Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0198/2019

Předložené texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Přijaté texty
PDF 651kWORD 272k
Pátek, 23. října 2020 - Brusel
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení ***I
P9_TA(2020)0289A8-0198/2019

Pozměňovací návrhy(1) přijaté Evropským parlamentem dne 23. října 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))(2)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 2017 nazvané „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ uvádí problémy, cíle a směry společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří mimo jiné větší orientace SZP na výsledky, aby se podpořila modernizace a udržitelnost, včetně hospodářské, sociální, environmentální a klimatické udržitelnosti zemědělských, lesnických a venkovských oblastí, a aby se pomohlo snížit administrativní zátěž spojenou s právními předpisy Unie pro příjemce.
(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 2017 nazvané „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ uvádí problémy, cíle a směry společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří mimo jiné větší orientace SZP na výsledky, aby se v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížskou dohodou podpořila modernizace a udržitelnost, včetně hospodářské, sociální, environmentální a klimatické udržitelnosti zemědělských, lesnických a venkovských oblastí (a to i prostřednictvím většího zaměření na agrolesnictví), s cílem omezit plýtvání potravinami, podporovat vzdělávání v oblasti zdravých stravovacích návyků a produkovat zdravé potraviny a zároveň pomáhat snížit administrativní zátěž spojenou s právními předpisy Unie pro příjemce. Sdělení také zdůrazňuje globální rozměr SZP a uvádí odhodlání Unie posílit soudržnost politik ve prospěch udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Rozvoj obchodních dohod povede na jedné straně k větší mezinárodní hospodářské soutěži mezi zemědělskými výrobci a na druhé straně jim otevírá nové možnosti. V zájmu zachování spravedlivé hospodářské soutěže a zajištění reciprocity v mezinárodním obchodě by Unie měla prosazovat výrobní normy, které jsou v souladu s normami stanovenými pro její vlastní výrobce, zejména v oblastech životního prostředí a zdraví, a to s výhradou reciprocity.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Vzhledem k tomu, že SZP musí zdokonalit svou reakci na výzvy a příležitosti, které se objevují na úrovni Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, regionální, místní i na úrovni zemědělských podniků, je nutné zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její plnění cílů Unie a výrazně snížit administrativní zátěž. V SZP založené na dodání výsledků („model provádění“) by Unie měla stanovit základní parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky, a členské státy by měly nést větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. Díky silnější subsidiaritě je možné lépe zohlednit místní podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu s cílem maximalizovat příspěvek k cílům Unie.
(2)  Vzhledem k tomu, že SZP musí zdokonalit svou reakci na výzvy a příležitosti, které se objevují na úrovni Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, regionální, místní i na úrovni zemědělských podniků, je nutné zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její plnění cílů Unie a výrazně snížit administrativní zátěž. V SZP založené na dodání výsledků („model provádění“) a zaměřené primárně na cíl, kterým je poskytování udržitelného příjmu producentům, by Unie měla stanovit základní parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky, a členské státy by měly nést větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. Díky silnější subsidiaritě je možné lépe zohlednit místní podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu s cílem maximalizovat příspěvek k cílům Unie.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Avšak vzrůstající volatilita cen a snižující se příjmy zemědělců, které byly vystupňovány zvyšujícím se zaměřením SZP na trhy, vedou k potřebě vytvářet nové veřejné nástroje k regulaci nabídky, které zajistí spravedlivé rozdělení produkce mezi jednotlivé země a zemědělce.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  K zajištění soudržnosti SZP by všechna opatření budoucí SZP měla být součástí strategického plánu podpory, jenž by zahrnoval určité odvětvové intervence, které byly stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/201310.
(3)  K zajištění soudržnosti SZP by všechna opatření budoucí SZP měla být v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, rovnosti žen a mužů a základních práv a měla by být součástí strategického plánu podpory, jenž by zahrnoval určité odvětvové intervence, které byly stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/201310.
_________________
_________________
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Pro naplnění cílů SZP, jak jsou stanoveny v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), jakož i v zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor obecných cílů reflektujících směry vytýčené ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“. Aniž jsou dotčeny specifické cíle stanovené ve strategických plánech SZP, je třeba ještě stanovit soubor dodatečných cílů konkrétně zaměřených na společnou organizaci zemědělských trhů.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Příloha II nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví některé definice, které se týkají odvětví spadajících do oblasti působnosti uvedeného nařízení. Definice týkající se odvětví cukru, které jsou stanoveny v části II oddíle B uvedené přílohy, by měly být zrušeny, protože již nejsou použitelné. Aby se s ohledem na nové vědecké poznatky nebo vývoj na trhu aktualizovaly definice týkající se jiných odvětví uvedené ve zmíněné příloze, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem změny těchto definic. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. V důsledku toho by mělo být zrušeno individuální zmocnění přenesené na Komisi v části II oddíle A bodě 4 uvedené přílohy za účelem změny definice inulinového sirupu.
(4)  Příloha II nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví některé definice, které se týkají odvětví spadajících do oblasti působnosti uvedeného nařízení. Definice týkající se odvětví cukru, které jsou stanoveny v části II oddíle B uvedené přílohy, by měly být zrušeny, protože již nejsou použitelné. Aby se s ohledem na nové vědecké poznatky nebo vývoj na trhu aktualizovaly definice týkající se jiných odvětví uvedené ve zmíněné příloze, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem aktualizace těchto definic, aniž by byly přidávány definice nové. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. V důsledku toho by mělo být zrušeno individuální zmocnění přenesené na Komisi v části II oddíle A bodě 4 uvedené přílohy za účelem změny definice inulinového sirupu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Vzhledem ke snížení plochy skutečně osázené révou v některých členských státech v letech 2014 až 2017 a vzhledem k možným následným ztrátám na produkci by členské státy při stanovení velikosti plochy pro vydání nových povolení pro výsadbu podle čl. 63 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 měly mít možnost si vybrat mezi stávajícím základem a procentem celkové plochy skutečně osázené révou na jejich území ke dni 31. července 2015 zvýšené o plochu odpovídající právům na výsadbu podle nařízení (ES) č. 1234/2007, která byla k dispozici pro převedení na povolení v dotyčných členských státech dne 1. ledna 2016.
(8)  Aniž by byla zpochybňována skutečnost, že příliš rychlý nárůst počtu nových vinic s cílem uspokojit očekávaný nárůst mezinárodní poptávky by ve střednědobém výhledu mohl opět vést k nadměrné nabídce, je třeba vzít v úvahu snížení plochy skutečně osázené révou v některých členských státech v letech 2014 až 2017 a možné následné ztráty na produkci při stanovení velikosti plochy pro vydání nových povolení pro výsadbu podle čl. 63 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013. Členské státy by měly mít možnost si vybrat mezi stávajícím základem a procentem celkové plochy skutečně osázené révou na jejich území ke dni 31. července 2015 zvýšené o plochu odpovídající právům na výsadbu podle nařízení (ES) č. 1234/2007, která byla k dispozici pro převedení na povolení v dotyčných členských státech dne 1. ledna 2016.
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Aby bylo dosaženo lepšího hospodaření s půdou ve vinohradnictví, mělo by být doba povolení pro opětovnou výsadbu prodloužena ze tří na šest let, jak tomu bylo v předchozím nařízení o právech na opětovnou výsadbu. Prodloužení povolení pro opětovnou výsadbu by mohlo mít pozitivní dopad na životní prostředí, neboť půda by mohla odpočívat a přírodní procesy by mohly eliminovat bakterie a viry, místo aby se používaly chemické prvky.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  S cílem reagovat na případy obcházení kritérií, které toto nařízení neupravuje, by členské státy měly mít možnost přijmout opatření, jimiž zabrání tomu, aby žadatelé o povolení obcházeli kritéria způsobilosti nebo prioritní kritéria, pokud se na tyto případy již nyní nevztahují specifická ustanovení proti obcházení konkrétních kritérií způsobilosti a prioritních kritérií uvedená v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Pravidla pro klasifikaci moštových odrůd členskými státy by měla být pozměněna, aby zahrnovala moštové odrůdy Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont, které byly dříve vyloučeny. Aby se zajistilo, že produkce vín v Unii bude odolnější vůči chorobám a že budou používány odrůdy vinné révy lépe přizpůsobené měnícím se klimatickým podmínkám, mělo by se přijmout ustanovení, jež umožní pěstovat v Unii za účelem produkce vína odrůdy druhu Vitis Labrusca a odrůdy pocházející z křížení Vitis vinifera, Vitis Labrusca a dalších druhů rodu Vitis.
vypouští se
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Ustanovení týkající se osvědčení o shodě a zpráv o výsledku analýzy pro účely dovozu vína by měla být uplatňována s ohledem na mezinárodní dohody uzavřené v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie.
(11)  Ustanovení týkající se osvědčení o shodě a zpráv o výsledku analýzy pro účely dovozu vína by měla být uplatňována s ohledem na mezinárodní dohody uzavřené v souladu se Smlouvou o fungování EU a zajišťovat, aby normy v oblasti sledovatelnosti a kvality byly v souladu s evropskými normami.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Definice označení původu by měla být sladěna s definicí v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví12 (dále jen „Dohoda TRIPS“), která byla schválena rozhodnutím Rady 94/800/ES13, a zejména s čl. 22 odst. 1 této dohody v tom, že název by měl identifikovat výrobek jako pocházející z konkrétní oblasti nebo konkrétního místa.
vypouští se
__________________
12 Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání (1986–1994) – příloha 1 – příloha 1C – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (WTO), (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 214).
13 Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Aby se zajistilo soudržné rozhodování, pokud jde o žádosti o ochranu a námitky předložené v rámci předběžného vnitrostátního postupu podle článku 96 nařízení (EU) č. 1308/2013, Komise by měla být včas a náležitým způsobem informována o tom, je-li u vnitrostátních soudních nebo jiných orgánů zahájeno řízení týkající se žádosti o ochranu předložené dotyčným členským státem Komisi podle čl. 96 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013. Komisi by měly být svěřeny prováděcí pravomoci, aby za těchto podmínek a v případě potřeby pozastavila posuzování žádosti, dokud vnitrostátní soud nebo jiný vnitrostátní orgán nerozhodne o napadeném posouzení žádosti členským státem v předběžném vnitrostátním řízení.
(13)  Aby se zajistilo soudržné rozhodování, pokud jde o žádosti o ochranu a námitky předložené v rámci předběžného vnitrostátního postupu podle článku 96 nařízení (EU) č. 1308/2013, Komise by měla být včas a náležitým způsobem informována o tom, je-li u vnitrostátních soudních nebo jiných orgánů zahájeno řízení týkající se žádosti o ochranu předložené dotyčným členským státem Komisi podle čl. 96 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Zápis zeměpisných označení by se měl provádět jednodušeji a rychleji, a to oddělením posouzení souladu s pravidly o duševním vlastnictví od posouzení souladu specifikací produktu s požadavky stanovenými v obchodních normách a pravidlech pro označování.
vypouští se
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Členské státy, které přistoupily k Unii po roce 2004, je třeba vybízet k tomu, aby zahájily postupy pro registraci zeměpisných označení, a to prostřednictvím podpory výměny osvědčených postupů mezi členskými státy.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)
(14b)   Partnerům z rozvojových zemí je tedy třeba pomoci při vytváření systému zeměpisných označení a značek. Tato označení a značky by měly být také uznávány Unií a jejími členskými státy.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Zásadním krokem v tomto postupu je posouzení prováděné příslušnými orgány členských států. Členské státy mají znalosti, odborné zkušenosti a přístup k údajům a skutečnostem, a tím pádem nejlepší předpoklady pro to, aby ověřily, zda jsou informace uvedené v žádosti správné a pravdivé. Členské státy by proto měly zaručit, aby výsledek uvedeného posouzení, který se věrně zaznamená v jednotném dokumentu shrnujícím podstatné prvky specifikace produktu, byl spolehlivý a přesný. S ohledem na zásadu subsidiarity by Komise měla následně žádosti zkontrolovat, aby bylo zajištěno, že neobsahují zjevné chyby a že je zohledněno právo Unie a zájmy zúčastněných stran mimo členský stát žádosti.
(15)  Zásadním krokem v tomto postupu je posouzení prováděné příslušnými orgány členských států. Členské státy mají znalosti, odborné zkušenosti a přístup k údajům a skutečnostem, a tím pádem nejlepší předpoklady pro to, aby ověřily, zda jsou informace uvedené v žádosti správné a pravdivé. Členské státy by proto měly zaručit, aby výsledek uvedeného posouzení, který se věrně zaznamená v jednotném dokumentu shrnujícím podstatné prvky specifikace produktu, byl spolehlivý a přesný. S ohledem na zásadu subsidiarity by Komise měla následně žádosti zkontrolovat, aby bylo zajištěno, že neobsahují zjevné chyby a že je zohledněno právo Unie a zájmy zúčastněných stran mimo členský stát žádosti a mimo Unii.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Zkušenosti získané v rámci ochrany označení původu a zeměpisných označení v odvětví vína ukazují, že postupy pro registraci, změnu a zrušení označení původu a zeměpisných označení platné v Unii a ve třetích zemích mohou být složité, zatěžující a zdlouhavé. Nařízení (EU) č. 1308/2013 vytvořilo právní mezery, zejména pokud jde o postup, který je třeba dodržet v případě žádostí o změnu specifikací produktu. Pravidla pro postup týkající se označení původu a zeměpisných označení v odvětví vína neodpovídají pravidlům právních předpisů Unie, která se vztahují na systémy jakosti v odvětvích potravin, lihovin a aromatizovaných vín. Tato situace vede k nesrovnalostem, pokud jde o způsob, jakým je tato kategorie práv duševního vlastnictví uplatňována. Tyto nesrovnalosti je nutno řešit s ohledem na právo na ochranu duševního vlastnictví stanovené v čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie. Toto nařízení by proto mělo příslušné postupy zjednodušit, vyjasnit, doplnit a harmonizovat. Tyto postupy by měly být v co největší možné míře stanoveny na základě účinných a řádně prověřených postupů pro ochranu práv duševního vlastnictví týkajících se zemědělských produktů a potravin, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1151/2012 a v prováděcích předpisech přijatých na jeho základě, a zároveň zohledňovat specifika odvětví vína.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)
(17b)  Označení původu a zeměpisná označení jsou neoddělitelně spojena s územím členských států. Vnitrostátní a místní orgány mají o příslušných skutečnostech nejvíce odborných znalostí a nejlépe jim rozumějí. To je třeba v příslušných procesních pravidlech zohlednit, s ohledem na zásadu subsidiarity zakotvenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)
(17c)  Zásadním krokem v tomto postupu je posouzení prováděné příslušnými orgány členských států. Členské státy mají poznatky, odborné znalosti a přístup k údajům a skutečnostem, a mají proto nejlepší předpoklady, aby ověřily, zda žádost týkající se označení původu nebo zeměpisného označení splňuje podmínky pro ochranu. Členské státy by proto měly zajistit, aby výsledky uvedeného posouzení zaznamenané v jednotném dokumentu shrnujícím podstatné prvky specifikací produktu, byly spolehlivé a přesné. S ohledem na zásadu subsidiarity by Komise měla následně žádosti zkontrolovat, aby bylo zajištěno, že neobsahují zjevné chyby a že je zohledněno právo Unie a zájmy zúčastněných stran mimo členský stát žádosti.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 d (nový)
(17d)  Výrobci produktů z révy vinné s názvem chráněným jako označení původu nebo zeměpisné označení čelí měnícímu se a náročnému trhu. Přestože potřebují postupy, které by jim umožňovaly rychle se přizpůsobovat požadavkům trhu, jsou namísto toho znevýhodňováni délkou a složitostí stávajícího postupu provádění změn, což omezuje jejich schopnost reagovat na trh. Výrobcům produktů z révy vinné s názvy chráněnými jako označení původu nebo zeměpisné označení by mělo být také umožněno zohledňovat vývoj vědeckých a technických poznatků a změny v životním prostředí. S cílem snížit počet kroků v rámci těchto postupů a uplatnit na tuto oblast princip subsidiarity je nezbytné, aby rozhodnutí o změnách, které se netýkají podstatných prvků specifikace produktu, mohla být schvalována na úrovni členského státu. Výrobci by měli mít možnost tyto změny uplatnit ihned po dokončení vnitrostátního postupu. Nemělo by být nezbytné, aby žádost byla přezkoumávána ke schválení na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 e (nový)
(17e)  Aby však byly chráněny zájmy třetích stran usazených v jiných členských státech, než je členský stát, v němž se produkty z révy vinné vyrábějí, je důležité, aby za schvalování změn vyžadujících námitkové řízení na úrovni Unie byla i nadále odpovědná Komise. Je proto nezbytné zavést novou klasifikaci změn: standardní změny, které nevyžadují námitková řízení na úrovni Unie, a začnout tedy platit ihned poté, co jsou schváleny členským státem, a změny na úrovni Unie, které platí až poté, co je schválí Komise, po ukončení námitkového řízení na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 f (nový)
(17f)  Měl by být zaveden koncept „dočasné změny“, aby produkty z révy vinné s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením mohly být i nadále uváděny na trh pod těmito chráněnými názvy v případě přírodních katastrof nebo nepříznivých povětrnostních podmínek nebo v případě přijetí sanitárních a fytosanitárních opatření, která provozovatelům dočasně znemožní dodržování specifikací produktu. Z důvodu jejich naléhavosti je nezbytné, aby dočasné změny začaly platit ihned po schválení členským státem. Vzhledem k výjimečné povaze těchto změn je seznam naléhavých důvodů, které přijetí dočasných změn odůvodňují, úplný.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 g (nový)
(17g)  Je důležité, aby se změny na úrovni Unie řídily postupem používaným pro žádosti o ochranu, aby tak měly tutéž účinnost i tytéž záruky. Měly by se uplatňovat mutatis mutandis, s výjimkou některých kroků, které je třeba odstranit, aby se snížila administrativní zátěž. Je vhodné vymezit postup pro přijímání standardních a dočasných změn s cílem umožnit členským státům řádné posouzení žádostí a zajistit jednotný přístup ve všech členských státech. Posouzení prováděné členskými státy by mělo být z hlediska přísnosti a úplnosti rovnocenné s posouzením prováděným v rámci postupu používaného pro žádosti o ochranu.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 h (nový)
(17h)  Je důležité, aby standardní a dočasné změny týkající se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení třetích zemí byly prováděny v souladu s přístupem stanoveným pro členské státy a aby rozhodnutí o schválení byla přijímána v souladu se systémem, který platí v příslušné třetí zemí.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 i (nový)
(17i)  S cílem chránit legitimní zájmy provozovatelů a zároveň zohlednit zásadu hospodářské soutěže a povinnost poskytovat spotřebitelům příslušné informace je třeba přijmout pravidla pro dočasné označování a obchodní úpravu produktů z révy vinné, jejichž název je předmětem žádosti o chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)  Pokud je čl. 119 odst. 1 písm. gb nařízení (EU) č. 1308/2013 o povinném uvádění seznamu složek obsažených ve víně na etiketě uplatňován prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, neměl by být uvedený seznam předkládán pro jednotlivé šarže.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)  Aby se zajistila právní jistota z hlediska udržitelného rozvoje výroby mléka v Unii a zohlednilo zmenšení jednotného trhu po vystoupení Spojeného království z Unie, je nezbytné aktualizovat platné množstevní limity Unie, aby se organizacím producentů, které založili producenti mléka nebo jejich sdružení, umožnilo kolektivně vyjednávat s mlékárenskými podniky o smluvních podmínkách (včetně cen) týkajících se celé produkce syrového mléka jejich členů nebo její části.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)
(23b)  Aby se zohlednil nedávný legislativní vývoj stanovený v nařízení (EU) 2017/2393 a ukončila určitá specifická pravidla, která se v souvislosti s obecným režimem stala restriktivními, je třeba upřesnit, že organizace producentů zřízené producenty mléka nebo jejich sdruženími mohou být uznané podle článků 152 a 161 nařízení (EU) č. 1308/2013 a že by se měla vypustit specifická pravidla vztahující se na uznané meziodvětvové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o jejich uznávání a pravidla pro odebrání tohoto uznávání.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 c (nový)
(23c)  Měla by být kodifikována pravidla pro uznávání nadnárodních organizací producentů, nadnárodních sdružení organizací producentů a nadnárodních mezioborových organizací, jakož i pravidla vyjasňující odpovědnost zapojených členských států. Aby bylo možné respektovat svobodu usazování a zároveň zohlednit obtíže, kterým tyto organizace čelí při procesu uznávání členským státem, v němž mají významný počet členů nebo v němž mají významný objem nebo hodnotu tržní produkce nebo, v případě meziodvětvových organizací, o jejichž uznávání rozhoduje členský stát, v němž jsou usazeny, je vhodné poskytnout odpovědnost za uznávání takovýchto organizací a sdružení Komisi a stanovit pravidla pro poskytování nezbytné vzájemné administrativní pomoci mezi členskými státy a Komisi, aby mohla stanovit, zda určitá organizace nebo sdružení splňuje podmínky pro uznávání a může řešit případy nedodržování předpisů.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 d (nový)
(23d)  Aby zemědělští producenti mohli reagovat na rostoucí koncentraci jiných vazeb v celém hodnotovém řetězci zemědělských dodávek, měla by mít sdružení organizací producentů možnost podílet se na vytváření sdružení organizací producentů. Ze stejného důvodu by měly mít meziodvětvové organizace možnost zřizovat sdružení meziodvětvových organizací.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 e (nový)
(23e)  Vzhledem k významu chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení pro zemědělskou výrobu v Unii a s ohledem na úspěch zavedení pravidel pro řízení dodávek sýrů a sušených šunek se značkou kvality pro zajištění přidané hodnoty a zachování kvality těchto výrobků by se měly přínosy těchto pravidel rozšířit na všechny zemědělské výrobky se značkou kvality. Členským státům by proto mělo být dovoleno uplatňovat tato pravidla k regulaci celkové nabídky kvalitních zemědělských výrobků vyprodukovaných v definované zemědělské oblasti na žádost meziodvětvové organizace, organizace producentů nebo skupiny definované v nařízení (EU) č. 1151/2012, za předpokladu, že velká většina výrobců daného produktu a případně zemědělských producentů v dotčené zemědělské oblasti tato pravidla podporuje.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 f (nový)
(23f)  S cílem podpořit lepší přenos tržních signálů a posílit vazby mezi cenami producentů a přidanou hodnotou v celém dodavatelském řetězci je třeba rozšířit mechanismy pro sdílení hodnot mezi zemědělci, včetně sdružení zemědělců, s jejich prvními kupujícími i na ostatní produktová odvětví, která mají značku kvality uznanou Unií a vnitrostátními právními předpisy. Zemědělcům, včetně sdružení zemědělců, by mělo být povoleno dohodnout se na ustanoveních o sdílení hodnoty, včetně tržních zisků a ztrát, se subjekty působícími v různých fázích výroby, zpracovávání a uvádění na trh.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 g (nový)
(23g)  Aby se zajistilo účinné využívání všech typů ustanovení o sdílení hodnoty, je třeba specifikovat, že tato ustanovení mohou být založena zejména na hospodářských ukazatelích týkajících se příslušných výrobních a marketingových nákladů a jejich vývoje, cen zemědělských a potravinových produktů zjištěných na dotčeném trhu nebo trzích a jejich vývoje nebo na množství, složení, jakosti, sledovatelnosti nebo případně souladu se specifikacemi produktu.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)
(27a)  K dosažení cíle přispívat ke stabilitě zemědělských trhů je třeba posílit nástroje zajišťující transparentnost zemědělských trhů. Jak dokázala pozitivní zkušenost s různými evropskými odvětvovými středisky pro sledování zemědělských trhů, které hospodářským subjektům i veřejným orgánům jako celku poskytují informace potřebné pro rozhodování a zároveň usnadňují sledování a zaznamenávání tržního vývoje, bylo by vhodné zřídit evropské středisko pro sledování trhů se zemědělskými produkty a zavést systém pro oznamování informací potřebných pro činnost takového střediska.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 b (nový)
(27b)  S cílem poskytovat orgánům a institucím Unie informace potřebné pro jejich rozhodování a zvýšit účinnost opatření k předcházení a řízení narušení trhu je třeba zavést mechanismus včasného varování, jehož prostřednictvím by Evropské středisko pro sledování trhů informovalo Evropský parlament, Radu a Komisi o hrozbách tržních narušení a případně vydávalo doporučení ohledně opatření, která mají být přijata. Komise jako jediný orgán s pravomocí iniciativy v této oblasti by měla 30 dní na to, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila vhodná opatření k řešení těchto tržních narušení nebo aby zdůvodnila jejich absenci.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Vzhledem ke zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201317 nařízením (EU) …/… (nařízení o strategických plánech SZP) by ustanovení týkající se kontrol a sankcí týkajících se obchodních norem a chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a chráněných tradičních výrazů měla být začleněna do nařízení (EU) č. 1308/2013.
(29)  Vzhledem ke zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201317 nařízením (EU) …/… (horizontální nařízení) by ustanovení týkající se kontrol a sankcí týkajících se obchodních norem a chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a chráněných tradičních výrazů měla být začleněna do nařízení (EU) č. 1308/2013, a zároveň v zájmu účinnosti specifikovat, že tyto kontroly mohou spočívat v kontrole dokladů a kontrolách na místě, které jsou potřebné jen v případě, že specifikace produktu obsahují požadavky, které není možné bezpečně ověřit kontrolou dokladů.
__________________
__________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)  S cílem nadále podporovat odvětví cukru v jeho vývoji a přeměně po ukončení systému kvót je třeba ustanovit, že oznámení o tržních cenách se vztahují také na etanol, povolit používání dohodovacích a mediačních mechanismů jakožto alternativu k arbitrážím a kodifikovat ustanovení o rozdělení hodnot v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)
(33a)  Je třeba zavést právní mechanismy k zajištění toho, aby výrobky s nepovinným označením kvality „horský produkt“ byly uváděny na trh v jiné zemi pouze v případě, že neporušují požadavky na používání tohoto označení kvality v dotčené zemi, pokud takové požadavky existují.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)  Seznam výrobků, které lze chránit jako chráněná označení původu nebo jako chráněná zeměpisná označení je třeba rozšířit o produkty, o něž mají spotřebitelé v Unii stále větší zájem, jako je včelí vosk, který je stále častěji používán v potravinovém a kosmetickém průmyslu.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)  Částky finančních zdrojů, které jsou k dispozici na finanční opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/201320 a (EU) č. 229/2013, by měly být aktualizovány.
(35)  Částky finančních zdrojů, které jsou k dispozici na finanční opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/201320 a (EU) č. 229/2013, by měly být dodrženy.
__________________
__________________
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
(35a)  Meziodvětvové organizace uznané podle článku 157 nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou hospodářské subjekty, které hrají klíčovou úlohu při rozvoji diverzifikovaných zemědělských odvětví v nejvzdálenějších regionech, zejména v odvětví skotu. Místní trhy nejvzdálenějších regionů jsou vzhledem ke své malé velikosti a ostrovní povaze obzvláště zranitelné vůči kolísání cen v souvislosti s dovozními toky ze zbytku Unie nebo ze třetích zemí. Tyto meziodvětvové organizace sdružují všechny hospodářské subjekty, které jsou aktivní na trhu, a to v každé fázi, a jako takové zavádějí společná opatření zejména v oblasti shromažďování údajů nebo šíření informací, která umožňují, aby místní produkce byla na dotčeném trhu konkurenceschopná. Za tímto účelem, aniž jsou dotčeny články 28, 29 a 110 SFEU a články 164 a 165 nařízení (EU) č. 1308/2013, je vhodné v rámci rozšířených meziodvětvových dohod umožnit příslušnému členskému státu po konzultaci s dotčenými hospodářskými subjekty, aby ukládal poplatky jednotlivým hospodářským subjektům nebo skupinám hospodářských subjektů, které nejsou členy organizace a působí na místním trhu, bez ohledu na jejich původ, včetně případů, kdy příjmy z těchto příspěvků financují opatření pouze ve prospěch zachování místní produkce nebo kdy jsou tyto příspěvky vybírány v jiné fázi uvádění na trh.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Bod odůvodnění 25 a (nový)
-1)  Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:
„(25a) Podpora v rámci školního projektu přidělená na distribuci produktů by měla, je-li to možné, podporovat produkty s krátkým dodavatelským řetězcem.“
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Bod odůvodnění 127 a (nový)
-1a)  Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:
„(127a) Písemné smlouvy v odvětví mléka a mléčných výrobků, které mohou být v některých členských státech povinné nebo které mají producenti, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů v každém případě právo požadovat, by měly kromě jiných prvků stanovit cenu splatnou za dodávku, která by v ideálním případě pokrývala výrobní náklady a která může být vypočtena na základě snadno dostupných a srozumitelných ukazatelů produkce a tržních nákladů, jež mohou členské státy určit v souladu s objektivními kritérii a na základě studií zabývajících se produkcí a potravinovým řetězcem.“
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Bod odůvodnění 139 a (nový)
-1b)  Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:
„(139a) Písemné smlouvy, které mohou být v některých členských státech povinné nebo které mají producenti, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů v každém případě právo požadovat, by měly kromě jiných prvků stanovit cenu splatnou za dodávku, která by v ideálním případě pokrývala výrobní náklady a která může být vypočtena na základě snadno dostupných a srozumitelných ukazatelů produkce a tržních nákladů, jež mohou členské státy určit v souladu s objektivními kritérii a na základě studií zabývajících se produkcí a potravinovým řetězcem.“
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 1
-1c)  Článek 1 se nahrazuje tímto:
Článek 1
„Článek 1
Oblast působnosti
Oblast působnosti
1.  Tímto nařízením se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, kterými se rozumí všechny produkty uvedené v příloze I Smluv s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou vymezeny v právních aktech Unie o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury.
1.  Tímto nařízením se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, kterými se rozumí všechny produkty uvedené v příloze I Smluv s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou vymezeny v právních aktech Unie o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury. Toto nařízení vymezuje veřejné standardy, pravidla transparentnosti trhu a nástroje krizového řízení, které umožní orgánům veřejné správy, a zejména Komisi, zajistit dohled nad zemědělskými trhy, jejich řízení a regulaci.
2.  Zemědělské produkty vymezené v odstavci 1 jsou rozděleny do těchto odvětví podle příslušných částí přílohy I:
2.  Zemědělské produkty vymezené v odstavci 1 jsou rozděleny do těchto odvětví podle příslušných částí přílohy I:
a)  obiloviny, část I;
a)  obiloviny, část I;
b)  rýže, část II;
b)  rýže, část II;
c)  cukr, část III;
c)  cukr, řepa cukrovka a cukrová třtina, část III;
d)  sušené krmivo, část IV;
d)  sušené krmivo, část IV;
e)  osiva, část V;
e)  osiva, část V;
f)  chmel, část VI;
f)  chmel, část VI;
g)  olivový olej a stolní olivy, část VII;
g)  olivový olej a stolní olivy, část VII;
h)  len a konopí, část VIII
h)  len a konopí, část VIII
i)  ovoce a zelenina, část IX;
i)  ovoce a zelenina, část IX;
j)  výrobky z ovoce a zeleniny, část X;
j)  výrobky z ovoce a zeleniny, část X;
k)  banány, část XI;
k)  banány, část XI;
l)  víno, část XII;
l)  víno, část XII;
m)  živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny a podobné, řezané květiny a okrasná zeleň, část XIII;
m)  živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny a podobné, řezané květiny a okrasná zeleň, část XIII;
n)  tabák, část XIV;
n)  tabák, část XIV;
o)  hovězí a telecí maso, část XV;
o)  hovězí a telecí maso, část XV;
p)  mléko a mléčné výrobky, část XVI;
p)  mléko a mléčné výrobky, část XVI;
q)  vepřové maso, část XVII;
q)  vepřové maso, část XVII;
r)  skopové a kozí maso, část XVIII;
r)  skopové a kozí maso, část XVIII;
s)  vejce, část XIX;
s)  vejce, část XIX;
t)  drůbeží maso, část XX;
t)  drůbeží maso, část XX;
u)  ethylalkohol zemědělského původu, část XXI;
u)  ethylalkohol zemědělského původu, část XXI;
v)  produkty včelařství, část XXII;
v)  produkty včelařství, část XXII;
w)  bourec morušový, část XXIII;
w)  bourec morušový, část XXIII;
x)  ostatní produkty, část XXIV.
x)  ostatní produkty, část XXIV.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 1 a (nový)
-1d)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 1a
Specifické cíle
Aniž by bylo dotčeno uplatňování obecných a specifických cílů vymezených v článcích 5 a 6 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] a v souladu s článkem 39 SFEU, přispívá společná organizace trhů se zemědělskými produkty podle článku 1 k dosahování těchto specifických cílů:
a)  podílet se na stabilizaci zemědělských trhů a posilovat jejich transparentnost;
b)  podporovat řádné fungování zemědělsko-potravinářského dodavatelského řetězce a zajistit spravedlivý příjem zemědělským producentům;
c)  posilovat postavení producentů v hodnotovém řetězci a podporovat koncentraci na straně nabídky zemědělských produktů;
d)  napomáhat zlepšování hospodářských podmínek pro produkci zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a zvýšit kvalitu evropské zemědělské produkce.“
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 2
-1e)  Článek 2 se nahrazuje tímto:
Článek 2
„Článek 2
Obecná ustanovení o společné zemědělské politice (SZP)
Obecná ustanovení o společné zemědělské politice (SZP)
Nařízení (EU) č. 1306/2013 a předpisy přijaté podle uvedeného nařízení platí ve vztahu k opatřením stanoveným v tomto nařízení.
Nařízení (EU) […/…] [horizontální nařízení] […] a předpisy přijaté podle uvedeného nařízení platí ve vztahu k opatřením stanoveným v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 3 – odst. 4
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými se mění definice týkající se odvětví uvedených v příloze II v rozsahu nezbytném k aktualizaci definic s ohledem na vývoj trhu.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými aktualizuje s ohledem na vývoj trhu definice týkající se odvětví uvedených v příloze II, aniž by vytvářela definice nové.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 6
3)  Článek 6 se zrušuje.
vypouští se
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 6
3a)  Článek 6 se nahrazuje tímto:
Článek 6
„Článek 6
Hospodářské roky
Hospodářské roky
Stanoví se tyto hospodářské roky:
Stanoví se tyto hospodářské roky:
a)  od 1. ledna do 31. prosince daného roku pro odvětví ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny a pro odvětví banánů;
a)  od 1. ledna do 31. prosince daného roku pro odvětví ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny a pro odvětví banánů;
b)  od 1. dubna do 31. března následujícího roku pro odvětví sušeného krmiva a odvětví bource morušového:
b)  od 1. dubna do 31. března následujícího roku pro odvětví sušeného krmiva a odvětví bource morušového:
c)  od 1. července do 30. června následujícího roku pro:
c)  od 1. července do 30. června následujícího roku pro:
i)  odvětví obilovin,
i)  odvětví obilovin,
ii)  odvětví osiv,
ii)  odvětví osiv,
iii)  odvětví olivového oleje a stolních oliv,
iii)  odvětví lnu a konopí,
iv)  odvětví lnu a konopí,
iv)   odvětví mléka a mléčných výrobků;
v)   odvětví mléka a mléčných výrobků;
d)  od 1. srpna do 31. července následujícího roku pro odvětví vína;
d)  od 1. srpna do 31. července následujícího roku pro odvětví vína;
e)  od 1. září do 31. srpna následujícího roku pro odvětví rýže;
e)  od 1. září do 31. srpna následujícího roku pro odvětví rýže a stolních oliv;
f)  od 1. října do 30. září následujícího roku pro odvětví cukru.
f)  od 1. října do 30. září následujícího roku pro odvětví cukru a olivového oleje.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 11
3b)  Článek 11 se nahrazuje tímto:
Článek 11
„Článek 11
Produkty způsobilé pro veřejnou intervenci
Produkty způsobilé pro veřejnou intervenci
Veřejná intervence se použije podle podmínek stanovených v tomto oddíle a podle veškerých dalších požadavků a podmínek, které může stanovit Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 19 a prováděcích aktů podle článku 20, na tyto produkty:
Veřejná intervence se použije podle podmínek stanovených v tomto oddíle a podle veškerých dalších požadavků a podmínek, které může stanovit Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 19 a prováděcích aktů podle článku 20, na tyto produkty:
a)  pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen a kukuřici;
a)  pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen a kukuřici;
b)  neloupanou rýži;
b)  neloupanou rýži;
c)  čerstvé nebo chlazené maso z odvětví hovězího a telecího masa kódů KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;
c)  čerstvé nebo chlazené maso z odvětví hovězího a telecího masa kódů KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;
d)  máslo vyrobené přímo a výhradně z pasterizované smetany získané přímo a výhradně z kravského mléka ve schváleném podniku Unie, s minimálním obsahem tuku 82 % hmotnostních a maximálním obsahem vody 16 % hmotnostních;
d)  máslo vyrobené přímo a výhradně z pasterizované smetany získané přímo a výhradně z kravského mléka ve schváleném podniku Unie, s minimálním obsahem tuku 82 % hmotnostních a maximálním obsahem vody 16 % hmotnostních;
e)  sušené odstředěné mléko nejvyšší jakosti vyrobené z kravského mléka rozprašovacím sušením ve schváleném podniku Unie, s minimálním obsahem bílkovin 34,0 % hmotnostních v tukuprosté sušině.
e)  sušené odstředěné mléko nejvyšší jakosti vyrobené z kravského mléka rozprašovacím sušením ve schváleném podniku Unie, s minimálním obsahem bílkovin 34,0 % hmotnostních v tukuprosté sušině.
ea)  bílý cukr;
eb)  skopové maso kódu KN 0104 10 30 nebo 0204;
ec)  čerstvé, chlazené nebo mražené vepřové maso kódu KN 0203;
ed)  čerstvé, chlazené nebo mražené kuře kódu KN 0207.“
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 12
3c)  Článek 12 se nahrazuje tímto:
Článek 12
„Článek 12
Období veřejné intervence
Období veřejné intervence
Veřejná intervence se použije u:
Veřejná intervence se použije během celého roku u produktů uvedených v článku 11.“
a)  pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene a kukuřice od 1. listopadu do 31. května;
b)  neloupané rýže od 1. dubna do 31. července;
c)  hovězího a telecího masa během celého roku;
d)  másla a sušeného odstředěného mléka od 1. března do 30. září.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 13
3d)  Článek 13 se nahrazuje tímto:
Článek 13
„Článek 13
Zahájení a ukončení veřejné intervence
Zahájení a ukončení veřejné intervence
1.  Veřejná intervence během období uvedených v článku 12
1.  Veřejná intervence během období uvedených v článku 12
a)  se zahajuje pro pšenici obecnou, máslo a sušené odstředěné mléko;
a)  se zahajuje pro máslo a sušené odstředěné mléko;
b)  může být zahájena Komisí prostřednictvím prováděcích aktů pro pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici a neloupanou rýži (včetně konkrétních odrůd nebo druhů neloupané rýže), pokud to vyžaduje situace na trhu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2;
b)  může být zahájena Komisí prostřednictvím prováděcích aktů pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici a neloupanou rýži (včetně konkrétních odrůd nebo druhů neloupané rýže), bílý cukr, skopové maso, vepřové maso nebo kuřecí maso, pokud to vyžaduje situace na trhu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2;
c)  může být zahájena pro odvětví hovězího a telecího masa Komisí prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3, pokud je během reprezentativního období stanoveného podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) průměrná tržní cena v některém členském státě nebo některém regionu členského státu, zjištěná na základě klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu podle přílohy IV části A, nižší než 85 % referenční prahové hodnoty stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. d).
c)  může být zahájena pro odvětví hovězího a telecího masa Komisí prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3, pokud je během reprezentativního období stanoveného podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) průměrná tržní cena v některém členském státě nebo některém regionu členského státu, zjištěná na základě klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu podle přílohy IV části A, nižší než 85 % referenční prahové hodnoty stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. d).
2.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými ukončí veřejnou intervenci pro odvětví hovězího a telecího masa, pokud po určité reprezentativní období stanovené podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) již nejsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. c) tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.
2.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými ukončí veřejnou intervenci pro odvětví hovězího a telecího masa, pokud po určité reprezentativní období stanovené podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) již nejsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. c) tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 14
3e)  Článek 14 se nahrazuje tímto:
Článek 14
„Článek 14
Nákup za pevně stanovenou cenu nebo prostřednictvím nabídkového řízení
Nákup za pevně stanovenou cenu nebo prostřednictvím nabídkového řízení
Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 13 odst. 1, opatření týkající se stanovení nákupních cen u produktů uvedených v článku 11, jakož i případná opatření týkající se množstevních omezení v případě nákupu za pevně stanovenou cenu přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.
Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 13 odst. 1, ustanovení týkající se stanovení nákupních cen u produktů uvedených v článku 11 přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 f (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 15 – odst. 1
3f)  V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.  Cenou v rámci veřejné intervence se rozumí:
„1. maximální cena, za kterou mohou být produkty způsobilé pro veřejnou intervenci nakoupeny, je-li nákup prováděn prostřednictvím nabídkového řízení.
a)  cena, za kterou jsou produkty nakupovány v rámci veřejné intervence, je-li nákup prováděn za pevně stanovenou cenu, nebo
b)   maximální cena, za kterou mohou být produkty způsobilé pro veřejnou intervenci nakoupeny, je-li nákup prováděn prostřednictvím nabídkového řízení.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 g (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 15 – odst. 2
3g)  V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.   Opatření týkající se stanovení úrovně ceny v rámci veřejné intervence, včetně částek, o které se cena zvýší a sníží, přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.
„2. Ustanovení týkající se stanovení úrovně ceny v rámci veřejné intervence, včetně částek, o které se cena zvýší a sníží, přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 h (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 15 – odst. 2a (nový)
3h)   V článku 15 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„2a. Při stanovování úrovně ceny v rámci veřejné intervence použije Rada objektivní a transparentní kritéria, která budou v souladu s cílem zajistit odpovídající životní úroveň pro zemědělskou komunitu, v souladu s článkem 39 Smlouvy o fungování EU.“
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 i (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 16
3i)  Článek 16 se nahrazuje tímto:
Článek 16
„Článek 16
Obecné zásady týkající se nakládání s produkty z veřejné intervence
Obecné zásady týkající se nakládání s produkty z veřejné intervence
1.  Nakládání s produkty nakoupenými v rámci veřejné intervence probíhá tak, aby:
1.  Nakládání s produkty nakoupenými v rámci veřejné intervence probíhá tak, aby:
a)  nedocházelo k narušení trhu;
a)  nedocházelo k narušení trhu;
b)  byl zajištěn rovný přístup ke zboží a rovné zacházení s kupujícími a
b)  byl zajištěn rovný přístup ke zboží a rovné zacházení s kupujícími a
c)  aby bylo v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou o fungování EU.
c)  aby bylo v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou o fungování EU.
2.  S produkty nakoupenými v rámci veřejné intervence může být naloženo tak, že se dají k dispozici režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii podle příslušných právních aktů Unie. V takových případech je účetní hodnota těchto produktů na úrovni příslušné pevně stanovené ceny v rámci veřejné intervence uvedené v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení.
2.  S produkty nakoupenými v rámci veřejné intervence může být naloženo tak, že se dají k dispozici režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii podle příslušných právních aktů Unie. V takových případech je účetní hodnota těchto produktů na úrovni příslušné pevně stanovené ceny v rámci veřejné intervence uvedené v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení.
2a.  Členské státy oznamují Komisi identitu podniků, které využívají veřejnou intervenci, i odběratelů veřejných intervenčních zásob.
3.  Komise každoročně zveřejňuje podrobné informace o podmínkách, za nichž byly v předchozím roce prodány produkty nakoupené v rámci veřejné intervence.
3.   Komise každoročně zveřejňuje podrobné informace o podmínkách, za nichž byly v předchozím roce nakoupeny (popřípadě) a prodány produkty nakoupené v rámci veřejné intervence. Tyto údaje zahrnují identitu společností, příslušné objemy a nákupní a prodejní ceny.“
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 j (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b
3j)  V článku 17 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
b)  olivový olej;
„b) olivový olej a stolní olivy,“
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 k (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 17 – odst. 1 – písm. i a (nové)
3k)  V článku 17 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:
„ia) rýže.“
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 3
ba)   V článku 23 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Členské státy, které se chtějí účastnit režimu podpory stanoveného v odstavci 1 (dále jen „školní projekt“) a které žádají odpovídající podporu Unie, upřednostní s ohledem na svou vnitrostátní situaci distribuci produktů nebo výrobků jedné nebo obou z následujících skupin:
„3. Členské státy, které se chtějí účastnit režimu podpory stanoveného v odstavci 1 (dále jen „školní projekt“) a které žádají odpovídající podporu Unie, zajistí s ohledem na svou vnitrostátní situaci distribuci produktů nebo výrobků jedné nebo obou z následujících skupin:
a)  ovoce a zelenina a čerstvé produkty z odvětví banánů;
a)  u ovoce a zeleniny:
b)   konzumní mléko a jeho varianty neobsahující laktózu.
i)  přednostně ovoce a zelenina a čerstvé produkty z odvětví banánů;
ii)  výrobky z ovoce a zeleniny,
b)  u mléka a mléčných výrobků:
i)   konzumní mléko a jeho varianty neobsahující laktózu.
ii)  sýru, tvarohu, jogurtu a dalších fermentovaných (kysaných) nebo acidofilních mléčných výrobků bez přidaných aromat, ovoce, ořechů nebo kakaa.“
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b b (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 4
bb)   V článku 23 se vypouští odstavec 4.
4.  Bez ohledu na odstavec 3 mohou členské státy za účelem podpory spotřeby konkrétních produktů nebo výrobků nebo v reakci na zvláštní výživové potřeby dětí na svém území stanovit distribuci výrobků z jedné z následujících skupin, nebo obou skupin:
a)  výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny navíc k produktům uvedeným v odst. 3 písm. a);
(b)   sýru, tvarohu, jogurtu a dalších fermentovaných (kysaných) nebo acidofilních mléčných výrobků bez přidaných aromat, ovoce, ořechů nebo kakaa, navíc k výrobkům uvedeným v odst. 3 písm. b).
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b c (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 8 a (nový)
bc)   V článku 23 se vkládá nový odstavec, který zní:
„8a. Je-li to odůvodněno jejich vnitrostátními orgány odpovědnými za zdraví a výživu, mohou členské státy ve své vnitrostátní strategii stanovit, že produkty uvedené v odstavcích 3 a 5 tohoto článku jsou distribuovány ve školách současně s obvyklým školním jídlem.“
Pozměňovací návrh 260/rev
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b d (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23 – odst. 11
bd)   V článku 23 se odstavec 11 nahrazuje tímto:
11.  Při volbě produktů a výrobků, které budou zařazeny do distribuce nebo do doprovodných vzdělávacích opatření, vycházejí členské státy z objektivních kritérií, která zahrnují alespoň jedno z následujících kritérií: ohledy na zdraví a na životní prostředí, sezónnost, rozmanitost nebo dostupnost místní nebo regionální zemědělské produkce, přičemž prioritou budou pokud možno produkty a výrobky pocházející z Unie. Členské státy mohou podporovat zejména nákup místních nebo regionálních produktů a výrobků, produkty ekologického zemědělství, krátké dodavatelské řetězce nebo přínos pro životní prostředí a případně produkty spadající pod režim jakosti podle nařízení (EU) č. 1151/2012.
„11. Při volbě produktů a výrobků, které budou zařazeny do distribuce nebo do doprovodných vzdělávacích opatření, vycházejí členské státy z objektivních kritérií, která zahrnují alespoň jedno z následujících kritérií: ohledy na zdraví a na životní prostředí, sezónnost, rozmanitost nebo dostupnost místní nebo regionální zemědělské produkce, přičemž prioritou budou pokud možno produkty a výrobky pocházející z Unie. Členské státy mohou podporovat zejména nákup místních nebo regionálních produktů a výrobků, produkty ekologického zemědělství, krátké dodavatelské řetězce nebo přínos pro životní prostředí, včetně udržitelných obalů, a případně produkty spadající pod režim jakosti podle nařízení (EU) č. 1151/2012.“
Členské státy mohou zvážit, zda ve svých strategiích upřednostní otázky udržitelnosti a spravedlivého obchodu (faire-trade).
Členské státy mohou zvážit, zda ve svých strategiích upřednostní otázky udržitelnosti a spravedlivého obchodu (faire-trade).
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c – bod ii
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23a – odst. 2 – pododstavec 3 – poslední věta
ii)  v odst. 2 třetím pododstavci se zrušuje poslední věta;
vypouští se
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c – bod iii – návětí
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 23a – odst. 4
iii)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:
iii)  v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 61
4a)  Článek 61 se nahrazuje tímto:
Článek 61
„Článek 61
Doba platnosti
Doba platnosti
Systém povolení pro výsadbu révy stanovený v této kapitole se použije v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2030, přičemž Komise provede přezkum v polovině období za účelem zhodnocení fungování tohoto systému a případného předložení návrhů.
Systém povolení pro výsadbu révy stanovený v této kapitole se použije v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2050, přičemž Komise provede každých deset let přezkum za účelem zhodnocení fungování tohoto systému a případného předložení návrhů ke zvýšení jeho efektivity, přičemž první přezkum proběhne k 1. lednu 2023.“
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 62 – odst. 3
4b)   V článku 62 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Povolení uvedené v odstavci 1 je platné tři roky ode dne, kdy bylo uděleno. Na producenta, který nevyužije udělené povolení v průběhu jeho platnosti, se vztahují správní sankce podle čl. 89 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013.
„3. Povolení uvedené v odstavci 1 je platné tři roky ode dne, kdy bylo uděleno. Na producenta, který nevyužije udělené povolení v průběhu jeho platnosti, se vztahují správní sankce podle čl. 89 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013. Členské státy mohou však rozhodnout, že povolení uvedené v čl. 66 odst. 1 tohoto nařízení je platné šest let ode dne, kdy bylo uděleno.“
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 62 – odst. 4
4c)  V článku 62 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
4.  Tato kapitola se nevztahuje na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů, na vinice, jejichž víno nebo výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti daného vinaře, ani na plochy, které mají být nově osázeny jako výsledek vyvlastnění ve veřejném zájmu podle vnitrostátního práva.
„4. Tato kapitola se nevztahuje na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů, na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic, jejichž výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně k výrobě hroznové šťávy, na vinice, jejichž víno nebo výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti daného vinaře, ani na plochy, které mají být nově osázeny jako výsledek vyvlastnění ve veřejném zájmu podle vnitrostátního práva.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 63 – odst. 1
5)  V článku 63 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
vypouští se
„1. Členské státy pro každý rok vyčlení takové množství povolení pro novou výsadbu, které odpovídá buď:
a)  1 % celkové plochy skutečně osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července předcházejícího roku, nebo
b)  1 % plochy sestávající z plochy skutečně osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července 2015, a plochy, na niž se vztahují práva na výsadbu, která byla producentům na jejich území udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 a která byla k dispozici pro převedení na povolení dne 1. ledna 2016 podle článku 68 tohoto nařízení.“
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 63
5a)  Článek 63 se nahrazuje tímto:
Článek 63
„Článek 63
Ochranný mechanismus pro novou výsadbu
Ochranný mechanismus pro novou výsadbu
1.  Členské státy pro každý rok vyčlení takové množství povolení pro novou výsadbu, které odpovídá 1 % celkové plochy osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července předcházejícího roku.
1.  Členské státy pro každý rok vyčlení takové množství povolení pro novou výsadbu, které odpovídá buď:
a)  1 % celkové plochy skutečně osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července předcházejícího roku, nebo
b)  1 % plochy sestávající z plochy skutečně osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července 2015, a plochy, na niž se vztahují práva na výsadbu, která byla producentům na jejich území udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 a která byla k dispozici pro převedení na povolení dne 1. ledna 2016 podle článku 68 tohoto nařízení.
2.  Členské státy mohou
2.  Členské státy mohou
a)  uplatnit na vnitrostátní úrovni nižší procentuální podíl než procentuální podíl stanovený v odstavci 1;
a)  uplatnit na vnitrostátní úrovni nižší procentuální podíl než procentuální podíl stanovený v odstavci 1,
b)  omezit vydávání povolení na regionální úrovni na konkrétní plochy způsobilé pro výrobu vín s chráněným označením původu, na plochy způsobilé pro výrobu vín s chráněným zeměpisným označením, nebo na plochy bez zeměpisného označení.
b)  omezit vydávání povolení na regionální úrovni na konkrétní plochy způsobilé pro výrobu vín s chráněným označením původu, na plochy způsobilé pro výrobu vín s chráněným zeměpisným označením, nebo na plochy bez zeměpisného označení; tato povolení by měla být použita v těchto regionech.
3.  Jakékoli z omezení stanovených v odst. 2 musí přispívat k přiměřenému nárůstu výsadby révy, musí být stanoveno na úrovni vyšší než 0 % nárůstu a odůvodněno jedním nebo více z těchto konkrétních důvodů:
3.  Jakékoli z omezení stanovených v odst. 2 musí přispívat k přiměřenému nárůstu výsadby révy, musí být stanoveno na úrovni vyšší než 0 % nárůstu a odůvodněno jedním nebo více z těchto konkrétních důvodů:
a)  potřeba zabránit tomu, aby jasně prokázané riziko nadměrné nabídky vinařských výrobků s ohledem na jejich tržní uplatnitelnost nepřesáhlo to, co je nezbytné k uspokojení uvedené potřeby;
a)  potřeba zabránit tomu, aby jasně prokázané riziko nadměrné nabídky vinařských výrobků s ohledem na jejich tržní uplatnitelnost nepřesáhlo to, co je nezbytné k uspokojení uvedené potřeby;
b)  potřeba zabránit jasně prokázanému riziku značného znehodnocení konkrétního chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.
b)  potřeba zabránit jasně prokázanému riziku značného znehodnocení konkrétního chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;
ba)  snaha přispívat k rozvoji dotčených produktů a zároveň zachovat jejich kvalitu.
3a.  Členské státy mohou přijmout veškerá regulační opatření nezbytná pro to, aby zabránily obcházení omezujících opatření přijatých podle odstavců 2 a 3 ze strany hospodářských subjektů.
4.  Členské státy zveřejní veškerá a řádně odůvodněná rozhodnutí přijatá podle odstavce 2. Členské státy o uvedených rozhodnutích a důvodech neprodleně uvědomí Komisi.
4.  Členské státy zveřejní veškerá a řádně odůvodněná rozhodnutí přijatá podle odstavce 2. Členské státy o uvedených rozhodnutích a důvodech neprodleně uvědomí Komisi.
4a.  Členské státy mohou vydávat povolení překračující mezní hodnoty stanovené v tomto článku pro výsadbu vinic určených ke konzervaci genetických zdrojů vinné révy.“
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 64
5b)  Článek 64 se nahrazuje tímto:
Článek 64
„Článek 64
Udělování povolení pro novou výsadbu
Udělování povolení pro novou výsadbu
1.  Pokud celková rozloha plochy, k níž se v daném roce vztahují způsobilé žádosti, nepřesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským státem, všechny uvedené žádosti se přijmou.
1.  Pokud celková rozloha plochy, k níž se v daném roce vztahují způsobilé žádosti, nepřesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským státem, všechny uvedené žádosti se přijmou.
Pro účely tohoto článku mohou členské státy použít jedno nebo více z těchto objektivních a nediskriminujících kritérií způsobilosti:
Pro účely tohoto článku mohou členské státy na celostátní nebo regionální úrovni použít jedno nebo více z těchto objektivních a nediskriminujících kritérií způsobilosti:
a)  žadatel disponuje zemědělskou plochou, která není menší než plocha, pro kterou žádá o povolení;
a)  žadatel disponuje zemědělskou plochou, která není menší než plocha, pro kterou žádá o povolení;
b)  žadatel má odpovídající odborné znalosti a způsobilost;
b)  žadatel má odpovídající odborné znalosti a způsobilost;
c)  má se za to, že žadatel nepředstavuje významné riziko z hlediska zneužití pověsti daných chráněných označení původu, pokud veřejné orgány existenci takového rizika neprokáží;
c)  má se za to, že žadatel nepředstavuje významné riziko z hlediska zneužití pověsti daných chráněných označení původu, pokud veřejné orgány existenci takového rizika neprokáží;
ca)  žadatel nevysadil révu bez povolení, jak je uvedeno v článku 71 tohoto nařízení, nebo bez práva na výsadbu, jak se uvádí v článcích 85a a 85b nařízení (ES) č. 1234/2007;
ca)  žadatel nevysadil révu bez povolení, jak je uvedeno v článku 71 tohoto nařízení, nebo bez práva na výsadbu, jak se uvádí v článcích 85a a 85b nařízení (ES) č. 1234/2007;
d)  v řádně odůvodněných případech jedno nebo více z kritérií uvedených v odstavci 2, pokud jsou uplatněna objektivním a nediskriminujícím způsobem.
d)  v řádně odůvodněných případech jedno nebo více z kritérií uvedených v odstavci 2, pokud jsou uplatněna objektivním a nediskriminujícím způsobem.
2.  Pokud celková rozloha plochy, na niž se v daném roce vztahují způsobilé žádosti podle odstavce 1, přesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským státem, povolení se udělí podle poměrného rozdělení hektarů všem žadatelům na základě plochy, ve vztahu k níž o povolení žádali. Povolení může stanovit minimální nebo maximální plochu na žadatele a může rovněž být částečně nebo plně uděleno podle jednoho nebo více z těchto objektivních a nediskriminujících prioritních kritérií:
2.  Pokud celková rozloha plochy, na niž se v daném roce vztahují způsobilé žádosti podle odstavce 1, přesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským státem, povolení se udělí podle poměrného rozdělení hektarů všem žadatelům na základě plochy, ve vztahu k níž o povolení žádali. Povolení může stanovit minimální nebo maximální plochu na žadatele a může rovněž být částečně nebo plně uděleno podle jednoho nebo více z těchto objektivních a nediskriminujících prioritních kritérií:
a)  pěstitelé, kteří provádějí výsadbu révy poprvé a zastávají funkci vedoucího podniku (nové podniky);
a)  pěstitelé, kteří provádějí výsadbu révy poprvé a zastávají funkci vedoucího podniku (nové podniky);
b)  oblasti, ve kterých vinice přispívají k ochraně životního prostředí;
b)  oblasti, ve kterých vinice přispívají k ochraně životního prostředí nebo ke konzervaci genetických zdrojů vinné révy;
c)  plochy, které mají být nově osázeny v rámci projektů v oblasti scelování pozemků;
c)  plochy, které mají být nově osázeny v rámci projektů v oblasti scelování pozemků;
d)  oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními;
d)  oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními;
e)  udržitelnost projektů rozvoje nebo opětovné výsadby na základě ekonomického hodnocení;
e)  udržitelnost projektů rozvoje nebo opětovné výsadby na základě ekonomického hodnocení;
f)  plochy, které mají být nově osázeny, což přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti na úrovni zemědělských podniků i na regionální úrovni;
f)  plochy, které mají být nově osázeny, což přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského podniku na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni;
g)  projekty, které mohou zlepšit jakost výrobků se zeměpisným označením;
g)  projekty, které mohou zlepšit jakost výrobků se zeměpisným označením;
h)  plochy, které mají být nově osázeny v rámci zvětšení rozlohy malých a středních zemědělských podniků.
h)  plochy, které mají být nově osázeny v rámci zvětšení rozlohy malých a středních zemědělských podniků.
2a.  Rozhodne-li se členský stát použít jedno nebo více kritérií uvedených v odstavci 2, může doplnit další podmínku, totiž že žadatel musí být fyzickou osobou, které v roce podání žádosti není více než 40 let.
2a.  Rozhodne-li se členský stát použít jedno nebo více kritérií uvedených v odstavci 2, může doplnit další podmínku, totiž že žadatel musí být fyzickou osobou, které v roce podání žádosti není více než 40 let.
2b.  Členské státy mohou přijmout veškerá nezbytná regulační opatření, aby zabránily obcházení omezujících kritérií používaných podle odstavců 1, 2 a 2a ze strany hospodářských subjektů.
3.  Členské státy zveřejní kritéria uvedená v odstavcích 1, 2 a 2a, která používají, a neprodleně je oznámí Komisi.
3.  Členské státy zveřejní kritéria uvedená v odstavcích 1, 2 a 2a, která používají, a neprodleně je oznámí Komisi.
3a.  Pokud by existovalo omezení podle čl. 63 odst. 2 písm. b) na regionální úrovni, mohou být na této úrovni uplatněna prioritní kritéria a kritéria způsobilosti, u kterých se má za to, že jsou v souladu s článkem 64.“
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 65 – odst. 1 a (nový)
5c)  V článku 65 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:
Před uplatněním čl. 63 odst. 2 zavede členský stát předběžný postup, který mu umožní zohledňovat stanoviska reprezentativních profesních organizací uznávaných na regionální úrovni v souladu s právními předpisy dotčeného členského státu.
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 68
(5d)  Článek 68 se nahrazuje tímto:
Článek 68
„Článek 68
Přechodná ustanovení
Přechodná ustanovení
1.  Práva na výsadbu, která byla producentům udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která tito producenti nevyužili a k danému datu jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 převést na povolení podle této kapitoly.
1.  Práva na výsadbu, která byla producentům udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která tito producenti nevyužili a k danému datu jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 převést na povolení podle této kapitoly.
K takovému převodu se přistoupí, pokud uvedení producenti předloží příslušnou žádost před 31. prosincem 2015. Členské státy mohou rozhodnout, že producentům umožní předložit žádost o převedení práv na povolení do 31. prosince 2020.
K takovému převodu se přistoupí, pokud uvedení producenti předloží příslušnou žádost před 31. prosincem 2015. Členské státy mohou rozhodnout, že producentům umožní předložit žádost o převedení práv na povolení do 31. prosince 2020.
1a.  Plochy, na něž se vztahují práva na výsadbu, která nebyla převedena na povolení, zůstávají po 31. prosinci 2020 k dispozici členským státům, které je mohou v souladu s článkem 66 přerozdělit, a to nejpozději do 31. prosince 2025.
2.  Doba platnosti povolení udělených podle odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti práv na výsadbu uvedených v odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení využita, jejich platnost skončí nejpozději 31. prosince 2018, nebo, jestliže členské státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém pododstavci, nejpozději 31. prosince 2023.
2.  Doba platnosti povolení udělených podle odstavců 1 a 1a je stejná, jako doba platnosti práv na výsadbu uvedených v odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení využita, jejich platnost skončí nejpozději 31. prosince 2018, nebo, jestliže členské státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém pododstavci, nejpozději 31. prosince 2028.
3.  Plochy, na které se vztahují povolení udělená podle odstavce 1, se nezapočítávají pro účely článku 63.
3.  Plochy, na které se vztahují povolení udělená podle odstavce 1, se nezapočítávají pro účely článku 63.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 69 – odst. 1 – písm. e a (nové)
5e)  V článku 69 se doplňuje nové písmeno, které zní:
ea)  kritéria týkající se konzervace genetických zdrojů vinné révy.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 f (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 73
5f)  Článek 73 se nahrazuje tímto:
Článek 73
„Článek 73
Oblast působnosti
Oblast působnosti
Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení vztahující se na zemědělské produkty, jakož i předpisy přijaté ve veterinárním, fytosanitárním a v potravinářském odvětví s cílem zajistit u produktů dodržování hygienických a zdravotních norem a chránit zdraví zvířat, rostlin a lidí, stanoví tento oddíl pravidla týkající se obchodních norem.
Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení vztahující se na zemědělské produkty, jakož i předpisy přijaté ve veterinárním, fytosanitárním a v potravinářském odvětví s cílem zajistit u produktů dodržování hygienických a zdravotních norem a chránit zdraví zvířat, rostlin a lidí a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi unijními producenty a producenty ze třetích zemí, stanoví tento oddíl pravidla týkající se obchodních norem.
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 g (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 75
5g)  Článek 75 se nahrazuje tímto:
Článek 75
„Článek 75
Stanovení a obsah
Stanovení a obsah
1.  Obchodní normy lze použít na jedno nebo více těchto odvětví nebo jeden a více těchto produktů:
1.  Obchodní normy lze použít na jedno nebo více těchto odvětví nebo jeden a více těchto produktů:
a)  olivový olej a stolní olivy,
a)  olivový olej a stolní olivy,
b)  ovoce a zelenina,
b)  ovoce a zelenina,
c)  výrobky z ovoce a zeleniny,
c)  výrobky z ovoce a zeleniny,
d)  banány,
d)  banány,
e)  živé rostliny,
e)  živé rostliny,
f)  vejce,
f)  vejce,
g)  drůbeží maso,
g)  drůbeží maso,
h)  roztíratelné tuky určené pro lidskou spotřebu,
h)  roztíratelné tuky určené pro lidskou spotřebu,
i)  chmel
i)  chmel,
ia)  rýže,
ib)  mléko a mléčné výrobky,
ic)  med a včelí produkty,
id)  hovězí a telecí maso,
ie)  skopové maso,
if)  vepřové maso,
ig)  konopí.
2.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a zlepšit hospodářské podmínky produkce zemědělských produktů uvedených v odstavcích 1 a 4 tohoto článku a jejich uvádění na trh, jakož i jejich jakost, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o obchodní normy podle jednotlivých odvětví či produktů, ve všech stádiích uvádění na trh, a rovněž pokud jde o odchylky od použití těchto norem a výjimky z nich, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám, vyvíjející se poptávce spotřebitelů, vývoji příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů.
2.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a zlepšit hospodářské podmínky produkce zemědělských produktů uvedených v odstavcích 1 a 4 tohoto článku a jejich uvádění na trh, jakož i jejich jakost, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o obchodní normy podle jednotlivých odvětví či produktů, ve všech stádiích uvádění na trh, a rovněž pokud jde o odchylky od použití těchto norem a výjimky z nich, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám, vyvíjející se poptávce spotřebitelů, vývoji příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů.
3.  Aniž je dotčen článek 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201127, obchodní normy uvedené v odstavci 1 mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících požadavků, jež mají být určeny podle odvětví či produktů a na základě povahy každého odvětví, potřeby regulovat uvádění na trh a podmínek definovaných v odstavci 5 tohoto článku:
3.  Aniž je dotčen článek 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201127, obchodní normy uvedené v odstavci 1 mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících požadavků, jež mají být určeny podle odvětví či produktů a na základě povahy každého odvětví, potřeby regulovat uvádění na trh a podmínek definovaných v odstavci 5 tohoto článku:
a)  technické definice, označení a obchodní názvy pro odvětví jiná než ta, jež jsou uvedena v článku 78;
a)  technické definice, označení a obchodní názvy pro odvětví jiná než ta, jež jsou uvedena v článku 78;
b)  klasifikační kritéria, jako je rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, věk a kategorie;
b)  klasifikační kritéria, jako je rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, věk a kategorie;
c)  druhy, odrůda nebo plemeno či obchodní typ;
c)  druhy, odrůda nebo plemeno či obchodní typ;
d)  úprava, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, rok sklizně a použití zvláštních údajů, aniž jsou dotčeny články 92 až 123;
d)  úprava, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, rok sklizně a použití zvláštních údajů, aniž jsou dotčeny články 92 až 123;
e)  kritéria, jako jsou vzhled, konzistenci, zmasilost, vlastnosti produktu a procentní podíl obsahu vody;
e)  kritéria, jako jsou vzhled, konzistenci, zmasilost, vlastnosti produktu a procentní podíl obsahu vody;
f)  zvláštní látky použité při produkci, nebo součásti či složky, včetně jejich množstevního obsahu, čistoty a identifikace;
f)  zvláštní látky použité při produkci, nebo součásti či složky, včetně jejich množstevního obsahu, čistoty a identifikace;
g)  způsob hospodaření a metoda produkce, včetně enologických postupů a vyspělých systémů udržitelné produkce;
g)  způsob hospodaření a metoda produkce, včetně enologických postupů, postupů krmení zvířat a vyspělých systémů udržitelné produkce;
h)  scelování moštů a vín, včetně jeho definic, míchání a jeho omezení;
h)  scelování moštů a vín, včetně jeho definic, míchání a jeho omezení;
i)  četnost sběru, dodávky, konzervace a manipulace, metoda ošetření a teplota, skladování a přeprava;
i)  četnost sběru, dodávky, konzervace a manipulace, metoda ošetření a teplota, skladování a přeprava;
j)  místo hospodaření nebo původ s výjimkou drůbežího masa a roztíratelných tuků;
j)  místo hospodaření nebo původ;
k)  omezení, pokud jde o použití některých látek nebo postupů;
k)  omezení, pokud jde o použití některých látek nebo postupů;
l)  zvláštní použití;
l)  zvláštní použití;
m)  podmínky uvolnění, držení, oběhu a použití produktů, které nejsou v souladu s obchodními normami přijatými podle odstavce 1 nebo s definicemi, označeními a obchodními názvy uvedenými v článku 78, jakož i nakládání s vedlejšími výrobky.
m)  podmínky uvolnění, držení, oběhu a použití produktů, které nejsou v souladu s obchodními normami přijatými podle odstavce 1 nebo s definicemi, označeními a obchodními názvy uvedenými v článku 78, jakož i nakládání s vedlejšími výrobky;
ma)  dobré životní podmínky zvířat.
4.  Kromě ustanovení odstavce 1 se obchodní normy mohou vztahovat na odvětví vína. Na uvedené odvětví se použijí požadavky uvedené v odst. 3 písm. f), g), h), k) a m).
4.  Kromě ustanovení odstavce 1 se obchodní normy mohou vztahovat na odvětví vína. Na uvedené odvětví se použijí požadavky uvedené v odst. 3 písm. f), g), h), k) a m).
5.  Obchodní normy podle odvětví nebo produktů přijaté podle odstavce 1 tohoto článku se stanoví, aniž jsou dotčeny články 84 až 88 a příloha IX, a zohlední:
5.  Obchodní normy podle odvětví nebo produktů přijaté podle odstavce 1 tohoto článku se stanoví, aniž jsou dotčeny články 84 až 88 a příloha IX, a zohlední:
a)  zvláštní vlastnosti dotčeného produktu;
a)  zvláštní vlastnosti dotčeného produktu;
b)  potřebu zajistit podmínky v zájmu snazšího uvádění produktů na trh;
b)  potřebu zajistit podmínky v zájmu snazšího uvádění produktů na trh;
c)  zájem producentů na sdělování informací o vlastnostech produktů a povaze hospodaření a zájem spotřebitelů získávat odpovídající a transparentní informace o produktech, včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni, a to po provedení posouzení zejména nákladů a administrativní zátěže pro hospodářské subjekty a přínosů pro producenty a konečné spotřebitele;
c)  zájem producentů na sdělování informací o vlastnostech produktů a povaze hospodaření a zájem spotřebitelů získávat odpovídající a transparentní informace o produktech, včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni, a to po provedení posouzení zejména nákladů a administrativní zátěže pro hospodářské subjekty a přínosů pro producenty a konečné spotřebitele;
d)  dostupné metody k určení fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností produktů;
d)  dostupné metody k určení fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností produktů;
e)  doporučené normy přijaté mezinárodními subjekty;
e)  doporučené normy přijaté mezinárodními subjekty;
f)  nutnost zachovat přirozené a podstatné vlastnosti produktů a nezpůsobit zásadní změnu ve složení dotčeného produktu.
f)  nutnost zachovat přirozené a podstatné vlastnosti produktů a nezpůsobit zásadní změnu ve složení dotčeného produktu.
6.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a potřebu zlepšit jakost a hospodářské podmínky produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o změnu seznamu odvětví uvedených v odstavci 1. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přísně omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technického pokroku nebo nezbytných inovací produktů a uvedené ve zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě, v níž jsou zejména hodnoceny potřeby spotřebitelů, náklady a administrativní zátěž pro hospodářské subjekty včetně dopadu na vnitřní trh a na mezinárodní obchod a i přínosy pro producenty a konečné spotřebitele.
6.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a potřebu zlepšit jakost a hospodářské podmínky produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o změnu seznamu odvětví uvedených v odstavci 1. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přísně omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technického pokroku nebo nezbytných inovací produktů a uvedené ve zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě, v níž jsou zejména hodnoceny potřeby spotřebitelů, náklady a administrativní zátěž pro hospodářské subjekty včetně dopadu na vnitřní trh a na mezinárodní obchod a i přínosy pro producenty a konečné spotřebitele.
________________
________________
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 h (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 78
5h)  Článek 78 se nahrazuje tímto:
Článek 78
„Článek 78
Definice, označení a obchodní názvy u některých odvětví a produktů
Definice, označení a obchodní názvy u některých odvětví a produktů
1.  Kromě případných použitelných obchodních norem platí, že se použijí definice, označení a obchodní názvy stanovené v příloze VII na tato odvětví nebo produkty:
1.  Kromě případných použitelných obchodních norem platí, že se použijí definice, označení a obchodní názvy stanovené v příloze VII na tato odvětví nebo produkty:
a)  hovězího a telecího masa,
a)  hovězí a telecí maso;
aa)  skopové a jehněčí maso;
b)  víno;
b)  víno;
c)  mléko a mléčné výrobky určené pro lidskou spotřebu,
c)  mléko a mléčné výrobky určené pro lidskou spotřebu;
d)  drůbežího masa;
d)  drůbeží maso;
e)  vajec,
e)  vejce;
f)  roztíratelné tuky určené pro lidskou spotřebu, a
f)  roztíratelné tuky určené pro lidskou spotřebu; a
g)  olivový olej a stolní olivy,
g)  olivový olej a stolní olivy.
2.  Definice, označení nebo obchodní názvy stanovené v příloze VII lze v Unii použít pro uvádění na trh pouze v případě produktu, který splňuje odpovídající požadavky stanovené v uvedené příloze.
2.  Definice, označení nebo obchodní názvy stanovené v příloze VII lze v Unii použít pro uvádění na trh a propagaci pouze v případě produktu, který splňuje odpovídající požadavky stanovené v uvedené příloze. Příloha VII může stanovit podmínky, za nichž jsou tyto označení nebo obchodní názvy v době, kdy jsou uváděny na trh nebo propagovány, chráněny před nezákonným komerčním užíváním, zneužitím, napodobením nebo připomenutím.
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o změny definic a obchodních názvů stanovených v příloze VII, odchylky od nich a výjimky z nich. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přísně omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technického pokroku nebo nutnosti inovace produktů.
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o změny definic a obchodních názvů stanovených v příloze VII, odchylky od nich a výjimky z nich. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přísně omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technického pokroku nebo nutnosti inovace produktů.
4.  S cílem zajistit, aby hospodářské subjekty a členské státy jasně a náležitě rozuměly definicím a obchodním názvům stanoveným v příloze VII, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla pro jejich stanovování a uplatňování.
4.  S cílem zajistit, aby hospodářské subjekty a členské státy jasně a náležitě rozuměly definicím a obchodním názvům stanoveným v příloze VII, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla pro jejich stanovování a uplatňování.
5.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a vývoj na trhu s mléčnými výrobky je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými vymezí mléčné výrobky, u nichž se v případě, že jsou vyrobeny z jiného než kravského mléka, má uvést druh zvířete, od něhož mléko pochází, a kterými stanoví příslušná nezbytná pravidla.
5.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a vývoj na trhu s mléčnými výrobky je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými vymezí mléčné výrobky, u nichž se v případě, že jsou vyrobeny z jiného než kravského mléka, má uvést druh zvířete, od něhož mléko pochází, a kterými stanoví příslušná nezbytná pravidla.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 i (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 79 a (nový)
5i)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 79a
Míchání olivového oleje s jinými rostlinnými oleji
1.  Míchání olivového oleje s jinými rostlinnými oleji se zakazuje.
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž doplní toto nařízení stanovením sankcí proti hospodářským subjektům porušujícím odstavec 1 tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 j (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 79 b (nový)
5j)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 79b
Pravidla pro uvádění na trh týkající se odvětví oliv a olivového oleje
S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti odvětví oliv a olivového oleje je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 s cílem doplnit toto nařízení prostřednictvím harmonizace pravidel pro uvádění na trh u stolních oliv a olivového oleje.“
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 81 – odst. 2
6)  V článku 81 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
vypouští se
„2. S výhradou odstavce 3 zatřídí členské státy moštové odrůdy mezi ty, které mohou být vysazovány, opětovně vysazovány nebo štěpovány na jejich území pro účely výroby vína.
Členské státy mohou zatřídit moštové odrůdy, pokud:
a)  daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis vinifera L.) nebo Vitis Labrusca nebo
b)  daná odrůda pochází z křížení druhů Vitis vinifera, Vitis Labrusca a jiných druhů rodu Vitis.
Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění uvedeného v prvním pododstavci, musí se do 15 let po vynětí vyklučit.“
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 81 – odst. 2
6a)  V článku 81 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  S výhradou odstavce 3 zatřídí členské státy moštové odrůdy mezi ty, které mohou být vysazovány, opětovně vysazovány nebo štěpovány na jejich území pro účely výroby vína.
„2. S výhradou odstavce 3 zatřídí členské státy moštové odrůdy mezi ty, které mohou být vysazovány, opětovně vysazovány nebo štěpovány na jejich území pro účely vinifikace.
Členské státy mohou zatřídit pouze moštové odrůdy, které splňují tyto podmínky:
Členské státy mohou zatřídit moštové odrůdy, pokud:
a)  daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis vinifera L.) nebo pochází z křížení révy vinné s jinými druhy rodu Vitis;
a)  daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis vinifera L.) nebo dotčená odrůda pochází z křížení tohoto druhu a jiných druhů rodu Vitis.
b)  daná odrůda není jednou z těchto odrůd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont.
b)  daná odrůda není jednou z těchto odrůd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont.
Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy povolit opětovnou výsadbu Vitis Labrusca nebo odrůd uvedených v písmeni b) uvedeného pododstavce ve stávajících historických vinicích, pokud se stávající osázená plocha nezvětší.
Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění uvedeného v prvním pododstavci, musí se do 15 let po vynětí vyklučit.
Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění uvedeného v prvním pododstavci, musí se do 15 let po vynětí vyklučit.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 90a – odst. 2 – písm. a
a)  zřízení databanky analytických údajů o izotopech, která napomůže k odhalování podvodů a která bude vytvořena na základě vzorků shromážděných členskými státy;
a)  zřízení nebo údržbu databanky analytických údajů o izotopech, která napomůže k odhalování podvodů a která bude vytvořena na základě vzorků shromážděných členskými státy;
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 92 – odst. 1
8a)  V článku 92 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.  Na výrobky uvedené v příloze VII části II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16 se vztahují pravidla týkající se označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů stanovená v tomto oddíle.
„1. Pravidla týkající se označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů stanovená v tomto oddíle se vztahují pouze na výrobky uvedené v příloze VII části II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.“
Pozměňovací návrh 235/rev
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – návětí
a)  „označením původu“ název, který označuje výrobek uvedený v čl. 92 odst. 1:
a)  „označením původu“ název regionu, konkrétního místa nebo – ve výjimečných a řádně odůvodněných případech – země, který se používá k popisu výrobku uvedeného v čl. 92 odst. 1:
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod i
i)  jehož jakost a vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a případně lidské činitele;
i)  jehož jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány konkrétním zeměpisným prostředím s jeho přírodními a lidskými činiteli;
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod ii
ii)  pocházející z určitého místa či regionu nebo ve výjimečných případech z určité země;
vypouští se
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod v a (nový)
va)  který není „částečně dealkoholizovaný“ nebo „dealkoholizovaný“, jak je uvedeno v příloze VII části II bodech 18 a 19.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 94 – odst. 1 – návětí
10)  V čl. 94 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:
vypouští se
„Žádosti o ochranu názvů jako označení původu nebo zeměpisná označení zahrnují:“.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 94
10a)  Článek 94 se nahrazuje tímto:
Článek 94
„Článek 94
Žádosti o ochranu
Žádosti o ochranu
1.  Žádosti o ochranu názvů jako označení původu nebo zeměpisná označení zahrnují formální část, ve které se uvádí:
1.  Žádosti o ochranu názvů jako označení původu nebo zeměpisná označení zahrnují:
a)  název, který se má chránit;
a)  název, který se má chránit;
b)  jméno a adresa žadatele;
b)  jméno a adresu žadatele;
c)  specifikace výrobku uvedená v odstavci 2 a
c)  specifikaci výrobku uvedenou v odstavci 2 a
d)  jediný doklad shrnující specifikaci výrobku uvedenou v odstavci 2.
d)  jediný doklad shrnující specifikaci výrobku uvedenou v odstavci 2.
2.  Specifikace výrobku umožňuje zúčastněným stranám zkontrolovat příslušné podmínky výroby týkající se daného označení původu nebo zeměpisného označení. Specifikace výrobku obsahuje alespoň tyto údaje:
2.  Specifikace výrobku umožňuje zúčastněným stranám zkontrolovat příslušné podmínky výroby týkající se daného označení původu nebo zeměpisného označení. Specifikace výrobku obsahuje alespoň tyto údaje:
a)  název, který se má chránit;
a)  název, který se má chránit;
b)  popis vína nebo vín:
b)  popis vína nebo vín:
i)  u vín s označením původu základní analytické a organoleptické vlastnosti daného vína,
i)  u vín s označením původu základní analytické a organoleptické vlastnosti daného vína,
ii)  u vín se zeměpisným označením základní analytické vlastnosti, jakož i hodnocení nebo uvedení organoleptických vlastností daného vína;
ii)  u vín se zeměpisným označením základní analytické vlastnosti, jakož i hodnocení nebo uvedení organoleptických vlastností daného vína;
c)  případně zvláštní enologické postupy používané při výrobě daného vína nebo daných vín a příslušná omezení pro jejich výrobu,
c)  případně zvláštní enologické postupy používané při výrobě daného vína nebo daných vín a příslušná omezení pro jejich výrobu,
d)  vymezení příslušné zeměpisné oblasti;
d)  vymezení příslušné zeměpisné oblasti;
e)  maximální hektarový výnos;
e)  maximální hektarový výnos;
f)  označení moštové odrůdy nebo odrůd, ze kterých se dané víno nebo daná vína vyrábí;
f)  označení moštové odrůdy nebo odrůd, ze kterých se dané víno nebo daná vína vyrábí;
g)  podrobnosti potvrzující souvislost uvedenou v čl. 93 odst. 1 písm. a) bodě i) nebo případně v čl. 93 odst. 1 písm. b) bodě i);
g)  podrobnosti, které potvrzují tyto souvislosti:
i)  v případě chráněného označení původu souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným prostředím a podrobnosti týkající se přírodních a lidských faktorů tohoto zeměpisného prostředí podle čl. 93 odst. 1 písm. a) bodu i);
ii)  v případě chráněného zeměpisného označení souvislost mezi určitou jakostí, pověstí či jinou vlastností výrobku a zeměpisným původem podle čl. 93 odst. 1 písm. b) bodu i);
ga)  případně jeho příspěvek k udržitelnému rozvoji;
h)  příslušné požadavky stanovené v předpisech Unie nebo ve vnitrostátních předpisech, nebo pokud tak stanoví členské státy, stanovené organizací, která spravuje chráněná označení původu nebo chráněná zeměpisná označení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto požadavky musí být objektivní, nediskriminující a slučitelné s právem Unie;
h)  příslušné požadavky stanovené v předpisech Unie nebo ve vnitrostátních předpisech, nebo pokud tak stanoví členské státy, stanovené organizací, která spravuje chráněná označení původu nebo chráněná zeměpisná označení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto požadavky musí být objektivní, nediskriminující a slučitelné s právem Unie;
i)  název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace výrobku, a jejich konkrétní úkoly.
i)  název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace výrobku, a jejich konkrétní úkoly.
3.  Pokud se žádost o ochranu týká zeměpisné oblasti ve třetí zemi, musí kromě údajů stanovených v odstavcích 1 a 2 obsahovat údaje, které potvrzují, že daný název je chráněn v zemi původu.
3.  Pokud se žádost o ochranu týká zeměpisné oblasti ve třetí zemi, musí kromě údajů stanovených v odstavcích 1 a 2 obsahovat údaje, které potvrzují, že daný název je chráněn v zemi původu.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 96 – odst. 5 – pododstavce 1a a 1b (nové)
10b)  V čl. 96 odst. 5 se doplňují nové pododstavce, které zní:
Při předávání žádosti o ochranu Komisi v souladu s prvním pododstavcem tohoto odstavce přiloží členský stát prohlášení o tom, že se domnívá, že žádost předložená žadatelem splňuje podmínky týkající se ochrany stanovené v tomto oddíle, a že osvědčuje, že jednotný dokument podle čl. 94 odst. 1 písm. d) představuje pravdivé shrnutí specifikace produktu.
Členské státy informují Komisi o veškerých přípustných námitkách předložených během vnitrostátního řízení.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 96 – odst. 7
7.  Komise může případně přijmout prováděcí akty, jimiž pozastaví přezkum žádosti podle čl. 97 odst. 2, dokud vnitrostátní soud nebo jiný vnitrostátní orgán nerozhodne o napadené žádosti o ochranu, pokud členský stát v souladu s článkem 5 v předběžném vnitrostátním řízení shledal, že podmínky jsou splněny.
vypouští se
Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.“
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 97 – odst. 2 – pododstavec 1
Komise posoudí žádosti o ochranu, které obdrží v souladu s článkem 94 a čl. 96 odst. 5. Přezkoumá je, zda neobsahují zjevné chyby, a přihlédne k výsledku předběžného vnitrostátního řízení, které provedl daný členský stát.
Komise posoudí žádosti o ochranu, které obdrží v souladu s článkem 94 a čl. 96 odst. 5. Přezkoumá je, zda neobsahují zjevné chyby, a přihlédne k výsledku předběžného vnitrostátního řízení, které provedl daný členský stát. Přezkoumání se zaměří zejména na jednotný dokument podle čl. 94 odst. 1 písm. d).
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 103 – odst. 4
14)  V článku 103 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
vypouští se
„4. Ochrana podle odstavce 2 se vztahuje také na zboží, které vstupuje na celní území Unie, aniž by zde bylo propuštěno do volného oběhu, a na zboží prodávané prostředky elektronického obchodování v Unii.“
Pozměňovací návrh 263/rev
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 103
14a)   Článek 103 se nahrazuje tímto:
Článek 103
„Článek 103
Ochrana
Ochrana
1.  Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh víno, jež bylo vyrobeno v souladu s příslušnou specifikací výrobku.
1. Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh víno, jež bylo vyrobeno v souladu s příslušnou specifikací výrobku.
2.  Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení, jakož i víno s tímto chráněným názvem v souladu se specifikací výrobku jsou chráněna před:
2.  Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení, jakož i víno s tímto chráněným názvem v souladu se specifikací výrobku jsou chráněna před:
a)  jakýmkoli přímým či nepřímým obchodním použitím tohoto chráněného názvu
a)  jakýmkoli přímým či nepřímým obchodním použitím tohoto chráněného názvu
i)  u srovnatelných výrobků, které nevyhovují specifikaci výrobku s chráněným názvem, nebo
i)  u srovnatelných výrobků, které nevyhovují specifikaci výrobku s chráněným názvem, nebo
ii)  pokud takové použití zneužívá pověst označení původu nebo zeměpisného označení;
ii)  pokud takové použití zneužívá, oslabuje či umenšuje pověst označení původu nebo zeměpisného označení, a to i tehdy, pokud se zapsaný název použije jako přísada;
b)  jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo použitím názvů, které jej evokují, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ výrobku nebo služby nebo je-li chráněný název přeložen, přepsán nebo transliterován nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy;
b)  jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo použitím názvů, které jej evokují, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ výrobku nebo služby nebo je-li chráněný název přeložen, přepsán nebo transliterován nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy, a to i tehdy, pokud se tyto zapsané názvy používají jako přísada;
c)  jakýmkoli jiným nepravdivým nebo zavádějícím údajem o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech výrobku použitým na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo v dokumentech týkajících se daného vinařského výrobku, a před použitím takové nádoby, která by mohla vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ výrobku;
c)  jakýmkoli jiným nepravdivým nebo zavádějícím údajem o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech výrobku použitým na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo v dokumentech týkajících se daného vinařského výrobku, a před použitím takové nádoby, která by mohla vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ výrobku;
d)  všemi ostatními praktikami, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ výrobku.
d)  všemi ostatními praktikami, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ výrobku.
da)  jakýmkoli uvedením, ve zlém úmyslu, názvu podobné oblasti nebo názvu, který by mohl vést k částečné nebo úplné záměně s chráněným názvem.
3.  Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení nesmějí v Unii zdruhovět ve smyslu čl. 101 odst. 1.
3.  Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení nesmějí v Unii zdruhovět ve smyslu čl. 101 odst. 1.
3a.  Ochrana podle odstavce 2 se vztahuje také na zboží, které vstupuje na celní území Unie, aniž by zde bylo propuštěno do volného oběhu, a na zboží prodávané prostředky elektronického obchodování v Unii.
3b.  Pokud se na zeměpisnou oblast vína s chráněným označením původu vztahuje jiné chráněné označení původu, jehož zeměpisná oblast je větší, mohou členské státy stanovit podmínky, za kterých mohou dotyčná vína využívat tohoto jiného chráněného označení původu. Tyto podmínky musí být obsaženy ve specifikaci produktu dotyčných vín.“
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 105
14b)  Článek 105 se nahrazuje tímto:
Článek 105
„Článek 105
Změny specifikace výrobku
Změny specifikace výrobku
Žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 95, může požádat o schválení změny specifikace výrobku s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, zejména za účelem zohlednění vývoje vědeckých a technických poznatků nebo nového vymezení zeměpisné oblasti podle čl. 94 odst. 2 druhého pododstavce písm. d). V žádosti se uvedou požadované změny a jejich odůvodnění.
1.  Žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 95, může požádat o schválení změny specifikace výrobku s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, zejména za účelem zohlednění vývoje vědeckých a technických poznatků nebo nového vymezení zeměpisné oblasti podle čl. 94 odst. 2 druhého pododstavce písm. d). V žádosti se uvedou požadované změny a jejich odůvodnění.
1a.  Změny specifikace produktu se podle důležitosti rozdělí do dvou kategorií: změny, které vyžadují námitkové řízení na úrovni Unie („změny v rámci Unie“), a změny, které je možné řešit na úrovni členských států nebo třetích zemí („standardní změny“).
Změna je považována za změnu v rámci Unie, pokud:
a)  zahrnuje změnu názvu chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;
b)  sestává ze změny, vypuštění nebo přidání kategorie produktů z révy vinné uvedených v příloze VII části II;
c)  by případně mohla zneplatnit souvislost uvedenou v čl. 93 odst. 1 písm. a) bodě i) nebo písm. b) bodě i);
d)  znamená další omezení uvádění produktu na trh.
Žádosti o změny na úrovni Unie podané třetími zeměmi nebo výrobci ze třetích zemí musí obsahovat důkaz, že požadovaná změna je v souladu s právními předpisy o ochraně označení původu nebo zeměpisných označení, které platí v těchto třetích zemí.
Všechny ostatní změny se považují za standardní změny.
1b.  Dočasnou změnou je standardní změna týkající se dočasné změny specifikace produktu z důvodu povinných hygienických a rostlinolékařských opatření stanovených orgány veřejné moci nebo související s přírodními katastrofami nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami, které byly oficiálně uznány příslušnými orgány.
1c.  Pokud dojde ke změně podmínek produkce u vinic určených k výrobě chráněného označení původu, vztahuje se na danou révu i nadále právo produkovat chráněné označení původu po dobu stanovenou ve specifikaci produktu, a to nejpozději do vyklučení.“
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 105 a (nový)
14c)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 105a
Změny v rámci Unie
1.  Žádost o schválení změny specifikace výrobku v rámci Unie se vyřizuje mutatis mutandis podle postupu stanoveného v článcích 94 a 96 až 99. Žádosti o schválení změny specifikace výrobku v rámci Unie se považují za přípustné, pokud jsou předloženy v souladu s článkem 105 a pokud jsou úplné, vyčerpávající a náležitě vyplněné. Schválení žádosti o schválení změny specifikace výrobku na úrovni Unie Komisí se týká pouze změn předložených v samotné žádosti.
2.  Pokud se Komise na základě přezkumu provedeného podle čl. 97 odst. 2 domnívá, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 97 odst. 3, zveřejní žádost o schválení změny v rámci Unie v Úředním věstníku Evropské unie. Konečné rozhodnutí o schválení změny bude přijato, aniž by se uplatnil přezkumný postup uvedený v čl. 229 odst. 2, ledaže byla podána přípustná námitka nebo že byla žádost o změnu zamítnuta, přičemž v takovém případě se uplatní čl. 99 odst. 2.
3.  V případě, že žádost není považována za přípustnou, sdělí se příslušným orgánům členského státu nebo třetí země či žadateli usazenému ve třetí zemi důvody shledání nepřípustnosti.
4.  Žádosti o schválení změn v rámci Unie smějí obsahovat výlučně změny na úrovni Unie. V případě, že žádost o změny v rámci Unie obsahuje rovněž standardní nebo dočasné změny, použije se postup pro změny na úrovni Unie pouze na změny na úrovni Unie. Standardní nebo dočasné změny se nepovažují za podané.
5.  Při přezkumu žádosti o změnu se Komise zaměří na navrhované změny.“
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 105 b (nový)
14d)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 105b
Standardní změny
1.  Standardní změny schvalují a zveřejňují členské státy, v nichž se nachází zeměpisná oblast označení původu nebo zeměpisného označení.
Žádost o schválení standardní změny specifikace výrobku se předkládá orgánům členského státu, v němž se nachází zeměpisná oblast označení. Žadatelé musí splňovat podmínky stanovené v článku 95. Pokud žádost o schválení standardní změny specifikace výrobku nepochází od žadatele, který předložil žádost o ochranu názvu nebo názvů, jichž se specifikace výrobku týká, umožní členský stát tomuto žadateli v případě, že stále existuje, podat k žádosti připomínky.
Žádost o standardní změnu musí obsahovat popis standardních změn, uvést souhrn důvodů, proč jsou změny potřebné, a prokázat, že navrhované změny lze považovat za standardní v souladu s článkem 105.
2.  Pokud se členské státy domnívají, že jsou splněny požadavky, mohou standardní změny schválit a zveřejnit. Rozhodnutí o schválení zahrnuje změněný konsolidovaný jediný doklad, pokud je to relevantní, a změněnou konsolidovanou specifikaci výrobku.
Standardní změna je v daném členském státě použitelná ihned po zveřejnění. Členský stát oznámí standardní změny Komisi nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení.
3.  Rozhodnutí, kterými se schvalují standardní změny, jež se týkají výrobků z révy vinné pocházejících z třetích zemí, se přijímají v souladu se systémem platným v dotčené třetí zemi a Komisi je oznamuje jednotlivý výrobce nebo seskupení výrobců s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejich zveřejnění.
4.  Pokud se příslušná zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, provedou dotčené členské státy postup pro standardní změny odděleně pro tu část dané oblasti, která se nachází na jejich území. Standardní změna je použitelná až okamžikem použitelnosti posledního vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Členský stát, který schválí standardní změnu jako poslední, ji Komisi zašle nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění svého rozhodnutí o schválení standardní změny.
Nepřijme-li jeden nebo více dotčených členských států vnitrostátní rozhodnutí o schválení uvedené v prvním pododstavci, může kterýkoliv z dotčených členských států podat žádost v rámci řízení o změnách na úrovni Unie. Stejné pravidlo platí obdobně v případě, kdy je jednou nebo více dotčenými zeměmi třetí země.“
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 105 c (nový)
14e)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 105c
Dočasné změny
1.  Dočasné změny schvaluje a zveřejňuje členský stát, v němž se nachází zeměpisná oblast označení původu nebo zeměpisného označení. Oznamují se Komisi společně s důvody na podporu dočasných změn nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Dočasná změna je v daném členském státě použitelná ihned po zveřejnění.
2.  Pokud se zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, provede se postup pro dočasné změny v dotčených členských státech odděleně pro tu část dané oblasti, která se nachází na jejich území. Dočasné změny jsou použitelné až okamžikem použitelnosti posledního vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Členský stát, který schválí dočasnou změnu jako poslední, ji Komisi oznámí nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění svého rozhodnutí o schválení. Toto pravidlo platí obdobně také v případě, kdy je jednou nebo více dotčenými zeměmi třetí země.
3.  Dočasné změny, jež se týkají výrobků z révy vinné pocházejících z třetích zemí, se oznamují Komisi spolu s důvody na podporu dočasných změn, jednotlivému výrobci nebo seskupení výrobců s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce od jejich schválení.
4.  Komise zveřejní takové změny do tří měsíců ode dne, kdy obdržela oznámení od daného členského státu, třetí země nebo jednotlivého výrobce či seskupení výrobců z třetí země. Dočasná změna je na území Unie použitelná od okamžiku jejího zveřejnění Komisí.“
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 106
15)  Článek 106 se nahrazuje tímto:
vypouští se
„Článek 106
Zrušení ochrany
Komise může z vlastního podnětu nebo na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu, třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem přijmout prováděcí akty, kterými zruší ochranu označení původu nebo zeměpisného označení, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
a)  pokud již není zaručen soulad s příslušnou specifikací produktu;
b)  pokud po dobu alespoň sedmi po sobě jdoucích let nebyl na trh uveden žádný výrobek s tímto označením původu nebo zeměpisným označením;
c)  pokud žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 95, prohlásí, že již nechce ochranu označení původu nebo zeměpisného označení dále zachovávat.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 106
15a)  Článek 106 se nahrazuje tímto:
Článek 106
„Článek 106
Zrušení ochrany
Zrušení ochrany
Komise může z vlastního podnětu nebo na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu, třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby s legitimním zájmem přijmout prováděcí akty, kterými zruší ochranu označení původu nebo zeměpisného označení, pokud již není zajištěn soulad s příslušnou specifikací výrobku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
1.   Komise může z vlastního podnětu nebo na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu, třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby s legitimním zájmem přijmout prováděcí akty, kterými zruší ochranu označení původu nebo zeměpisného označení, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
a)  pokud již není zaručen soulad s příslušnou specifikací výrobku;
b)  pokud po dobu alespoň sedmi po sobě jdoucích let nebyl na trh uveden žádný výrobek s tímto označením původu nebo zeměpisným označením;
c)  pokud žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 95, prohlásí, že již nechce ochranu označení původu nebo zeměpisného označení dále zachovávat.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
1a.  V případě, že Komise usoudí, že žádost o zrušení není přípustná, sdělí orgánu členského státu či třetí země nebo fyzické či právnické osobě, jež žádost podaly, důvody shledání nepřípustnosti.
1b.  Odůvodněná prohlášení o námitkách vůči zrušení zápisu jsou přípustná pouze tehdy, pokud prokazují, že zainteresovaná osoba na zapsaný název trvale komerčně spoléhá.“
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 106 a (nový)
15b)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 106a
Dočasné označování a obchodní úprava
Po předání žádosti o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení Komisi je výrobci mohou uvádět na etiketách a používat při obchodní úpravě a používat vnitrostátní loga a označení v souladu s právními předpisy Unie a zejména s nařízením (EU) č. 1169/2011.
Symboly Unie pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, označení Unie „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ a zkratky Unie „CHOP“ nebo „CHZO“ se mohou na etiketách použít až po zveřejnění rozhodnutí o ochraně daného označení původu nebo zeměpisného označení.
Je-li žádost zamítnuta, mohou být všechny výrobky z révy vinné označené v souladu s prvním odstavcem uváděny na trh až do vyčerpání zásob.“
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 107 a (nový)
15c)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 107a
Uplatnění specifikace výrobku na plochy, které produkují vinné destiláty
Členské státy mohou uplatňovat specifikaci výrobku ve smyslu čl. 94 odst. 2 na oblasti, které produkují víno vhodné k výrobě vinných destilátů se zeměpisným označením registrovaným v souladu s přílohou III nařízení (ES) č. 110/2008.“
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 116a – odst. 3
3.  Příslušný orgán uvedený v odstavci 2 nebo jeden nebo více pověřených subjektů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (EU) 2017/625, který působí jako orgán pro osvědčování výrobků v souladu s kritérii stanovenými v hlavě II kapitole III uvedeného nařízení, každoročně ověřuje v rámci Unie soulad se specifikací produktu během výroby a úpravy nebo po úpravě vína.
3.  Příslušný orgán uvedený v odstavci 2 nebo jeden nebo více pověřených subjektů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (EU) 2017/625, který působí jako orgán pro osvědčování výrobků v souladu s kritérii stanovenými v hlavě II kapitole III uvedeného nařízení, každoročně ověřuje v rámci Unie soulad se specifikací produktu během výroby a úpravy nebo po úpravě vína, mimo jiné i v členském státě, kde výroba vína probíhá.
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 116a – odst. 3 a (nový)
3a.  Kontroly uvedené v odstavci 3 sestávají ze správních kontrol a kontrol na místě. Tyto kontroly mohou být omezeny na správní kontroly, pouze pokud jsou zabezpečené a umožňují zajistit plný soulad s požadavky a podmínkami stanovenými ve specifikacích produktu.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 116a – odst. 3 b (nový)
3b.  Za účelem ověření souladu se specifikacemi produktu mohou příslušné orgány nebo kontrolní subjekty uvedené v odstavci 3 provést audit hospodářských subjektů usazených v jiném členském státě, pokud tyto subjekty zasahují do úpravy produktu nesoucího označení CHOP zapsané na jejich území. Vzhledem k důvěře, kterou mohou vkládat do hospodářských subjektů a jejich produktů, pokud jde o výsledky předchozích kontrol, mohou kontrolní subjekty uvedené v odstavci 3 zaměřit svou činnost na hlavní aspekty kontroly ve specifikacích produktu, které byly předem vymezeny a na které byly tyto hospodářské subjekty upozorněny.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 119 – odst. 1 a 4
18)  Článek 119 se mění takto:
vypouští se
a)  v odstavci 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:
„Označení a obchodní úprava výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15, 16, 18 a 19, které jsou uváděny na trh v Unii nebo vyváženy, obsahují tyto povinné údaje:“;
b)  doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
„4. Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby výrobky uvedené v odstavci 1, které nejsou označeny v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, nebyly uvedeny na trh, nebo pokud již byly na trh uvedeny, aby z něj byly staženy.“
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 119
18a)  Článek 119 se nahrazuje tímto:
Článek 119
„Článek 119
Povinné údaje
Povinné údaje
1.  Označení a obchodní úprava výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15 a 16, které jsou uváděny na trh v Unii nebo vyváženy, obsahují tyto povinné údaje:
1.  Označení a obchodní úprava výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15, 16, 18 a 19, které jsou uváděny na trh v Unii nebo vyváženy, obsahují tyto povinné údaje:
a)  označení druhu výrobku z révy vinné v souladu s částí II přílohy VII;
a)  označení druhu výrobku z révy vinné v souladu s částí II přílohy VII;
b)  u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením:
b)  u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením:
i)  výraz „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ a
i)  výraz „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“
ii)  název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;
a ii) název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;
c)  skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;
c)  skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;
d)  uvedení provenience;
d)  uvedení provenience;
e)  název stáčírny nebo v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína název producenta nebo prodejce;
e)  název stáčírny nebo v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína název producenta nebo prodejce;
f)  u dovážených vín název dovozce; a
f)  u dovážených vín název dovozce; a
g)  v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína údaj o obsahu cukru.
g)  v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína údaj o obsahu cukru.
ga)  výživové údaje, jejichž obsah se může omezovat pouze na energetickou hodnotu a
gb)  seznam složek.
2.  Odchylně od odst. 1 písm. a) lze odkaz na druh výrobku z révy vinné vynechat u vín, jejichž etikety obsahují název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.
2.  Odchylně od odst. 1 písm. a) lze odkaz na druh výrobku z révy vinné vynechat u vín, jejichž etikety obsahují název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.
3.  Odchylně od odst. 1 písm. b) lze vynechat výrazy „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ v těchto případech:
3.  Odchylně od odst. 1 písm. b) lze vynechat výrazy „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ v těchto případech:
a)  pokud je na etiketě v souladu se specifikací výrobku podle čl. 94 odst. 2 uveden tradiční výraz v souladu s čl. 112 odst. 1 písm. a);
a)  pokud je na etiketě v souladu se specifikací výrobku podle čl. 94 odst. 2 uveden tradiční výraz v souladu s čl. 112 odst. 1 písm. a);
b)  za výjimečných a řádně odůvodněných okolností, které stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 227 s cílem zajistit dodržování stávajících postupů označování.
b)  za výjimečných a řádně odůvodněných okolností, které stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 227 s cílem zajistit dodržování stávajících postupů označování.
3a.  Aby se zajistilo jednotné provádění odst. 1 písm. ga), energetická hodnota se:
a)  vyjadřuje čísly a slovy nebo symboly, a zejména symbolem (E) jako energie;
b)  se vypočítává pomocí převodního faktoru uvedeného v příloze XIV nařízení (EU) č. 1169/2011;
c)  vyjadřuje v průměrných hodnotách v kilokaloriích (kcal) na základě:
i)  analýzy vína provedené výrobcem nebo
ii)  výpočtu s použitím obecně stanovených a přijímaných údajů na základě průměrných hodnot typických a charakteristických vín;
d)  se vyjadřuje na 100 ml. Dále může být vyjádřena na jednotku spotřeby, která je pro spotřebitele snadno rozpoznatelná, a to za předpokladu, že použitá jednotka je na etiketě kvantifikována a že je uveden počet jednotek obsažených v balení.
3b.  Odchylně od ustanovení odst. 1 písm. gb) může být rovněž poskytnut seznam složek jinak než na etiketě připevněné na lahvi nebo na jiném druhu obalu, pokud je na etiketě uvedena jasná a přímá souvislost. Nesmí být uveden spolu s jinými informacemi, které mají obchodní nebo marketingové účely.
3c.  Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby výrobky uvedené v odstavci 1, které nejsou označeny v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, nebyly uvedeny na trh, nebo pokud již byly na trh uvedeny, aby z něj byly staženy.
3d.  Hospodářské subjekty, které dobrovolně chtějí sdělit spotřebitelům kalorie vinných výrobků z hospodářského roku před vstupem tohoto nařízení v platnost, uplatní článek 119 v celém rozsahu.“
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 120 – odst. 1 – písm. f a (nové)
19a)  Vkládá se nové písmeno, které zní:
fa)  výrazy odkazující na konzervaci genetických zdrojů vinné révy;
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 122 – odst. 1 – písm. b, c a d
20)  V článku 122 se odstavec 1 mění takto:
vypouští se
a)  v písmeni b) se zrušuje bod ii);
b)  v písmeni c) se doplňuje nový bod iii), který zní:
„iii) výrazů odkazujících na zemědělský podnik a podmínek jejich použití.“;
c)  v písmenu d) se bod i) nahrazuje tímto:
„i) podmínky pro použití některých tvarů lahví a uzávěrů a seznam některých zvláštních tvarů lahví;“.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 122
20a)  Článek 122 se nahrazuje tímto:
Článek 122
„Článek 122
Přenesené pravomoci
Přenesené pravomoci
1.  S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti odvětví vína je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla a omezení pro:
1.  S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti odvětví vína je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla a omezení pro:
a)  jiné údaje o obchodní úpravě a použití označování než ty, které jsou stanoveny v tomto oddíle;
a)  jiné údaje o obchodní úpravě a použití označování než ty, které jsou stanoveny v tomto oddíle;
b)  povinné údaje týkající se:
b)  povinné údaje týkající se:
i)  výrazů použitých pro vyjádření povinných údajů a podmínek jejich použití,
i)  výrazů použitých pro vyjádření povinných údajů a podmínek jejich použití,
ii)   výrazů odkazujících na zemědělský podnik a podmínek jejich použití,
iii)  ustanovení, která povolují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se povinných údajů,
iii)  ustanovení, která povolují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se povinných údajů,
iv)  ustanovení, která umožňují další odchylky kromě odchylek uvedených v čl. 119 odst. 2, pokud jde o vynechání odkazu na druh výrobku z révy vinné, a
iv)  ustanovení, která umožňují další odchylky kromě odchylek uvedených v čl. 119 odst. 2, pokud jde o vynechání odkazu na druh výrobku z révy vinné,
v)  ustanovení o použití jazyků;
v)  ustanovení o použití jazyků; a
va)  ustanovení týkající se čl. 119 odst. 1 písm. gb);
c)  nepovinné údaje týkající se:
c)  nepovinné údaje týkající se:
i)  výrazů použitých pro vyjádření nepovinných údajů a podmínek jejich použití,
i)  výrazů použitých pro vyjádření nepovinných údajů a podmínek jejich použití,
ii)  ustanovení, která umožňují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se nepovinných údajů;
ii)  ustanovení, která umožňují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se nepovinných údajů;
iia)  výrazů odkazujících na zemědělský podnik a podmínek jejich použití,
d)  obchodní úpravu, pokud jde o:
d)  obchodní úpravu, pokud jde o:
i)  podmínky pro použití některých tvarů lahví a seznam některých zvláštních tvarů lahví,
i)  podmínky pro použití některých tvarů lahví a uzávěrů a seznam některých zvláštních tvarů lahví,
ii)  podmínky pro použití typu lahví a uzávěrů používaných pro „šumivá vína“,
ii)  podmínky pro použití typu lahví a uzávěrů používaných pro „šumivá vína“,
iii)  ustanovení, která umožňují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se obchodní úpravy,
iii)  ustanovení, která umožňují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se obchodní úpravy,
iv)  ustanovení o použití jazyků.
iv)  ustanovení o použití jazyků.
Komise přijme akty v přenesené pravomoci uvedené v písm. b) bodě va) nejpozději 18 měsíců po ... [datum vstupu tohoto (pozměňujícího) nařízení v platnost].
2.  S cílem zajistit ochranu legitimních zájmů hospodářských subjektů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se pravidel, pokud jde o dočasné označování a obchodní úpravu vín, která nesou označení původu nebo zeměpisné označení, pokud toto označení původu nebo zeměpisné označení splňuje nezbytné požadavky.
2.  S cílem zajistit ochranu legitimních zájmů hospodářských subjektů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se pravidel, pokud jde o dočasné označování a obchodní úpravu vín, která nesou označení původu nebo zeměpisné označení, pokud toto označení původu nebo zeměpisné označení splňuje nezbytné požadavky.
3.  S cílem zajistit, aby nebyly dotčeny hospodářské subjekty, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se přechodných ustanovení, pokud jde o víno uvedené na trh a označené v souladu s příslušnými pravidly platnými před 1. srpnem 2009.
3.  S cílem zajistit, aby nebyly dotčeny hospodářské subjekty, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se přechodných ustanovení, pokud jde o víno uvedené na trh a označené v souladu s příslušnými pravidly platnými před 1. srpnem 2009.
4.  S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti obchodu mezi Unií a některými třetími zeměmi je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se odchylek od tohoto oddílu, pokud jde o výrobky určené na vývoz, v případě, že je vyžaduje právo dotčené třetí země.
4.  S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti obchodu mezi Unií a některými třetími zeměmi je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se odchylek od tohoto oddílu, pokud jde o výrobky určené na vývoz, v případě, že je vyžaduje právo dotčené třetí země.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 125 – název
ba)  Název článku 125 se nahrazuje tímto:
Dohody v odvětví cukru
„Dohody v odvětví cukrové řepy a cukrové třtiny“
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. b b (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 126 – název
bb)  název článku 126 se nahrazuje tímto:
Oznamování cen na trhu s cukrem
„Oznamování cen na trzích“
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. b c (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 126 – odst. 1
bc)  V článku 126 se první pododstavec nahrazuje tímto:
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými zřídí informační systém pro ceny na trhu s cukrem, včetně systému pro zveřejňování úrovní cen pro tento trh. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2. Systém uvedený v prvním pododstavci je založen na informacích, které poskytují podniky vyrábějící bílý cukr nebo jiné hospodářské subjekty zapojené do obchodu s cukrem. Tyto informace se považují za důvěrné.
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými zřídí informační systém pro ceny na trhu s cukrovou řepou a cukrovou třtinou na jedné straně a na trhu s cukrem a etanolem na straně druhé, včetně systému pro zveřejňování úrovní cen pro tento trh. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2. Systém uvedený v prvním pododstavci je založen na informacích, které poskytují podniky vyrábějící cukr nebo etanol nebo jiné hospodářské subjekty zapojené do obchodu s cukrem nebo etanolem. Tyto informace se považují za důvěrné.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 148
22a)   Článek 148 se nahrazuje tímto:
„Článek 148
„Článek 148
Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků
Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků
1.  Pokud se členský stát rozhodne, že každá dodávka syrového mléka na jeho území od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podložena písemnou smlouvou mezi stranami nebo se rozhodne, že první kupující musí předložit písemný návrh na uzavření smlouvy o dodávkách syrového mléka od zemědělců, řídí se tato smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podmínkami stanovenými v odstavci 2.
1.  Pokud se členský stát rozhodne, že každá dodávka syrového mléka na jeho území od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podložena písemnou smlouvou mezi stranami nebo se rozhodne, že první kupující musí předložit písemný návrh na uzavření smlouvy o dodávkách syrového mléka od zemědělců, řídí se tato smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podmínkami stanovenými v odstavci 2.
Pokud se členský stát rozhodne, že dodávky syrového mléka od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, rozhodne také, která fáze dodávky musí být touto smlouvou podložena, pokud je dodávka syrového mléka prováděna prostřednictvím jednoho nebo více odběratelů.
Pokud se členský stát rozhodne, že dodávky syrového mléka od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, rozhodne také, která fáze dodávky musí být touto smlouvou podložena, pokud je dodávka syrového mléka prováděna prostřednictvím jednoho nebo více odběratelů.
Pro účely tohoto článku se „odběratelem“ rozumí podnik, který převáží syrové mléko od zemědělce nebo jiného odběratele ke zpracovateli syrového mléka nebo k jinému odběrateli, přičemž vlastnictví syrového mléka je v každém případě převáděno.
Pro účely tohoto článku se „odběratelem“ rozumí podnik, který převáží syrové mléko od zemědělce nebo jiného odběratele ke zpracovateli syrového mléka nebo k jinému odběrateli, přičemž vlastnictví syrového mléka je v každém případě převáděno.
1a.  Pokud členské státy nevyužijí možností stanovených v odstavci 1 tohoto článku, mohou producent, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů požadovat, aby veškeré dodávky syrového mléka ke zpracovateli syrového mléka byly předmětem písemné smlouvy mezi stranami nebo písemného návrhu na uzavření smlouvy od prvních kupujících, za podmínek stanovených v prvním pododstavci odstavce 4 tohoto článku.
1a.  Pokud členské státy nevyužijí možností stanovených v odstavci 1 tohoto článku, mohou producent, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů požadovat, aby veškeré dodávky syrového mléka ke zpracovateli syrového mléka byly předmětem písemné smlouvy mezi stranami nebo písemného návrhu na uzavření smlouvy od prvních kupujících, za podmínek stanovených v prvním pododstavci odstavce 4 tohoto článku.
Pokud je prvním kupujícím mikropodnik nebo malý či střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, aniž je dotčena možnost, aby strany využily standardní smlouvu vypracovanou mezioborovou organizací.
Pokud je prvním kupujícím mikropodnik nebo malý či střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, aniž je dotčena možnost, aby strany využily standardní smlouvu vypracovanou mezioborovou organizací.
2.  Smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:
2.  Smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:
a)  se uzavře nebo předloží před dodávkou,
a)  se uzavře nebo předloží před dodávkou,
b)  je v písemné formě a
b)  je v písemné formě a
c)  obsahuje zejména tyto náležitosti:
c)  obsahuje zejména tyto náležitosti:
i)  cenu splatnou za dodávku, která je:
i)  cenu splatnou za dodávku, která je:
–  stálá a stanovená ve smlouvě, nebo
–  stálá a stanovená ve smlouvě, nebo
–  vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat tržní ukazatele, jež odrážejí změny v tržních podmínkách, dodaný objem a jakost nebo složení dodaného syrového mléka.
–  vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat relevantní a snadno srozumitelné ukazatele a hospodářské indikátory a metodu výpočtu konečné ceny, a to na základě a se zohledněním příslušných výrobních a tržních nákladů, které jsou snadno dostupné a srozumitelné a odrážejí změny v tržních podmínkách, dodaný objem a jakost nebo složení dodaného syrového mléka.
Za tímto účelem mohou členské státy, které se rozhodly uplatňovat odstavec 1, stanovit ukazatele v souladu s objektivními kritérii a na základě studií zabývajících se produkcí a potravinovým řetězcem, a kdykoliv tak tyto ukazatele určit.
ii)  objem syrového mléka, který může nebo musí být dodán, a časový rozvrh těchto dodávek,
ii)  objem syrového mléka, který může nebo musí být dodán, a časový rozvrh těchto dodávek. Není možné stanovit doložku o sankcích za porušení, ke kterému dochází každý měsíc,
iii)  dobu trvání smlouvy, která může být uzavřena buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro skončení smlouvy,
iv)  podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech,
iii)  dobu trvání smlouvy, která může být uzavřena buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro skončení smlouvy,
iv)  podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech,
v)  opatření týkající se odběru či dodávání syrového mléka a
v)  opatření týkající se odběru či dodávání syrového mléka a
vi)  pravidla použitelná v případě vyšší moci.
vi)  pravidla použitelná v případě vyšší moci.
3.  Odchylně od odstavců 1 a 1a se smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy nevyžaduje, pokud syrové mléko dodává člen družstva družstvu, jehož je členem, jestliže stanovy tohoto družstva nebo pravidla a rozhodnutí stanovená v rámci nebo podle těchto stanov obsahují ustanovení, která mají podobné účinky jako ustanovení uvedená v odst. 2 písm. a), b) a c).
3.  Odchylně od odstavců 1 a 1a se smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy nevyžaduje, pokud syrové mléko dodává člen družstva družstvu, jehož je členem, jestliže stanovy tohoto družstva nebo pravidla a rozhodnutí stanovená v rámci nebo podle těchto stanov obsahují ustanovení, která mají podobné účinky jako ustanovení uvedená v odst. 2 písm. a), b) a c).
4.  Všechny náležitosti smluv o dodávkách syrového mléka uzavřených zemědělci, odběrateli nebo zpracovateli syrového mléka, včetně náležitostí uvedených v odst. 2 písm. c), jsou volně sjednány mezi stranami.
4.  Všechny náležitosti smluv o dodávkách syrového mléka uzavřených zemědělci, odběrateli nebo zpracovateli syrového mléka, včetně náležitostí uvedených v odst. 2 písm. c), jsou volně sjednány mezi stranami.
Bez ohledu na první pododstavec se použije jedna nebo více z těchto možností:
Bez ohledu na první pododstavec se použije jedna nebo více z těchto možností:
a)  pokud se členský stát rozhodne, že je uzavření písemné smlouvy o dodávkách syrového mléka povinné v souladu s odstavcem 1, může stanovit:
a)  pokud se členský stát rozhodne, že je uzavření písemné smlouvy o dodávkách syrového mléka povinné v souladu s odstavcem 1, může stanovit:
i)  povinnost stran dohodnout se na vazbě mezi určitým dodaným množstvím a cenou za tuto dodávku;
i)  povinnost stran dohodnout se na vazbě mezi určitým dodaným množstvím a cenou za tuto dodávku;
ii)  minimální dobu trvání, která se uplatní pouze na písemné smlouvy mezi zemědělcem a prvním kupujícím syrového mléka; minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu;
ii)  minimální dobu trvání, která se uplatní pouze na písemné smlouvy mezi zemědělcem a prvním kupujícím syrového mléka; minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu;
b)  pokud se členský stát rozhodne, že první kupující syrového mléka musí zemědělci učinit písemný návrh na uzavření smlouvy v souladu s odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí obsahovat minimální dobu trvání smlouvy, jak za tímto účelem stanoví vnitrostátní právní předpisy; minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu.
b)  pokud se členský stát rozhodne, že první kupující syrového mléka musí zemědělci učinit písemný návrh na uzavření smlouvy v souladu s odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí obsahovat minimální dobu trvání smlouvy, jak za tímto účelem stanoví vnitrostátní právní předpisy; minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu.
Druhým pododstavcem není dotčeno právo zemědělce tuto minimální dobu trvání odmítnout, pokud tak učiní písemně. V takovém případě mohou strany volně sjednat všechny náležitosti smlouvy, včetně náležitostí uvedených v odst. 2 písm. c).
Druhým pododstavcem není dotčeno právo zemědělce tuto minimální dobu trvání odmítnout, pokud tak učiní písemně. V takovém případě mohou strany volně sjednat všechny náležitosti smlouvy, včetně náležitostí uvedených v odst. 2 písm. c).
5.  Členské státy, které využívají možností uvedených v tomto článku, informují Komisi o způsobu jejich uplatňování.
5.  Členské státy, které využívají možností uvedených v tomto článku, informují Komisi o způsobu jejich uplatňování.
6.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování odst. 2 písm. a) a b) a odstavce 3 tohoto článku a opatření týkající se oznámení, která mají členské státy učinit v souladu s tímto článkem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.“
6.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování odst. 2 písm. a) a b) a odstavce 3 tohoto článku a opatření týkající se oznámení, která mají členské státy učinit v souladu s tímto článkem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 149
22b)  Článek 149 se nahrazuje tímto:
Článek 149
Článek 149
Smluvní jednání v odvětví mléka a mléčných výrobků
Smluvní jednání v odvětví mléka a mléčných výrobků
1.  Organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, která je uznána podle čl. 161 odst. 1, může jménem zemědělců, kteří jsou jejími členy, jednat o smlouvách na dodávky syrového mléka od zemědělce zpracovateli syrového mléka nebo odběrateli ve smyslu čl. 148 odst. 1 třetího pododstavce, pokud jde o jejich celou společnou produkci nebo její část.
1.  Organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, která je uznána podle čl. 161 odst. 1, může jménem zemědělců, kteří jsou jejími členy, jednat o smlouvách na dodávky syrového mléka od zemědělce zpracovateli syrového mléka nebo odběrateli ve smyslu čl. 148 odst. 1 třetího pododstavce, pokud jde o jejich celou společnou produkci nebo její část.
2.  Jednání organizace producentů mohou probíhat:
2.  Jednání organizace producentů mohou probíhat:
a)  ať došlo k převodu vlastnictví syrového mléka od zemědělců na organizaci producentů, či nikoli;
a)  ať došlo k převodu vlastnictví syrového mléka od zemědělců na organizaci producentů, či nikoli;
b)  ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde o společnou produkci některých nebo všech zemědělských členů, či nikoli;
b)  ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde o společnou produkci některých nebo všech zemědělských členů, či nikoli;
c)  pokud jsou pro danou organizaci producentů splněny všechny následující podmínky:
c)  pokud jsou v případě dané organizace producentů splněny všechny následující podmínky:
i)  objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají, nepřesahuje 3,5 % celkové produkce v Unii;
i)  objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají, nepřesahuje 4,5 % celkové produkce v Unii,
ii)  objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je vyprodukován v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu a
ii)  objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je vyprodukován v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu a
iii)  objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je dodáván v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu;
iii)  objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je dodáván v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu;
d)  pokud dotyční zemědělci nejsou členy žádné jiné organizace producentů, která by rovněž vedla smluvní jednání jejich jménem, členské státy se však mohou od této podmínky odchýlit v řádně odůvodněných případech, kdy zemědělci mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech;
d)  pokud dotyční zemědělci nejsou členy žádné jiné organizace producentů, která by rovněž vedla smluvní jednání jejich jménem, členské státy se však mohou od této podmínky v řádně odůvodněných případech, kdy zemědělci mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech, odchýlit;
e)  pokud se na syrové mléko nevztahuje povinnost vyplývající z členství zemědělce v družstvu, které jej zavazuje k tomu, aby syrové mléko dodával za podmínek uvedených ve stanovách družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích stanovených v rámci nebo podle těchto stanov, a
e)  pokud se na syrové mléko nevztahuje povinnost vyplývající z členství zemědělce v družstvu, které jej zavazuje k tomu, aby syrové mléko dodával za podmínek uvedených ve stanovách družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích stanovených v rámci nebo podle těchto stanov, a
f)  pokud organizace producentů informuje příslušné orgány členského státu nebo členských států, ve kterých působí, o objemu syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají.
f)  pokud organizace producentů informuje příslušné orgány členského státu nebo členských států, ve kterých působí, o objemu syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají.
3.  Odchylně od podmínek stanovených v odst. 2 písm. c) bodech ii) a iii) se jednání organizace producentů mohou uskutečnit podle odstavce 1, pokud se v případě uvedené organizace producentů jednání týká objemu syrového mléka, který je produkován nebo dodáván v členském státě, jehož celková roční produkce syrového mléka nedosahuje 500 000 tun, a tento objem nepřesahuje 45 % celkové vnitrostátní produkce dotyčného členského státu.
3.  Odchylně od podmínek stanovených v odst. 2 písm. c) bodech ii) a iii) se jednání organizace producentů mohou uskutečnit podle odstavce 1, pokud se v případě uvedené organizace producentů jednání týká objemu syrového mléka, který je produkován nebo dodáván v členském státě, jehož celková roční produkce syrového mléka nedosahuje 500 000 tun, a tento objem nepřesahuje 45 % celkové vnitrostátní produkce dotyčného členského státu.
4.  Pro účely tohoto článku se odkazem na organizaci producentů rozumí rovněž odkaz na sdružení takových organizací producentů.
4.  Pro účely tohoto článku se odkazem na organizaci producentů rozumí rovněž odkaz na sdružení takových organizací producentů.
5.  Pro účely odst. 2 písm. c) a odst. 3 Komise způsobem, který uzná za vhodný, zveřejní množství produkce syrového mléka v Unii a členských státech, přičemž využije nejaktuálnější informace, které má k dispozici.
5.  Pro účely odst. 2 písm. c) a odstavce 3 zveřejní Komise způsobem, který uzná za vhodný, množství produkce syrového mléka v Unii a členských státech, přičemž využije nejaktuálnější informace, které má k dispozici.
6.  Odchylně od odst. 2 písm. c) a odstavce 3 může orgán pro hospodářskou soutěž uvedený ve druhém pododstavci tohoto odstavce v jednotlivých případech rozhodnout, a to i v případě, že nebyly překročeny prahové hodnoty stanovené ve zmíněných ustanoveních, že některá jednání vedená organizací producentů by buď měla znovu proběhnout, nebo by se vůbec neměla uskutečnit, pokud to považuje za nezbytné k tomu, aby se zabránilo vyloučení hospodářské soutěže nebo aby se předešlo vážné újmě pro malé a střední podniky zpracovávající syrové mléko na jeho území.
6.  Odchylně od odst. 2 písm. c) a odstavce 3 může orgán pro hospodářskou soutěž uvedený ve druhém pododstavci tohoto odstavce v jednotlivých případech rozhodnout, a to i v případě, že nebyly překročeny prahové hodnoty stanovené ve zmíněných ustanoveních, že některá jednání vedená organizací producentů by buď měla znovu proběhnout, nebo by se vůbec neměla uskutečnit, pokud to považuje za nezbytné k tomu, aby se zabránilo vyloučení hospodářské soutěže nebo aby se předešlo vážné újmě pro malé a střední podniky zpracovávající syrové mléko na jeho území.
V případě jednání zahrnujících více členských států přijme rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci Komise, a to bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3. V ostatních případech přijímá uvedené rozhodnutí vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž toho členského státu, jehož se jednání týkají.
V případě jednání zahrnujících více členských států přijme rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci Komise, a to bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3. V ostatních případech přijímá uvedené rozhodnutí vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž toho členského státu, jehož se jednání týkají.
Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se nepoužijí přede dnem jejich oznámení dotčeným podnikům.
Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se nepoužijí přede dnem jejich oznámení dotyčným podnikům.
7.  Pro účely tohoto článku se:
7.  Pro účely tohoto článku se:
a)  „vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž“ rozumí orgán uvedený v článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1/200322;
a)  „vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž“ rozumí orgán uvedený v článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1/200322;
b)  „malým a středním podnikem“ rozumí mikropodnik, malý nebo střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES.
b)  „malým a středním podnikem“ rozumí mikropodnik, malý nebo střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES.
8.  Členské státy, v nichž se konají jednání v souladu s tímto článkem, informují Komisi o použití odst. 2 písm. f) a odstavce 6.
8.  Členské státy, v nichž se konají jednání v souladu s tímto článkem, informují Komisi o použití odst. 2 písm. f) a odstavce 6.
__________________
__________________
22 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).
22 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 150
22c)  Článek 150 se nahrazuje tímto:
Článek 150
Článek 150
Regulace nabídky sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením
Regulace nabídky sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením
1.  Na žádost organizace producentů uznané podle čl. 152 odst. 3, mezioborové organizace uznané podle čl. 157 odst. 3 nebo seskupení hospodářských subjektů uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, mohou členské státy na omezené období stanovit závazná pravidla pro regulaci nabídky sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.
1.  Na žádost organizace producentů uznané podle čl. 151 odst. 1 nebo čl. 161 odst. 1, mezioborové organizace uznané podle čl. 157 odst. 1 nebo seskupení hospodářských subjektů uvedeného v čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 mohou členské státy na omezené období stanovit závazná pravidla pro regulaci nabídky sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.
2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012. Taková dohoda je uzavřena nejméně mezi dvěma třetinami producentů mléka nebo jejich zástupců, kteří zastupují producenty nejméně dvou třetin syrového mléka používaného pro výrobu sýra uvedeného v odstavci 1 tohoto článku a případně nejméně dvěma třetinami výrobců tohoto sýra, kteří vyrábějí nejméně dvě třetiny z celkové výroby tohoto sýra v zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012.
2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012. Taková dohoda je uzavřena nejméně mezi dvěma třetinami producentů mléka nebo jejich zástupců, kteří zastupují producenty nejméně dvou třetin syrového mléka používaného pro výrobu sýra uvedeného v odstavci 1 tohoto článku a případně nejméně dvěma třetinami výrobců tohoto sýra nebo jejich zástupců, kteří vyrábějí nejméně dvě třetiny z celkové výroby tohoto sýra v zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012.
3.  Pro účely odstavce 1 je v případě sýra s chráněným zeměpisným označením zeměpisná oblast původu syrového mléka uvedená ve specifikaci výrobku pro daný sýr totožná se zeměpisnou oblastí podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 týkající se tohoto sýra.
3.  Pro účely odstavce 1 je v případě sýra s chráněným zeměpisným označením zeměpisná oblast původu syrového mléka uvedená ve specifikaci výrobku pro daný sýr totožná se zeměpisnou oblastí podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 týkající se tohoto sýra.
4.  Pravidla uvedená v odstavci 1:
4.  Pravidla uvedená v odstavci 1:
a)  se vztahují pouze na regulaci nabídky daného výrobku a jejich cílem je přizpůsobit nabídku tohoto sýra poptávce;
a)  se vztahují pouze na regulaci nabídky daného výrobku a jejich cílem je přizpůsobit nabídku tohoto sýra poptávce;
b)  platí pouze pro daný výrobek;
b)  platí pouze pro daný výrobek;
c)  mohou být závazná na období maximálně tří let a poté mohou být obnovena na základě nové žádosti v souladu s odstavcem 1;
c)  mohou být závazná na období maximálně pěti let a poté mohou být v souladu s odstavcem 1 na základě nové žádosti obnovena;
d)  nesmějí poškodit obchod s jinými výrobky, než jsou ty, na něž se vztahují uvedená pravidla;
d)  nesmějí poškodit obchod s jinými výrobky, než jsou ty, na něž se vztahují uvedená pravidla;
e)  nesmějí se týkat transakcí provedených po prvním uvedení daného sýra na trh;
e)  nesmějí se týkat transakcí provedených po prvním uvedení daného sýra na trh;
f)  nesmějí umožnit pevné stanovení cen, ani pokud by ceny byly stanoveny orientačně či jako ceny doporučené;
f)  nesmějí umožnit pevné stanovení cen, ani pokud by ceny byly stanoveny orientačně či jako ceny doporučené;
g)  nesmějí vést k tomu, že nadměrný podíl dotyčného výrobku nebude k dispozici, ačkoli by jinak k dispozici byl;
g)  nesmějí vést k tomu, že nadměrný podíl dotyčného výrobku nebude k dispozici, ačkoli by jinak k dispozici byl;
h)  nesmějí vést k diskriminaci, vytvářet překážky pro nové subjekty na trhu ani negativně ovlivňovat drobné výrobce;
h)  nesmějí vést k diskriminaci, vytvářet překážky pro nové subjekty na trhu ani negativně ovlivňovat drobné výrobce;
i)  přispívají k zachování jakosti nebo k rozvoji daného výrobku;
i)  přispívají k zachování jakosti nebo k rozvoji daného výrobku;
j)  nedotýkají se článku 149.
j)  nedotýkají se článku 149.
5.  Pravidla uvedená v odstavci 1 se zveřejní v úředním tisku daného členského státu.
5.  Pravidla uvedená v odstavci 1 se zveřejní v úředním tisku daného členského státu.
6.  Členské státy provádí kontroly k zajištění toho, že podmínky stanovené v odstavci 4 jsou splněny, a v případě, že příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že tyto podmínky dodržovány nejsou, zruší pravidla uvedená v odstavci 1.
6.  Členské státy provádějí kontroly k zajištění toho, aby byly podmínky stanovené v odstavci 4 splněny, a v případě, že příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že tyto podmínky dodržovány nejsou, zruší pravidla uvedená v odstavci 1.
7.  Členské státy neprodleně oznámí Komisi pravidla, která přijaly podle odstavce 1. Komise o oznámeních týkajících se těchto pravidel informuje ostatní členské státy.
7.  Členské státy neprodleně oznámí Komisi pravidla, která přijaly podle odstavce 1. Komise o oznámeních týkajících se těchto pravidel informuje ostatní členské státy.
8.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů kdykoli rozhodnout, že členský stát musí zrušit pravidla, jež stanovil podle odstavce 1, pokud Komise zjistí, že tato pravidla nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 4 nebo na významné části vnitřního trhu vylučují či narušují hospodářskou soutěž nebo že ohrožují volný obchod či dosažení cílů článku 39 Smlouvy o fungování EU. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.
8.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů kdykoli rozhodnout, že členský stát musí zrušit pravidla, jež stanovil podle odstavce 1, pokud Komise zjistí, že tato pravidla nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 4 nebo na významné části vnitřního trhu vylučují či narušují hospodářskou soutěž nebo že ohrožují volný obchod či dosažení cílů článku 39 Smlouvy o fungování EU. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 151
22d)  Článek 151 se nahrazuje tímto:
Článek 151
Článek 151
Povinné výkazy v odvětví mléka a mléčných výrobků
Povinné výkazy v odvětví mléka a mléčných výrobků
Od 1. dubna 2015 vykazují první kupující syrového mléka příslušnému vnitrostátnímu orgánu množství syrového mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno.
Od 1. dubna 2015 vykazují první kupující syrového mléka příslušnému vnitrostátnímu orgánu množství syrového mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno, a uplatňovanou průměrnou cenu. Rozlišuje se mezi produkcí pocházející z ekologického zemědělství a ostatní produkcí. Pokud je prvním kupujícím družstvo, musí být průměrná cena sdělena na konci hospodářského roku uvedeného v čl. 6 písm. c) bodu v).
Informace o průměrné ceně se považují za důvěrné a příslušný orgán zajistí, aby nebyly zveřejňovány konkrétní průměrné ceny ani názvy jednotlivých hospodářských subjektů.
Pro účely tohoto článku a článku 148 se „prvním kupujícím“ rozumí podnik nebo seskupení, které kupují mléko od producentů, za účelem:
Pro účely tohoto článku a článku 148 se „prvním kupujícím“ rozumí podnik nebo seskupení, které kupují mléko od producentů, za účelem:
a)  jeho odběru, balení, skladování, chlazení nebo zpracování, včetně smluvního provádění této činnosti,
a)  jeho odběru, balení, skladování, chlazení nebo zpracování, včetně smluvního provádění této činnosti,
b)  jeho prodeje jednomu nebo více podnikům, které ošetřují nebo zpracovávají mléko či jiné mléčné výrobky.
b)  jeho prodeje jednomu nebo více podnikům, které ošetřují nebo zpracovávají mléko či jiné mléčné výrobky.
Členské státy oznámí Komisi množství syrového mléka podle prvního pododstavce.
Členské státy oznámí Komisi množství syrového mléka a průměrnou cenu podle prvního pododstavce.
Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví pravidla pro obsah, formát a časový rozvrh těchto výkazů a opatření týkajících se oznámení, jež mají členské státy podávat v souladu s tímto článkem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví pravidla pro obsah, formát a časový rozvrh těchto výkazů a opatření týkajících se oznámení, jež mají členské státy podávat v souladu s tímto článkem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 152
22e)  Článek 152 se nahrazuje tímto:
Článek 152
Článek 152
Organizace producentů
Organizace producentů
1.  Členské státy mohou na požádání uznat organizace producentů, které:
1.  Členské státy mohou na požádání uznat organizace producentů, které:
a)  založili, a ovládají v souladu s čl. 153 odst. 2 písm. c), producenti v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2;
a)  založili a ovládají v souladu s čl. 153 odst. 2 písm. c) producenti v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2;
b)  byly vytvořeny z podnětu producentů a provádějí alespoň jednu z těchto činností:
b)  byly vytvořeny z podnětu producentů a provádějí alespoň jednu z těchto činností:
i)  společné zpracování;
i)  společné zpracování,
ii)  společnou distribuci, včetně pomocí společných prodejních platforem nebo společné přepravy;
ii)  společnou distribuci, mj. pomocí společných prodejních platforem nebo společné přepravy,
iii)  společné balení, označování nebo propagaci;
iii)  společné balení, označování nebo propagaci,
iv)  společnou organizaci kontroly jakosti;
iv)  společnou organizaci kontroly jakosti,
v)  společné využívání zařízení nebo skladovacích kapacit;
v)  společné využívání zařízení nebo skladovacích kapacit,
vi)  společné nakládání s odpady přímo souvisejícími s produkcí;
vi)  společné nakládání s odpady přímo souvisejícími s produkcí,
vii)  společné pořizování vstupů;
vii)  společné pořizování vstupů,
viii)  jakékoliv jiné společné činnosti spojené se službami, jež sledují některý z cílů uvedených v písmenu c) tohoto odstavce;
viii)  jakékoliv jiné společné činnosti spojené se službami, jež sledují některý z cílů uvedených v písmenu c) tohoto odstavce;
c)  mají konkrétní zaměření, které může zahrnovat alespoň jeden z těchto cílů:
c)  mají konkrétní zaměření, které může zahrnovat alespoň jeden z těchto cílů:
i)  zajištění plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde o jakost a množství;
i)  zajištění plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde o jakost a množství,
ii)  soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i prostřednictvím přímého prodeje,
ii)  soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i prostřednictvím přímého prodeje,
iii)  optimalizace produkčních nákladů a návratnosti investic v reakci na normy v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a zajišťování stálosti cen producentů,
iii)  optimalizaci produkčních nákladů a návratnosti investic v reakci na normy v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a zajišťování stálosti cen producentů,
iv)  provádění výzkumu a rozvíjení iniciativ se zaměřením na udržitelné metody produkce, inovativní postupy, hospodářskou konkurenceschopnost a rozvoj trhu,
iv)  provádění výzkumu a rozvíjení iniciativ se zaměřením na udržitelné metody produkce, inovativní postupy, hospodářskou konkurenceschopnost a rozvoj trhu,
v)  podpora a poskytování technické pomoci pro používání pěstitelských postupů a technologií produkce šetrných k životnímu prostředí a vhodných postupů a technologií, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat,
v)  podporu a poskytování technické pomoci pro používání pěstitelských postupů a technologií produkce šetrných k životnímu prostředí a vhodných postupů a technologií, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat,
vi)  podpora a poskytování technické pomoci pro používání norem produkce, zvyšování jakosti produktů a vývoj produktů s chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením nebo vnitrostátní značkou jakosti,
vi)  podporu a poskytování technické pomoci pro používání norem produkce, zvyšování jakosti produktů a vývoj produktů s chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením nebo vnitrostátní značkou jakosti,
vii)  nakládání s vedlejšími produkty a odpady, zejména za účelem ochrany jakosti vod, půdy a krajiny, jakož i k zachování nebo podpoře biologické rozmanitosti,
vii)  nakládání s vedlejšími produkty, reziduálními toky a odpady a jejich zhodnocení, zejména za účelem ochrany jakosti vod, půdy a krajiny, jakož i k zachování nebo podpoře biologické rozmanitosti a ke zvýšení oběhovosti,
viii)  přispívání k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a ke zmírňování změny klimatu,
viii)  přispívání k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a ke zmírňování změny klimatu,
ix)  rozvoj iniciativ v oblasti propagace a uvádění na trh,
ix)  rozvoj iniciativ v oblasti propagace a uvádění na trh,
x)  správa vzájemných fondů uvedených v rámci operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny stanovených v čl. 33 odst. 3 písm. d) tohoto nařízení a v článku 36 nařízení (EU) č. 1305/2013,
x)  správu vzájemných fondů,
xi)  poskytování technické pomoci nezbytné pro využívání termínových trhů a systémů pojištění.
xi)  poskytování odborné pomoci nezbytné pro využívání termínových trhů a systémů pojištění.
1a.  Odchylně od čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU může organizace producentů uznaná podle odstavce 1 tohoto článku plánovat produkci zemědělských produktů, optimalizovat jejich produkční náklady, umisťovat je na trh a sjednávat smlouvy na jejich dodávku jménem svých členů pro veškerou produkci nebo její část.
1a.  Odchylně od čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU může organizace producentů uznaná podle odstavce 1 tohoto článku plánovat produkci zemědělských produktů, optimalizovat jejich produkční náklady, umisťovat je na trh a sjednávat smlouvy na jejich dodávku jménem svých členů pro veškerou produkci nebo její část.
Činnosti uvedené v prvním pododstavci mohou probíhat:
Činnosti uvedené v prvním pododstavci mohou probíhat:
a)  za předpokladu, že jedna nebo více z činností uvedených v odst. 1 písm. b) bodech i) až vii) jsou skutečně vykonávány, a přispívají tak k plnění cílů stanovených v článku 39 Smlouvy o fungování EU;
a)  za předpokladu, že jedna nebo více z činností uvedených v odst. 1 písm. b) bodech i) až vii) jsou skutečně vykonávány, a přispívají tak k plnění cílů stanovených v článku 39 Smlouvy o fungování EU;
b)  za předpokladu, že organizace producentů soustředí nabídku a uvádí produkty svých členů na trh, ať došlo k převodu vlastnictví zemědělských produktů z producentů na organizaci producentů, či nikoli;
b)  za předpokladu, že organizace producentů soustředí nabídku a uvádí produkty svých členů na trh, ať došlo k převodu vlastnictví zemědělských produktů z producentů na organizaci producentů, či nikoli;
c)  ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde o souhrnnou produkci některých nebo všech členů, či nikoli;
c)  ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde o souhrnnou produkci některých nebo všech členů, či nikoli;
d)  za předpokladu, že dotčení producenti nejsou členy žádné jiné organizace producentů, pokud jde o produkty, kterých se týkají činnosti uvedené v prvním pododstavci;
d)  za předpokladu, že dotyční producenti nejsou členy žádné jiné organizace producentů, pokud jde o produkty, kterých se týkají činnosti uvedené v prvním pododstavci;
e)  za předpokladu, že se na dotyčný zemědělský produkt nevztahuje povinnost vyplývající z členství zemědělce v družstvu, které samo není členem dotyčné organizace producentů, aby tento produkt dodával za podmínek uvedených ve stanovách družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích stanovených v rámci nebo podle těchto stanov.
e)  za předpokladu, že se na dotyčný zemědělský produkt nevztahuje povinnost vyplývající z členství zemědělce v družstvu, které samo není členem dotyčné organizace producentů, aby tento produkt dodával za podmínek uvedených ve stanovách družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích stanovených v rámci nebo podle těchto stanov.
Dotčený členský stát však může udělit výjimku z podmínky uvedené v druhém pododstavci písm. d) v řádně odůvodněných případech, kdy členové organizace producentů mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech.
Dotčený členský stát však může v řádně odůvodněných případech, kdy členové organizace producentů mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech, udělit z podmínky uvedené v druhém pododstavci písm. d) výjimku.
1b.  Pro účely tohoto článku se odkazy na organizaci producentů rozumí rovněž sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 odst. 1, pokud toto sdružení splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.
1b.  Pro účely tohoto článku se odkazy na organizaci producentů rozumí rovněž sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 odst. 1, pokud toto sdružení splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.
1c.  Vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž uvedený v článku 5 nařízení (ES) č. 1/2003 může v jednotlivých případech rozhodnout, že jedna nebo více z činností uvedených v odst. 1a prvním pododstavci má být do budoucna změněna, ukončena nebo vůbec neuskutečněna, pokud to považuje za nezbytné k tomu, aby se zabránilo vyloučení hospodářské soutěže, nebo pokud se domnívá, že jsou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy o fungování EU.
1c.  Vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž uvedený v článku 5 nařízení (ES) č. 1/2003 může v jednotlivých případech rozhodnout, že jedna nebo více z činností uvedených v odst. 1a prvním pododstavci má být do budoucna změněna, ukončena nebo vůbec neuskutečněna, pokud to považuje za nezbytné k tomu, aby se zabránilo vyloučení hospodářské soutěže, nebo pokud se domnívá, že jsou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy o fungování EU.
V případě jednání zahrnujících více členských států přijme rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce Komise bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.
V případě jednání zahrnujících více členských států přijme rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce Komise bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.
Při jednání podle prvního pododstavce tohoto odstavce informuje vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž písemně Komisi před zahájením prvního formálního vyšetřovacího opatření nebo neprodleně poté a oznámí jí rozhodnutí neprodleně po jejich přijetí.
Při jednání podle prvního pododstavce tohoto odstavce informuje vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž písemně Komisi před zahájením prvního formálního vyšetřovacího opatření nebo neprodleně poté a oznámí jí rozhodnutí neprodleně po jejich přijetí.
Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se nepoužijí přede dnem jejich oznámení dotčeným podnikům.
Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se nepoužijí přede dnem jejich oznámení dotčeným podnikům.
2.  Organizace producentů uznaná podle odstavce 1 může být uznána i nadále, jestliže uvádí na trh výrobky kódu KN ex 22 08 jiné než výrobky uvedené v příloze I Smluv, a to za předpokladu, že podíl těchto výrobků nepřesahuje 49 % celkové hodnoty produkce uváděné organizací producentů na trh a že na tyto výrobky není poskytována podpora Unie. Tyto výrobky se v případě organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny nezohledňují při výpočtu hodnoty produktů uváděných na trh pro účely čl. 34 odst. 2.
2.  Organizace producentů uznaná podle odstavce 1 může být uznána i nadále, jestliže uvádí na trh jiné výrobky kódu KN ex 22 08 než výrobky uvedené v příloze I Smluv, a to za předpokladu, že podíl těchto výrobků nepřesahuje 49 % celkové hodnoty produkce uváděné organizací producentů na trh a že na tyto výrobky není poskytována podpora Unie. Tyto výrobky se v případě organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny při výpočtu hodnoty produktů uváděných na trh pro účely čl. 34 odst. 2 nezohledňují.
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 f (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 153
22f)  Článek 153 se nahrazuje tímto:
Článek 153
„Článek 153
Stanovy organizací producentů
Stanovy organizací producentů
1.  Stanovy organizace producentů zavazují její členy zejména k tomu, aby:
1.  Stanovy organizace producentů zavazují její členy zejména k tomu, aby:
a)  uplatňovali pravidla přijatá organizací producentů ohledně podávání zpráv o produkci, produkce samotné, uvádění produktů na trh a ochrany životního prostředí;
a)  uplatňovali pravidla přijatá organizací producentů ohledně podávání zpráv o produkci, produkce samotné, uvádění produktů na trh a ochrany životního prostředí;
b)  byli členy pouze jedné organizace producentů, pokud jde o určitý produkt jejich podniku; dotčený členský stát však v řádně odůvodněných případech může udělit výjimku z této podmínky, kdy členové organizace producentů mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech;
b)  byli členy pouze jedné organizace producentů, pokud jde o určitý produkt jejich podniku;
c)  poskytovali informace požadované organizací producentů ke statistickým účelům.
c)  poskytovali informace požadované organizací producentů ke statistickým účelům.
Členské státy se však mohou odchýlit od prvního pododstavce písm. b) v řádně odůvodněných případech:
i)  pokud členové organizace producentů vlastní dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech nebo
ii)  pokud organizace producentů uznaná podle článku 152, ke které producenti již patří, demokraticky rozhodla podle odst. 2 písm. c), že svým členům umožní členství v druhé uznané organizaci producentů za těchto podmínek:
–  členové organizace producentů mají určitý produkt určený k různým účelům a organizace prvovýrobců, k níž producenti již patří, nenabízí odbytiště pro druhé použití určené producenty pro jejich produkt nebo
–  producenti, kteří jsou členy organizace producentů, se v minulosti zavázali dodat část svých produktů prostřednictvím smluv nebo členství v družstvech několika dalším odběratelům a alespoň jeden z těchto odběratelů se stal uznanou organizací producentů.
2.  Stanovy organizace producentů rovněž stanoví:
2.  Stanovy organizace producentů rovněž stanoví:
a)  postupy pro určení, přijetí a změnu pravidel uvedených v odst. 1 písm. a);
a)  postupy pro určení, přijetí a změnu pravidel uvedených v odst. 1 písm. a);
b)  předepisování členských příspěvků nezbytných k financování organizace producentů;
b)  předepisování členských příspěvků nezbytných k financování organizace producentů;
c)  pravidla umožňující členům organizace producentů demokratickou kontrolu jejich organizace a jejích rozhodnutí;
c)  pravidla umožňující členům organizace producentů demokratickou kontrolu jejich organizace a jejích rozhodnutí a také jejího účetnictví a rozpočtu;
d)  sankce za porušení povinností vyplývajících ze stanov, zejména za neplacení příspěvků, nebo za porušení pravidel stanovených organizací producentů;
d)  sankce za porušení povinností vyplývajících ze stanov, zejména za neplacení příspěvků, nebo za porušení pravidel stanovených organizací producentů;
e)  pravidla pro přijímání nových členů, zejména minimální dobu členství, která nesmí být kratší než jeden rok;
e)  pravidla pro přijímání nových členů, zejména minimální dobu členství, která nesmí být kratší než jeden rok;
f)  účetní a rozpočtová pravidla nezbytná pro fungování organizace.
f)  účetní a rozpočtová pravidla nezbytná pro fungování organizace.
2a.  Statuty organizace producentů mohou rovněž stanovit, že v případě, že organizace producentů odpovídá za prodej některých nebo všech produktů svých členů, a pokud nedochází k převodu vlastnictví produktů z členů organizace producentů na organizaci producentů, mohou tito členové organizace producentů navazovat kontakty s kupujícími, s výjimkou záležitostí, které se týkají ceny nebo objemu prodeje těchto produktů.
3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.
3.   Odstavce 1, 2 a 2a se nevztahují na organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.“
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 g (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 154
22g)  Článek 154 se nahrazuje tímto:
Článek 154
Článek 154
Uznávání organizací producentů
Uznávání organizací producentů
1.  Aby byla uznána členským státem, musí být organizace producentů žádající o uznání právním subjektem nebo jednoznačně vymezenou částí právního subjektu, který:
1.  Aby byla uznána členským státem, musí být organizace producentů žádající o uznání právním subjektem nebo jednoznačně vymezenou částí právního subjektu, který:
a)  splňuje požadavky uvedené v čl. 152 odst. 1 písm. a), b) a c);
a)  splňuje požadavky uvedené v čl. 152 odst. 1 písm. a), b) a c);
b)  má minimální počet členů nebo disponuje minimálním objemem nebo hodnotou tržní produkce, který stanoví daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí svoji činnost;
b)  má minimální počet členů nebo disponuje minimálním objemem nebo hodnotou tržní produkce, který stanoví daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí svoji činnost. Tato ustanovení nesmějí bránit uznávání organizací producentů, které se věnují okrajové výrobě;
c)  poskytne dostatečné důkazy, že je schopen řádně vykonávat svoji činnost z časového hlediska i z hlediska efektivity, poskytování lidské, materiální a technické podpory svým členům a případně soustředění nabídky;
c)  poskytne dostatečné důkazy, že je schopen řádně vykonávat svoji činnost z časového hlediska i z hlediska efektivity, poskytování lidské, materiální a technické podpory svým členům a případně soustředění nabídky;
d)  má stanovy, jež jsou v souladu s ustanoveními písmen a), b) a c) tohoto odstavce.
d)  má stanovy, jež jsou v souladu s ustanoveními písmen a), b) a c) tohoto odstavce.
1a.  Členské státy mohou na žádost rozhodnout, že organizaci producentů působící ve více odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 tohoto článku pro každé odvětví, pro které žádá o uznání.
1a.  Členské státy mohou na žádost rozhodnout, že organizaci producentů působící ve více odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 tohoto článku pro každé odvětví, pro které žádá o uznání.
2.  Členské státy mohou rozhodnout, že organizace producentů, které byly uznány před 1. lednem 2018 a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se považují za uznané organizace producentů podle článku 152.
2.  Členské státy mohou rozhodnout, že organizace producentů, které byly uznány před 1. lednem 2018 a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se považují za uznané organizace producentů podle článku 152.
3.  Organizacím producentů, které byly uznány před 1. lednem 2018, ale nesplňují podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, členské státy odeberou uznání nejpozději 31. prosince 2020.
3.  Organizacím producentů, které byly uznány před 1. lednem 2018, ale nesplňují podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, členské státy odeberou uznání nejpozději 31. prosince 2020.
4.  Členské státy:
4.  Členské státy:
a)  rozhodnou o uznání organizace producentů do čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;
a)  rozhodnou o uznání organizace producentů do čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;
b)  v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané organizace producentů dodržují ustanovení této kapitoly;
b)  v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané organizace producentů dodržují ustanovení této kapitoly;
c)  v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v této kapitole či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím a sdružením odpovídající sankce, které stanovily, a, pokud je to nezbytné, rozhodnou o odebrání uznání;
c)  v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v této kapitole či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím a sdružením odpovídající sankce, které stanovily, a pokud je to nezbytné, rozhodnou o odebrání uznání;
d)  každý rok nejpozději do 31. března, informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.
d)  každý rok nejpozději do 31. března informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 h (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 156
22h)  Článek 156 se nahrazuje tímto:
Článek 156
Článek 156
Sdružení organizací producentů
Sdružení organizací producentů
1.  Členské státy mohou na požádání uznat sdružení organizací producentů v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, která byla vytvořena z podnětu uznaných organizací producentů. Sdružení organizací producentů mohou provádět jakoukoli z činností nebo funkcí organizací producentů, a sice podle pravidel přijatých v souladu s článkem 173.
1.  Členské státy mohou na požádání uznat sdružení organizací producentů v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, která byla vytvořena z podnětu uznaných organizací producentů nebo sdružení organizací producentů. Sdružení organizací producentů mohou provádět kteroukoli z činností nebo funkcí organizací producentů, a sice podle pravidel přijatých v souladu s článkem 173.
2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy na požádání při posuzování žádosti uznat sdružení uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud má dotčený členský stát za to, že sdružení je schopné efektivně vykonávat kteroukoli z činností uznané organizace producentů a splňuje podmínky stanovené v čl. 161 odst. 1.
2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy na požádání při posuzování žádosti uznat sdružení uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud má dotčený členský stát za to, že sdružení je schopno efektivně vykonávat kteroukoli z činností uznané organizace producentů a splňuje podmínky stanovené v čl. 161 odst. 1.
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 i (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 157
22i)  Článek 157 se nahrazuje tímto:
Článek 157
„Článek 157
Mezioborové organizace
Mezioborové organizace
1.  Členské státy mohou na požádání uznat mezioborové organizace v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, které:
1.  Členské státy mohou na požádání uznat mezioborové organizace v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, které:
a)  se skládají ze zástupců hospodářských činností souvisejících s produkcí a alespoň s jednou z těchto fází dodavatelského řetězce: zpracování produktů nebo obchod s nimi včetně distribuce v jednom nebo více odvětvích;
a)  se skládají ze zástupců hospodářských činností souvisejících s produkcí a alespoň s jednou z těchto fází dodavatelského řetězce: zpracování produktů nebo obchod s nimi včetně distribuce v jednom nebo více odvětvích;
b)  vznikly z podnětu všech nebo některých organizací nebo sdružení, které je tvoří;
b)  vznikly z podnětu všech nebo některých organizací nebo sdružení, které je tvoří;
c)  mají konkrétní zaměření zohledňující zájmy svých členů a zájmy spotřebitelů, které může zahrnovat zejména jeden z těchto cílů:
c)  mají konkrétní zaměření zohledňující zájmy všech svých členů a zájmy spotřebitelů, které může zahrnovat zejména jeden z těchto cílů:
i)  zlepšení znalostí a transparentnosti produkce a trhu, mimo jiné prostřednictvím zveřejňování souhrnných statistických údajů o produkčních nákladech, cenách a případně i cenových indexech, objemech a dobách trvání dříve uzavřených smluv a poskytování analýz možného budoucího rozvoje trhu na regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni,
i)  zlepšení znalostí a transparentnosti produkce a trhu prostřednictvím:
–  zveřejňování nebo sdílení souhrnných statistických údajů o produkčních nákladech, cenách a případně i cenových indexech, objemech a dobách trvání dříve uzavřených smluv a údajů o rozpětích přidělených v jednotlivých fázích dodavatelského řetězce,
–   poskytování analýz možného budoucího rozvoje trhu na regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni;
ii)  prognózy produkčního potenciálu a zaznamenávání cen na veřejných trzích;
ii)  prognózy produkčního potenciálu a zaznamenávání cen na veřejných trzích;
iii)  přispívání k lepší koordinaci způsobu uvádění produktů na trh, zejména prostřednictvím průzkumu a studií trhu,
iii)  přispívání k lepší koordinaci způsobu uvádění produktů na trh, zejména prostřednictvím průzkumu a studií trhu,
iv)  průzkum potenciálních vývozních trhů;
iv)  průzkum potenciálních vývozních trhů;
v)  aniž jsou dotčeny články 148 a 168, vypracovávání vzorů smluv slučitelných s pravidly Unie pro prodej zemědělských produktů kupujícím nebo dodávky zpracovaných výrobků distributorům a maloobchodníkům s ohledem na potřebu zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže a zabránění narušení trhu,
v)  aniž jsou dotčeny články 148 a 168, vypracovávání vzorů smluv slučitelných s pravidly Unie pro prodej zemědělských produktů kupujícím nebo dodávky zpracovaných výrobků distributorům a maloobchodníkům s ohledem na potřebu zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže a zabránění narušení trhu. Tyto vzory smluv mohou zahrnovat dva a více podniků, z nichž každý působí na jiné úrovni výrobního, zpracovatelského nebo distribučního řetězce, a obsahují příslušné snadno srozumitelné ukazatele, hospodářské indexy a metody výpočtu konečné ceny, jež vycházejí z příslušných výrobních nákladů a jejich vývoje a odkazují na ně, a také zohledňují kategorie produktů a jejich různá odbytiště, ukazatele oceňování produktů, ceny zemědělských a potravinářských produktů zjištěné na trzích a jejich vývoj a dále kritéria týkající se složení, kvality, sledovatelnosti a specifikace obsahu produktů,
vi)  plnější využívání potenciálu produktů i na úrovni odbytišť a rozvoj iniciativ k posílení hospodářské konkurenceschopnosti a inovací,
vi)  plnější využívání potenciálu produktů i na úrovni odbytišť a rozvoj iniciativ k posílení hospodářské konkurenceschopnosti a inovací,
vii)  poskytování informací a provádění výzkumu nezbytného k inovacím, racionalizaci, zlepšení a změně zaměření produkce a případně i zpracování a prodeje na produkty, které lépe vyhovují požadavkům trhu a chuti a očekávání spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost produktů, včetně zvláštních vlastností produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, a ochranu životního prostředí,
vii)  poskytování informací a provádění výzkumu nezbytného k inovacím, racionalizaci, zlepšení a změně zaměření produkce a případně i zpracování a prodeje na produkty, které lépe vyhovují požadavkům trhu a chuti a očekávání spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost produktů, včetně zvláštních vlastností produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, a ochranu životního prostředí, opatření v oblasti klimatu a zdraví zvířat a jejich dobré životní podmínky,
viii)  hledání způsobů, jak omezit používání veterinárních léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin, umožnit lepší řízení jiných vstupů, zajistit jakost produktů a ochranu půdy a vod, zvýšit bezpečnost potravin, zejména prostřednictvím vysledovatelnosti produktů, a zlepšit zdraví a životní podmínky zvířat,
viii)  hledání způsobů, jak omezit používání veterinárních léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin, umožnit lepší řízení jiných vstupů, zajistit jakost produktů a ochranu půdy a vod, zvýšit bezpečnost potravin, zejména prostřednictvím vysledovatelnosti produktů, a zlepšit zdraví a životní podmínky zvířat,
ix)  vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení jakosti produktů ve všech fázích produkce a případně zpracování a uvádění na trh,
ix)  vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení jakosti produktů ve všech fázích produkce a případně zpracování a uvádění na trh,
x)  přijetí veškerých možných opatření s cílem obhajovat, chránit a podporovat ekologické zemědělství a označení původu, značky jakosti a zeměpisná označení,
x)  přijetí veškerých možných opatření s cílem obhajovat, chránit a podporovat ekologické zemědělství a označení původu, značky jakosti a zeměpisná označení,
xi)  podpora a provádění výzkumu zaměřeného na integrovanou a udržitelnou produkci nebo jiné metody produkce šetrné k životnímu prostředí,
xi)  podpora a provádění výzkumu zaměřeného na integrovanou a udržitelnou produkci nebo jiné metody produkce šetrné k životnímu prostředí,
xii)  podpora zdravé a odpovědné spotřeby produktů na vnitřním trhu; nebo informování o škodlivých účincích spotřeby v nebezpečné míře;
xii)  podpora zdravé a odpovědné spotřeby produktů na vnitřním trhu; nebo informování o škodlivých účincích spotřeby v nebezpečné míře;
xiii)  podpora spotřeby nebo poskytování informací o produktech na vnitřním trhu a na vnějších trzích;
xiii)  podpora spotřeby nebo poskytování informací o produktech na vnitřním trhu a na vnějších trzích;
xiv)  přispění k nakládání s vedlejšími produkty a snížení množství odpadů a nakládání s nimi,
xiv)  přispění k nakládání s vedlejšími produkty a vyvíjení iniciativ na zhodnocení těchto produktů a snížení množství odpadů a nakládání s nimi,
xv)  zavedení standardních ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi ně rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen dotčených produktů nebo trhů s jinými komoditami,
xv)  zavedení pravidel rozdělení přidané hodnoty mezi subjekty v dodavatelském řetězci, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen dotyčných produktů nebo trhů s jinými komoditami. Tato pravidla mohou mít podobu standardních ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a nebo mohou zahrnovat nebo uvádět hospodářské ukazatele, jako jsou příslušné výrobní a marketingové náklady a jejich vývoj, ceny zemědělských a potravinářských produktů zaznamenané na dotčeném trhu či trzích a jejich vývoj či množství, složení, jakost, sledovatelnost nebo respekt k dotčeným produktům, a zohledňují výrobní náklady,
xva)  zavedení standardních ustanovení zajišťujících spravedlivou kompenzaci nákladů, které zemědělcům vznikly v souvislosti s plněním jiných požadavků týkajících se životního prostředí, klimatu, zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek, než jsou požadavky uvedené v právních předpisech, včetně metod pro výpočet těchto nákladů,
xvi)  provedení opatření k předcházení rizikům pro zdraví zvířat, ochranu rostlin a životní prostředí a jejich řízení.
xvi)  podpora a provádění opatření k prevenci, kontrole a řízení rizik v oblasti zdraví zvířat, ochrany rostlin a životního prostředí, mj. zřízením a správou vzájemných fondů nebo přispíváním do těchto fondů za účelem vyplacení finanční náhrady zemědělcům za náklady a hospodářské ztráty vyplývající z podpory a provádění takových opatření,
xvia)  přispění k transparentnosti obchodních vztahů mezi jednotlivými fázemi řetězce, zejména díky tvorbě a zavádění technických standardů a kontrole jejich dodržování ze strany hospodářských subjektů v daném odvětví.
1a.  Členské státy mohou na žádost rozhodnout, že mezioborovou organizaci působící ve více odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 a případně odstavce 3 tohoto článku pro každé odvětví, pro které žádá o uznání.
1a.  Členské státy mohou na žádost rozhodnout, že mezioborovou organizaci působící ve více odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 a případně odstavce 3 tohoto článku pro každé odvětví, pro které žádá o uznání.
2.  V řádně odůvodněných případech mohou členské státy na základě objektivních a nediskriminujících kritérií rozhodnout, že podmínka stanovená v čl. 158 odst. 1 písm. c) je splněna prostřednictvím omezení počtu mezioborových organizací na regionální nebo celostátní úrovni, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy přijaté před 1. lednem 2014 a pokud to nenarušuje řádné fungování vnitřního trhu.
2.  V řádně odůvodněných případech mohou členské státy na základě objektivních a nediskriminujících kritérií rozhodnout, že podmínka stanovená v čl. 158 odst. 1 písm. c) je splněna prostřednictvím omezení počtu mezioborových organizací na regionální nebo celostátní úrovni, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy přijaté před 1. lednem 2014 a pokud to nenarušuje řádné fungování vnitřního trhu.
3.  Pokud jde o odvětví mléka a mléčných výrobků, mohou členské státy odchylně od odstavce 1 uznat mezioborové organizace, které:
a)  formálně požádaly o uznání a sdružují zástupce hospodářských činností souvisejících s produkcí syrového mléka alespoň v jedné z těchto fází dodavatelského řetězce: zpracování produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků nebo obchod s nimi, včetně jejich distribuce;
b)  vznikly z podnětu všech nebo některých zástupců uvedených v písmeni a);
c)  vykonávají v jednom nebo více regionech Unie jednu nebo více z následujících činností a zohledňují při tom zájmy členů uvedených mezioborových organizací a spotřebitelů:
i)  zlepšení znalosti a transparentnosti produkce a trhu, včetně zveřejňování statistických údajů o cenách, objemech a dobách trvání dříve uzavřených smluv na dodávku syrového mléka a poskytování analýz možného budoucího rozvoje trhu na regionální, vnitrostátní a mezinárodní úrovni;
ii)  přispívání k lepší koordinaci uvádění produktů odvětví mléka a mléčných výrobků na trh, zejména prostřednictvím výzkumu nebo studií trhu;
iii)  podpora spotřeby a poskytování informací o mléku a mléčných výrobcích na vnitřních i vnějších trzích;
iv)  průzkum potenciálních vývozních trhů;
v)  vypracovávání vzorů smluv slučitelných s pravidly Unie pro prodej syrového mléka kupujícím nebo nabídku zpracovaných výrobků distributorům a maloobchodům, při zohlednění potřeby dosáhnout spravedlivých a konkurenceschopných podmínek a zabránit narušení trhu;
vi)  poskytování informací a provádění výzkumu nezbytného ke změně zaměření produkce na produkty lépe vyhovující požadavkům trhu a chuti a očekáváním spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost produktů a ochranu životního prostředí;
vii)  udržování a rozvoj produkčního potenciálu odvětví mléka a mléčných výrobků mimo jiné prostřednictvím podpory inovace a programů aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem plně využít potenciálu mléka a mléčných výrobků, zejména proto, aby byly vytvářeny produkty s přidanou hodnotou, které budou atraktivnější pro spotřebitele;
viii)  hledání postupů omezujících používání veterinárních léčiv, zlepšení řízení jiných vstupů a zvýšení bezpečnosti potravin a zdraví zvířat;
ix)  vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení jakosti produktů ve všech fázích produkce a uvádění na trh;
x)  využívání možností ekologického zemědělství a ochrana a podpora tohoto zemědělství, jakož i výroba výrobků s označením původu, značkami jakosti a zeměpisnými označeními; a
xi)  propagace integrované produkce nebo jiných metod produkce šetrných k životnímu prostředí.
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 j (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 158
22j)  Článek 158 se nahrazuje tímto:
Článek 158
„Článek 158
Uznání mezioborových organizací
Uznání mezioborových organizací
1.  Členské státy mohou uznat mezioborové organizace žádající o uznání, pokud tyto organizace:
1.  Členské státy mohou uznat mezioborové organizace žádající o uznání, pokud tyto organizace:
a)  splňují požadavky uvedené v článku 157;
a)  splňují požadavky uvedené v článku 157;
b)  vykonávají svou činnost v jednom nebo více regionech daného území;
b)  vykonávají svou činnost v jednom nebo více regionech daného území;
c)  představují významnou část hospodářských činností uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. a);
c)  představují významnou část hospodářských činností uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. a);
ca)  zajišťují vyvážené zastoupení jednotlivých fází dodavatelského řetězce uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. a);
d)  nejsou samy zapojeny do produkce, zpracovávání nebo obchodování, s výjimkou případů uvedených v článku 162.
d)  nejsou samy zapojeny do produkce, zpracovávání nebo obchodování, s výjimkou případů uvedených v článku 162.
2.  Členské státy mohou rozhodnout, že mezioborové organizace, které byly uznány před 1. lednem 2014 na základě vnitrostátních právních předpisů a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se považují za uznané mezioborové organizace podle článku 157.
2.  Členské státy mohou rozhodnout, že mezioborové organizace, které byly uznány před 1. lednem 2014 na základě vnitrostátních právních předpisů a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se považují za uznané mezioborové organizace podle článku 157.
3.  Mezioborové organizace, které byly uznány před 1. lednem 2014 na základě vnitrostátních právních předpisů, ale nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, mohou i nadále vykonávat svou činnost podle vnitrostátních právních předpisů do 1. ledna 2015.
3.  Mezioborové organizace, které byly uznány před 1. lednem 2014 na základě vnitrostátních právních předpisů, ale nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, mohou i nadále vykonávat svou činnost podle vnitrostátních právních předpisů do 1. ledna 2015.
4.  Členské státy mohou uznat mezioborové organizace ve všech odvětvích existující před 1. lednem 2014, ať již byly uznány na základě žádosti nebo zřízeny podle právních předpisů, i když nesplňují podmínku stanovenou v čl. 157 odst. 1 písm. b) nebo v čl. 157 odst. 3 písm. b).
4.  Členské státy mohou uznat mezioborové organizace ve všech odvětvích existující před 1. lednem 2014, ať již byly uznány na základě žádosti nebo zřízeny podle právních předpisů, i když nesplňují podmínku stanovenou v čl. 157 odst. 1 písm. b) nebo v čl. 157 odst. 3 písm. b).
5.  V případě uznání mezioborové organizace v souladu s odstavcem 1 nebo 2 členské státy:
5.  V případě uznání mezioborové organizace v souladu s odstavcem 1 nebo 2 členské státy:
a)  rozhodnou o udělení uznání ve lhůtě čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podpůrnými doklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;
a)  rozhodnou o udělení uznání ve lhůtě čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podpůrnými doklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;
b)  v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané mezioborové organizace dodržují podmínky, jimiž se řídí jejich uznání;
b)  v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané mezioborové organizace dodržují podmínky, jimiž se řídí jejich uznání;
c)  v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v tomto nařízení či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím odpovídající sankce, které stanovily, a, pokud je to nezbytné. rozhodnou o odebrání uznání;
c)  v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v tomto nařízení či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím odpovídající sankce, které stanovily, a, pokud je to nezbytné. rozhodnou o odebrání uznání;
d)  odeberou uznání, pokud již nejsou splněny požadavky a podmínky pro uznání stanovené v tomto článku;
d)  odeberou uznání, pokud již nejsou splněny požadavky a podmínky pro uznání stanovené v tomto článku;
e)  každý rok do 31. března, informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.
e)  každý rok nejpozději do 31. března, informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 k (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 158 a (nový)
22k)  V oddíle 1 kapitoly III se doplňuje nový článek, který zní:
„Článek 158a
Sdružení mezioborových organizací
Členské státy mohou na požádání uznat sdružení mezioborových organizací v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, která byla vytvořena z podnětu uznaných mezioborových organizací.
Sdružení organizací producentů mohou provádět kteroukoli z činností nebo funkcí mezioborových organizací, a sice podle pravidel přijatých v souladu s článkem 173.“
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 l (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 158 b (nový)
22l)  V oddíle 1 kapitoly III se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 158b
Tradiční organizace producentů a jejich nadnárodní sdružení a nadnárodní mezioborové organizace
1.  Pro účely tohoto nařízení zahrnují odkazy na organizace producentů, sdružení organizací producentů a na meziodvětvové organizace také nadnárodní organizace producentů, nadnárodní sdružení organizací producentů a nadnárodní mezioborové organizace uznané podle tohoto článku.
2.  Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:
a)  „nadnárodní organizací producentů“ se rozumí každá organizace producentů, podniky jejíchž členů se nacházejí ve více než jednom členském státě,
b)  „nadnárodním sdružením organizací producentů“ se rozumí každé sdružení organizací producentů, jehož členské organizace se nacházejí ve více než jednom členském státě,
c)  „nadnárodní mezioborovou organizací“ se rozumí každá mezioborová organizace, jejíž členové jsou zapojeni do produkce a zpracování produktů nebo obchodu s nimi, na něž se vztahuje činnost této organizace ve více než jednom členském státě.
3.  O uznání nadnárodních organizací producentů, nadnárodních sdružení organizací producentů a nadnárodních mezioborových organizací rozhoduje Komise.
Obecná pravidla týkající se uznávání těchto organizací uvedená v článku 154, 156 a 158 a specifická pravidla týkající se jejich uznávání v odvětví mléka a mléčných výrobků uvedená v článku 161 a 163 se použijí obdobně.
4.  Členský stát, v němž má nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů podstatný počet svých členů nebo členských organizací nebo jehož tržní produkce dosahuje významného objemu nebo hodnoty, a členský stát, v němž se nachází sídlo nadnárodní mezioborové organizace, a dále jiné členské státy, v nichž se nacházejí členové této organizace nebo tohoto sdružení, poskytnou Komisi informace, které jsou nutné k ověření toho, zda jsou dodržovány podmínky jejich uznání, a také veškerou nezbytnou administrativní pomoc.
5.  Komise a členský stát uvedený v odstavci 4 poskytne na vyžádání jinému členskému státu, v němž se nacházejí členové takové organizace nebo takového sdružení, veškeré relevantní informace.“
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 m (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 160
22m)  Článek 160 se nahrazuje tímto:
Článek 160
Článek 160
Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny
Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny
V odvětví ovoce a zeleniny sledují organizace producentů alespoň jeden z cílů uvedených v čl. 152 odst. 1 písm. c) bodech i, ii) a iii).
1.   V odvětví ovoce a zeleniny sledují organizace producentů alespoň jeden z cílů uvedených v čl. 152 odst. 1 písm. c) bodech i, ii) a iii).
Stanovy organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny ukládají členům povinnost, aby celou svoji produkci uváděli na trh prostřednictvím své příslušné organizace producentů.
1a.   Stanovy organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny ukládají členům povinnost, aby celou svoji produkci uváděli na trh prostřednictvím své příslušné organizace producentů.
Pokud to organizace producentů povolí ve svých stanovách, mohou členové organizace odchylně od prvního pododstavce:
a)  prodávat produkty spotřebitelům pro jejich osobní potřebu přímo ve svých podnicích nebo mimo ně;
b)  uvádět na trh sami nebo prostřednictvím jiné organizace producentů, kterou určí jejich vlastní organizace producentů, takové množství produktů, které je s ohledem na jejich objem a hodnotu ve srovnání s objemem a hodnotou obchodované produkce dotyčných produktů jejich organizace nepatrné;
c)  uvádět na trh sami nebo prostřednictvím jiné organizace producentů, kterou určí jejich vlastní organizace, produkty, které nejsou vzhledem ke své povaze nebo v důsledku toho, že členové omezili objem nebo hodnotu jejich produkce, běžně pokryty obchodní činností dotyčné organizace producentů.
2.  Procentní podíl objemu nebo hodnoty tržní produkce každého člena organizace producentů, který členové organizace producentů uvádějí na trh mimo organizaci producentů, nesmí překročit procentní podíl stanovený aktem v přenesené pravomoci uvedeným v článku 173 tohoto nařízení.
Členské státy však mohou stanovit nižší procentní podíl produkce, který mohou členové organizace producentů uvádět na trh mimo organizaci producentů, než je podíl stanovený v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v prvním pododstavci, tento podíl však nesmí být nižší než 10 %.
3.  V případě produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nebo pokud členové organizace producentů uvádějí svou produkci na trh prostřednictvím jiné organizace producentů určené jejich vlastní organizací producentů, nesmí procentní podíl produkce, kterou členové organizace producentů uvádějí na trh mimo organizaci producentů, jak je stanoveno v odstavci 1a, překročit procentní podíl stanovený aktem v přenesené pravomoci uvedeným v článku 173 tohoto nařízení, pokud jde o jeho objem nebo o hodnotu tržní produkce každého člena organizace producentů.
Členské státy však mohou stanovit nižší procentní podíl produkce, který mohou tito členové organizace producentů uvádět na trh mimo organizaci producentů, než je podíl stanovený v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v prvním pododstavci, tento podíl však nesmí být nižší než 10 %.
Organizace producentů a sdružení organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny se považují za organizace, které v rámci své působnosti jednají v hospodářských záležitostech za své členy a jejich jménem.
Organizace producentů a sdružení organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny se považují za organizace, které v rámci své působnosti jednají v hospodářských záležitostech za své členy a jejich jménem.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 n (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 163
22n)  Článek 163 se nahrazuje tímto:
Článek 163
Článek 163
Uznávání mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků
Uznávání mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků
1.  Členské státy mohou uznat mezioborové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků, za předpokladu, že uvedené organizace:
1.  Členské státy mohou uznat mezioborové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků, za předpokladu, že uvedené organizace:
a)  splňují požadavky uvedené v čl. 157 odst. 3;
a)  splňují požadavky uvedené v čl. 157 odst. 3;
b)  vykonávají svou činnost v jednom nebo více regionech daného území;
b)  vykonávají svou činnost v jednom nebo více regionech daného území;
c)  představují významnou část hospodářských činností uvedených v čl. 157 odst. 3 písm. a);
c)  představují významnou část hospodářských činností uvedených v čl. 157 odst. 3 písm. a);
d)  nejsou samy zapojeny do produkce, zpracovávání nebo obchodování v odvětví mléka a mléčných výrobků.
d)  nejsou samy zapojeny do produkce, zpracovávání nebo obchodování v odvětví mléka a mléčných výrobků.
2.  Členské státy mohou rozhodnout, že mezioborové organizace, které byly uznány před 2. dubnem 2012 na základě vnitrostátních právních předpisů a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1, se považují za uznané mezioborové organizace podle čl. 157 odst. 3.
2.  Členské státy mohou rozhodnout, že mezioborové organizace, které byly uznány před 2. dubnem 2012 na základě vnitrostátních právních předpisů a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1, se považují za uznané mezioborové organizace podle čl. 157 odst. 3.
3.  Pokud členské státy využijí možnosti uznat mezioborovou organizaci v souladu s odstavcem 1 nebo 2:
3.  Pokud členské státy využijí možnosti uznat mezioborovou organizaci v souladu s odstavcem 1 nebo 2:
a)  rozhodnou o uznání mezioborové organizace do čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;
a)  rozhodnou o uznání mezioborové organizace do čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;
b)  v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané mezioborové organizace dodržují podmínky, jimiž se řídí jejich uznání;
b)  v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané mezioborové organizace dodržují podmínky, jimiž se řídí jejich uznání;
c)  v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v tomto nařízení či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím odpovídající sankce, které stanovily, a, pokud je to nezbytné, rozhodnou o odebrání uznání;
c)  v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v tomto nařízení či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím odpovídající sankce, které stanovily, a pokud je to nezbytné, rozhodnou o odebrání uznání;
d)  odeberou uznání, pokud:
d)  odeberou uznání, pokud již nejsou splněny požadavky a podmínky pro uznání stanovené v tomto článku;
i)   již nejsou splněny požadavky a podmínky pro uznání stanovené v tomto článku;
ii)  se mezioborová organizace účastní dohod, rozhodnutí či jednání ve vzájemné shodě uvedených v čl. 210 odst. 4, tímto odebráním uznání nejsou dotčeny jakékoli další sankce ukládané v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
iii)  mezioborová organizace neplní oznamovací povinnost uvedenou v čl. 210 odst. 2 prvním pododstavci písm. a);
e)  každý rok do 31. března, informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.
e)  každý rok do 31. března informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 o (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 163 a (nový)
22o)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 163a
Uznávání mezioborových organizací v odvětví vína
1.  Členské státy mohou na žádost uznat mezioborové organizace na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni produkční oblasti pro produkty v odvětví vína, pokud tyto organizace:
a)  tvoří zástupci hospodářských činností souvisejících s produkcí a alespoň s jednou z těchto fází dodavatelského řetězce: zpracování produktů nebo obchod s nimi včetně jejich distribuce;
b)  splňují požadavky uvedené v čl. 157 písm. a) a c).
V případě produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením uznaným podle práva Unie mohou zástupci hospodářských činností uvedených v prvním pododstavci písm. a) zahrnovat žadatele podle článku 95.
2.  Pokud členské státy využijí možnost uznat mezioborové organizace v odvětví vína v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, článek 158 se uplatní obdobně.“
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 p (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 164
22p)  Článek 164 se nahrazuje tímto:
Článek 164
„Článek 164
Rozšíření působnosti pravidel
Rozšíření působnosti pravidel
1.  Je-li uznaná organizace producentů, uznané sdružení organizací producentů nebo uznaná mezioborová organizace působící v konkrétním hospodářském prostoru nebo prostorech členského státu považována za reprezentativní, pokud jde o produkci nebo zpracování daného produktu nebo obchod s ním, může dotyčný členský stát na její žádost učinit určité dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, sjednané v rámci této organizace, závaznými na omezenou dobu i pro jiné jednotlivé hospodářské subjekty a jejich seskupení, které působí v dotyčném hospodářském prostoru nebo prostorech a nejsou členy této organizace nebo tohoto sdružení.
1.  Je-li uznaná organizace producentů, uznané sdružení organizací producentů nebo uznaná mezioborová organizace působící v konkrétním hospodářském prostoru nebo prostorech členského státu považována za reprezentativní, pokud jde o produkci nebo zpracování daného produktu nebo obchod s ním, může dotyčný členský stát na její žádost učinit určité dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, sjednané v rámci této organizace, závaznými na omezenou dobu i pro jiné jednotlivé hospodářské subjekty a jejich seskupení, které působí v dotyčném hospodářském prostoru nebo prostorech a nejsou členy této organizace nebo tohoto sdružení.
2.  Pro účely tohoto oddílu se „hospodářským prostorem“ rozumí zeměpisné území tvořené přilehlými nebo sousedními pěstitelskými regiony, v nichž jsou pěstitelské i obchodní podmínky stejnorodé.
2.  Pro účely tohoto oddílu se „hospodářským prostorem“ rozumí zeměpisné území tvořené přilehlými nebo sousedními pěstitelskými regiony, v nichž jsou pěstitelské i obchodní podmínky stejnorodé, nebo, v případě produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením uznávaným podle právních předpisů Unie, zeměpisné území stanovené ve specifikaci produktu.
3.  Organizace nebo sdružení se považuje za reprezentativní, pokud v dotčeném hospodářském prostoru nebo v prostorech členského státu zastupuje:
3.  Organizace nebo sdružení se považuje za reprezentativní, pokud v dotčeném hospodářském prostoru nebo v prostorech členského státu zastupuje:
a)  následující podíl objemu produkce nebo zpracování dotčeného produktu nebo produktů nebo obchodu s nimi:
a)  následující podíl objemu produkce nebo zpracování dotčeného produktu nebo produktů nebo obchodu s nimi:
i)  u organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny alespoň 60 % nebo
i)  u organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny alespoň 60 % nebo
ii)  v ostatních případech alespoň dvě třetiny a
ii)  v ostatních případech alespoň dvě třetiny a
b)  v případě organizací producentů více než 50 % dotčených producentů.
b)  v případě organizací producentů více než 50 % dotčených producentů.
V případě mezioborových organizací, u nichž stanovení podílu objemu produkce nebo zpracování dotčeného produktu nebo produktů nebo obchodu s nimi vyvolává v praxi potíže, však členské státy mohou stanovit vnitrostátní pravidla pro určení konkrétní úrovně reprezentativnosti uvedené v prvním pododstavci písm. a) bodě ii).
V případě mezioborových organizací, u nichž stanovení podílu objemu produkce nebo zpracování dotčeného produktu nebo produktů nebo obchodu s nimi vyvolává v praxi potíže, však členské státy mohou stanovit vnitrostátní pravidla pro určení konkrétní úrovně reprezentativnosti uvedené v prvním pododstavci písm. a) bodě ii).
Zahrnuje-li žádost o rozšíření působnosti pravidel na další hospodářské subjekty více hospodářských prostorů, musí organizace nebo sdružení prokázat minimální úroveň reprezentativnosti vymezené v prvním pododstavci pro každý z oborů, které v každém z dotyčných hospodářských prostorů sdružuje.
Zahrnuje-li žádost o rozšíření působnosti pravidel na další hospodářské subjekty více hospodářských prostorů, musí organizace nebo sdružení prokázat minimální úroveň reprezentativnosti vymezené v prvním pododstavci pro každý z oborů, které v každém z dotyčných hospodářských prostorů sdružuje.
4.  Pravidla, u nichž lze požadovat rozšíření působnosti na jiné hospodářské subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, musí sledovat jeden z těchto cílů:
4.  Pravidla, u nichž lze požadovat rozšíření působnosti na jiné hospodářské subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, musí sledovat jeden z těchto cílů:
a)  informování o produkci a trhu;
a)  informování o produkci a trhu;
b)  pravidla produkce, která jsou přísnější než pravidla Unie nebo vnitrostátní pravidla;
b)  pravidla produkce, která jsou přísnější než pravidla Unie nebo vnitrostátní pravidla;
c)  vypracovávání vzorových smluv slučitelných s právními předpisy Unie;
c)  vypracovávání vzorových smluv a doložek týkajících se rozdělení hodnoty a spravedlivé kompenzace, které by byly v souladu s právními předpisy Unie;
ca)  vypracování vzorových smluv nebo doložek v odvětví vína, které jsou v souladu s pravidly Unie a které mohou zahrnovat výplatní období delší než 60 dní, odchylně od čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2019/633, pro nákup sudového vína v rámci písemných víceletých smluv nebo smluv, které se stanou víceletými, mezi producentem a prodejcem vína nebo jeho přímým odběratelem, pod podmínkou, že doložky vztahující se na tyto lhůty byly prodlouženy před 31. říjnem 2021;
d)  uvádění produktů na trh;
d)  uvádění produktů na trh;
e)  ochrana životního prostředí;
e)  ochrana životního prostředí;
f)  opatření na podporu a využívání potenciálu produktů;
f)  opatření na podporu a využívání potenciálu produktů;
g)  opatření na podporu ekologického zemědělství a používání označení původu, značek jakosti a zeměpisných označení;
g)  opatření na podporu ekologického zemědělství a používání označení původu, značek jakosti a zeměpisných označení;
h)  výzkum zaměřený na další zhodnocení produktů, zejména prostřednictvím nových způsobů využití, které neohrožují veřejné zdraví;
h)  výzkum zaměřený na další zhodnocení produktů, zejména prostřednictvím nových způsobů využití, které neohrožují veřejné zdraví;
i)  studie v zájmu zlepšení jakosti produktů;
i)  studie v zájmu zlepšení jakosti produktů;
j)  výzkum, zaměřený především na způsoby pěstování, které umožňují použití menšího množství přípravků na ochranu rostlin nebo veterinárních léčivých přípravků a zaručují ochranu půdy a ochranu nebo zlepšení životního prostředí;
j)  výzkum, zaměřený především na způsoby pěstování, které umožňují použití menšího množství přípravků na ochranu rostlin nebo veterinárních léčivých přípravků a zaručují ochranu půdy a ochranu nebo zlepšení životního prostředí;
k)  stanovení minimální jakosti a stanovení minimálních norem pro obalovou a obchodní úpravu;
k)  stanovení minimálních požadavků pro obalovou a obchodní úpravu,
l)  použití certifikovaného osiva a kontroly jakosti produktů;
l)  použití certifikovaného osiva pro produkty, které nespadají do působnosti nařízení (EU) 2018/848 a kontroly jakosti produktů;
m)  zdraví zvířat a rostlin nebo bezpečnost potravin;
m)  prevence a řízení fytosanitárních rizik, rizik v oblasti zdraví zvířat, bezpečnosti potravin nebo životního prostředí, zejména zřizováním vzájemných fondů nebo přispíváním do těchto fondů;
n)  nakládání s vedlejšími produkty.
n)  nakládání s vedlejšími produkty a jejich zhodnocování;
na)  vývoj, zavádění a kontrola technických standardů umožňujících přesné hodnocení vlastností výrobku.
Tato pravidla nesmějí způsobit újmu jiným hospodářským subjektům dotčeného členského státu nebo Unii a nesmějí mít žádné účinky uvedené v čl. 210 odst. 4 nebo být jinak neslučitelné s platnými právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
Těmito pravidly není případně dotčeno nařízení (EU) 2018/848. Nesmí způsobit újmu jiným hospodářským subjektům, ani bránit vstupu nových hospodářských subjektů na trh v dotyčném členském státu nebo Unii a nesmějí mít žádné účinky uvedené v čl. 210 odst. 4 nebo být jinak neslučitelné s platnými právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
4a.  Když Komise přijme prováděcí akt podle článku 222 tohoto nařízení, kterým se povoluje neuplatňování čl. 101 odst. 1 Smlouva o fungování EU na dohody a rozhodnutí uvedené v čl. 222 odst. 1 tohoto nařízení, může být působnost těchto dohod a rozhodnutí za podmínek stanovených v tomto článku rozšířena.
4b.  Pokud členský stát rozšíří působnost pravidel uvedených v odstavci 1, přijme dotyčná organizace přiměřená opatření, aby zajistila soulad s pravidly uvedenými v těchto dohodách, která se kvůli rozšíření stala povinnými.
5.  Rozšíření působnosti pravidel uvedených v odstavci 1 je hospodářským subjektům dáno na vědomí prostřednictvím zveřejnění jejich plného znění v úředním tisku dotčeného členského státu.
5.  Rozšíření působnosti pravidel uvedených v odstavci 1 je hospodářským subjektům dáno na vědomí prostřednictvím zveřejnění jejich plného znění v úředním tisku dotčeného členského státu.
6.  Členské státy informují Komisi o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto článku.
6.  Členské státy informují Komisi o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto článku.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 q (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 165
22q)  Článek 165 se nahrazuje tímto:
Článek 165
Článek 165
Finanční příspěvky producentů, kteří nejsou členy organizace
Finanční příspěvky producentů, kteří nejsou členy organizace
Jestliže je působnost pravidel uznané organizace producentů, uznaného sdružení organizací producentů nebo uznané mezioborové organizace rozšířena podle článku 164 a jestliže jsou činnosti, na něž se tato pravidla vztahují, v obecném hospodářském zájmu hospodářských subjektů, jejichž činnosti jsou spojeny s dotyčnými produkty, může členský stát, který udělil uznání, po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami rozhodnout, že jednotlivé hospodářské subjekty nebo seskupení, které nejsou členy organizace, které však mají z těchto činností prospěch, uhradí organizaci v plné nebo částečné výši finanční příspěvky placené jejími členy v rozsahu, v jakém jsou tyto příspěvky určeny ke krytí nákladů bezprostředně vzniklých v důsledku provozování dotyčných činností.
Jestliže je působnost pravidel uznané organizace producentů, uznaného sdružení organizací producentů nebo uznané mezioborové organizace rozšířena podle článku 164 a jestliže jsou činnosti, na něž se tato pravidla vztahují, v obecném hospodářském zájmu hospodářských subjektů, jejichž činnosti jsou spojeny s dotyčnými produkty, může členský stát, který udělil uznání, po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami rozhodnout, že jednotlivé hospodářské subjekty nebo seskupení, které nejsou členy organizace, které však mají z těchto činností v praxi prospěch, uhradí organizaci v plné nebo částečné výši finanční příspěvky placené jejími členy v rozsahu, v jakém jsou tyto příspěvky určeny ke krytí nákladů vzniklých v důsledku provozování jedné nebo více činností uvedených v čl. 164 odst. 4. Podrobné rozpočty týkající se výkonu těchto činností jsou zpřístupněny transparentně, tak aby je mohly prozkoumat veškeré přispívající hospodářské subjekty nebo skupiny, ať už jsou členy organizace, či nikoliv.“
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 r (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 166 a (nový)
22r)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 166a
Regulace nabídky zemědělských produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením kromě sýra, vína a šunky
1.  Aniž by byly dotčeny články 150, 167 a 172, mohou členské státy na žádost organizace producentů uznané podle čl. 152 odst. 1 tohoto nařízení, mezioborové organizace uznané podle čl. 157 odst. 1 tohoto nařízení nebo seskupení hospodářských subjektů uvedeného v čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 na omezené období stanovit závazná pravidla pro regulaci nabídky zemědělských produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 kromě sýru, vína a šunky.
2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012.
Taková dohoda je uzavřena:
a)  nejméně mezi dvěma třetinami producentů daného produktu nebo surovin používaných pro výrobu tohoto produktu nebo jejich zástupci v zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 a.
b)  případně nejméně mezi dvěma třetinami zpracovatelů daného zemědělského produktu, kteří vyrábějí alespoň dvě třetiny daného produktu, nebo jejich zástupců v zeměpisné oblasti podle daného písmene.
V řádně odůvodněných případech pokud není možné dosáhnout úrovně reprezentativnosti uvedené v písmenu a) nebo b) tohoto odstavce v zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 nebo pokud její stanovení činí v praxi problémy, mohou členské státy stanovit vnitrostátní pravidla k určení dostatečné úrovně reprezentativnosti a ujednání pro konzultace s ohledem na předchozí dohodu mezi stranami.
3.  Pravidla uvedená v odstavci 1:
a)  se vztahují pouze na regulaci nabídky daného výrobku a jejich cílem je přizpůsobit nabídku dotčeného produktu poptávce;
b)  platí pouze pro daný výrobek;
c)  mohou být závazná na období maximálně tří let a poté mohou být obnovena na základě nové žádosti v souladu s odstavcem 1;
d)  nesmějí poškodit obchod s jinými výrobky, než jsou ty, na něž se vztahují uvedená pravidla;
e)  se nesmí týkat transakcí provedených po prvním uvedení dotčeného produktu na trh;
f)  nesmějí umožnit určování cen, a to ani orientačních nebo doporučených;
g)  nesmějí vést k tomu, že nadměrný podíl dotyčného výrobku nebude k dispozici, ačkoli by jinak k dispozici byl;
h)  nesmějí vést k diskriminaci, vytvářet překážky pro nové subjekty na trhu ani negativně ovlivňovat drobné výrobce;
i)  přispívají k zachování jakosti (také z hlediska zdraví) nebo k rozvoji daného výrobku.
4.  Pravidla uvedená v odstavci 1 se zveřejní v úředním tisku daného členského státu.
5.  Členské státy provádí kontroly k zajištění toho, že podmínky stanovené v odstavci 3 jsou dodržovány, a v případě, že příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že tyto podmínky dodržovány nejsou, pravidla uvedená v odstavci 1 zruší.
6.  Členské státy neprodleně oznámí Komisi pravidla, která přijaly podle odstavce 1. Komise o oznámeních týkajících se těchto pravidel informuje ostatní členské státy.
7.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů kdykoli rozhodnout, že členský stát musí zrušit pravidla, jež stanovil podle odstavce 1, pokud Komise zjistí, že tato pravidla nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 3 nebo na významné části vnitřního trhu vylučují či narušují hospodářskou soutěž nebo že ohrožují volný obchod či dosažení cílů článku 39 Smlouvy o fungování EU. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.“
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 s (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 167
22s)  Článek 167 se nahrazuje tímto:
Článek 167
„Článek 167
Pravidla pro uvádění na trh za účelem zlepšení a stabilizace fungování společného trhu s vínem
Pravidla pro uvádění na trh za účelem zlepšení a stabilizace fungování společného trhu s vínem
1.  Za účelem zlepšení a stabilizace fungování společného trhu s vínem, včetně vinných hroznů, moštů a vín, z nichž jsou získány, mohou producentské členské státy stanovit pravidla pro uvádění na trh s cílem regulovat nabídku, zejména prostřednictvím rozhodnutí mezioborových organizací uznaných podle článků 157 a 158.
1.  Za účelem zlepšení a stabilizace fungování společného trhu s vínem, včetně vinných hroznů, moštů a vín, z nichž jsou získány, mohou producentské členské státy stanovit pravidla pro uvádění na trh s cílem regulovat nabídku, zejména prostřednictvím rozhodnutí mezioborových organizací uznaných podle článků 163a a 158.
Tato pravidla musí být úměrná sledovanému cíli a nesmějí:
Tato pravidla musí být úměrná sledovanému cíli a nesmějí:
a)  se týkat transakcí provedených po prvním uvedení daného produktu na trh;
a)  se týkat transakcí provedených po prvním uvedení daného produktu na trh;
b)  umožnit určování cen, a to ani orientačních nebo doporučených;
b)  umožnit určování cen, a to ani orientačních nebo doporučených;
c)  vést k tomu, že nebude k dispozici příliš vysoký podíl roční sklizně, který by jinak k dispozici byl;
c)  vést k tomu, že nebude k dispozici příliš vysoký podíl roční sklizně, který by jinak k dispozici byl;
d)  umožnit odepření vydání státních osvědčení a osvědčení Unie pro uvádění vín do oběhu a na trh, pokud je toto uvádění na trh slučitelné s uvedenými pravidly.
d)  umožnit odepření vydání státních osvědčení a osvědčení Unie pro uvádění vín do oběhu a na trh, pokud je toto uvádění na trh slučitelné s uvedenými pravidly.
2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 jsou hospodářským subjektům dána na vědomí prostřednictvím zveřejnění jejich plného znění v úředním tisku dotčeného členského státu.
2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 jsou hospodářským subjektům dána na vědomí prostřednictvím zveřejnění jejich plného znění v úředním tisku dotčeného členského státu.
3.  Členské státy informují Komisi o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto článku.
3.  Členské státy informují Komisi o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto článku.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 t (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 167 a (nový)
22t)  V oddílu 4 kapitoly III hlavy II se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 167a
Pravidla pro uvádění na trh za účelem zlepšení a stabilizace fungování společného trhu s olivovým olejem
1.  V zájmu zlepšení a stabilizace fungování společného trhu v odvětví olivového oleje mohou producentské členské státy stanovit pravidla pro uvádění na trh s cílem regulovat nabídku.
Tato pravidla musí být úměrná sledovanému cíli a nesmějí:
a)  se týkat transakcí provedených po prvním uvedení daného produktu na trh;
b)  umožnit určování cen, a to ani orientačních nebo doporučených;
c)  vést k tomu, že nebude k dispozici nadměrný podíl sklizně, který by jinak k dispozici byl.
2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 jsou hospodářským subjektům dána na vědomí prostřednictvím zveřejnění jejich plného znění v úředním tisku dotčeného členského státu.
3.  Členské státy informují Komisi o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 u (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 168
22u)  Článek 168 se nahrazuje tímto:
Článek 168
Článek 168
Smluvní vztahy
Smluvní vztahy
1.  Aniž je dotčen článek 148 týkající se odvětví mléka a mléčných výrobků a článek 125 týkající se odvětví cukru, pokud členský stát rozhodne, pokud jde o zemědělské produkty pocházející z odvětví jiných než odvětví mléka a mléčných výrobků a odvětví cukru uvedených v čl. 1 odst. 2:
1.  Aniž je dotčen článek 148 týkající se odvětví mléka a mléčných výrobků a článek 125 týkající se odvětví cukru, pokud členský stát rozhodne, pokud jde o zemědělské produkty pocházející z odvětví jiných než odvětví mléka a mléčných výrobků a odvětví cukru uvedených v čl. 1 odst. 2:
a)  že na jeho území musí být veškeré dodávky uvedených produktů od producenta ke zpracovateli nebo distributorovi podloženy písemnou smlouvou mezi stranami; nebo
a)  že na jeho území musí být veškeré dodávky uvedených produktů od producenta ke zpracovateli nebo distributorovi podloženy písemnou smlouvou mezi stranami; nebo
b)  že první kupující musí předložit písemný návrh na uzavření smlouvy o dodávce zemědělských produktů na jeho území od producenta, řídí se tato smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podmínkami stanovenými v odstavcích 4 a 6 tohoto článku.
b)  že první kupující musí předložit písemný návrh na uzavření smlouvy o dodávce zemědělských produktů na jeho území od producenta, řídí se tato smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podmínkami stanovenými v odstavcích 4 a 6 tohoto článku.
1a.  Pokud členské státy nevyužijí možností stanovených v odstavci 1 tohoto článku, mohou producent, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů požadovat, aby veškeré dodávky jejich zemědělských produktů pocházejících z odvětví, která jsou uvedena v čl. 1 odst. 2 kromě odvětví mléka a mléčných výrobků a odvětví cukru, zpracovateli nebo distributorovi byly předmětem písemné smlouvy mezi stranami nebo písemného návrhu na uzavření smlouvy od prvních kupujících, za podmínek stanovených v odstavci 4 a v odst. 6 prvním pododstavci tohoto článku.
1a.  Pokud členské státy nevyužijí možností stanovených v odstavci 1 tohoto článku, mohou producent, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů požadovat, aby veškeré dodávky jejich zemědělských produktů pocházejících z odvětví, která jsou uvedena v čl. 1 odst. 2 kromě odvětví mléka a mléčných výrobků a odvětví cukru, zpracovateli nebo distributorovi byly předmětem písemné smlouvy mezi stranami nebo písemného návrhu na uzavření smlouvy od prvních kupujících, za podmínek stanovených v odstavci 4 a v odst. 6 prvním pododstavci tohoto článku.
Pokud je prvním kupujícím mikropodnik nebo malý či střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, aniž je dotčena možnost, aby strany využily standardní smlouvu vypracovanou mezioborovou organizací.
Pokud je prvním kupujícím mikropodnik nebo malý či střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, aniž je dotčena možnost, aby strany využily standardní smlouvu vypracovanou mezioborovou organizací.
2.  Pokud členský stát rozhodne, že dodávky produktů, na které se vztahuje tento článek, od producenta ke zpracovateli musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, rozhodne také, která fáze dodávky musí být touto smlouvou mezi stranami podložena, pokud je dodávka dotčených produktů prováděna prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkovatelů.
2.  Pokud členský stát rozhodne, že dodávky produktů, na které se vztahuje tento článek, od producenta ke zpracovateli musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, rozhodne také, která fáze dodávky musí být touto smlouvou mezi stranami podložena, pokud je dodávka dotčených produktů prováděna prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkovatelů.
Členské státy zajistí, aby ustanovení přijatá podle tohoto článku nenarušila řádné fungování vnitřního trhu.
Členské státy zajistí, aby ustanovení přijatá podle tohoto článku nenarušila řádné fungování vnitřního trhu.
3.  V případě popsaném ve odstavci 2 mohou členské státy zavést mechanismus zprostředkování pro účely případů, kdy taková smlouva nemůže být uzavřena vzájemnou dohodou, čímž zajistí spravedlivé smluvní vztahy.
3.  V případě popsaném ve odstavci 2 mohou členské státy zavést mechanismus zprostředkování pro účely případů, kdy taková smlouva nemůže být uzavřena vzájemnou dohodou, čímž zajistí spravedlivé smluvní vztahy.
4.  Smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:
4.  Smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:
a)  se uzavře nebo předloží před dodávkou;
a)  se uzavře nebo předloží před dodávkou;
b)  je v písemné formě; a
b)  je v písemné formě; a
c)  obsahuje zejména tyto náležitosti:
c)  obsahuje zejména tyto náležitosti:
i)  cenu splatnou za dodávku, která je:— stálá a stanovená ve smlouvě, nebo— je vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat tržní ukazatele odrážející změny v tržních podmínkách, dodaná množství a jakost nebo složení dodaných zemědělských produktů,
i)  cenu splatnou za dodávku, která je:— stálá a stanovená ve smlouvě, nebo— je vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat objektivní ukazatele výroby a tržních nákladů, které jsou snadno dostupné a srozumitelné a odrážejí změny v tržních podmínkách, dodaná množství a jakost nebo složení dodaných zemědělských produktů. Za tímto účelem mohou členské státy, které se rozhodly uplatňovat odstavec 1, stanovit ukazatele v souladu s objektivními kritérii a na základě studií zabývajících se produkcí a potravinovým řetězcem, s cílem je kdykoli určit.
ii)  množství a jakost dotčených produktů, které mohou nebo musí být dodány, a časový rozvrh těchto dodávek,
ii)  množství a jakost dotčených produktů, které mohou nebo musí být dodány, a časový rozvrh těchto dodávek,
iii)  dobu trvání smlouvy, která může být buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro ukončení smlouvy,
iii)  dobu trvání smlouvy, která může být buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro ukončení smlouvy,
iv)  podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech,
iv)  podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech,
v)  opatření týkající se odběru či dodávání zemědělských produktů a
v)  opatření týkající se odběru či dodávání zemědělských produktů a
vi)  pravidla použitelná v případě vyšší moci.
vi)  pravidla použitelná v případě vyšší moci.
5.  Odchylně od odstavců 1 a 1a se smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy nevyžaduje, pokud dotčené produkty dodává člen družstva družstvu, jehož je členem, jestliže stanovy tohoto družstva nebo pravidla a rozhodnutí stanovená v rámci nebo podle těchto stanov obsahují ustanovení, která mají podobné účinky jako ustanovení uvedená v odst. 4 písm. a), b) a c).
5.  Odchylně od odstavců 1 a 1a se smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy nevyžaduje, pokud dotčené produkty dodává člen družstva družstvu, jehož je členem, jestliže stanovy tohoto družstva nebo pravidla a rozhodnutí stanovená v rámci nebo podle těchto stanov obsahují ustanovení, která mají podobné účinky jako ustanovení uvedená v odst. 4 písm. a), b) a c).
6.  Všechny náležitosti smluv o dodávkách zemědělských produktů uzavřených producenty, odběrateli, zpracovateli nebo distributory, včetně náležitostí uvedených v odst. 4 písm. c), jsou mezi stranami volně sjednány. Odchylně od prvního pododstavce se použije jedna nebo obě z těchto možností:
6.  Všechny náležitosti smluv o dodávkách zemědělských produktů uzavřených producenty, odběrateli, zpracovateli nebo distributory, včetně náležitostí uvedených v odst. 4 písm. c), jsou mezi stranami volně sjednány. Odchylně od prvního pododstavce se použije jedna nebo obě z těchto možností:
a)  pokud se členský stát rozhodne, že uzavírání písemných smluv na dodávky zemědělských produktů bude povinné v souladu s odstavcem 1, může stanovit minimální dobu trvání, která se uplatní pouze na písemné smlouvy mezi producentem a prvním kupujícím zemědělských produktů. Minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu;
a)  pokud se členský stát rozhodne, že uzavírání písemných smluv na dodávky zemědělských produktů bude povinné v souladu s odstavcem 1, může stanovit minimální dobu trvání, která se uplatní pouze na písemné smlouvy mezi producentem a prvním kupujícím zemědělských produktů. Minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu;
b)  pokud se členský stát rozhodne, že první kupující zemědělských produktů musí producentovi předložit písemný návrh na uzavření smlouvy v souladu s odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí obsahovat minimální dobu trvání smlouvy, jak za tímto účelem stanoví vnitrostátní právní předpisy. Minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu.
b)  pokud se členský stát rozhodne, že první kupující zemědělských produktů musí producentovi předložit písemný návrh na uzavření smlouvy v souladu s odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí obsahovat minimální dobu trvání smlouvy, jak za tímto účelem stanoví vnitrostátní právní předpisy. Minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu.
Druhým pododstavcem není dotčeno právo producenta tuto minimální dobu trvání odmítnout, pokud tak učiní písemně. V takovém případě mohou strany volně sjednat všechny náležitosti smlouvy, včetně náležitostí uvedených v odst. 4 písm. c).
Druhým pododstavcem není dotčeno právo producenta tuto minimální dobu trvání odmítnout, pokud tak učiní písemně. V takovém případě mohou strany volně sjednat všechny náležitosti smlouvy, včetně náležitostí uvedených v odst. 4 písm. c).
7.  Členské státy, které využívají možností uvedených v tomto článku, zajistí, aby přijatá ustanovení nenarušila řádné fungování vnitřního trhu. Členské státy oznámí Komisi způsob uplatňování veškerých opatření zavedených podle tohoto článku.
7.  Členské státy, které využívají možností uvedených v tomto článku, zajistí, aby přijatá ustanovení nenarušila řádné fungování vnitřního trhu. Členské státy oznámí Komisi způsob uplatňování veškerých opatření zavedených podle tohoto článku.
8.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování odst. 4 písm. a) a b) a odstavce 5 tohoto článku a opatření týkající se oznámení, která mají členské státy učinit v souladu s tímto článkem.
8.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování odst. 4 písm. a) a b) a odstavce 5 tohoto článku a opatření týkající se oznámení, která mají členské státy učinit v souladu s tímto článkem.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 v (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 172 – odst. 2
22v)  V článku 172 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012. Taková dohoda je po konzultaci s chovateli prasat v dané zeměpisné oblasti uzavřena nejméně mezi dvěma třetinami výrobců šunky, kteří zastupují výrobce nejméně dvou třetin celkové výroby této šunky v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 a, pokud to příslušný členský stát považuje za vhodné, nejméně dvěma třetinami chovatelů prasat v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012.
„2. Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012. Taková dohoda je po konzultaci s chovateli prasat v dané zeměpisné oblasti uzavřena nejméně mezi dvěma třetinami výrobců šunky, kteří zastupují výrobce nejméně dvou třetin celkové výroby této šunky, nebo jejich zástupci, v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 a, pokud to příslušný členský stát považuje za vhodné, nejméně dvěma třetinami chovatelů prasat v dané zeměpisné oblasti podle tohoto písmene.
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 w (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 172 a (nový)
22w)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 172a
Sdílení hodnoty v případě meziodvětvových organizací
Aniž jsou dotčena případná zvláštní ustanovení o sdílení hodnoty v odvětví cukru, mohou se zemědělci, včetně sdružení zemědělců, a jejich první kupující, jakož i jeden nebo více podniků, z nichž každý působí na jiné úrovni výrobního, zpracovatelského nebo distribučního řetězce, dohodnout na ustanoveních o sdílení hodnoty, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi ně rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen dotčených produktů nebo trhů s jinými komoditami s ohledem na výrobní náklady.“
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 x (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 172 b (nový)
22x)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 172b
Sdílení hodnoty u produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením
V případě produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením uznávaným podle právních předpisů Unie mohou meziodvětvové organizace uznané podle článku 157 přijímat pravidla o sdílení hodnoty mezi hospodářskými subjekty na různých úrovních produkce a případně zpracování nebo uvádění na trh, v jejichž případě mohou, odchylně od čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, požádat o rozšíření působnosti na základě čl. 164 odst. 1 tohoto nařízení.
Tyto rozšířené dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě musí být úměrná sledovanému cíli a nesmí:
a)  zahrnovat stanovování cen konečných produktů prodávaných spotřebitelům;
b)  vylučovat hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části dotčených produktů;
c)  vytvářet nadměrnou nerovnováhu mezi různými články hodnotového řetězce daného odvětví.“
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 y (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 173 – odst. 1 – písm. b
22y)  V čl. 173 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
b)  pravidla těchto organizací a sdružení, stanovy organizací jiných než organizací producentů, konkrétní podmínky týkající se stanov organizací producentů v některých odvětvích, včetně výjimek z povinnosti uvádět celou produkci na trh prostřednictvím organizace producentů uvedené v čl. 160 druhém pododstavci, struktura, doba členství, velikost, odpovědnost a činnosti těchto organizací a sdružení, účinky vyplývající z uznání, odebrání uznání a sloučení,
„b) pravidla těchto organizací a sdružení, stanovy organizací jiných než organizací producentů, konkrétní podmínky týkající se stanov organizací producentů v některých odvětvích, včetně výjimky z povinnosti uvádět celou produkci na trh prostřednictvím organizace producentů uvedené v čl. 160 odst. 1a druhém pododstavci stanovením procentních podílů uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, jakož i kategorií produktů z odstavce 1a daného článku, kterých se tyto procentní podíly týkají, struktura, doba členství, velikost, odpovědnost a činnosti těchto organizací a sdružení, účinky vyplývající z uznání, odebrání uznání a sloučení,“
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 z (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 176 – odst. 3
22z)  V článku 176 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Licence platí v celé Unii.
„3. Licence platí v celé Unii. Veškeré informace o žadatelích shromážděné členskými státy při vydávání licencí se sdělují Komisi každý měsíc“.
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
22aa)  V čl. 182 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:
„ba) objem dovozu za daný rok za preferenční sazby, na nichž se Unie dohodla s třetími zeměmi v rámci dohod o volném obchodu, přesahuje určitou úroveň (dále jen „objem obchodní expozice“).“
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 ab (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)
22ab)  V čl. 182 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:
„bb) nedodržování norem Unie ze strany třetích zemí, pokud jde o ochranu rostlin a dobré životní podmínky zvířat.“
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 ac (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 2
22ac)  V čl. 182 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
Spouštěcí objem se stanoví na základě možností přístupu na trh vymezených jako dovoz vyjádřený v procentním podílu odpovídající domácí spotřeby během tří předcházejících let.
„Spouštěcí objem se stanoví na základě možností přístupu na trh vymezených jako dovoz vyjádřený v procentním podílu odpovídající domácí spotřeby během tří předcházejících let. Jeho výše se pravidelně aktualizuje tak, aby se zohledňoval vývoj velikosti evropského trhu. Spouštěcí cena se pravidelně aktualizuje tak, aby zohledňovala vývoj na světových trzích a vývoj výrobních nákladů.”
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 ad (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)
22ad)  V čl. 182 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Objem obchodní expozice se určuje na základě dovozu za preferenční sazby, který je vyjádřen jakožto procentuální podíl celkové míry obchodní expozice, která je pro dotčená odvětví udržitelná.“
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 ae (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 184 – odst. 2
22ae)  V článku 184 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Celní kvóty jsou spravovány tak, aby nedošlo k žádné diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty, přičemž se použije jedna z těchto metod, kombinace těchto metod nebo jiná vhodná metoda:
„2. Celní kvóty jsou spravovány tak, aby nedošlo k žádné diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty, přičemž se použije jedna z těchto metod, kombinace těchto metod nebo jiná vhodná metoda:
a)  metoda založená na časovém pořadí podání žádostí (podle zásady „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“);
a)  metoda založená na časovém pořadí podání žádostí (podle zásady „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“);
b)  metoda rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádosti (tzv. „metoda souběžného zkoumání“);
b)  metoda rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádosti (tzv. „metoda souběžného zkoumání“);
c)  metoda přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. „metoda tradičních dovozců / nových žadatelů“).
c)  metoda přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. „metoda tradičních dovozců / nových žadatelů“).
d)  metoda umožňující rozdělení kvót různým hospodářským subjektům, a to i s ohledem na příslušné sociální a environmentální normy, jako jsou základní úmluvy MOP, a vícestranné dohody v oblasti životního prostředí, jichž je Unie smluvní stranou.“
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 1– paragraph 1 – bod 22 af (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 188 a (nový)
22af)  V kapitole III se doplňuje nový článek, který zní:
„Článek 188a
Dovoz zemědělských produktů a zemědělsko-potravinářských produktů ze třetích zemí
Zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty lze dovážet z třetích zemí, pouze pokud splňují výrobní normy a podmínky, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví, které jsou stanoveny pro stejné produkty sklízené nebo z nich vyráběné v Unii. Komise může přijmout prováděcí akty, které budou stanovovat pravidla týkající se dodržování norem ze strany subjektů, pokud jde o dovoz, s přihlédnutím k recipročním dohodám se třetími zeměmi. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 189
23)  Článek 189 se zrušuje.
vypouští se
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 206
26a)  Článek 206 se nahrazuje tímto:
Článek 206
„Článek 206
Pokyny Komise k uplatňování pravidel hospodářské soutěže v zemědělství
Pokyny Komise k uplatňování pravidel hospodářské soutěže v zemědělství
Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak a v souladu s článkem 42 Smlouvy o fungování EU, použijí se články 101 až 106 Smlouvy o fungování EU a prováděcí předpisy k těmto článkům s výhradou článků 207 až 210 tohoto nařízení na všechny dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v čl. 101 odst. 1 a článku 102 Smlouvy o fungování EU, které se týkají produkce zemědělských produktů a obchodu s nimi.
Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak a v souladu s článkem 42 Smlouvy o fungování EU, použijí se články 101 až 106 Smlouvy o fungování EU a prováděcí předpisy k těmto článkům s výhradou článků 207 až 210 tohoto nařízení na všechny dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v čl. 101 odst. 1 a článku 102 Smlouvy o fungování EU, které se týkají produkce zemědělských produktů a obchodu s nimi.
S cílem zajistit fungování vnitřního trhu a jednotné uplatňování pravidel Unie v oblasti hospodářské soutěže uplatňují Komise a orgány členských států pro hospodářskou soutěž tato pravidla v úzké spolupráci.
S cílem zajistit fungování vnitřního trhu a jednotné uplatňování a výklad pravidel Unie v oblasti hospodářské soutěže uplatňují Komise a orgány členských států pro hospodářskou soutěž úzce spolupracují a pokud možno své činnosti při uplatňování těchto pravidel koordinují.
Ve vhodných případech Komise navíc zveřejní pokyny jako vodítko pro vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž a pro podniky.
Ve vhodných případech Komise navíc zveřejní pokyny jako vodítko pro vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž a pro podniky.
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Část IV – kapitola I – čl. 206 a (nový)
26b)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 206a
Další prodej se ztrátou
1.  Zemědělské produkty z odvětví uvedeného v čl. 1 odst. 2 nesmí být dále prodávány se ztrátou.
2.  Výjimky z odstavce 1 týkající se případů dalšího prodeje zemědělských produktů se ztrátou s cílem zabránit potravinovému odpadu mohou být členskými státy v řádně odůvodněných případech povoleny.
Aby se zajistily rovné podmínky, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se toto nařízení doplňuje o kritéria pro výjimky týkající se potravinového odpadu uvedené v prvním pododstavci.
3.  Pro účely tohoto článku se:
a)  „dalším prodejem se ztrátou“ rozumí prodej zemědělských produktů pod čistou nákupní cenou – čistou nákupní cenou se rozumí nákupní cena uvedená ve faktuře s přičtením nákladů na dopravu a daní za transakci a s odečtením poměrné části všech finančních výhod, které dodavatel kupujícímu poskytl;
b)  „potravinovým odpadem“ veškeré potraviny ve smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, které se staly odpadem;“
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 207
26c)  Článek 207 se nahrazuje tímto:
Článek 207
„Článek 207
Relevantní trh
Relevantní trh
Definice relevantního trhu umožňuje určit a vymezit prostor, v němž probíhá hospodářská soutěž mezi podniky, přičemž tato definice má současně dva rozměry:
Definice relevantního trhu umožňuje určit a vymezit prostor, v němž probíhá hospodářská soutěž mezi podniky, přičemž tato definice má současně dva rozměry:
a)  relevantní produktový trh: pro účely této kapitoly se „produktovým trhem“ rozumí trh zahrnující veškeré produkty, které spotřebitelé považují s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a účel, k němuž jsou určeny, za vzájemně zaměnitelné nebo nahraditelné;
a)  relevantní produktový trh: pro účely této kapitoly se „produktovým trhem“ rozumí trh zahrnující veškeré produkty, které zákazníci a spotřebitelé považují s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a účel, k němuž jsou určeny, za vzájemně zaměnitelné nebo nahraditelné;
b)  relevantní zeměpisný trh: pro účely této kapitoly se „zeměpisným trhem“ rozumí trh zahrnující oblast, ve které dotyčné podniky nabízejí relevantní produkty, ve které jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a kterou lze odlišit od sousedních zeměpisných oblastí, a to zejména proto, že podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné.
b)  relevantní zeměpisný trh: pro účely této kapitoly se „zeměpisným trhem“ rozumí trh zahrnující oblast, ve které dotyčné podniky nabízejí relevantní produkty, ve které jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a kterou lze odlišit od sousedních zeměpisných oblastí, a to zejména proto, že podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 208
26d)  Článek 208 se nahrazuje tímto:
Článek 208
Článek 208
Dominantní postavení
Dominantní postavení
Pro účely této kapitoly se „dominantním postavením“ rozumí situace, v níž má určitý podnik hospodářskou sílu, která mu umožňuje bránit zachování účinné hospodářské soutěže na relevantním trhu tím, že mu poskytuje možnost jednat do značné míry nezávisle na jeho soutěžitelích, zákaznících a nakonec i spotřebitelích.
Pro účely této kapitoly se „dominantním postavením“ rozumí situace, v níž má určitý podnik hospodářskou sílu, která mu umožňuje bránit zachování účinné hospodářské soutěže na relevantním trhu tím, že mu poskytuje možnost jednat do značné míry nezávisle na jeho soutěžitelích, dodavatelích, zákaznících a nakonec i spotřebitelích.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 210
26e)  Článek 210 se nahrazuje tímto:
Článek 210
Článek 210
Dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi uznanými mezioborovými organizacemi
Dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi uznanými mezioborovými organizacemi
1.  Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi mezioborovými organizacemi uznanými podle článku 157 tohoto nařízení, jejichž cílem je provádění činností uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. c) a pro mléko a odvětví mléčných výrobků čl. 157 odst. 3 písm. c) tohoto nařízení a v případě odvětví olivového oleje a stolních oliv a tabáku v článku 162 tohoto nařízení.
1.  Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi mezioborovými organizacemi uznanými podle článku 157 tohoto nařízení, jež jsou nezbytné pro dosažení cílů uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení a v případě odvětví olivového oleje a stolních oliv a tabáku v článku 162 tohoto nařízení.
Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které splňují podmínky uvedené v pododstavci 1 tohoto odstavce, se použijí, aniž by bylo za tímto účelem nutné jakékoliv předchozí rozhodnutí. Mezioborové organizace uznané podle článku 157 tohoto nařízení však mohou požádat Komisi o stanovisko ke slučitelnosti těchto dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě s cíli uvedenými v článku 39 Smlouvy o fungování EU. Komise žádosti o stanovisko bezodkladně vyřídí zašle žadateli své stanovisko do čtyř měsíců od obdržení úplné žádosti. Komise může z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu změnit obsah stanoviska, zejména pokud žadatel poskytl nepřesné informace nebo stanovisko zneužil.
2.  Odstavec 1 se použije, pokud:
2.  Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi mezioborovými organizacemi uznanými podle čl. 157 odst. 1 tohoto nařízení, jež se týkají činností, které nejsou cíli uvedenými v čl. 157 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení a v případě odvětví olivového oleje a stolních oliv a tabáku v článku 162 tohoto nařízení, pokud:
a)  dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v nich uvedené byly oznámeny Komisi;
a)  dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v nich uvedené byly oznámeny Komisi;
b)  Komise ve lhůtě dvou měsíců po obdržení všech požadovaných údajů neshledala, že tyto dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě nejsou slučitelné s pravidly Unie.
b)  Komise ve lhůtě dvou měsíců po obdržení všech požadovaných údajů neshledala, že tyto dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě nejsou slučitelné s pravidly Unie.
Pokud Komise shledá, že dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě uvedené v odstavci 1 nejsou slučitelné s pravidly Unie, informuje o svém zjištění bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.
Pokud Komise shledá, že dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě uvedené v odstavci 2 nejsou slučitelné s pravidly Unie, informuje o svém zjištění bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.
3.  Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě podle odstavce 1 nesmějí nabýt účinnosti před uplynutím dvouměsíční lhůty uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b).
3.  Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě podle odstavce 2 nabydou účinnosti po uplynutí dvouměsíční lhůty uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b).
4.  Za neslučitelné s pravidly Unie jsou prohlášeny dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které:
4.  Neslučitelné s pravidly Unie jsou dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které:
a)  mohou vést k jakékoli formě rozdělení trhů uvnitř Unie;
a)  mohou vést k jakékoli formě rozdělení trhů uvnitř Unie;
b)  mohou ovlivnit řádné fungování organizace trhů;
b)  mohou ovlivnit řádné fungování organizace trhů;
c)  mohou způsobit narušení hospodářské soutěže a nemají zásadní význam pro dosažení cílů SZP, jež svou činností sledují mezioborové organizace;
c)  mohou způsobit narušení hospodářské soutěže a nemají zásadní význam pro dosažení cílů SZP, jež svou činností sledují mezioborové organizace;
d)  zahrnují stanovování cen nebo stanovení kvót;
d)  zahrnují povinnost uplatnit pevnou cenu nebo pevně stanovený objem;
e)  mohou vést k diskriminaci nebo vyloučit hospodářskou soutěž u podstatné části dotčených produktů.
e)  mohou vést k diskriminaci nebo vyloučit hospodářskou soutěž u podstatné části dotčených produktů.
5.  Zjistí-li Komise po uplynutí dvouměsíční lhůty uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b), že podmínky pro použití odstavce 1 nejsou splněny, přijme bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 rozhodnutí, v němž uvede, že se na danou dohodu, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě použije čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
5.  Zjistí-li Komise, že podmínky pro použití odstavce 1 nebo podmínky pro použití odstavce 2 po uplynutí dvouměsíční lhůty uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) nejsou nebo již nejsou splněny, přijme bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 rozhodnutí, v němž uvede, že se na danou dohodu, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě v budoucnu použije čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
Uvedené rozhodnutí Komise se nepoužije dříve než v den jeho oznámení dotčené mezioborové organizaci, ledaže tato mezioborová organizace poskytla nesprávné údaje nebo zneužila výjimky stanovené v odstavci 1.
Uvedené rozhodnutí Komise se nepoužije dříve než v den jeho oznámení dotčené mezioborové organizaci, ledaže tato mezioborová organizace poskytla nesprávné údaje nebo zneužila výjimky stanovené v odstavci 1 nebo v odstavci 2.
6.  V případě víceletých dohod platí oznámení za první rok i pro následující roky dohody. V takovém případě však může Komise z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu kdykoliv vydat rozhodnutí o neslučitelnosti.
6.  V případě víceletých dohod platí oznámení za první rok i pro následující roky dohody. V takovém případě však může Komise z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu kdykoliv vydat rozhodnutí o neslučitelnosti.
7.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
7.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 f (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 210 a (nový)
26f)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 210a
Vertikální iniciativy pro udržitelnost
1.  Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se nepoužije na vertikální dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě v souvislosti s produkty uvedenými v čl. 1 odst. 2, jejichž cílem je uplatňovat vyšší normy v oblasti životního prostředí, zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek, než jsou ty, které jsou podle právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů povinné, pokud výhody pro veřejný zájem, které takto vznikají, převažují nad nevýhodami, co se týče spotřebitele, a pokud ukládají pouze taková omezení, která jsou nezbytná k dosažení jejich cíle.
2.  Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě uvedené v odstavci 1, pokud:
a)  dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v nich uvedené byly oznámeny Komisi; a
b)  Komise ve lhůtě dvou měsíců po obdržení všech požadovaných údajů neshledala, že tyto dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě nejsou slučitelné s pravidly Unie.
Pokud Komise shledá, že dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě uvedené v odstavci 1 nejsou slučitelné s pravidly Unie, informuje o svém zjištění bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.“
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 g (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 214a
26g)  Článek 214a se nahrazuje tímto:
Článek 214a
Článek 214a
Vnitrostátní platby pro určitá odvětví ve Finsku
Vnitrostátní platby pro určitá odvětví ve Finsku
S výhradou povolení Komise může Finsko v období let 20142020 nadále poskytovat vnitrostátní podpory, které poskytlo producentům v roce 2013 na základě článku 141 aktu o přistoupení z roku 1994, pokud:
S výhradou povolení Komise může Finsko v období 20212027 i nadále poskytovat vnitrostátní podpory, které poskytlo producentům v roce 2020, pokud:
a)  je částka podpory příjmů v průběhu celého období postupně snižována a v roce 2020 nepřesahuje 30 % částky poskytnuté v roce 2013 a
a)  je celková částka podpory příjmů v průběhu celého období postupně snižována a
b)  před případným využitím této možnosti byly plně využity režimy podpor v rámci SZP určené pro dotčená odvětví.
b)  před případným využitím této možnosti byly plně využity režimy podpor v rámci SZP určené pro dotčená odvětví.
Komise povolení vydá bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.
Komise povolení vydá bez použití postupu podle článku 229 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 h (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Část IV – kapitola II a (nová) – čl. 218 a (nový)
26h)  V části IV se vkládá nová kapitola a článek, které zní:
„Kapitola IIa
Transparentnost trhů se zemědělskými produkty
Článek 218a
Středisko EU pro sledování zemědělských trhů
1.  S cílem zvýšit transparentnost v rámci zemědělsko-potravinářského dodavatelského řetězce a v zájmu objasnění možností rozhodování hospodářských subjektů a všech orgánů veřejné moci a pro usnadnění identifikace a zaznamenávání vývoje trhu zřídí Komise středisko EU pro sledování zemědělských trhů („středisko“).
2.  Středisko bude sledovat alespoň tato zemědělská odvětví ve smyslu definice uvedené v čl. 1 odst. 1:
a)  obiloviny;
b)  cukr, řepa cukrovka a cukrová třtina;
c)  olivový olej;
d)  ovoce a zelenina;
e)  víno;
f)  mléko a mléčné výrobky;
g)  hovězí a telecí maso;
h)  vepřové maso;
i)  skopové a kozí maso;
j)  drůbeží maso.
3.  Středisko shromažďuje statistické údaje a informace nezbytné k vypracování analýz a studií o:
a)  produkci a zásobování;
b)  mechanismech tvorby cen a pokud možno o maržích v celém zemědělsko-potravinovém dodavatelském řetězci v Unii a v členských státech;
c)  vývoji cen a pokud možno o maržích na všech úrovních potravinového dodavatelského řetězce v Unii a v členských státech a ve všech zemědělských a zemědělsko-potravinářských odvětvích;
d)  krátkodobých a střednědobých odhadech vývoje trhu;
e)  vývoji v oblasti dovozu a vývozu zemědělských produktů, zejména pak o naplnění celních kvót pro dovoz zemědělských produktů na území Unie.
Středisko vypracovává výroční zprávy obsahující náležitosti uvedené v prvním pododstavci a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě.
4.  Členské státy shromažďují informace uvedené v odstavci 3 od podniků zpracovávajících zemědělské produkty a jiných hospodářských subjektů působících v obchodu se zemědělskými produkty a zasílají je středisku.
Tyto informace se považují za důvěrné a středisko zajistí, aby nebyly zveřejňovány konkrétní ceny ani názvy jednotlivých hospodářských subjektů.
Komise může přijmout prováděcí akty pro zavedení systému oznamování a podávání zpráv s cílem uplatňovat tento článek. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 i (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 218 b (nový)
26i)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 218b
Mechanismus včasného varování v případě narušení trhu a prahové hodnoty pro vydání upozornění
1.  Středisko zřídí mechanismus včasného varování a stanoví prahové hodnoty pro vydání upozornění a uvědomí Evropský parlament a Radu, pokud budou příslušné prahové hodnoty pro vydání upozornění překročeny, o hrozbách v podobě narušení trhu, zejména pokud byly vyvolány značným nárůstem cen nebo jejich poklesem na vnitřním trhu nebo vnějších trzích nebo pokud byly jejich příčinou jiné události nebo okolnosti, které mají podobné účinky.
Prahové hodnoty pro vydání upozornění se stanoví:
a)  pokud je vážený průměr tržní ceny nižší než [XX %] průměrné ceny za [X] po sobě jdoucích týdnů po nezohlednění nejvyšších a nejnižších hodnot týdenních cen nebo za [X] po sobě jdoucích měsíců v případě měsíčních cen;
b)  pokud je vážený průměr tržní ceny vyšší než [XX %] průměrné ceny za [X] po sobě jdoucích týdnů po nezohlednění nejvyšších a nejnižších hodnot týdenních cen nebo za [X] po sobě jdoucích měsíců v případě měsíčních cen.
Komise ve lhůtě nejvýše 30 dnů ode dne vydání oznámení střediskem představí Evropskému parlamentu a Radě situaci na trhu s daným produktem, příčiny narušení trhu a případně možná opatření, která je třeba přijmout, zejména opatření stanovená v kapitole 1 hlavy I části II tohoto nařízení a/nebo v článcích 219, 219a, 220, 221 a 222, nebo uvede důvody, proč taková opatření nepřijala.“
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 j (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 219
26j)  Článek 219 se nahrazuje tímto:
Článek 219
„Článek 219
Opatření proti narušení trhů
Opatření proti narušení trhů a pro zvládání těchto narušení
1.  S cílem účinně a účelně reagovat na hrozby narušení trhů v důsledku výrazného zvýšení nebo snížení cen na vnitřních nebo vnějších trzích nebo jiných událostí a okolností, které závažně narušují nebo by mohly narušit trh, pokud je pravděpodobné, že tato situace nebo její dopady na trh budou přetrvávat nebo se zhoršovat, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o přijetí opatření nezbytných k řešení dané situace na trhu, při současném dodržení všech závazků vyplývajících z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou o fungování EU a za předpokladu, že jakákoli jiná opatření dostupná podle tohoto nařízení se ukáží jako nedostatečná.
1.  S cílem účinně a účelně reagovat na hrozby narušení trhů v důsledku výrazného zvýšení nebo snížení cen na vnitřních nebo vnějších trzích nebo jiných událostí a okolností, které závažně narušují nebo by mohly narušit trh, pokud je pravděpodobné, že tato situace nebo její dopady na trh budou přetrvávat nebo se zhoršovat, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o přijetí opatření nezbytných k řešení dané situace na trhu, při současném dodržení všech závazků vyplývajících z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou o fungování EU.
Pokud to v případech hrozeb narušení trhů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce vyžadují naléhavé závažné důvody, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle prvního pododstavce tohoto odstavce postup stanovený v článku 228.
Pokud to v případech hrozeb narušení trhů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce vyžadují naléhavé závažné důvody, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle prvního pododstavce tohoto odstavce postup stanovený v článku 228.
Tyto naléhavé závažné důvody mohou zahrnovat i nutnost učinit okamžitý zásah s cílem řešit narušení trhu nebo takovému narušení zabránit v případech, v nichž se hrozby narušení trhu objevily tak náhle nebo neočekávaně, že v zájmu účinného a účelného řešení situace je nezbytný okamžitý zásah, nebo v případech, v nichž by zásah zabránil tomu, aby se tyto hrozby narušení trhu staly skutečností, aby přetrvávaly nebo se přeměnily v závažnější či déle trvající narušení trhu, nebo v případech, v nichž by odklad okamžitého zásahu mohl způsobit nebo zhoršit narušení nebo by se v důsledku tohoto odkladu zvýšil rozsah opatření, která by byla později nezbytná k řešení dané hrozby nebo narušení trhu, nebo by tento odklad měl negativní dopad na produkci či tržní podmínky.
Tyto naléhavé závažné důvody mohou zahrnovat i nutnost učinit okamžitý zásah s cílem řešit narušení trhu nebo takovému narušení zabránit v případech, v nichž se hrozby narušení trhu objevily tak náhle nebo neočekávaně, že v zájmu účinného a účelného řešení situace je nezbytný okamžitý zásah, nebo v případech, v nichž by zásah zabránil tomu, aby se tyto hrozby narušení trhu staly skutečností, aby přetrvávaly nebo se přeměnily v závažnější či déle trvající narušení trhu, nebo v případech, v nichž by odklad okamžitého zásahu mohl způsobit nebo zhoršit narušení nebo by se v důsledku tohoto odkladu zvýšil rozsah opatření, která by byla později nezbytná k řešení dané hrozby nebo narušení trhu, nebo by tento odklad měl negativní dopad na produkci či tržní podmínky.
Tato opatření mohou v rozsahu nezbytném a na dobu nezbytnou k vyřešení případu narušení trhu či hrozby narušení trhu rozšířit nebo pozměnit oblast působnosti, dobu trvání nebo jiné aspekty dalších opatření stanovených tímto nařízením nebo stanovit vývozní náhrady nebo zcela či částečně pozastavit dovozní cla, a to dle potřeby i na určitá množství nebo období.
Tato opatření mohou v rozsahu nezbytném a na dobu nezbytnou k vyřešení případu narušení trhu či hrozby narušení trhu rozšířit nebo pozměnit oblast působnosti, dobu trvání nebo jiné aspekty dalších opatření stanovených tímto nařízením a jiných opatření stanovených v článcích 39 až 63 kapitoly III nařízení o strategických plánech nebo posílit dovozní kontroly nebo zcela či částečně pozastavit či upravit dovozní cla, a to dle potřeby i na určitá množství nebo období. Mohou se rovněž týkat přizpůsobení vstupního režimu pro ovoce a zeleninu prostřednictvím konzultací se třetími zeměmi vyvážejícími do Unie.
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 se nepoužijí na produkty uvedené v příloze I části XXIV oddíle 2.
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 se nepoužijí na produkty uvedené v příloze I části XXIV oddíle 2.
Komise však může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých postupem pro naléhavé případy podle článku 228 rozhodnout, že opatření uvedená v odstavci 1 se použijí na jeden nebo více produktů uvedených v příloze I části XXIV oddíle 2.
Komise však může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých postupem pro naléhavé případy podle článku 228 rozhodnout, že opatření uvedená v odstavci 1 se použijí na jeden nebo více produktů uvedených v příloze I části XXIV oddíle 2.
3.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví nezbytná procedurální pravidla a technická kritéria pro použití opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
3.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví nezbytná procedurální pravidla a technická kritéria pro použití opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 k (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 219 a (nový)
26k)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 219a
Režim snižování objemu
1.  V případě závažných výkyvů na trhu, a pokud to techniky produkce umožňují, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se toto nařízení doplňuje o poskytování podpory producentům v odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, kteří po určitou stanovenou dobu sníží dodávky ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.
Za účelem zajištění účinného a náležitého provádění uvedeného režimu stanoví tyto akty v přenesené pravomoci:
a)  maximální celkový objem nebo množství dodávek, které se mají na úrovni Unie snížit v rámci režimu snižování;
b)  délku období, na které se režim snižování vztahuje, a popřípadě jeho prodloužení;
c)  částku podpory v souladu se sníženým objemem nebo množstvím a ujednání o jejím financování;
d)  kritéria pro žadatele způsobilé pro danou podporu a pro přípustné žádosti o podporu;
e)  zvláštní podmínky pro provádění tohoto režimu.
2.  Podpora se poskytne na základě žádosti, kterou producenti podají v členském státě, v němž jsou usazeni, za použití metody stanovené dotčeným členským státem.
Členské státy mohou rozhodnout, že žádosti o podporu při snížení předloží jménem producentů uznaná organizace nebo družstvo zřízené podle vnitrostátního práva a/nebo jednotliví producenti. V takovém případě členské státy zajistí, aby podpora byla v plné výši předána producentům, kteří skutečně snížili své dodávky.“
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 l (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 219 b (nový)
26l)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 219b
Opatření ke stabilizaci produkce v období závažného narušení trhu
1.  Pokud Komise přijme akty v přenesené pravomoci podle článku 219a, je v případě, že pravděpodobně budou i nadále trvat nebo se zhoršovat závažné tržní nerovnováhy, zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, které doplní toto nařízení s ohledem na doplnění opatření podle článku 219a tak, že uloží každému producentovi v odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, který zvýší své dodávky oproti témuž období předešlého roku, poplatek:
a)  za téže období vymezené podle článku 219a z řádně odůvodněných závažných naléhavých důvodů;
b)  za nové období snižování produkce, pokud účast producentů podle článku 219a nestačila k obnovení rovnováhy trhu.
2.  Při zavedení opatření podle odstavce 1 zohlední Komise vývoj produkčních nákladů, zejména cen vstupů.
3.  Za účelem zajištění účinného a řádného provádění tohoto režimu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jež doplní toto nařízení tak, že stanoví:
a)  výši poplatku uloženého producentům, kteří během období snížení výroby navýší své objemy nebo množství, a podmínky, jimiž se ukládání tohoto poplatku řídí;
b)  zvláštní podmínky pro provádění tohoto režimu, jež budou doplňkové k režimu snižování objemu produkce uvedenému v článku 219a.
4.  Tato opatření mohou v případě potřeby doprovázet další opatření podle tohoto nařízení, zejména opatření podle článku 222.“
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 m (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 220
26m)  Článek 220 se nahrazuje tímto:
Článek 220
„Článek 220
Opatření týkající se nákaz zvířat a ztráty důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin
Opatření týkající se nákaz zvířat a rostlin a jejich škůdců a ztráty důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin
1.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví výjimečná podpůrná opatření v zájmu postiženého trhu, aby se zohlednily:
1.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví výjimečná podpůrná opatření v zájmu postiženého trhu, aby se zohlednily:
a)  omezení obchodu uvnitř Unie a obchodu se třetími zeměmi, která mohou vyplynout z použití opatření, jejichž cílem je zabránit šíření nákaz zvířat; a
a)  omezení obchodu uvnitř Unie a obchodu se třetími zeměmi, která mohou vyplynout z použití opatření, jejichž cílem je zabránit šíření nákaz zvířat nebo šíření nákaz rostlin nebo škůdců; a
b)  závažná narušení trhu přímo související se ztrátou důvěry spotřebitelů z důvodu ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin a nákazy.
b)  závažná narušení trhu přímo související se ztrátou důvěry spotřebitelů z důvodu ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin a nákazy.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
2.  Opatření stanovená v odstavci 1 se použijí na kterékoli z těchto odvětví:
2.  Opatření stanovená v odstavci 1 se použijí na všechny ostatní zemědělské produkty s výjimkou těch, které jsou uvedeny příloze I části XXIV oddíle 2.
a)  hovězího a telecího masa,
b)  mléka a mléčných výrobků,
c)  vepřového masa,
d)  skopového a kozího masa,
e)  vajec,
f)  drůbežího masa.
Opatření stanovená v odst. 1 prvním pododstavci písm. b), která souvisejí se ztrátou důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti nebo rostlin, se použijí rovněž na všechny ostatní zemědělské produkty kromě těch, které jsou uvedeny v příloze I části XXIV oddíle 2.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci postupem pro naléhavé případy podle článku 228, které rozšíří seznam produktů uvedených v prvních dvou pododstavcích tohoto odstavce.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci postupem pro naléhavé případy podle článku 228, které rozšíří seznam produktů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce.
3.  Opatření stanovená v odstavci 1 se přijímají na žádost dotčeného členského státu.
3.  Opatření stanovená v odstavci 1 se přijímají na žádost dotčeného členského státu.
4.  Opatření stanovená v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) mohou být přijata pouze tehdy, pokud dotčený členský stát urychleně přijal zdravotní a veterinární opatření k potlačení nákazy, a pouze v rozsahu a v trvání naprosto nezbytném pro podporu dotčeného trhu.
4.  Opatření stanovená v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) mohou být přijata pouze tehdy, pokud dotčený členský stát urychleně přijal zdravotní, veterinární a fytosanitární opatření k potlačení nákazy a k monitorování, kontrole nebo eradikaci škůdců, a pouze v rozsahu a v trvání naprosto nezbytném pro podporu dotčeného trhu.
5.  Na opatření uvedená v odstavci 1 poskytne Unie spolufinancování ve výši 50 % výdajů hrazených členskými státy 1.
5.  Na opatření uvedená v odstavci 1 poskytne Unie spolufinancování ve výši 50 % výdajů hrazených členskými státy 1.
V odvětví hovězího a telecího masa, mléka a mléčných výrobků, vepřového masa a skopového a kozího masa však Unie poskytne spolufinancování ve výši 60 % těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení slintavky a kulhavky.
V odvětví hovězího a telecího masa, mléka a mléčných výrobků, vepřového masa a skopového a kozího masa však Unie poskytne spolufinancování ve výši 60 % těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení slintavky a kulhavky.
6.  Pokud producenti přispívají na výdaje hrazené členskými státy, pak členské státy zajistí, aby v důsledku těchto opatření nedocházelo k narušení hospodářské soutěže mezi producenty v různých členských státech.
6.  Pokud producenti přispívají na výdaje hrazené členskými státy, pak členské státy zajistí, aby v důsledku těchto opatření nedocházelo k narušení hospodářské soutěže mezi producenty v různých členských státech.“
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 n (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Část V – kapitola I – oddíl 4 – název
26n)  V oddílu 4 se název nahrazuje tímto:
Dohody a rozhodnutí v období závažných výkyvů na trzích
„Dohody a rozhodnutí za účelem zabránění narušení trhu a vypořádání se se závažnými výkyvy na trzích“
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 o (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 222
26o)  Článek 222 se nahrazuje tímto:
Článek 222
„Článek 222
Použití čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU
Použití čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU
1.  V období závažných výkyvů na trzích může Komise přijímat prováděcí akty, kterými stanoví, že čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se nemá vztahovat na dohody a rozhodnutí zemědělců, sdružení zemědělců či svazů těchto sdružení nebo uznaných organizací producentů a sdružení uznaných organizací producentů a uznaných mezioborových organizací v kterémkoli z odvětví uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, pokud tyto dohody a rozhodnutí nenarušují řádné fungování vnitřního trhu, jejich výhradním cílem je stabilizace dotčeného odvětví a spadají do jedné nebo více z těchto kategorií:
1.  S cílem zabránit narušení trhu a vypořádat se se závažnými výkyvy na trzích může Komise v souladu s článkem 219 přijímat prováděcí akty, kterými stanoví, že čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se nemá vztahovat na dohody a rozhodnutí zemědělců, sdružení zemědělců či svazů těchto sdružení nebo uznaných organizací producentů a sdružení uznaných organizací producentů a uznaných mezioborových organizací v kterémkoli z odvětví uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, pokud tyto dohody a rozhodnutí nenarušují řádné fungování vnitřního trhu, jejich výhradním cílem je stabilizace dotčeného odvětví a spadají do jedné nebo více z těchto kategorií:“;
a)  stažení jejich produktů z trhu nebo bezplatná distribuce těchto produktů;
a)  stažení jejich produktů z trhu nebo bezplatná distribuce těchto produktů;
b)  úprava a zpracování;
b)  úprava a zpracování;
c)  skladování soukromými hospodářskými subjekty;
c)  skladování soukromými hospodářskými subjekty;
d)  společná opatření v oblasti propagace;
d)  společná opatření v oblasti propagace;
e)  dohody o požadavcích na jakost;
e)  dohody o požadavcích na jakost;
f)  společné pořizování vstupů nezbytných k boji proti šíření škůdců a nákaz zvířat a chorob rostlin v Unii nebo vstupů nezbytných k řešení dopadů přírodních katastrof v Unii;
f)  společné pořizování vstupů nezbytných k boji proti šíření škůdců a nákaz zvířat a chorob rostlin v Unii nebo vstupů nezbytných k řešení dopadů přírodních katastrof v Unii;
g)  dočasné plánování produkce zohledňující zvláštní povahu daného produkčního cyklu.
g)  dočasné plánování produkce zohledňující zvláštní povahu daného produkčního cyklu.
Komise v prováděcích aktech stanoví věcnou a zeměpisnou působnost této výjimky a s výhradou odstavce 3 i dobu, po kterou se výjimka použije. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Komise v prováděcích aktech stanoví věcnou a zeměpisnou působnost této výjimky a s výhradou odstavce 3 i dobu, po kterou se výjimka použije. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
1a.  Dohody a rozhodnutí přijaté v souvislosti odstavcem 1 uznanými organizacemi producentů nebo uznanými sdruženími organizací producentů nebo uznanými mezioborovými organizacemi mohou být rozšířeny v souladu s článkem 164 a za podmínek stanovených členským státem. Rozšíření pravidel nesmí překročit časový rámce uvedený v odstavci 3.
3.  Platnost dohod a rozhodnutí uvedených v odstavci 1 nepřekročí dobu šesti měsíců.
3.  Platnost dohod a rozhodnutí uvedených v odstavci 1 nepřekročí dobu šesti měsíců.
Komise však může přijmout prováděcí akty, kterými umožní prodloužení platnosti těchto dohod a rozhodnutí o maximálně šest měsíců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Komise však může přijmout prováděcí akty, kterými umožní prodloužení platnosti těchto dohod a rozhodnutí o maximálně šest měsíců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 p (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 222 a (nový)
26p)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 222a
Plány pro monitorování a zvládání poruch trhu
1.  Aby bylo možné dosáhnout cílů SZP stanovených v článku 39 Smlouva o fungování EU, a zejména zvláštního cíle v oblasti tržní stabilizace uvedeného v čl. 1a písm. b) tohoto nařízení, zavede Komise plány pro monitorování a zvládání poruch trhu, které vymezí její intervenční strategii pro každý zemědělský produkt uvedený v článku 1 tohoto nařízení.
2.  Komise svojí intervenční strategii založí na činnosti Střediska EU pro sledování zemědělských trhů uvedeného v článku 218a, včetně mechanismu včasného varování stanoveného v článku 218b.
3.  V případě poruch trh mobilizuje Komise včas a účinným způsobem výjimečná opatření stanovená v části V kapitole I a případně také tržní intervenční opatření stanovená v hlavě II části III s cílem rychle obnovit rovnováhu na dotčeném trhu a zároveň poskytnout co nejvhodnější reakci každému postiženému odvětví.
4.  Komise zavede výkonnostní rámec umožňující sledovat a hodnotit plány pro monitorování a zvládání poruch trhu v průběhu jejich uplatňování a podávat o nich zprávy.
5.  Do 30. listopadu každého roku zveřejní Komise výroční zprávu o uplatňování plánů pro monitorování a zvládání poruch trhu a o zlepšování její intervenční strategie.
Výroční zpráva bude každoročně předkládána Evropskému parlamentu a Radě a jejím cílem bude vyhodnotit provádění plánu s ohledem na dopad, účinnost, účelnost a soudržnost nástrojů stanovených v tomto nařízení, a posoudit, jak Komise používá své výsady a rozpočet, pokud jde o monitorování, prevenci a zvládání poruch trhu.“
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 q (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 223
26q)  Článek 223 se nahrazuje tímto:
Článek 223
„Článek 223
Oznamovací povinnosti
Oznamovací povinnosti
1.  Pro účely uplatňování tohoto nařízení, sledování, analýzy a řízení trhu se zemědělskými produkty, zajištění transparentnosti trhu, řádného fungování opatření SZP, kontroly, inspekce, sledování, hodnocení a provádění auditu opatření SZP a plnění požadavků stanovených v mezinárodních dohodách, které byly uzavřeny v souladu se Smlouvou o fungování EU, včetně oznamovacích povinností v rámci těchto dohod, může Komise postupem podle odstavce 2 přijmout nezbytná opatření, pokud jde o oznámení, která mají předkládat podniky, členské státy a třetí země. Zohlední při tom potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů.
1.  Pro účely uplatňování tohoto nařízení, sledování, analýzy a řízení trhu se zemědělskými produkty, zajištění transparentnosti trhu, řádného fungování opatření SZP, kontroly, inspekce, sledování, hodnocení a provádění auditu opatření SZP a plnění požadavků stanovených v mezinárodních dohodách, které byly uzavřeny v souladu se Smlouvou o fungování EU, včetně oznamovacích povinností v rámci těchto dohod, může Komise postupem podle odstavce 2 přijmout nezbytná opatření, pokud jde o oznámení, která mají předkládat podniky, členské státy a třetí země. Zohlední při tom potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů.
Získané informace mohou být předány nebo zpřístupněny mezinárodním organizacím a příslušným orgánům třetích zemí a mohou být zveřejněny pod podmínkou ochrany osobních údajů a legitimních zájmů podniků při ochraně jejich obchodních tajemství, včetně cen.
Získané informace mohou být předány nebo zpřístupněny mezinárodním organizacím, evropským a vnitrostátním orgánům pro finanční trhy a příslušným orgánům třetích zemí a mohou být zveřejněny pod podmínkou ochrany osobních údajů a legitimních zájmů podniků při ochraně jejich obchodních tajemství, včetně cen.
Aby byla zajištěna posílená transparentnost na trzích se zemědělskými produkty, a zejména derivátových trzích zemědělských surovin, Komise prostřednictvím společné organizace trhů se zemědělskými produkty spolupracuje s vnitrostátními orgány pro finanční trhy, které jsou v souladu s nařízením (EU) č. 596/2014 (nařízení o zneužívání trhu) a směrnicí 2014/57/EU (směrnice o zneužívání trhu) příslušné pro dohled a kontrolu nad derivátovými finančními nástroji u zemědělských surovin, a to s cílem zajistit, aby řádně plnily své funkce.
2.  S cílem zajistit integritu informačních systémů a pravost a čitelnost dokumentů a souvisejících předávaných údajů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými stanoví:
2.  S cílem zajistit integritu informačních systémů a pravost a čitelnost dokumentů a souvisejících předávaných údajů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými stanoví:
a)  povahu a druh oznamovaných informací;
a)  povahu a druh oznamovaných informací;
b)  kategorie zpracovávaných údajů, maximální dobu uchovávání a účel zpracování těchto údajů, zejména v případě jejich zveřejnění a předání třetím zemím;
b)  kategorie zpracovávaných údajů, maximální dobu uchovávání a účel zpracování těchto údajů, zejména v případě jejich zveřejnění a předání třetím zemím;
c)  práva přístupu k dostupným informacím nebo informačním systémům;
c)  práva přístupu k dostupným informacím nebo informačním systémům;
d)  podmínky zveřejnění informací.
d)  podmínky zveřejnění informací.
2a.  V zájmu zajištění přiměřené úrovně transparentnosti trhu a s náležitým ohledem na důvěrnost obchodních informací může Komise v souladu s postupem uvedeným v odstavci 2 přijmout opatření, která vyžadují, aby účastníci trhu na zvláště neprůhledných trzích prováděli své operace prostřednictvím elektronické obchodní platformy.
3.  Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví nezbytná opatření pro uplatňování tohoto článku, včetně:
3.  Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví nezbytná opatření pro uplatňování tohoto článku, včetně:
a)  způsoby oznamování;
a)  způsoby oznamování;
b)  pravidel týkajících se oznamovaných informací;
b)  pravidel týkajících se oznamovaných informací;
c)  režimů pro správu oznamovaných informací a opatření týkajících se obsahu, formy, časového rozvrhu, četnosti a lhůt oznámení;
c)  režimů pro správu oznamovaných informací a opatření týkajících se obsahu, formy, časového rozvrhu, četnosti a lhůt oznámení;
d)  režimů pro předávání nebo zpřístupnění informací a dokladů členským státům, mezinárodním organizacím, příslušným orgánům třetích zemí nebo veřejnosti pod podmínkou ochrany osobních údajů a legitimních zájmů podniků při ochraně jejich obchodních tajemství.
d)  režimů pro předávání nebo zpřístupnění informací a dokladů členským státům, mezinárodním organizacím, příslušným orgánům třetích zemí nebo veřejnosti pod podmínkou ochrany osobních údajů a legitimních zájmů podniků při ochraně jejich obchodních tajemství.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 225 – písm. a až d
27)  V článku 225 se zrušují písmena a) až d).
vypouští se
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 225
27a)  Článek 225 se nahrazuje tímto:
Článek 225
„Článek 225
Povinnost Komise podávat zprávy
Povinnost Komise podávat zprávy
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě tyto zprávy:
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě tyto zprávy:
a)   každé tři roky a poprvé do 21. prosince 2016 zprávu o provádění opatření v odvětví včelařství, jak je stanoveno v článcích 55, 56 a 57, mimo jiné i o posledním vývoji v oblasti systémů identifikace včelstev;
b)  do 30. června 2014 a také do 31. prosince 2018 zprávu o vývoji situace na trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, se zaměřením zejména na provádění článků 148 až 151, čl. 152 odst. 3 a čl. 157 odst. 3, hodnotící především dopady na producenty mléka a produkci mléka ve znevýhodněných regionech v souvislosti s obecným cílem zachovat v těchto regionech produkci a zahrnující možné pobídky, jež by zemědělce vedly k uzavírání dohod o společné produkci, spolu s případnými vhodnými návrhy;
b)  každé čtyři roky a poprvé do 30. června 2022 zprávu o vývoji situace na trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, se zaměřením zejména na provádění článků 148 až 151, článku 161 a 157, hodnotící především dopady na producenty mléka a produkci mléka ve znevýhodněných regionech v souvislosti s obecným cílem zachovat v těchto regionech produkci a zahrnující možné pobídky, jež by zemědělce vedly k uzavírání dohod o společné produkci, spolu s případnými vhodnými návrhy;
c)  do 31. prosince 2014 zprávu o možnosti rozšíření působnosti režimů dodávek do škol, tak aby zahrnovaly i olivový olej a stolní olivy;
d)  do 31. prosince 2017 zprávu o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělství ve všech členských státech, zejména o provádění článků 209 a 210 a článků 169, 170 a 171 v dotčených odvětvích;
d)  do 31. prosince 2021 a pak každé tři roky zprávu o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělství ve všech členských státech, zejména o provádění článků 209 a 210 a článku 152;
da)  do 30. června 2021 zprávu o strategii Komise pro co nejlepší využití ustanovení obsažených v tomto nařízení s cílem předcházet krizím na vnitřních zemědělských trzích, které by mohly vzniknout v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie, a zvládat je.
db)  do 31. prosince 2021 zprávu o střediscích pro sledování trhu zřízených v souladu s článkem 218a a odpovědi Komise na jejich oznámení a použití nástrojů pro řešení krizí, zejména v souladu s články 219, 219a, 219b, 220, 221 a 222.
dc)  nejpozději do 31. prosince 2021 zprávu o potenciálu nových informačních a komunikačních technologií pro modernizaci vztahů Komise s vnitrostátními orgány a podniky, zejména s cílem zajistit větší transparentnost trhů.
e)  do 31. července 2023 zprávu o uplatňování kritérií pro přidělování podpory uvedených v čl. 23a odst. 2;
e)  do 31. července 2023 zprávu o uplatňování kritérií pro přidělování podpory uvedených v čl. 23a odst. 2;
f)  do 31. července 2023 zprávu o dopadu převodů uvedených v čl. 23a odst. 4 na účinnost školního projektu, pokud jde o distribuci ovoce a zeleniny do škol a mléka do škol.
f)  do 31. července 2023 zprávu o dopadu převodů uvedených v čl. 23a odst. 4 na účinnost školního projektu, pokud jde o distribuci ovoce a zeleniny do škol a mléka do škol.
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha I – část IX – tabulka 1 – řádek 9 a (nový)
28a)  V příloze I části IX se vkládá nový řádek do tabulky za řádek „ex 07 09“, který zní:
„0709 60 99
Jiné papriky (čili papriky – vegetariánské papriky) “
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
PŘÍLOHA I – ČÁST XXXIII a (nová)
28b)  V příloze I se vkládá nová část, která zní:
„ČÁST XXIIIa
Genetické produkty zvířat
01012100 – Plemenní čistokrevní koně
010221 – Plemenný čistokrevný skot
01022110 – Plemenný čistokrevný skot (jalovice)
01022190 – Plemenný čistokrevný skot (kromě 01012110 nebo 01012130)
01023100 – Plemenní čistokrevní buvoli
01029020 – Plemenný čistokrevný skot, živá zvířata, kromě 010221 nebo 01023100
01031000 – Plemenná čistokrevná prasata, živá zvířata
01041010 – Plemenné čistokrevné ovce, živá zvířata
01051111 – Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus: Samičí kuřata chovná a reprodukční, pro snášení vajec
01051119 – Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus: Samičí kuřata chovná a reprodukční, pro snášení vajec, kromě 01051111
010641 – Plemenné čistokrevné včelí matky druhu Apis mellifera, živé
04071100 – Oplodněná vejce pro líhnutí Slepic druhu Gallus domesticus
040719 – Oplodněná vejce pro líhnutí, kromě 04071100
04071911 – Oplodněná vejce pro líhnutí, krutí nebo husí
04071919 – Oplodněná vejce pro líhnutí, z domácí drůbeže, jiné než slepic druhu Gallus domesticus a jiné než krůta nebo husa
04071990 – Oplodněná vejce pro líhnutí, kromě domácí drůbeže
05111000 – Býčí sperma
05119985 – Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, jiné než 05111000 (včetně spermatu savců kromě býčího spermatu, savčích vajíček a embryí savců)“
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha II – část IX
29a)  V příloze II se část IX nahrazuje tímto:
Část IX
“Část IX
Definice týkající se odvětví včelařství
Definice týkající se odvětví včelařství
1.  Medem se rozumí med ve smyslu směrnice Rady 2001/110/ES, a to i pokud jde o hlavní druhy medu.
„1. Medem se rozumí med ve smyslu směrnice Rady 2001/110/ES, a to i pokud jde o hlavní druhy medu.
2.  „Včelařskými produkty“ se rozumějí med, včelí vosk, mateří kašička, propolis a pyl.
2.  „Včelařskými produkty“ se rozumějí med, včelí vosk, mateří kašička, propolis a pyl.
„2a) „Včelím voskem“ se rozumí látka tvořená výhradně ze sekrece voskových žláz dělnic včely medonosné (Apis mellifera), která slouží ke stavbě včelích plástů.
2b)  „Mateří kašičkou“ se rozumí směs výměšků z hltanových a kusadlových žláz dělnic bez dalších přídatných látek. Tato látka je potravou pro larvální a dospělé stádium včelích matek. Jde o čerstvý, čistý, přírodní a neošetřený produkt. Je to syrová a přírodní potravina, která není zpracována (s výjimkou filtrace) a neobsahuje přídatné látky. Barva, chuť a chemické složení mateří kašičky jsou dány tím, jak je vstřebají a přemění včely krmené dvěma druhy potravy během období produkce mateří kašičky:
Druh 1: kašička od včel krmených výhradně medem, nektarem a pylem;
Druh 2: kašička od včel krmených medem, nektarem a pylem a jinou potravou (bílkoviny, sacharidy).
2c)  „Propolisem“ se rozumí pryskyřice, která je výhradně přírodního a rostlinného původu a kterou dělnice včely medonosné (Apis mellifera) sbírají z určitých rostlin a do níž jsou přidány jejich vlastní výměšky (především vosk a slinné výměšky). Tato pryskyřice se používá především jako ochrana úlu;
2d)  „Pylovými zrny“ se rozumí nashromážděná zrna pylu, který sbírají dělnice včely medonosné (Apis mellifera) a následně jej slepují prostřednictvím svého zadního páru noh za pomoci medu a/nebo nektaru a včelích slinných výměšků. Je to zdroj bílkovin pro kolonii a přírodní produkt bez přídavných látek a sbírá se z česna;
2e)  „Včelím pylem“ nebo „včelím chlebem“ se rozumí pylová zrna, která včely zabalují do buněk včelích plástů a která jsou předmětem přírodního zpracování, které vede k přítomnosti enzymů a komenzální mikrobioty. Včelí dělnice krmičky jej používají pro krmení včelích plodů. Nesmí obsahovat žádné přídavné látky kromě vosku z buněk pláství;
2f)  „Včelím jedem“ se rozumí sekrece jedové žlázy včely, kterou včely používají k tomu, aby se bránily proti útočníkům útočícím na úl.“
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha III – část B – section 1
b)  v části B se zrušuje oddíl I.
vypouští se
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část I – název
31a)  V příloze VII části I se název se nahrazuje tímto:
Maso skotu mladšího dvanácti měsíců
„Maso skotu a ovcí mladších dvanácti měsíců“
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část I – oddíl II
31b)  V příloze VII části I se oddíl II se nahrazuje tímto:
II.  Kategorizace skotu mladšího dvanácti měsíců na jatkách
„II. Kategorizace skotu a ovcí mladších dvanácti měsíců na jatkách
Pod dohledem příslušného orgánu rozdělí hospodářské subjekty v okamžiku porážky všechny kusy skotu mladší dvanácti měsíců do jedné z těchto dvou kategorií:
Pod dohledem příslušného orgánu rozdělí hospodářské subjekty v okamžiku porážky všechny kusy skotu mladší dvanácti měsíců do jedné z těchto dvou kategorií:
A)  kategorie V: skot mladší než osm měsíců
A)  kategorie V: skot mladší než osm měsíců
identifikační písmeno této kategorie: V;
identifikační písmeno této kategorie: V;
B)  kategorie Z: skot ve věku od osmi do méně než dvanácti měsíců
B)  kategorie Z: skot ve věku od osmi do méně než dvanácti měsíců
identifikační písmeno této kategorie: Z.
identifikační písmeno této kategorie: Z.
Pod dohledem příslušného orgánu rozdělí hospodářské subjekty v okamžiku porážky všechny ovce mladší dvanácti měsíců do následující kategorie: kategorie A: jatečně upravená těla jehňat mladších dvanácti měsíců,
identifikační písmeno této kategorie: A.
Toto rozdělení musí být prováděno na základě informací obsažených ve zvířecím pasu doprovázejícím skot nebo, pokud to není možné, na základě údajů obsažených v počítačové databázi podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200032.
Toto rozdělení musí být prováděno na základě informací obsažených ve zvířecím pasu doprovázejícím skot a ovce nebo, pokud to není možné, na základě údajů obsažených v počítačové databázi podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200032).
Podmínky uvedené v tomto bodu se nepoužijí na maso skotu, které nese označení původu nebo zeměpisné označení chráněné podle nařízení (EU) č. 1151/2012 zapsané do 29. června 2007.
__________________
__________________
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část I – oddíl III – bod 1 a (nový)
31c)  V příloze VII části I oddíle III se vkládá nový odstavec, který zní:
„1a) Maso ovcí mladších dvanácti měsíců se v členských státech uvádí na trh pouze pod tímto obchodním názvem nebo těmito obchodními názvy stanovenými pro každý členský stát:
Země uvedení na trh:
Obchodní názvy, jež se mají použít: jehněčí.“
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část I – oddíl III – bod 3
31d)  V příloze VIII části I oddíle III se bod 3 nahrazuje tímto:
3.  Obchodní názvy uvedené pro kategorii V v bodu A tabulky v odstavci 1 a jakýkoli nový název odvozený z těchto obchodních názvů se použijí pouze v případě, že jsou splněny požadavky této přílohy.
„3. Obchodní názvy uvedené pro kategorii skot V a kategorii ovce A v bodu A tabulky v odstavci 1 a jakýkoli nový název odvozený z těchto obchodních názvů se použijí pouze v případě, že jsou splněny požadavky této přílohy.
Zejména výrazy jako „veau“, „telecí“, „Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ a „teletina“ nelze používat v obchodním názvu nebo uvádět na označení u masa skotu staršího dvanácti měsíců.
Zejména výrazy jako „veau“, „telecí“, „Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ a „teletina“ nelze používat v obchodním názvu nebo uvádět na označení u masa skotu staršího dvanácti měsíců.
Obdobně pojem „jehněčí“ nelze používat v obchodním názvu nebo uvádět na označení u masa ovcí starších dvanácti měsíců.“
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 3 – písm. a
33a.  V bodě 3 části II přílohy VII se písmeno a) nahrazuje tímto:
a)  který má skutečný obsah alkoholu nejméně 15 % objemových a nejvýše 22 % objemových;
„a) vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 15 % objemových a nejvýše 22 % objemových; Na základě výjimky a v případě vín určených pro delší zrání se tyto limity mohou lišit v případě určitých likérových vín s označením původu nebo zeměpisným označením uvedeným na seznamu, který vytvořila Komise na základě aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s čl. 75 odst. 2, a to za podmínky, že:
—  vína, která mají projít procesem zrání, splňující definici likérových vín; a
—  obsah alkoholu zralého vína je nejméně 14 % objemových;“
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 18 – návětí
18)  Výraz „dealkoholizovaný“ se může použít spolu s názvem výrobků z révy vinné uvedených v bodě 1 a v bodech 4 až 9, pokud daný výrobek:
18)  „Dealkoholizovaným vínem“ nebo „dealkoholizovaným (po čemž následuje název druhu výrobku z révy vinné použitého k jeho výrobě)“ se rozumí výrobek, který:
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 18 – písm. b
b)  byl podroben ošetření dealkoholizací v souladu s postupy popsanými v příloze VIII části I bodu E a
b)  byl podroben ošetření dealkoholizací v souladu s podmínkami popsanými v příloze VIII části I bodu E přičemž
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 19 – návětí
19)  Výraz „částečně dealkoholizovaný“ se může použít spolu s názvem výrobků z révy vinné uvedených v bodě 1 a v bodech 4 až 9, pokud daný výrobek:
19)  „Částečně dealkoholizovaným vínem“ nebo „částečně dealkoholizovaným (po čemž následuje název druhu výrobku z révy vinné použitého k jeho výrobě)“ se rozumí výrobek, který:
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 19 – písm. b
b)  byl podroben ošetření dealkoholizací v souladu s postupy popsanými v příloze VIII části I bodu E a
b)  byl podroben ošetření dealkoholizací v souladu s podmínkami popsanými v příloze VIII části I bodu E a
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 19 – písm. c
c)  vykazuje celkový obsah alkoholu vyšší než 0,5 % objemových a po postupech popsaných v příloze VIII části I bodu E se jeho celkový obsah alkoholu snížil o více než 20 % objemových oproti jeho původnímu celkovému obsahu alkoholu.
c)  vykazuje celkový objemový obsah alkoholu nižší než 8,5 % a vyšší než 0,5 % a po postupech popsaných v příloze VIII části I bodu E se jeho celkový objemový obsah alkoholu snížil o více než 20 % oproti jeho původnímu celkovému obsahu alkoholu.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část III – bod 5
32a)  V příloze VII části III se bod 5 nahrazuje tímto:
5.  Označení podle bodů 1, 2 a 3 se mohou používat pouze pro produkty uvedené v uvedeném bodu.
„5. Označení podle bodů 1, 2 a 3 se mohou používat pouze pro produkty uvedené v uvedeném bodu.
Tato označení jsou také chráněna před:
a)  jakýmkoli přímým či nepřímým obchodním použitím označení;
i)  v případě srovnatelných produktů nebo produktů nabízených jako produkty, které mohou být nahrazeny, jež nejsou v souladu s příslušnou definicí;
ii)  pokud takové použití zneužívá pověst spojovanou s označením;
b)  jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo použitím názvů, které jej evokují, a to i tehdy, je-li uvedeno složení nebo skutečná povaha produktu nebo služby nebo je-li doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy;
c)  jakýmkoliv jiným obchodním sdělením nebo praktikou, která bude pro spotřebitele pravděpodobně zavádějící, pokud jde o skutečnou povahu nebo složení produktu.
Toto ustanovení se však nepoužije na označování produktů, jejichž přesná povaha vyplývá jasně z tradičního používání, nebo pokud se označení jasně používají pro popis charakteristické vlastnosti produktu.
Toto ustanovení se však nepoužije na označování produktů, jejichž přesná povaha vyplývá jasně z tradičního používání, nebo pokud se označení jasně používají pro popis charakteristické vlastnosti produktu.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – dodatek I – odst. 1 – bod 2 – písm. g
32b)  V příloze VII dodatku I prvním odstavci bodu 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:
g)  v Rumunsku oblast Podișul Transilvaniei;
„g) v Rumunsku vinařský region Podișul Transilvaniei;
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – dodatek I – odst. 1 – bod 4 – písm. f
32c)  V příloze VII dodatku I prvním odstavci bodu 4 se písmeno f) nahrazuje tímto:
f)  v Rumunsku plochy vinic v těchto oblastech:
„f) v Rumunsku plochy vinic v těchto oblastech:
Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului a Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, jižní vinařská oblast včetně písků a jiné příznivé oblasti;
Dealurile Buzăului, Munteniei a Olteniei, Dealu Mare, Severinului a Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, písčitý region a jiné příznivé oblasti na jihu země;
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha X – bod XI – odst. 1
33a)  V příloze X bodu XI se první odstavec nahrazuje tímto:
1.  Mezioborové dohody podle přílohy II části II oddílu A bodu 6 obsahují rozhodčí doložky.
„1. Mezioborové dohody podle přílohy II části II oddílu A bodu 6 obsahují dohodovací nebo mediační mechanismy a rozhodčí doložky.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha X – bod XI – bod 4 a (nový)
33b)  V příloze X bodě XI se doplňuje nové písmeno, které zní:
„4a. Cukrovarnický podnik a dotčení prodejci cukrové řepy se mohou dohodnout na ustanoveních o sdílení hodnoty, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má mezi ně být rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen na trhu s cukrem nebo s jinými komoditami.“
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha XI
33c)  Příloha XI se zrušuje
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha XII
33d)  Příloha XII se zrušuje.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha XIII
33e)  Příloha XIII se zrušuje.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b
-1)  v čl. 1 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
b)  charakteristikami představujícími přidanou hodnotu a vyplývajícími z metod hospodaření nebo zpracování použitých při jejich produkci nebo z místa jejich produkce či uvádění na trh.
„b) charakteristikami představujícími přidanou hodnotu a vyplývajícími z metod hospodaření nebo zpracování použitých při jejich produkci nebo z místa jejich produkce či uvádění na trh a případně z jejich přínosu k udržitelnému rozvoji.
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 5
2.  Článek 5 se nahrazuje tímto:
Článek 5
Článek 5
Požadavky týkající se označení původu a zeměpisných označení
Požadavky týkající se označení původu a zeměpisných označení
1.  Pro účely tohoto nařízení se „označením původu“ rozumí název, který identifikuje produkt:
1.  Pro účely tohoto nařízení se „označením původu“ rozumí název, který identifikuje produkt:
a)  pocházející z určitého místa či regionu nebo ve výjimečných případech z určité země;
a)  pocházející z určitého místa či regionu nebo ve výjimečných případech z určité země, nebo název, který se tradičně používá na určitém místě;
b)  jehož jakost nebo vlastnosti jsou zásadně nebo výlučně dány konkrétním zeměpisným prostředím s jeho vlastními přírodními a případně lidskými činiteli; a
b)  jehož jakost nebo vlastnosti jsou zásadně nebo výlučně dány konkrétním zeměpisným prostředím s jeho přírodními faktory a případně lidskými činiteli;
c)  u něhož všechny fáze produkce probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti.
c)  u něhož všechny fáze produkce probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti.
2.  Pro účely tohoto nařízení se „zeměpisným označením“ rozumí název, který identifikuje produkt:
2.   Pro účely tohoto nařízení se „zeměpisným označením“ rozumí název, který identifikuje produkt:
a)  pocházející z určitého místa, regionu nebo země;
a)  pocházející z určitého místa, regionu či země, nebo název, který se tradičně používá na určitém místě;
b)  jehož danou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti lze přičíst především jeho zeměpisnému původu a
b)  jehož danou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti lze přičíst především jeho zeměpisnému původu a
c)  u něhož alespoň jedna z fází produkce probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.
c)  u něhož alespoň jedna z fází produkce probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.
3.   Odchylně od odstavce 1 se za označení původu považují rovněž některé názvy, i když suroviny pro dotyčné produkty pocházejí ze zeměpisné oblasti širší nebo jiné, než je vymezená zeměpisná oblast, pokud jsou splněny tyto podmínky:
3.  Odchylně od odstavce 1 se za označení původu považují rovněž některé názvy, i když suroviny pro dotyčné produkty pocházejí ze zeměpisné oblasti širší nebo jiné, než je vymezená zeměpisná oblast, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a)  je vymezena oblast produkce surovin;
a)  je vymezena oblast produkce surovin;
b)  existují zvláštní podmínky produkce surovin;
b)  existují zvláštní podmínky produkce surovin;
c)  existuje režim kontroly zajišťující dodržování podmínek uvedených v písmeni b) a
c)  existuje režim kontroly zajišťující dodržování podmínek uvedených v písmeni b) a
d)  dotyčná označení původu byla uznána za označení původu v zemi původu před 1. květnem 2004.
d)  dotyčná označení původu byla uznána za označení původu v zemi původu před 1. květnem 2004.
Pro účely tohoto odstavce lze za suroviny považovat pouze živá zvířata, maso a mléko.
Pro účely tohoto odstavce lze za suroviny považovat pouze živá zvířata, maso a mléko.
4.  Aby bylo možné zohlednit zvláštní povahu produkce produktů živočišného původu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 týkající se omezení a odchylek, pokud jde o určování původu krmiva v případě označení původu.
4.  Aby bylo možné zohlednit zvláštní povahu produkce produktů živočišného původu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 týkající se omezení a odchylek, pokud jde o určování původu krmiva v případě označení původu.
Aby bylo možné zohlednit zvláštní povahu některých produktů nebo oblastí, je dále Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 týkající se omezení a odchylek, pokud jde o porážku živých zvířat nebo o získávání surovin.
Aby bylo možné zohlednit zvláštní povahu některých produktů nebo oblastí, je dále Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 týkající se omezení a odchylek, pokud jde o porážku živých zvířat nebo o získávání surovin.
Tato omezení a odchylky zohlední na základě objektivních kritérií jakost nebo užití a uznané know-how nebo přírodní činitele.
Tato omezení a odchylky zohlední na základě objektivních kritérií jakost nebo užití a uznané know-how nebo přírodní činitele.
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 6 – odst. 2
2a)  V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Název nesmí být zapsán jako označení původu nebo zeměpisné označení, pokud se shoduje s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat a mohl by uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu produktu.
„2. Název nesmí být zapsán jako označení původu nebo zeměpisné označení, pokud se shoduje s názvem odrůdy rostlin nebo plemene zvířat a mohl by uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu produktu a způsobit záměnu mezi produkty se zapsaným označením a dotčenou odrůdou nebo plemenem.
Vezme se v úvahu:
a)  skutečné používání názvu odrůdy rostlin nebo plemene zvířat uvedeného v obchodním označení;
b)  jakékoli zdvojení názvů, které by mohlo vyplývat ze zapsání;
c)  rozšíření používání odrůdy rostlin nebo plemene zvířat mimo oblast jejich původu.“
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 7
3)  Článek 7 se nahrazuje tímto:
Článek 7
„Článek 7
Specifikace produktu
Specifikace produktu
1.  Chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení musí být v souladu se specifikací, která obsahuje alespoň:
1.  Chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení musí být v souladu se specifikací, která obsahuje alespoň:
a)  název, který má být chráněn jako označení původu nebo zeměpisné označení, v podobě používané při obchodování nebo v běžném jazyce a pouze v jazycích, které jsou nebo byly v minulosti používány k popisu konkrétního produktu ve vymezené zeměpisné oblasti;
a)  název, který má být chráněn jako označení původu nebo zeměpisné označení, v podobě používané při obchodování nebo v běžném jazyce a pouze v jazycích, které jsou nebo byly v minulosti používány k popisu konkrétního produktu ve vymezené zeměpisné oblasti;
b)  popis produktu, případně včetně surovin, a základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických nebo organoleptických vlastností produktu;
b)  popis produktu, případně včetně surovin, a základních fyzikálních, chemických, mikrobiologických nebo organoleptických vlastností produktu;
c)  definici zeměpisné oblasti vymezené s ohledem na souvislost uvedenou v písm. f) bodě i) nebo ii) tohoto odstavce a tam, kde je to vhodné, údaje dokládající splnění požadavků čl. 5 odst. 3;
c)  definici zeměpisné oblasti vymezené s ohledem na souvislost uvedenou v písm. f) bodě i) nebo ii) tohoto odstavce a tam, kde je to vhodné, údaje dokládající splnění požadavků čl. 5 odst. 3;
d)  důkaz, že produkt pochází z vymezené zeměpisné oblasti uvedené v čl. 5 odst. 1 nebo 2;
d)  důkaz sledovatelnosti prokazující, že produkt pochází z vymezené zeměpisné oblasti uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2;
e)  popis metody získání produktu a případně autentických a neměnných místních metod, jakož i údaje o balení, pokud tak stanoví seskupení žadatelů a ve vztahu k danému produktu dostatečně odůvodní, proč musí být produkt v zájmu zachování jakosti, zajištění původu či zajištění kontroly zabalen ve vymezené zeměpisné oblasti, s ohledem na právo Unie, zejména v oblasti volného pohybu zboží a služeb;
e)  popis metody získání produktu a případně jeho přínosu k udržitelnému rozvoji a autentických a neměnných místních metod, jakož i údaje o balení, pokud tak stanoví seskupení žadatelů a ve vztahu k danému produktu dostatečně odůvodní, proč musí být produkt v zájmu zachování jakosti, zajištění původu či zajištění kontroly zabalen ve vymezené zeměpisné oblasti, s ohledem na právo Unie, zejména v oblasti volného pohybu zboží a služeb;
f)  údaje, které dokládají:
f)  údaje, které dokládají:
i)  souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným prostředím podle čl. 5 odst. 1 nebo
i)  v případě chráněného označení původu souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným prostředím podle čl. 5 odst. 1; nebo
ii)  tam, kde je to vhodné, souvislost mezi danou jakostí, pověstí či jinou vlastností produktu a zeměpisným původem podle čl. 5 odst. 2;
ii)  v případě chráněného zeměpisného označení souvislost mezi danou jakostí, pověstí či jinou vlastností produktu a zeměpisným původem podle čl. 5 odst. 2;
g)  název a adresu orgánů nebo, jsou-li k dispozici, název a adresu subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace produktu podle článku 37, a jejich konkrétní úkoly;
g)  název a adresu orgánů nebo, jsou-li k dispozici, název a adresu subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace produktu podle článku 37, a jejich konkrétní úkoly;
h)  jakékoli zvláštní pravidlo týkající se označování dotyčného produktu.
h)  jakékoli zvláštní pravidlo týkající se označování dotyčného produktu.
2.  Aby bylo možné zajistit, že specifikace produktu poskytují relevantní a stručné informace, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56, kterými stanoví pravidla omezující informace obsažené ve specifikaci podle odstavce 1 tohoto článku, pokud je toto omezení nezbytné s cílem zamezit nadměrně objemným žádostem o zápis.
2.  Aby bylo možné zajistit, že specifikace produktu poskytují relevantní a stručné informace, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56, kterými stanoví pravidla omezující informace obsažené ve specifikaci podle odstavce 1 tohoto článku, pokud je toto omezení nezbytné s cílem zamezit nadměrně objemným žádostem o zápis.
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví pravidla týkající se podoby specifikace. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví pravidla týkající se podoby specifikace. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 11 – odst. 2
4a)  V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  V rejstříku mohou být zapsána zeměpisná označení týkající se produktů ze třetích zemí, která jsou chráněna v Unii na základě mezinárodní dohody, jíž je Unie smluvní stranou. Nejsou-li v uvedené dohodě tyto názvy výslovně označeny jako chráněná označení původu podle tohoto nařízení, zapisují se do rejstříku jako chráněná zeměpisná označení.
„2. V rejstříku mohou být zapsána zeměpisná označení týkající se produktů ze třetích zemí, která jsou chráněna v Unii na základě mezinárodní dohody, jíž je Unie smluvní stranou, pokud tak dohoda stanoví. Nejsou-li v uvedené dohodě tyto názvy výslovně označeny jako chráněná označení původu podle tohoto nařízení, zapisují se do rejstříku jako chráněná zeměpisná označení.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 12
4b)  Článek 12 se nahrazuje tímto:
Článek 12
Článek 12
Názvy, symboly a označení
Názvy, symboly a označení
1.  Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení může používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh produkt, jenž vyhovuje odpovídající specifikaci.
1.  Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení může používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh produkt, jenž vyhovuje odpovídající specifikaci.
2.  Jsou stanoveny symboly Unie určené k propagaci chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
2.  Jsou stanoveny symboly Unie určené k propagaci chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
3.  V případě produktů pocházejících z Unie, které jsou uváděny na trh pod chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením zapsaným do rejstříku v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení, se na etiketě uvedou s nimi související symboly Unie. Ve stejném zorném poli by se měl navíc nacházet i zapsaný název produktu. Na etiketě lze uvést údaj „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ nebo odpovídající zkratky „CHOP“ nebo „CHZO“.
3.  V případě produktů pocházejících z Unie, které jsou uváděny na trh pod chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením zapsaným do rejstříku v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení, se na etiketě, na reklamních materiálech a na dokumentech týkajících se daného produktu uvedou s nimi související symboly Unie. Ve stejném zorném poli by se měl navíc nacházet i zapsaný název produktu, a to na nápadném místě, aby byl snadno viditelný, jasně čitelný a případně nesmazatelný. Za žádných okolností nesmí být skrytý, nečitelný ani překrytý jakýmkoli jiným textem či vyobrazením nebo jakýmkoli jiným zprostředkujícím dokumentem. Na etiketě lze uvést údaj „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ nebo odpovídající zkratky „CHOP“ nebo „CHZO“.
4.  Kromě toho mohou být na etiketě uvedeny i následující údaje: vyobrazení zeměpisné oblasti původu podle článku 5 a text, grafické znázornění nebo symboly odkazující na členský stát nebo region anebo členský stát i region, v němž tato zeměpisná oblast původu leží.
4.  Kromě toho mohou být na etiketě uvedeny i následující údaje: vyobrazení zeměpisné oblasti původu podle článku 5 a text, grafické znázornění nebo symboly odkazující na členský stát nebo region anebo členský stát i region, v němž tato zeměpisná oblast původu leží.
5.  Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, mohou se společně s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením na etiketách používat i kolektivní zeměpisné známky podle článku 15 směrnice 2008/95/ES.
5.  Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, mohou se společně s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením na etiketách používat i kolektivní zeměpisné známky podle článku 15 směrnice 2008/95/ES.
6.  V případě produktů pocházejících ze třetích zemí a uváděných na trh pod názvem zapsaným do rejstříku mohou být na etiketě uvedeny údaje podle odstavce 3 nebo s nimi související symboly Unie.
6.  V případě produktů pocházejících ze třetích zemí a uváděných na trh pod názvem zapsaným do rejstříku mohou být na etiketě uvedeny údaje podle odstavce 3 nebo s nimi související symboly Unie. V případě produktů ze třetích zemí, které jsou chráněny na základě mezinárodní dohody, jíž je Unie smluvní stranou, a které nejsou na trh uváděny pod názvem zapsaným do rejstříku, nesmějí být na etiketě uvedeny údaje podle odstavce 3 nebo s nimi související symboly Unie.
7.  S cílem zajistit, aby byly spotřebiteli sdělovány odpovídající informace, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56, kterými stanoví symboly Unie.
7.  S cílem zajistit, aby byly spotřebiteli sdělovány odpovídající informace, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56, kterými stanoví symboly Unie.
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví technické vlastnosti symbolů a označení Unie, jakož i pravidla týkající se jejich používání na produktech uváděných na trh pod chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, včetně pravidel týkajících se příslušných jazykových znění, jež mají být použita. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví technické vlastnosti symbolů a označení Unie, jakož i pravidla týkající se jejich používání na produktech uváděných na trh pod chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, včetně pravidel týkajících se příslušných jazykových znění, jež mají být použita. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 13
5)  Článek 13 se nahrazuje tímto:
Článek 13
Článek 13
Ochrana
Ochrana
1.  Zapsané názvy jsou chráněny proti:
1.  Zapsané názvy jsou chráněny proti:
a)  jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu pro produkty, na které se zápis nevztahuje, pokud jsou tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem nebo pokud je při používání tohoto názvu využívána pověst chráněného názvu, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada;
a)  jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu pro produkty, na které se zápis nevztahuje, pokud jsou tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem nebo pokud je při používání tohoto názvu využívána, oslabována nebo zhoršována pověst chráněného názvu, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada;
b)  jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktů nebo služeb nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“ nebo podobnými výrazy, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada;
b)  jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktů nebo služeb nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“ nebo podobnými výrazy, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada;
c)  jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech produktu, který je použit na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo na dokladech týkajících se daného produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu;
c)  jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech produktu, který je použit na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo na dokladech týkajících se daného produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu;
d)  všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.
d)  všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.
da)  jakémukoli zápisu názvu oblasti, který je podobný chráněnému názvu nebo který by mohl vést k částečné nebo úplné záměně s chráněným názvem, ve zlé víře.
V případě, že chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení v sobě obsahuje název produktu, který je považován za druhový, nelze považovat užití tohoto druhového názvu za užití v rozporu s písm. a) nebo b) prvního pododstavce.
V případě, že chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení v sobě obsahuje název produktu, který je považován za druhový, nelze považovat užití tohoto druhového názvu za užití v rozporu s písm. a) nebo b) prvního pododstavce.
2.  Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení nesmějí zdruhovět.
2.  Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení nesmějí zdruhovět.
3.  Členské státy přijmou vhodná správní a soudní opatření s cílem zabránit neoprávněnému používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle odstavce 1 u produktů, které jsou produkovány nebo uváděny na trh v daném členském státě, nebo toto neoprávněné používání zastavit.
3.  Členské státy přijmou vhodná správní a soudní opatření s cílem zabránit neoprávněnému používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle odstavce 1 u produktů, které jsou produkovány nebo uváděny na trh v daném členském státě, nebo toto neoprávněné používání zastavit.
3a.  Ochrana podle odstavce 1 tohoto článku se vztahuje také na zboží v tranzitu ve smyslu čl. 3 bodu 44 nařízení (EU) 2017/625, které vstupuje na celní území Unie, aniž by zde bylo propuštěno do volného oběhu, a na zboží prodávané prostředky komunikace na dálku.
Za tímto účelem určí členské státy orgány příslušné pro přijímání těchto opatření v souladu s postupy stanovenými jednotlivými členskými státy.
Za tímto účelem určí členské státy orgány příslušné pro přijímání těchto opatření v souladu s postupy stanovenými jednotlivými členskými státy.
Tyto orgány musí poskytovat odpovídající záruky objektivity a nestrannosti a mít k dispozici kvalifikovaný personál a zdroje nezbytné k výkonu svých funkcí.
Tyto orgány musí poskytovat odpovídající záruky objektivity a nestrannosti a mít k dispozici kvalifikovaný personál a zdroje nezbytné k výkonu svých funkcí.
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 15 – odst. 1 a 2
6)  Článek 15 se mění takto:
vypouští se
a)  v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití přezkumného postupu podle čl. 57 odst. 2.“;
b)  v odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčen článek 14, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží přechodné období uvedené v odstavci 1 tohoto článku v odůvodněných případech, kdy je prokázáno, že:“.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 15
6a)  Článek 15 se nahrazuje tímto:
Článek 15
Článek 15
Přechodná období pro používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
Přechodná období pro používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
1.  Aniž je dotčen článek 14, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými stanoví přechodné období v délce až pěti let s cílem umožnit produktům pocházejícím z členského státu nebo jiné třetí země a nesoucím označení, jež sestává z názvu, který je v rozporu s čl. 13 odst. 1, nebo tento název obsahuje, aby i nadále používaly označení, s nímž byly uváděny na trh, za podmínky, že přípustné prohlášení o námitkách podle čl. 49 odst. 3 nebo článku 51 dokládá, že
1.  Aniž je dotčen článek 14, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými stanoví přechodné období v délce až pěti let s cílem umožnit produktům pocházejícím z členského státu nebo jiné třetí země a nesoucím označení, jež sestává z názvu, který je v rozporu s čl. 13 odst. 1, nebo tento název obsahuje, aby i nadále používaly označení, s nímž byly uváděny na trh, za podmínky, že přípustné prohlášení o námitkách podle čl. 49 odst. 3 nebo článku 51 dokládá, že
a)  zápis názvu by ohrozil existenci zcela nebo částečně totožného názvu nebo
a)  zápis názvu by ohrozil existenci zcela nebo částečně totožného názvu nebo
b)  tyto produkty byly v souladu s právem uváděny na trh pod tímto názvem na dotyčném území po dobu nejméně pěti let přede dnem zveřejnění podle čl. 50 odst. 2 písm. a). Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
b)  tyto produkty byly v souladu s právem uváděny na trh pod tímto názvem na dotyčném území po dobu nejméně pěti let přede dnem zveřejnění podle čl. 50 odst. 2 písm. a).
2.  Aniž je dotčen článek 14, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží přechodné období uvedené v odstavci 1 tohoto článku na patnáct let v řádně odůvodněných případech, kdy je prokázáno, že:
2.  Aniž je dotčen článek 14, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží přechodné období uvedené v odstavci 1 tohoto článku na patnáct let v řádně odůvodněných případech, kdy je prokázáno, že:
a)  označení podle odstavce 1 tohoto článku bylo v souladu s právem používáno nepřetržitě a řádně po dobu nejméně dvaceti pěti let před podáním žádosti o zápis Komisi;
a)  označení podle odstavce 1 tohoto článku bylo v souladu s právem používáno nepřetržitě a řádně po dobu nejméně dvaceti pěti let před podáním žádosti o zápis Komisi;
b)  označení podle odstavce 1 tohoto článku nebylo nikdy používáno za účelem využívání pověsti zapsaného názvu a spotřebitel nebyl ani nemohl být uveden v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.
b)  označení podle odstavce 1 tohoto článku nebylo nikdy používáno za účelem využívání pověsti zapsaného názvu a spotřebitel nebyl ani nemohl být uveden v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
3.  Při používání označení uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být na etiketě jasně a viditelně uvedeno označení země původu.
3.  Při používání označení uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být na etiketě jasně a viditelně uvedeno označení země původu.
4.  K překonání dočasných obtíží v souvislosti s dosažením dlouhodobého cíle, jímž je zajistit, aby všichni producenti v dané oblasti dodržovali specifikace, může členský stát stanovit přechodné období v délce až deseti let s účinností ode dne podání žádosti Komisi, jestliže dané hospodářské subjekty uváděly dotčené produkty na trh v souladu s právem, používaly dotyčné názvy nepřetržitě nejméně po dobu pěti let před podáním žádosti orgánům tohoto členského státu a tuto skutečnost uvedly ve vnitrostátním námitkovém řízení podle čl. 49 odst. 3.
4.  K překonání dočasných obtíží v souvislosti s dosažením dlouhodobého cíle, jímž je zajistit, aby všichni producenti v dané oblasti dodržovali specifikace, může členský stát stanovit přechodné období v délce až deseti let s účinností ode dne podání žádosti Komisi, jestliže dané hospodářské subjekty uváděly dotčené produkty na trh v souladu s právem, používaly dotyčné názvy nepřetržitě nejméně po dobu pěti let před zahájením vnitrostátního námitkového řízení podle čl. 49 odst. 3 a uvedly tuto skutečnost ve zmíněném řízení.
První pododstavec se použije obdobně na chráněná zeměpisná označení nebo chráněná označení původu týkající se zeměpisné oblasti ve třetí zemi, s výjimkou námitkového řízení.
První pododstavec se použije obdobně na chráněná zeměpisná označení nebo chráněná označení původu týkající se zeměpisné oblasti ve třetí zemi, s výjimkou námitkového řízení.
Tato přechodná období se uvádějí v dokumentaci k žádosti podle čl. 8 odst. 2.
Tato přechodná období se uvádějí v dokumentaci k žádosti podle čl. 8 odst. 2.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 18 – odst. 3
7a)  V článku 18 se zrušuje odstavec 3.
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 23 – odst. 3
8a)  V článku 23 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  V případě produktů pocházejících z Unie, které jsou uváděny na trh jako zaručená tradiční specialita zapsaná v souladu s tímto nařízením, musí být symbol uvedený v odstavci 2 zobrazen na etiketě, aniž je dotčen odstavec 4. Ve stejném zorném poli by se měl navíc nacházet i název produktu. Na etiketě může být uvedeno i označení „zaručená tradiční specialita“ nebo odpovídající zkratka „ZTS“.
„3. V případě produktů pocházejících z Unie, které jsou uváděny na trh jako zaručená tradiční specialita zapsaná v souladu s tímto nařízením, musí být symbol uvedený v odstavci 2 zobrazen na etiketě, na reklamních materiálech a na dokladech týkajících se daného produktu, aniž je dotčen odstavec 4. Ve stejném zorném poli by se měl navíc nacházet i zapsaný název produktu, a to na nápadném místě, aby byl snadno viditelný, jasně čitelný a případně nesmazatelný. Za žádných okolností nesmí být skrytý, nečitelný ani překrytý jakýmkoli jiným textem či vyobrazením nebo jakýmkoli jiným zprostředkujícím dokumentem. Na etiketě může být uvedeno i označení „zaručená tradiční specialita“ nebo odpovídající zkratka „ZTS“.
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 24a – odst. 2
Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití přezkumného postupu podle čl. 57 odst. 2.“;
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 33 a (nový)
9a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 33a
Doplňková pravidla týkající se použití nepovinného údaje o jakosti produktu „výrobek z hor“
Členské státy mohou povolit, aby byl na trh uveden výrobek používající nepovinný údaj o jakosti výrobku pod označením „výrobek z hor“, pokud pravidla pro jeho výrobu neporušují podmínky výroby a označování výrobku z hor v dané zemi v případě, že v této zemi takovéto podmínky existují.“
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 49 – odst. 8
8.  Členský stát informuje neprodleně Komisi, je-li zahájeno řízení u vnitrostátního soudu nebo jiného vnitrostátního orgánu týkající se žádosti podané Komisi podle odstavce 4.
8.  Členský stát informuje neprodleně Komisi, je-li zahájeno řízení u vnitrostátního soudu nebo jiného vnitrostátního orgánu týkající se konečného rozhodnutí přijatého příslušným vnitrostátním orgánem ohledně žádosti podané Komisi podle odstavce 4.
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 49 – odst. 9
9.  Komise může případně přijmout prováděcí akty, jimiž pozastaví přezkum žádosti o zápis podle článku 90, dokud vnitrostátní soud nebo jiný vnitrostátní orgán nerozhodne o napadené žádosti o ochranu, pokud členský stát přijal ve vnitrostátním řízení v souladu s odstavcem 4 příznivé rozhodnutí.
vypouští se
„Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití přezkumného postupu podle čl. 57 odst. 2.“;
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 50– odst. 1– pododst. 1
1.  Komise posoudí žádosti o zápis, které obdrží v souladu s čl. 49 odst. 4 a 5. Komise žádosti přezkoumá, zda neobsahují zjevné chyby, a přihlédne k výsledku přezkumu a námitkového řízení, které provedl daný členský stát.
1.  Komise posoudí žádosti o zápis, které obdrží v souladu s čl. 49 odst. 4 a 5. Komise přezkoumá obdržené žádosti na základě přezkumu a námitkového řízení, které provedl daný členský stát, aby zjistila, zda neobsahují zjevné chyby.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 53 – odst. 2 a 3
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Článek 53
14a)  Článek 53 se nahrazuje tímto:
Článek 53
Článek 53
Změna specifikace produktu
Změna specifikace produktu
1.  Seskupení, které má oprávněný zájem, může požádat o schválení změny specifikace produktu.
1.  Seskupení, které má oprávněný zájem, může požádat o schválení změny specifikace produktu.
V žádosti se uvedou požadované změny a jejich odůvodnění.
V žádosti se uvedou požadované změny a jejich odůvodnění.
2.   Pokud změna zahrnuje jednu nebo více podstatnějších změn specifikace, řídí se žádost o změnu postupem podle článků 49 až 52.
2.  Změny specifikace produktu se podle jejich důležitosti rozdělí do dvou kategorií: změny v rámci Unie, které vyžadují námitkové řízení na úrovni Unie, a standardní změny, které je možné řešit na úrovni členských států nebo třetích zemí.
Změna je považována za změnu v rámci Unie, pokud:
a)  obsahuje změnu v názvu chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo zaručené tradiční speciality;
b)  hrozí, že by v jejím důsledku přestaly platit souvislosti uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) pro chráněná označení původu a v čl. 5 odst. 2 pro chráněná zeměpisná označení;
c)  zavádí změny produkční metody nebo použití surovin a složek, které se odchylují od tradičních postupů a tradičních použití pro zaručené tradiční speciality;
d)  zahrnuje nová omezení pro uvádění daného produktu na trh.
Všechny ostatní změny specifikací produktu se považují za standardní změny. Za běžnou změnu je považována i dočasná změna, která se týká dočasné změny specifikace produktu z důvodu povinných hygienických a rostlinolékařských opatření stanovených orgány veřejné moci, nebo dočasná změna nutná z důvodu přírodní katastrofy nebo nepříznivých povětrnostních podmínek úředně uznaných příslušnými orgány.
Změny v rámci Unie schvaluje Komise. Schvalovací postup je obdobný postupu stanovenému v článcích 49 až 52.
Pokud jsou však navrhované změny menšího rozsahu, Komise žádost schválí, nebo zamítne. V případě schválení změn, které znamenají změnu prvků uvedených v čl. 50 odst. 2, zveřejní Komise tyto prvky v Úředním věstníku Evropské unie.
Běžné změny schvaluje a Komisi oznamuje členský stát, na jehož území se nachází zeměpisná oblast dotčeného produktu. Třetí země schvalují běžné změny v souladu s platným právem dané třetí země a oznamují je Komisi.
Aby určitá změna v rámci režimu jakosti popsaného v hlavě II byla považována za změnu menšího rozsahu, nesmí:
a)  se týkat hlavních vlastností produktu;
b)  měnit souvislost uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. f) bodě i) nebo ii);
c)  zahrnovat změnu názvu produktu nebo jakékoli části tohoto názvu;
d)  se dotýkat vymezené zeměpisné oblasti ani
e)  zpřísňovat omezení obchodu s daným produktem nebo jeho surovinami.
Aby určitá změna v rámci režimu jakosti popsaného v hlavě III byla považována za změnu menšího rozsahu, nesmí:
a)  se týkat hlavních vlastností produktu;
b)  zavádět zásadní změny metody produkce ani
c)  zahrnovat změnu názvu produktu nebo jakékoli části tohoto názvu.
Přezkum žádosti se zaměří na navrhovanou změnu.
Přezkum žádosti se zaměří na navrhovanou změnu.
2a.  Článek 15 se vztahuje i na žádosti Unie o změnu a na běžné změny specifikace.
3.  Za účelem usnadnění administrativního procesu v souvislosti se žádostí o změnu specifikace, včetně situací, kdy změna neznamená žádnou změnu jednotného dokumentu a představuje dočasnou změnu specifikace z důvodu povinných hygienických a rostlinolékařských opatření stanovených orgány veřejné moci, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56, kterými doplní pravidla pro postup podávání žádostí o změnu specifikace.
3.  Za účelem usnadnění správního postupu Unie a běžných změn ve specifikaci produktu, a to i pokud s sebou změna nenese žádnou změnu jednotného dokumentu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56, kterými se doplní pravidla pro postup podávání žádostí o změnu.
3a.  Komise přijme pokyny, které stanoví kritéria a společnou metodiku pro uplatňování a dodržování administrativního zpracování změn specifikace výrobku, a to unijních i běžných, aby zajistila soudržnost při uplatňování běžných změn na vnitrostátní úrovni. Do... [tři roky po vstupu tohoto (pozměňujícího) nařízení v platnost], Komise provede počáteční posouzení účinnosti administrativního zpracování změn specifikace výrobku, a to změn na úrovni Unie i běžných změn, aby posoudila dopad a soudržnost při uplatňování reformy na vnitrostátní úrovni. Po posouzení Komise předloží zprávu shrnující hlavní závěry Evropskému parlamentu a Radě.
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se postupů, formy a podání žádosti o změnu specifikace. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se postupů, formy a podání žádosti o změnu a oznamování běžných změn Komisi. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 57 odst. 2.
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Příloha I – část I – odrážka 22 a (nová)
–  včelí vosk.
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Článek 3
3a)  Článek 3 se nahrazuje tímto:
Článek 3
„Článek 3
Definice a klasifikace aromatizovaných vinných výrobků
Definice a klasifikace aromatizovaných vinných výrobků
1.  Aromatizované vinné výrobky jsou výrobky získané z produktů v odvětví vína podle nařízení (EU) č. 1308/2013, které byly aromatizovány. Dělí se do těchto kategorií:
1.  Aromatizované vinné výrobky jsou výrobky získané z produktů v odvětví vína podle nařízení (EU) č. 1308/2013, které byly aromatizovány. Dělí se do těchto kategorií:
a)  aromatizovaná vína;
a)  aromatizovaná vína;
b)  aromatizované vinné nápoje;
b)  aromatizované vinné nápoje;
c)  aromatizované vinné koktejly.
c)  aromatizované vinné koktejly;
ca)  dealkoholizované aromatizované vinné produkty.
2.  Aromatizované víno je nápoj:
2.  Aromatizované víno je nápoj:
a)  získaný z jednoho nebo více výrobků z révy vinné vymezených v části IV bodě 5 přílohy II a v části II bodech 1 a 3 až 9 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, s výjimkou vína „Retsina“;
a)  získaný z jednoho nebo více výrobků z révy vinné vymezených v části IV bodě 5 přílohy II a v části II bodech 1 a 3 až 9 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, s výjimkou vína „Retsina“;
b)  v němž výrobky z révy vinné uvedené v písmenu a) představují alespoň 75 % celkového objemu;
b)  v němž výrobky z révy vinné uvedené v písmenu a) představují alespoň 75 % celkového objemu;
c)  do něhož může být přidán alkohol;
c)  do něhož může být přidán alkohol;
d)  do něhož mohou být přidána barviva;
d)  do něhož mohou být přidána barviva;
e)  do něhož může být přidán hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt nebo obojí;
e)  do něhož může být přidán hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt nebo obojí;
f)  který může být přislazen;
f)  který může být přislazen;
g)  který má skutečný obsah alkoholu nejméně 14,5 % objemových, avšak méně než 22 % objemových a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % objemových;
g)  který má skutečný obsah alkoholu nejméně 14,5 % objemových, avšak méně než 22 % objemových a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % objemových;
3.  Aromatizovaný vinný nápoj je nápoj:
3.  Aromatizovaný vinný nápoj je nápoj:
získaný z jednoho nebo více výrobků z révy vinné vymezených v části II bodech 1, 2 a 4 až 9 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, s výjimkou vín připravených s přidáním alkoholu a vína „Retsina“;
a)  získaný z jednoho nebo více výrobků z révy vinné vymezených v části II bodech 1, 2 a 4 až 9 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, s výjimkou vín připravených s přidáním alkoholu a vína „Retsina“;
b)  v němž výrobky z révy vinné uvedené v písmenu a) představují alespoň 50 % celkového objemu;
b)  v němž výrobky z révy vinné uvedené v písmenu a) představují alespoň 50 % celkového objemu;
c)  do něhož nebyl přidán žádný alkohol, není-li v příloze II uvedeno jinak;
c)  do něhož nebyl přidán žádný alkohol, není-li v příloze II uvedeno jinak;
d)  do něhož mohou být přidána barviva;
d)  do něhož mohou být přidána barviva;
e)  do něhož může být přidán hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt nebo obojí;
e)  do něhož může být přidán hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt nebo obojí;
f)  který může být přislazen;
f)  který může být přislazen;
g)  který má skutečný obsah alkoholu nejméně 4,5 % objemových, avšak méně než 14,5 % objemových.
g)  který má skutečný obsah alkoholu nejméně 4,5 % objemových, avšak méně než 14,5 % objemových.
4.  Aromatizovaný vinný koktejl je nápoj:
4.  Aromatizovaný vinný koktejl je nápoj:
a)  získaný z jednoho nebo více výrobků z révy vinné vymezených v části II bodech 1, 2 a 4 až 11 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, s výjimkou vín připravených s přidáním alkoholu a vína „Retsina“;
a)  získaný z jednoho nebo více výrobků z révy vinné vymezených v části II bodech 1, 2 a 4 až 11 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, s výjimkou vín připravených s přidáním alkoholu a vína „Retsina“;
b)  v němž výrobky z révy vinné uvedené v písmenu a) představují alespoň 50 % celkového objemu;
b)  v němž výrobky z révy vinné uvedené v písmenu a) představují alespoň 50 % celkového objemu;
c)  do něhož nebyl přidán žádný alkohol;
c)  do něhož nebyl přidán žádný alkohol;
d)  do něhož mohou být přidána barviva;
d)  do něhož mohou být přidána barviva;
e)  který může být přislazen;
e)  který může být přislazen;
f)  který má skutečný obsah alkoholu více než 1,2 % objemových, avšak méně než 10 % objemových.
f)  který má skutečný obsah alkoholu více než 1,2 % objemových, avšak méně než 10 % objemových.
4a.  Pro účely tohoto nařízení se za „dealkoholizovaný aromatizovaný vinný produkt“ považuje nápoj:
a)  získaný podle podmínek uvedených v odstavcích 2, 3 a 4;
b)  který byl podroben dealkoholizaci v souladu s bodem E části I přílohy VIII nařízení (EU) č. 1308/2013;
c)  který má maximální skutečný obsah alkoholu nižší než 0,5 % objemových.
4b.  Na aromatizované vinné produkty se vztahují enologické postupy definované v nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1961 ze dne 2. srpna 2017.“
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4
Nařízení (EU) č. 251/2014
Čl. 5 – odst. 4
4)  V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
vypouští se
„4. Obchodní označení mohou být doplněna nebo nahrazena zeměpisným označením aromatizovaného vinného výrobku chráněného podle nařízení (EU) č. 1151/2012.“
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Článek 5
4a)  Článek 5 se nahrazuje tímto:
Článek 5
„Článek 5
Obchodní označení
Obchodní označení
1.  Pro jakýkoliv aromatizovaný vinný výrobek uváděný na trh v Unii se použijí obchodní označení stanovená v příloze II, pokud tento výrobek splňuje požadavky na odpovídající obchodní označení stanovené v uvedené příloze. Tato obchodní označení mohou být nahrazena vžitým názvem výrobku ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. o) nařízení (EU) č. 1169/2011.
1.  Pro jakýkoliv aromatizovaný vinný výrobek uváděný na trh v Unii se použijí obchodní označení stanovená v příloze II, pokud tento výrobek splňuje požadavky na odpovídající obchodní označení stanovené v uvedené příloze. Tato obchodní označení mohou být nahrazena vžitým názvem výrobku ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. o) nařízení (EU) č. 1169/2011.
2.  Jestliže aromatizované vinné výrobky splňují požadavky více než jednoho obchodního označení, je povoleno používání pouze jednoho z těchto obchodních označení, není-li v příloze II uvedeno jinak.
2.  Jestliže aromatizované vinné výrobky splňují požadavky více než jednoho obchodního označení, je povoleno používání pouze jednoho z těchto obchodních označení, není-li v příloze II uvedeno jinak.
3.  V popisu, obchodní úpravě nebo označení alkoholického nápoje, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, nesmí být použito spojení slov nebo obratů, jako jsou „druh“, „typ“, „styl“, „značky“, „s příchutí“ nebo jakékoli jiné výrazy podobné jakémukoli obchodnímu označení.
3.  V popisu, obchodní úpravě nebo označení alkoholického nápoje, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, nesmí být použito spojení slov nebo obratů, jako jsou „druh“, „typ“, „styl“, „značky“, „s příchutí“ nebo jakékoli jiné výrazy podobné jakémukoli obchodnímu označení.
4.  Obchodní označení mohou být doplněna nebo nahrazena zeměpisným označením chráněným podle tohoto nařízení.
4.  ¨Obchodní označení mohou být doplněna nebo nahrazena zeměpisným označením aromatizovaného vinného výrobku chráněného podle nařízení (EU) č. 1151/2012.
5.  Aniž je dotčen článek 26, obchodní označení nesmějí být doplněna chráněnými označeními původu nebo chráněnými zeměpisnými označeními, na něž mají nárok vinné výrobky.
5.  Aniž je dotčen článek 26, obchodní označení nesmějí být doplněna chráněnými označeními původu nebo chráněnými zeměpisnými označeními, na něž mají nárok vinné výrobky.
5a.  V případě, že má dojít k vývozu aromatizovaných vinných produktů do třetích zemí, mohou členské státy povolit používání jiných obchodních označení, než jsou označení uvedená v příloze II, pokud to požadují právní předpisy příslušných třetích zemí. Tato obchodní označení mohou být uvedena v jiných než úředních jazycích Unie.
5b.  S cílem přihlédnout k technickému pokroku a k vědeckému vývoji a vývoji na trhu, ke zdraví spotřebitelů nebo k jejich potřebě dostávat informace je Komise v souladu s článkem 33 zmocněna přijímat k doplnění přílohy II tohoto nařízení akty v přenesené pravomoci.“
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 b (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
4b)  V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3a) Na etiketě produktů se může objevit rok sklizně, pokud produkt vyrobeny z révy vinné představuje alespoň 75 % celkového objemu a pokud bylo nejméně 85 % hroznů použitých k výrobě daného produktu sklizeno v daném roce.“
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 c (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Článek 7 a (nový)
4c)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7a
Výživové údaje
1.  Na štítku jsou uvedeny výživové údaje týkající se aromatizovaných vinných produktů, které se mohou omezovat pouze na energetickou hodnotu.
2.  Energetická hodnota:
a)  se vyjadřuje čísly a slovy nebo symboly, a zejména symbolem (E) jako energie;
b)  se vypočítává pomocí převodního faktoru uvedeného v příloze XIV nařízení (EU) č. 1169/2011;
c)  se vyjadřuje v průměrných hodnotách v kilokaloriích (kcal) na základě:
i)  analýzy aromatizovaného vinného produktu provedené výrobcem nebo
ii)  výpočtu s použitím obecně uznávaných a přijímaných údajů.
d)  se vyjadřuje na 100 ml. Dále může být vyjádřena na jednotku spotřeby, která je pro spotřebitele snadno rozpoznatelná, a to za předpokladu, že použitá jednotka je na etiketě kvantifikována a že je uveden počet jednotek obsažených v balení.”
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 d (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Článek 7 b (nový)
4d)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7b
Seznam složek
1.  Seznam složek aromatizovaných vinných produktů se uvádí na etiketě nebo jinými prostředky než na etiketě připevněnými na lahvi či na jiném druhu nádoby, pod podmínkou, že je na etiketě uveden jasný a přímý odkaz. Nesmí být uveden spolu s jinými informacemi, které mají obchodní nebo marketingové účely.
2.  Komise je za účelem dalšího upřesnění pravidel pro uvádění seznamu složek u aromatizovaných vinných produktů zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 33. Komise přijme akty v přenesené pravomoci nejpozději 18 měsíců po ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].“
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Příloha I – bod 1 – část a – bod iiia (nový)
7a)  V prvním odstavci části A přílohy I se vkládá nový bod, který zní:
„iiia) lihoviny (nejvýše 1 % z celkového objemu).“
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 b (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Příloha I – bod 2 – písm. f
7b)  V příloze I odst. 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:
f)  jiné přírodní sacharidy s podobným účinkem jako výše uvedené produkty.
„f) jiné přírodní látky s podobným účinkem jako výše uvedené produkty,“
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 c (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Příloha II – část A – bod 3 – odrážka 1
7c)  V příloze II části A odstavci 3 se první odrážka nahrazuje tímto:
–  k němuž byl přidán alkohol a
k němuž může být přidán alkohol a“
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 d (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Příloha II – část B – bod 8 – odrážka 1
7d)  V příloze II části B odstavci 8 se první odrážka nahrazuje tímto:
–  který je získán výhradně z červeného vína nebo bílého vína,
„– který je získán výhradně z červeného vína a/nebo z bílého vína,“
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 e (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Příloha II – část C a (nová)
7e)  V příloze II se vkládá se nová část, která zní:
„Část Ca
DEALKOHOLIZOVANÉ AROMATIZOVANÉ VINNÉ PRODUKTY
1)  dealkoholizovaný aromatizovaný vinný produkt nebo dealkoholizovaný (po čemž následuje název aromatizovaného vinného produktu použitého k jeho výrobě)
Produkty, které jsou v souladu s definicí stanovenou v čl. 3 odst. 4a.“
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 228/2013
Článek 22 a (nový)
V kapitole V se doplňuje nový článek, který zní:
„Článek 22a
Mezioborové dohody
1.  Odchylně od článků 164 a 165 nařízení (EU) č. 1308/2013 může v případě mezioborové organizace uznané podle článku 157 nařízení (EU) č. 1308/2013, která provozuje činnost v nejvzdálenějším regionu a je považována za zástupce výroby nebo obchodu nebo zpracování jednoho nebo více specifikovaných produktů, dotčený členský stát na žádost této organizace stanovit na obnovitelné období jednoho roku povinnost, aby tato organizace vydávala smlouvy, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě pro další operátory, ať už se jedná o jednotlivce či nikoli, kteří provozují činnost v dotčeném nejvzdálenějším regionu a nejsou členy této organizace.
2.  Jestliže jsou pravidla mezioborové organizace rozšířena podle odstavce 1 a jestliže jsou činnosti, na něž se tato pravidla vztahují, v obecném hospodářském zájmu hospodářských subjektů, jejichž činnosti jsou spojeny s produkty určenými výlučně pro místní trh toho samého nejvzdálenějšího regionu, může členský stát po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami rozhodnout, že jednotlivé hospodářské subjekty nebo seskupení, které nejsou členy organizace, které však provozují činnost na daném trhu, uhradí organizaci v plné nebo částečné výši finanční příspěvky placené jejími členy, a to v případě, že jsou takovéto příspěvky určeny ke krytí nákladů bezprostředně vzniklých v důsledku provozování dotyčných činností.
3.  Členský stát informuje Komisi o všech dohodách, jejichž působnost byla rozšířena podle tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – návětí
2.  Na každé finanční období financuje Unie opatření stanovená v kapitolách III a IV až do maximální roční částky, jež se rovná:
2.  Na každé finanční období financuje Unie opatření stanovená v kapitolách III a IV až do výše roční částky, jež se rovná:
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 1
—  v případě francouzských zámořských departementů: 267 580 000 EUR,
—  v případě francouzských zámořských departementů: 278,41 milionu EUR,
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2
—  Azory a Madeira: 102 080 000 EUR,
—  Azory a Madeira: 106,21 milionu EUR,
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 3
—  Kanárské ostrovy: 257 970 000 EUR.
—  Kanárské ostrovy: 268,42 milionu EUR.
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – odrážka 1
—  v případě francouzských zámořských departementů: 25 900 000 EUR,
—  v případě francouzských zámořských departementů: 26 900 000 EUR,
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – odrážka 2
—  Azory a Madeira: 20 400 000 EUR,
—  Azory a Madeira: 21 200 000 EUR,
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – odrážka 3
—  Kanárské ostrovy: 69 900 000 EUR.
—  Kanárské ostrovy: 72 700 000 EUR.
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 32 – odst. 4
V článku 32 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
4.  Komise do analýz, studií a hodnocení, která provádí v rámci obchodních dohod a společné zemědělské politiky, zahrne zvláštní kapitolu týkající se oblastí, jež představují zvláštní zájem pro nejvzdálenější regiony.
„4. Před zahájením jakýchkoli obchodních jednání, která by mohla mít důsledky pro zemědělství nejvzdálenějších regionů, provede Unie studie, analýzy a hodnocení dopadu možných důsledků těchto jednání a přizpůsobí svůj vyjednávací mandát tak, aby zohledňoval zvláštní omezení nejvzdálenějších regionů a předešlo se negativnímu dopadu v těchto regionech. Komise u těchto studií a hodnocení vychází z kritérií stanovených OSN.“
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 2
2.  Unie financuje opatření stanovená v kapitolách III a IV do maximální výše 23 000 000 EUR.
2.  Unie financuje opatření stanovená v kapitolách III a IV do maximální výše 23,93 milionu EUR.
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 3
3.  Částka přidělovaná na financování zvláštního režimu zásobování uvedeného v kapitole III nepřesáhne 6 830 000 EUR.
3.  Částka přidělovaná na financování zvláštního režimu zásobování uvedeného v kapitole III nepřesáhne 7,11 milionu EUR.
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
3a.  Vína, která byla uvedena na trh nebo označena před provedením použitelných ustanovení a která nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být uváděna na trh až do vyčerpání zásob.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)
Čl. 119 odst. 1 písm. ga) a čl. 119 odst. 3a nařízení (EU) č. 1308/2013, jak uvedeno v čl. 1 písm. 18a tohoto nařízení, se použijí od....[18 měsíců od vstupu tohoto (pozměňujícího) nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)
Čl. 119 odst. 1 písm. gb) a čl. 119 odst. 3b nařízení (EU) č. 1308/2013, jak uvedeno v čl. 1 písm. 18a tohoto nařízení, se použijí od začátku druhého celého hospodářského roku po vstupu aktu v přenesené pravomoci uvedeného v čl. 122 písm. va) nařízení (EU) č. 1308/2013 v platnost, jak uvedeno v čl. 1 písm. 20a tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 c (nový)
Článek 7a nařízení (EU) č. 251/2014, jak uvedeno v čl. 3 písm. 4c tohoto nařízení, se použije od....[18 měsíců od vstupu tohoto (pozměňujícího) nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 d (nový)
Článek 7b nařízení (EU) č. 251/2014, jak uvedeno v čl. 3 písm. 4d tohoto nařízení, se použije od začátku druhého celého hospodářského roku po vstupu aktu v přenesené pravomoci uvedeného v tomto článku v platnost.
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)
Článek 7a
Do 30. června 2021 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na rozšíření pravidel pro seznam složek a výživové údaje týkající se vinných produktů na další alkoholické nápoje.

(1) Odkazem na "cp" v názvech přijatých pozměňovacích návrhů se rozumí odpovídající část těchto pozměňovacích návrhů.
(2) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0198/2019).

Poslední aktualizace: 3. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí