Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0217(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0199/2019

Teksty złożone :

A8-0199/2019

Debaty :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Głosowanie :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Teksty przyjęte
PDF 421kWORD 125k
Piątek, 23 października 2020 r. - Bruksela
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej ***I
P9_TA(2020)0288A8-0199/2019

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 23 października 2020 r. w sprawie wniosku (1)dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))(2)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 284
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 2017 r. stwierdzono, że wspólna polityka rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal zwiększać swoją gotowość do reagowania na przyszłe wyzwania i możliwości poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji, zwalczanie zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz przekształcanie rezultatów badań naukowych i innowacji z rozwiązań teoretycznych w zastosowania praktyczne na polach i rynkach. WPR powinna ponadto stanowić odpowiedź na obawy obywateli związane ze zrównoważoną produkcją rolną.
(1)  W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 2017 r. stwierdzono, że wspólna polityka rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal zwiększać swoją gotowość do reagowania na przyszłe wyzwania i możliwości poprzez zwiększanie zatrudnienia i inwestycji, podnoszenie norm pracy, zwalczanie zmiany klimatu i dostosowanie do niej, a także dostosowywanie rezultatów badań naukowych i innowacji oraz przenoszenie ich z laboratoriów na pola i rynki. WPR powinna ponadto stanowić odpowiedź na obawy obywateli związane ze zrównoważoną produkcją rolną i rozwojem obszarów wiejskich.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  Konieczne jest, aby sektor rolny nie ponosił konsekwencji finansowych decyzji politycznych, takich jak wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej lub finansowanie nowych unijnych strategii politycznych. Należy uwzględnić rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP)), w której wyrażono ubolewanie, że wniosek Komisji z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 prowadzi do zmniejszenia poziomu wspólnej polityki rolnej (WPR) o 15 %, oraz stwierdzono, ze Parlament Europejski sprzeciwił się w szczególności wszelkim radykalnym cięciom, które mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na samą istotę i cele tej polityki. W tym kontekście w rezolucji zakwestionowano też propozycję zmniejszenia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o ponad 25 %.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)
(1b)  WPR odgrywa zasadniczą rolę w Unii, oferując rolnikom płatności bezpośrednie i fundusze w ramach drugiego filaru zapewniające istotny wkład nie tylko w bezpieczeństwo żywnościowe, ale także w inwestycje i zatrudnienie na obszarach wiejskich. Drastyczne cięcia przewidziane w odniesieniu do WPR są nie do przyjęcia Z tego powodu WPR powinna skupić się na podstawowych obszarach działalności, a środki finansowe przeznaczone na WPR dla państw UE-27 w latach 2021–2027 należy utrzymać co najmniej na poziomie budżetu na okres 2014–2020 i jednocześnie zaplanować w budżecie wstępną kwotę na rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnym.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 c (nowy)
(1c)  Zgodnie z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w realizacji WPR powinno się uwzględniać cele współpracy na rzecz rozwoju, w tym między innymi Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, oraz realizację zobowiązań Unii w zakresie łagodzenia zmiany klimatu podjętych w ramach porozumienia paryskiego.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Model realizacji WPR oparty na zgodności powinien zostać dostosowany, aby umożliwić zwrócenie większej uwagi na rezultaty i realizację celów. Unia powinna zatem określić podstawowe cele polityczne, rodzaje interwencji i podstawowe wymogi unijne, a jednocześnie przenieść większą odpowiedzialność za osiąganie tych celów na państwa członkowskie. W związku z tym konieczne jest zapewnienie większej pomocniczości, aby w większym stopniu uwzględniać lokalne uwarunkowania i potrzeby. W związku z tym zgodnie z nowym modelem realizacji państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za dostosowywanie interwencji WPR zgodnie podstawowymi wymogami unijnymi, aby w ten sposób maksymalizować swój wkład w osiąganie celów unijnej WPR, oraz za ustanawianie i projektowanie ram zgodności i kontroli dla beneficjentów.
(3)  Model realizacji WPR oparty na zgodności powinien zostać dostosowany, aby umożliwić zwrócenie większej uwagi na rezultaty i realizację celów. Unia powinna zatem określić podstawowe cele polityczne, rodzaje interwencji i podstawowe wymogi unijne, a jednocześnie przenieść większą odpowiedzialność za osiąganie tych celów na państwa członkowskie. W związku z tym konieczne jest zapewnienie większej pomocniczości i elastyczności, aby w większym stopniu uwzględniać lokalne uwarunkowania i potrzeby. W związku z tym zgodnie z nowym modelem realizacji państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za dostosowywanie interwencji WPR zgodnie ze swoimi konkretnymi potrzebami i podstawowymi wymogami unijnymi, aby w ten sposób maksymalizować swój wkład w osiąganie celów unijnej WPR. Państwa członkowskie powinny także ustanowić i zaprojektować ramy kontroli dla beneficjentów, aby nadal zapewniać zgodność interwencji w ramach planów strategicznych WPR z obowiązującym prawem Unii. Podstawowe wymogi unijne, w tym normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, zapewniają wspólne podejście i równe warunki działania dla państw członkowskich.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) / [nowe rozporządzenie finansowe]12, w szczególności te dotyczące zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi, funkcji akredytowanych organów i zasad budżetowych, powinny mieć zastosowanie do interwencji i środków określonych w niniejszym rozporządzeniu.
(5)  Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 [nowe rozporządzenie finansowe]12, w szczególności te dotyczące zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi, funkcji akredytowanych organów i zasad budżetowych, powinny mieć zastosowanie do interwencji i środków określonych w niniejszym rozporządzeniu.
__________________
__________________
12 Rozporządzenie (UE, Euratom) /… [nowe rozporządzenie finansowe].
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012. (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Część przepisów rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów1a] powinna mieć zastosowanie do niniejszego rozporządzenia.
__________________
1a [Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)
(5b)   Państwa członkowskie powinny powstrzymywać się od wprowadzania dodatkowych zasad, które utrudniają beneficjentom korzystanie z EFRG i EFRROW.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Należy wprowadzić przepisy dotyczące akredytowania przez państwa członkowskie agencji płatniczych i jednostek koordynujących oraz ustanowienia procedur dotyczących uzyskiwania deklaracji zarządczych i rocznych sprawozdań z realizacji celów, a także uzyskiwania certyfikacji systemów zarządzania i monitorowania, systemów sprawozdawczości, jak również zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych przez niezależne jednostki. Ponadto w celu zapewnienia przejrzystości systemu kontroli prowadzonych na poziomie krajowym, w szczególności w zakresie procedur dotyczących zezwoleń, zatwierdzania i wypłaty środków oraz w celu zmniejszenia obciążeń Komisji i państw członkowskich związanych z administracją i audytem, w przypadku gdy wymagana jest akredytacja każdej agencji płatniczej, należy ograniczyć liczbę organów i instytucji, którym przydzielono te zadania, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów konstytucyjnych każdego z państw członkowskich.
(9)  Należy wprowadzić przepisy dotyczące akredytowania przez państwa członkowskie agencji płatniczych i jednostek koordynujących oraz ustanowienia procedur dotyczących uzyskiwania deklaracji zarządczych, sprawozdania z rozliczenia rocznego i sprawozdań z realizacji celów, a także uzyskiwania certyfikacji systemów zarządzania i monitorowania, systemów sprawozdawczości, jak również zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych przez niezależne jednostki. Ponadto w celu zapewnienia przejrzystości systemu kontroli prowadzonych na poziomie krajowym, w szczególności w zakresie procedur dotyczących zezwoleń, zatwierdzania i wypłaty środków oraz w celu zmniejszenia obciążeń Komisji i państw członkowskich związanych z administracją i audytem, w przypadku gdy wymagana jest akredytacja każdej agencji płatniczej, należy ograniczyć liczbę organów i instytucji, którym przydzielono te zadania, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów konstytucyjnych każdego z państw członkowskich. Agencje płatnicze powinny odgrywać rolę doradców rolników oraz podejmować wysiłki na rzecz uproszczenia procedur dla beneficjentów, zapewniając jednocześnie zgodność z normami na szczeblu unijnym.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  W przypadku gdy państwo członkowskie akredytuje więcej niż jedną agencję płatniczą, powinno ono wyznaczyć jedną publiczną jednostkę koordynującą, aby zapewnić spójność zarządzania funduszami, kontakty między Komisją a poszczególnymi akredytowanymi agencjami płatniczymi oraz niezwłoczne przekazywanie żądanych przez Komisję informacji dotyczących działalności poszczególnych agencji płatniczych. Jednostka koordynująca powinna również podejmować i koordynować działania w celu eliminowania wszelkich niedociągnięć natury ogólnej ujawnionych na poziomie krajowym i powinna na bieżąco informować Komisję o wszelkich podejmowanych działaniach następczych.
(10)  W przypadku gdy państwo członkowskie akredytuje więcej niż jedną agencję płatniczą, powinno ono wyznaczyć jedną publiczną jednostkę koordynującą, aby zapewnić spójność zarządzania funduszami, kontakty między Komisją a poszczególnymi akredytowanymi agencjami płatniczymi oraz niezwłoczne przekazywanie żądanych przez Komisję informacji dotyczących działalności poszczególnych agencji płatniczych. Jednostka koordynująca powinna również podejmować i koordynować działania w celu eliminowania wszelkich niedociągnięć natury ogólnej ujawnionych na poziomie krajowym lub regionalnym i powinna na bieżąco informować Komisję o wszelkich podejmowanych działaniach następczych.
Poprawka 265
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Zaangażowanie agencji płatniczych akredytowanych przez państwa członkowskie jest w ramach nowego modelu realizacji zasadniczym warunkiem wstępnym uzyskania wystarczającej pewności, że cele i cele końcowe określone w odpowiednich planach strategicznych WPR zostaną osiągnięte za pomocą interwencji finansowanych z budżetu Unii. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem wyraźnie przewidzieć, że z budżetu Unii mogą być zwracane wyłącznie wydatki dokonane przez akredytowane agencje płatnicze. Ponadto wydatki na interwencje, o których mowa w rozporządzeniu dotyczącym planu strategicznego WPR, finansowane przez Unię, powinny przynieść odpowiedni produkt w zakresie podstawowych wymogów unijnych i systemów zarządzania oraz powinny być z nimi zgodne.
(11)  Zaangażowanie agencji płatniczych akredytowanych przez państwa członkowskie jest w ramach nowego modelu realizacji 65zasadniczym warunkiem wstępnym uzyskania wystarczającej pewności, że cele i cele końcowe określone w odpowiednich planach strategicznych WPR zostaną osiągnięte za pomocą interwencji finansowanych z budżetu Unii. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem wyraźnie przewidzieć, że z budżetu Unii mogą być zwracane wyłącznie wydatki dokonane przez akredytowane agencje płatnicze. Ponadto wydatki na interwencje, o których mowa w rozporządzeniu dotyczącym planu strategicznego WPR, finansowane przez Unię, powinny być zgodne z mającymi zastosowanie unijnymi wymogami i systemami zarządzania, w tym z obowiązkami państw członkowskich związanymi ze skuteczną ochroną interesów finansowych Unii i ze sprawozdawczościąrealizacji celów.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Z myślą o zapewnieniu, aby kwoty przeznaczone na finansowanie WPR nie przekraczały rocznych pułapów, należy utrzymać mechanizm dyscypliny finansowej, zgodnie z którym poziom wsparcia bezpośredniego zostaje dostosowany. Należy jednak znieść próg wynoszący 2 000 EUR. Aby wesprzeć sektor rolnictwa w przypadku zmian na rynku lub poważnych kryzysów mających wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję produktów rolnych, należy utrzymywać rezerwę rolną. Art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] stanowi, że środki, na które nie zaciągnięto zobowiązań, mogą być przenoszone wyłącznie na kolejny rok budżetowy. Aby znacząco uprościć kwestię wdrożenia dla beneficjentów i administracji krajowych, należy korzystać z mechanizmu przenoszenia, wykorzystując wszelkie kwoty niewykorzystane w ramach rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolnym utworzonej w 2020 r. Do tego celu niezbędne jest ustanowienie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego, umożliwiającego przenoszenie bez ograniczeń czasowych środków z rezerwy rolnej, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na finansowanie rezerwy rolnej w kolejnym roku budżetowym / kolejnych latach budżetowych. Ponadto w odniesieniu do roku budżetowego 2020 niezbędne jest drugie odstępstwo, jako że całkowitą niewykorzystaną kwotę rezerwy dostępną pod koniec roku 2020 należy przenieść na rok 2021 do odpowiedniej linii budżetowej nowej rezerwy rolnej, bez zwracania tej kwoty do linii budżetowych obejmujących interwencje w formie płatności bezpośrednich w ramach planu strategicznego WPR.
(14)  Z myślą o zapewnieniu, aby kwoty przeznaczone na finansowanie WPR nie przekraczały rocznych pułapów, należy utrzymać mechanizm dyscypliny finansowej, zgodnie z którym poziom wsparcia bezpośredniego zostaje dostosowany.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)  Należy dokonać przeglądu i zwiększenia obecnej rezerwy kryzysowej, aby wesprzeć utworzenie rezerwy UE na wypadek kryzysów w sektorze rolnym jako skuteczniejszego i bardziej elastycznego narzędzia, które powinno dodatkowo wesprzeć sektor rolnictwa w przypadku zmian na rynku oraz umożliwić Unii lepsze reagowanie na poważne kryzysy mające wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję produktów rolnych. W tym celu oraz w celu rozwoju solidnych ram umożliwiających rolnikom odpowiednie zarządzanie ryzykiem należy uruchamiać środki z rezerwy UE na wypadek kryzysów w sektorze rolnym, aby finansować środki stabilizacji rynku i środki wyjątkowe, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013, a także środki umożliwiające zastąpienie instrumentów stabilizacji dochodów wdrożonych przez państwa członkowskie na mocy art. 70 rozporządzenia (UE) ... / ... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] i udostępnianych rolnikom w przypadku gwałtownego spadku dochodu z działalności rolniczej poniżej progu sektorowego określonego wstępnie przez Komisję, w odniesieniu do którego jest ona uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)
(14b)  W budżecie WPR należy przewidzieć rezerwę UE na wypadek kryzysów w sektorze rolnym, a jej wstępna kwota powinna zostać określona w 2021 r. dodatkowo do budżetów EFRG i EFRROW. Art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 stanowi, że środki, na które nie zaciągnięto zobowiązań, mogą być przenoszone wyłącznie na kolejny rok budżetowy. Do tego celu niezbędne jest ustanowienie odstępstwa od tej litery, aby umożliwić przenoszenie bez ograniczeń czasowych środków z rezerwy rolnej, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na finansowanie rezerwy rolnej w kolejnym roku budżetowym / kolejnych latach budżetowych, prowadzące do kumulowania środków z rezerwy UE na wypadek kryzysów w sektorze rolnym z roku na rok przez cały okres programowania.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Aby uniknąć nałożenia na administracje krajowe i rolników nadmiernych obciążeń administracyjnych, należy przewidzieć możliwość niedokonywania zwrotu kwot przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego w ramach zastosowanej dyscypliny finansowej, w przypadku gdy stosuje się dyscyplinę finansową przez drugi rok z rzędu (rok N+1) lub w przypadku gdy ogólna kwota środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, stanowi mniej niż 0,2 % pułapu rocznego EFRG.
(15)  Aby uniknąć nałożenia na administracje krajowe i rolników nadmiernych obciążeń administracyjnych oraz w możliwie największym stopniu uprościć procedury i ograniczyć złożoność formularzy płatności, należy przewidzieć możliwość niedokonywania zwrotu kwot przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego w ramach zastosowanej dyscypliny finansowej, w przypadku gdy stosuje się dyscyplinę finansową przez drugi rok z rzędu (rok N+1) lub w przypadku gdy ogólna kwota środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, stanowi mniej niż 0,2 % pułapu rocznego EFRG.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  Wyrównanie poziomu płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym rynku wewnętrznym. Istnieje pilna potrzeba sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między państwa członkowskie.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Aby dostarczyć Komisji, w szczególności, odpowiednich środków zarządzania rynkami rolnymi oraz ułatwić monitorowanie wydatków rolnych, jak również umożliwić monitorowanie zasobów rolnych w perspektywie średnio- i długoterminowej, należy przewidzieć możliwość korzystania z systemu agrometeorologicznego oraz zakupu i poprawy jakości danych satelitarnych.
(21)  Aby dostarczyć Komisji w szczególności odpowiednich środków zarządzania rynkami rolnymi oraz ułatwić monitorowanie wydatków rolnych, oceniać i terminowo zapewniać pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, jak również umożliwić monitorowanie zasobów rolnych potrzebnych do produkcji w perspektywie średnio- i długoterminowej, należy przewidzieć możliwość korzystania z systemu agrometeorologicznego oraz zakupu i poprawy jakości danych satelitarnych.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)
(21a)   Monitorowanie rynków rolnych przez Komisję powinno zostać poszerzone o monitorowanie przepływów handlowych do i z krajów rozwijających się w sektorach, które zostały uznane przez kraje partnerskie za wrażliwe, tak aby zapewnić spójność związanych z WPR wyników handlowych w sektorze rolno-spożywczym ze zobowiązaniem UE dotyczącymi spójności polityki na rzecz rozwoju.
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Zgodnie ze strukturą i głównymi cechami nowego modelu realizacji WPR kwalifikowalność płatności dokonywanych przez państwa członkowskie w ramach finansowania unijnego nie będzie już zależała od legalności i prawidłowości płatności na rzecz indywidualnych beneficjentów. Zamiast tego, w przypadku rodzajów interwencji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], płatności państw członkowskich powinny być uznawane za kwalifikowalne, jeżeli można im przypisać odpowiedni produkt i jeżelizgodnemającymi zastosowanie podstawowymi wymogami unijnymi.
(25)  Zgodnie ze strukturą i głównymi cechami modelu realizacji WPR kwalifikowalność płatności dokonywanych przez państwa członkowskie w ramach finansowania unijnego powinna zależeć od legalności i prawidłowości płatności na rzecz indywidualnych beneficjentów. Jednak w przypadku rodzajów interwencji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], płatności państw członkowskich powinny być uznawane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami unijnymi i gdy przestrzeganeprzepisy dotyczące obowiązujących systemów zarządzania, w tym obowiązki państw członkowskich w zakresie sprawozdawczościrealizacji celów.
Nowe ukierunkowanie WPR na model wydajności ukierunkowany na wyniki nie powinno zwalniać państw członkowskich z obowiązku sprawdzania legalności i prawidłowości wydatków w celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii.
Poprawka 267
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Państwa członkowskie powinny przesyłać Komisji roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z realizacji celów planu strategicznego WPR do dnia 15 lutego roku N+1. W przypadku gdy dokumenty te nie zostaną przesłane, tym samym uniemożliwiając Komisji przeprowadzenie rozliczenia rachunków danej agencji płatniczej lub weryfikacji kwalifikowalności wydatków w stosunku do zgłoszonych produktów, Komisja powinna mieć możliwość zawieszenia miesięcznych płatności i przerwania kwartalnych zwrotów do czasu otrzymania zaległych dokumentów.
(28)  Państwa członkowskie powinny przesyłać Komisji roczne sprawozdania finansowe, podsumowanie audytu i deklarację zarządczą do dnia 15 lutego każdego roku. W odniesieniu do sprawozdania z realizacji celów planu strategicznego WPR państwa członkowskie powinny przesyłać pierwsze sprawozdanie dotyczące wyników w drugim roku kalendarzowym po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a następnie co roku. Na potrzeby rocznego monitorowania realizacji celów oraz wieloletniego przeglądu realizacji celów, sprawozdanie w sprawie realizacji celów powinno odzwierciedlać przeprowadzone działania i postępy poczynione na drodze do osiągnięcia celów określonych w krajowym planie strategicznym WPR oraz zawierać informacje o zrealizowanych produktach i wydatkach każdego roku, informacje o zrealizowanych wynikach i stopniu zaawansowania w osiąganiu odpowiednich celów co dwa lata, a także, w miarę możliwości, sprawozdawczość dotyczącą skutków z wykorzystaniem danych, o których mowa w art. 129 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie strategicznego planu WPR]. W przypadku gdy dokumenty te nie zostaną przesłane, tym samym uniemożliwiając Komisji przeprowadzenie rozliczenia rachunków danej agencji płatniczej lub weryfikacji kwalifikowalności wydatków, Komisja powinna mieć możliwość zawieszenia miesięcznych płatności i przerwania kwartalnych zwrotów do czasu otrzymania zaległych dokumentów.
Poprawka 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Należy wprowadzić nowy rodzaj zawieszenia płatności w przypadku rażąco niskiego poziomu produktów. W przypadku gdy odnotowano rażąco niski poziom produktów w porównaniu z zadeklarowanymi wydatkami oraz w przypadku gdy państwa członkowskie nie mogą przedstawić dobrych i zrozumiałych powodów zaistniałej sytuacji, Komisja, poza zmniejszeniem wydatków na rok budżetowy N-1, powinna mieć możliwość zawieszenia przyszłych wydatków związanych z interwencją, w przypadku której odnotowano rażąco niski poziom produktów. Takie zawieszenia powinny podlegać zatwierdzeniudecyzji dotyczącej rocznego rozliczenia z realizacji celów.
(29)  Należy wprowadzić roczne monitorowanie realizacji celów w przypadku rażąco niskiego poziomu produktów. W przypadku gdy odnotowano rażąco niski poziom produktów w porównaniu z zadeklarowanymi wydatkami oraz w przypadku gdy państwa członkowskie nie mogą przedstawić dobrych i zrozumiałych powodów zaistniałej sytuacji, Komisja powinna być uprawniona do zażądania od danego państwa członkowskiego oceny kwestii mających wpływ na realizację strategicznego planu WPR oraz do opracowania i wdrożenia dodatkowych działań naprawczych związanych interwencją,przypadku której odnotowano rażąco niski poziom produktów w odniesieniu do kolejnego roku budżetowego.
Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)  Również w odniesieniu do wieloletniego monitorowania realizacji celów Komisja powinna mieć prawo do zawieszenia płatności. W związku z tym w przypadkach opóźnionego lub niewystarczającego postępu w dążeniu do osiągnięcia celów końcowych określonych w krajowym planie strategicznym WPR, Komisja powinna być uprawniona do zwrócenia się do danego państwa członkowskiego, w drodze aktu wykonawczego, o podjęcie niezbędnych działań zaradczych zgodnie z planem działania opracowanym w porozumieniu z Komisją i zawierającym jasno określone wskaźniki postępu. Jeżeli dane państwo członkowskie nie przedłoży lub nie wdroży planu działania oraz w przypadku gdy plan działania jest wyraźnie niewystarczający do zaradzenia sytuacji, Komisja powinna być uprawniona do zawieszenia płatności miesięcznych lub płatności okresowych w drodze aktu wykonawczego.
(30)  Biorąc pod uwagę konieczne przejście na model skuteczności działania ukierunkowany na wyniki, sprawozdania dotyczące realizacji celów i stopnia zaawansowania w osiąganiu odpowiednich celów powinny być składane po raz pierwszy do dnia 15 kwietnia drugiego roku kalendarzowego po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a wieloletnie monitorowanie realizacji celów powinno być przeprowadzana przez Komisję co dwa lata. W związku z tym w przypadkach opóźnionego lub niewystarczającego postępu w dążeniu do osiągnięcia celów końcowych określonych w krajowym planie strategicznym WPR oraz w przypadku gdy państwo członkowskie nie jest w stanie przedstawić należycie uzasadnionych powodów, Komisja powinna być uprawniona do zwrócenia się do danego państwa członkowskiego o przedstawienie planu działania opracowanego w porozumieniu z Komisją. Plan działania powinien opisywać niezbędne działania naprawcze i przewidywane ramy czasowe ich wykonania. Jeżeli dane państwo członkowskie nie przedłoży lub nie wdroży planu działania oraz w przypadku gdy okaże się, że plan działania jest wyraźnie niewystarczający do zaradzenia sytuacji, Komisja powinna być uprawniona do zawieszenia płatności miesięcznych lub płatności okresowych w drodze aktu wykonawczego.
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)
(30a)  Jeżeli sytuacja nie zostanie naprawiona do końca szóstego miesiąca po podjęciu przez Komisję decyzji o zawieszeniu płatności w ramach wieloletniego monitorowania realizacji celów, Komisja powinna być uprawniona do ostatecznego zmniejszenia zawieszonej kwoty dla danego państwa członkowskiego. Ostatecznie obniżone kwoty należy ponownie przydzielić w celu nagrodzenia państw członkowskich osiągających zadowalające wyniki w odniesieniu do konkretnych celów, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie strategicznego planu WPR].
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  W celu ustanowienia finansowego powiązania między akredytowanymi agencjami płatniczymi a budżetem Unii Komisja powinna przeprowadzać coroczne rozliczenie rachunków tych agencji w ramach rocznego rozliczenia finansowego. Decyzja dotycząca rozliczenia rachunków powinna ograniczać się do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków, natomiast nie powinna dotyczyć zgodności wydatków z prawem Unii.
(39)  W celu ustanowienia finansowego powiązania między akredytowanymi agencjami płatniczymi a budżetem Unii Komisja powinna przeprowadzać coroczne rozliczenie rachunków tych agencji w ramach rocznego rozliczenia. Decyzja dotycząca rozliczenia rachunków powinna ograniczać się do kompletności, dokładności i prawdziwości rachunków, natomiast nie powinna dotyczyć zgodności wydatków z prawem Unii.
Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
(40)  Zgodnie z nowym modelem realizacji należy ustanowić roczne rozliczenie z realizacji celów, które pozwoli zweryfikować kwalifikowalność wydatków w stosunku do zgłoszonych produktów. Aby zaradzić sytuacjom, w których zadeklarowane wydatki nie odpowiadają odpowiednim zgłoszonym produktom, a państwa członkowskie nie mogą dostarczyć uzasadnienia tych rozbieżności, należy wdrożyć mechanizm zmniejszenia płatności.
skreśla się
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42
(42)  W celu ochrony interesów finansowych budżetu Unii państwa członkowskie powinny wprowadzić systemy umożliwiające im upewnienie się, że interwencje finansowane przez fundusze rzeczywiście mają miejsce i są poprawnie realizowane, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych, solidnych ram należytego zarządzania finansami. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201315, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2988/9516, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9617 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193918 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137119. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Aby umożliwić OLAF-owi wykonywanie jego uprawnień i zapewnić skuteczną analizę przypadków nieprawidłowości, państwa członkowskie powinny posiadać systemy umożliwiające im przedkładanie Komisji sprawozdań na temat wykrytych nieprawidłowości oraz innych przypadków niezgodności z warunkami ustalonymi przez państwa członkowskie w ramach planu strategicznego WPR, w tym nadużyć finansowych, a także na temat działań następczych oraz działań podjętych w następstwie dochodzeń prowadzonych przez OLAF. Aby zapewnić skuteczne badanie skarg dotyczących funduszy, państwa członkowskie powinny wprowadzić niezbędne mechanizmy.
(42)  W celu ochrony interesów finansowych budżetu Unii państwa członkowskie powinny wprowadzić systemy umożliwiające im upewnienie się, że interwencje finansowane przez fundusze rzeczywiście mają miejsce i są poprawnie realizowane, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych, solidnych ram należytego zarządzania finansami. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201315, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9516 i rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9617 oraz  rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193918 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137119. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa. Aby umożliwić OLAF-owi wykonywanie jego uprawnień i zapewnić skuteczną analizę przypadków nieprawidłowości, państwa członkowskie powinny posiadać systemy umożliwiające im przedkładanie Komisji sprawozdań na temat wykrytych nieprawidłowości oraz innych przypadków niezgodności z warunkami ustalonymi przez państwa członkowskie w ramach planu strategicznego WPR, w tym nadużyć finansowych, a także na temat działań następczych oraz działań podjętych w następstwie dochodzeń prowadzonych przez OLAF. Aby zapewnić skuteczne badanie skarg dotyczących funduszy, państwa członkowskie powinny wprowadzić niezbędne mechanizmy.
__________________
__________________
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
16 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
16 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
17 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
17 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
18 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
18 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 a (nowy)
(46a)   Aby zapewnić równe szanse wszystkim beneficjentom w poszczególnych państwach członkowskich, należy wprowadzić na szczeblu unijnym pewne ogólne zasady dotyczące kontroli i sankcji.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46 b (nowy)
(46b)  W celu zapewnienia większej odpowiedzialności i przejrzystości w odniesieniu do wsparcia z EFRROW i EFRG, państwa członkowskie powinny gromadzić dodatkowe informacje na temat struktur własności za pośrednictwem zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli. Aby ułatwić monitorowanie koncentracji gruntów i struktur własności oraz badanie potencjalnych konfliktów interesów, korupcji i nadużyć finansowych, beneficjenci powinni, w stosownych przypadkach, wskazywać swoją jednostkę dominującą. Należy ułatwiać wnioskodawcom minimalizowanie obciążeń administracyjnych, np. poprzez wcześniej wypełnione formularze wniosków i dostęp do odpowiednich danych.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Należy zachować główne istniejące elementy zintegrowanego systemu, a w szczególności: przepisy dotyczące systemu identyfikacji działek rolnych, systemu wniosków geoprzestrzennych oraz wniosków z tytułu zwierząt, systemu identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności, systemu rejestracji tożsamości beneficjentów oraz systemu kontroli i kar. Państwa członkowskie powinny nadal korzystać z danych i produktów informacyjnych dostarczanych przez program Copernicus, a także technologii informacyjnych takich jak Galileo i EGNOS, aby zapewnić dostępność kompleksowych i porównywalnych danych z całego obszaru Unii w celu monitorowania polityki rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz zwiększenia wykorzystania pełnych, darmowych i otwartych danych i informacji uzyskanych przez satelity Sentinel i usługi w ramach programu Copernicus. W tym celu zintegrowany system powinien obejmować również system monitorowania obszarów.
(47)  Należy zachować główne istniejące elementy zintegrowanego systemu, łącznie z systemem wczesnego ostrzegania, a w szczególności: przepisy dotyczące systemu identyfikacji działek rolnych, systemu wniosków geoprzestrzennych oraz wniosków z tytułu zwierząt, systemu identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności, systemu rejestracji tożsamości beneficjentów oraz systemu kontroli i kar, na odpowiednim poziomie, a jednocześnie należycie uwzględnić zasadę proporcjonalności i potrzebę nienakładania nadmiernych obciążeń administracyjnych na rolników i organy administracyjne. Państwa członkowskie powinny nadal korzystać z danych i produktów informacyjnych dostarczanych przez program Copernicus, a także technologii informacyjnych takich jak Galileo i EGNOS, aby zapewnić dostępność kompleksowych i porównywalnych danych z całego obszaru Unii w celu monitorowania polityki rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz zwiększenia wykorzystania pełnych, darmowych i otwartych danych i informacji uzyskanych przez satelity Sentinel i usługi w ramach programu Copernicus. W tym celu zintegrowany system powinien obejmować również system monitorowania obszarów, który może ograniczyć konieczność kontroli w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne dla rolników.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48
(48)  Zintegrowany system, jako część systemów zarządzania niezbędnych do wdrożenia WPR, powinien zapewniać wiarygodność i weryfikowalność danych zagregowanych ujętych w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów. Zważywszy na znaczenie prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu, należy określić wymagania dotyczące jakości. Państwa członkowskie powinny przeprowadzać coroczną ocenę jakości systemu identyfikacji działek rolnych, systemu wniosków geoprzestrzennych oraz systemu monitorowania obszarów. Państwa członkowskie powinny również eliminować wszelkie niedociągnięcia i na wniosek Komisji opracować plan działania.
(48)  Zintegrowany system, jako część systemów zarządzania niezbędnych do wdrożenia WPR, powinien zapewniać wiarygodność i weryfikowalność danych zagregowanych ujętych w sprawozdaniu. Zważywszy na znaczenie prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu, należy określić wymagania dotyczące jakości. Państwa członkowskie powinny przeprowadzać coroczną ocenę jakości systemu identyfikacji działek rolnych, systemu wniosków geoprzestrzennych oraz systemu monitorowania obszarów. Państwa członkowskie powinny również eliminować wszelkie niedociągnięcia i na wniosek Komisji opracować plan działania.
Poprawka 299
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49
(49)  W komunikacie Komisji zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności” zwiększanie troski o środowisko, intensyfikację działań w dziedzinie klimatu oraz udział w realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu uznano za strategiczną orientację przyszłej WPR. Dlatego też niezbędne jest dzielenie się danymi pochodzącymi z systemu identyfikacji działek rolnych / zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli dla celów związanych ze środowiskiem i klimatem na poziomie krajowym i unijnym. Należy zatem przewidzieć możliwość dzielenia się przez organy publiczne państw członkowskich między sobą oraz z instytucjami i organami unijnymi danymi zgromadzonymi za pośrednictwem zintegrowanego systemu, które mają znaczenie dla celów związanych ze środowiskiem i klimatem. Aby zwiększyć efektywność wykorzystywania danych dostępnych dla różnych organów publicznych w celu tworzenia europejskiej statystyki, należy również przewidzieć, że dane pochodzące ze zintegrowanego systemu muszą być udostępniane do celów statystycznych podmiotom wchodzącym w skład europejskiego systemu statystycznego.
(49)  W komunikatach Komisji dotyczących przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego oraz unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2030 r. za strategiczną orientację przyszłej WPR uznano zwiększanie troski o środowisko, intensyfikację działań w dziedzinie klimatu oraz udział w realizacji unijnych celów i celów końcowych związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu. Dlatego też niezbędne jest dzielenie się danymi pochodzącymi z systemu identyfikacji działek rolnych / zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli dla celów związanych ze środowiskiem i klimatem na poziomie krajowym i unijnym. Należy zatem przewidzieć możliwość dzielenia się przez organy publiczne państw członkowskich między sobą oraz z instytucjami i organami unijnymi danymi zgromadzonymi za pośrednictwem zintegrowanego systemu, które mają znaczenie dla celów związanych ze środowiskiem i klimatem. Aby zwiększyć efektywność wykorzystywania danych dostępnych dla różnych organów publicznych w celu tworzenia europejskiej statystyki, należy również przewidzieć, że dane pochodzące ze zintegrowanego systemu muszą być udostępniane do celów statystycznych podmiotom wchodzącym w skład europejskiego systemu statystycznego.
Poprawki 209 i 285
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49 a (nowy)
(49a)  W komunikacie Komisji z dnia 20 maja 2020 r. pt. „Strategia »od pola do stołu« na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego” podkreślono znaczenie zapewnienia przestrzegania kluczowych zasad zapisanych w Europejskim filarze praw socjalnych. Kwestie ochrony socjalnej pracowników, warunków pracy i warunków mieszkaniowych, a także ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odegrają ważną rolę w budowaniu sprawiedliwych, silnych i zrównoważonych systemów żywnościowych. WPR powinna być jednym z narzędzi służących realizacji celów Europejskiego filaru praw socjalnych.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53
(53)  Ze względu na międzynarodową strukturę handlu rolnego oraz mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, niezbędne jest zorganizowanie współpracy między państwami członkowskimi. Niezbędne jest również utworzenie na poziomie Unii scentralizowanego systemu dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstw mających siedzibę w państwach trzecich i otrzymujących lub dokonujących płatności.
(53)  Ze względu na międzynarodową strukturę handlu rolnego oraz mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i poszanowanie zobowiązań UE w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju, niezbędne jest zorganizowanie współpracy między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Niezbędne jest również utworzenie na poziomie Unii scentralizowanego systemu dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstw mających siedzibę w państwach trzecich i otrzymujących lub dokonujących płatności. Taki system powinien również przyczyniać się do wykrywania niespójności pomiędzy wdrażaniem WPR a celami zewnętrznych polityk Unii. Przyczyniłoby się to do monitorowania osiągania celów WPR określonych w rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] dzięki umożliwieniu oceny wpływu wyżej wymienionych przedsięwzięć w państwach trzecich na Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz na cele rozwojowe Unii określone w art. 208 TFUE.
Poprawki 210 i 286
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
(55)  Zasada warunkowości stanowi istotny element WPR, w szczególności w odniesieniu do elementów środowiskowych i klimatycznych, ale też tych dotyczących zdrowia publicznego oraz kwestii związanych ze zwierzętami. Oznacza to, że należy prowadzić kontrole, a w stosownych przypadkach stosować kary, aby zapewnić skuteczność systemu warunkowości. Aby zapewnić równe szanse wszystkim beneficjentom w różnych państwach członkowskich, na poziomie Unii należy wprowadzić pewne ogólne zasady dotyczące kontroli i kar w zakresie warunkowości.
(55)  Zasada warunkowości stanowi istotny element WPR gwarantujący, że płatności wspierają wysoki stopień zrównoważenia oraz zapewniają równe szanse rolnikom w państwach członkowskich i między tymi państwami, w szczególności w odniesieniu do elementów społecznych, środowiskowych i klimatycznych, ale też tych dotyczących zdrowia publicznego oraz dobrostanu zwierząt. Oznacza to, że należy prowadzić kontrole, a w stosownych przypadkach stosować kary, aby zapewnić skuteczność systemu warunkowości. Aby zapewnić takie równe szanse wszystkim beneficjentom w różnych państwach członkowskich, na poziomie Unii należy wprowadzić pewne ogólne zasady dotyczące warunkowości oraz kontrole i kary związane z ich nieprzestrzeganiem.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57
(57)  Chociaż państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustalania szczegółów dotyczących kar, kary te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz pozostawać bez uszczerbku dla innych kar ustanowionych w prawie Unii lub prawie krajowym. W celu zapewnienia skutecznego i spójnego podejścia ze strony państw członkowskich niezbędne jest zapewnienie na poziomie unijnym minimalnej stawki kary za niezgodność wynikającą z zaniedbania występującą po raz pierwszy, natomiast w przypadku powtarzalności niezgodności należy stosować wyższą stawkę, a w przypadku umyślnej niezgodności można stosować całkowite wykluczenie z płatności. W celu zapewnienia proporcjonalności kar, gdy dany przypadek niezgodności jest uznany za nieistotny i występuje po raz pierwszy, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania.
(57)  Chociaż państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustalania szczegółów dotyczących kar, kary te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz pozostawać bez uszczerbku dla innych kar ustanowionych w prawie Unii lub prawie krajowym. W celu zapewnienia skutecznego i spójnego podejścia ze strony państw członkowskich niezbędne jest zapewnienie na poziomie unijnym minimalnych stawek kar. Stawki takie powinny być stosowane za niezgodność wynikającą z zaniedbania występującą po raz pierwszy, natomiast w przypadku powtarzalności niezgodności należy stosować wyższą stawkę, a w przypadku umyślnej niezgodności powinno być możliwe całkowite wykluczenie z płatności. W celu zapewnienia proporcjonalności kar, gdy dany przypadek niezgodności jest uznany za nieistotny i występuje po raz pierwszy, państwa członkowskie powinny wdrożyć system wczesnego ostrzegania powiadamiający beneficjentów o obowiązku podjęcia środków naprawczych oraz umożliwiający im wyeliminowanie niezgodności. Nie nakłada się kar administracyjnych w przypadkach, gdy niezgodność wynika z działania siły wyższej, zwykłego zaniedbania lub oczywistych błędów popełnionych przez właściwy organ lub inny organ.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66 a (nowy)
(66a)  W odpowiedzi na wnioski Parlamentu Europejskiego1a dotyczące większej przejrzystości w zakresie podziału gruntów rolnych i koncentracji gruntów, które mają wpływ na dostęp rolników do gruntów, oraz w związku z opinią Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich1b i Trybunału Obrachunkowego w sprawie potrzeby lepszego wyjaśnienia struktur własności związanych z beneficjentami WPR w kontekście ewentualnych nadużyć i niewłaściwego wykorzystania funduszy unijnych, a także biorąc pod uwagę, że dostępne statystyki1c dają ograniczony obraz własności i kontroli gospodarstw rolnych, oraz w celu ułatwienia monitorowania przez organy publiczne zawłaszczania gruntów i koncentracji gruntów oraz zapewnienia większej odpowiedzialności i przejrzystości w odniesieniu do wsparcia z EFRROW i EFRG, należy zatem udostępnić publicznie również informacje na temat struktur własnościowych. Lista beneficjentów funduszy WPR, publikowana ex post przez państwa członkowskie, powinna w stosownych przypadkach umożliwiać również identyfikację przedsiębiorstw dominujących. Przyczyniłoby się to znacząco do monitorowania struktur własności i ułatwiło badanie potencjalnych konfliktów interesów, korupcji i nadużyć finansowych.
__________________
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0197).
1b Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 1782/2019/EWM.
1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (Dz.U. L 200 z 7.8.2018, s. 1).
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71
(71)  Publikacja tych informacji, w powiązaniu z ogólnymi informacjami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, zwiększa przejrzystość wykorzystania unijnych funduszy w ramach WPR, przyczyniając się w ten sposób do lepszego eksponowania i zrozumienia tej polityki. Umożliwia to obywatelom aktywniejszy udział w procesie decyzyjnym i gwarantuje większą legitymizację, skuteczność i odpowiedzialność administracji względem obywateli. Ponadto umożliwia obywatelom zapoznanie się z konkretnymi przykładami dostarczania przez rolnictwo „dóbr publicznych” dla obywateli, umacniając tym samym legitymizację pomocy państwa w sektorze rolnictwa.
(71)  Publikacja tych informacji, w powiązaniu z ogólnymi informacjami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, zwiększa przejrzystość wykorzystania unijnych funduszy w ramach WPR, przyczyniając się w ten sposób do lepszego eksponowania i zrozumienia tej polityki. Umożliwia to obywatelom aktywniejszy udział w procesie decyzyjnym i gwarantuje większą legitymizację, skuteczność i odpowiedzialność administracji względem obywateli. Ponadto umożliwia obywatelom zapoznanie się z konkretnymi przykładami dostarczania przez rolnictwo „dóbr publicznych” dla obywateli, umacniając tym samym legitymizację pomocy Unii i państwa w sektorze rolnictwa.
Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
a)  „nieprawidłowość” oznacza nieprawidłowość w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95;
a)  „nieprawidłowość” oznacza nieprawidłowość w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95;
b)  „systemy zarządzania” oznaczają organy zarządzające, o których mowa w tytule II rozdział II niniejszego rozporządzenia, oraz podstawowe wymogi unijne określone w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], w tym system sprawozdawczości wprowadzony na potrzeby rocznego sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR];
b)  „systemy zarządzania” oznaczają organy zarządzające, o których mowa w tytule II rozdział II niniejszego rozporządzenia, oraz podstawowe wymogi unijne określone w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], obejmujące obowiązki państw członkowskich związane ze skuteczną ochroną interesów finansowych Unii, o czym mowa w art. 57 niniejszego rozporządzenia, w tym system sprawozdawczości wprowadzony na potrzeby rocznego monitorowania realizacji celów, o którym mowa w art. 38a niniejszego rozporządzenia, oraz wieloletniego sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR];
c)  „podstawowe wymogi unijne” oznaczają wymogi ustanowione w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] oraz w niniejszym rozporządzeniu.
c)  „podstawowe wymogi unijne” oznaczają wymogi ustanowione w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], w niniejszym rozporządzeniu, w rozporządzeniu (UE) 2018/1046 (rozporządzenie finansowe) oraz w dyrektywie 2014/24/UE (dyrektywa o zamówieniach publicznych);
ca)  „wymogi unijne” oznaczają podstawowe wymogi unijne oraz zasady kwalifikowalności wynikające z rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie strategicznego planu WPR] zawarte w strategicznym planie WPR państwa członkowskiego;
cb)  „wskaźnik produktu” oznacza wskaźnik produktu zdefiniowany w art. 2 pkt 12 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów];
cc)  „wskaźnik rezultatu” oznacza wskaźnik rezultatu zdefiniowany w art. 2 pkt 13 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów];
cd)  „poważne uchybienie” oznacza poważne uchybienie zdefiniowane w art. 2 pkt 30 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów];
ce)  „instytucja pośrednicząca” oznacza instytucję pośredniczącą zdefiniowaną w art. 2 pkt 7 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów];
cf)  „plan działania” oznacza plan działania, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera -a (nowa)
-a)  śmierć beneficjenta;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a
a)   poważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym;
a)   klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym lub zdarzenie pogodowe powodujące takie szkody;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a b (nowa)
ab)  okoliczności rynkowe mające poważny wpływ na gospodarstwo rolne;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera b
b)  zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym;
b)  zniszczenie budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera c
c)  choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw;
c)  choroba epizootyczna, choroba roślin lub inwazja szkodników roślin dotykająca, odpowiednio, cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 a (nowy)
Państwa członkowskie mogą zastosować przepisy akapitu pierwszego lit. a) do grupy gospodarstw rolnych dotkniętych tą samą klęską żywiołową lub tym samym zdarzeniem pogodowym.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1
EFRROW wykonywany jest zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Unią. EFRROW finansuje wkład finansowy Unii na rzecz interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich w ramach planu strategicznego WPR, o których mowa w tytule III rozdział 4 rozporządzenia (UE) …/…[rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR].
EFRROW wykonywany jest zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego między państwami członkowskimi a Unią. EFRROW finansuje wkład finansowy Unii na rzecz interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich w ramach planu strategicznego WPR, o których mowa w tytule III rozdział 4 rozporządzenia (UE) …/…[rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], oraz działań określonych w art. 112 tego rozporządzenia.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie
Z każdego z funduszy można bezpośrednio finansować – z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu – działania przygotowawcze, działania w zakresie monitorowania, wsparcia administracyjnego i technicznego oraz środki w zakresie ewaluacji, audytu i kontroli wymagane do realizacji WPR. Obejmują one w szczególności:
Z każdego z funduszy można bezpośrednio finansować – z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu – wzmożone działania przygotowawcze, działania w zakresie monitorowania, wsparcia administracyjnego i technicznego oraz środki w zakresie ewaluacji, audytu i kontroli wymagane do realizacji WPR. Wkład EFRROW, o którym mowa w art. 86 ust. 3 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], uwzględnia wzmocnienie budowania zdolności administracyjnych w odniesieniu do nowych systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich. Obejmują one w szczególności:
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera f
f)  badania dotyczące WPR i ewaluacji środków finansowanych przez fundusze, w tym doskonalenie metod ewaluacji i wymiana informacji na temat praktyk w ramach WPR, jak również badania prowadzone we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI);
f)  badania dotyczące WPR i ewaluacji środków finansowanych przez fundusze, w tym doskonalenie metod ewaluacji i wymiana informacji na temat najlepszych praktyk w ramach WPR, konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami, jak również badania prowadzone we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI);
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera h
h)  wkład na rzecz środków związanych z rozpowszechnianiem informacji, zwiększaniem świadomości, promowaniem współpracy oraz wymiany doświadczeń na poziomie Unii, wdrażane w ramach interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym środki polegające na tworzeniu sieci łączących zainteresowane podmioty;
h)  wkład na rzecz środków związanych z rozpowszechnianiem informacji, zwiększaniem świadomości, promowaniem współpracy oraz wymiany doświadczeń z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami na poziomie Unii, wdrażane w ramach interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym środki polegające na tworzeniu sieci łączących zainteresowane podmioty;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)
Artykuł 7a (nowy)
Właściwy organ
1.  Państwa członkowskie wyznaczają na poziomie ministerialnym organ odpowiedzialny za:
a)  wydawanie, przegląd i cofanie akredytacji agencji płatniczych, o których mowa w art. 9 ust. 2;
b)  wydawanie, przegląd i cofanie akredytacji jednostki koordynującej, o której mowa w art. 10;
c)  wyznaczanie i odwoływanie jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 11;
d)  realizację zadań przypisanych właściwemu organowi na mocy niniejszego rozdziału, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.
2.  Na podstawie badania kryteriów, które są przyjmowane przez Komisję zgodnie z art. 12 ust. 1, właściwy organ podejmuje, w drodze aktu prawnego, decyzję:
a)  w sprawie wydania lub, po dokonaniu przeglądu, cofnięcia akredytacji agencji płatniczej i jednostki koordynującej;
b)  w sprawie wyznaczenia i odwołania jednostki certyfikującej.
Właściwy organ bezzwłocznie informuje Komisję o akredytacji lub wyznaczeniu agencji płatniczych, jednostki koordynującej i jednostki certyfikującej oraz o cofnięciu akredytacji lub ich odwołaniu.
Komisja wspiera wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania.
Poprawka 273/rev
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8
Agencje płatnicze i jednostki koordynujące
Agencje płatnicze
1.  Agencje płatnicze są jednostkami lub instytucjami państw członkowskich odpowiedzialnymi za zarządzanie wydatkami, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6, oraz za ich kontrolę.
1.  Agencje płatnicze są jednostkami lub instytucjami państw członkowskich i – w stosownych przypadkach – regionów odpowiedzialnymi za zarządzanie wydatkami, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6, oraz za ich kontrolę.
Można delegować wykonywanie tych zadań z wyjątkiem dokonywania płatności.
Można delegować wykonywanie tych zadań z wyjątkiem dokonywania płatności.
2.  Państwa członkowskie akredytują jako agencje płatnicze jednostki lub instytucje, które dysponują strukturą administracyjną i systemem wewnętrznej kontroli oferującymi wystarczające gwarancje, że płatności są zgodne z prawem, prawidłowe i właściwie rozliczane. W tym celu agencje płatnicze muszą spełniać minimalne warunki w zakresie akredytacji w odniesieniu do struktury wewnętrznej, działań kontrolnych, informacji i komunikacji oraz monitorowania określone przez Komisję zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a).
2.  Państwa członkowskie akredytują jako agencje płatnicze jednostki lub instytucje, które dysponują strukturą administracyjną i systemem wewnętrznej kontroli oferującymi wystarczające gwarancje, że płatności są zgodne z prawem, prawidłowe i właściwie rozliczane. W tym celu agencje płatnicze muszą spełniać minimalne warunki w zakresie akredytacji w odniesieniu do struktury wewnętrznej, działań kontrolnych, informacji i komunikacji oraz monitorowania określone przez Komisję zgodnie z art. 12a ust. 1 lit. a).
Każde państwo członkowskie ogranicza liczbę akredytowanych agencji płatniczych w następujący sposób:
Każde państwo członkowskie, z uwzględnieniem swoich postanowień konstytucyjnych, ogranicza liczbę akredytowanych agencji płatniczych w następujący sposób:
a)  do jednej agencji na poziomie krajowym lub, w stosownych przypadkach, do jednej agencji na region; oraz
a)  do jednej agencji na poziomie krajowym lub, w stosownych przypadkach, do jednej agencji na region; oraz
b)  do jednej agencji zarządzającej zarówno wydatkami EFRG, jak i wydatkami EFRROW.
b)  w przypadku gdy istnieje tylko agencja na szczeblu krajowym – do jednej agencji zarządzającej zarówno wydatkami EFRG, jak i wydatkami EFRROW.
Jednakże w przypadku gdy agencje płatnicze ustanowiono na poziomie regionalnym, państwa członkowskie dodatkowo akredytują agencję płatniczą na poziomie krajowym dla systemów pomocy, którymi ze względu na ich charakter należy zarządzać na poziomie krajowym, albo powierzają zarządzanie tymi systemami swoim regionalnym agencjom płatniczym.
Jednakże w przypadku gdy agencje płatnicze ustanowiono na poziomie regionalnym, państwa członkowskie dodatkowo akredytują agencję płatniczą na poziomie krajowym dla systemów pomocy, którymi ze względu na ich charakter należy zarządzać na poziomie krajowym, albo powierzają zarządzanie tymi systemami swoim regionalnym agencjom płatniczym.
Akredytacja agencji płatniczych przyznana na okres 2014–2020 jest przenoszona na okres programowania 2021–2027, o ile poinformują one właściwy organ, że spełniają kryteria akredytacji, chyba że przegląd przeprowadzony zgodnie z art. 7a ust. 2 lit. a) pokazuje, że nie ma to miejsca.
Cofa się akredytację agencji płatniczych, które nie zarządzały wydatkami EFRG lub EFRROW przez okres co najmniej trzech lat.
Cofa się akredytację agencji płatniczych, które nie zarządzały wydatkami EFRG lub EFRROW przez okres co najmniej trzech lat.
Po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie nie wyznaczają żadnych nowych, dodatkowych agencji płatniczych.
[Po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie mogą wyznaczyć dodatkowe agencje płatnicze, pod warunkiem że:
a)  liczba akredytowanych agencji płatniczych nie wzrośnie w stosunku do sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.; lub
b)  nowe agencje płatnicze są wyznaczone w następstwie reorganizacji administracyjnej w danym państwie członkowskim.
3.  Do celów art. 63 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/… [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”) do dnia 15 lutego roku następującego po danym roku budżetowym osoba kierująca akredytowaną agencją płatniczą sporządza i przekazuje Komisji następujące informacje:
3.  Do celów art. 63 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 („rozporządzenie finansowe”) do dnia 15 lutego roku następującego po danym roku budżetowym osoba kierująca akredytowaną agencją płatniczą sporządza i przekazuje Komisji następujące informacje:
a)  roczne sprawozdanie finansowe dotyczące wydatków poniesionych przy realizacji zadań powierzonych podlegającej jej akredytowanej agencji płatniczej, jak określono w art. 63 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego, wraz z informacjami wymaganymi do ich rozliczenia zgodnie z art. 51;
a)  roczne sprawozdanie finansowe dotyczące wydatków poniesionych przy realizacji zadań powierzonych podlegającej jej akredytowanej agencji płatniczej, jak określono w art. 63 ust. 5 lit. a) rozporządzenia finansowego, wraz z informacjami wymaganymi do ich rozliczenia zgodnie z art. 51;
b)  roczne sprawozdanie z realizacji celów, o którym mowa w art. 52 ust. 1, wykazujące, że wydatki zostały dokonane zgodnie z art. 35;
b)  roczne podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli, w tym ich wyników, oraz analizę charakteru i zasięgu błędów i uchybień stwierdzonych w systemach podczas audytu i kontroli, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych, jak przewidziano w art. 63 ust. 5 lit. b) rozporządzenia finansowego.
c)  deklarację zarządczą, o której mowa w art. 63 ust. 6 rozporządzenia finansowego, dotyczącą:
c)  deklarację zarządczą, o której mowa w art. 63 ust. 6 rozporządzenia finansowego, dotyczącą:
(i)  prawidłowego przedstawienia, kompletności i dokładności informacji, jak przewidziano w art. 63 ust. 6 lit. a) rozporządzenia finansowego,
(i)  prawidłowego przedstawienia, kompletności i dokładności informacji, jak przewidziano w art. 63 ust. 6 lit. a) rozporządzenia finansowego;
(ii)  właściwego funkcjonowania wprowadzonych systemów zarządzania, które dają niezbędne gwarancje co do produktów zgłoszonych w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, jak przewidziano w art. 63 ust. 6 lit. b) i c) rozporządzenia finansowego,
(ii)  właściwego funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej wprowadzonych zgodnie z podstawowymi wymogami unijnymi, które dają, jak przewidziano w art. 63 ust. 6 lit. b) i c) rozporządzenia finansowego, niezbędne gwarancje, że wydatki zostały dokonane zgodnie z art. 35 niniejszego rozporządzenia.
(iii)   analizy charakteru i zasięgu błędów i uchybień stwierdzonych w systemach podczas audytu i kontroli, jak również podjętych lub planowanych działań naprawczych, jak przewidziano w art. 63 ust. 5 lit. b) rozporządzenia finansowego.
W wyjątkowych przypadkach Komisja może na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego wydłużyć termin 15 lutego, o którym mowa w akapicie pierwszym, do dnia 1 marca, jak przewidziano w art. 63 ust. 7 akapit drugi rozporządzenia finansowego.
W wyjątkowych przypadkach Komisja może na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego wydłużyć termin 15 lutego, o którym mowa w akapicie pierwszym, do dnia 1 marca, jak przewidziano w art. 63 ust. 7 akapit drugi rozporządzenia finansowego.
3a.  Na potrzeby rocznego monitorowania realizacji celów, o którym mowa w art. 38a, oraz wieloletniego przeglądu realizacji celów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie strategicznego planu WPR], do 15 lutego roku następującego po danym roku budżetowym osoba kierująca akredytowaną agencją płatniczą sporządza i przekazuje Komisji sprawozdanie z realizacji celów.
Sprawozdanie powinno odzwierciedlać przeprowadzone działania i postępy poczynione na drodze do osiągnięcia celów określonych w krajowym planie strategicznym WPR oraz zawierać informacje o zrealizowanych produktach i wydatkach każdego roku, informacje o zrealizowanych wynikach i stopniu zaawansowania w osiąganiu odpowiednich celów co dwa lata, a także, w miarę możliwości, sprawozdawczość dotyczącą skutków z wykorzystaniem danych, o których mowa w art. 129 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie strategicznego planu WPR].
Sprawozdanie należy przedłożyć Komisji po raz pierwszy [dwa lata po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie w każdym kolejnym roku do 2030 r. włącznie. Pierwsze sprawozdanie obejmuje pierwsze dwa lata finansowe po roku ... [rok rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia]. W odniesieniu do płatności bezpośrednich, o których mowa w tytule III rozdział II rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], sprawozdanie obejmuje tylko rok finansowy ... [rok następujący po roku rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia].
4.   W przypadku gdy akredytowano więcej niż jedną agencję płatniczą, państwo członkowskie wyznacza publiczną jednostkę koordynującą, której przydziela następujące zadania:
a)  gromadzenie informacji, które należy przedłożyć Komisji, i przesyłanie ich do Komisji;
b)  opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 52 ust. 1;
c)  podejmowanie lub koordynowanie działań w celu eliminowania wszelkich nieprawidłowości natury ogólnej oraz informowanie Komisji o wszelkich działaniach następczych;
d)  promowanie i zapewnianie jednolitego stosowania przepisów Unii. Państwa członkowskie przyznają jednostkom koordynującym specjalne akredytacje w zakresie przetwarzania informacji finansowych, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a).
Roczne sprawozdanie z realizacji celów przedłożone przez jednostkę koordynującą jest objęte zakresem opinii, o której mowa w art. 11 ust. 1, i przekazuje się je wraz z deklaracją zarządczą dotyczącą całości tego sprawozdania.
5.  W przypadku gdy akredytowana agencja płatnicza nie spełnia jednego lub większej liczby kryteriów akredytacji, o których mowa w ust. 2, lub przestaje je spełniać, państwo członkowskie – działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji – cofa akredytację, chyba że agencja płatnicza wprowadzi niezbędne zmiany w terminie ustalonym przez właściwy organ, z uwzględnieniem wagi problemu.
5.  W przypadku gdy akredytowana agencja płatnicza nie spełnia jednego lub większej liczby kryteriów akredytacji, o których mowa w ust. 2, lub przestaje je spełniać, państwo członkowskie – działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji – cofa akredytację, chyba że agencja płatnicza wprowadzi niezbędne zmiany w terminie ustalonym przez właściwy organ, z uwzględnieniem wagi problemu.
6.  Agencje płatnicze zarządzają operacjami związanymi z interwencją publiczną, za które są odpowiedzialne, i zapewniają kontrolę tych operacji, a także przyjmują ogólną odpowiedzialność w tym zakresie.
6.  Agencje płatnicze zarządzają operacjami związanymi z interwencją publiczną, za które są odpowiedzialne, i zapewniają kontrolę tych operacji, a także przyjmują ogólną odpowiedzialność w tym zakresie.
Jeżeli wsparcie jest zapewniane za pośrednictwem instrumentu finansowego, który jest wdrażany przez EBI lub inną międzynarodową instytucję finansową, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, agencja płatnicza opiera się na sprawozdaniu z kontroli potwierdzającym wnioski o płatność przedłożone przez EBI lub inną międzynarodową instytucję.
Jeżeli wsparcie jest zapewniane za pośrednictwem instrumentu finansowego, który jest wdrażany przez EBI lub inną międzynarodową instytucję finansową, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, agencja płatnicza opiera się na sprawozdaniu z kontroli potwierdzającym wnioski o płatność przedłożone przez EBI lub inną międzynarodową instytucję.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9
Artykuł 9
skreśla się
Właściwy organ
1.  Państwa członkowskie wyznaczają na poziomie ministerialnym organ odpowiedzialny za:
a)  wydawanie, przegląd i cofanie akredytacji agencji płatniczych, o których mowa w art. 8 ust. 2;
b)  akredytację jednostki koordynującej, o której mowa w art. 8 ust. 4;
c)  wyznaczanie jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 11;
d)  realizację zadań przypisanych właściwemu organowi na mocy niniejszego rozdziału.
2.  Właściwy organ podejmuje, w drodze formalnego aktu, decyzję w sprawie wydania lub, po dokonaniu przeglądu, cofnięcia akredytacji agencji płatniczej i jednostki koordynującej w oparciu o badanie kryteriów akredytacji, które zostaną przyjęte przez Komisję zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a). Właściwy organ bezzwłocznie informuje Komisję o przyznaniu lub cofnięciu akredytacji.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
Artykuł 10a
Jednostki koordynujące
1.  W przypadku gdy akredytowano więcej niż jedną agencję płatniczą w państwie członkowskim, wyznacza ono publiczną jednostkę koordynującą, której przydziela następujące zadania:
a)  gromadzenie dokumentów, danych i informacji, które należy przedłożyć Komisji, i przesyłanie ich do Komisji;
b)  podejmowanie lub koordynowanie działań w celu eliminowania wszelkich nieprawidłowości natury ogólnej oraz informowanie Komisji o tych nieprawidłowościach i wszelkich działaniach następczych;
c)  zapewnianie jednolitego stosowania przepisów Unii.
Państwa członkowskie przyznają jednostkom koordynującym specjalne akredytacje w zakresie przetwarzania informacji finansowych, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a).
Dokumenty, dane i informacje, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 3a, przedłożone przez agencje płatnicze i które mają być dostarczone przez jednostkę koordynującą, są objęte zakresem opinii jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 11 ust. 1, i przekazywane wraz z deklaracją w sprawie zarządzania obejmującą całość tych dokumentów.
Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11
1.  Jednostka certyfikująca to publiczny lub prywatny organ audytowy wyznaczony przez państwo członkowskie na co najmniej trzyletni okres, bez uszczerbku dla prawa krajowego. W przypadku gdy jest to prywatny organ audytowy i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy unijne lub krajowe, jest on wybierany przez państwo członkowskie w drodze publicznej procedury przetargowej.
1.  Jednostka certyfikująca to publiczny lub prywatny organ audytowy wyznaczony przez państwo członkowskie na co najmniej trzyletni okres, bez uszczerbku dla prawa krajowego. W przypadku gdy jest to prywatny organ audytowy i jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy unijne lub krajowe, jest on wybierany przez państwo członkowskie w drodze publicznej procedury przetargowej.
Jednakże państwo członkowskie, które wyznaczy więcej niż jedną jednostkę certyfikującą, wyznacza jednocześnie publiczną jednostkę certyfikującą na szczeblu krajowym odpowiadającą za koordynację.
Do celów art. 63 ust. 7 akapit pierwszy rozporządzenia finansowego jednostka certyfikująca przedstawia opinię sporządzoną zgodnie z przyjętymi na szczeblu międzynarodowym standardami audytu, w której stwierdza się, czy:
Do celów art. 63 ust. 7 akapit pierwszy rozporządzenia finansowego jednostka certyfikująca przedstawia opinię sporządzoną zgodnie z przyjętymi na szczeblu międzynarodowym standardami audytu, w której stwierdza się, czy:
a)  zestawienie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji;
a)  zestawienie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji;
b)  wprowadzone systemy zarządzania państw członkowskich funkcjonują prawidłowo;
b)  wprowadzone systemy zarządzania państw członkowskich funkcjonują prawidłowo;
c)  prawidłowo funkcjonuje sprawozdawczość z realizacji celów w odniesieniu do wskaźników produktu w kontekście rocznego rozliczenia z realizacji celów, o którym mowa w art. 52, oraz sprawozdawczość z realizacji celów w odniesieniu do wskaźników rezultatu w kontekście wieloletniego monitorowania realizacji celów, o którym mowa w art. 115 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], wykazująca przestrzeganie art. 35 niniejszego rozporządzenia;
c)  prawidłowo funkcjonuje sprawozdawczość w kontekście rocznego monitorowania realizacji celów, o którym mowa w art. 38a, i wieloletniego przeglądu realizacji celów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], przedstawiająca zrealizowane operacje i postępy w osiąganiu celów wyznaczonych w krajowym planie strategicznym WPR;
d)  wydatki na środki określone w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013, o zwrot których zwrócono się do Komisji, są legalne i prawidłowe.
d)  wydatki na środki określone w rozporządzeniach (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1144/2014, których zwrot zwrócono się do Komisji, są legalne i prawidłowe oraz wykazują przestrzeganie art. 35 niniejszego rozporządzenia.
W opinii tej wskazuje się również, czy przeprowadzone badanie podaje w wątpliwość stwierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej, o której mowa w art. 8 ust. 3 lit. c).
W opinii tej wskazuje się również, czy przeprowadzone badanie podaje w wątpliwość stwierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej, o której mowa w art. 8 ust. 3 lit. c).
Jeżeli wsparcie jest zapewniane za pośrednictwem instrumentu finansowego, który jest wdrażany przez EBI lub inną międzynarodową instytucję finansową, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, jednostka certyfikująca opiera się na rocznym sprawozdaniu z audytu sporządzonym przez audytorów zewnętrznych tych instytucji.
Jeżeli wsparcie jest zapewniane za pośrednictwem instrumentu finansowego, który jest wdrażany przez EBI lub inną międzynarodową instytucję finansową, w której państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, jednostka certyfikująca opiera się na rocznym sprawozdaniu z audytu sporządzonym przez audytorów zewnętrznych tych instytucji.
2.  Jednostka certyfikująca musi dysponować niezbędną fachową wiedzą techniczną. Musi być niezależna operacyjnie zarówno od danej agencji płatniczej i jednostki koordynującej, jak również od organu, który akredytował tę agencję, oraz od organów odpowiedzialnych za realizację i monitorowanie WPR.
2.  Jednostka certyfikująca musi dysponować niezbędną fachową wiedzą techniczną pod względem zarówno zarządzania finansami, jak i oceny osiągnięcia zamierzonych celów interwencji. Wszystkie dane i informacje wykorzystywane, aby umożliwić jednostkom certyfikującym stwierdzenie, że cele są faktycznie osiągane, oraz przyjęte założenia muszą być udostępniane w przejrzysty sposób. Musi być niezależna operacyjnie zarówno od danej agencji płatniczej i jednostki koordynującej, jak również od organu, który akredytował tę agencję, oraz od organów odpowiedzialnych za realizację i monitorowanie WPR.
3.   Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające przepisy dotyczące zadań jednostek certyfikujących, w tym kontroli, które mają być przeprowadzone, oraz organów, które mają podlegać tym kontrolom, jak również świadectw i sprawozdań, wraz z towarzyszącymi im dokumentami, sporządzanych przez te jednostki.
Akty wykonawcze określają również:
a)  zasady audytu, na których oparte są opinie jednostki certyfikującej, w tym ocenę ryzyka, kontrole wewnętrzne oraz wymagany poziom dowodów audytowych;
b)  metody audytu, które mają być stosowane przy przedstawianiu opinii przez jednostki certyfikujące, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
3a.  Po wyznaczeniu przez właściwe organy państw członkowskich dowolnej jednostki certyfikującej, o której mowa w niniejszym artykule, i przekazaniu Komisji informacji na ten temat Komisja prezentuje Parlamentowi Europejskiemu wyczerpujący wykaz wszystkich takich jednostek nie później niż po upływie jednego roku od dnia … [data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] i ponownie nie później niż po upływie czterech lat od tej daty.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.   Roczny pułap wydatków EFRG składa się z kwot maksymalnych ustalonych dla tego funduszu na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) [COM(2018)0322].
1.  Roczny pułap wydatków EFRG składa się z kwot maksymalnych ustalonych dla tego funduszu na podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) [COM(2018)0322] określającego limity dla poszczególnych państw członkowskich.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)
Artykuł 12a
Uprawnienia Komisji
1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące:
a)  minimalnych warunków dotyczących akredytacji agencji płatniczych, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz jednostek koordynujących, o których mowa w art. 10 ust. 4;
b)  obowiązków agencji płatniczych w odniesieniu do interwencji publicznej oraz przepisów dotyczących zakresu ich obowiązków w dziedzinie zarządzania i kontroli;
c)  procedur wydawania, cofania i przeglądu akredytacji dla agencji płatniczych i jednostek koordynujących oraz procedur wyznaczania i odwoływania jednostek certyfikujących, a także procedur nadzoru nad akredytacją agencji płatniczych, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności;
d)  pracy i kontroli leżących u podstaw deklaracji zarządczej agencji płatniczych, o której mowa w art. 9 ust. 3 lit. c);
e)  funkcjonowania jednostki koordynującej i zgłaszania informacji Komisji na mocy art. 10 ust. 4.
2.  Komisja przyjmuje zgodnie z art. 100 akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, ustanawiając przepisy dotyczące zadań jednostek certyfikujących, w tym kontroli, które mają być przeprowadzone, oraz organów, które mają podlegać tym kontrolom, jak również świadectw i sprawozdań, wraz z towarzyszącymi im dokumentami, sporządzanych przez te jednostki.
W aktach delegowanych określa się również:
a)  zasady audytu, na których oparte są opinie jednostki certyfikującej, łącznie z oceną ryzyka, kontrolami wewnętrznymi oraz wymaganym poziomem dowodów audytowych; oraz
b)  metody audytu do stosowania przy przedstawianiu opinii przez jednostki certyfikujące, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, które to metody mogą obejmować możliwość towarzyszenia agencjom płatniczym przy kontrolach na miejscu.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1
Na początku każdego roku w ramach EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego do celów zarządzania rynkiem lub jego stabilizacji lub na wypadek kryzysów mających wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję produktów rolnych („rezerwa rolna”).
W budżecie WPR ustanawia się unijną rezerwę na wypadek kryzysów w sektorze rolnym („rezerwę”) przeznaczoną na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego do celów zarządzania rynkiem lub jego stabilizacji oraz szybkiego reagowania na kryzysy mające wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję produktów rolnych.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2
Środki przeznaczone na rezerwę rolną zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.
Środki przeznaczone na rezerwę zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii i uruchamia się je – na rok budżetowy lub lata budżetowe, kiedy wymagane jest dodatkowe wsparcie – w celu finansowania:
a)  środków mających na celu stabilizację rynków rolnych zgodnie z art. 8–21 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;
b)  środków wyjątkowych przewidzianych w części V rozdział I rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;
c)  środków mających na celu uzupełnienie instrumentów stabilizacji dochodu, o których mowa w art. 70 rozporządzenia (UE) ... / ... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], w przypadku kryzysów rynkowych występujących częściej niż wcześniej określony próg na sektor.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 100 w celu uzupełnienia niniejszego artykułu, aby określić progi sektorowe wymagane do uruchomienia środków mających na celu uzupełnienie instrumentów stabilizacji dochodów, o których mowa w akapicie drugim lit. c) niniejszego ustępu.
Poprawki 79 i 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 3
Środki finansowe z rezerwy rolnej udostępnia się na środki określone w art. 8–21 i 219, 220 i 221 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 na rok lub lata, w odniesieniu do których wymagane jest dodatkowe wsparcie.
skreśla się
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit -1 (nowy)
W 2021 r. należy przewidzieć dodanie do budżetów EFRG i EFRROW kwoty wstępnej w wysokości 400 000 000 EUR w cenach bieżących.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1
Wysokość rezerwy rolnej na początku każdego roku w latach 2021–2027 wynosi co najmniej 400 mln EUR w cenach bieżących. W stosownych przypadkach Komisja może dostosować wysokość rezerwy rolnej w ciągu roku w związku z rozwojem sytuacji na rynku lub perspektywami w bieżącym lub kolejnym roku i przy uwzględnieniu dostępnych środków w ramach EFRG.
Na początku każdego roku w latach 2021–2027 wysokość rezerwy UE na wypadek kryzysów w sektorze rolnym jest co najmniej równa wstępnej kwocie przewidzianej w 2021 r., z możliwością zwiększenia jej w tym okresie do maksymalnej kwoty 1 500 000 000 EUR w cenach bieżących, z zastrzeżeniem decyzji podjętej przez władzę budżetową.
Kwota rezerwy UE na wypadek kryzysów w sektorze rolnym jest dostosowywana w ramach rocznej procedury budżetowej lub w ciągu roku zależnie od rozwoju sytuacji kryzysowej lub perspektyw w bieżącym roku lub kolejnych latach i przy uwzględnieniu dostępnych dochodów przeznaczonych na EFRG lub marż dostępnych w ramach podpułapu EFRG.
Poprawki 82 i 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
W przypadku gdy te dostępne środki nie są wystarczające, można zastosować dyscyplinę finansową w celu uzupełnienia rezerwy do wysokości początkowej kwoty, o której mowa w akapicie pierwszym.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 2
Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego niewykorzystane środki z rezerwy rolnej są przenoszone bez ograniczeń czasowych na finansowanie rezerwy rolnej w następnych latach budżetowych.
Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego niewykorzystane środki z rezerwy są przenoszone bez ograniczeń czasowych na finansowanie rezerwy w następnych latach budżetowych.
Poprawki 84 i 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3
Ponadto, na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego, całkowita niewykorzystana kwota rezerwy kryzysowej dostępna na koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych obejmujących działania, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na finansowanie rezerwy rolnej.
skreśla się
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1
Komisja ustala współczynnik korygujący dla interwencji w formie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia, i dla wkładu finansowego Unii przeznaczonego na szczególne środki, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. f) niniejszego rozporządzenia, przyznanego na podstawie rozdziału IV rozporządzenia (UE) nr 228/2013 i rozdziału IV rozporządzenia (UE) nr 229/2013 („współczynnik korygujący”), jeżeli prognozy dotyczące finansowania interwencji i środków finansowanych w ramach tego podpułapu w danym roku budżetowym wskazują, że mające zastosowanie pułapy roczne zostaną przekroczone.
Komisja ustala współczynnik korygujący dla interwencji w formie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c) niniejszego rozporządzenia („współczynnik korygujący”), jeżeli prognozy dotyczące finansowania interwencji i środków finansowanych w ramach tego podpułapu w danym roku budżetowym wskazują, że mające zastosowanie pułapy roczne zostaną przekroczone.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Wysokość dostosowania określona zgodnie z niniejszym artykułem ma zastosowanie jedynie do płatności bezpośrednich przekraczających 2 000 EUR, które mają zostać przyznane beneficjentom w danym roku kalendarzowym.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6
6.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające płatności dodatkowe lub potrącenia dostosowujące płatności dokonane zgodnie z ust. 3, bez stosowania procedury, o której mowa w art. 101.
6.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające płatności dodatkowe lub potrącenia dostosowujące płatności dokonane zgodnie z ust. 3, stosując procedurę, o której mowa w art. 101.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 2
Zgodnie z art. 7 lit. b) Komisja bezpłatnie dostarcza dane satelitarne organom odpowiedzialnym za system monitorowania obszarów lub usługodawcom upoważnionym przez te organy do ich reprezentowania.
Zgodnie z art. 7 lit. b) Komisja bezpłatnie dostarcza dane satelitarne organom odpowiedzialnym za system monitorowania i kontroli obszarów lub usługodawcom upoważnionym przez te organy do ich reprezentowania.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 4
Komisja może powierzyć wyspecjalizowanym podmiotom wykonanie zadań w zakresie technik lub metod pracy w związku z systemem monitorowania obszarów, o którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. c).
Komisja może powierzyć wyspecjalizowanym podmiotom wykonanie zadań w zakresie technik lub metod pracy w związku z systemem monitorowania i kontroli obszarów, o którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. c).
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera b
b)  zapewnieniu monitorowania agroekonomicznego i rolno-środowiskowo-klimatycznego w odniesieniu do użytkowania gruntów rolnych i zmian w sposobie ich użytkowania, w tym gruntów rolno-leśnych, jak również monitorowania stanu upraw, tak aby umożliwić sporządzenie szacunków, w szczególności plonów i produkcji rolnej oraz skutków dla rolnictwa związanych z wyjątkowymi okolicznościami;
b)  zapewnieniu monitorowania agroekonomicznego i rolno-środowiskowo-klimatycznego w odniesieniu do użytkowania gruntów rolnych i zmian w sposobie ich użytkowania, w tym gruntów rolno-leśnych, jak również monitorowania stanu gleb, wód, upraw i innej roślinności, tak aby umożliwić sporządzenie szacunków, w szczególności plonów i produkcji rolnej oraz skutków dla rolnictwa związanych z wyjątkowymi okolicznościami, oraz ocenę odporności systemów rolnych na zmiany klimatu, a także postęp w kierunku osiągnięcia odnośnych celów zrównoważonego rozwoju;
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – litera d
d)  przyczynieniu się do przejrzystości rynków światowych;
d)  przyczynieniu się do szczególnych środków zwiększających przejrzystość rynków światowych, w tym monitorowania rynków, z uwzględnieniem celów i zobowiązań Unii, łącznie ze spójnością polityki na rzecz rozwoju.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 2
Na podstawie art. 7 lit. c) Komisja finansuje działania dotyczące gromadzenia lub zakupu danych potrzebnych do realizacji i monitorowania WPR, w tym również danych satelitarnych, geoprzestrzennych i meteorologicznych, tworzenia infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej, przeprowadzania szczegółowych badań związanych z warunkami klimatycznymi, stosowania teledetekcji w celu wspomagania monitorowania zmian w wykorzystaniu gruntów rolnych i stanu gleby oraz aktualizacji modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych. W stosownych przypadkach działania te są podejmowane we współpracy z Europejską Agencją Środowiska, Wspólnym Centrum Badawczym, krajowymi laboratoriami i organami lub przy udziale sektora prywatnego.
Na podstawie art. 7 Komisja finansuje działania dotyczące gromadzenia lub zakupu danych potrzebnych do realizacji i monitorowania WPR i jej skutków, w tym również danych satelitarnych, geoprzestrzennych i meteorologicznych, tworzenia infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej, przeprowadzania szczegółowych badań związanych z warunkami klimatycznymi, stosowania teledetekcji w celu wspomagania monitorowania zmian w wykorzystaniu gruntów rolnych i stanu gleby oraz aktualizacji modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych. W stosownych przypadkach działania te są podejmowane we współpracy z Europejską Agencją Środowiska, Wspólnym Centrum Badawczym, Eurostatem, krajowymi laboratoriami i organami lub przy udziale sektora prywatnego, z zapewnieniem bezstronności, przejrzystości i bezpłatnej dostępności informacji w największym możliwym stopniu.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a
a)  w 2021 r.: % kwoty wsparcia z EFRROW na cały okres trwania planu strategicznego WPR;
a)  w 2021 r.: 1,5 % kwoty wsparcia z EFRROW na cały okres trwania planu strategicznego WPR;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b
b)  w 2022 r.: % kwoty wsparcia z EFRROW na cały okres trwania planu strategicznego WPR;
b)  w 2022 r.: 1,5 % kwoty wsparcia z EFRROW na cały okres trwania planu strategicznego WPR;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3
3.  Jeżeli miało miejsce przekazanie środków do lub z EFRROW zgodnie z art. 90 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], nie wypłaca się ani nie odzyskuje się żadnych dodatkowych płatności zaliczkowych.
3.  Jeżeli miało miejsce przekazanie środków do lub z EFRROW zgodnie z art. 90 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], mogą być wypłacone lub odzyskane dodatkowe płatności zaliczkowe.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4
4.  Odsetki od płatności zaliczkowych są wykorzystywane na dany plan strategiczny WPR i odejmowane od kwoty wydatków publicznych wskazanej w końcowej deklaracji wydatków.
4.  Odsetki od płatności zaliczkowych są wykorzystywane na dany plan strategiczny WPR lub na program pomocy regionalnej i odejmowane od kwoty wydatków publicznych wskazanej w końcowej deklaracji wydatków.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
1.  Płatności okresowych dokonuje się w ramach każdego planu strategicznego WPR. Ich obliczenie następuje przez zastosowanie stawki wkładu do każdego rodzaju interwencji w odniesieniu do wydatków publicznych dokonanych w ramach danej interwencji, o czym mowa w art. 85 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR].
1.  Płatności okresowych dokonuje się w ramach każdego planu strategicznego WPR lub w stosownych przypadkach każdego programu pomocy regionalnej. Ich obliczenie następuje przez zastosowanie stawki współfinansowania każdego rodzaju interwencji w odniesieniu do wydatków publicznych dokonanych w ramach danej interwencji, o czym mowa w art. 85 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR].
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – litera a
a)  kwoty ujęte w pierwszej deklaracji wydatków muszą być wcześniej wypłacone na rzecz instrumentu finansowego i mogą wynieść maksymalnie 25 % całkowitej kwoty wkładu przeznaczonego zgodnie z planem strategicznym WPR na instrumenty finansowe w ramach odnośnej umowy o finansowaniu;
a)  kwoty ujęte w pierwszej deklaracji wydatków muszą być wcześniej wypłacone na rzecz instrumentu finansowego i mogą wynieść maksymalnie 25 % całkowitej kwoty współfinansowania przeznaczonego zgodnie z planem strategicznym WPR na instrumenty finansowe w ramach odnośnej umowy o finansowaniu;
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1
1.   Z zastrzeżeniem dostępności środków Komisja dokonuje płatności salda po otrzymaniu ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji celów dotyczącego wdrożenia planu strategicznego WPR, na podstawie: obowiązującego planu finansowego z podziałem na rodzaje interwencji EFRROW, rocznego sprawozdania finansowego z ostatniego roku realizacji danego planu strategicznego WPR oraz związanych z nim decyzji w sprawie rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane są Komisji nie później niż sześć miesięcy po ostatecznym terminie kwalifikowalności wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] i obejmują wydatki dokonane przez agencję płatniczą aż do ostatniego terminu kwalifikowalności wydatków.
1.   Komisja dokonuje płatności salda po otrzymaniu ostatniego sprawozdania z rozliczenia rocznego dotyczącego wdrożenia planu strategicznego WPR na podstawie: obowiązującego planu finansowego z podziałem na rodzaje interwencji EFRROW, rocznego sprawozdania finansowego z ostatniego roku realizacji danego planu strategicznego WPR oraz związanych z nim decyzji w sprawie rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane są Komisji nie później niż sześć miesięcy po ostatecznym terminie kwalifikowalności wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] i obejmują wydatki dokonane przez agencję płatniczą aż do ostatniego terminu kwalifikowalności wydatków.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
3.  Nieprzekazanie Komisji najpóźniej w terminie określonym w ust. 1 ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji celów wraz z dokumentami niezbędnymi do rozliczenia rachunków z ostatniego roku realizacji planu pociąga za sobą automatyczne umorzenie salda zgodnie z art. 32.
3.  Nieprzekazanie Komisji najpóźniej w terminie określonym w ust. 1 ostatniego sprawozdaniu z rozliczenia rocznego wraz z dokumentami niezbędnymi do rozliczenia rachunków z ostatniego roku realizacji planu pociąga za sobą automatyczne umorzenie salda zgodnie z art. 32.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
1.  Komisja automatycznie umarza każdą część zobowiązania budżetowego dotyczącego interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich w ramach planu strategicznego WPR, która nie została wykorzystana na płatności zaliczkowe lub płatności okresowe lub w odniesieniu do której nie wpłynęła żadna deklaracja wydatków spełniająca wymogi określone w art. 30 ust. 3 dotycząca wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe.
1.  Komisja automatycznie umarza każdą część zobowiązania budżetowego dotyczącego interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich w ramach planu strategicznego WPR, która nie została wykorzystana na płatności zaliczkowe lub płatności okresowe lub w odniesieniu do której nie wpłynęła żadna deklaracja wydatków spełniająca wymogi określone w art. 30 ust. 3 dotycząca wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia trzeciego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3
3.  W przypadku postępowania sądowego lub odwoławczego postępowania administracyjnego mającego skutek zawieszający, bieg terminu dotyczącego automatycznego umorzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zostaje zawieszony w odniesieniu do kwoty odpowiadającej danym operacjom na czas trwania tego postępowania sądowego lub odwoławczego postępowania administracyjnego, pod warunkiem że Komisja otrzyma od państwa członkowskiego uzasadnione powiadomienie do dnia 31 stycznia roku N + 3.
3.  W przypadku postępowania sądowego lub odwoławczego postępowania administracyjnego mającego skutek zawieszający, bieg terminu dotyczącego automatycznego umorzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zostaje zawieszony w odniesieniu do kwoty odpowiadającej danym operacjom na czas trwania tego postępowania sądowego lub odwoławczego postępowania administracyjnego, pod warunkiem że Komisja otrzyma od państwa członkowskiego uzasadnione powiadomienie do dnia 31 stycznia roku N + 4.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a
a)  części zobowiązań budżetowych, w odniesieniu do których przedstawiono deklarację wydatków, ale których zwrot jest przedmiotem zmniejszenia lub zawieszenia przez Komisję na dzień 31 grudnia roku N + 2;
a)  części zobowiązań budżetowych, w odniesieniu do których przedstawiono deklarację wydatków, ale których zwrot jest przedmiotem zmniejszenia lub zawieszenia przez Komisję na dzień 31 grudnia roku N + 3;
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – akapit 2 – wprowadzenie
W ramach EFRROW dana operacja może otrzymać różne formy wsparcia w ramach planu strategicznego WPR oraz innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych lub instrumentów unijnych tylko wówczas, gdy łączna skumulowana kwota pomocy udzielonej w ramach różnych form wsparcia nie przekracza najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mającej zastosowanie do tego rodzaju interwencji, o którym mowa w tytule III rozporządzenia (UE) …/… (rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR). W takich przypadkach państwa członkowskie nie zgłaszają Komisji wydatków w odniesieniu do:
W ramach EFRROW dana operacja może otrzymać różne formy wsparcia w ramach planu strategicznego WPR oraz innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych lub instrumentów unijnych tylko wówczas, gdy łączna skumulowana kwota pomocy udzielonej w ramach różnych form wsparcia nie przekracza najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mającej zastosowanie do tego rodzaju interwencji, o którym mowa w tytule III rozporządzenia (UE) …/… (rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR). W takich przypadkach wydatków nie zgłasza się w odniesieniu do:
Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35
Wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6, mogą być finansowane przez Unię wyłącznie wtedy, gdy:
Wydatki na środki ustanowione w rozporządzeniach (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1144/2014 mogą być finansowane przez Unię wyłącznie wtedy, gdy:
a)  zostały poniesione przez akredytowane agencje płatnicze,
a)  zostały poniesione przez akredytowane agencje płatnicze; i
b)  zostały poniesione zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami unijnymi lub
b)  zostały poniesione zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami unijnymi.
c)   w odniesieniu do rodzajów interwencji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR]:
(i)  zgadzają się z odpowiednim zgłoszonym produktem, oraz
(ii)  zostały poniesione zgodnie z mającymi zastosowanie systemami zarządzania, które nie obejmują warunków kwalifikowalności dotyczących poszczególnych beneficjentów i ustalonych w krajowych planach strategicznych WPR.
Akapitu pierwszego lit. c) ppkt (i) nie stosuje się do zaliczek wypłaconych beneficjentom w ramach rodzajów interwencji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR].
Wydatki na środki ustanowione w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] mogą być finansowane przez Unię wyłącznie wtedy, gdy:
a)  zostały poniesione przez akredytowane agencje płatnicze;
b)  zostały poniesione zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami unijnymi; oraz
c)  zostały poniesione zgodnie z mającymi zastosowanie systemami zarządzania, obejmującymi obowiązki państw członkowskich związane ze skuteczną ochroną interesów finansowych Unii, o czym mowa w art. 57 niniejszego rozporządzenia, oraz system sprawozdawczości wprowadzony na potrzeby sprawozdania z realizacji celów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR].
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
2.  Jeżeli na podstawie deklaracji wydatków lub informacji, o których mowa w art. 88, Komisja ustali, że nie dotrzymano terminów płatności, o których mowa w art. 36, państwo członkowskie otrzymuje możliwość przedstawienia swoich uwag w terminie wynoszącym co najmniej 30 dni. Jeżeli państwo członkowskie nie przedstawi swoich uwag w wyznaczonym terminie lub jeżeli jego odpowiedź Komisja uważa za niezadowalającą, Komisja może zmniejszyć płatności miesięczne lub płatności okresowe na rzecz danego państwa członkowskiego w ramach aktów wykonawczych dotyczących płatności miesięcznych, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub w ramach płatności okresowych, o których mowa w art. 30.
2.  Jeżeli na podstawie deklaracji wydatków lub informacji, o których mowa w art. 88, Komisja ustali, że nie dotrzymano terminów płatności, o których mowa w art. 36, państwo członkowskie otrzymuje możliwość przedstawienia swoich uwag w terminie wynoszącym co najmniej 30 dni. Jeżeli państwo członkowskie nie przedstawi swoich uwag w wyznaczonym terminie lub jeżeli Komisja stwierdzi, że przedstawione uwagi są w oczywisty sposób niewystarczające, Komisja może zmniejszyć płatności miesięczne lub płatności okresowe na rzecz danego państwa członkowskiego w ramach aktów wykonawczych dotyczących płatności miesięcznych, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub w ramach płatności okresowych, o których mowa w art. 30. Komisja zapewnia, aby jakiekolwiek redukcje nie powodowały dodatkowych opóźnień lub trudności dla końcowych beneficjentów w danym państwie członkowskim.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3
3.  Zmniejszenia na mocy niniejszego artykułu pozostają bez uszczerbku dla art. 51.
3.  Zmniejszenia na mocy niniejszego artykułu stosuje się zgodnie z zasadą proporcjonalności i z zastrzeżeniem art. 51.
Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38
1.  Jeżeli państwa członkowskie nie przedstawią dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 3 i art. 11 ust. 1 w terminach przewidzianych w art. 8 ust. 3, Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawieszające całkowitą kwotę płatności miesięcznych, o których mowa w art. 19 ust. 3. Komisja zwraca zawieszone kwoty po otrzymaniu od danego państwa członkowskiego brakujących dokumentów, pod warunkiem że data ich otrzymania przypada nie później niż sześć miesięcy po terminie.
1.  Jeżeli państwa członkowskie nie przedstawią dokumentów i danych, o których mowa w art. 8 i art. 11 ust. 1 w terminach przewidzianych w art. 8 i, w stosownych przypadkach, w art. 129 ust. 1 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawieszające całkowitą kwotę płatności miesięcznych, o których mowa w art. 19 ust. 3. Komisja zwraca zawieszone kwoty po otrzymaniu od danego państwa członkowskiego brakujących dokumentów, pod warunkiem że data ich otrzymania przypada nie później niż sześć miesięcy po terminie.
W odniesieniu do płatności okresowych, o których mowa w art. 30, deklaracje wydatków uznaje się za niedopuszczalne zgodnie z ust. 6 tego artykułu.
W odniesieniu do płatności okresowych, o których mowa w art. 30, deklaracje wydatków uznaje się za niedopuszczalne zgodnie z ust. 6 tego artykułu.
2.   Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia z realizacji celów, o którym mowa w art. 52, Komisja stwierdzi, że różnica między zadeklarowanymi wydatkami a kwotą odpowiadającą zgłoszonemu produktowi stanowi więcej niż 50 %, a państwo członkowskie nie jest w stanie przedstawić należycie uzasadnionych powodów takiej sytuacji, Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawieszające płatności miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o których mowa w art. 30.
Zawieszenie stosuje się do odpowiednich wydatków w odniesieniu do interwencji, które zostały objęte zmniejszeniem, o którym mowa w art. 52 ust. 2, a kwota, która ma zostać zawieszona, nie może przekraczać wartości procentowej odpowiadającej zmniejszeniu zastosowanemu zgodnie z art. 52 ust. 2. Komisja zwraca zawieszone kwoty państwom członkowskim lub trwale je zmniejsza w drodze aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 52.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące stawki zawieszenia płatności.
3.  Akty wykonawcze przewidziane w niniejszym artykule przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
3.  Akty wykonawcze przewidziane w niniejszym artykule przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
Przed przyjęciem takich aktów wykonawczych Komisja informuje dane państwo członkowskie o swoim zamiarze i zapewnia państwu członkowskiemu możliwość przedstawienia uwag w terminie wynoszącym co najmniej 30 dni.
Przed przyjęciem takich aktów wykonawczych Komisja informuje dane państwo członkowskie o swoim zamiarze i zapewnia państwu członkowskiemu możliwość przedstawienia uwag w terminie wynoszącym co najmniej 30 dni.
Akty wykonawcze określające płatności miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o których mowa w art. 30, uwzględniają akty wykonawcze przyjęte na podstawie niniejszego ustępu.
Akty wykonawcze określające płatności miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o których mowa w art. 30, uwzględniają akty wykonawcze przyjęte na podstawie niniejszego ustępu.
Poprawka 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 a (nowy)
Artykuł 38a
Roczne monitorowanie realizacji celów
1.  Komisja monitoruje operacje prowadzone w ramach interwencji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], i ocenia zbieżność wytworzonych produktów i poniesionych wydatków zgłoszonych w sprawozdaniu z realizacji celów od dnia [dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co roku.
2.  Jeżeli w ramach rocznego monitorowania realizacji celów, o którym mowa w ust. 1, Komisja stwierdzi, że różnica między zadeklarowanymi wydatkami a kwotą odpowiadającą zgłoszonemu produktowi stanowi więcej niż 35 %, państwo członkowskie przedstawia Komisji uzasadnienia przed posiedzeniem w sprawie przeglądu, o którym mowa w art. 122 tego rozporządzenia.
W przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie nie może przedstawić należycie uzasadnionych przyczyn różnicy, Komisja zwraca się do zainteresowanego państwa członkowskiego o ocenę kwestii mających wpływ na realizację planu strategicznego WPR, w szczególności w odniesieniu do potencjalnych przyszłych odchyleń od odpowiednich celów pośrednich w przyszłości i przewidywalnych trudności w osiąganiu odpowiednich celów końcowych dotyczących wskaźników rezultatu w ramach wieloletniego przeglądu realizacji celów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], oraz, w stosownych przypadkach, o opis środków już podjętych lub planowanych.
W razie potrzeby Komisja może wydać wczesne ostrzeżenie podczas posiedzenia w sprawie przeglądu i zwrócić się do państwa członkowskiego o opracowanie i wdrożenie dodatkowych działań naprawczych na następny rok budżetowy.
3.  Najpóźniej do 15 marca ... [dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie w każdym kolejnym roku, Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie podsumowujące roczne monitorowanie realizacji celów przeprowadzone w poprzednim roku kalendarzowym, w tym wydane wczesne ostrzeżenia.
Poprawka 278
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39
Zawieszenie płatności w związku z wieloletnim monitorowaniem realizacji celów
Zawieszenie i obniżenie płatności w związku z wieloletnim przeglądem realizacji celów
1.  W przypadku opóźnień lub niewystarczających postępów w realizacji celów końcowych określonych w krajowym planie strategicznym WPR i monitorowanych zgodnie z art. 115 i 116 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] Komisja może zwrócić się do danego państwa członkowskiego o wdrożenie niezbędnych działań naprawczych zgodnie z planem działania zawierającym jasno określone wskaźniki postępu, które mają zostać ustanowione w drodze konsultacji z Komisją.
1.   Komisja przeprowadza wieloletni przegląd realizacji celów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], w oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniach z realizacji celów od dnia ... [dwa lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], a następnie co dwa lata.
W przypadku opóźnień lub niewystarczających postępów w realizacji celów pośrednich dotyczących wskaźników rezultatu oraz w przypadku gdy zgłoszona wartość jednego albo więcej niż jednego wskaźnika rezultatu określonego w krajowym planie strategicznym WPR i monitorowanego zgodnie z art. 115 i 116 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] ujawnia niedobór wynoszący ponad 25 % w danym roku sprawozdawczym, zainteresowane państwo członkowskie przekazuje uzasadnienie tego niedoboru przed posiedzeniem w sprawie przeglądu, o którym mowa w art. 122 tego rozporządzenia.
W przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie nie może przedstawić uzasadnienia niedoboru, Komisja może zwrócić się do zainteresowanego państwa członkowskiego podczas posiedzenia w sprawie przeglądu o opracowanie i ustanowienie planu działania w drodze konsultacji z Komisją oraz o wdrożenie takiego planu działania.
W ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku Komisji zainteresowane państwo członkowskie przedkłada Komisji plan działania, o którym mowa w akapicie drugim, wraz z niezbędnymi działaniami naprawczymi i przewidywanymi ramami czasowymi jego wykonania. W tym planie działania wyraźnie określa się interwencje związane ze wskaźnikami rezultatu, w odniesieniu do których stwierdzono niedobór.
W ciągu 30 dni Komisja powiadamia zainteresowane państwo członkowskie na piśmie, że akceptuje plan działania, albo kieruje do zainteresowanego państwa członkowskiego wniosek o wprowadzenie w nim zmian. Zainteresowane państwo członkowskie przestrzega planu działania i przewidywanych ram czasowych jego wykonania zaakceptowanych przez Komisję.
Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające bardziej szczegółowe przepisy dotyczące elementów planów działania i procedury ustanawiania planów działania. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
W celu ustanowienia planów działania, o których mowa w niniejszym ustępie, Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 100 uzupełniające niniejsze rozporządzenie, ustanawiające bardziej szczegółowe przepisy dotyczące elementów tych planów działania, w tym w szczególności definicji wskaźników postępu, i procedury ustanawiania tych planów działania.
2.  Jeżeli państwo członkowskie nie przedstawi lub nie wdroży planu działania, o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki plan działania jest w oczywisty sposób niewystarczający do zaradzenia sytuacji, Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawieszające płatności miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o których mowa w art. 30.
2.  Jeżeli zainteresowane państwo członkowskie nie przedstawi lub nie wdroży planu działania, o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli plan działania przedłożony przez to państwo członkowskie jest w oczywisty sposób niewystarczający do zaradzenia sytuacji, Komisja może, po skonsultowaniu się z zainteresowanym państwem członkowskim i umożliwieniu mu przekazania odpowiedzi w ciągu 30 dni, przyjąć akty wykonawcze zawieszające płatności miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o których mowa w art. 30.
W przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie odpowiedziało i przedstawiło swoje uwagi, a Komisja uznała te uwagi za niewystarczające, Komisja, w razie potrzeby i najpóźniej w momencie przyjęcia aktu wykonawczego, przedstawia uzasadnienie uznania przedstawionych uwag za niewystarczające. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
Przed wszczęciem jakiejkolwiek procedury zawieszenia na podstawie niniejszego artykułu Komisja bierze pod uwagę ramy czasowe wskazane w celu wykonania planu działania. Komisja uwzględnia również przypadki siły wyższej i poważnego kryzysu, które mogły uniemożliwić państwu członkowskiemu właściwą realizację planu działania, w tym osiągnięcie odnośnych celów pośrednich.
Zawieszenie jest stosowane zgodnie z zasadą proporcjonalności do odnośnych wydatków związanych z interwencjami, które miały zostać objęte tym planem działania. Komisja zwraca zawieszone kwoty, jeżeli na podstawie przeglądu realizacji celów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], stwierdza się zadowalające postępy w realizacji celów końcowych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie przed zakończeniem krajowego planu strategicznego WPR, Komisja może przyjąć akt wykonawczy ostatecznie zmniejszający środki o kwotę zawieszoną dla danego państwa członkowskiego
Zawieszenie jest stosowane zgodnie z zasadą proporcjonalności do odnośnych wydatków związanych z interwencjami, które miały zostać objęte tym planem działania. Komisja zwraca zawieszone kwoty, jeżeli na podstawie przeglądu realizacji celów, o którym mowa w art. 121 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], stwierdza się zadowalające postępy w realizacji celów pośrednich dotyczących wskaźników rezultatu oraz zgłoszonej wartości wskaźników rezultatu.
Do celów niniejszego artykułu „zadowalające postępy” oznaczają, że zainteresowane państwo członkowskie wdrożyło plan działania, a osiągnięte cele pośrednie i zgłoszona wartość wskaźników rezultatu stanowią niedobór wynoszący mniej niż 25 % w danych latach sprawozdawczych.
Zainteresowane państwo członkowskie może dobrowolnie powiadomić Komisję o postępach w realizacji planu działania w trakcie roku budżetowego, aby umożliwić Komisji ocenę postępów w osiąganiu celów pośrednich. Jeżeli państwo członkowskie jest w stanie wykazać, że niedobór, który doprowadził do zawieszenia płatności, został ograniczony i wynosi mniej niż 25 % w trakcie roku budżetowego, zawieszone kwoty podlegają zwrotowi.
Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie przed końcem szóstego miesiąca okresu zawieszenia, Komisja może przyjąć akt wykonawczy ostatecznie zmniejszający środki o kwotę zawieszoną dla zainteresowanego państwa członkowskiego. Ostatecznie obniżone kwoty są ponownie przydzielane państwom członkowskim w celu nagrodzenia zadowalających wyników, o których mowa w art. 39a.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące stawki i okresu zawieszenia płatności oraz warunków zwrotu lub zmniejszenia tych kwot, uwzględniając wieloletnie monitorowanie realizacji celów.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące stawki i okresu zawieszenia płatności oraz warunków zwrotu lub zmniejszenia tych kwot, uwzględniając wieloletni przegląd realizacji celów.
3.  Akty wykonawcze przewidziane w ust. 1 i 2 przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
3.  Akty wykonawcze przewidziane w ust. 1 i 2 przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
Przed przyjęciem tych aktów wykonawczych Komisja informuje dane państwo członkowskie o swoim zamiarze i prosi o jego odpowiedź w terminie wynoszącym co najmniej 30 dni.
Przed przyjęciem tych aktów wykonawczych Komisja informuje dane państwo członkowskie o swoim zamiarze i prosi o jego odpowiedź w terminie wynoszącym co najmniej 30 dni.
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)
Artykuł 39a
Redystrybucja środków finansowych w wyniku obniżenia płatności w związku z wieloletnim przeglądem realizacji celów
1.  Środki finansowe wynikające z obniżenia płatności zgodnie z art. 39 ust. 3 niniejszego rozporządzenia umieszcza się w rezerwie wykonania i wykorzystuje do nagradzania państw członkowskich, w których wyniki są zadowalające w odniesieniu do celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE).../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] i które doprecyzowuje się w planach strategicznych WPR.
2.  Takie środki finansowe mogą zostać przydzielone państwom członkowskim na zakończenie planów strategicznych WPR w celu nagrodzenia zadowalających wyników, pod warunkiem że zainteresowane państwo członkowskie spełniło warunek określony w ust. 3 niniejszego artykułu.
3.  Na podstawie ostatniego wieloletniego przeglądu realizacji celów środki finansowe przydziela się wyłącznie tym państwom członkowskim, które osiągnęły co najmniej 90 % wartości docelowej w odniesieniu do wskaźników rezultatu stosowanych do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] i określonych w ich planach strategicznych WPR.
W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ostatniego sprawozdania z realizacji celów wszystkich państw członkowskich, o których mowa w art. 121 ust. 2 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], Komisja przyjmuje akt wykonawczy bez stosowania procedury komitetowej, o której mowa w art. 101, w celu podjęcia decyzji w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego o tym, czy odpowiednie plany strategiczne WPR osiągnęły wartości docelowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.
4.  W przypadku gdy wartości docelowe, o których mowa w ust. 3, zostały osiągnięte, Komisja oblicza i przyznaje kwotę zainteresowanym państwom członkowskim; kwotę tę uznaje się za ostatecznie przypisaną na rok budżetowy następujący po zamknięciu planów strategicznych WPR na podstawie decyzji, o której mowa w tym samym ustępie. Przy przyznawaniu środków finansowych Komisja może uwzględnić przypadki siły wyższej i poważnych kryzysów społeczno-gospodarczych utrudniających realizację odpowiednich celów pośrednich.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40
1.  W przypadku poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów zarządzania Komisja może zwrócić się do danych państw członkowskich o podjęcie niezbędnych działań naprawczych zgodnie z planem działania zawierającym jasno określone wskaźniki postępu, które mają zostać ustanowione w drodze konsultacji z Komisją.
1.  W przypadku wykrycia poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów zarządzania i wskazania ich w deklaracji zarządczej agencji płatniczej, w opinii jednostki certyfikującej lub podczas kontroli przeprowadzanych przez Komisję na mocy art. 47, Komisja zwraca się do danego państwa członkowskiego o udzielenie odpowiedzi i przedstawienie uwag na temat ustaleń w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku, aby ocenić potrzebę podjęcia działań naprawczych oraz, w razie potrzeby, planu działania. Po upływie tego terminu Komisja zwraca się w razie konieczności do zainteresowanego państwa członkowskiego o podjęcie niezbędnych działań naprawczych zgodnie z planem działania zawierającym jasno określone wskaźniki postępu, które mają zostać ustanowione w drodze konsultacji z Komisją.
W ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku Komisji zainteresowane państwo członkowskie przedkłada Komisji plan działania, o którym mowa w akapicie pierwszym, wraz z niezbędnymi działaniami naprawczymi i przewidywanymi ramami czasowymi jego wykonania. Komisja powiadamia zainteresowane państwo członkowskie na piśmie, że akceptuje plan działania, albo kieruje do zainteresowanego państwa członkowskiego wniosek o wprowadzenie w nim zmian. Zainteresowane państwo członkowskie przestrzega planu działania i przewidywanych ram czasowych jego wykonania zaakceptowanych przez Komisję.
Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające bardziej szczegółowe przepisy dotyczące elementów planów działania i procedur ustanawiania planów działania. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 100 uzupełniające niniejsze rozporządzenie, ustanawiające bardziej szczegółowe przepisy dotyczące elementów planów działania, o których mowa w niniejszym ustępie, i procedur ich ustanawiania.
2.  Jeżeli państwo członkowskie nie przedstawi lub nie wdroży planu działania, o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki plan działania jest w oczywisty sposób niewystarczający do zaradzenia sytuacji, Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawieszające płatności miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o których mowa w art. 30.
2.  Jeżeli państwo członkowskie nie przedstawi lub nie wdroży planu działania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, lub jeżeli taki plan działania jest w oczywisty sposób niewystarczający do zaradzenia sytuacji, lub jeżeli nie został on zastosowany zgodnie z pisemnym wnioskiem Komisji, o którym mowa w tym ustępie, Komisja może przyjąć akty wykonawcze zawieszające płatności miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o których mowa w art. 30. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
Zawieszenie stosuje się zgodnie z zasadą proporcjonalności do odnośnych wydatków dokonanych przez państwo członkowskie, jeżeli nieprawidłowości występują w nieprzekraczającym 12 miesięcy okresie, który należy określić w aktach wykonawczych, o których mowa w ustępie pierwszym. Jeżeli warunki zawieszenia nadal są spełniane, Komisja może przyjąć akty wykonawcze przedłużające ten okres o dalsze okresy nieprzekraczające łącznie 12 miesięcy. Zawieszone kwoty są uwzględniane przy przyjmowaniu aktów wykonawczych, o których mowa w art. 53.
Zawieszenie stosuje się zgodnie z zasadą proporcjonalności do odnośnych wydatków dokonanych przez państwo członkowskie, jeżeli nieprawidłowości występują w nieprzekraczającym 12 miesięcy okresie, który należy określić w aktach wykonawczych, o których mowa w ustępie pierwszym. Jeżeli warunki zawieszenia nadal są spełniane, Komisja może przyjąć akty wykonawcze przedłużające ten okres o dalsze okresy nieprzekraczające łącznie 12 miesięcy. Zawieszone kwoty są uwzględniane przy przyjmowaniu aktów wykonawczych, o których mowa w art. 53.
3.  Akty wykonawcze przewidziane w niniejszym artykule przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
Przed przyjęciem aktów wykonawczych, o których mowa w ust. 2, Komisja informuje dane państwo członkowskie o swoim zamiarze i prosi o jego odpowiedź w terminie, który nie może być krótszy niż 30 dni.
3.  Przed przyjęciem aktów wykonawczych, o których mowa w ust. 2, Komisja informuje dane państwo członkowskie o swoim zamiarze i prosi o jego odpowiedź w terminie, który nie może być krótszy niż 30 dni. W przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie odpowiedziało i przedstawiło swoje uwagi, a Komisja uznała te uwagi za niewystarczające, Komisja, w razie potrzeby i najpóźniej w momencie przyjęcia aktu wykonawczego, przedstawia uzasadnienie uznania przedstawionych uwag za niewystarczające.
Akty wykonawcze określające płatności miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o których mowa w art. 30, uwzględniają akty wykonawcze przyjęte na podstawie akapitu pierwszego niniejszego ustępu.
Akty wykonawcze określające płatności miesięczne, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, o których mowa w art. 30, uwzględniają akty delegowane przyjęte na podstawie ust. 1 akapit trzeci.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a
a)  przed dniem 1 grudnia, ale nie wcześniej niż 16 października – wypłacać zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu interwencji dotyczących płatności bezpośrednich;
a)  przed dniem 1 grudnia, ale nie wcześniej niż 16 października – wypłacać zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu interwencji dotyczących płatności bezpośrednich i na środki, o których mowa, odpowiednio, w rozdziale IV rozporządzenia (UE) nr 228/2013 oraz w rozdziale IV rozporządzenia (UE) nr 229/2013;
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 50 % w ramach interwencji, o których mowa w art. 68 i 71 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR].
3.  Państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 50 % w ramach interwencji, o których mowa w art. 68 i 71 i w rozdziale III tytułu III rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], a także w rozdziale II sekcja I rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2
2.  Kwoty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu Unii oraz, w przypadku ich ponownego wykorzystania, wykorzystywane wyłącznie do finansowania wydatków EFRG lub EFRROW.
2.  Kwoty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do budżetu Unii oraz, w przypadku ich ponownego wykorzystania, wykorzystywane wyłącznie do finansowania wydatków odpowiednio EFRG lub EFRROW i finansują głównie rezerwę rolną ustanowioną w ramach EFRG w granicach określonych w art. 14.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 1
Przekazywanie informacji finansowane na podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w szczególności: udzielenie wsparcia w zakresie wyjaśniania, wdrażania i rozwijania WPR oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie treści i celów tej polityki; odzyskiwanie zaufania konsumentów utraconego w następstwie kryzysów, za pomocą kampanii informacyjnych; informowanie rolników i innych podmiotów działających na obszarach wiejskich oraz promowanie europejskiego modelu rolnictwa, jak również pomoc obywatelom w jego zrozumieniu.
Przekazywanie informacji finansowane na podstawie art. 7 lit. e) ma na celu w szczególności: udzielenie wsparcia w zakresie wyjaśniania, wdrażania i rozwijania WPR oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie treści i celów tej polityki, w tym jej wpływu na klimat, środowisko, dobrostan zwierząt i rozwój. Ma to na celu informowanie obywateli o wyzwaniach występujących w obszarze rolnictwa i żywności, przekazywanie informacji rolnikom i konsumentom, odzyskiwanie zaufania konsumentów utraconego w następstwie kryzysów, za pomocą kampanii informacyjnych; informowanie rolników i innych podmiotów działających na obszarach wiejskich oraz promowanie bardziej zrównoważonego unijnego modelu rolnictwa, jak również pomoc obywatelom w jego zrozumieniu.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 2
Środki te mają na celu przekazywanie spójnych, obiektywnych i całościowych informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii.
Środki te mają na celu przekazywanie spójnych, bezstronnych, opartych na dowodach, obiektywnych i całościowych informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii, w formie planu komunikacji.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do warunków, na jakich należy dokonać wyrównań między niektórymi rodzajami wydatków a dochodami w ramach funduszy.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w odniesieniu do szczegółowo określonych warunków deklaracji wydatków, na jakich należy dokonać wyrównań między niektórymi rodzajami wydatków a dochodami w ramach funduszy.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit 1
Do celów art. 127 rozporządzenia finansowego Komisja uzyskuje pewność z prac jednostek certyfikujących, o których mowa w art. 11 niniejszego rozporządzenia, chyba że Komisja powiadomi wcześniej państwo członkowskie, że nie może opierać się na pracach jednostki certyfikującej w odniesieniu do danego roku budżetowego, i uwzględnia wyniki tych prac w swojej ocenie ryzyka, czy niezbędne jest przeprowadzenie audytów Komisji w danym państwie członkowskim.
Do celów art. 127 rozporządzenia finansowego Komisja uzyskuje pewność z prac jednostek certyfikujących, o których mowa w art. 11 niniejszego rozporządzenia, i uwzględnia w swojej ocenie ryzyka, czy niezbędne jest przeprowadzenie audytów Komisji w danym państwie członkowskim, chyba że Komisja powiadomi wcześniej państwo członkowskie, że nie może opierać się na tych pracach.
Poprawka 282
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47
1.  Bez uszczerbku dla kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie na mocy krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych lub na mocy art. 287 Traktatu lub wszelkich kontroli przeprowadzanych na mocy art. 322 Traktatu lub na podstawie rozporządzenia Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 Komisja może organizować kontrole w państwach członkowskich w celu sprawdzenia w szczególności:
1.  Bez uszczerbku dla kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie na mocy krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych lub na mocy art. 287 Traktatu lub wszelkich kontroli przeprowadzanych na mocy art. 322 Traktatu lub na podstawie rozporządzenia Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 lub art. 127 rozporządzenia finansowego Komisja może organizować kontrole w państwach członkowskich w celu sprawdzenia:
a)  czy praktyki administracyjne są zgodne z przepisami unijnymi;
a)  czy praktyki administracyjne są zgodne z przepisami unijnymi;
b)  czy wydatkom wchodzącym w zakres art. 5 ust. 2 i art. 6 i odnoszącym się do interwencji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], odpowiada odnośny produkt zgłoszony w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów;
b)  czy operacje wchodzące w zakres art. 5 ust. 2 i art. 6 i odnoszące się do interwencji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami Unii i sprawdzone w celu zapewnienia zgodności z tymi wymogami;
ba)  czy inne operacje wchodzące w zakres art. 5 ust. 2 i art. 6 zostały przeprowadzone i sprawdzone zgodnie z prawem Unii;
c)  czy jednostka certyfikująca przeprowadza swoje prace zgodnie z art. 11 i do celów sekcji 2 niniejszego rozdziału;
c)  czy jednostka certyfikująca przeprowadza swoje prace zgodnie z art. 11 i do celów sekcji 2 niniejszego rozdziału;
d)  czy agencja płatnicza spełnia kryteria akredytacji określone w art. 8 ust. 2 i czy państwo członkowskie prawidłowo stosuje art. 8 ust. 5.
d)  czy agencja płatnicza spełnia kryteria akredytacji określone w art. 8 ust. 2 i czy państwo członkowskie prawidłowo stosuje art. 8 ust. 5.
da)  czy plany działania, o których mowa w art. 39 i 40, są prawidłowo wdrażane.
Jeżeli Komisja nie może polegać na pracach jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 46, w przypadku poważnych braków wykrytych w systemie zarządzania, administrowania i kontroli państwa członkowskiego lub w celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii zgodnie z art. 57 niniejszego rozporządzenia, Komisja może prowadzić rozszerzone monitorowanie, w tym kontrole na miejscu tak długo, jak długo występują poważne braki w systemie zarządzania.
Osoby upoważnione przez Komisję do przeprowadzania kontroli w jej imieniu lub przedstawiciele Komisji działający w ramach powierzonych im uprawnień mają dostęp do ksiąg i wszystkich innych dokumentów, w tym dokumentów i metadanych sporządzonych lub otrzymanych oraz przechowywanych w postaci elektronicznej, związanych z wydatkami finansowanymi przez EFRG lub EFRROW.
Osoby upoważnione przez Komisję do przeprowadzania kontroli w jej imieniu lub przedstawiciele Komisji działający w ramach powierzonych im uprawnień mają dostęp do ksiąg i wszystkich innych dokumentów, w tym dokumentów i metadanych sporządzonych lub otrzymanych oraz przechowywanych w postaci elektronicznej, związanych z wydatkami finansowanymi przez EFRG lub EFRROW.
Uprawnienia do przeprowadzania kontroli nie mają wpływu na stosowanie przepisów krajowych, które zastrzegają dostęp do niektórych aktów dla osób specjalnie wyznaczonych na mocy prawa krajowego. Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych określonych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 oraz rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96, osoby upoważnione przez Komisję do działania w jej imieniu nie biorą udziału między innymi w kontrolach przeprowadzanych w mieszkaniach lub formalnych przesłuchaniach osób przeprowadzanych na podstawie prawa danego państwa członkowskiego. Mają one jednak dostęp do uzyskanych w ten sposób informacji.
Uprawnienia do przeprowadzania kontroli nie mają wpływu na stosowanie przepisów krajowych, które zastrzegają dostęp do niektórych aktów dla osób specjalnie wyznaczonych na mocy prawa krajowego. Bez uszczerbku dla przepisów szczególnych określonych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 oraz rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96, osoby upoważnione przez Komisję do działania w jej imieniu nie biorą udziału między innymi w kontrolach przeprowadzanych w mieszkaniach lub formalnych przesłuchaniach osób przeprowadzanych na podstawie prawa danego państwa członkowskiego. Mają one jednak dostęp do uzyskanych w ten sposób informacji.
2.  W odpowiednim czasie przed przeprowadzeniem kontroli Komisja zawiadamia o niej dane państwo członkowskie lub państwo członkowskie, na którego terytorium kontrola ma się odbyć, uwzględniając administracyjne oddziaływanie organizacji tej kontroli na agencje płatnicze. Urzędnicy danego państwa członkowskiego mogą brać udział w tych kontrolach.
2.  W odpowiednim czasie przed przeprowadzeniem kontroli Komisja zawiadamia o niej dane państwo członkowskie lub państwo członkowskie, na którego terytorium kontrola ma się odbyć, uwzględniając administracyjne oddziaływanie organizacji tej kontroli na agencje płatnicze. Urzędnicy danego państwa członkowskiego mogą brać udział w tych kontrolach.
Na wniosek Komisji i za zgodą państwa członkowskiego dodatkowe kontrole lub dochodzenia dotyczące operacji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia są przeprowadzane przez właściwe organy tego państwa członkowskiego. Pracownicy Komisji lub osoby upoważnione przez Komisję do działania w jej imieniu mogą uczestniczyć w takich kontrolach.
Na wniosek Komisji i za zgodą państwa członkowskiego dodatkowe kontrole lub dochodzenia dotyczące operacji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia są przeprowadzane przez właściwe organy tego państwa członkowskiego. Pracownicy Komisji lub osoby upoważnione przez Komisję do działania w jej imieniu mogą uczestniczyć w takich kontrolach.
W celu usprawnienia kontroli Komisja może, za zgodą danych państw członkowskich, zwrócić się o pomoc do organów tych państw członkowskich w przypadku niektórych kontroli lub dochodzeń.
W celu usprawnienia kontroli Komisja może, za zgodą danych państw członkowskich, zwrócić się o pomoc do organów tych państw członkowskich w przypadku niektórych kontroli lub dochodzeń.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje na temat wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia (UE, Euratom) nr 2988/95 i innych przypadków niezgodności z warunkami ustalonymi przez państwa członkowskie w ramach planu strategicznego WPR oraz przypadków podejrzeń nadużyć finansowych, a także informacje na temat działań podjętych na podstawie sekcji 3 niniejszego rozdziału w celu odzyskania nienależnych płatności związanych z tymi nieprawidłowościami i nadużyciami.
3.  Państwa członkowskie udostępniają Komisji informacje na temat wykrytych nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 i innych przypadków niezgodności z warunkami ustalonymi przez państwa członkowskie w ramach planu strategicznego WPR oraz przypadków podejrzeń nadużyć finansowych, a także informacje na temat działań podjętych na podstawie sekcji 3 niniejszego rozdziału w celu odzyskania nienależnych płatności związanych z tymi nieprawidłowościami i nadużyciami. Komisja podsumowuje te informacje i publikuje wieloletnie sprawozdania, przekazując je Parlamentowi Europejskiemu. 
Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51
1.  Przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym oraz na podstawie informacji, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. a) i c), Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawierające decyzję w sprawie rozliczenia sprawozdań finansowych akredytowanych agencji płatniczych w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6.
1.  Przed dniem 31 maja roku następującego po danym roku budżetowym oraz na podstawie informacji, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. a), b) i c), Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawierające decyzję w sprawie rozliczenia sprawozdań finansowych akredytowanych agencji płatniczych w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6.
Te akty wykonawcze dotyczą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych i pozostają bez uszczerbku dla treści aktów wykonawczych przyjętych w późniejszym terminie na podstawie art. 52 i 53.
Te akty wykonawcze dotyczą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych i pozostają bez uszczerbku dla treści aktów wykonawczych przyjętych w późniejszym terminie na podstawie art. 53.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
2.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające przepisy dotyczące przewidzianego w ust. 1 rozliczenia sprawozdań finansowych w odniesieniu do środków, jakie mają być wprowadzone w związku z przyjęciem aktów wykonawczych, o których mowa w ust. 1 akapit drugi, i ich wdrożeniem, w tym wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi oraz terminów, jakich należy przestrzegać.
2.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające przepisy dotyczące przewidzianego w ust. 1 rozliczenia sprawozdań finansowych w odniesieniu do środków, jakie mają być wprowadzone w związku z przyjęciem aktów wykonawczych, o których mowa w ust. 1 akapit drugi, i ich wdrożeniem, w tym wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi oraz terminów, jakich należy przestrzegać.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52
Artykuł 52
skreśla się
Roczne rozliczenie z realizacji celów
1.  Jeżeli wydatkom, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 6, odnoszącym się do interwencji, o których mowa w tytule III rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], nie odpowiada odnośny produkt zgłoszony w rocznym sprawozdaniu z realizacji celów, Komisja – przed dniem 15 października roku następującego po danym roku budżetowym – przyjmuje akty wykonawcze ustalające kwoty, o które należy zmniejszyć finansowanie unijne. Te akty wykonawcze pozostają bez uszczerbku dla treści aktów wykonawczych przyjętych później zgodnie z art. 53 niniejszego rozporządzenia.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
2.  Komisja dokonuje oszacowania kwot, które mają zostać zmniejszone, na podstawie różnicy między rocznymi wydatkami zadeklarowanymi w odniesieniu do danej interwencji a kwotą odpowiadającą odnośnemu produktowi zgłoszonemu zgodnie z krajowym planem strategicznym WPR oraz biorąc pod uwagę uzasadnienie przedstawione przez państwo członkowskie.
3.  Przed przyjęciem aktów wykonawczych, o których mowa w ust. 1, Komisja zapewnia państwu członkowskiemu możliwość przedłożenia uwag i uzasadnienia wszelkich różnic.
4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące kryteriów przyjmowania uzasadnienia od danego państwa członkowskiego oraz metody i kryteriów stosowania zmniejszeń.
5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające przepisy dotyczące środków, jakie mają być wprowadzone w związku z przyjęciem aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 1, i jego wdrożeniem, w tym wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi, procedury oraz terminów, jakich należy przestrzegać.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53
1.  W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6, nie zostały poniesione zgodnie z prawem Unii, przyjmuje ona akty wykonawcze określające kwoty, które mają być wyłączone z finansowania unijnego.
1.  W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 6, nie zostały poniesione zgodnie z prawem Unii, przyjmuje ona akty wykonawcze określające kwoty, które mają być wyłączone z finansowania unijnego.
Jednakże w odniesieniu do rodzajów interwencji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], wyłączenia z finansowania unijnego, o których mowa w akapicie pierwszym, stosuje się wyłącznie w przypadku poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów zarządzania państw członkowskich.
Akapit pierwszy nie ma zastosowania do przypadków niezgodności z warunkami kwalifikowalności w odniesieniu do poszczególnych beneficjentów, które to warunki ustalono w krajowych planach strategicznych WPR i przepisach krajowych.
Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 101 ust. 2.
2.  Komisja dokonuje oszacowania kwot podlegających wyłączeniu w oparciu o wagę stwierdzonych nieprawidłowości.
2.  Komisja dokonuje oszacowania kwot podlegających wyłączeniu w oparciu o wagę stwierdzonej niezgodności. Komisja należycie uwzględnia charakter naruszenia oraz stratę finansową poniesioną przez Unię. Komisja dokonuje wyłączenia w oparciu o kwoty określone jako nienależne wydatki. Jeśli obliczenie dokładnej kwoty nie jest racjonalnie możliwe, stosuje się w sposób proporcjonalny stawki ryczałtowe korekty finansowej.
3.  Przed przyjęciem aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 1, ustalenia Komisji oraz odpowiedzi państwa członkowskiego są przekazywane w drodze pisemnego powiadomienia, po otrzymaniu którego obie strony dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie działań, które mają zostać podjęte. Państwa członkowskie mają następnie możliwość wykazania, że rzeczywisty zakres niezgodności jest mniejszy niż w ocenie Komisji.
3.  Przed przyjęciem aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 1, ustalenia Komisji oraz odpowiedzi państwa członkowskiego są przekazywane w drodze pisemnego powiadomienia, po otrzymaniu którego obie strony dążą do osiągnięcia porozumienia w sprawie działań, które mają zostać podjęte. Państwa członkowskie mają następnie możliwość wykazania, że rzeczywisty zakres niezgodności jest mniejszy niż w ocenie Komisji.
W przypadku gdy porozumienie nie zostało osiągnięte, państwo członkowskie może zwrócić się o rozpoczęcie procedury zmierzającej do wypracowania, w terminie czterech miesięcy, wspólnego stanowiska stron. Jej wyniki stanowią treść sprawozdania przedkładanego Komisji. Przed podjęciem decyzji o odmowie finansowania Komisja uwzględnia zalecenia ze sprawozdania oraz przedstawia uzasadnienie, jeżeli zadecyduje, że nie będzie się stosować do tych zaleceń.
W przypadku gdy porozumienie nie zostało osiągnięte, państwo członkowskie może zwrócić się o rozpoczęcie procedury zmierzającej do wypracowania, w terminie czterech miesięcy, wspólnego stanowiska stron. Jej wyniki stanowią treść sprawozdania przedkładanego Komisji. Przed podjęciem decyzji o odmowie finansowania Komisja uwzględnia zalecenia ze sprawozdania oraz przedstawia uzasadnienie, jeżeli zadecyduje, że nie będzie się stosować do tych zaleceń.
4.  Odmowa finansowania nie może dotyczyć:
4.  Odmowa finansowania nie może dotyczyć:
a)  wydatków określonych w art. 5 ust. 2, dokonanych więcej niż 24 miesiące przed powiadomieniem na piśmie państwa członkowskiego przez Komisję o jej ustaleniach;
a)  wydatków określonych w art. 5 ust. 2, dokonanych więcej niż 24 miesiące przed powiadomieniem na piśmie państwa członkowskiego przez Komisję o jej ustaleniach;
b)  wydatków na wieloletnie interwencje wchodzące w zakres art. 5 ust. 2 lub w zakres interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, o których mowa w art. 6, w przypadku gdy ostatni nałożony na beneficjenta obowiązek nastąpił więcej niż 24 miesiące przed powiadomieniem na piśmie państwa członkowskiego przez Komisję o jej ustaleniach;
b)  wydatków na wieloletnie interwencje wchodzące w zakres art. 5 ust. 2 lub w zakres interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, o których mowa w art. 6, w przypadku gdy ostatni nałożony na beneficjenta obowiązek nastąpił więcej niż 24 miesiące przed powiadomieniem na piśmie państwa członkowskiego przez Komisję o jej ustaleniach;
c)  wydatków na interwencje związane z rozwojem obszarów wiejskich, o których mowa w art. 6, innymi niż te, o których mowa w lit. b) niniejszego ustępu, dla których płatność lub, w zależności od przypadku, ostatnia płatność przez agencję płatniczą została dokonana więcej niż 24 miesiące przed powiadomieniem na piśmie państwa członkowskiego przez Komisję o jej ustaleniach.
c)  wydatków na interwencje związane z rozwojem obszarów wiejskich, o których mowa w art. 6, innymi niż te, o których mowa w lit. b) niniejszego ustępu, dla których płatność lub, w zależności od przypadku, ostatnia płatność przez agencję płatniczą została dokonana więcej niż 24 miesiące przed powiadomieniem na piśmie państwa członkowskiego przez Komisję o jej ustaleniach.
5.  Ust. 4 nie ma zastosowania do:
5.  Ust. 4 nie ma zastosowania do:
a)  pomocy przyznawanej przez państwo członkowskie, w odniesieniu do której Komisja wszczęła procedurę ustanowioną w art. 108 ust. 2 Traktatu, lub naruszeń, o stwierdzeniu których Komisja powiadomiła dane państwo członkowskie w drodze uzasadnionej opinii zgodnie z art. 258 Traktatu;
a)  pomocy przyznawanej przez państwo członkowskie, w odniesieniu do której Komisja wszczęła procedurę ustanowioną w art. 108 ust. 2 Traktatu, lub naruszeń, o stwierdzeniu których Komisja powiadomiła dane państwo członkowskie w drodze uzasadnionej opinii zgodnie z art. 258 Traktatu;
b)  naruszeń przez państwa członkowskie obowiązków w ramach tytułu IV rozdział III niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy po otrzymaniu sprawozdania państwa członkowskiego na temat wyników przeprowadzanych przez nie kontroli odnośnych wydatków Komisja powiadomi państwo członkowskie na piśmie o swoich ustaleniach.
b)  naruszeń przez państwa członkowskie obowiązków w ramach tytułu IV rozdział III niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy po otrzymaniu sprawozdania państwa członkowskiego na temat wyników przeprowadzanych przez nie kontroli odnośnych wydatków Komisja powiadomi państwo członkowskie na piśmie o swoich ustaleniach.
6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące kryteriów i metody stosowania korekt finansowych.
6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące kryteriów i metody stosowania korekt finansowych, w tym stawek ryczałtowych korekty finansowej, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
7.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające przepisy dotyczące środków, jakie mają być wprowadzone w związku z przyjęciem aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 1, i jego wdrożeniem, w tym wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi, terminów, jakich należy przestrzegać, oraz procedury pojednawczej przewidzianej w ust. 3, w tym ustanowienia, zadań, składu oraz uzgodnień roboczych organu pojednawczego.
7.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 100 uzupełniające niniejsze rozporządzenie, ustanawiające przepisy dotyczące środków, jakie mają być wprowadzone w związku z przyjęciem aktu wykonawczego, o którym mowa w ust. 1, i jego wdrożeniem, w tym wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi, terminów, jakich należy przestrzegać, oraz procedury pojednawczej przewidzianej w ust. 3, w tym ustanowienia, zadań, składu oraz uzgodnień roboczych organu pojednawczego.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 a (nowy)
Artykuł 53a
Odzyskiwanie środków w przypadku niezgodności
1.  W przypadku wszelkich nienależnych płatności wynikających z nieprawidłowości i innych przypadków nieprzestrzegania przez beneficjentów warunków interwencji, o których mowa w planie strategicznym WPR, państwa członkowskie zwracają się do beneficjenta o zwrot należności i w razie potrzeby wszczynają postępowanie prawne.
2.  Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu czterech lat od daty wystąpienia o zwrot należności lub w ciągu ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, koszty finansowe wynikające z nieodzyskania kwot ponosi w 50 % dane państwo członkowskie, a w 50 % budżet Unii, z zastrzeżeniem wymogu, zgodnie z którym dane państwo członkowskie ma kontynuować procedury odzyskiwania należności zgodnie z art. 57.
3.  W uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zaprzestaniu odzyskiwania. Taką decyzję można podjąć jedynie w następujących przypadkach:
a)  gdy już poniesione koszty odzyskiwania oraz koszty, jakie prawdopodobnie zostaną poniesione, przewyższają kwotę do odzyskania; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli:
(i)  kwota do odzyskania od beneficjenta w kontekście płatności indywidualnej z tytułu interwencji nie przekracza 100 EUR, nie licząc odsetek; lub
(ii)  jeżeli kwota do odzyskania od beneficjenta w kontekście płatności indywidualnej z tytułu interwencji wynosi między 100 a 250 EUR, nie licząc odsetek, a dane państwo członkowskie stosuje próg równy kwocie, która ma zostać odzyskana zgodnie z jego prawem krajowym w odniesieniu do niedochodzenia należności krajowych, lub wyższy od tej kwoty;
b)  gdy odzyskanie okazuje się niemożliwe z uwagi na niewypłacalność dłużnika lub osób odpowiedzialnych prawnie za nieprawidłowości, stwierdzoną i uznaną zgodnie z prawem krajowym.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 1
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości i innych przypadków niezgodności beneficjentów z warunkami interwencji, o których mowa w planie strategicznym WPR, kwoty odzyskane przez państwa członkowskie wraz z odsetkami są przekazywane agencji płatniczej i księgowane przez nią jako dochody przeznaczone na EFRG w miesiącu faktycznego otrzymania tych kwot.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości i innych przypadków niezgodności beneficjentów z warunkami interwencji, o których mowa w planie strategicznym WPR, kwoty odzyskane przez państwa członkowskie wraz z odsetkami, które są naliczane od dnia następującego po dniu, w którym płatność była wymagana, są przekazywane agencji płatniczej i księgowane przez nią jako dochody przeznaczone na EFRG w miesiącu faktycznego otrzymania tych kwot.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 1 a (nowy)
Państwa członkowskie mogą, z zastrzeżeniem akapitu pierwszego, poinstruować agencję płatniczą pełniącą funkcję podmiotu odpowiedzialnego za odzyskanie długu, aby odliczyła całe niespłacone zadłużenie beneficjenta od przyszłych płatności na rzecz tego beneficjenta.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit 1
W razie wykrycia nieprawidłowości oraz innych przypadków niezgodności beneficjentów z warunkami interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, o których to interwencjach mowa w planie strategicznym WPR, państwa członkowskie dokonują dostosowania finansowego przez całkowite lub częściowe anulowanie przedmiotowego finansowania Unii. Państwa członkowskie uwzględniają charakter i wagę stwierdzonej niezgodności, jak również rozmiar straty finansowej poniesionej przez EFRROW.
W razie wykrycia nieprawidłowości oraz innych przypadków niezgodności beneficjentów z warunkami interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, o których to interwencjach mowa w planie strategicznym WPR, państwa członkowskie dokonują dostosowania finansowego przez częściowe anulowanie, lub, w wyjątkowych okolicznościach, całkowite anulowanie przedmiotowego finansowania Unii. Państwa członkowskie uwzględniają charakter i wagę stwierdzonej niezgodności, jak również rozmiar straty finansowej poniesionej przez EFRROW.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit 2
Anulowane kwoty finansowania unijnego w ramach EFRROW i kwoty odzyskane, wraz z odsetkami, są ponownie przydzielane na inne interwencje związane z rozwojem obszarów wiejskich w ramach planu strategicznego WPR. Jednakże anulowane lub odzyskane unijne środki finansowe mogą być ponownie wykorzystane przez państwa członkowskie jedynie na operacje związane z rozwojem obszarów wiejskich w ramach krajowego planu strategicznego WPR oraz pod warunkiem, że środki te nie zostaną ponownie przydzielone na operacje związane z rozwojem obszarów wiejskich, które były przedmiotem dostosowania finansowego.
Anulowane kwoty finansowania unijnego w ramach EFRROW i kwoty odzyskane, wraz z odsetkami, które naliczane od dnia następującego po dniu, w którym płatność była wymagana, są ponownie przydzielane na inne interwencje związane z rozwojem obszarów wiejskich w ramach tego samego planu strategicznego WPR.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Państwa członkowskie odliczają wszelkie nienależnie wypłacone kwoty w związku z nieusuniętą nieprawidłowością, za którą odpowiada beneficjent, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, od wszelkich przyszłych płatności dokonywanych przez agencję płatniczą na rzecz tego beneficjanta.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit 2 b (nowy)
Jednakże anulowane lub odzyskane unijne środki finansowe mogą być w całości ponownie wykorzystane przez państwa członkowskie jedynie na operacje związane z rozwojem obszarów wiejskich w ramach krajowego planu strategicznego WPR oraz pod warunkiem, że środki te nie zostaną ponownie przydzielone na operacje związane z rozwojem obszarów wiejskich, które były przedmiotem dostosowania finansowego.
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57
1.  Państwa członkowskie przyjmują, w ramach WPR, wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, a także wprowadzają wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Unii. Te przepisy i środki odnoszą się w szczególności do:
1.  Państwa członkowskie w ramach WPR przestrzegają mających zastosowanie systemów zarządzania, przyjmują wszystkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, a także podejmują wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Unii, w tym stosowania kryteriów kwalifikowalności wydatków określonych w art. 35. Te przepisy i środki odnoszą się w szczególności do:
a)  kontroli legalności i prawidłowości operacji finansowanych przez fundusze;
a)  kontroli legalności i prawidłowości operacji finansowanych przez fundusze, także na szczeblu beneficjentów;
b)  zapewnienia skutecznego zapobiegania nadużyciom finansowym, w szczególności w obszarach o zwiększonym poziomie ryzyka, które to zapobieganie będzie miało charakter odstraszający, z uwzględnieniem kosztów i korzyści oraz proporcjonalności takich środków;
b)  zapewnienia skutecznego zapobiegania nadużyciom finansowym, w szczególności w obszarach o zwiększonym poziomie ryzyka, które to zapobieganie będzie miało charakter odstraszający, z uwzględnieniem kosztów i korzyści oraz proporcjonalności takich środków;
c)  zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz ich wykrywania i korygowania;
c)  zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz ich wykrywania i korygowania;
d)  nakładania skutecznych, odstraszających oraz proporcjonalnych kar zgodnie z prawem unijnym, a w przypadku braku stosownych przepisów – zgodnie z prawem krajowym oraz, w razie konieczności, wszczynania w tym celu postępowań sądowych;
d)  nakładania skutecznych, odstraszających oraz proporcjonalnych kar zgodnie z prawem unijnym, a w przypadku braku stosownych przepisów – zgodnie z prawem krajowym oraz, w razie konieczności, wszczynania w tym celu postępowań sądowych;
e)  odzyskiwania nienależnych płatności wraz z odsetkami oraz, w razie konieczności, wszczynania w tym celu postępowań sądowych.
e)  odzyskiwania nienależnych płatności wraz z odsetkami oraz, w razie konieczności, wszczynania w tym celu postępowań sądowych.
2.  Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne systemy zarządzania i kontroli w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem Unii dotyczącym interwencji unijnych.
2.  Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne systemy zarządzania i kontroli w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem Unii dotyczącym interwencji unijnych.
3.  Państwa członkowskie wprowadzają stosowne środki ostrożności zapewniające, aby stosowane kary, o których mowa w ust. 1 lit. d), były proporcjonalne, a ich wysokość uzależniona była od wagi, zasięgu, czasu trwania i powtarzalności stwierdzonej niezgodności.
3.  Państwa członkowskie wprowadzają stosowne środki ostrożności zapewniające, aby stosowane kary, o których mowa w ust. 1 lit. d), były proporcjonalne, a ich wysokość uzależniona była od wagi, zasięgu, czasu trwania i powtarzalności stwierdzonej niezgodności.
Ustalenia określone przez państwa członkowskie zapewniają w szczególności, że nie nakłada się żadnych kar, gdy:
Ustalenia określone przez państwa członkowskie zapewniają w szczególności, że nie nakłada się żadnych kar, gdy:
a)  niezgodność jest wynikiem działania siły wyższej;
a)  niezgodność jest wynikiem działania siły wyższej;
b)  niezgodność jest wynikiem błędu właściwego organu lub innego organu, w przypadku gdy błąd nie mógł być w rozsądny sposób wykryty przez osobę, której dotyczy kara administracyjna;
b)  niezgodność jest wynikiem błędu właściwego organu lub innego organu, w przypadku gdy błąd nie mógł być w rozsądny sposób wykryty przez osobę, której dotyczy kara administracyjna;
c)  dana osoba może dowieść w sposób zadowalający właściwemu organowi, że nie jest winna niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, lub właściwy organ w inny sposób przekona się, że nie nastąpiło to z winy danej osoby.
c)  dana osoba może dowieść w sposób zadowalający właściwemu organowi, że nie jest winna niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, lub właściwy organ w inny sposób przekona się, że nie nastąpiło to z winy danej osoby.
W przypadku gdy niezgodność z warunkami przyznawania pomocy wynika z działania siły wyższej, beneficjent zachowuje prawo do otrzymania pomocy.
W przypadku gdy niezgodność z warunkami przyznawania pomocy wynika z działania siły wyższej, beneficjent zachowuje prawo do otrzymania pomocy.
4.  Państwa członkowskie wprowadzają ustalenia mające na celu zapewnienie skutecznego badania skarg dotyczących funduszy oraz, na wniosek Komisji, badają skargi, które zostały złożone do Komisji i wchodzą w zakres ich planu strategicznego WPR. Państwa członkowskie informują Komisję o wynikach takich badań.
4.  Państwa członkowskie wprowadzają ustalenia mające na celu zapewnienie skutecznego badania skarg dotyczących funduszy oraz, na wniosek Komisji, badają skargi, które zostały złożone do Komisji i wchodzą w zakres ich planu strategicznego WPR. Państwa członkowskie informują Komisję o wynikach takich badań.
W przypadku wykrycia w państwie członkowskim niedociągnięć w zakresie rozpatrywania i przetwarzania skarg Komisja ustanawia mechanizm rozpatrywania skarg, za pośrednictwem którego beneficjenci doświadczający niesprawiedliwego traktowania lub znajdujący się w niekorzystnym położeniu pod względem zaciągania lub wypłaty funduszy publicznych w ramach zarządzania bezpośredniego lub dzielonego, w tym w odniesieniu do decyzji w sprawie przetargów publicznych, mogą przekazać Komisji bezpośrednie skargi. Komisja zapewnia gwarancje odpowiedniej ochrony osób fizycznych lub prawnych po złożeniu skargi.
5.  Państwa członkowskie informują Komisję o przyjętych przepisach i środkach wprowadzonych na podstawie ust. 1 i 2.
5.  Państwa członkowskie informują Komisję o przyjętych przepisach i środkach wprowadzonych na podstawie ust. 1 i 2.
6.  Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające przepisy niezbędne do jednolitego stosowania niniejszego artykułu i dotyczące:
6.  Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające przepisy niezbędne do jednolitego stosowania niniejszego artykułu i dotyczące:
a)  procedur, terminów, wymiany informacji w odniesieniu do obowiązków określonych w ust. 1 i 2;
a)  procedur, terminów, wymiany informacji w odniesieniu do obowiązków określonych w ust. 1 i 2;
b)  powiadamiania Komisji i komunikowania się z nią przez państwa członkowskie w związku z obowiązkami określonymi w ust. 3 i 4.
b)  powiadamiania Komisji i komunikowania się z nią przez państwa członkowskie w związku z obowiązkami określonymi w ust. 3 i 4.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 a (nowy)
Artykuł 57a
Korekta błędów
1.  Państwa członkowskie mogą w swoich planach strategicznych WPR uwzględnić przepisy przyznające beneficjentom prawo do zmiany lub przywrócenia zgodności złożonych uprzednio deklaracji administracyjnej bądź wniosku o pomoc lub wsparcie bez stosowania jakichkolwiek zmniejszeń lub kar, jeżeli:
a)  beneficjent popełnił błąd pisarski, informując o swojej sytuacji;
b)  beneficjent źle zrozumiał kryteria kwalifikowalności, zobowiązania lub inne obowiązki związane z warunkami przyznawania pomocy lub wsparcia w odniesieniu do jego sytuacji.
To prawo do zmiany lub przywrócenia zgodności ma zastosowanie wówczas, gdy błąd lub przeoczenie zostały popełnione w dobrej wierze i nie noszą znamion usiłowania oszustwa.
Do odpowiednich władz krajowych należy stwierdzenie, czy beneficjent działał w dobrej wierze.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 2
Państwa członkowskie zapewniają odpowiedni poziom kontroli niezbędnych do skutecznego zarządzania ryzykiem.
Państwa członkowskie zapewniają odpowiedni poziom kontroli niezbędnych do skutecznego zarządzania ryzykiem, który może być niższy od początkowego poziomu, jeśli systemy zarządzania i monitorowania funkcjonują prawidłowo, a odsetek błędów pozostaje na dopuszczalnym poziomie. Właściwy organ określa próbę kontrolną z całej populacji wnioskodawców, składającą się w stosownych przypadkach z części losowej w celu otrzymania reprezentatywnego wskaźnika błędu oraz części wybranej na podstawie analizy ryzyka, tak aby zidentyfikować obszary, w których występuje największe ryzyko dla interesów finansowych Unii.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 4 – akapit 1 – litera e
e)  inne przepisy dotyczące kontroli, które mają być przeprowadzane przez państwa członkowskie w odniesieniu do środków przewidzianych odpowiednio w rozdziale IV rozporządzenia (UE) nr 228/2013 i w rozdziale IV rozporządzenia (UE) nr 229/2013.
skreśla się
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 – litera a
a)  zapewniające niedyskryminacyjne traktowanie, równość oraz poszanowanie zasady proporcjonalności podczas składania zabezpieczenia;
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4 – litera c
c)  „system identyfikacji i rejestracji zwierząt” oznacza system identyfikacji i rejestracji bydła ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady33 lub system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/200434;
c)  „system identyfikacji i rejestracji zwierząt” oznacza system identyfikacji i rejestracji bydła ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady33 lub system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/200434 lub, w stosownych przypadkach, system identyfikacji i rejestracji świń ustanowiony dyrektywą Rady 2008/71/WE34a oraz inne bazy danych dotyczących zwierząt ustanowione przez państwa członkowskie;
__________________
__________________
33 Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).
33 Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).
34 Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).
34 Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).
34a Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz.U. L 213 z 8.8.2008, s. 31).
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4 – litera f
f)  „system bezwnioskowy” oznacza system składania wniosków w ramach interwencji obszarowych lub interwencji z tytułu zwierząt, w którym dane wymagane przez administrację przynajmniej na temat poszczególnych obszarów lub zwierząt, w odniesieniu do których składany jest wniosek o przyznanie pomocy, są dostępne w urzędowych skomputeryzowanych bazach danych zarządzanych przez państwo członkowskie.
f)  „system bezwnioskowy” oznacza system składania wstępnie wypełnionych wniosków lub innego rodzaju system składania wniosków w ramach interwencji obszarowych lub interwencji z tytułu zwierząt, w którym dane wymagane przez administrację przynajmniej na temat poszczególnych obszarów lub zwierząt, w odniesieniu do których składany jest wniosek o przyznanie pomocy, są dostępne w urzędowych skomputeryzowanych bazach danych zarządzanych przez państwo członkowskie.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1 – litera c
c)  system monitorowania obszarów;
c)  system monitorowania i kontroli obszarów;
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2
2.  System zintegrowany działa w oparciu o elektroniczne bazy danych i systemy informacji geograficznej oraz umożliwia wymianę i integrację danych między elektronicznymi bazami danych i systemami informacji geograficznej.
2.  System zintegrowany działa w oparciu o elektroniczne bazy danych i systemy informacji geograficznej oraz umożliwia wymianę i integrację danych między elektronicznymi bazami danych i systemami informacji geograficznej (GIS). W tym celu GIS umożliwia nakładanie warstw danych geoprzestrzennych dotyczących działek rolnych, katastralnych lub referencyjnych na wszelkie określone strefy chronione i wyznaczone obszary ustanowione zgodnie z prawodawstwem Unii wymienionym w załączniku XI do rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], takich jak obszary Natura 2000 lub strefy zagrożone zanieczyszczeniem azotanami oraz elementy krajobrazu i infrastruktury ekologicznej (drzewa, żywopłoty, stawy, strefy buforowe i nadbrzeżne itp.), które się na nich znajdują.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 3
3.  Bez uszczerbku dla odpowiedzialności państw członkowskich w odniesieniu do wdrożenia i stosowania systemu zintegrowanego, Komisja może zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych podmiotów lub osób w celu ułatwienia utworzenia, monitorowania i prowadzenia systemu zintegrowanego, w szczególności z myślą o udzielaniu właściwym organom państw członkowskich porad technicznych.
3.  Z zastrzeżeniem odpowiedzialności państw członkowskich w odniesieniu do wdrożenia i stosowania systemu zintegrowanego, Komisja zwraca się o pomoc do wyspecjalizowanych podmiotów lub osób w celu ułatwienia utworzenia, monitorowania i prowadzenia systemu zintegrowanego, w szczególności z myślą o udzielaniu właściwym organom państw członkowskich porad technicznych.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit 2
Dokumenty i dane, o których mowa w akapicie pierwszym, dotyczące bieżącego roku kalendarzowego lub roku gospodarczego oraz poprzednich dziesięciu lat kalendarzowych lub lat gospodarczych, są dostępne do wglądu za pomocą cyfrowych baz danych prowadzonych przez właściwy organ państwa członkowskiego.
Dokumenty i dane, o których mowa w akapicie pierwszym, dotyczące bieżącego roku kalendarzowego lub roku gospodarczego oraz poprzednich dziesięciu lat kalendarzowych lub lat gospodarczych, są dostępne do wglądu za pomocą cyfrowych baz danych prowadzonych przez właściwy organ państwa członkowskiego. Stosowne informacje z baz danych mogą też być dostarczane w postaci syntez.
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 a (nowy)
5a.   Państwa członkowskie zapewniają, aby beneficjenci i potencjalni beneficjenci mieli dostęp do wszystkich danych referencyjnych i danych atrybutowych dotyczących gruntów, które użytkują lub zamierzają użytkować, aby umożliwić im prawidłowe złożenie wniosku.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1
1.  Jeżeli chodzi o pomoc w ramach interwencji obszarowych, o których mowa w art. 63 ust. 2, wdrażanych w ramach krajowych planów strategicznych WPR, państwa członkowskie wymagają złożenia wniosku za pomocą wniosku geoprzestrzennego dostarczonego przez właściwy organ do tego celu.
1.  Jeżeli chodzi o pomoc w ramach interwencji obszarowych, o których mowa w art. 63 ust. 2, wdrażanych w ramach krajowych planów strategicznych WPR, państwa członkowskie wymagają złożenia wniosku za pomocą formularza dostarczonego przez właściwy organ we wniosku geoprzestrzennym.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)
Jeśli państwo członkowskie zadecyduje o zastosowaniu systemu bezwnioskowego, umożliwia administracji dokonywanie kwalifikowalnych płatności na rzecz beneficjentów na podstawie istniejących danych szczegółowych dostępnych w urzędowych skomputeryzowanych bazach danych, jeśli nie wprowadzono w nich zmian uzupełnionych w razie potrzeby dodatkowymi informacjami dotyczącymi zmiany. Te dane szczegółowe i wszelkie takie dodatkowe informacje są potwierdzane przez beneficjenta.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie ustanawiają i stosują system monitorowania obszarów.
1.  Państwa członkowskie ustanawiają i stosują system monitorowania i kontroli obszarów. W należycie uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać okres przejściowy na ustanowienie systemu monitorowania i kontroli obszarów państwom członkowskim, które nie stosowały w ostatnim czasie takiego systemu monitorowania i kontroli obszarów.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 2 – akapit 1
Państwa członkowskie dokonują corocznej oceny jakości systemu monitorowania obszarów zgodnie z metodyką ustanowioną na poziomie Unii.
Państwa członkowskie dokonują corocznej oceny jakości systemu monitorowania i kontroli obszarów zgodnie z metodyką ustanowioną na poziomie Unii.
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – akapit 1
System rejestrowania tożsamości każdego beneficjenta interwencji i środków, o których mowa w art. 63 ust. 2, gwarantuje, że wszystkie wnioski złożone przez tego samego beneficjenta można zidentyfikować jako takie.
System rejestrowania tożsamości każdego beneficjenta interwencji i środków, o których mowa w art. 63 ust. 2, gwarantuje, że wszystkie wnioski złożone przez tego samego beneficjenta można zidentyfikować jako takie. Zapewnia również możliwość identyfikacji beneficjentów, którzy stanowią część grupy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2013/34/UE.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – akapit 1
Państwa członkowskie tworzą system kontroli i kar w odniesieniu do pomocy, o której mowa w art. 63.
Państwa członkowskie tworzą system kontroli i kar w odniesieniu do pomocy, o której mowa w art. 63. Państwa członkowskie, za pomocą agencji płatniczych lub podmiotów przez nie upoważnionych do działania w ich imieniu, przeprowadzają kontrole administracyjne dotyczące wniosków o przyznanie pomocy w celu weryfikacji kryteriów kwalifikowalności do otrzymania pomocy. Te kontrole uzupełniane są przez kontrole na miejscu.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – akapit 1 a (nowy)
W odniesieniu do każdej interwencji wymienionej w art. 63 ust. 2 państwa członkowskie zapewniają, aby próba kontrolna na potrzeby przeprowadzanych co roku kontroli na miejscu obejmowała co najmniej 5 % wszystkich beneficjentów. Odsetek ten należy odpowiednio zwiększać w przypadku wykrycia poważnych niezgodności w kontekście danej interwencji lub danego środka. Państwa członkowskie mogą jednak zmniejszyć ten odsetek, w przypadku gdy współczynniki błędu pozostają na dopuszczalnym poziomie.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – akapit 2
Odpowiednio stosuje się art. 57 ust. 1–5.
skreśla się
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie
a)  formy, treści i warunków przekazywania lub udostępniania Komisji:
a)  formy i warunków przekazywania lub udostępniania Komisji:
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – akapit 1 – litera b
b)  podstawowych funkcji i przepisów dotyczących systemu wniosków geoprzestrzennych i systemu monitorowania obszarów, o których mowa w art. 68 i 67.
b)  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 100 uzupełniających niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie przepisów w sprawie treści dotyczących przekazywania i udostępniania Komisji:
(i)  sprawozdań z oceny jakości systemu identyfikacji działek rolnych, systemu wniosków geoprzestrzennych oraz systemu monitorowania i kontroli obszarów;
(ii)  działań naprawczych, które powinny zostać wdrożone przez państwa członkowskie, o których to działaniach mowa w art. 66, 67 i 68;
(iii)  podstawowych funkcji i przepisów dotyczących systemu wniosków geoprzestrzennych i systemu monitorowania i kontroli obszarów, o których mowa w art. 67 i 68.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – akapit 2
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
skreśla się
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji wykaz przedsiębiorstw mających siedzibę w państwie trzecim, dla których wypłata odnośnej kwoty została lub powinna była zostać dokonana lub otrzymana w tym państwie członkowskim.
2.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji wykaz przedsiębiorstw mających siedzibę w państwie trzecim, dla których wypłata odnośnej kwoty została lub powinna była zostać dokonana lub otrzymana w tym państwie członkowskim. W razie potrzeby Komisja zaprasza ekspertów z państw trzecich, w tym z krajów rozwijających się, w celu pozyskania oceny zewnętrznych skutków wdrażania WPR na szczeblu państwa członkowskiego.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79
Artykuł 79
skreśla się
Programowanie
1.  Państwa członkowskie opracowują programy kontroli, które mają być realizowane zgodnie z art. 75 w następnym okresie kontroli.
2.  Każdego roku do dnia 15 kwietnia państwa członkowskie przesyłają Komisji swoje programy, o których mowa w ust. 1, oraz podają:
a)  liczbę przedsiębiorstw, które mają być poddane kontroli, w podziale na sektory na podstawie odnoszących się do nich kwot;
b)  kryteria przyjęte przy opracowaniu programu.
3.  Państwa członkowskie realizują opracowane przez siebie i przesłane Komisji programy, jeżeli w ciągu ośmiu tygodni Komisja nie przekazała im swoich uwag.
4.  Ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian dokonanych w programach przez państwa członkowskie.
5.  Na każdym etapie Komisja może zażądać włączenia określonej kategorii przedsiębiorstwa do programu państwa członkowskiego.
6.  Przedsiębiorstwa, których suma wpływów lub płatności wyniosła poniżej 40 000 EUR, kontroluje się zgodnie z niniejszym rozdziałem jedynie ze szczególnych powodów, wskazanych przez państwa członkowskie w ich rocznym programie, o którym mowa w ust. 1, lub przez Komisję w jakiejkolwiek proponowanej zmianie tego programu.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 101 aktów delegowanych korygujących próg określony w akapicie pierwszym.
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 4 – Rozdział 4 – tytuł
System kontroli i kary w związku z zasadą warunkowości
System kontroli i kary w związku z zasadą warunkowości w zakresie zrównoważonego rozwoju
Poprawki 183, 211co1 oraz 283co1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit 1
Państwa członkowskie ustanawiają system kontroli w celu zapewnienia, aby beneficjenci pomocy, o której mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] i odpowiednio w rozdziale IV rozporządzenia (UE) nr 228/2013 i rozdziale IV rozporządzenia (UE) nr 229/2013, spełniali obowiązki, o których mowa w tytule III rozdział 1 sekcja 2 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR].
Państwa członkowskie posiadają system kontroli w celu zapewnienia, aby następujący beneficjenci spełniali obowiązki, o których mowa w tytule III rozdział 1 sekcja 2 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR]:
a)  beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie na mocy przepisów tytułu III rozdział II rozporządzenia (UE)…/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR];
b)  beneficjenci otrzymujący roczne premie przewidziane w art. 65, 66 i 67 rozporządzenia (UE)…/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR];
c)  beneficjenci otrzymujący wsparcie na mocy rozdziału IV rozporządzenia (UE) nr 228/2013 i rozdziału IV rozporządzenia (UE) nr 229/2013.
Poprawka 211co2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)
W celu zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie warunkami pracy i zatrudnienia wynikającymi z odpowiednich układów zbiorowych pracy oraz z prawem socjalnym i prawem pracy na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym, państwa członkowskie zapewniają współpracę między właściwymi organami krajowymi odpowiedzialnymi za inspekcje pracy i systemem kontroli, o którym mowa w akapicie pierwszym. W sytuacjach transgranicznych zapewnia się również koordynację i współpracę z Europejskim Urzędem ds. Pracy (ELA), którego funkcjonowanie reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1149.
Poprawki 184, 211co3 i 283co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  „ponowne wystąpienie niezgodności” oznacza, że niezgodność z tym samym wymogiem lub tą samą normą została stwierdzona więcej niż jeden raz, pod warunkiem że beneficjent został poinformowany o wcześniejszej niezgodności oraz, w stosownych przypadkach, miał możliwość podjęcia niezbędnych działań, aby usunąć tę niezgodność.
Poprawki 185, 211co3 i 283co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  W ramach swoich systemów kontroli, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie:
3.  W celu wypełnienia swoich obowiązków w zakresie kontroli określonych w ust. 1 państwa członkowskie:
Poprawki 186, 211co3 i 283co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 – litera c
c)  w stosownych przypadkach mogą wykorzystywać teledetekcję lub system monitorowania obszarów w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu, o których mowa w lit. a);
c)  w stosownych przypadkach oraz jeśli jest to wykonalne, mogą wykorzystywać teledetekcję lub system monitorowania i kontroli obszarów w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu, o których mowa w lit. a), oraz
Poprawki 187, 211co3 i 283co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 – litera c a (nowa)
ca)  ustanawiają system wczesnego ostrzegania.
Poprawki 188 i 211co3 i 283co3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 – litera d
d)  określają próbę kontrolną do celów kontroli, o których mowa w lit. a) i które mają być przeprowadzane co roku na podstawie analizy ryzyka, oraz uwzględniają element losowy i zapewniają, aby próba kontrolna obejmowała co najmniej 1 % beneficjentów otrzymujących pomoc ustanowioną w tytule III rozdział 1 sekcja 2 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR].
skreśla się
Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Państwa członkowskie określają próbę kontrolną do celów kontroli, o których mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego artykułu, i które mają być przeprowadzane co roku na podstawie analizy ryzyka, względem których mogą one zastosować współczynniki ważenia oraz element losowy, a także dopilnowują, aby próba kontrolna obejmowała co najmniej 5 % beneficjentów otrzymujących pomoc ustanowioną w tytule III rozdział 1 sekcja 2 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR].
Poprawki 190 i 211co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące uproszczonych kontroli dla rolników uczestniczących w systemach, o których mowa w art. 25 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR].
Poprawki 191 i 211co6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 c (nowy)
3c.  Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli, o których mowa w niniejszym artykule, w tym przepisy gwarantujące, że analiza ryzyka uwzględnia następujące czynniki:
a)  uczestnictwo rolników w systemie doradztwa rolniczego przewidzianym w art. 13 rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR];
b)  uczestnictwo rolników w systemie certyfikacji przewidzianym w art. 12 ust. 3a rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR], o ile rozporządzenie obejmuje odnośne wymogi i normy.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 101 ust. 3.
Poprawki 212co1 i 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie
W ramach tego systemu kary administracyjne, o których mowa w akapicie pierwszym, stosuje się jedynie w przypadku gdy niezgodność jest wynikiem działania lub zaniechania, które można bezpośrednio przypisać danemu beneficjentowi; oraz w przypadku gdy spełniony jest jeden z następujących warunków lub obydwa:
W ramach tego systemu kary administracyjne, o których mowa w akapicie pierwszym, stosuje się jedynie w przypadku gdy niezgodność jest wynikiem działania lub zaniechania, które można bezpośrednio przypisać danemu beneficjentowi; oraz w przypadku gdy spełniony jest jeden, dwa lub wszystkie z następujących warunków:
Poprawki 212co2 i 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b a (nowa)
ba)   niezgodność wpływa na warunki pracy i zatrudnienia pracowników zatrudnionych przez beneficjenta.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2
2.  W ramach swoich systemów kar, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie:
2.  W ramach swoich systemów kar, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie:
a)  uwzględniają przepisy dotyczące stosowania kar administracyjnych, w przypadkach gdy grunt zostaje przekazany podczas danego roku kalendarzowego lub danych lat kalendarzowych. Zasady te opierają się na uczciwym i sprawiedliwym podziale odpowiedzialności za niezgodności między osobą przekazującą a osobą przejmującą dany grunt.
a)  uwzględniają przepisy dotyczące stosowania kar administracyjnych, w przypadkach gdy grunt rolny, gospodarstwo rolne lub jego części zostają przekazane podczas danego roku kalendarzowego lub danych lat kalendarzowych. Zasady te opierają się na uczciwym i sprawiedliwym podziale odpowiedzialności za niezgodności między osobą przekazującą a osobą przejmującą dany grunt.
Do celów niniejszego litery „przekazanie” oznacza każdy rodzaj transakcji, w wyniku której grunt rolny przestaje być w posiadaniu osoby przekazującej.
Do celów niniejszego litery „przekazanie” oznacza każdy rodzaj transakcji, w wyniku której grunt rolny przestaje być w posiadaniu osoby przekazującej;
b)  niezależnie od przepisów ust. 1, mogą podjąć decyzję o niestosowaniu kary, jeżeli wynosi ona 100 EUR lub mniej na beneficjenta na rok kalendarzowy. Beneficjent jest powiadamiany o stwierdzeniu niezgodności i o obowiązku podjęcia działania naprawczego;
b)  niezależnie od przepisów ust. 1, mogą podjąć decyzję o niestosowaniu kary, jeżeli wynosi ona 100 EUR lub mniej na beneficjenta na rok kalendarzowy. Beneficjent jest powiadamiany o stwierdzeniu niezgodności i o obowiązku podjęcia działania naprawczego;
c)  przewidują, że kary administracyjnej nie nakłada się, jeżeli niezgodność wynika z działania siły wyższej.
c)  przewidują, że kary administracyjnej nie nakłada się w następujących przypadkach:
(i)  gdy niezgodność wynika z działania siły wyższej;
(ii)  gdy niezgodność jest wynikiem nakazu wydanego przez organ publiczny; lub
(iii)  gdy niezgodność jest wynikiem błędu właściwego organu lub innego organu, w przypadku gdy błąd nie mógł być w rozsądny sposób wykryty przez beneficjenta, na którego nałożono karę administracyjną.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86
1.   Kary administracyjne przewidziane w tytule III rozdział 1 sekcja 2 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] stosuje się w drodze zmniejszenia całkowitej kwoty płatności lub wykluczenia z płatności wskazanych w tej sekcji wymienionego rozporządzenia, które zostały lub mają zostać przyznane danemu beneficjentowi w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy, które złożył lub złoży w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono nieprawidłowość.
1.   Kary administracyjne stosuje się w drodze zmniejszenia całkowitej kwoty płatności lub wykluczenia z płatności wskazanych w art. 84 ust. 1, które zostały lub mają zostać przyznane danemu beneficjentowi w odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy, które dany beneficjent złożył lub złoży w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono nieprawidłowość.
W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość, powtarzalność lub umyślność stwierdzonej niezgodności. Nakładane kary są odstraszające i proporcjonalne oraz spełniają kryteria określone w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.
W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość, powtarzalność lub umyślność stwierdzonej niezgodności. Nakładane kary są odstraszające i proporcjonalne oraz spełniają kryteria określone w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.
2.   W przypadku niezgodności wynikającej z zaniedbania wielkość procentowa zmniejszenia wynosi z zasady 3 % całkowitej kwoty płatności, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
2.   W przypadku niezgodności wynikającej z zaniedbania wielkość procentowa zmniejszenia wynosi z zasady 3 % całkowitej kwoty płatności, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Zmniejszenie to jest ustalane na podstawie oceny powagi niezgodności, według kryteriów określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.
Państwa członkowskie mogą stworzyć system wczesnego ostrzegania stosowany w indywidualnych przypadkach niezgodności, które mają miejsce po raz pierwszy i które z uwagi na swoją nieznaczną wagę, zasięg i trwałość nie prowadzą do zmniejszenia lub wykluczenia. Jeżeli kolejna kontrola przeprowadzona w ciągu następnych trzech lat kalendarzowych wykaże, że niezgodności nie naprawiono, zmniejszenie zgodne z akapitem pierwszym stosuje się z mocą wsteczną.
Państwa członkowskie tworzą i stosują system wczesnego ostrzegania, o którym mowa w art. 84 ust. 3, w indywidualnych przypadkach niezgodności, które mają miejsce po raz pierwszy i które z uwagi na swoją nieznaczną wagę, zasięg i trwałość nie prowadzą do zmniejszenia lub wykluczenia. Właściwy organ informuje beneficjenta o obowiązku podjęcia działań naprawczych oraz proponuje środki naprawcze, jakie należy podjąć, aby wyeliminować niezgodność. Jeżeli kolejna kontrola przeprowadzona w ciągu następnych trzech lat kalendarzowych wykaże, że niezgodności nie naprawiono, zmniejszenie zgodne z akapitem pierwszym stosuje się z mocą wsteczną.
Jednakże przypadki niezgodności stanowiące bezpośrednie ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt zawsze prowadzą do zmniejszenia lub wykluczenia.
Jednakże przypadki niezgodności stanowiące bezpośrednie ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt zawsze prowadzą do zmniejszenia lub wykluczenia.
Państwa członkowskie mogą zapewnić obowiązkowe szkolenie w ramach systemu doradztwa rolniczego przewidzianego w tytule III rozdział 1 sekcja 3 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] dla beneficjentów, którzy otrzymali wczesne ostrzeżenie.
Państwa członkowskie zapewniają szkolenie specjalistyczne w zakresie zasad warunkowości w ramach systemu doradztwa rolniczego przewidzianego w tytule III rozdział 1 sekcja 3 rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR] dla beneficjentów, którzy otrzymali wczesne ostrzeżenie, a udział w tym szkoleniu może być obowiązkowy.
3.   W przypadku ponownego wystąpienia niezgodności wielkość procentowa zmniejszenia jest wyższa od tej, która obowiązuje w przypadku niezgodności wynikającej z zaniedbania i podlegającej karze po raz pierwszy.
3.   W przypadku ponownego wystąpienia niezgodności wielkość procentowa zmniejszenia wynosi zasadniczo 10 % całkowitej kwoty płatności, o której mowa w ust. 1.
W przypadku ponownego wystąpienia dalszych niezgodności i jeżeli dany beneficjent nie przedstawi uzasadnionego powodu, uznaje się, że beneficjent działał umyślnie w znaczeniu określonym w ust. 4.
4.   W przypadku umyślnej niezgodności wielkość procentowa zmniejszenia jest wyższa od tej, która obowiązuje w przypadku ponownego wystąpienia niezgodności na podstawie ust. 3 i może nawet prowadzić do całkowitego wykluczenia z płatności i może być stosowana przez jeden rok kalendarzowy lub przez większą liczbę lat kalendarzowych.
4.   W przypadku umyślnej niezgodności wielkość procentowa zmniejszenia wynosi co najmniej 15 % całkowitej kwoty płatności, o której mowa w ust. 1, i może prowadzić do całkowitego wykluczenia z płatności oraz może być stosowana przez jeden rok kalendarzowy lub przez większą liczbę lat kalendarzowych.
5.   W celu zapewnienia równych warunków działania dla państw członkowskich oraz skuteczności i odstraszającego efektu systemu kar Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o dodatkowe przepisy dotyczące stosowania i obliczania kar.
5.   W celu zapewnienia równych warunków działania dla państw członkowskich oraz skuteczności i odstraszającego efektu systemu kar Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o dodatkowe przepisy dotyczące stosowania i obliczania kar.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – akapit 1
Państwa członkowskie mogą zatrzymać 20 % kwot wynikających z zastosowania zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa w art. 86.
Państwa członkowskie mogą zatrzymać 25 % kwot wynikających z zastosowania zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa w art. 86.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1
1.  Zgodnie z [art. 44 ust. 3–5 rozporządzenia (UE) …/… w sprawie wspólnych przepisów] i ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów funduszy.
1.  Zgodnie z [art. 44 ust. 3–5 rozporządzenia (UE) …/… w sprawie wspólnych przepisów] i ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów funduszy. Jeżeli beneficjenci stanowią część grupy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2013/34/UE, opublikowane informacje umożliwiają identyfikację tej grupy.
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)
Artykuł 100a
Tryb pilny
1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
2.  Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 100 ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 102 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a
a)   art. 5, art. 7 ust. 3, art. 9, art. 34, art. 35 ust. 4, art. 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 i 111 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy wykonawcze i delegowane nadal stosuje się w odniesieniu do wydatków poniesionych i płatności dokonanych w odniesieniu do rolniczego roku budżetowego 2020 i lat wcześniejszych w przypadku EFRG, a w przypadku EFRROW – w odniesieniu do wydatków poniesionych i płatności dokonanych na rzecz programów rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013;
a)   art. 5, art. 7 ust. 3, art. 9, art. 26 ust. 5, art. 34, art. 35 ust. 4, art. 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 i 111 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz odpowiednie przepisy wykonawcze i delegowane nadal stosuje się w odniesieniu do wydatków poniesionych i płatności dokonanych w odniesieniu do rolniczego roku budżetowego 2020 i lat wcześniejszych w przypadku EFRG, a w przypadku EFRROW – w odniesieniu do wydatków poniesionych i płatności dokonanych na rzecz programów rozwoju obszarów wiejskich zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013;
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103
Artykuł 103
skreśla się
Środki przejściowe
Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 101 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do odstępstw od przepisów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz uzupełnienia tych przepisów.

(1) Odniesienia do „co” w nagłówkach przyjętych poprawek oznaczają części odpowiadające tych poprawek.
(2) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0199/2019).

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności