Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0216(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0200/2019

Texte depuse :

A8-0200/2019

Dezbateri :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Voturi :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Texte adoptate
PDF 1145kWORD 482k
Vineri, 23 octombrie 2020 - Bruxelles
Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
P9_TA(2020)0287A8-0200/2019

Amendamentele(1) adoptate de Parlamentul European la 23 octombrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))(2)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentele 776 și 847
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, din 29 noiembrie 2017, prezintă provocările, obiectivele și orientările viitoarei politici agricole comune („PAC”) de după 2020. Aceste obiective includ, printre altele, nevoia ca PAC să fie mai orientată spre rezultate, să stimuleze modernizarea și sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea economică, socială, de mediu și climatică a zonelor agricole, forestiere și rurale și să contribuie la reducerea sarcinii administrative legate de legislația Uniunii pentru beneficiari.
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, din 29 noiembrie 2017, prezintă provocările, obiectivele și orientările viitoarei politici agricole comune („PAC”) de după 2020. Aceste obiective includ, printre altele, nevoia ca PAC să fie mai orientată spre rezultate și spre piață, să stimuleze modernizarea și sustenabilitatea, inclusiv sustenabilitatea economică, socială, demografică, de mediu și climatică a zonelor agricole, forestiere și rurale și să contribuie la reducerea sarcinii administrative legate de legislația Uniunii pentru beneficiari. Noua politică ar trebui, de asemenea, să reprezinte o simplificare pentru beneficiari, care ar trebui să aibă un venit adecvat. Pentru ca PAC să atingă obiectivele respective, este extrem de important să se mențină același nivel de finanțare în cadrul financiar multianual 2021-2027 ca în perioada 2014-2020.
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)   PAC joacă în continuare un rol central în dezvoltarea zonelor rurale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar să se încerce să se împiedice abandonarea treptată a activității agricole prin menținerea unei PAC puternice, care să beneficieze de un buget adecvat, pentru a atenua fenomenul depopulării zonelor rurale și pentru a răspunde în continuare cerințelor consumatorilor în ceea ce privește mediul, securitatea alimentară și bunăstarea animalelor. Având în vedere provocările cărora trebuie să le facă față producătorii din Uniune pentru a răspunde noilor cerințe de reglementare și unei ambiții mai puternice în materie de mediu, în contextul volatilității prețurilor și al deschiderii mai largi a frontierelor pentru importurile provenind de la terțe părți, bugetul alocat PAC ar trebui menținut cel puțin la același nivel cu cel alocat pentru perioada 2014-2020.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
(1b)   Pentru a aborda dimensiunea globală și implicațiile PAC, Comisia ar trebui să asigure coerența și continuitatea cu celelalte politici și instrumente externe ale Uniunii, în special în domeniul cooperării pentru dezvoltare și al comerțului. Angajamentul Uniunii în ceea ce privește coerența politicilor în favoarea dezvoltării necesită luarea în considerare a obiectivelor și principiilor de dezvoltare în elaborarea politicilor.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Deoarece PAC trebuie răspundă cu precizie sporită provocărilor și oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, național, regional, local și de fermă, sunt necesare raționalizarea guvernanței PAC, sporirea gradului de îndeplinire a obiectivelor Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea semnificativă a sarcinii administrative. În PAC bazată pe obținerea de performanță („modelul de performanță”), Uniunea ar trebui să stabilească parametrii de bază ai politicii, cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de bază, iar statele membre ar trebui să dețină o responsabilitate mai mare în privința modului în care îndeplinesc obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea în considerare în mai mare măsură a condițiilor și nevoilor locale, prin personalizarea sprijinului în scopul maximizării contribuției la îndeplinirea obiectivelor Uniunii.
(2)  Deoarece PAC trebuie răspundă cu precizie sporită provocărilor și oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, național, regional, local și de fermă, sunt necesare raționalizarea guvernanței PAC, sporirea gradului de îndeplinire a obiectivelor Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea semnificativă a sarcinii administrative, în special pentru beneficiarii finali. În PAC bazată pe obținerea de performanță („modelul de performanță”), Uniunea ar trebui să stabilească parametrii de bază ai politicii, cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de bază, iar statele membre ar trebui să dețină o responsabilitate mai mare în privința modului în care îndeplinesc obiectivele și ating țintele, asigurând în același timp certitudine în privința politicilor și securitate financiară pentru acest sector. Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea în considerare în mai mare măsură a condițiilor și nevoilor locale, prin personalizarea sprijinului în scopul maximizării contribuției la îndeplinirea obiectivelor Uniunii. Totuși, pentru ca această subsidiaritate să nu reprezinte o „renaționalizare“ a PAC, prezentul regulament ar trebui să includă un set solid de norme ale Uniunii, prin care să se evite denaturarea concurenței și să se asigure un tratament nediscriminatoriu pentru toți fermierii din Uniune pe întregul său teritoriu.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Utilizarea unor definiții comune stabilite întru totul la nivelul Uniunii a creat anumite dificultăți pentru statele membre, îngreunând adaptarea la propriile specificități de la nivel național, regional și local. Așadar, statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a specifica anumite definiții în propriile planuri strategice PAC. Totuși, în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile comune, trebuie instituit un anumit cadru la nivelul Uniunii care să conțină elementele esențiale necesare ce trebuie incluse în definițiile respective („definițiile-cadru”).
(3)  Statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a specifica anumite definiții în propriile planuri strategice PAC. Totuși, în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile comune, trebuie instituit un anumit cadru la nivelul Uniunii care să conțină elementele comune necesare ce trebuie incluse în definițiile respective („definițiile-cadru”).
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Pentru a se asigura faptul că Uniunea își poate îndeplini obligațiile internaționale referitoare la sprijinul intern, prevăzute în Acordul OMC privind agricultura, în special obligația ca sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității și tipurilor de intervenții conexe să fie notificat în continuare ca sprijin din categoria „cutie verde”, ale cărui efecte asupra producției sau de denaturare a comerțului sunt nule sau cel mult minime, definiția-cadru a „activității agricole” ar trebui să cuprindă atât producția de produse agricole, cât și menținerea suprafețelor agricole. În scopul adaptării la condițiile locale, statele membre ar trebui să prevadă definiția exactă a activității agricole în propriile planuri strategice PAC.
(4)  Pentru a se asigura faptul că Uniunea își poate îndeplini obligațiile internaționale referitoare la sprijinul intern, prevăzute în Acordul OMC privind agricultura, în special obligația ca sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității și tipurilor de intervenții conexe să fie notificat în continuare ca sprijin din categoria „cutie verde”, ale cărui efecte asupra producției sau de denaturare a comerțului sunt nule sau cel mult minime, definiția-cadru a „activității agricole” ar trebui să cuprindă atât producția de produse agricole, cât și menținerea suprafețelor agricole. În scopul adaptării la condițiile locale, statele membre ar trebui să prevadă definiția activității agricole în propriile planuri strategice PAC, respectând elementele comune ale definiției-cadru a Uniunii.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Pentru a nu se pierde elementele esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, cele care asigură comparabilitatea între deciziile statelor membre, ar trebui stabilită o definiție-cadru pentru „suprafața agricolă” care să nu limiteze statele membre în îndeplinirea obiectivelor Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru „teren arabil”, „culturi permanente” și „pajiște permanentă” ar trebui stabilite în linii mari, pentru ca statele membre să își poată elabora definiții mai specifice în conformitate cu propriile condiții locale. Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar trebui formulată în așa fel încât să permită statelor membre să cuprindă forme de producție diferite, inclusiv sisteme precum cel agrosilvic și suprafețele arabile cu arbuști și arbori, și în așa fel încât să impună includerea suprafețelor de pârloagă pentru a se asigura natura decuplată a intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor permanente” ar trebui să includă atât suprafețele utilizate și neutilizate efectiv pentru producție, cât și pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt, care urmează a fi definite de statele membre. Definiția-cadru a „pajiștilor permanente” ar trebui formulată în așa fel încât să permită statelor membre să specifice criterii suplimentare și să le permită să includă alte specii decât gramineele sau alte plante furajere erbacee care sunt bune pentru pășunat sau care pot produce hrană pentru animale, indiferent dacă sunt sau nu utilizate pentru producția efectivă.
(5)  Pentru a nu se pierde elementele comune esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, cele care asigură comparabilitatea între deciziile statelor membre și egalitatea de tratament între fermierii din Uniune, ar trebui stabilită o definiție-cadru pentru „suprafața agricolă” care să nu limiteze statele membre în îndeplinirea obiectivelor Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru „teren arabil”, „culturi permanente” și „pajiște permanentă” ar trebui stabilite în linii mari, pentru ca statele membre să își poată elabora definiții mai specifice în conformitate cu propriile condiții locale și practici tradiționale. Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar trebui formulată în așa fel încât să permită statelor membre să cuprindă forme de producție diferite, inclusiv sisteme precum cel agrosilvic și suprafețele arabile cu arbuști și arbori, și în așa fel încât să impună includerea suprafețelor de pârloagă pentru a se asigura natura decuplată a intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor permanente” ar trebui să includă atât suprafețele utilizate și neutilizate efectiv pentru producție, cât și pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt, care urmează a fi definite de statele membre. Definiția-cadru a „pajiștilor permanente” ar trebui formulată în așa fel încât să permită statelor membre să specifice criterii suplimentare și să le permită să includă alte specii decât gramineele sau alte plante furajere erbacee care sunt bune, exclusiv sau nu, pentru pășunat sau care pot produce hrană pentru animale, indiferent dacă sunt sau nu utilizate pentru producția efectivă.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  În viitor, agricultura ar trebui să se concentreze pe producerea de alimente de înaltă calitate, dat fiind că avantajul competitiv al Uniunii rezidă în domeniul calității. Normele Uniunii ar trebui să fie menținute și consolidate acolo unde acest lucru este fezabil și ar trebui să se adopte măsuri atât pentru a crește în continuare productivitatea și competitivitatea pe termen lung în sectorul producției de alimente, cât și pentru a introduce noi tehnologii și o utilizare mai eficientă a resurselor, consolidând astfel rolul de lider mondial deținut de Uniune.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  În ceea ce privește suprafețele utilizate pentru producția de cânepă, în vederea protejării sănătății publice și pentru a se asigura consecvența cu alte reglementări legislative, utilizarea soiurilor de cânepă pentru semințe cu un conținut de tetrahidrocanabinol mai mic de 0,% ar trebui cuprinsă în definiția hectarului eligibil.
(8)  În ceea ce privește suprafețele utilizate pentru producția de cânepă, în vederea protejării sănătății publice și pentru a se asigura consecvența cu alte reglementări legislative, utilizarea soiurilor de cânepă pentru semințe cu un conținut de tetrahidrocanabinol mai mic de 0,3 % ar trebui cuprinsă în definiția hectarului eligibil.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Pentru ca performanța PAC să fie și mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să fie direcționat spre fermierii veritabili. Pentru a se asigura o abordare comună la nivelul Uniunii în privința unei astfel de direcționări a sprijinului, ar trebui prevăzută o definiție-cadru a „fermierului veritabil” care să conțină elementele esențiale. Pornind de la acest cadru, statele membre ar trebui să definească, în propriile planuri strategice PAC, în funcție de condiții precum evaluări ale veniturilor, forța de muncă ocupată în fermă, obiectul de activitate al societății și intrările în registre, care fermieri nu sunt considerați fermieri veritabili. De asemenea, o astfel de definiție nu trebuie să excludă sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități, mai exact a fermierilor care desfășoară activități agricole, dar sunt implicați totodată în activități în afara propriilor ferme, deoarece multiplele lor activități consolidează adesea structura socioeconomică a zonelor rurale.
(9)  Pentru ca performanța PAC să fie și mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să fie direcționat spre fermierii activi. Pentru a se asigura o abordare comună la nivelul Uniunii în privința unei astfel de direcționări a sprijinului, ar trebui prevăzută o definiție-cadru a „fermierului activ” care să conțină elementele comune. Nu ar trebui să se excludă sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități, mai exact a fermierilor care desfășoară activități agricole, dar sunt implicați totodată în activități în afara propriilor ferme, deoarece multiplele lor activități consolidează adesea structura socioeconomică a zonelor rurale. Ar trebui, în orice caz, ca definiția-cadru respectivă să contribuie la menținerea modelului de agricultură familială existent în Uniune.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  Egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii, iar integrarea perspectivei de gen este un instrument important pentru includerea acestui principiu în PAC. Ar trebui să se pună un accent deosebit pe promovarea participării femeilor la dezvoltarea socioeconomică a zonelor rurale. Dimensiunea fermelor exploatate de femei tinde să fie mai mică, iar munca prestată de femei, în calitate de soții ale fermierilor, nu este întotdeauna recunoscută și vizibilă, lucru care le afectează independența lor economică. Prezentul regulament ar trebui să ajute la asigurarea unei mai mari vizibilități, aprecieri și conștientizări a activității femeilor în cadrul obiectivelor specifice pe care statele membre le vor propune în planurile lor strategice. Principiul egalității de gen și cel al nediscriminării ar trebui să facă parte integrantă din pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea intervențiilor PAC. De asemenea, statele membre își consolidează capacitatea în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen și colectarea de date defalcate pe gen.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a se asigura consecvența între intervențiile sub formă de plăți directe și intervențiile de tip dezvoltare rurală atunci când obiectivul vizat este reînnoirea generațională, ar trebui stabilită la nivelul Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul fermier” care să conțină elementele esențiale.
(10)  Pentru a se asigura consecvența între intervențiile sub formă de plăți directe și intervențiile de tip dezvoltare rurală atunci când obiectivul vizat este reînnoirea generațională, ar trebui stabilită la nivelul Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul fermier” care să conțină elementele comune.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)   Pentru a se asigura consecvența între intervențiile sub formă de plăți directe și intervențiile de tip dezvoltare rurală atunci când obiectivul vizat este facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale, ar trebui stabilită la nivelul Uniunii o definiție-cadru privind „noul fermier” care să conțină elementele comune.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Pentru a da substanță obiectivelor PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și pentru a garanta că Uniunea face față în mod corespunzător celor mai recente provocări cu care se confruntă, este oportun să se prevadă o serie de obiective generale care să reflecte orientările prezentate în comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”. De asemenea, la nivelul Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective specifice care să fie urmărite de statele membre prin intermediul planurilor lor strategice PAC. Aceste obiective specifice ar trebui nu doar să stabilească un echilibru între dimensiunile dezvoltării durabile, potrivit evaluării impactului, ci și să transpună obiectivele generale ale PAC în priorități mai concrete și să țină seama de legislația relevantă a Uniunii, în special în ceea ce privește clima, energia și mediul.
(11)  Pentru a urmări obiectivele PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și pentru a garanta că Uniunea face față în mod corespunzător celor mai recente provocări cu care se confruntă, este oportun să se prevadă o serie de obiective generale care să reflecte orientările prezentate în comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”. De asemenea, la nivelul Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective specifice care să fie urmărite de statele membre prin intermediul planurilor lor strategice PAC. Aceste obiective specifice ar trebui nu doar să stabilească un echilibru între dimensiunile dezvoltării durabile, potrivit evaluării impactului, ci și să transpună obiectivele generale ale PAC în priorități mai concrete în domeniul economic, ecologic și social.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  În vreme ce, potrivit modelului de performanță al PAC, Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele Uniunii și să definească tipurile de intervenții, precum și cerințele de bază aplicabile statelor membre, acestea din urmă ar trebui să dețină competența de a transpune acel cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin aplicabile beneficiarilor. În acest context, statele membre ar trebui să acționeze în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale și cu principiile generale ale dreptului Uniunii și să se asigure că, într-adevăr, cadrul juridic pentru acordarea sprijinului din partea Uniunii către beneficiari se bazează pe planurile strategice PAC ale statelor membre și este în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament și în [Regulamentul orizontal].
(13)  În vreme ce, potrivit modelului de performanță al PAC, Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele Uniunii și să definească tipurile de intervenții, precum și cerințele comune aplicabile statelor membre, acestea din urmă ar trebui să dețină competența de a transpune acel cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin aplicabile beneficiarilor. În acest context, statele membre ar trebui să acționeze în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale și cu principiile generale ale dreptului Uniunii și să se asigure că, într-adevăr, cadrul juridic pentru acordarea sprijinului din partea Uniunii către beneficiari se bazează pe planurile strategice PAC ale statelor membre și este în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament și în [Regulamentul orizontal].
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)   În cadrul implementării planurilor strategice PAC ar trebui să se țină seama de principiile transversale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)și la articolul 10 din TFUE, inclusiv de principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE. Statele membre și Comisia ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Statele membre și Comisia ar trebui să vizeze eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la vreo formă de segregare, discriminare sau excludere. Obiectivele fondurilor respective ar trebui să fie urmărite din perspectiva dezvoltării durabile și în conformitate cu obiectivul promovat prin Convenția de la Aarhus și de către Uniune de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului și de combatere a schimbărilor climatice, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, aplicând în același timp principiul „poluatorul plătește”.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)
(13b)  Modelul de realizare nu ar trebui să conducă la o situație în care să existe 27 de politici agricole naționale diferite, punând astfel în pericol spiritul comun al PAC și creând denaturări. Ar trebui să le permită statelor membre un anumit grad de flexibilitate într-un cadru de reglementare comun solid.
Amendamentele 17 și 779
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  În contextul unei mai puternice orientări spre piață a PAC, prezentată în comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, expunerea la piață, schimbările climatice și frecvența și gravitatea fenomenelor meteorologice extreme aferente, precum și crizele sanitare și fitosanitare pot genera riscuri legate de volatilitatea prețurilor și de presiunile tot mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, responsabilitatea elaborării propriilor strategii în cadrul propriilor ferme, ar trebui să se instituie un cadru robust care să garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. În acest scop, statele membre și fermierii ar putea recurge la o platformă la nivelul UE privind gestionarea riscurilor pentru consolidarea capacităților, pentru a le oferi fermierilor instrumente financiare adecvate pentru investiții și acces la capital circulant, formare profesională, transfer de cunoștințe și consiliere.
(15)  În contextul unei mai puternice orientări spre piață a PAC, prezentată în comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, expunerea la piață, absența clauzelor de reciprocitate în acordurile comerciale cu țări terțe, schimbările climatice și frecvența și gravitatea fenomenelor meteorologice extreme aferente, precum și crizele sanitare și fitosanitare pot genera riscuri legate de volatilitatea prețurilor și de presiunile tot mai mari asupra veniturilor. Dezechilibrele din cadrul lanțului alimentar care afectează, în principal, sectorul primar, care constituie „cea mai slabă verigă“, afectează, de asemenea, veniturile producătorilor. Astfel, deși fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, responsabilitatea elaborării propriilor strategii și a îmbunătățirii rezilienței în cadrul propriilor ferme, ar trebui să se instituie un cadru robust care să garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. În acest scop, statele membre și fermierii ar putea recurge la o platformă la nivelul UE privind gestionarea riscurilor pentru consolidarea capacităților, pentru a le oferi fermierilor instrumente financiare adecvate pentru investiții și acces la capital circulant, formare profesională, transfer de cunoștințe și consiliere.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă constituie o prioritate extrem de importantă pentru viitorul agriculturii și silviculturii din Uniune. Așadar, structura PAC ar trebui să reflecte un nivel de ambiție mai ridicat în privința acestor obiective. Dat fiind modelul de performanță, acțiunile întreprinse pentru combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului ar trebui să fie orientate spre rezultate, iar articolul 11 din TFUE ar trebui considerat, în acest scop, o obligație de rezultat.
(16)  Sprijinirea și îmbunătățirea protecției mediului, a conservării biodiversității și a diversității genetice în sistemul agricol, precum și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă constituie o prioritate extrem de importantă pentru viitorul agriculturii, horticulturii și silviculturii din Uniune. Așadar, structura PAC ar trebui să reflecte un nivel de ambiție mai ridicat în privința acestor obiective, ținând seama, în același timp, în mod adecvat, de sarcina și de cerințele mai ridicate impuse producătorilor. Dat fiind modelul de performanță, acțiunile întreprinse pentru combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului ar trebui să fie orientate spre rezultate, iar articolul 11 din TFUE ar trebui considerat, în acest scop, o obligație de rezultat.
Deoarece multe zone rurale din Uniune suferă din cauza unor probleme structurale cum ar fi lipsa oportunităților de angajare atractive, lipsa de personal calificat și investițiile insuficiente în conectivitate, infrastructuri și servicii esențiale, precum și din cauza exodului tinerilor, este fundamentală consolidarea structurii socioeconomice a zonelor respective, în conformitate cu Declarația de la Cork 2.0, în special prin crearea de locuri de muncă și reînnoirea generațională, prin aducerea în zonele rurale a locurilor de muncă și a creșterii economice dorite de Comisie, prin promovarea incluziunii sociale, a reînnoirii generaționale și a dezvoltării de „sate inteligente” în mediul rural al întregii Europe. Astfel cum se indică în Comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, noile lanțuri valorice rurale, cum ar fi energia din surse regenerabile, bioeconomia emergentă, economia circulară și ecoturismul, pot oferi zonelor rurale un bun potențial pentru creștere și locuri de muncă. În acest context, instrumentele financiare și utilizarea garanției InvestEU pot avea un rol crucial în asigurarea accesului la finanțare și în stimularea capacității de creștere a fermelor și întreprinderilor. Există potențial pentru ocuparea forței de muncă în zonele rurale pentru resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere legală, ceea ce ar promova integrarea lor socială și economică, în special în cadrul strategiilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
Deoarece multe zone rurale din Uniune suferă din cauza unor probleme structurale cum ar fi absența posibilităților de angajare atractive, absența de personal calificat și investițiile insuficiente în bandă largă și în conectivitate, infrastructuri și servicii esențiale, precum și din cauza exodului tinerilor, este fundamental să se consolideze structura socioeconomică a zonelor respective, în conformitate cu Declarația de la Cork 2.0, în special prin crearea de locuri de muncă și reînnoirea generațională, aducând în zonele rurale locurile de muncă și creșterea economică dorită de Comisie și promovând incluziunea socială, sprijinul acordat tinerilor, participarea sporită a femeilor la economia rurală, reînnoirea generațională și dezvoltarea de „sate inteligente” în mediul rural din întreaga Europă. În vederea stabilizării și diversificării economiei rurale, ar trebui să se susțină dezvoltarea, crearea și menținerea întreprinderilor neagricole. Astfel cum se indică în Comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, noile lanțuri valorice rurale, cum ar fi energia din surse regenerabile, bioeconomia emergentă, economia circulară și ecoturismul, pot oferi zonelor rurale un bun potențial pentru creștere și locuri de muncă, conservând totodată resursele naturale. În acest context, instrumentele financiare pot avea un rol crucial în asigurarea accesului la finanțare și în stimularea capacității de creștere a fermelor și întreprinderilor. Există potențial pentru ocuparea forței de muncă în zonele rurale pentru resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere legală, ceea ce ar promova integrarea lor socială și economică, în special în cadrul strategiilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)   Pentru sustenabilitatea socioeconomică a zonelor rurale, Comisia Europeană ar trebui să verifice că statele membre asigură, în planurile lor strategice PAC, că există coerență între aplicarea Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a și abordarea pe termen lung privind utilizarea fondurilor pentru dezvoltare rurală.
____________________
1aDirectiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).
Amendamentul 853
Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)
(16b)   Agricultura poate fi un factor important de creștere economică și reducere a sărăciei, însă în multe țări acest sector este subperformant, în parte ca urmare a faptului că femeile, care contribuie mult la economia rurală, întâmpină constrângeri. Statele membre ar trebui să ia măsuri eficiente pentru a sprijini rolul esențial al femeilor în dezvoltarea și conservarea zonelor rurale.
Amendamentele 20 și 781
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  PAC ar trebui să asigure în continuare securitatea alimentară, care ar trebui înțeleasă ca însemnând acces permanent la alimente suficiente, sigure și hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii noilor exigențe societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la producția agricolă sustenabilă, la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor. PAC ar trebui să promoveze în continuare producția cu caracteristici specifice și valoroase, ajutând în același timp fermierii să-și ajusteze proactiv producția în funcție de semnalele de pe piață și de exigențele consumatorilor.
(17)  PAC ar trebui să asigure în continuare securitatea alimentară, care ar trebui înțeleasă ca însemnând acces permanent la alimente suficiente, sigure, sănătoase și hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii noilor exigențe societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la producția agricolă sustenabilă, la o alimentație mai sănătoasă, la o producție de calitate și o diferențiere calitativă, la deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor. PAC ar trebui să promoveze în continuare producția sustenabilă cu caracteristici specifice și valoroase, cum ar fi sistemele agricole de mare valoare naturală, ajutând în același timp fermierii să-și ajusteze proactiv producția în funcție de semnalele de pe piață și de exigențele consumatorilor.
Amendamentul 782
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)   În conformitate cu angajamentul lor privind Agenda 2030 și Acordul de la Paris, cu concluziile evaluării internaționale a cunoștințelor, științei și tehnologiei agricole pentru dezvoltare și cu recomandările raportorului special al Organizației Națiunilor Unite privind dreptul la hrană, Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui să treacă la un sistem european durabil de alimentație și agricultură. Calea pentru tranziția respectivă ar trebui să se concentreze asupra promovării de practici agricole diversificate, sustenabile și reziliente, care contribuie la protejarea și punerea în valoare a resurselor naturale, la consolidarea ecosistemelor și la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, prin ajustarea producției zootehnice la capacitățile de încărcare ecologică, prin reducerea la minimum a dependenței de factorii de producție nesustenabili, inclusiv de energia bazată pe combustibili fosili, și prin îmbunătățirea progresivă a biodiversității și a calității solului.
Amendamentele 21 și 783
Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)
(17b)   Deși planul de acțiune european „O singură sănătate“ împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) consideră că vaccinarea constituie o intervenție în materie de sănătate publică eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru a combate rezistența la antimicrobiene, costurile relativ mai ridicate ale diagnosticării, ale alternativelor antimicrobiene și ale vaccinării în raport cu antibioticele convenționale constituie un obstacol în calea creșterii ratei de vaccinare a animalelor.
Amendamentul 784
Propunere de regulament
Considerentul 17 c (nou)
(17c)   Pentru a îndeplini obiectivele de mediu ale PAC, dar și cerințele societale în ceea ce privește creșterea siguranței alimentare, ar trebui promovată utilizarea produselor fertilizante cu niveluri foarte scăzute de metale grele.
Amendamentul 1100
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)   Pentru a asigura bunăstarea fermierilor și a familiilor acestora și ținând seama de faptul că stresul constituie o cauză majoră a accidentelor agricole, statele membre asigură sustenabilitatea socială a politicii prin menținerea la minimum a sarcinii administrative și de reglementare, permițând un echilibru sănătos între viața profesională și cea privată a fermierilor și asigurând viabilitatea agriculturii în Uniune.
Amendamentele 728 și 785
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Având ca bază sistemul precedent al ecocondiționalității implementat până în 2020, sistemul noii condiționalități leagă primirea integrală a sprijinului PAC de respectarea de către beneficiari a standardelor de bază referitoare la mediu, schimbările climatice, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor. Standardele de bază cuprind, într-o formă simplificată, o listă de cerințe legale în materie de gestionare (SMR) și standarde privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC). Aceste standarde de bază ar trebui să țină seama într-o mai mare măsură de provocările legate de mediu și climă și de noua componentă de mediu a arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul superior de ambiție în ceea ce privește mediul și clima anunțat de Comisie în comunicarea sa privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii” și în cadrul financiar multianual (CMF). Condiționalitatea are menirea de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile, printr-o sensibilizare mai puternică a beneficiarilor în legătură cu necesitatea respectării standardelor de bază. De asemenea, condiționalitatea vizează să ofere o contribuție pentru ca PAC să devină mai compatibilă cu așteptările societății, prin îmbunătățirea coerenței dintre politica agricolă comună și obiectivele privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor. Condiționalitatea ar trebui să fie o parte integrantă a componentei de mediu a arhitecturii PAC, ca element al nivelului de bază pe care se sprijină angajamente mai ambițioase în materie de mediu și climă, și ar trebui aplicată în mod exhaustiv în întreaga Uniune. În ceea ce privește fermierii care nu îndeplinesc cerințele respective, statele membre ar trebui să se asigure că se aplică sancțiuni proporționate, eficace și disuasive în conformitate cu [Regulamentul HZR].
(21)  Având ca bază sistemul precedent al ecocondiționalității implementat până în 2020, sistemul noii condiționalități leagă primirea integrală a sprijinului PAC de respectarea de către beneficiari a standardelor de bază referitoare la mediu, schimbările climatice, sănătatea publică, condițiile de muncă și de încadrare în muncă aplicabile, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor. Standardele de bază cuprind, într-o formă simplificată, o listă de cerințe legale în materie de gestionare (SMR) și standarde privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC). Aceste standarde de bază ar trebui să țină seama într-o mai mare măsură de provocările legate de mediu și climă și de noua componentă de mediu a arhitecturii PAC, atingând astfel nivelul superior de ambiție în ceea ce privește mediul și clima anunțat de Comisie în comunicarea sa privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii” și în cadrul financiar multianual (CMF). În plus, este deosebit de important ca statele membre să ia măsuri relevante pentru a asigura că accesul angajatorilor la plățile directe este condiționat de respectarea condițiilor de muncă și de încadrare în muncă aplicabile și/sau a obligațiilor angajatorului care decurg din toate contractele colective relevante și din dreptul social și al muncii la nivel național și la nivelul Uniunii, printre altele în ceea ce privește conștientizarea condițiilor de angajare, remunerarea, timpul de lucru, sănătatea și siguranța, locuințele, egalitatea de gen, libertatea de circulație a lucrătorilor, egalitatea de tratament, detașarea lucrătorilor, condițiile de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, munca prin agent de muncă temporară, protecția socială și coordonarea securității sociale între statele membre.
Condiționalitatea are menirea de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile, printr-o sensibilizare mai puternică a beneficiarilor în legătură cu necesitatea respectării standardelor de bază. Beneficiarii ar trebui, de asemenea, să fie compensați în mod adecvat pentru respectarea acestor standarde. De asemenea, condiționalitatea vizează să ofere o contribuție pentru ca PAC să devină mai compatibilă cu așteptările societății, prin îmbunătățirea coerenței dintre politica agricolă comună și obiectivele privind mediul, standardele de muncă, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor. Condiționalitatea ar trebui să fie o parte integrantă a arhitecturii de mediu și sociale a PAC, ca element al nivelului de bază pe care se sprijină angajamente mai ambițioase în materie de mediu și climă și sociale, și ar trebui aplicată în mod exhaustiv în întreaga Uniune. În ceea ce privește fermierii care nu îndeplinesc cerințele respective, statele membre ar trebui să se asigure că se aplică sancțiuni proporționate, eficace și disuasive în conformitate cu [Regulamentul HZR].
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Cadrul standardelor GAEC este menit a contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, la soluționarea provocărilor legate de apă, la protejarea și calitatea solului și la protejarea și calitatea biodiversității. Cadrul trebuie îmbunătățit pentru a ține seama în special de practicile prevăzute pentru perioada de până în 2020 în cadrul înverzirii plăților directe, de atenuarea schimbărilor climatice și de necesitatea îmbunătățirii sustenabilității fermelor precum și, în special, de gestionarea substanțelor nutritive. Este recunoscut faptul că fiecare GAEC contribuie la îndeplinirea mai multor obiective. Pentru a implementa acest cadru, statele membre ar trebui să instituie câte un standard național pentru fiecare dintre standardele stabilite la nivelul Uniunii, ținând seama de caracteristicile specifice ale zonei respective, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de condițiile agricole existente, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structurile fermelor. De asemenea, statele membre pot defini, în plus, și alte standarde naționale legate de principalele obiective prevăzute în anexa III în vederea îmbunătățirii modului în care este realizat cadrul GAEC în ceea ce privește mediul și clima. Ca parte a cadrului GAEC, pentru a sprijini nu doar performanța agronomică a fermelor, ci și performanța lor de mediu, vor fi elaborate planuri de gestionare a nutrienților, cu ajutorul unui instrument electronic pentru sustenabilitatea fermelor pus la dispoziția fermierilor individuali de către statele membre. Acest instrument ar trebui să ofere sprijin pentru luarea deciziilor în cadrul fermelor, pe baza unui minimum de funcționalități privind gestionarea nutrienților. De asemenea, o interoperabilitate și o modularitate ridicate ar trebui să garanteze, de asemenea, posibilitatea adăugării altor aplicații electronice de e-guvernanță și pentru ferme. Pentru a se asigura condiții de concurență echitabile în rândul fermierilor și în întreaga Uniune, Comisia poate oferi statelor membre sprijin în ceea ce privește atât proiectarea instrumentului, cât și stocarea datelor și serviciile de prelucrare necesare.
(22)  Cadrul standardelor GAEC este menit a contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, la soluționarea provocărilor legate de apă, la protejarea și calitatea solului și la protejarea și calitatea biodiversității. Cadrul trebuie îmbunătățit pentru a ține seama în special de practicile prevăzute pentru perioada de până în 2020 în cadrul înverzirii plăților directe, de atenuarea schimbărilor climatice și de necesitatea îmbunătățirii sustenabilității fermelor. Este recunoscut faptul că fiecare GAEC contribuie la îndeplinirea mai multor obiective. Pentru a implementa acest cadru, statele membre ar trebui să instituie câte un standard național pentru fiecare dintre standardele stabilite la nivelul Uniunii, ținând seama de caracteristicile specifice ale zonei respective, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de condițiile agricole existente, de caracteristicile agronomice ale diferitelor producții, de diferențele dintre culturile anuale, culturile permanente și alte producții specializate, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole locale și tradiționale și de structurile fermelor. De asemenea, statele membre pot defini practici echivalente sau sisteme de certificare care au efecte benefice asupra climei și asupra mediului, la un nivel echivalent sau superior în raport cu una sau mai multe practici în materie de GAEC.
Amendamentul 1127
Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
(22a)  Pentru a combate declinul biodiversității la nivelul Uniunii, este esențial să se garanteze un nivel minim de zone și de elemente neproductive în cadrul condiționalității și al programelor ecologice în toate statele membre. În respectivul context, statele membre ar trebui să urmărească ca, în planurile lor strategice, să prevadă o suprafață de cel puțin 10 % elemente de peisaj benefice pentru biodiversitate. Acestea ar trebui să includă, printre altele, zone tampon, pârloage pe care se practică sau nu un sistem de rotație, garduri vii, arbori neproductivi, pereți de terasă și iazuri, toate fiind elemente care contribuie la consolidarea captării carbonului, la prevenirea eroziunii solului și a epuizării resurselor din sol, la filtrarea aerului și a apei, precum și la sprijinirea adaptării la schimbările climatice.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  SMR trebuie să fie implementate pe deplin de statele membre pentru a deveni operaționale la nivel de fermă și pentru a se asigura aplicarea unui tratament egal fermierilor. Pentru a se asigura consecvența normelor privind condiționalitatea din punctul de vedere al sporirii sustenabilității politicii, SMR ar trebui să includă principalele acte legislative ale Uniunii referitoare la mediu, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor a căror implementare la nivel național implică obligații precise pentru fermierii individuali, inclusiv obligații în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului12 sau al Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. Pentru a se da curs declarației comune emise de Parlamentul European și de Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului14, dispozițiile relevante din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 și din Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în domeniul de aplicare al condiționalității, iar lista standardelor GAEC este adaptată în consecință.
(23)  SMR trebuie să fie implementate pe deplin de statele membre pentru a deveni operaționale la nivel de fermă și pentru a se asigura aplicarea unui tratament egal fermierilor. Pentru a se asigura consecvența normelor privind condiționalitatea din punctul de vedere al sporirii sustenabilității politicii, SMR ar trebui să includă principalele acte legislative ale Uniunii referitoare la mediu, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor a căror implementare la nivel național implică obligații precise pentru fermierii individuali, inclusiv obligații în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului12 sau al Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. Pentru a se da curs declarației comune emise de Parlamentul European și de Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului14, dispozițiile relevante din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 (Directiva-cadru privind apa) și din Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în domeniul de aplicare al condiționalității, iar lista standardelor GAEC este adaptată în consecință.
____________________
____________________
11. Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
11. Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
12. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
12. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
13. Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).
13. Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).
14. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
14. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
15. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
15. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
16. Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).
16. Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Statele membre ar trebui să instituie servicii de consiliere agricolă menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă și performanța generală a exploatațiilor agricole și a întreprinderilor rurale, vizând aspectele economice, de mediu și sociale, și a identifica îmbunătățirile necesare în privința tuturor măsurilor luate la nivel de fermă prevăzute în planurile strategice PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți beneficiari ai sprijinului PAC să devină mai conștienți în privința relației dintre gestionarea fermei și gestionarea terenurilor pe de o parte și anumite standarde, cerințe și informații, inclusiv referitoare la mediu și climă, pe de altă parte. Lista acestora din urmă include standarde aplicabile fermierilor și altor beneficiari ai PAC sau necesare acestora și prevăzute în planul strategic PAC, precum și standardele aferente legislației privind apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, totodată, inițiativele de combatere a rezistenței antimicrobiene și gestionarea riscurilor. Pentru a spori calitatea și eficacitatea consilierii, statele membre ar trebui să integreze consilieri în sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), în scopul furnizării de informații tehnologice și științifice la zi obținute prin cercetare și inovare.
(24)  Statele membre ar trebui să asigure servicii de consiliere agricolă de înaltă calitate menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă și performanța generală a exploatațiilor agricole și a întreprinderilor rurale, vizând aspectele economice, de mediu și sociale, și a identifica îmbunătățirile necesare în privința tuturor măsurilor luate la nivel de fermă prevăzute în planurile strategice PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți beneficiari ai sprijinului PAC să devină mai conștienți în privința relației dintre gestionarea fermei și gestionarea terenurilor pe de o parte și anumite standarde, cerințe și informații, inclusiv referitoare la mediu și climă, pe de altă parte. Lista acestora din urmă include standarde aplicabile fermierilor și altor beneficiari ai PAC sau necesare acestora și prevăzute în planul strategic PAC, precum și standardele aferente legislației privind apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, totodată, inițiativele de combatere a rezistenței antimicrobiene și gestionarea riscurilor. Pentru a spori calitatea și eficacitatea consilierii, statele membre ar trebui să integreze consilieri în sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), în scopul furnizării de informații tehnologice și științifice la zi obținute prin cercetare și inovare. Orice inițiative ale Uniunii cu privire la serviciile de consiliere și sistemele de inovare ar trebui să se bazeze, ori de câte ori este posibil, pe cele existente la nivelul statelor membre.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Legislația Uniunii ar trebui să prevadă că statele membre, în propriile planuri strategice PAC, ar trebui să stabilească cerințe în ceea ce privește suprafața minimă pentru care se acordă plăți decuplate. Aceste cerințe ar trebui să țină seama de necesitatea de a se evita sarcina administrativă excesivă generată de gestionarea unui număr mare de plăți în cuantumuri mici și de a se asigura o contribuție eficace a sprijinului la îndeplinirea obiectivelor PAC la care contribuie plățile directe decuplate. În vederea garantării unui nivel minim de sprijin pentru venitul agricol pentru toți fermierii veritabili, precum și în scopul îndeplinirii obiectivului tratatului de a se asigura un nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, ar trebui stabilită o plată decuplată anuală bazată pe suprafață, ca tip de intervenție numit „sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității”. Pentru a se îmbunătăți direcționarea acestui sprijin, cuantumurile plăților pot fi diferențiate pe grupuri de teritorii pe baza condițiilor socioeconomice și/sau agronomice. Pentru a evita efectele disruptive asupra veniturilor fermierilor, statele membre pot decide să implementeze sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității în funcție de drepturile la plată. În acest caz, valoarea drepturilor la plată de dinaintea oricărei convergențe suplimentare ar trebui să fie proporțională cu valoarea lor astfel cum a fost stabilită în cadrul schemelor de plată de bază în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, ținând seama și de plățile pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu. Statele membre ar trebui să realizeze, de asemenea, o convergență sporită pentru a continua să se îndepărteze progresiv de valorile istorice.
(26)  Legislația Uniunii ar trebui să prevadă că statele membre, în propriile planuri strategice PAC, ar trebui să stabilească cerințe în ceea ce privește suprafața minimă pentru care se acordă plăți decuplate. Aceste cerințe ar trebui să țină seama de necesitatea de a se evita sarcina administrativă excesivă generată de gestionarea unui număr mare de plăți în cuantumuri mici și de a se asigura o contribuție eficace a sprijinului la îndeplinirea obiectivelor PAC la care contribuie plățile directe decuplate. În vederea garantării unui nivel minim de sprijin pentru venitul agricol pentru toți fermierii activi, precum și în scopul îndeplinirii obiectivului tratatului de a se asigura un nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, ar trebui stabilită o plată decuplată anuală bazată pe suprafață, ca tip de intervenție numit „sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității”. Pentru a se îmbunătăți direcționarea acestui sprijin, cuantumurile plăților pot fi diferențiate pe grupuri de teritorii pe baza condițiilor socioeconomice, de mediu și/sau agronomice. Pentru a evita efectele disruptive asupra veniturilor fermierilor, statele membre pot decide să implementeze sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității în funcție de drepturile la plată. În acest caz, valoarea drepturilor la plată de dinaintea oricărei convergențe suplimentare ar trebui să fie proporțională cu valoarea lor astfel cum a fost stabilită în cadrul schemelor de plată de bază în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, ținând seama și de plățile pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu. Statele membre ar trebui să realizeze, de asemenea, o convergență sporită pentru a realiza progresiv convergența deplină până în 2026.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)
(26a)   Sprijinul pentru venit acordat prin intermediul PAC contribuie în mod semnificativ la stabilitatea și sustenabilitatea multor ferme mici și familiale din Europa, însă așteptările tot mai mari privind fermierii nu au fost dublate de o creștere a beneficiilor pecuniare. Ponderea globală a PAC în bugetul Uniunii este în scădere, în timp ce crizele de piață din acest sector și numărul tot mai mic de fermieri activi continuă să amenințe supraviețuirea sectorului. Modelul fermei familiale ar trebui să fie protejat ca obiectiv general al PAC și prin planurile strategice ale statelor membre, acordând atenția cuvenită rolului vital pe care îl joacă acest model în structura socială a vieții rurale și în asigurarea unui mod de viață pentru mulți locuitori din mediul rural. Fermele familiale contribuie la producția durabilă de alimente, la conservarea resurselor naturale, la nevoile de diversificare și la asigurarea securității alimentare. Fermierii cei mai afectați de imensa presiune a globalizării vor fi cei care practică modelul de fermă familială mică. O astfel de situație ar constitui un evident eșec în atingerea obiectivelor PAC și ar pune sub semnul întrebării nevoia de a susține PAC în viitor. Prin urmare, planurile strategice PAC ar trebui să urmărească, prin obiectivele lor specifice, protejarea respectivului model agricol.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Fermele mici rămân un element esențial al agriculturii Uniunii, deoarece au un rol vital în sprijinirea ocupării forței de muncă în mediul rural și contribuie la dezvoltarea teritorială. Pentru a se promova o distribuire mai echilibrată a sprijinului și pentru a se reduce sarcina administrativă pentru cei care beneficiază de sume mici, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a le oferi micilor fermieri posibilitatea înlocuirii celorlalte plăți directe cu acordarea unei plăți cu sumă fixă pentru micii fermieri.
(28)  Fermele mici rămân un element esențial al agriculturii Uniunii, deoarece au un rol vital în sprijinirea ocupării forței de muncă în mediul rural și contribuie la dezvoltarea teritorială. Pentru a se promova o distribuire mai echilibrată a sprijinului și pentru a se reduce sarcina administrativă pentru cei care beneficiază de sume mici, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a le oferi micilor fermieri posibilitatea înlocuirii plăților directe cu acordarea unei plăți cu sumă fixă pentru micii fermieri. Cu toate acestea, pentru a reduce într-o mai mare măsură sarcina administrativă, statele membre ar trebui să aibă competența de a include pentru început în mod automat anumiți fermieri în sistemul simplificat, oferindu-le posibilitatea de a se retrage din acesta într-o perioadă de timp determinată. În acord cu principiul proporționalității, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili un sistem redus de controale privind condiționalitatea pentru micii fermieri care participă la sistemul simplificat.
Amendamentele 28 și 791
Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)
(30a)   Agricultura ecologică se dezvoltă în multe state membre și are rezultate dovedite în ceea ce privește furnizarea de bunuri publice, conservarea serviciilor ecosistemice și a resurselor naturale, reducerea factorilor de producție, atragerea tinerilor fermieri și, în special, a femeilor, crearea de locuri de muncă, experimentarea de noi modele de afaceri, satisfacerea cerințelor societale și revitalizarea zonelor rurale. Cu toate acestea, creșterea cererii de produse agricole ecologice continuă să depășească creșterea producției. Statele membre ar trebui să se asigure că planurile strategice PAC includ obiective de creștere a ponderii terenurilor agricole gestionate ecologic, pentru a răspunde cererii crescânde de produse ecologice și pentru a dezvolta întregul lanț de aprovizionare ecologic. Statele membre pot finanța conversia către agricultura ecologică și menținerea acesteia fie prin măsuri de dezvoltare rurală, fie prin programe ecologice sau printr-o combinație a celor două, și ar trebui să se asigure că bugetele alocate corespund creșterii preconizate a producției ecologice.
Amendamentele 29 și 792
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  PAC ar trebui să garanteze că statele membre sporesc nivelul de realizare în ceea ce privește mediul grație respectării nevoilor locale și a circumstanțelor reale ale fermierilor. În cadrul plăților directe din planurile strategice PAC, statele membre ar trebui să instituie programe ecologice voluntare pentru fermieri, care ar trebui să fie întru totul coordonate cu celelalte intervenții relevante. Aceste scheme ar trebui să fie definite de statele membre ca o plată acordată fie pentru stimularea și remunerarea furnizării de bunuri publice prin intermediul practicilor agricole benefice pentru mediu și climă, fie drept compensație pentru introducerea acestor practici. În ambele cazuri, aceste scheme ar trebui să vizeze sporirea performanței PAC în materie de mediu și climă și ar trebui, prin urmare, să fie concepute astfel încât să depășească cerințele obligatorii prevăzute deja de sistemul condiționalității. Statele membre pot decide să instituie programe ecologice pentru practicile agricole, cum ar fi gestionarea îmbunătățită a pajiștilor permanente și a elementelor de peisaj și agricultura ecologică. Aceste scheme pot include, de asemenea, „scheme de bază” care pot fi o condiție pentru asumarea unor angajamente mai ambițioase în materie de dezvoltare rurală.
(31)  PAC ar trebui să garanteze că statele membre sporesc nivelul de realizare în ceea ce privește mediul grație respectării nevoilor locale și a circumstanțelor reale ale fermierilor. În cadrul plăților directe din planurile strategice PAC, statele membre ar trebui să instituie, pe baza unei liste de practici agricole benefice pentru climă și mediu stabilite de Comisie, programe ecologice voluntare pentru fermieri, care ar trebui să fie întru totul coordonate cu celelalte intervenții relevante. Aceste scheme ar trebui să fie definite de statele membre ca o plată acordată fie pentru stimularea și remunerarea furnizării de bunuri publice prin intermediul practicilor agricole benefice pentru mediu și climă, ar trebui să vizeze sporirea performanței PAC în materie de mediu și climă și ar trebui, prin urmare, să fie concepute astfel încât să depășească cerințele obligatorii prevăzute deja de sistemul condiționalității. Statele membre ar trebui să rezerve pentru programe ecologice un anumit procent din alocarea plăților lor directe. Statele membre pot decide să instituie programe ecologice pentru a favoriza modele de producție benefice pentru mediu, în special creșterea animalelor în sistem extensiv, și pentru a promova practicile agricole de orice tip, cum ar fi gestionarea îmbunătățită a pajiștilor permanente și a elementelor de peisaj permanente, și să stabilească scheme de certificare de mediu, precum agricultura ecologică, producția integrată sau agricultura de conservare. Aceste scheme pot include, de asemenea, măsuri a căror natură este diferită de cea a angajamentelor de agromediu și climă în materie de dezvoltare rurală și măsuri de aceeași natură, cu statut de „scheme de bază”, care pot fi o condiție pentru asumarea unor angajamente mai ambițioase în materie de dezvoltare rurală.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)   Ar trebui asigurată conformitatea sprijinului cuplat pentru venit cu angajamentele internaționale ale Uniunii. Acestea includ, mai ales, cerințele Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Economică Europeană și Statele Unite ale Americii privind semințele oleaginoase în cadrul GATT17, astfel cum sunt aplicabile ca urmare a modificărilor suprafeței de bază separate pentru plantele oleaginoase a UE survenite în urma schimbării alcătuirii UE. Comisia a trebui să aibă competența de a adopta acte de punere în aplicare în acest scop, și anume pentru stabilirea de norme detaliate în acest sens.
eliminat
_________________
17 Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Economică Europeană și Statele Unite ale Americii privind semințele oleaginoase în cadrul GATT (JO L 147, 18.6.1993).
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  Tipurile de intervenții sectoriale sunt necesare pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor PAC și pentru consolidarea sinergiilor cu alte instrumente ale PAC. În armonie cu modelul de performanță, ar trebui elaborate la nivelul Uniunii cerințe minime referitoare la conținutul și obiectivele unor astfel de tipuri de intervenții sectoriale, pentru a se asigura condiții de concurență echitabile pe piața internă și pentru a se evita condițiile de concurență inegale și neloiale. Statele membre ar trebui să justifice includerea lor în planurile lor strategice PAC și să asigure consecvența cu alte intervenții la nivel sectorial. Tipurile generale de intervenții care urmează a fi stabilite la nivelul Uniunii ar trebui să vizeze sectorul fructelor și legumelor, cel al vinului, cel al produselor apicole, cel al uleiului de măsline și al măslinelor de masă, cel al hameiului și celelalte produse care urmează a fi specificate, în cazul cărora se consideră că instituirea unor programe sectoriale va avea efecte benefice asupra îndeplinirii unora sau a tuturor obiectivelor generale și specifice ale PAC vizate de prezentul regulament.
(35)  Tipurile de intervenții sectoriale sunt necesare pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor PAC și pentru consolidarea sinergiilor cu alte instrumente ale PAC. În armonie cu modelul de performanță, ar trebui elaborate la nivelul Uniunii cerințe minime referitoare la conținutul și obiectivele unor astfel de tipuri de intervenții sectoriale, pentru a se asigura condiții de concurență echitabile pe piața internă și pentru a se evita condițiile de concurență inegale și neloiale. Statele membre ar trebui să justifice includerea lor în planurile lor strategice PAC și să asigure consecvența cu alte intervenții la nivel sectorial. Tipurile generale de intervenții care urmează a fi stabilite la nivelul Uniunii ar trebui să vizeze sectorul fructelor și legumelor, cel al vinului, cel al produselor apicole, cel al uleiului de măsline și al măslinelor de masă, cel al hameiului și celelalte produse specificate la articolul 39, în cazul cărora se consideră că instituirea unor programe sectoriale va avea efecte benefice asupra îndeplinirii unora sau a tuturor obiectivelor generale și specifice ale PAC vizate de prezentul regulament.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)
(35a)   Având în vedere creșterea alocării pentru sectorul apicol, ca recunoaștere a rolului important pe care îl joacă în conservarea biodiversității și a producției de alimente, este oportun să se majoreze și plafonul de cofinanțare a Uniunii și să se adauge noi măsuri eligibile menite să promoveze dezvoltarea sectorului.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  În cazul intervențiilor de dezvoltare rurală, principiile sunt definite la nivelul Uniunii, în special în ceea ce privește cerințele de bază referitoare la aplicarea criteriilor de selecție de către statele membre. Totuși, statele membre ar trebui să aibă o amplă marjă de discreție pentru a defini condiții specifice în funcție de propriile nevoi. Tipurile de intervenții de dezvoltare rurală includ plățile pentru angajamentele în materie de mediu și climă și pentru alte angajamente în materie de gestionare pe care statele membre ar trebui să le sprijine pe întregile lor teritorii în conformitate cu propriile nevoi specifice naționale, regionale sau locale. Statele membre ar trebui să acorde plăți fermierilor și altor gestionari de terenuri care își asumă în mod voluntar angajamente în materie de gestionare care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și la protejarea și îmbunătățirea mediului, inclusiv a calității apei și a cantității de apă, a calității aerului, a solului, a biodiversității și a serviciilor ecosistemice, precum și angajamente voluntare în cadrul Natura 2000, și sprijin pentru diversitatea genetică. Sprijinul din cadrul plăților pentru angajamentele în materie de gestionare poate fi acordat, de asemenea, sub forma unor abordări conduse la nivel local, integrate sau cooperative și a unor intervenții bazate pe rezultate.
(37)  În cazul intervențiilor de dezvoltare rurală, principiile sunt definite la nivelul Uniunii, în special în ceea ce privește cerințele de bază referitoare la aplicarea criteriilor de selecție de către statele membre. Totuși, statele membre ar trebui să aibă o amplă marjă de discreție pentru a defini condiții specifice în funcție de propriile nevoi. Tipurile de intervenții de dezvoltare rurală includ plățile pentru angajamentele în materie de mediu și climă și pentru alte angajamente în materie de gestionare pe care statele membre ar trebui să le sprijine pe întregile lor teritorii în conformitate cu propriile nevoi specifice naționale, regionale sau locale. Statele membre ar trebui să acorde plăți fermierilor, grupurilor de fermieri și altor gestionari de terenuri care își asumă în mod voluntar angajamente în materie de gestionare care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și la protejarea și îmbunătățirea mediului, inclusiv a calității apei și a cantității de apă, a calității aerului, a solului, a biodiversității și a serviciilor ecosistemice, precum și angajamente voluntare în cadrul Natura 2000 și în zonele de mare valoare naturală și sprijin pentru diversitatea genetică. Sprijinul din cadrul plăților pentru angajamentele în materie de gestionare poate fi acordat, de asemenea, sub forma unor abordări conduse la nivel local, integrate, colective sau cooperative și a unor intervenții bazate pe rezultate.
Amendamentul 729
Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)
(37a)  În vederea asigurării rezilienței ecosistemelor Uniunii și a promovării biodiversității, statelor membre ar trebui să li se permită să acorde plăți pentru practici sustenabile agroecologice, pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și pentru protejarea și îmbunătățirea resurselor genetice, în special prin metode tradiționale de reproducere.
Amendamentele 34, 794 și 856
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Sprijinul pentru angajamentele în materie de gestionare poate include prime destinate agriculturii ecologice pentru conversia la terenuri ecologice și menținerea acestora, plăți pentru alte tipuri de intervenții de sprijin pentru sistemele de producție care respectă mediul, cum ar fi agroecologia, agricultura de conservare și producția integrată, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, prime pentru păduri și pentru crearea de sisteme agrosilvice, bunăstarea animalelor, conservarea, utilizarea sustenabilă și dezvoltarea resurselor genetice. În funcție de propriile nevoi, statele membre pot elabora alte scheme în cadrul acestui tip de intervenții. Acest tip de plăți ar trebui să se acorde doar pentru costurile suplimentare și pierderile de venit rezultate din angajamentele care depășesc nivelul de bază al standardelor și cerințelor obligatorii prevăzute în dreptul Uniunii și în cel național, precum și condiționalitatea, astfel cum este prevăzută în planul strategic PAC. Angajamentele legate de acest tip de intervenții pot fi asumate pentru o perioadă anuală sau multianuală prestabilită și pot depăși șapte ani în cazuri în care acest lucru este justificat corespunzător.
(38)  Sprijinul pentru angajamentele în materie de gestionare include prime destinate agriculturii ecologice pentru conversia la terenuri ecologice și poate include prime pentru menținerea terenurilor ecologice; plăți pentru alte tipuri de intervenții de sprijin pentru sistemele de producție care respectă mediul, cum ar fi zonele de mare valoare naturală, agroecologia și producția integrată, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, prime pentru păduri și pentru crearea de sisteme agrosilvice, protecția peisajelor agricole tradiționale, bunăstarea animalelor și sănătatea lor; conservarea, utilizarea sustenabilă și dezvoltarea resurselor genetice și biodiversitatea. În funcție de propriile nevoi, statele membre pot elabora alte scheme în cadrul acestui tip de intervenții și pot consolida măsurile de agromediu specifice sectorului apicol care există deja în anumite regiuni ale Uniunii și elabora măsuri suplimentare. Acest tip de plăți ar trebui să se acorde doar pentru costurile suplimentare, stimulentele financiare și pierderile de venit rezultate din angajamentele care depășesc nivelul de bază al standardelor și cerințelor obligatorii prevăzute în dreptul Uniunii și în cel național, precum și condiționalitatea, astfel cum este prevăzută în planul strategic PAC. Statele membre ar trebui să acorde beneficiarilor și stimulente financiare. Angajamentele legate de acest tip de intervenții pot fi asumate pentru o perioadă anuală sau multianuală prestabilită și pot depăși șapte ani în cazuri în care acest lucru este justificat corespunzător.
Amendamentele 35 și 795
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  Măsurile forestiere ar trebui să contribuie la implementarea strategiei forestiere a Uniunii și să se bazeze pe programele silvicole naționale sau subnaționale ale statelor membre sau pe instrumente echivalente, care ar trebui să fie fondate pe angajamentele aferente Regulamentului privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia [Regulamentul LULUCF] și pe angajamentele asumate în cadrul Conferințelor Ministeriale privind Protecția Pădurilor din Europa. Intervențiile ar trebui să se bazeze pe planurile de gestionare a pădurilor sau pe instrumente echivalente și pot cuprinde dezvoltarea zonelor forestiere și gestionarea sustenabilă a pădurilor, inclusiv împădurirea terenurilor și crearea și regenerarea de sisteme agrosilvice, protejarea, refacerea și îmbunătățirea resurselor forestiere, ținând seama de nevoile de adaptare, investițiile pentru garantarea și îmbunătățirea conservării și rezilienței pădurilor și pentru garantarea și îmbunătățirea furnizării de servicii ecosistemice forestiere și de servicii climatice, precum și măsuri și investiții în sprijinul energiei din surse regenerabile și al bioeconomiei.
(39)  Măsurile forestiere ar trebui să contribuie la extinderea utilizării sistemelor agroforestiere și la implementarea strategiei forestiere a Uniunii și să se bazeze pe programele silvicole naționale sau subnaționale ale statelor membre sau pe instrumente echivalente, care ar trebui să fie fondate pe angajamentele aferente Regulamentului (UE) 2018/841 al Parlamentului și al Consiliului1a și pe angajamentele asumate în cadrul Conferințelor Ministeriale privind Protecția Pădurilor din Europa. Intervențiile ar trebui să se bazeze pe planurile sustenabile de gestionare a pădurilor sau pe instrumente echivalente care asigură sechestrarea eficientă a carbonului atmosferic îmbunătățind biodiversitatea și pot cuprinde dezvoltarea zonelor forestiere și gestionarea sustenabilă a pădurilor, inclusiv împădurirea terenurilor, prevenirea incendiilor și crearea și regenerarea de sisteme agrosilvice, protejarea, refacerea și îmbunătățirea resurselor forestiere, ținând seama de nevoile de adaptare, investițiile pentru garantarea și îmbunătățirea conservării și rezilienței pădurilor și pentru garantarea și îmbunătățirea furnizării de servicii ecosistemice forestiere și de servicii climatice, precum și măsuri și investiții în sprijinul energiei din surse regenerabile și al bioeconomiei.
_____________________
1aRegulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Pentru a asigura un venit echitabil și un sector agricol rezilient pe întregul teritoriu al Uniunii, statele membre pot acorda sprijin fermierilor din zonele care se confruntă cu anumite constrângeri naturale și alte constrângeri specifice anumitor zone. În ceea ce privește plățile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, ar trebui să se aplice în continuare desemnarea din cadrul politicii de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020. Pentru ca PAC să genereze mai multă valoare adăugată la nivelul Uniunii în ceea ce privește mediul și să își consolideze sinergiile cu finanțarea investițiilor în natură și biodiversitate, este necesar să se mențină o măsură separată care să vizeze compensarea beneficiarilor pentru dezavantajele legate de implementarea Directivei Natura 2000 și a Directivei-cadru privind apa. Prin urmare, ar trebui să se acorde în continuare sprijin fermierilor și deținătorilor de păduri, pentru a-i ajuta să facă față dezavantajelor specifice care rezultă din punerea în aplicare a Directivei 2009/147/CE și a Directivei 92/43/CEE, și pentru a contribui la gestionarea eficace a siturilor Natura 2000. Totodată, ar trebui să fie pus la dispoziția fermierilor un sprijin care să îi ajute să facă față dezavantajelor din zonele bazinelor hidrografice, cauzate de punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa. Sprijinul ar trebui să fie legat de cerințele specifice descrise în planurile strategice PAC care depășesc standardele și cerințele obligatorii relevante. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că plățile acordate fermierilor nu duc la dubla finanțare prin suprapunerea cu schemele ecologice. În plus, nevoile specifice ale zonelor Natura 2000 ar trebui luate în considerare de către statele membre în cadrul elaborării generale a planurilor lor strategice PAC.
(40)  Pentru a asigura un venit echitabil și un sector agricol rezilient pe întregul teritoriu al Uniunii, statele membre pot acorda sprijin fermierilor din zonele care se confruntă cu anumite constrângeri naturale și alte constrângeri specifice anumitor zone, inclusiv zonelor montane și regiunilor insulare. În ceea ce privește plățile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, ar trebui să se aplice în continuare desemnarea din cadrul politicii de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020. Pentru ca PAC să genereze mai multă valoare adăugată la nivelul Uniunii în ceea ce privește mediul și să își consolideze sinergiile cu finanțarea investițiilor în natură și biodiversitate, este necesar să se mențină o măsură separată care să vizeze compensarea beneficiarilor pentru dezavantajele legate de implementarea Natura 2000 stabilită prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului1a și a Directivei-cadru privind apa. Prin urmare, ar trebui să se acorde în continuare sprijin fermierilor și deținătorilor de păduri, pentru a-i ajuta să facă față dezavantajelor specifice care rezultă din punerea în aplicare a Directivei 2009/147/CE și a Directivei 92/43/CEE, și pentru a contribui la gestionarea eficace a siturilor Natura 2000. Totodată, ar trebui să fie pus la dispoziția fermierilor un sprijin care să îi ajute să facă față dezavantajelor din zonele bazinelor hidrografice, cauzate de punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa. Sprijinul ar trebui să fie legat de cerințele specifice descrise în planurile strategice PAC care depășesc standardele și cerințele obligatorii relevante. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că plățile acordate fermierilor nu duc la dubla finanțare prin suprapunerea cu schemele ecologice, permițând totodată o flexibilitate suficientă în planurile strategice pentru a facilita complementaritatea dintre diferitele intervenții. În plus, nevoile specifice ale zonelor Natura 2000 ar trebui luate în considerare de către statele membre în cadrul elaborării generale a planurilor lor strategice PAC.
____________________
1a Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 41
(41)  De asemenea, obiectivele PAC ar trebui urmărite prin sprijinirea investițiilor, atât a celor productive, cât și a celor neproductive, atât în cadrul fermei cât și în afara ei. Aceste investiții pot viza, printre altele, infrastructurile legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea la schimbările climatice a agriculturii și a silviculturii, inclusiv a accesului la terenurile fermelor și la cele forestiere, consolidarea și îmbunătățirea terenurilor, practicile agrosilvice și furnizarea energiei și a apei și economisirea acestora. Pentru o mai bună asigurare a consecvenței planurilor strategice PAC cu obiectivele Uniunii, precum și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile între statele membre, în prezentul regulament a fost inclusă o listă negativă a domeniilor investiționale.
(41)  De asemenea, obiectivele PAC ar trebui urmărite prin sprijinirea investițiilor, atât a celor productive, cât și a celor neproductive, care vizează consolidarea rezistenței fermei. Aceste investiții pot viza, printre altele, infrastructurile legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea la schimbările climatice a agriculturii și a silviculturii, inclusiv a accesului la terenurile fermelor și la cele forestiere, consolidarea și îmbunătățirea terenurilor, practicile agrosilvice și furnizarea energiei și a apei și economisirea acestora. Pentru o mai bună asigurare a consecvenței planurilor strategice PAC cu obiectivele Uniunii, precum și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile între statele membre, în prezentul regulament a fost inclusă o listă negativă a domeniilor investiționale.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  Având în vedere necesitatea eliminării lacunelor în materie de investiții din sectorul agricol al Uniunii și pentru a se îmbunătăți accesul la instrumentele financiare pentru grupurile prioritare, în special pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri cu profiluri de risc mai ridicat, ar trebui să se încurajeze utilizarea garanției InvestEU și combinarea granturilor cu instrumente financiare. Deoarece utilizarea instrumentelor financiare în statele membre variază considerabil ca urmare a diferențelor în ceea ce privește accesul la finanțare, dezvoltarea sectorului bancar, prezența capitalului de risc, familiaritatea în rândul administrațiilor publice și potențiala gamă de beneficiari, statele membre ar trebui să prevadă în planurile strategice PAC ținte, beneficiari și condiții preferențiale adecvate și alte norme de eligibilitate posibile.
(42)  Având în vedere necesitatea eliminării lacunelor în materie de investiții din sectorul agricol al Uniunii și pentru a se îmbunătăți accesul la instrumentele financiare pentru grupurile prioritare, în special pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri cu profiluri de risc mai ridicat, ar trebui să se încurajeze o combinare a granturilor cu instrumente financiare. Deoarece utilizarea instrumentelor financiare în statele membre variază considerabil ca urmare a diferențelor în ceea ce privește accesul la finanțare, dezvoltarea sectorului bancar, prezența capitalului de risc, familiaritatea în rândul administrațiilor publice și potențiala gamă de beneficiari, statele membre ar trebui să prevadă în planurile strategice PAC ținte, beneficiari și condiții preferențiale adecvate și alte norme de eligibilitate posibile.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 43
(43)  Tinerii fermieri și noii fermieri se confruntă în continuare cu bariere semnificative în ceea ce privește accesul la terenuri, prețurile ridicate și accesul la credite. Întreprinderile lor sunt mai puternic amenințate de volatilitatea prețurilor (atât ale factorilor de producție, cât și ale produselor), iar nevoile lor în ceea ce privește formarea profesională în materie de competențe antreprenoriale și de gestionare a riscurilor sunt mari. Așadar, este esențială continuarea sprijinului pentru înființarea de noi întreprinderi și de noi ferme. Statele membre ar trebui să prevadă o abordare strategică și să stabilească un set clar și coerent de intervenții pentru reînnoirea generațională în cadrul obiectivului specific dedicat acestui aspect. În acest scop, în propriile planuri strategice PAC, statele membre pot prevedea condiții preferențiale pentru instrumentele financiare pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri și ar trebui să includă în planurile lor strategice PAC rezervarea unei sume care să echivaleze cu cel puțin 2 % din pachetul financiar anual al plăților directe. Ar trebui să se stabilească o majorare a cuantumului maxim al ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate, până la 100 000 EUR, care poate fi accesat, de asemenea, prin sau în combinație cu forma de sprijin a instrumentului financiar.
(43)  Tinerii fermieri și noii fermieri se confruntă în continuare cu bariere semnificative în ceea ce privește accesul la terenuri, prețurile ridicate și accesul la credite. Întreprinderile lor sunt mai puternic amenințate de volatilitatea prețurilor (atât ale factorilor de producție, cât și ale produselor), iar nevoile lor în ceea ce privește formarea profesională în materie de competențe antreprenoriale, de prevenire și de gestionare a riscurilor sunt mari. Așadar, este esențială continuarea sprijinului pentru înființarea de noi întreprinderi și de noi ferme. Statele membre ar trebui să prevadă o abordare strategică și să stabilească un set clar și coerent de intervenții pentru reînnoirea generațională în cadrul obiectivului specific dedicat acestui aspect. În acest scop, în propriile planuri strategice PAC, statele membre pot prevedea condiții preferențiale privind instrumentele financiare pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri și ar trebui să includă în planurile lor strategice PAC rezervarea unei sume care să echivaleze cu cel puțin 2 % din pachetul financiar anual al plăților directe din cadrul primului pilon. Ar trebui să se stabilească o majorare a cuantumului maxim al ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate, până la 100 000 EUR, care poate fi accesat, de asemenea, prin sau în combinație cu forma de sprijin a instrumentului financiar.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 44
(44)  Dată fiind necesitatea de a se asigura instrumente adecvate de gestionare a riscurilor, ar trebui menținute primele de asigurare și fondurile mutuale, finanțate de FEADR. Categoria fondurilor mutuale cuprinde atât fondurile legate de pierderile de producție, cât și instrumentele de stabilizare a veniturilor care sunt generale și specific sectoriale și care sunt legate de pierderile de venit.
(44)  Dată fiind necesitatea de a se asigura instrumente adecvate de gestionare a riscurilor, ar trebui menținute primele de asigurare și fondurile mutuale, finanțate de FEADR. Categoria fondurilor mutuale cuprinde atât fondurile legate de pierderile de producție, cât și instrumentele de stabilizare a veniturilor care sunt generale și specific sectoriale și care sunt legate de pierderile de venit. Pentru a adapta instrumentele de gestionare a riscurilor la provocările cu care se confruntă fermierii, în special schimbările climatice, este necesar să se integreze în gama instrumentelor PAC compensarea costurilor și a pierderilor suferite de fermier în legătură cu măsurile luate pentru combaterea bolilor animalelor și a dăunătorilor vegetali sau chiar a pierderilor suferite de fermierii care practică agricultura ecologică ca urmare a unei contaminări externe care nu se află în responsabilitatea lor. Este necesar totuși să se asigure compatibilitatea intervențiilor finanțate prin FEADR cu sistemele naționale de gestionare a riscurilor.
Amendamentele 41 și 796
Propunere de regulament
Considerentul 45
(45)  Sprijinul ar trebui să permită instituirea și implementarea cooperării între cel puțin două entități în vederea îndeplinirii obiectivelor PAC. Sprijinul poate viza toate aspectele unei astfel de cooperări, cum ar fi instituirea unor sisteme de calitate, acțiuni colective în domeniul mediului și în cel al climei, promovarea lanțurilor de aprovizionare scurte și a piețelor locale, proiectele-pilot, proiecte ale grupurilor operaționale cuprinse în proiectele de dezvoltare locală din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, satele inteligente, cluburile cumpărătorilor și cercurile utilajelor, parteneriatele între ferme, planurile de gestionare a pădurilor, rețelele și grupurile, agricultura socială, agricultura sprijinită de comunitate, acțiunile din sfera de aplicare a LEADER și instituirea de grupuri de producători și de organizații de producători, precum și de alte forme de cooperare considerate necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale PAC.
(45)  Sprijinul ar trebui să permită instituirea și implementarea cooperării între cel puțin două entități în vederea îndeplinirii obiectivelor PAC. Sprijinul poate viza toate aspectele unei astfel de cooperări, cum ar fi instituirea, costurile de certificare, promovarea și menținerea unor sisteme de calitate, acțiuni colective în domeniul mediului și în cel al climei, promovarea lanțurilor de aprovizionare scurte și a piețelor locale, proiectele-pilot, proiecte ale grupurilor operaționale cuprinse în proiectele de dezvoltare locală din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, satele inteligente, cluburile cumpărătorilor și cercurile utilajelor, parteneriatele între ferme, planurile de gestionare a pădurilor, inclusiv agrosilvicultura; rețelele și grupurile, agricultura socială, agricultura sprijinită de comunitate, acțiunile din sfera de aplicare a LEADER și instituirea de grupuri de producători și de organizații de producători, inclusiv grupuri de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a, precum și de alte forme de cooperare considerate necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale PAC. Pentru a încuraja reînnoirea intergenerațională, ar trebui să se aibă în vedere acordarea de sprijin specific fermierilor care doresc să își înceteze activitatea agricolă înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare și intenționează să își predea exploatația unui fermier colaborator mai tânăr.
_______________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 47
(47)  FEGA ar trebui să continue să finanțeze tipurile de intervenții sub formă de plăți directe și tipurile de intervenții sectoriale, iar FEADR ar trebui să continue să finanțeze tipurile de intervenții de dezvoltare rurală descrise în prezentul regulament. Normele privind gestiunea financiară a PAC ar trebui stabilite separat pentru cele două fonduri și pentru activitățile sprijinite de fiecare dintre ele, având în vedere că noul model de performanță acordă mai multă flexibilitate și subsidiaritate statelor membre pentru ca acestea să își poată îndeplini obiectivele. Tipurile de intervenții în temeiul prezentului regulament ar trebui să vizeze perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.
(47)  FEGA ar trebui să continue să finanțeze tipurile de intervenții sub formă de plăți directe și tipurile de intervenții sectoriale, iar FEADR ar trebui să continue să finanțeze tipurile de intervenții de dezvoltare rurală descrise în prezentul regulament. Normele privind gestiunea financiară a PAC ar trebui stabilite separat pentru cele două fonduri și pentru activitățile sprijinite de fiecare dintre ele, având în vedere că noul model de performanță acordă mai multă flexibilitate și subsidiaritate statelor membre pentru ca acestea să își poată îndeplini obiectivele. Tipurile de intervenții în temeiul prezentului regulament ar trebui să vizeze perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 48
(48)  Sprijinul pentru plățile directe acordat în temeiul planurilor strategice PAC ar trebui acordat în limita unor alocări naționale care urmează a fi stabilite în prezentul regulament. Aceste alocări naționale ar trebui să reflecte continuarea schimbărilor prin care alocările către statele membre cu cel mai redus nivel de sprijin per hectar sunt majorate treptat în vederea reducerii cu 50 % a discrepanței față de media de 90 % de la nivelul Uniunii. Pentru a se ține seama de mecanismul de reducere a plăților și de utilizarea rezultatului acestui mecanism în statul membru, ar trebui să se permită ca alocările financiare indicative anuale totale din planul strategic PAC al unui stat membru să depășească alocarea națională.
(48)  FEGA nu ar trebui să ofere sprijin activităților care ar provoca daune mediului sau care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și climă în conformitate cu principiile gestionării agricole durabile. Sprijinul pentru plățile directe acordat în temeiul planurilor strategice PAC ar trebui acordat în limita unor alocări naționale care urmează a fi stabilite în prezentul regulament. Aceste alocări naționale ar trebui să reflecte continuarea schimbărilor prin care alocările către statele membre cu cel mai redus nivel de sprijin per hectar sunt majorate treptat în vederea reducerii cu 50 % a discrepanței față de media de 90 % de la nivelul Uniunii. Pentru a se ține seama de mecanismul de reducere a plăților și de utilizarea rezultatului acestui mecanism în statul membru, ar trebui să se permită ca alocările financiare indicative anuale totale din planul strategic PAC al unui stat membru să depășească alocarea națională.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 49
(49)  Pentru a se facilita gestionarea fondurilor FEADR, ar trebui stabilită o singură rată de contribuție pentru sprijinul din FEADR în raport cu cheltuielile publice din statele membre. Pentru a se ține seama de importanța deosebită sau de natura anumitor tipuri de operațiuni, ar trebui stabilite rate specifice ale contribuției în legătură cu acestea. Pentru a se atenua constrângerile specifice cauzate de nivelul de dezvoltare, de depărtare și de insularitate, ar trebui stabilită o rată adecvată a contribuției FEADR pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice menționate în articolul 349 din TFUE și pentru insulele mici din Marea Egee.
(49)  Pentru a se facilita gestionarea fondurilor FEADR, ar trebui stabilită o rată generală de contribuție pentru sprijinul din FEADR în raport cu cheltuielile publice din statele membre. Pentru a se ține seama de importanța deosebită sau de natura anumitor tipuri de operațiuni, ar trebui stabilite rate specifice ale contribuției în legătură cu acestea. Pentru a se atenua constrângerile specifice cauzate de nivelul de dezvoltare, de depărtare și de insularitate al regiunilor ultraperiferice menționate în articolul 349 din TFUE și al insulelor mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a, ar trebui stabilită o rată mai ridicată a contribuției FEADR pentru regiunile respective.
_____________________
1a Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 41).
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)
(49a)  Ar trebui stabilite criterii obiective pentru clasificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii în vederea obținerii unui sprijin din FEADR. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului1a. Ar trebui utilizate cele mai recente clasificări și date pentru a asigura un sprijin adecvat, în special pentru a trata problema regiunilor mai puțin dezvoltate și a discrepanțelor dintre regiuni în interiorul unui stat membru.
__________________
1a Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European Și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).
Amendamentele 46 și 797
Propunere de regulament
Considerentul 50
(50)  FEADR nu ar trebui să ofere sprijin pentru investiții care ar dăuna mediului. Așadar, este necesar ca prezentul regulament să prevadă o serie de reguli de excludere, precum și posibilitatea dezvoltării ulterioare a acestor garanții în actele delegate. Mai ales, FEADR nu ar trebui să finanțeze investițiile în irigații care nu contribuie la realizarea sau menținerea unei stări bune a corpului de apă în cauză sau a corpurilor de apă în cauză și investițiile în împădurire care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și climă conforme cu principiile gestionării sustenabile a pădurilor.
(50)  FEADR ar trebui să ofere sprijin în mod prioritar pentru investițiile care generează beneficii atât economice, cât și în domeniul mediului, fără a acorda sprijin, totodată, pentru investiții care ar dăuna mediului sau care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de climă, mediu, calitate a vieții animalelor și biodiversitate. Ar trebui să se pună accentul pe investițiile care generează beneficii atât economice, cât și ecologice. Așadar, este necesar ca prezentul regulament să prevadă o serie de reguli de excludere mai specifice, precum și posibilitatea dezvoltării ulterioare a acestor garanții în actele delegate. Mai ales, FEADR nu ar trebui să finanțeze investițiile în împădurire care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și climă conforme cu principiile gestionării sustenabile a pădurilor. În plus, FEADR nu ar trebui să finanțeze investițiile în irigații care nu contribuie la realizarea sau la păstrarea unei stări bune a corpului sau a corpurilor de apă în cauză. Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile joacă un rol activ în ecologie și în gestionarea incendiilor forestiere în cadrul oricărei acțiuni de împădurire sau reîmpădurire și să consolideze rolul măsurilor preventive fără caracter obligatoriu și al gestionării utilizării terenurilor.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 51 a (nou)
(51a)   Pentru a permite Uniunii să fie independentă față de importurile de proteine vegetale, PAC urmărește să promoveze, în coerență cu Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a (Directiva privind energia din surse regenerabile), utilizarea biocarburanților obținuți din produse oleaginoase derivate din culturile proteice.
__________________
1a Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).
Amendamentul 858
Propunere de regulament
Considerentul 51 b (nou)
(51b)   FEGA și FEADR nu ar trebui să acorde sprijin fermierilor ale căror activități includ creșterea taurilor pentru coride. Finanțarea acestora reprezintă o încălcare clară a Convenției europene pentru protecția animalelor domestice.
Amendamentul 798
Propunere de regulament
Considerentul 52
(52)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea combaterii schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale ca 25 % din cheltuielile bugetului UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor climatice. Se preconizează că acțiunile din cadrul PAC vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice cu 40 % din pachetul financiar total al PAC. Acțiunile relevante vor fi identificate pe parcursul elaborării și implementării programului și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor relevante și al proceselor de revizuire.
(52)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea combaterii schimbărilor climatice și la eliminarea treptată a subvențiilor dăunătoare mediului în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale ca cel puțin 30 % din cheltuielile bugetului UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor climatice. Se preconizează că acțiunile din cadrul PAC ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice cu cel puțin 40 % din pachetul financiar total al PAC. Acțiunile relevante vor fi identificate pe parcursul elaborării și implementării programului și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor relevante și al proceselor de revizuire.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 54
(54)  În scopul creșterii valorii adăugate a Uniunii și al menținerii unei piețe agricole interne funcționale, precum și în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice sus-menționate, statele membre nu ar trebui să ia decizii în conformitate cu prezentul regulament în mod izolat, ci în cadrul unui proces structurat care ar trebui să se materializeze într-un plan strategic PAC. Normele de sus în jos ale Uniunii ar trebui să prevadă obiectivele PAC specifice la nivelul întregii UE, principalele tipuri de intervenții, cadrul de performanță și structura de guvernanță. O astfel de distribuire a sarcinilor are menirea de a asigura corespondența deplină dintre resursele financiare investite și rezultatele obținute.
(54)  În scopul creșterii valorii adăugate a Uniunii și al menținerii unei piețe agricole interne funcționale, precum și în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice sus-menționate, statele membre nu ar trebui să ia decizii în conformitate cu prezentul regulament în mod izolat, ci în cadrul unui proces structurat care ar trebui să se materializeze într-un plan strategic PAC. Normele de sus în jos ale Uniunii ar trebui să prevadă obiectivele PAC specifice la nivelul întregii Uniuni, principalele tipuri de intervenții, cadrul de performanță și structura de guvernanță. O astfel de distribuire a sarcinilor are menirea de a asigura corespondența deplină dintre resursele financiare investite și rezultatele obținute.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 55
(55)  Pentru a se garanta natura strategică clară a acestor planuri strategice PAC și pentru a se facilita legăturile cu alte politici ale Uniunii, și în special cu țintele naționale stabilite pe termen lung derivate din legislația Uniunii sau din acordurile internaționale, precum cele legate de schimbările climatice, de păduri, de biodiversitate și de apă, este oportun să existe un singur plan strategic în cadrul PAC per stat membru.
(55)  Pentru a se garanta natura strategică clară a acestor planuri strategice PAC și pentru a se facilita legăturile cu alte politici ale Uniunii, și în special cu țintele naționale stabilite pe termen lung derivate din legislația Uniunii sau din acordurile internaționale, precum cele legate de schimbările climatice, de păduri, de biodiversitate și de apă, este oportun să existe un singur plan strategic în cadrul PAC per stat membru. Având în vedere structura administrativă a statelor membre, planul strategic ar trebui să includă, dacă este cazul, intervenții regionalizate în materie de dezvoltare rurală.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 55 a (nou)
(55a)   Este esențial ca planurile strategice PAC să dispună de un cadru clar, simplu și lipsit de ambiguitate pentru a se evita suprareglementarea politicii la nivel național, regional sau local.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Considerentul 55 b (nou)
(55b)   Noul model de performanță nu ar trebui să pună în discuție integritatea pieței interne sau natura în mod istoric europeană a PAC, care ar trebui să rămână o politică cu adevărat comună, garantând o abordare a Uniunii și condiții de concurență echitabile.
Amendamentul 730
Propunere de regulament
Considerentul 55 c (nou)
(55c)  În conformitate cu articolul 208 din TFUE, Uniunea și statele membre ar trebui să se asigure că obiectivele cooperării pentru dezvoltare sunt luate în considerare în toate intervențiile PAC și respectă dreptul la hrană, precum și dreptul la dezvoltare. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că planurile strategice PAC contribuie, în cea mai mare măsură posibilă, la realizarea în timp util a obiectivelor stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și în Acordul de la Paris, precum și a obiectivelor Pactului verde european, a angajamentelor Uniunii în materie de mediu și climă și a legislației aplicabile adoptate de Parlamentul European și de Consiliu pe baza strategiei „de la fermă la consumator” și a Strategiei privind biodiversitatea.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Considerentul 56
(56)  În procesul de elaborare a propriilor planuri strategice PAC, statele membre ar trebui să își analizeze situațiile și nevoile specifice, să stabilească ținte legate de îndeplinirea obiectivelor PAC și să conceapă intervenții care să permită atingerea țintelor respective, toate acestea fiind adaptate la contextele naționale și regionale specifice, inclusiv la regiunile ultraperiferice în temeiul articolului 349 din TFUE. Acest proces ar trebui să promoveze o subsidiaritate sporită în interiorul unui cadru comun al Uniunii, dar în același timp ar trebui să se asigure respectarea principiilor generale ale dreptului Uniunii și îndeplinirea obiectivelor PAC. Așadar, este oportun să se prevadă norme privind structura și conținutul planurilor strategice PAC.
(56)  În procesul de elaborare a propriilor planuri strategice PAC, statele membre ar trebui să își analizeze situațiile și nevoile specifice, să stabilească ținte realiste, legate de îndeplinirea obiectivelor PAC, și să conceapă intervenții care să permită atingerea țintelor respective, oferind totodată certitudine beneficiarilor finali, toate acestea fiind adaptate la contextele naționale și regionale specifice, inclusiv la regiunile ultraperiferice în temeiul articolului 349 din TFUE. Acest proces ar trebui să promoveze o subsidiaritate sporită în interiorul unui cadru comun al Uniunii, dar în același timp ar trebui să se asigure respectarea principiilor generale ale dreptului Uniunii și îndeplinirea obiectivelor PAC. Așadar, este oportun să se prevadă norme privind structura și conținutul planurilor strategice PAC. Pentru a se garanta că stabilirea țintelor de către statele membre și conceperea intervențiilor sunt adecvate și maximizează contribuția la îndeplinirea obiectivelor PAC, asigurând totodată caracterul comunitar al politicii, este necesar ca strategia planurilor strategice PAC să se bazeze pe o analiză prealabilă a contextelor locale și pe o evaluare a nevoilor în raport cu obiectivele PAC. Este necesar să se garanteze participarea fermierilor si a organizațiilor de fermieri în cadrul planurilor strategice PAC.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Considerentul 57
(57)  Pentru a se garanta că stabilirea țintelor de către statele membre și conceperea intervențiilor sunt adecvate și maximizează contribuția la îndeplinirea obiectivelor PAC, este necesar ca strategia planurilor strategice PAC să se bazeze pe o analiză prealabilă a contextelor locale și pe o evaluare a nevoilor în raport cu obiectivele PAC.
(57)   De asemenea, este important ca planurile strategice PAC să reflecte în mod adecvat modificările condițiilor din statele membre, structurilor (interne și externe) și situației pieței și, prin urmare, să poată fi adaptate în timp pentru a reflecta respectivele modificări.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Considerentul 58
(58)  Planurile strategice PAC ar trebui să urmărească asigurarea unei coerențe sporite în rândul multiplelor instrumente ale PAC, deoarece ar trebui să cuprindă atât tipurile de intervenții sub formă de plăți directe, cât și tipurile sectoriale de intervenții și tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală. De asemenea, planurile strategice din cadrul PAC ar trebui să asigure și să demonstreze alinierea și adecvarea deciziilor luate de statele membre în raport cu prioritățile și obiectivele Uniunii. Așadar, este oportun ca planurile strategice din cadrul PAC să conțină o strategie de intervenție orientată spre rezultate, structurată în jurul obiectivelor specifice ale PAC, inclusiv al unor ținte cuantificate raportate la obiectivele respective. Este oportun ca aceste ținte să fie bazate pe indicatori de rezultat, altfel încât să poată fi monitorizate anual.
(58)  Planurile strategice PAC ar trebui să urmărească asigurarea unei coerențe sporite în rândul multiplelor instrumente ale PAC, deoarece ar trebui să cuprindă atât tipurile de intervenții sub formă de plăți directe, cât și tipurile sectoriale de intervenții și tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală. De asemenea, planurile strategice din cadrul PAC ar trebui să asigure și să demonstreze alinierea și adecvarea deciziilor luate de statele membre în raport cu prioritățile și obiectivele Uniunii. Așadar, este oportun ca planurile strategice din cadrul PAC să conțină o strategie de intervenție orientată spre rezultate, structurată în jurul obiectivelor specifice ale PAC, inclusiv al unor ținte cuantificate raportate la obiectivele respective. Este oportun ca aceste ținte să fie bazate pe indicatori de rezultat, altfel încât să poată fi monitorizate.
Amendamentul 800
Propunere de regulament
Considerentul 58 a (nou)
(58a)   Cantitatea și calitatea informațiilor disponibile în baza de cunoștințe existentă variază considerabil în scopul monitorizării obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 din prezentul regulament. Pentru anumite obiective specifice, în special pentru monitorizarea biodiversității, baza de cunoștințe este în prezent săracă sau insuficient adaptată scopului de a crea indicatori robuști de impact, cum ar fi cei legați de polenizatori și de biodiversitatea culturilor. Obiectivele specifice și indicatorii stabiliți pentru întreaga Uniune la articolul 6 și, respectiv, în anexa I ar trebui să se întemeieze pe o bază de cunoștințe și pe metodologii comune sau comparabile în toate statele membre. Comisia ar trebui să identifice domeniile în care există lacune în materie de cunoștințe sau în care baza de cunoștințe este insuficient adaptată în scopul monitorizării impactului PAC. Comisia ar trebui să utilizeze bugetul Uniunii pentru a oferi un răspuns comun în fața obstacolelor în materie de cunoștințe și de monitorizare legate de toate obiectivele și indicatorii specifici prevăzuți la articolul 6. Comisia ar trebui să elaboreze un raport privind acest aspect și să facă publice concluziile sale.
Amendamentul 801
Propunere de regulament
Considerentul 59
(59)  De asemenea, strategia ar trebui să evidențieze atât complementaritatea dintre instrumentele PAC, cât și complementaritatea cu celelalte politici ale Uniunii. Mai exact, fiecare plan strategic PAC ar trebui să țină seama, după caz, de legislația referitoare la mediu și climă, iar planurile naționale elaborate în conformitate cu legislația respectivă ar trebui descrise ca parte a analizei situației actuale („analiza SWOT”). Este oportună enumerarea instrumentelor legislative care ar trebui specificate în planurile strategice PAC.
(59)  De asemenea, strategia ar trebui să evidențieze atât complementaritatea dintre instrumentele PAC, cât și complementaritatea cu alte politici ale Uniunii, inclusiv coeziunea. Mai exact, fiecare plan strategic PAC ar trebui să țină seama de legislația referitoare la mediu și climă și de angajamentele Uniunii privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării, iar planurile naționale elaborate în conformitate cu legislația respectivă ar trebui descrise ca parte a analizei situației actuale („analiza SWOT”). Este oportună enumerarea instrumentelor legislative care ar trebui specificate în planurile strategice PAC.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Considerentul 59 a (nou)
(59a)   Dat fiind că schema de sprijin pentru venit joacă un rol major în garantarea viabilității economice a fermelor, este necesar să se țină seama de impactul social pe care PAC îl are asupra ofertei de locuri de muncă în zonele rurale. Din acest motiv, atunci când își elaborează planurile strategice, statele membre ar trebui să țină seama și de impactul în materie de ocupare a forței de muncă pe care o întreprindere îl va avea asupra unei anumite zone. Ar trebui privilegiate măsuri și activități care creează mai multe locuri de muncă atunci când se elaborează și se pun în aplicare instrumentele de politică respective.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Considerentul 60
(60)  Având în vedere că statele membre ar trebui să beneficieze de flexibilitate în ceea ce privește decizia de a delega nivelului regional o parte a implementării planului strategic PAC pe baza unui cadru național, este oportun ca planurile strategice PAC să conțină o descriere a interacțiunilor dintre intervențiile naționale și cele regionale, pentru a se facilita coordonarea dintre regiuni în abordarea provocărilor de la nivel național.
(60)  Având în vedere că statele membre ar trebui să beneficieze de flexibilitate în ceea ce privește decizia de a delega nivelului regional o parte a conceperii și a implementării planului strategic PAC, prin intermediul programelor de intervenție în favoarea dezvoltării rurale în coerență cu cadrul național, este oportun ca planurile strategice PAC să conțină o descriere a interacțiunilor dintre intervențiile naționale și cele regionale, pentru a se facilita coordonarea dintre regiuni în abordarea provocărilor de la nivel național.
Amendamentul 802
Propunere de regulament
Considerentul 68 a (nou)
(68a)   Apa reprezintă un factor de producție esențial pentru agricultură. Prin urmare, miza pe care o constituie gestionarea apei este extrem de importantă și sunt necesare forme mai bune de gestionare a apei. În plus, schimbările climatice vor avea un impact semnificativ asupra resurselor de apă, cu perioade de secetă mai frecvente și mai intense, dar și cu perioade de precipitații abundente. Stocarea apei toamna și iarna este o soluție firească. În plus, corpurile de apă contribuie la crearea unor medii favorabile unei biodiversități diversificate. De asemenea, ele permit conservarea solurilor vii și menținerea unor niveluri suficiente ale cursurilor de apă, ceea ce favorizează viața acvatică.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 69
(69)  O autoritate de management ar trebui să răspundă de gestionarea și implementarea fiecărui plan strategic PAC. Sarcinile autorității de management ar trebui specificate în prezentul regulament. Autoritatea de management ar trebui să poată delega o parte din sarcinile sale, rămânând totodată responsabilă pentru eficiența și corectitudinea gestionării. Statele membre ar trebui să se asigure că, în gestionarea și implementarea planurilor strategice PAC, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate în conformitate cu [Regulamentul (UE, Euratom) X] al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament financiar] și cu Regulamentul (UE) X al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament orizontal].
(69)  O autoritate de management ar trebui să răspundă de gestionarea și implementarea fiecărui plan strategic PAC. Totuși, în cazul regionalizării elementelor referitoare la politica de dezvoltare rurală, statele membre ar trebui să fie în măsură să înființeze autorități de management la nivel regional. Sarcinile autorităților de management ar trebui specificate în prezentul regulament. Autoritățile de management ar trebui să poată delega o parte din sarcinile lor, rămânând totodată responsabile pentru eficiența și corectitudinea gestionării. Statele membre ar trebui să se asigure că, în gestionarea și implementarea planurilor strategice PAC, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate în conformitate cu [Regulamentul (UE, Euratom) X] al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament financiar] și cu Regulamentul (UE) X al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament orizontal].
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Considerentul 70
(70)  În conformitate cu principiul gestiunii partajate, Comisia este asistată în implementarea PAC de comitete formate din reprezentanți ai statelor membre. În scopul simplificării sistemului și al raționalizării poziției statelor membre, se înființează un singur comitet de monitorizare pentru implementarea prezentului regulament, prin fuzionarea Comitetului privind dezvoltarea rurală cu Comitetul de gestionare privind plățile directe, ambele instituite în cadrul perioadei de programare 2014-2020. Responsabilitatea de a asista statele membre în implementarea planurilor strategice PAC este partajată între autoritatea de management și acest comitet de monitorizare. De asemenea, Comisia ar trebui să fie asistată de „Comitetul privind politica agricolă comună”, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în prezentul regulament.
(70)  În conformitate cu principiul gestiunii partajate, Comisia este asistată în implementarea PAC de comitete formate din reprezentanți ai statelor membre. În scopul simplificării sistemului și al raționalizării poziției statelor membre, se înființează un singur comitet de monitorizare pentru implementarea prezentului regulament, prin fuzionarea Comitetului privind dezvoltarea rurală cu Comitetul de gestionare privind plățile directe, ambele instituite în cadrul perioadei de programare 2014-2020. Responsabilitatea de a asista statele membre în implementarea planurilor strategice PAC este partajată între autoritatea de management și acest comitet de monitorizare. Totuși, în cazul regionalizării elementelor referitoare la politica de dezvoltare rurală, statele membre ar trebui să fie în măsură să înființeze comitete de monitorizare la nivel regional. De asemenea, Comisia ar trebui să fie asistată de „Comitetul privind politica agricolă comună”, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Considerentul 71
(71)  FEADR ar trebui să sprijine, prin intermediul asistenței tehnice, la inițiativa Comisiei, acțiunile legate de îndeplinirea sarcinilor menționate la [articolul 7 din HzR]. De asemenea, la inițiativa statelor membre poate să se acorde asistență tehnică în scopul îndeplinirii sarcinilor necesare pentru administrarea și implementarea eficace a sprijinului în legătură cu planul strategic PAC. O sporire a asistenței tehnice la inițiativa statelor membre este disponibilă doar pentru Malta.
(71)  FEADR ar trebui să sprijine, prin intermediul asistenței tehnice, la inițiativa Comisiei, acțiunile legate de îndeplinirea sarcinilor menționate la [articolul 7 din HzR]. De asemenea, la inițiativa statelor membre poate să se acorde asistență tehnică în scopul îndeplinirii sarcinilor necesare pentru administrarea și implementarea eficace a sprijinului în legătură cu planul strategic PAC. O creștere a asistenței tehnice la inițiativa statelor membre este disponibilă doar pentru Luxemburg și Malta.
Amendamentele 60 și 803
Propunere de regulament
Considerentul 74
(74)  Orientarea spre rezultate determinată de modelul de performanță necesită un cadru de performanță puternic, în special deoarece planurile strategice PAC ar contribui la îndeplinirea obiectivelor generale ample ale altor politici gestionate partajat. O politică bazată pe performanță implică o evaluare anuală și multianuală pe baza indicatorilor de realizare, rezultat și impact selectați, astfel cum sunt definiți în cadrul pentru monitorizarea și evaluarea performanței. În acest scop, ar trebui selectat un set limitat și bine orientat de indicatori care să reflecte cât se poate de fidel dacă intervenția sprijinită contribuie la îndeplinirea obiectivelor vizate. Indicatorii de rezultat și de realizare aferenți obiectivelor legate de climă și mediu pot include intervenții prevăzute în instrumentele naționale de planificare în domeniul mediului și în cel al climei înființate în temeiul legislației Uniunii.
(74)  Orientarea spre rezultate determinată de modelul de performanță necesită un cadru de performanță puternic, în special deoarece planurile strategice PAC ar contribui la îndeplinirea obiectivelor generale ample ale altor politici gestionate partajat. O politică bazată pe performanță implică evaluări pe baza indicatorilor de realizare, rezultat și impact selectați, astfel cum sunt definiți în cadrul pentru monitorizarea și evaluarea performanței. În acest scop, ar trebui selectat un set limitat și bine orientat de indicatori care să reflecte cât se poate de fidel dacă intervenția sprijinită contribuie la îndeplinirea obiectivelor vizate. Indicatorii de rezultat și de realizare aferenți obiectivelor legate de climă și mediu, cum ar fi calitatea apei și cantitatea de apă, ar trebui să includă intervenții prevăzute în instrumentele naționale de planificare în domeniul mediului și în cel al climei înființate în temeiul legislației Uniunii.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Considerentul 75
(75)  Ca parte a cadrului de monitorizare și evaluare a performanței, statele membre ar trebui să monitorizeze și să raporteze anual Comisiei progresele realizate. Informațiile furnizate de statele membre constituie baza pornind de la care Comisia ar trebui să raporteze cu privire la progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor specifice pe parcursul întregii perioade de programare, utilizând în acest scop un set de bază de indicatori.
(75)  Ca parte a cadrului de monitorizare și evaluare a performanței, statele membre ar trebui să monitorizeze progresele realizate. Informațiile furnizate de statele membre constituie baza pornind de la care Comisia ar trebui să raporteze cu privire la progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor specifice pe parcursul întregii perioade de programare, utilizând în acest scop un set de bază de indicatori.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Considerentul 76
(76)  Ar trebui să existe mecanisme care să acționeze pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii în cazul în care implementarea planului strategic PAC deviază semnificativ de la țintele stabilite. Astfel, statele membre ar putea fi rugate să prezinte planuri de acțiune în cazul unei performanțe insuficiente semnificative și nejustificate. Această situație ar putea duce la suspendări și, în final, la reduceri ale fondurilor Uniunii dacă nu sunt obținute rezultatele planificate. Mai mult, se instituie un bonus de performanță generală, ca parte a mecanismului de stimulare bazat pe alocarea bonusului de performanță menit a încuraja buna performanță în materie de mediu și climă.
(76)  Ar trebui să existe mecanisme care să acționeze pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii în cazul în care implementarea planului strategic PAC deviază semnificativ de la țintele stabilite. Astfel, statele membre ar putea fi rugate să prezinte planuri de acțiune în cazul unei performanțe insuficiente semnificative și nejustificate. Această situație ar putea duce la suspendări și, în final, la reduceri ale fondurilor Uniunii dacă nu sunt obținute rezultatele planificate.
Amendamentul 1144
Propunere de regulament
Considerentul 78 a (nou)
(78a)   Evaluarea descrisă la articolul 106 ar trebui realizată pe baza obiectivelor cuantificate ale Strategiei „De la fermă la consumator” și ale Strategiei privind biodiversitatea.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Considerentul 80 a (nou)
(80a)   Acordurile comerciale semnate cu țări terțe în ceea ce privește sectorul agricol ar trebui să prevadă mecanisme și să conțină clauze de salvgardare pentru a garanta existența unor condiții de concurență echitabile între fermierii din Uniune și cei din afara ei, ca și pentru a proteja consumatorii.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Considerentul 81
(81)  Datele personale colectate în scopul aplicării oricărei dispoziții prevăzute în prezentul regulament ar trebui prelucrate într-un mod care să fie compatibil cu scopul respectiv. De asemenea, datele personale ar trebui anonimizate, agregate când sunt prelucrate în scopuri de monitorizare și evaluare și protejate în conformitate cu legislația Uniunii referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului19 și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului20. Persoanele vizate ar trebui să fie informate cu privire la aceste prelucrări și la drepturile lor la protecția datelor.
(81)  Datele personale colectate în scopul aplicării oricărei dispoziții prevăzute în prezentul regulament ar trebui prelucrate într-un mod care să fie compatibil cu scopul respectiv. De asemenea, datele personale ar trebui anonimizate, agregate când sunt prelucrate în scopuri de monitorizare și evaluare și protejate în conformitate cu legislația Uniunii referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului19 și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului20. Persoanele vizate ar trebui să fie informate cu privire la aceste prelucrări și la drepturile lor la protecția datelor.
_________________
_________________
19 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
19 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
20 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
20 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Considerentul 83
(83)  În scopul protejării drepturilor fermierilor și al garantării securității juridice și a unei funcționări fără probleme, coerente și eficiente a tipurilor de intervenție sub formă de plăți directe, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în privința unor norme care să condiționeze acordarea plăților de utilizarea semințelor certificate de anumite soiuri de cânepă și în ceea ce privește procedura pentru determinarea soiurilor de cânepă și pentru verificarea conținutului lor de tetrahidrocanabinol, în privința unor norme referitoare la bunele condiții agricole și de mediu și la anumite elemente conexe în ceea ce privește cerințele de eligibilitate, precum și la conținutul declarației și cerințele pentru activarea drepturilor la plată, în privința unor norme suplimentare referitoare la programele ecologice, în privința unor măsuri menite a evita situația în care beneficiarii sprijinului cuplat pentru venit suferă din cauza unor dezechilibre structurale ale pieței dintr-un sector, inclusiv în privința deciziei ca sprijinul respectiv să fie plătit în continuare până în 2027 pe baza unităților de producție pentru care a fost acordat într-o perioadă de referință din trecut, în privința unor norme și condiții pentru autorizarea terenurilor și a soiurilor în scopul plății specifice pentru cultura de bumbac și în privința normelor referitoare la condițiile de acordare a plății respective.
(83)  În scopul protejării drepturilor fermierilor și al garantării securității juridice și a unei funcționări fără probleme, coerente și eficiente a tipurilor de intervenție sub formă de plăți directe, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în privința unor norme care să condiționeze acordarea plăților de utilizarea semințelor certificate de anumite soiuri de cânepă și în ceea ce privește procedura pentru determinarea soiurilor de cânepă și pentru verificarea conținutului lor de tetrahidrocanabinol; în privința unor norme referitoare la bunele condiții agricole și de mediu și la anumite elemente conexe în ceea ce privește cerințele de eligibilitate; în privința stabilirii criteriilor pentru determinarea măsurilor echivalente și a cerințelor corespunzătoare aplicabile sistemelor naționale sau regionale de certificare; în privința stabilirii unui catalog de exemple de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor; în privința unor măsuri menite a evita situația în care beneficiarii sprijinului cuplat pentru venit suferă din cauza unor dezechilibre structurale ale pieței dintr-un sector, inclusiv în privința deciziei ca sprijinul respectiv să fie plătit în continuare până în 2027 pe baza unităților de producție pentru care a fost acordat într-o perioadă de referință din trecut, în privința unor norme și condiții pentru autorizarea terenurilor și a soiurilor în scopul plății specifice pentru cultura de bumbac și în privința normelor referitoare la condițiile de acordare a plății respective.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Considerentul 84
(84)  În scopul garantării faptului că tipurile sectoriale de intervenții contribuie la îndeplinirea obiectivelor PAC și consolidează sinergiile cu alte instrumente PAC și în scopul asigurării unor condiții de concurență echitabile pe piața internă și al evitării concurenței inegale sau neloiale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește criteriile pentru aprobarea organizațiilor interprofesionale și normele care reglementează situația în care o organizație interprofesională aprobată nu îndeplinește respectivele criterii și obligațiile producătorilor, în ceea ce privește normele privind funcționarea adecvată a tipurilor sectoriale de intervenții, baza de calculare a asistenței financiare din partea Uniunii, inclusiv perioadele de referință și calcularea valorii producției comercializate și nivelul maxim al asistenței financiare din partea Uniunii pentru retragerile de pe piață, în ceea ce privește normele privind fixarea unui plafon pentru cheltuielile cu replantarea plantațiilor viticole și normele în temeiul cărora producătorii trebuie să retragă subprodusele vitivinicole, precum și norme privind excepții de la această obligație pentru a se evita sarcina administrativă suplimentară și norme pentru certificarea voluntară a distileriilor. În special, pentru a se asigura utilizarea eficace și eficientă a fondurilor Uniunii pentru intervențiile din sectorul apiculturii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în privința unor cerințe suplimentare referitoare la obligația de notificare și a stabilirii unei contribuții minime a Uniunii la cheltuielile necesare pentru implementarea respectivelor tipuri de intervenții.
(84)  În scopul garantării faptului că tipurile sectoriale de intervenții contribuie la îndeplinirea obiectivelor PAC și consolidează sinergiile cu alte instrumente PAC și în scopul asigurării unor condiții de concurență echitabile pe piața internă și al evitării concurenței inegale sau neloiale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește criteriile pentru aprobarea organizațiilor interprofesionale și normele care reglementează situația în care o organizație interprofesională aprobată nu îndeplinește respectivele criterii și obligațiile producătorilor, în ceea ce privește normele privind funcționarea adecvată a tipurilor sectoriale de intervenții, baza de calculare a asistenței financiare din partea Uniunii, inclusiv perioadele de referință și calcularea valorii producției comercializate și nivelul maxim al asistenței financiare din partea Uniunii pentru retragerile de pe piață, în ceea ce privește normele privind fixarea unui plafon pentru cheltuielile cu replantarea plantațiilor viticole; normele în temeiul cărora producătorii trebuie să retragă subprodusele vitivinicole, precum și norme privind excepții de la această obligație pentru a se evita sarcina administrativă suplimentară și norme pentru certificarea voluntară a distileriilor și norme privind cadrul de performanță, de monitorizare și de evaluare. Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta acte delegate prin care să acorde derogări temporare de la normele de condiționalitate în cazul unor condiții deosebit de defavorabile, cum ar fi evenimente catastrofale sau epidemii. Comisia ar trebui să aibă și competența de a stabili practici echivalente pentru practicile agricole și de mediu și pentru sistemele naționale sau regionale de certificare de mediu. În special, pentru a se asigura utilizarea eficace și eficientă a fondurilor Uniunii pentru intervențiile din sectorul apiculturii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în privința unor cerințe suplimentare referitoare la obligația de notificare și a stabilirii unei contribuții minime a Uniunii la cheltuielile necesare pentru implementarea respectivelor tipuri de intervenții. În vederea elaborării planurilor strategice PAC, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte pentru a stabili un cod de conduită în ceea ce privește organizarea unui parteneriat între statul membru și autoritățile locale și regionale competente, precum și alți parteneri.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Considerentul 85
(85)  Pentru a se garanta securitatea juridică și faptul că intervențiile pentru dezvoltare rurală își îndeplinesc obiectivele, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește sprijinul pentru angajamentele în materie de gestionare, pentru investiții și pentru cooperare.
(85)  Pentru a se garanta securitatea juridică și faptul că intervențiile pentru dezvoltare rurală își îndeplinesc obiectivele, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește completarea cuantumurilor minime și maxime de sprijin pentru anumite tipuri de intervenții.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Considerentul 86
(86)  În scopul modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește alocările statelor membre pentru tipurile de intervenții sub formă de plăți directe și în privința unor norme referitoare la conținutul planului strategic PAC.
(86)  În scopul modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește alocările statelor membre pentru tipurile de intervenții sub formă de plăți directe.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Considerentul 87
(87)  În scopul asigurării unor condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament și al evitării concurenței neloiale sau a discriminării între fermieri, ar trebui să se delege Comisiei competențe de executare privind stabilirea unor suprafețe de referință pentru sprijinul pentru plantele oleaginoase, norme referitoare la autorizarea terenurilor și a soiurilor în scopul plății specifice pentru cultura de bumbac și notificările conexe, calcularea reducerii în cazul în care suprafața cu bumbac eligibilă depășește suprafața de bază, asistența financiară din partea Uniunii pentru distilarea subproduselor vitivinicole, defalcarea anuală per stat membru a cuantumului total al sprijinului din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală, norme referitoare la prezentarea elementelor care urmează a fi incluse în planurile strategice PAC, norme referitoare la procedura și limitele temporale pentru aprobarea planurilor strategice PAC și pentru prezentarea și aprobarea cererilor de modificare a planurilor strategice PAC, condițiile uniforme pentru aplicarea cerințelor în materie de informații și publicitate legate de posibilitățile oferite de planurile strategice PAC, norme referitoare la cadrul pentru monitorizarea și evaluarea performanței PAC, norme referitoare la prezentarea conținutului raportului anual privind performanța, norme referitoare la informațiile care trebuie trimise de statele membre în scopul evaluării performanței de către Comisie și norme referitoare la nevoile și sinergiile în materie de date între potențialele surse de date, precum și privind măsuri pentru asigurarea unei abordări consecvente pentru stabilirea atribuirii bonusului de performanță către statele membre. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului22.
(87)  În scopul asigurării unor condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament și al evitării concurenței neloiale sau a discriminării între fermieri, ar trebui să se delege Comisiei competențe de executare privind stabilirea unor suprafețe de referință pentru sprijinul pentru plantele oleaginoase, norme referitoare la autorizarea terenurilor și a soiurilor în scopul plății specifice pentru cultura de bumbac și notificările conexe, calcularea reducerii în cazul în care suprafața cu bumbac eligibilă depășește suprafața de bază, asistența financiară din partea Uniunii pentru distilarea subproduselor vitivinicole, defalcarea anuală per stat membru a cuantumului total al sprijinului din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală, formularul armonizat pentru planurile strategice PAC, norme referitoare la procedura și limitele temporale pentru aprobarea planurilor strategice PAC și pentru prezentarea și aprobarea cererilor de modificare a planurilor strategice PAC, condițiile uniforme pentru aplicarea cerințelor în materie de informații și publicitate legate de posibilitățile oferite de planurile strategice PAC, norme referitoare la prezentarea conținutului raportului anual privind performanța. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului22.
_________________
_________________
22 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
22 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Considerentul 92 a (nou)
(92a)   Regiunile insulare ale Uniunii se confruntă cu dificultăți specifice în desfășurarea de activități agricole și în dezvoltarea zonelor rurale. Ar trebui să se realizeze o evaluare a impactului PAC în aceste regiuni și să se analizeze idea extinderii măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului la toate regiunile insulare ale Uniunii.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Considerentul 93
(93)  Pentru a se garanta continuitatea și securitatea juridică, dispozițiile speciale pentru Croația privind introducerea treptată a plăților directe și a plăților directe naționale complementare în cadrul mecanismului de introducere progresivă ar trebui să se aplice în continuare până la 1 ianuarie 2021.
(93)  Pentru a se garanta continuitatea și securitatea juridică, dispozițiile speciale pentru Croația privind introducerea treptată a plăților directe și a plăților directe naționale complementare în cadrul mecanismului de introducere progresivă ar trebui să se aplice în continuare. Croația va avea dreptul la o sumă în conformitate cu Tratatul de aderare în 2022, inclusiv la un pachet financiar suplimentar destinat rezervei naționale pentru terenurile deminate din Croația, iar acest drept ar trebui inclus în calculul pachetului financiar național pentru 2022.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b
(b)  privind tipurile de intervenții și cerințele comune cu ajutorul cărora statele membre trebuie să urmărească aceste obiective, precum și privind măsurile financiare conexe;
(b)  privind tipurile de intervenții și cerințele comune cu ajutorul cărora statele membre trebuie să urmărească aceste obiective prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile, precum și privind măsurile financiare conexe;
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c
(c)  privind planurile strategice PAC care trebuie elaborate de statele membre, stabilirea țintelor, definirea intervențiilor și alocarea resurselor financiare, în conformitate cu obiectivele specifice și cu nevoile identificate;
(c)  privind planurile strategice PAC care trebuie elaborate de statele membre și, dacă este cazul, în colaborare cu regiunile lor, stabilirea țintelor, definirea intervențiilor și alocarea resurselor financiare, în conformitate cu obiectivele specifice și cu nevoile identificate și în concordanță cu piața internă;
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
2.  Prezentul regulament se aplică sprijinului din partea Uniunii finanțat din FEGA și din FEADR pentru intervențiile specificate într-un plan strategic PAC elaborat de fiecare stat membru și aprobat de Comisie, vizând perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.
2.  Prezentul regulament se aplică sprijinului din partea Uniunii finanțat din FEGA și din FEADR pentru intervențiile specificate într-un plan strategic PAC elaborat de fiecare stat membru și aprobat de Comisie, vizând perioada care începe la 1 ianuarie 2022.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
2.  Titlul II capitolul III, titlul III capitolul II și articolele 41 și 43 din Regulamentul (UE) [CPR]al Parlamentului European și al Consiliului26 se aplică sprijinului finanțat din FEADR în temeiul prezentului regulament.
2.  Pentru a asigura o coerență între fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și planurile strategice PAC, titlul II capitolul III, titlul III capitolul II și articolele 41 și 43 din Regulamentul (UE) [CPR]al Parlamentului European și al Consiliului26 se aplică sprijinului finanțat din FEADR în temeiul prezentului regulament.
__________________
__________________
26 Regulamentul (UE) […/…] al Parlamentului European și al Consiliului din [data] [titlul complet] (JO L ).
26 Regulamentul (UE) […/…] al Parlamentului European și al Consiliului din [data] [titlul complet] (JO L ).
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  „fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, a cărei/cărui exploatație se situează în domeniul de aplicare teritorială al tratatelor definit la articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), coroborat cu articolele 349 și 355 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și care desfășoară o activitate agricolă, astfel cum este definită de statele membre;
(a)  „fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, a cărei/cărui exploatație se situează în domeniul de aplicare teritorială al tratatelor definit la articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), coroborat cu articolele 349 și 355 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și care desfășoară o activitate agricolă, conform bunelor practici agricole, astfel cum este definită de statele membre;
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
(ba)   „bunuri publice” înseamnă bunuri sau servicii care nu sunt remunerate de piață și care furnizează rezultate de mediu și societale superioare dispozițiilor legale în materie de mediu, climă și bunăstarea animalelor;
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b b (nouă)
(bb)   „bunuri publice europene” înseamnă bunuri publice sau servicii care pot fi furnizate eficient numai la nivelul Uniunii printr-o intervenție menită să asigure coordonarea între statele membre și condiții de concurență echitabile pe piața agricolă a Uniunii. Bunurile publice europene includ, în special, conservarea apei, protecția biodiversității, protecția fertilității solului, protecția polenizatorilor și bunăstarea animalelor;
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera e
(e)  „fond mutual” înseamnă o schemă acreditată de statul membru în conformitate cu legislația sa națională pentru fermierii afiliați în scopul de a se asigura, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor afiliați care suferă pierderi economice.
(e)  „fond mutual” înseamnă o schemă acreditată de statul membru în conformitate cu legislația sa națională pentru fermierii afiliați în scopul de a se proteja împotriva riscurilor și a beneficia de plăți compensatorii în cazul unor pierderi economice sau al scăderii veniturilor;
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera f – punctul i
(i)  un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectat(ă) în cadrul programelor în cauză;
(i)  un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectat(ă) în cadrul planului strategic în cauză;
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera f – punctul ii
(ii)  în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar ulterior oferit destinatarilor finali de instrumentul financiar respectiv;
(ii)  în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui plan strategic la un instrument financiar și sprijinul financiar ulterior oferit destinatarilor finali de instrumentul financiar respectiv;
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera h – punctul i
(i)  un organism de drept public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică responsabil(ă) fie cu inițierea operațiunilor, fie cu inițierea și implementarea operațiunilor;
(i)  un organism de drept public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică, o persoană fizică sau un grup de persoane fizice sau juridice responsabil(ă) fie cu inițierea operațiunilor, fie cu inițierea și implementarea operațiunilor;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera h – punctul ii
(ii)  în contextul schemelor de ajutoare de stat, organismul care primește ajutoarele;
(ii)  în contextul schemelor de ajutoare de stat, entitatea care primește ajutoarele;
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera i
(i)  „ținte” înseamnă valori convenite în prealabil care trebuie atinse la sfârșitul perioadei, în raport cu indicatori de rezultat incluși în cadrul unui obiectiv specific;
(i)  „ținte” înseamnă valori convenite în prealabil care trebuie atinse până la sfârșitul perioadei planului strategic PAC, în raport cu indicatori de rezultat incluși în cadrul unui obiectiv specific;
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera j
(j)  „obiective de etapă” înseamnă ținte intermediare de atins la un anumit moment în perioada planului strategic PAC, în raport cu indicatorii incluși în cadrul unui obiectiv specific.
(j)  „obiective de etapă” înseamnă ținte intermediare de atins de către un stat membru la un anumit moment în perioada planului strategic PAC pentru a asigura progresul oportun, în raport cu indicatorii de rezultat incluși în cadrul unui obiectiv specific.
Amendamentele 86 și 1148cp1
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  În planurile lor strategice PAC, statele membre definesc activitatea agricolă, suprafața agricolă, hectarul eligibil, fermierul veritabil și tânărul fermier:
1.  În planurile lor strategice PAC, statele membre definesc activitatea agricolă, suprafața agricolă, hectarul eligibil, fermierul activ, tânărul fermier și noul fermier:
Amendamentele 866 și 1185
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a
(a)  „activitatea agricolă” trebuie definită astfel încât să includă atât producția produselor agricole enumerate în anexa I la TFUE, inclusiv producția de bumbac și de specii forestiere cu ciclu de producție scurt, cât și menținerea suprafeței agricole într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni pregătitoare care depășesc metodele și utilajele agricole uzuale;
(a)  „activitatea agricolă” este definită astfel încât să includă atât producția produselor agricole enumerate în anexa I la TFUE, inclusiv producția de bumbac și de specii forestiere cu ciclu de producție scurt, și cultivarea plantelor palustre, cât și menținerea suprafeței agricole într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără acțiuni pregătitoare care depășesc metodele și utilajele agricole uzuale, inclusiv în agrosilvicultură;
Amendamentele 87 și 1148cp2
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă
(b)  „suprafața agricolă” trebuie definită astfel încât să fie formată din teren arabil, culturi permanente și pajiști permanente. Termenii „teren arabil”, „culturi permanente” și „pajiști permanente” trebuie specificate mai în detaliu de statele membre în următorul cadru:
(b)  „suprafața agricolă” este definită astfel încât să includă teren arabil, culturi permanente și pajiști permanente și sisteme agrosilvice. Elementele de peisaj sunt considerate ca făcând parte din suprafața agricolă. Termenii „teren arabil”, „culturi permanente”, „pajiști permanente” și „sisteme agrosilvice” trebuie specificați mai în detaliu de statele membre în următorul cadru:
Amendamentul 1148cp3
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 - litera b - punctul i
(i)  „terenul arabil” este terenul cultivat pentru producția de culturi sau suprafețele disponibile pentru producția de culturi, dar lăsate în pârloagă, și include suprafețe scoase temporar din circuitul agricol în conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului28, cu articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului29, cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu articolul 65 din prezentul regulament;
(i)  „terenul arabil” este terenul cultivat pentru producția de culturi sau suprafețele disponibile pentru producția de culturi, dar lăsate în pârloagă, acesta putând include o combinație de culturi cu arbori și/sau arbuști, formând sisteme agrosilvice cu culturi intercalate, și include suprafețe scoase temporar din circuitul agricol în conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului28, cu articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului29, cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu articolul 65 din prezentul regulament;
_________________
_________________
28 Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (JO L 160, 26.6.1999, p. 80).
28 Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (JO L 160, 26.6.1999, p. 80).
29 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).
29 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).
Amendamentul 1148cp4
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 - litera b - punctul ii
(ii)  „culturi permanente” sunt culturile pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente și fânețele permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare și care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt;
(ii)  „culturi permanente” sunt culturile pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente și fânețele permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare și care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele, inclusiv în cazul în care acestea se află în recipiente pentru plante pe folie, dacă statul membru prevede astfel, și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt;
Amendamentele 1148cp5, 1148cp6, 1148cp7, 89cp2 și 804cp3
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iii
(iii)  „pajiști permanente și pășuni permanente” (denumite împreună „pajiști permanente”) sunt terenuri care nu sunt incluse în rotația de culturi a exploatației timp de cel puțin cinci ani, fiind consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee (cultivate sau spontane). Aceste pajiști pot include alte specii, precum arbuștii și/sau arborii, care sunt bune pentru pășunat sau care pot produce hrană pentru animale;
(iii)  „pajiști permanente și pășuni permanente” (denumite împreună „pajiști permanente”) înseamnă terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee (cultivate sau spontane) care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cinci ani sau mai mult, precum și, dacă statele membre decid astfel, cele care nu au fost arate timp de cinci ani sau mai mult; aceste pajiști pot include alte specii, precum arbuștii și/sau arborii, care sunt bune pentru pășunat sau/și, dacă statele membre decid astfel, alte specii precum arbuștii și/sau arborii care produc hrană pentru animale, cu condiția ca iarba și alte plante furajere erbacee să rămână predominante. În cazul în care statele membre decid astfel, o rotație a culturilor este, de asemenea, modificarea speciilor de furaje verzi în cazul în care noua însămânțare constă într-un amestec de specii diferit față de însămânțarea anterioară.
Statele membre pot decide, de asemenea, să considere drept pajiști permanente:
(i)  terenurile care sunt bune pentru pășunat și care țin de anumite practici locale consacrate, potrivit cărora iarba și alte plante furajere erbacee nu sunt predominante, în mod tradițional, pe suprafețele destinate pășunatului; și/sau
(ii)  terenurile care sunt bune pentru pășunat, pe care iarba și alte plante furajere erbacee nu sunt predominante sau nu sunt prezente pe suprafețele pentru pășunat, care pot include arbuști și/sau arbori și alte resurse consumate de animale (frunze, flori, tulpini, fructe);
Amendamentele 90 și 1148cp8
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)
(iiia)  „sisteme agroforestiere” înseamnă sisteme de utilizare a terenurilor în care arborii sunt crescuți pe aceleași terenuri pe care se practică și agricultura;
Amendamentul 1148cp9
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iii b (nou)
(iiib)  „pajiști temporare” înseamnă iarbă sau specii erbacee care cresc pe terenuri arabile (și anume în sistem de rotație) timp de mai puțin de cinci ani consecutivi sau de mai mult de cinci ani în cazul arăturilor și al reînsămânțărilor.
Amendamentele 91 și 1148cp10
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă
(c)  în scopul tipurilor de intervenții sub formă de plăți directe, „hectarul eligibil” este definit astfel încât să cuprindă orice suprafață agricolă a exploatației:
(c)  în scopul tipurilor de intervenții sub formă de plăți directe, „hectarul eligibil” este definit astfel încât să cuprindă orice suprafață agricolă a exploatației, inclusiv instalațiile tehnice mobile și staționare, în special drumurile agricole interne și adăpătorile, precum și baloturile de siloz și suprafețele reumidificate utilizate pentru paludicultură:
Amendamentele 1148cp11 și 1148cp12
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – punctele i, ia (nou) și ii
(i)  care, pe parcursul anului pentru care se solicită sprijin, este utilizată pentru o activitate agricolă sau, în cazul în care suprafața este folosită și pentru activități neagricole, este utilizată predominant pentru activități agricole și care se află la dispoziția fermierului. Dacă acest lucru este justificat corespunzător pe baza unor motive legate de mediu, hectarele eligibile pot include, de asemenea, anumite suprafețe utilizate pentru activități agricole doar din doi în doi ani.
(i)  care, pe parcursul anului pentru care se solicită sprijin, este utilizată pentru o activitate agricolă sau, în cazul în care suprafața este folosită și pentru activități neagricole, este utilizată predominant pentru activități agricole și care se află la dispoziția fermierului. Dacă acest lucru este justificat corespunzător pe baza unor motive legate de mediu, biodiversitate și climă, hectarele eligibile pot include, de asemenea, anumite suprafețe utilizate pentru activități agricole doar din trei în trei ani;
(ia)   care, dacă statele membre decid astfel, poate conține elemente de peisaj și elemente precum biotopurile, cum ar fi arborii, tufișurile, pâlcurile arbustive și zonele umede, cu condiția ca acestea să nu acopere mai mult de o treime din suprafața fiecărei parcele agricole, astfel cum este definită la articolul 63 alineatul (4) din Regulamentul (UE).../... [Regulament orizontal];
(ii)  care a dat un drept la plată în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 2 din prezentul regulament sau în temeiul schemei de plată de bază sau al schemei de plată unică pe suprafață prevăzute în titlul III din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și care:
(ii)  orice suprafață agricolă a exploatației care a dat un drept la plată în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 2 din prezentul regulament sau în temeiul schemei de plată de bază sau al schemei de plată unică pe suprafață prevăzute în titlul III din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și care:
–  nu mai este conformă cu definiția termenului „hectar eligibil” de la litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, ca urmare a punerii în aplicare a Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE;
–  nu este un „hectar eligibil”, astfel cum este definit de statele membre în temeiul subpunctelor (i) și (ia) de la prezentul punct;
—   ca urmare a punerii în aplicare a Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE;
—   ca urmare a măsurilor legate de suprafață care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, precum și la obiectivele privind mediul și biodiversitatea prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din prezentul regulament; Aceste zone pot fi utilizate pentru cultivarea plantelor palustre;
–  pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este împădurită în temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sau al articolului 43 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau al articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile de la articolul 43 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau de la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau de la articolele 65 și 67 din prezentul regulament;
–  pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este împădurită în temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sau al articolului 43 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau al articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în temeiul unei scheme naționale ale cărei condiții respectă dispozițiile de la articolul 43 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau de la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau de la articolele 65 și 67 din prezentul regulament. Statele membre pot stabili condiții adecvate pentru a include împădurirea terenurilor prin intermediul finanțării private sau naționale care contribuie la unul sau mai multe obiective specifice legate de mediu, biodiversitate și climă.
–  pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este retrasă temporar din circuitul agricol în conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu articolul 65 din prezentul regulament.
–  pe durata angajamentului relevant al fermierului individual, este retrasă temporar din circuitul agricol în conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cu articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu articolul 65 din prezentul regulament.
Amendamentele 93 și 1148cp13
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – paragraful 2
Suprafețele utilizate pentru producția de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conținutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depășește 0,2 %;
Suprafețele utilizate pentru producția de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conținutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depășește 0,3 %;
Amendamentele 1148cp14
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d
(d)  „fermierii veritabili” trebuie definiți astfel încât să se garanteze că nu se acordă sprijin celor a căror activitate agricolă constituie doar o parte nesemnificativă din totalul activităților lor economice sau a căror activitate profesională principală nu este agricolă, însă fără a se exclude sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități. Definiția trebuie să permită să se stabilească, în funcție de condiții precum evaluări ale veniturilor, forța de muncă ocupată în fermă, obiectul de activitate al societății și/sau intrările în registre, care fermieri nu sunt considerați fermieri veritabili.
(d)  „fermierii activi” se definesc astfel încât să se garanteze că se acordă sprijin numai persoanelor fizice sau juridice ori grupurilor de persoane fizice sau juridice care desfășoară activități agricole cel puțin la un nivel minim și care furnizează bunuri publice în conformitate cu obiectivele planului strategic PAC, însă fără a se exclude sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități, în special fermierii cu fracțiune de normă, fermierii care practică agricultura de semisubzistență și agricultura de mare valoare naturală. În orice caz, definiția păstrează modelul de exploatație agricolă familială regăsit în Uniune, cu caracter individual sau asociativ, indiferent de dimensiune, și, dacă este necesar, poate avea în vedere caracteristicile specifice ale regiunilor definite la articolul 349 din TFUE. Definiția garantează că nu se acordă niciun sprijin persoanelor fizice sau juridice sau grupurilor de persoane fizice sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport și spații destinate activităților de agrement. Statele membre pot decideadauge la această listă alte întreprinderi sau activități neagricole similare sauretragă aceste adăugiri și pot exclude din această definiție persoanele fizice sau întreprinderile care efectuează prelucrarea la scară largă a produselor agricole, cu excepția grupurilor de fermieri, care sunt implicate în astfel de activități de prelucrare.
În cazul în care o exploatație care beneficiază de plăți din PAC face parte dintr-o structură mai mare, în principal neagricolă, acest lucru trebuie să fie transparent.
Atunci când formulează definiția, statele membre:
(i)  aplică pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, unul sau mai multe elemente, cum ar fi evaluări ale veniturilor, forța de muncă ocupată în fermă, obiectul de activitate al societății, criteriile minime de activitate agricolă, experiența, formarea și/sau competențele adecvate și/sau includerea activităților lor agricole în registrele naționale;
(ii)  stabilesc, pe baza caracteristicilor lor naționale sau regionale, un cuantum al plăților directe care nu depășește 5 000 EUR, în temeiul căruia fermierii care desfășoară cel puțin un nivel minim de activitate agricolă și furnizează bunuri publice, sunt considerați, în orice caz, „fermieri activi”.
Amendamentele 95 și 1148cp15
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă
(e)  „tânărul fermier” trebuie definit astfel încât să includă:
(e)  „tânărul fermier” este definit astfel încât să includă o limită de vârstă de 40 de ani și:
Amendamentele 96 și 1148cp16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e – punctul i
(i)  o limită maximă de vârstă care nu poate depăși 40 de ani;
eliminat
Amendamentele 97 și 1148cp16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e – punctul iii
(iii)  formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare necesare.
(iii)  formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare.
Amendamentele 98 și 1148cp16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e – paragraful 1 a (nou)
Atunci când evaluează respectarea condițiilor aplicabile statutului de șef de exploatație, statele membre iau în considerare particularitățile acordurilor de parteneriat.
Amendamentele 99 și 1148cp16
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e a (nouă)
(ea)  „noul fermier” este definit astfel încât să includă:
(i)  condițiile pentru a fi „șeful exploatației”;
(ii)  formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare;
(iii)  o limită de vârstă de peste 40 de ani.
Potrivit acestei definiții, un „nou fermier” nu poate fi recunoscut ca „tânăr fermier”, astfel cum este definit la litera (e).
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
(2)  În vederea protejării sănătății publice, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 138, să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, conținând atât norme prin care acordarea plăților să fie condiționată de utilizarea semințelor certificate de anumite soiuri de cânepă, cât și procedura pentru determinarea soiurilor de cânepă și pentru verificarea conținutului lor de tetrahidrocanabinol menționat la alineatul 1 litera (c).
(2)  În vederea protejării sănătății publice, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 138, să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, conținând atât norme prin care acordarea plăților să fie condiționată de utilizarea semințelor certificate de anumite soiuri de cânepă, cât și procedura pentru determinarea soiurilor de cânepă și pentru verificarea conținutului lor de tetrahidrocanabinol menționat la alineatul 1 litera (c) din prezentul articol.
Amendamentele 101 și 1149cp1
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
Sprijinul din FEGA și din FEADR vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor rurale și contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale:
În concordanță cu obiectivele PAC stabilite la articolul 39 din TFUE, sprijinul din FEGA și din FEADR vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor rurale și contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale în domeniul economiei, al mediului și în cel social:
Amendamentele 102 și 1149cp1
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
(a)  promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează securitatea alimentară;
(a)  promovarea unui sector agricol modern, competitiv, rezilient și diversificat care garantează securitatea alimentară pe termen lung, protejând, totodată, modelul de fermă familială;
Amendamentul 1149cp2
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b
(b)  stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;
(b)  sprijinirea și îmbunătățirea protecției mediului, a biodiversității și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția efectivă la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;
Amendamentele 104 și 1149cp3
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c
(c)  consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.
(c)  consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale, pentru a contribui la crearea și menținerea locurilor muncă, prin garantarea unui venit viabil pentru fermieri, urmărirea unui nivel de trai echitabil pentru întreaga populație agricolă și combaterea depopulării zonelor rurale, acordând o atenție deosebită regiunilor mai puțin populate și mai puțin dezvoltate, precum și la o dezvoltare teritorială echilibrată.
Amendamentele 105 și 1149cp4
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2
Obiectivele respective sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.
Obiectivele respective sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului și interconectate cu acesta, prin asigurarea faptului că fermierii au acces la cercetare, formare profesională și împărtășirea cunoștințelor și servicii de transfer de cunoștințe, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a
(a)  sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea îmbunătățirii securității alimentare;
(a)  garantarea unor venituri agricole viabile și a rezilienței sectorului agricol în întreaga Uniune, în vederea îmbunătățirii securității alimentare și a diversității agricole pe termen lung, asigurând totodată produse alimentare sigure și de înaltă calitate la prețuri echitabile, cu scopul de a inversa tendința de diminuare a numărului de fermieri și de a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune;
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b
(b)  îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;
(b)  îmbunătățirea orientării spre piață, pe piețele locale, naționale, europene, precum și pe piețele internaționale, inclusiv stabilizarea pieței, gestionarea riscurilor și a crizelor, și sporirea competitivității fermelor pe termen lung, a capacității de prelucrare și comercializare a produselor agricole, prin punerea unui accent mai puternic asupra diferențierii calității, cercetării, inovării, tehnologiei, transferului și schimbului de cunoștințe și digitalizării, precum și prin facilitarea accesului fermierilor la dinamica economiei circulare;
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c
(c)  îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;
(c)  îmbunătățirea poziției de negociere a fermierilor în cadrul lanțurilor valorice prin încurajarea formelor de asociere, a organizațiilor de producători și a negocierilor colective, precum și prin promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare și creșterea gradului de transparență a pieței;
Amendamentul 1150cp1
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d
(d)  contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea;
(d)  contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv prin consolidarea absorbanților de carbon, a stocării carbonului și a stocării în sectorul agricol și alimentar, precum și prin integrarea energiei sustenabile, asigurând, în același timp, securitatea alimentară, și la gestionarea sustenabilă și protecția pădurilor, în conformitate cu Acordul de la Paris;
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e
(e)  promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum apa, solul și aerul;
(e)  promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale, precum apa, solul și aerul, reducând, totodată, dependența de substanțe chimice, în scopul atingerii obiectivelor prevăzute în instrumentele legislative relevante și recompensând practicile și sistemele agricole care oferă beneficii multiple pentru mediu, inclusiv combaterea deșertificării;
Amendamentul 1150cp3
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f
(f)  contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;
(f)  îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și contribuirea la oprirea și inversarea tendinței de pierdere a biodiversității, inclusiv prin protejarea florei și a faunei benefice și a speciilor de polenizatori, prin sprijinirea agrobiodiversității, a conservării naturii și a agrosilviculturii, precum și contribuirea la obținerea unei rezistențe naturale sporite, la restaurarea și conservarea solurilor, a corpurilor de apă, a habitatelor și a peisajelor și sprijinirea sistemelor agricole de mare valoare naturală;
Amendamentele 112 și 1150cp4
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g
(g)  atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;
(g)  atragerea și sprijinirea tinerilor fermieri, a noilor fermieri și promovarea participării femeilor în sectorul agricol, în special în zonele cele mai depopulate și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale; facilitarea formării profesionale și a experienței în întreaga Uniune, a dezvoltării durabile a întreprinderilor și a creării de locuri de muncă în zonele rurale;
Amendamentul 1150cp5
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h
(h)  promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;
(h)  promovarea coeziunii sociale și teritoriale în zonele rurale, inclusiv prin crearea de locuri de muncă, creștere și investiții, incluziune socială, combaterea sărăciei rurale și prin dezvoltarea locală, inclusiv a unor servicii locale de înaltă calitate pentru comunitățile rurale, cu accent pe zonele care se confruntă cu constrângeri naturale; promovarea unor condiții decente de viață, de muncă și economice; diversificarea activităților și a veniturilor, inclusiv a agroturismului, a bioeconomiei sustenabile, a economiei circulare, a protecției și gestionării durabile a pădurilor, asigurând, totodată, egalitatea de gen; promovarea egalității de șanse în zonele rurale prin măsuri specifice de sprijin și de recunoaștere a muncii femeilor în agricultură, artizanat, turism și serviciile locale;
Amendamentul 1150cp6
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i
(i)  îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor.
(i)  îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare, de înaltă calitate și sustenabile, agricultura cu consum redus de factori de producție, agricultura ecologică, reducerea risipei alimentare, combaterea rezistenței la antimicrobiene și îmbunătățirea sănătății și a calității vieții animalelor, precum și creșterea gradului de conștientizare a societății cu privire la importanța fermierilor și a zonelor rurale, contribuind, în același timp, la punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru o dezvoltare durabilă.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Urmărind obiectivele specifice, statele membre asigură totodată simplificarea și performanța sprijinului PAC.
2.  În vederea realizării obiectivelor specifice, statele membre și Comisia asigură performanța sprijinului PAC și simplificarea pentru beneficiarii finali, prin reducerea sarcinii administrative, asigurând totodată nediscriminarea între beneficiari.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
Îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) se evaluează pe baza indicatorilor comuni de realizare, de rezultat și de impact. Setul de indicatori comuni include:
Îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) se evaluează pe baza indicatorilor comuni de realizare, de rezultat și de impact și se bazează pe surse oficiale de informare. Setul de indicatori comuni include:
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
(b)  indicatori de rezultat aferenți obiectivelor specifice în cauză și utilizați pentru stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor cuantificate în raport cu respectivele obiective specifice din planurile strategice PAC și pentru evaluarea progreselor realizate în direcția țintelor. Indicatorii aferenți obiectivelor legate de climă și mediu se pot referi la intervenții incluse în instrumentele naționale relevante de planificare în domeniul mediului și în cel al climei înființate în temeiul legislației Uniunii și enumerate în anexa XI;
(b)  indicatori de rezultat aferenți obiectivelor specifice în cauză și utilizați pentru stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor cuantificate în raport cu respectivele obiective specifice din planurile strategice PAC și pentru evaluarea progreselor realizate în direcția țintelor. Indicatorii aferenți obiectivelor legate de climă și mediu se pot referi la intervenții care contribuie la asumarea unor angajamente în temeiul legislației Uniunii și enumerate în anexa XI;
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)  indicatori de impact aferenți obiectivelor prevăzute la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) și utilizați în contextul planurilor strategice PAC și al PAC.
(c)  indicatori de impact aferenți obiectivelor prevăzute la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) și utilizați în contextul planurilor strategice PAC, ținând seama de factori externi PAC.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
În planurile lor strategice, statele membre pot defalca mai detaliat indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat prevăzuți în anexa I, în funcție de caracteristicile naționale și regionale specifice.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
2.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește modificarea anexei I în scopul adaptării indicatorilor de realizare, de rezultat și de impact comuni pentru a ține seama de experiența obținută prin aplicarea lor și, dacă este necesar, pentru a adăuga indicatori noi.
2.  Comisia efectuează o evaluare completă a eficacității indicatorilor de realizare, de rezultat și de impact prevăzuți în anexa I până la sfârșitul celui de-al treilea an de aplicare a planurilor strategice.
În urma evaluării, în conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește modificarea anexei I în scopul adaptării indicatorilor comuni, dacă este necesar, ținând seama de experiența dobândită în punerea în aplicare a politicii prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1
Statele membre urmăresc îndeplinirea obiectivelor prevăzute în titlul II prin specificarea unor intervenții bazate pe tipurile de intervenții prevăzute în capitolele II, III și IV din prezentul titlu, în conformitate cu cerințele comune prevăzute în prezentul capitol.
Statele membre și, dacă este cazul, regiunile acestora urmăresc îndeplinirea obiectivelor prevăzute în titlul II prin specificarea unor intervenții bazate pe tipurile de intervenții prevăzute în capitolele II, III și IV din prezentul titlu, în conformitate cu cerințele comune prevăzute în prezentul capitol.
Amendamentele 122 și 1117cp1
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1
Statele membre concep intervențiile din propriile planuri strategice PAC în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu principiile generale ale dreptului Uniunii.
Statele membre, în colaborare, dacă este cazul, cu regiunile lor, concep intervențiile din propriile planuri strategice PAC în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu principiile generale ale dreptului Uniunii.
Amendamentul 1104
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre, în colaborare cu regiunile lor, dacă este cazul, țin seama la elaborarea planurilor strategice PAC de principiile specifice prevăzute la articolul 39 din TFUE, și anume natura specifică a activității agricole, care rezultă din structura socială a agriculturii și din disparitățile structurale și naturale dintre diferitele regiuni agricole; necesitatea de a opera treptat modificările adecvate; faptul că, în statele membre, agricultura este un sector strâns legat de ansamblul economiei.
Amendamentele 123 și 1117cp2
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 2
Statele membre se asigură că intervențiile sunt stabilite pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, sunt compatibile cu piața internă și nu denaturează concurența.
Statele membre, în colaborare, dacă este cazul, cu regiunile lor, se asigură că intervențiile sunt stabilite pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii și nu împiedică buna funcționare a pieței interne.
Amendamentul 1117cp3
Propunere de regulament
Articolul 9 - paragraful 2 a (nou)
În cazul unei persoane juridice sau al unui grup de persoane fizice sau juridice, statele membre pot decide să aplice reducerea prevăzută la articolul 15 și formele de sprijin prevăzute la articolele 26, 27, 29, 66, 67 și 68, astfel cum sunt definite în planurile lor strategice PAC de la nivelul membrilor respectivelor persoane juridice sau grupuri, atunci când dreptul național prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali activi care au statut de șef al exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale persoanelor juridice sau ale grupurilor în cauză.
Amendamentele 124 și 1117cp4
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 3
Statele membre instituie cadrul legal care reglementează acordarea sprijinului din partea Uniunii către beneficiari pe baza planurilor strategice PAC și în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) [HzR].
Statele membre, în colaborare, dacă este cazul, cu regiunile lor, instituie cadrul legal care reglementează acordarea sprijinului din partea Uniunii către beneficiari pe baza planurilor strategice PAC și în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) [HzR].
Amendamentele 731 și 807
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a
Dezvoltarea durabilă
Obiectivele planurilor strategice PAC sunt urmărite în concordanță cu principiul dezvoltării durabile și cu scopul de a conserva, a proteja și a îmbunătăți calitatea mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, având în vedere principiul „poluatorul plătește”. Statele membre și Comisia se asigură că cerințele privind protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea, reziliența în fața dezastrelor și atenuarea și prevenirea riscurilor sunt promovate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a obiectivelor specifice ale PAC. Intervențiile sunt planificate și efectuate în conformitate cu principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, astfel cum este prevăzut la articolul 208 din TFUE. Această coerență strategică este verificată de Comisie în conformitate cu procedura definită în titlul V capitolul III.
Amendamentul 808
Propunere de regulament
Articolul 9 b (nou)
Articolul 9b
Conformitatea cu Acordul de la Paris
Obiectivele planurilor strategice PAC se urmăresc în conformitate cu Acordul de la Paris, în vederea îndeplinirii obiectivelor globale stabilite în Acordul de la Paris și a respectării angajamentelor luate de Uniune și de statele membre în contribuțiile stabilite la nivel național.
Comisia se asigură, înainte de a aproba planurile strategice PAC, că combinația tuturor țintelor și măsurilor din planurile strategice PAC va permite îndeplinirea obiectivelor climatice stabilite la prezentul articol.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 9 c (nou)
Articolul 9c
Integrarea perspectivei de gen
Statele membre asigură integrarea perspectivei de gen în pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea planurilor lor strategice PC, cu scopul de a promova egalitatea de gen și de a combate discriminarea de gen.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul -1 (nou)
-1.  Comisia se asigură că planurile strategice ale statelor membre respectă angajamentele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre se asigură că intervențiile bazate pe tipurile de intervenții enumerate în anexa II la prezentul regulament, inclusiv definițiile prevăzute la articolul 3 și definițiile care trebuie formulate în planurile strategice PAC prevăzute la articolul 4, sunt în conformitate cu dispozițiile de la punctul 1 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura.
Intervențiile bazate pe tipurile de intervenții enumerate în anexa II la prezentul regulament, inclusiv definițiile prevăzute la articolul 3 și definițiile care trebuie formulate în planurile strategice PAC prevăzute la articolul 4, sunt în conformitate cu dispozițiile de la punctul 1 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.  Statele membre se asigură că intervențiile bazate pe plata specifică pentru cultura de bumbac prevăzută în capitolul II secțiunea 3 subsecțiunea 2 din prezentul titlu sunt în conformitate cu dispozițiile de la articolul 6 alineatul (5) din Acordul OMC privind agricultura.
eliminat
Amendamentul 809
Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)
Articolul 10a
Dimensiunea globală a PAC
1.  În conformitate cu articolul 208 din TFUE, Uniunea și statele membre se asigură că obiectivele cooperării pentru dezvoltare sunt luate în considerare în toate intervențiile PAC și respectă dreptul la hrană, precum și dreptul la dezvoltare.
2.  Statele membre se asigură că planurile strategice PAC contribuie în cea mai mare măsură posibilă la îndeplinirea promptă a obiectivelor stabilite în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special ODD 2, ODD 10, ODD 12 și ODD 13, precum și în Acordul de la Paris. Prin urmare, intervențiile din cadrul PAC:
(i)  contribuie la dezvoltarea unei agriculturi diversificate și sustenabile și a unor practici agroecologice reziliente, atât în Uniune, cât și în țările partenere;
(ii)  contribuie la menținerea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate, a animalelor domestice și de crescătorie, precum și a speciilor sălbatice înrudite, atât în Uniune, cât și în țările partenere;
(iii)  integrează pe deplin măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea;
3.  Respectarea de către PAC a obiectivului de asigurare a coerenței politicilor în favoarea dezvoltării este evaluată în mod regulat, printre altele utilizând date din mecanismul de monitorizare prevăzut la articolul 119a. Comisia informează Consiliul și Parlamentul European cu privire la rezultatele evaluării și răspunsul Uniunii în materie de politici.
Amendamentul 1151cp1
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 - partea introductivă
1.  Statele membre includ în propriile planuri strategice PAC un sistem de condiționalitate în temeiul căruia se impune o sancțiune administrativă beneficiarilor care primesc plățile directe prevăzute în capitolul II din prezentul titlu sau prima anuală prevăzută la articolele 65, 66 și 67 și care nu îndeplinesc cerințele legale în materie de gestionare prevăzute în legislația Uniunii și nu respectă standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor stabilite în planurile strategice PAC, enumerate în anexa III, în ceea ce privește următoarele domenii specifice:
1.  Statele membre includ în propriile planuri strategice PAC un sistem de condiționalitate în temeiul căruia beneficiarii care primesc plățile directe prevăzute în capitolul II din prezentul titlu sau primele anuale prevăzute la articolele 65, 66 și 67 fac obiectul unor sancțiuni administrative dacă nu îndeplinesc cerințele legale în materie de gestionare prevăzute în legislația Uniunii și nu respectă standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor stabilite în planurile strategice PAC, enumerate în anexa III, în ceea ce privește următoarele domenii specifice:
Amendamentele 810cp2, 887 și 1151cp2
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 - litera a
(a)  clima și mediul;
(a)  clima și mediul, inclusiv apa, aerul, solul, biodiversitatea și serviciile ecosistemice;
Amendamentul 1151cp3
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
2.  Normele referitoare la sancțiunile administrative care trebuie incluse în planurile strategice PAC trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în titlul IV capitolul IV din Regulamentul (UE) [HzR].
2.  Normele referitoare la un sistem eficace și proporțional de sancțiuni administrative care trebuie incluse în planurile strategice PAC trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în titlul IV capitolul IV din Regulamentul (UE) [HzR].
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 138 pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește derogările temporare privind normele în materie de condiționalitate în perioadele de epidemii, fenomene climatice extreme, evenimente catastrofale sau dezastre naturale.
Amendamentul 732
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Principiul și domeniul de aplicare al condiționalității sociale
1.  Statele membre includ în propriile planuri strategice PAC un sistem de condiționalitate, în temeiul căruia beneficiarii care primesc plăți directe în temeiul capitolului II și al capitolului III din prezentul titlu sau primele anuale prevăzute la articolele 65, 66 și 67 fac obiectul unei sancțiuni administrative în cazul în care nu respectă condițiile de muncă și de angajare aplicabile și/sau obligațiile angajatorului care decurg din toate acordurile colective relevante și din dreptul social și al muncii la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional.
2.  Normele referitoare la un sistem eficace și proporțional de sancțiuni administrative care trebuie incluse în planurile strategice PAC trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în titlul IV capitolul IV din Regulamentul (UE) [HzR].
Amendamentul 1128
Propunere de regulament
Articolul 12
Articolul 12
Articolul 12
Obligațiile statelor membre în legătură cu bunele condiții agricole și de mediu
Obligațiile statelor membre în legătură cu bunele condiții agricole și de mediu
1.  Statele membre se asigură că toate suprafețele agricole, inclusiv cele care nu mai sunt utilizate în scopuri productive, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu. Statele membre definesc, la nivel național sau regional, standarde minime pentru beneficiari în ceea ce privește bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, în conformitate cu principalul obiectiv al standardelor menționat în anexa III, ținând seama de caracteristicile specifice ale suprafețelor în cauză, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de sistemele agricole existente, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structurile fermelor.
1.  Statele membre se asigură că toate suprafețele agricole, inclusiv terenurile care nu mai sunt utilizate în scopuri productive, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu. Statele membre definesc, în consultare cu toate părțile interesate relevante la nivel național sau, dacă este cazul, la nivel regional, standarde minime pentru beneficiari în ceea ce privește bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, în conformitate cu principalul obiectiv al standardelor menționat în anexa III, ținând seama de caracteristicile specifice ale suprafețelor în cauză, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de sistemele agricole existente, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structurile fermelor, garantând astfel că terenurile contribuie la realizarea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).
2.  În ceea ce privește principalele obiective prevăzute în anexa III, statele membre pot stabili standarde suplimentare față de cele prevăzute în anexa respectivă, raportate la respectivele obiective principale. Totuși, statele membre nu stabilesc standarde minime pentru alte obiective principale decât obiectivele principale prevăzute în anexa III.
2.  Pentru a proteja caracterul comun al PAC și pentru a asigura condiții echitabile și pentru a respecta principalele obiective prevăzute în anexa III, statele membre nu stabilesc standarde suplimentare față de cele prevăzute în anexa respectivă, raportate la respectivele obiective principale, în cadrul sistemului de condiționalitate. În plus, statele membre nu stabilesc standarde minime pentru alte obiective principale decât obiectivele principale prevăzute în anexa III.
Statele membre furnizează beneficiarilor vizați, prin mijloace electronice atunci când este oportun, lista cerințelor și a standardelor care trebuie aplicate la nivelul exploatației agricole, precum și informații clare și precise cu privire la acestea.
2a.   Fermierii care îndeplinesc cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului1a privind agricultura ecologică respectă, ipso facto, cerința 8 referitoare la standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC) prevăzute în anexa III la prezentul regulament.
2b.   Regiunile ultraperiferice ale Uniunii, definite în temeiul articolului 349 din TFUE, și insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013, sunt exceptate de la cerințele 1, 2, 8 și 9 referitoare la standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, prevăzute în anexa III la prezentul regulament.
2c.   Se consideră că fermierii care participă la sisteme voluntare pentru climă și mediu în temeiul articolului 28, urmând practici agricole echivalente cu GAEC 1, 8, 9 sau 10, respectă standardele corespunzătoare privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC), astfel cum sunt prevăzute în anexa III la prezentul regulament, cu condiția ca sistemele respective să ofere mai multe beneficii pentru climă și mediu decât GAEC 1, 8, 9 sau 10. Astfel de practici sunt evaluate în conformitate cu titlul V din prezentul regulament.
3.   Statele membre instituie un sistem prin care să le ofere beneficiarilor, care vor trebui să îl utilizeze, instrumentul pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea nutrienților menționat în anexa III, cu conținutul și funcționalitățile minime definite acolo.
Comisia poate sprijini statele membre în ceea ce privește conceperea instrumentului respectiv și în ceea ce privește cerințele referitoare la serviciile de stocare și de prelucrare a datelor.
4.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme privind bunele condiții agricole și de mediu, inclusiv de stabilire a elementelor sistemului referitoare la proporția de pășuni permanente, la anul de referință și la rata de conversie în conformitate cu GAEC 1 menționate în anexa III, la formatul și la elementele suplimentare minime, precum și la funcționalitățile instrumentului pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea nutrienților.
4.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme privind alte elemente ale sistemului referitoare la proporția de pășuni permanente, la anul de referință și la rata de conversie în conformitate cu GAEC 1 menționate în anexa III.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).
Amendamentul 1129
Propunere de regulament
Articolul 13
Articolul 13
Articolul 13
Servicii de consiliere agricolă
Servicii de consiliere agricolă
1.  Statele membre includ în planurile strategice PAC un sistem de furnizare de servicii pentru consilierea fermierilor și a altor beneficiari ai sprijinului PAC în ceea ce privește gestionarea terenurilor și gestionarea fermelor („servicii de consiliere agricolă”).
1.  Statele membre includ în planurile strategice PAC un sistem de furnizare de servicii de calitate și independente pentru consilierea fermierilor și a altor beneficiari ai sprijinului PAC în ceea ce privește gestionarea terenurilor și gestionarea fermelor („servicii de consiliere agricolă”) care, unde este cazul, se bazează pe sistemele deja existente la nivelul statelor membre. Statele membre alocă un buget adecvat pentru finanțarea serviciilor respective, iar o descriere succintă a acestor servicii este inclusă în planurile strategice naționale PAC.
Statele membre alocă cel puțin cota minimă de 30 % din alocarea aferentă prezentului articol serviciilor de consiliere și asistenței tehnice care contribuie la obiectivele menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).
2.  Serviciile de consiliere agricolă vizează dimensiunea economică, cea e mediu și cea socială și furnizează informații tehnologice și științifice la zi, obținute prin cercetare și inovare. Aceste servicii sunt integrate cu serviciile interconectate ale consilierilor agricoli, ale cercetătorilor, ale organizațiilor de fermieri și ale altor părți interesate relevante, care formează sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS).
2.  Serviciile de consiliere agricolă vizează dimensiunea economică, cea de mediu și cea socială și furnizează informații tehnologice și științifice la zi, obținute prin cercetare și inovare, ținând seama de practicile și tehnicile agricole tradiționale. Aceste servicii sunt integrate cu serviciile interconectate ale rețelelor de consiliere agricolă, ale consilierilor, ale cercetătorilor, ale organizațiilor de fermieri, ale cooperativelor și ale altor părți interesate relevante, care formează sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS).
3.  Statele membre se asigură că consilierea agricolă este imparțială, iar consilierii nu au conflicte de interese.
3.  Statele membre se asigură că consilierea agricolă este imparțială, adaptată la diversitatea modelelor de producție și a exploatațiilor, iar consilierii nu au conflicte de interese.
3a.   Statele membre se asigură că serviciile de consiliere agricolă sunt dotate pentru a oferi consiliere atât cu privire la producție, cât și cu privire la furnizarea de bunuri publice.
4.  Serviciile de consiliere agricolă vizează cel puțin următoarele:
4.  Serviciile de consiliere agricolă instituite de statul membru vizează cel puțin următoarele:
(a)  toate cerințele, condițiile și angajamentele în materie de gestionare aplicabile fermierilor și altor beneficiari, stabilite în planul strategic PAC, inclusiv cerințele și standardele din cadrul condiționalității și condițiile privind schemele de sprijin, precum și informațiile referitoare la instrumentele financiare și planurile de afaceri dezvoltate în temeiul planului strategic PAC;
(a)  toate cerințele, condițiile și angajamentele în materie de gestionare aplicabile fermierilor și altor beneficiari, stabilite în planul strategic PAC, inclusiv cerințele și standardele din cadrul condiționalității, programele ecologice, angajamentele în materie de mediu, climă și alte angajamente în materie de gestionare în temeiul articolului 65 și condițiile privind schemele de sprijin, precum și informațiile referitoare la instrumentele financiare și planurile de afaceri dezvoltate în temeiul planului strategic PAC;
(b)  cerințele stabilite de statele membre pentru implementarea Directivei 2000/60/CE, a Directivei 92/43/CEE, a Directivei 2009/147/CE, a Directivei 2008/50/CE, a Directivei (UE) 2016/2284, a Regulamentului (UE) 2016/2031, a Regulamentului (UE) 2016/429, a articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului30 și a Directivei 2009/128/CE;
(b)  cerințele stabilite de statele membre pentru implementarea Directivei 2000/60/CE, a Directivei 92/43/CEE, a Directivei 2009/147/CE, a Directivei 2008/50/CE, a Directivei (UE) 2016/2284, a Regulamentului (UE) 2016/2031, a Regulamentului (UE) 2016/429, a articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului30 și a Directivei 2009/128/CE;
(c)  practicile agricole care împiedică dezvoltarea rezistenței la antimicrobiene, prezentate în Comunicarea „Un plan de acțiune european «O singură sănătate» (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene”31;
(c)  practicile agricole care împiedică dezvoltarea rezistenței la antimicrobiene, prezentate în Comunicarea „Un plan de acțiune european «O singură sănătate» (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene”31;
(d)  gestionarea riscurilor, menționată la articolul 70;
(d)  prevenirea și gestionarea riscurilor;
(e)  sprijinul pentru inovare, în special pentru elaborarea și implementarea proiectelor grupurilor operaționale din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, menționat la articolul 114;
(e)  sprijinul pentru inovare, în special pentru elaborarea și implementarea proiectelor grupurilor operaționale din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, menționat la articolul 114;
(f)  dezvoltarea tehnologiilor digitale în sectorul agricol și în zonele rurale, menționată la articolul 102 litera (b).
(f)  dezvoltarea tehnologiilor digitale în sectorul agricol și în zonele rurale, menționată la articolul 102 litera (b);
(fa)   tehnicile de optimizare a rezultatelor economice ale sistemelor de producție, îmbunătățirea competitivității, orientarea spre piață, lanțurile scurte de aprovizionare și promovarea antreprenoriatului;
(fb)   consiliere specifică acordată fermierilor care își încep activitatea;
(fc)   standarde de siguranță și asistență psihosocială în comunitățile de fermieri;
(fd)   gestionarea sustenabilă a nutrienților, inclusiv utilizarea instrumentului pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea nutrienților;
(fe)   îmbunătățirea practicilor și a tehnicilor agroecologice și agroforestiere pe terenurile agricole și forestiere;
(ff)   punerea accentului pe organizațiile de producători și alte grupuri de fermieri;
(fg)   asistența acordată fermierilor care doresc să își adapteze producția, în special ca urmare a schimbărilor apărute în cererea consumatorilor, prin consiliere cu privire la noile competențe și echipamente necesare;
(fh)   mobilitatea terenurilor și servicii de planificare a succesiunii;
(fi)   toate practicile agricole care permit reducerea utilizării îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor prin promovarea metodelor naturale de îmbunătățire a fertilității solului și de combatere a dăunătorilor;
(fj)  creșterea gradului de reziliență și adaptarea la schimbările climatice; și
(fk)   îmbunătățirea calității vieții animalelor.
4a.   Fără a aduce atingere dreptului intern și altor dispoziții relevante prevăzute în dreptul Uniunii, persoanele și entitățile care prestează servicii de consiliere nu dezvăluie altei persoane, în afară de fermierul sau de beneficiarul serviciilor de consiliere, orice informații sau date cu caracter personal sau comerciale referitoare la fermierul sau beneficiarul în cauză, de care au luat cunoștință în cursul desfășurării activității de consiliere, cu excepția cazurilor de încălcare a legii care fac obiectul obligației de raportare către autoritățile publice, în temeiul dreptului intern sau al Uniunii.
4b.   Statele membre se asigură, de asemenea, printr-o procedură publică adecvată, că persoanele care desfășoară activități de consiliere în cadrul sistemului de consiliere agricolă dispun de calificarea necesară și beneficiază în mod regulat de formare profesională.
__________________
__________________
30. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).
30. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).
31. „Un plan de acțiune european «O singură sănătate» (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)” (COM(2017)0339).
31. „Un plan de acțiune european «O singură sănătate» (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM)” (COM(2017)0339).
Amendamentul 811
Propunere de regulament
Titlul III - capitolul 1 - secțiunea 3 a (nouă)
Secțiunea 3a
Agricultură ecologică
Articolul 13a
Agricultură ecologică
Agricultura ecologică, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, este un sistem agricol certificat care poate contribui la atingerea mai multor obiective specifice ale PAC, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament. Având în vedere beneficiile agriculturii ecologice, precum și cererea din ce în ce mai mare care continuă să depășească creșterea producției, statele membre analizează nivelul de sprijin necesar pentru terenurile agricole gestionate în conformitate cu certificarea ecologică. Statele membre includ în planurile lor strategice PAC o analiză a producției sectorului produselor agricole ecologice, a cererii estimate și a potențialului său de a realiza obiectivele PAC și stabilesc obiective de creștere a ponderii terenurilor agricole gestionate prin metode ecologice, precum și de dezvoltare a întregului lanț de aprovizionare cu produse ecologice. Pe baza acestei evaluări, statele membre determină nivelul adecvat de sprijin pentru conversia la agricultura ecologică și întreținerea acesteia, prin măsuri de dezvoltare rurală prevăzute la articolul 65, și se asigură că bugetele alocate corespund creșterii preconizate a producției agricole ecologice.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera d
(d)  schemele pentru climă și mediu.
(d)  schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor; și
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera d a (nouă)
(da)   schemele pentru stimularea competitivității;
Amendamentele 163, 733cp2, 765, 897, 1118cp2, 1126cp2 și 1207cp2
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
Înaintea aplicării alineatului (1), statele membre scad din cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier în temeiul prezentului capitol într-un an calendaristic dat:
Înaintea aplicării alineatului (1), statele membre pot scădea din cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier în temeiul prezentului capitol într-un an calendaristic dat:
Amendamentele 164, 733cp3, 766, 1118cp3, 1126cp3 și 1207cp3
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
(a)  salariile legate de o activitate agricolă declarate de fermier, inclusiv impozitele și contribuțiile sociale aferente ocupării forței de muncă; și
(a)  50 % din salariile legate de o activitate agricolă declarate de fermier, inclusiv impozitele și contribuțiile sociale aferente ocupării forței de muncă; și
Amendamentele 165, 733cp4, 899, 1118cp4, 1126cp4 și 1207cp4
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  costul echivalent al forței de muncă permanente și nesalariate legate de o activitate agricolă practicată de persoane care lucrează în cadrul fermei în cauză și care nu primesc un salariu sau care primesc o remunerație mai mică decât cuantumul plătit în mod normal pentru serviciile prestate, dar care sunt răsplătite prin rezultatul economic al întreprinderii agricole.
eliminat
Amendamentele 166, 767, 900, 1118cp5 și 1126cp5
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
(ba)  sprijinul direct menționat la articolele 27 și 28.
Amendamentele 167, 768, 1118cp6 și 1126cp6
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2
Pentru a calcula cuantumurile menționate la literele (a) și (b), statele membre utilizează salariile standard medii legate de o activitate agricolă la nivel național sau regional, înmulțite cu numărul unităților de muncă anuale declarate de fermierul în cauză.
Pentru a calcula cuantumurile menționate la litera (a) de la primul paragraf, statele membre utilizează costurile reale ale salariilor sau salariile standard medii legate de o activitate agricolă la nivel național sau regional, înmulțite cu numărul unităților de muncă anuale declarate de fermierul în cauză. Statele membre pot utiliza indicatori privind costurile salariale standard corespunzătoare diferitelor tipuri de exploatații sau criterii de referință privind crearea de locuri de muncă în funcție de tipul exploatației.
Amendamentele 1096 și 1126cp7
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Comisia colectează informații cu privire la toate subvențiile primite de la primul și al doilea pilon al PAC și agregă suma totală pe care o persoană fizică o primește fie direct, prin plăți directe, fie indirect, ca beneficiar real al unor persoane juridice care sunt beneficiare ale plăților din cadrul PAC (plăți directe și plăți din dezvoltarea rurală). Comisia va realiza un control în timp real și va sista plățile care depășesc un total agregat de:
(a)  500 000 EUR în cadrul primului pilon pentru plățile directe;
(b)  1 000 000 EUR pentru investiții în cadrul celui de-al doilea pilon; Comisia este notificată în cazul în care plafonul este depășit. Comisia evaluează de la caz la caz dacă, în cazuri întemeiate, se poate acorda o excepție. Comisia elaborează criterii clar definite și obiective, care sunt publicate sub formă de orientări adresate autorităților statelor membre fără întârzieri nejustificate.
Plățile pentru proiectele care aduc beneficii întregii populații, care sunt puse în aplicare de către autoritățile locale și regionale, municipalități sau orașe, ar trebui excluse din aceste plafoane.
Comisia instituie un sistem de informare și de monitorizare în timp real prin adaptarea și extinderea sistemului ARACHNE sau a altor instrumente informatice adecvate. Statele membre sunt obligate să introducă în acest sistem toate datele relevante (cum ar fi proiectul, plățile, persoana juridică, persoana fizică, beneficiarii reali etc.) în timp real, ca o condiție pentru a primi fonduri în conformitate cu prezentul regulament. Comisia utilizează acest sistem de informare și monitorizare în timp real pentru a permite o viziune de ansamblu exactă asupra distribuției și distribuirii echitabile a fondurilor Uniunii și pentru a avea posibilitatea să monitorizeze și să agrege mijloacele financiare distribuite.
Amendamentele 168, 733cp7, 769, 1118cp7, 1126cp8 și 1207cp7
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1
Rezultatul estimat al reducerii plăților este utilizat în principal pentru a contribui la finanțarea sprijinului redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității și, mai apoi, la finanțarea altor intervenții care țin de plățile directe decuplate.
Rezultatul estimat al reducerii plăților are prioritate pentru a finanța sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității și, mai apoi, la finanțarea altor intervenții care țin de plățile directe decuplate.
Amendamentele 169, 733cp8, 770, 1118cp8, 1126cp9 și 1207cp8
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2
De asemenea, statele membre pot utiliza întregul cuantum rezultat sau o parte a acestuia pentru a finanța tipuri de intervenții din cadrul FEADR specificate în capitolul IV, prin intermediul unui transfer. Acest transfer spre FEADR este cuprins în tabelele financiare din planul strategic PAC și poate fi revizuit în 2023 în conformitate cu articolul 90. Acest transfer nu face obiectul limitelor maxime pentru transferurile de fonduri dinspre FEGA spre FEADR stabilite la articolul 90.
De asemenea, statele membre pot utiliza întregul cuantum rezultat sau o parte a acestuia pentru a finanța tipuri de intervenții din cadrul FEADR specificate în capitolul IV, prin intermediul unui transfer. Acest transfer spre FEADR este cuprins în tabelele financiare din planul strategic PAC și poate fi revizuit în 2024 în conformitate cu articolul 90.
Amendamentele 170, 733cp9, 771, 1118cp9, 1126cp10 și 1207cp9
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)
3a.  În cazul unei persoane juridice sau al unui grup de persoane fizice sau juridice, statele membre pot aplica reducerea menționată la alineatul (1) la nivelul membrilor respectivelor persoane juridice sau grupuri atunci când legislația națională prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șef al exploatației agricole, în special în ceea ce privește situația lor economică, socială și fiscală, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale persoanelor juridice sau ale grupurilor în cauză.
Amendamentele 733cp10, 772, 1118cp10 și 1126cp11
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 b (nou)
3b.   Atunci când un stat membru acordă fermierilor un sprijin redistributiv complementar pentru venit în temeiul articolului 26 și utilizează în acest scop cel puțin 12 % din alocarea sa pentru plățile directe stabilită în anexa IV, acesta poate decide să nu aplice prezentul articol.
Amendamentele 172, 773, 903, 1118cp11 și 1126cp12
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 c (nou)
3c.  Nu se acordă niciun avantaj constând în evitarea reducerii plăților acelor fermieri în cazul cărora s-a dovedit că au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a evita efectele prezentului articol.
Amendamentele 173, 775, 1118cp12 și 1126cp13
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4
4.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme prin care să se stabilească o bază armonizată pentru calcularea reducerii plăților prevăzute la alineatul (1) în vederea asigurării unei distribuiri corecte a fondurilor către beneficiarii îndreptățiți.
eliminat
Amendamentele 174, 1208 și 1213cp1
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
1.  Statele membre acordă plăți directe decuplate în condițiile prevăzute în prezenta secțiune și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
1.  Statele membre acordă fermierilor activi plăți directe decuplate în condițiile prevăzute în prezenta secțiune și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1
Statele membre stabilesc un prag referitor la suprafață și acordă plăți directe decuplate doar fermierilor veritabili a căror suprafață eligibilă din exploatație pentru care se solicită plăți directe decuplate depășește acest prag referitor la suprafață.
Statele membre stabilesc un prag referitor la suprafață și/sau o limită minimă pentru plățile directe și acordă plăți directe doar fermierilor activi, ale căror suprafețe și/sau volume de plăți directe sunt egale sau depășesc aceste praguri.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă
Când stabilesc pragul referitor la suprafață, statele membre vizează să se asigure că plățile directe decuplate se pot acorda fermierilor veritabili doar dacă:
Când stabilesc pragul referitor la suprafață sau limita minimă pentru plăți, statele membre vizează să se asigure că plățile directe se pot acorda fermierilor activi doar dacă:
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a
(a)  gestionarea plăților aferente nu generează o sarcină administrativă excesivă, iar
(a)  gestionarea plăților aferente care sunt egale sau care depășesc respectivele praguri nu generează o sarcină administrativă excesivă, iar
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b
(b)  cuantumurile aferente contribuie efectiv la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) la care îndeplinirea cărora contribuie plățile directe decuplate.
(b)  cuantumurile percepute care depășesc pragul stabilit contribuie efectiv la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) la care îndeplinirea cărora contribuie plățile directe.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3
3.  Statele membre în cauză pot decide să nu aplice alineatul (1) în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee.
3.  Statele membre în cauză pot decide să nu aplice prezentul articol în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee și în arhipelagul Insulelor Baleare.
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)
2a.   În anumite situații, în care fermierii nu dispun de suprafețe din cauza caracteristicilor sistemului din exploatație, dar beneficiază de sprijin recunoscut în conformitate cu plata de bază din momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, sprijinul de bază pentru venit este constituit dintr-un cuantum per exploatație.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
3.  Fără a se aduce atingere articolelor 19-24, sprijinul de bază pentru venitul se acordă pentru fiecare hectar eligibil declarat de un fermier veritabil.
3.  Fără a se aduce atingere articolelor 19-24, sprijinul de bază pentru venitul se acordă pentru fiecare hectar eligibil declarat de un fermier activ.
Amendamentul 1119
Propunere de regulament
Articolul 18 - alineatele 2 și 2 a (nou)
2.  Statele membre pot decide să diferențieze cuantumul sprijinului de bază pentru venit per hectar între diversele grupuri de teritorii care se confruntă cu condiții socioeconomice sau agronomice similare.
2.  Statele membre pot decide să diferențieze cuantumul sprijinului de bază pentru venit per hectar în funcție de diferitele grupuri de zone, în concordanță cu condițiile socioeconomice, ecologice sau agronomice. Statele membre pot decide să majoreze sumele destinate regiunilor care se confruntă cu handicapuri naturale sau specifice zonei și zonelor depopulate, precum și sprijinul acordat pentru pășunile permanente. În ceea ce privește pășunile alpine extensive tradiționale, astfel cum sunt definite de statele membre, cuantumul sprijinului de bază pentru venit per hectar poate fi redus, independent de situația veniturilor agricole.
2a.  Statele membre pot crea mecanisme prin care să limiteze numărul de hectare eligibile la nivel național care pot beneficia de sprijin, pe baza unei perioade de referință stabilite de statul membru.
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
2.  Dacă statele membre care au aplicat schema de plată de bază prevăzută în titlul III capitolul I secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 decid să nu acorde sprijinul de bază pentru venit în funcție de drepturile la plată, atunci drepturile la plată alocate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 expiră la 31 decembrie 2020.
2.  Dacă statele membre care au aplicat schema de plată de bază prevăzută în titlul III capitolul I secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 decid să nu acorde sprijinul de bază pentru venit în funcție de drepturile la plată, atunci drepturile la plată alocate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 expiră la 31 decembrie 2022. Statele membre care au finalizat deja procesul intern de ajustare a drepturilor la plată pot decide asupra eliminării drepturilor la plată înainte de această dată.
Amendamentul 1120
Propunere de regulament
Articolul 20
Articolul 20
Articolul 20
Valoarea drepturilor la plată și convergența
Valoarea drepturilor la plată și convergența
1.  Statele membre stabilesc valoarea unitară a drepturilor la plată înaintea convergenței în conformitate cu prezentul articol prin ajustarea valorii drepturilor la plată proporțional cu valoarea lor stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 pentru anul de cerere 2020 și plata conexă pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu prevăzută în titlul III capitolul III din regulamentul menționat pentru anul de cerere 2020.
1.  Statele membre stabilesc valoarea unitară a drepturilor la plată înaintea convergenței în conformitate cu prezentul articol prin ajustarea valorii drepturilor la plată proporțional cu valoarea lor stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 pentru anul de cerere 2023 și plata conexă pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu prevăzută în titlul III capitolul III din regulamentul menționat pentru anul de cerere 2023.
2.  Statele membre pot decide să diferențieze valoarea drepturilor la plată în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
2.  Statele membre pot decide să diferențieze valoarea drepturilor la plată în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
3.  Cel târziu până în anul de cerere 2026, statele membre stabilesc un nivel maxim pentru valoarea drepturilor la plată pentru statul membru sau pentru fiecare grup de teritorii stabilit în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
3.  Cel târziu până în anul de cerere 2026, statele membre stabilesc un nivel maxim pentru valoarea drepturilor la plată pentru statul membru sau pentru fiecare grup de teritorii stabilit în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
4.  Dacă valoarea drepturilor la plată stabilită în conformitate cu alineatul (1) nu este uniformă în interiorul unui stat membru sau al unui grup de teritorii stabilit în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), statul membru în cauză asigură o convergență a valorii drepturilor la plată spre o valoare unitară uniformă până cel târziu în anul de cerere 2026.
4.  Dacă valoarea drepturilor la plată stabilită în conformitate cu alineatul (1) nu este uniformă în interiorul unui stat membru sau al unui grup de teritorii stabilit în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), statul membru în cauză asigură convergență deplină a valorii drepturilor la plată spre o valoare unitară uniformă până cel târziu în anul de cerere 2026.
5.  În scopul alineatului (4), fiecare stat membru se asigură că, cel târziu pentru anul de cerere 2026, toate drepturile la plată au o valoare de cel puțin 75 % din cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2026 prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
5.  În scopul alineatului (4), fiecare stat membru se asigură că, cel târziu pentru anul de cerere 2024, toate drepturile la plată au o valoare de cel puțin 75 % din cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2024 prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
5a.  În sensul alineatului (4), statele membre se asigură că, cel târziu pentru ultimul an de cerere al perioadei de programare, toate drepturile la plată au o valoare de 100 % din cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2026, prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
6.  Statul membru finanțează majorările valorii drepturilor la plată necesare pentru conformitatea cu alineatele (4) și (5) utilizând orice eventual rezultat obținut din aplicarea alineatului (3) și, dacă este necesar, reducând diferența dintre valoarea unitară a drepturilor la plată stabilită în conformitate cu alineatul (1) și cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2026 prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
6.  Statul membru finanțează majorările valorii drepturilor la plată necesare pentru conformitatea cu alineatele (4) și (5) utilizând orice eventual rezultat obținut din aplicarea alineatului (3) și, dacă este necesar, reducând diferența dintre valoarea unitară a drepturilor la plată stabilită în conformitate cu alineatul (1) și cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2026 prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
Statul membru poate decide să aplice reducerea tuturor sau unei părți a drepturilor la plată cu o valoare stabilită în conformitate cu alineatul (1) care depășește cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2026 prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
Statul membru poate decide să aplice reducerea tuturor sau unei părți a drepturilor la plată cu o valoare stabilită în conformitate cu alineatul (1) care depășește cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2026 prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
7.  Reducerile menționate la alineatul (6) se bazează pe criterii obiective și nediscriminatorii. Fără a se aduce atingere valorii minime stabilite în conformitate cu alineatul (5), aceste criterii pot include stabilirea unei reduceri maxime care nu poate fi mai mică de 30 %.
7.  Reducerile menționate la alineatul (6) se bazează pe criterii obiective și nediscriminatorii. Fără a se aduce atingere valorii minime stabilite în conformitate cu alineatul (5), aceste criterii pot include stabilirea unei reduceri maxime care nu poate fi mai mică de 30 % pe an.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
1.  Statele membre acordă sprijin de bază pentru venit fermierilor veritabili care dețin (în proprietate sau în arendă) drepturi la plată atunci când aceștia activează respectivele drepturi la plată. Statele membre se asigură că, în scopul activării drepturilor la plată, fermierii veritabili declară hectarele eligibile care însoțesc orice drept la plată.
1.  Statele membre acordă sprijin de bază pentru venit fermierilor care dețin (în proprietate sau în arendă) drepturi la plată atunci când aceștia activează respectivele drepturi la plată. Statele membre se asigură că, în scopul activării drepturilor la plată, fermierii activi declară hectarele eligibile care însoțesc orice drept la plată.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1
1.  Fiecare stat membru care decide să acorde sprijinul de bază pentru venit în funcție de drepturile la plată gestionează o rezervă națională.
1.  Fiecare stat membru care decide să acorde sprijinul de bază pentru venit în funcție de drepturile la plată stabilește o rezervă națională echivalentă cu un procent maxim de 3 % din alocările stabilite în anexa VII la prezentul regulament.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Statele membre pot depăși procentul menționat la alineatul (1) atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini cerințele de alocare prevăzute la alineatul (4) literele (a) și (b) și la alineatul (5).
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3
3.  Statele membre se asigură că drepturile la plată din rezervă sunt alocate doar fermierilor veritabili.
3.  Statele membre se asigură că drepturile la plată din rezervă sunt alocate doar fermierilor activi.
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – litera a
(a)  tinerilor fermieri care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară;
(a)  tinerilor fermieri care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară; sau
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – litera b
(b)  fermierilor care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară ca șefi ai exploatației și dețin formarea profesională corespunzătoare sau au dobândit competențele necesare stabilite de statul membru pentru tinerii fermieri.
(b)  fermierilor care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară ca șefi ai exploatației și dețin formarea profesională corespunzătoare sau au dobândit competențele și cunoștințele necesare;
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – litera b a (nouă)
(ba)  În cazurile menționate la literele (a) și (b) din primul paragraf de la prezentul alineat, statele membre pot acorda prioritate femeilor, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului menționat la articolul 6 alineatul (1) litera (h).
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Statele membre pot identifica, de asemenea, prin criterii obiective și nediscriminatorii, alte cazuri care, în conformitate cu evaluarea nevoilor menționată la articolul 96, sunt mai vulnerabile sau mai relevante pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite la articolul 6, precum și fermierii care au început să utilizeze de curând suprafețe aflate în gestiune colectivă.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5
5.  Statele membre alocă drepturi la plată sau majorează valoarea drepturilor la plată existente ale fermierilor veritabili care sunt îndreptățiți în temeiul unei hotărâri definitive a unei instanțe sau în temeiul unui act administrativ definitiv emis de autoritatea competentă a unui stat membru. Fiecare stat membru se asigură că respectivii fermieri veritabili primesc drepturile la plată în numărul și la valoarea stabilite în hotărârea sau în actul respectiv, la o dată care urmează să fie stabilită de statul membru respectiv.
5.  Statele membre alocă drepturi la plată sau majorează valoarea drepturilor la plată existente ale fermierilor activi care sunt îndreptățiți în temeiul unei hotărâri definitive a unei instanțe sau în temeiul unui act administrativ definitiv emis de autoritatea competentă a unui stat membru. Fiecare stat membru se asigură că respectivii fermieri activi primesc drepturile la plată în numărul și la valoarea stabilite în hotărârea sau în actul respectiv, la o dată care urmează să fie stabilită de statul membru respectiv.
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Statele membre pot utiliza rezerva națională pentru a crește liniar sprijinul de bază pentru venit sau pentru a îndeplini anumite obiective prevăzute la articolul 6 alineatul (1), pe baza unor criterii nediscriminatorii, cu condiția să mai fie disponibile sume suficiente pentru dispozițiile prevăzute la alineatele (4) și (5) ale prezentului articol.
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 23
Articolul 23
eliminat
Competențe delegate
În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme referitoare la:
(a)  instituirea rezervei;
(b)  accesul la rezervă;
(c)  conținutul declarației și cerințele pentru activarea drepturilor la plată;
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1
1.  Cu excepția cazurilor de transfer prin moștenire sau prin moștenire anticipată, drepturile la plată se transferă doar unui fermier veritabil.
1.  Cu excepția cazurilor de transfer prin moștenire sau prin moștenire anticipată, drepturile la plată se transferă doar unui fermier activ.
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Drepturilor la plată nu li se poate atribui o valoare de piață.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 25 – titlu
Plata în sumă rotundă pentru micii fermieri
Schemă simplificată pentru micii fermieri
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
Statele membre pot acorda micilor fermieri definiți de statele membre plăți sub forma unei sume fixe care să înlocuiască plățile directe prevăzute în prezenta secțiune și în secțiunea 3 din prezentul capitol. Statele membre concep intervenția corespunzătoare în planul strategic PAC ca fiind opțională pentru fermieri.
Statele membre introduc o schemă simplificată pentru micii fermieri care solicită sprijin, în valoare de până la 1 250 EUR. Această schemă poate consta într-o sumă fixă, care să înlocuiască plățile directe prevăzute în prezenta secțiune și în secțiunea 3 din prezentul capitol sau într-o plată per hectar care poate fi diferențiată pe teritorii, definită în conformitate cu articolul 18 alineatul (2). Statele membre concep intervenția corespunzătoare în planul strategic PAC ca fiind opțională pentru fermieri.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Fermierii care doresc să participe la schema simplificată depun o cerere cel târziu la o dată pe care o va stabili statul membru, fără ca aceasta să afecteze posibilitatea statelor membre de a include în mod automat fermierii care îndeplinesc condițiile și de a le oferi posibilitatea de a se retrage într-un anumit termen.
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 b (nou)
1b.  În cazul fermierilor care participă la schema simplificată, statele membre pot aplica controale simplificate ale condiționalității, astfel cum se prevede la articolul 84 din Regulamentul (UE) [HzR].
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 c (nou)
1c.  Statele membre pot stabili norme și servicii pentru reducerea costurilor administrative, sprijinind cooperarea la nivelul micilor fermieri.
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 d (nou)
1d.  Statele membre se asigură că fermierilor nu li se acordă niciun avantaj prevăzut la prezentul articol dacă se stabilește că au creat în mod artificial, după 1 iunie 2018, condițiile care le permit să beneficieze de plățile destinate micilor fermieri.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2
2.  Statele membre asigură redistribuirea sprijinului de la fermele mai mari spre fermele mai mici sau medii, prevăzând un sprijin redistributiv pentru venit sub forma unei plăți anuale decuplate per hectar eligibil acordate fermierilor care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit menționat la articolul 17.
2.  Statele membre asigură o redistribuire echitabilă a sprijinului de la fermele mai mari spre fermele mai mici sau medii, prevăzând un sprijin redistributiv pentru venit sub forma unei plăți anuale decuplate per hectar eligibil acordate fermierilor care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit menționat la articolul 17.
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3
3.  Statele membre stabilesc un cuantum per hectar sau cuantumuri diferite pentru diferite intervale de hectare, precum și numărul maxim de hectare per fermier pentru care se plătește sprijinul redistributiv pentru venit.
3.  Statele membre stabilesc o plată echivalentă cu un cuantum per hectar sau cuantumuri diferite pentru diferite intervale de hectare. Statele membre pot diferenția aceste cuantumuri în funcție de teritoriile definite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
Amendamentele 1158cp3 și 211
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Cuantumul plății redistributive pe hectar nu trebuie să depășească 65 % din sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, în conformitate cu media națională sau teritorială, înmulțită cu numărul de hectare eligibile.
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 b (nou)
3b.  Numărul de hectare eligibile pentru fiecare fermier nu trebuie să fie mai mare ca dimensiunea medie la nivel național a exploatațiilor agricole ori dimensiunea medie în funcție de teritoriile definite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2). Statele membre acordă acces la această plată începând de la primul hectar eligibil al exploatației agricole.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3 c (nou)
3c.  Statele membre identifică criterii nediscriminatorii cu scopul de a atinge obiectivul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a), pentru calcularea sumei care urmează să fie acordată pentru redistribuirea complementară a sprijinului pentru venit în scopul sustenabilității, în contextul planurilor strategice PAC și stabilesc, de asemenea, un plafon financiar peste care fermele nu sunt eligibile pentru plata redistributivă. Statele membre țin seama de nivelul mediu al veniturilor fermelor la nivel național sau regional. În criteriile de distribuire, acestea iau în considerare, de asemenea, constrângerile naturale și specifice cu care se confruntă anumite regiuni, inclusiv regiunile insulare, în dezvoltarea activității lor agricole.
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4
4.  Cuantumul per hectar planificat pentru un anumit an de cerere nu trebuie să depășească media națională a plăților directe per hectar pentru anul de cerere respectiv.
eliminat
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5
5.  Cuantumul mediu național al plăților directe per hectar este stabilit ca fiind raportul dintre plafonul național pentru plăți directe pentru un anumit an de cerere prevăzut în anexa IV și realizările planificate totale aferente sprijinului de bază pentru venit pentru respectivul an de cerere, exprimat în număr de hectare.
eliminat
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5 a (nou)
5a.  În cazul unei persoane juridice sau al unui grup de persoane fizice sau juridice, statele membre pot aplica numărul maxim de hectare, menționat la alineatul (3) de la prezentul articol, la nivelul membrilor acelor persoane juridice sau grupuri, atunci când dreptul național prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șefi ai exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale persoanelor juridice sau ale grupurilor în cauză.
Amendamentele 217, 743, 1158cp5 și 1219
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5 b (nou)
5b.  Statele membre se asigură că nu se acordă niciun avantaj prevăzut în prezentul capitol fermierilor în privința cărora s-a stabilit că și-au împărțit exploatațiile doar cu scopul de a beneficia de plata redistributivă. Această dispoziție se aplică și fermierilor ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.
Amendamentele 218 și 1161cp1
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1
1.  Statele membre pot acorda un sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
1.  Statele membre pot acorda un sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri, definiți în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 4 alineatul (1) litera (d), în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
Amendamentul 1159
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2
2.  Ca parte a obligațiilor lor de a contribui la îndeplinirea obiectivului specific numit „atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale”, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (g) și de a dedica acestui obiectiv cel puțin 2 % din propriile alocări pentru plățile directe în conformitate cu articolul 86 alineatul (4), statele membre pot acorda un sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară și care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit menționat la articolul 17.
2.  Ca parte a obligațiilor lor de a atrage tineri fermieri în conformitate cu obiectivul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (g) și de a dedica acestui obiectiv cel puțin 4 % din propriile alocări pentru plățile directe în conformitate cu articolul 86 alineatul (4), statele membre pot acorda un sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară ca șefi ai exploatației și care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit menționat la articolul 17.
Amendamentul 1161cp3
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3
3.  Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri ia forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil.
3.  Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri se acordă pentru o perioadă maximă de șapte ani, începând cu data depunerii cererii de plată pentru tinerii fermieri și ia forma fie a unei plăți forfetare per fermier activ, fie a unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil. În acest caz, sprijinul se poate calcula la nivel național sau în funcție de teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Tinerii fermieri care au primit în ultimul an de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 sprijinul prevăzut la articolul 50 din regulamentul respectiv pot beneficia de sprijinul menționat la articolul respectiv pentru o perioadă totală maximă prevăzută la alineatul (3) din prezentul articol.
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 b (nou)
3b.  Plata se acordă pentru un anumit număr de hectare care nu depășește dimensiunea medie la nivel național a fermelor ori în funcție de teritoriile definite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 c (nou)
3c.  Statele membre pot stabili dispoziții specifice privind tinerii fermieri care sunt membri ai unor grupuri de fermieri, organizații de producători sau ai unor cooperative, pentru ca aceștia să nu piardă sprijinul în temeiul prezentului articol în momentul aderării lor la entitățile respective.
Amendamentul 1160
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 d (nou)
3d.   În cazul unei entități juridice sau al unui grup de entități fizice sau juridice, statele membre pot aplica sprijinul pentru tinerii fermieri la nivelul membrilor respectivelor entități juridice sau grupuri atunci când dreptul intern prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șef al exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale entităților juridice sau ale grupurilor în cauză.
Amendamentul 1130
Propunere de regulament
Articolul 28
Articolul 28
Articolul 28
Scheme pentru climă și mediu
Scheme pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor
1.  Statele membre acordă sprijin pentru programe voluntare pentru climă și mediu („programe ecologice”) în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
1.  Statele membre stabilesc și acordă sprijin pentru programe voluntare pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor („programe ecologice”) în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC. Programele ecologice dintr-un domeniu de acțiune trebuie să fie coerente cu obiectivele din alt domeniu de acțiune.
Statele membre oferă o gamă largă de programe ecologice pentru a garanta că fermierii sunt în măsură să participe și pentru a recompensa diferite niveluri de ambiție. Statele membre prevăd diferite programe pentru a obține efecte conexe benefice, a promova sinergii și a pune accentul pe o abordare integrată. Pentru a promova coerența și eficacitatea recompenselor, statele membre stabilesc sisteme de puncte sau de rating.
2.  În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre sprijină fermierii veritabili care își asumă angajamentul de a aplica, pe hectarele eligibile, practici agricole benefice pentru climă și mediu.
2.  În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre sprijină fermierii activi sau grupurile de fermieri care își asumă angajamentul de a păstra și aplica practici benefice, precum și de a adopta practici și tehnici agricole și sisteme certificate care au o contribuție mai importantă la climă, mediu și bunăstarea animalelor, care sunt stabilite în conformitate cu articolul 28a, sunt incluse în listele menționate la articolul 28b și sunt adaptate pentru a răspunde unor nevoi naționale sau regionale specifice.
3.  Statele membre stabilesc lista practicilor agricole benefice pentru climă și mediu.
3.  Sprijinul pentru programele ecologice ia forma unei plăți anuale per hectar eligibil și/sau a unei plăți per exploatație și se acordă sub formă de stimulente financiare care depășesc compensația pentru costurile suplimentare suportate și pierderile de venit, care poate consta într-o sumă forfetară. Nivelul plăților variază în funcție de nivelul de ambiție al fiecărui program ecologic, pe baza unor criterii nediscriminatorii.
4.  Practicile respective sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească unul sau mai multe obiectivele specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).
5.  În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre oferă doar plăți care vizează angajamente care:
(a)  depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu stabilite în capitolul I secțiunea 2 din prezentul titlu;
(b)  depășesc cerințele minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor și alte cerințe obligatorii prevăzute de dreptul național și de dreptul Uniunii;
(c)  depășesc condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a);
(d)  diferă de angajamentele pentru care se acordă plăți în temeiul articolului 65.
6.  Sprijinul pentru programele ecologice ia forma unei plăți anuale per hectar eligibil și se acordă:
(a)  ca plăți suplimentare față de sprijinul de bază pentru venit prevăzut în subsecțiunea 2 a prezentei secțiuni sau
(b)  ca plăți care compensează în întregime sau parțial beneficiarii pentru costurile suplimentare suportate și pentru pierderile de venit aferente angajamentelor stabilite în temeiul articolului 65.
7.  Statele membre se asigură că intervențiile în temeiul prezentului articol sunt coerente cu cele stabilite în temeiul articolului 65.
8.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme suplimentare referitoare la programele ecologice.
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 28 a (nou)
Articolul 28a
Programe pentru stimularea competitivității
1.   Statele membre acordă sprijin pentru programe voluntare pentru stimularea competitivității („programe de stimulare”) în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
2.   În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre sprijină fermierii activi care își asumă angajamente pentru cheltuieli benefice pentru stimularea competitivității agricole a fermierului.
3.   Statele membre stabilesc o listă eligibilă a categoriilor de cheltuieli benefice pentru stimularea competitivității fermierului.
4.   Practicile respective sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească unul sau mai multe dintre obiectivele economice specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și contribuie la obiectivul transversal prevăzut la articolul 5.
5.   În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre oferă doar plăți care vizează angajamente care nu rezultă într-o dublă finanțare în sensul prezentului regulament.
6.   Sprijinul pentru programele de stimulare ia forma unei plăți anuale și se acordă:
(a)  fie ca plăți, în funcție de hectarele eligibile, suplimentar față de sprijinul de bază pentru venit prevăzut în subsecțiunea 2 a prezentei secțiuni, fie
(b)  fie ca plăți care compensează beneficiarii pentru o parte sau pentru toate costurile suportate, fie
(c)  fie pe baza realizărilor relevante pentru acest tip de intervenție.
7.   Statele membre se asigură că intervențiile în temeiul prezentului articol sunt coerente cu cele stabilite în temeiul articolelor 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 și 72.
8.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 138 pentru completarea prezentului regulament cu norme suplimentare referitoare la programele de stimulare.
Amendamentul 1131
Propunere de regulament
Articolul 28 b (nou)
Articolul 28b
Practici care pot beneficia de schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor
1.  Practicile agricole care fac obiectul acestui tip de intervenție contribuie la realizarea unuia sau a mai multor obiective specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i), menținând și îmbunătățind în același timp rezultatele economice ale fermierilor în conformitate cu obiectivele specifice prevăzute la articolul (6) alineatul (1) literele (a) și (b).
2.  Practicile agricole menționate la alineatul (1) din prezentul articol acoperă cel puțin două din următoarele domenii de acțiune în favoarea climei și mediului:
(a)  acțiuni privind schimbările climatice, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din agricultură, precum și menținerea și/sau creșterea sechestrării carbonului;
(b)  acțiuni de reducere a emisiilor, altele decât gazele cu efect de seră;
(c)  protejarea sau îmbunătățirea calității apei în zonele agricole și reducerea presiunii asupra resurselor de apă;
(d)  acțiuni de reducere a eroziunii solului, îmbunătățirea fertilității solului și îmbunătățirea gestionării nutrienților, precum și menținerea și restabilirea biocenozei solului;
(e)  protecția biodiversității, conservarea sau refacerea habitatelor și a speciilor, protecția polenizatorilor și gestionarea elementelor de peisaj, inclusiv crearea de noi elemente de peisaj;
(f)  acțiuni pentru o utilizare durabilă și redusă a pesticidelor, în special a pesticidelor care prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru biodiversitate;
(g)  alocarea de terenuri unor elemente neproductive sau unor zone în care nu se utilizează pesticide și îngrășăminte;
(h)  acțiuni de îmbunătățire a bunăstării animalelor și de combatere a rezistenței la antimicrobiene;
(i)  acțiuni de reducere a factorilor de producție și de îmbunătățire a gestionării sustenabile a resurselor naturale, cum ar fi agricultura de precizie;
(j)  acțiuni de creștere a diversității animalelor și plantelor, pentru o mai mare rezistență la boli și la schimbările climatice.
3.  Practicile agricole menționate la alineatul (1) din prezentul articol:
(a)  depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu stabilite în capitolul I secțiunea 2 din prezentul titlu;
(b)  depășesc cerințele minime privind bunăstarea animalelor și utilizarea îngrășămintelor și a produselor fitosanitare și alte cerințe obligatorii prevăzute de dreptul Uniunii;
(c)  depășesc condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a);
(d)  diferă de angajamentele pentru care se acordă plăți în temeiul articolului 65 sau sunt complementare acestora.
4.  Până la ... [două luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 138 pentru completarea prezentului regulament prin stabilirea unei liste orientative și neexhaustive de exemple de tipuri de practici care sunt în conformitate cu prevederile de la alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol.
Amendamentul 1132
Propunere de regulament
Articolul 28 c (nou)
Articolul 28c
Liste naționale de practici eligibile în cadrul programelor pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor
Statele membre stabilesc, în cooperare cu părțile interesate de la nivel național, regional și local, liste naționale de practici eligibile în cadrul schemelor pentru climă, mediu și bunăstare a animalelor menționate la articolul 28, cu posibilitatea de a utiliza exemplele din lista orientativă și neexhaustivă a Uniunii menționată la articolul 28b sau de a stabili alte practici care respectă condițiile de la articolul 28b, ținând seama de nevoile lor naționale sau regionale specifice, în conformitate cu articolul 96.
Listele naționale pot consta în tipuri multiple de măsuri altele decât cele prevăzute la articolul 65 sau în măsuri de aceeași natură, dar cu un nivel de ambiție diferit, în conformitate cu articolul 28.
Statele membre includ în listele respective, cel puțin, programe ecologice care vizează să stabilească utilizarea unui instrument agricol pentru gestionarea sustenabilă a nutrienților și, dacă este cazul, întreținerea corespunzătoare a zonelor umede și a turbăriilor.
Zonele desemnate în temeiul Directivelor 92/43/CEE sau 2009/147/CE în care se desfășoară acțiuni echivalente sunt considerate în mod automat ca fiind eligibile pentru program.
Listele naționale sunt aprobate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 106 și 107.
Comisia furnizează statelor membre orientările necesare în momentul elaborării listelor naționale, în coordonare cu rețelele naționale și europene pentru politica agricolă comună prevăzute la articolul 113, pentru a facilita schimbul de bune practici, a îmbunătăți baza de cunoștințe și a găsi soluții.
La evaluarea listelor naționale, Comisia ia în considerare în special proiectarea, eficacitatea probabilă, asimilarea, existența alternativelor și contribuția programelor la obiectivele specifice menționate la articolul 28a.
Comisia evaluează listele naționale o dată la doi ani. Evaluările sunt puse la dispoziția publicului și, în cazul unor evaluări inadecvate sau negative, statele membre propun liste și programe naționale modificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 106 și 107.
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1
1.  Statele membre pot acorda un sprijin cuplat pentru venit fermierilor veritabili în condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
1.  Statele membre pot acorda un sprijin cuplat pentru venit fermierilor activi în condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
Amendamentele 240 și 1162
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
2.  Intervențiile statelor membre ajută sectoarele și producțiile sprijinite sau tipurile specifice de agricultură aferente, enumerate la articolul 30 să facă față dificultății sau dificultăților cu care se confruntă, prin îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a calității lor.
2.  Intervențiile statelor membre ajută sectoarele și producțiile sprijinite sau tipurile specifice de agricultură aferente, enumerate la articolul 30 să facă față dificultății sau dificultăților cu care se confruntă, prin îmbunătățirea competitivității, a structurării, a sustenabilității și a calității lor. Prin derogare de la teza anterioară, statele membre pot sprijini culturile proteice și leguminoasele, astfel cum sunt enumerate la articolul 30, pentru a îmbunătățirea competitivitatea, sustenabilitatea sau calitatea acestora. În plus, aceste intervenții trebuie să fie în concordanță cu obiectivele specifice relevante prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3
3.  Sprijinul cuplat pentru venit ia forma unei plăți anuale per hectar sau per animal.
3.  Sprijinul cuplat este o schemă de limitare a producției care ia forma unei plăți anuale bazate pe suprafețe și producții fixe sau pe un număr fix de animale și respectă plafoanele financiare care trebuie stabilite de statele membre pentru fiecare măsură și notificate Comisiei.
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Statele membre pot decide să direcționeze sau să majoreze sprijinul cuplat în conformitate cu angajamentul beneficiarului de a-și îmbunătăți competitivitatea, calitatea sau structurarea sectorului.
Amendamentul 1163
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 b (nou)
3b.   În cazul unei entități juridice sau al unui grup de entități fizice sau juridice, statele membre pot aplica sprijinul la nivelul membrilor respectivelor entități juridice sau grupuri atunci când dreptul intern prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șef al exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale entităților juridice sau ale grupurilor în cauză.
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1
Sprijinul cuplat pentru venit poate fi acordat doar următoarelor sectoare și producții sau următoarelor tipuri specifice de agricultură aferente, dacă acestea sunt importante din motive economice, sociale sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și produse lactate, semințe, carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume, specii forestiere cu ciclu de producție scurt și alte culturi nealimentare, cu excepția arborilor, utilizate pentru producția de produse care au potențialul de a înlocui materialele fosile.
Sprijinul cuplat pentru venit poate fi acordat doar următoarelor sectoare și producții sau următoarelor tipuri specifice de agricultură: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și produse lactate, semințe, carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume, specii forestiere cu ciclu de producție scurt.
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Prin derogare de la alineatul (1), sprijinul cuplat poate fi acordat fermierilor care nu dispun de hectare eligibile.
La acordarea sprijinului cuplat, statele membre se asigură că următoarele condiții sunt îndeplinite:
(a)  există o nevoie sau un beneficiu ecologic sau socioeconomic clar;
(b)  nu creează denaturări majore pe piața internă; și
(c)  sprijinul pentru producția animalieră este compatibil cu Directiva 2000/60/CE.
Amendamentele 1229 și 1353
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Veniturile din sprijinul cuplat vor exclude în mod proporțional numărul de capete de bovine a căror destinație finală este vânzarea pentru activități legate de coride, atât prin vânzare directă, cât și prin intermediari.
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 33
[...]
eliminat
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 1
Statele membre acordă o plată specifică pentru cultura de bumbac fermierilor veritabili care produc bumbac încadrat la codul NC 5201 00 în condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune.
Statele membre acordă o plată specifică pentru cultura de bumbac fermierilor activi care produc bumbac încadrat la codul NC 5201 00 în condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune.
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 – liniuța 1
–  Bulgaria: 624,11 EUR,
–  Bulgaria: X EUR,
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 – liniuța 2
–  Grecia: 225,04 EUR,
–  Grecia: X EUR,
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 – liniuța 3
–  Spania: 348,03 EUR,
–  Spania: X EUR,
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 – liniuța 4
–  Portugalia: 219,09 EUR
–  Portugalia: X EUR
Amendamentul 251 și 1042
Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera a
(a)  sectorul fructelor și legumelor, menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
(a)  sectorul fructelor și legumelor, menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și produsele din acest sector destinate prelucrării;
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Articolul 39 – paragraful 1 – litera f
(f)  alte sectoare menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), (m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
(f)  alte sectoare menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), (m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și culturile proteice.
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 3
3.  În propriile planuri strategice PAC, statele membre pot decide să implementeze tipurile sectoriale de intervenții menționate la articolul 39 literele (d), (e) și (f).
3.  În propriile planuri strategice PAC, statele membre pot decide să implementeze tipurile sectoriale de intervenții menționate la articolul 39 literele (d), (e) și (f) și își motivează alegerea sectoarelor și a tipului de intervenții.
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera a
(a)  asigurarea funcționării adecvate a tipurilor de intervenții prevăzute în prezentul capitol;
(a)  asigurarea funcționării adecvate a tipurilor de intervenții prevăzute în prezentul capitol, în special pentru a evita denaturarea concurenței pe piața internă;
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera a a (nouă)
(aa)  acordarea de sprijin organizațiilor de producători pentru îndeplinirea sarcinilor lor specifice în temeiul prezentului capitol;
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera c
(c)  nivelul maxim al asistenței financiare din partea Uniunii pentru retragerile de pe piață menționate la articolul 46 alineatul (4) litera (a) și pentru tipurile de intervenții menționate la articolul 52 alineatul (3);
(c)  nivelul maxim al asistenței financiare din partea Uniunii pentru retragerile de pe piață menționate la articolul 46 alineatul (4) litera (a) și pentru tipurile de intervenții menționate la articolul 52 alineatul (3), precum și costurile fixe de producție și transport pentru produsul retras în vederea distribuirii gratuite și costurile aferente prelucrării produsului înainte de livrare pentru distribuirea gratuită;
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  stabilirea condițiilor pentru înființarea și gestionarea fondului operațional, precum și pentru cererile de ajutor și de plată a avansurilor.
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – partea introductivă
În sectorul fructelor și legumelor sunt vizate obiectivele următoare:
În conformitate cu articolele 5 și 6, în sectorul fructelor și legumelor sunt vizate obiectivele următoare:
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera b
(b)  concentrarea ofertei și comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor, inclusiv prin marketing direct; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);
(b)  concentrarea ofertei și comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor, inclusiv prin marketing direct și lanțuri scurte de aprovizionare, precum și promovarea negocierii colective a contractelor; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);
Amendamentul 260
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera c
(c)  cercetarea și dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței la dăunători, și a unor practici inovatoare de stimulare a competitivității economice și de consolidare a evoluțiilor pieței; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (c) și (i);
(c)  aplicarea, cercetarea și dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței la dăunători, și a unor practici inovatoare de stimulare a competitivității economice și de consolidare a evoluțiilor pieței; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera d
(d)  dezvoltarea, implementarea și promovarea unor metode de producție care nu dăunează mediului, a unor practici de cultivare și a unor tehnici de producție care protejează mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, în special protejarea apei, a solului, a aerului, a biodiversității și a altor resurse naturale; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (e) și (f);
(d)  dezvoltarea, implementarea și promovarea unor metode de producție care nu dăunează mediului, a unor practici de cultivare și a unor tehnici de producție care protejează mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, în special protejarea apei, a solului, a aerului, a biodiversității și a altor resurse naturale; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i);
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera f
(f)  sporirea calității și a valorii comerciale ale produselor, inclusiv îmbunătățirea calității produselor și dezvoltarea de produse cu denumire de origine protejată, cu indicație geografică protejată sau incluse în sistemele de calitate naționale; aceste obiective sunt legate de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b);
(f)  sporirea calității și a valorii comerciale ale produselor, inclusiv îmbunătățirea produselor pentru prelucrare și dezvoltarea de produse cu denumire de origine protejată, cu indicație geografică protejată sau incluse în alte sisteme de calitate publice sau private; aceste obiective sunt legate de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b);
Amendamentul 263
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera g
(g)  promovarea și comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a celor prelucrate; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);
(g)  promovarea și comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a celor prelucrate; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b), (c) și (i);
Amendamentul 264
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera i
(i)  prevenirea situațiilor de criză și gestionarea riscurilor, pentru a evita și a face față crizelor de pe piețele fructelor și legumelor; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).
(i)  prevenirea situațiilor de criză și atenuarea și gestionarea riscurilor, inclusiv a aspectelor fitosanitare, pentru a evita și a face față crizelor de pe piețele fructelor și legumelor; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera i a (nouă)
(ia)  gestionarea și reducerea subproduselor și a deșeurilor;
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 – litera i b (nouă)
(ib)  promovarea diversității genetice.
Amendamentele 267 și 819cp2
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a
(a)  investiții în active corporale și necorporale, concentrate în special asupra economisirii apei, a economisirii energiei, a ambalajelor ecologice și a reducerii deșeurilor;
(a)  investiții în active corporale și necorporale, inclusiv cele concentrate asupra economisirii apei și asupra calității apei, a generării și economisirii energiei, a ambalajelor ecologice, a reducerii deșeurilor, a monitorizării fluxurilor de deșeuri și a monitorizării producției;
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a a (nouă)
(aa)  planificarea și adaptarea producției în funcție de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, pentru produsele din sectorul fructelor și legumelor;
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a b (nouă)
(ab)  acțiuni pentru creșterea valorii comerciale a produselor;
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a c (nouă)
(ac)  depozitarea colectivă a produselor produse de organizația de producători sau de membrii organizației de producători;
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b
(b)  cercetarea și producția experimentală, concentrate în special asupra economisirii apei, a economisirii energiei, a ambalajelor ecologice, a reducerii deșeurilor, a rezistenței la dăunători, a reducerii riscurilor și impacturilor utilizării pesticidelor, a prevenirii daunelor provocate de fenomenele climatice nefavorabile și a stimulării utilizării unor soiuri de fructe și legume adaptate la condițiile climatice aflate în schimbare;
(b)  cercetarea și producția experimentală, concentrate pe măsuri precum economisirea și calitatea apei, generarea și economisirea energiei, ambalajele ecologice, reducerea deșeurilor, rezistența la dăunători, combaterea integrată a dăunătorilor, reducerea riscurilor și impacturilor utilizării pesticidelor, conservarea polenizatorilor, prevenirea daunelor provocate de fenomenele climatice nefavorabile și stimularea utilizării unor soiuri de fructe și legume adaptate la condițiile climatice aflate în schimbare;
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca)  acțiuni care vizează îmbunătățirea mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;
Amendamentul 273
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera d
(d)  producția integrată;
(d)  producția integrată, prin promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, reducând totodată dependența de pesticide și dependența de alți factori de producție;
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera e
(e)  acțiuni pentru conservarea solului și pentru sporirea cantității de carbon din sol;
(e)  acțiuni pentru conservarea și refacerea structurii solului și pentru sporirea cantității de carbon din sol, inclusiv pentru evitarea degradării solului;
Amendamentul 275
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera h
(h)  acțiuni de îmbunătățire a rezistenței la dăunători;
(h)  acțiuni de îmbunătățire a rezistenței la dăunători și de atenuare a daunelor produse de dăunători, inclusiv prin promovarea combaterii integrate a dăunătorilor;
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera h a (nouă)
(ha)  acțiuni de introducere a unor sisteme de producție care stimulează în special diversitatea biologică și structurală;
Amendamentul 277
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera k
(k)  acțiuni de îmbunătățire a sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării produselor din sectorul fructelor și legumelor;
(k)  acțiuni de îmbunătățire a sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării produselor din sectorul fructelor și legumelor și de promovare a lanțurilor scurte de aprovizionare;
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera n
(n)  promovare și comunicare, inclusiv acțiuni și activități care vizează diversificarea și consolidarea piețelor fructelor și legumelor și informarea privind beneficiile pentru sănătate ale consumului de fructe și legume;
(n)  promovare și comunicare, inclusiv acțiuni și activități care vizează diversificarea și consolidarea piețelor fructelor și legumelor, căutarea de noi piețe de desfacere, precum și informarea privind beneficiile pentru sănătate ale consumului de fructe și legume;
Amendamentul 280
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera o
(o)  servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;
(o)  servicii de consiliere și asistență tehnică, inclusiv cele care vizează tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă și reducerea pesticidelor, combaterea integrată a dăunătorilor, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, practicile agroecologice, îmbunătățirea calității produselor și a condițiilor de comercializare, precum și cele legate de negocierea și aplicarea protocoalelor fitosanitare în cazul exporturilor către țări terțe;
Amendamentul 281
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera p
(p)  formarea profesională și schimburile de bune practici, în special în ceea ce privește tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea.
(p)  formarea profesională și schimburile de bune practici, inclusiv cele care vizează tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, alternativele la pesticide, utilizarea sustenabilă și reducerea pesticidelor și contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea;
Amendamentul 282
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera p a (nouă)
(pa)  acțiuni care vizează îmbunătățirea calității prin inovare;
Amendamentul 283
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera p b (nouă)
(pb)  implementarea unor sisteme de trasabilitate/certificare.
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera b
(b)  investiții în active corporale și necorporale pentru eficientizarea gestionării volumelor comercializate;
(b)  investiții în active corporale și necorporale pentru eficientizarea gestionării volumelor comercializate, inclusiv pentru depozitarea colectivă;
Amendamentul 285
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera d
(d)  retragerea de pe piață în vederea distribuirii gratuite sau cu alte destinații;
(d)  retragerea de pe piață în vederea distribuirii gratuite sau cu alte destinații, inclusiv costurile aferente prelucrării produsului retras înainte de livrare pentru distribuirea gratuită;
Amendamentul 286
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera g
(g)  asigurarea recoltelor, care contribuie la salvgardarea veniturilor producătorilor în cazul unor pierderi provocate de dezastre naturale, de fenomene climatice, de boli sau de infestări cu dăunători, asigurându-se totodată adoptarea de către beneficiari a măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor;
(g)  asigurarea recoltelor, inclusiv polițe de asigurare bazate pe indici care acoperă apariția unui pericol măsurabil, care contribuie la salvgardarea veniturilor producătorilor în cazul unor pierderi provocate de dezastre naturale, de fenomene climatice, de boli sau de infestări cu dăunători, asigurându-se totodată adoptarea de către beneficiari a măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor;
Amendamentul 287
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera h
(h)  îndrumarea profesională a altor organizații de producători și asociații de organizații de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 sau a producătorilor individuali;
(h)  schimburile profesionale și/sau îndrumarea profesională a altor organizații de producători și asociații de organizații de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 sau a producătorilor individuali;
Amendamentul 288
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera h a (nouă)
(ha)  promovarea produselor și comunicarea cu privire la beneficiile pentru sănătate ale consumului de fructe și legume ca răspuns la crizele de pe piață;
Amendamentul 289
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera i
(i)  implementarea și gestionarea protocoalelor fitosanitare ale țărilor terțe pe teritoriul Uniunii, pentru a se facilita accesul pe piețele țărilor terțe;
(i)  negocierea, implementarea și gestionarea protocoalelor fitosanitare ale țărilor terțe pe teritoriul Uniunii, inclusiv a studiilor de piață, pentru a se permite accesul pe piețele țărilor terțe;
Amendamentul 290
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera i a (nouă)
(ia)  prevenirea și gestionarea crizelor fitosanitare;
Amendamentul 291
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera k
(k)  servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a pesticidelor.
(k)  servicii de consiliere și asistență tehnică, inclusiv cele care vizează tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, precum combaterea integrată a dăunătorilor și utilizarea sustenabilă și reducerea pesticidelor;
Amendamentul 292
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera k a (nouă)
(ka)  măsuri referitoare la cursuri de formare și schimburi de bune practici.
Amendamentul 293
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2
2.  Programele operaționale au o durată minimă de trei ani și o durată maximă de șapte ani. Aceste programe urmăresc obiectivele menționate la articolul 42 literele (d) și (e) și cel puțin două alte obiective menționate la articolul respectiv.
2.  Programele operaționale au o durată minimă de trei ani și o durată maximă de șapte ani. Aceste programe urmăresc obiectivele menționate la articolul 42 literele (b), (d) și (e) și cel puțin două alte obiective menționate la articolul respectiv.
Amendamentul 294
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători pot fi programe operaționale parțiale sau programe operaționale totale. Programele operaționale totale respectă aceleași norme și condiții de gestionare ca și programele operaționale ale organizațiilor de producători.
Amendamentul 295
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 1
Programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători nu cuprind aceleași intervenții ca programele operaționale ale organizațiilor membre. Statele membre examinează programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători împreună cu programele operaționale ale organizațiilor membre.
Programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători nu cuprind aceleași operațiuni ca programele operaționale ale organizațiilor membre. Statele membre examinează programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători împreună cu programele operaționale ale organizațiilor membre. Asociațiile de organizații de producători pot prezenta programe operaționale parțiale care includ măsurile identificate, dar nerealizate de către organizațiile membre, în cadrul programelor lor operaționale.
Amendamentul 296
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera a
(a)  intervențiile din cadrul programelor operaționale ale unei asociații de organizații ale producătorilor sunt finanțate integral din contribuțiile organizațiilor membre ale asociației respective, iar fondurile respective sunt prelevate din fondurile operaționale ale respectivelor organizații membre;
(a)  operațiunile din cadrul programelor operaționale ale unei asociații de organizații ale producătorilor sunt finanțate integral din contribuțiile organizațiilor membre ale asociației respective, iar fondurile respective sunt prelevate din fondurile operaționale ale respectivelor organizații membre;
Amendamentul 298
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 – litera a a (nouă)
(aa)  programele operaționale cuprind trei sau mai multe acțiuni legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (d) și (e);
Amendamentul 300
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7 a (nou)
7a.  Programele operaționale aprobate înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] ar trebui să fie reglementate în conformitate cu regulamentele în temeiul cărora au fost aprobate până la finalizarea lor, cu excepția cazului în care asociația de producători sau asociația de organizații de producători decide în mod voluntar să adopte prezentul regulament.
Amendamentul 301
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a
(a)   contribuțiile financiare:
eliminat
(i)  ale membrilor organizației de producători și/sau ale organizației de producători înseși sau
(ii)  ale asociațiilor organizațiilor de producători prin intermediul membrilor acestor asociații;
Amendamentul 302
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor și/sau asociațiile acestora pot constitui un fond operațional. Fondul este finanțat prin:
1.  Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor și/sau asociațiile acestora pot constitui un fond operațional destinat finanțării programelor operaționale aprobate de statele membre. Fondul este finanțat prin contribuțiile organizației de producători sau ale asociației de organizații de producători și/sau ale partenerilor acestora, la care se adaugă asistența financiară prevăzută la articolul 46.
Amendamentul 303
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b
(b)  4,5 % din valoarea producției comercializate a fiecărei asociații de organizații de producători;
(b)  4,5 % din valoarea producției comercializate a fiecărei asociații de organizații de producători; și
Amendamentul 304
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b a (nouă)
(ba)  5 % din valoarea producției comercializate:
—  pentru organizațiile de producători a căror producție comercializată și al căror număr de membri în anul prezentării programului operațional sunt cu 25 % mai mare decât producția medie comercializată și decât numărul mediu de membri producători înregistrați în cursul programului lor operațional anterior;
—  pentru primul program operațional al unei organizații de producători care rezultă dintr-o fuziune;
—  pentru fiecare organizație de producători transnațională sau asociație transnațională a organizațiilor de producători.
Amendamentul 305
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  5 % din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații de producători transnaționale sau a fiecărei asociații transnaționale de organizații de producători;
eliminat
Amendamentul 306
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă
Prin derogare de la primul paragraf, asistența financiară din partea Uniunii poate fi majorată după cum urmează:
Prin derogare de la primul paragraf, asistența financiară din partea Uniunii prevăzută la literele (a), (b) și (ba) poate fi majorată cu 0,5 % din valoarea producției comercializate, cu condiția ca procentul respectiv să fie utilizat exclusiv pentru una sau pentru mai multe intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i);
(a)  în cazul organizațiilor de producători, procentajul poate fi majorat la 4,6 % din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma care depășește 4,1 % din valoarea producției comercializate să fie utilizată doar pentru una sau mai multe intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i);
(b)  în cazul asociațiilor de organizații de producători, procentajul poate fi majorat la 5 % din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma care depășește 4,5 % din valoarea producției comercializate să fie utilizată doar pentru una sau mai multe intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), implementate de asociația de organizații de producători în numele membrilor ei;
(c)  în cazul organizațiilor de producători transnaționale sau al asociațiilor transnaționale de organizații de producători, procentajul poate fi majorat la 5,5 % din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma care depășește 5 % din valoarea producției comercializate să fie utilizată doar pentru una sau mai multe intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), implementate de organizația de producători transnațională sau de asociația transnațională de organizații de producători în numele membrilor ei.
Amendamentul 307
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera a
(a)  organizații de producători care operează în state membre diferite și care implementează transnațional intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (b) și (e);
(a)  organizații de producători și asociații de organizații de producători care operează în state membre diferite și care implementează transnațional intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (b) și (e);
Amendamentul 308
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera d
(d)  programul operațional este implementat pentru prima oară de o asociație de organizații de producători recunoscută în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013;
(d)  programul operațional este implementat pentru prima oară de o organizație de producători sau de o asociație de organizații de producători care operează într-un singur stat membru sau de o asociație de organizații de producători care operează în state membre diferite, recunoscută în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013;
Amendamentul 309
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera f a (nouă)
(fa)  organizațiile de producători operează în zone montane sau în regiuni insulare;
Amendamentul 310
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1
1.  În regiunile statelor membre în care gradul de organizare a producătorilor din sectorul fructelor și legumelor este mult sub media Uniunii, statele membre pot acorda organizațiilor de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 o asistență financiară națională egală cu maximum 80 % din contribuțiile financiare menționate la articolul 45 alineatul (1) litera (a) și de până la 10 % din valoarea producției comercializate de oricare dintre aceste organizații de producători. Asistența financiară națională este suplimentară față de fondul operațional.
1.  În regiunile statelor membre în care gradul de organizare a producătorilor din sectorul fructelor și legumelor este mult sub media Uniunii și în regiunile insulare, inclusiv în regiunile ultraperiferice, statele membre pot acorda organizațiilor de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 o asistență financiară națională egală cu maximum 80 % din contribuțiile financiare menționate la articolul 45 alineatul (1) litera (a) și de până la 10 % din valoarea producției comercializate de oricare dintre aceste organizații de producători. Asistența financiară națională este suplimentară față de fondul operațional.
Amendamentul 311
Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1
În sectorul apiculturii, statele membre urmăresc cel puțin unul dintre obiectivele specifice menționate la articolul 6 alineatul (1).
În sectorul apiculturii, statele membre urmăresc obiectivele specifice relevante, menționate la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentul 312
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  În planurile lor strategice PAC, statele membre aleg, pentru fiecare obiectiv specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1), unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții în sectorul apiculturii:
1.  În planurile lor strategice PAC, statele membre aleg unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții în sectorul apiculturii:
Amendamentul 313
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera a
(a)  asistență tehnică pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori;
(a)  asistență tehnică pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori, inclusiv promovarea bunelor practici, informarea și publicitatea, precum și educația și formarea de bază și continuă;
Amendamentul 314
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera b
(b)  acțiuni de combatere a agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varroozei;
(b)  acțiuni de combatere și de prevenire a agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varroozei, precum și de creștere a rezistenței la epidemii;
Amendamentul 315
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba)  înființarea și/sau dezvoltarea rețelelor naționale pentru sănătatea albinelor;
Amendamentul 316
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera d
(d)  acțiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole;
(d)  acțiuni de sprijinire a laboratoarelor naționale, regionale sau locale de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivității, precum și a substanțelor cu potențial toxic pentru albine;
Amendamentul 317
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera e
(e)  refacerea populațiilor de albine din Uniune;
(e)  acțiuni de conservare sau de creștere a numărului existent de populații de albine;
Amendamentul 318
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera f
(f)  cooperarea cu organisme specializate pentru realizarea de programe de cercetare în domeniul apiculturii și al produselor apicole;
(f)  cooperarea cu organisme specializate pentru aplicarea de programe de cercetare și experimentale în domeniul apiculturii și al produselor apicole;
Amendamentul 319
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h a (nouă)
(ha)  investiții în active corporale și necorporale;
Amendamentul 320
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h b (nouă)
(hb)  acțiuni de planificare a producției și de adaptare a ofertei la cerere;
Amendamentul 321
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h c (nouă)
(hc)  măsuri preventive pentru situații meteorologice nefavorabile;
Amendamentul 322
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h d (nouă)
(hd)  acțiuni de adaptare la schimbările climatice și la fenomene climatice nefavorabile;
Amendamentul 323
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h e (nouă)
(he)  măsuri de promovare a cooperării între apicultori și fermieri, în special în vederea reducerii impactului utilizării pesticidelor;
Amendamentul 324
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h f (nouă)
(hf)  economisirea energiei, creșterea eficienței energetice și utilizarea ambalajelor ecologice;
Amendamentul 325
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h g (nouă)
(hg)  reducerea producției de deșeuri și îmbunătățirea utilizării și a gestionării subproduselor și a deșeurilor;
Amendamentul 326
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h h (nouă)
(hh)  acțiuni de îmbunătățire a polenizării de către albine și coexistența acestora cu polenizatori sălbatici, inclusiv prin crearea și menținerea unor habitate favorabile;
Amendamentul 327
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h i (nouă)
(hi)  acțiuni de consolidare a diversității genetice;
Amendamentul 328
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – litera h j (nouă)
(hj)  măsuri de sprijinire a apicultorilor tineri sau a noilor apicultori.
Amendamentul 329
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 4
4.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru intervențiile menționate la alineatul (2) este de maximum 50 % din cheltuieli. Restul cheltuielilor sunt suportate de statele membre.
4.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru intervențiile menționate la alineatul (2) este de maximum 75 % din cheltuieli, cu excepția regiunilor ultraperiferice, în care asistența financiară este de maximum 85 %. Restul cheltuielilor sunt suportate de statele membre.
Amendamentul 330
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 5
5.  Pentru elaborarea planurilor lor strategice PAC, statele membre solicită consiliere din partea reprezentanților organizațiilor din domeniul apiculturii.
5.  Pentru elaborarea planurilor lor strategice PAC, statele membre solicită consiliere din partea reprezentanților organizațiilor din domeniul apiculturii și din partea autorităților competente.
Amendamentul 331
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 6
6.  Statele membre notifică anual Comisiei numărul stupilor de pe propriile teritorii.
6.  Statele membre notifică anual Comisiei numărul stupilor și/sau al coloniilor de albine de pe propriile teritorii.
Amendamentul 332
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 6 a (nou)
6a.  Toate programele naționale aprobate înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] vor fi reglementate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 până la data prevăzută pentru finalizarea acestora.
Amendamentul 333
Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – partea introductivă
În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu cerințe suplimentare față de cele prevăzute în prezenta secțiune în ceea ce privește:
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 334
Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera a
(a)  obligația statelor membre de a notifica anual Comisiei numărul stupilor de pe propriile teritorii, prevăzută la articolul 49 alineatul (6);
(a)  obligația statelor membre de a notifica anual Comisiei numărul stupilor și/sau al coloniilor de albine de pe propriile teritorii, prevăzută la articolul 49 alineatul (6);
Amendamentul 335
Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 – litera b
(b)  definiția stupului și indicarea metodelor de calculare a numărului de stupi;
(b)  definiția stupului și indicarea metodelor de calculare a numărului de stupi și de colonii de albine;
Amendamentul 336
Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1 – partea introductivă
În sectorul vitivinicol, statele membre urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective:
În conformitate cu articolele 5 și 6, în sectorul vitivinicol, statele membre urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective:
Amendamentul 337
Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1 – litera a
(a)  îmbunătățirea competitivității producătorilor de vin din Uniune, inclusiv contribuirea la îmbunătățirea sistemelor de producție sustenabilă și la reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(f) și (h);
(a)  îmbunătățirea sustenabilității economice și a competitivității producătorilor de vin din Uniune, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);
Amendamentul 338
Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1 – litera a a (nouă)
(aa)  contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea și la îmbunătățirea sistemelor de producție sustenabilă și la reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului, inclusiv prin sprijinirea viticultorilor în vederea reducerii factorilor de producție utilizați și punerea în aplicare a unor metode și practici de cultivare mai ecologice și sustenabile, precum și menținerea diversității soiurilor tradiționale din Uniune; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f);
Amendamentele 339 și 820cp3
Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1 – litera b
(b)  îmbunătățirea performanței întreprinderilor vitivinicole din Uniune și a adaptării lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității lor în ceea ce privește producerea și comercializarea produselor vitivinicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele sustenabile; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(e), (g) și (h);
(b)  îmbunătățirea performanței întreprinderilor vitivinicole din Uniune și a adaptării lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității lor pe termen lung în ceea ce privește producerea și comercializarea produselor vitivinicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele sustenabile; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(e), (g) și (h);
Amendamentul 340
Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  îmbunătățirea concentrării ofertei în vederea obținerii performanței economice și a unei structuri sectoriale, în conformitate cu obiectivul stabilit la articolul 6 alineatul (1) litera (b);
Amendamentul 341
Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1 – litera f
(f)  utilizarea subproduselor vitivinicole în scopuri industriale și energetice, ceea ce asigură calitatea vinurilor din Uniune și, în același timp, protejează mediul; acest obiectiv este legat de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e);
(f)  utilizarea subproduselor și a reziduurilor vitivinicole în scopuri industriale și energetice sau agronomice, ceea ce asigură calitatea vinurilor din Uniune și, în același timp, protejează mediul; acest obiectiv este legat de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e);
Amendamentul 342
Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1 – litera h
(h)  îmbunătățirea competitivității produselor vitivinicole din Uniune în țările terțe; acest obiectiv este legat de obiectivele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (h);
(h)  îmbunătățirea competitivității produselor vitivinicole din Uniune în țările terțe, inclusiv deschiderea, diversificarea și consolidarea piețelor vinurilor; acest obiectiv este legat de obiectivele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (h);
Amendamentul 343
Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1 – litera i a (nouă)
(ia)  asigurarea sustenabilității și a rentabilității viticulturii în zone cu constrângeri naturale semnificative, în zone abrupte și/sau mai puțin dezvoltate, , în conformitate cu obiectivele specifice stabilite la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (h).
Amendamentul 820cp7
Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1 – litera i b (nouă)
(ib)   contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea; acest obiectiv este legat de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (d).
Amendamentele 344 și 1122cp1
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera a
(a)  restructurarea și conversia plantațiilor viticole, inclusiv replantarea acestora în cazurile în care acest lucru este necesar în urma defrișării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu instrucțiunile autorității competente a statului membru, dar cu excluderea reînnoirii normale a plantațiilor viticole, care constă în replantarea aceleiași parcele de teren cu același soi de struguri și potrivit aceluiași sistem de cultivare a viței-de-vie, atunci când vița-de-vie și-a încheiat ciclul de viață natural;
(a)  restructurarea și conversia plantațiilor viticole, inclusiv replantarea acestora în cazurile în care acest lucru este necesar în urma defrișării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu instrucțiunile autorității competente a statului membru, sau după desțelenirea voluntară pentru replantare în vederea adaptării la schimbările climatice și pentru creșterea diversității genetice, dar cu excluderea reînnoirii normale a plantațiilor viticole, care constă în replantarea aceleiași parcele de teren cu același soi de struguri și potrivit aceluiași sistem de cultivare a viței-de-vie, atunci când vița-de-vie și-a încheiat ciclul de viață natural;
Amendamentele 345 și 1122cp2
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera a a (nouă)
(aa)  plantațiile de viță de vie de pe suprafețele acordate în cadrul programului de autorizare prevăzut în capitolul 3 secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, aflate în zone viticole tradiționale în pericol de dispariție, sunt definite de statele membre ca măsură de protecție a diversității viticole;
Amendamentele 346 și 1122cp2
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera a b (nouă)
(ab)  cercetare și producție experimentală și alte măsuri, în special în domeniile conservării, studiului și valorificării variabilității dintre soiuri și din interiorul acestora în ceea ce privește soiurile europene de viță de vie și activități de promovare a utilizării economice a acestora;
Amendamentele 347 și 1122cp2
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera a c (nouă)
(ac)  acțiuni pentru reducerea utilizării pesticidelor;
Amendamentele 348 și 1122cp2
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera a d (nouă)
(ad)  acțiuni de reducere a riscurilor pentru viticultorii care se angajează să își modifice substanțial practicile și sistemul de produse, pentru a produce într-un mod mai sustenabil, inclusiv prin sporirea diversității structurale și biologice;
Amendamentele 349 și 1122cp2
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera b
(b)  investiții tangibile și intangibile în instalații de prelucrare și în infrastructura unității de vinificație, precum și în structurile și instrumentele de comercializare;
(b)  investiții tangibile și intangibile în exploatații viticole, inclusiv în zone abrupte și terasate, cu excepția activităților care se încadrează în tipul de intervenție descris la litera (a) și în instalații de prelucrare și în infrastructura unității de vinificație, precum și în structurile și instrumentele de comercializare; astfel de investiții pot viza protejarea plantațiilor viticole împotriva pericolelor climatice și adaptarea exploatațiilor la noile cerințe legale ale Uniunii;
Amendamentele 350 și 1122cp2
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera d
(d)  asigurarea recoltelor împotriva pierderilor de venit cauzate de fenomene climatice nefavorabile asimilate unor dezastre naturale, de fenomene climatice nefavorabile, de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători;
(d)  asigurarea recoltelor împotriva pierderilor de venit cauzate de fenomene climatice nefavorabile asimilate unor dezastre naturale, de fenomene climatice nefavorabile, de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători, asigurându-se totodată că beneficiarii iau măsurile necesare de prevenire a riscurilor;
Amendamentele 351 și 1122cp2
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera e
(e)  investițiile tangibile în inovare care constau în dezvoltarea de procese, tehnologii și produse și subproduse vitivinicole inovatoare, alte investiții care adaugă valoare în orice etapă a lanțului de aprovizionare, inclusiv pentru schimburile de cunoștințe;
(e)  investițiile tangibile în digitalizare și inovare care constau în dezvoltarea de produse inovatoare și procese tehnologice în legătură cu produsele menționate în partea II a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sau cu subproduse vitivinicole, de procese, tehnologii și produse și subproduse vitivinicole inovatoare, alte investiții care adaugă valoare în orice etapă a lanțului de aprovizionare, inclusiv pentru schimburile de cunoștințe, și/sau contribuie la adaptarea la schimbările climatice;
Amendamentele 353 și 1122cp3
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera g
(g)  acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune, desfășurate în statele membre, pentru încurajarea consumului responsabil de vin sau promovarea sistemelor de calitate al Uniunii care vizează denumiri de origine și indicații geografice;
(g)  acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune, desfășurate în statele membre, pentru încurajarea consumului responsabil de vin;
Amendamentele 354 și 1122cp4
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera g a (nouă)
(ga)  acțiuni menite să îmbunătățească gradul de cunoaștere a piețelor, cum ar fi efectuarea de studii economice și de reglementare pe piețele existente, precum și promovarea enoturismului pentru a spori notorietatea plantațiilor viticole europene;
Amendamentele 355 și 1122cp5
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera h – partea introductivă
(h)  promovarea efectuată în țări terțe, constând în una sau mai multe dintre următoarele:
(h)  promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, constând în una sau mai multe dintre următoarele acțiuni și activități menite să îmbunătățească competitivitatea sectorului vitivinicol și deschiderea, diversificarea sau consolidarea piețelor:
Amendamentele 356 și 1122cp5
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera h – punctul iv
(iv)  studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;
(iv)  studii ale piețelor noi sau existente, necesare pentru extinderea și consolidarea piețelor de desfacere;
Amendamentele 357 și 1122cp5
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera h – punctul vi
(vi)  elaborarea dosarelor tehnice, inclusiv a testelor și evaluărilor de laborator, referitoare la practicile enologice, la normele fitosanitare și de igienă, precum și la cerințele altor țări terțe în privința importului de produse din sectorul vitivinicol, pentru facilitarea accesului la piețele țărilor terțe;
(vi)  elaborarea dosarelor tehnice, inclusiv a testelor și evaluărilor de laborator, referitoare la practicile enologice, la normele fitosanitare și de igienă, precum și la cerințele altor țări terțe în privința importului de produse din sectorul vitivinicol, pentru a preveni restricționarea sau pentru a permite accesul la piețele țărilor terțe;
Amendamentele 358 și 1122cp6
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera i a (nouă)
(ia)  acțiuni pentru îmbunătățirea utilizării și a gospodăririi apei;
Amendamentele 359 și 1122cp6
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera i b (nouă)
(ib)  producția ecologică;
Amendamentele 360 și 1122cp6
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera i c (nouă)
(ic)  producția integrată;
Amendamentele 361 și 1122cp6
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera i d (nouă)
(id)  producția de precizie sau digitalizată;
Amendamentele 362 și 1122cp6
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera i e (nouă)
(ie)  conservarea solului și creșterea cantității de carbon din sol;
Amendamentele 363 și 1122cp6
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera i f (nouă)
(if)  crearea sau menținerea habitatelor favorabile pentru biodiversitate sau întreținerea peisajului, inclusiv conservarea caracteristicilor istorice;
Amendamentele 364 și 1122cp6
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera i g (nouă)
(ig)  îmbunătățirea rezistenței la dăunători și la bolile specifice viței-de-vie;
Amendamentele 365 și 1122cp6
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera i h (nouă)
(ih)  reducerea producției de deșeuri și îmbunătățirea gestionării deșeurilor.
Amendamentele 366 și 1122cp6
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Măsurile de promovare menționate la primul paragraf litera (h) se aplică doar vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată ori vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie.
Amendamentul 367
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2
2.  În planurile lor strategice PAC, statele membre își motivează alegerea obiectivelor și a tipurilor de intervenții în sectorul vitivinicol. Statele membre își stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese.
2.  În planurile lor strategice PAC, statele membre își motivează alegerea obiectivelor și a tipurilor de intervenții în sectorul vitivinicol. Statele membre își stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese. Statele membre pot prevedea dispoziții specifice referitoare la acțiunile de informare și de promovare întreprinse de organismele de gestionare a denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate, în numele tuturor întreprinderilor în cauză, în special în ceea ce privește durata maximă a acestor acțiuni.
Amendamentul 368
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1
Asistența financiară din partea Uniunii pentru restructurarea și conversia plantațiilor viticole, menționată la articolul 52 alineatul (1) litera (a), nu depășește 50 % din costurile efective ale restructurării și conversiei plantațiilor viticole sau 75 % din costurile efective ale restructurării și conversiei plantațiilor viticole în regiuni mai puțin dezvoltate.
Asistența financiară din partea Uniunii pentru restructurarea și conversia plantațiilor viticole, menționată la articolul 52 alineatul (1) litera (a), nu depășește 50 % din costurile efective ale restructurării voluntare și conversiei plantațiilor viticole sau 75 % din costurile efective ale restructurării obligatorii și conversiei plantațiilor viticole.
Amendamentul 369
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
(a)  50 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate;
(a)  50 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate, în plantații viticole pe pante abrupte și în regiunile insulare, altele decât cele menționate la literele (c) și (d) de la prezentul paragraf;
Amendamentul 370
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  75 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE;
(c)  85 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE;
Amendamentul 371
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru obiectivele menționate la articolul 52 alineatul (1) literele (aa), (ab), (ac), (fa), (ia), (ib), (ic), (id), (ie), (if), (ig) și (ih) nu depășește 50 % din costurile directe sau eligibile.
Amendamentul 372
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a
(a)  50 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate;
(a)  50 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate, în plantații viticole pe pante abrupte și în regiunile insulare, altele decât cele menționate la literele (c) și (d) de la prezentul paragraf;
Amendamentul 373
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c
(c)  75 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE;
(c)  85 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 primul paragraf din TFUE;
Amendamentul 374
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 5 – paragraful 2
Asistența financiară din partea Uniunii la rata sa maximă, menționată la primul paragraf, se aplică doar microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii definite în Recomandarea 2003/361/CE, dar asistența respectivă poate fi acordată tuturor întreprinderilor din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE și din insulele mici din Marea Egee definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013.
eliminat
Amendamentul 375
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 5 – paragraful 3
În cazul întreprinderilor care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) din titlul I al anexei la Recomandarea 2003/361/CE și care au mai puțin de 750 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, limita maximă a ajutoarelor menționată la primul paragraf se înjumătățește.
Limitele maxime prevăzute la primul paragraf pot fi reduse pentru investițiile efectuate de întreprinderi, altele decât microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii. Totuși, acestea se pot aplica tuturor întreprinderilor din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE și din insulele mici din Marea Egee definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013.
Amendamentul 376
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 6
6.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru acțiunile de informare și promovare, menționată la articolul 52 alineatul (1) literele (g) și (h), nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.
6.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru acțiunile de informare și promovare, menționată la articolul 52 alineatul (1) literele (g) și (h), nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile. Statele membre pot stabili o diferențiere în funcție de dimensiunea întreprinderilor, în scopul majorării sprijinului acordat întreprinderilor mici și mijlocii.
Amendamentul 377
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4
4.  Statele membre în cauză își stabilesc în planurile strategice PAC un procentaj minim de cheltuieli pentru acțiuni care să vizeze protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea sustenabilității sistemelor și proceselor de producție, reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului, economiile de energie și îmbunătățirea eficienței energetice globale în sectorul vitivinicol.
4.  Statele membre în cauză garantează în planurile strategice PAC un procentaj de cel puțin 5 % din cheltuieli este utilizat sau cel puțin o acțiune este desfășurată pentru a îndeplini obiectivele pentru protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea sustenabilității sistemelor și proceselor de producție, reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului, economiile de energie și îmbunătățirea eficienței energetice globale în sectorul vitivinicol, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 51 literele (aa), (b) și (f).
Amendamentul 378
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Toate programele aprobate înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] vor fi reglementate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 până la data prevăzută pentru finalizarea acestora.
Amendamentul 379
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2
2.  Statul membru menționat la articolul 82 alineatul (3) definește în propriul plan strategic PAC unul sau mai multe dintre tipurile de intervenții menționate la articolul 60 pentru a urmări obiectivele alese, prevăzute la alineatul (1). Statul membru își stabilește intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese. În propriul plan strategic PAC, statul membru menționat la articolul 82 alineatul (3) își motivează alegerea obiectivelor, a tipurilor de intervenții și a intervențiilor prin care urmărește îndeplinirea respectivelor obiective.
2.  Statul membru menționat la articolul 82 alineatul (3) definește în propriul plan strategic PAC unul sau mai multe dintre tipurile de intervenții menționate la articolul 60 pentru a urmări obiectivele alese, prevăzute la alineatul (1). Statul membru își stabilește intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese. În propriul plan strategic PAC, statul membru menționat la articolul 82 alineatul (3) își motivează alegerea obiectivelor, a tipurilor de intervenții și a intervențiilor prin care urmărește îndeplinirea respectivelor obiective, fără a fi obligat să efectueze evaluarea ex ante și evaluarea strategică de mediu (SEA) menționate la articolul 103 alineatul (1) sau analiza SWOT menționată la articolul 103 alineatul (2).
Amendamentul 380
Propunere de regulament
Articolul 56 – paragraful 1 – litera c
(c)  reducerea impactului cultivării măslinilor asupra mediului și contribuirea, prin cultivarea măslinilor, la combaterea schimbărilor climatice; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e);
(c)  reducerea impactului cultivării măslinilor asupra mediului și contribuirea, prin cultivarea măslinilor, la combaterea schimbărilor climatice, la adaptarea la schimbările climatice și la atenuarea acestora; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e);
Amendamentul 381
Propunere de regulament
Articolul 56 – paragraful 1 – litera d
(d)  îmbunătățirea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă; acest obiectiv este legat de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (f);
(d)  îmbunătățirea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă; acest obiectiv este legat de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (f);
Amendamentul 382
Propunere de regulament
Articolul 56 – paragraful 1 – litera f
(f)  prevenirea și gestionarea situațiilor de criză, în scopul îmbunătățirii rezistenței la dăunători și pentru a evita și a face față crizelor pe piețele uleiului de măsline și ale măslinelor de masă; acest obiectiv este legat de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (h);
(f)  prevenirea și gestionarea situațiilor de criză, în scopul îmbunătățirii rezistenței la dăunători și pentru a evita și a face față crizelor pe piețele uleiului de măsline și ale măslinelor de masă, inclusiv îmbunătățirea prevenirii și a rezistenței la dăunători; acest obiectiv este legat de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);
Amendamentul 1241
Propunere de regulament
Articolul 56 – paragraful 1 – litera f a (nouă)
(fa)  protejarea și consolidarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice, inclusiv păstrarea solului.
Amendamentul 383
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1
1.  Statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) aleg în planurile lor strategice PAC unul sau mai multe dintre tipurile de intervenții menționate la articolul 60, pentru a urmări obiectivele menționate la articolul 56. Statele membre își stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese.
1.  Statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) aleg în planurile lor strategice PAC unul sau mai multe dintre tipurile de intervenții menționate la articolul 60, pentru a urmări obiectivele menționate la articolul 56, care trebuie definite la nivel de stat membru. Statele membre își stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese.
Amendamentul 384
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2
2.  Intervențiile stabilite de statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) se implementează prin intermediul programelor operaționale aprobate ale organizațiilor de producători și/sau ale asociațiilor de organizații de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013. În acest scop, se aplică articolele 61 și 62 din prezentul regulament.
2.  Intervențiile stabilite de statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) se implementează prin intermediul programelor operaționale aprobate ale organizațiilor de producători și/sau ale asociațiilor de organizații de producători recunoscute și/sau ale organizațiilor interprofesionale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013. În acest scop, se aplică articolele 61 și 62 din prezentul regulament.
Amendamentul 385
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Prin derogare de la alineatul (2), statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) pot încredința punerea în aplicare a programelor operaționale organizațiilor interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 dacă aceste organizații pun deja în aplicare un program similar în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013.
Amendamentul 386
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – litera d
(d)  75 % din cheltuielile efective suportate în cadrul tipurilor de intervenții menționate la articolul 60 alineatul (1) literele (f) și (h) dacă programul operațional este implementat în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizații de producători din cel puțin două state membre producătoare și 50 % din cheltuielile efective dacă nu este îndeplinită această condiție pentru acest tip de intervenție.
(d)  85 % din cheltuielile efective suportate în cadrul tipurilor de intervenții menționate la articolul 60 alineatul (1) literele (f) și (h) dacă programul operațional este implementat în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizații de producători sau de către asociații de organizații de producători din cel puțin două state membre producătoare și 50 % din cheltuielile efective dacă nu este îndeplinită această condiție pentru acest tip de intervenție.
Amendamentul 387
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – litera d a (nouă)
(da)   În cazul regiunilor insulare, procentajele menționate la literele (a)-(d) cresc cu 10 puncte %.
Amendamentul 388
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3
3.   Statele membre asigură o finanțare complementară de până la 50 % din costurile care nu sunt acoperite de asistența financiară din partea Uniunii.
eliminat
Amendamentele 824 și 1242
Propunere de regulament
Titlul 3 – capitolul 3 – secțiunea 6 a (nouă)
SECȚIUNEA 6a
SECTORUL CULTURILOR DE LEGUMINOASE
Articolul 58a
Obiectivele sectorului culturilor de leguminoase
Fără a aduce atingere obiectivelor generale prevăzute la articolele 5 și 6, statele membre urmăresc următoarele obiective în sectorul culturilor de leguminoase:
(a)  sistemul asigură o creștere a producției și a consumului durabile de leguminoase în întreaga Uniune, pentru a îmbunătăți autonomia alimentară pentru oameni și animale în conformitate cu obiectivele stabilite în anexa I;
(b)  scăderea dependenței de amestecuri de furaje concentrate care conțin soia, în special importuri de soia provenită de pe terenuri recent despădurite sau transformate, în conformitate cu ODD 15, angajamentul Uniunii privind „zero defrișări” și angajamentele existente ale societăților private privind „zero defrișări”;
(c)  închiderea buclelor din circuitul nutrienților și limitarea lor la nivelul bazinului hidrografic local și regional, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE;
(d)  stimularea piețelor locale și regionale în domeniul alimentelor umane și al furajelor pentru animale, precum și soiuri de semințe adaptate la nivel local, cu consum scăzut de factori de producție.
Măsurile finanțate în cadrul acestui sector trebuie să fie coerente cu angajamentele și cu legislația Uniunii în materie de climă și mediu și trebuie să nu cauzeze schimbări directe sau indirecte ale utilizării terenurilor, având un impact pozitiv real asupra emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel mondial în conformitate cu modelul de management global al biosferei (GLOBIOM).
Articolul 58b
Tipuri de intervenții
În ceea ce privește obiectivele menționate la articolul 58a, statele membre aleg, în planurile lor strategice PAC, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții:
(a)  investiții în active corporale și necorporale; cercetarea și producția experimentală, precum și alte acțiuni, inclusiv pentru:
(i)  conservarea solului, inclusiv creșterea reală și dovedită a cantității de carbon din sol, fără a recurge în mod sistemic la pesticide;
(ii)  eficientizarea utilizării și gestionării apei, inclusiv a economisirii apei;
(iii)  promovarea utilizării unor soiuri și a unor practici de gestionare adaptate la condițiile climatice în schimbare;
(iv)  îmbunătățirea practicilor de gestionare pentru a spori rezistența culturilor la dăunători și pentru reducerea susceptibilității la dăunători;
(v)  reducerea utilizării pesticidelor și a dependenței de pesticide;
(vi)  crearea și menținerea habitatelor agricole favorabile pentru biodiversitate, fără utilizarea pesticidelor;
(b)  servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inclusiv pentru selectarea de către fermier a celei mai adecvate rotații a culturilor;
(c)  formarea profesională, inclusiv îndrumarea și schimbul de bune practici;
(d)  producția și tehnicile ecologice;
(e)  acțiuni de îmbunătățire a sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării produselor.
Amendamentul 389
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – partea introductivă
Statele membre urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective în celelalte sectoare menționate la articolul 39 litera (f):
În conformitate cu articolele 5 și 6, statele membre urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective în celelalte sectoare menționate la articolul 39 litera (f):
Amendamentul 390
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera a
(a)  planificarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special din punct de vedere calitativ și cantitativ, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor și stabilizarea prețurilor la producător; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);
(a)  planificarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special din punct de vedere calitativ, cantitativ și al diversității, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor și stabilizarea prețurilor la producător; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);
Amendamentul 391
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera b
(b)  concentrarea ofertei și comercializarea produselor în cauză; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);
(b)  concentrarea ofertei și comercializarea produselor în cauză, precum și promovarea negocierii colective a contractelor; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);
Amendamentul 392
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera c
(c)  cercetarea și dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței la dăunători, și a unor practici și tehnici de producție inovatoare care să stimuleze competitivitatea economică și să consolideze evoluțiile pieței; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (c) și (i);
(c)  aplicarea, cercetarea și dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței la dăunători și la bolile animalelor și a rezilienței la schimbările climatice, a diversității genetice, a protecției solului, îmbunătățirea biosecurității și reducerea substanțelor antimicrobiene, precum și a unor practici și tehnici de producție inovatoare care să stimuleze competitivitatea economică pe termen lung și să consolideze evoluțiile pieței; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (c), (d), (e), (f) și (i);
Amendamentul 393
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera d
(d)  promovarea, dezvoltarea și implementarea unor metode de producție care nu dăunează mediului și care respectă standardele referitoare la bunăstarea animalelor, practici de cultivare, tehnici de producție și metode de producție care protejează mediul și sunt reziliente în privința dăunătorilor, utilizarea și gestionarea subproduselor și a deșeurilor într-un mod care protejează mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, în special protejarea apei, a solului și a altor resurse naturale; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (e) și (f);
(d)  promovarea, dezvoltarea și implementarea unor metode de producție care nu dăunează mediului și care respectă standardele referitoare la bunăstarea animalelor, practici de cultivare, tehnici de producție și metode de producție care protejează mediul și sunt reziliente în privința dăunătorilor, rezistența la bolile animalelor, utilizarea și gestionarea subproduselor și a deșeurilor într-un mod care protejează mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, în special protejarea apei, a solului și a altor resurse naturale; reducerea emisiilor și creșterea eficienței energetice; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (e) și (f);
Amendamentul 394
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera e
(e)  contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (d);
(e)  contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv la prevenirea și gestionarea bolilor tropicale și a zoonozelor, prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (d);
Amendamentul 395
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera f
(f)  sporirea calității și a valorii comerciale ale produselor, inclusiv îmbunătățirea calității produselor și dezvoltarea de produse cu denumire de origine protejată, cu indicație geografică protejată sau incluse în sistemele de calitate naționale; aceste obiective sunt legate de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b);
(f)  sporirea calității și a valorii comerciale ale produselor, inclusiv îmbunătățirea calității produselor și segmentarea pieței și dezvoltarea de produse cu denumire de origine protejată, cu indicație geografică protejată sau incluse în sistemele de calitate naționale; aceste obiective sunt legate de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b);
Amendamentul 396
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera g
(g)  promovarea și comercializarea produselor unuia sau mai multora dintre sectoarele menționate la articolul 40 litera (f); aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);
(g)  promovarea și comercializarea produselor unuia sau mai multora dintre sectoarele menționate la articolul 39 litera (f); aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);
Amendamentul 397
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera h
(h)  prevenirea situațiilor de criză și gestionarea riscurilor, pentru a evita și a face față crizelor de pe piețele unuia sau mai multora dintre sectoarele menționate la articolul 39 litera (f); aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).
(h)  prevenirea situațiilor de criză și atenuarea și gestionarea riscurilor, pentru a evita și a face față crizelor de pe piețele unuia sau mai multora dintre sectoarele menționate la articolul 39 litera (f); aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);
Amendamentul 398
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera h a (nouă)
(ha)  prevenirea atacării animalelor de către speciile de prădători;
Amendamentul 399
Propunere de regulament
Articolul 59 – paragraful 1 – litera h b (nouă)
(hb)  contribuirea la strategia Uniunii de promovare a culturilor proteice, în special furaje și leguminoase.
Amendamentele 400 și 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  În ceea ce privește obiectivele menționate la articolul 59 literele (a)-(g), statele membre aleg, în planurile lor strategice PAC, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții:
1.  În ceea ce privește obiectivele menționate la articolul 56 literele (a) - (fa) și la articolul 59 literele (a)-(g), statele membre aleg, în planurile lor strategice PAC, două sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții:
Amendamentele 401 și 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul i
(i)  conservarea solului, inclusiv sporirea cantității de carbon din sol;
(i)  conservarea solului și refacerea fertilității și structurii solului, inclusiv prevenirea degradării solului și sporirea sechestrării cantității de carbon în sol și reducerea contaminanților din produsele fertilizante;
Amendamentul 402
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul ii
(ii)  îmbunătățirea utilizării și a gospodăririi apei, inclusiv economisirea și drenarea apei;
(ii)  îmbunătățirea utilizării și a gospodăririi eficiente a apei, inclusiv economisirea și drenarea apei, contribuind la menținerea în stare bună a bazinelor hidrografice;
Amendamentul 403
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul iv
(iv)  îmbunătățirea economiei de energie și a eficienței energetice;
(iv)  îmbunătățirea economiei de energie și a eficienței energetice, inclusiv utilizarea surselor de energie regenerabile, cum ar fi utilizarea sustenabilă a reziduurilor agricole;
Amendamentul 404
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul iv a (nou)
(iva)  reducerea emisiilor de poluanți gazoși și a gazelor cu efect de seră;
Amendamentele 405 și 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul v
(v)  ambalaje ecologice;
(v)  ambalaje ecologice și reducerea deșeurilor de ambalaje;
Amendamentele 406 și 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul vi
(vi)  sănătatea și bunăstarea animalelor;
(vi)  biosecuritatea, protejarea sănătății animalelor și bunăstarea acestora, inclusiv gestionarea durabilă și prevenirea bolilor tropicale și zoonotice;
Amendamentul 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul vii
(vii)  reducerea producției de deșeuri și îmbunătățirea utilizării și a gestionării subproduselor și a deșeurilor;
(vii)  reducerea producției de emisii și de deșeuri și îmbunătățirea utilizării și a gestionării subproduselor și a deșeurilor;
Amendamentul 407
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul vii a (nou)
(viia)  prevenirea și gestionarea bolilor tropicale și a zoonozelor;
Amendamentele 408 și 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul viii
(viii)  îmbunătățirea rezistenței la dăunători;
(viii)  îmbunătățirea rezistenței la dăunători prin practici de gestionare, prin promovarea gestionării integrate a dăunătorilor, inclusiv prin practici adecvate de gestionare și cultivare și de combatere a bolilor animalelor;
Amendamentele 409 și 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul ix
(ix)  reducerea riscurilor și impacturilor utilizării pesticidelor;
(ix)  reducerea semnificativă a utilizării pesticidelor și a dependenței de utilizarea pesticidelor;
Amendamentul 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul ix a (nou)
(ixa)   îmbunătățirea rezistenței la bolile animalelor și reducerea utilizării de antibiotice;
Amendamentul 410
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul x
(x)  crearea și menținerea habitatelor favorabile pentru biodiversitate;
(x)  crearea și menținerea habitatelor favorabile pentru biodiversitate și promovarea soiurilor locale;
Amendamentul 411
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul x a (nou)
(xa)  reducerea utilizării agenților antimicrobieni;
Amendamentul 412
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul x b (nou)
(xb)  îmbunătățirea condițiilor de cultivare, recoltare și livrare a producției;
Amendamentul 413
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul x c (nou)
(xc)  acțiunile de monitorizare, cunoaștere și supraveghere a piețelor;
Amendamentul 414
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul x d (nou)
(xd)  prevenirea atacării animalelor de către speciile de prădători.
Amendamentele 415 și 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera b
(b)  servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;
(b)  servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește calitatea producției, biodiversitatea și mediul, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, combaterea și îmbunătățirea rezistenței la dăunători și bolile animalelor, precum și îmbunătățirea calității produsului;
Amendamentul 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera c
(c)  formare, inclusiv îndrumarea și schimbul de bune practici;
(c)  formarea profesională, inclusiv coaching și schimbul de bune practici, în special în ceea ce privește agricultura ecologică, cursuri de permacultură, precum și practici de sporire a sechestrării carbonului;
Amendamentul 416
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera d a (nouă)
(da)  producția integrată;
Amendamentul 417
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera e
(e)  acțiuni pentru îmbunătățirea sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării produselor din unul sau mai multe dintre sectoarele menționate la articolul 40 litera (f);
(e)  acțiuni pentru îmbunătățirea sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării produselor din unul sau mai multe dintre sectoarele menționate la articolul 39 litera (f);
Amendamentul 418
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera h
(h)  implementarea unor sisteme de trasabilitate și certificare, în special monitorizarea calității produselor vândute consumatorilor finali.
(h)  implementarea unor sisteme de trasabilitate și certificare, în cadrul întregului lanț de producție, în special monitorizarea calității produselor vândute consumatorilor finali, inclusiv trasabilitatea originii măslinelor și a uleiului în diferitele etape ale lanțului de producție, precum și a metodelor de producție;
Amendamentul 419
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera h a (nouă)
(ha)  punerea în aplicare a protocoalelor fitosanitare și veterinare din țările terțe.
Amendamentul 420
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  În ceea ce privește obiectivul menționat la articolul 59 litera (h), statele membre aleg, în planurile lor strategice PAC, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții:
2.  În ceea ce privește obiectivul menționat la articolul 56 litera (f) și la articolul 59 litera (h), statele membre aleg, în planurile lor strategice PAC, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții:
Amendamentul 421
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 – litera b
(b)  investiții în active corporale și necorporale pentru eficientizarea gestionării volumelor comercializate;
(b)  investiții în active corporale și necorporale pentru eficientizarea gestionării volumelor comercializate și pentru o mai bună adaptare a ofertei la cerere;
Amendamentul 422
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 – litera c
(c)  depozitarea colectivă a produselor produse de organizația de producători sau de membrii organizației de producători;
(c)  depozitarea colectivă a produselor produse de organizația de producători sau de membrii organizației de producători, precum și tratarea produselor pentru a facilita depozitarea acestora;
Amendamentele 423 și 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 – litera d
(d)  replantarea livezilor, acolo unde este necesar, în urma defrișării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu instrucțiunile autorității competente a statului membru, sau în scopul adaptării la schimbările climatice;
(d)  replantarea livezilor sau a măslinilor, acolo unde este necesar, în urma defrișării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu instrucțiunile autorității competente a statului membru, sau în scopul adaptării la schimbările climatice;
Amendamentul 424
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 – litera d a (nouă)
(da)  măsuri în sprijinul sănătății și bunăstării animalelor;
Amendamentul 425
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 – litera d b (nouă)
(db)  înlocuirea efectivului de animale după sacrificarea obligatorie din motive medicale sau ca urmare a pierderilor rezultate în urma unor dezastre naturale;
Amendamentul 426
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 – litera d c (nouă)
(dc)  îmbunătățirea resurselor genetice;
Amendamentul 427
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 – litera d d (nouă)
(dd)  prelungirea vidului sanitar obligatoriu din ferme după crizele generate de bolile animalelor;
Amendamentul 826cp
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 – litera h
(h)  asigurarea producției și a recoltelor, care contribuie la salvgardarea veniturilor producătorilor în cazul unor pierderi provocate de dezastre naturale, de fenomene climatice, de boli sau de infestări cu dăunători, asigurându-se totodată adoptarea de către beneficiari a măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor.
(h)  asigurarea producției și a recoltelor, care contribuie la salvgardarea veniturilor producătorilor în cazul unor pierderi provocate de dezastre naturale, de fenomene climatice, de boli sau de infestări cu dăunători, asigurându-se totodată adoptarea de către toți beneficiarii a măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor; nu se încheie asigurare dacă producătorii nu iau în mod activ măsuri pentru diminuarea riscurilor lor.
Amendamentul 428
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 7
7.  Statele membre se asigură că intervențiile legate de obiectivul menționat la articolul 59 litera (h) nu depășesc o treime din totalul cheltuielilor din cadrul programelor operaționale ale organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători.
7.  Statele membre se asigură că intervențiile legate de obiectivul menționat la articolul 59 litera (h) nu depășesc 50 % din totalul cheltuielilor din cadrul programelor operaționale ale organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători.
Amendamentul 429
Propunere de regulament
Articolul 62 – titlu
Fondurile operaționale
Fonduri operaționale ale organizațiilor de producători
Amendamentul 430
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) se majorează la 60 % pentru organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 pentru primii 5 ani după anul de recunoaștere, inclusiv pentru organizațiile de producători care operează exclusiv în zone care se confruntă cu constrângeri naturale.
Amendamentul 431
Propunere de regulament
Articolul 64 – paragraful 1 – litera a
(a)  angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare;
(a)  angajamente în materie de durabilitate a agromediului, măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și alte angajamente în materie de gestionare;
Amendamentul 432
Propunere de regulament
Articolul 64 – paragraful 1 – litera e
(e)  instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată;
(e)  instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri și înființarea de noi întreprinderi rurale durabile, precum și dezvoltarea lor;
Amendamentul 433
Propunere de regulament
Articolul 64 – paragraful 1 – litera e a (nouă)
(ea)  femeile din zonele rurale;
Amendamentul 434
Propunere de regulament
Articolul 64 – paragraful 1 – litera h
(h)   schimburi de cunoștințe și informare.
(h)   schimburi de cunoștințe și informare; și
Amendamentele 435, 1123cp2 și 1165cp2
Propunere de regulament
Articolul 64 – paragraful 1 – litera h a (nouă)
(ha)  instalarea de tehnologii digitale;
Amendamentul 1133
Propunere de regulament
Articolul 65
Articolul 65
Articolul 65
Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare
Sustenabilitatea agromediului, măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și alte angajamente în materie de gestionare benefice pentru mediu
1.  Statele membre pot acorda plăți pentru angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
1.  Statele membre pot acorda plăți pentru practici sustenabile în materie de agromediu, măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, inclusiv managementul riscurilor naturale, și pentru alte angajamente în materie de gestionare, cum ar fi silvicultura, protejarea și îmbunătățirea resurselor genetice și sănătatea și bunăstarea animalelor, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
2.  Statele membre includ în planurile lor strategice PAC angajamente în materie de agromediu și climă.
2.  Statele membre includ în planurile lor strategice PAC angajamente în materie de agromediu și climă.
3.  Statele membre pot pune la dispoziție sprijinul din cadrul acestui tip de intervenții pe întregul lor teritoriu, în funcție de nevoile lor specifice naționale, regionale sau locale.
3.  Statele membre pun la dispoziție sprijinul din cadrul acestui tip de intervenții pe întregul lor teritoriu, în funcție de nevoile lor specifice naționale, regionale sau locale. Acest sprijin este limitat la cuantumurile maxime stabilite în anexa IXaa.
4.  Statele membre acordă plăți doar fermierilor și altor beneficiari care își asumă, în mod voluntar, angajamente în materie de gestionare care sunt considerate benefice pentru îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
4.  Statele membre acordă plăți doar fermierilor, grupurilor de fermieri și altor gestionari de terenuri care își asumă, în mod voluntar, angajamente în materie de gestionare, cum ar fi protejarea adecvată a zonelor umede și a solului organic, care sunt considerate benefice pentru îndeplinirea obiectivelor specifice relevante prevăzute la articolul 6 alineatul (1). Se poate acorda prioritate programelor care sunt orientate în mod specific către abordarea condițiilor de mediu și a nevoilor locale și care contribuie, după caz, la realizarea obiectivelor stabilite în legislația menționată în anexa XI.
5.  În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre oferă doar plăți care vizează angajamente care:
5.  În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre oferă doar plăți care vizează angajamente care:
(a)  depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu stabilite în capitolul I secțiunea 2 din prezentul titlu;
(a)  depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu stabilite în capitolul I secțiunea 2 din prezentul titlu;
(b)  depășesc cerințele minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor și alte cerințe obligatorii prevăzute de dreptul național și de dreptul Uniunii;
(b)  depășesc cerințele minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor, prevenirea rezistenței la antimicrobiene și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute de dreptul Uniunii;
(c)  depășesc condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a);
(c)  depășesc condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a);
(d)  diferă de angajamentele pentru care se acordă plăți în temeiul articolului 28.
(d)  diferă de angajamentele pentru care se acordă plăți în temeiul articolului 28 sau sunt complementare acestora, asigurând totodată că nu există finanțare dublă.
6.  Statele membre compensează beneficiarii pentru costurile suportate și pierderile de venit aferente angajamentelor asumate. După caz, aceste compensări pot acoperi și costurile de tranzacție. În cazuri justificate corespunzător, statele membre pot acorda sprijin sub formă de rată forfetară sau de plată unică per unitate. Plățile se acordă anual.
6.  Statele membre compensează beneficiarii pentru costurile suportate și pierderile de venit aferente angajamentelor asumate. De asemenea, statele membre acordă beneficiarilor un stimulent financiar și, după caz, pot acoperi și costurile de tranzacție. În cazuri justificate corespunzător, statele membre pot acorda sprijin sub formă de rată forfetară sau de plată unică fie per hectar sau suprafață, fie per unitate în funcție de tipul de angajament. Statele membre pot acorda sprijin anual pentru programele destinate întregii ferme, care urmăresc transformarea holistă a sistemelor agricole în direcția obiectivelor prezentului alineat. Plățile se acordă anual.
6a.  Nivelul plăților variază în funcție de gradul de ambiție pentru sustenabilitatea fiecărei practici sau set de practici, pe baza unor criterii nediscriminatorii, pentru a oferi un stimulent eficient pentru participare. De asemenea, statele membre pot diferenția plățile în funcție de natura constrângerilor care afectează activitățile agricole ca urmare a angajamentelor asumate și în funcție de diferitele sisteme de exploatare.
7.  Pentru a încuraja fermierii să realizeze o îmbunătățire semnificativă a calității mediului la scară mai largă și în mod măsurabil, statele membre pot promova și sprijini scheme colective și scheme de plată bazate pe rezultate.
7.  Pentru a încuraja fermierii și grupurile de fermieri să realizeze o îmbunătățire semnificativă a calității mediului la scară mai largă și în mod măsurabil, statele membre pot promova și sprijini scheme colective voluntare și o combinație de angajamente de gestionare sub forma unor scheme conduse la nivel local și scheme de plată bazate pe rezultate, inclusiv printr-o abordare teritorială. Statele membre pun în practică toate mijloacele necesare pentru consultanță, instruire și transfer de cunoștințe pentru a ajuta fermierii care își schimbă sistemele de producție.
8.  Angajamentele se asumă pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă este necesar pentru realizarea sau menținerea anumitor beneficii de mediu urmărite, statele membre pot stabili, în planurile lor strategice PAC, o perioadă mai lungă pentru anumite tipuri de angajamente, inclusiv prin acordarea unei prelungiri anuale a acestora după încheierea perioadei inițiale. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător și pentru angajamente noi care urmează imediat după angajamentul îndeplinit în perioada inițială, statele membre pot stabili o perioadă mai scurtă în planurile lor strategice PAC.
8.  Angajamentele se asumă, de obicei, pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă este necesar pentru realizarea sau menținerea anumitor beneficii de mediu urmărite, inclusiv prin luarea în considerare a naturii de lungă durată a silviculturii, statele membre pot stabili, în planurile lor strategice PAC, o perioadă mai lungă pentru anumite tipuri de angajamente, inclusiv prin acordarea unei prelungiri anuale a acestora după încheierea perioadei inițiale. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător și pentru angajamente noi care urmează imediat după angajamentul îndeplinit în perioada inițială, statele membre pot stabili o perioadă mai scurtă în planurile lor strategice PAC.
9.  Dacă acordă sprijin în cadrul acestui tip de intervenții pentru angajamente de agromediu și climă, pentru angajamente privind adoptarea sau menținerea practicilor și metodelor specifice agriculturii ecologice definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și pentru servicii de silvomediu și climatice, statele membre stabilesc o plată per hectar.
9.  Dacă acordă sprijin în cadrul acestui tip de intervenții pentru angajamente de agromediu și climă, inclusiv pentru angajamente privind adoptarea sau menținerea practicilor și metodelor specifice agriculturii ecologice definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007, pentru gestionarea integrată a dăunătorilor, pentru protejarea sistemelor agrosilvice și pentru servicii de silvomediu și climatice, statele membre stabilesc o plată per hectar, fie per hectar sau suprafață, fie per alt tip de unitate specifică, în funcție de tipul de angajament.
10.  Statele membre se asigură că persoanele care desfășoară operațiuni în cadrul acestui tip de intervenții au acces la cunoștințele și informațiile necesare pentru implementarea unor astfel de operațiuni.
10.  Statele membre se asigură că persoanele care desfășoară operațiuni în cadrul acestui tip de intervenții au acces la cunoștințele și informațiile relevante necesare pentru implementarea unor astfel de operațiuni și că se oferă o instruire adecvată celor care o solicită, precum și acces la expertiză, pentru a ajuta fermierii care își asumă schimbarea sistemelor de producție.
11.  Statele membre se asigură că intervențiile în temeiul prezentului articol sunt coerente cu cele stabilite în temeiul articolului 28.
11.  Statele membre se asigură că intervențiile în temeiul prezentului articol sunt coerente cu cele stabilite în temeiul articolului 28.
Amendamentele 448 și 1161cp1
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1
1.  Statele membre pot acorda plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
1.  Statele membre pot acorda plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone, inclusiv zonelor montane și regiunilor insulare, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice relevante prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentele 449 și 1166cp2
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2
2.  Aceste plăți se acordă fermierilor veritabili în ceea ce privește zonele delimitate în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
2.  Aceste plăți se acordă fermierilor activi în ceea ce privește zonele delimitate, în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum și zonele afectate de război din Republica Croația.
Amendamentele 450 și 1166cp2
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 a (nou)
2a.  În cazul unei entități juridice sau al unui grup de entități fizice sau juridice, statele membre pot aplica sprijinul la nivelul membrilor respectivelor entități juridice sau grupuri atunci când dreptul național prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șef al exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale entităților juridice sau ale grupurilor în cauză.
Amendamentul 451
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 3
3.  Statele membre pot acorda plăți în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a compensa în întregime sau parțial beneficiarii pentru costurile suplimentare suportate și pentru pierderile de venit aferente constrângerilor naturale sau altor constrângeri specifice din zona în cauză.
3.  Statele membre pot acorda plăți în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a compensa în întregime sau parțial beneficiarii pentru costurile suplimentare suportate și pentru pierderile de venit aferente constrângerilor naturale sau altor constrângeri specifice din zona în cauză. Acestea pot oferi, de asemenea, un stimulent financiar pentru ca beneficiarii să își continue activitatea agricolă în aceste zone. Cuantumul sprijinului poate fi modulat pentru a ține seama de gravitatea constrângerilor naturale care afectează activitatea agricolă și sistemul agricol. De asemenea, plățile pot ține seama, după caz, de factori socioeconomici și de mediu. Statele membre se asigură că toate calculele sunt adecvate, exacte și sunt stabilite în avans pe baza unei metode de calcul echitabile.
Amendamentul 1166 cp3
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 4
4.  Costurile suplimentare și pierderile de venit menționate la alineatul (3) se calculează în ceea ce privește constrângerile naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone, în comparație cu zone care nu sunt afectate de constrângeri naturale sau de alte constrângeri specifice anumitor zone.
4.  Costurile suplimentare și pierderile de venit menționate la alineatul (3) se calculează în ceea ce privește constrângerile naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone, în comparație cu zone care nu sunt afectate de constrângeri naturale sau de alte constrângeri specifice anumitor zone.
Cuantumul plăților poate fi modulat pentru a ține seama de gravitatea constrângerilor care afectează activitatea agricolă a diferitelor sisteme de producție.
Statele membre pot fixa un prag minim pentru plăți, sub care plățile să nu fie acordate.
Plățile acordate pot lua în considerare, de asemenea, în cazul în care sunt relevante, criteriile socio-economice și de mediu.
Amendamentul 452
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 5
5.  Plățile se acordă anual per hectar de suprafață.
5.  Plățile se acordă anual per hectar de suprafață și sunt limitate la cuantumurile minime și maxime stabilite în anexa IXaa.
Amendamentul 1124
Propunere de regulament
Articolul 67
Articolul 67
Articolul 67
Dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii
Dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii
1.  Statele membre pot acorda plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, impuse de cerințe rezultate din implementarea Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile strategice PAC ale statelor membre, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
1.  Statele membre pot acorda plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, impuse de cerințe rezultate din implementarea Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile strategice PAC ale statelor membre, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice relevante prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
2.  Aceste plăți pot fi acordate fermierilor, deținătorilor de păduri și altor gestionari de terenuri în ceea ce privește zonele cu dezavantaje menționate la alineatul (1).
2.  Aceste plăți pot fi acordate fermierilor, grupurilor de fermieri, deținătorilor de păduri și grupurilor de deținători de păduri, proprietarilor de păduri și grupurilor de proprietari de păduri. În cazuri justificate corespunzător, aceste plăți pot fi acordate și altor gestionari de terenuri.
2a.  În cazul unei entități juridice sau al unui grup de entități fizice sau juridice, statele membre pot aplica sprijinul la nivelul membrilor respectivelor entități juridice sau grupuri, atunci când dreptul național prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statut de șef al exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale entităților juridice sau ale grupurilor în cauză.
3.  Când stabilesc zonele cu dezavantaje, statele membre pot include următoarele zone:
3.  Când stabilesc zonele cu dezavantaje, statele membre pot include următoarele zone:
(a)  zonele agricole și forestiere Natura 2000 delimitate în conformitate cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;
(a)  zonele agricole și forestiere Natura 2000 delimitate în conformitate cu Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;
(b)  alte zone delimitate de protecție a naturii în care există restricții în materie de mediu aplicabile activităților agricole sau forestiere și care contribuie la punerea în aplicare a articolului 10 din Directiva 92/43/CEE, cu condiția ca aceste zone să nu depășească 5 % din zonele Natura 2000 delimitate incluse în domeniul de aplicare teritorială al fiecărui plan strategic PAC;
(b)  alte zone delimitate de protecție a naturii în care există restricții în materie de mediu aplicabile activităților agricole sau forestiere și care contribuie la punerea în aplicare a articolului 10 din Directiva 92/43/CEE, cu condiția ca aceste zone să nu depășească 5 % din zonele Natura 2000 delimitate incluse în domeniul de aplicare teritorială al fiecărui plan strategic PAC;
(c)  zonele agricole incluse în planurile de management al bazinelor hidrografice în temeiul Directivei 2000/60/CE.
(c)  zonele agricole incluse în planurile de management al bazinelor hidrografice în temeiul Directivei 2000/60/CE.
4.  Statele membre pot acorda plăți în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a compensa în întregime sau parțial beneficiarii pentru costurile suplimentare suportate și pentru pierderile de venit aferente dezavantajelor specifice din zona în cauză.
4.  Statele membre pot acorda plăți în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a compensa în întregime sau parțial beneficiarii pentru costurile suplimentare suportate și pentru pierderile de venit aferente dezavantajelor specifice din zona în cauză.
5.  Costurile suplimentare și pierderile de venit menționate la alineatul (4) se calculează:
5.  Costurile suplimentare și pierderile de venit menționate la alineatul (4) se calculează:
(a)  în ceea ce privește constrângerile rezultate din Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, în raport cu dezavantajele generate de cerințele care depășesc standardele relevante privind bunele condiții agricole și de mediu, stabilite în capitolul 1 secțiunea 2 din prezentul titlu al prezentului regulament, precum și de condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament;
(a)  în ceea ce privește constrângerile rezultate din Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, în raport cu dezavantajele generate de cerințele care depășesc standardele relevante privind bunele condiții agricole și de mediu, stabilite în capitolul 1 secțiunea 2 din prezentul titlu al prezentului regulament, precum și de condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament;
(b)  în ceea ce privește constrângerile rezultate din Directiva 2000/60/CE, în raport cu dezavantajele generate de cerințele care depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante, cu excepția SMR 2, menționată în anexa III, și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu, stabilite în capitolul I secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și de condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.
(b)  în ceea ce privește constrângerile rezultate din Directiva 2000/60/CE, în raport cu dezavantajele generate de cerințele care depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante, cu excepția SMR 1, menționată în anexa III, și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu, stabilite în capitolul I secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și de condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.
6.  Plățile se acordă anual per hectar de suprafață.
6.  Plățile se acordă anual per hectar de suprafață și sunt limitate la cuantumurile maxime stabilite în anexa IXaa.
Amendamentul 1139
Propunere de regulament
Articolul 68
Articolul 68
Investiții
Articolul 68
Investiții
1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru investiții în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru investiții în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
1a.  Pentru a fi eligibile pentru sprijin din partea FEADR, operațiunile de investiții trebuie să fie precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, în conformitate cu legislația specifică respectivului tip de investiții, dacă investițiile pot avea efecte negative asupra mediului.
2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru investițiile tangibile și/sau intangibile care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6. Sprijinul acordat sectorului forestier se bazează pe un plan de gestionare a pădurilor sau pe un instrument echivalent.
2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru investițiile tangibile și/sau intangibile, inclusiv sub formă colectivă, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice corespunzătoare prevăzute la articolul 6. Sprijinul acordat sectorului silvicol se bazează pe un plan de gestionare a pădurilor care include cerința de a planta specii adaptate la ecosistemele locale sau pe un instrument echivalent în cazul exploatațiilor care depășesc o anumită dimensiune, care urmează să fie stabilită de statul membru.
2a.  Statele membre alocă cel puțin 30 % din sprijinul menționat la prezentul articol pentru investiții în domeniul mediului și al climei care contribuie la îndeplinirea obiectivelor menționate la literele (d), (e) și (f) de la articolul 6 alineatul (1). Statele membre stabilesc priorități pentru utilizarea acestor investiții, prin intermediul unui sprijin mai mare, al unui scor mai mare în urma evaluării și al altor criterii obiective cu un efect similar.
Statele membre pot să stabilească și o prioritate pentru investițiile realizate de tinerii fermieri în temeiul prezentului articol.
3.  Statele membre stabilesc o listă de investiții neeligibile și categorii de cheltuieli neeligibile care include cel puțin următoarele:
3.  Statele membre stabilesc o listă de investiții neeligibile și categorii de cheltuieli neeligibile care include cel puțin următoarele:
(a)  achiziția de drepturi de producție agricolă;
(a)  achiziția de drepturi de producție agricolă;
(b)  achiziția de drepturi la plată;
(b)  achiziția de drepturi la plată;
(c)  achiziționarea de terenuri, cu excepția achiziției de terenuri în scopuri de conservare a mediului sau cu excepția terenurilor achiziționate de tinerii fermieri cu ajutorul instrumentelor financiare;
(c)  achiziționarea de terenuri, cu excepția achiziției de terenuri în scopuri de conservare a mediului sau cu excepția terenurilor achiziționate de tinerii fermieri cu ajutorul instrumentelor financiare;
(d)  achiziția de animale, precum și achiziția de plante anuale și plantarea acestora în alte scopuri decât cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale și a unor evenimente catastrofale;
(d)  achiziția de animale, cu excepția celor care sunt utilizate în locul mașinilor în scopul conservării peisajului și al protecției împotriva animalelor de pradă mari;
(da)  achiziția de plante anuale și plantarea acestora în alte scopuri decât cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor catastrofe naturale și a unor evenimente catastrofale;
(e)  rata dobânzii debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
(e)  rata dobânzii debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
(f)   investițiile în irigații care nu sunt coerente cu obținerea stării ecologice bune a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, inclusiv expansiunea irigațiilor care afectează corpurile de apă al căror statut a fost definit ca nesatisfăcător în planul aferent de management al bazinului hidrografic;
(g)  investițiile în infrastructurile mari care nu fac parte din strategiile de dezvoltare locală;
(g)  investițiile în infrastructurile mari care nu fac parte din strategiile de dezvoltare locală; statele membre pot stabili, de asemenea, derogări specifice pentru investițiile în serviciile în bandă largă, atunci când sunt prevăzute criterii clare care să asigure complementaritatea cu sprijinul acordat în cadrul altor instrumente ale Uniunii;
(h)  investițiile în împădurire care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și climă conforme cu principiile gestionării sustenabile a pădurilor, dezvoltate în Orientările paneuropene privind împădurirea și reîmpădurirea.
(h)  investițiile în împădurire care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și climă conforme cu principiile gestionării sustenabile a pădurilor, dezvoltate în Orientările paneuropene privind împădurirea și reîmpădurirea.
(ha)  investițiile care nu sunt coerente cu legislația privind sănătatea și bunăstarea animalelor sau cu Directiva 91/676/CEE;
(hb)  investițiile în producția de bioenergie care nu sunt coerente cu criteriile de sustenabilitate prevăzute în Directiva privind energia din surse regenerabile.
Primul paragraf literele (a), (b), (d) și (g) nu se aplică în cazurile în care se furnizează sprijin prin instrumentele financiare.
Primul paragraf literele (a), (b), (d) și (g) nu se aplică în cazurile în care se furnizează sprijin prin instrumentele financiare.
Prin derogare de la primul paragraf literele (a)-(h), statele membre pot stabili derogări pentru regiunile insulare, inclusiv pentru regiunile ultraperiferice, pentru a trata dezavantajele legate de teritoriile insulare și de depărtare.
4.  Statele membre limitează sprijinul la rata maximă de 75 % din costurile eligibile.
4.  Statele membre limitează sprijinul la rata maximă din costurile eligibile stabilită în anexa IXaa.
Rata maximă de sprijin poate fi majorată în cazul următoarelor investiții:
Rata maximă de sprijin poate fi majorată în cazul următoarelor investiții:
(a)  împădurirea și investițiile neproductive legate de obiectivele specifice de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).
(a)  împădurirea, instituirea de sisteme agrosilvice și investițiile neproductive, inclusiv consolidarea terenurilor, legate de obiectivele specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f);
(b)  investiții în serviciile de bază în zonele rurale;
(b)  investiții în serviciile de bază în zonele rurale;
(c)  investiții în refacerea potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale sau a unor evenimente catastrofale și investiții în acțiuni preventive adecvate în păduri și în mediul rural.
(c)  investiții în refacerea potențialului agricol sau forestier afectat în urma incendiilor și a altor dezastre naturale sau a unor evenimente catastrofale, inclusiv furtuni, inundații, dăunători și boli, precum și refacerea pădurilor prin asanare, și investiții în acțiuni preventive adecvate în păduri și în mediul rural, precum și investiții în menținerea sănătății pădurilor;
(ca)  investiții în tehnici și sisteme de producție inovatoare care contribuie simultan la atingerea obiectivelor menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (d), (e) și (f);
(cb)  investiții pentru protejarea efectivelor de animale împotriva animalelor de pradă;
(cc)  investiții în regiunile ultraperiferice și zonele cu constrângeri naturale, inclusiv în regiunile montane și insulare;
(cd)  investiții legate de bunăstarea animalelor.
Amendamentul 475
Propunere de regulament
Articolul 68 a (nou)
Articolul 68a
Investiții în irigații
1.  Fără a aduce atingere articolului 68 din prezentul regulament, în cazul irigațiilor pe suprafețe irigate și asanate noi și existente, numai investițiile care respectă condițiile prevăzute în prezentul articol sunt considerate cheltuieli eligibile.
2.  Un plan de management al bazinului hidrografic, în condițiile prevăzute de Directiva 2000/60/CE, a fost notificat Comisiei pentru întreaga zonă în care urmează să se investească, precum și în oricare altă zonă al cărei mediu poate fi afectat de investiție. Măsurile care intră în vigoare în cadrul planului de management al bazinului hidrografic în conformitate cu articolul 11 din directiva menționată și care prezintă relevanță pentru sectorul agricol au fost specificate în programul de măsuri relevant.
3.  Contorizarea apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, este realizată sau urmează să fie instalată ca parte din investiție.
4.  O investiție care reprezintă o îmbunătățire a unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații este eligibilă numai dacă, în urma evaluării ex ante, asigură posibile economii de apă având valoarea minimă cuprinsă între 5% și 25%, în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente.
Dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic numai din motive legate de cantitatea de apă:
(a)  investiția asigură o reducere efectivă a utilizării apei, la nivelul investiției, care se ridică la cel puțin 50% din economia potențială de apă ce poate fi realizată cu ajutorul investiției;
(b)  în cazul unei investiții într-o exploatație agricolă unică, investiția are totodată ca rezultat reducerea nivelului total de apă utilizat în exploatație, care se ridică la cel puțin 50 % din economia potențială de apă ce poate fi realizată la nivelul investiției. Nivelul total al apei utilizate include apa comercializată de exploatație.
Niciuna dintre condițiile menționate la alineatul (4) nu se aplică unei investiții într-o instalație existentă care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea creării unui rezervor ori unei investiții în vederea utilizării apei reciclate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.
5.  O investiție având ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață este eligibilă numai dacă:
(a)  starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic numai din motive legate de cantitatea de apă; și
(b)  o analiză de mediu ex ante arată că investiția nu va avea niciun efect negativ semnificativ asupra mediului; o astfel de analiză a efectului asupra mediului fie se realizează de către autoritatea competentă, fie se aprobă de aceasta și se poate referi și la grupuri de exploatații.
Suprafețele stabilite și justificate în cadrul programului care nu sunt irigate, dar pe care a funcționat în trecutul recent o instalație de irigație, pot fi considerate ca suprafețe irigate în sensul determinării măririi nete a suprafeței irigate.
6.  Prin derogare de la alineatul (5) litera (a), investițiile având ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate pot fi eligibile dacă:
(a)  investiția este combinată cu o investiție într-o instalație de irigație existentă sau într-un element al infrastructurii de irigații care, în baza evaluării ex ante, asigură posibile economii de apă având valoarea minimă cuprinsă între 5 % și 25 %, în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente și
(b)  investiția asigură o reducere efectivă a utilizării apei, la nivelul global al investiției, care se ridică la cel puțin 50% din economia potențială de apă ce poate fi realizată cu ajutorul investiției în instalația de irigație sau în elementul infrastructurii existente.
7.  Statele membre limitează sprijinul la rata maximă de 75 % din costurile eligibile. Rata maximă de sprijin poate fi majorată pentru investițiile în regiunile ultraperiferice și zonele cu constrângeri naturale, inclusiv în regiunile montane și insulare.
Amendamentul 1168
Propunere de regulament
Articolul 68 b (nou)
Articolul 68b
Instalarea tehnologiilor digitale
1.  Fără a aduce atingere articolului 68 din prezentul regulament, statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea de tehnologii digitale în zonele rurale în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la obiectivul transversal prevăzut la articolul 5 și la obiectivele specifice prevăzute la articolul 6.
2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții pentru a ajuta la instalarea de tehnologii digitale și a sprijini, printre altele, agricultura de precizie, întreprinderile rurale care vizează crearea de „sate inteligente”, precum și dezvoltarea infrastructurilor TIC la nivelul fermelor.
3.  Statele membre limitează sprijinul pentru instalarea de tehnologii digitale la rata maximă de 30 % din costurile eligibile.
Amendamentul 477
Propunere de regulament
Articolul 69 – titlu
Instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată
Instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri și înființarea de noi întreprinderi rurale durabile, precum și dezvoltarea lor
Amendamentul 478
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1
1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.
1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri sau pentru integrarea acestora în întreprinderile agricole existente, pentru instalarea noilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate și dezvoltarea acestora, inclusiv pentru diversificarea activităților agricole, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6. Sprijinul acordat în temeiul prezentului articol este condiționat de prezentarea unui plan de afaceri.
Amendamentul 479
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a contribui la:
2.  Statele membre pot acorda sprijin în temeiul prezentului articol doar pentru a contribui la:
Amendamentul 480
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera a a (nouă)
(aa)  instalarea noilor fermieri;
Amendamentul 481
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera b
(b)  noua înființare a unei întreprinderi rurale legate de agricultură și silvicultură sau la diversificarea veniturilor gospodăriei agricole;
(b)  înființarea și dezvoltarea unei noi întreprinderi rurale legate de agricultură, silvicultură, bioeconomie, economie circulară și agroturism sau la diversificarea veniturilor;
Amendamentul 482
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera c
(c)  noua înființare a unei întreprinderi cu activități neagricole ca parte a strategiilor de dezvoltare locală.
(c)  înființarea unei noi întreprinderi cu activități neagricole ca parte a strategiilor de dezvoltare locală de către fermierii care își diversifică activitățile, precum și de microîntreprinderile și persoanele fizice din zonele rurale.
Amendamentul 483
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Statele membre pot stabili dispoziții specifice pentru a asigura faptul că tinerii fermieri și noii fermierii care se alătură grupurilor de fermieri, organizațiilor de producători sau structurilor cooperative nu pierd sprijinul pentru instalare. Aceste dispoziții trebuie să respecte principiul proporționalității și să definească participarea tinerilor fermieri și a noilor fermierilor în cadrul respectivei structuri.
Amendamentul 484
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 4
4.  Statele membre acordă sprijin sub formă de sume forfetare. Sprijinul este limitat la cuantumul maxim de 100 000 EUR și poate fi combinat cu instrumente financiare.
4.  Statele membre acordă sprijin sub formă de sume forfetare care se pot diferenția potrivit unor criterii obiective. Sprijinul este limitat la cuantumul maxim prevăzut în anexa IXaa și poate fi combinat cu instrumente financiare.
Amendamentul 485
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Sprijinul prevăzut în temeiul prezentului articol poate fi acordat în mai multe tranșe.
Amendamentele 486, 1152cp1 și 1063
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1
1.  Statele membre acordă sprijin pentru instrumente de gestionare a riscurilor în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru instrumente de gestionare a riscurilor, ținând seama de nevoile acestora și de analizele SWOT, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC. Statele membre se asigură că această dispoziție nu este în detrimentul instrumentelor naționale private sau publice de gestionare a riscurilor.
Amendamentul 487
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2
2.  Statele membre acordă sprijin în cadrul acestui tip de intervenții pentru promovarea instrumentelor de gestionare a riscurilor care nu doar ajută fermierii veritabili să gestioneze riscurile aferente producției și veniturilor legate de activitatea lor agricolă pe care nu le pot controla, ci și contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.
2.  Sprijinul în cadrul acestui tip de intervenții poate fi acordat pentru promovarea instrumentelor de gestionare a riscurilor care nu doar ajută fermierii activi să gestioneze riscurile aferente producției și veniturilor legate de activitatea lor agricolă pe care nu le pot controla, ci și contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice relevante prevăzute la articolul 6. Instrumentele respective pot consta în sisteme de gestionare a riscurilor multiple.
În plus, strategiile de atenuare a riscurilor sunt încurajate pentru a crește reziliența fermelor împotriva riscurilor asociate cu schimbările naturale și climatice și pentru a reduce expunerea la instabilitatea veniturilor.
Amendamentele 488, 1065 și 1152cp3
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera a
(a)  contribuții financiare pentru primele din cadrul sistemelor de asigurare;
(a)  contribuții financiare pentru primele din cadrul sistemelor de asigurare, prin acoperirea pierderilor cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de dezastre naturale sau de evenimente catastrofale, de apariția unor boli ale animalelor sau plantelor, de un incident de mediu, de contaminarea culturilor organice sau de o măsură adoptată în conformitate cu Directiva 2000/29/CE pentru a eradica sau a împiedica răspândirea unei boli a plantelor sau a unui dăunător;
Amendamentele 489, 1067 și 1152cp4
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera b
(b)  contribuții financiare la fondurile mutuale, inclusiv costul administrativ aferent instituirii;
(b)  contribuții financiare la fondurile mutuale, inclusiv costul administrativ aferent instituirii, în vederea plății de compensații financiare fermierilor pentru pierderile cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de dezastre naturale sau de evenimente catastrofale, de apariția unor boli ale animalelor sau ale plantelor, de un incident de mediu, de contaminarea culturilor organice sau de o măsură adoptată în conformitate cu Directiva 2000/29/CE pentru a eradica sau a împiedica răspândirea unei boli a plantelor sau a unui dăunător;
Amendamentele 490, 1068 și 1152cp5
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera b a (nouă)
(ba)  contribuții financiare la un instrument de stabilizare a veniturilor, sub forma unui fond mutual și care acordă:
(i)  compensații fermierilor din toate sectoarele în cazul unei scăderi drastice a veniturilor lor;
(ii)  compensații fermierilor dintr-un anumit sector în cazul unei scăderi drastice a veniturilor lor;
Amendamentele 948 și 1270
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 – litera b b (nouă)
(bb)   o contribuție financiară pentru atenuarea riscurilor, precum protejarea elementelor de peisaj și a solurilor, care contribuie la reducerea riscurilor, cum ar fi seceta, inundațiile și incendiile.
Amendamentele 491 și 1152cp6
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Statele membre limitează contribuțiile financiare la fondurile mutuale menționate la alineatul (3) literele (b) și (ba) la următoarele elemente:
(a)  costurile administrative aferente creării fondului mutual, repartizate pe o perioadă de maximum trei ani, în mod regresiv;
(b)  cuantumurile plătite de fondul mutual sub formă de compensații financiare pentru fermieri. În plus, contribuția financiară poate fi legată de dobânzile percepute pentru împrumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti fermierilor compensația financiară în caz de criză;
(c)  suplimentarea cuantumului plăților anuale în fond;
(d)  capitalul subscris inițial al fondului mutual.
Amendamentele 492 și 1152cp7
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera a
(a)  tipurile și acoperirea sistemelor de asigurare și a fondurilor mutuale eligibile;
(a)  tipurile și acoperirea sistemelor de asigurare, a fondurilor mutuale și a instrumentelor de stabilizare a veniturilor eligibile;
Amendamentele 493, 1071, 1152cp8 și 1272
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 4 – litera b
(b)  metodologia de calculare a pierderilor și factorii declanșatori pentru compensare;
(b)  metodologia de calculare a pierderilor și factorii declanșatori pentru compensare, inclusiv prin utilizarea unor indici biologici, climatici sau economici aplicați la nivel de exploatație sau la nivel local, regional sau național;
Amendamentul 1152cp9
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 5
5.  Statele membre se asigură că se acordă sprijin doar pentru acoperirea pierderilor de cel puțin 20 % din producția medie anuală a fermierului sau din venitul mediu anual al fermierului din perioada de trei ani anterioară sau din media pe trei ani bazată pe cei cinci ani precedenți, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori.
5.  Statele membre se asigură că se acordă sprijin doar pentru acoperirea: pierderilor de cel puțin 20% din producția medie anuală a produsului în cauză sau din venitul mediu anual al fermierului din perioada de trei ani anterioară sau din media pe trei ani bazată pe cei cinci ani precedenți, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori. Pentru pierderile de producție, această perioadă poate fi extinsă la o perioadă de patru ani sau la o medie bazată pe perioada de opt ani anterioară, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori.
Amendamentele 494, 1074 și 1152cp10
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 6
6.  Statele membre limitează sprijinul la rata maximă de 70 % din costurile eligibile.
6.  Statele membre limitează sprijinul la rata maximă din costurile eligibile stabilită în anexa IXaa.
Amendamentele 1152cp11 și 1276
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 7
7.  Statele membre se asigură că se evită supracompensarea ca urmare a combinării intervențiilor din cadrul prezentului articol cu alte sisteme publice sau private de gestionare a riscurilor.
7.  Statele membre se asigură că sunt puse în aplicare strategii de reducere a riscurilor pentru a spori reziliența fermelor împotriva riscurilor legate de schimbările naturale și climatice și pentru a reduce expunerea la instabilitatea veniturilor, asigurând, în plus, faptul că se evită supracompensarea rezultată din combinarea intervențiilor din cadrul prezentului articol cu alte sisteme publice sau private de gestionare a riscurilor.
Amendamentele 495, 1076 și 1152cp12
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 7 a (nou)
7a.  Statele membre care introduc sisteme naționale de gestionare a riscurilor sau care dispun deja de acestea înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] pot utiliza instrumentele prevăzute la acest articol pentru acoperirea riscurilor neacoperite în cadrul schemelor respective.
Amendamentul 496
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1
1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru cooperare în condițiile prevăzute la prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC pentru pregătirea și implementarea proiectelor grupurilor operaționale din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, menționat la articolul 114 și pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR], precum și pentru promovarea sistemelor de calitate, a organizațiilor de producători sau a grupurilor de producători sau a altor forme de cooperare.
1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru cooperare în condițiile prevăzute la prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC pentru pregătirea și implementarea proiectelor grupurilor operaționale din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, menționat la articolul 114 și pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR], precum și pentru promovarea sistemelor de calitate, a organizațiilor de producători sau a grupurilor de producători sau a altor forme de cooperare, inclusiv a celor ale căror produse fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012.
Amendamentele 497 și 1170cp2
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 2
2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru promovarea formelor de cooperare care implică cel puțin două entități și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.
2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru promovarea formelor de cooperare și sprijinirea celor existente care implică cel puțin două entități, dintre care cel puțin una este implicată în producția agricolă, și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.
Amendamentele 498 și 1170cp2
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Prin derogare de la alineatul (2), statele membre pot acorda sprijin în cadrul FEADR grupurilor de acțiune locală care pun în aplicare o strategie de dezvoltare locală care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.
Amendamentele 499 și 1170cp2
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3
3.  În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre pot acoperi costurile legate de toate aspectele cooperării.
3.  În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre pot acoperi costurile legate de toate aspectele necesare cooperării, inclusiv costurile de certificare implicate de participarea în cadrul unui sistem în domeniul calității al Uniunii.
Amendamentele 500 și 1170cp2
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre pot acorda sprijinul destinat încurajării sistemelor de calitate, organizațiilor de producători sau grupurilor de producători sau altor forme de cooperare sub forma unei sume forfetare.
Amendamentul 1170cp3
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 7
7.  În cazul cooperării în contextul transferului fermelor între generații, statele membre pot acorda sprijin doar fermierilor care au ajuns la vârsta pensionării prevăzută în legislația națională.
7.  În cazul cooperării în contextul transferului fermelor între generații și cu scopul de a sprijini reînnoirea intergenerațională la nivelul fermelor, statele membre pot acorda sprijin doar fermierilor care urmează să atingă vârsta pensionării prevăzută în legislația națională în cel mult cinci ani.
Amendamentele 501 și 830cp1
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 8
8.  Statele membre limitează sprijinul la o durată maximă de șapte ani, cu excepția acțiunilor colective în domeniul mediului și în cel al climei, în cazuri justificate corespunzător, în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).
8.  Statele membre limitează sprijinul la o durată maximă de șapte ani, cu excepția acțiunilor colective în domeniul mediului și în cel al climei, în cazuri justificate corespunzător, în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f). Statele membre nu sprijină intervenții cu efecte negative asupra mediului.
Amendamentele 502 și 1170cp4
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 8 a (nou)
8a.  Grupurile de acțiune locală pot solicita agenției de plăți competente plata unui avans în cazul în care se include în planul strategic o astfel de posibilitate. Cuantumul avansurilor nu poate depăși 50 % din sprijinul public legat de costurile de funcționare și de animare.
Amendamentul 503
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 8 b (nou)
8b.  Sprijinul pentru sistemele de calitate pentru produse agricole și produse alimentare, inclusiv pentru acțiuni de informare și promovare, precum și sprijinul pentru instalarea grupurilor și a organizațiilor de producători este limitat la cuantumul maxim stabilit în anexa IXaa.
Amendamentul 830cp2
Propunere de regulament
Articolul 71 - alineatul 8 c (nou)
8c.   Inițiativa LEADER, denumită și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, menționată la alineatul (1), prevede implicarea activă și primară a fermelor și/sau întreprinderilor forestiere.
Amendamentul 504
Propunere de regulament
Articolul 71 a (nou)
Articolul 71a
Programe subtematice în favoarea sistemelor de calitate a produselor agricole și alimentare
Statele membre pot stabili un program subtematic în favoarea sistemelor de calitate a produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 care să răspundă obiectivelor menționate la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentul 505
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1
1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru informare și schimburi de cunoștințe în rândul întreprinderilor agricole, forestiere și rurale în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.
1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru informare și schimburi de cunoștințe în mod individual sau colectiv în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC, pentru intervenții agricole și silvice, inclusiv pentru agrosilvicultură, pentru protecția mediului și a climei, pentru întreprinderile rurale, pentru „satele inteligente” și intervențiile din cadrul PAC.
Amendamentul 506
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2
2.  În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre pot acoperi costurile oricărei acțiuni relevante de promovare a inovării, a accesului la formare profesională și consiliere și a schimburilor și diseminării de cunoștințe și informații care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.
2.  În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre și Uniunea pot acoperi costurile oricărei acțiuni relevante de promovare a inovării, a accesului la formare profesională și consiliere, a elaborării de planuri și studii și a schimburilor și diseminării de cunoștințe și informații care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.
Amendamentul 507
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 1
Statele membre limitează sprijinul la maximum 75 % din costurile eligibile.
Statele membre pot acorda sprijin până la rata maximă prevăzută în anexa IXaa.
Amendamentul 508
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 2
Prin derogare de la primul paragraf, în cazul înființării de servicii de consiliere agricolă, statele membre pot acorda sprijin sub forma unui cuantum fix de maximum 200 000 EUR.
Prin derogare de la primul paragraf, în cazul înființării de servicii de consiliere agricolă, statele membre pot acorda sprijin până la cuantumul maxim prevăzut în anexa IXaa.
Amendamentul 509
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 4
4.  Prin derogare de la alineatul (3), în regiunile ultraperiferice și în alte cazuri justificate corespunzător, statele membre pot aplica o rată mai ridicată sau un cuantum mai mare decât cele prevăzute la alineatul respectiv, în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.
eliminat
Amendamentul 510
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 6 a (nou)
6a.  Sprijinul acordat în temeiul acestui articol nu vizează cursurile de instruire sau de formare care fac parte din programele sau din sistemele statutare normale de învățământ de nivel secundar sau superior.
Amendamentul 511
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 6 b (nou)
6 b.  Organismele care oferă servicii de transfer de cunoștințe și servicii de informare dispun de capacitățile corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare, pentru a îndeplini această sarcină.
Amendamentul 512
Propunere de regulament
Articolul 72 a (nou)
Articolul 72a
Măsuri în favoarea femeilor din mediul rural
1.  Statele membre adoptă acțiuni specifice care se concentrează pe promovarea unei incluziuni mai mari a femeilor în economia rurală, prin intervenții în concordanță cu prezentul regulament, cu scopul de a contribui la obiectivele menționate la articolul 6 alineatul (1).
2.  Statele membre pot acorda sprijin, în cadrul planurilor lor strategice PAC, pentru promovarea implicării femeilor, printre altele, în acțiuni de transfer al cunoștințelor și de informare, în servicii de consultanță, în investiții în active fizice, în noua înființare de ferme și întreprinderi rurale și în dezvoltarea acestora, în instalarea de tehnologii digitale și în cooperare.
Amendamentul 513
Propunere de regulament
Articolul 72 b (nou)
Articolul 72b
Elaborarea strategiei „Sate inteligente”
1.  Pentru a promova digitalizarea și inovarea, pentru a facilita dezvoltarea întreprinderilor, incluziunea socială și ocuparea forței de muncă în zonele rurale, statele membre elaborează și pun în aplicare strategia „Sate inteligente” în cadrul planurilor lor strategice PAC, ținând seama de tipurile de intervenții prevăzute la articolul 64 literele (a), (b), (d), (e), (g) și (h), precum și de elementele care asigură modernizarea și strategiile prevăzute la articolul 102.
2.  Suplimentar față de tipurile de intervenții prevăzute la alineatul (1), statele membre ar trebui să fie deosebit de atente la măsurile care abordează următoarele chestiuni în zonele rurale:
(a)  digitalizarea economiei rurale;
(b)  agricultura de precizie;
(c)  dezvoltarea de platforme digitale;
(d)  mobilitatea rurală;
(e)  inovarea socială;
(f)  dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente, precum și sprijinirea dezvoltării cooperativelor energetice;
3.  Statele membre ar trebui să observe în mod special coordonarea dintre FEADR și alte fonduri structurale și de investiții europene, astfel cum este prevăzută la articolul 98 litera (d) punctul (iii).
4.  Fiecare stat membru își poate include propria strategie „Sate inteligente” în strategiile integrate de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, astfel cum sunt definite la articolul 25 litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul CPR].
Amendamentul 514
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 1
Autoritatea de management a planului strategic PAC sau alte organisme intermediare desemnate definesc criteriile de selectare a intervențiilor în ceea ce privește următoarele tipuri de intervenții: investiții, instalarea tinerilor fermieri și noua înființare a unei întreprinderi rurale, cooperare, schimburile de cunoștințe și informarea, după consultarea comitetului de monitorizare menționat la articolul 111. Criteriile de selecție vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, mai buna utilizare a resurselor financiare și direcționarea sprijinului în conformitate cu scopul intervențiilor.
Autoritatea de management a planului strategic PAC sau, după caz, autoritățile regionale de management sau alte organisme intermediare desemnate definesc criteriile de selectare a intervențiilor în ceea ce privește următoarele tipuri de intervenții: investiții, instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri, noua înființare a unei întreprinderi rurale, cooperare, schimburile de cunoștințe și informarea, măsuri specifice în favoarea femeilor din zonele rurale și instalarea de tehnologii digitale, după consultarea comitetului de monitorizare menționat la articolul 111. Criteriile de selecție vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, mai buna utilizare a resurselor financiare și direcționarea sprijinului în conformitate cu scopul intervențiilor.
Amendamentul 515
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 2
Statele membre pot decide să nu aplice criterii de selecție pentru intervențiile investiționale care urmăresc în mod clar scopuri de mediu sau realizări legate de activități de refacere.
Statele membre pot decide să nu aplice criterii de selecție pentru investițiile legate de activități de refacere în urma unor evenimente catastrofale.
Amendamentul 516
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4
4.  Pot să nu fie stabilite criterii de selecție pentru operațiunile care au fost certificate printr-o „marcă de excelență” în cadrul Orizont 2020 sau Orizont Europa sau care au fost selectate în cadrul Life +, cu condiția ca astfel de operațiuni să fie coerente cu planul strategic PAC.
eliminat
Amendamentul 1173
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 5
5.  Operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin dacă au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în temeiul planului strategic PAC la autoritatea de management, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente.
5.  Operațiunile nu sunt selectate pentru sprijin dacă au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în temeiul planului strategic PAC la autoritatea de management, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente.
Prin derogare de la primul paragraf, operațiunile legate de plantarea timpurie de semințiș și de arboret tânăr, având obiective ecologice, protectoare și recreaționale pot fi selectate pentru sprijin în cazul în care au fost încheiate în mod fizic înainte ca solicitarea de finanțare să fie transmisă autorității.
Astfel de operațiuni nu trebuie să aibă un efect de stimulare, sau se consideră că au un efect de stimulare dacă:
(i)  schema de ajutor instituie un drept la ajutoare, pe baza unor criterii obiective și fără exercitarea altei puteri discreționare de către statul membru; o condiție pentru acordarea ajutorului este ca bugetul disponibil pentru schema de ajutor să nu fie epuizat;
(ii)  schema de ajutor a fost adoptată și a intrat în vigoare înainte ca costurile eligibile să fie suportate de către beneficiar;
(iii)  schema de ajutor acoperă doar acele zone care au fost împădurite recent, în conformitate cu legislația națională, iar împădurirea a fost notificată autorității competente; și
(iv)  schema de ajutor acoperă doar acele măsuri care se bazează pe planul de gestionare a pădurilor sau pe un plan echivalent.
Amendamentul 517
Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)
În cazul fermierilor afectați de condiții climatice nefavorabile și/sau de o criză pe piață grave, plățile în temeiul literei (a) de la prezentul alineat pot fi garantate prin capital circulant.
Amendamentul 518
Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 5 a (nou)
5a.  În cazul în care fondurile prevăzute la prezentul articol nu sunt utilizate sau restituite din instrumentul financiar, acestea ar trebui păstrate pentru a fi utilizate în cadrul secțiunii de dezvoltare rurală a planului strategic PAC.
Amendamentul 519
Propunere de regulament
Articolul 75
[...]
eliminat
Amendamentul 520
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1
În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu cerințe suplimentare față de cele prevăzute în prezentul capitol în ceea ce privește condițiile de acordare a sprijinului pentru următoarele tipuri de intervenții pentru dezvoltarea rurală:
În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a anexei IXa în ceea ce privește plafoanele minime și maxime pentru plățile efectuate în temeiul prezentului capitol.
(a)  angajamente în materie de gestionare, menționate la articolul 65;
(b)  investiții, menționate la articolul 68;
(c)  cooperare, menționată la articolul 71.
Amendamentul 521
Propunere de regulament
Articolul 79 – titlu
Cheltuielile FEGA și FEADR
Alocarea financiară în cadrul FEGA și FEADR
Amendamentul 522
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  FEGA finanțează tipurile de intervenții legate de:
1.  Pachetul financiar pentru FEGA în perioada 2021-2027 este de 286 143 de milioane EUR în prețuri din 2018 (322 511 de milioane EUR în prețuri curente).
În cadrul acestui pachet financiar și fără a aduce atingere dispozițiilor de la titlul II capitolul I din Regulamentul (UE) [HzR], FEGA finanțează tipurile de intervenții legate de:
Amendamentul 523
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2
2.  FEADR finanțează tipurile de intervenții menționate în titlul III capitolul IV.
2.  Pachetul financiar pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada 2021-2027 este de 96 712 milioane EUR în prețurile din 2018 (109 000 de milioane EUR în prețuri curente).
FEADR finanțează tipurile de intervenții menționate în titlul III capitolul IV, asistența tehnică la inițiativa statelor membre, menționată la articolul 112, și asistența tehnică la inițiativa Comisiei, menționată la articolul 83 alineatul (2).
Amendamentul 524
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1
1.  Cheltuielile sunt eligibile pentru contribuția din FEGA și din FEADR începând cu data de 1 ianuarie a anului succesiv anului aprobării de către Comisie a planului strategic PAC.
1.  Cheltuielile sunt eligibile pentru contribuția din FEGA și din FEADR după aprobarea de către Comisie a planului strategic PAC.
Amendamentul 525
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2 – paragraful 1
Cheltuielile care devin eligibile ca urmare a unei modificări aduse planului strategic PAC sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR începând cu data prezentării către Comisie a cererii de modificare.
Cheltuielile care devin eligibile ca urmare a unei modificări aduse planului strategic PAC sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR și FEGA începând cu data prezentării către Comisie a cererii de modificare.
Amendamentul 526
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2 – paragraful 2
Prin derogare de la articolul 73 alineatul (5) și de la primul paragraf, în cazul unor măsuri de urgență ca urmare a unor dezastre naturale, a unor evenimente catastrofale, a unor fenomene climatice nefavorabile sau a unei schimbări semnificative și bruște a condițiilor socioeconomice din statul membru sau regiunea în cauză, planul strategic PAC poate prevedea că eligibilitatea cheltuielilor finanțate din FEADR legate de modificările aduse planului poate începe de la data producerii evenimentului.
Prin derogare de la articolul 73 alineatul (5) și de la primul paragraf, în cazul unor măsuri de urgență ca urmare a unor dezastre naturale, a unor evenimente catastrofale, inclusiv incendii, secete și inundații, a unor fenomene climatice nefavorabile, a unei epidemii sau a unei schimbări semnificative și bruște a condițiilor socioeconomice din statul membru sau regiunea în cauză, planul strategic PAC poate prevedea că eligibilitatea cheltuielilor finanțate din FEADR legate de modificările aduse planului poate începe de la data producerii evenimentului.
Amendamentul 527
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 3
3.  Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR dacă au fost suportate de un beneficiar și au fost plătite până la 31 decembrie [2029]. În plus, cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR numai dacă ajutorul relevant este plătit efectiv de către agenția de plăți până la 31 decembrie [2029].
3.  Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR dacă au fost suportate de un beneficiar și au fost plătite până la 31 decembrie [2030]. În plus, cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR numai dacă ajutorul relevant este plătit efectiv de către agenția de plăți până la 31 decembrie [2030].
Amendamentul 528
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3
3.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții din sectorul hameiului alocată Germaniei este de 2 188 000 EUR pe an.
3.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții din sectorul hameiului alocată Germaniei este de X EUR pe an.
Amendamentul 529
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 4 – litera a
(a)  10 666 000 EUR pe an pentru Grecia;
(a)  EUR pe an pentru Grecia;
Amendamentul 530
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 4 – litera b
(b)  554 000 EUR pe an pentru Franța; și
(b)  X EUR pe an pentru Franța; și
Amendamentul 531
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 4 – litera c
(c)  34 590 000 EUR pe an pentru Italia.
(c)  X EUR pe an pentru Italia.
Amendamentul 532
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 7
7.  În 2023, statele membre pot să își revizuiască deciziile menționate la alineatul (6) ca parte a unei cereri de modificare a planurilor strategice PAC, menționată la articolul 107.
7.  La doi ani de la data aplicării planurilor lor strategice, statele membre pot să își revizuiască deciziile menționate la alineatul (6) ca parte a unei cereri de modificare a planurilor strategice PAC, menționată la articolul 107.
Amendamentul 533
Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1
1.  Cuantumul total al sprijinului din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală în temeiul prezentului regulament pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027 este de 78 811 milioane EUR în prețuri curente, în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru anii 2021-202738.
1.  Cuantumul total al sprijinului din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală în temeiul prezentului regulament pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027 este de 109 000 milioane EUR în prețuri curente, în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru anii 2021-202738.
__________________
__________________
38 Propunere de Regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM(2018)0322.
38 Propunere de Regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM(2018)0322.
Amendamentul 534
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1
1.  Planurile strategice PAC stabilesc o rată unică a contribuției FEADR aplicabilă tuturor intervențiilor.
1.  Planurile strategice PAC stabilesc o contribuție FEADR unică pentru sprijinirea intervențiilor în regiunile care corespund nivelului 2 din nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivelul NUTS 2”) stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003.
Amendamentul 535
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Resursele din FEADR se alocă următoarelor trei categorii de regiuni de nivelul NUTS 2:
(a)  regiunile cel mai puțin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiunile cel mai puțin dezvoltate”);
(b)  regiunile de tranziție, al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75 % și 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni de tranziție”);
(c)  regiunile mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiunile mai dezvoltate”).
Clasificarea regiunilor în cadrul uneia dintre cele trei categorii de regiuni este stabilită în funcție de raportul dintre PIB-ul pe cap de locuitor pentru fiecare regiune, măsurat în standarde ale puterii de cumpărare (SPC) și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016, și PIB-ul mediu al UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.
Amendamentul 536
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
(a)  70 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (UE) nr. 229/2013;
(a)  85 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (UE) nr. 229/2013;
Amendamentul 537
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
(b)  70 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate;
(b)  85 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate;
Amendamentul 538
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
(ba)  65 % în regiunile de tranziție;
Amendamentul 539
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  65 % din cheltuielile eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 66;
(c)  75 % din cheltuielile eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 66;
Amendamentul 540
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d
(d)  43 % din cheltuielile publice eligibile în celelalte regiuni.
(d)  53 % din cheltuielile publice eligibile în celelalte regiuni.
Amendamentul 541
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3 – litera a
(a)  80 % pentru angajamentele în materie de gestionare menționate la articolul 65 din prezentul regulament, pentru plățile prevăzute la articolul 67 din prezentul regulament, pentru investițiile neproductive menționate la articolul 68 din prezentul regulament, pentru sprijinul acordat parteneriatului european pentru inovare în temeiul articolului 71 din prezentul regulament și pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR];
(a)  90 % pentru angajamentele în materie de gestionare menționate la articolul 65 din prezentul regulament, pentru plățile prevăzute la articolul 67 din prezentul regulament, pentru investițiile neproductive menționate la articolul 68 din prezentul regulament, care sunt legate de împădurire și de obiectivele specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) pentru operațiunile enumerate la articolul 69 alineatul (2) litera (a), pentru sprijinul acordat parteneriatului european pentru inovare în temeiul articolului 71 din prezentul regulament și pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR], pentru operațiuni în temeiul articolului 72, pentru operațiuni care sunt sprijinite prin instrumente financiare, pentru măsurile prevăzute la articolul 72a (nou) și pentru zonele depopulate;
Amendamentul 542
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3 – litera b
(b)  100 % pentru operațiunile care primesc finanțare din fonduri transferate spre FEADR în conformitate cu articolele 15 și 90 din prezentul regulament.
(b)  100 % pentru operațiunile care primesc finanțare din fonduri transferate spre FEADR în conformitate cu articolul 90 din prezentul regulament, atunci când aceste operațiuni abordează obiectivele specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).
Amendamentul 1134
Propunere de regulament
Articolul 86
Articolul 86
Articolul 86
Alocările financiare minime și maxime
Alocările financiare minime și maxime
1.  O proporție minimă de 5 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC prevăzută în anexa IX este rezervată pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR].
1.  O proporție minimă de 5 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC prevăzută în anexa IX este rezervată pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR].
2.  O proporție minimă de 30 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC prevăzută în anexa IX este rezervată pentru intervenții care vizează îndeplinirea obiectivelor specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din prezentul regulament, cu excepția intervențiilor bazate pe articolul 66.
2.  O proporție minimă de 35 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC prevăzută în anexa IX este rezervată pentru intervenții de orice tip care vizează îndeplinirea obiectivelor specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i) din prezentul regulament.
Se pot lua în considerare în scopul calculării contribuției totale a FEADR menționate la primul paragraf cel mult 40 % din plățile acordate în conformitate cu articolul 66.
Primul paragraf nu se aplică regiunilor ultraperiferice.
Primul paragraf nu se aplică regiunilor ultraperiferice.
2a.  Minimum de 30 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC, astfel cum este prevăzut în anexa IX, este rezervată intervențiilor în conformitate cu articolele 68, 70, 71 și 72, pentru obiective specifice menite să favorizeze dezvoltarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament.
3.  O proporție maximă de 4 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC prevăzută în anexa IX poate fi utilizată pentru finanțarea acțiunilor de asistență tehnică la inițiativa statelor membre, menționate la articolul 112.
3.  O proporție maximă de 4 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC prevăzută în anexa IX poate fi utilizată pentru finanțarea acțiunilor de asistență tehnică la inițiativa statelor membre, menționate la articolul 112.
Contribuția FEADR poate fi majorată la 6 % pentru planurile strategice PAC în cazul cărora cuantumul total al sprijinului din partea Uniunii pentru dezvoltarea rurală este de până la 90 milioane EUR.
Contribuția FEADR poate fi majorată la 6 % pentru planurile strategice PAC în cazul cărora cuantumul total al sprijinului din partea Uniunii pentru dezvoltarea rurală este de până la 90 de milioane EUR.
Asistența tehnică se rambursează ca finanțare forfetară în conformitate cu articolul 125 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE/Euratom .../...) [noul Regulament financiar] în cadrul plăților intermediare în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) [HzR]. Această finanțare forfetară reprezintă procentajul stabilit în planul strategic PAC pentru asistența tehnică în raport cu totalul cheltuielilor declarate.
Asistența tehnică se rambursează ca finanțare forfetară în conformitate cu articolul 125 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE/Euratom .../...) [noul Regulament financiar] în cadrul plăților intermediare în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) [HzR]. Această finanțare forfetară reprezintă procentajul stabilit în planul strategic PAC pentru asistența tehnică în raport cu totalul cheltuielilor declarate.
4.  Pentru fiecare stat membru, cuantumul minim prevăzut în anexa X este rezervat pentru contribuția la îndeplinirea obiectivului specific numit „atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale”, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (g). Pe baza analizării situației în ceea ce privește punctele forte, deficiențele, oportunitățile și amenințările („analiza SWOT”) și identificarea nevoilor care trebuie satisfăcute, cuantumul se utilizează pentru următoarele tipuri de intervenții:
4.  Statele membre rezervă cel puțin cuantumurile prevăzute în anexa X pentru sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, astfel cum este prevăzut la articolul 27.
(a)  sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, prevăzut la articolul 27;
(b)   instalarea tinerilor fermieri menționată la articolul 69.
4a.  Statele membre rezervă cel puțin 60 % din cuantumurile stabilite în anexa VII pentru:
(a)  un sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității, astfel cum se menționează în titlul III capitolul II subsecțiunea 2;
(b)  plata redistributivă, astfel cum se menționează în titlul III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 3;
(c)  intervențiile cuplate pentru sprijinul veniturilor, astfel cum se menționează în titlul III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1;
(d)  tipuri de intervenții în alte sectoare, astfel cum se menționează în titlul III capitolul III secțiunea 7.
Prin derogare, când un stat membru folosește opțiunea prevăzută la articolul 90 alineatul (1) primul paragraf litera (a), de la suma rezervată conform primului paragraf acesta poate reduce suma minimă pe care a stabilit-o conform primului paragraf prin suma mărită.
4b.  Cel puțin 6 % din cuantumurile prevăzute în anexa VII se rezervă plăților redistributive menționate la articolul 26.
4c.  Cel puțin 30 % din totalul alocărilor prevăzute în anexa VII pentru perioada 2023-2027 se rezervă programelor pentru climă, mediu și condițiile de viață ale animalelor, menționate la articolul 28.
Statele membre pot rezerva cuantumuri diferite pentru fiecare an calendaristic, inferioare sau superioare procentului stabilit de statul membru în temeiul primei teze, cu condiția ca suma tuturor cuantumurilor anuale să corespundă procentului respectiv.
Prin derogare, când un stat membru folosește opțiunea prevăzută la articolul 90 alineatul (1) primul paragraf litera (a), de la suma rezervată conform articolului 28 acesta poate reduce suma minimă pe care a stabilit-o conform primului paragraf prin suma mărită.
5.  Alocările financiare indicative pentru intervenția sub formă de sprijin cuplat pentru venit menționate în titlul III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 sunt limitate la maximum 10 % din cuantumurile prevăzute în anexa VII.
5.  Alocările financiare indicative pentru intervenția sub formă de sprijin cuplat pentru venit menționate în titlul III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 sunt limitate la maximum 10 % din cuantumurile prevăzute în anexa VII. Statele membre pot transfera o parte din acestea pentru a majora alocarea maximă stabilită la articolul 82 alineatul (6) dacă această alocare este insuficientă pentru finanțarea intervențiilor prevăzute la titlul III capitolul III secțiunea 7.
Prin derogare de la primul paragraf, statele membre care, în conformitate cu articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, au utilizat, în scopul sprijinului cuplat voluntar, peste 13 % din plafonul lor național anual prevăzut în anexa II la regulamentul respectiv, pot utiliza, în scopul sprijinului cuplat pentru venit, peste 10 % din cuantumul prevăzut în anexa VII. Procentajul rezultat nu trebuie să îl depășească pe cel aprobat de Comisie pentru sprijinul cuplat voluntar pentru anul de cerere 2018.
Prin derogare de la primul paragraf, statele membre care, în conformitate cu articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, au utilizat, în scopul sprijinului cuplat voluntar, peste 13 % din plafonul lor național anual prevăzut în anexa II la regulamentul respectiv, pot utiliza, în scopul sprijinului cuplat pentru venit, peste 10 % din cuantumul prevăzut în anexa VII. Procentajul rezultat nu trebuie să îl depășească pe cel aprobat de Comisie pentru sprijinul cuplat voluntar pentru anul de cerere 2018.
Procentajul menționat la primul paragraf poate fi majorat cu cel mult 2 %, cu condiția ca suma care corespunde ponderii care depășește procentajul de 10 % să fie alocată sprijinului pentru culturile proteice în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1.
Procentajul menționat la primul paragraf poate fi majorat cu cel mult 2 %, cu condiția ca suma care corespunde ponderii care depășește procentajul de 10 % să fie alocată sprijinului pentru culturile proteice în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1.
Cuantumul inclus în planul strategic PAC aprobat care rezultă din aplicarea primelor două paragrafe este obligatoriu.
Cuantumul inclus în planul strategic PAC aprobat care rezultă din aplicarea primelor două paragrafe este obligatoriu.
6.  Fără a se aduce atingere articolului 15 din Regulamentul (UE) [HzR], cuantumul maxim care poate fi acordat într-un stat membru înainte de aplicarea articolului 15 din prezentul regulament în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 din prezentul regulament pentru un an calendaristic nu depășește cuantumurile stabilite în planul strategic PAC în conformitate cu alineatul (6).
6.  Fără a se aduce atingere articolului 15 din Regulamentul (UE) [HzR], cuantumul maxim care poate fi acordat într-un stat membru înainte de aplicarea articolului 15 din prezentul regulament în temeiul titlului III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunea 1 din prezentul regulament pentru un an calendaristic nu depășește cuantumurile stabilite în planul strategic PAC în conformitate cu alineatul (5).
7.  În planurile lor strategice PAC, statele membre pot decide să utilizeze o anumită pondere a alocării FEADR pentru a stimula sprijinirea și adoptarea pe o scară mai largă a proiectelor strategice integrate privind natura, definite în [Regulamentul LIFE], și pentru a finanța acțiuni în ceea ce privește mobilitatea transnațională în scop educațional în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, cu accent asupra tinerilor fermieri, în conformitate cu [Regulamentul Erasmus].
7.  În planurile lor strategice PAC, statele membre pot decide să utilizeze o anumită pondere a alocării FEADR pentru a stimula sprijinirea și adoptarea pe o scară mai largă a proiectelor strategice integrate privind natura, definite în [Regulamentul LIFE], când sunt implicate comunități de fermieri, și pentru a finanța acțiuni în ceea ce privește mobilitatea transnațională în scop educațional în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, cu accent pe tinerii fermieri, în conformitate cu [Regulamentul Erasmus], precum și pe femeile din zonele rurale.
Amendamentul 1135
Propunere de regulament
Articolul 87
Articolul 87
Articolul 87
Urmărirea cheltuielilor legate de schimbările climatice
Urmărirea cheltuielilor legate de schimbările climatice
1.  Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia evaluează contribuția politicii la îndeplinirea obiectivelor legate de schimbările climatice utilizând o metodă simplă și comună.
1.  Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia evaluează contribuția politicii la îndeplinirea obiectivelor legate de schimbările climatice folosind o metodologie comună, recunoscută la nivel internațional.
2.   Contribuția la ținta pentru cheltuieli este estimată prin aplicarea unor ponderări specifice diferențiate pe baza contribuției (semnificative sau moderate) a sprijinului la îndeplinirea obiectivelor legate de schimbările climatice. Respectivele ponderări sunt următoarele:
(a)  40 % în cazul cheltuielilor din cadrul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității și din cadrul sprijinului complementar pentru venit, menționate în titlul III capitolul II secțiunea II subsecțiunile 2 și 3;
(b)  100 % în cazul cheltuielilor din cadrul schemelor pentru climă și mediu menționate în titlul III capitolul II secțiunea II subsecțiunea 4;
(c)  100 % în cazul cheltuielilor aferente intervențiilor menționate la articolul 86 alineatul (2) primul paragraf;
(d)  40 % în cazul cheltuielilor pentru constrângerile naturale sau pentru alte constrângeri specifice anumitor zone, menționate la articolul 66.
2a.  Comisia elaborează o metodologie comună bazată pe dovezi științifice și recunoscută la nivel internațional, pentru a urmări mai precis cheltuielile pentru obiectivele climatice și de mediu, inclusiv biodiversitatea, și evaluează contribuția estimată a diferitelor tipuri de intervenție, ca parte a evaluării intermediare menționate la articolul 139a.
Amendamentul 1175
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Cuantumurile unitare planificate menționate la alineatul (1) sunt uniforme sau medii, astfel cum stabilesc statele membre.
Amendamentul 554
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 2
Procentajul de variație este procentajul cu care cuantumul unitar mediu sau uniform realizat poate depăși cuantumul unitar mediu sau uniform planificat menționat în planul strategic PAC.
Procentajul de variație este procentajul cu care cuantumul unitar mediu sau uniform indicativ realizat poate depăși cuantumul unitar mediu sau uniform indicativ planificat menționat în planul strategic PAC.
Amendamentul 555
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 3
Pentru fiecare intervenție sub formă de plăți directe, cuantumul unitar mediu sau uniform realizat nu trebuie să fie niciodată mai mic decât cuantumul unitar planificat, cu excepția cazului în care realizările obținute depășesc realizările planificate stabilite în planul strategic PAC.
Pentru fiecare intervenție sub formă de plăți directe, cuantumul unitar mediu sau uniform indicativ realizat nu trebuie să fie niciodată mai mic decât cuantumul unitar indicativ planificat, cu excepția cazului în care realizările obținute depășesc realizările planificate stabilite în planul strategic PAC.
Amendamentul 556
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 4
Dacă în cadrul unei intervenții au fost definite cuantumuri unitare diferite, prezentul paragraf se aplică fiecărui cuantum unitar uniform sau mediu din cadrul intervenției respective.
Dacă în cadrul unei intervenții au fost definite cuantumuri unitare indicative diferite, prezentul paragraf se aplică fiecărui cuantum unitar indicativ uniform sau mediu din cadrul intervenției respective.
Amendamentul 557
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Statele membre pot realoca cuantumuri în cadrul tipurilor de intervenții.
Amendamentul 1136
Propunere de regulament
Articolul 90
Articolul 90
Articolul 90
Flexibilitate între alocările pentru plăți directe și alocările FEADR
Flexibilitate între alocările pentru plăți directe și alocările FEADR
1.  Ca parte a propunerii de plan strategic PAC menționate la articolul 106 alineatul (1), fiecare stat membru poate decide să transfere:
1.  Ca parte a propunerii de plan strategic PAC menționate la articolul 106 alineatul (1), fiecare stat membru poate decide să transfere:
(a)  până la 15 % din alocarea statului membru pentru plăți directe prevăzută în anexa IV după deducerea alocărilor pentru bumbac prevăzute în anexa VI pentru anii calendaristici 2021-2026 către alocarea statului membru pentru FEADR pentru exercițiile financiare 2022-2027; sau
(a)  până la 12 % din alocările totale pentru plăți directe prevăzute în anexa IV după deducerea alocărilor pentru bumbac prevăzute în anexa VI pentru anii calendaristici 2023-2026 și transferate către alocarea statului membru pentru FEADR în exercițiile financiare 2024-2027, cu condiția ca statele membre să folosească majorarea respectivă pentru intervențiile de agromediu menționate la articolul 65 ai căror beneficiari sunt fermieri; sau
(b)  până la 15 % din alocarea statului membru pentru FEADR pentru exercițiile financiare 2022-2027 către alocarea statului membru pentru plăți directe prevăzută în anexa IV pentru anii calendaristici 2021-2026.
(b)  până la 5 % din alocarea statului membru pentru FEADR pentru exercițiile financiare 2024-2027 către alocarea statului membru pentru plăți directe prevăzută în anexa IV pentru anii calendaristici 2023-2026, cu condiția ca majorarea respectivă să fie alocată operațiunilor prevăzute la articolul 28.
Procentajul transferului dinspre alocarea statului membru pentru plăți directe spre alocarea pentru FEADR menționat la primul paragraf poate fi majorat:
Prin derogare de la litera (b) de la primul paragraf, statele membre a căror valoare națională medie pe hectar este sub media Uniunii pot transfera până la 12 % din alocările FEADR către alocarea pentru plăți directe. Cu toate acestea, transferul nu poate fi mai mare decât suma necesară pentru a alinia media națională pe hectar la media Uniunii. Transferul este alocat în întregime intervențiilor menționate la articolul 28.
(a)   cu până la 15 puncte procentuale, cu condiția ca statul membru să utilizeze majorarea respectivă pentru intervenții finanțate din FEADR care vizează îndeplinirea obiectivelor specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f);
(b)   cu până la 2 puncte procentuale, cu condiția ca statul membru să utilizeze majorarea respectivă în conformitate cu articolul 86 alineatul (4) litera (b).
Alocările pentru plăți directe transferate conform alineatului (1) litera (a) din prezentul articol pot fi deduse din cota contribuției în conformitate cu articolul 86 alineatul (4) litera (a) sau cu litera (c) sau o combinație a ambelor.
2.  Deciziile menționate la alineatul (1) precizează procentajul menționat la alineatul (1), care poate varia în funcție de anul calendaristic.
2.  Deciziile menționate la alineatul (1) precizează procentajul menționat la alineatul (1), care poate varia în funcție de anul calendaristic.
3.  În 2023, statele membre pot să își revizuiască deciziile menționate la alineatul (1) ca parte a unei cereri de modificare a planurilor strategice PAC, menționată la articolul 107.
3.  În 2024, statele membre pot să își revizuiască deciziile menționate la alineatul (1) ca parte a unei cereri de modificare a planurilor strategice PAC, menționată la articolul 107.
Statele membre comunică Comisiei până la 31 decembrie 2021 deciziile menționate la alineatul (1) împreună cu decizia lor privind aplicarea articolelor 15 și 26.
Amendamentul 562
Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 1
Statele membre elaborează planuri strategice PAC în conformitate cu prezentul regulament pentru a implementa sprijinul din partea Uniunii finanțat din FEGA și FEADR în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.
Statele membre și, după caz, în colaborare cu regiunile, elaborează planuri strategice PAC în conformitate cu prezentul regulament pentru a implementa sprijinul din partea Uniunii finanțat din FEGA și FEADR în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentul 563
Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 2
Pe baza analizei SWOT menționate la articolul 103 alineatul (2) și a unei evaluări a nevoilor, menționate la articolul 96, statele membre stabilesc, în propriile planuri strategice PAC, o strategie de intervenție în conformitate cu articolul 97, în care sunt stabilite ținte cantitative și obiective de etapă în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6. Țintele sunt definite pe baza unui set comun de indicatori de rezultat prevăzut în anexa I.
Pe baza analizei SWOT menționate la articolul 103 alineatul (2) și a unei evaluări a nevoilor, menționate la articolul 96, statele membre și, după caz, în colaborare cu regiunile, stabilesc, în propriile planuri strategice PAC, o strategie de intervenție în conformitate cu articolul 97, în care sunt stabilite ținte cantitative și obiective de etapă în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6. Țintele sunt definite pe baza unui set comun de indicatori de rezultat prevăzut în anexa I.
Amendamentul 564
Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 4
Fiecare plan strategic PAC vizează perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.
Fiecare plan strategic PAC vizează perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027.
Amendamentul 565
Propunere de regulament
Articolul 91 – paragraful 4 a (nou)
Aprobarea planurilor strategice PAC și punerea lor în aplicare de către statele membre nu determină întârzieri în ceea ce privește perioada de solicitare de ajutor pentru beneficiari sau plata la timp a ajutorului către aceștia.
Amendamentul 832cp1
Propunere de regulament
Articolul 92 - titlu
Un nivel sporit de ambiție în ceea ce privește obiectivele în materie de mediu și climă
Un nivel sporit de ambiție în ceea ce privește obiectivele în materie de mediu, de climă și de bunăstare a animalelor
Amendamentul 567
Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1
1.  Prin planurile lor strategice PAC și, în special, prin elementele strategiei de intervenție menționate la articolul 97 alineatul (2) litera (a), statele membre urmăresc să aducă o contribuție generală sporită la îndeplinirea obiectivelor specifice în materie de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f), față de contribuția generală adusă la îndeplinirea obiectivului prevăzut la articolul 110 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului din cadrul FEGA și FEADR în perioada 2014-2020.
1.  Prin planurile lor strategice PAC și, în special, prin elementele strategiei de intervenție menționate la articolul 97 alineatul (2) litera (a), statele membre urmăresc să aloce o pondere generală sporită din buget pentru îndeplinirea obiectivelor specifice în materie de agromediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f), față de alocarea generală din buget pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la articolul 110 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prin intermediul sprijinului din cadrul FEGA și FEADR în perioada 2014-2020.
Amendamentul 832cp4
Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2
2.  În planurile lor strategice PAC, statele membre explică, pe baza informațiilor disponibile, modul în care intenționează să aducă această contribuție generală sporită prevăzută la alineatul (1). Respectiva explicație se bazează pe informații relevante precum elementele menționate la articolul 95 alineatul (1) literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) litera (b).
2.  În planurile lor strategice PAC, statele membre explică, pe baza celor mai recente și fiabile informații, impactul asupra mediului și a climei pe care urmăresc să îl atingă în perioada 2021-2027 și modul în care intenționează să aducă această contribuție generală sporită prevăzută la alineatul (1), inclusiv modul în care intenționează să se asigure că obiectivele stabilite pe baza indicatorilor de impact prevăzuți în anexa I vor constitui o îmbunătățire a situației actuale. Respectiva explicație se bazează pe informații relevante precum elementele menționate la articolul 95 alineatul (1) literele (a)-(f) și la articolul 95 alineatul (2) literele (a) și (b).
Amendamentul 1177
Propunere de regulament
Articolul 92 a (nou)
Articolul 92a
Prevenții în gestionarea riscurilor
Statele membre explică în planurile lor strategice PAC, pe baza informațiilor disponibile și a analizei SWOT, modul în care intenționează să ofere soluții de gestionare a riscurilor suficiente și relevante pentru a ajuta fermierii să se confrunte cu pericole climatice, sanitare și economice. Soluțiile de gestionare a riscurilor menționate la prezentul articol pot include instrumentele de gestionare a riscurilor enumerate la articolul 70 sau orice soluție națională preexistentă privind gestionarea riscurilor.
Amendamentul 569
Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 1
Fiecare stat membru elaborează un singur plan strategic PAC pentru întregul său teritoriu.
Fiecare stat membru și, după caz, în colaborare cu regiunile, elaborează un singur plan strategic PAC pentru întregul său teritoriu.
Amendamentul 570
Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 2
Dacă există elemente ale planului strategic PAC care sunt stabilite la nivel regional, statul membru asigură coerența și consecvența lor cu elementele planului strategic PAC stabilite la nivel național.
Dacă există elemente ale planului strategic PAC care sunt stabilite și/sau puse în aplicare la nivel regional prin intermediul programelor de intervenție regională, statul membru asigură coerența și consecvența lor cu elementele planului strategic PAC stabilite la nivel național.
Amendamentele 571 și 734cp2
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 2
2.  Organismul din fiecare stat membru care răspunde de elaborarea planului strategic PAC se asigură că autoritățile competente în domeniul mediului și al climei sunt implicate efectiv în elaborarea aspectelor legate de mediu și climă ale planului.
2.  Organismul din fiecare stat membru care răspunde de elaborarea planului strategic PAC se asigură că autoritățile publice competente în domeniul mediului și al climei sunt implicate pe deplin în elaborarea aspectelor legate de mediu și climă ale planului.
Amendamentele 572 și 734cp3
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
Fiecare stat membru organizează un parteneriat cu autoritățile regionale și locale competente. Parteneriatul include cel puțin următorii parteneri:
Fiecare stat membru organizează un parteneriat cu autoritățile regionale și locale competente, precum și cu alți parteneri. Parteneriatul include cel puțin următorii parteneri:
Amendamentele 573 și 734cp5
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
(b)  partenerii economici și sociali;
(b)  partenerii economici și sociali, în special reprezentanți ai sectorului agricol, inclusiv grupuri de acțiune locală în contextul programelor LEADER;
Amendamentele 574 și 734cp6
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c
(c)  organisme relevante care reprezintă societatea civilă și, după caz, organismele responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a egalității de gen și a nediscriminării.
(c)  organisme relevante care reprezintă societatea civilă în legătură cu obiectivele prevăzute la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) și, după caz, organismele responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor fundamentale, a egalității de gen și a nediscriminării.
Amendamentele 575 și 734cp7
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 3 – paragraful 2
Statele membre implică partenerii respectivi în elaborarea planurilor strategice PAC.
Statele membre implică pe deplin partenerii respectivi în elaborarea planurilor strategice PAC.
Amendamentele 576 și 734cp9
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 4
4.  Statele membre și Comisia cooperează pentru a asigura coordonarea eficace în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor strategice PAC, ținând seama de principiul proporționalității și de principiul gestiunii partajate.
4.  Statele membre și Comisia cooperează pentru a asigura coordonarea eficace în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor strategice PAC, ținând seama de principiul proporționalității, de principiul gestiunii partajate și de buna funcționare a pieței.
Amendamentele 577, 970 și 1312cp7
Propunere de regulament
Articolul 94 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 138 pentru a stabili un cod de conduită care să sprijine statele membre în vederea organizării parteneriatului menționat la alineatul (3). Codul de conduită stabilește cadrul în care statele membre, în conformitate cu dreptul lor național și competențele regionale, pun în aplicare principiul parteneriatului.
Amendamentul 578
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1 – litera e
(e)  ținta și planurile financiare;
(e)  ținta și planurile financiare, inclusiv, după caz, cele cu privire la programele de intervenție regională;
Amendamentul 579
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera c
(c)  Anexa III privind consultarea partenerilor;
(c)  Anexa III privind consultarea partenerilor, un rezumat al observațiilor prezentate de autoritățile locale și regionale competente și de parteneri, astfel cum sunt stabiliți la articolul 94 alineatul (3);
Amendamentul 580
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera d
(d)  Anexa IV privind plata specifică pentru cultura de bumbac;
(d)  Anexa IV privind plata specifică pentru cultura de bumbac, dacă este cazul;
Amendamentul 581
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera e
(e)  Anexa V privind finanțarea națională suplimentară prevăzută în domeniul de aplicare al Planului strategic PAC.
(e)  Anexa V privind sprijinul de stat pentru planul strategic care nu este exceptat de la aplicarea articolelor 107, 108 și 109 din TFUE, în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) și privind finanțarea națională suplimentară prevăzută pentru toate intervențiile din domeniul dezvoltării în domeniul de aplicare al Planului strategic PAC.
Amendamentul 582
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera e a (nouă)
(ea)  Anexa VI privind schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, astfel cum sunt prevăzute la articolul 28.
Amendamentul 583
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera e b (nouă)
(eb)  Anexa VII privind programele de intervenție regională; și
Amendamentul 584
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 2 – litera e c (nouă)
(ec)  Anexa VIII privind elementele din planurile strategice care contribuie la creșterea competitivității.
Amendamentul 585
Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera b
(b)  identificarea nevoilor în cazul fiecărui obiectiv specific prevăzut la articolul 6, pe baza dovezilor rezultate din analiza SWOT. Toate nevoile sunt descrise, indiferent dacă vor fi abordate prin intermediul planului strategic PAC sau nu;
(b)  identificarea nevoilor în cazul fiecărui obiectiv specific prevăzut la articolul 6, inclusiv bunăstarea animalelor, pe baza dovezilor rezultate din analiza SWOT. Toate nevoile sunt descrise, indiferent dacă vor fi abordate prin intermediul planului strategic PAC sau nu;
Amendamentul 586
Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera d
(d)  dacă este cazul, o analiză a nevoilor specifice ale zonelor geografice vulnerabile, cum ar fi regiunile ultraperiferice;
(d)  dacă este cazul, o analiză a nevoilor specifice ale zonelor geografice izolate sau vulnerabile, cum ar fi regiunile ultraperiferice, montane și insulare;
Amendamentul 587
Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera e
(e)  ordinea de prioritate și clasificarea nevoilor, inclusiv o justificare solidă a alegerilor făcute și, dacă este cazul, motivul pentru care anumite nevoi identificate nu sunt remediate sau abordate parțial în cadrul planului strategic PAC.
(e)  ordinea de prioritate și clasificarea nevoilor în conformitate cu alegerile făcute și, dacă este cazul, o justificare a motivelor pentru care anumite nevoi identificate nu sunt remediate sau abordate parțial în cadrul planului strategic PAC;
Amendamentul 588
Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera e a (nouă)
(ea)  un rezumat al domeniilor în care informațiile de bază lipsesc sau sunt insuficiente în scopul furnizării unei descrieri complete a situației actuale în ceea ce privește obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 și în scopul monitorizării acestor obiective.
Amendamentul 589
Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 3
În scopul acestei evaluări, statele membre utilizează datele cele mai recente și mai fiabile.
În scopul acestei evaluări, statele membre utilizează datele cele mai recente și mai fiabile și, dacă este cazul, utilizează date defalcate în funcție de sex.
Amendamentul 590
Propunere de regulament
Articolul 97 – paragraful 2 – litera a a (nouă)
(aa)  o explicație a arhitecturii sociale și economice a planului strategic PAC, descriind complementaritatea și condițiile de bază între diferitele intervenții care vizează obiectivele specifice legate de zonele de dezvoltare economică și zonele rurale agricole definite la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (g), (h) și (i);
Amendamentul 591
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera b a (nouă)
(ba)  o viziune generală, dacă este cazul, privind modul în care planul strategic PAC abordează nevoile activităților agricole de mare valoare naturală, inclusiv aspectele legate de viabilitatea socioeconomică a acestora;
Amendamentul 592
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera c
(c)  în ceea ce privește obiectivul specific numit „atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale”, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (g), trebuie prezentată o trecere în revistă a intervențiilor relevante din cadrul planului strategic PAC și a condițiilor specifice, precum cele indicate la articolul 22 alineatul (4), articolul 27, articolul 69 și articolul 71 alineatul (7). În special, statele membre se raportează la articolul 86 alineatul (5) atunci când prezintă planul financiar legat de tipurile de intervenții menționate la articolele 27 și 69. De asemenea, trecerea în revistă explică interacțiunea cu instrumentele naționale, în scopul îmbunătățirii coerenței dintre acțiunile Uniunii și cele naționale în acest domeniu;
(c)  în ceea ce privește obiectivul numit „atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale”, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (g), trebuie prezentată o trecere în revistă a intervențiilor relevante din cadrul planului strategic PAC și a condițiilor specifice, precum cele indicate la articolul 22 alineatul (4), articolul 27, articolul 69 și articolul 71 alineatul (7). În special, statele membre se raportează la articolul 86 alineatul (5) atunci când prezintă planul financiar legat de tipurile de intervenții menționate la articolele 27 și 69. De asemenea, trecerea în revistă explică interacțiunea cu instrumentele naționale, în scopul îmbunătățirii coerenței dintre acțiunile Uniunii și cele naționale în acest domeniu;
Amendamentul 593
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera f
(f)   o descriere a interacțiunilor dintre intervențiile naționale și cele regionale, inclusiv distribuirea alocărilor financiare per intervenție și per fond;
(f)  o descriere a interacțiunilor dintre intervențiile naționale și cele regionale, inclusiv distribuirea alocărilor financiare per intervenție și per fond; și
Amendamentul 594
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera f a (nouă)
(fa)  o explicație a modului în care planul strategic PAC este menit să contribuie la îndeplinirea obiectivului de îmbunătățire a sănătății și bunăstării animalelor și de reducere a rezistenței la antimicrobiene. Statele membre se referă în special la tipurile de intervenții prevăzute la articolele 28 și 65.
Amendamentul 1112
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera f b (nouă)
(fb)   o explicație a modului în care intervențiile pentru fiecare obiectiv specific prevăzute la articolul 6 alineatul (1) contribuie la simplificare pentru beneficiarii finali și la reducerea poverii administrative.
Amendamentul 595
Propunere de regulament
Articolul 98 – titlu
Elemente comune ale mai multor intervenții
Elemente comune ale mai multor intervenții în planurile strategice
Amendamentul 1113
Propunere de regulament
Articolul 98 – paragraful 1 – litera b – punctul ii a (nou)
(iia)   o descriere a elementelor legate de contribuția generală la simplificare și la reducerea sarcinii administrative și de reglementare pentru beneficiarii finali.
Amendamentul 835
Propunere de regulament
Articolul 98 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
(ba)   o explicație privind modul în care planul strategic PAC va sprijini agricultura ecologică, pentru a contribui la adaptarea producției la cererea tot mai mare de produse agricole ecologice, astfel cum se prevede la articolul 13a;
Amendamentul 596
Propunere de regulament
Articolul 98 – paragraful 1 – litera c
(c)  o descriere a utilizării „asistenței tehnice” menționate la articolul 83 alineatul (2), la articolul 86 alineatul (3) și la articolul 112, precum și a utilizării rețelelor PAC menționate la articolul 113;
(c)  o descriere a utilizării „asistenței tehnice” menționate la articolul 83 alineatul (2), la articolul 86 alineatul (3) și la articolul 112, precum și a utilizării rețelelor PAC menționate la articolul 113; și
Amendamentul 597
Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 1 – litera c
(c)  designul specific sau cerințele aferente intervenției respective care asigură o contribuție eficace la obiectivul specific sau obiectivele specifice prevăzut(e) la articolul 6 alineatul (1). În cazul intervențiilor referitoare la mediu și climă, îmbinarea cu cerințele din cadrul condiționalității trebuie să arate că practicile nu se suprapun;
(c)  designul specific sau cerințele aferente intervenției respective care asigură o contribuție eficace la obiectivul specific sau obiectivele specifice relevant(e) prevăzut(e) la articolul 6 alineatul (1). În cazul intervențiilor referitoare la mediu și climă, îmbinarea cu cerințele din cadrul condiționalității trebuie să arate că practicile nu se suprapun;
Amendamentul 598
Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 1 – litera d
(d)  condițiile de eligibilitate;
(d)  condițiile de eligibilitate în conformitate cu prezentul regulament;
Amendamentul 599
Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 1 – litera h
(h)  alocarea financiară anuală rezultată pentru intervenție, menționată la articolul 88. După caz, se furnizează o defalcare a cuantumurilor planificate pentru granturi și a sumelor planificate pentru instrumentele financiare;
(h)  alocarea financiară anuală rezultată pentru intervenție, menționată la articolul 88. După caz, se furnizează o defalcare a cuantumurilor planificate pentru granturi și a sumelor planificate pentru instrumentele financiare; și
Amendamentul 600
Propunere de regulament
Articolul 99 – paragraful 1 – litera i
(i)  o mențiune care să indice dacă intervenția nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din TFUE și face obiectul evaluării ajutoarelor de stat.
(i)  o mențiune care să indice dacă intervenția nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din TFUE și face obiectul evaluării ajutoarelor de stat în conformitate cu indicația Comisiei Europene din orientările privind ajutoarele de stat.
Amendamentul 601
Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1
1.  Planul cu ținte menționat la articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă într-un tabel recapitulativ care prezintă țintele menționate la articolul 97 alineatul (1) litera (a) și care indică defalcarea în obiective de etapă.
1.  Planul cu ținte menționat la articolul 95 alineatul (1) litera (e) constă într-un tabel recapitulativ care prezintă țintele menționate la articolul 97 alineatul (1) litera (a) și care indică defalcarea în obiective de etapă anuale sau, după caz, multianuale și, dacă este necesar, defalcate parțial în funcție de regiuni.
Amendamentul 602
Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e
(e)  o defalcare a alocărilor pentru tipurile sectoriale de intervenții menționate în titlul III capitolul III secțiunea 7, per intervenție și cu indicarea realizărilor planificate și a cuantumului unitar mediu;
(e)  o defalcare a alocărilor pentru tipurile sectoriale de intervenții menționate în titlul III capitolul III, per intervenție și cu indicarea realizărilor planificate și a cuantumului unitar mediu;
Amendamentul 603
Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f
(f)  o defalcare a alocărilor statelor membre pentru dezvoltarea rurală după transferurile spre și dinspre plățile directe menționate la litera (b), per tip de intervenții și per intervenție, inclusiv totalurile pentru perioada în cauză, cu indicarea, de asemenea, a ratei aplicabile a contribuției FEADR, defalcată per intervenție și per tip de regiune, după caz. În cazul unui transfer de fonduri dinspre plățile directe, se specifică partea de intervenție, intervenția sau intervențiile finanțate prin transfer. Acest tabel indică, de asemenea, realizările planificate pentru fiecare intervenție și cuantumurile unitare medii sau uniforme, precum și, dacă este cazul, o defalcare a cuantumurilor planificate pentru granturi și a cuantumurilor planificate pentru instrumentele financiare. Trebuie, de asemenea, precizate cuantumurile pentru asistența tehnică;
(f)  o defalcare a alocărilor statelor membre pentru dezvoltarea rurală după transferurile spre și dinspre plățile directe menționate la litera (b), per tip de intervenții și per intervenție, inclusiv totalurile pentru perioada în cauză, cu indicarea, de asemenea, a ratei aplicabile a contribuției FEADR, defalcată per intervenție și per tip de regiune, după caz. În cazul unui transfer de fonduri dinspre plățile directe, se specifică partea de intervenție, intervenția sau intervențiile finanțate prin transfer. Acest tabel indică, de asemenea, realizările planificate pentru fiecare intervenție și cuantumurile unitare medii sau uniforme, precum și, dacă este cazul, o defalcare a cuantumurilor planificate pentru granturi și a cuantumurilor planificate pentru instrumentele financiare. Trebuie, de asemenea, precizate cuantumurile pentru asistența tehnică; și
Amendamentul 604
Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2 – paragraful 2
Elementele menționate în prezentul alineat se stabilesc pentru fiecare an.
Elementele menționate în prezentul alineat se stabilesc, dacă este necesar, pentru fiecare an și pot include, după caz, tabele regionale.
Amendamentul 605
Propunere de regulament
Articolul 100 a (nou)
Articolul 100a
Programe de intervenție regională
Fiecare program de intervenție regională pentru dezvoltare rurală conține cel puțin următoarele secțiuni:
(a)  un rezumat al analizei SWOT; 
(b)  un rezumat al evaluării necesităților; 
(c)  o strategie de intervenție; 
(d)  o descriere operațională a intervențiilor gestionate și implementate la nivel regional în concordanță cu planul strategic național prevăzut la articolul 99. Mai precis, fiecare intervenție specificată în strategie la litera (c) de la prezentul articol include următoarele elemente:
(i)  descrierea intervenției;
(ii)  condițiile de eligibilitate; 
(iii)  taxa de sprijin;
(iv)  calcularea cuantumului unitar al sprijinului;
(v)  planul financiar;
(vi)  indicatorii de rezultat;
(vii)  ținte;
(viii)  explicație privind atingerea țintelor;
(e)  planul financiar multianual; și
(f)  o descriere a sistemului de guvernanță și de coordonare.
Amendamentul 606
Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – partea introductivă
Descrierea elementelor care asigură modernizarea PAC, menționată la articolul 95 alineatul (1) litera (g), evidențiază elementele din planul strategic PAC care sprijină modernizarea sectorului agricol și a PAC și conțin în special:
Descrierea elementelor care asigură modernizarea PAC, menționată la articolul 95 alineatul (1) litera (g), evidențiază elementele din planul strategic PAC care sprijină modernizarea sectorului agricol și a PAC, pentru a răspunde noilor provocări, inclusiv tranziția către modele mai durabile, și conține în special:
Amendamentul 607
Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă
(a)  o prezentare a modului în care planul strategic PAC va contribui la îndeplinirea obiectivului general transversal legat de stimularea și împărtășirea cunoștințelor, promovarea inovării și a digitalizării și încurajarea adoptării acestor măsuri, prevăzut la articolul 5 al doilea paragraf, în special prin:
(a)  o prezentare a modului în care planul strategic PAC va contribui la îndeplinirea obiectivului general transversal legat de stimularea și împărtășirea cunoștințelor, promovarea inovării și a digitalizării în zonele agricole și rurale, încurajarea și promovarea adoptării acestor măsuri, prevăzut la articolul 5 al doilea paragraf, în special prin:
Amendamentul 836
Propunere de regulament
Articolul 102 - paragraful 1 - litera a - punctul ii a (nou)
(iia)   coerența cu realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și cu acordurile internaționale privind clima.
Amendamentul 608
Propunere de regulament
Articolul 102 – paragraful 1 – litera b
(b)  o descriere a strategiei pentru dezvoltarea tehnologiilor digitale în agricultură și în zonele rurale și pentru utilizarea acestor tehnologii în scopul îmbunătățirii eficacității și eficienței intervențiilor din cadrul planului strategic PAC.
(b)  o descriere a strategiei pentru dezvoltarea tehnologiilor digitale în agricultură și în zonele rurale, pentru satele inteligente și pentru condițiile de utilizare a acestor tehnologii, condiții care includ informarea fermierilor cu privire la drepturile lor în legătură cu protejarea și utilizarea datelor lor cu caracter personal, în scopul îmbunătățirii eficacității și eficienței intervențiilor din cadrul planului strategic PAC.
Amendamentul 609
Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera e
(e)  după caz, o analiză a aspectelor teritoriale, cu evidențierea teritoriilor vizate în mod specific de intervenții;
(e)  după caz, o analiză a aspectelor teritoriale, cu evidențierea teritoriilor vizate în mod specific de intervenții, inclusiv a zonelor agricole de mare valoare naturală;
Amendamentul 610
Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 5
În ceea ce privește obiectivul specific referitor la atragerea tinerilor fermieri, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (g), analiza SWOT include o scurtă analiză privind accesul la terenuri, mobilitatea terenurilor și restructurarea terenurilor, accesul la finanțare și la credite și accesul la cunoștințe și consiliere.
În ceea ce privește obiectivul specific referitor la atragerea tinerilor fermieri, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (g), analiza SWOT include o scurtă analiză privind accesul la terenuri, mobilitatea terenurilor și restructurarea terenurilor, accesul la finanțare și la credite și accesul la cunoștințe și consiliere, precum și capacitatea de a face față riscurilor.
Amendamentul 611
Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 – litera a
(a)  o scurtă descriere a finanțării naționale suplimentare prevăzute în domeniul de aplicare al planului strategic PAC, inclusiv cuantumurile per măsură și indicarea conformității cu cerințele prezentului regulament;
(a)  o scurtă descriere a finanțării naționale suplimentare prevăzute în domeniul de aplicare al planului strategic PAC, inclusiv cuantumurile per intervenție și indicarea conformității cu cerințele prezentului regulament;
Amendamentul 612
Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Anexa VI la planul strategic PAC conține o descriere a schemelor pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, astfel cum sunt prevăzute la articolul 28.
Amendamentul 613
Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 5 b (nou)
5b.  Anexa VII la planul strategic PAC include o descriere a programelor de intervenție regională.
Amendamentul 615
Propunere de regulament
Articolul 104
Articolul 104
eliminat
Competențe delegate pentru conținutul planului strategic PAC
În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de modificare a prezentului capitol în ceea ce privește conținutul planului strategic PAC și al anexelor la acesta.
Amendamentul 616
Propunere de regulament
Articolul 105 – titlu
Competențe de executare pentru conținutul planului strategic PAC
Competențe de executare pentru forma planului strategic PAC
Amendamentul 617
Propunere de regulament
Articolul 105 – paragraful 1
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme privind prezentarea în planurile strategice PAC a elementelor descrise la articolele 96-103. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 139 alineatul (2).
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unui formular armonizat și a unor norme privind prezentarea în planurile strategice PAC a elementelor descrise la articolele 96-103. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 139 alineatul (2).
Amendamentul 1153cp1
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 1
1.  Cel târziu până la data de 1 ianuarie 2020, fiecare stat membru prezintă Comisiei o propunere de plan strategic PAC, cuprinzând informațiile menționate la articolul 95.
1.  Până la … [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], fiecare stat membru prezintă Comisiei o propunere de plan strategic PAC, cuprinzând informațiile menționate la articolul 95.
Comisia încurajează statele membre să facă schimb de informații și de bune practici atunci când își elaborează planurile strategice PAC.
Amendamentul 619
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 2
2.  Comisia evaluează planurile strategice PAC propuse din perspectiva caracterului complet al planurilor, a consecvenței și coerenței cu principiile generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul regulament și cu dispozițiile adoptate în temeiul acestuia, precum și cu Regulamentul orizontal, a contribuției efective la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a impactului asupra funcționării adecvate a pieței interne și a denaturării concurenței, precum și a nivelului sarcinii administrative a beneficiarilor și a administrației. Evaluarea se va concentra, în special, asupra caracterului adecvat al strategiei planului strategic PAC, a obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a intervențiilor și a alocării resurselor bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale planului strategic PAC prin intermediul setului de intervenții propus pe baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.
2.  Comisia evaluează planurile strategice PAC propuse din perspectiva caracterului complet al planurilor, a consecvenței și coerenței cu principiile generale ale dreptului Uniunii, cu prezentul regulament și cu dispozițiile adoptate în temeiul acestuia, precum și cu Regulamentul orizontal, a contribuției efective la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1), a impactului asupra funcționării adecvate a pieței interne și a denaturării concurenței, precum și a nivelului sarcinii administrative a beneficiarilor și a administrației. Evaluarea se va concentra, în special, asupra caracterului adecvat al strategiei planului strategic PAC, inclusiv asupra calității informațiilor utilizate, a obiectivelor specifice aferente, a țintelor, a intervențiilor și a alocării resurselor bugetare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale planului strategic PAC prin intermediul setului de intervenții propus pe baza analizei SWOT și a evaluării ex ante.
Amendamentul 1153cp2
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 1
Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are loc la cel târziu opt luni de la prezentarea sa de către statul membru în cauză.
Aprobarea fiecărui plan strategic PAC are loc la cel târziu șase luni de la prezentarea sa de către statul membru în cauză.
Amendamentele 620, 1153cp3 și 1331
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 2
Aprobarea nu vizează informațiile menționate la articolul 101 litera (c) și în anexele I-IV la planul strategic PAC menționat la articolul 95 alineatul (2) literele (a)-(d).
eliminat
Amendamentul 1153cp4
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 5 – paragraful 3
În cazuri justificate corespunzător, statul membru poate solicita Comisiei aprobarea unui plan strategic PAC care nu conține toate elementele. În cazul respectiv, statul membru în cauză indică părțile din planul strategic PAC care lipsesc și prevede ținte și planuri financiare indicative, menționate la articolul 100, pentru întregul plan strategic PAC, pentru a arăta consecvența și coerența de ansamblu a planului. Elementele lipsă ale planului strategic PAC sunt prezentate Comisiei ca o modificare a planului în conformitate cu articolul 107.
În cazuri justificate corespunzător, statul membru poate solicita Comisiei aprobarea unui plan strategic PAC care nu conține toate elementele. În cazul respectiv, statul membru în cauză indică părțile din planul strategic PAC care lipsesc și prevede ținte și planuri financiare indicative, menționate la articolul 100, pentru întregul plan strategic PAC, pentru a arăta consecvența și coerența de ansamblu a planului. Elementele lipsă ale planului strategic PAC sunt prezentate Comisiei ca o modificare a planului în conformitate cu articolul 107, într-un termen care nu ar trebui să depășească trei luni. Acestea sunt coerente și consecvente în raport cu țintele și planurile financiare indicative prezentate anterior de statul membru, fără nicio modificare sau reducere semnificativă a nivelului de ambiție.
Amendamentele 621, 983, 1153cp5 și 1333
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7 a (nou)
7a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de sinteză privind planurile strategice PAC naționale, în termen de șase luni de la aprobarea acestora, însoțit de evaluări descrise clar pentru a furniza informații cu privire la deciziile luate de statele membre în vederea abordării obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentul 1153cp6
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7 b (nou)
7b.   Comisia traduce planurile strategice PAC în limba engleză și le publică într-un mod care asigură accesul public și transparența la nivelul Uniunii.
Amendamentele 623, 985 și 1153cp7
Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 7 c (nou)
7c.  Aprobarea planurilor strategice PAC și punerea lor în aplicare de către statele membre nu determină întârzieri în ceea ce privește perioada de solicitare de ajutor pentru beneficiari sau plata la timp a ajutorului, în special în primul an de punere în aplicare.
Amendamentul 735cp1
Propunere de regulament
Articolul 107– alineatul 1
1.  Statele membre pot transmite Comisiei cereri de modificare a propriilor planuri strategice PAC.
1.  Statele membre pot transmite Comisiei cereri de modificare a propriilor planuri strategice PAC, inclusiv, dacă este cazul, orice modificări aduse programelor de intervenție regională, în acord cu autoritățile de management regionale.
Amendamentele 625 și 735cp2
Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2
2.  Cererile de modificare a planurilor strategice PAC sunt justificate corespunzător și, în special, evidențiază impacturile preconizate ale modificărilor asupra planului asupra îndeplinirii obiectivelor specifice menționate la articolul 6 alineatul (1). Cererile sunt însoțite de planul modificat, care include anexele actualizate, după caz.
2.  Cererile de modificare a planurilor strategice PAC includ o explicație care evidențiază impacturile preconizate ale modificărilor asupra planului asupra îndeplinirii obiectivelor specifice menționate la articolul 6 alineatul (1). Cererile sunt însoțite de planul modificat, care include anexele actualizate, după caz.
Amendamentele 626 și 735cp3
Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 7
7.  O cerere de modificare a planului strategic PAC poate fi prezentată cel mult o dată într-un an calendaristic, sub rezerva unor eventuale excepții care urmează a fi stabilite de Comisie în conformitate cu articolul 109.
7.  O cerere de modificare a planului strategic PAC poate fi prezentată cel mult o dată într-un an calendaristic, sub rezerva unor eventuale excepții care urmează a fi stabilite în prezentul regulament și de Comisie în conformitate cu articolul 109.
Amendamentele 627 și 735cp4
Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 8
8.  Fiecare modificare a planului strategic PAC este aprobată de Comisie prin intermediul unei decizii de punere în aplicare, fără a se aplica procedura comitetului menționată la articolul 139.
8.  Fiecare modificare a planului strategic PAC este aprobată de Comisie prin intermediul unei decizii de punere în aplicare, fără a se aplica procedura comitetului menționată la articolul 139. Parlamentul European și Consiliul sunt informate în mod corespunzător.
Amendamentele 628 și 735cp5
Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 9
9.  Fără a se aduce atingere articolului 80, modificările aduse planurilor strategice PAC produc efecte legale doar după aprobarea lor de către Comisie.
9.  Fără a se aduce atingere articolului 80, modificările aduse planurilor strategice PAC produc efecte legale doar după aprobarea lor de către Comisie și sunt publicate.
Amendamentul 1137
Propunere de regulament
Articolul 107 a (nou)
Articolul 107a
Revizuirea planurilor strategice PAC
Până la 31 decembrie 2025, statele membre își revizuiesc planurile strategice pentru a se asigura că sunt aliniate cu legislația aplicabilă a Uniunii privind clima și mediul și prezintă Comisiei cereri de modificare a planurilor strategice în consecință.
Amendamentul 629
Propunere de regulament
Articolul 108 – paragraful 2
Acest termen nu include perioada care începe în ziua următoare datei la care Comisia trimite statului membru observațiile sale sau o solicitare de documente revizuite și care se încheie la data la care statul membru răspunde Comisiei.
eliminat
Amendamentul 630
Propunere de regulament
Articolul 109 – paragraful 1 – litera c
(c)  frecvența cu care trebuie prezentate planurile strategice PAC pe parcursul perioadei de programare, inclusiv stabilirea cazurilor excepționale în care nu contează numărul maxim de modificări menționat la articolul 107 alineatul (7).
(c)  frecvența cu care trebuie prezentate amendamentele la planurile strategice PAC pe parcursul perioadei de programare a aplicării planurilor strategice PAC, inclusiv stabilirea cazurilor excepționale în care nu contează numărul maxim de modificări menționat la articolul 107 alineatul (7).
Amendamentul 631
Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1) primul paragraf, statele membre pot înființa, de asemenea, autorități regionale responsabile pentru punerea în aplicare și gestionarea intervențiilor finanțate din FEADR în cadrul planurilor lor strategice naționale în cazul în care domeniul de aplicare al respectivelor intervenții este de nivel regional. Într-un astfel de caz, autoritatea de management națională desemnează un organism național pentru coordonarea FEADR care garantează aplicarea uniformă a normelor Uniunii Europene, asigurând coerența cu elementele planului strategic stabilit la nivel național, în conformitate cu articolul 93 al doilea paragraf.
Amendamentul 736cp2
Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Autoritatea de management este responsabilă cu gestionarea și implementarea planului strategic PAC în mod eficient, eficace și corect. În special, autoritatea de management se asigură că:
2.  Autoritatea de management este responsabilă cu gestionarea și implementarea planului strategic PAC în mod eficient, eficace și corect și, după caz, în asociere cu autoritățile regionale de management pentru programele de intervenție regională. În special, acestea se asigură că:
Amendamentele 632 și 736cp3
Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera g
(g)  raportul anual privind performanța este elaborat, inclusiv tabelele de monitorizare agregate, și, după consultarea comitetului de monitorizare, este transmis Comisiei;
(g)  raportul de monitorizare a performanței este elaborat, inclusiv tabelele de monitorizare agregate, și, după consultarea comitetului de monitorizare, este transmis Comisiei;
Amendamentele 633 și 736cp4
Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2 – litera h
(h)  sunt luate măsuri subsecvente relevante privind observațiile Comisiei referitoare la rapoartele anuale privind performanța;
(h)  sunt luate măsuri subsecvente relevante privind observațiile Comisiei referitoare la rapoartele privind performanța;
Amendamentul 736cp5
Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3
3.  Statul membru sau autoritatea de management poate desemna unul sau mai multe organisme intermediare, inclusiv autorități locale, organisme de dezvoltare regională sau organizații neguvernamentale, care să gestioneze și să implementeze intervențiile din cadrul planului strategic PAC.
3.  Statul membru sau autoritățile de management, sau, după caz, autoritățile regionale de management pot desemna unul sau mai multe organisme intermediare, inclusiv autorități locale, organisme de dezvoltare regională sau organizații neguvernamentale, care să gestioneze și să implementeze intervențiile din cadrul planului strategic PAC.
Amendamentele 634 și 736cp6
Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 5 – paragraful 1
În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme detaliate privind aplicarea cerințelor privind informarea, publicitatea și vizibilitatea menționate la alineatul (2) literele (j) și (k)
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentele 635 și 736cp7
Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 5 – paragraful 2
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 139 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 636
Propunere de regulament
Articolul 110 a (nou)
Articolul 110a
Organism de mediere
Fără a aduce atingere normelor naționale privind controlul administrativ și jurisdicțional, statele membre desemnează un organism de mediere independent din punct de vedere funcțional, responsabil cu reexaminarea deciziilor luate de autoritățile competente. Aceste organisme, la cererea beneficiarilor, urmăresc să găsească soluții convenite de comun acord de către părțile implicate. Organismele de mediere includ expertiza și reprezentarea necesare ale autorităților și ale părților interesate.
Amendamentul 637
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 1
Înainte de a prezenta planul strategic PAC, statul membru instituie un comitet de monitorizare a implementării planului strategic PAC („comitetul de monitorizare”).
Statul membru instituie un comitet național de monitorizare a implementării planului strategic PAC („comitetul de monitorizare”) și, după caz, comitete regionale de monitorizare.
Amendamentul 638
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 2
Fiecare comitet de monitorizare își adoptă propriul regulament de procedură.
Fiecare comitet de monitorizare își adoptă propriul regulament de procedură. Comitetul de monitorizare național își adoptă propriul regulament de procedură în cooperare cu comitetele de monitorizare regionale.
Amendamentul 639
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 3
Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele înregistrate de planul strategic PAC în privința atingerii țintelor sale.
Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele înregistrate de planul strategic PAC în privința atingerii țintelor sale din sfera sa de competență.
Amendamentul 640
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 4
Statul membru publică online regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare, precum și toate datele și informațiile partajate cu comitetul de monitorizare.
Statul membru publică online regulamentul de procedură și avizele comitetelor de monitorizare și le prezintă Comisiei.
Amendamentul 641
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 1
Statul membru decide componența comitetului de monitorizare și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților publice și a organismelor intermediare relevante și a reprezentanților partenerilor menționați la articolul 94 alineatul (3).
Statul membru și, după caz, regiunile decid componența comitetelor de monitorizare, acordând o atenție deosebită prevenirii conflictelor de interese, și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților publice și a organismelor intermediare relevante și a reprezentanților partenerilor menționați la articolul 94 alineatul (3) care sunt relevanți pentru punerea în aplicare a tuturor obiectivelor articolului 6 alineatul (1).
Amendamentul 642
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 2 – paragraful 3
Statul membru publică online lista membrilor comitetului de monitorizare.
Statul membru publică online lista membrilor comitetului de monitorizare, iar statele membre o prezintă Comisiei.
Amendamentul 643
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Comitetul de monitorizare examinează în special:
3.  Comitetele de monitorizare examinează în special:
Amendamentul 645
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera d a (nouă)
(da)  informațiile relevante furnizate de rețeaua națională PAC;
Amendamentul 646
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera f a (nouă)
(fa)  rapoartele privind performanța;
Amendamentul 647
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 3 – litera f b (nouă)
(fb)  progresele înregistrate în ceea ce privește simplificarea și reducerea sarcinii administrative pentru beneficiarii finali.
Amendamentul 648
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4 – litera a
(a)  proiectul de plan strategic PAC;
eliminat
Amendamentul 649
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4 – litera c
(c)  rapoartele anuale privind performanța;
(c)  rapoartele privind performanța;
Amendamentul 650
Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Comitetele de monitorizare pot solicita rețelei naționale PAC informații și analize legate de intervenții specifice.
Amendamentul 651
Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1
1.  La cel târziu 12 luni de la aprobarea de către Comisie a planului strategic PAC, fiecare stat membru instituie o Rețea națională pentru politica agricolă comună (rețeaua națională PAC) pentru colaborarea în rețea a organizațiilor și administrațiilor, a consilierilor, a cercetătorilor și a altor actori ai inovării din domeniul agriculturii și dezvoltării locale de la nivel național.
1.  La cel târziu 12 luni de la aprobarea de către Comisie a planului strategic PAC, fiecare stat membru instituie o Rețea națională pentru politica agricolă comună (rețeaua națională PAC) pentru colaborarea în rețea a organizațiilor, a reprezentanților sectoarelor agricole, a administrațiilor, a consilierilor, a cercetătorilor, a altor actori ai inovării și a altor actori din domeniul agriculturii și dezvoltării locale de la nivel național. Rețeaua națională PAC se bazează pe structurile de colaborare în rețea deja existente în statul membru.
Amendamentul 652
Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – litera j
(j)  în cazul rețelelor naționale PAC, participarea și contribuirea la activitățile rețelei europene PAC.
(j)  în cazul rețelelor naționale PAC, participarea și contribuirea la activitățile rețelei europene PAC;
Amendamentul 653
Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – litera j a (nouă)
(ja)  în cazul rețelei europene PAC, participarea și contribuirea la activitățile rețelelor naționale;
Amendamentul 654
Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 4 – litera j b (nouă)
(jb)  furnizarea informațiilor solicitate de comitetele de monitorizare prevăzute la articolul 111.
Amendamentul 655
Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 2
2.  Scopul PEI este de a stimula inovarea și de a îmbunătăți schimbul de cunoștințe.
2.  Scopul PEI este de a stimula inovarea durabilă și de a îmbunătăți schimbul de cunoștințe.
Amendamentul 656
Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c
(c)  promovează punerea în practică mai rapid și la scară mai largă a soluțiilor inovatoare; și
(c)  promovează punerea în practică mai rapid și la scară mai largă a soluțiilor inovatoare, inclusiv a schimbului între fermieri; și
Amendamentul 657
Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d
(d)  informează comunitatea științifică în privința nevoilor în materie de cercetare ale practicii agricole.
(d)  informează comunitatea științifică în privința nevoilor în materie de cercetare ale practicii agricole și a nevoilor fermierilor.
Amendamentul 658
Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 2 – partea introductivă
Grupurile operaționale PEI fac parte din PEI. Grupurile operaționale PEI elaborează un plan cu proiecte inovatoare care să fie dezvoltate, testate, adaptate sau implementate, bazat pe modelul de inovare interactivă, care are următoarele principii-cheie:
Grupurile operaționale PEI sunt înființate pentru a crea PEI, putând fi formate, printre altele, din organizații ale producătorilor și de organizații interprofesionale și pot fi compuse din membri proveniți din state membre diferite. Grupurile operaționale PEI elaborează un plan cu proiecte inovatoare care să fie dezvoltate, testate, adaptate sau implementate, bazat pe modelul de inovare interactivă, care are următoarele principii-cheie:
Amendamentul 659
Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a
(a)  dezvoltarea de soluții inovatoare axate pe nevoile agricultorilor sau ale silvicultorilor, abordând în același timp interacțiunile de-a lungul lanțului de aprovizionare atunci când este util acest lucru;
(a)  dezvoltarea de soluții inovatoare axate pe nevoile agricultorilor sau ale silvicultorilor, abordând în același timp interacțiunile de-a lungul lanțului de aprovizionare atunci când este util acest lucru și ținând seama, de asemenea, de interesele consumatorilor;
Amendamentul 660
Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 3
Inovarea dorită se poate baza pe practici noi, dar și tradiționale, într-un context geografic sau de mediu nou.
Inovarea dorită se poate baza pe practici noi, dar și tradiționale și agro-ecologice, într-un context geografic sau de mediu nou.
Amendamentul 661
Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 4 – paragraful 4
Grupurile operaționale diseminează propriile planuri și rezultatele propriilor proiecte, în special prin intermediul rețelelor PAC.
Grupurile operaționale diseminează propriile planuri și rezultatele propriilor proiecte, în special prin intermediul rețelelor PAC și pot include membri din mai multe state membre.
Amendamentul 662
Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera a
(a)  un set comun de indicatori de context, de realizare, de rezultat și de impact, inclusiv cei menționați la articolul 7, care vor fi utilizați ca bază pentru monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală privind performanța;
(a)  un set comun de indicatori de context, de realizare, de rezultat și de impact, astfel cum sunt menționați la articolul 7, care vor fi utilizați ca bază pentru monitorizarea, evaluarea și raportarea privind performanța;
Amendamentul 663
Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2 – litera b
(b)  ținte și obiective de etapă anuale stabilite în raport cu obiectivul specific relevant, utilizând indicatori de rezultat;
(b)  ținte și obiective de etapă anuale sau, după caz, multianuale, stabilite în raport cu obiectivul specific relevant, utilizând indicatori de rezultat;
Amendamentul 664
Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3
3.  Cadrul de performanță vizează:
3.  Cadrul de performanță vizează conținutul planurilor strategice PAC, inclusiv, după caz, al programelor de intervenție regională.
(a)  conținutul planurilor strategice PAC;
(b)  măsurile de piață și alte intervenții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
Amendamentul 665
Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera a
(a)  evalua impactul, eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată a PAC la nivelul Uniunii;
(a)  evalua impactul, eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată a PAC la nivelul Uniunii, precum și simplificarea pentru beneficiari;
Amendamentul 666
Propunere de regulament
Articolul 116 – paragraful 1 – litera e
(e)  sprijini un proces comun de învățare legat de monitorizare și de evaluare.
(e)  sprijini un proces comun de învățare legat de monitorizare și de evaluare, luând în considerare domeniile în care lipsesc datele de referință sau acestea sunt insuficiente și pentru care pot fi dezvoltați indicatori mai relevanți și preciși.
Amendamentul 667
Propunere de regulament
Articolul 117 – paragraful 1
Statele membre instituie un sistem electronic de informații în care înregistrează și păstrează informațiile esențiale privind punerea în aplicare a planului strategic PAC care sunt necesare pentru monitorizare și evaluare, în special privind fiecare intervenție selectată pentru finanțare, precum și privind intervențiile finalizate, inclusiv informații privind fiecare beneficiar și fiecare operațiune.
Statele membre instituie un sistem electronic de informații sau utilizează unul existent, în care înregistrează și păstrează informațiile esențiale privind punerea în aplicare a planului strategic PAC care sunt necesare pentru monitorizare și evaluare, în special privind fiecare intervenție selectată pentru finanțare, precum și privind intervențiile finalizate, inclusiv informații privind fiecare beneficiar și fiecare operațiune.
Amendamentul 668
Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 1
Statele membre se asigură că beneficiarii sprijinului din cadrul planului strategic PAC și grupurile de acțiune locală se angajează să furnizeze autorității de management sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile necesare pentru monitorizarea și evaluarea planului strategic PAC.
Statele membre se asigură că beneficiarii sprijinului din cadrul planului strategic PAC și grupurile de acțiune locală se angajează să furnizeze autorității de management sau autorităților de management regionale sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acesteia, toate informațiile necesare pentru monitorizarea și evaluarea planului strategic PAC.
Amendamentul 669
Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 2
Statele membre se asigură că sunt stabilite surse de date cuprinzătoare, complete, la timp și fiabile, pentru a se permite o monitorizare eficace a progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică, folosind indicatori de realizare, de rezultat și de impact.
Statele membre se asigură că sunt stabilite surse de date cuprinzătoare, la timp și fiabile, inclusiv baze de date, pentru a se permite o monitorizare eficace a progreselor înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică, folosind indicatori de realizare, de rezultat și de impact.
Amendamentul 670
Propunere de regulament
Articolul 119 – paragraful 1
Pe baza indicatorilor de realizare și de rezultat, comitetul de monitorizare și autoritatea de management monitorizează punerea în aplicare a planului strategic PAC, precum și progresele realizate în vederea atingerii țintelor planului strategic PAC.
Pe baza indicatorilor de realizare și de rezultat, comitetul de monitorizare, precum și autoritatea de management monitorizează punerea în aplicare a planului strategic PAC, precum și progresele realizate în vederea atingerii țintelor planului strategic PAC, în colaborare, după caz, cu autoritățile regionale de management și comitetele regionale de monitorizare.
Amendamentul 671
Propunere de regulament
Articolul 120 – titlu
Competențe de executare pentru cadrul de performanță
Competențe delegate pentru cadrul de performanță
Amendamentul 672
Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1
Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind conținutul cadrului de performanță. Astfel de acte includ lista indicatorilor de context, alți indicatori necesari pentru monitorizarea și evaluarea adecvate ale politicii, metodele de calculare a indicatorilor și dispozițiile necesare pentru a se garanta acuratețea și fiabilitatea datelor colectate de către statele membre. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 139 alineatul (2).
Comisia adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea conținutului cadrului de performanță. Astfel de acte includ lista indicatorilor de context, alți indicatori necesari pentru monitorizarea și evaluarea adecvate ale politicii, metodele de calculare a indicatorilor și dispozițiile necesare pentru a se garanta acuratețea și fiabilitatea datelor colectate de către statele membre. Respectivele acte delegate se adoptă în conformitate cu articolul 138.
Amendamentul 673
Propunere de regulament
Articolul 121 – titlu
Rapoartele anuale de performanță
Rapoartele privind performanța
Amendamentul 674
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 1
1.  Până la data de 15 februarie 2023 și până la data de 15 februarie a fiecărui an ulterior până în anul 2030 inclusiv, fiecare stat membru prezintă Comisiei un raport anual privind performanța în ceea ce privește punerea în aplicare a planului strategic PAC în exercițiul financiar precedent. Raportul care trebuie prezentat în 2023 se referă la exercițiile financiare 2021 și 2022. În ceea ce privește plățile directe menționate în titlul III capitolul II, raportul se referă numai la exercițiul financiar 2022.
1.  Statele membre prezintă Comisiei rapoarte privind performanța în ceea ce privește punerea în aplicare a planului strategic PAC în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) [HzR].
Amendamentul 675
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 2
2.  Ultimul raport anual privind performanța, care trebuie prezentat până la 15 februarie 2030, cuprinde un rezumat al evaluărilor realizate pe parcursul perioadei de punere în aplicare.
2.  Ultimul raport privind performanța care trebuie prezentat cuprinde un rezumat al evaluărilor realizate pe parcursul perioadei de punere în aplicare.
Amendamentul 676
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 3
3.  Pentru a fi admisibil, raportul anual privind performanța trebuie să conțină toate informațiile prevăzute la alineatele (4), (5) și (6). Dacă raportul anual privind performanța nu este admisibil, Comisia informează statul membru în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului; în caz contrar, raportul este considerat admisibil.
3.  Pentru a fi admisibil, raportul privind performanța trebuie să conțină toate informațiile prevăzute la alineatele (4), (5) și (6). Dacă raportul privind performanța nu este admisibil, Comisia informează statul membru în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului; în caz contrar, raportul este considerat admisibil.
Amendamentul 677
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 1
Rapoartele anuale privind performanța prezintă informații calitative și cantitative cheie privind punerea în aplicare a planului strategic PAC, făcând trimitere la date financiare și la indicatori de realizare și de rezultat și în conformitate cu articolul 118 al doilea paragraf. Ele includ, de asemenea, informații cu privire la realizările obținute, la cheltuielile efectuate, la rezultatele obținute și la distanța față de țintele respective stabilite.
Rapoartele privind performanța prezintă informații calitative și cantitative cheie privind punerea în aplicare a planului strategic PAC, făcând trimitere la date financiare și la indicatori de realizare și de rezultat și în conformitate cu articolul 118 al doilea paragraf. Ele includ, de asemenea, informații cu privire la realizările obținute, la cheltuielile efectuate, la rezultatele obținute și la distanța față de țintele respective stabilite.
Amendamentul 678
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 4 – paragraful 2
În cazul tipurilor de intervenții care nu fac obiectul articolului 89 din prezentul regulament și în cazul în care raportul dintre realizările obținute și cheltuielile realizate deviază cu 50 % față de raportul dintre realizările anuale planificate și cheltuielile planificate, statul membru prezintă o justificare privind respectiva deviere.
eliminat
Amendamentul 679
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 5
5.  Datele transmise se referă la valori realizate pentru indicatorii aferenți intervențiilor implementate parțial și integral. De asemenea, rapoartele anuale privind performanța cuprind o sinteză a stadiului punerii în aplicare a planului strategic PAC realizate în cursul exercițiului financiar precedent, eventualele probleme care afectează performanța planului strategic PAC, în special în ceea ce privește abaterile de la obiectivele de etapă, motivând și, după caz, descriind măsurile luate.
5.  Datele transmise se referă la valori realizate pentru indicatorii aferenți intervențiilor implementate parțial și integral. De asemenea, acestea cuprind o sinteză a stadiului punerii în aplicare a planului strategic PAC realizate, eventualele probleme care afectează performanța planului strategic PAC, în special în ceea ce privește abaterile de la obiectivele de etapă, motivând și, după caz, descriind măsurile luate.
Amendamentul 680
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 7
7.  Comisia efectuează o evaluare anuală a performanței și o verificare anuală a performanței, menționată la articolul [52] din Regulamentul (UE) [HzR], pe baza informațiilor furnizate în rapoartele anuale privind performanța.
eliminat
Amendamentul 681
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 8 – paragraful 1
În evaluarea anuală a performanței, Comisia poate face observații privind rapoartele anuale privind performanța, în termen de o lună de la data prezentării acestora. În cazul în care Comisia nu prezintă observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.
Comisia efectuează o evaluare a performanței bazată pe informațiile prezentate în rapoartele privind performanța și poate face observații în termen de cel mult o lună de la data prezentării complete a acestora. În cazul în care Comisia nu prezintă observații în acest termen, rapoartele sunt considerate acceptate.
Amendamentul 682
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 9
9.  În cazul în care valoarea raportată a unuia sau mai multor indicatori de rezultat arată o diferență de peste 25 % față de obiectivul de etapă aferent pentru anul de raportare în cauză, Comisia poate solicita statului membru să prezinte un plan de acțiune, în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [HzR], care să descrie acțiunile de remediere preconizate și calendarul preconizat.
9.  În cazul în care valoarea raportată a unuia sau mai multor indicatori de rezultat arată o diferență de peste 25 % față de obiectivul de etapă aferent pentru anul de raportare în cauză, statele membre prezintă o justificare a diferenței respective. Dacă este necesar, Comisia poate solicita statului membru să prezinte un plan de acțiune care urmează să fie stabilit în consultare cu Comisia, în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [HzR], care să descrie acțiunile de remediere preconizate și calendarul preconizat pentru executarea sa.
Amendamentul 683
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 10
10.  Rapoartele anuale privind performanța, precum și un rezumat pentru cetățeni al conținutului acestora, sunt puse la dispoziția publicului.
10.  Un rezumat al conținutului rapoartelor privind performanța este elaborat pentru cetățeni și este pus la dispoziția publicului.
Amendamentul 684
Propunere de regulament
Articolul 121 – alineatul 11
11.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme privind prezentarea conținutului raportului anual privind performanța. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 139 alineatul (2).
11.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme privind prezentarea conținutului raportului privind performanța. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 139 alineatul (2).
Amendamentul 685
Propunere de regulament
Articolul 122 – titlu
Reuniuni anuale de evaluare
Reuniuni de evaluare
Amendamentul 686
Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 1
1.  În fiecare an, statele membre organizează o reuniune anuală de evaluare cu Comisia, prezidată în comun sau de către Comisie, care va avea loc cel mai devreme la două luni de la prezentarea raportului anual privind performanța.
1.  În fiecare an, statele membre organizează o reuniune de evaluare cu Comisia, prezidată în comun sau de către Comisie, care va avea loc cel mai devreme la două luni de la prezentarea raportului privind performanța.
Amendamentul 687
Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 2
2.  Reuniunea anuală de evaluare vizează examinarea performanței fiecărui plan, inclusiv progresele realizate în direcția țintelor stabilite, eventualele probleme care afectează performanța și măsurile trecute sau viitoare care puteau sau pot fi luate pentru a le soluționa.
2.  Reuniunea de evaluare vizează examinarea performanței fiecărui plan, inclusiv progresele realizate în direcția țintelor stabilite, eventualele probleme care afectează performanța și măsurile trecute sau viitoare care puteau sau pot fi luate pentru a le soluționa. Aceste reuniuni sunt organizate pentru a examina impactul, dacă acest lucru este posibil.
Amendamentul 688
Propunere de regulament
Articolul 123
Articolul 123
eliminat
Bonus de performanță
1.  În 2026, statelor membre le poate fi acordat un bonus de performanță pentru a recompensa performanța satisfăcătoare în ceea ce privește țintele în materie de climă și mediu, dacă statul membru în cauză a îndeplinit condiția prevăzută la articolul 124 alineatul (1).
2.  Bonusul de performanță este egal cu 5 % din cuantumul per stat membru pentru exercițiul financiar 2027, prevăzut în anexa IX.
Resursele transferate între FEGA și FEADR în temeiul articolelor 15 și 90 sunt excluse în scopul calculării bonusului de performanță.
Amendamentul 689
Propunere de regulament
Articolul 124
Articolul 124
eliminat
Acordarea bonusului de performanță
1.  Pe baza evaluării performanței din anul 2026, bonusul de performanță reținut din alocarea unui stat membru în urma aplicării articolului 123 alineatul (2) este atribuit respectivului stat membru dacă indicatorii de rezultat aplicați obiectivelor specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) și cuprinse în propriul plan strategic PAC au atins cel puțin 90 % din valoarea-țintă pentru anul 2025.
2.  În anul 2026, în termen de două luni de la primirea raportului anual privind performanța, Comisia adoptă un act de punere în aplicare fără a aplica procedura comitetului prevăzută la articolul 139, pentru a decide, pentru fiecare stat membru, dacă respectivele planuri strategice PAC au atins valorile-țintă menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
3.  Dacă valorile-țintă menționate la alineatul (1) sunt atinse, cuantumul bonusului de performanță este acordat de Comisie statelor membre în cauză și este considerat alocat definitiv pentru exercițiul financiar 2027 pe baza deciziei menționate la alineatul (2).
4.  Dacă valorile-țintă menționate la alineatul (1) nu sunt atinse, Comisia nu acordă angajamentele pentru exercițiul financiar 2027 referitoare la cuantumul bonusului de performanță al statelor membre în cauză.
5.  Când decide acordarea bonusului de performanță, Comisia poate lua în considerare cazurile de forță majoră și crizele socioeconomice grave care împiedică îndeplinirea obiectivelor de etapă relevante.
6.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește modalitățile detaliate de asigurare a unei abordări consecvente în ceea ce privește stabilirea acordării bonusului de performanță către statele membre. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 139 alineatul (2).
Amendamentul 690
Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 1
1.  Statele membre efectuează evaluări ex ante în vederea îmbunătățirii calitative a elaborării propriilor planuri strategice PAC.
1.  Statele membre și, după caz, împreună cu regiunile efectuează evaluări ex ante în vederea îmbunătățirii calitative a elaborării propriilor planuri strategice PAC.
Amendamentul 691
Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 3 – litera g
(g)  adecvarea procedurilor de monitorizare a planului strategic PAC și de colectare a datelor necesare pentru realizarea evaluărilor;
(g)  adecvarea procedurilor de monitorizare a planului strategic PAC și de colectare a datelor, inclusiv, după caz, a datelor defalcate în funcție de sex, necesare pentru realizarea evaluărilor;
Amendamentul 692
Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 1
1.  Statele membre efectuează evaluări ale planurilor strategice PAC pentru îmbunătățirea calității elaborării și implementării planurilor, precum și pentru evaluarea eficacității, eficienței, relevanței, coerenței, valorii adăugate la nivelul Uniunii și a impactului planurilor respective în ceea ce privește contribuția lor la îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale PAC prevăzute la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1).
1.  Statele membre și, după caz, împreună cu regiunile, efectuează evaluări ale planurilor strategice PAC pentru îmbunătățirea calității elaborării și implementării planurilor, precum și pentru evaluarea eficacității, eficienței, relevanței, coerenței, valorii adăugate la nivelul Uniunii și a impactului planurilor respective în ceea ce privește contribuția lor la îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale PAC prevăzute la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentul 693
Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 2
2.  Statele membre încredințează efectuarea evaluărilor unor experți independenți din punct de vedere funcțional.
2.  Statele membre și, după caz, regiunile, încredințează efectuarea evaluărilor unor experți independenți din punct de vedere funcțional.
Amendamentul 694
Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 3
3.  Statele membre se asigură că sunt instituite proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.
3.  Statele membre și, după caz, regiunile, se asigură că sunt instituite proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.
Amendamentul 695
Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 4
4.  Statele membre sunt responsabile cu evaluarea adecvării intervențiilor prevăzute în planul strategic PAC pentru îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
4.  Statele membre și, după caz, regiunile, sunt responsabile cu evaluarea adecvării intervențiilor prevăzute în planul strategic PAC pentru îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentul 696
Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 5
5.  Statele membre întocmesc un plan de evaluare care furnizează indicii privind activitățile de evaluare menite a fi desfășurate în timpul perioadei de implementare.
5.  Statele membre și, după caz, regiunile, întocmesc un plan de evaluare care furnizează indicii privind activitățile de evaluare menite a fi desfășurate în timpul perioadei de implementare.
Amendamentul 697
Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 6
6.  Statele membre prezintă planul de evaluare comitetului de monitorizare în termen de cel mult un an de la adoptarea planului strategic PAC.
6.  Statele membre și, după caz, regiunile, prezintă planul de evaluare comitetului de monitorizare în termen de cel mult un an de la adoptarea planului strategic PAC.
Amendamentele 987 și 1335
Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 1 a (nou)
1a.   De îndată ce toate planurile strategice PAC naționale sunt aprobate, Comisia va comanda o evaluare independentă a impactului lor preconizat cumulat. Dacă această analiză evidențiază un efort comun insuficient în raport cu obiectivele Pactului verde european, Comisia va lua măsuri corespunzătoare, ceea ce poate implica o solicitare adresată statelor membre de a modifica planurile strategice PAC sau propuneri de modificare a prezentului regulament.
Amendamentele 988 și 1336
Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 2
2.  Până la sfârșitul celui de-al treilea an de la începerea implementării planurilor strategice PAC, ținând seama de indicatorii prevăzuți în anexa I, Comisia efectuează o evaluare intermediară pentru a analiza eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată la nivelul Uniunii a FEGA și FEADR. Comisia poate utiliza toate informațiile relevante disponibile deja în conformitate cu articolul [128] din [noul Regulament financiar].
2.  Până la sfârșitul celui de-al treilea an de la începerea implementării planurilor strategice PAC, ținând seama de indicatorii prevăzuți în anexa I, Comisia efectuează și publică o evaluare intermediară pentru a analiza eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată la nivelul Uniunii a FEGA și FEADR. Comisia poate utiliza toate informațiile relevante disponibile deja în conformitate cu articolul [128] din [noul Regulament financiar]. În cazul în care evaluarea intermediară pune în evidență un efort comun insuficient în legătură cu obiectivele urmărite de Pactul verde european și de legislația Uniunii în domeniul mediului și al climei, Comisia adresează recomandări statelor membre pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european și ale legislației enumerate în anexa XI. În raportul lor anual privind performanța, statele membre explică în ce fel au fost luate în considerare recomandările sau motivele pentru care acestea sau o parte a lor nu au fost luate în considerare.
Amendamentul 698
Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 4 a (nou)
4a.  În rapoartele sale de evaluare, Comisia ține seama de indicatorii menționați în anexa I la prezentul regulament, precum și de factorii externi PAC care au avut un impact asupra performanței obținute.
Amendamentul 699
Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 2
2.  Datele necesare pentru indicatorii de context și de impact provin, în primul rând, de surse de date confirmate, precum Rețeaua de informații contabile agricole și Eurostat. Dacă datele pentru acești indicatori nu sunt disponibile sau nu sunt complete, lacunele trebuie soluționate în contextul Programului statistic european instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului40, cadrul juridic care reglementează Rețeaua de informații contabile agricole, sau prin intermediul acordurilor formale cu alți furnizori de date, precum Centrul Comun de Cercetare și Agenția Europeană de Mediu.
2.  Datele necesare pentru indicatorii de context și de impact provin, în primul rând, de surse de date confirmate, precum Rețeaua de informații contabile agricole și Eurostat. Dacă datele pentru acești indicatori nu sunt disponibile sau nu sunt complete, Comisia Europeană soluționează lacunele în contextul Programului statistic european instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului40, cadrul juridic care reglementează Rețeaua de informații contabile agricole, sau prin intermediul acordurilor formale cu alți furnizori de date, precum Centrul Comun de Cercetare și Agenția Europeană de Mediu.
__________________
__________________
40 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
40 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
Amendamentul 1340
Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Statele membre îmbunătățesc calitatea și frecvența culegerii de date pentru obiectivele agricole principale prevăzute de Pactul verde european, ce corespund indicatorilor de impact și de context I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, I.27 și C.32. Aceste date se pun la dispoziția publicului și se transmit Comisiei în timp util, pentru a evalua eficiența PAC și a permite monitorizarea progreselor către îndeplinirea obiectivelor de la nivelul Uniunii.
Amendamentul 700
Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 3
3.  Sunt menținute registrele administrative existente, cum ar fi IACS, LPIS, registrul animalelor și registrul viticol. IACS și LPIS sunt dezvoltate în continuare pentru a răspunde mai bine nevoilor statistice ale PAC. Datele provenite din registrele administrative sunt utilizate cât mai mult posibil în scopuri statistice, în colaborare cu autoritățile statistice din statele membre și cu Eurostat.
3.  Sunt menținute registrele administrative existente actualizate, cum ar fi IACS, LPIS, registrul animalelor și registrul viticol. IACS și LPIS sunt dezvoltate în continuare pentru a răspunde mai bine nevoilor statistice ale PAC. Datele provenite din registrele administrative sunt utilizate cât mai mult posibil în scopuri statistice, în colaborare cu autoritățile statistice din statele membre și cu Eurostat.
Amendamentul 701
Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 4
4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme privind informațiile care trebuie trimise de statele membre, ținând seama de necesitatea evitării oricărei sarcini administrative inutile, precum și a unor norme privind nevoile de date și sinergiile dintre potențialele surse de date. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 139 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 702
Propunere de regulament
Articolul 130 – paragraful 1
Dacă sprijinul prevăzut în titlul III din prezentul regulament se acordă pentru forme de cooperare între întreprinderi, acesta se poate acorda numai formelor de cooperare care respectă normele de concurență, astfel cum se aplică în temeiul articolelor 206-209 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
Dacă sprijinul prevăzut în titlul III din prezentul regulament se acordă pentru forme de acorduri, decizii și practici concertate între întreprinderi, acesta se poate acorda numai formelor de acorduri, decizii și practici concertate care respectă normele de concurență, astfel cum se aplică în temeiul articolelor 206-209 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
Amendamentele 1092, 1146 și 1179
Propunere de regulament
Articolul 132 a (nou)
Articolul 132a
Ajutoarele naționale tranzitorii
1.  Statele membre pot continua să acorde ajutoare naționale tranzitorii fermierilor din oricare dintre sectoarele autorizate de Comisie în conformitate cu articolul 132 alineatul (7) sau cu articolul 133a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 în 2013.
2.  Cuantumul total al ajutoarelor naționale tranzitorii care pot fi acordate fermierilor se limitează la 50 % din fiecare pachet financiar sectorial autorizat de Comisie în conformitate cu articolul 132 alineatul (7) sau cu articolul 133a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 în 2013.
3.  Statele membre pot decide, pe baza unor criterii obiective și în limita prevăzută la alineatul (2), cuantumurile ajutoarelor naționale tranzitorii care urmează să fie acordate.
4.  Statele membre pot decide să adapteze perioada de referință pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii decuplate. Perioada de referință adaptată nu poate fi ulterioară datei de 1 iunie 2018.
Amendamentul 703
Propunere de regulament
Articolul 133 – paragraful 1
Articolele 107, 108 și 109 din TFUE nu se aplică măsurilor fiscale naționale prin care statele membre decid să se abată de la normele fiscale generale permițând ca baza de impozitare aplicată fermierilor să fie calculată pe baza unei perioade multianuale.
Pentru a limita efectele variabilității veniturilor, încurajând fermierii să realizeze economii în anii buni pentru a face față anilor slabi, articolele 107, 108 și 109 din TFUE nu se aplică măsurilor fiscale naționale prin care statele membre decid să se abată de la normele fiscale generale, permițând ca baza de impozitare a veniturilor aplicată fermierilor să fie calculată pe baza unei perioade multianuale, inclusiv reportând o parte a bazei fiscale sau permițând excluderea sumelor plasate într-un cont dedicat de economii agricole.
Amendamentele 1097, 1125 și 1180
Propunere de regulament
Articolul 134 a (nou)
Articolul 134a
Mecanismul de tratare a plângerilor pentru fermieri și IMM-uri
1.  Comisia instituie un mecanism prin care fermierii sau IMM-urile pot depune o plângere direct la Comisie în următoarele cazuri:
—  acapararea terenurilor sau amenințările grave la adresa acestora;
—  abateri grave ale autorităților naționale;
—  tratamentul neregulamentar sau părtinitor în cadrul licitațiilor sau în distribuirea subvențiilor;
—  presiuni sau intimidări din partea structurilor infracționale, de crimă organizată sau a structurilor oligarhice;
—  încălcări grave ale drepturilor lor fundamentale.
2.  Comisia creează un punct de contact în cadrul Comisiei în care pot fi abordate aceste plângeri.
3.  Comisia elaborează procedura de depunere a unei plângeri și criteriile de evaluare și asigură transparența acestora.
4.  Comisia garantează o protecție adecvată a persoanelor sau a societăților în urma depunerii unei plângeri.
5.  Comisia ar trebui să stabilească dacă să trateze informațiile primite prin intermediul acestui mecanism direct în auditurile sale sau să le transmită direct Parchetului European sau OLAF.
Amendamentul 704
Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 1
1.  În cazul plăților directe acordate în regiunile ultraperiferice ale Uniunii în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 228/2013, se aplică doar articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (b), articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), titlul III capitolul I secțiunea 2, articolul 16 și titlul IX din prezentul regulament. Articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), titlul III capitolul I secțiunea 2, articolul 16 și titlul IX se aplică fără nicio obligație legată de planul strategic PAC.
1.  În cazul plăților directe acordate în regiunile ultraperiferice ale Uniunii în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 228/2013, se aplică doar articolul 3 literele (a) și (b), articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), titlul III capitolul I secțiunea 2, articolul 16 și titlul IX din prezentul regulament. Articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), titlul III capitolul I secțiunea 2, articolul 16 și titlul IX se aplică fără nicio obligație legată de planul strategic PAC.
Amendamentul 705
Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2
2.  În cazul plăților directe acordate în insulele mici din Marea Egee în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 229/2013, se aplică doar articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (b), articolul 4, titlul III capitolul I secțiunea 2, titlul III capitolul II secțiunile 1 și 2 și titlul IX din prezentul regulament. Articolul 4, titlul III capitolul I secțiunea 2, titlul III capitolul II secțiunile 1 și 2 și titlul IX se aplică fără nicio obligație legată de planul strategic PAC.
2.  În cazul plăților directe acordate în insulele mici din Marea Egee în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 229/2013, se aplică doar articolul 3 literele (a) și (b), articolul 4, titlul III capitolul I secțiunea 2, titlul III capitolul II secțiunile 1 și 2 și titlul IX din prezentul regulament. Articolul 4, titlul III capitolul I secțiunea 2, titlul III capitolul II secțiunile 1 și 2 și titlul IX se aplică fără nicio obligație legată de planul strategic PAC.
Amendamentul 706
Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 și 141 se conferă Comisiei pentru o perioadă de șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de șapte ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 și 141 se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 707
Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 și 141 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 și 141 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 708
Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 și 141 intră în vigoare numai dacă nu a fost exprimată nicio obiecție de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul informează Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 și 141 intră în vigoare numai dacă nu a fost exprimată nicio obiecție de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul informează Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 1138
Propunere de regulament
Articolul 139 a (nou)
Articolul 139a
Evaluarea la jumătatea perioadei
1.  Până la 30 iunie 2025, Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei a PAC și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului pentru a evalua funcționarea noului model de performanță de către statele membre, pentru a ajusta ponderările pentru monitorizarea climei în conformitate cu noua metodologie menționată la articolul 87 alineatul (3) și, după caz, Comisia prezintă propuneri legislative.
2.  Pentru a se asigura că planurile strategice ale statelor membre sunt aliniate la legislația Uniunii privind clima și mediul, evaluarea la jumătatea perioadei menționată la alineatul (1) în considerare legislația relevantă în vigoare la momentul respectiv.
Amendamentul 710
Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 1 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2022.
Cu toate acestea, fără a aduce atingere anexelor IX și IXa la prezentul regulament, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 continuă să se aplice, până la 31 decembrie 2022:
(a)  operațiunilor puse în aplicare în cadrul programelor de dezvoltare rurală aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și
(b)  programelor de dezvoltare rurală aprobate în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 înainte de 1 ianuarie 2022.
Amendamentul 711
Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 2 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2022.
Amendamentul 712
Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 2 – paragraful 2
Acesta continuă însă să se aplice în cazul cererilor de ajutor referitoare la anii de cerere care încep înainte de 1 ianuarie 2021.
Acesta continuă însă să se aplice în cazul cererilor de ajutor referitoare la anii de cerere care încep înainte de 1 ianuarie 2022.
Amendamentul 713
Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 2 – paragraful 3
Articolele 17 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, precum și anexa I la respectivul regulament, în cazul în care este relevant pentru Croația, continuă să se aplice până la 31 decembrie 2021.
Articolele 17 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, precum și anexa I la respectivul regulament, în cazul în care este relevant pentru Croația, continuă să se aplice până la 31 decembrie 2022.
Amendamentul 714
Propunere de regulament
Articolul 141 – paragraful 1
În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu măsuri de protejare a eventualelor drepturi dobândite și a așteptărilor legitime ale beneficiarilor, în măsura necesară pentru tranziția de la dispozițiile prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 la cele prevăzute în prezentul regulament. Aceste norme tranzitorii prevăd în special condițiile în care sprijinul aprobat de Comisie în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 poate fi integrat în sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament, inclusiv pentru asistența tehnică și evaluările ex post.
În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu măsuri de protejare a eventualelor drepturi dobândite și a așteptărilor legitime ale beneficiarilor, în măsura necesară pentru tranziția de la dispozițiile prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 la cele prevăzute în prezentul regulament. Aceste norme tranzitorii prevăd în special condițiile în care sprijinul aprobat de Comisie în temeiul Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 poate fi integrat în sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament, inclusiv pentru asistența tehnică și evaluările ex post.
Amendamentul 715
Propunere de regulament
Articolul 141 a (nou)
Articolul 141a
Rapoarte
Până la 31 decembrie 2025, Comisia Europeană prezintă un raport privind impactul pe care l-a avut PAC asupra regiunilor insulare, altele decât cele menționate la articolul 135. Raportul respectiv este însoțit de propuneri de modificare a planurilor strategice pentru a ține seama de particularitățile acestor zone și pentru a îmbunătăți rezultatele preconizate, în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 6 alineatul (1).
Amendamentul 1154
Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie

ANEXA I

INDICATORI DE IMPACT, DE REZULTAT ȘI DE REALIZARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7

Evaluarea performanțelor politicii (multianuală) - IMPACT

Evaluarea anuală a performanței - REZULTAT*

 

Verificarea anuală a performanței - REALIZARE

Obiectivele și indicatorii de impact aferenți.*

 

 

Tipuri generale de intervenții și indicatorii de realizare aferenți.*

Obiectivul transversal al UE: Modernizare

Indicator

Indicatori de rezultat

(bazați doar pe intervențiile sprijinite de PAC)

 

Sisteme de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)

Indicatori de realizare

Promovarea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri

I.1 Împărtășirea cunoștințelor și a inovării: Ponderea din bugetul PAC alocată împărtășirii cunoștințelor și a inovării

R.1 Îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul cunoștințelor și al inovării: Ponderea fermierilor care primesc sprijin pentru consiliere, formare profesională, schimb de cunoștințe sau participarea la grupuri operaționale pentru îmbunătățirea performanței economice și în materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor.

 

Parteneriatul european pentru inovare privind cunoștințele și inovarea în agricultură (EIP)**

O.1 Numărul grupurilor operaționale PEI

 

R.2 Stabilirea de legături între sistemele de consiliere și cele de cunoștințe: numărul consilierilor integrați în AKIS (în comparație cu numărul total de fermieri).

 

 

O.2 Numărul consilierilor care înființează grupuri operaționale sau participă la ele

 

 

R.3 Digitalizarea agriculturii: Ponderea fermierilor care beneficiază de sprijin pentru tehnologia agriculturii de precizie prin intermediul PAC

 

 

 

Obiectivele specifice ale UE

Indicatori de impact

Indicatori de rezultat

(bazați doar pe intervențiile sprijinite de PAC)

 

Tip general de intervenție

Indicatori de realizare (per intervenție)

Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea îmbunătățirii securității alimentare

I.2 Reducerea disparităților în materie de venituri: Evoluția veniturilor agricole în raport cu economia generală

R.4 Legarea sprijinului pentru venit de standarde și de bunele practici: Ponderea SAU care este vizată de sprijinul pentru venit și care face obiectul condiționalității

 

Sprijin în cadrul PAC

O.3 Numărul de beneficiari ai sprijinului PAC

I.3 Reducerea variabilității veniturilor fermelor: Evoluția veniturilor agricole

R.5 Gestionarea riscurilor: Ponderea fermelor cu instrumente de gestionare a riscurilor din cadrul PAC

 

Sprijin direct decuplat

O.4 Numărul de hectare pentru plățile directe decuplate

I.4 Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor: Evoluția nivelului venitului agricol în funcție de sector (în comparație cu media în agricultură)

R.6 Redistribuirea către fermele mai mici: Procentajul sprijinului suplimentar per hectar pentru fermele eligibile sub dimensiunea medie a fermelor (față de medie)

 

 

O.5 Numărul de beneficiari pentru plățile directe decuplate

I.5 Contribuția la echilibrul teritorial: Evoluția venitului agricol în zone care se confruntă cu constrângeri naturale (față de medie)

R.7 Majorarea sprijinului pentru fermele din zonele cu nevoi specifice: Procentajul sprijinului suplimentar per hectar în zonele cu nevoi mai mari (față de medie)

 

 

O.6 Numărul de hectare vizate de un sprijin pentru venit mai mare pentru tinerii fermieri

 

 

 

 

 

O.7 Numărul de beneficiari vizați de un sprijin pentru venit mai mare pentru tinerii fermieri

Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării

I.6 Sporirea productivității fermelor: Productivitatea totală a factorilor

R.8 Direcționarea spre fermele din sectoare aflate în dificultate: Ponderea fermierilor care beneficiază de sprijin cuplat pentru îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității sau a calității

 

Instrumente de gestionare a riscurilor

O.8 Numărul de fermieri ale căror instrumente de gestionare a riscurilor sunt sprijinite

I.7 Valorificarea comerțului cu produse agroalimentare: Importuri și exporturi de produse agroalimentare

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea fermierilor care primesc sprijin investițional pentru restructurare și modernizare, inclusiv pentru utilizarea mai eficientă a resurselor

 

Sprijin cuplat

O.9 Numărul de hectare care beneficiază de sprijinul cuplat

Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric

I.8 Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului alimentar: Valoarea adăugată pentru producătorii primari din lanțul alimentar

R.10 Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare Ponderea fermierilor care participă la grupuri de producători, organizații de producători, piețe locale, lanțuri scurte de aprovizionare și sisteme de calitate pentru care se acordă sprijin

 

 

O.10 Numărul de capete care beneficiază de sprijin cuplat

 

R.11 Concentrarea ofertei: Ponderea valorii producției comercializate de organizații de producători cu programele operaționale

 

Plăți pentru constrângeri naturale și alte constrângeri specifice anumitor regiuni

O.11 Număr de hectare care primesc suplimentul pentru zone cu constrângeri naturale (3 categorii)

Contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea

 

I.9 Îmbunătățirea rezilienței fermelor: Indice

R.12 Adaptarea la schimbările climatice: Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul angajamentelor pentru îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice

 

 

O.12 Numărul de hectare care primesc sprijin în temeiul Natura 2000 sau al Directivei-cadru privind apa

I.10 Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură

I.11 Îmbunătățirea sechestrării carbonului: Sporirea cantității de carbon organic din sol

I.12 Sporirea gradului de utilizare a energiei durabile în agricultură: Producția de energie din surse regenerabile care provine din agricultură și din sectorul forestier

R.13 Reducerea emisiilor din sectorul creșterii animalelor: Ponderea unităților vită mare care beneficiază de sprijin pentru reducerea emisiilor de GES și/sau de amoniac, inclusiv gestionarea gunoiului de grajd

R.14 Stocarea carbonului în sol și în biomasă: Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul angajamentelor privind reducerea emisiilor, menținerea și/sau îmbunătățirea stocării carbonului (pajiști permanente, terenurilor agricole în turbării, păduri etc.)

R.15 Energie verde provenită din agricultură și silvicultură: Investiții în capacitatea de producție de energie din surse regenerabile, inclusiv în capacitățile bioenergetice (MW)

R.16 Îmbunătățirea eficienței energetice Economii de energie în agricultură

R 17 Terenuri împădurite: Suprafața sprijinită pentru împădurire și pentru crearea de suprafețe împădurite, inclusiv pentru agrosilvicultură

 

Plăți pentru angajamente în materie de gestionare (mediu-climă, resurse genetice, bunăstarea animalelor)

O.13 Numărul de hectare (agricole) care fac obiectul angajamentelor în materie de mediu/climă care depășesc cerințele obligatorii

Obiectivele specifice ale UE

Indicatori de impact

Indicatori de rezultat

(bazați doar pe intervențiile sprijinite de PAC)

 

Tip general de intervenție

Indicatori de realizare (per intervenție)