Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0218(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2019

Predkladané texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasovanie :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Prijaté texty
PDF 632kWORD 274k
Piatok, 23. októbra 2020 - Brusel
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení ***I
P9_TA(2020)0289A8-0198/2019

Pozmeňujúce návrhy(1) prijaté Európskym parlamentom 23. októbra 2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))(2)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť potravín a poľnohospodárstva“ z 29. novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a orientačné vyhliadky budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na výsledky, a tak podporiť modernizáciu a udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, environmentálnu a klimatickú udržateľnosť poľnohospodárskych, lesníckych a vidieckych oblastí a pomôcť znížiť na strane prijímateľov administratívnu záťaž súvisiacu s právnymi predpismi Únie.
(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť potravín a poľnohospodárstva“ z 29. novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a orientačné vyhliadky budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na výsledky, a tak v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a s Parížskou dohodou o zmene klímy podporiť modernizáciu a udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, environmentálnu a klimatickú udržateľnosť poľnohospodárskych, lesníckych a vidieckych oblastí (okrem iného aj zvýšeným zameraním na agrolesníctvo), znížiť plytvanie potravinami a presadzovať vzdelávanie o zdravých stravovacích návykoch, produkovať zdravé potraviny a pomôcť znížiť na strane prijímateľov administratívnu záťaž súvisiacu s právnymi predpismi Únie. V oznámení sa tiež zdôrazňuje globálny rozmer SPP a uvádza sa záväzok Únie posilniť súdržnosť politík v záujme udržateľného rozvoja (PCSD).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Rozvoj obchodných dohôd povedie na jednej strane k zvýšeniu hospodárskej súťaže medzi poľnohospodárskymi výrobcami v zahraničí, pričom zároveň im otvorí nové možnosti. Na zachovanie spravodlivej hospodárskej súťaže a na zabezpečenie reciprocity v medzinárodnom obchode by Únia mala presadzovať dodržiavanie výrobných noriem, ktoré sú v súlade s normami, ktoré zaviedla pre svojich vlastných výrobcov, najmä v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia, a to s podmienkou dodržania reciprocity.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Vzhľadom na to, že SPP musí zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a príležitosti, ktoré sa prejavujú na úrovni Únie, na medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej úrovni, ako aj úrovni poľnohospodárskeho podniku, je potrebné zjednodušiť riadenie SPP a zlepšiť jej plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť administratívnu záťaž. V rámci SPP založenej na výkonnosti (tzv. model vykonávania) by mala Únia stanoviť kľúčové politické parametre, ako sú ciele SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo členské štáty by mali niesť väčšiu zodpovednosť za to, ako plnia stanovené ciele a dosahujú cieľové hodnoty. Posilnená subsidiarita umožňuje lepšie zohľadňovať miestne podmienky a potreby, vďaka čomu sa podpora upraví „na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny prínos k cieľom Únie.
(2)  Vzhľadom na to, že SPP musí zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a príležitosti, ktoré sa prejavujú na úrovni Únie, na medzinárodnej, vnútroštátnej, regionálnej, miestnej úrovni, ako aj úrovni poľnohospodárskeho podniku, je potrebné zjednodušiť riadenie SPP a zlepšiť jej plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť administratívnu záťaž. V rámci SPP založenej na výkonnosti (tzv. model vykonávania) a zameranej primárne na cieľ, ktorým je poskytovanie udržateľného príjmu pre výrobcov, by mala Únia stanoviť kľúčové politické parametre, ako sú ciele SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo členské štáty nesú väčšiu zodpovednosť za to, ako plnia stanovené ciele a dosahujú cieľové hodnoty. Posilnená subsidiarita umožňuje lepšie zohľadňovať miestne podmienky a potreby, vďaka čomu sa podpora upraví „na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny prínos k cieľom Únie.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Rastúca cenová volatilita a pokles príjmov poľnohospodárov, ktoré sa v dôsledku zvýšeného zamerania SPP na trhy ešte zväčšili, však vyvolávajú potrebu vytvoriť nové verejné nástroje na reguláciu dodávok, ktorými sa zabezpečí spravodlivé rozdelenie výroby medzi krajiny a poľnohospodárov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  V záujme jednotnosti SPP by všetky intervencie budúcej SPP mali byť súčasťou strategického plánu podpory, ktorý by zahŕňal určité sektorové intervencie, ktoré boli stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/201310.
(3)  V záujme jednotnosti SPP by všetky intervencie budúcej SPP mali dodržiavať zásady udržateľného rozvoja a rodovej rovnosti a rešpektovať základné práva a byť súčasťou strategického plánu podpory, ktorý by zahŕňal určité sektorové intervencie, ktoré boli stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/201310.
_________________
_________________
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  S cieľom skonkretizovať ciele SPP, ako sa stanovuje v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj zabezpečiť, aby Únia zodpovedajúcim spôsobom riešila súvisiace aktuálne výzvy, je vhodné stanoviť súbor všeobecných cieľov odrážajúcich smerovanie vytýčené v oznámení Komisie o „Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva“. Bez toho, aby boli dotknuté špecifické ciele stanovené v strategických plánoch SPP, by sa mal stanoviť aj súbor dodatočných cieľov špecifických pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa vymedzujú určité pojmy týkajúce sa sektorov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. Vymedzenia týkajúce sa sektora cukru stanovené v oddiele B časti II uvedenej prílohy by sa mali vypustiť, pretože už nie sú uplatniteľné. S cieľom aktualizovať vymedzenie pojmov týkajúce sa ostatných sektorov uvedených v danej prílohe by sa na základe nových vedeckých poznatkov alebo vývoja na trhu mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu uvedených vymedzených pojmov. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Preto by sa malo zrušiť individuálne splnomocnenie delegované na Komisiu v časti II oddiele bode 4 uvedenej prílohy, ktoré sa týka zmeny vymedzenia pojmu inulínový sirup.
(4)  V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa vymedzujú určité pojmy týkajúce sa sektorov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. Vymedzenia týkajúce sa sektora cukru stanovené v oddiele B časti II uvedenej prílohy by sa mali vypustiť, pretože už nie sú uplatniteľné. S cieľom aktualizovať vymedzenie pojmov týkajúce sa ostatných sektorov uvedených v danej prílohe by sa na základe nových vedeckých poznatkov alebo vývoja na trhu mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o aktualizáciu uvedených vymedzených pojmov, bez pridania nových vymedzení pojmov. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Preto by sa malo zrušiť individuálne splnomocnenie delegované na Komisiu v časti II oddiele A bode 4 uvedenej prílohy, ktoré sa týka zmeny vymedzenia pojmu inulínový sirup.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Vzhľadom na zníženie plochy skutočne vysadenej viničom v niekoľkých členských štátoch v rokoch 2014 až 2017 a vzhľadom na možnú stratu produkcie, ktorá z toho vyplýva, pri určovaní plochy pre nové povolenia na výsadbu uvedené v článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by členské štáty mali mať možnosť vybrať si medzi existujúcim základom a percentuálnym podielom celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na svojom území k 31. júlu 2015, navýšenej o plochu zodpovedajúcu právam na výsadbu podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré sa môžu zmeniť na povolenia v príslušnom členskom štáte k 1. januáru 2016.
(8)  Bez spochybňovania skutočnosti, že príliš rýchly nárast počtu nových viníc na uspokojenie očakávaného rastu medzinárodného dopytu by mohol opäť viesť k situácii nadmernej kapacity dodávok v strednodobom horizonte, je potrebné zohľadniť zníženie plochy skutočne vysadenej viničom v niekoľkých členských štátoch v rokoch 2014 až 2017 a možnú stratu produkcie, ktorá z toho vyplýva, pri určovaní plochy pre nové povolenia na výsadbu uvedené v článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Členské štáty by mali mať možnosť vybrať si medzi existujúcim základom a percentuálnym podielom celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na svojom území k 31. júlu 2015, navýšenej o plochu zodpovedajúcu právam na výsadbu podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré sa môžu zmeniť na povolenia v príslušnom členskom štáte k 1. januáru 2016.
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  S cieľom dosiahnuť lepšie obhospodarovanie pôdy vo vinohradníctve by sa malo povoliť predĺženie povolení na opätovnú výsadbu z troch na šesť rokov, ako to bolo v predchádzajúcom nariadení o právach na opätovnú výsadbu. Odklad použitia povolenia na opätovnú výsadbu by mohol mať pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže pôda by si mohla oddýchnuť a baktérie a vírusy by sa mohli eliminovať prirodzeným procesom namiesto použitia chemických vstupov.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)  S cieľom reagovať na prípady obchádzania režimu, ktoré nie sú stanovené v tomto nariadení, by členské štáty mali byť oprávnené prijať opatrenia, ktoré by zabránili tomu, aby žiadatelia o povolenie obchádzali kritériá oprávnenosti alebo prioritné kritériá, ak sa na činnosť už teraz nevzťahujú osobitné ustanovenia na zabránenie obchádzaniu kritérií oprávnenosti alebo prioritných kritérií uvedené v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Pravidlá klasifikácie muštových odrôd členskými štátmi by sa mali upraviť tak, aby zahŕňali muštové odrody Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont, ktoré boli predtým vylúčené. S cieľom zabezpečiť, aby mala výroba vína v Únii vyššiu odolnosť proti chorobám a aby sa v pri nej využívali odrody viniča, ktoré sú lepšie prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam, by sa malo prijať ustanovenie, ktorého cieľom bude povoliť výsadbu odrôd Vitis Labrusca a odrôd pochádzajúcich z kríženia druhov Vitis vinifera, Vitis Labrusca a iných druhov rodu Vitis na účely výroby vína v Únii.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Ustanovenia týkajúce sa osvedčení o súlade a správ o analýze na účely dovozu vína by sa mali uplatňovať s prihliadnutím na medzinárodné dohody uzavreté v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“).
(11)  Ustanovenia týkajúce sa osvedčení o súlade a správ o analýze na účely dovozu vína by sa mali uplatňovať s prihliadnutím na medzinárodné dohody uzavreté v súlade so ZFEÚ, čím sa zabezpečí, aby normy vysledovateľnosti a kvality boli v súlade s európskymi normami.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Vymedzenie pojmu označenie pôvodu by sa malo zosúladiť s vymedzením tohto pojmu v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva12 (ďalej len „dohoda TRIPS“) schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES13, a to najmä s jej článkom 22 ods. 1 v tom zmysle, že názvom sa má identifikovať výrobok ako výrobok s pôvodom v špecifickej oblasti alebo špecifickom mieste.
vypúšťa sa
__________________
12 Uruguajské kolo multilaterálnych obchodných rokovaní (1986 až 1994) - príloha 1 - príloha 1C - Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (WTO), (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 214).
13 Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom zabezpečiť ucelené rozhodovanie o žiadostiach o ochranu a námietkach predložených v rámci predbežného vnútroštátneho postupu uvedeného v článku 96 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by Komisia mala byť včas a pravidelne informovaná o čase začatia konaní pred vnútroštátnymi súdmi alebo inými orgánmi, ktoré sa týkajú žiadosti o ochranu postúpenej členským štátom Komisii podľa článku 96 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Na Komisiu by sa mali preniesť vykonávacie právomoci, vďaka ktorým bude môcť za daných okolností a podľa potreby pozastaviť preskúmanie žiadosti, pokiaľ vnútroštátny súd alebo iný orgán nerozhodne o námietke voči posúdeniu žiadosti členským štátom počas predbežného vnútroštátneho postupu.
(13)  S cieľom zabezpečiť ucelené rozhodovanie o žiadostiach o ochranu a námietkach predložených v rámci predbežného vnútroštátneho postupu uvedeného v článku 96 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by Komisia mala byť včas a pravidelne informovaná o čase začatia konaní pred vnútroštátnymi súdmi alebo inými orgánmi, ktoré sa týkajú žiadosti o ochranu postúpenej členským štátom Komisii podľa článku 96 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Registrácia zemepisných označení by sa mala zjednodušiť a zrýchliť tak, aby sa posúdenie súladu s pravidlami duševného vlastníctva oddelilo od posúdenia súladu špecifikácií výrobku s požiadavkami stanovenými v obchodných normách a pravidlách označovania.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Členské štáty, ktoré pristúpili k Únii od roku 2004, by sa mali podporovať v tom, aby začali postupy registrácie zemepisných označení, a to uľahčením výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)
(14b)   Partnerom v rozvojových krajinách by sa tak mala poskytnúť pomoc pri vývoji systému zemepisných označení. Tieto označenia by mali uznávať aj Únia a jej členské štáty.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Posúdenie vykonané príslušnými orgánmi členských štátov je podstatným krokom v tomto postupe. Členské štáty disponujú poznatkami, odbornými znalosťami a prístupom k údajom a skutočnostiam, ktoré im umožňujú najlepšie posúdiť, či sú informácie poskytnuté v žiadosti správne a pravdivé. Preto by členské štáty mali zaručiť spoľahlivosť a presnosť výsledku daného posúdenia, ktorý sa má pravdivo zaznamenať v jednotnom dokumente, v ktorom sú zhrnuté príslušné prvky špecifikácie výrobku. So zreteľom na zásadu subsidiarity by Komisia mala následne posúdiť žiadosti s cieľom uistiť sa, že sa v nich nevyskytujú zjavné chyby a že sa v nich zohľadňujú právne predpisy Únie a záujmy zainteresovaných strán mimo členského štátu, ktorý danú žiadosť predložil.
(15)  Posúdenie vykonané príslušnými orgánmi členských štátov je podstatným krokom v tomto postupe. Členské štáty disponujú poznatkami, odbornými znalosťami a prístupom k údajom a skutočnostiam, ktoré im umožňujú najlepšie posúdiť, či sú informácie poskytnuté v žiadosti správne a pravdivé. Preto by členské štáty mali zaručiť spoľahlivosť a presnosť výsledku daného posúdenia, ktorý sa má pravdivo zaznamenať v jednotnom dokumente, v ktorom sú zhrnuté príslušné prvky špecifikácie výrobku. So zreteľom na zásadu subsidiarity by Komisia mala následne posúdiť žiadosti s cieľom uistiť sa, že sa v nich nevyskytujú zjavné chyby a že sa v nich zohľadňujú právne predpisy Únie a záujmy zainteresovaných strán mimo členského štátu, ktorý danú žiadosť predložil, a mimo Únie.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Skúsenosti získané v súvislosti s ochranou označení pôvodu a zemepisných označení v sektore vinohradníctva a vinárstva ukázali, že platné postupy týkajúce sa registrácie, zmeny a zrušenia označení pôvodu a zemepisných označení Únie alebo tretích krajín môžu byť zložité, ťažkopádne a zdĺhavé. Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 vytvorilo právne medzery, najmä pokiaľ ide o postup, ktorý sa má dodržiavať pri žiadostiach o zmeny špecifikácií výrobku. Procesné pravidlá týkajúce sa označení pôvodu a zemepisných označení v sektore vinohradníctva a vinárstva nie sú v súlade s pravidlami uplatniteľnými na systémy kvality v potravinárskom sektore, sektore alkoholických nápojov a sektore aromatizovaných vín v rámci práva Únie. Táto situácia viedla k nezrovnalostiam, pokiaľ ide o spôsob, akým sa táto kategória práv duševného vlastníctva uplatňuje. Uvedené nezrovnalosti by sa mali odstrániť vzhľadom na právo na ochranu duševného vlastníctva stanovené v článku 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie. Týmto nariadením by sa teda mali zjednodušiť, vyjasniť, doplniť a harmonizovať príslušné postupy. Postupy by sa mali v čo najväčšej možnej miere stanoviť v súlade s účinnými a riadne overenými postupmi na ochranu práv duševného vlastníctva, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky a potraviny, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a vo vykonávacích nariadeniach prijatých na jeho základe, pričom by sa mali zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)
(17b)  Označenia pôvodu a zemepisné označenia sú zo svojej podstaty spojené s územím členských štátov. Vnútroštátne a miestne orgány majú najväčšie odborné znalosti v súvislosti s príslušnými faktami a sú s nimi najlepšie oboznámené. Toto by sa malo zohľadniť v príslušných procesných pravidlách, pričom by sa mala zobrať do úvahy zásada subsidiarity stanovená v článku 5 ods. 3 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 c (nové)
(17c)  Posúdenie vykonané príslušnými orgánmi členských štátov je podstatným krokom v tomto postupe. Členské štáty musia mať vedomosti, znalosti a prístup k údajom a skutočnostiam, vďaka ktorým dokážu najlepšie overiť, či žiadosť týkajúca sa označenia pôvodu alebo zemepisného označenia spĺňa podmienky na udelenie ochrany. Členské štáty by preto mali zaručiť spoľahlivosť a presnosť výsledkov daného posúdenia, ktoré sa majú zaznamenať v jednotnom dokumente, v ktorom sú zhrnuté príslušné prvky špecifikácie výrobku. So zreteľom na zásadu subsidiarity by Komisia mala následne posúdiť žiadosti s cieľom uistiť sa, že sa v nich nevyskytujú zjavné chyby a že sa v nich zohľadňujú právne predpisy Únie a záujmy zainteresovaných strán mimo členského štátu, ktorý danú žiadosť predložil.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 d (nové)
(17d)  Výrobcovia vinárskych výrobkov s chráneným názvom ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie pôsobia na neustále sa meniacom a náročnom trhu. Potrebujú postupy, ktoré im umožnia rýchlo sa prispôsobiť požiadavkám trhu, namiesto toho ich však znevýhodňuje dĺžka a zložitosť v súčasnosti platného postupu zmien, čo obmedzuje ich schopnosť reagovať na trh. Výrobcom vinárskych výrobkov s chráneným názvom ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie by sa malo povoliť zohľadňovať vývoj vedeckých a technických poznatkov a zmeny životného prostredia. S cieľom znížiť počet krokov v týchto postupoch a uplatniť zásadu subsidiarity v tejto oblasti je dôležité, aby sa rozhodnutia o zmenách, ktoré sa netýkajú podstatných prvkov špecifikácií výrobku, mohli schváliť na úrovni členských štátov. Výrobcovia by mali mať možnosť uplatňovať tieto zmeny hneď po ukončení vnútroštátneho postupu. Nemalo by byť potrebné, aby sa žiadosť preskúmala na schválenie na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 e (nové)
(17e)  V záujme ochrany záujmov tretích strán zriadených v členských štátoch iných ako členské štáty, v ktorých sa vinárske výrobky vyrábajú, je však dôležité, aby za schválenie zmien, ktoré si vyžadujú námietkové konanie na úrovni Únie, bola naďalej zodpovedné Komisia. Je preto potrebné zaviesť novú klasifikáciu zmien: štandardné zmeny, ktoré nevedú k začatiu námietkového konania na úrovni Únie, a teda sa uplatňujú hneď po ich schválení členským štátom; a zmeny na úrovni Únie, ktoré sa uplatňujú až po schválení Komisiou, po ukončení námietkového konania na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 f (nové)
(17f)  Pojem „dočasná zmena“ by sa mal zaviesť tak, aby sa vinárske výrobky s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením mohli naďalej uvádzať na trh pod týmito chránenými názvami v prípade prírodných katastrof alebo nepriaznivých poveternostných podmienok alebo v prípade prijatia sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení, ktoré dočasne bránia hospodárskym subjektom spĺňať špecifikácie výrobku. Z dôvodu ich naliehavosti je dôležité, aby sa dočasné zmeny uplatňovali hneď po ich schválení členským štátom. Vzhľadom na výnimočnosť týchto zmien je zoznam naliehavých dôvodov, ktoré odôvodňujú prijatie dočasných zmien, úplný.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 g (nové)
(17g)  Je dôležité, aby sa zmeny na úrovni Únie riadili postupom používaným pri žiadostiach o ochranu, aby mali rovnakú účinnosť a rovnaké záruky. Mali by sa uplatňovať mutatis mutandis s výnimkou určitých krokov, ktoré by sa mali odstrániť, aby sa znížila administratívna záťaž. Mal by sa vymedziť postup, ktorý sa má dodržiavať v prípade štandardných a dočasných zmien, s cieľom umožniť členským štátom riadne posúdenie žiadostí a zabezpečiť jednotný prístup v jednotlivých členských štátoch. Posúdenie vykonané členskými štátmi by malo byť z hľadiska dôslednosti a úplnosti rovnocenné posúdeniu vykonanému v rámci postupu používaného pri žiadostiach o ochranu.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 h (nové)
(17h)  Je dôležité, aby sa štandardné a dočasné zmeny týkajúce sa chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení tretích krajín robili v súlade s prístupom stanoveným pre členské štáty a aby sa rozhodnutia o schválení prijímali v súlade so systémom platným v príslušnej tretej krajine.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 i (nové)
(17i)  S cieľom chrániť oprávnené záujmy hospodárskych subjektov a zohľadniť zásadu hospodárskej súťaže a povinnosť poskytovať spotrebiteľom príslušné informácie by sa mali prijať pravidlá o dočasnom označovaní a obchodnej úprave vinárskych výrobkov, ktorých názov bol predmetom žiadosti o chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Ak sa v delegovanom akte uplatňuje článok 119 ods. 1 písm. gb) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 o povinnom uvádzaní zoznamu zložiek obsiahnutých vo víne na etikete, tento zoznam by sa nemal predkladať pre jednotlivé dávky.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu z hľadiska udržateľného rozvoja výroby mlieka v Únii a zohľadniť zmenšenie jednotného trhu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie je potrebné aktualizovať platné množstvové obmedzenia Únie, aby sa umožnilo organizáciám výrobcov, ktoré založili výrobcovia mlieka alebo ich združenia, kolektívne rokovať s mliekarenským podnikom o zmluvných podmienkach (vrátane cien) týkajúcich sa produkcie surového mlieka niektorých alebo všetkých ich členov.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)
(23b)  S cieľom zohľadniť nedávny legislatívny vývoj, ako je stanovené v nariadení (EÚ) 2017/2393, a skoncovať s určitými osobitnými pravidlami, ktoré sa v súvislosti so všeobecným režimom stali reštriktívnymi, by sa malo spresniť, že organizácie výrobcov zriadené výrobcami mlieka alebo ich združeniami môžu byť uznané podľa článkov 152 a 161 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a že by sa mali vypustiť osobitné pravidlá vzťahujúce sa na uznané medziodvetvové organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, pokiaľ ide o ich uznanie, a pravidlá na odobratie takéhoto uznania.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 c (nové)
(23c)  Mali by sa kodifikovať pravidlá týkajúce sa uznávania nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov a nadnárodných medziodvetvových organizácií, ako aj pravidlá objasňujúce zodpovednosť zapojených členských štátov. S cieľom rešpektovať slobodu usadiť sa a zároveň prihliadajúc na ťažkosti, ktorým tieto organizácie čelia pri uznávaní členským štátom, v ktorom majú značný počet členov alebo v ktorom majú značný objem alebo hodnotu výroby určenej na predaj, alebo v súvislosti s medziodvetvovými organizáciami, v prípade ktorých členský štát, v ktorom majú sídlo, rozhoduje o ich uznaní, je vhodné udeliť Komisii zodpovednosť za uznanie takýchto organizácií a združení a stanoviť pravidlá poskytovania potrebnej administratívnej pomoci členskými štátmi navzájom, ako aj Komisii, aby mohla určiť, či organizácia alebo združenie spĺňa podmienky na uznanie, a riešiť prípady nedodržiavania predpisov.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 d (nové)
(23d)  Aby poľnohospodárski výrobcovia mohli reagovať na rastúcu koncentráciu iných väzieb v celom hodnotovom reťazci poľnohospodárskych dodávok by sa združeniam organizácií výrobcov malo umožniť podieľať sa na vytváraní združení organizácií výrobcov. Podobne, aby sa splnili rovnaké ciele, by sa medziodvetvovým organizáciám malo umožniť zriaďovať združenia medziodborových organizácií.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 e (nové)
(23e)  Vzhľadom na význam chránených označení pôvodu (CHOP) a chránených zemepisných označení (CHZO) v poľnohospodárskej výrobe v Únii a so zreteľom na úspech zavedenia pravidiel riadenia dodávok syrov a sušených šuniek so značkami kvality na zabezpečenie pridanej hodnoty a zachovanie kvality týchto výrobkov by sa mali výhody týchto pravidiel rozšíriť na všetky poľnohospodárske výrobky so značkami kvality. Členské štáty by preto mali byť oprávnené uplatňovať tieto pravidlá na reguláciu celkovej ponuky kvalitných poľnohospodárskych výrobkov vyrobených vo vymedzenej zemepisnej oblasti na žiadosť medziodvetvovej organizácie, organizácie výrobcov alebo skupiny, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1151/2012, za predpokladu, že veľká väčšina výrobcov tohto výrobku a prípadne poľnohospodárskych výrobcov v príslušnej zemepisnej oblasti tieto pravidlá podporí.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 f (nové)
(23f)  S cieľom podporiť zlepšený prenos trhových signálov a posilniť prepojenia medzi výrobnými cenami a pridanou hodnotou v celom dodávateľskom reťazci je potrebné rozšíriť mechanizmy rozdelenia hodnôt, ktoré existujú medzi poľnohospodármi vrátane združení poľnohospodárov a ich prvonákupcami, na zvyšok tých sektorov výrobkov, ktoré majú značku kvality uznanú právom Únie a vnútroštátnym právom. Poľnohospodári vrátane združení poľnohospodárov by mali byť oprávnení dohodnúť sa na ustanoveniach o rozdelení hodnôt vrátane ziskov a strát na trhu so subjektmi pôsobiacimi v rôznych fázach výroby, spracovania a uvádzania na trh.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 g (nové)
(23g)  S cieľom zabezpečiť účinné využívanie všetkých druhov ustanovení o rozdelení hodnôt by sa malo stanoviť, že takéto ustanovenia môžu byť založené najmä na hospodárskych ukazovateľoch týkajúcich sa relevantných výrobných nákladov a uvádzania na trh a ich vývoja, cien poľnohospodárskych a potravinových výrobkov zaznamenaných na príslušnom trhu alebo trhoch či ich vývoja alebo na množstvách, zložení, kvalite, vysledovateľnosti alebo prípadne na súlade so špecifikáciami výrobku.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)
(27a)  Na dosiahnutie cieľa, ktorým je prispievať k stabilite poľnohospodárskych trhov, by sa mali posilniť nástroje zabezpečujúce transparentnosť poľnohospodárskych trhov. Vzhľadom na pozitívne skúsenosti s rôznymi európskymi sektorovými strediskami na monitorovanie poľnohospodárskych trhov pri informovaní o výbere hospodárskych subjektov a všetkých orgánov verejnej moci, ako aj pri uľahčovaní monitorovania a zaznamenávania vývoja na trhu by sa malo zriadiť európske stredisko na monitorovanie trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a mal by sa zaviesť systém oznamovania informácií potrebných na prácu strediska.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 b (nové)
(27b)  S cieľom informovať o rozhodnutiach orgánov a inštitúcií Únie a zvýšiť účinnosť opatrení na zabránenie narušeniam trhu a ich zvládnutie by sa mal zaviesť mechanizmus včasného varovania, na základe ktorého by Európske stredisko pre monitorovanie poľnohospodárskych trhov informovalo Európsky parlament, Radu a Komisiu o hrozbách narušenia trhu a v prípade potreby vydalo odporúčania o opatreniach, ktoré sa majú prijať. Komisia, jediný orgán s právomocou iniciatívy v tejto oblasti, bude mať 30 dní na to, aby Európskemu parlamentu a Rade predložila vhodné opatrenia na riešenie týchto narušení trhu alebo na odôvodnenie absencie takýchto opatrení.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Vzhľadom na zrušenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/201317 nariadením (EÚ) .../... (nariadenie o strategických plánoch SPP) by sa mali ustanovenia o kontrolách a sankciách súvisiacich s obchodnými normami a chránenými označeniami pôvodu, zemepisnými označeniami a tradičnými pojmami začleniť do nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
(29)  Vzhľadom na zrušenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/201317 nariadením (EÚ) .../... (horizontálne nariadenie) by sa mali ustanovenia o kontrolách a sankciách súvisiacich s obchodnými normami a chránenými označeniami pôvodu, zemepisnými označeniami a tradičnými pojmami začleniť do nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pričom v záujme efektívnosti by sa malo špecifikovať, že takéto kontroly môžu pozostávať z kontrol dokladov a kontrol na mieste, ktoré by boli potrebné len v prípade, že špecifikácia výrobku obsahuje požiadavky, ktoré nie nemožno overiť bezpečne kontrolou dokladov.
__________________
__________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)  S cieľom naďalej podporovať sektor cukru v jeho vývoji a prechode po ukončení systému kvót by sa malo stanoviť, že oznámenia o trhových cenách sa vzťahujú aj na etanol, povoliť využívanie mechanizmov zmierovacieho konania a mediácie ako alternatívu k rozhodcovskému konaniu a kodifikovať doložku o rozdelení hodnôt v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)
(33a)  Mali by sa zaviesť právne mechanizmy na zabezpečenie toho, aby sa výrobky s nepovinným slovným označením kvality „horský výrobok“ nachádzali na trhu inej krajiny iba v prípade, že nie sú v rozpore s požiadavkami na používanie tohto slovného označenia kvality v danej krajine, ak takéto požiadavky existujú.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)
(34a)  Zoznam výrobkov, ktoré môžu byť chránené ako CHOP alebo CHZO, by sa mal rozšíriť o výrobky, po ktorých sa zvyšuje dopyt spotrebiteľov v Únii, ako je včelí vosk, ktorý si nachádza čoraz väčšie využitie v potravinárskom a kozmetickom priemysle.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  Mali by sa aktualizovať sumy finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na financovanie opatrení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/201320 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/201321.
(35)  Mali by sa zachovať sumy finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na financovanie opatrení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/201320 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/201321.
__________________
__________________
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)
(35a)  Medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú hospodárske subjekty, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj poľnohospodárskych odvetví diverzifikácie v najvzdialenejších regiónoch, najmä v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Miestne trhy v najvzdialenejších regiónoch sú vzhľadom na svoju veľmi malú rozlohu a ostrovný charakter obzvlášť vystavené cenovým výkyvom súvisiacim s dovoznými tokmi zo zvyšku Únie alebo z tretích krajín. Tieto medziodvetvové organizácie združujú všetky hospodárske subjekty pôsobiace na trhu v každej fáze a ako také zavádzajú kolektívne opatrenia, ktoré umožnia miestnej výrobe udržať si konkurencieschopnosť na danom trhu, najmä zhromažďovaním údajov alebo šírením informácií. Bez toho, aby boli dotknuté články 28, 29 a 110 ZFEÚ, a bez toho, aby boli dotknuté články 164 a 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, je na tento účel vhodné umožniť v rámci rozšírených medziodvetvových dohôd príslušnému členskému štátu po konzultácii s dotknutými hospodárskymi subjektmi vyvodiť zodpovednosť voči zodpovedným jednotlivým hospodárskym subjektom alebo skupinám hospodárskych subjektov, ktoré nie sú členmi organizácie a pôsobia na miestnom trhu, bez ohľadu na ich pôvod, a to aj v prípade, keď sa príjmom z týchto príspevkov financujú opatrenia na zachovanie len miestnej výroby, alebo ak sa tieto príspevky vyberajú v inej fáze procesu uvádzania na trh.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Odôvodnenie 25 a (nové)
(-1)  Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(25a) Pomoc v rámci programu podpory konzumácie potravín v školách poskytnutá na distribúciu výrobku by mala, ak je to možné, podporovať výrobky s krátkym dodávateľským reťazcom.“
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Odôvodnenie 127 a (nové)
(-1a)  Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(127a) Písomné zmluvy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré môžu byť povinné v niektorých členských štátoch alebo ktoré výrobcovia, organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov majú v každom prípade právo žiadať, by okrem iného mali stanoviť cenu, ktorá sa má zaplatiť za dodávku a ktorá by v ideálnom prípade pokrývala výrobné náklady a mohla by sa vypočítať na základe ľahko dostupných a zrozumiteľných ukazovateľov výroby a trhových nákladov, ktoré členské štáty môžu určiť v súlade s objektívnymi kritériami a na základe štúdií o výrobe a potravinovom reťazci.“
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Odôvodnenie 139 a (nové)
(-1b)  Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(139a) Písomné zmluvy, ktoré môžu byť povinné v niektorých členských štátoch alebo ktoré výrobcovia, organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov majú v každom prípade právo požadovať, by okrem iného mali stanoviť cenu, ktorá sa má zaplatiť za dodávku a ktorá by v ideálnom prípade pokrývala výrobné náklady a mohla by sa vypočítať na základe ľahko dostupných a zrozumiteľných ukazovateľov výroby a trhových nákladov, ktoré členské štáty môžu určiť v súlade s objektívnymi kritériami a na základe štúdií o výrobe a potravinovom reťazci.“
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 1
(-1c)  Článok 1 sa nahrádza takto:
Článok 1
„Článok 1
Rozsah pôsobnosti
Rozsah pôsobnosti
1.  Týmto nariadením sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, to znamená so všetkými výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluvám s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry definovaných v legislatívnych aktoch Únie o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.
1.  Týmto nariadením sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, to znamená so všetkými výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluvám s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry definovaných v legislatívnych aktoch Únie o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry. Týmto nariadením sa definujú verejné normy, pravidlá transparentnosti trhu a nástroje krízového riadenia, ktoré umožnia verejným orgánom, najmä Komisii, zabezpečiť dohľad nad poľnohospodárskymi trhmi, ich riadenie a reguláciu.
2.  Poľnohospodárske výrobky vymedzené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto sektorov uvedených v príslušných častiach prílohy I:
2.  Poľnohospodárske výrobky vymedzené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto sektorov uvedených v príslušných častiach prílohy I:
a)  obilniny, časť I;
a)  obilniny, časť I;
b)  ryža, časť II;
b)  ryža, časť II;
c)  cukor, časť III;
c)  cukor, cukrová repa a cukrová trstina, časť III;
d)  sušené krmivo, časť IV;
d)  sušené krmivo, časť IV;
e)  osivá, časť V;
e)  osivá, časť V;
f)  chmeľ, časť VI;
f)  chmeľ, časť VI;
g)  olivový olej a stolové olivy, časť VII;
g)  olivový olej a stolové olivy, časť VII;
h)  ľan a konope, časť VIII;
h)  ľan a konope, časť VIII;
i)  ovocie a zelenina, časť IX;
i)  ovocie a zelenina, časť IX;
j)  výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny, časť X;
j)  výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny, časť X;
k)  banány, časť XI;
k)  banány, časť XI;
l)  víno, časť XII;
l)  víno, časť XII;
m)  živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a ozdobné listy, časť XIII;
m)  živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a ozdobné listy, časť XIII;
n)  tabak, časť XIV;
n)  tabak, časť XIV;
o)  hovädzie a teľacie mäso, časť XV;
o)  hovädzie a teľacie mäso, časť XV;
p)  mlieko a mliečne výrobky, časť XVI;
p)  mlieko a mliečne výrobky, časť XVI;
q)  bravčové mäso, časť XVII;
q)  bravčové mäso, časť XVII;
r)  ovčie a kozie mäso, časť XVIII;
r)  ovčie a kozie mäso, časť XVIII;
s)  vajcia, časť XIX;
s)  vajcia, časť XIX;
t)  hydinové mäso, časť XX;
t)  hydinové mäso, časť XX;
u)  etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, časť XXI;
u)  etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, časť XXI;
v)  včelárske výrobky, časť XXII;
v)  včelárske výrobky, časť XXII;
w)  húsenice priadky morušovej, časť XXIII;
w)  húsenice priadky morušovej, časť XXIII;
x)  ostatné výrobky, časť XXIV.
x)  ostatné výrobky, časť XXIV.“
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 1 a (nový)
(-1d)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 1a
Špecifické ciele
Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie všeobecných a špecifických cieľov vymedzených v článkoch 5 a 6 nariadenia (EÚ).../... [Strategické plány SPP], a v súlade s článkom 39 ZFEÚ spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v článku 1 prispieva k dosiahnutiu týchto špecifických cieľov:
a)  podieľanie sa na stabilizácii poľnohospodárskych trhov a zvýšenie ich transparentnosti;
b)  podpora riadneho fungovania poľnohospodársko-potravinárskeho reťazca a zabezpečenie spravodlivých príjmov pre poľnohospodárskych výrobcov;
c)  zlepšenie postavenia výrobcov v hodnotovom reťazci a podpora koncentrácie poľnohospodárskych dodávok;
d)  prispievanie k zlepšeniu hospodárskych podmienok výroby poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh a posilnenie kvality európskej poľnohospodárskej výroby.“
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 2
(-1e)  Článok 2 sa nahrádza takto:
Článok 2
„Článok 2
Všeobecné ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)
Všeobecné ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)
V súvislosti s opatreniami stanovenými v tomto nariadení sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 a ustanovenia prijaté podľa neho.
Nariadenie (EÚ) [.../...] [horizontálne nariadenie] a ustanovenia prijaté podľa neho sa uplatňujú na opatrenia ustanovené v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 3 – odsek 4
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227, ktorými sa mení vymedzenie pojmov týkajúce sa sektorov uvedených v prílohe II v rozsahu potrebnom na aktualizáciu vymedzenia pojmov z hľadiska vývoja na trhu.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227, ktorými sa vzhľadom na vývoj na trhu mení vymedzenie pojmov týkajúce sa sektorov uvedených v prílohe II v záujme ich aktualizácie bez toho, aby sa vytvorilo nové vymedzenie pojmov.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 6
(3)  Článok 6 sa vypúšťa;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 6
(3a)  Článok 6 sa nahrádza takto:
Článok 6
„Článok 6
Hospodárske roky
Hospodárske roky
Stanovujú sa tieto hospodárske roky:
Stanovujú sa tieto hospodárske roky:
a)  od 1. januára do 31. decembra daného roka pre sektory ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a pre sektor banánov;
a)  od 1. januára do 31. decembra daného roka pre sektory ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a pre sektor banánov;
b)  od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho roka pre sektor sušeného krmiva a sektor priadky morušovej;
b)  od 1. apríla do 31. marca nasledujúceho roka pre sektor sušeného krmiva a sektor priadky morušovej;
c)  od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka pre:
c)  od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka pre:
i)  sektor obilnín;
i)  sektor obilnín;
ii)  sektor osív;
ii)  sektor osív;
iii)  sektor olivového oleja a stolových olív;
iii)  sektor ľanu a konope;
iv)  sektor ľanu a konope;
iv)   sektor mlieka a mliečnych výrobkov;
v)   sektor mlieka a mliečnych výrobkov;
d)  od 1. augusta do 31. júla nasledujúceho roka pre sektor vinohradníctva a vinárstva;
d)  od 1. augusta do 31. júla nasledujúceho roka pre sektor vinohradníctva a vinárstva;
e)  od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roka pre sektor ryže;
e)  od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho roka pre sektor ryže a sektor stolových olív;
f)  od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roku pre sektor cukru.
f)  od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roku pre sektor cukru a sektor olivového oleja.“
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 11
(3b)  Článok 11 sa nahrádza takto:
Článok 11
„Článok 11
Výrobky oprávnené na verejnú intervenciu
Výrobky oprávnené na verejnú intervenciu
Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto výrobky v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto oddiele a akýmikoľvek ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré môže Komisia určiť prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 19 a vykonávacích aktov podľa článku 20:
Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto výrobky v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto oddiele a akýmikoľvek ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré môže Komisia určiť prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 19 a vykonávacích aktov podľa článku 20:
a)  pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, jačmeň a kukurica;
a)  pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, jačmeň a kukurica;
b)  nelúpaná ryža;
b)  nelúpaná ryža;
c)  čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;
c)  čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;
d)  maslo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti;
d)  maslo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti;
e)  sušené odstredené mlieko najvyššej kvality vyrobené z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii metódou rozprašovania s minimálnym obsahom bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej sušiny.
e)  sušené odstredené mlieko najvyššej kvality vyrobené z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii metódou rozprašovania s minimálnym obsahom bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej sušiny;
ea)  biely cukor;
eb)  ovčie mäso patriace pod číselné znaky KN 0104 10 30 alebo 0204;
ec)  bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené, patriace pod číselné znaky KN 0203;
ed)  kuracie mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené, patriace pod číselné znaky KN 0207.“
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 12
(3c)  Článok 12 sa nahrádza takto:
Článok 12
„Článok 12
Obdobia verejnej intervencie
Obdobia verejnej intervencie
Verejná intervencia je k dispozícii:
Verejná intervencia je k dispozícii počas celého roka v prípade výrobkov uvedených v článku 11.“
a)  pre pšenicu letnú, tvrdú pšenicu, jačmeň a kukuricu od 1. novembra do 31. mája;
b)  pre nelúpanú ryžu od 1. apríla do 31. júla;
c)  pre hovädzie a teľacie mäso počas celého roka;
d)  pre maslo a sušené odstredené mlieko od 1. marca do 30. septembra.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 13
(3d)  Článok 13 sa nahrádza takto:
Článok 13
„Článok 13
Otvorenie a uzavretie verejnej intervencie
Otvorenie a uzavretie verejnej intervencie
1.  Počas období uvedených v článku 12:
1.  Počas období uvedených v článku 12:
a)  verejná intervencia je otvorená pre pšenicu letnú, maslo a sušené odstredené mlieko;
a)  verejná intervencia je otvorená pre maslo a sušené odstredené mlieko;
b)  Komisia môže otvoriť verejnú intervenciu prostredníctvom vykonávacích aktov pre tvrdú pšenicu, jačmeň, kukuricu a nelúpanú ryžu (vrátane špecifických odrôd alebo typov nelúpanej ryže), ak si to vyžaduje situácia na trhu. Uvedené vykonávacie akty sa príjmu v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2;
b)  Komisia môže otvoriť verejnú intervenciu prostredníctvom vykonávacích aktov pre letnú pšenicu, tvrdú pšenicu, jačmeň, kukuricu a nelúpanú ryžu (vrátane špecifických odrôd alebo typov nelúpanej ryže), biely cukor, ovčie mäso, bravčové mäso alebo kuracie mäso, ak si to vyžaduje situácia na trhu. Uvedené vykonávacie akty sa príjmu v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2;
c)  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 otvoriť verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, ak je v členskom štáte alebo v regióne členského štátu počas reprezentatívneho obdobia stanoveného podľa článku 20 prvého odseku písm. c) priemerná trhová cena zaznamenaná na základe stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka uvedenej v prílohe IV bode A nižšia ako 85 % referenčného prahu stanoveného v článku 7 od. 1 písm. d).
c)  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 otvoriť verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, ak je v členskom štáte alebo v regióne členského štátu počas reprezentatívneho obdobia stanoveného podľa článku 20 prvého odseku písm. c) priemerná trhová cena zaznamenaná na základe stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka uvedenej v prílohe IV bode A nižšia ako 85 % referenčného prahu stanoveného v článku 7 od. 1 písm. d).
2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa uzavrie verejná intervencia pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa v prípade, že počas reprezentatívneho obdobia stanoveného podľa článku 20 prvého odseku písm. c) už nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 písmene c) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.
2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa uzavrie verejná intervencia pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa v prípade, že počas reprezentatívneho obdobia stanoveného podľa článku 20 prvého odseku písm. c) už nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 písmene c) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.“
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 14
(3e)  Článok 14 sa nahrádza takto:
Článok 14
Článok 14
Nákup pri pevnej cene alebo vo verejných súťažiach
Nákup pri pevnej cene alebo vo verejných súťažiach
Ak sa otvorila verejná intervencia podľa článku 13 ods. 1, Rada prijme v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ opatrenia týkajúce sa stanovenia nákupných cien produktov uvedených v článku 11 a prípadne opatrenia týkajúce sa kvantitatívnych obmedzení v prípade nákupu pri pevnej cene.
„Ak sa otvorila verejná intervencia podľa článku 13 ods. 1, Rada prijme v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ opatrenia na stanovovanie nákupných cien produktov uvedených v článku 11.“
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 15 – odsek 1
(3f)  V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Cena vo verejnej intervencii je:
„1. Cena vo verejnej intervencii je maximálna cena, za ktorú sa výrobky oprávnené na verejnú intervenciu môžu nakúpiť, ak sa nákup uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže.
a)  cena, za ktorú sa výrobky nakúpia v rámci verejnej intervencie, ak sa nákup uskutočňuje pri pevnej cene, alebo
b)   maximálna cena, za ktorú sa výrobky oprávnené na verejnú intervenciu môžu nakúpiť, ak sa nákup uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 15 – odsek 2
(3g)  V článku 15 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.   Opatrenia týkajúce sa stanovenia výšky ceny vo verejnej intervencii vrátane zvýšení a znížení prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.
„2. Opatrenia na stanovovanie výšky ceny vo verejnej intervencii vrátane zvýšení a znížení prijme Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 15 – odsek 2 a (nový)
(3h)   V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Pri stanovovaní výšky ceny vo verejnej intervencii Rada použije objektívne a transparentné kritériá, ktoré sú v súlade s cieľom zabezpečiť primeranú životnú úroveň poľnohospodárov v súlade s článkom 39 ZFEÚ.“
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 i (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 16
(3i)  Článok 16 sa nahrádza takto:
Článok 16
Článok 16
Všeobecné zásady nakladania s výrobkami z verejnej intervencie
Všeobecné zásady nakladania s výrobkami z verejnej intervencie
1.  S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie sa nakladá takým spôsobom, aby:
1.  S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie sa nakladá takým spôsobom, aby:
a)  sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu;
a)  sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu;
b)  sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a
b)  sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a
c)  bol v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ.
c)  bol v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ.
2.  S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie možno naložiť tak, že sa dajú k dispozícii pre program rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v Únii ako je stanovené v príslušných právnych aktoch Únie. V takých prípadoch je účtovná hodnota takých výrobkov vo výške príslušnej pevnej ceny vo verejnej intervencii uvedenej v článku 14 ods. 2 tohto nariadenia.
2.  S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie možno naložiť tak, že sa dajú k dispozícii pre program rozdeľovania potravín najodkázanejším osobám v Únii, ako je stanovené v príslušných právnych aktoch Únie. V takých prípadoch je účtovná hodnota takých výrobkov vo výške príslušnej pevnej ceny vo verejnej intervencii uvedenej v článku 14 ods. 2 tohto nariadenia.
2a.  Členské štáty informujú Komisiu o totožnosti podnikov, ktoré využívajú verejnú intervenciu, ako aj nákupcov verejných intervenčných zásob.
3.  Komisia každý rok uverejní informácie o podmienkach, za akých sa v predošlom roku predali výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie.
3.   Komisia každý rok uverejní informácie o podmienkach, za akých sa v predošlom roku nakúpili (v náležitom prípade) a predali výrobky nakúpené v rámci verejnej intervencie. Tieto údaje zahŕňajú informácie o totožnosti spoločností, príslušných objemoch a nákupných a predajných cenách.“
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 j (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b
(3j)  V článku 17 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)   olivový olej;
„b) olivový olej a stolové olivy;“
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 k (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 17 – odsek 1 – písmeno i a (nové)
(3k)  V článku 17 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„ia) ryža.“
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 3
ba)   V článku 23 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe pomoci stanovenom podľa odseku 1 („školský program“) a žiadajú o zodpovedajúcu pomoc Únie, uprednostnia pri zohľadnení vnútroštátnych okolností distribúciu výrobkov jednej alebo oboch týchto skupín:
„3. Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe pomoci stanovenom podľa odseku 1 („školský program“) a žiadajú o zodpovedajúcu pomoc Únie, vykonajú pri zohľadnení vnútroštátnych okolností distribúciu výrobkov jednej alebo oboch týchto skupín:
a)  ovocie a zelenina a čerstvé produkty sektora banánov;
a)  v prípade ovocia a zeleniny:
b)   konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie.
i)   prioritne ovocie a zelenina a čerstvé produkty sektora banánov;
ii)   výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny;
b)   v prípade mlieka a mliečnych výrobkov:
i)   konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie.
ii)   syry, tvaroh, jogurt a ostatné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridanej arómy, ovocia, orechov alebo kakaa.“
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 4
bb)   V článku 23 sa vypúšťa odsek 4.
4.   Bez ohľadu na odsek 3 s cieľom podporiť konzumáciu určitých výrobkov a/alebo reagovať na osobitné výživové potreby detí na ich území členské štáty môžu stanoviť aj distribúciu výrobkov z jednej alebo oboch nasledujúcich skupín:
a)   výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny, popri výrobkoch uvedených v odseku 3 písm. a);
b)   syra, tvarohu, jogurtu a iných fermentovaných alebo acidofilných mliečnych výrobkov bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa, popri výrobkoch uvedených v odseku 3 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 8 a (nový)
bc)   V článku 23 sa vkladá tento odsek:
„8a. Ak to odôvodnia ich vnútroštátne orgány zodpovedné za zdravie a výživu, členské štáty môžu vo svojej národnej stratégii stanoviť, že výrobky uvedené v odsekoch 3 a 5 tohto článku sa distribuujú v školách súčasne s bežným školským jedlom.“
Pozmeňujúci návrh 260/rev
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b d (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23 – odsek 11
bd)   V článku 23 sa odsek 11 nahrádza takto:
11.  Pri výbere produktov, ktoré majú byť distribuované alebo zahrnuté do sprievodných vzdelávacích opatrení, vychádzajú členské štáty z objektívnych kritérií, medzi ktoré patrí jedno alebo viaceré z týchto kritérií: zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť miestnych alebo regionálnych produktov, pričom dajú v čo najväčšej možnej miere prednosť produktom s pôvodom v Únii. Členské štáty môžu nabádať na uprednostňovanie predovšetkým miestnych alebo regionálnych nákupov, produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, krátkych dodávateľských reťazcov alebo environmentálnych prínosov a, ak je to vhodné, aj výrobkov uznaných na základe systémov kvality ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1151/2012.
„11. Pri výbere produktov, ktoré majú byť distribuované alebo zahrnuté do sprievodných vzdelávacích opatrení, vychádzajú členské štáty z objektívnych kritérií, medzi ktoré patrí jedno alebo viaceré z týchto kritérií: zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť miestnych alebo regionálnych produktov, pričom dajú v čo najväčšej možnej miere prednosť produktom s pôvodom v Únii. Členské štáty môžu nabádať na uprednostňovanie predovšetkým miestnych alebo regionálnych nákupov, produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, krátkych dodávateľských reťazcov alebo environmentálnych prínosov vrátane udržateľných obalov a, ak je to vhodné, aj výrobkov uznaných na základe systémov kvality ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1151/2012.“
Členské štáty môžu vo svojich stratégiách zvážiť uprednostnenie aspektov udržateľnosti a spravodlivého obchodu.
Členské štáty môžu vo svojich stratégiách zvážiť uprednostnenie aspektov udržateľnosti a spravodlivého obchodu.“
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c – bod ii
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 2 – pododsek 3 – posledná veta
ii)  V odseku 2 treťom pododseku sa vypúšťa posledná veta;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c – bod iii – úvodná časť
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23a – odsek 4
iii)  Odsek 4 sa nahrádza takto:
iii)  V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 61
(4a)  Článok 61 sa nahrádza takto:
Článok 61
„Článok 61
Trvanie
Trvanie
Režim povolení na výsadby viniča ustanovený v tejto kapitole sa uplatňuje od 1. januára 2016 do 31. decembra 2030. Komisia ho v polovici trvania preskúma s cieľom zhodnotiť jeho fungovanie a podľa potreby vypracuje návrhy.
Režim povolení na výsadby viniča ustanovený v tejto kapitole sa uplatňuje od 1. januára 2016 do 31. decembra 2050. Komisia ho každých desať rokov a prvýkrát 1. januára 2023 preskúma s cieľom zhodnotiť jeho fungovanie a podľa potreby vypracuje návrhy na zlepšenie jeho účinnosti.“
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 62 – odsek 3
(4b)   V článku 62 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Povolenia uvedené v odseku 1 sú platné tri roky od dátumu udelenia. Výrobca, ktorý nevyužil udelené povolenie v priebehu doby jeho platnosti, podlieha administratívnym sankciám stanoveným v článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
„3. Povolenia uvedené v odseku 1 sú platné tri roky od dátumu udelenia. Výrobca, ktorý nevyužil udelené povolenie v priebehu doby jeho platnosti, podlieha administratívnym sankciám stanoveným v článku 89 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Členské štáty však môžu rozhodnúť, že povolenia uvedené v článku 66 ods. 1 tohto nariadenia sú platné šesť rokov od dátumu udelenia.“
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 62 – odsek 4
(4c)  V článku 62 sa odsek 4 nahrádza takto:
4.  Táto kapitola sa nevzťahuje na výsadbu ani opätovnú výsadbu plôch určených na pokusné účely alebo podpníkové vinohrady, na plochy, z ktorej víno alebo vinárske výrobky sú určené výhradne na vlastnú potrebu vinohradníka, ani na plochy, ktoré majú byť novo vysadené v dôsledku vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme podľa vnútroštátneho práva.
„4. Táto kapitola sa nevzťahuje na výsadbu ani opätovnú výsadbu plôch určených na pokusné účely alebo podpníkové vinohrady, na výsadbu alebo opätovnú výsadbu plôch, z ktorých vinohradnícke produkty sú určené výlučne na výrobu hroznovej šťavy, na plochy, z ktorej víno alebo vinárske výrobky sú určené výhradne na vlastnú potrebu vinohradníka, ani na plochy, ktoré majú byť novo vysadené v dôsledku vyvlastňovacích opatrení uskutočňovaných vo verejnom záujme podľa vnútroštátneho práva.“
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 63 – odsek 1
(5)  V článku 63 sa odsek 1 nahrádza takto:
vypúšťa sa
„1. Členské štáty každoročne poskytujú povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú buď:
a)  1 % z celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území vymeranej k 31. júlu predchádzajúceho roka; alebo
b)  1 % z plochy pozostávajúcej z plochy skutočne vysadenej viničom na ich území vymeranej k 31. júlu 2015 a z plochy, na ktorú sa vzťahujú práva na výsadbu udelené výrobcom na ich území v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007, a ktoré sa môžu zmeniť na povolenia k 1. januáru 2016, ako sa uvádza v článku 68 tohto nariadenia.“;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 63
(5a)  Článok 63 sa nahrádza takto:
Článok 63
„Článok 63
Ochranný mechanizmus pre novú výsadbu
Ochranný mechanizmus pre novú výsadbu
1.  Členské štáty každoročne poskytujú povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú 1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území, a to vymeranej k 31. júlu predchádzajúceho roka.
1.  Členské štáty každoročne poskytujú povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú buď:
a)  1 % z celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území vymeranej k 31. júlu predchádzajúceho roka; alebo
b)  1 % plochy pozostávajúcej z plochy skutočne vysadenej viničom na ich území vymeranej k 31. júlu 2015 a z plochy, na ktorú sa vzťahujú práva na výsadbu udelené výrobcom na ich území v súlade s článkami 85h, 85i alebo 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré sa môžu zmeniť na povolenia k 1. januáru 2016, ako sa uvádza v článku 68 tohto nariadenia.
2.  Členské štáty môžu:
2.  Členské štáty môžu:
a)  na vnútroštátnej úrovni uplatniť percentuálny podiel, ktorý je nižší ako podiel stanovený v odseku 1;
a)  na vnútroštátnej úrovni uplatniť percentuálny podiel, ktorý je nižší ako podiel stanovený v odseku 1;
b)  obmedziť vydávanie povolení na regionálnej úrovni pre konkrétne oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným označením pôvodu, oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným zemepisným označením alebo oblasti bez zemepisného označenia.
b)  obmedziť vydávanie povolení na regionálnej úrovni pre konkrétne oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným označením pôvodu, oblasti oprávnené na výrobu vín s chráneným zemepisným označením alebo oblasti bez zemepisného označenia; tieto povolenia by sa mali používať v týchto regiónoch.
3.  Akékoľvek z obmedzení uvedených v odseku 2 prispejú ku kontrolovanému nárastu výsadby viniča, stanovujú sa na úroveň vyššiu ako 0 % a sú zdôvodnené jedným alebo viacerými z týchto konkrétnych dôvodov:
3.  Akékoľvek z obmedzení uvedených v odseku 2 prispejú ku kontrolovanému nárastu výsadby viniča, stanovujú sa na úroveň vyššiu ako 0 % a sú zdôvodnené jedným alebo viacerými z týchto konkrétnych dôvodov:
a)   potrebou predísť jasne preukázanému riziku nadmerných dodávok vinárskych výrobkov vo vzťahu k trhovým vyhliadkam pre tieto výrobky, pričom sa nesmie prekročiť úroveň potrebná na uspokojenie tejto potreby;
a)   potrebou predísť jasne preukázanému riziku nadmerných dodávok vinárskych výrobkov vo vzťahu k trhovým vyhliadkam pre tieto výrobky, pričom sa nesmie prekročiť úroveň potrebná na uspokojenie tejto potreby;
b)   potrebou predísť jasne preukázanému riziku výrazného znehodnotenia chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia.
b)   potrebou predísť jasne preukázanému riziku znehodnotenia chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;
ba)  ochotou prispieť k rozvoju príslušných výrobkov pri zachovaní ich kvality.
3a.  Členské štáty môžu prijať akékoľvek potrebné regulačné opatrenia, aby prevádzkovateľom zabránili v obchádzaní reštriktívnych opatrení prijatých podľa odsekov 2 a 3.
4.  Členské štáty zverejňujú všetky rozhodnutia prijaté podľa odseku 2, pričom tieto rozhodnutia sú riadne odôvodnené. Členské štáty takéto rozhodnutia a odôvodnenia bezodkladne oznamujú Komisii.
4.  Členské štáty zverejňujú všetky rozhodnutia prijaté podľa odseku 2, pričom tieto rozhodnutia sú riadne odôvodnené. Členské štáty takéto rozhodnutia a odôvodnenia bezodkladne oznamujú Komisii.
4a.  Povolenia, ktoré presahujú limity stanovené v tomto článku, môžu členské štáty vydať pre výsadby určené na ochranu genetických zdrojov viniča.“
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 64
(5b)  Článok 64 sa nahrádza takto:
Článok 64
„Článok 64
Udeľovanie povolení na novú výsadbu
Udeľovanie povolení na novú výsadbu
1.  Ak celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti v danom roku, nie je väčšia ako plocha poskytnutá členským štátom, schvália sa všetky takéto žiadosti.
1.  Ak celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti v danom roku, nie je väčšia ako plocha poskytnutá členským štátom, schvália sa všetky takéto žiadosti.
Členské štáty môžu na účely tohto článku uplatňovať jedno alebo viacero z týchto objektívnych a nediskriminačných kritérií oprávnenosti:
Členské štáty môžu na účely tohto článku uplatňovať na celoštátnej alebo regionálnej úrovni jedno alebo viacero z týchto objektívnych a nediskriminačných kritérií oprávnenosti:
a)  žiadateľ má poľnohospodársku plochu, ktorá nie je menšia ako plocha, na ktorú žiada povolenie;
a)  žiadateľ má poľnohospodársku plochu, ktorá nie je menšia ako plocha, na ktorú žiada povolenie;
b)  žiadateľ má príslušné profesionálne zručnosti a spôsobilosti;
b)  žiadateľ má príslušné profesionálne zručnosti a spôsobilosti;
c)  žiadosť nepredstavuje významné riziko zneužitia dobrého mena chráneného označenia pôvodu, čo sa predpokladá, ak verejné orgány nepreukážu existenciu takéhoto rizika;
c)  žiadosť nepredstavuje významné riziko zneužitia dobrého mena chráneného označenia pôvodu, čo sa predpokladá, ak verejné orgány nepreukážu existenciu takéhoto rizika;
ca)  žiadateľ nevysadil vinič bez povolenia, ako sa uvádza v článku 71 tohto nariadenia, alebo bez výsadbového práva, ako sa uvádza v článkoch 85a a 85b nariadenia (ES) č. 1234/2007;“;
ca)  žiadateľ nevysadil vinič bez povolenia, ako sa uvádza v článku 71 tohto nariadenia, alebo bez výsadbového práva, ako sa uvádza v článkoch 85a a 85b nariadenia (ES) č. 1234/2007;“;
d)  v riadne odôvodnených prípadoch jedno alebo viacero kritérií uvedených v odseku 2 za predpokladu, že sa uplatňujú objektívnym a nediskriminačným spôsobom.
d)  v riadne odôvodnených prípadoch jedno alebo viacero kritérií uvedených v odseku 2 za predpokladu, že sa uplatňujú objektívnym a nediskriminačným spôsobom.
2.  Ak je celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti uvedené v odseku 1, v danom roku väčšia ako plocha poskytnutá zo strany členského štátu, povolenia sa udeľujú podľa pomerného rozdelenia hektárov všetkým žiadateľom na základe plochy, na ktorú podali žiadosť o povolenie. Pri takomto udeľovaní povolení sa môže stanoviť minimálna a/alebo maximálna rozloha plochy na žiadateľa, pričom sa môže čiastočne alebo úplne vykonať v súlade s jedným alebo viacerými z týchto objektívnych a nediskriminačných prioritných kritérií:
2.  Ak je celková plocha, na ktorú sa vzťahujú oprávnené žiadosti uvedené v odseku 1, v danom roku väčšia ako plocha poskytnutá zo strany členského štátu, povolenia sa udeľujú podľa pomerného rozdelenia hektárov všetkým žiadateľom na základe plochy, na ktorú podali žiadosť o povolenie. Pri takomto udeľovaní povolení sa môže stanoviť minimálna a/alebo maximálna rozloha plochy na žiadateľa, pričom sa môže čiastočne alebo úplne vykonať v súlade s jedným alebo viacerými z týchto objektívnych a nediskriminačných prioritných kritérií:
a)  výrobcovia, ktorí uskutočňujú výsadbu viniča po prvýkrát a ktorí vedú poľnohospodársky podnik (noví účastníci);
a)  výrobcovia, ktorí uskutočňujú výsadbu viniča po prvýkrát a ktorí vedú poľnohospodársky podnik (noví účastníci);
b)  oblasti, v ktorých vinohrady prispievajú k ochrane životného prostredia;
b)  oblasti, v ktorých vinohrady prispievajú k ochrane životného prostredia alebo k zachovaniu genetických zdrojov odrôd viniča;
c)  plochy, ktoré majú byť novo vysadené v rámci projektov sceľovania pozemkov;
c)  plochy, ktoré majú byť novo vysadené v rámci projektov sceľovania pozemkov;
d)  oblasti, ktoré čelia prírodným alebo iným osobitným prekážkam;
d)  oblasti, ktoré čelia prírodným alebo iným osobitným prekážkam;
e)  udržateľnosť projektov rozvoja alebo opätovnej výsadby na základe hospodárskeho hodnotenia;
e)  udržateľnosť projektov rozvoja alebo opätovnej výsadby na základe hospodárskeho hodnotenia;
f)  plochy, ktoré majú byť novo vysadené a ktoré prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti na úrovni poľnohospodárskeho podniku aj na regionálnej úrovni;
f)  plochy, ktoré majú byť novo vysadené a ktoré prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho podniku na regionálnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;
g)  projekty s potenciálom zlepšenia kvality výrobkov so zemepisným označením;
g)  projekty s potenciálom zlepšenia kvality výrobkov so zemepisným označením;
h)  plochy, ktoré majú byť novo vysadené v rámci zväčšenia veľkosti malých a stredných poľnohospodárskych podnikov.
h)  plochy, ktoré majú byť novo vysadené v rámci zväčšenia veľkosti malých a stredných poľnohospodárskych podnikov.
2a.  Ak členský štát rozhodne o uplatnení jedného alebo viacerých kritérií uvedených v odseku 2, môže doplniť ďalšiu podmienku, že žiadateľ musí byť fyzická osoba, ktorá má v roku podania žiadosti najviac 40 rokov.
2a.  Ak členský štát rozhodne o uplatnení jedného alebo viacerých kritérií uvedených v odseku 2, môže doplniť ďalšiu podmienku, že žiadateľ musí byť fyzická osoba, ktorá má v roku podania žiadosti najviac 40 rokov.
2b.  Členské štáty môžu prijať akékoľvek potrebné regulačné opatrenia, aby prevádzkovateľom zabránili v obchádzaní obmedzujúcich kritérií, ktoré uplatňujú podľa odsekov 1, 2 a 2a.
3.  Členské štáty zverejnia kritériá uvedené v odsekoch 1, 2 a 2a, ktoré uplatňujú, a bezodkladne ich oznámia Komisii.
3.  Členské štáty zverejnia kritériá uvedené v odsekoch 1, 2 a 2a, ktoré uplatňujú, a bezodkladne ich oznámia Komisii.
3a.  Ak by existovalo obmedzenie podľa článku 63 ods. 2 písm. b) na regionálnej úrovni, môžu sa na danej úrovni uplatňovať prioritné kritériá a kritériá oprávnenosti, ktoré sa považujú za kritériá v súlade s článkom 64.“
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 65 – odsek 1 a (nový)
(5c)  V článku 65 sa za prvý odsek vkladá tento odsek:
„Pred uplatnením článku 63 ods. 2 členský štát zavedie predbežný postup, ktorý mu umožní zohľadniť stanoviská reprezentatívnych profesijných organizácií uznaných na regionálnej úrovni v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.“
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 68
(5d)  Článok 68 sa nahrádza takto:
Článok 68
Článok 68
Prechodné ustanovenia
Prechodné ustanovenia
1.  Práva na výsadbu udelené výrobcom v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred 31. decembrom 2015, ktoré títo výrobcovia nevyužili a ktoré sú k tomuto dátumu stále platné, sa môžu od 1. januára 2016 zmeniť na povolenia podľa tejto kapitoly.
1.  Práva na výsadbu udelené výrobcom v súlade s článkom 85h, článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred 31. decembrom 2015, ktoré títo výrobcovia nevyužili a ktoré sú k tomuto dátumu stále platné, sa môžu od 1. januára 2016 zmeniť na povolenia podľa tejto kapitoly.
Takáto zmena sa uskutočňuje na základe žiadosti, ktorú predkladajú títo výrobcovia pred 31. decembrom 2015. Členské štáty sa môžu rozhodnúť povoliť výrobcom, aby takéto žiadosti o zmenu práv na povolenie predkladali do 31. decembra 2020.
Takáto zmena sa uskutočňuje na základe žiadosti, ktorú predkladajú títo výrobcovia pred 31. decembrom 2015. Členské štáty sa môžu rozhodnúť povoliť výrobcom, aby takéto žiadosti o zmenu práv na povolenie predkladali do 31. decembra 2020.
1a.  Po 31. decembri 2020 zostávajú plochy, na ktoré sa vzťahujú práva na výsadbu, ktoré neboli zmenené na povolenia, k dispozícii členským štátom, ktoré ich môžu prerozdeliť v súlade s článkom 66, a to najneskôr do 31. decembra 2025.
2.  Povolenia udelené podľa odseku 1 majú rovnakú dobu platnosti ako práva na výsadbu uvedené v odseku 1. Ak sa tieto povolenia nevyužijú, stratia platnosť najneskôr 31. decembra 2018, alebo ak členské štáty prijali rozhodnutie uvedené v odseku 1 druhom pododseku, najneskôr do 31. decembra 2023.
2.  Povolenia udelené podľa odsekov 1 a 1a majú rovnakú dobu platnosti ako práva na výsadbu uvedené v odseku 1. Ak sa tieto povolenia nevyužijú, stratia platnosť najneskôr 31. decembra 2018, alebo ak členské štáty prijali rozhodnutie uvedené v odseku 1 druhom pododseku, najneskôr do 31. decembra 2028.
3.  Plochy, na ktoré sa vzťahujú povolenia udelené podľa odseku 1, sa na účely článku 63 nezapočítavajú.
3.  Plochy, na ktoré sa vzťahujú povolenia udelené podľa odseku 1, sa na účely článku 63 nezapočítavajú.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 69 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
(5e)  V článku 69 sa dopĺňa toto písmeno:
ea)  kritériá týkajúce sa ochrany genetických zdrojov viniča.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 73
(5f)  Článok 73 sa nahrádza takto:
Článok 73
„Článok 73
Rozsah pôsobnosti
Rozsah pôsobnosti
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky, ako aj ustanovenia prijaté vo veterinárnom, fytosanitárnom a potravinárskom sektore, a s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali hygienické a zdravotné normy, a chrániť zdravie zvierat, rastlín a ľudí, sa v tomto oddiele ustanovujú pravidlá pre poľnohospodárske výrobky týkajúce sa obchodných noriem.
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky, ako aj ustanovenia prijaté vo veterinárnom, fytosanitárnom a potravinárskom sektore, a s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali hygienické a zdravotné normy, a chrániť zdravie zvierat, rastlín a ľudí a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi výrobcami z Únie a výrobcami v tretích krajinách, sa v tomto oddiele ustanovujú pravidlá pre poľnohospodárske výrobky týkajúce sa obchodných noriem.“
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 75
(5g)  Článok 75 sa nahrádza takto:
Článok 75
Článok 75
Stanovenie a obsah noriem
Stanovenie a obsah noriem
1.  Obchodné normy sa môžu vzťahovať na jeden alebo viacero z týchto sektorov a výrobkov:
1.  Obchodné normy sa môžu vzťahovať na jeden alebo viacero z týchto sektorov a výrobkov:
a)  olivový olej a stolové olivy;
a)  olivový olej a stolové olivy;
b)  ovocie a zelenina;
b)  ovocie a zelenina;
c)  výrobky spracované z ovocia a zeleniny;
c)  výrobky spracované z ovocia a zeleniny;
d)  banány;
d)  banány;
e)  živé rastliny;
e)  živé rastliny;
f)  vedľajšie produkty z vajec vrátane vaječných škrupín;
f)  vedľajšie produkty z vajec vrátane vaječných škrupín;
g)  hydinové mäso;
g)  hydinové mäso;
h)  roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu;
h)  roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu;
i)  chmeľ.
i)  chmeľ;
ia)  ryža;
ib)  mlieko a mliečne výrobky;
ic)  med a včelie produkty;
id)  hovädzie a teľacie mäso;
ie)  ovčie mäso;
if)  bravčové mäso;
ig)  konope.
2.  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 4 tohto článku, na trh, ako aj ich kvalitu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov vo všetkých fázach uvádzania na trh, ako aj odchýlok a výnimiek z takýchto noriem s cieľom prispôsobiť sa neustále sa meniacim trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov, vývoju príslušných medzinárodných noriem a zabrániť vytváraniu prekážok pre inováciu výrobkov.
2.  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 4 tohto článku, na trh, ako aj ich kvalitu, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov vo všetkých fázach uvádzania na trh, ako aj odchýlok a výnimiek z takýchto noriem s cieľom prispôsobiť sa neustále sa meniacim trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov, vývoju príslušných medzinárodných noriem a zabrániť vytváraniu prekážok pre inováciu výrobkov.
3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/201127, sa obchodné normy uvedené v odseku 1 môžu vzťahovať na jednu alebo viacero z týchto požiadaviek stanovených podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov, a to na základe vlastností každého sektora, potreby regulovať uvádzanie výrobkov na trh a podmienok stanovených v odseku 5 tohto článku:
3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/201127, sa obchodné normy uvedené v odseku 1 môžu vzťahovať na jednu alebo viacero z týchto požiadaviek stanovených podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov, a to na základe vlastností každého sektora, potreby regulovať uvádzanie výrobkov na trh a podmienok stanovených v odseku 5 tohto článku:
a)  vymedzenia technických pojmov, označenie a obchodné názvy pre iné sektory ako tie, ktoré sú stanovené v článku 78;
a)  vymedzenia technických pojmov, označenie a obchodné názvy pre iné sektory ako tie, ktoré sú stanovené v článku 78;
b)  klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;
b)  klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;
c)  druh, odroda rastliny alebo plemeno zvieraťa alebo obchodný druh;
c)  druh, odroda rastliny alebo plemeno zvieraťa alebo obchodný druh;
d)  obchodná úprava, označovanie spojené s povinnými obchodnými normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k baliacim strediskám, označovanie značkami, rok zberu a používanie osobitných pojmov bez toho, aby boli dotknuté články 92 až 123;
d)  obchodná úprava, označovanie spojené s povinnými obchodnými normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k baliacim strediskám, označovanie značkami, rok zberu a používanie osobitných pojmov bez toho, aby boli dotknuté články 92 až 123;
e)  kritériá ako vzhľad, konzistencia, mäsitosť, vlastnosti výrobku a percento obsahu vody;
e)  kritériá ako vzhľad, konzistencia, mäsitosť, vlastnosti výrobku a percento obsahu vody;
f)  špecifické látky používané pri výrobe alebo zložky vrátane ich kvantitatívneho obsahu, čistoty a identifikácie;
f)  špecifické látky používané pri výrobe alebo zložky vrátane ich kvantitatívneho obsahu, čistoty a identifikácie;
g)  typ poľnohospodárskej výroby a spôsob výroby vrátane enologických postupov a pokročilé systémy udržateľnej výroby;
g)  typ poľnohospodárskej výroby a spôsob výroby vrátane enologických postupov, postupy kŕmenia zvierat a pokročilé systémy udržateľnej výroby;
h)  kupáž muštov a vín vrátane ich vymedzení, sceľovanie a jeho obmedzenie;
h)  kupáž muštov a vín vrátane ich vymedzení, sceľovanie a jeho obmedzenie;
i)  frekvencia zberu, dodávanie, konzervovanie a spôsob zaobchádzania, spôsob a teplota uchovávania, skladovanie a doprava;
i)  frekvencia zberu, dodávanie, konzervovanie a spôsob zaobchádzania, spôsob a teplota uchovávania, skladovanie a doprava;
j)  miesto poľnohospodárskej výroby a/alebo pôvodu okrem hydinového mäsa a roztierateľných tukov;
j)  miesto poľnohospodárskej výroby a/alebo pôvodu;
k)  obmedzenia, pokiaľ ide o použitie určitých látok a postupov;
k)  obmedzenia, pokiaľ ide o použitie určitých látok a postupov;
l)  osobitné použitie;
l)  osobitné použitie;
m)  podmienky, ktorými sa riadi nakladanie s výrobkami, držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade s obchodnými normami prijatými podľa odseku 1 alebo s vymedzeniami pojmov, označeniami a obchodnými názvami uvedenými v článku 78, ako aj nakladanie s vedľajšími produktmi.
m)  podmienky, ktorými sa riadi nakladanie s výrobkami, držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade s obchodnými normami prijatými podľa odseku 1 alebo s vymedzeniami pojmov, označeniami a obchodnými názvami uvedenými v článku 78, ako aj nakladanie s vedľajšími produktmi;
ma)  dobré životné podmienky zvierat.
4.  Okrem odseku 1 sa obchodné normy môžu vzťahovať na sektor vinohradníctva a vinárstva. Písmená f), g), h), k) a m) odseku 3 sa uplatňujú na daný sektor.
4.  Okrem odseku 1 sa obchodné normy môžu vzťahovať na sektor vinohradníctva a vinárstva. Písmená f), g), h), k) a m) odseku 3 sa uplatňujú na daný sektor.
5.  Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov prijaté podľa odseku 1 tohto článku sa ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté články 84 až 88 a príloha IX, pričom sa berie ohľad na:
5.  Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov prijaté podľa odseku 1 tohto článku sa ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté články 84 až 88 a príloha IX, pričom sa berie ohľad na:
a)  osobitosti dotknutého výrobku;
a)  osobitosti dotknutého výrobku;
b)  potrebu zabezpečiť podmienky na uľahčenie uvádzania výrobkov na trh;
b)  potrebu zabezpečiť podmienky na uľahčenie uvádzania výrobkov na trh;
c)  záujem výrobcov informovať o vlastnostiach výrobkov a poľnohospodárskej výroby, ako aj záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobku vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od prípadu na primeranej zemepisnej úrovni po uskutočnení hodnotenia, a to predovšetkým nákladov a administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov a prínosov pre výrobcov a konečných spotrebiteľov;
c)  záujem výrobcov informovať o vlastnostiach výrobkov a poľnohospodárskej výroby, ako aj záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobku vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od prípadu na primeranej zemepisnej úrovni po uskutočnení hodnotenia, a to predovšetkým nákladov a administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov a prínosov pre výrobcov a konečných spotrebiteľov;
d)  dostupné metódy na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností výrobkov;
d)  dostupné metódy na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností výrobkov;
e)  štandardné odporúčania, ktoré prijali medzinárodné organizácie;
e)  štandardné odporúčania, ktoré prijali medzinárodné organizácie;
f)  potrebu zachovať prirodzené a základné vlastnosti výrobkov a zabrániť podstatnej zmene v zložení príslušného výrobku.
f)  potrebu zachovať prirodzené a základné vlastnosti výrobkov a zabrániť podstatnej zmene v zložení príslušného výrobku.
6.  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a potrebu zlepšiť kvalitu a hospodárske podmienky výroby a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa mení zoznam sektorov v odseku 1. Takéto delegované akty sa prísne obmedzia len na dokázané potreby, ktoré sú výsledkom vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, technického pokroku, alebo na potrebu inovácie výrobkov, a budú predmetom správy Komisie určenej Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej sa zhodnotia predovšetkým potreby spotrebiteľov, náklady a administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov vrátane vplyvu na vnútorný trh a medzinárodný trh, a prínosy pre výrobcov a konečných spotrebiteľov.
6.  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a potrebu zlepšiť kvalitu a hospodárske podmienky výroby a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa mení zoznam sektorov v odseku 1. Takéto delegované akty sa prísne obmedzia len na dokázané potreby, ktoré sú výsledkom vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, technického pokroku, alebo na potrebu inovácie výrobkov, a budú predmetom správy Komisie určenej Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej sa zhodnotia predovšetkým potreby spotrebiteľov, náklady a administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov vrátane vplyvu na vnútorný trh a medzinárodný trh, a prínosy pre výrobcov a konečných spotrebiteľov.
____________________
____________________
27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).
27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 78
(5h)  Článok 78 sa nahrádza takto:
Článok 78
„Článok 78
Vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy v prípade určitých sektorov a výrobkov
Vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy v prípade určitých sektorov a výrobkov
1.  Okrem uplatniteľných obchodných noriem sa vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII uplatňujú, keď je to vhodné, na tieto sektory alebo výrobky:
1.  Okrem uplatniteľných obchodných noriem sa vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII uplatňujú, keď je to vhodné, na tieto sektory alebo výrobky:
a)  hovädzie a teľacie mäso;
a)  hovädzie a teľacie mäso;
aa)  ovčie a jahňacie mäso;
b)  víno;
b)  víno;
c)  mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu;
c)  mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu;
d)  hydinové mäso;
d)  hydinové mäso;
e)  vedľajšie produkty z vajec vrátane vaječných škrupín;
e)  vedľajšie produkty z vajec vrátane vaječných škrupín;
f)  roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu; a
f)  roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu; a
g)  olivový olej a stolové olivy.
g)  olivový olej a stolové olivy.
2.  Vymedzenia pojmov, označenia alebo obchodné názvy ustanovené v prílohe VII sa v Únii môžu používať len pri uvádzaní výrobku na trh, ktorý vyhovuje zodpovedajúcim požiadavkám ustanoveným v uvedenej prílohe.
2.  Vymedzenia pojmov, označenia alebo obchodné názvy ustanovené v prílohe VII sa v Únii môžu používať len pri uvádzaní výrobku na trh a pri propagácii, ktorý vyhovuje zodpovedajúcim požiadavkám ustanoveným v uvedenej prílohe. V prílohe VII sa môžu stanoviť podmienky, za ktorých sú takéto označenia alebo obchodné názvy chránené pred nezákonným komerčným použitím, zneužívaním, napodobňovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy v čase, keď sa uvádzajú na trh alebo propagujú.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú úprav, odchýlok alebo výnimiek týkajúcich sa vymedzenia pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VII. Uvedené delegované akty sa prísne obmedzia len na dokázané potreby, ktoré sú výsledkom vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, technického pokroku, alebo na potrebu inovácie výrobkov.
3.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú úprav, odchýlok alebo výnimiek týkajúcich sa vymedzenia pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VII. Uvedené delegované akty sa prísne obmedzia len na dokázané potreby, ktoré sú výsledkom vyvíjajúceho sa spotrebiteľského dopytu, technického pokroku, alebo na potrebu inovácie výrobkov.
4.  S cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty a členské štáty jasne a správne chápali vymedzenia pojmov a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú ich presného stanovenia a uplatňovania.
4.  S cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty a členské štáty jasne a správne chápali vymedzenia pojmov a obchodné názvy ustanovené v prílohe VII, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú ich presného stanovenia a uplatňovania.
5.  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a vývoj trhu s mliečnymi výrobkami je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa určia mliečne výrobky, pre ktoré sa uvádza druh zvieraťa, od ktorého mlieko pochádza, ak sa nejedná o hovädzí dobytok, a ktorými sa stanovia potrebné pravidlá.
5.  S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov a vývoj trhu s mliečnymi výrobkami je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa určia mliečne výrobky, pre ktoré sa uvádza druh zvieraťa, od ktorého mlieko pochádza, ak sa nejedná o hovädzí dobytok, a ktorými sa stanovia potrebné pravidlá.“
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 i (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 79 a (nový)
(5i)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 79a
Miešanie olivového oleja s inými rastlinnými olejmi
1.  Miešanie olivového oleja s inými rastlinnými olejmi sa zakazuje.
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227 s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením sankcií pre hospodárske subjekty, ktoré nedodržiavajú odsek 1 tohto článku.“
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 j (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 79 b (nový)
(5j)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 79b
Pravidlá uvádzania na trh týkajúce sa sektora olív a sektora olivového oleja
S cieľom zohľadniť osobitosti sektora olív a sektora olivového oleja je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie zosúladením pravidiel uvádzania stolových olív a olivového oleja na trh.“
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 81 – odsek 2
(6)  V článku 81 sa odsek 2 nahrádza takto:
vypúšťa sa
„2. S výhradou odseku 3 klasifikujú členské štáty muštové odrody, ktoré sa môžu na ich územiach vysádzať, presádzať alebo štepiť na účely výroby vína.
Členské štáty môžu klasifikovať muštové odrody, ak:
a)  príslušná odroda patrí k druhu Vitis vinifera alebo k druhu Vitis Labrusca alebo
b)  príslušná odroda vznikla krížením druhov Vitis vinifera, Vitis Labrusca a iného druhu rodu Vitis.
Ak sa niektorá muštová odroda vypustí z klasifikácie uvedenej v prvom pododseku, jej vyklčovanie sa uskutoční do 15 rokov od jej vypustenia.; “
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 81 – odsek 2
(6a)  V článku 81 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  S výhradou odseku 3 členské štáty klasifikujú muštové odrody, ktoré sa môžu na ich území vysádzať, presádzať alebo štepiť na účely výroby vína.
„2. S výhradou odseku 3 klasifikujú členské štáty muštové odrody, ktoré sa môžu na ich územiach vysádzať, presádzať alebo štepiť na účely výroby vína.
Členské štáty môžu do klasifikácie zaradiť iba tie muštové odrody, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
Členské štáty môžu klasifikovať muštové odrody, ak:
a)  dotknutá odroda patrí k druhu Vitis vinifera alebo vznikla krížením druhu Vitis vinifera a iných druhov rodu Vitis;
a)  príslušná odroda patrí k druhu Vitis vinifera alebo príslušná odroda vznikla krížením druhu Vitis vinifera a iných druhov rodu Vitis.
b)  daná odroda nie je jednou z týchto odrôd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont
b)  daná odroda nie je jednou z týchto odrôd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont
Odchylne od druhého pododseku môžu členské štáty povoliť opätovnú výsadbu druhu Vitis Labrusca alebo odrôd podľa písmena b) tohto pododseku v existujúcich historických vinohradoch, pokiaľ sa existujúca plocha vysadená týmto druhom nezväčší.
Ak sa niektorá muštová odroda vypustí z klasifikácie uvedenej v prvom pododseku, jej vyklčovanie sa uskutoční do 15 rokov od vypustenia.
Ak sa niektorá muštová odroda vypustí z klasifikácie uvedenej v prvom pododseku, jej vyklčovanie sa uskutoční do 15 rokov od vypustenia.“
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 90a – odsek 2 – písmeno a
a)  zriadenia analytickej databanky izotopických údajov s cieľom pomôcť odhaľovať podvody, ktorá sa vytvorí na základe vzoriek zhromaždených členskými štátmi;
a)  zriadenia alebo udržiavanie analytickej databanky izotopických údajov s cieľom pomôcť odhaľovať podvody, ktorá sa vytvorí na základe vzoriek zhromaždených členskými štátmi;
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 92 – odsek 1
(8a)  V článku 92 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe VII časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.
„1. Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú iba na výrobky uvedené v prílohe VII časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.“
Pozmeňujúci návrh 235/rev
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť
a)  „označenie pôvodu“ je názov, ktorým sa identifikuje výrobok uvedený v článku 92 ods. 1:
a)  „označenie pôvodu“ je názov oblasti, osobitného miesta alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch krajiny, ktorý sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 92 ods. 1:
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93 – odsek 1 – písmeno a – bod i
i)  ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené určitým zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými faktormi a prípadne aj ľudskými faktormi;
i)  ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s prírodnými faktormi a ľudskými faktormi;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
ii)  ktorý pochádza z osobitného miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93 – odsek 1 – písmeno a – bod v a (nový)
va)  ktorý nie je „čiastočne dealkoholizovaný“ alebo „dealkoholizovaný“, ako sa uvádza v bodoch 18 a 19 časti II prílohy VII.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 94 – odsek 1 – úvodná časť
(10)  V článku 94 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:
vypúšťa sa
„Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení sú:“
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 94
(10a)  Článok 94 sa nahrádza takto:
Článok 94
Článok 94
Žiadosti o ochranu
Žiadosti o ochranu
1.  Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení sú technické podklady, ktoré obsahujú:
1.  Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení je:
a)  názov, ktorý sa má chrániť;
a)  názov, ktorý sa má chrániť;
b)  meno a adresu žiadateľa;
b)  meno a adresu žiadateľa;
c)  špecifikáciu výrobku, ako sa uvádza v odseku 2; a
c)  špecifikáciu výrobku, ako sa uvádza v odseku 2; a
d)  jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.
d)  jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.
2.  Špecifikáciou výrobku sa zainteresovaným stranám umožňuje, aby preverili príslušné podmienky výroby týkajúce sa označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. Špecifikácia výrobku obsahuje aspoň:
2.  Špecifikáciou výrobku sa zainteresovaným stranám umožňuje, aby preverili príslušné podmienky výroby týkajúce sa označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. Špecifikácia výrobku obsahuje aspoň:
a)  názov, ktorý sa má chrániť;
a)  názov, ktorý sa má chrániť;
b)  opis vína alebo vín:
b)  opis vína alebo vín:
i)  pokiaľ ide o označenie pôvodu, hlavné analytické a organoleptické vlastnosti;
i)  pokiaľ ide o označenie pôvodu, hlavné analytické a organoleptické vlastnosti;
ii)  pokiaľ ide o zemepisné označenie, hlavné analytické vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo uvedenie ich organoleptických vlastností;
ii)  pokiaľ ide o zemepisné označenie, hlavné analytické vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo uvedenie ich organoleptických vlastností;
c)  v prípade potreby osobitné enologické postupy použité pri výrobe vína alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia týkajúce sa výroby daného vína alebo vín;
c)  v prípade potreby osobitné enologické postupy použité pri výrobe vína alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia týkajúce sa výroby daného vína alebo vín;
d)  vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti;
d)  vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti;
e)  maximálne hektárové výnosy;
e)  maximálne hektárové výnosy;
f)  označenie muštovej odrody alebo muštových odrôd, z ktorých sa víno alebo vína vyrába(-jú);
f)  označenie muštovej odrody alebo muštových odrôd, z ktorých sa víno alebo vína vyrába(-jú);
g)  údaje potvrdzujúce spojitosť uvedenú v článku 70 ods. 1 písm. a) bode i) alebo prípadne v článku 93 ods. 1 písm. b) bode i);
g)  údaje potvrdzujúce tieto spojitosti:
i)  pokiaľ ide o chránené označenie pôvodu, spojitosť medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a zemepisným prostredím a údaje týkajúce sa prírodných a ľudských faktorov tohto zemepisného prostredia uvedeného v článku 93 ods. 1 písm. a) bode i);
ii)  pokiaľ ide o chránené zemepisné označenie, spojitosť medzi špecifickou kvalitou, povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku a zemepisným pôvodom uvedeným v článku 93 ods. 1 písm. b) bode i);
ga)  prípadne jeho prínos pre udržateľný rozvoj;
h)  uplatniteľné požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo ak tak ustanovia členské štáty, uplatniteľné požiadavky ustanovené organizáciou, ktorá riadi udeľovanie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, so zreteľom na skutočnosť, že takéto požiadavky sú objektívne, nediskriminačné a v súlade s právom Únie;
h)  uplatniteľné požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo ak tak ustanovia členské štáty, uplatniteľné požiadavky ustanovené organizáciou, ktorá riadi udeľovanie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, so zreteľom na skutočnosť, že takéto požiadavky sú objektívne, nediskriminačné a v súlade s právom Únie;
i)  názov a adresu orgánov alebo subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami v špecifikácii výrobku, a ich osobitné úlohy.
i)  názov a adresu orgánov alebo subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami v špecifikácii výrobku, a ich osobitné úlohy.
3.  Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný názov je chránený v krajine jeho pôvodu.
3.  Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný názov je chránený v krajine jeho pôvodu.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 96 – odsek 5 – pododseky 1 a 1 b (nové)
(10b)  V článku 96 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„Pri zasielaní žiadosti o ochranu Komisii podľa prvého pododseku tohto odseku členský štát uvedie vyhlásenie, že sa domnieva, že žiadosť predložená žiadateľom spĺňa podmienky týkajúce sa ochrany ustanovenej v tomto oddiele, a že osvedčuje, že jednotný dokument uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d) obsahuje skutočné zhrnutie špecifikácie výrobku.
Členské štáty informujú Komisiu o prípustných námietkach prijatých v rámci vnútroštátneho postupu.“
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 96 – odsek 7
7.  V prípade potreby môže Komisia prijať vykonávacie akty na pozastavenie preskúmania žiadosti v zmysle článku 97 ods. 2 dovtedy, kým vnútroštátny súd alebo iný vnútroštátny orgán nerozhodne o námietke voči žiadosti o ochranu, ak sa členský štát domnieva, že dané požiadavky boli splnené počas predbežného vnútroštátneho postupu v súlade s odsekom 5.
vypúšťa sa
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.“;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 97 – odsek 2 – pododsek 1
Komisia preskúma žiadosti o ochranu, ktoré dostane v súlade s článkom 94 a článkom 96 ods. 5. Kontroluje ich s cieľom odhaliť zjavné chyby, pričom zohľadňuje výsledok predbežného vnútroštátneho postupu vykonaného príslušným členským štátom.
Komisia preskúma žiadosti o ochranu, ktoré dostane v súlade s článkom 94 a článkom 96 ods. 5. Kontroluje ich s cieľom odhaliť zjavné chyby, pričom zohľadňuje výsledok predbežného vnútroštátneho postupu vykonaného príslušným členským štátom. Toto preskúmanie sa zameriava najmä na jednotný dokument uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d).
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 103 – odsek 4
(14)  V článku 103 sa dopĺňa tento odsek 4:
vypúšťa sa
„4. Ochrana uvedená v odseku 2 sa vzťahuje aj na tovar vstupujúci na colné územie Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu v rámci colného územia Únie, ako aj na tovar predávaný prostredníctvom elektronického obchodu v Únii.;“
Pozmeňujúci návrh 263/rev
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 103
(14a)   Článok 103 sa nahrádza takto:
Článok 103
„Článok 103
Ochrana
Ochrana
1.  Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie môže používať akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý obchoduje s vínom vyrobeným v súlade s príslušnou špecifikáciou výrobku.
1.  Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie môže používať akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý obchoduje s vínom vyrobeným v súlade s príslušnou špecifikáciou výrobku.
2.  Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie ako aj víno používajúce tento chránený názov v súlade so špecifikáciou výrobku sú chránené pred:
2.  Chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie ako aj víno používajúce tento chránený názov v súlade so špecifikáciou výrobku sú chránené pred:
a)  akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním uvedeného chráneného názvu:
a)  akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním uvedeného chráneného názvu:
i)  v prípade porovnateľných výrobkov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom; alebo
i)  v prípade porovnateľných výrobkov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom; alebo
ii)  ak sa takýmto používaním zneužíva dobré meno označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;
ii)  ak sa takýmto používaním zneužíva, oslabuje alebo poškodzuje dobré meno označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, a to aj v prípade, ak sa názov zapísaný v registri používa ako zložka;
b)  akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolaním mylnej predstavy, aj keď sa uvádza skutočný pôvod výrobku alebo služby alebo keď je chránený názov preložený, foneticky prepísaný alebo transliterovaný alebo sa uvádza v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „s príchuťou“, „na spôsob“ alebo podobne;
b)  akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolaním mylnej predstavy, aj keď sa uvádza skutočný pôvod výrobku alebo služby alebo keď je chránený názov preložený, foneticky prepísaný alebo transliterovaný alebo sa uvádza v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „s príchuťou“, „na spôsob“ alebo podobne, a to aj v prípade, ak sa tieto názvy zapísané v registri používajú ako zložka;
c)  akýmkoľvek iným nepravdivým alebo do omylu uvádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, na reklamných materiáloch alebo v dokumentoch týkajúcich sa dotknutého vinárskeho výrobku, ako aj balením výrobku do nádob, ktoré by mohli vyvolať mylný dojem o jeho pôvode;
c)  akýmkoľvek iným nepravdivým alebo do omylu uvádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, na reklamných materiáloch alebo v dokumentoch týkajúcich sa dotknutého vinárskeho výrobku, ako aj balením výrobku do nádob, ktoré by mohli vyvolať mylný dojem o jeho pôvode;
d)  akýmkoľvek iným postupom, ktorým by sa spotrebiteľ mohol uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.
d)  akýmikoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.
da)   akýmikoľvek informáciami, v zlej viere, o názve podobnej oblasti alebo informáciami, ktoré môžu spôsobiť zámenu, úplne alebo čiastočne, s chráneným názvom.
3.  Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia sa v Únii nestávajú druhovými v zmysle článku 101 ods. 1.
3.  Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia sa v Únii nestávajú druhovými v zmysle článku 101 ods. 1.
3a.   Ochrana uvedená v odseku 2 sa vzťahuje aj na tovar vstupujúci na colné územie Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu v rámci colného územia Únie, ako aj na tovar predávaný prostredníctvom elektronického obchodu v Únii.
3b.   Ak sa na zemepisnú oblasť vína s chráneným označením pôvodu vzťahuje iné chránené označenie pôvodu, ktorého zemepisná oblasť je väčšia, členské štáty môžu určiť podmienky, za ktorých môžu príslušné vína využívať toto iné chránené označenie pôvodu. Tieto podmienky musia byť zahrnuté v špecifikáciách príslušných vín.“
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 105
(14b)  Článok 105 sa nahrádza takto:
Článok 105
„Článok 105
Zmeny špecifikácií výrobkov
Zmeny špecifikácií výrobkov
Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 95, môže požiadať o schválenie zmeny špecifikácie výrobku týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo upraviť vymedzenie zemepisnej oblasti uvedenej v článku 94 ods. 2 druhom pododseku písm. d). V žiadostiach sa opíšu a zdôvodnia požadované zmeny.
1.  Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 95, môže požiadať o schválenie zmeny špecifikácie výrobku týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo upraviť vymedzenie zemepisnej oblasti uvedenej v článku 94 ods. 2 druhom pododseku písm. d). V žiadostiach sa opíšu a zdôvodnia požadované zmeny.
1a.  Zmeny špecifikácie výrobku sa podľa ich významu rozdelia do dvoch kategórií: zmeny, ktoré si vyžadujú uskutočnenie námietkového konania na úrovni Únie („zmeny na úrovni Únie“), a zmeny, ktoré sa majú riešiť na úrovni členských štátov alebo tretích krajín („štandardné zmeny“).
Zmena sa považuje za zmenu na úrovni Únie, ak:
a)  zahŕňa zmenu názvu chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;
b)  pozostáva zo zmeny, vypustenia alebo pridania kategórie vinárskych výrobkov uvedených v časti II prílohy VII;
c)  môže potenciálne zrušiť spojitosť uvedenú v článku 93 ods. 1 písm. a) bode i) alebo písm. b) bode i);
d)  prináša ďalšie obmedzenia týkajúce sa uvádzania výrobku na trh.
Žiadosti o zmenu na úrovni Únie podané tretími krajinami alebo výrobcami z tretích krajín musia obsahovať dôkaz o tom, že požadovaná zmena je v súlade so zákonmi o ochrane označení pôvodu alebo zemepisných označení platných v týchto tretích krajinách.
Všetky ostatné zmeny sa považujú za štandardné zmeny.
1b.  Dočasná zmena je štandardnou zmenou, ktorá sa týka dočasnej zmeny špecifikácie výrobku vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej moci alebo súvisiacej s prírodnými katastrofami či nepriaznivými poveternostnými podmienkami oficiálne uznanými príslušnými orgánmi.
1c.  V prípade zmeny výrobných podmienok týkajúcich sa viniča, ktorý je určený na výrobu chráneného označenia pôvodu, na tento vinič sa naďalej vzťahuje právo na výrobu chráneného označenia pôvodu počas obdobia stanoveného v špecifikácii výrobku, a to najneskôr do vyklčovania.“
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 105 a (nový)
(14c)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 105a
Zmeny na úrovni Únie
1.  Žiadosť o schválenie zmeny na úrovni Únie, ktorá sa týka špecifikácií výrobku, musí prebiehať mutatis mutandis podľa postupu stanoveného v článku 94 a článkoch 96 až 99. Žiadosti o schválenie zmeny na úrovni Únie, ktoré sa týkajú špecifikácií výrobku, sa považujú za prípustné, ak sa predkladajú v súlade s článkom 105 a ak sú úplné, vyčerpávajúce a riadne vyplnené. Schválenie žiadosti o schválenie zmeny na úrovni Únie, ktorá sa týka špecifikácií výrobku, Komisiou sa vzťahuje iba na zmeny predložené v samotnej žiadosti.
2.  Ak sa na základe preskúmania vykonaného podľa článku 97 ods. 2 Komisia domnieva, že podmienky stanovené v článku 97 ods. 3 sú splnené, uverejní žiadosť o zmenu na úrovni Únie v Úradnom vestníku Európskej únie. Konečné rozhodnutie o schválení zmeny sa prijme bez uplatnenia postupu preskúmania uvedeného v článku 229 ods. 2, pokiaľ nebola podaná prípustná námietka alebo žiadosť o zmenu nebola zamietnutá, pričom v takom prípade sa uplatňuje článok 99 ods. 2.
3.  Ak sa žiadosť považuje za neprípustnú, príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v tretej krajine sa zašle informácia o dôvodoch neprípustnosti.
4.  Žiadosť o schválenie zmeny na úrovni Únie obsahuje výlučne zmeny na úrovni Únie. Ak žiadosť o zmenu na úrovni Únie zahŕňa aj štandardné alebo dočasné zmeny, postup pre zmeny na úrovni Únie sa uplatňuje len na zmeny na úrovni Únie. Štandardné alebo dočasné zmeny sa považujú za nepredložené.
5.  V rámci preskúmania žiadosti o zmeny sa Komisia zameria na navrhované zmeny.“
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 105 b (nový)
(14d)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 105b
Štandardné zmeny
1.  Štandardné zmeny schvália a zverejnia členské štáty, na ktorých území sa nachádza zemepisná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.
Žiadosť o schválenie štandardnej zmeny špecifikácie výrobku sa predkladá orgánom členského štátu, na ktorého území sa nachádza zemepisná oblasť pôvodu alebo označenia. Žiadatelia musia spĺňať podmienky stanovené v článku 95. Ak žiadosť o schválenie štandardnej zmeny špecifikácie výrobku nepochádza od žiadateľa, ktorý predložil žiadosť o ochranu názvu alebo názvov, na ktoré sa daná špecifikácia výrobku vzťahuje, členský štát umožní uvedenému žiadateľovi, ak ešte existuje, vyjadriť pripomienky k danej žiadosti.
Žiadosť o štandardnú zmenu musí obsahovať opis štandardných zmien, zhrnutie dôvodov, na základe ktorých sú zmeny potrebné, a preukázať, že navrhované zmeny sa môžu považovať za štandardné v súlade s článkom 105.
2.  Ak sa členský štát domnieva, že požiadavky sú splnené, môže štandardnú zmenu schváliť a zverejniť. Rozhodnutie o schválení musí v relevantných prípadoch obsahovať upravený konsolidovaný jednotný dokument a upravenú konsolidovanú špecifikáciu výrobku.
Štandardná zmena platí v členskom štáte po uverejnení. Členský štát o štandardných zmenách informuje Komisiu najneskôr do jedného mesiaca od dátumu uverejnenia vnútroštátneho rozhodnutia o schválení.
3.  Rozhodnutia, ktorými sa schvaľujú štandardné zmeny týkajúce sa vinárskych výrobkov s pôvodom v tretích krajinách, sa prijímajú v súlade so systémom platným v tretej krajine a jednotlivý výrobca alebo skupina výrobcov, ktorí majú oprávnený záujem, ich musia oznámiť Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov tejto tretej krajiny najneskôr do jedného mesiaca od dátumu ich uverejnenia.
4.  Ak zemepisná oblasť zahŕňa viac ako jeden členský štát, dotknuté členské štáty uplatňujú postup štandardných zmien samostatne pre tú časť oblasti, ktorá sa nachádza na ich území. Štandardná zmena sa uplatňuje až od nadobudnutia účinnosti posledného vnútroštátneho rozhodnutia o schválení. Členský štát, ktorý schváli štandardnú zmenu ako posledný, ju zašle Komisii najneskôr do jedného mesiaca od dátumu zverejnenia svojho rozhodnutia o schválení štandardnej zmeny.
Ak jeden alebo viaceré dotknuté členské štáty neprijmú vnútroštátne rozhodnutie o schválení uvedené v prvom pododseku, ktorýkoľvek členský štát môže podať žiadosť na základe postupu zmeny na úrovni Únie. Toto pravidlo sa uplatňuje mutatis mutandis aj v prípade, že jedna alebo viaceré z dotknutých krajín sú tretími krajinami.“
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 105 c (nový)
(14e)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 105c
Dočasné zmeny
1.  Dočasné zmeny schváli a zverejní členský štát, ktorého sa zemepisná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia týka. O týchto zmenách je nutné informovať Komisiu spolu s dôvodmi podporujúcimi dočasné zmeny najneskôr do jedného mesiaca od dátumu zverejnenia vnútroštátneho rozhodnutia o schválení. Dočasná zmena platí v členskom štáte po uverejnení.
2.  Ak zemepisná oblasť zahŕňa viac ako jeden členský štát, postup pre dočasné zmeny sa uplatňuje v dotknutých členských štátoch samostatne na tú časť oblasti, ktorá sa nachádza na ich území. Dočasné zmeny platia až po nadobudnutí účinnosti posledného vnútroštátneho rozhodnutia o schválení. Členský štát, ktorý schváli dočasnú zmenu ako posledný, o tom informuje Komisiu najneskôr do jedného mesiaca od dátumu zverejnenia svojho rozhodnutia o schválení. Toto pravidlo sa uplatňuje mutatis mutandis aj v prípade, že jedna alebo viaceré z dotknutých krajín sú tretími krajinami.
3.  O dočasných zmenách týkajúcich sa vinárskych výrobkov s pôvodom v tretích krajinách informuje Komisiu spolu s dôvodmi podporujúcimi dočasné zmeny jednotlivý výrobca alebo skupina výrobcov, ktorí majú oprávnený záujem, buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov danej tretej krajiny najneskôr do jedného mesiaca od dátumu ich schválenia.
4.  Komisia takéto zmeny uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia oznámenia od členského štátu, tretej krajiny alebo jednotlivého výrobcu alebo skupiny výrobcov z tretej krajiny. Dočasná zmena platí na území Únie po zverejnení Komisiou.“
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 106
(15)  Článok 106 sa nahrádza takto:
vypúšťa sa
„Článok 106
Zrušenie
Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe náležite odôvodnenej žiadosti zo strany členského štátu, tretej krajiny alebo fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty, ktorými sa zruší ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ak nastane jedna alebo viacero z týchto okolností:
a)  ak už nie je zaručený súlad s príslušnou špecifikáciou výrobku;
b)  ak počas najmenej siedmich po sebe nasledujúcich rokov nebol na trh uvedený žiadny výrobok s označením pôvodu alebo so zemepisným označením;
c)  ak žiadateľ spĺňajúci podmienky stanovené v článku 95 vyhlási, že si už neželá zachovanie ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.
Uvedené vykonávacie akty sa príjmu v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.; “
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 106
(15a)  Článok 106 sa nahrádza takto:
Článok 106
„Článok 106
Zrušenie
Zrušenie
Komisia môže z vlastného podnetu alebo na základe náležite odôvodnenej žiadosti členského štátu, tretej krajiny alebo fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty, ktorými sa zruší ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ak už nie je zaručený súlad s príslušnou špecifikáciou výrobku.
1.   Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe náležite odôvodnenej žiadosti zo strany členského štátu, tretej krajiny alebo fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty, ktorými sa zruší ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v prípade splnenia jednej z týchto podmienok:
a)  ak už nie je zaručený súlad s príslušnou špecifikáciou výrobku;
b)  ak počas najmenej siedmich po sebe nasledujúcich rokov nebol na trh uvedený žiadny výrobok s označením pôvodu alebo so zemepisným označením;
c)  ak žiadateľ spĺňajúci podmienky stanovené v článku 95 vyhlási, že si už neželá zachovanie ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
1a.  Ak Komisia považuje žiadosť o zrušenie za neprípustnú, informuje orgán členského štátu alebo tretej krajiny alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktoré žiadosť podali, o dôvodoch, na základe ktorých dospela k tomuto záveru.
1b.  Odôvodnené oznámenia námietok týkajúce sa zrušenia sú prípustné, len ak sa preukáže pretrvávajúci obchodný záujem zainteresovanej osoby na názve zapísanom v registri.“
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 106 a (nový)
(15b)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 106a
Dočasné označovanie a obchodná úprava
Po podaní žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia Komisii môžu výrobcovia tento názov uvádzať pri označovaní a obchodnej úprave a používať vnútroštátne logá a označenia v súlade s právom Únie a najmä nariadením (EÚ) č. 1169/2011.
Symboly Únie pre chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, označenie Únie „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“ a skratky Únie „CHOP“ alebo „CHZO“ môžu byť zobrazené na označení až po uverejnení rozhodnutia o udelení ochrany danému označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu.
Ak sa žiadosť zamietne, všetky vinárske výrobky označené v súlade s prvým odsekom sa môžu uvádzať na trh do vyčerpania zásob.“
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 107 a (nový)
(15c)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 107a
Uplatňovanie špecifikácie výrobku na oblasti, ktoré produkujú vínne destiláty
Členské štáty môžu uplatňovať špecifikáciu výrobku v zmysle článku 94 ods. 2 na oblasti, ktoré produkujú víno a sú vhodné na produkciu vínnych destilátov so zemepisným označením, ktoré je zaregistrované v súlade s prílohou III k nariadeniu (ES) č. 110/2008.“
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 116a – odsek 3
3.  V rámci Únie musí príslušný orgán uvedený v odseku 2 alebo jeden alebo viac kontrolných orgánov v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625, ktoré pôsobia v úlohe orgánu pre certifikáciu výrobkov v súlade s kritériami stanovenými v hlave II kapitole III uvedeného nariadenia, overiť ročný súlad so špecifikáciou výrobku, a to počas výroby vína, ako aj počas jeho úpravy alebo po nej.
3.  V rámci Únie musí príslušný orgán uvedený v odseku 2 alebo jeden alebo viac kontrolných orgánov v zmysle článku 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/625, ktoré pôsobia v úlohe orgánu pre certifikáciu výrobkov v súlade s kritériami stanovenými v hlave II kapitole III uvedeného nariadenia, overiť ročný súlad so špecifikáciou výrobku, a to počas výroby vína, ako aj počas jeho úpravy alebo po nej, a to aj v členskom štáte, v ktorom sa výroba vína uskutočňuje.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 116a – odsek 3 a (nový)
3a.  Kontroly uvedené v odseku 3 pozostávajú z administratívnych kontrol a kontrol priamo na mieste. Uvedené kontroly sa môžu obmedziť na administratívne kontroly len vtedy, ak sú bezpečné a umožňujú zabezpečiť úplný súlad s požiadavkami a podmienkami stanovenými v špecifikáciách výrobku.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 116a – odsek 3 b (nový)
3b.  Na účely overenia súladu so špecifikáciami výrobku môžu príslušné orgány alebo kontrolné orgány uvedené v odseku 3 vykonávať kontrolu hospodárskych subjektov so sídlom v inom členskom štáte, ak sa zúčastňujú na balení výrobku s CHOP zaregistrovaným na ich území. Vzhľadom na dôveru, ktorú môžu vyjadriť hospodárskym subjektom a ich výrobkom na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol, môžu kontrolné orgány uvedené v odseku 3 zameriavať svoju činnosť na kľúčové body podliehajúce kontrole vo vzťahu k špecifikáciám výrobku, ktoré boli predtým vymedzené a na ktoré boli tieto hospodárske subjekty upozornené.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 119 – odseky 1 a 4
(18)  Článok 119 sa mení takto:
vypúšťa sa
a)  V odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:
„Na označení a pri obchodnej úprave výrobkov uvedených v prílohe VII časti II bodoch 1 až 11, 13, 15, 16, 18 a 19, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii alebo sú určené na vývoz, sa musia uvádzať tieto povinné údaje:“;
b)  Dopĺňa sa tento odsek 4:
„4. Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa výrobky uvedené v odseku 1, ktoré nie sú označené v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, neuvádzali na trh alebo aby sa z neho nesťahovali, ak už na trh boli uvedené.“
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 119
(18a)  Článok 119 sa nahrádza takto:
Článok 119
„Článok 119
Povinné údaje
Povinné údaje
1.  Označenie a obchodná úprava výrobkov uvedených v prílohe VII časti II bodoch 1 až 11, 13, 15 a 16, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii alebo sú určené na vývoz, obsahujú tieto povinné údaje:
1.  Označenie a obchodná úprava výrobkov uvedených v prílohe VII časti II bodoch 1 až 11, 13, 15, 16, 18 a 19, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii alebo sú určené na vývoz, obsahujú tieto povinné údaje:
a)  označenie kategórie vinárskeho výrobku v súlade s prílohou VII časťou II;
a)  označenie kategórie vinárskeho výrobku v súlade s prílohou VII časťou II;
b)  v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením:
b)  v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením:
i)  pojem „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“; a
i)  pojem „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“;
ii)  názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;
a ii) názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;
c)  skutočný obsah alkoholu v hmotn. %;
c)  skutočný obsah alkoholu v hmotn. %;
d)  údaj o proveniencii;
d)  údaj o proveniencii;
e)  údaj o fľašovateľovi alebo v prípade šumivého vína, sýteného vína, akostného šumivého vína alebo akostného aromatického šumivého vína meno/názov výrobcu alebo predajcu;
e)  údaj o fľašovateľovi alebo v prípade šumivého vína, sýteného vína, akostného šumivého vína alebo akostného aromatického šumivého vína meno/názov výrobcu alebo predajcu;
f)  v prípade dovážaných vín údaj o dovozcovi; a
f)  v prípade dovážaných vín údaj o dovozcovi;
g)  v prípade šumivého vína, sýteného vína, akostného šumivého vína alebo akostného aromatického šumivého vína údaj o cukornatosti.
g)  v prípade šumivého vína, sýteného vína, akostného šumivého vína alebo akostného aromatického šumivého vína údaj o cukornatosti;
ga)  výživové údaje, ktorých obsah sa môže obmedziť len na energetickú hodnotu; a
gb)  zoznam zložiek.
2.  Odchylne od odseku 1 písm. a) sa odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku môže vynechať v prípade vín, na ktorých etikete sa nachádza názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia.
2.  Odchylne od odseku 1 písm. a) sa odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku môže vynechať v prípade vín, na ktorých etikete sa nachádza názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia.
3.  Odchylne od odseku 1 písm. b) sa odkaz na pojmy „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“ môže vynechať v týchto prípadoch:
3.  Odchylne od odseku 1 písm. b) sa odkaz na pojmy „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“ môže vynechať v týchto prípadoch:
a)  ak sa na etikete uvádza tradičný pojem v súlade s článkom 112 písm. a) v súlade so špecifikáciou výrobku uvedenou v článku 94 ods. 2;
a)  ak sa na etikete uvádza tradičný pojem v súlade s článkom 112 písm. a) v súlade so špecifikáciou výrobku uvedenou v článku 94 ods. 2;
b)  za výnimočných a riadne opodstatnených okolností, ktoré Komisia určí prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 227 s cieľom zaistiť súlad s existujúcou praxou v označovaní.
b)  za výnimočných a riadne opodstatnených okolností, ktoré Komisia určí prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 227 s cieľom zaistiť súlad s existujúcou praxou v označovaní.
3a.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie odseku 1 písm. ga) sa energetická hodnota:
a)  vyjadruje slovami a číslami alebo symbolmi, a najmä symbolom (E) pre energiu;
b)  vypočítava pomocou konverzných koeficientov uvedených v prílohe XIV k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011;
c)  vyjadruje v kcal vo forme priemerných hodnôt určených na základe:
i)  analýzy vína uskutočnenej výrobcom alebo
ii)  výpočtu vychádzajúceho zo všeobecne stanovených alebo akceptovaných údajov založených na priemerných hodnotách typických a charakteristických vín;
d)  vyjadruje na 100 ml. Okrem toho sa môže vyjadriť na konzumnú jednotku, ktorú spotrebiteľ ľahko rozpozná, ak je veľkosť použitej jednotky uvedená na etikete a ak je uvedený počet jednotiek v balení.
3b.  Odchylne od odseku 1 písm. gb) sa môže zoznam zložiek poskytnúť aj iným spôsobom ako na etikete pripevnenej na fľaši alebo na akomkoľvek inom type nádoby pod podmienkou, že na etikete bude uvedený jasný a priamy odkaz. Nesmie byť zobrazený s inými informáciami určenými na obchodné alebo marketingové účely.
3c.  Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa výrobky uvedené v odseku 1, ktoré nie sú označené v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, neuvádzali na trh alebo aby sa z neho stiahli, ak už na trh boli uvedené.
3d.  Hospodárske subjekty, ktoré chcú dobrovoľne oznámiť spotrebiteľom kalórie pre vinárske výrobky od hospodárskeho roku začínajúceho pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, uplatňujú článok 119 v plnom rozsahu.“
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 120 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
(19a)  Vkladá sa tento bod:
fa)  podmienky týkajúce sa ochrany genetických zdrojov viniča;
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 122 – odsek 1 – písmená b, c a d
(20)  V článku 122 sa odsek 1 mení takto:
vypúšťa sa
a)  V písmene b) sa vypúšťa bod ii);
b)  V písmene c) sa dopĺňa tento bod iii):
„iii) pojmy odkazujúce na podnik a podmienky ich používania;“
c)  V písmene d) sa bod i) nahrádza takto:
„i) podmienky používania určitých tvarov fliaš a uzáverov a zoznam určitých osobitných tvarov fliaš;“;
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 122
(20a)  Článok 122 sa nahrádza takto:
Článok 122
„Článok 122
Delegované právomoci
Delegované právomoci
1.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:
1.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:
a)  obchodnej úpravy a používania iných údajov týkajúcich sa označovania ako tých, ktoré sú ustanovené v tomto oddiele;
a)  obchodnej úpravy a používania iných údajov týkajúcich sa označovania ako tých, ktoré sú ustanovené v tomto oddiele;
b)  povinných údajov, pokiaľ ide o:
b)  povinných údajov, pokiaľ ide o:
i)  pojmy, ktoré treba použiť na formulovanie povinných údajov a podmienky ich používania;
i)  pojmy, ktoré treba použiť na formulovanie povinných údajov a podmienky ich používania;
ii)   pojmy odkazujúce na podnik a podmienky ich používania;
iii)  ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa povinných údajov;
iii)  ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa povinných údajov;
iv)  ustanovenia, ktorými sa umožňujú ďalšie odchýlky okrem odchýlok uvedených v článku 119 ods. 2, pokiaľ ide o vynechanie odkazu na kategóriu vinárskeho výrobku; a
iv)  ustanovenia, ktorými sa umožňujú ďalšie odchýlky okrem odchýlok uvedených v článku 119 ods. 2, pokiaľ ide o vynechanie odkazu na kategóriu vinárskeho výrobku;
v)  ustanovenia o používaní jazykov;
v)  ustanovenia o používaní jazykov a
va)  ustanovenia týkajúce sa článku 119 ods. 1 písm. gb);
c)  nepovinných údajov, pokiaľ ide o:
c)  nepovinných údajov, pokiaľ ide o:
i)  pojmy, ktoré treba použiť na formulovanie nepovinných údajov, a podmienky ich používania;
i)  pojmy, ktoré treba použiť na formulovanie nepovinných údajov, a podmienky ich používania;
ii)  ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa nepovinných údajov;
ii)  ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa nepovinných údajov;
iia)  pojmy odkazujúce na podnik a podmienky ich používania;
d)  obchodnej úpravy, pokiaľ ide o:
d)  obchodnej úpravy, pokiaľ ide o:
i)  podmienky používania určitých tvarov fliaš a zoznamu určitých osobitných tvarov fliaš;
i)  podmienky používania určitých tvarov fliaš a uzáverov a zoznamu určitých osobitných tvarov fliaš;
ii)  podmienky používania fliaš a uzáverov typických pre „šumivé víno“;
ii)  podmienky používania fliaš a uzáverov typických pre „šumivé víno“;
iii)  ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa obchodnej úpravy;
iii)  ustanovenia, ktorými sa producentským členským štátom umožňuje stanoviť ďalšie pravidlá týkajúce sa obchodnej úpravy;
iv)  ustanovenia o používaní jazykov.
iv)  ustanovenia o používaní jazykov.
Komisia prijme delegované akty uvedené v písmene b) bode va) najneskôr do 18 mesiacov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto (pozmeňujúceho) nariadenia].
2.  S cieľom zaistiť ochranu oprávnených záujmov hospodárskych subjektov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa pravidiel dočasného označovania a obchodnej úpravy vín s označením pôvodu alebo so zemepisným označením, ak dané označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa potrebné požiadavky.
2.  S cieľom zaistiť ochranu oprávnených záujmov hospodárskych subjektov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa pravidiel dočasného označovania a obchodnej úpravy vín s označením pôvodu alebo so zemepisným označením, ak dané označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa potrebné požiadavky.
3.  S cieľom zaistiť, aby neboli dotknuté hospodárske subjekty, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú prechodných ustanovení týkajúcich sa vína uvedeného na trh a označeného v súlade s príslušnými pravidlami, ktoré sa uplatňovali pred 1. augustom 2009.
3.  S cieľom zaistiť, aby neboli dotknuté hospodárske subjekty, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty, ktoré sa týkajú prechodných ustanovení týkajúcich sa vína uvedeného na trh a označeného v súlade s príslušnými pravidlami, ktoré sa uplatňovali pred 1. augustom 2009.
4.  S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa odchýlok od tohto oddielu, pokiaľ ide o výrobky určené na vývoz, ak si to vyžaduje právo dotknutej tretej krajiny.
4.  S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 227 delegované akty týkajúce sa odchýlok od tohto oddielu, pokiaľ ide o výrobky určené na vývoz, ak si to vyžaduje právo dotknutej tretej krajiny.“
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 125 – nadpis
ba)  Nadpis článku 125 nahrádza takto:
Dohody v sektore cukru
„Dohody v sektore cukrovej repy a cukrovej trstiny
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 126 – nadpis
bb)  V článku 126 sa názov nahrádza takto:
Oznamovanie cien na trhu s cukrom
„Oznamovanie cien na trhoch“
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21 – písmeno b c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 126 – odsek 1
bc)  V článku 126 sa prvý odsek nahrádza takto:
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedie systém na oznamovanie trhových cien cukru vrátane režimu na zverejňovanie cenových úrovní pre trh s cukrom. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2. Systém uvedený v prvom pododseku sa zakladá na informáciách poskytovaných podnikmi, ktoré vyrábajú biely cukor, alebo inými hospodárskymi subjektmi v cukrovarníckom odvetví. S týmito informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa zavedie systém na oznamovanie trhových cien pre trh s cukrovou repou a cukrovou trstinou na jednej strane a pre trh s cukrom a etanolom na strane druhej vrátane režimu na zverejňovanie cenových úrovní pre tento trh. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2. Systém uvedený v prvom pododseku sa zakladá na informáciách poskytovaných podnikmi, ktoré vyrábajú cukor alebo etanol, alebo inými hospodárskymi subjektmi zapojenými do obchodu s cukrom alebo etanolom. S týmito informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 148
(22a)   Článok 148 sa nahrádza takto:
Článok 148
Článok 148
Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
1.  Ak sa niektorý členský štát rozhodne, že každá dodávka surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi na jeho území musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, a/alebo ak rozhodne, že prvonákupcovia musia dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodávke surového mlieka poľnohospodármi, takáto zmluva a/alebo takýto návrh na uzavretie zmluvy musí spĺňať podmienky stanovené v odseku 2.
1.  Ak sa niektorý členský štát rozhodne, že každá dodávka surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi na jeho území musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, a/alebo ak rozhodne, že prvonákupcovia musia dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodávke surového mlieka poľnohospodármi, takáto zmluva a/alebo takýto návrh na uzavretie zmluvy musí spĺňať podmienky stanovené v odseku 2.
V prípade, že členský štát rozhodne, že dodávky surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka surového mlieka vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých zberných stredísk mlieka.
V prípade, že členský štát rozhodne, že dodávky surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka surového mlieka vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých zberných stredísk mlieka.
Na účely tohto článku je „zberné stredisko mlieka“ podnik, ktorý preváža surové mlieko od poľnohospodára alebo iného zberného strediska mlieka k spracovateľovi surového mlieka alebo inému zbernému stredisku mlieka, pričom sa vlastníctvo surového mlieka v každom prípade prevádza.
Na účely tohto článku je „zberné stredisko mlieka“ podnik, ktorý preváža surové mlieko od poľnohospodára alebo iného zberného strediska mlieka k spracovateľovi surového mlieka alebo inému zbernému stredisku mlieka, pričom sa vlastníctvo surového mlieka v každom prípade prevádza.
1a.  Ak členské štáty nevyužijú možnosti stanovené v odseku 1 tohto článku, môže výrobca, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov požadovať, aby každé dodanie surového mlieka spracovateľovi surového mlieka bolo predmetom písomnej zmluvy medzi stranami a/alebo písomného návrhu na uzavretie zmluvy od prvonákupcov, a to na základe podmienok stanovených v odseku 4 prvom pododseku tohto článku.
1a.  Ak členské štáty nevyužijú možnosti stanovené v odseku 1 tohto článku, môže výrobca, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov požadovať, aby každé dodanie surového mlieka spracovateľovi surového mlieka bolo predmetom písomnej zmluvy medzi stranami a/alebo písomného návrhu na uzavretie zmluvy od prvonákupcov, a to na základe podmienok stanovených v odseku 4 prvom pododseku tohto článku.
Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmluvných strán využiť štandardnú zmluvu vypracovanú medziodvetvovou organizáciou.
Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmluvných strán využiť štandardnú zmluvu vypracovanú medziodvetvovou organizáciou.
2.  Zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 1a:
2.  Zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 1a:
a)  sa uzavrie pred dodávkou,
a)  sa uzavrie pred dodávkou,
b)  písomne a
b)  písomne a
c)  zahŕňa najmä tieto náležitosti:
c)  zahŕňa najmä tieto náležitosti:
i)  cenu za dodávku, ktorá:
i)  cenu za dodávku, ktorá:
–  je nemenná a stanovená v zmluve a/alebo
–  je nemenná a stanovená v zmluve a/alebo
–  sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, ku ktorým môžu patriť trhové ukazovatele odrážajúce zmeny trhových podmienok, dodaný objem a kvalita alebo zloženie dodávaného surového mlieka;
–  sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, ku ktorým patria relevantné a ľahko zrozumiteľné ukazovatele a ekonomické indexy a metóda výpočtu konečnej ceny, a to na základe a so zohľadnením príslušných výrobných a trhových nákladov, ktoré sú ľahko dostupné a zrozumiteľné a odrážajú zmeny trhových podmienok, dodaný objem a kvalitu alebo zloženie dodaného surového mlieka.
Na tento účel môžu členské štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať odsek 1, určiť ukazovatele v súlade s objektívnymi kritériami a na základe štúdií vykonaných v súvislosti s výrobou a potravinovým reťazcom, aby ich mohli kedykoľvek určiť.
ii)  objem surového mlieka, ktorý sa môže dodať a/alebo sa musí dodať a časový rozvrh takýchto dodávok;
ii)  objem surového mlieka, ktorý sa môže dodať alebo sa musí dodať a časový rozvrh takýchto dodávok v prípade mesačných porušení nie je možné ustanoviť zmluvné pokuty;
iii)  trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže byť buď na určitý alebo na neurčitý čas s doložkou o ukončení;
iii)  trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže byť buď na určitý alebo na neurčitý čas s doložkou o ukončení;
iv)  podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;
iv)  podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;
v)  pravidlá zberu alebo dodania surového mlieka; a
v)  pravidlá zberu alebo dodania surového mlieka; a
vi)  pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.
vi)  pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.
3.  Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, že surové mlieko dodá prvovýrobca družstvu, ktorého členom je aj príslušný poľnohospodár, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia odseku 2 písm. a), b) a c).
3.  Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, že surové mlieko dodá prvovýrobca družstvu, ktorého členom je aj príslušný poľnohospodár, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia odseku 2 písm. a), b) a c).
4.  Príslušné strany rokujú bez obmedzenia o všetkých náležitostiach zmluvy o dodávke surového mlieka, ktorú uzatvorili poľnohospodári, zberné strediská mlieka alebo spracovatelia surového mlieka, vrátane náležitostí uvedených v odseku 2 písm. c).
4.  Príslušné strany rokujú bez obmedzenia o všetkých náležitostiach zmluvy o dodávke surového mlieka, ktorú uzatvorili poľnohospodári, zberné strediská mlieka alebo spracovatelia surového mlieka, vrátane náležitostí uvedených v odseku 2 písm. c).
Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatňuje jedna alebo viaceré z týchto podmienok:
Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatňuje jedna alebo viaceré z týchto podmienok:
a)  ak členský štát rozhodne, že písomná zmluva o dodávke surového mlieka bude povinná v súlade s odsekom 1, môže stanoviť:
a)  ak členský štát rozhodne, že písomná zmluva o dodávke surového mlieka bude povinná v súlade s odsekom 1, môže stanoviť:
i)  povinnosť zmluvných strán dohodnúť sa na vzťahu medzi daným dodaným množstvom a cenou splatnou za toto dodanie;
i)  povinnosť zmluvných strán dohodnúť sa na vzťahu medzi daným dodaným množstvom a cenou splatnou za toto dodanie;
ii)  minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi poľnohospodárom a prvonákupcom surového mlieka. Takáto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu;
ii)  minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi poľnohospodárom a prvonákupcom surového mlieka. Takáto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu;
b)  ak členský štát rozhodne, že prvonákupca surového mlieka musí poľnohospodárovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy v súlade s odsekom 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ako sa na tieto účely stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Takáto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.
b)  ak členský štát rozhodne, že prvonákupca surového mlieka musí poľnohospodárovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy v súlade s odsekom 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ako sa na tieto účely stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Takáto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.
Druhým pododsekom nie je dotknuté právo poľnohospodárov odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy v prípade, že tak urobia písomne. V takom prípade strany voľne rokujú o všetkých náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí uvedených v odseku 2 písm. c).
Druhým pododsekom nie je dotknuté právo poľnohospodárov odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy v prípade, že tak urobia písomne. V takom prípade strany voľne rokujú o všetkých náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí uvedených v odseku 2 písm. c).
5.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosti uvedené v tomto článku, informujú Komisiu o tom, ako ich uplatňujú.
5.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosti uvedené v tomto článku, informujú Komisiu o tom, ako ich uplatňujú.
6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty vydávať v súlade s týmto článkom. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“
6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty vydávať v súlade s týmto článkom. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 149
(22b)  Článok 149 sa nahrádza takto:
Článok 149
„Článok 149
Zmluvné rokovania v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Zmluvné rokovania v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
1.  Organizácia výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná podľa článku 161 ods. 1, môže, pokiaľ ide o časť spoločnej výroby alebo celkovú spoločnú výrobu, rokovať v mene svojich členov – poľnohospodárov – o zmluvách o dodávke surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka alebo zbernému stredisku mlieka v zmysle článku 148 ods. 1 tretieho pododseku.
1.  Organizácia výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná podľa článku 161 ods. 1, môže, pokiaľ ide o časť spoločnej výroby alebo celkovú spoločnú výrobu, rokovať v mene svojich členov – poľnohospodárov – o zmluvách o dodávke surového mlieka od poľnohospodára spracovateľovi surového mlieka alebo zbernému stredisku mlieka v zmysle článku 148 ods. 1 tretieho pododseku.
2.  Organizácia výrobcov môže uskutočniť rokovania:
2.  Organizácia výrobcov môže uskutočniť rokovania:
a)  či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prenos vlastníctva surového mlieka z poľnohospodárov na organizáciu výrobcov;
a)  či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prenos vlastníctva surového mlieka z poľnohospodárov na organizáciu výrobcov;
b)  či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú produkciu niektorých alebo všetkých členov – poľnohospodárov;
b)  či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú produkciu niektorých alebo všetkých členov – poľnohospodárov;
c)  ak v prípade konkrétnej organizácie výrobcov sú splnené všetky tieto podmienky:
c)  ak v prípade konkrétnej organizácie výrobcov sú splnené všetky tieto podmienky:
i)  objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, neprekračuje 3,5 % celkovej výroby Únie;
i)  objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, neprekračuje 4,5 % celkovej výroby Únie;
ii)  objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú a ktorý sa vyrobil v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu; a
ii)  objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú a ktorý sa vyrobil v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu; a
iii)  objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, a ktoré sa dodáva v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu;
iii)  objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú, a ktoré sa dodáva v ktoromkoľvek konkrétnom členskom štáte, neprekračuje 33 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu;
d)  ak príslušní poľnohospodári nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá takisto rokuje o zmluvách v ich mene; členské štáty sa však od tejto podmienky môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak poľnohospodári vlastnia dve rôzne výrobné jednotky nachádzajúce sa v odlišných zemepisných oblastiach;
d)  ak príslušní poľnohospodári nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, ktorá takisto rokuje o zmluvách v ich mene; členské štáty sa však od tejto podmienky môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak poľnohospodári vlastnia dve rôzne výrobné jednotky nachádzajúce sa v odlišných zemepisných oblastiach;
e)  ak sa na poľnohospodára nevzťahuje žiadna povinnosť vyplývajúca z jeho členstva v družstve, aby dodávky surového mlieka uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú; a
e)  ak sa na poľnohospodára nevzťahuje žiadna povinnosť vyplývajúca z jeho členstva v družstve, aby dodávky surového mlieka uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú; a
f)  ak organizácia výrobcov oznámi príslušným orgánom členského štátu alebo členských štátov, kde vykonáva činnosť, objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú.
f)  ak organizácia výrobcov oznámi príslušným orgánom členského štátu alebo členských štátov, kde vykonáva činnosť, objem surového mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú.
3.  Bez ohľadu na podmienky stanovené v odseku 2 písm. c) bodov ii) a iii,) organizácie výrobcov môžu rokovať podľa odseku 1, ak v prípade uvedenej organizácie výrobcov objem surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, a ktoré je vyrobené alebo dodávané v členskom štáte, ktorého celková ročná výroba surového mlieka je nižšia ako 500 000 ton, neprekračuje 45 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu.
3.  Bez ohľadu na podmienky stanovené v odseku 2 písm. c) bodov ii) a iii,) organizácie výrobcov môžu rokovať podľa odseku 1, ak v prípade uvedenej organizácie výrobcov objem surového mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, a ktoré je vyrobené alebo dodávané v členskom štáte, ktorého celková ročná výroba surového mlieka je nižšia ako 500 000 ton, neprekračuje 45 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto členského štátu.
4.  Na účely tohto článku odkazy na organizácie výrobcov zahŕňajú združenia takýchto organizácií výrobcov.
4.  Na účely tohto článku odkazy na organizácie výrobcov zahŕňajú združenia takýchto organizácií výrobcov.
5.  Na účely uplatňovania odseku 2 písm. c) a odseku 3 Komisia spôsobom, ktorý uzná za vhodný, uverejní objem výroby surového mlieka v Únii a členských štátoch, pričom použije najaktuálnejšie dostupné informácie.
5.  Na účely uplatňovania odseku 2 písm. c) a odseku 3 Komisia spôsobom, ktorý uzná za vhodný, uverejní objem výroby surového mlieka v Únii a členských štátoch, pričom použije najaktuálnejšie dostupné informácie.
6.  Odchylne od odseku 2 písm. c) a odseku 3 a aj keď sa prahové hodnoty, ktoré sú v nich stanovené, neprekročia, môže orgán hospodárskej súťaže uvedený v druhom pododseku tohto odseku v individuálnych prípadoch rozhodnúť, že organizácia výrobcov by mala príslušné rokovania buď znovu otvoriť, alebo že tieto rokovania by sa vôbec konať nemali, ak to považuje za nevyhnutné na zamedzenie vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo na zamedzenie vážnemu poškodeniu malých a stredných podnikov, ktoré sú spracovateľmi surového mlieka, na svojom území.
6.  Odchylne od odseku 2 písm. c) a odseku 3 a aj keď sa prahové hodnoty, ktoré sú v nich stanovené, neprekročia, môže orgán hospodárskej súťaže uvedený v druhom pododseku tohto odseku v individuálnych prípadoch rozhodnúť, že organizácia výrobcov by mala príslušné rokovania buď znovu otvoriť, alebo že tieto rokovania by sa vôbec konať nemali, ak to považuje za nevyhnutné na zamedzenie vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo na zamedzenie vážnemu poškodeniu malých a stredných podnikov, ktoré sú spracovateľmi surového mlieka, na svojom území.
Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch toto rozhodnutie prijme vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého sa rokovania týkajú.
Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch toto rozhodnutie prijme vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže členského štátu, ktorého sa rokovania týkajú.
Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.
Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.
7.  Na účely tohto článku:
7.  Na účely tohto článku:
a)  „vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je orgán uvedený v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/ 200322;
a)  „vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže“ je orgán uvedený v článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/ 200322;
b)  „malý a stredný podnik“ je mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES.
b)  „malý a stredný podnik“ je mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES.
8.  Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú rokovania v súlade s týmto článkom, informujú Komisiu o uplatňovaní odseku 2 písm. f) a odseku 6.
8.  Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú rokovania v súlade s týmto článkom, informujú Komisiu o uplatňovaní odseku 2 písm. f) a odseku 6.
__________________
__________________
22 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).
22 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).“
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 150
(22c)  Článok 150 sa nahrádza takto:
Článok 150
„Článok 150
Regulácia ponuky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením
Regulácia ponuky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením
1.  Členské štáty môžu na žiadosť organizácie výrobcov uznanej podľa článku 152 ods. 3, medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článku 157 ods. 3 alebo skupiny hospodárskych subjektov uvedenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 stanoviť na obmedzené obdobie záväzné pravidlá regulácie ponuky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podľa článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
1.  Členské štáty môžu na žiadosť organizácie výrobcov uznanej podľa článku 152 ods. 1 alebo článku 161 ods. 1, medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článku 157 ods. 1 alebo skupiny hospodárskych subjektov uvedenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 stanoviť na obmedzené obdobie záväzné pravidlá regulácie ponuky syra s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podľa článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku podliehajú predchádzajúcej dohode medzi stranami v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Takáto dohoda sa uzatvára medzi najmenej dvoma tretinami výrobcov mlieka alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny objemu surového mlieka použitého na výrobu syra uvedeného v odseku 1 tohto článku, a v prípade potreby najmenej dvoma tretinami výrobcov tohto syra, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby tohto syra v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku podliehajú predchádzajúcej dohode medzi stranami v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Takáto dohoda sa uzatvára medzi najmenej dvoma tretinami výrobcov mlieka alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny objemu surového mlieka použitého na výrobu syra uvedeného v odseku 1 tohto článku, a v prípade potreby najmenej dvoma tretinami výrobcov tohto syra alebo ich zástupcov, ktorých výroba predstavuje najmenej dve tretiny výroby tohto syra v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
3.  Na účely odseku 1, pokiaľ ide o syr s chráneným zemepisným označením, je zemepisná oblasť pôvodu surového mlieka, ako je uvedená v špecifikácii výrobku pre daný syr, rovnaká ako zemepisná oblasť uvedená v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 týkajúca sa tohto syra.
3.  Na účely odseku 1, pokiaľ ide o syr s chráneným zemepisným označením, je zemepisná oblasť pôvodu surového mlieka, ako je uvedená v špecifikácii výrobku pre daný syr, rovnaká ako zemepisná oblasť uvedená v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 týkajúca sa tohto syra.
4.  Pravidlá uvedené v odseku 1:
4.  Pravidlá uvedené v odseku 1:
a)  sa vzťahujú iba na reguláciu ponuky príslušného výrobku a ich cieľom je prispôsobenie ponuky tohto syra dopytu;
a)  sa vzťahujú iba na reguláciu ponuky príslušného výrobku a ich cieľom je prispôsobenie ponuky tohto syra dopytu;
b)  sa týkajú len príslušného výrobku;
b)  sa týkajú len príslušného výrobku;
c)  sa môžu stanoviť za záväzné na najviac tri roky a po uplynutí tohto obdobia sa môžu obnoviť na základe novej žiadosti uvedenej v odseku 1;
c)  sa môžu stanoviť za záväzné na najviac päť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa môžu obnoviť na základe novej žiadosti uvedenej v odseku 1;
d)  nesmú narušiť obchodovanie s inými výrobkami, ako sú tie, na ktoré sa vzťahujú uvedené pravidlá;
d)  nesmú narušiť obchodovanie s inými výrobkami, ako sú tie, na ktoré sa vzťahujú uvedené pravidlá;
e)  sa nesmú vzťahovať na žiadne operácie po prvom uvedení príslušného syra na trh;
e)  sa nesmú vzťahovať na žiadne operácie po prvom uvedení príslušného syra na trh;
f)  nesmú umožňovať pevné stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných cien;
f)  nesmú umožňovať cenové dohody, a to ani dohody o orientačných či odporúčaných cenách;
g)  nesmú viesť k tomu, že k dispozícii nebude nadmerný podiel príslušného výrobku, ktorý by bol inak dostupný;
g)  nesmú viesť k tomu, že k dispozícii nebude nadmerný podiel príslušného výrobku, ktorý by bol inak dostupný;
h)  nesmú vytvárať diskrimináciu, predstavovať prekážku pre nových účastníkov na trhu či nepriaznivo vplývať na malých výrobcov;
h)  nesmú vytvárať diskrimináciu, predstavovať prekážku pre nových účastníkov na trhu či nepriaznivo vplývať na malých výrobcov;
i)  prispievajú k zachovaniu kvality a/alebo rozvoja príslušného výrobku;
i)  prispievajú k zachovaniu kvality a/alebo rozvoja príslušného výrobku;
j)  nedotýkajú sa článku 149.
j)  nedotýkajú sa článku 149.
5.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa uverejňujú v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
5.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa uverejňujú v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
6.  Členské štáty uskutočňujú kontroly s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v odseku 4 a v prípade, že príslušné vnútroštátne orgány zistia, že tieto podmienky splnené neboli, zrušia pravidlá uvedené v odseku 1.
6.  Členské štáty uskutočňujú kontroly s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v odseku 4 a v prípade, že príslušné vnútroštátne orgány zistia, že tieto podmienky splnené neboli, zrušia pravidlá uvedené v odseku 1.
7.  Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ktoré prijali. Komisia informuje ostatné členské štáty o všetkých oznámeniach týkajúcich sa týchto pravidiel.
7.  Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ktoré prijali. Komisia informuje ostatné členské štáty o všetkých oznámeniach týkajúcich sa týchto pravidiel.
8.  Komisia môže kedykoľvek prijať vykonávacie akty, na základe ktorých bude požadovať, aby členský štát zrušil pravidlá, ktoré stanovil podľa odseku 1, ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 4, bránia hospodárskej súťaži alebo ju narúšajú v podstatnej časti vnútorného trhu alebo že ohrozujú voľný obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 ZFEÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú bez uplatňovania postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.
8.  Komisia môže kedykoľvek prijať vykonávacie akty, na základe ktorých bude požadovať, aby členský štát zrušil pravidlá, ktoré stanovil podľa odseku 1, ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 4, bránia hospodárskej súťaži alebo ju narúšajú v podstatnej časti vnútorného trhu alebo že ohrozujú voľný obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 ZFEÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú bez uplatňovania postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 151
(22d)  Článok 151 sa nahrádza takto:
Článok 151
„Článok 151
Povinné nahlasovanie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Povinné nahlasovanie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Prvonákupcovia surového mlieka nahlasujú od 1. apríla 2015 príslušnému vnútroštátnemu orgánu množstvá surového mlieka, ktoré im boli každý mesiac dodané.
Prvonákupcovia surového mlieka nahlasujú od 1. apríla 2015 príslušnému vnútroštátnemu orgánu množstvá surového mlieka, ktoré im boli každý mesiac dodané, a priemernú zaplatenú cenu. Je potrebné rozlišovať medzi ekologickými a neekologickými poľnohospodárskymi výrobkami. Ak je prvonákupcom družstvo, priemerná cena sa oznámi na konci hospodárskeho roku uvedeného v článku 6 písm. c) bode v).
Informácie o priemernej cene sa považujú za dôverné a príslušný orgán zabezpečí, aby sa nezverejňovali osobitné priemerné ceny alebo názvy jednotlivých hospodárskych subjektov.
Na účely tohto článku a článku 148 je „prvonákupca“ podnik alebo skupina, ktoré nakupujú mlieko od výrobcov na účely:
Na účely tohto článku a článku 148 je „prvonákupca“ podnik alebo skupina, ktoré nakupujú mlieko od výrobcov na účely:
a)  zvozu, balenia, skladovania, chladenia alebo spracovania aj na základe zmluvy;
a)  zvozu, balenia, skladovania, chladenia alebo spracovania aj na základe zmluvy;
b)  predaja jednému alebo viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo spracúvajú mlieko alebo iné mliečne výrobky.
b)  predaja jednému alebo viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo spracúvajú mlieko alebo iné mliečne výrobky.
Členské štáty oznamujú Komisii množstvo surového mlieka uvedeného v prvom pododseku.
Členské štáty oznamujú Komisii množstvo surového mlieka a priemernú cenu podľa prvého pododseku.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví pravidlá pre obsah, formu a časový rozvrh týchto nahlasovaní a opatrení týkajúcich sa oznámení, ktoré majú členské štáty vydávať v súlade s týmto článkom. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví pravidlá pre obsah, formu a časový rozvrh týchto nahlasovaní a opatrení týkajúcich sa oznámení, ktoré majú členské štáty vydávať v súlade s týmto článkom. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 152
(22e)  Článok 152 sa nahrádza takto:
Článok 152
„Článok 152
Organizácie výrobcov
Organizácie výrobcov
1.  Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať organizácie výrobcov, ktoré:
1.  Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať organizácie výrobcov, ktoré:
a)  tvoria a v súlade s článkom 153 ods. 2 kontrolujú výrobcovia v ktoromkoľvek zo špecifických sektorov uvedených v článku 1 ods. 2;
a)  tvoria a v súlade s článkom 153 ods. 2 kontrolujú výrobcovia v ktoromkoľvek zo špecifických sektorov uvedených v článku 1 ods. 2;
b)  sa zriadili z podnetu výrobcov a vykonávajú aspoň jednu z týchto činností:
b)  sa zriadili z podnetu výrobcov a vykonávajú aspoň jednu z týchto činností:
i)  spoločné spracúvanie;
i)  spoločné spracúvanie;
ii)  spoločnú distribúciu vrátane spoločných predajných platforiem alebo spoločnej prepravy;
ii)  spoločnú distribúciu vrátane spoločných predajných platforiem alebo spoločnej prepravy;
iii)  spoločné balenie, označovanie alebo propagáciu;
iii)  spoločné balenie, označovanie alebo propagáciu;
iv)  spoločnú organizáciu kontroly kvality;
iv)  spoločnú organizáciu kontroly kvality;
v)  spoločné využívanie zariadení alebo skladovacích priestorov;
v)  spoločné využívanie zariadení alebo skladovacích priestorov;
vi)  spoločné nakladanie s odpadom, ktorý je priamo spojený s výrobou;
vi)  spoločné nakladanie s odpadom, ktorý je priamo spojený s výrobou;
vii)  spoločné obstarávanie vstupných surovín;
vii)  spoločné obstarávanie vstupných surovín;
viii)  akékoľvek iné spoločné činnosti spojené so službami, ktorými sa plní jeden z cieľov uvedených v písmene c) tohto odseku;
viii)  akékoľvek iné spoločné činnosti spojené so službami, ktorými sa plní jeden z cieľov uvedených v písmene c) tohto odseku;
c)  majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:
c)  majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:
i)  zaistenie plánovania výroby a jej prispôsobenia dopytu, a to najmä z hľadiska kvality a kvantity;
i)  zaistenie plánovania výroby a jej prispôsobenia dopytu, a to najmä z hľadiska kvality a kvantity;
ii)  koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov, ktoré vyrobili ich členovia, na trh, a to aj prostredníctvom priameho uvádzania na trh;
ii)  koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov, ktoré vyrobili ich členovia, na trh, a to aj prostredníctvom priameho uvádzania na trh;
iii)  optimalizácia výrobných nákladov a investičnej návratnosti v reakcii na normy v oblasti životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat a stabilizácia výrobných cien;
iii)  optimalizácia výrobných nákladov a investičnej návratnosti v reakcii na normy v oblasti životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat a stabilizácia výrobných cien;
iv)  vedenie výskumu a rozvojových iniciatív zameraných na udržateľné spôsoby výroby, inovatívne postupy, hospodársku konkurencieschopnosť a vývoj trhu;
iv)  vedenie výskumu a rozvojových iniciatív zameraných na udržateľné spôsoby výroby, inovatívne postupy, hospodársku konkurencieschopnosť a vývoj trhu;
v)  podpora a poskytovanie technickej pomoci pri využívaní pestovateľských postupov a výrobných techník bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie a vyhovujúcich postupov a techník v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;
v)  podpora a poskytovanie technickej pomoci pri využívaní pestovateľských postupov a výrobných techník bez nepriaznivého vplyvu na životné prostredie a vyhovujúcich postupov a techník v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;
vi)  podpora a poskytovanie technickej pomoci pri využívaní výrobných noriem, zlepšovanie kvality výrobkov a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne označenia kvality;
vi)  podpora a poskytovanie technickej pomoci pri využívaní výrobných noriem, zlepšovanie kvality výrobkov a vývoj výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne označenia kvality;
vii)  nakladanie s vedľajšími produktmi a s odpadom najmä na účely ochrany kvality vody, pôdy a krajiny a zachovanie alebo podpora biodiverzity;
vii)  nakladanie s vedľajšími produktmi, tokmi reziduí a s odpadom a ich zhodnocovanie najmä na účely ochrany kvality vody, pôdy a krajiny a zachovanie alebo podpora biodiverzity a zvýšenie obehovosti;
viii)  prispievanie k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a k zmierňovaniu zmeny klímy;
viii)  prispievanie k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov a k zmierňovaniu zmeny klímy;
ix)  príprava iniciatív v oblasti propagácie a uvádzania na trh;
ix)  príprava iniciatív v oblasti propagácie a uvádzania na trh;
x)  riadenie vzájomných fondov uvedených v operačných programov v sektore ovocia a zeleniny uvedených v článku 33 ods. 3 písm. d) tohto nariadenia a podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;
x)  riadenie vzájomných fondov;
xi)  poskytovanie potrebnej technickej pomoci na využívanie budúcich trhov a poisťovacích systémov.
xi)  poskytovanie potrebnej technickej pomoci na využívanie budúcich trhov a poisťovacích systémov.
1a.  Odchylne od článku 101 ods. 1 ZFEÚ môže organizácia výrobcov uznaná podľa odseku 1 tohto článku plánovať výrobu, optimalizovať výrobné náklady, uvádzať na trh poľnohospodárske výrobky a rokovať o zmluvách o ich dodávkach, a to v mene svojich členov v súvislosti s celou ich produkciou alebo jej časťou.
1a.  Odchylne od článku 101 ods. 1 ZFEÚ môže organizácia výrobcov uznaná podľa odseku 1 tohto článku plánovať výrobu, optimalizovať výrobné náklady, uvádzať na trh poľnohospodárske výrobky a rokovať o zmluvách o ich dodávkach, a to v mene svojich členov v súvislosti s celou ich produkciou alebo jej časťou.
Činnosti uvedené v prvom pododseku sa môžu uskutočniť:
Činnosti uvedené v prvom pododseku sa môžu uskutočniť:
a)  za predpokladu, že sa skutočne vykonáva jedna alebo viaceré činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) bodoch i) až vii), čím sa prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v článku 39 ZFEÚ;
a)  za predpokladu, že sa skutočne vykonáva jedna alebo viaceré činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) bodoch i) až vii), čím sa prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v článku 39 ZFEÚ;
b)  za predpokladu, že organizácia výrobcov koncentruje ponuku a uvádza výrobky svojich členov na trh, bez ohľadu na to, či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prevod vlastníctva poľnohospodárskych výrobkov z výrobcov na organizáciu výrobcov;
b)  za predpokladu, že organizácia výrobcov koncentruje ponuku a uvádza výrobky svojich členov na trh, bez ohľadu na to, či sa uskutočnil alebo neuskutočnil prevod vlastníctva poľnohospodárskych výrobkov z výrobcov na organizáciu výrobcov;
c)  bez ohľadu na to, či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o agregovanú produkciu niektorých alebo všetkých členov;
c)  bez ohľadu na to, či je alebo nie je dohodnutá cena rovnaká, pokiaľ ide o agregovanú produkciu niektorých alebo všetkých členov;
d)  za predpokladu, že príslušní výrobcovia nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, pokiaľ ide o výrobky spadajúce pod činnosti uvedené v prvom pododseku;
d)  za predpokladu, že príslušní výrobcovia nie sú členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, pokiaľ ide o výrobky spadajúce pod činnosti uvedené v prvom pododseku;
e)  za predpokladu, že sa na poľnohospodársky výrobok nevzťahuje povinnosť vyplývajúca z členstva poľnohospodára v družstve, ktoré samo nie je členom príslušnej organizácie výrobcov, aby dodávky uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú.
e)  za predpokladu, že sa na poľnohospodársky výrobok nevzťahuje povinnosť vyplývajúca z členstva poľnohospodára v družstve, ktoré samo nie je členom príslušnej organizácie výrobcov, aby dodávky uskutočňoval v súlade s podmienkami stanovenými v stanovách družstva alebo v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto stanovách ustanovené alebo z nich vyplývajú.
Členské štáty sa však od podmienky stanovenej v druhom pododseku písm. d) môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak majú vyrábajúci členovia dve samostatné jednotky produkcie umiestnené v odlišných zemepisných oblastiach.
Členské štáty sa však od podmienky stanovenej v druhom pododseku písm. d) môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak majú vyrábajúci členovia dve samostatné jednotky produkcie umiestnené v odlišných zemepisných oblastiach.
1b.  Na účely tohto článku sa pojmom organizácie výrobcov označujú aj združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 ods. 1, ak takéto združenia spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 1 tohto článku.
1b.  Na účely tohto článku sa pojmom organizácie výrobcov označujú aj združenia organizácií výrobcov uznané podľa článku 156 ods. 1, ak takéto združenia spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 1 tohto článku.
1c.  Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003 môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o tom, že v budúcnosti sa upraví, prestane vykonávať alebo nebude vôbec vykonávať jedna alebo viacero činností uvedených v odseku 1a prvom pododseku, ak sa domnieva, že je to potrebné na zabránenie vylúčeniu hospodárskej súťaže, alebo ak sa domnieva, že sú ohrozené ciele stanovené v článku 39 ZFEÚ.
1c.  Vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže uvedený v článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003 môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o tom, že v budúcnosti sa upraví, prestane vykonávať alebo nebude vôbec vykonávať jedna alebo viacero činností uvedených v odseku 1a prvom pododseku, ak sa domnieva, že je to potrebné na zabránenie vylúčeniu hospodárskej súťaže, alebo ak sa domnieva, že sú ohrozené ciele stanovené v článku 39 ZFEÚ.
Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku tohto odseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.
Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, Komisia prijme rozhodnutie uvedené v prvom pododseku tohto odseku bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.
Keď vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže koná podľa prvého pododseku tohto odseku, písomne o tom informuje Komisiu pred začatím prvého formálneho vyšetrovacieho opatrenia alebo ihneď po jeho začatí a oznámi Komisii rozhodnutia ihneď po ich prijatí.
Keď vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže koná podľa prvého pododseku tohto odseku, písomne o tom informuje Komisiu pred začatím prvého formálneho vyšetrovacieho opatrenia alebo ihneď po jeho začatí a oznámi Komisii rozhodnutia ihneď po ich prijatí.
Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.
Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa neuplatňujú skôr ako odo dňa ich oznámenia dotknutým podnikom.
2.  Organizácia výrobcov uznaná podľa odseku 1 môže byť naďalej uznaná, ak sa zapája do uvádzania výrobkov patriacich pod číselný znak KN ex 22 08, ktoré nie sú výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluvám, a to pod podmienkou, že podiel takýchto výrobkov nepresiahne 49 % celkovej hodnoty predávanej produkcie danej organizácie výrobcov a že takéto výrobky nedostávajú podporu Únie. Takéto výrobky sa pre organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny nezapočítavajú do výpočtu hodnoty predávanej výroby na účely článku 34 ods. 2.
2.  Organizácia výrobcov uznaná podľa odseku 1 môže byť naďalej uznaná, ak sa zapája do uvádzania výrobkov patriacich pod číselný znak KN ex 2208, ktoré nie sú výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluvám, a to pod podmienkou, že podiel takýchto výrobkov nepresiahne 49 % celkovej hodnoty predávanej produkcie danej organizácie výrobcov a že takéto výrobky nedostávajú podporu Únie. Takéto výrobky sa pre organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny nezapočítavajú do výpočtu hodnoty predávanej výroby na účely článku 34 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 153
(22f)  Článok 153 sa nahrádza takto:
Článok 153
Článok 153
Stanovy organizácií výrobcov
Stanovy organizácií výrobcov
1.  V stanovách organizácie výrobcov sa od vyrábajúcich členov predovšetkým žiada, aby:
1.  V stanovách organizácie výrobcov sa od vyrábajúcich členov predovšetkým žiada, aby:
a)  uplatňovali pravidlá, ktoré organizácie výrobcov prijali v oblasti nahlasovania výroby, uvádzania výrobkov na trh a ochrany životného prostredia;
a)  uplatňovali pravidlá, ktoré organizácie výrobcov prijali v oblasti nahlasovania výroby, uvádzania výrobkov na trh a ochrany životného prostredia;
b)  boli členmi iba jednej organizácie výrobcov pre akýkoľvek výrobok, ktorý sa v danom podniku vyrába; členské štáty sa však od tejto podmienky môžu odchýliť v riadne odôvodnených prípadoch, ak vyrábajúci členovia majú dve samostatné výrobné jednotky v odlišných zemepisných oblastiach;
b)  boli členmi iba jednej organizácie výrobcov pre akýkoľvek výrobok, ktorý sa v danom podniku vyrába;
c)  poskytovali informácie, ktoré organizácia výrobcov požaduje na štatistické účely.
c)  poskytovali informácie, ktoré organizácia výrobcov požaduje na štatistické účely.
Členské štáty sa však môžu odchýliť od prvého pododseku písm. b) v riadne odôvodnených prípadoch:
i)  ak vyrábajúci členovia vlastnia dve rôzne výrobné jednotky nachádzajúce sa v odlišných zemepisných oblastiach alebo
ii)  ak organizácia výrobcov uznaná podľa článku 152, ku ktorej už výrobcovia patria, demokraticky rozhodla podľa odseku 2 písm. c), že umožní svojim vyrábajúcim členom, aby sa stali členmi druhej uznanej organizácie výrobcov, a to za týchto podmienok:
–  vyrábajúci členovia majú istý výrobok určený na rôzne použitia a primárna organizácia výrobcov, ku ktorej výrobcovia už patria, neponúka odbytiská pre druhé použitie, ktoré výrobcovia zamýšľajú pre svoj výrobok, alebo
–  vyrábajúci členovia sa v minulosti zaviazali dodať časť svojich výrobkov prostredníctvom zmlúv alebo členstva v družstvách niekoľkým ďalším nákupcom a aspoň jeden z týchto nákupcov sa stane uznanou organizáciou výrobcov.
2.  V stanovách organizácie výrobcov sa tiež stanovia:
2.  V stanovách organizácie výrobcov sa tiež stanovia:
a)  postupy na stanovenie, prijatie a zmenu pravidiel uvedených v odseku 1 písm. a);
a)  postupy na stanovenie, prijatie a zmenu pravidiel uvedených v odseku 1 písm. a);
b)  finančné príspevky členov potrebné na financovanie organizácie výrobcov;
b)  finančné príspevky členov potrebné na financovanie organizácie výrobcov;
c)  pravidlá, ktoré vyrábajúcim členom umožnia demokraticky kontrolovať organizáciu a jej rozhodnutia;
c)  pravidlá, ktoré vyrábajúcim členom umožnia demokraticky kontrolovať organizáciu a jej rozhodnutia, ako aj jej účty a rozpočty;
d)  sankcie za porušenie povinností podľa stanov, najmä za nezaplatenie finančných príspevkov, alebo pravidiel stanovených organizáciou výrobcov;
d)  sankcie za porušenie povinností podľa stanov, najmä za nezaplatenie finančných príspevkov, alebo pravidiel stanovených organizáciou výrobcov;
e)  pravidlá pre prijatie nových členov, a najmä minimálnu dobu členstva, ktorá nemôže byť kratšia ako jeden rok;
e)  pravidlá pre prijatie nových členov, a najmä minimálnu dobu členstva, ktorá nemôže byť kratšia ako jeden rok;
f)  účtovné a rozpočtové pravidlá potrebné na fungovanie organizácie.
f)  účtovné a rozpočtové pravidlá potrebné na fungovanie organizácie.
2a.  Štatúty organizácie výrobcov môžu tiež stanoviť, že v prípade, že organizácia výrobcov zodpovedá za predaj niektorých alebo všetkých výrobkov svojich vyrábajúcich členov, a ak nedochádza k prevodu vlastníctva výrobkov z vyrábajúcich členov na organizáciu výrobcov, títo vyrábajúci členovia nadviažu kontakty s nákupcami s výnimkou záležitostí, ktoré sa týkajú ceny alebo objemu predaja týchto výrobkov.
3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.
3.   Odseky 1, 2 a 2a sa nevzťahujú na organizácie výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 154
(22g)  Článok 154 sa nahrádza takto:
Článok 154
„Článok 154
Uznávanie organizácií výrobcov
Uznávanie organizácií výrobcov
1.  Aby organizácia výrobcov, ktorá žiada o uznanie, mohla byť uznaná členským štátom, je uvedená organizácia výrobcov právnickou osobou alebo jasne vymedzenou častou právnickej osoby, ktorá:
1.  Aby organizácia výrobcov, ktorá žiada o uznanie, mohla byť uznaná členským štátom, je uvedená organizácia výrobcov právnickou osobou alebo jasne vymedzenou častou právnickej osoby, ktorá:
a)  spĺňa požiadavky stanovené v článku 152 ods. 1 písm. a), b) a c);
a)  spĺňa požiadavky stanovené v článku 152 ods. 1 písm. a), b) a c);
b)  má minimálny počet členov a/alebo pokrýva minimálny objem alebo hodnotu predajnej výroby, ktorý stanoví príslušný členský štát, v oblasti, kde vykonáva svoju činnosť;
b)  má minimálny počet členov a/alebo pokrýva minimálny objem alebo hodnotu výroby určenej na predaj, ktorý stanoví príslušný členský štát, v oblasti, kde vykonáva svoju činnosť; takéto ustanovenia nebránia uznávaniu organizácií výrobcov, ktoré sa venujú okrajovej výrobe;
c)  poskytuje dostatočné dôkazy o tom, že riadne vykonáva svoje činnosti, a to z hľadiska času aj efektívnosti, poskytovania ľudskej, materiálnej a technickej podpory svojim členom a podľa potreby koncentrácie ponuky;
c)  poskytuje dostatočné dôkazy o tom, že riadne vykonáva svoje činnosti, a to z hľadiska času aj efektívnosti, poskytovania ľudskej, materiálnej a technickej podpory svojim členom a podľa potreby koncentrácie ponuky;
d)  má stanovy, ktoré sú v súlade s písmenami a), b) a c) tohto odseku.
d)  má stanovy, ktoré sú v súlade s písmenami a), b) a c) tohto odseku.
1a.  Členské štáty môžu na základe žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako jedného uznania organizácii výrobcov pôsobiacej vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že organizácia výrobcov spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku pre každý sektor, pre ktorý žiada o uznanie.
1a.  Členské štáty môžu na základe žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako jedného uznania organizácii výrobcov pôsobiacej vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že organizácia výrobcov spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku pre každý sektor, pre ktorý žiada o uznanie.
2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2018 a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané organizácie výrobcov podľa článku 152.
2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že organizácie výrobcov, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2018 a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané organizácie výrobcov podľa článku 152.
3.  Ak boli organizácie výrobcov uznané pred 1. januárom 2018, ale nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, členské štáty odoberú ich uznanie najneskôr 31. decembra 2020.“
3.  Ak boli organizácie výrobcov uznané pred 1. januárom 2018, ale nespĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, členské štáty odoberú ich uznanie najneskôr 31. decembra 2020.“
4.  Členské štáty:
4.  Členské štáty:
a)  do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;
a)  do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;
b)  v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané organizácie výrobcov spĺňajú ustanovenia tejto kapitoly;
b)  v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané organizácie výrobcov spĺňajú ustanovenia tejto kapitoly;
c)  v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám a združeniam príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;
c)  v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám a združeniam príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;
d)  každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.
d)  každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 156
(22h)  Článok 156 sa nahrádza takto:
Článok 156
„Článok 156
Združenia organizácií výrobcov
Združenia organizácií výrobcov
1.  Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať združenia organizácií výrobcov v konkrétnom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré sa zriadili z podnetu uznaných organizácií výrobcov. S výhradou pravidiel prijatých podľa článku 173 môžu združenia organizácií výrobcov vykonávať ktorúkoľvek z činností alebo funkcií organizácií výrobcov.
1.  Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať združenia organizácií výrobcov v konkrétnom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré sa zriadili z podnetu uznaných organizácií výrobcov a/alebo združení organizácií výrobcov. S výhradou pravidiel prijatých podľa článku 173 môžu združenia organizácií výrobcov vykonávať ktorúkoľvek z činností alebo funkcií organizácií výrobcov.
2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty na základe žiadosti uznať združenie uznaných organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ak sa príslušný členský štát domnieva, že združenie je schopné účinne vykonávať všetky činnosti uznanej organizácie výrobcov a spĺňa podmienky stanovené v článku 161 ods. 1.
2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty na základe žiadosti uznať združenie uznaných organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ak sa príslušný členský štát domnieva, že združenie je schopné účinne vykonávať všetky činnosti uznanej organizácie výrobcov a spĺňa podmienky stanovené v článku 161 ods. 1.“
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 i (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 157
(22i)  Článok 157 sa nahrádza takto:
Článok 157
Článok 157
Medziodvetvové organizácie
Medziodvetvové organizácie
1.  Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať medziodvetvové organizácie v akomkoľvek špecifickom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré:
1.  Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať medziodvetvové organizácie v akomkoľvek špecifickom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré:
a)  združujú zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou výrobkov v jednom alebo vo viacerých sektoroch a spojených aspoň s jednou z týchto fáz dodávateľského reťazca: ich spracovanie alebo obchodovanie s nimi vrátanie ich distribúcie;
a)  združujú zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou výrobkov v jednom alebo vo viacerých sektoroch a spojených aspoň s jednou z týchto fáz dodávateľského reťazca: ich spracovanie alebo obchodovanie s nimi vrátane ich distribúcie;
b)  sa zriadili z podnetu všetkých alebo niektorých organizácií alebo združení, ktoré ich tvoria;
b)  sa zriadili z podnetu všetkých alebo niektorých organizácií alebo združení, ktoré ich tvoria;
c)  s prihliadnutím na záujmy svojich členov a spotrebiteľov majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať predovšetkým jeden z týchto cieľov:
c)  s prihliadnutím na záujmy všetkých svojich členov a spotrebiteľov majú konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať predovšetkým jeden z týchto cieľov:
i)  zlepšovanie vedomostí a transparentnosti výroby a trhu, a to aj uverejňovaním agregovaných štatistických údajov o výrobných nákladoch, cenách podľa potreby vrátane cenových indexov, objemoch a trvaní zmlúv, ktoré už boli uzavreté, a poskytovaním analýz možného budúceho vývoja trhu na regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;
i)  zlepšovanie vedomostí a transparentnosti výroby a trhu prostredníctvom;
–  uverejňovania a/alebo spoločného využívania agregovaných štatistických údajov o výrobných nákladoch, cenách a prípadne aj cenových indexoch, objemoch a trvaní zmlúv, ktoré už boli uzavreté, ako aj údajov o maržiach pridelených v jednotlivých fázach dodávateľského reťazca;
–   poskytovania analýz možného budúceho vývoja trhu na regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni;
ii)  odhady výrobného potenciálu a zaznamenávanie verejných trhových cien;
ii)  odhady výrobného potenciálu a zaznamenávanie verejných trhových cien;
iii)  prispievanie k lepšej koordinácii uvádzania výrobkov na trh, najmä prostredníctvom výskumu a trhových štúdií;
iii)  prispievanie k lepšej koordinácii uvádzania výrobkov na trh, najmä prostredníctvom výskumu a trhových štúdií;
iv)  prieskum potenciálnych exportných trhov;
iv)  prieskum potenciálnych exportných trhov;
v)  bez toho, aby boli dotknuté články 148 a 168, vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie pre predaj poľnohospodárskych výrobkov nákupcom a/alebo dodávku spracovaných výrobkov distribútorom a maloobchodníkom, so zohľadnením potreby dosiahnuť spravodlivé konkurenčné podmienky a zamedziť narušeniu trhu;
v)  bez toho, aby boli dotknuté články 148 a 168, vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie pre predaj poľnohospodárskych výrobkov nákupcom a/alebo dodávku spracovaných výrobkov distribútorom a maloobchodníkom, so zohľadnením potreby dosiahnuť spravodlivé konkurenčné podmienky a zamedziť narušeniu trhu. Tieto štandardné vzory zmlúv môžu zahŕňať dva alebo viac podnikov, z ktorých každý pôsobí na inej úrovni výrobného, spracovateľského alebo distribučného reťazca, a obsahujú príslušné ľahko zrozumiteľné ukazovatele, ekonomické indexy a metódu výpočtu konečnej ceny, ktoré sú založené na príslušných výrobných nákladoch a ich vývoji a odkazujú na ne, pričom zohľadňujú aj kategórie výrobkov a ich rôzne trhové príležitosti, ukazovatele oceňovania výrobkov, ceny poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov pozorované na trhoch a ich zmeny a kritériá týkajúce sa zloženia, kvality, vysledovateľnosti a obsahu špecifikácií výrobkov.
vi)  intenzívnejšie využívanie potenciálu výrobkov, a to aj na úrovni odbytísk, a príprava iniciatív na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti a inovácie;
vi)  intenzívnejšie využívanie potenciálu výrobkov, a to aj na úrovni odbytísk, a príprava iniciatív na posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti a inovácie;
vii)  poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na inováciu, racionalizáciu, zlepšenie a prispôsobenie výroby, a v prípade potreby na spracovanie a uvádzanie na trh, so zameraním na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, vrátane osobitostí výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, a ochranu životného prostredia;
vii)  poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na inováciu, racionalizáciu, zlepšenie a prispôsobenie výroby a v prípade potreby na spracovanie a uvádzanie na trh so zameraním na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, vrátane osobitostí výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením a ochranu životného prostredia, klímy, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;
viii)  hľadanie spôsobov na obmedzenie používania veterinárnych prípravkov alebo prípravkov na ochranu rastlín, lepšie riadenie iných prípravkov, zabezpečenie kvality výrobkov a ochrany pôdy a vody, presadzovanie potravinovej bezpečnosti, najmä prostredníctvom vysledovateľnosti výrobkov, a zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;
viii)  hľadanie spôsobov na obmedzenie používania veterinárnych prípravkov alebo prípravkov na ochranu rastlín, lepšie riadenie iných prípravkov, zabezpečenie kvality výrobkov a ochrany pôdy a vody, presadzovanie potravinovej bezpečnosti, najmä prostredníctvom vysledovateľnosti výrobkov, a zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;
ix)  vývoj spôsobov a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a podľa potreby spracovania a uvádzania na trh;
ix)  vývoj spôsobov a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a podľa potreby spracovania a uvádzania na trh;
x)  prijímanie všetkých možných opatrení na udržanie, ochranu a presadzovanie ekologického poľnohospodárstva, označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;
x)  prijímanie všetkých možných opatrení na udržanie, ochranu a presadzovanie ekologického poľnohospodárstva, označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;
xi)  podpora a vykonávanie výskumu integrovanej udržateľnej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov výroby;
xi)  podpora a vykonávanie výskumu integrovanej udržateľnej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov výroby;
xii)  podpora zdravej a zodpovednej spotreby výrobkov na vnútornom trhu; a/alebo informovanie o škodlivých účinkoch spotreby v nebezpečnej miere;
xii)  podpora zdravej a zodpovednej spotreby výrobkov na vnútornom trhu; a/alebo informovanie o škodlivých účinkoch spotreby v nebezpečnej miere;
xiii)  presadzovanie spotreby výrobkov a/alebo poskytovanie informácií o nich na vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;
xiii)  presadzovanie spotreby výrobkov a/alebo poskytovanie informácií o nich na vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;
xiv)  prispievanie k nakladaniu s vedľajšími produktmi a k znižovaniu odpadu a k nakladaniu s ním.
xiv)  prispievanie k nakladaniu s vedľajšími produktmi a rozvoju iniciatív na ich zhodnocovanie a k znižovaniu odpadu a k nakladaniu s ním;
xv)  stanovenie štandardných ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle článku 172a vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných trhových cien dotknutých výrobkov alebo iných komoditných trhov;
xv)  zavedenie pravidiel rozdelenia hodnoty medzi hospodárske subjekty v dodávateľskom reťazci vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných trhových cien dotknutých výrobkov alebo iných komoditných trhov; Tieto pravidlá môžu mať formu štandardných ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle článku 172a alebo môžu obsahovať alebo odkazovať na hospodárske ukazovatele, ako sú príslušné výrobné náklady a náklady na uvedenie na trh a ich vývoj, ceny poľnohospodárskych a potravinových výrobkov zaznamenané na príslušnom trhu (trhoch) a ich vývoj, ako aj množstvá, zloženie, kvalita, vysledovateľnosť alebo rešpektovanie príslušných výrobkov, a zohľadňujú sa v nich výrobné náklady;
xva)  zavedenie štandardných ustanovení o spravodlivej náhrade nákladov, ktoré poľnohospodárom vznikli v súvislosti s plnením požiadaviek mimoprávnej povahy týkajúcich sa životného prostredia, klímy, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, a to vrátane metód na výpočet týchto nákladov;
xvi)  vykonávanie opatrení na ochranu a riadenie zdravia zvierat, ochranu rastlín a zvládanie environmentálnych rizík.
xvi)  podpora a vykonávanie opatrení na prevenciu, kontrolu a riadenie rizík týkajúcich sa zdravia zvierat, ochrany rastlín a životného prostredia, a to aj zriadením a riadením vzájomných fondov alebo prispievaním do takýchto fondov s cieľom vyplácať poľnohospodárom finančnú kompenzáciu za náklady a hospodárske straty vyplývajúce z podpory a vykonávania takýchto opatrení;
xvia)  prispievanie k transparentnosti obchodných vzťahov medzi rôznymi článkami reťazca, najmä navrhovaním a vykonávaním technických noriem a kontrolou ich dodržiavania členmi daného sektora.
1a.  Členské štáty môžu na základe žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako jedného uznania medziodvetvovej organizácii pôsobiacej vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že medziodvetvová organizácia spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 a v relevantných prípadoch v odseku 3 pre každý sektor, pre ktorý žiada o uznanie.
1a.  Členské štáty môžu na základe žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako jedného uznania medziodvetvovej organizácii pôsobiacej vo viacerých sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že medziodvetvová organizácia spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 a v relevantných prípadoch v odseku 3 pre každý sektor, pre ktorý žiada o uznanie.
2.  V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty rozhodnúť na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, že podmienka v článku 158 ods. 1 písm. c) je splnená obmedzením počtu medziodvetvových organizácií na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ak sa tak stanovuje vo vnútroštátnych pravidlách platných pred 1. januárom 2014, a keď to nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.
2.  V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty rozhodnúť na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, že podmienka v článku 158 ods. 1 písm. c) je splnená obmedzením počtu medziodvetvových organizácií na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ak sa tak stanovuje vo vnútroštátnych pravidlách platných pred 1. januárom 2014, a keď to nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu.
3.  Pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov, môžu členské štáty odchylne od odseku 1 uznať medziodvetvové organizácie, ktoré:
a)  formálne požiadali o uznanie a združujú zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou surového mlieka a spojených aspoň s jednou z týchto fáz dodávateľského reťazca: spracovanie výrobkov sektora mlieka a mliečnych výrobkoch alebo obchodovanie s nimi vrátane ich distribúcie;
b)  sa vytvorili z podnetu všetkých alebo niektorých zástupcov uvedených v písmene a);
c)  vykonávajú jednu alebo viaceré z nasledujúcich činností v jednom alebo vo viacerých regiónoch Únie a zohľadňujú pri tom záujmy členov týchto medziodvetvových organizácií a záujmy spotrebiteľov:
i)  zlepšovanie vedomostí a transparentnosti výroby a trhu vrátane uverejňovania štatistických údajov o cenách, objemoch a trvaní zmlúv týkajúcich sa dodávok surového mlieka, ktoré už boli uzatvorené, a poskytovania analýzy možného budúceho vývoja trhu na regionálnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;
ii)  pomoc pri zlepšení koordinácie spôsobu, akým sa výrobky sektora mlieka a mliečnych výrobkov umiestňujú na trh, najmä prostredníctvom výskumných a trhových štúdií;
iii)  podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a poskytovanie informácií o nich na vnútornom i vonkajšom trhu;
iv)  prieskum potenciálnych exportných trhov;
v)  vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie pre predaj surového mlieka nákupcom alebo dodávku spracovaných výrobkov distribútorom a maloobchodníkom, so zohľadnením potreby dosiahnuť spravodlivé konkurenčné podmienky a zamedziť narušeniu trhu;
vi)  poskytovanie informácií a uskutočňovanie výskumu, ktorý je potrebný na prispôsobenie výroby na výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku a ochranu životného prostredia;
vii)  udržiavanie a rozvoj výrobného potenciálu sektora mlieka a mliečnych výrobkov okrem iného podporou inovácie a programov aplikovaného výskumu a vývoja s cieľom využiť plný potenciál mlieka a mliečnych výrobkov, najmä preto, aby sa vytvárali výrobky s pridanou hodnotou, ktoré budú príťažlivejšie pre spotrebiteľov;
viii)  hľadanie spôsobov na obmedzenie používania veterinárnych prípravkov, zlepšenie riadenia iných prípravkov, zvýšenie bezpečnosti potravín a zlepšenie zdravia zvierat;
ix)  vývoj spôsobov a nástrojov na zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých fázach výroby a uvádzania na trh;
x)  využívanie potenciálu ekologického poľnohospodárstva a ochrana a podpora takéhoto poľnohospodárstva, ako aj výroba výrobkov s označením pôvodu, označeniami kvality a zemepisnými označeniami; a
xi)  presadzovanie integrovanej výroby alebo iných environmentálne vhodných spôsobov výroby.
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 j (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 158
(22j)  Článok 158 sa nahrádza takto:
Článok 158
Článok 158
Uznávanie medziodvetvových organizácií
Uznávanie medziodvetvových organizácií
1.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie, ktoré o takéto uznanie požiadajú, ak tieto organizácie:
1.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie, ktoré o takéto uznanie požiadajú, ak tieto organizácie:
a)  spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 157;
a)  spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 157;
b)  vykonávajú svoje činnosti v jednom alebo vo viacerých regiónoch príslušného územia;
b)  vykonávajú svoje činnosti v jednom alebo vo viacerých regiónoch príslušného územia;
c)  predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených v článku 157 ods. 1 písm. a);
c)  predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených v článku 157 ods. 1 písm. a);
ca)  zabezpečujú vyvážené zastúpenie jednotlivých fáz dodávateľského reťazca uvedených v článku 157 ods. 1 písm. a);
d)  s výnimkou prípadov stanovených v článku 162 sa nezapájajú do výroby, spracovania alebo obchodovania.
d)  s výnimkou prípadov stanovených v článku 162 sa nezapájajú do výroby, spracovania alebo obchodovania.
2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 157.
2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 157.
3.  Medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku nespĺňajú, môžu vykonávať svoje činnosti podľa vnútroštátneho práva do 1. januára 2015.
3.  Medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 1. januárom 2014 na základe vnútroštátneho práva a ktoré podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku nespĺňajú, môžu vykonávať svoje činnosti podľa vnútroštátneho práva do 1. januára 2015.
4.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie vo všetkých sektoroch, ktoré existovali pred 1. januárom 2014, či už boli uznané na základe žiadosti alebo vytvorené na základe právneho predpisu, aj keď nespĺňajú podmienku stanovenú v článku 157 ods. 1 písm. b) alebo v článku 157 ods. 3 písm. b).
4.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie vo všetkých sektoroch, ktoré existovali pred 1. januárom 2014, či už boli uznané na základe žiadosti alebo vytvorené na základe právneho predpisu, aj keď nespĺňajú podmienku stanovenú v článku 157 ods. 1 písm. b) alebo v článku 157 ods. 3 písm. b).
5.  Ak členské štáty uznajú medziodvetvovú organizáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2,:
5.  Ak členské štáty uznajú medziodvetvovú organizáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2,:
a)  do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;
a)  do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;
b)  v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané medziodvetvové organizácie dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich uznávanie;
b)  v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané medziodvetvové organizácie dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich uznávanie;
c)  v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;
c)  v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;
d)  odoberú uznanie, ak už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie, ktoré sú stanovené v tomto článku;
d)  odoberú uznanie, ak už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie, ktoré sú stanovené v tomto článku;
e)  každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.
e)  každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 k (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 158 a (nový)
(22k)  V kapitole III oddiele 1 sa vkladá tento článok:
„Článok 158a
Združenia medziodvetvových organizácií
Členské štáty môžu na základe žiadosti uznať združenia medziodvetvových organizácií v konkrétnom sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré sa zriadili z podnetu uznaných medziodvetvových organizácií.
S výhradou pravidiel prijatých podľa článku 173 môžu združenia organizácií výrobcov vykonávať ktorúkoľvek z činností alebo funkcií medziodvetvových organizácií.“
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 l (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 158 b (nový)
(22l)  V kapitole III oddiele 1 sa vkladá tento článok:
„Článok 158b
Nadnárodné organizácie výrobcov a ich nadnárodné združenia a nadnárodné medziodvetvové organizácie
1.  Na účely tohto nariadenia odkazy na organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvové organizácie zahŕňajú aj nadnárodné organizácie výrobcov, nadnárodné združenia organizácií výrobcov a nadnárodné medziodvetvové organizácie uznané podľa tohto článku.
2.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a)  „nadnárodná organizácia výrobcov“ je akákoľvek organizácia výrobcov, ktorej členské podniky výrobcov sídlia vo viac ako jednom členskom štáte;
b)  „nadnárodné združenie organizácií výrobcov“ je akékoľvek združenie organizácií výrobcov, ktorého členské organizácie sídlia vo viac ako jednom členskom štáte;
c)  „nadnárodná medziodvetvová organizácia“ je akákoľvek medziodvetvová organizácia, ktorej členovia vyrábajú, spracúvajú alebo uvádzajú na trh výrobky, na ktoré sa vzťahuje jej činnosť vo viac ako jednom členskom štáte.
3.  Komisia rozhodne o uznaní nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov a nadnárodných medziodvetvových organizácií.
Všeobecné pravidlá uznávania uvedené v článkoch 154, 156 a 158 a osobitné pravidlá uznávania v sektore mlieka a mliečnych výrobkov uvedené v článkoch 161 a 163 sa uplatňujú mutatis mutandis.
4.  Členský štát, v ktorom nadnárodná organizácia výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov má podstatný počet členov alebo členských organizácií alebo podstatný objem alebo hodnotu výroby určenej na predaj, alebo členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadnárodnej medziodvetvovej organizácie, ako aj ostatné členské štáty, v ktorých sídlia členovia tejto organizácie alebo združenia, predložia Komisii informácie potrebné nato, aby mohla overiť splnenie podmienok na uznanie, a poskytnú jej všetku potrebnú administratívnu pomoc.
5.  Komisia a členský štát uvedený v odseku 4 poskytne všetky relevantné informácie na žiadosť iného členského štátu, v ktorom sídlia členovia takejto organizácie alebo združenia.“
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 m (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 160
(22m)  Článok 160 sa nahrádza takto:
Článok 160
„Článok 160
Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny
Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny
Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny sledujú aspoň jeden z cieľov stanovených v článku 152 ods. 1 písm. c) bodoch i), ii) a iii).
1.   Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny sledujú aspoň jeden z cieľov stanovených v článku 152 ods. 1 písm. c) bodoch i), ii) a iii).
V stanovách organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny sa od vyrábajúcich členov žiada, aby svoju celú príslušnú výrobu uvádzali na trh prostredníctvom danej organizácie výrobcov.
1a.   V stanovách organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny sa od vyrábajúcich členov žiada, aby svoju celú príslušnú výrobu uvádzali na trh prostredníctvom danej organizácie výrobcov.
Odchylne od prvého pododseku, ak to organizácia výrobcov povolí vo svojich stanovách, vyrábajúci členovia môžu:
a)  predávať výrobky priamo alebo mimo svojich podnikov spotrebiteľom na ich osobnú spotrebu;
b)  predávať samostatne alebo prostredníctvom inej organizácie výrobcov, ktorú určila ich vlastná organizácia výrobcov, množstvá výrobkov, ktoré sú, pokiaľ ide o objem alebo hodnotu, okrajové v porovnaní s objemom alebo hodnotou výroby príslušných výrobkov, ktorá je určená na predaj v rámci organizácie,
c)  predávať samostatne alebo prostredníctvom inej organizácie výrobcov, ktorú určila ich vlastná organizácia výrobcov, výrobky, na ktoré sa z dôvodu ich vlastností alebo obmedzenej výroby vyrábajúcich členov, pokiaľ ide o objem alebo hodnotu, bežne nevzťahujú obchodné aktivity organizácie výrobcov.
2.  Percentuálny podiel výroby v objeme alebo hodnote výroby určenej na predaj každého vyrábajúceho člena, ktorý vyrábajúci členovia umiestňujú na trh mimo organizácie výrobcov, nesmie prekročiť percentuálny podiel stanovený delegovaným aktom uvedeným v článku 173 tohto nariadenia.
Členské štáty však môžu stanoviť nižší percentuálny podiel výroby, ktorý vyrábajúci členovia môžu umiestniť na trh mimo organizácie výrobcov, ako podiel stanovený v delegovanom akte uvedenom v prvom pododseku, ale nie menej ako 10 %.
3.  V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 834/2007, alebo v prípade, že vyrábajúci členovia umiestňujú svoje výrobky na trh prostredníctvom inej organizácie výrobcov určenej ich vlastnou organizáciou výrobcov, percentuálny podiel výroby, ktorý výrobcovia umiestňujú na trh mimo organizácie výrobcov, ako sa uvádza v odseku 1a, nesmie prekročiť percentuálny podiel objemu alebo hodnoty výroby určenej na predaj každého vyrábajúceho člena stanovený v delegovanom akte uvedenom v článku 173 tohto nariadenia.
Členské štáty však môžu stanoviť nižší percentuálny podiel výroby, ktorý títo vyrábajúci členovia môžu umiestniť na trh mimo organizácie výrobcov, ako podiel stanovený v delegovanom akte uvedenom v prvom pododseku, ale nie menej ako 10 %.
Usudzuje sa, že organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny konajú v mene a v záujme svojich členov v hospodárskych záležitostiach v rámci svojich právomocí.
Usudzuje sa, že organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny konajú v mene a v záujme svojich členov v hospodárskych záležitostiach v rámci svojich právomocí.“
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 n (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 163
(22n)  Článok 163 sa nahrádza takto:
Článok 163
„Článok 163
Uznávanie medziodvetvových organizácií v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
Uznávanie medziodvetvových organizácií v sektore mlieka a mliečnych výrobkov
1.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ak tieto organizácie:
1.  Členské štáty môžu uznať medziodvetvové organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ak tieto organizácie:
a)  spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 157 ods. 3;
a)  spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 157 ods. 3;
b)  vykonávajú svoje činnosti v jednom alebo vo viacerých regiónoch príslušného územia;
b)  vykonávajú svoje činnosti v jednom alebo vo viacerých regiónoch príslušného územia;
c)  predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených v článku 157 ods. 3 písm. a);
c)  predstavujú významný podiel hospodárskych činností uvedených v článku 157 ods. 3 písm. a);
d)  samotné nie sú zapojené do výroby alebo spracovania výrobkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ani sa nezapájajú do obchodovania s nimi.
d)  samotné nie sú zapojené do výroby alebo spracovania výrobkov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ani sa nezapájajú do obchodovania s nimi.
2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 2. aprílom 2012 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 157 ods. 3.
2.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že medziodvetvové organizácie, ktoré boli uznané pred 2. aprílom 2012 na základe vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1, sa považujú za uznané medziodvetvové organizácie podľa článku 157 ods. 3.
3.  Ak členské štáty využijú možnosť uznať medziodvetvovú organizáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2:
3.  Ak členské štáty využijú možnosť uznať medziodvetvovú organizáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2:
a)  do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;
a)  do štyroch mesiacov od podania žiadosti spolu so všetkými príslušnými podpornými dokladmi rozhodnú, či organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť sa podáva v členskom štáte, v ktorom má organizácia svoje ústredie;
b)  v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané medziodvetvové organizácie dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich uznávanie;
b)  v intervaloch, ktoré si určia samy, uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či uznané medziodvetvové organizácie dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich uznávanie;
c)  v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;
c)  v prípade zistenia nedodržiavania alebo nezrovnalostí pri vykonávaní opatrení stanovených v tejto kapitole uložia týmto organizáciám príslušné sankcie, ktoré stanovili, a v prípade potreby rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;
d)  odoberú uznanie, ak:
d)  odoberú uznanie, ak už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie, ktoré sú stanovené v tomto článku;
i)   už nie sú splnené požiadavky a podmienky na uznanie, ktoré sú stanovené v tomto článku;
ii)  sa medziodvetvová organizácia podieľa na dohodách, rozhodnutiach a zosúladených postupoch uvedených v článku 210 ods. 4; takéto rozhodnutie o odobratí nemá vplyv na akékoľvek ďalšie sankcie ukladané podľa vnútroštátneho práva;
iii)  medziodvetvová organizácia neplní oznamovaciu povinnosť uvedenú v článku 210 ods. 2 prvom pododseku písm. a);
e)  každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.
e)  každý rok do 31. marca informujú Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré prijali v predchádzajúcom kalendárnom roku.“
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 o (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 163 a (nový)
(22o)  Vkladá sa tento článok:
Článok 163a
Uznávanie medziodvetvových organizácií v sektore vinohradníctva a vinárstva
1.  Členské štáty môžu na požiadanie uznať medziodvetvové organizácie na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni produkčnej oblasti pre výrobky v sektore vinohradníctva a vinárstva za predpokladu, že tieto organizácie:
a)  sú zložené zo zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou a aspoň s jednou z týchto fáz dodávateľského reťazca: ich spracovanie alebo obchodovanie s nimi vrátanie ich distribúcie;
b)  spĺňajú požiadavky stanovené v článku 157 písm. b) a c).
V prípade výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením uznaným podľa práva Únie môžu medzi zástupcov hospodárskych činností uvedených v prvom pododseku písm. a) patriť žiadatelia v zmysle článku 95.
2.  Ak členské štáty využijú možnosť uznať medziodvetvové organizácie v sektore vinohradníctva a vinárstva v súlade s odsekom 1 tohto článku, článok 158 sa uplatňuje mutatis mutandis.“
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 p (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 164
(22p)  Článok 164 sa nahrádza takto:
Článok 164
Článok 164
Rozšírenie pravidiel
Rozšírenie pravidiel
1.  V prípadoch, keď sa uznaná organizácia výrobcov, uznané združenie organizácií výrobcov alebo uznaná medziodvetvová organizácia pôsobiace v konkrétnej hospodárskej oblasti alebo hospodárskych oblastiach členského štátu považuje za reprezentatívnu pre výrobu daného výrobku, obchod s ním alebo jeho spracovanie, príslušný členský štát môže na požiadanie uvedenej organizácie ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy, ktoré sa odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, budú počas obmedzeného obdobia záväzné pre ostatné hospodárske subjekty, jednotlivcov alebo skupiny, ktoré pôsobia v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach a nie sú členmi tejto organizácie alebo združenia.
1.  V prípadoch, keď sa uznaná organizácia výrobcov, uznané združenie organizácií výrobcov alebo uznaná medziodvetvová organizácia pôsobiace v konkrétnej hospodárskej oblasti alebo hospodárskych oblastiach členského štátu považuje za reprezentatívnu pre výrobu daného výrobku, obchod s ním alebo jeho spracovanie, príslušný členský štát môže na požiadanie uvedenej organizácie ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy, ktoré sa odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, budú počas obmedzeného obdobia záväzné pre ostatné hospodárske subjekty, jednotlivcov alebo skupiny, ktoré pôsobia v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach a nie sú členmi tejto organizácie alebo združenia.
2.  Na účely tohto oddielu „hospodárska oblasť“ je zemepisné územie vytvorené z pripojených alebo susediacich výrobných regiónov, v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby a uvádzania na trh.
2.  Na účely tohto oddielu je „hospodárska oblasť“ zemepisná oblasť tvorená priľahlými alebo susediacimi výrobnými regiónmi, v ktorých sú homogénne podmienky výroby a uvádzania na trh, alebo – v prípade výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením uznaným podľa práva Únie – zemepisná oblasť stanovená v špecifikácii výrobku.
3.  Organizácia alebo združenie sa považuje za reprezentatívne, ak v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach členského štátu:
3.  Organizácia alebo združenie sa považuje za reprezentatívne, ak v príslušnej hospodárskej oblasti alebo oblastiach členského štátu:
a)  na ne pripadá nasledujúci objem výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania:
a)  na ne pripadá nasledujúci objem výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania:
i)  v prípade organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny aspoň 60 %; alebo
i)  v prípade organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny aspoň 60 %; alebo
ii)  v ostatných prípadoch aspoň dve tretiny; a
ii)  v ostatných prípadoch aspoň dve tretiny; a
b)  pokiaľ ide o organizácie výrobcov, na ne pripadá viac ako 50 % dotknutých výrobcov.
b)  pokiaľ ide o organizácie výrobcov, na ne pripadá viac ako 50 % dotknutých výrobcov.
V prípade medziodvetvových organizácií, u ktorých určenie podielu objemu výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania spôsobuje praktické ťažkosti, však členský štát môže ustanoviť vnútroštátne pravidlá na určenie konkrétnej úrovne reprezentatívnosti uvedenej v prvom pododseku písm. a) bode ii).
V prípade medziodvetvových organizácií, u ktorých určenie podielu objemu výroby príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich spracovania spôsobuje praktické ťažkosti, však členský štát môže ustanoviť vnútroštátne pravidlá na určenie konkrétnej úrovne reprezentatívnosti uvedenej v prvom pododseku písm. a) bode ii).
V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie pravidiel na iné hospodárske subjekty vzťahuje na viac ako jednu hospodársku oblasť, organizácia alebo združenie preukáže minimálnu úroveň reprezentatívnosti vymedzenú v prvom pododseku pre každé odvetvie, ktoré zoskupuje, v každej z dotknutých hospodárskych oblastí.
V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie pravidiel na iné hospodárske subjekty vzťahuje na viac ako jednu hospodársku oblasť, organizácia alebo združenie preukáže minimálnu úroveň reprezentatívnosti vymedzenú v prvom pododseku pre každé odvetvie, ktoré zoskupuje, v každej z dotknutých hospodárskych oblastí.
4.  Pravidlá, v prípade ktorých je možné požiadať o rozšírenie na iné hospodárske subjekty ako je stanovené v odseku 1, majú jeden z týchto cieľov:
4.  Pravidlá, v prípade ktorých je možné požiadať o rozšírenie na iné hospodárske subjekty ako je stanovené v odseku 1, majú jeden z týchto cieľov:
a)  informovanie o výrobe a trhu;
a)  informovanie o výrobe a trhu;
b)  prísnejšie výrobné pravidlá ako tie, ktoré sú ustanovené v pravidlách Únie alebo vo vnútroštátnych pravidlách;
b)  prísnejšie výrobné pravidlá ako tie, ktoré sú ustanovené v pravidlách Únie alebo vo vnútroštátnych pravidlách;
c)  vypracovanie štandardných zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;
c)  vypracovanie štandardných zmlúv a ustanovení o rozdelení hodnoty a spravodlivej náhrade, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;
ca)  vypracovanie štandardných zmlúv alebo doložiek v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktoré sú v súlade s pravidlami Únie a ktoré môžu zahŕňať platobné lehoty dlhšie ako 60 dní, odchylne od článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/633, na nákup voľne ložených vín v rámci písomných viacročných zmlúv alebo zmlúv, ktoré sa stanú viacročnými medzi výrobcom alebo ďalším predajcom vína a jeho priamym odberateľom, za predpokladu, že ustanovenia týkajúce sa uvedených lehôt sa pred 31. októbrom 2021 predĺžili;
d)  uvádzanie na trh;
d)  uvádzanie na trh;
e)  ochrana životného prostredia;
e)  ochrana životného prostredia;
f)  opatrenia na propagáciu a využívanie potenciálu výrobkov;
f)  opatrenia na propagáciu a využívanie potenciálu výrobkov;
g)  opatrenia na ochranu ekologického poľnohospodárstva, ako aj označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;
g)  opatrenia na ochranu ekologického poľnohospodárstva, ako aj označení pôvodu, označení kvality a zemepisných označení;
h)  výskum zameraný na ďalšie zhodnotenie výrobkov, najmä prostredníctvom nových spôsobov využitia, ktoré neohrozujú verejné zdravie;
h)  výskum zameraný na ďalšie zhodnotenie výrobkov, najmä prostredníctvom nových spôsobov využitia, ktoré neohrozujú verejné zdravie;
i)  štúdie zamerané na zlepšenie kvality výrobkov;
i)  štúdie zamerané na zlepšenie kvality výrobkov;
j)  výskum týkajúci sa predovšetkým spôsobov pestovania, ktoré umožňujú používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo veterinárnych prípravkov v menšom rozsahu a zaručujú ochranu pôdy a ochranu alebo zlepšenie životného prostredia;
j)  výskum týkajúci sa predovšetkým spôsobov pestovania, ktoré umožňujú používanie prípravkov na ochranu rastlín alebo veterinárnych prípravkov v menšom rozsahu a zaručujú ochranu pôdy a ochranu alebo zlepšenie životného prostredia;
k)  vymedzenie minimálnych kvalít a vymedzenie minimálnych noriem balenia a obchodnej úpravy;
k)  vymedzenie minimálnych noriem balenia a obchodnej úpravy;
l)  používanie certifikovaného osiva a monitorovanie kvality výrobkov;
l)  používanie certifikovaného osiva pre produkty, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/848, a monitorovanie kvality výrobkov;
m)  zdravie zvierat, rastlín alebo potravinová bezpečnosť;
m)  prevencia a riadenie rastlinolekárskych rizík, rizík v oblasti zdravia zvierat, bezpečnosti potravín alebo životného prostredia, najmä zriadením vzájomných fondov alebo prispievaním do takýchto fondov;
n)  nakladanie s vedľajšími produktmi.
n)  nakladanie s vedľajšími produktmi a ich zhodnocovanie;
na)  vývoj, vykonávanie a monitorovanie technických noriem umožňujúce presné posúdenie vlastností výrobku.
Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody iným hospodárskym subjektom v príslušnom členskom štáte alebo Únii a nemajú žiadny z účinkov uvedených v článku 210 ods. 4 ani nie sú inak nezlučiteľné s platným právom Únie ani platnými vnútroštátnymi pravidlami.
Týmito pravidlami nie je v uplatniteľných prípadoch dotknuté nariadenie (EÚ) 2018/848. Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody iným hospodárskym subjektom, ani nezabránia vstupu nových hospodárskych subjektov v príslušnom členskom štáte alebo Únii a nemajú žiadny z účinkov uvedených v článku 210 ods. 4, ani nie sú inak nezlučiteľné s platným právom Únie ani platnými vnútroštátnymi pravidlami.
4a.  Keď Komisia prijme vykonávací akt podľa článku 222 tohto nariadenia, ktorým sa povoľuje neuplatňovanie článku 101 ods. 1 ZFEÚ na dohody a rozhodnutia uvedené v článku 222 ods. 1 tohto nariadenia, takéto dohody a rozhodnutia sa môžu rozšíriť za podmienok tohto článku.
4b.  Ak členský štát rozšíri pravidlá uvedené v odseku 1, príslušná organizácia zabezpečí primerané opatrenia na zaistenie súladu s pravidlami takýchto dohôd, ktoré sa predĺžením stali povinnými.
5.  Rozšírenie pravidiel uvedených v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámi ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
5.  Rozšírenie pravidiel uvedených v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámi ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
6.  Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.
6.  Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 q (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 165
(22q)  Článok 165 sa nahrádza takto:
Článok 165
„Článok 165
Finančné príspevky nečlenov
Finančné príspevky nečlenov
Ak sú pravidlá uznanej organizácie výrobcov, uznaného združenia organizácií výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej organizácie rozšírené podľa článku 164 a ak sú činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti súvisia s dotknutými výrobkami, môže členský štát, ktorý uznanie udelil, po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami rozhodnúť, že jednotlivé hospodárske subjekty alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale majú z uvedených činností úžitok, zaplatia organizácii všetky finančné príspevky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to v takom rozsahu, v ktorom majú také príspevky pokryť náklady vznikajúce priamo v dôsledku vykonávania príslušných činností.
Ak sú pravidlá uznanej organizácie výrobcov, uznaného združenia organizácií výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej organizácie rozšírené podľa článku 164 a ak sú činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti súvisia s dotknutými výrobkami, môže členský štát, ktorý uznanie udelil, po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami rozhodnúť, že jednotlivé hospodárske subjekty alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale v praxi majú z uvedených činností úžitok, zaplatia organizácii všetky finančné príspevky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to v takom rozsahu, v ktorom majú také príspevky pokryť náklady vznikajúce v dôsledku vykonávania jednej alebo viacerých činností podľa článku 164 ods. 4. Podrobné rozpočty týkajúce sa vykonávania týchto činností sa zverejňujú transparentným spôsobom, aby ich mohli preskúmať všetky prispievajúce hospodárske subjekty alebo skupiny, či už sú členmi organizácie alebo nie.“
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 r (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 166 a (nový)
(22r)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 166a
Regulácia ponuky poľnohospodárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením iných ako syr, víno a šunka
1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 150, 167 a 172, členské štáty môžu na žiadosť organizácie výrobcov uznanej podľa článku 152 ods. 1 tohto nariadenia, medziodvetvovej organizácie uznanej podľa článku 157 ods. 1 tohto nariadenia alebo skupiny hospodárskych subjektov uvedenej v článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 stanoviť na obmedzené obdobie záväzné pravidlá regulácie ponuky poľnohospodárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podľa článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 iných ako syr, víno a šunka.
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku podliehajú predchádzajúcej dohode medzi stranami v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
Uvedená dohoda sa uzatvorí medzi:
a)  najmenej dvoma tretinami výrobcov daného výrobku alebo suroviny použitej na výrobu daného výrobku alebo ich zástupcov v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a
b)  v prípade potreby aspoň dvoma tretinami spracovateľov daného poľnohospodárskeho výrobku predstavujúcimi aspoň dve tretiny výroby daného výrobku alebo ich zástupcami v zemepisnej oblasti uvedenej v danom písmene.
V riadne odôvodnených prípadoch, keď úrovne reprezentatívnosti uvedené v písmenách a) a/alebo b) tohto pododseku nemožno dosiahnuť v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, alebo ak jej určenie predstavuje praktické problémy, členské štáty môžu stanoviť vnútroštátne pravidlá na určenie primeranej úrovne reprezentatívnosti a mechanizmy konzultácií s cieľom dosiahnuť predbežnú dohodu medzi stranami.
3.  Pravidlá uvedené v odseku 1:
a)  sa vzťahujú iba na reguláciu ponuky príslušného výrobku a ich cieľom je prispôsobenie ponuky príslušného výrobku dopytu;
b)  sa týkajú len príslušného výrobku;
c)  sa môžu stanoviť za záväzné na najviac tri roky a po uplynutí tohto obdobia sa môžu obnoviť na základe novej žiadosti, ako sa uvádza odseku 1;
d)  nesmú narušiť obchodovanie s inými výrobkami, ako sú tie, na ktoré sa vzťahujú uvedené pravidlá;
e)  netýkajú sa žiadnej transakcie po prvom uvedení príslušného výrobku na trh;
f)  nesmú umožňovať pevné stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných cien;
g)  nesmú viesť k tomu, že k dispozícii nebude nadmerný podiel príslušného výrobku, ktorý by bol inak dostupný;
h)  nesmú vytvárať diskrimináciu, predstavovať prekážku pre nových účastníkov na trhu či nepriaznivo vplývať na malých výrobcov;
i)  prispievajú k zachovaniu kvality (a to aj z hľadiska zdravia) a/alebo rozvoja príslušného výrobku.
4.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa uverejňujú v úradnej publikácii dotknutého členského štátu.
5.  Členské štáty uskutočňujú kontroly s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok stanovených v odseku 3 a v prípade, že príslušné vnútroštátne orgány zistia, že tieto podmienky splnené neboli, zrušia pravidlá uvedené v odseku 1.
6.  Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, ktoré prijali. Komisia informuje ostatné členské štáty o všetkých oznámeniach týkajúcich sa týchto pravidiel.
7.  Komisia môže kedykoľvek prijať vykonávacie akty, na základe ktorých bude požadovať, aby členský štát zrušil pravidlá, ktoré stanovil podľa odseku 1, ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 3, bránia hospodárskej súťaži alebo ju narúšajú v podstatnej časti vnútorného trhu alebo že ohrozujú voľný obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 ZFEÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú bez uplatňovania postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 s (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 167
(22s)  Článok 167 sa nahrádza takto:
Článok 167
Článok 167
Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na účely zlepšenia a stabilizácie fungovania spoločného trhu s vínom
Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na účely zlepšenia a stabilizácie fungovania spoločného trhu s vínom
1.  S cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu s vínom vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, z ktorých sa toto víno vyrába, môžu producentské členské štáty ustanoviť pravidlá uvádzania na trh na účel regulácie ponuky, najmä prostredníctvom rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové organizácie uznané podľa článkov 157 a 158.
1.  S cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu s vínom vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, z ktorých sa toto víno vyrába, môžu producentské členské štáty ustanoviť pravidlá uvádzania na trh na účel regulácie ponuky, najmä prostredníctvom rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové organizácie uznané podľa článkov 163a a 158.
Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným cieľom a:
Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným cieľom a:
a)  nevzťahujú sa na žiadne operácie po prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;
a)  nevzťahujú sa na žiadne operácie po prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;
b)  neumožňujú stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných;
b)  neumožňujú stanovenie cien, a to ani orientačných či odporúčaných;
c)  nevedú k tomu, že nebude dostupný príliš veľký podiel úrody, ktorý by inak bol k dispozícii;
c)  nevedú k tomu, že nebude dostupný príliš veľký podiel úrody, ktorý by inak bol k dispozícii;
d)  neumožňujú zamietnutie vydania vnútroštátnych certifikátov alebo certifikátov Únie potrebných na obeh vín a ich uvádzanie na trh, ak je takéto uvádzanie na trh v súlade s uvedenými pravidlami.
d)  neumožňujú zamietnutie vydania vnútroštátnych certifikátov alebo certifikátov Únie potrebných na obeh vín a ich uvádzanie na trh, ak je takéto uvádzanie na trh v súlade s uvedenými pravidlami.
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámia ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámia ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
3.  Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.
3.  Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 t (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 167 a (nový)
(22t)  V hlave II kapitole III oddiele 4 sa vkladá tento článok:
„Článok 167a
Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na účely zlepšenia a stabilizácie fungovania spoločného trhu s olivovým olejom
1.  S cieľom zlepšiť a stabilizovať fungovanie spoločného trhu v sektore olivového oleja môžu producentské členské štáty ustanoviť pravidlá uvádzania na trh na účel regulácie ponuky.
Takéto pravidlá musia byť úmerné sledovaným cieľom a:
a)  nesmú sa vzťahovať sa na žiadne operácie po prvom uvedení príslušného výrobku na trh;
b)  nesmú neumožňovať cenové dohody, a to ani dohody o orientačných či odporúčaných cenách;
c)  nesmú viesť k tomu, že nebude dostupný príliš veľký podiel výnosu, ktorý by inak bol k dispozícii.
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sa hospodárskym subjektom oznámia ich plným uverejnením v úradnej publikácii príslušného členského štátu.
3.  Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa tohto článku.“
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 u (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 168
(22u)  Článok 168 sa nahrádza takto:
Článok 168
„Článok 168
Zmluvné vzťahy
Zmluvné vzťahy
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 148, ktorý sa týka sektora mlieka a mliečnych výrobkov, a článok 125, ktorý sa týka sektora cukru, ak členský štát rozhodne, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky zo sektora uvedeného v článku 1 ods. 2, iného ako je sektor mlieka a mliečnych výrobkov a sektor cukru,:
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 148, ktorý sa týka sektora mlieka a mliečnych výrobkov, a článok 125, ktorý sa týka sektora cukru, ak členský štát rozhodne, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky zo sektora uvedeného v článku 1 ods. 2, iného ako je sektor mlieka a mliečnych výrobkov a sektor cukru,:
a)  že každá dodávka týchto výrobkov na jeho území, ktorú vykonáva výrobca spracovateľovi alebo distribútorovi, musí byť zaistené písomnou zmluvou medzi stranami; a/alebo
a)  že každá dodávka týchto výrobkov na jeho území, ktorú vykonáva výrobca spracovateľovi alebo distribútorovi, musí byť zaistené písomnou zmluvou medzi stranami; a/alebo
b)  že prvonákupca musí dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodaní týchto poľnohospodárskych výrobkov výrobcom na jeho území, takáto zmluva alebo takýto návrh zmluvy spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 4 a 6 tohto článku.
b)  že prvonákupcovia musia dať písomný návrh na uzavretie zmluvy o dodávke týchto poľnohospodárskych výrobkov výrobcom na svojom území, takáto zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy musí spĺňať podmienky stanovené v odsekoch 4 a 6 tohto článku.
1a.  Ak členské štáty nevyužijú možnosti uvedené v odseku 1 tohto článku, môže výrobca, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami v sektore uvedenom v článku 1 ods. 2 okrem sektoru mlieka a mliečnych výrobkov a sektoru cukru požadovať, aby každé dodanie jej výrobkov spracovateľovi alebo distribútorovi podliehalo písomnej zmluve medzi stranami a/alebo písomnému návrhu na uzavretie zmluvy od prvonákupcov na základe podmienok stanovených v odseku 4 a v odseku 6 prvom pododseku tohto článku.
1a.  Ak členské štáty nevyužijú možnosti uvedené v odseku 1 tohto článku, môže výrobca, organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami v sektore uvedenom v článku 1 ods. 2 okrem sektoru mlieka a mliečnych výrobkov a sektoru cukru požadovať, aby každé dodanie jej výrobkov spracovateľovi alebo distribútorovi podliehalo písomnej zmluve medzi stranami a/alebo písomnému návrhu na uzavretie zmluvy od prvonákupcov na základe podmienok stanovených v odseku 4 a v odseku 6 prvom pododseku tohto článku.
Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmluvných strán využiť štandardnú zmluvu vypracovanú medziodvetvovou organizáciou.
Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý alebo stredný podnik v zmysle odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmluvných strán využiť štandardnú zmluvu vypracovanú medziodvetvovou organizáciou.
2.  V prípade, že členský štát rozhodne, že dodávky výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento článok, od výrobcu spracovateľovi musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka dotknutého výrobku vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľov.
2.  V prípade, že členský štát rozhodne, že dodávky výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento článok, od výrobcu spracovateľovi musia byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky musia byť predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka dotknutého výrobku vykonáva prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľov.
Členské štáty zabezpečia, že ustanovenia, ktoré prijmú podľa tohto článku, nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu.
Členské štáty zabezpečia, že ustanovenia, ktoré prijmú podľa tohto článku, nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu.
3.  V prípade opísanom v odseku 2 môžu členské štáty vytvoriť mediačný mechanizmus, ktorý sa uplatní v prípadoch, keď neexistuje vzájomný súhlas na uzavretie takejto dohody, čím sa zaručia spravodlivé zmluvné vzťahy.
3.  V prípade opísanom v odseku 2 môžu členské štáty vytvoriť mediačný mechanizmus, ktorý sa uplatní v prípadoch, keď neexistuje vzájomný súhlas na uzavretie takejto dohody, čím sa zaručia spravodlivé zmluvné vzťahy.
4.  Akákoľvek zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 1a:
4.  Akákoľvek zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 1a:
a)  sa uzavrie pred dodávkou;
a)  sa uzavrie pred dodávkou;
b)  sa uzavrie písomne; a
b)  sa uzavrie písomne; a
c)  zahŕňa najmä tieto náležitosti:
c)  zahŕňa najmä tieto náležitosti:
i)  cenu za dodávku, ktorá: — je nemenná a stanovená v zmluve a/alebo — sa vypočíta na základe kombinácie rozličných faktorov stanovených v zmluve, ku ktorým môžu patriť trhové ukazovatele odrážajúce zmeny trhových podmienok, dodané množstvá a kvalita alebo zloženie dodaných poľnohospodárskych výrobkov;
i)  cena, ktorá sa má zaplatiť za dodávku, ktorá: — musí byť nemenná a musí byť stanovená v zmluve, a/alebo — sa vypočíta na základe kombinácie objektívnych rozličných faktorov stanovených v zmluve, ku ktorým môžu patriť objektívne ukazovatele výroby a trhové náklady, ktoré sú ľahko prístupné a zrozumiteľné, odrážajúce zmeny trhových podmienok, dodané množstvá a kvalita alebo zloženie dodaných poľnohospodárskych výrobkov. Na tento účel môžu členské štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať odsek 1, určiť ukazovatele v súlade s objektívnymi kritériami a na základe štúdií vykonaných v súvislosti s výrobou a potravinovým reťazcom, aby ich mohli kedykoľvek určiť.
ii)  množstvo a kvalita dotknutého výrobku, ktorý sa môže a/alebo musí dodať a časový rozvrh takýchto dodávok;
ii)  množstvo a kvalita dotknutého výrobku, ktorý sa môže a/alebo musí dodať a časový rozvrh takýchto dodávok;
iii)  doba trvania zmluvy, ktorá sa môže uzavrieť buď na dobu určitú alebo neurčitú s doložkou o ukončení zmluvy;
iii)  doba trvania zmluvy, ktorá sa môže uzavrieť buď na dobu určitú alebo neurčitú s doložkou o ukončení zmluvy;
iv)  podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;
iv)  podrobnosti týkajúce sa termínov splatnosti a platobných podmienok;
v)  opatrenia týkajúce sa zberu alebo dodávania poľnohospodárskych výrobkov; a
v)  opatrenia týkajúce sa zberu alebo dodávania poľnohospodárskych výrobkov; a
vi)  pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.
vi)  pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej moci.
5.  Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, ak dotknuté výrobky dodá člen družstva takému družstvu, ktorého je členom, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia v odseku 4 písm. a), b) a c).
5.  Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva alebo návrh na uzavretie zmluvy nevyžaduje v prípade, ak dotknuté výrobky dodá člen družstva takému družstvu, ktorého je členom, ak stanovy uvedeného družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto stanovách stanovené alebo z nich vyplývajú, obsahujú ustanovenia s podobným účinkom ako ustanovenia v odseku 4 písm. a), b) a c).
6.  Strany rokujú bez obmedzenia o všetkých prvkoch zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov, ktorú uzatvorili výrobcovia, zberné strediská, spracovatelia alebo distribútori, vrátane prvkov uvedených v odseku 4 písm. c). Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatňuje jedna alebo obe tieto podmienky:
6.  Strany rokujú bez obmedzenia o všetkých prvkoch zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov, ktorú uzatvorili výrobcovia, zberné strediská, spracovatelia alebo distribútori, vrátane prvkov uvedených v odseku 4 písm. c). Bez ohľadu na prvý pododsek sa uplatňuje jedna alebo obe tieto podmienky:
a)  ak členský štát rozhodne, že písomné zmluvy o dodávke poľnohospodárskeho výrobku sú povinné v súlade s odsekom 1, môže stanoviť minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi výrobcom a prvonákupcom poľnohospodárskeho výrobku. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu;
a)  ak členský štát rozhodne, že písomné zmluvy o dodávke poľnohospodárskeho výrobku sú povinné v súlade s odsekom 1, môže stanoviť minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa uplatní len v prípade písomných zmlúv medzi výrobcom a prvonákupcom poľnohospodárskeho výrobku. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nenaruší riadne fungovanie vnútorného trhu;
b)  ak členský štát rozhodne, že prvonákupca poľnohospodárskeho výrobku musí výrobcovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy v súlade s odsekom 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ako sa na tieto účely stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nesmie narušiť riadne fungovanie vnútorného trhu.
b)  ak členský štát rozhodne, že prvonákupca poľnohospodárskeho výrobku musí výrobcovi dať písomný návrh na uzavretie zmluvy v súlade s odsekom 1, môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ako sa na tieto účely stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Táto minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a nesmie narušiť riadne fungovanie vnútorného trhu.
Druhým pododsekom nie je dotknuté právo výrobcov odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy v prípade, že tak urobia písomne. V takom prípade strany voľne rokujú o všetkých náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí uvedených v odseku 4 písm. c).
Druhým pododsekom nie je dotknuté právo výrobcov odmietnuť túto minimálnu dĺžku trvania zmluvy v prípade, že tak urobia písomne. V takom prípade strany voľne rokujú o všetkých náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí uvedených v odseku 4 písm. c).
7.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosť uvedenú v tomto článku, zabezpečia, že prijaté ustanovenia nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu. Členské štáty informujú Komisiu o tom, ako uplatňujú akékoľvek opatrenia, ktoré zaviedli podľa tohto článku.
7.  Členské štáty, ktoré využívajú možnosť uvedenú v tomto článku, zabezpečia, že prijaté ustanovenia nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu. Členské štáty informujú Komisiu o tom, ako uplatňujú akékoľvek opatrenia, ktoré zaviedli podľa tohto článku.
8.  Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie odseku 4 písm. a) a b) a odseku 5 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty vykonávať v súlade s týmto článkom.
8.  Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie odseku 4 písm. a) a b) a odseku 5 tohto článku a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty vykonávať v súlade s týmto článkom.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 v (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 172 – odsek 2
(22v)  V článku 172 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku podliehajú predchádzajúcej dohode medzi stranami v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Takáto zmluva sa uzatvára po porade s chovateľmi ošípaných v zemepisnej oblasti medzi aspoň dvoma tretinami spracovávateľov tejto šunky, ktorí predstavujú aspoň dve tretiny výroby tejto šunky v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a, ak to daný členský štát považuje za vhodné, aspoň dvoma tretinami chovateľov ošípaných v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
„2. Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto článku podliehajú predchádzajúcej dohode medzi stranami v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Takáto zmluva sa uzatvára po porade s chovateľmi ošípaných v zemepisnej oblasti medzi aspoň dvoma tretinami spracovávateľov tejto šunky, ktorí predstavujú aspoň dve tretiny výroby tejto šunky alebo ich zástupcami v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a, ak to daný členský štát považuje za vhodné, aspoň dvoma tretinami chovateľov ošípaných v zemepisnej oblasti uvedenej v danom písmene.“
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 w (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 172 a (nový)
(22w)  vkladá sa tento článok:
„Článok 172a
Rozdelenie hodnôt v prípade medziodvetvových organizácií
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia o rozdelení hodnôt v sektore cukru, sa môžu poľnohospodári vrátane združení poľnohospodárov a ich prvonákupca, ako aj jeden alebo viac podnikov, z ktorých každý pôsobí na inej úrovni výrobného, spracovateľského alebo distribučného reťazca, dohodnúť na ustanoveniach o rozdelení hodnôt vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí hodnota v prípade vývoja príslušných trhových cien pre dotknuté výrobky alebo iných komoditných trhov so zreteľom na výrobné náklady.“
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 x (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 172 b (nový)
(22x)  vkladá sa tento článok:
„Článok 172b
Rozdelenie hodnôt v prípade výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením
V prípade výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením uznaných podľa práva Únie môžu medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 157 prijať pravidlá týkajúce sa rozdelenia hodnôt medzi hospodárske subjekty v rôznych fázach výroby a prípadne spracovania a uvádzania na trh, v prípade ktorých môžu odchylne od článku 101 ods. 1 ZFEÚ požiadať o rozšírenie na základe článku 164 ods. 1 tohto nariadenia.
Takéto rozšírené dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy sú úmerné sledovaným cieľom a nesmú:
a)  mať za následok stanovenie cien finálnych výrobkov predávaných spotrebiteľom;
b)  vylučovať hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnému podielu príslušných výrobkov;
c)  vytvárať nadmernú nerovnováhu medzi rôznymi etapami hodnotového reťazca príslušného odvetvia.“
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 y (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 173 – odsek 1 – písmeno b
(22y)  V článku 173 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)  pravidlá takýchto organizácií a združení, stanovy iných organizácií, ako sú organizácie výrobcov, osobitné podmienky platné pre stanovy organizácií výrobcov v určitých sektoroch vrátane výnimiek z povinnosti uvádzať celú výrobu na trh prostredníctvom organizácie výrobcov uvedenej v článku 160 druhom odseku, štruktúra, doba členstva, veľkosť, zodpovednosť a činnosti takýchto organizácií a združení, vplyv vyplývajúci z uznania, odobratia uznania a zo zlúčení;
b)  pravidlá takýchto organizácií a združení, stanovy iných organizácií, ako sú organizácie výrobcov, osobitné podmienky platné pre stanovy organizácií výrobcov v určitých sektoroch vrátane výnimiek z povinnosti uvádzať celú výrobu na trh prostredníctvom organizácie výrobcov uvedenej v článku 160 ods. 1a) druhom pododseku stanovením percentuálnych podielov uvedených v odsekoch 2 a 3 uvedeného článku, ako aj kategórií výrobkov z odseku 1a uvedeného článku, na ktoré sa tieto percentuálne podiely uplatňujú, štruktúra, doba členstva, veľkosť, zodpovednosť a činnosti takýchto organizácií a združení, vplyv vyplývajúci z uznania, odobratia uznania a zo zlúčení;“
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 z (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 176 – odsek 3
(22z)  V článku 176 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Licencie sú platné v celej Únii.
„3. Licencie sú platné v celej Únii. Všetky informácie o žiadateľoch, ktoré členské štáty zozbierali pri vydávaní licencií, sa oznamujú Komisii každý mesiac.“
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 182 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
(22aa)  V článku 182 ods. 1 prvom pododseku sa dopĺňa toto písmeno:
„ba) objem dovozu v danom roku za preferenčné sadzby, na ktorých sa dohodla Únia s tretími krajinami v kontexte dohôd o voľnom obchode, prekračuje určitú úroveň (ďalej len „objem obchodnej expozície“).“
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 182 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)
(22ab)  V článku 182 ods. 1 prvom pododseku sa dopĺňa toto písmeno:
„bb) nedodržiavanie noriem Únie z hľadiska ochrany rastlín a dobrých životných podmienok zvierat zo strany tretích krajín.“
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno 22 ac (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 182 – odsek 1 – pododsek 2
(22ac)  V článku 182 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
Spúšťací objem sa stanoví na základe možností prístupu na trh vymedzených ako vyjadrenie percentuálneho podielu dovozu zodpovedajúcej domácej spotreby počas troch predchádzajúcich rokov.
„Spúšťací objem sa stanoví na základe možností prístupu na trh vymedzených ako vyjadrenie percentuálneho podielu dovozu zodpovedajúcej domácej spotreby počas troch predchádzajúcich rokov. Jeho výška sa pravidelne aktualizuje tak, aby zohľadňoval vývoj veľkosti trhu Únie. Spúšťacia cena sa pravidelne aktualizuje tak, aby zohľadňovala vývoj na svetových trhoch a vývoj výrobných nákladov.“
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno 22 a d (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 182 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)
(22ad)  V článku 182 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Objem obchodnej expozície sa určuje na základe dovozu za preferenčné sadzby, ktorý je vyjadrený ako percentuálny podiel celkovej úrovne obchodnej expozície, ktorá je v dotknutých odvetviach udržateľná.“
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno 22 a e (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 184 – odsek 2
(22ae)  V článku 184 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Colné kvóty sa spravujú spôsobom, ktorý vylučuje akúkoľvek diskrimináciu medzi dotknutými hospodárskymi subjektmi, a to tak, že sa uplatňuje niektorá z týchto metód, ich kombinácia alebo iná vhodná metóda:
„2. Colné kvóty sa spravujú spôsobom, ktorý vylučuje akúkoľvek diskrimináciu medzi dotknutými hospodárskymi subjektmi, a to tak, že sa uplatňuje niektorá z týchto metód, ich kombinácia alebo iná vhodná metóda:
a)  metóda vychádzajúca z chronologického poradia podania žiadostí (zásada uprednostnenia toho, kto príde skôr);
a)  metóda vychádzajúca z chronologického poradia podania žiadostí (zásada uprednostnenia toho, kto príde skôr);
b)  metóda rozdeľovania podľa pomeru požadovaných množstiev v čase podania žiadostí („metóda simultánneho preskúmania“);
b)  metóda rozdeľovania podľa pomeru požadovaných množstiev v čase podania žiadostí („metóda simultánneho preskúmania“);
c)  metóda vychádzajúca zo zohľadnenia tradičných modelov obchodovania („metódy tradičný dovozca/nový dovozca“).
c)  metóda vychádzajúca zo zohľadnenia tradičných modelov obchodovania („metódy tradičný dovozca/nový dovozca“).
d)  metóda umožňujúca rozdelenie na základe rôznorodosti hospodárskych subjektov, a to aj s prihliadnutím na príslušné sociálne a environmentálne normy, ako sú základné dohovory MOP, a multilaterálne dohody v oblasti životného prostredia, ktorých je Únia zmluvnou stranou.“
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno 22 a f (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 188 a (nový)
(22af)  V kapitole III sa dopĺňa tento článok:
„Článok 188a
Dovoz poľnohospodárskych a agropotravinových výrobkov z tretích krajín
Poľnohospodárske a agropotravinové výrobky sa môžu dovážať z tretích krajín len vtedy, ak spĺňajú výrobné normy a riadia sa povinnosťami, najmä v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia, ktoré sú v súlade s povinnosťami zavedenými pre rovnaké výrobky, ktoré sa dopestujú v Únii alebo vyrábajú z takýchto výrobkov. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia pravidlá súladu vzťahujúce sa na hospodárske subjekty, pokiaľ ide o dovoz, a to s prihliadnutím na recipročné dohody s tretími krajinami. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 189
(23)  Článok 189 sa vypúšťa.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 206
(26a)  Článok 206 sa nahrádza takto:
Článok 206
„Článok 206
Usmernenia Komisie o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na poľnohospodárstvo
Usmernenia Komisie o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na poľnohospodárstvo
Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak a v súlade s článkom 42 ZFEÚ sa články 101 až 106 ZFEÚ a vykonávacie ustanovenia, ktoré sa na ne vzťahujú, s výhradou článkov 207 až 210 tohto nariadenia uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 a článku 102 ZFEÚ, ktoré sa týkajú výroby poľnohospodárskych výrobkov alebo obchodu s nimi.
Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak a v súlade s článkom 42 ZFEÚ sa články 101 až 106 ZFEÚ a vykonávacie ustanovenia, ktoré sa na ne vzťahujú, s výhradou článkov 207 až 210 tohto nariadenia uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 a článku 102 ZFEÚ, ktoré sa týkajú výroby poľnohospodárskych výrobkov alebo obchodu s nimi.
S cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a jednotné uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže Komisia a príslušné orgány členských štátov uplatňujú pravidlá Únie v oblasti hospodárskej súťaže v úzkej vzájomnej spolupráci.
S cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a jednotný výklad a uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže Komisia a príslušné orgány členských štátov úzko spolupracujú a v rámci možností koordinujú svoju činnosť pri uplatňovaní pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže.
Okrem toho, Komisia podľa potreby uverejní usmernenia, aby pomohla príslušným vnútroštátnym orgánom a podnikom.
Okrem toho, Komisia podľa potreby uverejní usmernenia, aby pomohla príslušným vnútroštátnym orgánom a podnikom.“
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Časť IV – kapitola I – článok 206 a (nový)
(26b)  vkladá sa tento článok:
„Článok 206a
Ďalší predaj so stratou
1.  Poľnohospodárske výrobky zo sektora uvedeného v článku 1 ods. 2 sa nesmú ďalej predať so stratou.
2.  Výnimky z odseku 1 sa týkajú prípadov, keď členské štáty môžu v riadne odôvodnených prípadoch povoliť ďalší predaj poľnohospodárskych výrobkov so stratou s cieľom zabrániť tvorbe potravinového odpadu.
S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie stanovením kritérií pre výnimky týkajúce sa potravinového odpadu uvedené v prvom pododseku.
3.  Na účely tohto článku:
a)  „ďalší predaj so stratou“ je predaj poľnohospodárskych výrobkov pod čistú nákupnú cenu, pričom čistá nákupná cena sa chápe ako kúpna cena na faktúre, ku ktorej sú prirátané prepravné náklady a dane účtované za transakciu, po odpočítaní pomernej časti všetkých finančných výhod, ktoré dodávateľ poskytol kupujúcemu;
b)  „potravinový odpad“ sú všetky potraviny vymedzené v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktoré sa stali odpadom.“
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 207
(26c)  Článok 207 sa nahrádza takto:
Článok 207
„Článok 207
Príslušný trh
Príslušný trh
Vymedzenie príslušného trhu je nástrojom na identifikovanie a vymedzenie hraníc hospodárskej súťaže medzi podnikmi a vychádza z dvoch kumulatívnych prvkov:
Vymedzenie príslušného trhu je nástrojom na identifikovanie a vymedzenie hraníc hospodárskej súťaže medzi podnikmi a vychádza z dvoch kumulatívnych prvkov:
a)  trh s príslušným výrobkom: na účely tejto kapitoly je „trh s výrobkom“ trh, ktorý zahŕňa všetky výrobky, ktoré spotrebiteľ na základe ich vlastností, ceny a zamýšľaného spôsobu použitia považuje za nahraditeľné alebo zameniteľné;
a)  trh s príslušným výrobkom: na účely tejto kapitoly je „trh s výrobkom“ trh, ktorý zahŕňa všetky výrobky, ktoré zákazník a spotrebiteľ na základe ich vlastností, ceny a zamýšľaného spôsobu použitia považuje za nahraditeľné alebo zameniteľné;
b)  príslušný zemepisný trh: na účely tejto kapitoly je „zemepisný trh“ trh, ktorý zahŕňa oblasť, v ktorej sa dotknuté podniky zapájajú do dodávky príslušných výrobkov, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže dostatočne rovnorodé a ktorú možno odlíšiť od susedných oblastí, predovšetkým preto, že podmienky hospodárskej súťaže sú týchto oblastiach značne odlišné.
b)  príslušný zemepisný trh: na účely tejto kapitoly je „zemepisný trh“ trh, ktorý zahŕňa oblasť, v ktorej sa dotknuté podniky zapájajú do dodávky príslušných výrobkov, v ktorej sú podmienky hospodárskej súťaže dostatočne rovnorodé a ktorú možno odlíšiť od susedných oblastí, predovšetkým preto, že podmienky hospodárskej súťaže sú týchto oblastiach značne odlišné.“
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 208
(26d)  Článok 208 sa nahrádza takto:
Článok 208
„Článok 208
Dominantné postavenie
Dominantné postavenie
Na účely tejto kapitoly je „dominantné postavenie“ postavenie hospodárskej sily, ktorá podniku umožňuje zabraňovať účinnej hospodárskej súťaži na príslušnom trhu, a to tým, že mu umožňuje do značnej miery konať nezávisle od svojich konkurentov, zákazníkov a v konečnom dôsledku od spotrebiteľov.
Na účely tejto kapitoly je „dominantné postavenie“ postavenie hospodárskej sily, ktorá podniku umožňuje zabraňovať účinnej hospodárskej súťaži na príslušnom trhu, a to tým, že mu umožňuje do značnej miery konať nezávisle od svojich konkurentov, dodávateľov, zákazníkov a v konečnom dôsledku od spotrebiteľov.“
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 210
(26e)  Článok 210 sa nahrádza takto:
Článok 210
„Článok 210
Dohody a zosúladené postupy uznaných medziodvetvových organizácií
Dohody a zosúladené postupy uznaných medziodvetvových organizácií
1.  Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií uznaných podľa článku 157 tohto nariadenia s cieľom vykonávať činnosti uvedené v článku 157 ods. 1 písm. c) a v prípade sektora mlieka a mliečnych výrobkov činností uvedených v článku 157 ods. 3 písm. c) tohto nariadenia a v prípade sektora olivového oleja a stolových olív a sektora tabaku činností uvedených v článku 162 tohto nariadenia.
1.  Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií uznaných podľa článku 157 tohto nariadenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 157 ods. 1 písm. c) nariadenia, a v prípade sektora olivového oleja a stolových olív a sektora tabaku činností uvedených v článku 162 tohto nariadenia.
Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prvom pododseku tohto odseku 1, sa uplatňujú bez toho, aby sa vyžadovalo predchádzajúce rozhodnutie v tomto smere. Medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 157 tohto nariadenia však môžu požiadať Komisiu o stanovisko k zlučiteľnosti týchto dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov s cieľmi uvedenými v článku 39 ZFEÚ. Komisia rieši žiadosti o stanovisko okamžite a pošle žiadateľovi svoje stanovisko do štyroch mesiacov od prijatia úplnej žiadosti. Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu zmeniť obsah stanoviska, najmä ak žiadateľ poskytol nepresné informácie alebo toto stanovisko zneužil.
2.  Odsek 1 sa uplatňuje pod podmienkou, že:
2.  Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy medziodvetvových organizácií uznaných podľa článku 157 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú iných činností, ako sú ciele uvedené v článku 157 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, a v prípade sektorov olivového oleja, stolových olív a tabaku v článku 162 tohto nariadenia za predpokladu, že:
a)  dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy tam uvedené sa oznámili Komisii; a
a)  dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy tam uvedené sa oznámili Komisii; a
b)  Komisia do dvoch mesiacov od prijatia všetkých požadovaných podrobností nerozhodne, že tieto dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy sú nezlučiteľné s pravidlami Únie.
b)  Komisia do dvoch mesiacov od prijatia všetkých požadovaných podrobností nerozhodne, že tieto dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy sú nezlučiteľné s pravidlami Únie.
Ak Komisia zistí, že dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy uvedené v odseku 1 sú nezlučiteľné s pravidlami Únie, vydá rozhodnutie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.
Ak Komisia zistí, že dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy uvedené v odseku 2 sú nezlučiteľné s pravidlami Únie, vydá rozhodnutie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.
3.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v odseku 1 nemôžu nadobudnúť platnosť alebo účinnosť pred uplynutím dvojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 prvom pododseku písm. b).
3.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v odseku 2 nadobudnú platnosť alebo účinnosť po uplynutí dvojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 prvom pododseku písm. b).
4.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy sa v každom prípade vyhlásia za nezlučiteľné s pravidlami Únie, ak:
4.  Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy v každom prípade nezlučiteľné s pravidlami Únie, ak:
a)  môžu viesť k rozdeľovaniu trhov v rámci Únie v akejkoľvek podobe;
a)  môžu viesť k rozdeľovaniu trhov v rámci Únie v akejkoľvek podobe;
b)  môžu ovplyvniť riadne fungovanie organizácie trhu;
b)  môžu ovplyvniť riadne fungovanie organizácie trhu;
c)  môžu spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nie je nutné na dosiahnutie cieľov SPP, ktoré svojou činnosťou sledujú medziodvetvové organizácie;
c)  môžu spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nie je nutné na dosiahnutie cieľov SPP, ktoré svojou činnosťou sledujú medziodvetvové organizácie;
d)  majú za následok stanovenie cien alebo stanovenie kvót;
d)  majú za následok povinnosť uplatňovať pevnú cenu alebo pevné objemy;
e)  môžu viesť k diskriminácii alebo vylúčeniu hospodárskej súťaže v prípade značného podielu príslušných výrobkov.
e)  môžu viesť k diskriminácii alebo vylúčeniu hospodárskej súťaže v prípade značného podielu príslušných výrobkov.
5.  Ak po uplynutí dvojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 prvom pododseku písm. b) Komisia rozhodne, že podmienky na uplatňovanie odseku 1 neboli splnené, bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 prijme rozhodnutie, ktorým vyhlási, že na dotknutú dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup sa uplatňuje článok 101 ods. 1 ZFEÚ.
5.  Ak Komisia zistí, že podmienky na uplatňovanie odseku 1 alebo po uplynutí dvojmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 prvom pododseku písm. b) podmienky podľa odseku 2 neboli splnené alebo sa už nespĺňajú, bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 prijme rozhodnutie, ktorým vyhlási, že na dotknutú dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup sa v budúcnosti uplatní článok 101 ods. 1 ZFEÚ.
Takéto rozhodnutie Komisie sa neuplatňuje pred dátumom jeho oznámenia príslušnej medziodvetvovej organizácii, pokiaľ uvedená medziodvetvová organizácia neposkytla nesprávne informácie alebo nezneužila výnimku ustanovenú v odseku 1.
Takéto rozhodnutie Komisie sa neuplatňuje pred dátumom jeho oznámenia príslušnej medziodvetvovej organizácii, pokiaľ uvedená medziodvetvová organizácia neposkytla nesprávne informácie alebo nezneužila výnimku ustanovenú v odsekoch 1 alebo 2.
6.  V prípade viacročných dohôd je oznámenie pre prvý rok platné aj na nasledujúce roky dohody. V takom prípade však Komisia môže z vlastného podnetu alebo na žiadosť iného členského štátu kedykoľvek vydať rozhodnutie o nezlučiteľnosti.
6.  V prípade viacročných dohôd je oznámenie pre prvý rok platné aj na nasledujúce roky dohody. V takom prípade však Komisia môže z vlastného podnetu alebo na žiadosť iného členského štátu kedykoľvek vydať rozhodnutie o nezlučiteľnosti.
7.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
7.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovujú opatrenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 210 a (nový)
(26f)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 210a
Vertikálne iniciatívy pre udržateľnosť
1.  Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa neuplatňuje na vertikálne dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy týkajúce sa výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2, ktorých cieľom je uplatňovanie noriem v oblasti životného prostredia, zdravia zvierat alebo dobrých životných podmienok zvierat vyšších, ako sú normy povinné podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, za predpokladu, že výhody pre verejný záujem, ktoré prinášajú, prevážia nad nevýhodami, pokiaľ ide o spotrebiteľov, a za predpokladu, že zavedú iba obmedzenia nevyhnutné na dosiahnutie svojho cieľa.
2.  Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa nevzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v odseku 1 za predpokladu, že:
a)  dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy tam uvedené sa oznámili Komisii; a
b)  Komisia do dvoch mesiacov od prijatia všetkých požadovaných podrobností nerozhodne, že tieto dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy sú nezlučiteľné s pravidlami Únie.
Ak Komisia zistí, že dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy uvedené v odseku 1 sú nezlučiteľné s pravidlami Únie, vydá rozhodnutie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3.“
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 214a
(26g)  Článok 214a sa nahrádza takto:
Článok 214a
„Článok 214a
Vnútroštátne platby pre určité sektory vo Fínsku
Vnútroštátne platby pre určité sektory vo Fínsku
S povolením Komisie môže Fínsko v období rokov 20142020 aj naďalej poskytovať vnútroštátnu pomoc, ktorú v roku 2013 poskytovalo výrobcom na základe článku 141 Aktu o pristúpení z roku 1994 za predpokladu, že:
S povolením Komisie môže Fínsko v období rokov 20212027 aj naďalej poskytovať vnútroštátnu pomoc, ktorú v roku 2020 poskytovalo výrobcom za predpokladu, že:
a)  výška podpory príjmov postupne počas celého obdobia klesá a v roku 2020 nepresiahne 30 % výšky podpory poskytnutej v roku 2013; a
a)  celková výška podpory príjmov je počas celého obdobia degresívna a
b)  pred využitím tejto možnosti sa v plnej miere využijú režimy podpory podľa SPP pre príslušné sektory.
b)  pred využitím tejto možnosti sa v plnej miere využijú režimy podpory podľa SPP pre príslušné sektory.
Komisia prijme toto povolenie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.
Komisia prijme toto povolenie bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 229 tohto nariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Časť IV – kapitola II a (nová) – článok 218 a (nový)
(26h)  V časti IV sa vkladá táto kapitola V a tento článok:
„Kapitola IIa
Transparentnosť trhov s poľnohospodárskymi výrobkami
Článok 218a
Stredisko poľnohospodárskych trhov EÚ
1.  S cieľom zlepšiť transparentnosť v rámci agropotravinového dodávateľského reťazca, objasniť výber hospodárskych subjektov a všetkých verejných orgánov a uľahčiť identifikáciu a zaznamenávanie vývoja na trhu Komisia zriadi stredisko poľnohospodárskych trhov EÚ (ďalej len „stredisko“).
2.  Stredisko pokrýva minimálne tieto poľnohospodárske sektory vymedzené v článku 1 ods. 1:
a)  obilniny;
b)  cukor, cukrovú repu a cukrovú trstinu;
c)  olivový olej;
d)  ovocie a zeleninu;
e)  víno;
f)  mlieko a mliečne výrobky;
g)  hovädzie a teľacie mäso;
h)  bravčové mäso;
i)  ovčie a kozie mäso;
j)  hydinové mäso.
3.  Stredisko zhromažďuje štatistické údaje a informácie potrebné na vypracovanie analýz a štúdií týkajúcich sa:
a)  výroby a dodávok;
b)  mechanizmov tvorby cien a podľa možnosti aj ziskových rozpätí v dodávateľskom agropotravinovom reťazci v Únii a členských štátoch;
c)  vývoja cien, a pokiaľ je to možné, ziskových rozpätí na všetkých úrovniach potravinového dodávateľského reťazca v Únii a členských štátoch a vo všetkých poľnohospodárskych a agropotravinových odvetviach;
d)  krátkodobých a strednodobých predpovedí vývoja na trhu;
e)  vývoja dovozu a vývozu poľnohospodárskych výrobkov, najmä plnenia colných kvót na dovoz poľnohospodárskych výrobkov na územie Únie.
Stredisko vypracúva výročné správy obsahujúce prvky uvedené v prvom pododseku a zasiela ich Európskemu parlamentu a Rade.
4.  Členské štáty zbierajú informácie uvedené v odseku 3 od podnikov spracovávajúcich poľnohospodárske výrobky alebo iných hospodárskych subjektov pôsobiacich v oblasti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a zasielajú ich stredisku.
Uvedené informácie sa považujú za dôverné a stredisko zabezpečí, aby sa nezverejňovali konkrétne ceny ani názvy jednotlivých hospodárskych subjektov.
Komisia môže prijať vykonávacie akty na zavedenie systému oznamovania a správ s cieľom uplatňovať tento článok. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 i (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 218 b (nový)
(26i)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 218b
Mechanizmus včasného varovania pre narušenia trhu a varovné prahy
1.  Stredisko zriadi mechanizmus včasného varovania a varovné prahy a v prípade prekročenia príslušného varovného prahu informuje Európsky parlament a Radu o hrozbách v podobe narušenia trhu, najmä ak by boli zapríčinené značným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo inými udalosťami alebo okolnosťami, ktoré majú podobné účinky.
Varovné prahy sú stanovené:
a)  ak vážená priemerná trhová cena je nižšia ako [XX %] priemernej ceny počas [X] po sebe idúcich týždňov po vylúčení najvyšších a najnižších referenčných hodnôt týždenných cien alebo počas [X] po sebe idúcich mesiacov v prípade mesačnej ceny.
b)  ak vážená priemerná trhová cena je vyššia ako [XX %] priemernej ceny počas [X] po sebe idúcich týždňov po vylúčení najvyšších a najnižších referenčných hodnôt týždenných cien alebo počas [X] po sebe idúcich mesiacov v prípade mesačnej ceny.
Komisia najneskôr do 30 dní od dátumu oznámenia strediska informuje Európsky parlament a Radu o situácii na trhu v súvislosti s príslušným výrobkom, o príčinách narušenia trhu a v prípade potreby o možných opatreniach, ktoré sa majú prijať, najmä o tých, ktoré sú uvedené v časti II hlave I kapitole I tohto nariadenia a/alebo v článkoch 219, 219a, 220, 221 a 222, alebo uvedie dôvody, prečo takéto opatrenia neprijala.“
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 j (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 219
(26j)  Článok 219 sa nahrádza takto:
Článok 219
„Článok 219
Opatrenia proti narušeniu trhu
Opatrenia proti narušeniu trhu a na riadenie situácií narušenia trhu
1.  S cieľom účinne a efektívne reagovať na hrozby narušenia trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo inými udalosťami a okolnosťami, ktoré výrazne narušujú alebo ohrozujú trh, ak je pravdepodobné, že táto situácia alebo jej následky na trh budú pokračovať alebo sa zhoršovať, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení potrebných na riešenie danej situácie na trhu, pričom sa dodržia všetky povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ a za predpokladu, že iné opatrenia, ktoré sú podľa tohto nariadenia k dispozícii, nie sú postačujúce.
1.  S cieľom účinne a efektívne reagovať na hrozby narušenia trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo inými udalosťami a okolnosťami, ktoré výrazne narušujú alebo ohrozujú trh, ak je pravdepodobné, že táto situácia alebo jej následky na trh budú pokračovať alebo sa zhoršovať, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení potrebných na riešenie danej situácie na trhu, pričom sa dodržia všetky povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd uzavretých v súlade so ZFEÚ.
Ak je to v prípade hrozby narušenia trhu podľa prvého pododseku tohto odseku potrebné z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa prvého pododseku tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 228.
Ak je to v prípade hrozby narušenia trhu podľa prvého pododseku tohto odseku potrebné z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa prvého pododseku tohto odseku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 228.
Takéto vážne a naliehavé dôvody môžu zahŕňať potrebu prijať bezodkladné opatrenia na riešenie narušenia trhu alebo zabránenie takémuto narušeniu, ak sa hrozba narušenia trhu objaví tak rýchlo či nečakane, že v záujme účinného a efektívneho riešenia situácie je potrebné konať okamžite, alebo ak by takáto činnosť mohla zabrániť tomu, aby sa takéto hrozby narušenia trhu naplnili, aby pretrvávali alebo aby sa zmenili na vážnejšie či dlhotrvajúce narušenie, alebo ak by odloženie okamžitej činnosti mohlo spôsobiť narušenie alebo ho zhoršiť alebo by zvýšilo rozsah opatrení, ktoré by neskôr boli potrebné na riešenie hrozby alebo narušenia, alebo by malo negatívny vplyv na výrobné alebo trhové podmienky.
Takéto vážne a naliehavé dôvody môžu zahŕňať potrebu prijať bezodkladné opatrenia na riešenie narušenia trhu alebo zabránenie takémuto narušeniu, ak sa hrozba narušenia trhu objaví tak rýchlo či nečakane, že v záujme účinného a efektívneho riešenia situácie je potrebné konať okamžite, alebo ak by takáto činnosť mohla zabrániť tomu, aby sa takéto hrozby narušenia trhu naplnili, aby pretrvávali alebo aby sa zmenili na vážnejšie či dlhotrvajúce narušenie, alebo ak by odloženie okamžitej činnosti mohlo spôsobiť narušenie alebo ho zhoršiť alebo by zvýšilo rozsah opatrení, ktoré by neskôr boli potrebné na riešenie hrozby alebo narušenia, alebo by malo negatívny vplyv na výrobné alebo trhové podmienky.
Takými opatreniami sa v nevyhnutnom rozsahu a na čas potrebný na vyriešenie narušenia trhu alebo takejto hrozby môže rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, trvanie alebo iné aspekty ostatných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia, alebo sa môžu ustanoviť vývozné náhrady alebo úplne alebo čiastočne pozastaviť dovozné clá, a to podľa potreby aj na určité množstvá alebo obdobia.
Takými opatreniami sa v nevyhnutnom rozsahu a na čas potrebný na vyriešenie narušenia trhu alebo takejto hrozby môže rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, trvanie alebo iné aspekty ostatných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia a iných opatrení stanovených v kapitole III článkoch 39 až 63 nariadenia o „strategických plánoch“, alebo sa môžu posilniť dovozné kontroly alebo úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo upraviť dovozné clá, a to podľa potreby aj na určité množstvá alebo obdobia. Takéto opatrenia sa môžu týkať aj úpravy systému vstupu pre ovocie a zeleninu prostredníctvom konzultácií s tretími krajinami, ktoré vyvážajú do Únie.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú na výrobky uvedené v prílohe I časti XXIV oddiele 2.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú na výrobky uvedené v prílohe I časti XXIV oddiele 2.
Komisia však môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 228 rozhodnúť, že opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na jeden alebo viacero z výrobkov uvedených v prílohe I časti XXIV oddiele 2.
Komisia však môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 228 rozhodnúť, že opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na jeden alebo viacero z výrobkov uvedených v prílohe I časti XXIV oddiele 2.
3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorým sa ustanovia procesné pravidlá a technické kritériá potrebné na uplatňovanie opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
3.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorým sa ustanovia procesné pravidlá a technické kritériá potrebné na uplatňovanie opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 k (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 219 a (nový)
(26k)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 219a
Systém znižovania objemu
1.  V prípade vážnych nerovnováh na trhu, a ak to výrobné techniky dovoľujú, je Komisia oprávnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie tým, že sa poskytne pomoc výrobcom v sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktorí vo vymedzenom období znížili svoje dodávky v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.
S cieľom zaistiť, aby sa uvedený systém vykonával efektívne a primerane, uvedený delegovaný akt stanoví:
a)  maximálny celkový objem alebo množstvo dodávok, ktoré sa majú znížiť na úrovni Únie v rámci systému znižovania;
b)  dĺžku obdobia, na ktoré sa vzťahuje znižovanie, a v prípade potreby jeho predĺženie;
c)  výšku pomoci zodpovedajúcu zníženému objemu alebo množstvu a príslušné finančné opatrenia;
d)  kritériá, ktoré musia žiadatelia splniť, aby boli oprávnení na získanie pomoci a ich žiadosti o pomoc boli prípustné;
e)  osobitné podmienky vykonávania tohto systému.
2.  Táto pomoc sa udelí tak, že výrobcovia predložia žiadosť v členskom štáte, v ktorom majú sídlo, a použijú metódu stanovenú príslušným členským štátom.
Členské štáty môžu rozhodnúť, že žiadosti o pomoc na zníženie výroby musia predložiť v mene výrobcov uznané organizácie alebo družstvá zriadené v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo jednotliví výrobcovia. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby sa pomoc v plnej výške dostala k výrobcom, ktorí skutočne obmedzili svoje dodávky.“
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 l (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 219 b (nový)
(26l)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 219b
Opatrenia na stabilizáciu výroby v obdobiach vážneho narušenia trhu
1.  Ak Komisia prijala delegované akty podľa článku 219a, v prípade, že je pravdepodobné, že závažné trhové nerovnováhy budú pokračovať alebo sa budú zhoršovať, Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 227, ktorými sa doplní toto nariadenie s cieľom doplniť opatrenia podľa článku 219a uložením poplatku všetkým výrobcom v sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktorí v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšili svoje dodávky:
a)  v tom istom období vymedzenom v článku 219a z opodstatnených vážnych dôvodov;
b)  počas nového obdobia znižovania, ak účasť výrobcov podľa článku 219a nebola dostatočná na opätovné vyváženie trhu.
2.  Pri zavedení opatrení uvedených v odseku 1 Komisia prihliada na vývoj výrobných nákladov, najmä nákladov vstupov.
3.  S cieľom zabezpečiť, aby sa tento program vykonával efektívne a primerane, Komisia je oprávnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie stanovením:
a)  výšky poplatku uloženého výrobcom, ktorí počas obdobia znižovania zvýšia svoje objemy a množstvo, a podmienok uloženia poplatku;
b)  konkrétnych podmienok na vykonávanie toho systému a na jeho komplementárnosť so systémom znižovania objemu výroby uvedeným v článku 219a.
4.  Tieto opatrenia môžu byť v prípade potreby doplnené inými opatreniami podľa tohto nariadenia, najmä opatreniami podľa článku 222.“
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 m (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 220
(26m)  Článok 220 sa nahrádza takto:
Článok 220
Článok 220
Opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat a straty dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín
Opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat a rastlín a škodcov rastlín a straty dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín
1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými prijme výnimočné podporné opatrenia pre postihnutý trh s cieľom zohľadniť:
1.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými prijme výnimočné podporné opatrenia pre postihnutý trh s cieľom zohľadniť:
a)  obmedzenia obchodu v rámci Únie a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu byť dôsledkom uplatnenia opatrení na zabránenie rozšírenia chorôb zvierat; a
a)  obmedzenia obchodu v rámci Únie a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu byť dôsledkom uplatnenia opatrení na zabránenie rozšírenia chorôb zvierat alebo rozšírenia chorôb či škodcov rastlín; a
b)  vážne narušenia trhu, ktoré priamo súvisia so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín a v dôsledku rizík chorôb.
b)  vážne narušenia trhu, ktoré priamo súvisia so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín a v dôsledku rizík chorôb.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
2.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa uplatňujú na každý z týchto sektorov:
2.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa uplatňujú na všetky ostatné poľnohospodárske výrobky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v prílohe I časti XXIV oddiele 2.
a)  hovädzie a teľacie mäso;
b)  mlieko a mliečne výrobky;
c)  bravčové mäso;
d)  ovčie a kozie mäso;
e)  vajcia;
f)  hydinové mäso.
Opatrenia ustanovené v odseku 1 prvom podoseku písm. b) súvisiace so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia rastlín sa uplatňujú aj na všetky ostatné poľnohospodárske výrobky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v prílohe I časti XXIV oddiele 2.
Komisia je splnomocnená v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 228 prijímať delegované akty týkajúce sa rozšírenia zoznamu výrobkov uvedeného v prvých dvoch pododsekoch tohto odseku.
Komisia je splnomocnená v súlade s postupom pre naliehavé prípady uvedeným v článku 228 prijímať delegované akty týkajúce sa rozšírenia zoznamu výrobkov uvedených v prvom pododseku tohto odseku.
3.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa prijmú na žiadosť dotknutého členského štátu.
3.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa prijmú na žiadosť dotknutého členského štátu.
4.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) možno prijať, iba ak príslušný členský štát prijal zdravotné a veterinárne opatrenia na rýchle odstránenie danej choroby, a to len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné na podporu príslušného trhu.
4.  Opatrenia ustanovené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) možno prijať, iba ak príslušný členský štát prijal zdravotné, veterinárne a rastlinolekárske opatrenia na rýchle odstránenie danej choroby a na monitorovanie, kontrolu alebo eradikáciu škodcov, a to len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné na podporu príslušného trhu.
5.  Na opatrenia ustanovené v odseku 1 poskytuje Únia čiastočné financovanie vo výške 50 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.
5.  Na opatrenia ustanovené v odseku 1 poskytuje Únia čiastočné financovanie vo výške 50 % výdavkov, ktoré hradia členské štáty.
V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa však Únia poskytne čiastočné financovanie vo výške 60 % uvedených výdavkov v prípade boja proti slintačke a krívačke.
V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa však Únia poskytne čiastočné financovanie vo výške 60 % uvedených výdavkov v prípade boja proti slintačke a krívačke.
6.  Ak výrobcovia prispievajú na náklady, ktoré hradia členské štáty, potom členské štáty zaistia, aby táto skutočnosť neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.
6.  Ak výrobcovia prispievajú na náklady, ktoré hradia členské štáty, potom členské štáty zaistia, aby táto skutočnosť neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže medzi výrobcami v rôznych členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 n (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Časť V – kapitola I – oddiel 4 – názov
(26n)  V oddiele 4 sa názov nahrádza takto:
Dohody a rozhodnutia počas obdobia vážnej nerovnováhy na trhu
„Dohody a rozhodnutia na zabránenie narušeniam trhu a na riešenie vážnej nerovnováhy na trhu“
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 o (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 222
(26o)  Článok 222 sa nahrádza takto:
Článok 222
„Článok 222
Uplatňovanie článku 101 ods. 1 ZFEÚ
Uplatňovanie článku 101 ods. 1 ZFEÚ
1.  Počas obdobia vážnej nerovnováhy na trhoch môže Komisia prijať vykonávacie akty na účely toho, aby sa článok 101 ods. 1 ZFEÚ nevzťahoval na dohody a rozhodnutia poľnohospodárov, združení poľnohospodárov alebo združení takýchto združení, alebo uznaných organizácií výrobcov, združení uznaných organizácií výrobcov a uznaných medziodvetvových organizácií v ktoromkoľvek zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia pod podmienkou, že takéto dohody a rozhodnutia nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu, ich výlučným cieľom je stabilizovať dotknutý sektor a patria do jednej alebo viacerých z týchto kategórií:
1.  Na zabránenie narušeniam trhu a na riešenie vážnej nerovnováhy na trhoch v súlade s článkom 219 môže Komisia prijať vykonávacie akty na účely toho, aby sa článok 101 ods. 1 ZFEÚ nevzťahoval na dohody a rozhodnutia poľnohospodárov, združení poľnohospodárov alebo združení takýchto združení, alebo uznaných organizácií výrobcov, združení uznaných organizácií výrobcov a uznaných medziodvetvových organizácií v ktoromkoľvek zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia pod podmienkou, že takéto dohody a rozhodnutia nenarušia riadne fungovanie vnútorného trhu, ich výlučným cieľom je stabilizovať dotknutý sektor a patria do jednej alebo viacerých z týchto kategórií,
a)  stiahnutie ich výrobkov z trhu alebo ich bezplatná distribúcia;
a)  stiahnutie ich výrobkov z trhu alebo ich bezplatná distribúcia;
b)  transformácia a spracovanie;
b)  transformácia a spracovanie;
c)  skladovanie súkromnými hospodárskymi subjektmi;
c)  skladovanie súkromnými hospodárskymi subjektmi;
d)  spoločné opatrenia na propagáciu;
d)  spoločné opatrenia na propagáciu;
e)  dohody o požiadavkách kvality;
e)  dohody o požiadavkách kvality;
f)  spoločný nákup vstupných surovín potrebných na boj proti rozšíreniu škodcov a chorôb zvierat a rastlín v Únii alebo vstupov potrebných na riešenie vplyvu prírodných katastrof v Únii;
f)  spoločný nákup vstupných surovín potrebných na boj proti rozšíreniu škodcov a chorôb zvierat a rastlín v Únii alebo vstupov potrebných na riešenie vplyvu prírodných katastrof v Únii;
g)  dočasné plánovanie výroby s prihliadnutím na osobitnú povahu výrobného cyklu.
g)  dočasné plánovanie výroby s prihliadnutím na osobitnú povahu výrobného cyklu.
Komisia vo vykonávacích aktoch presne uvedie hmotný a zemepisný rozsah pôsobnosti tejto výnimky a s výhradou odseku 3 obdobie, na ktoré sa výnimka vzťahuje. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
Komisia vo vykonávacích aktoch presne uvedie hmotný a zemepisný rozsah pôsobnosti tejto výnimky a s výhradou odseku 3 obdobie, na ktoré sa výnimka vzťahuje. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
1a.  Dohody a rozhodnutia prijaté v súlade s odsekom 1 uznanými organizáciami výrobcov alebo uznanými združeniami organizácií výrobcov alebo uznanými medziodvetvovými organizáciami sa môžu rozšíriť v súlade s článkom 164 a za podmienok stanovených členským štátom. Rozšírenie pravidiel nesmie prekročiť časový rámec uvedený v odseku 3.
3.  Dohody a rozhodnutia uvedené v odseku 1 sú platné iba najviac šesť mesiacov.
3.  Dohody a rozhodnutia uvedené v odseku 1 sú platné iba najviac šesť mesiacov.
Komisia však môže priať vykonávacie akty, ktorými povolí takéto dohody a rozhodnutia na ďalšie maximálne šesťmesačné obdobie. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
Komisia však môže priať vykonávacie akty, ktorými povolí takéto dohody a rozhodnutia na ďalšie maximálne šesťmesačné obdobie. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 p (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 222 a (nový)
(26p)  vkladá sa tento článok:
„Článok 222a
Plány monitorovania a manažmentu narušenia trhu
1.  V záujme dosiahnutia cieľov SPP stanovených v článku 39 ZFEÚ, najmä konkrétneho cieľa stabilizácie trhu uvedeného v článku 1a písm. b) tohto nariadenia, Komisia vypracuje plány monitorovania a manažmentu narušení trhu, v ktorých vymedzí svoju intervenčnú stratégiu pre každý poľnohospodársky výrobok uvedený v článku 1 tohto nariadenia.
2.  Komisia založí svoju intervenčnú stratégiu na práci strediska EÚ pre sledovanie poľnohospodárskych trhov uvedeného v článku 218a vrátane mechanizmu včasného varovania stanoveného v článku 218b.
3.  V prípade narušenia trhu Komisia včas a efektívne zmobilizuje výnimočné opatrenia stanovené v časti V kapitole I, prípadne popri trhových intervenčných opatreniach stanovených v časti II hlave I, s cieľom urýchlene obnoviť rovnováhu na príslušnom trhu a zároveň poskytnúť najvhodnejšie reakcie pre každý dotknutý sektor.
4.  Komisia vytvorí výkonnostný rámec na podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie výkonnosti plánov monitorovania a manažmentu narušenia trhu počas ich vykonávania.
5.  Komisia každý rok do 30. novembra uverejní výročnú správu o vykonávaní plánov monitorovania a manažmentu narušení trhu a zlepšení svojej intervenčnej stratégie.
Výročná správa sa každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade a jej cieľom je vyhodnotiť výkonnosť plánu z hľadiska vplyvu, účinnosti, efektívnosti a súdržnosti nástrojov stanovených v tomto nariadení a vyhodnotiť, ako Komisia využíva svoje výsady a rozpočet, pokiaľ ide o monitorovanie, prevenciu a manažment narušení trhu.“
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 q (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 223
(26q)  Článok 223 sa nahrádza takto:
Článok 223
Článok 223
Požiadavky na oznámenia
Požiadavky na oznámenia
1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia, monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, zabezpečenia transparentnosti trhu, riadneho fungovania opatrení SPP, overovania, kontroly, sledovania, hodnotenia a vykonávania auditu opatrení SPP a plnenia požiadaviek ustanovených v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ vrátane oznamovacích povinností vyplývajúcich z uvedených dohôd, môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 prijať potrebné opatrenia, pokiaľ ide o oznámenia, ktoré majú podávať podniky, členské štáty a tretie krajiny. Zohľadní pritom potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov.
1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia, monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, zabezpečenia transparentnosti trhu, riadneho fungovania opatrení SPP, overovania, kontroly, sledovania, hodnotenia a vykonávania auditu opatrení SPP a plnenia požiadaviek ustanovených v medzinárodných dohodách uzavretých v súlade so ZFEÚ vrátane oznamovacích povinností vyplývajúcich z uvedených dohôd, môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 prijať potrebné opatrenia, pokiaľ ide o oznámenia, ktoré majú podávať podniky, členské štáty a tretie krajiny. Zohľadní pritom potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov.
Získané informácie možno predložiť alebo sprístupniť medzinárodným organizáciám a príslušným orgánom tretích krajín a možno ich zverejniť s výhradou ochrany osobných údajov a oprávneného záujmu podnikov o ochranu svojho obchodného tajomstva vrátane cien.
Získané informácie možno predložiť alebo sprístupniť medzinárodným organizáciám, európskym a vnútroštátnym orgánom finančného trhu a príslušným orgánom tretích krajín a možno ich zverejniť s výhradou ochrany osobných údajov a oprávneného záujmu podnikov o ochranu svojho obchodného tajomstva vrátane cien.
S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť na trhoch s poľnohospodárskymi výrobkami, a najmä na derivátových trhoch s poľnohospodárskymi výrobkami, Komisia prostredníctvom SOT spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi finančného trhu, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 596/2014 (nariadenie o zneužívaní trhu) a so smernicou 2014/57/EÚ (smernica o zneužívaní trhu) zodpovedné za dohľad nad derivátovými finančnými nástrojmi pre poľnohospodárske suroviny a za ich kontrolu, aby riadne plnili svoje úlohy.
2.  S cieľom zabezpečiť integritu informačných systémov a pravosť a čitateľnosť dokumentov a súvisiacich údajov, ktoré sa predkladajú, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví:
2.  S cieľom zabezpečiť integritu informačných systémov a pravosť a čitateľnosť dokumentov a súvisiacich údajov, ktoré sa predkladajú, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 227 prijímať delegované akty, ktorými ustanoví:
a)  povahu a typ informácií, ktoré sa majú oznamovať;
a)  povahu a typ informácií, ktoré sa majú oznamovať;
b)  kategórie spracúvaných údajov, maximálne doby ich uchovávania a účel spracovania, najmä v prípade zverejnenia takýchto údajov a ich postúpenia tretej krajine;
b)  kategórie spracúvaných údajov, maximálne doby ich uchovávania a účel spracovania, najmä v prípade zverejnenia takýchto údajov a ich postúpenia tretej krajine;
c)  prístupové práva k informáciám alebo dostupným informačným systémom; d) podmienky zverejnenia informácií;
c)  prístupové práva k informáciám alebo dostupným informačným systémom; d) podmienky zverejnenia informácií;
d)  podmienky zverejnenia informácií.
d)  podmienky zverejnenia informácií.
2a.  Na zabezpečenie primeranej úrovne transparentnosti trhu a pri zohľadnení požiadaviek ochrany obchodného tajomstva môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 prijať opatrenia vyžadujúce, aby účastníci na mimoriadne nepriehľadných trhoch vykonávali svoje transakcie prostredníctvom elektronickej obchodnej platformy.
3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto článku vrátane:
3.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto článku vrátane:
a)  spôsobov oznamovania;
a)  spôsobov oznamovania;
b)  pravidiel týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú oznamovať;
b)  pravidiel týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú oznamovať;
c)  ustanovení týkajúcich sa správy informácií, ktoré sa majú oznamovať, ako aj obsahu oznámení, ich formy, načasovania, frekvencie a lehôt;
c)  ustanovení týkajúcich sa správy informácií, ktoré sa majú oznamovať, ako aj obsahu oznámení, ich formy, načasovania, frekvencie a lehôt;
d)  ustanovení týkajúcich sa predkladania alebo sprístupňovania informácií a dokumentov členským štátom, medzinárodným organizáciám, príslušným orgánom tretích krajín alebo verejnosti s výhradou ochrany osobných údajov a oprávneného záujmu podnikov o ochranu svojho obchodného tajomstva.
d)  ustanovení týkajúcich sa predkladania alebo sprístupňovania informácií a dokumentov členským štátom, medzinárodným organizáciám, príslušným orgánom tretích krajín alebo verejnosti s výhradou ochrany osobných údajov a oprávneného záujmu podnikov o ochranu svojho obchodného tajomstva.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 229 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 225– písm. a) až d)
(27)  V článku 225 sa vypúšťajú písmená a) až d);
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 225
(27a)  Článok 225 sa nahrádza takto:
Článok 225
„Článok 225
Povinnosť Komisie predkladať správy
Povinnosť Komisie predkladať správy
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu:
„Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu:
a)   každé tri roky a po prvýkrát do 21. decembra 2016 o vykonávaní opatrení týkajúcich sa sektora včelárstva, ako sa uvádza v článkoch 55, 56 a 57, ako aj o najnovšom vývoji systémov identifikácie úľov;
b)  do 30. júna 2014 a taktiež do 31. decembra 2018 o vývoji situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, a najmä o realizácii článkov 148 až 151, článku 152 ods. 3 a článku 157 ods. 3 v ktorej predovšetkým posúdi účinok na výrobcov mlieka a na výrobu mlieka v znevýhodnených regiónoch v súvislosti so všeobecným cieľom udržania výroby v týchto regiónoch, a ktorá sa bude sa zaoberať možnými stimulmi na podporu toho, aby poľnohospodári pristúpili k spoločným výrobným zmluvám, spolu s príslušnými návrhmi;
b)  každé štyri roky a po prvýkrát do 30. júna 2022 o vývoji situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, a najmä o realizácii článkov 148 až 151, článku 161 a článku 157, v ktorej predovšetkým posúdi účinok na výrobcov mlieka a na výrobu mlieka v znevýhodnených regiónoch v súvislosti so všeobecným cieľom udržania výroby v týchto regiónoch, a ktorá sa bude sa zaoberať možnými stimulmi na podporu toho, aby poľnohospodári pristúpili k spoločným výrobným zmluvám, spolu s príslušnými návrhmi;
c)  do 31. decembra 2014 o možnosti rozšírenia rozsahu pôsobnosti programov podpory konzumácie potravín v školách na olivový olej a stolové olivy;
d)  do 31. decembra 2017 o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na odvetvie poľnohospodárstva vo všetkých členských štátoch, najmä o uplatňovaní článkov 209 a 210 a článkov 169, 170 a 171 v príslušných sektoroch;
d)  do 31. decembra 2021 a následne každé tri roky o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na odvetvie poľnohospodárstva vo všetkých členských štátoch, najmä o uplatňovaní článkov 209 a 210 a článku 152;
da)  do 30. júna 2021 o stratégii Komisie na čo najlepšie využitie ustanovení obsiahnutých v nariadení s cieľom predchádzať krízam na vnútorných poľnohospodárskych trhoch, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, a riadiť ich;
db)  do 31. decembra 2021 o strediskách na monitorovanie trhu zriadených podľa článku 218a a o odpovediach Komisie na ich oznámenia a o použití nástroja krízového riadenia, najmä v súlade s článkami 219, 219a, 219b, 220, 221 a 222;
dc)  do 31. decembra 2021 o potenciáli nových informačných a komunikačných technológií na modernizáciu vzťahov Komisie s vnútroštátnymi orgánmi a podnikmi, a to najmä s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť trhov.
e)  do 31. júla 2023 o uplatňovaní kritérií prideľovania prostriedkov uvedených v článku 23a ods. 2;
e)  do 31. júla 2023 o uplatňovaní kritérií prideľovania prostriedkov uvedených v článku 23a ods. 2;
f)  do 31. júla 2023 o vplyve presunov uvedených v článku 23a ods. 4 na účinnosť školského programu v súvislosti s distribúciou školského ovocia a zeleniny a školského mlieka.
f)  do 31. júla 2023 o vplyve presunov uvedených v článku 23a ods. 4 na účinnosť školského programu v súvislosti s distribúciou školského ovocia a zeleniny a školského mlieka.“
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha I – časť IX – tabuľka 1 – riadok 9 a (nový)
(28a)  V prílohe I časti IX sa do tabuľky za riadok „ex 07 09“ vkladá tento nový riadok:
„0709 60 99
Ostatné papriky (čili papričky – vegetariánske korenie)“
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
PRÍLOHA I – ČASŤ XXXIII a (nová)
(28b)  V prílohe I sa vkladá táto časť:
„ČASŤ XXIIIa
Produkty živočíšnej genetiky
01012100 – Čistokrvné plemenné kone
010221 – Čistokrvný plemenný domáci hovädzí dobytok
01022110 – Čistokrvný plemenný domáci hovädzí dobytok (jalovice)
01022190 – Čistokrvný plemenný domáci hovädzí dobytok (iný ako 01012110 alebo 01012130)
01023100 – Čistokrvné plemenné byvoly
01029020 – Živé čistokrvné plemenné hovädzie zvieratá, iné ako 010221 alebo 01023100
01031000 – Živé čistokrvné plemenné ošípané
01041010 – Živé čistokrvné plemenné ovce
01051111 – Hydina druhu Gallus domesticus: Samičie kurence chovné a reprodukčné, na znášanie vajec
01051119 – Hydina druhu Gallus domesticus: Samičie kurence chovné a reprodukčné iné ako 01051111
010641 – Živé čistokrvné včelie matky druhu Apis mellifera
04071100 – Oplodnené vajcia na inkubáciu z hydiny druhu Gallus domesticus
040719 – Oplodnené vajcia na inkubáciu iné ako 04071100
04071911 – Oplodnené vajcia na inkubáciu z moriek alebo husí
04071919 – Oplodnené vajcia na inkubáciu z hydiny inej ako druhu Gallus domesticus a inej ako morky alebo husi
04071990 – Oplodnené vajcia na inkubáciu iné ako z hydiny
05111000 – Býčie spermie
05119985 – Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté, iné ako 05111000 (vrátane spermií cicavcov iných ako býčie spermie, vajíčok cicavcov a embryí cicavcov)“
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha II – časť IX
(29a)  V prílohe II sa časť IX nahrádza takto:
„Časť IX
Vymedzenie pojmov sektora včelárstva
„Časť IX
Vymedzenie pojmov sektora včelárstva
1.  Med sa považuje za med podľa vymedzenia v smernici 2001/110/ES, a to aj pokiaľ ide o hlavné druhy medu.
„1. Med sa považuje za med podľa vymedzenia v smernici 2001/110/ES, a to aj pokiaľ ide o hlavné druhy medu.
2.  „Včelárske výrobky“ sú med, včelí vosk, materská kašička, propolis alebo peľ.
2.  „Včelárske výrobky“ sú med, včelí vosk, materská kašička, propolis alebo peľ.
2a.  „Včelí vosk“ je látka vytvorená výhradne zo sekrétu z voskových žliaz robotníc včely medonosnej (Apis Mellifera) a používaná pri výstavbe včelích plástov.
2b.  „Materská kašička“ je zmes sekrétov z hypofaryngeálnych a mandibulárnych žliaz včiel robotníc bez akýchkoľvek prísad. Táto látka je potravou lariev a dospelých včelích matiek. Je to čerstvý, čistý, prírodný a neošetrený produkt. Je to surová a prírodná potravina, ktorá nie je spracovaná (okrem filtrovania) a je bez prísad. Farbu, chuť a chemické zloženie materskej kašičky určuje absorpcia a transformácia nasledujúcich dvoch druhov potravy počas obdobia produkcie materskej kašičky:
Typ 1: kašička vyprodukovaná včelami kŕmenými výlučne medom, nektárom a peľom;
Typ 2: kašička vyprodukovaná včelami kŕmenými medom, nektárom a peľom a inými potravinami (bielkoviny, sacharidy).
2c.  „Propolis“ je živica výlučne prírodného a rastlinného pôvodu, ktorú robotnice včely medonosnej (Apis Mellifera) zbierajú z určitých rastlín a do ktorej následne pridávajú vlastné sekréty (najmä vosk a slinný sekrét). Táto živica sa používa najmä ako ochrana úľa.
2d.  „Peľové zrná“ sú nahromadené zrná peľu, ktoré zbierajú robotnice včely medonosnej (Apis meliffera) a následne ich zlepujú svojimi zadnými končatinami pomocou medu a/alebo nektáru a včelieho sekrétu. Sú zdrojom proteínu pre roj, produkt je prírodný, bez prídavných látok a zbiera sa pri vstupe do úľa.
2e.  „Včelí peľ“ alebo „včelí chlieb“ sú zrná peľu, ktoré včely ukladajú do buniek včelích plástov a ktoré sú predmetom prírodného spracovania vedúceho k prítomnosti enzýmov a komenzálnej mikroflóry. Používajú ho včely na kŕmenie včelích plodov. Nesmie obsahovať žiadne prídavné látky s výnimkou vosku z buniek.
2f.  „Včelí jed“ je sekrét z jedovej žľazy včely, ktorý včely používajú na obranu úľa pred útočníkmi.“
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 30 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha II – časť B – oddiel 1
b)  V časti B sa vypúšťa oddiel I;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť 1 – nadpis
(31a)  V prílohe VII časti I sa názov nahrádza takto:
Mäso z hovädzieho dobytka vo veku do 12 mesiacov
„Mäso z hovädzieho dobytka a oviec vo veku do 12 mesiacov“
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – oddiel II
(31b)  V prílohe VII časti I sa oddiel II nahrádza takto:
II.  Klasifikácia hovädzieho dobytka vo veku do 12 mesiacov na bitúnku
„II. Klasifikácia hovädzieho dobytka a oviec vo veku do 12 mesiacov na bitúnku
Prevádzkovatelia pod dohľadom príslušného orgánu klasifikujú pri porážke všetok hovädzí dobytok vo veku do 12 mesiacov do jednej z týchto dvoch kategórií:
Prevádzkovatelia pod dohľadom príslušného orgánu klasifikujú pri porážke všetok hovädzí dobytok vo veku do 12 mesiacov do jednej z týchto dvoch kategórií:
(A)  Kategória V: hovädzí dobytok vo veku do osem mesiacov
(A)  Kategória V: hovädzí dobytok vo veku do osem mesiacov
Identifikačné písmeno kategórie: V;
Identifikačné písmeno kategórie: V;
(B)  Kategória Z: hovädzí dobytok vo veku od 8 mesiacov do 12 mesiacov
(B)  Kategória Z: hovädzí dobytok vo veku od 8 mesiacov do 12 mesiacov
Identifikačné písmeno kategórie: Z.
Identifikačné písmeno kategórie: Z.
Hospodárske subjekty pod dohľadom príslušného orgánu klasifikujú pri porážke všetky ovce vo veku do 12 mesiacov do tejto kategórie: Kategória A: jatočné telá oviec vo veku do 12 mesiacov.
Identifikačné písmeno kategórie: A.
Toto zaradenie sa vykonáva na základe informácií obsiahnutých v sprievodných pasoch hovädzieho dobytka alebo, ak to nie je možné, na základe údajov obsiahnutých v počítačovej databáze ustanovenej v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200032.
Toto zaradenie sa vykonáva na základe informácií obsiahnutých v sprievodných pasoch hovädzieho dobytka a oviec alebo, ak to nie je možné, na základe údajov obsiahnutých v počítačovej databáze ustanovenej v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200032.
Podmienky uvedené v tomto odseku sa však neuplatňujú na mäso hovädzieho dobytka, v prípade ktorého sa chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zapísalo do registra v súlade s nariadením (EÚ) č. 1151/2012 pred 29. júnom 2007.
__________________
__________________
32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).
32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).“
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – oddiel III – bod 1 a (nový)
(31c)  V prílohe VII časti I oddiele III sa vkladá tento odsek:
„1a. Mäso z oviec vo veku do 12 mesiacov sa v jednotlivých členských štátoch uvádza na trh len pod týmito obchodnými názvami ustanovenými pre každý členský štát:
Krajina, v ktorej sa mäso uvádza na trh;
Obchodné názvy, ktoré sa majú používať: jahňacie mäso.“
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – oddiel III – bod 3
(31d)  V prílohe VII časti I oddiele III sa bod 3 nahrádza takto:
3.  Obchodné názvy uvedené pre kategóriu V v bode A tabuľky uvedenej v odseku 1 a akýkoľvek nový názov odvodený od uvedených obchodných názvov sa môžu používať len vtedy, ak sú splnené požiadavky tejto prílohy.
„3. „Obchodné názvy uvedené pre kategóriu V: hovädzí dobytok V a kategóriu A: ovce v bode A tabuľky uvedenej v odseku 1 a akýkoľvek nový názov odvodený od uvedených obchodných názvov sa môžu používať len vtedy, ak sú splnené požiadavky tejto prílohy.
Najmä výrazy „veau“, „telecí“, „Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ a „teletina“ sa nemôžu používať v obchodných názvoch, ani sa nemôžu použiť na označenie mäsa hovädzieho dobytka vo veku viac ako 12 mesiacov.
Najmä výrazy „veau“, „telecí“, „Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ a „teletina“ sa nemôžu používať v obchodných názvoch, ani sa nemôžu použiť na označenie mäsa hovädzieho dobytka vo veku viac ako 12 mesiacov.
Podobne sa pojem „jahňacie mäso“ nesmie používať v obchodnom označení ani sa nesmie uvádzať na označení mäsa oviec vo veku viac ako 12 mesiacov.“
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 3 – písmeno a
(33a)  Časť 2 bod 3 prílohy VII sa nahrádza takto:
„a) so skutočným obsahom alkoholu najmenej 15 obj. % a najviac 22 obj. %; Vo výnimočných prípadoch a v prípade vín s predĺženým zrením sa tieto limity môžu v prípade určitých likérových vín s označením pôvodu alebo zemepisným označením líšiť v zozname stanovenom Komisiou prostredníctvom delegovaných aktov prijatom v súlade s článkom 75 ods. 2 pod podmienkou, že:
–  vína uvedené do procesu zrenia spĺňajú definíciu likérových vín; a
–  skutočný obsah alkoholu zrelého vína je najmenej 14 obj. %;“
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 18 – úvodná časť
(18)  Pojem „dealkoholizované“ sa môže používať spolu s názvom vinárskych výrobkov uvedených v bodoch 1 a 4 až 9, ak výrobok:
(18)  „Odalkoholizované“ víno alebo „odalkoholizovaný (tu nasleduje názov kategórie vinárskeho výrobku použitého na jeho výrobu)“ je výrobok, ktorý:
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 18 – písmeno b
b)  bol podrobený dealkoholizácii v súlade s procesmi uvedenými v časti I oddiele E prílohy VIII; a
b)  bol odalkoholizovaný v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe VIII časti I oddiele E; a
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 19 – úvodná časť
(19)  Pojem „čiastočne dealkoholizované“ sa môže používať spolu s názvom vinárskych výrobkov uvedených v bodoch 1 a 4 až 9, ak výrobok:
(19)  „Čiastočne odalkoholizované víno“ alebo „čiastočne odalkoholizované (tu nasleduje názov kategórie vinárskeho výrobku použitého na jeho výrobu)“ je výrobok, ktorý:
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 19 – písmeno b
b)  bol podrobený dealkoholizácii v súlade s procesmi uvedenými v časti I oddiele E prílohy VIII; a
b)  bol odalkoholizovaný v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe VIII časti I oddiele E; a
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 19 – písmeno c
c)  má celkový obsah alkoholu najviac 0,5 obj. % a na základe procesov uvedených v prílohe VIII časti I oddiele E sa jeho celkový obsah alkoholu v porovnaní s jeho počiatočným celkovým obsahom alkoholu znížil o viac ako 20 obj. %.;
c)  má celkový obsah alkoholu nižší ako 8,5 obj. % a najviac 0,5 obj. % a na základe procesov uvedených v prílohe VIII časti I oddiele E sa jeho celkový obsah alkoholu v porovnaní s jeho počiatočným celkovým obsahom alkoholu znížil o viac ako 20 obj. %.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť III – bod 5
(32a)  V prílohe VII časti III sa bod 5 nahrádza takto:
5.  Označenia uvedené v bodoch 1, 2 a 3 sa nesmú použiť pre žiaden iný výrobok, ako výrobky uvedené v danom bode.
„5. Označenia uvedené v bodoch 1, 2 a 3 sa nesmú použiť pre žiaden iný výrobok, ako výrobky uvedené v danom bode.
Tieto označenia sú chránené aj pred:
a)  akýmkoľvek priamym alebo nepriamym komerčným použitím;
i)  v prípade porovnateľných výrobkov alebo výrobkov, ktoré sa dajú nahradiť, ktoré nespĺňajú príslušné vymedzenie pojmu;
ii)  pokiaľ takéto používanie využíva dobré meno spojené s určením;
b)  akýmkoľvek zneužitím, napodobnením alebo vyvolaním mylnej predstavy, a to aj vtedy, keď sa zloženie alebo skutočná povaha výrobku alebo služby označuje alebo uvádza v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „s príchuťou“, „na spôsob“ alebo podobne;
c)  akýmkoľvek iným komerčným označením alebo praxou, ktorá by mohla zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú povahu alebo zloženie výrobku.
Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na označenie výrobkov, ktorých presná povaha vyplýva jasne z tradičného používania a/alebo keď sa označenia jasne používajú na opis charakteristickej vlastnosti výrobku.
Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na označenie výrobkov, ktorých presná povaha vyplýva jasne z tradičného používania a/alebo keď sa označenia jasne používajú na opis charakteristickej vlastnosti výrobku.“
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – dodatok I – odsek 1 – bod 2 – písmeno g
(32b)  V prílohe VII dodatku I odseku 1 bode 2 sa písmeno g) nahrádza takto:
g)  v Rumunsku: v oblasti Podișul Transilvaniei;
„g) v Rumunsku: vo vinohradníckej oblasti Podișul Transilvaniei;
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – dodatok I – odsek 1 – bod 4 – písmeno f
(32c)  V prílohe VII dodatku I odseku 1 bode 4 sa písmeno f) nahrádza takto:
f)  v Rumunsku: plochy vysadené viničom v týchto oblastiach:
„f) v Rumunsku: plochy vysadené viničom v týchto oblastiach:
Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului a Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, južná vinohradnícka oblasť vrátane piesočnatých a iných priaznivých oblastí;
Dealurile Buzăului, Munteniei a Olteniei, Dealu Mare, Severinului a Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, piesočnatá oblasť a iné priaznivé oblasti na juhu krajiny;“
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha X – bod XI – odsek 1
(33a)  V prílohe X bode XI sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Dohody v rámci odvetvia uvedené v prílohe II časti II oddiele A bode 6 obsahujú doložku o rozhodcovskom konaní.
„1. Dohody v rámci odvetvia uvedené v prílohe II časti II oddiele A bode 6 obsahujú zmierovacie a/alebo mediačné mechanizmy a doložku o rozhodcovskom konaní.“
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha X – bod XI – bod 4 a (nový)
(33b)  V prílohe X bode XI sa dopĺňa tento bod:
„4a. Cukrovarnícky podnik a príslušní predajcovia cukrovej repy sa môžu dohodnúť na ustanoveniach o rozdelení hodnôt vrátane trhových ziskov a strát, prostredníctvom ktorých sa stanoví, ako sa má medzi nich rozdeliť hodnota v prípade vývoja príslušných cien na trhu s cukrom alebo na iných komoditných trhoch.“
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha XI
(33c)  Príloha XI sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha XII
(33d)  Príloha XII sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha XIII
(33e)  Príloha XIII sa vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b
(-1)  V článku 1 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)  charakteristickými znakmi, ktoré predstavujú pridanú hodnotu a ktoré sú výsledkom poľnohospodárskych alebo spracovateľských metód používaných pri ich výrobe alebo vyplývajú z miesta ich výroby alebo uvádzania na trh.
„b) charakteristickými znakmi, ktoré predstavujú pridanú hodnotu a ktoré sú výsledkom poľnohospodárskych alebo spracovateľských metód používaných pri ich výrobe alebo vyplývajú z miesta ich výroby alebo uvádzania na trh, prípadne z ich príspevku k udržateľnému rozvoju.“
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 5
(2)  Článok 5 sa nahrádza takto:
Článok 5
Článok 5
Požiadavky na označenia pôvodu a zemepisné označenia
Požiadavky na označenia pôvodu a zemepisné označenia
1.  Na účely tohto nariadenia je „označenie pôvodu“ názov, ktorým sa identifikuje výrobok:
1.  Na účely tohto nariadenia je „označenie pôvodu“ názov, ktorým sa identifikuje výrobok:
a)  pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch z krajiny;
a)  pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch z krajiny, alebo názov tradične používaný na určitom mieste;
b)  ktorého kvalita alebo vlastnosti v podstatnej miere alebo výlučne závisia od osobitného zemepisného prostredia s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi a
b)  ktorého kvalita alebo vlastnosti v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s prírodnými faktormi a ľudskými faktormi;
c)  ktorého všetky etapy výroby sa uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
c)  ktorého všetky etapy výroby sa uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
2.  Na účely tohto nariadenia je „zemepisné označenie“ názov, ktorým sa identifikuje výrobok:
2.  Na účely tohto nariadenia je „zemepisné označenie“ názov, ktorým sa identifikuje výrobok:
a)  pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo krajiny;
a)  pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo krajiny, alebo názov tradične používaný na určitom mieste;
b)  ktorého danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti možno podstatne pripísať jeho zemepisnému pôvodu a
b)  ktorého danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti možno podstatne pripísať jeho zemepisnému pôvodu a
c)  ktorého aspoň jedna etapa výroby prebieha vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
c)  ktorého aspoň jedna etapa výroby prebieha vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
3.  Bez ohľadu na odsek 1 sa určité názvy považujú za označenia pôvodu napriek tomu, že suroviny na výrobu príslušných výrobkov pochádzajú zo zemepisnej oblasti väčšej alebo inej, než je vymedzená zemepisná oblasť, a to za predpokladu, že:
3.  Bez ohľadu na odsek 1 sa určité názvy považujú za označenia pôvodu napriek tomu, že suroviny na výrobu príslušných výrobkov pochádzajú zo zemepisnej oblasti väčšej alebo inej, než je vymedzená zemepisná oblasť, a to za predpokladu, že:
a)  oblasť výroby surovín je vymedzená;
a)  oblasť výroby surovín je vymedzená;
b)  existujú osobitné podmienky pre výrobu surovín;
b)  existujú osobitné podmienky pre výrobu surovín;
c)  existujú kontrolné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania podmienok uvedených v písmene b) a
c)  existujú kontrolné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania podmienok uvedených v písmene b) a
d)  príslušné označenia pôvodu boli v krajine pôvodu uznané ako označenia pôvodu pred 1. májom 2004.
d)  príslušné označenia pôvodu boli v krajine pôvodu uznané ako označenia pôvodu pred 1. májom 2004.
Na účely tohto odseku sa za suroviny môžu považovať len živé zvieratá, mäso a mlieko.
Na účely tohto odseku sa za suroviny môžu považovať len živé zvieratá, mäso a mlieko.
4.  S cieľom zohľadniť špecifický charakter výroby výrobkov živočíšneho pôvodu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 56 prijať delegované akty týkajúce sa obmedzení a výnimiek, pokiaľ ide o zdroj krmív v prípade označenia pôvodu.
4.  S cieľom zohľadniť špecifický charakter výroby výrobkov živočíšneho pôvodu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 56 prijať delegované akty týkajúce sa obmedzení a výnimiek, pokiaľ ide o zdroj krmív v prípade označenia pôvodu.
S cieľom zohľadniť špecifický charakter určitých výrobkov alebo oblastí je Komisia taktiež splnomocnená v súlade s článkom 56 prijať delegované akty týkajúce sa obmedzení a výnimiek, pokiaľ ide o zabíjanie živých zvierat alebo o zdroje surovín.
S cieľom zohľadniť špecifický charakter určitých výrobkov alebo oblastí je Komisia taktiež splnomocnená v súlade s článkom 56 prijať delegované akty týkajúce sa obmedzení a výnimiek, pokiaľ ide o zabíjanie živých zvierat alebo o zdroje surovín.
Tieto obmedzenia a výnimky zohľadňujú na základe objektívnych kritérií kvalitu alebo využitie a uznávané technologické znalosti alebo prírodné faktory.
Tieto obmedzenia a výnimky zohľadňujú na základe objektívnych kritérií kvalitu alebo využitie a uznávané technologické znalosti alebo prírodné faktory.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 6 – odsek 2
(2a)  V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Názov nesmie byť zapísaný do registra ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, keď je v rozpore s názvom odrody rastliny alebo plemena zvierat a je pravdepodobné, že bude spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o pravý pôvod výrobku.
„2. Názov nesmie byť zapísaný do registra ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, keď je v rozpore s názvom odrody rastliny alebo plemena zvierat a je pravdepodobné, že bude spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o pravý pôvod výrobku, a spôsobovať zámenu medzi výrobkami s chráneným označením a príslušnou odrodou alebo plemenom.
Pritom je potrebné zohľadniť:
a)  skutočné používanie názvu odrody rastlín alebo plemena zvierat v obchodnom opise;
b)  akúkoľvek duplicitu názvov, ktorá môže vyplývať zo zápisu do registra;
c)  rozšírenie použitia odrody rastlín alebo plemena zvierat mimo jeho oblasti pôvodu.“
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 7
(3)  Článok 7 sa nahrádza takto:
Článok 7
Článok 7
Špecifikácia výrobku
Špecifikácia výrobku
1.  Chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie musí spĺňať špecifikáciu, ktorá pozostáva aspoň z týchto prvkov:
1.  Chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie musí spĺňať špecifikáciu, ktorá pozostáva aspoň z týchto prvkov:
a)  názov, ktorému sa má poskytnúť ochrana ako označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu, tak ako sa používa, či už v obchodnom, alebo bežnom jazyku, a iba v jazykoch, ktoré sa používajú alebo sa historicky používali na opis špecifického výrobku vo vymedzenej zemepisnej oblasti;
a)  názov, ktorému sa má poskytnúť ochrana ako označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu, tak ako sa používa, či už v obchodnom, alebo bežnom jazyku, a iba v jazykoch, ktoré sa používajú alebo sa historicky používali na opis špecifického výrobku vo vymedzenej zemepisnej oblasti;
b)  opis výrobku, v prípade potreby vrátane surovín, ako aj základné fyzikálne, chemické, mikrobiologické alebo organoleptické vlastnosti výrobku;
b)  opis výrobku, v prípade potreby vrátane surovín, ako aj základné fyzikálne, chemické, mikrobiologické alebo organoleptické vlastnosti výrobku;
c)  definícia zemepisnej oblasti vymedzenej vzhľadom na spojenie uvedené v tomto odseku písm. f) bode i) alebo ii), a ak je to vhodné, údaje označujúce súlad s požiadavkami uvedenými v článku 5 ods. 3;
c)  definícia zemepisnej oblasti vymedzenej vzhľadom na spojenie uvedené v tomto odseku písm. f) bode i) alebo ii), a ak je to vhodné, údaje označujúce súlad s požiadavkami uvedenými v článku 5 ods. 3;
d)  dôkaz o tom, že výrobok pochádza z vymedzenej zemepisnej oblasti uvedenej v článku 5 ods. 1 alebo 2;
d)  dôkaz o vysledovateľnosti svedčiaci o tom, že výrobok pochádza z vymedzenej zemepisnej oblasti uvedenej v článku 5 ods. 1 a 2;
e)  opis spôsobu výroby výrobku, a ak je to vhodné, opis originálnych a nemenných miestnych postupov, ako aj informácie o balení v prípade, že tak skupina žiadateľov rozhodne a uvedie dostatočné odôvodnenie špecifické pre výrobok, prečo sa na zabezpečenie kvality, zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie kontroly musí balenie vykonať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, a to s prihliadnutím na právo Únie, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru a voľné poskytovanie služieb;
e)  opis spôsobu výroby výrobku, a ak je to vhodné, jeho príspevok k udržateľnému rozvoju, opis originálnych a nemenných miestnych postupov, ako aj informácie o balení v prípade, že tak skupina žiadateľov rozhodne a uvedie dostatočné odôvodnenie špecifické pre výrobok, prečo sa na zabezpečenie kvality, zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie kontroly musí balenie vykonať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, a to s prihliadnutím na právo Únie, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru a voľné poskytovanie služieb;
f)  podrobné údaje stanovujúce:
f)  podrobné údaje stanovujúce:
i)  spojenie medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a zemepisným prostredím uvedeným v článku 5 ods. 1 alebo
i)  pokiaľ ide o chránené označenie pôvodu, spojenie medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a zemepisným prostredím uvedeným v článku 5 ods. 1 alebo
ii)  ak je to vhodné, spojenie medzi danou kvalitou, dobrou povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku a zemepisným pôvodom uvedeným v článku 5 ods. 2;
ii)  pokiaľ ide o chránené zemepisné označenie, spojenie medzi danou kvalitou, dobrou povesťou alebo inou vlastnosťou výrobku a zemepisným pôvodom uvedeným v článku 5 ods. 2;
g)  názov a adresa orgánov alebo ak sú k dispozícii, názov a adresa subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami o špecifikácii výrobku podľa článku 37, a ich osobitné úlohy;
g)  názov a adresa orgánov alebo ak sú k dispozícii, názov a adresa subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami o špecifikácii výrobku podľa článku 37, a ich osobitné úlohy;
h)  akékoľvek špecifické pravidlo označovania príslušného výrobku.
h)  akékoľvek špecifické pravidlo označovania príslušného výrobku.
2.  S cieľom zabezpečiť, aby špecifikácie výrobkov poskytovali podstatné a stručné informácie, je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 56 delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá obmedzujúce informácie obsiahnuté v špecifikácii uvedenej v odseku 1 tohto článku, keď je takéto obmedzenie nevyhnutné na predchádzanie príliš rozsiahlym žiadostiam o zápis do registra.
2.  S cieľom zabezpečiť, aby špecifikácie výrobkov poskytovali podstatné a stručné informácie, je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 56 delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá obmedzujúce informácie obsiahnuté v špecifikácii uvedenej v odseku 1 tohto článku, keď je takéto obmedzenie nevyhnutné na predchádzanie príliš rozsiahlym žiadostiam o zápis do registra.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá pre formu špecifikácie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá pre formu špecifikácie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 11 – odsek 2
(4a)  V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Do registra možno zapísať zemepisné označenia patriace výrobkom z tretích krajín, ktoré sú v Únii chránené na základe medzinárodnej dohody, ktorej zmluvnou stranou je Únia. Pokiaľ takéto názvy nie sú v uvedenej dohode vyslovene identifikované ako chránené označenia pôvodu podľa tohto nariadenia, zapíšu sa do registra ako chránené zemepisné označenia.
„2. Do registra možno zapísať zemepisné označenia patriace výrobkom z tretích krajín, ktoré sú v Únii chránené na základe medzinárodnej dohody, ktorej zmluvnou stranou je Únia, ak to ustanovuje dohoda. Pokiaľ takéto názvy nie sú v uvedenej dohode vyslovene identifikované ako chránené označenia pôvodu podľa tohto nariadenia, zapíšu sa do registra ako chránené zemepisné označenia.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 12
(4b)  Článok 12 sa nahrádza takto:
Článok 12
„Článok 12
Názvy, symboly a označenia
Názvy, symboly a označenia
1.  Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia môže používať každý hospodársky subjekt, ktorý na trh uvádza výrobok, ktorý spĺňa príslušnú špecifikáciu.
1.  Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia môže používať každý hospodársky subjekt, ktorý na trh uvádza výrobok, ktorý spĺňa príslušnú špecifikáciu.
2.  Stanovia sa symboly Únie určené na propagáciu chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.
2.  Stanovia sa symboly Únie určené na propagáciu chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.
3.  V prípade výrobkov pochádzajúcich z Únie, ktoré sa uvádzajú na trh pod chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením zapísaným do registra v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení, sa na označení uvedú s nimi spojené symboly Únie. Okrem toho by v rovnakom zornom poli mal byť aj názov výrobku zapísaný v registri. Na označení sa môže uviesť aj spojenie „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“, alebo ich príslušné skratky „CHOP“ alebo „CHZO“.
3.  V prípade výrobkov pochádzajúcich z Únie, ktoré sa uvádzajú na trh pod chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením zapísaným do registra v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení, sa na označení, reklamných materiáloch a dokumentoch týkajúcich sa príslušného výrobku uvedú s nimi spojené symboly Únie. Okrem toho by v rovnakom zornom poli a na viditeľnom mieste mal byť aj názov výrobku zapísaný v registri, aby bol ľahko viditeľný, jasne čitateľný a, ak je to možné, nezmazateľný. Nesmie byť za žiadnych okolností skrytý, zakrytý alebo prerušený akýmkoľvek iným písomným alebo obrazovým prvkom alebo akýmkoľvek iným pomocným dokumentom. Na označení sa môže uviesť aj spojenie „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“, alebo ich príslušné skratky „CHOP“ alebo „CHZO“.
4.  Okrem toho sa na označení môžu uviesť i tieto údaje: znázornenie zemepisnej oblasti pôvodu podľa článku 5 a text, grafika alebo symboly odkazujúce na členský štát a/alebo región, v ktorom sa táto zemepisná oblasť pôvodu nachádza.
4.  Okrem toho sa na označení môžu uviesť i tieto údaje: znázornenie zemepisnej oblasti pôvodu podľa článku 5 a text, grafika alebo symboly odkazujúce na členský štát a/alebo región, v ktorom sa táto zemepisná oblasť pôvodu nachádza.
5.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/13/ES, sa na etiketách môžu spolu s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením používať kolektívne zemepisné známky uvedené v článku 15 smernice 2008/95/ES.
5.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/13/ES, sa na etiketách môžu spolu s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením používať kolektívne zemepisné známky uvedené v článku 15 smernice 2008/95/ES.
6.  V prípade výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré sa uvádzajú na trh pod názvom zapísaným do registra, sa na označení môžu uvádzať údaje uvedené v odseku 3 alebo s nimi spojené symboly Únie.
6.  V prípade výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín, ktoré sa uvádzajú na trh pod názvom zapísaným do registra, sa na označení môžu uvádzať údaje uvedené v odseku 3 alebo s nimi spojené symboly Únie. V prípade výrobkov z tretích krajín chránených medzinárodnou dohodou, ktorej je Únia zmluvnou stranou a ktoré nie sú uvádzané na trh pod názvom zapísaným v registri, sa na označení neuvádzajú údaje uvedené v odseku 3 alebo s nimi spojené symboly Únie.
7.  S cieľom zabezpečiť, aby sa spotrebiteľovi sprostredkúvali primerané informácie, je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 56 delegované akty, ktorými sa stanovia symboly Únie.
7.  S cieľom zabezpečiť, aby sa spotrebiteľovi sprostredkúvali primerané informácie, je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 56 delegované akty, ktorými sa stanovia symboly Únie.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa vymedzia technické vlastnosti symbolov Únie a označení, ako aj pravidlá ich používania na výrobkoch uvádzaných na trh pod chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením vrátane pravidiel týkajúcich sa príslušných jazykových znení, ktoré sa majú použiť. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa vymedzia technické vlastnosti symbolov Únie a označení, ako aj pravidlá ich používania na výrobkoch uvádzaných na trh pod chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením vrátane pravidiel týkajúcich sa príslušných jazykových znení, ktoré sa majú použiť. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 13
(5)  Článok 13 sa nahrádza takto:
Článok 13
Článok 13
Ochrana
Ochrana
1.  Názvy zapísané v registri sú chránené pred:
1.  Názvy zapísané v registri sú chránené pred:
a)  akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, ak sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými v registri pod uvedeným názvom alebo ak použitie názvu ťaží z dobrej povesti chráneného názvu, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;
a)  akýmkoľvek priamym alebo nepriamym obchodným používaním názvu zapísaného v registri na výrobky, na ktoré sa zápis do registra nevzťahuje, ak sú takéto výrobky porovnateľné s výrobkami zapísanými v registri pod uvedeným názvom alebo ak použitie názvu ťaží z dobrej povesti chráneného názvu, oslabuje ju alebo poškodzuje, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;
b)  akýmkoľvek zneužívaním, napodobňovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy, a to aj vtedy, ak je uvedený skutočný pôvod výrobkov alebo služieb alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „tak ako sa vyrába v“, „napodobnenina“ alebo s podobnými výrazmi, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;
b)  akýmkoľvek zneužívaním, napodobňovaním alebo vyvolávaním mylnej predstavy, a to aj vtedy, ak je uvedený skutočný pôvod výrobkov alebo služieb alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „tak ako sa vyrába v“, „napodobnenina“ alebo s podobnými výrazmi, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;
c)  akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku, ktoré sa používa na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj pred zabalením výrobku do nádoby, čo by mohlo vyvolať mylnú predstavu o pôvode výrobku;
c)  akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku, ktoré sa používa na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj pred zabalením výrobku do nádoby, čo by mohlo vyvolať mylnú predstavu o pôvode výrobku;
d)  akýmikoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uviesť do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod daného výrobku.
d)  akýmikoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku;
da)  akoukoľvek registráciou názvu podobnej oblasti v zlej viere alebo registráciou, ktorá môže spôsobiť zámenu, úplne alebo čiastočne, s chráneným názvom.
Ak chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie obsahuje názov výrobku, ktorý sa považuje za druhový, použitie takéhoto druhového názvu sa nepovažuje za použitie v rozpore s ustanoveniami písmena a) alebo b) prvého pododseku.
Ak chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie obsahuje názov výrobku, ktorý sa považuje za druhový, použitie takéhoto druhového názvu sa nepovažuje za použitie v rozpore s ustanoveniami písmena a) alebo b) prvého pododseku.
2.  Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia sa nesmú stať druhovými.
2.  Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia sa nesmú stať druhovými.
3.  Členské štáty prijmú vhodné administratívne a súdne opatrenia na zabránenie nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení, ktoré sa vyrábajú alebo uvádzajú na trh v danom členskom štáte, alebo na jeho zastavenie, ako sa uvádza v odseku 1.
3.  Členské štáty prijmú vhodné administratívne a súdne opatrenia na zabránenie nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení, ktoré sa vyrábajú alebo uvádzajú na trh v danom členskom štáte, alebo na jeho zastavenie, ako sa uvádza v odseku 1.
3a.  Ochrana uvedená v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na tovar v tranzite v zmysle bodu 44 článku 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 vstupujúci na colné územie Únie bez jeho prepustenia do voľného obehu v rámci colného územia Únie, ako aj na tovar predávaný prostredníctvom elektronického obchodu prostriedkov komunikácie na diaľku.
Členské štáty na tento účel určia orgány zodpovedné za vykonanie týchto opatrení v súlade s postupmi určenými jednotlivými členskými štátmi.
Členské štáty na tento účel určia orgány zodpovedné za vykonanie týchto opatrení v súlade s postupmi určenými jednotlivými členskými štátmi.
Tieto orgány poskytujú primerané záruky objektivity a nestrannosti a majú k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich funkcií.
Tieto orgány poskytujú primerané záruky objektivity a nestrannosti a majú k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich funkcií.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 15 – odseky 1 a 2
(6)  Článok 15 sa mení takto:
vypúšťa sa
a)  V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu preskúmania uvedeného v článku 57 ods. 2.; “
b)  V odseku 2 sa úvodná veta nahrádza takto:
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, môže Komisia prijímať vykonávacie akty, ktorými sa v odôvodnených prípadoch predĺži prechodné obdobie uvedené v odseku 1 tohto článku, ak sa preukáže, že:“;
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 15
(6a)  Článok 15 sa nahrádza takto:
Článok 15
„Článok 15
Prechodné obdobia na používanie chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení
Prechodné obdobia na používanie chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa udelí prechodné obdobie až do piatich rokov, aby mohli výrobky pochádzajúce z členského štátu alebo tretej krajiny, ktorých označenie pozostáva z názvu, ktorý je v rozpore s článkom 13 ods. 1, alebo ho obsahuje, naďalej používať označenie, pod ktorým boli uvedené na trh, pod podmienkou, že prípustná námietka podľa článku 49 ods. 3 alebo článku 51 preukáže, že:
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa udelí prechodné obdobie až do piatich rokov, aby mohli výrobky pochádzajúce z členského štátu alebo tretej krajiny, ktorých označenie pozostáva z názvu, ktorý je v rozpore s článkom 13 ods. 1, alebo ho obsahuje, naďalej používať označenie, pod ktorým boli uvedené na trh, pod podmienkou, že prípustná námietka podľa článku 49 ods. 3 alebo článku 51 preukáže, že:
a)  zápis názvu do registra by ohrozil existenciu úplne alebo čiastočne zhodného názvu alebo
a)  zápis názvu do registra by ohrozil existenciu úplne alebo čiastočne zhodného názvu alebo
b)  takéto výrobky sa už najmenej päť rokov pred dátumom uverejnenia stanoveným v článku 50 ods. 2 písm. a) uvádzali na trh v súlade s právnymi predpismi s týmto názvom na príslušnom území. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.
b)  takéto výrobky sa už najmenej päť rokov pred dátumom uverejnenia stanoveným v článku 50 ods. 2 písm. a) uvádzali na trh v súlade s právnymi predpismi s týmto názvom na príslušnom území.
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa v riadne odôvodnených prípadoch predĺži prechodné obdobie uvedené v odseku 1 tohto článku na 15 rokov, ak sa preukáže, že:
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa v riadne odôvodnených prípadoch predĺži prechodné obdobie uvedené v odseku 1 tohto článku na 15 rokov, ak sa preukáže, že:
a)  označenie uvedené v odseku 1 tohto článku sa v súlade s právnymi predpismi nepretržite a riadne používalo aspoň 25 rokov pred podaním žiadosti o zápis do registra Komisii;
a)  označenie uvedené v odseku 1 tohto článku sa v súlade s právnymi predpismi nepretržite a riadne používalo aspoň 25 rokov pred podaním žiadosti o zápis do registra Komisii;
b)  účelom použitia označenia uvedeného v odseku 1 tohto článku nikdy nebolo ťažiť z dobrej povesti názvu zapísaného do registra a preukázalo sa, že spotrebiteľ nebol ani nemohol byť uvádzaný do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.
b)  účelom použitia označenia uvedeného v odseku 1 tohto článku nikdy nebolo ťažiť z dobrej povesti názvu zapísaného do registra a preukázalo sa, že spotrebiteľ nebol ani nemohol byť uvádzaný do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.
3.  Keď sa používa označenie uvedené v odsekoch 1 a 2, na označení sa jasne a viditeľne uvedie označenie krajiny pôvodu.
3.  Keď sa používa označenie uvedené v odsekoch 1 a 2, na označení sa jasne a viditeľne uvedie označenie krajiny pôvodu.
4.  V záujme prekonania dočasných ťažkostí súvisiacich s dlhodobým cieľom, ktorým je zabezpečiť, aby všetci výrobcovia v dotknutej oblasti dodržiavali špecifikáciu, môže členský štát udeliť prechodné obdobie až do 10 rokov s účinnosťou od dátumu podania žiadosti Komisii pod podmienkou, že príslušné hospodárske subjekty uvádzali dané výrobky na trh v súlade s právnymi predpismi, pričom používali príslušné názvy nepretržite najmenej päť rokov pred podaním žiadosti orgánom členského štátu a uviedli túto skutočnosť vo vnútroštátnom námietkovom konaní uvedenom v článku 49 ods. 3.
4.  V záujme prekonania dočasných ťažkostí súvisiacich s dlhodobým cieľom, ktorým je zabezpečiť, aby všetci výrobcovia v dotknutej oblasti dodržiavali špecifikáciu, môže členský štát udeliť prechodné obdobie až do 10 rokov s účinnosťou od dátumu podania žiadosti Komisii pod podmienkou, že príslušné hospodárske subjekty uvádzali dané výrobky na trh v súlade s právnymi predpismi, pričom používali príslušné názvy nepretržite najmenej päť rokov pred začatím vnútroštátneho námietkového konania uvedeného v článku 49 ods. 3 a uviedli túto skutočnosť v danom postupe.
Prvý pododsek sa s výnimkou námietkového konania uplatňuje primerane na chránené zemepisné označenie alebo chránené označenie pôvodu odkazujúce na zemepisnú oblasť, ktorá sa nachádza v tretej krajine.
Prvý pododsek sa s výnimkou námietkového konania uplatňuje primerane na chránené zemepisné označenie alebo chránené označenie pôvodu odkazujúce na zemepisnú oblasť, ktorá sa nachádza v tretej krajine.
Takéto prechodné obdobia sa uvedú v dokumentácii k žiadosti uvedenej v článku 8 ods. 2.
Takéto prechodné obdobia sa uvedú v dokumentácii k žiadosti uvedenej v článku 8 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 18 – odsek 3
(7a)  V článku 18 sa vypúšťa odsek 3.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 23 – odsek 3
(8a)  V článku 23 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  V prípade výrobkov pochádzajúcich z Únie, ktoré sa uvádzajú na trh pod označením zaručená tradičná špecialita, ktoré je zapísané do registra v súlade s týmto nariadením, sa na označení uvedie symbol uvedený v odseku 2 bez toho, aby bol dotknutý odsek 4. Okrem toho by v rovnakom zornom poli mal byť uvedený aj názov výrobku. Na označení sa môže uviesť aj údaj „zaručená tradičná špecialita“ alebo príslušná skratka „ZTŠ“.
„3. V prípade výrobkov pochádzajúcich z Únie, ktoré sa uvádzajú na trh pod označením zaručená tradičná špecialita, ktorá je zapísaná do registra v súlade s týmto nariadením, sa na označení, reklamných materiáloch a dokumentoch týkajúcich sa príslušného výrobku uvedie symbol podľa odseku 2 bez toho, aby bol dotknutý odsek 4. Okrem toho by v rovnakom zornom poli a na viditeľnom mieste mal byť uvedený aj názov výrobku, aby bol ľahko viditeľný, jasne čitateľný a, ak je to možné, nezmazateľný. Nesmie byť za žiadnych okolností skrytý, zakrytý alebo prerušený akýmkoľvek iným písomným alebo obrazovým prvkom alebo akýmkoľvek iným pomocným dokumentom. Na označení sa môže uviesť aj údaj „zaručená tradičná špecialita“ alebo príslušná skratka „ZTŠ“.“
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 24a – odsek 2
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu preskúmania uvedeného v článku 57 ods. 2.;
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 33 a (nový)
(9a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 33a
Dodatočné pravidlá týkajúce sa používania nepovinného slovného označenia kvality „horský výrobok“
Členské štáty môžu povoliť umiestňovanie výrobku pomocou nepovinného slovného označenia kvality „horský výrobok“, ak pravidlá jeho výroby neporušujú požiadavky na výrobu a označovanie vzťahujúce sa na horský výrobok v danej krajine, pokiaľ takéto požiadavky existujú.“
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 49 – odsek 8
8.  Členský štát bezodkladne informuje Komisiu v prípade začatia akéhokoľvek konania pred vnútroštátnym súdom alebo iným vnútroštátnym orgánom, ktoré sa týka žiadosti podanej Komisii v súlade s odsekom 4.
8.  Členský štát bezodkladne informuje Komisiu v prípade začatia akéhokoľvek konania pred vnútroštátnym súdom alebo iným vnútroštátnym orgánom, ktoré sa týka konečného rozhodnutia príslušného vnútroštátneho orgánu o žiadosti podanej Komisii v súlade s odsekom 4.
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 49 – odsek 9
9.  V prípade potreby môže Komisia prijať vykonávacie akty na pozastavenie preskúmania žiadosti o zápis do registra v zmysle článku 50, kým vnútroštátny súd alebo iný vnútroštátny orgán nerozhodne o námietke voči žiadosti o zápis do registra, v prípade, že členský štát v rámci vnútroštátneho postupu prijal kladné rozhodnutie v súlade s odsekom 4.
vypúšťa sa
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú bez uplatnenia postupu preskúmania uvedeného v článku 57 ods. 2.;
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 50 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Komisia preskúma žiadosti o zápis do registra, ktoré dostane v súlade s článkom 49 ods. 4 a ods. 5. Posudzuje ich s cieľom odhaliť zjavné chyby, pričom zohľadňuje výsledok preskúmania a námietkového konania, ktoré vykonal príslušný členský štát.
1.  Komisia preskúma žiadosti o zápis do registra, ktoré dostane v súlade s článkom 49 ods. 4 a ods. 5. Posudzuje doručené žiadosti po postupe preskúmania a námietkového konania, ktoré vykonal príslušný členský štát, aby zistila, či obsahujú akékoľvek zjavné chyby.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 53 – odseky 2 a 3
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 53
(14a)  Článok 53 sa nahrádza takto:
Článok 53
„Článok 53
Zmena a doplnenie špecifikácie výrobku
Zmena špecifikácie výrobku
1.  Skupina s oprávneným záujmom môže požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku.
1.  Skupina s oprávneným záujmom môže požiadať o schválenie zmeny špecifikácie výrobku.
V žiadostiach sa požadované zmeny a doplnenia opíšu a odôvodnia.
V žiadostiach sa požadované zmeny opíšu a odôvodnia.
2.   Ak sa zmena a doplnenie týka jednej alebo viacerých zmien a doplnení špecifikácie, ktoré nie sú nepodstatné, žiadosť o zmenu a doplnenie sa riadi postupom stanoveným v článkoch 49 až 52.
2.  Zmeny špecifikácie výrobku sú rozdelené do dvoch kategórií vzhľadom na ich význam: zmeny na úrovni Únie, ktoré si vyžadujú uskutočnenie námietkového konania na únijnej úrovni, a štandardné zmeny, ktoré sa majú riešiť na úrovni členských štátov alebo tretích krajín.
Zmena sa považuje za zmenu na úrovni Únie, ak:
a)  zahŕňa zmenu názvu chráneného označenia pôvodu, chráneného zemepisného označenia alebo zaručenej tradičnej špeciality;
b)  predstavuje riziko narušenia spojenia uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. b) vzťahujúceho sa na chránené označenia pôvodu a spojenia uvedeného v článku 5 ods. 2 vzťahujúceho sa na chránené zemepisné označenia;
c)  zavádza zmeny vo výrobnej metóde alebo v použití surovín a zložiek, ktoré sa odchyľujú od tradičných postupov a v ich použití v prípade zaručených tradičných špecialít;
d)  prináša nové obmedzenia týkajúce sa uvádzania výrobku na trh.
Všetky ostatné zmeny týkajúce sa špecifikácií výrobku sa považujú za štandardné zmeny. Dočasná zmena, ktorá sa týka dočasnej zmeny v rámci špecifikácie výrobku vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení zo strany verejných orgánov, alebo dočasná zmena, ktorá je nevyhnutná z dôvodu prírodnej katastrofy alebo nepriaznivých poveternostných podmienok formálne uznaných príslušnými orgánmi, sa tiež považujú za štandardné zmeny.
Zmeny na úrovni Únie schvaľuje Komisia. Pri schvaľovacom postupe sa musí postupovať mutatis mutandis podľa postupu stanoveného v článkoch 49 až 52.
Ak sú však navrhované zmeny a doplnenia nepodstatné, Komisia žiadosť schváli alebo zamietne. V prípade schválenia zmien a doplnení, ktoré majú za následok úpravu prvkov uvedených v článku 50 ods. 2, Komisia tieto prvky uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
Členský štát, na ktorého území sa nachádza zemepisná oblasť predmetného výrobku, schvaľuje štandardné zmeny a oznamuje ich Komisii. Tretie krajiny schvaľujú štandardné zmeny v súlade s právom uplatniteľným v príslušnej tretej krajine a oznamujú ich Komisii.
Aby sa zmena a doplnenie považovali za nepodstatné v prípade systému kvality opísaného v hlave II, nesmú:
a)  sa týkať hlavných vlastností výrobku;
b)  meniť spojenie uvedené v článku 7 ods. 1 písm. f) bode i) alebo ii);
c)  zahŕňať zmenu názvu alebo akejkoľvek časti názvu výrobku;
d)  mať vplyv na vymedzenú zemepisnú oblasť ani
e)  predstavovať nárast obmedzení obchodu s daným výrobkom alebo jeho surovinami.
Aby sa zmena a doplnenie považovali za nepodstatné v prípade systému kvality opísaného v hlave III, nesmú:
a)  sa týkať hlavných vlastností výrobku;
b)  zavádzať podstatné zmeny v spôsobe výroby ani
c)  zahŕňať zmenu názvu alebo akejkoľvek časti názvu výrobku.
Preskúmanie žiadosti sa sústredí na navrhovanú zmenu a doplnenie.
Preskúmanie žiadosti sa sústredí na navrhovanú zmenu.
2a.  Článok 15 sa vzťahuje aj na žiadosti Únie o zmenu a na štandardné zmeny špecifikácie.
3.  S cieľom uľahčiť administratívny postup podávania žiadostí o zmenu a doplnenie, a to aj v prípade, ak zmena a doplnenie nezahŕňa žiadnu zmenu jednotného dokumentu a ak ide o dočasnú zmenu špecifikácie, ktorá vyplýva z uloženia povinných sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej moci, je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 56 delegované akty, ktorými sa doplnia pravidlá pre postup podávania žiadostí o zmenu a doplnenie.
3.  S cieľom uľahčiť administratívny postup Únie a štandardné zmeny a špecifikácie výrobku, a to aj v prípade, ak zmena nezahŕňa žiadnu zmenu jednotného dokumentu, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 56 delegované akty, ktorými sa doplnia pravidlá pre postup podávania žiadostí o zmenu.
3a.  Komisia prijme usmernenia, v ktorých sa stanovia kritériá a spoločná metodika na uplatňovanie a dodržiavanie administratívneho spracovania zmien špecifikácií výrobkov, a to zmien na úrovni Únie aj bežných zmien, s cieľom zabezpečiť konzistentnosť pri uplatňovaní bežných zmien na vnútroštátnej úrovni. Do ... [tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto (pozmeňujúceho) nariadenia] Komisia vykoná počiatočné posúdenie účinnosti administratívneho spracovania zmien špecifikácií výrobkov, a to zmien na úrovni Únie aj bežných zmien, s cieľom posúdiť vplyv a konzistentnosť uplatňovania reformy na vnútroštátnej úrovni. Po posúdení Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o hlavných záveroch.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá pre postupy podávania žiadostí o zmenu a doplnenie, ich formu a predkladanie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa postupov, formy a predkladania žiadostí o zmenu, ako aj oznamovania štandardných zmien Komisii. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 57 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Príloha I – časť I – zarážka 22 a (nová)
—  včelí vosk.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 3
(3a)  Článok 3 sa nahrádza takto:
Článok 3
„Článok 3
Vymedzenie pojmov a klasifikácia aromatizovaných vínnych výrobkov
Vymedzenie pojmov a klasifikácia aromatizovaných vínnych výrobkov
1.  Aromatizované vínne výrobky sú výrobky, ktoré sa získavajú z výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, ktoré sú ochutené. Rozdeľujú sa do týchto kategórií:
1.  Aromatizované vínne výrobky sú výrobky, ktoré sa získavajú z výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, ktoré sú ochutené. Rozdeľujú sa do týchto kategórií:
a)  aromatizované vína;
a)  aromatizované vína;
b)  aromatizované nápoje na báze vína;
b)  aromatizované nápoje na báze vína;
c)  aromatizované koktaily z vínnych výrobkov.
c)  aromatizované koktaily z vínnych výrobkov.
ca)  odalkoholizované aromatizované vínne výrobky.
2.  Aromatizované víno je:
2.  Aromatizované víno je:
a)  nápoj, ktorý sa získava z jedného vinárskeho výrobku alebo viacerých vinárskych výrobkov vymedzených v bode 5 časti IV prílohy II a v bodoch 1 a 3 až 9 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, s výnimkou vína „Retsina“;
a)  nápoj, ktorý sa získava z jedného vinárskeho výrobku alebo viacerých vinárskych výrobkov vymedzených v bode 5 časti IV prílohy II a v bodoch 1 a 3 až 9 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, s výnimkou vína „Retsina“;
b)  nápoj, v ktorom obsah vinárskych výrobkov uvedených v písmene a) predstavuje aspoň 75 % celkového objemu;
b)  nápoj, v ktorom obsah vinárskych výrobkov uvedených v písmene a) predstavuje aspoň 75 % celkového objemu;
c)  nápoj, do ktorého sa môže pridať alkohol;
c)  nápoj, do ktorého sa môže pridať alkohol;
d)  nápoj, do ktorého sa môžu pridať farbivá;
d)  nápoj, do ktorého sa môžu pridať farbivá;
e)  nápoj, do ktorého sa môže pridať hroznový mušt, čiastočne fermentovaný hroznový mušt alebo oboje;
e)  nápoj, do ktorého sa môže pridať hroznový mušt, čiastočne fermentovaný hroznový mušt alebo oboje;
f)  nápoj, ktorý je možné dosladiť;
f)  nápoj, ktorý je možné dosladiť;
g)  nápoj, ktorý má skutočný obsah alkoholu v objemových percentách najmenej 14,5 obj. % a menej ako 22 obj. % a celkový obsah alkoholu v objemových percentách najmenej 17,5 obj. %.
g)  nápoj, ktorý má skutočný obsah alkoholu v objemových percentách najmenej 14,5 obj. % a menej ako 22 obj. % a celkový obsah alkoholu v objemových percentách najmenej 17,5 obj. %.
3.  Aromatizovaný nápoj na báze vína je:
3.  Aromatizovaný nápoj na báze vína je:
a)  nápoj, ktorý sa získava z jedného vinárskeho výrobku alebo viacerých vinárskych výrobkov vymedzených v bodoch 1, 2 a 4 až 9 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, s výnimkou vín získaných pridaním alkoholu a vína „Retsina“;
a)  nápoj, ktorý sa získava z jedného vinárskeho výrobku alebo viacerých vinárskych výrobkov vymedzených v bodoch 1, 2 a 4 až 9 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, s výnimkou vín získaných pridaním alkoholu a vína „Retsina“;
b)  nápoj, v ktorom obsah vinárskych výrobkov uvedených v písmene a) predstavuje aspoň 50 % celkového objemu;
b)  nápoj, v ktorom obsah vinárskych výrobkov uvedených v písmene a) predstavuje aspoň 50 % celkového objemu;
c)  nápoj, do ktorého nie je pridaný žiadny alkohol, pokiaľ sa v prílohe II neustanovuje inak;
c)  nápoj, do ktorého nie je pridaný žiadny alkohol, pokiaľ sa v prílohe II neustanovuje inak;
d)  nápoj, do ktorého sa môžu pridať farbivá;
d)  nápoj, do ktorého sa môžu pridať farbivá;
e)  nápoj, do ktorého sa môže pridať hroznový mušt, čiastočne fermentovaný hroznový mušt alebo oboje;
e)  nápoj, do ktorého sa môže pridať hroznový mušt, čiastočne fermentovaný hroznový mušt alebo oboje;
f)  nápoj, ktorý je možné dosladiť;
f)  nápoj, ktorý je možné dosladiť;
g)  nápoj, ktorý má skutočný obsah alkoholu v objemových percentách najmenej 4,5 obj. % a menej ako 14,5 obj. %.
g)  nápoj, ktorý má skutočný obsah alkoholu v objemových percentách najmenej 4,5 obj. % a menej ako 14,5 obj. %.
4.  Aromatizovaný koktail z vínnych výrobkov je:
4.  Aromatizovaný koktail z vínnych výrobkov je:
a)  nápoj, ktorý sa získava z jedného vinárskeho výrobku alebo viacerých vinárskych výrobkov vymedzených v bodoch 1, 2 a 4 až 11 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, s výnimkou vín získaných pridaním alkoholu a vína „Retsina“;
a)  nápoj, ktorý sa získava z jedného vinárskeho výrobku alebo viacerých vinárskych výrobkov vymedzených v bodoch 1, 2 a 4 až 11 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, s výnimkou vín získaných pridaním alkoholu a vína „Retsina“;
b)  nápoj, v ktorom obsah vinárskych výrobkov uvedených v písmene a) predstavuje aspoň 50 % celkového objemu;
b)  nápoj, v ktorom obsah vinárskych výrobkov uvedených v písmene a) predstavuje aspoň 50 % celkového objemu;
c)  nápoj, do ktorého nebol pridaný žiadny alkohol;
c)  nápoj, do ktorého nebol pridaný žiadny alkohol;
d)  nápoj, do ktorého sa môžu pridať farbivá;
d)  nápoj, do ktorého sa môžu pridať farbivá;
e)  nápoj, ktorý je možné dosladiť;
e)  nápoj, ktorý je možné dosladiť;
f)  nápoj, ktorý má skutočný obsah alkoholu v objemových percentách viac než 1,2 obj. % a menej ako 10 obj. %.
f)  nápoj, ktorý má skutočný obsah alkoholu v objemových percentách viac než 1,2 obj. % a menej ako 10 obj. %.
4a.  Na účely tohto nariadenia sa „odalkoholizovaný aromatizovaný vínny výrobok“ považuje za nápoj:
a)  získaný v súlade s podmienkami stanovenými v odsekoch 2, 3 a 4;
b)  ktorý bol odalkoholizovaný v súlade s prílohou VIII časťou I oddielom E k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;
c)  ktorý má skutočný obsah alkoholu v objemových percentách menej ako 0,5 obj. %.
4b.  Vinárske postupy vymedzené v nariadení Komisie (ES) č. 606/2009 zmenenom a doplnenom delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1961 z 2. augusta 2017 sa uplatňujú na aromatizované vínne výrobky.“
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 5 – odsek 4
(4)  V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:
vypúšťa sa
'4. Obchodné názvy môžu byť doplnené alebo nahradené zemepisným označením aromatizovaného vínneho výrobku chráneného podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.'
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 5
(4a)  Článok 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5
„Článok 5
Obchodné názvy
Obchodné názvy
1.  V prípade akéhokoľvek aromatizovaného vínneho výrobku uvedeného na trhu v Únii sa použijú obchodné názvy stanovené v prílohe II pod podmienkou, že tento výrobok spĺňa požiadavky na príslušný obchodný názov ustanovené v uvedenej prílohe. Obchodné názvy môžu byť doplnené zaužívanými názvami vymedzenými v článku 2 ods. 2 písm. o) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.
1.  V prípade akéhokoľvek aromatizovaného vínneho výrobku uvedeného na trhu v Únii sa použijú obchodné názvy stanovené v prílohe II pod podmienkou, že tento výrobok spĺňa požiadavky na príslušný obchodný názov ustanovené v uvedenej prílohe. Obchodné názvy môžu byť doplnené zaužívanými názvami vymedzenými v článku 2 ods. 2 písm. o) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.
2.  Ak aromatizované vínne výrobky spĺňajú podmienky používania viac ako jedného obchodného názvu, je povolené používať len jeden z týchto obchodných názvov, pokiaľ sa v prílohe II neustanovuje inak.
2.  Ak aromatizované vínne výrobky spĺňajú podmienky používania viac ako jedného obchodného názvu, je povolené používať len jeden z týchto obchodných názvov, pokiaľ sa v prílohe II neustanovuje inak.
3.  Alkoholický nápoj, ktorý nespĺňa požiadavky ustanovené v tomto nariadení, nemožno opisovať, prezentovať v obchodnej úprave ani označovať slovami alebo slovnými spojeniami vyjadrujúcimi spojenie s akýmkoľvek obchodným názvom ustanoveným v tomto nariadení, ako napríklad „podobný“, „typ“, „štýl“, „vyrobený“, „chute a vône“, ani žiadnymi inými výrazmi podobnými s akýmkoľvek obchodným názvom.
3.  Alkoholický nápoj, ktorý nespĺňa požiadavky ustanovené v tomto nariadení, nemožno opisovať, prezentovať v obchodnej úprave ani označovať slovami alebo slovnými spojeniami vyjadrujúcimi spojenie s akýmkoľvek obchodným názvom ustanoveným v tomto nariadení, ako napríklad „podobný“, „typ“, „štýl“, „vyrobený“, „chute a vône“, ani žiadnymi inými výrazmi podobnými s akýmkoľvek obchodným názvom.
4.  Obchodné názvy možno doplniť alebo nahradiť zemepisným označením chráneným podľa tohto nariadenia.
4.  Obchodné názvy možno doplniť alebo nahradiť zemepisným označením aromatizovaného vínneho výrobku chráneným podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, obchodné názvy nemožno doplniť chránenými označeniami pôvodu ani chránenými zemepisnými označeniami povolenými pre vínne výrobky.
5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, obchodné názvy nemožno doplniť chránenými označeniami pôvodu ani chránenými zemepisnými označeniami povolenými pre vínne výrobky.
5a.  Ak sú aromatizované vínne výrobky určené na vývoz do tretích krajín, členské štáty môžu povoliť obchodné názvy iné ako tie, ktoré sú stanovené v prílohe II, ak sa takéto obchodné názvy vyžadujú podľa právnych predpisov príslušnej tretej krajiny. Tieto obchodné názvy sa môžu uvádzať v iných ako úradných jazykoch Únie.
5b.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 33 na doplnenie prílohy II k tomuto nariadeniu s cieľom zohľadniť technický pokrok, vývoj vedy a trhu, zdravie spotrebiteľov alebo informačné potreby spotrebiteľov.“
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 6 – odsek 3 a (nový)
(4b)  V článku 6 sa dopĺňa tento odsek:
„(3a) Ročník vína sa môže uvádzať na etiketách výrobkov za predpokladu, že vinársky výrobok predstavuje najmenej 75 % celkového objemu a že najmenej 85 % hrozna použitého na výrobu týchto výrobkov sa obralo v príslušnom roku.“
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 7 a (nový)
(4c)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 7a
Výživové údaje
1.  Výživové údaje aromatizovaných vínnych výrobkov, ktoré možno obmedziť len na energetickú hodnotu, sa musia uviesť na etikete.
2.  Energetická hodnota sa:
a)  vyjadruje číslami a slovami alebo symbolmi, a najmä symbolom (E) pre energiu;
b)  vypočítava pomocou konverzných koeficientov uvedených v prílohe XIV k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011;
c)  vyjadruje v kcal vo forme priemerných hodnôt určených na základe:
i)  analýzy aromatizovaného vínneho výrobku uskutočnenej výrobcom alebo
ii)  výpočtu vychádzajúceho zo všeobecne ustanovených a akceptovaných údajov;
d)  vyjadruje na 100 ml. Okrem toho sa môže vyjadriť na konzumnú jednotku, ktorú spotrebiteľ ľahko rozpozná, ak je veľkosť použitej jednotky uvedená na etikete a ak je uvedený počet jednotiek v balení.”
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Článok 7 b (nový)
(4d)  Vkladá sa tento článok:
“Článok 7b
Zoznam zložiek
1.  Zoznam zložiek aromatizovaných vínnych výrobkov sa uvedie na etikete alebo inými prostriedkami ako na etikete pripevnenej na fľaši alebo na akomkoľvek inom type nádoby za predpokladu, že na etikete je uvedený jasný a priamy odkaz. Nesmie byť zobrazený s inými informáciami určenými na obchodné alebo marketingové účely.
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 33 prijímať delegované akty na podrobnejšie rozpracovanie pravidiel pre uvádzanie zoznamu zložiek aromatizovaných vínnych výrobkov. Komisia prijme delegované akty najneskôr do 18 mesiacov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto (pozmeňujúceho) nariadenia].“
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Príloha I – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový)
(7a)  V prílohe I časti a) ods. 1 sa vkladá tento bod:
„iiia) liehoviny (najviac 1 % celkového objemu).“
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Príloha I – odsek 2 – písmeno f
(7b)  V prílohe I ods. 2 sa písmeno f) nahrádza takto:
f)  akékoľvek iné prírodné uhľovodíkové látky, ktoré majú podobný účinok ako uvedené výrobky.
„f) akékoľvek iné prírodné látky, ktoré majú podobný účinok ako uvedené výrobky.“
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Príloha II – časť A – odsek 1 – zarážka 1
(7c)  V prílohe II časti A ods. 3 sa prvá zarážka nahrádza takto:
–  do ktorého bol pridaný alkohol a
–  do ktorého môže byť pridaný alkohol a“
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Príloha II – časť B – odsek 8 – zarážka 1
(7d)  V prílohe II časti B ods. 8 sa prvá zarážka nahrádza takto:
–  ktorý sa vyrába výlučne z červeného alebo bieleho vína,
„– ktorý sa vyrába výlučne z červeného a/alebo bieleho vína,“
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 7 – bod 7 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014
Príloha II – časť C a (nová)
(7e)  V prílohe II sa dopĺňa táto časť:
„Časť Ca
„ODALKOHOLIZOVANÉ AROMATIZOVANÉ VÍNNE VÝROBKY
(1)  Odalkoholizovaný aromatizovaný vínny výrobok alebo odalkoholizovaný (tu nasleduje názov aromatizovaného vínneho výrobku použitého na jeho výrobu)
Výrobky sú v súlade s vymedzením pojmu stanoveným v článku 3 ods. 4a.“
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 22 a (nový)
Vkladá sa tento článok:
„Článok 22a
Medziodvetvové dohody
1.  Odchylne od článkov 164 a 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ak sa medziodvetvová organizácia, uznaná podľa článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pôsobiaca v najvzdialenejšom regióne považuje za reprezentatívnu pre výrobu jedného alebo viacerých špecifikovaných výrobkov, obchod s nimi alebo ich spracovanie, príslušný členský štát môže na požiadanie uvedenej organizácie ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy uvedenej organizácie budú na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia záväzné pre ostatné hospodárske subjekty bez ohľadu na to, či ide o jednotlivcov, ktoré pôsobia v príslušnom najvzdialenejšom regióne a nie sú členmi uvedenej organizácie.
2.  Ak sú pravidlá uznanej medziodvetvovej organizácie rozšírené podľa odseku 1 a ak sú činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá vzťahujú, vo všeobecnom hospodárskom záujme hospodárskych subjektov, ktorých činnosti súvisia s výrobkami určenými výlučne pre miestny trh v rovnakom najvzdialenejšom regióne, môže členský štát po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami rozhodnúť, že jednotlivé hospodárske subjekty alebo skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, ale pôsobia na danom trhu, musia zaplatiť organizácii všetky finančné príspevky alebo časť finančných príspevkov, ktoré platia jej členovia, ak majú také príspevky pokryť náklady vznikajúce priamo v dôsledku vykonávania príslušných činností.
3.  Príslušný členský štát informuje Komisiu o každom rozšírení rozsahu dohody podľa tohto článku.“
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Každý finančný rok Únia financuje opatrenia ustanovené v kapitolách III a IV až do výšky maximálnej ročnej sumy zodpovedajúcej:
2.  Každý rozpočtový rok Únia financuje opatrenia stanovené v kapitolách III a IV až do výšky ročnej sumy zodpovedajúcej:
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 1
—  pre francúzske zámorské departmány: 267 580 000 EUR
—  pre francúzske zámorské departmány: 278,41 mil. EUR
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 2
—  pre Azory a Madeiru: 102 080 000 EUR
—  pre Azory a Madeiru: 106,21 mil. EUR
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 3
—  pre Kanárske ostrovy: 257 970 000 EUR
—  pre Kanárske ostrovy: 268,42 mil. EUR
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – zarážka 1
—  pre francúzske zámorské departmány: 25 900 000 EUR
—  pre francúzske zámorské departmány: 26 900 000 EUR
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – zarážka 2
—  pre Azory a Madeiru: EUR 20 400 000
—  pre Azory a Madeiru: 21 200 000 EUR
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – zarážka 3
—  pre Kanárske ostrovy: EUR 69 900 000
—  pre Kanárske ostrovy: 72 700 000 EUR
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 32 – odsek 4
V článku 32 sa odsek 4 nahrádza takto:
4.  Komisia začlení do analýz, štúdií a hodnotení, ktoré uskutočňuje, do obchodných dohôd a do spoločnej poľnohospodárskej politiky osobitnú kapitolu, pokiaľ ide o vec, ktorá je v osobitnom záujme najvzdialenejších regiónov.
„4. Pred začatím akýchkoľvek obchodných rokovaní, ktoré by mohli mať vplyv na poľnohospodárstvo v najvzdialenejších regiónoch, Únia vypracuje štúdie, analýzy a hodnotenia vplyvu týkajúce sa možných dôsledkov týchto rokovaní a prispôsobí svoj mandát na rokovanie tak, aby sa zohľadnili osobitné obmedzenia najvzdialenejších regiónov a zabránilo sa akémukoľvek negatívnemu vplyvu na tieto regióny. Komisia sa pri posudzovaní vplyvu riadi kritériami vymedzenými v tejto oblasti Organizáciou Spojených národov.“
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 229/2013
Článok 18 – odsek 2
2.  Únia financuje opatrenia stanovené v kapitolách III a IV do maximálnej výšky 23 000 000 EUR.
2.  Únia financuje opatrenia stanovené v kapitolách III a IV do maximálnej výšky 23,93 milióna EUR.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 229/2013
Článok 18 – odsek 3
3.  Suma pridelená na financovanie osobitného režimu zásobovania uvedeného v kapitole III nepresiahne 6 830 000 EUR.
3.  Suma pridelená na financovanie osobitného režimu zásobovania uvedeného v kapitole III nepresiahne 7,11 milióna EUR.
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)
3a.  Vína, ktoré boli umiestnené na trh alebo označené pred vykonávaním uplatniteľných ustanovení a ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami stanovenými v tomto nariadení, sa môžu uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)
Článok 119 ods. 1 písm. ga) a článok 119 ods. 3a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako sa uvádza v článku 1 bode 18a tohto nariadenia, sa uplatňujú od ... [18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto (pozmeňujúceho) nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 b (nový)
Článok 119 ods. 1 písm. gb) a článok 119 ods. 3b nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako sa uvádza v článku 1 bode 18a tohto nariadenia, sa uplatňujú od začiatku druhého úplného hospodárskeho roku po nadobudnutí účinnosti delegovaného aktu uvedeného v článku 122 bode va) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako sa uvádza v článku 1 bode 20a tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 c (nový)
Článok 7a nariadenia (EÚ) č. 251/2014, ako sa uvádza v článku 3 bode 4c tohto nariadenia, sa uplatňuje od ... [18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto (pozmeňujúceho) nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 d (nový)
Článok 7b nariadenia (EÚ) č. 251/2014, ako sa uvádza v článku 3 bode 4d tohto nariadenia, sa uplatňuje od začiatku druhého úplného hospodárskeho roku po nadobudnutí účinnosti delegovaného aktu uvedeného v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)
Článok 7a
Do 30. júna 2021 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh, ktorým sa rozšíria pravidlá pre zoznam zložiek a vyhlásenie o výživovej hodnote vinárskych výrobkov na iné alkoholické nápoje.

(1) Odkazmi na „cp“ v nadpisoch prijatých pozmeňujúcich návrhov sa rozumie zodpovedajúca časť príslušných pozmeňujúcich návrhov.
(2) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0198/2019).

Posledná úprava: 3. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia