Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0217(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0199/2019

Внесени текстове :

A8-0199/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Приети текстове
PDF 470kWORD 169k
Петък, 23 октомври 2020 г. - Брюксел
Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг ***I
P9_TA(2020)0288A8-0199/2019

Изменения, приети от Европейския парламент на 23 октомври 2020 г., относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска (1)политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))(2)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 284
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, от 29 ноември 2017 г. се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез повишаване на заетостта, растежа и инвестициите, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез извеждането на научните изследвания и иновациите извън лабораториите и отвеждането им в полето и на пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство.
(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез повишаване на заетостта и инвестициите, чрез повишаване на трудовите стандарти, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез приспособяване и прехвърляне на научните изследвания и иновациите от лабораториите към полето и пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство и с развитието на селските райони.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)  Селскостопанският сектор не трябва да понася финансовите последици от политически решения, като например оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз или финансирането на нови съюзни политики. Следва да се вземе под внимание резолюцията на Европейския парламент от 30 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси за 2021 – 2027 г. (2018/2714(RSP), в която се изразява недоволство от факта, че предложението на Комисията от 2 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. води до намаление по отношение на ОСП в размер на 15%, и в която се посочва, че Европейският парламент категорично се противопоставя на всякакво радикално намаление, което има вероятност да навреди на естеството и целите на ОСП. В този контекст се постави също така под въпрос предложението за съкращаване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с над 25%.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)
(1б)  ОСП играе основна роля в Съюза, като директните плащания и средствата по втория стълб за земеделските стопани допринасят в значителна степен не само за продоволствената сигурност, но и за инвестициите и заетостта в селските райони. Драстичните съкращения, предвидени за ОСП, са неприемливи Поради тази причина ОСП следва да се съсредоточи върху своите основни дейности, а финансирането, разпределено за ОСП за периода 2021 – 2027 г. за ЕС-27, следва да се запази най-малкото на равнището на бюджета за периода 2014 – 2020 г. при изготвянето на бюджета за първоначалната сума за резерва за кризи в селскостопанския сектор.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)
(1в)  В съответствие с член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) прилагането на ОСП следва да взема под внимание целите на сътрудничеството за развитие, включително, inter alia, Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и изпълнението на задълженията на Съюза съгласно Парижкото споразумение във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Моделът за осъществяване на ОСП, насочен към спазване на правилата, следва да се коригира, за да се постави по-голям акцент върху резултатите и качеството на изпълнението. Съответно Съюзът следва да определя основните цели на политиката, видовете интервенции и основните изисквания на Съюза, докато държавите членки следва да носят по-голяма отговорност и отчетност за постигането на тези цели. В резултат на това е необходимо да се гарантира по-голяма субсидиарност, за да се отчетат по-добре местните условия и потребности. Съответно, съгласно новия модел за осъществяване на политиката, държавите членки следва да отговарят за адаптирането на интервенциите си по линия на ОСП към основните изисквания на Съюза, за да бъде максимален приносът им за постигането на целите на ОСП на Съюза и за да се създаде и разработи рамката за спазване и контрол, прилагана спрямо бенефициерите.
(3)  Моделът за осъществяване на ОСП, насочен към спазване на правилата, следва да се коригира, за да се постави по-голям акцент върху резултатите и качеството на изпълнението. Съответно Съюзът следва да определя основните цели на политиката, видовете интервенции и основните изисквания на Съюза, докато държавите членки следва да носят по-голяма отговорност и отчетност за постигането на тези цели. В резултат на това е необходимо да се гарантира по-голяма субсидиарност и гъвкавост, за да се отчетат по-добре местните условия и потребности. Съответно, съгласно новия модел за осъществяване на политиката, държавите членки следва да отговарят за адаптирането на интервенциите си по линия на ОСП към своите специфични потребности и към основните изисквания на Съюза, за да бъде максимален приносът им за постигането на целите на ОСП на Съюза. Държавите членки следва също така да създадат и разработят рамката за контрол, прилагана спрямо бенефициерите, за да продължат да гарантират съответствие на интервенциите по стратегическите планове по ОСП с приложимото право на Съюза. Основните изисквания на Съюза, включително доброто земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), гарантират общ подход и равнопоставеност между държавите членки.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) / на Европейския парламент и на Съвета [новия Финансов регламент]12, и по-специално тези, с които се урежда споделеното управление с държавите членки, функцията на акредитираните органи и бюджетните принципи, следва да се прилагат по отношение на интервенциите и мерките, определени в настоящия регламент.
(5)  Разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета [новия Финансов регламент]12, и по-специално тези, с които се урежда споделеното управление с държавите членки, функцията на акредитираните органи и бюджетните принципи, следва да се прилагат по отношение на интервенциите и мерките, определени в настоящия регламент.
__________________
__________________
12 Регламент (ЕС, Евратом) № [новия Финансов регламент].
12 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)
(5a)  Част от разпоредбите на Регламент (ЕС) …/…[Регламента за общоприложимите разпоредби1a] следва да са приложими за настоящия регламент.
__________________
1a[Регламент за общоприложимите разпоредби].
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)   Държавите членки следва да се въздържат от добавяне на правила, които усложняват използването на ЕФГЗ и ЕЗФРСР от бенефициера.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Необходимо е да се предвиди разпоредба за акредитиране на разплащателните агенции и координиращите органи от държавите членки и за определяне на процедурите за набавяне на декларации за управлението и на годишни доклади за качеството на изпълнението, както и за получаване на сертифициране на системите за управление и мониторинг и на системите за докладване, и за заверка на годишните счетоводни отчети от независими органи. Освен това, за да се осигури прозрачността на системата от проверки, които следва да се извършват на национално равнище, особено по отношение на процедурите за разрешаване, валидиране и плащане, и за да се намалят административната и одитната тежест за Комисията и за държавите членки, когато се изисква акредитиране на всяка отделна разплащателна агенция, броят на органите и структурите, на които се делегират тези отговорности, следва да бъде ограничен, като се спазват конституционните разпоредби на всяка държава членка.
(9)  Необходимо е да се предвиди разпоредба за акредитиране на разплащателните агенции и координиращите органи от държавите членки и за определяне на процедурите за набавяне на декларации за управлението, на годишен доклад за уравняване и на доклади за качеството на изпълнението, както и за получаване на сертифициране на системите за управление и мониторинг и на системите за докладване, и за заверка на годишните счетоводни отчети от независими органи. Освен това, за да се осигури прозрачността на системата от проверки, които следва да се извършват на национално равнище, особено по отношение на процедурите за разрешаване, валидиране и плащане, и за да се намалят административната и одитната тежест за Комисията и за държавите членки, когато се изисква акредитиране на всяка отделна разплащателна агенция, броят на органите и структурите, на които се делегират тези отговорности, следва да бъде ограничен, като се спазват конституционните разпоредби на всяка държава членка. Разплащателните агенции следва да развият ролята си на съветници на земеделските стопани и да положат усилия за опростяване на процедурите за бенефициерите, като същевременно се гарантира спазване на стандартите на равнището на Съюза.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Когато държава членка акредитира повече от една разплащателна агенция, следва да бъде определен единен публичен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на средствата, да осъществява връзка между Комисията и различните акредитирани разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколко разплащателни агенции. Координиращият орган следва също да предприема и да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер, констатирани на национално равнище, и следва да информира Комисията за всякакви последващи действия.
(10)  Когато държава членка акредитира повече от една разплащателна агенция, следва да бъде определен единен публичен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на средствата, да осъществява връзка между Комисията и различните акредитирани разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколко разплащателни агенции. Координиращият орган следва също да предприема и да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер, констатирани на национално или регионално равнище, и следва да информира Комисията за всякакви последващи действия.
Изменение 265
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Участието на разплащателните агенции, които са акредитирани от държавите членки, е ключова предпоставка съгласно новия модел за осъществяване на политиката, за да се получи разумна увереност, че целите и целевите стойности, определени в съответните стратегически планове по ОСП, ще бъдат постигнати чрез интервенциите, финансирани от бюджета на Съюза. Поради това в настоящия регламент следва изрично да се посочи, че само разходите, направени от акредитирани разплащателни агенции, могат да бъдат възстановени от бюджета на Съюза. Освен това разходите, финансирани от Съюза за посочените в Регламента за стратегическите планове по ОСП интервенции, следва да бъдат свързани със съответстващ краен продукт и да са в съответствие с основните изисквания на Съюза и системите за управление.
(11)  Участието на разплащателните агенции, които са акредитирани от държавите членки, е ключова предпоставка съгласно новия модел за осъществяване на политиката, за да се получи разумна увереност, че целите и целевите стойности, определени в съответните стратегически планове по ОСП, ще бъдат постигнати чрез интервенциите, финансирани от бюджета на Съюза. Поради това в настоящия регламент следва изрично да се посочи, че само разходите, направени от акредитирани разплащателни агенции, могат да бъдат възстановени от бюджета на Съюза. Освен това разходите, финансирани от Съюза за посочените в Регламента за стратегическите планове по ОСП интервенции, следва да са в съответствие с приложимите изисквания на Съюза и системите за управление, включително задълженията на държавите членки по отношение на ефективната защита на финансовите интереси на Съюза и по отношение на докладването за качеството на изпълнението.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане. Прагът от 2000 EUR обаче следва да се премахне. Следва да се запази селскостопански резерв, за да се подпомага селскостопанският сектор в случай на промени на пазара или значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) [новия Финансов регламент] се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. С цел да се опрости значително изпълнението за бенефициерите и националните администрации следва да се използва механизъм за подновяване, като се използват неизползваните суми от резерва за кризи в селскостопанския сектор, който ще бъде създаден през 2020 г. За целта е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г), с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години). Освен това по отношение на финансовата 2020 година е необходима втора дерогация, тъй като цялата неизползвана сума от резерва, налична в края на 2020 година, следва да бъде пренесена за 2021 година по съответния ред, предназначен за новия селскостопански резерв, без да се записва обратно в бюджетните редове, отнасящи се до директните плащания по интервенции съгласно стратегическите планове по ОСП.
(14)  За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на директното подпомагане.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Следва да се преразгледа и увеличи настоящият резерв за кризи с цел подпомагане на въвеждането на резерв на ЕС за кризи в селскостопанския сектор – по-ефективен и гъвкав инструмент, чрез който следва да се подпомага допълнително селскостопанският сектор в случай на промени на пазара и да се даде възможност на Съюза да реагира по-добре на значими кризисни ситуации, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. За тази цел и за да се осигури възможност за разработването на стабилна рамка, позволяваща на земеделските стопани да управляват рисковете по подходящ начин, бюджетните кредити от резерва на ЕС за кризи в селскостопанския сектор следва да се мобилизират за финансиране на мерките за стабилизиране на пазара и извънредните мерки, посочени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и за мерките, позволяващи замяна на инструментите за стабилизиране на приходите, въведени от държавите членки съгласно член 70 от Регламент (ЕС)... / ... [Регламент за стратегическите планове по ОСП] и предоставяни на земеделските стопани при рязък спад на доходите в селското стопанство под предварително определен от Комисията праг за съответните сектори, относно който следва да ѝ бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)
(14б)  Резервът на ЕС за кризи в селскостопанския сектор следва да бъде включен в бюджета на ОСП и първоначалната му сума следва да бъде определена през 2021 г. като допълнение към бюджетите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. В член 12, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се прехвърлят само за следващата финансова година. За целта е необходима дерогация от посочената буква, с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващата финансова година (или години), което да осигури възможност за натрупването на бюджетните кредити от резерва на ЕС за кризи в селскостопанския сектор от една година за следващата през целия програмен период.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  С цел предотвратяване на прекомерна административна тежест за националните администрации и за земеделските стопани следва да се предвиди разпоредба, съгласно която възстановяване на сумите, пренесени от предходната финансова година във връзка с прилагането на финансовата дисциплина, следва да не се прави, когато финансовата дисциплина се прилага за втора последователна година (година N + 1) или когато общата сума на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, представлява по-малко от 0,2 % от годишния таван по ЕФГЗ.
(15)  С цел предотвратяване на прекомерна административна тежест за националните администрации и за земеделските стопани, оптимално улесняване на процедурите и ограничаване на сложността на формулярите за плащания, следва да се предвиди разпоредба, съгласно която възстановяване на сумите, пренесени от предходната финансова година във връзка с прилагането на финансовата дисциплина, следва да не се прави, когато финансовата дисциплина се прилага за втора последователна година (година N + 1) или когато общата сума на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, представлява по-малко от 0,2% от годишния таван по ЕФГЗ.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  Изравняването на нивото на директните плащания между държавите членки е от ключово значение за гарантиране на еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар. Има спешна необходимост от справедливо разпределение на директните плащания между държавите членки.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  За да се предоставят на Комисията по-специално средства за управление на селскостопанските пазари, за улесняване на мониторинга на селскостопанските разходи и за наблюдение на селскостопанските ресурси в средносрочен и дългосрочен план, следва да се предвиди използването на агрометеорологичната система и придобиването и подобряването на сателитни данни.
(21)  За да се предоставят на Комисията по-специално средства за управление на селскостопанските пазари, за улесняване на мониторинга на селскостопанските разходи, за оценка и предоставяне на своевременна помощ в случай на природни бедствия и за наблюдение на селскостопанските ресурси, необходими за производството в средносрочен и дългосрочен план, следва да се предвиди използването на агрометеорологичната система и придобиването и подобряването на сателитни данни.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)
(21a)   Ролята на Комисията в упражняването на мониторинг на селскостопанските пазари следва да бъде разширена и да обхване мониторинга на търговските потоци към и от развиващите се държави в сектори, които са определени като чувствителни от държавите партньори, за да се осигури съгласуваността на свързаните с ОСП резултати на хранително-вкусовата промишленост с ангажимента на Съюза за съгласуваност на политиките за развитие.
Изменение 266
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  В съответствие със структурата и основните характеристики на новия модел за осъществяване на ОСП допустимостта на плащанията, направени от държавите членки за финансиране от Съюза, следва вече да не зависи от законосъобразността и редовността на плащанията към отделните бенефициери. Вместо това следва, що се отнася до посочените в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП] видове интервенции, плащанията на държавите членки да бъдат допустими, ако отговарят на съответстващ краен продукт и са спазени приложимите основни изисквания на Съюза.
(25)  В съответствие със структурата и основните характеристики на модела за осъществяване на ОСП допустимостта на плащанията, направени от държавите членки за финансиране от Съюза, следва да зависи от законосъобразността и редовността на плащанията към отделните бенефициери. Следва обаче, що се отнася до посочените в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП] видове интервенции, плащанията на държавите членки да бъдат допустими, само ако са спазени приложимите изисквания на Съюза и правилата относно приложимите системи за управление, включително задълженията на държавите членки за докладване за качеството на изпълнението. При новия акцент на ОСП върху ориентиран към резултатите модел на качество на изпълнението не следва да се премахват задълженията на държавите членки да проверяват законосъобразността и редовността на разходите, за да се гарантира защитата на финансовите интереси на Съюза.
Изменение 267
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  До 15 февруари на годината N+1 държавите членки следва да изпращат на Комисията годишните отчети и годишен доклад за качеството на изпълнението на стратегическия план по ОСП. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието в случаите, когато тези документи не бъдат изпратени, като по този начин тя бъде възпрепятствана да направи уравняване на сметките за съответната разплащателна агенция или да провери допустимостта на разходите спрямо отчетените крайни продукти, да може да спре месечните плащания и да прекъсне възстановяването, правено на тримесечие, до получаването на липсващите документи.
(28)  Държавите членки следва да изпращат на Комисията годишните отчети, обобщението от одита и декларацията за управлението до 15 февруари всяка година. Що се отнася до доклада за качеството на изпълнението на стратегическия план по ОСП, държавите членки следва да изпратят първия си доклад за качеството на изпълнението през втората календарна година след датата на прилагане на настоящия регламент и след това всяка година. За целите на годишния мониторинг на качеството на изпълнението и многогодишния преглед на качеството на изпълнението докладът за качеството на изпълнението следва да отразява извършените операции и постигнатия напредък за осъществяването на целите, определени в националния стратегически план по ОСП, и да съдържа информация за реализираните крайни продукти и направените разходи всяка година, информация за постигнатите резултати и какво още е необходимо да бъде направено за постигане на съответните целеви стойности на всеки две години, а когато е осъществимо, да отчита въздействието, като се използват данните, посочени в член 129 от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП]. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието в случаите, когато тези документи не бъдат изпратени, като по този начин тя бъде възпрепятствана да направи уравняване на сметките за съответната разплащателна агенция или да провери допустимостта на разходите, да може да спре месечните плащания и да прекъсне възстановяването, правено на тримесечие, до получаването на липсващите документи.
Изменение 268
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Следва да се въведе нова форма на спиране на плащанията в ситуации, в които крайните продукти са на необичайно ниско ниво. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието в случаите, когато докладваните крайни продукти са на необичайно ниско ниво в сравнение с декларираните разходи и когато държавите членки не могат да представят добри и разбираеми причини за така възникналата ситуация, тя да може да предприеме спиране на бъдещи разходи, свързани с интервенцията, крайният продукт от която е бил на необичайно ниско ниво, като това спиране е в допълнение към горепосоченото намаляване на разходите за финансовата година N-1. Такова спиране следва да подлежи на потвърждение в решението за годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението.
(29)  Следва да се въведе годишен мониторинг на качеството на изпълнението в ситуации, в които крайните продукти са на необичайно ниско ниво. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието в случаите, когато докладваните крайни продукти са на необичайно ниско ниво в сравнение с декларираните разходи и когато държавите членки не могат да представят добри и разбираеми причини за така възникналата ситуация, тя да може да изисква от съответната държава членка да направи оценка на въпросите, засягащи изпълнението на стратегическия план по ОСП, и да приложи допълнителните коригиращи действия за следващата финансова година, свързани с интервенцията, крайният продукт от която е бил на необичайно ниско ниво.
Изменение 269
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнение Комисията също следва да разполага с правомощието да спира плащанията. Съответно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да може, в случаи на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план, да изиска посредством акт за изпълнение от съответната държава членка да предприеме необходимите корективни действия в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка. Ако държавата членка не успее да представи или да приложи плана за действие или ако планът за действие е очевидно недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията следва да има правомощието да спре месечните месечните или междинните плащания посредством акт за изпълнение.
(30)  Предвид необходимия преход към ориентиран към резултатите модел на качество на изпълнението докладите относно качеството на изпълнението във връзка с постигнатите резултати и какво още е необходимо да бъде направено за постигане на съответните целеви стойности следва да се представят за първи път до 15 април на втората календарна година след датата на прилагане на настоящия регламент, а многогодишният преглед на качеството на изпълнението следва да се извършва от Комисията на всеки две години. Съответно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да може, в случаи на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план, и когато държавата членка не може да посочи надлежно обосновани причини, да изиска посредством акт за изпълнение от съответната държава членка да представи план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията. В плана за действие следва да се описват необходимите корективни действия и очакваният график за неговото изпълнение. Ако държавата членка не успее да представи или да приложи плана за действие или ако стане ясно, че планът за действие е очевидно недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията следва да има правомощието да спре месечните или междинните плащания посредством акт за изпълнение.
Изменение 270
Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)
(30 a)  Когато ситуацията не бъде коригирана до края на шестия месец след решението на Комисията за спиране на плащанията в рамките на многогодишния преглед на качеството на изпълнението, Комисията следва да бъде оправомощена окончателно да намали сумите, чието плащане е било спряно, от средствата за съответната държава членка. Окончателно намалените суми се преразпределят, за да се възнаградят държавите членки със задоволително качество на изпълнението по отношение на специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за стратегическите планове по ОСП].
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  С цел да се установят финансовите взаимоотношения между акредитираните разплащателни агенции и бюджета на Съюза, Комисията следва да извършва годишно уравняване на сметките на разплащателните агенции в рамките на годишното финансово уравняване. Решението относно уравняването на сметките следва да се ограничава до пълнотата, точността и достоверността на сметките, и следва да не обхваща съответствието на разходите с правото на Съюза.
(39)  С цел да се установят финансовите взаимоотношения между акредитираните разплащателни агенции и бюджета на Съюза, Комисията следва да извършва годишно уравняване на сметките на разплащателните агенции в рамките на годишното уравняване. Решението относно уравняването на сметките следва да се ограничава до пълнотата, точността и достоверността на сметките, и следва да не обхваща съответствието на разходите с правото на Съюза.
Изменение 271
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  В съответствие с новия модел за осъществяване на политиката следва да бъде въведено годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението, за да се проверява допустимостта на разходите във връзка с докладваните крайни продукти. За да се реагира в ситуации, в които срещу декларираните разходи няма съответстващи докладвани крайни продукти и държавите членки не могат да представят обосновка за това отклонение, следва да се създаде механизъм за намаляване на плащанията.
заличава се
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  С цел защита на финансовите интереси на бюджета на Съюза следва да се въведат системи в държавите членки, чрез които те самите да се уверят, че финансираните по линия на фондовете интервенции са действително проведени и са изпълнени правилно, като същевременно се запази съществуващата понастоящем солидна уредба за добро финансово управление. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета15, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета16, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета17 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета18 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. Освен това, в съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета19. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от фондове на Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура (EPPO) и Европейската сметна палата (ЕСП) и да гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на дейности със средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки следва да имат въведени системи, които им позволяват да докладват на Комисията — с цел да се даде възможност на OLAF да упражнява правомощията си и да се осигури ефикасен анализ на случаите на нередност — относно установени нередности и други случаи на неспазване на условията, определени от държавите членки в стратегическите планове по ОСП, включително измами, и относно тяхното проследяване, както и относно проследяването на разследванията, провеждани от OLAF. За да се гарантира ефективното разглеждане на жалби във връзка с фондовете, държавите членки следва да въведат необходимите разпоредби.
(Не се отнася до българския текст.)
__________________
15 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
16 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
17 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
18 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
19 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 46 a (ново)
(46a)   За да се гарантират условия на равнопоставеност в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно контрола и санкциите.
Изменение 215
Предложение за регламент
Съображение 46 б (ново)
(46б)  За да се гарантира по-голяма отчетност и прозрачност по отношение на подпомагането от ЕЗФРСР и ЕФГЗ, държавите членки следва да събират допълнителна информация относно структурите на собственост чрез интегрираната система за администриране и контрол. За да се улесни наблюдението на концентрацията на земя и на структурите на собственост, както и разследването на потенциални конфликти на интереси, корупция и поведение с цел измама, бенефициерите следва, когато е приложимо, да посочат самоличността на своето предприятие майка или предприятия майки. Заявителите следва да бъдат улеснени, за да се сведе до минимум административната тежест, например предварително попълнени формуляри за заявления и достъп до подходящи данни.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  Следва да се запазят основните елементи на интегрираната система, и по-специално разпоредбите относно системата за идентификация на земеделските парцели, системата за геопространствени или основаващи се на броя на животните заявления, системата за идентификация и регистриране на правата на плащане, системата за регистрирането на самоличността на всеки бенефициер и системата за контрол и санкции. Държавите членка следва да продължат да използват данните или информационните продукти, предоставяни по програма „Коперник“, в допълнение към такива информационни технологии като системата „Галилео“ и службата EGNOS, за да се гарантира, че на цялата територия на Съюза са на разположение изчерпателни и съпоставими данни за целите на мониторинга на политиката в областта на агроекологията и климата, както и за целите на действията по насърчаване използването на пълните, безплатни и свободно достъпни данни и информация, получавани от спътниците „Сентинел“ и услугите по програма „Коперник“. За тази цел интегрираната система следва да включва също така система за мониторинг на площта.
(47)  Следва да се запазят на подходящо равнище основните елементи на интегрираната система, включително системата за ранно предупреждение, и по-специално разпоредбите относно системата за идентификация на земеделските парцели, системата за геопространствени или основаващи се на броя на животните заявления, системата за идентификация и регистриране на правата на плащане, системата за регистрирането на самоличността на всеки бенефициер и системата за контрол и санкции, като същевременно надлежно се отчита пропорционалността и необходимостта да не се налага ненужна административна тежест върху земеделските стопани и административните органи. Държавите членка следва да продължат да използват данните или информационните продукти, предоставяни по програма „Коперник“, в допълнение към такива информационни технологии като системата „Галилео“ и службата EGNOS, за да се гарантира, че на цялата територия на Съюза са на разположение изчерпателни и съпоставими данни за целите на мониторинга на политиката в областта на агроекологията и климата, както и за целите на действията по насърчаване използването на пълните, безплатни и свободно достъпни данни и информация, получавани от спътниците „Сентинел“ и услугите по програма „Коперник“. За тази цел интегрираната система следва да включва също така система за мониторинг на площта, която може да ограничи случаите, в които са необходими инспекции на място в земеделските стопанства, и да намали административната тежест върху земеделските стопани.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  Като част от системите за управление, които следва да бъдат въведени с цел прилагане на ОСП, интегрираната система следва да осигурява агрегираните данни, предоставяни в рамките на годишното докладване за качеството на изпълнението, да бъдат надеждни и проверими. Като се има предвид важността на правилното функциониране на интегрираната система, е необходимо да се определят изисквания за качество. Държавите членки следва да извършват годишна оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта. Държавите членки следва също така да предприемат мерки срещу евентуални недостатъци и ако бъде отправено искане от страна на Комисията, да изготвят план за действие.
(48)  Като част от системите за управление, които следва да бъдат въведени с цел прилагане на ОСП, интегрираната система следва да осигурява агрегираните данни, предоставяни в рамките на докладването, да бъдат надеждни и проверими. Като се има предвид важността на правилното функциониране на интегрираната система, е необходимо да се определят изисквания за качество. Държавите членки следва да извършват годишна оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта. Държавите членки следва също така да предприемат мерки срещу евентуални недостатъци и ако бъде отправено искане от страна на Комисията, да изготвят план за действие.
Изменение 299
Предложение за регламент
Съображение 49
(49)  В съобщението на Комисията относно „Бъдещето на храните и селското стопанство“ като стратегически насоки на бъдещата ОСП бяха определени подкрепата за грижите за околната среда и действията в областта на климата и приносът за постигане на целите на ЕС, свързани с околната среда и климата. Ето защо за целите на политиката в областта на околната среда и климата на национално равнище и на равнището на Съюза стана необходимо да се споделят данните, получавани от системата за идентификация на земеделските парцели, и други данни от интегрираната система за администриране и контрол. Поради това следва да се предвиди разпоредба относно споделянето — между публичните органи на държавите членки и с органите и институциите на Съюза — на събираните чрез интегрираната система данни, които са от значение за свързаните с околната среда и климата аспекти. С цел повишаване на ефикасността при използването на данните, с които разполагат различните публични органи, за изготвянето на европейски статистически данни следва да се предвиди, че данните от интегрираната система трябва да се предоставят на разположение за статистически цели на органите, които са част от Европейската статистическа система.
(49)  В съобщенията на Комисията, озаглавени „Бъдещето на храните и селското стопанство“, „Европейският зелен пакт“, „Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“ и „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.“, като стратегически насоки на бъдещата ОСП бяха определени подкрепата за грижите за околната среда и действията в областта на климата и приносът за постигане на целите и задачите на ЕС, свързани с околната среда и климата. Ето защо за целите на политиката в областта на околната среда и климата на национално равнище и на равнището на Съюза стана необходимо да се споделят данните, получавани от системата за идентификация на земеделските парцели, и други данни от интегрираната система за администриране и контрол. Поради това следва да се предвиди разпоредба относно споделянето — между публичните органи на държавите членки и с органите и институциите на Съюза — на събираните чрез интегрираната система данни, които са от значение за свързаните с околната среда и климата аспекти. С цел повишаване на ефикасността при използването на данните, с които разполагат различните публични органи, за изготвянето на европейски статистически данни следва да се предвиди, че данните от интегрираната система трябва да се предоставят на разположение за статистически цели на органите, които са част от Европейската статистическа система.
Изменения 209 и 285
Предложение за регламент
Съображение 49 a (ново)
(49a)  В съобщението на Комисията „Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“ от 20 май 2020 г. се отправя призив да се гарантира спазването на основните принципи, залегнали в Европейския стълб на социалните права (ЕССП). Разглеждането на въпроси като социалната защита на работниците, условията за работа и настаняване, както и защитата на здравето и безопасността има ключово значение за изграждането на справедливи, стабилни и устойчиви продоволствени системи. ОСП следва да бъде един от инструментите за постигане на целите на ЕССП.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 53
(53)  Като се вземе предвид международната структура на търговията със селскостопански продукти и в интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се организира сътрудничеството между държавите членки. Необходимо е също така да се създаде централизирана документационна система на равнището на Съюза относно установените в трети държави предприятия, които получават или извършват плащания.
(53)  Като се вземе предвид международната структура на търговията със селскостопански продукти и в интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар, както и на спазването на задълженията на Съюза в областта на съгласуваността на политиките за развитие, е необходимо да се организира сътрудничеството между държавите членки и между държавите членки и трети държави. Необходимо е също така да се създаде централизирана документационна система на равнището на Съюза относно установените в трети държави предприятия, които получават или извършват плащания. Тази система следва да допринася също и за откриването на несъответствия между изпълнението на ОСП и целите на външните политики на Съюза. Тя би допринесла за наблюдение на постигането на целите на ОСП, описани в Регламент (ЕС) №…/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], като даде възможност за оценяване на въздействието на установените в трети държави предприятия върху Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за развитие на Съюза, както е предвидено в член 208 от ДФЕС.
Изменения 210 и 286
Предложение за регламент
Съображение 55
(55)  Предварителните условия са важен елемент на ОСП, по-специално по отношение на нейните елементи във връзка с околната среда и климата, но също и по отношение на общественото здраве и свързаните с животните въпроси. Това означава, че следва да се извършва контрол и при необходимост да се налагат санкции, за да се гарантира ефективността на системата на предварителни условия. За да съществуват условия на равнопоставеност между бенефициерите в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно контрола и санкциите във връзка с предварителните условия.
(55)  Предварителните условия са важен елемент на ОСП, с който се гарантира, че плащанията насърчават висока степен на устойчивост, както и условия на равнопоставеност за земеделските стопани в държавите членки и между тях, по-специално по отношение на нейните елементи във връзка със социалната сфера, околната среда и климата, но също и по отношение на общественото здраве и хуманното отношение към животните. Това означава, че следва да се извършва контрол и при необходимост да се налагат санкции, за да се гарантира ефективността на системата на предварителни условия. За да се гарантират тези условия на равнопоставеност между бенефициерите в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно предварителните условия, както и контрол и санкции във връзка с неспазването на правилата.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 57
(57)  Макар че следва държавите членки да могат да определят подробностите относно санкциите, тези санкции следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи и да не засягат други санкции, установени в правото на Съюза или в националното право. За да се осигури ефективен и последователен подход от страна на държавите членки, е необходимо на равнището на Съюза да се предвиди минимална ставка на санкциите за допуснато за първи път неспазване на правилата поради небрежност, докато повторното неспазване следва да води до прилагане на по-висок процент, а наличието на умисъл до пълно изключване от системата за плащания. За да се гарантира пропорционалността на санкциите в случаите, в които неспазването на правилата е от незначителен характер и за първи път, държавите членки следва да разполагат с възможността да въведат система за ранно предупреждение.
(57)  Макар че следва държавите членки да могат да определят подробностите относно санкциите, тези санкции следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи и да не засягат други санкции, установени в правото на Съюза или в националното право. За да се осигури ефективен и последователен подход от страна на държавите членки, е необходимо на равнището на Съюза да се предвидят минимални ставки на санкциите. Тези ставки следва да са приложими за случаите на допуснато за първи път неспазване на правилата поради небрежност, докато повторното неспазване следва да води до прилагане на по-висок процент, а наличието на умисъл следва евентуално да води до пълно изключване от системата за плащания. За да се гарантира пропорционалността на санкциите в случаите, в които неспазването на правилата е от незначителен характер и e за първи път, държавите членки следва да въведат система за ранно предупреждение, като уведомяват бенефициерите за задължението да предприемат корективни мерки и им дават възможност да коригират неспазването на правилата. Административни санкции не следва да се налагат в случаите на неспазване на правилата поради непреодолима сила, обикновена небрежност или очевидни грешки, признати от компетентния или от друг орган.
Изменение 216
Предложение за регламент
Съображение 66 a (ново)
(66a)  След исканията на Европейския парламент1a за по-голяма прозрачност относно разпределението на земеделската земя и концентрацията на земя, които оказват въздействие върху достъпа до земя за земеделските стопани, и становищата на Европейския омбудсман и Сметната палата относно необходимостта да се хвърли повече светлина върху структурите на собственост, свързани с бенефициерите по ОСП, в контекста на възможни измами и злоупотреби със средства на Съюза, и като се има предвид, че наличните статистически данни предоставят ограничена картина на собствеността и контрола на земеделските стопанства; и с цел да се улесни мониторингът от страна на публичните органи на заграбването на земя и концентрацията на земя и да се гарантира по-голяма отчетност и прозрачност по отношение на подпомагането от ЕЗФРСР и ЕФГЗ, информацията относно структурите на собственост следва също да се предоставя на обществеността. списъкът на бенефициерите на средства по ОСП, публикуван впоследствие от държавите членки, следва, когато е приложимо, да позволява също така идентифициране на предприятията майки. Това би допринесло значително за наблюдението на структурите на собственост и би улеснило разследването на потенциални конфликти на интереси, корупция и измамно поведение.
__________________
Резолюция на Европейския парламент от 30 март 2017 г. относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята (Приети текстове, P8_TA(2017)0197).
Решение на Европейския омбудсман по дело 1782/2019/EWM.
Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (ОВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 1).
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 71
(71)  Публикуването на тази информация, заедно с общата информация, предвидена в настоящия регламент, подобрява прозрачността по отношение на използването на средствата на Съюза в рамките на ОСП, като по този начин допринася за осигуряването на видимост и за по-доброто разбиране на тази политика. То дава възможност на гражданите да участват по-активно в процеса на вземане на решения и е гаранция, че администрацията се радва на по-голяма легитимност и е по-ефективна и по-отговорна спрямо гражданите. То също предоставя на вниманието на гражданите конкретни примери за предоставяне на „публични блага“ чрез земеделие, като по този начин укрепва законосъобразността на държавното подпомагане за селскостопанския сектор.
(71)  Публикуването на тази информация, заедно с общата информация, предвидена в настоящия регламент, подобрява прозрачността по отношение на използването на средствата на Съюза в рамките на ОСП, като по този начин допринася за осигуряването на видимост и за по-доброто разбиране на тази политика. То дава възможност на гражданите да участват по-активно в процеса на вземане на решения и е гаранция, че администрацията се радва на по-голяма легитимност и е по-ефективна и по-отговорна спрямо гражданите. То също предоставя на вниманието на гражданите конкретни примери за предоставяне на „публични блага“ чрез земеделие, като по този начин укрепва легитимността на подпомагането на селскостопанския сектор от страна на държавата и Съюза.
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 2
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
a)  „нередност“ означава нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95;
a)  „нередност“ означава нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95;
б)  „системи за управление“ означава органите на управление, посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия регламент, и основните изисквания на Съюза, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], включително системата за докладване, въведена за целите на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) / [Регламента за стратегическите планове по ОСП];
б)  „системи за управление“ означава органите на управление, посочени в дял ІІ, глава ІІ от настоящия регламент, и основните изисквания на Съюза, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], включително задълженията на държавите членки по отношение на ефективната защита на финансовите интереси на Съюза, посочени в член 57 от настоящия регламент, и системата за докладване, въведена за целите на годишния мониторинг на качеството на изпълнението, посочен в член 38а от настоящия регламент, както и многогодишния преглед на качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП];
в)  „основни изисквания на Съюза“ означава изискванията, установени в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП] и в настоящия регламент.
в)  „основни изисквания на Съюза“ означава изискванията, установени в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП] и в настоящия регламент, в Регламент (ЕС) 2018/1046 (Финансов регламент) и в Директива 2014/24/EС (Директива за обществените поръчки);
ва)  „изисквания на Съюза“ означава основните изисквания на Съюза и правилата за допустимост, произтичащи от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], които се съдържат в стратегическия план по ОСП на държавата членка;
вб)  „показател за крайните продукти“ означава показател за крайните продукти съгласно определението в член 2, точка 12 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за общоприложимите разпоредби];
вв)  „показател за резултатите“ означава показател за резултатите съгласно определението в член 2, точка 13 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за общоприложимите разпоредби];
вг)  „сериозен недостатък“ означава сериозен недостатък съгласно определението в член 2, точка 30 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за общоприложимите разпоредби];
вд)  „междинно звено“ означава междинно звено съгласно определението в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС).../... [Регламент за общоприложимите разпоредби];
ве)  „план за действие“ означава план за действие съгласно посоченото в член 39, параграф 1 и член 40, параграф 1 от настоящия регламент.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)
-a)  смърт на бенефициера;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а
a)  тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
a)  природно бедствие или метеорологично събитие, които са засегнали сериозно стопанството;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)
аа)  дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициера;
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а б (нова)
аб)  пазарни обстоятелства, които са засегнали сериозно стопанството;
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
б)  случайно унищожение на постройките за животни на стопанството;
б)  унищожение на постройките за животни на стопанството;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в
в)  епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициера;
в)  епизоотия, болест по растенията или нашествие на вредители по растенията, които са засегнали съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициера;
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 a (нов)
Държавите членки може да прилагат буква а) от първи параграф за група земеделски стопанства, засегнати от едно и също природно бедствие или метеорологично събитие.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
По отношение на ЕЗФРСР се прилага методът на споделено управление между държавите членки и Съюза. От фонда се предоставят средства за финансовия принос на Съюза в интервенциите в областта на развитието на селските райони от стратегическия план по ОСП, посочени в дял ІІІ, глава 4 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП].
По отношение на ЕЗФРСР се прилага методът на споделено управление между държавите членки и Съюза. От фонда се предоставят средства за финансовия принос на Съюза в интервенциите в областта на развитието на селските райони от стратегическия план по ОСП, посочени в дял ІІІ, глава 4 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], както и за действия по член 112 от същия регламент.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част
Всеки един от фондовете може да финансира директно и по инициатива на Комисията или от нейно име дейностите за подготовка, мониторинг, административна и техническа подкрепа, както и за оценка, одит и инспекции, необходими за прилагането на ОСП. По-специално те включват:
Всеки един от фондовете може да финансира директно и по инициатива на Комисията или от нейно име засилените дейности за подготовка, мониторинг, административна и техническа подкрепа, както и за оценка, одит и инспекции, необходими за прилагането на ОСП. Участието на ЕЗФРСР, посочено в член 86, параграф 3 от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], взема предвид увеличаването на изграждането на административния капацитет по отношение на новите системи за управление и контрол в държавите членки. По-специално те включват:
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква е
е)  проучванията относно ОСП и оценките на финансираните от фондовете мерки, включително усъвършенстването на методите за оценка и обмена на информация относно практиките по ОСП, както и всички проучвания, осъществявани заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);
е)  проучванията относно ОСП и оценките на финансираните от фондовете мерки, включително усъвършенстването на методите за оценка и обмена на информация относно най-добрите практики по ОСП и консултации със съответните заинтересовани страни, както и всички проучвания, осъществявани заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква з
з)  приноса за мерките, свързани с разпространението на информация, повишаването на осведомеността, насърчаването на сътрудничеството и обмяната на опит на равнището на Съюза, и предприети в контекста на интервенциите в областта на развитието на селските райони, включително изграждането на мрежа за съвместна работа на заинтересованите страни;
з)  приноса за мерките, свързани с разпространението на информация, повишаването на осведомеността, насърчаването на сътрудничеството и обмяната на опит на равнището на Съюза със съответните заинтересовани страни, и предприети в контекста на интервенциите в областта на развитието на селските райони, включително изграждането на мрежа за съвместна работа на заинтересованите страни;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 7 а (нов)
Член 7a
Компетентен орган
1.  Държавите членки определят на министерско равнище орган, който отговаря за:
a)  издаването, подновяването и оттеглянето на акредитацията на разплащателните агенции, посочени в член 9, параграф 2;
б)  издаването, преразглеждането и оттеглянето на акредитацията на координиращия орган, посочен в член 10;
в)  определянето и оттеглянето на сертифициращия орган, посочен в член 11;
г)  изпълнението на задачите, възложени на компетентния орган по силата на настоящата глава, като се вземе предвид принципът на пропорционалност.
2.  Въз основа на разглеждането на критериите, които трябва да бъдат приети от Комисията в съответствие с член 12, параграф 1, с официален акт компетентният орган взема решение:
a)  за издаването или, вследствие на преразглеждане, за оттеглянето на акредитацията на разплащателната агенция и на координиращия орган;
б)  за определянето и оттеглянето му от страна на сертифициращия орган;
Компетентният орган незабавно уведомява Комисията за акредитирането или определянето на разплащателните агенции, координиращия орган и сертифициращия орган, както и за тяхното оттегляне.
Комисията насърчава обмена на добри практики относно функционирането на системите за управление между държавите членки.
Изменение 273/rev
Предложение за регламент
Член 8
Разплащателни агенции и координиращи органи
Разплащателни агенции
1.  Разплащателните агенции са служби или органи на държавите членки, отговарящи за управлението и контрола на разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6.
1.  Разплащателните агенции са служби или органи на държавите членки и ако е приложимо, на регионите, отговарящи за управлението и контрола на разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6.
С изключение на извършването на плащания, изпълнението на тези задачи може да бъде делегирано.
С изключение на извършването на плащания, изпълнението на тези задачи може да бъде делегирано.
2.  Държавите членки акредитират като разплащателни агенции служби или органи, които разполагат с административна организация и система за вътрешен контрол, предоставящи достатъчно гаранции, че плащанията са законни, редовни и надлежно отчетени. За тази цел разплащателните агенции отговарят на минимални условия за акредитиране по отношение на вътрешната среда, контролните дейности, информацията и комуникацията, както и мониторинга, определени от Комисията в съответствие с член 10, параграф 1, буква а).
2.  Държавите членки акредитират като разплащателни агенции служби или органи, които разполагат с административна организация и система за вътрешен контрол, предоставящи достатъчно гаранции, че плащанията са законни, редовни и надлежно отчетени. За тази цел разплащателните агенции отговарят на минимални условия за акредитиране по отношение на вътрешната среда, контролните дейности, информацията и комуникацията, както и мониторинга, определени от Комисията в съответствие с член 12а, параграф 1, буква а).
Всяка държава членка ограничава броя на акредитираните си разплащателни агенции, както следва:
Като взема под внимание конституционните си разпоредби, всяка държава членка ограничава броя на акредитираните си разплащателни агенции, както следва:
a)  до една-единствена агенция на национално равнище или, когато е приложимо, до една за регион; както и
a)  до една-единствена агенция на национално равнище или, когато е приложимо, до една за регион; както и
б)  до една-единствена агенция за управлението на разходите по линия както на ЕФГЗ, така и на ЕЗФРСР.
б)  до една-единствена агенция за управлението на разходите по линия както на ЕФГЗ, така и на ЕЗФРСР, когато съществува само една агенция на национално равнище.
Когато обаче разплащателните агенции са установени на регионално равнище, държавите членки освен това или акредитират разплащателна агенция на национално равнище за схемите за подпомагане, които, поради естеството си, трябва да се управляват на национално равнище, или поверяват управлението на тези схеми на своите регионални разплащателни агенции.
Когато обаче разплащателните агенции са установени на регионално равнище, държавите членки освен това или акредитират разплащателна агенция на национално равнище за схемите за подпомагане, които, поради естеството си, трябва да се управляват на национално равнище, или поверяват управлението на тези схеми на своите регионални разплащателни агенции.
Акредитацията на разплащателните агенции за периода 2014 – 2020 г. се пренася за програмния период 2021 – 2027 г., при условие че те са информирали компетентния орган, че изпълняват критериите за акредитация и освен ако преглед, извършен съгласно член 7а, параграф 2, буква а), покаже, че случаят не е такъв.
Акредитацията на разплащателни агенции, които не са управлявали разходи по линия на ЕФГЗ или ЕЗФРСР в период от най-малко три години, се оттегля.
Акредитацията на разплащателни агенции, които не са управлявали разходи по линия на ЕФГЗ или ЕЗФРСР в период от най-малко три години, се оттегля.
Държавите членки не определят нови допълнителни разплащателни агенции след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Държавите членки могат да определят разплащателни агенции след .. [датата на влизане в сила на настоящия регламент], при условие, че:
a)  броят на акредитираните разплащателни агенции не се увеличава спрямо положението към 31 декември 2019 г.; или
б)  новите разплащателни агенции се определят въз основа на административна реорганизация в съответната държава членка.
3.  За целите на член 63, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/… [новия Финансов регламент] („Финансовия регламент“) лицето, отговарящо за акредитираната разплащателна агенция, изготвя и предоставя на Комисията до 15 февруари на годината, следваща съответната финансова година, следното:
3.  За целите на член 63, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 („Финансовия регламент“) лицето, отговарящо за акредитираната разплащателна агенция, изготвя и предоставя на Комисията до 15 февруари на годината, следваща съответната финансова година, следното:
a)  годишните отчети за разходите, направени при изпълнение на поверените на неговата акредитирана разплащателна агенция задачи, съгласно предвиденото в член 63, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент, придружени от необходимата информация за уравняването на сметките съгласно член 51;
a)  годишните отчети за разходите, направени при изпълнение на поверените на неговата акредитирана разплащателна агенция задачи, съгласно предвиденото в член 63, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент, придружени от необходимата информация за уравняването на сметките съгласно член 51;
б)  годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 52, параграф 1, удостоверяващ, че разходът е направен в съответствие с член 35;
б)  годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки, включително резултатите от тях и анализ на естеството и размера на грешките и слабостите в системите, установени чрез одит и контрол, както и предприетите или планираните коригиращи действия, според предвиденото в член 63, параграф 5, буква б) от Финансовия регламент;
в)  декларация за управлението, съгласно предвиденото в член 63, параграф 6 от Финансовия регламент, относно:
в)  декларация за управлението, съгласно предвиденото в член 63, параграф 6 от Финансовия регламент, относно:
i)  факта, че информацията е подходящо представена, пълна и точна, както е предвидено в член 63, параграф 6, буква а) от Финансовия регламент,
i)  факта, че информацията е подходящо представена, пълна и точна, както е предвидено в член 63, параграф 6, буква а) от Финансовия регламент,
ii)  доброто функциониране на въведените системи за управлениe, с което се дават необходимите гаранции по отношение на крайните продукти, посочени в годишния доклад за качеството на изпълнението, както е предвидено в член 63, параграф 6, букви б) и в) от Финансовия регламент,
ii)  доброто функциониране на въведените системи за вътрешен контрол в съответствие с основните изисквания на Съюза, с което се дават, както е предвидено в член 63, параграф 6, букви б) и в) от Финансовия регламент, необходимите гаранции, че разходите са направени в съответствие с член 35 от настоящия регламент,
iii)   анализ на естеството и размера на установените грешки и слабости в системите чрез одит и контрол, както и предприетите или планираните коригиращи действия, както е предвидено в член 63, параграф 5, буква б) от Финансовия регламент.
По искане от съответната държава членка Комисията може по изключение да удължи посочения в първа алинея краен срок — 15 февруари, до 1 март, както е предвидено в член 63, параграф 7, втора алинея от Финансовия регламент.
По искане от съответната държава членка Комисията може по изключение да удължи посочения в първа алинея краен срок — 15 февруари, до 1 март, както е предвидено в член 63, параграф 7, втора алинея от Финансовия регламент.
3а.   За целите на годишния мониторинг на качеството на изпълнението, посочен в член 38а, и многогодишния преглед на качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], лицето, отговарящо за акредитираната разплащателна агенция, изготвя и предоставя на Комисията до 15 февруари на годината, следваща съответната финансова година, доклада за качеството на изпълнението.
Докладът отразява извършените операции и постигнатия напредък в осъществяването на целите, определени в националния стратегически план по ОСП, и съдържа информация за реализираните крайни продукти и направените разходи всяка година, информация за постигнатите резултати и какво още е необходимо да бъде направено за постигане на съответните целеви стойности на всеки две години и когато е осъществимо, отчитане на въздействието, като се използват данните, посочени в член 129 от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
Докладът за качеството на изпълнението се представя за първи път в срок до ... [две години след датата на прилагане на настоящия регламент] и след това всяка следваща година до 2030 г. включително. Първият доклад за качеството на изпълнението обхваща първите две финансови години след ...[годината на датата на прилагане на настоящия регламент]. По отношение на директните плащания, посочени в дял III, глава II от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], докладът за качеството на изпълнението обхваща само финансовата ... година [годината, следваща годината на датата на прилагане на настоящия регламент].
4.   В случаите на акредитиране на повече от една разплащателна агенция държавите членки определят публичен координиращ орган, като му възлагат следните задачи:
a)  да събира информацията, която трябва да бъде предоставена на Комисията, и да изпраща тази информация на Комисията;
б)  да предоставя годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 52, параграф 1;
в)  да предприема или да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер и да информира Комисията за всяко по-нататъшно развитие;
г)  да насърчава и обезпечава хармонизирано прилагане на правилата на Съюза. Координиращият орган подлежи на специално акредитиране от страна на държавите членки по отношение на обработването на финансовата информация, посочена в първа алинея, буква а).
Годишният доклад за качеството на изпълнението, предоставян от координиращия орган, попада в обхвата на становището, посочено в член 11, параграф 1, и при предаването му се придружава от декларация за управлението, която се отнася за този доклад в неговата цялост.
5.  Ако определена акредитирана разплащателна агенция не отговаря или е престанала да отговаря на един или повече от критериите за акредитиране по параграф 2, държавата членка по собствена инициатива или по искане на Комисията оттегля акредитацията ѝ, освен ако разплащателната агенция не направи необходимите промени в срок, който трябва да бъде определен от компетентния орган в зависимост от сериозността на проблема.
5.  Ако определена акредитирана разплащателна агенция не отговаря или е престанала да отговаря на един или повече от критериите за акредитиране по параграф 2, държавата членка по собствена инициатива или по искане на Комисията оттегля акредитацията ѝ, освен ако разплащателната агенция не направи необходимите промени в срок, който трябва да бъде определен от компетентния орган в зависимост от сериозността на проблема.
6.  Разплащателните агенции управляват и упражняват контрол върху операциите, свързани с публична интервенция, за които те отговорят, и поемат цялостната отговорност в тази област.
6.  Разплащателните агенции управляват и упражняват контрол върху операциите, свързани с публична интервенция, за които те отговорят, и поемат цялостната отговорност в тази област.
Когато подпомагането се предоставя посредством финансов инструмент, изпълняван от ЕИБ или от друга международна финансова институция, в която държава членка е акционер, разплащателната агенция се основава на представения от ЕИО или от другата международна институция доклад за контрол, придружаващ заявлението за плащане.
Когато подпомагането се предоставя посредством финансов инструмент, изпълняван от ЕИБ или от друга международна финансова институция, в която държава членка е акционер, разплащателната агенция се основава на представения от ЕИО или от другата международна институция доклад за контрол, придружаващ заявлението за плащане.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 9
Член 9
заличава се
Компетентен орган
1.  Държавите членки определят на министерско равнище орган, който отговаря за:
a)  издаването, подновяването и оттеглянето на акредитацията на разплащателните агенции, посочени в член 8, параграф 2;
б)  акредитацията на координиращия орган, посочен в член 8, параграф 4;
в)  определянето на сертифициращия орган, посочен в член 11;
г)  изпълнението на задачите, възложени на компетентния орган по силата на настоящата глава.
2.  С официален акт компетентният орган взема решение за издаването или, вследствие на преразглеждане, за оттеглянето на акредитацията на разплащателната агенция и на координиращия орган въз основа на разглеждането на критериите за акредитиране, които трябва да бъдат приети от Комисията в съответствие с член 10, параграф 1, буква а). Компетентният орган незабавно уведомява Комисията за направено акредитиране и за оттегляне на акредитации.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10a
Координиращи органи
1.  В случаите на акредитиране на повече от една разплащателна агенция в държава членка, въпросната държава членка определя публичен координиращ орган, като му възлагат следните задачи:
a)  да систематизира документите, данните и информацията, които трябва да бъдат предоставени на Комисията, и да изпраща тази информация на Комисията;
б)  да предприема или да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер и да информира Комисията за всеки от тях, както и за всяко по-нататъшно развитие;
в)  да обезпечава хармонизираното прилагане на правилата на Съюза.
Координиращият орган подлежи на специално акредитиране от страна на държавата членка по отношение на обработването на информация от финансово естество, посочена в първа алинея, буква а).
Документите, данните и информацията, посочени в член 8, параграфи 3 и 3а, представени от разплащателните агенции и които трябва да бъдат предоставяни от координиращия орган, попадат в обхвата на становището на сертифициращия орган, посочено в член 11, параграф 1, и се предават заедно с декларация за управлението, която се отнася за всички тези документи.
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 11
1.  Сертифициращият орган е публичен или частен одиторски орган, определен от държавата членка за минимален период от три години, без да се засяга националното право. Когато той е частен одиторски орган и когато приложимото право на Съюза или национално право го изисква, държавата членка осъществява подбора му чрез публична тръжна процедура.
1.  Сертифициращият орган е публичен или частен одиторски орган, определен от държавата членка за минимален период от три години, без да се засяга националното право. Когато той е частен одиторски орган и когато приложимото право на Съюза или национално право го изисква, държавата членка осъществява подбора му чрез публична тръжна процедура.
Държавата членка, която определя повече от един сертифициращ орган, следва обаче да определи и публичен сертифициращ орган на национално равнище, който да отговаря за координацията.
За целите на член 63, параграф 7, първа алинея от Финансовия регламент сертифициращият орган предоставя становище, изготвено в съответствие с международно приетите одитни стандарти, в което се посочва дали:
За целите на член 63, параграф 7, първа алинея от Финансовия регламент сертифициращият орган предоставя становище, изготвено в съответствие с международно приетите одитни стандарти, в което се посочва дали:
a)  отчетите дават вярна и честна представа;
a)  отчетите дават вярна и честна представа;
б)  въведените от държавите членки системи за управление функционират правилно;
б)  въведените от държавите членки системи за управление функционират правилно;
в)  докладването относно качеството на изпълнение по показателите за крайния продукт, осъществявано за целите на годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнение, посочено в член 52, и докладването относно качеството на изпълнение по показателите за резултатите, осъществявано за целите на многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението, посочен в член 115 от Регламент (ЕС) / [Регламента за стратегическите планове по ОСП], с което се доказва спазването на разпоредбите на член 35 от настоящия регламент, са точни;
в)  докладването относно качеството на изпълнение за целите на годишния мониторинг на качеството на изпълнението, посочен в член 38а и многогодишния преглед на качеството на изпълнение, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], отразяващ извършените операции и напредъка по постигането на целите, както е посочено в националния стратегически план по ОСП, е точно;
г)  разходите за мерките, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, за които е поискано възстановяване от Комисията, са законосъобразни и редовни.
г)  разходите за мерките, установени в Регламент (ЕС) .../... [Регламент за стратегическите планове по ОСП], (ЕС) № 1308/2013, (EЕ) № 228/2013, (EС) № 229/2013 и (EС) № 1144/2014,за които е поискано възстановяване от Комисията, са законосъобразни и редовни и показват зачитане на член 35 от настоящия регламент.
В това становище също така се посочва дали разглеждането поставя под съмнение твърденията в декларацията за управлението по член 8, параграф 3, буква в).
В това становище също така се посочва дали разглеждането поставя под съмнение твърденията в декларацията за управлението по член 8, параграф 3, буква в).
Когато подпомагането се предоставя посредством финансов инструмент, прилаган от ЕИБ или от друга международна финансова институция, в която държава членка е акционер, сертифициращият орган се основава на годишния одитен доклад, изготвен от външните одитори на тези институции.
Когато подпомагането се предоставя посредством финансов инструмент, прилаган от ЕИБ или от друга международна финансова институция, в която държава членка е акционер, сертифициращият орган се основава на годишния одитен доклад, изготвен от външните одитори на тези институции.
2.  Сертифициращият орган разполага с необходимия технически опит. Той е оперативно независим както от разплащателната агенция и от съответния координиращ орган, така и от органа, който е акредитирал тази агенция и органите, отговарящи за прилагането и мониторинга на ОСП.
2.  Сертифициращият орган разполага с необходимия технически опит от гледна точка както на финансовото управление, така и във връзка с оценката на постигането на предвидените цели на интервенциите. Всички данни и цялата информация, използвани за това сертифициращите органи да могат да гарантират, че целевите стойности на ОСП се постигат, както и за направените допускания, се предоставят по прозрачен начин. Той е оперативно независим както от разплащателната агенция и от съответния координиращ орган, така и от органа, който е акредитирал тази агенция и органите, отговарящи за прилагането и мониторинга на ОСП.
3.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя правилата относно задачите на сертифициращите органи, включително проверките, които трябва да се извършват, и органите, които подлежат на тези проверки, както и относно сертификатите и докладите, заедно с придружаващите ги документи, които тези органи трябва да изготвят.
С актовете за изпълнение също така се определят:
a)  одиторските принципи, на които се основават становищата на сертифициращите органи, включително оценка на риска, вътрешни проверки и нужното равнище на одитни доказателства;
б)  одиторските методи, които да се използват от сертифициращите органи при формулиране на становищата им, като се вземат предвид международните стандарти за одит.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
3а.  След като компетентните органи на държавите членки са назначили сертифициращите органи, посочени в настоящия член, и са уведомили Комисията за това, Комисията представя изчерпателен списък на всички такива органи на Европейския парламент не по-късно от една година след... [датата на прилагане на настоящия регламент] и втори път не по-късно от четири години след това.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Годишният таван на разходите по ЕФГЗ се формира от максималните суми, определени за него с Регламент (ЕС, Евратом) [COM(2018)0322].
1.  Годишният таван на разходите по ЕФГЗ се формира от максималните суми, определени за него с Регламент (ЕС, Евратом) [COM(2018)0322], в който се определят ограниченията за държавите членки.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
Член 12а
Правомощия на Комисията
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:
a)  минималните условия за акредитиране на разплащателните агенции, посочени в член 9, параграф 2, и на координиращите органи, посочени в член 10, параграф 4;
б)  задълженията на разплащателните агенции по отношение на публичната интервенция, както и правилата относно естеството на техните отговорности в областта на управлението и контрола;
в)  процедурите за издаване, оттегляне и преразглеждане на акредитацията на разплащателните агенции и координиращите органи и за определяне и оттегляне на сертифициращите органи, както и процедурите за надзор на акредитирането на разплащателните агенции, като се вземе предвид принципът на пропорционалност;
г)  работата и проверките, които стоят в основата на декларацията за управлението на разплащателните агенции, посочена в член 9, параграф 3, буква в);
д)  функционирането на координиращия орган и предоставянето на информация на Комисията съгласно член 10, параграф 4.
2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 100, допълващи настоящия регламент, с които определя правилата относно задачите на сертифициращите органи, включително проверките, които трябва да се извършват, и органите, които подлежат на тези проверки, както и относно сертификатите и докладите, заедно с придружаващите ги документи, които тези органи трябва да изготвят.
В делегираните актове се посочват също:
a)  одиторските принципи, на които се основават становищата на сертифициращите органи, включително оценка на риска, вътрешни проверки и нужното равнище на одитни доказателства; както и
б)  одиторските методи, които да се използват от сертифициращите органи при формулиране на становищата им, като се вземат предвид международните стандарти за одит, които може да включват възможността за извършване на мониторинг на проверките на място на разплащателните агенции.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – първа алинея
В началото на всяка година в ЕФГЗ се създава резерв, предназначен за предоставяне на допълнително подпомагане на сектора за целите на управлението или стабилизирането на пазара, или в случай на кризи, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство („селскостопански резерв“).
В бюджета на ОСП се създава резерв („резерв на ЕС за кризи в селскостопанския сектор“), предназначен за предоставяне на допълнително подпомагане на сектора за целите на управлението или стабилизирането на пазара и за незабавно реагиране в случай на кризи, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – втора алинея
Бюджетните кредити за селскостопанския резерв се вписват директно в бюджета на Съюза.
Бюджетните кредити за резерва се вписват директно в бюджета на Съюза и се мобилизират за финансовата година или години, за която/които се изисква допълнително подпомагане, за финансиране на следните мерки:
a)  мерки за стабилизиране на селскостопанските пазари, съгласно членове 8 – 21 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
б)  извънредни мерки, съгласно глава I, част V от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
в)  мерки, които за допълване на инструментите за стабилизиране на доходи, посочени в член 70 от Регламент (EС) .../... [Регламент относно стратегическите планове по ОСП] в случай на криза на пазара с по-висока честота от предварително определения праг по сектори.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – втора алинея a (нова)
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, за допълване на настоящият член чрез определянето на необходимите секторни прагове за активирането на мерките за допълване на инструментите за стабилизиране на приходите, посочени във втора алинея, буква в)от настоящия параграф..
Изменения 79 и 242
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – трета алинея
Средства от селскостопанския резерв се предоставят за мерки по членове 8—21 и 219, 220 и 221 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за годината или годините, за която или които се иска допълнителното подпомагане.
заличава се
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея -1 (нова)
През 2021 г. се определя първоначална сума в размер на 400 000 000 евро по текущи цени в допълнение към бюджетите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – първа алинея
Сумата по селскостопанския резерв е най-малко 400 милиона евро по текущи цени в началото на всяка година за периода 20212027 г. Комисията може да коригира сумата по селскостопанския резерв през годината, когато това е целесъобразно с оглед на развитието или перспективите на пазара през текущата или следващата година и като взема предвид наличните бюджетни кредити по линия на ЕФГЗ.
В началото на всяка година за периода 20212027 г. сумата по резерва на ЕС за кризи в селскостопанския сектор е най-малкото равна на първоначалната сума, разпределена през 2021 г., като има възможност тя да бъде увеличена през периода до таван от 1 500 000 000 евро по текущи цени, без да се засягат съответните решения, взети от бюджетния орган.
Сумата на резерва на ЕС за кризи в селскостопанския сектор се коригира чрез годишната бюджетна процедура или през годината, когато това е целесъобразно с оглед на развитието или перспективите на кризата през текущата година или за следващите години и като се вземат предвид наличните приходи, предвидени за ЕФГЗ, или наличните маржове в рамките на подтавана на ЕФГЗ.
Изменения 82 и 244
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – първа алинея a (нова)
В случай че тези налични бюджетни кредити не са достатъчни, може да се приложи финансова дисциплина за допълване на резерва до първоначалната сума, посочена в първа алинея.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – втора алинея
Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира селскостопанският резерв през следващите финансови години.
Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент бюджетните кредити от резерва, за които не са поети задължения, се пренасят без ограничение във времето, за да се финансира резервът през следващите финансови години.
Изменения 84 и 247
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – трета алинея
Освен това чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент цялата неизползвана сума по селскостопанския резерв, която е налична в края на 2020 година, се пренася за 2021 година, без да се връща в бюджетните редове, които покриват дейностите, посочени в член 5, параграф 2, буква в), и се предоставя за финансиране на селскостопанския резерв.
заличава се
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – първа алинея
Комисията определя ставка на корекция за интервенциите под формата на директни плащания, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от настоящия регламент, и за финансовия принос на Съюза за специфичните мерки, посочени в член 5, параграф 2, буква е) от настоящия регламент и предоставяни по силата на глава ІV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава ІV от Регламент (ЕС) № 229/2013 („ставка на корекция“), когато прогнозите за финансирането на интервенциите и мерките, финансирани в рамките на този подтаван за дадена финансова година показват, че приложимите годишни тавани ще бъдат надвишени.
Комисията определя ставка на корекция за интервенциите под формата на директни плащания, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от настоящия регламент („ставка на корекция“), когато прогнозите за финансирането на интервенциите и мерките, финансирани в рамките на този подтаван за дадена финансова година показват, че приложимите годишни тавани ще бъдат надвишени.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – първа алинея a (нова)
Ставката на корекция, определена в съответствие с настоящия член, се прилага само за директни плащания, надвишаващи 2 000 евро, които се отпускат на бенефициерите през съответната календарна година.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6
6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на допълнителните плащания или приспадания с цел коригиране на плащанията, направени в съответствие с параграф 3, без да прилага процедурата, посочена в член 101.
6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на допълнителните плащания или приспадания с цел коригиране на плащанията, направени в съответствие с параграф 3, като се прилага процедурата, посочена в член 101.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2
В съответствие с член 7, буква б) Комисията предоставя тези сателитни данни безплатно на органите, компетентни за системата за мониторинг на площта, или на доставчиците на услуги, упълномощени от тези органи да ги представляват.
В съответствие с член 7, буква б) Комисията предоставя тези сателитни данни безплатно на органите, компетентни за системата за мониторинг и контрол на площта, или на доставчиците на услуги, упълномощени от тези органи да ги представляват.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4
Комисията може да възложи на специализирани структури да изпълняват задачи, свързани с техники и работни методи във връзка със системата за мониторинг на площта, посочена в член 64, параграф 1, буква в).
Комисията може да възложи на специализирани структури да изпълняват задачи, свързани с техники и работни методи във връзка със системата за мониторинг и контрол на площта, посочена в член 64, параграф 1, буква в).
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б
б)  да осигурява агроикономическия и агроекологичния и климатичен мониторинг на използването на земеделската земя и на промените в използването на земеделската земя, включително агро-лесовъдните системи, и мониторинга на състоянието на посевите, за да се даде възможност за изготвяне на прогнози, особено по отношение на добива и селскостопанската продукция, както и на свързваните с извънредни обстоятелства последици за селското стопанство;
б)  да осигурява агроикономическия и агроекологичния и климатичен мониторинг на използването на земеделската земя и на промените в използването на земеделската земя, включително агро-лесовъдните системи, и мониторинга на състоянието на почвите, водите, посевите и другата растителност, за да се даде възможност за изготвяне на прогнози, особено по отношение на добива и селскостопанската продукция и на свързваните с извънредни обстоятелства последици за селското стопанство, както и оценка на устойчивостта на системите в селското стопанство спрямо изменението на климата и на напредъка към постигане на съответните цели за устойчиво развитие;
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква г
г)  да допринася за прозрачността на световните пазари;
г)  да допринася за конкретни мерки, които увеличават прозрачността на световните пазари, включително при наблюдението на пазара да се вземат предвид целите и ангажиментите на Съюза, в т.ч. за съгласуваност на политиките за развитие.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
Съгласно член 7, буква в) Комисията финансира дейностите във връзка със събирането или закупуването на данни, необходими за прилагане и мониторинг на ОСП, включително сателитни данни, геопространствени данни и метеорологични данни, създаването на инфраструктура от пространствени данни и уебсайт, провеждането на специфични проучвания на климатичните условия, дистанционното наблюдение, използвано в помощ на мониторинга на промените в използването на земеделската земя и състоянието на почвите, и актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните модели. При необходимост тези дейности се извършват в сътрудничество с ЕАОС, JRC, националните лаборатории и органи или с участието на представители на честния сектор.
Съгласно член 7 Комисията финансира дейностите във връзка със събирането или закупуването на данни, необходими за прилагане и мониторинг на ОСП и на нейното въздействие, включително сателитни данни, геопространствени данни и метеорологични данни, създаването на инфраструктура от пространствени данни и уебсайт, провеждането на специфични проучвания на климатичните условия, дистанционното наблюдение, използвано в помощ на мониторинга на промените в използването на земеделската земя и състоянието на почвите, и актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните модели. При необходимост тези дейности се извършват в сътрудничество с ЕАОС, JRC, Евростат, националните лаборатории и органи или с участието на представители на честния сектор, като същевременно се гарантира обективност, прозрачност и свободен достъп до информация във възможно най-голяма степен.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – първа алинея – буква а
а)  през 2021 г.: 1% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП.
а)  през 2021 г.: 1,5% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – първа алинея – буква б
б)  през 2022 г.: 1% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП.
б)  през 2022 г.: 1,5% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
3.  Допълнително предварително финансиране не се предоставя, нито събира, когато е направено прехвърляне към или от ЕЗФРСР в съответствие с член 90 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
3.  Допълнително предварително финансиране може да се предоставя или събира, когато е направено прехвърляне към или от ЕЗФРСР в съответствие с член 90 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4
4.  Натрупаната лихва по сумата на предварителното финансиране се използва за съответния стратегически план по ОСП и се приспада от размера на публичните разходи, отбелязан в окончателната декларация за разходите.
4.  Натрупаната лихва по сумата на предварителното финансиране се използва за съответния стратегически план по ОСП или за програмата за регионални интервенции и се приспада от размера на публичните разходи, отбелязан в окончателната декларация за разходите.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
1.  За всеки стратегически план по ОСП се извършват междинни плащания. Те се изчисляват чрез прилагане на ставката за приноса за всеки вид интервенция към направените публични разходи за изпълнението ѝ, съгласно посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП].
1.  За всеки стратегически план по ОСП или, ако е целесъобразно, за всяка регионална програма за интервенции се извършват междинни плащания. Те се изчисляват чрез прилагане на ставката за съфинансиране за всеки вид интервенция към направените публични разходи за изпълнението ѝ, съгласно посоченото в член 85 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП].
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – буква а
а)  сумата, включена в първата декларация за разходите, трябва да е била предварително изплатена на финансовия инструмент и може да достига до 25 % от общия размер на приноса по стратегическия план по ОСП, за който са поети задължения за финансовите инструменти съгласно съответното споразумение за финансиране;
а)  сумата, включена в първата декларация за разходите, трябва да е била предварително изплатена на финансовия инструмент и може да достига до 25% от общия размер на съфинансирането по стратегическия план по ОСП, за което са поети задължения за финансовите инструменти съгласно съответното споразумение за финансиране;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1
1.  След получаване на последния годишен доклад за качеството на изпълнението на стратегическия план по ОСП Комисията изплаща салдото, при условие че са налични необходимите средства, въз основа на действащия финансов план на равнището на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, годишните отчети за последната година от изпълнението на съответния стратегически план по ОСП и на съответните решения за уравняване. Тези отчети се представят на Комисията не по-късно от шест месеца след последната дата на допустимост на разходите, както е посочено в член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], и съдържат разходите, направени от разплащателната агенция до последната дата на допустимост на разходите.
1.  След получаване на последния годишен доклад за уравняване на стратегическия план по ОСП Комисията изплаща салдото, въз основа на действащия финансов план на равнището на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, годишните отчети за последната година от изпълнението на съответния стратегически план по ОСП и на съответните решения за уравняване. Тези отчети се представят на Комисията не по-късно от шест месеца след последната дата на допустимост на разходите, както е посочено в член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], и съдържат разходите, направени от разплащателната агенция до последната дата на допустимост на разходите.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
3.  Ако до посочения в параграф 1 краен срок Комисията не получи последния годишен доклад за качеството на изпълнението и документите, необходими за уравняване на сметките за последната година от изпълнението на плана, бюджетното задължение за изплащане на салдото автоматично се отменя в съответствие с член 32.
3.  Ако до посочения в параграф 1 краен срок Комисията не получи последния годишен доклад за уравняване и документите, необходими за уравняване на сметките за последната година от изпълнението на плана, бюджетното задължение за изплащане на салдото автоматично се отменя в съответствие с член 32.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
1.  Комисията автоматично отменя всеки дял от бюджетното задължение за интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП, който дял не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания или за който не е представена декларация за разходите, отговаряща на условията по член 30, параграф 3, по отношение на разходите, извършени до 31 декември от втората година след годината на бюджетното задължение.
1.  Комисията автоматично отменя всеки дял от бюджетното задължение за интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП, който дял не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания или за който не е представена декларация за разходите, отговаряща на условията по член 30, параграф 3, по отношение на разходите, извършени до 31 декември от третата година след годината на бюджетното задължение.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
3.  В случай на съдебно производство или на административно обжалване със суспензивно действие срокът за автоматичната отмяна, посочен в параграф 1 или 2, спира да тече по отношение на сумата, свързана със съответните операции, за срока на провеждане на съдебното производство или на административното обжалване, при условие че Комисията получи подкрепено с доказателства уведомление от държавата членка до 31 януари на година N + 3.
3.  В случай на съдебно производство или на административно обжалване със суспензивно действие срокът за автоматичната отмяна, посочен в параграф 1 или 2, спира да тече по отношение на сумата, свързана със съответните операции, за срока на провеждане на съдебното производство или на административното обжалване, при условие че Комисията получи подкрепено с доказателства уведомление от държавата членка до 31 януари на година N + 4.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – първа алинея – буква а
а)  частта от бюджетните задължения, за която е съставена декларация за разходите, но възстановяването по която е намалено или спряно от Комисията на 31 декември от година N + 2;
а)  частта от бюджетните задължения, за която е съставена декларация за разходите, но възстановяването по която е намалено или спряно от Комисията на 31 декември от година N + 3;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – уводна част
По линия на ЕЗФРСР дадена операция може да получи различни форми на подпомагане от стратегическия план по ОСП и от други европейски структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове или инструменти на Съюза само ако общият размер на подпомагането, предоставено посредством различните му форми, не надвишава най-високия интензитет или размер на помощта, приложим за този вид намеса по смисъла на дял III от Регламент (ЕС) № …/… (Регламента относно стратегическите планове по ОСП). В такива случаи държавите членки не декларират пред Комисията разходите за:
По линия на ЕЗФРСР дадена операция може да получи различни форми на подпомагане от стратегическия план по ОСП и от други европейски структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове или инструменти на Съюза само ако общият размер на подпомагането, предоставено посредством различните му форми, не надвишава най-високия интензитет или размер на помощта, приложим за този вид намеса по смисъла на дял III от Регламент (ЕС) № …/… (Регламента относно стратегическите планове по ОСП). В такива случаи не се декларират разходите за което и да е от следните:
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 35
Разходите, посочени в член 5, параграф 2 и в член 6, могат да бъдат финансирани от Съюза само ако:
Разходите за мерките, установени в Регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1144/2014, могат да бъдат финансирани от Съюза само ако:
a)  са направени от акредитирани разплащателни агенции;
a)  са направени от акредитирани разплащателни агенции; и
б)  са направени в съответствие с приложимите правила на Съюза, или
б)  са направени в съответствие с приложимите правила на Съюза.
в)   що се отнася до видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) № …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП],
(i)  отговарят на съответния докладван краен продукт и
ii)  са направени в съответствие с приложимите системи на управление, без да достигат обхвата на условията за допустимост за отделните бенефициери, установени в националните стратегически планове по ОСП.
Първа алинея, буква в), подточка i) не се прилага за авансови плащания на бенефициери по видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
Разходите за мерките, установени в Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], могат да бъдат финансирани от Съюза само ако:
a)  са направени от акредитирани разплащателни агенции;
б)  са направени в съответствие с приложимите изисквания на Съюза; и
в)  са направени в съответствие с приложимите системи за управление, включително задълженията на държавите членки по отношение на ефективната защита на финансовите интереси на Съюза, посочени в член 57 от настоящия регламент и със системата за докладване, въведена за целите на доклада за качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2
2.  Ако въз основа на декларациите за разходите или информацията, посочена в член 88, Комисията установи, че не са спазени посочените в член 36 срокове за плащане, на държавата членка се предоставя възможност да представи коментарите си в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако държавата членка не представи коментарите си в определения срок или ако Комисията е на мнение, че отговорът е незадоволителен, Комисията може да намали месечните или междинните плащания за съответната държава членка посредством актове за изпълнение относно месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или относно междинните плащания, посочени в член 30.
2.  Ако въз основа на декларациите за разходите или информацията, посочена в член 88, Комисията установи, че не са спазени посочените в член 36 срокове за плащане, на държавата членка се предоставя възможност да представи коментарите си в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако държавата членка не представи коментарите си в определения срок или ако Комисията е стигнала до заключението, че представените коментари са очевидно недостатъчни, Комисията може да намали месечните или междинните плащания за съответната държава членка посредством актове за изпълнение относно месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или относно междинните плащания, посочени в член 30. Комисията гарантира, че намаляванията не водят до допълнителни забавяния или трудности за крайните бенефициери в съответните държави членки.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3
3.  Намаляването на плащания съгласно настоящия член се прилага, без да се засягат разпоредбите на член 51.
3.  Намаляването на плащания съгласно настоящия член се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност и без да се засягат разпоредбите на член 51.
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 38
1.  Ако държавите членки не представят документите, посочени в член 8, параграф 3 и член 11, параграф 1, в сроковете, предвидени в член 8, параграф 3, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на общия размер на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3. Комисията възстановява сумите, чието плащане е било спряно, когато получи от съответните държави членки липсващите документи, при условие че датата на получаване е не по-късна от шест месеца след крайния срок.
1.  Ако държавите членки не представят документите и данните, посочени в член 8 и член 11, параграф 1, в рамките на сроковете, предвидени в член 8 и, когато е приложимо – в член 129, параграф 1 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], Комисията приема актове за изпълнение за спиране на общия размер на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3. Комисията възстановява сумите, чието плащане е било спряно, когато получи от съответните държави членки липсващите документи, при условие че датата на получаване е не по-късна от шест месеца след крайния срок.
По отношение на междинните плащания, посочени в член 30, декларациите за разходите се считат за недопустими за разглеждане в съответствие с параграф 6 от същия член.
По отношение на междинните плащания, посочени в член 30, декларациите за разходите се считат за недопустими за разглеждане в съответствие с параграф 6 от същия член.
2.   Ако в рамките посоченото в член 52 годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението Комисията установи, че разликата между декларираните разходи и сумите, съответстващи на конкретния докладван краен продукт, е повече от 50 % и държавата членка не може да представи надлежно обосновани причини, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30.
Спирането на плащания се прилага към съответния разход, направен във връзка с интервенции, който е бил предмет на намаляването, посочено в член 52, параграф 2, като сумата, чието изплащане ще бъде спряно, не надвишава процента на намаляване, приложен в съответствие с член 52, параграф 2. Сумите, чието изплащане e спряно, се възстановяват от Комисията на държавите членки или трайно се намаляват посредством акта за изпълнение, посочени в член 52.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно размера на спиране на плащанията.
3.  Предвидените в настоящия член актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
3.  Предвидените в настоящия член актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
Преди да приеме посочените актове за изпълнение, Комисията информира съответната държава членка за намерението си и ѝ дава възможност да представи коментарите си в срок, не по-кратък от 30 дни.
Преди да приеме посочените актове за изпълнение, Комисията информира съответната държава членка за намерението си и ѝ дава възможност да представи коментарите си в срок, не по-кратък от 30 дни.
В актовете за изпълнение, с които се определят месечните плащания посочени в член 19, параграф 3, или междинните плащания, посочени в член 30, се вземат предвид актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия параграф.
В актовете за изпълнение, с които се определят месечните плащания посочени в член 19, параграф 3, или междинните плащания, посочени в член 30, се вземат предвид актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия параграф.
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 38 а (нов)
Член 38 a
Годишен мониторинг на качеството на изпълнението
1.  Комисията наблюдава операциите, извършвани в рамките на интервенциите, посочени в Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], и оценява съответствието между реализирания краен продукт и реализираните разходи, отчетени в доклада за качеството на изпълнението, считано от ... [две години след датата на прилагане на настоящия регламент] и след това всяка година.
2.  Ако в рамките посочения в параграф 1 годишен мониторинг на качеството на изпълнението Комисията установи, че разликата между декларираните разходи и сумите, съответстващи на конкретния докладван краен продукт, е повече от 35%, държавата членка представя на Комисията основанията за това преди посочената в член 122 от настоящия регламент среща за преглед.
Когато съответната държава членка не може да представи надлежно обосновани причини за разликата, Комисията изисква от съответната държава членка оценка на въпросите, засягащи изпълнението на стратегическия план по ОСП, по-специално по отношение на потенциалните бъдещи отклонения от съответните междинни цели и предвидимите трудности при постигането на съответните целеви стойности за показателите за резултати в рамките на многогодишния преглед на качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], и когато е уместно – описание на вече предприетите мерки и мерките, които трябва да бъдат предприети.
Когато е необходимо Комисията може да отправи ранно предупреждение по време на срещата за преглед и да поиска от държавата членка да разработи и приложи допълнителните коригиращи действия за следващата финансова година.
3.  Не по-късно от 15 март... [две години след датата на прилагане на настоящия регламент] и всяка следваща година Комисията предава на Европейския парламент обобщен доклад относно годишния мониторинг на качеството на изпълнението, извършен през предходната календарна година, включително отправените ранни предупреждения.
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 39
Спиране на плащания във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението
Спиране и намаляване на плащания във връзка с многогодишния преглед на качеството на изпълнението
1.   В случай на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в националния стратегически план по ОСП и подложени на мониторинг в съответствие с членове 115 и 116 от Регламент (ЕС) № …/ [Регламента за стратегическите планове по ОСП], Комисията може да поиска от съответната държава членка да приложи необходимите корективни мерки в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка.
1.   Комисията извършва многогодишен преглед на качеството на изпълнението, както е посочено в член 121 от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], въз основа на информацията, предоставена в докладите за качеството на изпълнението считано от [две години след датата на прилагане на настоящия регламент] и на всеки две години след това.
В случай на забавен или недостатъчен напредък към постигането на етапните цели за показателите за резултати и когато отчетената стойност на един или повече от показателите за резултати, определени в националния стратегически план по ОСП и подложени на мониторинг в съответствие с членове 115 и 116 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], показва недостиг в размер на повече от 25% за съответната година на докладване, засегнатата държава членка представя обосновка за този недостиг преди посочената в член 122 от настоящия регламент срещу за преглед.
Когато съответната държава членка не може да представи обосновка за недостига, по време на срещата за преглед Комисията може да поиска от съответната държава членка да изготви и установи, в рамките на консултации с Комисията, план за действие и да изпълни този план за действие.
Съответната държава членка представя на Комисията, в срок от три месеца след искането на Комисията, плана за действие, посочен във втора алинея, включително необходимите корективни мерки и очаквания срок за тяхното изпълнение. В този план за действие ясно се посочват интервенциите, свързани с показателите за резултатите, за които е бил установен недостигът.
В срок от 30 дни Комисията или уведомява писмено съответната държава членка, че приема плана за действие, или изпраща искане до съответната държава членка за внасяне на изменения в него. Съответната държава членка спазва плана за действие и спазва очаквания срок за неговото изпълнение във вида, приет от Комисията.
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на допълнителни правила относно елементите на плановете за действие и процедурата за изготвяне на такива планове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
С цел определяне на плановете за действие, посочени в настоящия параграф, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на допълнителни правила относно елементите на посочените планове за действие, включително, по-специално, определяне на показателите за напредъка и процедурата за определяне на на тези планове.
2.  Ако държавата членка не успее да представи или да приложи посочения в параграф 1 план за действие или ако този план очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30.
2.  Ако съответната държава членка не успее да представи или приложи посочения в параграф 1 план за действие или ако представеният от посочената държава членка план за действие очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията, след консултации със съответната държава членка и възможност за предоставяне в рамките на 30-дневен срок на отговор от нейна страна, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30.
Ако съответната държава членка е изпратила отговор и представила своите забележки, а Комисията е счела тези забележки за недостатъчни, Комисията, когато е необходимо и най-късно при приемането на акта за изпълнение, предоставя обосновка защо представените забележки не са достатъчни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
Комисията взема предвид посочения график за изпълнение на плана за действие преди всяко започване на процедура за спиране съгласно настоящия член. Комисията също така взема предвид случаите на непреодолима сила и сериозна криза, които е можело да попречат на държавата членка да изпълни правилно своя план за действие, включително постигането на съответните етапни цели.
Спирането на плащания се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност по отношение на съответните разходи, свързани с интервенциите, които трябва да бъдат обхванати от плана за действие. Комисията възстановява сумите, чието плащане е било спряно, когато въз основа на прегледа на качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], се установи, че е постигнат задоволителен напредък към постигането на целевите стойности. Ако пропуските не бъдат отстранени до приключване на изпълнението на националния стратегически план по ОСП, Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който окончателно да намали сумите, чието плащане е било спряно, от средствата за съответната държава членка.
Спирането на плащания се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност по отношение на съответните разходи, свързани с интервенциите, които трябва да бъдат обхванати от плана за действие. Комисията възстановява сумите, чието плащане е било спряно, когато въз основа на прегледа на качеството на изпълнението, посочен в член 121 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], се установи, че е постигнат задоволителен напредък към постигането на целевите стойности.
За целите на настоящия член „задоволителен напредък“ означава, че съответната държава членка е изпълнила плана за действие, а достигнатите етапни цели и докладваната стойност на съответните показатели за резултатите представляват недостиг от по-малко от 25% за съответните отчетни години.
Съответната държава членка може доброволно да уведоми Комисията за напредъка по плана за действие през бюджетната година, за да се даде възможност на Комисията да оцени осъществения напредък в постигането на етапните цели. Ако дадена държава членка може да докаже, че недостигът, довел до спирането, е намален до по-малко от 25% през бюджетната година, спрените суми се възстановяват.
Ако пропуските не бъдат отстранени до края на шестия месец след спирането, Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който окончателно да намали сумите, чието плащане е било спряно, от средствата за съответната държава членка. Окончателно намалените суми се преразпределят между държавите членки, за да се възнаградят задоволителните резултати, както е посочено в член 39а.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно размера на плащанията и срока на спирането им и условия за възстановяване или намаляване на тези суми с оглед на многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно размера на плащанията и срока на спирането им и условия за възстановяване или намаляване на тези суми с оглед на многогодишния мониторинг на качеството на прегледа.
3.  Актовете за изпълнение, предвидени в параграфи 1 и 2, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
3.  Актовете за изпълнение, предвидени в параграфи 1 и 2, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
Преди да приеме посочените актове за изпълнение, Комисията информира съответната държава членка за намерението си и я приканва да отговори в срок, не по-кратък от 30 дни.
Преди да приеме посочените актове за изпълнение, Комисията информира съответната държава членка за намерението си и я приканва да отговори в срок, не по-кратък от 30 дни.
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 39 a (нов)
Член 39a
Преразпределение на средства в резултат на намаления на плащанията във връзка с многогодишния преглед на изпълнението
1.  Средствата, получени в резултат на намаления съгласно член 39, параграф 3 от настоящия регламент, се внасят в резерв за изпълнение и се използват за възнаграждаване на държавите членки, постигнали задоволителни резултати по отношение на специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП] и допълнително уточнени в техните стратегически планове по ОСП.
2.  Тези средства могат да бъдат предоставени на държавите членки в края на стратегическите планове по ОСП за възнаграждаване на задоволителните резултати, при условие че съответната държава членка е изпълнила условието, посочено в параграф 3 от настоящия член.
3.  Въз основа на последния многогодишен преглед на качеството на изпълнението средствата се разпределят само на държавите членки, които са постигнали поне 90% от своята целева стойност по отношение на показателите за резултатите, прилагани за специфичните цели, установени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП] и определени в техните стратегически планове по ОСП.
В срок от два месеца след получаването на последния доклад за качеството на изпълнението на всички държави членки, посочен в член 121, параграф 2 от Регламент (ЕС).../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], Комисията приема акт за изпълнение, без да прилага процедурата на комитет, посочена в член 101, за да реши за всяка държава членка дали съответните стратегически планове по ОСП са постигнали целевите стойности, посочени в параграф 3 от настоящия член.
4.  Когато са постигнати целевите стойности, посочени в параграф 3, Комисията изчислява и отпуска сума на съответната (ите) държава (и) членка (и) и се счита за окончателно разпределена за финансовата година след приключването на стратегическите планове по ОСП въз основа на решението, посочено в същия параграф. При отпускане на средствата Комисията може да вземе предвид случаите на непреодолима сила и сериозни социално-икономически кризи, възпрепятстващи постигането на съответните междинни цели.
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 40
1.  В случай на сериозни пропуски във функционирането на системите за управление Комисията може да поиска съответната държава членка да приложи необходимите корективни мерки в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен в рамките на консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка.
1.  Когато бъдат установени сериозни недостатъци във функционирането на системите за управление и те бъдат посочени в декларацията за управлението на дадена разплащателна агенция, според становището на сертифициращия орган или по време на проверките на Комисията съгласно член 47, Комисията изисква от съответната държава членка да отговори и да представи коментари по констатациите в срок от два месеца след искането, за да оцени необходимостта от коригиращи действия и, когато е необходимо, план за действие. След изтичането на този срок Комисията изисква, когато е необходимо, от съответната държава членка да приложи необходимите корективни мерки в съответствие с план за действие, който се изготвя в рамките на консултации с Комисията и съдържа ясни показатели за напредъка.
Съответната държава членка представя на Комисията, в срок от три месеца след искането на Комисията, плана за действие, посочен в първа алинея, включително необходимите корективни мерки и очаквания срок за тяхното изпълнение. Комисията или уведомява писмено съответната държава членка, че приема плана за действие, или изпраща искане до съответната държава членка за внасяне на изменения в него. Съответната държава членка спазва плана за действие и спазва очаквания срок за неговото изпълнение във вида, приет от Комисията.
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на допълнителни правила относно елементите на плановете за действие и процедурата за изготвяне на такива планове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на допълнителни правила относно елементите на плановете за действие, посочени в настоящия параграф, и процедурата за изготвяне на такива планове.
2.  Ако държавата членка не успее да представи или да приложи посочения в параграф 1 план за действие или ако този план очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30.
2.  Ако държавата членка не успее да представи или да приложи посочения в параграф 1 от настоящия член план за действие без обосновка или ако този план очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията, или още ако той не е бил приложен в съответствие с писменото искане на Комисията, както е посочено в този параграф, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 19, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 30. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
Спирането на плащания се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност по отношение на съответните разходи, направени от държавите членки, в случай че са налице пропуски, за срок, определен в актовете за изпълнение, посочени в първа алинея, който не надвишава 12 месеца. Ако причините за спирането на плащанията продължават да са налице, Комисията може да приема актове за изпълнение за удължаване на този срок с допълнителни срокове, които общо не надвишават 12 месеца. Сумите, чието изплащане e спряно, се вземат под внимание при приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 53.
Спирането на плащания се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност по отношение на съответните разходи, направени от държавите членки, в случай че са налице пропуски, за срок, определен в актовете за изпълнение, посочени в първа алинея, който не надвишава 12 месеца. Ако причините за спирането на плащанията продължават да са налице, Комисията може да приема актове за изпълнение за удължаване на този срок с допълнителни срокове, които общо не надвишават 12 месеца. Сумите, чието изплащане e спряно, се вземат под внимание при приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 53.
3.  Предвидените в настоящия член актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
Преди да приеме актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, Комисията информира съответната държава членка за намерението си и я приканва да отговори в срок, не по-кратък от 30 дни.
3.  Преди да приеме актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, Комисията информира съответната държава членка за намерението си и я приканва да отговори в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако съответната държава членка е изпратила отговор и представила своите забележки, а Комисията е счела тези забележки за недостатъчни, Комисията, когато е необходимо и най-късно при приемането на акта за изпълнение, предоставя обосновка защо представените забележки не са достатъчни.
В актовете за изпълнение, с които се определят месечните плащания посочени в член 19, параграф 3, или междинните плащания, посочени в член 30, се вземат предвид актовете за изпълнение, приети съгласно първа алинея от настоящия параграф.
В актовете за изпълнение, с които се определят месечните плащания посочени в член 19, параграф 3, или междинните плащания, посочени в член 30, се вземат предвид делегираните актове, приети съгласно трета алинея от параграф 1.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – втора алинея– буква а
а)  преди 1 декември, но не по-рано от 16 октомври, да направят авансови плащания в размер до 50% за интервенции по формата на директни плащания;
а)  преди 1 декември, но не по-рано от 16 октомври, да направят авансови плащания в размер до 50% за интервенции под формата на директни плащания и за мерките, посочени съответно в глава ІV от Регламент (EС) № 228/2013 и в глава IV от Регламент (EС) № 229/2013;
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3
3.  Държавите членки могат да решат да направят авансови плащания в размер до 50% по интервенциите, посочени в членове 68 и 71 от Регламент (ЕС) №…/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
3.  Държавите членки могат да решат да направят авансови плащания в размер до 50% по интервенциите, посочени в членове 68 и 71 и дял III, глава III от Регламент (ЕС) … [Регламента за стратегическите планове по ОСП], както и в глава II, раздел I от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2
2.  Посочените в параграф 1 суми се изплащат в полза на бюджета на Съюза, като могат да бъдат повторното използвани единствено за финансиране на разходи по линия на ЕФГЗ или ЕЗФРСР.
2.  Посочените в параграф 1 суми се изплащат в полза на бюджета на Съюза, като могат да бъдат повторното използвани единствено за финансиране на разходи по линия съответно на ЕФГЗ или ЕЗФРСР и финансират преди всичко селскостопанския резерв, създаден по линия на ЕФГЗ в рамките на предвидените в член 14 граници.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – първа алинея
Предоставянето на информация, финансирано съгласно член 7, буква д), има за цел по-специално да помогне за разясняването, изпълнението и развитието на ОСП и да повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите ѝ, да възстанови потребителското доверие след кризисни ситуации посредством информационни кампании, да информира земеделските стопани и други участници, действащи в селските райони и да поощрява европейския модел на селско стопанство, както и да помага на гражданите да го разберат.
Предоставянето на информация, финансирано съгласно член 7, буква д), има за цел по-специално да помогне за разясняването, изпълнението и развитието на ОСП и да повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите ѝ, включително взаимодействието ѝ с областите на климата, околната среда, хуманното отношение към животните и развитието. То има за цел да информира гражданите относно съществуващите предизвикателства пред селското стопанство и хранителния сектор, да информира земеделските стопани и потребителите, да възстанови потребителското доверие след кризисни ситуации посредством информационни кампании, да информира земеделските стопани и други участници, действащи в селските райони, и да поощрява по-устойчив модел на селско стопанство в ЕС, както и да помага на гражданите да го разберат.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – втора алинея
По този начин се осигурява последователна, обективна и пълна информация както в границите на Съюза, така и извън него.
По този начин се осигурява последователна, безпристрастна, основана на доказателства, обективна и пълна информация както в границите на Съюза, така и извън него, посредством комуникационен план.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – първа алинея
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100 с цел допълване на настоящия регламент по отношение на условията, при които да бъдат компенсирани някои видове разходи и приходи в рамките на фондовете.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100 с цел допълване на настоящия регламент по отношение на условията, свързани с подробностите в декларациите за разходите, при които да бъдат компенсирани някои видове разходи и приходи в рамките на фондовете.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1
За целите на член 127 от Финансовия регламент Комисията получава увереност от работата на сертифициращите органи, посочени в член 11 от настоящия регламент, освен ако не е информирала съответната държава членка, че не може да разчита на работата на сертифициращия орган за дадена финансова година, и взема предвид този факт в своята оценка на риска във връзка с необходимостта от одити на Комисията в съответната държава членка.
За целите на член 127 от Финансовия регламент Комисията получава увереност от работата на сертифициращите органи, посочени в член 11 от настоящия регламент, освен ако не е информирала съответната държава членка, че не може да разчита на тази работа, и взема предвид този факт в своята оценка на риска във връзка с необходимостта от одити на Комисията в съответната държава членка.
Изменение 282
Предложение за регламент
Член 47
1.  Без да се засягат проверките, извършвани от държавите членки съгласно националните им законови, подзаконови и административни разпоредби или по силата на член 287 от Договора, както и всеки вид проверка, организирана съгласно член 322 от Договора или въз основа на Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета, Комисията може да организира проверки с цел да провери по специално:
1.  Без да се засягат проверките, извършвани от държавите членки съгласно националните им законови, подзаконови и административни разпоредби или по силата на член 287 от Договора, както и всеки вид проверка, организирана съгласно член 322 от Договора или въз основа на Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета или на член 127 от Финансовия регламент, Комисията може да организира проверки с цел да провери:
a)  съответствието на административните практики с правилата на Съюза;
a)  съответствието на административните практики с правилата на Съюза;
б)  дали разходите, които попадат в обхвата на член 5, параграф 2 и член 6 и отговарят на интервенциите, посочени в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], имат съответстващ краен продукт, както е посочен в годишния доклад за качеството на изпълнението;
б)  дали операциите, които попадат в обхвата на член 5, параграф 2 и член 6 и отговарят на интервенциите, посочени в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], са осъществени в съответствие с изискванията на Съюза и са проверени, с цел да се осигури изпълнението на тези изисквания;
ба)  дали другите операции, попадащи в обхвата на член5, параграф 2 и член 6, са извършени и проверени в съответствие с правото на Съюза;
в)  дали работата на сертифициращия орган се извършва в съответствие с член 11 и за целите на раздел 2 от настоящата глава;
в)  дали работата на сертифициращия орган се извършва в съответствие с член 11 и за целите на раздел 2 от настоящата глава;
г)  дали дадена разплащателна агенция отговаря на критериите за акредитация, предвидени в член 8, параграф 2, и дали държавата членка прилага правилно разпоредбите на член 8, параграф 5.
г)  дали дадена разплащателна агенция отговаря на критериите за акредитация, предвидени в член 8, параграф 2, и дали държавата членка прилага правилно разпоредбите на член 8, параграф 5.
га)  дали плановете за действие, посочени в членове 39 и 40, се изпълняват правилно.
Ако Комисията не може да разчита на работата на сертифициращия орган, както е посочено в член 46, в случай на сериозни недостатъци, установени в системата на държавата членка за управление и контрол, или за да гарантира, че финансовите интереси на Съюза са защитени в съответствие с член 57 от настоящия регламент, Комисията може да извършва разширен мониторинг, включително проверки на място, докато продължават да съществуват сериозни недостатъци в системата за управление.
Лицата, упълномощени от Комисията да извършат проверки от нейно име, или служителите на Комисията, действащи в обхвата на възложените им правомощия, получават достъп до счетоводните книги и всички други документи, включително документи и метаданни, съставени или получени и записани на електронен носител и отнасящи се до разходи, финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР.
Лицата, упълномощени от Комисията да извършат проверки от нейно име, или служителите на Комисията, действащи в обхвата на възложените им правомощия, получават достъп до счетоводните книги и всички други документи, включително документи и метаданни, съставени или получени и записани на електронен носител и отнасящи се до разходи, финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР.
Правомощията за провеждане на проверки не засягат прилагането на национални разпоредби, съгласно които се запазва правото определени действия да се извършват от изрично определени от националното законодателство служители. Без да се засягат специалните разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, лицата, упълномощени от Комисията да действат от нейно име, не участват, inter alia, в посещения по домовете или официални разпити на лица въз основа на правото на съответната държава членка. Те обаче имат достъп до информацията, получена по тези начини.
Правомощията за провеждане на проверки не засягат прилагането на национални разпоредби, съгласно които се запазва правото определени действия да се извършват от изрично определени от националното законодателство служители. Без да се засягат специалните разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, лицата, упълномощени от Комисията да действат от нейно име, не участват, inter alia, в посещения по домовете или официални разпити на лица въз основа на правото на съответната държава членка. Те обаче имат достъп до информацията, получена по тези начини.
2.  Комисията дава предизвестие в разумен срок за извършването на проверка в съответната държава членка или на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката, като при организирането на проверките взема предвид административната тежест върху разплащателните агенции. В тези проверки може да вземат участие и служители от съответната държава членка.
2.  Комисията дава предизвестие в разумен срок за извършването на проверка в съответната държава членка или на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката, като при организирането на проверките взема предвид административната тежест върху разплащателните агенции. В тези проверки може да вземат участие и служители от съответната държава членка.
По искане на Комисията и със съгласието на държавата членка компетентните органи на тази държава членка извършват допълнителни проверки или проучвания на извършените операции, обхванати от настоящия регламент. В подобни проверки могат да участват служители на Комисията или лица, упълномощени от нея да действат от нейно име.
По искане на Комисията и със съгласието на държавата членка компетентните органи на тази държава членка извършват допълнителни проверки или проучвания на извършените операции, обхванати от настоящия регламент. В подобни проверки могат да участват служители на Комисията или лица, упълномощени от нея да действат от нейно име.
За да подобри качеството на проверките, Комисията може да поиска съдействие от органите на държавите членки за определени проверки или запитвания със съгласието на съответните държави членки.
За да подобри качеството на проверките, Комисията може да поиска съдействие от органите на държавите членки за определени проверки или запитвания със съгласието на съответните държави членки.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3
3.  Държавите членки предоставят на Комисията информация за нередности по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 2988/95 и за други подозрения за измама и случаи на неспазване на условията, определени от тях в стратегическия план по ОСП, както и информация за стъпките, предприети съгласно раздел 3 от настоящата глава с цел събиране на неправомерните плащания във връзка с тези нередности и измами.
3.  Държавите членки предоставят на Комисията информация за нередности по смисъла на Регламент (ЕO, Евратом) № 2988/95 и за други подозрения за измама и случаи на неспазване на условията, определени от тях в стратегическия план по ОСП, както и информация за стъпките, предприети съгласно раздел 3 от настоящата глава с цел събиране на неправомерните плащания във връзка с тези нередности и измами. Комисията обобщава тази информация и публикува многогодишни доклади, като ги представя на Европейския парламент. 
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 51
1.  Преди 31 май в годината след съответната бюджетна година и въз основа на информацията, посочена в член 8, параграф 3, букви а) и в), Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи решението ѝ относно уравняването на сметките на акредитираните разплащателни агенции по отношение на разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6.
1.  Преди 31 май в годината след съответната бюджетна година и въз основа на информацията, посочена в член 8, параграф 3, букви а), б) и в), Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи решението ѝ относно уравняването на сметките на акредитираните разплащателни агенции по отношение на разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6.
Тези актове за изпълнение обхващат пълнотата, точността и достоверността на предадените годишни отчети и не засягат съдържанието на актовете за изпълнение, приети впоследствие съгласно членове 52 и 53.
Тези актове за изпълнение обхващат изчерпателността, точността и достоверността на предадените годишни счетоводни отчети. Те се приемат без да засягат съдържанието на актовете за изпълнение, приети впоследствие съгласно член 53.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
2.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила относно уравняването на сметките, предвидено в параграф 1, по отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, втора алинея, и тяхното прилагане, включително обмена на информация между Комисията и държавите членки и сроковете, които трябва да се спазват.
2.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила относно уравняването на сметките, предвидено в параграф 1, по отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, втора алинея, и тяхното прилагане, включително обмена на информация между Комисията и държавите членки и сроковете, които трябва да се спазват.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 52
Член 52
заличава се
Годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението
1.  Ако разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6 и отговарящи на интервенциите, посочен в дял III от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], нямат съответстващ краен продукт, както е представен в годишния доклад за качеството на изпълнението, Комисията приема актове за изпълнение преди 15 октомври в годината след съответната бюджетна година, в които определя сумите, които трябва да бъдат приспаднати от финансирането от Съюза. Тези актове за изпълнение не засягат съдържанието на актовете за изпълнение, приети впоследствие съгласно член 53 от настоящия регламент.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 101, параграф 2.
2.  Комисията прави оценка на сумите, които да бъдат приспаднати въз основа на разликата между годишните разходи, декларирани за дадена интервенция, и сумите, съответстващи на конкретния докладван краен продукт съгласно националния стратегически план по ОСП, като взема предвид обосновките, представени от държавата членка.
3.  Преди приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, Комисията дава възможност на държавата членка да представи своите коментари и да обоснове евентуалните разлики.
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно обосновките от съответната държава членки и методологията и критериите, прилагани при намаляването на суми.
5.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила относно мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, и тяхното прилагане, включително обмена на информация между Комисията и държавите членки, както и процедурата и сроковете, които трябва да се спазват.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 53
1.  Ако установи, че разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, не са били направени в съответствие с правото на Съюза, Комисията приема актове за изпълнение, с които определя сумите, подлежащи на изключване от финансиране от Съюза.
1.  Ако установи, че разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, не са били направени в съответствие с правото на Съюза, Комисията приема актове за изпълнение, с които определя сумите, подлежащи на изключване от финансиране от Съюза.
По отношение на видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) …/…[Регламента за стратегическите планове по ОСП], обаче посоченото в първа алинея изключване от финансиране от Съюза се прилага само в случай на сериозни недостатъци във функционирането на въведените от държавите членки системи за управление.
Първата алинея не се прилага в случаи на неспазване на условията за допустимост за отделните бенефициери, установени в националните стратегически планове по ОСП и националните правила.
Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 101, параграф 2.
Актовете за изпълнение, посочени в първата алинея, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 101, параграф 2.
2.  Комисията оценява размера на подлежащите на изключване суми въз основа на сериозността на констатираните недостатъци.
2.  Комисията оценява подлежащите на изключване суми въз основа на сериозността на отчетеното несъответствие. При оценката надлежно се вземат предвид естеството на нарушението и причинената на Съюза финансова вреда. Тя основава изключването върху сумите, за които е установено, че са били неправомерно изразходвани. Когато не съществува разумна възможност за изчисляване на точната сума, се използват фиксирани корекции по пропорционален начин.
3.  Преди да бъде приет посоченият в параграф 1 акт за изпълнение, констатациите на Комисията и отговорите на държавата членка се съобщават в писмен вид, след което двете страни опитват да се споразумеят за действията, които да бъдат предприети. След този етап на държавата членка се предоставя възможност да докаже, че действителната степен на неспазване на условията е по-малка от оцененото от Комисията.
3.  Преди да бъде приет посоченият в параграф 1 акт за изпълнение, констатациите на Комисията и отговорите на държавата членка се съобщават в писмен вид, след което двете страни опитват да се споразумеят за действията, които да бъдат предприети. След този етап на държавата членка се предоставя възможност да докаже, че действителната степен на неспазване на условията е по-малка от оцененото от Комисията.
Ако не се постигне споразумение, в срок от четири месеца държавата членка може да отправи искане за откриване на помирителна процедура за сближаване на позициите на страните. На Комисията се представя доклад за резултата от процедурата. Комисията взема предвид препоръките в доклада, преди да вземе решение за отказване на финансиране, и посочва мотиви, ако реши да не се придържа към тези препоръки.
Ако не се постигне споразумение, в срок от четири месеца държавата членка може да отправи искане за откриване на помирителна процедура за сближаване на позициите на страните. На Комисията се представя доклад за резултата от процедурата. Комисията взема предвид препоръките в доклада, преди да вземе решение за отказване на финансиране, и посочва мотиви, ако реши да не се придържа към тези препоръки.
4.  Не може да бъде отказано финансиране за:
4.  Не може да бъде отказано финансиране за:
a)  разходи по член 5, параграф 2, направени повече от 24 месеца преди Комисията да е уведомила в писмен вид държавата членка за своите констатации;
a)  разходи по член 5, параграф 2, направени повече от 24 месеца преди Комисията да е уведомила в писмен вид държавата членка за своите констатации;
б)  разходи по многогодишните интервенции, попадащи в обхвата на член 5, параграф 2 или в обхвата на интервенции в областта на развитието на селските райони, както са посочени в член 6, ако окончателното задължение на бенефициера възниква повече от 24 месеца, преди Комисията да е уведомила в писмен вид държавата членка за своите констатации;
б)  разходи по многогодишните интервенции, попадащи в обхвата на член 5, параграф 2 или в обхвата на интервенции в областта на развитието на селските райони, както са посочени в член 6, ако окончателното задължение на бенефициера възниква повече от 24 месеца, преди Комисията да е уведомила в писмен вид държавата членка за своите констатации;
в)  разходи по интервенции в областта на развитието на селските райони, както са посочени в член 6, различни от посочените в буква б) от настоящия параграф, за които плащането, или в определени случаи окончателното плащане, е извършено от разплащателната агенция повече от 24 месеца преди Комисията да е уведомила в писмен вид държавата членка за своите констатации.
в)  разходи по интервенции в областта на развитието на селските райони, както са посочени в член 6, различни от посочените в буква б) от настоящия параграф, за които плащането, или в определени случаи окончателното плащане, е извършено от разплащателната агенция повече от 24 месеца преди Комисията да е уведомила в писмен вид държавата членка за своите констатации.
5.  Параграф 4 не се прилага в случай на:
5.  Параграф 4 не се прилага в случай на:
a)  подпомагане, предоставено от държава членка, за което Комисията е започнала процедурата, установена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, или нарушения, за които Комисията е уведомила съответната държава членка посредством мотивирано становище съгласно член 258 от ДФЕС;
a)  подпомагане, предоставено от държава членка, за което Комисията е започнала процедурата, установена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, или нарушения, за които Комисията е уведомила съответната държава членка посредством мотивирано становище съгласно член 258 от ДФЕС;
б)  нарушения от държави членки на техните задължения съгласно дял IV, глава III от настоящия регламент, при условие че Комисията уведоми в писмен вид държавата членка за констатациите в рамките на 12 месеца след получаване на доклада на държавата членка за резултатите от нейните проверки на въпросните разходи.
б)  нарушения от държави членки на техните задължения съгласно дял IV, глава III от настоящия регламент, при условие че Комисията уведоми в писмен вид държавата членка за констатациите в рамките на 12 месеца след получаване на доклада на държавата членка за резултатите от нейните проверки на въпросните разходи.
6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно критериите и методологията за прилагане на финансови корекции.
6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно критериите и методологията за прилагане на финансови корекции, включително на фиксираните корекции, посочени в параграф 2 от настоящия член.
7.  Комисията приема актове за изпълнение, с които установява правила по отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на посочения в параграф 1 акт за изпълнение и неговото прилагане, включително относно обмена на информация между Комисията и държавите членки и сроковете, които трябва да се спазват, както и помирителната процедура, предвидена в параграф 3, включително учредяването на помирителния орган и определянето на задачите, състава и правилника за дейността му.
7.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълване на настоящия регламент, с които установява правила по отношение на мерките, които трябва да се вземат във връзка с приемането на посочения в параграф 1 акт за изпълнение и неговото прилагане, включително относно обмена на информация между Комисията и държавите членки и сроковете, които трябва да се спазват, както и помирителната процедура, предвидена в параграф 3, включително учредяването на помирителния орган и определянето на задачите, състава и правилника за дейността му.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 53 а (нов)
Член 53а
Събиране на суми в случай на неспазване на условията
1.  Държавите членки отправят искане за събиране на сума от бенефициерите за всяко недължимо плащане след възникването на нередности и други случаи на неизпълнение от страна на бенефициерите на условията на интервенциите, посочени в стратегическите планове по ОСП, и за тази цел при необходимост завеждат съдебни производства.
2.  Ако сумата не е възстановена в рамките на четири години след датата на искането за възстановяване или в рамките на осем години, ако възстановяването е разглеждано от националните съдилища, 50% от финансовите разходи от невъзстановяването се поемат от съответната държава членка и 50% се поемат от Съюза, без да се засяга изискването съответната държава членка да продължава да прилага процедури за възстановяване съгласно член 57.
3.  По надлежно обосновани съображения държавите членки могат да решат да не търсят възстановяване на средствата. Решение в този смисъл може да бъде взето само в следните случаи:
а)  ако вече направените и евентуалните разходи по връщането на цялата сума надхвърлят размера на подлежащата на връщане сума, което условие се счита за настъпило, ако:
i)  подлежащата на връщане от бенефициера сума в рамките на индивидуално плащане по дадена интервенция не надхвърля 100 EUR, без да се включват лихвите; или
ii)  подлежащата на възстановяване от бенефициера сума в случаите на индивидуално плащане по дадена интервенция е между 100 EUR и 250 EUR, без да се включват лихвите, и съответната държава членка прилага праг, равен на или по-висок от подлежащата на възстановяване сума, при който съгласно националното си право не пристъпва към събиране на вземания на национално равнище;
б)  ако връщането се окаже невъзможно поради неплатежоспособност, констатирана и призната съгласно националното право, на длъжника или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередността.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1
Сумите, които подлежат на събиране от държавите членки поради нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите на определените в националния стратегически план по ОСП условия за интервенциите, както и натрупаните по тези суми лихви, се прехвърлят на разплащателната агенция и се осчетоводяват в нея като приход, отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, в който сумите са действително получени.
Сумите, които подлежат на събиране от държавите членки поради нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите на определените в националния стратегически план по ОСП условия за интервенциите, както и натрупаните по тези суми лихви, които се изчисляват от деня след датата, на който е било дължимо плащането, се прехвърлят на разплащателната агенция и се осчетоводяват в нея като приход, отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, в който сумите са действително получени.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1 a (нов)
Без да се засяга параграф 1, държавите членки може да дадат указания на разплащателната агенция, в качеството ѝ на орган, отговорен за възстановяването на задължения, да приспадне всички непогасени задължения на даден бенефициер от бъдещи плащания към него.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – първа алинея
Ако бъдат констатирани нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите на определените в националния стратегически план по ОСП условия за интервенции в областта на развитието на селските райони, държавите членки извършват финансови корекции, като изцяло или частично отменят съответното финансиране от Съюза. Държавите членки вземат предвид естеството и сериозността на разкритото неспазване на условията, както и нивото на финансовата загуба, причинена на ЕЗФРСР.
Ако бъдат констатирани нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите на определените в националния стратегически план по ОСП условия за интервенции в областта на развитието на селските райони, държавите членки извършват финансови корекции, като отменят частично или в изключителни случаи изцяло съответното финансиране от Съюза. Държавите членки вземат предвид естеството и сериозността на разкритото неспазване на условията, както и нивото на финансовата загуба, причинена на ЕЗФРСР.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – втора алинея
Сумите, чието финансиране от Съюза по линия на ЕЗФРСР е отменено, събраните суми, както и натрупаните по тях лихви, се преразпределят за други интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП. Отменените или събраните средства на Съюза обаче могат да бъдат използвани повторно от държавите членки само за финансиране на операции в областта на развитието на селските райони съгласно националния стратегически план по ОСП, и при условие че средствата не са пренасочени към операции в областта на развитието на селските райони, които са били предмет на финансова корекция.
Сумите, чието финансиране от Съюза по линия на ЕЗФРСР е отменено, събраните суми, както и натрупаните по тях лихви, които се изчисляват от деня след датата, на която е дължимо плащането, се преразпределят за други интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на същия стратегически план по ОСП.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – втора алинея a (нова)
Държавите членки приспадат всички суми, изплатени неправомерно вследствие на неотстранена нередност от даден бенефициер, съгласно посоченото в настоящия член, от всяко бъдещо плащане в полза на бенефициера от страна на разплащателната агенция.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – втора алинея б (нова)
Отменените или събраните средства на Съюза обаче могат да бъдат използвани повторно в своята цялост от държавите членки само за финансиране на операции в областта на развитието на селските райони съгласно националния стратегически план по ОСП, и при условие че средствата не са пренасочени към операции в областта на развитието на селските райони, които са били предмет на финансова корекция.
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 57
1.  В рамките на ОСП държавите членки приемат всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби и вземат всички необходими мерки с оглед осигуряването на ефективна защита на финансовите интереси на Съюза. Тези разпоредби и мерки трябва да се отнасят по-специално до:
1.  В рамките на ОСП държавите членки спазват приложимите системи на управление, приемат всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби и вземат всички необходими мерки с оглед осигуряването на ефективна защита на финансовите интереси на Съюза, включително прилагане на критерия за допустимост на разходите, установен в член 35: Тези разпоредби и мерки трябва да се отнасят по-специално до:
a)  проверка на законосъобразността и редовността на операциите, финансирани от фондовете;
a)  проверка на законосъобразността и редовността на операциите, финансирани от фондовете, включително на равнище на бенефициерите;
б)  осигуряване на ефективни превантивни мерки срещу измами, особено в областите с по-висок риск, като тези мерки трябва да имат възпиращ ефект, като се отчитат разходите и ползите от тях, както и пропорционалността им;
б)  осигуряване на ефективни превантивни мерки срещу измами, особено в областите с по-висок риск, като тези мерки трябва да имат възпиращ ефект, като се отчитат разходите и ползите от тях, както и пропорционалността им;
в)  предотвратяване, разкриване и коригиране на нередности и измами;
в)  предотвратяване, разкриване и коригиране на нередности и измами;
г)  налагане на санкции, които са ефективни, възпиращи и пропорционални в съответствие с правото на Съюза, или ако такова не съществува — с националното право, и започване на съдебно производство с тази цел, ако е необходимо;
г)  налагане на санкции, които са ефективни, възпиращи и пропорционални в съответствие с правото на Съюза, или ако такова не съществува — с националното право, и започване на съдебно производство с тази цел, ако е необходимо;
д)  възстановяване неправомерни плащания с лихви и започване на съдебно производство с тази цел, ако е необходимо.
д)  възстановяване неправомерни плащания с лихви и започване на съдебно производство с тази цел, ако е необходимо.
2.  Държавите членки създават ефикасни системи за управление и контрол, за да гарантират спазването законодателството на Съюза, уреждащо интервенциите на Съюза.
2.  Държавите членки създават ефикасни системи за управление и контрол, за да гарантират спазването законодателството на Съюза, уреждащо интервенциите на Съюза.
3.  Държавите членки предприемат подходящи предпазни мерки, за да гарантират, че наложените санкции, както са посочени в параграф 1, буква г), са пропорционални и отчитат тежестта, обхвата, продължителността и повторяемостта на констатираното неспазване на условията.
3.  Държавите членки предприемат подходящи предпазни мерки, за да гарантират, че наложените санкции, както са посочени в параграф 1, буква г), са пропорционални и отчитат тежестта, обхвата, продължителността и повторяемостта на констатираното неспазване на условията.
Установените от държавите членки разпоредби трябва да гарантират по-специално, че не се налагат санкции, когато:
Установените от държавите членки разпоредби трябва да гарантират по-специално, че не се налагат санкции, когато:
a)  неспазването се дължи на непреодолима сила;
a)  неспазването се дължи на непреодолима сила;
б)  неспазването се дължи на грешка на компетентния орган или друг орган и няма основания да се счита, че грешката е можело да бъде открита от лицето, засегнато от административната санкция;
б)  неспазването се дължи на грешка на компетентния орган или друг орган и няма основания да се счита, че грешката е можело да бъде открита от лицето, засегнато от административната санкция;
в)  засегнатото лице може да докаже по удовлетворителен за компетентния орган начин, че не носи отговорност за неспазването на задълженията по параграф 1, или ако компетентният орган установи по друг начин, че съответното лице няма вина.
в)  засегнатото лице може да докаже по удовлетворителен за компетентния орган начин, че не носи отговорност за неспазването на задълженията по параграф 1, или ако компетентният орган установи по друг начин, че съответното лице няма вина.
Ако неспазването на условията за отпускане на подпомагане се дължи на непреодолима сила, бенефициерът си запазва правото да получи подпомагане.
Ако неспазването на условията за отпускане на подпомагане се дължи на непреодолима сила, бенефициерът си запазва правото да получи подпомагане.
4.  Държавите членки въвеждат механизми, гарантиращи ефективното разглеждане на жалби във връзка с фондовете, като по искане на Комисията разглеждат подадените до Комисията жалби, попадащи в обхвата на техния стратегически план по ОСП. Държавите членки уведомяват Комисията за резултатите от тези разглеждания.
4.  Държавите членки въвеждат механизми, гарантиращи ефективното разглеждане на жалби във връзка с фондовете, като по искане на Комисията разглеждат подадените до Комисията жалби, попадащи в обхвата на техния стратегически план по ОСП. Държавите членки уведомяват Комисията за резултатите от тези разглеждания.
„Когато в дадена държава членка сe установят нередности по отношение на разглеждането и обработването на жалби, Комисията създава механизъм за подаване на жалби, чрез който бенефициерите, които се сблъскват с несправедливо третиране, поставящо ги в неблагоприятно положение по отношение на ангажимента или изразходването на публични средства при пряко или споделено управление, включително решения за обществени поръчки, могат да подават директни жалби до Комисията. Комисията гарантира адекватна защита на физическите или юридическите лица след подаването на жалба.
5.  Държавите членки уведомяват Комисията за разпоредбите и мерките, приети съгласно параграфи 1 и 2.
5.  Държавите членки уведомяват Комисията за разпоредбите и мерките, приети съгласно параграфи 1 и 2.
6.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които определя необходимите правила за осигуряването на еднакво прилагане на настоящия член и които се отнасят до следното:
6.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които определя необходимите правила за осигуряването на еднакво прилагане на настоящия член и които се отнасят до следното:
a)  процедурите, сроковете и обмена на информация във връзка със задълженията по параграфи 1 и 2;
a)  процедурите, сроковете и обмена на информация във връзка със задълженията по параграфи 1 и 2;
б)  уведомяването и съобщаването от държавите членки до Комисията във връзка със задълженията, определени в параграфи 3 и 4.
б)  уведомяването и съобщаването от държавите членки до Комисията във връзка със задълженията, определени в параграфи 3 и 4.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 57 а (нов)
Член 57a
Поправяне на грешки
1.  Държавите членки могат да включат в рамките на стратегическия си план по ОСП национални разпоредби, които предоставят на бенефициерите право на изменение или привеждане в съответствие на административна декларация или заявление за помощ или подпомагане, които са внесли, без да се налага намаляване или санкция, когато:
а)  бенефициерът е допуснал техническа грешка при информирането за своето положение;
б)  бенефициерът е разбрал погрешно критериите за допустимост, ангажиментите или други задължения, свързани с отпускането на помощта или подпомагането по отношение на неговото положение.
Това право на изменение или привеждане в съответствие се прилага, когато грешката или пропускът са допуснати добросъвестно и няма признаци за опит за измама.
Добросъвестността се преценява от съответните национални компетентни органи.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – втора алинея
Държавите членки гарантират необходимото равнище на проверки с цел успешно управление на рисковете.
Държавите членки гарантират необходимото равнище на проверки с цел успешно управление на рисковете, което може да е по-ниско от първоначално определеното равнище, ако системите за управление и мониторинг функционират добре и ако процентите на грешка се поддържат на приемливо ниво. Съответният орган прави извадка за проверка от всички заявители, като включва, където е уместно, произволно избрана част, за да получи представителен процент на грешките, и основана на риска част, която се насочва към областите, където рискът за финансовите интереси на Съюза е най-голям.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 4 – първа алинея – буква д
д)  други правила относно проверките, които да се извършват от държавите членки що се отнася до мерките, предвидени съответно в глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013.
заличава се
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – буква а
а)  за гарантиране на недискриминационно отношение, равнопоставеност и спазване на принципа на пропорционалност при внасянето на обезпечения;
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4 – буква в
в)  „система за идентификация и регистрация на животни“ означава системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, установена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета33, или системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, установена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета34;
в)  „система за идентификация и регистрация на животни“ означава системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, установена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета33, или системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, установена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета34, или когато е приложимо, системата за идентификация и регистрация на прасета, установена с Директива 2008/71/ЕО на Съвета34a и други създадени от държавите членки бази данни за животни;
__________________
__________________
33 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).
33 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).
34 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).
34 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).
34a Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно идентификацията и регистрацията на прасета (ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 31).
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4 – буква е
е)  „система без подаване на искане“ означава система за интервенции, основаващи се на площта и на броя на животните, в която необходимите данни, изисквани от администрацията за отделните площи или животни, за които се иска подпомагане, е на разположение в официални компютризирани бази данни, управлявани от държавата членка.
е)  „система без подаване на искане“ означава система с предварително попълнено или друг вид заявяване за интервенции, основаващи се на площта и на броя на животните, в която необходимите данни, изисквани от администрацията за отделните площи или животни, за които се иска подпомагане, е на разположение в официални компютризирани бази данни, управлявани от държавата членка.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква в
в)  система за мониторинг на площта;
в)  система за мониторинг и контрол на площта;
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2
2.  Интегрираната система функционира на основата на електронни бази данни и географски информационни системи и дава възможност за обмен и обединяване на данни между електронните бази данни и географските информационни системи.
2.  Интегрираната система функционира на основата на електронни бази данни и географски информационни системи и дава възможност за обмен и обединяване на данни между електронните бази данни и географските информационни системи (ГИС). За тази цел ГИС дават възможност за разслояване на геопространствените данни за селскостопанските, кадастралните или референтните парцели до данните, ограничаващи защитените зони и определените райони, установени в съответствие със законодателството на ЕС, посочено в приложение XI към Регламент (ЕС) .../...[Регламента за стратегическите планове по ОСП], като например териториите по „Натура 2000“ или уязвими от замърсяване с нитрати зони, както и особеностите на ландшафта и екологичните инфраструктури (дървета, живи плетове, езера, буферни ивици, крайречни зони и т.н.).
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3
3.  Без да се засягат отговорностите на държавите членки във връзка с въвеждането и прилагането на интегрираната система, Комисията може да потърси съдействие от специализирани организации или лица с цел да се улесни създаването, мониторингът и използването на интегрираната система, по-специално с оглед на предоставянето на технически консултации на компетентните органи на държавите членки.
3.  Без да се засягат отговорностите на държавите членки във връзка с въвеждането и прилагането на интегрираната система, Комисията търси съдействие от специализирани организации или лица с цел да се улесни създаването, мониторингът и използването на интегрираната система, по-специално с оглед на предоставянето на технически консултации на компетентните органи на държавите членки.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 – втора алинея
Данните и документите, посочени в първа алинея и отнасящи се до настоящата календарна или пазарна година и до предходните десет календарни години или пазарни години, трябва да са достъпни за консултация чрез цифровите бази данни на компетентния орган на държавата членка.
Данните и документите, посочени в първа алинея и отнасящи се до настоящата календарна или пазарна година и до предходните десет календарни години или пазарни години, трябва да са достъпни за консултация чрез цифровите бази данни на компетентния орган на държавата членка. Съответната информация от базите данни може да се предоставя и в обобщен вид.
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5 a (нов)
5а.   Държавите членки гарантират, че бенефициерите и потенциалните бенефициери имат достъп до всички референтни данни и атрибути на данни за земята, която използват или възнамеряват да използват, за да им се даде възможност да подават точни заявления.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1
1.  Що се отнася до основаващите се на площта интервенции, посочени в член 63, параграф 2 и прилагани в рамките на националните стратегически планове по ОСП, държавите членки изискват подаването на геопространствено заявление, възможността за което се осигурява от компетентния орган.
1.  Що се отнася до основаващите се на площта интервенции, посочени в член 63, параграф 2 и прилагани в рамките на националните стратегически планове по ОСП, държавите членки изискват подаването на заявление чрез използването на формуляра, предоставен от компетентния орган в системата за геопространствени заявления.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 4 – първа алинея a (нова)
Ако дадена държава членка реши да използва система без подаване на искане, тя дава възможност на администрацията да извършва допустимите плащания към бенефициерите въз основа на съществуващите подробности в официалните компютризирани бази данни, когато не е настъпила никаква промяна, допълнени с допълнителна информация, когато това е необходимо, за да бъде отразена някаква промяна. Тези данни и всяка такава допълнителна информация се потвърждават от бенефициера.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1
1.  Държавите членки създават и използват система за мониторинг на площта.
1.  Държавите членки създават и използват система за мониторинг и контрол на площта. По надлежно обосновани причини Комисията може да предостави преходен период за създаването на системата за мониторинг и контрол на площта за държави членки, които не са използвали скоро такава система за мониторинг и контрол на площта.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 – първа алинея
Държавите членки изготвят годишна оценка на качеството на системата за мониторинг на площта в съответствие с методологията, установена на равнището на Съюза.
Държавите членки изготвят годишна оценка на качеството на системата за мониторинг и контрол на площта в съответствие с методологията, установена на равнището на Съюза.
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1
Системата за регистриране на самоличността на всеки бенефициер на интервенциите и мерките, посочени в член 63, параграф 2, трябва да гарантира, че всички заявления, подадени от един и същи бенефициер, могат да бъдат идентифицирани като такива.
Системата за регистриране на самоличността на всеки бенефициер на интервенциите и мерките, посочени в член 63, параграф 2, трябва да гарантира, че всички заявления, подадени от един и същи бенефициер, могат да бъдат идентифицирани като такива. Тя също така гарантира, че когато бенефициерите са част от група по смисъла на член 2, параграф 1, точка 11 от Директива 2013/34/ЕС, тази група може да бъде идентифицирана.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1
Държавите членки създават система за контрол и санкции във връзка с подпомагането, както е посочено в член 63.
Държавите членки създават система за контрол и санкции във връзка с подпомагането, посочено в член 63. Чрез разплащателните агенции или упълномощените да действат от тяхно име органи държавите членки извършват административни проверки на заявлението за помощ, за да проверят дали то отговаря на условията за предоставяне на помощ. Тези проверки се допълват от проверки на място.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1a (нов)
За всяка от интервенциите, посочени в член 63, параграф 2, държавите членки гарантират, че контролната извадка за извършваните всяка година проверки на място обхваща най-малко 5% от всички бенефициери. Този процент следва да се увеличи подобаващо, ако бъде установено значително неспазване в контекста на дадена интервенция или мярка. Държавите членки обаче може да намалят този процент, ако процентът на грешките остава на приемливо ниво.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2
Параграфи 1 и 5 от член 57 се прилагат mutatis mutandis.
заличава се
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква а – уводна част
а)  формата, съдържанието и практическите аспекти за предаването или предоставянето на разположение на Комисията на:
а)  формата и практическите аспекти за предаването или предоставянето на разположение на Комисията на:
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква б
б)  основните характеристики и правила относно посочените в членове 67 и 68 системи за геопространствени заявления и системи за мониторинг на площта.
б)  на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на правила за съдържанието, което се предава или предоставя на разположение на Комисията, на:
i)  докладите за оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта;
ii)  коригиращите действия, които да се предприемат от държавите членки, както е посочено в членове 66, 67 и 68;
iii)  основните характеристики и правила относно посочените в членове 67 и 68 системи за геопространствени заявления и системи за мониторинг на площта.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
заличава се
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2
2.  Държавите членки изпращат на Комисията списък на установените в трета държава предприятия, на които е извършено или е следвало да бъде извършено плащането на съответните суми, в посочената държава членка.
2.  Държавите членки изпращат на Комисията списък на установените в трета държава предприятия, на които е извършено или е следвало да бъде извършено плащането на съответните суми, в посочената държава членка. Когато е необходимо, Комисията кани експерти от трети държави, включително от развиващите се държави, за да получи оценка на външното въздействие на изпълнението на ОСП на равнището на държавите членки.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 79
Член 79
заличава се
Програмиране на проверките
1.  Държавите членки изготвят програми за проверките, които да се извършат съгласно член 75 по време на следващия период на провеждане на проверки.
2.  До 15 април всяка година държавите членки изпращат на Комисията програмата си, както е посочена в параграф 1, като уточняват:
а)  броя на предприятията, които подлежат на проверка, и тяхното разпределение по сектори въз основа на свързаните с тях суми;
б)  критериите, съгласно които е изготвена програмата.
3.  Ако в срок от осем седмици Комисията не е съобщила забележките си, държавите членки прилагат програмите, които са изготвили и изпратили на Комисията.
4.  Параграф 3 се прилага mutatis mutandis към измененията на програмата, направени от държавите членки.
5.  На всеки етап Комисията може да поиска включването на определена категория предприятия в програмата на дадена държава членка.
6.  Предприятията, за които сумата от приходите или плащанията е под 40 000 EUR, подлежат на проверка съгласно настоящата глава единствено по определени причини, указани от държавите членки в годишната им програма, посочена в параграф 1, или от Комисията във всяко искано изменение на тази програма.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 101, с които изменя праговете, посочени в първа алинея.
Изменение 182
Предложение за регламент
Дял 4 – глава 4 – заглавие
Системи за контрол и санкции във връзка с предварителните условия
Системи за контрол и санкции във връзка с предварителните условия за устойчиво развитие
Изменения 183, 211cp1 и 283cp1
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1 – първа алинея
Държавите членки създават система за контрол, за да гарантират, че бенефициерите на подпомагането, посочено респективно в член 11 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013, спазват задълженията, посочени в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
Държавите членки разполагат със система за контрол, с цел да гарантират, че следните бенефициери спазват задълженията, посочени в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) …/ [Регламента за стратегическите планове по ОСП]:
а)  бенефициерите, получаващи директни плащания по дял III, глава II от Регламент (ЕС) .../… [Регламента за стратегическите планове по ОСП];
б)  бенефициерите, получаващи годишните плащания, предвидени в членове 65, 66 и 67 от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП];
в)  бенефициерите, получаващи подпомагане в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013;
Изменение 211cp2
Предложение за регламент
Член 84
С цел да се гарантира спазването на приложимите условия на труд и заетост, произтичащи от съответните колективни трудови договори и социалното и трудовото право на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище, държавите членки осигуряват сътрудничество между компетентните национални органи, отговарящи за инспекциите по труда, и системата за контрол, посочена в първа алинея. При трансгранични ситуации се осигурява координация и сътрудничество с Европейския орган по труда (ЕОТ), чието функциониране се урежда от Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета.
Изменения 184, 211cp3 и 283cp3
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – буква б а (нова)
ба)  „повторяемост на неспазване на правилата“ означава неспазването на едно и също изискване или стандарт, установено повече от веднъж, при условие че бенефициерът е бил уведомен за предишно неспазване и в зависимост от случая е имал възможността да вземе необходимите мерки за коригиране на това предишно неспазване.
Изменения 185, 211cp3 и 283cp3
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 – уводна част
3.  В своите системи за контрол, посочени в параграф 1, държавите членки:
3.  За да спазят задълженията си в областта на контрола, посочени в параграф 1, държавите членки:
Изменения 186, 211cp3 и 283cp3
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 – буква в
в)  когато е целесъобразно, могат да използват дистанционно наблюдение или системата за мониторинг на площта, за да извършват проверките на място, посочени в буква а);
в)  когато е целесъобразно и осъществимо, могат да използват дистанционно наблюдение или системата за мониторинг и контрол на площта, за да извършват проверките на място, посочени в буква а); както и
Изменения 187, 211cp3 и 283cp3
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 – буква в a (нова)
ва)  въвеждат система за ранно предупреждение;
Изменения 188, 211cp3 и 283cp3
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 – буква г
г)  могат да направят контролна извадка за проверките, посочени в буква а), които трябва да се извършват всяка година, въз основа на анализ на риска, като включат случаен елемент и се уверят, че контролната извадка обхваща най-малко 1 % от бенефициерите, получаващи подпомагането, предвидено в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
заличава се
Изменение 291
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 a (нов)
3а.   Държавите членки правят контролна извадка за проверките, посочени в параграф 3, буква а) от настоящия член, които трябва да се извършват всяка година въз основа на анализ на риска, за който може да прилагат тегловни коефициенти, и случаен елемент, и следят контролната извадка да обхваща най-малко 5% от бенефициерите, получаващи подпомагането, предвидено в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
Изменения 190 и 211cp6
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 б (нов)
3б.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100 за допълване на настоящия регламент, с които определя правилата относно опростените проверки за земеделските стопани, които участват в схемите, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
Изменения 191 и 211cp6
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 в (нов)
3в.  Посредством актове за изпълнение Комисията приема правила относно извършването на проверките, посочени в настоящия член, включително правила, които гарантират, че при анализа на риска се отчитат следните фактори:
а)  участието на земеделските стопани в системата за консултантски услуги в областта на селското стопанство, предвидена в член 13 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП];
б)  участието на земеделските стопани в система за сертифициране, предвидена в член 12, параграф 3а от Регламент (ЕС) …/… [Регламента за стратегическите планове по ОСП], ако регламентът обхваща съответните изисквания и стандарти.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 101, параграф 3.
Изменения 212cp1 и 293
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1 – втора алинея – уводна част
При тази система посочените в алинея първа административни санкции се налагат само ако неспазването е резултат от действие или бездействие, за което въпросният бенефициер е пряко отговорен; и в случай че са изпълнени едно или две от следните допълнителни условия:
При тази система посочените в алинея първа административни санкции се налагат само ако неспазването е резултат от действие или бездействие, за което въпросният бенефициер е пряко отговорен; и в случай че са изпълнени едно, две или всички следни допълнителни условия:
Изменения 212cp2 и 294
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1 – втора алинея – точка б а)
ба)  неспазването засяга условията на труд и заетост на работниците, наети от бенефициера.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2
2.  В своите системи за контрол, посочени в параграф 1, държавите членки:
2.  В своите системи за контрол, посочени в параграф 1, държавите членки:
a)  включват правила относно налагането на административни санкции в случаи, когато земята се прехвърля през съответната календарна година или съответните години. Тези правила се основават на справедливо и равнопоставено разпределение на отговорността между прехвърлителя и приобретателя в случай на неспазване на изискванията.
a)  включват правила относно налагането на административни санкции в случаи, когато земеделската земя, земеделското стопанство или част от него се прехвърлят през съответната календарна година или съответните години. Тези правила се основават на справедливо и равнопоставено разпределение на отговорността между прехвърлителя и приобретателя в случай на неспазване на изискванията.
За целите на настоящия параграф „прехвърляне“ означава всеки вид трансакция, в резултат на която земеделската земя престава да бъде на разположение на прехвърлителя.
За целите на настоящия параграф „прехвърляне“ означава всеки вид трансакция, в резултат на която земеделската земя престава да бъде на разположение на прехвърлителя.
б)  без да се засягат разпоредбите на параграф 1, могат да решат да не налагат санкции за бенефициер или за календарна година, ако размерът на санкцията е 100 EUR или по-малко. Бенефициерът се уведомява за констатацията и за задължението да предприеме корективни действия;
б)  без да се засягат разпоредбите на параграф 1, могат да решат да не налагат санкции за бенефициер или за календарна година, ако размерът на санкцията е 100 EUR или по-малко. Бенефициерът се уведомява за констатацията и за задължението да предприеме корективни действия;
в)  гарантират, че не се налагат административни санкции, когато неспазването се дължи на непреодолима сила.
в)  гарантират, че не се налагат административни санкции, ако:
i)  неспазването се дължи на непреодолима сила;
ii)  неспазването се дължи на разпореждане от публичен орган; или
iii)  неспазването се дължи на грешка на компетентния орган или на друг орган и няма основания да се счита, че грешката е можело да бъде открита от бенефициера, засегнат от административната санкция;
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 86
1.  Административните санкции, предвидени в дял III, глава 1, раздел 2 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], се прилагат посредством намаляване или изключване на целия размер на плащанията, изброени в посочения раздел, които са предоставени или предстои да бъдат предоставени на съответния бенефициер във връзка със заявленията за подпомагане, които е подал или ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването.
1.  Административните санкции се прилагат посредством намаляване или изключване на целия размер на плащанията, изброени в член 84, параграф 1, които са предоставени или предстои да бъдат предоставени на съответния бенефициер във връзка със заявленията за подпомагане, които бенефициерът е подал или ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването.
При изчисляването на намаляванията и изключванията се вземат предвид сериозността, обхватът, продължителността, системността или наличието на умисъл при установеното неспазване на правилата. Налаганите санкции трябва да бъдат пропорционални и възпиращи и да отговарят на критериите, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.
При изчисляването на намаляванията и изключванията се вземат предвид сериозността, обхватът, продължителността, системността или наличието на умисъл при установеното неспазване на правилата. Налаганите санкции трябва да бъдат пропорционални и възпиращи и да отговарят на критериите, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.
2.  В случай на неспазване на правилата поради небрежност, като общо правило процентът на намаляване е 3 % от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1 от настоящия член.
2.  В случай на неспазване на правилата поради небрежност, като общо правило процентът на намаляване е 3% от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1 от настоящия член. Това намаляване се определя въз основа на оценката на сериозността на неспазването на правилата на базата на критериите, установени в параграф 1 от настоящия член.
Държавите членки могат да въведат система за ранно предупреждение, която се прилага за отделни случаи на неспазване на правилата, които са констатирани за пръв път и предвид своята незначителна сериозност, обхват и продължителност не водят до намаляване или изключване. Ако при последваща проверка в рамките на три последователни календарни години, се установи, че неспазването не е отстранено, намаляването съгласно първа алинея се прилага с обратно действие.
Държавите членки въвеждат и използват системата за ранно предупреждение, предвидена в член 84, параграф 3, която се прилага за отделни случаи на неспазване на правилата, които са констатирани за пръв път и предвид своята незначителна сериозност, обхват и продължителност не водят до намаляване или изключване. Съответният орган уведомява бенефициера за задължението да предприеме коригиращи действия и предлага коригиращите мерки, които трябва да бъдат взети, за да се коригира неспазването. Ако при последваща проверка в рамките на три последователни календарни години, се установи, че неспазването не е отстранено, намаляването съгласно първа алинея се прилага с обратно действие.
В случаите на неспазване обаче, които представляват пряка опасност за общественото здраве или за здравето на животните, винаги се прилага намаляване или изключване.
В случаите на неспазване обаче, които представляват пряка опасност за общественото здраве или за здравето на животните, винаги се прилага намаляване или изключване.
Държавите членки могат да предоставят на бенефициерите, получили ранно предупреждение, задължително обучение по системата за съвети в селското стопанство, предвидена в дял III, глава 1, раздел 3 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП].
За бенефициерите, получили ранно предупреждение, държавите членки предвиждат специално обучение относно условията по системата за съвети в селското стопанство, предвидена в дял III, глава 1, раздел 3 от Регламент (ЕС) №.../... [Регламента за стратегическите планове по ОСП], участието в което може да се направи задължително.
3.  В случай на повторно неспазване на правилата процентът на намаляване е по-висок от този, прилаган в случай на неспазване поради небрежност, санкционирано за първи път.
3.  В случай на повторно неспазване на правилата процентът на намаляване като общо правило е 10% от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1.
В случай на последващо повторно неспазване и ако не са посочени основателни причини за това от съответния бенефициер, се счита, че бенефициерът е действал умишлено по смисъла на параграф 4.
4.  В случай на умишлено неспазване процентът е по-висок от този, прилаган в случай на повторно неспазване съгласно параграф 3 и може да се стигне до цялостно изключване от плащания, което да се прилага в продължение на една или повече календарни години.
4.  В случай на умишлено неспазване процентът на намаляване е най-малко 15% от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1, и може да се стигне до цялостно изключване от плащания, което да се прилага в продължение на една или повече календарни години.
5.  За да се осигури равнопоставеност между държавите членки и да се гарантира ефективността и възпиращият ефект на системата за санкции, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно прилагането и изчисляването на санкциите.
5.  За да се осигури равнопоставеност между държавите членки и да се гарантира ефективността и възпиращият ефект на системата за санкции, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 100, с които настоящият регламент се допълва с правила относно прилагането и изчисляването на санкциите.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1
Държавите членки могат да задържат 20% от сумите, получени вследствие на прилагането на намаляванията и изключванията, посочени в член 86.
Държавите членки могат да задържат 25% от сумите, получени вследствие на прилагането на намаляванията и изключванията, посочени в член 86.
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1
1.  Държавите членки осигуряват ежегодно публикуване ex post на бенефициерите на фондовете в съответствие с [член 44, параграфи 3—5 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за общоприложимите разпоредби] и параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.
1.  Държавите членки осигуряват ежегодно публикуване ex post на бенефициерите на фондовете в съответствие с [член 44, параграфи 3—5 от Регламент (ЕС) …/…[Регламента за общоприложимите разпоредби] и параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член. Когато бенефициерите са част от група по смисъла на член 2, параграф 1, точка 11 от Директива 2013/34/ЕС, публикуваната информация трябва да позволи идентифицирането на тази група.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 100 а (нов)
Член 100a
Процедура по спешност
1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 100, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането за решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1 – втора алинея – буква а
а)  Член 5, член 7, параграф 3, членове 9 и 34, член 35, параграф 4, членове 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 и 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и съответните актове за изпълнение и делегирани актове продължават да се прилагат по отношение на направените разходи и плащания за селскостопанската финансова 2020 година и преди това по отношение на ЕФГЗ, а по отношение на ЕЗФРСР за направените разходи и плащания за програмите за развитие на селските райони, одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013,
а)  Член 5, член 7, параграф 3, член 9, член 26, параграф 5, член 34, член 35, параграф 4, членове 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 и 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и съответните актове за изпълнение и делегирани актове продължават да се прилагат по отношение на направените разходи и плащания за селскостопанската финансова 2020 година и преди това по отношение на ЕФГЗ, а по отношение на ЕЗФРСР за направените разходи и плащания за програмите за развитие на селските райони, одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013,
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 103
Член 103
заличава се
Преходни мерки
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 101, с които настоящият регламент се допълва с дерогации от правилата, предвидени в настоящия регламент, и допълнения към тези правила, когато това е необходимо.

(1) Позовавания към „cp“ в заглавията на приетите изменения да се разбират като „съответна част“ от посочените изменения.
(2) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0199/2019).

Последно осъвременяване: 22 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност