zjawisk klimatycznych;
Poprawka 323
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h e (nowa)
he)  środki służące promowaniu współpracy między pszczelarzami i rolnikami, w szczególności w celu ograniczenia skutków stosowania pestycydów;
Poprawka 324
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h f (nowa)
hf)  oszczędność energii, zwiększona efektywność energetyczna i opakowania ekologiczne;
Poprawka 325
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h g (nowa)
hg)  zmniejszenie wytwarzania odpadów, lepsze wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów oraz lepsze gospodarowanie nimi;
Poprawka 326
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h h (nowa)
hh)  działania na rzecz poprawy zapylania przez pszczoły miodne i ich współistnienia z dzikimi gatunkami zapylającymi, w tym polegające na tworzeniu i utrzymaniu sprzyjających siedlisk;
Poprawka 327
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h i (nowa)
hi)  działania służące zwiększeniu różnorodności genetycznej;
Poprawka 328
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h j (nowa)
hj)  środki wsparcia dla młodych lub nowych pszczelarzy.
Poprawka 329
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 4
4.  Unijna pomoc finansowa przeznaczona na rodzaje interwencji, o których mowa w ust. 2, wynosi maksymalnie 50 % kwoty wydatków. Pozostałą część wydatków ponoszą państwa członkowskie.
4.  Unijna pomoc finansowa przeznaczona na rodzaje interwencji, o których mowa w ust. 2, wynosi maksymalnie 75 % kwoty wydatków, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych, w których pułap wynosi 85 %. Pozostałą część wydatków ponoszą państwa członkowskie.
Poprawka 330
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 5
5.  Przy opracowywaniu planów strategicznych WPR państwa członkowskie zasięgają opinii przedstawicieli organizacji pszczelarskich.
5.  Przy opracowywaniu planów strategicznych WPR państwa członkowskie zasięgają opinii przedstawicieli organizacji pszczelarskich i właściwych organów.
Poprawka 331
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 6
6.  Państwa członkowskie co roku powiadamiają Komisję o liczbie uli znajdujących się na ich terytorium.
6.  Państwa członkowskie co roku powiadamiają Komisję o liczbie uli lub rodzin pszczelich znajdujących się na ich terytorium.
Poprawka 332
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 6 a (nowy)
6 a.  Wszystkie programy krajowe zatwierdzone przed ...[data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] są zarządzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 do przewidzianego terminu ich zakończenia.
Poprawka 333
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – akapit 1 – wprowadzenie
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o wymogi dodatkowe w stosunku do określonych w niniejszej sekcji, w odniesieniu do:
Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o wymogi dodatkowe w stosunku do określonych w niniejszej sekcji, w odniesieniu do:
Poprawka 334
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – akapit 1 – litera a
a)  określonego w art. 49 ust. 6 obowiązku corocznego powiadamiania Komisji przez państwa członkowskie o liczbie uli na ich terytorium;
a)  określonego w art. 49 ust. 6 obowiązku corocznego powiadamiania Komisji przez państwa członkowskie o liczbie uli lub rodzin pszczelich na ich terytorium;
Poprawka 335
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – akapit 1 – litera b
b)  definicji ula i metod obliczania liczby uli;
b)  definicji ula i metod obliczania liczby uli oraz rodzin pszczelich;
Poprawka 336
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1 – wprowadzenie
W sektorze wina państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z następujących celów:
Zgodnie z art. 5 i 6 w sektorze wina państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z następujących celów:
Poprawka 337
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1 – litera a
a)  zwiększenie konkurencyjności unijnych producentów wina, w tym przyczynianie się do usprawnienia zrównoważonych systemów produkcji i zmniejszenia wpływu unijnego sektora wina na środowisko; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b), f) i h);
a)  zwiększenie stabilności gospodarczej i konkurencyjności unijnych producentów wina zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c);
Poprawka 338
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz wnoszenie wkładu w usprawnienie zrównoważonych systemów produkcji i zmniejszenie wpływu unijnego sektora wina na środowisko, w tym przez wspieranie plantatorów winorośli w zmniejszaniu stopnia wykorzystania środków produkcji rolnej i wdrażaniu bardziej zrównoważonych pod względem środowiska metod i praktyk uprawy, a także przyczynianie się do ochrony różnorodności tradycyjnych unijnych odmian; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);
Poprawki 339 i 820co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1 – litera b
b)  poprawa wyników unijnych przedsiębiorstw winiarskich oraz ich lepsze dostosowanie do popytu na rynku, a także zwiększenie ich konkurencyjności w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu produktów sektora wina, w tym oszczędności energii, ogólnej efektywności energetycznej oraz zrównoważonych procesów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–e), lit. g) i h);
b)  poprawa wyników unijnych przedsiębiorstw winiarskich oraz ich lepsze dostosowanie do popytu na rynku, a także zwiększenie ich długoterminowej konkurencyjności w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu produktów sektora wina, w tym oszczędności energii, ogólnej efektywności energetycznej oraz zrównoważonych procesów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–e), lit. g) i h);
Poprawka 340
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1 – litera c a (nowa)
ca)  zwiększenie koncentracji podaży z myślą o wynikach gospodarczych i strukturyzacji sektora zgodnie z celem określonym w art. 6 ust. 1 lit. b);
Poprawka 341
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1 – litera f
f)  wykorzystywanie produktów ubocznych produkcji wina do celów przemysłowych i energetycznych, przy zapewnieniu dobrej jakości wina z Unii oraz ochrony środowiska naturalnego; cel ten odnosi się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);
f)  wykorzystywanie produktów ubocznych i pozostałości produkcji wina do celów przemysłowych i energetycznych lub agronomicznych, przy zapewnieniu dobrej jakości wina z Unii oraz ochrony środowiska naturalnego; cel ten odnosi się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);
Poprawka 342
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1 – litera h
h)  zwiększenie konkurencyjności unijnych produktów sektora wina w krajach trzecich; cel ten odnosi się do celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i h);
h)  zwiększenie konkurencyjności unijnych produktów sektora wina w krajach trzecich, w tym otwieranie, dywersyfikacja i wzmacnianie rynków wina; cel ten odnosi się do celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i h);
Poprawka 343
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1 – litera i a (nowa)
ia)  zapewnienie stabilności gospodarczej i rentowności uprawy winorośli na obszarach ze znacznymi ograniczeniami naturalnymi, na stromych zboczach i na obszarach mniej rozwiniętych zgodnie z celami szczegółowymi określonymi w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i h);
Poprawka 820co7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit 1 – litera i b (nowa)
ib)   przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej; cel ten odnosi się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d).
Poprawki 344 i 1122co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a
a)  restrukturyzacja i przekształcenie winnic, w tym ponowne sadzenie winnic, gdy jest to konieczne po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych z polecenia właściwego organu państwa członkowskiego, lecz z wyłączeniem zwykłej odnowy winnic polegającej na ponownym sadzeniu na tej samej działce tej samej odmiany winorośli w tym samym systemie uprawy winorośli po zakończeniu naturalnego cyklu eksploatacji winorośli;
a)  restrukturyzacja i przekształcenie winnic, w tym ponowne sadzenie winnic, gdy jest to konieczne po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych z polecenia właściwego organu państwa członkowskiego lub po dobrowolnym karczowaniu w celu ponownego sadzenia w ramach przystosowywania się do zmiany klimatu oraz w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, lecz z wyłączeniem zwykłej odnowy winnic polegającej na ponownym sadzeniu na tej samej działce tej samej odmiany winorośli w tym samym systemie uprawy winorośli po zakończeniu naturalnego cyklu eksploatacji winorośli;
Poprawki 345 i 1122co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
aa)  sadzenie winnic na obszarach przyznanych na podstawie systemu zatwierdzania ustanowionego w rozdziale 3 sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w tradycyjnych strefach uprawy winorośli zagrożonych zanikiem, określonych przez państwa członkowskie w ramach ochrony różnorodności upraw winorośli;
Poprawki 346 i 1122co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a b (nowa)
ab)  badania naukowe i produkcja eksperymentalna oraz inne działania, w szczególności w dziedzinie ochrony, badania i zwiększania różnorodności między poszczególnymi europejskimi odmianami winorośli i w ich ramach oraz działania na rzecz propagowania ich wykorzystania gospodarczego;
Poprawki 347 i 1122co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a c (nowa)
ac)  działania służące ograniczeniu stosowania pestycydów;
Poprawki 348 i 1122co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a d (nowa)
ad)  działania służące ograniczeniu ryzyka podejmowanego przez plantatorów winorośli, którzy zobowiązują się radykalnie zmienić swoje praktyki i system produkcji, aby produkować w sposób bardziej zrównoważony, w tym przez zwiększenie różnorodności strukturalnej i biologicznej;
Poprawki 349 i 1122co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera b
b)  inwestycje materialne i niematerialne w urządzenia przetwórcze i infrastrukturę do produkcji wina, jak również w struktury i narzędzia sprzedaży;
b)  inwestycje materialne i niematerialne w gospodarstwa uprawiające winorośl, w tym na stromych i tarasowych zboczach, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres interwencji rodzaju opisanego w lit. a) oraz w urządzenia przetwórcze i infrastrukturę do produkcji wina, jak również w struktury i narzędzia sprzedaży; takie inwestycje mogą mieć na celu ochronę winnic przed zagrożeniami klimatycznymi i dostosowanie gospodarstw do nowych wymogów prawa unijnego;
Poprawki 350 i 1122co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera d
d)  ubezpieczenie zbiorów od utraty dochodów w następstwie: niekorzystnych zjawisk klimatycznych, które mogą być porównane do klęski żywiołowej, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, strat spowodowanych przez zwierzęta, choroby roślin lub inwazje agrofagów;
d)  ubezpieczenie zbiorów od utraty dochodów w następstwie: niekorzystnych zjawisk klimatycznych, które mogą być porównane do klęski żywiołowej, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, strat spowodowanych przez zwierzęta, choroby roślin lub inwazje agrofagów, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby beneficjenci podejmowali niezbędne działania zapobiegające ryzyku;
Poprawki 351 i 1122co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera e
e)  inwestycje materialne i niematerialne w innowacje, obejmujące opracowywanie innowacyjnych produktów i produktów ubocznych produkcji wina, procesów i technologii, inne inwestycje podnoszące wartość na każdym etapie łańcucha dostaw, włączając w to wymianę wiedzy;
e)  inwestycje materialne i niematerialne w cyfryzację i innowacje, obejmujące opracowywanie innowacyjnych produktów i procesów technologicznych mających związek z produktami, o których mowa w części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub z produktami ubocznymi produkcji wina, procesów i technologii, inne inwestycje podnoszące wartość na każdym etapie łańcucha dostaw, włączając w to wymianę wiedzy lub przyczynianie się do przystosowania do zmiany klimatu;
Poprawki 353 i 1122co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera g
g)  działania informacyjne dotyczące win unijnych prowadzone w państwach członkowskich w celu zachęcania do odpowiedzialnej konsumpcji wina lub promowania unijnych systemów jakości obejmujących nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne;
g)  działania informacyjne dotyczące win unijnych prowadzone w państwach członkowskich w celu zachęcania do odpowiedzialnej konsumpcji wina;
Poprawki 354 i 1122co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera g a (nowa)
ga)  działania mające na celu poprawę znajomości rynku, takie jak przeprowadzanie badań gospodarczych i regulacyjnych dotyczących istniejących rynków, jak również działania promujące turystykę winiarską w celu zwiększenia renomy europejskich winnic;
Poprawki 355 i 1122co5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1– litera h – wprowadzenie
h)  promocja w państwach trzecich obejmująca co najmniej jeden z następujących elementów:
h)  promocja i komunikacja w państwach trzecich obejmująca co najmniej jedno z następujących działań i czynności mających na celu poprawę konkurencyjności sektora wina oraz otwieranie, dywersyfikację i wzmacnianie rynków:
Poprawki 356 i 1122co5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera h – podpunkt iv
(iv)  badania nowych rynków, koniecznych do rozszerzenia rynków zbytu;
(iv)  badania nowych lub istniejących rynków, koniecznych do rozszerzenia i wzmocnienia rynków zbytu;
Poprawki 357 i 1122co5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera h – podpunkt vi
(vi)  przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym badań laboratoryjnych i ocen, dotyczącej praktyk enologicznych oraz przepisów fitosanitarnych i dotyczących higieny, jak również innych wymogów obowiązujących w państwach trzecich w odniesieniu do przywozu produktów sektora wina, w celu ułatwienia dostępu do rynków państw trzecich;
(vi)  przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym badań laboratoryjnych i ocen, dotyczącej praktyk enologicznych oraz przepisów fitosanitarnych i dotyczących higieny, jak również innych wymogów obowiązujących w państwach trzecich w odniesieniu do przywozu produktów sektora wina, w celu zapobiegania ograniczeniom w dostępie lub umożliwienia dostępu do rynków państw trzecich;
Poprawkai 358 i 1122co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i a (nowa)
ia)  działania służące poprawie wykorzystania zasobów wodnych i udoskonaleniu gospodarki wodnej;
Poprawki 359 i 1122co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i b (nowa)
ib)  produkcja ekologiczna;
Poprawkai 360 i 1122co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i c (nowa)
ic)  integrowana produkcja;
Poprawki 361 i 1122co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i d (nowa)
id)  produkcja precyzyjna lub cyfrowa;
Poprawki 362 i 1122co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i e (nowa)
ie)  ochrona gleby i zwiększanie zasobów węgla w glebie;
Poprawki 363 i 1122co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i f (nowa)
if)  tworzenie lub utrzymywanie siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej lub utrzymywaniu krajobrazu, w tym ochrona ich cech historycznych;
Poprawki 364 i 1122co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i g (nowa)
ig)  zwiększanie odporności na agrofagi i choroby winorośli;
Poprawki 365 i 1122co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i h (nowa)
ih)  ograniczenie wytwarzania odpadów i poprawa gospodarowania nimi.
Poprawki 366 i 1122co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Środki promocyjne, o których mowa w lit. h) akapitu pierwszego, stosuje się do win mających chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne lub win o podanej nazwie odmiany winorośli.
Poprawka 367
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie w planach strategicznych WPR uzasadniają swój wybór celów i rodzajów interwencji w sektorze wina. Państwa członkowskie określają interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji.
2.  Państwa członkowskie w planach strategicznych WPR uzasadniają swój wybór celów i rodzajów interwencji w sektorze wina. Państwa członkowskie określają interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji. Państwa członkowskie mogą ustanowić przepisy szczegółowe dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez organy zarządzające w kwestiach ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w imieniu wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do maksymalnego czasu trwania tych działań.
Poprawka 368
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 1
Unijna pomoc finansowa na restrukturyzację i przekształcenie winnic, o której mowa w art. 52 ust. 1 lit. a), nie przekracza 50 % rzeczywistych kosztów restrukturyzacji i przekształcenia winnic lub 75 % rzeczywistych kosztów restrukturyzacji i przekształcenia winnic w regionach słabiej rozwiniętych.
Unijna pomoc finansowa na restrukturyzację i przekształcenie winnic, o której mowa w art. 52 ust. 1 lit. a), nie przekracza 50 % rzeczywistych kosztów dobrowolnej restrukturyzacji i przekształcenia winnic lub 75 % rzeczywistych kosztów obowiązkowej restrukturyzacji i przekształcenia winnic.
Poprawka 369
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a
a)  50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach słabiej rozwiniętych;
a)  50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach słabiej rozwiniętych, winnicach znajdujących się na stromych zboczach i w regionach wyspiarskich innych niż te, o których mowa w lit. c) i d) niniejszego akapitu;
Poprawka 370
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c
c)  75 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE;
c)  85 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE;
Poprawka 371
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Unijna pomoc finansowa na cele, o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. aa), ab), ac), fa), ia), ib), ic), id), ie), if), ig) oraz ih) nie przekracza 50 % kosztów bezpośrednich lub kwalifikowalnych.
Poprawka 372
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a
a)  50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach słabiej rozwiniętych;
a)  50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach słabiej rozwiniętych, winnicach znajdujących się na stromych zboczach i w regionach wyspiarskich innych niż wymienione w lit. c) i d) niniejszego akapitu;
Poprawka 373
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 5 – akapit 1 – litera c
c)  75 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE;
c)  85 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 akapit pierwszy TFUE;
Poprawka 374
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 5 – akapit 2
Maksymalna stawka unijnej pomocy finansowej, o której mowa w akapicie pierwszym, ma zastosowanie tylko do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE; można ją jednak stosować w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE, i mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013.
skreśla się
Poprawka 375
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 5 – akapit 3
W przypadku przedsiębiorstw, które nie są objęte tytułem I art. 2 pkt 1 załącznika do zalecenia 2003/361/WE, zatrudniających mniej niż 750 pracowników, lub których obrót nie przekracza 200 mln EUR, maksymalny limit pomocy, o którym mowa w akapicie pierwszym, jest zmniejszany o połowę.
Maksymalne limity przewidziane w akapicie pierwszym mogą zostać ograniczone w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa inne niż mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Można je jednak stosować w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE i mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013.
Poprawka 376
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 6
6.  Unijna pomoc finansowa na działania informacyjne i promocję, o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. g) i h), nie przekracza 50 % wydatków kwalifikowalnych.
6.  Unijna pomoc finansowa na działania informacyjne i promocję, o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. g) i h), nie przekracza 50 % wydatków kwalifikowalnych. Państwa członkowskie mogą wprowadzić zróżnicowanie według wielkości przedsiębiorstw w celu maksymalizacji wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Poprawka 377
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4
4.  Zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają w swoich planach strategicznych WPR minimalny odsetek wydatków na działania mające na celu ochronę środowiska, przystosowanie się do zmiany klimatu, poprawę zrównoważoności systemów i procesów produkcji, zmniejszenie wpływu unijnego sektora wina na środowisko, oszczędność energii i poprawę ogólnej efektywności energetycznej w sektorze wina.
4.  Zainteresowane państwa członkowskie zapewniają w swoich planach strategicznych WPR, aby co najmniej 5 % wydatków przeznaczono na cele lub co najmniej jedno działanie dostosowano z myślą o osiągnięciu celów wspierających ochronę środowiska, przystosowanie się do zmiany klimatu, poprawę zrównoważoności systemów i procesów produkcji, zmniejszenie wpływu unijnego sektora wina na środowisko, oszczędność energii i poprawę ogólnej efektywności energetycznej w sektorze wina, zgodnie z celami określonymi w art. 51 lit. aa), b) i f).
Poprawka 378
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Wszystkie programy zatwierdzone przed ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] są zarządzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 do przewidzianego terminu ich zakończenia.
Poprawka 379
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2
2.  Państwo członkowskie, o którym mowa w art. 82 ust. 3, w swoim planie strategicznym WPR określa co najmniej jeden z rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60, aby realizować wybrane cele określone w ust. 1. Państwo to określa interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji. Państwo członkowskie, o którym mowa w art. 82 ust. 3, w planie strategicznym WPR uzasadnia wybór celów, rodzajów interwencji oraz interwencji służących realizacji tych celów.
2.  Państwo członkowskie, o którym mowa w art. 82 ust. 3, w swoim planie strategicznym WPR określa co najmniej jeden z rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60, aby realizować wybrane cele określone w ust. 1. Państwo to określa interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji. Państwo członkowskie, o którym mowa w art. 82 ust. 3, w planie strategicznym WPR uzasadnia wybór celów, rodzajów interwencji oraz interwencji służących realizacji tych celów, ale nie jest zobowiązane do dokonania ewaluacji ex ante i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 103 ust. 1 ani analizy SWOT w rozumieniu art. 103 ust. 2.
Poprawka 380
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – akapit 1 – litera c
c)  zmniejszenie wpływu na środowisko oraz przyczynianie się do działania w dziedzinie klimatu w drodze uprawy oliwek; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);
c)  zmniejszenie wpływu na środowisko oraz przyczynianie się do działania w dziedzinie klimatu, przystosowywania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia w drodze uprawy oliwek; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);
Poprawka 381
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – akapit 1 – litera d
d)  poprawa jakości oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych; cel ten odnosi się do celu szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 lit. f);
d)  poprawa jakości oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych; cel ten odnosi się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f);
Poprawka 382
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – akapit 1 – litera f
f)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi w celu zwiększenia odporności na agrofagi, unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach oliwy z oliwek i oliwek stołowych; cel ten odnosi się do celu szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 lit. h).
f)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi w celu zwiększenia odporności na agrofagi, unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach oliwy z oliwek i oliwek stołowych, w tym poprawy zapobiegania i zwiększenia odporności na agrofagi; cel ten odnosi się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c).
Poprawka 1241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
fa)  ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, w tym retencji gleby.
Poprawka 383
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1
1.  Aby osiągnąć cele, o których mowa w art. 56, państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60. Państwa członkowskie określają interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji.
1.  Aby osiągnąć cele, o których mowa w art. 56, państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60, które należy określić na szczeblu państwa członkowskiego. Państwa członkowskie określają interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji.
Poprawka 384
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2
2.  Interwencje określone przez państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, są realizowane za pośrednictwem zatwierdzonych programów operacyjnych organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W tym celu stosuje się art. 61 i 62 niniejszego rozporządzenia.
2.  Interwencje określone przez państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, są realizowane za pośrednictwem zatwierdzonych programów operacyjnych organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W tym celu stosuje się art. 61 i 62 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 385
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, mogą powierzyć realizację programów operacyjnych organizacjom międzybranżowym uznanym na mocy art. 157 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, jeżeli takie organizacje wdrażały już podobny program na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
Poprawka 386
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – litera d
d)  75 % rzeczywiście poniesionych wydatków w odniesieniu do rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60 ust. 1 lit. f) i h), jeżeli program operacyjny jest realizowany w co najmniej trzech państwach trzecich lub państwach członkowskich niebędących producentami przez organizacje producentów z co najmniej dwóch państw członkowskich będących producentami; 50 % rzeczywiście poniesionych wydatków, jeśli w przypadku tego rodzaju interwencji ten warunek nie jest spełniony.
d)  85 % rzeczywiście poniesionych wydatków w odniesieniu do rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60 ust. 1 lit. f) i h), jeżeli program operacyjny jest realizowany w co najmniej trzech państwach trzecich lub państwach członkowskich niebędących producentami przez organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów z co najmniej dwóch państw członkowskich będących producentami; 50 % rzeczywiście poniesionych wydatków, jeśli w przypadku tego rodzaju interwencji ten warunek nie jest spełniony.
Poprawka 387
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)   w przypadku regionów wyspiarskich wartości procentowe, o których mowa w lit. a)–d) zostają zwiększone o 10 %.
Poprawka 388
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3
3.   Państwa członkowskie zapewniają finansowanie uzupełniające do wysokości 50 % kosztów niepokrytych z unijnej pomocy finansowej.
skreśla się
Poprawki 824 i 1242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III – rozdział 3 – sekcja 6 a (nowa)
SEKCJA 6a
SEKTOR ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
Artykuł 58a
Cele sektora roślin strączkowych
Niezależnie od celów ogólnych, o których mowa w art. 5 i 6, w sektorze roślin strączkowych państwa członkowskie realizują następujące cele:
a)  system zwiększa produkcję i konsumpcję roślin strączkowych w Unii w celu poprawy samowystarczalności w zakresie żywności i pasz zgodnie z celami określonymi w załączniku I;
b)  zmniejszenie zależności od mieszanek pasz treściwych zawierających soję, zwłaszcza soję importowaną pochodzącą z terenów, które niedawno zostały wylesione lub przekształcone, zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju nr 15, zobowiązaniem Unii dotyczącym zerowego wylesiania oraz z istniejącymi zobowiązaniami przedsiębiorstw prywatnych w zakresie zerowego wylesiania;
c)  zamknięcie obiegów składników pokarmowych oraz ograniczenie ich skali do lokalnych i regionalnych dorzeczy zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE;
d)  rozwinięcie lokalnych i regionalnych rynków żywności i paszy dla zwierząt oraz odmian nasion dostosowanych do lokalnych warunków, których uprawa nie wymaga wysokich nakładów.
Środki finansowane w ramach niniejszego sektora są zgodne ze zobowiązaniami i przepisami Unii w dziedzinie klimatu i środowiska oraz nie powodują bezpośrednich ani pośrednich zmian w użytkowaniu gruntów, w rezultacie wywierając prawdziwie pozytywny wpływ na globalne emisje gazów cieplarnianych zgodnie z globalnym modelem zarządzania biosferą (GLOBIOM).
Artykuł 58b
Rodzaje interwencji
W odniesieniu do celów, o których mowa w art. 58a, państwa członkowskie wybierają w swoich planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji:
a)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; prace badawcze i produkcja eksperymentalna, jak również inne działania, w tym działania na rzecz:
(i)  ochrona gleb, w tym rzeczywiste i udowodnione zwiększanie zasobów węgla w glebie bez systematycznego polegania na pestycydach;
(ii)  poprawa efektywności wykorzystania wody i gospodarki wodnej, w tym oszczędzania wody;
(iii)  promowanie wykorzystania odmian i praktyk zarządzania dostosowanych do zmieniających się warunków klimatycznych;
(iv)  poprawa praktyk związanych z zarządzaniem, aby zwiększać odporność upraw na agrofagi i zmniejszać ich podatność na agrofagi;
(v)  ograniczanie stosowania i uzależnienia od pestycydów;
(vi)  tworzenie i utrzymywanie siedlisk rolnych sprzyjających różnorodności biologicznej bez stosowania pestycydów;
b)  usługi doradcze i pomoc techniczna, szczególnie w odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia, także w zakresie wyboru najwłaściwszego płodozmianu przez rolników;
c)  szkolenia, w tym coaching i wymiana najlepszych praktyk;
d)  ekologiczna produkcja i techniki ekologiczne;
e)  działania służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru i efektywności transportu oraz przechowywania produktów.
Poprawka 389
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – wprowadzenie
W pozostałych sektorach, o których mowa w art. 39 lit. f), państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z następujących celów:
Zgodnie z art. 5 i 6 w pozostałych sektorach, o których mowa w art. 39 lit. f), państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z następujących celów:
Poprawka 390
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera a
a)  planowanie produkcji, dostosowanie produkcji do popytu, zwłaszcza pod względem jakości i ilości, optymalizacja kosztów produkcji i zwrotów z inwestycji oraz stabilizowanie cen producenta; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);
a)  planowanie produkcji, dostosowanie produkcji do popytu, zwłaszcza pod względem jakości, ilości i różnorodności, optymalizacja kosztów produkcji i zwrotów z inwestycji oraz stabilizowanie cen producenta; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);
Poprawka 391
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera b
b)  koncentracja podaży i wprowadzanie do obrotu odnośnych produktów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) i c);
b)  koncentracja podaży i wprowadzanie do obrotu odnośnych produktów oraz promowanie zbiorowego negocjowania umów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) i c);
Poprawka 392
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera c
c)  badania i rozwój w zakresie zrównoważonych metod produkcji, m.in. odporności na agrofagi, innowacyjnych praktyk i technik produkcji zwiększających konkurencyjność gospodarczą i wspierających rozwój rynków; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz i);
c)  stosowanie zrównoważonych metod produkcji oraz badania i rozwój w ich zakresie, m.in. odporności na agrofagi i choroby zwierząt oraz na zmianę klimatu, różnorodności genetycznej, ochrony gleby, poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, a także innowacyjnych praktyk i technik produkcji zwiększających długoterminową konkurencyjność gospodarczą i wspierających rozwój rynków; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), c), d), e), f) oraz i);
Poprawka 393
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera d
d)  promocja, rozwój i wdrażanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska naturalnego, standardów dobrostanu zwierząt, odpornych na agrofagi i racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy, technik produkcji i metod produkcji, racjonalnego ekologicznie wykorzystania produktów ubocznych i odpadów i gospodarowania nimi, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności ochrony wody, gleby i innych zasobów naturalnych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) i f);
d)  promocja, rozwój i wdrażanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska naturalnego, standardów dobrostanu zwierząt, odpornych na agrofagi i racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy, technik produkcji i metod produkcji, odporności na choroby zwierząt, racjonalnego ekologicznie wykorzystania produktów ubocznych i odpadów i gospodarowania nimi, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności ochrony wody, gleby i innych zasobów naturalnych; redukcji emisji i zwiększenia efektywności energetycznej; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) i f);
Poprawka 394
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera e
e)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, jak określono w art. 6 ust. 1 lit. d);
e)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym zapobieganie chorobom tropikalnym i odzwierzęcym oraz zarządzanie nimi, jak określono w art. 6 ust. 1 lit. d);
Poprawka 395
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera f
f)  podwyższenie wartości handlowej i jakości produktów, w tym poprawa jakości produktów i promowanie produktów z chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub objętych krajowymi systemami jakości; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b);
f)  podwyższenie wartości handlowej i jakości produktów, w tym poprawa jakości produktów oraz segmentacji rynku i promowanie produktów z chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub objętych krajowymi systemami jakości; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b);
Poprawka 396
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera g
g)  promocja i marketing produktów z co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 40 lit. f); cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i c);
g)  promocja i marketing produktów z co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 39 lit. f); cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i c);
Poprawka 397
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera h
h)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem w celu unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach w obrębie co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 39 lit. f); cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c).
h)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i ograniczanie ryzyka oraz zarządzanie nim w celu unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach w obrębie co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 39 lit. f); cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c);
Poprawka 398
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera h a (nowa)
ha)  zapobieganie atakom gatunków drapieżnych na zwierzęta hodowlane;
Poprawka 399
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – akapit 1 – litera h b (nowa)
hb)  wnoszenie wkładu w strategię Unii na rzecz promowania upraw roślin wysokobiałkowych, w szczególności roślin pastewnych i strączkowych.
Poprawka 400
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W odniesieniu do celów, o których mowa w art. 59 lit. a)–g), państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji:
1.  W odniesieniu do celów, o których mowa w art. 56 lit. a)–f) oraz art. 59 lit. a)–g), państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji:
Poprawki 401 i 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i
(i)  ochrony gleby, w tym zwiększania zasobów węgla w glebie;
(i)  ochrony ochrona gleby oraz przywrócenie żyzności i struktury gleby, w tym zapobiegania degradacji gleby oraz zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla w glebie i ograniczania ilości zanieczyszczeń w produktach nawozowych;
Poprawka 402
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii
(ii)  poprawy wykorzystania zasobów wodnych i udoskonalenia gospodarki wodnej, w tym oszczędności wody i odwadniania;
(ii)  poprawy wykorzystania zasobów wodnych i udoskonalenia w zakresie należytej gospodarki wodnej, w tym oszczędności wody i odwadniania, przyczyniającej się do dobrego stanu jednolitych części wód;
Poprawka 403
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv
(iv)  oszczędności energii i zwiększenia efektywności energetycznej;
(iv)  oszczędności energii i zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak zrównoważone wykorzystanie odpadów z rolnictwa;
Poprawka 404
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)
(iva)  ograniczenia wydzielania gazów zanieczyszczających i gazów cieplarnianych;
Poprawki 405 i 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt v
(v)  opakowań ekologicznych;
(v)  opakowań ekologicznych i ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych;
Poprawki 406 i 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt vi
(vi)  zdrowia i dobrostanu zwierząt;
(vi)  bezpieczeństwa biologicznego, ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym zrównoważone zarządzanie nimi oraz zapobieganie chorobom tropikalnym i odzwierzęcym;
Poprawka 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt vii
(vii)  ograniczenia produkcji odpadów i lepszego wykorzystania produktów ubocznych i odpadów oraz gospodarowania nimi;
(vii)  ograniczenie emisji i ograniczenie produkcji odpadów, a także lepsze wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów oraz gospodarowania nimi;
Poprawka 407
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt vii a (nowy)
(viia)  zapobiegania chorobom tropikalnym i odzwierzęcym oraz zarządzania nimi;
Poprawki 408 i 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt viii
(viii)  zwiększenia odporności na agrofagi;
(viii)  zwiększenia odporności na agrofagi dzięki promowaniu integrowanej ochrony roślin, w tym odpowiednich praktyk zarządzania i uprawy a także zwalczania chorób zwierząt;
Poprawki 409 i 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ix
(ix)  ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu stosowania pestycydów;
(ix)  znacznego ograniczenia stosowania pestycydów oraz zależności od stosowania pestycydów;
Poprawka 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ix a (nowy)
(ixa)   zwiększenie odporności na choroby zwierząt i ograniczenia stosowania antybiotyków;
Poprawka 410
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x
(x)  tworzenia i utrzymywania siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej;
(x)  tworzenia i utrzymywania siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej oraz promowania odmian lokalnych;
Poprawka 411
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x a (nowy)
xa)  ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych;
Poprawka 412
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x b (nowy)
xb)  poprawy warunków uprawy, zbioru i dostawy produktów;
Poprawka 413
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x c (nowy)
xc)  monitorowania, znajomości i nadzoru rynku;
Poprawka 414
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x d (nowy)
xd)  zapobiegania atakom gatunków drapieżnych na zwierzęta hodowlane.
Poprawki 415 i 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b
b)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w szczególności w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia;
b)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w szczególności w zakresie jakości produkcji, różnorodności biologicznej i środowiska, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, zwalczania agrofagów i chorób zwierząt i wzmacniania odporności na nie, a także poprawy jakości produktu;
Poprawka 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera c
c)  szkolenia, w tym coaching i wymiana najlepszych praktyk;
c)  szkolenia, w tym coaching i wymiana najlepszych praktyk, szczególnie w zakresie rolnictwa ekologicznego, kursy z projektowania permakultur i praktyk zwiększania zasobów węgla w glebie;
Poprawka 416
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  integrowana produkcja;
Poprawka 417
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera e
e)  działania służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru i efektywności transportu oraz przechowywania produktów z co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 40 lit. f);
e)  działania służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru i efektywności transportu oraz przechowywania produktów z co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 39 lit. f);
Poprawka 418
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera h
h)  wdrożenie systemów identyfikowalności i certyfikacji, w szczególności monitorowania jakości produktów sprzedawanych konsumentom finalnym.
h)  wdrożenie systemów identyfikowalności w całym łańcuchu produkcji i systemów certyfikacji, w szczególności monitorowania jakości produktów sprzedawanych konsumentom finalnym, w tym identyfikowalności pochodzenia oliwek i oliwy na poszczególnych etapach łańcucha produkcji, a także informacji o metodach produkcji;
Poprawka 419
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera h a (nowa)
ha)  wykonanie protokołów fitosanitarnych i weterynaryjnych państw trzecich.
Poprawka 420
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  W odniesieniu do celu, o którym mowa w art. 59 lit. h), państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji:
2.  W odniesieniu do celu, o którym mowa w art. 56. lit. f) i art. 59 lit. h), państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji:
Poprawka 421
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera b
b)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umożliwiające wydajniejsze zarządzanie ilościami wprowadzanymi do obrotu;
b)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umożliwiające wydajniejsze zarządzanie ilościami wprowadzanymi do obrotu i lepsze dostosowanie podaży do popytu;
Poprawka 422
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera c
c)  zbiorowe składowanie produktów wytworzonych przez organizację producentów lub przez członków organizacji producentów;
c)  zbiorowe składowanie produktów wytworzonych przez organizację producentów lub przez członków organizacji producentów, a także przetwarzanie produktów w celu ułatwienia ich składowania;
Poprawki 423 i 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d
d)  ponowne nasadzanie sadów tam, gdzie jest to konieczne po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych na polecenie właściwego organu państwa członkowskiego lub w celu przystosowania się do zmiany klimatu;
d)  ponowne nasadzanie sadów lub gajów oliwnych tam, gdzie jest to konieczne po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych na polecenie właściwego organu państwa członkowskiego lub w celu przystosowania się do zmiany klimatu;
Poprawka 424
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
da)  środki na rzecz zdrowia i dobrostanu zwierząt;
Poprawka 425
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d b (nowa)
db)  odtwarzanie stad zwierząt hodowlanych po obowiązkowym uboju ze względów sanitarnych lub w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi;
Poprawka 426
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d c (nowa)
dc)  udoskonalenie zasobów genetycznych;
Poprawka 427
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d d (nowa)
dd)  przedłużenie obowiązkowego okresu dla zmniejszania liczebności w gospodarstwach w wyniku kryzysów związanych z chorobami zwierząt;
Poprawka 826co
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 – litera h
h)  ubezpieczenie zbiorów i produkcji przyczyniające się do zabezpieczenia dochodów producentów, którzy ponieśli straty w następstwie klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób lub inwazji agrofagów, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby beneficjenci podejmowali niezbędne działania zapobiegające ryzyku.
h)  ubezpieczenie zbiorów i produkcji przyczyniające się do zabezpieczenia dochodów producentów, którzy ponieśli straty w następstwie klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób lub inwazji agrofagów, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby wszyscy beneficjenci podejmowali niezbędne działania zapobiegające ryzyku. Ubezpieczenia nie wydaje się, jeżeli producenci nie podjęli aktywnie środków na rzecz ograniczenia ryzyka do minimum.
Poprawka 428
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 7
7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje związane z celem, o którym mowa w art. 59 lit. h), nie przekraczały jednej trzeciej łącznych wydatków w ramach programów operacyjnych organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów.
7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje związane z celem, o którym mowa w art. 59 lit. h), nie przekraczały 50 % łącznych wydatków w ramach programów operacyjnych organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów.
Poprawka 429
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – nagłówek
Fundusze operacyjne
Fundusze operacyjne organizacji producentów
Poprawka 430
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Limit w wysokości 50 % przewidziany w ust. 1 zwiększa się do 60 % dla organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w pierwszych pięciu latach po roku uznania, a także dla organizacji producentów działających wyłącznie na obszarach z ograniczeniami naturalnymi.
Poprawka 431
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera a
a)  zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania;
a)  środki w zakresie zrównoważenia rolno-środowiskowego oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania;
Poprawka 432
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera e
e)  rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich;
e)  rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i nowych rolników oraz zakładanie i rozwój zrównoważonych przedsiębiorstw wiejskich;
Poprawka 433
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera e a (nowa)
ea)  kobiety na obszarach wiejskich;
Poprawka 434
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera h
h)   wymiana wiedzy i informowanie;
h)   wymiana wiedzy i informowanie; oraz
Poprawki 435, 1123co2 i 1165co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – akapit 1 – litera h a (nowa)
ha)  wdrażanie technologii cyfrowych.
Poprawka 1133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65
Artykuł 65
Artykuł 65
Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania
Zrównoważenie rolno-środowiskowe, środki łagodzenia zmiany klimatudostosowania się do niej oraz inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania korzystne dla środowiska
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu zobowiązań środowiskowych, klimatycznych i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu zrównoważonych praktyk rolno-środowiskowych, działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, w tym zarządzania zagrożeniom naturalnym, i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, w tym w obszarze leśnictwa, ochrony i poprawy zasobów genetycznych oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
2.  Państwa członkowskie uwzględniają w swoich planach strategicznych WPR zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne.
2.  Państwa członkowskie uwzględniają w swoich planach strategicznych WPR zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne.
3.  Państwa członkowskie mogą udostępnić wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji na całym swoim terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi potrzebami.
3.  Państwa członkowskie udostępniają wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji na całym swoim terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi potrzebami. Wsparcie takie ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku IXaa.
4.  Państwa członkowskie przyznają płatności wyłącznie rolnikom i innym beneficjentom, którzy dobrowolnie podejmują zobowiązania w dziedzinie zarządzania, uznawane za korzystne dla osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1.
4.  Państwa członkowskie przyznają płatności wyłącznie rolnikom, grupom rolników i innym zarządcom gruntów, którzy dobrowolnie podejmują zobowiązania w dziedzinie zarządzania, np. do odpowiedniej ochrony terenów podmokłych i gleb organicznych, uznawane za korzystne dla osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1. Pierwszeństwo można przyznać programom szczególnie ukierunkowanym na lokalne warunki i potrzeby środowiskowe oraz przyczyniającym się, w stosownych przypadkach, do osiągnięcia celów określonych prawodawstwie wymienionym w załączniku XI.
5.  W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie zapewniają wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, które:
5.  W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie zapewniają wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, które:
a)  wykraczają poza odnośne wymogi podstawowe w zakresie zarządzania i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione zgodnie z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;
a)  wykraczają poza odnośne wymogi podstawowe w zakresie zarządzania i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione zgodnie z rozdziałem I sekcja 2 niniejszego tytułu;
b)  wykraczają poza minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, dobrostanu zwierząt, jak również inne obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa krajowego i prawa Unii;
b)  wykraczają poza odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, dobrostanu zwierząt, zapobiegania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jak również inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa Unii;
c)  wykraczają poza warunki ustanowione w zakresie utrzymywania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a);
c)  wykraczają poza warunki ustanowione w zakresie utrzymywania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a);
d)  różnią się od zobowiązań, w odniesieniu do których przyznaje się płatności na podstawie art. 28.
d)  różnią się od zobowiązań, w odniesieniu do których przyznaje się płatności na podstawie art. 28, albo je uzupełniają, a jednocześnie zapewniają, że nie dojdzie do podwójnego finansowania.
6.  Państwa członkowskie rekompensują beneficjentom koszty poniesione i dochody utracone w wyniku podjętych zobowiązań. W razie potrzeby mogą one również pokrywać koszty transakcji. W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w formie płatności zryczałtowanej lub płatności jednorazowej na jednostkę. Płatności przyznawane są corocznie.
6.  Państwa członkowskie rekompensują beneficjentom koszty poniesione i dochody utracone w wyniku podjętych zobowiązań. Państwa członkowskie zapewniają także zachętę finansową beneficjentom, a w razie potrzeby mogą również pokrywać koszty transakcji. W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w formie płatności zryczałtowanej lub płatności jednorazowej na jednostkę – hektar lub inną wskazaną jednostkę w zależności od rodzaju zobowiązania. Państwa członkowskie mogą przyznawać roczne wsparcie dla programów obejmujących całe gospodarstwo, ukierunkowanych na całościowe przekształcenie systemów rolniczych w sposób pozwalający osiągnąć cele niniejszego ustępu. Płatności przyznawane są corocznie.
6a.  Poziom płatności różni się w zależności od skali ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju każdej praktyki lub zestawu praktyk, na podstawie niedyskryminacyjnych kryteriów, aby oferować skuteczne zachęty do uczestnictwa. Państwa członkowskie mogą również zróżnicować płatności z uwzględnieniem charakteru ograniczeń mających wpływ na działalność rolną w następstwie podjętych zobowiązań oraz odpowiednio do różnych systemów rolniczych.
7.  Państwa członkowskie mogą promować i wspierać systemy zbiorowe i systemy płatności oparte na rezultatach w celu zachęcania rolników do znaczącej poprawy jakości środowiska na większą skalę i w wymierny sposób.
7.  Państwa członkowskie mogą promować i wspierać dobrowolne systemy zbiorowe, połączone zobowiązania w dziedzinie zarządzania w postaci programów kierowanych lokalnie i systemy płatności oparte na rezultatach, w tym z zastosowaniem podejścia terytorialnego, w celu zachęcania rolników i grup rolników do znaczącej poprawy jakości środowiska na większą skalę i w wymierny sposób. Wprowadzają one wszelkie niezbędne środki w zakresie doradztwa, szkolenia i transferu wiedzy, aby pomóc rolnikom zmieniającym system produkcji.
8.  Zobowiązania podejmowane są na okres od pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne do osiągnięcia lub utrzymania oczekiwanych korzyści dla środowiska, państwa członkowskie mogą określić w swoich planach strategicznych WPR dłuższy okres w odniesieniu do określonych rodzajów zobowiązań, w tym przez przedłużenie czasu na ich realizację o rok po zakończeniu okresu początkowego. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach oraz w odniesieniu do nowych zobowiązań podejmowanych bezpośrednio po wypełnieniu zobowiązania w okresie początkowym państwa członkowskie mogą określić krótszy okres w swoich planach strategicznych WPR.
8.  Zobowiązania podejmowane są zwykle na okres od pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne do osiągnięcia lub utrzymania oczekiwanych korzyści dla środowiska, w tym z uwzględnieniem długoterminowego charakteru leśnictwa, państwa członkowskie mogą określić w swoich planach strategicznych WPR dłuższy okres w odniesieniu do określonych rodzajów zobowiązań, w tym przez przedłużenie czasu na ich realizację o rok po zakończeniu okresu początkowego. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach oraz w odniesieniu do nowych zobowiązań podejmowanych bezpośrednio po wypełnieniu zobowiązania w okresie początkowym państwa członkowskie mogą określić krótszy okres w swoich planach strategicznych WPR.
9.  W przypadku gdy wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji jest przyznawane na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, zobowiązania do konwersji lub utrzymania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 oraz na usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne, państwa członkowskie ustanawiają płatność na hektar.
9.  W przypadku gdy wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji jest przyznawane na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym zobowiązania do konwersji lub utrzymania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, integrowaną ochronę roślin, ochronę systemów rolno-leśnych oraz na usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne, państwa członkowskie ustanawiają płatność na hektar lub na inną jednostkę wskazaną w zależności od rodzaju zobowiązania.
10.  Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby przeprowadzające operacje w ramach tego rodzaju interwencji miały dostęp do wiedzy i informacji wymaganych do realizacji takich operacji.
10.  Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby przeprowadzające operacje w ramach tego rodzaju interwencji miały dostęp do odpowiedniej wiedzy i informacji wymaganych do realizacji takich operacji oraz aby zapewniono odpowiednie szkolenie osobom potrzebującym go, a także dostęp do wiedzy eksperckiej w celu udzielenia pomocy rolnikom zobowiązującym się do zmiany systemu produkcji.
11.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu były zgodne z interwencjami przyznanymi na podstawie art. 28.
11.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu były zgodne z interwencjami przyznanymi na podstawie art. 28.
Poprawki 448 i 1166co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu ograniczeń naturalnych lub innych ograniczeń specyficznych dla obszaru na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu ograniczeń naturalnych lub innych ograniczeń specyficznych dla obszaru, w tym obszarów górskich i wyspiarskich, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.
Poprawki 449 i 1166co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2
2.  Płatności te są przyznawane osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą w odniesieniu do obszarów wyznaczonych zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.
2.  Płatności te są przyznawane rolnikom aktywnym zawodowo w odniesieniu do obszarów wyznaczonych zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, a także obszarów dotkniętych wojną w Republice Chorwacji.
Poprawkai 450 i 1166co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować wsparcie na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne do praw i obowiązków rolników indywidualnych mających status kierujących gospodarstwem, w szczególności w zakresie ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.
Poprawka 451
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu rekompensowania beneficjentom na danym obszarze całości lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów związanych z ograniczeniami naturalnymi lub innymi ograniczeniami specyficznymi dla obszaru.
3.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu rekompensowania beneficjentom na danym obszarze całości lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów związanych z ograniczeniami naturalnymi lub innymi ograniczeniami specyficznymi dla obszaru. Mogą także wprowadzać zachętę finansową dla beneficjentów w celu utrzymania działalności rolniczej na tych obszarach. Kwota płatności może być dostosowywana w celu uwzględnienia charakteru ograniczeń naturalnych wpływających na działalność rolniczą i system rolniczy. W stosownych przypadkach płatności mogą również uwzględniać czynniki społeczno-gospodarcze i środowiskowe. Państwa członkowskie zapewniają, aby obliczenia były właściwe, dokładne i przeprowadzone z wyprzedzeniem na podstawie rzetelnej metody obliczeniowej.
Poprawka 1166co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 4
4.  Dodatkowe koszty i utracone dochody, o których mowa w ust. 3, oblicza się w odniesieniu do ograniczeń naturalnych lub innych ograniczeń specyficznych dla obszaru przez porównanie z obszarami, gdzie nie występują ograniczenia naturalne ani inne ograniczenia specyficzne dla obszaru.
4.  Dodatkowe koszty i utracone dochody, o których mowa w ust. 3, oblicza się w odniesieniu do ograniczeń naturalnych lub innych ograniczeń specyficznych dla obszaru przez porównanie z obszarami, gdzie nie występują ograniczenia naturalne ani inne ograniczenia specyficzne dla obszaru.
Kwotę płatności można dostosować w celu uwzględnienia wagi utrudnień wpływających na działalność rolniczą w różnych systemach produkcji.
Państwa członkowskie mogą ustalić minimalny próg, poniżej którego nie przyznaje się płatności.
W stosownych przypadkach przyznawane płatności mogą również uwzględniać kryteria społeczno-ekonomiczne i środowiskowe.
Poprawka 452
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 5
5.  Płatności przyznaje się corocznie na hektar powierzchni.
5.  Płatności przyznaje się corocznie na hektar powierzchni, przy czym są one ograniczone do minimalnych i maksymalnych kwot określonych w załączniku IXa a.
Poprawka 1124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67
Artykuł 67
Artykuł 67
Niekorzystne warunki specyficzne dla obszaru wynikające z określonych obowiązkowych wymogów
Niekorzystne warunki specyficzne dla obszaru wynikające z określonych obowiązkowych wymogów
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu niekorzystnych warunków specyficznych dla obszaru narzuconych przez wymogi wynikające z wdrożenia dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 2000/60/WE na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu niekorzystnych warunków specyficznych dla obszaru narzuconych przez wymogi wynikające z wdrożenia dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 2000/60/WE na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.
2.  Płatności te mogą być przyznawane rolnikom, posiadaczom lasów i innym zarządcom gruntów w odniesieniu do obszarów cechujących się niekorzystnymi warunkami, o których mowa w ust. 1.
2.  Płatności te mogą być przyznawane rolnikom, grupom rolników, posiadaczom lasów i grupom posiadaczy lasów, właścicielom lasów i grupom właścicieli lasów. W należycie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być przyznawane również innym zarządcom gruntów.
2a.  W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować wsparcie na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne z prawami i obowiązkami rolników indywidualnych mających status kierujących gospodarstwem, w szczególności w zakresie ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.
3.  Przy określaniu obszarów cechujących się niekorzystnymi warunkami państwa członkowskie mogą uwzględnić następujące obszary:
3.  Przy określaniu obszarów cechujących się niekorzystnymi warunkami państwa członkowskie mogą uwzględnić następujące obszary:
a)  obszary rolne i leśne sieci Natura 2000 wyznaczone zgodnie z dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE;
a)  obszary rolne i leśne sieci Natura 2000 wyznaczone zgodnie z dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE;
b)  inne wyznaczone obszary ochrony środowiska, na których mają zastosowanie środowiskowe ograniczenia działalności rolnej lub leśnej, przyczyniające się do wdrażania art. 10 dyrektywy 92/43/EWG, pod warunkiem że obszary te nie przekraczają 5 % powierzchni wyznaczonych obszarów Natura 2000 objętych terytorialnym zakresem stosowania każdego planu strategicznego WPR;
b)  inne wyznaczone obszary ochrony środowiska, na których mają zastosowanie środowiskowe ograniczenia działalności rolnej lub leśnej, przyczyniające się do wdrażania art. 10 dyrektywy 92/43/EWG, pod warunkiem że obszary te nie przekraczają 5 % powierzchni wyznaczonych obszarów Natura 2000 objętych terytorialnym zakresem stosowania każdego planu strategicznego WPR;
c)  użytki rolne włączone do planów gospodarowania wodami w dorzeczu na podstawie dyrektywy 2000/60/WE.
c)  użytki rolne włączone do planów gospodarowania wodami w dorzeczu na podstawie dyrektywy 2000/60/WE.
4.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu rekompensowania beneficjentom całości lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów związanych z niekorzystnymi warunkami specyficznymi dla danego obszaru.
4.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu rekompensowania beneficjentom całości lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów związanych z niekorzystnymi warunkami specyficznymi dla danego obszaru.
5.  Dodatkowe koszty i utracone dochody, o których mowa w ust. 4, oblicza się w następujący sposób:
5.  Dodatkowe koszty i utracone dochody, o których mowa w ust. 4, oblicza się w następujący sposób:
a)  w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE – w stosunku do niekorzystnych warunków wynikających z wymogów wykraczających poza odnośne normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione zgodnie z niniejszym tytułem rozdział 1 sekcja 2 niniejszego rozporządzenia, jak również wykraczających poza warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia;
a)  w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE – w stosunku do niekorzystnych warunków wynikających z wymogów wykraczających poza odnośne normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione zgodnie z niniejszym tytułem rozdział 1 sekcja 2 niniejszego rozporządzenia, jak również wykraczających poza warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia;
b)  w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – w stosunku do niekorzystnych warunków wynikających z wymogów wykraczających poza odnośne wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 2, o czym mowa w załączniku III, i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione na podstawie rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak również wykraczających poza warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia.
b)  w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – w stosunku do niekorzystnych warunków wynikających z wymogów wykraczających poza odnośne wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 1, o czym mowa w załączniku III, i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione na podstawie rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak również wykraczających poza warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia.
6.  Płatności przyznaje się corocznie na hektar powierzchni.
6.  Płatności przyznaje się corocznie na hektar powierzchni, przy czym są one ograniczone do maksymalnych kwot określonych w załączniku IXaa.
Poprawka 1139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68
Artykuł 68
Inwestycje
Artykuł 68
Inwestycje
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na inwestycje na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na inwestycje na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
1a.  Jeżeli inwestycja może mieć niekorzystne skutki dla środowiska, operacje inwestycyjne, aby kwalifikować się do wsparcia z EFRROW, muszą być poprzedzone oceną spodziewanego oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami właściwymi dla danego rodzaju inwestycji.
2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie na inwestycje materialne i niematerialne, które przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6. Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte na planie urządzenia lasu lub na równoważnym instrumencie.
2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie na inwestycje materialne i niematerialne, w tym w formie zbiorowej, które przyczyniają się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych określonych w art. 6. Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte na planie urządzenia lasu, który obejmuje wymóg sadzenia gatunków przystosowanych do lokalnych ekosystemów, lub na równoważnym instrumencie w przypadku gospodarstw powyżej określonej wielkości, którą określa państwo członkowskie.
2a.  Państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 30 % wsparcia, o którym mowa w niniejszym artykule, na inwestycje na cele związane ze środowiskiem i klimatem przyczyniające się do realizacji celów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f). Państwa członkowskie traktują te inwestycje jako priorytetowe poprzez wyższe wsparcie, wyższą ocenę punktową i inne obiektywne kryteria o podobnym skutku.
Na podstawie niniejszego artykułu państwa członkowskie mogą także traktować priorytetowo inwestycje realizowane przez młodych rolników.
3.  Państwa członkowskie ustanawiają wykaz niekwalifikowalnych inwestycji i kategorii wydatków obejmujący co najmniej następujące elementy:
3.  Państwa członkowskie ustanawiają wykaz niekwalifikowalnych inwestycji i kategorii wydatków obejmujący co najmniej następujące elementy:
a)  zakup praw do produkcji rolnej;
a)  zakup praw do produkcji rolnej;
b)  zakup uprawnień do płatności;
b)  zakup uprawnień do płatności;
c)  zakup gruntów z wyjątkiem zakupu gruntów w celu ochrony środowiska lub zakupu gruntów przez młodych rolników z zastosowaniem instrumentów finansowych;
c)  zakup gruntów z wyjątkiem zakupu gruntów w celu ochrony środowiska lub zakupu gruntów przez młodych rolników z zastosowaniem instrumentów finansowych;
d)  zakup zwierząt, roślin jednorocznych i sadzenie tych roślin w celach innych niż przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego w następstwie klęsk żywiołowych i katastrof;
d)  zakup zwierząt innych niż wykorzystywane zamiast maszyn w celu ochrony krajobrazu lub do ochrony przed dużymi drapieżnikami;
da)  zakup roślin jednorocznych i sadzenie tych roślin w celach innych niż przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego w następstwie klęsk żywiołowych i katastrof;
e)  odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem dotacji udzielonych w formie dotacji na spłatę odsetek lub dotacji na opłaty gwarancyjne;
e)  odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem dotacji udzielonych w formie dotacji na spłatę odsetek lub dotacji na opłaty gwarancyjne;
f)   inwestycje w nawadnianie, niezgodne z dążeniem do osiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód, jak określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania mający wpływ na jednolite części wód, których status określono jako gorszy niż dobry w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu;
g)  inwestycje w duże projekty infrastrukturalne niebędące częścią strategii rozwoju lokalnego;
g)  inwestycje w duże projekty infrastrukturalne niebędące częścią strategii rozwoju lokalnego; państwa członkowskie mogą również ustanawiać szczególne odstępstwa dotyczące inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, o ile przewidziane zostaną jasne kryteria zapewniające komplementarność ze wsparciem w ramach innych instrumentów unijnych;
h)  inwestycje w zalesianie, które nie są spójne z celami w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, określonymi w ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących zalesiania i ponownego zalesiania.
h)  inwestycje w zalesianie, które nie są spójne z celami w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, określonymi w ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących zalesiania i ponownego zalesiania.
ha)  inwestycje niezgodne z przepisami w sprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt lub z dyrektywą 91/676/EWG;
hb)  inwestycje w produkcję bioenergii niezgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii.
Akapit pierwszy lit. a), b), d) i g) nie ma zastosowania, jeżeli wsparcie udzielane jest w postaci instrumentów finansowych.
Akapit pierwszy lit. a), b), d) i g) nie ma zastosowania, jeżeli wsparcie udzielane jest w postaci instrumentów finansowych.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego lit. a)–h) państwa członkowskie mogą ustanawiać odstępstwa dotyczące obszarów wyspiarskich, w tym obszarów najbardziej oddalonych, w celu przezwyciężenia niekorzystnych warunków związanych z odizolowaniem i oddaleniem.
4.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu dofinansowania wynoszącego 75 % kosztów kwalifikowalnych.
4.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowalnych określonego w załączniku IXaa.
Maksymalny poziom dofinansowania można zwiększyć w odniesieniu do następujących inwestycji:
Maksymalny poziom dofinansowania można zwiększyć w odniesieniu do następujących inwestycji:
a)  zalesianie i inwestycje nieprodukcyjne związane z celami szczegółowymi dotyczącymi środowiska i klimatu określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);
a)  zalesianie, zakładanie systemów rolno-leśnych i inwestycje nieprodukcyjne, w tym scalanie gruntów, związane z celami szczegółowymi dotyczącymi środowiska i klimatu określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);
b)  inwestycje w podstawowe usługi na obszarach wiejskich;
b)  inwestycje w podstawowe usługi na obszarach wiejskich;
c)  inwestycje w przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego w następstwie klęsk żywiołowych lub katastrof oraz inwestycje w odpowiednie działania zapobiegawcze w lasach i w środowisku wiejskim.
c)  inwestycje w przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego naruszonego w następstwie pożarów i innych klęsk żywiołowych lub katastrof, w tym w następstwie wystąpienia burz, powodzi, agrofagów lub chorób, a także odtwarzanie lasów przez rozminowywanie oraz inwestycje w odpowiednie działania zapobiegawcze w lasach i w środowisku wiejskim, jak również inwestycje w utrzymanie dobrej kondycji lasów;
ca)  inwestycje w innowacyjne techniki i systemy produkcji przyczyniające się jednocześnie do osiągnięcia celów wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), d), e) i f);
cb)  inwestycje na rzecz ochrony stad przed drapieżnikami;
cc)  inwestycje na obszarach najbardziej oddalonych i obszarach z ograniczeniami naturalnymi, w tym na obszarach górskich i wyspiarskich;
cd)  inwestycje związane z dobrostanem zwierząt.
Poprawka 475
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 a (nowy)
Artykuł 68a
Inwestycje w nawadnianie
1.  Z zastrzeżeniem art. 68 niniejszego rozporządzenia, w przypadku nawadniania na nowych i istniejących obszarach nawadnianych i obszarach odwadnianych za wydatki kwalifikowalne uznaje się jedynie inwestycje, które spełniają warunki określone w niniejszym artykule.
2.  Plan gospodarowania wodami w dorzeczu, zgodnie z wymogami dyrektywy 2000/60/WE przekazuje się Komisji dla całego obszaru, w którym ma być dokonana inwestycja, a także dla wszelkich innych obszarów, w których inwestycja może mieć wpływ na środowisko. Działania wchodzące w życie w ramach planu gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 11 tej dyrektywy i mające znaczenie dla sektora rolniczego, określa się w odpowiednim programie działań.
3.  W ramach inwestycji jest lub ma zostać zainstalowany system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji.
4.  Inwestycje w ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej kwalifikują się do wsparcia wyłącznie wówczas, gdy ocena ex ante wykazuje, że potencjalnie przyniesie ona od 5 % do 25 % oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji lub infrastruktury.
Jeżeli inwestycja ma wpływ na jednolite części wód podziemnych lub powierzchniowych, których stan tylko ze względu na ilość wody został w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry:
a)  inwestycja zapewnia efektywne zmniejszenie zużycia wody na poziomie inwestycji wynoszące co najmniej 50 % potencjalnej oszczędności wody możliwej dzięki tej inwestycji;
b)  w przypadku inwestycji pojedynczego gospodarstwa rolnego inwestycja doprowadza również do zmniejszenia całkowitego zużycia wody w gospodarstwie rolnym sięgającego co najmniej 50 % potencjalnej oszczędności wody możliwej na poziomie inwestycji. Całkowite zużycie wody w gospodarstwie rolnym obejmuje wodę sprzedawaną przez gospodarstwo rolne.
Żaden z warunków określonych w ust. 4 nie ma zastosowania do inwestycji w istniejącą instalację, która wpływa jedynie na efektywność energetyczną, lub do inwestycji w utworzenie zbiornika, lub do inwestycji w wykorzystywanie odzyskanej wody, która nie wpływa na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych.
5.  Inwestycja, która doprowadzi do powiększenia netto nawadnianego obszaru, mająca wpływ na daną jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych kwalifikuje się do wsparcia tylko jeśli:
a)  stan jednolitej części wód tylko ze względu na ilość wody nie został określony jako mniej niż dobry w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu; oraz
b)  przeprowadzona ex ante analiza oddziaływania na środowisko wykaże brak jakiegokolwiek znaczącego negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego taką inwestycją; taka analiza oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana albo zatwierdzana przez właściwy organ i może również dotyczyć grupy gospodarstw rolnych.
Obszary, które nie są nawadniane, ale w których w przeszłości była czynna instalacja nawadniająca, w przypadkach do ustalenia i uzasadnienia w programie, mogą zostać uznane za obszary nawadniane do celów ustalenia powiększenia netto nawadnianego terenu.
6.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 5 lit. a) inwestycja, która doprowadzi do powiększenia netto nawadnianego terenu, może nadal kwalifikować się do wsparcia, jeśli:
a)  inwestycja jest połączona z inwestycją w istniejącą instalację nawadniającą lub element infrastruktury nawadniającej, co do której w ocenie ex ante uznano, że potencjalnie przyniesie ona od 5 % do 25 % oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji lub infrastruktury; oraz
b)  inwestycja gwarantuje skuteczne zmniejszenie zużycia wody na poziomie całej inwestycji wynoszące co najmniej 50 % potencjalnej oszczędności wody możliwej dzięki tej inwestycji w istniejącą instalację nawadniającą lub element infrastruktury.
7.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu wynoszącego 75 % kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania można zwiększyć w przypadku inwestycji na obszarach najbardziej oddalonych i obszarach z ograniczeniami naturalnymi, w tym na obszarach górskich i wyspiarskich.
Poprawka 1168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 b (nowy)
Artykuł 68b
Wdrażanie technologii cyfrowych
1.  Z zastrzeżeniem art. 68 niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na wdrażanie technologii cyfrowych na obszarach wiejskich na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celu przekrojowego określonego w art. 5 oraz celów szczegółowych określonych w art. 6.
2.  Państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji, aby pomóc we wdrażaniu technologii cyfrowych wspomagających m.in. rolnictwo precyzyjne, inteligentne wsie, przedsiębiorstwa wiejskie, a także rozwój infrastruktury ICT na poziomie gospodarstw rolnych.
3.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie wdrażania technologii cyfrowych do maksimum 30 % kosztów kwalifikowalnych.
Poprawka 477
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – nagłówek
Rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich
Rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i nowych rolników oraz zakładanie i rozwój zrównoważonych przedsiębiorstw wiejskich
Poprawka 478
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i na zakładanie przedsiębiorstw wiejskich na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników lub ich włączenie do istniejących przedsiębiorstw rolnych, rozpoczęcie działalności przez nowych rolników i na zakładanie przedsiębiorstw wiejskich oraz ich rozwój, w tym w celu dywersyfikacji działalności rolniczej, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6. Udzielenie wsparcia na mocy niniejszego artykułu powinno być uzależnione od przedstawienia biznesplanu.
Poprawka 479
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu udzielania pomocy na:
2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach niniejszego artykułu wyłącznie w celu udzielania pomocy na:
Poprawka 480
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  rozpoczęcie działalności przez nowych rolników;
Poprawka 481
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – litera b
b)  zakładanie przedsiębiorstw wiejskich związanych z rolnictwem i leśnictwem lub dywersyfikację dochodów gospodarstw domowych rolników;
b)  zakładanie i rozwój przedsiębiorstw wiejskich związanych z rolnictwem, leśnictwem, biogospodarką, gospodarką o obiegu zamkniętymekoturystyką lub dywersyfikację dochodów;
Poprawka 482
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – litera c
c)  zakładanie przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich w ramach strategii rozwoju lokalnego.
c)  zakładanie przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich w ramach strategii rozwoju lokalnego przez rolników dywersyfikujących działalność, a także przez mikroprzedsiębiorstwa i osoby fizyczne na obszarach wiejskich.
Poprawka 483
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie mogą ustanawiać przepisy szczegółowe w celu zapewnienia, aby młodzi rolnicy i nowi rolnicy dołączający do grup rolników, organizacji producentów lub struktur spółdzielczych nie tracili wsparcia na rozpoczęcie działalności. Takie przepisy są zgodne z zasadą proporcjonalności i uwzględniają udział młodych rolników i nowych rolników w danej strukturze.
Poprawka 484
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie przyznają wsparcie w formie płatności ryczałtowych. Wsparcie ogranicza się do maksymalnie 100 000 EUR i można je łączyć z instrumentami finansowymi.
4.  Państwa członkowskie przyznają wsparcie w formie płatności ryczałtowych, które mogą być zróżnicowane ze względu na obiektywne kryteria. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej kwoty określonej w załączniku IXa a i można je łączyć z instrumentami finansowymi.
Poprawka 485
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Wsparcie na podstawie tego artykułu może być udzielane w kilku transzach.
Poprawki 486 i 1152co1 i 1063
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie przyznają wsparcie na narzędzia zarządzania ryzykiem na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na narzędzia zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem potrzeb i analiz SWOT, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR. Państwa członkowskie zapewniają, aby przepis ten nie naruszał prywatnych lub publicznych narzędzi zarządzania ryzykiem.
Poprawka 487
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie przyznają wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji w celu promowania narzędzi zarządzania ryzykiem, które pomagają osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą w zarządzaniu ryzykiem związanym z produkcją i ryzykiem utraty dochodów w ich działalności rolniczej, będącym poza ich kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.
2.  Wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji może być przyznawane w celu promowania narzędzi zarządzania ryzykiem, które pomagają rolnikom aktywnym zawodowo w zarządzaniu ryzykiem związanym z produkcją i ryzykiem utraty dochodów w ich działalności rolniczej, będącym poza ich kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych określonych w art. 6. Narzędzia te mogą mieć formę systemów zarządzania wieloma rodzajami ryzyka.
Ponadto promuje się strategie ograniczania ryzyka, aby zwiększać odporność gospodarstw rolnych na zagrożenia naturalne i związane ze zmianą klimatu oraz ograniczyć narażenie ich na niestabilność dochodów.
Poprawki 488, 1065 i 1152co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera a
a)  wkład finansowy na składki w ramach systemów ubezpieczeń;
a)  wkład finansowy na składki w ramach systemów ubezpieczeń, na pokrycie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, klęskami żywiołowymi lub katastrofami, pojawieniem się chorób zwierząt lub roślin, incydentem środowiskowym, skażeniem upraw organicznych lub środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu wyeliminowania lub powstrzymania chorób roślin lub inwazji agrofagów;
Poprawki 489, 1067 i 1152co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera b
b)  wkład finansowy na fundusze ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty administracyjne utworzenia;
b)  wkład finansowy na fundusze ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty administracyjne utworzenia w celu wypłaty rolnikom odszkodowań finansowych z tytułu strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, klęskami żywiołowymi lub katastrofami, pojawieniem się chorób zwierząt lub roślin, incydentem środowiskowym, skażeniem upraw organicznych lub środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu wyeliminowania lub powstrzymania chorób roślin lub inwazji agrofagów;
Poprawki 490, 10689 i 1152co5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera b a (nowa)
ba)  wkład finansowy na instrument stabilizacji dochodów w postaci funduszu ubezpieczeń wzajemnych, który gwarantuje:
(i)  rekompensatę dla rolników ze wszystkich sektorów w przypadku znacznego spadku ich dochodów;
(ii)  rekompensatę dla rolników z konkretnego sektora w przypadku znacznego spadku ich dochodów;
Poprawki 948 i 1270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 – litera b b (nowa)
bb)   wkład finansowy na działania mające na celu ograniczanie ryzyka, takie jak ochrona elementów krajobrazu i gleb, pomagające zmniejszyć ryzyko zjawisk takich jak susza, powodzie czy pożary.
Poprawki 491 i 1152co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie ograniczają wkłady finansowe na fundusze ubezpieczeń wzajemnych, o których mowa w ust. 3 lit. b) i ba) do następujących elementów:
a)  kosztów administracyjnych utworzenia funduszu ubezpieczeń wzajemnych, rozłożonych na maksymalny okres trzech lat w sposób regresywny;
b)  kwot wypłaconych przez fundusz ubezpieczeń wzajemnych jako finansowa rekompensata dla rolników. Ponadto wkład finansowy może dotyczyć odsetek od pożyczek komercyjnych zaciągniętych przez fundusz ubezpieczeń wzajemnych w celu wypłaty rolnikom rekompensaty finansowej w przypadku kryzysu;
c)  uzupełnienia rocznych płatności do funduszu;
d)  początkowego kapitału podstawowego danego funduszu ubezpieczeń wzajemnych.
Poprawki 492 i 1152co7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera a
a)  rodzaje i zakres ochrony ubezpieczeniowej kwalifikujących się systemów ubezpieczeń i funduszy ubezpieczeń wzajemnych;
a)  rodzaje i zakres ochrony ubezpieczeniowej kwalifikujących się systemów ubezpieczeń i funduszy ubezpieczeń wzajemnych oraz narzędzi stabilizacji dochodów;
Poprawki 493, 1152co8 i 1272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 4 – litera b
b)  metodę obliczania strat i czynniki uruchamiające odszkodowania;
b)  metodę obliczania strat i czynniki uruchamiające odszkodowania, w tym przy użyciu wskaźników biologicznych, klimatycznych lub ekonomicznych stosowanych na poziomie gospodarstwa lub na poziomie lokalnym, regionalnym bądź krajowym;
Poprawka 1152co9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie było przyznawane na pokrycie strat wynoszących co najmniej 20 % średniej produkcji rocznej lub średniego rocznego dochodu rolnika z poprzednich trzech lat, lub średniej z trzech lat obliczonej na podstawie pięciu wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.
5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wsparcie było przyznawane tylko na pokrycie: strat wynoszących co najmniej 20 % średniej produkcji rocznej danego produktu lub dochodu rolnika z poprzednich trzech lat lub średniej produkcji bądź średniego dochodu z trzech lat obliczonych na podstawie pięciu wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. W przypadku strat produkcyjnych okres ten może zostać przedłużony do czterech lat lub średniej opartej na okresie ośmiu poprzednich lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.
Poprawki 494, 1074 i 1152co10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 6
6.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu wynoszącego 70 % kosztów kwalifikowalnych.
6.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowalnych określonego w załączniku IXa a.
Poprawka 1152co11 i 1276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 7
7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w wyniku połączenia interwencji na podstawie niniejszego artykułu z innymi publicznymi lub prywatnymi systemami zarządzania ryzykiem.
7.  Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie strategii ograniczania ryzyka w celu zwiększenia odporności gospodarstw rolnych na zagrożenia naturalne i związane ze zmianą klimatu oraz zmniejszenia narażenia na niestabilność dochodów, a ponadto dopilnowują, aby nie dochodziło do nadmiernej rekompensaty w wyniku połączenia interwencji na podstawie niniejszego artykułu z innymi publicznymi lub prywatnymi systemami zarządzania ryzykiem.
Poprawki 495, 1075 i 1152co12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Państwa członkowskie, które wprowadzą krajowe systemy zarządzania ryzykiem lub już nimi dysponowały przed ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], mogą stosować instrumenty przewidziane w niniejszym artykule, aby pokrywać ryzyko niepokryte przez te systemy.
Poprawka 496
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na cele współpracy na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR w celu przygotowania i wdrożenia projektów grup operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 114, i LEADER, zwanego w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, oraz w celu promowania systemów jakości, organizacji producentów lub grup producentów, lub innych form współpracy.
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na cele współpracy na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR w celu przygotowania i wdrożenia projektów grup operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 114, i LEADER, zwanego w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, oraz w celu promowania systemów jakości, organizacji producentów lub grup producentów, lub innych form współpracy, w tym tych, których produkty objęte są rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012.
Poprawki 497 i 1170co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu promowania form współpracy, w którą zaangażowane są co najmniej dwa podmioty i która przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.
2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu promowania form współpracy oraz podtrzymania istniejących form współpracy, w którą zaangażowane są co najmniej dwa podmioty – z których przynajmniej jeden jest zaangażowany w produkcję rolną– i która przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.
Poprawki 498 i 1170co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie z EFRROW lokalnym grupom działania, które wdrażają strategię rozwoju lokalnego, przyczyniając się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.
Poprawki 499 i 1170co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie mogą pokrywać w ramach tego rodzaju interwencji koszty związane ze wszystkimi aspektami współpracy.
3.  Państwa członkowskie mogą pokrywać w ramach tego rodzaju interwencji koszty związane ze wszystkimi niezbędnymi aspektami współpracy, w tym koszty certyfikacji związane w uczestnictwem w unijnym systemie jakości.
Poprawki 500 i 1170co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)
Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w formie płatności ryczałtowych w celu promowania systemów jakości, organizacji producentów lub grup producentów bądź innych form współpracy.
Poprawka 1170co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 7
7.  W przypadku współpracy w kontekście dziedziczenia gospodarstw rolnych państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, którzy osiągnęli wiek emerytalny, określony w prawie krajowym.
7.  W przypadku współpracy w kontekście dziedziczenia gospodarstw rolnych oraz mając na celu wspieranie wymiany pokoleń na poziomie gospodarstw, państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie wyłącznie rolnikom, którym brakuje nie więcej niż pięć lat do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w prawie krajowym.
Poprawki 501 i 830co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 8
8.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem – w odpowiednio uzasadnionych przypadkach – zbiorowych działań w dziedzinie środowiska i klimatu zmierzających do osiągnięcia celów szczegółowych dotyczących środowiskaklimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) niniejszego rozporządzenia.
8.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem – w odpowiednio uzasadnionych przypadkach – zbiorowych działań w dziedzinie środowiska i klimatu zmierzających do osiągnięcia celów szczegółowych związanych ze środowiskiemklimatem określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie nie udzielają wsparcia na interwencje, które wywierają negatywne skutki ma środowisko.
Poprawki 502 i 1170co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 8 a (nowy)
8a.  Lokalne grupy działania mogą zwracać się do właściwej agencji płatniczej o wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość jest przewidziana w planie strategicznym. Kwota zaliczki nie może przekraczać 50 % wsparcia publicznego związanego z kosztami bieżącymi i kosztami aktywizacji.
Poprawka 503
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 8 b (nowy)
8b.  Wsparcie na rzecz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, w tym działania informacyjne i promocyjne oraz pomoc na tworzenie grup i organizacji producentów jest ograniczona do maksymalnej kwoty określonej w załączniku IXaa.
Poprawka 830 co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 8 c (nowy)
8c.   Inicjatywa LEADER, określona jako rozwój lokalny kierowany przez społeczność, o którym mowa w ust. 1, przewiduje aktywne i priorytetowe zaangażowanie przedsiębiorstw rolnych i/lub leśnych.
Poprawka 504
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 a (nowy)
Artykuł 71a
Programy podtematyczne na rzecz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Państwa członkowskie mogą ustanowić program podtematyczny na rzecz systemów jakości produktów rolnych przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 odpowiadający celom wymienionym w art. 6 ust. 1.
Poprawka 505
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy i informowanie w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i przedsiębiorstw wiejskich, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy i informowanie, prowadzone indywidualnie lub zbiorowo, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, w związku z interwencjami w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, w tym agroleśnictwa, ochrony środowiska i klimatu, przedsiębiorstw wiejskich, inteligentnych wsi i WPR.
Poprawka 506
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 2
2.  W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie mogą pokryć koszty wszelkich stosownych działań zmierzających do wspierania innowacji, dostępu do szkoleń i doradztwa oraz wymiany i rozpowszechniania wiedzy i informacji, które przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 6.
2.  W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie i Unia mogą pokryć koszty wszelkich stosownych działań zmierzających do wspierania innowacji, dostępu do szkoleń i doradztwa, tworzenia planów i badań oraz wymiany i rozpowszechniania wiedzy i informacji, które przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 6.
Poprawka 507
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit 1
Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych.
Państwa członkowskie mogą zapewnić wsparcie maksymalnie do poziomu określonego w załączniku IXaa.
Poprawka 508
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit 2
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego w przypadku tworzenia usług doradczych dla rolników państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w formie ustalonej kwoty w maksymalnej wysokości 200 000 EUR.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego w przypadku tworzenia usług doradczych dla rolników państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie maksymalnie do kwoty określonej w załączniku IXa a.
Poprawka 509
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 4
4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 w regionach najbardziej oddalonych i w innych należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą stosować wyższą stawkę lub wyższą kwotę niż ta ustalona w wymienionym ustępie, tak aby osiągnąć cele szczegółowe, o których mowa w art. 6.
skreśla się
Poprawka 510
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Wsparcie na mocy niniejszego artykułu nie obejmuje kursów instruktażowych ani szkoleń, które stanowią część zwykłych ustawowych programów lub systemów edukacyjnych na poziomie szkoły średniej lub wyższym.
Poprawka 511
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 6 b (nowy)
6b.  Podmioty świadczące usługi w zakresie transferu wiedzy i usługi informacyjne muszą posiadać odpowiednie zdolności do wykonywania takiego zadania w postaci wykwalifikowanego personelu odbywającego szkolenia.
Poprawka 512
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 a (nowy)
Artykuł 72a
Środki na rzecz kobiet na obszarach wiejskich
1.  Państwa członkowskie przyjmują konkretne działania ukierunkowane na promowanie większej integracji kobiet w gospodarce wiejskiej przez interwencje zgodne z obowiązującym rozporządzeniem, z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 6 ust. 1.
2.  W swoich planach strategicznych WPR państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na promowanie zaangażowania kobiet m.in. w transfer wiedzy i działania informacyjne, usługi doradcze, inwestycje w środki trwałe, zakładanie i rozwój gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw wiejskich, wdrażanie technologii cyfrowych i współpracę.
Poprawka 513
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 b (nowy)
Artykuł 72b
Rozwój strategii inteligentnych wsi
1.  Aby promować cyfryzację i innowacje, ułatwiać rozwój biznesu, włączenie społeczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich, państwa członkowskie opracowują i wdrażają strategię inteligentnych wsi w swoich planach strategicznych WPR, biorąc pod uwagę rodzaje interwencji, o których mowa w art. 64 lit. a), b), d), e), g) i h) oraz elementy zapewniające modernizację i strategie, o których mowa w art. 102.
2.  Poza rodzajami interwencji opisanymi w ust. 1, państwa członkowskie powinny w szczególności zająć się środkami dotyczącymi poniższych kwestii na obszarach wiejskich:
a)  cyfryzacja gospodarki wiejskiej;
b)  rolnictwo precyzyjne;
c)  rozwój platform cyfrowych;
d)  mobilność wiejska;
e)  innowacje społeczne;
f)  rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania na szczeblu lokalnym oraz wspieranie rozwoju spółdzielni energetycznych.
3.  Państwa członkowskie zwracają szczególnie uwagę na koordynację między EFRROW i innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, jak ustanowiono w art. 98 lit. d) ppkt (iii).
4.  Państwa członkowskie mogą włączyć swoją strategię inteligentnych wsi do zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o których mowa w art. 25 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].
Poprawka 514
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit 1
Po konsultacji z komitetem monitorującym, o którym mowa w art. 111, instytucja zarządzająca planem strategicznym WPR lub inne wyznaczone instytucje pośredniczące określają kryteria kwalifikacji interwencji w odniesieniu do następujących rodzajów interwencji: inwestycje, rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich, współpraca, wymiana wiedzy i informowanie. Celem kryteriów kwalifikacji jest zapewnienie równego traktowania wnioskodawców, lepszego wykorzystania zasobów finansowych i ukierunkowania wsparcia zgodnie z celem interwencji.
Po konsultacji z komitetem monitorującym, o którym mowa w art. 111, instytucja zarządzająca planem strategicznym WPR bądź, w stosownych przypadkach, regionalne organy zarządzające lub inne wyznaczone instytucje pośredniczące określają kryteria kwalifikacji interwencji w odniesieniu do następujących rodzajów interwencji: inwestycje, rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i nowych rolników, zakładanie przedsiębiorstw wiejskich, współpraca, wymiana wiedzy i informowanie, szczególne środki na rzecz kobiet na obszarach wiejskich oraz wdrażanie technologii cyfrowych. Celem kryteriów kwalifikacji jest zapewnienie równego traktowania wnioskodawców, lepszego wykorzystania zasobów finansowych i ukierunkowania wsparcia zgodnie z celem interwencji.
Poprawka 515
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit 2
Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu kryteriów kwalifikacji w odniesieniu do interwencji inwestycyjnych wyraźnie ukierunkowanych na cele środowiskowe lub realizowanych w związku z odbudową ekosystemów.
Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu kryteriów kwalifikacji w odniesieniu do inwestycji w związku z odbudową ekosystemów po katastrofach.
Poprawka 516
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4
4.  Kryteria kwalifikacji nie mogą być definiowane w odniesieniu do operacji, które otrzymały certyfikat „pieczęci doskonałości” w ramach programu „Horyzont 2020+” lub „Horyzont Europa”, lub zostały wybrane w ramach Life +, pod warunkiem że takie operacje są zgodne z planem strategicznym WPR.
skreśla się
Poprawka 1173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 5
5.  Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed skierowaniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach planu strategicznego WPR, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności.
5.  Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed skierowaniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach planu strategicznego WPR, niezależnie od tego, czy dokonano wszystkich powiązanych płatności.
Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego operacje związane z wczesną pielęgnacją upraw leśnych i wczesnym czyszczeniem upraw leśnych w celach ekologicznych, ochronnych i rekreacyjnych mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały fizycznie ukończone przez złożeniem do organu wniosku o finansowanie.
Od operacji takich nie wymaga się tworzenia efektu zachęty lub uważa się, ze mają one efekt zachęty, jeśli:
(i)  program pomocy daje uprawnienia do uzyskania pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami i bez dalszej swobody decyzyjnej dla państwa członkowskiego; warunkiem przyznania pomocy jest niewyczerpanie budżetu dostępnego dla programu pomocy;
(ii)  program pomocy został przyjęty i obowiązywał przed poniesieniem przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych;
(iii)  program pomocy obejmuje tylko takie miejsca, w których nowy las założono zgodnie z przepisami krajowymi, a odpowiedni organ został powiadomiony o jego założeniu; oraz
(iv)  program pomocy obejmuje tylko środki wynikające z planu urządzenia lasu lub równoważnego planu.
Poprawka 517
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy)
Jeżeli rolnicy są dotknięci trudnymi warunkami klimatycznymi lub kryzysem rynkowym, płatności na mocy lit. a) niniejszego ustępu mogą być gwarantowane w odniesieniu do kapitału obrotowego.
Poprawka 518
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  W przypadku gdy środki finansowe na mocy niniejszego artykułu nie zostały wykorzystane lub zostały zwrócone z instrumentu finansowego, powinny zostać zatrzymane do wykorzystania w części planu strategicznego WPR dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich.
Poprawka 519
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75
[...]
skreśla się
Poprawka 520
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – akapit 1
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o wymogi dodatkowe w stosunku do określonych w niniejszym rozdziale, dotyczące warunków przyznawania wsparcia w ramach następujących rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich:
Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających załącznik IXa dotyczący minimalnych i maksymalnych pułapów płatności na mocy niniejszego rozdziału.
a)  zobowiązania w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 65;
b)  inwestycje, o których mowa w art. 68;
c)  współpraca, o której mowa w art. 71.
Poprawka 521
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – nagłówek
Wydatki w ramach EFRG i EFRROW
Alokacje finansowe z EFRG i EFRROW
Poprawka 522
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Z EFRG finansowane są rodzaje interwencji związane z:
1.  Pula środków finansowych na realizację EFRG na lata 2021–2027 wynosi 286 143 mln EUR według cen z 2018 r. (tj. 322 511 mln EUR w cenach bieżących).
W ramach tej puli finansowej i niezależnie od przepisów tytułu II rozdział I rozporządzenia (UE) [rozporządzenie horyzontalne] z EFRG finansowane są rodzaje interwencji związane z:
Poprawka 523
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2
2.  Z EFRROW finansuje się rodzaje interwencji, o których mowa w tytule III rozdział IV.
2.  Pula środków finansowych na realizację Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021–2027 wynosi 96 712 mln EUR według cen z 2018 r. (tj. 109 000 mln EUR w cenach bieżących).
Z EFRROW finansuje się rodzaje interwencji, o których mowa w tytule III rozdział IV, pomoc techniczną z inicjatywy państw członkowskich, o której mowa w art. 112, oraz pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, o której mowa w art. 83 ust. 2.
Poprawka 524
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1
1.  Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRG i EFRROW od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zatwierdzenia planu strategicznego WPR przez Komisję.
1.  Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRG i EFRROW po zatwierdzeniu planu strategicznego WPR przez Komisję.
Poprawka 525
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 2 – akapit 1
Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany planu strategicznego WPR, kwalifikują się do wkładu z EFRROW od daty przedłożenia Komisji wniosku o zmianę.
Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany planu strategicznego WPR, kwalifikują się do wkładu z EFRROW i EFRG od daty przedłożenia Komisji wniosku o zmianę.
Poprawka 526
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 2 – akapit 2
Na zasadzie odstępstwa od art. 73 ust. 5 i akapitu pierwszego, w przypadku środków nadzwyczajnych związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami lub niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi lub ze znaczną i nagłą zmianą warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa członkowskiego lub regionu, w planie strategicznym WPR można przewidzieć uznawanie wydatków finansowanych z EFRROW i wynikających ze zmian tego planu za kwalifikowalne od daty wystąpienia zdarzenia.
Na zasadzie odstępstwa od art. 73 ust. 5 i akapitu pierwszego, w przypadku środków nadzwyczajnych związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami, w tym pożarem, suszą i powodzią lub niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, epidemią lub ze znaczną i nagłą zmianą warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa członkowskiego lub regionu, w planie strategicznym WPR można przewidzieć uznawanie wydatków finansowanych z EFRROW i wynikających ze zmian tego planu za kwalifikowalne od daty wystąpienia zdarzenia.
Poprawka 527
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 3
3.  Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta i uregulowane do dnia 31 grudnia [2029] r. Ponadto wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW tylko wtedy, gdy odnośna pomoc została rzeczywiście wypłacona przez agencję płatniczą do dnia 31 grudnia [2029] r.
3.  Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta i uregulowane do dnia 31 grudnia [2030] r. Ponadto wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW tylko wtedy, gdy odnośna pomoc została rzeczywiście wypłacona przez agencję płatniczą do dnia 31 grudnia [2030] r.
Poprawka 528
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3
3.  Unijna pomoc finansowa na rodzaje interwencji w sektorze chmielu przydzielona Niemcom wynosi 2 188 000 EUR rocznie.
3.  Unijna pomoc finansowa na rodzaje interwencji w sektorze chmielu przydzielona Niemcom wynosi X EUR rocznie.
Poprawka 529
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 4 – litera a
a)  10 666 000 EUR rocznie dla Grecji;
a)  X EUR rocznie dla Grecji;
Poprawka 530
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 4 – litera b
b)  554 000 EUR rocznie dla Francji; oraz
b)  X EUR rocznie dla Francji; oraz
Poprawka 531
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 4 – litera c
c)  34 590 000 EUR rocznie dla Włoch.
c)  X EUR rocznie dla Włoch.
Poprawka 532
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 7
7.  Państwa członkowskie mogą w 2023 r. zmienić swoje decyzje, o których mowa w ust. 6, w ramach wniosku o zmianę swoich planów strategicznych WPR, o których mowa w art. 107.
7.  Dwa lata po dacie rozpoczęcia stosowania planów strategicznych państwa członkowskie mogą zmienić swoje decyzje, o których mowa w ust. 6, w ramach wniosku o zmianę swoich planów strategicznych WPR, o których mowa w art. 107.
Poprawka 533
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1
1.  Całkowita kwota unijnego wsparcia na rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. wynosi 78 811 mln EUR w cenach bieżących zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021–202738.
1.  Całkowita kwota unijnego wsparcia na rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. wynosi 109 000 mln EUR w cenach bieżących zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021–202738.
__________________
__________________
38 Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM(2018)0322.
38 Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM(2018)0322.
Poprawka 534
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1
1.  W planach strategicznych WPR ustala się jednolitą wielkość wkładu EFRROW mającą zastosowanie do wszystkich interwencji.
1.  W planach strategicznych WPR ustala się jednolitą wielkość wkładu EFRROW w celu wspierania interwencji w regionach odpowiadających poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („regiony na poziomie NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003.
Poprawka 535
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Zasoby z EFRROW rozdziela się między następujące trzy kategorie regionów na poziomie NUTS 2:
a)  regiony słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % średniego PKB UE-27 („regiony słabiej rozwinięte”);
b)  regiony w okresie przejściowym, których PKB na mieszkańca wynosi między 75 % a 100 % średniego PKB UE-27 („regiony w okresie przejściowym”);
c)  regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 100 % średniego PKB UE-27 („regiony lepiej rozwinięte”).
Klasyfikację regionów w ramach jednej z trzech kategorii określa się na podstawie porównania PKB na mieszkańca każdego regionu, mierzonego według standardów siły nabywczej (SSN) i obliczanego na podstawie danych liczbowych Unii za okres 2014–2016, ze średnim PKB UE-27 w tym samym okresie odniesienia.
Poprawka 536
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a
a)  70 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 229/2013;
a)  85 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 229/2013;
Poprawka 537
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b
b)  70 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach słabiej rozwiniętych;
b)  85 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach słabiej rozwiniętych;
Poprawka 538
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)  65 % dla regionów w okresie przejściowym;
Poprawka 539
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c
c)  65 % wydatków kwalifikowalnych na płatności na podstawie art. 66;
c)  75 % wydatków kwalifikowalnych na płatności na podstawie art. 66;
Poprawka 540
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d
d)  43 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w pozostałych regionach.
d)  53 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w pozostałych regionach;
Poprawka 541
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3 – litera a
a)  80 % w przypadku zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 65 niniejszego rozporządzenia, płatności na podstawie art. 67 niniejszego rozporządzenie, inwestycji nieprodukcyjnych, o których mowa w art. 68 niniejszego rozporządzenia, wsparcia na rzecz europejskiego partnerstwa innowacyjnego na podstawie art. 71 oraz LEADER, zwanego w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność;
a)  90 % w przypadku zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 65 niniejszego rozporządzenia, płatności na podstawie art. 67 niniejszego rozporządzenie, inwestycji nieprodukcyjnych, o których mowa w art. 68 niniejszego rozporządzenia, związanych z zalesianiem oraz z celami szczegółowymi dotyczącymi środowiska i klimatu określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f), operacji wymienionych w art. 69 ust. 2 lit. a), wsparcia na rzecz europejskiego partnerstwa innowacyjnego na podstawie art. 71 oraz LEADER, zwanego w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, operacji, o których mowa w art. 72, operacji wspieranych za pomocą instrumentów finansowych, środków, o których mowa w art. 72a (nowym), i obszarów wyludnionych.
Poprawka 542
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3 – litera b
b)  100 % w przypadku operacji dofinansowywanych ze środków przeniesionych do EFRROW zgodnie z art. 15 i 90 niniejszego rozporządzenia.
b)  100 % w przypadku operacji dofinansowywanych ze środków przeniesionych do EFRROW zgodnie z art. 90 niniejszego rozporządzenia, jeżeli operacje te odnoszą się do celów szczegółowych dotyczących środowiska i klimatu, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f).
Poprawka 1134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86
Artykuł 86
Artykuł 86
Minimalne i maksymalne alokacje finansowe
Minimalne i maksymalne alokacje finansowe
1.  Co najmniej 5 % określonego w załączniku IX całkowitego wkładu EFRROW w plan strategiczny WPR rezerwuje się na LEADER, zwany w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność.
1.  Co najmniej 5 % określonego w załączniku IX całkowitego wkładu EFRROW w plan strategiczny WPR rezerwuje się na LEADER, zwany w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność.
2.  Co najmniej 30 % określonego w załączniku IX całkowitego wkładu EFRROW w plan strategiczny WPR rezerwuje się na interwencje służące osiągnięciu celów szczegółowych dotyczących środowiska i klimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem interwencji na podstawie art. 66.
2.  Co najmniej 35 % określonego w załączniku IX całkowitego wkładu EFRROW w plan strategiczny WPR rezerwuje się na wszelkiego rodzaju interwencje służące osiągnięciu celów szczegółowych dotyczących środowiska i klimatu określonych wart. 6 ust.1 lit. d), e), f) oraz i) niniejszego rozporządzenia.
Do celów obliczenia całkowitego wkładu EFRROW, o którym mowa w akapicie pierwszym, można uwzględnić maksymalnie 40 % płatności przyznanych zgodnie z art. 66.
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do regionów najbardziej oddalonych.
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do regionów najbardziej oddalonych.
2a.  Co najmniej 30 % określonego w załączniku IX całkowitego wkładu EFRROW w plan strategiczny WPR rezerwuje się na interwencje wynikające z art. 68, 70, 71 i 72 na cele szczegółowe mające na celu wspieranie rozwoju inteligentnego, odpornego i zdywersyfikowanego sektora rolnictwa określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego rozporządzenia.
3.  Maksymalnie 4 % określonego w załączniku IX całkowitego wkładu EFRROW w plan strategiczny WPR może być wykorzystane do finansowania działań z zakresu pomocy technicznej, o których mowa w art. 112, z inicjatywy państw członkowskich.
3.  Maksymalnie 4 % określonego w załączniku IX całkowitego wkładu EFRROW w plan strategiczny WPR może być wykorzystane do finansowania działań z zakresu pomocy technicznej, o których mowa w art. 112, z inicjatywy państw członkowskich.
Wkład EFRROW może zostać zwiększony do 6 % w odniesieniu do planów strategicznych WPR, gdy całkowita kwota unijnego wsparcia na rozwój obszarów wiejskich wynosi do 90 mln EUR.
Wkład EFRROW może zostać zwiększony do 6 % w odniesieniu do planów strategicznych WPR, gdy całkowita kwota unijnego wsparcia na rozwój obszarów wiejskich wynosi do 90 mln EUR.
Pomoc techniczna jest zwracana jako finansowanie według stawek zryczałtowanych zgodnie z art. 125 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom).../... [nowe rozporządzenie finansowe] w ramach płatności okresowych na podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) [horyzontalne]. Stawka zryczałtowana odpowiada określonej w planie strategicznym WPR wartości procentowej pomocy technicznej w stosunku do całkowitej kwoty zadeklarowanych wydatków.
Pomoc techniczna jest zwracana jako finansowanie według stawek zryczałtowanych zgodnie z art. 125 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE, Euratom).../... [nowe rozporządzenie finansowe] w ramach płatności okresowych na podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) [horyzontalne]. Stawka zryczałtowana odpowiada określonej w planie strategicznym WPR wartości procentowej pomocy technicznej w stosunku do całkowitej kwoty zadeklarowanych wydatków.
4.  W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego minimalną kwotę określoną w załączniku X rezerwuje się na wkład w osiągnięcie celu szczegółowego „przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej” określonego w art. 6 ust. 1 lit. g). Na podstawie analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń („analizy SWOT”) oraz określenia potrzeb, które należy uwzględnić, kwota ta jest wykorzystywana na następujące rodzaje interwencji:
4.  Państwa członkowskie rezerwują co najmniej kwoty określone w załączniku X na uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników zgodnie z art. 27.
a)   uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników określone w art. 27;
b)   rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, o którym mowa w art. 69;
4a.  Państwa członkowskie rezerwują maksymalnie 60 % kwot określonych w załączniku VII na:
a)  podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności, o którym mowa w tytule III rozdział II podsekcja 2;
b)  płatność redystrybucyjną, o której mowa w tytule III rozdział II sekcja 2 podsekcja 3;
c)  interwencje wsparcia dochodów związanego z produkcją, o których mowa w tytule III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1;
d)  rodzaje interwencji w innych sektorach, o których mowa w tytule III rozdział III sekcja 7.
Na zasadzie odstępstwa, jeżeli państwo członkowskie korzysta z możliwości przewidzianej w art. 90 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) z kwoty zarezerwowanej na mocy akapitu pierwszego, może zmniejszyć minimalną kwotę, którą ustaliło zgodnie z akapitem pierwszym, o kwotę podwyższoną.
4b.  Co najmniej 6 % kwot określonych w załączniku VII rezerwuje się na wsparcie płatności redystrybucyjnej, o której mowa w art. 26.
4c.  Co najmniej 30 % łącznej alokacji określonej w załączniku VII na lata 2023–2027 rezerwuje się na systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 28.
Państwa członkowskie mogą zarezerwować różne kwoty na poszczególne lata kalendarzowe, poniżej lub powyżej odsetka określonego przez dane państwo członkowskie na podstawie pierwszego zdania, pod warunkiem że suma wszystkich kwot rocznych będzie odpowiadać temu odsetkowi.
Na zasadzie odstępstwa, jeżeli państwo członkowskie korzysta z możliwości przewidzianej w art. 90 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) z kwoty zarezerwowanej na mocy art. 28, może zmniejszyć minimalną kwotę, którą ustaliło zgodnie z akapitem pierwszym, o kwotę podwyższoną.
5.  Orientacyjne alokacje finansowe na interwencje wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji, o których mowa w tytule III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są maksymalnie do 10 % kwot określonych w załączniku VII.
5.  Orientacyjne alokacje finansowe na interwencje wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji, o których mowa w tytule III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1, ograniczone są maksymalnie do 10 % kwot określonych w załączniku VII. Państwa członkowskie mogą przesunąć część tych środków w celu zwiększenia maksymalnej alokacji, o której mowa w art. 82 ust. 6, jeżeli taka alokacja jest niewystarczająca do sfinansowania interwencji, o których mowa w tytule III rozdział III sekcja 7.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie, które zgodnie z art. 53 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 wykorzystały na dobrowolne wsparcie związane z produkcją ponad 13 % swojego rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II do tego rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji ponad 10 % kwoty określonej w załączniku VII. Wynikający z tego odsetek nie przekracza wartości procentowej zatwierdzonej przez Komisję na dobrowolne wsparcie związane z produkcją na rok składania wniosków 2018.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie, które zgodnie z art. 53 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 wykorzystały na dobrowolne wsparcie związane z produkcją ponad 13 % swojego rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku II do tego rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o przeznaczeniu na wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji ponad 10 % kwoty określonej w załączniku VII. Wynikający z tego odsetek nie przekracza wartości procentowej zatwierdzonej przez Komisję na dobrowolne wsparcie związane z produkcją na rok składania wniosków 2018.
Wartość procentową, o której mowa w akapicie pierwszym, można zwiększyć maksymalnie o 2 %, pod warunkiem że kwota odpowiadająca odsetkowi przekraczającemu poziom 10 %, jest przydzielona na wsparcie z tytułu upraw roślin wysokobiałkowych na podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1.
Wartość procentową, o której mowa w akapicie pierwszym, można zwiększyć maksymalnie o 2 %, pod warunkiem że kwota odpowiadająca odsetkowi przekraczającemu poziom 10 %, jest przydzielona na wsparcie z tytułu upraw roślin wysokobiałkowych na podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1.
Kwota ujęta w zatwierdzonym planie strategicznym WPR, wynikająca z zastosowania akapitów pierwszego i drugiego, ma moc wiążącą.
Kwota ujęta w zatwierdzonym planie strategicznym WPR, wynikająca z zastosowania akapitów pierwszego i drugiego, ma moc wiążącą.
6.  Bez uszczerbku dla przepisów art. 15 rozporządzenia (UE) [horyzontalnego] maksymalna kwota, którą można przyznać w danym państwie członkowskim przed zastosowaniem art. 15 niniejszego rozporządzenia na podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać kwot ustalonych w planie strategicznym WPR zgodnie z ust. 6.
6.  Bez uszczerbku dla przepisów art. 15 rozporządzenia (UE) [horyzontalnego] maksymalna kwota, którą można przyznać w danym państwie członkowskim przed zastosowaniem art. 15 niniejszego rozporządzenia na podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 1 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać kwot ustalonych w planie strategicznym WPR zgodnie z ust. 5.
7.  Państwa członkowskie mogą zdecydować w swoich planach strategicznych WPR o wykorzystaniu określonej części alokacji z EFRROW na lewarowanie wsparcia i zwiększenie skali zintegrowanych strategicznych projektów ochrony przyrody zdefiniowanych w [rozporządzeniu LIFE] oraz o finansowaniu działań dotyczących transnarodowej mobilności edukacyjnej osób w dziedzinie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ukierunkowanych na młodych rolników, zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie programu Erasmus].
7.  Państwa członkowskie mogą zdecydować w swoich planach strategicznych WPR o wykorzystaniu określonej części alokacji z EFRROW na lewarowanie wsparcia i zwiększenie skali zintegrowanych strategicznych projektów ochrony przyrody zdefiniowanych w [rozporządzeniu LIFE], jeżeli są w nie zaangażowane społeczności rolników, oraz o finansowaniu działań dotyczących transnarodowej mobilności edukacyjnej osób w dziedzinie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ukierunkowanych na młodych rolników, zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie programu Erasmus], a także na kobiety na obszarach wiejskich.
Poprawka 1135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87
Artykuł 87
Artykuł 87
Śledzenie wydatków w dziedzinie klimatu
Śledzenie wydatków w dziedzinie klimatu
1.  Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie Komisja dokonuje ewaluacji, za pomocą prostej i wspólnej metody, wkładu polityki w realizację celów dotyczących zmiany klimatu.
1.  Na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie Komisja dokonuje ewaluacji, za pomocą wspólnej metody uznanej na szczeblu międzynarodowym, wkładu polityki w realizację celów dotyczących zmiany klimatu.
2.   Wkład w realizację celu dotyczącego wydatków jest szacowany przy zastosowaniu szczegółowych wskaźników korygujących, zróżnicowanych w zależności od tego, czy wsparcie przyczynia się w znacznym, czy w umiarkowanym stopniu do osiągnięcia celów związanych ze zmianą klimatu. Wskaźniki korygujące są następujące:
a)  40 % w przypadku wydatków w ramach podstawowego wsparcia dochodu do celów stabilności i uzupełniającego wsparcia dochodu, o których mowa w tytule III rozdział II sekcja II podsekcje 2 i 3;
b)  100 % w przypadku wydatków w ramach systemów na rzecz klimatu i środowiska, o których mowa w tytule III rozdział II sekcja II podsekcja 4;
c)  100 % w przypadku wydatków na interwencje, o których mowa w art. 86 ust. 2 akapit pierwszy;
d)  40 % w przypadku wydatków z tytułu ograniczeń naturalnych lub innych ograniczeń specyficznych dla obszaru, o których mowa w art. 66.
2a.  W ramach przeglądu śródokresowego, o którym mowa w art. 139a, Komisja opracowuje opartą na podstawach naukowych i uznaną na szczeblu międzynarodowym wspólną metodykę bardziej precyzyjnego śledzenia wydatków na cele klimatyczne i środowiskowe, w tym na różnorodność biologiczną, oraz ocenia szacowany wkład różnych rodzajów interwencji.
Poprawka 1175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Planowane kwoty jednostkowe, o których mowa w ust. 1, są jednolite lub średnie, zgodnie z warunkami określonymi przez państwa członkowskie.
Poprawka 554
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1 – akapit 2
Wartość procentowa odchylenia to wartość procentowa, o którą zrealizowana średnia lub jednolita kwota jednostkowa może przekroczyć planowaną średnią lub jednolitą kwotę jednostkową, o której mowa w planie strategicznym WPR.
Wartość procentowa odchylenia to wartość procentowa, o którą zrealizowana średnia lub jednolita orientacyjna kwota jednostkowa może przekroczyć planowaną średnią lub jednolitą orientacyjną kwotę jednostkową, o której mowa w planie strategicznym WPR.
Poprawka 555
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1 – akapit 3
W przypadku każdej interwencji w formie płatności bezpośrednich zrealizowana średnia lub jednolita kwota jednostkowa nigdy nie może być niższa niż planowana kwota jednostkowa, chyba że zrealizowane produkty przekraczają planowane produkty ustalone w planie strategicznym WPR.
W przypadku każdej interwencji w formie płatności bezpośrednich zrealizowana średnia lub jednolita orientacyjna kwota jednostkowa nigdy nie może być niższa niż planowana orientacyjna kwota jednostkowa, chyba że zrealizowane produkty przekraczają planowane produkty ustalone w planie strategicznym WPR.
Poprawka 556
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1 – akapit 4
W przypadku gdy w ramach interwencji określono różne kwoty jednostkowe, niniejszy akapit stosuje się w odniesieniu do każdej jednolitej lub średniej kwoty jednostkowej w ramach takiej interwencji.
W przypadku gdy w ramach interwencji określono różne orientacyjne kwoty jednostkowe, niniejszy akapit stosuje się w odniesieniu do każdej jednolitej lub średniej orientacyjnej kwoty jednostkowej w ramach takiej interwencji.
Poprawka 557
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie mogą dokonać realokacji kwot w ramach rodzajów interwencji.
Poprawka 1136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90
Artykuł 90
Artykuł 90
Elastyczność między alokacjami w formie płatności bezpośrednich a alokacjami z EFRROW
Elastyczność między alokacjami w formie płatności bezpośrednich a alokacjami z EFRROW
1.  W projekcie swojego planu strategicznego WPR, o którym mowa w art. 106 ust. 1, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przesunięciu:
1.  W projekcie swojego planu strategicznego WPR, o którym mowa w art. 106 ust. 1, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przesunięciu:
a)  do 15 % alokacji państwa członkowskiego na płatności bezpośrednie określonej w załączniku IV, po odliczeniu alokacji w odniesieniu do bawełny określonych w załączniku VI na lata kalendarzowe 20212026, do alokacji państwa członkowskiego na EFRROW w latach budżetowych 2022–2027; lub
a)  do 12 % łącznej alokacji państwa członkowskiego na płatności bezpośrednie określonej w załączniku IV, po odliczeniu alokacji w odniesieniu do bawełny określonych w załączniku VI na lata kalendarzowe 2023–2026 i przekazanych państwu członkowskiemu na EFRROW w latach budżetowych 20242027, pod warunkiem że państwa członkowskie wykorzystają odnośne zwiększenie na interwencje rolno-środowiskowe, o których mowa w art. 65 i których beneficjentami są rolnicy; lub
b)  do 15 % alokacji państwa członkowskiego na EFRROW w latach budżetowych 20222027 do alokacji państwa członkowskiego na płatności bezpośrednie określonej w załączniku IV na lata kalendarzowe 2021–2026.
b)  do 5 % alokacji państwa członkowskiego na EFRROW w latach budżetowych 2024–2027 do alokacji państwa członkowskiego na płatności bezpośrednie określonej w załączniku IV na lata kalendarzowe 2023–2026, pod warunkiem że odnośne zwiększenie zostanie przydzielone na operacje, o których mowa w art. 28.
Wartość procentowa przesunięcia z alokacji państwa członkowskiego na płatności bezpośrednie do alokacji państwa członkowskiego na EFRROW, o której mowa w akapicie pierwszym, może zostać zwiększona o:
Na zasadzie odstępstwa od lit. b) poprzedniego akapitu państwa członkowskie, których średnia krajowa kwota na hektar jest niższa od średniej unijnej, mogą przenieść do 12 % alokacji EFRROW do alokacji na płatności bezpośrednie. Przeniesienie nie może jednak być wyższe niż kwota niezbędna do dostosowania średniej krajowej kwoty na hektar do średniej unijnej. Jest ono w całości przeznaczane na interwencje, o których mowa w art. 28.
a)   maksymalnie 15 punktów procentowych, pod warunkiem że państwa członkowskie wykorzystają odnośne zwiększenie na interwencje finansowane z EFRROW, aby osiągnąć cele szczegółowe dotyczące środowiska i klimatu, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);
b)   maksymalnie 2 punkty procentowe, pod warunkiem że państwa członkowskie wykorzystają odnośne zwiększenie zgodnie z art. 86 ust. 5 lit. b).
Alokacje na płatności bezpośrednie przeniesione zgodnie z ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu można odjąć od udziału wkładu zgodnego z art. 86 ust. 4 lit. a) lub c) lub połączenia obu tych elementów.
2.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa wartość procentową, o której mowa w ust. 1 i która może różnić się w zależności od roku kalendarzowego.
2.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa wartość procentową, o której mowa w ust. 1 i która może różnić się w zależności od roku kalendarzowego.
3.  Państwa członkowskie mogą w 2023 r. zmienić swoje decyzje, o których mowa w ust. 1, w ramach wniosku o zmianę swoich planów strategicznych WPR, o których mowa w art. 107.
3.  Państwa członkowskie mogą w 2024 r. zmienić swoje decyzje, o których mowa w ust. 1, w ramach wniosku o zmianę swoich planów strategicznych WPR, o których mowa w art. 107.
Do 31 grudnia 2021 r. państwa członkowskie informują Komisję o decyzjach, o których mowa w ust. 1, oraz o decyzji o zastosowaniu art. 15 i 26.
Poprawka 562
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 1
Państwa członkowskie ustanawiają plany strategiczne WPR zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu wdrożenia unijnego wsparcia finansowanego z EFRG lub EFRROW w ramach realizacji celów szczegółowych, określonych w art. 6.
Państwa członkowskie, w stosownych przypadkach we współpracy z regionami, ustanawiają plany strategiczne WPR zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu wdrożenia unijnego wsparcia finansowanego z EFRG lub EFRROW w ramach realizacji celów szczegółowych, określonych w art. 6 ust. 1.
Poprawka 563
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2
W oparciu o analizę SWOT, o której mowa w art. 103 ust. 2, i ocenę potrzeb, o której mowa w art. 96, w planach strategicznych WPR państwa członkowskie określają strategię interwencji, jak wskazano w art. 97, wyznaczając w niej ilościowe cele końcowe i cele pośrednie, prowadzące do realizacji celów szczegółowych, określonych w art. 6. Cele końcowe określa się za pomocą wspólnego zestawu wskaźników rezultatu, określonych w załączniku I.
W oparciu o analizę SWOT, o której mowa w art. 103 ust. 2, i ocenę potrzeb, o której mowa w art. 96, w planach strategicznych WPR państwa członkowskie, w stosownych przypadkach we współpracy z regionami, określają strategię interwencji, jak wskazano w art. 97, wyznaczając w niej ilościowe cele końcowe i cele pośrednie, prowadzące do realizacji celów szczegółowych, określonych w art. 6. Cele końcowe określa się za pomocą wspólnego zestawu wskaźników rezultatu, określonych w załączniku I.
Poprawka 564
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 4
Każdy plan strategiczny WPR obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
Każdy plan strategiczny WPR obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
Poprawka 565
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – akapit 4 a (nowy)
Zatwierdzenie planów strategicznych WPR i ich wdrożenie przez państwa członkowskie nie może powodować opóźnień w okresie składania wniosków o przyznanie pomocy dla beneficjentów ani w terminowej wypłacie na rzecz beneficjentów pomocy.
Poprawka 832co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – nagłówek
Bardziej ambitne cele związane ze środowiskiem i klimatem
Bardziej ambitne cele związane ze środowiskiem i klimatem oraz dobrostanem zwierząt
Poprawka 567
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 1
1.  Za pośrednictwem planów strategicznych WPR, a w szczególności za pośrednictwem elementów strategii interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 lit. a), państwa członkowskie dążą do wniesienia większego wkładu w osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) celów szczegółowych dotyczących środowiska i klimatu, w porównaniu z ogólnym wkładem w realizację celu określonego w art. 110 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w ramach EFRG i EFRROW w okresie 2014–2020.
1.  Za pośrednictwem planów strategicznych WPR, a w szczególności za pośrednictwem elementów strategii interwencji, o której mowa w art. 97 ust. 2 lit. a), państwa członkowskie dążą do przydzielenia większej ogólnej części budżetu na osiągnięcie określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) celów szczegółowych dotyczących rolnictwa i środowiska oraz klimatu, w porównaniu z ogólną częścią budżetu przydzieloną na realizację celu określonego w art. 110 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, poprzez wsparcie w ramach EFRG i EFRROW w okresie 2014–2020.
Poprawka 832co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie wyjaśniają w swych planach strategicznych WPR, na podstawie dostępnych informacji, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia większego wkładu określony w ust. 1. Podstawą tego wyjaśnienia muszą być istotne informacje, takie jak te, o których mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art. 95 ust. 2 lit. b).
2.  Na podstawie najnowszych i wiarygodnych informacji państwa członkowskie wyjaśniają w swych planach strategicznych WPR wpływ na środowisko i klimat, który zamierzają wywrzeć w latach 2021–2027, oraz to, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cel wniesienia większego wkładu określony w ust.1, wraz z zapewnieniem, że ich cele ustalone na podstawie wskaźników oddziaływania podanych w załączniku I oznaczają poprawę obecnej sytuacji. Podstawą tego wyjaśnienia muszą być istotne informacje, takie jak te, o których mowa w art. 95 ust. 1 lit. a)–f) oraz w art. 95 ust. 2 lit. a) i b).
Poprawka 1177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 a (nowy)
Artykuł 92 a
Zapobieganie w zakresie zarządzania ryzykiem
Państwa członkowskie wyjaśniają w swoich planach strategicznych WPR, na podstawie dostępnych informacji i analizy SWOT, w jaki sposób zamierzają zapewnić wystarczające i odpowiednie rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, aby pomóc rolnikom w sprostaniu zagrożeniom klimatycznym, sanitarnym i ekonomicznym. Rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, o których mowa w niniejszym artykule, mogą obejmować narzędzia zarządzania ryzykiem wymienione w art. 70 lub inne istniejące krajowe rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem.
Poprawka 569
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit 1
Każde państwo członkowskie opracowuje jeden plan strategiczny WPR w odniesieniu do całego swojego terytorium.
Każde państwo członkowskie, w stosownych przypadkach we współpracy z regionami, opracowuje jeden plan strategiczny WPR w odniesieniu do całego swojego terytorium.
Poprawka 570
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit 2
W przypadku gdy elementy planu strategicznego WPR są ustanawiane na poziomie regionalnym, państwo członkowskie zapewnia spójność i zgodność z elementami planu strategicznego WPR na poziomie krajowym.
W przypadku gdy elementy planu strategicznego WPR są ustanawiane lub wdrażane na poziomie regionalnym za pośrednictwem programów interwencji na szczeblu regionalnym, państwo członkowskie zapewnia spójność i zgodność z elementami planu strategicznego WPR na poziomie krajowym.
Poprawki 571 i 734co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – akapit 2
2.  Organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za opracowanie planu strategicznego WPR zapewnia efektywny udział właściwych organów ds. ochrony środowiska i klimatu w opracowywaniu środowiskowych i klimatycznych aspektów planu.
2.  Organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za opracowanie planu strategicznego WPR zapewnia pełny udział właściwych organów publicznych ds. ochrony środowiska i klimatu w opracowywaniu środowiskowych i klimatycznych aspektów planu.
Poprawki 572 i 734co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie
Każde państwo członkowskie organizuje partnerstwo z właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo obejmuje co najmniej następujących partnerów:
Każde państwo członkowskie organizuje partnerstwo z właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi, a także z innymi partnerami. Partnerstwo obejmuje co najmniej następujących partnerów:
Poprawki 573 i 734co5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b
b)  partnerów gospodarczych i społecznych;
b)  partnerów gospodarczych i społecznych, w szczególności przedstawicieli sektora rolnego, w tym lokalne grupy działania w kontekście programów LEADER;
Poprawki 574 i 734co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c
c)  właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie oraz, w stosownych przypadkach, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, równości płci i niedyskryminacji.
c)  właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, mające związek z wszystkimi celami określonymi w art. 5 i art. 6 ust. 1 oraz, w stosownych przypadkach, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, równości płci i niedyskryminacji.
Poprawki 575 i 734co7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2
Państwa członkowskie włączają tych partnerów w przygotowanie planów strategicznych WPR.
Państwa członkowskie w pełni włączają tych partnerów w przygotowanie planów strategicznych WPR.
Poprawki 576 i 734co9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie i Komisja współpracują w celu zapewnienia skutecznej koordynacji we wdrażaniu planów strategicznych WPR, z uwzględnieniem zasad proporcjonalności i zarządzania dzielonego.
4.  Państwa członkowskie i Komisja współpracują w celu zapewnienia skutecznej koordynacji we wdrażaniu planów strategicznych WPR, z uwzględnieniem zasad proporcjonalności i zarządzania dzielonego oraz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Poprawki 577, 970 i 1312co7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 138 ustanawiającego kodeks postępowania wspierający państwa członkowskie w organizacji partnerstwa, o którym mowa w ust. 3. Kodeks postępowania określa ramy, w których państwa członkowskie, zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym i kompetencjami regionalnymi, powinny angażować się we wdrażanie zasady partnerstwa.
Poprawka 578
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 1 – litera e
e)  plan dotyczący celów końcowych i plan finansowy;
e)  plan dotyczący celów końcowych i plan finansowy, w tym, w stosownych przypadkach, plany dotyczące programów interwencji na szczeblu regionalnym;
Poprawka 579
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 2 – litera c
c)  załącznik III w sprawie konsultacji z partnerami;
c)  załącznik III w sprawie konsultacji z partnerami – podsumowanie uwag przedstawionych przez właściwe organy regionalne i lokalne oraz partnerów, o których mowa w art. 94 ust. 3;
Poprawka 580
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 2 – litera d
d)  załącznik IV w sprawie płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny;
d)  w stosownych przypadkach załącznik IV w sprawie płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny;
Poprawka 581
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 2 – litera e
e)  załącznik V w sprawie dodatkowego finansowania krajowego w zakresie objętym planem strategicznym WPR.
e)  załącznik V w sprawie pomocy państwa na rzecz planu strategicznego, która nie jest wyłączona z zakresu zastosowania art. 107, 108 i 109 TFUE, zgodnie z art. 131 ust. 4, oraz dodatkowego finansowania krajowego wszystkich inwestycji na rzecz rozwoju w zakresie objętym planem strategicznym WPR.
Poprawka 582
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 2 – litera e a (nowa)
ea)  załącznik VI dotyczący systemów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 28.
Poprawka 583
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 2 – litera e b (nowa)
eb)  załącznik VII dotyczący programów interwencji na szczeblu regionalnym; oraz
Poprawka 584
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 2 – litera e c (nowa)
ec)  załącznik VIII dotyczący elementów planu strategicznego przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności.
Poprawka 585
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera b
b)  w odniesieniu do każdego celu szczegółowego określonego w art. 6, identyfikację potrzeb opartą o dane uzyskane z analizy SWOT. Opisać należy wszystkie potrzeby, niezależnie od tego, czy zostaną one uwzględnione w ramach planu strategicznego WPR, czy nie;
b)  w odniesieniu do każdego celu szczegółowego określonego w art. 6, w tym dobrostanu zwierząt, identyfikację potrzeb opartą o dane uzyskane z analizy SWOT. Opisać należy wszystkie potrzeby, niezależnie od tego, czy zostaną one uwzględnione w ramach planu strategicznego WPR, czy nie;
Poprawka 586
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera d
d)  w stosownych przypadkach, analizę szczególnych potrzeb obszarów geograficznych podatnych na zagrożenia, takich jak regiony najbardziej oddalone;
d)  w stosownych przypadkach, analizę szczególnych potrzeb obszarów geograficznych odizolowanych lub podatnych na zagrożenia, takich jak regiony najbardziej oddalone, górskie i wyspiarskie;
Poprawka 587
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera e
e)  hierarchię priorytetów i potrzeb, w tym należyte uzasadnienie dokonanych wyborów oraz, w odpowiednich przypadkach, przyczyny, dla których w planie strategicznym WPR niektórych zidentyfikowanych potrzeb nie uwzględniono lub uwzględniono je tylko częściowo.
e)  hierarchię priorytetów i potrzeb na podstawie dokonanych wyborów oraz, w odpowiednich przypadkach, uzasadnienie, dlaczego w planie strategicznym WPR niektórych zidentyfikowanych potrzeb nie uwzględniono lub uwzględniono je tylko częściowo;
Poprawka 588
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 1 – litera e a (nowa)
ea)  streszczenie dotyczące obszarów, w przypadku których brakuje informacji wyjściowych albo są one niewystarczające, by dokonać pełnego opisu bieżącej sytuacji odnośnie do celów szczegółowych określonych w art. 6 i monitorować te cele.
Poprawka 589
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – akapit 3
Państwa członkowskie wykorzystują do tej oceny najnowsze i najbardziej wiarygodne dane.
Państwa członkowskie wykorzystują do tej oceny najnowsze i najbardziej wiarygodne dane, a także, w stosownych przypadkach, dane segregowane według kryterium płci.
Poprawka 590
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  wyjaśnienie architektury społecznej i ekonomicznej planu strategicznego WPR, z opisem komplementarności i podstawowych warunków między różnymi interwencjami służącymi realizacji celów szczegółowych związanych z rozwojem gospodarczym rolnictwa i obszarami wiejskimi, określonych odpowiednio w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), g), h) oraz i);
Poprawka 591
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  w stosownych przypadkach, przegląd sposobu, w jaki plan strategiczny WPR uwzględnia potrzeby systemów rolniczych o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym aspekty dotyczące ich rentowności społeczno-gospodarczej;
Poprawka 592
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera c
c)  w odniesieniu do celu szczegółowego „przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej”, określonego w art. 6 ust. 1 lit. g), należy przedstawić przegląd odpowiednich interwencji w ramach planu strategicznego WPR i warunków szczegółowych, takich jak określone w art. 22 ust. 4, art. 27, art. 69 i art. 71 ust. 7. Przedstawiając plan finansowy w odniesieniu do rodzajów interwencji, o których mowa w art. 27 i 69, państwa członkowskie powinny odnieść się w szczególności do art. 86 ust. 5. Przegląd powinien też zawierać wyjaśnienie powiązań z instrumentami krajowymi z myślą o poprawieniu spójności działań unijnych i krajowych w tej dziedzinie;
c)  w odniesieniu do celu „przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. g), należy przedstawić przegląd odpowiednich interwencji w ramach planu strategicznego WPR i warunków szczegółowych, takich jak określone w art. 22 ust. 4, art. 27, art. 69 i art. 71 ust. 7. Przedstawiając plan finansowy w odniesieniu do rodzajów interwencji, o których mowa w art. 27 i 69, państwa członkowskie powinny odnieść się w szczególności do art. 86 ust. 5. Przegląd powinien też zawierać wyjaśnienie powiązań z instrumentami krajowymi z myślą o poprawieniu spójności działań unijnych i krajowych w tej dziedzinie;
Poprawka 593
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera f
f)   opis powiązań między interwencjami krajowymi i regionalnymi, w tym podział alokacji finansowych na poszczególne interwencje i fundusze.
f)   opis powiązań między interwencjami krajowymi i regionalnymi, w tym podział alokacji finansowych na poszczególne interwencje i fundusze; oraz
Poprawka 594
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera f a (nowa)
fa)  wyjaśnienie, w jaki sposób plan strategiczny WPR ma przyczynić się do osiągnięcia celów poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zmniejszenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Państwa członkowskie odnoszą się w szczególności do rodzajów interwencji, o których mowa w art. 28 i 65.
Poprawka 1112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2 – litera f b (nowa)
fb)   wyjaśnienie, w jaki sposób interwencje w ramach każdego celu szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 mają przyczynić się do uproszczeń dla beneficjentów końcowych oraz do ograniczenia obciążeń administracyjnych.
Poprawka 595
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – nagłówek
Elementy wspólne dla różnych interwencji
Elementy wspólne dla różnych interwencji w planach strategicznych
Poprawka 1113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii a (nowy)
(iia)   opis ogólnego wkładu w uproszczenia dla beneficjentów końcowych i w ograniczenie spoczywających na nich obciążeń regulacyjnych i administracyjnych.
Poprawka 835
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)   wyjaśnienie, w jaki sposób plan strategiczny WPR będzie wspierać rolnictwo ekologiczne i przyczyni się do dostosowania produkcji do rosnącego popytu na ekologiczne produkty rolne, jak określono w art. 13a;
Poprawka 596
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98 – akapit 1 – litera c
c)  opis wykorzystywania „pomocy technicznej”, o której mowa w art. 83 ust. 2, art. 86 ust. 3 i art. 112, oraz sieci WPR, o których mowa w art. 113;
c)  opis wykorzystywania „pomocy technicznej”, o której mowa w art. 83 ust. 2, art. 86 ust. 3 i art. 112, oraz sieci WPR, o których mowa w art. 113; oraz
Poprawka 597
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – akapit 1 – litera c
c)  konkretną formę lub wymagania tej interwencji, które zapewniają skuteczny wkład w realizację celu(-ów) szczegółowego(-ych) określonych w art. 6 ust. 1; w przypadku interwencji środowiskowych i klimatycznych, związek z wymogami w zakresie warunkowości, gdzie należy wykazać, że praktyki nie pokrywają się;
c)  konkretną formę lub wymagania tej interwencji, które zapewniają skuteczny wkład w realizację odpowiedniego(-ich) celu(-ów) szczegółowego(-ych) określonych w art. 6 ust. 1; w przypadku interwencji środowiskowych i klimatycznych, związek z wymogami w zakresie warunkowości, gdzie należy wykazać, że praktyki nie pokrywają się;
Poprawka 598
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – akapit 1 – litera d
d)  warunki kwalifikowalności;
d)  warunki kwalifikowalności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
Poprawka 599
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – akapit 1 – litera h
h)  wynikające z powyższego roczne alokacje finansowe na interwencję, o których mowa w art. 88. W stosownych przypadkach należy przedstawić podział na kwoty przewidziane na dotacje i kwoty przewidziane na instrumenty finansowe;
h)  wynikające z powyższego roczne alokacje finansowe na interwencję, o których mowa w art. 88. W stosownych przypadkach należy przedstawić podział na kwoty przewidziane na dotacje i kwoty przewidziane na instrumenty finansowe; oraz
Poprawka 600
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – akapit 1 – litera i
(i)  wskazanie, czy interwencja leży poza zakresem art. 42 TFUE i czy podlega ocenie zgodności z zasadami pomocy państwa.
(i)  wskazanie, czy interwencja leży poza zakresem art. 42 TFUE i czy podlega ocenie zgodności z zasadami pomocy państwa zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi przez Komisję Europejską w wytycznych dotyczących pomocy państwa.
Poprawka 601
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1
1.  Plan dotyczący celów końcowych, o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), składa się z tabeli podsumowującej cele końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 lit. a), wskazującej podział na roczne cele pośrednie.
1.  Plan dotyczący celów końcowych, o którym mowa w art. 95 ust. 1 lit. e), składa się z tabeli podsumowującej cele końcowe, o których mowa w art. 97 ust. 1 lit. a), wskazującej podział na roczne lub, w stosownych przypadkach, wieloletnie cele pośrednie oraz, w razie potrzeby, częściowy podział na regiony.
Poprawka 602
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e
e)  podział alokacji krajowych na sektorowe rodzaje interwencji, o których mowa w tytule III rozdział III sekcja VII, w podziale na poszczególne interwencje i ze wskazaniem planowanych produktów i średniej kwoty jednostkowej;
e)  podział alokacji krajowych na sektorowe rodzaje interwencji, o których mowa w tytule III rozdział III, w podziale na poszczególne interwencje i ze wskazaniem planowanych produktów i średniej kwoty jednostkowej;
Poprawka 603
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 1 – litera f
f)  podział alokacji państw członkowskich na rozwój obszarów wiejskich po przesunięciach do i z płatności bezpośrednich określonych w lit. b), z podziałem na rodzaje interwencji i na poszczególne interwencje, w tym całkowite kwoty na przedmiotowy okres, ze wskazaniem mającej zastosowanie stawki wkładu z EFRROW, w stosownych przypadkach w podziale na poszczególne interwencje i na kategorię regionu. W przypadku przesunięcia środków z płatności bezpośrednich, należy określić interwencję(-e) lub części interwencji finansowaną(-e) z przesunięcia. W tabeli określa się również planowane produkty poszczególnych interwencji i średnie lub jednolite kwoty jednostkowe oraz, w stosownych przypadkach, planowany podział kwot na dotacje i instrumenty finansowe. Określa się również kwoty przeznaczone na pomoc techniczną;
f)  podział alokacji państw członkowskich na rozwój obszarów wiejskich po przesunięciach do i z płatności bezpośrednich określonych w lit. b), z podziałem na rodzaje interwencji i na poszczególne interwencje, w tym całkowite kwoty na przedmiotowy okres, ze wskazaniem mającej zastosowanie stawki wkładu z EFRROW, w stosownych przypadkach w podziale na poszczególne interwencje i na kategorię regionu. W przypadku przesunięcia środków z płatności bezpośrednich, należy określić interwencję(-e) lub części interwencji finansowaną(-e) z przesunięcia. W tabeli określa się również planowane produkty poszczególnych interwencji i średnie lub jednolite kwoty jednostkowe oraz, w stosownych przypadkach, planowany podział kwot na dotacje i instrumenty finansowe. Określa się również kwoty przeznaczone na pomoc techniczną; oraz
Poprawka 604
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 2 – akapit 2
Elementy, o których mowa w niniejszym ustępie, ustala się na rok.
Elementy, o których mowa w niniejszym ustępie, ustala się na rok, a w razie potrzeby mogą one obejmować, o ile jest to właściwe, tabele regionalne.
Poprawka 605
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)
Artykuł 100a
Programy interwencji na szczeblu regionalnym
Każdy program interwencji na szczeblu regionalnym dotyczący rozwoju obszarów wiejskich zawiera co najmniej następujące części:
a)  podsumowanie analizy SWOT; 
b)  podsumowanie oceny potrzeb; 
c)  strategia interwencji; 
d)  opis operacyjny interwencji podjętych i wykonanych na szczeblu regionalnym, spójnych z krajowym planem strategicznym, zgodnie z art. 99. Konkretniej, każda interwencja wyszczególniona w strategii przewidzianej w lit. c) niniejszego artykułu zawiera następujące elementy:
(i)  opis interwencji;
(ii)  warunki kwalifikowalności; 
(iii)  taryfę płatności;
(iv)  wyliczenie jednostkowej kwoty wsparcia;
(v)  plan finansowy;
(vi)  wskaźniki rezultatu;
(vii)  cele;
(viii)  wyjaśnienie osiągnięcia celów końcowych;
e)  wieloletni plan finansowania; oraz
f)  opis systemu zarządzania i koordynacji.
Poprawka 606
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – wprowadzenie
W opisie elementów zapewniających modernizację WPR, o której mowa w art. 95 ust. 1 lit. g), podkreśla się elementy planu strategicznego WPR, które przyczynią się do modernizacji sektora rolnego oraz WPR, i zawiera on w szczególności:
W opisie elementów zapewniających modernizację WPR, o której mowa w art. 95 ust. 1 lit. g), podkreśla się elementy planu strategicznego WPR, które przyczynią się do modernizacji sektora rolnego oraz WPR mającej na celu sprostanie nowym wyzwaniom, takim jak przejście na bardziej zrównoważone modele rozwoju, i zawiera on w szczególności:
Poprawka 607
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie
a)  przegląd sposobu, w jaki plan strategiczny WPR przyczyni się do realizacji przekrojowego celu ogólnego określonego w art. 5 akapit drugi, dotyczącego sprzyjania dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji, a także zachęcania do ich wykorzystywania, w szczególności poprzez:
a)  przegląd sposobu, w jaki plan strategiczny WPR przyczyni się do realizacji przekrojowego celu ogólnego określonego w art. 5 akapit drugi, dotyczącego sprzyjania dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcania do ich wykorzystywania i promowania, w szczególności poprzez:
Poprawka 836
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii a (nowy)
(iia)   spójność z osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju i międzynarodowymi porozumieniami w sprawie klimatu;
Poprawka 608
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – akapit 1 – litera b
b)  opis strategii rozwoju technologii cyfrowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, oraz strategii stosowania tych technologii do poprawy skuteczności i efektywności interwencji w ramach planu strategicznego WPR.
b)  opis strategii rozwoju technologii cyfrowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, inteligentnych wsi oraz warunków stosowania tych technologii, które to warunki uwzględniają informowanie rolników o ich prawach dotyczących ochrony i wykorzystania ich danych osobowych, do poprawy skuteczności i efektywności interwencji w ramach planu strategicznego WPR.
Poprawka 609
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 3 – litera e
e)  w stosownych przypadkach analizę aspektów terytorialnych, z naciskiem na obszary objęte ukierunkowanymi interwencjami;
e)  w stosownych przypadkach analizę aspektów terytorialnych, z naciskiem na obszary objęte ukierunkowanymi interwencjami, w tym obszarów rolniczych o wysokiej wartości przyrodniczej;
Poprawka 610
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 2 – akapit 5
W odniesieniu do celu szczegółowego polegającego na przyciąganiu młodych rolników, określonego w art. 6 ust. 1 lit. g), SWOT zawiera krótką analizę dostępu do gruntów, obrotu ziemią, zmian struktury użytkowania gruntów, dostępu do finansowania i kredytów, a także dostępu do wiedzy i doradztwa.
W odniesieniu do celu szczegółowego polegającego na przyciąganiu młodych rolników, określonego w art. 6 ust. 1 lit. g), SWOT zawiera krótką analizę dostępu do gruntów, obrotu ziemią, zmian struktury użytkowania gruntów, dostępu do finansowania i kredytów, a także dostępu do wiedzy i doradztwa oraz zdolności radzenia sobie z ryzykiem.
Poprawka 611
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 – litera a
a)  krótki opis dodatkowego finansowania krajowego przyznawanego w ramach planu strategicznego WPR, w tym kwot na poszczególne środki, oraz wskazanie zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia;
a)  krótki opis dodatkowego finansowania krajowego przyznawanego w ramach planu strategicznego WPR, w tym kwot na poszczególne interwencje, oraz wskazanie zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia;
Poprawka 612
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Załącznik VI do planu strategicznego WPR zawiera opis systemów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, o których mowa w art. 28.
Poprawka 613
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – ustęp 5 b (nowy)
5b.  Załącznik VII do planu strategicznego WPR zawiera opis programów interwencji na szczeblu regionalnym.
Poprawka 615
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104
Artykuł 104
skreśla się
Przekazanie uprawnień w zakresie treści planu strategicznego WPR
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych zmieniających niniejszy rozdział w odniesieniu do treści planów strategicznych WPR i załączników do nich.
Poprawka 616
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – nagłówek
Uprawnienia wykonawcze w zakresie treści planu strategicznego WPR
Uprawnienia wykonawcze w zakresie formy planu strategicznego WPR
Poprawka 617
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – akapit 1
Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające zasady przedstawiania w planach strategicznych WPR elementów opisanych w art. 96–103. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 139 ust. 2.
Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające zharmonizowany formularz i zasady przedstawiania w planach strategicznych WPR elementów opisanych w art. 96–103. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 139 ust. 2.
Poprawka 1153co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji projekt planu strategicznego WPR, zawierający informacje, o których mowa w art. 95, najpóźniej dnia 1 stycznia 2020 r.
1.  Każde państwo członkowskie przedkłada Komisji projekt planu strategicznego WPR, zawierający informacje, o których mowa w art. 95, do dnia … [jeden rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].
Komisja zachęca państwa członkowskie do wymiany informacji i najlepszych praktyk przy opracowywaniu planów strategicznych WPR.
Poprawki 619
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2
2.  Komisja ocenia projekty planów strategicznych WPR na podstawie ich kompletności, spójności i zgodności z ogólnymi zasadami prawa Unii, z niniejszym rozporządzeniem oraz przepisami przyjętymi na jego podstawie, a także z rozporządzeniem horyzontalnym, ich efektywnego wkładu w realizację celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1, wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zakłócenia konkurencji, a także obciążenie administracyjne beneficjentów i administracji. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności strategii planu strategicznego WPR do odpowiednich celów szczegółowych, celów końcowych, interwencji i alokacji środków budżetowych w celu realizacji celów szczegółowych planu strategicznego WPR poprzez proponowane interwencje, na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex ante.
2.  Komisja ocenia projekty planów strategicznych WPR na podstawie ich kompletności, spójności i zgodności z ogólnymi zasadami prawa Unii, z niniejszym rozporządzeniem oraz przepisami przyjętymi na jego podstawie, a także z rozporządzeniem horyzontalnym, ich efektywnego wkładu w realizację celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1, wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zakłócenia konkurencji, a także obciążenie administracyjne beneficjentów i administracji. Ocena dotyczy w szczególności adekwatności strategii planu strategicznego WPR, w tym jakości wykorzystanych informacji, do odpowiednich celów szczegółowych, celów końcowych, interwencji i alokacji środków budżetowych w celu realizacji celów szczegółowych planu strategicznego WPR poprzez proponowane interwencje, na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex ante.
Poprawka 1153co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 1
Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany nie później niż osiem miesięcy po jego przedłożeniu przez odnośne państwo członkowskie.
Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany nie później niż sześć miesięcy po jego przedłożeniu przez odnośne państwo członkowskie.
Poprawki 620, 1153co3 i 1331
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 2
Zatwierdzenie nie obejmuje informacji, o których mowa w art. 101 lit. c) i w załącznikach I–IV do planu strategicznego WPR, o których mowa w art. 95 ust. 2 lit. a)–d).
skreśla się
Poprawka 1153co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 5 – akapit 3
W należycie uzasadnionych przypadkach państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o zatwierdzenie planu strategicznego WPR, który nie zawiera wszystkich elementów. W takim przypadku zainteresowane państwo członkowskie określa, których części planu strategicznego WPR brakuje, wskazując orientacyjne cele końcowe i plany finansowe, o których mowa w art. 100, dla całego planu strategicznego WPR, aby wykazać ogólną spójność i konsekwencję planu. Brakujące elementy planu strategicznego WPR przedkłada się Komisji w formie zmiany planu zgodnie z art. 107.
W należycie uzasadnionych przypadkach państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o zatwierdzenie planu strategicznego WPR, który nie zawiera wszystkich elementów. W takim przypadku zainteresowane państwo członkowskie określa, których części planu strategicznego WPR brakuje, wskazując orientacyjne cele końcowe i plany finansowe, o których mowa w art. 100, dla całego planu strategicznego WPR, aby wykazać ogólną spójność i konsekwencję planu. Brakujące elementy planu strategicznego WPR przedkłada się Komisji w formie zmiany planu zgodnie z art. 107 w terminie, który nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Są one spójne i zgodne z orientacyjnymi celami i planami finansowymi przedstawionymi wcześniej przez państwo członkowskie, bez znacznego odchylenia ani zmniejszenia poziomu ambicji.
Poprawki 621, 983, 1153co5 i 1333
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Komisja Europejska przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie podsumowujące krajowe plany strategiczne WPR w ciągu sześciu miesięcy od ich zatwierdzenia, dołączając do nich jasno opisane oceny, aby zapewnić informacje o decyzjach podjętych przez państwa członkowskie z myślą o osiągnięciu celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1.
Poprawka 1153co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7 b (nowy)
7b.  Komisja tłumaczy plany strategiczne WPR na język angielski i publikuje je online w sposób zapewniający jawność i przejrzystość na szczeblu unijnym.
Poprawka 623, 985 i 1153co7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 7 c (nowy)
7c.  Zatwierdzenie planów strategicznych WPR i ich wdrożenie przez państwa członkowskie nie może powodować żadnych opóźnień w okresie przyznawania pomocy dla beneficjentów ani w terminowej wypłacie pomocy, szczególnie w pierwszym roku wdrażania.
Poprawka 735co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie mogą składać do Komisji wnioski o zmianę swoich planów strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie mogą składać do Komisji wnioski o zmianę swoich planów strategicznych WPR, w tym – w stosownych przypadkach – o zmianę regionalnych programów interwencyjnych, w porozumieniu z regionalnymi instytucjami zarządzającymi.
Poprawki 625 i 735co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 2
2.  Wnioski o zmianę planów strategicznych WPR powinny być należycie uzasadnione i określać w szczególności spodziewany wpływ zmian planu na realizację celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1. Do wniosku dołączany jest zmieniony plan, w tym – w stosownych przypadkach – zaktualizowane załączniki.
2.  Wnioski o zmianę planów strategicznych WPR powinny obejmować wyjaśnienie określające w szczególności spodziewany wpływ zmian planu na realizację celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1. Do wniosku dołączany jest zmieniony plan, w tym – w stosownych przypadkach – zaktualizowane załączniki.
Poprawki 626 i 735co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 7
7.  Wniosek o zmianę planu strategicznego WPR można składać nie częściej niż raz na rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, które zostaną określone przez Komisję zgodnie z art. 109.
7.  Wniosek o zmianę planu strategicznego WPR można składać nie częściej niż raz na rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków, które zostaną określone w niniejszym rozporządzeniu oraz przez Komisję zgodnie z art. 109.
Poprawki 627 i 735co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 8
8.  Komisja zatwierdza każdą zmianę planu strategicznego WPR w drodze decyzji wykonawczej, bez stosowania procedury komitetowej, o której mowa w art. 139.
8.  Komisja zatwierdza każdą zmianę planu strategicznego WPR w drodze decyzji wykonawczej, bez stosowania procedury komitetowej, o której mowa w art. 139. Parlament Europejski oraz Rada są należycie informowane.
Poprawki 628 i 735co5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 9
9.  Nie naruszając przepisów art. 80, zmiany planu strategicznego WPR mają skutki prawne wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Komisję.
9.  Z zastrzeżeniem art. 80, zmiany planu strategicznego WPR mają skutki prawne wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Komisję i są publikowane.
Poprawka 1137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 a (nowy)
Artykuł 107a
Przegląd planów strategicznych WPR
Do 31 grudnia 2025 r. państwa członkowskie przeprowadzą przegląd swoich planów strategicznych, by zapewnić ich dostosowanie do mającego zastosowanie prawodawstwa Unii w dziedzinie klimatu i środowiska, oraz przedłożą Komisji wnioski o odpowiednią zmianę ich planów strategicznych.
Poprawka 629
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 2
Termin ten nie obejmuje okresu rozpoczynającego się w dniu następującym po dniu, w którym Komisja wysyła do państwa członkowskiego uwagi lub wniosek o dodatkowe informacje, i trwającego do dnia, w którym dane państwo członkowskie odpowie Komisji.
skreśla się
Poprawka 630
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 109 – akapit 1 – litera c
c)  częstotliwości, z jaką należy składać plany strategiczne WPR w trakcie okresu programowania, w tym określenia wyjątkowych przypadków, w których nie uwzględnia się maksymalnej liczby zmian, o której mowa w art. 107 ust. 7.
c)  częstotliwości, z jaką należy składać poprawki do planów strategicznych WPR w trakcie okresu programowania stosowania planów strategicznych WPR, w tym określenia wyjątkowych przypadków, w których nie uwzględnia się maksymalnej liczby zmian, o której mowa w art. 107 ust. 7.
Poprawka 631
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Z zastrzeżeniem przepisów ust. 1 akapit pierwszy państwa członkowskie mogą również ustanowić organy regionalne do celów realizacji interwencji finansowanych przez EFRROW i zarządzania nimi w ramach swoich krajowych planów strategicznych, jeśli te interwencje mają zasięg regionalny. W takim przypadku krajowa instytucja zarządzająca wyznacza krajową jednostkę koordynującą do celów EFRROW, która gwarantuje jednolite stosowanie zasad unijnych, zapewniając spójność z elementami planu strategicznego ustanowionymi na szczeblu krajowym, zgodnie z art. 93 akapit drugi.
Poprawka 736 co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – część wprowadzająca
2.  Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie planem strategicznym WPR i za realizowanie go w efektywny, skuteczny i prawidłowy sposób. W szczególności zapewnia ona:
2.  Instytucja zarządzająca odpowiada za zarządzanie planem strategicznym WPR i za realizowanie go w efektywny, skuteczny i prawidłowy sposób oraz, w stosownych przypadkach, wspólnie z regionalnymi instytucjami zarządzającymi w przypadku regionalnych programów interwencji. W szczególności zapewniają one:
Poprawki 632 i 736co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera g
g)  sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji celów, wraz ze zbiorczymi zestawieniami dotyczącymi monitorowania oraz jego przedłożenie Komisji po konsultacji z komitetem monitorującym;
g)  sporządzenie sprawozdania z monitorowania realizacji celów, wraz ze zbiorczymi zestawieniami dotyczącymi monitorowania oraz jego przedłożenie Komisji po konsultacji z komitetem monitorującym;
Poprawki 633 i 736co4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera h
h)  podjęcie odpowiednich działań następczych w odpowiedzi na uwagi Komisji dotyczące rocznego sprawozdania z realizacji celów;
h)  podjęcie odpowiednich działań następczych w odpowiedzi na uwagi Komisji dotyczące sprawozdania z realizacji celów;
Poprawka 736co5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3
3.  Do zarządzania interwencjami w ramach planu strategicznego WPR i realizacji tego planu państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca może wyznaczyć spośród samorządów lokalnych, organów ds. rozwoju regionalnego lub organizacji pozarządowych jedną instytucję pośredniczącą lub kilka takich instytucji
3.  Do zarządzania interwencjami w ramach planu strategicznego WPR i realizacji tego planu państwo członkowskie lub instytucje zarządzające lub – w stosownych przypadkach – regionalne instytucje zarządzające mogą wyznaczyć spośród samorządów lokalnych, organów ds. rozwoju regionalnego lub organizacji pozarządowych jedną instytucję pośredniczącą lub kilka takich instytucji.
Poprawki 634 i 736co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 5 – akapit 1
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy szczegółowe dotyczące stosowania wymogów w zakresie informacji, promocji i eksponowania działań, o których mowa w ust. 2 lit. j) i k).
Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy szczegółowe dotyczące stosowania wymogów w zakresie informacji, promocji i eksponowania działań, o których mowa w ust. 2 lit. j) i k).
Poprawki 635 i 736co7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 5 – akapit 2
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 139 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 636
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 a (nowy)
Artykuł 110a
Jednostka mediacyjna
Z zastrzeżeniem przepisów krajowych dotyczących kontroli administracyjnej i sądowej państwa członkowskie wyznaczają funkcjonalnie niezależną jednostkę mediacyjną odpowiedzialną za ponowne rozpatrywanie decyzji podejmowanych przez właściwe organy. Takie jednostki mediacyjne, na wniosek beneficjentów, dążą do wypracowania rozwiązań akceptowanych przez zainteresowane strony. Dostarczają wymaganej wiedzy oraz reprezentują właściwe organy i zainteresowane podmioty.
Poprawka 637
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 1
Przed złożeniem planu strategicznego WPR państwo członkowskie powołuje komitet ds. monitorowania realizacji planu strategicznego WPR (zwany dalej „komitetem monitorującym”).
Państwo członkowskie powołuje krajowy komitet ds. monitorowania realizacji planu strategicznego WPR (zwany dalej „komitetem monitorującym”) oraz, w stosownych przypadkach, regionalne komitety monitorujące.
Poprawka 638
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 2
Każdy komitet monitorujący przyjmuje swój regulamin.
Każdy komitet monitorujący przyjmuje swój regulamin. Krajowy komitet monitorujący przyjmuje własny regulamin we współpracy z regionalnymi komitetami monitorującymi.
Poprawka 639
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 3
Komitet monitorujący zbiera się co najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu wszystkich kwestii mających wpływ na postępy w osiąganiu celów końcowych planu strategicznego WPR.
Komitet monitorujący zbiera się co najmniej raz w roku i dokonuje przeglądu wszystkich kwestii mających wpływ na postępy w osiąganiu w ramach własnych kompetencji celów końcowych planu strategicznego WPR.
Poprawka 640
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit 4
Państwo członkowskie publikuje na stronie internetowej regulamin komitetu monitorującego i wszystkie dane i informacje wymieniane z komitetem monitorującym.
Państwo członkowskie publikuje regulamin i opinie komitetów monitorujących oraz przekazuje je Komisji.
Poprawka 641
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 1
O składzie komitetu monitorującego decyduje państwo członkowskie, które zapewnia zrównoważoną reprezentację przedstawicieli właściwych organów publicznych i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, o których mowa w art. 94 ust. 3.
O składzie komitetów monitorujących decydują, z należytym uwzględnieniem zapobiegania konfliktom interesów, państwo członkowskie i – w stosownych przypadkach – regiony, przy czym zapewniają one zrównoważoną reprezentację przedstawicieli właściwych organów publicznych i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, o których mowa w art. 94 ust. 3, istotnych dla osiągnięcia wszystkich celów ujętych w art. 6 ust. 1.
Poprawka 642
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit 3
Państwo członkowskie publikuje na stronie internetowej wykaz członków komitetu monitorującego.
Państwo członkowskie publikuje na stronie internetowej wykaz członków komitetu monitorującego oraz przekazuje go Komisji.
Poprawka 643
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Komitet monitorujący rozpatruje w szczególności:
3.  Komitety monitorujące rozpatrują w szczególności:
Poprawka 645
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera d a (nowa)
da)  odpowiednie informacje przekazane przez krajową sieć WPR;
Poprawka 646
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera f a (nowa)
fa)  sprawozdań z realizacji celów;
Poprawka 647
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 3 – litera f b (nowa)
fb)  postępy pod względem uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów końcowych.
Poprawka 648
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 – litera a
a)  projektu planu strategicznego WPR;
skreśla się
Poprawka 649
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 – litera c
c)  rocznych sprawozdań z realizacji celów;
c)  sprawozdań z realizacji celów;
Poprawka 650
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 111 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Komitet monitorujący może zwrócić się do krajowej sieci WPR o informacje i analizy związane z poszczególnymi interwencjami.
Poprawka 651
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 1
1.  Najpóźniej 12 miesięcy po zatwierdzeniu przez Komisję planu strategicznego WPR każde państwo członkowskie tworzy krajową sieć ds. wspólnej polityki rolnej (krajową sieć WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu krajowym między organizacjami i organami administracji, doradcami, naukowcami i innymi podmiotami zaangażowanymi w innowacje w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
1.  Najpóźniej 12 miesięcy po zatwierdzeniu przez Komisję planu strategicznego WPR każde państwo członkowskie tworzy krajową sieć ds. wspólnej polityki rolnej (krajową sieć WPR) na potrzeby kontaktów na szczeblu krajowym między organizacjami, przedstawicielami sektorów rolnych i organami administracji, doradcami, naukowcami, innymi podmiotami zaangażowanymi w innowacje oraz innymi podmiotami w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Krajowa sieć WPR opiera się na istniejących strukturach sieciowych w państwach członkowskich.
Poprawka 652
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – litera j
j)  w przypadku krajowych sieci WPR – uczestnictwie w działalności europejskiej sieci WPR.
j)  w przypadku krajowych sieci WPR – uczestnictwie w działalności europejskiej sieci WPR;
Poprawka 653
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – litera j a (nowa)
ja)  w przypadku europejskich sieci WPR – uczestnictwie w działalności sieci krajowych i wnoszeniu wkładu w tę działalność;
Poprawka 654
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 113 – ustęp 4 – litera j b (nowa)
jb)  dostarczaniu informacji, o które wnioskują komitety monitorujące przewidziane w art. 111.
Poprawka 655
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 2
2.  Celem EPI jest stymulowanie innowacji oraz poprawa wymiany wiedzy.
2.  Celem EPI jest stymulowanie zrównoważonych innowacji oraz poprawa wymiany wiedzy.
Poprawka 656
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 1 – litera c
c)  promuje szybsze i szersze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; oraz
c)  promuje szybsze i szersze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, w tym szybszą wymianę między rolnikami; oraz
Poprawka 657
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 1 – litera d
d)  informuje środowisko naukowe o zapotrzebowaniu na badania dotyczące praktyki rolnej.
d)  informuje środowisko naukowe o zapotrzebowaniu na badania dotyczące praktyki rolnej i zapotrzebowaniu na badania ze strony rolników.
Poprawka 658
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie
Grupy operacyjne EPI stanowią część EPI. Państwa członkowskie sporządzają plan opracowywania, testowania, dostosowywania lub realizacji innowacyjnych projektów, w oparciu o interaktywny model innowacji, którego główne zasady to:
Grupy operacyjne EPI tworzy się w celu realizacji EPI i mogą tworzyć je m.in. organizacje producenckie i międzybranżowe, a w ich skład mogą wchodzić członkowie z różnych państw członkowskich. Państwa członkowskie sporządzają plan opracowywania, testowania, dostosowywania lub realizacji innowacyjnych projektów, w oparciu o interaktywny model innowacji, którego główne zasady to:
Poprawka 659
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a
a)  opracowywanie innowacyjnych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolników lub leśników, a jeśli jest to zasadne, uwzględniających również interakcje w całym łańcuchu dostaw;
a)  opracowywanie innowacyjnych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolników lub leśników, a jeśli jest to zasadne, uwzględniających również interakcje w całym łańcuchu dostaw, a także interesy konsumentów;
Poprawka 660
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 3
Planowane innowacje mogą być oparte na nowych praktykach, lecz również na tradycyjnych praktykach zastosowanych w nowym kontekście geograficznym lub środowiskowym.
Planowane innowacje mogą być oparte na nowych praktykach, lecz również na tradycyjnych i agroekologicznych praktykach zastosowanych w nowym kontekście geograficznym lub środowiskowym.
Poprawka 661
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 114 – ustęp 4 – akapit 4
Grupy operacyjne rozpowszechniają plany i rezultaty swoich projektów, w szczególności za pośrednictwem sieci kontaktów WPR.
Grupy operacyjne rozpowszechniają plany i rezultaty swoich projektów, w szczególności za pośrednictwem sieci kontaktów WPR, a w ich skład mogą wchodzić członkowie z więcej niż jednego państwa członkowskiego.
Poprawka 662
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera a
a)  zestaw wspólnych wskaźników kontekstu, produktu, rezultatu i oddziaływania, w tym tych, o których mowa w art. 7, które będą wykorzystywane jako podstawa monitorowania, ewaluacji i rocznego sprawozdania z realizacji celów;
a)  zestaw wspólnych wskaźników kontekstu, produktu, rezultatu i oddziaływania, o których mowa w art. 7 i które będą wykorzystywane jako podstawa monitorowania, ewaluacji i sprawozdania z realizacji celów;
Poprawka 663
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 2 – litera b
b)  cele końcowe i roczne cele pośrednie ustanowione w odniesieniu do odpowiednich celów szczegółowych z wykorzystaniem wskaźników rezultatu;
b)  cele końcowe i roczne lub, w stosownych przypadkach, wieloletnie cele pośrednie ustanowione w odniesieniu do odpowiednich celów szczegółowych z wykorzystaniem wskaźników rezultatu;
Poprawka 664
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 115 – ustęp 3
3.  Ramy wykonania obejmują:
3.  Ramy wykonania obejmują treść planów strategicznych WPR, w tym, w stosownych przypadkach, programów interwencji na szczeblu regionalnym.
a)  treść planów strategicznych WPR;
b)  środki rynkowe i inne interwencje przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013.
Poprawka 665
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – akapit 1 – litera a
a)  ocenę wpływu, efektywności, skuteczności, przydatności, spójności i unijnej wartości dodanej WPR;
a)  ocenę wpływu, efektywności, skuteczności, przydatności, spójności i unijnej wartości dodanej WPR, a także uproszczenie na rzecz beneficjentów;
Poprawka 666
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 116 – akapit 1 – litera e
e)  wspieranie wspólnego procesu uczenia się w odniesieniu do monitorowania i ewaluacji.
e)  wspieranie wspólnego procesu uczenia się w odniesieniu do monitorowania i ewaluacji, z uwzględnieniem obszarów, w których brakuje danych bazowych lub są one niewystarczające i dla których można opracować bardziej odpowiednie i dokładne wskaźniki.
Poprawka 667
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 117 – akapit 1
Państwa członkowskie ustanawiają elektroniczny system informacyjny, w którym rejestrują i przechowują najważniejsze informacje na temat realizacji planu strategicznego WPR, które są potrzebne do monitorowania i ewaluacji, w szczególności w odniesieniu do każdej interwencji wybranej do finansowania, a także na temat ukończonych interwencji, w tym informacje dotyczące każdego beneficjenta i każdej operacji.
Państwa członkowskie ustanawiają elektroniczny system informacyjny bądź korzystają z istniejącego systemu, w którym rejestrują i przechowują najważniejsze informacje na temat realizacji planu strategicznego WPR, które są potrzebne do monitorowania i ewaluacji, w szczególności w odniesieniu do każdej interwencji wybranej do finansowania, a także na temat ukończonych interwencji, w tym informacje dotyczące każdego beneficjenta i każdej operacji.
Poprawka 668
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – akapit 1
Państwa członkowskie zapewniają, aby beneficjenci wsparcia przyznawanego na podstawie interwencji w ramach planu strategicznego WPR i lokalne grupy działania przekazały instytucji zarządzającej (lub innym podmiotom wyznaczonym do pełnienia funkcji w ich imieniu) wszystkie informacje niezbędne na potrzeby monitorowania i ewaluacji planu strategicznego WPR.
Państwa członkowskie zapewniają, aby beneficjenci wsparcia przyznawanego na podstawie interwencji w ramach planu strategicznego WPR i lokalne grupy działania przekazały instytucji zarządzającej lub regionalnym instytucjom zarządzającym (lub innym podmiotom wyznaczonym do pełnienia funkcji w ich imieniu) wszystkie informacje niezbędne na potrzeby monitorowania i ewaluacji planu strategicznego WPR.
Poprawka 669
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 118 – akapit 2
Państwa członkowskie zapewniają określenie źródeł wyczerpujących, kompletnych, aktualnych i wiarygodnych danych, aby umożliwić skuteczne monitorowanie postępów w realizacji celów polityki, z wykorzystaniem wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.
Państwa członkowskie zapewniają określenie źródeł wyczerpujących, aktualnych i wiarygodnych danych, w tym baz danych, aby umożliwić skuteczne monitorowanie postępów w realizacji celów polityki, z wykorzystaniem wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.
Poprawka 670
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 119 – akapit 1
Instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują realizację planu strategicznego WPR oraz postępy w osiąganiu celów końcowych planu strategicznego WPR na podstawie wskaźników produktu i wskaźników rezultatu.
Instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują realizację planu strategicznego WPR oraz postępy w osiąganiu celów końcowych planu strategicznego WPR na podstawie wskaźników produktu i wskaźników rezultatu, we współpracy, w stosownych przypadkach, z regionalnymi instytucjami zarządzającymi i regionalnymi komitetami monitorującymi.
Poprawka 671
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – nagłówek
Uprawnienia wykonawcze w zakresie ram wykonania
Uprawnienia delegowane w zakresie ram wykonania
Poprawka 672
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 120 – akapit 1
Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące treści ram wykonania. Akty te obejmują wykaz wskaźników kontekstu, inne wskaźniki potrzebne do właściwego monitorowania i ewaluacji polityki, metody obliczania wskaźników i przepisy niezbędne do zagwarantowania dokładności i wiarygodności danych gromadzonych przez państwa członkowskie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 139 ust. 2.
Komisja przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie przez określenie treści ram wykonania. Akty te obejmują wykaz wskaźników kontekstu, inne wskaźniki potrzebne do właściwego monitorowania i ewaluacji polityki, metody obliczania wskaźników i przepisy niezbędne do zagwarantowania dokładności i wiarygodności danych gromadzonych przez państwa członkowskie. Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 138.
Poprawka 673
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – nagłówek
Roczne sprawozdania z realizacji celów
Sprawozdania z realizacji celów
Poprawka 674
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 1
1.  Do dnia 15 lutego 2023 r. i do dnia 15 lutego każdego kolejnego roku do 2030 r. włącznie państwa członkowskie przedstawiają Komisji roczne sprawozdanie z realizacji celów planu strategicznego WPR w poprzednim roku budżetowym. Sprawozdanie przedstawione w roku 2023 obejmuje lata budżetowe 2021 i 2022. W odniesieniu do płatności bezpośrednich, o których mowa w tytule III rozdział II, sprawozdanie obejmuje wyłącznie rok budżetowy 2022.
1.  Państwa członkowskie przedstawiają Komisji sprawozdania z realizacji celów planu strategicznego WPR zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) [horyzontalnego].
Poprawka 675
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 2
2.  Ostatnie roczne sprawozdanie z realizacji celów, które należy przedłożyć do dnia 15 lutego 2030 r., obejmuje podsumowanie ewaluacji przeprowadzonych w ciągu okresu realizacji.
2.  Ostatnie sprawozdanie z realizacji celów, które należy przedłożyć, obejmuje podsumowanie ewaluacji przeprowadzonych w ciągu okresu realizacji.
Poprawka 676
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 3
3.  Podstawą uznania rocznego sprawozdania z realizacji celów za dopuszczalne jest przedstawienie w nim wszystkich informacji wymaganych w ust. 4, 5 i 6. W terminie 15 dni roboczych od otrzymania rocznego sprawozdania z realizacji celów Komisja informuje państwo członkowskie, jeżeli sprawozdanie to nie jest dopuszczalne; jeżeli Komisja nie przekaże takiej informacji, sprawozdanie uznaje się za dopuszczalne.
3.  Podstawą uznania sprawozdania z realizacji celów za dopuszczalne jest przedstawienie w nim wszystkich informacji wymaganych w ust. 4, 5 i 6. W terminie 15 dni roboczych od otrzymania sprawozdania z realizacji celów Komisja informuje państwo członkowskie, jeżeli sprawozdanie to nie jest dopuszczalne; jeżeli Komisja nie przekaże takiej informacji, sprawozdanie uznaje się za dopuszczalne.
Poprawka 677
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 1
Roczne sprawozdania z realizacji celów zawierają najważniejsze informacje jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji planu strategicznego WPR w odniesieniu do danych finansowych, wskaźników produktu i rezultatu oraz są zgodne z art. 118 akapit drugi. Sprawozdania te zawierają również informacje na temat wytworzonych produktów, poniesionych wydatków, osiągniętych rezultatów i różnic w stosunku do poszczególnych celów końcowych.
Sprawozdania z realizacji celów zawierają najważniejsze informacje jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji planu strategicznego WPR w odniesieniu do danych finansowych, wskaźników produktu i rezultatu oraz są zgodne z art. 118 akapit drugi. Sprawozdania te zawierają również informacje na temat wytworzonych produktów, poniesionych wydatków, osiągniętych rezultatów i różnic w stosunku do poszczególnych celów końcowych.
Poprawka 678
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 4 – akapit 2
W odniesieniu do rodzajów interwencji, które nie podlegają przepisom art. 89 niniejszego rozporządzenia, w przypadkach gdy stosunek zrealizowanego produktu do poniesionych wydatków odbiega o 50 % od zaplanowanego stosunku produktu rocznego do poniesionych wydatków, dane państwo członkowskie przedstawia uzasadnienie tej różnicy.
skreśla się
Poprawka 679
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 5
5.  Przekazane dane odnoszą się do uzyskanych wartości wskaźników w odniesieniu do interwencji zrealizowanych całkowicie i częściowo. Obrazują one również syntezę stanu realizacji planu strategicznego WPR w trakcie poprzedniego roku budżetowego, a także wszelkie kwestie, które wpływają na realizację celów planu strategicznego WPR, w szczególności w odniesieniu do różnic w stosunku od celów pośrednich, z podaniem ich uzasadnienia oraz, w stosownych przypadkach, opisu zastosowanych środków.
5.  Przekazane dane odnoszą się do uzyskanych wartości wskaźników w odniesieniu do interwencji zrealizowanych całkowicie i częściowo. Obrazują one również syntezę stanu realizacji planu strategicznego WPR, a także wszelkie kwestie, które wpływają na realizację celów planu strategicznego WPR, w szczególności w odniesieniu do różnic w stosunku od celów pośrednich, z podaniem ich uzasadnienia oraz, w stosownych przypadkach, opisu zastosowanych środków.
Poprawka 680
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 7
7.  Komisja dokonuje rocznego przeglądu realizacji celów i rocznego rozliczenia z realizacji celów, o których mowa w art. [52] rozporządzenia (UE) [horyzontalnego], na podstawie informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach z realizacji celów.
skreśla się
Poprawka 681
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 8 – akapit 1
W rocznym przeglądzie realizacji celów Komisja może przedstawiać państwom członkowskim uwagi dotyczące rocznych sprawozdań z realizacji celów w terminie jednego miesiąca od ich przedłożenia. Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdania uznaje się za przyjęte.
Komisja dokonuje przeglądu realizacji celów na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach z realizacji celów i może przedstawiać państwom członkowskim uwagi w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od ich pełnego przedłożenia. Jeżeli Komisja nie przekaże uwag w tym terminie, sprawozdania uznaje się za przyjęte.
Poprawka 682
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 9
9.  W przypadku gdy zgłoszona wartość jednego lub większej liczby wskaźników rezultatu różni się o ponad 25 % od wartości odpowiedniego celu pośredniego dla danego roku sprawozdawczego, Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o przedłożenie planu działań zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia (UE) [horyzontalnego], opisującego przewidziane działania naprawcze i ich przewidywane ramy czasowe.
9.  W przypadku gdy zgłoszona wartość jednego lub większej liczby wskaźników rezultatu różni się o ponad 25 % od wartości odpowiedniego celu pośredniego dla danego roku sprawozdawczego, państwa członkowskie przedstawiają uzasadnienie tej różnicy. W razie potrzeby Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego o przedłożenie planu działań, ustalanego w porozumieniu z Komisją zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia (UE) [horyzontalnego], opisującego przewidziane działania naprawcze i przewidywane ramy czasowe jego wykonania.
Poprawka 683
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 10
10.  Roczne sprawozdania z realizacji celów, jak również ich streszczenia dla obywateli, podaje się do wiadomości publicznej.
10.  Streszczenie sprawozdań z realizacji celów sporządzane się dla obywateli i podaje się je do wiadomości publicznej.
Poprawka 684
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 121 – ustęp 11
11.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające przepisy dotyczące sposobu prezentacji treści rocznych sprawozdań z realizacji celów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 139 ust. 2.
11.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające przepisy dotyczące sposobu prezentacji treści sprawozdań z realizacji celów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 139 ust. 2.
Poprawka 685
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – nagłówek
Coroczne spotkania w sprawie przeglądu
Spotkania w sprawie przeglądu
Poprawka 686
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 1
1.  Każdego roku państwa członkowskie organizują coroczne spotkanie z Komisją w sprawie przeglądu, któremu to spotkaniu przewodniczą wspólnie lub któremu przewodniczy Komisja, i które odbywa się nie wcześniej niż dwa miesiące od przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji celów.
1.  Każdego roku państwa członkowskie organizują spotkanie z Komisją w sprawie przeglądu, któremu to spotkaniu przewodniczą wspólnie lub któremu przewodniczy Komisja, i które odbywa się nie wcześniej niż dwa miesiące od przedłożenia sprawozdania z realizacji celów.
Poprawka 687
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 122 – ustęp 2
2.  Coroczne spotkanie w sprawie przeglądu służy zbadaniu wyników każdego planu, w tym postępu w realizacji wyznaczonych celów końcowych, rozpatrzeniu wszelkich problemów wpływających na realizację celów oraz przeszłych lub przyszłych działań podejmowanych w celu ich rozwiązania.
2.  Spotkanie w sprawie przeglądu służy zbadaniu wyników każdego planu, w tym postępu w realizacji wyznaczonych celów końcowych, rozpatrzeniu wszelkich problemów wpływających na realizację celów oraz przeszłych lub przyszłych działań podejmowanych w celu ich rozwiązania. Podczas takich spotkań w miarę możliwości analizuje się oddziaływanie.
Poprawka 688
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 123
Artykuł 123
skreśla się
Premia za realizację celów
1.  Premia za realizację celów może zostać przyznana państwom członkowskim w 2026 r. za zadowalającą realizację celów środowiskowych i klimatycznych, pod warunkiem że odnośne państwa członkowskie spełnią warunek określony w art. 124 ust. 1.
2.  Premia za realizację celów odpowiada 5 % kwoty dla poszczególnych państw członkowskich w odniesieniu do roku budżetowego 2027, jak określono w załączniku IX.
Środki przesunięte między EFRG a EFRROW zgodnie z art. 15 i 90 wyłącza się z obliczania premii za realizację celów.
Poprawka 689
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 124
Artykuł 124
skreśla się
Przyznawanie premii za realizację celów
1.  W oparciu o ocenę wyników przeprowadzoną w 2026 r. wstrzymane środki z przeznaczeniem na premię w ramach alokacji państwa członkowskiego zgodnie z art. 123 akapit drugi przyznaje się temu państwu członkowskiemu, jeśli wskaźniki rezultatu zastosowane do celów szczegółowych dotyczących środowiska i klimatu, określone w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) i zawarte w jego planie strategicznym WPR, odpowiadają co najmniej 90 % wartości docelowej na 2025 r.
2.  W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania rocznego sprawozdania z realizacji celów w 2026 r., bez stosowania procedury komitetowej, o której mowa w art. 139, Komisja przyjmuje akt wykonawczy, decydując w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, czy udało mu się osiągnąć wartości docelowe odpowiedniego planu strategicznego WPR, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
3.  W przypadku gdy osiągnięto wartości docelowe, o których mowa w ust. 1, Komisja przyznaje odpowiednim państwom członkowskim kwoty odpowiadające premii za realizację celów i uznaje je za ostatecznie przyznane na rok budżetowy 2027, na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2.
4.  W przypadku gdy nie osiągnięto wartości docelowych, o których mowa w ust. 1, Komisja nie przyznaje środków na zobowiązania przeznaczonych na rok budżetowy 2027 w związku z kwotą premii za realizację celów dla danego państwa członkowskiego.
5.  Przy przyznawaniu premii za realizację celów Komisja może uwzględnić przypadki siły wyższej i poważnych kryzysów gospodarczo-społecznych utrudniających realizację odpowiednich celów pośrednich.
6.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe rozwiązania, by zapewnić spójne podejście do podejmowania decyzji o przyznawaniu państwom członkowskim premii za realizację celów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 139 ust. 2.
Poprawka 690
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie przeprowadzają oceny ex ante w celu poprawy jakości projektowania swych planów strategicznych WPR.
1.  Państwa członkowskie, w stosownych przypadkach wraz z regionami, przeprowadzają oceny ex ante w celu poprawy jakości projektowania swych planów strategicznych WPR.
Poprawka 691
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 125 – ustęp 3 – litera g
g)  odpowiedniość procedur monitorowania planu strategicznego WPR oraz gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji;
g)  odpowiedniość procedur monitorowania planu strategicznego WPR oraz gromadzenia danych, w tym w stosownych przypadkach danych segregowanych według kryterium płci, koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji;
Poprawka 692
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie przeprowadzają ewaluacje planów strategicznych WPR w celu poprawy jakości na etapie ich opracowywania i realizacji, jak również by ocenić ich skuteczność, wydajność, przydatność, spójność, unijną wartość dodaną i ich wkład w realizację celów ogólnych i szczegółowych WPR określonych w art. 5 i art. 6 ust. 1.
1.  Państwa członkowskie, w stosownych przypadkach wraz z regionami, przeprowadzają ewaluacje planów strategicznych WPR w celu poprawy jakości na etapie ich opracowywania i realizacji, jak również by ocenić ich skuteczność, wydajność, przydatność, spójność, unijną wartość dodaną i ich wkład w realizację celów ogólnych i szczegółowych WPR określonych w art. 5 i art. 6 ust. 1.
Poprawka 693
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie powierzają przeprowadzenie ewaluacji funkcjonalnie niezależnym ekspertom.
2.  Państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, regiony powierzają przeprowadzenie ewaluacji funkcjonalnie niezależnym ekspertom.
Poprawka 694
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby istniały procedury generowania i gromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.
3.  Państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, regiony dopilnowują, aby istniały procedury generowania i gromadzenia danych niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.
Poprawka 695
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie są odpowiedzialne za ewaluację adekwatności interwencji w ramach planu strategicznego WPR do realizacji celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1.
4.  Państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, regiony są odpowiedzialne za ewaluację adekwatności interwencji w ramach planu strategicznego WPR do realizacji celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1.
Poprawka 696
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie sporządzają plan ewaluacji, zawierający wskazówki w sprawie działań ewaluacyjnych planowanych podczas okresu realizacji.
5.  Państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, regiony sporządzają plan ewaluacji, zawierający wskazówki w sprawie działań ewaluacyjnych planowanych podczas okresu realizacji.
Poprawka 697
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 126 – ustęp 6
6.  Państwa członkowskie przedstawiają plan ewaluacji komitetowi monitorującemu nie później niż rok po przyjęciu planu strategicznego WPR.
6.  Państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, regiony przedstawiają plan ewaluacji komitetowi monitorującemu nie później niż rok po przyjęciu planu strategicznego WPR.
Poprawki 987 i 1335
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Kiedy już wszystkie krajowe plany strategiczne WPR zostaną zatwierdzone, Komisja zleca niezależną ocenę ich skumulowanych oczekiwanych skutków. Jeżeli ocena ujawni niewystarczające wspólne wysiłki w związku z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja podejmuje odpowiednie działania, które mogą obejmować zwrócenie się do państw członkowskich o zmianę planów strategicznych WPR lub złożenie poprawek do niniejszego rozporządzenia.
Poprawki 988 i 1336
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 2
2.  Przed końcem trzeciego roku od momentu rozpoczęcia realizacji planów strategicznych WPR Komisja przeprowadza ocenę śródokresową, by ocenić skuteczność, wydajność, przydatność, spójność i unijną wartość dodaną EFRG i EFRROW, z uwzględnieniem wskaźników określonych w załączniku I. Komisja może wykorzystywać dostępne już wszystkie istotne informacje zgodnie z art. [128] [nowego rozporządzenia finansowego].
2.  Przed końcem trzeciego roku od momentu rozpoczęcia realizacji planów strategicznych WPR Komisja przeprowadza i upublicznia ocenę śródokresową, by ocenić skuteczność, wydajność, przydatność, spójność i unijną wartość dodaną EFRG i EFRROW, z uwzględnieniem wskaźników określonych w załączniku I. Komisja może wykorzystywać dostępne już wszystkie istotne informacje zgodnie z art. [128] [nowego rozporządzenia finansowego]. Jeżeli ocena ujawni niewystarczające wspólne wysiłki w związku z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu oraz unijnych przepisów dotyczących środowiska i klimatu, Komisja wyda zalecenia dla państw członkowskich, aby zapewnić osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz przepisów wymienionych w załączniku XI. W rocznych sprawozdaniach z realizacji celów państwa członkowskie wskazują, w jaki sposób uwzględniły te zalecenia, lub uzasadniają, dlaczego nie uwzględniły zaleceń lub ich części.
Poprawka 698
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 127 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  W swoich sprawozdaniach oceniających Komisja uwzględnia wskaźniki wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz czynniki zewnętrzne w stosunku do WPR, które miały wpływ na realizację celów.
Poprawka 699
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 2
2.  Dane niezbędne do obliczenia wskaźników kontekstu i wskaźników oddziaływania muszą pochodzić przede wszystkim ze sprawdzonych źródeł danych, takich jak sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i Eurostat. W przypadku gdy dane do obliczenia tych wskaźników nie są dostępne lub są niekompletne, braki uzupełnia się na podstawie Europejskiego Programu Statystycznego ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/200940, ram prawnych regulujących sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych lub za pośrednictwem formalnych porozumień z innymi dostawcami danych, takimi jak Wspólne Centrum Badawcze i Europejska Agencja Środowiska.
2.  Dane niezbędne do obliczenia wskaźników kontekstu i wskaźników oddziaływania muszą pochodzić przede wszystkim ze sprawdzonych źródeł danych, takich jak sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i Eurostat. W przypadku gdy dane do obliczenia tych wskaźników nie są dostępne lub są niekompletne, Komisja uzupełnia braki na podstawie Europejskiego Programu Statystycznego ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/200940, ram prawnych regulujących sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych lub za pośrednictwem formalnych porozumień z innymi dostawcami danych, takimi jak Wspólne Centrum Badawcze i Europejska Agencja Środowiska.
__________________
__________________
40 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
40 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
Poprawka 1340
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie poprawiają jakość i częstotliwość gromadzenia danych na potrzeby kluczowych celów w dziedzinie rolnictwa przewidzianych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, odpowiadających wskaźnikom oddziaływania i kontekstu I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, I.27 i C.32. Dane te podaje się do wiadomości publicznej i przekazuje Komisji w odpowiednim czasie, aby ocenić skuteczność WPR i umożliwić monitorowanie postępów w realizacji celów na poziomie Unii.
Poprawka 700
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 3
3.  Istniejące rejestry administracyjne, takie jak ZSZiK, system identyfikacji działek rolnych (LPIS), rejestr zwierząt i rejestr winnic, zostają utrzymane. ZSZiK i LPIS powinny być dalej rozwijane, by lepiej odpowiadać potrzebom WPR w zakresie statystyki. Do celów statystycznych należy w jak największym stopniu wykorzystywać dane z rejestrów administracyjnych we współpracy z urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz z Eurostatem.
3.  Istniejące uaktualnione rejestry administracyjne, takie jak ZSZiK, system identyfikacji działek rolnych (LPIS), rejestr zwierząt i rejestr winnic, zostają utrzymane. ZSZiK i LPIS powinny być dalej rozwijane, by lepiej odpowiadać potrzebom WPR w zakresie statystyki. Do celów statystycznych należy w jak największym stopniu wykorzystywać dane z rejestrów administracyjnych we współpracy z urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz z Eurostatem.
Poprawka 701
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 129 – ustęp 4
4.  Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające przepisy dotyczące informacji, jakie mają być przesyłane przez państwa członkowskie, uwzględniając potrzebę unikania niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, a także przepisy dotyczące zapotrzebowania na dane oraz przepisy dotyczące synergii między potencjalnymi źródłami danych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 139 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 702
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 130 – akapit 1
W przypadku gdy wsparcie udzielane na mocy tytułu III niniejszego rozporządzenia przeznaczone jest na formy współpracy między przedsiębiorstwami, wsparcia tego można udzielić jedynie na takie formy współpracy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi konkurencji mającymi zastosowanie na podstawie art. 206–209 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
W przypadku gdy wsparcie udzielane na mocy tytułu III niniejszego rozporządzenia przeznaczone jest na formy porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk między przedsiębiorstwami, wsparcia tego można udzielić jedynie na takie formy porozumień, decyzji i uzgodnionych praktyk, które są zgodne z przepisami dotyczącymi konkurencji mającymi zastosowanie na podstawie art. 206–209 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
Poprawki 1092, 1146 i 1179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 132 a (nowy)
Artykuł 132a
Przejściowe wsparcie krajowe
1.  Państwa członkowskie mogą nadal przyznawać przejściowe wsparcie krajowe rolnikom w sektorach zatwierdzonych przez Komisję w 2013 r. zgodnie z art. 132 ust. 7 lub art. 133a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.
2.  Łączna kwota przejściowego wsparcia krajowego, które można przyznać rolnikom, wynosi maksimum 50 % puli środków finansowych dla danego sektora zatwierdzonej przez Komisję w 2013 r. zgodnie z art. 132 ust. 7 lub art. 133a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.
3.  Państwa członkowskie mogą zadecydować, jakie kwoty przejściowego wsparcia krajowego przyznają, na podstawie obiektywnych kryteriów i do wysokości określonej w ust. 2.
4.  Państwa członkowskie mogą zdecydować, że dostosują okres odniesienia dla systemów przejściowego wsparcia krajowego niezwiązanego z wielkością produkcji. Dostosowany okres odniesienia nie może kończyć się później niż 1 czerwca 2018 r.
Poprawka 703
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 133 – akapit 1
Art. 107, 108 i 109 TFUE nie stosuje się do krajowych środków polityki budżetowej, za pomocą których państwa członkowskie wprowadzają odstępstwo od ogólnych przepisów podatkowych, umożliwiając obliczanie stosowanej w odniesieniu do rolników podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie wieloletniego okresu.
Aby ograniczyć skutki zmienności dochodów przez zachęcanie rolników do oszczędzania w dobrych latach na wypadek lat złych, art. 107, 108 i 109 TFUE nie stosuje się do krajowych środków polityki budżetowej, za pomocą których państwa członkowskie wprowadzają odstępstwo od ogólnych przepisów podatkowych, umożliwiając obliczanie stosowanej w odniesieniu do rolników podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie wieloletniego okresu – w tym przez przeniesienie rozliczenia części podstawy opodatkowania, w tym przez odroczenie rozliczenia części podstaw opodatkowania – lub umożliwiając wyłączenie kwot zdeponowanych na specjalnym rolniczym rachunku oszczędnościowym.
Poprawki 1097, 1125 i 1180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 134 a (nowy)
Artykuł 134 a
Mechanizm składania skarg przez rolników i MŚP
1.  Komisja ustanawia mechanizm, za pomocą którego rolnicy lub MŚP mogą składać skargi bezpośrednio do Komisji w przypadkach:
—  masowego wykupu ziemi lub poważnych zagrożeń tym zjawiskiem,
—  poważnych uchybień władz krajowych,
—  nieprawidłowego lub stronniczego traktowania w przetargach lub przy podziale dotacji,
—  nacisków lub zastraszania ze strony struktur przestępczych, przestępczości zorganizowanej lub struktur oligarchicznych,
—  poważnego naruszenia ich praw podstawowych.
2.  Komisja tworzy w Komisji punkt kontaktowy, do którego można się zwracać z tymi skargami.
3.  Komisja opracowuje procedurę składania skarg i kryteria oceny oraz dba o ich przejrzystość.
4.  Komisja gwarantuje odpowiednią ochronę osób lub przedsiębiorstw po złożeniu skargi.
5.  Komisja powinna ustalić, czy powinna rozpatrywać informacje otrzymane w ramach tego mechanizmu bezpośrednio w ramach swoich audytów, czy też przekazać je bezpośrednio do Prokuratury Europejskiej lub OLAF.
Poprawka 704
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 1
1.  W odniesieniu do płatności bezpośrednich przyznawanych w regionach najbardziej oddalonych Unii zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia (UE) nr 228/2013 zastosowanie mają wyłącznie art. 3 ust. 2 lit. a) i b), art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d), tytuł III rozdział I sekcja 2, art. 16 oraz tytuł IX niniejszego rozporządzenia. Art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d), tytuł III rozdział I sekcja 2, art. 16 i tytuł IX stosuje się bez żadnych zobowiązań związanych z planem strategicznym WPR.
1.  W odniesieniu do płatności bezpośrednich przyznawanych w regionach najbardziej oddalonych Unii zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia (UE) nr 228/2013 zastosowanie mają wyłącznie art. 3 lit. a) i b), art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d), tytuł III rozdział I sekcja 2, art. 16 oraz tytuł IX niniejszego rozporządzenia. Art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d), tytuł III rozdział I sekcja 2, art. 16 i tytuł IX stosuje się bez żadnych zobowiązań związanych z planem strategicznym WPR.
Poprawka 705
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 135 – ustęp 2
2.  W odniesieniu do płatności bezpośrednich przyznawanych na mniejszych wyspach Morza Egejskiego zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia (UE) nr 229/2013 zastosowanie mają wyłącznie art. 3 ust. 2 lit. a) i b), art. 4, tytuł III rozdział I sekcja 2, tytuł III rozdział II sekcje 1 i 2 oraz tytuł IX niniejszego rozporządzenia. Art. 4, tytuł III rozdział I sekcja 2, tytuł III rozdział II sekcje 1 i 2 oraz tytuł IX stosuje się bez żadnych zobowiązań związanych z planem strategicznym WPR.
2.  W odniesieniu do płatności bezpośrednich przyznawanych na mniejszych wyspach Morza Egejskiego zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia (UE) nr 229/2013 zastosowanie mają wyłącznie art. 3 lit. a) i b), art. 4, tytuł III rozdział I sekcja 2, tytuł III rozdział II sekcje 1 i 2 oraz tytuł IX niniejszego rozporządzenia. Art. 4, tytuł III rozdział I sekcja 2, tytuł III rozdział II sekcje 1 i 2 oraz tytuł IX stosuje się bez żadnych zobowiązań związanych z planem strategicznym WPR.
Poprawka 706
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 i 141, powierza się Komisji na okres siedmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego siedmioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 83, 94, 110, 120 i 141, powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 707
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 i 141, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 i 141, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 708
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 138 – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 i 141 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 i 141 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 1138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 139 a (nowy)
Artykuł 139a
Przegląd śródokresowy
1.  Do 30 czerwca 2025 r. Komisja przeprowadzi śródokresowy przegląd WPR i przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, by ocenić stosowanie nowego modelu realizacji przez państwa członkowskie oraz dostosować wagi do monitorowania działań na rzecz klimatu zgodnie z nową metodyką, o której mowa w art. 87 ust. 3, a w stosownych przypadkach przedstawi wnioski ustawodawcze.
2.  Aby zapewnić zgodność planów strategicznych państw członkowskich z prawodawstwem Unii dotyczącym klimatu i środowiska, w przeglądzie śródokresowym, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednie przepisy obowiązujące w danym momencie.
Poprawka 710
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 1 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r.
Z zastrzeżeniem załączników IX i IXa do niniejszego rozporządzenia rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 ma jednak w dalszym ciągu, do dnia 31 grudnia 2022 r., zastosowanie do:
a)  operacji realizowanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013; oraz
b)  programów rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 przed dniem 1 stycznia 2022 r.
Poprawka 711
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 2 – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r.
Poprawka 712
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 2 – akapit 2
Ma ono jednak w dalszym ciągu zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy odnoszących się do lat składania wniosków rozpoczynających się przed dniem 1 stycznia 2021 r.
Ma ono jednak w dalszym ciągu zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy odnoszących się do lat składania wniosków rozpoczynających się przed dniem 1 stycznia 2022 r.
Poprawka 713
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 140 – ustęp 2 – akapit 3
Art. 17 i 19 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 oraz załącznik I do tego rozporządzenia mają nadal zastosowanie do dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie, w jakim dotyczą Chorwacji.
Art. 17 i 19 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 oraz załącznik I do tego rozporządzenia mają nadal zastosowanie do dnia 31 grudnia 2022 r. w zakresie, w jakim dotyczą Chorwacji.
Poprawka 714
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141 – akapit 1
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o środki mające na celu ochronę wszystkich praw nabytych i uzasadnionych oczekiwań beneficjentów w zakresie niezbędnym do przejścia od uregulowań przewidzianych w rozporządzeniach (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 do uregulowań ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. W tych przepisach przejściowych w szczególności ustanawia się warunki, na jakich wsparcie zatwierdzone przez Komisję w ramach rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 może być włączone we wsparcie przewidziane na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym przeznaczone na pomoc techniczną i na oceny ex post.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o środki mające na celu ochronę wszystkich praw nabytych i uzasadnionych oczekiwań beneficjentów w zakresie niezbędnym do przejścia od uregulowań przewidzianych w rozporządzeniach (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 do uregulowań ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. W tych przepisach przejściowych w szczególności ustanawia się warunki, na jakich wsparcie zatwierdzone przez Komisję w ramach rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 może być włączone we wsparcie przewidziane na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym przeznaczone na pomoc techniczną i na oceny ex post.
Poprawka 715
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 141 a (nowy)
Artykuł 141a
Sprawozdawczość
Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja Europejska przedstawi sprawozdanie na temat wpływu WPR na regiony wyspiarskie inne niż wymienione w art. 135. Sprawozdaniu temu towarzyszą propozycje dostosowania planów strategicznych służące uwzględnieniu specyficznych cech tych obszarów i poprawie oczekiwanych rezultatów zgodnie z celami przewidzianymi w art. 6 ust. 1.
Poprawka 1154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

ZAŁĄCZNIK I

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA, REZULTATU I PRODUKTU ZGODNIE Z ART. 7

Ocena wyników wdrażania polityki (wieloletnia) – ODDZIAŁYWANIE

Roczny przegląd realizacj