Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0218(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0198/2019

Texte depuse :

A8-0198/2019

Dezbateri :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Voturi :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Texte adoptate
PDF 660kWORD 268k
Vineri, 23 octombrie 2020 - Bruxelles
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente ***I
P9_TA(2020)0289A8-0198/2019

Amendamentele(1) adoptate de Parlamentul European la 23 octombrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))(2)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, din 29 noiembrie 2017, prezintă provocările, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună („PAC”) ulterior anului 2020. Aceste obiective includ, printre altele, necesitatea ca PAC să se orienteze mai mult către rezultate, să stimuleze modernizarea și durabilitatea, inclusiv durabilitatea economică, socială, de mediu și climatică a zonelor agricole, silvicole și rurale, precum și să contribuie la reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor legată de legislația Uniunii.
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, din 29 noiembrie 2017, prezintă provocările, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună („PAC”) ulterior anului 2020. Aceste obiective includ, printre altele, necesitatea ca PAC să se orienteze mai mult către rezultate, să stimuleze, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și Acordul de la Paris privind clima, modernizarea și durabilitatea, inclusiv durabilitatea economică, socială, de mediu și climatică a zonelor agricole, silvicole și rurale (inclusiv acordând o prioritate mai mare agrosilviculturii), să reducă risipa alimentară și să promoveze educația cu privire la obiceiurile alimentare sănătoase, să producă alimente sănătoase, precum și să contribuie la reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor legată de legislația Uniunii. Comunicarea subliniază, de asemenea, dimensiunea globală a PAC și afirmă angajamentul Uniunii de a consolida coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile (CPDD).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Dezvoltarea de acorduri comerciale conduce, pe de o parte, la creșterea concurenței dintre producătorii agricoli pe plan internațional, iar, pe de altă parte, la crearea de noi perspective pentru aceștia. Pentru a menține o concurență echitabilă și a asigura reciprocitatea în cadrul schimburilor internaționale, Uniunea ar trebui să asigure respectarea normelor de producție în conformitate cu cele stabilite pentru proprii săi producători, în special în materie de mediu și în domeniul sanitar, sub rezerva reciprocității.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Întrucât PAC trebuie să asigure răspunsuri mai eficace la provocări și oportunități de îndată ce acestea se manifestă la nivelul Uniunii, la nivel internațional, național, regional, local și la nivelul fermelor, este necesar să se raționalizeze guvernanța PAC și să se îmbunătățească performanța acesteia în materie de îndeplinire a obiectivelor Uniunii, precum și să se reducă în mod semnificativ sarcina administrativă. În PAC bazată pe obținerea performanței („modelul de performanță”), Uniunea ar trebui să stabilească parametrii de bază ai politicii, cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de bază, iar statele membre ar trebui să dețină o responsabilitate mai mare în privința modului în care îndeplinesc obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea în considerare în mai mare măsură a condițiilor și nevoilor locale, prin personalizarea sprijinului în scopul maximizării contribuției la îndeplinirea obiectivelor Uniunii.
(2)  Întrucât PAC trebuie să asigure răspunsuri mai eficace la provocări și oportunități de îndată ce acestea se manifestă la nivelul Uniunii, la nivel internațional, național, regional, local și la nivelul fermelor, este necesar să se raționalizeze guvernanța PAC și să se îmbunătățească performanța acesteia în materie de îndeplinire a obiectivelor Uniunii, precum și să se reducă în mod semnificativ sarcina administrativă. În PAC bazată pe obținerea performanței („modelul de performanță”), și având în vedere obiectivul principal de asigurare a unui venit sustenabil pentru producători, Uniunea ar trebui să stabilească parametrii de bază ai politicii, cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de bază, în timp ce statele membre dețin o responsabilitate mai mare în privința modului în care îndeplinesc obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea sporită face posibil să se ia în considerare în mai mare măsură condițiile și nevoile locale, prin personalizarea sprijinului în scopul maximizării contribuției la îndeplinirea obiectivelor Uniunii.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Cu toate acestea, volatilitatea în creștere a prețurilor și scăderea profiturilor agricultorilor, care s-au agravat în condițiile orientării tot mai accentuate a PAC către piețe, impun crearea unor instrumente publice noi de reglare a ofertei care să garanteze o distribuție echitabilă a producției între țări și între agricultori.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Pentru a asigura coerența PAC, toate intervențiile din cadrul viitoarei PAC ar trebui să facă parte dintr-un plan strategic de sprijin care ar include anumite intervenții sectoriale care au fost stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului10.
(3)  Pentru a asigura coerența PAC, toate intervențiile din cadrul viitoarei PAC ar trebui să respecte principiile dezvoltării durabile, egalitatea de gen și drepturile fundamentale și să facă parte dintr-un plan strategic de sprijin care ar include anumite intervenții sectoriale care au fost stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului10.
_________________
_________________
10 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
10 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Pentru a concretiza obiectivele PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și pentru a garanta că Uniunea face față în mod corespunzător celor mai recente provocări cu care se confruntă, este oportun să se prevadă o serie de obiective generale care să reflecte orientările prezentate în comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”. Fără a aduce atingere obiectivelor specifice stabilite în cadrul planurilor strategice PAC, ar trebui să fie stabilite obiective suplimentare și specifice cu privire la organizarea comună a piețelor agricole.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește anumite definiții privind sectoarele care intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv. Definițiile privind sectorul zahărului stabilite în partea II secțiunea B din anexa respectivă ar trebui să fie eliminate, întrucât ele nu mai sunt aplicabile. În vederea actualizării definițiilor privind alte sectoare menționate în anexa respectivă, având în vedere noile cunoștințe științifice sau evoluțiile pieței, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea definițiilor respective. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și corespunzătoare a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu. În consecință, ar trebui să se elimine competența individuală delegată Comisiei în partea II secțiunea A punctul 4 din anexa menționată anterior privind modificarea definiției siropului de inulină.
(4)  Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește anumite definiții privind sectoarele care intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv. Definițiile privind sectorul zahărului stabilite în partea II secțiunea B din anexa respectivă ar trebui să fie eliminate, întrucât ele nu mai sunt aplicabile. În vederea actualizării definițiilor privind alte sectoare menționate în anexa respectivă, având în vedere noile cunoștințe științifice sau evoluțiile pieței, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește actualizarea definițiilor respective, însă fără a adăuga unele noi. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și corespunzătoare a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu. În consecință, ar trebui să se elimine competența individuală delegată Comisiei în partea II secțiunea A punctul 4 din anexa menționată anterior privind modificarea definiției siropului de inulină.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Având în vedere scăderea suprafeței efective plantate cu viță-de-vie în mai multe state membre în perioada 2014-2017, precum și pierderile potențiale în ceea ce privește producția aferentă, la momentul stabilirii suprafeței care face obiectul autorizațiilor pentru plantări noi menționate la articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a opta între baza existentă și un procentaj din suprafața totală cultivată efectiv cu viță-de-vie pe teritoriul lor la 31 iulie 2015, majorată cu o suprafață care corespunde drepturilor de plantare stabilite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 disponibile pentru conversia în autorizații în statul membru respectiv la 1 ianuarie 2016.
(8)  Fără a pune la îndoială faptul că o creștere prea rapidă a numărului de plantări noi de viță-de-vie, pentru a răspunde evoluției preconizate a cererii pe plan internațional, ar putea conduce din nou la o situație de depășire a capacității de ofertă pe termen mediu, este oportun să se aibă în vedere scăderea suprafeței efective plantate cu viță-de-vie în mai multe state membre în perioada 2014-2017, precum și pierderile potențiale în ceea ce privește producția aferentă, la momentul stabilirii suprafeței care face obiectul autorizațiilor pentru plantări noi menționate la articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a opta între baza existentă și un procentaj din suprafața totală cultivată efectiv cu viță-de-vie pe teritoriul lor la 31 iulie 2015, majorată cu o suprafață care corespunde drepturilor de plantare stabilite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 disponibile pentru conversia în autorizații în statul membru respectiv la 1 ianuarie 2016.
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   Pentru a se ajunge la o mai bună gestionare a solului în viticultură, ar trebui autorizată prelungirea autorizațiilor de replantare de la trei la șase ani, așa cum a fost cazul în regulamentul anterior privind drepturile de replantare. Amânarea utilizării autorizației de replantare ar putea avea un impact pozitiv asupra mediului, întrucât solul s-ar putea odihni și procesele naturale ar putea elimina bacteriile și virușii în loc să se recurgă la substanțe chimice.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)
(8b)  Pentru a combate cazurile de eludare neprevăzute de prezentul regulament, statele membre ar trebui să fie autorizate să poată adopta măsuri pentru a evita eludarea criteriilor de eligibilitate sau de prioritate de către solicitanți în cazul în care acțiunile acestora nu fac deja obiectul dispozițiilor speciale privind evitarea eludării prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește criteriile specifice de eligibilitate și de prioritate.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Normele de clasificare a soiurilor de struguri de vinificație de către statele membre ar trebui să fie modificate pentru a include soiurile de struguri de vinificație Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton și Herbemont, care fuseseră anterior excluse. Pentru a garanta faptul că pentru producția de vin a Uniunii se dezvoltă o rezistență mai mare la boli și că se utilizează soiuri de viță de vie mai bine adaptate la condițiile climatice în schimbare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită cultivarea pentru producția de vin a Uniunii a soiurilor Vitis Labrusca și a soiurilor provenind din încrucișări între Vitis vinifera, Vitis Labrusca și alte specii din genul Vitis.
eliminat
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Dispozițiile privind certificatele de conformitate și rapoartele de analiză pentru importurile de vin ar trebui să fie aplicate în lumina acordurilor internaționale încheiate în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”).
(11)  Dispozițiile privind certificatele de conformitate și rapoartele de analiză pentru importurile de vin ar trebui să fie aplicate în lumina acordurilor internaționale încheiate în conformitate cu TFUE, asigurându-se că standardele de trasabilitate și calitate corespund cu cele de la nivel european.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Definiția unei denumiri de origine ar trebui să fie aliniată cu definiția din Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală12 (denumit în continuare „Acordul TRIPS”), aprobat prin Decizia 94/800/CE a Consiliului13, în special cu articolul 22 alineatul (1) din aceasta, în sensul că denumirea trebuie să identifice produsul ca provenind dintr-o anumită regiune sau un anumit loc.
eliminat
__________________
12 Negocierile comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) - anexa 1 - anexa 1C - Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (OMC) (JO L 336, 23.12.1994, p. 214).
13 Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Pentru a asigura coerența procesului decizional în ceea ce privește cererile de protecție și opozițiile prezentate în cadrul procedurii preliminare naționale menționate la articolul 96 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia ar trebui să fie informată în timp util și în mod regulat atunci când sunt lansate proceduri în fața instanțelor naționale sau a altor organisme privind o cerere de protecție transmisă de către statul membru Comisiei, astfel cum se menționează la articolul 96 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare pentru ca aceasta să aibă posibilitatea de a suspenda examinarea cererii, atunci când circumstanțele impun acest lucru, până la momentul în care o instanță națională sau un alt organism național a hotărât cu privire la evaluarea de către statul membru a cererii în cadrul procedurii preliminare naționale.
(13)  Pentru a asigura coerența procesului decizional în ceea ce privește cererile de protecție și opozițiile prezentate în cadrul procedurii preliminare naționale menționate la articolul 96 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia ar trebui să fie informată în timp util și în mod regulat atunci când sunt lansate proceduri în fața instanțelor naționale sau a altor organisme privind o cerere de protecție transmisă de către statul membru Comisiei, astfel cum se menționează la articolul 96 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Înregistrarea indicațiilor geografice ar trebui să fie simplificată și accelerată prin separarea evaluării conformității cu normele privind proprietatea intelectuală de evaluarea conformității caietului de sarcini al produsului cu cerințele prevăzute în standardele de comercializare și normele de etichetare.
eliminat
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Statele membre care au aderat la Uniune din 2004 ar trebui sa fie încurajate să demareze procedurile pentru înregistrarea indicațiilor geografice prin facilitarea schimburilor de bune practici între statele membre.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)
(14b)   Partenerii din țările în curs de dezvoltare ar trebui, prin urmare, să fie ajutați să dezvolte un sistem de indicații și etichete geografice. Aceste indicații și etichete ar trebui apoi să fie recunoscute, de asemenea, de Uniune și de statele sale membre.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Evaluarea efectuată de către autoritățile competente ale statelor membre este o etapă esențială în cadrul procedurii. Statele membre dispun de cunoștințe, expertiză și acces la date și fapte care fac ca ele să fie cele mai în măsură să verifice dacă informațiile furnizate în cerere sunt corecte și veridice. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze că rezultatul evaluării respective, care trebuie să fie înregistrat cu acuratețe într-un document unic, care rezumă elementele relevante din caietul de sarcini al produsului, este fiabil și exact. Având în vedere principiul subsidiarității, Comisia ar trebui să examineze ulterior cererile, pentru a se asigura că nu există erori flagrante și că sunt luate în considerare legislația Uniunii și interesele părților interesate din afara statului membru în care se depune cererea.
(15)  Evaluarea efectuată de către autoritățile competente ale statelor membre este o etapă esențială în cadrul procedurii. Statele membre dispun de cunoștințe, expertiză și acces la date și fapte care fac ca ele să fie cele mai în măsură să verifice dacă informațiile furnizate în cerere sunt corecte și veridice. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze că rezultatul evaluării respective, care trebuie să fie înregistrat cu acuratețe într-un document unic, care rezumă elementele relevante din caietul de sarcini al produsului, este fiabil și exact. Având în vedere principiul subsidiarității, Comisia ar trebui să examineze ulterior cererile, pentru a se asigura că nu există erori flagrante și că sunt luate în considerare legislația Uniunii și interesele părților interesate din afara statului membru în care se depune cererea și din afara Uniunii.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  Experiența dobândită în contextul protecției denumirilor de origine sau a indicațiilor geografice în domeniul vitivinicol a demonstrat că procedurile în vigoare în Uniune sau în țările terțe pentru înregistrarea, modificarea și anularea denumirilor de origine și a indicațiilor geografice pot fi complexe, restrictive și de lungă durată. Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a creat lacune juridice, în special în ceea ce privește procedura de urmat pentru solicitările de modificare a caietului de sarcini al produsului. Normele de procedură privind denumirile de origine și indicațiile geografice din sectorul vitivinicol nu respectă normele aplicabile sistemelor de calitate din sectorul produselor alimentare, al băuturilor spirtoase și al vinurilor aromatizate încadrate în dreptul Uniunii. Această situație a lăsat loc unor incoerențe în ceea ce privește modul în care se aplică această categorie de drepturi de proprietate intelectuală. Aceste incoerențe ar trebui să fie abordate în lumina dreptului la protecția proprietății intelectuale prevăzut la articolul 17 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să simplifice, să clarifice, să completeze și să armonizeze procedurile vizate. Este oportun să se stabilească, în cea mai mare măsură posibilă, proceduri după modelul procedurilor eficace și puse în aplicare în mod corespunzător în materie de protecție a proprietății intelectuale pentru produsele agricole și produsele alimentare, enunțate în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și în normele sale de aplicare adoptate ulterior, ținând seama totodată de specificitățile sectorului vitivinicol.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)
(17b)  Denumirile de origine și indicațiile geografice sunt legate în mod intrinsec de teritoriul statelor membre. Autoritățile naționale și locale dețin cele mai bune cunoștințe de specialitate cu privire la chestiunile relevante și le cunosc cel mai bine. Este oportun să se țină seama de acest aspect în normele procedurale vizate, ținând seama de principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 alineatul (3) din TFUE.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 17 c (nou)
(17c)  Evaluarea efectuată de către autoritățile competente ale statelor membre este o etapă esențială în cadrul procedurii. Statele membre dispun de cunoștințe și de expertiză și au acces la date și fapte care fac ca ele să fie cele mai în măsură să verifice dacă o solicitare care vizează o denumire de origine sau o indicație geografică îndeplinește condițiile de acordare a protecției. Prin urmare, statele membre ar trebui să garanteze că rezultatele evaluării respective, înregistrate într-un document unic care rezumă elementele relevante din caietul de sarcini al produsului, sunt fiabile și exacte. Având în vedere principiul subsidiarității, Comisia ar trebui să examineze ulterior cererile, pentru a se asigura că nu există erori flagrante și că sunt luate în considerare legislația Uniunii și interesele părților interesate din afara statului membru în care se depune cererea.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 17 d (nou)
(17d)  Producătorii de produse cu denumire protejată ca denumire de origine sau ca indicație geografică își desfășoară activitatea pe o piață în schimbare și exigentă. Pe de o parte, ei au nevoie de proceduri care să le permită să se adapteze rapid la cerințele pieței, iar pe de altă parte, sunt penalizați prin durata și complexitatea procedurii de modificare în vigoare, care le limitează capacitatea de reacție la piață. Producătorii de produse vitivinicole cu denumire protejată ca denumire de origine sau ca indicație geografică ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a ține seama de evoluțiile cunoștințelor științifice și tehnice și de schimbările de mediu. Pentru a reduce numărul etapelor acestor proceduri și pentru a aplica în domeniu principiul subsidiarității, este important ca deciziile cu privire la modificările care nu au legătură cu elemente esențiale ale caietului de sarcini să poată fi aprobate la nivelul statului membru. Producătorii ar trebui să poată aplica modificările respective imediat după încheierea procedurii naționale. Nu ar trebui să fie necesară reexaminarea solicitării de aprobare la nivelul Uniunii.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 17 e (nou)
(17e)  Totuși, pentru a proteja interesele părților terțe stabilite în alte state membre decât cel în care se produc produsele vitivinicole, este oportun ca aprobarea modificărilor care necesită o procedură de opoziție la nivelul Uniunii să continue să fie de competența Comisiei. Este oportun, prin urmare, să se instituie o nouă clasificare a modificărilor: modificări standard care nu dau naștere unor proceduri de opoziție la nivelul Uniunii și care, prin urmare, se aplică de îndată ce sunt aprobate de statul membru; și modificări la nivelul Uniunii, care se aplică numai după ce sunt aprobate de către Comisie, după încheierea procedurii de opoziție la nivelul Uniunii.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 17 f (nou)
(17f)  Este oportun să se introducă noțiunea de „modificare temporară” pentru ca produsele vitivinicole care poartă o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată să poată continua să fie comercializate sub aceste denumiri protejate, în cazul unui dezastru natural, al unor condiții meteorologice adverse sau al adoptării de măsuri sanitare sau fitosanitare care împiedică temporar operatorii să respecte caietul de sarcini. Având în vedere caracterul lor urgent, este esențial ca modificările temporare să se aplice imediat după aprobarea lor de către statul membru. Lista motivelor de urgență care justifică adoptarea de modificări temporare este exhaustivă, având în vedere caracterul excepțional al acestor modificări.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 17 g (nou)
(17g)  Este esențial ca modificările Uniunii să respecte procedura aplicabilă solicitărilor de protecție, pentru ca să aibă aceeași eficacitate și aceleași garanții. Ele ar trebui să se aplice mutatis mutandis, cu excepția anumitor etape, care ar trebui să fie eliminate pentru a reduce sarcina administrativă. Este oportun să se definească procedura de urmat pentru modificările standard și modificările temporare, pentru a le permite statelor membre să evalueze solicitările în mod corespunzător și pentru a se garanta că toate statele membre adoptă o abordare coerentă. Evaluarea efectuată de statele membre ar trebui să fie echivalentă, în ceea ce privește rigoarea și exhaustivitatea, cu evaluarea efectuată în cadrul procedurii aplicabile solicitărilor de protecție.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 17 h (nou)
(17h)  Este important ca modificările standard și modificările temporare cu privire la denumirile de origine protejate și la indicațiile de origine protejate din țările terțe să se efectueze respectând abordarea prevăzută pentru statele membre și ca deciziile de aprobare să fie luate în conformitate cu sistemul aflat în vigoare în țara terță în cauză.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 17 i (nou)
(17i)  Pentru a proteja interesele legitime ale operatorilor și pentru a ține seama, totodată, de principiul concurenței și de obligația de a le comunica consumatorilor informații relevante, este oportun să se adopte norme de etichetare și prezentare temporară a produselor vitivinicole a căror denumire a făcut obiectul unei solicitări de protecție în calitate de denumire de origine sau indicație geografică.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
(22a)  În momentul punerii în aplicare prin act delegat a articolului 119 alineatul (1) litera (gb) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 cu privire la includerea obligatorie pe etichete a listei ingredientelor din vin, respectiva listă nu ar trebui să fie prezentată în funcție de lot.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)  Pentru a asigura securitatea juridică propice unei dezvoltări sustenabile a producției de lapte în Uniune și pentru a se ține seama de micșorarea pieței unice ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune, este oportun să se actualizeze limitele cantitative aplicate de Uniune, oferind organizațiilor de producători create de producătorii de produse lactate sau de asociații ale acestora posibilitatea de a negocia în mod colectiv cu o unitate de prelucrare a laptelui și a produselor lactate clauzele contractelor, inclusiv prețurile, pentru o parte sau pentru totalitatea producției de lapte crud a membrilor lor.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)
(23b)  Pentru a se ține seama de evoluțiile legislative recente concretizate în Regulamentul (UE) 2017/2393 și pentru a se pune capăt anumitor norme specifice devenite restrictive în comparație cu regimul general, este oportun să se precizeze că organizațiile de producători constituite de producătorii de lapte sau de asociațiile acestora pot fi recunoscute în virtutea articolelor 152 și 161 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și să se elimine normele specifice cu privire la organizațiile interprofesionale recunoscute în sectorul laptelui și al produselor lactate, în ceea ce privește recunoașterea acestora, precum și normele de retragere a acestei recunoașteri.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 23 c (nou)
(23c)  Ar trebui codificate normele privind recunoașterea organizațiilor de producători transnaționale, a asociațiilor de organizații de producători transnaționale și a organizațiilor interprofesionale transnaționale, precum și normele care să precizeze responsabilitățile statelor membre implicate. Respectând libertatea de stabilire, dar luând act de dificultățile pe care le întâmpină aceste organizații pentru a fi recunoscute de statul membru în care aceste organizații și asociații au un număr semnificativ de membri sau în care ele dispun de o producție care poate fi comercializată cu un volum semnificativ sau cu o valoare semnificativă, sau pe care le întâmpină organizațiile interprofesionale pentru a fi recunoscute de statul membru în care acestea își au sediul, este oportun să se acorde Comisiei responsabilitatea de a recunoaște aceste asociații și organizații și să se stabilească norme privind acordarea asistenței administrative necesare din partea statelor membre, între acestea și în raport cu Comisia, pentru ca aceasta să poată stabili dacă o organizație sau o asociație îndeplinește condițiile pentru acordarea recunoașterii sau să poată trata cazurile de neconformitate.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 23 d (nou)
(23d)  Pentru a le permite producătorilor agricoli să facă față concentrării tot mai mari a celorlalte verigi în întregul lanț al ofertei agricole, este oportun ca asociațiilor de organizații de producători să li se acorde posibilitatea de a participa la crearea de asociații de organizații de producători. De asemenea, pentru a răspunde acelorași obiective, este oportun să li se permită organizațiilor interprofesionale să creeze asociații de organizații interprofesionale.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 23 e (nou)
(23e)  Având în vedere importanța denumirilor de origine protejate (DOP) și a indicațiilor geografice protejate (IGP) pentru producția agricolă a Uniunii și ținând seama de succesul punerii în practică a normelor privind gestionarea ofertei de brânzeturi și jambon uscat care poartă mărci de calitate, pentru a garanta valoarea adăugată și a menține calitatea acestor produse, este oportun să se extindă beneficiile acestor norme asupra tuturor produselor agricole în ceea ce privește mărcile de calitate. Statele membre ar trebui, prin urmare, să fie autorizate să aplice norme care vizează reglementarea întregii oferte de produse agricole care poartă mărci de calitate și care au fost fabricate într-o zonă geografică determinată, la solicitarea unei organizații interprofesionale, a unei organizații de producători sau a unui grup, astfel cum este definit prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cu condiția ca o largă majoritate a producătorilor produsului respectiv și, după caz, a producătorilor agricoli din zona geografică în cauză să fie de acord cu aceste norme.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 23 f (nou)
(23f)  Pentru a promova îmbunătățirea transmiterii semnalelor pieței și pentru a consolida legăturile dintre prețurile producției și valoarea adăugată de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, este oportun să se extindă mecanismele de repartizare a valorii între agricultori, inclusiv asociațiile de agricultori, împreună cu primii lor cumpărători, la toate sectoarele de produse care beneficiază de o marcă de calitate recunoscută de către dreptul Uniunii și de dreptul național. Agricultorii, inclusiv asociațiile de agricultori, ar trebui să poată să fie autorizate să stabilească, de comun acord cu actorii care operează la diferite niveluri ale producției, prelucrării și comercializării, clauze de repartizare a valorii, inclusiv a câștigurilor și a pierderilor înregistrate pe piață.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 23 g (nou)
(23g)  Pentru a asigura utilizarea eficace a tuturor tipurilor de clauze de repartizare a valorii, este oportun să se precizeze faptul că clauzele menționate ar putea să se bazeze în special pe indicatori economici legați de costurile relevante ale producției și comercializării și de evoluția acestora, de prețurile produselor agricole și alimentare prezente pe piețele vizate și de evoluția acestora sau de cantitățile, de compoziția, de calitatea, de trasabilitatea sau, după caz, de respectarea caietului de sarcini.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)
(27a)  Pentru a îndeplini obiectivul de a contribui la stabilitatea piețelor agricole, ar trebui să se consolideze instrumentele care asigură transparența piețelor agricole. Având în vedere că experiența diferitelor observatoare europene sectoriale ale piețelor agricole s-a dovedit a fi pozitivă pentru clarificarea opțiunilor pe care le au la dispoziție operatorii economici și ansamblul autorităților publice și pentru facilitarea constatării și a înregistrării progreselor pieței, este oportun să se creeze un observator european al piețelor de produse agricole și să se instituie un sistem de prezentare a informațiilor necesare activității observatorului.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 27 b (nou)
(27b)  Pentru a clarifica opțiunile aflate la dispoziția organelor și instituțiilor Uniunii și pentru a consolida eficacitatea măsurilor de prevenire și de gestionare a distorsiunilor de pe piețe, ar trebui să se instituie un mecanism de alertă timpurie prin intermediul căruia Observatorul european al piețelor agricole să prezinte Parlamentului European, Consiliului și Comisiei amenințările care riscă să perturbe piețele și prin care să se emită, după caz, recomandări privind măsurile de adoptat. Comisia, care este singura instituție cu putere de inițiativă în acest domeniu, ar avea la dispoziție treizeci de zile pentru a prezenta Parlamentului European și Consiliului măsurile adecvate pentru a face față respectivelor distorsiuni ale pieței sau pentru a justifica absența lor.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Având în vedere abrogarea Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului17 prin Regulamentul (UE).../... (Regulamentul privind planurile strategice PAC), dispozițiile referitoare la controalele și sancțiunile legate de standardele de comercializare și denumirile de origine protejate, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale ar trebui să fie integrate în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
(29)  Având în vedere abrogarea Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului17 prin Regulamentul (UE).../... (Regulamentul orizontal), dispozițiile referitoare la controalele și sancțiunile legate de standardele de comercializare și denumirile de origine, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale protejate ar trebui să fie integrate în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precizând totodată, din motive de eficacitate, că aceste controale pot consta în controale ale documentelor și controale la fața locului care nu ar fi necesare decât în cazul în care caietul de sarcini prevede cerințe care nu pot fi controlate în mod securizat printr-un control al documentelor.
__________________
__________________
17 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
17 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)
(30a)  Pentru a continua sprijinirea dezvoltării și tranziției sectorului zahărului după încheierea regimului cotelor, este oportun să se precizeze că notificările privind prețurile de pe piață acoperă și etanolul, să se autorizeze utilizarea unor mecanisme de conciliere sau de mediere ca alternativă la arbitraj și să se codifice prin prezentul regulament clauza de repartizare a valorii.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)
(33a)  Ar trebui să se prevadă mecanisme juridice care să asigure că produsele care poartă termenul opțional de calitate „produs montan” sunt prezente pe piața unei alte țări numai dacă acestea nu încalcă regulile de utilizare a acestui termen calitativ în țara respectivă, în cazul în care există.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)
(34a)  Lista produselor care pot fi protejate ca DOP sau IGP ar trebui extinsă cu produse care înregistrează o cerere din ce în ce mai mare din partea consumatorilor din Uniune, cum ar fi ceara de albine, care se folosește din ce în ce mai mult în industria alimentară și cea a produselor cosmetice.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  Cuantumurile reprezentând resursele financiare disponibile pentru finanțarea măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 228/201320 și în Regulamentul (UE) nr. 229/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului21 ar trebui să fie actualizate.
(35)  Cuantumurile reprezentând resursele financiare disponibile pentru finanțarea măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 228/201320 și în Regulamentul (UE) nr. 229/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului21 ar trebui să fie menținute.
__________________
__________________
20 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).
20 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).
21 Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 41).
21 Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 41).
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)
(35a)  Organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sunt operatori esențiali pentru dezvoltarea sectoarelor agricole, în vederea diversificării regiunilor ultraperiferice, în special în sectoarele creșterii animalelor. De altfel, datorită dimensiunii lor reduse și a insularității lor, piețele locale din regiunile ultraperiferice sunt deosebit de expuse fluctuațiilor de preț legate de fluxurile de importuri din restul Uniunii sau din țări terțe. Aceste organizații interprofesionale reunesc toți operatorii, din amonte până în aval, care intervin pe piață și, ca atare, acestea instituie acțiuni colective, în special pentru adunarea de date și difuzarea de informații, în special astfel încât culturile locale să rămână competitive pe piața respectivă. În acest scop, în pofida articolelor 28, 29 și 110 din TFUE sau articolelor 164 și 165 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, este oportun să se permită ca, în cadrul unor acorduri interprofesionale extinse, statul membru în cauză să poată, după consultarea cu actorii vizați, să oblige la plată operatorii economici individuali sau grupurile de operatori care nu sunt membri ai organizației care intervine pe piața locală, indiferent de proveniența acestora, inclusiv atunci când suma la care se ridică aceste cotizații finanțează acțiuni care sprijină menținerea producției locale sau atunci când aceste cotizații sunt colectate într-o etapă comercială diferită.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Considerentul 25 a (nou)
-1.  Se introduce următorul considerent:
„(25a) Ajutorul acordat în cadrul programului pentru școli alocat pentru distribuirea de produse ar trebui să promoveze, pe cât posibil, produsele cu un lanț scurt de aprovizionare.”
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Considerentul 127 a (nou)
-1a.  Se introduce următorul considerent:
„(127a) Contractele scrise în sectorul laptelui și al produselor lactate, care pot fi obligatorii în unele state membre sau pe care, în orice caz, producătorii, organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători au dreptul să le solicite, ar trebui să conțină, printre altele, prețul care trebuie plătit pentru livrare, care ar trebui să acopere în mod ideal costul de producție și care se poate calcula pe baza unor indicatori ușor accesibili și inteligibili ai producției și ai costurilor de introducere pe piață, pe care statele membre îi pot stabili în conformitate cu criterii obiective și pe baza unor studii privind producția și lanțul alimentar.”
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Considerentul 139 a (nou)
-1b.  Se introduce următorul considerent:
„(139a) Contractele scrise, care pot fi obligatorii în unele state membre sau pe care, în orice caz, producătorii, organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători au dreptul să le solicite, ar trebui să conțină, printre altele, prețul care trebuie plătit pentru livrare, care ar trebui să acopere în mod ideal costul de producție și care se poate calcula pe baza unor indicatori ușor accesibili și inteligibili ai producției și ai costurilor de introducere pe piață, pe care statele membre îi pot stabili în conformitate cu criterii obiective și pe baza unor studii privind producția și lanțul alimentar.”
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 1
-1c.  Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 1
„Articolul 1
Domeniul de aplicare
Domeniul de aplicare
1.  Prezentul regulament instituie o organizare comună a piețelor pentru produsele agricole, care înseamnă toate produsele enumerate în anexa I la tratate, cu excepția produselor din pescuit și din acvacultură, astfel cum sunt definite în actele legislative ale Uniunii care reglementează organizarea comună a piețelor produselor din pescuit și din acvacultură.
1.  Prezentul regulament instituie o organizare comună a piețelor pentru produsele agricole, care înseamnă toate produsele enumerate în anexa I la tratate, cu excepția produselor din pescuit și din acvacultură, astfel cum sunt definite în actele legislative ale Uniunii care reglementează organizarea comună a piețelor produselor din pescuit și din acvacultură. Prezentul regulament definește standardele publice, normele privind transparența pieței și instrumentele de gestionare a crizelor care vor permite autorităților publice, în special Comisiei, să asigure supravegherea, administrarea și reglementarea piețelor agricole.
2.  Produsele agricole, astfel cum sunt definite la alineatul (1), se împart în următoarele sectoare enumerate în părțile respective din anexa I:
2.  Produsele agricole, astfel cum sunt definite la alineatul (1), se împart în următoarele sectoare enumerate în părțile respective din anexa I:
(a)  cereale, partea I;
(a)  cereale, partea I;
(b)  orez, partea II;
(b)  orez, partea II;
(c)  zahăr, partea III;
(c)  zahăr, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, partea III;
(d)  furaje uscate, partea IV;
(d)  furaje uscate, partea IV;
(e)  semințe, partea V;
(e)  semințe, partea V;
(f)  hamei, partea VI;
(f)  hamei, partea VI;
(g)  ulei de măsline și măsline de masă, partea VII;
(g)  ulei de măsline și măsline de masă, partea VII;
(h)  in și cânepă, partea VIII;
(h)  in și cânepă, partea VIII;
(i)  fructe și legume, partea IX;
(i)  fructe și legume, partea IX;
(j)  produse din fructe și legume procesate, partea X;
(j)  produse din fructe și legume procesate, partea X;
(k)  banane, partea XI;
(k)  banane, partea XI;
(l)  vin, partea XII;
(l)  vin, partea XII;
(m)  pomi și alte plante vii, bulbi, rădăcini și altele asemănătoare, flori tăiate și frunziș ornamental, partea XIII;
(m)  pomi și alte plante vii, bulbi, rădăcini și altele asemănătoare, flori tăiate și frunziș ornamental, partea XIII;
(n)  tutun, partea XIV;
(n)  tutun, partea XIV;
(o)  carne de vită și mânzat, partea XV;
(o)  carne de vită și mânzat, partea XV;
(p)  lapte și produse lactate, partea XVI;
(p)  lapte și produse lactate, partea XVI;
(q)  carne de porc, partea XVII;
(q)  carne de porc, partea XVII;
(r)  carne de oaie și de capră, partea XVIII;
(r)  carne de oaie și de capră, partea XVIII;
(s)  ouă, partea XIX;
(s)  ouă, partea XIX;
(t)  carne de pasăre, partea XX;
(t)  carne de pasăre, partea XX;
(u)  alcool etilic de origine agricolă, partea XXI;
(u)  alcool etilic de origine agricolă, partea XXI;
(v)  produse apicole, partea XXII;
(v)  produse apicole, partea XXII;
(w)  viermi de mătase, partea XXIII;
(w)  viermi de mătase, partea XXIII;
(x)  alte produse, partea XXIV.
(x)  alte produse, partea XXIV.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 1 a (nou)
-1d.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 1a
Obiective specifice
Fără a aduce atingere aplicării obiectivelor generale și specifice definite la articolele 5 și 6 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind planurile strategice PAC] și în conformitate cu articolul 39 din TFUE, organizarea comună a piețelor produselor agricole prevăzută la articolul 1 contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice:
(a)  participarea la stabilizarea piețelor agricole și consolidarea transparenței lor;
(b)  promovarea bunei funcționări a lanțului de aprovizionare agroalimentar și asigurarea unui venit echitabil pentru producătorii agricoli;
(c)  îmbunătățirea poziției producătorilor în interiorul lanțului valoric și promovarea concentrării ofertei agricole;
(d)  contribuirea la îmbunătățirea condițiilor economice de producție și de comercializare a produselor agricole, precum și îmbunătățirea calității producției agricole europene.”
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 2
-1e.  Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 2
„Articolul 2
Dispoziții generale din cadrul politicii agricole comune (PAC)
Dispoziții generale din cadrul politicii agricole comune (PAC)
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și dispozițiile adoptate în temeiul acestuia se aplică în ceea ce privește măsurile prevăzute în prezentul regulament.
„Regulamentul (UE) …/… [Regulamentul orizontal] și dispozițiile adoptate în temeiul acestuia se aplică în ceea ce privește măsurile prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 3 – alineatul 4
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate care să modifice definițiile referitoare la sectoarele stabilite în anexa II în măsura în care este necesar pentru actualizarea definițiilor din perspectiva evoluțiilor pieței.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate care să modifice, în vederea actualizării, în funcție de evoluțiile pieței, a definițiilor referitoare la sectoarele stabilite în anexa II, fără a crea noi definiții.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 6
(3)  Articolul 6 se elimină;
eliminat
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 6
3a.  Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 6
„Articolul 6
Anii de comercializare
Anii de comercializare
Sunt stabiliți următorii ani de comercializare:
Sunt stabiliți următorii ani de comercializare:
(a)  de la data de 1 ianuarie la data de 31 decembrie a unui an dat, pentru sectoarele fructelor și al legumelor, al fructelor și al legumelor procesate și al bananelor;
(a)  de la data de 1 ianuarie la data de 31 decembrie a unui an dat, pentru sectoarele fructelor și al legumelor, al fructelor și al legumelor procesate și al bananelor;
(b)  de la data de 1 aprilie la data de 31 martie a anului următor, pentru sectorul furajelor uscate și cel al viermilor de mătase;
(b)  de la data de 1 aprilie la data de 31 martie a anului următor, pentru sectorul furajelor uscate și cel al viermilor de mătase;
(c)  de la data de 1 iulie la data de 30 iunie a anului următor pentru:
(c)  de la data de 1 iulie la data de 30 iunie a anului următor pentru:
(i)  sectorul cerealelor;
(i)  sectorul cerealelor;
(ii)  sectorul semințelor;
(ii)  sectorul semințelor;
(iii)  sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă;
(iii)  sectorul inului și al cânepii;
(iv)  sectorul inului și al cânepii;
(iv)   sectorul laptelui și produselor lactate;
(v)   sectorul laptelui și produselor lactate;
(d)  de la data de 1 august la data de 31 iulie a anului următor, pentru sectorul vitivinicol;
(d)  de la data de 1 august la data de 31 iulie a anului următor, pentru sectorul vitivinicol;
(e)  de la data de 1 septembrie la data de 31 august a anului următor, pentru sectorul orezului;
(e)  de la data de 1 septembrie la data de 31 august a anului următor, pentru sectorul orezului și al măslinelor de masă;
(f)  de la data de 1 octombrie la data de 30 septembrie a anului următor, pentru sectorul zahărului.
(f)  de la data de 1 octombrie la data de 30 septembrie a anului următor, pentru sectorul zahărului și al uleiului de măsline.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 11
3b.  Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 11
„Articolul 11
Produse eligibile pentru intervenția publică
Produse eligibile pentru intervenția publică
Intervenția publică se aplică pentru produsele următoare, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta secțiune, precum și cu orice cerințe și condiții suplimentare care pot fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate, în temeiul articolului 19, și al unor acte de punere în aplicare, în temeiul articolului 20:
Intervenția publică se aplică pentru produsele următoare, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta secțiune, precum și cu orice cerințe și condiții suplimentare care pot fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate, în temeiul articolului 19, și al unor acte de punere în aplicare, în temeiul articolului 20:
(a)  grâu comun, grâu dur, orz și porumb;
(a)  grâu comun, grâu dur, orz și porumb;
(b)  orez nedecorticat;
(b)  orez nedecorticat;
(c)  carne proaspătă sau refrigerată din sectorul cărnii de vită și mânzat, care intră sub incidența codurilor NC 0201 10 00 și 0201 20 20 – 0201 20 50;
(c)  carne proaspătă sau refrigerată din sectorul cărnii de vită și mânzat, care intră sub incidența codurilor NC 0201 10 00 și 0201 20 20 – 0201 20 50;
(d)  unt produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată obținută direct și exclusiv din lapte de vacă într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de grăsimi butirice de 82 % din greutate și cu un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;
(d)  unt produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată obținută direct și exclusiv din lapte de vacă într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de grăsimi butirice de 82 % din greutate și cu un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;
(e)  lapte praf degresat de calitate superioară obținut din lapte de vacă prin procedeul pulverizării într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de materie proteică de 34 % din greutatea substanței uscate, fără grăsimi.
(e)  lapte praf degresat de calitate superioară obținut din lapte de vacă prin procedeul pulverizării într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de materie proteică de 34 % din greutatea substanței uscate, fără grăsimi;
(ea)  zahăr alb;
(eb)  carne de oaie care intră sub incidența codurilor NC 0104 10 30 sau 0204;
(ec)  carne de porc proaspătă, refrigerată sau congelată încadrată la codul NC 0203;
(ed)  carne de pui proaspătă, refrigerată sau congelată încadrată la codul NC 0207; ”
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 12
3c.  Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 12
Articolul 12
Perioadele de intervenție publică
Perioadele de intervenție publică
Intervenția publică este disponibilă pentru:
Intervenția publică este disponibilă pe durata întregului an pentru produsele menționate la articolul 11.” ”
(a)  grâu comun, grâu dur, orz și porumb, de la 1 noiembrie la 31 mai;
(b)  orez nedecorticat, de la 1 aprilie la 31 iulie;
(c)  carnea de vită și mânzat, pe durata întregului an;
(d)  unt și lapte praf degresat, de la 1 martie la 30 septembrie.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 13
3d.  Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 13
„Articolul 13
Deschiderea și închiderea intervenției publice
Deschiderea și închiderea intervenției publice
1.  În cursul perioadelor menționate la articolul 12, intervenția publică:
1.  În cursul perioadelor menționate la articolul 12, intervenția publică:
(a)  este deschisă pentru grâul comun, unt și laptele praf degresat;
(a)  este deschisă pentru unt și laptele praf degresat;
(b)  poate fi deschisă de Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru grâu dur, orz, porumb și orez nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez nedecorticat), dacă situația de pe piață impune acest lucru. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2);
(b)  poate fi deschisă de Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru grâu comun, grâu dur, orz, porumb și orez nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez nedecorticat), zahăr alb, carne de oaie, carne de porc sau de pui, dacă situația de pe piață impune acest lucru. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2);
(c)  poate fi deschisă de Comisie pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3), în cazul în care prețul mediu de piață în decursul unei perioade reprezentative stabilite în temeiul articolului 20 primul paragraf litera (c) într-un stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine menționate la punctul A din anexa IV, este mai mic de 85 % din pragul de referință stabilit la articolul 7 alineatul (1) litera (d).
(c)  poate fi deschisă de Comisie pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3), în cazul în care prețul mediu de piață în decursul unei perioade reprezentative stabilite în temeiul articolului 20 primul paragraf litera (c) într-un stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor de bovine menționate la punctul A din anexa IV, este mai mic de 85 % din pragul de referință stabilit la articolul 7 alineatul (1) litera (d).
2.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să închidă intervenția publică pentru sectorul cărnii de vită și mânzat în cazul în care, în decursul unei perioade reprezentative stabilite în temeiul articolului 20 primul paragraf litera (c), nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la prezentul articol alineatul (1) litera (c). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3).
2.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să închidă intervenția publică pentru sectorul cărnii de vită și mânzat în cazul în care, în decursul unei perioade reprezentative stabilite în temeiul articolului 20 primul paragraf litera (c), nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la prezentul articol alineatul (1) litera (c). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3).
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 14
3e.  Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 14
Articolul 14
Achizițiile la preț fix sau prin procedură de atribuire
Achizițiile la preț fix sau prin procedură de atribuire
Atunci când intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), măsurile privind stabilirea prețurilor de achiziție pentru produsele menționate la articolul 11, precum și, după caz, măsurile privind limitările cantitative atunci când achizițiile au loc la preț fix, se adoptă de către Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din TFUE.
Atunci când intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), modalitățile de stabilire a prețurilor de achiziție pentru produsele menționate la articolul 11 se adoptă de către Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din TFUE.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 15 – alineatul 1
3f.  La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.  Prețul de intervenție publică înseamnă:
„1. Prețul de intervenție publică înseamnă prețul maxim la care produsele eligibile pentru intervenția publică pot fi achiziționate, dacă acest lucru se face prin procedură de atribuire.
(a)  prețul la care produsele sunt achiziționate în cadrul intervenției publice dacă acest lucru se face la preț fix; sau
(b)   prețul maxim la care produsele eligibile pentru intervenția publică pot fi achiziționate, dacă acest lucru se face prin procedură de atribuire.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 15 – alineatul 2
3g.  La articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.   Măsurile de stabilire a nivelului prețului de intervenție publică, inclusiv valoarea majorărilor și a reducerilor, se adoptă de către Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din TFUE.
„2. Modalitățile de stabilire a nivelului prețului de intervenție publică, inclusiv valoarea majorărilor și a reducerilor, se adoptă de către Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din TFUE.
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 h (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 15 - alineatul 2 a
3h.   La articolul 15, se adaugă următorul alineat:
„(2a) Atunci când stabilește nivelul prețului de intervenție publică, Consiliul utilizează criterii obiective și transparente, care sunt conforme cu obiectivul de a asigura un nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în conformitate cu articolul 39 din TFUE.
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 i (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 16
3i.  Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 16
„Articolul 16
Principii generale privind desfacerea produselor din stocul de intervenție publică
Principii generale privind desfacerea produselor din stocul de intervenție publică
(1)  Desfacerea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice are loc astfel încât:
(1)  Desfacerea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice are loc astfel încât:
(a)  să se evite orice perturbare a pieței;
(a)  să se evite orice perturbare a pieței;
(b)  să se asigure accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a cumpărătorilor; și
(b)  să se asigure accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a cumpărătorilor; și
(c)  să se respecte angajamentele care decurg din acordurile internaționale încheiate în conformitate cu TFUE.
(c)  să se respecte angajamentele care decurg din acordurile internaționale încheiate în conformitate cu TFUE.
(2)  Produsele achiziționate conform intervenției publice pot fi desfăcute prin punerea lor la dispoziție pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune astfel cum se prevede în actele juridice relevante ale Uniunii. În acest caz, valoarea contabilă a acestor produse trebuie să fie la nivelul prețului pertinent de intervenție publică stabilit, menționat la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament.
(2)  Produsele achiziționate conform intervenției publice pot fi desfăcute prin punerea lor la dispoziție pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune astfel cum se prevede în actele juridice relevante ale Uniunii. În acest caz, valoarea contabilă a acestor produse trebuie să fie la nivelul prețului pertinent de intervenție publică stabilit, menționat la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament.
(2a)  Statele membre transmit Comisiei identitatea întreprinderilor care au recurs la intervenția publică, precum și a cumpărătorilor de stocuri de intervenție publică.
(3)  În fiecare an, Comisia publică detalii privind condițiile în care au fost vândute în anul anterior produsele achiziționate conform intervenției publice.
(3)   În fiecare an, Comisia publică detalii privind condițiile în care produsele achiziționate conform intervenției publice au fost cumpărate, dacă este cazul, și vândute în anul anterior. Aceste detalii includ identitatea întreprinderilor, volumele relevante și prețurile de achiziție și de vânzare.”
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 j (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 17 – paragraful 1 – litera b
3j.  La articolul 17 primul paragraf, litera (b) se înlocuiește după cum urmează:
(b)  ulei de măsline;
„(b) ulei de măsline și măsline de masă;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 k (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 17 – paragraful 1 – litera ia (nouă)
3k.  La articolul 17 primul paragraf, se adaugă următoarea literă:
„(ia) orez; ”
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 3
ba.   La articolul 23, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Statele membre care doresc să participe la schema de ajutoare în temeiul alineatului (1) (denumită în continuare „programul pentru școli”) și care solicită ajutorul corespunzător din partea Uniunii, acordă prioritate, ținând seama de circumstanțele naționale, distribuirii de produse dintr-unul sau din ambele grupuri care urmează:
„3. Statele membre care doresc să participe la schema de ajutoare în temeiul alineatului (1) (denumită în continuare „programul pentru școli”) și care solicită ajutorul corespunzător din partea Uniunii, prevede, ținând seama de circumstanțele naționale, distribuirea de produse dintr-unul sau din ambele grupuri care urmează:
(a)  fructe și legume și produse proaspete din sectorul bananelor;
(a)  pentru fructe și legume:
(b)   lapte de consum și versiunile fără lactoză ale acestuia.
(i)  în prioritate fructe și legume și produse proaspete din sectorul bananelor;
(ii)  produse din fructe și legume procesate;
(b)  pentru lapte și produse lactate:
(i)   lapte de consum și versiunile fără lactoză ale acestuia.
(ii)  brânzeturi, caș, iaurt și alte tipuri de produse lactate fermentate sau acrite fără adaos de aromatizanți, fructe, fructe cu coajă lemnoasă sau cacao.”
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b b (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 4
bb.   La articolul 23, alineatul (4) se elimină
4.  În pofida alineatului (3), pentru a promova consumul unor produse specifice și/sau pentru a răspunde unor nevoi nutriționale speciale ale copiilor de pe teritoriul acestora, statele membre pot să prevadă distribuirea de produse dintr-unul sau din ambele grupuri care urmează:
(a)  produse din fructe și legume prelucrate, în plus față de produsele menționate la alineatul (3) litera (a);
(b)  brânzeturi, caș, iaurt și alte tipuri de produse lactate fermentate sau acrite fără adaos de aromatizanți, fructe, fructe cu coajă lemnoasă sau cacao, în plus față de produsele menționate la alineatul (3) litera (b).”
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera bc (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 8a (nou)
bc.   La articolul 23, se introduce următorul alineat:
(8a)  Dacă autoritățile naționale responsabile din domeniul sănătății și al nutriției justifică acest lucru, statele membre pot să prevadă în strategia lor națională ca produsele menționate la alineatele (3) și (5) din prezentul articol să fie distribuite în școli în același timp cu mesele școlare obișnuite.
Amendamentul 260/rev
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – litera bd (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23 – alineatul 11
bd.   La articolul 23, alineatul (11) se înlocuiește cu următorul text:
11.  Statele membre aleg produsele care urmează să facă obiectul distribuirii sau urmează să fie incluse în măsurile educative însoțitoare pe baza unor criterii obiective, care includ unul sau mai multe dintre următoarele: considerente de sănătate și de mediu, caracterul sezonier, soiul și disponibilitatea produselor locale sau regionale, acordând prioritate, pe cât posibil, produselor originare din Uniune. Statele membre pot încuraja în special achizițiile locale sau regionale, produsele ecologice, lanțurile de aprovizionare scurte sau beneficiile pentru mediu și, dacă este cazul, produsele recunoscute în cadrul sistemelor de calitate instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
11. Statele membre aleg produsele care urmează să facă obiectul distribuirii sau urmează să fie incluse în măsurile educative însoțitoare pe baza unor criterii obiective, care includ unul sau mai multe dintre următoarele: considerente de sănătate și de mediu, caracterul sezonier, soiul și disponibilitatea produselor locale sau regionale, acordând prioritate, pe cât posibil, produselor originare din Uniune. Statele membre pot încuraja în special achizițiile locale sau regionale, produsele ecologice, lanțurile de aprovizionare scurte sau beneficiile pentru mediu, inclusiv ambalajele sustenabile, și, dacă este cazul, produsele recunoscute în cadrul sistemelor de calitate instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
În cadrul strategiilor lor, statele membre pot lua în considerare acordarea de prioritate considerațiilor privind durabilitatea și comerțul echitabil.
În cadrul strategiilor lor, statele membre pot lua în considerare acordarea de prioritate considerațiilor privind sustenabilitatea și comerțul echitabil.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c – punctul ii
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23a – alineatul 2 – paragraful 3 – ultima teză
(ii)  la alineatul (2) al treilea paragraf, se elimină ultima teză;
eliminat
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c – punctul iii - partea introductivă
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23a – alineatul 4
(iii)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
(iii)  la alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 61
4a.  Articolul 61 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 61
„Articolul 61
Durata
Durata
Sistemul de autorizații pentru plantări de viță-de-vie instituit în prezentul capitol se aplică în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2030, Comisia urmând să efectueze o evaluare la jumătatea perioadei în scopul de a evalua funcționalitatea sistemului și, după caz, de a prezenta propuneri.
Sistemul de autorizații pentru plantări de viță-de-vie instituit în prezentul capitol se aplică în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2050, Comisia urmând să efectueze o evaluare o dată la zece ani, prima evaluare fiind stabilită pentru 1 ianuarie 2023, în scopul de a evalua funcționalitatea sistemului și, după caz, de a prezenta propuneri pentru a-i îmbunătăți eficiența.
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 62 – alineatul 3
4b.   La articolul 62, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Autorizațiile menționate la alineatul (1) sunt valabile timp de trei ani de la data la care au fost acordate. Unui producător care nu a utilizat o autorizație acordată în perioada de valabilitate a acesteia i se aplică sancțiuni administrative în conformitate cu articolul 89 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
„3. Autorizațiile menționate la alineatul (1) sunt valabile timp de trei ani de la data la care au fost acordate. Unui producător care nu a utilizat o autorizație acordată în perioada de valabilitate a acesteia i se aplică sancțiuni administrative în conformitate cu articolul 89 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Cu toate acestea, statele membre pot decide că autorizațiile menționate la articolul 66 alineatul (1) din prezentul regulament sunt valabile timp de șase ani de la data la care au fost acordate.”
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 62 – alineatul 4
4c.  La articolul 62, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
4.  Prezentul capitol nu se aplică plantării sau replantării suprafețelor destinate unor scopuri experimentale sau plantărilor de viță-mamă pentru altoi, suprafețelor ale căror produse vitivinicole sunt destinate în exclusivitate consumului de către gospodăria viticultorului sau suprafețelor care urmează să fie nou plantate ca urmare a unor măsuri de expropriere în interesul public adoptate în temeiul dreptului național.
„4. Prezentul capitol nu se aplică plantării sau replantării suprafețelor destinate unor scopuri experimentale sau plantărilor de viță-mamă pentru altoi, plantării sau replantării suprafețelor ale căror produse vitivinicole sunt destinate în exclusivitate producției de suc de struguri, suprafețelor ale căror produse vitivinicole sunt destinate în exclusivitate consumului de către gospodăria viticultorului și nici suprafețelor care urmează să fie nou plantate ca urmare a unor măsuri de expropriere în interesul public adoptate în temeiul dreptului național.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 63 – alineatul 1
(5)  la articolul 63, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„1. Statele membre pun la dispoziție în fiecare an autorizații pentru plantări noi care corespund fie:
(a)  unui procent de 1 % din suprafața totală cultivată în mod real cu viță-de-vie pe teritoriul lor, măsurată la data de 31 iulie a anului precedent; sau
(b)  unui procent de 1 % dintr-o suprafață care cuprinde suprafața efectiv plantată cu viță-de-vie pe teritoriul lor, măsurată la data de 31 iulie 2015, și suprafața care face obiectul drepturilor de plantare acordate unor producători de pe teritoriul lor în conformitate cu articolul 85h, articolul 85i sau articolul 85k din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și disponibile pentru conversia în autorizații la 1 ianuarie 2016, astfel cum este prevăzut la articolul 68 din acest regulament. ”
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 63
5a.  Articolul 63 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 63
Articolul 63
Mecanismul de garantare pentru plantări noi
Mecanismul de garantare pentru plantări noi
1.  Statele membre pun la dispoziție în fiecare an autorizații pentru plantări noi care corespund unui procent de 1 % din suprafața totală cultivată în mod real cu viță-de-vie pe teritoriul lor, măsurată la data de 31 iulie a anului precedent.
1.  Statele membre pun la dispoziție în fiecare an autorizații pentru plantări noi care corespund fie:
(a)  unui procent de 1 % din suprafața totală cultivată în mod real cu viță-de-vie pe teritoriul lor, măsurată la data de 31 iulie a anului precedent; fie
(b)  unui procent de 1 % dintr-o suprafață care cuprinde suprafața efectiv plantată cu viță-de-vie pe teritoriul lor, măsurată la data de 31 iulie 2015, și suprafața care face obiectul drepturilor de plantare acordate unor producători de pe teritoriul lor în conformitate cu articolul 85h, articolul 85i sau articolul 85k din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și disponibile pentru conversia în autorizații la 1 ianuarie 2016, astfel cum este prevăzut la articolul 68 din prezentul regulament.
2.  Statele membre pot:
2.  Statele membre pot:
(a)  să aplice la nivel național un procent mai mic decât cel prevăzut la alineatul (1);
(a)  să aplice la nivel național un procent mai mic decât cel prevăzut la alineatul (1);
(b)  să limiteze utilizarea autorizațiilor la nivel regional, pentru suprafețe specifice eligibile pentru producția de vinuri cu o denumire de origine protejată, pentru suprafețe eligibile pentru producția de vinuri cu o indicație geografică protejată sau pentru suprafețe fără o indicație geografică.
(b)  să limiteze utilizarea autorizațiilor la nivel regional, pentru suprafețe specifice eligibile pentru producția de vinuri cu o denumire de origine protejată, pentru suprafețe eligibile pentru producția de vinuri cu o indicație geografică protejată sau pentru suprafețe fără o indicație geografică; autorizațiile respective ar trebui folosite în regiunile în cauză.
3.  Oricare dintre limitările menționate la alineatul (2) contribuie la o creștere ordonată a plantărilor de viță-de-vie, se stabilește pentru o valoare mai mare de 0 % și se justifică pe baza a cel puțin unuia dintre următoarele motive specifice:
3.  Oricare dintre limitările menționate la alineatul (2) contribuie la o creștere ordonată a plantărilor de viță-de-vie, se stabilește pentru o valoare mai mare de 0 % și se justifică pe baza a cel puțin unuia dintre următoarele motive specifice:
(a)  necesitatea evitării unui risc bine demonstrat de producție excesivă de produse vinicole în raport cu perspectivele pieței pentru produsele respective, nedepășind ceea ce este necesar pentru satisfacerea acestei necesități;
(a)  necesitatea evitării unui risc bine demonstrat de producție excesivă de produse vinicole în raport cu perspectivele pieței pentru produsele respective, nedepășind ceea ce este necesar pentru satisfacerea acestei necesități;
(b)  necesitatea evitării unui risc evident de depreciere semnificativă a unei anumite denumiri de origine protejate sau a unei anumite indicații geografice protejate.
(b)  necesitatea evitării unui risc evident de depreciere a unei anumite denumiri de origine protejate sau a unei anumite indicații geografice protejate;
(ba)  dorința de a contribui la dezvoltarea produselor vizate, menținându-le totodată calitatea.
3a.  Statele membre pot lua toate măsurile de reglementare necesare pentru a împiedica eludarea de către operatori a măsurilor restrictive adoptate în conformitate cu alineatele (2) și (3).
4.  Statele membre publică eventualele decizii adoptate în temeiul alineatului (2), care sunt justificate în mod corespunzător. Statele membre notifică fără întârziere Comisiei deciziile și justificările respective.
4.  Statele membre publică eventualele decizii adoptate în temeiul alineatului (2), care sunt justificate în mod corespunzător. Statele membre notifică fără întârziere Comisiei deciziile și justificările respective.
4a.  Statele membre pot elibera autorizații care depășesc limitele prevăzute la prezentul articol pentru plantări realizate în scopul conservării resurselor genetice ale viței-de-vie.”
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 64
5b.  Articolul 64 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 64
Articolul 64
Acordarea de autorizații pentru plantări noi
Acordarea de autorizații pentru plantări noi
1.  Dacă suprafața totală vizată de cererile eligibile într-un anumit an nu depășește suprafața pusă la dispoziție de statul membru, se acceptă toate cererile respective.
1.  Dacă suprafața totală vizată de cererile eligibile într-un anumit an nu depășește suprafața pusă la dispoziție de statul membru, se acceptă toate cererile respective.
În sensul prezentului articol, statele membre pot aplica unul sau mai multe dintre următoarele criterii de eligibilitate obiective și nediscriminatorii:
În sensul prezentului articol, statele membre pot aplica, la nivel național sau regional, unul sau mai multe dintre următoarele criterii de eligibilitate obiective și nediscriminatorii:
(a)  solicitantul dispune de o suprafață agricolă care nu este mai mică decât zona pentru care solicită autorizația;
(a)  solicitantul dispune de o suprafață agricolă care nu este mai mică decât zona pentru care solicită autorizația;
(b)  solicitantul dispune de o pregătire și o competență profesională corespunzătoare;
(b)  solicitantul dispune de o pregătire și o competență profesională corespunzătoare;
(c)  cererea nu prezintă un risc semnificativ de însușire frauduloasă a reputației unor anumite denumiri de origine protejate, ceea ce se prezumă, cu excepția cazului în care prezența unui astfel de risc este demonstrată de autoritățile publice;
(c)  cererea nu prezintă un risc semnificativ de însușire frauduloasă a reputației unor anumite denumiri de origine protejate, ceea ce se prezumă, cu excepția cazului în care prezența unui astfel de risc este demonstrată de autoritățile publice;
(ca)  solicitantul nu a plantat viță-de-vie fără autorizație, astfel cum se menționează la articolul 71 din prezentul regulament, sau fără un drept de plantare, astfel cum se menționează la articolele 85a și 85b din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007;
(ca)  solicitantul nu a plantat viță-de-vie fără autorizație, astfel cum se menționează la articolul 71 din prezentul regulament, sau fără un drept de plantare, astfel cum se menționează la articolele 85a și 85b din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007;
(d)  în cazurile justificate corespunzător, unul sau mai multe dintre criteriile menționate la alineatul (2), cu condiția să fie aplicate în mod obiectiv și nediscriminatoriu.
(d)  în cazurile justificate corespunzător, unul sau mai multe dintre criteriile menționate la alineatul (2), cu condiția să fie aplicate în mod obiectiv și nediscriminatoriu.
2.  Dacă suprafața totală vizată de cererile eligibile menționate la alineatul (1) depășește într-un anumit an suprafața pusă la dispoziție de statul membru, autorizațiile sunt acordate pe baza împărțirii proporționale a hectarelor între toți solicitanții, în funcție de suprafața pentru care au solicitat autorizația. Prin acordarea de autorizații se poate stabili suprafața minimă și/sau maximă per solicitant și, de asemenea, ea poate fi efectuată integral sau parțial în conformitate cu unul sau mai multe dintre următoarele criterii de prioritate obiective și nediscriminatorii:
2.  Dacă suprafața totală vizată de cererile eligibile menționate la alineatul (1) depășește într-un anumit an suprafața pusă la dispoziție de statul membru, autorizațiile sunt acordate pe baza împărțirii proporționale a hectarelor între toți solicitanții, în funcție de suprafața pentru care au solicitat autorizația. Prin acordarea de autorizații se poate stabili suprafața minimă și/sau maximă per solicitant și, de asemenea, ea poate fi efectuată integral sau parțial în conformitate cu unul sau mai multe dintre următoarele criterii de prioritate obiective și nediscriminatorii:
(a)  producători care înființează plantări de viță-de-vie pentru prima dată și care sunt numiți șefi ai exploatației (noi viticultori);
(a)  producători care înființează plantări de viță-de-vie pentru prima dată și care sunt numiți șefi ai exploatației (noi viticultori);
(b)  suprafețe unde podgoriile contribuie la conservarea mediului;
(b)  suprafețe unde podgoriile contribuie la conservarea mediului sau la conservarea resurselor genetice ale viței-de-vie;
(c)  suprafețe care urmează să fie nou plantate în cadrul unor proiecte de consolidare a terenurilor;
(c)  suprafețe care urmează să fie nou plantate în cadrul unor proiecte de consolidare a terenurilor;
(d)  suprafețe care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;
(d)  suprafețe care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;
(e)  caracterul durabil al proiectelor de dezvoltare sau al replantărilor pe baza unei evaluări economice;
(e)  caracterul durabil al proiectelor de dezvoltare sau al replantărilor pe baza unei evaluări economice;
(f)  suprafețe care urmează să fie nou plantate care contribuie la creșterea competitivității la nivel de exploatație agricolă și la nivel regional;
(f)  suprafețe care urmează să fie nou plantate care contribuie la creșterea competitivității exploatației la nivel regional, național și internațional;
(g)  proiecte cu potențial de îmbunătățire a calității produselor cu indicații geografice;
(g)  proiecte cu potențial de îmbunătățire a calității produselor cu indicații geografice;
(h)  suprafețe care urmează să fie nou plantate în cadrul creșterii dimensiunii exploatațiilor mici și mijlocii.
(h)  suprafețe care urmează să fie nou plantate în cadrul creșterii dimensiunii exploatațiilor mici și mijlocii.
2a.  Dacă decide să aplice unul sau mai multe criterii menționate la alineatul (2), statul membru poate adăuga condiția suplimentară ca solicitantul să fie o persoană fizică în vârstă de cel mult 40 de ani în anul depunerii cererii.
2a.  Dacă decide să aplice unul sau mai multe criterii menționate la alineatul (2), statul membru poate adăuga condiția suplimentară ca solicitantul să fie o persoană fizică în vârstă de cel mult 40 de ani în anul depunerii cererii.
2b.  Statele membre pot să ia toate măsurile de reglementare necesare pentru a împiedica eludarea de către operatori a criteriilor de restricționare care se aplică în conformitate cu alineatele (1), (2) și (2a).
3.  Statele membre fac publice criteriile menționate la alineatele (1), (2) și (2a) pe care le aplică și le notifică neîntârziat Comisiei.
3.  Statele membre fac publice criteriile menționate la alineatele (1), (2) și (2a) pe care le aplică și le notifică neîntârziat Comisiei.
3a.  În cazul unei limitări în temeiul articolului 63 alineatul (2) litera (b) la nivel regional, se vor putea aplica la acel nivel criteriile de prioritate și eligibilitate care se consideră oportune în conformitate cu prevederile articolului 64. ”
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 65 – alineatul 1a (nou)
5c.  La articolul 65, după primul paragraf se introduce următorul paragraf:
Atunci când aplică articolul 63 alineatul (2), un stat membru instituie o procedură prealabilă care îi permite să ia în considerare avizele organizațiilor profesionale reprezentative recunoscute la nivel regional, conform legislației statului membru respectiv.
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 68
5d.  Articolul 68 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 68
„Articolul 68
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții tranzitorii
(1)  Drepturile de plantare acordate unor producători în conformitate cu articolul 85h, articolul 85i sau articolul 85k din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 anterior datei de 31 decembrie 2015, care nu au fost utilizate de acești producători și care încă sunt valabile la data respectivă, pot fi convertite în autorizații în conformitate cu prezentul capitol începând cu 1 ianuarie 2016.
(1)  Drepturile de plantare acordate unor producători în conformitate cu articolul 85h, articolul 85i sau articolul 85k din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 anterior datei de 31 decembrie 2015, care nu au fost utilizate de acești producători și care încă sunt valabile la data respectivă, pot fi convertite în autorizații în conformitate cu prezentul capitol începând cu 1 ianuarie 2016.
Această conversie are loc în urma unei cereri care trebuie prezentată de producătorii respectivi anterior datei de 31 decembrie 2015. Statele membre pot decide să permită producătorilor să prezinte astfel de cereri de conversie a drepturilor în autorizații până la 31 decembrie 2020.
Această conversie are loc în urma unei cereri care trebuie prezentată de producătorii respectivi anterior datei de 31 decembrie 2015. Statele membre pot decide să permită producătorilor să prezinte astfel de cereri de conversie a drepturilor în autorizații până la 31 decembrie 2020.
(1a)  După 31 decembrie 2020, acele suprafețe care fac obiectul drepturilor de plantare și care nu au fost convertite în autorizații, rămân la dispoziția statelor membre, care le pot realoca în conformitate cu articolul 66, cel târziu până la 31 decembrie 2025.
(2)  Autorizațiile acordate în conformitate cu alineatul (1) au aceeași perioadă de valabilitate ca drepturile de plantare menționate la alineatul (1). Dacă aceste autorizații nu sunt utilizate, acestea expiră cel târziu la 31 decembrie 2018 sau, dacă statele membre au luat decizia menționată la alineatul (1) al doilea paragraf, cel târziu la 31 decembrie 2023.
(2)  Autorizațiile acordate în conformitate cu alineatele (1) și (1a) au aceeași perioadă de valabilitate ca drepturile de plantare menționate la alineatul (1). Dacă aceste autorizații nu sunt utilizate, acestea expiră cel târziu la 31 decembrie 2018 sau, dacă statele membre au luat decizia menționată la alineatul (1) al doilea paragraf, cel târziu la 31 decembrie 2028.
(3)  Suprafețele vizate de autorizațiile acordate în conformitate cu alineatul (1) nu sunt luate în calcul în sensul articolului 63.
(3)  Suprafețele vizate de autorizațiile acordate în conformitate cu alineatul (1) nu sunt luate în calcul în sensul articolului 63.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 69 – paragraful 1 – litera e a (nouă)
5e.  La articolul 69, se adaugă următoarea literă:
(ea)  criteriile privind conservarea resurselor genetice ale viței-de-vie.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 73
5f.  Articolul 73 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 73
Articolul 73
Domeniul de aplicare
Domeniul de aplicare
Fără a aduce atingere vreunei alte dispoziții aplicabile produselor agricole și nici dispozițiilor adoptate în sectoarele veterinar, fitosanitar și alimentar, pentru a se asigura că produsele respectă standardele de igienă și sănătate și pentru a proteja sănătatea animalelor, a plantelor și pe cea umană, prezenta secțiune stabilește normele privind standardele de comercializare.
Fără a aduce atingere vreunei alte dispoziții aplicabile produselor agricole și nici dispozițiilor adoptate în sectoarele veterinar, fitosanitar și alimentar, pentru a se asigura că produsele respectă standardele de igienă și sănătate și pentru a proteja sănătatea animalelor, a plantelor și pe cea umană, și pentru a se garanta o concurență egală între producătorii din Uniune și producătorii din țări terțe, prezenta secțiune stabilește normele privind standardele de comercializare.
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 75
5g.  Articolul 75 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 75
„Articolul 75
Stabilire și conținut
Stabilire și conținut
(1)  Standardele de comercializare pot fi aplicate pentru unul sau mai multe dintre următoarele sectoare și produse:
(1)  Standardele de comercializare pot fi aplicate pentru unul sau mai multe dintre următoarele sectoare și produse:
(a)  ulei de măsline și măsline de masă;
(a)  ulei de măsline și măsline de masă;
(b)  fructe și legume;
(b)  fructe și legume;
(c)  produse din fructe și legume procesate;
(c)  produse din fructe și legume procesate;
(d)  banane;
(d)  banane;
(e)  plante vii;
(e)  plante vii;
(f)  ouă;
(f)  ouă;
(g)  carne de pasăre;
(g)  carne de pasăre;
(h)  materii grase tartinabile destinate consumului uman;
(h)  materii grase tartinabile destinate consumului uman;
(i)  hamei.
(i)  hamei;
(ia)  orez;
(ib)  lapte și produse lactate;
(ic)  miere și produse apicole;
(id)  carne de vită și de mânzat;
(ie)  carne de oaie;
(if)  carne de porc;
(ig)  cânepă.
(2)  Pentru a lua în considerare așteptările consumatorilor și pentru a ameliora condițiile economice de producție și de comercializare, precum și calitatea produselor agricole vizate la alineatele (1) și (4) din prezentul articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate privind standardele de comercializare pe sectoare sau produse, în toate etapele comercializării, și de a adopta derogări și scutiri de la aceste standarde pentru a se adapta la condițiile în continuă schimbare de pe piață, la evoluția cererii consumatorilor și la evoluțiile standardelor internaționale în domeniu, precum și pentru a se evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse.
(2)  Pentru a lua în considerare așteptările consumatorilor și pentru a ameliora condițiile economice de producție și de comercializare, precum și calitatea produselor agricole vizate la alineatele (1) și (4) din prezentul articol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate privind standardele de comercializare pe sectoare sau produse, în toate etapele comercializării, și de a adopta derogări și scutiri de la aceste standarde pentru a se adapta la condițiile în continuă schimbare de pe piață, la evoluția cererii consumatorilor și la evoluțiile standardelor internaționale în domeniu, precum și pentru a se evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse.
(3)  Fără a aduce atingere articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului27, standardele de comercializare menționate la alineatul (1) pot viza una sau mai multe dintre cerințele următoare care urmează să fie stabilite în funcție de sector sau de produs și de caracteristicile fiecărui sector, de necesitatea de a reglementa introducerea pe piață și de condițiile definite la alineatul (5) din prezentul articol:
(3)  Fără a aduce atingere articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului27, standardele de comercializare menționate la alineatul (1) pot viza una sau mai multe dintre cerințele următoare care urmează să fie stabilite în funcție de sector sau de produs și de caracteristicile fiecărui sector, de necesitatea de a reglementa introducerea pe piață și de condițiile definite la alineatul (5) din prezentul articol:
(a)  definițiile tehnice, denumirile și denumirile comerciale pentru anumite sectoare, altele decât cele prevăzute la articolul 78;
(a)  definițiile tehnice, denumirile și denumirile comerciale pentru anumite sectoare, altele decât cele prevăzute la articolul 78;
(b)  criteriile de clasificare, precum clasificarea pe categorii, greutatea, dimensiunile, vârsta și categoria;
(b)  criteriile de clasificare, precum clasificarea pe categorii, greutatea, dimensiunile, vârsta și categoria;
(c)  specia, soiul de plante sau rasa de animale ori tipul comercial;
(c)  specia, soiul de plante sau rasa de animale ori tipul comercial;
(d)  prezentarea, etichetarea legată de standardele de comercializare obligatorii, ambalarea, normele care trebuie aplicate în privința centrelor de ambalare, marcarea, anul recoltării și utilizarea unor termeni specifici, fără a aduce atingere articolelor 92-123;
(d)  prezentarea, etichetarea legată de standardele de comercializare obligatorii, ambalarea, normele care trebuie aplicate în privința centrelor de ambalare, marcarea, anul recoltării și utilizarea unor termeni specifici, fără a aduce atingere articolelor 92-123;
(e)  criterii precum aspectul, consistența, conformația, caracteristicile produsului și ponderea conținutului de apă;
(e)  criterii precum aspectul, consistența, conformația, caracteristicile produsului și ponderea conținutului de apă;
(f)  substanțe specifice utilizate în procesul de producție sau componente ori constituenți, inclusiv conținutul cantitativ, puritatea și identitatea acestora;
(f)  substanțe specifice utilizate în procesul de producție sau componente ori constituenți, inclusiv conținutul cantitativ, puritatea și identitatea acestora;
(g)  tipul de activitate agricolă și metoda de producție, inclusiv practicile oenologice, și sisteme avansate de producție durabilă;
(g)  tipul de activitate agricolă și metoda de producție, inclusiv practicile oenologice, practicile privind hrănirea animalelor și sisteme avansate de producție durabilă;
(h)  cupajul mustului și al vinului, inclusiv definițiile lor, amestecul și restricțiile corespunzătoare;
(h)  cupajul mustului și al vinului, inclusiv definițiile lor, amestecul și restricțiile corespunzătoare;
(i)  frecvența de colectare, livrarea, conservarea și manipularea, metoda de conservare și temperatura, depozitarea și transportul;
(i)  frecvența de colectare, livrarea, conservarea și manipularea, metoda de conservare și temperatura, depozitarea și transportul;
(j)  locul de proveniență agricolă și/sau originea, cu excepția cărnii de pasăre și a materiei grase tartinabile;
(j)  locul de proveniență agricolă și/sau originea;
(k)  restricțiile cu privire la utilizarea anumitor substanțe și practici;
(k)  restricțiile cu privire la utilizarea anumitor substanțe și practici;
(l)  utilizarea specifică;
(l)  utilizarea specifică;
(m)  condițiile care reglementează eliminarea, deținerea, circulația și utilizarea produselor care nu respectă standardele de comercializare adoptate în temeiul alineatului (1) sau definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 78, precum și eliminarea subproduselor.
(m)  condițiile care reglementează eliminarea, deținerea, circulația și utilizarea produselor care nu respectă standardele de comercializare adoptate în temeiul alineatului (1) sau definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 78, precum și eliminarea subproduselor;
(ma)  bunăstarea animalelor.
(4)  În plus față de alineatul (1), standardele de comercializare se pot aplica în sectorul vitivinicol. Alineatul (3) literele (e), (f), (g), (h), (k) și (m) se aplică în sectorul vitivinicol.
(4)  În plus față de alineatul (1), standardele de comercializare se pot aplica în sectorul vitivinicol. Alineatul (3) literele (e), (f), (g), (h), (k) și (m) se aplică în sectorul vitivinicol.
(5)  Standardele de comercializare pe sectoare sau pe produse adoptate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol se stabilesc fără a aduce atingere articolelor 84-88 și anexei IX și iau în considerare:
(5)  Standardele de comercializare pe sectoare sau pe produse adoptate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol se stabilesc fără a aduce atingere articolelor 84-88 și anexei IX și iau în considerare:
(a)  particularitățile produsului în cauză;
(a)  particularitățile produsului în cauză;
(b)  necesitatea de a asigura condiții care să faciliteze introducerea produselor pe piață;
(b)  necesitatea de a asigura condiții care să faciliteze introducerea produselor pe piață;
(c)  interesul producătorilor de a comunica caracteristicile produselor și ale producției agricole și interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, inclusiv la locul de proveniență agricolă, care trebuie determinat de la caz la caz, la nivelul geografic corespunzător, după realizarea unei evaluări care să ia în considerare îndeosebi costurile și sarcinile administrative pentru operatori, precum și beneficiile oferite producătorilor și consumatorilor finali;
(c)  interesul producătorilor de a comunica caracteristicile produselor și ale producției agricole și interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, inclusiv la locul de proveniență agricolă, care trebuie determinat de la caz la caz, la nivelul geografic corespunzător, după realizarea unei evaluări care să ia în considerare îndeosebi costurile și sarcinile administrative pentru operatori, precum și beneficiile oferite producătorilor și consumatorilor finali;
(d)  metodele disponibile pentru determinarea caracteristicilor fizice, chimice și organoleptice ale produselor;
(d)  metodele disponibile pentru determinarea caracteristicilor fizice, chimice și organoleptice ale produselor;
(e)  recomandările standard adoptate de organismele internaționale;
(e)  recomandările standard adoptate de organismele internaționale;
(f)  necesitatea conservării caracteristicilor naturale și esențiale ale produselor și necesitatea de a nu se aduce modificări substanțiale în ceea ce privește compoziția produsului în cauză.
(f)  necesitatea conservării caracteristicilor naturale și esențiale ale produselor și necesitatea de a nu se aduce modificări substanțiale în ceea ce privește compoziția produsului în cauză.
(6)  Pentru a lua în considerare așteptările consumatorilor și necesitatea de a ameliora calitatea și condițiile economice de producere și comercializare a produselor agricole, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care să se modifice lista de sectoare menționată la alineatul (1). Respectivele acte delegate se limitează strict la necesitățile demonstrate ce rezultă din cererea consumatorilor, aflată în schimbare, din progresele tehnice sau din necesitatea de inovare a produselor, și fac obiectul unui raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu care evaluează în special necesitățile consumatorilor, costurile și sarcinile administrative ale operatorilor, inclusiv impactul de pe piața internă și din comerțul internațional, precum și avantajele oferite producătorilor și consumatorului final.
(6)  Pentru a lua în considerare așteptările consumatorilor și necesitatea de a ameliora calitatea și condițiile economice de producere și comercializare a produselor agricole, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care să se modifice lista de sectoare menționată la alineatul (1). Respectivele acte delegate se limitează strict la necesitățile demonstrate ce rezultă din cererea consumatorilor, aflată în schimbare, din progresele tehnice sau din necesitatea de inovare a produselor, și fac obiectul unui raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu care evaluează în special necesitățile consumatorilor, costurile și sarcinile administrative ale operatorilor, inclusiv impactul de pe piața internă și din comerțul internațional, precum și avantajele oferite producătorilor și consumatorului final.
__________________
__________________
27 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).
27 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 h (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 78
5h.  Articolul 78 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 78
„Articolul 78
Definiții, denumiri și denumiri comerciale pentru anumite sectoare și produse
Definiții, denumiri și denumiri comerciale pentru anumite sectoare și produse
1.  În plus, în cazul în care acest lucru este relevant pentru standardele de comercializare aplicabile, definițiile, denumirile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VII se aplică următoarelor sectoare sau produse:
1.  În plus, în cazul în care acest lucru este relevant pentru standardele de comercializare aplicabile, definițiile, denumirile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VII se aplică următoarelor sectoare sau produse:
(a)  carne de vită și mânzat;
(a)  carne de vită și mânzat;
(aa)  carne de oaie și de miel;
(b)  vin;
(b)  vin;
(c)  lapte și produse lactate destinate consumului uman;
(c)  lapte și produse lactate destinate consumului uman;
(d)  carne de pasăre;
(d)  carne de pasăre;
(e)  ouă;
(e)  ouă;
(f)  materii grase tartinabile destinate consumului uman; și
(f)  materii grase tartinabile destinate consumului uman; și
(g)  ulei de măsline și măsline de masă.
(g)  ulei de măsline și măsline de masă.
2.  Definițiile, denumirile sau denumirile comerciale prevăzute în anexa VII pot fi utilizate în Uniune numai pentru comercializarea unui produs care este conform cerințelor corespunzătoare stabilite în anexa respectivă.
2.  Definițiile, denumirile sau denumirile comerciale prevăzute în anexa VII pot fi utilizate în Uniune numai pentru comercializarea și promovarea unui produs care este conform cerințelor corespunzătoare stabilite în anexa respectivă. Anexa VII poate prescrie condițiile în care sunt protejate aceste denumiri sau denumiri comerciale, în momentul comercializării sau al promovării, împotriva utilizărilor comerciale, utilizărilor abuzive, imitațiilor sau evocărilor ilegale.
3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate cu privire la modificări, derogări sau excepții de la definițiile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VII. Actele delegate respective se limitează strict la nevoi demonstrate rezultate din evoluția cererii consumatorilor, din progresele tehnologice sau la necesitatea de inovare în materie de produse.
3.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate cu privire la modificări, derogări sau excepții de la definițiile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VII. Actele delegate respective se limitează strict la nevoi demonstrate rezultate din evoluția cererii consumatorilor, din progresele tehnologice sau la necesitatea de inovare în materie de produse.
4.  Pentru a asigura faptul că operatorii și statele membre înțeleg în mod clar și corespunzător definițiile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VII, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate cu privire la norme referitoare la precizarea și aplicarea acestora.
4.  Pentru a asigura faptul că operatorii și statele membre înțeleg în mod clar și corespunzător definițiile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VII, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate cu privire la norme referitoare la precizarea și aplicarea acestora.
5.  Pentru a lua în considerare așteptările consumatorilor și evoluția pieței produselor lactate, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se precizează produsele lactate în cazul cărora trebuie să se declare specia de animale de la care provine laptele, dacă nu provine de la specii bovine, și prin care să se stabilească normele necesare.
5.  Pentru a lua în considerare așteptările consumatorilor și evoluția pieței produselor lactate, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se precizează produsele lactate în cazul cărora trebuie să se declare specia de animale de la care provine laptele, dacă nu provine de la specii bovine, și prin care să se stabilească normele necesare.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 i (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 79 a (nou)
5i.  Se introduce următorul articol:
Articolul 79a
Amestecul de ulei de măsline cu alte uleiuri vegetale
1.  Amestecarea uleiului de măsline cu alte uleiuri vegetale este interzisă.
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 227 în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea unor sancțiuni împotriva operatorilor care nu respectă alineatul (1) de la prezentul articol.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 j (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 79 b (nou)
5j.  Se introduce următorul articol:
Articolul 79b
Norme de comercializare în sectorul măslinelor și al uleiului de măsline
Pentru a ține cont de caracterul specific al sectorului măslinelor și al uleiului de măsline, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 227 în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin armonizarea normelor de comercializare a măslinelor de masă și a uleiului de măsline.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 81 – alineatul 2
(6)  la articolul 81, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„2. Sub rezerva alineatului (3), statele membre clasifică soiurile de struguri de vinificație care pot fi plantate, replantate sau altoite pe teritoriile lor în scopul producerii vinului.
Statele membre pot clasifica soiurile de struguri de vinificație atunci când:
(a)  soiul respectiv aparține speciei Vitis vinifera sau Vitis Labrusca; sau
(b)  soiul respectiv provine dintr-o încrucișare între specia Vitis vinifera, Vitis Labrusca și alte specii din genul Vitis.
În cazul în care un soi de struguri de vinificație este eliminat din clasificarea menționată la primul paragraf, defrișarea acestui soi se efectuează în termen de 15 ani de la eliminarea sa. ”
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 81 – alineatul 2
6a.  La articolul 81, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Sub rezerva alineatului (3), statele membre clasifică soiurile de struguri de vinificație care pot fi plantate, replantate sau altoite pe teritoriile lor în scopul producerii vinului.
„2. Sub rezerva alineatului (3), statele membre clasifică soiurile de struguri de vinificație care pot fi plantate, replantate sau altoite pe teritoriile lor în scopul producerii vinului.
Statele membre pot include în clasificare numai soiurile de struguri de vinificație care îndeplinesc următoarele condiții:
Statele membre pot clasifica soiurile de struguri de vinificație atunci când:
(a)  soiul respectiv provine dintr-o încrucișare între specia Vitis vinifera, Vitis Labrusca și alte specii din genul Vitis
(a)  soiul respectiv aparține speciei Vitis vinifera sau soiul respectiv provine dintr-o încrucișare între specia Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis;
(b)  soiul nu este unul dintre următoarele: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton și Herbemont
(b)  soiul nu este unul dintre următoarele: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton și Herbemont.
Prin derogare de la al doilea paragraf, statele membre pot autoriza replantarea plantațiilor de Vitis Labrusca sau a soiurilor de la al doilea paragraf litera (b) în podgoriile istorice existente cu condiția să nu crească suprafața plantată existentă.
În cazul în care un soi de struguri de vinificație este eliminat din clasificarea menționată la primul paragraf, defrișarea acestui soi se efectuează în termen de 15 ani de la eliminarea sa.
În cazul în care un soi de struguri de vinificație este eliminat din clasificarea menționată la primul paragraf, defrișarea acestui soi se efectuează în termen de 15 ani de la eliminarea sa.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 90a – alineatul 2 – litera a
(a)  instituirea unei bănci analitice de date izotopice, care să fie construită pe baza eșantioanelor colectate de statele membre și care va contribui la detectarea fraudelor;
(a)  instituirea sau menținerea unei bănci analitice de date izotopice, care să fie construită pe baza eșantioanelor colectate de statele membre și care va contribui la detectarea fraudelor;
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 92 – alineatul 1
8a.  La articolul 92, alineatul (1) se înlocuiește după cum urmează:
1.  Normele referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale prevăzute în prezenta secțiune se aplică produselor menționate în anexa VII partea II punctele 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 și 16.
1.  Normele referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale prevăzute în prezenta secțiune se aplică doar produselor menționate în anexa VII partea II punctele 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 și 16.
Amendamentul 235/rev
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 93 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă
(a)  o «denumire de origine» înseamnă o denumire care identifică un produs, menționat la articolul 92 alineatul (1):
(a)  o «denumire de origine» înseamnă denumirea unei regiuni, a unui loc specific sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, a unei țări, utilizată pentru a descrie un produs, menționat la articolul 92 alineatul (1):
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 93 – alineatul 1 – litera a – punctul i
(i)  a cărui calitate sau ale cărui caracteristici se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali și, atunci când este cazul, umani inerenți;
(i)  a cărui calitate sau ale cărui caracteristici se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic, cu factorii săi naturali și umani;
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 93 – alineatul 1 – litera a – punctul ii
(ii)  ca fiind originar dintr-un anumit loc, regiune sau, în cazuri excepționale, țară;
eliminat
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 93 – alineatul 1 – litera a – punctul va (nou)
(va)  care nu este „parțial dezalcoolizat” sau „dezalcoolizat”, astfel cum se prevede la punctele 18 și 19 din anexa VII partea II.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 94 – alineatul 1 – partea introductivă
(10)  la articolul 94 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„Cererile de protecție a denumirilor ca denumiri de origine sau ca indicații geografice includ:”
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 94
10a.  Articolul 94 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 94
„Articolul 94
Cererile de protecție
Cererile de protecție
(1)  Cererile de protecție a denumirilor ca denumiri de origine sau indicații geografice includ un dosar tehnic care conține:
(1)  Cererile de protecție a denumirilor ca denumiri de origine sau ca indicații geografice includ:
(a)  denumirea care urmează a beneficia de protecție;
(a)  denumirea care urmează a beneficia de protecție;
(b)  numele și adresa solicitantului;
(b)  numele și adresa solicitantului;
(c)  caietul de sarcini al produsului, menționat la alineatul (2); și
(c)  caietul de sarcini al produsului, menționat la alineatul (2); și
(d)  un document unic care rezumă caietul de sarcini al produsului menționat la alineatul (2).
(d)  un document unic care rezumă caietul de sarcini al produsului menționat la alineatul (2).
(2)  Caietul de sarcini al produsului permite părților interesate să verifice respectarea condițiilor relevante de producție asociate denumirii de origine sau indicației geografice. Caietul de sarcini al produsului conține cel puțin următoarele elemente:
(2)  Caietul de sarcini al produsului permite părților interesate să verifice respectarea condițiilor relevante de producție asociate denumirii de origine sau indicației geografice. Caietul de sarcini al produsului conține cel puțin următoarele elemente:
(a)  denumirea care urmează a beneficia de protecție;
(a)  denumirea care urmează a beneficia de protecție;
(b)  o descriere a vinului sau a vinurilor:
(b)  o descriere a vinului sau a vinurilor:
(i)  în ceea ce privește denumirea de origine, principalele caracteristici analitice și organoleptice;
(i)  în ceea ce privește denumirea de origine, principalele caracteristici analitice și organoleptice;
(ii)  în ceea ce privește indicația geografică, principalele caracteristici analitice, precum și o evaluare sau o indicație a caracteristicilor organoleptice;
(ii)  în ceea ce privește indicația geografică, principalele caracteristici analitice, precum și o evaluare sau o indicație a caracteristicilor organoleptice;
(c)  dacă este cazul, practicile oenologice specifice utilizate pentru producerea vinului sau a vinurilor, precum și a restricțiilor relevante pentru producerea acestora;
(c)  dacă este cazul, practicile oenologice specifice utilizate pentru producerea vinului sau a vinurilor, precum și a restricțiilor relevante pentru producerea acestora;
(d)  delimitarea ariei geografice în cauză;
(d)  delimitarea ariei geografice în cauză;
(e)  producția maximă la hectar;
(e)  producția maximă la hectar;
(f)  indicarea soiului sau a soiurilor de struguri de vinificație din care a fost obținut vinul sau vinurile;
(f)  indicarea soiului sau a soiurilor de struguri de vinificație din care a fost obținut vinul sau vinurile;
(g)  informațiile care confirmă legătura menționată la litera (a) punctul (i) sau, dacă este cazul, la articolul 93 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(g)  informațiile care confirmă următoarele legături:
(i)  în ceea ce privește o denumire de origine protejată, legătura dintre calitatea sau caracteristicile produsului și mediul geografic și detaliile privind factorii naturali și umani din mediul geografic respectiv menționat la articolul 93 alineatul (1) litera (a) punctul (i);
(ii)  în ceea ce privește o indicație geografică protejată, legătura dintre o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului și originea geografică menționată la articolul 93 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(ga)  atunci când este cazul, contribuția sa la dezvoltarea durabilă;
(h)  cerințele aplicabile prevăzute de legislația Uniunii sau națională sau, dacă un stat membru prevede astfel, de o organizație care gestionează denumirile de origine sau indicațiile geografice protejate, având în vedere că aceste cerințe trebuie să fie obiective, nediscriminatorii și compatibile cu legislația Uniunii;
(h)  cerințele aplicabile prevăzute de legislația Uniunii sau națională sau, dacă un stat membru prevede astfel, de o organizație care gestionează denumirile de origine sau indicațiile geografice protejate, având în vedere că aceste cerințe trebuie să fie obiective, nediscriminatorii și compatibile cu legislația Uniunii;
(i)  denumirea și adresa autorităților sau organismelor care verifică dacă sunt respectate dispozițiile caietului de sarcini al produsului, precum și o descriere a sarcinilor acestora.
(i)  denumirea și adresa autorităților sau organismelor care verifică dacă sunt respectate dispozițiile caietului de sarcini al produsului, precum și o descriere a sarcinilor acestora.
(3)  În cazul în care cererea de protecție se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, aceasta conține, pe lângă elementele prevăzute la alineatele (1) și (2), o dovadă că denumirea în cauză este protejată în țara sa de origine.
(3)  În cazul în care cererea de protecție se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, aceasta conține, pe lângă elementele prevăzute la alineatele (1) și (2), o dovadă că denumirea în cauză este protejată în țara sa de origine.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 96 – alineatul 5 – paragrafele 1 a și 1b (nou)
10b.  La articolul 96 alineatul (5) se adaugă următoarele paragrafe:
„Cu ocazia transmiterii cererii de protecție către Comisie în temeiul prezentului alineat primul paragraf, statul membru include o declarație în care arată că, în opinia sa, cererea depusă de solicitant îndeplinește condițiile referitoare la protecție prevăzute în prezenta secțiune și în care certifică faptul că documentul unic menționat la articolul 94 alineatul (1) litera (d) este un rezumat fidel al caietului de sarcini al produsului.
Statele membre informează Comisia cu privire la obiecțiile admisibile depuse în cadrul procedurii naționale.”
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 96 – alineatul 7
7.  Dacă este cazul, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de suspendare a examinării cererii menționate la articolul 97 alineatul (2) până la momentul în care o instanță națională sau un alt organism național a hotărât cu privire la o contestație la o cerere de protecție în cazul în care statul membru a considerat că sunt îndeplinite cerințele în cadrul unei proceduri preliminare la nivel național în conformitate cu alineatul (5).
eliminat
Actele de punere în aplicare respective se adoptă fără aplicarea procedurii menționate la articolul 229 alineatul (2) sau alineatul (3).”;
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 97 – alineatul 2 – paragraful 1
Comisia examinează cererile de protecție pe care le primește în conformitate cu articolele 94 și 96 alineatul (5). Aceasta examinează cererile pentru a detecta erori vădite, ținând seama de rezultatul procedurii preliminare naționale desfășurate de către statul membru în cauză.
Comisia examinează cererile de protecție pe care le primește în conformitate cu articolele 94 și 96 alineatul (5). Aceasta examinează cererile pentru a detecta erori vădite, ținând seama de rezultatul procedurii preliminare naționale desfășurate de către statul membru în cauză. Această examinare are ca obiect, în special, documentul unic menționat la articolul 94 alineatul (1) litera (d).
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 103 – alineatul 4
(14)  la articolul 103 se adaugă următorul alineat (4):
eliminat
„4. Protecția menționată la alineatul (2) se aplică, de asemenea, în ceea ce privește mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii fără să fie puse în liberă circulație pe teritoriul vamal al Uniunii și în ceea ce privește produsele vândute prin intermediul comerțului electronic în Uniune. ”
Amendamentul 263/rev
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 103
14a.   Articolul 103 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 103
Articolul 103
Protecție
Protecție
1.  O denumire de origine protejată și o indicație geografică protejată pot fi utilizate de orice operator care comercializează un vin produs în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător.
1.  O denumire de origine protejată și o indicație geografică protejată pot fi utilizate de orice operator care comercializează un vin produs în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător.
2.  O denumire de origine protejată și o indicație geografică protejată, precum și vinul care utilizează denumirea protejată în conformitate cu caietul de sarcini sunt protejate împotriva:
2.  O denumire de origine protejată și o indicație geografică protejată, precum și vinul care utilizează denumirea protejată în conformitate cu caietul de sarcini sunt protejate împotriva:
(a)  oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a denumirii protejate respective:
(a)  oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a denumirii protejate respective:
(i)  de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini pentru denumirea protejată; sau
(i)  de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini pentru denumirea protejată; sau
(ii)  în măsura în care această utilizare exploatează reputația unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate.
(ii)  în măsura în care această utilizare exploatează, diminuează sau diluează reputația unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate, inclusiv atunci când o denumire înregistrată este utilizată ca ingredient;
(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă, transcrisă sau transliterată ori este însoțită de expresii, precum „stil”, „tip”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemănătoare;
(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă, transcrisă sau transliterată ori este însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemănătoare, inclusiv atunci când aceste denumiri înregistrate sunt utilizate ca ingrediente;
(c)  oricărei indicații false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul vinicol respectiv, precum și împotriva ambalării produsului într-un recipient de natură să creeze o impresie greșită cu privire la originea acestuia;
(c)  oricărei indicații false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul vinicol respectiv, precum și împotriva ambalării produsului într-un recipient de natură să creeze o impresie greșită cu privire la originea acestuia;
(d)  oricărei alte practici de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului.
(d)  oricărei alte practici de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului;
(da)   oricărei indicații, cu rea-credință, a unui nume de domeniu similar sau care ar putea conduce la confuzia, integrală sau parțială, cu o denumire protejată.
3.  Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate nu devin generice în Uniune în sensul articolului 101 alineatul (1).
3.  Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate nu devin generice în Uniune în sensul articolului 101 alineatul (1).
3a.   Protecția menționată la alineatul (2) se aplică, de asemenea, în ceea ce privește mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii fără să fie puse în liberă circulație pe teritoriul vamal al Uniunii și în ceea ce privește produsele vândute prin intermediul comerțului electronic în Uniune.
3b.   În cazul în care zona geografică a unui vin care beneficiază de o denumire de origine protejată este acoperită de o altă denumire de origine protejată a cărei zonă geografică este mai extinsă, statele membre pot stabili condițiile în care vinurile în cauză pot beneficia de această altă denumire de origine protejată. Aceste condiții trebuie incluse în caietul de sarcini al vinurilor în cauză.”
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 105
14b.  Articolul 105 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 105
„Articolul 105
Modificări ale caietului de sarcini
Modificări ale caietului de sarcini
Un solicitant care satisface condițiile stabilite la articolul 95 poate solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate, în special pentru a lua în considerare evoluțiile cunoștințelor științifice și tehnice sau pentru a redemarca aria geografică menționată la articolul 94 alineatul (2) al doilea paragraf litera (d). Cererile descriu și motivează modificările solicitate.
(1)  Un solicitant care satisface condițiile stabilite la articolul 95 poate solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate, în special pentru a lua în considerare evoluțiile cunoștințelor științifice și tehnice sau pentru a redemarca aria geografică menționată la articolul 94 alineatul (2) al doilea paragraf litera (d). Cererile descriu și motivează modificările solicitate.
(1a)  Modificările aduse caietului de sarcini sunt clasificate în două categorii din perspectiva importanței: modificări care necesită o procedură de opoziție la nivelul Uniunii („modificări la nivelul Uniunii”) și modificări care trebuie să fie abordate la nivelul statului membru sau al țării terțe („modificări standard”).
O modificare este considerată a fi o modificare la nivelul Uniunii dacă:
(a)  include o modificare a denumirii de origine protejate sau a indicației geografice protejate;
(b)  constă într-o modificare, o eliminare sau o adăugare a unei categorii de produse viticole menționate în anexa VII partea II;
(c)  ar putea să elimine legătura menționată la articolul 93 alineatul (1) litera (a) punctul (i) sau litera (b) punctul (i);
(d)  presupune restricții suplimentare asupra comercializării produsului.
Cererile de modificări la nivelul Uniunii depuse de țări terțe sau de producători din țări terțe trebuie să conțină dovada că modificarea solicitată este în conformitate cu legislația privind protecția denumirilor de origine sau a indicațiilor geografice care este în vigoare în țările terțe respective.
Toate celelalte modificări sunt considerate a fi modificări standard.
(1b)  O modificare temporară este o modificare standard care vizează modificarea temporară a caietului de sarcini al produsului în urma impunerii unor măsuri sanitare și fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice sau ca urmare a unor catastrofe naturale sau condiții meteorologice nefavorabile recunoscute în mod oficial de către autoritățile competente.
(1c)  În urma unei modificări a condițiilor de producție legate de vița de vie destinată producerii unei denumiri de origine protejate, vița de vie existentă continuă să beneficieze de dreptul de a produce denumirea de origine protejată respectivă pentru o perioadă specificată în caietul de sarcini al produsului și cel târziu până la defrișare.”
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 105 a (nou)
14c.  Se introduce următorul articol:
Articolul 105a
Modificări la nivelul Uniunii
1.  O cerere de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii adusă caietului de sarcini se aplică mutatis mutandis procedurii prevăzute la articolele 94 și 96-99. Cererile de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unui produs sunt considerate admisibile dacă sunt prezentate în conformitate cu articolul 105 și dacă sunt complete, exhaustive și completate în mod corespunzător. Aprobarea de către Comisie a unei cereri de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii a caietului de sarcini al unui produs vizează doar modificările prezentate în cererea respectivă.
2.  În cazul în care, pe baza verificării efectuate în conformitate cu articolul 97 alineatul (2), Comisia consideră că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 97 alineatul (3), aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cererea de modificare la nivelul Uniunii. Decizia finală de aprobare a modificării se adoptă fără a se recurge la procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2), cu excepția cazului în care a fost prezentată o declarație de opoziție admisibilă sau cererea de modificare a fost respinsă, situație în care se aplică articolul 99 al doilea paragraf.
3.  Dacă cererea este considerată inadmisibilă, autoritățile competente din statul membru sau din țara terță sau solicitantul stabilit într-o țară terță sunt informați cu privire la motivele inadmisibilității.
4.  Cererile de aprobare a unor modificări la nivelul Uniunii conțin doar modificări la nivelul Uniunii. Dacă o cerere de aprobare a unei modificări la nivelul Uniunii conține, de asemenea, modificări standard sau temporare, procedura pentru modificări la nivelul Uniunii se aplică doar modificărilor la nivelul Uniunii. Modificările standard sau temporare sunt considerate a nu fi fost prezentate.
5.  În cadrul examinării cererii de modificare, Comisia se concentrează asupra modificărilor propuse.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 105 b (nou)
14d.  Se introduce următorul articol:
Articolul 105b
Modificări standard
1.  Modificările standard sunt aprobate și făcute publice de statele membre cărora le corespunde arealul geografic al denumirii de origine sau al indicației geografice.
Cererea de aprobare a unei modificări standard a caietului de sarcini al unui produs este prezentată autorităților din statul membru căruia îi corespunde arealul geografic al denumirii sau al indicației. Solicitanții îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 95. Dacă cererea de aprobare a unei modificări standard a caietului de sarcini al unui produs nu provine de la solicitantul care a depus cererea de protecție a denumirii sau a denumirilor la care se referă caietul de sarcini al produsului, statul membru oferă solicitantului respectiv posibilitatea de a formula observații privind cererea, dacă respectivul solicitant există în continuare.
Cererea de modificare standard conține o descriere a modificărilor standard, oferă un rezumat al motivelor pentru care sunt necesare modificările și demonstrează că modificările propuse se califică drept standard în conformitate cu articolul 105.
2.  În cazul în care statul membru consideră că sunt îndeplinite cerințele, acesta poate aproba și face publică modificarea standard. Decizia de aprobare include documentul unic consolidat modificat, după caz, și caietul de sarcini consolidat modificat al produsului.
Modificarea standard se aplică în statul membru după ce a fost făcută publică. Statul membru comunică Comisiei modificările standard în termen de cel mult o lună de la data la care a fost făcută publică decizia națională de aprobare.
3.  Deciziile de aprobare a modificărilor standard referitoare la produsele viticole originare din țări terțe se adoptă în conformitate cu sistemul în vigoare în țara terță în cauză și sunt comunicate Comisiei de către un producător individual sau de către un grup de producători care are un interes legitim, fie direct Comisiei, fie prin intermediul autorităților din respectiva țară terță, în termen de cel mult o lună de la data la care au fost făcute publice.
4.  Dacă arealul geografic cuprinde mai mult de un stat membru, statele membre în cauză aplică procedura pentru modificările standard separat pentru partea arealului care se află pe teritoriul lor. Modificarea standard se aplică după ce devine aplicabilă ultima decizie națională de aprobare. Ultimul stat membru care aprobă modificarea standard comunică acest lucru Comisiei în termen de cel mult o lună de la data la care decizia sa de aprobare a modificării standard a fost făcută publică.
Dacă unul sau mai multe dintre statele membre în cauză nu adoptă decizia națională de aprobare menționată la primul paragraf, oricare dintre statele membre în cauză poate transmite o cerere în cadrul procedurii de modificare la nivelul Uniunii. Această regulă se aplică, de asemenea, mutatis mutandis, dacă printre țările în cauză se numără cel puțin o țară terță.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 105 c (nou)
14e.  Se introduce următorul articol:
Articolul 105c
Modificări temporare
1.  Modificările temporare sunt aprobate și făcute publice de statul membru căruia îi corespunde arealul geografic al denumirii de origine sau al indicației geografice. Modificările temporare sunt comunicate Comisiei împreună cu motivele care stau la baza lor, cel târziu la o lună de la data la care a fost făcută publică decizia națională de aprobare. Modificarea standard se aplică în statul membru după ce a fost făcută publică.
2.  Dacă arealul geografic cuprinde mai mult de un stat membru, procedura de modificare temporară se aplică separat în statele membre în cauză pentru partea arealului care se află pe teritoriul lor. Modificările temporare se aplică numai când devine aplicabilă ultima decizie națională de aprobare. Ultimul stat membru care aprobă modificarea temporară comunică acest lucru Comisiei cel târziu la o lună de la data la care este făcută publică decizia sa de aprobare. Această regulă se aplică, de asemenea, mutatis mutandis, dacă printre țările în cauză se numără cel puțin o țară terță.
3.  Modificările temporare privind produsele viticole originare din țări terțe sunt comunicate Comisiei, împreună cu motivele care stau la baza lor, de un producător individual sau de un grup de producători care are un interes legitim, fie direct, fie prin intermediul autorităților din respectiva țară terță, cel târziu la o lună de la data aprobării.
4.  Comisia face publice aceste modificări în termen de trei luni de la data primirii comunicării transmise de statul membru, de țara terță sau de producătorul individual sau grupul de producători din țara terță. Modificarea temporară este aplicabilă pe teritoriul Uniunii după ce a fost făcută publică de către Comisie.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 106
(15)  Articolul 106 se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„Articolul 106
Anularea
Comisia poate, din inițiativă proprie sau la cererea motivată corespunzător a unui stat membru, a unei țări terțe ori a unei persoane fizice sau juridice având un interes legitim, să adopte acte de punere în aplicare prin care se anulează protecția acordată unei denumiri de origine sau unei indicații geografice, în una sau mai multe dintre următoarele situații:
(a)  în cazul în care nu mai este garantată conformitatea cu caietul de sarcini corespunzător produsului;
(b)  în cazul în care niciun produs care poartă denumirea de origine sau indicația geografică respectivă nu a fost introdus pe piață timp de cel puțin șapte ani consecutivi;
(c)  în cazul în care un solicitant care satisface condițiile stabilite la articolul 95 declară că nu mai dorește să mențină protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).”; ’
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 106
15a.  Articolul 106 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 106
„Articolul 106
Anularea
Anularea
În cazul în care respectarea caietului de sarcini corespunzător nu mai este asigurată, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, din inițiativă proprie sau la cererea motivată corespunzător a unui stat membru, a unei țări terțe ori a unei persoane fizice sau juridice având un interes legitim, prin care se anulează protecția acordată unei denumiri de origine sau unei indicații geografice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
1.   Comisia poate, din inițiativă proprie sau la cererea motivată corespunzător a unui stat membru, a unei țări terțe ori a unei persoane fizice sau juridice având un interes legitim, să adopte acte de punere în aplicare prin care se anulează protecția acordată unei denumiri de origine sau unei indicații geografice, în una sau mai multe dintre următoarele situații:
(a)  în cazul în care nu mai este garantată conformitatea cu caietul de sarcini corespunzător produsului;
(b)  în cazul în care niciun produs care poartă denumirea de origine sau indicația geografică respectivă nu a fost introdus pe piață timp de cel puțin șapte ani consecutivi;
(c)  în cazul în care un solicitant care satisface condițiile stabilite la articolul 95 declară că nu mai dorește să mențină protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
1a.  Dacă consideră că cererea de anulare nu este admisibilă, Comisia informează autoritatea din statul membru sau din țara terță în cauză sau persoana fizică sau juridică ce a depus cererea cu privire la motivele care au contribuit la constatarea inadmisibilității.
1b.  Declarațiile de opoziție motivate față de anulare sunt admisibile numai dacă demonstrează importanța utilizării comerciale de către o persoană interesată a denumirii înregistrate. ”
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 106 a (nou)
15b.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 106a
Etichetarea temporară și prezentarea
După transmiterea către Comisie a unei cereri de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, producătorii pot indica acest lucru în etichetare și prezentare și pot utiliza logourile și indicațiile naționale, în conformitate cu dreptul Uniunii și în special cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.
Simbolurile Uniunii care indică denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată, indicațiile Uniunii „denumire de origine protejată” sau „indicație geografică protejată” și abrevierile Uniunii „DOP” sau „IGP” pot să figureze pe etichetă numai după publicarea deciziei de acordare a protecției în privința denumirii de origine sau a indicației geografice respective.
Dacă cererea este respinsă, eventualele produse viticole etichetate în conformitate cu primul paragraf pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.”
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 107 a (nou)
15c.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 107a
Aplicarea unui caiet de sarcini în zone care produc distilat de vin
Statele membre pot aplica un caiet de sarcini în sensul articolului 94 alineatul (2) zonelor care produc vin adecvat pentru producția de distilat de vin cu o indicație geografică înregistrată în conformitate cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008.”
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 116 a – alineatul 3
3.  În cadrul Uniunii, autoritatea competentă menționată la alineatul (2) sau unul sau mai multe organisme delegate în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (UE) 2017/625 care acționează în calitate de organism de certificare a produselor în conformitate cu criteriile prevăzute la titlul II capitolul III din regulamentul respectiv, verifică conformitatea anuală cu caietul de sarcini, pe parcursul producerii vinului și în timpul sau după condiționarea acestuia.
3.  În cadrul Uniunii, autoritatea competentă menționată la alineatul (2) sau unul sau mai multe organisme delegate în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (UE) 2017/625 care acționează în calitate de organism de certificare a produselor în conformitate cu criteriile prevăzute la titlul II capitolul III din regulamentul respectiv, verifică conformitatea anuală cu caietul de sarcini, pe parcursul producerii vinului și în timpul sau după condiționarea acestuia, inclusiv în statul membru în care are loc producerea vinului.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 116 a – alineatul 3 a (nou)
3a.  Controalele prevăzute la alineatul (3) constau în controale administrative și controale la fața locului. Respectivele controale pot fi limitate la controale administrative numai atunci când sunt sigure și asigură respectarea deplină a cerințelor și condițiilor stabilite în caietul de sarcini al produsului.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 116 a – alineatul 3 b (nou)
3b.  În scopul verificării respectării caietului de sarcini, autoritățile competente sau organismele de control menționate la alineatul (3) pot audita operatorii stabiliți într-un alt stat membru în cazul în care intervin în condiționarea unui produs care beneficiază de o DOP înregistrată pe teritoriul lor. Ținând cont de încrederea pe care o pot acorda operatorilor și produselor lor în ceea ce privește rezultatele controalelor anterioare, organismele de control menționate la alineatul (3) își pot orienta acțiunile asupra unor puncte principale de verificat din caietul de sarcini al produsului, definite în prealabil și aduse la cunoștința operatorilor respectivi.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 119 – alineatele 1 și 4
(18)  articolul 119 se modifică după cum urmează:
eliminat
(a)  la alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
„Etichetarea și prezentarea produselor menționate în anexa VII partea II punctele 1-11, 13, 15, 16, 18 și 19 comercializate în Uniune sau destinate exportului conțin următoarele indicații obligatorii: ”;
(b)  se adaugă următorul alineat (4):
„4. Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că produsele menționate la alineatul (1) care nu sunt etichetate în conformitate cu dispozițiile din prezentul regulament nu sunt introduse pe piață, sau că sunt retrase, în cazul în care au fost deja introduse pe piață.”
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 119
18a.  Articolul 119 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 119
Articolul 119
Indicații obligatorii
Indicații obligatorii
1.  Etichetarea și prezentarea produselor menționate în anexa VII partea II punctele 1-11, 13, 15 și 16 comercializate în Uniune sau destinate exportului conțin următoarele indicații obligatorii:
1.  Etichetarea și prezentarea produselor menționate în anexa VII partea II punctele 1-11, 13, 15, 16, 18 și 19 comercializate în Uniune sau destinate exportului conțin următoarele indicații obligatorii:
(a)  denumirea categoriei de produse viticole în conformitate cu anexa VII partea II;
(a)  denumirea categoriei de produse viticole în conformitate cu anexa VII partea II;
(b)  pentru vinurile cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată:
(b)  pentru vinurile cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată:
(i)  mențiunea „denumire de origine protejată” sau „indicație geografică protejată”; și
(i)  mențiunea „denumire de origine protejată” sau „indicație geografică protejată”;
(ii)  denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată;
și (ii) denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată;
(c)  titrul alcoolic volumic dobândit;
(c)  titrul alcoolic volumic dobândit;
(d)  indicarea provenienței;
(d)  indicarea provenienței;
(e)  indicarea îmbuteliatorului sau, în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, numele producătorului sau al vânzătorului;
(e)  indicarea îmbuteliatorului sau, în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, numele producătorului sau al vânzătorului;
(f)  indicarea importatorului, în cazul vinurilor importate și
(f)  indicarea importatorului, în cazul vinurilor importate;
(g)  în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, indicarea conținutului de zahăr.
(g)  în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, indicarea conținutului de zahăr;
(ga)  declarația nutrițională, al cărei conținut se poate limita doar la valoarea energetică; și
(gb)  lista ingredientelor.
2.  Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), trimiterea la categoria de produse viticole poate fi omisă pentru vinurile ale căror etichete conțin numele unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate.
2.  Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), trimiterea la categoria de produse viticole poate fi omisă pentru vinurile ale căror etichete conțin numele unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate.
3.  Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), referirea la mențiunile „denumire de origine protejată” sau „indicație geografică protejată” poate fi omisă în următoarele cazuri:
3.  Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), referirea la mențiunile „denumire de origine protejată” sau „indicație geografică protejată” poate fi omisă în următoarele cazuri:
(a)  atunci când o mențiune tradițională în conformitate cu articolul 112 litera (a) figurează pe etichetă în conformitate cu caietul de sarcini menționat la articolul 94 alineatul (2);
(a)  atunci când o mențiune tradițională în conformitate cu articolul 112 litera (a) figurează pe etichetă în conformitate cu caietul de sarcini menționat la articolul 94 alineatul (2);
(b)  în cazuri excepționale și justificate corespunzător care urmează să fie stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 227 pentru a asigura conformitatea cu practicile de etichetare existente.
(b)  în cazuri excepționale și justificate corespunzător care urmează să fie stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 227 pentru a asigura conformitatea cu practicile de etichetare existente.
3a.  Pentru a asigura o aplicare uniformă a alineatului (1) litera (ga), valoarea energetică este:
(a)  exprimată în cifre și cuvinte sau simboluri, și în special simbolul (E) pentru Energie;
(b)  calculată pe baza factorului de conversie prezentat în anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011;
(c)  exprimată sub forma unor valori medii în kcal pe baza:
(i)  analizei vinului efectuată de producător sau
(ii)  a unui calcul pornind de la date general stabilite și acceptate pe baza unor valori medii ale vinurilor tipice și caracteristice;
(d)  exprimată per 100 ml. În plus, aceasta poate fi exprimată per unitate de consum, ușor de recunoscut de consumator, cu condiția ca unitatea utilizată să fie cuantificată pe etichetă și ca numărul de unități din ambalaj să fie indicat.
3b.  Prin derogare de la alineatul (1) litera (gb), lista ingredientelor poate fi comunicată și prin alte mijloace decât eticheta lipită pe sticlă sau pe orice alt recipient, cu condiția să existe o trimitere clară și directă pe etichetă. Aceasta nu trebuie să fie afișată împreună cu alte informații destinate unor scopuri comerciale sau de marketing.
3c.  Statele membre iau măsuri pentru a se asigura că produsele menționate la alineatul (1) care nu sunt etichetate în conformitate cu dispozițiile din prezentul regulament nu sunt introduse pe piață, sau că sunt retrase, în cazul în care au fost deja introduse pe piață.
3d.  Operatorii care doresc să comunice în mod voluntar consumatorilor caloriile pentru produsele viticole dintr-un an de comercializare care începe înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament aplică în totalitate articolul 119.”
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 120 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
19a.  Se introduce următorul punct:
(fa)  termeni referitori la conservarea resurselor genetice ale viței-de-vie;
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 122 – alineatul 1 – literele b, c și d
(20)  La articolul 122, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
eliminat
(a)  la litera (b), punctul (ii) se elimină;
(b)  la litera (c) se adaugă următorul punct (iii):
„(iii) termenii care fac trimitere la o exploatație și condițiile de utilizare a acestora. ”
(c)  la litera (d), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:
„(i) condițiile de utilizare a anumitor forme de sticle și a sistemelor de închidere, precum și o listă a anumitor forme specifice de sticle; ”
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 122
20a.  Articolul 122 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 122
„Articolul 122
Competențe delegate
Competențe delegate
1.  Pentru a lua în considerare particularitățile sectorului vitivinicol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc norme și restricții cu privire la:
1.  Pentru a lua în considerare particularitățile sectorului vitivinicol, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc norme și restricții cu privire la:
(a)  prezentarea și utilizarea altor indicații de etichetare decât cele prevăzute în prezenta secțiune;
(a)  prezentarea și utilizarea altor indicații de etichetare decât cele prevăzute în prezenta secțiune;
(b)  indicații obligatorii privind:
(b)  indicații obligatorii privind:
(i)  termenii care trebuie utilizați pentru formularea indicațiilor obligatorii și condițiile de utilizare a acestora;
(i)  termenii care trebuie utilizați pentru formularea indicațiilor obligatorii și condițiile de utilizare a acestora;
(ii)   termenii care fac referire la o exploatație și condițiile de utilizare a acestora;
(iii)  dispozițiile care permit statelor membre producătoare să stabilească reguli suplimentare în privința indicațiilor obligatorii;
(iii)  dispozițiile care permit statelor membre producătoare să stabilească reguli suplimentare în privința indicațiilor obligatorii;
(iv)  dispozițiile care permit și alte derogări decât cele menționate la articolul 119 alineatul (2) în ceea ce privește omiterea trimiterii la categoria de produse viticole; și
(iv)  dispozițiile care permit și alte derogări decât cele menționate la articolul 119 alineatul (2) în ceea ce privește omiterea trimiterii la categoria de produse viticole;
(v)  dispozițiile privind utilizarea limbilor;
(v)  dispozițiile privind utilizarea limbilor; și
(va)  dispozițiile referitoare la articolul 119 alineatul (1) litera (gb);
(c)  indicații facultative privind:
(c)  indicații facultative privind:
(i)  termenii care trebuie utilizați pentru a formula indicațiile facultative și condițiile de utilizare a acestora;
(i)  termenii care trebuie utilizați pentru a formula indicațiile facultative și condițiile de utilizare a acestora;
(ii)  dispozițiile care permit statelor membre producătoare să stabilească reguli suplimentare în privința indicațiilor opționale;
(ii)  dispozițiile care permit statelor membre producătoare să stabilească reguli suplimentare în privința indicațiilor opționale;
(iia)  termenii care fac referire la o exploatație și condițiile de utilizare a acestora;
(d)  prezentarea privind:
(d)  prezentarea privind:
(i)  condițiile de utilizare a anumitor forme de sticle și o listă a anumitor forme specifice de sticle;
(i)  condițiile de utilizare a anumitor forme de sticle și a sistemelor de închidere, precum și o listă a anumitor forme specifice de sticle;
(ii)  condițiile de utilizare a sticlelor și a dispozitivelor de închidere tip „vin spumant”;
(ii)  condițiile de utilizare a sticlelor și a dispozitivelor de închidere tip „vin spumant”;
(iii)  dispozițiile care permit statelor membre producătoare să stabilească reguli suplimentare în privința prezentării;
(iii)  dispozițiile care permit statelor membre producătoare să stabilească reguli suplimentare în privința prezentării;
(iv)  dispozițiile privind utilizarea limbilor.
(iv)  dispozițiile privind utilizarea limbilor.
Comisia adoptă actele delegate menționate la litera (b) punctul (va) cel târziu la 18 luni de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament (de modificare)].
2.  Pentru a asigura protecția intereselor legitime ale operatorilor, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc norme cu privire la etichetarea și prezentarea temporare ale vinurilor care beneficiază de o denumire de origine sau de o indicație geografică, dacă denumirea de origine sau indicația geografică respectivă îndeplinește cerințele necesare.
2.  Pentru a asigura protecția intereselor legitime ale operatorilor, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc norme cu privire la etichetarea și prezentarea temporare ale vinurilor care beneficiază de o denumire de origine sau de o indicație geografică, dacă denumirea de origine sau indicația geografică respectivă îndeplinește cerințele necesare.
3.  Pentru a se asigura că operatorii economici nu sunt prejudiciați, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc dispoziții tranzitorii cu privire la vinul introdus pe piață și etichetat în conformitate cu normele relevante aplicabile anterior datei de 1 august 2009.
3.  Pentru a se asigura că operatorii economici nu sunt prejudiciați, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc dispoziții tranzitorii cu privire la vinul introdus pe piață și etichetat în conformitate cu normele relevante aplicabile anterior datei de 1 august 2009.
4.  Pentru a lua în considerare particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc derogări de la prezenta secțiune în ceea ce privește produsele care urmează să fie exportate în conformitate cu cerințele dreptului din țara terță vizată.
4.  Pentru a lua în considerare particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc derogări de la prezenta secțiune în ceea ce privește produsele care urmează să fie exportate în conformitate cu cerințele dreptului din țara terță vizată.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 - litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 125 – titlu
(ba)  la articolul 125, titlul se înlocuiește cu următorul text:
Acorduri în sectorul zahărului
Acorduri în sectorul sfeclei de zahăr și al trestiei de zahăr”
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera bb (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 126 – titlu
(bb)  la articolul 126, titlul se înlocuiește cu următorul text:
Notificări de prețuri pe piața zahărului
Notificări de prețuri pe piețe”
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 21 – litera bc (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 126 – paragraful 1
(bc)  la articolul 126, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilește un sistem de raportare a prețurilor practicate pe piața zahărului, inclusiv acorduri privind publicarea nivelurilor de prețuri pe această piață. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2). Sistemul menționat la primul paragraf funcționează în baza informațiilor comunicate de întreprinderile producătoare de zahăr alb sau de alți operatori participanți la comerțul cu zahăr. Informațiile respective sunt confidențiale.
„Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilește un sistem de raportare a prețurilor practicate pe piața sfeclei de zahăr și a trestiei de zahăr, pe de o parte, și pe piața zahărului și a etanolului, pe de altă parte, inclusiv acorduri privind publicarea nivelurilor de prețuri pe această piață. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2). Sistemul menționat la primul paragraf funcționează în baza informațiilor comunicate de întreprinderile producătoare de zahăr sau etanol sau de alți operatori participanți la comerțul cu zahăr sau etanol. Informațiile respective sunt confidențiale.
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 148
22a.   Articolul 148 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 148
„Articolul 148
Relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate
Raporturile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate
(1)  Dacă un stat membru decide că orice livrare de lapte crud pe teritoriul său a unui fermier către un procesator de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți și/sau decide că primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă pentru un contract de livrare a laptelui crud de către fermieri, un astfel de contract și/sau o astfel de ofertă de contract îndeplinește condițiile stabilite la alineatul (2).
(1)  Dacă un stat membru decide că orice livrare de lapte crud pe teritoriul său a unui fermier către un procesator de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți și/sau decide că primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă pentru un contract de livrare a laptelui crud de către fermieri, un astfel de contract și/sau o astfel de ofertă de contract îndeplinește condițiile stabilite la alineatul (2).
În cazul în care un stat membru decide că livrarea laptelui crud de către fermieri unui procesator de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți, statul respectiv decide, de asemenea, care etapă sau etape ale livrării laptelui crud trebuie să facă obiectul unui astfel de contract în cazul în care aceasta se face prin intermediul unuia sau mai multor colectori.
În cazul în care un stat membru decide că livrarea laptelui crud de către fermieri unui procesator de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți, statul respectiv decide, de asemenea, care etapă sau etape ale livrării laptelui crud trebuie să facă obiectul unui astfel de contract în cazul în care livrarea se face prin intermediul unuia sau mai multor colectori.
În sensul prezentului articol, „colector” înseamnă o întreprindere care transportă lapte crud de la un fermier sau de la alt colector la un procesator de lapte crud sau un alt colector, caz în care proprietatea laptelui crud este transferată de fiecare dată.
În sensul prezentului articol, „colector” înseamnă o întreprindere care transportă lapte crud de la un fermier sau de la alt colector la un procesator de lapte crud sau un alt colector, iar proprietatea laptelui crud este transferată de fiecare dată.
(1a)  Dacă statele membre nu se folosesc de posibilitățile prevăzute la prezentul articol alineatul (1), un producător, o organizație de producători sau o asociație a organizațiilor de producători poate solicita ca orice livrare de lapte crud către o întreprindere de prelucrare a laptelui crud să facă obiectul unui contract scris între părți și/sau să facă obiectul unei oferte scrise pentru un contract din partea primilor cumpărători, în condițiile prevăzute la prezentul articol alineatul (4) primul paragraf.
(1a)  Dacă statele membre nu se folosesc de posibilitățile prevăzute la prezentul articol alineatul (1), un producător, o organizație de producători sau o asociație a organizațiilor de producători poate solicita ca orice livrare de lapte crud către o întreprindere de prelucrare a laptelui crud să facă obiectul unui contract scris între părți și/sau să facă obiectul unei oferte scrise pentru un contract din partea primilor cumpărători, în condițiile prevăzute la prezentul articol alineatul (4) primul paragraf.
Dacă primul cumpărător este o microîntreprindere sau o întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE, contractul și/sau oferta de contract nu este obligatoriu(e), fără a aduce atingere posibilității pe care o au părțile de a utiliza un contract standard redactat de o organizație interprofesională.
Dacă primul cumpărător este o microîntreprindere sau o întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE, contractul și/sau oferta de contract nu este obligatoriu(e), fără a aduce atingere posibilității pe care o au părțile de a utiliza un contract standard redactat de o organizație interprofesională.
(2)  Contractul și/sau oferta de contract menționat(ă) la alineatul (1):
(2)  Contractul și/sau oferta de contract menționat(ă) la alineatele (1) și (1a):
(a)  se întocmește anterior livrării;
(a)  se întocmește anterior livrării;
(b)  se întocmește în scris; și
(b)  se întocmește în scris; și
(c)  cuprinde, îndeosebi, următoarele elemente:
(c)  cuprinde, îndeosebi, următoarele elemente:
(i)  prețul datorat pentru livrare, care:
(i)  prețul datorat pentru livrare, care:
—  este fix și este indicat în contract și/sau
—  este fix și determinat în contract și/sau
—  este calculat prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care ar putea include indicatori de piață care reflectă schimbările condițiilor de piață, volumul livrat și calitatea sau compoziția laptelui crud livrat;
—  este calculat prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care includ indicatori și indici economici relevanți și ușor de înțeles și metoda de calculare a prețului final, făcând referință la și bazându-se pe costurile de producție și de piață relevante, care sunt ușor accesibile și inteligibile și reflectă schimbările condițiilor de piață, volumul livrat și calitatea sau compoziția laptelui crud livrat.
În acest scop, statele membre care au decis să aplice alineatul (1) pot stabili indicatori, în conformitate cu criterii obiective și pe baza unor studii privind producția și lanțul alimentar, pentru a-i determina în orice moment;
(ii)  volumul de lapte crud care poate și/sau trebuie să fie livrat precum și calendarul livrărilor respective;
(ii)  volumul de lapte crud care poate sau trebuie să fie livrat, precum și calendarul livrărilor respective; nu se pot stabili clauze de penalizare pentru încălcări lunare;
(iii)  durata contractului, care poate fi încheiat pe o durată determinată sau nedeterminată cu clauze de reziliere;
(iii)  durata contractului, care poate fi încheiat pe o durată determinată sau nedeterminată cu clauze de reziliere;
(iv)  detaliile privind termenele și modalitățile de plată;
(iv)  detaliile privind termenele și modalitățile de plată;
(v)  modalitățile de ridicare sau de livrare a laptelui crud; și
(v)  modalitățile de ridicare sau de livrare a laptelui crud; și
(vi)  dispozițiile aplicabile în caz de forță majoră.
(vi)  dispozițiile aplicabile în caz de forță majoră.
(3)  Prin derogare de la alineatul (1), nu este necesar un contract și/sau o ofertă de contract atunci când laptele crud este livrat de un fermier unei cooperative al cărei membru este fermierul, dacă statutul cooperativei respective sau normele și deciziile prevăzute în cadrul acestui statut sau întemeiate pe acesta prevăd dispoziții având efecte similare dispozițiilor stabilite la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).
(3)  Prin derogare de la alineatele (1) și (1a), nu este necesar(ă) un contract și/sau o ofertă de contract atunci când laptele crud este livrat de un membru al unei cooperative chiar cooperativei al cărei membru este, dacă statutul cooperativei respective sau normele și deciziile prevăzute în acest statut sau întemeiate pe acesta conțin dispoziții având efecte similare dispozițiilor prevăzute la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).
(4)  Toate elementele contractelor de livrare a laptelui crud încheiate de către fermieri, colectori sau procesatori de lapte crud, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c) se negociază în mod liber de către părți.
(4)  Toate elementele contractelor de livrare a laptelui crud încheiate de către fermieri, colectori sau procesatori de lapte crud, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c) se negociază în mod liber de către părți.
Fără a aduce atingere primului paragraf, se aplică una sau ambele situații de mai jos:
În pofida primului paragraf, se aplică una sau mai multe dintre situațiile de mai jos:
(a)  în cazul în care statul membru decide încheierea unui contract scris pentru livrarea de lapte crud ca fiind obligatorie în conformitate cu alineatul (1), acesta poate stabili o durată minimă aplicabilă doar în cazul contractelor scrise între un fermier și primul cumpărător al laptelui crud; această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne;
(a)   dacă un stat membru decide că este obligatoriu să se încheie un contract scris pentru livrarea de lapte crud, în conformitate cu alineatul (1), acesta poate stabili:
(i)  o obligație pentru părți de a conveni asupra unei relații între o anumită cantitate livrată și prețul datorat pentru respectiva livrare;
(ii)  o durată minimă aplicabilă doar în cazul contractelor scrise între un fermier și primul cumpărător al laptelui crud; această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne;
(b)  în cazul în care statul membru decide că primul cumpărător al laptelui crud trebuie să facă o ofertă scrisă pentru un contract fermierului în conformitate cu alineatul (1), acesta poate prevedea că oferta trebuie să includă o durată minimă a contractului stabilită în dreptul intern în acest sens; această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne.
(b)  dacă statul membru decide că primul cumpărător al laptelui crud trebuie să facă fermierului o ofertă scrisă pentru un contract în conformitate cu alineatul (1), statul membru poate prevedea că oferta trebuie să includă o durată minimă a contractului stabilită în dreptul intern în acest sens; această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne.
Al doilea paragraf nu aduce atingere dreptului fermierului de a refuza o astfel de durată minimă, cu condiția ca refuzul să fie exprimat în scris. În acest caz, părțile sunt libere să negocieze toate elementele contratului, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c).
Al doilea paragraf nu aduce atingere dreptului fermierului de a refuza o astfel de durată minimă, cu condiția ca refuzul să fie exprimat în scris. În acest caz, părțile sunt libere să negocieze toate elementele contratului, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c).
(5)  Statele membre care recurge la posibilitățile menționate la prezentul articol notifică Comisia cu privire la modul de aplicare a acestora.
(5)  Statele membre care recurg la posibilitățile menționate la prezentul articol notifică Comisia cu privire la modul de aplicare a acestora.
(6)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc măsurile necesare aplicării uniforme a alineatului (2) literele (a) și (b) și a alineatului (3) din prezentul articol, precum și măsuri referitoare la notificările statelor membre în conformitate cu prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
(6)  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc măsurile necesare pentru a aplica uniform alineatul (2) literele (a) și (b) și alineatul (3) din prezentul articol, precum și măsuri referitoare la notificările care trebuie făcute de statele membre în conformitate cu prezentul articol.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).”
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 149
22b.  Articolul 149 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 149
„Articolul 149
Negocieri contractuale în sectorul laptelui și al produselor lactate
Negocieri contractuale în sectorul laptelui și al produselor lactate
1.  O organizație de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate recunoscută în temeiul articolului 161 alineatul (1) poate negocia, în numele membrilor săi fermieri, pentru o parte a producției lor colective sau pentru totalitatea acesteia, contractele de livrare a laptelui crud de la un fermier la un procesator sau la un colector în sensul articolului 148 alineatul (1) al treilea paragraf.
1.  O organizație de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate recunoscută în temeiul articolului 161 alineatul (1) poate negocia, în numele membrilor săi fermieri, pentru o parte a producției lor colective sau pentru totalitatea acesteia, contractele de livrare a laptelui crud de la un fermier la un procesator sau la un colector în sensul articolului 148 alineatul (1) al treilea paragraf.
2.  Negocierile pot fi purtate de către o organizație de producători:
2.  Negocierile pot fi purtate de către o organizație de producători:
(a)  fie că este vorba sau nu de un transfer de proprietate a laptelui crud de la fermieri către organizația de producători;
(a)  fie că este vorba sau nu de un transfer de proprietate a laptelui crud de la fermieri către organizația de producători;
(b)  fie că prețul negociat este sau nu identic pentru producția colectivă a tuturor fermierilor membri ai organizației sau numai pentru unii dintre ei;
(b)  fie că prețul negociat este sau nu identic pentru producția colectivă a tuturor fermierilor membri ai organizației sau numai pentru unii dintre ei;
(c)  cu condiția ca, pentru organizația de producători respectivă toate condițiile următoare să fie îndeplinite:
(c)  cu condiția ca, pentru organizația de producători respectivă toate condițiile următoare să fie îndeplinite:
(i)  volumul total de lapte crud care face obiectul negocierilor respective să nu depășească 3,5 % din producția totală a Uniunii;
(i)  volumul total de lapte crud care face obiectul negocierilor respective să nu depășească 4,5 % din producția totală a Uniunii;
(ii)  volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor respective și care este livrat într-un anumit stat membru să nu depășească 33 % din producția națională totală a statului membru respectiv; și
(ii)  volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor respective și care este livrat într-un anumit stat membru să nu depășească 33 % din producția națională totală a statului membru respectiv; și
(iii)  volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor respective și care este livrat într-un anumit stat membru să nu depășească 33 % din producția națională totală a statului membru respectiv;
(iii)  volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor respective și care este livrat într-un anumit stat membru să nu depășească 33 % din producția națională totală a statului membru respectiv;
(d)  cu condiția ca fermierii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de producători care negociază, de asemenea, astfel de contracte în numele lor; cu toate acestea, statele membre pot oferi o derogare de la această condiție în cazuri justificate în mod corespunzător atunci când fermierii dețin două unități de producție separate amplasate în arii geografice diferite;
(d)  cu condiția ca fermierii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de producători care negociază, de asemenea, astfel de contracte în numele lor; cu toate acestea, statele membre pot oferi o derogare de la această condiție în cazuri justificate în mod corespunzător atunci când fermierii dețin două unități de producție separate amplasate în arii geografice diferite;
(e)  cu condiția ca laptele crud să nu facă obiectul unei obligații de livrare ce decurge din calitatea de membru al unei cooperative a fermierului în conformitate cu condițiile stabilite în statutele cooperativei sau normele și deciziile prevăzute în acestea sau care decurg din acestea; și
(e)  cu condiția ca laptele crud să nu facă obiectul unei obligații de livrare ce decurge din calitatea de membru al unei cooperative a fermierului în conformitate cu condițiile stabilite în statutele cooperativei sau normele și deciziile prevăzute în acestea sau care decurg din acestea; și
(f)  cu condiția ca organizația de producători să notifice autoritățile competente ale statului membru sau ale statelor membre în care își desfășoară activitatea cu privire la volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor.
(f)  cu condiția ca organizația de producători să notifice autoritățile competente ale statului membru sau ale statelor membre în care își desfășoară activitatea cu privire la volumul de lapte crud care face obiectul negocierilor.
3.  Prin derogare de la condițiile prevăzute la alineatul (2) litera (c) punctele (ii) și (iii), o organizație de producători poate negocia în temeiul alineatului (1), cu condiția ca volumul total de lapte crud care face obiectul negocierilor respective pentru organizația de producători respectivă și care este produs sau livrat într-un stat membru care are o producție anuală totală de lapte crud mai mică de 500 000 de tone să nu depășească 45 % din producția totală națională a statului membru respectiv.
3.  Prin derogare de la condițiile prevăzute la alineatul (2) litera (c) punctele (ii) și (iii), o organizație de producători poate negocia în temeiul alineatului (1), cu condiția ca volumul total de lapte crud care face obiectul negocierilor respective pentru organizația de producători respectivă și care este produs sau livrat într-un stat membru care are o producție anuală totală de lapte crud mai mică de 500 000 de tone să nu depășească 45 % din producția totală națională a statului membru respectiv.
4.  În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile de producători includ asociațiile unor astfel de organizații de producători.
4.  În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile de producători includ asociațiile unor astfel de organizații de producători.
5.  În scopul aplicării alineatului (2) litera (c) și a alineatului (3), Comisia publică, prin mijloacele pe care le consideră adecvate și pe baza celor mai recente informații disponibile, cantitățile corespunzătoare producției de lapte crud din Uniune și din statele membre.
5.  În scopul aplicării alineatului (2) litera (c) și a alineatului (3), Comisia publică, prin mijloacele pe care le consideră adecvate și pe baza celor mai recente informații disponibile, cantitățile corespunzătoare producției de lapte crud din Uniune și din statele membre.
6.  Prin derogare de la alineatul (2) litera (c) și de la alineatul (3), chiar dacă plafoanele stabilite nu au fost depășite, autoritatea din domeniul concurenței vizată la al doilea paragraf de la prezentul alineat poate decide într-un caz individual că ar trebui să reinițieze sau să nu autorizeze o anumită negociere de către organizația de producători, în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru a evita excluderea concurenței sau pentru a evita prejudicierea gravă a IMM-urilor prelucrătoare de lapte crud de pe teritoriul său.
6.  Prin derogare de la alineatul (2) litera (c) și de la alineatul (3), chiar dacă plafoanele stabilite nu au fost depășite, autoritatea din domeniul concurenței vizată la al doilea paragraf de la prezentul alineat poate decide într-un caz individual că ar trebui să reinițieze sau să nu autorizeze o anumită negociere de către organizația de producători, în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru a evita excluderea concurenței sau pentru a evita prejudicierea gravă a IMM-urilor prelucrătoare de lapte crud de pe teritoriul său.
În cazul negocierilor referitoare la mai multe state membre, decizia menționată la primul paragraf se adoptă de către Comisie, fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3). În alte cazuri, respectiva decizie se adoptă de către autoritatea națională din domeniul concurenței a statului membru a cărui producție face obiectul negocierilor.
În cazul negocierilor referitoare la mai multe state membre, decizia menționată la primul paragraf se adoptă de către Comisie, fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3). În alte cazuri, respectiva decizie se adoptă de către autoritatea națională din domeniul concurenței a statului membru a cărui producție face obiectul negocierilor.
Deciziile menționate la prezentul alineat nu se aplică anterior datei notificării lor către întreprinderile în cauză.
Deciziile menționate la prezentul alineat nu se aplică anterior datei notificării lor către întreprinderile în cauză.
7.  În sensul prezentului articol:
7.  În sensul prezentului articol:
(a)  o „autoritate națională în domeniul concurenței” înseamnă autoritatea menționată la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului;
(a)  o „autoritate națională în domeniul concurenței” înseamnă autoritatea menționată la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului;
(b)  o „IMM” înseamnă o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE.
(b)  o „IMM” înseamnă o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE.
8.  Statele membre în care se desfășoară negocieri în conformitate cu prezentul articol notifică Comisia cu privire la aplicarea alineatului (2) litera (f) și a alineatului (6).
8.  Statele membre în care se desfășoară negocieri în conformitate cu prezentul articol notifică Comisia cu privire la aplicarea alineatului (2) litera (f) și a alineatului (6).
__________________
__________________
22 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).
22 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 150
22c.  Articolul 150 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 150
„Articolul 150
Reglementarea ofertei de brânzeturi cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată
Reglementarea ofertei de brânzeturi cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată
1.  La solicitarea unei organizații de producători recunoscute în temeiul articolului 152 alineatul (3), a unei organizații interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 alineatul (3) sau a unui grup de operatori menționați la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, statele membre pot stabili, pentru o durată limitată, norme imperative pentru reglementarea ofertei de brânzeturi care beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
1.  La solicitarea unei organizații de producători recunoscute în temeiul articolului 152 alineatul (1) sau al articolului 161 alineatul (1), a unei organizații interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 alineatul (1) sau a unui grup de operatori menționați la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, statele membre pot stabili, pentru o durată limitată, norme imperative pentru reglementarea ofertei de brânzeturi care beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
2.  Normele menționate la alineatul (1) din prezentul articol fac obiectul existenței unui acord prealabil între părți în zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Un astfel de acord este încheiat între cel puțin două treimi dintre producătorii de lapte sau reprezentanții lor care reprezintă cel puțin două treimi din laptele crud produs pentru producția de brânzeturi menționată la alineatul (1) din prezentul articol și, atunci când este relevant, cel puțin două treimi din producătorii brânzeturilor respective reprezintă cel puțin două treimi din brânzeturile produse în zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
2.  Normele menționate la alineatul (1) din prezentul articol fac obiectul existenței unui acord prealabil între părți în zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Un astfel de acord este încheiat între cel puțin două treimi dintre producătorii de lapte sau reprezentanții lor care reprezintă cel puțin două treimi din laptele crud produs pentru producția de brânzeturi menționată la alineatul (1) din prezentul articol și, atunci când este relevant, cel puțin două treimi din producătorii brânzeturilor respective sau din reprezentanții acestora, care produc cel puțin două treimi din brânzeturile produse în zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
3.  În sensul alineatului (1), în cazul brânzeturilor care beneficiază de o indicație geografică protejată, zona geografică de origine a laptelui crud astfel cum a fost stabilită în specificațiile produsului pentru brânzeturi este aceeași cu zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
3.  În sensul alineatului (1), în cazul brânzeturilor care beneficiază de o indicație geografică protejată, zona geografică de origine a laptelui crud astfel cum a fost stabilită în specificațiile produsului pentru brânzeturi este aceeași cu zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
4.  Normele menționate la alineatul (1):
4.  Normele menționate la alineatul (1):
(a)  se referă doar la reglementarea ofertei pentru produsul respectiv și au scopul de a adapta oferta pentru tipul respectiv de brânzeturi la cerere;
(a)  se referă doar la reglementarea ofertei pentru produsul respectiv și au scopul de a adapta oferta pentru tipul respectiv de brânzeturi la cerere;
(b)  afectează doar produsul în cauză;
(b)  afectează doar produsul în cauză;
(c)  pot fi obligatorii pe o perioadă de cel mult trei ani și pot fi reînnoite după această perioadă, ca urmare a unei noi solicitări, în conformitate cu alineatul (1);
(c)  pot fi obligatorii pe o perioadă de cel mult cinci ani și pot fi reînnoite după această perioadă, ca urmare a unei noi solicitări, în conformitate cu alineatul (1);
(d)  nu prejudiciază comercializarea altor produse decât a celor vizate de normele respective;
(d)  nu prejudiciază comercializarea altor produse decât a celor vizate de normele respective;
(e)  nu se referă la tranzacții ulterioare primei desfaceri pe piață a produsului în cauză;
(e)  nu se referă la tranzacții ulterioare primei desfaceri pe piață a produsului în cauză;
(f)  nu permit fixarea prețurilor, nici măcar atunci când prețurile sunt stabilite cu titlu orientativ sau de recomandare;
(f)  nu permit fixarea prețurilor, nici măcar atunci când prețurile sunt stabilite cu titlu orientativ sau de recomandare;
(g)  nu indisponibilizează un procent excesiv din produsul în cauză, care ar fi în mod normal disponibil;
(g)  nu indisponibilizează un procent excesiv din produsul în cauză, care ar fi în mod normal disponibil;
(h)  nu sunt discriminatorii, nu constituie un obstacol pentru nou-veniții pe piață și nu aduc prejudicii micilor producători;
(h)  nu sunt discriminatorii, nu constituie un obstacol pentru nou-veniții pe piață și nu aduc prejudicii micilor producători;
(i)  contribuie la menținerea calității și/sau dezvoltării produsului în cauză;
(i)  contribuie la menținerea calității și/sau dezvoltării produsului în cauză;
(j)  nu aduc atingere articolului 149.
(j)  nu aduc atingere articolului 149.
5.  Normele menționate la alineatul (1) se publică într-o publicație oficială a statelor membre în cauză.
5.  Normele menționate la alineatul (1) se publică într-o publicație oficială a statelor membre în cauză.
6.  Statele membre efectuează controale pentru a se asigura că condițiile stabilite la alineatul (4) sunt respectate și, în cazul în care autoritățile naționale competente descoperă că aceste condiții nu sunt respectate, abrogă normele menționate la alineatul (1).
6.  Statele membre efectuează controale pentru a se asigura că condițiile stabilite la alineatul (4) sunt respectate și, în cazul în care autoritățile naționale competente descoperă că aceste condiții nu sunt respectate, abrogă normele menționate la alineatul (1).
7.  Statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1) pe care le-au adoptat. Comisia informează alte state membre cu privire la toate notificările unor astfel de norme.
7.  Statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1) pe care le-au adoptat. Comisia informează alte state membre cu privire la toate notificările unor astfel de norme.
8.  Comisia poate adopta oricând acte de punere în aplicare care să oblige un stat membru să abroge normele stabilite de respectivul stat membru în conformitate cu alineatul (1) în cazul în care Comisia constată că normele respective nu respectă condițiile stabilite la alineatul (4), că împiedică sau denaturează concurența într-o parte substanțială a pieței interne sau periclitează liberul schimb sau realizarea obiectivelor stabilite la articolul 39 din TFUE. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3) din prezentul regulament.
8.  Comisia poate adopta oricând acte de punere în aplicare care să oblige un stat membru să abroge normele stabilite de respectivul stat membru în conformitate cu alineatul (1) în cazul în care Comisia constată că normele respective nu respectă condițiile stabilite la alineatul (4), că împiedică sau denaturează concurența într-o parte substanțială a pieței interne sau periclitează liberul schimb sau realizarea obiectivelor stabilite la articolul 39 din TFUE. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3) din prezentul regulament.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 151
22d.  Articolul 151 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 151
„Articolul 151
Declarații obligatorii în sectorul laptelui și al produselor lactate
Declarații obligatorii în sectorul laptelui și al produselor lactate
Începând cu 1 aprilie 2015, primii cumpărători de lapte crud declară autorității naționale competente cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni.
Începând cu 1 aprilie 2015, primii cumpărători de lapte crud declară autorității naționale competente cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni, precum și prețul mediu plătit. Se face o distincție în funcție de faptul dacă producția provine din agricultura ecologică sau nu. Dacă primul cumpărător este o cooperativă, prețul mediu este comunicat la finalul anului de comercializare menționat la articolul 6 litera (c) punctul (v).
Informațiile privind prețul mediu sunt considerate confidențiale, iar autoritatea competentă se asigură că prețurile medii specifice sau numele operatorilor economici individuali nu sunt publicate.
În sensul prezentului articol și al articolului 148, un „prim cumpărător” înseamnă o întreprindere sau grup care cumpără lapte de la producători pentru:
În sensul prezentului articol și al articolului 148, un „prim cumpărător” înseamnă o întreprindere sau grup care cumpără lapte de la producători pentru:
(a)  a-l supune uneia sau mai multor operațiuni de colectare, ambalare, depozitare, răcire sau transformare, inclusiv în temeiul unui contract;
(a)  a-l supune uneia sau mai multor operațiuni de colectare, ambalare, depozitare, răcire sau transformare, inclusiv în temeiul unui contract;
(b)  a-l vinde uneia sau mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele sau alte produse lactate.
(b)  a-l vinde uneia sau mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele sau alte produse lactate.
Statele membre notifică imediat Comisia cu privire la cantitatea de lapte crud menționată la primul paragraf.
Statele membre notifică imediat Comisia cu privire la cantitatea de lapte crud și prețul mediu menționate la primul paragraf.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc norme privind conținutul, formatul și periodicitatea unor astfel de declarații și măsuri referitoare la notificările statelor membre în conformitate cu prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc norme privind conținutul, formatul și periodicitatea unor astfel de declarații și măsuri referitoare la notificările statelor membre în conformitate cu prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 152
22e.  Articolul 152 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 152
„Articolul 152
Organizații de producători
Organizații de producători
1.  Statele membre pot recunoaște, la cerere, organizațiile de producători care:
1.  Statele membre pot recunoaște, la cerere, organizațiile de producători care:
(a)  sunt alcătuite și controlate, în conformitate cu articolul 153 alineatul (2) litera (c), de producătorii dintr-un sector specific menționat la articolul 1 alineatul (2);
(a)  sunt alcătuite și controlate, în conformitate cu articolul 153 alineatul (2) litera (c), de producătorii dintr-un sector specific menționat la articolul 1 alineatul (2);
(b)  sunt constituite la inițiativa producătorilor și desfășoară cel puțin una dintre următoarele activități:
(b)  sunt constituite la inițiativa producătorilor și desfășoară cel puțin una dintre următoarele activități:
(i)  procesare comună;
(i)  procesare comună;
(ii)  distribuție comună, inclusiv prin platforme de vânzare comune sau transport comun;
(ii)  distribuție comună, inclusiv prin platforme de vânzare comune sau transport comun;
(iii)  ambalare, etichetare sau promovare comună;
(iii)  ambalare, etichetare sau promovare comună;
(iv)  organizare comună a controlului calității;
(iv)  organizare comună a controlului calității;
(v)  utilizare comună a echipamentului sau a instalațiilor de depozitare;
(v)  utilizare comună a echipamentului sau a instalațiilor de depozitare;
(vi)  gestionare comună a deșeurilor direct legate de producție;
(vi)  gestionare comună a deșeurilor direct legate de producție;
(vii)  achiziții publice comune de factori de producție;
(vii)  achiziții publice comune de factori de producție;
(viii)  orice alte activități comune ale serviciilor care vizează unul din obiectivele menționate la prezentul alineat litera (c);
(viii)  orice alte activități comune ale serviciilor care vizează unul din obiectivele menționate la prezentul alineat litera (c);
(c)  urmăresc un scop specific care poate include cel puțin unul dintre următoarele obiective:
(c)  urmăresc un scop specific care poate include cel puțin unul dintre următoarele obiective:
(i)  asigurarea programării și a adaptării producției la cerere, în special în privința calității și a cantității;
(i)  asigurarea programării și a adaptării producției la cerere, în special în privința calității și a cantității;
(ii)  concentrarea ofertei și introducerea pe piață a produselor obținute de membrii lor, inclusiv prin comercializare directă;
(ii)  concentrarea ofertei și introducerea pe piață a produselor obținute de membrii lor, inclusiv prin comercializare directă;
(iii)  optimizarea costurilor de producție și a randamentului investițiilor ca reacție la standardele de mediu și la cele privind bunăstarea animalelor, precum și stabilizarea prețurilor de producție;
(iii)  optimizarea costurilor de producție și a randamentului investițiilor ca reacție la standardele de mediu și la cele privind bunăstarea animalelor, precum și stabilizarea prețurilor de producție;
(iv)  realizarea de studii și elaborarea de inițiative privind metodele de producție durabile, practicile inovatoare, competitivitatea economică și evoluția pieței;
(iv)  realizarea de studii și elaborarea de inițiative privind metodele de producție durabile, practicile inovatoare, competitivitatea economică și evoluția pieței;
(v)  promovarea și furnizarea de asistență tehnică pentru utilizarea unor practici de cultivare și a unor tehnici de producție care protejează mediul, precum și a unor practici și tehnici solide în domeniul bunăstării animalelor;
(v)  promovarea și furnizarea de asistență tehnică pentru utilizarea unor practici de cultivare și a unor tehnici de producție care protejează mediul, precum și a unor practici și tehnici solide în domeniul bunăstării animalelor;
(vi)  promovarea și furnizarea de asistență tehnică pentru utilizarea standardelor de producție, îmbunătățirea calității produselor și dezvoltarea de produse cu o denumire de origine protejată, o indicație geografică protejată sau care intră sub incidența unei etichete de calitate naționale;
(vi)  promovarea și furnizarea de asistență tehnică pentru utilizarea standardelor de producție, îmbunătățirea calității produselor și dezvoltarea de produse cu o denumire de origine protejată, o indicație geografică protejată sau care intră sub incidența unei etichete de calitate naționale;
(vii)  gestionarea produselor secundare și a deșeurilor, în special pentru protecția calității apelor, a solului și a peisajului și ocrotirea sau favorizarea biodiversității;
(vii)  gestionarea și valorificarea produselor secundare, a fluxurilor reziduale și a deșeurilor, în special pentru protecția calității apelor, a solului și a peisajului și ocrotirea sau favorizarea biodiversității și promovarea circularității;
(viii)  contribuția la utilizarea durabilă a resurselor naturale și la atenuarea schimbărilor climatice;
(viii)  contribuția la utilizarea durabilă a resurselor naturale și la atenuarea schimbărilor climatice;
(ix)  elaborarea de inițiative în domeniul promovării și al comercializării;
(ix)  elaborarea de inițiative în domeniul promovării și al comercializării;
(x)  gestionarea fondurilor mutuale menționate în programele operaționale din sectorul fructelor și legumelor, menționate la articolul 33 alineatul (3) litera (d) din prezentul regulament și în temeiul articolului 36 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
(x)  gestionarea fondurilor mutuale;
(xi)  furnizarea de asistență tehnică necesară pentru utilizarea piețelor la termen și a sistemelor de asigurare.
(xi)  furnizarea de asistență tehnică necesară pentru utilizarea piețelor la termen și a sistemelor de asigurare.
1a.  Prin derogare de la articolul 101 alineatul (1) din TFUE, o organizație de producători recunoscută în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol își poate planifica producția, optimiza costurile de producție, comercializa produse și negocia contracte pentru furnizarea produselor agricole, în numele membrilor săi, pentru întreaga lor producție sau pentru o parte a acesteia.
1a.  Prin derogare de la articolul 101 alineatul (1) din TFUE, o organizație de producători recunoscută în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol își poate planifica producția, optimiza costurile de producție, comercializa produse și negocia contracte pentru furnizarea produselor agricole, în numele membrilor săi, pentru întreaga lor producție sau pentru o parte a acesteia.
Activitățile menționate la primul paragraf pot avea loc:
Activitățile menționate la primul paragraf pot avea loc:
(a)  cu condiția ca una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (1) litera (b) punctele (i)-(vii) să fie exercitate efectiv, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din TFUE;
(a)  cu condiția ca una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (1) litera (b) punctele (i)-(vii) să fie exercitate efectiv, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din TFUE;
(b)  cu condiția ca organizația de producători să concentreze oferta și să introducă pe piață produsele membrilor săi, indiferent dacă are loc sau nu un transfer de proprietate a produselor agricole de la producători la organizația de producători;
(b)  cu condiția ca organizația de producători să concentreze oferta și să introducă pe piață produsele membrilor săi, indiferent dacă are loc sau nu un transfer de proprietate a produselor agricole de la producători la organizația de producători;
(c)  indiferent dacă prețul negociat este identic pentru producția agregată a tuturor membrilor organizației sau numai a unora dintre ei;
(c)  indiferent dacă prețul negociat este identic pentru producția agregată a tuturor membrilor organizației sau numai a unora dintre ei;
(d)  cu condiția ca producătorii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de producători, în ceea ce privește produsele care fac obiectul activităților menționate la primul paragraf;
(d)  cu condiția ca producătorii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de producători, în ceea ce privește produsele care fac obiectul activităților menționate la primul paragraf;
(e)  cu condiția ca produsul agricol să nu facă obiectul unei obligații de furnizare care decurge din statutul fermierului de membru al unei cooperative care ea însăși nu este membră a organizațiilor de producători în cauză, în conformitate cu condițiile stabilite în statutul cooperativei sau cu normele și deciziile stabilite în acesta sau care decurg din acesta.
(e)  cu condiția ca produsul agricol să nu facă obiectul unei obligații de furnizare care decurge din statutul fermierului de membru al unei cooperative care ea însăși nu este membră a organizațiilor de producători în cauză, în conformitate cu condițiile stabilite în statutul cooperativei sau cu normele și deciziile stabilite în acesta sau care decurg din acesta.
Cu toate acestea, statele membre pot deroga de la condiția prevăzută la al doilea paragraf litera (b) în cazuri justificate în mod corespunzător atunci când membrii producători dețin două unități de producție separate amplasate în arii geografice diferite.
Cu toate acestea, statele membre pot deroga de la condiția prevăzută la al doilea paragraf litera (b) în cazuri justificate în mod corespunzător atunci când membrii producători dețin două unități de producție separate amplasate în arii geografice diferite.
1b.  În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile de producători includ, de asemenea, asociațiile organizațiilor de producători recunoscute în temeiul articolului 156 alineatul (1) dacă astfel de asociații întrunesc criteriile enunțate la prezentul articol alineatul (1).
1b.  În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile de producători includ, de asemenea, asociațiile organizațiilor de producători recunoscute în temeiul articolului 156 alineatul (1) dacă astfel de asociații întrunesc criteriile enunțate la prezentul articol alineatul (1).
1c.  Autoritatea națională în domeniul concurenței menționată la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 poate decide în cazuri individuale că, în viitor, una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (1a) primul paragraf trebuie modificate, întrerupte sau să nu aibă loc sub nicio formă în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru a evita excluderea concurenței sau că sunt periclitate obiectivele prevăzute la articolul 39 din TFUE.
1c.  Autoritatea națională în domeniul concurenței menționată la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 poate decide în cazuri individuale că, în viitor, una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (1a) primul paragraf trebuie modificate, întrerupte sau să nu aibă loc sub nicio formă în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru a evita excluderea concurenței sau că sunt periclitate obiectivele prevăzute la articolul 39 din TFUE.
În cazul negocierilor referitoare la mai multe state membre, decizia menționată la primul paragraf de la prezentul alineat se adoptă de către Comisie, fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3).
În cazul negocierilor referitoare la mai multe state membre, decizia menționată la primul paragraf de la prezentul alineat se adoptă de către Comisie, fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3).
Atunci când acționează în conformitate cu primul paragraf de la prezentul alineat, autoritatea națională din domeniul concurenței informează Comisia în scris înainte de sau imediat după inițierea primei măsuri oficiale și anunță Comisia în privința deciziilor, imediat după adoptarea acestora.
Atunci când acționează în conformitate cu primul paragraf de la prezentul alineat, autoritatea națională din domeniul concurenței informează Comisia în scris înainte de sau imediat după inițierea primei măsuri oficiale și anunță Comisia în privința deciziilor, imediat după adoptarea acestora.
Deciziile menționate la prezentul alineat nu se aplică anterior datei notificării lor către întreprinderile în cauză.
Deciziile menționate la prezentul alineat nu se aplică anterior datei notificării lor către întreprinderile în cauză.
2.  O organizație de producători recunoscută în temeiul alineatului (1) poate să fie în continuare recunoscută dacă se implică în comercializarea produselor încadrate la codul NC ex22 08, altele decât cele menționate în anexa I la tratate, cu condiția ca proporția de astfel de produse să nu depășească 49 % din volumul total al producției comercializate de organizația de producători și ca produsele respective să nu beneficieze de sprijin din partea Uniunii. Produsele respective nu sunt luate în calcul, în cazul organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, la calcularea valorii producției comercializate în sensul articolului 34 alineatul (2).
2.  O organizație de producători recunoscută în temeiul alineatului (1) poate să fie în continuare recunoscută dacă se implică în comercializarea produselor încadrate la codul NC ex 2208, altele decât cele menționate în anexa I la tratate, cu condiția ca proporția de astfel de produse să nu depășească 49 % din volumul total al producției comercializate de organizația de producători și ca produsele respective să nu beneficieze de sprijin din partea Uniunii. Produsele respective nu sunt luate în calcul, în cazul organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, la calcularea valorii producției comercializate în sensul articolului 34 alineatul (2).
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 153
22f.  Articolul 153 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 153
„Articolul 153
Statutul organizațiilor de producători
Statutul organizațiilor de producători
(1)  Statutul unei organizații de producători impune membrilor săi, în special, următoarele obligații:
(1)  Statutul unei organizații de producători impune membrilor săi, în special, următoarele obligații:
(a)  să aplice normele adoptate de organizația de producători cu privire la raportarea producției, producție, comercializare și protecția mediului;
(a)  să aplice normele adoptate de organizația de producători cu privire la raportarea producției, producție, comercializare și protecția mediului;
(b)  să aparțină unei singure organizații de producători pentru un anumit produs al producătorului; cu toate acestea, statele membre pot oferi o derogare de la această condiție în cazuri justificate în mod corespunzător atunci când membrii producători dețin două unități de producție separate amplasate în arii geografice diferite;
(b)  să aparțină unei singure organizații de producători pentru un anumit produs al producătorului;
(c)  să pună la dispoziție informațiile solicitate de organizația de producători în vederea întocmirii statisticilor.
(c)  să pună la dispoziție informațiile solicitate de organizația de producători în vederea întocmirii statisticilor.
Cu toate acestea, statele membre pot introduce o derogare de la litera (b) primul paragraf în cazuri justificate în mod corespunzător:
(i)  dacă membrii producători dețin două unități de producție distincte situate în zone geografice diferite sau
(ii)  dacă organizația de producători recunoscută în temeiul articolul 152, la care au aderat deja producătorii, a decis în mod democratic, în temeiul alineatului (2) litera (c), să permită membrilor săi producători să fie membri ai unei a doua organizații de producători recunoscute în următoarele condiții:
–  membrii producători au un anumit produs destinat unor utilizări diferite, iar prima organizație de producători căreia îi aparțin deja producătorii nu oferă debușee comerciale pentru a doua utilizare dorită de producători pentru produsul lor; sau
–  membrii producători ai unei organizații de producători s-au angajat, în mod tradițional, să livreze o parte din produsele lor, prin contracte sau participări la cooperative, la mai mulți alți cumpărători și cel puțin unul dintre acești cumpărători devine o organizație de producători recunoscută.
(2)  Statutul unei organizații de producători prevede, de asemenea:
(2)  Statutul unei organizații de producători prevede, de asemenea:
(a)  proceduri de stabilire, adoptare și modificare a normelor prevăzute la alineatul (1) litera (a);
(a)  proceduri de stabilire, adoptare și modificare a normelor prevăzute la alineatul (1) litera (a);
(b)  obligația membrilor de a plăti contribuțiile financiare necesare pentru finanțarea organizației de producători;
(b)  obligația membrilor de a plăti contribuțiile financiare necesare pentru finanțarea organizației de producători;
(c)  norme care să permită producătorilor membri să exercite un control democratic asupra organizației și deciziilor sale;
(c)  norme care să permită producătorilor membri să exercite un control democratic asupra organizației și deciziilor sale, precum și asupra conturilor și a bugetelor sale;
(d)  sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor care decurg din statut, în special pentru neplata contribuțiilor financiare, sau pentru nerespectarea normelor stabilite de organizația de producători;
(d)  sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor care decurg din statut, în special pentru neplata contribuțiilor financiare, sau pentru nerespectarea normelor stabilite de organizația de producători;
(e)  reguli de admitere a noilor membri, în special durata minimă a calității de membru care nu poate fi mai mică de un an;
(e)  reguli de admitere a noilor membri, în special durata minimă a calității de membru care nu poate fi mai mică de un an;
(f)  norme contabile și bugetare necesare pentru funcționarea organizației.
(f)  norme contabile și bugetare necesare pentru funcționarea organizației.
(2a)  Statutul unei organizații de producători poate să prevadă, dacă organizația de producători este responsabilă de vânzarea tuturor sau a unora dintre produsele membrilor săi producători și dacă nu se produce un transfer de proprietate asupra produselor de la membrii producători către organizația de producători, ca membrii producători respectivi să stabilească contacte cu cumpărătorii, cu excepția aspectelor care țin de prețul sau de volumul vânzărilor acestor produse.
(3)  Alineatele (1) și (2) nu se aplică organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate.
(3)   Alineatele (1), (2) și (2a) nu se aplică organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 154
22g.  Articolul 154 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 154
„Articolul 154
Recunoașterea organizațiilor de producători
Recunoașterea organizațiilor de producători
1.  Pentru a fi recunoscută de un stat membru, organizația de producători care solicită o astfel de recunoaștere trebuie să fie o entitate juridică sau o parte clar definită a unei entități juridice care:
1.  Pentru a fi recunoscută de un stat membru, organizația de producători care solicită o astfel de recunoaștere trebuie să fie o entitate juridică sau o parte clar definită a unei entități juridice care:
(a)  îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 152 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);
(a)  îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 152 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);
(b)  are un număr minim de membri și/sau acoperă un volum minim sau valoare minimă de producție comercializabilă, care urmează să fie stabilit de statul membru în cauză, în domeniul în care activează;
(b)  are un număr minim de membri și/sau acoperă un volum minim sau valoare minimă de producție comercializabilă, care urmează să fie stabilit de statul membru în cauză, în domeniul în care activează. Astfel de dispoziții nu trebuie să împiedice recunoașterea organizațiilor de producători care se ocupă de producția marginală;
(c)  oferă probe suficiente în ceea ce privește faptul că își poate îndeplini în mod corespunzător activitățile atât din punctul de vedere al timpului, cât și din punctul de vedere al eficacității, al furnizării de sprijin uman, material și tehnic pentru membrii săi, precum și, după caz, al concentrării aprovizionării;
(c)  oferă probe suficiente în ceea ce privește faptul că își poate îndeplini în mod corespunzător activitățile atât din punctul de vedere al timpului, cât și din punctul de vedere al eficacității, al furnizării de sprijin uman, material și tehnic pentru membrii săi, precum și, după caz, al concentrării aprovizionării;
(d)  are un statut care respectă literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat.
(d)  are un statut care respectă literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat.
1a.  Statele membre pot, la cerere, să decidă să acorde mai multe recunoașteri unei organizații de producători care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare menționate la articolul 1 alineatul (2), cu condiția ca organizația de producători să îndeplinească condițiile prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol pentru fiecare sector pentru care dorește să obțină recunoaștere.
1a.  Statele membre pot, la cerere, să decidă să acorde mai multe recunoașteri unei organizații de producători care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare menționate la articolul 1 alineatul (2), cu condiția ca organizația de producători să îndeplinească condițiile prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol pentru fiecare sector pentru care dorește să obțină recunoaștere.
2.  Statele membre pot decide că organizațiile de producători care au fost recunoscute înainte de 1 ianuarie 2018 și care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol sunt considerate a fi recunoscute ca organizații de producători în temeiul articolului 152.
2.  Statele membre pot decide că organizațiile de producători care au fost recunoscute înainte de 1 ianuarie 2018 și care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol sunt considerate a fi recunoscute ca organizații de producători în temeiul articolului 152.
3.  În cazul în care organizațiilor de producători au fost recunoscute înainte de 1 ianuarie 2018, dar nu îndeplinesc condițiile de la alineatul (1) de la prezentul articol, statele membre retrag recunoașterea nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
3.  În cazul în care organizațiilor de producători au fost recunoscute înainte de 1 ianuarie 2018, dar nu îndeplinesc condițiile de la alineatul (1) de la prezentul articol, statele membre retrag recunoașterea nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
4.  Statele membre:
4.  Statele membre:
(a)  decid cu privire la acordarea recunoașterii unei organizații de producători în termen de patru luni de la data depunerii unei cereri însoțite de toate documentele justificative; această cerere se depune în statul membru în care își are sediul organizația;
(a)  decid cu privire la acordarea recunoașterii unei organizații de producători în termen de patru luni de la data depunerii unei cereri însoțite de toate documentele justificative; această cerere se depune în statul membru în care își are sediul organizația;
(b)  efectuează, la intervale stabilite de ele, controale pentru a se asigura că organizațiile de producători recunoscute respectă prezentul capitol;
(b)  efectuează, la intervale stabilite de ele, controale pentru a se asigura că organizațiile de producători recunoscute respectă prezentul capitol;
(c)  aplică acestor organizații și asociații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul capitol sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și stabilite de acestea și decid, dacă este necesar, dacă recunoașterea ar trebui să fie retrasă;
(c)  aplică acestor organizații și asociații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul capitol sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și stabilite de acestea și decid, dacă este necesar, dacă recunoașterea ar trebui să fie retrasă;
(d)  informează Comisia anual, până la data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoașterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.
(d)  informează Comisia anual, până la data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoașterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 h (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 156
22h.  Articolul 156 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 156
„Articolul 156
Asociațiile organizațiilor de producători
Asociațiile organizațiilor de producători
1.  Statele membre pot recunoaște, la cerere, asociații ale organizațiilor de producători într-un sector specific care figurează pe lista de la articolul 1 alineatul (2), care sunt constituite la inițiativa organizațiilor de producători recunoscute. Sub rezerva normelor adoptate în temeiul articolului 173, asociațiile organizațiilor de producători pot desfășura oricare dintre activitățile organizațiilor de producători sau pot îndeplini oricare dintre funcțiile acestora.
1.  Statele membre pot recunoaște, la cerere, asociații ale organizațiilor de producători într-un sector specific care figurează pe lista de la articolul 1 alineatul (2), care sunt constituite la inițiativa organizațiilor de producători recunoscute și/sau a asociațiilor organizațiilor de producători. Sub rezerva normelor adoptate în temeiul articolului 173, asociațiile organizațiilor de producători pot desfășura oricare dintre activitățile organizațiilor de producători sau pot îndeplini oricare dintre funcțiile acestora.
2.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot recunoaște, la cerere, o asociație formată din organizații ale producătorilor recunoscute în sectorul laptelui și al produselor lactate în cazul în care statul membru în cauză consideră că asociația respectivă este capabilă să desfășoare în mod eficient toate activitățile desfășurate de o organizație de producători recunoscută și că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 161 alineatul (1).
2.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot recunoaște, la cerere, o asociație formată din organizații ale producătorilor recunoscute în sectorul laptelui și al produselor lactate în cazul în care statul membru în cauză consideră că asociația respectivă este capabilă să desfășoare în mod eficient toate activitățile desfășurate de o organizație de producători recunoscută și că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 161 alineatul (1).
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 i (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 157
22i.  Articolul 157 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 157
Articolul 157
Organizațiile interprofesionale
Organizațiile interprofesionale
(1)  Statele membre pot recunoaște, la cerere, organizații interprofesionale dintr-un sector specific menționat la articolul 1 alineatul (2) care:
(1)  Statele membre pot recunoaște, la cerere, organizații interprofesionale dintr-un sector specific menționat la articolul 1 alineatul (2) care:
(a)  sunt constituite din reprezentanți ai activităților economice legate de producție și de cel puțin una dintre următoarele etape ale lanțului de aprovizionare: procesarea sau comercializarea, inclusiv distribuirea, produselor din unul sau mai multe sectoare;
(a)  sunt constituite din reprezentanți ai activităților economice legate de producție și de cel puțin una dintre următoarele etape ale lanțului de aprovizionare: procesarea sau comercializarea, inclusiv distribuirea, produselor din unul sau mai multe sectoare;
(b)  sunt formate la inițiativa tuturor organizațiilor sau asociațiilor care le alcătuiesc sau a unei părți din acestea;
(b)  sunt formate la inițiativa tuturor organizațiilor sau asociațiilor care le alcătuiesc sau a unei părți din acestea;
(c)  urmăresc un scop specific, care ia în considerare interesele membrilor lor și de cele ale consumatorilor și care poate include, în special, unul dintre următoarele obiective:
(c)  urmăresc un scop specific, care ia în considerare interesele tuturor membrilor lor și pe cele ale consumatorilor și care poate include, în special, unul dintre următoarele obiective:
(i)  ameliorarea cunoștințelor și a transparenței producției și a pieței, inclusiv prin publicarea de date statistice agregate cu privire la costurile de producție, prețuri, care sunt însoțite, dacă este cazul, de indici de prețuri, volume și durata contractelor încheiate anterior, precum și prin realizarea unor studii privind perspectivele de evoluție ale pieței la nivel regional, național sau internațional;
(i)  ameliorarea cunoștințelor, a transparenței producției și a pieței prin:
—  publicarea și/sau schimbul de date statistice agregate cu privire la costurile de producție, prețuri, care sunt însoțite, dacă este cazul, de indici de prețuri, volume și durata contractelor încheiate anterior, precum și de date privind marjele alocate în diversele etape ale lanțului de aprovizionare;
–   prin realizarea unor studii privind perspectivele de evoluție ale pieței la nivel regional, național sau internațional;
(ii)  estimarea potențialului de producție, precum și înregistrarea prețurilor pieței;
(ii)  estimarea potențialului de producție, precum și înregistrarea prețurilor pieței;
(iii)  contribuția la o coordonare mai bună în privința introducerii produselor pe piață, în special prin cercetare și studii de piață;
(iii)  contribuția la o coordonare mai bună în privința introducerii produselor pe piață, în special prin cercetare și studii de piață;
(iv)  explorarea piețelor de export potențiale;
(iv)  explorarea piețelor de export potențiale;
(v)  fără a aduce atingere articolelor 148 și 168, elaborarea unor modele de contracte compatibile cu normele Uniunii pentru vânzarea de produse agricole către cumpărători și/sau pentru furnizarea de produse procesate distribuitorilor și comercianților cu amănuntul, ținând seama de necesitatea de a obține condiții de concurență echitabile și de a evita denaturarea piețelor;
(v)  fără a aduce atingere articolelor 148 și 168, elaborarea unor modele de contracte compatibile cu normele Uniunii pentru vânzarea de produse agricole către cumpărători și/sau pentru furnizarea de produse procesate distribuitorilor și comercianților cu amănuntul, ținând seama de necesitatea de a obține condiții de concurență echitabile și de a evita denaturarea piețelor. Aceste modele de contracte pot implica două sau mai multe întreprinderi, fiecare dintre acestea acționând la un nivel diferit al lanțului de producție, de prelucrare sau de distribuție și cuprind indicatori și indici economici relevanți și ușor de înțeles și metoda de calculare a prețului final, pe baza costurilor de producție relevante și a evoluției lor și făcând referință la acestea, și țin seama, de asemenea, de categoriile de produse și de diferitele oportunități pe piață, de indicatorii de evaluare a produselor, de prețurile produselor agricole și alimentare observate pe piețe și de variațiile acestora, precum și de criteriile legate de compoziție, calitate, trasabilitate și conținutul caietului de sarcini al produsului;
(vi)  exploatarea în mai mare măsură a potențialului produselor, inclusiv la nivelul piețelor de desfacere, și dezvoltarea de inițiative pentru consolidarea competitivității economice și a inovării;
(vi)  exploatarea în mai mare măsură a potențialului produselor, inclusiv la nivelul piețelor de desfacere, și dezvoltarea de inițiative pentru consolidarea competitivității economice și a inovării;
(vii)  furnizarea de informații și realizarea cercetării necesare inovării, raționalizării, ameliorării și ajustării producției și, dacă este cazul, a prelucrării și a comercializării spre produse mai adaptate cerințelor pieței, gusturilor și așteptărilor consumatorilor, în special în materie de calitate a produselor, inclusiv particularitățile produselor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, și de protecție a mediului;
(vii)  furnizarea de informații și realizarea cercetării necesare inovării, raționalizării, ameliorării și ajustării producției și, dacă este cazul, a prelucrării și a comercializării spre produse mai adaptate cerințelor pieței, gusturilor și așteptărilor consumatorilor, în special în materie de calitate a produselor, inclusiv particularitățile produselor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, și de protecție a mediului, acțiune climatică și sănătate și bunăstare a animalelor;
(viii)  căutarea unor metode de restricționare a utilizării produselor destinate sănătății animalelor și a produselor de protecție a plantelor, de îmbunătățire a gestionării altor resurse, de garantare a calității produselor, a protecției solului și a apelor, de promovare a siguranței alimentare, îndeosebi prin intermediul trasabilității produselor, și de îmbunătățire a sănătății și bunăstării animalelor;
(viii)  căutarea unor metode de restricționare a utilizării produselor destinate sănătății animalelor și a produselor de protecție a plantelor, de îmbunătățire a gestionării altor resurse, de garantare a calității produselor, a protecției solului și a apelor, de promovare a siguranței alimentare, îndeosebi prin intermediul trasabilității produselor, și de îmbunătățire a sănătății și bunăstării animalelor;
(ix)  elaborarea unor metode și instrumente de îmbunătățire a calității produselor în toate stadiile de producție și, după caz, de procesare și de comercializare;
(ix)  elaborarea unor metode și instrumente de îmbunătățire a calității produselor în toate stadiile de producție și, după caz, de procesare și de comercializare;
(x)  adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru apărarea, protecția și promovarea agriculturii ecologice și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;
(x)  adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru apărarea, protecția și promovarea agriculturii ecologice și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;
(xi)  promovarea și realizarea unei cercetări în materie de producție integrată, durabilă, sau de alte metode de producție care protejează mediul;
(xi)  promovarea și realizarea unei cercetări în materie de producție integrată, durabilă, sau de alte metode de producție care protejează mediul;
(xii)  încurajarea consumului sănătos și responsabil de produse existente pe piața internă; și/sau difuzarea de informații privind efectele nocive ale modelelor de consum periculoase;
(xii)  încurajarea consumului sănătos și responsabil de produse existente pe piața internă; și/sau difuzarea de informații privind efectele nocive ale modelelor de consum periculoase;
(xiii)  promovarea consumului și/sau furnizarea de informații cu privire la produsele existente pe piața internă și pe cea externă;
(xiii)  promovarea consumului și/sau furnizarea de informații cu privire la produsele existente pe piața internă și pe cea externă;
(xiv)  contribuția la gestionarea produselor secundare și la reducerea și gestionarea deșeurilor.
(xiv)  contribuția la gestionarea produselor secundare și conceperea de inițiative pentru valorificarea acestora și contribuția la reducerea și gestionarea deșeurilor;
(xv)  stabilirea unor clauze standard de repartizare a valorii în sensul articolului 172a, inclusiv în ceea ce privește câștigurile și pierderile de pe piață, pentru a determina modul în care urmează să fie repartizată între ei orice evoluție a prețurilor relevante de pe piață ale produselor în cauză sau de pe alte piețe ale materiilor prime;
(xv)  stabilirea unor norme referitoare la repartizarea valorii între operatorii din cadrul lanțului de aprovizionare, inclusiv în ceea ce privește câștigurile și pierderile de pe piață, pentru a determina modul în care urmează să fie repartizată orice evoluție a prețurilor relevante de pe piață ale produselor în cauză sau de pe alte piețe ale materiilor prime; aceste norme pot lua forma unor clauze standard de repartizare a valorii în sensul articolului 172a sau pot include sau fac referire la indicatori economici precum costurile de producție și de comercializare relevante și evoluția acestora, prețurile produselor agricole și alimentare înregistrate pe piața (piețele) în cauză și evoluția acestora, precum și cantitățile, compoziția, calitatea, trasabilitatea sau respectarea produselor respective și iau în considerare costurile de producție;
(xva)  stabilirea de clauze-tip pentru compensarea echitabilă a costurilor suportate de fermieri pentru a îndeplini cerințele extra-legislative în ceea ce privește mediul, clima, sănătatea și bunăstarea animalelor, inclusiv metodele de calculare a acestor costuri;
(xvi)  punerea în aplicare a unor măsuri de prevenire și de gestionare a sănătății animalelor, a protecției plantelor și a riscurilor de mediu.
(xvi)  promovarea și punerea în aplicare a unor măsuri de prevenire, control și gestionare a sănătății animalelor , a protecției plantelor și a riscurilor de mediu, inclusiv prin crearea și gestionarea unor fonduri mutuale sau prin contribuția la astfel de fonduri, pentru a plăti o compensație financiară fermierilor pentru costurile și pierderile economice rezultate din promovarea și aplicarea acestei categorii de măsuri;
(xvia)  contribuția la un grad mai ridicat de transparență a relațiilor comerciale între diferitele verigi ale lanțului, în special prin elaborarea, punerea în aplicare și controlul respectării normelor tehnice de către operatorii din cadrul sectorului.
(1a)  Statele membre pot, la cerere, să decidă să acorde mai multe recunoașteri unei organizații interprofesionale care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare menționate la articolul 1 alineatul (2), cu condiția ca organizația interprofesională să îndeplinească condițiile prevăzute la alineatul (1) și, după caz, la alineatul (3) pentru fiecare sector pentru care dorește să obțină recunoaștere.
(1a)  Statele membre pot, la cerere, să decidă să acorde mai multe recunoașteri unei organizații interprofesionale care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare menționate la articolul 1 alineatul (2), cu condiția ca organizația interprofesională să îndeplinească condițiile prevăzute la alineatul (1) și, după caz, la alineatul (3) pentru fiecare sector pentru care dorește să obțină recunoaștere.
(2)  În cazuri justificate în mod corespunzător, statele membre pot decide, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, că prin limitarea numărului de organizații interprofesionale la nivel regional sau național este respectată condiția de la articolul 158 alineatul (1) litera (c), dacă normele interne în vigoare prevăd acest lucru, anterior datei de 1 ianuarie 2014, și în cazul în care acest lucru nu afectează buna funcționare a pieței interne.
(2)  În cazuri justificate în mod corespunzător, statele membre pot decide, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, că prin limitarea numărului de organizații interprofesionale la nivel regional sau național este respectată condiția de la articolul 158 alineatul (1) litera (c), dacă normele interne în vigoare prevăd acest lucru, anterior datei de 1 ianuarie 2014, și în cazul în care acest lucru nu afectează buna funcționare a pieței interne.
(3)  Prin derogare de la alineatul (1), în ceea ce privește sectorul laptelui și al produselor lactate, statele membre pot recunoaște organizațiile interprofesionale care:
(a)  au solicitat în mod oficial recunoașterea și sunt formate din reprezentanți ai activităților economice legate de producția de lapte crud și de cel puțin una dintre următoarele etape ale lanțului de aprovizionare: procesarea sau comercializarea, inclusiv distribuția produselor din sectorul laptelui și al produselor lactate;
(b)  sunt constituite la inițiativa tuturor reprezentanților menționați la litera (a) sau a câtorva dintre ei;
(c)  desfășoară, într-una sau mai multe regiuni ale Uniunii, ținând seama de interesele membrilor organizațiilor interprofesionale și ale consumatorilor, una sau mai multe dintre următoarele activități:
(i)  ameliorarea cunoștințelor și creșterea transparenței la nivelul producției și al pieței, inclusiv prin publicarea de date statistice cu privire la prețuri, volume și durata contractelor de livrare de lapte crud încheiate anterior, precum și prin realizarea unor studii privind perspectivele de evoluție ale pieței la nivel regional, național sau internațional;
(ii)  contribuirea la o mai bună coordonare a introducerii pe piață a produselor din sectorul laptelui și al produselor lactate, în special prin cercetare și studii de piață;
(iii)  promovarea consumului de lapte și de produsele lactate, precum și furnizarea de informații referitoare la acestea, atât pe piețele interne, cât și pe cele externe;
(iv)  explorarea piețelor de export potențiale;
(v)  elaborarea unor contracte-tip compatibile cu normele Uniunii pentru vânzarea laptelui crud către cumpărători sau pentru aprovizionarea distribuitorilor și a comercianților cu amănuntul cu produse procesate, ținând seama de faptul că este necesar să se ofere condiții de concurență echitabile și să se evite denaturarea pieței;
(vi)  comunicarea informațiilor și desfășurarea cercetării necesare orientării producției în favoarea unor produse mai adaptate cerințelor pieței, gusturilor și aspirațiilor consumatorilor, în special în materie de calitate a produselor și de protecție a mediului;
(vii)  menținerea și dezvoltarea capacității de producție a sectorului produselor lactate prin, printre altele, promovarea inovării și susținerea programelor de cercetare și dezvoltare aplicate în vederea exploatării întregului potențial al laptelui și al produselor lactate, în special pentru a crea produse cu valoare adăugată care să fie mai atrăgătoare pentru consumatori;
(viii)  căutarea unor metode care să permită limitarea utilizării produselor farmaceutice de uz animal, îmbunătățirea gestionării altor furnituri și sporirea siguranței alimentare și a sănătății animalelor;
(ix)  elaborarea unor metode și instrumente de îmbunătățire a calității produselor în toate stadiile de producție și comercializare;
(x)  exploatarea potențialului agriculturii ecologice și protecția și promovarea unei astfel de agriculturi, precum și producerea unor produse ce beneficiază de o denumire de origine, etichete de calitate și indicații geografice; și
(xi)  promovarea producției integrate sau a altor metode de producție care protejează mediul.
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 j (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 158
22j.  Articolul 158 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 158
Articolul 158
Recunoașterea organizațiilor interprofesionale
Recunoașterea organizațiilor interprofesionale
(1)  Statele membre pot recunoaște organizațiile interprofesionale care depun cereri în acest sens, cu condiția ca acestea:
(1)  Statele membre pot recunoaște organizațiile interprofesionale care depun cereri în acest sens, cu condiția ca acestea:
(a)  să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 157;
(a)  să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 157;
(b)  își desfășoară activitățile în una sau mai multe regiuni din teritoriul în cauză;
(b)  își desfășoară activitățile în una sau mai multe regiuni din teritoriul în cauză;
(c)  să reprezinte o cotă importantă din activitățile economice menționate la articolul 157 alineatul (1) litera (a);
(c)  să reprezinte o cotă importantă din activitățile economice menționate la articolul 157 alineatul (1) litera (a);
(ca)  să asigure o reprezentare echilibrată a etapelor lanțului de aprovizionare menționate la articolul 157 alineatul (1) litera (a);
(d)  să nu desfășoare ele însele activități de producție, procesare sau comercializare, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 162.
(d)  să nu desfășoare ele însele activități de producție, procesare sau comercializare, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 162.
(2)  Statele membre pot decide că organizațiile interprofesionale care au fost recunoscute anterior datei de 1 ianuarie 2014 în baza legislației naționale și care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol sunt considerate recunoscute ca organizații interprofesionale în conformitate cu articolul 157.
(2)  Statele membre pot decide că organizațiile interprofesionale care au fost recunoscute anterior datei de 1 ianuarie 2014 în baza legislației naționale și care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol sunt considerate recunoscute ca organizații interprofesionale în conformitate cu articolul 157.
(3)  Organizațiile interprofesionale care au fost recunoscute anterior datei de 1 ianuarie 2014 în baza legislației naționale și care nu îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol își pot desfășura în continuare activitatea în conformitate cu legislația națională până la 1 ianuarie 2015.
(3)  Organizațiile interprofesionale care au fost recunoscute anterior datei de 1 ianuarie 2014 în baza legislației naționale și care nu îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol își pot desfășura în continuare activitatea în conformitate cu legislația națională până la 1 ianuarie 2015.
(4)  Statele membre pot recunoaște organizațiile interprofesionale din toate sectoarele, existente anterior datei de 1 ianuarie 2014, fie că au fost recunoscute la cerere, fie instituite prin lege, chiar dacă nu îndeplinesc condiția prevăzută la articolul 157 alineatul (1) litera (b) sau la articolul 157 alineatul (3) litera (b).
(4)  Statele membre pot recunoaște organizațiile interprofesionale din toate sectoarele, existente anterior datei de 1 ianuarie 2014, fie că au fost recunoscute la cerere, fie instituite prin lege, chiar dacă nu îndeplinesc condiția prevăzută la articolul 157 alineatul (1) litera (b) sau la articolul 157 alineatul (3) litera (b).
(5)  Atunci când recunosc o organizație interprofesională în conformitate cu alineatul (1) sau (2), statele membre:
(5)  Atunci când recunosc o organizație interprofesională în conformitate cu alineatul (1) sau (2), statele membre:
(a)  decid cu privire la acordarea recunoașterii în termen de patru luni de la depunerea unei cereri însoțite de toate documentele justificative relevante; această cerere se depune în statul membru în care își are sediul organizația;
(a)  decid cu privire la acordarea recunoașterii în termen de patru luni de la depunerea unei cereri însoțite de toate documentele justificative relevante; această cerere se depune în statul membru în care își are sediul organizația;
(b)  efectuează la intervale stabilite de ele controale pentru a se asigura că organizațiile interprofesionale recunoscute respectă condițiile legate de recunoașterea lor;
(b)  efectuează la intervale stabilite de ele controale pentru a se asigura că organizațiile interprofesionale recunoscute respectă condițiile legate de recunoașterea lor;
(c)  aplică acestor organizații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul capitol sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și stabilite de acestea și decid, dacă este necesar, dacă recunoașterea ar trebui să fie retrasă;
(c)  aplică acestor organizații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul capitol sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și stabilite de acestea și decid, dacă este necesar, dacă recunoașterea ar trebui să fie retrasă;
(d)  retrag recunoașterea dacă cerințele și condițiile de recunoaștere prevăzute la prezentul articol nu mai sunt îndeplinite;
(d)  retrag recunoașterea dacă cerințele și condițiile de recunoaștere prevăzute la prezentul articol nu mai sunt îndeplinite;
(e)  informează Comisia anual, până la data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoașterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.
(e)  informează Comisia anual, până la data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoașterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 k (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 158 a (nou)
22k.  La capitolul III secțiunea I, se adaugă următorul articol:
„Articolul 158a
Asociațiile organizațiilor interprofesionale
Statele membre pot recunoaște, la cerere, asociații ale organizațiilor interprofesionale într-un sector specific care figurează pe lista de la articolul 1 alineatul (2) și care sunt constituite la inițiativa organizațiilor interprofesionale recunoscute.
Sub rezerva normelor adoptate în temeiul articolului 173, asociațiile organizațiilor de producători pot desfășura oricare dintre activitățile organizațiilor interprofesionale sau pot îndeplini oricare dintre funcțiile acestora.”
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 l (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 158 b (nou)
22l.  La capitolul III secțiunea I, se adaugă următorul articol:
„Articolul 158b
Organizații transnaționale ale producătorilor și asociații transnaționale ale acestora și organizații interprofesionale transnaționale
1.  În sensul prezentului regulament, trimiterile la organizațiile de producători, la asociațiile organizațiilor de producători și la organizațiile interprofesionale includ, de asemenea, organizațiile transnaționale de producători, asociațiile transnaționale ale organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale transnaționale recunoscute în temeiul prezentului articol.
2.  În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
(a)  „organizație transnațională de producători” înseamnă orice organizație de producători în cadrul căreia exploatațiile membrilor producători sunt situate în mai mult de un stat membru;
(b)  „asociație transnațională a organizațiilor de producători” înseamnă orice asociație a organizațiilor de producători ale cărei organizații membre sunt situate în mai mult de un stat membru;
(c)  „organizație interprofesională transnațională” înseamnă orice organizație interprofesională ai cărei membri desfășoară o activitate de producție, prelucrare sau comercializare a produselor care fac obiectul activităților organizației în mai mult de un stat membru.
3.  Comisia decide cu privire la recunoașterea organizațiilor transnaționale de producători, a asociațiilor transnaționale ale organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale transnaționale.
Normele generale de recunoaștere menționate la articolele 154, 156 și 158 și normele specifice de recunoaștere în sectorul laptelui și al produselor lactate menționate la articolele 161 și 163 se aplică mutatis mutandis.
4.  Statul membru în care o organizație transnațională de producători sau o asociație transnațională de organizații de producători are un număr semnificativ de membri sau de organizații membre sau are o producție comercializabilă cu un volum semnificativ sau o valoare semnificativă sau statul membru în care se află sediul central al unei organizații interprofesionale transnaționale, precum și celelalte state membre în care se află membri ai respectivei organizații sau asociații transmit Comisiei informațiile necesare care să îi permită să verifice respectarea condițiilor de recunoaștere și să îi ofere întreaga asistență administrativă necesară.
5.  La cerere, Comisia și statul membru menționat la alineatul (4) pun toate informațiile relevante la dispoziția unui alt stat membru în care se află membri ai respectivei organizații sau asociații.”
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 m (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 160
22m.  Articolul 160 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 160
„Articolul 160
Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor
Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor
În sectorul fructelor și legumelor, organizațiile de producători urmăresc îndeplinirea a cel puțin unuia dintre obiectivele menționate la articolul 152 alineatul (1) litera (c) punctele (i), (ii) și (iii).
1.   În sectorul fructelor și legumelor, organizațiile de producători urmăresc îndeplinirea a cel puțin unuia dintre obiectivele menționate la articolul 152 alineatul (1) litera (c) punctele (i), (ii) și (iii).
Statutul unei organizații de producători din sectorul fructelor și al legumelor impune membrilor producători să își comercializeze întreaga producție vizată prin intermediul organizației de producători.
1a.   Statutul unei organizații de producători din sectorul fructelor și al legumelor impune membrilor producători să își comercializeze întreaga producție vizată prin intermediul organizației de producători.
Prin derogare de la dispozițiile primului paragraf, atunci când organizația de producători autorizează acest lucru în statutele sale, membrii producători:
(a)  pot vinde produsele direct sau în afara propriilor exploatații către consumatori pentru nevoile lor personale;
(b)  pot comercializa, ei înșiși sau prin intermediul altei organizații de producători desemnate de propria organizație de producători, cantități de produse care, ca volum sau valoare, reprezintă cantități mici în raport cu volumul sau valoarea producției comercializabile a organizației lor pentru produsele în cauză;
(c)  pot comercializa, ei înșiși sau prin intermediul unei alte organizații de producători desemnate de propria organizație de producători, produse care, din cauza caracteristicilor lor sau din cauza producției limitate ca volum sau ca valoare a membrilor producători, nu fac în mod normal obiectul activităților comerciale ale organizației de producători.
2.  Procentul din producție, ca volum sau ca valoare a producției ce poate fi comercializată de fiecare membru producător, pe care membrii producători îl comercializează în afara organizației de producători, nu depășește procentul stabilit prin actul delegat menționat la articolul 173 din prezentul regulament.
Cu toate acestea, statele membre pot stabili un procent din producție pe care membrii producători îl pot comercializa în afara organizației de producători, mai mic decât cel stabilit în actul delegat menționat la primul paragraf, dar nu mai mic de 10 %.
3.  În cazul produselor vizate de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului sau atunci când membrii producători își comercializează producția prin intermediul altei organizații de producători, desemnată de propria lor organizație de producători, procentul din producție pe care membrii producători îl comercializează în afara organizației de producători, astfel cum este menționat la alineatul (1a), nu depășește procentul stabilit prin actul delegat menționat la articolul 173 din prezentul regulament, ca volum sau ca valoare a producției ce poate fi comercializată de fiecare membru producător.
Cu toate acestea, statele membre pot stabili un procent din producție pe care membrii producători îl pot comercializa în afara organizației de producători, mai mic decât cel stabilit în actul delegat menționat la primul paragraf, dar nu mai mic de 10 %.
Se consideră că organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători din sectorul fructelor și al legumelor acționează în numele și în interesul membrilor lor în toate aspectele de natură economică din mandatul lor.
Se consideră că organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători din sectorul fructelor și al legumelor acționează în numele și în interesul membrilor lor în toate aspectele de natură economică din mandatul lor.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 n (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 163
22n.  Articolul 163 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 163
„Articolul 163
Recunoașterea organizațiilor interprofesionale din sectorul laptelui și al produselor lactate
Recunoașterea organizațiilor interprofesionale din sectorul laptelui și al produselor lactate
1.  Statele membre pot recunoaște organizațiile interprofesionale din sectorul laptelui și al produselor lactate care:
1.  Statele membre pot recunoaște organizațiile interprofesionale din sectorul laptelui și al produselor lactate care:
(a)  îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 157 alineatul (3);
(a)  îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 157 alineatul (3);
(b)  își desfășoară activitățile în una sau mai multe regiuni din teritoriul în cauză;
(b)  își desfășoară activitățile în una sau mai multe regiuni din teritoriul în cauză;
(c)  reprezintă o cotă importantă din activitățile economice menționate la articolul 157 alineatul (3) litera (a);
(c)  reprezintă o cotă importantă din activitățile economice menționate la articolul 157 alineatul (3) litera (a);
(d)  nu sunt implicate în producția, procesarea sau comercializarea produselor din sectorul laptelui și al produselor lactate.
(d)  nu sunt implicate în producția, procesarea sau comercializarea produselor din sectorul laptelui și al produselor lactate.
2.  Statele membre pot decide că organizațiile interprofesionale care au fost recunoscute anterior datei de 2 aprilie 2012, în baza legislației naționale, și care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (1) trebuie considerate recunoscute ca organizații interprofesionale în conformitate cu articolul 157 alineatul (3).
2.  Statele membre pot decide că organizațiile interprofesionale care au fost recunoscute anterior datei de 2 aprilie 2012, în baza legislației naționale, și care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (1) trebuie considerate recunoscute ca organizații interprofesionale în conformitate cu articolul 157 alineatul (3).
3.  Atunci când utilizează opțiunea de a recunoaște o organizație interprofesională în conformitate cu alineatul (1) sau (2), statele membre:
3.  Atunci când utilizează opțiunea de a recunoaște o organizație interprofesională în conformitate cu alineatul (1) sau (2), statele membre:
(a)  decid cu privire la acordarea recunoașterii organizației interprofesionale în termen de patru luni de la data depunerii unei cereri însoțite de toate documentele justificative; această cerere se depune în statul membru în care își are sediul organizația;
(a)  decid cu privire la acordarea recunoașterii organizației interprofesionale în termen de patru luni de la data depunerii unei cereri însoțite de toate documentele justificative; această cerere se depune în statul membru în care își are sediul organizația;
(b)  efectuează la intervale stabilite de ele controale pentru a se asigura că organizațiile interprofesionale recunoscute respectă condițiile legate de recunoașterea lor;
(b)  efectuează la intervale stabilite de ele controale pentru a se asigura că organizațiile interprofesionale recunoscute respectă condițiile legate de recunoașterea lor;
(c)  aplică acestor organizații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul capitol sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și stabilite de acestea și decid, dacă este necesar, dacă recunoașterea ar trebui să fie retrasă;
(c)  aplică acestor organizații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul capitol sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și stabilite de acestea și decid, dacă este necesar, dacă recunoașterea ar trebui să fie retrasă;
(d)  retrag recunoașterea în cazul în care:
(d)  retrag recunoașterea în cazul în care cerințele și condițiile privind recunoașterea prevăzute la prezentul articol nu mai sunt îndeplinite;
(i)   cerințele și condițiile privind recunoașterea prevăzute la prezentul articol nu mai sunt îndeplinite;
(ii)  organizația interprofesională participă la oricare dintre acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la articolul 210 alineatul (4); retragerea recunoașterii nu aduce atingere oricărei alte sancțiuni aplicabile în temeiul legislației naționale;
(iii)  organizația interprofesională nu respectă obligația de notificare menționată la articolul 210 alineatul (2) primul paragraf ĺitera (a);
(e)  informează Comisia anual, până la data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoașterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.
(e)  informează Comisia anual, până la data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoașterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 o (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 163 a (nou)
22o.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 163a
Recunoașterea organizațiilor interprofesionale din sectorul vitivinicol
(1)  La cerere, statele membre pot recunoaște organizații interprofesionale la nivel național sau la nivelul unei zone de producție, pentru produsele din sectorul vitivinicol, dacă aceste organizații:
(a)  sunt constituite din reprezentanți ai activităților economice legate de producție și de cel puțin una dintre următoarele etape ale lanțului de aprovizionare: procesarea sau comercializarea - inclusiv distribuirea - produselor;
(b)  îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 157 literele (b) și (c);
În cazul produselor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată recunoscute în temeiul dreptului Uniunii, reprezentanții activităților economice menționați la primul paragraf litera (a) pot include solicitanți în sensul articolului 95.
(2)  Atunci când statele membre recurg la opțiunea de a recunoaște organizații interprofesionale în sectorul vitivinicol în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol, articolul 158 se aplică mutatis mutandis.”
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 p (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 164
22p.  Articolul 164 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 164
„Articolul 164
Extinderea aplicării normelor
Extinderea aplicării normelor
1.  În cazul în care o organizație de producători recunoscută, o asociație recunoscută a organizațiilor de producători sau o organizație interprofesională recunoscută care își desfășoară activitatea într-o anumită zonă economică sau în anumite zone economice ale unui stat membru este considerată reprezentativă pentru producția ori comercializarea sau procesarea unui anumit produs, statul membru în cauză poate conferi caracter obligatoriu, la cererea organizației respective, pentru o perioadă de timp limitată, unora dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul respectivei organizații pentru alți operatori care își desfășoară activitatea în zona economică sau în zonele economice în cauză, indiferent dacă este vorba despre persoane fizice sau despre grupuri care nu fac parte din organizație sau asociație.
1.  În cazul în care o organizație de producători recunoscută, o asociație recunoscută a organizațiilor de producători sau o organizație interprofesională recunoscută care își desfășoară activitatea într-o anumită zonă economică sau în anumite zone economice ale unui stat membru este considerată reprezentativă pentru producția ori comercializarea sau procesarea unui anumit produs, statul membru în cauză poate conferi caracter obligatoriu, la cererea organizației respective, pentru o perioadă de timp limitată, unora dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul respectivei organizații pentru alți operatori care își desfășoară activitatea în zona economică sau în zonele economice în cauză, indiferent dacă este vorba despre persoane fizice sau despre grupuri care nu fac parte din organizație sau asociație.
2.  În sensul prezentei secțiuni, o „zonă economică” înseamnă o zonă geografică formată din regiuni de producție adiacente sau învecinate în care există condiții omogene de producție și de comercializare.
2.  În sensul prezentei secțiuni, o „zonă economică” înseamnă o zonă geografică formată din regiuni de producție adiacente sau învecinate în care există condiții omogene de producție și de comercializare sau, pentru produsele cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată recunoscută în temeiul dreptului Uniunii, zona geografică prevăzută în caietul de sarcini al produsului.
3.  O organizație sau o asociație este considerată reprezentativă în cazul în care, în zona sau în zonele economice vizate ale unui stat membru reprezintă:
3.  O organizație sau o asociație este considerată reprezentativă în cazul în care, în zona sau în zonele economice vizate ale unui stat membru reprezintă:
(a)  ca proporție din volumul de producție sau de comercializare ori de procesare a produsului sau ale produselor în cauză:
(a)  ca proporție din volumul de producție sau de comercializare ori de procesare a produsului sau ale produselor în cauză:
(i)  pentru organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor, cel puțin 60 % sau
(i)  pentru organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor, cel puțin 60 % sau
(ii)  în alte situații, cel puțin două treimi; și
(ii)  în alte situații, cel puțin două treimi; și
(b)  în cazul organizațiilor de producători, peste 50 % dintre producătorii în cauză.
(b)  în cazul organizațiilor de producători, peste 50 % dintre producătorii în cauză.
Cu toate acestea, dacă în cazul organizațiilor interprofesionale, stabilirea proporției din volumul de producție sau de comercializare ori de procesare a produsului sau a produselor vizate dă naștere unor dificultăți de ordin practic, statele membre pot să prevadă norme naționale de stabilire a nivelului specificat de reprezentativitate menționat la primul paragraf litera (a) punctul (ii).
Cu toate acestea, dacă în cazul organizațiilor interprofesionale, stabilirea proporției din volumul de producție sau de comercializare ori de procesare a produsului sau a produselor vizate dă naștere unor dificultăți de ordin practic, statele membre pot să prevadă norme naționale de stabilire a nivelului specificat de reprezentativitate menționat la primul paragraf litera (a) punctul (ii).
Dacă cererea de extindere a aplicării normelor sale la alți operatori vizează mai multe zone economice, organizația sau asociația trebuie să demonstreze nivelul minim de reprezentativitate definit la primul paragraf pentru fiecare dintre ramurile profesionale pe care le grupează în fiecare dintre zonele economice vizate.
Dacă cererea de extindere a aplicării normelor sale la alți operatori vizează mai multe zone economice, organizația sau asociația trebuie să demonstreze nivelul minim de reprezentativitate definit la primul paragraf pentru fiecare dintre ramurile profesionale pe care le grupează în fiecare dintre zonele economice vizate.
4.  Normele pentru a căror aplicare se poate solicita extinderea la alți operatori, astfel cum se prevede la alineatul (1), urmăresc unul dintre următoarele scopuri:
4.  Normele pentru a căror aplicare se poate solicita extinderea la alți operatori, astfel cum se prevede la alineatul (1), urmăresc unul dintre următoarele scopuri:
(a)  raportări referitoare la producție și la piață;
(a)  raportări referitoare la producție și la piață;
(b)  norme de producție mai stricte decât cele prevăzute de normele Uniunii sau de cele naționale;
(b)  norme de producție mai stricte decât cele prevăzute de normele Uniunii sau de cele naționale;
(c)  întocmirea de contracte-tip compatibile cu normele Uniunii;
(c)  întocmirea de contracte-tip și elaborarea de clauze privind repartizarea valorii și compensarea echitabilă, compatibile cu normele Uniunii;
(ca)  în sectorul vitivinicol, întocmirea de contracte-tip și elaborarea de clauze care sunt compatibile cu normele Uniunii și care pot include perioade de plată mai lungi de 60 de zile, prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/633, pentru achiziționarea de vinuri în vrac ca parte a unor contracte multianuale scrise sau a unor contracte care devin multianuale între un producător sau revânzător de vin și cumpărătorul său direct, cu condiția ca clauzele referitoare la aceste termene să fi fost prelungite înainte de 31 octombrie 2021;
(d)  comercializare;
(d)  comercializare;
(e)  protecția mediului;
(e)  protecția mediului;
(f)  măsuri de promovare și exploatare a potențialului produselor;
(f)  măsuri de promovare și exploatare a potențialului produselor;
(g)  măsuri de protecție a agriculturii ecologice, precum și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;
(g)  măsuri de protecție a agriculturii ecologice, precum și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;
(h)  cercetare pentru sporirea valorii produselor, în special prin noi întrebuințări care nu reprezintă un pericol pentru sănătatea publică;
(h)  cercetare pentru sporirea valorii produselor, în special prin noi întrebuințări care nu reprezintă un pericol pentru sănătatea publică;
(i)  studii pentru îmbunătățirea calității produselor;
(i)  studii pentru îmbunătățirea calității produselor;
(j)  cercetarea, în special în ceea ce privește metodele de cultivare care permit o utilizare redusă a produselor fitosanitare sau a produselor destinate protejării sănătății animalelor și care garantează conservarea solului și conservarea sau ameliorarea mediului;
(j)  cercetarea, în special în ceea ce privește metodele de cultivare care permit o utilizare redusă a produselor fitosanitare sau a produselor destinate protejării sănătății animalelor și care garantează conservarea solului și conservarea sau ameliorarea mediului;
(k)  definirea calităților minime și definirea standardelor minime de ambalare și prezentare;
(k)  stabilirea standardelor minime de ambalare și prezentare;
(l)  utilizarea semințelor certificate și monitorizarea calității produselor;
(l)  utilizarea de semințe certificate pentru produse care nu intră sub incidența Regulamentului (UE) 2018/848 și monitorizarea calității produselor;
(m)  sănătatea animalelor, a plantelor sau siguranța alimentară;
(m)  prevenirea și gestionarea riscurilor fitosanitare, de sănătate animală, de siguranță alimentară sau de mediu, în special prin crearea unor fonduri mutuale sau prin contribuția la astfel de fonduri;
(n)  gestionarea produselor secundare.
(n)  gestionarea și valorificarea produselor secundare;
(na)  elaborarea, punerea în aplicare și controlul unor norme tehnice care să permită evaluarea precisă a caracteristicilor produsului.
Normele respective nu produc niciun fel de prejudicii celorlalți operatori din statul membru în cauză sau Uniunii și nu au niciunul dintre efectele menționate la articolul 210 alineatul (4), nici nu sunt incompatibile în alt mod cu dreptul Uniunii sau cu normele naționale în vigoare.
Normele respective nu aduc atingere Regulamentului (UE) 2018/848, după caz. Acestea nu produc niciun fel de prejudicii celorlalți operatori și nu împiedică accesul noilor operatori din statul membru în cauză sau din Uniune și nu au niciunul dintre efectele menționate la articolul 210 alineatul (4), nici nu sunt incompatibile în alt mod cu dreptul Uniunii sau cu normele naționale în vigoare.
4a.  În cazul în care Comisia adoptă un act de punere în aplicare în temeiul articolului 222 din prezentul regulament care autorizează neaplicarea articolului 101 alineatul (1) din TFUE în cazul acordurilor și deciziilor menționate la articolul 222 alineatul (1) din prezentul regulament, aceste acorduri și decizii pot fi prelungite în condițiile specificate la prezentul articol.
4b.  Atunci când statul membru extinde normele menționate la alineatul (1), organizația în cauză prevede măsuri proporționale pentru a garanta că se respectă normele din cadrul acordurilor care au devenit obligatorii prin extindere.
5.  Extinderea aplicării normelor menționate la alineatul (1) este adusă exhaustiv la cunoștința operatorilor prin publicarea integrală într-o publicație oficială a respectivului stat membru.
5.  Extinderea aplicării normelor menționate la alineatul (1) este adusă exhaustiv la cunoștința operatorilor prin publicarea integrală într-o publicație oficială a respectivului stat membru.
6.  Statele membre informează Comisia cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului articol.
6.  Statele membre informează Comisia cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 q (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 165
22q.  Articolul 165 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 165
„Articolul 165
Contribuțiile financiare ale producătorilor nemembri
Contribuțiile financiare ale producătorilor nemembri
Dacă aplicarea normelor unei organizații de producători recunoscute, ale unei asociații recunoscute a organizațiilor de producători sau ale unei organizații interprofesionale recunoscute este extinsă în temeiul articolului 164, iar activitățile reglementate prin normele menționate țin de interesul economic al operatorilor economici ale căror activități sunt legate de produsele în cauză, statul membru care a acordat recunoașterea poate decide, după consultarea părților interesate relevante, ca operatorii economici individuali sau grupurile care nu sunt membri ai organizației, dar care beneficiază de activitățile respective să achite organizației valoarea integrală sau parțială a contribuțiilor financiare plătite de membrii acesteia, în măsura în care aceste contribuții sunt destinate să acopere costurile rezultate în mod direct în urma desfășurării activităților în cauză.
Dacă aplicarea normelor unei organizații de producători recunoscute, ale unei asociații recunoscute a organizațiilor de producători sau ale unei organizații interprofesionale recunoscute este extinsă în temeiul articolului 164, iar activitățile reglementate prin normele menționate țin de interesul economic al operatorilor economici ale căror activități sunt legate de produsele în cauză, statul membru care a acordat recunoașterea poate decide, după consultarea părților interesate relevante, ca operatorii economici individuali sau grupurile care nu sunt membri ai organizației, dar care beneficiază în practică de activitățile respective să achite organizației valoarea integrală sau parțială a contribuțiilor financiare plătite de membrii acesteia, în măsura în care aceste contribuții sunt destinate să acopere costurile rezultate în urma desfășurării uneia sau mai multor activități menționate la articolul 164 alineatul (4). Bugetele detaliate asociate desfășurării acestor activități sunt publicate în mod transparent, astfel încât să poată fi examinate de către toți operatorii economici sau grupurile care au o contribuție, indiferent dacă fac parte din organizație sau nu. ”
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 r (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 166 a (nou)
22r.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 166a
Reglementarea ofertei de produse agricole cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată, cu excepția brânzeturilor, a vinurilor și a jambonului
1.  Fără a aduce atingere articolelor 150, 167 și 172, statele membre pot stabili, la solicitarea unei organizații de producători recunoscute în temeiul articolului 152 alineatul (1) din prezentul regulament, a unei organizații interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 alineatul (1) din prezentul regulament sau a unui grup de operatori menționați la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, pentru o perioadă limitată, norme cu caracter obligatoriu de reglementare a ofertei de produse agricole care beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată în temeiul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, altele decât brânzeturile, vinul și jambonul.
2.  Normele menționate la alineatul (1) din prezentul articol fac obiectul existenței unui acord prealabil între părți în zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
Acest acord este încheiat între:
(a)  cel puțin două treimi din producătorii produsului în cauză sau ai materiei prime utilizate pentru producerea respectivului produs sau reprezentanții lor, în zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012; și
(b)  dacă este cazul, cel puțin două treimi din procesatorii respectivului produs agricol, care reprezintă cel puțin două treimi din producția produsului respectiv, sau din reprezentanții acestora, în zona geografică menționată la aceeași literă.
În cazuri justificate în mod corespunzător, dacă nivelurile de reprezentativitate menționate la literele (a) și/sau (b) de la prezentul paragraf nu pot fi atinse în zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 sau dacă determinarea acestora prezintă probleme practice, statele membre pot stabili norme naționale pentru a stabili nivelurile adecvate de reprezentativitate și modalitățile de consultare în vederea obținerii unui acord prealabil între părți.
3.  Normele menționate la alineatul (1):
(a)  se referă doar la reglementarea ofertei pentru produsul respectiv și au scopul de a adapta oferta pentru produsul respectiv la cerere;
(b)  afectează doar produsul în cauză;
(c)  pot fi obligatorii pe o perioadă de cel mult trei ani și pot fi reînnoite după această perioadă, ca urmare a unei noi solicitări, în conformitate cu alineatul (1);
(d)  nu prejudiciază comercializarea altor produse decât cele vizate de normele respective;
(e)  nu se referă la tranzacții ulterioare primei comercializări a produsului în cauză;
(f)  nu permit fixarea prețurilor, nici măcar atunci când prețurile sunt stabilite cu titlu orientativ sau de recomandare;
(g)  nu indisponibilizează un procent excesiv din produsul în cauză, care ar fi în mod normal disponibil;
(h)  nu sunt discriminatorii, nu constituie un obstacol pentru nou-veniții pe piață și nu aduc prejudicii micilor producători;
(i)  contribuie la menținerea calității (inclusiv în ceea ce privește sănătatea) și/sau la dezvoltarea produsului în cauză.
4.  Normele menționate la alineatul (1) se publică într-o publicație oficială a statelor membre în cauză.
5.  Statele membre efectuează controale pentru a asigura respectarea condițiilor stabilite la alineatul (3) și, în cazul în care autoritățile naționale competente descoperă că aceste condiții nu sunt respectate, abrogă normele menționate la alineatul (1).
6.  Statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1) pe care le-au adoptat. Comisia informează alte state membre cu privire la toate notificările unor astfel de norme.
7.  Comisia poate adopta oricând acte de punere în aplicare care să oblige un stat membru să abroge normele stabilite de respectivul stat membru în conformitate cu alineatul (1) în cazul în care Comisia constată că normele respective nu respectă condițiile stabilite la alineatul (3), că împiedică sau denaturează concurența într-o parte substanțială a pieței interne sau periclitează liberul schimb sau realizarea obiectivelor stabilite la articolul 39 din TFUE. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3) din prezentul regulament.”
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 s (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 167
22s.  Articolul 167 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 167
„Articolul 167
Norme de comercializare pentru îmbunătățirea și stabilizarea funcționării pieței comune a vinurilor
Norme de comercializare pentru îmbunătățirea și stabilizarea funcționării pieței comune a vinurilor
1.  În vederea îmbunătățirii și a stabilizării funcționării pieței comune a produselor vitivinicole, inclusiv a strugurilor, musturilor și vinurilor din care rezultă, statele membre producătoare pot stabili norme de comercializare pentru a reglementa oferta, în special prin punerea în aplicare a deciziilor luate de organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolelor 157 și 158.
1.  În vederea îmbunătățirii și a stabilizării funcționării pieței comune a produselor vitivinicole, inclusiv a strugurilor, musturilor și vinurilor din care rezultă, statele membre producătoare pot stabili norme de comercializare pentru a reglementa oferta, în special prin punerea în aplicare a deciziilor luate de organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolelor 163a și 158.
Aceste norme sunt proporționale cu obiectivul urmărit și:
Aceste norme sunt proporționale cu obiectivul urmărit și:
(a)  nu se referă la tranzacții ulterioare primei desfaceri pe piață a produsului în cauză;
(a)  nu se referă la tranzacții ulterioare primei desfaceri pe piață a produsului în cauză;
(b)  nu permit fixarea prețurilor, nici măcar cu titlu orientativ sau de recomandare;
(b)  nu permit fixarea prețurilor, nici măcar cu titlu orientativ sau de recomandare;
(c)  nu indisponibilizează un procent excesiv din recoltă, care ar fi în mod normal disponibil;
(c)  nu indisponibilizează un procent excesiv din recoltă, care ar fi în mod normal disponibil;
(d)  nu permit refuzul eliberării certificatelor naționale și ale Uniunii necesare circulației și comercializării vinurilor, dacă această comercializare este conformă cu normele menționate anterior.
(d)  nu permit refuzul eliberării certificatelor naționale și ale Uniunii necesare circulației și comercializării vinurilor, dacă această comercializare este conformă cu normele menționate anterior.
2.  Normele menționate la alineatul (1) sunt aduse la cunoștința operatorilor prin publicarea lor integrală într-o publicație oficială a respectivului stat membru.
2.  Normele menționate la alineatul (1) sunt aduse la cunoștința operatorilor prin publicarea lor integrală într-o publicație oficială a respectivului stat membru.
3.  Statele membre informează Comisia cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului articol.
3.  Statele membre informează Comisia cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 t (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 167 a (nou)
22t.  La titlul II capitolul III secțiunea 4, se introduce următorul articol:
„Articolul 167a
Norme de comercializare pentru îmbunătățirea și stabilizarea funcționării pieței comune a uleiului de măsline
1.  În vederea îmbunătățirii și a stabilizării funcționării pieței comune în sectorul uleiului de măsline, statele membre producătoare pot stabili norme de comercializare pentru a reglementa oferta.
Aceste norme sunt proporționale cu obiectivul urmărit și:
(a)  nu se referă la tranzacții ulterioare primei desfaceri pe piață a produsului în cauză;
(b)  nu permit fixarea prețurilor, nici măcar cu titlu orientativ sau de recomandare;
(c)  nu indisponibilizează un procent excesiv din recoltă, care ar fi în mod normal disponibil.
2.  Normele menționate la alineatul (1) sunt aduse la cunoștința operatorilor prin publicarea lor integrală într-o publicație oficială a respectivului stat membru.
3.  Statele membre informează Comisia cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului articol.”
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 u (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 168
22u.  Articolul 168 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 168
„Articolul 168
Relații contractuale
Raporturi contractuale
1.  Fără a aduce atingere articolului 148 cu privire la sectorul laptelui și produselor lactate și nici articolului 125 cu privire la sectorul zahărului, dacă un stat membru decide în ceea ce privește produsele agricole din cadrul unui sector enumerat la articolul 1 alineatul (2), altele decât laptele, produsele lactate și zahărul:
1.  Fără a aduce atingere articolului 148 cu privire la sectorul laptelui și produselor lactate și nici articolului 125 cu privire la sectorul zahărului, dacă un stat membru decide în ceea ce privește produsele agricole din cadrul unui sector enumerat la articolul 1 alineatul (2), altele decât laptele, produsele lactate și zahărul:
(a)  că orice livrare a produselor respective pe teritoriul său, de la un producător la un procesator sau la un distribuitor, trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți; și/sau
(a)  că orice livrare a produselor respective pe teritoriul său, de la un producător la un procesator sau la un distribuitor, trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți; și/sau
(b)  că primii cumpărători trebuie să facă în scris o ofertă de contract pentru livrarea produselor agricole respective pe teritoriul său de către producători, un astfel de contract sau o astfel de ofertă de contract îndeplinește condițiile stabilite la alineatele (4) și (6) din prezentul articol.
(b)  că primii cumpărători trebuie să facă în scris o ofertă de contract pentru livrarea produselor agricole respective pe teritoriul său de către producători, un astfel de contract sau o astfel de ofertă de contract îndeplinește condițiile stabilite la alineatele (4) și (6) din prezentul articol.
1a.  În cazul în care statele membre nu se folosesc de posibilitățile prevăzute la prezentul articol alineatul (1), un producător, o organizație de producători sau o asociație a organizațiilor de producători, în ceea ce privește produsele agricole dintr-un sector menționat la articolul 1 alineatul (2) altul decât sectorul laptelui și al produselor lactate și sectorul zahărului, poate solicita ca orice livrare a produselor lor către o întreprindere de prelucrare sau distribuție să facă obiectul unui contract în scris între părți și/sau să facă obiectul unei oferte în scris pentru un contract din partea primilor cumpărători, în condițiile prevăzute la alineatul (4) și la alineatul (6) primul paragraf din prezentul articol.
1a.  În cazul în care statele membre nu se folosesc de posibilitățile prevăzute la prezentul articol alineatul (1), un producător, o organizație de producători sau o asociație a organizațiilor de producători, în ceea ce privește produsele agricole dintr-un sector menționat la articolul 1 alineatul (2) altul decât sectorul laptelui și al produselor lactate și sectorul zahărului, poate solicita ca orice livrare a produselor lor către o întreprindere de prelucrare sau distribuție să facă obiectul unui contract în scris între părți și/sau să facă obiectul unei oferte în scris pentru un contract din partea primilor cumpărători, în condițiile prevăzute la alineatul (4) și la alineatul (6) primul paragraf din prezentul articol.
Dacă primul cumpărător este o microîntreprindere sau o întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE, contractul și/sau oferta de contract nu este obligatoriu(e), fără a aduce atingere posibilității pe care o au părțile de a utiliza un contract standard redactat de o organizație interprofesională.
Dacă primul cumpărător este o microîntreprindere sau o întreprindere mică sau mijlocie în sensul Recomandării 2003/361/CE, contractul și/sau oferta de contract nu este obligatoriu(e), fără a aduce atingere posibilității pe care o au părțile de a utiliza un contract standard redactat de o organizație interprofesională.
2.  Atunci când un stat membru decide că livrările de produse vizate de prezentul articol, de la un producător la un cumpărător, trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți, statul membru decide, de asemenea, care dintre etapele livrării sunt acoperite de un astfel de contract în cazul în care livrarea produselor vizate se efectuează prin intermediul unuia sau al mai multor intermediari.
2.  Atunci când un stat membru decide că livrările de produse vizate de prezentul articol, de la un producător la un procesator, trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți, statul membru decide, de asemenea, care dintre etapele livrării sunt acoperite de un astfel de contract în cazul în care livrarea produselor vizate se efectuează prin intermediul unuia sau al mai multor intermediari.
Statele membre se asigură că dispozițiile pe care le adoptă în temeiul prezentului articol nu afectează buna funcționare a pieței interne.
Statele membre se asigură că dispozițiile pe care le adoptă în temeiul prezentului articol nu afectează buna funcționare a pieței interne.
3.  În cazul descris la alineatul (2), statele membre pot stabili un mecanism de mediere pentru cazurile în care nu există un acord reciproc pentru încheierea unui astfel de contract, asigurând, astfel, relații contractuale echitabile.
3.  În cazul descris la alineatul (2), statele membre pot stabili un mecanism de mediere pentru cazurile în care nu există un acord reciproc pentru încheierea unui astfel de contract, asigurând, astfel, relații contractuale echitabile.
4.  Orice contract sau ofertă de contract menționat(ă) la alineatele (1) și (1a):
4.  Orice contract sau ofertă de contract menționat(ă) la alineatele (1) și (1a):
(a)  se întocmește anterior livrării;
(a)  se întocmește anterior livrării;
(b)  se întocmește în scris; și
(b)  se întocmește în scris; și
(c)  cuprinde, îndeosebi, următoarele elemente:
(c)  cuprinde, îndeosebi, următoarele elemente:
(i)  prețul datorat pentru livrare, care:– este fix și este determinat în contract; și/sau– se calculează prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care ar putea include indicatori de piață care reflectă schimbările condițiilor de piață, cantitatea de produse livrate și calitatea sau componența produselor agricole livrate;
(i)  prețul datorat pentru livrare, care:– este fix și este determinat în contract; și/sau– este calculat prin combinarea mai multor factori stabiliți în contract, care ar putea include indicatori obiectivi privind costurile de producție și de piață, care sunt ușor accesibili și inteligibili și care reflectă schimbările condițiilor de piață, cantitatea de produse livrate și calitatea sau compoziția produselor agricole livrate. În acest scop, statele membre care au decis să aplice alineatul (1) pot stabili indicatori, în conformitate cu criterii obiective și pe baza unor studii privind producția și lanțul alimentar, pentru a-i determina în orice moment.
(ii)  cantitatea și calitatea produselor în cauză care pot sau trebuie să fie livrate, precum și calendarul acestor livrări;
(ii)  cantitatea și calitatea produselor în cauză care pot sau trebuie să fie livrate, precum și calendarul acestor livrări;
(iii)  durata contractului, care poate fi determinată sau nedeterminată și include clauze de reziliere;
(iii)  durata contractului, care poate fi determinată sau nedeterminată și include clauze de reziliere;
(iv)  detaliile privind termenele și modalitățile de plată;
(iv)  detaliile privind termenele și modalitățile de plată;
(v)  modalitățile de colectare sau de livrare a produselor agricole; și
(v)  modalitățile de colectare sau de livrare a produselor agricole; și
(vi)  dispozițiile aplicabile în caz de forță majoră.
(vi)  dispozițiile aplicabile în caz de forță majoră.
5.  Prin derogare de la alineatele (1) și (1a), nu este necesar(ă) un contract sau o ofertă de contract atunci când produsele în cauză sunt livrate de un membru al unei cooperative chiar cooperativei al cărei membru este, dacă statutul cooperativei respective sau normele și deciziile prevăzute în acest statut sau întemeiate pe acesta conțin dispoziții având efecte similare dispozițiilor prevăzute la alineatul (4) literele (a), (b) și (c).
5.  Prin derogare de la alineatele (1) și (1a), nu este necesar(ă) un contract sau o ofertă de contract atunci când produsele în cauză sunt livrate de un membru al unei cooperative chiar cooperativei al cărei membru este, dacă statutul cooperativei respective sau normele și deciziile prevăzute în acest statut sau întemeiate pe acesta conțin dispoziții având efecte similare dispozițiilor prevăzute la alineatul (4) literele (a), (b) și (c).
6.  Toate elementele contractelor de livrare a produselor agricole încheiate de producători, colectori, procesatori sau distribuitori, inclusiv elementele menționate la alineatul (4) litera (c), sunt negociate în mod liber între părți. Fără a aduce atingere primului paragraf, se aplică unul sau ambele puncte de mai jos:
6.  Toate elementele contractelor de livrare a produselor agricole încheiate de producători, colectori, procesatori sau distribuitori, inclusiv elementele menționate la alineatul (4) litera (c), sunt negociate în mod liber între părți. În pofida primului paragraf, se aplică unul sau ambele puncte de mai jos:
(a)  în cazul în care statul membru decide obligativitatea încheierii unor contracte scrise pentru livrarea de produse agricole în conformitate cu alineatul (1), acesta poate stabili o durată minimă care să se aplice doar în cazul contractelor scrise încheiate între producători și primii cumpărători ai produselor agricole. Această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne;
(a)  în cazul în care statul membru decide obligativitatea încheierii unor contracte scrise pentru livrarea de produse agricole în conformitate cu alineatul (1), acesta poate stabili o durată minimă care să se aplice doar în cazul contractelor scrise încheiate între producători și primii cumpărători ai produselor agricole. Această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne;
(b)  în cazul în care statul membru decide că primii cumpărători ai produselor agricole trebuie să facă producătorului o ofertă scrisă de contract în conformitate cu alineatul (1), acesta poate să prevadă ca oferta să includă o durată minimă a contractului, astfel cum este stabilită de legislația națională în acest sens. Această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne.
(b)  în cazul în care statul membru decide că primii cumpărători ai produselor agricole trebuie să facă producătorului o ofertă scrisă de contract în conformitate cu alineatul (1), acesta poate să prevadă ca oferta să includă o durată minimă a contractului, astfel cum este stabilită de legislația națională în acest sens. Această durată minimă este de cel puțin șase luni și nu aduce atingere funcționării corespunzătoare a pieței interne.
Al doilea paragraf se aplică fără a aduce atingere dreptului producătorului de a refuza o durată minimă cu condiția ca refuzul să fie exprimat în scris. În acest caz, părțile sunt libere să negocieze toate elementele contratului, inclusiv elementele menționate la alineatul (4) litera (c).
Al doilea paragraf se aplică fără a aduce atingere dreptului producătorului de a refuza o durată minimă cu condiția ca refuzul să fie exprimat în scris. În acest caz, părțile sunt libere să negocieze toate elementele contratului, inclusiv elementele menționate la alineatul (4) litera (c).
7.  Statele membre care utilizează opțiunile menționate la prezentul articol se asigură că dispozițiile stabilite nu afectează buna funcționare a pieței interne. Statele membre notifică Comisia cu privire la modul în care aplică eventualele măsuri introduse în temeiul prezentului articol.
7.  Statele membre care utilizează opțiunile menționate la prezentul articol se asigură că dispozițiile stabilite nu afectează buna funcționare a pieței interne. Statele membre notifică Comisia cu privire la modul în care aplică eventualele măsuri introduse în temeiul prezentului articol.
8.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc măsurile necesare aplicării uniforme a alineatului (4) literele (a) și (b) și a alineatului (5) din prezentul articol, precum și măsuri referitoare la notificările statelor membre în conformitate cu prezentul articol.
8.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc măsurile necesare aplicării uniforme a alineatului (4) literele (a) și (b) și a alineatului (5) din prezentul articol, precum și măsuri referitoare la notificările statelor membre în conformitate cu prezentul articol.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 v (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 172 – alineatul 2
22v.  La articolul 172, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Normele menționate la alineatul (1) din prezentul articol fac obiectul existenței unui acord prealabil între părți în zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Un astfel de acord este încheiat, în urma consultării cu crescătorii de porci din zona geografică, între cel puțin două treimi dintre procesatorii tipului respectiv de jambon care reprezintă cel puțin două treimi din producția tipului respectiv de jambon din zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și, dacă statul membru consideră că este oportun, cel puțin două treimi din crescătorii de porci din zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
„2. Normele menționate la alineatul (1) din prezentul articol fac obiectul existenței unui acord prealabil între părți în zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Un astfel de acord este încheiat, în urma consultării cu crescătorii de porci din zona geografică, între cel puțin două treimi dintre procesatorii tipului respectiv de jambon care reprezintă cel puțin două treimi din producția tipului respectiv de jambon, sau reprezentanții acestora, din zona geografică menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și, dacă statul membru consideră că este oportun, cel puțin două treimi din crescătorii de porci din zona geografică menționată la respectiva literă.
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 w (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 172 a (nou)
22w.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 172a
Repartizarea valorii în cazul organizațiilor interprofesionale
Fără a aduce atingere niciunei clauze specifice de repartizare a valorii în sectorul zahărului, fermierii, inclusiv asociațiile de fermieri, primul lor cumpărător, precum și una sau mai multe întreprinderi, fiecare dintre acestea acționând la un nivel diferit al lanțului de producție, de prelucrare sau de distribuție, pot conveni asupra unor clauze de repartizare a valorii, inclusiv în ceea ce privește câștigurile și pierderile de pe piață, pentru a stabili, ținând seama de costurile de producție, modul în care urmează să fie repartizată între ei orice evoluție a prețurilor relevante de pe piață pentru produsele în cauză sau de pe alte piețe ale materiilor prime.”
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 x (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 172 b (nou)
22x.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 172b
Repartizarea valorii în cazul produselor cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată
În cazul produselor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată recunoscute în temeiul dreptului Uniunii, organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 pot adopta norme privind repartizarea valorii între operatori în diferitele etape de producție și, după caz, în prelucrare și comercializare, pentru care, prin derogare de la articolul 101 alineatul (1) din TFUE, pot solicita o prelungire în temeiul articolului 164 alineatul (1) din prezentul regulament.
Aceste acorduri extinse, decizii sau practici concertate sunt proporționale cu obiectivul urmărit și:
(a)  nu implică stabilirea prețurilor pentru produsele finale vândute consumatorilor;
(b)  nu elimină concurența pentru o parte substanțială a produselor în cauză;
(c)  nu creează un dezechilibru excesiv între diferitele etape ale lanțului valoric al sectorului în cauză.”
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 y (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 173 – paragraful 1 – litera b
22y.  La articolul 173 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
(b)  normele acestor organizații și asociații, statutele organizațiilor altele decât organizațiile de producători, condițiile specifice aplicabile statutelor organizațiilor de producători din anumite sectoare, inclusiv derogările de la obligația de comercializare a întregii producții prin intermediul organizației de producători menționate la articolul 160 al doilea paragraf, structura, durata afilierii, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații, efectele care decurg din recunoaștere, din retragerea recunoașterii și din fuziuni;
(b) normele acestor organizații și asociații, statutele organizațiilor altele decât organizațiile de producători, condițiile specifice aplicabile statutelor organizațiilor de producători din anumite sectoare, inclusiv derogările de la obligația de comercializare a întregii producții prin intermediul organizației de producători menționate la articolul 160 alineatul (1a) al doilea paragraf stabilind procentele menționate la alineatele (2) și (3) de la respectivul articol, precum și categoriile de produse de la alineatul (1a) al acestuia cărora li se aplică procentele respective, structura, durata afilierii, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații, efectele care decurg din recunoaștere, din retragerea recunoașterii și din fuziuni;
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 z (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 176 – alineatul 3
22z.  La articolul 176, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Licențele sunt valabile în întreaga Uniune.
3. Licențele sunt valabile în întreaga Uniune. Toate informațiile privind solicitanții, colectate de statele membre cu ocazia eliberării certificatelor, sunt comunicate în fiecare lună Comisiei.”
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 182 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
22aa.  La articolul 182 alineatul (1) primul paragraf, se adaugă următoarea literă:
„(ba) volumul importurilor dintr-un an dat la tarife preferențiale, convenite între Uniune și țările terțe în cadrul acordurilor de liber schimb, depășește un anumit nivel (denumit în continuare „volumul de expunere comercială”).”
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 182 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b b (nouă)
22ab.  La articolul 182 alineatul (1) primul paragraf, se adaugă următoarea literă:
„(bb) nerespectarea de către țările terțe a standardelor Uniunii în domeniul protecției plantelor și al bunăstării animalelor.”
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 182 – alineatul 1 – paragraful 2
22ac.  La articolul 182 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Volumul de declanșare se bazează pe posibilitățile de acces la piață definite ca importuri exprimate ca procent din consumul intern corespunzător în cursul celor trei ani anteriori.
Volumul de declanșare se bazează pe posibilitățile de acces la piață definite ca importuri exprimate ca procent din consumul intern corespunzător în cursul celor trei ani anteriori. Acesta este redefinit cu regularitate pentru a ține seama de evoluția dimensiunii pieței europene. Prețul de declanșare este redefinit cu regularitate pentru a ține seama de evoluția piețelor mondiale și a costurilor de producție.”
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 182 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)
22ad.  La articolul 182 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:
„Volumul de expunere comercială este stabilit pe baza importurilor la tarife preferențiale, exprimate ca procentaj dintr-un nivel total de expunere comercială sustenabilă pentru sectoarele vizate.”
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 184 – alineatul 2
22ae.  La articolul 184, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Contingentele tarifare sunt gestionate astfel încât să se evite orice discriminare între operatorii în cauză, cu ajutorul uneia dintre metodele menționate în continuare, al unei combinații a acestor metode sau al unei alte metode adecvate:
„2. Contingentele tarifare sunt gestionate astfel încât să se evite orice discriminare între operatorii în cauză, cu ajutorul uneia dintre metodele menționate în continuare, al unei combinații a acestor metode sau al unei alte metode adecvate:
(a)  o metodă bazată pe ordinea cronologică de depunere a cererilor (după principiul „primul sosit, primul servit”);
(a)  o metodă bazată pe ordinea cronologică de depunere a cererilor (după principiul „primul sosit, primul servit”);
(b)  o metodă de repartizare proporțional cu cantitățile solicitate la depunerea cererilor („metoda examinării simultane”);
(b)  o metodă de repartizare proporțional cu cantitățile solicitate la depunerea cererilor („metoda examinării simultane”);
(c)  o metodă bazată pe luarea în considerare a formelor tradiționale de comerț (pe baza metodei denumite „a operatorilor tradiționali/nou-veniți”).
(c)  o metodă bazată pe luarea în considerare a formelor tradiționale de comerț (pe baza metodei denumite „a operatorilor tradiționali/nou-veniți”).
(d)  o metodă care să permită repartizarea către o diversitate de operatori, inclusiv prin luarea în considerare a standardelor sociale și de mediu relevante, cum ar fi convențiile OIM fundamentale, precum și acordurile multilaterale de mediu la care Uniunea este parte.”
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 188 a (nou)
22af.  La capitolul III se adaugă următorul articol:
„Articolul 188a
Importul de produse agricole și agroalimentare din țări terțe
Produsele agricole și agroalimentare pot fi importate din țări terțe numai dacă respectă normele și obligațiile de producție corespunzătoare celor adoptate – în special în domeniul protecției mediului și sănătății – pentru aceleași produse recoltate în Uniune sau obținute din astfel de produse. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare ce stabilesc normele de conformitate aplicabile operatorilor în ceea ce privește importurile, ținând seama de acordurile de reciprocitate încheiate cu țări terțe. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).”
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 189
(23)  Articolul 189 se elimină;
eliminat
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 206
26 a.  Articolul 206 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 206
„Articolul 206
Orientări ale Comisiei privind aplicarea regulilor de concurență în agricultură
Orientări ale Comisiei privind aplicarea regulilor de concurență în agricultură
În absența unor dispoziții contrare din prezentul regulament și în conformitate cu articolul 42 din TFUE, articolele 101-106 din TFUE și dispozițiile de punere în aplicare a acestora, sub rezerva dispozițiilor articolelor 207-210 din prezentul regulament, se aplică tuturor acordurilor, deciziilor și practicilor menționate la articolul 101 alineatul (1) și la articolul 102 din TFUE care se referă la producția sau comerțul cu produse agricole.
În afara cazului în care există dispoziții contrare în prezentul regulament și în conformitate cu articolul 42 din TFUE, articolele 101-106 din TFUE și dispozițiile de punere în aplicare a acestora, sub rezerva dispozițiilor articolelor 207-210 din prezentul regulament, se aplică tuturor acordurilor, deciziilor și practicilor menționate la articolul 101 alineatul (1) și la articolul 102 din TFUE care se referă la producția sau comerțul cu produse agricole.
Pentru a asigura funcționarea pieței interne și aplicarea uniformă a regulilor de concurență ale Uniunii, Comisia și autoritățile de concurență ale statelor membre aplică regulile de concurență ale Uniunii în strânsă cooperare.
Pentru a asigura funcționarea pieței interne și interpretarea și aplicarea uniformă a regulilor de concurență ale Uniunii, Comisia și autoritățile de concurență ale statelor membre cooperează îndeaproape și își coordonează, pe cât posibil, acțiunile, atunci când aplică regulile de concurență ale Uniunii.
De asemenea, Comisia publică, după caz, orientări pentru a oferi asistență autorităților naționale de concurență, precum și întreprinderilor.
De asemenea, Comisia publică, după caz, orientări pentru a oferi asistență autorităților naționale de concurență, precum și întreprinderilor.
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Partea IV – Capitolul I – Articolul 206 a (nou)
26b.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 206a
Revânzarea în pierdere
1.  Produsele agricole care provin dintr-un sector menționat la articolul 1 alineatul (2) nu se revând în pierdere.
2.  Statele membre pot permite, în cazuri justificate în mod corespunzător, derogări de la alineatul (1) atunci când produsele agricole sunt revândute în pierdere pentru a evita deșeurile alimentare.
Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 227 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor de exceptare legate de deșeurile alimentare menționate la primul paragraf.
3.  În sensul prezentului articol:
(a)  «revânzare în pierdere» înseamnă vânzarea de produse agricole sub prețul net de achiziție, prețul net de achiziție fiind înțeles ca prețul de achiziție conform facturii, la care se adaugă costurile de transport și taxele percepute pentru tranzacție, minus partea proporțională a tuturor beneficiilor financiare acordate cumpărătorului de către furnizor;
(b)  «deșeuri alimentare» înseamnă toate produsele alimentare definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului care au devenit deșeuri;”
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 207
26c.  Articolul 207 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 207
„Articolul 207
Piața relevantă
Piața relevantă
Definirea pieței relevante este un instrument care permite identificarea și definirea perimetrului în cadrul căruia se exercită concurența între întreprinderi și are la bază două elemente cumulative:
Definirea pieței relevante este un instrument care permite identificarea și definirea perimetrului în cadrul căruia se exercită concurența între întreprinderi și are la bază două elemente cumulative:
(a)  piața relevantă a produselor: în sensul prezentului capitol, „piață a produselor” înseamnă piața care cuprinde toate produsele considerate de consumatori interschimbabile sau substituibile din punctul de vedere al caracteristicilor, al prețului și al utilizării căreia acestea îi sunt destinate;
(a)  piața relevantă a produselor: în sensul prezentului capitol, „piață a produselor” înseamnă piața care cuprinde toate produsele considerate de client și de consumatori interschimbabile sau substituibile din punctul de vedere al caracteristicilor, al prețului și al utilizării căreia acestea îi sunt destinate;
(b)  piața geografică relevantă: în sensul prezentului capitol, „piață geografică” înseamnă piața care cuprinde aria în care întreprinderile respective sunt implicate în oferta de produse relevante, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de ariile învecinate, în special deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil între respectivele arii.
(b)  piața geografică relevantă: în sensul prezentului capitol, „piață geografică” înseamnă piața care cuprinde aria în care întreprinderile respective sunt implicate în oferta de produse relevante, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de ariile învecinate, în special deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil între respectivele arii.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 208
26d.  Articolul 208 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 208
„Articolul 208
Poziția dominantă
Poziția dominantă
În sensul prezentului capitol, „poziție dominantă” înseamnă situația de putere economică de care se bucură o întreprindere, care îi dă acesteia capacitatea de a împiedica menținerea unei concurențe efective pe piața relevantă, prin oferirea posibilității de a-și asuma, într-o măsură apreciabilă, un comportament independent față de concurenții săi, de clienții săi și, în cele din urmă, de consumatori.
În sensul prezentului capitol, „poziție dominantă” înseamnă situația de putere economică de care se bucură o întreprindere, care îi dă acesteia capacitatea de a împiedica menținerea unei concurențe efective pe piața relevantă, prin oferirea posibilității de a-și asuma, într-o măsură apreciabilă, un comportament independent față de concurenții săi, de furnizorii săi, de clienții săi și, în cele din urmă, de consumatori.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 210
26e.  Articolul 210 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 210
„Articolul 210
Acordurile și practicile concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute
Acordurile și practicile concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute
1.  Articolul 101 alineatul (1) din TFUE nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 din prezentul regulament care au ca obiect desfășurarea activităților menționate la articolul 157 alineatul (1) litera (c) și, în ceea ce privește sectorul laptelui și al produselor lactate, la articolul 157 alineatul (3) litera (c) din prezentul regulament și, în ceea ce privește sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și sectorul tutunului, la articolul 162 din prezentul regulament.
1.  Articolul 101 alineatul (1) din TFUE nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 din prezentul regulament care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor menționate la articolul 157 alineatul (1) litera (c) și, în ceea ce privește sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și sectorul tutunului, la articolul 162 din prezentul regulament.
Acordurile, deciziile și practicile concertate care îndeplinesc condițiile menționate la alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol se aplică fără a fi nevoie de o decizie prealabilă în acest sens. Totuși, organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 din prezentul regulament pot solicita un aviz din partea Comisiei privind compatibilitatea acestor acorduri, decizii și practici concertate cu obiectivele stabilite la articolul 39 din TFUE. Comisia tratează cererile de avize cu promptitudine și îi trimite solicitantului avizul său în termen de patru luni de la primirea unei cereri complete. Comisia poate să modifice, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, conținutul unui aviz, în special dacă solicitantul a furnizat informații incorecte sau dacă a utilizat avizul în alt scop.
2.  Alineatul (1) se aplică cu condiția ca:
2.  Articolul 101 alineatul (1) din TFUE nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 din prezentul regulament care vizează alte activități decât obiectivele menționate la articolul 157 alineatul (1) litera (c) și, în ceea ce privește sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și sectorul tutunului, la articolul 162 din prezentul regulament, cu condiția ca:
(a)  acordurile, deciziile și practicile concertate respective să fi fost notificate Comisiei; și
(a)  acordurile, deciziile și practicile concertate respective să fi fost notificate Comisiei; și
(b)  în termen de două luni de la primirea tuturor detaliilor necesare, Comisia nu a declarat respectivele acorduri, decizii sau practici concertate incompatibile cu normele Uniunii.
(b)  în termen de două luni de la primirea tuturor detaliilor necesare, Comisia nu a declarat respectivele acorduri, decizii sau practici concertate incompatibile cu normele Uniunii.
În cazul în care constată că acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la alineatul (1) nu sunt compatibile cu normele Uniunii, Comisia își prezintă constatarea fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3).
În cazul în care constată că acordurile, deciziile sau practicile concertate menționate la alineatul (2) nu sunt compatibile cu normele Uniunii, Comisia își prezintă constatarea fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3).
3.  Acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la alineatul (1) nu pot intra în vigoare anterior expirării termenului de două luni menționat la alineatul (2) primul paragraf litera (b).
3.  Acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la alineatul (2) intră în vigoare la expirarea termenului de două luni menționat la alineatul (2) primul paragraf litera (b).
4.  Acordurile, deciziile și practicile concertate sunt în orice caz declarate incompatibile cu normele Uniunii dacă:
4.  Acordurile, deciziile și practicile concertate sunt, în orice caz, incompatibile cu normele Uniunii dacă:
(a)  pot duce la împărțirea sub orice formă a piețelor în cadrul Uniunii;
(a)  pot duce la împărțirea sub orice formă a piețelor în cadrul Uniunii;
(b)  pot afecta buna funcționare a organizării pieței;
(b)  pot afecta buna funcționare a organizării pieței;
(c)  pot crea denaturări ale concurenței care nu sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor PAC urmărite prin activitatea organizației interprofesionale;
(c)  pot crea denaturări ale concurenței care nu sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor PAC urmărite prin activitatea organizației interprofesionale;
(d)  implică stabilirea prețurilor sau fixarea cotelor;
(d)  implică obligația de a impune un anumit preț sau anumite volume;
(e)  pot genera discriminare sau pot elimina concurența cu privire la o parte substanțială a produselor respective.
(e)  pot genera discriminare sau pot elimina concurența cu privire la o parte substanțială a produselor respective.
5.  În cazul în care, în urma expirării termenului de două luni menționat la alineatul (2) primul paragraf litera (b), Comisia constată că nu au fost respectate condițiile de aplicare a alineatului (1), aceasta adoptă, fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3), o decizie prin care se declară că articolul 101 alineatul (1) din TFUE se aplică acordului, deciziei sau practicii concertate în cauză.
5.  În cazul în care Comisia constată că nu sunt sau nu mai sunt respectate condițiile de aplicare a alineatului (1) sau că, în urma expirării termenului de două luni menționat la alineatul (2) primul paragraf litera (b), nu sunt sau nu mai sunt respectate condițiile prevăzute la alineatul (2), aceasta adoptă, fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3), o decizie prin care se declară că, pe viitor, articolul 101 alineatul (1) din TFUE se aplică acordului, deciziei sau practicii concertate în cauză.
Decizia Comisiei nu se aplică anterior datei notificării acesteia organizației interprofesionale în cauză, cu condiția ca organizația interprofesională să nu fi furnizat informații incorecte sau să nu fi abuzat de exonerarea prevăzută la alineatul (1).
Decizia Comisiei nu se aplică anterior datei notificării acesteia organizației interprofesionale în cauză, cu condiția ca organizația interprofesională să nu fi furnizat informații incorecte sau să nu fi abuzat de exonerarea prevăzută la alineatul (1) sau alineatul (2).
6.  În cazul acordurilor multianuale, notificarea pentru primul an este valabilă pentru anii următori ai acordului. În acest caz, Comisia poate totuși, la inițiativa sa sau la solicitarea unui alt stat membru, să emită oricând o declarație de incompatibilitate.
6.  În cazul acordurilor multianuale, notificarea pentru primul an este valabilă pentru anii următori ai acordului. În acest caz, Comisia poate totuși, la inițiativa sa sau la solicitarea unui alt stat membru, să emită oricând o declarație de incompatibilitate.
7.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc măsurile necesare pentru aplicarea uniformă a prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
7.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc măsurile necesare pentru aplicarea uniformă a prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 210 a (nou)
26f.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 210a
Inițiative verticale în materie de sustenabilitate
1.  Articolul 101 alineatul (1) din TFUE nu se aplică acordurilor verticale, deciziilor și practicilor concertate privind produsele menționate la articolul 1 alineatul (2) al căror scop este acela de a aplica standarde în materie de mediu, de sănătate a animalelor sau de bunăstare a animalelor mai ridicate decât cele obligatorii conform legislației Uniunii sau legislației naționale, cu condiția ca avantajele pentru interesul public generate de acestea să compenseze dezavantajele în ceea ce îi privește pe consumatori și cu condiția ca ele să impună doar restricții indispensabile pentru atingerea obiectivului vizat.
2.  Articolul 101 alineatul (1) din TFUE nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate menționate la alineatul (1) cu condiția ca:
(a)  acordurile, deciziile și practicile concertate respective să fi fost notificate Comisiei; și
(b)  în termen de două luni de la primirea tuturor detaliilor necesare, Comisia nu a declarat respectivele acorduri, decizii sau practici concertate incompatibile cu normele Uniunii.
În cazul în care constată că acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la alineatul (1) nu sunt compatibile cu normele Uniunii, Comisia își prezintă constatarea fără a se aplica procedura menționată la articolul 229 alineatul (2) sau (3).”
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 214a
26g.  Articolul 214a se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 214a
Articolul 214a
Plăți naționale pentru anumite sectoare din Finlanda
Plăți naționale pentru anumite sectoare din Finlanda
Sub rezerva autorizării de către Comisie, pentru perioada 2014-2020, Finlanda poate continua să acorde ajutoarele naționale pe care le-a acordat producătorilor în 2013 în temeiul articolului 141 din Actul de aderare din 1994 cu condiția ca:
Sub rezerva autorizării de către Comisie, pentru perioada 2021-2027, Finlanda poate continua să acorde ajutoarele naționale pe care le-a acordat producătorilor în 2020, cu condiția ca:
(a)  cuantumul ajutorului pentru venit este degresiv pe parcursul întregii perioade, iar în 2020 nu depășește 30 % din cuantumul acordat în 2013, și
(a)  cuantumul total al ajutorului pentru venit să fie degresiv pe parcursul întregii perioade și
(b)  înainte de a da curs acestei posibilități, să se fi utilizat pe deplin schemele de sprijin din cadrul PAC pentru sectoarele în cauză.
(b)  înainte de a da curs acestei posibilități, să se fi utilizat pe deplin schemele de sprijin din cadrul PAC pentru sectoarele în cauză.
Comisia adoptă autorizarea fără a aplica procedura menționată la articolul 229 alineatele (2) sau (3) din prezentul regulament.
Comisia adoptă autorizarea fără a aplica procedura menționată la articolul 229 din prezentul regulament.
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 h (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Partea IV – capitolul II a (nou) – articolul 218 a (nou)
26h.  În partea IV, se introduce următorul capitol si articol:
„Capitolul IIa
Transparența piețelor produselor agricole
Articolul 218a
Observatorul UE al piețelor agricole
1.  Pentru a îmbunătăți transparența în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse agroalimentare, pentru a clarifica opțiunile pe care le au operatorii economici și autoritățile publice în ansamblul lor, precum și pentru a facilita constatarea și înregistrarea evoluțiilor pieței, Comisia instituie un observator al piețelor produselor agricole la nivelul UE (denumit în continuare „observatorul”).
2.  Observatorul acoperă cel puțin următoarele sectoare agricole, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (1):
(a)  cereale;
(b)  zahăr, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr;
(c)  ulei de măsline;
(d)  fructe și legume;
(e)  vin;
(f)  lapte și produse lactate;
(g)  carne de vită și mânzat;
(h)  carne de porc;
(i)  carne de oaie și de capră;
(j)  carne de pasăre.
3.  Observatorul colectează datele statistice și informațiile necesare pentru realizarea de analize și de studii cu privire la:
(a)  producție și aprovizionare;
(b)  mecanismele de stabilire a prețurilor și, pe cât posibil, marjele de profit de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu produse agroalimentare din cadrul Uniunii și al statelor membre;
(c)  tendințele în ceea ce privește evoluția prețurilor și, pe cât posibil, marjele de profit la toate nivelurile lanțului de aprovizionare cu produse alimentare din cadrul Uniunii și al statelor membre, precum și din toate sectoarele agricole și agroalimentare;
(d)  previziunile referitoare la piață pe termen scurt și mediu;
(e)  evoluția importurilor și a exporturilor de produse agricole, în special rata de utilizare a contingentelor tarifare pentru importul de produse agricole pe teritoriul Uniunii.
Observatorul elaborează anual un raport care conține elementele menționate la primul paragraf și îl transmite Parlamentului European și Consiliului.
4.  Statele membre colectează informațiile menționate la alineatul (3) de la întreprinderile de prelucrare a produselor agricole sau de la alți operatori implicați în comercializarea produselor agricole și le transmit observatorului.
Aceste informații sunt considerate confidențiale, iar observatorul se asigură că prețurile practicate în mod specific de diferiții operatori economici sau numele acestora nu sunt publicate.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să se instituie un sistem de notificare și de raportare în scopul aplicării prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 i (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 218 b (nou)
26i.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 218b
Mecanismul de alertă timpurie pentru perturbări ale pieței și praguri de alertă
1.  Observatorul instituie un mecanism de alertă timpurie și praguri de alertă și notifică Parlamentului European și Consiliului, în cazul în care este depășit pragul de alertă relevant, amenințările de perturbare a pieței cauzate de majorări sau reduceri semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau de alte evenimente și circumstanțe având efecte similare.
Pragurile de alertă sunt stabilite:
(a)  atunci când prețul de piață mediu ponderat este mai mic de [XX %] din prețul mediu pentru [X] săptămâni consecutive după eliminarea celor mai mari și celor mai mici referințe pentru prețurile săptămânale sau pentru [X] luni consecutive în cazul prețului lunar.
(b)  atunci când prețul de piață mediu ponderat este mai mic de [XX %] din prețul mediu pentru [X] săptămâni consecutive după eliminarea celor mai mari și celor mai mici referințe pentru prețurile săptămânale sau pentru [X] luni consecutive în cazul prețului lunar.
În termen de cel mult 30 de zile de la data notificării din partea observatorului, Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului situația pieței pentru produsul în cauză, cauzele perturbării pieței și, după caz, măsurile avute în vedere, în special cele prevăzute în partea II titlul I capitolul 1 din prezentul regulament și/sau la articolele 219, 219a, 220, 221 și 222 sau prezintă motivele pentru care nu a luat astfel de măsuri.”
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 j (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 219
26j.  Articolul 219 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 219
„Articolul 219
Măsuri împotriva perturbării pieței
Măsuri împotriva perturbării pieței și de gestionare a acestor perturbări
1.  Pentru a reacționa în mod eficient și concret la amenințările de perturbare a pieței cauzate de majorări sau reduceri semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau la alte evenimente și circumstanțe care perturbă sau amenință să perturbe piața într-un mod semnificativ, în cazul în care situația respectivă sau efectele ei pe piață sunt susceptibile să continue sau să se agraveze, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc măsurile necesare pentru a aborda situația respectivă de pe piață, cu respectarea eventualelor obligații rezultate din acorduri internaționale încheiate în conformitate cu TFUE și cu condiția ca orice alte măsuri disponibile în temeiul prezentului regulament să se dovedească insuficiente.
1.  Pentru a reacționa în mod eficient și concret la amenințările de perturbare a pieței cauzate de majorări sau reduceri semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau la alte evenimente și circumstanțe care perturbă sau amenință să perturbe piața într-un mod semnificativ, în cazul în care situația respectivă sau efectele ei pe piață sunt susceptibile să continue sau să se agraveze, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc măsurile necesare pentru a aborda situația respectivă de pe piață, cu respectarea eventualelor obligații rezultate din acorduri internaționale încheiate în conformitate cu TFUE.
În cazul unor amenințări de perturbare a pieței menționate la primul paragraf din prezentul alineat, dacă este necesar din motive de maximă urgență, actelor delegate adoptate în temeiul primului paragraf de la prezentul alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 228.
În cazul unor amenințări de perturbare a pieței menționate la primul paragraf din prezentul alineat, dacă este necesar din motive de maximă urgență, actelor delegate adoptate în temeiul primului paragraf de la prezentul alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 228.
Respectivele motive de maximă urgență pot include necesitatea de a întreprinde acțiuni imediate pentru a soluționa sau a preveni perturbarea pieței, în cazurile în care amenințările de perturbare a pieței survin atât de rapid sau atât de neașteptat încât se impun acțiuni imediate pentru a soluționa situația în mod eficient și concret sau în cazurile în care o acțiune ar împiedica o astfel de amenințare de perturbare a pieței să se materializeze, să persiste sau să se transforme într-o perturbare mai gravă sau mai prelungită sau atunci când amânarea acțiunii imediate ar risca să producă sau să agraveze perturbarea sau ar crește gradul de necesitate al măsurilor care ar fi necesare mai târziu pentru a se soluționa amenințarea sau perturbarea sau ar fi în defavoarea producției sau a condițiilor pieței.
Respectivele motive de maximă urgență pot include necesitatea de a întreprinde acțiuni imediate pentru a soluționa sau a preveni perturbarea pieței, în cazurile în care amenințările de perturbare a pieței survin atât de rapid sau atât de neașteptat încât se impun acțiuni imediate pentru a soluționa situația în mod eficient și concret sau în cazurile în care o acțiune ar împiedica o astfel de amenințare de perturbare a pieței să se materializeze, să persiste sau să se transforme într-o perturbare mai gravă sau mai prelungită sau atunci când amânarea acțiunii imediate ar risca să producă sau să agraveze perturbarea sau ar crește gradul de necesitate al măsurilor care ar fi necesare mai târziu pentru a se soluționa amenințarea sau perturbarea sau ar fi în defavoarea producției sau a condițiilor pieței.
Aceste măsuri pot să extindă sau să modifice, în măsura în care este necesar și pentru perioada de timp necesară pentru a se aborda perturbarea pieței sau amenințarea acesteia, domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament, pot să prevadă restituiri la export ori pot suspenda taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități sau perioade, după caz.
Aceste măsuri pot să extindă sau să modifice, în măsura în care este necesar și pentru perioada de timp necesară pentru a se aborda perturbarea pieței sau amenințarea acesteia, domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament, precum și ale altor măsuri prevăzute la articolele 39-63 din capitolul III din Regulamentul privind planurile strategice, pot să consolideze controalele la import, să suspende sau să ajusteze în sus sau în jos taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități sau perioade, după caz. De asemenea, măsurile pot viza adaptarea regimului de prețuri de intrare pentru fructe și legume, printr-o consultare cu țările terțe care exportă către Uniune.
2.  Măsurile menționate la alineatul (1) nu se aplică produselor enumerate în anexa I partea XXIV secțiunea 2.
2.  Măsurile menționate la alineatul (1) nu se aplică produselor enumerate în anexa I partea XXIV secțiunea 2.
Cu toate acestea, Comisia poate, prin intermediul actelor delegate adoptate în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 228, să decidă că măsurile prevăzute la alineatul (1) se aplică unuia sau mai multor produse menționate în anexa I partea XXIV secțiunea 2.
Cu toate acestea, Comisia poate, prin intermediul actelor delegate adoptate în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 228, să decidă că măsurile prevăzute la alineatul (1) se aplică unuia sau mai multor produse menționate în anexa I partea XXIV secțiunea 2.
3.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc normele procedurale și criteriile tehnice necesare pentru aplicarea măsurilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
3.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc normele procedurale și criteriile tehnice necesare pentru aplicarea măsurilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 k (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 219 a (nou)
26k.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 219a
Schema de reducere a volumului
1.  În cazul unor dezechilibre grave ale pieței și atunci când tehnicile de producție permit acest lucru, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 227 de completare a prezentului regulament, acordând un ajutor producătorilor dintr-un anumit sector menționat la articolul 1 alineatul (2) care, pe o perioadă definită, își reduc livrările în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.
Pentru a se asigura că acest sistem este pus în aplicare în mod eficace și adecvat, actul delegat stabilește:
(a)  volumul maxim total sau cantitatea maximă totală de produse livrate care va fi redusă la nivelul Uniunii în cadrul programului de reducere;
(b)  durata perioadei de reducere și, dacă este cazul, prelungirea sa;
(c)  cuantumul ajutorului în conformitate cu volumul sau cantitatea redusă și modalitățile aferente de finanțare;
(d)  criteriile de eligibilitate pentru solicitanții de ajutor și de admisibilitate pentru cererile de ajutor;
(e)  condițiile specifice privind punerea în aplicare a acestui program.
2.  Ajutorul se acordă pe baza principiului unei cereri din partea producătorilor, prezentată statului membru în care aceștia sunt stabiliți, folosind metoda prevăzută de statul membru în cauză.
Statele membre pot decide ca cererile de ajutor pentru reducere să fie depuse în numele producătorilor de către organizații recunoscute sau de către cooperativele înființate în conformitate cu legislația națională și/sau de către producători individuali. În acest caz, statele membre se asigură că ajutoarele sunt transmise în totalitate producătorilor care și-au redus efectiv livrările.”
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 l (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 219 b (nou)
26l.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 219b
Măsuri de stabilizare a producției în perioade de perturbări grave ale pieței
1.  În cazul în care Comisia a adoptat acte delegate în temeiul articolului 291a, atunci când este posibil ca dezechilibrele grave ale pieței să continue sau să se accentueze, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 227 de completare a prezentului regulament, în vederea completării măsurilor adoptate în temeiul articolului 219a, impunând o taxă tuturor producătorilor dintr-un anumit sector menționat la articolul 1 alineatul (2) care își măresc livrările în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent:
(a)  pe parcursul aceleiași perioade definite la articolul 219a din motive imperioase justificate corespunzător;
(b)  pe parcursul unei noi perioade de reducere, dacă participarea producătorilor în temeiul articolului 219a nu a fost suficientă pentru reechilibrarea pieței;
2.  La activarea măsurii menționate la alineatul (1), Comisia ține seama de evoluția costurilor de producție, îndeosebi a costurilor factorilor de producție.
3.  Pentru a se asigura că acest sistem este pus în aplicare în mod eficace și adecvat, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc:
(a)  cuantumul și condițiile taxei impuse producătorilor care își cresc volumele sau cantitatea pe parcursul perioadei de reducere;
(b)  condițiile specifice pentru punerea în aplicare și completarea acestei scheme cu schema de reducere a volumului de producție menționată la articolul 219a.
4.  Aceste măsuri pot fi însoțite, dacă este necesar, de alte măsuri prevăzute în prezentul regulament, în special de cele de la articolul 222.”
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 m (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 220
26m.  Articolul 220 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 220
Articolul 220
Măsuri privind bolile animalelor și pierderea încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor
Măsuri privind bolile animalelor și plantelor și privind organismele dăunătoare plantelor, precum și pierderea încrederii consumatorilor rezultate din existența unor riscuri pentru sănătatea umană, cea a animalelor sau cea a plantelor
1.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se iau măsuri excepționale de sprijin pentru piața afectată pentru a lua în considerare:
1.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se iau măsuri excepționale de sprijin pentru piața afectată pentru a lua în considerare:
(a)  restricțiile asupra schimburilor comerciale din interiorul Uniunii și asupra celor cu țările terțe, care pot rezulta din aplicarea măsurilor de combatere a răspândirii bolilor la animale și
(a)  restricțiile asupra schimburilor comerciale din interiorul Uniunii și asupra celor cu țările terțe, care pot rezulta din aplicarea măsurilor de combatere a răspândirii bolilor la animale sau a răspândirii bolilor plantelor sau a organismelor dăunătoare plantelor; și
(b)  grave perturbări ale pieței legate direct de o pierdere a încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor și a riscurilor de boli ale plantelor.
(b)  grave perturbări ale pieței legate direct de o pierdere a încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor și a riscurilor de boli ale plantelor.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
2.  Măsurile prevăzute la alineatul (1) se aplică tuturor sectoarelor următoare:
2.  Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică tuturor celorlalte produse agricole, cu excepția celor enumerate în anexa I partea XXIV secțiunea 2.
(a)  carne de vită și de mânzat;
(b)  lapte și produse lactate;
(c)  carne de porc;
(d)  carne de oaie și de capră;
(e)  ouă;
(f)  carne de pasăre.
Măsurile prevăzute la alineatul (1) primul paragraf litera (b), legate de pierderea încrederii consumatorilor ca urmare a riscurilor pentru sănătatea publică sau cea a plantelor, se aplică, de asemenea, tuturor celorlalte produse agricole, cu excepția celor menționate în anexa I partea XXIV secțiunea 2.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 228, acte delegate prin care se extinde lista produselor menționate în primele două paragrafe ale prezentului alineat.
Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 228, acte delegate prin care se extinde lista produselor menționate în primul paragraf al prezentului alineat.
3.  Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt luate la cererea statului membru în cauză.
3.  Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt luate la cererea statului membru în cauză.
4.  Măsurile prevăzute la alineatul (1) primul paragraf litera (a) pot fi luate numai dacă statul membru în cauză a luat măsuri veterinare și sanitare pentru a permite stoparea rapidă a bolilor animalelor și doar în măsura necesară și pe durata strict necesară pentru sprijinirea acestei piețe.
4.  Măsurile prevăzute la alineatul (1) primul paragraf litera (a) pot fi luate numai dacă statul membru în cauză a luat măsuri veterinare, sanitare și fitosanitare pentru a permite stoparea rapidă a bolilor animalelor și pentru a monitoriza, controla sau eradica dăunătorii, și doar în măsura necesară și pe durata strict necesară pentru sprijinirea acestei piețe.
5.  Uniunea asigură o finanțare parțială echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de statele membre pentru măsurile prevăzute la alineatul (1).
5.  Uniunea asigură o finanțare parțială echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de statele membre pentru măsurile prevăzute la alineatul (1).
În sectoarele cărnii de vită și mânzat, al laptelui și produselor lactate, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, Uniunea participă totuși la finanțarea măsurilor până la concurența a 60 % din cheltuieli în cazul combaterii febrei aftoase.
În sectoarele cărnii de vită și mânzat, al laptelui și produselor lactate, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, Uniunea participă totuși la finanțarea măsurilor până la concurența a 60 % din cheltuieli în cazul combaterii febrei aftoase.
6.  Statele membre se asigură de faptul că, dacă producătorii contribuie la cheltuielile suportate de statele membre, acest lucru nu conduce la denaturarea concurenței dintre producătorii din diferite state membre.
6.  Statele membre se asigură de faptul că, dacă producătorii contribuie la cheltuielile suportate de statele membre, acest lucru nu conduce la denaturarea concurenței dintre producătorii din diferite state membre.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 n (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Partea V – capitolul I – secțiunea 4 – titlu
26n.  În secțiunea 4, titlul se înlocuiește cu următorul text:
Acorduri și decizii în perioadele de dezechilibre grave de pe piețe
Acorduri și decizii în vederea prevenirii perturbărilor piețelor și pentru abordarea dezechilibrelor grave de pe piețe
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 o (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 222
26o.  Articolul 222 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 222
Articolul 222
Aplicarea articolului 101 alineatul (1) din TFUE
Aplicarea articolului 101 alineatul (1) din TFUE
1.  În perioadele de dezechilibre grave de pe piețe, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili că articolul 101 alineatul (1) din TFUE nu se aplică acordurilor și deciziilor fermierilor, ale asociațiilor fermierilor, ale asociațiilor unor astfel de asociații sau ale organizațiilor de producători recunoscute, ale asociațiilor organizațiilor de producători recunoscute și ale organizațiilor interprofesionale recunoscute din oricare dintre sectoarele menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, cu condiția ca aceste acorduri și decizii să nu aducă atingere bunei funcționări a pieței interne, să vizeze strict stabilizarea sectorului afectat și să intre sub incidența uneia sau mai multora dintre următoarele categorii:
1.  Pentru a preveni perturbările pieței și a face față dezechilibrelor grave de pe piețe, Comisia poate adopta, în conformitate cu articolul 219, acte de punere în aplicare pentru a stabili că articolul 101 alineatul (1) din TFUE nu se aplică acordurilor și deciziilor fermierilor, ale asociațiilor fermierilor, ale asociațiilor unor astfel de asociații sau ale organizațiilor de producători recunoscute, ale asociațiilor organizațiilor de producători recunoscute și ale organizațiilor interprofesionale recunoscute din oricare dintre sectoarele menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, cu condiția ca aceste acorduri și decizii să nu aducă atingere bunei funcționări a pieței interne, să vizeze strict stabilizarea sectorului afectat și să intre sub incidența uneia sau mai multora dintre următoarele categorii:
(a)  retragere de pe piață sau distribuire gratuită a produselor lor;
(a)  retragere de pe piață sau distribuire gratuită a produselor lor;
(b)  transformare și procesare;
(b)  transformare și procesare;
(c)  depozitare de către operatori privați;
(c)  depozitare de către operatori privați;
(d)  măsuri comune de promovare;
(d)  măsuri comune de promovare;
(e)  acorduri privind cerințele de calitate;
(e)  acorduri privind cerințele de calitate;
(f)  achiziții comune de factori de producție necesari pentru combaterea răspândirii dăunătorilor și a bolilor la animale și plante în Uniune sau de factori de producție necesari pentru gestionarea efectelor dezastrelor naturale în Uniune;
(f)  achiziții comune de factori de producție necesari pentru combaterea răspândirii dăunătorilor și a bolilor la animale și plante în Uniune sau de factori de producție necesari pentru gestionarea efectelor dezastrelor naturale în Uniune;
(g)  planificare temporară a producției ținând seama de natura specifică a ciclului de producție.
(g)  planificare temporară a producției ținând seama de natura specifică a ciclului de producție.
Comisia precizează în actele de punere în aplicare domeniul material și geografic de aplicare a acestei derogări și, sub rezerva alineatului (3), perioada pentru care se aplică derogarea. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Comisia precizează în actele de punere în aplicare domeniul material și geografic de aplicare a acestei derogări și, sub rezerva alineatului (3), perioada pentru care se aplică derogarea. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
1a.  Domeniul de aplicare al acordurilor și deciziilor adoptate în temeiul alineatului (1) de către organizații recunoscute de producători sau asociații recunoscute de organizații de producători sau de către organizații interprofesionale recunoscute se poate extinde în conformitate cu dispozițiile articolului 164 și în condițiile stabilite de statul membru. Extinderea normelor nu poate depăși intervalul de timp menționat la alineatul (3).
3.  Acordurile și deciziile menționate la alineatul (1) sunt valabile pentru o perioadă de cel mult șase luni.
3.  Acordurile și deciziile menționate la alineatul (1) sunt valabile pentru o perioadă de cel mult șase luni.
Cu toate acestea, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să autorizeze astfel de acorduri și decizii pentru o perioadă suplimentară de până la șase luni. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Cu toate acestea, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să autorizeze astfel de acorduri și decizii pentru o perioadă suplimentară de până la șase luni. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 p (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 222 a (nou)
26p.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 222a
Planuri de gestionare și de monitorizare a perturbărilor pieței
1.  Pentru a realiza obiectivele PAC stabilite la articolul 39 din TFUE, în special obiectivul specific de stabilizare a pieței menționat la articolul 1a litera (b) din prezentul regulament, Comisia stabilește planuri de monitorizare și gestionare a perturbărilor pieței care să-i definească strategia de intervenție pentru fiecare produs agricol menționat la articolul 1 din prezentul regulament.
2.  Comisia își bazează strategia de intervenție pe activitatea Observatorului european pentru piețele agricole menționat la articolul 218a, inclusiv pe mecanismul de alertă timpurie prevăzut la articolul 218b.
3.  În cazul în care apar perturbări ale pieței, Comisia mobilizează în timp util și în mod eficient măsurile excepționale prevăzute la capitolul I partea V, dacă este cazul, în plus față de măsurile de intervenție pe piață prevăzute în titlul I partea II, pentru a restabili rapid echilibrul pe piața în cauză, oferind, în același timp, cele mai adecvate răspunsuri fiecărui sector afectat.
4.  Comisia stabilește un cadru de performanță care permite raportarea, monitorizarea și evaluarea planurilor de gestionare și de monitorizare a perturbărilor pieței și a planurilor de gestionare pe parcursul punerii sale în aplicare.
5.  Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, Comisia publică un raport anual privind punerea în aplicare a planurilor de monitorizare și gestionare a perturbărilor pieței și îmbunătățirile aduse strategiei sale de intervenție.
Raportul anual este prezentat anual Parlamentului European și Consiliului și urmărește să evalueze performanța planului în ceea ce privește impactul, eficacitatea, eficiența și coerența instrumentelor prevăzute în prezentul regulament și să evalueze utilizarea de către Comisie a prerogativelor sale și a bugetului în ceea ce privește monitorizarea, prevenirea și gestionarea perturbărilor pieței.”
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 q (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 223
26q.  Articolul 223 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 223
Articolul 223
Cerințe în materie de comunicare
Cerințe în materie de comunicare
1.  În scopul aplicării prezentului regulament, pentru a monitoriza, analiza și gestiona piața produselor agricole, pentru a asigura transparența pieței, buna funcționare a măsurilor PAC, pentru a verifica, controla, monitoriza, evalua și audita măsurile din cadrul PAC, cu respectarea cerințelor stabilite în acordurile internaționale care au fost încheiate în conformitate cu TFUE, inclusiv a cerințelor de notificare în temeiul acestor acorduri, Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura menționată la alineatul (2), măsurile necesare privind comunicările care trebuie efectuate de întreprinderi, de statele membre și de țări terțe. Atunci când face acest lucru, Comisia ia în considerare necesarul de date și de sinergiile dintre posibilele surse de date.
1.  În scopul aplicării prezentului regulament, pentru a monitoriza, analiza și gestiona piața produselor agricole, pentru a asigura transparența pieței, buna funcționare a măsurilor PAC, pentru a verifica, controla, monitoriza, evalua și audita măsurile din cadrul PAC, cu respectarea cerințelor stabilite în acordurile internaționale care au fost încheiate în conformitate cu TFUE, inclusiv a cerințelor de notificare în temeiul acestor acorduri, Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura menționată la alineatul (2), măsurile necesare privind comunicările care trebuie efectuate de întreprinderi, de statele membre și de țări terțe. Atunci când face acest lucru, Comisia ia în considerare necesarul de date și de sinergiile dintre posibilele surse de date.
Informațiile obținute pot fi transmise sau puse la dispoziția organizațiilor internaționale și a autorităților competente din țările terțe și pot fi făcute publice, sub rezerva protecției datelor cu caracter personal și a interesului legitim al întreprinderilor în protecția secretelor lor de afaceri, inclusiv prețurile.
Informațiile obținute pot fi transmise sau puse la dispoziția organizațiilor internaționale, a autorităților europene și naționale pentru piața financiară și a autorităților competente din țările terțe și pot fi făcute publice, sub rezerva protecției datelor cu caracter personal și a interesului legitim al întreprinderilor în protecția secretelor lor de afaceri, inclusiv prețurile.
Pentru a asigura o mai mare transparență pe piețele produselor agricole și, în special pe piețele instrumentelor derivate ale materiilor prime agricole, Comisia, prin intermediul OCP, cooperează cu autoritățile naționale pentru piață financiară care sunt responsabile, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 (Regulamentul privind abuzul de piață) și cu Directiva 2014/57/UE (Directiva privind abuzul de piață), cu supravegherea și controlul instrumentelor financiare derivate pentru materiile prime agricole, pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător.
2.  Pentru a asigura integritatea sistemelor de informare și autenticitatea și lizibilitatea documentelor și datelor aferente transmise, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc:
2.  Pentru a asigura integritatea sistemelor de informare și autenticitatea și lizibilitatea documentelor și datelor aferente transmise, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc:
(a)  natura și tipul informațiilor care trebuie notificate;
(a)  natura și tipul informațiilor care trebuie notificate;
(b)  categoriile de date care trebuie prelucrate, perioadele maxime de păstrare și scopul prelucrării, în special în cazul publicării acestor date și al transferului lor către țări terțe;
(b)  categoriile de date care trebuie prelucrate, perioadele maxime de păstrare și scopul prelucrării, în special în cazul publicării acestor date și al transferului lor către țări terțe;
(c)  drepturile de acces la informațiile sau sistemele de informare puse la dispoziție;
(c)  drepturile de acces la informațiile sau sistemele de informare puse la dispoziție;
(d)  condițiile de publicare a informațiilor.
(d)  condițiile de publicare a informațiilor.
2a.  Pentru a asigura un nivel adecvat de transparență a pieței și pentru respectarea secretului comercial, Comisia poate adopta, conform procedurii menționate la alineatul (2), măsuri care impun actorilor de pe piețele cu un grad foarte scăzut de transparență să își efectueze tranzacțiile prin intermediul unei platforme electronice de schimb.
3.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc dispozițiile necesare pentru aplicarea prezentului articol, inclusiv:
3.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc dispozițiile necesare pentru aplicarea prezentului articol, inclusiv:
(a)  metodele de notificare;
(a)  metodele de notificare;
(b)  norme privind informațiile care trebuie notificate;
(b)  norme privind informațiile care trebuie notificate;
(c)  dispoziții privind gestionarea informațiilor care trebuie notificate, precum și privind conținutul, forma, calendarul, frecvența și termenele de notificare;
(c)  dispoziții privind gestionarea informațiilor care trebuie notificate, precum și privind conținutul, forma, calendarul, frecvența și termenele de notificare;
(d)  dispozițiile pentru transmiterea sau punerea la dispoziția statelor membre, a organizațiilor internaționale, a autorităților competente din țări terțe sau a publicului a informațiilor și a documentelor, sub rezerva protecției datelor cu caracter personal și a interesului legitim al întreprinderilor în protecția secretelor lor de afaceri.
(d)  dispozițiile pentru transmiterea sau punerea la dispoziția statelor membre, a organizațiilor internaționale, a autorităților competente din țări terțe sau a publicului a informațiilor și a documentelor, sub rezerva protecției datelor cu caracter personal și a interesului legitim al întreprinderilor în protecția secretelor lor de afaceri.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 225 – literele a-d
(27)  La articolul 225, literele (a) - (d) se elimină;
eliminat
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 225
27a.  Articolul 225 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 225
Articolul 225
Obligația de raportare care revine Comisiei
Obligația de raportare care revine Comisiei
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport:
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport:
(a)   la fiecare trei ani și pentru, prima dată, până la 21 decembrie 2016, cu privire la aplicarea măsurilor privind sectorul apicol, astfel cum este stabilit la articolele 55, 56 și 57, inclusiv cu privire la cele mai recente evoluții privind sistemele de identificare a stupilor;
(b)  până la 30 iunie 2014 și, de asemenea, până la 31 decembrie 2018 cu privire la evoluția situației pieței din sectorul laptelui și al produselor lactate și în special cu privire la aplicarea articolelor 148-151, a articolului 152 alineatul (3) și a articolului 157 alineatul (3), evaluând îndeosebi efectele asupra producătorilor și producției de lapte din regiunile dezavantajate în ceea ce privește obiectivul general de menținere a producției în aceste regiuni și inclusiv stimulentele potențiale pentru încurajarea fermierilor de a încheia acorduri de producție comune, însoțite de orice propuneri corespunzătoare;
(b)  din patru în patru ani și pentru prima dată înainte de 30 iunie 2022 cu privire la evoluția situației pieței din sectorul laptelui și al produselor lactate și în special cu privire la aplicarea articolelor 148-151, a articolului 161 și a articolului 157, evaluând îndeosebi efectele asupra producătorilor și producției de lapte din regiunile dezavantajate în ceea ce privește obiectivul general de menținere a producției în aceste regiuni și inclusiv stimulentele potențiale pentru încurajarea fermierilor de a încheia acorduri de producție comune, însoțite de orice propuneri corespunzătoare;
(c)  până la 31 decembrie 2014 cu privire la posibilitatea extinderii sferei de aplicare a programelor pentru școli, în vederea includerii uleiului de măsline și a măslinelor de masă;
(d)  până la 31 decembrie 2017 cu privire la aplicarea în toate statele membre a normelor de concurență în sectorul agricol, în special cu privire la aplicarea articolelor 209 și 210 și a articolelor 169, 170 și 171 în sectoarele corespunzătoare;
(d)  până la 31 decembrie 2021 și apoi din trei în trei ani, cu privire la aplicarea în toate statele membre a normelor de concurență în sectorul agricol, în special cu privire la aplicarea articolelor 209 și 210 și a articolului 152;
(da)  până la 30 iunie 2021, cu privire la strategia Comisiei de a utiliza cât mai eficient dispozițiile prevăzute în regulament pentru a preveni și a gestiona crizele piețelor agricole interne care ar putea apărea în urma retragerii Regatului Unit;
(db)  până la 31 decembrie 2021, cu privire la observatoarele pieței instituite conform articolului 218a, la răspunsurile Comisiei la notificările acestora și la utilizarea instrumentului de gestionare a crizelor, în special în conformitate cu articolele 219, 219a, 219b, 220, 221 și 222;
(dc)  până la 31 decembrie 2021 cu privire la capacitățile noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor de a moderniza relațiile Comisiei cu autoritățile naționale și cu întreprinderile, în vederea asigurării unui grad mai ridicat de transparență, în special a piețelor;
(e)  până la 31 iulie 2023, cu privire la aplicarea criteriilor de repartizare menționate la articolul 23a alineatul (2);
(e)  până la 31 iulie 2023, cu privire la aplicarea criteriilor de repartizare menționate la articolul 23a alineatul (2);
(f)  până la 31 iulie 2023, cu privire la impactul transferurilor menționate la articolul 23a alineatul (4) în ceea ce privește eficacitatea programului pentru școli în legătură cu distribuirea fructelor și legumelor destinate școlilor și laptelui destinat școlilor.
(f)  până la 31 iulie 2023, cu privire la impactul transferurilor menționate la articolul 23a alineatul (4) în ceea ce privește eficacitatea programului pentru școli în legătură cu distribuirea fructelor și legumelor destinate școlilor și laptelui destinat școlilor.
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa I – partea IX – tabelul 1 – rândul 9 a (nou)
28a.  În partea IX din anexa I se introduce următorul rând nou în tabel, după rândul „ex 07 09”:
„0709 60 99
Alți ardei (Ardei iute - Capsicum chinense)”
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa I – Partea XXXIII a (nouă)
28b.  În anexa I, se inserează următoarea parte:
„PARTEA XXIIIa
Produse obținute prin genetica animală
01012100 - Cai reproducători de rasă pură
010221 - Animale domestice din specia bovine reproducătoare de rasă pură
01022110 - Animale domestice din specia bovine reproducătoare de rasă pură (juninci)
01022190 - Animale domestice din specia bovine– reproducătoare de rasă pură (altele decât 01012110 și 01012130)
01023100 - Bivoli reproducători de rasă pură
01029020 - Animale vii din specia bovine – reproducătoare de rasă pură, altele decât 010221 și 01023100
01031000 - Animale vii din specia porcină reproducătoare de rasă pură
01041010 - Animale vii din specia ovine – reproducătoare de rasă pură
01051111 - Găini de selecție din specia Gallus domesticus Găini de selecție și de reproducție de rase ouătoare
01051119 - Găini de selecție din specia Gallus domesticus Găini de selecție și de reproducție, altele decât 01051111
010641 – Albine matcă vii de rasă pură din specia Apis Mellifera
04071100 - Ouă fecundate pentru incubație, de găini din specia Gallus domesticus
040719 - Ouă fecundate pentru incubație, altele decât 04071100
04071911 - Ouă fecundate pentru incubație, de curci sau de gâște
04071919 - Ouă fecundate pentru incubație, de găini, altele decât cele din specia Gallus domesticus și altele decât cele de curci sau de gâște
04071990 - Ouă fecundate pentru incubație, altele decât cele de găini
05111000 - Material seminal de bovine
05119985 - Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte, altele decât 05111000 (în special material seminal de mamifere, altele decât bovinele, ovule și embrioni de mamifere)”
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa II – partea IX
29a.  În anexa II, partea IX se înlocuiește cu următorul text:
Partea IX
„Partea IX
Definiții privind sectorul apicol
Definiții privind sectorul apicol
1.  Prin miere se înțelege mierea în sensul Directivei 2001/110/CE a Consiliului, inclusiv în ceea ce privește principalele tipuri de miere.
1.  Prin miere se înțelege mierea în sensul Directivei 2001/110/CE a Consiliului, inclusiv în ceea ce privește principalele tipuri de miere.
2.  „Produse apicole” înseamnă mierea, ceara de albine, lăptișorul de matcă, propolisul sau polenul.
2.  «Produse apicole» înseamnă mierea, ceara de albine, lăptișorul de matcă, propolisul sau polenul.
2a.  Prin «ceară de albine» se înțelege o substanță constituită doar din secreția glandelor de ceară ale albinelor lucrătoare din specia Apis mellifera și care este utilizată pentru construcția fagurilor.
2b.  Prin «lăptișor de matcă» se înțelege un amestec de secreții ale glandelor hipofaringiene și mandibulare ale albinelor lucrătoare, fără aditivi. Această substanță constituie hrana mătcii în stadiul de larvă și la maturitate. Este un produs proaspăt, pur, natural și netratat. Este un aliment brut și natural, neprelucrat (cu excepția filtrării) și nu conține aditivi. Culoarea, gustul și compoziția chimică a lăptișorului de matcă sunt determinate de absorbția și prelucrarea de către albinele hrănite cu următoarele două tipuri de alimente în timpul producerii lăptișorului de matcă:
tipul 1: lăptișor de matcă de la albine hrănite exclusiv cu miere, nectar și polen;
tipul 2: lăptișor de matcă de la albine hrănite cu miere, nectar și polen și cu alte alimente (proteine, carbohidrați).
2c.  Prin «propolis» se înțelege o rășină exclusiv de origine naturală și vegetală, culeasă de albinele lucrătoare din specia Apis mellifera din anumite surse de plante, la care se adaugă propria lor secreție (în principal, ceară și secreție salivară). Această rășină este utilizată în principal ca protecție a stupilor.
2d.  Prin «granule de polen» se înțeleg granulele acumulate de polen cules de albinele lucrătoare din specia Apis mellifera, compactate cu picioarele lor din spate cu ajutorul mierii și/sau al nectarului și cu secreția de la albine. Reprezintă sursa de proteine a coloniei; produsul este natural, nu conține aditivi și este recoltat la intrarea în stup.
2e.  Prin «păstură» sau «pâinea albinelor» se înțeleg granule de polen înfășurate în celule de fagure de către albine și care fac obiectul unui tratament natural care conduce la prezența enzimelor și a microbiotei simbiotice. Aceasta este utilizată de către albinele doici pentru hrănirea larvelor. Nu poate conține aditivi, cu excepția cerii din alveolele fagurelui.
2f.  Prin «venin de albină» se înțelege secreția glandelor de venin ale albinei, utilizată de către albine pentru a se apăra împotriva atacatorilor stupului. ”
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 30 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa III – partea B – secțiunea I
(b)  în partea B, secțiunea I se elimină;
eliminat
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – titlu
31a.  La anexa VII partea I, titlul se înlocuiește cu următorul text:
Carne provenind de la bovine cu vârsta mai mică de 12 luni
Carne provenind de la bovine și ovine cu vârsta mai mică de 12 luni
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – secțiunea II
31b.  În anexa VII partea I, secțiunea II se înlocuiește cu următorul text:
II.  Clasificarea bovinelor cu vârsta mai mică de 12 luni la abator
„II. Clasificarea bovinelor și a ovinelor cu vârsta mai mică de 12 luni la abator
În momentul sacrificării, toate bovinele cu vârsta mai mică de 12 luni sunt clasificate de operatori, sub supravegherea autorității competente, într-una dintre următoarele două categorii:
În momentul sacrificării, toate bovinele cu vârsta mai mică de 12 luni sunt clasificate de operatori, sub supravegherea autorității competente, într-una dintre următoarele două categorii:
(A)  Categoria V: bovine cu vârsta mai mică de 8 luni
(A)  Categoria V: bovine cu vârsta mai mică de opt luni
Litera de identificare a categoriei: V;
Litera de identificare a categoriei: V;
(B)  Categoria Z: bovine cu vârsta mai mare de 8 luni și mai mai mică de 12 luni
(B)  Categoria Z: bovine cu vârsta mai mare de 8 luni și mai mică de 12 luni
Litera de identificare a categoriei: Z.
Litera de identificare a categoriei: Z.
În momentul sacrificării, toate ovinele cu vârsta mai mică de 12 luni sunt clasificate de operatori, sub supravegherea autorității competente, în categoria următoare: Categoria A: carcase de ovine cu vârsta mai mică de 12 luni;
Litera de identificare a categoriei A.
Această clasificare se desfășoară pe baza informațiilor cuprinse în pașaportul care însoțește bovinele sau, în absența acestuia, pe baza datelor din baza de date electronică prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului32.
Această clasificare se desfășoară pe baza informațiilor cuprinse în pașaportul care însoțește bovinele și ovinele sau, în absența acestuia, pe baza datelor din baza de date electronică prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului32.
Condițiile menționate la acest punct nu se aplică pentru carnea de bovine cu o denumire de origine sau o indicație geografică protejată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 înregistrată anterior datei de 29 iunie 2007.
__________________
__________________
32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).
32 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – secțiunea III – punctul 1 a (nou)
31c.  La anexa VII partea I secțiunea III, se introduce următorul paragraf:
„(1a) Carnea provenind de la ovine cu vârsta mai mică de 12 luni se comercializează în statele membre numai sub următoarea (următoarele) denumire (denumiri) comercială (comerciale) prevăzută (prevăzute) pentru fiecare stat membru:
Țara de comercializare;
Denumirile comerciale care trebuie utilizate: miel.”
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – secțiunea III – punctul 3
31d.  În anexa VII partea I secțiunea III, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:
3.  Denumirile comerciale enumerate pentru categoria V la subpunctul A din tabelul prevăzut la paragraful 1 și orice denumire nouă derivată din aceste denumiri comerciale se utilizează numai dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute în prezenta anexă.
„3. Denumirile comerciale enumerate pentru categoria de bovine V și categoria de ovine A la subpunctul A din tabelul prevăzut la paragraful 1 și orice denumire nouă derivată din aceste denumiri comerciale se utilizează numai dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute în prezenta anexă.
În special, termenii „veau”, „telecí”, „Kalb”, „μοσχάρι”, „ternera”, „kalv”, „veal”, „vitello”, „vitella”, „kalf”, „vitela” și „teletina” nu se utilizează într-o denumire comercială și nu sunt indicați pe eticheta cărnii provenind de la bovine cu vârsta mai mare de 12 luni.
În special, termenii «veau», «telecí», «Kalb», «μοσχάρι», «ternera», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», „kalf», «vitela» și «teletina» nu se utilizează într-o denumire comercială și nu sunt indicați pe eticheta cărnii provenind de la bovine cu vârsta mai mare de 12 luni.
De asemenea, termenul „miel” nu se utilizează într-o denumire comercială sau pe eticheta cărnii provenind de la ovine cu vârsta mai mare de 12 luni.”
Amendamentul 278
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 3 – litera a
33a.  La punctul 3 din partea II a anexei VII, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
“(a) are un titru alcoolic efectiv de minimum 15 % vol. și de maximum 22 % vol. În mod excepțional, pentru vinurile care au fost învechite pe parcursul unor perioade îndelungate, aceste limite pot fi diferite în cazul unor anumite vinuri licoroase cu denumire de origine sau cu indicație geografică de pe lista stabilită de Comisie prin intermediul actelor delegate adoptate în conformitate cu articolul 75 alineatul (2), dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
—  vinurile supuse procesului de învechire corespund definiției de vin licoros; și
—  titrul alcoolic efectiv al vinului învechit nu este mai mic de 14 % vol.;”
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 18 – partea introductivă
(18)  Termenul „dezalcoolizat” poate fi utilizat împreună cu denumirea produselor vitivinicole menționate la punctele 1 și 4 - 9, atunci când produsul:
(18)  „Vin dezalcoolizat” sau „ (denumirea categoriei de produse vitivinicole utilizate pentru producția sa) + dezalcoolizat” înseamnă un produs care:
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 18 – litera b
(b)  a fost supus unui tratament de dezalcoolizare în conformitate cu procedeele precizate în anexa VIII partea I secțiunea E; și
(b)  a fost supus unui tratament de dezalcoolizare în conformitate cu condițiile precizate în anexa VIII partea I secțiunea E; și
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 19 – partea introductivă
(19)  Termenul „parțial dezalcoolizat” poate fi utilizat împreună cu denumirea produselor vitivinicole menționate la punctele 1 și 4 - 9, atunci când produsul:
(19)  „Vin parțial dezalcoolizat” sau „(denumirea categoriei de produse vitivinicole utilizate pentru producția sa) + parțial dezalcoolizat)” înseamnă un produs care:
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 19 – litera b
(b)  a fost supus unui tratament de dezalcoolizare în conformitate cu procedeele precizate în anexa VIII partea I secțiunea E; și
(b)  a fost supus unui tratament de dezalcoolizare în conformitate cu condițiile precizate în anexa VIII partea I secțiunea E; și
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 19 – litera c
(c)  are o tărie alcoolică totală de peste 0,5 % în volume și, în urma aplicării procedeelor precizate în anexa VIII partea I secțiunea E, tăria sa alcoolică totală este redusă cu peste 20 % în volume, în comparație cu tăria sa alcoolică totală inițială.
(c)  are o tărie alcoolică totală de mai puțin de 8,5 % în volume și de peste 0,5 % în volume și, în urma aplicării procedeelor precizate în anexa VIII partea I secțiunea E, tăria sa alcoolică totală este redusă cu peste 20 % în volume, în comparație cu tăria sa alcoolică totală inițială.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea III – punctul 5
32a.  În partea III din anexa VII, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:
5.  Denumirile menționate la punctele 1, 2 și 3 nu pot fi utilizate pentru niciun alt produs decât cele menționate la punctele respective.
„5. Denumirile menționate la punctele 1, 2 și 3 nu pot fi utilizate pentru niciun alt produs decât cele menționate la punctele respective.
Aceste denumiri înregistrate sunt protejate, de asemenea:
(a)  împotriva oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a denumirii:
(i)  împotriva produselor comparabile sau prezentate drept înlocuibile care nu respectă definiția corespunzătoare;
(ii)  în măsura în care prin respectiva utilizare se exploatează reputația asociată denumirii;
(b)  împotriva oricărei uzurpări, imitări sau evocări, chiar dacă compoziția sau adevărata natură a produsului sau a serviciului sunt indicate sau însoțite de o expresie precum „gen”, „tip”, „metodă”, „fel”, „imitație”, „gust”, „înlocuitor”, „mod” sau de o expresie similară;
(c)  împotriva oricărei alte indicații sau practici comerciale care ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata natură a produsului sau la compoziția acestuia.
Totuși, această dispoziție nu se aplică denumirii produselor a căror natură exactă reiese clar din utilizarea lor tradițională și/sau dacă denumirile sunt clar utilizate pentru a descrie o calitate caracteristică a produsului.
Totuși, această dispoziție nu se aplică denumirii produselor a căror natură exactă reiese clar din utilizarea lor tradițională și/sau dacă denumirile sunt clar utilizate pentru a descrie o calitate caracteristică a produsului.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – apendicele I – paragraful 1 – punctul 2 – litera g
32b.  La anexa VII apendicele I primul paragraf punctul 2, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:
(g)  în România, zona Podișul Transilvaniei;
„(g) în România, regiunea viticolă Podișul Transilvaniei;
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – apendicele I – paragraful 1 – punctul 4 – litera f
32c.  La anexa VII apendicele I primul paragraf punctul 4, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
(f)  în România, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni:
„(f) în România, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni:
Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului și Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regiunea viticolă sudică, inclusiv zonele nisipoase și alte regiuni favorabile;
Dealurile Buzăului, Munteniei și Olteniei, Dealu Mare, Severinului și Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regiunea cu nisipuri și alte terenuri favorabile din sudul țării;
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa X – punctul XI – paragraful 1
33a.  La anexa X punctul XI, subpunctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
1.  Acordurile interprofesionale menționate în anexa II partea II secțiunea A punctul 6 prevăd clauze de arbitraj.
„1. Acordurile interprofesionale menționate în anexa II partea II secțiunea A punctul 6 prevăd mecanisme de conciliere și/sau de mediere și clauze de arbitraj.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa X – punctul XI – punctul 4 a (nou)
33b.  La punctul XI din anexa X, se adaugă următorul punct:
„4a. O întreprindere producătoare de zahăr și vânzătorii de sfeclă în cauză pot conveni asupra unor clauze de repartizare a valorii, inclusiv în ceea ce privește câștigurile și pierderile înregistrate pe piață, pentru a stabili modul în care urmează să fie repartizată între ei orice evoluție a prețurilor relevante de pe piața zahărului sau de pe alte piețe ale materiilor prime.”
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa XI
33c.  Anexa XI se elimină.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa XII
33d.  Anexa XII se elimină.
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa XIII
33e.  Anexa XIII se elimină.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 1 – paragraful 2 – litera b
-1.  La articolul 1 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
(b)  proprietăți care oferă valoare adăugată ca rezultat al metodelor agricole sau de prelucrare utilizate pentru producția acestora sau al locului de producere sau comercializare.
„(b) proprietăți care oferă valoare adăugată ca rezultat al metodelor agricole sau de prelucrare utilizate pentru producția acestora sau al locului de producere sau comercializare și, dacă este cazul, al contribuției lor la dezvoltarea sustenabilă.
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 5
2.  Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 5
Articolul 5
Cerințe privind denumirile de origine și indicațiile geografice
Cerințe privind denumirile de origine și indicațiile geografice
1.  În sensul prezentului regulament, „denumire de origine” este o denumire care identifică un produs:
1.  În sensul prezentului regulament, „denumire de origine” este o denumire care identifică un produs:
(a)  originar dintr-un anumit loc, regiune sau, în cazuri excepționale, țară;
(a)  originar dintr-un anumit loc, regiune sau, în cazuri excepționale, țară, sau un nume folosit în mod tradițional într-un anumit loc;
(b)  a cărui calitate sau ale cărui caracteristici se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori naturali și umani proprii; și
(b)  a cărui calitate sau ale cărui caracteristici se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic, cu factorii săi naturali și umani;
(c)  ale cărui etape de producție se desfășoară, toate, în zona geografică delimitată.
(c)  ale cărui etape de producție se desfășoară, toate, în zona geografică delimitată.
2.  În sensul prezentului regulament, „indicație geografică” este o denumire care identifică un produs:
2.  În sensul prezentului regulament, „indicație geografică” este o denumire care identifică un produs:
(a)  originar dintr-un anumit loc, regiune sau țară;
(a)  originar dintr-un anumit loc, regiune sau țară, sau un nume folosit în mod tradițional într-un anumit loc;
(b)  în cazul căruia o anumită calitate, reputație sau o altă caracteristică poate fi atribuită în principal originii geografice a produsului; și
(b)  în cazul căruia o anumită calitate, reputație sau o altă caracteristică poate fi atribuită în principal originii geografice a produsului; și
(c)  atunci când cel puțin una dintre etapele de producție se desfășoară în zona geografică delimitată.
(c)  atunci când cel puțin una dintre etapele de producție se desfășoară în zona geografică delimitată.
3.  Fără a aduce atingere alineatului (1), anumite denumiri sunt asimilate denumirilor de origine, chiar dacă materiile prime ale produselor în cauză provin dintr-o zonă geografică mai mare decât sau diferită de zona geografică delimitată, cu condiția ca:
3.  Fără a aduce atingere alineatului (1), anumite denumiri sunt asimilate denumirilor de origine, chiar dacă materiile prime ale produselor în cauză provin dintr-o zonă geografică mai mare decât sau diferită de zona geografică delimitată, cu condiția ca:
(a)  zona de producție a materiilor prime să fie delimitată;
(a)  zona de producție a materiilor prime să fie delimitată;
(b)  să existe condiții speciale pentru producția materiilor prime;
(b)  să existe condiții speciale pentru producția materiilor prime;
(c)  să existe măsuri de control care să asigure îndeplinirea condițiilor menționate la litera (b); și
(c)  să existe măsuri de control care să asigure îndeplinirea condițiilor menționate la litera (b); și
(d)  denumirile de origine respective au fost recunoscute ca atare în țara de origine înainte de 1 mai 2004.
(d)  denumirile de origine respective au fost recunoscute ca atare în țara de origine înainte de 1 mai 2004.
Numai animalele vii, carnea și laptele pot fi considerate materii prime în sensul prezentului alineat.
Numai animalele vii, carnea și laptele pot fi considerate materii prime în sensul prezentului alineat.
4.  Pentru a ține seama de caracterul specific al producției produselor de origine animală, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate privind restricțiile și derogările cu privire la sursele de hrană pentru animale în cazul denumirii de origine.
4.  Pentru a ține seama de caracterul specific al producției produselor de origine animală, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate privind restricțiile și derogările cu privire la sursele de hrană pentru animale în cazul denumirii de origine.
În plus, pentru a ține seama de caracterul specific al anumitor produse sau zone, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate privind restricțiile și derogările cu privire la sacrificarea animalelor vii sau la proveniența materiilor prime.
În plus, pentru a ține seama de caracterul specific al anumitor produse sau zone, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate privind restricțiile și derogările cu privire la sacrificarea animalelor vii sau la proveniența materiilor prime.
Aceste restricții sau derogări țin seama, pe baza unor criterii obiective, de calitate sau de utilizare, precum și de cunoștințele recunoscute sau de factorii naturali.
Aceste restricții sau derogări țin seama, pe baza unor criterii obiective, de calitate sau de utilizare, precum și de cunoștințele recunoscute sau de factorii naturali.
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 6 – alineatul 2
2a.  La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  O denumire nu poate fi înregistrată ca denumire de origine sau indicație geografică atunci când coincide cu denumirea unui soi de plante sau a unei rase de animale și poate induce consumatorul în eroare cu privire la adevărata origine a produsului.
„2. O denumire nu poate fi înregistrată ca denumire de origine sau indicație geografică atunci când coincide cu denumirea unui soi de plante sau a unei rase de animale și poate induce consumatorul în eroare cu privire la adevărata origine a produsului, prin crearea unor confuzii în ceea ce privește denumirea înregistrată a produselor și soiul sau rasa în cauză.
În special, se ține seama de următoarele elemente:
(a)  utilizarea efectivă a denumirii soiului de plante sau a rasei de animale în denumirea de vânzare;
(b)  omonimia care ar rezulta ca urmare a înregistrării;
(c)  extinderea utilizării soiului de plante sau a rasei de animale dincolo de zona lor de origine.
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 7
3.  Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 7
Articolul 7
Caiet de sarcini
Caiet de sarcini
1.  O denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată trebuie să fie conformă cu un caiet de sarcini care să includă cel puțin:
1.  O denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată trebuie să fie conformă cu un caiet de sarcini care să includă cel puțin:
(a)  denumirea care urmează a fi protejată ca denumire de origine sau indicație geografică, astfel cum este folosită în limbajul comercial sau în limbajul comun, și numai în limbile care sunt sau au fost folosite în mod tradițional în descrierea unui produs specific în zona geografică delimitată;
(a)  denumirea care urmează a fi protejată ca denumire de origine sau indicație geografică, astfel cum este folosită în limbajul comercial sau în limbajul comun, și numai în limbile care sunt sau au fost folosite în mod tradițional în descrierea unui produs specific în zona geografică delimitată;
(b)  descrierea produsului, inclusiv materiile prime, dacă este cazul, precum și principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice ale produsului;
(b)  descrierea produsului, inclusiv materiile prime, dacă este cazul, precum și principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice ale produsului;
(c)  definirea zonei geografice delimitate cu privire la legătura menționată la litera (f) punctul (i) sau punctul (ii) de la prezentul alineat și, dacă este cazul, detalii care să indice respectarea condițiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (3);
(c)  definirea zonei geografice delimitate cu privire la legătura menționată la litera (f) punctul (i) sau punctul (ii) de la prezentul alineat și, dacă este cazul, detalii care să indice respectarea condițiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (3);
(d)  dovada faptului că produsul este originar din zona geografică delimitată menționată la articolul 5 alineatele (1) sau (2);
(d)  elemente de trasabilitate care atestă că produsul este originar din zona geografică delimitată menționată la articolul 5 alineatele (1) și (2);
(e)  descrierea metodei de obținere a produsului și, după caz, a metodelor locale autentice și invariabile, precum și a informațiilor legate de ambalare, atunci când grupul solicitant stabilește și oferă o justificare suficientă, specifică produsului, pentru care ambalarea trebuie să aibă loc în zona geografică delimitată în scopul de a păstra calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, ținând seama de legislația Uniunii, în special de legislația privind libera circulație a mărfurilor și libera furnizare a serviciilor;
(e)  descrierea metodei de obținere a produsului și, după caz, a contribuției sale la dezvoltarea sustenabilă, a metodelor locale autentice și invariabile, precum și a informațiilor legate de ambalare, atunci când grupul solicitant stabilește și oferă o justificare suficientă, specifică produsului, pentru care ambalarea trebuie să aibă loc în zona geografică delimitată în scopul de a păstra calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, ținând seama de legislația Uniunii, în special de legislația privind libera circulație a mărfurilor și libera furnizare a serviciilor;
(f)  elemente care să stabilească:
(f)  elemente care să stabilească:
(i)  legătura dintre calitatea sau caracteristicile produsului și mediul geografic menționat la articolul 5 alineatul (1); sau
(i)  în ceea ce privește o denumire de origine protejată, legătura dintre calitatea sau caracteristicile produsului și mediul geografic menționat la articolul 5 alineatul (1); sau
(ii)  după caz, legătura dintre o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului și originea geografică menționată la articolul 5 alineatul (2);
(ii)  în ceea ce privește o indicație geografică protejată, legătura dintre o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului și originea geografică menționată la articolul 5 alineatul (2);
(g)  numele și adresa autorităților sau, dacă sunt disponibile, numele și adresa organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini, în temeiul articolului 37, precum și sarcinile precise ale acestora;
(g)  numele și adresa autorităților sau, dacă sunt disponibile, numele și adresa organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini, în temeiul articolului 37, precum și sarcinile precise ale acestora;
(h)  orice normă specifică de etichetare a produsului în cauză.
(h)  orice normă specifică de etichetare a produsului în cauză.
2.  Pentru a garanta caracterul relevant și succint al informațiilor conținute în caietul de sarcini, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate de stabilire a unor norme care limitează informațiile incluse în caietul de sarcini menționat la alineatul (1) al prezentului articol, atunci când această limitare este necesară pentru a evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase.
2.  Pentru a garanta caracterul relevant și succint al informațiilor conținute în caietul de sarcini, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate de stabilire a unor norme care limitează informațiile incluse în caietul de sarcini menționat la alineatul (1) al prezentului articol, atunci când această limitare este necesară pentru a evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme privind forma caietului de sarcini. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme privind forma caietului de sarcini. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 11 – alineatul 2
4a.  La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  În registru pot fi introduse indicații geografice referitoare la produse din țări terțe care sunt protejate în Uniune în temeiul unui acord internațional la care Uniunea este parte semnatară. În cazul în care nu sunt identificate în mod specific în acordul respectiv ca reprezentând denumiri de origine protejate în temeiul prezentului regulament, denumirile respective se introduc în registru ca indicații geografice protejate.
„2. În registru pot fi introduse indicații geografice referitoare la produse din țări terțe care sunt protejate în Uniune în temeiul unui acord internațional la care Uniunea este parte semnatară, dacă acordul respectiv prevede acest lucru. În cazul în care nu sunt identificate în mod specific în acordul respectiv ca reprezentând denumiri de origine protejate în temeiul prezentului regulament, denumirile respective se introduc în registru ca indicații geografice protejate.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 12
4b.  Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 12
„Articolul 12
Denumiri, simboluri și mențiuni
Denumiri, simboluri și mențiuni
1.  Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează un produs conform cu caietul de sarcini corespunzător.
1.  Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează un produs conform cu caietul de sarcini corespunzător.
2.  Trebuie stabilite simboluri ale Uniunii destinate popularizării denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate.
2.  Trebuie stabilite simboluri ale Uniunii destinate popularizării denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate.
3.  În cazul produselor care provin din Uniune și care sunt comercializate sub o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată înregistrată în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament, simbolurile Uniunii asociate acestora apar pe etichete. În plus, denumirea înregistrată a produsului ar trebui să apară în același câmp vizual. Mențiunile „denumire de origine protejată” sau „indicație geografică protejată” sau abrevierile corespunzătoare „DOP” sau „IGP” pot apărea pe etichetă.
3.  În cazul produselor care provin din Uniune și care sunt comercializate sub o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată înregistrată în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament, simbolurile Uniunii asociate acestora apar pe etichete, pe materialele publicitare și pe documentele referitoare la produsul în cauză. În plus, denumirea înregistrată a produsului ar trebui să apară în același câmp vizual și într-un loc bine evidențiat, astfel încât să fie vizibilă cu ușurință, lizibilă în mod clar și, după caz, să nu poată fi ștearsă. Nu trebuie să fie în niciun caz ascunsă, umbrită, deteriorată sau întreruptă de orice alt element scris sau ilustrat sau de orice alt document intermediar. Mențiunile «denumire de origine protejată» sau «indicație geografică protejată» sau abrevierile corespunzătoare «DOP» sau «IGP» pot apărea pe etichetă.
4.  În plus, pe etichetă pot apărea și: reprezentări ale zonei geografice de origine, astfel cum se menționează la articolul 5, precum și reprezentări sub formă de text, reprezentări grafice sau simboluri referitoare la statul membru și/sau la regiunea în care este situată zona geografică de origine respectivă.
4.  În plus, pe etichetă pot apărea și: reprezentări ale zonei geografice de origine, astfel cum se menționează la articolul 5, precum și reprezentări sub formă de text, reprezentări grafice sau simboluri referitoare la statul membru și/sau la regiunea în care este situată zona geografică de origine respectivă.
5.  Fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE, este permisă folosirea pe etichete a mărcilor geografice colective menționate la articolul 15 din Directiva 2008/95/CE, împreună cu denumirea de origine protejată sau cu indicația geografică protejată.
5.  Fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE, este permisă folosirea pe etichete a mărcilor geografice colective menționate la articolul 15 din Directiva 2008/95/CE, împreună cu denumirea de origine protejată sau cu indicația geografică protejată.
6.  În cazul produselor care provin din țări terțe și sunt comercializate sub o denumire înregistrată în registru, pe etichetă pot apărea mențiunile amintite la alineatul (3) sau simbolurile Uniunii asociate acestora.
6.  În cazul produselor care provin din țări terțe și sunt comercializate sub o denumire înregistrată în registru, pe etichetă pot apărea mențiunile amintite la alineatul (3) sau simbolurile Uniunii asociate acestora. În cazul produselor din țări terțe care sunt protejate în temeiul unui acord internațional la care Uniunea este parte semnatară și care nu sunt comercializate sub o denumire înregistrată în registru, mențiunile vizate la alineatul (3) sau simbolurile Uniunii asociate acestora nu pot apărea pe etichetă.
7.  Pentru a asigura comunicarea către consumator a informațiilor adecvate, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate care să stabilească simbolurile Uniunii.
7.  Pentru a asigura comunicarea către consumator a informațiilor adecvate, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate care să stabilească simbolurile Uniunii.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să definească caracteristicile tehnice ale simbolurilor Uniunii și ale mențiunilor, precum și normele privind utilizarea acestora pentru produselor comercializate sub o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată, inclusiv normele privind versiunile lingvistice corespunzătoare care urmează a fi utilizate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să definească caracteristicile tehnice ale simbolurilor Uniunii și ale mențiunilor, precum și normele privind utilizarea acestora pentru produsele comercializate sub o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată, inclusiv normele privind versiunile lingvistice corespunzătoare care urmează a fi utilizate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 13
5.  Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 13
Articolul 13
Protecție
Protecție
1.  Denumirile înregistrate sunt protejate împotriva:
1.  Denumirile înregistrate sunt protejate împotriva:
(a)  oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a unei denumiri înregistrate pentru produse care nu sunt acoperite de înregistrare, în cazul în care produsele respective sunt comparabile cu cele înregistrate sub denumirea respectivă sau în cazul în care printr-o astfel de utilizare se exploatează reputația denumirii protejate, inclusiv atunci când produsele respective sunt folosite ca ingrediente;
(a)  oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a unei denumiri înregistrate pentru produse care nu sunt acoperite de înregistrare, în cazul în care produsele respective sunt comparabile cu cele înregistrate sub denumirea respectivă sau în cazul în care printr-o astfel de utilizare se exploatează, se slăbește sau se diluează reputația denumirii protejate, inclusiv atunci când produsele respective sunt folosite ca ingrediente;
(b)  oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări, chiar dacă adevărata origine a produselor sau a serviciilor este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de cuvinte precum „gen”, „tip”, „metodă”, „așa cum se prepară la/în”, „imitație” sau alte cuvinte similare, inclusiv atunci când produsele respective sunt folosite ca ingrediente;
(b)  oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări, chiar dacă adevărata origine a produselor sau a serviciilor este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de cuvinte precum „gen”, „tip”, „metodă”, „așa cum se prepară la/în”, „imitație” sau alte cuvinte similare, inclusiv atunci când produsele respective sunt folosite ca ingrediente;
(c)  oricărei mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia;
(c)  oricărei mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia;
(d)  oricărei alte practici de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului.
(d)  oricărei alte practici de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului;
(da)  oricărei înregistrări, cu rea-credință, privind un nume de domeniu similar sau care ar putea conduce la confundarea, integrală sau parțială, cu o denumire protejată;
În cazul în care o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată include denumirea unui produs care este considerată a fi generică, utilizarea denumirii generice respective nu se consideră a fi contrară dispozițiilor primului paragraf literele (a) sau (b).
În cazul în care o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată include denumirea unui produs care este considerată a fi generică, utilizarea denumirii generice respective nu se consideră a fi contrară dispozițiilor primului paragraf literele (a) sau (b).
2.  Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate nu devin generice.
2.  Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate nu devin generice.
3.  Statele membre adoptă măsurile administrative și juridice corespunzătoare pentru a preveni sau opri utilizarea ilegală a denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate menționate la alineatul (1), produse sau comercializate în statul membru respectiv.
3.  Statele membre adoptă măsurile administrative și juridice corespunzătoare pentru a preveni sau opri utilizarea ilegală a denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate menționate la alineatul (1), produse sau comercializate în statul membru respectiv.
3a.  Protecția menționată la alineatul (1) de la prezentul articol se aplică, de asemenea, în ceea ce privește mărfurile aflate în tranzit în sensul articolului 3 punctul 44 din Regulamentul (UE) 2017/625 care intră pe teritoriul vamal al Uniunii fără să fie puse în liberă circulație pe teritoriul vamal al Uniunii și în ceea ce privește produsele vândute prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță.
În acest scop, statele membre desemnează autoritățile responsabile cu luarea acestor măsuri, în conformitate cu procedurile stabilite de fiecare stat membru.
În acest scop, statele membre desemnează autoritățile responsabile cu luarea acestor măsuri, în conformitate cu procedurile stabilite de fiecare stat membru.
Autoritățile respective oferă garanții corespunzătoare de obiectivitate și imparțialitate și au la dispoziție personal calificat și resursele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor lor.
Autoritățile respective oferă garanții corespunzătoare de obiectivitate și imparțialitate și au la dispoziție personal calificat și resursele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor lor.
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 15 – alineatele 1 și 2
(6)  Articolul 15 se modifică după cum urmează:
eliminat
(a)  la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă fără a se aplica procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2). ”
(b)  la alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
Fără a aduce atingere articolului 14, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care prelungesc perioada de tranziție menționată la alineatul (1) din prezentul articol, în cazuri justificate, atunci când se demonstrează că:
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 15
6a.  Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 15
„Articolul 15
Perioade de tranziție privind utilizarea denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate
Perioade de tranziție privind utilizarea denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate
1.  Fără a aduce atingere articolului 14, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să acorde o perioadă de tranziție de până la cinci ani astfel încât produsele provenite dintr-un stat membru sau o țară terță, a căror denumire constă în sau conține o denumire care contravine articolului 13 alineatul (1), să poată fi utilizate în continuare sub denumirea cu care au fost comercializate, cu condiția să existe o declarație de opoziție admisibilă în temeiul articolului 49 alineatul (3) sau al articolului 51, care arată că:
1.  Fără a aduce atingere articolului 14, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să acorde o perioadă de tranziție de până la cinci ani astfel încât produsele provenite dintr-un stat membru sau o țară terță, a căror denumire constă în sau conține o denumire care contravine articolului 13 alineatul (1), să poată fi utilizate în continuare sub denumirea cu care au fost comercializate, cu condiția să existe o declarație de opoziție admisibilă în temeiul articolului 49 alineatul (3) sau al articolului 51, care arată că:
(a)  înregistrarea denumirii ar prejudicia existența unei denumiri integral sau parțial identice; sau
(a)  înregistrarea denumirii ar prejudicia existența unei denumiri integral sau parțial identice; sau
(b)  produsele au fost comercializate în mod legal sub denumirea respectivă pe teritoriul în cauză cel puțin în ultimii cinci ani înaintea datei publicării prevăzute la articolul 50 alineatul (2) litera (a).Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
(b)  produsele au fost comercializate în mod legal sub denumirea respectivă pe teritoriul în cauză cel puțin în ultimii cinci ani înaintea datei publicării prevăzute la articolul 50 alineatul (2) litera (a).
2.  Fără a aduce atingere articolului 14, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care prelungesc la 15 ani perioada de tranziție menționată la alineatul (1) din prezentul articol, în cazuri justificate corespunzător, atunci când se demonstrează că:
2.  Fără a aduce atingere articolului 14, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care prelungesc la 15 ani perioada de tranziție menționată la alineatul (1) din prezentul articol, în cazuri justificate corespunzător, atunci când se demonstrează că:
(a)  denumirea menționată la alineatul (1) din prezentul articol a fost folosită în mod legal, constant și echitabil timp de cel puțin 25 de ani înainte ca cererea de înregistrare să fie înaintată Comisiei;
(a)  denumirea menționată la alineatul (1) din prezentul articol a fost folosită în mod legal, constant și echitabil timp de cel puțin 25 de ani înainte ca cererea de înregistrare să fie înaintată Comisiei;
(b)  scopul utilizării denumirii menționate la alineatul (1) al prezentului articol nu a fost, în niciun moment, acela de a se profita de pe urma reputației denumirii înregistrate și se arată că consumatorii nu au fost și nici nu ar fi putut fi induși în eroare în privința adevăratei origini a produsului.
(b)  scopul utilizării denumirii menționate la alineatul (1) al prezentului articol nu a fost, în niciun moment, acela de a se profita de pe urma reputației denumirii înregistrate și se arată că consumatorii nu au fost și nici nu ar fi putut fi induși în eroare în privința adevăratei origini a produsului.
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
3.  Atunci când se utilizează o denumire menționată la alineatele (1) și (2), țara de origine este clar și vizibil indicată pe etichetă.
3.  Atunci când se utilizează o denumire menționată la alineatele (1) și (2), țara de origine este clar și vizibil indicată pe etichetă.
4.  Pentru a depăși dificultățile temporare legate de obiectivul pe termen lung de a garanta faptul că toți producătorii din zona respectivă respectă caietul de sarcini, un stat membru poate acorda o perioadă de tranziție de până la 10 ani, cu începere de la data depunerii cererii la Comisie, cu condiția ca operatorii în cauză să fi comercializat în mod legal produsele respective prin utilizarea continuă a denumirilor în cauză pe o perioadă de cel puțin cinci ani înainte de depunerea cererii la autoritățile din statul membru și să fi inclus acest punct în procedura națională de opoziție menționată la articolul 49 alineatul (3).
4.  Pentru a depăși dificultățile temporare legate de obiectivul pe termen lung de a garanta faptul că toți producătorii din zona respectivă respectă caietul de sarcini, un stat membru poate acorda o perioadă de tranziție de până la 10 ani, cu începere de la data depunerii cererii la Comisie, cu condiția ca operatorii în cauză să fi comercializat în mod legal produsele respective prin utilizarea continuă a denumirilor în cauză pe o perioadă de cel puțin cinci ani înainte de inițierea procedurii naționale de opoziție menționate la articolul 49 alineatul (3) și să fi inclus acest punct în procedura respectivă.
Primul paragraf se aplică mutatis mutandis unei indicații geografice protejate sau unei denumiri de origine protejate referitoare la o zonă geografică situată într-o țară terță, cu excepția procedurii de opoziție.
Primul paragraf se aplică mutatis mutandis unei indicații geografice protejate sau unei denumiri de origine protejate referitoare la o zonă geografică situată într-o țară terță, cu excepția procedurii de opoziție.
Aceste perioade de tranziție se indică în dosarul de cerere menționat la articolul 8 alineatul (2).
Aceste perioade de tranziție se indică în dosarul de cerere menționat la articolul 8 alineatul (2).
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 18 – alineatul 3
7a.  La articolul 18, alineatul (3) se elimină.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 23 – alineatul 3
8a.  La articolul 23, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Fără a aduce atingere alineatului (4), simbolul menționat la alineatul (2) apare pe eticheta produselor provenite din Uniune care sunt comercializate ca specialitate tradițională garantată înregistrată în conformitate cu prezentul regulament. În plus, denumirea produsului ar trebui să apară în același câmp vizual. Mențiunea „specialitate tradițională garantată” sau abrevierea corespunzătoare „STG” poate apărea, de asemenea, pe etichetă.
„3. Fără a aduce atingere alineatului (4), simbolul menționat la alineatul (2) apare pe eticheta produselor provenite din Uniune care sunt comercializate ca specialitate tradițională garantată înregistrată în conformitate cu prezentul regulament, pe materialele publicitare și pe documentele referitoare la produsul în cauză. În plus, denumirea produsului ar trebui să apară în același câmp vizual și într-un loc bine evidențiat, astfel încât să fie vizibilă cu ușurință, lizibilă în mod clar și, după caz, să nu poată fi ștearsă. Nu trebuie să fie în niciun caz ascunsă, umbrită, deteriorată sau întreruptă de orice alt element scris sau ilustrat sau de orice alt document intermediar. Mențiunea «specialitate tradițională garantată» sau abrevierea corespunzătoare «STG» poate apărea, de asemenea, pe etichetă.
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 24 a – alineatul 2
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă fără a se aplica procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 33 a (nou)
9a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 33a
Norme suplimentare privind utilizarea unei mențiuni de calitate facultative „produs montan”
Statele membre pot să autorizeze plasarea unui produs, utilizând mențiunea de calitate facultativă „produs montan”, dacă normele de producție a acestuia nu încalcă cerințele de producție și de etichetare ale unui produs montan din țara respectivă, în cazul în care acestea există.”
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 49 – alineatul 8
8.  Statul membru informează Comisia fără întârziere în cazul în care o procedură este lansată în fața unei instanțe naționale sau a unui alt organism național privind o cerere transmisă Comisiei, în conformitate cu alineatul (4).
8.  Statul membru informează Comisia fără întârziere în cazul în care o procedură este lansată în fața unei instanțe naționale sau a unui alt organism național privind o decizie finală luată de autoritatea națională competentă cu privire la o cerere transmisă Comisiei, în conformitate cu alineatul (4).
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 49 – alineatul 9
9.  Dacă este cazul, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de suspendare a examinării cererii de înregistrare menționate la articolul 50 până la momentul în care o instanță națională sau un alt organism național a hotărât cu privire la o contestație la o cerere de înregistrare în cazul în care statul membru a luat o decizie favorabilă în cadrul unei proceduri la nivel național în conformitate cu alineatul (4).
eliminat
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă fără a se aplica procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 50 - alineatul 1 - paragraful 1
1.  Comisia examinează cererile de înregistrare pe care le primește în conformitate cu articolul 49 alineatul (4) și alineatul (5). Comisia examinează cererile pentru a detecta erori vădite, ținând seama de rezultatul procedurii de examinare și de opoziție desfășurate de către statul membru în cauză.
1.  Comisia examinează cererile de înregistrare pe care le primește în conformitate cu articolul 49 alineatul (4) și alineatul (5). Comisia examinează cererile primite ca urmare a examinării și a procedurii de opoziție desfășurate de către statul membru în cauză pentru a detecta erori vădite.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 53 – alineatele 2 și 3
[...]
eliminat
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 53
14a.  Articolul 53 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 53
„Articolul 53
Modificarea unui caiet de sarcini
Modificarea unui caiet de sarcini
1.  Un grup care are un interes legitim poate solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini.
1.  Un grup care are un interes legitim poate solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini.
Cererile descriu și motivează modificările solicitate.
Cererile descriu și motivează modificările solicitate.
2.   Atunci când modificarea presupune una sau mai multe modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini, cererea de modificare trebuie să urmeze procedura prevăzută la articolele 49-52.
2.  Modificările aduse caietului de sarcini sunt clasificate în două categorii din punctul de vedere al importanței lor: modificările aduse de Uniune, care necesită o procedură de opoziție la nivelul Uniunii și modificările standard, care trebuie să fie abordate la nivelul statului membru sau al țării terțe.
O modificare este considerată a fi o modificare adusă de Uniune în cazul în care:
(a)  include o modificare a denumirii de origine protejată, a indicației geografice protejate sau a specialității tradiționale garantate;
(b)  riscă să denatureze legăturile menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b) pentru denumirile de origine protejate și la articolul 5 alineatul (2) pentru indicațiile geografice protejate;
(c)  introduce modificări la metoda de producție sau la utilizarea de materii prime și de ingrediente care se abat de la practicile tradiționale și de la utilizările pentru specialitățile tradiționale garantate;
(d)  presupune noi restricții asupra comercializării produsului.
Toate celelalte modificări ale caietului de sarcini sunt considerate a fi modificări standard. O modificare temporară care se referă la o modificare temporară a caietului de sarcini al produsului ca urmare a instituirii de măsuri sanitare și fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice sau o modificare temporară necesară ca urmare a calamităților naturale sau condițiilor meteorologice nefavorabile recunoscute în mod oficial de către autoritățile competente sunt, de asemenea, considerate a fi modificări standard.
Modificările aduse de Uniune sunt aprobate de Comisie. Procedura de aprobare urmează, mutatis mutandis, procedura prevăzută la articolele 49 - 52.
Cu toate acestea, dacă modificările propuse sunt minore, Comisia aprobă sau respinge cererea. În cazul aprobării unor modificări care implică o modificare a elementelor menționate la articolul 50 alineatul (2), Comisia publică elementele respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Modificările standard sunt aprobate de către statul membru pe teritoriul căruia se află aria geografică a produsului în cauză și sunt notificate Comisiei. Țările terțe aprobă modificările standard în conformitate cu legislația aplicabilă în țara terță în cauză și le notifică Comisiei.
Pentru ca o modificare să fie considerată minoră în cazul sistemului de calitate descris la titlul II, aceasta nu trebuie:
(a)  să se refere la caracteristicile esențiale ale produsului;
(b)  să modifice legătura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (f) punctul (i) sau punctul (ii);
(c)  să includă o schimbare a denumirii sau a unei părți a denumirii produsului;
(d)  să afecteze zona geografică definită; sau
(e)  să genereze restricții suplimentare în ceea ce privește comercializarea produsului sau a materiilor prime.
Pentru ca o modificare să fie considerată minoră în cazul sistemului de calitate descris la titlul III, aceasta nu trebuie:
(a)  să se refere la caracteristicile esențiale ale produsului;
(b)  să introducă schimbări esențiale ale metodei de producție; sau
(c)  să includă o schimbare a denumirii sau a unei părți a denumirii produsului.
Examinarea cererii vizează modificarea propusă.
Examinarea cererii vizează modificarea propusă.
2a.  Articolul 15 se aplică, de asemenea, cererilor de modificare ale Uniunii și modificărilor standard aduse caietului de sarcini.
3.  Pentru a facilita procedura administrativă aplicabilă unei cereri de modificare, inclusiv în cazurile în care modificarea nu implică nicio schimbare a documentului unic și în care privește o modificare temporară în caietul de sarcini în urma impunerii unor măsuri sanitare sau fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 56, acte delegate pentru completarea normelor referitoare la procedura privind cererea de modificare.
3.  Pentru a facilita procesul administrativ al Uniunii, precum și modificările standard aduse caietului de sarcini al produsului, inclusiv în cazurile în care modificarea nu implică nicio schimbare a documentului unic, competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei, în conformitate cu articolul 56, pentru a completa normele privind procedura de înaintare a cererilor de modificare.
3a.  Comisia adoptă orientări prin care se stabilesc criterii și o metodologie comună pentru aplicarea și respectarea procedurii administrative aferente modificării caietelor de sarcini, atât ale Uniunii cât și cele obișnuite, în vederea asigurării coerenței în aplicarea modificărilor normale la nivel național. Până la ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament (de modificare)], Comisia efectuează o primă evaluare a eficienței procedurii administrative aferente modificării caietelor de sarcini, atât pentru cele ale Uniunii, cât și pentru cele obișnuite, în vederea evaluării impactului și a coerenței aplicării reformei la nivel național. În urma evaluării, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu principalele concluzii.
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme detaliate privind procedurile, forma și prezentarea unei cereri de modificare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme detaliate privind procedurile, forma și prezentarea unei cereri de modificare, precum și privind notificarea modificărilor standard către Comisie. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 57 alineatul (2).
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Anexa I – partea I – liniuța 22 a (nouă)
—  ceară de albine.
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 3
3a.  Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 3
„Articolul 3
Definirea și clasificarea produselor vitivinicole aromatizate
Definirea și clasificarea produselor vitivinicole aromatizate
1.  Produsele vitivinicole aromatizate sunt produse obținute din produse ale sectorului vitivinicol astfel cum sunt menționate în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care au fost aromatizate. Acestea se împart în următoarele categorii:
1.  Produsele vitivinicole aromatizate sunt produse obținute din produse ale sectorului vitivinicol astfel cum sunt menționate în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care au fost aromatizate. Acestea se împart în următoarele categorii:
(a)  vinuri aromatizate,
(a)  vinuri aromatizate;
(b)  băuturi aromatizate pe bază de vin,
(b)  băuturi aromatizate pe bază de vin;
(c)  cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole.
(c)  cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole;
(ca)  produse vitivinicole aromatizate dezalcoolizate.
2.  Vinul aromatizat este o băutură:
2.  Vinul aromatizat este o băutură:
(a)  obținută din unul sau mai multe dintre produsele viticole definite la partea IV punctul 5 din anexa II și la partea II punctele 1 și 3-9 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu excepția vinului „Retsina”;
(a)  obținută din unul sau mai multe dintre produsele viticole definite la partea IV punctul 5 din anexa II și la partea II punctele 1 și 3-9 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu excepția vinului «Retsina»;
(b)  în care produsele viticole menționate la litera (a) reprezintă cel puțin 75 % din volumul total;
(b)  în care produsele viticole menționate la litera (a) reprezintă cel puțin 75 % din volumul total;
(c)  în care este posibil să se fi adăugat alcool;
(c)  în care este posibil să se fi adăugat alcool;
(d)  în care este posibil să se fi adăugat coloranți;
(d)  în care este posibil să se fi adăugat coloranți;
(e)  în care este posibil să se fi adăugat must de struguri, must de struguri parțial fermentat sau ambele;
(e)  în care este posibil să se fi adăugat must de struguri, must de struguri parțial fermentat sau ambele;
(f)  care este posibil să fi fost îndulcită;
(f)  care este posibil să fi fost îndulcită;
(g)  care are un titru alcoolic volumic dobândit de cel puțin 14,5 % vol. și mai mic de 22 % vol. și o tărie alcoolică totală în volume de cel puțin 17,5 % vol.
(g)  care are un titru alcoolic volumic dobândit de cel puțin 14,5 % vol. și mai mic de 22 % vol. și o tărie alcoolică totală în volume de cel puțin 17,5 % vol.
3.  Băutura aromatizată pe bază de vin este o băutură:
3.  Băutura aromatizată pe bază de vin este o băutură:
(a)obținută din unul sau mai multe dintre produsele viticole definite la partea II punctele 1, 2 și 4-9 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu excepția vinurilor produse cu adaos de alcool și a vinului „Retsina”;
(a)  obținută din unul sau mai multe dintre produsele viticole definite la partea II punctele 1, 2 și 4-9 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu excepția vinurilor produse cu adaos de alcool și a vinului «Retsina»;
(b)  în care produsele viticole menționate la litera (a) reprezintă cel puțin 50 % din volumul total;
(b)  în care produsele viticole menționate la litera (a) reprezintă cel puțin 50 % din volumul total;
(c)  la care nu s-a adăugat alcool, cu excepția situației în care există dispoziții contrare la anexa II;
(c)  la care nu s-a adăugat alcool, cu excepția situației în care există dispoziții contrare la anexa II;
(d)  în care este posibil să se fi adăugat coloranți;
(d)  în care este posibil să se fi adăugat coloranți;
(e)  în care este posibil să se fi adăugat must de struguri, must de struguri parțial fermentat sau ambele;
(e)  în care este posibil să se fi adăugat must de struguri, must de struguri parțial fermentat sau ambele;
(f)  care este posibil să fi fost îndulcită;
(f)  care este posibil să fi fost îndulcită;
(g)  care are titru alcoolic volumic dobândit de cel puțin 4,5 % vol. și mai mic de 14,5 % vol.
(g)  care are titru alcoolic volumic dobândit de cel puțin 4,5 % vol. și mai mic de 14,5 % vol.
4.  Cocteil aromatizat din produse vitivinicole este o băutură:
4.  Cocteil aromatizat din produse vitivinicole este o băutură:
(a)  obținută din unul sau mai multe dintre produsele viticole definite la partea II punctele 1, 2 și 4-11 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu excepția vinurilor produse cu adaos de alcool și a vinului „Retsina”;
(a)  obținută din unul sau mai multe dintre produsele viticole definite la partea II punctele 1, 2 și 4-11 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu excepția vinurilor produse cu adaos de alcool și a vinului «Retsina»;
(b)  în care produsele viticole menționate la litera (a) reprezintă cel puțin 50 % din volumul total;
(b)  în care produsele viticole menționate la litera (a) reprezintă cel puțin 50 % din volumul total;
(c)  în care nu s-a adăugat alcool;
(c)  în care nu s-a adăugat alcool;
(d)  în care este posibil să se fi adăugat coloranți;
(d)  în care este posibil să se fi adăugat coloranți;
(e)  care este posibil să fi fost îndulcită;
(e)  care este posibil să fi fost îndulcită;
(f)  care are titru alcoolic volumic dobândit mai mare de 1,2 % vol. și mai mic de 10 % vol.
(f)  care are titru alcoolic volumic dobândit mai mare de 1,2 % vol. și mai mic de 10 % vol.
4a.  În sensul prezentului regulament, un „produs vitivinicol aromatizat dezalcoolizat” se consideră a fi o băutură:
(a)  obținută în condițiile specificate la alineatele (2), (3) sau (4);
(b)  care a fost supusă unui tratament de dezalcoolizare în conformitate cu anexa VIII partea I secțiunea E din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;
(c)  care are titru alcoolic volumic dobândit mai mic de 0,5 %.
4b.  Practicile oenologice definite în Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1961 al Comisiei din 2 august 2017 se aplică produselor vitivinicole aromatizate. ”
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 5 – alineatul 4
(4)  la articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
eliminat
„4. Denumirile de vânzare pot fi completate sau înlocuite cu una dintre indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate protejate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 5
4a.  Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 5
„Articolul 5
Denumirile de vânzare
Denumirile de vânzare
1.  Denumirile de vânzare stabilite la anexa II sunt utilizate pentru orice produs vitivinicol aromatizat introdus pe piață în Uniune, cu condiția ca acesta să respecte cerințele stabilite în anexa respectivă pentru denumirea de vânzare corespunzătoare. Denumirile de vânzare pot fi completate cu o denumire curentă astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2) litera (o) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.
1.  Denumirile de vânzare stabilite la anexa II sunt utilizate pentru orice produs vitivinicol aromatizat introdus pe piață în Uniune, cu condiția ca acesta să respecte cerințele stabilite în anexa respectivă pentru denumirea de vânzare corespunzătoare. Denumirile de vânzare pot fi completate cu o denumire curentă astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2) litera (o) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.
2.  În cazul în care produsele vitivinicole aromatizate respectă cerințele stabilite pentru mai multe denumiri de vânzare, se autorizează folosirea unei singure denumiri de vânzare dintre acestea, cu excepția cazului în care în anexa II se dispune altfel.
2.  În cazul în care produsele vitivinicole aromatizate respectă cerințele stabilite pentru mai multe denumiri de vânzare, se autorizează folosirea unei singure denumiri de vânzare dintre acestea, cu excepția cazului în care în anexa II se dispune altfel.
3.  O băutură alcoolică ce nu respectă cerințele stabilite prin prezentul regulament nu poate fi denumită, prezentată sau etichetată prin asocierea cu oricare dintre denumirile de vânzare a unor cuvinte sau formulări cum sunt „asemănător”, „tip”, „stil”, „realizat”, „gust” sau a altor termeni similari.
3.  O băutură alcoolică ce nu respectă cerințele stabilite prin prezentul regulament nu poate fi denumită, prezentată sau etichetată prin asocierea cu oricare dintre denumirile de vânzare a unor cuvinte sau formulări cum sunt «asemănător», «tip», «stil», «realizat», «gust» sau a altor termeni similari.
4.  Denumirile de vânzare pot fi completate sau înlocuite de o indicație geografică protejată în temeiul prezentului regulament.
4.  Denumirile de vânzare pot fi completate sau înlocuite cu una dintre indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate protejate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012.
5.  Fără a se aduce atingere articolului 26, denumirile de vânzare nu pot fi completate cu denumiri de origine protejate sau cu indicații geografice protejate permise pentru produsele vitivinicole.
5.  Fără a se aduce atingere articolului 26, denumirile de vânzare nu pot fi completate cu denumiri de origine protejate sau cu indicații geografice protejate permise pentru produsele vitivinicole.
5a.  În cazul în care produsele vitivinicole aromatizate urmează să fie exportate în țări terțe, statele membre pot permite alte denumiri de vânzare decât cele prevăzute în anexa II dacă astfel de denumiri de vânzare sunt impuse de legislația țării terțe în cauză. Acele denumiri de vânzare pot apărea în alte limbi decât limbile oficiale ale Uniunii.
5b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 33 pentru a completa anexa II la prezentul regulament, pentru a ține cont de progresele tehnice, de evoluțiile științifice și ale pieței, de sănătatea consumatorilor sau de nevoia lor de informații.
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
4b.  La articolul 6, se adaugă următorul alineat:
„3a. Anul de recoltă poate apărea pe etichetele produselor, cu condiția ca produsul vitivinicol să reprezinte cel puțin 75 % din volumul total și ca cel puțin 85 % din strugurii utilizați pentru fabricarea acestor produse să fi fost recoltați în anul în cauză.”
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 7 a (nou)
4c.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 7a
Declarația nutrițională
1.  Declarația nutrițională a produselor vitivinicole aromatizate, care poate fi limitată doar la valoarea energetică, se indică pe etichetă.
2.  Valoarea energetică este:
(a)  exprimată prin numere și cuvinte sau simboluri, și în special simbolul (E) pentru Energie;
(b)  calculată pe baza factorului de conversie prezentat în anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011;
(c)  exprimată sub forma unor valori medii în kcal bazate pe:
(i)  analiza produsului vitivinicol aromatizat efectuată de producător; sau
(ii)  un calcul efectuat pe baza unor date general stabilite și acceptate.
(d)  exprimată per 100 ml. În plus, aceasta poate fi exprimată per unitate de consum, ușor de recunoscut de consumator, cu condiția ca unitatea utilizată să fie cuantificată pe etichetă și ca numărul de unități din ambalaj să fie indicat. ”
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 7 b (nou)
4d.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 7b
Lista ingredientelor
1.  Lista ingredientelor produselor vitivinicole aromatizate se indică pe etichetă sau printr-un alt mijloc decât eticheta lipită pe sticlă sau pe orice alt recipient, cu condiția ca pe etichetă să fie indicată o legătură clară și directă. Aceasta nu trebuie să fie afișată împreună cu alte informații destinate unor scopuri comerciale sau de marketing.
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 33 în vederea detalierii normelor privind indicarea listei de ingrediente a produselor vitivinicole aromatizate. Comisia adoptă actele delegate cel târziu la 18 luni de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament (de modificare)].
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Anexa I – punctul 1 – litera a – punctul iiia (nou)
7a.  La punctul 1 din anexa I partea (a), se introduce următorul subpunct:
„(iiia) Băuturi spirtoase (nu mai mult de 1 % din volumul total).”
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Anexa I – punctul 2 – litera f
7b.  La punctul 2 din anexa I, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
(f)  orice alți carbohidrați naturali care au un efect asemănător cu cel al produselor menționate anterior.
„(f) orice alte substanțe naturale care au un efect asemănător cu cel al produselor menționate anterior.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Anexa II – partea A – punctul 3 – liniuța 1
7c.  La punctul 3 din anexa II partea A, prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:
–  care a făcut obiectul unui adaos de alcool; și
„ - căruia este posibil să îi fi fost adăugat alcool; și
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Anexa II – partea B – punctul 8 – liniuța 1
7d.  La punctul 8 din anexa II partea B, prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:
–   care este obținută exclusiv din vin roșu sau din vin alb;
„– care este obținută exclusiv din vin roșu și/sau din vin alb;
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Anexa II – partea C a (nouă)
7e.  În anexa II, se adaugă următoarea parte:
„Partea Ca
PRODUSE VITIVINICOLE AROMATIZATE DEZALCOOLIZATE
(1)  Produs vitivinicol dezalcoolizat aromatizat sau (denumirea categoriei de produse vitivinicole aromatizate utilizate pentru producția sa) + dezalcoolizat.
Produse care respectă definiția stabilită la articolul 3 alineatul (4a).”
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 22 a (nou)
Se introduce următorul articol:
„Articolul 22a
Acorduri interprofesionale
1.  Prin derogare de la normele menționate la articolele 164 și 165 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în cazul în care o organizație interprofesională recunoscută în temeiul articolului 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care operează într-o regiune ultraperiferică și care este considerată reprezentativă pentru producția, comercializarea sau prelucrarea unui anumit produs sau a anumitor produse, statul membru în cauză poate, la solicitarea respectivei organizații, să prevadă obligativitatea, pentru o perioadă de un an care poate fi reînnoită, a unor acorduri, decizii sau practici concertate stabilite în cadrul acestei organizații pentru alți operatori, individuali sau nu, care operează în regiunea ultraperiferică în cauză și care nu sunt membri ai acestei organizații.
2.  În cazul în care normele unei organizații interprofesionale recunoscute sunt extinse în temeiul alineatului (1) și în cazul în care activitățile care intră sub incidența acestor norme prezintă un interes economic general pentru operatorii economici ale căror activități sunt legate de produsele destinate exclusiv pieței locale a acestei regiuni ultraperiferice, statul membru poate decide, după consultarea actorilor relevanți, că operatorii economici individuali sau grupurile de operatori care nu sunt membri ai organizației, dar care operează pe piața în cauză, au obligația să achite organizației valoarea integrală sau parțială a contribuțiilor financiare plătite de membrii acesteia, în măsura în care aceste contribuții sunt destinate să acopere costurile suportate direct ca rezultat al desfășurării activităților în cauză.
3.  Statul membru informează Comisia cu privire la orice acord extins în temeiul prezentului articol.”
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Pentru fiecare exercițiu financiar, Uniunea finanțează măsurile prevăzute în capitolele III și IV până la o sumă anuală maximă de:
2.  Pentru fiecare exercițiu financiar Uniunea finanțează măsurile prevăzute în capitolele III și IV până la o sumă anuală echivalentă cu:
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 1
—  pentru departamentele franceze de peste mări: 267 580 000 EUR
—  pentru departamentele franceze de peste mări: 278,41 milioane EUR
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 2
—  Azore și Madeira: 102 080 000 EUR
—  Azore și Madeira: 106,21 milioane EUR
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 3
—  Insulele Canare: 257 970 000 EUR
—  Insulele Canare: 268,42 milioane EUR
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – liniuța 1
—  pentru departamentele franceze de peste mări: 25 900 000 EUR
—  pentru departamentele franceze de peste mări: 26 900 000 EUR
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – liniuța 2
—  Azore și Madeira: 20 400 000 EUR
—  Azore și Madeira: 21 200 000 EUR
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – liniuța 3
—  Insulele Canare: 69 900 000 EUR
—  Insulele Canare: 72 700 000 EUR
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 32 – alineatul 4
La articolul 32, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
4.  Comisia include în analizele, studiile și evaluările pe care le realizează în cadrul acordurilor comerciale și în cadrul politicii agricole comune un capitol specific, în măsura în care este vorba despre aspecte care prezintă un interes deosebit pentru regiunile ultraperiferice.
„4. Înainte de deschiderea oricăror negocieri comerciale care ar putea avea implicații pentru agricultură în regiunile ultraperiferice, Uniunea efectuează studii, analize și evaluări ale impactului posibilelor consecințe ale acestor negocieri și își adaptează mandatul de negociere pentru a ține seama de constrângerile specifice regiunilor ultraperiferice și pentru a evita orice impact negativ asupra acestor regiuni. Pentru aceste studii de impact, Comisia adoptă criteriile definite în acest domeniu de ONU.”
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 229/2013
Articolul 18 – alineatul 2
2.  Uniunea finanțează măsurile prevăzute în capitolele III și IV până la valoarea maximă de 23 000 000 EUR.
2.  Uniunea finanțează măsurile prevăzute în capitolele III și IV până la valoarea maximă de 23,93 milioane EUR.
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 229/2013
Articolul 18 – alineatul 3
3.  Cuantumul alocat pentru finanțarea regimului specific de aprovizionare prevăzut în capitolul III nu poate depăși valoarea de 6 830 000 EUR.”
3.  Cuantumul alocat pentru finanțarea regimului specific de aprovizionare prevăzut în capitolul III nu poate depăși valoarea de 7,11 milioane EUR.
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Vinurile care sunt introduse pe piață sau etichetate înainte de aplicarea dispozițiilor relevante și care nu respectă specificațiile din prezentul regulament pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 a (nou)
Articolul 119 alineatul (1) litera (ga) și articolul 119 alineatul (3a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, astfel cum se menționează la articolul (1) punctul 18a din prezentul regulament, se aplică de la ... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament (de modificare)].
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 b (nou)
Articolul 119 alineatul (1) litera (gb) și articolul 119 alineatul (3b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, astfel cum se menționează la articolul 1 punctul 18a din prezentul regulament, se aplică de la începutul celui de al doilea an de comercializare complet după intrarea în vigoare a actului delegat menționat la articolul 122 subpunctul (va) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, astfel cum se menționează la articolul 1 punctul 20a din prezentul regulament, .
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 c (nou)
Articolul 7a din Regulamentul (UE) nr. 251/2014, astfel cum se menționează la articolul 3 punctul 4c din prezentul regulament, se aplică de la ... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament (de modificare)].
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 d (nou)
Articolul 7b din Regulamentul (UE) nr. 251/2014, astfel cum se menționează la articolul 3 punctul 4d din prezentul regulament, se aplică de la începutul celui de al doilea an de comercializare complet după intrarea în vigoare a actului delegat menționat în respectivul articol.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)
Articolul 7a
Înainte de 30 iunie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă de extindere a normelor legate de lista de ingrediente și declarația nutrițională a produselor vitivinicole la alte băuturi alcoolice.

(1) Mențiunile „cp” din titlurile amendamentelor adoptate se referă la părțile corespunzătoare din amendamentele respective.
(2) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0198/2019).

Ultima actualizare: 3 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate