Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0217(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0199/2019

Texte depuse :

A8-0199/2019

Dezbateri :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Voturi :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Texte adoptate
PDF 399kWORD 150k
Vineri, 23 octombrie 2020 - Bruxelles
Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea ***I
P9_TA(2020)0288A8-0199/2019

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 23 octombrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European (1)și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))(2)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii” din 29 noiembrie 2017 concluzionează că politica agricolă comună (denumită în continuare „PAC”) ar trebui să continue să își intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele provocări și oportunități, prin stimularea ocupării forței de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și aducerea cercetării și inovării din laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar trebui, de asemenea, să răspundă preocupărilor cetățenilor cu privire la o producție agricolă sustenabilă.
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii” din 29 noiembrie 2017 concluzionează că politica agricolă comună (denumită în continuare „PAC”) ar trebui să continue să își intensifice acțiunile de răspuns la viitoarele provocări și oportunități, prin stimularea ocupării forței de muncă și a investițiilor, îmbunătățirea standardelor de muncă și prin combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, adaptând și aducând cercetarea și inovarea din laboratoare pe teren și pe piețe. PAC ar trebui, de asemenea, să răspundă preocupărilor cetățenilor cu privire la o producție agricolă sustenabilă și la dezvoltarea rurală.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Sectorul agricol nu trebuie să sufere consecințe financiare ca urmare a unor decizii politice, cum ar fi retragerea Regatului Unit din UE sau finanțarea unor noi politici europene. Trebuie să se țină cont de Rezoluția Parlamentului European din 30 mai 2018 privind cadrul financiar multianual și resursele proprii pentru 2021-2027 (2018/2714(RSP), în care s-a deplâns faptul că propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 a dus la o reducere cu 15 % a nivelului alocat pentru PAC. În aceeași rezoluție, Parlamentul s-a declarat împotriva oricăror reduceri radicale care ar putea prejudicia însăși natura și obiectivele PAC. De asemenea, a fost contestată, în acest context, oportunitatea propunerii de a se reduce cu peste 25 % sumele destinate Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  PAC are un rol fundamental în Uniune, plățile directe și fondurile din al doilea pilon pentru agricultori contribuind semnificativ nu numai la securitatea alimentară, ci și la investiții și ocuparea forței de muncă în zonele rurale. Reducerile drastice prevăzute pentru PAC nu sunt acceptabile. Din acest motiv, PAC ar trebui să se concentreze pe activitățile sale principale, iar finanțarea alocată pentru PAC 2021-2027 pentru UE-27 ar trebui menținută cel puțin la nivelul bugetului 2014-2020, alocând totodată suma prevăzută inițial rezervei agricole pentru situații de criză.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)
(1c)  În conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), implementarea PAC ar trebui să țină cont de obiectivele cooperării pentru dezvoltare, inclusiv, printre altele, cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cu îndeplinirea obligațiilor Uniunii de atenuare a schimbărilor climatice în temeiul Acordului de la Paris.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Modelul de performanță al PAC, bazat pe conformitate, ar trebui ajustat, pentru a pune un accent mai mare pe rezultate și pe performanță. În consecință, Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele de politică de bază, tipurile de intervenție și cerințele de bază ale Uniunii, în vreme ce statele membre ar trebui să aibă o responsabilitate și răspundere mai mare pentru îndeplinirea acestor obiective. În consecință, este necesar să se asigure o subsidiaritate sporită, pentru a se ține cont mai bine de condițiile și nevoile locale. În consecință, în cadrul noului model de performanță, statele membre ar trebui să fie responsabile de personalizarea intervențiilor lor din cadrul PAC în conformitate cu cerințele de bază ale Uniunii pentru a-și maximiza contribuția la realizarea obiectivelor PAC a Uniunii, precum și de instituirea și conceperea cadrului de conformitate și control pentru beneficiari.
(3)  Modelul de performanță al PAC, bazat pe conformitate, ar trebui ajustat, pentru a pune un accent mai mare pe rezultate și pe performanță. În consecință, Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele de politică de bază, tipurile de intervenție și cerințele de bază ale Uniunii, în vreme ce statele membre ar trebui să aibă o responsabilitate și răspundere mai mare pentru îndeplinirea acestor obiective. În consecință, este necesar să se asigure mai multă subsidiaritate și flexibilitate, pentru a ține cont mai bine de condițiile și nevoile locale. În consecință, în cadrul noului model de performanță, statele membre ar trebui să se ocupe de dimensionarea intervențiilor lor în cadrul PAC în funcție de nevoile lor specifice și de cerințele de bază ale Uniunii pentru a-și mări la maximum contribuția la realizarea obiectivelor Uniunii pentru PAC. De asemenea, statele membre ar trebui să definească și să întocmească cadrul de control al beneficiarilor pentru a asigura în continuare conformitatea intervențiilor aferente planurilor strategice pentru PAC cu legislația aplicabilă a Uniunii. Cerințele fundamentale ale Uniunii, inclusiv bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) și cerințele statutare de gestionare (SMR) asigură o abordare comună și condiții de concurență echitabile între statele membre.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) / al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament financiar]12, în special cele care reglementează gestiunea partajată cu statele membre, funcționarea organismelor acreditate și principiile bugetare, ar trebui să se aplice intervențiilor și măsurilor prevăzute în prezentul regulament.
(5)  Dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament financiar]12, în special cele care reglementează gestiunea partajată cu statele membre, funcționarea organismelor acreditate și principiile bugetare, ar trebui să se aplice intervențiilor și măsurilor prevăzute în prezentul regulament.
__________________
__________________
12 Regulamentul (UE, Euratom) nr. [noul Regulament financiar].
12 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012. (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  O parte din dispozițiile Regulamentului (UE) ... / ... [Regulamentul CPR1a] ar trebui să se aplice prezentului regulament.
__________________
1a [Regulamentul CPR]
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)
(5b)   Statele membre ar trebui să evite adăugarea unor norme care le-ar îngreuna beneficiarilor utilizarea FEGA și FEADR.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Sunt necesare dispoziții în ceea ce privește acreditarea agențiilor de plăți și a organismelor de coordonare de către statele membre, stabilirea procedurilor de obținere a declarațiilor de gestiune și a rapoartelor anuale de performanță, obținerea certificării sistemelor de gestiune și de monitorizare, a sistemelor de raportare, precum și certificarea conturilor anuale de către organisme independente. În plus, pentru a se asigura transparența sistemului de controale care urmează să fie efectuate la nivel național, în special în ceea ce privește procedurile de autorizare, validare și plată, precum și pentru a se reduce sarcina administrativă și de audit pentru Comisie și pentru statele membre în cazurile în care este necesară acreditarea fiecărei agenții de plăți în parte, ar trebui restrâns numărul autorităților și organismelor cărora le sunt delegate respectivele responsabilități, respectându-se prevederile constituționale ale fiecărui stat membru.
(9)  Sunt necesare dispoziții pentru acreditarea agențiilor de plăți și a organismelor de coordonare de către statele membre, pentru a stabili procedurile de obținere a declarațiilor de gestiune și a rapoartelor anuale de verificare și de performanță, procedurile de obținere a certificării sistemelor de gestiune și de monitorizare și a sistemelor de raportare, precum și procedurile pentru certificarea conturilor anuale de către organisme independente. În plus, pentru a se asigura transparența sistemului de controale care urmează să fie efectuate la nivel național, în special în ceea ce privește procedurile de autorizare, validare și plată, precum și pentru a se reduce sarcina administrativă și de audit pentru Comisie și pentru statele membre în cazurile în care este necesară acreditarea fiecărei agenții de plăți în parte, ar trebui restrâns numărul autorităților și organismelor cărora le sunt delegate respectivele responsabilități, respectându-se prevederile constituționale ale fiecărui stat membru. Agențiile de plăți ar trebui să își ia mai în serios rolul de consiliere a fermierilor și să depună eforturi pentru a simplifica procedurile pentru beneficiari, asigurând totodată conformitatea cu standardele la nivel european.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  În cazul în care un stat membru acreditează mai multe agenții de plăți, acesta ar trebui să desemneze un singur organism public de coordonare care să asigure consecvența în privința gestionării Fondurilor, să stabilească o legătură între Comisie și diversele agenții de plăți acreditate și să se asigure că informațiile solicitate de Comisie referitoare la operațiunile mai multor agenții de plăți sunt puse la dispoziția Comisiei cu promptitudine. De asemenea, organismul de coordonare ar trebui să întreprindă și să coordoneze acțiuni în vederea soluționării eventualelor deficiențe obișnuite întâlnite la nivel național și să informeze Comisia în legătură cu măsurile ulterioare.
(10)  În cazul în care un stat membru acreditează mai multe agenții de plăți, acesta ar trebui să desemneze un singur organism public de coordonare care să asigure consecvența în privința gestionării Fondurilor, să stabilească o legătură între Comisie și diversele agenții de plăți acreditate și să se asigure că informațiile solicitate de Comisie referitoare la operațiunile mai multor agenții de plăți sunt puse la dispoziția Comisiei cu promptitudine. De asemenea, organismul de coordonare ar trebui să întreprindă și să coordoneze acțiuni pentru a rezolva eventualele deficiențe obișnuite întâlnite la nivel național sau regional și să informeze Comisia în legătură cu toate măsurile ulterioare.
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Implicarea agențiilor de plăți care au fost acreditate de statele membre este o condiție prealabilă esențială în cadrul noului model de performanță pentru a avea asigurări rezonabile cu privire la îndeplinirea obiectivelor și a țintelor stabilite în planurile strategice relevante ale PAC prin intervenții finanțate din bugetul Uniunii. Prin urmare, ar trebui să se prevadă în mod explicit în prezentul regulament că din bugetul Uniunii pot fi rambursate doar cheltuielile efectuate de agențiile de plăți acreditate. În plus, cheltuielile finanțate de Uniune pentru intervențiile menționate în Regulamentul privind planurile strategice PAC ar trebui să corespundă unei realizări și ar trebui să respecte cerințele de bază ale Uniunii și să fie conforme cu sistemele de guvernanță.
(11)  Implicarea agențiilor de plăți care au fost acreditate de statele membre este o condiție prealabilă esențială în cadrul noului model de performanță pentru a avea asigurări rezonabile cu privire la îndeplinirea obiectivelor și a țintelor stabilite în planurile strategice relevante ale PAC prin intervenții finanțate din bugetul Uniunii. Prin urmare, ar trebui să se prevadă în mod explicit în prezentul regulament că din bugetul Uniunii pot fi rambursate doar cheltuielile efectuate de agențiile de plăți acreditate. În plus, cheltuielile finanțate de Uniune pentru intervențiile menționate în Regulamentul privind planurile strategice PAC ar trebui să respecte cerințele aplicabile de bază ale Uniunii și să fie conforme cu sistemele de guvernanță, inclusiv cu obligațiile statelor membre cu privire la protecția efectivă a intereselor financiare ale Uniunii și raportarea cu privire la performanță.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Pentru a se garanta încadrarea în plafoanele anuale a cuantumurilor alocate finanțării PAC, ar trebui menținut mecanismul de disciplină financiară prin care se ajustează nivelul sprijinului direct. Cu toate acestea, pragul de 2 000 EUR ar trebui desființat. Ar trebui menținută o rezervă pentru agricultură, în vederea sprijinirii sectorului agricol în cazul în care producția sau distribuția agricolă sunt afectate de evoluții ale pieței sau de crize majore. Articolul 12 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE, Euratom) [noul Regulament financiar] prevede faptul că creditele neangajate pot fi reportate doar către exercițiul financiar următor. Pentru a simplifica în mod semnificativ punerea în aplicare pentru beneficiari și administrațiile naționale, ar trebui folosit un mecanism de reportare, care să utilizeze orice cuantumuri neutilizate ale rezervei pentru situații de criză din sectorul agricol instituită în 2020. În acest scop este necesară o derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (d), care să permită reportarea fără limită de timp a creditelor neangajate aferente rezervei pentru agricultură în vederea finanțării rezervei pentru agricultură în exercițiul financiar următor (exercițiile financiare următoare). În plus, în ceea ce privește exercițiul financiar 2020, este necesară o a doua derogare, deoarece cuantumul neutilizat total al rezervei disponibil la sfârșitul exercițiului 2020 ar trebui să fie reportat în exercițiul 2021 la linia bugetară corespunzătoare noii rezerve pentru agricultură, fără a fi returnat la liniile bugetare care vizează intervențiile sub formă de plăți directe în cadrul planului strategic PAC.
(14)  Pentru a se garanta încadrarea în plafoanele anuale a cuantumurilor alocate finanțării PAC, ar trebui menținut mecanismul de disciplină financiară prin care se ajustează nivelul sprijinului direct.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Rezerva de criză actuală ar trebui revizuită și majorată pentru a sprijini crearea unei rezerve a UE pentru situațiile de criză în agricultură, un instrument mai eficient și mai flexibil, care să ofere un sprijin suplimentar sectorului agricol în situații neprevăzute ale pieței și care să îi permită Uniunii să răspundă mai bine crizelor majore care afectează producția sau distribuția în agricultură. În acest scop și pentru a permite elaborarea unui cadru adecvat care să le permită agricultorilor să gestioneze riscurile în mod corespunzător, ar trebui mobilizate creditele de rezervă ale UE pentru situații de criză agricolă pentru a finanța măsurile de stabilizare a pieței și măsurile excepționale menționate în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și pentru măsurile care permit înlocuirea instrumentelor de stabilizare a veniturilor instituite de statele membre în temeiul articolului 70 din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și puse la dispoziția fermierilor în cazul unor scăderi semnificative ale veniturilor agricole sub un prag sectorial predefinit de Comisie, care în acest caz ar trebui împuternicită să adopte acte delegate.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)
(14b)  Rezerva UE pentru situațiile de criză în agricultură ar trebui să fie stabilită în bugetul PAC, iar suma inițială ar trebui stabilită în 2021 ca o completare la bugetele FEGA și FEADR. Articolul 12 alineatul(2) litera(d) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 prevede că creditele neangajate pot fi reportate doar către exercițiul financiar următor. De aceea este necesară o derogare de la litera respectivă, care să permită reportarea fără limită de timp a creditelor neangajate din rezerva pentru agricultură pentru finanțarea acesteia în exercițiul financiar următor (exercițiile financiare următoare), permițând acumularea creditelor aferente rezervei UE pentru situațiile de criză în agricultură de la un an la altul, pe tot parcursul perioadei de programare.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Pentru a evita o sarcină administrativă excesivă pentru administrațiile naționale și pentru fermieri, trebuie să se prevadă că rambursarea cuantumurilor reportate din exercițiul financiar precedent în raport cu aplicarea disciplinei financiare, nu ar trebui să aibă loc atunci când disciplina financiară este aplicată pentru al doilea an consecutiv (exercițiul N+1) sau în cazul în care cuantumul total al creditelor neangajate reprezintă mai puțin de 0,2 % din plafonul anual al FEGA.
(15)  Pentru a evita o sarcină administrativă excesivă pentru administrațiile naționale și pentru fermieri și pentru a simplifica procedurile cât mai mult posibil și a reduce complexitatea formularelor de plată, trebuie să se prevadă că rambursarea sumelor reportate din exercițiul financiar precedent în raport cu aplicarea disciplinei financiare, nu ar trebui să aibă loc atunci când disciplina financiară este aplicată pentru al doilea an consecutiv (exercițiul N+1) sau în cazul în care cuantumul total al creditelor neangajate reprezintă mai puțin de 0,2% din plafonul anual al FEGA.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Egalizarea nivelului plăților directe între statele membre este esențială pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe piața unică a UE. Este imperios necesar să se repartizeze echitabil plățile directe între statele membre.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  În scopul de a furniza Comisiei, în special, o modalitate de a gestiona piețele agricole, de a facilita monitorizarea cheltuielilor agricole și de a monitoriza resursele agricole pe termen mediu și lung, ar trebui prevăzută utilizarea sistemului agrometeorologic, precum și achiziționarea și îmbunătățirea datelor satelitare.
(21)  În scopul de a furniza Comisiei, în special, o modalitate de a gestiona piețele agricole, de a facilita monitorizarea cheltuielilor agricole, de a evalua situația și a acorda în timp util ajutoare în caz de dezastre naturale și de a monitoriza resursele agricole necesare pentru producție pe termen mediu și lung, ar trebui prevăzută utilizarea sistemului agrometeorologic, precum și achiziționarea și îmbunătățirea datelor satelitare.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)   Comisia ar trebui să extindă monitorizarea piețelor agricole la monitorizarea fluxurilor comerciale către și dinspre țările în curs de dezvoltare din sectoarele care au fost identificate ca sensibile de către țările partenere, astfel încât să se asigure coerența între rezultatele comerciale ale sectorului agroalimentar legat de PAC și angajamentul UE pentru o politică de dezvoltare coerentă.
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  În conformitate cu arhitectura și cu principalele caracteristici ale noului model de performanță al PAC, eligibilitatea plăților efectuate de statele membre pentru finanțarea din partea Uniunii nu ar mai trebui să depindă de legalitatea și regularitatea plăților către beneficiarii individuali. În schimb, în ceea ce privește tipurile de intervenții menționate în Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind planurile strategice PAC], plățile efectuate de statele membre ar trebui să fie eligibile dacă corespund unei realizări și dacă sunt efectuate în conformitate cu cerințele de bază ale Uniunii aplicabile.
(25)  În conformitate cu arhitectura și cu principalele caracteristici ale modelului de performanță al PAC, eligibilitatea plăților efectuate de statele membre pentru finanțarea din partea Uniunii nu ar trebui să depindă de legalitatea și regularitatea plăților către beneficiarii individuali. Cu toate acestea, în ceea ce privește tipurile de intervenții menționate în Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul privind planurile strategice PAC], plățile ar trebui să fie eligibile numai dacă sunt efectuate în conformitate cu cerințele de bază ale Uniunii aplicabile și dacă sunt respectate normele privind sistemele de guvernanță aplicabile, inclusiv obligațiile de raportare cu privire la performanță ale statelor membre. Noua concentrare a PAC asupra unui model de performanță orientat spre rezultate nu trebuie să elimine obligațiile statelor membre de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor pentru a asigura protecția intereselor financiare ale Uniunii.
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Statele membre ar trebui să transmită Comisiei conturile anuale și un raport anual de performanță privind punerea în aplicare a planului strategic PAC până la data de 15 februarie a anului N+1. În cazul în care aceste documente nu sunt trimise, împiedicând astfel Comisia să verifice conturile pentru agenția de plăți în cauză sau să verifice eligibilitatea cheltuielilor în raport cu realizările raportate, Comisia ar trebui să fie împuternicită să suspende plățile lunare și să întrerupă rambursarea trimestrială până când documentele restante sunt primite.
(28)  Statele membre ar trebui să transmită Comisiei conturile anuale, rezumatul auditului și declarația de gestiune până la data de 15 februarie a fiecărui an. În ceea ce privește raportul de performanță privind punerea în aplicare a planului strategic PAC, statele membre ar trebui să-și trimită primul raport de performanță în cel de al doilea an calendaristic de la data aplicării prezentului regulament și apoi în fiecare an. În scopul monitorizării anuale a performanței și al evaluării multianuale a performanței, raportul de performanță ar trebui să reflecte operațiunile efectuate și progresele înregistrate în realizarea obiectivelor stabilite în planul strategic național din cadrul PAC și să conțină informații privind rezultatele și cheltuielile realizate în fiecare an, informații despre rezultatele obținute și distanța față de obiectivele respective o dată la doi ani și, dacă este posibil, raportarea despre impacturi folosind datele menționate la articolul 129 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planul strategic PAC]. În cazul în care aceste documente nu sunt trimise, împiedicând astfel Comisia să verifice conturile pentru agenția de plăți în cauză sau să verifice eligibilitatea cheltuielilor, Comisia ar trebui să fie împuternicită să suspende plățile lunare și să întrerupă rambursarea trimestrială până când documentele restante sunt primite.
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Un nouă formă de suspendare a plăților ar trebui să fie introdusă pentru situațiile în care realizările sunt anormal de scăzute. În cazul în care realizările raportate sunt la un nivel anormal de scăzut în comparație cu cheltuielile declarate și, în cazul în care statele membre nu pot oferi o justificare clară și întemeiată pentru această situație, Comisia ar trebui să fie împuternicită, în plus față de reducerea cheltuielilor pentru exercițiul financiar N-1, să suspende cheltuieli viitoare legate de intervenția pentru care realizările au fost anormal de scăzute. Aceste suspendări ar trebui să fie confirmate în decizia privind verificarea anuală a performanței.
(29)  Ar trebui introdusă o monitorizare anuală a performanței pentru situațiile în care realizările sunt anormal de scăzute. În cazul în care realizările raportate sunt la un nivel anormal de scăzut în comparație cu cheltuielile declarate și, în cazul în care statele membre nu pot oferi o justificare clară și întemeiată pentru această situație, Comisia ar trebui să fie împuternicită să solicite statului membru în cauză o evaluare a problemelor care afectează punerea în aplicare a planului strategic al PAC și să elaboreze și aplice acțiuni corective suplimentare legate de intervenția pentru care realizările au fost anormal de scăzute pentru anul financiar următor.
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  În ceea ce privește monitorizarea performanței multianuale, Comisia ar trebui, de asemenea, să aibă competența de a suspenda plățile. În consecință, în cazurile în care se înregistrează întârzieri sau progrese insuficiente în atingerea țintelor, astfel cum figurează în planul strategic național al PAC, Comisia ar trebui să fie împuternicită să solicite statului membru în cauză să ia măsurile de remediere necesare, în conformitate cu un plan de acțiune care urmează să fie întocmit în consultare cu Comisia și care conține indicatori de progres clari, printr-un act de punere în aplicare. În cazul în care statul membru nu transmite sau nu pune în aplicare planul de acțiune sau în cazul în care planul de acțiune este vădit insuficient pentru remedierea situației, Comisia ar trebui să aibă competența de a suspenda plățile lunare sau intermediare, printr-un act de punere în aplicare.
(30)  Având în vedere tranziția necesară către un model de performanță orientat spre rezultate, raportarea de performanță privind rezultatele obținute și diferența față de obiectivele respective ar trebui prezentată pentru prima dată până la data de 15 aprilie a celui de-al doilea an după intrarea în aplicare a prezentului regulament, iar evaluarea multianuală a performanței ar trebui făcută de Comisie din doi în ani. În consecință, în cazurile în care se înregistrează întârzieri sau progrese insuficiente în atingerea țintelor, astfel cum figurează în planul strategic național al PAC, și dacă statul membru nu poate furniza motive justificate corespunzător, Comisia ar trebui să fie împuternicită să solicite statului membru în cauză să prezinte un plan de acțiune care urmează să fie întocmit în consultare cu Comisia. Planul de acțiune ar trebui să descrie măsurile de remediere necesare și calendarul de execuție preconizat. În cazul în care statul membru nu transmite sau nu execută planul de acțiune sau dacă reiese clar că planul de acțiune este vădit insuficient pentru remedierea situației, Comisia ar trebui să aibă competența de a suspenda plățile lunare sau intermediare, printr-un act de punere în aplicare.
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)
(30a)  Dacă situația nu este remediată până la sfârșitul celei de-a șasea luni de la decizia Comisiei de suspendare a plăților din cadrul evaluării multianuale a performanței, Comisia ar trebui să fie împuternicită să reducă definitiv suma suspendată pentru statul membru în cauză. Cuantumurile reduse definitiv sunt realocate pentru a recompensa statele membre cu o performanță satisfăcătoare pentru obiectivele specifice menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  În vederea stabilirii relației financiare dintre agențiile de plăți acreditate și bugetul Uniunii, Comisia ar trebui să verifice, anual, conturile agențiilor de plăți, în cadrul verificării financiare anuale. Decizia privind verificarea conturilor ar trebui să se limiteze la exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor; aceasta nu ar trebui să vizeze conformitatea cheltuielilor cu dreptul Uniunii.
(39)  În vederea stabilirii relației financiare dintre agențiile de plăți acreditate și bugetul Uniunii, Comisia ar trebui să verifice, anual, conturile agențiilor de plăți, în cadrul verificării anuale. Decizia privind verificarea conturilor ar trebui să se limiteze la exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor; aceasta nu ar trebui să vizeze conformitatea cheltuielilor cu dreptul Uniunii.
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  În conformitate cu noul model de performanță, ar trebui instituită o verificare anuală a performanței, în scopul verificării eligibilității cheltuielilor în raport cu realizările raportate. Pentru a aborda situațiile în care cheltuielile declarate nu au în contrapartidă realizări raportate corespunzătoare, iar statele membre nu pot oferi nicio justificare pentru această abatere, ar trebui instituit un mecanism de reducere a plăților.
eliminat
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  Pentru a proteja interesele financiare ale bugetului Uniunii, statele membre ar trebui să instituie sisteme pentru a se asigura că intervențiile finanțate din Fonduri sunt realizate efectiv și executate corect, menținând în același timp cadrul actual robust pentru o bună gestiune financiară. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/201315 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/9516 al Consiliului, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9617 al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 2017/193918 al Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționate, inclusiv prin prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a fraudelor, prin recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate în mod incorect și, dacă este cazul, prin impunerea de sancțiuni administrative. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/137119 a Parlamentului European și a Consiliului. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde drepturile necesare și accesul Comisiei, OLAF, Parchetului European și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terți implicați în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să dispună de sisteme care să le permită să prezinte Comisiei, în scopul de a permite OLAF să își exercite competențele și de a asigura o analiză eficientă a neregulilor, un raport privind neregulile detectate și celelalte cazuri de nerespectare a condițiilor stabilite de statele membre în planul strategic PAC, inclusiv fraudele și monitorizarea acestora, precum și urmărirea subsecventă a investigațiilor OLAF. Pentru a asigura examinarea eficientă a plângerilor privind Fondurile, statele membre ar trebui să instituie măsurile necesare.
(42)  Pentru a proteja interesele financiare ale bugetului Uniunii, statele membre ar trebui să instituie sisteme pentru a se asigura că intervențiile finanțate din Fonduri sunt realizate efectiv și executate corect, menținând în același timp cadrul actual robust pentru o bună gestiune financiară. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/201315 al Parlamentului European și al Consiliului, cu Regulamentul (CE Euratom) nr. 2988/9516 al Consiliului și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9617 al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 2017/193918 al Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționate, inclusiv prin prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a fraudelor, prin recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate în mod incorect și, dacă este cazul, prin impunerea de sancțiuni administrative. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/137119 a Parlamentului European și a Consiliului. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde drepturile necesare și accesul Comisiei, OLAF, Parchetului European și Curții de Conturi Europene (CCE) și să se asigure că orice terți implicați în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să dispună de sisteme care să le permită să prezinte Comisiei, în scopul de a permite OLAF să își exercite competențele și de a asigura o analiză eficientă a neregulilor, un raport privind neregulile detectate și celelalte cazuri de nerespectare a condițiilor stabilite de statele membre în planul strategic PAC, inclusiv fraudele și monitorizarea acestora, precum și urmărirea subsecventă a investigațiilor OLAF. Pentru a asigura examinarea eficientă a plângerilor privind Fondurile, statele membre ar trebui să instituie măsurile necesare.
__________________
__________________
15 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
15 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
16 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
16 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
17 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
17 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
18 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
18 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
19 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
19 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)
(46a)   Pentru a asigura condiții de concurență echitabile între beneficiarii din diferite state membre, ar trebui introduse la nivelul Uniunii anumite norme generale pentru controale și sancțiuni.
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Considerentul 46 b (nou)
(46b)  Pentru a asigura un grad mai mare de răspundere și o mai mare transparență în acordarea sprijinului din partea FEADR și a FEGA, statele membre ar trebui să colecteze, cu ajutorul Sistemului Integrat de Administrare și Control, informații suplimentare privind structura titlurilor de proprietate. Pentru a facilita monitorizarea concentrării terenurilor și a structurii titlurilor de proprietate, precum și cercetarea potențialelor conflicte de interese, cazuri de corupție și de practici ilicite, beneficiarii ar trebui să indice, acolo unde este cazul, identitatea întreprinderii-mamă sau a întreprinderilor-mamă respective. Solicitanții ar trebui să poată beneficia de o sarcină administrativă cât mai ușoară, de exemplu prin punerea la dispoziție a unor formulare completate în prealabil și prin asigurarea accesului la date corespunzătoare.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 47
(47)  Ar trebui menținute actualele elemente principale ale sistemului integrat și, în special, dispozițiile privind un sistem de identificare a parcelelor agricole, un sistem de depunere a cererilor cu informații geospațiale și un sistem de depunere a cererilor de ajutor pentru animale, un sistem pentru identificarea și înregistrarea drepturilor la plată, un sistem pentru înregistrarea identității beneficiarilor și un sistem de control și sancțiuni. Statele membre ar trebui să continue să utilizeze datele sau produsele informaționale furnizate de programul Copernicus, pe lângă tehnologii ale informației cum ar fi GALILEO și EGNOS, pentru a se asigura că sunt disponibile în întreaga Uniune date complete și comparabile, în scopul monitorizării politicii în materie de agromediu și climă și pentru încurajarea folosirii datelor și informațiilor complete, gratuite și deschise culese cu ajutorul sateliților Sentinel și al serviciilor programului Copernicus. În acest scop, sistemul integrat ar trebui să includă, de asemenea, un sistem de monitorizare a suprafețelor.
(47)  Ar trebui menținute actualele elemente principale ale sistemului integrat, inclusiv sistemul de avertizare rapidă, și, în special, dispozițiile care se referă la un sistem de identificare a parcelelor agricole, un sistem de depunere a cererilor cu informații geospațiale și un sistem de depunere a cererilor de ajutor pentru animale, un sistem pentru identificarea și înregistrarea drepturilor la plată, un sistem pentru înregistrarea identității beneficiarilor și un sistem de control și sancțiuni, la un nivel corespunzător și proporțional și având grijă să nu se impună sarcini administrative nejustificate fermierilor și organismelor administrative. Statele membre ar trebui să continue să utilizeze datele sau produsele informaționale furnizate de programul Copernicus, pe lângă tehnologii ale informației cum ar fi GALILEO și EGNOS, pentru a se asigura că sunt disponibile în întreaga Uniune date complete și comparabile, în scopul monitorizării politicii în materie de agromediu și climă și pentru încurajarea folosirii datelor și informațiilor complete, gratuite și deschise culese cu ajutorul sateliților Sentinel și al serviciilor programului Copernicus. În acest scop, sistemul integrat ar trebui să includă și un sistem de monitorizare a suprafețelor care ar putea limita cazurile în care sunt necesare inspecții agricole și ar reduce sarcina administrativă impusă agricultorilor.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 48
(48)  Sistemul integrat, ca parte din sistemele de guvernanță care ar trebui să existe în vederea punerii în aplicare a PAC, ar trebui să garanteze faptul că datele agregate furnizate în cadrul raportării anuale privind performanța sunt fiabile și verificabile. Având în vedere importanța unei bune funcționări a sistemului integrat, este necesar să se stabilească cerințe de calitate. Statele membre ar trebui să efectueze o evaluare anuală a calității sistemului de identificare a parcelelor agricole, a sistemului de depunere a cererilor cu informații geospațiale și a sistemului de monitorizare a suprafețelor. Statele membre ar trebui, de asemenea, să abordeze orice deficiențe și, la solicitarea Comisiei, să elaboreze un plan de acțiune.
(48)  Sistemul integrat, care face parte din sistemele de guvernanță necesare pentru punerea în aplicare a PAC, ar trebui să garanteze că datele agregate furnizate cu prilejul raportării sunt fiabile și verificabile. Având în vedere importanța unei bune funcționări a sistemului integrat, este necesar să se stabilească cerințe de calitate. Statele membre ar trebui să efectueze o evaluare anuală a calității sistemului de identificare a parcelelor agricole, a sistemului de depunere a cererilor cu informații geospațiale și a sistemului de monitorizare a suprafețelor. Statele membre ar trebui, de asemenea, să abordeze orice deficiențe și, la solicitarea Comisiei, să elaboreze un plan de acțiune.
Amendamentul 299
Propunere de regulament
Considerentul 49
(49)  Comunicarea Comisiei intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii” sprijină protecția mediului și acțiunile în domeniul climei, contribuind la realizarea obiectivelor Uniunii în materie de mediu și climă, ca orientare strategică a viitoarei PAC. Prin urmare, a devenit necesară partajarea Sistemului de identificare a parcelelor agricole și a altor date ale Sistemului Integrat de Administrare și Control, în scopuri legate de mediu și de climă, la nivel național și la nivelul Uniunii. Ar trebui prin urmare elaborate dispoziții privind partajarea datelor colectate prin intermediul sistemului integrat, care sunt relevante pentru scopuri legate de mediu și de climă, între autoritățile publice din statele membre și cu instituțiile și organismele Uniunii. În vederea creșterii eficienței în utilizarea datelor disponibile diferitelor autorități publice pentru producerea de statistici europene, ar trebui să se prevadă de asemenea că datele din sistemul integrat trebuie să fie puse la dispoziție în scopuri statistice organismelor care fac parte din Sistemul Statistic European.
(49)  Comunicările Comisiei intitulate „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, „Pactul verde european”, „O Strategie «De la fermă la consumator» pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic” și „Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030” sprijină protecția mediului și acțiunile în domeniul climei, contribuind la realizarea obiectivelor și țintelor Uniunii în materie de mediu și climă, ca orientare strategică a viitoarei PAC. Prin urmare, a devenit necesară partajarea Sistemului de identificare a parcelelor agricole și a altor date ale Sistemului Integrat de Administrare și Control, în scopuri legate de mediu și de climă, la nivel național și la nivelul Uniunii. Ar trebui prin urmare elaborate dispoziții privind partajarea datelor colectate prin intermediul sistemului integrat, care sunt relevante pentru scopuri legate de mediu și de climă, între autoritățile publice din statele membre și cu instituțiile și organismele Uniunii. În vederea creșterii eficienței în utilizarea datelor disponibile diferitelor autorități publice pentru producerea de statistici europene, ar trebui să se prevadă de asemenea că datele din sistemul integrat trebuie să fie puse la dispoziție în scopuri statistice organismelor care fac parte din Sistemul Statistic European.
Amendamentele 209 și 285
Propunere de regulament
Considerentul 49 a (nou)
(49a)  Comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic” subliniază importanța respectării principiilor esențiale consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale. Considerațiile privind protecția socială a lucrătorilor, condițiile de muncă și de locuit, precum și protecția sănătății și a siguranței vor juca un rol major în construirea unor sisteme alimentare echitabile, puternice și durabile. PAC ar trebui să fie unul dintre instrumentele pentru atingerea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 53
(53)  Având în vedere structura internațională a comerțului agricol și în interesul bunei funcționări a pieței interne, este necesară organizarea cooperării între statele membre. De asemenea, este necesar să se instituie, la nivelul Uniunii, un sistem centralizat de documentare cu privire la întreprinderile stabilite în țări terțe, care primesc sau efectuează plăți.
(53)  Având în vedere structura internațională a comerțului agricol și în interesul bunei funcționări a pieței interne, precum și pentru respectarea obligațiilor UE de coerență a politicilor în favoarea dezvoltării, trebuie organizată cooperarea între statele membre și între statele membre și țările terțe. De asemenea, este necesar să se instituie, la nivelul Uniunii, un sistem centralizat de documentare cu privire la întreprinderile stabilite în țări terțe, care primesc sau efectuează plăți. Un astfel de sistem ar trebui să ajute la identificarea inconsecvențelor dintre punerea în aplicare a PAC și obiectivele politicilor externe ale Uniunii. El ar urma să contribuie la monitorizarea îndeplinirii obiectivelor PAC, stabilite în Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice ale PAC], permițând să se evalueze impactul întreprinderilor stabilite în țări terțe asupra Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii, după cum se prevede la articolul 208 din TFUE.
Amendamentele 210 și 286
Propunere de regulament
Considerentul 55
(55)  Condiționalitatea este un element important al PAC, în special pentru elementele acestei politici în materie de mediu și climă, dar și în ceea ce privește aspectele referitoare la sănătatea publică și la animale. Aceasta înseamnă că ar trebui efectuate controale și, dacă este cazul, ar trebui să fie aplicate sancțiuni pentru a asigura eficacitatea sistemului de condiționalitate. Pentru a stabili condiții de concurență echitabile între beneficiarii din diferite state membre, ar trebui introduse la nivelul Uniunii anumite norme generale în ceea ce privește condiționalitatea, controalele și sancțiunile.
(55)  Condiționalitatea este un element important al PAC, care garantează că plățile promovează un nivel ridicat de sustenabilitate și asigură condiții de concurență echitabile pentru agricultori în cadrul statelor membre și între acestea, în special în ceea ce privește elementele sale sociale, de mediu și climă , dar și în ceea ce privește aspectele referitoare la sănătatea publică și la calitatea vieții animalelor. Aceasta înseamnă că ar trebui efectuate controale și, dacă este cazul, ar trebui să fie aplicate sancțiuni pentru a asigura eficacitatea sistemului de condiționalitate. Pentru a asigura astfel de condiții de concurență echitabile între beneficiarii din diferite state membre, ar trebui introduse la nivelul Uniunii anumite norme generale legate de condiționalitate, precum și controale și sancțiuni în caz de neconformitate.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 57
(57)  Ar trebui să li se permită statelor membre să stabilească detaliile privind sancțiunile, însă aceste sancțiuni ar trebui să fie proporționate, eficace și disuasive și nu ar trebui să aducă atingere altor sancțiuni stabilite în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național. În vederea asigurării unei abordări eficiente și coerente a statelor membre, este necesar să se prevadă, la nivelul Uniunii, o rată minimă de penalizare în cazul unei neconformități care apare pentru prima dată din cauza neglijenței, în timp ce reapariția ar trebui să conducă la un procent mai ridicat, iar caracterul intenționat ar putea duce la excluderea totală de la plată. Pentru a garanta proporționalitatea sancțiunilor, în cazul în care neconformitatea este minoră și apare pentru prima dată, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a introduce un sistem de alertă timpurie.
(57)  Ar trebui să li se permită statelor membre să stabilească detaliile privind sancțiunile, însă aceste sancțiuni ar trebui să fie proporționate, eficace și disuasive și nu ar trebui să aducă atingere altor sancțiuni stabilite în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național. Pentru a fi siguri că statele membre adoptă o abordare eficientă și coerentă, trebuie prevăzute, la nivelul Uniunii, rate minime de penalizare. Astfel de rate ar trebui să se aplice în cazurile de neconformități care apar pentru prima dată din cauza neglijenței, în timp ce reapariția lor ar trebui să ducă la un procent mai ridicat, iar caracterul intenționat să poată antrena excluderea totală de la plată. Pentru a garanta proporționalitatea sancțiunilor, în cazul în care neconformitatea este minoră și apare pentru prima dată, statele membre ar trebui să introducă un sistem de alertă rapidă, prin care se notifică beneficiarul în legătură cu obligația de a lua măsuri corective prin care să remedieze neconformitatea. Nu ar trebui să se impună sancțiuni administrative în cazurile de nerespectare datorate forței majore, simplei neglijențe sau unor erori evidente recunoscute de autoritatea competentă sau de o altă autoritate.
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Considerentul 66 a (nou)
(66a)  Pe baza solicitărilor Parlamentului European 1a de a se asigura o mai mare transparență privind repartizarea terenurilor agricole și concentrarea terenurilor, ceea ce afectează accesul agricultorilor la terenuri, și pe baza avizelor Ombudsmanului European1b și ale Curții de Conturi privind necesitatea unei mai mari transparențe a structurilor de proprietate legate de beneficiarii PAC, în contextul unor posibile fraude și al unei posibile utilizări abuzive a fondurilor Uniunii, și având în vedere că datele statistice disponibile 1c prezintă o imagine incompletă a proprietății și a controlului asupra exploatațiilor agricole și pentru a facilita monitorizarea de către autoritățile publice a practicilor de acaparare a terenurilor și de concentrare a terenurilor și pentru a asigura un grad mai mare de răspundere și o mai mare transparență în acordarea sprijinului din partea FEADR și a FEGA, informațiile privind structura titlurilor de proprietate ar trebui, prin urmare, să fie puse și la dispoziția publicului. Lista beneficiarilor de fonduri din partea PAC, publicată ex-post de statele membre, ar trebui să permită, atunci când este cazul, și identificarea întreprinderilor-mamă. Acest lucru va contribui în mod semnificativ la monitorizarea structurii titlurilor de proprietate și va facilita cercetarea potențialelor conflicte de interese, cazuri de corupție și de practici ilicite.
__________________
1a Rezoluția Parlamentului European din 30 martie 2017 privind situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE : cum se poate facilita accesul agricultorilor la terenuri? (Texte adoptate, P8_TA(2017)0197).
1b Decizia Ombudsmanului European în cazul 1782/2019/EWM.
1c Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 (JO L 200, 7.8.2018, p. 1).
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 71
(71)  Publicarea acestor informații, alături de informațiile generale prevăzute în prezentul regulament, îmbunătățește transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii în cadrul PAC, contribuind astfel la vizibilitatea și la mai buna înțelegere a acestei politici. Acest lucru le permite cetățenilor să participe mai îndeaproape la procesul de decizie și garantează faptul că administrația se bucură de o mai mare legitimitate și este mai eficace și mai responsabilă față de cetățeni. De asemenea, aduce în atenția cetățenilor exemple concrete ale furnizării de „bunuri publice” prin intermediul agriculturii, susținând astfel legitimitatea sprijinului din partea statului pentru sectorul agricol.
(71)  Publicarea acestor informații, alături de informațiile generale prevăzute în prezentul regulament, îmbunătățește transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii în cadrul PAC, contribuind astfel la vizibilitatea și la mai buna înțelegere a acestei politici. Acest lucru le permite cetățenilor să participe mai îndeaproape la procesul de decizie și garantează faptul că administrația se bucură de o mai mare legitimitate și este mai eficace și mai responsabilă față de cetățeni. De asemenea, aduce în atenția cetățenilor exemple concrete ale furnizării de „bunuri publice” prin intermediul agriculturii, susținând astfel legitimitatea sprijinului din partea Uniunii și a statului pentru sectorul agricol.
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Articolul 2
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
(a)  „neregulă” înseamnă orice neregulă în înțelesul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95.
(a)  „neregulă” înseamnă orice neregulă în înțelesul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95;
(b)  „sisteme de guvernanță” înseamnă organismele de guvernanță menționate în titlul II capitolul II din prezentul regulament și cerințele de bază ale Uniunii prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], inclusiv sistemul de raportare instituit în scopul raportului anual de performanță menționat la articolul 121 din Regulamentul (UE) nr…/... [Regulamentul privind planurile strategice PAC];
(b)  „sisteme de guvernanță” înseamnă organismele de guvernanță menționate în titlul II capitolul II din prezentul regulament și cerințele de bază ale Uniunii prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], inclusiv obligațiile statelor membre de a proteja efectiv interesele financiare ale Uniunii menționate la articolul 57 din prezentul regulament și sistemul de raportare instituit pentru raportul anual de monitorizare a performanței menționat la articolul 83a din prezentul regulament și evaluarea multianuală a performanței menționată l articolul 121 din Regulamentul (UE) …/... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] („raportul de performanță”);
(c)  „cerințe de bază ale Uniunii” înseamnă cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr…/... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și în prezentul regulament.
(c)  „cerințe de bază ale Uniunii” înseamnă cerințele stabilite în Regulamentul (UE) …/... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și în prezentul regulament, în Regulamentul (UE) 2018/1046 (Regulamentul financiar) și în Directiva 2014/24/UE (Directiva privind achizițiile publice).
(ca)  „cerințele Uniunii” înseamnă cerințele de bază ale Uniunii și normele de eligibilitate care decurg din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] incluse în planul strategic PAC al statului membru.
(cb)  „indicatorul de realizare” înseamnă indicator de realizare astfel cum este definit la articolul 2 punctul 12 din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul CPR];
(cc)  „indicator de rezultat” înseamnă indicator de rezultat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 13 din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul CPR];
(cd)  „deficiență gravă” înseamnă deficiență gravă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 30 din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul CPR];
(ce)  „organism intermediar” înseamnă organism intermediar astfel cum este definit la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul CPR];
(cf)  „plan de acțiune” înseamnă plan de acțiune astfel cum este definit la articolul 39 alineatul (1) și articolul 40 alineatul (1) din prezentul regulament.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera -a (nouă)
(-a)  decesul beneficiarului;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă;
(a)  o catastrofă naturală gravă sau un fenomen meteorologic care afectează grav ferma;
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera ab (nouă)
(ab)  condiții de piață care afectează grav ferma;
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b
(b)  distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă;
(b)  distrugerea clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate în incinta fermei;
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c
(c)  o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
(c)  o epizootie, o boală a plantelor sau un focar de dăunători pentru plante care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre pot aplica primul paragraf litera (a) unui grup de ferme afectate de același dezastru natural sau eveniment meteorologic.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1
FEADR este implementat prin gestiune partajată între statele membre și Uniune. FEADR finanțează contribuția financiară a Uniunii la intervențiile de dezvoltare rurală din cadrul planului strategic PAC menționate în titlul III capitolul 4 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
FEADR este implementat prin gestiune partajată între statele membre și Uniune. FEADR finanțează contribuția financiară a Uniunii la intervențiile de dezvoltare rurală din cadrul planului strategic PAC menționate în titlul III capitolul 4 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și acțiunile în conformitate cu articolul 112 din regulamentul respectiv.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă
Fondurile pot finanța fiecare, în mod direct, la inițiativa Comisiei sau în numele acesteia, activități de pregătire, de monitorizare, de sprijin tehnic și administrativ, precum și măsurile de evaluare, de audit și de inspecție necesare punerii în aplicare a PAC. Măsurile respective includ în special:
Fondurile pot finanța fiecare, în mod direct, la inițiativa Comisiei sau în numele acesteia, activități mai intense de pregătire, de monitorizare, de sprijin tehnic și administrativ, precum și măsurile de evaluare, de audit și de inspecție necesare punerii în aplicare a PAC. Contribuția FEADR menționată la articolul 86 alineatul (3) din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul strategic al PAC] ia în considerare creșterea capacității administrative pentru a introduce noile sisteme de guvernanță și de control din statul membru. Măsurile respective includ în special:
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera f
(f)  studiile privind PAC și evaluările măsurilor finanțate de Fonduri, inclusiv îmbunătățirea metodelor de evaluare și schimburile de informații privind practicile din cadrul PAC, precum și studiile efectuate de Banca Europeană de Investiții (BEI);
(f)  studiile despre PAC și evaluările măsurilor finanțate de Fonduri, inclusiv îmbunătățirea metodelor de evaluare și schimburile de informații privind cele mai bune practici din cadrul PAC, cu consultarea părților implicate relevante, precum și studiile efectuate de Banca Europeană de Investiții (BEI);
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera h
(h)  contribuția la măsurile legate de diseminarea informațiilor, sensibilizare, promovarea cooperării și schimburile de experiență la nivelul Uniunii și adoptate în contextul intervențiilor de dezvoltare rurală, inclusiv rețele ale părților implicate;
(h)  contribuția la măsurile legate de diseminarea informațiilor, sensibilizare, promovarea cooperării și schimburile de experiență cu părțile interesate relevante, la nivelul Uniunii și adoptate în contextul intervențiilor de dezvoltare rurală, inclusiv construirea de rețele ale părților implicate;
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)
Articolul 7a
Autoritatea competentă
1.  Statele membre desemnează o autoritate la nivel ministerial, responsabilă cu:
(a)  acordarea, revizuirea și retragerea acreditării agențiilor de plăți menționate la articolul 9 alineatul (2);
(b)  acordarea, revizuirea și retragerea acreditării organismului de coordonare menționat la articolul 9 alineatul (10);
(c)  desemnarea și revocarea organismului de certificare menționat la articolul 11;
(d)  îndeplinirea sarcinilor atribuite autorității competente în temeiul prezentului capitol, ținând seama de principiul proporționalității.
2.  Pe baza examinării criteriilor care urmează să fie adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), autoritatea competentă decide printr-un act oficial:
(a)  cu privire la acordarea sau, după o evaluare, retragerea acreditării agenției de plăți și a organismului de coordonare
(b)  cu privire la desemnarea și revocarea organismului de certificare.
Autoritatea competentă informează fără întârziere Comisia cu privire la acreditarea sau desemnarea agențiilor de plată, a organismului de coordonare și a organismului de certificare și cu privire la retragerea sau revocarea acestora.
Comisia promovează schimbul de bune practici privind funcționarea sistemelor de guvernanță între statele membre.
Amendamentul 273/rev
Propunere de regulament
Articolul 8
Agențiile de plăți și organismele de coordonare
Agențiile de plăți
1.  Agențiile de plăți sunt departamente sau organisme ale statelor membre, responsabile cu gestionarea și controlul cheltuielilor menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6.
1.  Agențiile de plăți sunt departamente sau organisme ale statelor membre și, după caz, ale regiunilor, responsabile cu gestionarea și controlul cheltuielilor menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6.
Cu excepția efectuării plăților, sarcinile respective ale agențiilor de plăți pot fi delegate.
Cu excepția efectuării plăților, sarcinile respective ale agențiilor de plăți pot fi delegate.
2.  Statele membre acreditează ca agenții de plăți departamente sau organisme care au o organizare administrativă și un sistem de control intern care oferă garanții suficiente că plățile sunt legale, corecte și justificate corespunzător. În acest scop, agențiile de plăți îndeplinesc condițiile minime de acreditare în ceea ce privește mediul intern, activitățile de control, informarea și comunicarea, precum și monitorizarea stabilite de Comisie în temeiul articolului 10 alineatul (1) litera (a).
2.  Statele membre acreditează ca agenții de plăți departamente sau organisme care au o organizare administrativă și un sistem de control intern care oferă garanții suficiente că plățile sunt legale, corecte și justificate corespunzător. În acest scop, agențiile de plăți îndeplinesc condițiile minime de acreditare în ceea ce privește mediul intern, activitățile de control, informarea și comunicarea, precum și monitorizarea stabilite de Comisie în temeiul articolului 12a alineatul (1) litera (a).
Fiecare stat membru restricționează numărul agențiilor sale de plăți acreditate, după cum urmează:
Ținând seama de prevederile sale constituționale, fiecare stat membru restricționează numărul agențiilor sale de plăți acreditate, după cum urmează:
(a)  la o singură agenție la nivel național sau, după caz, una la nivel regional; și
(a)  la o singură agenție la nivel național sau, după caz, una la nivel regional; și
(b)  la o singură agenție responsabilă de gestionarea cheltuielilor FEGA și FEADR.
(b)  la o singură agenție responsabilă de gestionarea cheltuielilor FEGA și FEADR, în cazul în care la nivel național există o singură agenție.
Totuși, în cazul în care se instituie agenții de plăți la nivel regional, statele membre acreditează, de asemenea, o agenție de plăți la nivel național pentru schemele de ajutoare care, dată fiind natura lor, trebuie gestionate la nivel național sau încredințează gestionarea acestor scheme agențiilor lor de plăți regionale.
Totuși, în cazul în care se instituie agenții de plăți la nivel regional, statele membre acreditează, de asemenea, o agenție de plăți la nivel național pentru schemele de ajutoare care, dată fiind natura lor, trebuie gestionate la nivel național sau încredințează gestionarea acestor scheme agențiilor lor de plăți regionale.
Acreditarea agențiilor de plăți pentru perioada 2014-2020 se reportează până în perioada de programare 2021-2027, cu condiția ca acestea să fi informat autoritatea competentă că respectă criteriile de acreditare și ca evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 7a alineatul (2) litera (a) să confirme că într-adevăr respectă criteriile respective.
Agențiilor de plăți care nu au gestionat cheltuieli FEGA sau FEADR timp de cel puțin trei ani li se retrage acreditarea.
Agențiilor de plăți care nu au gestionat cheltuieli FEGA sau FEADR timp de cel puțin trei ani li se retrage acreditarea.
Statele membre nu desemnează noi agenții de plăți suplimentare după data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Statele membre pot desemna noi agenții de plăți suplimentare după … [data intrării în vigoare a prezentului regulament] în condițiile în care:
(a)  numărul agențiilor de plăți acreditate nu crește în raport cu situația existentă la 31 decembrie 2019; sau
(b)  noile agenții de plăți sunt numite în urma unei reorganizări administrative din statul membru în cauză.
3.  În sensul articolului 63 alineatul (5) și alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/... [noul Regulament financiar] (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), până la data de 15 februarie a anului care urmează exercițiului financiar în cauză, persoana care conduce agenția de plăți acreditată întocmește și furnizează Comisiei următoarele:
3.  În sensul articolului 63 alineatul (5) și alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 [noul Regulament financiar] (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), până la data de 15 februarie a anului care urmează exercițiului financiar în cauză, persoana care conduce agenția de plăți acreditată întocmește și furnizează Comisiei următoarele:
(a)  conturile anuale pentru cheltuielile suportate în cursul îndeplinirii sarcinilor care revin respectivei agenții de plăți acreditate, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar, însoțite de informațiile necesare pentru verificarea conturilor respective în conformitate cu articolul 51;
(a)  conturile anuale pentru cheltuielile suportate în cursul îndeplinirii sarcinilor care revin respectivei agenții de plăți acreditate, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar, însoțite de informațiile necesare pentru verificarea conturilor respective în conformitate cu articolul 51;
(b)  raportul anual de performanță menționat la articolul 52 alineatul (1), care demonstrează faptul că cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu articolul 35;
(b)  un rezumat anual al rapoartelor finale de audit și al controalelor efectuate, inclusiv rezultatul acestora și o analiză a naturii și a ocurenței erorilor și deficiențelor identificate de audit și de controale în cadrul sistemelor, precum și măsurile corective luate sau planificate, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul financiar;
(c)  o declarație de gestiune, astfel cum se menționează la articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care atestă:
(c)  o declarație de gestiune, astfel cum se menționează la articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care atestă:
(i)  faptul că informațiile sunt prezentate în mod adecvat, complet și exact, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (6) litera (o) din Regulamentul financiar,
(i)  faptul că informațiile sunt prezentate în mod adecvat, complet și exact, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul financiar,
(ii)  buna funcționare a sistemelor de guvernanță instituite, care oferă garanțiile necesare în ceea ce privește realizările raportate în raportul anual de performanță, astfel cum se prevede la literele (b) și (c) de la articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul financiar,
(ii)  buna funcționare a sistemelor de control intern instituite conform cerințelor de bază ale Uniunii, care oferă, astfel cum se prevede la literele (b) și (c) de la articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul financiar, garanțiile necesare că cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu articolul 35 din prezentul regulament,
(iii)   o analiză a naturii și a ocurenței erorilor și deficiențelor identificate de audit și de controale în cadrul sistemelor, precum și măsurile corective luate sau planificate, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul financiar.
Termenul de 15 februarie prevăzut la primul paragraf poate fi prelungit în mod excepțional de către Comisie până la 1 martie, la cererea statului membru în cauză, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (7) al doilea paragraf din Regulamentul financiar.
Termenul de 15 februarie prevăzut la primul paragraf poate fi prelungit în mod excepțional de către Comisie până la 1 martie, la cererea statului membru în cauză, astfel cum se prevede la articolul 63 alineatul (7) al doilea paragraf din Regulamentul financiar.
3a.  În scopul monitorizării anuale a performanței menționate la articolul 38a și al evaluării multianuale a performanței menționate la articolul 121 din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul privind planul strategic al PAC], persoana responsabilă din agenția de plăți acreditată, până la 15 februarie a anului următor exercițiului financiar în cauză, întocmește și furnizează Comisiei raportul de performanță.
Raportul reflectă operațiunile efectuate și progresele înregistrate în realizarea obiectivelor stabilite în planul strategic național din cadrul PAC și conține informații despre rezultatele obținute și cheltuielile realizate în fiecare an, informațiile despre rezultatele obținute și distanța față de obiectivele respective din doi în doi ani și, dacă este posibil, raportarea cu privire la impacturi folosind datele menționate la articolul 129 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
Raportul de performanță se prezintă pentru prima dată Comisiei înainte de ...[doi ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament] și apoi în fiecare an ulterior până în 2030 inclusiv. Primul raport de performanță cuprinde primele două exerciții financiare după … [anul punerii în aplicare a prezentului regulament]. Din aceste plăți directe menționate la titlul III capitolul II din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul strategic al PAC], raportul de performanță acoperă numai exercițiul financiar … [anul de după intrarea în vigoare a prezentului regulament].
4.   În cazul în care sunt acreditate mai multe agenții de plăți, statul membru desemnează un organism public de coordonare, căruia îi atribuie următoarele sarcini:
(a)  să culeagă informațiile care urmează să fie furnizate Comisiei și să trimită Comisiei informațiile respective;
(b)  să furnizeze raportul anual de performanță menționat la articolul 52 alineatul (1);
(c)  să ia sau să coordoneze măsuri în vederea soluționării eventualelor deficiențe obișnuite și să informeze Comisia cu privire la urmări;
(d)  să promoveze și să asigure aplicarea armonizată a normelor Uniunii.Organismul de coordonare face obiectul unei acreditări specifice de către statele membre în ceea ce privește prelucrarea informațiilor financiare menționate la primul paragraf litera (a).
Raportul anual de performanță furnizat de organismul de coordonare trebuie să fie inclus în domeniul de aplicare al avizului menționat la articolul 11 alineatul (1), iar transmiterea acestuia trebuie să fie însoțită de o declarație de gestiune care vizează întregul raport.
5.  Atunci când o agenție de plăți acreditată nu întrunește sau nu mai întrunește unul sau mai multe dintre criteriile de acreditare menționate la alineatul (2), statul membru, acționând din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, retrage acreditarea dacă agenția de plăți nu realizează schimbările necesare într-o perioadă de timp care urmează a fi determinată de autoritatea competentă în funcție de gravitatea problemei.
5.  Atunci când o agenție de plăți acreditată nu întrunește sau nu mai întrunește unul sau mai multe dintre criteriile de acreditare menționate la alineatul (2), statul membru, acționând din proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei, retrage acreditarea dacă agenția de plăți nu realizează schimbările necesare într-o perioadă de timp care urmează a fi determinată de autoritatea competentă în funcție de gravitatea problemei.
6.  Agențiile de plăți gestionează și asigură controlul operațiunilor legate de intervenția publică de care răspund și își rezervă responsabilitatea generală în domeniul respectiv.
6.  Agențiile de plăți gestionează și asigură controlul operațiunilor legate de intervenția publică de care răspund și își rezervă responsabilitatea generală în domeniul respectiv.
În cazul în care se acordă sprijin prin intermediul unui instrument financiar care este pus în aplicare de BEI sau de o altă instituție financiară internațională în care un stat membru este acționar, agenția de plăți se bazează pe raportul de control în sprijinul cererilor de plată transmis de BEI sau de altă instituție internațională.
În cazul în care se acordă sprijin prin intermediul unui instrument financiar care este pus în aplicare de BEI sau de o altă instituție financiară internațională în care un stat membru este acționar, agenția de plăți se bazează pe raportul de control în sprijinul cererilor de plată transmis de BEI sau de altă instituție internațională.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 9
Articolul 9
eliminat
Autoritatea competentă
1.  Statele membre desemnează o autoritate la nivel ministerial, responsabilă cu:
(a)  acordarea, revizuirea și retragerea acreditării agențiilor de plăți menționate la articolul 8 alineatul (2);
(b)  acreditarea organismului de coordonare menționat la articolul 8 alineatul (4);
(c)  desemnarea organismului de certificare menționat la articolul 11;
(d)  îndeplinirea sarcinilor atribuite autorității competente în temeiul prezentului capitol.
2.  Autoritatea competentă decide printr-un act oficial cu privire la acordarea sau, după o revizuire, retragerea acreditării agenției de plăți și a organismului de coordonare pe baza unei examinări a criteriilor de acreditare care urmează a fi adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (a). Autoritatea competentă informează fără întârziere Comisia cu privire la acreditări și la retragerile acreditărilor.
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)
Articolul 10a
Organismele de coordonare
1.  În cazul în care într-un stat membru sunt acreditate mai multe agenții de plăți, statul membru respectiv desemnează un organism public de coordonare, căruia îi atribuie următoarele sarcini:
(a)  să pună laolaltă documentele, datele și informațiile care trebuie puse la dispoziția Comisiei și să transmită aceste informații Comisiei;
(b)  să ia sau să coordoneze măsuri în vederea soluționării eventualelor deficiențe obișnuite și să informeze Comisia cu privire la acestea și la eventuale măsuri ulterioare;
(c)  să asigure aplicarea armonizată a normelor Uniunii.
În ceea ce privește prelucrarea informațiilor financiare menționate la primul paragraf litera (a), organismul de coordonare face obiectul unei acreditări specifice de către statul membru respectiv.
Documentele, datele și informațiile menționate la articolul 8 alineatele (3) și (3a), care sunt prezentate de agențiile de plăți și urmează să fie transmise de organismul de coordonare, intră sub incidența avizului organismului de certificare menționat la articolul 11 alineatul (1) și sunt transmise împreună cu o declarație de gestiune care acoperă toate documentele respective.
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Articolul 11
1.  Organismul de certificare este un organism de audit public sau privat desemnat de statul membru pentru o perioadă de cel puțin trei ani, fără a aduce atingere legislației naționale. Atunci când este un organism de audit privat, iar dreptul aplicabil al Uniunii sau dreptul intern aplicabil impune acest lucru, organismul este selectat de statul membru prin intermediul unei proceduri de cerere de oferte.
1.  Organismul de certificare este un organism de audit public sau privat desemnat de statul membru pentru o perioadă de cel puțin trei ani, fără a aduce atingere legislației naționale. Atunci când este un organism de audit privat, iar dreptul aplicabil al Uniunii sau dreptul intern aplicabil impune acest lucru, organismul este selectat de statul membru prin intermediul unei proceduri de cerere de oferte.
Cu toate acestea, statul membru care acreditează mai mult de un organism de certificare desemnează, de asemenea, un organism public de certificare la nivel național, care va fi responsabil cu sarcinile de coordonare.
În sensul articolului 63 alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul financiar, organismul de certificare furnizează un aviz, redactat în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional, care stabilește dacă:
În sensul articolului 63 alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul financiar, organismul de certificare furnizează un aviz, redactat în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional, care stabilește dacă:
(a)  conturile oferă o imagine fidelă și corectă;
(a)  conturile oferă o imagine fidelă și corectă;
(b)  sistemele de guvernanță existente ale statelor membre funcționează în mod corespunzător;
(b)  sistemele de guvernanță existente ale statelor membre funcționează în mod corespunzător;
(c)  raportarea privind performanța referitoare la indicatorii de realizare utilizați în scopul verificării anuale a performanței menționată la articolul 52 și raportarea privind performanța referitoare la indicatorii de rezultat utilizați în scopul monitorizării multianuale a performanței menționată la articolul 115 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], care demonstrează că este respectat articolul 35 din prezentul regulament, sunt corecte;
(c)  raportarea privind performanța în scopul monitorizării anuale a performanței menționată la articolele 38a și a evaluării multianuale a performanței menționate la articolul 121 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], care reflectă operațiunile efectuate și progresele realizate pentru realizarea obiectivelor, astfel cum sunt prevăzute în planul strategic național PAC, este corectă;
(d)  cheltuielile pentru măsurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, a căror rambursare a fost solicitată Comisiei, sunt legale și corecte. ;
(d)  cheltuielile pentru măsurile prevăzute în Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1144/2014 a căror rambursare a fost solicitată Comisiei, sunt legale și corecte și demonstrează că este respectat articolul 35 din prezentul regulament.
Avizul respectiv menționează, de asemenea, dacă examinarea pune sub semnul întrebării afirmațiile făcute în declarația de gestiune menționată la articolul 8 alineatul (3) litera (c).
Avizul respectiv menționează, de asemenea, dacă examinarea pune sub semnul întrebării afirmațiile făcute în declarația de gestiune menționată la articolul 8 alineatul (3) litera (c).
În cazul în care se acordă sprijin prin intermediul unui instrument financiar care este pus în aplicare de BEI sau de o altă instituție financiară internațională în care un stat membru este acționar, organismul de certificare se bazează pe raportul anual de audit întocmit de auditorii externi ai acelor instituții.
În cazul în care se acordă sprijin prin intermediul unui instrument financiar care este pus în aplicare de BEI sau de o altă instituție financiară internațională în care un stat membru este acționar, organismul de certificare se bazează pe raportul anual de audit întocmit de auditorii externi ai acelor instituții.
2.  Organismul de certificare deține expertiza tehnică necesară. Organismul de certificare este independent din punct de vedere operațional față de agenția de plăți și de organismul de coordonare în cauză, precum și față de autoritatea care a acreditat respectiva agenție și față de organismele responsabile pentru punerea în aplicare și monitorizarea PAC.
2.  Organismul de certificare deține expertiza tehnică necesară, atât în ceea ce privește managementul financiar, cât și evaluarea realizării obiectivelor vizate ale intervențiilor. Toate datele și informațiile utilizate pentru a le permite organismelor de certificare să garanteze că țintele sunt atinse, precum și ipotezele formulate, sunt puse la dispoziție în mod transparent. Organismul de certificare este independent din punct de vedere operațional față de agenția de plăți și de organismul de coordonare în cauză, precum și față de autoritatea care a acreditat respectiva agenție și față de organismele responsabile pentru punerea în aplicare și monitorizarea PAC.
3.   Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme privind sarcinile organismelor de certificare, inclusiv controalele care trebuie efectuate și organismele care fac obiectul acestor controale, precum și certificatele și rapoartele, împreună cu documentele însoțitoare, care se întocmesc de organismele respective.
Actele de punere în aplicare stabilesc, de asemenea:
(a)  principii de audit pe care să se bazeze avizele organismelor de certificare, incluzând o evaluare a riscurilor, controale interne și un nivel adecvat al elementelor doveditoare ale auditului;
(b)  metodele de audit care trebuie folosite de organismele de certificare pentru emiterea avizelor lor, având în vedere standardele internaționale în materie de audit.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
3a.  După ce autoritățile competente ale statelor membre desemnează organismele de certificare menționate la articolul 11, îi comunică acest lucru Comisiei, care îi prezintă Parlamentului European o listă completă a tuturor acestor organisme, în termen de un an de la ... [data punerii în aplicare a prezentului regulament] și a doua oară în termen de patru ani după această dată.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.  Plafonul anual pentru cheltuielile FEGA este constituit din cuantumurile maxime stabilite pentru acestea în cadrul Regulamentului (UE, Euratom)[COM(2018)0322].
1.  Plafonul anual pentru cheltuielile FEGA este constituit din cuantumurile maxime stabilite pentru acestea în cadrul Regulamentului (UE, Euratom)[COM(2018)0322] care stabilește limite individuale pentru statele membre.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)
Articolul 12a
Competențele Comisiei
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 pentru completarea prezentului regulament cu norme referitoare la:
(a)  condițiile minime pentru acreditarea agențiilor de plăți menționate la articolul 8 alineatul (2) și a organismelor de coordonare menționate la articolul 10 alineatul (4);
(b)  obligațiile agențiilor de plăți legate de intervenția publică, precum și normele referitoare la responsabilitățile lor de gestionare și control;
(c)  procedurile de acordare, retragere și revizuire a acreditării agențiilor de plăți și a organismelor de coordonare, procedurile de desemnare și revocare a organismelor de certificare, precum și procedurile de supraveghere a acreditării agențiilor de plăți, ținând seama de principiul proporționalității;
(d)  munca și controalele pe care se bazează declarația de gestiune a agențiilor de plăți, menționată la articolul 9 alineatul (3) litera (c);
(e)  funcționarea organismului de coordonare și notificarea către Comisie a informațiilor în conformitate cu articolul 10 alineatul (4).
2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 100 pentru completarea prezentului regulament prin care stabilește norme privind sarcinile organismelor de certificare, inclusiv controalele care trebuie efectuate și organismele care fac obiectul acestor controale, precum și certificatele și rapoartele, împreună cu documentele însoțitoare, care se întocmesc de organismele respective.
Actele delegate menționate prevăd și:
(a)  principii de audit pe care să se bazeze avizele organismelor de certificare, incluzând o evaluare a riscurilor, controale interne și un nivel adecvat al elementelor doveditoare ale auditului; și
(b)  metodele de audit care trebuie folosite de organismele de certificare pentru a-și întocmi avizele, având în vedere standardele internaționale de audit, care pot include posibilitatea de a monitoriza verificările la fața locului făcute de agențiile de plăți.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1
La începutul fiecărui an se instituie în cadrul FEGA o rezervă menită să ofere sprijin suplimentar sectorului agricol în scopul gestionării sau stabilizării pieței sau în cazul unor crize care afectează producția sau distribuția agricolă („rezerva pentru agricultură”).
Se instituie o rezervă a UE pentru agricultură („rezerva”) în bugetul politicii agricole comune pentru a oferi un sprijin suplimentar sectorului agricol în scopul gestionării sau a stabilizării pieței și pentru a răspunde rapid în cazul crizelor care afectează producția sau distribuția agricolă.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2
Creditele aferente rezervei pentru agricultură sunt înscrise în mod direct în bugetul Uniunii.
Creditele pentru rezervă sunt înscrise în mod direct în bugetul Uniunii și sunt mobilizate, în exercițiul financiar sau exercițiile financiare pentru care se solicită sprijin suplimentar, pentru a finanța următoarele măsuri:
(a)  măsuri de stabilizare a piețelor agricole prevăzute la articolele 8-21 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
(b)  măsuri excepționale prevăzute în capitolul I partea V din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
(c)  Măsuri de completare a instrumentelor de stabilizare a veniturilor menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE ).../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] în cazul unor crize ale pieței care au loc cu o frecvență mai mare decât un prag sectorial specific predefinit.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 pentru a completa acest articol prind definirea pragurilor sectoriale specifice care trebuie atinse pentru a declanșa măsurile de suplimentare a instrumentelor sectoriale de stabilizare a veniturilor, menționate la prezentul alineat al doilea paragraf litera (c).
Amendamentele 79 și 242
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3
Fondurile din rezerva pentru agricultură sunt puse la dispoziție pentru măsurile în temeiul articolelor 8-21 și 219, 220 și 221 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru anul sau anii pentru care este necesar un sprijin suplimentar.
eliminat
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful -1 (nou)
În 2021 se stabilește o sumă inițială de 400 000 000 EUR în prețuri curente în plus față de bugetele FEGA și FEADR.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1
Cuantumul rezervei pentru agricultură este de cel puțin 400 de milioane EUR în prețuri curente la începutul fiecărui an din perioada 2021-2027. Comisia poate ajusta cuantumul rezervei pentru agricultură în cursul anului, când este necesar, având în vedere evoluțiile pieței sau perspectivele din anul în curs sau din anul următor și ținând cont de creditele disponibile în cadrul FEGA.
La începutul fiecărui an din perioada 2021-2027, cuantumul rezervei UE pentru criză în agricultură este cel puțin egal cu suma inițială stabilită în 2021, cu potențialul de a crește pe parcursul perioadei respective până la un plafon de 1 500 000 000 EUR în prețuri curente, fără a afecta deciziile luate de autoritatea bugetară.
Ajustarea cuantumului rezervei UE pentru agricultură se face prin procedura bugetară anuală sau în cursul anului, când este necesar, având în vedere evoluțiile crizei sau perspectivele din anul în curs sau din anii următori și ținând cont de veniturile disponibile alocate FEGA sau de marjele disponibile în cadrul sub-plafonului FEGA.
Amendamentele 82 și 244
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
În cazul în care aceste credite disponibile nu sunt suficiente, se poate folosi disciplina financiară pentru a aloca fonduri pentru rezervă până se atinge valoarea inițială menționată în primul paragraf.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2
Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar, creditele neangajate aferente rezervei pentru agricultură se reportează fără limită de timp în vederea finanțării rezervei pentru agricultură în exercițiile financiare următoare.
Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar, creditele neangajate aferente rezervei se reportează fără limită de timp în vederea finanțării rezervei în exercițiile financiare următoare.
Amendamentele 84 și 247
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 3
În plus, prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar, cuantumul neutilizat total al rezervei pentru situații de criză disponibil la sfârșitul anului 2020 se reportează în anul 2021 fără a se returna la liniile bugetare care vizează acțiunile menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) și este pus la dispoziție pentru finanțarea rezervei pentru agricultură.
eliminat
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia stabilește o rată de ajustare pentru intervențiile sub formă de plăți directe menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament și pentru contribuția financiară a Uniunii la măsurile specifice menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (f) din prezentul regulament și acordate în temeiul capitolului IV din Regulamentul (UE) nr. 228/2013 și al capitolului IV din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 („rata de ajustare”), atunci când previziunile pentru finanțarea intervențiilor și măsurilor finanțate în cadrul subplafonului respectiv pentru un anumit exercițiu financiar arată că plafoanele anuale aplicabile vor fi depășite.
Comisia stabilește o rată de ajustare pentru intervențiile sub formă de plăți directe menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament („rata de ajustare”), atunci când previziunile pentru finanțarea intervențiilor și măsurilor finanțate în cadrul subplafonului respectiv pentru un anumit exercițiu financiar arată că plafoanele anuale aplicabile vor fi depășite.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Rata de ajustare determinată în conformitate cu prezentul articol se aplică numai plăților directe care depășesc 2 000 de EUR și care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6
6.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc plăți sau deduceri suplimentare de ajustare a plăților efectuate în conformitate cu alineatul (3), fără aplicarea procedurii menționate la articolul 101.
6.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc plăți sau deduceri suplimentare de ajustare a plăților efectuate în conformitate cu alineatul (3), aplicând procedura menționată la articolul 101.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2
În conformitate cu articolul 7 litera (b), Comisia furnizează datele satelitare respective cu titlu gratuit autorităților competente în ceea ce privește sistemul de monitorizare a suprafețelor sau furnizorilor de servicii autorizați de organismele respective pentru a le reprezenta.
În conformitate cu articolul 7 litera (b), Comisia furnizează datele satelitare respective cu titlu gratuit autorităților competente în ceea ce privește sistemul de monitorizare și control al suprafețelor sau furnizorilor de servicii autorizați de organismele respective pentru a le reprezenta.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 4
Comisia poate încredința unor entități specializate sarcini legate de tehnicile sau metodele de lucru care au legătură cu sistemul de monitorizare a suprafețelor menționat la articolul 64 alineatul (1) litera (c).
Comisia poate încredința unor entități specializate sarcini legate de tehnicile sau metodele de lucru care au legătură cu sistemul de monitorizare și control al suprafețelor menționat la articolul 64 alineatul (1) litera (c).
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera b
(b)  a asigura monitorizarea agroeconomică și monitorizarea în materie de agromediu și climă a exploatării terenurilor agricole și a schimbării destinației terenurilor agricole, inclusiv a sistemelor agrosilvice, precum și monitorizarea stării culturilor, astfel încât să poată fi făcute estimări, mai ales în ceea ce privește randamentul, producția agricolă și impactul unor circumstanțe excepționale asupra agriculturii;
(b)  a asigura monitorizarea agroeconomică și monitorizarea în materie de agromediu și climă a exploatării terenurilor agricole și a schimbării destinației terenurilor agricole, inclusiv a sistemelor agrosilvice, precum și monitorizarea stării solului, apei, culturilor și altor tipuri de vegetație, astfel încât să poată fi făcute estimări, mai ales în ceea ce privește randamentul, producția agricolă și impactul unor circumstanțe excepționale asupra agriculturii, evaluând reziliența sistemelor agricole împotriva schimbărilor climatice și progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor relevante de dezvoltare durabilă;
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1 – litera d
(d)  a contribui la transparența piețelor mondiale;
(d)  a contribui la măsuri specifice care măresc transparența piețelor mondiale, inclusiv monitorizarea pieței, ținând cont de obiectivele și angajamentele Uniunii, inclusiv de angajamentul pentru coerența politicilor în favoarea dezvoltării.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 2
În temeiul articolului 7 litera (c), Comisia finanțează acțiuni care vizează colectarea sau achiziționarea datelor necesare pentru punerea în aplicare și monitorizarea PAC, inclusiv a datelor satelitare, geospațiale și meteorologice, crearea unei infrastructuri de date spațiale și a unui site internet, realizarea unor studii specifice referitoare la condițiile climatice, teledetecția utilizată pentru a contribui la monitorizarea schimbării destinației terenurilor agricole și a sănătății solurilor și actualizarea modelelor agrometeorologice și econometrice. Dacă este necesar, aceste acțiuni se desfășoară în colaborare cu AEM, CCC, laboratoarele și organismele naționale sau cu implicarea sectorului privat.
În temeiul articolului 7, Comisia finanțează acțiuni care vizează colectarea sau achiziționarea datelor necesare pentru punerea în aplicare și monitorizarea PAC și a efectelor sale, inclusiv a datelor satelitare, geospațiale și meteorologice, crearea unei infrastructuri de date spațiale și a unui site internet, realizarea unor studii specifice referitoare la condițiile climatice, teledetecția utilizată pentru a contribui la monitorizarea schimbării destinației terenurilor agricole și a sănătății solurilor și actualizarea modelelor agrometeorologice și econometrice. Dacă este necesar, aceste acțiuni se desfășoară în colaborare cu AEM, CCC, Eurostat, laboratoarele și organismele naționale sau cu implicarea sectorului privat, asigurând, în măsura posibilului, imparțialitate, transparență și informații privind sursele deschise.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
(a)  în 2021: 1 % din cuantumul sprijinului din FEADR pentru întreaga durată a planului strategic PAC.
(a)  în 2021: 1,5 % din cuantumul sprijinului din FEADR pentru întreaga durată a planului strategic PAC.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
(b)  în 2022: 1 % din cuantumul sprijinului din FEADR pentru întreaga durată a planului strategic PAC.
(b)  în 2022: 1,5 % din cuantumul sprijinului din FEADR pentru întreaga durată a planului strategic PAC.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3
3.  Nu se va plăti sau recupera nicio prefinanțare suplimentară în cazul în care a avut loc un transfer către sau din FEADR în conformitate cu articolul 90 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
3.  Se poate plăti sau recupera o prefinanțare suplimentară în cazul în care a avut loc un transfer către sau din FEADR în conformitate cu articolul 90 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4
4.  Dobânda generată de prefinanțare se utilizează pentru planul strategic PAC în cauză și se deduce din suma cheltuielilor publice indicată în declarația de cheltuieli finală.
4.  Dobânda generată de prefinanțare se utilizează pentru planul strategic PAC sau programul de intervenție regional în cauză și se deduce din suma cheltuielilor publice indicată în declarația de cheltuieli finală.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
1.  Pentru fiecare plan strategic PAC se efectuează plăți intermediare. Acestea se calculează prin aplicarea ratei de contribuție pentru fiecare tip de intervenție la cheltuielile publice efectuate care țin de aceasta, astfel cum se menționează la articolul 85 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
1.  Pentru fiecare plan strategic PAC sau, dacă este cazul, pentru fiecare program de intervenție strategică se efectuează plăți intermediare. Acestea se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare pentru fiecare tip de intervenție la cheltuielile publice efectuate care țin de aceasta, astfel cum se menționează la articolul 85 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – litera a
(a)  suma inclusă în prima declarație de cheltuieli trebuie să fi fost plătită anterior instrumentului financiar și poate reprezenta până la 25 % din cuantumul total al contribuției planului strategic PAC angajate pentru instrumente financiare în temeiul acordului de finanțare relevant;
(a)  suma inclusă în prima declarație de cheltuieli trebuie să fi fost plătită anterior instrumentului financiar și poate reprezenta până la 25 % din cuantumul total al cofinanțării planului strategic PAC angajate pentru instrumente financiare în temeiul acordului de finanțare relevant;
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1
1.  După primirea ultimului raport anual de performanță privind punerea în aplicare a planului strategic PAC, Comisia efectuează plata soldului, în funcție de disponibilitatea resurselor, pe baza planului de finanțare în vigoare la nivelul tipurilor de intervenții FEADR, a conturilor anuale pentru ultimul an de execuție a planului strategic PAC în cauză și a deciziilor de verificare aferente. Conturile respective sunt prezentate Comisiei în cel mult șase luni de la data finală de eligibilitate a cheltuielilor menționată la articolul 80 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și cuprind cheltuielile efectuate de agenția de plăți până la ultima dată de eligibilitate a cheltuielilor.
1.  După primirea ultimului raport anual de verificare privind punerea în aplicare a planului strategic PAC, Comisia efectuează plata soldului, pe baza planului de finanțare în vigoare la nivelul tipurilor de intervenții FEADR, a conturilor anuale pentru ultimul an de execuție a planului strategic PAC în cauză și a deciziilor de verificare aferente. Conturile respective sunt prezentate Comisiei în cel mult șase luni de la data finală de eligibilitate a cheltuielilor menționată la articolul 80 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. …/… [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și cuprind cheltuielile efectuate de agenția de plăți până la ultima dată de eligibilitate a cheltuielilor.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3
3.  Dacă până la termenul limită stabilit la alineatul (1) Comisia nu a primit ultimul raport anual de performanță și documentele necesare pentru verificarea conturilor aferente ultimului an de execuție al planului, soldul se dezangajează automat în conformitate cu articolul 32.
3.  Dacă până la termenul limită stabilit la alineatul (1) Comisia nu a primit ultimul raport anual de verificare și documentele necesare pentru verificarea conturilor aferente ultimului an de execuție al planului, soldul se dezangajează automat în conformitate cu articolul 32.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
1.  Comisia dezangajează automat orice parte a unui angajament bugetar pentru intervențiile de dezvoltare rurală incluse într-un plan strategic PAC care nu a fost folosită în scopul prefinanțării sau al plăților intermediare sau pentru care nu i-a fost prezentată nicio declarație de cheltuieli care să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 30 alineatul (3) în privința cheltuielilor efectuate până la data de 31 decembrie a celui de al doilea an care urmează celui în care s-a făcut angajamentul bugetar.
1.  Comisia dezangajează automat orice parte a unui angajament bugetar pentru intervențiile de dezvoltare rurală incluse într-un plan strategic PAC care nu a fost folosită în scopul prefinanțării sau al plăților intermediare sau pentru care nu i-a fost prezentată nicio declarație de cheltuieli care să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 30 alineatul (3) în privința cheltuielilor efectuate până la data de 31 decembrie a celui de al treilea an care urmează celui în care s-a făcut angajamentul bugetar.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3
3.  În cazul unei proceduri judiciare sau al unei căi de atac administrative cu efect de suspendare, perioada de dezangajare automată menționată la alineatul (1) sau la alineatul (2) se întrerupe pentru cuantumul aferent operațiunilor respective pe durata procedurilor judiciare sau a căii de atac administrative, cu condiția ca, până la data de 31 ianuarie a anului N + 3, Comisia să primească o notificare motivată de la statul membru respectiv.
3.  În cazul unei proceduri judiciare sau al unei căi de atac administrative cu efect de suspendare, perioada de dezangajare automată menționată la alineatul (1) sau la alineatul (2) se întrerupe pentru cuantumul aferent operațiunilor respective pe durata procedurilor judiciare sau a căii de atac administrative, cu condiția ca, până la data de 31 ianuarie a anului N + 4, Comisia să primească o notificare motivată de la statul membru respectiv.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a
(a)  partea angajamentelor bugetare care a făcut obiectul unei declarații de cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost redusă sau suspendată de către Comisie la data de 31 decembrie a anului N + 2;
(a)  partea angajamentelor bugetare care a făcut obiectul unei declarații de cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost redusă sau suspendată de către Comisie la data de 31 decembrie a anului N + 3;
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 2 – partea introductivă
În cadrul FEADR, o operațiune poate beneficia de diferite forme de sprijin din planul strategic PAC și din alte fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sau instrumente ale Uniunii numai în cazul în care valoarea ajutoarelor totale cumulate acordate în cadrul diferitelor forme de sprijin nu depășește cel mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau valoarea maximă a ajutorului aplicabil tipului de intervenție în cauză, astfel cum se menționează în titlul III din Regulamentul (UE) nr.../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC]. În astfel de cazuri, statele membre nu declară cheltuieli Comisiei pentru:
În cadrul FEADR, o operațiune poate beneficia de diferite forme de sprijin din planul strategic PAC și din alte fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sau instrumente ale Uniunii numai în cazul în care valoarea ajutoarelor totale cumulate acordate în cadrul diferitelor forme de sprijin nu depășește cel mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau valoarea maximă a ajutorului aplicabil tipului de intervenție în cauză, astfel cum se menționează în titlul III din Regulamentul (UE) nr.../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC]. În astfel de cazuri, cheltuielile nu sunt declarate pentru oricare din următoarele:
Amendamentul 275
Propunere de regulament
Articolul 35
Cheltuielile menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 pot fi finanțate de către Uniune numai în cazul în care:
Cheltuielile pentru măsurile prevăzute în Regulamentele (UE) nr 1308/2013, (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1144/2014 pot fi finanțate de Uniune numai în cazul în care:
(a)  au fost efectuate de agenții de plăți acreditate,
(a)  au fost efectuate de agenții de plăți acreditate; și
(b)  au fost efectuate în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii, sau
(b)  au fost efectuate în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.
(c)   în ceea ce privește tipurile de intervenții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC],
(i) sunt însoțite de realizări corespunzătoare raportate, și
(ii)  au fost efectuate în conformitate cu sistemele de guvernanță aplicabile; normele aplicabile ale Uniunii menționate anterior nu cuprind condițiile de eligibilitate pentru beneficiarii individuali prevăzute în planurile strategice naționale din cadrul PAC.
Litera (c) punctul (i) de la primul paragraf nu se aplică avansurilor plătite beneficiarilor în cadrul tipurilor de intervenții menționate în Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
Cheltuielile pentru măsurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] pot fi finanțate de Uniune numai în cazul în care:
(a)  au fost efectuate de agenții de plăți acreditate;
(b)  au fost efectuate în conformitate cu cerințele aplicabile ale Uniunii; și
(c)  au fost efectuate în conformitate cu sistemele de guvernanță aplicabile, inclusiv obligațiile statelor membre de a apăra efectiv interesele financiare ale Uniunii menționate la articolul 57 din prezentul regulament și sistemul de raportare instituit pentru raportul de performanță menționat la articolul 121 din Regulamentul (UE) nr…/... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2
2.  În cazul în care Comisia constată, din declarațiile de cheltuieli sau din informațiile menționate la articolul 88, că nu au fost respectate termenele de plată menționate la articolul 36, statului membru i se acordă posibilitatea de a-și prezenta observațiile într-un termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile. În cazul în care statul membru nu prezintă observații în termenul respectiv sau în cazul în care Comisia considerărăspunsul este nesatisfăcător, Comisia poate reduce plățile lunare sau intermediare către statul membru în cauză în cadrul actelor de punere în aplicare privind plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau în cadrul plăților intermediare menționate la articolul 30.
2.  În cazul în care Comisia constată, din declarațiile de cheltuieli sau din informațiile menționate la articolul 88, că nu au fost respectate termenele de plată menționate la articolul 36, statului membru i se acordă posibilitatea de a-și prezenta observațiile într-un termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile. În cazul în care statul membru nu prezintă observații în termenul respectiv sau în cazul în care Comisia a concluzionatobservațiile prezentate sunt în mod evident insuficiente, Comisia poate reduce plățile lunare sau intermediare către statul membru în cauză în cadrul actelor de punere în aplicare privind plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau în cadrul plăților intermediare menționate la articolul 30. Comisia se asigură că reducerile nu determină întârzieri suplimentare sau probleme pentru beneficiarii finali din statul membru în cauză.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3
3.  Reducerile menționate în cadrul prezentului articol se aplică fără a aduce atingere articolului 51.
3.  Reducerile în temeiul prezentului articol se aplică în conformitate cu principiul proporționalității și fără a aduce atingere articolului 51.
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Articolul 38
1.  În cazul în care statele membre nu transmit documentele menționate la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (1) până la termenele stabilite, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3), Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care suspendă cuantumul total al plăților lunare menționate la articolul 19 alineatul (3). Comisia rambursează cuantumurile suspendate atunci când primește documentele care lipseau de la statul membru în cauză, cu condiția ca data primirii să nu depășească termenul cu mai mult de șase luni.
1.  În cazul în care statele membre nu transmit documentele și datele menționate la articolul 8 și la articolul 11 alineatul (1) în termenele stabilite, astfel cum se prevede la articolul 8 și, dacă este cazul, la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], după caz, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care suspendă cuantumul total al plăților lunare menționate la articolul 19 alineatul (3). Comisia rambursează cuantumurile suspendate atunci când primește documentele care lipseau de la statul membru în cauză, cu condiția ca data primirii să nu depășească termenul cu mai mult de șase luni.
În ceea ce privește plățile intermediare menționate la articolul 30, declarațiile de cheltuieli sunt considerate inadmisibile în conformitate cu alineatul (6) din articolul menționat.
În ceea ce privește plățile intermediare menționate la articolul 30, declarațiile de cheltuieli sunt considerate inadmisibile în conformitate cu alineatul (6) din articolul menționat.
2.   În cazul în care, în cadrul verificării anuale a performanței menționate la articolul 52, Comisia constată că diferența dintre cheltuielile declarate și cuantumul aferent realizărilor corespunzătoare raportate este mai mare de 50 %, iar statul membru nu poate prezenta motive temeinic justificate, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care suspendă plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau plățile intermediare menționate la articolul 30.
Suspendarea se aplică cheltuielilor relevante în ceea ce privește intervențiile care au făcut obiectul reducerii menționate la articolul 52 alineatul (2), iar cuantumul care urmează să fie suspendat nu depășește procentajul corespunzător reducerii aplicate în conformitate cu articolul 52 alineatul (2). Sumele suspendate se rambursează de către Comisie statelor membre sau sunt reduse cu titlu permanent prin intermediul actului de punere în aplicare menționat la articolul 52.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 pentru completarea prezentului regulament cu norme referitoare la rata de suspendare a plăților.
3.  Actele de punere în aplicare prevăzute în prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
3.  Actele de punere în aplicare prevăzute în prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
Înainte de a adopta aceste acte de punere în aplicare, Comisia informează statul membru în cauză în legătură cu intenția sa și îi acordă statului membru posibilitatea de a-și prezenta observațiile într-un termen care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.
Înainte de a adopta aceste acte de punere în aplicare, Comisia informează statul membru în cauză în legătură cu intenția sa și îi acordă statului membru posibilitatea de a-și prezenta observațiile într-un termen care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.
Actele de punere în aplicare prin care se stabilesc plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau plățile intermediare menționate la articolul 30 țin cont de actele de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului alineat.
Actele de punere în aplicare prin care se stabilesc plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau plățile intermediare menționate la articolul 30 țin cont de actele de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului alineat.
Amendamentul 277
Propunere de regulament
Articolul 38 a (nou)
Articolul 38 a
Monitorizarea multianuală a performanței
1.  Comisia monitorizează operațiunile desfășurate în cadrul intervențiilor menționate în Regulamentul (UE).../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și evaluează corespondența dintre realizările obținute și cheltuielile realizate raportate în raportul de performanță de la [doi ani de la data aplicării prezentului regulament] și, ulterior, în fiecare an.
2.  În cazul în care, în cadrul monitorizării anuale a performanței menționate la alineatul (1), Comisia constată că diferența dintre cheltuielile declarate și cuantumul aferent realizărilor corespunzătoare raportate este mai mare de 35%, statul membru prezintă justificări Comisiei înainte de reuniunea de examinare menționată la articolul 122 din regulamentul respectiv.
În cazul în care statul membru în cauză nu poate furniza motive justificate corespunzător, Comisia solicită statului membru în cauză o evaluare a aspectelor care afectează punerea în aplicare a planului strategic PAC, în special în ceea ce privește eventualele abateri viitoare de la obiectivele de etapă relevante și dificultățile previzibile în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor relevante pentru indicatorii de rezultat în cadrul evaluării multianuale a performanței menționate la articolul 121 din Regulamentul (UE) nr..../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și, după caz, să descrie măsurile deja adoptate și care urmează să fie adoptate.
Comisia poate, dacă este necesar, să emită un avertisment timpuriu în cadrul reuniunii de examinare și să solicite statului membru să elaboreze și să pună în aplicare măsurile de remediere suplimentare pentru următorul exercițiu financiar.
3.  Până cel târziu la 15 martie... [doi ani de la data aplicării prezentului regulament] și ulterior în fiecare an, Comisia transmite Parlamentului European un raport de sinteză privind monitorizarea anuală a performanței, efectuată în anul calendaristic precedent, inclusiv avertizările timpurii emise.
Amendamentul 278
Propunere de regulament
Articolul 39
Suspendarea plăților în raport cu monitorizarea multianuală a performanței
Suspendarea și reducerea plăților în raport cu examinarea multianuală a performanței
1.  În cazurile în care se înregistrează întârzieri sau progrese insuficiente în atingerea țintelor, astfel cum figurează în planul strategic național din cadrul PAC și astfel cum sunt monitorizate în conformitate cu articolele 115 și 116 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], Comisia poate solicita statului membru în cauză să pună în aplicare măsurile de remediere necesare, în conformitate cu un plan de acțiune care să conțină indicatori clari de progres și care urmează să fie stabilit cu consultarea Comisiei.
1.  Comisia realizează o examinare multianuală a performanței menționată la articolul 121 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] pe baza informațiilor furnizate în rapoartele de performanță la [doi ani de la data aplicării prezentului regulament] și, ulterior, din doi în doi ani.
În cazul în care se înregistrează întârzieri sau progrese insuficiente în realizarea obiectivelor intermediare aferente indicatorilor de rezultat și în cazul în care valoarea raportată a unuia sau a mai multor indicatori de rezultat, astfel cum figurează în planul strategic național din cadrul PAC și sunt monitorizate în conformitate cu articolele 115 și 116 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], prezintă un deficit mai mare de 25 % pentru anul de raportare respectiv, statul membru în cauză prezintă o justificare a acestui deficit înainte de reuniunea de examinare menționată la articolul 122 din regulamentul menționat.
În cazul în care statul membru în cauză nu poate justifica deficitul, Comisia poate să solicite, în cadrul reuniunii de examinare, ca statul membru în cauză să elaboreze și să stabilească un plan de acțiune, în consultare cu Comisia, și să pună în aplicare planul de acțiune respectiv.
În termen de trei luni de la solicitarea Comisiei, statul membru în cauză prezintă acesteia planul de acțiune menționat la al doilea paragraf, inclusiv măsurile de remediere necesare și calendarul preconizat pentru realizarea sa. În planul de acțiune se menționează clar intervențiile legate de indicatorii de rezultat afectați de deficitul în cauză.
În termen de 30 de zile, Comisia fie înștiințează în scris statul membru în cauză că acceptă planul de acțiune, fie îi transmite statului membru în cauză o cerere de modificare a acestuia. Statul membru în cauză urmează planul de acțiune și respectă calendarul preconizat pentru execuția sa în forma acceptată de Comisie.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește norme suplimentare privind elemente ale planurilor de acțiune și procedura de elaborare a planurilor de acțiune. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
În scopul întocmirii planului de acțiune menționat la prezentul aliniat, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 100, în vederea completării prezentului regulament prin stabilirea unor noi norme privind elementele planurilor de acțiune în cauză, incluzând, în special, o definiție a indicatorilor de progres și procedura de întocmire a planurilor de acțiune respective.
2.  În cazul în care statele membre nu prezintă sau nu pun în aplicare planul de acțiune menționat la alineatul (1) sau în cazul în care acest plan de acțiune este vădit insuficient pentru remedierea situației, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care suspendă plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau plățile intermediare menționate la articolul 30.
2.  În cazul în care statul membru în cauză nu prezintă sau nu pune în aplicare planul de acțiune menționat la alineatul (1) sau în cazul în care planul de acțiune prezentat de statul membru este vădit insuficient pentru remedierea situației, Comisia, după ce consultă statul membru în cauză și îi acordă posibilitatea de a răspunde într-un termen de 30 de zile, poate adopta acte de punere în aplicare prin care suspendă plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau plățile intermediare menționate la articolul 30.
În cazul în care statul membru în cauză răspunde și își prezintă observațiile, iar Comisia consideră că observațiile respective sunt insuficiente, Comisia prezintă, dacă este necesar și nu mai târziu de adoptarea actului de punere în aplicare, o justificare în care explică de ce observațiile prezentate nu sunt suficiente. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
Comisia ține seama de calendarul indicat pentru punerea în aplicare a planului de acțiune înainte de a demara o procedură de suspendare în temeiul prezentului articol. Comisia ține seama, de asemenea, de cazurile de forță majoră și de criză gravă care ar fi putut să împiedice statul membru să-și execute planul de acțiune în mod corespunzător, inclusiv realizarea obiectivelor intermediare vizate.
Suspendarea se aplică, în conformitate cu principiul proporționalității, cheltuielilor relevante aferente intervențiilor care urmau să fie acoperite de acest plan de acțiune. Comisia rambursează cuantumurile suspendate atunci când, pe baza evaluării performanțelor prevăzute la articolul 121 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] se înregistrează progrese satisfăcătoare în vederea atingerii țintelor. În cazul în care situația nu este remediată până la încheierea planului strategic național din cadrul PAC, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care reduce definitiv cuantumul suspendat pentru statul membru în cauză.
Suspendarea se aplică, în conformitate cu principiul proporționalității, cheltuielilor relevante aferente intervențiilor care urmau să fie acoperite de acest plan de acțiune. Comisia rambursează cuantumurile suspendate atunci când, pe baza evaluării performanțelor prevăzute la articolul 121 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], se înregistrează progrese satisfăcătoare în atingerea obiectivelor intermediare legate de indicatorii de rezultat și a valorii raportate a indicatorilor de rezultat.
În sensul prezentului articol, „progrese satisfăcătoare” înseamnă că statul membru în cauză a pus în aplicare planul de acțiune și a atins obiectivele intermediare, iar valoarea raportată a indicatorilor de rezultat vizați reprezintă un deficit mai mic de 25% pentru anul de raportare în cauză.
Statul membru în cauză poate să înștiințeze Comisia din proprie inițiativă cu privire la evoluția planului de acțiune în cursul exercițiului financiar, pentru a-i permite Comisiei să evalueze progresele realizate în atingerea obiectivelor intermediare. Dacă un stat membru poate să demonstreze că deficitul care a determinat suspendarea a fost redus sub nivelul de 25% în cursul exercițiului financiar, sumele vizate de suspendare sunt rambursate.
În cazul în care situația nu este remediată până la sfârșitul celei de-a 6-a luni de la suspendare, Comisia poate adopta un act de punere în aplicare prin care reduce definitiv cuantumul suspendat în cazul statului membru respectiv. Cuantumurile reduse definitiv sunt realocate statelor membre pentru a recompensa performanțele obținute în conformitate cu articolul 39a.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 pentru a completa prezentul regulament cu norme referitoare la rata și durata de suspendare a plăților și condițiile de rambursare sau de reducere a acestor cuantumuri în raport cu monitorizarea multianuală a performanței.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 pentru a completa prezentul regulament cu norme referitoare la rata și durata de suspendare a plăților și condițiile de rambursare sau de reducere a acestor cuantumuri în raport cu examinarea multianuală a performanței.
3.  Actele de punere în aplicare prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
3.  Actele de punere în aplicare prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
Înainte de a adopta actele de punere în aplicare respective, Comisia informează statul membru în cauză în legătură cu intenția sa și solicită un răspuns din partea acestuia într-un termen care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.
Înainte de a adopta actele de punere în aplicare respective, Comisia informează statul membru în cauză în legătură cu intenția sa și solicită un răspuns din partea acestuia într-un termen care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)
Articolul 39 a
Redistribuirea fondurilor rezultate din reducerea plăților în raport cu examinarea multianuală a performanței
1.  Fondurile rezultate în urma reducerilor efectuate în conformitate cu articolul 39 alineatul (3) din prezentul regulament sunt plasate într-o rezervă de performanță și utilizate pentru a recompensa statele membre în cazul în care performanța a fost satisfăcătoare în ceea ce privește obiectivele specifice menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr..../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și specificate mai în detaliu în planul lor strategic PAC.
2.  Aceste fonduri pot fi atribuite statelor membre la sfârșitul planurilor strategice PAC pentru a recompensa performanța satisfăcătoare, cu condiția ca statul membru în cauză să îndeplinească condiția prevăzută la alineatul (3) din prezentul articol.
3.  Pe baza ultimului bilanț multianual al performanței, fondurile sunt atribuite numai statelor membre care au atins cel puțin 90 % din valoarea-țintă în ceea ce privește indicatorii de rezultat aplicați în cazul obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și stabilite în planul lor strategic PAC.
În termen de două luni de la primirea ultimului raport de performanță al tuturor statelor membre menționat la articolul 121 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr..../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], Comisia adoptă un act de punere în aplicare fără a aplica procedura comitetului menționată la articolul 101 pentru a decide, pentru fiecare stat membru, dacă planurile strategice PAC respective au atins valorile-țintă menționate la alineatul (3) din prezentul articol.
4.  În cazul în care valorile-țintă menționate la alineatul (3) sunt atinse, Comisia calculează și acordă un cuantum statului membru (statelor membre) în cauză și este considerat a fi definitiv alocat pentru exercițiul financiar după încheierea planurilor strategice PAC, pe baza deciziei menționate la același alineat. Când decide acordarea fondurilor, Comisia poate lua în considerare cazurile de forță majoră și crizele socioeconomice grave care împiedică îndeplinirea obiectivelor de etapă relevante.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 40
1.  În cazul unor deficiențe grave în funcționarea sistemelor de guvernanță, Comisia poate solicita statului membru în cauză să pună în aplicare măsurile de remediere necesare, în conformitate cu un plan de acțiune care să conțină indicatori clari de progres și care urmează să fie stabilit cu consultarea Comisiei.
1.  În cazul în care sunt depistate deficiențe grave în funcționarea sistemelor de guvernanță și acestea sunt menționate în declarația de gestiune a agenției de plăți, în avizul organismului de certificare sau în cursul verificărilor efectuate de Comisie în temeiul articolului 47, Comisia solicită statului membru în cauză să răspundă și să prezinte observații cu privire la constatări în termen de două luni de la formularea solicitării, pentru a determina dacă sunt necesare măsuri de remediere și, dacă este cazul, un plan de acțiune. După expirarea acestei perioade, Comisia solicită, dacă este necesar, statului membru în cauză să pună în aplicare măsurile de remediere necesare, în conformitate cu un plan de acțiune care conține indicatori clari de progres și care urmează să fie stabilit cu consultarea Comisiei.
În termen de trei luni de la solicitarea Comisiei, statul membru în cauză îi prezintă acesteia planul de acțiune menționat la primul paragraf, inclusiv măsurile de remediere necesare și calendarul preconizat pentru realizarea sa. Comisia fie înștiințează în scris statul membru în cauză că acceptă planul de acțiune, fie îi transmite statului membru în cauză o cerere de modificare a acestuia. Statul membru în cauză urmează planul de acțiune și respectă calendarul preconizat pentru execuția sa în forma acceptată de Comisie.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește norme suplimentare privind elemente ale planurilor de acțiune și procedura de elaborare a planurilor de acțiune. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 100, în vederea completării prezentului regulament prin stabilirea de norme suplimentare privind elementele planurilor de acțiune menționate la prezentul alineat și procedura de elaborare a planurilor de acțiune.
2.  În cazul în care statul membru nu prezintă sau nu pune în aplicare planul de acțiune menționat la alineatul (1) sau în cazul în care acest plan de acțiune este vădit insuficient pentru remedierea situației, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care suspendă plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau plățile intermediare menționate la articolul 30.
2.  În cazul în care statul membru nu prezintă sau nu pune în aplicare planul de acțiune menționat la alineatul (1) de la prezentul articol sau în cazul în care planul de acțiune este vădit insuficient pentru remedierea situației ori nu a fost aplicat în conformitate cu solicitarea scrisă a Comisiei menționată la alineatul respectiv, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care suspendă plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau plățile intermediare menționate la articolul 30. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
Suspendarea se aplică, în conformitate cu principiul proporționalității, cheltuielilor relevante efectuate de statul membru în care există deficiențe, pentru o perioadă care urmează a fi stabilită prin actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf și care nu poate depăși 12 luni. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru prelungirea perioadei respective cu perioade ulterioare de maximum 12 luni în total, dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile pentru suspendare. Cuantumurile suspendate sunt luate în considerare la adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolul 53.
Suspendarea se aplică, în conformitate cu principiul proporționalității, cheltuielilor relevante efectuate de statul membru în care există deficiențe, pentru o perioadă care urmează a fi stabilită prin actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf și care nu poate depăși 12 luni. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru prelungirea perioadei respective cu perioade ulterioare de maximum 12 luni în total, dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile pentru suspendare. Cuantumurile suspendate sunt luate în considerare la adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolul 53.
3.  Actele de punere în aplicare prevăzute în prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
Înainte de a adopta actele de punere în aplicare menționate la alineatul (2), Comisia informează statul membru în cauză în legătură cu intenția sa și solicită un răspuns din partea acestuia într-un termen care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.
3.  Înainte de a adopta actele de punere în aplicare menționate la alineatul (2), Comisia informează statul membru în cauză în legătură cu intenția sa și solicită un răspuns din partea acestuia într-un termen care nu poate fi mai scurt de 30 de zile. În cazul în care statul membru în cauză răspunde și își prezintă observațiile, iar Comisia consideră că observațiile respective sunt insuficiente, Comisia prezintă, dacă este necesar și nu mai târziu de adoptarea actului de punere în aplicare, o justificare în care explică de ce observațiile prezentate nu sunt suficiente.
Actele de punere în aplicare prin care se stabilesc plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau plățile intermediare menționate la articolul 30 țin cont de actele de punere în aplicare adoptate în temeiul primului paragraf din prezentul alineat.
Actele de punere în aplicare prin care se stabilesc plățile lunare menționate la articolul 19 alineatul (3) sau plățile intermediare menționate la articolul 30 țin cont de actele delegate adoptate în temeiul celui de al treilea paragraf de la alineatul (1).
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a
(a)  înaintea datei de 1 decembrie, dar nu înainte de 16 octombrie, să plătească avansuri de până la 50 % în cazul intervențiilor sub formă de plăți directe;
(a)  înaintea datei de 1 decembrie, dar nu înainte de 16 octombrie, să plătească avansuri de până la 50 % în cazul intervențiilor sub formă de plăți directe și al măsurilor menționate la capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 228/2013 și, respectiv, la capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 229/2013;
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3
3.  Statele membre pot decide să plătească avansuri de până la 50 % în cadrul intervențiilor menționate la articolele 68 și 71 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
3.  Statele membre pot decide să plătească avansuri de până la 50 % în cadrul intervențiilor menționate la articolele 68 și 71 și capitolul III din titlul III din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], precum și secțiunea I a capitolului II din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2
2.  Sumele menționate la alineatul (1) se plătesc la bugetul Uniunii și, în caz de reutilizare, se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor FEGA sau FEADR.
2.  Sumele menționate la alineatul (1) se plătesc la bugetul Uniunii și, în caz de reutilizare, se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor FEGA sau , respectiv, FEADR și finanțează în mod preponderent rezerva pentru agricultură instituită în cadrul FEGA în limitele prevăzute la articolul 14.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1
Furnizarea de informații finanțată în temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales scopul de a contribui la explicarea, punerea în aplicare și dezvoltarea PAC și de a sensibiliza publicul în legătură cu conținutul și obiectivele acesteia, de a reda consumatorilor încrederea, în urma crizelor, prin campanii de informare, de a informa fermierii și alte părți interesate și care își desfășoară activitatea în zonele rurale și de a promova modelul european de agricultură, precum și de a ajuta cetățenii să îl înțeleagă.
Furnizarea de informații finanțată în temeiul articolului 7 litera (e) are mai ales scopul de a contribui la explicarea, punerea în aplicare și dezvoltarea PAC și de a sensibiliza publicul în legătură cu conținutul și obiectivele acesteia, inclusiv interacțiunea cu clima, mediul, condițiile de viață ale animalelor și dezvoltarea. Acest lucru are scopul de a informa cetățenii în legătură cu problemele întâmpinate în agricultură și sistemele alimentare, de a informa agricultorii și consumatorii, de a reda consumatorilor încrederea, în urma crizelor, prin campanii de informare, de a informa fermierii și alte părți interesate și care își desfășoară activitatea în zonele rurale și de a promova un model de agricultură al UE mai sustenabil, precum și de a ajuta cetățenii să îl înțeleagă.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2
Sunt furnizate informații coerente, obiective și cuprinzătoare atât în interiorul Uniunii, cât și în afara ei.
Sunt furnizate informații coerente, imparțiale, bazate pe probe, obiective și cuprinzătoare atât în interiorul Uniunii, cât și în afara ei, prin intermediul unui plan de comunicare.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește condițiile în care trebuie compensate anumite tipuri de cheltuieli și venituri în cadrul fondurilor.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 în vederea completării prezentului regulament în ceea ce privește condițiile referitoare la detaliile declarațiilor de cheltuieli în care trebuie compensate anumite tipuri de cheltuieli și venituri în cadrul fondurilor.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1
În sensul articolului 127 din Regulamentul financiar, Comisia obține asigurări pe baza activității desfășurate de organismele de certificare menționate la articolul 11 din prezentul regulament, cu excepția cazului în care aceasta a informat statul membru că nu poate să se bazeze pe activitatea organismului de certificare pentru un anumit exercițiu financiar și va ține seama de acest aspect în momentul evaluării riscurilor și a necesității auditurilor Comisiei în statul membru în cauză.
În sensul articolului 127 din Regulamentul financiar, Comisia obține asigurări pe baza activității desfășurate de organismele de certificare menționate la articolul 11 din prezentul regulament și va ține seama de acest aspect în momentul evaluării riscurilor și a necesității auditurilor Comisiei în statul membru în cauză, cu excepția cazului în care aceasta a informat statul membru că nu poate să se bazeze pe activitatea acestuia.
Amendamentul 282
Propunere de regulament
Articolul 47
1.  Fără a aduce atingere controalelor efectuate de statele membre în temeiul actelor cu putere de lege și actelor administrative naționale sau al dispozițiilor articolului 287 din tratat sau vreunui control organizat în temeiul articolului 322 din tratat sau în temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului, Comisia poate organiza controale în statele membre, pentru a verifica în special:
1.  Fără a aduce atingere controalelor efectuate de statele membre în temeiul actelor cu putere de lege și actelor administrative naționale sau al dispozițiilor articolului 287 din tratat sau vreunui control organizat în temeiul articolului 322 din tratat sau în temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului sau al articolului 127 din Regulamentul financiar, Comisia poate organiza controale în statele membre, pentru a verifica:
(a)  conformitatea practicilor administrative cu normele Uniunii;
(a)  conformitatea practicilor administrative cu normele Uniunii;
(b)  dacă cheltuielile care intră sub incidența articolului 5 alineatul (2) și a articolului 6 și care corespund intervențiilor menționate în Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] corespund unei realizări, astfel cum s-a raportat în raportul anual de performanță;
(b)  dacă operațiunile care intră sub incidența articolului 5 alineatul (2) și a articolului 6 și care corespund intervențiilor menționate în Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] au fost efectuate în conformitate cu cerințele Uniunii și verificate pentru a asigura respectarea acestor cerințe;
(ba)  dacă celelalte operațiuni care intră sub incidența articolului 5 alineatul (2) și a articolului 6 au fost efectuate și verificate în conformitate cu dreptul Uniunii;
(c)  dacă activitatea organismului de certificare este efectuată în conformitate cu articolul 11 și în sensul secțiunii 2 din prezentul capitol;
(c)  dacă activitatea organismului de certificare este efectuată în conformitate cu articolul 11 și în sensul secțiunii 2 din prezentul capitol;
(d)  dacă o agenție de plăți respectă criteriile de acreditare prevăzute la articolul 8 alineatul (2) și dacă statul membru aplică în mod corect dispozițiile articolului 8 alineatul (5).
(d)  dacă o agenție de plăți respectă criteriile de acreditare prevăzute la articolul 8 alineatul (2) și dacă statul membru aplică în mod corect dispozițiile articolului 8 alineatul (5).
(da)  dacă planurile de acțiune menționate la articolele 39 și 40 sunt corect implementate.
În cazul în care Comisia nu se poate baza pe activitatea organismului de certificare, așa cum se menționează la articolul 46, în cazul unor deficiențe grave detectate în sistemul de guvernanță, de gestiune și de control al statului membru sau pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii sunt protejate în conformitate cu articolul 57 din prezentul regulament, Comisia poate realiza o monitorizare extinsă, inclusiv controale la fața locului, atât timp cât persistă deficiențe grave în sistemul de guvernanță.
Persoanele autorizate de Comisie să efectueze controale în numele acesteia, sau reprezentanții Comisiei care acționează în cadrul competențelor care le-au fost atribuite au acces la registre și la toate celelalte documente, inclusiv la documentele și metadatele întocmite sau primite și înregistrate pe suport electronic, referitoare la cheltuielile finanțate de FEGA sau FEADR.
Persoanele autorizate de Comisie să efectueze controale în numele acesteia, sau reprezentanții Comisiei care acționează în cadrul competențelor care le-au fost atribuite au acces la registre și la toate celelalte documente, inclusiv la documentele și metadatele întocmite sau primite și înregistrate pe suport electronic, referitoare la cheltuielile finanțate de FEGA sau FEADR.
Competențele de a efectua controale nu aduc atingere aplicării dispozițiilor naționale care rezervă anumite acte pentru agenții desemnați în mod special prin dreptul intern. Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, persoanele autorizate de Comisie să acționeze în numele Comisiei nu iau parte, inter alia, la vizitele la domiciliu și nici la chestionarea formală a persoanelor pe baza dreptului statului membru în cauză. Totuși, persoanele respective au acces la informațiile obținute în acest mod.
Competențele de a efectua controale nu aduc atingere aplicării dispozițiilor naționale care rezervă anumite acte pentru agenții desemnați în mod special prin dreptul intern. Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, persoanele autorizate de Comisie să acționeze în numele Comisiei nu iau parte, inter alia, la vizitele la domiciliu și nici la chestionarea formală a persoanelor pe baza dreptului statului membru în cauză. Totuși, persoanele respective au acces la informațiile obținute în acest mod.
2.  Comisia notifică cu suficient timp înainte un control statului membru în cauză sau statului membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare controlul, ținând seama, în organizarea controalelor, de sarcina administrativă asupra agențiilor de plăți. La aceste controale pot participa agenți ai statului membru în cauză.
2.  Comisia notifică cu suficient timp înainte un control statului membru în cauză sau statului membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare controlul, ținând seama, în organizarea controalelor, de sarcina administrativă asupra agențiilor de plăți. La aceste controale pot participa agenți ai statului membru în cauză.
La cererea Comisiei și cu acordul statului membru, organismele competente ale statului membru respectiv întreprind controale sau anchete suplimentare privind operațiunile cuprinse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. La aceste controale pot participa agenți ai Comisiei sau persoane autorizate de Comisie să acționeze în numele Comisiei.
La cererea Comisiei și cu acordul statului membru, organismele competente ale statului membru respectiv întreprind controale sau anchete suplimentare privind operațiunile cuprinse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. La aceste controale pot participa agenți ai Comisiei sau persoane autorizate de Comisie să acționeze în numele Comisiei.
În scopul eficientizării controalelor, cu acordul statelor membre în cauză, Comisia poate solicita ajutorul autorităților statelor membre respective pentru efectuarea anumitor controale sau anchete.
În scopul eficientizării controalelor, cu acordul statelor membre în cauză, Comisia poate solicita ajutorul autorităților statelor membre respective pentru efectuarea anumitor controale sau anchete.
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3
3.  Statele membre pun la dispoziția Comisiei informațiile referitoare la neregulile în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 2988/95 și celelalte cazuri de nerespectare a condițiilor stabilite de statele membre în planul strategic PAC, cazurile de presupusă fraudă constatate, precum și informațiile referitoare la măsurile luate în temeiul secțiunii 3 din prezentul capitol în vederea recuperării plăților necuvenite legate de neregulile și fraudele respective.
3.  Statele membre pun la dispoziția Comisiei informațiile referitoare la neregulile în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95 și celelalte cazuri de nerespectare a condițiilor stabilite de statele membre în planul strategic PAC, cazurile de presupusă fraudă constatate, precum și informațiile referitoare la măsurile luate în temeiul secțiunii 3 din prezentul capitol în vederea recuperării plăților necuvenite legate de neregulile și fraudele respective. Comisia sintetizează aceste informații și publică rapoarte multianuale, pe care le va comunica Parlamentului European. 
Amendamentul 280
Propunere de regulament
Articolul 51
1.  Până la data de 31 mai a anului următor exercițiului bugetar în cauză și pe baza informațiilor menționate la articolul 8 alineatul (3) literele (a) și (c), Comisia adoptă acte de punere în aplicare care conțin deciziile sale privind verificarea conturilor agențiilor de plăți acreditate în ceea ce privește cheltuielile menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6.
1.  Până la data de 31 mai a anului următor exercițiului bugetar în cauză și pe baza informațiilor menționate la articolul 8 alineatul (3) literele (a), (b) și (c), Comisia adoptă acte de punere în aplicare care conțin deciziile sale privind verificarea conturilor agențiilor de plăți acreditate în ceea ce privește cheltuielile menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6.
Actele de punere în aplicare respective vizează exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale prezentate și nu aduc atingere conținutului actelor de punere în aplicare adoptate ulterior în temeiul articolelor 52 și 53.
Actele de punere în aplicare respective vizează exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale prezentate și nu aduc atingere conținutului actelor de punere în aplicare adoptate ulterior în temeiul articolului 53.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
2.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme privind verificarea conturilor prevăzută la alineatul (1) în ceea ce privește măsurile care trebuie luate în legătură cu adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la alineatul (1) al doilea paragraf și cu punerea în aplicare a acestora, inclusiv schimbul de informații dintre Comisie și statele membre și termenele care trebuie respectate.
2.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme privind verificarea conturilor prevăzută la alineatul (1) în ceea ce privește măsurile care trebuie luate în legătură cu adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la alineatul (1) al doilea paragraf și cu punerea în aplicare a acestora, inclusiv schimbul de informații dintre Comisie și statele membre și termenele care trebuie respectate.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 52
Articolul 52
eliminat
Verificarea anuală a performanței
1.  În cazul în care cheltuielile menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6, care corespund intervențiilor menționate în titlul III din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] nu corespund unei realizări, astfel cum s-a raportat în raportul anual de performanță, Comisia adoptă acte de punere în aplicare până la data de 15 octombrie a anului următor exercițiului bugetar în cauză prin care stabilește cuantumurile care fac obiectul unor reduceri în ceea ce privește finanțarea din partea Uniunii. Actele de punere în aplicare respective nu aduc atingere conținutului actelor de punere în aplicare adoptate ulterior în temeiul articolului 53 din prezentul regulament.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
2.  Comisia evaluează cuantumurile care trebuie reduse pe baza diferenței dintre cheltuielile anuale declarate pentru o intervenție și cuantumul corespunzător realizării raportate relevante, în conformitate cu planul strategic național din cadrul PAC și ținând cont de justificările prezentate de statul membru.
3.  Înainte de adoptarea actului de punere în aplicare menționat la alineatul (1), Comisia oferă statului membru posibilitatea de a-și prezenta observațiile și de a justifica diferențele.
4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 în vederea completării prezentului regulament cu norme referitoare la criteriile pentru justificările statelor membre și metodologia și criteriile de aplicare a reducerilor.
5.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme privind măsurile care trebuie luate în legătură cu adoptarea actului de punere în aplicare menționat la alineatul (1) și cu punerea în aplicare a acestuia, inclusiv schimbul de informații dintre Comisie și statele membre, procedura și termenele care trebuie respectate.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
Amendamentul 281
Propunere de regulament
Articolul 53
1.  În cazul în care Comisia constată că cheltuielile menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 nu au fost efectuate în conformitate cu legislația Uniunii, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc cuantumurile care urmează să fie excluse de la finanțarea din partea Uniunii.
1.  În cazul în care Comisia constată că cheltuielile menționate la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 nu au fost efectuate în conformitate cu legislația Uniunii, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc cuantumurile care urmează să fie excluse de la finanțarea din partea Uniunii.
Cu toate acestea, în ceea ce privește tipurile de intervenții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] excluderile de la finanțarea din partea Uniunii menționate la primul paragraf se aplică numai în cazul unor deficiențe grave în funcționarea sistemelor de guvernanță ale statelor membre.
Primul paragraf nu se aplică în cazurile de nerespectare a condițiilor de eligibilitate pentru beneficiarii individuali, prevăzute în planurile strategice naționale din cadrul PAC și în normele naționale.
Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 101 alineatul (2).
2.  Comisia evaluează cuantumurile care se exclud pe baza gravității deficiențelor constatate.
2.  Comisia evaluează cuantumurile care se exclud pe baza gravității neconformității constatate. Comisia ține cont în mod corespunzător de natura încălcării, precum și de prejudiciul financiar cauzat Uniunii. Excluderea are la bază sumele identificate ca fiind cheltuite în mod necuvenit. În cazul în care calcularea sumei exacte nu este în mod rezonabil posibilă, se folosesc corecțiile forfetare în mod proporțional.
3.  Înaintea adoptării actului de punere în aplicare menționat la alineatul (1), constatările Comisiei și răspunsurile statului membru sunt notificate în scris, apoi cele două părți încearcă să ajungă la un acord asupra acțiunilor care urmează să fie întreprinse. Ulterior, statelor membre li se oferă posibilitatea de a demonstra faptul că nivelul real al neconformității este mai mic decât cel din evaluarea Comisiei.
3.  Înaintea adoptării actului de punere în aplicare menționat la alineatul (1), constatările Comisiei și răspunsurile statului membru sunt notificate în scris, apoi cele două părți încearcă să ajungă la un acord asupra acțiunilor care urmează să fie întreprinse. Ulterior, statelor membre li se oferă posibilitatea de a demonstra faptul că nivelul real al neconformității este mai mic decât cel din evaluarea Comisiei.
În cazul în care nu se ajunge la un acord, statul membru poate solicita deschiderea unei proceduri în vederea reconcilierii pozițiilor părților în termen de patru luni. Comisiei îi este prezentat un raport privind rezultatul procedurii. Comisia ține seama de recomandările din raport înainte de a decide cu privire la refuzarea finanțării și oferă justificări dacă decide să nu urmeze recomandările respective.
În cazul în care nu se ajunge la un acord, statul membru poate solicita deschiderea unei proceduri în vederea reconcilierii pozițiilor părților în termen de patru luni. Comisiei îi este prezentat un raport privind rezultatul procedurii. Comisia ține seama de recomandările din raport înainte de a decide cu privire la refuzarea finanțării și oferă justificări dacă decide să nu urmeze recomandările respective.
4.  Finanțarea nu este refuzată pentru:
4.  Finanțarea nu este refuzată pentru:
(a)  cheltuielile menționate la articolul 5 alineatul (2) efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte ca Comisia să îi notifice în scris statului membru constatările;
(a)  cheltuielile menționate la articolul 5 alineatul (2) efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte ca Comisia să îi notifice în scris statului membru constatările;
(b)  cheltuielile aferente intervențiilor multianuale care intră sub incidența articolului 5 alineatul (2) sau a intervențiilor de dezvoltare rurală indicate la articolul 6, în cazul în care ultima obligație impusă beneficiarului intervine cu mai mult de 24 de luni înainte ca Comisia să îi notifice în scris statului membru constatările;
(b)  cheltuielile aferente intervențiilor multianuale care intră sub incidența articolului 5 alineatul (2) sau a intervențiilor de dezvoltare rurală indicate la articolul 6, în cazul în care ultima obligație impusă beneficiarului intervine cu mai mult de 24 de luni înainte ca Comisia să îi notifice în scris statului membru constatările;
(c)  cheltuielile pentru intervențiile de dezvoltare rurală, menționate la articolul 6, altele decât cele menționate la litera (b) din prezentul alineat, pentru care plata sau, după caz, plata finală de către agenția de plăți se face cu mai mult de 24 de luni înainte ca Comisia să îi notifice în scris statului membru constatările.
(c)  cheltuielile pentru intervențiile de dezvoltare rurală, menționate la articolul 6, altele decât cele menționate la litera (b) din prezentul alineat, pentru care plata sau, după caz, plata finală de către agenția de plăți se face cu mai mult de 24 de luni înainte ca Comisia să îi notifice în scris statului membru constatările.
5.  Alineatul (4) nu se aplică în cazul:
5.  Alineatul (4) nu se aplică în cazul:
(a)  ajutoarelor acordate de un stat membru pentru care Comisia a inițiat procedura stabilită la articolul 108 alineatul (2) din tratat sau încălcărilor pentru care Comisia a notificat statul membru în cauză printr-un aviz motivat în conformitate cu articolul 258 din tratat;
(a)  ajutoarelor acordate de un stat membru pentru care Comisia a inițiat procedura stabilită la articolul 108 alineatul (2) din tratat sau încălcărilor pentru care Comisia a notificat statul membru în cauză printr-un aviz motivat în conformitate cu articolul 258 din tratat;
(b)  nerespectării de către statele membre a obligațiilor prevăzute în titlul IV capitolul III din prezentul regulament, cu condiția ca Comisia să îi notifice în scris statului membru constatările în termen de 12 luni de la primirea raportului statului membru privind rezultatele controalelor sale referitoare la cheltuielile în cauză.
(b)  nerespectării de către statele membre a obligațiilor prevăzute în titlul IV capitolul III din prezentul regulament, cu condiția ca Comisia să îi notifice în scris statului membru constatările în termen de 12 luni de la primirea raportului statului membru privind rezultatele controalelor sale referitoare la cheltuielile în cauză.
6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 în vederea completării prezentului regulament cu norme referitoare la criteriile și metodologia pentru aplicarea corecțiilor financiare.
6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 în vederea completării prezentului regulament cu norme referitoare la criteriile și metodologia pentru aplicarea corecțiilor financiare, inclusiv corecțiile forfetare menționate la alineatul (2) din prezentul articol.
7.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește norme privind măsurile care trebuie luate în legătură cu adoptarea actului de punere în aplicare menționat la alineatul (1) și cu punerea în aplicare a acestuia, inclusiv schimbul de informații dintre Comisie și statele membre, termenele care trebuie respectate, precum și procedura de conciliere prevăzută la alineatul (3), inclusiv instituirea, sarcinile, alcătuirea și modalitățile de lucru ale organismului de conciliere.
7.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 100 în vederea completării prezentului regulament, prin care stabilește norme privind măsurile care trebuie luate în legătură cu adoptarea actului de punere în aplicare menționat la alineatul (1) și cu punerea în aplicare a acestuia, inclusiv schimbul de informații dintre Comisie și statele membre, termenele care trebuie respectate, precum și procedura de conciliere prevăzută la alineatul (3), inclusiv instituirea, sarcinile, alcătuirea și modalitățile de lucru ale organismului de conciliere.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 53 a (nou)
Articolul 53a
Recuperările aferente neconformităților
1.  Statele membre solicită beneficiarului recuperarea sumelor aferente plăților necuvenite ca urmare a existenței unor nereguli și a altor cazuri de neconformitate de către beneficiari cu condițiile intervențiilor prevăzute în planul strategic din cadrul PAC și inițiază căi de atac în acest sens, dacă este cazul.
2.  Dacă recuperarea nu s-a produs în termen de patru ani de la data solicitării de recuperare sau în termen de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sunt suportate de statele membre în cauză, iar 50 % de la bugetul UE, fără a se aduce atingere cerinței ca statul membru în cauză să continue procedurile de recuperare în conformitate cu articolul 57.
3.  Pe baza unor motive justificate corespunzător, statele membre pot decide să nu continue procedurile de recuperare. O decizie în acest sens poate fi luată numai în următoarele situații:
(a)  în cazul în care costurile de recuperare au fost deja efectuate, iar costurile estimate a fi efectuate depășesc valoarea care trebuie recuperată, această condiție fiind considerată a fi fost îndeplinită dacă:
(i)  cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăți individuale pentru o intervenție, fără a include dobânda aferentă, nu depășește 100 EUR; sau
(ii)  cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăți individuale pentru o intervenție, fără a include dobânda aferentă, se situează între 100 EUR și 250 EUR, iar statul membru vizat aplică un prag egal sau mai mare decât cuantumul care trebuie recuperat în conformitate cu dreptul său intern pentru neplata datoriilor naționale.
(b)  în cazul în care recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrată și recunoscută prin dreptul intern, a debitorului sau a persoanelor juridic responsabile pentru neregulă.
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1
Sumele recuperate de statele membre ca urmare a existenței unor nereguli și a altor cazuri de nerespectare de către beneficiari a condițiilor intervențiilor prevăzute în planul strategic PAC și dobânda aferentă acestor sume se varsă agenției de plăți și sunt înregistrate contabil de aceasta ca venit alocat FEGA în luna în care sumele sunt primite efectiv.
Sumele recuperate de statele membre ca urmare a existenței unor nereguli și a altor cazuri de nerespectare de către beneficiari a condițiilor intervențiilor prevăzute în planul strategic PAC și dobânda aferentă acestor sume care se calculează începând cu ziua următoare plății datorate, se varsă agenției de plăți și sunt înregistrate contabil de aceasta ca venit alocat FEGA în luna în care sumele sunt primite efectiv.
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre pot, fără a aduce atingere primului paragraf, să instruiască agenția de plăți, ca organism responsabil de recuperarea datoriilor, să deducă datoriile restante datorate de beneficiar din plățile viitoare către beneficiarul respectiv.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 1
În cazul în care sunt depistate nereguli și alte cazuri de nerespectare de către beneficiari a condițiilor intervențiilor de dezvoltare rurală menționate în planul strategic PAC, statele membre fac ajustări financiare prin anularea totală sau parțială a respectivei finanțări din partea Uniunii. Statele membre țin cont de natura și gravitatea neconformităților detectate, precum și de nivelul pierderii financiare pentru FEADR.
În cazul în care sunt depistate nereguli și alte cazuri de nerespectare de către beneficiari a condițiilor intervențiilor de dezvoltare rurală menționate în planul strategic PAC, statele membre fac ajustări financiare prin anularea parțială sau, în cazuri extreme, totală, a respectivei finanțări din partea Uniunii. Statele membre țin cont de natura și gravitatea neconformităților detectate, precum și de nivelul pierderii financiare pentru FEADR.
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2
Cuantumurile finanțării din partea Uniunii în cadrul FEADR care sunt anulate și cele recuperate, precum și dobânda aferentă se realocă altor intervenții de dezvoltare rurală prevăzute în planul strategic PAC. Totuși, fondurile Uniunii anulate sau recuperate pot fi reutilizate de statele membre numai pentru o operațiune de dezvoltare rurală prevăzută în planul strategic național din cadrul PAC și cu condiția ca fondurile să nu fie realocate operațiunilor de dezvoltare rurală care au făcut obiectul unei ajustări financiare.
Cuantumurile finanțării din partea Uniunii în cadrul FEADR care sunt anulate și cele recuperate, precum și dobânda aferentă, care se calculează începând cu ziua următoare plății datorate, se realocă altor intervenții de dezvoltare rurală prevăzute în același plan strategic PAC.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Statele membre pot stabili suma minimă pentru care se aplică paragraful anterior, astfel cum se stabilește în cazul unei rambursări minime către beneficiarii aplicării disciplinei financiare.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou)
Cu toate acestea, fondurile Uniunii anulate sau recuperate pot fi reutilizate în totalitate de statele membre numai pentru o operațiune de dezvoltare rurală prevăzută în planul strategic național din cadrul PAC și cu condiția ca fondurile să nu fie realocate operațiunilor de dezvoltare rurală care au făcut obiectul unei ajustări financiare.
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 57
1.  În cadrul PAC, statele membre adoptă toate actele cu putere de lege și actele administrative și iau orice altă măsură necesară pentru a asigura protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii. Aceste dispoziții și măsuri se referă în special la:
1.  În cadrul PAC, statele membre adoptă, cu respectarea sistemelor aplicabile de guvernanță, toate actele cu putere de lege și actele administrative și iau orice altă măsură necesară pentru a asigura protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea criteriilor de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute la articolul 35. Aceste dispoziții și măsuri se referă în special la:
(a)  controlul legalității și regularității operațiunilor finanțate din Fonduri;
(a)  controlul legalității și regularității operațiunilor finanțate din Fonduri, inclusiv la nivelul beneficiarilor;
(b)  asigurarea combaterii eficiente a fraudelor, în special în domeniile cu un nivel de risc mai ridicat, și care să acționeze ca factor disuasiv, ținând cont de costuri și beneficii, precum și de caracterul proporțional al măsurilor;
(b)  asigurarea combaterii eficiente a fraudelor, în special în domeniile cu un nivel de risc mai ridicat, și care să acționeze ca factor disuasiv, ținând cont de costuri și beneficii, precum și de caracterul proporțional al măsurilor;
(c)  prevenirea, detectarea și soluționarea neregulilor și fraudelor;
(c)  prevenirea, detectarea și soluționarea neregulilor și fraudelor;
(d)  aplicarea unor sancțiuni eficace, disuasive și proporționate în conformitate cu dreptul Uniunii sau, în absența acestuia, cu dreptul intern și inițierea unor proceduri judiciare în acest scop, dacă este nevoie;
(d)  aplicarea unor sancțiuni eficace, disuasive și proporționate în conformitate cu dreptul Uniunii sau, în absența acestuia, cu dreptul intern și inițierea unor proceduri judiciare în acest scop, dacă este nevoie;
(e)  recuperarea plăților necuvenite, plus dobânzile aferente, și inițierea unor proceduri judiciare în acest scop, dacă este nevoie.
(e)  recuperarea plăților necuvenite, plus dobânzile aferente, și inițierea unor proceduri judiciare în acest scop, dacă este nevoie.
2.  Statele membre instituie sisteme de gestionare și control eficiente pentru a asigura respectarea legislației Uniunii care reglementează intervențiile Uniunii.
2.  Statele membre instituie sisteme de gestionare și control eficiente pentru a asigura respectarea legislației Uniunii care reglementează intervențiile Uniunii.
3.  Statele membre iau măsuri de precauție adecvate care să asigure sancțiunile aplicate, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (d) sunt proporționate și adaptate în funcție de gravitatea, amploarea, durata și caracterul repetitiv ale neconformității constatate.
3.  Statele membre iau măsuri de precauție adecvate care să asigure sancțiunile aplicate, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (d) sunt proporționate și adaptate în funcție de gravitatea, amploarea, durata și caracterul repetitiv ale neconformității constatate.
Dispozițiile stabilite de statele membre garantează, în special, că nu sunt impuse sancțiuni:
Dispozițiile stabilite de statele membre garantează, în special, că nu sunt impuse sancțiuni:
(a)  în cazul în care neconformitatea este cauzată de forța majoră;
(a)  în cazul în care neconformitatea este cauzată de forța majoră;
(b)  în cazul în care neconformitatea este cauzată de o eroare a autorității competente sau a unei alte autorități și dacă eroarea nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil de persoana vizată de sancțiunea administrativă;
(b)  în cazul în care neconformitatea este cauzată de o eroare a autorității competente sau a unei alte autorități și dacă eroarea nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil de persoana vizată de sancțiunea administrativă;
(c)  în cazul în care persoana vizată poate demonstra într-un mod considerat satisfăcător de către autoritatea competentă că nu este răspunzătoare pentru nerespectarea obligațiilor menționate la alineatul (1), sau dacă autoritatea competentă stabilește într-un alt mod că persoana vizată nu este răspunzătoare în acest sens.
(c)  în cazul în care persoana vizată poate demonstra într-un mod considerat satisfăcător de către autoritatea competentă că nu este răspunzătoare pentru nerespectarea obligațiilor menționate la alineatul (1), sau dacă autoritatea competentă stabilește într-un alt mod că persoana vizată nu este răspunzătoare în acest sens.
În cazul în care nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului se datorează unui caz de forță majoră, beneficiarul își păstrează dreptul de a beneficia de ajutor.
În cazul în care nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului se datorează unui caz de forță majoră, beneficiarul își păstrează dreptul de a beneficia de ajutor.
4.  Statele membre instituie mecanisme pentru a asigura examinarea eficace a plângerilor referitoare la Fonduri și, la cererea Comisiei, examinează plângerile trimise Comisiei care se încadrează în domeniul de aplicare al planului strategic PAC. Statele membre informează Comisia cu privire la rezultatele examinărilor respective.
4.  Statele membre instituie mecanisme pentru a asigura examinarea eficace a plângerilor referitoare la Fonduri și, la cererea Comisiei, examinează plângerile trimise Comisiei care se încadrează în domeniul de aplicare al planului strategic PAC. Statele membre informează Comisia cu privire la rezultatele examinărilor respective.
În cazul în care au fost depistate deficiențe în ceea ce privește examinarea și tratarea plângerilor într-un stat membru, Comisia instituie un mecanism de tratare a plângerilor prin care beneficiarii care s-au confruntat cu un tratament nedrept sau care îi dezavantajează în ceea ce privește angajarea sau plata fondurilor publice sub gestionare directă sau partajată, inclusiv deciziile privind licitațiile publice, pot adresa plângeri direct Comisiei. Comisia se asigură că este garantată o protecție adecvată a persoanelor fizice sau juridice în urma depunerii unei plângeri.
5.  Statele membre informează Comisia în legătură cu dispozițiile adoptate și cu măsurile luate în temeiul alineatelor (1) și (2).
5.  Statele membre informează Comisia în legătură cu dispozițiile adoptate și cu măsurile luate în temeiul alineatelor (1) și (2).
6.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește normele necesare pentru aplicarea uniformă a prezentului articol referitoare la următoarele aspecte:
6.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care stabilește normele necesare pentru aplicarea uniformă a prezentului articol referitoare la următoarele aspecte:
(a)  procedurile, termenele, schimbul de informații cu privire la obligațiile prevăzute la alineatele (1) și (2);
(a)  procedurile, termenele, schimbul de informații cu privire la obligațiile prevăzute la alineatele (1) și (2);
(b)  notificarea și comunicarea pe care statele membre trebuie să le efectueze către Comisie în ceea ce privește obligațiile prevăzute la alineatele (3) și (4).
(b)  notificarea și comunicarea pe care statele membre trebuie să le efectueze către Comisie în ceea ce privește obligațiile prevăzute la alineatele (3) și (4).
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 57 a (nou)
Articolul 57a
Corectarea erorilor
1.  Statele membre pot include în planurile lor strategice PAC dispoziții naționale care să recunoască dreptul beneficiarilor de a modifica sau de a restabili în alt mod conformitatea unei declarații administrative sau a unei cereri de ajutor sau de sprijin pe care au făcut-o anterior, fără aplicarea de reduceri sau sancțiuni, în cazul în care:
(a)  beneficiarul a săvârșit o eroare administrativă când a furnizat informații cu privire la situația sa;
(b)  beneficiarul nu a respectat criteriile de eligibilitate, angajamentele sau celelalte obligații referitoare la condițiile de acordare a ajutorului sau a sprijinului corespunzătoare situației sale.
Acest drept de a modifica sau de a restabili conformitatea se aplică atunci când eroarea sau omisiunea sunt comise fără rea-credință și se consideră că nu constituie o tentativă de fraudă.
Responsabilitatea evaluării bunei-credințe a beneficiarului revine autorităților naționale competente.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – paragraful 2
Statele membre asigură un nivel al controalelor necesar pentru o gestionare eficace a riscurilor.
Statele membre asigură un nivel al controalelor necesar pentru o gestionare eficientă a riscurilor care poate fi mai redusă decât nivelul inițial atunci când sistemul de gestiune și control funcționează în mod corespunzător, iar ratele de eroare se mențin la un nivel acceptabil. Autoritatea relevantă extrage un eșantion pentru control din întreaga populație de solicitanți, inclusiv, după caz, o parte selectată în mod aleatoriu, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă, și una aleasă pe baza riscurilor, care vizează depistarea zonelor în care riscurile vizând interesele financiare ale uniunii sunt cele mai mari.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e
(e)  alte norme privind controalele care trebuie efectuate de statele membre, în ceea ce privește măsurile prevăzute în capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 228/2013 și în capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 229/2013.
eliminat
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – litera a
(a)  asigură un tratament nediscriminatoriu, echitatea și respectul proporționalității în cazul depunerii unei garanții;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4 – litera c
(c)  „sistem de identificare și înregistrare a animalelor” înseamnă sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului33 sau sistemul de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului34;
(c)  „sistem de identificare și înregistrare a animalelor” înseamnă sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului33, sistemul de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului34 sau, după caz, sistemul de identificare sau de înregistrare a porcinelor prevăzut de Directiva 2008/71/CE34a a Consiliului și alte baze de date stabilite de statele membre pentru animale;
__________________
__________________
33 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).
33 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).
34 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (JO L 5, 9.1.2004, p. 8).
34 Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (JO L 5, 9.1.2004, p. 8).
34a Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea și înregistrarea porcinelor (JO L 213, 8.8.2008, p. 31).
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4 – litera f
(f)  „sistem «fără cereri de plată»” înseamnă un sistem de solicitare a intervențiilor legate de suprafață sau de animale în cadrul căruia datele necesare cerute de administrație cel puțin pentru suprafețe sau animale specifice pentru care se solicită ajutor sunt disponibile în baze de date electronice oficiale gestionate de statul membru.
(f)  „sistem «fără cereri de plată»” înseamnă un sistem de solicitare, sub forma unui formular precompletat sau sub o altă formă, pentru intervențiile legate de suprafață sau de animale în cadrul căruia datele necesare cerute de administrație cel puțin pentru suprafețe sau animale specifice pentru care se solicită ajutor sunt disponibile în baze de date electronice oficiale gestionate de statul membru.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – litera c
(c)  un sistem de monitorizare a suprafețelor;
(c)  un sistem de monitorizare a suprafețelor și de control;
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2
2.  Sistemul integrat funcționează cu ajutorul bazelor de date electronice și a sistemelor de informații geografice și permite partajarea și integrarea datelor între bazele de date electronice și sistemele de informații geografice.
2.  Sistemul integrat funcționează cu ajutorul bazelor de date electronice și a sistemelor de informații geografice și permite partajarea și integrarea datelor între bazele de date electronice și sistemele de informații geografice (GIS). În acest sens, GIS permite stratificarea datelor geospațiale privind parcelele agricole, cadastrale sau de referință pentru toate zonele care delimitează zonele protejate și zonele desemnate stabilite în conformitate cu legislația UE enumerată în anexa XI la Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], cum ar fi zonele Natura 2000 sau zonele vulnerabile la nitrați, precum și elementele de peisaj și infrastructurile ecologice (arbori, garduri vii, iazuri, zone tampon, terenuri riverane etc.).
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3
3.  Fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre privind punerea în aplicare și implementarea sistemului integrat, Comisia poate să facă apel la serviciile unor organisme sau persoane specializate, pentru a facilita instituirea, monitorizarea și utilizarea sistemului integrat, în special în scopul de a acorda consultanță tehnică autorităților competente ale statelor membre.
3.  Fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre privind punerea în aplicare și implementarea sistemului integrat, Comisia face apel la serviciile unor organisme sau persoane specializate, pentru a facilita instituirea, monitorizarea și utilizarea sistemului integrat, în special în scopul de a acorda consultanță tehnică autorităților competente ale statelor membre.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 2
Datele și documentația menționată la primul paragraf referitoare la anul calendaristic sau de comercializare în curs și la ultimii zece ani calendaristici sau de comercializare sunt accesibile în vederea consultării prin intermediul bazelor de date digitale ale autorității competente a statului membru.
Datele și documentația menționată la primul paragraf referitoare la anul calendaristic sau de comercializare în curs și la ultimii zece ani calendaristici sau de comercializare sunt accesibile în vederea consultării prin intermediul bazelor de date digitale ale autorității competente a statului membru. Informațiile relevante ale bazelor de date pot fi furnizate și sub formă de rezumate.
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5 a (nou)
5a.   Statele membre se asigură că beneficiarii și potențialii beneficiarii au acces la toate datele de referință și de atribut referitoare la terenurile pe care le utilizează sau intenționează să le utilizeze pentru a le permite să facă o cerere corectă.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1
1.  În ceea ce privește ajutoarele pentru intervențiile legate de suprafață menționate la articolul 63 alineatul (2) și puse în aplicare în conformitate cu planurile strategice naționale PAC, statele membre impun depunerea unei cereri prin utilizarea aplicației geospațiale puse la dispoziție de autoritatea competentă în vederea depunerii cererilor.
1.  În ceea ce privește ajutoarele pentru intervențiile legate de suprafață menționate la articolul 63 alineatul (2) și puse în aplicare în conformitate cu planurile strategice naționale PAC, statele membre impun depunerea unei cereri prin utilizarea formularului pus la dispoziție de autoritatea competentă în cadrul aplicației lor geospațiale.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Dacă un stat membru decide să utilizeze un sistem fără cereri de plată, el trebuie să permită administrației să efectueze plățile eligibile către beneficiari pe baza datelor existente în bazele de date computerizate oficiale, în cazul în care nu au existat modificări, completate cu informații suplimentare, când a fost nevoie să fie acoperită o schimbare. Aceste detalii și orice alte informații suplimentare sunt confirmate de beneficiar.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1
1.  Statele membre instituie și utilizează un sistem de monitorizare a suprafețelor.
1.  Statele membre instituie și utilizează un sistem de monitorizare a suprafețelor și de control. Din motive justificate în mod corespunzător, Comisia poate acorda o perioadă de tranziție pentru instalarea sistemului de monitorizare a suprafețelor și de control statelor membre care nu au utilizat recent un astfel de sistem de monitorizare a suprafețelor și de control.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 2 – paragraful 1
Statele membre evaluează anual calitatea sistemului de monitorizare a suprafețelor în conformitate cu metodologia stabilită la nivelul Uniunii.
Statele membre evaluează anual calitatea sistemului de monitorizare a suprafețelor și de control în conformitate cu metodologia stabilită la nivelul Uniunii.
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 69 – paragraful 1
Sistemul pentru înregistrarea identității fiecărui beneficiar al intervențiilor și al măsurilor menționate la articolul 63 alineatul (2) garantează că toate cererile depuse de același beneficiar pot fi identificate ca atare.
Sistemul pentru înregistrarea identității fiecărui beneficiar al intervențiilor și al măsurilor menționate la articolul 63 alineatul (2) garantează că toate cererile depuse de același beneficiar pot fi identificate ca atare. De asemenea, acesta garantează că, în cazul în care beneficiarii fac parte dintr-un grup în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2013/34/UE, grupul respectiv poate fi identificat.
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 70 – paragraful 1
Statele membre instituie un sistem de control și de sancțiuni în ceea ce privește ajutoarele, astfel cum se menționează la articolul 63.
Statele membre instituie un sistem de control și de sancțiuni în ceea ce privește ajutoarele, astfel cum se menționează la articolul 63. Statele membre desfășoară, prin intermediul agențiilor de plăți sau al organismelor pe care le-au delegat, controale administrative privind cererile de ajutor pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului. Controalele respective sunt completate de controale la fața locului.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 70 – paragraful 1 a (nou)
Pentru fiecare dintre intervențiile menționate la articolul 63 alineatul (2), statele membre se asigură că eșantionul de control pentru controalele la fața locului efectuate în fiecare an acoperă cel puțin 5 % din totalul beneficiarilor. Procentul crește în mod corespunzător atunci când se constată orice neconformitate semnificativă în contextul unei intervenții sau măsuri date. Totuși, statele membre pot reduce acest procent atunci când ratele de eroare rămân la un nivel acceptabil.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 70 – paragraful 2
Alineatele (1) - (5) ale articolului 57 se aplică mutatis mutandis.
eliminat
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 73 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă
(a)  forma, conținutul și modalitățile de transmitere către Comisie sau de punere la dispoziția acesteia:
(a)  forma și modalitățile de transmitere către Comisie sau de punere la dispoziția acesteia:
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 73 – paragraful 1 – litera b
(b)  caracteristicile și normele de bază privind sistemul de depunere a cererilor cu informații geo-spațiale și sistemul de monitorizare a suprafețelor menționate la articolele 67 și 68.
(b)  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 100, acte delegate pentru completarea prezentului regulament prin stabilirea normelor privind conținutul pentru a transmite Comisiei și a-i pune la dispoziție:
(i)  rapoartele de evaluare a calității sistemului de identificare a parcelelor agricole, a sistemului de depunere a cererilor cu informații geospațiale și a sistemului de monitorizare și control a suprafețelor;
(ii)  măsurile de remediere care urmează să fie puse în aplicare de către statele membre, astfel cum se prevede la articolele 66, 67 și 68;
(iii)  caracteristicile și normele de bază privind sistemul de depunere a cererilor cu informații geo-spațiale și sistemul de monitorizare și control a suprafețelor menționate la articolele 67 și 68.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 73 – paragraful 2
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2
2.  Statele membre trimit Comisiei o listă a întreprinderilor stabilite într-o țară terță în cazul cărora suma în cauză a fost sau ar fi trebuit să fie plătită sau primită în acel stat membru.
2.  Statele membre trimit Comisiei o listă a întreprinderilor stabilite într-o țară terță în cazul cărora suma în cauză a fost sau ar fi trebuit să fie plătită sau primită în acel stat membru. Atunci când este necesar, Comisia invită experți din țări terțe, inclusiv din țări în curs de dezvoltare, pentru a realiza o evaluare a impactului extern al punerii în aplicare a PAC la nivelul statelor membre.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 79
Articolul 79
eliminat
Programarea
1.  Statele membre elaborează programe de control care trebuie puse în aplicare, în conformitate cu articolul 75, pe parcursul perioadei de control următoare.
2.  În fiecare an, înainte de 15 aprilie, statele membre transmit Comisiei programele la care se face trimitere la alineatul (1), precizând:
(a)  numărul de întreprinderi care urmează să fie controlate și repartizarea acestora pe sectoare, în funcție de sumele aferente;
(b)  criteriile adoptate pentru elaborarea programului.
3.  Programele stabilite de statele membre și transmise Comisiei sunt puse în aplicare de statele membre, dacă, în termen de opt săptămâni, Comisia nu și-a făcut cunoscute observațiile.
4.  Alineatul (3) se aplică mutatis mutandis modificărilor aduse programelor de statele membre.
5.  În orice stadiu, Comisia poate solicita includerea în programul unui stat membru a unei anumite categorii de întreprinderi.
6.  Întreprinderile în cazul cărora suma încasărilor sau a plăților a fost mai mică de 40 000 EUR sunt controlate în conformitate cu prezentul capitol numai din motive specifice care trebuie indicate de statele membre în programele lor anuale menționate la alineatul (1) sau de Comisie în orice propunere de modificare a programului în cauză.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 101, acte delegate de modificare a pragului prevăzut la primul paragraf.
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Titlul 4 – capitolul 4 – titlu
Sistemul de control și sancțiunile legate de condiționalitate
Sistemul de control și sancțiunile legate de condiționalitate în scopul dezvoltării durabile
Amendamentele 183, 211cp1 și 283cp1
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre instituie un sistem de control care să garanteze că beneficiarii ajutorului menționat la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind Planurile strategice PAC] și în capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 228/2013 și în capitolul IV din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 respectă obligațiile prevăzute în titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
Statele membre au un sistem de control care să garanteze că următorii beneficiari respectă obligațiile prevăzute în titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC]:
(a)  beneficiarii care primesc plăți directe în temeiul titlului III capitolul II din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC];
(b)  beneficiarii care primesc primele anuale prevăzute la articolele 65, 66 și 67 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC];
(c)  beneficiarii care primesc sprijin în temeiul capitolului IV din Regulamentul (UE) nr. 228/2013 și al capitolului IV din Regulamentul (UE) nr. 229/2013;
Amendamentul 211cp2
Propunere de regulament
Articolul 84 - alineatul 1 - paragraful 3 a (nou)
Pentru a asigura respectarea condițiilor de muncă și de încadrare în muncă aplicabile care rezultă din contractele colective de muncă relevante și din dreptul social și al muncii la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, statele membre asigură cooperarea dintre autoritățile naționale competente responsabile de inspecțiile muncii și sistemul de control menționat la primul paragraf. În situațiile transfrontaliere se asigură, de asemenea, coordonarea și cooperarea cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), a cărei funcționare este reglementată prin Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului.
Amendamentele 184, 211cp3 și 283cp3
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba)  „repetarea unei neconformități” înseamnă nerespectarea aceleiași cerințe sau a aceluiași standard, identificată de mai multe ori, cu condiția ca beneficiarul să fi fost informat cu privire la o neconformitate anterioară și, după caz, să fi avut posibilitatea să ia măsurile necesare pentru a remedia neconformitatea anterioară respectivă.
Amendamentele 185, 211cp3 și 283cp3
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  În sistemul lor de control menționat la alineatul (1), statele membre:
3.  Pentru a-și respecta obligațiile în materie de control stabilite la alineatul (1), statele membre:
Amendamentele 186, 211cp3 și 283cp3
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 – litera c
(c)  pot, atunci când este cazul, să utilizeze teledetecția sau sistemul de monitorizare a suprafețelor pentru efectuarea controalelor la fața locului menționate la litera (a);
(c)  pot, atunci când este cazul și dacă este fezabil, să utilizeze teledetecția sau sistemul de monitorizare și control a suprafețelor pentru efectuarea controalelor la fața locului menționate la litera (a); și
Amendamentele 187, 211cp3 și 283cp3
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
(ca)  introduc un sistem de alertă timpurie;
Amendamentele 188, 211cp3 și 283cp3
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 – litera d
(d)  stabilesc eșantionul de control pentru controalele menționate la litera (a) care urmează să fie efectuate în fiecare an pe baza unei analize a riscurilor, includ o componentă aleatorie și prevăd faptul că eșantionul de control trebuie să acopere cel puțin 1 % din beneficiarii care primesc ajutorul prevăzut în titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
eliminat
Amendamentul 291
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Statele membre stabilesc eșantionul de control pentru controalele menționate la alineatul 3 litera (a) din prezentul articol, care urmează să fie efectuate în fiecare an pe baza unei analize a riscurilor, pentru care pot aplica factori de ponderare și o componentă aleatorie, și se asigură că eșantionul de control acoperă cel puțin 5 % din beneficiarii care primesc ajutorul prevăzut în titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
Amendamentele 190 și 211cp6
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 b (nou)
3b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 100 pentru completarea prezentului regulament cu norme privind controalele simplificate pentru agricultorii care participă la sistemele menționate la articolul 25 din Regulamentul (UE) ... / ... [Regulamentul privind planurile strategice PAC].
Amendamentele 191 și 211cp6
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 c (nou)
3c.  Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, norme privind efectuarea controalelor menționate în prezentul articol, inclusiv norme care să garanteze că analiza riscurilor ține seama de următorii factori:
(a)  participarea fermierilor la sistemul de consiliere agricolă prevăzut la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC];
(b)  participarea fermierilor la sistemul de certificare menționat la articolul 12 alineatul (3a) din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] în cazul în care acesta acoperă cerințele și normele vizate.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 101 alineatul (3).
Amendamentele 212cp1 și 293
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă
În cadrul sistemului respectiv, sancțiunile administrative menționate la primul paragraf se aplică doar dacă neconformitatea este rezultatul unei acțiuni sau omisiuni imputabile direct beneficiarului respectiv; și dacă sunt îndeplinite una dintre condițiile de mai jos sau amândouă:
În cadrul sistemului respectiv, sancțiunile administrative menționate la primul paragraf se aplică doar dacă neconformitatea este rezultatul unei acțiuni sau omisiuni imputabile direct beneficiarului respectiv; și dacă sunt îndeplinite una, două sau toate dintre condițiile de mai jos:
Amendamentele 212cp2 și 294
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b a (nouă)
(ba)   neconformitatea afectează condițiile de muncă și de încadrare în muncă ale lucrătorilor angajați de beneficiar.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 85 - alineatul 2
2.  În sistemele lor de sancțiuni menționate la alineatul (1), statele membre:
2.  În sistemele lor de sancțiuni menționate la alineatul (1), statele membre:
(a)  includ norme privind aplicarea de sancțiuni administrative în cazurile în care terenul este transferat în cursul anului calendaristic în cauză sau al anilor în cauză. Aceste norme se bazează pe repartizarea corectă și echitabilă a răspunderii pentru neconformitate între cedenți și cesionari;
(a)  includ norme privind aplicarea de sancțiuni administrative în cazurile în care terenul agricol, exploatația agricolă sau părți ale acesteia sunt transferate în cursul anului calendaristic în cauză sau al anilor în cauză. Aceste norme se bazează pe repartizarea corectă și echitabilă a răspunderii pentru neconformitate între cedenți și cesionari;
În sensul prezentei litere, „transfer” înseamnă orice tip de tranzacție prin care terenul agricol încetează să mai fie la dispoziția cedentului.
În sensul prezentei litere, „transfer” înseamnă orice tip de tranzacție prin care terenul agricol încetează să mai fie la dispoziția cedentului.
(b)  pot decide, în pofida alineatului (1), să nu aplice o sancțiune pe beneficiar și pe an calendaristic atunci când cuantumul sancțiunii este de maximum 100 EUR. Constatările și obligația de a întreprinde o acțiune corectivă sunt notificate beneficiarului;
(b)  pot decide, în pofida alineatului (1), să nu aplice o sancțiune pe beneficiar și pe an calendaristic atunci când cuantumul sancțiunii este de maximum 100 EUR. Constatările și obligația de a întreprinde o acțiune corectivă sunt notificate beneficiarului;
(c)  prevăd că nu se impun sancțiuni administrative în cazul în care neconformitatea este cauzată de forța majoră.
(c)  prevăd că nu se impun sancțiuni administrative dacă:
(i)  neconformitatea se datorează unei situații de forță majoră;
(ii)  neconformitatea este urmarea unui ordin al unei autorități publice; sau
(iii)  neconformitatea este cauzată de o eroare a autorității competente sau a unei alte autorități și dacă eroarea nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil de beneficiarul vizat de sancțiunea administrativă.
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 86
1.  Sancțiunile administrative prevăzute în titlul III capitolul 1 secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] se aplică prin reducerea plăților sau excluderea de la întreaga sumă a plăților menționate în secțiunea respectivă care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului respectiv în legătură cu cererile de ajutor pe care acesta le-a transmis sau urmează să le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea.
1.  Sancțiunile administrative se aplică prin reducerea plăților sau excluderea de la întreaga sumă a plăților menționate la articolul 84 alineatul (1), care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului respectiv în legătură cu cererile de ajutor pe care beneficiarul le-a transmis sau urmează să le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea.
Pentru calcularea reducerilor și a excluderilor respective, se ține seama de gravitatea, amploarea, persistența, repetarea sau caracterul deliberat al neconformității constatate. Sancțiunile trebuie să fie disuasive și proporționate, precum și conforme cu criteriile prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.
Pentru calcularea reducerilor și a excluderilor respective, se ține seama de gravitatea, amploarea, persistența, repetarea sau caracterul deliberat al neconformității constatate. Sancțiunile trebuie să fie disuasive și proporționate, precum și conforme cu criteriile prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol.
2.  În caz de neconformitate datorată neglijenței, procentul reducerii este, ca regulă generală, 3 % din cuantumul total al plăților menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
2.  În caz de neconformitate datorată neglijenței, procentul reducerii este, ca regulă generală, 3 % din cuantumul total al plăților menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Reducerea se determină pe baza evaluării gravității neconformității, în funcție de criteriile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol.
Statele membre pot institui un sistem de alertă timpurie aplicabil cazurilor individuale de neconformitate care apar pentru prima dată și care, date fiind gravitatea, amploarea și persistența lor reduse, nu conduc la o reducere sau la excludere. În cazul în care un control ulterior efectuat în următorii trei ani calendaristici stabilește că neconformitatea nu a fost remediată, reducerea în temeiul primului paragraf se aplică retroactiv.
Statele membre înființează și folosesc sistemul de alertă timpurie menționat la articolul 84 alineatul (3) aplicabil cazurilor individuale de neconformitate care apar pentru prima dată și care, date fiind gravitatea, amploarea și persistența lor reduse, nu conduc la o reducere sau la excludere. Autoritatea relevantă notifică beneficiarului obligația de a lua măsuri de remediere și propune măsuri corective care trebuie luate pentru a remedia nerespectarea. În cazul în care un control ulterior efectuat în următorii trei ani calendaristici stabilește că neconformitatea nu a fost remediată, reducerea în temeiul primului paragraf se aplică retroactiv.
Totuși, cazurile de neconformitate care constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor fac întotdeauna obiectul unei reduceri sau al excluderii.
Totuși, cazurile de neconformitate care constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor fac întotdeauna obiectul unei reduceri sau al excluderii.
Statele membre pot să prevadă o instruire obligatorie, în cadrul sistemului de consiliere agricolă menționat în titlul III capitolul 1 secțiunea 3 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], a beneficiarilor care au primit o avertizare timpurie.
Statele membre prevăd o instruire specifică privind condiționalitatea, în cadrul sistemului de consiliere agricolă menționat în titlul III capitolul 1 secțiunea 3 din Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC], a beneficiarilor care au primit o avertizare timpurie, iar prezența la instruire poate fi făcută obligatorie.
3.  În cazul unei neconformități repetate, procentul reducerii este mai mare decât cel aplicat în cazul unei neconformități datorate neglijenței și sancționate pentru prima dată.
3.  În caz de repetare a unei neconformități, procentul reducerii este, ca regulă generală, de 10 % din cuantumul total al plăților menționate la alineatul (1).
Dacă neconformitățile repetate continuă și dacă beneficiarul în cauză nu prezintă motive justificate, se consideră că acesta a acționat în mod deliberat în sensul alineatului (4).
4.  În cazul unei neconformități deliberate, procentul este mai mare decât cel aplicat în cazul unei neconformități repetate în temeiul alineatului (3) și se poate ajunge până la excluderea totală de la plăți și se poate aplica pentru unul sau mai mulți ani calendaristici.
4.  În cazul unei neconformități deliberate, procentul pentru reducere este de cel puțin 15 % din cuantumul total al plăților menționate la alineatul (1) și se poate ajunge până la excluderea totală de la plăți și se poate aplica pentru unul sau mai mulți ani calendaristici.
5.  Pentru a asigura condiții de concurență echitabile între statele membre și eficiența și efectul disuasiv al sistemului de sancțiuni, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 100, în vederea completării prezentului regulament cu norme suplimentare referitoare la aplicarea și calcularea sancțiunilor.
5.  Pentru a asigura condiții de concurență echitabile între statele membre și eficiența și efectul disuasiv al sistemului de sancțiuni, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 100, în vederea completării prezentului regulament cu norme suplimentare referitoare la aplicarea și calcularea sancțiunilor.
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 87 – paragraful 1
Statele membre pot reține 20 % din cuantumurile rezultate din aplicarea reducerilor și excluderilor menționate la articolul 86.
Statele membre pot reține 25 % din cuantumurile rezultate din aplicarea reducerilor și excluderilor menționate la articolul 86.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1
1.  Statele membre asigură publicarea anuală ex-post a beneficiarilor Fondurilor în conformitate cu [articolul 44 alineatele (3) – (5) din Regulamentul (UE) nr. .../... Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC)] și cu aliniatele (2), (3) și (4) din prezentul articol.
1.  Statele membre asigură publicarea anuală ex-post a beneficiarilor Fondurilor în conformitate cu [articolul 44 alineatele (3) – (5) din Regulamentul (UE) nr. .../... Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC)] și cu aliniatele (2), (3) și (4) din prezentul articol. În cazul în care beneficiarii fac parte dintr-un grup în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2013/34/UE, informațiile publicate trebuie să permită identificarea grupului respectiv.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 100 a (nou)
Articolul 100a
Procedura de urgență
1.  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat către Parlamentul European și Consiliu prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.
2.  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 100 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce i se notifică decizia Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecții.
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
(a)  Articolul 5, articolul 7 alineatul (3), articolele 9 și 34, articolul 35 alineatul (4), articolele 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 și 111 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și normele relevante de punere în aplicare și delegate continuă să se aplice pentru cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru exercițiul financiar agricol 2020 și anterior în ceea ce privește FEGA și, în ceea ce privește FEADR, în legătură cu cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru programele de dezvoltare rurală aprobate de Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
(a)  Articolul 5, articolul 7 alineatul (3), articolul 9, articolul 26 alineatul (5), articolul 34, articolul 35 alineatul (4), articolele 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 și 111 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și normele relevante de punere în aplicare și delegate continuă să se aplice pentru cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru exercițiul financiar agricol 2020 și anterior în ceea ce privește FEGA și, în ceea ce privește FEADR, în legătură cu cheltuielile suportate și plățile efectuate pentru programele de dezvoltare rurală aprobate de Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 103
Articolul 103
eliminat
Măsuri tranzitorii
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 101, în vederea completării prezentului regulament cu derogări de la normele prevăzute în prezentul regulament și cu completări ale acestora, atunci când este necesar.

(1) Mențiunile „cp” din titlurile amendamentelor adoptate se referă la părțile corespunzătoare din amendamentele respective.
(2) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0199/2019).

Ultima actualizare: 22 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate