Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0217(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0199/2019

Předložené texty :

A8-0199/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Přijaté texty
PDF 400kWORD 155k
Pátek, 23. října 2020 - Brusel
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování ***I
P9_TA(2020)0288A8-0199/2019

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2020 k (1)návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))(2)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 284
DocAmend>Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy a příležitosti posílením zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat proti klimatickým změnám a přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a inovace z laboratoří do pole a na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale udržitelné zemědělské produkce.
(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy a příležitosti posílením zaměstnanosti a investic, zpřísněním pracovních norem, bojem proti klimatickým změnám a přizpůsobením se jim, uzpůsobením a přenášením výzkumu a inovací z laboratoří na pole a na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale udržitelné zemědělské produkce a rozvoje venkova.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Je nezbytné, aby zemědělství neneslo finanční dopady politických rozhodnutí, jako je vystoupení Spojeného království z Evropské unie nebo financování nových unijních politik. Je třeba přihlédnout k usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích (2018/2714(RSP), v němž Evropský parlament vyjádřil politování nad skutečností, že návrh Komise ze dne 2. května 2018 týkající se víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021 až 2027 vede ke snížení úrovně prostředků na SZP o 15 %, a důrazně protestoval proti veškerým radikálním škrtům, které by mohly negativně ovlivnit samu podstatu a cíle SZP. Parlament v této souvislosti rovněž zpochybnil návrh omezit prostředky pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova o více než 25 %.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  SZP má v Unii zásadní význam, neboť zemědělcům poskytuje přímé platby a finanční prostředky druhého pilíře, čímž významně přispívá nejen k potravinovému zabezpečení, ale také k investicím a zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Výrazné škrty plánované u SZP jsou nepřijatelné. Z toho důvodu by SZP měla být zaměřena na své klíčové činnosti, přičemž by při stanovení původní částky rezervy na krize v zemědělství měly být zachovány prostředky přidělené pro SZP EU-27 na období 2021–2027 alespoň na úrovni rozpočtu na období 2014–2020.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)
(1c)  V souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) by provádění SZP mělo zohledňovat cíle rozvojové spolupráce, mimo jiné včetně Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a naplnění závazků Unie v oblasti zmírňování změny klimatu stanovených v Pařížské dohodě.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Prováděcí model SZP založený na dodržování předpisů by se měl změnit a více se zaměřit na výsledky a výkonnost. Unie by proto měla stanovit základní cíle politiky, typy intervencí a základní požadavky Unie, zatímco členské státy by měly nést větší odpovědnost za splnění těchto cílů. V důsledku toho existuje potřeba zajistit větší míru subsidiarity pro lepší zohlednění místních podmínek a potřeb. Členské státy by v souladu s novým prováděcím modelem měly proto nést odpovědnost za úpravu svých intervencí SZP v souladu se základními požadavky Unie s cílem maximalizovat jejich příspěvek k plnění cílů SZP Unie. Současně by měly vytvořit a navrhnout rámec dodržování předpisů a kontroly pro příjemce.
(3)  Prováděcí model SZP založený na dodržování předpisů by se měl změnit a více se zaměřit na výsledky a výkonnost. Unie by proto měla stanovit základní cíle politiky, typy intervencí a základní požadavky Unie, zatímco členské státy by měly nést větší odpovědnost za splnění těchto cílů. V důsledku toho existuje potřeba zajistit větší míru subsidiarity a flexibility pro lepší zohlednění místních podmínek a potřeb. Členské státy by v souladu s novým prováděcím modelem měly proto nést odpovědnost za úpravu svých intervencí SZP v souladu se svými konkrétními potřebami a základními požadavky Unie s cílem maximalizovat jejich příspěvek k plnění cílů SZP Unie. Členské státy by rovněž měly vytvořit a navrhnout rámec kontroly pro příjemce, aby byl nadále zajištěn soulad intervencí strategického plánu SZP s platným unijním právem. Základní požadavky Unie, mimo jiné dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES) a povinné požadavky na hospodaření, zajišťují společný přístup a rovné podmínky pro členské státy.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. .../... [nové finanční nařízení]12, zejména pak ta ustanovení, která se týkají sdíleného řízení s členskými státy, funkcí akreditovaných orgánů a rozpočtových principů, by se měla uplatnit i na intervence a opatření stanovené v tomto nařízení.
(5)  Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 [nové finanční nařízení]12, zejména pak ta ustanovení, která se týkají sdíleného řízení s členskými státy, funkcí akreditovaných orgánů a rozpočtových principů, by se měla uplatnit i na intervence a opatření stanovené v tomto nařízení.
__________________
__________________
12 Nařízení (EU, Euratom) .../... [nové finanční nařízení].
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Na toto nařízení by se měla vztahovat některá ustanovení nařízení (EU) …/…[nařízení o společných ustanoveních1a].
__________________
1a [nařízení o společných ustanoveních]
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)   Členské státy by měly upustit od zavádění dalších pravidel, která příjemcům znesnadňují využívání EZZF a EZFRV.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Je zapotřebí ustanovení týkajících se akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů členskými státy, zavedení postupů umožňujících získat požadovaná prohlášení řídícího subjektu a výroční zprávy o výkonnosti, jakož i zajistit ověřování systémů řízení a sledování, systémů vykazování, jakož i ověřování ročních účetních závěrek nezávislými subjekty. V zájmu zajištění transparentnosti systému kontrol prováděných na vnitrostátní úrovni, zejména pokud jde o postupy schvalování a potvrzování a postupy provádění plateb, snížení administrativní a auditní zátěže útvarů Komise a členských států v případech, kdy je vyžadována akreditace každé jednotlivé platební agentury, je dále třeba omezit počet orgánů a subjektů, které jsou výkonem těchto funkcí pověřeny, a to s přihlédnutím k ústavním předpisům každého členského státu.
(9)  Je zapotřebí ustanovení týkajících se akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů členskými státy, zavedení postupů umožňujících získat požadovaná prohlášení řídícího subjektu, zprávu o výročním schvalování a výroční zprávy o výkonnosti, jakož i zajistit ověřování systémů řízení a sledování, systémů vykazování, jakož i ověřování ročních účetních závěrek nezávislými subjekty. V zájmu zajištění transparentnosti systému kontrol prováděných na vnitrostátní úrovni, zejména pokud jde o postupy schvalování a potvrzování a postupy provádění plateb, snížení administrativní a auditní zátěže útvarů Komise a členských států v případech, kdy je vyžadována akreditace každé jednotlivé platební agentury, je dále třeba omezit počet orgánů a subjektů, které jsou výkonem těchto funkcí pověřeny, a to s přihlédnutím k ústavním předpisům každého členského státu. Platební agentury by měly rozvíjet svou úlohu poradců zemědělců a usilovat o zjednodušení postupů pro příjemce a současně zajistit dodržování norem na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Pokud některý z členských států akredituje více než jednu platební agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní koordinační subjekt, který zajistí soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí a jednotlivými akreditovanými platebními agenturami a neprodlené poskytování informací o činnosti jednotlivých platebních agentur požadovaných Komisí. Koordinační subjekt by také měl přijímat a koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy zjištěné na národní úrovni a informovat Komisi o následných krocích.
(10)  Pokud některý z členských států akredituje více než jednu platební agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní koordinační subjekt, který zajistí soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí a jednotlivými akreditovanými platebními agenturami a neprodlené poskytování informací o činnosti jednotlivých platebních agentur požadovaných Komisí. Koordinační subjekt by také měl přijímat a koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy zjištěné na národní nebo regionální úrovni a informovat Komisi o následných krocích.
Pozměňovací návrh 265
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Zapojení platebních agentur, které byly akreditovány členskými státy, je v rámci nového prováděcího modelu klíčovým předpokladem, aby bylo dosaženo rozumného zajištění dosažení cílů stanovených v příslušných strategických plánech SZP díky intervencím financovaným z rozpočtu Unie. Je proto nutné v tomto nařízení výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie mohou být hrazeny pouze výdaje uskutečněné akreditovanými platebními agenturami. Navíc by měly mít výdaje financované Unií pro intervence uvedené v nařízení o strategických plánech SZP odpovídající výsledky a měly by být v souladu se základními požadavky Unie a systémy řízení.
(11)  Zapojení platebních agentur, které byly akreditovány členskými státy, je v rámci nového prováděcího modelu klíčovým předpokladem, aby bylo dosaženo rozumného zajištění dosažení cílů stanovených v příslušných strategických plánech SZP díky intervencím financovaným z rozpočtu Unie. Je proto nutné v tomto nařízení výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie mohou být hrazeny pouze výdaje uskutečněné akreditovanými platebními agenturami. Navíc by měly být výdaje financované Unií pro intervence uvedené v nařízení o strategických plánech SZP v souladu s platnými požadavky Uniesystémy řízení, včetně povinností členských států, pokud jde o účinnou ochranu finančních zájmů Unie a podávání zpráv o výkonnosti.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory. Zrušen by měl být nicméně limit 2 000 EUR. Měly by být uchovány zemědělské rezervy na podporu zemědělského sektoru v případě vývoje trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) [nové finanční nařízení] předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Za účelem výrazného zjednodušení provádění pro zemědělce a národní správce by se měl uplatnit klouzavý mechanismus počínaje případnými nevyužitými částkami krizové rezervy v zemědělském sektoru vytvořené v roce 2020. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. d), která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech. Dále je s ohledem na rozpočtový rok 2020 nutná druhá odchylka, neboť celková nevyčerpaná částka rezervy dostupná ke konci roku 2020 bude přenesena do roku 2021 do příslušné položky nové zemědělské rezervy bez jejich vrácení do rozpočtových položek, které kryjí intervence přímých plateb v rámci strategického plánu SZP.
(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Stávající rezervu určenou na krize je třeba přezkoumat a posílit s cílem podpořit vytvoření rezervy EU na krize v zemědělství, jež by byla účinnějším a flexibilnějším nástrojem poskytujícím dodatečnou podporu zemědělskému sektoru v případě vývoje trhu a Unii by umožnila lépe reagovat na rozsáhlé krize s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Za tímto účelem a v zájmu vytvoření stabilního rámce umožňujícího zemědělcům vhodně řídit rizika by prostředky rezervy EU na krize v zemědělství měly být uvolňovány na financování opatření ke stabilizaci trhu a mimořádných opatření podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jakož i opatření umožňujících nahradit nástroje ke stabilizaci příjmu, které zavedly členské státy podle článku 70 nařízení (EU) ... / ... [nařízení o strategickém plánu SZP] a poskytly je zemědělcům pro případ prudkého poklesu příjmu v zemědělství pod hranici, kterou pro každé odvětví Komise předem stanovila a u níž by Komise měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)
(14b)  Rezerva EU na krize v zemědělství by měla být vytvořena v rozpočtu SZP a její původní částka by měla být vytvořena v roce 2021 jako dodatek k rozpočtu EZZF a EZFRV. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od uvedeného písmene, která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech, což umožní kumulovat prostředky pro účely vytvoření rezervy EU na krize v zemědělství rok po roku po celé programové období.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži pro vnitrostátní správu a zemědělce, je třeba přijmout ustanovení, že úhrada částek přenesených z předchozího finančního roku ve vztahu k uplatněné finanční disciplíně by neměla proběhnout, pokud se buď finanční disciplína uplatní pro druhý následující rok (rok N+1), nebo pokud celková částka nevyčerpaných rozpočtových prostředků představuje méně než 0,2 % ročního stropu EZZF.
(15)  Aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži pro vnitrostátní správu a zemědělce, aby se co nejvíce zjednodušily postupy a snížila složitost způsobů placení, je třeba přijmout ustanovení, že úhrada částek přenesených z předchozího finančního roku ve vztahu k uplatněné finanční disciplíně by neměla proběhnout, pokud se buď finanční disciplína uplatní pro druhý následující rok (rok N+1), nebo pokud celková částka nevyčerpaných rozpočtových prostředků představuje méně než 0,2 % ročního stropu EZZF.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Aby byly zajištěny rovné podmínky na vnitřním trhu, je nezbytné vyrovnat úroveň přímých plateb mezi členskými státy. Je naléhavě nutné spravedlivě rozdělovat přímé platby mezi členské státy.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Zejména aby Komise získala prostředky pro řízení zemědělských trhů, pro ulehčení sledování výdajů na zemědělství a pro sledování zemědělských zdrojů ve středně- a dlouhodobém výhledu, mělo by být upraveno používání agrometeorologického systému a získávání a zpřesňování družicových údajů.
(21)  Zejména aby Komise získala prostředky pro řízení zemědělských trhů, pro ulehčení sledování výdajů na zemědělství, posouzení a včasné poskytnutí pomoci v případě přírodních katastrof a pro sledování zemědělských zdrojů potřebných pro produkci ve středně- a dlouhodobém výhledu, mělo by být upraveno používání agrometeorologického systému a získávání a zpřesňování družicových údajů.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)   Sledování zemědělských trhů ze strany Komise by mělo být rozšířeno o sledování obchodních toků do rozvojových zemí a z těchto zemí v oblastech, které partnerské vlády označily za citlivé, aby byla zajištěna soudržnost obchodních výsledků zemědělsko-potravinářského průmyslu souvisejících se SZP se závazkem Unie k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  V souladu s architekturou a klíčovými charakteristikami nového prováděcího modelu SZP nebude kvalifikace plateb uhrazených členskými státy na financování Unie nadále podmíněna legalitou a správností plateb pro jednotlivé příjemce. Pokud jde o typy intervencí uvedených v nařízení (EU) / [nařízení o strategických plánech SZP], měly by být platby členských států místo toho způsobilé, pokud jsou spojenyodpovídajícími výstupy a jsou v souladu s platnými základními požadavky Unie.
(25)  V souladu s architekturou a klíčovými charakteristikami prováděcího modelu SZP nebude kvalifikace plateb uhrazených členskými státy na financování Unie podmíněna legalitou a správností plateb pro jednotlivé příjemce. Nicméně pokud jde o typy intervencí uvedených v nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP], měly by být platby členských států způsobilé, pouze pokud jsou v souladuplatnými požadavky Unie a pokud jsou v souladu s pravidly týkajícími se platných systémů řízení, včetně povinností členských států podávat zprávy o výkonnosti. Nové zaměření SZP na model výkonnosti zaměřený na výsledky by nemělo členské státy zbavovat povinnosti kontrolovat legalitu a správnost výdajů s cílem zajistit ochranu finančních zájmů Unie.
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Členské státy by měly Komisi zaslat roční účetní závěrku a výroční zprávu o výkonnosti při provádění strategického plánu SZP do 15. února N+1. Pokud tyto dokumenty předloženy nebudou, což zabrání Komisi ve vyúčtování pro příslušnou platební agenturu nebo znemožní kontrolu způsobilosti výdajů oproti vykazovaným výsledkům, měla by Komise být zmocněna pozastavit měsíční platby a přerušit čtvrtletní úhrady až do předložení chybějících dokumentů.
(28)  Členské státy by měly Komisi zaslat roční účetní závěrku, souhrn auditů a prohlášení řídícího subjektu do 15. února každého roku. Pokud jde o zprávu o výkonnosti při provádění strategického plánu SZP, měly by členské státy zaslat svou první zprávu o výkonnosti druhý kalendářní rok po datu použitelnosti tohoto nařízení a poté každý rok. Pro účely každoročního monitorování výkonnosti a víceletého přezkumu výkonnosti by zpráva o výkonnosti měla odrážet provedené operace a pokrok při dosahování cílů stanovených v národním strategickém plánu SZP a obsahovat informace o uskutečněných výstupech a výdajích uskutečněných každý rok, informace o dosažených výsledcích a vzdálenosti od příslušných cílů každé dva roky, a pokud možno informace o dopadech za použití údajů uvedených v článku 129 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP]. Pokud tyto dokumenty předloženy nebudou, což zabrání Komisi ve vyúčtování pro příslušnou platební agenturu nebo znemožní kontrolu způsobilosti výdajů, měla by Komise být zmocněna pozastavit měsíční platby a přerušit čtvrtletní úhrady až do předložení chybějících dokumentů.
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Pro případ abnormálně nízkých výstupů by měla být zavedena nová forma pozastavení plateb. Pokud jsou nahlášené výstupy na abnormálně nízké úrovni ve srovnání s vykázanými výdaji, a pokud členský stát nedokáže poskytnout dobré a komplexní zdůvodnění takové situace, Komise by měla být zmocněna nejenom snížit výdaje pro finanční rok N-1 dle ustanovení výše, ale i pozastavit budoucí výdaje související s intervencí, u níž byly výstupy abnormálně nízké. Pro taková pozastavení se budou vyžadovat potvrzení v rozhodnutí o výročním schvalování výkonnosti.
(29)  Pro případ abnormálně nízkých výstupů by mělo být zavedeno výroční monitorování výkonnosti. Pokud jsou nahlášené výstupy na abnormálně nízké úrovni ve srovnání s vykázanými výdaji, a pokud členský stát nedokáže poskytnout dobré a komplexní zdůvodnění takové situace, Komise by měla být zmocněna požadovat od dotčeného členského státu hodnocení problémů týkajících se provádění strategického plánu SZP a vypracovat a uplatňovat pro následující finanční rok další nápravná opatření v souvislosti s intervencí, u níž byly výstupy abnormálně nízké.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Pokud jde o víceleté sledování výkonnosti, Komise by měla mít rovněž pravomoc pozastavit platby. V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů dle ustanovení národního strategického plánu SZP by tak měla mít Komise možnost požádat členský stát o přijetí nezbytných nápravných kroků v souladu s akčním plánem, který bude vypracován ve spolupráci s Komisí a který bude obsahovat jasné ukazatele pokroku, a to formou prováděcího aktu. Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán nebo pokud je akční plán prokazatelně k nápravě situace nedostatečný, Komise by měla mít právo pozastavit měsíční nebo průběžné platby, a to formou prováděcího aktu.
(30)  Vzhledem k nezbytnosti přejít k modelu výkonnosti zaměřenému na výsledky, by měly být zprávy o výkonnosti týkající se dosažených výsledků a vzdálenosti od příslušných cílů předkládány poprvé do 15. dubna druhého kalendářního roku následujícího po datu použitelnosti tohoto nařízení a víceletý přezkum výkonnosti by měl být Komisí proveden jednou za dva roky. V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů dle ustanovení národního strategického plánu SZP a v případě, že členský stát není schopen poskytnout řádné zdůvodnění, by tak měla mít Komise možnost požádat členský stát o předložení akčního plánu, který bude vypracován ve spolupráci s Komisí. Akční plán by měl obsahovat popis nezbytných nápravných krokůpředpokládaný časový rámec pro jejich provedení. Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán nebo pokud bude zřejmé, že je akční plán prokazatelně k nápravě situace nedostatečný, Komise by měla mít právo pozastavit měsíční nebo průběžné platby, a to formou prováděcího aktu.
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)  Pokud nedojde k nápravě situace do konce šestého měsíce následujícího po rozhodnutí Komise pozastavit platby v rámci víceletého přezkumu výkonnosti, měla by být Komise zmocněna s konečnou platností snížit pozastavenou částku pro dotčený členský stát. Definitivně snížené částky se přerozdělí s cílem odměnit členské státy s uspokojivou výkonnosti ve vztahu ke specifickým cílům uvedeným v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
(39)  Pro vytvoření finanční vazby mezi akreditovanými platebními agenturami a rozpočtem Unie by Komise měla každoročně schvalovat účetní závěrky těchto platebních agentur v rámci výročního finanční schvalování účetních závěrek. Rozhodnutí týkající se schválení účetní závěrky by mělo být omezeno na úplnost, přesnost a věcnou správnost předkládaných účtů, nikoliv však na soulad výdajů s právem Unie.
(39)  Pro vytvoření finanční vazby mezi akreditovanými platebními agenturami a rozpočtem Unie by Komise měla každoročně schvalovat účetní závěrky těchto platebních agentur v rámci výročního schvalování. Rozhodnutí týkající se schválení účetní závěrky by mělo být omezeno na úplnost, přesnost a věcnou správnost předkládaných účtů, nikoliv však na soulad výdajů s právem Unie.
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  V rámci nového prováděcího modelu by mělo být zavedeno výroční schvalování výkonnosti, které bude ověřovat způsobilost výdaje s ohledem na uvedené výstupy. Pro zachycení situací, kdy vykázané výdaje nepřinášejí odpovídající vykázané výstupy a členský stát nedokáže poskytnout zdůvodnění takové odchylky, by měl existovat mechanismus snížení plateb.
vypouští se
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
(42)  Na ochranu finančních zájmů rozpočtu Unie by měly být členskými státy zavedeny systémy, které jim umožní se ujistit, zda byly intervence financované fondy skutečně provedeny a zda byly provedeny správně, a současně by zajistily stávající robustní rámec pro zdravé finanční řízení. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201315, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9516, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nařízením Rady (EU) 2017/193918 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí, včetně podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Navíc může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 administrativní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestní činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137119. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Aby mohl úřad OLAF uplatnit své pravomoci a zajistit účinnou analýzu případů nesrovnalostí, měly by mít členské státy k dispozici systémy, které jim umožní nahlásit Komisi zjištěné nesrovnalosti a další případy nedodržení podmínek stanovených členskými státy ve strategickém plánu SZP, včetně podvodů, jakož i následné kroky po vyšetřování OLAF. Pro zajištění efektivního posouzení stížností ohledně fondů jsou členské státy povinny zajistit odpovídající opatření.
(42)  Na ochranu finančních zájmů rozpočtu Unie by měly být členskými státy zavedeny systémy, které jim umožní se ujistit, zda byly intervence financované fondy skutečně provedeny a zda byly provedeny správně, a současně by zajistily stávající robustní rámec pro zdravé finanční řízení. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201315, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9516 a nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nařízením Rady (EU) 2017/193918 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí, včetně podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Navíc může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 administrativní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137119. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Aby mohl úřad OLAF uplatnit své pravomoci a zajistit účinnou analýzu případů nesrovnalostí, měly by mít členské státy k dispozici systémy, které jim umožní nahlásit Komisi zjištěné nesrovnalosti a další případy nedodržení podmínek stanovených členskými státy ve strategickém plánu SZP, včetně podvodů, jakož i následné kroky po vyšetřování OLAF. Pro zajištění efektivního posouzení stížností ohledně fondů jsou členské státy povinny zajistit odpovídající opatření.
__________________
__________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).
16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).
17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).
18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)
(46a)   Aby byly zajištěny rovné podmínky pro příjemce v různých členských státech, měla by být na úrovni Unie stanovena určitá obecná pravidla pro kontroly a sankce.
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 b (nový)
(46b)  V zájmu zajištění větší odpovědnosti a transparentnosti, pokud jde o podporu z EZFRV a EZZF, by členské státy měly shromažďovat další informace o vlastnických strukturách prostřednictvím integrovaného administrativního a kontrolního systému. Aby se usnadnilo monitorování koncentrace půdy a vlastnických struktur a vyšetřování potenciálního střetu zájmů, korupce a podvodného jednání, měli by příjemci v případě nutnosti uvést totožnost svého mateřského podniku nebo podniků. Žadatelům by měla být usnadněna minimalizace jejich administrativní zátěže, např. pomocí předvyplněných formulářů žádosti a zpřístupněním příslušných údajů.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
(47)  Je třeba zachovat stávající hlavní prvky integrovaného systému a zejména ustanovení týkající se systému identifikace zemědělských pozemků, systému žádosti podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle zvířat, systém identifikace a registrace nároků na platbu, systém záznamu identity příjemců a systém kontrol a sankcí. Členské státy by měly využívat údaje nebo informační produkty poskytované programem Copernicus, jakož i informační technologie jako jsou GALILEO a EGNOS pro zajištění dostupnosti komplexních a srovnatelných dat napříč Unií pro účely sledování zemědělské, ekologické a klimatické politiky a pro účely podpory využití úplných, bezplatných a otevřených údajů a informací zaznamenaných družicemi a službami Copernicus Sentinels. Z tohoto důvodu by měl integrovaný systém zahrnovat rovněž systém sledování plochy.
(47)  Je třeba zachovat na přiměřené úrovni stávající hlavní prvky integrovaného systému včetně systému včasného varování a zejména ustanovení týkající se systému identifikace zemědělských pozemků, systému žádosti podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle zvířat, systém identifikace a registrace nároků na platbu, systém záznamu identity příjemců a systém kontrol a sankcí, přičemž je třeba vzít v úvahu přiměřenost a potřebu neukládat zemědělcům a správním orgánům nepřiměřenou administrativní zátěž. Členské státy by měly využívat údaje nebo informační produkty poskytované programem Copernicus, jakož i informační technologie jako jsou GALILEO a EGNOS pro zajištění dostupnosti komplexních a srovnatelných dat napříč Unií pro účely sledování zemědělské, ekologické a klimatické politiky a pro účely podpory využití úplných, bezplatných a otevřených údajů a informací zaznamenaných družicemi a službami Copernicus Sentinels. Z tohoto důvodu by měl integrovaný systém zahrnovat rovněž systém sledování plochy, jenž může omezit případy, kdy jsou požadovány inspekce zemědělských podniků, a snížit administrativní zátěž pro zemědělce.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48
(48)  Integrovaný systém jako součást řídicích systémů, který by měl být zaveden pro provádění SZP, by měl zajistit, aby byly souhrnné údaje poskytnuté v rámci výročního vykazování výkonnosti spolehlivé a ověřitelné. S ohledem na význam řádně fungujícího integrovaného systému je nezbytné stanovit kvalitativní požadavky. Členské státy by měly provádět každoroční hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systému sledování plochy. Členské státy by měly rovněž řešit nesrovnalosti a na základě žádosti Komise vypracovat akční plán.
(48)  Integrovaný systém jako součást řídicích systémů, který by měl být zaveden pro provádění SZP, by měl zajistit, aby byly souhrnné údaje poskytnuté v rámci vykazování spolehlivé a ověřitelné. S ohledem na význam řádně fungujícího integrovaného systému je nezbytné stanovit kvalitativní požadavky. Členské státy by měly provádět každoroční hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systému sledování plochy. Členské státy by měly rovněž řešit nesrovnalosti a na základě žádosti Komise vypracovat akční plán.
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49
(49)  Sdělení Komise „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ stanoví potřebu posílení péče o životní prostředí a opatření v oblasti klimatu a přispění k plnění ekologických a klimatických cílů Unie jako strategického zaměření budoucí SZP. Z tohoto důvodu se stalo nezbytným sdílení údajů systému evidence půdy a dalších údajů integrovaného administrativního a kontrolního systému pro ekologické a klimatické účely na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie. Je tedy třeba přijmout ustanovení ohledně sdílení údajů shromažďovaných prostřednictvím integrovaného systému, které budou relevantní pro ekologické a klimatické účely, mezi veřejnými orgány členských států a institucemi a orgány Unie. Pro zvýšení účinnosti používání údajů dostupných pro různé orgány veřejné správy pro vytvoření evropské statistiky by mělo být stanoveno, že údaje z integrovaného systému musí být poskytnuty pro statistické účely orgánům, které tvoří součást Evropského statistického systému.
(49)  Sdělení Komise „Budoucnost potravinářství a zemědělství“, „Zelená dohoda pro Evropu“, „Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ a „Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030“ stanoví potřebu posílení péče o životní prostředí a opatření v oblasti klimatu a přispění k plnění ekologických a klimatických cílů a záměrů Unie jako strategického zaměření budoucí SZP. Z tohoto důvodu se stalo nezbytným sdílení údajů systému evidence půdy a dalších údajů integrovaného administrativního a kontrolního systému pro ekologické a klimatické účely na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie. Je tedy třeba přijmout ustanovení ohledně sdílení údajů shromažďovaných prostřednictvím integrovaného systému, které budou relevantní pro ekologické a klimatické účely, mezi veřejnými orgány členských států a institucemi a orgány Unie. Pro zvýšení účinnosti používání údajů dostupných pro různé orgány veřejné správy pro vytvoření evropské statistiky by mělo být stanoveno, že údaje z integrovaného systému musí být poskytnuty pro statistické účely orgánům, které tvoří součást Evropského statistického systému.
Pozměňovací návrhy 209 a 285
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)
(49a)  Komise ve svém sdělení ze dne 20. května 2020 nazvaném „Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ vyzývá k tomu, že je třeba zajistit dodržování klíčových zásad zakotvených v evropském pilíři sociálních práv. Zohlednění sociální ochrany pracovníků, pracovních podmínek a podmínek bydlení, jakož i ochrany zdraví a bezpečnosti bude hrát významnou úlohu při budování spravedlivých, silných a udržitelných potravinových systémů. SZP by měla být jedním z nástrojů k plnění cílů evropského pilíře sociálních práv.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53
(53)  S ohledem na mezinárodní strukturu obchodu se zemědělskými produkty a v zájmu řádného fungování vnitřního trhu je nezbytné organizovat spolupráci mezi členskými státy. Je rovněž nutné vytvořit na úrovni Unie centralizovaný dokumentační systém týkající se podniků, které přijímají nebo provádějí platby, a které jsou usazeny ve třetích zemích.
(53)  S ohledem na mezinárodní strukturu obchodu se zemědělskými produkty a v zájmu řádného fungování vnitřního trhu a dodržování závazků Unie v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje je nezbytné organizovat spolupráci mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi. Je rovněž nutné vytvořit na úrovni Unie centralizovaný dokumentační systém týkající se podniků, které přijímají nebo provádějí platby, a které jsou usazeny ve třetích zemích. Tento systém by měl přispívat rovněž ke zjišťování nesoudržnosti mezi prováděním SZP a cíli vnějších politik Unie. Přispěl by ke sledování plnění cílů SZP, jak je uvedeno v nařízení (EU) č..../... [nařízení o strategickém plánu SZP], tím, že by umožnilo hodnocení dopadu podniků usazených ve třetích zemích na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle Unie v oblasti rozvoje, jak je stanoveno v čl. 208 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrhy 210 a 286
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
(55)  Podmíněnost je důležitým prvkem SZP, zejména s ohledem na její ekologické a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k otázkám veřejného zdraví a zvířat. To znamená, že by měly být prováděny kontroly a v případě potřeby vyměřeny sankce pro zajištění účinnosti systému podmíněnosti. Aby platily rovné podmínky pro příjemce v různých členských státech, měla by být na úrovni Unie stanovena určitá obecná pravidla pro kontroly podmíněnosti.
(55)  Podmíněnost je důležitým prvkem SZP, který zajišťuje, že platby podporují vysoký stupeň udržitelnosti, a také rovné podmínky pro zemědělce v členských státech a mezi nimi, zejména s ohledem na její sociální, ekologické a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k otázkám veřejného zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. To znamená, že by měly být prováděny kontroly a v případě potřeby vyměřeny sankce pro zajištění účinnosti systému podmíněnosti. Aby byly zajištěny rovné podmínky pro příjemce v různých členských státech, měla by být na úrovni Unie stanovena určitá obecná pravidla podmíněnosti a dále kontroly a postihy v souvislosti s jejich porušováním.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57
(57)  Zatímco členským státům by mělo být umožněno rozhodnout o podrobnostech týkajících se sankcí, tyto by měly být přiměřené, účinné a odrazující a neměly by vylučovat jiné sankce stanovené právem Unie či vnitrostátním právem. Pro zajištění účinného a soudržného přístupu členských států je třeba stanovit minimální sazbu sankce na úrovni Unie za první případ nedodržení předpisů v důsledku nedbalosti, zatímco opakované nedodržení by mělo vést k vyššímu procentu a úmyslné jednání by mohlo vést k úplnému vyloučení z platby. Pro zajištění přiměřenosti sankcí, pokud je nedodržení předpisů méně závažné povahy a dojde k němu poprvé, by měly mít členské státy možnost zavést systém včasného varování.
(57)  Zatímco členským státům by mělo být umožněno rozhodnout o podrobnostech týkajících se sankcí, tyto by měly být přiměřené, účinné a odrazující a neměly by vylučovat jiné sankce stanovené právem Unie či vnitrostátním právem. Pro zajištění účinného a soudržného přístupu členských států je třeba stanovit minimální sazby sankcí na úrovni Unie. Tyto sazby by se měly vztahovat na první případy nedodržení předpisů v důsledku nedbalosti, zatímco opakované nedodržení by mělo vést k vyššímu procentu a úmyslné jednání by mělo potenciálně vést k úplnému vyloučení z platby. Pro zajištění přiměřenosti sankcí, pokud je nedodržení předpisů méně závažné povahy a dojde k němu poprvé, by měly členské státy zavést systém včasného varování, jímž příjemcům oznámí povinnost přijmout nápravná opatření a umožnit jim napravit nedodržení předpisů. V případě, že nedodržení je způsobeno vyšší mocí, běžnou nedbalostí nebo zjevnou chybou uznanou příslušným orgánem nebo jiným orgánem, neměly by být uloženy žádné správní sankce.
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66 a (nový)
(66a)  V návaznosti na požadavky Evropského parlamentu1a na větší transparentnost při rozdělování zemědělské půdy a koncentrace půdy s dopadem na přístup zemědělců k půdě a na stanoviska evropské veřejné ochránkyně práv1b a Účetního dvora, podle nichž je zapotřebí více objasnit vlastnické struktury spojené s příjemci v rámci SZP v souvislosti s možným podvodným jednáním a zneužitím finančních prostředků Unie, a vzhledem k tomu, že dostupné statistické údaje1c poskytují jen omezený obraz vlastnictví a kontroly zemědělských podniků a má-li se orgánům veřejné moci usnadnit monitorování zabírání půdy a její koncentrace a zajistit větší odpovědnost a transparentnost, pokud jde o podporu z EZFRV a EZZF, měly by být veřejnosti zpřístupněny rovněž informace o vlastnických strukturách. Seznam příjemců finančních prostředků v rámci SZP následně zveřejněný členským státem by měl případně také umožnit identifikaci mateřských podniků. To by významně přispělo k monitorování vlastnických struktur a usnadnilo by vyšetřování možných střetů zájmů, korupce a podvodného jednání.
__________________
1a Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. března 2017 o aktuálním stavu koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě (Přijaté texty, P8_TA(2017)0197).
1b Rozhodnutí Evropského veřejného ochránce práv ve věci 1782/2019/EWM.
1c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 1).
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71
(71)  Zveřejnění těchto informací veřejnosti spolu s obecnými informacemi stanovenými v tomto nařízení zvyšuje transparentnost, pokud jde o využívání finančních prostředků Unie v rámci SZP, čímž se přispívá ke zviditelnění a lepšímu chápání této politiky. Umožňuje občanům důkladnější zapojení do rozhodovacího procesu a zaručuje, že správní orgány budou mít větší legitimitu a budou se chovat efektivněji a odpovědněji vůči občanům. Občanům by rovněž umožnilo seznámit se s konkrétními příklady „veřejných statků“, které poskytuje zemědělství, a podpořilo by legitimitu státní podpory pro odvětví zemědělství.
(71)  Zveřejnění těchto informací veřejnosti spolu s obecnými informacemi stanovenými v tomto nařízení zvyšuje transparentnost, pokud jde o využívání finančních prostředků Unie v rámci SZP, čímž se přispívá ke zviditelnění a lepšímu chápání této politiky. Umožňuje občanům důkladnější zapojení do rozhodovacího procesu a zaručuje, že správní orgány budou mít větší legitimitu a budou se chovat efektivněji a odpovědněji vůči občanům. Občanům by rovněž umožnilo seznámit se s konkrétními příklady „veřejných statků“, které poskytuje zemědělství, a podpořilo by legitimitu Unie a státní podpory pro odvětví zemědělství.
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Článek 2
Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
a)  „nesrovnalostí“ se rozumí jakákoli nesrovnalost ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95;
a)  „nesrovnalostí“ se rozumí jakákoli nesrovnalost ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95;
b)  „správními systémy“ se rozumí správní orgány uvedené v kapitole II hlavy II tohoto nařízení a základní požadavky Unie stanovené tímto nařízením a nařízením (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], včetně systému vykazování zavedeného pro účely výroční zprávy o výkonnosti uvedené v článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP];
b)  „správními systémy“ se rozumí správní orgány uvedené v kapitole II hlavy II tohoto nařízení a základní požadavky Unie stanovené tímto nařízením a nařízením (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], včetně povinností členských států týkajících se účinné ochrany finančních zájmů Unie, na něž odkazuje článek 57 tohoto nařízení, systému vykazování zavedeného pro účely výročního monitorování výkonnosti uvedeného v článku 38a tohoto nařízení a víceletého přezkumu výkonnosti uvedeného v článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP];
c)  „základními požadavky Unie“ se rozumí požadavky stanovené v nařízení (EU) / [nařízení o strategických plánech SZP] a v tomto nařízení.
c)  „základními požadavky Unie“ se rozumí požadavky stanovené v nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP], v tomto nařízení, v nařízení (EU) 2018/1046 (finanční nařízení) a ve směrnici 2014/24/EU (směrnice o zadávání veřejných zakázek);
ca)  „požadavky Unie“ se rozumí základní požadavky Unie a pravidla způsobilosti vyplývající z nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP] obsažená ve strategickém plánu SZP členského státu;
cb)  „ukazatelem výstupu“ se rozumí ukazatel výstupu, jak je definován v čl. 2 bodě 12 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o společných ustanoveních];
cc)  „ukazatelem výsledku“ se rozumí ukazatel výsledku, jak je definován v čl. 2 bodě 13 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o společných ustanoveních];
cd)  „závažným nedostatkem“ se rozumí závažný nedostatek, jak je definován v čl. 2 bodě 30 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o společných ustanoveních];
ce)  „zprostředkujícím subjektem“ se rozumí zprostředkující subjekt, jak je definován v čl. 2 bodě 7 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o společných ustanoveních];
cf)  „akčním plánem“ se rozumí akční plán uvedený v čl. 39 odst. 1 a čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. -a (nové)
-a)  úmrtí příjemce;
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
a)  vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský podnik;
a)  přírodní katastrofa nebo meteorologický jev, které významně zasáhnou zemědělský podnik;
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  dlouhodobá pracovní neschopnost příjemce;
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab)  tržní podmínky, které významně zasáhnou zemědělský podnik;
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b
b)  náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k chovu zvířat;
b)  zničení budov zemědělského podniku určených k chovu zvířat;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c
c)  epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna hospodářská zvířata nebo plodiny příjemce nebo jejich část;
c)  epizoocie, choroba rostlin nebo epidemie škůdců rostlin postihující všechna hospodářská zvířata nebo plodiny příjemce nebo jejich část;
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
Členské státy mohou použít odst. 1 písm. a) u skupiny zemědělských podniků zasažených stejnou přírodní katastrofou nebo meteorologickým jevem.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
EZFRV se provádí v rámci sdíleného řízení mezi členskými státy a Unií. Poskytují se z něj prostředky pro finanční příspěvek Unie na intervence pro rozvoj venkova uvedené v hlavě III kapitole 4 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].
EZFRV se provádí v rámci sdíleného řízení mezi členskými státy a Unií. Poskytují se z něj prostředky pro finanční příspěvek Unie na intervence pro rozvoj venkova uvedené v hlavě III kapitole 4 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] a opatření podle článku 112 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí
Z fondů mohou být buď z podnětu Komise, nebo jejím jménem přímo financovány činnosti zaměřené na přípravu, sledování, správní a technickou pomoc, jakož i hodnocení, audit a kontrolu, nezbytné pro provádění SZP. Tyto činnosti zahrnují zejména:
Z fondů mohou být buď z podnětu Komise, nebo jejím jménem přímo financovány činnosti zaměřené na intenzivnější přípravu, sledování, správní a technickou pomoc, jakož i hodnocení, audit a kontrolu, nezbytné pro provádění SZP. Příspěvek z EZFRV uvedený v čl. 86 odst. 3 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o strategickém plánu SZP] zohlední zvýšení budování správních kapacit, pokud jde o nové systémy správy a kontroly v členských státech. Tyto činnosti zahrnují zejména:
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f
f)  studie o SZP a hodnocení opatření financovaných z fondů, včetně zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech v rámci SZP, jakož i studie prováděné s Evropskou investiční bankou (EIB);
f)  studie o SZP a hodnocení opatření financovaných z fondů, včetně zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o osvědčených postupech v rámci SZP a konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami, jakož i studie prováděné s Evropskou investiční bankou (EIB);
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. h
h)  příspěvek na opatření pro šíření informací, zvyšování informovanosti, podporu spolupráce a výměnu zkušeností na úrovni Unie prováděná v rámci intervencí pro rozvoj venkova, včetně vytváření sítí zúčastněných stran;
h)  příspěvek na opatření pro šíření informací, zvyšování informovanosti, podporu spolupráce a výměnu zkušeností s příslušnými zúčastněnými stranami na úrovni Unie prováděná v rámci intervencí pro rozvoj venkova, včetně vytváření sítí zúčastněných stran;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)
Článek 7a
Příslušný orgán
1.  Členské státy jmenují orgán na ministerské úrovni, jenž bude zodpovídat za:
a)  vydávání, přezkum a odnímání akreditace platebním agenturám uvedeným v čl. 9 odst. 2;
b)  vydávání, přezkum a odnímání akreditace koordinačnímu subjektu uvedenému v článku 10;
c)  jmenování a zrušení certifikačního subjektu uvedeného v článku 11;
d)  provádění úkolů, které byly v rámci této kapitoly s ohledem na zásadu proporcionality svěřeny příslušnému orgánu.
2.  Na základě posouzení kritérií, jež má Komise přijmout v souladu s čl. 12 odst. 1, rozhodne příslušný orgán prostřednictvím formálního aktu o:
a)  vydání, nebo na základě přezkumu odnětí akreditace platební agentury nebo koordinačního subjektu;
b)  jmenování a zrušení certifikačního subjektu;
Příslušný orgán neprodleně informuje Komisi o akreditaci platebních agentur, koordinačního subjektu nebo certifikačního subjektu nebo jejich jmenování a o jejím odnětí či zrušení.
Komise podporuje výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, pokud jde o fungování správních systémů.
Pozměňovací návrh 273/rev
Návrh nařízení
Článek 8
Platební agentury a koordinační subjekty
Platební agentury
1.  Platební agentury jsou útvary nebo subjekty členských států pověřené řízením a kontrolou výdajů uvedených v čl. 5 odst. 2 a v článku 6.
1.  Platební agentury jsou útvary nebo subjekty členských států a případně regionů pověřené řízením a kontrolou výdajů uvedených v čl. 5 odst. 2 a v článku 6.
S výjimkou provádění plateb mohou platební agentury k výkonu těchto úkolů oprávnit jiné subjekty.
S výjimkou provádění plateb mohou platební agentury k výkonu těchto úkolů oprávnit jiné subjekty.
2.  Členské státy akreditují jako platební agentury orgány nebo subjekty, jež mají administrativní uspořádání a systém vnitřní kontroly, které poskytují dostatečné záruky, že platby jsou legální, správné a řádně vyúčtované. Za tímto účelem splňují platební agentury minimální podmínky pro akreditaci týkající se vnitřního prostředí, kontrolních činností, informací a komunikace a sledování stanovené Komisí podle čl. 10 odst. 1 písm. a).
2.  Členské státy akreditují jako platební agentury orgány nebo subjekty, jež mají administrativní uspořádání a systém vnitřní kontroly, které poskytují dostatečné záruky, že platby jsou legální, správné a řádně vyúčtované. Za tímto účelem splňují platební agentury minimální podmínky pro akreditaci týkající se vnitřního prostředí, kontrolních činností, informací a komunikace a sledování stanovené Komisí podle čl. 12a odst. 1 písm. a).
Každý členský stát omezí počet svých akreditovaných platebních agentur takto:
Každý členský stát omezí s ohledem na své ústavní předpisy počet svých akreditovaných platebních agentur takto:
a)  na jedinou agenturu na národní úrovni nebo v příslušných případech jednu pro každý region; a
a)  na jedinou agenturu na národní úrovni nebo v příslušných případech jednu pro každý region; a
b)  na jedinou agenturu pro řízení výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV.
b)  na jedinou agenturu pro řízení výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV, pokud na úrovni členského státu existuje pouze jedna agentura.
Jsou-li však platební agentury zřízeny na regionální úrovni, členské státy navíc akreditují platební agenturu na národní úrovni pro režimy podpory, které vzhledem ke své povaze musejí být řízeny na národní úrovni, nebo svěří řízení těchto režimů svým regionálním platebním agenturám.
Jsou-li však platební agentury zřízeny na regionální úrovni, členské státy navíc akreditují platební agenturu na národní úrovni pro režimy podpory, které vzhledem ke své povaze musejí být řízeny na národní úrovni, nebo svěří řízení těchto režimů svým regionálním platebním agenturám.
Akreditace platebních agentur na období 2014–2020 platí i v programovém období 2021–2027 za předpokladu, že platební agentury příslušný orgán informovaly o tom, že splňují akreditační kritéria, a že přezkum provedený podle čl. 7a odst. 2 písm. a) neprokáže, že tomu tak není.
Platebním agenturám, které neřídily výdaje z EZZF nebo z EZFRV po dobu nejméně tří let, se akreditace odejme.
Platebním agenturám, které neřídily výdaje z EZZF nebo z EZFRV po dobu nejméně tří let, se akreditace odejme.
Po dni vstupu tohoto nařízení v platnost členské státy nejmenují žádnou novou platební agenturu.
Po ... [dni vstupu tohoto nařízení v platnost] mohou členské státy jmenovat jakékoli další platební agentury, pokud:
a)  se počet akreditovaných platebních agentur oproti situaci ke dni 31. prosince 2019 nezvyšuje, nebo
b)  nové platební agentury jsou jmenovány v souladu se správní reorganizací v dotčeném členském státě.
3.  Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, Euratom) 2018/… [nové finanční nařízení] (dále jen „finanční nařízení“), odpovědný pracovník akreditované platební agentury do 15. února roku následujícího po příslušném rozpočtovém roce vypracuje a předloží Komisi:
3.  Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046 [nové finanční nařízení] (dále jen „finanční nařízení“), odpovědný pracovník akreditované platební agentury do 15. února roku následujícího po příslušném rozpočtovém roce vypracuje a předloží Komisi:
a)  roční výkaz výdajů vzniklých při výkonu úkolů svěřených jeho akreditované platební agentuře, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. a) finančního nařízení, doprovázený požadovanými informacemi pro jeho schválení v souladu s článkem 51;
a)  roční výkaz výdajů vzniklých při výkonu úkolů svěřených jeho akreditované platební agentuře, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. a) finančního nařízení, doprovázený požadovanými informacemi pro jeho schválení v souladu s článkem 51;
b)  výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 52 odst. 1 prokazující, že výdaje byly uskutečněny v souladu s článkem 35;
b)  výroční přehled konečných zpráv o auditu a provedených kontrol, včetně jejich výsledku a analýzu povahy a rozsahu chyb a nedostatků zjištěných v systémech auditem a kontrolami, jakož i přijatá či plánovaná nápravná opatření, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. b) finančního nařízení;
c)  prohlášení řídicího subjektu, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 finančního nařízení, pokud jde o:
c)  prohlášení řídicího subjektu, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 finančního nařízení, pokud jde o:
i)  skutečnost, že informace jsou řádně prezentovány a jsou úplné a přesné, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. a) finančního nařízení,
i)  skutečnost, že informace jsou řádně prezentovány a jsou úplné a přesné, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. a) finančního nařízení,
ii)  řádné fungování zavedených správních systémů, které poskytují nezbytné záruky ohledně výstupů uvedených ve výroční zprávě o výkonnosti, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. b) a c) finančního nařízení,
ii)  řádné fungování systémů vnitřní kontroly zavedených v souladu se základními požadavky Unie, které, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. b) a c) finančního nařízení, poskytují nezbytné záruky, že výdaje byly uskutečněny v souladu s článkem 35 tohoto nařízení.
iii)   analýzu povahy a rozsahu chyb a nedostatků zjištěných v systémech auditem a kontrolami, jakož i přijatá či plánovaná nápravná opatření, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. b) finančního nařízení.
Lhůtu stanovenou na 15. února podle prvního pododstavce může Komise na základě žádosti dotčeného členského státu výjimečně prodloužit až do 1. března, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního nařízení.
Lhůtu stanovenou na 15. února podle prvního pododstavce může Komise na základě žádosti dotčeného členského státu výjimečně prodloužit až do 1. března, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního nařízení.
3a.  Pro účely výročního monitorování výkonnosti uvedeného v článku 38a a víceletého přezkumu výkonnosti uvedeného v článku 121 nařízení (EU) [nařízení o strategickém plánu SZP] odpovědný pracovník akreditované platební agentury do 15. února roku následujícího po příslušném rozpočtovém roce vypracuje a předloží Komisi zprávu o výkonnosti.
Zpráva o výkonnosti musí odrážet provedené operace a pokrok při dosahování cílů stanovených v národním strategickém plánu SZP a obsahovat informace o uskutečněných výstupech a výdajích uskutečněných každý rok, informace o realizovaných výsledcích a vzdálenosti od příslušných cílů každé dva roky, a pokud možno informace o dopadech za použití údajů uvedených v článku 129 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP].
Zpráva o výkonnosti je poprvé Komisi předložena do ... [dva roky po datu použitelnosti tohoto nařízení] a poté každý následující rok až do roku 2030 včetně. První zpráva o výkonnosti se bude týkat prvních dvou rozpočtových let následujících po ... [rok od data použitelnosti tohoto nařízení]. Pokud jde o přímé platby uvedené v hlavě III kapitole II nařízení (EU) .../... [nařízení o strategickém plánu SZP], zpráva o výkonnosti se bude týkat pouze rozpočtového roku [jeden rok od data použitelnosti tohoto nařízení].
4.   Je-li akreditována více než jedna platební agentura, určí členský stát koordinační veřejnoprávní subjekt, který pověří těmito úkoly:
a)  shromažďovat informace, které je třeba poskytnout Komisi, a předávat jí je;
b)  předkládat výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 52 odst. 1;
c)  přijímat nebo koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy a informovat Komisi o následných krocích;
d)  podporovat a zajišťovat harmonizované uplatňování pravidel Unie. Pokud jde o zpracování finančních informací uvedených v prvním pododstavci písm. a), koordinační subjekt podléhá zvláštní akreditaci udělené členskými státy.
Výroční zpráva o výkonnosti předkládaná koordinačním subjektem je zahrnuta ve stanovisku podle čl. 11 odst. 1 a spolu s ní se předkládá prohlášení řídícího subjektu vztahující se na tuto zprávu v celém rozsahu.
5.  Pokud akreditovaná platební agentura neplní nebo přestala plnit jedno nebo více akreditačních kritérií stanovených v odstavci 2, členský stát jí z vlastního podnětu nebo na žádost Komise akreditaci odejme, neprovede-li platební agentura nezbytné změny ve lhůtě stanovené příslušným orgánem s ohledem na závažnost nedostatku.
5.  Pokud akreditovaná platební agentura neplní nebo přestala plnit jedno nebo více akreditačních kritérií stanovených v odstavci 2, členský stát jí z vlastního podnětu nebo na žádost Komise akreditaci odejme, neprovede-li platební agentura nezbytné změny ve lhůtě stanovené příslušným orgánem s ohledem na závažnost nedostatku.
6.  Platební agentury řídí a zajišťují kontrolu operací spojených s veřejnou intervencí, za kterou jsou odpovědné, a v této oblasti jim náleží celková odpovědnost.
6.  Platební agentury řídí a zajišťují kontrolu operací spojených s veřejnou intervencí, za kterou jsou odpovědné, a v této oblasti jim náleží celková odpovědnost.
V případě, že je podpora poskytována prostřednictvím finančního nástroje, který provádí EIB nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát, platební agentura vychází z kontrolní zprávy připojené k žádosti o platu předložené EIB nebo jinou mezinárodní institucí.
V případě, že je podpora poskytována prostřednictvím finančního nástroje, který provádí EIB nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát, platební agentura vychází z kontrolní zprávy připojené k žádosti o platu předložené EIB nebo jinou mezinárodní institucí.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Článek 9
Článek 9
vypouští se
Příslušný orgán
1.  Členské státy jmenují orgán na ministerské úrovni, jenž bude zodpovídat za:
a)  vydávání, přezkum a odnímání akreditace platebním agenturám uvedeným v čl. 8 odst. 2;
b)  akreditaci koordinačního subjektu uvedeného v čl. 8 odst. 4;
c)  jmenování certifikačního subjektu uvedeného v článku 11;
d)  provádění úkolů, které byly v rámci této kapitoly svěřeny příslušnému orgánu.
2.  Příslušný orgán prostřednictvím formálního aktu rozhodne o vydání nebo po přezkumu o odnětí akreditace platební agentury a koordinačního subjektu na základě posouzení akreditačních kritérií, která přijme Komise v souladu s čl. 1, odst. 10, písm. a). Příslušný orgán akreditace nebo odnětí akreditace bezodkladně oznámí Komisi.
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Koordinační subjekty
1.  Je-li v členském státě akreditována více než jedna platební agentura, určí tento členský stát koordinační veřejnoprávní subjekt, který pověří těmito úkoly:
a)  shromažďovat dokumenty, údaje a informace, které je třeba poskytnout Komisi, a tyto informace jí předávat;
b)  přijímat nebo koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy a informovat Komisi o těchto opatřeních a o veškerých následných krocích;
c)  zajistit harmonizované uplatňování právních předpisů Unie.
Pokud jde o zpracování informací finanční povahy uvedených v prvním pododstavci písm. a), koordinační subjekt podléhá zvláštní akreditaci udělené členskými státy.
Dokumenty, údaje a informace uvedené v čl. 8 odst. 3 a 3a, předložené platebními agenturami a poskytnuté koordinačním subjektem jsou zahrnuty ve stanovisku certifikačního subjektu ve smyslu čl. 11 odst. 1 a spolu s nimi se předkládá prohlášení řídicího orgánu vztahující se na tyto podklady v celém rozsahu.
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Článek 11
1.  Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo soukromoprávní auditní subjekt určený členským státem na dobu nejméně tří let, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy. Jedná-li se o soukromoprávní auditní subjekt a vyžadují-li tak platné právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy, je vybrán členským státem ve veřejném nabídkovém řízení.
1.  Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo soukromoprávní auditní subjekt určený členským státem na dobu nejméně tří let, aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy. Jedná-li se o soukromoprávní auditní subjekt a vyžadují-li tak platné právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy, je vybrán členským státem ve veřejném nabídkovém řízení.
Členský stát, který určí více než jeden certifikační subjekt, musí zároveň stanovit, který veřejnoprávní certifikační subjekt na celostátní úrovni bude odpovídat za jejich koordinaci.
Pro účely čl. 63 odst. 7 prvního pododstavce finančního nařízení certifikační subjekt poskytuje stanovisko vypracované v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy, v němž uvede, zda:
Pro účely čl. 63 odst. 7 prvního pododstavce finančního nařízení certifikační subjekt poskytuje stanovisko vypracované v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy, v němž uvede, zda:
a)  výkazy podávají věrný a poctivý obraz skutečnosti;
a)  výkazy podávají věrný a poctivý obraz skutečnosti;
b)  zavedené správní systémy členských států řádně fungují;
b)  zavedené správní systémy členských států řádně fungují;
c)  podávané informace o výkonnosti týkající se ukazatelů výstupů pro účely výročního schvalování výkonnosti podle článku 52 a podávané informace o výkonnosti týkající se ukazatelů výsledků pro víceleté sledování výkonnosti podle článku 115 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] prokazující soulad s článkem 35 tohoto nařízení jsou správné;
c)  podávané informace o výsledcích činnosti pro účely každoročního sledování výkonnosti podle článku 38a a víceleté hodnocení výkonnosti podle článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] zohledňující provedené operace a pokrok dosažený při naplňování cílů stanovených v národním strategickém plánu SZP jsou správné;
d)  výdaje za opatření stanovená nařízením (EU) č. 1308/2013, o jejichž proplacení byla Komise požádána, jsou legální a správné.
d)  výdaje na opatření stanovená v nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1144/2014, o jejichž proplacení byla Komise požádána, jsou legální a správné a prokazují dodržování článku 35 tohoto nařízení.
Ve stanovisku musí být rovněž uvedeno, zda přezkoumání zpochybňuje tvrzení obsažená v prohlášení řídicího subjektu uvedeného v čl. 8 odst. 3 písm. c).
Ve stanovisku musí být rovněž uvedeno, zda přezkoumání zpochybňuje tvrzení obsažená v prohlášení řídicího subjektu uvedeného v čl. 8 odst. 3 písm. c).
V případě, že je podpora poskytována prostřednictvím finančního nástroje, který provádí EIB nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát, certifikační subjekt vychází z výroční zprávy o auditu vypracované externími auditory těchto institucí.
V případě, že je podpora poskytována prostřednictvím finančního nástroje, který používá EIB nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát, vychází certifikační subjekt z výroční zprávy o auditu vypracované externími auditory těchto institucí.
2.  Certifikační subjekt má nezbytnou odbornou způsobilost. Je funkčně nezávislý na dotčené platební agentuře a dotčeném koordinačním subjektu, jakož i na orgánu, jenž akreditoval tuto agenturu a subjekty odpovědné za provádění a sledování SZP.
2.  Certifikační subjekt má nezbytnou odbornou způsobilost jak z hlediska finančního řízení, tak i v souvislosti s hodnocením dosažení plánovaných cílů intervencí. Veškeré údaje a informace sloužící k tomu, aby mohly certifikační subjekty ověřit plnění cílů, i ty, na nichž zakládají své předpoklady, musejí být poskytovány transparentním způsobem. Certifikační subjekt je funkčně nezávislý na dotyčné platební agentuře a dotyčném koordinačním subjektu, jakož i na orgánu, jenž akreditoval tuto agenturu a subjekty odpovědné za provádění a sledování SZP.
3.   Komise přijme prováděcí akty, které stanoví pravidla, pokud jde o úkoly certifikačních subjektů, včetně kontrol, které mají být prováděny, a subjektů, které jsou předmětem těchto kontrol, a o osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, které tyto subjekty mají vypracovávat.
Prováděcí akty rovněž stanoví:
a)  zásady auditu, na nichž jsou založena stanoviska certifikačních subjektů, včetně posouzení rizik, vnitřních kontrol a požadované úrovně důkazních informací;
b)  metody auditu, jež mají s ohledem na mezinárodní auditorské standardy používat certifikační subjekty k vydávání svých stanovisek. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
3a.   Jakmile příslušné orgány členských států určí certifikační subjekty uvedené v tomto článku a informují o tom Komisi, Komise předloží úplný seznam všech těchto subjektů Evropskému parlamentu nejpozději do jednoho roku od ... [datum použitelnosti tohoto nařízení] a podruhé nejpozději čtyř roky poté.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.  Roční strop výdajů EZZF tvoří maximální částky stanovené pro tento fond v nařízení (EU, Euratom)[COM(2018)0322 final].
1.  Roční strop výdajů EZZF tvoří maximální částky stanovené pro tento fond v nařízení (EU, Euratom)[COM(2018)0322 final], kterým se stanoví jednotlivé limity pro členské státy.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)
Článek 12a
Pravomoci Komise
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující:
a)  minimální podmínky pro akreditaci platebních agentur podle čl. 9 odst. 2 a koordinačních subjektů podle čl. 10 odst. 4;
b)  povinnosti platebních agentur, pokud jde o veřejnou intervenci, a pravidla týkající se obsahu jejich řídicích a kontrolních povinností;
c)  postupy pro udělování, odnímání a přezkum akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů a pro jmenování a zrušení certifikačních subjektů, jakož i postupů pro dohled nad akreditací platebních agentur, a to s přihlédnutím k zásadě proporcionality;
d)  činnosti a kontroly, na nichž je založeno prohlášení řídicího subjektu uvedené v čl. 9 odst. 3 písm. c);
e)  funkce koordinačního subjektu a oznamování informací Komisi podle čl. 10 odst. 4.
2.  Komise přijme v souladu s článkem 100 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplňuje o stanovení pravidel upravujících úkoly certifikačních subjektů, včetně kontrol, které mají být prováděny, a subjektů, které jsou předmětem těchto kontrol, a osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, které tyto subjekty mají vypracovávat.
Tyto akty v přenesené pravomoci rovněž stanoví:
a)  zásady auditu, na nichž jsou založena stanoviska certifikačních subjektů, včetně posouzení rizik, vnitřních kontrol a požadované úrovně důkazních informací; a
b)  metody auditu, jež mají s ohledem na mezinárodní auditorské standardy používat certifikační subjekty k vydávání svých stanovisek a které mohou zahrnovat i možnost sledovat kontroly na místě prováděné platebními agenturami.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1
Rezerva určená k poskytování dodatečné podpory pro odvětví zemědělství pro účely řízení nebo stabilizace trhu nebo v případě krizí s dopadem na zemědělskou produkci či distribuci („zemědělská rezerva“) se vytvoří na začátku každého roku v EZZF.
Rezerva EU na krize v zemědělství („rezerva“) se vytvoří v rozpočtu SZP k poskytování dodatečné podpory pro odvětví zemědělství pro účely řízení nebo stabilizace trhu a rychlé reakce v případě krizí s dopadem na zemědělskou produkci či distribuci.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2
Prostředky pro zemědělskou rezervu se zapisují přímo do rozpočtu Unie.
Prostředky pro rezervu se zapisují přímo do rozpočtu Unie a pro rozpočtový rok nebo roky, pro které je dodatečná podpora potřebná, se využívají k financování následujících opatření:
a)  opatření ke stabilizaci zemědělských trhů podle článků 8 až 21 nařízení (EU) č. 1308/2013;
b)  mimořádných opatření podle části V kapitoly I nařízení (EU) č. 1308/2013;
c)  opatření k doplnění nástrojů ke stabilizaci příjmu uvedených v článku 70 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP] v případě krizí trhu opakujících se častěji, než je předem stanovený limit pro každé odvětví.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými doplní tento článek tím, že pro každé odvětví stanoví specifický limit, jehož překročení vede k provádění opatření, jež mají doplnit nástroje ke stabilizaci příjmu podle odst. 1 druhého pododstavce písm. c) tohoto článku.
Pozměňovací návrhy 79 a 242
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 3
Finanční prostředky ze zemědělské rezervy se poskytují na opatření podle článků 8 až 21 a 219, 220 a 221 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro rok nebo roky, pro které je dodatečná podpora potřebná.
vypouští se
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec -1 (nový)
Původní částka 400 000 000 EUR v běžných cenách bude vytvořena v roce 2021 jako dodatek k rozpočtu EZZF a EZFRV.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1
Výše zemědělské rezervy je nejméně 400 milionů EUR v běžných cenách na začátku každého roku období 2021–2027. Komise může výši zemědělské rezervy během roku upravit, pokud je to vhodné s ohledem na vývoj trhu nebo výhledy ve stávajícím nebo následujícím roce a s přihlédnutím k dostupným prostředkům v rámci EZZF.
Na začátku každého roku období 2021–2027 bude výše rezervy EU na krize v zemědělství alespoň rovna původní částce přidělené v roce 2021 s možností navýšení v průběhu období až na 1 500 000 000 EUR v běžných cenách, aniž by tím bylo dotčeno příslušné rozhodnutí přijaté rozpočtovým orgánem.
Výše rezervy EU na krize v zemědělství se upraví v rámci ročního rozpočtového procesu a/nebo během roku, pokud je to vhodné s ohledem na vývoj krize nebo výhledy ve stávajícím roce nebo následujících letech a s přihlédnutím k dostupným příjmům účelově vázaným na EZZF nebo rozpětí dostupné v rámci dílčího stropu EZZF.
Pozměňovací návrhy 82 a 244
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
V případě, že tyto dostupné prostředky budou nedostatečné, lze uplatnit finanční disciplínu za účelem doplnění rezervy EU na krize v zemědělství do výše původní částky uvedené v prvním pododstavci.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2
Odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení se prostředky ze zemědělské rezervy, které nejsou přiděleny na závazky, přenesou bez časového omezení za účelem financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech.
Odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení se prostředky z rezervy, které nejsou přiděleny na závazky, přenesou bez časového omezení za účelem financování rezervy v následujících rozpočtových letech.
Pozměňovací návrhy 84 a 247
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3
Dále se odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení celková nevyužitá částka rezervy pro případ krizí na konci roku 2020 přenese do roku 2021, aniž by se vracela do rozpočtových položek, z nichž jsou financována opatření podle čl. 5 odst. 2 písm. c), a poskytne na financování zemědělské rezervy.
vypouští se
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1
Míru úpravy přímých plateb na intervence podle čl. 5 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení a finančního příspěvku Unie na zvláštní opatření v oblasti zemědělství podle čl. 5 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení poskytovaného podle kapitoly IV nařízení (EU) č. 228/2013 a kapitoly IV nařízení (EU) č. 229/2013 (dále jen „míra úpravy“) stanoví Komise, pokud odhady financování intervencí a opatření financovaných v rámci uvedeného dílčího stropu pro daný rozpočtový rok ukazují, že budou platné roční stropy překročeny.
Míru úpravy přímých plateb na intervence podle čl. 5 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení (dále jen „míra úpravy“) stanoví Komise, pokud odhady financování intervencí a opatření financovaných v rámci uvedeného dílčího stropu pro daný rozpočtový rok ukazují, že budou platné roční stropy překročeny.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Míra úpravy stanovená v souladu s tímto článkem se vztahuje pouze na přímé platby nad 2 000 EUR poskytované příjemcům v příslušném kalendářním roce.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6
6.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví doplňkové platby nebo srážky provedené v souladu s odstavcem 3, bez použití postupu podle článku 101.
6.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví doplňkové platby nebo srážky provedené v souladu s odstavcem 3, s použitím postupu podle článku 101.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
V souladu s čl. 7 písm. b) Komise tyto družicové údaje bezplatně poskytne orgánům příslušným pro systém sledování plochy nebo poskytovatelům služeb, které tyto subjekty zmocnily k zastupování.
V souladu s čl. 7 písm. b) Komise tyto družicové údaje bezplatně poskytne orgánům příslušným pro systém sledování a kontroly plochy nebo poskytovatelům služeb, které tyto subjekty zmocnily k zastupování.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4
Komise může provedením úkolů spojených s technickými postupy nebo pracovními metodami v souvislosti se systémem sledování plochy podle čl. 64 odst. 1 písm. c) pověřit specializované subjekty.
Komise může provedením úkolů spojených s technickými postupy nebo pracovními metodami v souvislosti se systémem sledování a kontroly plochy podle čl. 64 odst. 1 písm. c) pověřit specializované subjekty.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b
b)  zajistit agroekonomické a agroenvironmentálně-klimatické sledování využívání zemědělské půdy a změn ve využívání zemědělské půdy, včetně zemědělsko-lesnických ploch, a stavu plodin, které umožní vytváření odhadů, zejména pokud jde o výnosy a zemědělskou produkci a zemědělské dopady spojené s mimořádnými okolnostmi;
b)  zajistit agroekonomické a agroenvironmentálně-klimatické sledování využívání zemědělské půdy a změn ve využívání zemědělské půdy, včetně zemědělsko-lesnických ploch, a stavu půdy, vody, plodin a další vegetace, které umožní vytváření odhadů, zejména pokud jde o výnosy a zemědělskou produkci a zemědělské dopady spojené s mimořádnými okolnostmi, hodnocení odolnosti zemědělských systémů vůči změně klimatu a pokrok při naplňování cílů udržitelného rozvoje;
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. d
d)  přispívat k transparentnosti světových trhů;
d)  přispívat ke specifickým opatřením zvyšujícím transparentnost světových trhů, včetně sledování trhu zohledňujícího cíle a závazky Unie, mimo jiné závazky týkající se soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2
V souladu s čl. 7 písm. c) Komise financuje opatření týkající se shromažďování nebo nákupu údajů nezbytných pro provádění a sledování SZP, včetně družicových, geoprostorových a meteorologických údajů, vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorby internetových stránek, provádění specifických studií o klimatických podmínkách, dálkového průzkumu využívaného s cílem přispět ke sledování změn ve využívání zemědělské půdy, stavu půdy a aktualizace agrometeorologických a ekonometrických modelů. V případě potřeby se tato opatření provádějí ve spolupráci s EEA, JRC, laboratořemi a subjekty členských států nebo se zapojením soukromého sektoru.
V souladu s článkem 7 Komise financuje opatření týkající se shromažďování nebo nákupu údajů nezbytných pro provádění a sledování SZP a jejích dopadů, včetně družicových, geoprostorových a meteorologických údajů, vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorby internetových stránek, provádění specifických studií o klimatických podmínkách, dálkového průzkumu využívaného s cílem přispět ke sledování změn ve využívání zemědělské půdy, stavu půdy a aktualizace agrometeorologických a ekonometrických modelů. V případě potřeby se tato opatření provádějí ve spolupráci s EEA, JRC, Eurostatem, laboratořemi a subjekty členských států nebo se zapojením soukromého sektoru, přičemž musí být v maximální možné míře zajištěna nestrannost, transparentnost a bezplatná dostupnost informací.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
a)  v roce 2021: 1 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP.
a)  v roce 2021: 1,5 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP;
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  v roce 2022: 1 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP;
b)  v roce 2022: 1,5 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP;
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3
3.  Žádné další předběžné financování se nevyplácí ani nevrací, pokud se převod do EZFRV nebo z EZFRV uskutečnil v souladu s článkem 90 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].
3.  Další předběžné financování může být vyplaceno nebo vráceno, pokud se převod do EZFRV nebo z EZFRV uskutečnil v souladu s článkem 90 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4
4.  Úroky z předběžného financování se přidělují na daný strategický plán SZP a odečítají se z částky veřejných výdajů uváděných v závěrečném výkazu výdajů.
4.  Úroky z předběžného financování se přidělují na daný strategický plán SZP nebo regionální intervenční program a odečítají se z částky veřejných výdajů uváděných v závěrečném výkazu výdajů.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
1.  Průběžné platby se provádějí pro jednotlivé strategické plány SZP. Vypočítávají se tak, že se na skutečné veřejné výdaje na jednotlivé typy intervencí použije sazba příspěvku pro tyto typy intervencí, jak je uvedeno v článku 85 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].
1.  Průběžné platby se provádějí pro jednotlivé strategické plány SZP, případně pro jednotlivé regionální intervenční programy. Vypočítávají se tak, že se na skutečné veřejné výdaje na jednotlivé typy intervencí použije míra spolufinancování pro tyto typy intervencí, jak je uvedeno v článku 85 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – písm. a
a)  částka zahrnutá v prvním výkazu výdajů musí být již vyplacena na příslušný finanční nástroj a může tvořit až 25 % z celkové částky příspěvku na strategický plán SZP přiděleného na finanční nástroje v souladu s příslušnou dohodou o financování;
a)  částka zahrnutá v prvním výkazu výdajů musí být již vyplacena na příslušný finanční nástroj a může tvořit až 25 % z celkové částky spolufinancování strategického plánu SZP přidělené na finanční nástroje v souladu s příslušnou dohodou o financování;
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1
1.  Platbu konečného zůstatku provádí Komise podle dostupnosti rozpočtových prostředků po obdržení poslední výroční zprávy o výkonnosti týkající se provádění strategického plánu SZP na základě platného finančního plánu na úrovni typů intervencí EZFRV, roční účetní závěrky za poslední rozpočtový rok provádění daného strategického plánu SZP a odpovídajícího rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Tato účetní závěrka se předkládá Komisi nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů uvedeném v čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) č. …/…[nařízení o strategických plánech SZP] a týká se výdajů uskutečněných platební agenturou do posledního data způsobilosti výdajů.
1.  Platbu konečného zůstatku provádí Komise po obdržení poslední zprávy o výročním schvalování týkající se provádění strategického plánu SZP na základě platného finančního plánu na úrovni typů intervencí EZFRV, roční účetní závěrky za poslední rozpočtový rok provádění daného strategického plánu SZP a odpovídajícího rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Tato účetní závěrka se předkládá Komisi nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů uvedeném v čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) č. …/…[nařízení o strategických plánech SZP] a týká se výdajů uskutečněných platební agenturou do posledního data způsobilosti výdajů.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3
3.  Neobdrží-li ve lhůtě stanovené v odstavci 1 Komise poslední výroční zprávu o výkonnosti a doklady nezbytné ke schválení účetní závěrky za poslední rok provádění plánu, dojde k automatickému zrušení zůstatku v souladu s článkem 32.
3.  Neobdrží-li ve lhůtě stanovené v odstavci 1 Komise poslední\ zprávu o výročním schvalování a doklady nezbytné ke schválení účetní závěrky za poslední rok provádění plánu, dojde k automatickému zrušení zůstatku v souladu s článkem 32.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1
1.  Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku na intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP, která nebyla použita pro účely předběžného financování nebo průběžných plateb nebo u níž nebyl Komisi předložen výkaz výdajů splňující požadavky stanovené v čl. 30 odst. 3, pokud jde o výdaje uskutečněné do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, kdy byl daný rozpočtový závazek učiněn.
1.  Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku na intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP, která nebyla použita pro účely předběžného financování nebo průběžných plateb nebo u níž nebyl Komisi předložen výkaz výdajů splňující požadavky stanovené v čl. 30 odst. 3, pokud jde o výdaje uskutečněné do 31. prosince třetího roku následujícího po roce, kdy byl daný rozpočtový závazek učiněn.
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3
3.  V případě soudního řízení nebo řízení o správním opravném prostředku s odkladným účinkem se po dobu tohoto řízení přeruší v souvislosti s částkou odpovídající dotyčným operacím lhůta pro automatické zrušení závazku uvedená v odstavci 1 nebo 2 za předpokladu, že Komise obdrží od členského státu nejpozději dne 31. ledna roku N+3 řádně odůvodněné informace.
3.  V případě soudního řízení nebo řízení o správním opravném prostředku s odkladným účinkem se po dobu tohoto řízení přeruší v souvislosti s částkou odpovídající dotyčným operacím lhůta pro automatické zrušení závazku uvedená v odstavci 1 nebo 2 za předpokladu, že Komise obdrží od členského státu nejpozději dne 31. ledna roku N+4 řádně odůvodněné informace.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a
a)  ta část rozpočtových závazků, v souvislosti s níž byl vypracován výkaz výdajů, ale jejíž úhrada byla ke dni 31. prosince roku N + 2 Komisí snížena nebo pozastavena;
a)  ta část rozpočtových závazků, v souvislosti s níž byl vypracován výkaz výdajů, ale jejíž úhrada byla ke dni 31. prosince roku N + 3 Komisí snížena nebo pozastavena;
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – návětí
V rámci EZFRV může určitá operace obdržet různé formy podpory ze strategického plánu SZP a z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) nebo nástrojů Unie pouze tehdy, pokud celková úhrnná výše podpory poskytnuté v rámci různých forem podpory nepřekročí nejvyšší použitelnou intenzitu podpory nebo výši podpory pro daný typ intervence podle hlavy III nařízení (EU) č.…/… (nařízení o strategických plánech SZP). V takových případech členské státy nevykazují Komisi výdaje pro:
V rámci EZFRV může určitá operace obdržet různé formy podpory ze strategického plánu SZP a z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) nebo nástrojů Unie pouze tehdy, pokud celková úhrnná výše podpory poskytnuté v rámci různých forem podpory nepřekročí nejvyšší použitelnou intenzitu podpory nebo výši podpory pro daný typ intervence podle hlavy III nařízení (EU) č.…/… (nařízení o strategických plánech SZP). V takových případech nejsou výdaje vykázány pro ani jednu z těchto možností:
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Článek 35
Výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud:
Výdaje na opatření stanovená v nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení (EU) č228/2013, nařízení (EU) č. 229/2013 a nařízení (EU) č. 1144/2014 lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud:
a)  byly uskutečněny akreditovanými platebními agenturami;
a)  byly uskutečněny akreditovanými platebními agenturami a
b)  byly uskutečněny v souladu s platnými pravidly Unie; nebo
b)  byly uskutečněny v souladu s platnými pravidly Unie.
c)   ve vztahu k typům intervencí podle nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP]
i)  odpovídají příslušnému vykázanému výstupu, a
ii)  byly uskutečněny v souladu s příslušnými správními systémy, které se nevztahují na podmínky způsobilosti pro jednotlivé příjemce stanovené ve vnitrostátních strategických plánech SZP.
Ustanovení prvního pododstavce písm. c) bodu i) se nepoužije na zálohy vyplacené příjemcům v rámci typů intervencí podle nařízení (EU) č.…/…[nařízení o strategických plánech SZP].
Výdaje na opatření stanovená v nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud:
a)   byly uskutečněny akreditovanými platebními agenturami,
b)   byly uskutečněny v souladu s platnými požadavky Unie a
c)   byly uskutečněny v souladu s příslušnými systémy řízení, mj. s povinnostmi členských států, pokud jde o účinnou ochranu finančních zájmů Unie, jak je uvedeno v článku 57 tohoto nařízení, a se systémem podávání zpráv vytvořeným za účelem podávání zpráv o dosažených výsledcích, jak je uvedeno v článku 121 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP].
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2
2.  Pokud Komise stanoví na základě výkazů výdajů nebo informací podle článku 88, že nebyly dodrženy platební lhůty podle článku 36, je členskému státu poskytnuta příležitost předložit připomínky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů. Pokud členský stát nepředloží připomínky ve stanovené lhůtě nebo pokud Komise považuje odpověď za neuspokojivou, může Komise dotyčnému členskému státu snížit nebo měsíční nebo průběžné platby v rámci prováděcích aktů týkajících se měsíčních plateb podle čl. 19 odst. 3 nebo v rámci průběžných plateb podle článku 30.
2.  Pokud Komise stanoví na základě výkazů výdajů nebo informací podle článku 88, že nebyly dodrženy platební lhůty podle článku 36, je členskému státu poskytnuta příležitost předložit připomínky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů. Pokud členský stát nepředloží připomínky ve stanovené lhůtě nebo pokud Komise dospěje k závěru, že poskytnuté připomínky jsou zjevně nedostatečné, může Komise dotyčnému členskému státu snížit měsíční nebo průběžné platby v rámci prováděcích aktů týkajících se měsíčních plateb podle čl. 19 odst. 3 nebo v rámci průběžných plateb podle článku 30. Komise zajistí, aby žádné snížení nevedlo k dalším zpožděním nebo problémům pro konečné příjemce v dotčeném členském státě.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3
3.  Snížením podle tohoto článku není dotčen článek 51.
3.  Snížení podle tohoto článku se uplatňuje v souladu se zásadou proporcionality a není jím dotčen článek 51.
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Článek 38
1 .Pokud členské státy nepředloží dokumenty podle čl. 8 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 v příslušných lhůtách podle čl. 8 odst. 3, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví celkovou výši měsíčních plateb podle čl. 19 odst. 3. Komise uhradí pozastavené částky, jakmile obdrží od dotčeného členského státu chybějící dokumenty, za předpokladu, že tyto dokumenty obdrží nejpozději šest měsíců po příslušné lhůtě.
1.  Pokud členské státy nepředloží dokumenty a údaje podle článku 8 a čl. 11 odst. 1 v příslušných lhůtách stanovených v článku 8 a případně čl. 129 odst. 1 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], přijme Komise prováděcí akty, kterými pozastaví celkovou výši měsíčních plateb podle čl. 19 odst. 3. Komise uhradí pozastavené částky, jakmile obdrží od dotčeného členského státu chybějící dokumenty, za předpokladu, že tyto dokumenty obdrží nejpozději šest měsíců po příslušné lhůtě.
Pokud jde o průběžné platby uvedené v článku 30, považují se výkazy výdajů za nepřípustné podle odstavce 6 uvedeného článku.
Pokud jde o průběžné platby uvedené v článku 30, považují se výkazy výdajů za nepřípustné podle odstavce 6 uvedeného článku.
2.   Pokud v rámci výročního schvalování výkonnosti podle článku 52, Komise stanoví, že rozdíl mezi vykázanými výdaji a částkou odpovídající příslušnému vykázanému výstupu je větší než 50 % a členský stát není schopen poskytnout řádné zdůvodnění, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platby podle čl.19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.
Pozastavení se uplatní na příslušné výdaje ve vztahu k intervencím, na něž bylo uplatněno snížení podle čl. 52 odst. 2, a částka, jejíž vyplacení má být pozastaveno, nesmí překročit procentní podíl odpovídající snížení uplatněnému podle čl. 52 odst. 2. Pozastavené částky uhradí Komise členským státům, nebo se trvale sníží prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 52.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující míru pozastavení plateb.
3.  Prováděcí akty stanovené v tomto článku se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
3.  Prováděcí akty stanovené v tomto článku se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
Před přijetím těchto prováděcích informuje Komise o svém záměru dotyčný členský stát a poskytne mu příležitost předložit připomínky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.
Před přijetím těchto prováděcích aktů informuje Komise o svém záměru dotyčný členský stát a poskytne mu příležitost předložit připomínky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.
Prováděcí akty stanovující měsíční platby uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby uvedené v článku 30 zohlední prováděcí akty přijaté podle tohoto odstavce.
Prováděcí akty stanovující měsíční platby uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby uvedené v článku 30 zohlední prováděcí akty přijaté podle tohoto odstavce.
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)
Článek 38a
Každoroční sledování dosažených výsledků
1.   Komise sleduje operace prováděné v rámci intervencí uvedených v nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP] a počínaje [dva roky od data použitelnosti tohoto nařízení] a poté každé dva roky posuzuje, zda dosažené výsledky odpovídají uskutečněným platbám uvedeným ve zprávě o dosažených výsledcích.
2.   Pokud v rámci každoročního sledování výkonnosti podle článku 1 Komise zjistí, že rozdíl mezi vykázanými výdaji a částkou odpovídající příslušnému vykázanému výstupu je větší než 35 %, poskytne členský před konáním přezkumného jednání uvedeného v článku 122 daného nařízení Komisi příslušné zdůvodnění.
Jestliže dotyčný členský stát není schopen řádně odůvodnit zjištěný rozdíl, požádá Komise tento stát o vyhodnocení problémů, které ovlivnily provádění strategického plánu SZP, zejména pokud jde o potenciální odchylky od příslušných milníků v budoucnosti a předvídané obtíže při plnění příslušných cílů, pokud jde o výsledné ukazatele v rámci víceletého hodnocení výkonnosti, jak je uvedeno v článku 121 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP], případně o uvedení přijatých opatření nebo opatření, která mají být přijata.
Komise může v případě potřeby vydat v průběhu přezkumného jednání včasné varování a požádat členský stát, aby pro následující rozpočtový rok navrhl další nápravné kroky a provedl je.
3.   Nejpozději 15. března … [dva roky po datu použitelnosti tohoto nařízení] a poté každý následující rok zašle Komise Evropskému parlamentu souhrnnou zprávu o každoročním sledování výkonnosti provedeném předcházející kalendářní rok, včetně vydaného včasného varování.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Článek 39
Pozastavení plateb v souvislosti s víceletým sledováním výkonnosti
Pozastavení a omezení plateb v souvislosti s víceletým přezkumem výkonnosti
1.   V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů stanovených ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a sledovaných v souladu s články 115 a 116 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] může Komise dotčený členský stát požádat o zavedení nezbytných nápravných opatření v souladu s akčním plánem obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež se stanoví po konzultaci s Komisí.
1.   Komise provádí od [dvou let po datu použitelnosti tohoto nařízení] a poté každé dva roky na základě informací uvedených ve zprávách o dosažených výsledcích víceletý přezkum výkonnosti podle článku 121 nařízení .../... [nařízení o strategických plánech SZP].
V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při dosahování milníků stanovených pro jednotlivé ukazatele výkonnosti, a pokud vykazovaná hodnota jednoho či více ukazatelů výkonnosti stanovených ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a sledovaných v souladu s články 115 a 116 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] poukazuje na schodek větší než 25 % za příslušný vykazovaný rok, předloží dotyčný členský stát před přezkumným jednáním uvedeným v článku 122 nařízení zdůvodnění tohoto schodku.
V případě, že dotyčný členský stát není schopen schodek odůvodnit, může Komise v rámci přezkumného jednání tento členský stát požádat, aby po konzultaci s Komisí navrhl a vypracoval akční plán a tento plán uplatnil.
Dotyčný členský stát předloží do tří měsíců od žádosti Komise akční plán uvedený v druhém pododstavci, včetně nezbytných nápravných opatření a očekávaného časového rámce k jeho provedení. V akčním plánu jsou jasně uvedeny intervence související s ukazateli výsledků, v jejichž případě byl zjištěn schodek.
Komise do 30 dnů buď informuje dotyčný členský stát písemně o tom, že akční plán přijímá, nebo mu zašle žádost o jeho změnu. Dotyčný členský stát dodržuje akční plán a očekávaný časový rámec k jeho plnění, který Komise přijala.
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví další pravidla týkající se prvků akčních plánů a postupů pro vypracování akčních plánů. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
Komise za účelem vytvoření akčních plánů uvedených v tomto odstavci přijme v souladu s článkem 100 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplňuje o další pravidla týkající se prvků těchto akčních plánů, mj. zejména o definici ukazatelů pokroku a o postupy pro vypracování těchto akčních plánů.
2.  Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1, nebo pokud je tento akční plán zjevně nedostatečný pro nápravu situace, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.
2.  Pokud dotyčný členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1, nebo pokud je akční plán předložený členským státem zjevně nedostatečný pro nápravu situace, může Komise po konzultaci s dotyčným členským státem, jemuž poskytne příležitost reagovat ve lhůtě 30 dnů, přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platby podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.
Pokud dotyčný členský stát reaguje a předloží Komisi své připomínky, jež považuje Komise za nedostatečné, poskytne Komise v případě nutnosti, nejpozději však při přijetí prováděcího aktu, odůvodnění, proč považuje předložené připomínky za nedostatečné. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
Dříve, než se zahájí postup pro pozastavení plateb podle tohoto článku, vezme Komise v úvahu uvedený časový rámec pro provedení akčního plánu. Komise přihlédne také k případům vyšší moci a závažné krize, které mohly členskému státu zabránit v řádném uplatňování jeho akčního plánu, včetně dosažení příslušných milníků.
Pozastavení se uplatní v souladu se zásadou proporcionality na příslušné výdaje spojené s intervencemi, na které se měl tento akční plán vztahovat. Komise pozastavené částky uhradí, když se na základě přezkumu výkonnosti podle článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] prokáže uspokojivý pokrok při plnění cílů. Pokud nedojde k nápravě situace do uzavření vnitrostátního strategického plánu SZP, může Komise přijmout prováděcí akt, kterým s konečnou platností sníží částku, která byla pro dotčený členský stát pozastavena.
V souladu se zásadou proporcionality se pozastavení plateb uplatní na příslušné výdaje spojené s intervencemi, na které se měl tento akční plán vztahovat. Komise pozastavené částky uhradí, když se na základě přezkumu výkonnosti podle článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] prokáže uspokojivý pokrok při plnění milníků týkajících se ukazatelů výsledků a nahlášené hodnoty těchto ukazatelů.
Pro účely tohoto článku se „uspokojivým pokrokem“ rozumí, že dotyčný členský stát akční plán provádí a že dosažené milníky a příslušné nahlášené hodnoty ukazatelů výsledků představují výpadek ve výši méně než 25 % daného vykazovaného roku.
Dotyčný členský států může Komisi v průběhu rozpočtového roku dobrovolně informovat o pokroku při plnění akčního plánu, aby mohla Komise posoudit pokrok při dosahování příslušných milníků. Jestliže může členský stát prokázat, že výpadek, který vedl k pozastavení plateb, byl v průběhu rozpočtového roku omezen na méně než 25 %, dojde k úhradě pozastavených částek.
Pokud nedojde k nápravě situace do konce 6. měsíce od pozastavení plateb, může Komise přijmout prováděcí akt, kterým s konečnou platností sníží částku, která byla pro dotčený členský stát pozastavena. Částky, které byly s konečnou platností sníženy, jsou přerozděleny mezi členské státy, aby byly oceněny jejich uspokojivé výsledky, jak je uvedeno v článku 39a.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující míru a délku trvání pozastavení plateb a podmínky pro úhradu nebo snížení těchto částek s ohledem na víceleté sledování výkonnosti.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 100 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující míru a délku trvání pozastavení plateb a podmínky pro úhradu nebo snížení těchto částek s ohledem na víceletý přezkum výkonnosti.
3.  Prováděcí akty stanovené v odstavcích 1 a 2 se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
3.  Prováděcí akty stanovené v odstavcích 1 a 2 se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
Před přijetím těchto prováděcích aktů informuje Komise o svém záměru dotyčný členský stát a požádá jej, aby reagoval ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.
Před přijetím těchto prováděcích aktů informuje Komise o svém záměru dotyčný členský stát a požádá jej, aby reagoval ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)
Článek 39a
Přerozdělení finančních prostředků, které jsou výsledkem snížení plateb v souvislosti s víceletým přezkumem výkonnosti
1.   Finanční prostředky, které jsou výsledkem snížení plateb podle čl. 39 odst. 3 tohoto nařízení, se převedou do výkonnostní rezervy a použijí k odměnění těch členských států, jejichž výsledky jsou s ohledem na konkrétní cíle uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP], které byly v jejich strategickém plánu SZP dále konkretizovány, uspokojivé.
2.   Tyto finanční prostředky mohou být přiděleny členským státům na konci platnosti strategických plánů SZP za účelem odměnění jejich uspokojivých výsledků, pokud dotyčný členský stát splnil podmínku stanovenou ve 3. odstavci tohoto článku.
3.   Na základě posledního víceletého přezkumu výkonnosti se finanční prostředky přidělí pouze těm členským státům, které dosáhly alespoň 90 % své cílové hodnoty, pokud jde o ukazatele výkonnosti týkající se konkrétních cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP] a uvedených v jejich strategickém plánu SZP.
Komise do dvou měsíců po obdržení poslední zprávy o výkonnosti od všech členských států, jak je uvedeno v čl. 121 odst. 2 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP, přijme prováděcí akt, aniž by se při rozhodování o tom, zda každý členský stát dosáhl v rámci svého strategického plánu SZP cílových hodnot uvedených ve 3. odstavci tohoto článku, uplatnil postup projednávání ve výborech uvedený v článku 101.
4.   V případě dosažení cílových hodnot uvedených v odstavci 3 vypočte Komise částku, kterou poskytne dotyčnému členskému státu nebo členským státům, přičemž se tato částka považuje na základě rozhodnutí uvedeného v témže odstavci za částku přidělenou s konečnou platností v rozpočtovém roce následujícím po uzavření strategických plánů SZP. Při přidělování těchto finančních prostředků může Komise přihlédnout k případům vyšší moci a vážným sociálně-ekonomickým krizím, jež znemožnily dosažení příslušných milníků.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Článek 40
1.  V případě závažných nedostatků ve fungování správních systémů může Komise dotčený členský stát požádat o zavedení nezbytných nápravných opatření v souladu s akčním plánem obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež se stanoví po konzultaci s Komisí.
1.  Jsou-li závažné nedostatky ve fungování správních systémů zjištěny a obsaženy v prohlášení řídícího orgánu platební agentury, ve stanovisku certifikačního subjektu nebo během kontrol Komise podle článku 47, požádá Komise dotyčný členský stát, aby do dvou měsíců od podání žádosti reagoval na tato zjištění a předložil k nim připomínky s cílem posoudit potřebu nápravných opatření a případně i akčního plánu. Po vypršení této lhůty Komise v případě nutnosti požádá dotyčný členský stát o zavedení nezbytných nápravných opatření v souladu s akčním plánem obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež se stanoví po konzultaci s Komisí.
Dotyčný členský stát předloží Komisi do tří měsíců od její žádosti akční plán uvedený v prvním pododstavci, včetně nápravných opatření a očekávaného harmonogramu k provedení plánu. Komise buď informuje dotyčný členský stát písemně o tom, že akční plán přijímá, nebo mu zašle žádost o jeho změnu. Dotyčný členský stát se musí řídit akčním plánem a očekávaným časovým harmonogramem pro jeho plnění v podobě přijaté Komisí.
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví další pravidla týkající se prvků akčních plánů a postupů pro vypracování akčních plánů. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplní stanovením dalších pravidel týkajících se prvků akčních plánů uvedených v tomto odstavci a postupů pro jejich stanovení.
2.  Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1, nebo pokud je tento akční plán zjevně nedostatečný pro nápravu situace, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.
2.  Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1 tohoto článku nebo pokud je tento akční plán zjevně nedostatečný pro nápravu situace či nebyl realizován v souladu s písemnou žádostí Komise uvedenou v tomto odstavci, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
Pozastavení se uplatní v souladu se zásadou proporcionality na příslušné výdaje uskutečněné členským státem, v němž byly nedostatky zjištěny, na dobu, již stanoví prováděcí akty podle prvního pododstavce a která nesmí překročit dvanáct měsíců. Pokud jsou nadále splněny podmínky pro pozastavení, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží uvedenou dobu o další období, která dohromady nesmí překročit 12 měsíců. Pozastavené částky se zohlední při přijímání prováděcích aktů podle článku 53.
Pozastavení se uplatní v souladu se zásadou proporcionality na příslušné výdaje uskutečněné členským státem, v němž byly nedostatky zjištěny, na dobu, již stanoví prováděcí akty podle prvního pododstavce a která nesmí překročit dvanáct měsíců. Pokud jsou nadále splněny podmínky pro pozastavení, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží uvedenou dobu o další období, která dohromady nesmí překročit 12 měsíců. Pozastavené částky se zohlední při přijímání prováděcích aktů podle článku 53.
3.  Prováděcí akty stanovené v tomto článku se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
Před přijetím prováděcích aktů uvedených v odstavci 2 informuje Komise o tomto záměru dotyčný členský stát a požádá jej, aby reagoval ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů.
3.  Před přijetím prováděcích aktů uvedených v odstavci 2 informuje Komise o tomto záměru dotyčný členský stát a požádá jej, aby reagoval ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů. Pokud dotyčný členský stát reaguje a předloží Komisi své připomínky, jež bude Komise považovat za nedostatečné, poskytne Komise v případě nutnosti, nejpozději však při přijetí prováděcího aktu odůvodnění, proč považuje předložené připomínky za nedostatečné.
Prováděcí akty stanovující měsíční platby uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby uvedené v článku 30 zohlední prováděcí akty přijaté podle tohoto odstavce.
Prováděcí akty stanovující měsíční platby uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby uvedené v článku 30 zohlední akty v přenesené pravomoci přijaté podle třetího pododstavce odstavce 1.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a
a)  před 1. prosincem, avšak ne před 16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby na intervence až do výše 50 %;
a)  před 1. prosincem, avšak ne před 16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby na intervence až do výše 50 % a na opatření uvedená v kapitole IV nařízení (EU) č. 228/2013, resp. v kapitole IV nařízení (EU) č. 229/2013;
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3
3.  Členské státy se mohou rozhodnout vyplatit zálohy v rámci intervencí podle článků 68 a 71nařízení (EU) č.…/…[nařízení o strategických plánech SZP] až do výše 50%.
3.  Členské státy se mohou rozhodnout vyplatit zálohy v rámci intervencí podle článků 68 a 71 a hlavy III kapitoly III nařízení (EU) č.…/…[nařízení o strategických plánech SZP] a podle kapitoly II oddílu I nařízení (EU) č. 1308/2013 až do výše 50 %.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2
2.  Částky uvedené v odstavci 1 se převádějí do rozpočtu Unie a v případě opětovného použití se použijí výhradně na financování výdajů z EZZF nebo EZFRV.
2.  Částky uvedené v odstavci 1 se převádějí do rozpočtu Unie a v případě opětovného použití se použijí výhradně na financování výdajů z EZZF, resp. EZFRV, přičemž převážně financují zemědělskou rezervu vytvořenou v rámci EZZF v mezích stanovených v článku 14.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1
Cílem poskytování informací financovaného podle čl. 7 písm. e) je zejména pomoci vysvětlovat, provádět a rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost veřejnosti o jejím obsahu a cílech, prostřednictvím informačních kampaní obnovovat důvěru spotřebitelů po krizích, informovat zemědělce a ostatní subjekty činné ve venkovských oblastech, prosazovat evropský model zemědělství a také pomáhat občanům jej pochopit.
Cílem poskytování informací financovaného podle čl. 7 písm. e) je zejména pomoci vysvětlovat, provádět a rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost veřejnosti o jejím obsahu a cílech, mimo jiné o její provázanosti s klimatem, životním prostředím, dobrými životními podmínkami zvířat a rozvojem. Cílem je informovat občany o problémech v zemědělství a v oblasti potravin, poskytovat informace zemědělcům a spotřebitelům, obnovovat důvěru spotřebitelů po krizích prostřednictvím informačních kampaní, informovat zemědělce a ostatní subjekty činné ve venkovských oblastech, prosazovat udržitelnější unijní model zemědělství a také pomáhat občanům jej pochopit.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 2
Účelem je podávat soudržné, objektivní a úplné informace v rámci Unie i mimo ni.
Účelem je podávat soudržné, nestranné, podložené, objektivní a úplné informace v rámci Unie i mimo ni prostřednictvím komunikačního plánu.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje, pokud jde o podmínky, za nichž mají být vyrovnány některé druhy výdajů a příjmů v rámci fondů.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje, pokud jde o podmínky týkající se údajů uvedených ve výkazech výdajů, za nichž mají být vyrovnány některé druhy výdajů a příjmů v rámci fondů.
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1
Pro účely článku 127 finančního nařízení Komise využívá služeb certifikačních subjektů podle článku 11 tohoto nařízení, pokud daný členský stát neinformovala, že služeb certifikačního subjektu v daném rozpočtovém roce nemůže využít, a přihlédne k této skutečnosti při posuzování nutnosti provést v dotčeném členském státě audity Komise z hlediska rizik.
Pro účely článku 127 finančního nařízení Komise využívá služeb certifikačních subjektů podle článku 11 tohoto nařízení a přihlédne k nim při posuzování nutnosti provést v dotčeném členském státě audity Komise z hlediska rizik, pokud daný členský stát neinformovala, že těchto služeb nemůže využít.
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Článek 47
1.  Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy na základě vnitrostátních právních a správních předpisů, článku 287 Smlouvy o fungování EU anebo jakákoli kontrola zorganizovaná na základě článku 322 Smlouvy o fungování EU nebo založená na nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, může Komise v členských státech organizovat kontroly s cílem ověřovat zejména:
1.  Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy na základě vnitrostátních právních a správních předpisů nebo článku 287 Smlouvy o fungování EU anebo jakákoli kontrola zorganizovaná na základě článku 322 Smlouvy o fungování EU nebo založená na nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 nebo článek 127 finančního nařízení, může Komise v členských státech organizovat kontroly s cílem ověřovat zejména:
a)  zda je správní praxe v souladu s pravidly Unie;
a)  zda je správní praxe v souladu s pravidly Unie;
b)  zda jsou výdaje spadající do působnosti čl. 5 odst. 2 a článku 6 a odpovídající intervencím podle nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] spojeny s odpovídajícím výstupem vykázaným ve výroční zprávě o výkonnosti;
b)  zda jsou operace spadající do působnosti čl. 5 odst. 2 a článku 6 a odpovídající intervencím podle nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] prováděny v souladu s požadavky Unie a ověřovány s cílem zajistit soulad s těmito požadavky;
ba)  zda byly provedeny ostatní operace spadající do oblasti působnosti čl. 5 odst. 2 a článku 6 a ověřeny v souladu s právními předpisy Unie;
c)  zda práce certifikačního subjektu probíhá v souladu s článkem 11 a pro účely oddílu 2 této kapitoly;
c)  zda práce certifikačního subjektu probíhá v souladu s článkem 11 a pro účely oddílu 2 této kapitoly;
d)  zda platební agentura splňuje akreditační kritéria stanovená v čl. 8 odst. 2 a zda členské státy řádně uplatňují čl. 8 odst. 5.
d)  zda platební agentura splňuje akreditační kritéria stanovená v čl. 8 odst. 2 a zda členské státy řádně uplatňují čl. 8 odst. 5.
(da)  zda jsou akční plány podle článků 39 a 40 správně prováděny.
Pokud se Komise nemůže spolehnout na práci certifikačního orgánu uvedeného v článku 46 v případě závažných nedostatků zjištěných ve správním, řídícím a kontrolním systému členského státu nebo s cílem zajistit ochranu finančních zájmů Unie v souladu s článkem 57 tohoto nařízení, může Komise provádět rozšířené monitorování, včetně kontrol na místě, dokud závažné nedostatky ve správním systému přetrvávají.
Osoby pověřené Komisí prováděním kontrol nebo zástupci Komise působící v rámci pravomocí, které jim jsou svěřeny, mají přístup k účetnictví a všem dalším dokladům, jež souvisejí s výdaji financovanými z EZZF nebo EZFRV, včetně dokladů a jejich popisných informací vytvořených nebo obdržených a uchovávaných v elektronické podobě.
Osoby pověřené Komisí prováděním kontrol nebo zástupci Komise působící v rámci pravomocí, které jim jsou svěřeny, mají přístup k účetnictví a všem dalším dokladům, jež souvisejí s výdaji financovanými z EZZF nebo EZFRV, včetně dokladů a jejich popisných informací vytvořených nebo obdržených a uchovávaných v elektronické podobě.
Pravomocemi provádět kontroly není dotčeno uplatňování práva členského státu, které vyhrazuje některé úkony činitelům vnitrostátním právem zvlášť určeným. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96, neúčastní se osoby pověřené Komisí jednat jejím jménem mimo jiné domovních prohlídek ani úředních výslechů osob podle práva dotčeného členského státu. K takto získaným informacím však mají přístup.
Pravomocemi provádět kontroly není dotčeno uplatňování práva členského státu, které vyhrazuje některé úkony činitelům vnitrostátním právem zvlášť určeným. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96, neúčastní se osoby pověřené Komisí jednat jejím jménem mimo jiné domovních prohlídek ani úředních výslechů osob podle práva dotčeného členského státu. K takto získaným informacím však mají přístup.
2.  Komise s dostatečným předstihem ohlásí kontrolu dotyčnému členskému státu nebo členskému státu, na jehož území má být kontrola provedena, přičemž při organizaci kontrol zohlední administrativní dopad na platební agentury. Zástupci dotyčného členského státu se mohou této kontroly zúčastnit.
2.  Komise s dostatečným předstihem ohlásí kontrolu dotyčnému členskému státu nebo členskému státu, na jehož území má být kontrola provedena, přičemž při organizaci kontrol zohlední administrativní dopad na platební agentury. Zástupci dotyčného členského státu se mohou této kontroly zúčastnit.
Na žádost Komise a se souhlasem členského státu provádějí příslušné orgány tohoto členského státu dodatečné kontroly nebo šetření týkající se operací uvedených v tomto nařízení. Zástupci Komise nebo osoby pověřené Komisí jednat jejím jménem se mohou těchto kontrol zúčastnit.
Na žádost Komise a se souhlasem členského státu provádějí příslušné orgány tohoto členského státu dodatečné kontroly nebo šetření týkající se operací uvedených v tomto nařízení. Zástupci Komise nebo osoby pověřené Komisí jednat jejím jménem se mohou těchto kontrol zúčastnit.
K účinnějšímu provádění kontrol může Komise se souhlasem dotčených členských států požádat o účast orgánů těchto členských států na určitých kontrolách nebo šetřeních.
K účinnějšímu provádění kontrol může Komise se souhlasem dotčených členských států požádat o účast orgánů těchto členských států na určitých kontrolách nebo šetřeních.
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3
3.  Členské státy poskytují Komisi informace o zjištěných nesrovnalostech ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 2988/95 a o dalších případech nedodržení podmínek stanovených členskými státy ve strategickém plánu SZP a o případech podezření na podvod a informace o krocích podniknutých podle oddílu 3 této kapitoly za účelem zpětného získání neoprávněných plateb v souvislosti s těmito nesrovnalostmi a podvody.
3.  Členské státy poskytují Komisi informace o zjištěných nesrovnalostech ve smyslu nařízení (EC, Euratom) č. 2988/95 a o dalších případech nedodržení podmínek stanovených členskými státy ve strategickém plánu SZP a o případech podezření na podvod a informace o krocích podniknutých podle oddílu 3 této kapitoly za účelem zpětného získání neoprávněných plateb v souvislosti s těmito nesrovnalostmi a podvody. Komise provede shrnutí těchto informací a zveřejní víceleté zprávy, které předá Evropskému parlamentu. 
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Článek 51
1.  Před 31. květnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce a na základě informací podle čl. 8 odst. 3 písm. a) a c) přijme Komise prováděcí akty obsahující rozhodnutí o schválení účetních závěrek akreditovaných platebních agentur, pokud jde o výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6.
1.  Před 31. květnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce a na základě informací podle čl. 8 odst. 3 písm. a), b) a c) přijme Komise prováděcí akty obsahující rozhodnutí o schválení účetních závěrek akreditovaných platebních agentur, pokud jde o výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6.
Tyto prováděcí akty se týkají úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předložených ročních účetních závěrek a nedotýkají se obsahu dalších prováděcích aktů následně přijatých podle článků 52 a 53.
Tyto prováděcí akty se týkají úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předložených ročních účetních závěrek a nedotýkají se obsahu dalších prováděcích aktů následně přijatých podle článku 53.
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
2.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pravidla pro schvalování účetní závěrky podle odstavce 1, pokud jde o opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcích aktů podle odst. 1 druhého pododstavce a jejich prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy a příslušných lhůt;
2.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pravidla pro schvalování účetní závěrky podle odstavce 1, pokud jde o opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcích aktů podle odst. 1 druhého pododstavce a jejich prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy a příslušných lhůt.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Článek 52
Článek 52
vypouští se
Výroční schvalování výkonnosti
1.  Pokud výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 a odpovídající intervencím podle hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] nejsou spojeny s odpovídajícím výstupem vykázaným ve výroční zprávě o výkonnosti, přijme Komise před 15. říjnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce prováděcí akty, které stanoví částky z financování Unií, jež mají být sníženy. Tyto prováděcí akty se nedotýkají obsahu dalších prováděcích aktů přijatých podle článku 53 tohoto nařízení.
Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
2.  Komise posoudí částky, které mají být sníženy, na základě rozdílu mezi ročními výdaji vykázanými pro určitou intervenci a částkou odpovídající příslušnému vykázanému výstupu v souladu s vnitrostátním strategickým plánem SZP a s přihlédnutím k odůvodnění poskytnutému členským státem.
3.  Před přijetím prováděcích aktů podle odstavce 1 Komise poskytne členskému státu příležitost předložit připomínky a případné rozdíly zdůvodnit.
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla pro kritéria týkající se odůvodnění dotčených členských států a metodiku a kritéria pro uplatňování snížení.
5.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pravidla pro opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy, postupů a příslušných lhůt;
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Článek 53
1.  Pokud Komise zjistí, že výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 nebyly uskutečněny v souladu s právem Unie, přijme prováděcí akty, kterými stanoví částky, jež mají být vyloučeny z financování Unií.
1.  Pokud Komise zjistí, že výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 nebyly uskutečněny v souladu s právem Unie, přijme prováděcí akty, kterými stanoví částky, jež mají být vyloučeny z financování Unií.
Nicméně pokud jde o intervence podle nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] uplatní se vyloučení z financování Unií podle prvního pododstavce pouze v případě závažných nedostatků ve fungování správních systémů členských států.
První pododstavec se neuplatní na případy nesplnění podmínek způsobilosti pro jednotlivé příjemce stanovených ve vnitrostátních strategických plánech SZP a ve vnitrostátních pravidlech.
Prováděcí akty podle prvního pododstavce se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
Prováděcí akty podle prvního pododstavce se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.
2.  Komise posuzuje částky, které mají být vyloučeny z financování, s ohledem na závažnost zjištěných nedostatků.
2.  Komise posuzuje částky, které mají být vyloučeny z financování, s ohledem na závažnost nedodržení příslušných požadavků. Náležitě zohlední povahu porušení pravidel a finanční újmu způsobenou Unii. Vyloučení příslušných částek se zakládá na částkách, u nichž bylo zjištěno, že byly vydány neoprávněně. Pokud nelze rozumně očekávat, že bude možné vypočítat přesnou výši těchto částek, použijí se přiměřeným způsobem paušální opravy.
3.  Před přijetím prováděcích aktů podle odstavce 1 jsou zjištění Komise i odpovědi dotyčného členského státu písemně oznámeny, a poté se obě strany pokusí dosáhnout dohody o opatřeních, která je třeba přijmout. Následně musí být členským státům poskytnuta možnost prokázat, že skutečný rozsah nedodržení požadavků je menší, než uvádí Komise.
3.  Před přijetím prováděcích aktů podle odstavce 1 jsou zjištění Komise i odpovědi dotyčného členského státu písemně oznámeny, a poté se obě strany pokusí dosáhnout dohody o opatřeních, která je třeba přijmout. Následně musí být členským státům poskytnuta možnost prokázat, že skutečný rozsah nedodržení požadavků je menší, než uvádí Komise.
Není-li dohody dosaženo, může členský stát požádat o zahájení řízení, jehož účelem je ve lhůtě čtyř měsíců smířit stanoviska obou stran. Zpráva o výsledcích řízení se předloží Komisi. Komise před přijetím rozhodnutí o zamítnutí financování zohlední doporučení uvedená ve zprávě a rozhodne-li, že se od těchto doporučení odchýlí, uvede důvody, které ji k tomu vedly.
Není-li dohody dosaženo, může členský stát požádat o zahájení řízení, jehož účelem je ve lhůtě čtyř měsíců smířit stanoviska obou stran. Zpráva o výsledcích řízení se předloží Komisi. Komise před přijetím rozhodnutí o zamítnutí financování zohlední doporučení uvedená ve zprávě a rozhodne-li, že se od těchto doporučení odchýlí, uvede důvody, které ji k tomu vedly.
4.  Financování nelze zamítnout, pokud jde o:
4.  Financování nelze zamítnout, pokud jde o:
a)  výdaje uvedené v čl. 5 odst. 2 uskutečněné více než 24 měsíců předtím, než Komise dotyčnému členskému státu písemně oznámí zjištění;
a)  výdaje uvedené v čl. 5 odst. 2 uskutečněné více než 24 měsíců předtím, než Komise dotyčnému členskému státu písemně oznámí svá zjištění;
b)  výdaje na víceleté intervence, jež spadají do oblasti působnosti čl. 5 odst. 2 nebo do oblasti působnosti intervencí pro rozvoj venkova podle článku 6, u kterých poslední povinnost pro příjemce vznikla více než 24 měsíců předtím, než Komise dotyčnému členskému státu písemně oznámí svá zjištění;
b)  výdaje na víceleté intervence, jež spadají do oblasti působnosti čl. 5 odst. 2 nebo do oblasti působnosti intervencí pro rozvoj venkova podle článku 6, u kterých poslední povinnost pro příjemce vznikla více než 24 měsíců předtím, než Komise dotyčnému členskému státu písemně oznámí svá zjištění;
c)  výdaje na intervence pro rozvoj venkova podle článku 6 jiné než uvedené v písmeni b) tohoto odstavce, pro které platební agentura provedla platbu nebo případně poslední platbu více než 24 měsíců předtím, než Komise dotyčnému členskému státu písemně oznámí svá zjištění.
c)  výdaje na jiné intervence pro rozvoj venkova podle článku 6 než ty, které jsou uvedeny v písmeni b) tohoto odstavce, u nichž platební agentura provedla platbu nebo případně poslední platbu více než 24 měsíců předtím, než Komise dotyčnému členskému státu písemně oznámí svá zjištění.
5.  Ustanovení odstavce 4 se nepoužije v případě:
5.  Ustanovení odstavce 4 se nepoužije v případě:
a)  podpor poskytnutých členským státem, v jejichž důsledku zahájila Komise řízení stanovené v čl. 108 odst. 2 Smlouvy, nebo nesplnění povinností, na jehož základě Komise zaslala dotyčnému členskému státu v souladu s článkem 258 Smlouvy odůvodněné stanovisko;
a)  podpor poskytnutých členským státem, v jejichž důsledku zahájila Komise řízení stanovené v čl. 108 odst. 2 Smlouvy, nebo nesplnění povinností, na jehož základě Komise zaslala dotyčnému členskému státu v souladu s článkem 258 Smlouvy odůvodněné stanovisko;
b)  nesplnění povinností členských států podle hlavy IV kapitoly III tohoto nařízení, pokud Komise písemně oznámí členskému státu svá zjištění do dvanácti měsíců po obdržení zprávy tohoto členského státu o výsledcích kontrol dotčených výdajů.
b)  nesplnění povinností členských států podle hlavy IV kapitoly III tohoto nařízení, pokud Komise písemně oznámí členskému státu svá zjištění do dvanácti měsíců po obdržení zprávy tohoto členského státu o výsledcích kontrol dotčených výdajů.
6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla týkající se kritérií a metodiky pro uplatnění finančních oprav.
6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 100 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla týkající se kritérií a metodiky pro uplatnění finančních oprav, včetně paušálních oprav uvedených v odstavci 2 tohoto článku.
7.  Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pravidla pro opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy, příslušných lhůt, jakož i smírčího řízení stanoveného v odstavci 3, včetně zřízení smírčího orgánu, jeho úkolů, složení a pracovního režimu.
7.  Komise přijme v souladu s článkem 100 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla pro opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy, příslušných lhůt, jakož i smírčího řízení stanoveného v odstavci 3, včetně zřízení smírčího orgánu, jeho úkolů, složení a pracovního režimu.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Článek 53 a (nový)
Článek 53a
Zpětné získávání prostředků z důvodu nedodržení požadavků
1.  Členské státy požádají příjemce o vrácení veškerých neoprávněných plateb v důsledku nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců a dle potřeby zahájí soudní řízení za tímto účelem.
2.  Nedojde-li ke zpětnému získání částky do čtyř let od data žádosti o vrácení plateb, nebo do osmi let v případě, že zpětné získání je vymáháno u vnitrostátních soudů, nese finanční náklady na to, že platby nebyly získány zpět, z 50 % dotčený členský stát a z 50 % Unie, aniž je dotčen požadavek, že dotčený členský stát v souladu s článkem 57 pokračuje ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek.
3.  V řádně odůvodněných případech se členské státy mohou rozhodnout ve vymáhání plateb nepokračovat. Toto rozhodnutí může být přijato pouze v těchto případech:
a)  pokud je souhrn vynaložených a odhadovaných nákladů na zpětné získání vyšší než částka, která má být získána zpět, přičemž tato podmínka je považována za splněnou, pokud:
i)  částka, která má být od příjemce získána zpět v souvislosti s jednotlivou platbou za intervenci, nepřesahuje 100 EUR bez zahrnutí úroků; nebo
ii)  částka, která má být od příjemce získána zpět v souvislosti s jednotlivou platbou za intervenci, se pohybuje v rozmezí 100 EUR až 250 EUR bez zahrnutí úroků a daný členský stát uplatňuje v rámci vnitrostátních právních předpisů prahovou hodnotu pro nevymáhání dluhů na vnitrostátní úrovni, která se rovná částce, jež má být získána zpět, nebo je vyšší;
b)  pokud se ukáže, že zpětné získání není možné z důvodu platební neschopnosti dlužníka nebo osob za nesrovnalost právně odpovědných, jež byla zjištěna a uznána v souladu s vnitrostátním právem dotčeného členského státu.
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1
Částky zpětně získané členskými státy v důsledku nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců a úroky z nich se převádějí platební agentuře, jež je zaúčtuje jako účelově vázaný příjem EZZF v měsíci, kdy byly skutečně inkasovány.
Částky zpětně získané členskými státy v důsledku nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců a úroky z nich, které se vypočítají ode dne následujícího po datu splatnosti platby, se převádějí platební agentuře, jež je zaúčtuje jako účelově vázaný příjem EZZF v měsíci, kdy byly skutečně inkasovány.
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1 a (nový)
Aniž je dotčen první odstavec, mohou dát členské státy platební agentuře jakožto subjektu odpovědnému za zpětné získání dlužné částky pokyn, aby veškeré částky, které příjemce dluží, odečetla od budoucích plateb ve prospěch tohoto příjemce.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1
V případě zjištění nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí pro rozvoj venkova uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců provedou členské státy finanční úpravy, kterými se úplně nebo částečně zruší příslušné financování Unie. Členské státy vezmou v úvahu povahu a závažnost zjištěných nedodržení požadavků, jakož i úroveň finanční ztráty pro EZFRV.
V případě zjištění nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí pro rozvoj venkova uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců provedou členské státy finanční úpravy, kterými se částečně nebo za výjimečných okolností úplně zruší příslušné financování Unie. Členské státy vezmou v úvahu povahu a závažnost zjištěných nedodržení požadavků, jakož i úroveň finanční ztráty pro EZFRV.
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2
Zrušené částky finančních prostředků Unie vynakládaných v rámci EZFRV a částky získané zpět, jakož i související úroky se opětovně přidělí na jiné intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP. Zrušené nebo zpětně získané finanční prostředky Unie však může členský stát opětovně použít pouze na operaci pro rozvoj venkova stanovenou ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a za předpokladu, že tyto prostředky nejsou opětovně přiděleny na operace pro rozvoj venkova, jež byly předmětem finanční úpravy.
Zrušené částky finančních prostředků Unie vynakládaných v rámci EZFRV a částky získané zpět, jakož i související úroky, které se vypočítají ode dne následujícího po datu splatnosti platby, se opětovně přidělí na jiné intervence pro rozvoj venkova v rámci téhož strategického plánu SZP.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Podle podmínek stanovených v tomto článku členské státy odečtou veškeré částky, jejichž vyplacení nebylo oprávněné v důsledku toho, že se příjemce dopustil nesrovnalosti, kterou nenapravil, od jakýchkoli budoucích plateb vyplácených příjemci platební agenturou.
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)
Zrušené nebo zpětně získané finanční prostředky Unie však může členský stát v celém rozsahu opětovně použít pouze na operaci pro rozvoj venkova stanovenou ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a za předpokladu, že tyto prostředky nejsou opětovně přiděleny na operace pro rozvoj venkova, jež byly předmětem finanční úpravy.
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Článek 57
1.  Členské státy přijmou v rámci SZP veškeré právní a správní předpisy a veškerá další opatření nezbytná k zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie. Uvedená ustanovení a opatření se budou vztahovat zejména na:
1.  Členské státy přijmou v rámci SZP a v souladu s příslušnými správními systémy veškeré právní a správní předpisy a veškerá další opatření nezbytná k zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie, včetně uplatňování způsobilosti výdajů podle článku 35. Uvedená ustanovení a opatření se budou vztahovat zejména na:
a)  kontroly legality a správnosti operací financovaných z fondů;
a)  kontroly legality a správnosti operací financovaných z fondů, a to i na úrovni příjemců;
b)  zajištění účinné ochrany před podvody, především pokud jde o odvětví s vyšší úrovní rizika, přičemž tato ochrana musí mít odrazující účinek, a to s ohledem na náklady a přínos i přiměřenost opatření;
b)  zajištění účinné ochrany před podvody, především pokud jde o odvětví s vyšší úrovní rizika, přičemž tato ochrana musí mít odrazující účinek, a to s ohledem na náklady a přínos i přiměřenost opatření;
c)  předcházení nesrovnalostem a podvodům, jejich odhalení a nápravu;
c)  předcházení nesrovnalostem a podvodům, jejich odhalení a nápravu;
d)  ukládání sankcí, jež jsou účinné, odrazující a přiměřené v souladu s právem Unie nebo případně vnitrostátními právními předpisy, a dle potřeby zahájení soudního řízení za tímto účelem;
d)  ukládání sankcí, jež jsou účinné, odrazující a přiměřené v souladu s právem Unie nebo případně vnitrostátními právními předpisy, a dle potřeby zahájení soudního řízení za tímto účelem;
e)  zpětné získání neoprávněných plateb a úroků a dle potřeby zahájení soudního řízení za tímto účelem.
e)  zpětné získání neoprávněných plateb a úroků a dle potřeby zahájení soudního řízení za tímto účelem.
2.  Členské státy zavedou účinné řídící a kontrolní systémy, aby zajistily soulad s právními předpisy Unie, jež upravují intervence Unie.
2.  Členské státy zavedou účinné řídící a kontrolní systémy, aby zajistily soulad s právními předpisy Unie, jež upravují intervence Unie.
3.  Členské státy přijmou odpovídající opatření, která zajistí, aby byly vyměřené sankce upravené v odst. 1 písm. d) poměrné a odstupňované podle závažnosti, rozsahu, délky trvání a opakovaného výskytu zjištěného nedodržení.
3.  Členské státy přijmou odpovídající opatření, která zajistí, aby byly vyměřené sankce upravené v odst. 1 písm. d) poměrné a odstupňované podle závažnosti, rozsahu, délky trvání a opakovaného výskytu zjištěného nedodržení.
Opatření přijatá členskými státy zajistí zejména, aby nebyly vyměřovány žádné sankce v případě:
Opatření přijatá členskými státy zajistí zejména, aby nebyly vyměřovány žádné sankce v případě:
a)  je-li nesplnění způsobeno vyšší mocí;
a)  je-li nesplnění způsobeno vyšší mocí;
b)  je-li nesplnění způsobeno chybou příslušného orgánu či jiného orgánu nebo v případě, že osoba dotčená správní sankcí nemohla chybu logicky zjistit;
b)  je-li nesplnění způsobeno chybou příslušného orgánu či jiného orgánu nebo v případě, že osoba dotčená správní sankcí nemohla chybu logicky zjistit;
c)  může-li dotčená osoba příslušnému orgánu uspokojivě prokázat, že k nesplnění povinností podle odstavce 1 nedošlo její vinou, nebo pokud se příslušný orgán jinak přesvědčí, že dotčená osoba nenese zavinění.
c)  může-li dotčená osoba příslušnému orgánu uspokojivě prokázat, že k nesplnění povinností podle odstavce 1 nedošlo její vinou, nebo pokud se příslušný orgán jinak přesvědčí, že dotčená osoba nenese zavinění.
V případě, že nesoulad s podmínkami pro poskytnutí podpory byl způsoben vyšší mocí, příjemce si uchová právo na přijetí podpory.
V případě, že nesoulad s podmínkami pro poskytnutí podpory byl způsoben vyšší mocí, příjemce si uchová právo na přijetí podpory.
4.  Členské státy přijmou odpovídající opatření pro zajištění účinného šetření stížností týkajících se fondů a na žádost Komise posoudí stížnosti předložené Komisi, jež spadají do oblasti působnosti jejich strategického plánu SZP. Členské státy informují Komisi o výsledcích těchto šetření.
4.  Členské státy přijmou odpovídající opatření pro zajištění účinného šetření stížností týkajících se fondů a na žádost Komise posoudí stížnosti předložené Komisi, jež spadají do oblasti působnosti jejich strategického plánu SZP. Členské státy informují Komisi o výsledcích těchto šetření.
Pokud jsou v členském státě zjištěny nedostatky týkající se přezkumu a vyřizování stížností, Komise zavede mechanismus pro podávání stížností, u něhož mohou příjemci, kteří se potýkají s nespravedlivým zacházením nebo zacházením, které je znevýhodňuje, v souvislosti se závazkem nebo vyplácením veřejných finančních prostředků v rámci přímého nebo sdíleného řízení, včetně rozhodnutí o veřejném nabídkovém řízení, podat přímo stížnost Komisi. Komise zajistí odpovídající ochranu fyzických či právnických osob, které podaly stížnost.
5.  Členské státy informují Komisi o ustanoveních a opatřeních přijatých podle odstavců 1 a 2.
5.  Členské státy informují Komisi o ustanoveních a opatřeních přijatých podle odstavců 1 a 2.
6.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví nezbytná pravidla zaměřená na dosažení jednotného používání tohoto článku. Tato pravidla se mohou týkat:
6.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví nezbytná pravidla zaměřená na dosažení jednotného používání tohoto článku. Tato pravidla se mohou týkat:
a)  postupů, lhůt a výměny informací, pokud jde o povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2;
a)  postupů, lhůt a výměny informací, pokud jde o povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2;
b)  oznamování a sdělování informací Komisi členskými státy, pokud jde o povinnosti uvedené v odstavcích 3 a 4.
b)  oznamování a sdělování informací Komisi členskými státy, pokud jde o povinnosti uvedené v odstavcích 3 a 4.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Článek 57 a (nový)
Článek 57a
Oprava chyb
1.  Členské státy se mohou rozhodnout, že do svých strategických plánů SZP zahrnou ustanovení, která příjemcům udělí právo, aby změnili nebo jiným způsobem uvedli do souladu administrativní prohlášení nebo žádost o pomoc nebo podporu, jež předtím předložili, aniž by došlo k uvalení snížení nebo sankce, jsou-li splněny tyto podmínky:
a)  příjemce se při informování o své situaci dopustil administrativní chyby;
b)  příjemce špatně pochopil kritéria způsobilosti, závazky nebo jiné povinnosti týkající se přidělení pomoci nebo podpory v souvislosti s jeho situací.
Toto právo na změnu nebo uvedení do souladu se uplatní v těch případech, kdy se příjemce chyby nebo opominutí dopustil v dobré víře a nemá se za to, že se jednalo o pokus o podvod.
Za rozhodnutí o tom, zda příjemce jednal v „dobré víře“, jsou odpovědné příslušné vnitrostátní orgány.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2
Členské státy zajistí úroveň kontrol nezbytnou pro efektivní řízení rizik.
Členské státy zajistí úroveň kontrol nezbytnou pro efektivní řízení rizik, která může být nižší než původní úroveň, jakmile budou řídicí a kontrolní systémy řádně fungovat a míra chybovosti se ustálí na přijatelné úrovni. Příslušný orgán vybere kontrolní vzorek z celkového souboru žadatelů, který se případně skládá z namátkové části s cílem zjistit reprezentativní míru chybovosti, a z rizikové části, která se zaměří na oblasti, u nichž je riziko pro finanční zájmy Unie největší.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. e
e)  další pravidla pro kontroly, které mají být prováděny členskými státy, pokud jde o opatření stanovená v kapitole IV nařízení (EU) č. 228/2013, respektive v kapitole IV nařízení (EU) č. 229/2013.
vypouští se
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 – písm. a
a)  zajistí nediskriminační přístup, rovnost a dodržování proporcionality při skládání jistoty;
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4 – písm. c
c)  „systémem identifikace a registrace zvířat“ systém pro identifikaci a registraci skotu upravený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033, nebo systém pro identifikaci a registraci ovcí a koz upravený nařízením Rady (ES) č. 21/200434;
c)  „systémem identifikace a registrace zvířat“ systém pro identifikaci a registraci skotu upravený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033, nebo systém pro identifikaci a registraci ovcí a koz upravený nařízením Rady (ES) č. 21/200434, nebo případně systém pro identifikaci a evidování prasat upravený směrnicí Rady 2008/71/ES34a a další databáze pro zvířata zavedené členskými státy;
__________________
__________________
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).
34 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).
34 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).
34a Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat (Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 31).
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4 – písm. f
f)  „beznárokovým systémem“ systém pro podávání žádostí pro intervence podle plochy nebo zvířat, v němž jsou nezbytné údaje potřebné pro správu minimálně jednotlivých oblastí nebo zvířat, pro něž je požadována podpora, v úředních elektronických databázích spravovaných členskými státy.
f)  „beznárokovým systémem“ předem vyplněný systém nebo jiný systém pro podávání žádostí pro intervence podle plochy nebo zvířat, v němž jsou nezbytné údaje potřebné pro správu minimálně jednotlivých oblastí nebo zvířat, pro něž je požadována podpora, v úředních elektronických databázích spravovaných členskými státy.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. c
c)  systém sledování plochy;
c)  systém sledování a kontroly plochy;
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2
2.  Integrovaný systém bude fungovat na základě elektronických databází a geografických informačních systémů a umožní výměnu a doplňování údajů mezi elektronickými databázemi a geografickými informačními systémy.
2.  Integrovaný systém bude fungovat na základě elektronických databází a geografických informačních systémů a umožní výměnu a doplňování údajů mezi elektronickými databázemi a geografickými informačními systémy. Za tímto účelem geografické informační systémy umožní vrstvení geoprostorových údajů o zemědělských, katastrálních a referenčních pozemcích s jakýmikoli údaji, které vymezují chráněné zóny a vyhlášené oblasti, jež byly stanoveny v souladu s právními předpisy Unie uvedenými v příloze XI nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], např. oblasti sítě Natura 2000 nebo oblasti ohrožené znečištěním dusičnany, jakož i krajinné prvky a ekologické infrastruktury (stromy, živé ploty, rybníky, ochranné pásy, příbřežní zóny atd.).
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 3
3.  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za zavedení a používání integrovaného systému, může Komise využít služeb specializovaných subjektů nebo osob, aby usnadnila zavedení, sledování a využívání integrovaného systému, zejména s cílem poskytnout technické poradenství příslušným orgánům členských států.
3.  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za zavedení a používání integrovaného systému, využije Komise služeb specializovaných subjektů nebo osob, aby usnadnila zavedení, sledování a využívání integrovaného systému, zejména s cílem poskytnout technické poradenství příslušným orgánům členských států.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 2
Údaje a dokumentace uvedené v prvním pododstavci týkající se aktuálního kalendářního nebo hospodářského roku a předchozích deseti kalendářních nebo hospodářských let budou přístupné pro nahlížení prostřednictvím digitálních databází příslušných orgánů členského státu.
Údaje a dokumentace uvedené v prvním pododstavci týkající se aktuálního kalendářního nebo hospodářského roku a předchozích deseti kalendářních nebo hospodářských let budou přístupné pro nahlížení prostřednictvím digitálních databází příslušných orgánů členského státu. Příslušné informace z databází je možné poskytovat také formou shrnutí.
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5 a (nový)
5a.   Členské státy zajistí, aby měli příjemci a potenciální příjemci přístup ke všem referenčním údajům a údajům o atributech v souvislosti s půdou, kterou využívají nebo hodlají využívat, a mohli tak podávat přesné žádosti.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1
1.  S ohledem na podporu pro intervence na základě plochy v souladu s ustanovením čl. 63 odst. 2 a provedenými v rámci národního strategického plánu SZP budou členské státy vyžadovat předložení žádosti prostřednictvím žádosti na základě zeměpisné polohy poskytnutou příslušným orgánem pro podávání žádostí.
1.  S ohledem na podporu pro intervence na základě plochy v souladu s ustanovením čl. 63 odst. 2 a provedenými v rámci národního strategického plánu SZP budou členské státy vyžadovat předložení žádosti prostřednictvím formuláře, který jim v rámci žádosti na základě zeměpisné polohy poskytne příslušný orgán.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
Rozhodne-li se členský stát, že použije beznárokový systém, umožní správě provádět způsobilé platby ve prospěch příjemců na základě stávajících údajů uvedených v úředních elektronických databázích v případě, že nedošlo k žádné změně, a doplněných o dodatečné informace v případě, že je třeba určitou změnu zohlednit. Tyto údaje a jakékoli dodatečné informace příjemce potvrdí.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1
1.  Členské státy vytvoří a provozují systém sledování plochy.
1.  Členské státy vytvoří a provozují systém sledování a kontroly plochy. V řádně odůvodněných případech může Komise povolit přechodné období pro zavedení systému sledování a kontroly plochy těm členským státům, které v poslední době takovýto systém sledování a kontroly plochy nepoužívaly.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2 – pododstavec 1
Členské státy každý rok vyhodnotí kvalitu systému sledování plochy v souladu s metodologií stanovenou na úrovni Unie.
Členské státy každý rok vyhodnotí kvalitu systému sledování a kontroly plochy v souladu s metodologií stanovenou na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1
Systém pro zaznamenání totožnosti každého příjemce intervencí a opatření podle čl. 63 odst. 2 zaručí, aby všechny žádosti o podporu podané jedním příjemcem mohly být jako takové identifikovány.
Systém pro zaznamenání totožnosti každého příjemce intervencí a opatření podle čl. 63 odst. 2 zaručí, aby všechny žádosti o podporu podané jedním příjemcem mohly být jako takové identifikovány. Rovněž zajistí, aby v případech, kdy jsou příjemci součástí skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 11 směrnice 2013/34/EU, mohla být tato skupina identifikována.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1
Členské státy vytvoří systém kontrol a sankcí pro podporu upravený v článku 63.
Členské státy vytvoří systém kontrol a sankcí pro podporu uvedený v článku 63. Členské státy provádějí správní kontroly žádostí o podporu prostřednictvím platebních agentur nebo jimi pověřených subjektů s cílem ověřit podmínky způsobilosti této podpory. Tyto kontroly jsou doplněny kontrolami na místě.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 a (nový)
U každé intervence podle čl. 63 odst. 2 členské státy zajistí, aby kontrolní vzorek pro kontroly na místě prováděné každý rok zahrnoval alespoň 5 % všech příjemců. V případě zjištění jakéhokoli závažného nedodržení předpisů v souvislosti s konkrétní intervencí nebo opatřením se tento procentní podíl odpovídajícím způsobem navýší. Jestliže však míra chybovosti zůstává na přijatelné úrovni, mají členské státy možnost tento procentní podíl snížit.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2
Ustanovení odstavců 1 až 5 článku 57 se uplatní obdobně.
vypouští se
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – písm. a – návětí
a)  formy, obsahu a postupů, jak jsou Komisi předávány nebo poskytovány:
a)  formy a postupů, jak jsou Komisi předávány nebo poskytovány:
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – písm. b
b)  základních funkcí a pravidel pro systém pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systém sledování plochy uvedené v článcích 67 a 68.
b)  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje stanovením pravidel týkajících se obsahu, pokud jde o to, jak jsou Komisi předávány nebo poskytovány:
i)  zprávy o hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro podávání žádostí podle rozlohy a systému sledování a kontroly plochy;
ii)  nápravné kroky, které mají provést členské státy v souladu s články 66, 67 a 68;
iii)  základní funkce a pravidla pro systém pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systém sledování a kontroly plochy, jež jsou uvedeny v článcích 67 a 68.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
vypouští se
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2
2.  Členské státy zašlou Komisi seznam podniků usazených ve třetí zemi, pro něž byla nebo měla být vyplacena nebo obdržena částka v tomto členském státě.
2.  Členské státy zašlou Komisi seznam podniků usazených ve třetí zemi, pro něž byla nebo měla být vyplacena nebo obdržena částka v tomto členském státě. V případě potřeby Komise pozve odborníky ze třetích zemí, včetně rozvojových zemí, aby získala posouzení vnějšího dopadu provádění SZP na úrovni členských států.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Článek 79
Článek 79
vypouští se
Tvorba programů
1.  Členské státy vypracují programy kontrol, které budou prováděny v souladu s článkem 75 v průběhu následujícího kontrolního období.
2.  Do 15. dubna každého roku předloží členské státy Komisi svůj program uvedený v odstavci 1 a blíže určí:
a)  počet podniků, v nichž bude provedena kontrola, a jejich rozčlenění podle odvětví s ohledem na související částky;
b)  kritéria použitá k vypracování programu.
3.  Členské státy provádějí jimi vypracované programy, které předložily Komisi, pokud k nim Komise ve lhůtě osmi týdnů nevznese připomínky.
4.  Odstavec 3 se použije obdobně na změny programu provedené členskými státy.
5.  Komise si může v kterékoli fázi vyžádat zařazení určité kategorie podniků do programu kontrol členského státu.
6.  Podniky, u nichž je celková výše příjmů nebo plateb nižší než 40 000 EUR, jsou kontrolovány podle této kapitoly pouze na základě konkrétních důvodů, které uvedou členské státy ve svém ročním programu podle odstavce 1 nebo které uvede Komise v jakémkoli návrhu na změnu tohoto programu.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 101, kterými upraví maximální výši částky stanovenou v prvním pododstavci.
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Nadpis 4 – kapitola 4 – nadpis
Systém kontrol a sankce ve vztahu k podmíněnosti
Systém kontrol a sankce ve vztahu k podmíněnosti pro účely udržitelného rozvoje
Pozměňovací návrhy 183, 211cp1 a 283cp1
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy zavedou systém kontrol, aby bylo zajištěno, že příjemci podpory podle článku 11 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] a podle kapitoly IV nařízení (EU) č. 228/2013 a kapitoly IV nařízení (EU) č. 229/2013 splňují požadavky a standardy stanovené v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy II nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].
Členské státy mají k dispozici systém kontrol, aby bylo zajištěno, že níže uvedení příjemci splňují požadavky a standardy stanovené v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].
a)  příjemci přímých plateb podle kapitoly II hlavy III nařízení (EU)…/… [nařízení o strategických plánech SZP],
b)  příjemci ročních plateb v souladu s články 65, 66 a 67 nařízení (EU)…/… [nařízení o strategických plánech SZP],
c)  příjemci podpory v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 228/2013 a kapitolou IV nařízení (EU) č. 229/2013.
Pozměňovací návrh 211 cp2
Návrh nařízení
Článek 84 - odst. 1 - pododstavec 3 a (nový)
S cílem zajistit dodržování platných pracovních a zaměstnaneckých podmínek vyplývajících z příslušných kolektivních pracovních smluv a sociálního a pracovního práva na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni zajistí členské státy spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány odpovědnými za inspekce práce a kontrolní systém uvedený v prvním pododstavci. V přeshraničních situacích se zajistí také koordinace a spolupráce s Evropským orgánem pro pracovní záležitosti, jehož fungování se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149.
Pozměňovací návrhy 184, 211 cp3 a 283 cp3
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)  „opakovaným nesplněním požadavků“ se rozumí nesplnění téhož určeného požadavku či standardu více než jednou za předpokladu, že příjemce byl informován o předchozím nesplnění požadavků a případně měl možnost přijmout k nápravě tohoto předchozího nesplnění požadavků nezbytná opatření.
Pozměňovací návrhy 185, 211cp 3 a 283 cp3
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 – návětí
3.  Do svých systémů kontroly upravených v odstavci 1 členské státy:
3.  Za účelem splnění svých kontrolních povinností stanovených v odstavci 1 členské státy:
Pozměňovací návrhy 186, 211cp3 a 283cp3
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 – písm. c
c)  v příslušných případech mohou pro provádění kontrol na místě uvedených v písmenu a) využít dálkový průzkum nebo systém sledování plochy;
c)  pokud je to vhodné a proveditelné, mohou pro provádění kontrol na místě uvedených v písmenu a) využít dálkový průzkum nebo systém sledování a kontroly plochy; a
Pozměňovací návrhy 187, 211cp3 a 283cp3
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 – písm. c a (nové)
ca)  zavedou systém včasného varování;
Pozměňovací návrhy 188, 211cp3 a 283cp 3
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 – písm. d
d)  zavedou kontrolní vzorek pro kontroly uvedené v písmenu a), které se musí provádět každý rok na základě analýzy rizik a zahrnují náhodné komponenty a zajistí kontrolní vzorek zahrnující minimálně 1 % příjemců, kteří přijímají podporu v souladu s oddílem 2 kapitolou 1 hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].
vypouští se
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 a (nový)
3a.   Členské státy zavedou kontrolní vzorek pro kontroly uvedené v odst. 3 písm. a) tohoto článku, které se musí provádět každý rok na základě analýzy rizik, u níž mohou použít váhové koeficienty, a náhodného komponentu, a zajistí, aby daný kontrolní vzorek zahrnoval minimálně 5 % příjemců, kteří přijímají podporu podle oddílu 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].
Pozměňovací návrhy 190 a 211cp6
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 b (nový)
3b.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující zjednodušené kontroly zemědělců, kteří se účastní režimů uvedených v článku 25 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].
Pozměňovací návrhy 191 a 211cp6
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 c (nový)
3c.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme pravidla pro provádění kontrol podle tohoto článku, včetně pravidel, která zajistí, aby analýza rizik zohledňovala následující faktory:
a)  účast zemědělců v režimu poradenských služeb v zemědělství stanoveného v článku 13 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP];
b)  účast zemědělců v certifikačním systému podle čl. 12 odst. 3a nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], jakmile bude toto nařízení zahrnovat příslušné požadavky a standardy.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.
Pozměňovací návrh 212cp1 a 293
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1 - pododstavec 2 - návětí
V rámci tohoto systému se správní sankce uvedené v prvním pododstavci použijí pouze tehdy, pokud nedodržení podmínek vyplývá z jednání nebo opominutí, které lze přímo připsat dotyčnému příjemci, a pokud je splněna jedna nebo obě tyto podmínky:
V rámci tohoto systému se správní sankce uvedené v prvním pododstavci použijí pouze tehdy, pokud nedodržení podmínek vyplývá z jednání nebo opominutí, které lze přímo připsat dotyčnému příjemci, a pokud je splněna jedna, dvě nebo všechny z následujících podmínek:
Pozměňovací návrh 212cp1 a 294
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1 - pododstavec 2 - bod b a (nový)
ba)  nedodržení podmínek má dopad na pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání pracovníků zaměstnaných příjemcem;
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Článek 85 - odst. 2
2.  Do svých systémů sankcí upravených v odstavci 1 členské státy:
2.  Do svých systémů sankcí upravených v odstavci 1 členské státy:
a)  zahrnou pravidla pro uplatnění správních sankcí v případech, kdy dojde k převodu půdy během příslušného kalendářního roku nebo příslušných let. Tato pravidla budou vycházet ze spravedlivého a rovného rozdělení odpovědnosti za nedodržení mezi převodce a nabyvatele.
a)  zahrnou pravidla pro uplatnění správních sankcí v případech, kdy dojde k převodu zemědělské půdy, zemědělského podniku nebo jeho částí během příslušného kalendářního roku nebo příslušných let. Tato pravidla budou vycházet ze spravedlivého a rovného rozdělení odpovědnosti za nedodržení mezi převodce a nabyvatele.
Pro účely tohoto odstavce se „převodem“ rozumí jakýkoli druh transakce, při níž převodce přestává disponovat zemědělskou půdou.
Pro účely tohoto odstavce se „převodem“ rozumí jakýkoli druh transakce, při níž převodce přestává disponovat zemědělskou půdou.
b)  aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce 1, se mohou rozhodnout neuplatnit sankci na příjemce a kalendářní rok, pokud je částka sankce nižší nebo rovna 100 EUR. Zjištěné nedostatky a povinnost přijmout nápravná opatření se oznámí příjemci;
b)  aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce 1, se mohou rozhodnout neuplatnit sankci na příjemce a kalendářní rok, pokud je částka sankce nižší nebo rovna 100 EUR. Zjištěné nedostatky a povinnost přijmout nápravná opatření se oznámí příjemci;
c)  stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v případě, že nedodržení je způsobeno vyšší mocí.
c)  stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce, pokud:
i)   je nesplnění způsobeno vyšší mocí;
ii)   je nedodržení způsobeno nařízením veřejného orgánu; nebo
iii)   je nedodržení způsobeno chybou příslušného orgánu či jiného orgánu a nemohl-li příjemce dotčený správní sankcí chybu logicky zjistit;
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Článek 86
1.  Správní sankce stanovené v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP] se uplatní snížením nebo vyloučením celkové částky plateb uvedených v uvedeném oddíle tohoto nařízení, které byly nebo mají být poskytnuty dotčenému příjemci v souvislosti se žádostmi o podporu, které příjemce podal nebo podá během kalendářního roku, kdy došlo ke zjištění.
1.  Správní sankce se uplatní snížením nebo vyloučením celkové částky plateb uvedených v čl. 84 odst.1, které byly nebo mají být poskytnuty dotčenému příjemci v souvislosti se žádostmi o podporu, které uvedený příjemce podal nebo podá během kalendářního roku, kdy došlo ke zjištění.
Při výpočtu těchto snížení a vyloučení budou zohledněny závažnost, rozsah, doba trvání, opakování nebo úmyslnost zjištěného nedodržení. Sankce musí být odrazující a přiměřené a musí být v souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.
Při výpočtu těchto snížení a vyloučení budou zohledněny závažnost, rozsah, doba trvání, opakování nebo úmyslnost zjištěného nedodržení. Sankce musí být odrazující a přiměřené a musí být v souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.
2.  V případě nedodržení požadavků v důsledku nedbalosti obecně platí, že procento snížení odpovídá 3 % z celkové částky plateb uvedených v odstavci 1 tohoto článku.
2.  V případě nedodržení požadavků v důsledku nedbalosti obecně platí, že procento snížení odpovídá 3 % z celkové částky plateb uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Toto snížení se stanoví na základě posouzení závažnosti nedodržení, a to podle kritérií stanovených v odstavci 1 tohoto článku.
Členské státy mohou zavést systém včasného varování, který se vztahuje na jednotlivé případy prvního výskytu nedodržení požadavků, jež vzhledem ke své malé závažnosti, rozsahu a trvání nepovedou ke snížení nebo vyloučení. Zjistí-li se při následné kontrole během tří následujících kalendářních let, že k nápravě nedošlo, uplatní se snížení podle prvního pododstavce zpětně.
Členské státy zavedou a používají systém včasného varování uvedený v čl. 84 odst. 3, který se vztahuje na jednotlivé případy prvního výskytu nedodržení požadavků, jež vzhledem ke své malé závažnosti, rozsahu a trvání nepovedou ke snížení nebo vyloučení. Příslušný orgán oznámí příjemci jeho povinnost přijmout nápravné kroky a navrhne nápravná opatření, jež musí být přijata k nápravě nedodržení požadavků. Zjistí-li se při následné kontrole během tří následujících kalendářních let, že k nápravě nedošlo, uplatní se snížení podle prvního pododstavce zpětně.
V případě nedodržení požadavků, jež představuje přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, se však snížení nebo vyloučení uplatní vždy.
V případě nedodržení požadavků, jež představuje přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, se však snížení nebo vyloučení uplatní vždy.
Členské státy mohou stanovit povinná školení v rámci zemědělského poradenského systému upraveného v oddíle 3 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] pro příjemce, kteří obdrželi včasné varování.
Členské státy stanoví specifická školení týkající se podmíněnosti v rámci zemědělského poradenského systému upraveného v oddíle 3 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] pro příjemce, kteří obdrželi včasné varování, přičemž absolvování takového školení může být povinné.
3.  V případě opakovaného nedodržení požadavků bude procento snížení vyšší než to, které se uplatní v případě nedodržení požadavků v důsledku nedbalosti a prvního uložení sankce.
3.  V případě opakovaného nedodržení požadavků obecně platí, že procento snížení odpovídá 10 % z celkové částky plateb uvedených v odstavci 1.
V případě dalšího opakovaného nedodržení požadavků a nepředložení zdůvodnění ze strany příjemce se má za to, že daný příjemce jednal úmyslně ve smyslu odstavce 4.
4.  V případě úmyslného nedodržení požadavků bude procento vyšší než to, které se uplatní v případě opakovaného nedodržení, a může dosáhnout až celkového vyloučení z plateb a může být uplatněno po dobu jednoho či více kalendářních let.
4.  V případě úmyslného nedodržení požadavků bude procento snížení nejméně 15 % z celkové částky plateb uvedených v odstavci 1 a může dosáhnout až celkového vyloučení z plateb a může být uplatněno po dobu jednoho či více kalendářních let.
5.  Za účelem zajištění rovných podmínek mezi členskými státy, jakož i účinnosti a odrazujícího účinku systému sankcí je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o další pravidla pro uplatnění a výpočet sankcí.
5.  Za účelem zajištění rovných podmínek mezi členskými státy, jakož i účinnosti a odrazujícího účinku systému sankcí je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o další pravidla pro uplatnění a výpočet sankcí.
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1
Členské státy si mohou ponechat 20 % částek vyplývajících z uplatnění snížení a vyloučení podle článku 86.
Členské státy si mohou ponechat 25 % částek vyplývajících z uplatnění snížení a vyloučení podle článku 86.
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1
1.  Členské státy v souladu s [čl. 44 odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení CPR] a s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku zajistí každoroční následné zveřejnění příjemců fondů.
1.  Členské státy v souladu s [čl. 44 odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení CPR] a s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku zajistí každoroční následné zveřejnění příjemců fondů. Jsou-li příjemci součástí skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 11 směrnice 2013/34/EU, musí zveřejněné informace umožňovat identifikaci této skupiny.
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Článek 100 a (nový)
Článek 100a
Postup pro naléhavé případy
1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 100 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a
a)  články 5, 7 odst. 3, 9, 34, 35 odst. 4, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 a 111 nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušná prováděcí pravidla a pravidla stanovená v přenesené pravomoci budou i nadále platit ve vztahu ke vzniklým výdajům a platbám uhrazeným pro zemědělský rozpočtový rok 2020 a roky předchozí, pokud jde o EZZF a pokud jde o EZFRV v souvislosti se vzniklými výdaji a platbami uhrazenými pro programy rozvoje venkova schválené Komisí v souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013;
a)  článek 5, čl. 7 odst. 3, článek 9, čl. 26 odst. 5, článek 34, čl. 35 odst. 4 a články 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 a 111 nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušná prováděcí pravidla a pravidla stanovená v přenesené pravomoci budou i nadále platit ve vztahu ke vzniklým výdajům a platbám uhrazeným pro zemědělský rozpočtový rok 2020 a roky předchozí, pokud jde o EZZF a pokud jde o EZFRV v souvislosti se vzniklými výdaji a platbami uhrazenými pro programy rozvoje venkova schválené Komisí v souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013;
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Článek 103
Článek 103
vypouští se
Přechodná ustanovení
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 101, kterými toto nařízení v případě nutnosti doplní o odchylky od pravidel a dodatky k pravidlům stanoveným v tomto nařízení.

(1) Odkazem na „cp“ v názvech přijatých pozměňovacích návrhů se rozumí odpovídající část těchto pozměňovacích návrhů.
(2) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0199/2019).

Poslední aktualizace: 22. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí