Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0198/2019

Внесени текстове :

A8-0198/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Приети текстове
PDF 772kWORD 296k
Петък, 23 октомври 2020 г. - Брюксел
Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти ***I
P9_TA(2020)0289A8-0198/2019

Изменения(1), приети от Европейския парламент на 23 октомври 2020 г., относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))(2)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват предизвикателствата, целите и насоките за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели включват, inter alia, необходимостта ОСП да бъде в по-голяма степен ориентирана към постигането на резултати, с цел стимулиране на модернизацията и устойчивостта, в това число устойчивостта, свързана с икономическите и социалните аспекти, околната среда и климата, на селското стопанство, горското стопанство и селските райони, и да допринесе за намаляване на свързаната с ЕС административна тежест за бенефициерите.
(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват предизвикателствата, целите и насоките за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели включват, inter alia, необходимостта ОСП да бъде в по-голяма степен ориентирана към постигането на резултати, да стимулира в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото споразумение за климата модернизацията и устойчивостта, в това число устойчивостта, свързана с икономическите и социалните аспекти, околната среда и климата, на селското стопанство, горското стопанство и селските райони (включително чрез засилен акцент върху агро-лесовъдството), да произвежда здравословна храна и да допринесе за намаляване на свързаната с ЕС административна тежест за бенефициерите. В съобщението също така се подчертава глобалното измерение на ОСП и се посочва ангажиментът на Съюза за повишаване на съгласуваността на политиките за устойчиво развитие (СПУР).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)  Развитието на международните търговски споразумения води, от една страна, до повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители, като същевременно им разкрива нови възможности. С цел запазването на лоялната конкуренция и гарантирането на реципрочност в международната търговия, Съюзът следва да налага спазване на производствени стандарти, съответстващи на тези, установени за собствените му производители, по-специално в областта на околната среда и здравето, при спазване на реципрочност.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Тъй като е необходимо ОСП да усъвършенства начина, по който реагира на предизвикателствата и възможностите, когато такива се проявят на равнището на Съюза, на международно, национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, ОСП трябва да рационализира управлението си и да постигне по-добри резултати с оглед на целите на ЕС, както и значително да намали бюрокрацията и административната тежест. В модела на ОСП, основан на постигането на резултати („модела за постигане на резултати“), Съюзът би трябвало да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и основни изисквания, а държавите членки да носят по-голяма отговорност и да се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности. По-голямата субсидиарност би направила възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности, посредством приспособяване на намесите на ОСП, така че подпомагането да има максимален принос за постигане на целите на ЕС.
(2)  Тъй като е необходимо ОСП да усъвършенства начина, по който реагира на предизвикателствата и възможностите, когато такива се проявят на равнището на Съюза, на международно, национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, ОСП трябва да рационализира управлението си и да постигне по-добри резултати с оглед на целите на ЕС, както и значително да намали бюрокрацията и административната тежест. В модела на ОСП, основан на постигането на резултати („модела за постигане на резултати“), и като се има предвид основната цел да се обезпечат устойчиви доходи за производителите, Съюзът би трябвало да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и основни изисквания, а държавите членки да носят по-голяма отговорност и да се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности. По-голямата субсидиарност би направила възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности, посредством приспособяване на намесите на ОСП, така че подпомагането да има максимален принос за постигане на целите на ЕС.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  При все това все по-големите колебания в цените и свиващите се доходи на земеделските стопани, затруднени допълнително от засилващия се фокус на ОСП върху пазарите, са причина за необходимостта от създаване на нови публични инструменти за регулиране на предлагането, гарантиращи справедливо разпределение на производството между държавите и земеделските стопани.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  С цел да се осигури съгласуваност на ОСП, всичките интервенции на бъдещата ОСП следва да бъдат част от стратегически план за подпомагане, който да включва някои секторни интервенции, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета10.
(3)  С цел да се осигури съгласуваност на ОСП, всичките интервенции на бъдещата ОСП следва да зачитат принципите на устойчиво развитие, равенство между половете и основни права и следва да бъдат част от стратегически план за подпомагане, който да включва някои секторни интервенции, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета10.
_________________
_________________
10 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
10 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  За да се даде възможност за осъществяване на целите на ОСП, установени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и да се гарантира, че Съюзът преодолява адекватно най-новите предизвикателства пред него, е целесъобразно да се предвиди набор от общи цели, които отразяват насоките, заложени в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Освен това следва да бъдат установени редица допълнителни и специфични цели за общата организация на селскостопанските пазари, без да се засягат специфичните цели, посочени в рамките на стратегическите планове по ОСП.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  В приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013 са установени някои определения във връзка със секторите, попадащи в обхвата на посочения регламент. Определенията във връзка със сектора на захарта, установени в част II, раздел Б от посоченото приложение следва да бъдат заличени, тъй като вече не са приложими. С цел да се актуализират определенията във връзка с други сектори, посочени в същото приложение, предвид новите научни знания или пазарни промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на тези определения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. Съответно конкретното правомощие, делегирано на Комисията в част II, раздел А, точка 4 от посоченото приложение за изменение на определението за инулинов сироп, следва да бъде заличено.
(4)  В приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013 са установени някои определения във връзка със секторите, попадащи в обхвата на посочения регламент. Определенията във връзка със сектора на захарта, установени в част II, раздел Б от посоченото приложение следва да бъдат заличени, тъй като вече не са приложими. С цел да се актуализират определенията във връзка с други сектори, посочени в същото приложение, предвид новите научни знания или пазарни промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с актуализирането на тези определения, без обаче да се добавят нови. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. Съответно конкретното правомощие, делегирано на Комисията в част II, раздел А, точка 4 от посоченото приложение за изменение на определението за инулинов сироп, следва да бъде заличено.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Предвид факта, че в периода 2014—2017 г. в няколко държави членки действителната площ, засадена с лози, е намаляла, и с оглед на произтичащите от това потенциални загуби в производството, при определянето на площта за разрешения за нови насаждения, посочени в член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки следва да имат възможност да избират между съществуващата база и процент от общата площ, действително засадена с лози на територията им към 31 юли 2015 г., увеличен с площ, съответстваща на правата на засаждане по Регламент (ЕО) № 1234/2007, налични за превръщане в разрешения към 1 януари 2016 г.
(8)  Без да се поставя под въпрос констатацията, че едно прекалено бързо увеличаване на новите лозови насаждения в отговор на предвиденото развитие на международното търсене би могло да доведе в средносрочен план отново до свръхпредлагане, следва да се вземе предвид фактът, че в периода 2014—2017 г. в няколко държави членки действителната площ, засадена с лози, е намаляла, и произтичащите от това потенциални загуби в производството, при определянето на площта за разрешения за нови насаждения, посочени в член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. държавите членки следва да имат възможност да избират между съществуващата база и процент от общата площ, действително засадена с лози на територията им към 31 юли 2015 г., увеличен с площ, съответстваща на правата на засаждане по Регламент (ЕО) № 1234/2007, налични за превръщане в разрешения към 1 януари 2016 г.
Изменение 256
Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)
(8а)   За да се постигне по-добро управление на почвите в лозарството, следва да се разреши удължаване на срока на разрешенията за презасаждане от три на шест години, какъвто беше случаят с предишния регламент относно правата на презасаждане. Забавянето на използването на разрешението за презасаждане би могло да има положително въздействие върху околната среда, тъй като на почвата може да се даде почивка и вместо да се прибягва до химически вещества, естествените процеси биха могли да елиминират бактериите и вирусите.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)  С цел да бъдат обхванати и случаите на заобикаляне, които не са предвидени от настоящия регламент, на държавите членки следва да се предостави правото да приемат мерки за предотвратяване на заобикалянето на критериите за допустимост или критериите за приоритетност от заявители, чиито действия не са били обхванати от специалните разпоредби за предотвратяване на заобикалянето, предвидени в настоящия регламент по отношение на специфичните критерии за допустимост и приоритетност.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Правилата за класифициране на винените сортове лози от държавите членки следва да бъдат изменени, за да бъдат включени винените сортове лози Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont, които преди това бяха изключени. С цел да се гарантира, че винопроизводството в Съюза ще развие по-висока устойчивост към болести и че използва сортове лози, които са по-добре адаптирани към изменящите се климатични условия, следва да се предвиди разпоредба, с която да се разреши засаждането на сортовете Vitis Labrusca, както и на получените от кръстоски на Vitis vinifera, Vitis Labrusca и други видове от рода Vitis за производство на вино в Съюза.
заличава се
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Разпоредбите относно сертификатите за съответствие и докладите от извършен анализ за вноса на вино следва да се прилагат с оглед на международните споразумения, сключени в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“).
(11)  Разпоредбите относно сертификатите за съответствие и докладите от извършен анализ за вноса на вино следва да се прилагат с оглед на международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, с което да се гарантира, че стандартите по отношение на проследимостта и качеството отговарят на европейските стандарти.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Определението на понятието „наименование за произход“ следва да бъде приведено в съответствие с определението от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост12, прието с Решение 94/800/ЕО на Съвета13, и по-специално с член 22, параграф 1 от него, във връзка с това, че с наименованието трябва продуктът да се идентифицира като произхождащ от конкретен район или конкретно място.
заличава се
__________________
12 Уругвайски кръг на многостранните търговски преговори (1986—1994 г.) — Приложение 1 — Приложение 1В — Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (СТО) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 214).
13 Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  С цел да се гарантира съгласуваност при вземането на решения по заявки за предоставяне на правна закрила и възражения, подадени в рамките на предварителната национална процедура по член 96 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Комисията следва да бъде уведомявана своевременно и редовно при започване на производства пред националните съдилища или други органи във връзка със заявка за предоставяне на правна закрила, препратена от държавата членка до Комисията съгласно посоченото в член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, така че при тези обстоятелства и когато е целесъобразно тя да може да спира разглеждането на заявката до вземането на решение от национално съдилище или друг национален орган по спора във връзка с преценката на държавата членка по отношение на заявката при предварителната национална процедура.
(13)  С цел да се гарантира съгласуваност при вземането на решения по заявки за предоставяне на правна закрила и възражения, подадени в рамките на предварителната национална процедура по член 96 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Комисията следва да бъде уведомявана своевременно и редовно при започване на производства пред националните съдилища или други органи във връзка със заявка за предоставяне на правна закрила, препратена от държавата членка до Комисията съгласно посоченото в член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Регистрацията на географските указания следва да се опрости и ускори чрез отделянето на оценката на спазването на правата на интелектуална собственост от оценката на съответствието на продуктовите спецификации с изискванията, установени в пазарните стандарти и в правилата относно етикетирането.
заличава се
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)
(14а)  Присъединилите се от 2004 г. насам към Европейския съюз държави следва да бъдат насърчени да започнат процедурите за регистрация на географските указания, улеснявайки обмена на най-добри практики между държавите членки.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)
(14б)   Ето защо партньорите в развиващите се държави следва да бъдат подпомогнати при разработването на система за географски указания и етикети. Тези указания и етикети следва да бъдат признати също така от Съюза и неговите държави членки.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Оценката, извършена от компетентните органи на държавите членки, е съществена стъпка в процедурата. Държавите членки разполагат със знания, експертен опит и достъп до данни и сведения, поради което най-добре могат да проверяват дали информацията в заявката е точна и отговаряща на действителността. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че резултатът от посочената оценка, който трябва да бъде вярно записан в единен документ, обобщавайки съответните елементи от продуктовата спецификация, е надежден и правилен. Като взе предвид принципа на субсидиарност, Комисията впоследствие следва да извършва подробна проверка на заявленията, за да се гарантира, че не са допуснати явни грешки и че законодателството на Съюза и интересите на заинтересованите страни извън държавата членка на подаване на заявката са взети предвид.
(15)  Оценката, извършена от компетентните органи на държавите членки, е съществена стъпка в процедурата. Държавите членки разполагат със знания, експертен опит и достъп до данни и сведения, поради което най-добре могат да проверяват дали информацията в заявката е точна и отговаряща на действителността. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че резултатът от посочената оценка, който трябва да бъде вярно записан в единен документ, обобщавайки съответните елементи от продуктовата спецификация, е надежден и правилен. Като взе предвид принципа на субсидиарност, Комисията впоследствие следва да извършва подробна проверка на заявленията, за да се гарантира, че не са допуснати явни грешки и че законодателството на Съюза и интересите на заинтересованите страни извън държавата членка на подаване на заявката и извън Съюза са взети предвид.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17а)  Натрупаният опит в рамките на закрилата на наименованията за произход или на географските указания в лозаро-винарския сектор показва, че действащите процедури за регистрация, изменение и отмяна на наименования за произход и на географски указания на Съюза или на трети държави може да се окажат сложни, утежняващи и продължителни. Регламент (ЕС) № 1308/2013 създаде правни пропуски, по-специално по отношение на процедурата, която трябва да се спазва при заявленията за изменение на продуктовите спецификации. Правилата за процедурата относно наименованията за произход и географските указания в лозаро-винарския сектор не съответстват на приложимите към системите за качество правила в сектора на хранителните продукти, спиртните напитки и ароматизираните вина съгласно правото на Съюза. Тази ситуация доведе до несъответствия в начина, по който се прилага тази категория права върху интелектуалната собственост. Тези несъответствия следва да бъдат разглеждани в светлината на правото за защита на интелектуалната собственост, установено в член 17, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това настоящият регламент следва да опростява, изяснява, допълва и хармонизира съответните процедури. Във възможно най-голяма степен той следва да установява процедурите по модела на утвърдени ефикасни и надлежни процедури, приложими при защитата на правата върху интелектуалната собственост относно съответните селскостопански и хранителни продукти, установени в Регламент (EС) № 1151/2012 и приетите впоследствие регламенти за прилагане, като същевременно се вземат предвид особеностите на лозаро-винарския сектор.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)  Наименованията за произход и географските указания са неразривно свързани с територията на държавите членки. Националните и местните органи имат най-добрия експертен опит в областта на съответните факти и ги познават най-добре. Това следва да се има предвид при съответните процедурни правила с оглед на принципа на субсидиарност по член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 17 в (ново)
(17в)  Оценката, извършена от компетентните органи на държавите членки, е съществена стъпка в процедурата. Държавите членки разполагат със знания, експертен опит и достъп до данни и сведения, поради което най-добре могат да проверяват дали заявката относно наименование за произход или географско указание отговаря на условията за предоставяне на закрила. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че резултатът от посочената оценка, който трябва да бъде записан в единен документ, обобщавайки съответните елементи от продуктовата спецификация, е надежден и правилен. Предвид принципа на субсидиарност, впоследствие Комисията следва да извършва подробна проверка на заявленията, за да се гарантира, че не са допуснати явни грешки и че са взети предвид законодателството на Съюза и интересите на заинтересованите страни извън държавата членка на подаване на заявлението.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 17 г (ново)
(17г)  Производителите на лозаро-винарски продукти със защитено наименование като наименование за произход или географско указание се развиват в условията на променящ се и взискателен пазар. Въпреки че се нуждаят от процедури, които да им позволят да се адаптират бързо към изискванията на пазара, те, напротив, биват ощетени от продължителността и сложността на действаща процедура за изменение, която ограничава възможността им за реакция на пазара. Производителите на лозаро-винарски продукти със защитено наименование като наименование за произход или географско указание следва също така да разполагат с възможността да вземат предвид развитието на научно-техническите познания и промени в околната среда. С цел да се намалят етапите на тези процедури и в тази област да се прилага принципът на субсидиарността, е важно съответните решения за изменения, които не засягат съществени елементи от продуктовите спецификации, да могат да бъдат одобрени на равнището на държавата членка. Производителите следва да могат да прилагат тези изменения след приключване на националната процедура. Не следва да е необходимо да се извършва преразглеждане на заявката за одобрение на равнището на Съюза.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 17 д (ново)
(17д)  С цел защита на интересите на трети лица, установени в държави членки, различни от тези, в които са произведени лозаро-винарските продукти, е важно обаче одобряването на изменения, за които се изисква прилагането на процедура по предявяване на възражения на равнището на Съюза, да продължава да бъде от компетентността на Комисията. Поради това следва да се изготви нова класификация на измененията: стандартни изменения, които не изискват прилагането на процедура по предявяване на възражения на равнището на Съюза, и изменения на равнището на Съюза, които се прилагат само след одобрение от страна на Комисията при приключване на процедурата по предявяване на възражения, проведена на равнището на Съюза.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 17 e (ново)
(17е)  Следва да се въведе понятието „временно изменение“ с цел лозаро-винарските продукти със защитено наименование за произход или със защитено географско указание да могат да продължат да бъдат предлагани на пазара под защитените наименования в случай на природни бедствия и лоши метеорологични условия или в случай на приемане на санитарни или фитосанитарни мерки, които временно възпрепятстват операторите да спазват продуктовите спецификации. Поради тяхната неотложност е важно временните изменения да се прилагат след одобрението им от страна на държавата членка. Списъкът със съображения за спешност, които обосновават приемането на временни изменения, е изчерпателен поради изключителния характер на тези изменения.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 17 ж (ново)
(17ж)  Важно е измененията на Съюза да следват процедурата, уреждаща разглеждането на заявленията за предоставяне на закрила, така че да разполагат със същата ефикасност и същите гаранции. Измененията се прилагат mutatis mutandis, с изключение на някои етапи, които следва да бъдат премахнати с цел намаляване на административната тежест. Следва да се определи процедурата, която трябва да се спазва за стандартните и временните изменения, за да се даде възможност на държавите членки да разглеждат заявленията по подходящ начин и да гарантират съгласуваността на възприетия подход във всички държави членки. Извършената от държавите членки оценка следва да бъде равностойна по прецизност и изчерпателност на оценката, извършвана в рамките на процедурата, уреждаща разглеждането на заявленията за предоставяне на закрила.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 17 з (ново)
(17з)  Важно е стандартните и временните изменения на защитените наименования за произход и на защитените географските указания на трети държави да се извършват съгласно предвидения за държавите членки подход и решенията за одобряване да се вземат в съответствие с действащата система в съответната трета държава.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 17 и (ново)
(17и)  С цел да се защитят законните интереси на операторите, като същевременно се взема предвид принципа на конкуренция и задължението за предоставяне на необходимата информация на потребителите, следва да се приемат правила относно временното етикетиране и представянето на лозаро-винарските продукти, за които се иска закрила като наименование за произход или географско указание.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22а)  При прилагането чрез делегиран акт на член 119, параграф 1, буква жб) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 относно задължителното етикетиране на списъка със съставките, съдържащи се във виното, този списък не следва да се представя по партида.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23а)  С цел да се гарантира правна сигурност с оглед на жизнеспособното развитие на млекопроизводство в Съюза и да се вземе предвид свиването на единния пазар в резултат на излизането на Обединеното кралство от Съюза, следва да се актуализират количествените ограничения в Съюза, приложими към възможностите, предоставени на организациите на производители, създадени от млекопроизводители, или на техните асоциации да договарят съвместно с дадено млекопреработвателно предприятие условията на договорите, включително цената, за част или за цялото количество сурово мляко на своите членове.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)
(23б)  С цел да се вземат предвид неотдавнашните законодателни промени, извършени в Регламент (EС) 2017/2393, и да се прекрати действието на някои специфични правила, които са станали ограничаващи по отношение на общия режим, следва да се уточни, че организациите на производителите, създадени от млекопроизводители, или техните асоциации са признати съгласно членове 152 и 161 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и да се отменят специфичните правила относно междубраншовите организации, признати в сектора на млякото и млечните продукти, по отношение на тяхното признаване и на правилата за оттегляне на посоченото признаване.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 23 в (ново)
(23в)  Следва да бъдат кодифицирани правилата за признаване на транснационални организации на производители, транснационални асоциации на организации на производители и транснационални междубраншови организации, както и правила, с които се уточнява отговорността на съответните държави членки. Същевременно като се зачита свободата на установяване, но като се вземат предвид и трудностите пред тези организации, за да бъдат признати от държавата членка, в която тези организации и асоциации наброяват значителен брой членове или в която разполагат със значително количество или на значителна стойност годна за предлагане на пазара продукция, или – за междубраншовите организации – решението за тяхното признаване да се взема от държавата членка, в която се намира тяхното седалище, следва възможността за признаване на тези организации и асоциации да се предостави на Комисията и да се определят съответните правила относно предоставянето на необходимата административна помощ от страна на държавите членки помежду им и на Комисията, за да може тя да определи дали дадена организация или асоциация отговаря на условията за признаване или е налице случай на несъответствие.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 23 г (ново)
(23г)  С цел да се позволи на селскостопанските производители да преодолеят нарастващата концентрация на други звена нагоре и надолу по веригата на стойността на предлагането на селскостопански продукти, следва да се предостави възможност на асоциациите на организациите на производителите да участват в създаването на асоциация на организации на производители. По аналогичен начин, за да се отговори на същите цели, следва да се даде възможност на междубраншовите организации да създават асоциации на междубраншови организации.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 23 д (ново)
(23д)  С оглед на значението на защитените наименования за произход (ЗНП) и на защитените географски указания (ЗГУ) в селскостопанското производство в Съюза и като се взема предвид успехът на прилагането на правилата за управление на предлагането на сирена и сушена шунка със знак за качество, за да се гарантира добавената стойност и да се запази качеството на тези продукти, следва да се разширят ползите от тези правила по отношение на всички селскостопански продукти със знак за качество. По тази причина на държавите членки следва да се разреши да прилагат правилата за регулиране на цялото предлагане на селскостопански продукти със знак за качество, произведени в определен географски район, по искане на междубраншова организация, на организация на производители или на обединение съгласно определението в Регламент (EС) № 1151/2012, при условие че мнозинството от производителите на посочения продукт и, когато е приложимо, селскостопанските производители в съответния географски район подкрепят тези правила.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 23 e (ново)
(23е)  С цел да се насърчи по-доброто предаване на пазарните сигнали и да се засили връзките между цените на производителя и добавената стойност по цялата верига на доставки, следва да се разшири обхватът на механизмите за поделяне на стойността между земеделските стопани, включително асоциациите на земеделските стопани с техните първи изкупвачи, по отношение на останалата част от цялата верига продукти със знак за качество, признато от правото на Съюза и от националното законодателство. Земеделските стопани, включително асоциациите на земеделските стопани, следва да могат да бъдат оправомощени да предвидят заедно с участниците, извършващи дейност в различни етапи от производството, преработката и предлагането на пазара, клауза за поделяне на стойността, включително регистрираните на пазара печалби и загуби.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 23 ж (ново)
(23ж)  С цел да се гарантира ефикасното използване на всички видове клаузи за поделяне на стойността, следва да се уточни, че посочените клаузи биха могли да се основават по-специално на икономически показатели, свързани със съответните разходи за производство и предлагане на пазара и с техните промени, с цените на селскостопанските и хранителните продукти, регистрирани на съответния пазар или пазари, и с техните промени или с количествата, състава, качеството, проследимостта или, когато е приложимо, със спазването на продуктовите спецификации.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 27 а (ново)
(27а)  За да се постигне целта за участие в стабилността на селскостопанските пазари, следва да се засилят инструментите, които осигуряват прозрачност на селскостопанските пазари. Опитът на различни европейски обсерватории в сектора на селскостопанските пазари е положителен, като за да могат икономическите оператори и всички публични власти да направят своя информиран избор и да се улесни установяването и регистрирането на тенденциите на пазара, следва да се създаде европейска обсерватория на пазара на селскостопанските продукти и да се приложи система за оповестяване на необходимата информация за работата на обсерваторията.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)
(27б)  С цел органите и институциите на Съюза да имат информиран избор и да се засили ефикасността на превантивните мерки и на управлението на смущенията на пазарите, следва да се предвиди механизъм за ранно предупреждение, чрез който европейската обсерватория на селскостопанските пазари да уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията за заплахите от смущения на пазарите и да отправя, когато е приложимо, препоръка за мерките, които следва да се предприемат. Комисията, като единствен носител на правото на инициатива в тази област, ще разполага с тридесет дни, за да представи на Европейския парламент и на Съвета подходящи мерки за справяне със смущенията на пазара или да обоснове непредставянето на такива.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Предвид отмяната на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета17 с Регламент (ЕС) …/… (Регламента за стратегическите планове по ОСП), разпоредбите относно проверките и санкциите във връзка с пазарните стандарти и защитените наименования за произход, географски указания и традиционни наименования следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 1308/2013.
(29)  Предвид отмяната на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета17 с Регламент (ЕС) …/… [Хоризонтален регламент], разпоредбите относно проверките и санкциите във връзка с пазарните стандарти и защитените наименования за произход, географски указания и традиционни наименования следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, като същевременно от съображения за ефективност се уточнява, че тези проверки може да се състоят от проверки на документацията и проверки на място, като последните са необходими, само когато продуктовите спецификации предвиждат изисквания, които не могат да бъдат проверени по сигурен начин чрез проверка на документацията.
__________________
__________________
17 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).
17 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)
(30a)  С цел да продължи подпомагането на развитието и прехода на сектора на захарта след отпадане на системата от квоти, следва да се уточни, че уведомленията за цените на пазара обхващат и етанола, да се разреши използването на механизми за помирение или за медиация като алтернатива на арбитража и да се кодифицира в настоящия регламент клаузата за поделяне на стойността.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 33 а (ново)
(33a)  Следва да се предвидят правни механизми, които да гарантират, че продуктите, носещи незадължителния термин за качество „планински продукт“, присъстват на пазара на друга страна само ако не нарушават изискванията за използване на този термин за качество в дадената страна, ако такива съществуват.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
(34а)  списъкът с продукти, които могат да бъдат защитени като ЗНП или ЗГУ, следва да бъде разширен с продукти, които намират все по-широко търсене от потребителите в Съюза, какъвто е например пчелният восък, който намира все по-широко приложение в хранителната и козметичната индустрия.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  Размерът на финансовите средства, налични за финансиране на мерки по регламенти (ЕС) № 228/201320 и (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета21, следва да бъде актуализиран.
(35)  Размерът на финансовите средства, налични за финансиране на мерки по регламенти (ЕС) № 228/201320 и (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета21, следва да бъде запазен.
__________________
__________________
20 Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).
20 Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).
21 Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).
21 Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)
(35a)  Междубраншовите организации, признати съгласно член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 са основни оператори за развитието на селскостопански сектори за диверсификация на най-отдалечените региони, по-специално в секторите на животновъдството. И наистина, поради малкия си размер и островния си характер местните пазари в най-отдалечените региони са особено уязвими на колебанията на цените, свързани с потоците на внос от останалата част на Съюза или от трети държави. Тези междубраншови организации събират всички оператори, участващи на пазара нагоре и надолу по веригата, и по този начин те извършват колективни действия, които дават възможност на местното производство да се задържи на своя пазар, по-специално чрез събиране на данни или разпространяване на информация. За тази цел, независимо от членове 28, 29 и 110 от ДФЕС и без да се засягат членове 164 и 165 от Регламент (EС) № 1308/2013, следва да се даде възможност в рамките на разширените междубраншови споразумения засегнатата държава членка да може след консултация със съответните участници да задължава отделните икономически оператори или обединения от оператори, които не са членове на организацията, която участва на местния пазар, независимо от техния произход, да плащат вноски, включително когато резултатът от тези вноски финансира действия за запазване на местното производство или когато тези вноски са изплатени на различен етап на търговията.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Съображение 25 a (ново)
(-1)  Вмъква се следното съображение:
„(25a) Помощта по схемата за училищата, предоставяна за предлагането на продукти, следва да насърчава, когато е възможно, продуктите от късите вериги на доставки.“
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Съображение 127 a (ново)
(-1a)  Вмъква се следното съображение:
„(127a) В писмените договори в сектора на млякото и млечните продукти, които може да бъдат задължителни в някои държави членки или които производителите, организациите на производителите или асоциациите на организациите на производителите във всички случаи имат право да поискат, следва, наред с другите елементи, да се посочва цената, платима за доставката, която в идеалния случай следва да обхваща производствените разходи и която може да се изчисли въз основа на лесно достъпни и разбираеми показатели за производство и пазарни разходи, които държавите членки могат да определят в съответствие с обективни критерии и въз основа на проучвания относно производството и хранителната верига.“
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Съображение 139 a (ново)
(-1б)  Вмъква се следното съображение:
„(139a) В писмените договори, които може да бъдат задължителни в някои държави членки или които производителите, организациите на производителите или асоциациите на организациите на производителите във всички случаи имат право да поискат, следва, наред с другите елементи, да се посочва цената, платима за доставката, която в идеалния случай следва да обхваща производствените разходи и която може да се изчисли въз основа на лесно достъпни и разбираеми показатели за производство и пазарни разходи, които държавите членки могат да определят в съответствие с обективни критерии и въз основа на проучвания относно производството и хранителната верига.“
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 1
(-1в)  Член 1 се заменя със следното:
Член 1
„Член 1
Обхват
Обхват
1.  С настоящия регламент се установява обща организация на пазарите на селскостопански продукти, което означава всички продукти, изброени в приложение I към Договорите, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, съгласно определението им в законодателните актове на Съюза за общата организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури.
1.  С настоящия регламент се установява обща организация на пазарите на селскостопански продукти, което означава всички продукти, изброени в приложение I към Договорите, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, съгласно определението им в законодателните актове на Съюза за общата организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури. С настоящия регламент се определят публичните стандарти, правилата за прозрачност на пазара и инструментите за управление при криза, които ще позволят на публичните органи, по-специално на Комисията, да гарантират упражняването на надзор по отношение на селскостопанските пазари, както и тяхното управление и регулация.
2.  Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, посочени в съответните части на приложение I:
2.  Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, посочени в съответните части на приложение I:
a)  зърнени култури, част I
a)  зърнени култури, част I
б)  ориз, част II;
б)  ориз, част II;
в)  захар, част III;
в)  захар, захарно цвекло и захарна тръстика, част ІІІ;
г)  сух фураж, част IV;
г)  сух фураж, част IV;
д)  семена, част V;
д)  семена, част V;
е)  хмел, част VI;
е)  хмел, част VI;
ж)  маслиново масло и трапезни маслини, част VII;
ж)  маслиново масло и трапезни маслини, част VII;
з)  лен и коноп, част VIII;
з)  лен и коноп, част VIII;
й)  плодове и зеленчуци, част IX;
и)  плодове и зеленчуци, част IX;
й)  преработени плодови и зеленчукови продукти, част X;
й)  преработени плодови и зеленчукови продукти, част X;
к)  банани, част XI;
к)  банани, част XI;
л)  вино, част XII;
л)  вино, част XII;
м)  живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност, част ХIII;
м)  живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност, част ХIII;
н)  тютюн, част XIV;
н)  тютюн, част XIV;
о)  говеждо и телешко месо, част XV;
о)  говеждо и телешко месо, част XV;
п)  мляко и млечни продукти, част XVI;
п)  мляко и млечни продукти, част XVI;
р)  свинско месо, част XVII;
р)  свинско месо, част XVII;
с)  овче месо и козе месо, част XVIII;
с)  овче месо и козе месо, част XVIII;
т)  яйца, част XIX;
т)  яйца, част XIX;
у)  птиче месо, част XX;
у)  птиче месо, част XX;
ф)  етилов алкохол от земеделски произход, част XXI;
ф)  етилов алкохол от земеделски произход, част XXI;
х)  пчелни продукти, част XXII;
х)  пчелни продукти, част XXII;
ц)  копринени буби, част XXIII;
ц)  копринени буби, част XXIII;
x)  други продукти, част XXIV.
x)  други продукти, част XXIV.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 1 а (нов)
(-1г)  Добавя се следният член:
„Член 1a
Специфични цели
Без да засяга прилагането на общите и специфичните цели, определени в членове 5 и 6 от Регламент (EС) [стратегически планове по ОСП], и в съответствие с член 39 от Договора за функциониране на Европейския съюз, общата организация на пазарите на селскостопански продукти, посочена в член 1, допринася за постигане на следните специфични цели:
a)  да се участва в стабилизирането на селскостопанските пазари и да се повиши тяхната прозрачност;
б)  да се насърчава доброто функциониране на веригата на доставки на хранително-вкусови продукти и да се осигури справедлив доход на земеделските производители;
в)  да се подобрява положението на производителите в рамките на веригата на стойността и да се насърчава концентрацията на предлагането на селскостопански продукти;
г)  да се допринася за подобряване на икономическите условия на производството и предлагането на пазара на селскостопански продукти и да се повиши качеството на селскостопанското производство в ЕС.“
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 2
(-1д)  Член 2 се заменя със следното:
Член 2
Член 2
Общи разпоредби на общата селскостопанска политика (ОСП)
Общи разпоредби на общата селскостопанска политика (ОСП)
Регламент (ЕС) № 1306/2013 и разпоредбите, приети в съответствие с него, се прилагат по отношение на мерките, определени в настоящия регламент.
Регламент (ЕС) […/…] [Хоризонтален регламент] и разпоредбите, приети в съответствие с него, се прилагат по отношение на мерките, определени в настоящия регламент.“
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 3 – параграф 4
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за изменение на определенията относно секторите, посочени в приложение II, в степента, необходима за актуализирането им съобразно пазарните промени.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за изменение с цел актуализиране съобразно пазарните промени на определенията относно секторите, посочени в приложение II, без да се създават нови определения.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 6
(3)  Член 6 се заличава;
заличава се
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 6
(3a)  Член 6 се заменя със следното:
Член 6
„Член 6
Пазарни години
Пазарни години
Определят се следните пазарни години:
Определят се следните пазарни години:
a)  от 1 януари до 31 декември на дадена година за секторите на плодовете и зеленчуците, на преработените плодове и зеленчуци и на бананите;
a)  от 1 януари до 31 декември на дадена година за секторите на плодовете и зеленчуците, на преработените плодове и зеленчуци и на бананите;
б)  от 1 април до 31 март на следващата година за сектора на сухия фураж и сектора на бубарството;
б)  от 1 април до 31 март на следващата година за сектора на сухия фураж и сектора на бубарството;
в)  от 1 юли до 30 юни на следващата година за:
в)  от 1 юли до 30 юни на следващата година за:
и)  сектора на зърнените култури;
и)  сектора на зърнените култури;
ii)  сектора на семената;
ii)  сектора на семената;
iii)  сектора на маслиновото масло и трапезните маслини;
iii)  сектора на лена и конопа;
iv)  сектора на лена и конопа;
iv)   сектора на млякото и млечните продукти;
v)   сектора на млякото и млечните продукти;
г)  от 1 август до 31 юли на следващата година за лозаро-винарския сектор;
г)  от 1 август до 31 юли на следващата година за лозаро-винарския сектор;
д)  от 1 септември до 31 август на следващата година за сектора на ориза;
д)  от 1 септември до 31 август на следващата година за сектора на ориза и на трапезната маслина;
е)  от 1 октомври до 30 септември на следващата година за сектора на захарта.
е)  от 1 октомври до 30 септември на следващата година за сектора на захарта и маслиновото масло.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 11
(3б)  Член 11 се заменя със следното:
Член 11
„Член 11
Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция
Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция
Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти при условията, установени в настоящия раздел, и при всички допълнителни изисквания и условия, които могат да бъдат определени от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 19 и актове за изпълнение в съответствие с член 20:
Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти при условията, установени в настоящия раздел, и при всички допълнителни изисквания и условия, които могат да бъдат определени от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 19 и актове за изпълнение в съответствие с член 20:
a)  обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и царевица;
a)  обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и царевица;
б)  неолющен ориз;
б)  неолющен ориз;
в)  прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо, попадащо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50;
в)  прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо, попадащо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50;
г)  масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана, получена директно и изключително от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини 82 % и максимално тегловно съдържание на вода 16 %;
г)  масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана, получена директно и изключително от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини 82 % и максимално тегловно съдържание на вода 16 %;
д)  обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, произведено от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34,0 % от обезмасленото сухо вещество.
д)  обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, произведено от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34,0 % от обезмасленото сухо вещество;
да)  бяла захар;
дб)  овче месо, попадащо под кодове по КН 0104 10 30 или 0204;
дв)  прясно, охладено или замразено свинско месо, попадащо под код по КН 0203;
дг)  прясно, охладено или замразено пилешко месо, попадащо под код по КН 0207.“
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 12
(3в)  Член 12 се заменя със следното:
Член 12
„Член 12
Периоди на публична интервенция
Периоди на публична интервенция
Публична интервенция се прилага за:
Публична интервенция се прилага през цялата година за продуктите, изброени в член 11.“
a)  обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и царевица — от 1 ноември до 31 май;
б)  неолющен ориз — от 1 април до 31 юли;
в)  говеждо и телешко месо — през цялата година;
г)  масло и обезмаслено мляко на прах — от 1 март до 30 септември.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 13
(3г)  Член 13 се заменя със следното:
Член 13
„Член 13
Откриване и закриване на публичната интервенция
Откриване и закриване на публичната интервенция
1.  През периодите, посочени в член 12, публичната интервенция:
1.  През периодите, посочени в член 12, публичната интервенция:
a)  е открита за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах;
a)  е открита за масло и обезмаслено мляко на прах;
б)  може да бъде открита от Комисията, чрез актове за изпълнение, за твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз (включително конкретни сортове или видове неолющен ориз), ако го изисква положението на пазара. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2;
б)  може да бъде открита от Комисията, чрез актове за изпълнение, за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз (включително конкретни сортове или видове неолющен ориз), бяла захар, овче, свинско или пилешко месо, ако го изисква положението на пазара. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2;
в)  може да бъде открита от Комисията за сектора на говеждото и телешкото месо, чрез актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3, ако за определен съгласно член 20, първа алинея, буква в) представителен период средната пазарна цена в дадена държава членка или регион на държава членка, регистрирана въз основа на скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на едър рогат добитък, посочена в приложение IV, буква А е под 85 % от референтния праг, определен в член 7, параграф 1, буква г).
в)  може да бъде открита от Комисията за сектора на говеждото и телешкото месо, чрез актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3, ако за определен съгласно член 20, първа алинея, буква в) представителен период средната пазарна цена в дадена държава членка или регион на държава членка, регистрирана въз основа на скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на едър рогат добитък, посочена в приложение IV, буква А е под 85 % от референтния праг, определен в член 7, параграф 1, буква г).
2.  Комисията може да приема актове за изпълнение относно закриване на публичната интервенция за сектора на говеждото и телешкото месо, когато за представителен период, определен съгласно член 20, първа алинея, буква в), вече не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква в) от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3.
2.  Комисията може да приема актове за изпълнение относно закриване на публичната интервенция за сектора на говеждото и телешкото месо, когато за представителен период, определен съгласно член 20, първа алинея, буква в), вече не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква в) от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 14
(3д)  Член 14 се заменя със следното:
Член 14
„Член 14
Изкупуване на фиксирана цена или чрез тръжна процедура
Изкупуване на фиксирана цена или чрез тръжна процедура
Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1, мерките за определяне на изкупните цени за продуктите, посочени в член 11, както и, когато е приложимо, мерките за количествени ограничения, когато изкупуването се извършва на фиксирана цена, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.
Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1, правилата за определяне на изкупните цени за продуктите, посочени в член 11, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.“
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 15 – параграф 1
(3e)  В член 15 параграф 1 се заменя със следното:
1.  Публична интервенционна цена означава:
„1. Публична интервенционна цена означава: максималната цена, на която могат да се изкупуват продукти, отговарящи на условията за публична интервенция, когато това изкупуване става чрез тръжна процедура.“
a)  цената, на която продуктите се изкупуват при публична интервенция, когато това изкупуване става на фиксирана цена; или и
б)   максималната цена, на която могат да се изкупуват продукти, отговарящи на условията за публична интервенция, когато това изкупуване става чрез тръжна процедура.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 15 – параграф 2
(3ж)  В член 15 параграф 2 се заменя със следното:
2.   Мерките за определяне на равнището на публичната интервенционна цена, в т.ч. размерите на увеличенията и намаленията, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС
„2. Правилата за определяне на равнището на публичната интервенционна цена, в т.ч. размерите на увеличенията и намаленията, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 15 – параграф 2 а (нов)
(3з)   В член 15 се добавя следният параграф:
„2a. При определянето на равнището на публичната интервенционна цена Съветът използва обективни и прозрачни критерии, които са в съответствие с целта за осигуряване на приемлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се със селско стопанство, в съответствие с член 39 от ДФЕС.
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 16
3и)  Член 16 се заменя със следното:
Член 16
Член 16
Общи принципи за пласиране на продукти, изкупени при публична интервенция
Общи принципи за пласиране на продукти, изкупени при публична интервенция
1.  Пласирането на продукти, изкупени при публична интервенция, се осъществява по такъв начин, че:
1.  Пласирането на продукти, изкупени при публична интервенция, се осъществява по такъв начин, че:
a)  да се избегнат всякакви смущения на пазара,
a)  да се избегнат всякакви смущения на пазара,
б)  да се осигури равен достъп до продуктите и равно третиране на купувачите, и
б)  да се осигури равен достъп до продуктите и равно третиране на купувачите, и
в)  да бъде в съответствие с ангажиментите, произтичащи от международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС.
в)  да бъде в съответствие с ангажиментите, произтичащи от международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС.
2.  Продуктите, изкупени при публична интервенция, могат да бъдат пласирани чрез предоставянето им на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, установени в съответните правни актове на Съюза. В тези случаи счетоводната стойност на тези продукти е на равнището на съответната фиксирана публична интервенционна цена, посочена в член 14, параграф 2 от настоящия регламент.
2.  Продуктите, изкупени при публична интервенция, могат да бъдат пласирани чрез предоставянето им на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, установени в съответните правни актове на Съюза. В тези случаи счетоводната стойност на тези продукти е на равнището на съответната фиксирана публична интервенционна цена, посочена в член 14, параграф 2 от настоящия регламент.
2а.  Държавите членки уведомяват Комисията за идентичността на дружествата, които са използвали публична интервенция, както и на купувачите на публични интервенционни запаси.
3.  Всяка година Комисията оповестява публично данни за условията, при които закупените при публична интервенция продукти са били продадени през предходната година.
3.   Всяка година Комисията оповестява публично данни за условията, при които закупените при публична интервенция продукти са били закупени, ако е приложимо, и продадени през предходната година. Тези данни включват идентичността на дружествата, съответните обеми и покупните и продажните цени.“
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 17 – първа алинея - буква б
(3й)  В член 17, първа алинея буква б) се изменя както следва:
б)  маслиново масло;
„б) маслиново масло и трапезни маслини;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 17 – първа алинея – буква и а (нова)
(3к)  В член 17, първа алинея се добавя следната буква:
„иа) ориз. „
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 – параграф 3
ба)   В член 23 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Държавите членки, които желаят да участват в схемата за помощ, определена съгласно параграф 1, („схема за училищата“) и искат съответна помощ от Съюза, дават приоритет, предвид националните обстоятелства, на предлагането на продукти от едната или двете от следните групи:
„3. Държавите членки, които желаят да участват в схемата за помощ, определена съгласно параграф 1 („схема за училищата“), и искат съответна помощ от Съюза, осигуряват, предвид националните обстоятелства, предлагането на продукти от едната или двете от следните групи:
а)  плодове и зеленчуци и пресни продукти от банановия сектор;
а)  за плодовете и зеленчуците:
б)   мляко за пиене със и без съдържание на лактоза в него.
i)  приоритетно плодове и зеленчуци и пресни продукти от банановия сектор;
ii)  продукти от преработени плодове и зеленчуци;
б)  за млякото и млечните продукти:
i)   мляко за пиене със и без съдържание на лактоза в него.
ii)  сирена, извара, кисело мляко и други ферментирали или подкиселени млечни продукти без добавени ароматизатори, плодове, ядки или какао.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 – параграф 4
бб)   В член 23 параграф 4 се заличава.
4.  Без да се засяга параграф 3, за да насърчат потреблението на определени продукти и/или в отговор на специфични хранителни нужди на децата на своята територия, държавите членки могат да предвидят предлагането на продукти от една или двете от следните групи:
""
а)  продукти от преработени плодове и зеленчуци в допълнение към продуктите, посочени в параграф 3, буква а);
б)  сирена, извара, кисело мляко и други ферментирали или подкиселени млечни продукти без добавени ароматизатори, плодове, ядки или какао, в допълнение към продуктите, посочени в параграф 3, буква б).
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 – параграф 8 а (нов)
бв)   В член 23 се вмъква следният параграф:
„8а. Когато това е обосновано от техните национални органи, отговарящи за здравето и храненето, държавите членки могат да предвидят в националната си стратегия, че продуктите, посочени в параграфи 3 и 5 от настоящия член, се разпространяват в училищата едновременно с обичайното хранене в училищата.“
Изменение 260/rev
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 – параграф 11
бг)   В член 23 параграф 11 се заменя със следното:
11.  Държавите членки избират продуктите, които да бъдат предлагани или да бъдат включени в съпътстващите образователни мерки, въз основа на обективни критерии, които включват едно или повече от следното: съображения за опазване на здравето и околната среда, сезонност, разнообразие и наличие на местна или регионална продукция, като се дава приоритет на продуктите с произход от Съюза, доколкото това е практически осъществимо. Държавите членки могат да насърчават по-специално местното или регионално закупуване, биологичните продукти, късите вериги на доставки или ползите за околната среда и, ако е подходящо, продуктите, признати в рамките на установените в Регламент (ЕС) № 1151/2012 схеми за качество.
11. Държавите членки избират продуктите, които да бъдат предлагани или да бъдат включени в съпътстващите образователни мерки, въз основа на обективни критерии, които включват едно или повече от следното: съображения за опазване на здравето и околната среда, сезонност, разнообразие и наличие на местна или регионална продукция, като се дава приоритет на продуктите с произход от Съюза, доколкото това е практически осъществимо. Държавите членки могат да насърчават по-специално местното или регионално закупуване, биологичните продукти, късите вериги на доставки или ползите за околната среда, включително устойчивите опаковки, и ако е подходящо, продуктите, признати в рамките на установените в Регламент (ЕС) № 1151/2012 схеми за качество.
Държавите членки могат да обмислят да осигурят в своите стратегии приоритет на съображенията за устойчивост и свободна търговия.
Държавите членки могат да обмислят да осигурят в своите стратегии приоритет на съображенията за устойчивост и свободна търговия.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в – подточка ii
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23 а– параграф 2 – алинея 3 – последно изречение
ii)  в параграф 2, третата алинея последното изречение се заличава;
заличава се
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в – подточка iii – уводна част
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 23a – параграф 4
iii)  параграф 4 се заменя със следното:
iii)  в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 61
(4а)  Член 61 се заменя със следното:
Член 61
„Член 61
Срок на действие
Срок на действие
Установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозови насаждения се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2030 г., като Комисията извършва междинен преглед, за да оцени функционирането на схемата, и по целесъобразност представя предложения.
Установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозови насаждения се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2050 г., като Комисията извършва преглед на всеки десет години и първоначално на 1 януари 2023 г., за да оцени функционирането на схемата, и по целесъобразност представя предложения за подобряване на нейната ефективност.
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 62 – параграф 3
(4б)   Член 62, параграф 3 се заменя със следното:
3.  Разрешенията по параграф 1 са валидни за срок от три години, считано от датата на издаването им. Когато даден производител не е използвал даденото му разрешение през срока на валидност, той подлежи на административни санкции, съгласно определеното в член 89, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
„3. Разрешенията по параграф 1 са валидни за срок от три години, считано от датата на издаването им. Когато даден производител не е използвал даденото му разрешение през срока на валидност, той подлежи на административни санкции, съгласно определеното в член 89, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Държавите членки могат обаче да решат, че разрешенията по член 66, параграф 1 от настоящия регламент са валидни за срок от шест години, считано от датата на издаването им.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 62 – параграф 4
(4в)  В член 62 параграф 4 се заменя със следното:
4.  Настоящата глава не се прилага за засаждането и презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, за площите, чието вино или лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на винопроизводителя или за площи, които ще бъдат засадени с нови лози в резултат на отчуждаване на имоти в обществен интерес в съответствие с националното право.
„4. Настоящата глава не се прилага за засаждането и презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, за засаждането и презасаждането на площи, чиито лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за производство на гроздов сок, за площите, чието вино или лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на винопроизводителя или за площи, които ще бъдат засадени с нови лози в резултат на отчуждаване на имоти в обществен интерес в съответствие с националното право.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 63 – параграф 1
(5)  В член 63 параграф 1 се заменя със следното:
заличава се
„1. Всяка година държавите членки дават разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на:
a)  1 % от общата площ, действително засадена с лози на територията им по данни от измерванията към 31 юли предходната година; и
б)  1 % от площ, която обхваща площта, действително засадена с лози на територията им по данни от измерванията към 31 юли 2015 г., и площта, обхваната от правата на засаждане, предоставени на производителите на територията им в съответствие с член 85з, 85и или 85к от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и налични за превръщане в разрешения към 1 януари 2016 г. съгласно посоченото в член 68 от настоящия регламент.“; “
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 63
(5а)  Член 63 се заменя със следното:
Член 63
„Член 63
Предпазен механизъм за новите насаждения
Предпазен механизъм за новите насаждения
1.  Всяка година държавите членки дават разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на 1 % от общата площ на територията им, която е била засадена с лози към 31 юли предходната година.
1.  Всяка година държавите членки дават разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на:
a)  1 % от общата площ действително засадена с лози на територията им по данни от измерванията към 31 юли предходната година; или
б)  1 % от площ, която обхваща площта, действително засадена с лози на територията им по данни от измерванията към 31 юли 2015 г., и площта, обхваната от правата на засаждане, предоставени на производителите на територията им в съответствие с член 85з, 85и или 85к от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и налични за превръщане в разрешения към 1 януари 2016 г. съгласно посоченото в член 68 от настоящия регламент.“;
2.  Държавите членки могат:
2.  Държавите членки могат:
a)  да прилагат на национално равнище по-нисък процент от предвидения в параграф 1;
a)  да прилагат на национално равнище по-нисък процент от предвидения в параграф 1,
б)  да ограничат издаването на разрешения на регионално равнище само за определени площи, които отговарят на изискванията за производство на вина със защитено наименование за произход, за площи, които отговарят на изискванията за производството на вина със защитено географско указание, или за площи без географско указание.
б)  да ограничат издаването на разрешения на регионално равнище само за определени площи, които отговарят на изискванията за производство на вина със защитено наименование за произход, за площи, които отговарят на изискванията за производството на вина със защитено географско указание, или за площи без географско указание; тези ограничения следва да се използват в тези региони.
3.  Евентуалните ограничения, посочени в параграф 2, които допринасят за организираното нарастване на броя на лозовите насаждения, се фиксират в размер над 0 % и се обосновават с един или няколко от следните доводи:
3.  Евентуалните ограничения, посочени в параграф 2, които допринасят за организираното нарастване на броя на лозовите насаждения, се фиксират в размер над 0 % и се обосновават с един или няколко от следните доводи:
a)  необходимостта да се избегне доказан риск от прекомерно предлагане на лозаро-винарски продукти предвид пазарните перспективи за тези продукти, като ограниченията не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на тази цел;
a)  необходимостта да се избегне доказан риск от прекомерно предлагане на лозаро-винарски продукти предвид пазарните перспективи за тези продукти, като ограниченията не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на тази цел;
б)  необходимостта да се избегне доказан риск от значително обезценяване на определено защитено наименование за произход или защитено географско указание.
б)  необходимостта да се избегне доказан риск от обезценяване на определено защитено наименование за произход или защитено географско указание;
ба)  желанието за принос в разработването на въпросните продукти, като се запази качеството им.
3а.  Държавите членки могат да предприемат всички необходими регулаторни мерки, за да възпрепятстват заобикалянето от операторите на ограничителните мерки, наложени в съответствие с параграфи 2 и 3.
4.  Държавите членки публикуват решенията, приети съгласно параграф 2, и надлежно ги обосновават. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за тези решения и обосновката им.
4.  Държавите членки публикуват решенията, приети съгласно параграф 2, и надлежно ги обосновават. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за тези решения и обосновката им.
4a.  Разрешенията, които превишават предвидените в настоящия член ограничения, могат да бъдат издадени от държавите членки за насаждения, предназначени за запазване на генетичните ресурси на лозите.“
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 64
(5б)  Член 64 се заменя със следното:
Член 64
„Член 64
Издаване на разрешения за нови лозови насаждения
Издаване на разрешения за нови лозови насаждения
1.  Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления за дадена година, не надвишава обявената от държавата членка площ, всички такива заявления се одобряват.
1.  Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления за дадена година, не надвишава обявената от държавата членка площ, всички такива заявления се одобряват.
За целите на настоящия член държавите членки могат да прилагат един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии за допустимост:
За целите на настоящия член държавите членки могат да прилагат на национално или регионално равнище един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии за допустимост:
a)  заявителят да притежава земеделска площ, не по-малка от площта, за която иска разрешение;
a)  заявителят да притежава земеделска площ, не по-малка от площта, за която иска разрешение;
б)  заявителят да притежава адекватни професионални умения и компетентност;
б)  заявителят да притежава адекватни професионални умения и компетентност;
в)  заявлението да не представлява значителен риск от злоупотреба с репутацията на определено защитено наименование за произход, което условие се приема за изпълнено по подразбиране, освен в случаите, когато публичните органи са доказали наличието на такъв риск;
в)  заявлението да не представлява значителен риск от злоупотреба с репутацията на определено защитено наименование за произход, което условие се приема за изпълнено по подразбиране, освен в случаите, когато публичните органи са доказали наличието на такъв риск;
ва)  заявителят не притежава лозя, засадени без разрешение, съгласно посоченото в член 71 от настоящия регламент, или без права за засаждане, съгласно посоченото в членове 85а и 85б от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
ва)  заявителят не притежава лозя, засадени без разрешение, съгласно посоченото в член 71 от настоящия регламент, или без права за засаждане, съгласно посоченото в членове 85а и 85б от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
г)  при надлежна обосновка — един или няколко от критериите, изброени в параграф 2, при условие че се прилагат по обективен и недискриминационен начин.
г)  при надлежна обосновка — един или няколко от критериите, изброени в параграф 2, при условие че се прилагат по обективен и недискриминационен начин.
2.  Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления по параграф 1, за дадена година надвишава обявената от държавата членка площ, разрешенията се издават при пропорционално разпределение на хектарите между всички заявители въз основа на площта, за която са поискали разрешение. Разрешенията може да се издават в зависимост от определена минимална и/или максимална площ на заявител, както и при спазване, частично или изцяло, на един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии:
2.  Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления по параграф 1, за дадена година надвишава обявената от държавата членка площ, разрешенията се издават при пропорционално разпределение на хектарите между всички заявители въз основа на площта, за която са поискали разрешение. Разрешенията може да се издават в зависимост от определена минимална и/или максимална площ на заявител, както и при спазване, частично или изцяло, на един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии:
a)  производители, които засаждат лозови насаждения за първи път и ръководят стопанството (нови участници);
a)  производители, които засаждат лозови насаждения за първи път и ръководят стопанството (нови участници);
б)  площи, чиито лозови насаждения допринасят за опазването на околната среда;
б)  площи, чиито лозови насаждения допринасят за опазването на околната среда или за запазването на генетичните ресурси на лозите;
в)  площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на проекти за комасация на земята;
в)  площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на проекти за комасация на земята;
г)  площи, изложени на природни или други специфични неблагоприятни условия;
г)  площи, изложени на природни или други специфични неблагоприятни условия;
д)  устойчивост на проекти за развитие или презасаждане въз основа на икономическа оценка;
д)  устойчивост на проекти за развитие или презасаждане въз основа на икономическа оценка;
е)  площи, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения и допринасят за повишаване на конкурентоспособността на ниво стопанство и в регионален план;
е)  площи, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения и допринасят за повишаване на конкурентоспособността на ниво стопанство, в регионален, национален и международен план;
ж)  проекти с потенциал за подобряване на качеството на продуктите с географски указания;
ж)  проекти с потенциал за подобряване на качеството на продуктите с географски указания;
з)  площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на увеличаване на мащаба на малки и средни стопанства.
з)  площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на увеличаване на мащаба на малки и средни стопанства.
2а.  Ако държавата членка реши да прилага един или повече от критериите, посочени в параграф 2, тя може да добави допълнително условие, според което заявителят трябва да е физическо лице на възраст не повече от 40 години към момента на подаване на заявлението.
2а.  Ако държавата членка реши да прилага един или повече от критериите, посочени в параграф 2, тя може да добави допълнително условие, според което заявителят трябва да е физическо лице на възраст не повече от 40 години към момента на подаване на заявлението.
2б.  Държавите членки могат да предприемат всички необходими регулаторни мерки, за да възпрепятстват заобикалянето от операторите на критериите, които те прилагат съгласно параграфи 1, 2 и 2а.
3.  Държавите членки обявяват публично критериите по параграфи 1, 2 и 2а, които прилагат, и незабавно ги съобщават на Комисията.
3.  Държавите членки обявяват публично критериите по параграфи 1, 2 и 2а, които прилагат, и незабавно ги съобщават на Комисията.
3а.  В случай на ограничение съгласно член 63, параграф 2, буква б) на регионално ниво, могат да се прилагат критериите за приоритет и допустимост, които се разглеждат в рамките на установените в член 64 на това равнище.“
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 65 – първа алинея а (нова)
(5в)  В член 65, след първата алинея се вмъква следната алинея:
„Когато прилага член 63, параграф 2, дадена държава членка въвежда предварителна процедура, която ѝ позволява да вземе предвид становищата на представителните професионални организации, признати на регионално равнище съгласно законодателството на посочената държава членка.“
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 5 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68
5г)  Член 68 се заменя със следното:
Член 68
Член 68
Преходни разпоредби
Преходни разпоредби
1.  Правата на засаждане, предоставени на производителите в съответствие с член 85з, член 85и или член 85к от Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 декември 2015 г., които не са използвани от тези производители и все още са валидни към тази дата, могат да бъдат превърнати в разрешения по настоящата глава, считано от 1 януари 2016 г.
1.  Правата на засаждане, предоставени на производителите в съответствие с член 85з, член 85и или член 85к от Регламент (ЕО) № 1234/2007 преди 31 декември 2015 г., които не са използвани от тези производители и все още са валидни към тази дата, могат да бъдат превърнати в разрешения по настоящата глава, считано от 1 януари 2016 г.
Това превръщане се извършва, когато производителите представят искане преди 31 декември 2015 г. Държавите членки могат да решат да разрешат на производителите да представят такова искане за превръщане на правата в разрешения до 31 декември 2020 г.
Това превръщане се извършва, когато производителите представят искане преди 31 декември 2015 г. Държавите членки могат да решат да разрешат на производителите да представят такова искане за превръщане на правата в разрешения до 31 декември 2020 г.
1а.  След 31 декември 2020 г. площите, обхванати от права на засаждане, непревърнати в разрешения, остават на разположение на държавите членки, които могат да ги преразпределят в съответствие с член 66 най-късно до 31 декември 2025 г.
2.  Разрешенията, издадени съгласно параграф 1, имат същия срок на валидност като правата на засаждане, посочени в параграф 1. Ако не бъдат използвани, срокът на валидност на тези разрешения изтича най-късно на 31 декември 2018 г., или най-късно на 31 декември 2023 г., когато държавите членки са взели решението, посочено в параграф 1, втора алинея.
2.  Разрешенията, издадени съгласно параграфи 1 и 1а, имат същия срок на валидност като правата на засаждане, посочени в параграф 1. Ако не бъдат използвани, срокът на валидност на тези разрешения изтича най-късно на 31 декември 2018 г. или когато държавите членки са взели решението, посочено в параграф 1, втора алинея – най-късно на 31 декември 2028 г.
3.  Площите от обхвата на разрешенията, издадени съгласно параграф 1, не се вземат предвид при прилагането на член 63.
3.  Площите от обхвата на разрешенията, издадени съгласно параграф 1, не се вземат предвид при прилагането на член 63.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 69 – параграф 1 – буква д a (нова)
(5д)  В член 69 се добавя следната буква:
„да) критерии, отнасящи се до запазване на генетичните ресурси на лозите.“
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 е (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 73
(5е)  Член 73 се заменя със следното:
Член 73
„Член 73
Обхват
Обхват
Без да се засягат каквито и да е други разпоредби, приложими за селскостопанските продукти, както и разпоредбите, приети във ветеринарния и фитосанитарния сектор и в сектора на храните, за да се осигури съответствието на продуктите с хигиенните и здравни стандарти, както и със стандартите за защита на здравето на животните, растенията и човека, в настоящия раздел се определят правилата относно пазарните стандарти.
Без да се засягат каквито и да е други разпоредби, приложими за селскостопанските продукти, както и разпоредбите, приети във ветеринарния и фитосанитарния сектор и в сектора на храните, за да се осигури съответствието на продуктите със здравните и хигиенните стандарти, както и със стандартите за защита на здравето на животните, растенията и човека, и за да се гарантира лоялната конкуренция между производители от Съюза и производителите от трети държави, в настоящия раздел се определят правилата относно пазарните стандарти.“
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 75
5ж)  Член 75 се заменя със следното:
Член 75
Член 75
Установяване и съдържание
Установяване и съдържание
1.  Пазарните стандарти могат да се прилагат за един или повече от следните сектори и продукти:
1.  Пазарните стандарти могат да се прилагат за един или повече от следните сектори и продукти:
a)  маслиново масло и трапезни маслини;
a)  маслиново масло и трапезни маслини;
б)  плодове и зеленчуци;
б)  плодове и зеленчуци;
в)  преработени плодови и зеленчукови продукти;
в)  преработени плодови и зеленчукови продукти;
г)  банани;
г)  банани;
д)  живи растения;
д)  живи растения;
е)  яйца;
е)  яйца;
ж)  птиче месо;
ж)  птиче месо;
з)  мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека;
з)  мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека;
и)  хмел.
и)  хмел;
иа)  ориз;
иб)  мляко и млечни продукти;
ив)  мед и пчелни продукти;
иг)  говеждо и телешко месо;
ид)  овче месо;
ие)  свинско месо;
иж)  коноп.
2.  За да се вземат предвид очакванията на потребителите и за да се подобряват икономическите условия за производство и предлагане на пазара, както и качеството на селскостопанските продукти, обхванати от параграфи 1 и 4 на настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на секторни или продуктови пазарни стандарти, на всички етапи от предлагането на пазара, както и дерогации и освобождавания от тези стандарти с цел адаптиране към постоянно променящите се пазарни условия, към развиващите се изисквания на потребителите и към промените в съответните международни стандарти, както и за да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации.
2.  За да се вземат предвид очакванията на потребителите и за да се подобряват икономическите условия за производство и предлагане на пазара, както и качеството на селскостопанските продукти, обхванати от параграфи 1 и 4 на настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на секторни или продуктови пазарни стандарти, на всички етапи от предлагането на пазара, както и дерогации и освобождавания от тези стандарти с цел адаптиране към постоянно променящите се пазарни условия, към развиващите се изисквания на потребителите и към промените в съответните международни стандарти, както и за да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации.
3.  Без да се засяга член 26 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета27, пазарните стандарти, посочени в параграф 1, могат да включват едно или повече от следното, което да бъде определено на секторна или продуктова основа в зависимост от характеристиките на всеки сектор, необходимостта от регулиране на пускането на пазара и условията, посочени в параграф 5 от настоящия член:
3.  Без да се засяга член 26 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета27, пазарните стандарти, посочени в параграф 1, могат да включват едно или повече от следното, което да бъде определено на секторна или продуктова основа в зависимост от характеристиките на всеки сектор, необходимостта от регулиране на пускането на пазара и условията, посочени в параграф 5 от настоящия член:
a)  техническите определения, наименованията и търговските наименования за сектори, различни от посочените в член 78;
a)  техническите определения, наименованията и търговските наименования за сектори, различни от посочените в член 78;
б)  критериите за класификация като категоризиране, тегло, оразмеряване, възраст и категория;
б)  критериите за класификация като категоризиране, тегло, оразмеряване, възраст и категория;
в)  видът, сорта растения или породата животни или търговския вид;
в)  вида, сорта растения или породата животни или търговския вид;
г)  представянето, свързаното със задължителните пазарни стандарти етикетиране, опаковането, правилата, които да се прилагат по отношение на пакетиращите центрове, маркирането, годината на реколтата и използването на специални наименования, без да се засягат разпоредбите на членове 92—123;
г)  представянето, свързаното със задължителните пазарни стандарти етикетиране, опаковането, правилата, които да се прилагат по отношение на пакетиращите центрове, маркирането, годината на реколтата и използването на специални наименования, без да се засягат разпоредбите на членове 92—123;
д)  критерии като външен вид, консистенция, форма, характеристики на продукта и съдържание на вода в проценти;
д)  критерии като външен вид, консистенция, форма, характеристики на продукта и съдържание на вода в проценти;
е)  специфични вещества, използвани при производството, или компоненти или съставки, включително тяхното количествено съдържание, чистота и идентификация;
е)  специфични вещества, използвани при производството, или компоненти или съставки, включително тяхното количествено съдържание, чистота и идентификация;
ж)  вида на отглеждане и производствения метод, включително енологичните практики, и усъвършенстваните системи за устойчиво производство;
ж)  вида на отглеждане и производствения метод, включително енологичните практики, практиките в областта на храненето на животните и усъвършенстваните системи за устойчиво производство;
з)  купажирането на гроздова мъст и вина, включително определенията за него, смесването и ограниченията за него;
з)  купажирането на гроздова мъст и вина, включително определенията за него, смесването и ограниченията за него;
и)  честотата на събиране, доставка, консервиране и обработка, метода и температурата на съхраняване, складирането и транспорта;
и)  честотата на събиране, доставка, консервиране и обработка, метода и температурата на съхраняване, складирането и транспорта;
й)  мястото на отглеждане и/или произход с изключение на птичето месо и мазнините за мазане;
й)  мястото на отглеждане и/или произход;
к)  ограниченията по отношение на използването на някои вещества и практики;
к)  ограниченията по отношение на използването на някои вещества и практики;
л)  специфичната употреба;
л)  специфичната употреба;
м)  условията, на които се подчиняват пласирането, държането, разпространението и използването на продукти, които не съответстват на пазарните стандарти, приети съгласно параграф 1, или на определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 78, както и отстраняване на вторичните продукти.
м)  условията, на които се подчиняват пласирането, държането, разпространението и използването на продукти, които не съответстват на пазарните стандарти, приети съгласно параграф 1, или на определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 78, както и отстраняване на вторичните продукти;
ма)  хуманното отношение към животните.
4.  В допълнение към параграф 1 пазарните стандарти могат да се прилагат за лозаро-винарския сектор. Букви е), ж), з), к) и м) от параграф 3 се прилагат в посочения сектор.
4.  В допълнение към параграф 1 пазарните стандарти могат да се прилагат за лозаро-винарския сектор. Букви е), ж), з), к) и м) от параграф 3 се прилагат в посочения сектор.
5.  Секторните или продуктови пазарни стандарти, приети съгласно параграф 1 от настоящия член, се установяват, без да се засягат членове 84—88 и приложение IX, и в тях се отчитат:
5.  Секторните или продуктови пазарни стандарти, приети съгласно параграф 1 от настоящия член, се установяват, без да се засягат членове 84—88 и приложение IX, и в тях се отчитат:
a)  специфичните характеристики на съответния продукт;
a)  специфичните характеристики на съответния продукт;
б)  необходимостта да се осигурят условия за улесняване на пускането на продуктите на пазара;
б)  необходимостта да се осигурят условия за улесняване на пускането на продуктите на пазара;
в)  интересът на производителите да предоставят информация за характеристиките на своите продукти и тяхното отглеждане и интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, включително за мястото на отглеждане, което да се определя за всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, след извършването на оценка на въздействието в частност на разходите и административната тежест върху операторите и ползите за производителите и крайния потребител;
в)  интересът на производителите да предоставят информация за характеристиките на своите продукти и тяхното отглеждане и интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, включително за мястото на отглеждане, което да се определя за всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, след извършването на оценка на въздействието в частност на разходите и административната тежест върху операторите и ползите за производителите и крайния потребител;
г)  наличните методи за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на продуктите;
г)  наличните методи за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на продуктите;
д)  препоръките за стандарти, приети от международни органи;
д)  препоръките за стандарти, приети от международни органи;
е)  необходимостта да се запазят естествените и съществени характеристики на продуктите и да не се извършват сериозни промени в състава на съответния продукт.
е)  необходимостта да се запазят естествените и съществени характеристики на продуктите и да не се извършват сериозни промени в състава на съответния продукт.
6.  За да се вземат предвид очакванията на потребителите и необходимостта от подобряване на качеството и икономическите условия за производство и предлагане на пазара на селскостопанските продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за промени на секторите, изброени в параграф 1. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации, и са предмет на доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, в който се оценяват по-специално нуждите на потребителите, разходите и административната тежест по отношение на операторите, включително въздействието върху вътрешния пазар и международната търговия и ползите за производителите и за крайния потребител.
6.  За да се вземат предвид очакванията на потребителите и необходимостта от подобряване на качеството и икономическите условия за производство и предлагане на пазара на селскостопанските продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за промени на секторите, изброени в параграф 1. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации, и са предмет на доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, в който се оценяват по-специално нуждите на потребителите, разходите и административната тежест по отношение на операторите, включително въздействието върху вътрешния пазар и международната търговия и ползите за производителите и за крайния потребител.
____________________
27.  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).
____________________
27.  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 78
(5з)  Член 78 се заменя със следното:
Член 78
„Член 78
Определения, наименования и търговски наименования за някои сектори и продукти
Определения, наименования и търговски наименования за някои сектори и продукти
1.  В допълнение към приложимите пазарни стандарти и където е уместно, определенията, наименованията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, се прилагат за следните сектори или продукти:
1.  В допълнение към приложимите пазарни стандарти и където е уместно, определенията, наименованията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, се прилагат за следните сектори или продукти:
a)  говеждо и телешко месо;
a)  говеждо и телешко месо;
aа)  овче и агнешко месо;
б)  вино;
б)  вино;
в)  мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека;
в)  мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека;
г)  птиче месо;
г)  птиче месо;
д)  яйца;
д)  яйца;
е)  мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека; както и
е)  мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека; както и
ж)  маслиново масло и трапезни маслини;
ж)  маслиново масло и трапезни маслини;
2.  Определенията, наименованията или търговските наименования, предвидени в приложение VII, могат да се използват в Съюза единствено за предлагането на пазара на продукт, който отговаря на съответните изисквания, посочени в това приложение.
2.  „Определенията, наименованията или търговските наименования, предвидени в приложение VII, могат да се използват в Съюза единствено за предлагането на пазара и рекламирането на продукт, който отговаря на съответните изисквания, посочени в това приложение. В приложение VII може да се предвидят условията, при които тези наименования или търговски наименования при предлагането им на пазара или рекламирането им са защитени срещу търговска употреба, злоупотреби, имитации или незаконно пресъздаване.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно измененията, дерогациите или изключенията от определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно измененията, дерогациите или изключенията от определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации.
4.  С цел да се гарантира, че операторите и държавите членки ясно и точно разбират определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за тяхното уточняване и прилагане.
4.  С цел да се гарантира, че операторите и държавите членки ясно и точно разбират определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за тяхното уточняване и прилагане.
5.  За да бъдат взети предвид очакванията на потребителите и развитието на пазара на млечни продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, да определи млечните продукти по отношение на които трябва да се посочват животинските видове, от които произхожда млякото, в случай че са различни от едър рогат добитък, и да установи необходимите правила.
5.  За да бъдат взети предвид очакванията на потребителите и развитието на пазара на млечни продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, да определи млечните продукти по отношение на които трябва да се посочват животинските видове, от които произхожда млякото, в случай че са различни от едър рогат добитък, и да установи необходимите правила.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 79 а (нов)
(5и)  Вмъква се следният член:
„Член 79a
Смесване на маслиновото масло с други растителни масла
1.  Смесване на маслиново масло с други растителни масла е забранено
2.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на санкции за тези оператори, които не спазват изискванията на параграф 1 от настоящия член.“
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 79 б (нов)
(5й)  Вмъква се следният член:
„Член 79б
Правила за предлагане на пазара по отношение на секторите на маслиновото масло и маслините
За да се вземат под внимание специфичните характеристики на секторите на маслиновото масло и маслините, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 с цел допълване на настоящия регламент чрез хармонизиране на правилата за предлагане на пазара на трапезни маслини и маслиново масло.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 81 – параграф 2
(6)  В член 81 параграф 2 се заменя със следното:
заличава се
„2. При спазване на параграф 3 държавите членки изготвят класификация на винените сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат на тяхна територия за целите на винопроизводството.
Държавите членки могат да класифицират винените сортове лози, когато:
a)  съответният сорт принадлежи към вида Vitis vinifera или Vitis Labrusca; или
б)  съответният сорт принадлежи към кръстоска на видовете Vitis vinifera, Vitis Labrusca и други видове от рода Vitis.
При заличаване на винен сорт лоза от класификацията по първа алинея изкореняването му се извършва в срок до 15 години от заличаването.; ’
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 81 – параграф 2
(6а)  В член 81 параграф 2 се заменя със следното:
2.  При спазване на параграф 3 държавите членки изготвят класификация на винените сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат на тяхна територия за целите на винопроизводството.
„2. При спазване на параграф 3 държавите членки изготвят класификация на винените сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат на тяхна територия за целите на винопроизводството.
Държавите членки могат да класифицират единствено винените сортове лози, които отговарят на следните условия:
Държавите членки могат да класифицират винените сортове лози, когато:
a)  въпросният сорт принадлежи към вида Vitis vinifera или произхожда от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis;
a)  въпросният сорт принадлежи към вида Vitis vinifera или произхожда от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis;
б)  сортът не е един от следните: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont.
б)  сортът не е един от следните: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont.
Чрез дерогация от втора алинея държавите членки могат да разрешат презасаждането на Vitis Labrusca или на сортовете, посочени в буква б), в съществуващи исторически лозя, доколкото не се увеличава съществуващата засадена площ.
При заличаване на винен сорт лоза от класификацията по първа алинея изкореняването му се извършва в срок до 15 години от заличаването.
При заличаване на винен сорт лоза от класификацията по първа алинея изкореняването му се извършва в срок до 15 години от заличаването.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 90а – параграф 2 – буква а
a)  създаването на аналитична база данни за изотопни данни, която ще помогне за разкриването на измами и ще бъде изградена на базата на проби, събрани от държавите членки;
a)  създаването или поддържането на аналитична база данни за изотопни данни, която ще помогне за разкриването на измами и ще бъде изградена на базата на проби, събрани от държавите членки;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 92 – параграф 1
(8а)  В член 92 параграф 1 се изменя, както следва:
1.  Правилата относно наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования, предвидени в настоящия раздел, се прилагат за продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1, 3—6, 8, 9, 11, 15 и 16.
1.  Правилата относно наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования, предвидени в настоящия раздел, се прилагат само за продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1, 3—6, 8, 9, 11, 15 и 16.
Изменение 235/rev
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 93 – параграф 1 – буква а – уводна част
a)  „наименование за произход“ означава наименование, с което се идентифицира продукт, посочен в член 92, параграф 1:
a)  „наименование за произход“ означава наименование на регион, на определена местност или в изключителни и надлежно обосновани случаи – на държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 92, параграф 1:
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 93 – параграф 1 – буква а – подточка i
i)  чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и — когато е приложимо — човешки фактори;
i)  чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с нейните природни и човешки фактори;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 93 – параграф 1 – буква а – подточка ii
ii)  като произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава;
заличава се
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 93 – параграф 1 – буква а – подточка v а (нова)
vа)  което не е „с частично намалено алкохолно съдържание“ или „с намалено алкохолно съдържание“, както е посочено в приложение VII, част II, точки 18 и 19.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 94 – параграф 1 – уводна част
(10)  В член 94, параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:
заличава се
„Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват:“
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 94
(10а)  Член 94 се заменя със следното:
Член 94
Член 94
Заявки за предоставяне на правна закрила
Заявки за предоставяне на правна закрила
1.  Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват техническо досие, което съдържа:
1.  Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват:
a)  наименованието, за което се иска правна закрила;
a)  наименованието, за което се иска правна закрила;
б)  името и адреса на заявителя;
б)  името и адреса на заявителя;
в)  спецификация на продукта, посочена в параграф 2; както и
в)  спецификация на продукта, посочена в параграф 2; както и
г)  единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта съгласно параграф 2.
г)  единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта съгласно параграф 2.
2.  Спецификацията на продукта дава възможност на заинтересованите страни да проверят дали са спазени съответните условия на производство, с които се свързва наименованието за произход или географското указание. Спецификацията на продукта включва най-малко:
2.  Спецификацията на продукта дава възможност на заинтересованите страни да проверят дали са спазени съответните условия на производство, с които се свързва наименованието за произход или географското указание. Спецификацията на продукта включва най-малко:
a)  наименованието, за което се иска правна закрила;
a)  наименованието, за което се иска правна закрила;
б)  описание на виното или вината:
б)  описание на виното или вината:
i)  по отношение на вина с наименование за произход — основните аналитични и органолептични характеристики;
i)  по отношение на вина с наименование за произход — основните аналитични и органолептични характеристики;
ii)  по отношение на вина с географско указание — основните аналитични характеристики, както и оценка или посочване на техните органолептични характеристики;
ii)  по отношение на вина с географско указание — основните аналитични характеристики, както и оценка или посочване на техните органолептични характеристики;
в)  където е приложимо — специфичните енологични практики, използвани за производството на виното или вината, както и съответните ограничения върху производството им;
в)  където е приложимо — специфичните енологични практики, използвани за производството на виното или вината, както и съответните ограничения върху производството им;
г)  очертаване на границите на съответния географски район;
г)  очертаване на границите на съответния географски район;
д)  максималните добиви от хектар;
д)  максималните добиви от хектар;
е)  посочване на винения сорт или сортовете лозя, от които е (са) получено(и) виното или вината;
е)  посочване на винения сорт или сортовете лозя, от които е (са) получено(и) виното или вината;
ж)  данни, потвърждаващи връзката, посочена в член 70, параграф 1, буква а), подточка i) или съответно в член 93, параграф 1, буква б), подточка i);
ж)  данни, потвърждаващи следните връзки:
i)  по отношение на защитено наименование за произход — връзката между качеството или характеристиките на продукта и географската среда и подробностите относно природните и човешките фактори на тази географска среда, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i);
ii)  по отношение на защитено географско указание — връзката между определено качество, репутацията или друга характеристика на продукта и географския произход, посочен в член 93, параграф 1, буква б), подточка i);
жа)  когато е приложимо, неговия принос за устойчивото развитие;
з)  приложими изисквания, установени в законодателството на Съюза или в националното законодателство или когато това е предвидено от държавите членки – от организация, която управлява защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, като се отчита обстоятелството, че тези изисквания трябва да са обективни, недискриминационни и съвместими правото на Съюза;
з)  приложими изисквания, установени в законодателството на Съюза или в националното законодателство или когато това е предвидено от държавите членки – от организация, която управлява защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, като се отчита обстоятелството, че тези изисквания трябва да са обективни, недискриминационни и съвместими правото на Съюза;
и)  наименованието и адреса на органите или структурите, които проверяват спазването на разпоредбите за спецификация на продукта, заедно с описание на техните задачи.
и)  наименованието и адреса на органите или структурите, които проверяват спазването на разпоредбите за спецификация на продукта, заедно с описание на техните задачи.
3.  Когато заявката за предоставяне на правна закрила засяга географски район в трета държава, тя съдържа, освен елементите, предвидени в параграфи 1 и 2, и доказателство, че съответното наименование е защитено в неговата държава на произход.
3.  Когато заявката за предоставяне на правна закрила засяга географски район в трета държава, тя съдържа, освен елементите, предвидени в параграфи 1 и 2, и доказателство, че съответното наименование е защитено в неговата държава на произход.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 96 - параграф 5 - алинея 1 a и 1 б (нови)
(10б)  В член 96, параграф 5 се добавят следните алинеи:
„Когато заявката за предоставяне на правна закрила се предава на Комисията съгласно първа алинея от настоящия параграф, държавата членка включва декларация, с която изразява своето убеждение, че заявката, подадена от заявителя, отговаря на условията за предоставяне на правна закрила, предвидени в настоящия раздел, и потвърждава, че единният документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г), представлява достоверно резюме на спецификацията на продукта.
Държавите членки информират Комисията относно допустимите възражения, подадени в рамките на националната процедура.“
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 96 – параграф 7
7.  Когато е целесъобразно, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на разглеждането на заявката по член 97, параграф 2, до вземането на решение от национално съдилище или друг национален орган по спор във връзка с дадена заявка за предоставяне на правна закрила, по отношение на която при предварителна национална процедура по параграф 5 държавата членка е преценила, че изискванията са изпълнени.
заличава се
Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3.“;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 97 – параграф 2 – първа алинея
Комисията разглежда заявките за предоставяне на правна закрила, които е получила в съответствие с член 94 и член 96, параграф 5. Тя ги проверява подробно за явни грешки, като взема предвид резултата от предварителната национална процедура, проведена от съответната държава членка.
Комисията разглежда заявките за предоставяне на правна закрила, които е получила в съответствие с член 94 и член 96, параграф 5. Тя ги проверява подробно за явни грешки, като взема предвид резултата от предварителната национална процедура, проведена от съответната държава членка. Тази проверка е насочена по-конкретно към единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г).
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 103 – параграф 4
(14)  В член 103 се добавя следният параграф 4:
заличава се
„4. Закрилата по параграф 2 се прилага и по отношение на стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, без да бъдат освобождавани за свободно обращение в рамките на митническата територия на Съюза, и по отношение на стоки, продавани чрез средства за електронна търговия в Съюза.; “
Изменение 263/rev
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 103
(14а)   Член 103 се заменя със следното:
Член 103
Член 103
Правна закрила
Правна закрила
1.  Защитено наименование за произход и защитено географско указание може да се използва от всеки оператор, предлагащ на пазара вино, което е било произведено в съответствие със съответната спецификация на продукта.
1.  Защитено наименование за произход и защитено географско указание може да се използва от всеки оператор, предлагащ на пазара вино, което е било произведено в съответствие със съответната спецификация на продукта.
2.  Защитено наименование за произход и защитено географско указание, както и виното, използващо това защитено наименование в съответствие със спецификацията на продукта, се ползват с правна закрила срещу:
2.  Защитено наименование за произход и защитено географско указание, както и виното, използващо това защитено наименование в съответствие със спецификацията на продукта, се ползват с правна закрила срещу:
a)  всяка пряка или непряка търговска употреба на това защитено наименование:
a)  всяка пряка или непряка търговска употреба на това защитено наименование:
и)   от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или
(i)  от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или
ii)  доколкото при такава употреба се експлоатира репутацията на наименованието за произход или географското указание;
ii)  доколкото при такава употреба се експлоатира, отслабва или размива репутацията на наименованието за произход или географското указание, включително когато дадено регистрирано наименование се използва като съставка;
б)  всякаква злоупотреба, имитация или позоваване, дори ако е посочен истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено, транскрибирано, транслитерирано или придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;
б)  всякаква злоупотреба, имитация или позоваване, дори ако е посочен истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено, транскрибирано, транслитерирано или придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз, включително когато тези регистрирани наименования се използват като съставка;
в)  всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на мястото, откъдето идва продуктът, произхода, естеството или основни свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани със съответния лозаро-винарски продукт, както и опаковането на продукта в контейнер по начин, който може да създаде невярна представа за неговия произход;
в)  всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на мястото, откъдето идва продуктът, произхода, естеството или основни свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани със съответния лозаро-винарски продукт, както и опаковането на продукта в контейнер по начин, който може да създаде невярна представа за неговия произход;
г)  всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите относно истинския произход на продукта.
г)  всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите относно истинския произход на продукта;
га)   всяко недобросъвестно посочване на име на домейн, което е сходно със защитено наименование или може да бъде объркано изцяло или частично с такова защитено наименование.
3.  Защитените наименования за произход и защитените географски указания не стават родови в Съюза по смисъла на член 101, параграф 1.
3.  Защитените наименования за произход и защитените географски указания не стават родови в Съюза по смисъла на член 101, параграф 1.
3а.   Защитата по параграф 2 се прилага и по отношение на стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, без да бъдат освобождавани за свободно обращение в рамките на митническата територия на Съюза, и по отношение на стоките, продавани чрез средства за електронна търговия в Съюза.
3б.   Когато географският район на вино със защитено наименование за произход е обхванат от друго защитено наименование за произход, чийто географски район е по-голям, държавите членки могат да определят условията, при които въпросните вина могат да се ползват от това друго защитено наименование за произход. Тези условия трябва да бъдат включени в продуктовите спецификации на съответните вина.“
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 105
(14б)  Член 105 се заменя със следното:
Член 105
Член 105
Изменение на спецификациите на продуктите
Изменение на спецификациите на продуктите
Заявител, който отговаря на условията, определени в член 95, може да подаде заявка за одобрение на изменение на спецификацията на продукт със защитено наименование за произход или на защитено географско указание, по-специално с оглед отчитане развитието на научно-техническите знания или с оглед преразглеждане на границите на географския район, посочен в член 94, параграф 2, втора алинея, буква г). В заявката се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.
1.  Заявител, който отговаря на условията, определени в член 95, може да подаде заявка за одобрение на изменение на спецификацията на продукт със защитено наименование за произход или на защитено географско указание, по-специално с оглед отчитане развитието на научно-техническите знания или с оглед преразглеждане на границите на географския район, посочен в член 94, параграф 2, втора алинея, буква г). В заявката се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.
1а.  Измененията на продуктовата спецификация се разделят на две категории в зависимост от тяхното значение: изменения, изискващи прилагането на процедура за предявяване на възражения на равнището на Съюза („изменения на равнището на Съюза“), и изменения, които се разглеждат на равнището на държавите членки или на трети държави („стандартни изменения“).
Дадено изменение се счита за изменение на равнището на Съюза, когато:
a)  включва промяна на името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;
б)  се състои в промяна, заличаване или добавяне на категория лозаро-винарски продукти, посочена в приложение VII, част ІI;
в)  би могло потенциално да попречи на връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i) или буква б), подточка i);
г)  води до допълнителни ограничения по отношение на предлагането на продукта на пазара.
Заявленията за изменения на равнището на Съюза, подадени от трети държави или от производители от трети държави, следва да съдържат доказателство, че исканото изменение съответства на действащите в тези трети държави закони за закрила на наименованията за произход или географските указания.
Всички останали изменения се считат за стандартни изменения.
1б.  Временното изменение представлява стандартно изменение, отнасящо се до временна промяна в продуктовата спецификация, която произтича от налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от страна на публичните органи или е свързана с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи.
1в.  В случай на промяна в условията на производство, свързани с лозя, предназначени за производство на защитено наименование за произход, съществуващите лозя продължават да се ползват от правото да произвеждат защитеното наименование за произход за период, определен в спецификацията на продукта, и най-късно до изкореняването им.“
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 105 a (нов)
(14в)  Вмъква се следният член:
„Член 105a
Изменения на равнището на Съюза
1.  Всяко заявление за одобрение на изменение на равнището на Съюза относно спецификациите на продукт следва mutatis mutandis процедурата, посочена в членове 94 и 96 – 99. Заявленията за одобрение на изменение на равнището на Съюза относно спецификациите на продукт се считат за допустими, ако са представени в съответствие с член 105 и ако са пълни, подробни и надлежно попълнени. Одобрението от Комисията на дадено заявление за одобрение на изменение на равнището на Съюза в спецификациите на продукт включва само измененията, представени в самото заявление.
2.  Ако въз основа на прегледа, извършен съгласно член 97, параграф 2, Комисията прецени, че условията по член 97, параграф 3 са изпълнени, тя публикува заявлението за изменение на равнището на Съюза в Официален вестник на Европейския съюз. Окончателното решение за одобрението на изменението се приема, без да се прилага процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2, освен ако не е било подадено допустимо възражение или ако заявлението за изменение е било отхвърлено, като в този случай се прилага член 99, параграф 2.
3.  Ако заявлението се счита за недопустимо, компетентните органи на държавата членка или на съответната трета държава, или установеният в трета държава заявител биват уведомени за основанията за недопустимост.
4.  Заявленията за одобрение на изменения на равнището на Съюза съдържат само изменения на равнището на Съюза. Ако дадено заявление за изменение на равнището на Съюза съдържа също така стандартни или временни изменения, процедурата за изменения на равнището на Съюза се прилага само по отношение на измененията на равнището на Съюза. Стандартните или временните изменения се считат за неподадени.
5.  При разглеждане на заявление за изменения Комисията се съсредоточава върху предложените изменения.“
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 105 б (нов)
(14г)  Вмъква се следният член:
„Член 105б
Стандартни изменения
1.  Стандартните изменения се одобряват и оповестяват публично от държавите членки, за които се отнася географският район на наименованието за произход или географското указание.
Заявлението за одобрение на стандартно изменение в дадена спецификация на продукт се подава до органите на държавата членка, за която се отнася географският район на наименованието или указанието. Заявителите следва да отговарят на условията, предвидени в член 95. Ако заявлението за одобрение на стандартно изменение в дадена спецификация на продукт не произхожда от заявителя, който е подал заявлението за предоставяне на закрила за наименованието или наименованията, за които се отнася спецификацията на продукта, държавата членка дава възможност на този заявител да представи мнение по заявлението, ако въпросният заявител все още съществува.
В заявлението за стандартно изменение се съдържа описание на стандартните изменения, представя се обобщение на причините, налагащи приемането на тези изменения, и се доказва, че предлаганите изменения се считат за стандартни съгласно член 105.
2.  Когато държавата членка счита, че изискванията са изпълнени, тя може да одобри и да оповести публично стандартното изменение. Решението за одобрение включва изменения консолидиран единен документ, по целесъобразност, и изменената консолидирана спецификация на продукта.
Стандартното изменение е приложимо в държавата членка, след като бъде публично оповестено. Държавата членка информира Комисията за стандартните изменения не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на националното решение за одобрение.
3.  Решенията за одобрение на стандартните изменения относно лозаро-винарски продукти, произхождащи от трети държави, се вземат в съответствие с действащата система в съответната трета държава и се предават на Комисията от отделен производител или от група производители, имащи законен интерес по въпроса (директно на Комисията или посредством органите на дадената трета държава), най-късно до един месец след датата на публичното им оповестяване.
4.  Ако географският район обхваща повече от една държава членка, заинтересованите държави членки прилагат процедурата за стандартни изменения поотделно за частта от района, която попада в рамките на тяхната територия. Стандартното изменение е приложимо едва след като започне да се прилага последното национално решение за одобрение. Държавата членка, която последно одобрява стандартното изменение, го изпраща на Комисията най-късно до един месец след датата, на която нейното решение за одобрение на стандартното изменение е било публично оповестено.
Ако една или повече заинтересовани държави членки не приемат посоченото в първа алинея национално решение за одобрение, всяка от заинтересованите държави членки може да подаде заявление по процедурата за изменение на равнището на Съюза. Това правило се прилага mutatis mutandis и когато една или няколко от заинтересованите държави са трети държави.“
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 105 в (нов)
(14д)  Вмъква се следният член:
„Член 105в
Временни изменения
1.  Временните изменения се одобряват и оповестяват публично от държавата членка, за която се отнася географският район на наименованието за произход или географското указание. Временните изменения се съобщават на Комисията, заедно с основанията в тяхна подкрепа, не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на националното решение за одобрение. Дадено временно изменение е приложимо в държавата членка едва след като бъде публично оповестено.
2.  Когато географският район обхваща повече от една държава членка, процедурата за временно изменение се прилага поотделно в заинтересованите държави членки за частта от района, която попада в рамките на тяхната територия. Временните изменения са приложими едва след като започне да се прилага последното национално решение за одобрение. Държавата членка, която одобрява последна временното изменение, го съобщава на Комисията не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на нейното решение за одобрение. Това правило се прилага mutatis mutandis и когато една или няколко от заинтересованите държави са трети държави.
3.  Временните изменения, отнасящи се до лозаро-винарските продукти с произход от трети държави, се съобщават на Комисията, заедно с основанията в тяхна подкрепа, от отделен производител или от група производители, имащи законен интерес по въпроса, пряко или чрез органите на съответната трета държава, не по-късно от един месец след одобряването им.
4.  Комисията оповестява публично тези изменения в срок до три месеца от датата, на която е получено съобщението от държавата членка, третата държава или установения в трета държава отделен производител или група производители. Временното изменение е приложимо на територията на Съюза едва след като бъде публично оповестено от Комисията.“
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 106
(15)  Член 106 се заменя със следното:
заличава се
„Член 106
Отмяна
Комисията може по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приема актове за изпълнение за отмяна на правната закрила на наименование за произход или географско указание при едно или повече от следните обстоятелства:
a)  ако спазването на съответната продуктова спецификация вече не е гарантирано;
б)  ако в продължение най-малко на седем последователни години на пазара не е пуснат нито един продукт с наименованието за произход или защитеното географско указание;
в)  ако заявител, който отговаря на условията, установени в член 95, обяви, че не желае повече да поддържа правото на закрила на дадено наименование за произход или географско указание.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2; “
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 106
(15a)  Член 106 се заменя със следното:
Член 106
Член 106
Отмяна
Отмяна
Комисията може по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приеме актове за изпълнение за отмяна на правна закрила на наименование за произход или географско указание, ако спазването на съответната продуктова спецификация вече не е гарантирано. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
1.   Комисията може по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приема актове за изпълнение за отмяна на правната закрила на наименование за произход или географско указание при едно или повече от следните обстоятелства:
a)  ако спазването на съответната продуктова спецификация вече не е гарантирано;
б)  ако в продължение най-малко на седем последователни години на пазара не е пуснат нито един продукт с наименованието за произход или защитеното географско указание;
в)  ако заявител, който отговаря на условията, установени в член 95, обяви, че не желае повече да поддържа правото на закрила на дадено наименование за произход или географско указание.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
1а.  Когато Комисията счита искането за отмяна за недопустимо, тя информира органа на държавата членка или на съответната трета държава, или физическото или юридическото лице, което е подало искането, за основанията в подкрепа на констатацията за недопустимост.
1б.  Обоснованите декларации за възражение срещу отмяната са допустими само когато доказват търговска употреба на регистрираното наименование от заинтересовано лице.“
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 106 a (нов)
(15б)  Вмъква се следният член:
„Член 106a
Временно етикетиране и представяне
След изпращането до Комисията на заявление за предоставяне на закрила на наименование за произход или географско указание производителите могат да го посочват при етикетиране и представяне и да използват национални лога и означения в съответствие с правото на Съюза, и по-специално Регламент (ЕС) № 1169/2011.
Символите на Съюза, указващи защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, означенията на Съюза „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ и съкращенията на Съюза „ЗНП“ или „ЗГУ“ могат да се поставят върху етикетите едва след публикуване на решението за предоставяне на закрила на съответното наименование за произход или географско указание.
При отхвърляне на заявлението всички лозаро-винарски продукти, етикетирани в съответствие с първия параграф, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на складовите наличности.“
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 107 a (нов)
(15в)  Вмъква се следният член:
„Член 107a
Прилагане на продуктови спецификации за райони, произвеждащи спиртни напитки от вино
Държавите членки могат да прилагат продуктови спецификации по смисъла на член 94, параграф 2 за винопроизводителни райони, подходящи за производството на спиртни напитки от вино и разполагащи с географско указание, регистрирано в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008.“
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 116a – параграф 3
3.  В рамките на Съюза компетентният орган, посочен в параграф 2, или един или повече органи с делегирани правомощия по смисъла на член 3, точка 5 от Регламент (ЕС) 2017/625, които действат като органи за сертифициране на продукти в съответствие с критериите, установени в дял II, глава III от същия регламент, извършват годишна проверка на съответствието със спецификацията на продуктите по време на производството и по време на или след опаковането на виното.
3.  В рамките на Съюза компетентният орган, посочен в параграф 2, или един или повече органи с делегирани правомощия по смисъла на член 3, точка 5 от Регламент (ЕС) 2017/625, които действат като органи за сертифициране на продукти в съответствие с критериите, установени в дял II, глава III от същия регламент, извършват годишна проверка на съответствието със спецификацията на продуктите по време на производството и по време на или след опаковането на виното, включително в държавата членка, в която се извършва производството на виното.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 116а – параграф 3 a (нов)
3а.  Проверките, посочени в параграф 3, представляват административни проверки и проверки на място. Тези проверки могат да се ограничат до административен контрол единствено ако този контрол е надежден и позволява да се гарантира пълно спазване на изискванията и условията, предвидени в продуктовите спецификации.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 116 а – параграф 3 б (нов)
3б.  За да проверят съответствието с продуктовите спецификации, компетентните органи или контролните органи, посочени в параграф 3, могат да проверяват операторите, установени в друга държава членка, ако те участват в опаковането на продукт със защитено наименование за произход, регистриран на тяхна територия. Предвид факта, че контролните органи, посочени в параграф 3, могат да имат доверие в операторите и техните продукти във връзка с извършвани предишни проверки, те могат да насочат действията си към проверка на основните аспекти от продуктовите спецификации, които са предварително определени и за които операторите са уведомени.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 119 – параграфи 1 и 4
(18)  Член 119 се изменя, както следва:
заличава се
a)  в параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:
„Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15, 16, 18 и 19, които се предлагат на пазара в Съюза или са предназначени за износ, съдържат следните задължителни данни:“; “;
б)  добавя се следният параграф 4:
„4. Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че продуктите, посочени в параграф 1, които не са етикетирани съгласно разпоредбите на настоящия регламент, не се пускат на пазара или в случай че вече са пуснати на пазара, те се изтеглят от него.“
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 119
(18a)  Член 119 се заменя със следното:
Член 119
Член 119
Задължителни данни
Задължителни данни
1.  Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15 и 16, които се предлагат на пазара в Съюза или са предназначени за износ, съдържат следните задължителни данни:
1.  Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15, 16, 18 и 19, които се предлагат на пазара в Съюза или са предназначени за износ, съдържат следните задължителни данни:
a)  обозначение на категорията лозаро-винарски продукт в съответствие с приложение VII, част II;
a)  обозначение на категорията лозаро-винарски продукт в съответствие с приложение VII, част II;
б)  за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание:
б)  за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание:
i)  означението „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“; и
i)  означението „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“;
ii)  името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;
и ii) името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;
в)  действителното алкохолно съдържание по обем;
в)  действителното алкохолно съдържание по обем;
г)  обозначение на мястото на произход на виното;
г)  обозначение на мястото на произход на виното;
д)  обозначение на бутилиращото предприятие или — за пенливото вино, газираното пенливо вино, качественото пенливо вино или качественото ароматизирано пенливо вино — наименованието на производителя или търговеца;
д)  обозначение на бутилиращото предприятие или — за пенливото вино, газираното пенливо вино, качественото пенливо вино или качественото ароматизирано пенливо вино — наименованието на производителя или търговеца;
е)  посочване на вносителя при вина от внос; и
е)  посочване на вносителя при вина от внос;
ж)  при пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино — посочване на съдържанието на захар.
ж)  при пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино — посочване на съдържанието на захар.
жа)  обявяване на хранителната стойност, чието съдържание може да бъде ограничено само до енергийната стойност; и
жб)  списъка на съставките.
2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а), за вина, чиито етикети включват името на защитено наименование за произход или на защитено географско указание, може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт.
2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а), за вина, чиито етикети включват името на защитено наименование за произход или на защитено географско указание, може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт.
3.  Чрез дерогация от параграф 1, буква б), означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ може да не се посочват в следните случаи:
3.  Чрез дерогация от параграф 1, буква б), означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ може да не се посочват в следните случаи:
a)  когато, в съответствие със спецификацията на продукта, посочена в член 94, параграф 2, на етикета е изписано традиционно наименование в съответствие с член 112, буква а);
a)  когато, в съответствие със спецификацията на продукта, посочена в член 94, параграф 2, на етикета е изписано традиционно наименование в съответствие с член 112, буква а);
б)  в изключителни и надлежно обосновани случаи, които подлежат на определяне от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 227, за да се осигури съответствие със съществуващите практики за етикетиране.
б)  в изключителни и надлежно обосновани случаи, които подлежат на определяне от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 227, за да се осигури съответствие със съществуващите практики за етикетиране.
3а.  За да се осигури еднакво прилагане на параграф 1, буква жа), енергийната стойност:
a)  се изразява с числа и думи или символи, и по-специално със символа (E) за енергия;
б)  се изчислява с помощта на фактора на превръщане, посочен в приложение XIV към Регламент (ЕС) № 1169/2011;
в)  се изразява под формата на средни стойности в kcal на базата на:
i)  анализ на виното, извършен от производителя; или
ii)  изчисление въз основа на установени и приети данни въз основа на средните стойности на типични и характерни вина;
г)  се изразява за 100 ml. Освен това тя може да бъде изразена като единица за консумация, която да бъде лесно разпознаваема за потребителите, при условие че използваната единица е определена количествено на етикета и че е посочен броят на единиците, съдържащи се в опаковката.
3б.  Чрез дерогация от параграф 1, буква жб), списъкът на съставките може да бъде представен и по друг начин, освен с етикет, залепен на бутилката или на друг съд, при условие че върху етикета е посочена ясна и пряка препратка. Той не трябва да фигурира заедно с друга информация, предназначена за търговски или маркетингови цели.
3в.  Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че продуктите, посочени в параграф 1, които не са етикетирани съгласно разпоредбите на настоящия регламент, не се пускат на пазара или в случай че вече са пуснати на пазара, те се изтеглят от него.
3г.  Операторите, които доброволно желаят да уведомят потребителите за калориите във винени продукти, произведени през пазарна година, започнала преди влизането в сила на настоящия регламент, прилагат член 119 в неговата цялост.“
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 120 – параграф 1 – буква e a (нова)
(19a)  Добавя се следната буква:
„еа) наименования, отнасящи се до запазването на генетичните ресурси на лозите“;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 122 - параграф 1 – букви б, в и г
(20)  В член 122 параграф 1 се изменя, както следва:
заличава се
a)  в буква б) подточка ii) се заличава;
б)  в буква в) се добавя следната подточка iii):
„iii) наименованията, които се отнасят до стопанство, и условията за тяхното използване; “
в)  в буква г) подточка i) се заменя със следното:
„i) условията за използване на някои форми и запушалки на бутилки, както и списък на някои специфични форми на бутилки;“; “
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 122
(20a)  Член 122 се заменя със следното:
Член 122
„Член 122
Делегирани правомощия
Делегирани правомощия
1.  За да се вземат предвид специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 във връзка с правилата и ограниченията относно:
1.  За да се вземат предвид специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 във връзка с правилата и ограниченията относно:
a)  представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия раздел;
a)  представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия раздел;
б)  задължителните данни относно:
б)  задължителните данни относно:
i)  наименованията, които да се използват за формулиране на задължителните данни, и условията за тяхното използване;
i)  наименованията, които да се използват за формулиране на задължителните данни, и условията за тяхното използване;
ii)   наименованията, които се отнасят до стопанство, и условията за тяхното използване;
iii)  разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани със задължителните данни;
iii)  разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани със задължителните данни;
iv)  разпоредбите, които разрешават допълнителни дерогации, освен посочените в член 119, параграф 2, що се отнася до непосочването на категорията лозаро-винарски продукт; и
iv)  разпоредбите, които разрешават допълнителни дерогации, освен посочените в член 119, параграф 2, що се отнася до непосочването на категорията лозаро-винарски продукт;
v)  разпоредбите относно използването на езици;
v)  разпоредбите относно използването на езици; и
vа)  разпоредби, свързани с член 119, параграф 1, буква жб);
в)  незадължителните данни относно:
в)  незадължителните данни относно:
i)  наименованията, които да се използват за формулиране на незадължителните данни, и условията за тяхното използване;
i)  наименованията, които да се използват за формулиране на незадължителните данни, и условията за тяхното използване;
ii)  разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с незадължителните данни;
ii)  разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с незадължителните данни;
iiа)  наименованията, които се отнасят до стопанство, и условията за тяхното използване;
г)  представянето по отношение на:
г)  представянето по отношение на:
i)  условията за използване на някои форми на бутилки, както и списък на някои специфични форми на бутилки;
i)  условията за използване на някои форми и запушалки на бутилки, както и списък на някои специфични форми на бутилки;
ii)  условията за използване на бутилки и тапи от типа за „пенливо вино“;
ii)  условията за използване на бутилки и тапи от типа за „пенливо вино“;
iii)  разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с представянето;
iii)  разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с представянето;
iv)  разпоредбите относно използването на езици.
iv)  разпоредбите относно използването на езици.
Комисията приема делегираните актове, посочени в буква б), подточка va), не по-късно от 18 месеца след … [датата на влизане в сила на настоящия регламент (за изменение)].
2.  За да се осигури правната закрила на законните интереси на операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за временното етикетиране и представяне на вина с наименование за произход или географско указание, когато това наименование за произход или географско указание изпълнява необходимите изисквания.
2.  За да се осигури правната закрила на законните интереси на операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за временното етикетиране и представяне на вина с наименование за произход или географско указание, когато това наименование за произход или географско указание изпълнява необходимите изисквания.
3.  За да се направи необходимото икономическите оператори да не бъдат засегнати, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно преходни разпоредби за вината, пуснати на пазара и етикетирани в съответствие с приложимите правила, валидни преди 1 август 2009 г.
3.  За да се направи необходимото икономическите оператори да не бъдат засегнати, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно преходни разпоредби за вината, пуснати на пазара и етикетирани в съответствие с приложимите правила, валидни преди 1 август 2009 г.
4.  За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно дерогации от настоящия раздел по отношение на продукти, които предстои да бъдат изнесени, когато това се изисква от правото на съответната трета държава.
4.  За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно дерогации от настоящия раздел по отношение на продукти, които предстои да бъдат изнесени, когато това се изисква от правото на съответната трета държава.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 125 – заглавие
ба)  В член 125 заглавието се заменя със следното:
Споразумения в сектора на захарта
Споразумения в сектора на захарното цвекло и захарната тръстика“
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква б б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 126 – заглавие
бб)  В член 126 заглавието се заменя със следното:
Отчитане на цените на пазара на захар
„Отчитане на цените на пазарите“
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква б в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 126 – параграф 1
бв)  в член 126 параграф 1 се заменя със следното:
Комисията може да приеме актове за изпълнение за създаване на информационна система за цените на пазара на захар, включително инструмент за публикуване на ценовите равнища за този пазар. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2. Системата, посочена в първа алинея, се основава на информация, предоставена от предприятията, произвеждащи бяла захар, или от други оператори, участващи в търговията със захар. Тази информация се разглежда като поверителна.
Комисията може да приеме актове за изпълнение за създаване на информационна система за цените на пазара на захарно цвекло и захарна тръстика, от една страна, и на пазара на захар и етанол, от друга страна, включително инструмент за публикуване на ценовите равнища за този пазар. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2. Системата, посочена в първа алинея, се основава на информация, предоставена от предприятията, произвеждащи захар или етанол, или от други оператори, участващи в търговията със захар или етанол. Тази информация се разглежда като поверителна.
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 148
(22a)   Член 148 се заменя със следното:
Член 148
„Член 148
Договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти
Договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти
1.  Когато дадена държава членка реши, че всяка доставка на сурово мляко на нейна територия от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да е предмет на писмен договор между страните, и/или реши, че първите изкупвачи трябва да направят писмена оферта за сключване на договор за доставката на сурово мляко от земеделските стопани, този договор и/или тази оферта за сключване на договор отговарят на предвидените в параграф 2 условия.
1.  Когато дадена държава членка реши, че всяка доставка на сурово мляко на нейна територия от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да е предмет на писмен договор между страните, и/или реши, че първите изкупвачи трябва да направят писмена оферта за сключване на договор за доставката на сурово мляко от земеделските стопани, този договор и/или тази оферта за сключване на договор отговарят на предвидените в параграф 2 условия.
Когато дадена държава членка реши, че за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да се сключи писмен договор между страните, тя решава и кой етап или етапи от доставката се уреждат в такъв договор, ако доставката на сурово мляко се извършва посредством един или повече изкупвачи.
Когато дадена държава членка реши, че за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да се сключи писмен договор между страните, тя решава и кой етап или етапи от доставката се уреждат в такъв договор, ако доставката на сурово мляко се извършва посредством един или повече изкупвачи.
За целите на настоящия член „изкупвач“ означава предприятие, което превозва сурово мляко от земеделски стопанин или друг изкупвач до преработвател на сурово мляко или друг изкупвач, като на всеки етап има прехвърляне на собствеността върху суровото мляко.
За целите на настоящия член „изкупвач“ означава предприятие, което превозва сурово мляко от земеделски стопанин или друг изкупвач до преработвател на сурово мляко или друг изкупвач, като на всеки етап има прехвърляне на собствеността върху суровото мляко.
1а.  Ако държавите членки не използват възможностите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, производителите, организациите на производители или асоциациите на организации на производителите могат да изискат всяка доставка на сурово мляко към преработвател на сурово мляко да бъде предмет на писмен договор между страните и/или на писмена оферта за сключване на договор от страна на първите изкупвачи, при условията, определени в параграф 4, първа алинея от настоящия член.
1a.  Ако държавите членки не използват възможностите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, производителите, организациите на производители или асоциациите на организации на производителите могат да изискат всяка доставка на сурово мляко към преработвател на сурово мляко да бъде предмет на писмен договор между страните и/или на писмена оферта за сключване на договор от страна на първите изкупвачи, при условията, определени в параграф 4, първа алинея от настоящия член.
Ако първият изкупвач е микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът и/или офертата за сключване на договор не са задължителни, без да се засяга възможността страните да използват типов договор, изготвен от междубраншова организация.
Ако първият изкупвач е микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът и/или офертата за сключване на договор не са задължителни, без да се засяга възможността страните да използват типов договор, изготвен от междубраншова организация.
2.  Договорът и/или офертата за сключване на договор, посочени в параграфи 1 и 1а:
2.  Договорът и/или офертата за сключване на договор, посочени в параграфи 1 и 1а:
a)  се изготвят преди доставката,
a)  се изготвят преди доставката,
б)  се изготвят в писмена форма; и
(б)  се изготвят в писмена форма; и
в)  включват по-специално следните елементи:
в)  включват по-специално следните елементи:
i)  цената на доставката, която:
i)  цената на доставката, която:
–  е непроменлива и определена в договора и/или
–  е непроменлива и определена в договора и/или
се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори, посочени в договора, които може да включват пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставеното сурово мляко,
–  се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори, посочени в договора, които включват релевантни и лесно разбираеми показатели и икономически индекси и метода на изчисляване на окончателната цена въз основа на и с позоваване на релевантните производствени и пазарни разходи, които са лесно достъпни и разбираеми, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставеното сурово мляко.
За тази цел държавите членки, които са решили да прилагат параграф 1, могат да установят показатели, в съответствие с обективни критерии и въз основа на проучвания за производството и хранителната верига, с оглед на определянето им по всяко време.
ii)  обема сурово мляко, който може и/или трябва да бъде доставен, и графика за тези доставки,
(ii)  обема сурово мляко, който може или трябва да бъде доставен, и графика за тези доставки. Не е възможно да се определят наказателни клаузи за месечни нарушения,
iii)  срока на договора, което може да включва срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване,
(iii)  срока на договора, което може да включва срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване, (iv) подробности относно сроковете и реда на плащане,
iv)  подробности относно сроковете и реда на плащане,
iv)  подробности относно сроковете и реда на плащане,
v)  правила за събирането или доставянето на суровото мляко, и
v)  правила за събирането или доставянето на суровото мляко, и
vi)  правилата, приложими в случай на непреодолима сила.
(vi)  правилата, приложими в случай на непреодолима сила.
3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, не се изисква договор и/или оферта за сключване на договор за доставка на сурово мляко от член на кооперация с кооперацията, в която той членува, ако уставът на тази кооперация или правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на разпоредбите, предвидени в параграф 2, букви а), б) и в).
3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, не се изисква договор и/или оферта за сключване на договор за доставка на сурово мляко от член на кооперация с кооперацията, в която той членува, ако уставът на тази кооперация или правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на разпоредбите, предвидени в параграф 2, букви а), б) и в).
4.  Всички елементи на договорите за доставка на сурово мляко, сключени от земеделски стопани, изкупвачи или преработватели на сурово мляко, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в) се договарят свободно между страните.
4.  Всички елементи на договорите за доставка на сурово мляко, сключени от земеделски стопани, изкупвачи или преработватели на сурово мляко, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в) се договарят свободно между страните.
Независимо от разпоредбите на първа алинея, се прилага едно или няколко от следните условия:
Независимо от разпоредбите на първа алинея, се прилага едно или няколко от следните условия:
a)  ако държава членка реши да наложи задължение за сключването на писмен договор за доставки на сурово мляко в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди:
a)  ако държава членка реши да наложи задължение за сключването на писмен договор за доставки на сурово мляко в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди:
i)  задължение за страните за постигане на съгласие за връзката между определено доставено количество и цената за тази доставка;
(i)  задължение за страните за постигане на съгласие относно връзката между определено доставено количество и цената за тази доставка;
ii)  минимален срок, приложим само за писмените договори между земеделски стопанин и първия изкупвач на сурово мляко; Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;
(ii)  минимален срок, приложим само за писмените договори между земеделски стопанин и първия изкупвач на сурово мляко; този минимален срок е с продължителност най-малко шест месеца и не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;
б)  ако държава членка реши, че първият изкупвач на сурово мляко трябва да направи писмена оферта за сключване на договор на земеделски стопанин в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди, че офертата трябва да включва минималния срок на договора, определен от националното законодателство за тази цел; Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;
(б)  когато държава членка реши, че първият изкупвач на сурово мляко трябва да направи писмена оферта за сключване на договор на земеделски стопанин в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди, че офертата трябва да включва минималния срок на договора, определен от националното законодателство за тази цел; този минимален срок е с продължителност най-малко шест месеца и не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.
Втората алинея не засяга правото на отказ на земеделския стопанин от прилагането на подобен минимален срок, при условие че отказът е в писмена форма. В такъв случай страните са свободни да договорят всички елементи на договора, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в).
Втората алинея не засяга правото на отказ на земеделския стопанин от прилагането на подобен минимален срок, при условие че отказът е в писмена форма. В такъв случай страните са свободни да договорят всички елементи на договора, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в).
5.  Държавите членки, които използват възможностите, посочени в настоящия член, уведомяват Комисията за начина на тяхното прилагане.
5.  Държавите членки, които използват възможностите, посочени в настоящия член, уведомяват Комисията за начина на тяхното прилагане.
6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на параграф 2, букви а) и б) и параграф 3 от настоящия член, както и мерките във връзка с уведомленията, изпращани от държавите членки в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на параграф 2, букви а) и б) и параграф 3 от настоящия член, както и мерките във връзка с уведомленията, изпращани от държавите членки в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.“
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 149
(22б)  Член 149 се заменя със следното:
Член 149
Член 149
Договаряне в сектора на млякото и млечните продукти
Договаряне в сектора на млякото и млечните продукти
1.  Организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, призната съгласно член 161, параграф 1, може да договаря от името на земеделски стопани, които са нейни членове, във връзка с цялата или част от общата им продукция, договори за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко или на изкупвач по смисъла на член 148, параграф 1, трета алинея.
1.  Организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, призната съгласно член 161, параграф 1, може да договаря от името на земеделски стопани, които са нейни членове, във връзка с цялата или част от общата им продукция, договори за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко или на изкупвач по смисъла на член 148, параграф 1, трета алинея.
2.  Преговорите от страна на организацията на производителите могат да се водят:
2.  Преговорите от страна на организацията на производителите могат да се водят:
a)  независимо дали собствеността върху суровото мляко преминава от земеделските стопани към организацията на производителите;
a)  независимо дали собствеността върху суровото мляко преминава от земеделските стопани към организацията на производителите;
б)  независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членуващи земеделски стопани;
б)  независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членуващи земеделски стопани;
в)  при условие че за определена организация на производители, е изпълнено всяко едно от следните условия:
в)  при условие че за определена организация на производители, е изпълнено всяко едно от следните условия:
i)  количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори, не надхвърля 3,5 % от общото производство на Съюза,
i)  количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори, не надхвърля 4,5% от общото производство на Съюза,
ii)  количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е произведено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка, и
ii)  количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е произведено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка, и
iii)  количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е доставено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка,
iii)  количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е доставено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка,
г)  при условие че заинтересованите земеделски стопани не членуват в друга организация на производители, която също води преговори за такива договори от тяхно име, държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато земеделските стопани притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области; държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато земеделските стопани притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области;
г)  при условие че заинтересованите земеделски стопани не членуват в друга организация на производители, която също води преговори за такива договори от тяхно име, държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато земеделските стопани притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области; държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато земеделските стопани притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области;
д)  при условие че суровото мляко не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени съгласно този устав или произтичащи от него; и
д)  при условие че суровото мляко не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени съгласно този устав или произтичащи от него; и
е)  при условие че организацията на производителите уведоми компетентните органи на държавата членка или държавите членки, на чиято територия извършва дейност, за количеството сурово мляко, което е предмет на преговорите.
е)  при условие че организацията на производителите уведоми компетентните органи на държавата членка или държавите членки, на чиято територия извършва дейност, за количеството сурово мляко, което е предмет на преговорите.
3.  Независимо от условията, предвидени в параграф 2, буква в), подточки ii) и iii), дадена организация на производителите може да води преговори съгласно параграф 1, при условие че по отношение на тази организация на производителите количеството сурово мляко, предмет на преговорите, което се произвежда или доставя в държава членка с обща годишна продукция на сурово мляко под 500 000 тона, не надхвърля 45 % от общата национална продукция на тази държава членка.
3.  Независимо от условията, предвидени в параграф 2, буква в), подточки ii) и iii), дадена организация на производителите може да води преговори съгласно параграф 1, при условие че по отношение на тази организация на производителите количеството сурово мляко, предмет на преговорите, което се произвежда или доставя в държава членка с обща годишна продукция на сурово мляко под 500 000 тона, не надхвърля 45 % от общата национална продукция на тази държава членка.
4.  За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват асоциациите на такива организации на производители.
4.  За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват асоциациите на такива организации на производители.
5.  За целите на прилагането на параграф 2, буква в) и параграф 3 Комисията публикува по начин, който прецени за подходящ, информация за количествата сурово мляко, произведено в Съюза и в държавите членки, като използва най-актуалната налична информация.
5.  За целите на прилагането на параграф 2, буква в) и параграф 3 Комисията публикува по начин, който прецени за подходящ, информация за количествата сурово мляко, произведено в Съюза и в държавите членки, като използва най-актуалната налична информация.
6.  Чрез дерогация от параграф 2, буква в) и параграф 3, дори когато определените в тях прагове не са превишени, органът за защита на конкуренцията, посочен във втората алинея от настоящия параграф, може да реши в конкретен случай, че конкретна организация на производителите следва да поднови определени преговори или изобщо не следва да води преговори, ако той сметне това за необходимо за запазване на конкуренцията или за предотвратяване на сериозни щети за МСП на преработватели на сурово мляко на територията, за която е компетентен.
6.  Чрез дерогация от параграф 2, буква в) и параграф 3, дори когато определените в тях прагове не са превишени, органът за защита на конкуренцията, посочен във втората алинея от настоящия параграф, може да реши в конкретен случай, че конкретна организация на производителите следва да поднови определени преговори или изобщо не следва да води преговори, ако той сметне това за необходимо за запазване на конкуренцията или за предотвратяване на сериозни щети за МСП на преработватели на сурово мляко на територията, за която е компетентен.
При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3. Във всички други случаи това решение се взема от националния орган за защита на конкуренцията на държавата членка, за която се отнасят преговорите.
При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3. Във всички други случаи това решение се взема от националния орган за защита на конкуренцията на държавата членка, за която се отнасят преговорите.
Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.
Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.
7.  За целите на настоящия член:
7.  За целите на настоящия член:
a)  „национален орган за защита на конкуренцията“ означава органът, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета22;
a)  „национален орган за защита на конкуренцията“ означава органът, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета22;
б)  „МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО.
б)  „МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО.
8.  Държавата членка, в която се провеждат преговорите в съответствие с настоящия член, уведомява Комисията за прилагането на параграф 2, буква е) и параграф 6.
8.  Държавата членка, в която се провеждат преговорите в съответствие с настоящия член, уведомява Комисията за прилагането на параграф 2, буква е) и параграф 6.
__________________
__________________
22 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 101 и 102 от ДФЕС (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).
22 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 101 и 102 от ДФЕС (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 150
(22в)  Член 150 се заменя със следното:
Член 150
Член 150
Регулиране на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание
Регулиране на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание
1.  По искане от страна на организация на производителите, призната съгласно член 152, параграф 3, междубраншова организация, призната съгласно член 157, параграф 3, или група от оператори, посочена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, държавите членки могат да определят за ограничен период от време задължителни правила за регулирането на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
1.  По искане от страна на организация на производителите, призната съгласно член 152, параграф 1 или член 161, параграф 1, междубраншова организация, призната съгласно член 157, параграф 1, или група от оператори, посочена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, държавите членки могат да определят за ограничен период от време задължителни правила за регулирането на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
2.  Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член са предмет на предварително споразумение между заинтересованите страни в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Подобно споразумение се сключва между най-малко две трети от млекопроизводителите или техните представители, съответстващи на две трети от суровото мляко, използвано за производството на сиренето, посочено в параграф 1 от настоящия член и, когато е уместно, най-малко две трети от производителите на това сирене, представляващи най-малко две трети от производството на това сирене в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
2.  Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член са предмет на предварително споразумение между заинтересованите страни в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Подобно споразумение се сключва между най-малко две трети от млекопроизводителите или техните представители, съответстващи на две трети от суровото мляко, използвано за производството на сиренето, посочено в параграф 1 от настоящия член и, когато е уместно, най-малко две трети от производителите на това сирене или техните представители, съответстващи на най-малко две трети от производството на това сирене в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
3.  За целите на параграф 1 за сирене със защитено географско указание географският район на произход на суровото мляко, посочен в спецификацията на продукта за сиренето, е същият като географският район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, във връзка с това сирене.
3.  За целите на параграф 1 за сирене със защитено географско указание географският район на произход на суровото мляко, посочен в спецификацията на продукта за сиренето, е същият като географският район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, във връзка с това сирене.
4.  Правилата, посочени в параграф 1:
4.  Правилата, посочени в параграф 1:
a)  се отнасят единствено до регулирането на предлагането на съответния продукт и имат за цел предлагането да се приведе в съответствие с търсенето на това сирене;
a)  се отнасят единствено до регулирането на предлагането на съответния продукт и имат за цел предлагането да се приведе в съответствие с търсенето на това сирене;
б)  пораждат действие единствено за съответния продукт;
б)  пораждат действие единствено за съответния продукт;
в)  могат да бъдат направени задължителни за период не по-дълъг от три години и след този период могат да бъдат подновявани след ново искане, както е посочено в параграф 1;
в)  могат да бъдат направени задължителни за период не по-дълъг от пет години и след този период могат да бъдат подновявани след ново искане, както е посочено в параграф 1;
г)  не ощетяват търговията на продукти, различни от включените в тези правила;
г)  не ощетяват търговията на продукти, различни от включените в тези правила;
д)  не засягат сделките след първоначалното предлагане на съответното сирене на пазара;
д)  не засягат сделките след първоначалното предлагане на съответното сирене на пазара;
е)  не позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;
е)  не позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;
ж)  не водят до липса на прекомерно голяма част от съответния продукт, която иначе би била налична;
ж)  не водят до липса на прекомерно голяма част от съответния продукт, която иначе би била налична;
з)  не водят до дискриминация, не представляват пречка пред новите участници на пазара и не засягат неблагоприятно дребните производители;
з)  не водят до дискриминация, не представляват пречка пред новите участници на пазара и не засягат неблагоприятно дребните производители;
и)  спомагат за поддържането на качеството и/или развитието на съответния продукт;
и)  спомагат за поддържането на качеството и/или развитието на съответния продукт;
й)  не засягат член 149.
й)  не засягат член 149.
5.  Правилата, посочени в параграф 1, се публикуват в официално издание на съответната държава членка.
5.  Правилата, посочени в параграф 1, се публикуват в официално издание на съответната държава членка.
6.  Държавите членки извършват проверки, за да следят за спазването на условията, предвидени в параграф 4, и когато компетентните национални органи установят, че тези условия не са спазени, отменят правилата, посочени в параграф 1.
6.  Държавите членки извършват проверки, за да следят за спазването на условията, предвидени в параграф 4, и когато компетентните национални органи установят, че тези условия не са спазени, отменят правилата, посочени в параграф 1.
7.  Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за правилата, посочени в параграф 1, които са приели. Комисията информира държавите членки за всяко уведомление за подобни правила.
7.  Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за правилата, посочени в параграф 1, които са приели. Комисията информира държавите членки за всяко уведомление за подобни правила.
8.  Комисията може по всяко време да приеме актове за изпълнение, с които да изиска от определена държава членка да отмени приетите от нея правила съгласно параграф 1, в случай че Комисията установи, че въпросните правила не съответстват на условията, установени в параграф 4, възпрепятстват или нарушават конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или застрашават свободната търговия или постигането на целите на член 39 от ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 229, параграф 2 или член 229, параграф 3 от настоящия регламент.
8.  Комисията може по всяко време да приеме актове за изпълнение, с които да изиска от определена държава членка да отмени приетите от нея правила съгласно параграф 1, в случай че Комисията установи, че въпросните правила не съответстват на условията, установени в параграф 4, възпрепятстват или нарушават конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или застрашават свободната търговия или постигането на целите на член 39 от ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 229, параграф 2 или член 229, параграф 3 от настоящия регламент.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 151
(22г)  Член 151 се заменя със следното:
Член 151
Член 151
Задължителни декларации в сектора на млякото и млечните продукти
Задължителни декларации в сектора на млякото и млечните продукти
Считано от 1 април 2015 г. първите изкупвачи на сурово мляко декларират пред компетентния национален орган доставяните им количества сурово мляко всеки месец.
Считано от 1 април 2015 г. първите изкупвачи на сурово мляко декларират пред компетентния национален орган доставяните им количества сурово мляко всеки месец и платената средна цена. Прави се разлика в зависимост от това дали производството е от биологично земеделие или не. Ако първият изкупвач е кооперация, средната цена се декларира в края на пазарната година, посочена в член 6, буква в), подточка v).
Информацията относно средната цена се счита за поверителна и компетентният орган гарантира, че конкретните средни цени или имената на отделните икономически оператори не се публикуват.
За целите на настоящия член и на член 148 „първи изкупвач“ означава предприятие или група, която купува мляко от производители с цел:
За целите на настоящия член и на член 148 „първи изкупвач“ означава предприятие или група, която купува мляко от производители с цел:
a)  да го събира, пакетира, съхранява, охлажда или преработва, включително съгласно договор;
a)  да го събира, пакетира, съхранява, охлажда или преработва, включително съгласно договор;
б)  да го продава на едно или повече предприятия, обработващи или преработващи мляко или други млечни продукти.
б)  да го продава на едно или повече предприятия, обработващи или преработващи мляко или други млечни продукти.
Държавите членки уведомяват Комисията за количеството сурово мляко, посочено в първа алинея.
Държавите членки уведомяват Комисията за количеството сурово мляко и средната цена, посочени в първа алинея.
Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на правилата относно съдържанието, формата и сроковете на тези декларации, както и на мерките, свързани с уведомленията, изпращани от държавите членки на Комисията в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на правилата относно съдържанието, формата и сроковете на тези декларации, както и на мерките, свързани с уведомленията, изпращани от държавите членки на Комисията в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152
(22д)  Член 152 се заменя със следното:
Член 152
Член 152
Организации на производители
Организации на производители
1.  Държавите членки могат, при поискване, да признават организации на производители, които:
1.  Държавите членки могат, при поискване, да признават организации на производители, които:
a)  са създадени и контролирани в съответствие с член 153, параграф 2, буква в) от производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2;
a)  са създадени и контролирани в съответствие с член 153, параграф 2, буква в) от производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2;
б)  са учредени по инициатива на производители и извършват най-малко една от следните дейности:
б)  са учредени по инициатива на производители и извършват най-малко една от следните дейности:
i)  съвместна преработка;
i)  съвместна преработка;
ii)  съвместно разпространение, включително чрез съвместни платформи за продажба или съвместно транспортиране;
ii)  съвместно разпространение, включително чрез съвместни платформи за продажба или съвместно транспортиране;
iii)  съвместно пакетиране, етикетиране или реклама;
iii)  съвместно пакетиране, етикетиране или реклама;
iv)  съвместна организация на контрола на качеството;
iv)  съвместна организация на контрола на качеството;
v)  съвместно използване на оборудване или съоръжения за съхранение;
v)  съвместно използване на оборудване или съоръжения за съхранение;
vi)  съвместно управление на отпадъците, пряко произтичащи от производството;
vi)  съвместно управление на отпадъците, пряко произтичащи от производството;
vii)  съвместно снабдяване със суровини;
vii)  съвместно снабдяване със суровини;
viii)  всякакви други съвместни дейности в областта на услугите с оглед постигането на една от целите, посочени в буква в) от настоящия параграф;
viii)  всякакви други съвместни дейности в областта на услугите с оглед постигането на една от целите, посочени в буква в) от настоящия параграф;
в)  имат конкретна цел, която може да включва поне една от следните цели:
в)  имат конкретна цел, която може да включва поне една от следните цели:
i)  осигуряване на планиране и адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството;
i)  осигуряване на планиране и адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството;
ii)  концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;
ii)  концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;
iii)  оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и стабилизиране на цените на производителите;
iii)  оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и стабилизиране на цените на производителите;
iv)  провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи относно устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите;
iv)  провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи относно устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите;
v)  насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, производствени техники и стабилни практики и методи за хуманно отношение към животните;
v)  насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, производствени техники и стабилни практики и методи за хуманно отношение към животните;
vi)  насърчаване и предоставяне на техническа помощ за използването на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество;
vi)  насърчаване и предоставяне на техническа помощ за използването на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество;
vii)  управление на вторичните продукти и на отпадъците, по-специално с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или насърчаване на биологичното разнообразие;
vii)  управление и оползотворяване на вторичните продукти, на остатъците и на отпадъците, по-специално с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или насърчаване на биологичното разнообразие и стимулиране на кръговата икономика;
viii)  допринасяне за устойчивото използване на природните ресурси и за смекчаване на последиците от изменението на климата;
viii)  допринасяне за устойчивото използване на природните ресурси и за смекчаване на последиците от изменението на климата;
ix)  развиване на инициативи в сферата на популяризирането и предлагането на пазара;
ix)  развиване на инициативи в сферата на популяризирането и предлагането на пазара;
x)  управление на взаимоспомагателните фондове, посочени в оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците, посочени в член 33, параграф 3, буква г) от настоящия регламент и член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
x)  управление на взаимоспомагателните фондове;
xi)  предоставяне на необходимата техническа помощ за използването на фючърсните пазари и системите за застраховане.
xi)  предоставяне на необходимата техническа помощ за използването на фючърсните пазари и системите за застраховане.
1а.  Чрез дерогация от член 101, параграф 1 от ДФЕС, организация на производители, която е призната в съответствие с параграф 1 от настоящия член, може да планира производството, да оптимизира производствените разходи, да предлага на пазара и да сключва договори за доставка на селскостопански продукти от името на своите членове, за цялото или част от съвкупното им производство.
1а.  Чрез дерогация от член 101, параграф 1 от ДФЕС, организация на производители, която е призната в съответствие с параграф 1 от настоящия член, може да планира производството, да оптимизира производствените разходи, да предлага на пазара и да сключва договори за доставка на селскостопански продукти от името на своите членове, за цялото или част от съвкупното им производство.
Дейностите, посочени в първа алинея, могат да се извършват:
Дейностите, посочени в първа алинея, могат да се извършват:
a)  при условие че действително се извършва една или повече от дейностите, посочени в параграф 1, буква б), подточки i–vii), като с това допринася за постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС;
a)  при условие че действително се извършва една или повече от дейностите, посочени в параграф 1, буква б), подточки i–vii), като с това допринася за постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС;
б)  при условие че организацията на производители концентрира доставката и пуска на пазара продуктите на своите членове, независимо от това дали има прехвърляне на собствеността на селскостопански продукти от производителите към организацията на производители;
б)  при условие че организацията на производители концентрира доставката и пуска на пазара продуктите на своите членове, независимо от това дали има прехвърляне на собствеността на селскостопански продукти от производителите към организацията на производители;
в)  независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членове;
в)  независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членове;
г)  при условие че съответните производители не са членове на друга организация на производители за продуктите, обхванати от дейностите, посочени в първа алинея;
г)  при условие че съответните производители не са членове на друга организация на производители за продуктите, обхванати от дейностите, посочени в първа алинея;
д)  при условие че селскостопанският продукт не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, която не членува в съответните организации на производители, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него.
д)  при условие че селскостопанският продукт не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, която не членува в съответните организации на производители, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него.
Въпреки това държавите членки имат право на дерогация от условието, предвидено във втора алинея, буква г), в надлежно обосновани случаи, когато членуващите в организацията производители стопанисват две отделни производствени единици, разположени в различни географски области.
Въпреки това държавите членки имат право на дерогация от условието, предвидено във втора алинея, буква г), в надлежно обосновани случаи, когато членуващите в организацията производители стопанисват две отделни производствени единици, разположени в различни географски области.
1б.  За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват и асоциации на организации на производители, признати съгласно член 156, параграф 1, ако тези асоциации отговарят на изискванията, предвидени в параграф 1 от настоящия член.
1б.  За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват и асоциации на организации на производители, признати съгласно член 156, параграф 1, ако тези асоциации отговарят на изискванията, предвидени в параграф 1 от настоящия член.
1в.  Националният орган за защита на конкуренцията, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003, може в отделни случаи да реши, че в бъдеще една или повече от дейностите, посочени в първа алинея на параграф 1a, трябва да бъдат променени, преустановени или изобщо да не се провеждат, ако сметне това за необходимо за защита на конкуренцията или ако счете, че е застрашено постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС.
1в.  Националният орган за защита на конкуренцията, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003, може в отделни случаи да реши, че в бъдеще една или повече от дейностите, посочени в първа алинея на параграф 1a, трябва да бъдат променени, преустановени или изобщо да не се провеждат, ако сметне това за необходимо за защита на конкуренцията или ако счете, че е застрашено постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС.
При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея от настоящия параграф решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3.
При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея от настоящия параграф решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3.
Когато предприема действия съгласно първа алинея от настоящия параграф, националният орган за защита на конкуренцията информира писмено Комисията преди или незабавно след началото на първото формално действие в рамките на разследването и уведомява Комисията за решенията без забавяне след приемането им.
Когато предприема действия съгласно първа алинея от настоящия параграф, националният орган за защита на конкуренцията информира писмено Комисията преди или незабавно след началото на първото формално действие в рамките на разследването и уведомява Комисията за решенията без забавяне след приемането им.
Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.
Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.
2.  Организации на производителите, признати съгласно параграф 1 могат да продължат да бъдат признавани, ако участват в предлагането на пазара на продукти, попадащи в обхвата на код по КН ex2208, различни от посочените в приложение I към Договорите, при условие че делът на тези продукти не надвишава 49% от общата стойност на предлаганите на пазара продукти от съответната организация на производителите и че тези продукти не се подпомагат от Съюза. За организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците тези продукти не се отчитат при изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция за целите на член 34, параграф 2.
2.  Организации на производителите, признати съгласно параграф 1 могат да продължат да бъдат признавани, ако участват в предлагането на пазара на продукти, попадащи в обхвата на код по КН ex2208, различни от посочените в приложение I към Договорите, при условие че делът на тези продукти не надвишава 49% от общата стойност на предлаганите на пазара продукти от съответната организация на производителите и че тези продукти не се подпомагат от Съюза. За организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците тези продукти не се отчитат при изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция за целите на член 34, параграф 2.
Изменение 238
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 е (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 153
(22е)  Член 153 се заменя със следното:
Член 153
Член 153
Устав на организациите на производители
Устав на организациите на производители
1.  Уставът на организацията на производители изисква от производителите, които са нейни членове, по-специално:
1.  Уставът на организацията на производители изисква от производителите, които са нейни членове, по-специално:
a)  да прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с отчитането на продукцията, производството, предлагането на пазара и опазването на околната среда;
a)  да прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с отчитането на продукцията, производството, предлагането на пазара и опазването на околната среда;
б)  да бъдат членове само на една организация на производители за всеки конкретен продукт на стопанството; държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато членуващите в организацията производители притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области;
б)  да бъдат членове само на една организация на производители за всеки конкретен продукт на стопанството;
в)  да предоставят информацията, искана от организацията на производителите за статистически цели.
в)  да предоставят информацията, искана от организацията на производителите за статистически цели.
Държавите членки обаче могат да направят дерогация от първа алинея, буква б) в надлежно обосновани случаи:
i)  когато членуващите в организацията производители притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области, или
ii)  ако организацията на производители, призната съгласно член 152, към която вече принадлежат производителите, е решила демократично съгласно параграф 2, буква в) да позволи на своите членове производители да членуват във втора призната организация на производители при следните условия:
–  членуващите производители имат определен продукт, предназначен за различни употреби, и първичната организация на производители, към която производителите вече принадлежат, не предлага пазарни възможности за втората употреба, предвидена от производителите за техния продукт; или
–  производителите, които са членове на организация на производители, традиционно са се задължавали да доставят част от своите продукти чрез договори или членство в кооперации на няколко други изкупвачи и поне един от тези изкупвачи става призната организация на производители.
2.  Уставът на организацията на производителите предвижда също така:
2.  Уставът на организацията на производителите предвижда също така:
a)  процедури за определяне, приемане и изменение на правилата, посочени в параграф 1, буква а);
a)  процедури за определяне, приемане и изменение на правилата, посочени в параграф 1, буква а);
б)  налагането на задължение на членовете за финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производителите;
б)  налагането на задължение на членовете за финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производителите;
в)  правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения;
в)  правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения, както и нейните сметки и бюджет;
г)  санкции за нарушаване на задълженията, залегнали в устава, по-специално за неплащане на финансови вноски, или за нарушаване на правилата, приети от организацията на производителите;
г)  санкции за нарушаване на задълженията, залегнали в устава, по-специално за неплащане на финансови вноски, или за нарушаване на правилата, приети от организацията на производителите;
д)  правила за приемане на нови членове, и по-специално минимален срок на членство, който не може да бъде по-кратък от една година;
д)  правила за приемане на нови членове, и по-специално минимален срок на членство, който не може да бъде по-кратък от една година;
е)  счетоводни и бюджетни правила, необходими за работата на организацията.
е)  счетоводни и бюджетни правила, необходими за работата на организацията.
2а.  Уставът на организация на производители може също така да предвижда, в случай че организацията на производители отговаря за продажбата на някои или на всички продукти на членуващите в нея производители и когато не е налице прехвърляне на собствеността върху продуктите от членуващите производители на организацията на производители, членовете производители да осъществяват контакти с купувачите, освен по отношение на въпроси, свързани с цената или обема на продажбата на тези продукти.
3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат за организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти.
3.   Параграфи 1, 2 и 2а не се прилагат за организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 154
(22ж)  Член 154 се заменя със следното:
Член 154
„Член 154
Признаване на организации на производители
Признаване на организации на производители
1.  За да бъде призната от държава членка, организацията на производителите, кандидатстваща за такова признаване е юридическо лице или ясно обособена част от юридическо лице, което:
1.  За да бъде призната от държава членка, организацията на производителите, кандидатстваща за такова признаване е юридическо лице или ясно обособена част от юридическо лице, което:
a)  отговаря на изискванията, определени в член 152, параграф 1, букви а), б) и в);
a)  отговаря на изискванията, определени в член 152, параграф 1, букви а), б) и в);
б)  отговаря на определените от съответната държава членка условия за минимален брой членове и/или минимален обем или стойност на предлаганата на пазара продукция в областта, в която извършва дейност,;
б)  отговаря на определените от съответната държава членка условия за минимален брой членове и/или минимален обем или стойност на предлаганата на пазара продукция в областта, в която извършва дейност. Тези разпоредби не възпрепятстват признаването на организации на производителите, които са насочени към маргинално производство;
в)  представя достатъчно доказателства за правилно изпълнение на своята дейност по отношение на сроковете, ефективността, предоставянето на човешка, материална и техническа подкрепа за своите членове, както и по отношение на концентрацията на предлагането, когато е уместно;
в)  представя достатъчно доказателства за правилно изпълнение на своята дейност по отношение на сроковете, ефективността, предоставянето на човешка, материална и техническа подкрепа за своите членове, както и по отношение на концентрацията на предлагането, когато е уместно;
г)  има устав, който е съобразен с букви а), б) и в) от настоящия параграф.
г)  има устав, който е съобразен с букви а), б) и в) от настоящия параграф.
1а.  Държавите членки могат, при поискване, да решат да признаят повече от веднъж организация на производители, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, при условие че организацията на производители отговаря на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.
1а.  Държавите членки могат, при поискване, да решат да признаят повече от веднъж организация на производители, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, при условие че организацията на производители отговаря на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.
2.  Държавите членки могат да решат, че организациите на производители, които са признати преди 1 януари 2018 г. и които отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, се считат за признати като организации на производители по смисъла на член 152.
2.  Държавите членки могат да решат, че организациите на производители, които са признати преди 1 януари 2018 г. и които отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, се считат за признати като организации на производители по смисъла на член 152.
3.  Когато организации на производители са били признати преди 1 януари 2018 г., но не отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, държавите членки отменят акта за признаването им не по-късно от 31 декември 2020 г.
3.  Когато организации на производители са били признати преди 1 януари 2018 г., но не отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, държавите членки отменят акта за признаването им не по-късно от 31 декември 2020 г.
4.  Държавите членки:
4.  Държавите членки:
a)  решават дали да признаят дадена организация на производителите в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства. това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;
a)  решават дали да признаят дадена организация на производителите в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства. това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;
б)  извършват проверки с определена от самите тях периодичност, за да установят дали признатите организации на производители спазват разпоредбите на настоящата глава;
б)  извършват проверки с определена от самите тях периодичност, за да установят дали признатите организации на производители спазват разпоредбите на настоящата глава;
в)  при неспазване или нередности при прилагането на предвидените в настоящата глава мерки, налагат на тези организации и асоциации определените от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;
в)  при неспазване или нередности при прилагането на предвидените в настоящата глава мерки, налагат на тези организации и асоциации определените от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;
г)  информират Комисията до 31 март ежегодно за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.
г)  информират Комисията до 31 март ежегодно за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 156
(22з)  Член 156 се заменя със следното:
Член 156
„Член 156
Асоциации на организации на производители
Асоциации на организации на производители
1.  Държавите членки могат да признават, при поискване, асоциациите на организации на производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които са учредени по инициатива на признати организации на производители. При спазване на правилата, приети съгласно член 173, асоциациите на организациите на производители могат да осъществяват която и да е от дейностите или функциите на организациите на производители.
1.  Държавите членки могат да признават, при поискване, асоциациите на организации на производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които са учредени по инициатива на признати организации на производители и/или на асоциации на организации на производители. При спазване на правилата, приети съгласно член 173, асоциациите на организациите на производители могат да осъществяват която и да е от дейностите или функциите на организациите на производители.
2.  Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат при поискване да признаят дадена асоциация на организации на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, ако съответната държава членка счете, че тази асоциация е в състояние да извършва ефективно някоя от дейностите на призната организация на производителите и да изпълнява условията, предвидени в член 161, параграф 1.
2.  Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат при поискване да признаят дадена асоциация на организации на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, ако съответната държава членка счете, че тази асоциация е в състояние да извършва ефективно някоя от дейностите на призната организация на производителите и да изпълнява условията, предвидени в член 161, параграф 1.“
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157
(22и)  Член 157 се заменя със следното:
Член 157
Член 157
Междубраншови организации
Междубраншови организации
1.  Държавите членки могат при поискване да признават междубраншовите организации в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които:
1.  Държавите членки могат при поискване да признават междубраншовите организации в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които:
a)  се състоят от представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението, на продукти в един или повече сектори;
a)  се състоят от представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението, на продукти в един или повече сектори;
б)  са учредени по инициатива на всички или някои от организациите или асоциациите, от които се състоят;
б)  са учредени по инициатива на всички или някои от организациите или асоциациите, от които се състоят;
в)  имат специфична цел, която отчита интересите на членовете им и на потребителите и която може да включва по-специално една от следните цели:
в)  имат специфична цел, която отчита интересите на всичките им членове и на потребителите и която може да включва по-специално една от следните цели:
i)  повишаване на осведомеността и на прозрачността на производството и на пазара, включително чрез публикуването на обобщени статистически данни за производствените разходи, за цените, включително при целесъобразност ценовите показатели, количествата и продължителността на предварително сключените договори и чрез предоставяне на анализи за потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално, национално или международно равнище;
i)  повишаване на осведомеността и на прозрачността на производството и на пазара чрез:
–  публикуване и/или споделяне на обобщени статистически данни за производствените разходи, за цените, включително при целесъобразност ценовите показатели, количествата и продължителността на предварително сключените договори, както и данни за маржовете, разпределени на различните етапи от веригата на доставки;
–   предоставяне на анализи за потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално, национално или международно равнище;
ii)  прогнозиране на производствения потенциал и регистриране на публичните цени на пазара;
ii)  прогнозиране на производствения потенциал и регистриране на публичните цени на пазара;
iii)  подкрепа за по-добро координиране на начина на пускане на продуктите на пазара, по-специално чрез научни изследвания и проучвания на пазара;
iii)  подкрепа за по-добро координиране на начина на пускане на продуктите на пазара, по-специално чрез научни изследвания и проучвания на пазара;
iv)  проучване на потенциалните пазари за износ;
iv)  проучване на потенциалните пазари за износ;
v)  без да се засягат членове 148 и 168, изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза за продажбата на селскостопански продукти на купувачи и/или за доставката на преработени продукти на дистрибутори и търговци на дребно, като се отчита нуждата от постигане на справедливи конкурентни условия и избягване на нарушения на пазарите;
v)  без да се засягат членове 148 и 168, изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза за продажбата на селскостопански продукти на купувачи и/или за доставката на преработени продукти на дистрибутори и търговци на дребно, като се отчита нуждата от постигане на справедливи конкурентни условия и избягване на нарушения на пазарите. Тези стандартни договори, които може да включват две или повече предприятия, всяко от които действа на различно равнище по веригата на производство, преработка и разпространение и които трябва да съдържат релевантни и лесно разбираеми показатели и икономически индекси и метода на изчисляване на окончателната цена въз основа на и с позоваване на релевантните производствени разходи и техните промени, но също така отчитат категорията на продуктите и техните различни пазарни възможности, показатели за оползотворяване на продуктите, наблюдаваните на пазара цени на селскостопанските и хранителните продукти и техните промени, както и критериите, свързани със състава, качеството, проследимостта и съдържанието на спецификациите на продуктите;
vi)  по-пълно използване на потенциала на продуктите, в това число на равнището на пазарната реализация, и развиване на инициативи за засилване на икономическата конкурентоспособност и иновациите;
vi)  по-пълно използване на потенциала на продуктите, в това число на равнището на пазарната реализация, и развиване на инициативи за засилване на икономическата конкурентоспособност и иновациите;
vii)  предоставяне на необходимата информация и извършване на необходимите научни изследвания за иновации, рационализиране, подобряване и адаптиране на производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара, за получаването на продукти, които съответстват в по-голяма степен на пазарните изисквания и на вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продуктите, включително характерните особености на продуктите със защитено наименование за произход или защитено географско указание, и опазването на околната среда;
vii)  предоставяне на необходимата информация и извършване на необходимите научни изследвания за иновации, рационализиране, подобряване и адаптиране на производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара, за получаването на продукти, които съответстват в по-голяма степен на пазарните изисквания и на вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продуктите, включително характерните особености на продуктите със защитено наименование за произход или защитено географско указание, и опазването на околната среда, действия в областта на климата, здравето на животните и хуманното отношение към животните;
viii)  търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти или продукти за растителна защита, за по-добро управление на други вложени продукти, за гарантиране на качеството на продуктите и опазването на почвите и водите, за повишаване на безопасността на храните, по-специално чрез проследяване на произхода на продуктите, и подобряване на здравето и хуманното отношение към животните;
viii)  търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти или продукти за растителна защита, за по-добро управление на други вложени продукти, за гарантиране на качеството на продуктите и опазването на почвите и водите, за повишаване на безопасността на храните, по-специално чрез проследяване на произхода на продуктите, и подобряване на здравето и хуманното отношение към животните;
ix)  разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара;
ix)  разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара;
x)  предприемане на всякакви действия с оглед на защитата, опазването и насърчаването на биологичното земеделие и наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;
x)  предприемане на всякакви действия с оглед на защитата, опазването и насърчаването на биологичното земеделие и наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;
xi)  насърчаване и извършване на научни изследвания по отношение на интегрираното и устойчиво производство или на други екологично чисти производствени методи;
xi)  насърчаване и извършване на научни изследвания по отношение на интегрираното и устойчиво производство или на други екологично чисти производствени методи;
xii)  насърчаване на здравословната и отговорна консумация на продукти на вътрешния пазар и/или информиране за вредите, свързани с опасни модели на консумация;
xii)  насърчаване на здравословната и отговорна консумация на продукти на вътрешния пазар и/или информиране за вредите, свързани с опасни модели на консумация;
xiii)  насърчаване на консумацията и/или предоставяне на информация относно продуктите на вътрешния и външния пазар;
xiii)  насърчаване на консумацията и/или предоставяне на информация относно продуктите на вътрешния и външния пазар;
xiv)  допринасяне за управлението на вторичните продукти и намаляването и управлението на отпадъците.
xiv)  допринасяне за управлението и разработването на инициативи за оползотворяването на вторичните продукти и намаляването и управлението на отпадъците;
xv)  определяне на стандартни клаузи за споделяне на стойността по смисъла на член 172а, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят помежду им евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари;
xv)  определяне на правила относно разпределението на стойността между операторите по веригата на доставки, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари. Тези правила могат да бъдат под формата на стандартни клаузи за споделяне на стойността по смисъла на член 172а или да включват или да се позовават на икономически показатели, като съответните разходи за производство и предлагане на пазара и тяхното развитие, цените на селскостопанските и хранителните продукти, регистрирани на съответния(-те) пазар(и) и тяхното развитие, както и количествата, състава, качеството, проследимостта или спазването на съответните продукти, като се вземат предвид производствените разходи;
xva)  въвеждане на стандартни клаузи за справедлива компенсация на разходите, направени от земеделските стопани във връзка с изпълнението на допълнителните изисквания по отношение на околната среда, климата, здравето на животните и хуманното отношение към животните, включително на методи за изчисляване на тези разходи;
xvi)  изпълнение на мерки за предотвратяване и управление на рисковете за здравето на животните, защитата на растенията и околната среда.
xvi)  насърчаване и изпълнение на мерки за предотвратяване, контрол и управление на рисковете за здравето на животните, защитата на растенията и околната среда, включително чрез създаване и управление на взаимоспомагателни фондове или чрез участие в такива фондове с цел изплащане на финансова компенсация на земеделските стопани за разходите и икономическите загуби, произтичащи от насърчаването и изпълнението на такива мерки;
xviа)  принос за прозрачността на търговските отношения между различните етапи във веригата, по-специално чрез разработване, прилагане и проверка за съответствие на техническите стандарти от страна на операторите в сектора.
1а.  Държавите членки могат при поискване да решат да признаят повече от веднъж междубраншова организация, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, ако междубраншовата организация отговаря на условията, посочени в параграф 1, и когато е приложимо — параграф 3, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.
1а.  Държавите членки могат при поискване да решат да признаят повече от веднъж междубраншова организация, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, ако междубраншовата организация отговаря на условията, посочени в параграф 1, и когато е приложимо — параграф 3, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.
2.  В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да решат, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, да изпълнят условието по член 158, параграф 1, буква в) чрез ограничаване на броя на междубраншовите организации на регионално или национално равнище, ако тази възможност е предвидена в действащите национални правила преди 1 януари 2014 г. и когато това не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.
2.  В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да решат, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, да изпълнят условието по член 158, параграф 1, буква в) чрез ограничаване на броя на междубраншовите организации на регионално или национално равнище, ако тази възможност е предвидена в действащите национални правила преди 1 януари 2014 г. и когато това не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.
3.  Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на сектора на млякото и млечните продукти държавите членки могат да признават междубраншови организации, които:
a)  официално са отправили искане да бъдат признати и са съставени от представители на икономически дейности, свързани с производството на сурово мляко и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението, на продукти от сектора на млякото и млечните продукти;
б)  са създадени по инициатива на всички или някои от представителите, посочени в буква а);
в)  като вземат предвид интересите на своите членове и на потребителите, извършват в един или повече региони на Съюза една или повече от следните дейности:
i)  повишаване на знанията и на прозрачността на производството и на пазара, включително чрез публикуването на статистически данни за цените, количествата и сроковете на сключените предходни договори за доставка на сурово мляко и чрез осигуряването на анализи на потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално, национално и международно равнище;
ii)  съдействие за по-добро координиране на пускането на пазара на продукти от сектора на млякото и млечните продукти, по-специално посредством научни изследвания и пазарни проучвания;
iii)  насърчаване на потреблението и предоставяне на информация относно млякото и млечните продукти на вътрешния и външния пазар;
iv)  проучване на потенциалните пазари за износ;
v)  изготвяне, в съответствие с правилата на Съюза, на типови образци на договори за продажбата на сурово мляко на изкупвачите или доставянето на преработени продукти на дистрибуторите и търговците на дребно, като отчитат нуждата от постигане на справедливи конкурентни условия и избягване на нарушения на пазара;
vi)  предоставяне на информация и провеждане на проучвания, необходими за ориентиране на производството към продукти, които са по-добре съобразени с пазарните изисквания и с вкусовете и очакванията на потребителите, най-вече по отношение на качеството на продуктите и опазването на околната среда;
vii)  поддържане и развитие на производствения потенциал на сектора на млякото и млечните продукти, inter alia, чрез насърчаване на иновациите и оказване на подкрепа за програмите за приложна научноизследователска и развойна дейност с оглед на използването на целия потенциал на млякото и млечните продукти, по-специално с цел създаване на продукти с добавена стойност, които са по-привлекателни за потребителите;
viii)  търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти, подобряване на управлението на други вложени продукти и подобряване на безопасността на храните и на здравето на животните;
ix)  разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и предлагането на пазара;
x)  използване на потенциала на биологичното земеделие, опазване и насърчаване на този тип земеделие, както и на производството на продукти с наименования за произход, означения за качество и географски указания; както и
xi)  насърчаване на интегрираното производство или други екологосъобразни производствени методи.
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 158
(22й)  Член 158 се заменя със следното:
Член 158
Член 158
Признаване на междубраншови организации
Признаване на междубраншови организации
1.  Държавите членки могат да признават междубраншовите организации, които кандидатстват за такова признаване, при условие че те:
1.  Държавите членки могат да признават междубраншовите организации, които кандидатстват за такова признаване, при условие че те:
a)  изпълняват изискванията, определени в член 157;
a)  изпълняват изискванията, определени в член 157;
б)  извършват дейността си в един или повече региони на съответната територия;
б)  извършват дейността си в един или повече региони на съответната територия;
в)  представляват значителен дял от икономическите дейности, посочени в член 157, параграф 1, буква а);
в)  представляват значителен дял от икономическите дейности, посочени в член 157, параграф 1, буква а);
ва)  гарантират балансирано представителство на етапите на веригата на доставка, посочени в член 157, параграф 1, буква а);
г)  самите те не участват пряко в производство, преработка или търговия, с изключение на случаите, предвидени в член 162.
г)  самите те не участват пряко в производство, преработка или търговия, с изключение на случаите, предвидени в член 162.
2.  Държавите членки могат да решат, че междубраншовите организации, признати преди 1 януари 2014 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, се считат за признати междубраншови организации по смисъла на член 157.
2.  Държавите членки могат да решат, че междубраншовите организации, признати преди 1 януари 2014 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, се считат за признати междубраншови организации по смисъла на член 157.
3.  Междубраншовите организации, които са признати преди 1 януари 2014 г. въз основа на националното законодателство и които не отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, могат да продължат дейността си в съответствие с националното законодателство до 1 януари 2015 г.
3.  Междубраншовите организации, които са признати преди 1 януари 2014 г. въз основа на националното законодателство и които не отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, могат да продължат дейността си в съответствие с националното законодателство до 1 януари 2015 г.
4.  Държавите членки могат да признават междубраншови организации във всички сектори, съществуващи преди 1 януари 2014 г., независимо дали са били признати по тяхно искане или създадени със законодателен акт, дори ако не отговарят на условието, определено в член 157, параграф 1, буква б) или в член 157, параграф 3, буква б).
4.  Държавите членки могат да признават междубраншови организации във всички сектори, съществуващи преди 1 януари 2014 г., независимо дали са били признати по тяхно искане или създадени със законодателен акт, дори ако не отговарят на условието, определено в член 157, параграф 1, буква б) или в член 157, параграф 3, буква б).
5.  Когато признават междубраншова организация съгласно параграф 1 или параграф 2, държавите членки:
5.  Когато признават междубраншова организация съгласно параграф 1 или параграф 2, държавите членки:
a)  решават дали да признаят дадена организация в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи документи; това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;
a)  решават дали да признаят дадена организация в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи документи; това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;
б)  извършват проверки с определена от тях периодичност, за да установят дали признатите междубраншови организации спазват условията за тяхното признаване;
б)  извършват проверки с определена от тях периодичност, за да установят дали признатите междубраншови организации спазват условията за тяхното признаване;
в)  при неспазване или нередности при изпълнението на предвидените в настоящия регламент мерки налагат на тези организации съответните определени от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;
в)  при неспазване или нередности при изпълнението на предвидените в настоящия регламент мерки налагат на тези организации съответните определени от тях приложими санкции и при необходимост решават дали признаването да бъде оттеглено;
г)  оттеглят признаването, ако изискванията и условията за признаване, посочени в настоящия член, вече не се спазват;
г)  оттеглят признаването, ако изискванията и условията за признаване, посочени в настоящия член, вече не се спазват;
д)  информират Комисията ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.
д)  информират Комисията ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 158 a (нов)
(22к)  В глава III, раздел I се вмъква следният член:
„Член 158a
Асоциации на междубраншови организации
Държавите членки могат да признават, при поискване, асоциациите на междубраншови организации в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които са учредени по инициатива на признати междубраншови организации.
При спазване на правилата, приети съгласно член 173, асоциациите на организациите на производители могат да осъществяват която и да е от дейностите или функциите на организациите на производители.“
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 л (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 158 б (нов)
(22л)  В глава III, раздел I се вмъква следният член:
„Член 158б
Транснационални организации на производители и техните транснационални асоциации и транснационални междубраншови организации
1.  За целите на настоящия регламент позоваванията на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации включват също транснационални организации на производители, транснационални асоциации на организации на производители и транснационални междубраншови организации, признати съгласно настоящия член.
2.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
a)  „транснационална организация на производители“ означава всяка организация на производители, чиито стопанства на членуващите производители са разположени в повече от една държава членка;
б)  „транснационална асоциация на организации на производители“ означава всяка асоциация на организации на производители, чиито членуващи организации са разположени в повече от една държава членка;
в)  „транснационална междубраншова организация“ означава всяка междубраншова организация, чиито членове извършват производствена дейност, преработка или предлагане на пазара на продуктите, за които се отнасят дейностите на организацията, в повече от една държава членка.
3.  Комисията взема решение относно признаването на транснационални организации на производители, транснационални асоциации на организации на производители и транснационални междубраншови организации.
Общите правила за признаване, посочени в членове 154, 156 и 158, и специфичните правила за признаване в сектора на млякото и млечните продукти, посочени в членове 161 и 163, се прилагат mutatis mutandis.
4.  Държавата членка, в която транснационална организация на производители или транснационална асоциация на организации на производители има значителен брой членове или членуващи организации или има значителна по обем или по стойност предлагана на пазара продукция, или държавата членка, в която е установено седалището на транснационална междубраншова организация, и другите държави членки, в които са установени членовете на тази организация или асоциация, изпращат на Комисията необходимата информация, която ѝ позволява да провери спазването на условията за признаване, като ѝ предоставят цялата необходима административна помощ.
5.  Държавата членка, посочена в параграф 4, предоставя при поискване цялата необходима информация на друга държава членка, в която са установени членовете на тази организация или асоциация.“
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 м (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 160
(22м)  Член 160 се заменя със следното:
Член 160
„Член 160
Организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците
Организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците
В сектора на плодовете и зеленчуците организациите на производителите преследват поне една от целите, посочени в член 152, параграф 1, буква в), подточки i), ii) и iii).
1.   В сектора на плодовете и зеленчуците организациите на производителите преследват поне една от целите, посочени в член 152, параграф 1, буква в), подточки i), ii) и iii).
Уставът на организацията на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците изисква от производителите, които са нейни членове, да предлагат на пазара цялата си съответна продукция посредством организацията на производителите.
1а.   Уставът на организацията на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците изисква от производителите, които са нейни членове, да предлагат на пазара цялата си съответна продукция посредством организацията на производителите.
Чрез дерогация от първия параграф, когато е разрешено в устава на организацията на производители, членуващите производители могат:
a)  да продават пряко или извън своите стопанства продукти на потребителите за техни лични нужди;
б)  да предлагат на пазара сами или чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация на производители, количества продукти, които по обем или по стойност са незначителни в сравнение с обема или стойността на годната за предлагане на пазара продукция на тяхната организация за съответните продукти;
в)  да предлагат на пазара сами или чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация на производители, продукти, които, поради своите характеристики или поради ограничената по обем или по стойност продукция от членуващите производители, обикновено не попадат в обхвата на търговските дейности на организацията на производители.
2.  Процентът от обема или стойността на годната за предлагане на пазара продукция на всеки членуващ производител, която членуващите производители предлагат на пазара извън организацията на производители, не надвишава определения с посочения в член 173 от настоящия регламент делегиран акт процент.
Държавите членки могат обаче да определят по-нисък процент на продукцията, която членуващите производители могат да предлагат на пазара извън организацията на производители, от определения в първа алинея процент, но не по-малко от 10%.
3.  Когато продуктите са обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета или когато членуващите производители предлагат продукцията си на пазара чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация на производители, процентът на продукцията, която членуващите производители предлагат на пазара извън организацията на производители съгласно параграф 1а, не надвишава определения с посочения в член 173 от настоящия регламент делегиран акт процент от обема или стойността на годната за предлагане на пазара продукция на всеки членуващ производител.
Държавите членки могат обаче да определят по-нисък процент на продукцията, която тези членуващи производители могат да предлагат на пазара извън организацията на производители, от определения в първата алинея процент, но не по-малко от 10%.
Счита се, че организациите на производителите и асоциациите на организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците действат от името на членовете си и за тяхна сметка по отношение на икономическите въпроси в рамките на правомощията си.
Счита се, че организациите на производителите и асоциациите на организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците действат от името на членовете си и за тяхна сметка по отношение на икономическите въпроси в рамките на правомощията си.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 н (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 163
(22н)  Член 163 се заменя със следното:
Член 163
„Член 163
Признаване на междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
Признаване на междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
1.  Държавите членки могат да признават междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, при условие че тези организации:
1.  Държавите членки могат да признават междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, при условие че тези организации:
a)  изпълняват изискванията, определени в член 157, параграф 3;
a)  изпълняват изискванията, определени в член 157, параграф 3;
б)  извършват дейността си в един или повече региони на съответната територия;
б)  извършват дейността си в един или повече региони на съответната територия;
в)  представляват значителен дял от икономическите дейности, посочени в член 157, параграф 3, буква а);
в)  представляват значителен дял от икономическите дейности, посочени в член 157, параграф 3, буква а);
г)  самите те не участват пряко в производството, преработката или търговията с продукти от сектора на млякото и млечните продукти.
г)  самите те не участват пряко в производството, преработката или търговията с продукти от сектора на млякото и млечните продукти.
2.  Държавите членки могат да решат, че междубраншовите организации, които са признати преди 2 април 2012 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, предвидени в параграф 1, се считат за признати като междубраншови организации съгласно член 157, параграф 3.
2.  Държавите членки могат да решат, че междубраншовите организации, които са признати преди 2 април 2012 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, предвидени в параграф 1, се считат за признати като междубраншови организации съгласно член 157, параграф 3.
3.  Когато използват възможността за признаване на междубраншова организация в съответствие с параграф 1 или 2, държавите членки:
3.  Когато използват възможността за признаване на междубраншова организация в съответствие с параграф 1 или 2, държавите членки:
a)  решават дали да признаят дадена междубраншова организация в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства; това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;
a)  решават дали да признаят дадена междубраншова организация в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства; това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;
б)  извършват проверки с определена от тях периодичност, за да установят дали признатите междубраншови организации спазват условията за тяхното признаване;
б)  извършват проверки с определена от тях периодичност, за да установят дали признатите междубраншови организации спазват условията за тяхното признаване;
в)  при неспазване или нередности при изпълнението на предвидените в настоящия регламент мерки налагат на тези организации съответните определени от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;
в)  при неспазване или нередности при изпълнението на предвидените в настоящия регламент мерки налагат на тези организации съответните определени от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;
г)  оттеглят признаване, когато:
г)  оттеглят признаване, когато вече не се изпълняват изискванията и условията за признаване, предвидени в настоящия член;
i)   вече не са изпълнени изискванията и условията за признаване, предвидени в настоящия член;
ii)  междубраншовата организация участва в някое от споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в член 210, параграф 4; с оттеглянето на признаването не се засягат другите санкции, които се налагат съгласно националното право;
iii)  междубраншовата организация не спазва задължението за уведомяване, посочено в член 210, параграф 2, първа алинея, буква а);
д)  информират Комисията ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.
д)  информират Комисията ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 о (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 163 а (нов)
(22о)  Вмъква се следният член:
„Член 163a
Признаване на междубраншови организации в лозаро-винарския сектор
1.  Държавите членки могат при поискване да признават междубраншови организации на национално равнище или на равнището на производствена област за продукти от лозаро-винарския сектор, при условие че тези организации:
a)  се състоят от представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението, на продукти;
б)  отговарят на изискванията, определени в член 157, букви б) и в).
За продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, признати съгласно правото на Съюза, представителите на икономическите дейности, посочени в първа алинея, буква а), могат да включват заявители, както е посочено в член 95.
2.  Когато държавите членки използват възможността за признаване на междубраншови организации в лозаро-винарския сектор в съответствие с настоящия член, член 158 се прилага mutatis mutandis.“
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 - точка 22 п (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 164
(22п)  Член 164 се заменя със следното:
Член 164
„Член 164
Разширяване на обхвата на правилата
Разширяване на обхвата на правилата
1.  В случаите, когато призната организация на производители, призната асоциация на организации на производители или призната междубраншова организация, действаща в определена икономическа област или области на държава членка, се счита за представителна по отношение на производството, търговията или преработката на даден продукт, съответната държава членка може, по искане на тази организация, да направи някои от споразуменията, решенията или съгласуваните практики, договорени в рамките на същата организация, задължителни за ограничен период за другите оператори, които действат във въпросната икономическа област или области, независимо дали са физически лица или групи, които не членуват в организацията или асоциацията.
1.  В случаите, когато призната организация на производители, призната асоциация на организации на производители или призната междубраншова организация, действаща в определена икономическа област или области на държава членка, се счита за представителна по отношение на производството, търговията или преработката на даден продукт, съответната държава членка може, по искане на тази организация, да направи някои от споразуменията, решенията или съгласуваните практики, договорени в рамките на същата организация, задължителни за ограничен период за другите оператори, които действат във въпросната икономическа област или области, независимо дали са физически лица или групи, които не членуват в организацията или асоциацията.
2.  За целите на настоящия раздел „икономическа област“ означава географска зона, съставена от граничещи или съседни производствени райони, в които условията за производство и търговия са еднородни.
2.  За целите на настоящия раздел „икономическа област“ означава географска зона, съставена от граничещи или съседни производствени райони, в които условията за производство и търговия са еднородни, или за продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, признати съгласно законодателството на Съюза — географската зона, определена в спецификацията на продукта.
3.  Дадена организация или асоциация се считат за представителни, когато в съответната икономическа област или области на дадена държава членка:
3.  Дадена организация или асоциация се считат за представителни, когато в съответната икономическа област или области на дадена държава членка:
a)  представляват като дял от обема на продукцията, на търговията или на преработката на съответния продукт или продукти:
a)  представляват като дял от обема на продукцията, на търговията или на преработката на съответния продукт или продукти:
i)  за организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците — поне 60 %, или
i)  за организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците — поне 60 %, или
ii)  поне две трети — в останалите случаи, както и
ii)  поне две трети — в останалите случаи, както и
б)  представляват над 50 % от съответните производители — за организациите на производители.
б)  представляват над 50 % от съответните производители — за организациите на производители.
При междубраншови организации обаче, когато определянето на дела от обема на продукцията или на търговията, или на преработката на съответния продукт или продукти поражда практически затруднения, държавата членка може да определи национални разпоредби за определяне на конкретното равнище на представителност, посочено в първата алинея, буква а), подточка ii) от настоящата алинея.
При междубраншови организации обаче, когато определянето на дела от обема на продукцията или на търговията, или на преработката на съответния продукт или продукти поражда практически затруднения, държавата членка може да определи национални разпоредби за определяне на конкретното равнище на представителност, посочено в първата алинея, буква а), подточка ii) от настоящата алинея.
Когато искането за разширяване на обхвата на правилата спрямо други оператори обхваща повече от една икономическа област, организацията или асоциацията представят доказателства за наличие на определеното в първа алинея минимално равнище на представителност за всеки един от браншовете, които обхващат, във всяка от съответните икономически области.
Когато искането за разширяване на обхвата на правилата спрямо други оператори обхваща повече от една икономическа област, организацията или асоциацията представят доказателства за наличие на определеното в първа алинея минимално равнище на представителност за всеки един от браншовете, които обхващат, във всяка от съответните икономически области.
4.  Правилата, за които може да се иска предвиденото в параграф 1 разширяване на обхвата спрямо други оператори, имат една от следните цели:
4.  Правилата, за които може да се иска предвиденото в параграф 1 разширяване на обхвата спрямо други оператори, имат една от следните цели:
a)  предоставяне на информация за производството и пазарите;
a)  предоставяне на информация за производството и пазарите;
б)  по-строги правила за производство от тези на Съюза или от националните правила;
б)  по-строги правила за производство от тези на Съюза или от националните правила;
в)  изготвянето на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза;
в)  изготвянето на стандартни договори и клаузи за разпределение на стойността и за справедливо обезщетяване, съобразени с правилата на Съюза;
ва)  изготвянето на стандартни договори или клаузи в лозаро-винарския сектор, които са съвместими с правилата на Съюза и които могат да включват срокове за плащане, по-дълги от 60 дни, чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/633, за закупуването на небутилирано вино като част от писмени многогодишни договори или договори, които стават многогодишни между производител или препродавач на вино и неговия пряк купувач, при условие че клаузите, свързани с тези срокове, са били удължени преди 31 октомври 2021 г.;
г)  маркетинга;
г)  маркетинга;
д)  опазване на околната среда;
д)  опазване на околната среда;
е)  мерки за насърчаване и използване на потенциала на продуктите;
е)  мерки за насърчаване и използване на потенциала на продуктите;
ж)  мерки за защита на биологичното земеделие, както и на наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;
ж)  мерки за защита на биологичното земеделие, както и на наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;
з)  изследвания за добавяне на стойност към продуктите, по-специално чрез нови приложения, които не представляват заплаха за общественото здраве;
з)  изследвания за добавяне на стойност към продуктите, по-специално чрез нови приложения, които не представляват заплаха за общественото здраве;
и)  проучвания за подобряване на качеството на продуктите;
и)  проучвания за подобряване на качеството на продуктите;
й)  изследвания, по-специално върху методите на отглеждане, които позволяват намалена употреба на продукти за растителна защита или ветеринарно-санитарни продукти и гарантират опазване на почвата и опазване или подобряване на околната среда;
й)  изследвания, по-специално върху методите на отглеждане, които позволяват намалена употреба на продукти за растителна защита или ветеринарно-санитарни продукти и гарантират опазване на почвата и опазване или подобряване на околната среда;
к)  определянето на минимални качества и определяне на минимални стандарти за пакетиране и представяне;
к)  дефиниране на минимални стандарти за пакетиране и представяне;
л)  използването на сертифицирани семена и контрол на качеството на продукта;
л)  използването на сертифицирани семена за продукти, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848, и контрола на качеството на продукта;
м)  здравето на животните и на растенията или безопасността на храните;
м)  превенция и управление на фитосанитарните рискове и рисковете за здравето на животните, безопасността на храните или околната среда, по-специално чрез създаване на взаимоспомагателни фондове или чрез вноски в такива фондове;
н)  управление на вторичните продукти.
н)  управление и оползотворяване на вторичните продукти;
на)  разработване, прилагане и проверка на спазването на техническите стандарти, които позволяват да се извършва точна оценка на характеристиките на продукта.
Посочените правила не трябва да са във вреда на други оператори в съответната държава членка или в Съюза и не трябва да водят до последиците, изброени в член 210, параграф 4 или да са несъвместими с правото на Съюза или действащите национални правила по какъвто и да е друг начин.
Посочените правила не засягат Регламент (ЕС) 2018/848, когато е приложимо. Те не трябва да са във вреда на други оператори, нито да пречат на навлизането на нови оператори в съответната държава членка или в Съюза и не трябва да водят до последиците, изброени в член 210, параграф 4 или да са несъвместими с правото на Съюза или действащите национални правила по какъвто и да е друг начин.
4a.  Когато Комисията приема акт за изпълнение в съответствие с член 222 от настоящия регламент, който разрешава неприлагането на член 101, параграф 1 от ДФЕС към споразуменията и решенията, посочени в член 222, параграф 1 от настоящия регламент, обхватът на тези споразумения и решения може да бъде разширен при условията на настоящия член.
4б.  Когато държавата членка разшири правилата, посочени в параграф 1, съответната организация предвижда пропорционални мерки за гарантиране на спазването на правилата на тези споразумения, които са станали задължителни чрез разширяване на обхвата им.
5.  Разширяването на обхвата на посочените в параграф 1 правила трябва да бъде доведено до знанието на операторите чрез публикуването им без съкращения в официално издание на съответната държава членка.
5.  Разширяването на обхвата на посочените в параграф 1 правила трябва да бъде доведено до знанието на операторите чрез публикуването им без съкращения в официално издание на съответната държава членка.
6.  Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, взето по силата на настоящия член.
6.  Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, взето по силата на настоящия член.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 р (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 165
(22р)  Член 165 се заменя със следното:
Член 165
„Член 165
Финансови вноски за нечленуващи
Финансови вноски за нечленуващи
Когато обхватът на правилата на призната организация на производители, призната асоциация на организации на производители или призната междубраншова организация се разширява съгласно член 164 и дейностите, за които се отнасят споменатите правила, са от общ икономически интерес на икономическите оператори, чиито дейности са свързани със съответните продукти, държавата членка, която е извършила признаването, може, след консултация със съответните заинтересовани лица, да вземе решение отделните икономически оператори или групите, които не членуват в организацията, но се ползват от въпросните дейности, да плащат на организацията пълния размер или част от финансовите вноски, плащани от членовете ѝ, доколкото тези вноски са предназначени за покриване на разходи, извършени пряко в резултат от упражняването на въпросните дейности.
Когато обхватът на правилата на призната организация на производители, призната асоциация на организации на производители или призната междубраншова организация се разширява съгласно член 164 и дейностите, за които се отнасят споменатите правила, са от общ икономически интерес на икономическите оператори, чиито дейности са свързани със съответните продукти, държавата членка, която е извършила признаването, може, след консултация със съответните заинтересовани лица, да вземе решение отделните икономически оператори или групите, които не членуват в организацията, но на практика се ползват от въпросните дейности, да плащат на организацията пълния размер или част от финансовите вноски, плащани от членовете ѝ, доколкото тези вноски са предназначени за покриване на разходи в резултат от упражняването на една или няколко дейности, посочени в член 164, параграф 4. Подробните бюджети, свързани с упражняването на тези дейности, се представят по прозрачен начин, така че всички участващи икономически оператори или групи, независимо дали са членове на организацията, или не, да могат да ги разгледат.“
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 с (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 166 a (нов)
(22с)  Вмъква се следният член:
„Член 166a
Регулиране на предлагането на селскостопански продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, различни от сирене, вино и шунка
1.  Без да се засягат членове 150, 167 и 172, по искане на организация на производителите, призната съгласно член 152, параграф 1 от настоящия регламент, на междубраншова организация, призната съгласно член 157, параграф 1 от настоящия регламент, или на група от оператори, посочена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, държавите членки могат да определят за ограничен период от време задължителни правила за регулирането на предлагането на селскостопански продукти със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, различни от сирене, вино и шунка.
2.  Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член са предмет на предварително споразумение между заинтересованите страни в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
Това споразумение се сключва между:
a)  най-малко две трети от производителите на съответния продукт или на суровината, използвана за производството му, или техните представители в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, и
б)  когато е приложимо, най-малко две трети от преработвателите на този селскостопански продукт, представляващи най-малко две трети от производството на този продукт, или техни представители в географския район, посочен в тази буква.
В надлежно обосновани случаи, когато равнищата на представителност, посочени в букви а) и/или б) от настоящата алинея, не могат да бъдат достигнати в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, или когато определянето на тези равнища създава практически проблеми, държавите членки могат да установяват национални правила за определяне на подходящи равнища на представителност и условията на консултацията с оглед сключването на предварително споразумение между страните.
3.  Правилата, посочени в параграф 1:
a)  се отнасят единствено до регулирането на предлагането на съответния продукт и имат за цел предлагането да се приведе в съответствие с търсенето на съответния продукт;
б)  пораждат действие единствено за съответния продукт;
в)  могат да бъдат направени задължителни за период не по-дълъг от три години и след този период могат да бъдат подновявани след ново искане, както е посочено в параграф 1;
г)  не ощетяват търговията на продукти, различни от включените в тези правила;
д)  не засягат сделки след първоначалното предлагане на съответния продукт на пазара;
е)  не позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;
ж)  не водят до липса на прекомерно голяма част от съответния продукт, която иначе би била налична;
з)  не водят до дискриминация, не представляват пречка пред новите участници на пазара и не засягат неблагоприятно дребните производители;
и)  спомагат за поддържането на качеството (включително по отношение на здравето) и/или развитието на съответния продукт.
4.  Правилата, посочени в параграф 1, се публикуват в официално издание на съответната държава членка.
5.  Държавите членки извършват проверки, за да гарантират спазването на условията, предвидени в параграф 3, и когато компетентните национални органи установят, че тези условия не са спазени, те отменят правилата, посочени в параграф 1.
6.  Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за правилата, посочени в параграф 1, които са приели. Комисията информира държавите членки за всяко уведомление за подобни правила.
7.  Комисията може по всяко време да приеме актове за изпълнение, с които да изиска от определена държава членка да отмени приетите от нея правила съгласно параграф 1, в случай че Комисията установи, че въпросните правила не съответстват на условията, установени в параграф 3, възпрепятстват или нарушават конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или застрашават свободната търговия или постигането на целите на член 39 от ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 229, параграф 2 или член 229, параграф 3 от настоящия регламент.“
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 т (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 167
(22т)  Член 167 се заменя със следното:
Член 167
Член 167
Правила за предлагане на пазара с цел подобряване и стабилизиране на функционирането на общия пазар на вина
Правила за предлагане на пазара с цел подобряване и стабилизиране на функционирането на общия пазар на вина
1.  С цел да се подобри и стабилизира функционирането на общия пазар на вина, включително на грозде, гроздова мъст и вината, от които те са произведени, държавите членки производителки могат да определят правила за предлагане на пазара с оглед регулиране на предлагането, по-специално чрез решения, взети от междубраншовите организации, признати съгласно членове 157 и 158.
1.  С цел да се подобри и стабилизира функционирането на общия пазар на вина, включително на грозде, гроздова мъст и вината, от които те са произведени, държавите членки производителки могат да определят правила за предлагане на пазара с оглед регулиране на предлагането, по-специално чрез решения, взети от междубраншовите организации, признати съгласно членове 163а и 158.
Тези правила трябва да са съразмерни на преследваната цел и не трябва:
Тези правила трябва да са съразмерни на преследваната цел и не трябва:
a)  да са свързани с каквато и да било операция след първото предлагане на пазара на съответния продукт;
a)  да са свързани с каквато и да било операция след първото предлагане на пазара на съответния продукт;
б)  да позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;
б)  да позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;
в)  да водят до липса на значително количество от реколтата, което иначе би било налично;
в)  да водят до липса на значително количество от реколтата, което иначе би било налично;
г)  да създават възможност за отказ да бъдат издадени на национално равнище и на равнището на Съюза сертификати, необходими за движението и предлагането на пазара на вина, когато предлагането на пазара е в съответствие с тези правила.
г)  да създават възможност за отказ да бъдат издадени на национално равнище и на равнището на Съюза сертификати, необходими за движението и предлагането на пазара на вина, когато предлагането на пазара е в съответствие с тези правила.
2.  Правилата, посочени в параграф 1, се довеждат до знанието на операторите като се публикуват без съкращения в официално издание на съответната държава членка.
2.  Правилата, посочени в параграф 1, се довеждат до знанието на операторите като се публикуват без съкращения в официално издание на съответната държава членка.
3.  Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, взето по силата на настоящия член.
3.  Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, взето по силата на настоящия член.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 у (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 167 a (нов)
(22у)  В дял II, глава III, раздел 4 се вмъква следният член:
„Член 167a
Правила за предлагане на пазара с цел подобряване и стабилизиране на работата на общия пазар на зехтин
1.  За да се подобри и стабилизира функционирането на общия пазар в сектора на зехтина, държавите членки производители могат да установяват пазарни правила за регулиране на доставките.
Тези правила трябва да са съразмерни на преследваната цел и не трябва:
a)  да са свързани с каквато и да било операция след първото предлагане на пазара на съответния продукт;
б)  да позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;
в)  да водят до липса на значително количество от реколтата, което иначе би било налично.
2.  Правилата, посочени в параграф 1, се довеждат до знанието на операторите, като се публикуват без съкращения в официално издание на съответната държава членка.
3.  Държавите членки уведомяват Комисията за всяко решение, взето по силата на настоящия член.“
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 ф (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 168
(22ф)  Член 168 се заменя със следното:
Член 168
„Член 168
Договорни отношения
Договорни отношения
1.  Без да се засяга член 148 относно сектора на млякото и млечните продукти и член 125 относно сектора на захарта, ако дадена държава членка реши по отношение на селскостопански продукти, произлизащи от сектор, посочен в член 1, параграф 2, различен от сектора на млякото и млечните продукти и сектора на захарта:
1.  Без да се засяга член 148 относно сектора на млякото и млечните продукти и член 125 относно сектора на захарта, ако дадена държава членка реши по отношение на селскостопански продукти, произлизащи от сектор, посочен в член 1, параграф 2, различен от сектора на млякото и млечните продукти и сектора на захарта:
a)  че всяка доставка на нейна територия на посочените продукти от производител на преработвател или на дистрибутор трябва да се сключи писмен договор между страните; и/или и/или
a)  че всяка доставка на нейна територия на посочените продукти от производител на преработвател или на дистрибутор трябва да се сключи писмен договор между страните; и/или и/или
б)  че първите прекупвачи трябва да направят оферта в писмена форма за договор за доставката на нейна територия на посочените селскостопански продукти от производителите, такъв договор или оферта съответно трябва да отговарят на условията, посочени в параграфи 4 и 6 от настоящия член.
б)  че първите прекупвачи трябва да направят оферта в писмена форма за договор за доставката на нейна територия на посочените селскостопански продукти от производителите, такъв договор или оферта съответно трябва да отговарят на условията, посочени в параграфи 4 и 6 от настоящия член.
1а.  Когато държавите членки не използват възможностите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, производители, организации на производители или асоциации на организациите на производители, когато става въпрос за селскостопанските продукти от сектор, посочен в член 1, параграф 2 и различен от секторите на млякото, млечните продукти или захарта, могат да изискат всяка доставка на продуктите им към преработвател или дистрибутор да бъде предмет на писмен договор между страните и/или да бъде предмет на писмена оферта за сключване на договор от страна на първите изкупвачи, при условията, определени в параграф 4 и в параграф 6, първа алинея от настоящия член.
1а.  Когато държавите членки не използват възможностите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, производители, организации на производители или асоциации на организациите на производители, когато става въпрос за селскостопанските продукти от сектор, посочен в член 1, параграф 2 и различен от секторите на млякото, млечните продукти или захарта, могат да изискат всяка доставка на продуктите им към преработвател или дистрибутор да бъде предмет на писмен договор между страните и/или да бъде предмет на писмена оферта за сключване на договор от страна на първите изкупвачи, при условията, определени в параграф 4 и в параграф 6, първа алинея от настоящия член.
Ако първият изкупвач е микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът и/или офертата за сключване на договор не са задължителни, като това не засяга възможността страните да използват типов договор, изготвен от междубраншова организация.
Ако първият изкупвач е микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът и/или офертата за сключване на договор не са задължителни, като това не засяга възможността страните да използват типов договор, изготвен от междубраншова организация.
2.  Ако дадена държава членка реши, че за доставките на предвидените в настоящия член продукти от производител на преработвател трябва да се сключи писмен договор между страните, тя също решава за кой етап или етапи от доставката се сключва този договор, ако доставката на съответните продукти се извършва посредством един или повече посредници.
2.  Ако дадена държава членка реши, че за доставките на предвидените в настоящия член продукти от производител на преработвател трябва да се сключи писмен договор между страните, тя също решава за кой етап или етапи от доставката се сключва този договор, ако доставката на съответните продукти се извършва посредством един или повече посредници.
Държавите членки гарантират, че разпоредбите, които приемат в съответствие с настоящия член, не нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар.
Държавите членки гарантират, че разпоредбите, които приемат в съответствие с настоящия член, не нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар.
3.  В случая, описан в параграф 2, държавите членки могат да установят механизъм за посредничество, с цел да се обхванат случаите, при които няма взаимно съгласие за сключването на такъв договор, като по този начин се гарантира равнопоставеността в договорните отношения.
3.  В случая, описан в параграф 2, държавите членки могат да установят механизъм за посредничество, с цел да се обхванат случаите, при които няма взаимно съгласие за сключването на такъв договор, като по този начин се гарантира равнопоставеността в договорните отношения.
4.  Договорите или офертите за сключване на договори, посочени в параграфи 1 и 1а:
4.  Договорите или офертите за сключване на договори, посочени в параграфи 1 и 1а:
a)  се изготвят преди доставката;
a)  се изготвят преди доставката;
б)  се изготвят в писмена форма; и
б)  се изготвят в писмена форма; и
в)  включват по-специално следните елементи:
в)  включват по-специално следните елементи:
i)  цената на доставката, която:— е непроменлива и определена в договора и/или— се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори, посочени в договора, които могат да включват пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставените селскостопански продукти,
i)  цената на доставката, която: е непроменлива и определена в договора и/или се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори, посочени в договора, които могат да включват обективни показатели за производствените и пазарните разходи, които са лесно достъпни и разбираеми, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставените селскостопански продукти. За тази цел държавите членки, които са решили да прилагат параграф 1, могат да установят показатели, в съответствие с обективни критерии и въз основа на проучвания за производството и хранителната верига с оглед на определянето им по всяко време.
ii)  количеството и качеството на съответните продукти, които могат или трябва да бъдат доставени, и графика на тези доставки,
ii)  количеството и качеството на съответните продукти, които могат или трябва да бъдат доставени, и графика на тези доставки,
iii)  срока на договора, което може да бъде срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване,
iii)  срока на договора, което може да бъде срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване,
iv)  подробности относно сроковете и реда на плащане,
iv)  подробности относно сроковете и реда на плащане,
v)  правилата за изкупуване или доставка на селскостопанските продукти, и
v)  правилата за изкупуване или доставка на селскостопанските продукти, и
vi)  правилата, приложими в случай на непреодолима сила.
vi)  правилата, приложими в случай на непреодолима сила.
5.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, не се изисква договор или оферта за сключване на договор, ако съответните продукти се доставят от член на кооперация към кооперацията, в която той членува, ако уставът на тази кооперация или правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на разпоредбите, предвидени в параграф 4, букви а), б) и в).
5.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, не се изисква договор или оферта за сключване на договор, ако съответните продукти се доставят от член на кооперация към кооперацията, в която той членува, ако уставът на тази кооперация или правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на разпоредбите, предвидени в параграф 4, букви а), б) и в).
6.  Всички елементи на договорите за доставка на селскостопански продукти, сключени от производители, прекупвачи, преработватели или дистрибутори, включително елементите, посочени в параграф 4, буква в), се договарят свободно между страните. Независимо от разпоредбите на първа алинея се прилага едно от следните условия или и двете заедно:
6.  Всички елементи на договорите за доставка на селскостопански продукти, сключени от производители, прекупвачи, преработватели или дистрибутори, включително елементите, посочени в параграф 4, буква в), се договарят свободно между страните. Независимо от разпоредбите на първа алинея се прилага едно от следните условия или и двете заедно:
a)  когато държава членка реши писмените договори за доставка на селскостопански продукти да бъдат задължителни в съответствие с параграф 1, тя може да установи минимален срок на действие, който да се прилага единствено към писмените договори между производител и първия прекупвач на селскостопанските продукти. Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;
a)  когато държава членка реши писмените договори за доставка на селскостопански продукти да бъдат задължителни в съответствие с параграф 1, тя може да установи минимален срок на действие, който да се прилага единствено към писмените договори между производител и първия прекупвач на селскостопанските продукти. Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;
б)  когато държава членка реши, че първият прекупвач на селскостопански продукти трябва да направи писмена оферта за договор на производителя в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди офертата да включва минимален срок на действие на договора, определен от националното законодателство за тази цел. Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.
б)  когато държава членка реши, че първият прекупвач на селскостопански продукти трябва да направи писмена оферта за договор на производителя в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди офертата да включва минимален срок на действие на договора, определен от националното законодателство за тази цел. Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.
Втора алинея не засяга правото на производителя да откаже прилагането на подобен минимален срок, при условие че отказът е в писмена форма. В такъв случай страните са свободни да договарят всички елементи на договора, включително елементите, посочени в параграф 4, буква в).
Втора алинея не засяга правото на производителя да откаже прилагането на подобен минимален срок, при условие че отказът е в писмена форма. В такъв случай страните са свободни да договарят всички елементи на договора, включително елементите, посочени в параграф 4, буква в).
7.  Държавите членки, които използват посочените в настоящия член възможности, гарантират, че приетите разпоредби не нарушават функционирането на вътрешния пазар. Държавите членки уведомяват Комисията за начина, по който прилагат всяка мярка, въведена по силата на настоящия член.
7.  Държавите членки, които използват посочените в настоящия член възможности, гарантират, че приетите разпоредби не нарушават функционирането на вътрешния пазар. Държавите членки уведомяват Комисията за начина, по който прилагат всяка мярка, въведена по силата на настоящия член.
8.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на параграф 4, букви а) и б) и параграф 5 от настоящия член, и мерките във връзка с уведомленията, изпращани от държавите членки в съответствие с настоящия член.
8.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на параграф 4, букви а) и б) и параграф 5 от настоящия член, и мерките във връзка с уведомленията, изпращани от държавите членки в съответствие с настоящия член.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 х (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 172 – параграф 2
(22х)  В член 172 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член са предмет на предварително споразумение между заинтересованите страни в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Подобно споразумение се сключва, след консултация със свиневъдите в географския район, между най-малко две трети от преработвателите на тази шунка, които представляват поне две трети от производството на тази шунка в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, и, ако държавата членка смята за целесъобразно, поне две трети от свиневъдите в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
„2. Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член са предмет на предварително споразумение между заинтересованите страни в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Подобно споразумение се сключва, след консултация със свиневъдите в географския район, между най-малко две трети от преработвателите на тази шунка, които представляват поне две трети от производството на тази шунка, или от техни представители в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, и, ако държавата членка смята за целесъобразно, поне две трети от свиневъдите в географския район, посочен в тази буква.“
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 ц (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 172 а (нов)
(22ц)  Добавя се следният член:
„Член 172a
Споделяне на стойността за междубраншовите организации
Без да се засягат специалните клаузи за споделяне на стойността в сектора на захарта, земеделските стопани, включително асоциациите на земеделски стопани, и техният първи изкупвач, както и две или повече предприятия, всяко от които действа на различно равнище на веригата на производство, преработка и разпространение, могат да договорят клаузи за споделяне на стойността, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят помежду им евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари, като се вземат предвид производствените разходи.“
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 ч (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 172 б (нов)
(22ч)  Добавя се следният член:
„Член 172б
Споделяне на стойността за продукти със защитено наименование за произход или със защитено географско указание
За продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание, признати съгласно законодателството на Съюза, междубраншовите организации, признати съгласно член 157, могат да приемат правила за споделяне на стойността между операторите на различните етапи на производство и когато е целесъобразно, на преработка и предлагане на пазара, за които могат, чрез дерогация от член 101, параграф 1 от ДФЕС, да поискат разширяване на обхвата въз основа на член 164, параграф 1 от настоящия регламент.
Тези споразумения, решения или съгласувани практики с разширен обхват правила са съразмерни на преследваната цел и не:
a)  са свързани с фиксирането на цените на крайните продукти, продавани на потребителите;
б)  елиминират конкуренцията по отношение на една значителна част от въпросните продукти;
в)  създават прекомерен дисбаланс между различните етапи от веригата за създаване на стойност на въпросния сектор.“
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 ш (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 173 – параграф 1 – буква б
(22ш)  В член 173, параграф 1 буква б) се заменя със следното:
б)  правилата на тези организации и асоциации, уставите на организациите, различни от организациите на производители, специфичните условия, приложими относно уставите на организациите на производители в някои сектори, включително дерогациите от задължението членовете да предлагат на пазара цялата си съответна продукция посредством организацията на производители, посочено в член 160, втора алинея, структурата, срока за членство, размера, отчетността и дейностите на тези организации и асоциации, произтичащите от признаването последици, оттеглянето на признаването, както и сливанията;
„б) правилата на тези организации и асоциации, уставите на организациите, различни от организациите на производители, специфичните условия, приложими относно уставите на организациите на производители в някои сектори, включително дерогацията от задължението членовете да предлагат на пазара цялата си съответна продукция посредством организацията на производители, посочено в член 160, параграф 1а, втора алинея, чрез определяне на посочените в параграфи 2 и 3 от този член проценти, както и категориите продукти от параграф 1а от него, за които тези проценти се прилагат, структурата, срока за членство, размера, отчетността и дейностите на тези организации и асоциации, произтичащите от признаването последици, оттеглянето на признаването, както и сливанията;“
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 щ (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 176 – параграф 3
(22щ)  В член 176 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Лицензиите са валидни в целия Съюз.
„3. Лицензиите са валидни в целия Съюз. Цялата информация за кандидатите, събирана от държавите членки при издаването на сертификати, се докладва всеки месец на Комисията.“
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 а а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 182 – параграф 1 – първа алинея – буква б a (нова)
(22аа)  В член 182, параграф 1, първа алинея се добавя следната буква:
„ба) размерът на вноса за дадена година на договорените преференциални ставки между Съюза и трети държави в рамките на споразуменията за свободна търговия надвишава определено равнище (наричано по-нататък „обем на търговска експозиция“)“.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 а б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 182 – параграф 1 – първа алинея – буква б б (нова)
(22аб)  В член 182, параграф 1, първа алинея се добавя следната буква:
„бб) неспазване от страна на трети държави на стандартите на Съюза в областта на фитосанитарните въпроси и хуманното отношение към животните.“
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 а в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 182 – параграф 1 – втора алинея
(22ав)  В член 182, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:
Критичният обем се основава на възможностите за достъп до пазара, определени като внос в процентно изражение спрямо съответното вътрешно потребление през предходните три години.
Критичният обем се основава на възможностите за достъп до пазара, определени като внос в процентно изражение спрямо съответното вътрешно потребление през предходните три години. Той се определя редовно, за да се отчетат промените в размера на пазара на Съюза. Критичната цена се определя редовно, за да се отчетат промените на световните пазари и производствените разходи.“
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 а г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 182 - параграф 1 - трета алинея a (нова)
(22аг)  В член 182, параграф 1 се добавя следната алинея:
„Обемът на търговската експозиция се определя въз основа на вноса при преференциални ставки, изразен в проценти от общото ниво на устойчива търговска експозиция, което може да се поддържа за съответните сектори.“
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 а д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 184 – параграф 2
(22ад)  В член 184 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Тарифните квоти се управляват така, че да не се допусне никаква дискриминация между заинтересованите оператори, като се прилага един от следните методи или съчетание от тях, или друг подходящ метод:
„2. Тарифните квоти се управляват така, че да не се допусне никаква дискриминация между заинтересованите оператори, като се прилага един от следните методи или съчетание от тях, или друг подходящ метод:
a)  метод, основан на хронологичния ред на подаване на заявленията (принципът „пръв пристигнал, пръв обслужен“);
a)  метод, основан на хронологичния ред на подаване на заявленията (принципът „пръв пристигнал, пръв обслужен“);
б)  метод на пропорционално разпределение на заявените количества след подаване на заявленията (използване на „метода на едновременно разглеждане“);
б)  метод на пропорционално разпределение на заявените количества след подаване на заявленията (използване на „метода на едновременно разглеждане“);
в)  метод, основан на отчитане на традиционни търговски модели (използване на „метода традиционни/новопристигнали“).
в)  метод, основан на отчитане на традиционни търговски модели (използване на „метода традиционни/новопристигнали“).
г)  метод, позволяващ разпространение до различни оператори, включително чрез отчитане на съответните социални и екологични стандарти, като основните конвенции на МОТ и многостранните споразумения в областта на околната среда, по които Съюзът е страна.“
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 а е (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 188 a (нов)
(22ае)  В глава III се добавя следният член:
„Член 188a
Внос на селскостопански продукти и селскостопански хранителни продукти от трети държави
Селскостопански продукти и селскостопански хранителни продукти с произход от трети държави могат да бъдат внасяни само ако отговарят на производствените стандарти и задължения, съответстващи на приетите производствените стандарти и задължения, по-специално в областта на опазването на околната среда и здравето, за същите продукти, отглеждани в Съюза или произведени от такива продукти. Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на правилата за съответствие, приложими към операторите във връзка с вноса, като взема предвид реципрочните споразумения с трети държави. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.“
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 189
(23)  Член 189 се заличава.
заличава се
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 206
(26a)  Член 206 се заменя със следното:
Член 206
„Член 206
Насоки на Комисията за прилагане на правилата за конкуренция към селското стопанство
Насоки на Комисията за прилагане на правилата за конкуренция към селското стопанство
Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго и в съответствие с член 42 от ДФЕС, членове 101—106 от ДФЕС и разпоредбите за тяхното прилагане се прилагат, при спазване на членове 207—210 от настоящия регламент, към всички споразумения, решения и практики, посочени в член 101, параграф 1 и член 102 от ДФЕС, които се отнасят до производството или търговията със селскостопански продукти.
Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго и в съответствие с член 42 от ДФЕС, членове 101—106 от ДФЕС и разпоредбите за тяхното прилагане се прилагат, при спазване на членове 207—210 от настоящия регламент, към всички споразумения, решения и практики, посочени в член 101, параграф 1 и член 102 от ДФЕС, които се отнасят до производството или търговията със селскостопански продукти.
За да се гарантират функционирането на вътрешния пазар и еднаквото прилагане на правилата за конкуренция на Съюза, Комисията и компетентните органи на държавите членки прилагат правилата за конкуренция на Съюза в тясно сътрудничество.
За да се гарантират функционирането на вътрешния пазар и еднаквото тълкуване и прилагане на правилата за конкуренция на Съюза, Комисията и компетентните органи на държавите членки си сътрудничат тясно и в рамките на възможното координират своите действия, когато прилагат правилата за конкуренция на Съюза.
Освен това Комисията по целесъобразност публикува насоки, с които да подпомогне националните компетентни органи, както и предприятията.
Освен това Комисията по целесъобразност публикува насоки, с които да подпомогне националните компетентни органи, както и предприятията.
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Част IV – Глава І – Член 206 а (нов)
(26б)  Добавя се следният член:
„Член 206a
Препродажба на стоки на загуба
1.  Селскостопанските продукти от сектор, посочен в член 1, параграф 2, не се препродават на загуба.
2.  Изключенията от параграф 1 относно случаите, когато препродажбата на селскостопански продукти на загуба с цел избягване на хранителни отпадъци могат да бъдат разрешени от държавите членки в надлежно обосновани случаи.
За да се гарантират еднакви условия на конкуренция, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на критериите за изключенията във връзка с хранителните отпадъци, посочени в първа алинея.
3.  За целите на настоящия член:
a)  „препродажба на загуба“ означава продажбата на селскостопански продукти под нетната покупна цена, като под нетна покупна цена се разбира покупната цена по фактура, плюс транспортните разходи и данъците, начислени върху сделката, минус пропорционалната част от всички финансови ползи, предоставени от доставчика на купувача;
б)  „хранителни отпадъци“ са всички храни, съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета, които са се превърнали в отпадъци;
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 207
(26в)  Член 207 се заменя със следното:
Член 207
„Член 207
Съответен пазар
Съответен пазар
Определението за съответен пазар позволява да се установи и определи периметърът, в който се осъществява конкуренцията между предприятията и който обхваща две кумулативни измерения:
Определението за съответен пазар позволява да се установи и определи периметърът, в който се осъществява конкуренцията между предприятията и който обхваща две кумулативни измерения:
a)  съответен продуктов пазар: за целите на настоящата глава, под „продуктов пазар“ се разбира пазарът, обхващащ всички продукти, които се приемат за взаимозаменяеми или заменими от потребителя поради техните характеристики, цената им и употребата, за която са предназначени;
a)  съответен продуктов пазар: за целите на настоящата глава, под „продуктов пазар“ се разбира пазарът, обхващащ всички продукти, които се приемат за взаимозаменяеми или заменими от клиента и от потребителя поради техните характеристики, цената им и употребата, за която са предназначени;
б)  съответен географски пазар: за целите на настоящата глава, под „географски пазар“ се разбира пазарът, обхващащ територията, на която съответните предприятия са включени в предлагането на съответни продукти, на която условията на конкуренция са достатъчно хомогенни и която може да бъде разграничена от съседните географски области именно защото условията на конкуренция в тази територия чувствително се различават.
б)  съответен географски пазар: за целите на настоящата глава, под „географски пазар“ се разбира пазарът, обхващащ територията, на която съответните предприятия са включени в предлагането на съответни продукти, на която условията на конкуренция са достатъчно хомогенни и която може да бъде разграничена от съседните географски области именно защото условията на конкуренция в тази територия чувствително се различават.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 208
(26г)  Член 208 се заменя със следното:
Член 208
„Член 208
Господстващо положение
Господстващо положение
За целите на настоящата глава, под „господстващо положение“ се разбира ситуацията, при която дадено предприятие се намира в положение на икономическо надмощие, което му дава възможност да възпрепятства поддържането на действителна конкуренция на съответния пазар, като му позволява да бъде независимо в значителна степен спрямо неговите конкуренти, неговите клиенти и в крайна сметка спрямо потребителите.
За целите на настоящата глава, под „господстващо положение“ се разбира ситуацията, при която дадено предприятие се намира в положение на икономическо надмощие, което му дава възможност да възпрепятства поддържането на действителна конкуренция на съответния пазар, като му позволява да бъде независимо в значителна степен спрямо неговите конкуренти, клиенти, доставчици и в крайна сметка спрямо потребителите.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 210
(26д)  Член 210 се заменя със следното:
Член 210
„Член 210
Споразумения и съгласувани практики на признати междубраншови организации
Споразумения и съгласувани практики на признати междубраншови организации
1.  Член 101, параграф 1 от ДФЕС не се прилага за споразуменията, решенията и съгласуваните практики на междубраншови организации, признати съгласно член 157, параграф 1 от настоящия регламент, с предмет осъществяване на дейностите, изброени в член 157, параграф 1, буква в) и за сектора на млякото и млечните продукти - в член 157, параграф 3, буква в) от настоящия регламент, а за сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и сектора на тютюна в член 162 от настоящия регламент.
1.  Член 101, параграф 1 от ДФЕС не се прилага за споразуменията, решенията и съгласуваните практики на междубраншови организации, признати съгласно член 157 от настоящия регламент, които са необходими за постигането на целите, посочени в член 157, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, а за сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и сектора на тютюна в член 162 от настоящия регламент.
Споразуменията, решенията и съгласуваните практики, изпълняващи условията по първата алинея на настоящия параграф 1, се прилагат, без да се изисква предварително решение за тази цел. Въпреки това междубраншови организации, признати съгласно член 157 от настоящия регламент, могат да поискат становището на Комисията относно съвместимостта на тези споразумения, решения и съгласувани практики с целите, определени в член 39 от ДФЕС. Комисията обработва бързо исканията за становище и изпраща становището си на заявителя в рамките на четири месеца от получаване на пълното искане. Комисията може, по своя собствена инициатива или по искане на държава членка, да измени съдържанието на становище, по-специално ако заявителят е предоставил неточна информация или е злоупотребил със становището.
2.  Параграф 1 се прилага при условие че:
2.  Член 101, параграф 1 от ДФЕС не се прилага за споразуменията, решенията и съгласуваните практики на междубраншови организации, признати съгласно член 157 от настоящия регламент, които се отнасят за дейности, различни от целите, посочени в член 157, параграф 1, буква в), а за сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и сектора на тютюна – в член 162 от настоящия регламент, при условие че:
a)  Комисията е уведомена за споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в него; и
a)  Комисията е уведомена за споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в него; и
б)  в срок от два месеца след получаване на цялата изискана информация Комисията не е установила, че тези споразумения, решения или съгласувани практики са несъвместими с правилата на Съюза.
б)  в срок от два месеца след получаване на цялата изискана информация Комисията не е установила, че тези споразумения, решения или съгласувани практики са несъвместими с правилата на Съюза.
Когато Комисията установи, че споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в параграф 1, са несъвместими с правилата на Съюза, тя излага констатациите си, без да прилага процедурата по член 229, параграф 2 или 3.
Когато Комисията установи, че споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в параграф 2, са несъвместими с правилата на Съюза, тя излага констатациите си, без да прилага процедурата по член 229, параграф 2 или 3.
3.  Споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в параграф 1, не могат да бъдат въведени в действие преди изтичане на двумесечния срок, посочен в параграф 2, първа алинея, буква б).
3.  Споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в параграф 2, се въвеждат в действие след изтичане на двумесечния срок, посочен в параграф 2, първа алинея, буква б).
4.  Споразуменията, решенията и съгласуваните практики се обявяват при всички случаи за несъвместими с правилата на Съюза, ако:
4.  Споразуменията, решенията и съгласуваните практики при всички случаи са несъвместими с правилата на Съюза, ако:
a)  могат да доведат до разделяне под каквато и да е форма на пазарите в рамките на Съюза;
a)  могат да доведат до разделяне под каквато и да е форма на пазарите в рамките на Съюза;
б)  могат да засегнат правилното функциониране на организацията на пазара;
б)  могат да засегнат правилното функциониране на организацията на пазара;
в)  могат да предизвикат нарушения на конкуренцията, които не са от съществено значение за постигане на целите на ОСП, които преследват с дейността си междубраншовите организации;
в)  могат да предизвикат нарушения на конкуренцията, които не са от съществено значение за постигане на целите на ОСП, които преследват с дейността си междубраншовите организации;
г)  включват определяне на цени или определяне на квоти;
г)  включват задължението за прилагане на определена цена или определени обеми;
д)  могат да породят дискриминация или да премахнат конкуренцията по отношение на значителен дял от съответните продукти.
д)  могат да породят дискриминация или да премахнат конкуренцията по отношение на значителен дял от съответните продукти.
5.  Ако след изтичане на двумесечния срок, посочен в параграф 2, първа алинея, буква б), Комисията установи, че не са изпълнени условията за прилагане на параграф 1, тя, без да прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3, взема решение, по силата на което към въпросното споразумение, решение или съгласувана практика се прилага член 101, параграф 1 от ДФЕС.
5.  Ако Комисията установи, че не са изпълнени условията за прилагане на параграф 1 или след изтичане на двумесечния срок, посочен в параграф 2, първа алинея, буква б), че вече не се изпълняват условията по параграф 2, тя, без да прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3, взема решение, по силата на което в бъдеще към въпросното споразумение, решение или съгласувана практика се прилага член 101, параграф 1 от ДФЕС.
Това решение на Комисията не се прилага преди датата, на която съответната междубраншова организация е била уведомена за него, освен ако тази междубраншова организация е предоставила невярна информация или е злоупотребила с освобождаването, предвидено в параграф 1.
Това решение на Комисията не се прилага преди датата, на която съответната междубраншова организация е била уведомена за него, освен ако тази междубраншова организация е предоставила невярна информация или е злоупотребила с освобождаването, предвидено в параграф 1 или параграф 2.
6.  При многогодишни споразумения уведомяването за първата година е валидно и за следващите години на споразумението. В този случай обаче Комисията може, по собствена инициатива или по искане на друга държава членка, да издаде по всяко време констатация за несъвместимост.
6.  При многогодишни споразумения уведомяването за първата година е валидно и за следващите години на споразумението. В този случай обаче Комисията може, по собствена инициатива или по искане на друга държава членка, да издаде по всяко време констатация за несъвместимост.
7.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
7.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 е (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 210 a (нов)
(26е)  Вмъква се следният член:
„Член 210a
Вертикални инициативи за устойчивост
1.  Член 101, параграф 1 от ДФЕС не се прилага за вертикалните споразумения, решения и съгласувани практики, свързани с посочените в член 1, параграф 2 продукти, които имат за цел прилагането на по-високи стандарти за околната среда, здравето на животните и хуманното отношение към животните, отколкото задължителните съгласно законодателството на Съюза или националното законодателство, при условие че предимствата за обществения интерес в резултат от тях са повече от неблагоприятните аспекти по отношение на потребителите и че налагат само ограниченията, крайно необходимо за постигането на целта им.
2.  Член 101, параграф 1 от ДФЕС не се прилага за посочените в параграф 1 споразумения, решения и съгласувани практики, при условие че:
a)  Комисията е уведомена за споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в него; и
б)  в срок от два месеца след получаване на цялата изискана информация Комисията не е установила, че тези споразумения, решения или съгласувани практики са несъвместими с правилата на Съюза.
Когато Комисията установи, че споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в параграф 1са несъвместими с правилата на Съюза, тя излага констатациите си, без да прилага процедурата по член 229, параграф 2 или 3.“
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 214a
(26ж)  Член 214a се заменя със следното:
Член 214a
„Член 214a
Национални плащания за някои сектори във Финландия
Национални плащания за някои сектори във Финландия
При разрешение от Комисията Финландия може да продължи да предоставя, за периода 2014—2020 г., национална помощ, каквато е отпускала през 2013 г. на производители въз основа на член 141 от Акта за присъединяване от 1994 г., при условие че:
При разрешение от Комисията Финландия може да продължи да предоставя, за периода 2021 – 2027 г., национална помощ, каквато е отпускала през 2020 г. на производители, при условие че:
a)  в течение на периода размерът на помощта за доходите постепенно намалява и през 2020 г. не надхвърля 30 % от сумата, отпусната през 2013 г.; и
a)  в течение на периода общият размер на помощта за доходите постепенно намалява и
б)  преди да се прибегне до тази възможност, максимално са били оползотворени схемите за подпомагане в съответните сектори по линия на ОСП.
б)  преди да се прибегне до тази възможност, максимално са били оползотворени схемите за подпомагане в съответните сектори по линия на ОСП.
Комисията приема разрешението, без да прилага процедурата, посочена в член 29, параграф 2 или 3 от настоящия регламент.
Комисията приема разрешението, без да прилага процедурата, посочена в член 229 от настоящия регламент.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Част ІV – Глава ІІ а – член 218 а (нов)
(26з)  В част IV се вмъкват следната глава и следният член:
„Глава IIа
Прозрачност на пазарите на селскостопански продукти
Член 218a
Обсерватория на ЕС за селскостопанските пазари
1.  За да се подобри прозрачността във веригата за доставки на селскостопански хранителни продукти, да се подобри информираният избор на икономическите участници и на всички публични органи и да се улесни наблюдението и регистрирането на измененията на пазара, Комисията създава Обсерватория на ЕС за селскостопанските пазари (наричана по-долу „Обсерваторията“).
2.  Обсерваторията обхваща най-малко селскостопанските сектори, определени в член 1, параграф 1:
a)  зърнени култури;
б)  захар, захарно цвекло и захарна тръстика;
в)  маслиново масло;
г)  плодове и зеленчуци;
д)  вино;
е)  мляко и млечни продукти;
ж)  говеждо и телешко месо;
з)  свинско месо;
и)  овче и козе месо;
й)  птиче месо.
3.  Обсерваторията събира статистическите данни и информацията, необходима за изготвянето на анализи и проучвания относно:
a)  производството и снабдяването;
б)  механизмите за ценообразуване и доколкото е възможно, маржовете на печалбата по цялата верига на доставки на хранителни продукти на Съюза и на държавите членки;
в)  тенденциите за промяна на цените и доколкото е възможно, маржовете на печалбата на всички равнища на веригата на доставки на храни на Съюза и на държавите членки и във всички селскостопански сектори и сектори за селскостопански хранителни продукти;
г)  прогнозите за пазара в краткосрочен и средносрочен план;
д)  тенденциите на вноса и износа на селскостопански продукти, по-специално използването на тарифните квоти за вноса на селскостопански продукти на територията на Съюза.
Всяка година Обсерваторията изготвя доклади, съдържащ елементите, посочени в първата алинея, и ги изпраща на Европейския парламент и на Съвета.
4.  Държавите членки събират посочената в параграф 3 информация от предприятията, преработващи селскостопански продукти, или от други оператори, участващи в търговията на селскостопански продукти, и я изпращат на Обсерваторията.
Тази информация се счита за поверителна и Обсерваторията гарантира, че конкретните цени или имена на отделните икономически оператори не се публикуват.
Комисията може да приема актове за изпълнение за въвеждане на система за уведомяване и докладване с цел прилагането на настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.“
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 и (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 218 б (нов)
(26и)  Вмъква се следният член:
„Член 218б
Механизъм за ранно предупреждение за смущения на пазара и алармени прагове
1.  Обсерваторията въвежда механизъм за ранно предупреждение и алармени прагове и уведомява Комисията, Европейския парламент и Съвета, когато съответните алармени прагови бъдат превишени, за заплахите от смущения на пазарите, предизвикани по-специално от значително повишаване или намаляване на цените на вътрешните или външните пазари или от други събития и обстоятелства със сходни последици.
Алармените прагове се установяват:
a)  когато среднопретеглената пазарна цена е по-ниска с [XX%] от средната цена в продължение на [X] последователни седмици след премахване на най-високите и най-ниските референтни цени за седмичните цени или на [X] последователни месеца за месечната цена;
б)  когато среднопретеглената пазарна цена е по-висока с [XX%] от средната цена в продължение на [X] последователни седмици след премахване на най-високите и най-ниските референтни цени за седмичните цени или на [X] последователни месеца за месечната цена.
В срок до 30 дни след датата на уведомлението на Обсерваторията Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета ситуацията на пазара на съответните продукти, причините за смущенията на пазара и когато е приложимо, възможните мерки, които ще бъдат предприети, по-специално тези, предвидени в част ІІ, дял І, глава 1 от настоящия регламент и/или в членове 219, 219а, 220, 221 и 222, или обосновава непредприемането на такива мерки.“
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 219
(26й)  Член 219 се заменя със следното:
Член 219
„Член 219
Мерки срещу смущения на пазара
Мерки срещу смущения на пазара и за управление на смущенията на пазара
1.  За да се реагира ефективно и ефикасно на заплахата от смущения на пазара, предизвикани от значителни повишения или спадове в цените на вътрешните или външните пазари или от други събития и обстоятелства, предизвикващи значителни смущения или заплаха от смущения на пазара, когато съществува вероятност съответната ситуация или въздействието ѝ върху пазара да продължи или да се влоши, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, с които да въвежда необходимите мерки за справяне със съответната пазарна ситуация, като спазва всички задължения, произтичащи от международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, и при условие че всички други мерки, посочени в настоящия регламент, се окажат недостатъчни.
1.  За да се реагира ефективно и ефикасно на заплахата от смущения на пазара, предизвикани от значителни повишения или спадове в цените на вътрешните или външните пазари или от други събития и обстоятелства, предизвикващи значителни смущения или заплаха от смущения на пазара, когато съществува вероятност съответната ситуация или въздействието ѝ върху пазара да продължи или да се влоши, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, с които да въвежда необходимите мерки за справяне със съответната пазарна ситуация, като спазва всички задължения, произтичащи от международните споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС.
Когато в случаите на заплаха от смущения на пазара, посочени в първа алинея от настоящия параграф, наложителни причини за спешност го изискват, процедурата, предвидена в член 228, се прилага за делегираните актове, приети съгласно първа алинея от настоящия параграф.
Когато в случаите на заплаха от смущения на пазара, посочени в първа алинея от настоящия параграф, наложителни причини за спешност го изискват, процедурата, предвидена в член 228, се прилага за делегираните актове, приети съгласно първа алинея от настоящия параграф.
Тези наложителни причини за спешност могат да включват необходимостта да се предприемат незабавни действия за справяне или предотвратяване на смущенията на пазара, когато заплахите от смущения на пазара се появяват толкова бързо или неочаквано, че са необходими незабавни действия с цел ефективно и ефикасно справяне с положението, или когато действията биха попречили на тези заплахи от смущения на пазара да се осъществят, да продължат или да се превърнат в по-тежки или продължителни смущения, или когато отлагането на незабавните действия би довело до настъпване или утежняване на смущенията или до разширяване на обхвата на мерките, които ще бъдат необходими по-късно за преодоляване на заплахата или смущението или биха били в ущърб на производствените или пазарните условия.
Тези наложителни причини за спешност могат да включват необходимостта да се предприемат незабавни действия за справяне или предотвратяване на смущенията на пазара, когато заплахите от смущения на пазара се появяват толкова бързо или неочаквано, че са необходими незабавни действия с цел ефективно и ефикасно справяне с положението, или когато действията биха попречили на тези заплахи от смущения на пазара да се осъществят, да продължат или да се превърнат в по-тежки или продължителни смущения, или когато отлагането на незабавните действия би довело до настъпване или утежняване на смущенията или до разширяване на обхвата на мерките, които ще бъдат необходими по-късно за преодоляване на заплахата или смущението или биха били в ущърб на производствените или пазарните условия.
Тези мерки могат, в нужната степен и за периода от време, необходим за преодоляване на смущенията на пазара или на заплахата от тях, да разширяват или изменят обхвата, продължителността или други аспекти на други мерки, предвидени съгласно настоящия регламент, да предвиждат възстановявания при износа или да суспендират изцяло или частично прилагането на вносните мита, включително за определени количества или периоди, съобразно необходимостта.
Тези мерки могат, в нужната степен и за периода от време, необходим за преодоляване на смущенията на пазара или на заплахата от тях, да разширяват или изменят обхвата, продължителността или други аспекти на други мерки, предвидени съгласно настоящия регламент, и на други предвидени в глава ІІІ, членове 39 – 63 от Регламента за стратегическите планове по ОСП, или да засилят контрола върху вноса, или да суспендират или коригират изцяло или частично прилагането на вносните мита, включително за определени количества или периоди, съобразно необходимостта. Те могат също така да се отнасят и до регулирането на системата на влизане за плодовете и зеленчуците посредством съгласуване с третите държави, които извършват износ към Съюза.
2.  Мерките, посочени в параграф 1, не се прилагат за продуктите, изброени в приложение I, част XXIV, раздел 2.
2.  Мерките, посочени в параграф 1, не се прилагат за продуктите, изброени в приложение I, част XXIV, раздел 2.
Чрез делегирани актове, приети в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 228, Комисията обаче може да вземе решение, че мерките по параграф 1 се прилагат за един или повече от продуктите, изброени в приложение I, част XXIV, раздел 2.
Чрез делегирани актове, приети в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 228, Комисията обаче може да вземе решение, че мерките по параграф 1 се прилагат за един или повече от продуктите, изброени в приложение I, част XXIV, раздел 2.
3.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите процедурни правила и технически критерии за прилагането на мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
3.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на необходимите процедурни правила и технически критерии за прилагането на мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 к (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 219 a (нов)
(26к)  Вмъква се следният член:
„Член 219a
Схема за намаляване на обема
1.  В случай на сериозен дисбаланс на пазара и в случаите, в които техниките на производство го позволяват, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за допълване на настоящия регламент, за да предостави помощ на производители от сектор, посочен в член 1, параграф 2, които да намалят доставките си за определен период в сравнение със същия период на предходната година.
С цел да се гарантира, че схемата се изпълнява ефективно и правилно, в тези делегирани актове се определят:
a)  максималните общи обеми или количества на доставка, които да бъдат намалени на равнище ЕС в рамките на схемата за намаляване;
б)  продължителността на периода на намаляване и ако е необходимо, неговото удължаване;
в)  размерът на помощта в съответствие с намаления обем или количество и механизмите за финансиране;
г)  критериите за допустимост на заявителите за помощ, както и за допустимост на заявленията за помощ;
д)  специфичните условия за прилагането на тази схема.
2.  Помощта се предоставя въз основа на заявление от страна на производителите, внесено в рамките на държавата членка, в която са установени производителите, като се използва установеният от съответната държава членка метод.
Държавите членки могат да решат, че заявленията за помощта за намаляване се подават от името на производителите от признати организации или от кооперативи, установени в съответствие с националното законодателство, и/или от отделните производители. В такъв случай държавите членки гарантират, че помощта се предава изцяло на производителите, които са осъществили ефективно намаляване на доставките си.“
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 л (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 219 б (нов)
(26л)  Вмъква се следният член:
„Член 219б
Мерки за стабилизиране на производството в периоди на сериозни смущения на пазара
1.  Когато Комисията е приела делегирани актове съгласно член 219а, ако има вероятност сериозните дисбаланси на пазара да продължат или да се задълбочат, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за допълване на настоящия регламент, за да допълни мерките по член 219а, като въведе такса за всички производители от сектор, посочен в член 1, параграф 2, които увеличават доставките си в сравнение със същия период на предходната година:
a)  за същия период, определен по член 219а, при надлежно обосновани наложителни причини;
б)  за нов период на намаляване, ако участието на производителите по член 219а не е било достатъчно за възстановяване на равновесието на пазара.
2.  При задействането на мярката, посочена в параграф 1, Комисията взема под внимание промяната на производствените разходи, особено тези на входящите производствени ресурси.
3.  С цел да се гарантира, че схемата се изпълнява ефективно и правилно, Комисията е оправомощена да приема, в съответствие с член 227, делегирани актове, допълващи настоящия регламент, за определяне на:
a)  размера и регулиращите условия на таксата, наложена на производителите, които увеличават своите обеми или количества в периода на намаляване;
б)  специфичните условия за прилагането и допълването на тази схема със схемата за намаляване на обема на производството, посочена в член 219а.
4.  Ако е необходимо, тези мерки могат да се придружават от други мерки съгласно настоящия регламент, по-специално предвидените в член 222.“
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 м (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 220
(26м)  Член 220 се заменя със следното:
Член 220
„Член 220
Мерки, свързани с болести по животните и загуба на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията
Мерки, свързани с болести по животните и растенията и вредители по растенията и загуба на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията
1.  Комисията може да приема актове за изпълнение за предприемане на извънредни мерки за подпомагане на засегнатия пазар, за да се отчетат:
1.  Комисията може да приема актове за изпълнение за предприемане на извънредни мерки за подпомагане на засегнатия пазар, за да се отчетат:
a)  ограниченията върху търговията в рамките на Съюза и с трети държави, които могат да възникнат в резултат от прилагането на мерки за борба с разпространението на болести по животните, както и
a)  ограниченията върху търговията в рамките на Съюза и с трети държави, които могат да възникнат в резултат от прилагането на мерки за борба с разпространението на болести по животните или разпространението на болести или вредители по растенията, както и
б)  сериозните смущения на пазара, за които се счита, че произтичат пряко от загубата на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията и риск от болести.
б)  сериозните смущения на пазара, за които се счита, че произтичат пряко от загубата на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията и риск от болести.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
2.  Мерките, предвидени в параграф 1, се прилагат за който и да било от следните сектори:
2.  Мерките, предвидени в параграф 1, се прилагат за всички други селскостопански продукти, с изключение на продуктите, изброени в приложение I, част XXIV, раздел 2.
a)  говеждо и телешко месо;
б)  мляко и млечни продукти;
в)  свинско месо;
г)  овче и козе месо;
д)  яйца;
е)  птиче месо.
Предвидените в параграф 1, първа алинея, буква б) мерки, свързани със загуба на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве или здравето на растенията, се прилагат и за всички други селскостопански продукти, с изключение на изброените в приложение I, част XXIV, раздел 2.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, в съответствие с процедурата по спешност, предвидена в член 228, за да разшири списъка на продуктите, посочени в първите две алинеи от настоящия параграф.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, в съответствие с процедурата по спешност, предвидена в член 228, за да разшири списъка на продуктите, посочени в първа алинея от настоящия параграф.
3.  Мерките, предвидени в параграф 1, се предприемат по искане на съответната държава членка.
3.  Мерките, предвидени в параграф 1, се предприемат по искане на съответната държава членка.
4.  Мерките, предвидени в параграф 1, първа алинея, буква а), могат да бъдат предприети само ако съответната държава членка е въвела ветеринарно-санитарни мерки за бързо справяне с болестта и само доколкото и докато е строго необходимо да бъде подпомогнат съответният пазар.
4.  Мерките, предвидени в параграф 1, първа алинея, буква а), могат да бъдат предприети само ако съответната държава членка е въвела здравни, ветеринарни и фитосанитарни мерки за бързо справяне с болестта и само доколкото и докато е строго необходимо да бъде подпомогнат съответният пазар.
5.  Съюзът предоставя частично финансиране, равно на 50 % от разходите на държавите членки по мерките, предвидени в параграф 1.
5.  Съюзът предоставя частично финансиране, равно на 50 % от разходите на държавите членки по мерките, предвидени в параграф 1.
По отношение на секторите на говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо и овчето и козето месо обаче Съюзът предоставя частично финансиране в размер на 60 % от тези разходи при борба с разпространението на шап
По отношение на секторите на говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо и овчето и козето месо обаче Съюзът предоставя частично финансиране в размер на 60 % от тези разходи при борба с разпространението на шап
6.  Държавите членки гарантират, че когато производителите имат дял в разходите, поети от държавите членки, това не води до нарушаване на конкуренцията между производителите в различните държави членки.
6.  Държавите членки гарантират, че когато производителите имат дял в разходите, поети от държавите членки, това не води до нарушаване на конкуренцията между производителите в различните държави членки.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 н (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Дял V – глава 1 – раздел 4 - заглавие
(26н)  В раздел 4 заглавието се заменя със следното:
Споразумения и решения в период на сериозен дисбаланс на пазарите
„Споразумения и решения за предотвратяване на смущения на пазара и за справяне със сериозен дисбаланс на пазарите“
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 о (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222
(26о)  Член 222 се заменя със следното:
Член 222
„Член 222
Прилагане на член 101, параграф 1 от ДФЕС
Прилагане на член 101, параграф 1 от ДФЕС
1.  В периоди на сериозен дисбаланс на пазарите Комисията може да приеме актове за изпълнение, изключващи прилагането на член 101, параграф 1 от ДФЕС към споразуменията и решенията на земеделските стопани, асоциациите на земеделски стопани или асоциациите на подобни асоциации или признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации, в който и да е от секторите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, при условие че тези споразумения и решения не нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар, насочени са изключително към стабилизирането на засегнатия сектор и попадат в една или повече от следните категории:
1.  С цел предотвратяване на смущения на пазара и за справяне със сериозен дисбаланс на пазарите, съгласно член 219 Комисията може да приеме актове за изпълнение, изключващи прилагането на член 101, параграф 1 от ДФЕС към споразуменията и решенията на земеделските стопани, асоциациите на земеделски стопани или асоциациите на подобни асоциации или признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации, в който и да е от секторите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, при условие че тези споразумения и решения не нарушават правилното функциониране на вътрешния пазар, насочени са изключително към стабилизирането на засегнатия сектор и попадат в една или повече от следните категории,
a)  изтегляне от пазара или безвъзмездно разпределяне на техните продукти;
a)  изтегляне от пазара или безвъзмездно разпределяне на техните продукти;
б)  обработка и преработка;
б)  обработка и преработка;
в)  складиране от частни оператори;
в)  складиране от частни оператори;
г)  съвместни мерки за популяризиране;
г)  съвместни мерки за популяризиране;
д)  споразумения относно изискванията за качество;
д)  споразумения относно изискванията за качество;
е)  съвместно закупуване на суровини, необходими за борба с разпространението на вредители и болести по животните и растенията в Съюза, или на суровини, необходими за справяне с последиците от природни бедствия в Съюза;
е)  съвместно закупуване на суровини, необходими за борба с разпространението на вредители и болести по животните и растенията в Съюза, или на суровини, необходими за справяне с последиците от природни бедствия в Съюза;
ж)  временно планиране на производството, при което се отчита специфичното естество на производствения цикъл.
ж)  временно планиране на производството, при което се отчита специфичното естество на производствения цикъл.
Комисията посочва в актове за изпълнение материалноправния и географския обхват на тази дерогация и, при спазване на параграф 3, периода, в който се прилага дерогацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Комисията посочва в актове за изпълнение материалноправния и географския обхват на тази дерогация и, при спазване на параграф 3, периода, в който се прилага дерогацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
1а.  Обхватът на споразуменията и решенията, приети съгласно параграф 1 от признати организации на производители, от асоциации на признати организации на производители или от признати междубраншови организации, може да се разширява в съответствие с член 164 и при условията, определени от държавата членка. Разширяването на обхвата на правилата не може да надхвърля срока, посочен в параграф 3.
3.  Споразуменията и решенията, посочени в параграф 1, са валидни само за период от максимум шест месеца.
3.  Споразуменията и решенията, посочени в параграф 1, са валидни само за период от максимум шест месеца.
При все това, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които разрешава такива споразумения и решения за допълнителен период от максимум шест месеца. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
При все това, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които разрешава такива споразумения и решения за допълнителен период от максимум шест месеца. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 п (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222 а (нов)
(26п)  Добавя се следният член:
„Член 222a
Планове за наблюдение и управление на смущения на пазара
1.  С оглед на постигането на целите на ОСП, установени в член 39 от ДФЕС, и по-специално специфичната цел за стабилизиране на пазара, посочена в член 1а, буква б) от настоящия регламент, Комисията изготвя планове за наблюдение и управление на смущенията на пазара, като определя своята стратегия за интервенция за всеки селскостопански продукт, посочен в член 1 от настоящия регламент.
2.  Комисията основава стратегията си за интервенция на дейността на Обсерваторията на ЕС на селскостопанските пазари, посочена в член 218а, включително на механизма за ранно предупреждение, предвиден в член 218б.
3.  В случай на смущения на пазара Комисията мобилизира своевременно и ефикасно извънредните мерки, предвидени в част V, глава I, когато е приложимо в допълнение към мерките за намеса на пазара, предвидени в част II, дял I, с цел бързо възстановяване на баланса на съответния пазар, като същевременно предоставя най-подходящите отговори за всеки засегнат сектор.
4.  Комисията създава рамка за качеството на изпълнението, която дава възможност за докладване, наблюдение и оценка на плановете за наблюдение и управление на смущения на пазара по време на нейното изпълнение.
5.  До 30 ноември всяка година Комисията публикува годишен доклад за изпълнението на плановете за наблюдение и управление на смущенията на пазара и подобренията в своята стратегия за интервенция.
Годишният доклад се представя ежегодно на Европейския парламент и на Съвета и има за цел оценка на изпълнението на плана по отношение на въздействието, ефективността, ефикасността и съгласуваността на инструментите, предвидени в настоящия регламент, и оценка на използването от страна на Комисията на нейните прерогативи и бюджета по отношение на наблюдението, предотвратяването и управлението на смущения на пазара.“
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 р (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 223
(26р)  Член 223 се заменя със следното:
Член 223
„Член 223
Изисквания за предоставянето на информация
Изисквания за предоставянето на информация
1.  За целите на прилагането на настоящия регламент, мониторинга, анализа и управлението на пазара на селскостопански продукти, гарантирането на прозрачност на пазара, правилното функциониране на мерките на ОСП, тяхната проверка, контрол, мониторинг, оценка и одит, и спазването на изискванията, съдържащи се в международни споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, включително изискванията за уведомяване в рамките на тези споразумения, Комисията може да приема, в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2, необходимите мерки относно информацията, която следва да предоставят предприятията, държавите членки и третите държави. В тази си дейност Комисията взема предвид нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни.
1.  За целите на прилагането на настоящия регламент, мониторинга, анализа и управлението на пазара на селскостопански продукти, гарантирането на прозрачност на пазара, правилното функциониране на мерките на ОСП, тяхната проверка, контрол, мониторинг, оценка и одит, и спазването на изискванията, съдържащи се в международни споразумения, сключени в съответствие с ДФЕС, включително изискванията за уведомяване в рамките на тези споразумения, Комисията може да приема, в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2, необходимите мерки относно информацията, която следва да предоставят предприятията, държавите членки и третите държави. В тази си дейност Комисията взема предвид нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни.
Получената информация може да се предава или предоставя на международни организации, на компетентните органи на трети държави и може да бъде оповестявана публично, при спазване на условията за защита на личните данни и законния интерес на предприятията от опазване на търговските им тайни, включително цените.
Получената информация може да се предава или предоставя на международни организации, на европейски и национални органи на финансовите пазари, на компетентните органи на трети държави и може да бъде оповестявана публично, при спазване на условията за защита на личните данни и законния интерес на предприятията от опазване на търговските им тайни, включително цените.
С цел да се гарантира по-голяма прозрачност на пазарите на селскостопански продукти, и по-специално на пазарите на деривати на селскостопански суровини, Комисията, посредством ООП, си сътрудничи с националните органи за финансовите пазари, които отговарят, в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 (Регламент относно пазарната злоупотреба) и Директива 2014/57/ЕС (Директива относно пазарната злоупотреба), за надзора и контрола над дериватните финансови инструменти за селскостопански суровини, за да могат те да изпълняват правилно своите задачи.
2.  С оглед да се осигури интегритетът на информационните системи и автентичността и четливостта на документите и свързаните с тях подавани данни, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на:
2.  С оглед да се осигури интегритетът на информационните системи и автентичността и четливостта на документите и свързаните с тях подавани данни, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за определяне на:
a)  естеството и вида на информацията, подлежаща на съобщаване;
a)  естеството и вида на информацията, подлежаща на съобщаване;
б)  категориите обработвани данни, максималните срокове за тяхното съхранение, както и целта на тяхното обработване, особено в случай на публикуване на тези данни и предаването им на трети държави;
б)  категориите обработвани данни, максималните срокове за тяхното съхранение, както и целта на тяхното обработване, особено в случай на публикуване на тези данни и предаването им на трети държави;
в)  правата за достъп до информация или до предоставените информационни системи;г) условията за публикуване на информацията.
в)  правата за достъп до информация или до предоставените информационни системи;
г)  условията за публикуване на информацията.
г)  условията за публикуване на информацията.
2а.  За да се гарантира подходящо ниво на прозрачност на пазара в съответствие със защитата на търговските тайни, Комисията може да приеме мерки в съответствие с посочената процедура в параграф 2, като наложи на участниците на пазарите, които са силно непрозрачни, да извършват трансакциите си чрез електронна платформа за обмен.
3.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за прилагане на настоящия член, включително:
3.  Комисията приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за прилагане на настоящия член, включително:
a)  методите на уведомяване;
a)  методите на уведомяване;
б)  правилата относно информацията, подлежаща на съобщаване;
б)  правилата относно информацията, подлежаща на съобщаване;
в)  реда и условията за управление на информацията, която следва да се съобщава, както и за съдържанието, формата, периодичността, честотата и крайните срокове на уведомленията;
в)  реда и условията за управление на информацията, която следва да се съобщава, както и за съдържанието, формата, периодичността, честотата и крайните срокове на уведомленията;
г)  реда и условията за предаване или предоставяне на информация и документи на държавите членки, международните организации, компетентните органи в трети държави или на обществеността, при спазване на условията за защита на личните данни и законния интерес на предприятията от опазване на търговските им тайни.
г)  реда и условията за предаване или предоставяне на информация и документи на държавите членки, международните организации, компетентните органи в трети държави или на обществеността, при спазване на условията за защита на личните данни и законния интерес на предприятията от опазване на търговските им тайни.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 225 – букви а – г
(27)  В член 225 букви а)—г) се заличават;
заличава се
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 225
(27а)  Член 225 се заменя със следното:
Член 225
„Член 225
Задължение за докладване на Комисията
Задължение за докладване на Комисията
Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета:
Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета:
a)   на всеки три години, като първият път е до 21 декември 2016 г. относно изпълнението на мерките във връзка със сектора на пчеларството, както е посочено в членове 55, 56 и 57, включително относно най-актуалното развитие при системите за идентификация на пчелните кошери;
б)  до 30 юни 2014 г. и до 31 декември 2018 г. относно развитието на пазарната ситуация в сектора на млякото и млечните продукти, и по-специално относно действието на членове 148151, член 152, параграф 3 и член 157, параграф 3 и, в които се оценяват по-специално последиците за млекопроизводителите и производството на мляко в регионите в неблагоприятно положение във връзка с общата цел за запазване на производството в тези региони и се отразяват потенциалните стимули за насърчаване на земеделските стопани да сключват споразумения за съвместно производство, както и всички подходящи предложения.
б)  на всеки четири години и за първи път до 30 юни 2022 г. относно развитието на пазарната ситуация в сектора на млякото и млечните продукти, и по-специално относно действието на членове 148 – 151, член 161 и член 157, в които се оценяват по-специално последиците за млекопроизводителите и производството на мляко в регионите в неблагоприятно положение във връзка с общата цел за запазване на производството в тези региони и се отразяват потенциалните стимули за насърчаване на земеделските стопани да сключват споразумения за съвместно производство, както и всички подходящи предложения;
в)  до 31 декември 2014 г. относно възможността за разширяване на обхвата на училищните схеми, така че да включват маслиново масло и трапезни маслини;
г)  до 31 декември 2017 г. относно прилагането на правилата за конкуренция по отношение на селскостопанския сектор във всички държави членки, по-специално относно действието на членове 209 и 210 и на членове 169, 170 и 171 в засегнатите сектори;
г)  до 31 декември 2021 г. и на всеки три години след това относно прилагането на правилата за конкуренция по отношение на селскостопанския сектор във всички държави членки, по-специално относно действието на членове 209 и 210 и на член 152;
га)  до 30 юни 2021 г. относно стратегията на Комисията да приложи по възможно най-добрия начин съдържащите се в регламента разпоредби, с цел предотвратяване и управление на кризите на вътрешните селскостопански пазари, които биха могли да възникнат в следствие на излизането на Обединеното кралство от ЕС;
гб)  до 31 декември 2021 г. относно предвидените в съответствие с член 218 обсерватории на пазара и отговорите на Комисията на техните уведомления и използването на инструментите за управление на кризи, по-специално съгласно членове 219, 219a, 219б, 220, 221 и 222;
гв)  до 31 декември 2021 г. относно потенциала на новите информационни и комуникационни технологии за модернизиране на връзките на Комисията с националните органи и предприятията с цел да се гарантира по-специално по-добра прозрачност на пазарите;
д)  до 31 юли 2023 г., относно прилагането на критериите за разпределяне на средства, посочени в член 23а, параграф 2;
д)  до 31 юли 2023 г., относно прилагането на критериите за разпределяне на средства, посочени в член 23а, параграф 2;
е)  до 31 юли 2023 г., относно въздействието на прехвърлянията, посочени в член 23а, параграф 4, върху ефективността на схемата за училищата във връзка с предлагането на плодове и зеленчуци и мляко в училищата.
е)  до 31 юли 2023 г., относно въздействието на прехвърлянията, посочени в член 23а, параграф 4, върху ефективността на схемата за училищата във връзка с предлагането на плодове и зеленчуци и мляко в училищата.
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение I – част ІХ – таблица 1 – ред 9 a (нов)
(28a)  В приложение I, част IX в таблицата се добавя следният нов ред след ред „ex 0709“:
„0709 60 99
Други пиперки (Люта пиперка – Вегетарианска пиперка)“
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
ПРИЛОЖЕНИЕ I – ЧАСТ XXXIII a (нова)
(28б)  В приложение I се добавя следната част:
ЧАСТ XXIIIa
Продукти на животинската генетика
01012100 – Коне, расови за разплод
010221 – Животни от рода на домашния едър рогат добитък, расови за разплод
01022110 – Животни от рода на домашния едър рогат добитък, расови за разплод (юници)
01022190 – Животни от рода на домашния едър рогат добитък, расови за разплод (различни от попадащите в кодове по КН 1012110 и 01012130)
01023100 – Биволи, расови за разплод
01029020 – Живи животни от рода на едрия рогат добитък, расови за разплод, различни от попадащите в кодове по КН 10221 и 01023100
01031000 – Живи животни от рода на свинете, расови за разплод
01041010 – Живи животни от рода на овцете – расови животни за разплод
01051111 – Петли и кокошки от вида Gallus domesticus: Родителски и прародителски женски пилета, яйценосно направление
01051119 – Петли и кокошки от вида Gallus domesticus: Родителски и прародителски женски пилета, различни от попадащите в код по КН 01051111
010641 — Живи чистопородни пчели майки от вида Apis mellifera
04071100 – Оплодени яйца за люпене, на домашни птици от вида Gallus domesticus
040719 – Оплодени яйца за люпене, различни от попадащите в код по КН 04071100
04071911 – Оплодени яйца за люпене, на пуйки или гъски
04071919 – Оплодени яйца за люпене, на домашни птици, различни от вида Gallus domesticus и различни от пуйки или гъски
04071990 – Оплодени яйца за люпене, различни от яйцата на домашни птици
05111000 – Сперма от бикове
05119985 – Продукти от животински произход, които не са посочени, нито са включени другаде, различни от попадащите в код по КН 05111000 (включително сперма от бозайници, различни от бикове, яйцеклетки и ембриони от бозайници)“
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение ІІ – част ІХ
(29а)  В приложение II част IX се заменя със следното:
ЧАСТ IX
„ЧАСТ IX
Определения, отнасящи се за сектора на пчеларството
Определения, отнасящи се за сектора на пчеларството
1.  Под „мед“ се разбира медът по смисъла на Директива 2001/110/ЕО на Съвета, включително по отношение на основните видове мед.
1.  Под „мед“ се разбира медът по смисъла на Директива 2001/110/ЕО на Съвета, включително по отношение на основните видове мед.
2.  „Пчелни продукти“ означава пчелен мед, пчелен восък, пчелно млечице, прополис (пчелен клей) или цветен полен.
2.  „Пчелни продукти“ означава пчелен мед, пчелен восък, пчелно млечице, прополис (пчелен клей) или цветен полен.
2а.  „Пчелен восък“ означава вещество, съставено единствено от отделяните секрети от восъчните жлези на пчелите работнички от вида Apis Mellifera и използвано за изграждане на пчелните пити;
2б.  „Пчелно млечице“ означава сместа от секрети на хипофарингеалните и мандибуларните жлези на пчели работнички, без никакви добавки. Това вещество е храната на пчелите майки в стадия ларва и в стадия възрастен индивид. Това е пресен, чист, естествен и нетретиран продукт. Това е сурова и естествена храна, непреработена (с изключение на филтрация) и без добавки. Цветът, вкусът и химичният състав на пчелното млечице се определят от абсорбирането и преработката от страна на пчелите, хранени със следните два типа храни по време на производството на пчелно млечице:
Тип 1: млечице от пчели, хранени изключително с мед, нектар и цветен прашец;
Тип 2: млечице от пчели, хранени с мед, нектар и цветен прашец и други храни (протеини, въглехидрати).
2в.  „Прополис“ означава вид смола, която е само от естествен и растителен произход, събирана от пчелите работнички от вида Apis Mellifera от някои растителни източници, към които те добавят своите секрети (предимно восък и слюнчена секреция). Тази смола се използва главно за защита на кошера.
2г.  „Прашец на гранули“ означава натрупани зърна цветен прашец, събрани от пчелите работнички от вида Apis Mellifera, които те оформят със задните крака с помощта на мед и/или нектар и пчелна секреция. Източник на протеини за рояка, продуктът е естествен, без добавки и се събира на входа на кошера.
2д.  „Пчелен прашец“ или „хляб на пчелите“ означава прашец под формата на топчета, които се натрупват от пчелите в килийките на пчелната пита и претърпяват естествена обработка, която води до наличието на ензими и на коменсална микрофлора. Той се използва от пчелите, които отглеждат ларви, за подхранване на техния растеж. Не може да съдържа други добавки освен восък от килийките на пчелната пита.
2e.  „Пчелна отрова“ означава секрецията от отровните жлези на пчелата, която се използва от пчелите за защита на пчелния кошер срещу атаки.“
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30 – буква б
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение III – част Б – раздел І
б)  в част Б раздел I се заличава;
заличава се
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – заглавие
(31a)  В приложение VІІ, част І, заглавието се заменя със следното:
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под 12 месеца
„Месо от животни от рода на едрия рогат добитък и от овце на възраст под 12 месеца“
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – раздел II
(31б)  В приложение VІІ, част І, раздел II се заменя със следното:
II.  Класифициране на животните от рода на едрия рогат добитък на възраст под 12 месеца в кланицата
„II. Класифициране на животните от рода на едрия рогат добитък и овцете на възраст под 12 месеца в кланицата
В кланицата всички животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под 12 месеца се класифицират от операторите, под надзора на компетентния орган, в една от следните две категории:
В кланицата всички животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под 12 месеца се класифицират от операторите, под надзора на компетентния орган, в една от следните две категории:
А)  Категория V: животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца.
А)  Категория V: животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под осем месеца.
Идентификационна буква на категорията: V;
Идентификационна буква на категорията: V;
(Б)  Категория Z: животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над осем месеца, но не повече от дванадесет месеца.
(Б)  Категория Z: животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над осем месеца, но не повече от дванадесет месеца.
Идентификационна буква на категорията: Щ.
Идентификационна буква на категорията: Щ.
В кланицата всички животни от рода на овцете на възраст до 12 месеца се класифицират от операторите, под надзора на компетентния орган, в следната категория: Категория A: трупове на овце до 12-месечна възраст.
Идентификационна буква на категория А.
Тази класификация се извършва въз основа на информацията, фигурираща в придружаващия едрия рогат добитък паспорт, или, при липса на такъв, на базата на сведенията от компютъризираната база данни, предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета32.
Тази класификация се извършва въз основа на информацията, фигурираща в придружаващия едрия рогат добитък и овцете паспорт, или, при липса на такъв, на базата на сведенията от компютъризираната база данни, предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета32.
Посочените в настоящата точка условия не се прилагат за месото на животни от рода на едрия рогат добитък, за което преди 29 юни 2007 г. е регистрирано защитено наименование за произход или географско указание съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Съвета.
__________________
__________________
32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).
32 Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – раздел IIІ – точка 1 а (нова)
(31в)  В приложение VІІ, част І, раздел III се добавя следният параграф:
„1a. Месо от животни от рода на овцете на възраст до 12 месеца може да бъде предлагано на пазара в държавите членки единствено със следното или следните търговски наименования, определени за всяка държава членка:
Държава, в която се търгува;
Търговски наименования, в които да се използва агнешко месо“
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – раздел IIІ – точка 3
(31г)  В приложение VII, част I, раздел ІІІ, точка 3 се заменя със следното:
3.  Търговските наименования, изброени за категория V в таблицата от буква А в параграф 1, и всяко ново име, произлязло от тези търговски наименования, се използват само при условие че са изпълнени изискванията на настоящото приложение.
"3. Търговските наименования, изброени за категория V едър рогат добитък и категория А овце в таблицата от буква А в параграф 1, и всяко ново име, произлязло от тези търговски наименования, се използват само при условие че са изпълнени изискванията на настоящото приложение.
По-специално, наименованията „veau“, „telecí“, „Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ и „teletina“ не се използват в търговско наименование и не се отбелязват на етикетите на месото от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 12 месеца.
По-специално, наименованията „veau“, „telecí“, „Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ и „teletina“ не се използват в търговско наименование и не се отбелязват на етикетите на месото от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 12 месеца.
Също така терминът „агнешко месо“ не се използва в търговско наименование и не се указва върху етикета на месо от овце на възраст над 12 месеца.“
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 3 – буква а
(33a)  В приложение VII, част II, точка 3 буква а) се заменя със следното:
„a) с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 15 об. % и не по-високо от 22 об. %. По изключение и за вина с удължено отлежаване тези граници могат да се различават за някои ликьорни вина с наименование за произход или географско указание от списъка, установен от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 75, параграф 2, при условие че:
—  вината, подложени на процеса на отлежаване, отговарят на определението за ликьорни вина и
—  същинското алкохолно съдържание на отлежалото вино не е по-ниско от 14 об. %.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 18 – уводна част
(18)  Понятието „безалкохолно“ може да се използва заедно с наименованието на лозаро-винарските продукти, посочени в точка 1 и точки 4—9, когато продуктът:
(18)  „Безалкохолно вино“ или „безалкохолно“ (последвано от наименованието на категорията на лозаро-винарския продукт, използван за производството му) означава продукт, който:
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 18 – буква б
б)  е преминал обработка за намаляване на алкохолното съдържание в съответствие с процесите, посочени в приложение VIII, част I, раздел Д; и както и
б)  е преминал обработка за намаляване на алкохолното съдържание в съответствие с условията, посочени в приложение VIII, част I, раздел Д; както и
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 19 – уводна част
(19)  Понятието „с частично намалено алкохолно съдържание“ може да се използва заедно с наименованието на лозаро-винарските продукти, посочени в точка 1 и точки 4—9, когато продуктът:
(19)  „Вино с частично намалено алкохолно съдържание“ или „с частично намалено алкохолно съдържание“ (последвано от наименованието на категорията на лозаро-винарския продукт, използван за производството му) означава продукт, който:
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 19 – буква б
б)  е преминал обработка за намаляване на алкохолното съдържание в съответствие с процесите, посочени в приложение VIII, част I, раздел Д; и както и
б)  е преминал обработка за намаляване на алкохолното съдържание в съответствие с условията, посочени в приложение VIII, част I, раздел Д; както и
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VІІ – Част ІІ – точка 19 – буква в
в)  има общо алкохолно съдържание не повече от 0,5 об. % и вследствие на процесите, посочени в приложение VIII, част I, раздел Д, неговото общо алкохолно съдържание е намалено с повече от 20 об. % в сравнение с първоначалното му общо алкохолно съдържание.“;
в)  има общо алкохолно съдържание по-малко от 8,5 об. % и повече от 0,5 об. % и вследствие на процесите, посочени в приложение VIII, част I, раздел Д, неговото общо алкохолно съдържание е намалено с повече от 20 об. % в сравнение с първоначалното му общо алкохолно съдържание.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част IІІ – точка 5
(32а)  В приложение VII, част IІІ, точка 5 се заменя със следното:
5.  Наименованията, посочени в параграфи 1, 2 и 3, не могат да бъдат използвани за никакви други продукти, различни от посочените в същите параграфи.
„5. Наименованията, посочени в параграфи 1, 2 и 3, не могат да бъдат използвани за никакви други продукти, различни от посочените в същите параграфи.
Защитата на тези наименования обхваща също така забрана за:
a)  всяко пряко или непряко ползване на наименованието с търговски цели;
i)  за сходни или заменими продукти, които не отговарят на съответното определение;
ii)  доколкото при такава употреба се експлоатира репутацията на това наименование;
б)  всякаква злоупотреба, имитация или позоваване, дори ако е посочен истинският състав или естество на продукта или услугата или ако наименованието е придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „заместител“, „като“ или друг подобен израз;
в)  всяко друго указание или търговска практика, които биха могли да подведат потребителя относно истинското естество или състав на продукта.
Тази разпоредба обаче не се прилага за наименованията на продукти, точното естество на които е ясно от традиционната им употреба и/или когато наименованията се използват ясно за описание на характерно качество на продукта.
Тази разпоредба обаче не се прилага за наименованията на продукти, точното естество на които е ясно от традиционната им употреба и/или когато наименованията се използват ясно за описание на характерно качество на продукта.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – допълнение І – параграф 1 – точка 2 – буква ж
(32б)  В приложение VII, допълнение І, параграф 1, точка 2, буква ж) се заменя с:
ж)   в Румъния — в района Podișul Transilvaniei;
„ж) Румъния – лозарския район Podișul Transilvaniei“
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – допълнение І – параграф 1 – точка 4 – буква е
(32в)  В приложение VII, допълнение І, параграф 1, точка 4, буква е) се заменя с:
е)   в Румъния площите, засадени с лозя, в следните райони:
„в Румъния площите, засадени с лозя, в следните райони:
Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului и Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, южния лозарски район, включващ пясъчни и други райони с благоприятни условия;
Dealurile Buzăului, Munteniei и Olteniei, Dealu Mare, Severinului и Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, пясъчните райони и други земи с благоприятни условия в южната част на страната;
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение Х – точка ХІ – параграф 1
(33a)  В приложение X, точка XI, параграф 1 се заменя със следното:
1.  Споразуменията в рамките на бранша, упоменати в приложение II, част II, раздел А, точка 6, съдържат арбитражни клаузи.
„1. Споразуменията в рамките на бранша, упоменати в приложение ІІ, част ІІ, раздел А, параграф 6, съдържат механизми за помирение и/или посредничество и арбитражни клаузи.“
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение Х – точка ХІ – точка 4 а (нова)
(33б)  В приложение X, точка XI, се добавя следната буква:
„4a. Предприятие за производство на захар и съответните продавачи на цвекло могат да се споразумеят за клаузи за поделяне на стойността, включително на пазарните печалби и загуби, с цел да определят как се разпределят помежду им евентуалните промени на съответните пазарни цени на пазара за захар или на други стокови пазари.“
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение XI
(33в)  Приложение ХІ се заличава.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 1 –параграф 1 – точка 33 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение XII
(33г)  Приложение ХІІ се заличава.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение XIII
(33д)  Приложение ХІІІ се заличава.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Член 1 – параграф 2 - буква б
(-1)  в член 1, параграф 2, буква б) се заменя със следното:
б)  добавящи стойност специфики като резултат от използваните методи на селскостопанско производство или на преработка или от мястото на тяхното производство или предлагане на пазара.
„б) добавящи стойност специфики като резултат от използваните методи на селскостопанско производство или на преработка или от мястото на тяхното производство или предлагане на пазара и, когато е уместно, на техния принос за устойчивото развитие.
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Член 5
(2)  Член 5 се заменя със следното:
Член 5
„Член 5
Изисквания за наименованията за произход и географските указания
Изисквания за наименованията за произход и географските указания
1.  За целите на настоящия регламент „наименование за произход“ е наименование, което идентифицира продукт:
1.  За целите на настоящия регламент „наименование за произход“ е наименование, което идентифицира продукт:
a)  произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава;
a)  произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава, или наименование, традиционно използвано на определено място;
б)  чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори; както и
б)  чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с природните ѝ и човешки фактори;
в)  чиито етапи на производство се извършват в определения географски район.
в)  чиито етапи на производство се извършват в определения географски район.
2.  За целите на настоящия регламент „географско указание“ е наименование, което идентифицира продукт:
2.  За целите на настоящия регламент „географско указание“ е наименование, което идентифицира продукт:
a)  с произход от специфично място, регион или държава;
a)  с произход от специфично място, регион или държава, или наименование, традиционно използвано на определено място;
б)  чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; както и
б)  чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на неговия географски произход; както и
в)  на който поне един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район.
в)  на който поне един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район.
3.  Независимо от параграф 1, някои имена се третират като наименования за произход, дори и суровините за посочените продукти да идват от географски район, по-голям или различен от определения географски район, при условие че:
3.  Независимо от параграф 1, някои имена се третират като наименования за произход, дори и суровините за посочените продукти да идват от географски район, по-голям или различен от определения географски район, при условие че:
a)  районът на производство на суровините е определен;
a)  районът на производство на суровините е определен;
б)  съществуват специални условия за производството на суровините;
б)  съществуват специални условия за производството на суровините;
в)  налице са ред и условия за контрол, за да се гарантира, че условията, посочени в буква б), се спазват; както и
в)  налице са ред и условия за контрол, за да се гарантира, че условията, посочени в буква б), се спазват; както и
г)  въпросните наименования за произход са били признати като наименования за произход в държавата на произход преди 1 май 2004 г.
г)  въпросните наименования за произход са били признати като наименования за произход в държавата на произход преди 1 май 2004 г.
За целите на настоящия параграф единствено живите животни, месото и млякото могат да се смятат за суровини.
За целите на настоящия параграф единствено живите животни, месото и млякото могат да се смятат за суровини.
4.  За да се вземе предвид специфичният характер на производството на продукти с животински произход, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 56 относно ограничения и дерогации във връзка с набавянето на фураж в случай на наименования за произход.
4.  За да се вземе предвид специфичният характер на производството на продукти с животински произход, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 56 относно ограничения и дерогации във връзка с набавянето на фураж в случай на наименования за произход.
Освен това, за да се вземе предвид специфичният характер на някои продукти или райони, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 56 относно ограничения и дерогации във връзка с клането на живи животни или с набавянето на суровини.
Освен това, за да се вземе предвид специфичният характер на някои продукти или райони, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 56 относно ограничения и дерогации във връзка с клането на живи животни или с набавянето на суровини.
Тези ограничения и дерогации въз основа на обективни критерии вземат предвид качеството или употребата и признатото ноу-хау или природните фактори.
Тези ограничения и дерогации въз основа на обективни критерии вземат предвид качеството или употребата и признатото ноу-хау или природните фактори.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Член 6 – параграф 2
(2а)  В член 6, параграф 2 се заменя със следното:
2.  Наименование не може да се регистрира като наименование за произход или географско указание, когато то е в противоречие с име на сорт растения или порода животни и има вероятност да подведе потребителя по отношение на истинския произход на продукта.
„2. Наименование не може да се регистрира като наименование за произход или географско указание, когато то е в противоречие с име на сорт растения или порода животни и има вероятност да подведе потребителя по отношение на истинския произход на продукта и да доведе до объркване на продуктите, които носят регистрираното наименование, с въпросния сорт или порода.
Отчитат се по-специално следните елементи:
a)  действителното използване на наименованието на сорта растения или породата животни в търговското наименование;
б)  омонимията, която ще произтече от регистрацията;
в)  разширяването на употребата на сорта растения или породата животни извън района на произход.“
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Член 7
(3)  Член 7 се заменя със следното:
Член 7
„Член 7
Продуктова спецификация
Продуктова спецификация
1.  Защитено наименование за произход или защитено географско указание трябва да съответства на спецификация, която включва поне следното:
1.  Защитено наименование за произход или защитено географско указание трябва да съответства на спецификация, която включва поне следното:
a)  наименованието, което трябва да бъде защитено като наименование за произход или географско указание, така както се използва в търговията или в говоримия език, но само на езиците, които се използват или в исторически план са били използвани за описанието на конкретния продукт в определения географски район;
a)  наименованието, което трябва да бъде защитено като наименование за произход или географско указание, така както се използва в търговията или в говоримия език, но само на езиците, които се използват или в исторически план са били използвани за описанието на конкретния продукт в определения географски район;
б)  описание на продукта, включително на суровините, ако това е приложимо, както и основните физични, химични, микробиологични или органолептични характеристики на продукта;
б)  описание на продукта, включително на суровините, ако това е приложимо, както и основните физични, химични, микробиологични или органолептични характеристики на продукта;
в)  определяне на географския район, ограничен поради посочената в буква е), подточка i) или подточка ii) връзка, и, ако това е приложимо, подробности, посочващи съответствието с изискванията на член 5, параграф 3;
в)  определяне на географския район, ограничен поради посочената в буква е), подточка i) или подточка ii) връзка, и, ако това е приложимо, подробности, посочващи съответствието с изискванията на член 5, параграф 3;
г)  доказателства, че продуктът произхожда от определения географски район, посочен в член 5, параграфи 1 или 2;
г)  елементи за проследимост, които позволяват да се потвърди, че продуктът произхожда от определения географски район, посочен в член 5, параграфи 1 и 2;
д)  описание на метода на получаване на продукта и, където е приложимо, автентичните и неизменни местни методи, както и информация относно опаковането, ако групата, която подава заявление, реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът, или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;
д)  описание на метода на получаване на продукта и, където е приложимо, неговия принос към устойчивото развитие, автентичните и неизменни местни методи, както и информация относно опаковането, ако групата, която подава заявление, реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът, или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;
е)  подробности за установяване на следното:
е)  подробности за установяване на следното:
i)  връзката между качеството или характеристиките на продукта и географската среда, по смисъла на член 5, параграф 1; или
i)  що се отнася до защитено наименование за произход, връзката между качеството или характеристиките на продукта и географската среда, посочена в член 5, параграф 1; или
ii)  при необходимост, връзката между определено качество, репутацията или друга характеристика на продукта и географския произход, по смисъла на член 5, параграф 2;
ii)  що се отнася до защитено географско указание, връзката между определено качество, репутацията или друга характеристика на продукта и географския произход по член 5, параграф 2;“;
ж)  наименованието и адреса на органите или, ако са известни, наименованието и адреса на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация съгласно член 37, и техните конкретни задачи;
ж)  наименованието и адреса на органите или, ако са известни, наименованието и адреса на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация съгласно член 37, и техните конкретни задачи;
з)  специфични правила за етикетиране на въпросния продукт.
з)  специфични правила за етикетиране на въпросния продукт.
2.  За да се гарантира, че продуктовите спецификации предоставят подходяща и сбита информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 56 за определяне на правила, с които се ограничава информацията, съдържаща се в спецификацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, когато такова ограничение е необходимо, за да се избегнат прекомерно обемистите заявления за регистрация.
2.  За да се гарантира, че продуктовите спецификации предоставят подходяща и сбита информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 56 за определяне на правила, с които се ограничава информацията, съдържаща се в спецификацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, когато такова ограничение е необходимо, за да се избегнат прекомерно обемистите заявления за регистрация.
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на правила за формата на спецификацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 57, параграф 2.
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на правила за формата на спецификацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 57, параграф 2.
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Член 11 – параграф 2
(4а)  в член 11 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Географските указания, отнасящи се до продукти от трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписвани в регистъра. Ако не са изрично посочени във въпросното споразумение като защитени наименования за произход съгласно настоящия регламент, такива наименования се вписват в регистъра като защитени географски указания.
„2. Географските указания, отнасящи се до продукти от трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписвани в регистъра, ако споразумението го предвижда. Ако не са изрично посочени във въпросното споразумение като защитени наименования за произход съгласно настоящия регламент, такива наименования се вписват в регистъра като защитени географски указания.
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Член 12
(4б)  Член 12 се заменя със следното:
Член 12
„Член 12
Наименования, символи и указания
Наименования, символи и указания
1.  Защитените наименования за произход и защитените географски указания могат да се използват от всеки оператор, предлагащ на пазара продукт, който отговаря на съответната спецификация.
1.  Защитените наименования за произход и защитените географски указания могат да се използват от всеки оператор, предлагащ на пазара продукт, който отговаря на съответната спецификация.
2.  Създават се символи на Съюза за реклама на защитените наименования за произход и защитените географски указания.
2.  Създават се символи на Съюза за реклама на защитените наименования за произход и защитените географски указания.
3.  В случай на продукти с произход от Съюза, които се предлагат на пазара със защитено наименование за произход или защитено географско указание, регистрирано в съответствие с процедурите, предвидени в настоящия регламент, свързаните с тях символи на Съюза присъстват върху етикета. Освен това регистрираното наименование на продукта следва да бъде разположено в същото зрително поле. Означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ или съответните съкращения — ЗНП или ЗГУ — могат да присъстват върху етикета.
3.  В случай на продукти с произход от Съюза, които се предлагат на пазара със защитено наименование за произход или защитено географско указание, регистрирано в съответствие с процедурите, предвидени в настоящия регламент, върху етикета присъстват свързаните с тях символи на Съюза, рекламните материали и документите, свързани със съответния продукт. Освен това регистрираното наименование на продукта следва да бъде разположено в същото зрително поле и на видно място, така че да е лесно видимо, четливо и когато е подходящо – незаличимо. То следва никога да не бъде скрито, препокрито или прекъснато от друг писмен или илюстративен елемент или друг междинен документ. Означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ или съответните съкращения — ЗНП или ЗГУ — могат да присъстват върху етикета.
4.  Освен това върху етикета може да има също: изображения на географския район на произход по член 5 и текстови, графични или символни препратки към държавата-членка и/или региона, на чиято територия е разположен географският район на произход.
4.  Освен това върху етикета може да има също: изображения на географския район на произход по член 5 и текстови, графични или символни препратки към държавата-членка и/или региона, на чиято територия е разположен географският район на произход.
5.  Без да се засяга Директива 2000/13/ЕО, върху етикетите могат да бъдат използвани колективните географски марки, посочени в член 15 от Директива 2008/95/ЕО, заедно със защитеното наименование за произход или защитеното географско указание.
5.  Без да се засяга Директива 2000/13/ЕО, върху етикетите могат да бъдат използвани колективните географски марки, посочени в член 15 от Директива 2008/95/ЕО, заедно със защитеното наименование за произход или защитеното географско указание.
6.  В случай на продукти с произход от трети държави, предлагани на пазара под наименования, вписани в регистъра, върху етикетите могат да присъстват означенията, посочени в параграф 3 или свързаните с тях символи на Съюза.
6.  В случай на продукти с произход от трети държави, предлагани на пазара под наименования, вписани в регистъра, върху етикетите могат да присъстват означенията, посочени в параграф 3 или свързаните с тях символи на Съюза. В случай на продукти от трети държави, които са защитени от международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, и които не се предлагат на пазара под наименования, вписани в регистъра, върху етикетите не присъстват означенията, посочени в параграф 3, или свързаните с тях символи на Съюза.
7.  За да се гарантира, че на потребителя се съобщава подходящата информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 56, в които се определят символите на Съюза.
7.  За да се гарантира, че на потребителя се съобщава подходящата информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 56, в които се определят символите на Съюза.
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на техническите характеристики на символите на Съюза и означенията, както и на правилата за използването им върху продуктите, предлагани на пазара със защитено наименование за произход или защитено географско указание, включително правила относно подходящите езикови версии, които да се използват. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 57, параграф 2.
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на техническите характеристики на символите на Съюза и означенията, както и на правилата за използването им върху продуктите, предлагани на пазара със защитено наименование за произхо