Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0198/2019

Pateikti tekstai :

A8-0198/2019

Debatai :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Balsavimas :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Priimti tekstai
PDF 636kWORD 259k
Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d. - Briuselis
Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas ***I
P9_TA(2020)0289A8-0198/2019

2020 m. spalio 23 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai(1) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))(2)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą, įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią paramos gavėjų administracinę naštą;
(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, skatinti, atsižvelgiant į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus klimato susitarimą, modernizavimą ir didinti tvarumą, įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato tvarumą (be kita ko, skiriant daugiau dėmesio žemės ūkiui ir miškininkystei), sumažinti maisto švaistymą, skatinti švietimą sveikos mitybos įpročių temomis, gaminti sveiką maistą ir padėti mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią paramos gavėjų administracinę naštą. Komunikate taip pat pabrėžiamas visuotinis BŽŪP aspektas ir nurodoma, kad Sąjunga yra įsipareigojusi stiprinti politikos suderinamumą darnaus vystymosi labui;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  didesnis pasirašytų prekybos sutarčių skaičius didina žemės ūkio produktų gamintojų konkurenciją pasaulio mastu ir atveria naujų perspektyvų. Norėdama išsaugoti sąžiningą konkurenciją ir užtikrinti tarptautinės prekybos abipusiškumą, Sąjunga turėtų laikytis tokių pat gamybos standartų, kokie yra nustatyti Sąjungos gamintojams, visų pirma aplinkos ir sveikatos srityse, ir taikyti abipusiškumo sąlygą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  kadangi vykdant BŽŪP reikia geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant Sąjungos tikslų ir labai sumažinti administracinę naštą. Veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamoje BŽŪP („įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų nustatyti pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo didesnis;
(2)  kadangi vykdant BŽŪP reikia geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant Sąjungos tikslų ir labai sumažinti administracinę naštą. Veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamoje BŽŪP („įgyvendinimo modelis“), pirmiausia dėmesio skiriant tam, kad būtų siekiama tikslo gamintojams suteikti tvarias pajamas, Sąjunga turėtų nustatyti pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo didesnis;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  nepaisant to, didėjantis kainų nepastovumas ir ūkininkų pajamų mažėjimas, kuriuos dar labiau apsunkino BŽŪP didėjantis dėmesys rinkoms, lemia poreikį sukurti naujas viešąsias priemones, skirtas pasiūlai reguliuoti, kurios užtikrintų sąžiningą gamybos paskirstymą tarp šalių ir ūkininkų;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  siekiant užtikrinti BŽŪP nuoseklumą, visos būsimos BŽŪP intervencinės priemonės turėtų būti įtrauktos į strateginį paramos planą, kuris apimtų ir tam tikras sektorines intervencines priemones, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/201310;
(3)  siekiant užtikrinti BŽŪP nuoseklumą, visos būsimos BŽŪP intervencinės priemonės turėtų atitikti darnaus vystymosi, lyčių lygybės bei pagrindinių teisių principus ir turėtų būti įtrauktos į strateginį paramos planą, kuris apimtų ir tam tikras sektorines intervencines priemones, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/201310;
_________________
_________________
10 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
10 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  siekiant konkrečiau nustatyti BŽŪP tikslus, nurodytus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 39 straipsnyje, ir pasiekti, kad Sąjunga adekvačiai reaguotų į naujausius iššūkius, su kuriais ji susiduria, reikia nustatyti bendrų tikslų visumą, kurioje atsispindėtų Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ pateiktos gairės. Nedarant poveikio BŽŪP strateginiuose planuose nustatytiems konkretiems tikslams, turėtų būti nustatyti papildomi su bendru žemės ūkio rinkų organizavimu susiję konkretūs tikslai;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priede nustatytos kai kurių konkrečiuose sektoriuose, kuriems taikomas tas reglamentas, vartojamų terminų apibrėžtys. To priedo II dalies B skirsnyje nustatytas cukraus sektoriaus terminų apibrėžtis reikėtų išbraukti, nes jos nebetaikytinos. Siekiant atnaujinti kitų tame priede nurodytų sektorių terminų apibrėžtis atsižvelgiant į naujas mokslo žinias arba rinkos pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tų apibrėžčių pakeitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. Todėl atskiras Komisijai deleguotas įgaliojimas iš dalies keisti inulino sirupo apibrėžtį to priedo II dalies A skirsnio 4 punkte turėtų būti panaikintas;
(4)  Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priede nustatytos kai kurių konkrečiuose sektoriuose, kuriems taikomas tas reglamentas, vartojamų terminų apibrėžtys. To priedo II dalies B skirsnyje nustatytas cukraus sektoriaus terminų apibrėžtis reikėtų išbraukti, nes jos nebetaikytinos. Siekiant atnaujinti kitų tame priede nurodytų sektorių terminų apibrėžtis atsižvelgiant į naujas mokslo žinias arba rinkos pokyčius, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tų apibrėžčių atnaujinimo, nepridedant naujų apibrėžčių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. Todėl atskiras Komisijai deleguotas įgaliojimas iš dalies keisti inulino sirupo apibrėžtį to priedo II dalies A skirsnio 4 punkte turėtų būti panaikintas;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  atsižvelgiant į faktiškai apsodinto vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–2017 m. keliose valstybėse narėse ir atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą dėl šios priežasties, nustatydamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl kurio išduodami leidimai sodinti naujus vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti galimybę rinktis: remtis šiuo metu galiojančiu pagrindu arba procentine bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl kurio suteiktos sodinimo teisės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti leidimais toje valstybėje narėje;
(8)  nekvestionuojant fakto, kad dėl pernelyg greitos naujų vynuogių plantacijų plėtros siekiant prisitaikyti prie prognozuojamos tarptautinės paklausos pokyčių gali ir vėl pasikartoti vidutinės trukmės perteklinės pasiūlos padėtis, reikia atsižvelgti į faktiškai apsodinto vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–2017 m. keliose valstybėse narėse ir atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą dėl šios priežasties, nustatydamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl kurio išduodami leidimai sodinti naujus vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti galimybę rinktis: remtis šiuo metu galiojančiu pagrindu arba procentine bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl kurio suteiktos sodinimo teisės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti leidimais toje valstybėje narėje;
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   siekiant užtikrinti geresnį dirvožemio valdymą vynuogininkystės srityje, reikėtų leisti pratęsti atsodinimo leidimus nuo trejų iki šešerių metų, kaip buvo numatyta ankstesniame reglamente dėl atsodinimo teisių. Atsodinimo leidimo naudojimo nukėlimas gali padaryti teigiamą poveikį aplinkai, nes dirvožemis galėtų pailsėti ir bakterijos ir virusai galėtų būti pašalinti vykstant natūraliems procesams, o ne naudojant chemines medžiagas;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)  siekiant kovoti su šiame reglamente neaptariamais vengimo atvejais, valstybėms narėms turi būti suteikta teisė priimti priemones, kurios neleistų paramos prašytojams, kurių veiklai netaikomos šiame reglamente nustatytos konkrečios nuostatos dėl vengimo prevencijos, apeiti tinkamumo finansuoti arba pirmenybės suteikimo kriterijų;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  reikėtų pakeisti taisykles, pagal kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių vynuogių veisles, įtraukiant vyninių vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių atsparumas ligoms ir būtų naudojamos geriau prie kintančių klimato sąlygų prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų priimti nuostatą, kad vyno gamybai Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles Vitis Labrusca ir veisles, išvestas sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių vynmedžius;
Išbraukta.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  nuostatos dėl importuojamo vyno atitikties sertifikatų ir analizės ataskaitų turėtų būti taikomos atsižvelgiant į tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV);
(11)  nuostatos dėl importuojamo vyno atitikties sertifikatų ir analizės ataskaitų turėtų būti taikomos atsižvelgiant į tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal SESV, užtikrinant, kad atsekamumo ir kokybės standartai atitiktų Europos standartus;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  kilmės vietos nuorodos apibrėžtis turėtų būti suderinta su apibrėžtimi, pateikta Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba12 (TRIPS sutartyje), patvirtintoje Tarybos sprendimu 94/800/EB13, ir ypač su jos 22 straipsnio 1 dalimi, taigi, jos pavadinime turi būti nurodoma, kad produktas kilęs iš konkretaus regiono ar iš konkrečios vietos;
Išbraukta.
__________________
12 Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994 m.). 1 priedas. 1C priedas. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (PPO) (OL L 336, 1994 12 23, p. 214).
13 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai priimami sprendimai dėl apsaugos paraiškų ir prieštaravimo, pateiktų per Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnyje nurodytą preliminarią nacionalinę procedūrą, Komisijai turėtų būti laiku ir reguliariai pranešama, kada nacionaliniuose teismuose ar kituose organuose pradedama procedūra dėl apsaugos paraiškos, valstybės narės persiųstos Komisijai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnio 5 dalyje. Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų tomis aplinkybėmis ir tinkamais atvejais sustabdyti paraiškos nagrinėjimą iki tol, kol nacionalinis teismas arba kitas nacionalinis organas priims sprendimą dėl to užginčyto paraiškos įvertinimo, valstybės narės atlikto per preliminarią nacionalinę procedūrą;
(13)  siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai priimami sprendimai dėl apsaugos paraiškų ir prieštaravimo, pateiktų per Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnyje nurodytą preliminarią nacionalinę procedūrą, Komisijai turėtų būti laiku ir reguliariai pranešama, kada nacionaliniuose teismuose ar kituose organuose pradedama procedūra dėl apsaugos paraiškos, valstybės narės persiųstos Komisijai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnio 5 dalyje.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  geografinių nuorodų registravimas turėtų būti supaprastintas ir paspartintas atskiriant vertinimą, ar laikomasi intelektinės nuosavybės taisyklių, nuo vertinimo, ar produktų specifikacijos atitinka prekybos standartuose ir ženklinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;
Išbraukta.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  2004 m. į Sąjungą įstojusios valstybės narės turėtų būti skatinamos pradėti geografinių nuorodų registravimo procedūras, sudarant valstybėms narėms palankesnes sąlygas keistis geriausia patirtimi;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(14b)   todėl partneriams besivystančiose šalyse turėtų būti padedama sukurti geografinių nuorodų ir ženklų sistemą. Juos taip pat turėtų pripažinti Sąjunga ir jos valstybės narės;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas vertinimas yra labai svarbus šios procedūros etapas. Valstybės narės turi žinių, praktinės patirties ir galimybių gauti duomenų ir faktų, todėl gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad to vertinimo rezultatas, kuris turi būti tiksliai užrašytas bendrajame dokumente glaustai apibendrinant svarbius produkto specifikacijos elementus, būtų patikimas ir tikslus. Tada, atsižvelgdama į subsidiarumo principą, Komisija turėtų patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose nėra akivaizdžių klaidų ir kad vadovaujamasi Sąjungos teise ir atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų už valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, ribų, interesus;
(15)  valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas vertinimas yra labai svarbus šios procedūros etapas. Valstybės narės turi žinių, praktinės patirties ir galimybių gauti duomenų ir faktų, todėl gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad to vertinimo rezultatas, kuris turi būti tiksliai užrašytas bendrajame dokumente glaustai apibendrinant svarbius produkto specifikacijos elementus, būtų patikimas ir tikslus. Tada, atsižvelgdama į subsidiarumo principą, Komisija turėtų patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose nėra akivaizdžių klaidų ir kad vadovaujamasi Sąjungos teise ir atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų už valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, ribų ir už Sąjungos ribų, interesus;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  patirtis, įgyta vyno kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos srityje, parodė, kad dabartinės Sąjungos arba trečiosios šalies kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų registravimo, pakeitimo ir panaikinimo procedūros gali būti sudėtingos, apsunkinančios ir reikalaujančios daug laiko. Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 buvo sukurtas teisinis vakuumas, visų pirma dėl procedūros, kurios reikia laikytis produktų specifikacijų pakeitimo paraiškų atveju. Su kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis susijusios vyno sektoriaus darbo tvarkos taisyklės nėra suderintos su Sąjungos teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis, taikomomis maisto produktų, spiritinių gėrimų ir aromatizuotų vynų sektorių kokybės sistemoms. Dėl to atsiranda tos kategorijos intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo nenuoseklumas. Tie neatitikimai turėtų būti pašalinti atsižvelgiant į teisę į intelektinės nuosavybės apsaugą, nustatytą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 2 dalyje. Todėl šiuo reglamentu atitinkamos procedūros turėtų būti supaprastintos, išaiškintos, užbaigtos ir suderintos. Procedūros turėtų būti kuo labiau pagrįstos veiksmingomis ir tinkamai patikrintomis žemės ūkio produktų ir maisto produktų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos procedūromis, nustatytomis Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 ir pagal jį priimtuose įgyvendinimo reglamentuose, atsižvelgiant į vyno sektoriaus ypatumus;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(17b)  kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos yra iš esmės susijusios su valstybių narių teritorija. Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos yra sukaupusios geriausią patirtį ir turi daugiausiai žinių apie susijusius faktus. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytu subsidiarumo principu, į tai turėtų būti atsižvelgiama susijusiose procedūrinėse taisyklėse;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(17c)  valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas vertinimas yra labai svarbus šios procedūros etapas. Valstybės narės turi žinių, praktinės patirties ir galimybių gauti duomenų ir faktų, todėl gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje pateikta informacija ar geografinė nuoroda atitinka apsaugos suteikimo sąlygas. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad to vertinimo rezultatas, kuris turi būti užrašytas bendrajame dokumente glaustai apibendrinant svarbius produkto specifikacijos elementus, būtų patikimas ir tikslus. Tada, atsižvelgdama į subsidiarumo principą, Komisija turėtų patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose nėra akivaizdžių klaidų ir kad vadovaujamasi Sąjungos teise ir atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų už valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, ribų, interesus;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(17d)  vynuogių produktų, turinčių pavadinimus kaip saugomas kilmės vietos nuorodas arba geografines nuorodas, gamintojai keičiasi pagal kintančios ir reiklios rinkos aplinkybes. Nors jiems praverstų procedūros, padedančios greitai prisitaikyti prie rinkos paklausos, priešingai, jie baudžiami ilgalaikėmis ir sudėtingomis galiojančių keitimų procedūromis, kurios riboja jų galimybes reaguoti rinkoje. Vynuogių produktų, turinčių pavadinimus kaip saugomas kilmės vietos nuorodas arba geografines nuorodas, gamintojai taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą bei aplinkos pokyčius. Siekiant sumažinti tų procedūrų etapų skaičių ir toje srityje taikyti subsidiarumo principą, svarbu, kad sprendimai, susiję su keitimais, nesusijusiais su esminėmis specifikacijų dalimis, galėtų būti tvirtinami valstybės narės lygmeniu. Gamintojai turėtų turėti galimybę taikyti tuos keitimus, kai tik jie nustatomi atliekant nacionalinę procedūrą. Neturėtų būti reikalaujama persvarstyti prašymą, kad keitimas būtų patvirtintas Sąjungos lygmeniu;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
17 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(17e)  tačiau, siekiant apsaugoti trečiųjų šalių iš kitų valstybių narių, negu ta, kurioje gaminami vynuogių produktai, interesus, svarbu, kad keitimų, reikalaujančių prieštaravimo procedūros Sąjungos lygmeniu, patvirtinimai ir toliau būtų Komisijos kompetencija. Todėl reikėtų sukurti naują keitimų klasifikavimo sistemą: standartiniai keitimai, kuriems nereikia prieštaravimo procedūros Sąjungos lygmeniu, ir kurie pradedami taikyti iškart, kai juos patvirtina valstybė narė, ir Sąjungos lygmens keitimai, kurie pradedami taikyti tik po Komisijos patvirtinimo, kai Sąjungos lygmeniu atliekama prieštaravimo procedūra;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
17 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(17f)  reikėtų įtraukti laikino keitimo sąvoką, kuri būtų reikalinga tam, kad vynuogių produktais, turinčiais pavadinimus kaip saugomas kilmės vietos nuorodas arba geografines nuorodas, ir toliau galėtų būti prekiaujama su tais saugomais pavadinimais įvykus gaivalinei nelaimei arba esant nepalankioms oro sąlygoms, arba nustačius sanitarijos ar fitosanitarijos priemones, laikinai trukdančias ūkio subjektams laikytis specifikacijų. Svarbu, kad laikini keitimai būtų taikomi iškart, kai juos patvirtina valstybė narė, nes juos taikyti reikia skubiai. Priežasčių, kodėl laikinus keitimus reikia priimti skubiai, sąrašas yra itin išsamus, nes tie keitimai yra išskirtinio pobūdžio;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
17 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(17g)  svarbu, kad Sąjungos keitimams būtų atliekamos procedūros, taikomos apsaugos paraiškoms, kad jos būtų vienodai veiksmingos ir joms būtų suteikiamos tos pačios garantijos. Jiems turėtų būti taikoma procedūra mutatis mutandis, išskyrus kai kuriuos etapus, kurie turėtų būti panaikinti siekiant sumažinti administracinę naštą. Reikėtų nustatyti procedūrą, taikytiną standartiniams keitimams ir laikiniems keitimams, siekiant suteikti galimybes valstybėms narėms tinkamai vertinti paraiškas ir užtikrinti visų valstybių narių pozicijų suderinamumą. Valstybės narės atliktas vertinimas tikslumo ir apimties aspektais turėtų būti lygiavertis vertinimui, atliktam pagal procedūrą, taikomą apsaugos paraiškoms;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
17 h konstatuojamoji dalis (nauja)
(17h)  svarbu, kad standartiniai keitimai ir laikini keitimai, susiję su trečiųjų šalių saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir su saugomomis geografinėmis nuorodomis, būtų taikomi pagal valstybėms narėms taikomus metodus, ir kad patvirtinimo sprendimai būtų priimami pagal susijusioje trečiojoje šalyje galiojančią sistemą;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
17 i konstatuojamoji dalis (nauja)
(17i)  siekiant apsaugoti teisėtus ūkio subjektų interesus, taip pat atsižvelgiant į konkurenciją ir prievolę pateikti tinkamą informaciją vartotojams, reikėtų sukurti taisykles dėl laikino ženklinimo ir vynuogių produktų pristatymo, kurių pavadinimams pateikta apsaugos paraiška dėl saugomos kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)  kai deleguotuoju teisės aktu pradedamas taikyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 119 straipsnio 1 dalies gb punktas dėl privalomo ženklinimo su vyno sudedamųjų dalių sąrašu, tas sąrašas neturėtų būti pateikiamas kiekvienai siuntai;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)  siekiant užtikrinti teisinį saugumą, siekiant tvaraus pieno gamybos vystymosi Sąjungoje, taip pat siekiant atsižvelgti į bendrosios rinkos sumažėjimą, susijusį su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, reikėtų atnaujinti Sąjungos kokybės ribas, taikomas galimybėms, teikiamoms gamintojų organizacijoms, kurias sudaro pieno gamintojai ar jų asociacijos, kartu derėtis su pienine dėl sutarčių sąlygų, įskaitant kainą, dėl narių viso pagaminto žalio pieno ar jo dalies;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(23b)  siekiant atsižvelgti į teisėkūros pokyčius, neseniai nustatytus Reglamentu (ES) 2017/2393, ir panaikinti kai kurias konkrečias taisykles, kurios tapo ribojančiomis palyginti su bendra sistema, reikėtų patikslinti, kad gamintojų organizacijos, kurias sudaro pieno gamintojai ar jų asociacijos, gali būti pripažintos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152 ir 161 straipsnius, taip pat reikėtų panaikinti konkrečias taisykles, susijusias su tarpšakinėmis organizacijomis, pripažįstamomis pieno ir pieno produktų sektoriuje, kalbant apie jų pripažinimą ir šio pripažinimo atšaukimo taisykles;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
23 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(23c)  reikėtų kodifikuoti tarpvalstybinių gamintojų organizacijų, tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų, tarpvalstybinių tarpšakinių organizacijų pripažinimo taisykles, taip pat taisykles, kuriomis paaiškinama susijusių valstybių narių atsakomybė. Visiškai atsižvelgiant į steigimosi laisvę, tačiau pripažįstant sunkumus, kuriuos patiria šios organizacijos, kad jas pripažintų valstybė narė, kurioje šios organizacijos ir asociacijos turi daug narių, arba kurioje ji turi didelį kiekį arba didelės vertės parduoti tinkamos produkcijos, arba tarpšakinės organizacijos valstybėje narėje, kurioje jos turi savo buveines, nuspręsti dėl jų pripažinimo, atsakomybė dėl šių organizacijų ir asociacijų pripažinimo turėtų tekti Europos Komisijai, taip pat reikėtų nustatyti taisykles dėl reikalingos administracinės pagalbos suteikimo valstybėms narėms tarpusavyje arba iš Komisijos, siekiant, kad ji galėtų nustatyti, ar organizacija ar asociacija atitinka pripažinimo sąlygas, ar tai yra taisyklių nesilaikymo atvejis;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
23 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(23d)  siekiant užtikrinti, kad ūkininkai galėtų reaguoti į vis didėjančią kitų pradinės ir galutinės žemės ūkio produktų pasiūlos vertės grandinės grandžių koncentraciją, reikėtų suteikti galimybę gamintojų organizacijų asociacijoms dalyvauti steigiant gamintojų organizacijų asociaciją. Taip pat siekiant laikytis tų pačių tikslų reikėtų leisti tarpšakinėms organizacijoms steigti tarpšakinių organizacijų asociacijas;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
23 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(23e)  atsižvelgiant į saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir saugomų geografinių nuorodų (SGN) svarbą Sąjungos žemės ūkio gamybos srityje ir į tai, kad sėkmingai parengtos kokybės ženklais paženklintų sūrių ir vytinto kumpio pasiūlos valdymo taisyklės siekiant užtikrinti pridėtinę vertę ir išlaikyti šių produktų kokybę, reikėtų išplėsti šių taisyklių taikymą visiems žemės ūkio produktams, paženklintiems kokybės ženklais. Taigi valstybėms narėms turėtų būti leidžiama tarpšakinei organizacijai, gamintojų organizacijai arba grupei, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1151/2012, paprašius taikyti taisykles, kuriomis siekiama reguliuoti visą kokybės ženklu paženklintų žemės ūkio produktų, pagamintų apibrėžtoje geografinėje vietovėje, pasiūlą, jeigu toms taisyklėms pritaria didžioji šių produktų gamintojų ir, kai taikytina, atitinkamoje geografinėje vietovėje veikiančių ūkininkų dauguma;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
23 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(23f)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas geresniam rinkos signalų perdavimui ir sustiprinti gamintojų kainų ir pridėtinės vertės ryšius visoje tiekimo grandinėje, reikėtų išplėsti ūkininkų, įskaitant ūkininkų asociacijas, vertės pasidalijimo su jų pirmaisiais pirkėjais mechanizmų taikymą – taikyti juos visiems likusiems produktų, paženklintų Sąjungos ir nacionalinėje teisėje pripažįstamu kokybės ženklu, sektoriams. Ūkininkams, įskaitant ūkininkų asociacijas, turėtų būti leidžiama susitarti su įvairiais gamybos, perdirbimo ir prekybos etapais veikiančiais subjektais dėl vertės pasidalijimo sąlygų, įskaitant rinkos pelną ir nuostolius;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
23 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(23g)  siekiant užtikrinti, kad visų rūšių vertės pasidalijimo sąlygos būtų veiksmingai taikomos, reikėtų nurodyti, kad šias sąlygas galima grįsti, be kita ko, ekonominiais rodikliais, susijusiais su atitinkamomis gamybos bei prekybos išlaidomis ir šių išlaidų pokyčiu, žemės ūkio ir maisto produktų kainomis, nustatytomis atitinkamoje (-ose) rinkoje (-ose), ir jų pokyčiu arba produktų kiekiu, sudėtimi, kokybe, atsekamumu ar, kai taikytina, specifikacijų laikymusi;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(27a)  tam, kad būtų pasiektas tikslas padėti užtikrinti žemės ūkio rinkų stabilumą, reikėtų stiprinti priemones, kuriomis užtikrinamas žemės ūkio rinkų skaidrumas. Kadangi įvairiuose Europos žemės ūkio rinkų sektorių stebėjimo centruose pasiekta teigiamų rezultatų siekiant informuoti apie ekonominės veiklos vykdytojų ir visų valdžios institucijų pasirinkimus, taip pat palengvinti rinkos tendencijų stebėjimą ir registravimą, reikėtų įsteigti Europos žemės ūkio produktų rinkų stebėjimo centrą ir sukurti šio centro darbui būtinos informacijos pateikimo sistemą;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(27b)  siekiant, kad Sąjungos įstaigos ir institucijos galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus, ir norint didinti prevencinių priemonių bei priemonių, skirtų rinkos trikdymams valdyti, veiksmingumą, reikėtų numatyti išankstinio perspėjimo mechanizmą, kuriuo naudodamasis Europos žemės ūkio rinkų stebėjimo centras Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai praneštų apie rinkų trikdymo pavojus ir, kai tikslinga, pateiktų rekomendaciją dėl priemonių, kurias reikia priimti. Komisija, kuri vienintelė turi iniciatyvos teisę šioje srityje, per 30dienų Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti tinkamas priemones, kad būtų reaguojama į tuos rinkos trikdymus, arba pagrįsti, kad jų nėra;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/201317 panaikinimą Reglamentu (ES) …/… (Reglamentu dėl BŽŪP strateginių planų), į Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl patikrinimų ir nuobaudų, susijusių su prekybos standartais ir saugomomis kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais;
(29)  atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/201317 panaikinimą Reglamentu (ES) …/… (Horizontaliuoju reglamentu), į Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl patikrinimų ir nuobaudų, susijusių su prekybos standartais ir saugomomis kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais, taip pat, siekiant veiksmingumo, jame turėtų būti nurodyta, kad atliekant šiuos patikrinimus gali būti tikrinami dokumentai ir vykdomos patikros vietoje, kurių reikėtų tik jeigu specifikacijose yra numatyti reikalavimai, kurių, tikrinant dokumentus, negalima saugiai patikrinti;
__________________
__________________
17 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).
17 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(30a)  siekiant toliau padėti cukraus sektoriui vystytis ir pereiti prie naujos tvarkos baigus taikyti kvotų sistemą, reikėtų nurodyti, kad pranešimuose apie rinkų kainas taip pat pateikiama informacija apie etanolį, leisti naudotis taikinimo arba mediacijos mechanizmais kaip alternatyva arbitražui ir šiame reglamente kodifikuoti sąlygą dėl vertės pasidalijimo;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(33a)  turėtų būti numatyti teisiniai mechanizmai, kuriais užtikrinama, kad produktai, apibūdinami neprivalomu kokybės terminu „kalnų produktas“, būtų pateikti kitos šalies rinkai tik tuo atveju, jei jie nepažeidžia to kokybės termino naudojimo konkrečioje šalyje reikalavimų, jeigu tokie reikalavimai nustatyti;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(34a)  produktų, kurie gali būti saugomi SKVN arba SGN, sąrašas turėtų būti išplėstas įtraukiant produktus, kurie sulaukia vis didesnės paklausos iš Sąjungos vartotojų, pvz., bičių vaškas, kuris vis plačiau naudojamas maisto ir kosmetikos pramonėje;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  turėtų būti atnaujintos finansinių išteklių, skirtų priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr. 228/201320 ir (ES) Nr. 229/201321 finansuoti, sumos;
(35)  turėtų būti paliktos nepakitusios finansinių išteklių, skirtų priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr. 228/201320 ir (ES) Nr. 229/201321 finansuoti, sumos;
__________________
__________________
20 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23).
20 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23).
21 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).
21 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(35a)  tarpšakinės organizacijos, pripažintos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnį, yra pagrindiniai ūkio subjektai siekiant užtikrinti atokiausių regionų žemės ūkio sektorių, skirtų produkcijai įvairinti, vystymąsi, visų pirma gyvulininkystės sektoriaus vystymąsi. Iš tikrųjų dėl mažo dydžio ir izoliuotumo vietos rinkos atokiausiuose regionuose ypač jautriai reaguoja į kainų svyravimus, susijusius su importo iš likusios Sąjungos dalies ar trečiųjų šalių srautais. Tos tarpšakinės organizacijos apima visus pradinės ir galutinės grandies ūkio subjektus, veikiančius rinkoje, todėl jos, visų pirma taikydamos duomenų rinkimo ar informacijos platinimo priemones, imasi kolektyvinių veiksmų, kad vietos produkcija išliktų konkurencinga atitinkamoje vietos rinkoje. Tuo tikslu, neatsižvelgiant į SESV 28, 29 ir 110 straipsnius ir nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 ir 165 straipsnių, reikėtų suteikti galimybę atitinkamai valstybei narei, pasikonsultavus su atitinkamais subjektais, pagal išplėstus tarpšakinius susitarimus įpareigoti vietos rinkoje veikiančius atskirus ūkio subjektus arba organizacijai nepriklausančių ūkio subjektų grupes, neatsižvelgiant į jų kilmę, mokėti mokesčius, taip pat ir tuo atveju, jeigu šių mokesčių pajamomis finansuojamos priemonės, kuriomis siekiama išlaikyti vietos gamybą, arba jeigu šie mokesčiai renkami skirtingais prekybos etapais;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
-1)  įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(25a) pagal mokykloms skirtą programą skiriama pagalba produktų paskirstymui, kai įmanoma, turėtų būti skatinami trumpojoje tiekimo grandinėje esantys produktai;“
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
127 a konstatuojamoji dalis (nauja)
-1a)  įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(127a) pieno ir pieno produktų sektoriuje sudaromose rašytinėse sutartyse, kurios gali būti privalomos kai kuriose valstybėse narėse arba kurių gamintojai, gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos turi teisę prašyti, be kitų sąlygų, turėtų būti nurodyta už pristatymą mokėtina kaina, kuri idealiai padengtų gamybos sąnaudas ir kuri gali būti apskaičiuojama remiantis lengvai prieinamais ir suprantamais gamybos ir rinkos sąnaudų rodikliais, kuriuos valstybės narės gali nustatyti pagal objektyvius kriterijus ir remdamosi tyrimais apie gamybą ir maisto grandinę;“
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
139 a konstatuojamoji dalis (nauja)
-1b)  įterpiama ši konstatuojamoji dalis:
„(139a) rašytinėse sutartyse, kurios gali būti privalomos kai kuriose valstybėse narėse arba kurių gamintojai, gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos turi teisę prašyti, be kitų sąlygų, turėtų būti nurodyta už pristatymą mokėtina kaina, kuri idealiai padengtų gamybos sąnaudas ir kuri gali būti apskaičiuojama remiantis lengvai prieinamais ir suprantamais gamybos ir rinkos sąnaudų rodikliais, kuriuos valstybės narės gali nustatyti pagal objektyvius kriterijus ir remdamosi tyrimais apie gamybą ir maisto grandinę;“
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
1 straipsnis
-1c)  1 straipsnis pakeičiamas taip:
1 straipsnis
1 straipsnis
Taikymo sritis
Taikymo sritis
1.  Šiuo reglamentu nustatomas bendras žemės ūkio produktų – Sutarčių I priede išvardytų visų produktų, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kaip apibrėžta Sąjungos teisės aktuose dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, rinkų organizavimas.
1.  Šiuo reglamentu nustatomas bendras žemės ūkio produktų – Sutarčių I priede išvardytų visų produktų, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kaip apibrėžta Sąjungos teisės aktuose dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, rinkų organizavimas. Šiame reglamente nustatyti viešieji standartai, rinkos skaidrumo taisyklės ir krizės valdymo priemonės, kuriomis viešojo sektoriaus institucijoms, visų pirma Komisijai, bus suteikta galimybė užtikrinti žemės ūkio rinkų stebėseną, valdymą ir reguliavimą.
2.  1 dalyje apibrėžti žemės ūkio produktai suskirstomi į šio reglamento I priedo atitinkamose dalyse išvardytus šiuos sektorius:
2.  1 dalyje apibrėžti žemės ūkio produktai suskirstomi į šio reglamento I priedo atitinkamose dalyse išvardytus šiuos sektorius:
a)  grūdų, I dalis;
a)  grūdų, I dalis;
b)  ryžių, II dalis;
b)  ryžių, II dalis;
c)  cukraus, III dalis;
c)  cukraus, cukrinių runkelių ir cukranendrių, III dalis;
d)  sausųjų pašarų, IV dalis;
d)  sausųjų pašarų, IV dalis;
e)  sėklų, V dalis;
e)  sėklų, V dalis;
f)  apynių, VI dalis;
f)  apynių, VI dalis;
g)  alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, VII dalis;
g)  alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, VII dalis;
h)  linų ir kanapių, VIII dalis;
h)  linų ir kanapių, VIII dalis;
i)  vaisių ir daržovių, IX dalis;
i)  vaisių ir daržovių, IX dalis;
j)  perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, X dalis;
j)  perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, X dalis;
k)  bananų, XI dalis;
k)  bananų, XI dalis;
l)  vyno, XII dalis;
l)  vyno, XII dalis;
m)  augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir kitų panašių augalų dalių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų, XIII dalis;
m)  augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir kitų panašių augalų dalių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų, XIII dalis;
n)  tabako, XIV dalis;
n)  tabako, XIV dalis;
o)  galvijienos, XV dalis;
o)  galvijienos, XV dalis;
p)  pieno ir pieno produktų, XVI dalis;
p)  pieno ir pieno produktų, XVI dalis;
q)  kiaulienos, XVII dalis;
q)  kiaulienos, XVII dalis;
r)  avienos ir ožkienos, XVIII dalis;
r)  avienos ir ožkienos, XVIII dalis;
s)  kiaušinių, XIX dalis;
s)  kiaušinių, XIX dalis;
t)  paukštienos, XX dalis;
t)  paukštienos, XX dalis;
u)  žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, XXI dalis;
u)  žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, XXI dalis;
v)  bitininkystės produktų, XXII dalis;
v)  bitininkystės produktų, XXII dalis;
w)  šilkaverpių, XXIII dalis;
w)  šilkaverpių, XXIII dalis;
x)  kitų produktų, XXIV dalis.
x)  kitų produktų, XXIV dalis.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
1 a straipsnis (naujas)
-1d)  įterpiamas šis straipsnis:
„1a straipsnis
Konkretūs tikslai
Nedarant poveikio bendrųjų ir konkrečių tikslų, nustatytų Reglamento (ES) (dėl BŽŪP strateginių planų) 5 ir 6 straipsniuose, įgyvendinimui ir taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnį, 1 straipsnyje nurodytas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas padeda įgyvendinti šiuos konkrečius tikslus:
a)  padėti stabilizuoti žemės ūkio rinkas ir didinti jų skaidrumą;
b)  skatinti gerą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimą ir užtikrinti, kad ūkininkai gautų deramą atlygį;
c)  gerinti gamintojų padėtį vertės grandinėje ir skatinti žemės ūkio pasiūlos koncentraciją;
d)  padėti gerinti ekonomines žemės ūkio produktų gamybos bei prekybos jais sąlygas ir gerinti Europos žemės ūkio produkcijos kokybę.“
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
2 straipsnis
-1e)  2 straipsnis pakeičiamas taip:
2 straipsnis
2 straipsnis
Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) bendrosios nuostatos
Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) bendrosios nuostatos
Šiame reglamente nustatytoms priemonėms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir pagal jį priimtos nuostatos.
Šiame reglamente nustatytoms priemonėms taikomas Reglamentas (ES) […/…] (Horizontalusis reglamentas) ir pagal jį priimtos nuostatos.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
3 straipsnio 4 dalis
Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos II priede nustatytos su tam tikrais sektoriais susijusios apibrėžtys tiek, kiek būtina šioms apibrėžtims atnaujinti atsižvelgiant į rinkos pokyčius.
Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į rinkos pokyčius, atnaujinimo tikslais iš dalies keičiamos II priede nustatytos su tam tikrais sektoriais susijusios apibrėžtys, nesukuriant naujų apibrėžčių.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis
3)  6 straipsnis išbraukiamas;
Išbraukta.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
6 straipsnis
3a)  6 straipsnis pakeičiamas taip:
6 straipsnis
6 straipsnis
Prekybos metai
Prekybos metai
Nustatomi tokie prekybos metai:
Nustatomi tokie prekybos metai:
a)  nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. – vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektoriuose;
a)  nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. – vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektoriuose;
b)  nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. sausųjų pašarų ir šilkaverpių sektoriuje;
b)  nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. sausųjų pašarų ir šilkaverpių sektoriuje;
c)  nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.:
c)  nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.:
i)  grūdų sektoriuje;
i)  grūdų sektoriuje;
ii)  sėklų sektoriuje;
ii)  sėklų sektoriuje;
iii)  alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje;
iii)  linų ir kanapių sektoriuje;
iv)  linų ir kanapių sektoriuje;
iv)   pieno ir pieno produktų sektoriuje;
v)   pieno ir pieno produktų sektoriuje;
d)  nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. – vyno sektoriuje;
d)  nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. – vyno sektoriuje;
e)  nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. – ryžių sektoriuje;
e)  nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. – ryžių ir valgomųjų alyvuogių sektoriuose;
f)  nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d. – cukraus sektoriuje.
f)  nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d. – cukraus ir alyvuogių aliejaus sektoriuose.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
11 straipsnis
3b)  11 straipsnis pakeičiamas taip:
11 straipsnis
11 straipsnis
Valstybės intervencijos reikalavimus atitinkantys produktai
Valstybės intervencijos reikalavimus atitinkantys produktai
Valstybės intervencija taikoma toliau nurodytiems produktams laikantis šiame skirsnyje nustatytų sąlygų ir papildomų reikalavimų bei sąlygų, kuriuos pagal 19 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus ir pagal 20 straipsnį priimdama įgyvendinimo aktus gali nustatyti Komisija:
Valstybės intervencija taikoma toliau nurodytiems produktams laikantis šiame skirsnyje nustatytų sąlygų ir papildomų reikalavimų bei sąlygų, kuriuos pagal 19 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus ir pagal 20 straipsnį priimdama įgyvendinimo aktus gali nustatyti Komisija:
a)  paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams;
a)  paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams;
b)  žaliaviniams ryžiams;
b)  žaliaviniams ryžiams;
c)  šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir nuo 0201 20 20 iki 0201 20 50 ;
c)  šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir nuo 0201 20 20 iki 0201 20 50;
d)  sviestui, pagamintam tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės, kuri gauta tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, patvirtintoje Sąjungos įmonėje; pieno riebalų kiekis svieste turi būti ne mažesnis kaip 82 % masės, o vandens kiekis – ne didesnis kaip 16 % masės;
d)  sviestui, pagamintam tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės, kuri gauta tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, patvirtintoje Sąjungos įmonėje; pieno riebalų kiekis svieste turi būti ne mažesnis kaip 82 proc. masės, o vandens kiekis – ne didesnis kaip 16 proc. masės;
e)  aukščiausios kokybės nugriebto pieno milteliams, kurie patvirtintoje Sąjungos įmonėje pagaminti iš karvės pieno purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne mažesnis kaip 34,0 % neriebalinės sausosios medžiagos masės.
e)  aukščiausios kokybės nugriebto pieno milteliams, kurie patvirtintoje Sąjungos įmonėje pagaminti iš karvės pieno purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne mažesnis kaip 34,0 proc. neriebalinės sausosios medžiagos masės;
ea)  baltajam cukrui;
eb)  avienai, klasifikuojamai pagal KN kodą 0104 10 30 arba 0204;
ec)  šviežiai, atšaldytai ar užšaldytai kiaulienai, klasifikuojamai pagal KN kodą 0203;
ed)  šviežiai, atšaldytai ar užšaldytai vištienai, klasifikuojamai pagal KN kodą 0207.“
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
12 straipsnis
3c)  12 straipsnis pakeičiamas taip:
12 straipsnis
12 straipsnis
Valstybės intervencijos laikotarpiai
Valstybės intervencijos laikotarpiai
Valstybės intervencija taikoma:
Valstybės intervencija taikoma visus metus 11 straipsnyje išvardytiems produktams.“
a)  paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams – nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d.;
b)  žaliaviniams ryžiams – nuo balandžio 1 d. iki liepos 31 d.;
c)  galvijienai – visus metus;
d)  sviestui ir nugriebto pieno milteliams – nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
13 straipsnis
3d)  13 straipsnis pakeičiamas taip:
13 straipsnis
13 straipsnis
Valstybės intervencijos taikymo pradžia ir pabaiga
Valstybės intervencijos taikymo pradžia ir pabaiga
1.  12 straipsnyje nurodytais laikotarpiais valstybės intervencija:
1.  12 straipsnyje nurodytais laikotarpiais valstybės intervencija:
a)  taikoma paprastiesiems kviečiams, sviestui ir nugriebto pieno milteliams;
a)  taikoma sviestui ir nugriebto pieno milteliams;
b)  įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti pradėta taikyti kietiesiems kviečiams, miežiams, kukurūzams ir žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros;
b)  įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti pradėta taikyti paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams, kukurūzams ir žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), baltajam cukrui, avienai, kiaulienai ar vištienai, jei to reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
c)  įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant procedūros numatytos 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje, Komisijos gali būti pradėta taikyti galvijienos sektoriuje, jeigu pagal 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktą nustatytu reprezentatyviuoju laikotarpiu vidutinė rinkos kaina valstybėje narėje arba jos regione, užregistruota remiantis Sąjungos galvijų skerdenų klasifikavimo skale, nurodyta IV priedo A punkte, yra mažesnė nei 85 % referencinės ribinės kainos, nustatytos 7 straipsnio 1 dalies d punkte.
c)  įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant procedūros numatytos 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje, Komisijos gali būti pradėta taikyti galvijienos sektoriuje, jeigu pagal 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktą nustatytu reprezentatyviuoju laikotarpiu vidutinė rinkos kaina valstybėje narėje arba jos regione, užregistruota remiantis Sąjungos galvijų skerdenų klasifikavimo skale, nurodyta IV priedo A punkte, yra mažesnė nei 85 proc. referencinės ribinės kainos, nustatytos 7 straipsnio 1 dalies d punkte.
2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatytų, kad valstybės intervencija galvijienos sektoriuje baigiama taikyti, jeigu pagal 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktą nustatytu reprezentatyviuoju laikotarpiu nebetenkinamos šio straipsnio 1 dalies c punkte numatytos sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.
2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatytų, kad valstybės intervencija galvijienos sektoriuje baigiama taikyti, jeigu pagal 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktą nustatytu reprezentatyviuoju laikotarpiu nebetenkinamos šio straipsnio 1 dalies c punkte numatytos sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
14 straipsnis
3e)  14 straipsnis pakeičiamas taip:
14 straipsnis
14 straipsnis
Supirkimas nustatyta kaina arba konkurso būdu
Supirkimas nustatyta kaina arba konkurso būdu
Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal 13 straipsnio 1 dalį, priemones dėl 11 straipsnyje nurodytų produktų supirkimo kainų nustatymo, taip pat, jei taikoma, priemones dėl kiekybinių apribojimų, kai supirkimas yra vykdomas nustatyta kaina, patvirtina Taryba pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.
Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal 13 straipsnio 1 dalį, taisykles dėl 11 straipsnyje nurodytų produktų supirkimo kainų nustatymo patvirtina Taryba pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
15 straipsnio 1 dalis
3f)  15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Valstybės intervencine kaina laikoma:
1. Valstybės intervencine kaina laikoma didžiausia kaina, kuria galima supirkti valstybės intervencijos reikalavimus atitinkančius produktus (kai superkama konkurso būdu).“
a)   kaina, kuria taikant valstybės intervenciją superkami produktai (kai superkama nustatyta kaina), arba
b)   didžiausia kaina, kuria galima supirkti valstybės intervencijos reikalavimus atitinkančius produktus (kai superkama konkurso būdu).
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
15 straipsnio 2 dalis
3g)  15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.   Priemones dėl valstybės intervencinių kainų lygio, įskaitant padidinimo ir sumažinimo sumas, nustatymo Taryba patvirtina pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.
„2. Valstybės intervencinių kainų lygio, įskaitant padidinimo ir sumažinimo sumas, nustatymo taisykles Taryba patvirtina pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)
3h)   15 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Nustatydama valstybės intervencinės kainos lygį, Taryba taiko objektyvius ir skaidrius kriterijus, atitinkančius tikslą užtikrinti tinkamą žemės ūkio bendruomenės gyvenimo lygį pagal SESV 39 straipsnį.“
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
16 straipsnis
3i)  16 straipsnis pakeičiamas taip:
16 straipsnis
16 straipsnis
Taikant valstybės intervenciją supirktų produktų realizavimo bendrieji principai
Taikant valstybės intervenciją supirktų produktų realizavimo bendrieji principai
1.  Taikant valstybės intervenciją supirkti produktai realizuojami taip, kad:
1.  Taikant valstybės intervenciją supirkti produktai realizuojami taip, kad:
a)  būtų išvengta bet kokio rinkos sutrikdymo,
a)  būtų išvengta bet kokio rinkos sutrikdymo,
b)  būtų užtikrintos vienodos galimybės įsigyti prekių ir lygios pirkėjų teisės, ir
b)  būtų užtikrintos vienodos galimybės įsigyti prekių ir lygios pirkėjų teisės, ir
c)  būtų laikomasi pagal SESV sudarytais tarptautiniais susitarimais nustatytų įsipareigojimų.
c)  būtų laikomasi pagal SESV sudarytais tarptautiniais susitarimais nustatytų įsipareigojimų.
2.  Taikant valstybės intervenciją supirkti produktai gali būti realizuojami suteikiant galimybę juos naudoti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytos maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programos reikmėms. Tokiais atvejais tų produktų apskaitinė vertė turi atitikti šio reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos nustatytos valstybės intervencinės kainos lygį.
2.  Taikant valstybės intervenciją supirkti produktai gali būti realizuojami suteikiant galimybę juos naudoti atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytos maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programos reikmėms. Tokiais atvejais tų produktų apskaitinė vertė turi atitikti šio reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos nustatytos valstybės intervencinės kainos lygį.
2a.  Valstybės narės praneša Komisijai apie įmonių, kurios naudojo valstybės įsikišimus, tapatybę, taip pat apie per valstybės intervenciją supirktus produktus.
3.  Kiekvienais metais Komisija viešai skelbia informaciją apie sąlygas, kuriomis praėjusiais metais buvo parduoti taikant valstybės intervenciją supirkti produktai.
3.   Kiekvienais metais Komisija viešai skelbia informaciją apie sąlygas, kuriomis praėjusiais metais buvo, jei taikytina, įsigyti ir parduoti taikant valstybės intervenciją supirkti produktai. Nurodoma įmonių tapatybė, atitinkami kiekiai ir įsigijimo bei pardavimo kainos.“
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 j punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
17 straipsnio 1 pastraipos b punktas
3j)  17 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:
b)  alyvuogių aliejų;
„b) alyvuogių aliejų ir valgomąsias alyvuoges;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 k punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
17 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)
3k)  17 straipsnio pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:
„ia) ryžius.“
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 3 dalis
ba)   23 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  Pagal 1 dalį nustatytoje pagalbos programoje (toliau – mokykloms skirta programa) norinčios dalyvauti ir atitinkamos Sąjungos pagalbos prašančios valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes, nustato, kurios vienos iš toliau nurodytų produktų grupių arba abiejų produktų grupių paskirstymui jos teikia pirmenybę:
3. Pagal 1 dalį nustatytoje pagalbos programoje (toliau – mokykloms skirta programa) norinčios dalyvauti ir atitinkamos Sąjungos pagalbos prašančios valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes, numato vienos iš toliau nurodytų produktų grupių arba abiejų produktų grupių paskirstymą:
a)  vaisių ir daržovių ir šviežių bananų sektoriaus produktų;
a)  vaisių ir daržovių:
b)   geriamo pieno ir pieno produktų be laktozės.
i)  pirmumo tvarka vaisių ir daržovių ir šviežių bananų sektoriaus produktų;
ii)  perdirbtų vaisių ir daržovių produktų;
b)  pieno ir pieno produktų:
i)   geriamo pieno ir pieno produktų be laktozės;
ii)  sūrio, varškės, jogurto ir kitų fermentuotų arba raugintų pieno produktų, į kuriuos nepridėta aromatinių medžiagų, vaisių, riešutų ar kakavos.“
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 4 dalis
bb)   23 straipsnio 4 dalis išbraukiama.
4.  Nepaisant 3 dalies, siekdamos propaguoti konkrečių produktų vartojimą ir (arba) atsižvelgti į konkrečius vaikų mitybos poreikius jų teritorijoje, valstybės narės gali numatyti paskirstyti vienos iš toliau nurodytų produktų grupių arba abiejų produktų grupių produktus:
a)  perdirbtų vaisių ir daržovių produktus, taip pat 3 dalies a punkte nurodytus produktus;
b)  sūrį, varškę, jogurtą ir kitus fermentuotus arba raugintus pieno produktus, į kuriuos nepridėta aromatinių medžiagų, vaisių, riešutų ar kakavos, taip pat 3 dalies b punkte nurodytus produktus.
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 8 a dalis (nauja)
bc)   23 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„8a. Kai tai pateisina nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už sveikatą ir mitybą, savo nacionalinėje strategijoje valstybės narės gali numatyti, kad šio straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodyti produktai mokyklose būtų paskirstomi kartu su įprastu maistu.“
Pakeitimas 260/rev
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b d papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23 straipsnio 11 dalis
bd)   23 straipsnio 11 dalis pakeičiama taip:
11.  Valstybės narės atrenka produktus, kurie bus paskirstomi arba įtraukiami į papildomas švietimo priemones, taikydamos objektyvius kriterijus, tarp kurių, be kita ko, yra vienas ar daugiau šių kriterijų: sveikatos ir aplinkosaugos aspektai, sezoniškumas, įvairovė ir galimybė gauti vietinių ar regioninių produktų, pirmenybę, kiek įmanoma, teikdamos Sąjungos kilmės produktams. Valstybės narės gali visų pirma skatinti pirkti vietinius ar regioninius produktus, propaguoti ekologiškus produktus, trumpas tiekimo grandines arba naudą aplinkai ir, jei tinkama, produktus, pripažintus pagal kokybės sistemas, nustatytas Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012.
11. Valstybės narės atrenka produktus, kurie bus paskirstomi arba įtraukiami į papildomas švietimo priemones, taikydamos objektyvius kriterijus, tarp kurių, be kita ko, yra vienas ar daugiau šių kriterijų: sveikatos ir aplinkosaugos aspektai, sezoniškumas, įvairovė ir galimybė gauti vietinių ar regioninių produktų, pirmenybę, kiek įmanoma, teikdamos Sąjungos kilmės produktams. Valstybės narės gali visų pirma skatinti pirkti vietinius ar regioninius produktus, propaguoti ekologiškus produktus, trumpas tiekimo grandines arba naudą aplinkai, įskaitant tvarias pakuotes, ir, jei tinkama, produktus, pripažintus pagal kokybės sistemas, nustatytas Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012.
Valstybės narės gali nuspręsti savo strategijose pirmenybę teikti tvarumo ir sąžiningos prekybos aspektams.
Valstybės narės gali nuspręsti savo strategijose pirmenybę teikti tvarumo ir sąžiningos prekybos aspektams.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunkčio ii punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 2 dalies 3 pastraipos paskutinis sakinys
ii)  2 dalies trečios pastraipos paskutinis sakinys išbraukiamas;
Išbraukta.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunkčio iii punkto įžanginė dalis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
23a straipsnio 4 dalis
iii)  4 dalis pakeičiama taip:
iii)  4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
61 straipsnis
4a)  61 straipsnis pakeičiamas taip:
61 straipsnis
61 straipsnis
Trukmė
Trukmė
Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus.
Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2050 m. gruodžio 31 d.; Komisija kas dešimt metų atlieka peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus, siekdama pagerinti jos veiksmingumą; pirmoji peržiūra bus atlikta 2023 m. sausio 1 d.“
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
62 straipsnio 3 dalis
4b)   62 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  1 dalyje nurodyti leidimai galioja trejus metus nuo jų išdavimo dienos. Gamintojui, kuris neišnaudojo jam suteikto leidimo jo galiojimo laikotarpiu, taikomos administracinės nuobaudos, numatytos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 89 straipsnio 4 dalyje.
3. 1 dalyje nurodyti leidimai galioja trejus metus nuo jų išdavimo dienos. Gamintojui, kuris neišnaudojo jam suteikto leidimo jo galiojimo laikotarpiu, taikomos administracinės nuobaudos, numatytos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 89 straipsnio 4 dalyje. Tačiau valstybės narės gali priimti sprendimą, kad šio reglamento 66 straipsnio 1 dalyje nurodyti leidimai galiotų šešerius metus nuo jų suteikimo datos.“
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
62 straipsnio 4 dalis
4c)  62 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4.  Šis skyrius netaikomas sodinimui plotuose ar plotų atsodinimui eksperimentiniais tikslais ar skiepų daigynams arba plotams, kurių vynas arba vynuogių produktai, skirti vynmedžių augintojo namų ūkio reikmėms, arba plotams, kurie turi būti naujai užsodinti dėl privalomo pirkimo dėl viešųjų interesų pagal nacionalinę teisę.
4. Šis skyrius netaikomas sodinimui plotuose ar plotų atsodinimui eksperimentiniais tikslais ar skiepų daigynams, sodinimui plotuose ar plotų atsodinimui, kurių vynuogių produktai skirti tik vynuogių sultims gaminti, arba plotams, kurių vynas arba vynuogių produktai, skirti vynmedžių augintojo namų ūkio reikmėms, arba plotams, kurie turi būti naujai užsodinti dėl privalomo pirkimo dėl viešųjų interesų pagal nacionalinę teisę.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnio 1 dalis
5)  63 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
Išbraukta.
„1. Valstybės narės kiekvienais metais sudaro galimybes gauti tokį leidimų naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka arba
a)  1 proc. bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., arba
b)  1 proc. ploto, kurį sudaro jų teritorijoje faktiškai apsodintas vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m. liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos sodinimo teisės, kurios suteiktos gamintojams jų teritorijoje remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m. sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, kaip nurodyta šio reglamento 68 straipsnyje.“;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
63 straipsnis
5a)  63 straipsnis pakeičiamas taip:
63 straipsnis
63 straipsnis
Naujų vynmedžių sodinimo apsauginis mechanizmas
Naujų vynmedžių sodinimo apsauginis mechanizmas
1.  Valstybės narės kiekvienais metais sudaro galimybes gauti tokį leidimų naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka 1 proc. faktiškai apsodinto vynmedžiais bendro ploto jų teritorijoje, kaip išmatuota ankstesnių metų liepos 31 d.
1.  Valstybės narės kiekvienais metais sudaro galimybes gauti tokį leidimų naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka arba
a)   1 proc. bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., arba
b)   1 proc. ploto, kurį sudaro jų teritorijoje faktiškai apsodintas vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m. liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos sodinimo teisės, kurios suteiktos gamintojams jų teritorijoje remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m. sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, kaip nurodyta šio reglamento 68 straipsnyje.
2.  Valstybės narės gali:
2.  Valstybės narės gali:
a)  nacionaliniu lygiu taikyti mažesnę procentinę dalį, nei nurodyta 1 dalyje;
a)  nacionaliniu lygiu taikyti mažesnę procentinę dalį, nei nurodyta 1 dalyje;
b)  apriboti leidimų išdavimą regionų lygiu ir juos išduoti tik konkretiems plotams, kurie atitinka vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda gamybos reikalavimus, plotams, kurie atitinka vynų su saugoma geografine nuoroda gamybos reikalavimus, arba plotams be geografinės nuorodos.
b)  apriboti leidimų išdavimą regionų lygiu ir juos išduoti tik konkretiems plotams, kurie atitinka vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda gamybos reikalavimus, plotams, kurie atitinka vynų su saugoma geografine nuoroda gamybos reikalavimus, arba plotams be geografinės nuorodos; šie leidimai turėtų būti naudojami tuose regionuose.
3.  Bet kuris iš 2 dalyje nurodytų apribojimų turi prisidėti prie tvarkingo vynmedžių sodinimo didinimo, turi būti didesnis nei 0 proc. ir turi būti pagrįstas viena arba daugiau iš toliau išvardytų konkrečių priežasčių:
3.  Bet kuris iš 2 dalyje nurodytų apribojimų turi prisidėti prie tvarkingo vynmedžių sodinimo didinimo, turi būti didesnis nei 0 proc. ir turi būti pagrįstas viena arba daugiau iš toliau išvardytų konkrečių priežasčių:
a)  poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, kad vyno produktų pasiūla rinkoje bus pernelyg didelė, palyginti su rinkos perspektyva tiems produktams, neviršijant to, kas būtina šiam poreikiui patenkinti;
a)  poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, kad vyno produktų pasiūla rinkoje bus pernelyg didelė, palyginti su rinkos perspektyva tiems produktams, neviršijant to, kas būtina šiam poreikiui patenkinti;
b)  poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, kad bus smarkiai nuvertinta kuri nors saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografinė nuoroda.
b)  poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, kad bus nuvertinta kuri nors saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografinė nuoroda;
ba)   noru prisidėti prie atitinkamų produktų vystymo, kartu išsaugant jų kokybę.
3a.  Valstybės narės gali imtis visų būtinų reguliavimo priemonių, kad užkirstų kelią ūkio subjektų vengimui taikyti ribojamąsias priemones, nustatytas remiantis 2 ir 3 dalių nuostatomis.
4.  Valstybės narės viešai paskelbia visus sprendimus, priimtus pagal 2 dalį; jie turi būti tinkamai pagrįsti. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tuos sprendimus ir nurodo juos pagrindžiančias priežastis.
4.  Valstybės narės viešai paskelbia visus sprendimus, priimtus pagal 2 dalį; jie turi būti tinkamai pagrįsti. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tuos sprendimus ir nurodo juos pagrindžiančias priežastis.
4a.  Valstybės narės gali išduoti leidimus, kuriais viršijami šiame straipsnyje nustatyti apribojimai, jeigu šie leidimai skirti sodinimui, kurio tikslas – išsaugoti vynmedžių genetinius išteklius.“
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
64 straipsnis
5b)  64 straipsnis pakeičiamas taip:
64 straipsnis
64 straipsnis
Leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo tvarka
Leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo tvarka
1.  Jei bendras reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais metais neviršija ploto, kuriuo naudotis sudarė galimybę valstybė narė, priimamos visos tokios paraiškos.
1.  Jei bendras reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais metais neviršija ploto, kuriuo naudotis sudarė galimybę valstybė narė, priimamos visos tokios paraiškos.
Šio straipsnio taikymo tikslais valstybės narės gali taikyti vieną ar daugiau šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio kriterijų:
Šio straipsnio taikymo tikslais valstybės narės gali nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu taikyti vieną ar daugiau šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio kriterijų:
a)  pareiškėjo turimos žemės ūkio paskirties žemės plotas nėra mažesnis nei plotas, dėl kurio jis prašo leidimo;
a)  pareiškėjo turimos žemės ūkio paskirties žemės plotas nėra mažesnis nei plotas, dėl kurio jis prašo leidimo;
b)  pareiškėjas turi pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos;
b)  pareiškėjas turi pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos;
c)  nėra didelės rizikos, kad pareiškėjas neteisėtai pasinaudos saugomų kilmės vietos nuorodų reputacija; daroma prielaida, kad tokios rizikos nėra, nebent tokios rizikos buvimą įrodo viešosios valdžios institucijos;
c)  nėra didelės rizikos, kad pareiškėjas neteisėtai pasinaudos saugomų kilmės vietos nuorodų reputacija; daroma prielaida, kad tokios rizikos nėra, nebent tokios rizikos buvimą įrodo viešosios valdžios institucijos;
ca)  pareiškėjas neturi vynmedžių, pasodintų neturint leidimo, kaip nurodyta šio reglamento 71 straipsnyje, arba neturint sodinimo teisių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85a ir 85b straipsniuose;
ca)  pareiškėjas neturi vynmedžių, pasodintų neturint leidimo, kaip nurodyta šio reglamento 71 straipsnyje, arba neturint sodinimo teisių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85a ir 85b straipsniuose;
d)  tinkamai pagrįstais atvejais – vieną ar kelis 2 dalyje nurodytų kriterijų, su sąlyga, kad jie taikomi objektyviai ir nediskriminuojant.
d)  tinkamai pagrįstais atvejais – vieną ar kelis 2 dalyje nurodytų kriterijų, su sąlyga, kad jie taikomi objektyviai ir nediskriminuojant.
2.  Jei 1 dalyje minėtas bendras reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais metais viršija plotą, kuriuo naudotis sudarė galimybę valstybė narė, leidimai suteikiami hektarus pro rata principu paskirstant visiems pareiškėjams remiantis plotu, dėl kurio jie prašo leidimo. Suteikiant tokį leidimą gali būti nustatomas mažiausias ir (arba) didžiausias plotas pagal pareiškėją, ši procedūra taip pat gali būti atliekama iš dalies arba visiškai vadovaujantis vienu ar keliais šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio prioriteto nustatymo kriterijų:
2.  Jei 1 dalyje minėtas bendras reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais metais viršija plotą, kuriuo naudotis sudarė galimybę valstybė narė, leidimai suteikiami hektarus pro rata principu paskirstant visiems pareiškėjams remiantis plotu, dėl kurio jie prašo leidimo. Suteikiant tokį leidimą gali būti nustatomas mažiausias ir (arba) didžiausias plotas pagal pareiškėją, ši procedūra taip pat gali būti atliekama iš dalies arba visiškai vadovaujantis vienu ar keliais šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio prioriteto nustatymo kriterijų:
a)  gamintojai, kurie sodina vynmedžius pirmą kartą ir kurie yra valdos valdytojai (nauji dalyviai);
a)  gamintojai, kurie sodina vynmedžius pirmą kartą ir kurie yra valdos valdytojai (nauji dalyviai);
b)  plotai, kuriuose vynuogynais prisidedama prie aplinkos išsaugojimo;
b)  plotai, kuriuose vynuogynais prisidedama prie aplinkos arba vynmedžių genetinių išteklių išsaugojimo;
c)  plotai, kurie turi būti naujai apsodinti įgyvendinant žemės stambinimo projektus;
c)  plotai, kurie turi būti naujai apsodinti įgyvendinant žemės stambinimo projektus;
d)  plotai, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių;
d)  plotai, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių;
e)  plėtros arba atsodinimo projektų tvarumas, nustatytas remiantis ekonominiu įvertinimu;
e)  plėtros arba atsodinimo projektų tvarumas, nustatytas remiantis ekonominiu įvertinimu;
f)  plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, kurių apsodinimas padeda didinti konkurencingumą ūkio ir regioniniu lygmeniu;
f)  plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, kurių apsodinimas padeda didinti ūkio konkurencingumą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
g)  projektai, kuriais suteikiama galimybė pagerinti geografinėmis nuorodomis pažymėtų produktų kokybę;
g)  projektai, kuriais suteikiama galimybė pagerinti geografinėmis nuorodomis pažymėtų produktų kokybę;
h)  plotai, kurie turi būti naujai apsodinti didinant mažų ir vidutinio dydžio valdų dydį.
h)  plotai, kurie turi būti naujai apsodinti didinant mažų ir vidutinio dydžio valdų dydį.
2a.  Jeigu valstybė narė nusprendžia taikyti vieną ar kelis iš 2 dalyje nurodytų kriterijų, ji gali įtraukti papildomą sąlygą, kad pareiškėjas turi būti fizinis asmuo ir kad paraiškos pateikimo metais jam turi būti ne daugiau kaip 40 metų.
2a.  Jeigu valstybė narė nusprendžia taikyti vieną ar kelis iš 2 dalyje nurodytų kriterijų, ji gali įtraukti papildomą sąlygą, kad pareiškėjas turi būti fizinis asmuo ir kad paraiškos pateikimo metais jam turi būti ne daugiau kaip 40 metų.
2b.  Valstybės narės gali imtis visų reguliavimo priemonių, kad užkirstų kelią ūkio subjektų vengimui taikyti kriterijus, nustatytus remiantis 1, 2 ir 2a dalių nuostatomis.
3.  Valstybės narės viešai paskelbia savo taikomus 1, 2 ir 2a dalyse nurodytus kriterijus ir nedelsdamos apie tuos kriterijus praneša Komisijai.
3.  Valstybės narės viešai paskelbia savo taikomus 1, 2 ir 2a dalyse nurodytus kriterijus ir nedelsdamos apie tuos kriterijus praneša Komisijai.
3a.  Jei regioniniu lygmeniu taikomas apribojimas pagal 63 straipsnio 2 dalies b punktą, tuo lygmeniu gali būti taikomi prioriteto suteikimo ir tinkamumo finansuoti kriterijai, jei jie atitinka 64 straipsnio nuostatas.“
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
65 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
5c)  65 straipsnyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:
„Taikydama 63 straipsnio 2 dalį, valstybė narė nustato parengiamąją procedūrą, kuri sudaro sąlygas atsižvelgti į regioniniu lygmeniu pripažintų atstovaujančių profesinių organizacijų nuomones pagal tos valstybės narės įstatymus.“
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
68 straipsnis
5d)  68 straipsnis pakeičiamas taip:
68 straipsnis
68 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
1.  Sodinimo teisės, iki 2015 m. gruodžio 31 d. suteiktos gamintojams remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i ar 85k straipsniu, kuriomis tie gamintojai nepasinaudojo ir kurios tą dieną tebegalioja, pagal šį skyrių gali būti pakeistos leidimais nuo 2016 m. sausio 1 d.
1.  Sodinimo teisės, iki 2015 m. gruodžio 31 d. suteiktos gamintojams remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i ar 85k straipsniu, kuriomis tie gamintojai nepasinaudojo ir kurios tą dieną tebegalioja, pagal šį skyrių gali būti pakeistos leidimais nuo 2016 m. sausio 1 d.
Toks pakeitimas įvykdomas esant prašymui, kurį minėti gamintojai turi pateikti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės gali nuspręsti leisti gamintojams pateikti tokius prašymus pakeisti teises leidimais iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Toks pakeitimas įvykdomas esant prašymui, kurį minėti gamintojai turi pateikti iki 2015 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės gali nuspręsti leisti gamintojams pateikti tokius prašymus pakeisti teises leidimais iki 2020 m. gruodžio 31 d.
1a.  Po 2020 m. gruodžio 31 d. plotus, kuriems taikomos sodinimo teisės, kurios nebuvo pakeistos leidimais, valstybės narės, taikant 66 straipsnį, gali perskirstyti ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.
2.  Pagal 1 dalį suteiktų leidimų galiojimo laikotarpis yra toks pat kaip ir 1 dalyje nurodytų sodinimo teisių. Jei šiais leidimais nesinaudojama, jie nustoja galioti ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybės narės priima 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą sprendimą, vėliausiai 2023 m. gruodžio 31 d.
2.  Pagal 1 ir 1a dalį suteiktų leidimų galiojimo laikotarpis yra toks pat kaip ir 1 dalyje nurodytų sodinimo teisių. Jei šiais leidimais nesinaudojama, jie nustoja galioti ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. arba, jei valstybės narės priima 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą sprendimą, vėliausiai 2028 m. gruodžio 31 d.
3.  Taikant 63 straipsnį į plotus, kuriems suteikti leidimai pagal 1 dalį, neatsižvelgiama.
3.  Taikant 63 straipsnį į plotus, kuriems suteikti leidimai pagal 1 dalį, neatsižvelgiama.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
69 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)
5e)  69 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„ea) kriterijų, susijusių su vynmedžių genetinių išteklių išsaugojimu;“
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
73 straipsnis
5f)  73 straipsnis pakeičiamas taip:
73 straipsnis
73 straipsnis
Taikymo sritis
Taikymo sritis
Nedarant poveikio kitoms nuostatoms, taikytinoms žemės ūkio produktams, taip pat nuostatoms, priimtoms veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto sektoriuose siekiant užtikrinti produktų atitiktį higienos bei sveikatos standartams ir apsaugoti gyvūnų, augalų ir žmonių sveikatą, šiame skirsnyje nustatomos su žemės ūkio produktų prekybos standartais susijusios taisyklės.
Nedarant poveikio kitoms nuostatoms, taikytinoms žemės ūkio produktams, taip pat nuostatoms, priimtoms veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto sektoriuose siekiant užtikrinti produktų atitiktį higienos bei sveikatos standartams ir apsaugoti gyvūnų, augalų ir žmonių sveikatą, ir siekiant užtikrinti sąžiningą Sąjungos ir trečiųjų šalių gamintojų konkurenciją, šiame skirsnyje nustatomos su žemės ūkio produktų prekybos standartais susijusios taisyklės.
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
75 straipsnis
5g)  75 straipsnis pakeičiamas taip:
75 straipsnis
75 straipsnis
Prekybos standartų nustatymas ir turinys
Prekybos standartų nustatymas ir turinys
1.  Prekybos standartai gali būti taikomi vienam ar daugiau šių sektorių ir produktų:
1.  Prekybos standartai gali būti taikomi vienam ar daugiau šių sektorių ir produktų:
a)  alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms;
a)  alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms;
b)  vaisiams ir daržovėms;
b)  vaisiams ir daržovėms;
c)  perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams;
c)  perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams;
d)  bananams;
d)  bananus;
e)  gyviems augalams;
e)  gyvus augalus;
f)  kiaušiniams;
f)  kiaušiniams;
g)  paukštienai;
g)  paukštienai;
h)  žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams;
h)  žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams;
i)  apyniams.
i)  apyniams;
ia)  ryžiams;
ib)  pieno ir pieno produktams;
ic)  medui ir bitininkystės produktams;
id)  galvijienai;
ie)  avienai;
if)  kiaulienai;
ig)  kanapėms.
2.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir pagerinti žemės ūkio produktų, kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 4 dalys, gamybos ir pardavimo ekonomines sąlygas, taip pat jų kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kiekvienam sektoriui ar produktui taikomų prekybos standartų visais prekybos etapais, taip pat dėl nuo tokių standartų leidžiančių nukrypti nuostatų ir tokių standartų išimčių, siekiant, kad būtų prisitaikoma prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų, kintančių vartotojų poreikių bei atitinkamų tarptautinių standartų pokyčių ir nebūtų kuriama kliūčių produktų naujovėms.
2.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir pagerinti žemės ūkio produktų, kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 4 dalys, gamybos ir pardavimo ekonomines sąlygas, taip pat jų kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kiekvienam sektoriui ar produktui taikomų prekybos standartų visais prekybos etapais, taip pat dėl nuo tokių standartų leidžiančių nukrypti nuostatų ir tokių standartų išimčių, siekiant, kad būtų prisitaikoma prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų, kintančių vartotojų poreikių bei atitinkamų tarptautinių standartų pokyčių ir nebūtų kuriama kliūčių produktų naujovėms.
3.  Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/201127 26 straipsniui, 1 dalyje nurodyti prekybos standartai gali apimti vieną ar daugiau toliau išvardytų elementų, nustatytų sektoriui ar produktui ir grindžiamų kiekvieno sektoriaus charakteristikomis, būtinybe reglamentuoti pateikimą rinkai ir šio straipsnio 5 dalyje apibrėžtomis sąlygomis:
3.  Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/201127 26 straipsniui, 1 dalyje nurodyti prekybos standartai gali apimti vieną ar daugiau toliau išvardytų elementų, nustatytų sektoriui ar produktui ir grindžiamų kiekvieno sektoriaus charakteristikomis, būtinybe reglamentuoti pateikimą rinkai ir šio straipsnio 5 dalyje apibrėžtomis sąlygomis:
a)  technines apibrėžtis, pavadinimą ir prekinius pavadinimus, taikomus sektoriams, išskyrus nurodytuosius 78 straipsnyje;
a)  technines apibrėžtis, pavadinimą ir prekinius pavadinimus, taikomus sektoriams, išskyrus nurodytuosius 78 straipsnyje;
b)  klasifikavimo kriterijus, pavyzdžiui, suskirstymą pagal klases, svorį, dydį, amžių ir kategorijas;
b)  klasifikavimo kriterijus, pavyzdžiui, suskirstymą pagal klases, svorį, dydį, amžių ir kategorijas;
c)  rūšį, augalų ar gyvūnų veislę arba prekinį tipą;
c)  rūšį, augalų ar gyvūnų veislę arba prekinį tipą;
d)  pateikimą, su privalomais prekybos standartais susijusį ženklinimą, įpakavimą, pakavimo centrams taikomas taisykles, žymėjimą, derliaus metus ir konkrečių terminų vartojimą, nedarant poveikio 92–123 straipsniams;
d)  pateikimą, su privalomais prekybos standartais susijusį ženklinimą, įpakavimą, pakavimo centrams taikomas taisykles, žymėjimą, derliaus metus ir konkrečių terminų vartojimą, nedarant poveikio 92–123 straipsniams;
e)  kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdą, konsistenciją, raumeningumą, produkto savybes ir vandens kiekio procentinę dalį;
e)  kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdą, konsistenciją, raumeningumą, produkto savybes ir vandens kiekio procentinę dalį;
f)  konkrečias gamyboje naudojamas medžiagas arba komponentus ar sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę sudėtį, grynumą ir identifikavimo duomenis;
f)  konkrečias gamyboje naudojamas medžiagas arba komponentus ar sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę sudėtį, grynumą ir identifikavimo duomenis;
g)  ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą, įskaitant vynininkystės metodus, ir pažangias tvarios gamybos sistemas;
g)  ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą, įskaitant vynininkystės ir gyvulių šėrimo metodus, ir pažangias tvarios gamybos sistemas;
h)  misos ir vyno kupažavimą, įskaitant jų apibrėžtis, maišymą ir jo apribojimus;
h)  misos ir vyno kupažavimą, įskaitant jų apibrėžtis, maišymą ir jo apribojimus;
i)  surinkimo, pristatymo, laikymo ir tvarkymo periodiškumą, konservavimo būdą ir temperatūrą, sandėliavimą ir transportavimą;
i)  surinkimo, pristatymo, laikymo ir tvarkymo periodiškumą, konservavimo būdą ir temperatūrą, sandėliavimą ir transportavimą;
j)  ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę, išskyrus paukštieną ir tepiuosius riebalus;
j)  ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę;
k)  tam tikrų medžiagų ir metodų naudojimo apribojimus;
k)  tam tikrų medžiagų ir metodų naudojimo apribojimus;
l)  specialų naudojimą;
l)  specialų naudojimą;
m)  sąlygas, kuriomis reglamentuojamas produktų, neatitinkančių pagal 1 dalį priimtų prekybos standartų ir 78 straipsnyje nurodytų apibrėžčių, pavadinimų ir prekinių pavadinimų, šalinimas, laikymas, pateikimas į apyvartą ir naudojimas, taip pat šalutinių produktų likvidavimas.
m)  sąlygas, kuriomis reglamentuojamas produktų, neatitinkančių pagal 1 dalį priimtų prekybos standartų ir 78 straipsnyje nurodytų apibrėžčių, pavadinimų ir prekinių pavadinimų, šalinimas, laikymas, pateikimas į apyvartą ir naudojimas, taip pat šalutinių produktų likvidavimas;
ma)  gyvūnų gerovę.
4.  Papildomai prie 1 dalies, prekybos standartai gali būti taikomi vyno sektoriui. Tam sektoriui taikomi 3 dalies f, g, h, k ir m punktai.
4.  Papildomai prie 1 dalies, prekybos standartai gali būti taikomi vyno sektoriui. Tam sektoriui taikomi 3 dalies f, g, h, k ir m punktai.
5.  Pagal šio straipsnio 1 dalį priimti konkretiems sektoriams arba produktams skirti prekybos standartai nustatomi nedarant poveikio 84–88 straipsniams ir IX priedui, ir jais atsižvelgiama į:
5.  Pagal šio straipsnio 1 dalį priimti konkretiems sektoriams arba produktams skirti prekybos standartai nustatomi nedarant poveikio 84–88 straipsniams ir IX priedui, ir jais atsižvelgiama į:
a)  atitinkamo produkto specifinius ypatumus;
a)  atitinkamo produkto specifinius ypatumus;
b)  poreikį užtikrinti tokias sąlygas, kad produktus būtų lengviau pateikti rinkai;
b)  poreikį užtikrinti tokias sąlygas, kad produktus būtų lengviau pateikti rinkai;
c)  gamintojų suinteresuotumą informuoti apie produkto savybes bei ūkininkavimo ypatybes ir vartotojų suinteresuotumą gauti tinkamos ir skaidrios informacijos apie produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu, atlikus vertinimą, kuriame visų pirma būtų įvertintos ūkio subjektų išlaidos ir jiems tenkanti administracinė našta, irt nauda gamintojams ir galutiniam vartotojui;
c)  gamintojų suinteresuotumą informuoti apie produkto savybes bei ūkininkavimo ypatybes ir vartotojų suinteresuotumą gauti tinkamos ir skaidrios informacijos apie produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu, atlikus vertinimą, kuriame visų pirma būtų įvertintos ūkio subjektų išlaidos ir jiems tenkanti administracinė našta, ir nauda gamintojams ir galutiniam vartotojui;
d)  esamus metodus produktų fizinėms, cheminėms bei organoleptinėms savybėms nustatyti;
d)  esamus metodus produktų fizinėms, cheminėms bei organoleptinėms savybėms nustatyti;
e)  tarptautinių organizacijų priimtas tipines rekomendacijas;
e)  tarptautinių organizacijų priimtas tipines rekomendacijas;
f)  būtinybę išsaugoti natūralias ir esmines produktų savybes ir išvengti sukelti didelių atitinkamo produkto sudėties pokyčių.
f)  būtinybę išsaugoti natūralias ir esmines produktų savybes ir išvengti sukelti didelių atitinkamo produkto sudėties pokyčių.
6.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir į poreikį gerinti žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo ekonomines sąlygas, taip pat tų produktų kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas 1 dalyje pateikiamas sektorių sąrašas. Tokiuose deleguotuosiuose aktuose turi būti remiamasi išimtinai tik įrodytais poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių vartotojų poreikių, techninės pažangos ar poreikio diegti produkto inovacijas, ir jie turi būti grindžiami Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje visų pirma turėtų būti įvertinti vartotojų poreikiai, ūkio subjektų išlaidos ir jiems tenkanti administracinė našta, įskaitant poveikį vidaus rinkai ir tarptautinei prekybai, ir nauda gamintojams ir galutiniam vartotojui.
6.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir į poreikį gerinti žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo ekonomines sąlygas, taip pat tų produktų kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas 1 dalyje pateikiamas sektorių sąrašas. Tokiuose deleguotuosiuose aktuose turi būti remiamasi išimtinai tik įrodytais poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių vartotojų poreikių, techninės pažangos ar poreikio diegti produkto inovacijas, ir jie turi būti grindžiami Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje visų pirma turėtų būti įvertinti vartotojų poreikiai, ūkio subjektų išlaidos ir jiems tenkanti administracinė našta, įskaitant poveikį vidaus rinkai ir tarptautinei prekybai, ir nauda gamintojams ir galutiniam vartotojui.
____________________
____________________
27 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).
27 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
78 straipsnis
5h)  78 straipsnis pakeičiamas taip:
78 straipsnis
78 straipsnis
Tam tikriems sektoriams ir produktams taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai
Tam tikriems sektoriams ir produktams taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai
1.  Be to, kai tai svarbu taikytinų prekybos standartų požiūriu, VII priede pateiktos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai taikomi šiems sektoriams arba produktams:
1.  Be to, kai tai svarbu taikytinų prekybos standartų požiūriu, VII priede pateiktos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai taikomi šiems sektoriams arba produktams:
a)  galvijienai;
a)  galvijienai;
aa)  avienai ir ėrienai;
b)  vynui;
b)  vynui;
c)  žmonėms vartoti skirtam pienui ir pieno produktams;
c)  žmonėms vartoti skirtam pienui ir pieno produktams;
d)  paukštienai;
d)  paukštienai;
e)  kiaušiniams;
e)  kiaušiniams;
f)  žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams; ir
f)  žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams ir
g)  alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms.
g)  alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms.
2.  VII priede nurodytos apibrėžtys, pavadinimai arba prekiniai pavadinimai Sąjungoje gali būti naudojami tik prekiaujant produktais, kurie atitinka tame priede nustatytus atitinkamus reikalavimus.
2.  VII priede nurodytos apibrėžtys, pavadinimai arba prekiniai pavadinimai Sąjungoje gali būti naudojami tik prekiaujant produktais arba skatinant produktų, kurie atitinka tame priede nustatytus atitinkamus reikalavimus, pardavimą. VII priede gali būti nurodytos sąlygos, kuriomis, prekiaujant produktais arba skatinant tokių produktų pardavimą, šie pavadinimai arba prekiniai pavadinimai apsaugomi nuo jų neteisėto naudojimo komerciniais tikslais, netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo.
3.  Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamos VII priede pateiktos apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su jais susijusias išimtis. Priimant tuos deleguotuosius aktus turi būti remiamasi išimtinai tik įrodytais poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių vartotojų poreikių, techninės pažangos ar poreikio diegti produkto inovacijas.
3.  Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamos VII priede pateiktos apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su jais susijusias išimtis. Priimant tuos deleguotuosius aktus turi būti remiamasi išimtinai tik įrodytais poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių vartotojų poreikių, techninės pažangos ar poreikio diegti produkto inovacijas.
4.  Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai ir valstybės narės aiškiai ir tinkamai suprastų VII priede pateiktas apibrėžtis ir prekinius pavadinimus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jų specifikavimo ir taikymo taisyklių.
4.  Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai ir valstybės narės aiškiai ir tinkamai suprastų VII priede pateiktas apibrėžtis ir prekinius pavadinimus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jų specifikavimo ir taikymo taisyklių.
5.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir pieno produktų rinkos pokyčius, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi pieno produktai, kurių atveju nurodoma gyvūno, iš kurio gaunamas pienas, rūšis, jei tai nėra galvijas, ir išdėstomos būtinos taisyklės.
5.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir pieno produktų rinkos pokyčius, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi pieno produktai, kurių atveju nurodoma gyvūno, iš kurio gaunamas pienas, rūšis, jei tai nėra galvijas, ir išdėstomos būtinos taisyklės.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
79 a straipsnis (naujas)
5i)  įterpiamas šis straipsnis:
„79a straipsnis
Alyvuogių aliejaus ir kito augalinio aliejaus maišymas
1.  Alyvuogių aliejaus ir kitokio augalinio aliejaus maišymas draudžiamas.
2.  Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad šis reglamentas būtų papildytas nustatant sankcijas ūkio subjektams, nesilaikantiems šio straipsnio 1 dalies nuostatų.“
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 j punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
79 b straipsnis (naujas)
5j)  įterpiamas šis straipsnis:
„79b straipsnis
Prekybos taisyklės, susijusios su alyvuogių ir alyvuogių aliejaus sektoriais
Siekiant atsižvelgti į alyvuogių ir alyvuogių aliejaus sektorių specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais suderinamos valgomųjų alyvuogių ir alyvuogių aliejaus prekybos taisyklės.“
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalis
6)  81 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
Išbraukta.
„2. Laikydamosi 3 dalies, valstybės narės į klasifikatorių įtraukia vyninių vynuogių veisles, kurių vynmedžius leidžiama sodinti, atsodinti arba skiepyti jų teritorijoje vyno gamybos tikslu.
Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti vyninių vynuogių veisles, jei:
a)  atitinkama veislė priklauso rūšiai Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba
b)  atitinkama veislė išvesta sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.
Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė pašalinama iš pirmoje pastraipoje nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo jos išbraukimo iš klasifikatoriaus dienos.“;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
81 straipsnio 2 dalis
6a)  81 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Laikydamosi 3 dalies, valstybės narės į klasifikatorių įtraukia vyninių vynuogių veisles, kurių vynmedžius leidžiama sodinti, atsodinti arba skiepyti jų teritorijoje vyno gamybos tikslu.
2. Laikydamosi 3 dalies, valstybės narės į klasifikatorių įtraukia vyninių vynuogių veisles, kurių vynmedžius leidžiama sodinti, atsodinti arba skiepyti jų teritorijoje vyno gamybos tikslu.
Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti tik tas vyninių vynuogių veisles, kurios atitinka šias sąlygas:
Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti vyninių vynuogių veisles, jei:
a)  atitinkama veislė priklauso Vitis vinifera rūšiai arba yra išvesta sukryžminus Vitis vinifera rūšį su kitomis Vitis genties rūšimis;
a)  atitinkama veislė priklauso Vitis vinifera rūšiai ar susijusioms rūšims arba yra išvesta sukryžminus Vitis vinifera rūšį su kitomis Vitis genties rūšimis;
b)  tai nėra viena iš šių veislių: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Hebermont.
b)  tai nėra viena iš šių veislių: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Hebermont.
Nukrypstant nuo antros pastraipos, valstybės narės gali leisti atsodinti Vitis Labrusca arba jos b punkte nurodytas rūšis esamuose istoriniuose vynuogynuose, jei nedidinamas esamas apsodintas plotas.
Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė pašalinama iš pirmoje pastraipoje nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo jos išbraukimo iš klasifikatoriaus dienos.
Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė pašalinama iš pirmoje pastraipoje nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo jos išbraukimo iš klasifikatoriaus dienos.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
90a straipsnio 2 dalies a punktas
a)  analitinio izotopinių duomenų, kurie padės aptikti sukčiavimo atvejus, banko, kurį sudarytų valstybių narių surinkti mėginiai, sukūrimo;
a)  analitinio izotopinių duomenų, kurie padės aptikti sukčiavimo atvejus, banko, kurį sudarytų valstybių narių surinkti mėginiai, sukūrimo arba priežiūros;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
92 straipsnio 1 dalis
8a)  92 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais susijusios taisyklės taikomos VII priedo II dalies 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose nurodytiems produktams.
1. Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais susijusios taisyklės taikomos tik VII priedo II dalies 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose nurodytiems produktams.
Pakeitimas 235/rev
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis
a)  kilmės vietos nuoroda –pavadinimas, kuriuo apibūdinamas 92 straipsnio 1 dalyje nurodytas produktas:
a)  kilmės vietos nuoroda – regiono, konkrečios vietovės arba, išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, šalies pavadinimas arba konkrečioje vietovėje tradiciškai vartojamas pavadinimas, kuris vartojamas apibūdinti 92 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui:
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis
i)  kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir, jei tinkama, žmogaus veiklos veiksniais;
i)  kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
ii)  kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba išimtiniais atvejais šalis;
Išbraukta.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
93 straipsnio 1 dalies a punkto v a papunktis (naujas)
va)  jis nėra „sumažinto alkoholio kiekio“ ar „nealkoholinis“, kaip nurodyta VII priedo II dalies 18 ir 19 punktuose;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
94 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
10)  94 straipsnio 1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:
Išbraukta.
„Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama:“;
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
94 straipsnis
10a)  94 straipsnis pakeičiamas taip:
94 straipsnis
„94 straipsnis
Apsaugos paraiškos
Apsaugos paraiškos
1.  Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama techninė byla, kurioje pateikiami tokie duomenys:
1.  Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama:
a)  saugotinas pavadinimas;
a)  saugotinas pavadinimas;
b)  pareiškėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir adresas;
b)  pareiškėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir adresas;
c)  2 dalyje nurodyta produkto specifikacija; bei
c)  2 dalyje nurodyta produkto specifikacija; bei
d)  bendrasis dokumentas, kuriame apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija.
d)  bendrasis dokumentas, kuriame apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija.
2.  Produkto specifikacija suinteresuotosioms šalims suteikia galimybę įvertinti atitinkamas produkto gamybos sąlygas, susijusias su suteiktos kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda. Produkto specifikaciją sudaro bent:
2.  Produkto specifikacija suinteresuotosioms šalims suteikia galimybę įvertinti atitinkamas produkto gamybos sąlygas, susijusias su suteiktos kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda. Produkto specifikaciją sudaro bent:
a)  saugotinas pavadinimas;
a)  saugotinas pavadinimas;
b)  vyno ar vynų aprašymas:
b)  vyno ar vynų aprašymas:
i)  su kilmės vietos nuoroda atveju – pagrindinės analizinės ir organoleptinės savybės;
i)  su kilmės vietos nuoroda atveju – pagrindinės analizinės ir organoleptinės savybės;
ii)  su geografine nuoroda atveju – pagrindinės analizinės savybės ir organoleptinių savybių įvertinimas arba nuoroda į jas;
ii)  su geografine nuoroda atveju – pagrindinės analizinės savybės ir organoleptinių savybių įvertinimas arba nuoroda į jas;
c)  kai taikytina, konkretūs vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, ir atitinkami jų gamybos apribojimai;
c)  kai taikytina, konkretūs vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, ir atitinkami jų gamybos apribojimai;
d)  atitinkamos geografinės vietovės ribų aprašymas;
d)  atitinkamos geografinės vietovės ribų aprašymas;
e)  didžiausias derlius iš hektaro;
e)  didžiausias derlius iš hektaro;
f)  nuoroda į vyninę vynuogių veislę arba veisles, iš kurios gaunamas (-i) vynas (-ai);
f)  nuoroda į vyninę vynuogių veislę arba veisles, iš kurios gaunamas (-i) vynas (-ai);
g)  duomenys, kuriais patvirtinamas 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje arba, atitinkamais atvejais, 93 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytas ryšys;
g)  duomenys, kuriais patvirtinamas tokie ryšiai:
i)  turint omenyje saugomą kilmės vietos nuorodą – produkto kokybės ar savybių ir geografinės aplinkos bei duomenų apie tai geografinei aplinkai būdingus gamtos ir žmogaus veiklos veiksnius ryšys, nurodytas 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje;
ii)  turint omenyje saugomą geografinę nuorodą – produkto tam tikros kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir geografinės kilmės ryšys, nurodytas 93 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje;
ga)  kai taikytina, jo indėlis į darnųjį vystymąsi;
h)  taikytini reikalavimai, kurie nustatyti Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose, arba, tais atvejais, kai tai numatė valstybės narės, kuriuos nustatė organizacija, tvarkanti saugomas kilmės vietos nuorodas arba saugomas geografines nuorodas, atsižvelgiant į tai, kad tokie reikalavimai turi būti objektyvūs, nediskriminaciniai ir atitinkantys Sąjungos teisę;
h)  taikytini reikalavimai, kurie nustatyti Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose, arba, tais atvejais, kai tai numatė valstybės narės, kuriuos nustatė organizacija, tvarkanti saugomas kilmės vietos nuorodas arba saugomas geografines nuorodas, atsižvelgiant į tai, kad tokie reikalavimai turi būti objektyvūs, nediskriminaciniai ir atitinkantys Sąjungos teisę;
i)  valdžios institucijų arba įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimas bei adresas ir jų konkrečios užduotys.
i)  valdžios institucijų arba įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimas bei adresas ir jų konkrečios užduotys.
3.  Kai pateikiama apsaugos paraiška yra susijusi su trečiosios šalies geografine vietove, joje kartu su 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis pateikiamas įrodymas, kad atitinkamas pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.
3.  Kai pateikiama apsaugos paraiška yra susijusi su trečiosios šalies geografine vietove, joje kartu su 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis pateikiamas įrodymas, kad atitinkamas pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 10 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
96 straipsnio 5 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)
10b)  96 straipsnio 5 dalis papildoma šiomis pastraipomis:
„Prie Komisijai teikiamos apsaugos paraiškos pagal šios dalies pirmą pastraipą valstybė narė prideda pareiškimą, kuriame nurodo, kad, jos manymu, pareiškėjo pateikta paraiška atitinka šiame skirsnyje nustatytus apsaugos reikalavimus, ir patvirtina, kad 94 straipsnio 1 dalies d punkte minimas bendrasis dokumentas yra tiksli specifikacijos santrauka.
Valstybės narės praneša Komisijai apie priimtinus prieštaravimus, gautus vykdant nacionalinę procedūrą.“
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
96 straipsnio 7 dalis
7.  Prireikus Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 97 straipsnio 2 dalyje nurodytas paraiškos nagrinėjimas sustabdomas tol, kol nacionalinis teismas ar kita nacionalinė įstaiga priims sprendimą dėl ginčijamos apsaugos paraiškos, kurios atveju valstybė narė per preliminarią nacionalinę procedūrą, taikomą pagal 5 dalį, laikė, kad reikalavimai yra įvykdyti.
Išbraukta.
Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.“;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
97 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Komisija nagrinėja pagal 94 straipsnį ir 96 straipsnio 5 dalį gautas apsaugos paraiškas. Ji tikrina, ar nėra akivaizdžių klaidų, atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės atliktos preliminarios nacionalinės procedūros rezultatus.
Komisija nagrinėja pagal 94 straipsnį ir 96 straipsnio 5 dalį gautas apsaugos paraiškas. Ji tikrina, ar nėra akivaizdžių klaidų, atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės atliktos preliminarios nacionalinės procedūros rezultatus. Komisija visų pirma išnagrinėja 94 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą bendrąjį dokumentą.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
103 straipsnio 4 dalis
14)  103 straipsnis papildomas 4 dalimi:
Išbraukta.
„4. 2 dalyje nurodyta apsauga taip pat taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą toje teritorijoje, ir prekėms, parduodamoms Sąjungoje elektroninės prekybos būdu.“;
Pakeitimas 263/rev
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
103 straipsnis
14a)   103 straipsnis pakeičiamas taip:
103 straipsnis
103 straipsnis
Apsauga
Apsauga
1.  Vyną parduodantis ūkio subjektas gali naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą ar saugomą geografinę nuorodą, jei toks vynas buvo pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.
1.  Vyną parduodantis ūkio subjektas gali naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą ar saugomą geografinę nuorodą, jei toks vynas buvo pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.
2.  Saugoma kilmės vietos nuoroda bei saugoma geografinė nuoroda, taip pat ir vynas, kuriam suteiktas tas saugomas pavadinimas laikantis produktų specifikacijų, saugomi nuo:
2.  Saugoma kilmės vietos nuoroda bei saugoma geografinė nuoroda, taip pat ir vynas, kuriam suteiktas tas saugomas pavadinimas laikantis produktų specifikacijų, saugomi nuo:
a)  bet kokio tiesioginio ar netiesioginio to saugomo pavadinimo vartojimo komerciniais tikslais:
a)  bet kokio tiesioginio ar netiesioginio to saugomo pavadinimo vartojimo komerciniais tikslais:
i)  panašiems produktams, neatitinkantiems produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos; arba
i)  panašiems produktams, neatitinkantiems produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos; arba
ii)  jeigu taip naudojant išnaudojamas kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos geras vardas;
ii)  jeigu taip naudojant išnaudojamas, pabloginamas ar susilpninamas kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos geras vardas, taip pat kai registruotas pavadinimas naudojamas kaip sudedamoji dalis;
b)  bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas, transkribuotas ar transliteruotas arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar pan.;
b)  bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas, transkribuotas ar transliteruotas arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar pan., įskaitant atvejus, kai tie registruoti pavadinimai naudojami kaip sudedamosios dalys;
c)  bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines savybes, esančios ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu vyno produktu susijusiuose dokumentuose, taip pat nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;
c)  bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines savybes, esančios ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu vyno produktu susijusiuose dokumentuose, taip pat nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;
d)  bet kokios kitos praktikos, dėl kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę.
d)  bet kokios kitos praktikos, dėl kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę;
da)   bet kokios domeno vardo, kuris yra panašus į saugomą nuorodą arba gali būti visiškai arba iš dalies su ja painiojamas, piktavališkos nuorodos.
3.  Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos negali tapti bendriniais pavadinimais Sąjungoje, kaip apibrėžta 101 straipsnio 1 dalyje.
3.  Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos negali tapti bendriniais pavadinimais Sąjungoje, kaip apibrėžta 101 straipsnio 1 dalyje.
3a.   2 dalyje nurodyta apsauga taip pat taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą toje teritorijoje, ir prekėms, parduodamoms Sąjungoje elektroninės prekybos būdu.
3b.   Kai vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, geografinė vietovė apima kitą saugomą kilmės vietos nuorodą, kurios geografinė vietovė yra didesnė, valstybės narės gali nustatyti sąlygas, kuriomis atitinkamiems vynams gali būti suteikta ši kita saugoma kilmės vietos nuoroda. Šios sąlygos turi būti įtrauktos į atitinkamų vynų specifikacijas.“
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
105 straipsnis
14b)  105 straipsnis pakeičiamas taip:
105 straipsnis
105 straipsnis
Produktų specifikacijų pakeitimai
Produktų specifikacijų pakeitimai
95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas gali teikti paraišką, kad būtų patvirtinti produkto su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikacijos pakeitimai, visų pirma siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą arba iš naujo nustatyti 94 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punkte nurodytos geografinės vietovės ribas. Paraiškose išdėstomi prašomi pakeitimai ir pateikiamas jų pagrindimas.
1.  95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas gali teikti paraišką, kad būtų patvirtinti produkto su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikacijos pakeitimai, visų pirma siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą arba iš naujo nustatyti 94 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punkte nurodytos geografinės vietovės ribas. Paraiškose išdėstomi prašomi pakeitimai ir pateikiamas jų pagrindimas.
1a.  Produkto specifikacijos pakeitimai pagal svarbą skirstomi į dvi kategorijas: pakeitimus, kuriems turi būti taikoma Sąjungos lygmens prieštaravimo procedūra („Sąjungos lygmens pakeitimai“) ir pakeitimus, kurie turi būti vertinami valstybių narių arba trečiųjų šalių lygmeniu („standartiniai pakeitimai“).
Keitimas laikomas Sąjungos lygmens keitimu, jeigu:
a)  keičiamas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;
b)  keičiama, panaikinama ar pridedama VII priedo II dalyje nurodyta vynuogių produktų kategorija;
c)  pakeitimu gali būti panaikintas 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje arba b punkto i papunktyje nurodytas ryšys;
d)  dėl jo kyla papildomų prekiavimo produktu apribojimų.
Trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių gamintojų pateiktose paraiškose dėl Sąjungos lygmens pakeitimų turi būti įrodymas, kad prašomas pakeitimas atitinka tose trečiosiose šalyse galiojančius kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos įstatymus.
Visi kiti pakeitimai laikomi standartiniais keitimais.
1b.  Laikinas pakeitimas yra standartinis pakeitimas, susijęs su laikinu produkto specifikacijos pakeitimu dėl institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių ar dėl kompetentingų institucijų oficialiai pripažintų gaivalinių nelaimių ar nepalankių oro sąlygų.
1c.  Jeigu pakeičiamos gamybos sąlygos, susijusios su vynuogynais, kuriuose gaminami produktai su saugoma kilmės vietos nuoroda, tokie vynuogynai turėtų išsaugoti teisę gaminti produktus su saugoma kilmės vietos nuoroda produkto specifikacijoje nurodytą laikotarpį, tačiau ne ilgiau nei iki jų išnaikinimo.“
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
105 a straipsnis (naujas)
14c)  įterpiamas šis straipsnis:
„105a straipsnis
Sąjungos lygmens pakeitimai
1.  Paraiškai dėl Sąjungos produkto specifikacijos pakeitimo patvirtinimo mutatis mutandis taikoma 94 ir 96–99 straipsniuose nustatyta procedūra. Paraiškos dėl Sąjungos produkto specifikacijos pakeitimo patvirtinimo laikomos priimtinomis, jeigu yra pateikiamos pagal 105 straipsnį ir jeigu yra visiškai užpildytos, išsamios bei tinkamai parengtos. Tvirtindama paraišką dėl Sąjungos produkto specifikacijos pakeitimo patvirtinimo, Komisija tvirtina tik pačioje paraiškoje nurodytus pakeitimus.
2.  Tais atvejais, kai, remdamasi pagal 97 straipsnio 2 dalį atliktu tyrimu, Komisija mano, kad 97 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos yra įvykdytos, ji paskelbia paraišką dėl Sąjungos produkto specifikacijos pakeitimo patvirtinimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Galutinis sprendimas dėl pakeitimo patvirtinimo yra priimamas netaikant 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, nebent pateikiamas priimtinas prieštaravimas arba paraiška dėl pakeitimo patvirtinimo atmetama: tokiu atveju taikomos 99 straipsnio 2 dalies nuostatos.
3.  Jei nustatoma, kad paraiška yra nepriimtina, valstybės narės ar trečiosios šalies kompetentingos valdžios institucijos ar trečiojoje šalyje įsisteigęs pareiškėjas informuojamos (-as) apie priežastis, dėl kurių paraiška laikoma nepriimtina.
4.  Paraiškos dėl Sąjungos pakeitimų patvirtinimo gali būti susijusios tik su Sąjungos pakeitimais. Jei paraiška dėl Sąjungos pakeitimo patvirtinimo taip pat susijusi su standartiniais arba laikinais pakeitimais, Sąjungos pakeitimų procedūra taikoma tik Sąjungos pakeitimams. Laikoma, kad standartiniai arba laikini pakeitimai nebuvo pateikti.
5.  Nagrinėdama paraišką dėl pakeitimų, Komisija pagrindinį dėmesį skiria siūlomiems pakeitimams.“
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
105 b straipsnis (naujas)
14d)  įterpiamas šis straipsnis:
„105b straipsnis
Standartiniai pakeitimai
1.  Standartinius pakeitimus tvirtina ir skelbia tos valstybės narės, su kuriomis susijusi kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos geografinė vietovė.
Paraiškos dėl produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimo teikiamos valstybės narės, su kuria susijusi kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos geografinė vietovė, valdžios institucijoms. Pareiškėjai atitinka 95 straipsnyje nustatytas sąlygas. Jei paraišką dėl produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimo pateikia ne pareiškėjas, kuris pateikė toje produkto specifikacijoje nurodyto pavadinimo ar pavadinimų apsaugos paraišką, valstybė narė suteikia pirmajam pareiškėjui, jei ji dar egzistuoja, galimybę pateikti pastabas dėl paraiškos.
Paraiškoje dėl standartinio pakeitimo pateikiamas standartinių pakeitimų apibūdinimas, priežasčių, dėl kurių pakeitimai yra reikalingi, apibendrinimas ir įrodoma, kad siūlomi pakeitimai gali būti laikomi standartiniais remiantis 105 straipsniu.
2.  Kai valstybė narė laikosi nuomonės, kad reikalavimai yra įvykdyti, ji gali patvirtinti ir paskelbti standartinį pakeitimą. Patvirtinimo sprendimą sudaro iš dalies pakeistas konsoliduotas bendrasis dokumentas, jei tai reikalinga, ir iš dalies pakeista konsoliduota produkto specifikacija.
Standartinis pakeitimas taikomas valstybėje narėje po to, kai jis paskelbiamas viešai. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kai nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo paskelbiamas viešai, valstybė narė praneša apie standartinius pakeitimus Komisijai.
3.  Sprendimai patvirtinti trečiosiose šalyse pagamintų vynuogių produktų standartinius pakeitimus priimami vadovaujantis atitinkamoje trečiojoje šalyje galiojančia sistema ir teisėtai suinteresuotas atskiras gamintojas arba gamintojų grupė tiesiogiai arba per tos trečiosios šalies institucijas perduoda jį Komisijai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų paskelbimo dienos.
4.  Jei geografinė vietovė apima daugiau nei vieną valstybę narę, susijusios valstybės narės taiko atskirą standartinių pakeitimų procedūrą dėl savo teritorijoje esančios vietovės dalies. Standartinis pakeitimas taikomas tada, kai pradedamas taikyti paskutinis nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo. Valstybė narė, kuri paskutinė patvirtina standartinį pakeitimą, pateikia jį Komisijai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kai buvo paskelbtas valstybės priimtas patvirtinamasis sprendimas.
Jei viena ar daugiau susijusių valstybių narių nepriima pirmoje pastraipoje nurodyto nacionalinio sprendimo dėl patvirtinimo, bet kuri iš susijusių valstybių narių gali pateikti tą paraišką pagal Sąjungos lygmens pakeitimo procedūrą. Tokia taisyklė taip pat taikoma mutatis mutandis, kai viena ar daugiau susijusių šalių yra trečioji (-iosios) šalis (-ys).“
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 14 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
105 c straipsnis (naujas)
14e)  įterpiamas šis straipsnis:
„105c straipsnis
Laikini pakeitimai
1.  Laikinus pakeitimus tvirtina ir skelbia tos valstybės narės, su kuriomis susijusi kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos geografinė vietovė. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kai nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo paskelbiamas viešai, valstybės narės praneša apie laikinus pakeitimus Komisijai, kartu nurodydamos tokių pakeitimų priežastis. Laikinas pakeitimas taikomas valstybėje narėje po to, kai jis paskelbiamas viešai.
2.  Jei geografinė vietovė apima daugiau nei vieną valstybę narę, susijusios valstybės narės taiko atskirą laikino pakeitimo procedūrą dėl savo teritorijoje esančios vietovės dalies. Laikini pakeitimai taikomi tik tada, kai pradedamas taikyti paskutinis nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo. Paskutinė laikiną pakeitimą patvirtinusi valstybė narė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kai jos sprendimas dėl patvirtinimo paskelbiamas viešai, praneša apie tai Komisijai. Ši taisyklė mutatis mutandis taikoma ir tada, kai viena ar daugiau susijusių šalių yra trečioji (-iosios) šalis (-ys).
3.  Apie laikinus pakeitimus, susijusius su vynuogių produktais, kurių kilmės vieta yra trečiosios šalys, ir tokius pakeitimus pagrindžiančias priežastis Komisijai praneša atskiras gamintojas arba teisėtą interesą turinti gamintojų grupė tiesiogiai arba per tos trečiosios šalies valdžios institucijas ne vėliau kaip per mėnesį nuo tokių pakeitimų patvirtinimo.
4.  Komisija tokius pakeitimus paskelbia viešai per tris mėnesius nuo tos dienos, kai gauna valstybės narės, trečiosios šalies arba trečiosios šalies atskiro gamintojo ar gamintojų grupės pranešimą. Laikinas pakeitimas taikomas Sąjungos teritorijoje po to, kai Komisija jį paskelbia viešai.“
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
106 straipsnis
15)  106 straipsnis pakeičiamas taip:
Išbraukta.
„106 straipsnis
Panaikinimas
Komisija savo iniciatyva arba pagal tinkamai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies ar teisėtą interesą turinčio fizinio arba juridinio asmens prašymą gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsauga esant vienai ar kelioms iš šių aplinkybių:
a)  jeigu nebeužtikrinamas atitinkamos produkto specifikacijos laikymasis;
b)  jeigu produktas, kuris pažymėtas kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, bent septynerius metus iš eilės nebuvo pateiktas rinkai;
c)  jeigu 95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas pareiškia, kad jis nebenori išlaikyti kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
106 straipsnis
15a)  106 straipsnis pakeičiamas taip:
106 straipsnis
106 straipsnis
Panaikinimas
Panaikinimas
Jeigu atitinkamos produkto specifikacijos laikymasis nebeužtikrinamas, Komisija savo iniciatyva arba pagal tinkamai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies ar teisėtą interesą turinčio fizinio arba juridinio asmens prašymą gali priimti įgyvendinimo aktus dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos apsaugos panaikinimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
1.   Komisija savo iniciatyva arba pagal tinkamai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies ar teisėtą interesą turinčio fizinio arba juridinio asmens prašymą gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsauga esant vienai ar kelioms iš šių aplinkybių:
a)   jeigu nebeužtikrinamas atitinkamos produkto specifikacijos laikymasis;
b)   jeigu produktas, kuris pažymėtas kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, bent septynerius metus iš eilės nebuvo pateiktas rinkai;
c)   jeigu 95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas pareiškia, kad jis nebenori išlaikyti kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
1a.  Jei Komisija mano, kad panaikinimo prašymas yra nepriimtinas, ji nurodo prašymą pateikusios valstybės narės ar trečiosios valstybės valdžios institucijai arba fiziniam ar juridiniam asmeniui priežastis, dėl kurių prašymas laikomas nepriimtinu.
1b.  Pagrįsti prieštaravimo pareiškimai dėl panaikinimo priimami, tik jei juose įrodoma, kad suinteresuotas asmuo yra komerciškai priklausomas nuo įregistruoto pavadinimo.“
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
106 a straipsnis (naujas)
15b)  įterpiamas šis straipsnis:
„106a straipsnis
Laikinas ženklinimas ir pateikimas
Po to, kai paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos apsaugos išsiunčiama Komisijai, gamintojai gali ją nurodyti savo etiketėse ir pateikime, taip pat vartoti nacionalinius logotipus, laikydamiesi Sąjungos teisės ir, visų pirma, Reglamento (ES) Nr. 1169/2011.
Sąjungos simboliai, nurodantys saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą, Sąjungos nuorodos „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“ ir Sąjungos santrumpos SKVN arba SGN etiketėse gali būti vartojamos tik paskelbus sprendimą, kuriuo tai kilmės vietos nuorodai arba geografinei nuorodai suteikiama apsauga.
Jei paraiška atmetama, pagal pirmą pastraipą paženklinti vynuogių produktai gali būti parduodami tol, kol baigsis jų atsargos.“
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 15 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
107 a straipsnis (naujas)
15c)  įterpiamas šis straipsnis:
„107a straipsnis
Paraiška dėl produkto specifikacijos taikymo vietovėms, kuriose gaminami vyno spiritai
Valstybės narės gali taikyti 94 straipsnio 2 dalyje minimą specifikaciją vietovėms, kuriose gaminamas vynas, tinkantis gaminti vyno spiritams su geografine nuoroda, įregistruota pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą.“
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
116a straipsnio 3 dalis
3.  2 dalyje nurodyta kompetentinga institucija arba viena ar kelios įgaliotosios įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir veikiančios kaip produktų sertifikavimo įstaigos pagal to reglamento II antraštinės dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo atitiktį produkto specifikacijai.
3.  2 dalyje nurodyta kompetentinga institucija arba viena ar kelios įgaliotosios įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir veikiančios kaip produktų sertifikavimo įstaigos pagal to reglamento II antraštinės dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo atitiktį produkto specifikacijai, be kita ko, ir valstybėje narėje, kurioje vynas gaminamas.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
116a straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  3 dalyje nurodytos patikros yra administracinės patikros ir patikros vietoje. Tos patikros gali apsiriboti tik administracinėmis patikromis, jeigu jų metu yra užtikrinamas saugumas ir jos sudaro sąlygas užtikrinti visišką produkto specifikacijoje nustatytų reikalavimų bei sąlygų atitiktį.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
116a straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Siekdamos patikrinti, ar paisoma produktų specifikacijų, 3 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos arba kontrolės įstaigos gali kontroliuoti kitoje valstybėje narėje įsisteigusius ūkio subjektus, jeigu jie dalyvauja pilstant produktą, kuriam taikoma jos teritorijoje įregistruota saugoma kilmės vietos nuoroda. Atsižvelgdamos į galimą pasitikėjimą ūkio subjektais ir jų produktais, grindžiamą ankstesnių patikrinimų rezultatais, 3 dalyje nurodytos kontrolės įstaigos gali savo veiksmus nukreipti į pagrindinius tikrintinus specifikacijos aspektus, kurie nustatomi iš anksto ir nurodomi minėtiems ūkio subjektams.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnio 1 ir 4 dalys
18)  119 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
Išbraukta.
a)  1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:
„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose nurodytus Sąjungoje parduodamus arba eksportuojamus produktus, nurodomi šie privalomi duomenys:“;
b)  įrašoma 4 dalis:
„4. Valstybės narės imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodyti produktai nebūtų pateikiami rinkai arba, jei buvo pateikti rinkai, būtų pašalinami iš jos, jei jie nėra paženklinti pagal šio reglamento nuostatas.“;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 18 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
119 straipsnis
18a)  119 straipsnis pakeičiamas taip:
119 straipsnis
119 straipsnis
Privalomi duomenys
Privalomi duomenys
1.  Ženklinant ir pateikiant VII priedo II dalies 1–11, 13, 15 ir 16 punktuose nurodytus Sąjungoje parduodamus arba eksportuojamus produktus, nurodomi šie privalomi duomenys:
1.  Ženklinant ir pateikiant VII priedo II dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose nurodytus Sąjungoje parduodamus arba eksportuojamus produktus, nurodomi šie privalomi duomenys:
a)  vynuogių produkto kategorijos pavadinimas pagal VII priedo II dalį;
a)  vynuogių produkto kategorijos pavadinimas pagal VII priedo II dalį;
b)  vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda atveju:
b)  vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda atveju:
i)  terminas „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“; ir
i)  terminas „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“; ir
ii)  saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;
ii)  saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;
c)  faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais;
c)  faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais;
d)  kilmės vietos nuoroda;
d)  kilmės vietos nuoroda;
e)  išpilstytojo nuoroda arba putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno gamintojo ar pardavėjo pavadinimas;
e)  išpilstytojo nuoroda arba putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno gamintojo ar pardavėjo pavadinimas;
f)  importuojamų vynų importuotojo nuoroda; ir
f)  importuojamų vynų importuotojo nuoroda;
g)  putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno cukraus kiekio nuoroda.
g)  putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno cukraus kiekio nuoroda;
ga)  maistingumo deklaracija, kurios turinį gali sudaryti tik energinė vertė, ir
gb)  sudedamųjų dalių sąrašas.
2.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, nuorodos į vynuogių produkto kategoriją galima nepateikti, jei tai vynas, kurio etiketėse nurodomas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas.
2.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, nuorodos į vynuogių produkto kategoriją galima nepateikti, jei tai vynas, kurio etiketėse nurodomas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas.
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, nuoroda į terminus „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“ gali būti nepateikta šiais atvejais:
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, nuoroda į terminus „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“ gali būti nepateikta šiais atvejais:
a)  kai tradicinis terminas pagal 112 straipsnio a punktą pateikiamas etiketėje laikantis šio reglamento 94 straipsnio 2 dalyje nurodytos produkto specifikacijos;
a)  kai tradicinis terminas pagal 112 straipsnio a punktą pateikiamas etiketėje laikantis šio reglamento 94 straipsnio 2 dalyje nurodytos produkto specifikacijos;
b)  išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, kuriuos nustato Komisija pagal 227 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus, kad būtų užtikrinta atitiktis galiojančiai ženklinimo praktikai, nustato priimamais deleguotaisiais aktais.
b)  išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, kuriuos nustato Komisija pagal 227 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus, kad būtų užtikrinta atitiktis galiojančiai ženklinimo praktikai, nustato priimamais deleguotaisiais aktais.
3a.  Siekiant užtikrinti vienodą 1 dalies ga punkto taikymą, nurodoma produkto energinė vertė:
a)  reiškiama skaičiais ir žodžiais ar simboliais, būtent simboliu E, reiškiančiu energiją;
b)  apskaičiuota taikant Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 XIV priede pateikiamus perskaičiavimo koeficientus;
c)  reiškiama vidutine verte kcal, kuri apibrėžiama remiantis:
i)  gamintojo atlikta vyno analize arba
ii)  skaičiavimu pagal duomenis, kurie visuotinai nustatyti ir priimti remiantis tipinių ir specifinių vynų vidutinėmis vertėmis.
d)  nurodyta 100 ml produkto. Be to, gali būti nurodoma lengvai vartotojo atpažįstamo vartojimo vieneto energinė vertė, jei vartojimo vienetas kiekybiškai apibrėžiamas etiketėje ir nurodomas pakuotėje esančių vienetų skaičius.
3b.  Nukrypstant nuo 1 dalies gb punkto, sudedamųjų dalių sąrašas gali būti pateikiamas ir kita nei prie butelio ar bet kokios kitos talpyklos klijuojamos etiketės forma, jeigu etiketėje pateikiama aiški ir tiesioginė nuoroda į jį. Šis sąrašas neturi būti skelbiamas kartu su kita komercine ar rinkodaros informacija.
3c.  Valstybės narės imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodyti produktai nebūtų pateikiami rinkai arba, jei buvo pateikti rinkai, būtų pašalinami iš jos, jei jie nėra paženklinti pagal šio reglamento nuostatas.
3d.  Ūkio subjektams, kurie pageidauja savanoriškai pranešti vartotojams apie vyno produktų kalorijas nuo prekybos metų, prasidedančių iki šio reglamento įsigaliojimo.“
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 19 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
120 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
19a)  įterpiamas šis punktas:
„fa) terminams, susijusiems su vynuogynų genetinių išteklių išsaugojimu;“
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
122 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai
20)  122 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:
Išbraukta.
a)  b punkto ii papunktis išbraukiamas;
b)  c punktas papildomas iii papunkčiu:
„iii) terminais, kuriais nurodomas ūkis, ir jų vartojimo sąlygomis;“;
c)  d punkto i papunktis pakeičiamas taip:
„i) tam tikrų formų butelių ir jų uždarymo priemonių naudojimo sąlygomis ir tam tikrų specialiųjų butelių formų sąrašu;“;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 20 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
122 straipsnis
20a)  122 straipsnis pakeičiamas taip:
122 straipsnis
122 straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai
Deleguotieji įgaliojimai
1.  Siekiant atsižvelgti į vyno sektoriaus specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių ir apribojimų, susijusių su:
1.  Siekiant atsižvelgti į vyno sektoriaus specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių ir apribojimų, susijusių su:
a)  ženklinimo duomenų, išskyrus numatytuosius šiame skirsnyje, pateikimu ir naudojimu;
a)  ženklinimo duomenų, išskyrus numatytuosius šiame skirsnyje, pateikimu ir naudojimu;
b)  privalomais duomenimis, susijusiais su:
b)  privalomais duomenimis, susijusiais su:
i)  terminais, vartotinais siekiant suformuluoti privalomus duomenis, ir jų vartojimo sąlygomis;
i)  terminais, vartotinais siekiant suformuluoti privalomus duomenis, ir jų vartojimo sąlygomis;
ii)   terminais, kuriais nurodomas ūkis, ir jų vartojimo sąlygomis;
iii)  nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti papildomas su privalomais duomenimis susijusias taisykles;
iii)  nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti papildomas su privalomais duomenimis susijusias taisykles;
iv)  nuostatomis, kuriomis kartu su nurodytosiomis 119 straipsnio 2 dalyje leidžiama taikyti kitas nukrypti leidžiančias nuostatas dėl nuorodos į vynuogių produkto kategoriją nepateikimo; ir
iv)  nuostatomis, kuriomis kartu su nurodytosiomis 119 straipsnio 2 dalyje leidžiama taikyti kitas nukrypti leidžiančias nuostatas dėl nuorodos į vynuogių produkto kategoriją nepateikimo;
v)  nuostatomis dėl kalbų vartojimo;
v)  nuostatomis dėl kalbų vartojimo ir
va)  nuostatomis, susijusiomis su 119 straipsnio 1 dalies gb punktu;
c)  neprivalomais duomenimis, susijusiais su:
c)  neprivalomais duomenimis, susijusiais su:
i)  terminais, vartotinais siekiant suformuluoti papildomus duomenis, ir jų vartojimo sąlygomis;
i)  terminais, vartotinais siekiant suformuluoti papildomus duomenis, ir jų vartojimo sąlygomis;
ii)  nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti papildomas su neprivalomais duomenimis susijusias taisykles;
ii)  nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti papildomas su neprivalomais duomenimis susijusias taisykles;
iia)  terminais, kuriais nurodomas ūkis, ir jų vartojimo sąlygomis;
d)  pateikimu, susijusiu su:
d)  pateikimu, susijusiu su:
i)  tam tikrų formų butelių naudojimo sąlygomis ir tam tikrų specialiųjų butelių formų sąrašu;
i)  tam tikrų formų butelių ir jų uždarymo priemonių naudojimo sąlygomis ir tam tikrų specialiųjų butelių formų sąrašu;
ii)  putojančio vyno butelių ir tokios rūšies butelių uždarymo priemonių naudojimo sąlygomis;
ii)  putojančio vyno butelių ir tokios rūšies butelių uždarymo priemonių naudojimo sąlygomis;
iii)  nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti pateikimą reglamentuojančias papildomas taisykles;
iii)  nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti pateikimą reglamentuojančias papildomas taisykles;
iv)  nuostatomis dėl kalbų vartojimo.
iv)  nuostatomis dėl kalbų vartojimo.
Komisija priima b punkto va papunktyje nurodytus deleguotuosius aktus ne vėliau kaip praėjus 18 mėnesių nuo ... [šio (iš dalies keičiančio) reglamento įsigaliojimo diena].
2.  Siekiant užtikrinti teisėtų ūkio subjektų interesų apsaugą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, susijusių su laikinu vynų, kuriems suteikta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda ir kurių kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda atitinka būtinus reikalavimus, ženklinimu ir pateikimu.
2.  Siekiant užtikrinti teisėtų ūkio subjektų interesų apsaugą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, susijusių su laikinu vynų, kuriems suteikta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda ir kurių kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda atitinka būtinus reikalavimus, ženklinimu ir pateikimu.
3.  Siekiant atsižvelgti į poreikį užtikrinti, kad nebūtų pakenkta ūkio subjektams, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl vyno, kuris pateiktas rinkai ir paženklintas pagal atitinkamas taisykles, taikomas iki 2009 m. rugpjūčio 1 d.
3.  Siekiant atsižvelgti į poreikį užtikrinti, kad nebūtų pakenkta ūkio subjektams, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl vyno, kuris pateiktas rinkai ir paženklintas pagal atitinkamas taisykles, taikomas iki 2009 m. rugpjūčio 1 d.
4.  Siekiant atsižvelgti į Sąjungos prekybos su tam tikromis trečiosiomis šalimis specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuo šio skirsnio leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su eksportuoti skirtais produktais, jeigu to reikalaujama pagal atitinkamos trečiosios šalies teisę
4.  Siekiant atsižvelgti į Sąjungos prekybos su tam tikromis trečiosiomis šalimis specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuo šio skirsnio leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su eksportuoti skirtais produktais, jeigu to reikalaujama pagal atitinkamos trečiosios šalies teisę.“
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
125 straipsnio antraštinė dalis
ba)  125 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:
Cukraus sektoriuje taikomi susitarimai
„Cukrinių runkelių ir cukranendrių sektoriuje taikomi susitarimai
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punkto b b papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
126 straipsnio antraštinė dalis
bb)  126 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:
Pranešimas apie cukraus rinkos kainas
Pranešimas apie rinkos kainas“
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 21 punkto b c papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
126 straipsnio 1 pastraipa
bc)  126 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma informavimo apie cukraus rinkos kainas sistema, įskaitant šios rinkos kainų lygių skelbimo priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmoje pastraipoje nurodyta sistema grindžiama informacija, kurią pateikia baltąjį cukrų gaminančios įmonės ar kiti cukraus verslu užsiimantys ūkio subjektai. Ši informacija yra konfidenciali.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma informavimo apie cukrinių runkelių ir cukranendrių rinkos kainas bei cukraus ir etanolio rinkos kainas sistema, įskaitant šios rinkos kainų lygių skelbimo priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmoje pastraipoje nurodyta sistema grindžiama informacija, kurią pateikia cukrų arba etanolį gaminančios įmonės ar kiti cukraus arba etanolio verslu užsiimantys ūkio subjektai. Ši informacija yra konfidenciali.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
148 straipsnis
22a)   148 straipsnis pakeičiamas taip:
148 straipsnis
148 straipsnis
Sutartiniai santykiai pieno ir pieno produktų sektoriuje
Sutartiniai santykiai pieno ir pieno produktų sektoriuje
1.  Kai valstybė narė nusprendžia, kad kaskart, kai ūkininkas jos teritorijoje žalią pieną pristato žalio pieno perdirbimo įmonei, privalo būti taikoma šalių rašytinė sutartis, ir (arba) nusprendžia, kad pirmieji pirkėjai privalo ūkininkams pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį dėl žalio pieno tiekimo, tokia sutartis ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti sutartį turi atitikti 2 dalyje nustatytas sąlygas.
1.  Kai valstybė narė nusprendžia, kad kaskart, kai ūkininkas jos teritorijoje žalią pieną pristato žalio pieno perdirbimo įmonei, privalo būti taikoma šalių rašytinė sutartis, ir (arba) nusprendžia, kad pirmieji pirkėjai privalo ūkininkams pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį dėl žalio pieno tiekimo, tokia sutartis ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti sutartį turi atitikti 2 dalyje nustatytas sąlygas.
Kai valstybė narė nusprendžia, kad žalio pieno, kurį ūkininkas pristato žalio pieno perdirbimo įmonei, pristatymui turi būti taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar etapams tokia sutartis taikoma, jei žalią pieną pristato vienas ar daugiau surinkėjų.
Kai valstybė narė nusprendžia, kad žalio pieno, kurį ūkininkas pristato žalio pieno perdirbimo įmonei, pristatymui turi būti taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar etapams tokia sutartis taikoma, jei žalią pieną pristato vienas ar daugiau surinkėjų.
Šiame straipsnyje surinkėjas – tai įmonė, kuri žalią pieną gabena iš ūkininko ar kito surinkėjo žalio pieno perdirbimo įmonei ar kitam surinkėjui, kai kiekvienu atveju yra perleidžiama nuosavybės teisė į žalią pieną.
Šiame straipsnyje surinkėjas – tai įmonė, kuri žalią pieną gabena iš ūkininko ar kito surinkėjo žalio pieno perdirbimo įmonei ar kitam surinkėjui, kai kiekvienu atveju yra perleidžiama nuosavybės teisė į žalią pieną.
1a.  Jeigu valstybės narės nepasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje numatytomis galimybėmis, gamintojas, gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacijos gali reikalauti, kad šalys sudarytų rašytinę sutartį dėl žalio pieno pristatymo žalio pieno perdirbimo įmonei ir (arba) pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo tikslu sudaryti sutartį.
1a.  Jeigu valstybės narės nepasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje numatytomis galimybėmis, gamintojas, gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacijos gali reikalauti, kad šalys sudarytų rašytinę sutartį dėl žalio pieno pristatymo žalio pieno perdirbimo įmonei ir (arba) pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo tikslu sudaryti sutartį.
Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, sudaryti sutartį ir (arba) pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį nėra privaloma, nedarant poveikio šalių galimybei pasinaudoti tarpšakinės organizacijos parengta standartine sutartimi
Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, sudaryti sutartį ir (arba) pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį nėra privaloma, nedarant poveikio šalių galimybei pasinaudoti tarpšakinės organizacijos parengta standartine sutartimi.
2.  Sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį, nurodyti 1 ir 1a dalyse, turi būti:
2.  Sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį, nurodyti 1 ir 1a dalyse, turi būti:
a)  sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą;

a)  sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą;
b)  rašytiniai ir
b)  rašytiniai ir
c)  juose visų pirma nurodoma:
c)  juose visų pirma nurodoma:
i)  už pristatymą mokėtina kaina, kuri:
i)  už pristatymą mokėtina kaina, kuri:
–  yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba)
–  yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba)
–  apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti rinkos sąlygų pokyčius atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar sudėtį;
–  apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie apima tinkamus ir lengvai suprantamus rodiklius ir ekonominius indeksus bei galutinės kainos apskaičiavimo metodą, grindžiamą gamybos ir rinkos sąnaudomis ir jas nurodantį, lengvai prieinamus ir suprantamus, atspindinčius rinkos sąlygų pokyčius, pristatyto žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar sudėtį.
Todėl valstybės narės, nusprendusios taikyti 1 dalį, remdamosi objektyviais ir gamybos bei maisto grandinės tyrimais pagrįstais kriterijais, gali nustatyti rodiklius, kad galėtų juos nustatyti bet kuriuo metu;
ii)  žalio pieno, kuris gali būti ir (arba) turi būti pristatytas, kiekis, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis;
ii)   žalio pieno, kuris gali būti arba turi būti pristatytas, kiekis, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis. Negalima nustatyti sąlygų dėl nuobaudų už mėnesinius pažeidimus;
iii)  sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;
iii)  sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;
iv)  su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija;
iv)  su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija;
v)  žalio pieno surinkimo ar pristatymo tvarka ir
v)  žalio pieno surinkimo ar pristatymo tvarka ir
vi)  force majeure atveju taikytinos taisyklės.
vi)  force majeure atveju taikytinos taisyklės.
3.  Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį yra neprivalomi, jei kooperatyvo narys žalią pieną pristato kooperatyvui, kuriam jis priklauso, jei to kooperatyvo įstatuose arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatos, kurių poveikis panašus į 2 dalies a, b ir c punktuose išdėstytų nuostatų poveikį.
3.  Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį yra neprivalomi, jei kooperatyvo narys žalią pieną pristato kooperatyvui, kuriam jis priklauso, jei to kooperatyvo įstatuose arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatos, kurių poveikis panašus į 2 dalies a, b ir c punktuose išdėstytų nuostatų poveikį.
4.  Dėl visų žalio pieno pristatymo sutarčių, kurias sudaro ūkininkai, surinkėjai ar žalio pieno perdirbimo įmonės, aspektų, įskaitant 2 dalies c punkte nurodytus aspektus, šalys derasi laisvai.
4.  Dėl visų žalio pieno pristatymo sutarčių, kurias sudaro ūkininkai, surinkėjai ar žalio pieno perdirbimo įmonės, aspektų, įskaitant 2 dalies c punkte nurodytus aspektus, šalys derasi laisvai.
Nepaisant pirmos pastraipos, taikoma viena ar daugiau iš šių nuostatų:
Nepaisant pirmos pastraipos, taikoma viena ar daugiau iš šių nuostatų:
a)  kai valstybė narė nusprendžia, kad privaloma sudaryti rašytinę šalių sutartį dėl žalio pieno pristatymo pagal 1 dalį, ji gali nustatyti:
a)  kai valstybė narė nusprendžia, kad privaloma sudaryti rašytinę šalių sutartį dėl žalio pieno pristatymo pagal 1 dalį, ji gali nustatyti:
i)  įpareigojimą šalims susitarti dėl tam tikro pristatomo kiekio ir už tą pristatymą mokėtinos kainos santykio;
i)  įpareigojimą šalims susitarti dėl tam tikro pristatomo kiekio ir už tą pristatymą mokėtinos kainos santykio;
ii)  minimalią galiojimo trukmę, taikomą tik ūkininko ir pirmojo žalio pieno pirkėjo sudaromoms rašytinėms sutartims; tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui;
ii)  minimalią galiojimo trukmę, taikomą tik ūkininko ir pirmojo žalio pieno pirkėjo sudaromoms rašytinėms sutartims; tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui;
b)  kai valstybė narė nusprendžia, kad pirmasis žalio pieno pirkėjas turi ūkininkui pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais; tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui.
b)  kai valstybė narė nusprendžia, kad pirmasis žalio pieno pirkėjas turi ūkininkui pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais; tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui.
Antra pastraipa nedaromas poveikis ūkininko teisei nesutikti su tokia minimalia trukme, jeigu jis tai padaro raštu. Tokiu atveju šalys laisvai derasi dėl visų sutarties sąlygų, įskaitant 2 dalies c punkte nurodytus aspektus.
Antra pastraipa nedaromas poveikis ūkininko teisei nesutikti su tokia minimalia trukme, jeigu jis tai padaro raštu. Tokiu atveju šalys laisvai derasi dėl visų sutarties sąlygų, įskaitant 2 dalies c punkte nurodytus aspektus.
5.  Valstybės narės, kurios pasinaudoja šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, informuoja Komisiją apie tai, kaip jos yra taikomos.
5.  Valstybės narės, kurios pasinaudoja šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, informuoja Komisiją apie tai, kaip jos yra taikomos.
6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio 2 dalies a ir b punktams ir 3 daliai vienodai taikyti, ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti valstybės narės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio 2 dalies a ir b punktams ir 3 daliai vienodai taikyti, ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti valstybės narės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
149 straipsnis
22b)  149 straipsnis pakeičiamas taip:
149 straipsnis
149 straipsnis
Derybos dėl sutarčių pieno ir pieno produktų sektoriuje
Derybos dėl sutarčių pieno ir pieno produktų sektoriuje
1.  Pagal 161 straipsnio 1 dalį pripažinta pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacija savo ūkininkų narių vardu gali derėtis dėl visai jų bendrai produkcijai ar jos daliai taikytinų sutarčių dėl žalio pieno, kurį ūkininkai pristato žalio pieno perdirbimo įmonei arba surinkėjui, kaip apibrėžta 148 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje.
1.  Pagal 161 straipsnio 1 dalį pripažinta pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacija savo ūkininkų narių vardu gali derėtis dėl visai jų bendrai produkcijai ar jos daliai taikytinų sutarčių dėl žalio pieno, kurį ūkininkai pristato žalio pieno perdirbimo įmonei arba surinkėjui, kaip apibrėžta 148 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje.
2.  Gamintojų organizacijos gali derėtis:
2.  Gamintojų organizacijos gali derėtis:
a)  nepaisant to, ar ūkininkai perleidžia gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į žalią pieną;
a)  nepaisant to, ar ūkininkai perleidžia gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į žalią pieną;
b)  nepaisant to, ar visų arba kai kurių ūkininkų narių visai pagamintai produkcijai taikoma tokia pati suderėta kaina;
b)  nepaisant to, ar visų arba kai kurių ūkininkų narių visai pagamintai produkcijai taikoma tokia pati suderėta kaina;
c)  su sąlyga, kad atskiros gamintojų organizacijos atveju išpildomos visos šios sąlygos:
c)  su sąlyga, kad atskiros gamintojų organizacijos atveju išpildomos visos šios sąlygos:
i)  žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis neviršija 3,5 % viso Sąjungoje pagaminamo kiekio,
i)  žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis neviršija 4,5 proc. viso Sąjungoje pagaminamo kiekio,
ii)  žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris gaminamas bet kurioje konkrečioje valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 % tos valstybės narės bendro pagaminamo kiekio, ir
ii)  žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris gaminamas bet kurioje konkrečioje valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 proc. tos valstybės narės bendro pagaminamo kiekio, ir
iii)  žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris pristatomas bet kurioje konkrečioje valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 % tos valstybės narės bendro pagaminamo kiekio,
iii)  žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris pristatomas bet kurioje konkrečioje valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 proc. tos valstybės narės bendro pagaminamo kiekio,
d)  su sąlyga, kad atitinkami ūkininkai nepriklauso jokiai kitai gamintojų organizacijai, kuri taip pat jų vardu derasi dėl tokių sutarčių; vis dėlto tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali nukrypti nuo šio reikalavimo, jei ūkininkai turi du atskirus gamybos padalinius skirtingose geografinėse teritorijose;
d)  su sąlyga, kad atitinkami ūkininkai nepriklauso jokiai kitai gamintojų organizacijai, kuri taip pat jų vardu derasi dėl tokių sutarčių; vis dėlto tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali nukrypti nuo šio reikalavimo, jei ūkininkai turi du atskirus gamybos padalinius skirtingose geografinėse teritorijose;
e)  su sąlyga, kad žaliam pienui netaikoma prievolė jį pristatyti, susijusi su ūkininko naryste kooperatyve, laikantis kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal juos priimtų taisyklių ir sprendimų; ir
e)  su sąlyga, kad žaliam pienui netaikoma prievolė jį pristatyti, susijusi su ūkininko naryste kooperatyve, laikantis kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal juos priimtų taisyklių ir sprendimų, ir
f)  su sąlyga, kad gamintojų organizacija praneša valstybės narės ar valstybių narių, kurioje (-iose) ji veikia, kompetentingoms valdžios institucijoms apie žalio pieno, dėl kurio vyksta tokios derybos, kiekį.
f)  su sąlyga, kad gamintojų organizacija praneša valstybės narės ar valstybių narių, kurioje (-iose) ji veikia, kompetentingoms valdžios institucijoms apie žalio pieno, dėl kurio vyksta tokios derybos, kiekį.
3.  Nepaisant 2 dalies c punkto ii ir iii papunkčiuose nustatytų sąlygų, gamintojų organizacija gali derėtis pagal 1 dalį su sąlyga, kad tos gamintojų organizacijos atveju pagaminto ar pristatyto žalio pieno, dėl kurio deramasi, bendras kiekis valstybėje narėje, kurioje iš viso per metus žalio pieno pagaminama mažiau kaip 500 000 tonų, neviršija 45 % bendro toje valstybėje narėje pagaminamo kiekio.
3.  Nepaisant 2 dalies c punkto ii ir iii papunkčiuose nustatytų sąlygų, gamintojų organizacija gali derėtis pagal 1 dalį su sąlyga, kad tos gamintojų organizacijos atveju pagaminto ar pristatyto žalio pieno, dėl kurio deramasi, bendras kiekis valstybėje narėje, kurioje iš viso per metus žalio pieno pagaminama mažiau kaip 500 000 tonų, neviršija 45 proc. bendro toje valstybėje narėje pagaminamo kiekio.
4.  Taikant šį straipsnį nuorodos į gamintojų organizacijas apima ir tokių gamintojų organizacijų asociacijas.
4.  Taikant šį straipsnį nuorodos į gamintojų organizacijas apima ir tokių gamintojų organizacijų asociacijas.
5.  2 dalies c punkto ir 3 dalies taikymo tikslais Komisija, naudodamasi naujausia turima informacija, jai priimtinomis priemonėmis paskelbia, kiek žalio pieno pagaminama Sąjungoje ir valstybėse narėse.
5.  2 dalies c punkto ir 3 dalies taikymo tikslais Komisija, naudodamasi naujausia turima informacija, jai priimtinomis priemonėmis paskelbia, kiek žalio pieno pagaminama Sąjungoje ir valstybėse narėse.
6.  Nukrypstant nuo 2 dalies c punkto ir 3 dalies, net kai neviršijamos juose nustatytos ribos, šios dalies antroje pastraipoje nurodyta konkurencijos institucija atskiru atveju gali nuspręsti, kad gamintojų organizacija turėtų vėl pradėti konkrečias derybas arba visai jų nerengti, jeigu, tos konkurencijos institucijos nuomone, tai yra būtina norint išsaugoti konkurenciją arba tam, kad būtų išvengta didelės žalos jos teritorijoje veikiančioms žalią pieną perdirbančioms MVĮ.
6.  Nukrypstant nuo 2 dalies c punkto ir 3 dalies, net kai neviršijamos juose nustatytos ribos, šios dalies antroje pastraipoje nurodyta konkurencijos institucija atskiru atveju gali nuspręsti, kad gamintojų organizacija turėtų vėl pradėti konkrečias derybas arba visai jų nerengti, jeigu, tos konkurencijos institucijos nuomone, tai yra būtina norint išsaugoti konkurenciją arba tam, kad būtų išvengta didelės žalos jos teritorijoje veikiančioms žalią pieną perdirbančioms MVĮ.
Kai derybos apima daugiau nei vieną valstybę narę, pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima Komisija, netaikydama 229 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytos procedūros. Kitais atvejais tą sprendimą priima valstybės narės, su kuria susijusios derybos, nacionalinė konkurencijos institucija.
Kai derybos apima daugiau nei vieną valstybę narę, pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima Komisija, netaikydama 229 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytos procedūros. Kitais atvejais tą sprendimą priima valstybės narės, su kuria susijusios derybos, nacionalinė konkurencijos institucija.
Šioje dalyje nurodyti sprendimai pradedami taikyti ne anksčiau nei apie juos pranešama atitinkamoms įmonėms.
Šioje dalyje nurodyti sprendimai pradedami taikyti ne anksčiau nei apie juos pranešama atitinkamoms įmonėms.
7.  Šiame straipsnyje:
7.  Šiame straipsnyje:
a)  nacionalinė konkurencijos institucija – Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/200322 5 straipsnyje nurodyta institucija;
a)  nacionalinė konkurencijos institucija – Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/200322 5 straipsnyje nurodyta institucija;
b)  MVĮ – labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB.
b)  MVĮ – labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB.
8.  Valstybės narės, kuriose vyksta derybos pagal šį straipsnį, praneša Komisijai apie 2 dalies f punkto ir 6 dalies taikymą.
8.  Valstybės narės, kuriose vyksta derybos pagal šį straipsnį, praneša Komisijai apie 2 dalies f punkto ir 6 dalies taikymą.;“
__________________
__________________
22 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 101 ir 102 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).
22 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 101 ir 102 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
150 straipsnis
22c)  150 straipsnis pakeičiamas taip:
150 straipsnis
150 straipsnis
Sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, pasiūlos reguliavimas
Sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, pasiūlos reguliavimas
1.  Pagal 152 straipsnio 3 dalį pripažintos gamintojų organizacijos, pagal 157 straipsnio 3 dalį pripažintos tarpšakinės organizacijos arba Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos ūkio subjektų grupės prašymu valstybės narės gali ribotam laikotarpiui nustatyti privalomas taisykles, skirtas sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, pasiūlai reguliuoti.
1.  Pagal 152 straipsnio 1 dalį arba 161 straipsnio 1 dalį pripažintos gamintojų organizacijos, pagal 157 straipsnio 1 dalį pripažintos tarpšakinės organizacijos arba Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos ūkio subjektų grupės prašymu valstybės narės gali ribotam laikotarpiui nustatyti privalomas taisykles, skirtas sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, pasiūlai reguliuoti.
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą turi būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai pieno gamintojų arba jų atstovų, gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius žalio pieno, naudojamo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sūrio gamybai, kiekio, ir atitinkamais atvejais ne mažiau kaip du trečdaliai to sūrio gamintojų, kurių gaminamo tos rūšies sūrio dalis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius bendro geografinėje vietovėje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte, gaminamo kiekio.
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą turi būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai pieno gamintojų arba jų atstovų, gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius žalio pieno, naudojamo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sūrio gamybai, kiekio, ir atitinkamais atvejais ne mažiau kaip du trečdaliai to sūrio gamintojų arba jų atstovų, kurių gaminamo tos rūšies sūrio dalis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius bendro geografinėje vietovėje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte, gaminamo kiekio.
3.  1 dalies tikslais sūrio su saugoma geografine nuoroda atveju žalio pieno kilmės geografinė vietovė, kaip nurodyta sūrio specifikacijoje, yra ta pati su tuo sūriu siejama geografinė vietovė, minima Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte.
3.  1 dalies tikslais sūrio su saugoma geografine nuoroda atveju žalio pieno kilmės geografinė vietovė, kaip nurodyta sūrio specifikacijoje, yra ta pati su tuo sūriu siejama geografinė vietovė, minima Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte.
4.  1 dalyje minimos taisyklės:
4.  1 dalyje minimos taisyklės:
a)  yra skirtos tik atitinkamo produkto pasiūlai reguliuoti ir jomis siekiama to sūrio pasiūlą pritaikyti prie paklausos;
a)  yra skirtos tik atitinkamo produkto pasiūlai reguliuoti ir jomis siekiama to sūrio pasiūlą pritaikyti prie paklausos;
b)  turi poveikį tik atitinkamam produktui;
b)  turi poveikį tik atitinkamam produktui;
c)  gali būti privalomos ilgiausiai trejus metus, o po šio laikotarpio jų galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 1 dalyje;
c)  gali būti privalomos ilgiausiai penkerius metus, o po šio laikotarpio jų galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 1 dalyje;
d)  nedaro neigiamo poveikio prekybai produktais, kuriems netaikomos tos taisyklės;
d)  nedaro neigiamo poveikio prekybai produktais, kuriems netaikomos tos taisyklės;
e)  nėra susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamos rūšies sūrio pateikimo rinkai pirmą kartą;
e)  nėra susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamos rūšies sūrio pateikimo rinkai pirmą kartą;
f)  pagal jas neleidžiama nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos kaip orientacinės ar rekomenduojamos kainos;
f)  pagal jas neleidžiama nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos kaip orientacinės ar rekomenduojamos kainos;
g)  neatima galimybės naudoti perteklinę atitinkamo produkto dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti;
g)  neatima galimybės naudoti perteklinę atitinkamo produkto dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti;
h)  pagal jas nediskriminuojama, nesukuriamos kliūtys naujiems dalyviams patekti į rinką ir nedaromas neigiamas poveikis mažiems gamintojams;
h)  pagal jas nediskriminuojama, nesukuriamos kliūtys naujiems dalyviams patekti į rinką ir nedaromas neigiamas poveikis mažiems gamintojams;
i)  padeda išlaikyti atitinkamo produkto kokybę ir (arba) jį plėtoti.
i)  padeda išlaikyti atitinkamo produkto kokybę ir (arba) jį plėtoti.
j)  nedaro poveikio 149 straipsniui.
j)  nedaro poveikio 149 straipsniui.
5.  1 dalyje nurodytos taisyklės skelbiamos atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.
5.  1 dalyje nurodytos taisyklės skelbiamos atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.
6.  Valstybės narės atlieka patikrinimus siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 dalyje nustatytų sąlygų, o kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms nustačius, kad šių sąlygų nesilaikoma, 1 dalyje nurodytas taisykles panaikina.
6.  Valstybės narės atlieka patikrinimus siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 dalyje nustatytų sąlygų, o kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms nustačius, kad šių sąlygų nesilaikoma, 1 dalyje nurodytas taisykles panaikina.
7.  Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie jų priimtas 1 dalyje nurodytas taisykles. Komisija informuoja kitas valstybes nares apie visus atvejus, kai jai buvo pranešta apie tokias taisykles.
7.  Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie jų priimtas 1 dalyje nurodytas taisykles. Komisija informuoja kitas valstybes nares apie visus atvejus, kai jai buvo pranešta apie tokias taisykles.
8.  Komisija bet kuriuo metu gali priimti įgyvendinimo aktus, įpareigojančius taisykles pagal 1 dalį nustačiusią valstybę narę jas panaikinti, jei Komisija nustato, kad tos taisyklės neatitinka 4 dalyje nustatytų sąlygų, jomis užkertamas kelias konkurencijai arba ji iškraipoma didelėje vidaus rinkos dalyje arba dėl jų kyla pavojus laisvajai prekybai ar kyla grėsmė, kad nebus pasiekti SESV 39 straipsnyje nustatyti tikslai. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant šio reglamento 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.
8.  Komisija bet kuriuo metu gali priimti įgyvendinimo aktus, įpareigojančius taisykles pagal 1 dalį nustačiusią valstybę narę jas panaikinti, jei Komisija nustato, kad tos taisyklės neatitinka 4 dalyje nustatytų sąlygų, jomis užkertamas kelias konkurencijai arba ji iškraipoma didelėje vidaus rinkos dalyje arba dėl jų kyla pavojus laisvajai prekybai ar kyla grėsmė, kad nebus pasiekti SESV 39 straipsnyje nustatyti tikslai. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant šio reglamento 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
151 straipsnis
22d)  151 straipsnis pakeičiamas taip:
151 straipsnis
151 straipsnis
Privalomas deklaravimas pieno ir pieno produktų sektoriuje
Privalomas deklaravimas pieno ir pieno produktų sektoriuje
Nuo 2015 m. balandžio 1 d. pirmieji žalio pieno pirkėjai pateikia nacionalinei kompetentingai valdžios institucijai deklaraciją apie jiems kas mėnesį pristatyto žalio pieno kiekį.
Nuo 2015 m. balandžio 1 d. pirmieji žalio pieno pirkėjai pateikia nacionalinei kompetentingai valdžios institucijai deklaraciją apie jiems kas mėnesį pristatyto žalio pieno kiekį ir vidutinę taikomą kainą. Atskiriami ekologiški ir neekologiški žemės ūkio produktai. Jeigu pirmas pirkėjas yra kooperatyvas, vidutinė kaina nurodoma prekybos metų, nustatytų 6 straipsnio c punkto v papunktyje, pabaigoje.
Informacija apie vidutinę kainą laikoma konfidencialia ir kompetentinga institucija užtikrina, kad skirtingų ekonominės veiklos vykdytojų konkrečios vidutinės kainos arba jų pavadinimai nebūtų paviešinti.
Šiame straipsnyje ir 148 straipsnyje „pirmasis pirkėjas“ – tai įmonė ar įmonių grupė, perkanti pieną iš gamintojų siekiant:
Šiame straipsnyje ir 148 straipsnyje „pirmasis pirkėjas“ – tai įmonė ar įmonių grupė, perkanti pieną iš gamintojų siekiant:
a)  pieną surinkti, supakuoti, laikyti, atšaldyti ar perdirbti, įskaitant pagal sutartį;
a)  pieną surinkti, supakuoti, laikyti, atšaldyti ar perdirbti, įskaitant pagal sutartį;
b)  parduoti pieną vienai ar daugiau įmonių, užsiimančių pieno ar kitų pieno produktų apdorojimu ar perdirbimu.
b)  parduoti pieną vienai ar daugiau įmonių, užsiimančių pieno ar kitų pieno produktų apdorojimu ar perdirbimu.
Valstybės narės praneša Komisijai apie pirmoje pastraipoje nurodyto žalio pieno kiekį.
Valstybės narės praneša Komisijai apie pirmoje pastraipoje nurodyto žalio pieno kiekį ir vidutinę kainą.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tokių deklaracijų turinio, formos ir pateikimo tvarkaraščio taisyklės ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos valstybės narės turi pateikti pagal šį straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tokių deklaracijų turinio, formos ir pateikimo tvarkaraščio taisyklės ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos valstybės narės turi pateikti pagal šį straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
152 straipsnis
22e)  152 straipsnis pakeičiamas taip:
152 straipsnis
152 straipsnis
Gamintojų organizacijos
Gamintojų organizacijos
1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti gamintojų organizacijas:
1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti gamintojų organizacijas:
a)  kurias sudaro ir pagal 153 straipsnio 2 dalies c punktą kontroliuoja konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiantys gamintojai;
a)  kurias sudaro ir pagal 153 straipsnio 2 dalies c punktą kontroliuoja konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiantys gamintojai;
b)  kurios yra suformuotos gamintojų iniciatyva ir kurios vykdo bent vienos iš šių rūšių veiklą:
b)  kurios yra suformuotos gamintojų iniciatyva ir kurios vykdo bent vienos iš šių rūšių veiklą:
i)  bendrą perdirbimą;
i)  bendrą perdirbimą;
ii)  bendrą platinimą, įskaitant bendras pardavimo platformas arba bendrą transportavimą;
ii)  bendrą platinimą, įskaitant bendras pardavimo platformas arba bendrą transportavimą;
iii)  bendrą pakavimą, ženklinimą arba pardavimo skatinimo priemones;
iii)  bendrą pakavimą, ženklinimą arba pardavimo skatinimo priemones;
iv)  bendrą kokybės kontrolės organizavimą;
iv)  bendrą kokybės kontrolės organizavimą;
v)  bendrą įrangos arba saugyklų naudojimą;
v)  bendrą įrangos arba saugyklų naudojimą;
vi)  bendrą atliekų, tiesiogiai susijusių su gamyba, valdymą;
vi)  bendrą atliekų, tiesiogiai susijusių su gamyba, valdymą;
vii)  bendrą išteklių įsigijimą;
vii)  bendrą išteklių įsigijimą;
viii)  bet kurią kitą bendrą paslaugų teikimo veiklą siekiant vieno iš šios dalies c punkte nurodytų tikslų;
viii)  bet kurią kitą bendrą paslaugų teikimo veiklą siekiant vieno iš šios dalies c punkte nurodytų tikslų;
c)  kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio apimti bent vieną iš toliau nurodytų tikslų:
c)  kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio apimti bent vieną iš toliau nurodytų tikslų:
i)  užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama ir pritaikoma prie paklausos, ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu;
i)  užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama ir pritaikoma prie paklausos, ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu;
ii)  koncentruoti savo narių pagamintų produktų pasiūlą ir tiesiogiai pateikti juos į rinką, be kita ko, naudojant tiesioginę rinkodarą;
ii)  koncentruoti savo narių pagamintų produktų pasiūlą ir tiesiogiai pateikti juos į rinką, be kita ko, naudojant tiesioginę rinkodarą;
iii)  optimizuoti gamybos išlaidas ir investicijų grąžą atsižvelgiant į aplinkosaugos bei gyvūnų gerovės standartus ir stabilizuoti gamintojo kainas;
iii)  optimizuoti gamybos išlaidas ir investicijų grąžą atsižvelgiant į aplinkosaugos bei gyvūnų gerovės standartus ir stabilizuoti gamintojo kainas;
iv)  vykdyti su tvariais gamybos metodais, naujoviška praktika, ekonominiu konkurencingumu bei rinkos pokyčiais susijusius mokslinius tyrimus ir rengti su šiomis sritimis susijusias iniciatyvas;
iv)  vykdyti su tvariais gamybos metodais, naujoviška praktika, ekonominiu konkurencingumu bei rinkos pokyčiais susijusius mokslinius tyrimus ir rengti su šiomis sritimis susijusias iniciatyvas;
v)  teikti ir skatinti techninę pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti aplinką tausojančią auginimo praktiką bei gamybos metodus ir tinkamą gyvūnų gerovės praktiką bei būdus;
v)  teikti ir skatinti techninę pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti aplinką tausojančią auginimo praktiką bei gamybos metodus ir tinkamą gyvūnų gerovės praktiką bei būdus;
vi)  skatinti ir teikti techninę pagalbą, reikalingą gamybos standartams taikyti, gerinti produktų kokybę ir kurti produktus, kuriems būtų taikoma saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ar suteiktas nacionalinis kokybės ženklas;
vi)  skatinti ir teikti techninę pagalbą, reikalingą gamybos standartams taikyti, gerinti produktų kokybę ir kurti produktus, kuriems būtų taikoma saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ar suteiktas nacionalinis kokybės ženklas;
vii)  tvarkyti šalutinius produktus ir atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę ir išsaugoti ar didinti biologinę įvairovę;
vii)  tvarkyti ir naudoti šalutinius produktus, galutinių atliekų srautus ir atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę ir išsaugoti ar didinti biologinę įvairovę, taip pat didinti žiediškumą;
viii)  padėti tausiai naudoti gamtinius išteklius ir švelninti klimato kaitą;
viii)  padėti tausiai naudoti gamtinius išteklius ir švelninti klimato kaitą;
ix)  rengti iniciatyvas pardavimo skatinimo ir rinkodaros srityje;
ix)  rengti iniciatyvas pardavimo skatinimo ir rinkodaros srityje;
x)  valdyti vaisių ir daržovių sektoriaus veiksmų programose numatytus savitarpio pagalbos fondus, nurodytus šio reglamento 33 straipsnio 3 dalies d punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsnyje;
x)  valdyti savitarpio pagalbos fondus;
xi)  teikti būtiną techninę pagalbą, kad būtų galima naudotis ateities rinkomis ir draudimo sistemomis.
xi)  teikti būtiną techninę pagalbą, kad būtų galima naudotis ateities rinkomis ir draudimo sistemomis.
1a.  Nukrypstant nuo SESV 101 straipsnio 1 dalies, pagal šio straipsnio 1 dalį pripažinta gamintojų organizacija savo narių vardu gali planuoti visos ar dalies savo produkcijos gamybą, optimizuoti gamybos išlaidas, pateikti ją rinkai ir derėtis dėl žemės ūkio produktų tiekimo sutarčių.
1a.  Nukrypstant nuo SESV 101 straipsnio 1 dalies, pagal šio straipsnio 1 dalį pripažinta gamintojų organizacija savo narių vardu gali planuoti visos ar dalies savo produkcijos gamybą, optimizuoti gamybos išlaidas, pateikti ją rinkai ir derėtis dėl žemės ūkio produktų tiekimo sutarčių.
Pirmoje pastraipoje nurodyta veikla gali būti vykdoma:
Pirmoje pastraipoje nurodyta veikla gali būti vykdoma:
a)  su sąlyga, kad vienos ar daugiau 1 dalies b punkto i–vii papunkčiuose nurodytų rūšių veikla iš tikrųjų yra vykdoma, taip padedant siekti SESV 39 straipsnyje nustatytų tikslų;
a)  su sąlyga, kad vienos ar daugiau 1 dalies b punkto i–vii papunkčiuose nurodytų rūšių veikla iš tikrųjų yra vykdoma, taip padedant siekti SESV 39 straipsnyje nustatytų tikslų;
b)  su sąlyga, kad gamintojų organizacija sukoncentruoja savo narių produktų pasiūlą ir pateikia juos rinkai, nepaisant to, ar gamintojai perleidžia gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į produktus;
b)  su sąlyga, kad gamintojų organizacija sukoncentruoja savo narių produktų pasiūlą ir pateikia juos rinkai, nepaisant to, ar gamintojai perleidžia gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į produktus;
c)  nepaisant to, ar kai kurių arba visų narių visai pagamintai produkcijai taikoma tokia pati suderėta kaina;
c)  nepaisant to, ar kai kurių arba visų narių visai pagamintai produkcijai taikoma tokia pati suderėta kaina;
d)  su sąlyga, kad atitinkami gamintojai nepriklauso jokiai kitai gamintojų organizacijai, kiek tai susiję su produktais, kuriuos apima pirmoje pastraipoje nurodyta veikla;
d)  su sąlyga, kad atitinkami gamintojai nepriklauso jokiai kitai gamintojų organizacijai, kiek tai susiję su produktais, kuriuos apima pirmoje pastraipoje nurodyta veikla;
e)  su sąlyga, kad žemės ūkio produktui netaikoma pareiga jį pristatyti, susijusi su ūkininko naryste kooperatyve, kuris pats nėra atitinkamos gamintojų organizacijos narys, laikantis kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal juos priimtų taisyklių ir sprendimų.
e)  su sąlyga, kad žemės ūkio produktui netaikoma pareiga jį pristatyti, susijusi su ūkininko naryste kooperatyve, kuris pats nėra atitinkamos gamintojų organizacijos narys, laikantis kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal juos priimtų taisyklių ir sprendimų.
Tačiau valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais gali nukrypti nuo sąlygos, nurodytos antros pastraipos d punkte, kai gamintojai nariai turi du atskirus skirtingose geografinėse vietovėse esančius gamybos padalinius.
Tačiau valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais gali nukrypti nuo sąlygos, nurodytos antros pastraipos d punkte, kai gamintojai nariai turi du atskirus skirtingose geografinėse vietovėse esančius gamybos padalinius.
1b.  Šiame straipsnyje nuorodos į gamintojų organizacijas taip pat apima gamintojų organizacijų asociacijas, pripažintas pagal 156 straipsnio 1 dalį, jeigu tokios asociacijos atitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus.
1b.  Šiame straipsnyje nuorodos į gamintojų organizacijas taip pat apima gamintojų organizacijų asociacijas, pripažintas pagal 156 straipsnio 1 dalį, jeigu tokios asociacijos atitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus.
1c.  Reglamento (EB) Nr. 1/2003 5 straipsnyje nurodyta nacionalinė konkurencijos institucija gali atskirais atvejais nuspręsti, kad ateityje vienos ar daugiau 1a dalies pirmoje pastraipoje nurodytų rūšių veikla turi būti pakeista, nutraukta arba visai nevykdoma, jei ji mano, kad tai yra būtina norint išsaugoti konkurenciją, arba jei ji mano, kad kilo pavojus SESV 39 straipsnyje nustatytiems tikslams.
1c.  Reglamento (EB) Nr. 1/2003 5 straipsnyje nurodyta nacionalinė konkurencijos institucija gali atskirais atvejais nuspręsti, kad ateityje vienos ar daugiau 1a dalies pirmoje pastraipoje nurodytų rūšių veikla turi būti pakeista, nutraukta arba visai nevykdoma, jei ji mano, kad tai yra būtina norint išsaugoti konkurenciją, arba jei ji mano, kad kilo pavojus SESV 39 straipsnyje nustatytiems tikslams.
Kai derybos apima daugiau nei vieną valstybę narę, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima Komisija, netaikydama 229 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytos procedūros.
Kai derybos apima daugiau nei vieną valstybę narę, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima Komisija, netaikydama 229 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytos procedūros.
Veikdama pagal šios dalies pirmą pastraipą, nacionalinė konkurencijos institucija, prieš imdamasi pirmosios oficialios tyrimo priemonės arba nedelsiant po to, kai jos imamasi, raštu apie tai informuoja Komisiją, taip pat praneša Komisijai apie sprendimus nedelsiant po to, kai jie priimami.
Veikdama pagal šios dalies pirmą pastraipą, nacionalinė konkurencijos institucija, prieš imdamasi pirmosios oficialios tyrimo priemonės arba nedelsiant po to, kai jos imamasi, raštu apie tai informuoja Komisiją, taip pat praneša Komisijai apie sprendimus nedelsiant po to, kai jie priimami.
Šioje dalyje nurodyti sprendimai pradedami taikyti ne anksčiau nei apie juos pranešama atitinkamoms įmonėms.
Šioje dalyje nurodyti sprendimai pradedami taikyti ne anksčiau nei apie juos pranešama atitinkamoms įmonėms.
2.  Pagal 1 dalį pripažinta gamintojų organizacija gali būti toliau pripažįstama, jei ji užsiima produktų, kuriems taikomas KN kodas ex 22 08, neįtrauktų į Sutarčių I priedą, prekyba, jeigu tokių produktų dalis neviršija 49 % gamintojų organizacijos parduotos produkcijos bendros vertės ir jeigu tokiems produktams neteikiama Sąjungos parama. Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų atveju į tuos produktus neatsižvelgiama, 34 straipsnio 2 dalies tikslais apskaičiuojant parduotos produkcijos vertę.
2.  Pagal 1 dalį pripažinta gamintojų organizacija gali būti toliau pripažįstama, jei ji užsiima produktų, kuriems taikomas KN kodas ex 22 08, neįtrauktų į Sutarčių I priedą, prekyba, jeigu tokių produktų dalis neviršija 49 proc. gamintojų organizacijos parduotos produkcijos bendros vertės ir jeigu tokiems produktams neteikiama Sąjungos parama. Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų atveju į tuos produktus neatsižvelgiama, 34 straipsnio 2 dalies tikslais apskaičiuojant parduotos produkcijos vertę.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
153 straipsnis
22f)  153 straipsnis pakeičiamas taip:
153 straipsnis
153 straipsnis
Gamintojų organizacijų įstatai
Gamintojų organizacijų įstatai
1.  Gamintojų organizacijos įstatuose reikalaujama, kad jos gamintojai nariai pirmiausia:
1.  Gamintojų organizacijos įstatuose reikalaujama, kad jos gamintojai nariai pirmiausia:
a)  taikytų gamintojų organizacijos priimtas taisykles, susijusias su duomenų apie gamybą teikimu, gamyba, prekyba ir aplinkos apsauga;
a)  taikytų gamintojų organizacijos priimtas taisykles, susijusias su duomenų apie gamybą teikimu, gamyba, prekyba ir aplinkos apsauga;
b)  kiekvieno konkretaus valdos gaminamo produkto atveju būtų tik vienos gamintojų organizacijos nariai; tačiau valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais gali nukrypti nuo šios sąlygos, kai gamintojai nariai turi du atskirus skirtingose geografinėse vietovėse esančius gamybos padalinius;
b)  kiekvieno konkretaus valdos gaminamo produkto atveju būtų tik vienos gamintojų organizacijos nariai;
c)  teiktų informaciją, kurios gamintojų organizacija reikalauja statistiniais tikslais.
c)  teiktų informaciją, kurios gamintojų organizacija reikalauja statistiniais tikslais.
Tačiau valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais gali nukrypti nuo pirmos pastraipos b punkto:
i)  kai gamintojai nariai turi du atskirus skirtingose geografinėse vietovėse esančius gamybos padalinius; arba
ii)  jeigu pagal 152 straipsnį pripažintos gamintojų organizacijos, kurioms gamintojai jau priklauso, remdamosi 2 dalies c punktu. demokratiškai nusprendė leisti savo gamintojams nariams būti nariais antroje pripažintoje gamintojų organizacijoje šiomis sąlygomis:
–  gamintojai nariai turi tam tikrą įvairios paskirties produktą ir pradinė gamintojų organizacija, kuriai gamintojai jau priklauso, nesuteikia prekybos rinkos kitai gamintojų savo produktui numatytai paskirčiai, arba
–  gamintojų organizacijos gamintojai nariai yra anksčiau įsipareigoję pagal sutartis arba kaip kooperatyvo nariai tiekti dalį savo produktų tam tikriems kitiems gamintojams ir bent vienas iš šių gamintojų tampa pripažinta gamintojų organizacija.
2.  Gamintojų organizacijos įstatuose taip pat numatoma:
2.  Gamintojų organizacijos įstatuose taip pat numatoma:
a)  1 dalies a punkte nurodytų taisyklių nustatymo, priėmimo ir keitimo tvarka;
a)  1 dalies a punkte nurodytų taisyklių nustatymo, priėmimo ir keitimo tvarka;
b)  reikalavimas nariams mokėti gamintojų organizacijai finansuoti reikalingus finansinius įnašus;
b)  reikalavimas nariams mokėti gamintojų organizacijai finansuoti reikalingus finansinius įnašus;
c)  taisyklės, pagal kurias gamintojams nariams leidžiama demokratiškai tikrinti savo organizacijos veiklą ir sprendimus;
c)  taisyklės, pagal kurias gamintojams nariams leidžiama demokratiškai tikrinti savo organizacijos veiklą ir sprendimus, taip pat apskaitą ir biudžetus;
d)  nuobaudos už įsipareigojimų, prisiimtų pagal įstatus, pažeidimą, visų pirma už finansinių įnašų nemokėjimą, arba už gamintojų organizacijos nustatytų taisyklių pažeidimą;
d)  nuobaudos už įsipareigojimų, prisiimtų pagal įstatus, pažeidimą, visų pirma už finansinių įnašų nemokėjimą, arba už gamintojų organizacijos nustatytų taisyklių pažeidimą;
e)  taisyklės, susijusios su naujų narių priėmimu, ypač su minimaliu narystės laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei vieni metai;
e)  taisyklės, susijusios su naujų narių priėmimu, ypač su minimaliu narystės laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei vieni metai;
f)  organizacijos veiklai būtinos apskaitos ir biudžeto taisyklės.
f)  organizacijos veiklai būtinos apskaitos ir biudžeto taisyklės.
2a.  Jeigu gamintojų organizacija yra atsakinga už kai kurių arba visų jos gamintojų narių produktų pardavimą ir jeigu gamintojai nariai neperduoda nuosavybės į produktus teisių gamintojų organizacijai, gamintojų organizacijų įstatuose taip pat gali būti numatytas įpareigojimas šiems gamintojams užmegzti ryšius su pirkėjais, išskyrus su šių produktų pardavimo kaina ir kiekiu susijusius klausimus.
3.  1 ir 2 dalys netaikomos pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacijoms.
3.   1, 2 ir 2a dalys netaikomos pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacijoms.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
154 straipsnis
22g)  154 straipsnis pakeičiamas taip:
154 straipsnis
154 straipsnis
Gamintojų organizacijų pripažinimas
Gamintojų organizacijų pripažinimas
1.  Kad būtų pripažinta valstybės narės, tokio pripažinimo prašanti gamintojų organizacija turi būti juridinis asmuo arba aiškiai apibrėžta juridinio asmens dalis, kurie:
1.  Kad būtų pripažinta valstybės narės, tokio pripažinimo prašanti gamintojų organizacija turi būti juridinis asmuo arba aiškiai apibrėžta juridinio asmens dalis, kurie:
a)  atitinka 152 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose pateiktus reikalavimus;
a)  atitinka 152 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose pateiktus reikalavimus;
b)  teritorijoje, kurioje ji vykdo veiklą, turi mažiausią būtiną narių skaičių ir (arba) pagamina mažiausią būtiną tinkamos parduoti produkcijos kiekį ar vertę, kuriuos nustato atitinkama valstybė narė;
b)  teritorijoje, kurioje ji vykdo veiklą, turi mažiausią būtiną narių skaičių ir (arba) pagamina mažiausią būtiną tinkamos parduoti produkcijos kiekį ar vertę, kuriuos nustato atitinkama valstybė narė. Šiomis nuostatomis neužkertamas kelias pripažinti papildoma gamyba užsiimančias gamintojų organizacijas;
c)  pateikia pakankamai įrodymų, kad gali tinkamai vykdyti savo veiklą tiek tam tikrą laikotarpį, tiek veiksmingumo, žmogiškųjų išteklių, materialinės ir techninės paramos savo nariams ir atitinkamais atvejais pasiūlos koncentravimo požiūriu;
c)  pateikia pakankamai įrodymų, kad gali tinkamai vykdyti savo veiklą tiek tam tikrą laikotarpį, tiek veiksmingumo, žmogiškųjų išteklių, materialinės ir techninės paramos savo nariams ir atitinkamais atvejais pasiūlos koncentravimo požiūriu;
d)  turi įstatus, atitinkančius šios dalies a, b ir c punktus.
d)  turi įstatus, atitinkančius šios dalies a, b ir c punktus.
1a.  Gavusios prašymą valstybės narės gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną pripažinimą gamintojų organizacijai, vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta gamintojų organizacija kiekvieno sektoriaus, kuriame ji yra pripažįstama, atveju atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas.
1a.  Gavusios prašymą valstybės narės gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną pripažinimą gamintojų organizacijai, vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta gamintojų organizacija kiekvieno sektoriaus, kuriame ji yra pripažįstama, atveju atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas.
2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad gamintojų organizacijos, pripažintos anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, būtų laikomos pripažintomis gamintojų organizacijomis pagal 152 straipsnį.
2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad gamintojų organizacijos, pripažintos anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, būtų laikomos pripažintomis gamintojų organizacijomis pagal 152 straipsnį.
3.  Jeigu gamintojų organizacijos buvo pripažintos anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d.], tačiau neatitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų, valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.] panaikina jų pripažinimą.
3.  Jeigu gamintojų organizacijos buvo pripažintos anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d., tačiau neatitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų, valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. panaikina jų pripažinimą.
4.  Valstybės narės:
4.  Valstybės narės:
a)  per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar pripažinti gamintojų organizaciją; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;
a)  per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar pripažinti gamintojų organizaciją; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;
b)  tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos gamintojų organizacijos atitinka šio skyriaus nuostatas;
b)  tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos gamintojų organizacijos atitinka šio skyriaus nuostatas;
c)  neatitikties ar šiame skyriuje numatytų priemonių taikymo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms ir asociacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar panaikinti pripažinimą;
c)  neatitikties ar šiame skyriuje numatytų priemonių taikymo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms ir asociacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar panaikinti pripažinimą;
d)  ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.
d)  ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
156 straipsnis
22h)  156 straipsnis pakeičiamas taip:
156 straipsnis
156 straipsnis
Gamintojų organizacijų asociacijos
Gamintojų organizacijų asociacijos
1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias gamintojų organizacijų asociacijas, kurios suformuotos pripažintų gamintojų organizacijų iniciatyva. Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 173 straipsnį, gamintojų organizacijų asociacijos gali vykdyti bet kokią gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas.
1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias gamintojų organizacijų asociacijas, kurios suformuotos pripažintų gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų organizacijų asociacijų iniciatyva. Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 173 straipsnį, gamintojų organizacijų asociacijos gali vykdyti bet kokią gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas.
2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti pieno ir pieno produktų sektoriaus pripažintų gamintojų organizacijų asociaciją, jei, atitinkamos valstybės narės nuomone, tokia asociacija yra pajėgi veiksmingai vykdyti bet kurią iš pripažintos gamintojų organizacijos veiklos rūšių ir jei tokia asociacija atitinka 161 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.
2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti pieno ir pieno produktų sektoriaus pripažintų gamintojų organizacijų asociaciją, jei, atitinkamos valstybės narės nuomone, tokia asociacija yra pajėgi veiksmingai vykdyti bet kurią iš pripažintos gamintojų organizacijos veiklos rūšių ir jei tokia asociacija atitinka 161 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
157 straipsnis
22i)  157 straipsnis pakeičiamas taip:
157 straipsnis
157 straipsnis
Tarpšakinės organizacijos
Tarpšakinės organizacijos
1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias tarpšakines organizacijas:
1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias tarpšakines organizacijas:
a)  kurias sudaro ekonominės veiklos, susijusios su gamyba ir bent su vienu iš šių tiekimo grandinės etapų, atstovai: vieno ar kelių sektorių produktų perdirbimu arba prekyba jais, įskaitant jų platinimą;
a)  kurias sudaro ekonominės veiklos, susijusios su gamyba ir bent su vienu iš šių tiekimo grandinės etapų, atstovai: vieno ar kelių sektorių produktų perdirbimu arba prekyba jais, įskaitant jų platinimą;
b)  kurios yra suformuotos visų ar kai kurių jas sudarančių organizacijų ar asociacijų iniciatyva;
b)  kurios yra suformuotos visų ar kai kurių jas sudarančių organizacijų ar asociacijų iniciatyva;
c)  kurios, atsižvelgdamos į savo narių ir vartotojų interesus, siekia konkretaus tikslo, galinčio apimti pirmiausia vieną iš toliau nurodytų tikslų:
c)  kurios, atsižvelgdamos į savo visų narių ir vartotojų interesus, siekia konkretaus tikslo, galinčio apimti pirmiausia vieną iš toliau nurodytų tikslų:
i)  tobulinti žinias ir didinti gamybos bei rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant suvestinius statistinius duomenis apie gamybos sąnaudas, kainas, atitinkamais atvejais įskaitant kainų indeksus, kiekius ir anksčiau sudarytų sutarčių galiojimo trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų rinkos pokyčių analizę regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu;
i)  tobulinti žinias ir didinti gamybos bei rinkos skaidrumą šiomis priemonėmis:
–   skelbiant ir (arba) keičiantis suvestiniais statistiniais duomenimis apie gamybos sąnaudas, kainas, atitinkamais atvejais įskaitant kainų indeksus, kiekius ir anksčiau sudarytų sutarčių galiojimo trukmę, taip pat duomenimis apie įvairiuose tiekimo grandinės etapuose nustatytas maržas;
–   teikiant galimų būsimų rinkos pokyčių analizę regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu;
ii)  prognozuoti gamybos potencialą ir registruoti viešas rinkos kainas;
ii)  prognozuoti gamybos potencialą ir registruoti viešas rinkos kainas;
iii)  padėti geriau koordinuoti produktų pateikimo rinkai būdus, visų pirma pasitelkiant mokslinius ir rinkos tyrimus;
iii)  padėti geriau koordinuoti produktų pateikimo rinkai būdus, visų pirma pasitelkiant mokslinius ir rinkos tyrimus;
iv)  tiria potencialias eksporto rinkas;
iv)  tiria potencialias eksporto rinkas;
v)  nedarant poveikio 148 ir 168 straipsniams, parengti Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutarčių formas, kurios būtų naudojamos parduodant žemės ūkio produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant perdirbtus produktus platintojams ir mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas ir išvengti rinkos iškraipymų;
v)  nedarant poveikio 148 ir 168 straipsniams, parengti Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutarčių formas, kurios būtų naudojamos parduodant žemės ūkio produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant perdirbtus produktus platintojams ir mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas ir išvengti rinkos iškraipymų. Į tas tipines sutartis gali būti įtrauktos dvi ar daugiau įmonių, kurių kiekviena veikia skirtingu gamybos, perdirbimo ar paskirstymo grandinės lygmeniu, taip pat įtraukiami atitinkami ir lengvai suprantami rodikliai ir ekonominiai indeksai bei galutinės kainos apskaičiavimo metodai, grindžiami ir siejami su atitinkamomis gamybos sąnaudomis ir jų pokyčiais, kuriais taip pat atsižvelgiama į produktų kategoriją ir jų skirtingas galimybes rinkoje, produkto vertinimo rodiklius, žemės ūkio ir maisto produktų rinkos kainas ir jų pokyčius, ir kriterijai, susiję su sudėtimi, kokybe, atsekamumu ir produktų specifikacijų turiniu;
vi)  geriau išnaudoti produktų potencialą, įskaitant prekybos rinkų lygiu, ir rengti iniciatyvas ekonominiam konkurencingumui ir inovacijoms didinti;
vi)  geriau išnaudoti produktų potencialą, įskaitant prekybos rinkų lygiu, ir rengti iniciatyvas ekonominiam konkurencingumui ir inovacijoms didinti;
vii)  teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, būtinus siekiant atnaujinti, racionalizuoti, patobulinti ir pritaikyti gamybą ir atitinkamais atvejais perdirbimą bei prekybą, orientuojant juos į produktus, kurie geriau atitinka rinkos poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius, visų pirma teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su produktų kokybe (įskaitant produktų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, specifinius ypatumus) ir aplinkos apsauga;
vii)  teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, būtinus siekiant atnaujinti, racionalizuoti, patobulinti ir pritaikyti gamybą ir atitinkamais atvejais perdirbimą bei prekybą, orientuojant juos į produktus, kurie geriau atitinka rinkos poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius, visų pirma teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su produktų kokybe (įskaitant produktų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, specifinius ypatumus) ir aplinkos apsauga, klimato politikos veiksmais, gyvūnų sveikata ir gyvūnų gerove;
viii)  ieškoti būdų apriboti gyvūnų sveikatos apsaugos ar augalų apsaugos produktų naudojimą, geriau valdyti kitas medžiagas, užtikrinti produktų kokybę ir išsaugoti dirvožemio bei vandens kokybę, skatinti maisto saugą, visų pirma taikant produktų atsekamumą, ir gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę;
viii)  ieškoti būdų apriboti gyvūnų sveikatos apsaugos ar augalų apsaugos produktų naudojimą, geriau valdyti kitas medžiagas, užtikrinti produktų kokybę ir išsaugoti dirvožemio bei vandens kokybę, skatinti maisto saugą, visų pirma taikant produktų atsekamumą, ir gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę;
ix)  rengti metodus ir priemones produktų kokybei gerinti visais gamybos ir atitinkamais atvejais perdirbimo bei prekybos etapais;
ix)  rengti metodus ir priemones produktų kokybei gerinti visais gamybos ir atitinkamais atvejais perdirbimo bei prekybos etapais;
x)  imtis visų įmanomų veiksmų siekiant remti, saugoti bei skatinti ekologinį ūkininkavimą ir kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir geografines nuorodas;
x)  imtis visų įmanomų veiksmų siekiant remti, saugoti bei skatinti ekologinį ūkininkavimą ir kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir geografines nuorodas;
xi)  skatinti integruotą tvarią gamybą ar kitus aplinką tausojančius gamybos metodus ir vykdyti šių sričių mokslinius tyrimus;
xi)  skatinti integruotą tvarią gamybą ar kitus aplinką tausojančius gamybos metodus ir vykdyti šių sričių mokslinius tyrimus;
xii)  skatinti sveikai ir atsakingai vartoti produktus vidaus rinkoje ir (arba) informuoti apie žalą, susijusią su kenksmingais vartojimo įpročiais;
xii)  skatinti sveikai ir atsakingai vartoti produktus vidaus rinkoje ir (arba) informuoti apie žalą, susijusią su kenksmingais vartojimo įpročiais;
xiii)  skatinti vartoti produktus ir (arba) teikti informaciją apie produktus vidaus rinkoje ir išorės rinkose;
xiii)  skatinti vartoti produktus ir (arba) teikti informaciją apie produktus vidaus rinkoje ir išorės rinkose;
xiv)  prisidėti prie šalutinių produktų tvarkymo ir prie atliekų mažinimo bei tvarkymo.
xiv)  prisidėti prie šalutinių produktų tvarkymo bei iniciatyvų, kuriomis skatinama naudoti šalutinius produktus, kūrimo ir prie atliekų mažinimo bei;
xv)  nustatyti standartines vertės pasidalijimo sąlygas, kaip apibrėžta 172a straipsnyje, kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, nustatydamos, kaip tarp jų turi būti paskirstomi susijusių produktų atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai;
xv)  nustatyti vertės paskirstymo tarp tiekimo grandinės ūkio subjektų taisykles, kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, nustatydamos, kaip turi būti paskirstomi susijusių produktų atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai. Šios taisyklės gali būti nustatytos kaip standartinių vertės pasidalijimo sąlygos, kaip apibrėžta 172a straipsnyje, arba jose gali būti nustatyti arba jos gali būti siejamos su ekonominiais rodikliais, pavyzdžiui atitinkamomis gamybos bei prekybos išlaidomis ir šių išlaidų pokyčiu, žemės ūkio ir maisto produktų kainomis, nustatytomis atitinkamoje (-ose) rinkoje (-ose), ir jų pokyčiu ir atitinkamų produktų kiekiu, sudėtimi, kokybe, atsekamumu arba jų specifikacijų laikymusi, taip pat turėtų būti atsižvelgta į gamybos sąnaudas;
xva)  nustatyti tipines išlaidų, kurias ūkininkai patiria siekdami atitikti įstatymais nenumatytus reikalavimus, susijusius su aplinkos, klimato, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės apsauga, teisingo kompensavimo sąlygas, įskaitant šių išlaidų apskaičiavimo metodus;
xvi)  įgyvendina gyvūnų sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos prevencijos ir valdymo priemones.
xvi)   skatina ir įgyvendina gyvūnų sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos prevencijos, kontrolės ir valdymo priemones, be kita ko, steigdamos ir valdydamos savitarpio fondus arba prisidėdamos prie tokių fondų finansavimo, siekiant ūkininkams išmokėti finansinę kompensaciją už sąnaudas ir ekonominius nuostolius, patirtus dėl tokių priemonių skatinimo ir įgyvendinimo;
xvia)  prisidėti prie skirtingų grandinės etapų komercinių ryšių skaidrumo, visų pirma rengdamos ir diegdamos techninius standartus bei kontroliuodamos, kaip sektoriaus dalyviai jų laikosi;
1a.  Gavusios prašymą valstybės narės gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną pripažinimą tarpšakinei organizacijai, vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta tarpšakinė organizacija kiekvieno sektoriaus, kuriame ji siekia pripažinimo, atveju atitinka 1 dalyje ir, kai taikoma, 3 dalyje nurodytas sąlygas.
1a.  Gavusios prašymą valstybės narės gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną pripažinimą tarpšakinei organizacijai, vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta tarpšakinė organizacija kiekvieno sektoriaus, kuriame ji siekia pripažinimo, atveju atitinka 1 dalyje ir, kai taikoma, 3 dalyje nurodytas sąlygas.
2.  Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, gali nuspręsti, kad 158 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta sąlyga tenkinama, regioniniu arba nacionaliniu lygiu apribojus tarpšakinių organizacijų skaičių, jeigu tai numatyta nacionalinėmis taisyklėmis, galiojusiomis prieš 2014 m. sausio 1 d., ir jeigu tai nekliudo tinkamam vidaus rinkos veikimui.
2.  Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, gali nuspręsti, kad 158 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta sąlyga tenkinama, regioniniu arba nacionaliniu lygiu apribojus tarpšakinių organizacijų skaičių, jeigu tai numatyta nacionalinėmis taisyklėmis, galiojusiomis prieš 2014 m. sausio 1 d., ir jeigu tai nekliudo tinkamam vidaus rinkos veikimui.
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, pieno ir pieno produktų sektoriuje valstybės narės gali pripažinti tarpšakines organizacijas, kurios:
a)  oficialiai paprašė jas pripažinti ir kurias sudaro ekonominės veiklos, susijusios su žalio pieno gamyba ir bent vienu iš šių tiekimo grandinės etapų: pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų perdirbimu arba prekyba, įskaitant paskirstymą, atstovai;
b)  yra suformuotos visų arba kai kurių a punkte nurodytų atstovų iniciatyva;
c)  atsižvelgdamos į tų tarpšakinių organizacijų narių ir vartotojų interesus, viename ar keliuose Sąjungos regionuose vykdo vienos ar kelių toliau nurodytų rūšių veiklą:
i)  gerina informuotumą apie gamybą bei rinką ir didina jų skaidrumą, be kita ko, skelbdamos statistinius duomenis apie kainas, kiekius ir anksčiau sudarytų žalio pieno pristatymo sutarčių galiojimo trukmę, taip pat pateikdamos galimų būsimų rinkos pokyčių regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu analizę;
ii)  padeda geriau koordinuoti pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų pateikimo rinkai būdus, visų pirma pasitelkdamos mokslinius ir rinkos tyrimus;
iii)  skatina pieno ir pieno produktų vartojimą ir teikia informaciją apie pieną ir pieno produktus vidaus ir išorės rinkose;
iv)  tiria potencialias eksporto rinkas;
v)  rengia Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutarčių formas, naudojamas parduodant žalią pieną pirkėjams arba tiekiant perdirbtus produktus platintojams ir mažmenininkams, atsižvelgdamos į būtinybę sudaryti sąžiningos konkurencijos sąlygas ir išvengti rinkos iškraipymų;
vi)  teikia informaciją ir atlieka mokslinius tyrimus, kad gamybą būtų galima pritaikyti gaminti geriau rinkos reikalavimus ir vartotojų skonį bei lūkesčius (visų pirma susijusius su produkto kokybe ir aplinkos apsauga) atitinkančius produktus;
vii)  išlaiko ir plėtoja pieno sektoriaus gamybos potencialą, inter alia, skatindamos inovacijas ir remdamos taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, kad būtų išnaudojamos visos su pienu ir pieno produktais susijusios galimybės, visų pirma siekiant kurti pridėtinės vertės turinčius produktus, kurie yra patrauklesni vartotojui;
viii)  ieško būdų, kaip apriboti gyvūnų sveikatos apsaugos produktų naudojimą, gerinti kitų medžiagų tvarkymą, gerinti maisto saugą ir gyvūnų sveikatą;
ix)  rengia produktų kokybės gerinimo visuose gamybos ir pardavimo etapuose metodus ir priemones;
x)  išnaudoja ekologinio ūkininkavimo galimybes, saugo ir propaguoja tokį ūkininkavimą, taip pat produktų su kilmės vietos nuorodomis, kokybės ženklais ir geografinėmis nuorodomis gamybą bei
xi)  skatina integruotą gamybą arba kitus aplinką tausojančius gamybos metodus.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 j punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
158 straipsnis
22j)  158 straipsnis pakeičiamas taip:
158 straipsnis
158 straipsnis
Tarpšakinių organizacijų pripažinimas
Tarpšakinių organizacijų pripažinimas
1.  Valstybės narės gali pripažinti tokio pripažinimo prašančias tarpšakines organizacijas, jeigu:
1.  Valstybės narės gali pripažinti tokio pripažinimo prašančias tarpšakines organizacijas, jeigu:
a)  jos atitinka 157 straipsnyje nustatytus reikalavimus;
a)  jos atitinka 157 straipsnyje nustatytus reikalavimus;
b)  jos vykdo veiklą viename ar keliuose atitinkamos teritorijos regionuose;
b)  jos vykdo veiklą viename ar keliuose atitinkamos teritorijos regionuose;
c)  joms tenka didelė ekonominės veiklos, nurodytos 157 straipsnio 1 dalies a punkte, dalis;
c)  sudaro didelę ekonominės veiklos, nurodytos 157 straipsnio 1 dalies a punkte, dalį;
ca)  jos užtikrina subalansuotą atstovavimą tiekimo grandinės etapų atstovams, kaip nurodyta 157 straipsnio 1 dalies a punkte;
d)  jos pačios nedalyvauja gamybos, perdirbimo arba prekybos veikloje, išskyrus 162 straipsnyje nurodytus atvejus.
d)  jos pačios nedalyvauja gamybos, perdirbimo arba prekybos veikloje, išskyrus 162 straipsnyje nurodytus atvejus.
2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad tarpšakinės organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, laikomos pripažintomis tarpšakinėmis organizacijomis pagal 157 straipsnį.
2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad tarpšakinės organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, laikomos pripažintomis tarpšakinėmis organizacijomis pagal 157 straipsnį.
3.  Tarpšakinės organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d. ir neatitinkančios šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, gali tęsti savo veiklą pagal nacionalinę teisę iki 2015 m. sausio 1 d.
3.  Tarpšakinės organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d. ir neatitinkančios šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, gali tęsti savo veiklą pagal nacionalinę teisę iki 2015 m. sausio 1 d.
4.  Valstybės narės gali pripažinti iki 2014 m. sausio 1 d. visuose sektoriuose egzistavusias tarpšakines organizacijas (tiek pripažintas gavus prašymą, tiek įsteigtas įstatymu), net jeigu jos neatitinka 157 straipsnio 1 dalies b punkte arba 157 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytų sąlygų.
4.  Valstybės narės gali pripažinti iki 2014 m. sausio 1 d. visuose sektoriuose egzistavusias tarpšakines organizacijas (tiek pripažintas gavus prašymą, tiek įsteigtas įstatymu), net jeigu jos neatitinka 157 straipsnio 1 dalies b punkte arba 157 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytų sąlygų.
5.  Kai valstybės narės pripažįsta tarpšakinę organizaciją pagal 1 arba 2 dalį, jos:
5.  Kai valstybės narės pripažįsta tarpšakinę organizaciją pagal 1 arba 2 dalį, jos:
a)  per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar suteikti pripažinimą; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;
a)  per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar suteikti pripažinimą; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;
b)  tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos tarpšakinės organizacijos atitinka jų pripažinimo sąlygas;
b)  tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos tarpšakinės organizacijos atitinka jų pripažinimo sąlygas;
c)  neatitikties ar šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar pripažinimas neturėtų būti panaikintas;
c)  neatitikties ar šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar pripažinimas neturėtų būti panaikintas;
d)  panaikina pripažinimą, jei nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;
d)  panaikina pripažinimą, jei nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;
e)  kiekvienais metais ne vėliau kaip kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.
e)  ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 k punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
158 a straipsnis (naujas)
22k)  į III skyriaus 1 skirsnį įterpiamas šis straipsnis:
„158a straipsnis
Tarpšakinių organizacijų asociacijos
Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias tarpšakinių organizacijų asociacijas, kurios yra įsteigtos pripažintų tarpšakinių organizacijų iniciatyva.
Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 173 straipsnį, gamintojų organizacijų asociacijos gali vykdyti bet kokią tarpšakinių organizacijų veiklą ar funkcijas.“
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 l punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
158 b straipsnis (naujas)
22l)  į III skyriaus 1 skirsnį įterpiamas šis straipsnis:
„158b straipsnis
Gamintojų organizacijos ir asociacijos bei tarpšakinės organizacijos
1.  Šio reglamento tikslais nuorodos į gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ir tarpšakines organizacijas taip pat yra nuorodos į tarpvalstybines gamintojų organizacijas, tarpvalstybines gamintojų organizacijų asociacijas ir tarpvalstybines tarpšakines organizacijas, kurios pripažįstamos pagal šį straipsnį.
2.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
a)  tarpvalstybinė gamintojų organizacija – bet kuri gamintojų organizacija, kuriai priklausančių gamintojų valdos yra daugiau nei vienoje valstybėje narėje;
b)  tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija – bet kuri gamintojų organizacijų asociacija, kuriai priklausančios organizacijos veikia daugiau nei vienoje valstybėje narėje;
c)  tarpvalstybinė tarpšakinė organizacija – bet kuri tarpšakinė organizacija, kurios nariai vykdo su organizacijos veikla susijusių produktų gamybos, perdirbimo ar pardavimo veiklą daugiau nei vienoje valstybėje narėje.
3.  Komisija sprendžia dėl tarpvalstybinių gamintojų organizacijų, tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų ir tarpvalstybinių tarpšakinių organizacijų pripažinimo.
154, 156 ir 158 straipsniuose nustatytos bendrosios pripažinimo taisyklės ir 161 bei 163 straipsniuose nustatytos pieno produktų sektoriuje taikomos specialiosios taisyklės yra taikomos mutatis mutandis.
4.  Valstybė narė, kurioje tarpvalstybinė gamintojų organizacija turi daug narių arba tarpvalstybinei gamintojų organizacijų asociacijai priklauso daug organizacijų arba valdo didelį parduodamos produkcijos kiekį ar didelės vertės produkciją, arba valstybė narė, kurioje yra tarpvalstybinės tarpšakinės organizacijos buveinė, ir kitos valstybės narės, kuriose yra įsisteigę tos organizacijos arba asociacijos nariai, pateikia Komisijai reikalingą informaciją, kad ji galėtų patikrinti, ar laikomasi pripažinimo sąlygų, bei suteikia jai visą reikalingą administracinę pagalbą.
5.  Europos Komisija ir 4 dalyje nurodyta valstybė narė paprašius pateikia visą reikiamą informaciją kitai valstybei narei, kurioje yra įsisteigę tokios organizacijos ar asociacijos nariai.“
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 m punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
160 straipsnis
22m)  160 straipsnis pakeičiamas taip:
160 straipsnis
160 straipsnis
Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos
Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos
Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, išdėstytų 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii ir iii papunkčiuose.
1.   Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, išdėstytų 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii ir iii papunkčiuose.
Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos įstatuose turi būti numatytas reikalavimas, kad organizacijos gamintojai nariai visą savo atitinkamą produkciją parduotų per gamintojų organizaciją.
1a.   Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos įstatuose turi būti numatytas reikalavimas, kad organizacijos gamintojai nariai visą savo atitinkamą produkciją parduotų per gamintojų organizaciją.
Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai gamintojų organizacija tai leidžia savo įstatuose, gamintojai nariai gali:
a)  parduoti produktus tiesiogiai ar už savo ūkio ribų vartotojams jų asmeninėms reikmėms;
b)  savarankiškai arba per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti produktus, kurių kiekis ar vertė, palyginti su jų organizacijos parduodamų atitinkamų produktų kiekiu ar verte, yra nedideli;
c)  savarankiškai arba per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti produktus, kurie dėl savo savybių arba dėl narių gamintojų pagaminamos produkcijos riboto kiekio arba ribotos vertės į gamintojų organizacijos komercinės veiklos sritį paprastai nepatenka.
2.  Kiekvieno gamintojo nario tinkamos parduoti produkcijos, kurią gamintojai nariai parduoda už gamintojų organizacijos ribų, kiekio arba vertės procentinė dalis neviršija šio reglamento 173 straipsnyje nurodytame deleguotajame akte nustatytos procentinės dalies.
Tačiau valstybės narės gali nustatyti mažesnę produkcijos, kurią gamintojai nariai gali parduoti už gamintojų organizacijos ribų, procentinę dalį nei nurodyta pirmoje pastraipoje nurodytame deleguotajame akte, bet ji neturi būti mažesnė nei 10 proc.
3.  Jei produktai patenka į Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 taikymo sritį arba jei gamintojai nariai savo produkciją parduoda per kitą jų gamintojų organizacijos paskirtą gamintojų organizaciją, produkcijos, kurią gamintojai nariai parduoda už gamintojų organizacijos ribų, procentinė dalis, kaip nurodyta pastraipoje, neviršija šio reglamento 173 straipsnyje nurodytame deleguotajame akte nustatytos kiekvieno gamintojo nario tinkamos parduoti produkcijos kiekio arba vertės procentinės dalies.
Tačiau valstybės narės gali nustatyti mažesnę produkcijos, kurią šie gamintojai nariai gali parduoti už gamintojo organizacijos ribų, procentinę dalį nei nurodyta pirmoje pastraipoje nurodytame deleguotajame akte, bet ji neturi būti mažesnė nei 10 proc.
Ekonominių klausimų srityje vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos laikomos pagal savo įgaliojimus veikiančiomis savo narių vardu ir jų naudai.
Ekonominių klausimų srityje vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos laikomos pagal savo įgaliojimus veikiančiomis savo narių vardu ir jų naudai.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 n punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
163 straipsnis
22n)  163 straipsnis pakeičiamas taip:
163 straipsnis
163 straipsnis
Tarpšakinių organizacijų pieno ir pieno produktų sektoriuje pripažinimas
Tarpšakinių organizacijų pieno ir pieno produktų sektoriuje pripažinimas
1.  Valstybės narės gali pripažinti tarpšakines pieno ir pieno produktų sektoriaus organizacijas, jei:
1.  Valstybės narės gali pripažinti tarpšakines pieno ir pieno produktų sektoriaus organizacijas, jei:
a)  jos atitinka reikalavimus, nustatytus 157 straipsnio 3 dalyje;
a)  jos atitinka reikalavimus, nustatytus 157 straipsnio 3 dalyje;
b)  jos vykdo veiklą viename ar keliuose atitinkamos teritorijos regionuose;
b)  jos vykdo veiklą viename ar keliuose atitinkamos teritorijos regionuose;
c)  joms tenka didelė ekonominės veiklos, nurodytos 157 straipsnio 3 dalies a punkte, dalis;
c)  joms tenka didelė ekonominės veiklos, nurodytos 157 straipsnio 3 dalies a punkte, dalis;
d)  jos pačios nedalyvauja pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų gamybos, jų perdirbimo ar prekybos jais veikloje.
d)  jos pačios nedalyvauja pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų gamybos, jų perdirbimo ar prekybos jais veikloje.
2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad tarpšakinės organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 2012 m. balandžio 2 d. ir atitinkančios 1 dalyje nustatytas sąlygas, būtų laikomos pripažintomis tarpšakinėmis organizacijomis pagal 157 straipsnio 3 dalį.
2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad tarpšakinės organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 2012 m. balandžio 2 d. ir atitinkančios 1 dalyje nustatytas sąlygas, būtų laikomos pripažintomis tarpšakinėmis organizacijomis pagal 157 straipsnio 3 dalį.
3.  Kai valstybės narės pasinaudoja galimybe pripažinti tarpšakinę organizaciją pagal 1 arba 2 dalį, jos:
3.  Kai valstybės narės pasinaudoja galimybe pripažinti tarpšakinę organizaciją pagal 1 arba 2 dalį, jos:
a)  per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar pripažinti tarpšakinę organizaciją; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;
a)  per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar pripažinti tarpšakinę organizaciją; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;
b)  tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos tarpšakinės organizacijos atitinka jų pripažinimo sąlygas;
b)  tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos tarpšakinės organizacijos atitinka jų pripažinimo sąlygas;
c)  neatitikties ar šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar pripažinimas neturėtų būti panaikintas;
c)  neatitikties ar šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar pripažinimas neturėtų būti panaikintas;
d)  panaikina pripažinimą, jeigu:
d)  panaikina pripažinimą, jeigu nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;
i)   nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;
ii)  tarpšakinė organizacija dalyvauja 210 straipsnio 4 dalyje nurodytuose susitarimuose, sprendimuose ar suderintuose veiksmuose; toks pripažinimo panaikinimas nedaro poveikio kitoms nuobaudoms, kurios turi būti skiriamos pagal nacionalinę teisę;
iii)  tarpšakinė organizacija nesilaiko 210 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytos prievolės pranešti;
e)  kiekvienais metais ne vėliau kaip kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.
e)  ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 o punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
163 a straipsnis (naujas)
22o)  įterpiamas šis straipsnis:
„163a straipsnis
Tarpšakinių organizacijų vyno sektoriuje pripažinimas
1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti tarpšakines organizacijas nacionaliniu arba gamybos vietovės lygmeniu dėl produktų vyno sektoriuje, jeigu tai yra organizacijos:
a)  kurias sudaro ekonominės veiklos, susijusios su gamyba ir bent su vienu iš šių tiekimo grandinės etapų, atstovai: produktų perdirbimu arba prekyba jais, įskaitant jų platinimą;
b)  kurios atitinka 157 straipsnio b ir c punktuose nustatytus reikalavimus.
Produktų su pagal Sąjungos teisę pripažįstama saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda atveju ekonominės veiklos atstovai, nurodyti pirmos pastraipos a punkte gali, įtraukti pareiškėjus, kaip nurodyta 95 straipsnyje.
2.  Kai valstybės narės pasinaudoja galimybe pripažinti tarpšakinę organizaciją pagal šio straipsnio 1 dalį, 158 straipsnis taikomas mutatis mutandis.“
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 p punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
164 straipsnis
22p)  164 straipsnis pakeičiamas taip:
164 straipsnis
164 straipsnis
Taisyklių taikymo srities išplėtimas
Taisyklių taikymo srities išplėtimas
1.  Tais atvejais, kai valstybės narės konkrečioje ekonominėje zonoje arba zonose veikianti pripažinta gamintojų organizacija, pripažinta gamintojų organizacijų asociacija arba pripažinta tarpšakinė organizacija yra laikoma atstovaujamąja tam tikro produkto gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, atitinkama valstybė narė tos organizacijos prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, kurie tai organizacijai ar asociacijai nepriklauso.
1.  Tais atvejais, kai valstybės narės konkrečioje ekonominėje zonoje arba zonose veikianti pripažinta gamintojų organizacija, pripažinta gamintojų organizacijų asociacija arba pripažinta tarpšakinė organizacija yra laikoma atstovaujamąja tam tikro produkto gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, atitinkama valstybė narė tos organizacijos prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, kurie tai organizacijai ar asociacijai nepriklauso.
2.  Šiame skirsnyje ekonominė zona – tai geografinė zona, kurią sudaro gretimi arba kaimyniniai gamybos regionai, kuriuose gamybos ir pardavimo sąlygos yra vienodos.
2.  Šiame skirsnyje ekonominė zona – tai geografinė zona, kurią sudaro gretimi arba kaimyniniai gamybos regionai, kuriuose gamybos ir pardavimo sąlygos yra vienodos, arba, kalbant apie produktus su pagal Sąjungos teisę pripažįstama saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, geografinė zona, nustatyta produkto specifikacijoje.
3.  Organizacija arba asociacija laikoma atstovaujamąja, jei valstybės narės atitinkamoje ekonominėje zonoje arba ekonominėse zonose:
3.  Organizacija arba asociacija laikoma atstovaujamąja, jei valstybės narės atitinkamoje ekonominėje zonoje arba ekonominėse zonose:
a)  jai tenkanti atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo dalis yra:
a)  jai tenkanti atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo dalis yra:
i)  vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų atveju – bent 60 %, arba
i)  vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų atveju – bent 60 %, arba
ii)  kitais atvejais – bent du trečdaliai, ir
ii)  kitais atvejais – bent du trečdaliai, ir
b)  gamintojų organizacijų atveju ji apima daugiau kaip 50 % atitinkamų gamintojų.
b)  gamintojų organizacijų atveju ji apima daugiau kaip 50 % atitinkamų gamintojų.
Tačiau tarpšakinių organizacijų atveju, jeigu kyla praktinių sunkumų nustatant atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo dalį, valstybė narė gali nustatyti nacionalines taisykles, pagal kurias nustatomas apibrėžtas atstovaujamumo lygis, nurodytas pirmos pastraipos a punkto ii papunktyje.
Tačiau tarpšakinių organizacijų atveju, jeigu kyla praktinių sunkumų nustatant atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo dalį, valstybė narė gali nustatyti nacionalines taisykles, pagal kurias nustatomas apibrėžtas atstovaujamumo lygis, nurodytas pirmos pastraipos a punkto ii papunktyje.
Jei prašyme išplėsti jos taisyklių taikymą kitiems ūkio subjektams nurodyta daugiau kaip viena ekonominė zona, organizacija arba asociacija turi įrodyti esanti bent minimaliai atstovaujanti, kaip apibrėžta pirmoje pastraipoje, kiekvienos iš ją sudarančių šakų kiekvienoje iš tų ekonominių zonų atveju.
Jei prašyme išplėsti jos taisyklių taikymą kitiems ūkio subjektams nurodyta daugiau kaip viena ekonominė zona, organizacija arba asociacija turi įrodyti esanti bent minimaliai atstovaujanti, kaip apibrėžta pirmoje pastraipoje, kiekvienos iš ją sudarančių šakų kiekvienoje iš tų ekonominių zonų atveju.
4.  Taisyklėmis, kurių taikymą gali būti prašoma išplėsti kitiems ūkio subjektams kitiems ūkio subjektams, kaip numatyta 1 dalyje, turi būti siekiama vieno iš šių tikslų:
4.  Taisyklėmis, kurių taikymą gali būti prašoma išplėsti kitiems ūkio subjektams, kaip numatyta 1 dalyje, turi būti siekiama vieno iš šių tikslų:
a)  teikti ataskaitas apie gamybą ir rinką;
a)  teikti ataskaitas apie gamybą ir rinką;
b)  taikyti griežtesnes gamybos taisykles negu Sąjungoje nustatytos ar nacionalinės taisyklės;
b)  taikyti griežtesnes gamybos taisykles negu Sąjungoje nustatytos ar nacionalinės taisyklės;
c)  rengti Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutartis;
c)  rengti Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutartis bei vertės pasidalijimo ir teisingos kompensacijos sąlygas;
ca)  rengti Sąjungos taisykles atitinkančias ir ilgesnius kaip 60 dienų mokėjimo laikotarpius galinčias apimti tipines sutartis arba sąlygas vyno sektoriuje, nukrypstant nuo Direktyvos (ES) 2019/633 3 straipsnio 1 dalies, kai kalbama apie neišpilstyto vyno įsigijimą pagal rašytines daugiametes sutartis arba sutartis, kurios tampa daugiametėmis tarp vyno gamintojo ar perpardavėjo ir jo tiesioginio pirkėjo, jei su šiais terminais susijusios sąlygos buvo pratęstos iki 2021 m. spalio 31 d.;
d)  reglamentuoti perkybą;
d)  reglamentuoti prekybą;
e)  reglamentuoti aplinkos apsaugą;
e)  reglamentuoti aplinkos apsaugą;
f)  taikyti priemones, kuriomis siekiama didinti ir išnaudoti produktų potencialą;
f)  taikyti priemones, kuriomis siekiama didinti ir išnaudoti produktų potencialą;
g)  taikyti priemones, kuriomis siekiama apsaugoti ekologinį ūkininkavimą, taip pat kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir geografines nuorodas;
g)  taikyti priemones, kuriomis siekiama apsaugoti ekologinį ūkininkavimą, taip pat kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir geografines nuorodas;
h)  vykdyti mokslinius tyrimus, siekiant suteikti produktams pridėtinės vertės, visų pirma taikant naujus naudojimo būdus, kurie nekelia grėsmės visuomenės sveikatai;
h)  vykdyti mokslinius tyrimus, siekiant suteikti produktams pridėtinės vertės, visų pirma taikant naujus naudojimo būdus, kurie nekelia grėsmės visuomenės sveikatai;
i)  vykdyti produktų kokybės gerinimo tyrimus;
i)  vykdyti produktų kokybės gerinimo tyrimus;
j)  vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma susijusius su tokiais auginimo metodais, kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama dirvožemio apsauga ir aplinkos kokybės išsaugojimas arba gerinimas;
j)  vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma susijusius su tokiais auginimo metodais, kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama dirvožemio apsauga ir aplinkos kokybės išsaugojimas arba gerinimas;
k)  nustatyti pakuotėms ir pateikimui taikomus minimalius kokybės reikalavimus ir būtiniausius standartus;
k)  nustatyti pakuotėms ir pateikimui taikomus būtiniausius standartus;
l)  naudoti sertifikuotą sėklą ir vykdyti produktų kokybės stebėseną;
l)  produktams, kuriems netaikomas Reglamentas (ES) 2018/848, naudoti sertifikuotą sėklą ir vykdyti produktų kokybės stebėseną;
m)  reglamentuoti gyvūnų sveikatą, augalų sveikatą ir maisto saugą;
m)  įgyvendinti gyvūnų sveikatai, maisto saugai ar aplinkai kylančios rizikos prevencijos ir valdymo priemones, visų pirma steigiant savitarpio fondus arba prisidedant prie tokių fondų;
n)  reglamentuoti šalutinių produktų tvarkymą.
n)  reglamentuoti šalutinių produktų tvarkymą ir naudojimą;
na)  parengti, įdiegti ir kontroliuoti techninius standartus, pagal kuriuos būtų galima tiksliai įvertinti produkto ypatumus.
Tomis taisyklėmis neturi būti kenkiama kitiems atitinkamos valstybės narės arba Sąjungos ūkio subjektams, jos negali turėti 210 straipsnio 4 dalyje nurodyto poveikio arba būti kitaip nesuderinamos su Sąjungos teise arba galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.
Tomis taisyklėmis, kai taikoma, nedaromas poveikis Reglamentui (ES) 2018/848. Jomis neturi būti kenkiama kitiems ūkio subjektams, taip pat neturi būti užkertamas kelias naujiems atitinkamos valstybės narės arba Sąjungos ūkio subjektams patekti į rinką, jos negali turėti 210 straipsnio 4 dalyje nurodyto poveikio arba būti kitaip nesuderinamos su Sąjungos teise arba galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.
4a.  Kai Komisija priima įgyvendinimo aktą pagal šio reglamento 222 straipsnį, kuriuo leidžiama netaikyti SESV 101 straipsnio 1 dalies šio reglamento 222 straipsnio 1 dalyje nurodytiems susitarimams ir sprendimams, tie susitarimai ir sprendimai gali būti išplėsti šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
4b.  Kai valstybė narė išplečia 1 dalyje nustatytas taisykles, atitinkama organizacija numato proporcingas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad bus laikomasi susitarimuose, kurie po išplėtimo taps privalomi, nustatytų taisyklių.
5.  Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje nurodytų taisyklių taikymo išplėtimą atkreipiamas, jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.
5.  Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje nurodytų taisyklių taikymo išplėtimą atkreipiamas, jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.
6.  Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.
6.  Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 q punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
165 straipsnis
22q)  165 straipsnis pakeičiamas taip:
165 straipsnis
165 straipsnis
Ne narių finansiniai įnašai
Ne narių finansiniai įnašai
Jei pripažintos gamintojų organizacijos, pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos arba pripažintos tarpšakinės organizacijos taisyklių taikymas išplečiamas pagal 164 straipsnį, o veikla, kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su atitinkamais produktais, bendrą ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi valstybė narė pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais gali nuspręsti, kad tai organizacijai nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos gaunantys atskiri ūkio subjektai ar jų grupės mokėtų organizacijai visus jos narių mokamus finansinius įnašus arba jų dalį tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti.
Jei pripažintos gamintojų organizacijos, pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos arba pripažintos tarpšakinės organizacijos taisyklių taikymas išplečiamas pagal 164 straipsnį, o veikla, kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su atitinkamais produktais, bendrą ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi valstybė narė pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais gali nuspręsti, kad tai organizacijai nepriklausantys, bet iš tos veiklos praktiškai naudos gaunantys atskiri ūkio subjektai ar jų grupės mokėtų organizacijai visus jos narių mokamus finansinius įnašus arba jų dalį tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant vieną ar daugiau 164 straipsnio 4 dalyje nurodytų veiklos rūšių patirtoms išlaidoms padengti. Išsamūs biudžetai, susiję su šių veiklos rūšių vykdymu, turi būti pateikiami skaidriai, kad visi dalyvaujantys ekonominės veiklos vykdytojai arba jų grupės, nepriklausomai nuo to, ar jie yra organizacijos nariai, ar ne, galėtų juos išnagrinėti.“
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 r punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
166 a straipsnis (naujas)
22r)  įterpiamas šis straipsnis:
„166a straipsnis
Žemės ūkio produktų, pažymėtų saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, išskyrus sūrius, vynus ir kumpį, pasiūlos reguliavimas
1.  Nedarant poveikio 150, 167 ir 172 straipsniams, valstybės narės gali pagal šio reglamento 152 straipsnio 1 dalį pripažintos gamintojų organizacijos, pagal šio reglamento 157 straipsnio 1 dalį pripažintos tarpšakinės organizacijos arba Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos ūkio subjektų grupės prašymu ribotam laikotarpiui nustatyti privalomas taisykles, skirtas žemės ūkio produktų, pažymėtų saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, išskyrus sūrius, vynus ir kumpį, pasiūlai reguliuoti.
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą.
Tą susitarimą sudaro:
a)  ne mažiau kaip du trečdaliai minėto produkto arba jo gamyboje naudojamos žaliavos gamintojų arba jų atstovų Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje geografinėje vietovėje ir,
b)  esant reikalui, bent du trečdaliai to žemės ūkio produkto perdirbėjų, perdirbančių ne mažiau kaip du trečdalius to produkto, arba jų atstovų tame pačiame punkte nurodytoje geografinėje vietovėje.
Deramai pagrįstais atvejais, kai Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje geografinėje vietovėje negalima pasiekti šios dalies a ir (arba) b punktuose nurodyto atstovavimo lygmens arba kai nustatant šį lygmenį iškyla praktinių problemų, valstybės narės gali apibrėžti nacionalines taisykles tinkamam atstovavimo lygmeniui ir konsultavimosi siekiant gauti išankstinį šalių sutikimą sąlygoms nustatyti.
3.  1 dalyje minimos taisyklės:
a)  yra skirtos tik atitinkamo produkto pasiūlai reguliuoti ir jomis siekiama to produkto pasiūlą pritaikyti prie paklausos;
b)  turi poveikį tik atitinkamam produktui;
c)  gali būti privalomos ilgiausiai trejus metus, o po šio laikotarpio jų galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 1 dalyje;
d)  nedaro neigiamo poveikio prekybai produktais, kuriems netaikomos tos taisyklės;
e)  nėra susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamos rūšies produkto pateikimo rinkai pirmą kartą;
f)  pagal jas neleidžiama nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos kaip orientacinės ar rekomenduojamos kainos;
g)  neatima galimybės naudoti perteklinę atitinkamo produkto dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti;
h)  pagal jas nediskriminuojama, nesukuriamos kliūtys naujiems dalyviams patekti į rinką ir nedaromas neigiamas poveikis mažiems gamintojams;
i)  prisideda prie aptariamo produkto kokybės (įskaitant sveikatingumą) išsaugojimo ir (arba) vystymo.
4.  1 dalyje nurodytos taisyklės skelbiamos atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.
5.  Valstybės narės atlieka patikrinimus siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 dalyje nustatytų sąlygų, o kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms nustačius, kad šių sąlygų nesilaikoma, 1 dalyje nurodytas taisykles panaikina.
6.  Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie jų priimtas 1 dalyje nurodytas taisykles. Komisija informuoja kitas valstybes nares apie visus atvejus, kai jai buvo pranešta apie tokias taisykles.
7.  Komisija bet kuriuo metu gali priimti įgyvendinimo aktus, įpareigojančius taisykles pagal 1 dalį nustačiusią valstybę narę jas panaikinti, jei Komisija nustato, kad tos taisyklės neatitinka 3 dalyje nustatytų sąlygų, jomis užkertamas kelias konkurencijai arba ji iškraipoma didelėje vidaus rinkos dalyje arba dėl jų kyla pavojus laisvajai prekybai ar kyla grėsmė, kad nebus pasiekti SESV 39 straipsnyje nustatyti tikslai. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant šio reglamento 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 s punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
167 straipsnis
22s)  167 straipsnis pakeičiamas taip:
167 straipsnis
167 straipsnis
Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios vyno rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti
Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios vyno rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti
1.  Siekdamos gerinti ir stabilizuoti vyno (įskaitant vynuoges, misą ir vyną, iš kurio jis gaminamas), bendrosios rinkos veikimą, šiuos produktus gaminančios valstybės narės gali nustatyti pasiūlai reguliuoti skirtas prekybos taisykles, visų pirma įgyvendindamos pagal 157 ir 158 straipsnius pripažintų tarpšakinių organizacijų priimtus sprendimus.
1.  Siekdamos gerinti ir stabilizuoti vyno (įskaitant vynuoges, misą ir vyną, iš kurio jis gaminamas), bendrosios rinkos veikimą, šiuos produktus gaminančios valstybės narės gali nustatyti pasiūlai reguliuoti skirtas prekybos taisykles, visų pirma įgyvendindamos pagal 163a ir 158 straipsnius pripažintų tarpšakinių organizacijų priimtus sprendimus.
Tokios taisyklės turi būti proporcingos siekiamam tikslui ir neturi:
Tokios taisyklės turi būti proporcingos siekiamam tikslui ir neturi:
a)  būti susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamo produkto pateikimo rinkai pirmą kartą;
a)  būti susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamo produkto pateikimo rinkai pirmą kartą;
b)  leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;
b)  leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;
c)  atimti galimybės naudoti perteklinę vynuogių derliaus dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti;
c)  atimti galimybės naudoti perteklinę vynuogių derliaus dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti;
d)  suteikti galimybės atsisakyti išduoti vyno apyvartai ir prekybai juo reikalingus nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai tokia prekyba atitinka minėtas taisykles.
d)  suteikti galimybės atsisakyti išduoti vyno apyvartai ir prekybai juo reikalingus nacionalinį ir Sąjungos sertifikatus, kai tokia prekyba atitinka minėtas taisykles.
2.  Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.
2.  Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje nurodytas taisykles atkreipiamas, jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.
3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.
3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 t punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
167 a straipsnis (naujas)
22t)  II antraštinės dalies III skyriaus 4 skirsnyje įterpiamas šis straipsnis:
„167a straipsnis
Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios alyvuogių aliejaus rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti
1.  Siekdamos gerinti ir stabilizuoti alyvuogių aliejaus bendrosios rinkos veikimą, šiuos produktus gaminančios valstybės narės gali nustatytą pasiūlai reguliuoti skirtas prekybos taisykles.
Tokios taisyklės turi būti proporcingos siekiamam tikslui ir neturi:
a)  būti susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamo produkto pateikimo rinkai pirmą kartą;
b)  leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;
c)  atimti galimybės naudoti perteklinę derliaus dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti.
2.  Į 1 dalyje nurodytas taisykles ūkio subjektų dėmesys atkreipiamas jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.
3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.“
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 u punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
168 straipsnis
22u)  168 straipsnis pakeičiamas taip:
168 straipsnis
168 straipsnis
Sutartiniai santykiai
Sutartiniai santykiai
1.  Nedarant poveikio 148 straipsniui dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus ir 125 straipsniui dėl cukraus sektoriaus, jei valstybė narė nusprendžia dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių žemės ūkio produktų, išskyrus pieną ir pieno produktus ir cukrų:
1.  Nedarant poveikio 148 straipsniui dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus ir 125 straipsniui dėl cukraus sektoriaus, jei valstybė narė nusprendžia dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių žemės ūkio produktų, išskyrus pieną ir pieno produktus ir cukrų:
a)  bet kuris pristatymas tų produktų jos teritorijoje, kurį atlieka gamintojas perdirbėjui arba platintojui, privalo tarp šalių būti įtvirtintas rašytine sutartimi; ir (arba)
a)  bet kuris pristatymas tų produktų jos teritorijoje, kurį atlieka gamintojas perdirbėjui arba platintojui, privalo tarp šalių būti įtvirtintas rašytine sutartimi; ir (arba)
b)  pirmieji pirkėjai privalo pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį dėl tų žemės ūkio produktų tiekimo jos teritorijoje, kurį vykdo gamintojas, tokia sutartis ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti sutartį turi atitikti šio straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas.
b)  pirmieji pirkėjai privalo pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį dėl tų žemės ūkio produktų tiekimo jos teritorijoje, kurį vykdo gamintojas, tokia sutartis ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti sutartį turi atitikti šio straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas.
1a.  kai valstybės narės nepasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje numatytomis galimybėmis, gamintojas, gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacijos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių, išskyrus pieno, pieno produktų ir cukraus sektorių, žemės ūkio produktų atžvilgiu gali reikalauti, kad šalys sudarytų rašytinę sutartį dėl jų produktų tiekimo perdirbėjui ar platintojui ir (arba) pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 dalyje ir 6 dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo tikslu sudaryti sutartį.
1a.  kai valstybės narės nepasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje numatytomis galimybėmis, gamintojas, gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacijos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių, išskyrus pieno, pieno produktų ir cukraus sektorių, žemės ūkio produktų atžvilgiu gali reikalauti, kad šalys sudarytų rašytinę sutartį dėl jų produktų tiekimo perdirbėjui ar platintojui ir (arba) pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 dalyje ir 6 dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo tikslu sudaryti sutartį.
Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, sudaryti sutartį ir (arba) pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį nėra privaloma, nedarant poveikio šalių galimybei pasinaudoti tarpšakinės organizacijos parengta standartine sutartimi.
Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, sudaryti sutartį ir (arba) pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį nėra privaloma, nedarant poveikio šalių galimybei pasinaudoti tarpšakinės organizacijos parengta standartine sutartimi.
2.  Kai valstybė narė nusprendžia, kad atitinkamų produktų, kuriems taikomas šis straipsnis ir kuriuos gamintojas pristato perdirbėjui, pristatymui turi būti taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar etapams tokia sutartis taikoma, jei atitinkami produktai pristatomi per vieną ar kelis tarpininkus.
2.  Kai valstybė narė nusprendžia, kad atitinkamų produktų, kuriems taikomas šis straipsnis ir kuriuos gamintojas pristato perdirbėjui, pristatymui turi būti taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar etapams tokia sutartis taikoma, jei atitinkami produktai pristatomi per vieną ar kelis tarpininkus.
Valstybės narės užtikrina, kad jų pagal šį straipsnį priimtos nuostatos nekenktų tinkamam vidaus rinkos veikimui.
Valstybės narės užtikrina, kad jų pagal šį straipsnį priimtos nuostatos nekenktų tinkamam vidaus rinkos veikimui.
3.  2 dalyje nurodytu atveju valstybė narė gali nustatyti tarpininkavimo mechanizmą, kuris būtų taikomas tais atvejais, kai nėra abipusio sutarimo sudaryti tokią sutartį, ir taip būtų užtikrinti sąžiningi sutartiniai santykiai.
3.  2 dalyje nurodytu atveju valstybė narė gali nustatyti tarpininkavimo mechanizmą, kuris būtų taikomas tais atvejais, kai nėra abipusio sutarimo sudaryti tokią sutartį, ir taip būtų užtikrinti sąžiningi sutartiniai santykiai.
4.  1 ir 1a dalyse nurodyta sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį turi būti:
4.  1 ir 1a dalyse nurodyta sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį turi būti:
a)  sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą;
a)  sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą;
b)  rašytiniai; ir
b)  rašytiniai; ir
c)  juose visų pirma nurodoma:
c)  juose visų pirma nurodoma:
i)  už pristatymą mokėtina kaina, kuri:— yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba)— apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti rinkos sąlygų pokyčius atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų kokybę ar sudėtį;
i)  už pristatymą mokėtina kaina, kuri:— yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba)— apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti sąlygų pokyčius atspindinčius lengvai prieinamus ir suprantamus objektyvius gamybos ir rinkos sąnaudų rodiklius, pristatytą kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų kokybę ar sudėtį. Todėl valstybės narės, nusprendusios taikyti 1 dalį, gali nustatyti rodiklius, remdamosi objektyviais ir gamybos bei maisto grandinės tyrimais pagrįstais kriterijais, kad galėtų juos nustatyti bet kuriuo metu;
ii)  atitinkamų produktų, kurie gali būti arba turi būti pristatyti, kiekis ir kokybė, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis;
ii)  atitinkamų produktų, kurie gali būti arba turi būti pristatyti, kiekis ir kokybė, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis;
iii)  sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;
iii)  sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;
iv)  su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija;
iv)  su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija;
v)  žemės ūkio produktų surinkimo ar pristatymo tvarka ir
v)  žemės ūkio produktų surinkimo ar pristatymo tvarka ir
vi)  force majeure atveju taikytinos taisyklės.
vi)  force majeure atveju taikytinos taisyklės.
5.  Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį yra neprivalomi, jei kooperatyvo narys atitinkamus produktus pristato kooperatyvui, kuriam jis priklauso, jei to kooperatyvo įstatuose arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatos, kurių poveikis panašus į 4 dalies a, b ir c punktuose išdėstytų nuostatų poveikį.
5.  Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį yra neprivalomi, jei kooperatyvo narys atitinkamus produktus pristato kooperatyvui, kuriam jis priklauso, jei to kooperatyvo įstatuose arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatos, kurių poveikis panašus į 4 dalies a, b ir c punktuose išdėstytų nuostatų poveikį.
6.  Dėl visų žemės ūkio produktų pristatymo sutarčių, kurias sudaro gamintojai, surinkėjai, perdirbėjai ar platintojai, aspektų, įskaitant 4 dalies c punkte nurodytus aspektus, šalys derasi laisvai. Nepaisant pirmos pastraipos, taikoma viena ar abi iš šių nuostatų:
6.  Dėl visų žemės ūkio produktų pristatymo sutarčių, kurias sudaro gamintojai, surinkėjai, perdirbėjai ar platintojai, aspektų, įskaitant 4 dalies c punkte nurodytus aspektus, šalys derasi laisvai. Nepaisant pirmos pastraipos, taikoma viena ar abi iš šių nuostatų:
a)  kai valstybė narė nusprendžia, kad privaloma sudaryti rašytines sutartis dėl žemės ūkio produktų pristatymo pagal 1 dalį, ji gali nustatyti minimalią galiojimo trukmę, taikomą tik žemės ūkio produktų gamintojo ir pirmojo pirkėjo sudaromoms rašytinėms sutartims. Tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui;
a)  kai valstybė narė nusprendžia, kad privaloma sudaryti rašytines sutartis dėl žemės ūkio produktų pristatymo pagal 1 dalį, ji gali nustatyti minimalią galiojimo trukmę, taikomą tik žemės ūkio produktų gamintojo ir pirmojo pirkėjo sudaromoms rašytinėms sutartims. Tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui;
b)  kai valstybė narė nusprendžia, kad pirmasis žemės ūkio produktų pirkėjas turi gamintojui pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais. Tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui.
b)  kai valstybė narė nusprendžia, kad pirmasis žemės ūkio produktų pirkėjas turi gamintojui pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais. Tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui.
Antra pastraipa nedaromas poveikis gamintojo teisei nesutikti su tokia minimalia trukme, jei jis tai padaro raštu. Tokiu atveju šalys laisvai derasi dėl visų sutarties aspektų, įskaitant 4 dalies c punkte nurodytus aspektus.
Antra pastraipa nedaromas poveikis gamintojo teisei nesutikti su tokia minimalia trukme, jei jis tai padaro raštu. Tokiu atveju šalys laisvai derasi dėl visų sutarties aspektų, įskaitant 4 dalies c punkte nurodytus aspektus.
7.  Valstybės narės, kurios pasinaudoja šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, užtikrina, kad nustatytomis nuostatomis nebūtų kenkiama tinkamam vidaus rinkos veikimui. Valstybės narės praneša Komisijai apie tai, kaip jos taiko pagal šį straipsnį nustatytas priemones.
7.  Valstybės narės, kurios pasinaudoja šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, užtikrina, kad nustatytomis nuostatomis nebūtų kenkiama tinkamam vidaus rinkos veikimui. Valstybės narės praneša Komisijai apie tai, kaip jos taiko pagal šį straipsnį nustatytas priemones.
8.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio 4 dalies a ir b punktams ir 5 daliai vienodai taikyti, ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti valstybės narės.
8.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio 4 dalies a ir b punktams ir 5 daliai vienodai taikyti, ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti valstybės narės.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 v punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172 straipsnio 2 dalis
22v)  172 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą, pasikonsultavę su geografinės vietovės kiaulių augintojais, turi būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai to kumpio perdirbėjų, gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje geografinėje vietovėje pagaminamo to kumpio kiekio, ir, jei valstybės narė laiko tai esant reikalinga, ne mažiau kaip du trečdaliai Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės kiaulių augintojų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą, pasikonsultavę su geografinės vietovės kiaulių augintojais, turi būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai to kumpio perdirbėjų, gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje geografinėje vietovėje pagaminamo to kumpio kiekio, arba jų atstovų, ir, jei valstybės narė laiko tai esant reikalinga, ne mažiau kaip du trečdaliai tame punkte nurodytos geografinės vietovės kiaulių augintojų.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 w punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172 a straipsnis (naujas)
22w)  įterpiamas šis straipsnis:
„172a straipsnis
Tarpšakinių organizacijų vertės pasidalijimas
Nedarant poveikio konkrečioms vertės pasidalijimo cukraus sektoriuje sąlygoms, ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, ir jų pirmasis pirkėjas, taip pat dvi ar daugiau įmonių, kurių kiekviena veikia skirtingu gamybos, perdirbimo ar paskirstymo grandinės lygmeniu, gali susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygų, kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, nustatydami, kaip tarp jų turi būti paskirstomi atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai, atsižvelgiant į gamybos sąnaudas.“
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 x punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
172 b straipsnis (naujas)
22x)  įterpiamas šis straipsnis:
„172b straipsnis
Produktų su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda vertės pasidalijimas
Produktų su pagal Sąjungos teisę pripažįstama saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda atveju tarpšakinės organizacijos, pripažintos pagal 157 straipsnį, gali priimti taisykles dėl vertės pasidalijimo tarp ūkio subjektų skirtingais gamybos ir, kai tinkama, perdirbimo ir prekybos etapais ir, nukrypdamos nuo SESV 101 straipsnio 1 dalies nuostatų, gali prašyti išplėsti šių taisyklių taikymą, remdamosi šio reglamento 164 straipsnio 1 dalimi.
Tokie išplėsti susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai turi būti proporcingi siekiamam tikslui ir neturi:
a)  būti susiję su klientams parduodamų galutinių produktų kainų nustatymu;
b)  panaikinti konkurencijos didelės atitinkamų produktų dalies atžvilgiu;
c)  sukurti pernelyg didelių pusiausvyros sutrikimų skirtingais atitinkamo sektoriaus vertės grandinės etapais.“
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 y punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
173 straipsnio 1 dalies b punktas
22y)  173 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
b)  tokių organizacijų ir asociacijų taisyklių, organizacijų (išskyrus gamintojų organizacijas) įstatų, konkrečių sąlygų, taikomų tam tikrų sektorių gamintojų organizacijų įstatams, įskaitant nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 160 straipsnio antroje dalyje nurodyto reikalavimo visą produkciją parduoti per gamintojų organizaciją, tokių organizacijų ir asociacijų struktūros, narystės laikotarpio, dydžio, atskaitomybės ir veiklos, pripažinimo bei jo panaikinimo pasekmių, ir susijungimų;
b) tokių organizacijų ir asociacijų taisyklių, organizacijų (išskyrus gamintojų organizacijas) įstatų, konkrečių sąlygų, taikomų tam tikrų sektorių gamintojų organizacijų įstatams, įskaitant nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 160 straipsnio 1a dalies antroje pastraipoje nurodyto reikalavimo visą produkciją parduoti per gamintojų organizaciją, nustatant procentines dalis, nurodytas to straipsnio 2 ir 3 dalyse, taip pat jo 1a dalyje nurodytų produktų kategorijas, kurioms šios procentinės dalys turi būti taikomos, tokių organizacijų ir asociacijų struktūros, narystės laikotarpio, dydžio, atskaitomybės ir veiklos, pripažinimo bei jo panaikinimo pasekmių, ir susijungimų;
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 z punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
176 straipsnio 3 dalis
22z)  176 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  Licencijos galioja visoje Sąjungoje.
3. Licencijos galioja visoje Sąjungoje. Visa informacija apie pareiškėjus, kurią valstybės narės surenka išduodamos licencijas, kas mėnesį perduodama Komisijai.“
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 a a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
182 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)
22aa)  182 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:
„ba) kiekis, atitinkamais metais importuotas taikant lengvatinius tarifus, nustatytus Sąjungos ir trečiųjų šalių laisvosios prekybos sutartyse, viršija tam tikrą lygį (toliau vadinamą „komercinės rizikos lygiu“).“
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 a b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
182 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b b punktas (naujas)
22ab)  182 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:
„bb) trečiosios šalys nesilaiko ES augalų apsaugos ir gyvūnų gerovės standartų;“
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 a c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
182 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
22ac)  182 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
Ribinis kiekis nustatomas remiantis patekimo į rinką galimybėmis, kurios apibrėžiamos kaip importas, išreikštas atitinkamo vidaus suvartojimo per trejus ankstesnius metus procentine dalimi.
Ribinis kiekis nustatomas remiantis patekimo į rinką galimybėmis, kurios apibrėžiamos kaip importas, išreikštas atitinkamo vidaus suvartojimo per trejus ankstesnius metus procentine dalimi. Jis reguliariai nustatomas iš naujo, atsižvelgiant į Sąjungos rinkos dydžio pokyčius. Ribinė kaina reguliariai perskaičiuojama atsižvelgiant į pasaulinių rinkų ir gamybos sąnaudų pokyčius.“
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 a d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
182 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)
22ad)  182 straipsnio 1 dalyje įterpiama ši pastraipa:
„Komercinės rizikos lygis nustatomas atsižvelgiant į importuojamą produktų, kuriems taikomas lengvatinis muito tarifas, kiekį, išreiškiamą bendro atitinkamiems sektoriams tenkančios komercinės rizikos lygio procentine dalimi.“
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 a e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
184 straipsnio 2 dalis
22ae)  184 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Tarifinės kvotos administruojamos nediskriminuojant atitinkamų ūkio subjektų ir taikant vieną iš toliau nurodytų metodų arba jų derinį, arba kitą tinkamą metodą:
2. Tarifinės kvotos administruojamos nediskriminuojant atitinkamų ūkio subjektų ir taikant vieną iš toliau nurodytų metodų arba jų derinį, arba kitą tinkamą metodą:
a)  metodą, grindžiamą chronologine paraiškų teikimo tvarka (eiliškumo principas);
a)  metodą, grindžiamą chronologine paraiškų teikimo tvarka (eiliškumo principas);
b)  proporcingo paskirstymo pagal pateiktose paraiškose prašomą kiekį metodą (vienalaikio nagrinėjimo metodas);
b)  proporcingo paskirstymo pagal pateiktose paraiškose prašomą kiekį metodą (vienalaikio nagrinėjimo metodas);
c)  metodą, grindžiamą tuo, kad atsižvelgiama į tradicinius prekybos modelius (taikant tradicinių arba naujų ūkio subjektų metodą).
c)  metodą, grindžiamą tuo, kad atsižvelgiama į tradicinius prekybos modelius (taikant tradicinių arba naujų ūkio subjektų metodą).
d)  metodą, įgalinantį paskirstymą įvairiems ūkio subjektams, be kita ko, atsižvelgiant į atitinkamus socialinius ir aplinkos standartus, tokius kaip pagrindinės TDO konvencijos ir daugiašaliai aplinkos susitarimai, kuriuos Sąjunga yra pasirašiusi.“
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 22 a f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
188 a straipsnis (naujas)
22af)  III skyrius papildomas šiuo straipsniu:
„188a straipsnis
Žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų importas iš trečiųjų šalių
Žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktai negali būti importuojami iš trečiųjų šalių, kurios nesilaiko gamybos standartų ir reikalavimų, atitinkančių priimtus dėl Sąjungoje išaugintų tokių pačių produktų arba iš jų pagamintų produktų, pirmiausia aplinkos ir sveikatos apsaugos srityje. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ūkio subjektams taikytinos importuojamų produktų atitikties taisyklės, atsižvelgiant į abipusius susitarimus su trečiosiomis šalimis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 23 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
189 straipsnis
23)  189 straipsnis išbraukiamas;
Išbraukta.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
206 straipsnis
26a)  206 straipsnis pakeičiamas taip:
206 straipsnis
206 straipsnis
Komisijos gairės dėl konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkiui
Komisijos gairės dėl konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkiui
Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip ir pagal SESV 42 straipsnį visiems SESV 101 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, susijusiems su žemės ūkio produktų gamyba arba prekyba jais, taikomi SESV 101–106 straipsniai ir jų įgyvendinimo nuostatos, laikantis šio reglamento 207–210 straipsnių.
Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip ir pagal SESV 42 straipsnį visiems SESV 101 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, susijusiems su žemės ūkio produktų gamyba arba prekyba jais, taikomi SESV 101–106 straipsniai ir jų įgyvendinimo nuostatos, laikantis šio reglamento 207–210 straipsnių.
Siekdamos užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir vienodą Sąjungos konkurencijos taisyklių taikymą, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos glaudžiai bendradarbiaudamos taiko Sąjungos konkurencijos taisykles.
Siekdamos užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir vienodą Sąjungos konkurencijos taisyklių aiškinimą ir taikymą, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir, kiek įmanoma, derina savo veiksmus taikydamos Sąjungos konkurencijos taisykles.
Be to, Komisija atitinkamais atvejais skelbia gaires, skirtas padėti nacionalinėms konkurencijos institucijoms ir įmonėms.
Be to, Komisija atitinkamais atvejais skelbia gaires, skirtas padėti nacionalinėms konkurencijos institucijoms ir įmonėms.
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
IV dalies I skyriaus 206 a straipsnis (naujas)
26b)  įterpiamas šis straipsnis:
„206a straipsnis
Nuostolingas perpardavimas
1.  1 straipsnio 2 dalyje nurodyto sektoriaus žemės ūkio produktai negali būti nuostolingai perparduodami.
2.  Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali leisti taikyti 1 dalies išimtis, kai žemės ūkio produktai nuostolingai perparduodami siekiant išvengti maisto atliekų susidarymo.
Siekdama užtikrinti vienodas sąlygas, Komisija įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 227 straipsnį, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatydama pirmoje pastraipoje nurodytų su maisto atliekomis susijusių išimčių kriterijus.
3.  Šiame straipsnyje vartojami terminai:
a)  „nuostolingas perpardavimas“ reiškia žemės ūkio produktų pardavimą už mažesnę kainą nei grynoji pirkimo kaina; grynoji pirkimo kaina suprantama kaip pirkimo kaina pagal sąskaitą faktūrą, taip pat transporto išlaidos ir mokesčiai už sandorį, atėmus proporcingą visos finansinės naudos, kurią tiekėjas suteikė pirkėjui, dalį;
b)  „maisto atliekos“ reiškia bet kokį atliekomis virtusį maistą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje.“
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
207 straipsnis
26c)  207 straipsnis pakeičiamas taip:
207 straipsnis
207 straipsnis
Atitinkama rinka
Atitinkama rinka
Atitinkamos rinkos apibrėžtis padeda nustatyti ir apibrėžti sritį, kurioje vyksta įmonių konkurencija, ir yra grindžiama dviem vienas kitą papildančiais elementais:
Atitinkamos rinkos apibrėžtis padeda nustatyti ir apibrėžti sritį, kurioje vyksta įmonių konkurencija, ir yra grindžiama dviem vienas kitą papildančiais elementais:
a)  atitinkama produktų rinka : šiame skyriuje „produktų rinka“ laikoma rinka, kurioje prekiaujama visais produktais, kuriuos dėl jų ypatybių, kainos ir vartojimo paskirties vartotojas laiko vienas kitą pakeičiančiais arba pakeičiamais;
a)  atitinkama produktų rinka: šiame skyriuje „produktų rinka“ laikoma rinka, kurioje prekiaujama visais produktais, kuriuos dėl jų ypatybių, kainos ir vartojimo paskirties klientas ir vartotojas laiko vienas kitą pakeičiančiais arba pakeičiamais
b)  atitinkama geografinė rinka : šiame skyriuje „atitinkama geografine rinka“ laikoma rinka, apimanti teritoriją, kurioje atitinkamos įmonės tiekia atitinkamus produktus, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kuri gali būti atskirta nuo gretimų teritorijų, visų pirma dėl to, kad konkurencijos sąlygos tose teritorijose yra aiškiai skirtingos.
b)  atitinkama geografinė rinka : šiame skyriuje „atitinkama geografine rinka“ laikoma rinka, apimanti teritoriją, kurioje atitinkamos įmonės tiekia atitinkamus produktus, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kuri gali būti atskirta nuo gretimų teritorijų, visų pirma dėl to, kad konkurencijos sąlygos tose teritorijose yra aiškiai skirtingos.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
208 straipsnis
26d)  208 straipsnis pakeičiamas taip:
208 straipsnis
208 straipsnis
Dominuojanti padėtis
Dominuojanti padėtis
Šiame skyriuje „dominuojančia padėtimi“ vadinama įmonės padėtis, kai dėl turimos ekonominės galios ji gali trukdyti palaikyti tikrą konkurenciją atitinkamoje rinkoje ir turi galimybę elgtis kone savarankiškai savo konkurentų, klientų ir galiausiai vartotojų atžvilgiu.
Šiame skyriuje „dominuojančia padėtimi“ vadinama įmonės padėtis, kai dėl turimos ekonominės galios ji gali trukdyti palaikyti tikrą konkurenciją atitinkamoje rinkoje ir turi galimybę elgtis kone savarankiškai savo konkurentų, tiekėjų, klientų ir galiausiai vartotojų atžvilgiu.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
210 straipsnis
26e)  210 straipsnis pakeičiamas taip:
210 straipsnis
210 straipsnis
Pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimai ir suderinti veiksmai
Pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimai ir suderinti veiksmai
1.  SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma pagal šio reglamento 157 straipsnį pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kai jų tikslas – vykdyti 157 straipsnio 1 dalies c punkte ir, jei tai pieno ir pieno produktų sektorių pripažintos tarpšakinės organizacijos – 157 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytą veiklą, o jeigu tai alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako sektorių pripažintos tarpšakinės organizacijos – vykdyti šio reglamento 162 straipsnyje nurodytą veiklą.
1.  SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma pagal šio reglamento 157 straipsnį pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, reikalingiems įgyvendinti 157 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus tikslus, o jeigu tai alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako sektorių pripažintos tarpšakinės organizacijos – vykdyti šio reglamento 162 straipsnyje nurodytą veiklą.
Susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, atitinkantys 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas sąlygas, taikomi nereikalaujant išankstinio sprendimo tuo klausimu. Tačiau pagal šio reglamento 157 straipsnį pripažintos tarpšakinės organizacijos gali prašyti Komisijos pateikti nuomonę dėl šių susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų suderinamumo su SESV 39 straipsnyje nurodytais tikslais. Komisija prašymus pateikti nuomonę išnagrinėja nedelsdama ir pareiškėjui per keturis mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo dienos išsiunčia savo nuomonę. Komisija savo iniciatyva arba valstybei narei paprašius gali pakeisti nuomonės turinį, ypač tuo atveju, jeigu pareiškėjas pateikė netikslią informaciją arba nuomone piktnaudžiavo.
2.  1 dalis taikoma, kai:
2.  SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma pagal šio reglamento 157 straipsnį pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, susijusiems su veikla, nesusijusia su 157 straipsnio 1 dalies c punkte išvardytais tikslais, o alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako sektorių atveju – nesusijusia su šio reglamento 162 straipsnyje išvardytais tikslais, jeigu:
a)  apie nurodytus susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus buvo pranešta Komisijai; ir
a)  apie nurodytus susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus buvo pranešta Komisijai; ir
b)  per du mėnesius nuo visos reikiamos informacijos gavimo Komisija nenustato, kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis.
b)  per du mėnesius nuo visos reikiamos informacijos gavimo Komisija nenustato, kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis.
Jei Komisija nustato, kad susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, nurodyti 1 dalyje, yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, ji išdėsto savo išvadas netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.
Jei Komisija nustato, kad susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, nurodyti 2 dalyje, yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, ji išdėsto savo išvadas netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.
3.  1 dalyje nurodyti susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai negali būti įgyvendinami anksčiau, nei baigiasi 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytas dviejų mėnesių laikotarpis.
3.  2 dalyje nurodyti susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai įsigalioja, kai baigiasi 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytas dviejų mėnesių laikotarpis.
4.  Visais atvejais susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai bet kuriuo atveju pripažįstami nesuderinamais su Sąjungos taisyklėmis, jeigu:
4.  Visais atvejais susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai bet kuriuo atveju yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, jeigu:
a)  dėl jų Sąjungoje gali būti kuriuo nors būdu pasidalyta rinka;
a)  dėl jų Sąjungoje gali būti kuriuo nors būdu pasidalyta rinka;
b)  jie gali turėti įtakos tinkamam rinkos organizavimui;
b)  jie gali turėti įtakos tinkamam rinkos organizavimui;
c)  jie gali sukelti konkurencijos iškraipymus, kurie nėra būtini, kad būtų pasiekti BŽŪP tikslai, kurių siekiama vykdant tarpšakinės organizacijos veiklą;
c)  jie gali sukelti konkurencijos iškraipymus, kurie nėra būtini, kad būtų pasiekti BŽŪP tikslai, kurių siekiama vykdant tarpšakinės organizacijos veiklą;
d)  jie susiję su kainų ar kvotų nustatymu;
d)  jie susiję su įpareigojimu taikyti nustatytą kainą ar kiekį;
e)  dėl jų gali atsirasti diskriminacija arba būti panaikinta konkurencija didelės atitinkamų produktų dalies atžvilgiu.
e)  dėl jų gali atsirasti diskriminacija arba būti panaikinta konkurencija didelės atitinkamų produktų dalies atžvilgiu.
5.  Jei praėjus 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytam dviejų mėnesių laikotarpiui Komisija nustato, kad neįvykdytos 1 dalies taikymo sąlygos, ji, netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros, priima sprendimą, kuriuo paskelbiama, kad atitinkamam susitarimui, sprendimui ar suderintiems veiksmams taikoma SESV 101 straipsnio 1 dalis.
5.  Jei Komisija nustato, kad neįvykdytos 1 dalies taikymo sąlygos arba, praėjus 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytam dviejų mėnesių laikotarpiui, neįvykdytos arba nebevykdomos 2 dalyje nurodytos sąlygos, ji, netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros, priima sprendimą, kuriuo paskelbiama, kad ateityje atitinkamam susitarimui, sprendimui ar suderintiems veiksmams taikoma SESV 101 straipsnio 1 dalis.
Tas Komisijos sprendimas taikomas ne anksčiau, nei apie jį pranešama atitinkamai tarpšakinei organizacijai, nebent ta tarpšakinė organizacija yra pateikusi neteisingą informaciją ar piktnaudžiavusi 1 dalyje numatyta išimtimi.
Tas Komisijos sprendimas taikomas ne anksčiau, nei apie jį pranešama atitinkamai tarpšakinei organizacijai, nebent ta tarpšakinė organizacija yra pateikusi neteisingą informaciją ar piktnaudžiavusi 1 arba 2 dalyje numatyta išimtimi.
6.  Daugiamečio susitarimo atveju pranešimas pirmaisiais susitarimo metais galioja ir vėlesniems susitarimo taikymo metams. Tačiau tokiu atveju Komisija bet kuriuo metu savo iniciatyva arba kitos valstybės narės prašymu gali paskelbti apie nustatytą neatitikimą.
6.  Daugiamečio susitarimo atveju pranešimas pirmaisiais susitarimo metais galioja ir vėlesniems susitarimo taikymo metams. Tačiau tokiu atveju Komisija bet kuriuo metu savo iniciatyva arba kitos valstybės narės prašymu gali paskelbti apie nustatytą neatitikimą.
7.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio vienodam taikymui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
7.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio vienodam taikymui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 f punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
210 a straipsnis (naujas)
26f)  įterpiamas šis straipsnis:
„210a straipsnis
Vertikaliosios tvarumo iniciatyvos
1.  SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma vertikaliesiems susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, susijusiems su 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais produktais, siekiant taikyti aukštesnius aplinkos, gyvūnų sveikatos ar gyvūnų gerovės standartus nei pagal ES ar nacionalinės teisės aktus privalomi standartai, jeigu viešojo intereso nauda, kurią jie sukuria, yra didesnė už trūkumus, susijusius su vartotojais, ir jeigu jais tik nustatomi apribojimai, būtini jų tikslui pasiekti.
2.  SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma 1 dalyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, jeigu:
a)  apie nurodytus susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus buvo pranešta Komisijai ir
b)  per du mėnesius nuo visos reikiamos informacijos gavimo Komisija nenustato, kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis.
Jei Komisija nustato, kad susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, nurodyti 1 dalyje, yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, ji išdėsto savo išvadas netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 g punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
214a straipsnis
26g)  214a straipsnis pakeičiamas taip:
214a straipsnis
214a straipsnis
Nacionalinės išmokos tam tikriems Suomijos sektoriams
Nacionalinės išmokos tam tikriems Suomijos sektoriams
Komisijai suteikus leidimą, 20142020 m. laikotarpiu Suomija gali ir toliau teikti nacionalinę paramą, kurią ji gamintojams paskyrė 2013 m. remdamasi 1994 m. Stojimo akto 141 straipsniu su sąlyga, kad:
Komisijai suteikus leidimą, 20212027 m. laikotarpiu Suomija gali ir toliau teikti nacionalinę paramą, kurią ji gamintojams paskyrė 2020 m., jeigu:
a)  paramos pajamoms suma visą laikotarpį laipsniškai mažinama ir 2020 m. jos suma nėra didesnė nei 30 % 2013 m. suteiktos paramos sumos; ir
a)  bendra paramos pajamoms suma visą laikotarpį laipsniškai mažinama ir
b)  prieš pasinaudojant šia galimybe, buvo visapusiškai pasinaudota atitinkamiems sektoriams skirtomis paramos schemomis pagal BŽŪP.
b)  prieš pasinaudojant šia galimybe, buvo visapusiškai pasinaudota atitinkamiems sektoriams skirtomis paramos schemomis pagal BŽŪP.
Komisija priima savo leidimą netaikydama šio reglamento 229 straipsnio 2 arba 3 dalyse nurodytos procedūros.
Komisija priima savo leidimą netaikydama šio reglamento 229 straipsnyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 h punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
IV dalies II a skyriaus (naujo) 218 a straipsnis (naujas)
26h)  į IV dalį įterpiamas šis skyrius ir straipsnis:
„IIa skyrius
Žemės ūkio produktų rinkų skaidrumas
218a straipsnis
ES žemės ūkio rinkų stebėsenos centras
1.  Siekiant didinti skaidrumą žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje, teikti informaciją apie ekonominės veiklos vykdytojų ir visų valstybės valdžios institucijų pasirinkimus bei sudaryti palankesnes sąlygas nustatyti ir registruoti rinkos pokyčius, Komisija įsteigia ES žemės ūkio rinkų stebėsenos centrą (toliau – Stebėsenos centras).
2.  Stebėsenos centras apima bent šiuos 1 straipsnio 1 dalyje apibrėžtus žemės ūkio sektorius:
a)  grūdų;
b)  cukraus, cukrinių runkelių ir cukranendrių;
c)  alyvuogių aliejaus;
d)  vaisių ir daržovių;
e)  vyno;
f)  pieno ir pieno produktų;
g)  galvijienos;
h)  kiaulienos;
i)  avienos ir ožkienos;
j)  paukštienos.
3.  Stebėsenos centras renka statistinius duomenis ir informaciją, reikalingą rengiant analizes ir tyrimus, susijusius su:
a)  gamyba ir tiekimu;
b)  kainodaros mechanizmais ir, jei įmanoma, pelno maržomis visoje žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje Sąjungoje ir valstybėse narėse;
c)  kainų pokyčių tendencijomis ir, jei įmanoma, pelno maržomis visoje maisto tiekimo grandinėje Sąjungoje ir valstybėse narėse, taip pat visuose žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų sektoriuose;
d)  trumpalaikėmis ir vidutinio laikotarpio rinkos pokyčių prognozėmis;
e)  žemės ūkio produktų importo ir eksporto pokyčiais, ypač tarifinių kvotų žemės ūkio produktų importui Sąjungos teritorijoje taikymu.
Kiekvienais metais Stebėsenos centras parengia ataskaitą, apimančią pirmoje pastraipoje nurodytus elementus, ir ją pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.
4.  Valstybės narės renka 3 dalyje nurodytą informaciją iš žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių arba kitų ūkio subjektų, dalyvaujančių žemės ūkio produktų prekyboje, ir ją pateikia Stebėsenos centrui.
Ta informacija laikoma konfidencialia ir Stebėsenos centras užtikrina, kad skirtingų ekonominės veiklos vykdytojų konkrečiai taikomos kainos arba jų pavadinimai nebūtų paviešinti.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma pranešimo ir ataskaitų teikimo sistema, siekiant taikyti šį straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 i punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
218 b straipsnis (naujas)
26i)  įterpiamas šis straipsnis:
„218 b straipsnis
Išankstinio perspėjimo apie rinkos trikdymus mechanizmas ir perspėjimo ribos
1.  Stebėsenos centras nustato išankstinio perspėjimo mechanizmą bei perspėjimo ribas ir, kai viršijama atitinkama perspėjimo riba, praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie rinkų sutrikdymo pavojų, pirmiausia dėl didelio kainų kilimo arba mažėjimo vidaus arba išorės rinkose arba dėl kitų panašų poveikį turinčių įvykių ir aplinkybių.
Perspėjimo ribos nustatomos:
a)  jeigu vidutinė svertinė rinkos kaina yra mažesnė už [XX proc.] vidutinę kainą, buvusią per [X] savaites paeiliui, panaikinus aukščiausias ir žemiausias nuorodas, vertinant savaitės kainas, ir per [X] mėnesius paeiliui, vertinant mėnesio kainas.
b)  jeigu vidutinė svertinė rinkos kaina yra didesnė už [XX proc.] vidutinę kainą, buvusią per [X] savaites paeiliui, panaikinus aukščiausias ir žemiausias nuorodas, vertinant savaitės kainas, ir per [X] mėnesius paeiliui, vertinant mėnesio kainas.
Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Stebėsenos centro pranešimo dienos Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai informaciją apie atitinkamo produkto padėtį rinkoje, rinkos trikdymų priežastis ir prireikus galimas priemones, kurių reikia imtis, visų pirma priemones, numatytas šio reglamento II dalies I antraštinės dalies 1 skyriuje ir (arba) 219, 219a, 220, 221 ir 222 straipsniuose, arba priežastis, dėl kurių tokios priemonės neturi būti taikomos.“
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 j punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 straipsnis
26j)  219 straipsnis pakeičiamas taip:
219 straipsnis
219 straipsnis
Kovos su rinkos sutrikdymu priemonės
Kovos su rinkos sutrikdymu ir jo valdymo priemonės
1.  Siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, kurį sukėlė didelis kainų kilimas arba kritimas vidaus ar išorės rinkose arba kiti įvykiai ir aplinkybės, smarkiai sutrikdantys ar galintys sutrikdyti rinką, jeigu tikėtina, kad tokia padėtis tęsis toliau arba jos pasekmės sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais patvirtinti priemones, būtinas tokiai padėčiai rinkoje ištaisyti, laikantis pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose nustatytų prievolių, jeigu visos kitos pagal šį reglamentą galimos priemonės pasirodo esančios nepakankamos.
1.  Siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, kurį sukėlė didelis kainų kilimas arba kritimas vidaus ar išorės rinkose arba kiti įvykiai ir aplinkybės, smarkiai sutrikdantys ar galintys sutrikdyti rinką, jeigu tikėtina, kad tokia padėtis tęsis toliau arba jos pasekmės sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais patvirtinti priemones, būtinas tokiai padėčiai rinkoje ištaisyti, laikantis pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose nustatytų prievolių.
Tais atvejais, kai kyla rinkos sutrikdymo pavojus, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, ir jei yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šios dalies pirmą pastraipą priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 228 straipsnyje numatyta tvarka.
Tais atvejais, kai kyla rinkos sutrikdymo pavojus, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, ir jei yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šios dalies pirmą pastraipą priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 228 straipsnyje numatyta tvarka.
Tos priežastys, dėl kurių privaloma skubėti, gali būti susijusios su būtinybe imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant išspręsti rinkos sutrikdymo problemą arba užkirsti kelią rinkos sutrikdymui, kai rinkos sutrikdymo pavojus kyla taip greitai ar netikėtai, kad būtina imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant efektyviai ir veiksmingai ištaisyti padėtį, arba kai veiksmais būtų neleista, kad toks rinkos sutrikdymo pavojus atsirastų, kad jis tęstųsi arba jis virstų gilesniu ar ilgiau trunkančiu sutrikdymu, arba kai atidėjus neatidėliotinus veiksmus kiltų rinkos sutrikdymo atsiradimo ar padidėjimo pavojus arba padidėtų priemonių, kurios vėliau būtų būtinos pavojui pašalinti arba sutrikdymo problemai išspręsti, apimtis, arba toks atidėjimas pakenktų gamybai ar rinkos sąlygoms.
Tos priežastys, dėl kurių privaloma skubėti, gali būti susijusios su būtinybe imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant išspręsti rinkos sutrikdymo problemą arba užkirsti kelią rinkos sutrikdymui, kai rinkos sutrikdymo pavojus kyla taip greitai ar netikėtai, kad būtina imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant efektyviai ir veiksmingai ištaisyti padėtį, arba kai veiksmais būtų neleista, kad toks rinkos sutrikdymo pavojus atsirastų, kad jis tęstųsi arba jis virstų gilesniu ar ilgiau trunkančiu sutrikdymu, arba kai atidėjus neatidėliotinus veiksmus kiltų rinkos sutrikdymo atsiradimo ar padidėjimo pavojus arba padidėtų priemonių, kurios vėliau būtų būtinos pavojui pašalinti arba sutrikdymo problemai išspręsti, apimtis, arba toks atidėjimas pakenktų gamybai ar rinkos sąlygoms.
Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba pakeisti kitų šiame reglamente numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus aspektus, numatyti eksporto grąžinamąsias išmokas arba visiškai ar iš dalies sustabdyti importo muitų taikymą, įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams ar laikotarpiams.
Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba pakeisti kitų šiame reglamente numatytų priemonių ir kitų Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų III skyriaus 39–63 straipsniuose numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus aspektus arba sustiprinti importo kontrolę arba visiškai ar iš dalies sustabdyti arba koreguoti importo muitų taikymą, įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams ar laikotarpiams. Šios priemonės taip pat gali būti susijusios su vaisių ir daržovių įvežimo sistemos koregavimu, konsultuojantis su į Sąjungą eksportuojančiomis trečiosiomis šalimis.
2.  1 dalyje nurodytos priemonės netaikomos I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje išvardytiems produktams.
2.  1 dalyje nurodytos priemonės netaikomos I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje išvardytiems produktams.
Tačiau Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais taikant 228 straipsnyje numatytą skubos procedūrą, gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos vienam ar keliems iš I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje išvardytų produktų.
Tačiau Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais taikant 228 straipsnyje numatytą skubos procedūrą, gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos vienam ar keliems iš I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje išvardytų produktų.
3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms priemonėms būtinos taikyti procedūrinės taisyklės ir techniniai kriterijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms priemonėms būtinos taikyti procedūrinės taisyklės ir techniniai kriterijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 k punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 a straipsnis (naujas)
26k)  įterpiamas šis straipsnis:
„219a straipsnis
Kiekio mažinimo schema
1.  Didelio rinkos sutrikdymo atveju ir jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į gamybos metodus, Komisija pagal 227 straipsnį yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas teikiant paramą 1 straipsnio 2 dalyje tiksliai įvardyto sektoriaus gamintojams, kurie per apibrėžtą laikotarpį sumažina savo tiekimo mastą, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.
Siekiant užtikrinti, kad ši schema būtų veiksmingai ir tinkamai įgyvendinta, Komisija deleguotuoju aktu nustato:
a)  didžiausią bendrą tiekimo apimtį arba kiekį, kuris turi būti mažinamas Sąjungos lygmeniu pagal mažinimo schemą;
b)  mažinimo laikotarpio trukmę ir, jei reikia, jo pratęsimą;
c)  paramos sumą pagal sumažintą apimtį arba kiekį ir jos finansavimo struktūrą;
d)  pareiškėjų, kurie atitinka paramos gavimo reikalavimus, ir priimtinų paramos paraiškų kriterijus;
e)  konkrečias šios schemos įgyvendinimo sąlygas.
2.  Parama teikiama laikantis principo, kad gamintojai teiktų paraišką toje valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę, naudojant atitinkamos valstybės narės nurodytą metodą.
Valstybės narės gali nuspręsti, kad paraišką dėl paramos gamybos mažinimui gamintojų vardu turi pateikti pripažintos organizacijos arba pagal nacionalinę teisę įsteigti kooperatyvai ir (arba) atskiri gamintojai. Tuo atveju valstybės narės užtikrina, kad parama būtų visiškai perduodama gamintojams, kurie veiksmingai sumažino savo tiekimą.“
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 l punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
219 b straipsnis (naujas)
26l)  įterpiamas šis straipsnis:
„219b straipsnis
Priemonės, skirtos gamybai stabilizuoti didelių rinkos sutrikdymų laikotarpiu
1.  Jeigu Komisija priėmė deleguotuosius aktus pagal 219a straipsnį ir jeigu tikėtina, kad dideli rinkos sutrikdymai tęsis toliau arba jų pasekmės sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, siekiant papildyti priemones pagal 219a straipsnį, nustatant mokestį visiems 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto sektoriaus gamintojams, kurie per apibrėžtą laikotarpį padidina savo tiekimo mastą palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:
a)  per tą patį laikotarpį, apibrėžtą 219a straipsnyje, jeigu yra tinkamai pagrįstų priežasčių;
b)  per naują mažinimo laikotarpį, jei gamintojų dalyvavimas pagal 219a straipsnį nebuvo pakankamas pusiausvyrai rinkoje atstatyti;
2.  Taikant 1 dalyje nurodytą priemonę Komisija atsižvelgia į gamybos kainų tendencijas, ir ypač į išlaidas sąnaudoms.
3.  Siekiant užtikrinti, kad ši schema būtų veiksmingai ir tinkamai įgyvendinta, Komisija pagal 227 straipsnį yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustato:
a)  mažinimo laikotarpiu savo gamybos apimtis ar kiekį didinantiems gamintojams taikomo mokesčio dydį ir sąlygas;
b)  konkrečias šios schemos įgyvendinimo ir papildymo sąlygas pagal 219a straipsnyje nurodytą kiekio mažinimo schemą.
4.  Prireikus šios priemonės gali būti papildomos kitomis šio reglamento priemonėmis, visų pirma nustatytomis 222 straipsnyje.“
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 m punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
220 straipsnis
26m)  220 straipsnis pakeičiamas taip:
220 straipsnis
220 straipsnis
Su gyvūnų ligomis ir vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai susijusios priemonės
Su gyvūnų ir augalų ligomis ir kenkėjais ir vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai susijusios priemonės
1.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl išskirtinių nukentėjusios rinkos rėmimo priemonių, kad būtų atsižvelgta į:
1.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus dėl išskirtinių nukentėjusios rinkos rėmimo priemonių, kad būtų atsižvelgta į:
a)  Sąjungos vidaus prekybos ir prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimus, kurie gali atsirasti dėl kovos su gyvūnų ligų plitimu priemonių taikymo, ir
a)  Sąjungos vidaus prekybos ir prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimus, kurie gali atsirasti dėl kovos su gyvūnų ar augalų ligų ir kenkėjų plitimu priemonių taikymo, ir
b)  didelius rinkos sutrikimus, tiesiogiai susijusius su vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai ir ligų.
b)  didelius rinkos sutrikimus, tiesiogiai susijusius su vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai ir ligų.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
2.  1 dalyje numatytos priemonės taikomos bet kuriame iš šių sektorių:
2.  1 dalyje numatytos priemonės taikomos visiems kitiems žemės ūkio produktams, išskyrus išvardytuosius I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje.
a)  galvijienos;
b)  pieno ir pieno produktų;
c)  kiaulienos;
d)  avienos ir ožkienos;
e)  kiaušinių;
f)  paukštienos.
1 dalies pirmos pastraipos b punkte numatytos priemonės, susijusios su vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės ar augalų sveikatai, taip pat taikomos visiems kitiems žemės ūkio produktams, išskyrus išvardytuosius I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 228 straipsnyje nurodytą skubos procedūrą, išplečiančiais šios dalies pirmose dviejose pastraipose nurodytų produktų sąrašą.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 228 straipsnyje nurodytą skubos procedūrą, išplečiant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų produktų sąrašą.
3.  1 dalyje numatytų priemonių imamasi atitinkamos valstybės narės prašymu.
3.  1 dalyje numatytų priemonių imamasi atitinkamos valstybės narės prašymu.
4.  1 dalies pirmos pastraipos a punkte numatytų priemonių galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė ėmėsi sveikatos apsaugos ir veterinarijos priemonių, kad greitai likviduotų ligą, ir tik tiek, kiek tikrai būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas atitinkamai rinkai remti.
4.  1 dalies pirmos pastraipos a punkte numatytų priemonių galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė ėmėsi sveikatos apsaugos, veterinarijos ir fitosanitarijos priemonių, kad greitai likviduotų ligą ir stebėtų, valdytų ar pašalintų kenkėjus, ir tik tiek, kiek tikrai būtina ir tokiam laikui, kuris tikrai būtinas atitinkamai rinkai remti.
5.  Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 dalyje numatytoms priemonėms įgyvendinti.
5.  Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris atitinka 50 % valstybių narių išlaidų 1 dalyje numatytoms priemonėms įgyvendinti.
Tačiau tais atvejais, kai kovojama su snukio ir nagų liga, galvijienos, pieno ir pieno produktų, kiaulienos, avienos ir ožkienos sektoriuose Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris atitinka 60 % tokių išlaidų.
Tačiau tais atvejais, kai kovojama su snukio ir nagų liga, galvijienos, pieno ir pieno produktų, kiaulienos, avienos ir ožkienos sektoriuose Sąjunga teikia dalinį finansavimą, kuris atitinka 60 % tokių išlaidų.
6.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai gamintojai prisideda prie valstybių narių patirtų išlaidų, nebūtų iškraipoma konkurencija tarp skirtingų valstybių narių gamintojų.
6.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai gamintojai prisideda prie valstybių narių patirtų išlaidų, nebūtų iškraipoma konkurencija tarp skirtingų valstybių narių gamintojų.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 n punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
V dalies I skyriaus 4 skirsnio pavadinimas
26n)  4 skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:
Susitarimai ir sprendimai didelių rinkų pusiausvyros sutrikimų laikotarpiais
Susitarimai ir sprendimai, kuriais siekiama užkirsti kelią rinkų trikdymui ir šalinti didelius rinkų pusiausvyros sutrikimus“
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 o punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
222 straipsnis
26o)  222 straipsnis pakeičiamas taip:
222 straipsnis
222 straipsnis
SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymas
SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymas
1.  Didelio rinkos pusiausvyros sutrikimo laikotarpiais Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis būtų netaikoma bet kurio iš reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar tokių asociacijų susivienijimų arba pripažintų gamintojų organizacijų, pripažintų gamintojų organizacijų asociacijų ir pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams ir sprendimams, su sąlyga, kad tokiais susitarimais ir sprendimais nekenkiama tinkamam vidaus rinkos veikimui, kad jais siekiama tik stabilizuoti atitinkamą sektorių ir kad jie patenka į vieną ar daugiau iš šių kategorijų:
1.  Siekiant užkirsti kelią rinkų trikdymui ir šalinti didelius rinkos pusiausvyros sutrikimus, remiantis 219 straipsniu, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis būtų netaikoma bet kurio iš reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar tokių asociacijų susivienijimų arba pripažintų gamintojų organizacijų, pripažintų gamintojų organizacijų asociacijų ir pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams ir sprendimams, su sąlyga, kad tokiais susitarimais ir sprendimais nekenkiama tinkamam vidaus rinkos veikimui, kad jais siekiama tik stabilizuoti atitinkamą sektorių ir kad jie patenka į vieną ar daugiau iš šių kategorijų:
a)  jų produktų pašalinimas iš rinkos arba nemokamas paskirstymas;
a)  jų produktų pašalinimas iš rinkos arba nemokamas paskirstymas;
b)  transformavimas ir perdirbimas;
b)  transformavimas ir perdirbimas;
c)  privačių ūkio subjektų vykdomas sandėliavimas;
c)  privačių ūkio subjektų vykdomas sandėliavimas;
d)  bendros pardavimo skatinimo priemonės;
d)  bendros pardavimo skatinimo priemonės;
e)  susitarimai dėl kokybės reikalavimų;
e)  susitarimai dėl kokybės reikalavimų;
f)  bendras išteklių, kurių reikia kovojant su gyvūnų ir augalų kenkėjų ir ligų plitimu Sąjungoje, arba išteklių, kurių reikia siekiant pašalinti gaivalinių nelaimių padarinius Sąjungoje, pirkimas,
f)  bendras išteklių, kurių reikia kovojant su gyvūnų ir augalų kenkėjų ir ligų plitimu Sąjungoje, arba išteklių, kurių reikia siekiant pašalinti gaivalinių nelaimių padarinius Sąjungoje, pirkimas,
g)  laikinas gamybos planavimas atsižvelgiant į specifinį gamybos ciklo pobūdį.
g)  laikinas gamybos planavimas atsižvelgiant į specifinį gamybos ciklo pobūdį.
Komisija įgyvendinimo aktuose apibrėžia šios nukrypti leidžiančios nuostatos apimtį turinio prasme ir geografinę taikymo sritį ir, laikantis 3 dalies, šios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikotarpį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Komisija įgyvendinimo aktuose apibrėžia šios nukrypti leidžiančios nuostatos apimtį turinio prasme ir geografinę taikymo sritį ir, laikantis 3 dalies, šios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikotarpį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
1a.  Susitarimų ir sprendimų, kuriuos pagal 1 dalį priima pripažintos gamintojų organizacijos, pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos ar pripažintos tarpšakinės organizacijos, taikymas gali būti išplėstas pagal 164 straipsnį ir valstybės narės nustatytomis sąlygomis. Taisyklių taikymo išplėtimas negali viršyti 3 dalyje nurodyto laikotarpio.
3.  1 dalyje nurodyti susitarimai ir sprendimai galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius.
3.  1 dalyje nurodyti susitarimai ir sprendimai galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius.
Tačiau Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais leidžiama tokių susitarimų ir sprendimų galiojimą pratęsti ne ilgesniu kaip šešių mėnesių laikotarpiu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tačiau Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais leidžiama tokių susitarimų ir sprendimų galiojimą pratęsti ne ilgesniu kaip šešių mėnesių laikotarpiu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 p punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
222 a straipsnis (naujas)
26p)  įterpiamas šis straipsnis:
„222a straipsnis
Rinkos sutrikdymo stebėsenos ir valdymo planai
1.  Siekdama įgyvendinti SESV 39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus, visų pirma konkretų rinkos stabilizavimo tikslą, nurodytą šio reglamento 1a straipsnio b punkte, Komisija nustato rinkos sutrikdymų stebėsenos ir valdymo planus, kuriuose apibrėžiama kiekvienam šio reglamento 1 straipsnyje nurodytam žemės ūkio produktui taikoma intervencijos strategija.
2.  Komisija savo intervencijos strategiją grindžia 218a straipsnyje nurodyto ES žemės ūkio rinkų stebėjimo centro darbu, taip pat 218b straipsnyje numatytu išankstinio perspėjimo mechanizmu.
3.  Rinkos sutrikdymo atveju Komisija laiku ir efektyviai pasitelkia V dalies I skyriuje numatytas išskirtines priemones, kuriomis, jei taikoma, papildomos II dalies I antraštinėje dalyje numatytos rinkos intervencinės priemonės, siekdama greitai atkurti pusiausvyrą atitinkamoje rinkoje ir kartu pateikti tinkamiausią atsaką kiekvienam paveiktam sektoriui.
4.  Komisija nustato veiklos rezultatų planą, kurį įgyvendinant galima teikti ataskaitas, stebėti ir vertinti rinkos sutrikdymo stebėsenos ir valdymo planus.
5.  Kasmet ne vėliau kaip lapkričio 30 d. Komisija paskelbia metinę rinkos sutrikdymų stebėsenos ir valdymo planų įgyvendinimo ir intervencijos strategijos tobulinimo ataskaitą.
Metinė ataskaita kasmet teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai ir ja siekiama įvertinti plano įgyvendinimo rezultatus, susijusius su šiame reglamente numatytų priemonių poveikiu, veiksmingumu, efektyvumu ir darnumu, taip pat įvertinti, kaip Komisija naudojasi savo išimtinėmis teisėmis ir biudžetu, atsižvelgdama į rinkos sutrikdymų stebėseną, prevenciją ir valdymą.“
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 26 q punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
223 straipsnis
26q)  223 straipsnis pakeičiamas taip:
223 straipsnis
223 straipsnis
Pranešimams taikomi reikalavimai
Pranešimams taikomi reikalavimai
1.  Siekiant taikyti šį reglamentą, stebėti, analizuoti ir valdyti žemės ūkio produktų rinką, užtikrinti rinkos skaidrumą, tinkamą BŽŪP priemonių veikimą, tikrinti, kontroliuoti, stebėti, vertinti BŽŪP priemones ir atlikti jų auditą bei laikytis reikalavimų, nustatytų pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose, įskaitant tuose susitarimuose numatytus pranešimams taikomus reikalavimus, Komisija, laikydamasi 2 dalyje nurodytos tvarkos, gali patvirtinti būtinas priemones dėl įmonių, valstybių narių ir trečiųjų šalių teikiamų pranešimų. Tai darydama ji atsižvelgia į duomenų poreikius ir galimų duomenų šaltinių sinergiją. Imdamasi tokių veiksmų ji atsižvelgia į duomenų poreikius ir galimų duomenų šaltinių sinergiją.
1.  Siekiant taikyti šį reglamentą, stebėti, analizuoti ir valdyti žemės ūkio produktų rinką, užtikrinti rinkos skaidrumą, tinkamą BŽŪP priemonių veikimą, tikrinti, kontroliuoti, stebėti, vertinti BŽŪP priemones ir atlikti jų auditą bei laikytis reikalavimų, nustatytų pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose, įskaitant tuose susitarimuose numatytus pranešimams taikomus reikalavimus, Komisija, laikydamasi 2 dalyje nurodytos tvarkos, gali patvirtinti būtinas priemones dėl įmonių, valstybių narių ir trečiųjų šalių teikiamų pranešimų. Tai darydama ji atsižvelgia į duomenų poreikius ir galimų duomenų šaltinių sinergiją. Imdamasi tokių veiksmų ji atsižvelgia į duomenų poreikius ir galimų duomenų šaltinių sinergiją.
Gauta informacija gali būti perduota tarptautinėms organizacijoms ir trečiųjų valstybių kompetentingoms institucijoms arba joms gali būti suteiktos galimybės su ta informacija susipažinti, taip pat informacija gali būti viešai skelbiama su sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų apsauga ir teisėtas įmonių interesas apsaugoti savo verslo paslaptis, įskaitant informaciją apie kainas.
Gauta informacija gali būti perduota tarptautinėms organizacijoms, Europos ir nacionalinėms finansų rinkų institucijoms ir trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms arba joms gali būti suteiktos galimybės su ta informacija susipažinti, taip pat informacija gali būti viešai skelbiama su sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų apsauga ir teisėtas įmonių interesas apsaugoti savo verslo paslaptis, įskaitant informaciją apie kainas.;
Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą žemės ūkio produktų rinkose ir visų pirma žemės ūkio žaliavų išvestinių finansinių priemonių rinkose Komisija, taikydama bendro rinkų organizavimo priemones, bendradarbiauja su nacionalinėmis finansų rinkų institucijomis, kurios pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir Direktyvą 2014/57/ES (Manipuliavimo rinka direktyva) yra atsakingos už žemės ūkio žaliavų išvestinių finansinių priemonių priežiūrą ir kontrolę, kad jos tinkamai atliktų nustatyta funkcijas.
2.  Siekiant užtikrinti informacijos sistemų vientisumą ir perduodamų dokumentų bei susijusių duomenų autentiškumą ir aiškumą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:
2.  Siekiant užtikrinti informacijos sistemų vientisumą ir perduodamų dokumentų bei susijusių duomenų autentiškumą ir aiškumą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:
a)  praneštinos informacijos pobūdis ir rūšis;
a)  praneštinos informacijos pobūdis ir rūšis;
b)  duomenų, kurie turi būti apdorojami, kategorijos, ilgiausias saugojimo laikotarpis ir apdorojimo tikslas, visų pirma tuo atveju, jei tokie duomenys skelbiami arba perduodami trečiosioms šalims;
b)  duomenų, kurie turi būti apdorojami, kategorijos, ilgiausias saugojimo laikotarpis ir apdorojimo tikslas, visų pirma tuo atveju, jei tokie duomenys skelbiami arba perduodami trečiosioms šalims;
c)  prieigos prie informacijos arba informacijos sistemų, kuriomis naudotis sudarytos sąlygos, teisės; d) informacijos skelbimo sąlygos;
c)  prieigos prie informacijos arba informacijos sistemų, kuriomis naudotis sudarytos sąlygos, teisės; d) informacijos skelbimo sąlygos;
d)  informacijos skelbimo sąlygos.
d)  informacijos skelbimo sąlygos.
2a.  Siekdama užtikrinti tinkamą rinkos skaidrumo lygį ir išsaugoti verslo konfidencialumą, Komisija gali, vadovaudamasi 2 dalyje nurodyta procedūra, priimti priemones, pagal kurias nelabai skaidrūs rinkos veikėjai turėtų sandorius vykdyti elektroninėje prekybos platformoje.
3.  Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo aktus, nustatančius šiam straipsniui taikyti būtinas nuostatas, įskaitant:
3.  Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo aktus, nustatančius šiam straipsniui taikyti būtinas nuostatas, įskaitant:
a)  pranešimo būdų;
a)  pranešimo būdų;
b)  taisykles, susijusias su praneština informacija;
b)  taisykles, susijusias su praneština informacija;
c)  praneštinos informacijos valdymo tvarką, taip pat su pranešimų turiniu, forma, pateikimo laiku, dažnumu ir galutiniais terminais susijusią tvarką;
c)  praneštinos informacijos valdymo tvarką, taip pat su pranešimų turiniu, forma, pateikimo laiku, dažnumu ir galutiniais terminais susijusią tvarką;
d)  tvarką, pagal kurią turima informacija ir dokumentai perduodami valstybėms narėms, tarptautinėms organizacijoms, trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms arba pagal kurią joms suteikiamos galimybės su ta informacija ir dokumentais susipažinti, arba pagal kurią informacija ir dokumentai viešai skelbiami, su sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų apsauga ir teisėtas įmonių interesas apsaugoti savo verslo paslaptis.
d)  tvarką, pagal kurią turima informacija ir dokumentai perduodami valstybėms narėms, tarptautinėms organizacijoms, trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms arba pagal kurią joms suteikiamos galimybės su ta informacija ir dokumentais susipažinti, arba pagal kurią informacija ir dokumentai viešai skelbiami, su sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų apsauga ir teisėtas įmonių interesas apsaugoti savo verslo paslaptis.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 27 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnio a–d punktai
27)  225 straipsnio a–d punktai išbraukiami;
Išbraukta.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 27 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
225 straipsnis
27a)  225 straipsnis pakeičiamas taip:
225 straipsnis
225 straipsnis
Komisijos pareiga teikti ataskaitas
Komisijos pareiga teikti ataskaitas
Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai:
Komisija teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai:
a)   kas trejus metus ir pirmą kartą ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 21 d. – dėl priemonių, susijusių su bitininkystės sektoriumi, kaip išdėstyta 55, 56 ir 57 straipsniuose, įgyvendinimo, įskaitant naujausius pokyčius avilių identifikavimo sistemų srityje;
b)  ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. ir ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. – dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos padėties raidos, ypatingą dėmesį skiriant 148–151 straipsnių, 152 straipsnio 3 dalies ir 157 straipsnio 3 dalies taikymui, ypač įvertinant poveikį pieno gamintojams ir pieno gamybai nepalankiuose ūkininkauti regionuose siejant jį su bendru tikslu – palaikyti gamybą tokiuose regionuose, taip pat nurodant galimas paskatas ūkininkams sudaryti bendros gamybos susitarimus, taip pat visus kitus atitinkamus pasiūlymus;
b)  kas ketverius metus ir pirmą kartą ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. – dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos padėties raidos, ypatingą dėmesį skiriant 148–151 straipsnių, 161 straipsnio ir 157 straipsnio taikymui, ypač įvertinant poveikį pieno gamintojams ir pieno gamybai nepalankiuose ūkininkauti regionuose siejant jį su bendru tikslu – palaikyti gamybą tokiuose regionuose, taip pat nurodant galimas paskatas ūkininkams sudaryti bendros gamybos susitarimus, taip pat visus kitus atitinkamus pasiūlymus;
c)  ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. – dėl galimybės išplėsti mokyklų programų apimtį, įtraukiant į jas alyvuogių aliejų ir valgomąsias alyvuoges;
d)  ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. – dėl konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio sektoriui visose valstybėse narėse, visų pirma dėl 209 ir 210, taip pat 169, 170 ir 171 straipsnių taikymo atitinkamuose sektoriuose;
d)  ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d., o vėliau kas trejus metus – dėl konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio sektoriui visose valstybėse narėse, visų pirma dėl 209 ir 210, taip pat 152 straipsnio taikymo;
da)  ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. – dėl Komisijos strateginio plano, kaip kuo geriau pasiremti reglamento nuostatomis, siekiant išvengti vidinių žemės ūkio rinkų krizių, kurios gali kilti po Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Sąjungos, ir jas suvaldyti;
db)  iki 2021 m. gruodžio 31 d. – dėl rinkos stebėsenos centrų, įsteigtų pagal 218a straipsnį, ir dėl Komisijos atsakymų į jų pranešimus ir krizių valdymo priemonės naudojimo, visų pirma pagal 219, 219a, 219b, 220, 221 ir 222 straipsnius;
dc)  ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. – dėl naujųjų informacinių ir ryšių technologijų potencialo modernizuojant Komisijos ryšius su nacionalinėmis institucijomis ir įmonėmis, visų pirma siekiant užtikrinti didesnį rinkų skaidrumą;
e)  ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 23a straipsnio 2 dalyje nurodytų pagalbos skyrimo kriterijų taikymo;
e)  ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 23a straipsnio 2 dalyje nurodytų pagalbos skyrimo kriterijų taikymo;
f)  ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 23a straipsnio 4 dalyje nurodytų perkėlimų poveikio mokykloms skirtos programos veiksmingumui, kai paskirstomi mokykloms skirti vaisiai ir daržovės ir mokykloms skirtas pienas.
f)  ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 23a straipsnio 4 dalyje nurodytų perkėlimų poveikio mokykloms skirtos programos veiksmingumui, kai paskirstomi mokykloms skirti vaisiai ir daržovės ir mokykloms skirtas pienas.
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 28 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
I priedo IX dalies 1 lentelės 9 a eilutė (nauja)
28a)  I priedo IX dalies lentelėje po eilutės „ex 07 09“ įterpiama ši nauja eilutė:
„0709 60 99
Kitos paprikos (aitrioji paprika, saldžioji paprika)“
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 28 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
I priedo XXXIII a dalis (nauja)
28b)  I priede įterpiama ši dalis:
„XXXIIIa DALIS
Gyvūniniai produktai
01012100 – Grynaveisliai veisliniai arkliai
010221 – Grynaveisliai veisliniai galvijai
01022110 – Grynaveisliai veisliniai galvijai (telyčios)
01022190 – Grynaveisliai veisliniai galvijai (išskyrus 01012110 ir 01012130)
01023100 – Grynaveisliai veisliniai buivolai
01029020 – Gyvi grynaveisliai veisliniai galvijai, išskyrus 010221 ir 01023100
01031000 – Gyvos grynaveislės veislinės kiaulės
01041010 – Gyvos grynaveislės veislinės avys
01051111 – Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos): Naminių paukščių dedeklių rūšių pirmos ir antros kartos vištelės
01051119 – Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos): pirmos ir antros kartos vištelės, išskyrus 01051111
010641 – Gyvos grynaveislės Apis mellifera rūšies bitės motinėlės
04071100 – Apvaisinti Gallus domesticus rūšies paukščių kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui)
040719 – Apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui), išskyrus 04071100
04071911 – Apvaisinti kalakutų ir žąsų kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui)
04071919 – Apvaisinti paukščių kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui), išskyrus Gallus domesticus rūšies paukščių ir kalakutų arba žąsų kiaušinius
04071990 – Apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai (perinimui), išskyrus paukščių kiaušinius
05111000 – Galvijų sperma
05119985 – Gyvūniniai produktai, nenurodyti ar neįrašyti kitoje vietoje, išskyrus 05111000 (pirmiausia, žinduolių sperma, išskyrus bulius, žinduolių kiaušinėlius ir embrionus)“
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 29 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
II priedo IX dalis
29a)  II priedo IX dalis pakeičiama taip:
IX dalis
IX dalis
Bitininkystės produktų sektoriuje vartojamų terminų apibrėžtys
Bitininkystės produktų sektoriuje vartojamų terminų apibrėžtys
1.   Medumi laikomas medus, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2001/110/EB, be kita ko, kalbant apie pagrindines medaus rūšis.
1. Medumi laikomas medus, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2001/110/EB, be kita ko, kalbant apie pagrindines medaus rūšis.
2.   Bitininkystės produktai – tai medus, bičių vaškas, bičių pienelis, propolis ar žiedadulkės.
2.   Bitininkystės produktai – tai medus, bičių vaškas, bičių pienelis, propolis ar žiedadulkės.
2a)  bičių vaškas – medžiaga, išgaunama tiktai iš Apis Mellifera veislės bičių darbininkių vaško liaukų sekreto ir naudojama bičių korių gamybai;
2b)  bičių pienelis – bičių darbininkių ryklės ir žandikaulių liaukų sekreto mišinys be jokių priedų. Šia medžiaga minta suaugusios bičių motinėlės ir jų lervos. Tai šviežias, grynas, natūralus ir neapdorotas produktas. Tai žaliavinis ir natūralus neperdirbtas (išskyrus filtravimą) maisto produktas be priedų. Bičių pienelio spalva, skonis ir cheminė sudėtis priklauso nuo maitinamų bičių absorbuoto ir perdirbto dviejų rūšių maisto bičių pienelio gamybos laikotarpiu:
Tipas 1: tik medumi, nektaru ir žiedadulkėmis maitintų bičių pienelis;
Tipas 2: medumi, nektaru, žiedadulkėmis ir kitu pašaru (baltymai, angliavandeniai. maitintų bičių pienelis.
2c)  propolis (pikis) – visiškai natūralios augalinės kilmės derva, Apis Mellifera veislės bičių darbininkių surenkama iš tam tikrų augalų, pridedant bičių sekrecijos produktų (daugiausia vaško ir seilių sekreto). Ši derva daugiausia naudojama aviliui apsaugoti;
2d)  žiedadulkių granulės – Apis Mellifera veislės bičių darbininkių surinktų žiedadulkių gumulėliai, jų galinėmis kojelėmis suformuoti panaudojant medų ir (arba) nektarą bei bičių liaukų sekretą. Šis produktas, kuris yra spiečiaus baltymų šaltinis, yra natūralus, be priedų ir renkamas prie avilio lakos;
2e)  bičių duonelė – bičių korio akutėse laikomi bičių suformuoti žiedadulkių gumulėliai, kuriuos natūraliai apdorojus susidaro fermentai ir simbiotinė mikroflora. Ji yra bičių maitintojų naudojama perams maitinti. Joje negali būti jokių priedų, išskyrus vašką iš medaus korio akučių;
2f)  bičių nuodai – bičių nuodų liaukos sekretas, bičių naudojamas siekiant apsiginti nuo avilio užpuolikų.“
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 30 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
III priedo B dalies 1 skirsnis
b)  B dalyje išbraukiamas I skirsnis;
Išbraukta.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies pavadinimas
31a)  VII priedo I dalies pavadinimas pakeičiamas taip:
Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų mėsa
Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų ir avių mėsa
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies II skirsnis
31b)  VII priedo I dalies II skirsnis pakeičiamas taip:
II.  Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų klasifikavimas skerdykloje
II. Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų ir avių klasifikavimas skerdykloje
Ūkio subjektai, prižiūrimi kompetentingos valdžios institucijos, visus jaunesnius nei 12 mėnesių galvijus skerdimo metu priskiria vienai iš dviejų kategorijų:
Ūkio subjektai, prižiūrimi kompetentingos valdžios institucijos, visus jaunesnius nei 12 mėnesių galvijus skerdimo metu priskiria vienai iš dviejų kategorijų:
A)  V kategorija: jaunesni nei aštuonių mėnesių galvijai
A)  V kategorija: jaunesni nei aštuonių mėnesių galvijai
Kategorijos identifikavimo raidė: V;
Kategorijos identifikavimo raidė: V;
B)  Z kategorija: 8 mėnesių ir jaunesni nei 12 mėnesių galvijai
B)  Z kategorija: 8 mėnesių ir jaunesni nei 12 mėnesių galvijai
Kategorijos identifikavimo raidė: Z.
Kategorijos identifikavimo raidė: Z.
Ūkio subjektai, prižiūrimi kompetentingos valdžios institucijos, visas jaunesnes nei 12 mėnesių avis skerdimo metu priskiria šiai kategorijai: A: jaunesnių nei dvylikos mėnesių avių skerdenos
Kategorijos identifikavimo raidė – A.
Šis klasifikavimas atliekamas remiantis galvijų pase nurodyta informacija arba, jei tai neįmanoma, remiantis 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/200032 5 straipsnyje numatytoje kompiuterinėje duomenų bazėje saugomais duomenimis.
Šis klasifikavimas atliekamas remiantis galvijų ir avių pase nurodyta informacija arba, jei tai neįmanoma, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/200032 5 straipsnyje numatytoje kompiuterinėje duomenų bazėje saugomais duomenimis.
Šiame punkte nurodytos sąlygos netaikomos galvijų, kurių saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda įregistruota pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 prieš 2007 m. birželio 29 d., mėsai.
__________________
__________________
32 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).
32 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies III skirsnio 1 a punktas (naujas)
31c)  VII priedo I dalies III skirsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Jaunesnių nei 12 mėnesių avių mėsa valstybėse narėse prekiaujama tik tokiu (-iais) prekiniu (-iais) pavadinimu (-ais), nustatytu (-ais) kiekvienai valstybei narei:
Prekiaujanti šalis;
Naudotini prekiniai pavadinimai: ėriena.“
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 31 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I dalies III skirsnio 3 punktas
31d)  VII priedo I dalies III skirsnio 3 punktas pakeičiamas taip:
3.  1 dalyje pateiktos lentelės A punkte nurodyti V kategorijos prekiniai pavadinimai ir visi nauji šių prekinių pavadinimų pagrindu sudaryti pavadinimai vartojami tik tuo atveju, jei laikomasi šio priedo reikalavimų.
3. 1 dalyje pateiktos lentelės A punkte nurodyti V kategorijos galvijienos ir A kategorijos avienos prekiniai pavadinimai ir visi nauji šių prekinių pavadinimų pagrindu sudaryti pavadinimai vartojami tik tuo atveju, jei laikomasi šio priedo reikalavimų.
Visų pirma terminai „veau“, „telecí“, „Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ ir „teletina“ nevartojami vyresnių nei dvylikos mėnesių galvijų mėsos prekiniame pavadinime arba etiketėje.
Visų pirma terminai „veau“, „telecí“, „Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ ir „teletina“ nevartojami vyresnių nei dvylikos mėnesių galvijų mėsos prekiniame pavadinime arba etiketėje.
Panašiai terminas „ėriena“ negali būti vartojamas prekinio pavadinimo forma arba nurodomas ant daugiau nei 12 mėnesių amžiaus avių mėsos etiketės.“
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 3 punkto a papunktis
33a)  VII priedo II dalies 3 punkto a papunktis pakeičiamas taip:
a)  kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 12 tūrio proc. ir ne didesnė kaip 15 tūrio proc.;
a) kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 15 tūrio proc. ir ne didesnė kaip 22 tūrio proc. Išimtiniais atvejais ir ilgiau brandinamo vyno atveju tam tikriems likeriniams vynams, kurių kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda yra įtraukta į Komisijos pagal 75 straipsnio 2 dalį priimtais deleguotaisiais aktais sudarytą sąrašą, gali būti taikomos kitokios ribos, jeigu:
–  brandinami vynai atitinka likerinių vynų apibrėžtį ir
–  brandinto vyno faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 14 tūrio proc.;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto įžanginė dalis
18)  Terminas „nealkoholinis“ gali būti vartojamas kartu su vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 49 punktuose, pavadinimu, jei:
18)  Nealkoholinis vynas“ ar „nealkoholinis (toliau nurodomas produkto gamybai naudotos vynuogių produkto kategorijos pavadinimas)“  produktas, kuris:
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 18 punkto b papunktis
b)  produkte esančio alkoholio kiekis sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E skirsnyje nurodytų procedūrų ir
b)  produkte esančio alkoholio kiekis sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E skirsnyje nurodytų sąlygų ir
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto įžanginė dalis
19)  Terminas „sumažinto alkoholio kiekio“ gali būti vartojamas kartu su vynuogių produktų, nurodytų 1 punkte ir 49 punktuose, pavadinimu, jei:
19)  Sumažinto alkoholio kiekio vynas“ ar „sumažinto alkoholio kiekio (toliau nurodomas produkto gamybai naudotos vynuogių produkto kategorijos pavadinimas)“  produktas, kuris:
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto b papunktis
b)  produkte esančio alkoholio kiekis sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E skirsnyje nurodytų procedūrų ir
b)  produkte esančio alkoholio kiekis sumažintas laikantis VIII priedo I dalies E skirsnyje nurodytų sąlygų ir
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 32 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo II dalies 19 punkto c papunktis
c)  produkto visuminė alkoholio koncentracija yra didesnė nei 0,5 tūrio proc. ir po VIII priedo I dalies E skirsnyje nurodytų procedūrų jo visuminė alkoholio koncentracija sumažėjo daugiau nei 20 tūrio proc., palyginti su jo pradine visumine alkoholio koncentracija.“;
c)  produkto visuminė alkoholio koncentracija yra mažesnė kaip 8,5 tūrio proc. ir didesnė nei 0,5 tūrio proc. ir po VIII priedo I dalies E skirsnyje nurodytų procedūrų jo visuminė alkoholio koncentracija sumažėjo daugiau nei 20 tūrio proc., palyginti su jo pradine visumine alkoholio koncentracija.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 32 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo III dalies 5 punktas
32a)  VII priedo III dalies 5 punktas pakeičiamas taip:
5.  1, 2 ir 3 punktuose nurodyti pavadinimai gali būti vartojami tik tuose punktuose nurodytiems produktams.
5. 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti pavadinimai gali būti vartojami tik tuose punktuose nurodytiems produktams.
Šie pavadinimai taip pat saugomi nuo:
a)  bet kokio tiesioginio arba netiesioginio pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais;
i)  panašiems produktams arba produktams, nurodytiems kaip pakeičiami, nesilaikant atitinkamos apibrėžties;
ii)  jeigu naudojamasi su pavadinimu susijusia reputacija;
b)  bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net ir tuo atveju, jei yra nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė, arba jeigu prie pavadinimo įrašomi tokie žodžiai, kaip antai „rūšis“ „tipas“, „metodas“, „pagamintas kaip“, „imitacija“, „skonis“, „pakaitalas“, „panašus“, ar kiti panašūs žodžiai;
c)  bet kokių kitų nuorodų ar kitos komercinės praktikos, dėl kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąjį produkto pobūdį ar sudėtį.
Tačiau ši nuostata netaikoma apibūdinant produktus, kurių tikslus pobūdis žinomas dėl jų tradicinio vartojimo ir (arba), kai pavadinimais aiškiai apibūdinama būdinga produkto savybė.
Tačiau ši nuostata netaikoma apibūdinant produktus, kurių tikslus pobūdis žinomas dėl jų tradicinio vartojimo ir (arba), kai pavadinimais aiškiai apibūdinama būdinga produkto savybė.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 32 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I priedėlio 1 pastraipos 2 punkto g papunktis
32b)  VII priedo I priedėlio pirmos pastraipos 2 punkto g papunktis pakeičiamas taip:
g)  Rumunijoje: Transilvanijos plynaukštės vietovėje,
g) Rumunijoje: Transilvanijos plynaukštės vyno auginimo regione,
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 32 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
VII priedo I priedėlio 1 pastraipos 4 punkto f papunktis
32c)  VII priedo I priedėlio pirmos pastraipos 4 punkto f papunktis pakeičiamas taip:
f)  Rumunijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose regionuose:
f) Rumunijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose regionuose:
Dealurile Buzăului (Buzeu aukštumos), Dealu Mare, Severinului ir Plaiurile Drâncei (Dealu Marės, Severino ir Drinčios plokščiakalniai), Colinele Dobrogei (Dobrudžos kalvos), Terasele Dunării (Dunojaus terasos), Pietų vyno regionas, įskaitant smėlynus ir kitus regionus, kuriuose yra palankios sąlygos,
Buzeu aukštumos, Muntenija ir Oltenija, Dealu Marės, Severino ir Drinčios plokščiakalniai, Dobrudžos kalvos, Dunojaus terasos, smėlynų regionas ir kitos žemės šalies pietuose, kuriose yra palankios sąlygos,
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
X priedo XI punkto 1 dalis
33a)  X priedo XI punkto 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Į tarpšakinius prekybos susitarimus, nurodytus II priedo II dalies A skirsnio 6 punkte, įtraukiamos arbitražo sąlygos.
1. Į tarpšakinius prekybos susitarimus, nurodytus II priedo II dalies A skirsnio 6 punkte, įtraukiami taikinimo ir (arba) tarpininkavimo mechanizmai ir arbitražo sąlygos.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
X priedo XI punkto 4 a papunktis (naujas)
33b)  X priedo XI punkte įterpiamas šis papunktis:
„4a. Cukraus gamybos įmonė ir atitinkami runkelių pardavėjai gali susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygų, apimančių rinkos pelną ir nuostolius, nustatydami, kaip tarp jų turi būti paskirstytas dėl cukraus rinkos kainų ar kitų žaliavų rinkų pokyčių atsiradęs pelnas arba nuostoliai.“
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
XI priedas
33c)  XI priedas išbraukiamas.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
XII priedas
33d)  XII priedas išbraukiamas.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 33 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013
XIII priedas
33e)  XIII priedas išbraukiamas.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
1 straipsnio 2 dalies b punktas
-1)  1 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:
b)  pridėtinės vertės suteikiančiais ypatumais, siejamais su jų gamybai naudojamais ūkininkavimo ar perdirbimo būdais arba su jų gamybos arba prekybos vieta.
b) pridėtinės vertės suteikiančiais ypatumais, siejamais su jų gamybai naudojamais ūkininkavimo ar perdirbimo būdais arba su jų gamybos arba prekybos vieta ir, kai tinkama, jų indėliu į darnų vystymąsi.
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
5 straipsnis
2)  5 straipsnis pakeičiamas taip:
5 straipsnis
5 straipsnis
Kilmės vietos nuorodoms ir geografinėms nuorodoms taikomi reikalavimai
Kilmės vietos nuorodoms ir geografinėms nuorodoms taikomi reikalavimai
1.  Šiame reglamente kilmės vietos nuoroda – pavadinimas, kuriuo apibūdinamas produktas:
1.  Šiame reglamente kilmės vietos nuoroda – pavadinimas, kuriuo apibūdinamas produktas:
a)  kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba, išimtiniais atvejais, šalis;
a)  kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba, išimtiniais atvejais, šalis, arba pavadinimas, tradiciškai naudojamas konkrečioje vietovėje;
b)  kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais; bei
b)  kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su gamtos veiksniais ir žmogaus veiklos veiksniais;
c)  kurio visi gamybos etapai vykdomi apibrėžtoje geografinėje vietovėje.
c)  kurio visi gamybos etapai vykdomi apibrėžtoje geografinėje vietovėje.
2.  Šiame reglamente „geografinė nuoroda“ – pavadinimas, kuriuo apibūdinamas produktas:
2.  Šiame reglamente „geografinė nuoroda“ – pavadinimas, kuriuo apibūdinamas produktas:
a)  kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba šalis;
a)  kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba šalis, arba pavadinimas, tradiciškai naudojamas konkrečioje vietovėje;
b)  kurio tam tikra kokybė, reputacija ar kita savybė iš esmės priskiriama jo geografinei kilmei; bei
b)  kurio tam tikra kokybė, reputacija ar kita savybė iš esmės priskiriama jo geografinei kilmei; bei
c)  kurio bent vienas iš gamybos etapų vykdomas apibrėžtoje geografinėje vietovėje.
c)  kurio bent vienas iš gamybos etapų vykdomas apibrėžtoje geografinėje vietovėje.
3.  Nepaisant 1 dalies, tam tikri pavadinimai laikomi kilmės vietos nuorodomis, net jei atitinkamų produktų žaliavos gaunamos iš geografinės vietovės, kuri yra didesnė nei apibrėžta geografinė vietovė arba yra kita nei apibrėžtoji, jeigu:
3.  Nepaisant 1 dalies, tam tikri pavadinimai laikomi kilmės vietos nuorodomis, net jei atitinkamų produktų žaliavos gaunamos iš geografinės vietovės, kuri yra didesnė nei apibrėžta geografinė vietovė arba yra kita nei apibrėžtoji, jeigu:
a)  apibrėžtos žaliavų gamybos vietovės ribos;
a)  apibrėžtos žaliavų gamybos vietovės ribos;
b)  egzistuoja specialios žaliavų gamybos sąlygos;
b)  egzistuoja specialios žaliavų gamybos sąlygos;
c)  egzistuoja kontrolės priemonės b punkte nurodytų sąlygų laikymuisi užtikrinti; bei
c)  egzistuoja kontrolės priemonės b punkte nurodytų sąlygų laikymuisi užtikrinti; bei
d)  tokios kilmės vietos nuorodos jų kilmės šalyje buvo pripažintos kilmės vietos nuorodomis anksčiau nei 2004 m. gegužės 1 d.
d)  tokios kilmės vietos nuorodos jų kilmės šalyje buvo pripažintos kilmės vietos nuorodomis anksčiau nei 2004 m. gegužės 1 d.
Taikant šią dalį žaliavomis gali būti laikomi tik gyvi gyvūnai, mėsa ir pienas.
Taikant šią dalį žaliavomis gali būti laikomi tik gyvi gyvūnai, mėsa ir pienas.
4.  Siekiant atsižvelgti į gyvūninių maisto produktų gamybos specifinį pobūdį, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl apribojimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su pašarų šaltiniais, kilmės vietos nuorodos atveju.
4.  Siekiant atsižvelgti į gyvūninių maisto produktų gamybos specifinį pobūdį, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl apribojimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su pašarų šaltiniais, kilmės vietos nuorodos atveju.
Be to, siekiant atsižvelgti į tam tikrų produktų ar vietovių specifinį pobūdį, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl apribojimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su gyvų gyvūnų skerdimu arba žaliavų šaltiniais.
Be to, siekiant atsižvelgti į tam tikrų produktų ar vietovių specifinį pobūdį, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl apribojimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su gyvų gyvūnų skerdimu arba žaliavų šaltiniais.
Priimant šiuos apribojimus ir leidžiančias nukrypti nuostatas remiantis objektyviais kriterijais atsižvelgiama į kokybę arba naudojimą ir pripažintą profesinę patirtį arba gamtinius veiksnius.
Priimant šiuos apribojimus ir leidžiančias nukrypti nuostatas remiantis objektyviais kriterijais atsižvelgiama į kokybę arba naudojimą ir pripažintą profesinę patirtį arba gamtinius veiksnius.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
6 straipsnio 2 dalis
2a)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Pavadinimo negalima registruoti kaip kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos, jei jis panašus į augalo ar gyvūno veislės pavadinimą arba su juo sutampa ir gali suklaidinti vartotoją dėl tikrosios produkto kilmės.
2. Pavadinimo negalima registruoti kaip kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos, jei jis panašus į augalo ar gyvūno veislės pavadinimą arba su juo sutampa ir gali suklaidinti vartotoją dėl tikrosios produkto kilmės bei painioti produktus įregistruotu pavadinimu ir atitinkamą augalų ar gyvūnų veislę.
Pirmiausia atsižvelgiama į šiuos aspektus:
a)  faktinį augalų ar gyvūnų veislės pavadinimo naudojimą prekiniame pavadinime;
b)  homonimiją, kuri atsirastų dėl pavadinimų registracijos;
c)  augalų arba gyvūnų veislės pavadinimo naudojimo išplėtimą už kilmės teritorijos ribų.“
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
7 straipsnis
3)  7 straipsnis pakeičiamas taip:
7 straipsnis
7 straipsnis
Produkto specifikacija
Produkto specifikacija
1.  Saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda turi atitikti specifikaciją, kurioje nurodoma bent ši informacija:
1.  Saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda turi atitikti specifikaciją, kurioje nurodoma bent ši informacija:
a)  pavadinimas, kuris turi būti saugomas kaip kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, kai jis naudojamas prekyboje arba bendrinėje kalboje, ir tik tomis kalbomis, kuriomis konkretus produktas dabar yra arba anksčiau buvo apibūdinamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje;
a)  pavadinimas, kuris turi būti saugomas kaip kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, kai jis naudojamas prekyboje arba bendrinėje kalboje, ir tik tomis kalbomis, kuriomis konkretus produktas dabar yra arba anksčiau buvo apibūdinamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje;
b)  produkto apibūdinimas, įskaitant žaliavas, jei taikytina, taip pat pagrindines fizines, chemines, mikrobiologines arba organoleptines produkto savybes;
b)  produkto apibūdinimas, įskaitant žaliavas, jei taikytina, taip pat pagrindines fizines, chemines, mikrobiologines arba organoleptines produkto savybes;
c)  geografinės vietovės apibrėžimas, nustatytas atsižvelgiant į šios dalies f punkto i arba ii papunktyje nurodytą ryšį, ir atitinkamais atvejais išsamūs duomenys apie 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų laikymąsi;
c)  geografinės vietovės apibrėžimas, nustatytas atsižvelgiant į šios dalies f punkto i arba ii papunktyje nurodytą ryšį, ir atitinkamais atvejais išsamūs duomenys apie 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų laikymąsi;
d)  įrodymai, kad produktas yra kilęs iš 5 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytos apibrėžtos geografinės vietovės;
d)  atsekamumo įrodymai, kuriais remiantis galima patvirtinti, kad produktas yra kilęs iš 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos apibrėžtos geografinės vietovės;
e)  produkto gaminimo būdo ir atitinkamais atvejais autentiškų ir nekintančių vietinių gamybos būdų apibūdinimas, taip pat informacija apie pakavimą, jei pareiškėjų grupė taip nustato ir pateikia pakankamą su produktu susijusį pagrindimą, kodėl produktas turi būti pakuojamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje, kad būtų išsaugota kokybė, užtikrinta kilmė ar užtikrinta kontrolė, atsižvelgiant į Sąjungos teisę, visų pirma laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas srityse;
e)  produkto gaminimo būdo ir atitinkamais atvejais jo indėlio į darnų vystymąsi, autentiškų ir nekintančių vietinių gamybos būdų apibūdinimas, taip pat informacija apie pakavimą, jei pareiškėjų grupė taip nustato ir pateikia pakankamą su produktu susijusį pagrindimą, kodėl produktas turi būti pakuojamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje, kad būtų išsaugota kokybė, užtikrinta kilmė ar užtikrinta kontrolė, atsižvelgiant į Sąjungos teisę, visų pirma laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas srityse;
f)  išsamūs duomenys, kuriais nustatomas:
f)  išsamūs duomenys, kuriais nustatomas:
i)  produkto kokybės ar savybių ir geografinės aplinkos, nurodytos 5 straipsnio 1 dalyje, ryšys; arba
i)  turint omenyje saugomą kilmės vietos nuorodą – produkto kokybės ar savybių ir geografinės aplinkos ryšys, nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje, arba
ii)  atitinkamais atvejais, produkto tam tikros kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir geografinės kilmės, nurodytos 5 straipsnio 2 dalyje, ryšys;
ii)  turint omenyje saugomą geografinę nuorodą – produkto tam tikros kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir geografinės kilmės ryšys, nurodytas 5 straipsnio 2 dalyje;
g)  valdžios institucijų arba, jei yra, įstaigų, pagal 37 straipsnį tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimai, adresai ir jų konkrečios užduotys;
g)  valdžios institucijų arba, jei yra, įstaigų, pagal 37 straipsnį tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimai, adresai ir jų konkrečios užduotys;
h)  specialios atitinkamo produkto ženklinimo taisyklės.
h)  specialios atitinkamo produkto ženklinimo taisyklės.
2.  Siekiant užtikrinti, kad produktų specifikacijose būtų pateikiama svarbi ir glausta informacija, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje specifikacijoje pateikiamos informacijos apribojimo taisyklės, kai toks apribojimas yra būtinas siekiant išvengti pernelyg didelės apimties registravimo paraiškų.
2.  Siekiant užtikrinti, kad produktų specifikacijose būtų pateikiama svarbi ir glausta informacija, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje specifikacijoje pateikiamos informacijos apribojimo taisyklės, kai toks apribojimas yra būtinas siekiant išvengti pernelyg didelės apimties registravimo paraiškų.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos specifikacijos formos taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos specifikacijos formos taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
11 straipsnio 2 dalis
4a)  11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Į registrą gali būti įrašytos su trečiųjų šalių produktais susijusios geografinės nuorodos, kurios Sąjungoje yra saugomos pagal tarptautinį susitarimą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Sąjunga. Jei minėtame susitarime specialiai nenurodyta, kad konkretūs pavadinimai yra pagal šį reglamentą saugomos kilmės vietos nuorodos, į registrą jie įrašomi kaip saugomos geografinės nuorodos.
2. Jei susitarime tai numatyta, į registrą gali būti įrašytos su trečiųjų šalių produktais susijusios geografinės nuorodos, kurios Sąjungoje yra saugomos pagal tarptautinį susitarimą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Sąjunga. Jei minėtame susitarime specialiai nenurodyta, kad konkretūs pavadinimai yra pagal šį reglamentą saugomos kilmės vietos nuorodos, į registrą jie įrašomi kaip saugomos geografinės nuorodos.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
12 straipsnis
4b)  12 straipsnis pakeičiamas taip:
12 straipsnis
12 straipsnis
Pavadinimai, simboliai ir nuorodos
Pavadinimai, simboliai ir nuorodos
1.  Saugomas kilmės vietos nuorodas ir saugomas geografines nuorodas gali naudoti visi atitinkamą specifikaciją atitinkančiu produktu prekiaujantys veiklos vykdytojai.
1.  Saugomas kilmės vietos nuorodas ir saugomas geografines nuorodas gali naudoti visi atitinkamą specifikaciją atitinkančiu produktu prekiaujantys veiklos vykdytojai.
2.  Nustatomi Sąjungos simboliai, skirti saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir saugomomis geografinėmis nuorodomis žymimiems produktams populiarinti.
2.  Nustatomi Sąjungos simboliai, skirti saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir saugomomis geografinėmis nuorodomis žymimiems produktams populiarinti.
3.  Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos kilmės produktais, kurių pavadinimai šiame reglamente nustatyta tvarka įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos, su jomis susiję Sąjungos simboliai pateikiami etiketėje. Be to, įregistruotas produkto pavadinimas turėtų būti pateikiamas tame pačiame regėjimo lauke. Etiketėje gali būti pateikiamos nuorodos „saugoma kilmės vietos nuoroda“, „saugoma geografinė nuoroda“ arba atitinkamos santrumpos – SKVN arba SGN.
3.  Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos kilmės produktais, kurių pavadinimai šiame reglamente nustatyta tvarka įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos, su jomis susiję Sąjungos simboliai pateikiami etiketėje, reklaminėje medžiagoje ir su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose. Be to, įregistruotas produkto pavadinimas turėtų būti pateikiamas tame pačiame regėjimo lauke ir matomoje vietoje, kad jis būtų gerai matomas, lengvai perskaitomas ir, jei taikytina, neištrinamas. Jis jokiu būdu nėra paslėptas, neryškus arba užgožtas kitu rašytiniu ar vaizdiniu elementu arba kitu įterptiniu dokumentu. Etiketėje gali būti pateikiamos nuorodos „saugoma kilmės vietos nuoroda“, „saugoma geografinė nuoroda“ arba atitinkamos santrumpos – SKVN arba SGN.
4.  Be to, etiketėje taip pat gali būti atvaizduojama geografinės kilmės vietovė, kaip nurodyta 5 straipsnyje, ir pateikiamos valstybės narės ir (arba) regiono, kuriame yra ta geografinė kilmės vietovė, tekstinės, grafinės ar simbolinės nuorodos.
4.  Be to, etiketėje taip pat gali būti atvaizduojama geografinės kilmės vietovė, kaip nurodyta 5 straipsnyje, ir pateikiamos valstybės narės ir (arba) regiono, kuriame yra ta geografinė kilmės vietovė, tekstinės, grafinės ar simbolinės nuorodos.
5.  Nedarant poveikio Direktyvai 2000/13/EB, etiketėse galima naudoti Direktyvos 2008/95/EB 15 straipsnyje nurodytus kolektyvinius geografinius prekių ženklus kartu su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda.
5.  Nedarant poveikio Direktyvai 2000/13/EB, etiketėse galima naudoti Direktyvos 2008/95/EB 15 straipsnyje nurodytus kolektyvinius geografinius prekių ženklus kartu su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda.
6.  Tuo atveju, kai prekiaujama trečiųjų šalių kilmės produktais, kurių pavadinimai įrašyti į registrą, etiketėje gali būti pateikiamos 3 dalyje nurodytos nuorodos ar su jomis susiję Sąjungos simboliai.
6.  Tuo atveju, kai prekiaujama trečiųjų šalių kilmės produktais, kurių pavadinimai įrašyti į registrą, etiketėje gali būti pateikiamos 3 dalyje nurodytos nuorodos ar su jomis susiję Sąjungos simboliai. Tuo atveju, kai prekiaujama trečiųjų šalių kilmės produktais, saugomais pagal tarptautinį susitarimą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Sąjunga, ir kurių pavadinimai neįrašyti į registrą, etiketėje negali būti pateikiamos 3 dalyje nurodytos nuorodos ar su jomis susiję Sąjungos simboliai.
7.  Siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiama tinkama informacija, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi Sąjungos simboliai.
7.  Siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiama tinkama informacija, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi Sąjungos simboliai.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiamos Sąjungos simbolių ir nuorodų techninės charakteristikos ir jų naudojimo ant parduodamų produktų, kurių pavadinimai įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos, taisyklės, įskaitant taisykles dėl tinkamų vartoti kalbinių redakcijų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiamos Sąjungos simbolių ir nuorodų techninės charakteristikos ir jų naudojimo ant parduodamų produktų, kurių pavadinimai įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos, taisyklės, įskaitant taisykles dėl tinkamų vartoti kalbinių redakcijų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
13 straipsnis
5)  13 straipsnis pakeičiamas taip:
13 straipsnis
13 straipsnis
Apsauga
Apsauga
1.  Įregistruoti pavadinimai saugomi nuo:
1.  Įregistruoti pavadinimai saugomi nuo:
a)  bet kokio tiesioginio ar netiesioginio įregistruoto pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais neregistruotiems produktams, jeigu tie produktai yra panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus arba jeigu naudojant tą pavadinimą naudojamasi saugomo pavadinimo reputacija, įskaitant atvejus, kai tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys;
a)  bet kokio tiesioginio ar netiesioginio įregistruoto pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais neregistruotiems produktams, jeigu tie produktai yra panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus arba jeigu naudojant tą pavadinimą naudojamasi saugomo pavadinimo reputacija, ji pabloginama ar susilpninama, įskaitant atvejus, kai tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys;
b)  bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produktų ar paslaugų kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas kaip“, „imitacija“ ar pan., įskaitant atvejus, kai tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys;
b)  bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produktų ar paslaugų kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas kaip“, „imitacija“ ar pan., įskaitant atvejus, kai tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys;
c)  bet kokios kitos melagingos ar klaidinančios produkto provenencijos vietos, kilmės, pobūdžio ar esminių ypatybių nuorodos, kurios naudojamos ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose, ir nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;
c)  bet kokios kitos melagingos ar klaidinančios produkto provenencijos vietos, kilmės, pobūdžio ar esminių ypatybių nuorodos, kurios naudojamos ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose, ir nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;
d)  bet kokios kitos praktikos, dėl kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę.
d)  bet kokios kitos praktikos, dėl kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę;
da)  bet kokios domeno vardo, kuris yra panašus į saugomą nuorodą arba gali būti visiškai arba iš dalies su ja painiojamas, piktavališkos registracijos.
Jei saugomoje kilmės vietos nuorodoje arba saugomoje geografinėje nuorodoje yra bendriniu produkto pavadinimu laikomas pavadinimas, laikoma, kad to bendrinio pavadinimo naudojimas neprieštarauja pirmos pastraipos a arba b punktams.
Jei saugomoje kilmės vietos nuorodoje arba saugomoje geografinėje nuorodoje yra bendriniu produkto pavadinimu laikomas pavadinimas, laikoma, kad to bendrinio pavadinimo naudojimas neprieštarauja pirmos pastraipos a arba b punktams.
2.  Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos netampa bendriniais pavadinimais.
2.  Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos netampa bendriniais pavadinimais.
3.  Valstybės narės imasi atitinkamų administracinių ir teisinių veiksmų, kad būtų išvengta neteisėto saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų, kuriomis ženklinami atitinkamoje valstybėje narėje gaminami ar parduodami produktai, naudojimo, kaip nurodyta 1 dalyje, arba toks naudojimas būtų sustabdytas.
3.  Valstybės narės imasi atitinkamų administracinių ir teisinių veiksmų, kad būtų išvengta neteisėto saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų, kuriomis ženklinami atitinkamoje valstybėje narėje gaminami ar parduodami produktai, naudojimo, kaip nurodyta 1 dalyje, arba toks naudojimas būtų sustabdytas.
3a.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta apsauga taip pat taikoma tranzitu vežamoms prekėms, kaip tai suprantama Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 44 punkte, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą toje teritorijoje, ir prekėms, parduodamoms naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis.
Tuo tikslu valstybės narės paskiria valdžios institucijas, kurios būtų atsakingos už šių veiksmų vykdymą laikantis kiekvienos valstybės narės atskirai nustatytos tvarkos.
Tuo tikslu valstybės narės paskiria valdžios institucijas, kurios būtų atsakingos už šių veiksmų vykdymą laikantis kiekvienos valstybės narės atskirai nustatytos tvarkos.
Šios valdžios institucijos turi teikti tinkamas objektyvumo ir nešališkumo garantijas ir turėti kvalifikuoto personalo bei išteklių, būtinų jų funkcijoms vykdyti.
Šios valdžios institucijos turi teikti tinkamas objektyvumo ir nešališkumo garantijas ir turėti kvalifikuoto personalo bei išteklių, būtinų jų funkcijoms vykdyti.
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
15 straipsnio 1 ir 2 dalys
6)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
Išbraukta.
a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
„Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;
b)  2 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:
„Nedarydama poveikio 14 straipsniui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais pagrįstais atvejais pratęsiamas šio straipsnio 1 dalyje minėtas pereinamasis laikotarpis, kai įrodoma, kad:“;
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
15 straipsnis
6a)  15 straipsnis pakeičiamas taip:
15 straipsnis
15 straipsnis
Pereinamieji laikotarpiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų naudojimui
Pereinamieji laikotarpiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų naudojimui
1.  Nedarydama poveikio 14 straipsniui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas ne ilgesnis nei penkerių metų pereinamasis laikotarpis, kad valstybės narės ar trečiosios šalies kilmės produktui, kurio nuorodą sudaro arba kurio nuorodoje yra pavadinimas, prieštaraujantis 13 straipsnio 1 daliai, būtų galima toliau taikyti nuorodą, kurią naudojant juo buvo prekiaujama su sąlyga, kad priimtinu prieštaravimo pareiškimu pagal 49 straipsnio 3 dalį arba 51 straipsnį įrodoma, kad:
1.  Nedarydama poveikio 14 straipsniui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas ne ilgesnis nei penkerių metų pereinamasis laikotarpis, kad valstybės narės ar trečiosios šalies kilmės produktui, kurio nuorodą sudaro arba kurio nuorodoje yra pavadinimas, prieštaraujantis 13 straipsnio 1 daliai, būtų galima toliau taikyti nuorodą, kurią naudojant juo buvo prekiaujama su sąlyga, kad priimtinu prieštaravimo pareiškimu pagal 49 straipsnio 3 dalį arba 51 straipsnį įrodoma, kad:
a)  pavadinimo įregistravimas pakenktų visiškai arba iš dalies tapataus pavadinimo gyvavimui; arba
a)  pavadinimo įregistravimas pakenktų visiškai arba iš dalies tapataus pavadinimo gyvavimui; arba
b)  tokio pavadinimo produktais atitinkamoje teritorijoje teisėtai prekiaujama ne trumpiau kaip penkerius metus iki paskelbimo, numatyto 50 straipsnio 2 dalies a punkte, dienos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
b)  tokio pavadinimo produktais atitinkamoje teritorijoje teisėtai prekiaujama ne trumpiau kaip penkerius metus iki paskelbimo, numatyto 50 straipsnio 2 dalies a punkte, dienos.
2.  Nedarydama poveikio 14 straipsniui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais deramai pagrįstais atvejais pratęsiamas šio straipsnio 1 dalyje minėtas pereinamasis laikotarpis iki 15 metų, kai įrodoma, kad:
2.  Nedarydama poveikio 14 straipsniui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais deramai pagrįstais atvejais pratęsiamas šio straipsnio 1 dalyje minėtas pereinamasis laikotarpis iki 15 metų, kai įrodoma, kad:
a)  šio straipsnio 1 dalyje nurodyta nuoroda buvo teisėtai, nuosekliai ir teisingai naudojama ne mažiau kaip 25 metus iki registravimo paraiškos pateikimo Komisijai;
a)  šio straipsnio 1 dalyje nurodyta nuoroda buvo teisėtai, nuosekliai ir teisingai naudojama ne mažiau kaip 25 metus iki registravimo paraiškos pateikimo Komisijai;
b)  šio straipsnio 1 dalyje nurodytos nuorodos naudojimo tikslas niekada nebuvo pasipelnyti pasinaudojant registruoto pavadinimo reputacija, ir įrodoma, kad vartotojas nebuvo ir negalėjo būti suklaidintas dėl tikrosios produkto kilmės.
b)  šio straipsnio 1 dalyje nurodytos nuorodos naudojimo tikslas niekada nebuvo pasipelnyti pasinaudojant registruoto pavadinimo reputacija, ir įrodoma, kad vartotojas nebuvo ir negalėjo būti suklaidintas dėl tikrosios produkto kilmės.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3.  Naudojant 1 ir 2 dalyse nurodytą nuorodą, etiketėje pateikiamas aiškus ir gerai matomas kilmės šalies pavadinimas.
3.  Naudojant 1 ir 2 dalyse nurodytą nuorodą, etiketėje pateikiamas aiškus ir gerai matomas kilmės šalies pavadinimas.
4.  Siekdama pašalinti laikinus sunkumus ir įgyvendinti ilgalaikį tikslą – užtikrinti, kad visi atitinkamos vietovės gamintojai laikytųsi specifikacijų, valstybė narė gali suteikti ne ilgesnį kaip 10 metų pereinamąjį laikotarpį, kuris įsigaliotų paraiškos pateikimo Komisijai dieną, su sąlyga, kad atitinkami veiklos vykdytojai iki pateikdami paraišką valstybės narės valdžios institucijoms atitinkamais produktais, naudodami atitinkamus pavadinimus, nuolat teisėtai prekiavo ne mažiau kaip penkerius metus ir kad tai nurodė 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos nacionalinės prieštaravimo procedūros metu.
4.  Siekdama pašalinti laikinus sunkumus ir įgyvendinti ilgalaikį tikslą – užtikrinti, kad visi atitinkamos vietovės gamintojai laikytųsi specifikacijų, valstybė narė gali suteikti ne ilgesnį kaip 10 metų pereinamąjį laikotarpį, kuris įsigaliotų paraiškos pateikimo Komisijai dieną, su sąlyga, kad atitinkami veiklos vykdytojai iki pradėdami 49 straipsnio 3 dalyje nurodytą nacionalinę prieštaravimo procedūrą atitinkamais produktais, naudodami atitinkamus pavadinimus, nuolat teisėtai prekiavo ne mažiau kaip penkerius metus ir tai nurodė tos procedūros metu.
Pirma pastraipa, išskyrus prieštaravimo procedūrą, mutatis mutandis taikoma saugomai geografinei nuorodai arba saugomai kilmės vietos nuorodai, kuria nurodoma trečiojoje šalyje esanti geografinė vietovė.
Pirma pastraipa, išskyrus prieštaravimo procedūrą, mutatis mutandis taikoma saugomai geografinei nuorodai arba saugomai kilmės vietos nuorodai, kuria nurodoma trečiojoje šalyje esanti geografinė vietovė.
Tokie pereinamieji laikotarpiai nurodomi paraiškos dokumentuose, kurie nurodyti 8 straipsnio 2 dalyje.
Tokie pereinamieji laikotarpiai nurodomi paraiškos dokumentuose, kurie nurodyti 8 straipsnio 2 dalyje.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
18 straipsnio 3 dalis
7a)  18 straipsnio 3 dalis išbraukiama.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
23 straipsnio 3 dalis
8a)  23 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3.  Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos kilmės produktais, kurių pavadinimai pagal šį reglamentą įregistruoti kaip garantuoti tradiciniai gaminiai, etiketėje pateikiamas 2 dalyje nurodytas simbolis, nedarant poveikio 4 daliai. Be to, produkto pavadinimas turėtų būti pateikiamas tame pačiame regėjimo lauke. Etiketėje taip pat gali būti pateikta nuoroda „garantuotas tradicinis gaminys“ arba atitinkama santrumpa – GTG.
3. Tuo atveju, kai prekiaujama Sąjungos kilmės produktais, kurių pavadinimai pagal šį reglamentą įregistruoti kaip garantuoti tradiciniai gaminiai, etiketėje, reklaminėje medžiagoje ir su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose pateikiamas 2 dalyje nurodytas simbolis, nedarant poveikio 4 daliai. Be to, produkto pavadinimas turėtų būti pateikiamas tame pačiame regėjimo lauke ir akivaizdžioje vietoje, kad būtų aiškiai matomas ir perskaitomas, ir, jei taikytina, neištrinamas. Jis jokiu būdu nėra paslėptas, neryškus arba užgožtas kitu rašytiniu ar vaizdiniu elementu arba kitu įterptiniu dokumentu. Etiketėje taip pat gali būti pateikta nuoroda „garantuotas tradicinis gaminys“ arba atitinkama santrumpa – GTG.
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
24a straipsnio 2 pastraipa
Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
33 a straipsnis (naujas)
9a)  įterpiamas šis straipsnis:
„33a straipsnis
Papildomos taisyklės dėl neprivalomo kokybės termino „kalnų produktas“ naudojimo
Valstybės narės gali leisti pateikti produktą, naudojant neprivalomą kokybės terminą „kalnų produktas“, jei jo gamybos taisyklės nepažeidžia kalnų produkto gamybos ir ženklinimo reikalavimų atitinkamoje šalyje, jeigu tokie reikalavimai nustatyti.“
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
49 straipsnio 8 dalis
8.  Valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedama bet kokia procedūra, susijusi su paraiška, pateikta Komisijai pagal 4 dalį.
8.  Valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai, jei nacionaliniame teisme ar kitoje nacionalinėje įstaigoje pradedama bet kokia procedūra, susijusi su kompetentingos nacionalinės institucijos galutiniu sprendimu dėl paraiškos, pateiktos Komisijai pagal 4 dalį.
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
49 straipsnio 9 dalis
9.  Prireikus Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 50 straipsnyje nurodytas registravimo paraiškos nagrinėjimas sustabdomas tol, kol nacionalinis teismas ar kita nacionalinė įstaiga priims sprendimą dėl ginčijamos registravimo paraiškos, dėl kurios valstybė narė per nacionalinę procedūrą priėmė palankų sprendimą pagal 4 dalį.
Išbraukta.
Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
50 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Komisija nagrinėja pagal 49 straipsnio 4 ir 5 dalis gautas registravimo paraiškas. Komisija peržiūri, ar paraiškose nėra akivaizdžių klaidų, atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės atlikto nagrinėjimo ir prieštaravimo procedūros rezultatus.
1.  Komisija nagrinėja pagal 49 straipsnio 4 ir 5 dalis gautas registravimo paraiškas. Komisija peržiūri, ar paraiškose, gautose atitinkamai valstybei narei atlikus nagrinėjimo ir prieštaravimo procedūrą, nėra akivaizdžių klaidų.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnio 2 ir 3 dalys
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
53 straipsnis
14a)  53 straipsnis pakeičiamas taip:
53 straipsnis
53 straipsnis
Produkto specifikacijos keitimas
Produkto specifikacijos keitimas
1.  Teisėtą interesą turinti grupė gali teikti paraišką dėl pritarimo produkto specifikacijos keitimui.
1.  Teisėtą interesą turinti grupė gali teikti paraišką dėl pritarimo produkto specifikacijos keitimui.
Paraiškose apibūdinami prašomi keitimai ir pateikiamas jų pagrindimas.
Paraiškose apibūdinami prašomi keitimai ir pateikiamas jų pagrindimas.
2.   Jeigu kreipiamasi dėl vieno ar daugiau specifikacijos keitimų, kurie yra reikšmingi, paraiškai dėl specifikacijos pakeitimo taikoma 49–52 straipsniuose nustatyta tvarka.
2.  Produkto specifikacijos keitimai pagal svarbą skirstomi į dvi kategorijas: Sąjungos lygmens keitimus, dėl kurių reikia prieštaravimo procedūros Sąjungos lygmeniu, ir standartinius keitimus, dėl kurių sprendžiama valstybės narės arba trečiosios šalies lygmeniu.
Keitimas laikomas Sąjungos lygmens keitimu, jeigu:
a)  juo keičiamas saugomos kilmės vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos arba garantuoto tradicinio gaminio pavadinimas;
b)  kyla pavojus, kad juo bus pakeistos sąsajos, kurios saugomų kilmės vietos nuorodų atveju nurodytos 5 straipsnio 1 dalies b punkte, o saugomų geografinių nuorodų atveju – 5 straipsnio 2 dalyje;
c)  juo keičiamas gamybos metodas arba žaliavų ir sudedamųjų dalių naudojimas ir tais pakeitimais nukrypstama nuo garantuotų tradicinių gaminių gaminimo ir naudojimo tradicijų;
d)  jis susijęs su naujais prekybos produktu apribojimais.
Visi kiti produkto specifikacijų pakeitimai laikomi standartiniais keitimais. Standartiniu keitimu taip pat laikomas laikinas keitimas, susijęs su laikinu produkto specifikacijos pakeitimu dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių, arba laikinas keitimas, būtinas dėl gaivalinės nelaimės arba nepalankių oro sąlygų, kurias oficialiai pripažino kompetentingos institucijos.
Sąjungos lygmens keitimus tvirtina Komisija. Patvirtinimo procedūrai mutatis mutandis taikoma 49–52 straipsniuose nustatyta tvarka.
Tačiau jeigu siūlomi keitimai yra nereikšmingi, Komisija patvirtina arba atmeta paraišką. Tuo atveju, jeigu patvirtinami keitimai, dėl kurių turėtų būti koreguojami 50 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, Komisija paskelbia tuos duomenis Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Standartinius keitimus tvirtina valstybė narė, kurios teritorijoje yra atitinkamo produkto geografinė vietovė, ir apie juos pranešama Komisijai. Trečiosios šalys standartinius keitimus tvirtina pagal atitinkamoje trečiojoje šalyje taikytiną teisę ir apie juos praneša Komisijai.
II antraštinėje dalyje aprašytos kokybės sistemos atveju keitimas laikomas nereikšmingu, jeigu:
a)  jis nėra susijęs su esminėmis produkto savybėmis;
b)  juo nėra pakeičiamas 7 straipsnio 1 dalies f punkto i arba ii papunktyje nurodytas ryšys;
c)  juo nekeičiamas produkto pavadinimas ar bet kuri pavadinimo dalis;
d)  jis neturi įtakos apibrėžtai geografinei vietovei; ir
e)  juo nesukuriama papildomų prekybos produktu ar jo žaliavomis apribojimų.
III antraštinėje dalyje aprašytos kokybės sistemos atveju keitimas laikomas nereikšmingu, jeigu:
a)  jis nėra susijęs su esminėmis produkto savybėmis;
b)  juo iš esmės nepakeičiamas produkto gamybos metodas; ir
c)  juo nekeičiamas produkto pavadinimas ar bet kuri pavadinimo dalis.
Nagrinėjant paraišką daugiausia dėmesio skiriama pasiūlytam keitimui.
Nagrinėjant paraišką daugiausia dėmesio skiriama pasiūlytam keitimui.
2a.  15 straipsnis taip pat taikomas paraiškoms dėl Sąjungos pakeitimų ir standartiniams specifikacijų pakeitimams.
3.  Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti su keitimo paraiškomis susijusią procedūrą, įskaitant tuos atvejus, kai dėl keitimo nekeičiamas bendrasis dokumentas ir kai pakeitimas yra susijęs su laikinu specifikacijos keitimu dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarinių arba fitosanitarinių priemonių, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos su keitimo paraiškomis susijusios procedūros taisyklės.
3.  Siekiant supaprastinti Sąjungos administracines procedūras ir standartinius produkto specifikacijos keitimus, įskaitant tuos atvejus, kai dėl keitimo nekeičiamas bendrasis dokumentas, Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomos su keitimo paraiškomis susijusių procedūrų taisyklės.
3a.  Komisija priima gaires, kuriose nustatomi kriterijai ir bendra metodika, kaip taikyti ir įgyvendinti administracinę specifikacijų pakeitimų – tiek Sąjungos lygmens, tiek standartinių pakeitimų – procedūrą, kad būtų užtikrintas nuoseklus standartinių pakeitimų taikymas nacionaliniu lygmeniu. Ne vėliau kaip ... [treji metai po šio (iš dalies keičiančio) reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija atlieka pirmą administracinės procedūros, taikomos tiek Sąjungos lygmens, tiek standartiniams specifikacijų pakeitimams, veiksmingumo vertinimą, kad būtų įvertintas reformos poveikis ir nuoseklus taikymas nacionaliniu lygmeniu. Atlikusi vertinimą Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą.
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės, reglamentuojančios su keitimo paraiškomis susijusias procedūras, keitimo paraiškų formą ir teikimą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės, reglamentuojančios su keitimo paraiškomis susijusias procedūras, keitimo paraiškų formą ir teikimą, taip pat standartinių keitimų pranešimą Komisijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 57 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012
I priedo I dalies 22 a įtrauka (nauja)
–  bičių vaškas.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
3 straipsnis
3a)  3 straipsnis pakeičiamas taip:
3 straipsnis
3 straipsnis
Aromatizuotų vyno produktų termino apibrėžtis ir klasifikacija
Aromatizuotų vyno produktų termino apibrėžtis ir klasifikacija
1.  Aromatizuoti vyno produktai – iš vyno sektoriaus produktų, nurodytų Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, pagaminti produktai, kurie buvo aromatizuoti. Jie skirstomi į šias kategorijas:
1.  Aromatizuoti vyno produktai – iš vyno sektoriaus produktų, nurodytų Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, pagaminti produktai, kurie buvo aromatizuoti. Jie skirstomi į šias kategorijas:
a)  aromatizuoti vynai;
a)  aromatizuoti vynai;
b)  aromatizuoti vyno gėrimai;
b)  aromatizuoti vyno gėrimai;
c)  aromatizuoti vyno produktų kokteiliai.
c)  aromatizuoti vyno produktų kokteiliai;
ca)  nealkoholiniai aromatizuoti vyno produktai.
2.  Aromatizuotas vynas – gėrimas:
2.  Aromatizuotas vynas – gėrimas:
a)  pagamintas iš vieno ar daugiau vynuogių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priedo IV dalies 5 punkte ir VII priedo II dalies 1 ir 3–9 punktuose, išskyrus vyną „Retsina“;
a)  pagamintas iš vieno ar daugiau vynuogių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priedo IV dalies 5 punkte ir VII priedo II dalies 1 ir 3–9 punktuose, išskyrus vyną „Retsina“;
b)  kurio bent 75 % bendro tūrio sudaro a punkte nurodyti vynuogių produktai;
b)  kurio bent 75 proc. bendro tūrio sudaro a punkte nurodyti vynuogių produktai;
c)  į kurį gali būti įpilta alkoholio;
c)  į kurį gali būti įpilta alkoholio;
d)  į kurį gali būti įdėta dažiklių;
d)  į kurį gali būti įdėta dažiklių;
e)  į kurį gali būti pridėta vynuogių misos, iš dalies fermentuotos vynuogių misos arba abiejų;
e)  į kurį gali būti pridėta vynuogių misos, iš dalies fermentuotos vynuogių misos arba abiejų;
f)  kuris gali būti pasaldintas;
f)  kuris gali būti pasaldintas;
g)  kurio faktinė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra ne mažesnė kaip 14,5 tūrio proc. ir mažesnė kaip 22 tūrio proc., o visuminė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra ne mažesnė kaip 17,5 tūrio proc.
g)  kurio faktinė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra ne mažesnė kaip 14,5 tūrio proc. ir mažesnė kaip 22 tūrio proc., o visuminė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra ne mažesnė kaip 17,5 tūrio proc.
3.  Aromatizuotas vyno gėrimas – gėrimas:
3.  Aromatizuotas vyno gėrimas – gėrimas:
pagamintas iš vieno ar daugiau vynuogių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1, 2 ir 4–11 punktuose, išskyrus vynus, kuriuos gaminant įpilama alkoholio, ir vyną „Retsina“;
a)   pagamintas iš vieno ar daugiau vynuogių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1, 2 ir 4–9 punktuose, išskyrus vynus, kuriuos gaminant įpilama alkoholio, ir vyną „Retsina“;
b)  kurio bent 50 % bendro tūrio sudaro a punkte nurodyti vynuogių produktai;
b)  kurio bent 50 proc. bendro tūrio sudaro a punkte nurodyti vynuogių produktai;
c)  į kurį nepilama alkoholio, išskyrus atvejus, kai II priede numatyta kitaip;
c)  į kurį nepilama alkoholio, išskyrus atvejus, kai II priede numatyta kitaip;
d)  į kurį gali būti įdėta dažiklių;
d)  į kurį gali būti įdėta dažiklių;
e)  į kurį gali būti pridėta vynuogių misos, iš dalies fermentuotos vynuogių misos arba abiejų;
e)  į kurį gali būti pridėta vynuogių misos, iš dalies fermentuotos vynuogių misos arba abiejų;
f)  kuris gali būti pasaldintas;
f)  kuris gali būti pasaldintas;
g)  kurio faktinė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra ne mažesnė kaip 4,5 tūrio proc. ir mažesnė kaip 14,5 tūrio proc.
g)  kurio faktinė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra ne mažesnė kaip 4,5 tūrio proc. ir mažesnė kaip 14,5 tūrio proc.
4.  Aromatizuotas vyno produktų kokteilis – gėrimas:
4.  Aromatizuotas vyno produktų kokteilis – gėrimas:
a)  pagamintas iš vieno ar daugiau vynuogių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1, 2 ir 4–11 punktuose, išskyrus vynus, kuriuos gaminant įpilama alkoholio, ir vyną „Retsina“;
a)  pagamintas iš vieno ar daugiau vynuogių produktų, apibrėžtų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1, 2 ir 4–11 punktuose, išskyrus vynus, kuriuos gaminant įpilama alkoholio, ir vyną „Retsina“;
b)  kurio bent 50 % bendro tūrio sudaro a punkte nurodyti vynuogių produktai;
b)  kurio bent 50 proc. bendro tūrio sudaro a punkte nurodyti vynuogių produktai;
c)  į kurį nepilama alkoholio;
c)  į kurį nepilama alkoholio;
d)  į kurį gali būti įdėta dažiklių;
d)  į kurį gali būti įdėta dažiklių;
e)  kuris gali būti pasaldintas;
e)  kuris gali būti pasaldintas;
f)  kurio faktinė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra didesnė nei 1,2 tūrio proc. ir mažesnė kaip 10 tūrio proc.
f)  kurio faktinė alkoholio koncentracija pagal tūrį yra didesnė nei 1,2 tūrio proc. ir mažesnė kaip 10 tūrio proc.
4a.  Šiame reglamente „nealkoholinis aromatizuotas vyno produktas“ – gėrimas:
a)  gautas 2, 3 ir 4 dalyse nurodytomis sąlygomis;
b)  kuriame esančio alkoholio kiekis sumažintas laikantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies E skirsnyje nurodytų procedūrų;
c)  kurio faktinė alkoholio koncentracija yra mažesnė nei 0,5 tūrio proc.
4b.  Aromatizuotiems vyno produktams taikoma vynininkystės praktika, apibrėžta Komisijos reglamente (EB) Nr. 606/2009, iš dalies pakeistame 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1961.“
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
5 straipsnio 4 dalis
4)  5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
Išbraukta.
„4. Prekinius pavadinimus galima papildyti arba pakeisti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 saugoma aromatizuoto vyno produkto geografine nuoroda.“
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
5 straipsnis
4a)  5 straipsnis pakeičiamas taip:
5 straipsnis
5 straipsnis
Prekiniai pavadinimai
Prekiniai pavadinimai
1.  Bet kuriems Sąjungos rinkai teikiamiems aromatizuotiems vyno produktams naudojami II priede nustatyti prekiniai pavadinimai, su sąlyga, kad tie produktai atitinka tame priede atitinkamam prekiniam pavadinimui nustatytus reikalavimus. Prekiniai pavadinimai gali būti papildomi įprastiniais pavadinimais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies o punkte.
1.  Bet kuriems Sąjungos rinkai teikiamiems aromatizuotiems vyno produktams naudojami II priede nustatyti prekiniai pavadinimai, su sąlyga, kad tie produktai atitinka tame priede atitinkamam prekiniam pavadinimui nustatytus reikalavimus. Prekiniai pavadinimai gali būti papildomi įprastiniais pavadinimais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies o punkte.
2.  Kai aromatizuoti vyno produktai atitinka daugiau nei vienam prekiniam pavadinimui taikomus reikalavimus, leidžiama naudoti tik vieną iš tų prekinių pavadinimų, nebent II priede būtų numatyta kitaip.
2.  Kai aromatizuoti vyno produktai atitinka daugiau nei vienam prekiniam pavadinimui taikomus reikalavimus, leidžiama naudoti tik vieną iš tų prekinių pavadinimų, nebent II priede būtų numatyta kitaip.
3.  Šiame reglamente nustatytų reikalavimų neatitinkantis alkoholinis gėrimas negali būti aprašytas, pateiktas ar ženklinamas vartojant tokius žodžius ar frazes kaip „panašus į“, „tipas“, „rūšis“, „pagamintas“, „skonis“ ar bet kurį kitą terminą, kuris būtų panašus į bet kurį prekinį pavadinimą.
3.  Šiame reglamente nustatytų reikalavimų neatitinkantis alkoholinis gėrimas negali būti aprašytas, pateiktas ar ženklinamas vartojant tokius žodžius ar frazes kaip „panašus į“, „tipas“, „rūšis“, „pagamintas“, „skonis“ ar bet kurį kitą terminą, kuris būtų panašus į bet kurį prekinį pavadinimą.
4.  Prekinius pavadinimus galima papildyti arba pakeisti pagal šį reglamentą saugoma geografine nuoroda.
4.  Prekinius pavadinimus galima papildyti arba pakeisti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 saugoma aromatizuoto vyno produkto geografine nuoroda.
5.  Nedarant poveikio 26 straipsniui, prekiniai pavadinimai nepapildomi vyno produktams leidžiamomis naudoti saugomomis kilmės vietos nuorodomis ar saugomomis geografinėmis nuorodomis.
5.  Nedarant poveikio 26 straipsniui, prekiniai pavadinimai nepapildomi vyno produktams leidžiamomis naudoti saugomomis kilmės vietos nuorodomis ar saugomomis geografinėmis nuorodomis.
5a.  Kai aromatizuotus vyno produktus ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis, valstybės narės gali leisti naudoti prekinius pavadinimus, kurie skiriasi nuo išdėstytų II priede, jeigu atitinkamos trečiosios šalies teisės aktuose reikalaujama naudoti tokius prekinius pavadinimus. Tokie prekiniai pavadinimai gali būti pateikti ne oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.
5b.  Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų papildytas šio reglamento II priedas, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, mokslinę raidą ir pokyčius rinkoje, vartotojų sveikatą ar vartotojų poreikį gauti informaciją.“
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
4b)  6 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a) vynuogių derliaus metai gali būti nurodomi produktų etiketėse, jeigu vynuogių produktas sudaro ne mažiau kaip 75 proc. viso tūrio ir ne mažiau kaip 85 proc. tiems produktams gaminti naudotų vynuogių derliaus nuimta tais metais.“
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
7 a straipsnis (naujas)
4c)  įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Maistingumo deklaracija
1.  Etiketėje nurodoma aromatizuotų vyno produktų maistingumo deklaracija, kurioje galima apsiriboti tik energinės vertės nurodymu.
2.  Energinė vertė turi būti:
a)  reiškiama skaičiais ir žodžiais ar simboliais, būtent simboliu E, reiškiančiu energiją;
b)  apskaičiuota taikant Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 XIV priede pateikiamus perskaičiavimo koeficientus;
c)  reiškiama vidutine verte kcal, kuri apibrėžiama remiantis:
i)  gamintojo atlikta aromatizuoto vyno produkto analize arba
ii)  skaičiavimu, pagrįstu visuotinai nustatytais ir priimtais duomenimis,
d)  nurodyta 100 ml produkto. Be to, gali būti nurodoma lengvai vartotojo atpažįstamo vartojimo vieneto energinė vertė, jei vartojimo vienetas kiekybiškai apibrėžiamas etiketėje ir nurodomas pakuotėje esančių vienetų skaičius;“
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
7 b straipsnis (naujas)
4d)  įterpiamas šis straipsnis:
„7b straipsnis
Sudedamųjų dalių sąrašas
1.  Aromatizuotų vyno produktų sudedamųjų dalių sąrašas nurodomas etiketėje arba kitomis priemonėmis, nei nurodant jį ant butelio ar bet kokios kitos rūšies taros klijuojamoje etiketėje, jeigu etiketėje pateikiama aiški tiesioginė nuoroda. Šis sąrašas neturi būti skelbiamas kartu su kita komercine ar rinkodaros informacija.
2.  Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų tiksliau nustatytos taisyklės, susijusios su aromatizuotų vyno produktų sudedamųjų dalių sąrašo nurodymu. Komisija priima b punkto va papunktyje nurodytus deleguotuosius aktus ne vėliau kaip praėjus 18 mėnesių nuo ... [šio (iš dalies keičiančio) reglamento įsigaliojimo diena].“
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
I priedo 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)
7a)  I priedo A dalies pirma dalis papildoma šiuo papunkčiu:
„iiia) spiritinius gėrimus (ne daugiau kaip 1 proc. viso kiekio).“
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
I priedo 2 dalies f punktas
7b)  1 straipsnio 2 dalies f punktas pakeičiamas taip:
f)  kitas natūralias angliavandenių medžiagas, turinčias panašų poveikį kaip ir minėtieji produktai.
f) kitas natūralias medžiagas, turinčias panašų poveikį kaip ir minėtieji produktai.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 c punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
II priedo A dalies 3 dalies 1 įtrauka
7c)  II priedo A dalies 8 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:
–  į kurį įpilta alkoholio ir
– į kurį gali būti įpilta alkoholio ir
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 d punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
II priedo B dalies 8 dalies 1 įtrauka
7d)  II priedo B dalies 8 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:
–  gaminamas tik iš raudonojo arba baltojo vyno,
– gaminamas tik iš raudonojo ir (arba) baltojo vyno,
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 e punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 251/2014
II priedo C a dalis (nauja)
7e)  II priedas papildomas šia dalimi:
„Ca dalis
NEALKOHOLINIAI AROMATIZUOTI VYNO PRODUKTAI
1)  Nealkoholinis aromatizuotas vyno produktas ar nealkoholinis (toliau nurodomas jo gamybai naudoto aromatizuoto vyno produkto pavadinimas)
Produktai, atitinkantys 3 straipsnio 4a dalyje nustatytą termino apibrėžtį.“
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio -1 pastraipa (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
22 a straipsnis (naujas)
Įterpiamas šis straipsnis:
„22a straipsnis
Tarpšakiniai susitarimai
1.  Nukrypdama nuo Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 ir 165 straipsnių, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnį pripažinta atokiausiame regione veikianti tarpšakinė organizacija yra laikoma atstovaujamąja tam tikro produkto gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, atitinkama valstybė narė gali tos organizacijos prašymu gali vienerių metų laikotarpiui, kurį galima pratęsti, nustatyti, kad susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje organizacijoje, būtų privalomi kitiems atitinkamame atokiausiame regione atskirai ar grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, kurie tai organizacijai nepriklauso.
2.  Jei pripažintos tarpšakinės organizacijos taisyklių taikymas išplečiamas pagal 1 dalį, o veikla, kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ekonominės veiklos vykdytojų, kurių veikla susijusi tik su to paties regiono vietos rinkai skirtais produktais, bendrą ekonominį interesą, valstybė narė, pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, gali nuspręsti, kad tai organizacijai nepriklausantys, bet toje rinkoje veikiantys atskiri ekonominės veiklos vykdytojai ar jų grupės mokėtų organizacijai visus jos narių mokamus finansinius įnašus arba jų dalį tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti.
3.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie visus susitarimus, kurių taikymo sritis buvo išplėsta, kaip numatyta pagal šį straipsnį.“
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Kiekvienais finansiniais metais Sąjunga finansuoja III ir IV skyriuose nurodytas priemones neviršydama tokios maksimalios metinės sumos:
2.  Kiekvienais finansiniais metais Sąjunga finansuoja III ir IV skyriuose nurodytas priemones neviršydama metinės sumos, lygiavertės:
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka
—  Prancūzijos užjūrio departamentai: 267 580 000 EUR,
—  Prancūzijos užjūrio departamentai: 278,41 mln. EUR,
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka
—  Azorų ir Madeiros salos: 102 080 000 EUR,
—  Azorų ir Madeiros salos: 106,21 mln. EUR,
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka
—  Kanarų salos: 257 970 000 EUR.
—  Kanarų salos: 268,42 mln. EUR.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies 1 įtrauka
—  Prancūzijos užjūrio departamentai: 25 900 000 EUR,
—  Prancūzijos užjūrio departamentai: 26 900 000 EUR,
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies 2 įtrauka
—  Azorų ir Madeiros salos: 20 400 000 EUR,
—  Azorų ir Madeiros salos: 21 200 000 EUR.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies 3 įtrauka
—  Kanarų salos: 69 900 000 EUR.
—  Kanarų salos: 72 700 000 EUR.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
32 straipsnio 4 dalis
32 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
4.  Komisija, atlikdama analizes, tyrimus ir vertinimus, susijusius su prekybos susitarimais ir bendra žemės ūkio politika, įtraukia specialų skyrių dėl bet kokio ypatingos svarbos atokiausiems regionams turinčio klausimo.
4. Prieš pradėdama bet kokias prekybos derybas, kurios gali turėti įtakos atokiausių regionų žemės ūkiui, Sąjunga atlieka galimų šių derybų pasekmių tyrimus, analizes ir poveikio vertinimus ir pritaiko savo derybų įgaliojimus, kad būtų atsižvelgta į konkrečius atokiausių regionų suvaržymus ir kad tuose regionuose būtų išvengta bet kokio neigiamo poveikio. Vykdydama tokius tyrimus ar vertinimus Komisija taiko JT nustatytus kriterijus.“
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 2 dalis
2.  III ir IV skyriuose nurodytas priemones Sąjunga finansuoja neviršydama maksimalios 23 000 000 EUR sumos.
2.  III ir IV skyriuose nurodytas priemones Sąjunga finansuoja neviršydama maksimalios 23,93 mln. EUR sumos.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 3 dalis
3.  Suma, skiriama III skyriuje nurodytai specialiai tiekimo tvarkai finansuoti, neviršija 6 830 000 EUR.
3.  Suma, skiriama III skyriuje nurodytai specialiai tiekimo tvarkai finansuoti, neviršija 7,11 mln. EUR.
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Vynu, kuris buvo rinkai pateiktas arba paženklintas iki taikytinų nuostatų įgyvendinimo ir kuris neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, gali būti prekiaujama, kol išsenka jo atsargos.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
Kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnio 18a punkte, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 119 straipsnio 1 dalies ga punktas ir 119 straipsnio 3a dalis taikomi nuo … [18 mėnesių po šio (iš dalies keičiančio) reglamento įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)
Kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnio 18a punkte, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 119 straipsnio 1 dalies gb punktas ir 119 straipsnio 3b dalis taikomi nuo antrų visų prekybos metų pradžios po Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 122 straipsnio va punkte minimo deleguotojo akto įsigaliojimo, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnio 20a punkte.
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 c pastraipa (nauja)
Kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnio 4c punkte, Reglamento (ES) Nr. 251/2014 7a straipsnis taikomas nuo … [18 mėnesių po ... [šio (iš dalies keičiančio) reglamento įsigaliojimo diena]].
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 d pastraipa (nauja)
Kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnio 4d punkte, Reglamento (ES) Nr. 251/2014 7b straipsnis taikomas nuo antrų visų prekybos metų pradžios po tame straipsnyje nurodyto deleguotojo akto įsigaliojimo.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
7a straipsnis
Ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo išplečiama su vyno produktų sudedamųjų dalių sąrašu ir maistingumo deklaracija susijusių taisyklių taikymo sritis, įtraukiant į ją kitus alkoholinius gėrimus.

(1) Nuorodos į „cp“ priimtų pakeitimų antraštėse suprantamos kaip atitinkama tų pakeitimų dalis.
(2)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0198/2019).

Atnaujinta: 2021 m. vasario 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika