Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0217(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0199/2019

Pateikti tekstai :

A8-0199/2019

Debatai :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0288

Priimti tekstai
PDF 402kWORD 145k
Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d. - Briuselis
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena ***I
P9_TA(2020)0288A8-0199/2019

2020 m. spalio 23 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos (1)reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))(2)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes, didinant užimtumą, ekonomikos augimą ir investicijas, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, o laboratorijose atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;
(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes, didinant užimtumą ir investicijas, gerinant darbo standartus, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, o laboratorijose atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus pritaikant ir perkeliant į dirbamus laukus ir rinkas. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos ir kaimo plėtros;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  būtina užtikrinti, kad politiniai sprendimai, pavyzdžiui, dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos arba dėl naujų Sąjungos politikos krypčių finansavimo, nelemtų finansinių padarinių žemės ūkiui. Reikėtų atsižvelgti į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (2018/2714(RSP), kurioje buvo apgailestaujama, kad 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos nustatytas 15 proc. mažesnis BŽŪP lygis, ir nurodyta, kad Europos Parlamentas ypač prieštaravo bet kokiam radikaliam mažinimui, kuris galėtų pakenkti BŽŪP pobūdžiui ir tikslams. Šiomis aplinkybėmis taip pat keltas klausimas, ar būtina daugiau kaip 25 proc. sumažinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)  BŽŪP atlieka esminį vaidmenį Sąjungoje skiriant tiesiogines išmokas ir antrojo ramsčio fondų lėšas ūkininkams; šiomis lėšomis reikšmingai prisidedama ne tik prie apsirūpinimo maistu saugumo, bet ir prie investicijų ir užimtumo kaimo vietovėse. Todėl didelis lėšų sumažinimas BŽŪP yra nepriimtinas. Dėl šios priežasties įgyvendinant BŽŪP reikėtų susitelkti į pagrindinę jos veiklą ir išlaikyti 2021–2027 m. 27 ES valstybių narių bendros žemės ūkio politikos finansavimą bent 2014–2020 m. biudžeto lygyje, sykiu skiriant biudžetą pradinei žemės ūkio krizių rezervo sumai;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(1c)  remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsniu, BŽŪP įgyvendinimas turėtų derėti su vystomojo bendradarbiavimo tikslais, įskaitant, be kita ko, Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Sąjungos klimato kaitos švelninimo įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą įgyvendinimą;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  reikalavimų laikymusi grindžiamas BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų skiriama daugiau dėmesio rezultatams ir rezultatyvumui. Taigi, Sąjunga turėtų nustatyti pagrindinius politikos tikslus, intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti daugiau atsakomybės ir būti atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį subsidiarumą, kad būtų geriau atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius. Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo modelį valstybės narės turėtų būti atsakingos už savo BŽŪP intervencinių priemonių derinimą, laikydamosi pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis, ir nustatydamos bei sukurdamos reikalavimų atitikties ir kontrolės sistemą, taikomą paramos gavėjams;
(3)  reikalavimų laikymusi grindžiamas BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų skiriama daugiau dėmesio rezultatams ir rezultatyvumui. Taigi, Sąjunga turėtų nustatyti pagrindinius politikos tikslus, intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti daugiau atsakomybės ir būti atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį subsidiarumą ir lankstumą, kad būtų geriau atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius. Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo modelį valstybės narės turėtų būti atsakingos už savo BŽŪP intervencinių priemonių derinimą, atsižvelgdamos į savo konkrečius poreikius ir laikydamosi pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis. Taip pat, nustatydamos bei kurdamos reikalavimų atitikties ir kontrolės sistemą, taikomą paramos gavėjams, valstybės narės ir toliau turėtų užtikrinti BŽŪP strateginiuose planuose nurodytų intervencinių veiksmų atitiktį galiojančiai Sąjungos teisei. Pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimus ir teisės aktų nustatytus valdymo reikalavimus, užtikrina bendrą požiūrį ir vienodas tarpusavio sąlygas valstybėms narėms;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  šiame reglamente nustatytoms intervencijoms ir priemonėms turėtų būti taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) …/…12 [naujas Finansinis reglamentas] nuostatos, ypač dėl pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis, akredituotų įstaigų funkcijų ir biudžeto principų;
(5)  šiame reglamente nustatytoms intervencijoms ir priemonėms turėtų būti taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2018/1046 (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas]12 nuostatos, ypač dėl pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis, akredituotų įstaigų funkcijų ir biudžeto principų;
__________________
__________________
12 Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. [naujas Finansinis reglamentas].
12 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  šiam reglamentui turėtų būti taikoma dalis Reglamento (ES) …/…[Bendrųjų nuostatų reglamentas1a] nuostatų;
__________________
1a [BNR reglamentas].
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)   valstybės narės neturėtų nustatyti papildomų taisyklių, dėl kurių paramos gavėjams būtų sunkiau naudotis EŽŪGF ir EŽŪFKP fondais;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  būtina numatyti mokėjimo agentūrų ir koordinavimo įstaigų akreditavimą valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, pagal kurias būtų gaunamos valdymo deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines finansines ataskaitas. Be to, siekiant užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir mokėjimo procedūromis susijusių patikrų sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos tarnybų bei valstybių narių, kurioms privaloma akredituoti kiekvieną atskirą mokėjimo agentūrą, patiriamą administracinę ir audito naštą, tų institucijų ir įstaigų, kurioms perduodama ši atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, laikantis kiekvienos valstybės narės konstitucinių nuostatų;
(9)  būtina numatyti mokėjimo agentūrų ir koordinavimo įstaigų akreditavimą valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, pagal kurias būtų gaunamos valdymo deklaracijos, metinės patvirtinimo ataskaitos ir rezultatų ataskaitos, sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos, o nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines finansines ataskaitas. Be to, siekiant užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir mokėjimo procedūromis susijusių patikrų sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos tarnybų bei valstybių narių, kurioms privaloma akredituoti kiekvieną atskirą mokėjimo agentūrą, patiriamą administracinę ir audito naštą, tų institucijų ir įstaigų, kurioms perduodama ši atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, laikantis kiekvienos valstybės narės konstitucinių nuostatų. Mokėjimo agentūros turėtų plėtoti savo kaip ūkininkų patarėjų vaidmenį ir stengtis supaprastinti procedūras paramos gavėjams bei užtikrinti standartų atitiktį Sąjungos lygmeniu;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  jeigu valstybė narė akredituoja daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir užtikrintų, kad Komisijos prašoma informacija apie kelių mokėjimo agentūrų veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;
(10)  jeigu valstybė narė akredituoja daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir užtikrintų, kad Komisijos prašoma informacija apie kelių mokėjimo agentūrų veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis veiksmų ir juos koordinuoti siekdama pašalinti bet kokius nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;
Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, turėtų būti gauti atitinkami produktai pagal pagrindinius Sąjungos reikalavimus ir turėtų būti laikomasi reikalavimų bei valdymo sistemose nustatytos tvarkos;
(11)  valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, turėtų būti gauti atitinkami produktai ir turėtų būti laikomasi taikytinų Sąjungos reikalavimų bei valdymo sistemų, įskaitant valstybių narių pareigas, susijusias su veiksminga Sąjungos finansinių interesų apsauga ir rezultatų ataskaitų teikimu;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Siekiant labai supaprastinti įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir nacionalinėms administracijoms, turėtų būti taikomas perkėlimo mechanizmas, naudojant bet kokias nepanaudotas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų. Be to, reikalinga antra nukrypti leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių išmokų intervencinėms priemonėms pagal BŽŪP strateginį planą;
(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  dabartinis krizių rezervas turėtų būti persvarstytas ir padidintas, siekiant sukurti ES žemės ūkio krizių rezervą kaip efektyvesnę ir lankstesnę priemonę, kurią taikant būtų galima teikti papildomą paramą žemės ūkio sektoriui rinkos pokyčių atveju ir kurią naudodama ES galėtų geriau reaguoti didelės krizės, turinčios poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui, atveju. Tuo tikslu ir siekiant sukurti aiškią sistemą tinkamam ūkininkų rizikos valdymui, ES žemės ūkio krizių rezervo asignavimai turėtų būti pasitelkiami finansuoti rinkos stabilizavimo priemonėms ir išskirtinėms priemonėms, nurodytoms Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, taip pat priemonėms, pagal kurias galima pakeisti valstybių narių naudojamas pajamų stabilizavimo priemones pagal Reglamento (ES) ... / ... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 70 straipsnį ir kurios taikomos ūkininkams tuo atveju, jei ūkininkų pajamos smarkiai sumažėtų ir nepasiektų Komisijos iš anksto nustatytos sektoriaus apatinės ribos, kurią pasiekus ji būtų įgaliota priimti deleguotuosius aktus;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(14b)  ES žemės ūkio krizių rezervas turėtų būti nustatytas BŽŪP biudžete ir jo pirminė suma turėtų būti nustatyta 2021 m. kaip EŽŪGF ir EŽŪFKP biudžetų priedas. Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Tuo tikslu būtina nukrypti nuo to punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų, kad ES žemės ūkio krizių rezervo asignavimai būtų kaupiami visą programavimo laikotarpį ir perkeliami iš vienų metų į kitus;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos nacionalinėms administracijoms ir ūkininkams, reikėtų priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių metų dėl finansinės drausmės taikymo perkeltų sumų kompensavimas neturėtų būti atliekamas, kai finansinė drausmė taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) arba kai bendra įsipareigojimams nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 0,2 proc. EŽŪGF finansavimo metinės viršutinės ribos;
(15)  siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos nacionalinėms administracijoms ir ūkininkams ir siekiant kuo labiau supaprastinti procedūras ir sumažinti mokėjimo formų sudėtingumą, reikėtų priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių metų dėl finansinės drausmės taikymo perkeltų sumų kompensavimas neturėtų būti atliekamas, kai finansinė drausmė taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) arba kai bendra įsipareigojimams nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 0,2 proc. EŽŪGF finansavimo metinės viršutinės ribos;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  visiškas valstybių narių tiesioginių išmokų lygio suvienodinimas yra būtinas siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje. Reikia skubiai teisingai paskirstyti tiesiogines išmokas valstybėms narėms;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  siekiant suteikti Komisijai priemonių visų pirma tam, kad būtų galima valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti žemės ūkio išlaidų stebėseną ir stebėti vidutinės trukmės bei ilgalaikius žemės ūkio išteklius, turėtų būti numatyta naudoti agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei tobulinti palydovinius duomenis;
(21)  siekiant suteikti Komisijai priemonių visų pirma tam, kad būtų galima valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti žemės ūkio išlaidų stebėseną, įvertinti padėtį ir laiku teikti pagalbą gaivalinių nelaimių atveju, taip pat stebėti vidutinės trukmės bei ilgalaikius gamybai reikalingus žemės ūkio išteklius, turėtų būti numatyta naudoti agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei tobulinti palydovinius duomenis;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)   Komisijos vaidmuo stebint žemės ūkio rinkas turėtų būti išplėstas įtraukiant prekybos srautų į besivystančias šalis ir iš jų stebėseną tose srityse, kurias šalys partnerės laiko pažeidžiamomis, siekiant užtikrinti, kad su BŽŪP susiję žemės ūkio maisto produktų sektoriaus prekybos rezultatai atitiktų Sąjungos įsipareigojimą užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui;
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  pagal naujo BŽŪP įgyvendinimo modelio struktūrą ir pagrindines nuostatas valstybių narių atliktų išmokų tinkamumas finansuoti Sąjungos lėšomis nebeturėtų priklausyti nuo išmokų atskiriems paramos gavėjams teisėtumo ir tvarkingumo. Vietoj to pagal Reglamente (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencijos rūšis valstybių narių išmokos turėtų būti tinkamos finansuoti, jei joms prilygsta atitinkami gauti produktai ir jos atitinka taikytinus pagrindinius Sąjungos reikalavimus;
(25)  pagal BŽŪP įgyvendinimo modelio struktūrą ir pagrindines nuostatas valstybių narių atliktų išmokų tinkamumas finansuoti Sąjungos lėšomis turėtų priklausyti nuo išmokų atskiriems paramos gavėjams teisėtumo ir tvarkingumo. Tačiau pagal Reglamente (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencijos rūšis valstybių narių išmokos turėtų būti tinkamos finansuoti tik jei jos atitinka taikytinus Sąjungos reikalavimus ir jei yra laikomasi taisyklių dėl taikytinų valdymo sistemų, įskaitant valstybių narių pareigas teikti rezultatų ataskaitas. Dėl dėmesio naujam į rezultatus orientuotam veiklos modeliui įgyvendinant BŽŪP neturėtų būti panaikinta valstybių narių pareiga tikrinti išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą, siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą;
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  valstybės narės turėtų iki N+1 metų vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų metinę ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų arba patikrinti išlaidų tinkamumo finansuoti pagal gautus produktus, apie kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus gauti trūkstami dokumentai;
(28)  valstybės narės turėtų kiekvienais metais iki vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines finansines ataskaitas, audito santrauką ir valdymo deklaraciją. Kalbant apie BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų ataskaitą, valstybės narės pirmą kartą savo įgyvendinimo rezultatų ataskaitą turėtų atsiųsti antraisiais kalendoriniais metais po šio reglamento taikymo pradžios datos, o vėliau teikti ją kiekvienais metais. Siekiant vykdyti metinę veiklos rezultatų stebėseną ir atlikti daugiametę veiklos rezultatų peržiūrą, įgyvendinimo rezultatų ataskaitoje turėtų būti atspindėtos atliktos operacijos ir pažanga, padaryta siekiant BŽŪP nacionaliniame strateginiame plane nustatytų tikslų, ir kiekvienais metais pateikta informacija apie gautus produktus ir faktines išlaidas, o kas dvejus metus – informacija apie gautus rezultatus ir atotrūkį nuo atitinkamų siektinų reikšmių, kai įmanoma, joje taip pat turėtų būti pateikta informacija apie poveikį, parengta naudojant duomenis, nurodytus Reglamento (ES) …/… [BŽŪP strateginio plano reglamentas] 129 straipsnyje. Jeigu šie dokumentai nebūtų nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų arba patikrinti išlaidų tinkamumo finansuoti, Komisija turėtų būti įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus gauti trūkstami dokumentai;
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  turėtų būti nustatyta nauja mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, kai gauti produktai yra neįprastai menki. Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, yra neįprastai menki, palyginti su deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, Komisija turėtų būti įgaliota kartu su N−1 finansinių metų finansuojamų išlaidų sumažinimu sustabdyti būsimų su ta intervencine priemone, su kuria susiję gauti produktai buvo neįprastai menki, susijusių išlaidų finansavimą. Tokie sustabdymai turėtų būti patvirtinami sprendime dėl metinio veiklos rezultatų patvirtinimo;
(29)  turėtų būti vykdoma metinė veiklos rezultatų stebėsena tais atvejais, kai gauti produktai yra neįprastai menki. Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, yra neįprastai menki, palyginti su deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, Komisija turėtų būti įgaliota reikalauti, kad atitinkama valstybė narė pateiktų BŽŪP strateginio plano įgyvendinimui poveikį darančių klausimų vertinimą ir parengtų bei kitais finansiniais metais įgyvendintų papildomas taisomąsias priemones, susijusias su ta intervencine priemone, su kuria susiję gauti produktai buvo neįprastai menki;
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  Komisija taip pat turėtų būti įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti pažangą arba pažanga yra nepakankama siekiant nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų siektinų reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuris bus parengtas konsultuojantis su Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Jei valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų mokėjimą;
(30)  atsižvelgiant į būtiną perėjimą prie veiklos modelio, orientuoto į rezultatus, veiklos rezultatų ataskaita, kurioje nurodoma informacija apie gautus rezultatus ir atotrūkį nuo atitinkamų siektinų reikšmių, pirmą kartą turėtų būti pateikta ne vėliau kaip balandžio 15 d. antraisiais kalendoriniais metais po šio reglamento taikymo pradžios, o daugiametę veiklos rezultatų peržiūrą Komisija turėtų atlikti kas dvejus metus. Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti pažangą arba pažanga yra nepakankama siekiant nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų siektinų reikšmių ir kai valstybė narė negali pateikti tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija turėtų būti įgaliota reikalauti, kad atitinkama valstybė narė pateiktų veiksmų planą, kuris bus parengtas konsultuojantis su Komisija. Veiksmų plane turėtų būti aprašyti būtini taisomieji veiksmai ir numatytas laikotarpis jiems įgyvendinti. Jei valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano arba jei taptų aišku, kad šio veiksmų plano akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų mokėjimą;
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(30a)  kai padėtis nėra ištaisoma baigiantis šešių mėnesių laikotarpiui po to, kai atlikusi daugiametę veiklos rezultatų peržiūrą Komisija priėmė sprendimą sustabdyti išmokų mokėjimą, Komisija turėtų būti įgaliota visam laikui sumažinti atitinkamai valstybei narei skirtą sumą, kurios mokėjimas buvo sustabdytas. Visam laikui sumažintos sumos perskirstomos kaip atlygis valstybėms narėms, kurių veiklos rezultatai, susiję su Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais konkrečiais tikslais, yra pakankami;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
(39)  siekiant nustatyti finansinį ryšį tarp akredituotų mokėjimo agentūrų ir Sąjungos biudžeto, Komisija turėtų kasmet patvirtinti mokėjimo agentūrų sąskaitas atlikdama metinio finansinio patvirtinimo procedūrą. Sprendime dėl sąskaitų patvirtinimo turėtų būti atsižvelgiama tik į sąskaitų išsamumą, tikslumą ir teisingumą, jame neturėtų būti atsižvelgiama į tai, ar išlaidos atitinka Sąjungos teisę;
(39)  siekiant nustatyti finansinį ryšį tarp akredituotų mokėjimo agentūrų ir Sąjungos biudžeto, Komisija turėtų kasmet patvirtinti mokėjimo agentūrų sąskaitas atlikdama metinio patvirtinimo procedūrą. Sprendime dėl sąskaitų patvirtinimo turėtų būti atsižvelgiama tik į sąskaitų išsamumą, tikslumą ir teisingumą, jame neturėtų būti atsižvelgiama į tai, ar išlaidos atitinka Sąjungos teisę;
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  pagal naują įgyvendinimo modelį turėtų būti nustatytas metinis veiklos rezultatų patvirtinimas, siekiant tikrinti išlaidų tinkamumą finansuoti remiantis gautais produktais, apie kuriuos pranešta. Siekiant spręsti tokias situacijas, kai dėl deklaruotų išlaidų nėra atitinkamų gautų produktų, apie kuriuos būtų pranešta, ir valstybės narės šio nukrypimo negali tinkamai pagrįsti, turėtų būti nustatytas išmokų sumažinimo mechanizmas;
Išbraukta.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)  siekiant apsaugoti Sąjungos biudžeto finansinius interesus, valstybės narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis finansuojamos intervencijos faktiškai vykdomos ir intervencinės priemonės tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9516, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193918 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų fondų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Be to, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137119, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos fondų lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos fondų lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų turėti reikiamas sistemas, kad galėtų pranešti Komisijai reikiamą informaciją, kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus pažeidimus ir kitus atvejus, kai nesilaikoma valstybės narės BŽŪP strateginiame plane nustatytų sąlygų, įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų finansavimo;
(42)  siekiant apsaugoti Sąjungos biudžeto finansinius interesus, valstybės narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis finansuojamos intervencijos faktiškai vykdomos ir intervencinės priemonės tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9516, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193918 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų fondų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Be to, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137119, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos fondų lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos fondų lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų turėti reikiamas sistemas, kad galėtų pranešti Komisijai reikiamą informaciją, kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus pažeidimus ir kitus atvejus, kai nesilaikoma valstybės narės BŽŪP strateginiame plane nustatytų sąlygų, įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų finansavimo;
__________________
__________________
15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).
16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).
17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).
17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).
18 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
18 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
19 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
19 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(46a)   siekiant sudaryti vienodas sąlygas paramos gavėjams įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl kontrolės ir nuobaudų;
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
46 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(46b)  siekdamos užtikrinti didesnę atskaitomybę ir skaidrumą, susijusius su parama, teikiama EŽŪFKP ir EŽŪGF lėšomis, valstybės narės turėtų rinkti papildomą informaciją apie nuosavybės struktūras, naudodamosi integruota administravimo ir kontrolės sistema. Siekdamos palengvinti žemės koncentracijos ir nuosavybės struktūrų stebėseną ir galimų interesų konfliktų, korupcijos ir nesąžiningo elgesio tyrimą, paramos gavėjai, prireikus, turėtų nurodyti savo patronuojančiosios įmonės ar įmonių tapatybę. Pareiškėjams turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos, kad būtų sumažinta jiems tenkanti administracinė našta, pvz., jiems turėtų būti pateikiamos iš anksto užpildytos paraiškų formos ir suteikiama prieiga prie atitinkamų duomenų;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
(47)  reikėtų išlaikyti esamus pagrindinius integruotos sistemos elementus ir visų pirma nuostatas dėl žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinė ir dėl gyvūnų taikoma paraiškų teikimo sistema, teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos, paramos gavėjų tapatybės registravimo sistemos, taip pat kontrolės ir nuobaudų sistemos. Valstybės narės turėtų toliau naudotis duomenimis arba informaciniais produktais, teikiamais pagal programą „Copernicus“, kartu su tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS informacinėmis technologijomis, siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir klimato politiką ir siekiant didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir atvirais duomenimis ir informacija, gaunama iš „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistema;
(47)  reikėtų išlaikyti esamus pagrindinius integruotos sistemos elementus, įskaitant ankstyvojo perspėjimo sistemą, ir visų pirma nuostatas dėl žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės ir dėl gyvūnų taikomos paraiškų teikimo sistemos, teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos, paramos gavėjų tapatybės registravimo sistemos, taip pat kontrolės ir nuobaudų sistemos, taikant jas tinkamu lygmeniu ir deramai atsižvelgiant į proporcingumo principą bei būtinybę nesukurti nereikalingos administracinės naštos ūkininkams ir administracinėms įstaigoms. Valstybės narės turėtų toliau naudotis duomenimis arba informaciniais produktais, teikiamais pagal programą „Copernicus“, kartu su tokiomis informacinėmis technologijomis, kaip GALILEO ir EGNOS, siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir klimato politiką ir siekiant didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir atvirais duomenimis ir informacija, gaunama iš „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistema, kurią naudojant būtų galima sumažinti būtinų ūkio patikrų skaičių ir administracinę naštą ūkininkams;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis
(48)  integruotoje sistemoje, kuri yra reikiamų BŽŪP įgyvendinimo valdymo sistemų dalis, turėtų būti užtikrinama, kad metinėse rezultatų ataskaitose teikiami suvestiniai duomenys būtų patikimi ir juos būtų galima patikrinti. Kadangi labai svarbu, jog integruota sistema tinkamai veiktų, būtina nustatyti jos kokybės reikalavimus. Valstybės narės turėtų kasmet atlikti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės paraiškų teikimo sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimą. Valstybės narės taip pat turėtų imtis veiksmų dėl bet kokių trūkumų ir, jei Komisija prašo, parengti veiksmų planą;
(48)  integruotoje sistemoje, kuri yra reikiamų BŽŪP įgyvendinimo valdymo sistemų dalis, turėtų būti užtikrinama, kad ataskaitose teikiami suvestiniai duomenys būtų patikimi ir juos būtų galima patikrinti. Kadangi labai svarbu, kad integruota sistema tinkamai veiktų, būtina nustatyti jos kokybės reikalavimus. Valstybės narės turėtų kasmet atlikti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės paraiškų teikimo sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimą. Valstybės narės taip pat turėtų imtis veiksmų dėl bet kokių trūkumų ir, jei Komisija prašo, parengti veiksmų planą;
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
(49)  Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ nustatyta strateginė ateities BŽŪP kryptis yra aplinkos apsaugos ir klimato srities veiksmų stiprinimas ir pagalba pasiekti Sąjungos aplinkos ir klimato tikslus. Todėl tapo būtina dalytis žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos ir kitais integruotos administravimo ir kontrolės sistemos duomenimis siekiant aplinkos ir klimato tikslų nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. Taigi, reikėtų priimti nuostatą dėl dalijimosi tais integruotoje sistemoje surinktais duomenimis, kurie yra svarbūs siekiant aplinkos ir klimato tikslų, tarp valstybių narių valdžios institucijų ir su Sąjungos institucijomis ir įstaigomis. Siekiant efektyviau naudoti įvairioms valdžios institucijoms prieinamus duomenis Europos statistiniams duomenims rengti, taip pat reikėtų nustatyti, kad integruotos sistemos duomenis reikia statistikos tikslais teikti Europos statistikos sistemos įstaigoms;
(49)  Komisijos komunikatuose „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, „Europos žaliasis kursas“, „Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ ir „2030 m. ES biologinės įvairovės strategija“ nustatyta strateginė ateities BŽŪP kryptis yra aplinkos apsaugos ir klimato srities veiksmų stiprinimas ir pagalba pasiekti Sąjungos aplinkos ir klimato tikslus ir uždavinius. Todėl tapo būtina dalytis žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos ir kitais integruotos administravimo ir kontrolės sistemos duomenimis siekiant aplinkos ir klimato tikslų nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. Taigi, reikėtų priimti nuostatą dėl dalijimosi tais integruotoje sistemoje surinktais duomenimis, kurie yra svarbūs siekiant aplinkos ir klimato tikslų, tarp valstybių narių valdžios institucijų ir su Sąjungos institucijomis ir įstaigomis. Siekiant efektyviau naudoti įvairioms valdžios institucijoms prieinamus duomenis Europos statistiniams duomenims rengti, taip pat reikėtų nustatyti, kad integruotos sistemos duomenis reikia statistikos tikslais teikti Europos statistikos sistemos įstaigoms;
Pakeitimai 209 ir 285
Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(49a)  2020 m. gegužės 20 d. paskelbtame Komisijos komunikate „Sąžininga, sveika ir aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ nurodoma, kaip svarbu užtikrinti, kad būtų paisoma Europos socialinių teisių ramsčiu įtvirtintų svarbiausių principų. Siekiant sukurti sąžiningas, patikimas ir tvarias maisto sistemas bus itin svarbu atsižvelgti į darbuotojų socialinę apsaugą, darbo ir būsto sąlygas, taip pat į sveikatos apsaugą ir saugą. BŽŪP turėtų būti viena iš priemonių siekiant Europos socialinių teisių ramsčio tikslus;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
(53)  atsižvelgiant į tarptautinę prekybos žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Taip pat būtina Sąjungos lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų sistemą dėl trečiosiose valstybėse įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba išmoka išmokas;
(53)  atsižvelgiant į tarptautinę prekybos žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą bei įsipareigojimų dėl Sąjungos politikos suderinamumo vystymosi labui laikymąsi, būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Taip pat būtina Sąjungos lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų sistemą dėl trečiosiose valstybėse įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba išmoka išmokas. Tokia sistema taip pat turėtų padėti nustatyti BŽŪP įgyvendinimo ir Sąjungos išorės politikos tikslų nesutapimus. Ji padėtų stebėti, kaip įgyvendinami Reglamente (ES) Nr. .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] išdėstyti BŽŪP tikslai, suteikdama galimybę įvertinti trečiosiose valstybėse įsteigtų įmonių poveikį Darnaus vystymosi darbotvarkei iki 2030 m. ir Sąjungos vystymosi tikslams, nustatytiems SESV 208 straipsnyje;
Pakeitimai 210 ir 286
Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis
(55)  paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu susijusius jos elementus, taip pat sprendžiant su visuomenės sveikata ir gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos nuobaudos. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas paramos gavėjams įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi kontrolės ir nuobaudų;
(55)  paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP dalis užtikrinant, kad išmokomis būtų skatinamas aukštas tvarumo lygis, ir užtikrinamos vienodos sąlygos ūkininkams jų valstybėje narėje ir skirtingose valstybėse narėse, ypač pagal su socialine sritimi, aplinka ir klimatu susijusius jos elementus, taip pat sprendžiant su visuomenės sveikata ir gyvūnų gerove susijusius klausimus. Tai reiškia, kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos nuobaudos. Siekiant užtikrinti tokias vienodas sąlygas paramos gavėjams įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi, ir dėl kontrolės ir nuobaudų, susijusių su reikalavimų nesilaikymu;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis
(57)  valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti efektyvų ir nuoseklų valstybių narių požiūrį būtina nustatyti minimalų nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų būti taikoma proporcingai didesnė nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai reikalavimų nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti išankstinio perspėjimo sistemą;
(57)  valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti efektyvų ir nuoseklų valstybių narių požiūrį būtina nustatyti minimalius nuobaudų dydžius Sąjungos lygmeniu. Tokie dydžiai turėtų būti taikomi, kai reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų būti taikoma proporcingai didesnė nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų būtų galima ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai reikalavimų nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, valstybės narės turėtų taikyti išankstinio perspėjimo sistemą, informuodamos paramos gavėją apie pareigą imtis taisomųjų priemonių ir skirdamos laiko reikalavimams įvykdyti. Jei reikalavimų nesilaikoma dėl neįveikiamų aplinkybių, paprasto aplaidumo ar akivaizdžių klaidų, kurias pripažino kompetentinga ar kita institucija, administracinės nuobaudos neturėtų būti taikomos;
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
66 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(66a)  atsižvelgiant į Europos Parlamento reikalavimus1a užtikrinti didesnį žemės ūkio paskirties žemės ir žemės koncentracijos, kuri daro poveikį ūkininkų prieigai prie žemės, paskirstymo skaidrumą ir į Europos Ombudsmeno1b ir Audito Rūmų nuomones dėl būtinybės daugiau dėmesio skirti nuosavybės struktūroms, susijusioms su BŽŪP paramos gavėjais, atsižvelgiant į galimą sukčiavimą ir piktnaudžiavimą Sąjungos lėšomis, ir į tai, kad turimi statistiniai duomenys1c atskleidžia ribotą informaciją apie ūkių nuosavybę ir kontrolę bei siekiant palengvinti valdžios institucijų vykdomą žemės grobimo ir žemės koncentracijos stebėseną ir užtikrinti didesnę atskaitomybę ir skaidrumą, susijusius su parama, teikiama EŽŪFKP ir EŽŪGF lėšomis, galimybė susipažinti su informacija apie nuosavybės struktūras turėtų būti suteikta ir visuomenei. Galimybė nustatyti patronuojančias įmones prireikus taip pat turėtų būti suteikta panaudojant BŽŪP lėšų gavėjų sąrašą, kurį ex post paskelbia valstybė narė. Tai reikšmingai padėtų vykdyti nuosavybės struktūrų stebėseną ir palengvintų galimų interesų konfliktų, korupcijos ir nesąžiningo elgesio tyrimą;
__________________
1a 2017 m. kovo 30 d. Europos Parlamento rezoliucija „Žemės ūkio paskirties žemės Europos Sąjungoje koncentracijos padėtis. Kaip padėti ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme“ (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0197).
1b Europos Ombudsmeno sprendimas byloje 1782/2019/EWM.
1c 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (OL L 200, 2018 8 7, p. 1).
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis
(71)  viešai skelbiant tokią informaciją kartu su bendra šiame reglamente nurodyta informacija, didinamas Sąjungos fondų lėšų naudojimo BŽŪP skaidrumas, taigi prisidedama prie didesnio šios politikos matomumo ir geresnio jos supratimo. Tai teikia galimybių piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir užtikrinamas didesnis administravimo teisėtumas, veiksmingumas ir atskaitingumas piliečiams. Taip pat piliečiams parodoma konkrečių pavyzdžių, kaip ūkininkavimu kuriamos „viešosios gėrybės“, taip pagrindžiant valstybės paramos žemės ūkio sektoriui teisėtumą;
(71)  viešai skelbiant tokią informaciją kartu su bendra šiame reglamente nurodyta informacija, didinamas Sąjungos fondų lėšų naudojimo BŽŪP skaidrumas, taigi prisidedama prie didesnio šios politikos matomumo ir geresnio jos supratimo. Tai teikia galimybių piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir užtikrinamas didesnis administravimo teisėtumas, veiksmingumas ir atskaitingumas piliečiams. Taip pat piliečiams parodoma konkrečių pavyzdžių, kaip ūkininkavimu kuriamos viešosios gėrybės, taip pagrindžiant Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkio sektoriui teisėtumą;
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis
Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
a)  pažeidimas – pažeidimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje.
a)  pažeidimas – pažeidimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje.
b)  valdymo sistemos – šio reglamento II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant rengiama Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų ataskaita;
b)  valdymo sistemos – šio reglamento II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant valstybių narių įsipareigojimus, susijusius su veiksminga Sąjungos finansinių interesų apsauga, nurodyta šio reglamento 57 straipsnyje, ir pranešimų sistemą, kurią taikant vykdoma šio reglamento 38a straipsnyje nurodyta metinė veiklos rezultatų stebėsena ir Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodyta daugiametė veiklos rezultatų peržiūra;
c)  pagrindiniai Sąjungos reikalavimai – Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] ir šiame reglamente nustatyti reikalavimai.
c)  pagrindiniai Sąjungos reikalavimai – Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] ir šiame reglamente, Reglamente (ES) 2018/1046 (Finansinis reglamentas) ir Direktyvoje 2014/24/ES (Viešųjų pirkimų direktyva) nustatyti reikalavimai;
ca)  Sąjungos reikalavimai – valstybės narės BŽŪP strateginiame plane nurodyti pagrindiniai Sąjungos reikalavimai ir tinkamumo finansuoti taisyklės pagal Reglamentą (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginio plano];
cb)  produkto rodiklis – produkto rodiklis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) …/…[BNR reglamentas] 2 straipsnio 12punkte;
cc)  rezultato rodiklis – rezultato rodiklis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) …/…[BNR reglamentas] 2 straipsnio 13 punkte;
cd)  didelis trūkumas – didelis trūkumas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) …/…[BNR reglamentas] 2 straipsnio 30 punkte;
ce)  tarpinė institucija – tarpinė institucija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) …/…[BNR reglamentas] 2 straipsnio 7 punkte;
cf)  veiksmų planas – veiksmų planas, kaip nurodyta šio reglamento 39 straipsnio 1 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)
-a)  paramos gavėjo mirtis;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a punktas
a)  didelė gaivalinė nelaimė, turinti didelį poveikį valdai;
a)  gaivalinė nelaimė arba meteorologinis reiškinys, turintis didelį poveikį valdai;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  ilgai trunkantis paramos gavėjo nedarbingumas;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)
ab)  rinkos sąlygos, turinčios didelį poveikį valdai;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  gyvuliams skirtų pastatų valdoje sugriuvimas dėl nelaimingo atsitikimo;
b)  gyvuliams skirtų pastatų valdoje sugriuvimas;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  epizootinė arba augalų liga, kuria atitinkamai serga dalis paramos gavėjo gyvulių ar pasėlių arba visi jo gyvuliai ar pasėliai;
c)  epizootinė liga, augalų liga arba augalų kenkėjų protrūkis, dėl kurių atitinkamai serga dalis paramos gavėjo gyvulių ar pasėlių arba visi jo gyvuliai ar pasėliai;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės gali taikyti pirmos pastraipos a punktą grupei žemės ūkio valdų, nukentėjusių nuo tos pačios gaivalinės nelaimės ar meteorologinio reiškinio.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa
EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos finansinis įnašas remiant BŽŪP strateginiame plane numatytą su kaimo plėtra susijusią intervenciją, nurodytą Reglamento (ES) [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 4 skyriuje.
EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos finansinis įnašas remiant BŽŪP strateginiame plane numatytą su kaimo plėtra susijusią intervenciją, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 4 skyriuje, ir veiksmus, nurodytus to reglamento 112 straipsnyje.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Kiekvieno fondo lėšomis gali būti Komisijos iniciatyva arba jos vardu tiesiogiai finansuojama parengiamosios, stebėsenos, administracinės ir techninės paramos veikla, taip pat vertinimo, audito ir tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP įgyvendinti. Tas priemones visų pirma sudaro:
Kiekvieno fondo lėšomis gali būti Komisijos iniciatyva arba jos vardu tiesiogiai finansuojama didesnės parengiamosios, stebėsenos, administracinės ir techninės paramos veikla, taip pat vertinimo, audito ir tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP įgyvendinti. Skiriant EŽŪFKP indėlį, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 86 straipsnio 3 dalyje, atsižvelgiama į padidėjusį administracinių pajėgumų ugdymo, susijusio su naujomis valdymo ir kontrolės sistemomis valstybėje narėje, mastą. Tas priemones visų pirma sudaro:
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos f punktas
f)  BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis finansuojamų priemonių vertinimas, įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP srityje, taip pat su Europos investicijų banku (EIB) atliekami tyrimai;
f)  BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis finansuojamų priemonių vertinimas, įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir keitimąsi informacija apie geriausią patirtį BŽŪP srityje, konsultacijos su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su Europos investicijų banku (EIB) atliekami tyrimai;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos h punktas
h)  įnašas, skirtas su informacijos sklaida, informuotumo didinimu, bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi patirtimi Sąjungos lygmeniu susijusioms priemonėms, kurių imamasi vykdant su kaimo plėtra susijusią intervenciją, įskaitant suinteresuotųjų šalių tinklų kūrimą, įgyvendinti;
h)  įnašas, skirtas su informacijos sklaida, informuotumo didinimu, bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi patirtimi su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais Sąjungos lygmeniu susijusioms priemonėms, kurių imamasi vykdant su kaimo plėtra susijusią intervenciją, įskaitant suinteresuotųjų šalių tinklų kūrimą, įgyvendinti;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
7a straipsnis
Kompetentinga institucija
1.  Valstybės narės paskiria ministerijos lygmens valdžios instituciją, kuri yra atsakinga už:
a)  9 straipsnio 2 dalyje nurodytų mokėjimo agentūrų akreditacijų suteikimą, peržiūrą ir panaikinimą;
b)  10 straipsnyje nurodytos koordinavimo įstaigos akreditacijos suteikimą, peržiūrą ir panaikinimą;
c)  11 straipsnyje nurodytos tvirtinančiosios įstaigos paskyrimą ir jos atšaukimą;
d)  šiame skyriuje kompetentingai institucijai priskirtų užduočių vykdymą, atsižvelgiant į proporcingumo principą.
2.  Kompetentinga institucija, išnagrinėjusi Komisijos pagal 12 straipsnio 1 dalį priimsimus kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą dėl:
a)  mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos akreditacijos suteikimo arba, atlikus peržiūrą, dėl akreditacijos panaikinimo;
b)  tvirtinančiosios įstaigos paskyrimo arba atšaukimo.
Kompetentinga institucija nedelsdama praneša Komisijai apie mokėjimo agentūroms, koordinavimo įstaigai ir tvirtinančiajai įstaigai suteiktą akreditaciją ar paskyrimą ir apie jų panaikinimą arba atšaukimą.
Komisija skatina valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi valdymo sistemų veikimo klausimais.
Pakeitimas 273/rev
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis
Mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos
Mokėjimo agentūros
1.  Mokėjimo agentūros – valstybių narių departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.
1.  Mokėjimo agentūros – valstybių narių ir, jei taikytina, regionų departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.
Šių užduočių, išskyrus mokėjimą, vykdymas gali būti deleguojamas.
Šių užduočių, išskyrus mokėjimą, vykdymas gali būti deleguojamas.
2.  Valstybės narės mokėjimo agentūromis akredituoja departamentus arba įstaigas, kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemą, kuria pakankamai garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo tikslu mokėjimo agentūros įvykdo būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a punktą.
2.  Valstybės narės mokėjimo agentūromis akredituoja departamentus arba įstaigas, kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemą, kuria pakankamai garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo tikslu mokėjimo agentūros įvykdo būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas Komisijos pagal 12a straipsnio 1 dalies a punktą.
Kiekviena valstybė narė sumažina savo akredituotų mokėjimo agentūrų skaičių:
Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į savo konstitucines nuostatas, apriboja savo akredituotų mokėjimo agentūrų skaičių:
a)  iki vienos nacionalinio lygmens agentūros arba, kai taikoma, iki vienos regiono lygmens agentūros ir
a)  iki vienos nacionalinio lygmens agentūros arba, kai taikoma, iki vienos regiono lygmens agentūros ir
b)  iki vienos agentūros, administruojančios tiek EŽŪGF, tiek EŽŪFKP lėšas.
b)  iki vienos agentūros, administruojančios tiek EŽŪGF, tiek EŽŪFKP lėšas, kai egzistuoja tik nacionalinio lygmens agentūra.
Tačiau jei mokėjimo agentūros yra įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės narės papildomai akredituoja ir nacionalinio lygmens mokėjimo agentūrą, skirtą toms pagalbos sistemoms, kurios pagal savo pobūdį turi būti valdomos nacionaliniu lygmeniu, arba perduoda šių sistemų valdymą savo regioninėms mokėjimo agentūroms.
Tačiau jei mokėjimo agentūros yra įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės narės papildomai akredituoja ir nacionalinio lygmens mokėjimo agentūrą, skirtą toms pagalbos sistemoms, kurios pagal savo pobūdį turi būti valdomos nacionaliniu lygmeniu, arba perduoda šių sistemų valdymą savo regioninėms mokėjimo agentūroms.
Mokėjimo agentūrų akreditavimas 2014–2020 m. laikotarpiui perkeliamas į 2021–2027 m. programavimo laikotarpį, jeigu jos būna informavusios kompetentingą instituciją, kad atitinka akreditavimo kriterijus, nebent atlikus peržiūrą vadovaujantis 7a straipsnio 2 dalies a punktu paaiškėtų, kad taip nėra.
Mokėjimo agentūrų, bent trejus metus neadministravusių EŽŪGF arba EŽŪFKP išlaidų, akreditacija panaikinama.
Mokėjimo agentūrų, bent trejus metus neadministravusių EŽŪGF arba EŽŪFKP išlaidų, akreditacija panaikinama.
Valstybės narės neskiria jokios naujos papildomos mokėjimo agentūros po šio reglamento įsigaliojimo dienos.
Valstybės narės gali paskirti papildomas mokėjimo agentūras po ... [šio reglamento įsigaliojimo diena], jeigu:
a)  akredituotų mokėjimo agentūrų skaičius atsižvelgiant į padėtį 2019 m. gruodžio 31 d. nepadidėja arba
b)  naujos mokėjimo agentūros paskiriamos atlikus administracinę reorganizaciją susijusioje valstybėje narėje.
3.  Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 2018/... [naujo Finansinio reglamento] (toliau – Finansinis reglamentas) 63 straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai pateikia:
3.  Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (toliau – Finansinis reglamentas) 63 straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai pateikia:
a)  išlaidų, patirtų vykdant jų akredituotai mokėjimo agentūrai, numatytai Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies a punkte, patikėtas užduotis, metines finansines ataskaitas kartu su joms patvirtinti pagal 51 straipsnį reikalinga informacija;
a)  išlaidų, patirtų vykdant jų akredituotai mokėjimo agentūrai, numatytai Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies a punkte, patikėtas užduotis, metines finansines ataskaitas kartu su joms patvirtinti pagal 51 straipsnį reikalinga informacija;
b)  52 straipsnio 1 dalyje nurodytą metinę rezultatų ataskaitą, iš kurios matyti, kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 straipsnį;
b)  metinę galutinių audito ataskaitų ir vykdytos kontrolės santrauką, įskaitant jų rezultatus ir klaidų pobūdžio bei masto analizę, taip pat trūkumus, kurie sistemose buvo aptikti atlikus auditą ir kontrolę, bei įgyvendintus ar planuotus taisomuosius veiksmus, kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies b punkte;
c)  valdymo pareiškimą, numatytą Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 dalyje, kuriame:
c)  valdymo pareiškimą, numatytą Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 dalyje, kuriame:
i)  patvirtinama, kad tinkamai pateikta visa ir tiksli informacija, kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 dalies a punkte,
i)  patvirtinama, kad tinkamai pateikta visa ir tiksli informacija, kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 dalies a punkte,
ii)  patvirtinama, kad tinkamai veikia įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios būtinas garantijas, susijusias su metinėje rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, numatytais Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,
ii)  patvirtinama, kad tinkamai veikia vidaus kontrolės sistemos, įdiegtos laikantis pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kuriomis, kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 dalies b ir c punktuose, suteikiamos būtinos garantijos, kad patirtos išlaidos atitinka šio reglamento 35 straipsnį.
(iii)   pateikiama atliekant auditą ir vykdant kontrolę sistemose nustatytų klaidų ir trūkumų pobūdžio bei masto analizė, taip pat nurodomi taisomieji veiksmai, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, numatyti Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies b punkte.
Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą (vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės prašymu Komisija gali išimties tvarka pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje.
Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą (vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės prašymu Komisija gali išimties tvarka pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje.
3a.  38a straipsnyje nurodytos metinės veiklos rezultatų stebėsenos ir Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodytos daugiametės veiklos rezultatų peržiūros tikslu už akredituotą mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo ne vėliau kaip metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai pateikia veiklos rezultatų ataskaitą.
Ataskaitoje nurodomos įvykdytos operacijos ir pažanga, padaryta siekiant tikslų, išdėstytų BŽŪP nacionaliniame strateginiame plane, bei pateikiama informacija apie gautus produktus ir faktines išlaidas kasmet, informacija apie gautus rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų reikšmių kas dvejus metus bei, kai esama galimybių, informuojama apie Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 129 straipsnyje nurodytų duomenų naudojimo poveikį.
Veiklos rezultatų ataskaita pirmą kartą Komisijai pateikiama ne vėliau kaip ...[dveji metai po šio reglamento taikymo datos], o po to – kiekvienais tolesniais metais iki 2030 m. imtinai. Pirmoji veiklos rezultatų ataskaita apima pirmus dvejus finansinius metus po ... [šio reglamento taikymo datos metai]. Iš Reglamento (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] II skyriaus III antraštinėje dalyje nurodytų tiesioginių išmokų veiklos rezultatų ataskaita apima tik ... [metai, einantys po šio reglamento taikymo datos] finansinius metus.
4.   Jeigu akredituota daugiau kaip viena mokėjimo agentūra, valstybės narės paskiria viešąją koordinavimo įstaigą, kuriai paveda šias užduotis:
a)  surinkti informaciją, kuri turi būti teikiama Komisijai, ir nusiųsti ją Komisijai;
b)  teikti 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą metinę rezultatų ataskaitą;
c)  imtis veiksmų arba juos koordinuoti siekiant pašalinti bendro pobūdžio pažeidimus ir Komisiją nuolat informuoti apie tolesnę tų veiksmų eigą;
d)  skatinti ir užtikrinti nuoseklų Sąjungos taisyklių taikymą. Koordinavimo įstaigai valstybės narės suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos pastraipos a punkte nurodytos finansinės informacijos tvarkymo.
Koordinavimo įstaigos teikiama metinė rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės taikymo sritį ir perduodama kartu su visą ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.
5.  Jeigu akredituota mokėjimo agentūra neatitinka arba nebeatitinka vieno ar kelių 2 dalyje nurodytų akreditavimo kriterijų, valstybė narė savo iniciatyva arba Komisijos prašymu atšaukia tą akreditaciją, išskyrus tuos atvejus, kai mokėjimo agentūra per laikotarpį, kurį, atsižvelgdama į problemos mastą, nustato kompetentinga institucija, įgyvendina reikiamus pakeitimus.
5.  Jeigu akredituota mokėjimo agentūra neatitinka arba nebeatitinka vieno ar kelių 2 dalyje nurodytų akreditavimo kriterijų, valstybė narė savo iniciatyva arba Komisijos prašymu atšaukia tą akreditaciją, išskyrus tuos atvejus, kai mokėjimo agentūra per laikotarpį, kurį, atsižvelgdama į problemos mastą, nustato kompetentinga institucija, įgyvendina reikiamus pakeitimus.
6.  Mokėjimo agentūros valdo ir užtikrina su viešosios intervencijos priemonėmis, už kurias jos atsakingos, susijusių veiksmų kontrolę ir joms tenka visa atsakomybė šioje srityje.
6.  Mokėjimo agentūros valdo ir užtikrina su viešosios intervencijos priemonėmis, už kurias jos atsakingos, susijusių veiksmų kontrolę ir joms tenka visa atsakomybė šioje srityje.
Kai parama teikiama pagal EIB arba kitos tarptautinės finansų įstaigos, kurios akcininkė yra valstybė narė, įgyvendinamą finansinę priemonę, mokėjimo agentūra remiasi kontrolės ataskaita, kuria pagrindžiamos EIB ar kitos tarptautinės įstaigos pateiktos mokėjimo paraiškos.
Kai parama teikiama pagal EIB arba kitos tarptautinės finansų įstaigos, kurios akcininkė yra valstybė narė, įgyvendinamą finansinę priemonę, mokėjimo agentūra remiasi kontrolės ataskaita, kuria pagrindžiamos EIB ar kitos tarptautinės įstaigos pateiktos mokėjimo paraiškos.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis
9 straipsnis
Išbraukta.
Kompetentinga institucija
1.  Valstybės narės paskiria ministerijos lygmens valdžios instituciją, kuri yra atsakinga už:
a)  8 straipsnio 2 dalyje nurodytų mokėjimo agentūrų akreditacijų suteikimą, peržiūrą ir panaikinimą;
b)  8 straipsnio 4 dalyje nurodytos koordinavimo įstaigos akreditavimą;
c)  11 straipsnyje nurodytos tvirtinančiosios įstaigos paskyrimą;
d)  šiame skyriuje kompetentingai institucijai priskirtų užduočių vykdymą.
2.  Kompetentinga institucija, išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą dėl mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos akreditacijos suteikimo arba, atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos panaikinimo. Kompetentinga institucija nedelsdama Komisijai praneša apie suteiktą ar panaikintą akreditaciją.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)
10a straipsnis
Koordinavimo įstaigos
1.  Jeigu valstybėje narėje akredituota daugiau kaip viena mokėjimo agentūra, ta valstybė narė paskiria viešąją koordinavimo įstaigą, kuriai paveda šias užduotis:
a)  surinkti dokumentus, duomenis ir informaciją, kurie turi būti teikiami Komisijai, ir nusiųsti šią informaciją Komisijai;
b)  imtis veiksmų arba juos koordinuoti siekiant pašalinti bendro pobūdžio trūkumus ir Komisiją nuolat informuoti apie šiuos veiksmus, taip pat apie tolesnę tų veiksmų eigą;
c)  užtikrinti nuoseklų Sąjungos taisyklių taikymą.
Valstybė narė koordinavimo įstaigai suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos pastraipos a punkte nurodytos finansinės informacijos tvarkymo.
8 straipsnio 3 ir 3a dalyse nurodyti dokumentai, duomenys ir informacija, kuriuos pateikė mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaiga, įtraukiami į 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos tvirtinančiosios įstaigos nuomonės taikymo sritį ir perduodami kartu su visus tuos dokumentus apimančiu valdymo pareiškimu.
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis
1.  Tvirtinančioji įstaiga – viešoji arba privačioji audito įstaiga, kurią, nepažeisdama nacionalinės teisės, ne trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui paskiria valstybė narė. Tais atvejais, kai ji yra privačioji audito įstaiga ir kai taikytinoje Sąjungos arba nacionalinėje teisėje yra įtvirtintas atitinkamas reikalavimas, valstybė narė ją atrenka laikydamasi viešųjų pirkimų procedūros.
1.  Tvirtinančioji įstaiga – viešoji arba privačioji audito įstaiga, kurią, nepažeisdama nacionalinės teisės, ne trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui paskiria valstybė narė. Tais atvejais, kai ji yra privačioji audito įstaiga ir kai taikytinoje Sąjungos arba nacionalinėje teisėje yra įtvirtintas atitinkamas reikalavimas, valstybė narė ją atrenka laikydamasi viešųjų pirkimų procedūros.
Tačiau ta valstybė narė, kuri paskiria daugiau kaip vieną tvirtinančiąją įstaigą, taip pat paskiria viešąją tvirtinančiąją įstaigą nacionaliniu lygmeniu, kuri būtų atsakinga už koordinavimo veiklą.
Taikant Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą, tvirtinančioji įstaiga pateikia nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus, kurioje nurodo, ar:
Taikant Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą, tvirtinančioji įstaiga pateikia nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus, kurioje nurodo, ar:
a)  sąskaitose pateikiama teisinga ir patikima informacija;
a)  sąskaitose pateikiama teisinga ir patikima informacija;
b)  valstybių narių įdiegtos valdymo sistemos veikia tinkamai;
b)  valstybių narių įdiegtos valdymo sistemos veikia tinkamai;
c)  su gavinių rodikliais susiję veiklos rezultatai, pranešti 52 straipsnyje nurodyto metinio veiklos rezultatų patvirtinimo tikslais, ir su rezultatų rodikliais susiję veiklos rezultatai, pranešti Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 115 straipsnyje nurodytos daugiametės veiklos rezultatų stebėsenos tikslais, kuriais įrodoma, kad laikomasi šio reglamento 35 straipsnio, yra teisingi;
c)  veiklos rezultatai, pranešti 38a straipsnyje nurodytos metinės veiklos rezultatų stebėsenos ir daugiametės veiklos rezultatų peržiūros, nurodytos Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje, tikslais, kuriais rengiamos ataskaitos, kuriose nurodomos įgyvendinant BŽŪP nacionaliniame strateginiame plane nustatytus tikslus įvykdytos operacijos ir pasiekta pažanga, yra teisingi;
d)  įgyvendinant Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytas priemones patirtos išlaidos, kurias Komisijos prašoma kompensuoti, yra teisėtos ir tvarkingos.
d)  įgyvendinant reglamentuose (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų], (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1144/2014 nustatytas priemones patirtos išlaidos, kurias Komisijos prašoma kompensuoti, yra teisėtos ir tvarkingos ir įrodoma, kad laikomasi šio reglamento 35 straipsnio.
Toje nuomonėje taip pat nurodoma, ar atlikus patikrą kilo abejonių dėl 8 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto valdymo pareiškimo teiginių.
Toje nuomonėje taip pat nurodoma, ar atlikus patikrą kilo abejonių dėl 8 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto valdymo pareiškimo teiginių.
Kai parama teikiama pagal EIB arba kitos tarptautinės finansų įstaigos, kurios akcininkė yra valstybė narė, įgyvendinamą finansinę priemonę, tvirtinančioji įstaiga remiasi tų įstaigų išorės auditorių parengta metine audito ataskaita.
Kai parama teikiama pagal EIB arba kitos tarptautinės finansų įstaigos, kurios akcininkė yra valstybė narė, įgyvendinamą finansinę priemonę, tvirtinančioji įstaiga remiasi tų įstaigų išorės auditorių parengta metine audito ataskaita.
2.  Tvirtinančioji įstaiga turi turėti būtiną techninę kompetenciją. Veiklos požiūriu ji turi būti nepriklausoma nuo atitinkamos mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą agentūrą akreditavusios valdžios institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP įgyvendinimą ir stebėseną.
2.  Tvirtinančioji įstaiga turi turėti būtiną techninę kompetenciją finansų valdymo srityje ir vertinti intervencinėmis priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimą. Visi duomenys ir informacija, naudojami tam, kad tvirtinančiosios įstaigos galėtų užtikrinti, jog tikslai yra gyvendinami, ir iškeltas prielaidas patvirtinantys duomenys bei informacija turi būti skaidriai viešinami. Veiklos požiūriu ji turi būti nepriklausoma nuo atitinkamos mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą agentūrą akreditavusios valdžios institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP įgyvendinimą ir stebėseną.
3.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato taisykles dėl tvirtinančiųjų įstaigų užduočių, įskaitant atliktinas patikras ir tikrintinus subjektus, ir dėl sertifikatų, ataskaitų bei kartu pateikiamų dokumentų, kuriuos tos įstaigos turi parengti.
Įgyvendinimo aktais taip pat nustatomi:
a)  audito principai, kuriais grindžiamos tvirtinančiųjų įstaigų nuomonės, įskaitant rizikos vertinimą, vidaus kontrolę ir reikiamą audito įrodymų lygį;
b)  audito metodai, kuriuos teikdamos savo nuomones turi naudoti tvirtinančiosios įstaigos atsižvelgdamos į tarptautinius audito standartus.
Tokie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3a.  Valstybių narių kompetentingoms institucijoms paskyrus šiame straipsnyje nurodytą tvirtinančiąją įstaigą ir apie tai informavus Komisiją, Komisija ne vėliau kaip praėjus vieniems metams po ... [šio reglamento taikymo data], o antrą kartą – ne vėliau kaip praėjus ketveriems metams po šios datos pateikia išsamų visų tokių įstaigų sąrašą Europos Parlamentui.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, Euratomas) [COM(2018)0322] nustatytos didžiausios sumos.
1.  Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, Euratomas) [COM(2018)0322] nustatytos didžiausios sumos, kuriomis valstybėms narėms nustatomos konkrečios ribos.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)
12a straipsnis
Komisijos įgaliojimai
1.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl:
a)  9 straipsnio 2 dalyje nurodytų mokėjimo agentūrų ir 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų koordinavimo įstaigų akreditavimo būtiniausių sąlygų;
b)  mokėjimo agentūrų pareigų dėl viešosios intervencijos ir taisyklių, susijusių su jų valdymo ir kontrolės įgaliojimų turiniu;
c)  akreditacijos mokėjimo agentūroms ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, atšaukimo ir peržiūros, tvirtinančiųjų įstaigų paskyrimo ir atšaukimo procedūrų, taip pat mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros procedūrų, atsižvelgiant į proporcingumo principą;
d)  mokėjimo agentūrų darbo ir valdymo deklaracijos, nurodytos 9 straipsnio 3 dalies c punkte, patikros;
e)  koordinavimo įstaigos veikimo ir informacijos perdavimo Komisijai pagal 10 straipsnio 4 dalį.
2.  Komisija pagal 100 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant taisykles dėl tvirtinančiųjų įstaigų užduočių, įskaitant atliktinas patikras ir tikrintinus subjektus, ir dėl sertifikatų, ataskaitų bei kartu pateikiamų dokumentų, kuriuos tos įstaigos turi parengti.
Šiais deleguotaisiais aktais taip pat nustatomi:
a)  audito principai, kuriais grindžiamos tvirtinančiųjų įstaigų nuomonės, įskaitant rizikos vertinimą, vidaus kontrolę ir reikiamą audito įrodymų lygį; taip pat
b)  audito metodai, kuriais naudodamosi tvirtinančiosios įstaigos, atsižvelgdamos į tarptautinius audito standartus, pateiktų savo nuomones, ir kurie galėtų apimti galimybę stebėti mokėjimo agentūrų patikras vietoje.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama papildoma parama žemės ūkio sektoriui, siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio produktų gamybai ar paskirstymui (toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).
BŽŪP biudžete sukuriamas ES žemės ūkio krizių rezervas (toliau – rezervas), iš kurio būtų teikiama papildoma parama žemės ūkio sektoriui, siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką ir greitai reaguoti ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio produktų gamybai ar paskirstymui.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti asignavimai tiesiogiai įtraukiami į Sąjungos biudžetą.
Rezervui skirti asignavimai tiesiogiai įtraukiami į Sąjungos biudžetą ir panaudojami tais finansiniais metais, kuriais reikalaujama papildomos paramos, finansuoti šioms priemonėms:
a)  Reglamento (ES) Nr.°1308/2013 8 ir 21 straipsniuose numatytoms žemės ūkio rinkų stabilizavimo priemonėms;
b)  Reglamento (ES) Nr.°1308/2013 I skyriaus V dalyje numatytoms išskirtinėms priemonėms;
c)  priemonėms, kuriomis papildomos pajamų stabilizavimo priemonės, nurodytos Reglamento (ES) ... / ... [BŽŪP strateginių planų reglamentas] 70 straipsnyje, tuo atveju, jei rinkos krizė kartojasi dažniau, nei iš anksto konkrečiam sektoriui nustatyta riba.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Komisija įgaliojama pagal 100 straipsnį priimti deleguotuosius aktus šiam straipsniui papildyti, kad galėtų nustatyti konkretiems sektoriams taikomas ribas, kurias pasiekus pradedamos taikyti priemonės pajamų stabilizavimo priemonėms papildyti, kaip nurodyta šios dalies antros pastraipos c punkte.
Pakeitimai 79 ir 242
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Žemės ūkio sektoriaus rezervo lėšas turi būti galima naudoti priemonėms pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 8–21 ir 219, 220 ir 221 straipsnius įgyvendinti vienus ar kelerius metus, kuriais reikalinga papildoma parama.
Išbraukta.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies -1 pastraipa (nauja)
Papildomai prie EŽŪGF ir EŽŪFKP biudžetų 2021 m. nustatoma pirminė 400 000 000 EUR suma dabartinėmis kainomis.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar ateinančių metų perspektyvų, atsižvelgdama į turimus EŽŪGF asignavimus.
2021–2027 m. laikotarpiu ES žemės ūkio krizių rezervui skirta suma kiekvienų metų pradžioje turi būti bent lygi pirminei 2021 m. skirtai sumai ir gali būti didinama per tą laikotarpį iki didžiausios 1 500 000 000 EUR sumos dabartinėmis kainomis, nepažeidžiant biudžeto valdymo institucijos priimtų atitinkamų sprendimų.
ES žemės ūkio krizių rezervo suma koreguojama vykdant kasmetinę biudžeto procedūrą arba kai to reikia dėl einamųjų ar ateinančių metų krizės rizikos pokyčių ir perspektyvų, atsižvelgiant į turimas EŽŪGF skirtas pajamas arba maržas pagal EŽŪGF tarpinę viršutinę ribą.
Pakeitimai 82 ir 244
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Jeigu šių turimų asignavimų nepakanka, rezervui papildyti gali būti naudojamas pirmoje pastraipoje nurodytas finansinės drausmės mechanizmas.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti žemės ūkio sektoriaus rezervo asignavimai gali būti bet kuriuo metu perkeliami žemės ūkio sektoriaus rezervui finansuoti ateinančiais finansiniais metais.
Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti rezervo asignavimai gali būti bet kuriuo metu perkeliami rezervui finansuoti ateinančiais finansiniais metais.
Pakeitimai 84 ir 247
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Be to, nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, visa nepanaudota 2020 m. pabaigoje turima krizių rezervo suma yra perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems veiksmams, kad būtų galima finansuoti žemės ūkio sektoriaus rezervą.
Išbraukta.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą finansuojamų priemonių finansavimo atitinkamais finansiniais metais prognozės rodo, kad taikytinos metinės ribos bus viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į specialias priemones, nurodyto šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte ir skiriamo pagal Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo koeficientą (toliau – koregavimo koeficientas).
Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą finansuojamų priemonių finansavimo atitinkamais finansiniais metais prognozės rodo, kad taikytinos metinės ribos bus viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientą (toliau – koregavimo koeficientas).
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Pagal šį straipsnį nustatytas koregavimo koeficientas taikomas tik 2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos naudos gavėjams atitinkamais kalendoriniais metais.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos papildomos išmokos arba išskaitymai, kuriais koreguojamos pagal 3 dalį mokamos išmokos, netaikydama 101 straipsnyje nurodytos procedūros.
6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos papildomos išmokos arba išskaitymai, kuriais koreguojamos pagal 3 dalį mokamos išmokos, taikydama 101 straipsnyje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 pastraipa
Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija palydovinius duomenis nemokamai teikia kompetentingai institucijai, atsakingai už žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą, arba paslaugų teikėjams, kuriuos tos įstaigos įgaliojo joms atstovauti.
Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija palydovinius duomenis nemokamai teikia kompetentingai institucijai, atsakingai už žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemą, arba paslaugų teikėjams, kuriuos tos įstaigos įgaliojo joms atstovauti.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 pastraipa
Komisija gali pavesti specializuotiems subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos metodais arba darbo metodais.
Komisija gali pavesti specializuotiems subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos metodais arba darbo metodais.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  užtikrinti agrarinę ekonominę ir agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią žemės ūkio paskirties žemės ir žemės naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį miškų ūkį, ir augalų būklės stebėseną, kad būtų galima atlikti apskaičiavimus, visų pirma derliaus bei žemės ūkio produkcijos ir poveikio žemės ūkiui išimtinėmis aplinkybėmis apskaičiavimą;
b)  užtikrinti agrarinę ekonominę ir agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią žemės ūkio paskirties žemės ir žemės naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį miškų ūkį, ir dirvožemio, vandens, kultūrinių ir kitų augalų būklės stebėseną, kad būtų galima atlikti apskaičiavimus, visų pirma derliaus bei žemės ūkio produkcijos ir poveikio žemės ūkiui išimtinėmis aplinkybėmis apskaičiavimą, ir įvertinti žemės ūkio sistemų atsparumą klimato kaitai ir pažangą įgyvendinant susijusius darnaus vystymosi tikslus;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 pastraipos d punktas
d)  padėti siekti pasaulio rinkų skaidrumo;
d)  prisidėti prie konkrečių priemonių, kuriomis didinamas pasaulio rinkų skaidrumas, įskaitant rinkų stebėseną, atsižvelgiant į Sąjungos tikslus ir įsipareigojimus, be kita ko, į politikos suderinamumo vystymosi labui tikslus ir įsipareigojimus.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 pastraipa
Pagal 7 straipsnio c punktą Komisija finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir stebėti, įskaitant iš palydovų gautus duomenis, geoerdvinius duomenis ir meteorologinius duomenis, rinkti ar pirkti, erdvinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainei kurti, specialiesiems klimato sąlygų tyrimams atlikti, nuotoliniam žemės naudojimo keitimo ir dirvožemio būklės stebėjimui vykdyti, taip pat agrometeorologiniams ir ekonometriniams modeliams atnaujinti. Prireikus šie veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su EAA, JRC, nacionalinėmis laboratorijomis ir įstaigomis arba įtraukiant privatųjį sektorių.
Pagal 7 straipsnį Komisija finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir jai bei jos poveikiui stebėti, įskaitant iš palydovų gautus duomenis, geoerdvinius duomenis ir meteorologinius duomenis, rinkti ar pirkti, erdvinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainei kurti, specialiesiems klimato sąlygų tyrimams atlikti, nuotoliniam žemės naudojimo keitimo ir dirvožemio būklės stebėjimui vykdyti, taip pat agrometeorologiniams ir ekonometriniams modeliams atnaujinti. Prireikus šie veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su EAA, JRC, Eurostatu, nacionalinėmis laboratorijomis ir įstaigomis arba įtraukiant privatųjį sektorių, sykiu kiek įmanoma užtikrinant nešališkumą, skaidrumą ir atvirą dalijimąsi informacija.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  2021 m. – 1 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;
a)  2021 m. – 1,5 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  2022 m. – 1 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;
b)  2022 m. – 1,5 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis
3.  Jokios papildomos išankstinio finansavimo lėšos nėra išmokamos arba susigrąžinamos, jei pagal Reglamento (ES).../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 90 straipsnį lėšos perkeliamos į EŽŪFKP arba iš jo.
3.  Papildomos išankstinio finansavimo lėšos gali būti išmokamos arba susigrąžinamos, jei pagal Reglamento (ES).../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 90 straipsnį lėšos perkeliamos į EŽŪFKP arba iš jo.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis
4.  Palūkanos nuo išankstinio finansavimo sumos yra skiriamos atitinkamam BŽŪP strateginiam planui ir išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų sumos.
4.  Palūkanos nuo išankstinio finansavimo sumos yra skiriamos atitinkamam BŽŪP strateginiam planui arba regioninės intervencijos programai ir išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų sumos.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
1.  Tarpinės išmokos mokamos kiekvienam BŽŪP strateginiam planui įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su kiekvienos rūšies intervencija susijusioms viešosioms išlaidoms taikant tai intervencijai nustatytą bendro finansavimo normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 85 straipsnyje.
1.  Tarpinės išmokos mokamos kiekvienam BŽŪP strateginiam planui arba, kai tinkama, kiekvienai regioninės intervencijos programai įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su kiekvienos rūšies intervencija susijusioms viešosioms išlaidoms taikant tai intervencijai nustatytą bendro finansavimo normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 85 straipsnyje.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  į pirmąją deklaraciją įtraukta suma turi būti pirmiau sumokėta finansinei priemonei įgyvendinti ir gali sudaryti ne daugiau kaip 25 % visos BŽŪP strateginio plano įnašą, įsipareigotą finansinėms priemonėms įgyvendinti pagal atitinkamą finansavimo susitarimą;
a)  į pirmąją deklaraciją įtraukta suma turi būti pirmiau sumokėta finansinei priemonei įgyvendinti ir gali sudaryti ne daugiau kaip 25 % viso BŽŪP strateginio plano bendro finansavimo, įsipareigoto finansinėms priemonėms įgyvendinti pagal atitinkamą finansavimo susitarimą;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis
1.  Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų metinę ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi galiojančiu EŽŪFKP intervencinių priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti dienos.
1.  Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų patvirtinimo ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi galiojančiu EŽŪFKP intervencinių priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti dienos.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
3.  Jei per 1 dalyje nustatytą laikotarpį Komisija negauna paskutinės metinės rezultatų ataskaitos ir paskutiniųjų plano įgyvendinimo metų sąskaitoms patvirtinti reikalingų dokumentų, įsipareigojimai dėl likučio yra automatiškai panaikinami pagal 32 straipsnį.
3.  Jei per 1 dalyje nustatytą laikotarpį Komisija negauna paskutinės metinės patvirtinimo ataskaitos ir paskutiniųjų plano įgyvendinimo metų sąskaitoms patvirtinti reikalingų dokumentų, įsipareigojimai dėl likučio yra automatiškai panaikinami pagal 32 straipsnį.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija automatiškai panaikina bet kurią BŽŪP strateginiame plane numatytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms skirto biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., deklaracija.
1.  Komisija automatiškai panaikina bet kurią BŽŪP strateginiame plane numatytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms skirto biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., deklaracija.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis
3.  Vykstant teismo procesui ar nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 2 dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo įsipareigojimai automatiškai panaikinami, sustabdomas su atitinkamais veiksmais susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka teismo procesas arba kol nagrinėjamas administracinis ieškinys, jei Komisija iš valstybės narės ne vėliau kaip N + 3 metų sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą.
3.  Vykstant teismo procesui ar nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 2 dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo įsipareigojimai automatiškai panaikinami, sustabdomas su atitinkamais veiksmais susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka teismo procesas arba kol nagrinėjamas administracinis ieškinys, jei Komisija iš valstybės narės ne vėliau kaip N + 4 metų sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet kurių kompensavimą Komisija sumažino arba sustabdė N + 2 metų gruodžio 31 d.;
a)  tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet kurių kompensavimą Komisija sumažino arba sustabdė N + 3 metų gruodžio 31 d.;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis
Veiksmas gali būti finansuojamas EŽŪFKP lėšomis teikiant įvairių rūšių paramą pagal BŽŪP strateginį planą ir iš kitų Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) arba pagal Sąjungos priemones tik jei visa bendra įvairių rūšių paramos suma neviršija didžiausio paramos intensyvumo arba paramos sumos, skirtinos tos rūšies intervencinėms priemonėms pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinę dalį. Tokiais atvejais valstybės narės nedeklaruoja Komisijai šių išlaidų:
Veiksmas gali būti finansuojamas EŽŪFKP lėšomis teikiant įvairių rūšių paramą pagal BŽŪP strateginį planą ir iš kitų Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) arba pagal Sąjungos priemones tik jei visa bendra įvairių rūšių paramos suma neviršija didžiausio paramos intensyvumo arba paramos sumos, skirtinos tos rūšies intervencinėms priemonėms pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinę dalį. Tokiais atvejais nė vienos iš šių išlaidų nėra deklaruojamos:
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis
5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu:
Įgyvendinant reglamentuose (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1144/2014 nustatytas priemones patirtas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu:
a)  jas patyrė akredituotos mokėjimo agentūros,
a)  jas patyrė akredituotos mokėjimo agentūros ir
b)  jos buvo patirtos pagal taikytinas Sąjungos taisykles arba
b)  jos buvo patirtos pagal taikytinas Sąjungos taisykles.
c)   Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytų intervencinių priemonių rūšių atveju –
i)  jos sutampa su atitinkamu praneštu produktu ir
ii)  jos buvo patirtos laikantis taikomų įmonių valdymo sistemų, neapimančių atskirų paramos gavėjų atitikties reikalavimams sąlygų, nustatytų nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose planuose.
Išankstinėms išmokoms, mokamoms paramos gavėjams pagal Reglamente (ES) …/... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencinių priemonių rūšis, pirmos pastraipos c punkto i papunktis netaikomas.
Įgyvendinant Reglamente (ES) Nr. …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nustatytas priemones patirtas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu:
a)  jas patyrė akredituotos mokėjimo agentūros;
b)  jos buvo patirtos pagal taikytinus Sąjungos reikalavimus ir
c)  jos buvo patirtos laikantis taikytinų valdymo sistemų, įskaitant valstybių narių įsipareigojimus dėl veiksmingos Sąjungos finansinių interesų apsaugos, kaip nurodyta šio reglamento 57 straipsnyje, ir ataskaitų teikimo sistemos, sukurtos siekiant pranešti apie veiklos rezultatus, kaip nurodyta Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis
2.  Jei Komisija, remdamasi išlaidų deklaracijomis arba 88 straipsnyje nurodyta informacija, nustato, kad nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų mokėjimo terminų, valstybei narei suteikiama galimybė pateikti savo pastabas per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 30 dienų. Jei valstybė narė nepateikia pastabų per minėtą laikotarpį arba jei Komisija atsakymą laiko nepakankamu, Komisija gali sumažinti mėnesines ar tarpines išmokas arba sustabdyti jų mokėjimą atitinkamai valstybei narei priimdama 19 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus dėl mėnesinių išmokų arba pagal 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimo tvarką.
2.  Jei Komisija, remdamasi išlaidų deklaracijomis arba 88 straipsnyje nurodyta informacija, nustato, kad nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų mokėjimo terminų, valstybei narei suteikiama galimybė pateikti savo pastabas per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 30 dienų. Jei valstybė narė nepateikia pastabų per minėtą laikotarpį arba jei Komisija padaro išvadą, kad pateiktų pastabų aiškiai nepakanka, Komisija gali sumažinti mėnesines ar tarpines išmokas arba sustabdyti jų mokėjimą atitinkamai valstybei narei priimdama 19 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus dėl mėnesinių išmokų arba pagal 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimo tvarką. Komisija užtikrina, kad galutiniai paramos gavėjai susijusioje valstybėje narėje dėl sumažinimo nepatirtų papildomų vėlavimų ar problemų.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis
3.  Sumažinimas pagal šį straipsnį nedaro poveikio 51 straipsnio taikymui.
3.  Sumažinimas pagal šį straipsnį taikomas laikantis proporcingumo principo ir nedaro poveikio 51 straipsnio taikymui.
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis
1.  Jeigu valstybės narės nepateikia dokumentų, nurodytų 8 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus terminus, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų sumos mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.
1.  Jeigu valstybės narės nepateikia dokumentų ir duomenų, nurodytų 8 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnyje ir, kai taikytina, Reglamento (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 129 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų sumos mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.
30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų atveju išlaidų deklaracijos pripažįstamos nepriimtinomis pagal to straipsnio 6 dalį.
30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų atveju išlaidų deklaracijos pripažįstamos nepriimtinomis pagal to straipsnio 6 dalį.
2.   Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o valstybė narė negali nurodyti tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.
Toks sustabdymas taikomas atitinkamoms išlaidoms, patirtoms taikant intervencines priemones, kurioms pritaikytas 52 straipsnio 2 dalyje nurodytas sumažinimas, o suma, kurios mokėjimas sustabdomas, neviršija pagal 52 straipsnio 2 dalį taikomą sumažinimą atitinkančio procentinio dydžio. Sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, Komisija kompensuoja valstybėms narėms arba visam laikui sumažina 52 straipsnyje nurodytu įgyvendinimo aktu.
Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo sustabdymo lygio.
3.  Šiame straipsnyje numatyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
3.  Šiame straipsnyje numatyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, Komisija atitinkamą valstybę narę informuoja apie savo ketinimą ir suteikia tai valstybei narei galimybę per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo pastabas.
Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, Komisija atitinkamą valstybę narę informuoja apie savo ketinimą ir suteikia tai valstybei narei galimybę per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo pastabas.
Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal šią dalį priimtus įgyvendinimo aktus.
Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal šią dalį priimtus įgyvendinimo aktus.
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)
38a straipsnis
Metinė veiklos rezultatų stebėsena
1.  Komisija stebi veiksmus, vykdomus imantis Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytų intervencinių priemonių, ir vertina gautų produktų ir faktinių išlaidų, apie kurias pranešama veiklos rezultatų ataskaitoje, atitiktį nuo ... [dveji metai po šio reglamento taikymo pradžios datos] ir po to kiekvienais metais.
2.  Jeigu per 1 dalyje nurodytą metinį veiklos rezultatų stebėseną Komisija nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 35 %, valstybė narė pateikia Komisijai pagrindimus prieš to reglamento 122 straipsnyje nurodytą peržiūros posėdį.
Jeigu atitinkama valstybė narė negali pateikti tinkamai pagrįstų skirtumo atsiradimo priežasčių, Komisija atitinkamos valstybės narės prašo pateikti sunkumų, darančių poveikį BŽŪP strateginio plano įgyvendinimui, įvertinimą, visų pirma, dėl galimų būsimų nuokrypių nuo atitinkamų tarpinių tikslų ateityje ir numatomų sunkumų pasiekiant atitinkamas rezultato rodiklių siektinas reikšmes atliekant Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodytą daugiametę veiklos rezultatų peržiūrą ir, prireikus, aprašyti priemones, kurios jau įgyvendintos ir kurių dar bus imamasi.
Kai būtina, Komisija peržiūros posėdyje gali paskelbti ankstyvąjį perspėjimą ir paprašyti valstybės narės kitiems finansiniams metams numatyti ir įgyvendinti papildomus taisomuosius veiksmus.
3.  Ne vėliau kaip ... [dveji metai po šio reglamento taikymo pradžios datos] kovo 15 d. ir kiekvienais paskesniais metais Komisija Europos Parlamentui pateikia ankstesniais kalendoriniais metais vykdytos metinės veiklos rezultatų stebėsenos ataskaitos santrauką, įskaitant paskelbtus ankstyvuosius perspėjimus.
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis
Išmokų mokėjimo sustabdymas atsižvelgiant į daugiametę veiklos rezultatų stebėseną
Išmokų mokėjimo sustabdymas ir sumažinimas atsižvelgiant į daugiametę veiklos rezultatų peržiūrą
1.  Jei vėluojama siekti nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų tikslų, kurių įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 115 ir 116 straipsnį, arba jų siekiama nepakankamai, Komisija gali paprašyti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir kuris nustatomas konsultuojantis su Komisija.
1.   Remdamasi veiklos rezultatų ataskaitose pateikta informacija Komisija atlieka Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodytą daugiametę veiklos rezultatų peržiūrą nuo ... [dveji metai po šio reglamento taikymo pradžios datos] ir po to kas dvejus metus.
Jei vėluojama siekti nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų rezultatų rodiklių tarpinių tikslų arba jų siekiant nedaroma pakankamos pažangos ir jeigu nustatoma, kad pranešta vieno ar daugiau rezultato rodiklių, kurių įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 115 ir 116 straipsnį, reikšmė daugiau kaip 25 % mažesnė už tam tikrų ataskaitinių metų atitinkamas reikšmes, atitinkama valstybė narė iki to reglamento 122 straipsnyje nurodyto peržiūros posėdžio pateikia pagrindimą, kodėl atsirado toks trūkumas.
Jeigu atitinkama valstybė narė negali pateikti pagrindimo, kodėl atsirado toks trūkumas, peržiūros posėdyje Komisija gali paprašyti, kad atitinkama valstybė narė, konsultuodamasi su Komisija, numatytų ir parengtų veiksmų planą bei jį įgyvendintų.
Per tris mėnesius po Komisijos prašymo atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia antroje pastraipoje nurodytą veiksmų planą, įskaitant būtinus taisomuosius veiksmus ir tikėtiną jo įgyvendinimo terminą. Tame veiksmų plane aiškiai nustatomos intervencinės priemonės, susijusios su rezultato rodikliais, dėl kurių nustatytas trūkumas.
Per 30 dienų Komisija atitinkamai valstybei narei arba raštu praneša, kad veiksmų planą priima, arba siunčia atitinkamai valstybei narei prašymą jį pakeisti. Atitinkama valstybė narė laikosi veiksmų plano ir tikėtino jo įgyvendinimo termino, dėl kurio pritarė Komisija.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės dėl veiksmų planų elementų ir tų planų sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Siekdama parengti šioje dalyje nurodytus veiksmų planus Komisija pagal 100 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, išdėstydama išsamesnes taisykles dėl veiksmų planų elementų, visų pirma įskaitant pažangos rodiklių apibrėžtį ir tų planų sudarymo tvarką.
2.  Jei valstybės narės nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei to veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.
2.  Jei atitinkama valstybė narė nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei tos valstybės narės pateikto veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, Komisija, pasitarusi su atitinkama valstybe nare ir suteikusi jai galimybę per 30 dienų atsakyti, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.
Jeigu atitinkama valstybė narė atsakė ir pateikė savo pastabas ir Komisija mano, kad tos pastabos nėra pakankamos, prireikus ir ne vėliau nei priimamas įgyvendinimo aktas, Komisija pateikia pagrindimą, kodėl pateiktos pastabos nėra pakankamos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
Prieš pradėdama sustabdymo procedūrą pagal šį straipsnį Komisija atsižvelgia į veiksmų planui įvykdyti nurodytą laikotarpį. Komisija taip pat atsižvelgia į force majeure ir sunkios krizės atvejus, dėl kurių valstybė narė galbūt negalėjo tinkamai įgyvendinti savo veiksmų plano, įskaitant atitinkamų tarpinių tikslų pasiekimą.
Toks sustabdymas, laikantis proporcingumo principo, taikomas atitinkamoms išlaidoms, susijusioms su intervencinėmis priemonėmis, kurioms turėjo būti taikomas tas veiksmų planas. Komisija kompensuoja sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, jei atlikus Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodytą veiklos rezultatų peržiūrą matyti pakankama pažanga siekiant tikslų. Jei situacija neištaisoma iki nacionalinio BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo pabaigos, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo visam laikui sumažinama atitinkamai valstybei narei skirta suma, kurios mokėjimas sustabdytas.
Toks sustabdymas, laikantis proporcingumo principo, taikomas atitinkamoms išlaidoms, susijusioms su intervencinėmis priemonėmis, kurioms turėjo būti taikomas tas veiksmų planas. Komisija kompensuoja sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, jei atlikus Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodytą veiklos rezultatų peržiūrą matyti pakankama pažanga siekiant rezultato rodiklių tarpinių tikslų ir nurodytos rezultato rodiklių vertės.
Šiame straipsnyje pakankama pažanga reiškia, kad atitinkama valstybė narė yra įgyvendinusi veiksmų planą ir pasiekti tarpiniai tikslai, o atitinkama nurodyta rezultato rodiklių vertė sudaro mažiau nei 25 % trūkumą per atitinkamus ataskaitinius metus.
Atitinkama valstybė narė gali savanoriškai pranešti Komisijai apie pažangą biudžetiniais metais įgyvendinant veiksmų planą, kad Komisija galėtų įvertinti pažangą, padarytą siekiant tarpinių tikslų. Jeigu valstybė narė gali įrodyti, kad trūkumas, dėl kurio taikomas sustabdymas, biudžetiniais metais yra sumažintas iki mažiau nei 25 %, sustabdytos sumos kompensuojamos.
Jei situacija neištaisoma iki šeštojo mėnesio po sustabdymo pabaigos, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo visam laikui sumažinama atitinkamai valstybei narei skirta suma, kurios mokėjimas sustabdytas. Galutinai sumažintos sumos perskirstomos valstybėms narėms siekiant joms atlyginti už patenkinamus veiklos rezultatus, kaip nurodyta 39a straipsnyje.
Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų kompensavimo arba sumažinimo, atsižvelgiant į daugiametę veiklos rezultatų stebėseną, sąlygą.
Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų kompensavimo arba sumažinimo, atsižvelgiant į daugiametę veiklos rezultatų peržiūrą, sąlygą.
3.  1 ir 2 dalyse numatyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
3.  1 ir 2 dalyse numatyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, Komisija atitinkamą valstybę narę informuoja apie savo ketinimą ir paprašo per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo atsakymą.
Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, Komisija atitinkamą valstybę narę informuoja apie savo ketinimą ir paprašo per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo atsakymą.
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)
39a straipsnis
Lėšų, susidariusių po daugiametės veiklos rezultatų peržiūros sumažinus išmokas, perskirstymas
1.  Lėšos, susidariusios pagal šio reglamento 39 straipsnio 3 dalį sumažinus išmokas, įtraukiamos į veiklos rezervą ir naudojamos atlyginant valstybėms narėms už patenkinamus veiklos rezultatus, susijusius su konkrečiais Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais ir BŽŪP strateginiame plane patikslintais tikslais.
2.  Tokios lėšos gali būti skiriamos valstybėms narėms BŽŪP strateginių planų pabaigoje siekiant atlyginti už patenkinamus veiklos rezultatus, jeigu atitinkama valstybė narė tenkina šio straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą.
3.  Remiantis paskutine daugiamete veiklos rezultatų peržiūra, lėšos skiriamos tik toms valstybėms narėms, kurios pasiekė bent 90 % siektinos reikšmės, susijusios su rezultato rodikliais, taikomais konkretiems Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 6 straipsnio 1 dalyje nustatytiems ir BŽŪP strateginiame plane patikslintiems tikslams.
Per du mėnesius po Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnio 2 dalyje nurodytos visų valstybių narių paskutinės veiklos rezultatų ataskaitos gavimo Komisija priima įgyvendinimo aktą netaikydama 101 straipsnyje nurodytos komiteto procedūros, kad dėl kiekvienos valstybės narės nuspręstų, ar atitinkamais BŽŪP strateginiais planais yra pasiektos šio straipsnio 3 dalyje nurodytos siektinos reikšmės.
4.  Jeigu 3 dalyje nurodytos siektinos reikšmės yra pasiektos, Komisija apskaičiuoja sumą ir skiria ją atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms); tokia suma laikoma galutinai priskirta finansiniams metams po BŽŪP strateginių planų užbaigimo remiantis toje pačioje dalyje nurodytu sprendimu. Paskirstydama lėšas Komisija gali atsižvelgti į force majeure atvejus ir dideles socialines ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti kliūčių atitinkamiems tarpiniams tikslams pasiekti.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis
1.  Jei nustatoma didelių valdymo sistemų veikimo trūkumų, Komisija gali paprašyti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir kuris nustatomas konsultuojantis su Komisija.
1.  Jei mokėjimo agentūros valdymo deklaracijoje, tvirtinančiosios įstaigos nuomonėje arba per Komisijos patikrinimus, atliekamus pagal 47 straipsnį, nustatoma didelių valdymo sistemų veikimo trūkumų ir jie yra nurodomi, Komisija paprašo, kad atitinkama valstybė narė per du mėnesius nuo prašymo pateikimo pateiktų atsakymą ir pakomentuotų nustatytus faktus, kad Komisija galėtų įvertinti taisomųjų veiksmų ir, prireikus, veiksmų plano poreikį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Komisija prireikus paprašo, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir kuris nustatomas konsultuojantis su Komisija.
Atitinkama valstybė narė per tris mėnesius po Komisijos prašymo pateikimo dienos pateikia Komisijai pirmoje pastraipoje nurodytą veiksmų planą, įskaitant būtinus taisomuosius veiksmus ir numatytą to plano įgyvendinimo terminą. Komisija arba raštu praneša atitinkamai valstybei narei, kad ji priima pateiktą veiksmų planą, arba išsiunčia atitinkamai valstybei narei prašymą atlikti plano pakeitimus. Atitinkama valstybė narė laikosi Komisijos patvirtinto veiksmų plano ir numatyto jo įgyvendinimo termino.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės dėl veiksmų planų elementų ir tų planų sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Komisija pagal 100 straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, išdėstydama išsamesnes taisykles dėl šioje dalyje nurodytų veiksmų planų elementų ir tų planų parengimo tvarkos.
2.  Jei valstybė narė nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei to veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.
2.  Jei valstybės narės nepateikia arba be jokio pagrindo neįgyvendina šio straipsnio 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei to veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, arba jei jis nebuvo taikomas pagal toje dalyje nurodytą rašytinį Komisijos prašymą, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
Toks sustabdymas, laikantis proporcingumo principo, taikomas valstybės narės patirtoms atitinkamoms išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytais įgyvendinimo aktais ir kuris neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tas laikotarpis pratęsiamas papildomais laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.
Toks sustabdymas, laikantis proporcingumo principo, taikomas valstybės narės patirtoms atitinkamoms išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytais įgyvendinimo aktais ir kuris neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tas laikotarpis pratęsiamas papildomais laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.
3.  Šiame straipsnyje numatyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
Prieš priimdama 2 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus Komisija atitinkamą valstybę narę informuoja apie savo ketinimą ir paprašo per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo atsakymą.
3.  Prieš priimdama 2 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus Komisija atitinkamą valstybę narę informuoja apie savo ketinimą ir paprašo per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo atsakymą. Jei atitinkama valstybė narė atsakė ir pateikė savo pastabas, o Komisija nusprendė, kad šių pastabų nepakanka, Komisija prireikus ir vėliausiai iki tada, kai yra priimamas įgyvendinimo aktas, pateikia pagrindimą, kodėl pateiktų pastabų nepakako.
Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal šios dalies pirmą pastraipą priimtus įgyvendinimo aktus.
Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal 1 dalies trečią pastraipą priimtus deleguotuosius aktus.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas
a)  anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas;
a)  anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas ir pagal priemones, atitinkamai nurodytas Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyriuje ir Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV skyriuje;
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės gali nuspręsti išmokėti iki 50 % pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 68 ir 71 straipsniuose nurodytas intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas.
3.  Valstybės narės gali nuspręsti išmokėti iki 50 % pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 68 ir 71 straipsniuose ir III antraštinės dalies III skyriuje, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II skyriaus I skirsnyje nurodytas intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodytos sumos sumokamos į Sąjungos biudžetą ir pakartotinio panaudojimo atveju skiriamos išimtinai EŽŪGF ar EŽŪFKP išlaidoms finansuoti.
2.  1 dalyje nurodytos sumos sumokamos į Sąjungos biudžetą ir pakartotinio panaudojimo atveju atitinkamai skiriamos išimtinai EŽŪGF ar EŽŪFKP išlaidoms finansuoti ir daugiausia skiriamos pagal EŽŪGF sukurtam žemės ūkio sektoriaus rezervui finansuoti pagal 14 straipsnyje nustatytas ribines vertes.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo informacijos teikimo tikslas yra visų pirma padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą apie jos turinį ir tikslus, rengiant informavimo kampanijas atkurti vartotojų pasitikėjimą po krizių, teikti informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo regionuose veikiantiems subjektams, propaguoti europietišką žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį suprasti.
Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo informacijos teikimo tikslas yra visų pirma padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą apie jos turinį ir tikslus, įskaitant jos poveikį klimatui, aplinkai, gyvūnų gerovei ir vystymuisi. Tai daroma siekiant informuoti piliečius apie žemės ūkio ir maisto srityje kylančias problemas, informuoti ūkininkus ir vartotojus, rengiant informavimo kampanijas atkurti vartotojų pasitikėjimą po krizių, teikti informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo regionuose veikiantiems subjektams, propaguoti tvaresnį Sąjungos žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį suprasti.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir išsamią informaciją.
Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų siekiama teikti nuoseklią, nešališką, įrodymais pagrįstą, objektyvią ir išsamią informaciją, pasitelkus komunikacijos planą.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas sąlygomis, kuriomis kompensuojamos fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.
Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išlaidų deklaracijų nuostatoms taikomomis sąlygomis, kuriomis kompensuojamos fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 pastraipa
Taikant Finansinio reglamento 127 straipsnį, Komisija šio reglamento 11 straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų darbą laiko patikimu, išskyrus tuo atveju, jei ji informavo valstybę narę, kad negali remtis tvirtinančiosios įstaigos darbu atitinkamais finansiniais metais, ir savo rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį atlikti Komisijos auditus atitinkamoje valstybėje narėje.
Taikant Finansinio reglamento 127 straipsnį, Komisija šio reglamento 11 straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų darbą laiko patikimu ir savo rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį atlikti Komisijos auditus atitinkamoje valstybėje narėje, išskyrus tuos atvejus, kai ji informavo valstybę narę, kad negali pasikliauti tuo darbu.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis
1.  Nedarant poveikio pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus arba SESV 287 straipsnį valstybių narių atliekamoms patikroms ar patikroms, atliekamoms pagal SESV 322 straipsnį arba grindžiamoms Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96, Komisija gali valstybėse narėse atlikti patikras vietoje siekdama visų pirma patikrinti:
1.  Nedarant poveikio patikroms, kurias valstybės narės atlieka pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus arba pagal Sutarties 287 straipsnį, ar patikroms, kurios atliekamos pagal Sutarties 322 straipsnį arba grindžiamos Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 arba Finansinio reglamento 127 straipsniu, Komisija gali atlikti patikras valstybėse narėse siekdama patikrinti:
a)  administracinės praktikos suderinamumą su Sąjungos taisyklėmis;
a)  administracinės praktikos suderinamumą su Sąjungos taisyklėmis;
b)  ar išlaidos, kurioms taikoma 5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, kompensuojamos taikant Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginio plano] nurodytas intervencines priemones, atitinka metinėje veiklos ataskaitoje nurodytą atitinkamą produktą;
b)  ar veiksmai, kuriems taikoma 5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, kompensuojami taikant Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencines priemones, buvo įvykdyti laikantis Sąjungos reikalavimų ir patikrinti siekiant užtikrinti tų reikalavimų laikymąsi;
ba)  ar veiksmai, kuriems taikomi 5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, buvo įvykdyti laikantis Sąjungos reikalavimų ir patikrinti siekiant užtikrinti tų reikalavimų laikymąsi;
c)  ar tvirtinančioji įstaiga savo darbą atlieka pagal 11 straipsnį ir šio skyriaus 2 skirsnio taikymo tikslais;
c)  ar tvirtinančioji įstaiga savo darbą atlieka pagal 11 straipsnį ir šio skyriaus 2 skirsnio taikymo tikslais;
d)  ar mokėjimo agentūra atitinka akreditavimo kriterijus, nustatytus 8 straipsnio 2 dalyje, ir ar valstybė narė teisingai taiko 8 straipsnio 5 dalies nuostatas.
d)  ar mokėjimo agentūra atitinka akreditavimo kriterijus, nustatytus 8 straipsnio 2 dalyje, ir ar valstybė narė teisingai taiko 8 straipsnio 5 dalies nuostatas;
da)  ar tinkamai įgyvendinami 39 ir 40 straipsniuose nurodyti veiksmų planai.
Jei Komisija negali pasikliauti 46 straipsnyje nurodytos tvirtinančios įstaigos darbu, jei nustatomi dideli valstybės narės valdymo, valdymo ir kontrolės sistemos trūkumai, arba siekdama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų apsaugoti pagal šio reglamento 57 straipsnį, Komisija gali vykdyti išplėstinę stebėseną, įskaitant patikras vietoje, kol nepašalinami dideli valdymo sistemos trūkumai.
Asmenys, Komisijos įgalioti jos vardu atlikti patikras, arba Komisijos atstovai, veikiantys pagal jiems suteiktus įgaliojimus, turi galimybę susipažinti su buhalterinėmis knygomis ir visais kitais dokumentais, įskaitant dokumentus ir metaduomenis, sukurtus arba gautus ir saugomus elektroninėse laikmenose, susijusiais su EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis finansuojamomis išlaidomis.
Asmenys, Komisijos įgalioti jos vardu atlikti patikras, arba Komisijos atstovai, veikiantys pagal jiems suteiktus įgaliojimus, turi galimybę susipažinti su buhalterinėmis knygomis ir visais kitais dokumentais, įskaitant dokumentus ir metaduomenis, sukurtus arba gautus ir saugomus elektroninėse laikmenose, susijusiais su EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis finansuojamomis išlaidomis.
Įgaliojimai atlikti patikras neturi įtakos nacionalinių nuostatų, kuriose numatoma, kad tam tikrus veiksmus atlieka nacionalines teise specialiai paskirti atstovai, taikymui. Nedarant poveikio konkrečių Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatų taikymui, asmenys, Komisijos įgalioti veikti jos vardu, nedalyvauja, inter alia, patikrinimuose namuose arba oficialiose asmenų apklausose, vykdomose pagal atitinkamos valstybės narės teisę. Tačiau jie turi galimybę susipažinti su tokiu būdu gauta informacija.
Įgaliojimai atlikti patikras neturi įtakos nacionalinių nuostatų, kuriose numatoma, kad tam tikrus veiksmus atlieka nacionalines teise specialiai paskirti atstovai, taikymui. Nedarant poveikio konkrečių Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatų taikymui, asmenys, Komisijos įgalioti veikti jos vardu, nedalyvauja, inter alia, patikrinimuose namuose arba oficialiose asmenų apklausose, vykdomose pagal atitinkamos valstybės narės teisę. Tačiau jie turi galimybę susipažinti su tokiu būdu gauta informacija.
2.  Komisija apie patikrą pakankamai iš anksto praneša atitinkamai valstybei narei arba valstybei narei, kurios teritorijoje patikra bus atliekama, ir organizuodama patikras atsižvelgia į administracinį poveikį mokėjimo agentūroms. Atliekant tokias patikras gali dalyvauti atitinkamos valstybės narės atstovai.
2.  Komisija apie patikrą pakankamai iš anksto praneša atitinkamai valstybei narei arba valstybei narei, kurios teritorijoje patikra bus atliekama, ir organizuodama patikras atsižvelgia į administracinį poveikį mokėjimo agentūroms. Atliekant tokias patikras gali dalyvauti atitinkamos valstybės narės atstovai.
Komisijai paprašius ir valstybei narei sutikus, papildomas patikras ar šiame reglamente numatytų veiksmų tyrimus atlieka tos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos. Atliekant tokias patikras gali dalyvauti Komisijos atstovai arba asmenys, Komisijos įgalioti veikti jos vardu.
Komisijai paprašius ir valstybei narei sutikus, papildomas patikras ar šiame reglamente numatytų veiksmų tyrimus atlieka tos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos. Atliekant tokias patikras gali dalyvauti Komisijos atstovai arba asmenys, Komisijos įgalioti veikti jos vardu.
Siekdama pagerinti patikras Komisija, atitinkamai valstybei narei pritarus, gali prašyti tos valstybės narės valdžios institucijų pagalbos tam tikroms patikroms arba tyrimams atlikti.
Siekdama pagerinti patikras Komisija, atitinkamai valstybei narei pritarus, gali prašyti tos valstybės narės valdžios institucijų pagalbos tam tikroms patikroms arba tyrimams atlikti.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie nustatytus pažeidimus, apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas valstybės narės nustato BŽŪP strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo atvejus taip pat apie veiksmus, kurių buvo imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant susigrąžinti su tais pažeidimais ir sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai išmokėtas sumas, būtų prieinama Komisijai.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie nustatytus pažeidimus, apibrėžtus Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas valstybės narės nustato BŽŪP strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo atvejus, taip pat apie veiksmus, kurių buvo imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant susigrąžinti su tais pažeidimais ir sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai išmokėtas sumas, būtų prieinama Komisijai. Komisija tą informaciją apibendrina ir parengia daugiametes ataskaitas, taip pat informuoja apie jas Europos Parlamentą. 
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis
1.  Iki metų, einančių po atitinkamų biudžetinių metų, gegužės 31 d. Komisija, remdamasi 8 straipsnio 3 dalies a ir c punktuose nurodyta informacija, priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas jos sprendimas dėl akredituotų mokėjimo agentūrų sąskaitų, susijusių su 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytomis išlaidomis, patvirtinimo.
1.  Iki metų, einančių po atitinkamų biudžetinių metų, gegužės 31 d. Komisija, remdamasi 8 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose nurodyta informacija, priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas jos sprendimas dėl akredituotų mokėjimo agentūrų sąskaitų, susijusių su 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytomis išlaidomis, patvirtinimo.
Tais įgyvendinimo aktais apimamas pateiktų metinių finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas ir teisingumas ir nedaromas poveikis vėliau pagal 52 ir 53 straipsnius priimamų įgyvendinimo aktų turiniui.
Tais įgyvendinimo aktais apimamas pateiktų metinių finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas ir teisingumas ir nedaromas poveikis vėliau pagal 53 straipsnį priimamų įgyvendinimo aktų turiniui.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
2.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 1 dalyje nurodyto sąskaitų patvirtinimo taisyklės dėl priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija bei terminus, kurių reikia laikytis.
2.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 1 dalyje nurodyto sąskaitų patvirtinimo taisyklės dėl priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija bei terminus, kurių reikia laikytis.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnis
52 straipsnis
Išbraukta.
Metinės rezultatų ataskaitos
1.  Jeigu išlaidos, nurodytos 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje, ir intervencinės priemonės, nurodytos Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinėje dalyje, nėra susijusios su atitinkamu produktu, kaip nurodyta metinėje rezultatų ataskaitoje, iki metų, einančių po atitinkamų biudžetinių metų, spalio 15 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos sumos, kuriomis mažinamas Sąjungos finansavimas. Tais įgyvendinimo aktais nedaromas poveikis vėliau pagal šio reglamento 53 straipsnį priimamų įgyvendinimo aktų turiniui.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
2.  Komisija įvertina sumas, mažintinas atsižvelgus į deklaruotų metinių išlaidų intervencinei priemonei įgyvendinti ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą produktą pagal nacionalinį BŽŪP strateginį planą, skirtumą ir į valstybės narės pateiktus pagrindimus.
3.  Prieš priimdama 1 dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, Komisija suteikia galimybę valstybei narei pateikti savo pastabas ir pagrįsti visus skirtumus.
4.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl atitinkamos valstybės narės teikiamo pagrindimo kriterijų ir išmokų sumažinimo taikymo metodikos ir kriterijų.
5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija bei terminus, kurių reikia laikytis.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis
1.  Jei Komisija nustato, kad 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytos patirtos išlaidos neatitinka Sąjungos teisės, ji priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustato atitinkamas sumas, kurioms neskiriamas Sąjungos finansavimas.
1.  Jei Komisija nustato, kad 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytos patirtos išlaidos neatitinka Sąjungos teisės, ji priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustato atitinkamas sumas, kurioms neskiriamas Sąjungos finansavimas.
Tačiau dėl intervencinių priemonių rūšių, nurodytų Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų], kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, sumos, kurioms neskiriamas Sąjungos finansavimas, taikomos tik tuo atveju, kai yra didelių valstybių narių valdymo sistemų veikimo trūkumų.
Pirma pastraipa netaikoma pavienių paramos gavėjų paramos skyrimo sąlygų, nustatytų nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose planuose ir nacionalinėse taisyklėse, nesilaikymo atvejais.
Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
2.  Komisija įvertina sumas, kurios nebus finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytų trūkumų sunkumą.
2.  Komisija įvertina sumas, kurios nebus finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą neatitikties mastą. Ji tinkamai atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir į Sąjungos patirtą finansinę žalą. Nefinansuojama suma nustatoma pagal netinkamai išleistų lėšų sumą. Kai tikslios sumos pagrįstai neįmanoma apskaičiuoti, proporcingai taikomos fiksuoto dydžio finansinės pataisos.
3.  Prieš priimant 1 dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, Komisijos išvados ir valstybės narės paaiškinimai teikiami raštu; po to abi šalys stengiasi susitarti dėl veiksmų, kurių reikia imtis. Tada valstybėms narėms suteikiama galimybė parodyti, kad faktinis reikalavimų nesilaikymo mastas yra mažesnis nei Komisijos įvertinime.
3.  Prieš priimant 1 dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, Komisijos išvados ir valstybės narės paaiškinimai teikiami raštu; po to abi šalys stengiasi susitarti dėl veiksmų, kurių reikia imtis. Tada valstybėms narėms suteikiama galimybė parodyti, kad faktinis reikalavimų nesilaikymo mastas yra mažesnis nei Komisijos įvertinime.
Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra per keturis mėnesius suderinti abiejų šalių pozicijas. Šios procedūros rezultatų ataskaita pateikiama Komisijai. Komisija atsižvelgia į ataskaitoje pateiktas rekomendacijas prieš priimdama sprendimą atsisakyti finansuoti ir, jei nusprendžia nesilaikyti tų rekomendacijų, pateikia pagrindimą.
Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra per keturis mėnesius suderinti abiejų šalių pozicijas. Šios procedūros rezultatų ataskaita pateikiama Komisijai. Komisija atsižvelgia į ataskaitoje pateiktas rekomendacijas prieš priimdama sprendimą atsisakyti finansuoti ir, jei nusprendžia nesilaikyti tų rekomendacijų, pateikia pagrindimą.
4.  Finansuoti neatsisakoma:
4.  Finansuoti neatsisakoma:
a)  5 straipsnio 2 dalyje nurodytų išlaidų, kurios buvo patirtos prieš daugiau kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško pranešimo valstybei narei apie savo išvadas;
a)  5 straipsnio 2 dalyje nurodytų išlaidų, kurios buvo patirtos prieš daugiau kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško pranešimo valstybei narei apie savo išvadas;
b)  daugiamečių intervencinių priemonių, kurioms taikoma 5 straipsnio 2 dalis arba kurioms taikomos kaimo plėtros intervencinės priemonės, kaip nurodyta 6 straipsnyje, išlaidų, jei galutinę pareigą paramos gavėjas įvykdė prieš daugiau kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško pranešimo valstybei narei apie savo išvadas;
b)  daugiamečių intervencinių priemonių, kurioms taikoma 5 straipsnio 2 dalis arba kurioms taikomos kaimo plėtros intervencinės priemonės, kaip nurodyta 6 straipsnyje, išlaidų, jei galutinę pareigą paramos gavėjas įvykdė prieš daugiau kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško pranešimo valstybei narei apie savo išvadas;
c)  6 straipsnyje nurodytų kaimo plėtros intervencinių priemonių, išskyrus nurodytų šios dalies b punkte, išlaidų, kurioms apmokėti skirtą išmoką arba, atitinkamais atvejais, galutinę išmoką mokėjimo agentūra išmokėjo prieš daugiau kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško pranešimo valstybei narei apie savo išvadas.
c)  6 straipsnyje nurodytų kaimo plėtros intervencinių priemonių, išskyrus nurodytų šios dalies b punkte, išlaidų, kurioms apmokėti skirtą išmoką arba, atitinkamais atvejais, galutinę išmoką mokėjimo agentūra išmokėjo prieš daugiau kaip 24 mėnesius iki Komisijos raštiško pranešimo valstybei narei apie savo išvadas.
5.  4 dalis netaikoma šiais atvejais:
5.  4 dalis netaikoma šiais atvejais:
a)  paramos, kurią suteikė valstybė narė ir dėl kurios Komisija yra pradėjusi Sutarties 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, arba pažeidimų, dėl kurių Komisija, vadovaudamasi SESV 258 straipsniu, atitinkamai valstybei narei yra pateikusi pagrįstą nuomonę;
a)  paramos, kurią suteikė valstybė narė ir dėl kurios Komisija yra pradėjusi Sutarties 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, arba pažeidimų, dėl kurių Komisija, vadovaudamasi SESV 258 straipsniu, atitinkamai valstybei narei yra pateikusi pagrįstą nuomonę;
b)  kai valstybės narės pažeidžia savo pareigas, nustatytas šio reglamento IV antraštinės dalies III skyriuje, jei Komisija per 12 mėnesių nuo valstybės narės atitinkamų išlaidų patikrų rezultatų ataskaitos gavimo jai raštu pateikia savo išvadas.
b)  kai valstybės narės pažeidžia savo pareigas, nustatytas šio reglamento IV antraštinės dalies III skyriuje, jei Komisija per 12 mėnesių nuo valstybės narės atitinkamų išlaidų patikrų rezultatų ataskaitos gavimo jai raštu pateikia savo išvadas.
6.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl finansinių pataisų taikymo kriterijų ir metodikos.
6.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl finansinių pataisų taikymo kriterijų ir metodikos, įskaitant šio straipsnio 2 dalyje nurodytas fiksuoto dydžio finansines pataisas.
7.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija, terminus, kurių reikia laikytis, ir 3 dalyje numatytą taikinimo procedūrą, be kita ko, taikinimo įstaigos įsteigimą, užduotis, sudėtį ir darbo tvarką.
7.  Komisija pagal 100 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatydama taisykles dėl priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija, terminus, kurių reikia laikytis, ir 3 dalyje numatytą taikinimo procedūrą, be kita ko, taikinimo įstaigos įsteigimą, užduotis, sudėtį ir darbo tvarką.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
53 a straipsnis (naujas)
53a straipsnis
Dėl reikalavimų nesilaikymo susigrąžintos lėšos
1.  Visų dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar kitų BŽŪP strateginiame plane nurodytų intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo nepagrįstai išmokėtų sumų atveju valstybė narė pateikia reikalavimą paramos gavėjui jas sugrąžinti ir prireikus tuo tikslu pradeda teisminį procesą.
2.  Jei suma nesusigrąžinama per ketverius metus nuo sugrąžinimo reikalavimo datos arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei, o 50 % – Sąjungos biudžetui, nedarant poveikio reikalavimui, kad valstybė narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą pagal 57 straipsnį.
3.  Dėl tinkamai pagrįstų priežasčių valstybės narės gali nuspręsti nesiekti susigrąžinti išmokos. Tokį sprendimą jos gali priimti tik šiais atvejais:
a)  jei jau patirtų ir dar numatomų susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, kuri turi būti susigrąžinta. Laikoma, kad ši sąlyga įvykdyta:
i)  jei atskiros išmokos intervencinei priemonei suma, kuri turi būti susigrąžinta iš paramos gavėjo, neįskaitant palūkanų neviršija 100 EUR arba
ii)  jei atskiros išmokos intervencinei priemonei suma, kuri turi būti susigrąžinta iš paramos gavėjo, neįskaitant palūkanų, yra ne mažesnė kaip 100 EUR ir ne didesnė kaip 250 EUR ir jei atitinkama valstybė narė pagal nacionalinę teisę numatyto sprendimo nesusigrąžinti nacionalinių skolų atveju taiko ribinį dydį, kuris yra lygus sumai, kuri turi būti susigrąžinta, arba didesnis;
b)  jei vykdyti susigrąžinimo neįmanoma dėl skolininko arba asmenų, juridiškai atsakingų už pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę nustatytą ir pripažintą pažeidimą, nemokumo.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 pastraipa
Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios palūkanos sumokamos mokėjimo agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos buvo faktiškai gautos, pajamas.
Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios palūkanos, kurias valstybės narės apskaičiuoja pasibaigus paramos gavėjui nustatytam mokėjimo atlikimo terminui, sumokamos mokėjimo agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos buvo faktiškai gautos, pajamas.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Nedarant poveikio pirmai pastraipai, valstybės narės gali nurodyti mokėjimo agentūrai, kaip už skolos susigrąžinimą atsakingai įstaigai, išskaičiuoti paramos gavėjo turimą skolą iš būsimų jam skirtų mokėjimų.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame plane nurodytų kaimo plėtros intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejai, valstybės narės atlieka finansinius koregavimus visiškai arba iš dalies panaikindamos atitinkamą Sąjungos finansavimą. Valstybės narės atsižvelgia į nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį bei sunkumą ir EŽŪFKP finansinių nuostolių mastą.
Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame plane nurodytų kaimo plėtros intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejai, valstybės narės atlieka finansinius koregavimus iš dalies arba, išimtiniais atvejais, visiškai panaikindamos atitinkamą Sąjungos finansavimą. Valstybės narės atsižvelgia į nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį bei sunkumą ir EŽŪFKP finansinių nuostolių mastą.
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su jomis susijusios palūkanos vėl perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame plane nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms. Tačiau anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas finansinis koregavimas.
Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su jomis susijusios palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo paramos gavėjui suteikto mokėjimo termino dienos, vėl perskirstomos kitoms tame pačiame BŽŪP strateginiame plane nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Remiantis šio straipsnio nuostatomis, valstybės narės iš visų būsimų mokėjimų, kuriuos mokėjimo agentūra turi atlikti paramos gavėjui, išskaičiuoja visas dėl paramos gavėjo įvykdytų ir neištaisytų pažeidimų nepagrįstai sumokėtas sumas.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)
Tačiau anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane numatytam kaimo plėtros veiksmui ir tik jei šios lėšos nebus perskirstomos kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas finansinis koregavimas.
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnis
1.  Įgyvendindamos BŽŪP valstybės narės priima visas būtinas teisėkūros, reguliavimo ir administracines nuostatas ir imasi visų kitų priemonių, būtinų veiksmingai Sąjungos finansinių interesų apsaugai užtikrinti. Šios nuostatos ir priemonės yra visų pirma susijusios su:
1.  Įgyvendindamos BŽŪP valstybės narės, laikantis taikytinų valdymo sistemų, priima visas būtinas teisėkūros, reguliavimo ir administracines nuostatas ir imasi visų kitų priemonių, būtinų veiksmingai Sąjungos finansinių interesų apsaugai užtikrinti, t. y., be kita ko, taiko 35 straipsnyje nustatytus išlaidų tinkamumo kriterijus. Šios nuostatos ir priemonės yra visų pirma susijusios su:
a)  fondų lėšomis finansuojamų veiksmų teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimu;
a)  fondų lėšomis finansuojamų veiksmų teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimu, apimančiu ir paramos gavėjų lygmenį;
b)  veiksmingu sukčiavimo prevencijos, vykdytinos visų pirma didesnės rizikos sektoriuose, kurios poveikis turi būti atgrasomas, užtikrinimu, atsižvelgiant į išlaidas toms priemonėms ir jų naudą bei proporcingumą;
b)  veiksmingu sukčiavimo prevencijos, vykdytinos visų pirma didesnės rizikos sektoriuose, kurios poveikis turi būti atgrasomas, užtikrinimu, atsižvelgiant į išlaidas toms priemonėms ir jų naudą bei proporcingumą;
c)  pažeidimų ir sukčiavimo prevencija, jų nustatymu ir pašalinimu;
c)  pažeidimų ir sukčiavimo prevencija, jų nustatymu ir pašalinimu;
d)  veiksmingų, atgrasomųjų ir proporcingų sankcijų taikymu pagal Sąjungos teisę arba, jei tai neįmanoma, pagal nacionalinę teisę ir, prireikus, tuo tikslu pradedamu teisminiu procesu;
d)  veiksmingų, atgrasomųjų ir proporcingų sankcijų taikymu pagal Sąjungos teisę arba, jei tai neįmanoma, pagal nacionalinę teisę ir, prireikus, tuo tikslu pradedamu teisminiu procesu;
e)  nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimu su palūkanomis ir, prireikus, tuo tikslu pradedamu teisminiu procesu.
e)  nepagrįstai išmokėtų lėšų susigrąžinimu su palūkanomis ir, prireikus, tuo tikslu pradedamu teisminiu procesu.
2.  Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos intervencines priemones reglamentuojančių Sąjungos teisės aktų, valstybės narės nustato veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas.
2.  Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos intervencines priemones reglamentuojančių Sąjungos teisės aktų, valstybės narės nustato veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas.
3.  Valstybės narės imasi atitinkamų atsargumo priemonių siekdamos užtikrinti, kad taikomos nuobaudos, kaip nurodyta 1 dalies d punkte, būtų proporcingos ir jų dydis diferencijuojamas atsižvelgiant į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.
3.  Valstybės narės imasi atitinkamų atsargumo priemonių siekdamos užtikrinti, kad taikomos nuobaudos, kaip nurodyta 1 dalies d punkte, būtų proporcingos ir jų dydis diferencijuojamas atsižvelgiant į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.
Valstybių narių nustatyta tvarka visų pirma užtikrinama, kad jokios nuobaudos neskiriamos, kai:
Valstybių narių nustatyta tvarka visų pirma užtikrinama, kad jokios nuobaudos neskiriamos, kai:
a)  reikalavimų nesilaikoma dėl force majeure;
a)  reikalavimų nesilaikoma dėl force majeure;
b)  reikalavimų nesilaikoma dėl kompetentingos valdžios institucijos arba kitos institucijos klaidos ir jei šios klaidos pagrįstai negalėjo aptikti asmuo, kuriam gali būti paskirta administracinė nuobauda;
b)  reikalavimų nesilaikoma dėl kompetentingos valdžios institucijos arba kitos institucijos klaidos ir jei šios klaidos pagrįstai negalėjo aptikti asmuo, kuriam gali būti paskirta administracinė nuobauda;
c)  atitinkamas asmuo gali kompetentingai valdžios institucijai įrodyti, jog jis nėra kaltas dėl 1 dalyje nurodytų pareigų nevykdymo arba jei kompetentinga valdžios institucija kitais būdais įsitikina, kad atitinkamas asmuo nėra kaltas.
c)  atitinkamas asmuo gali kompetentingai valdžios institucijai įrodyti, jog jis nėra kaltas dėl 1 dalyje nurodytų pareigų nevykdymo arba jei kompetentinga valdžios institucija kitais būdais įsitikina, kad atitinkamas asmuo nėra kaltas.
Jeigu paramos skyrimo sąlygų nesilaikoma dėl force majeure, paramos gavėjas išsaugo teisę gauti paramą.
Jeigu paramos skyrimo sąlygų nesilaikoma dėl force majeure, paramos gavėjas išsaugo teisę gauti paramą.
4.  Valstybės narės nustato tvarką, kuria užtikrinamas veiksmingas su fondais susijusių skundų nagrinėjimas, ir Komisijos prašymu nagrinėja Komisijai pateiktus skundus, kurie patenka į jų BŽŪP strateginio plano taikymo sritį. Valstybės narės informuoja Komisiją apie to nagrinėjimo rezultatus.
4.  Valstybės narės nustato tvarką, kuria užtikrinamas veiksmingas su fondais susijusių skundų nagrinėjimas, ir Komisijos prašymu nagrinėja Komisijai pateiktus skundus, kurie patenka į jų BŽŪP strateginio plano taikymo sritį. Valstybės narės informuoja Komisiją apie to nagrinėjimo rezultatus.
Jei valstybėje narėje nustatoma trūkumų, susijusių su skundų nagrinėjimu ir tvarkymu, Komisija sukuria skundų nagrinėjimo mechanizmą, kurį įgyvendinant paramos gavėjai, susidūrę su nesąžiningu elgesiu arba su elgesiu, dėl kurio jie atsiduria nepalankioje padėtyje, susijusioje su viešųjų lėšų skyrimu arba išmokėjimu pagal tiesioginio arba pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant sprendimus dėl viešųjų pirkimų, gali pateikti tiesioginius skundus Komisijai. Komisija užtikrina, kad būtų garantuojama tinkama fizinių ar juridinių asmenų apsauga po skundo pateikimo.
5.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie nuostatas, priimtas pagal 1 ir 2 dalis, ir priemones, kurių imtasi jomis vadovaujantis.
5.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie nuostatas, priimtas pagal 1 ir 2 dalis, ir priemones, kurių imtasi jomis vadovaujantis.
6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato taisykles, būtinas siekiant vienodo šio straipsnio taikymo visoje Sąjungoje. Tos taisyklės gali būti susijusios su:
6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato taisykles, būtinas siekiant vienodo šio straipsnio taikymo visoje Sąjungoje. Tos taisyklės gali būti susijusios su:
a)  procedūromis, terminais, keitimusi informacija 1 ir 2 dalyje išdėstytų pareigų atžvilgiu;
a)  procedūromis, terminais, keitimusi informacija 1 ir 2 dalyje išdėstytų pareigų atžvilgiu;
b)  valstybių narių pranešimais ir informacija, kurie turi būti teikiami Komisijai dėl 3 ir 4 dalyse nustatytų pareigų.
b)  valstybių narių pranešimais ir informacija, kurie turi būti teikiami Komisijai dėl 3 ir 4 dalyse nustatytų pareigų.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
57 a straipsnis (naujas)
57a straipsnis
Klaidų ištaisymas
1.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose gali numatyti nuostatas, pagal kurias paramos gavėjams pripažįstama teisė pakeisti administracinę deklaraciją arba pagalbos ar paramos paraišką, arba kitaip užtikrinti jos atitiktį, netaikant sumažinimo ar nuobaudų, kai:
a)  paramos gavėjas padarė korektūros klaidą pateikdamas informaciją apie savo padėtį;
b)  paramos gavėjas nesuprato tinkamumo kriterijų, įsipareigojimų ar kitų pareigų, susijusių su pagalbos ar paramos, numatytos atsižvelgiant į jo padėtį, skyrimu.
Ši teisė į pakeitimą arba atitikties užtikrinimą taikoma, kai klaida padaroma ar informacija nepateikiama veikiant sąžiningai, ir kai tai nelaikoma mėginimu sukčiauti.
Paramos gavėjo sąžiningumą vertina atitinkamos nacionalinės institucijos.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Valstybė narė užtikrina veiksmingam rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.
Valstybė narė užtikrina veiksmingam rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą, kuris gali būti mažesnis už pirminį, jei valdymo ir kontrolės sistema veikia tinkamai ir yra nusistovėjęs priimtinas klaidų lygis. Atitinkama institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš pareiškėjų visumos, kurią prireikus sudaro atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupė, kad būtų gauta reprezentatyvioji paklaidos norma, ir rizikos laipsniu grindžiama pareiškėjų grupė, pasirenkant sektorius, kuriuose rizika Sąjungos finansiniams interesams yra didžiausia.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos e punktas
e)  kitos taisyklės dėl valstybių narių atliktinų patikrų dėl priemonių, atitinkamai nustatytų Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyriuje ir Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV skyriuje.
Išbraukta.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  kuriomis pateikiant užstatą užtikrinamos nediskriminacinės ir vienodos sąlygos bei paisoma proporcingumo principo;
a)  pateikiant užstatą užtikrinant nediskriminacines ir vienodas sąlygas bei proporcingumo principo laikymąsi;
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalies c punktas
c)  gyvulių identifikavimo ir registravimo sistema – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/200033 nustatyta galvijų identifikavimo ir registravimo sistema arba Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/200434 nustatyta avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistema;
c)  gyvulių identifikavimo ir registravimo sistema – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/200033 nustatyta galvijų identifikavimo ir registravimo sistema arba Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/200434 nustatyta avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistema, arba, kai taikytina, Tarybos direktyva 2008/71/EB34a nustatyta kiaulių identifikavimo ir registravimo sistema ir kitos valstybių narių sukurtos gyvulių duomenų bazės;
__________________
__________________
33 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).
33 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).
34 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).
34 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).
34a 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (OL L 213, 2008 8 8, p. 31).
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalies f punktas
f)  sistema be paraiškų paraiškų taikyti su plotu ar gyvuliais susijusias intervencines priemones sistema, kurioje administracijos reikalaujami duomenys bent apie atskirus plotus ar gyvulius, už kuriuos prašoma skirti paramą, saugomi valstybės narės administruojamose oficialiose kompiuterinėse sistemose.
f)  sistema be paraiškų – iš anksto užpildytų arba kitokio pobūdžio paraiškų taikyti su plotu ar gyvuliais susijusias intervencines priemones sistema, kurioje administracijos reikalaujami duomenys bent apie atskirus plotus ar gyvulius, už kuriuos prašoma skirti paramą, saugomi valstybės narės administruojamose oficialiose kompiuterinėse sistemose.
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  žemės ūkio plotų stebėjimo sistema;
c)  žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistema;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 2 dalis
2.  Integruotos sistemos veikimas grindžiamas elektroninėmis duomenų bazėmis ir geografinėmis informacinėmis sistemomis ir leidžia keistis duomenimis tarp elektroninių duomenų bazių bei geografinių informacinių sistemų ir ten juos integruoti.
2.  Integruotos sistemos veikimas grindžiamas elektroninėmis duomenų bazėmis ir geografinėmis informacinėmis sistemomis ir leidžia keistis duomenimis tarp elektroninių duomenų bazių bei geografinių informacinių sistemų (GIS) ir ten juos integruoti. Tuo tikslu GIS suteikia galimybę sluoksniuoti geoerdvinius duomenis apie ūkius, kadastrinius arba kontrolinius sklypus ir susieti juos su duomenimis, pagal kuriuos nustatomos vadovaujantis Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] XI priede išvardytais ES teisės aktais nustatytų saugomų zonų ir specialiųjų vietovių, kaip antai „Natura 2000“ vietovių arba nitratams jautrių zonų, ribos, taip pat su duomenimis apie juose esančius kraštovaizdžio elementus ir ekologinę infrastruktūrą (medžius, gyvatvores, tvenkinius, apsaugos ruožus, pakrantės zonų ribas ir kt.).
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 3 dalis
3.  Nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už integruotos sistemos įgyvendinimą ir taikymą, Komisija gali prašyti specializuotų įstaigų arba asmenų pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms teikti technines konsultacijas.
3.  Nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už integruotos sistemos įgyvendinimą ir taikymą, Komisija prašo specializuotų įstaigų arba asmenų pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms teikti technines konsultacijas.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Su pirmoje pastraipoje nurodytais duomenimis ir dokumentais, susijusiais su einamaisiais kalendoriniais arba prekybos metais bei dešimčia ankstesnių kalendorinių metų arba prekybos metų, galima susipažinti valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos skaitmeninėse duomenų bazėse.
Su pirmoje pastraipoje nurodytais duomenimis ir dokumentais, susijusiais su einamaisiais kalendoriniais arba prekybos metais bei dešimčia ankstesnių kalendorinių metų arba prekybos metų, galima susipažinti valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos skaitmeninėse duomenų bazėse. Reikiama duomenų bazių informacija taip pat gali būti teikiama suvestinių forma.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.   Valstybės narės užtikrina, kad paramos gavėjai ir galimi paramos gavėjai turėtų galimybę susipažinti su visais baziniais ir specifiniais duomenimis, susijusiais su žeme, kurią jie naudoja arba ketina naudoti, kad jie galėtų pateikti tiksliai užpildytas paraiškas.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis
1.  Dėl paramos su žemės ūkio plotu susijusioms intervencinėms priemonėms, nurodytoms 63 straipsnio 2 dalyje ir įgyvendinamoms pagal nacionalinius BŽŪP strateginius planus, valstybės narės reikalauja pateikti paraišką naudojant geoerdvinę taikomąją programą, kurią paraiškai pateikti suteikia kompetentinga institucija.
1.  Dėl paramos su žemės ūkio plotu susijusioms intervencinėms priemonėms, nurodytoms 63 straipsnio 2 dalyje ir įgyvendinamoms pagal nacionalinius BŽŪP strateginius planus, valstybės narės reikalauja pateikti paraišką naudojant formą, kurią savo geoerdvinėje taikomojoje programoje suteikia kompetentinga institucija.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Jeigu valstybė narė nusprendžia naudoti sistemą be paraiškų, ji leidžia administracijai išmokėti leistinas išmokas paramos gavėjams pagal oficialiose kompiuterinėse duomenų bazėse turimus duomenis, jeigu jie nepasikeitė, arba papildžius reikiama informacija, jei duomenys pasikeitė. Tokius duomenis ir bet kokią papildomą informaciją patvirtina paramos gavėjas.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narė sukuria ir taiko žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą.
1.  Valstybės narė sukuria ir taiko žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemą. Kai yra tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija gali numatyti pereinamąjį laikotarpį žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti toms valstybėms narėms, kurios pastaruoju metu tokios žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos nenaudojo.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės kasmet vertina žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybę pagal Sąjungos lygmeniu nustatytą metodiką.
Valstybės narės kasmet vertina žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos kokybę pagal Sąjungos lygmeniu nustatytą metodiką.
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 pastraipa
Kiekvieno intervencinių priemonių ir priemonių, kaip nurodyta 63 straipsnio 2 dalyje, gavėjo tapatybės registravimo sistema užtikrinama, kad būtų galima nustatyti visas to paties paramos gavėjo pateiktas paraiškas.
Kiekvieno intervencinių priemonių ir priemonių, kaip nurodyta 63 straipsnio 2 dalyje, gavėjo tapatybės registravimo sistema užtikrinama, kad būtų galima nustatyti visas to paties paramos gavėjo pateiktas paraiškas. Ja taip pat užtikrinama, kad tais atvejais, kai paramos gavėjai priklauso Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkte nurodytai grupei, tą grupę būtų galima identifikuoti.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 pastraipa
Kaip nurodyta 63 straipsnyje, dėl paramos valstybės narės nustato kontrolės ir nuobaudų sistemą.
Valstybės narės nustato 63 straipsnyje nurodytos paramos kontrolės ir nuobaudų sistemą. Valstybės narės per mokėjimo agentūras arba įstaigas, kurias įgaliojo veikti jų vardu, atlieka administracines paramos paraiškų patikras, kad galėtų patikrinti, ar jos atitinka paramos skyrimo sąlygas. Tos patikros papildomos patikromis vietoje.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Dėl kiekvienos iš 63 straipsnio 2 dalyje nurodytų intervencinių priemonių, valstybės narės užtikrina, kad į kasmet atliekamų patikrų vietoje kontrolinę imtį būtų įtraukta ne mažiau kaip 5 % visų paramos gavėjų. Jei nustatomas reikšmingas reikalavimų dėl atitinkamos intervencinės priemonės ar kitos priemonės nesilaikymas, šis procentinis dydis atitinkamai didinamas. Tačiau valstybės narės gali tą dydį sumažinti, jei klaidų lygis išlieka priimtinas.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 pastraipa
57 straipsnio 1–5 dalys taikomos mutatis mutandis.
Išbraukta.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis
a)  formos, turinio ir tvarkos, kurių laikantis Komisijai perduodami ar pateikiami:
a)  formos ir tvarkos, kurių laikantis Komisijai perduodami ar pateikiami:
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  67 ir 68 straipsniuose nurodytų geoerdvinės taikomosios programos sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos pagrindinės savybės ir taisyklės.
b)  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomos išsamios turinio ir tvarkos taisyklės, kurių laikantis Komisijai perduodami ir pateikiami:
i)  žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės taikomosios programos sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos kokybės vertinimo ataskaitos;
ii)  taisomieji veiksmai, kuriuos turi įgyvendinti valstybės narės, kaip nurodyta 66, 67 ir 68 straipsniuose;
iii)  67 ir 68 straipsniuose nurodytų geoerdvinės taikomosios programos sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos pagrindinės savybės ir taisyklės.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 2 pastraipa
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės Komisijai nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar turėjo būti išmokėta arba gauta toje valstybėje narėje, sąrašą.
2.  Valstybės narės Komisijai nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar turėjo būti išmokėta arba gauta toje valstybėje narėje, sąrašą. Prireikus Komisija kviečia trečiųjų šalių, įskaitant besivystančias šalis, ekspertus, kad jie nustatytų BŽŪP įgyvendinimo išorės poveikį valstybių narių lygmeniu.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnis
79 straipsnis
Išbraukta.
Programos
1.  Valstybės narės sudaro pagal 75 straipsnį vykdomo patikrinimo programas kitam tikrinimo laikotarpiui.
2.  Kasmet iki balandžio 15 d. valstybės narės nusiunčia Komisijai savo programą, kaip nurodyta 1 dalyje, ir joje pateikia:
a)  įmonių, kurios bus tikrinamos, skaičių bei jų suskirstymą pagal sektorius, remiantis su jomis susijusiomis sumomis;
b)  programai sudaryti taikytus kriterijus.
3.  Valstybių narių sudarytas ir Komisijai persiųstas programas valstybės narės imasi įgyvendinti, jei per aštuonias savaites Komisija nepateikia pastabų.
4.  3 dalis mutatis mutandis taikoma valstybių narių atliekamiems programos pakeitimams.
5.  Komisija bet kuriuo etapu gali paprašyti įtraukti tam tikrą įmonių kategoriją į valstybės narės programą.
6.  Įmonės, kurių atžvilgiu gautų arba išmokėtų lėšų suma buvo mažesnė nei 40 000 EUR, tikrinamos pagal šį skyrių tik dėl ypatingų priežasčių, kurias nurodo valstybės narės 1 dalyje nurodytoje savo metinėje programoje arba Komisija bet kuriame pasiūlytame tos programos pakeitime.
Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas pirmoje pastraipoje nustatytas ribinis dydis.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
4 antraštinės dalies 4 skyriaus pavadinimas
Su paramos sąlygomis susijusi kontrolės sistema ir nuobaudos
Su paramos tvariam vystymuisi sąlygomis susijusi kontrolės sistema ir nuobaudos
Pakeitimai 183, 211cp1 ir 283cp1
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės nustato kontrolės sistemą, siekdamos užtikrinti, kad Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 11 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyriuje bei atitinkamai Reglamento (ES) 229/2013 IV skyriuje nurodytos paramos gavėjai laikytųsi Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų įsipareigojimų.
Valstybės narės sukuria kontrolės sistemą, siekdamos užtikrinti, kad šie paramos gavėjai laikytųsi Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų įsipareigojimų:
a)  paramos gavėjai, kurie gauna tiesiogines išmokas pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies II skyrių;
b)  paramos gavėjai, kurie gauna metines priemokas, numatytas Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 65, 66 ir 67 straipsniuose;
c)  paramos gavėjai, kurie gauna paramą pagal Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV skyrių;
Pakeitimas 211cp2
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Siekdamos užtikrinti pagal atitinkamas kolektyvines darbo sutartis ir pagal socialinę ir darbo teisę, taikomą nacionaliniu, Sąjungos bei tarptautiniu lygmenimis, išplaukiančių darbo ir įdarbinimo sąlygų laikymąsi, valstybės narės užtikrina kompetentingų nacionalinių institucijų, atsakingų už pirmoje pastraipoje nurodytas darbo inspekcijas ir kontrolės sistemą, bendradarbiavimą. Tarpvalstybiniais atvejais taip pat užtikrinamas koordinavimas ir bendradarbiavimas su Europos darbo institucija (EDI), kurios veikimą reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1149.
Pakeitimai 184, 211cp3 ir 283cp3
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  kartotinis reikalavimų nesilaikymas – to paties reikalavimo arba standarto nesilaikymas, nustatytas daugiau kaip vieną kartą, jeigu paramos gavėjas buvo informuotas apie ankstesnį reikalavimų nesilaikymo atvejį ir tuo atveju jis turėjo galimybę imtis būtinųjų priemonių tam ankstesniam reikalavimų nesilaikymui nutraukti.
Pakeitimai 185, 211cp3 ir 283cp3
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Taikydamos 1 dalyje nurodytą savo kontrolės sistemą valstybės narės:
3.  Siekdamos įgyvendinti 1 dalyje nustatytus įsipareigojimus kontrolės srityje, valstybės narės:
Pakeitimai 186, 211cp3 ir 283cp3
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  atlikdamos a punkte nurodytas patikras vietoje, prireikus gali naudoti nuotolinių stebėjimų arba žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą;
c)  atlikdamos a punkte nurodytas patikras vietoje, prireikus ir kai įmanoma, gali naudoti nuotolinių stebėjimų arba žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemą, taip pat
Pakeitimai 187, 211cp3 ir 283cp3
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)
ca)  įdiegia išankstinio įspėjimo sistemą.
Pakeitimai 188, 211cp3 ir 283cp3
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  nustato a punkte nurodytų patikrų, kurios turi būti kasmet atliekamos remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir įtraukia atsitiktinumo komponentą bei nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.
Išbraukta.
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Valstybės narės nustato šio straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų patikrų, kurios turi būti atliekamos kasmet remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį, kuriai jos gali taikyti svertinius koeficientus ir atsitiktinumo komponentą, ir užtikrina, kad į kontrolinę imtį patektų ne mažiau kaip 5 proc. Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.
Pakeitimai 190 ir 211cp6
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl supaprastinto patikrinimo ūkininkams, kurie dalyvauja Reglamento .../... [BŽŪP strateginių planų reglamentas] 25 straipsnyje nurodytose programose.
Pakeitimai 191 ir 211cp6
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c.  Priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nustato taisykles dėl šiame straipsnyje nurodytų patikrų, įskaitant taisykles, kuriomis užtikrinama, kad vykdant rizikos analizę būtų atsižvelgta į šiuos veiksnius:
a)  ūkininkų dalyvavimą ūkių konsultacijų sistemoje, nustatytoje Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 13 straipsnyje;
b)  ūkininkų dalyvavimą sertifikavimo sistemoje, nustatytoje Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 12 straipsnio 3a dalyje, kai Reglamentas apima atitinkamus reikalavimus ir standartus.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimai 212cp1 ir 293
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis
Pagal tą sistemą pirmoje pastraipoje nurodytos administracinės nuobaudos taikomos tik tuo atveju, jei reikalavimų nesilaikymas yra veikimo arba neveikimo, dėl kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas paramos gavėjas, rezultatas ir jei tenkinama viena arba abi šios papildomos sąlygos:
Pagal tą sistemą pirmoje pastraipoje nurodytos administracinės nuobaudos taikomos tik tuo atveju, jei reikalavimų nesilaikymas yra veikimo arba neveikimo, dėl kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas paramos gavėjas, rezultatas ir jei tenkinama viena, dvi arba visos šios papildomos sąlygos:
Pakeitimai 212cp1 ir 294
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)
ba)  reikalavimų nesilaikymas daro poveikį paramos gavėjo įdarbintų darbuotojų darbo ir įdarbinimo sąlygoms.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalis
2.  Taikydamos 1 dalyje nurodytas savo nuobaudų sistemas valstybės narės:
2.  Taikydamos 1 dalyje nurodytas savo nuobaudų sistemas valstybės narės:
a)  į jas įtraukia administracinių nuobaudų taikymo taisykles tais atvejais, kai atitinkamais kalendoriniais metais arba atitinkamais metais žemė buvo perleista. Šios taisyklės grindžiamos sąžiningu ir teisingu atsakomybės už reikalavimų nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir perėmėjams.
a)  į jas įtraukia administracinių nuobaudų taikymo taisykles tais atvejais, kai atitinkamais kalendoriniais metais arba atitinkamais metais žemės ūkio paskirties žemė, žemės ūkio valda arba jos dalis buvo perleista. Šios taisyklės grindžiamos sąžiningu ir teisingu atsakomybės už reikalavimų nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir perėmėjams.
Šioje dalyje perleidimas – tai bet kokios rūšies sandoris, kuriuo žemės ūkio paskirties žemė nustoja priklausyti perleidėjui.
Šioje dalyje perleidimas – tai bet kokios rūšies sandoris, kuriuo žemės ūkio paskirties žemė nustoja priklausyti perleidėjui.
b)  neatsižvelgdamos į 1 dalį gali nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 100 EUR arba mažiau vienam paramos gavėjui per kalendorinius metus. Apie tai, kad nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos imtis taisomųjų veiksmų pranešama paramos gavėjui;
b)  neatsižvelgdamos į 1 dalį gali nuspręsti netaikyti nuobaudos, jei ji sudaro 100 EUR arba mažiau vienam paramos gavėjui per kalendorinius metus. Apie tai, kad nesilaikoma reikalavimų, ir pareigos imtis taisomųjų veiksmų pranešama paramos gavėjui;
c)  nustato, kad reikalavimų nesilaikymo dėl force majeure atveju administracinė nuobauda neskiriama.
c)  nustato, kad administracinė nuobauda neskiriama jeigu:
i)  reikalavimų nesilaikoma dėl force majeure;
ii)  reikalavimų nesilaikoma dėl valdžios institucijos nurodymo arba
iii)  reikalavimų nesilaikoma dėl kompetentingos valdžios institucijos arba kitos institucijos klaidos ir šios klaidos pagrįstai negalėjo aptikti paramos gavėjas, kuriam gali būti paskirta administracinė nuobauda.
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnis
1.  Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje numatytos administracinės nuobaudos yra to reglamento tame skyriuje išvardytų išmokų, kurios atitinkamais kalendoriniais metais arba atitinkamais metais skiriamos arba numatytos skirti atitinkamam paramos gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias jis pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, kuriais reikalavimų nesilaikymas nustatytas, sumažinimas arba visos sumos neskyrimas.
1.  Administracinės nuobaudos yra 84 straipsnio 1 dalyje išvardytų išmokų, kurios skiriamos arba numatytos skirti atitinkamam paramos gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias tas paramos gavėjas pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, kuriais reikalavimų nesilaikymas nustatytas, sumažinimas arba visos sumos neskyrimas.
Apskaičiuojant to sumažinimo ir neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą. Skiriamos nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos ir atitinka šio straipsnio 2 bei 3 dalyse nustatytus kriterijus.
Apskaičiuojant to sumažinimo ir neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą. Skiriamos nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos ir atitinka šio straipsnio 2 bei 3 dalyse nustatytus kriterijus.
2.  Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, išmokos sumažinimo procentinis dydis paprastai neviršija 3 % bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų sumos.
2.  Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, išmokos sumažinimo procentinis dydis paprastai neviršija 3 % bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų sumos. Tas sumažinimo dydis nustatomas įvertinus reikalavimų nesilaikymo atvejo sunkumą, remiantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytais kriterijais.
Valstybės narės gali įdiegti išankstinio įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą kartą nutinkančiais reikalavimų nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir pastovumą, nėra pagrindas sumažinti išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą pastraipą taikomas atgaline tvarka.
Valstybės narės įdiegia ir naudoja 84 straipsnio 3 dalyje nurodytą išankstinio įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą kartą nutinkančiais reikalavimų nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir pastovumą, nėra pagrindas sumažinti išmoką ar jos neskirti. Atitinkama institucija praneša paramos gavėjui apie pareigą imtis taisomųjų veiksmų ir pasiūlo taisomąsias priemones, kurių turi būti imtąsi siekiant panaikinti reikalavimų nesilaikymą. Jei atliekant vėlesnę patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą pastraipą taikomas atgaline tvarka.
Tačiau reikalavimų nesilaikymo atvejais, dėl kurių kyla tiesioginis pavojus visuomenės ar gyvūnų sveikatai, išmoka visada sumažinama arba neskiriama.
Tačiau reikalavimų nesilaikymo atvejais, dėl kurių kyla tiesioginis pavojus visuomenės ar gyvūnų sveikatai, išmoka visada sumažinama arba neskiriama.
Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos gavėjams valstybės narės gali numatyti privalomus mokymus pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių konsultavimo sistemą.
Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos gavėjams valstybės narės numato specialius mokymus dėl sąlygų pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių konsultavimo sistemą; dalyvavimas tuose mokymuose gali būti privalomas.
3.  Pakartotinio pažeidimo atveju taikomas didesnis sumažinimo procentinis dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų nesilaikymą dėl aplaidumo.
3.  Pakartotinio reikalavimų nesilaikymo atveju paprastai taikomas sumažinimo procentinis dydis turi būti 10 % bendros 1 dalyje nurodytos išmokų sumos.
Tolesniais pakartotiniais reikalavimų nesilaikymo atvejais, jeigu atitinkamas paramos gavėjas nepateikia pagrįstų priežasčių, laikoma, kad paramos gavėjas ėmėsi tyčinių veiksmų taip, kaip tai suprantama 4 dalyje.
4.  Tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju taikomas didesnis už 3 dalyje pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį procentinis dydis, išmokos gali būti net visiškai neskiriamos vienus ar kelerius kalendorinius metus.
4.  Tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju taikomas ne mažesnis kaip 15 proc. bendros 1 dalyje nurodytos išmokų sumos sumažinimo procentinis dydis ir jis gali būti didinamas iki visiško išmokų mokėjimo sustabdymo vienus ar kelerius kalendorinius metus.
5.  Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms narėms ir užtikrinti veiksmingą bei atgrasomą nuobaudų sistemą, Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo taisyklėmis.
5.  Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms narėms ir užtikrinti veiksmingą bei atgrasomą nuobaudų sistemą, Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo taisyklėmis.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 pastraipa
Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų neskyrus pagal 86 straipsnį.
Valstybės narės gali pasilikti 25 % sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų neskyrus pagal 86 straipsnį.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 3–5 dalis ir šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis kasmet ex post būtų skelbiami fondų lėšų gavėjai.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 3–5 dalis ir šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis kasmet ex post būtų skelbiami fondų lėšų gavėjai. Tais atvejais, kai paramos gavėjai priklauso Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkte nurodytai grupei, pagal paskelbtą informaciją tą grupę turi būti įmanoma identifikuoti.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
100 a straipsnis (naujas)
100a straipsnis
Skubos tvarka
1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos tvarkos taikymo priežastys.
2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 100 straipsnio 6 dalyje nurodytos tvarkos, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
a)  Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 5 straipsnis, 7 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnis, 34 straipsnis, 35 straipsnio 4 dalis, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 ir 111 straipsniai ir atitinkami įgyvendinimo bei deleguotieji aktai toliau taikomi 2020 finansiniais metais ir anksčiau patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms EŽŪGF atveju ir, EŽŪFKP atveju, patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms, susijusioms su Komisijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 patvirtintomis kaimo plėtros programomis.
a)  Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 5 straipsnis, 7 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnis, 26 straipsnio 5 dalis, 34 straipsnis, 35 straipsnio 4 dalis, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 ir 111 straipsniai ir atitinkami įgyvendinimo bei deleguotieji aktai toliau taikomi 2020 finansiniais metais ir anksčiau patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms EŽŪGF atveju ir, EŽŪFKP atveju, patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms, susijusioms su Komisijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 patvirtintomis kaimo plėtros programomis.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnis
103 straipsnis
Išbraukta.
Pereinamojo laikotarpio priemonės
Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuo jame nustatytų taisyklių leidžiančiomis nukrypti nuostatomis ir, jei būtina, kitomis taisyklėmis.

(1) Nuorodos į „cp“ priimtų pakeitimų antraštėse suprantamos kaip atitinkama tų pakeitimų dalis.
(2)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0199/2019).

Atnaujinta: 2021 m. sausio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika