Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0198/2019

Ingivna texter :

A8-0198/2019

Debatter :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Omröstningar :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Antagna texter :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Antagna texter
PDF 564kWORD 190k
Fredagen den 23 oktober 2020 - Bryssel
Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar ***I
P9_TA(2020)0289A8-0198/2019

Europaparlamentets ändringar(1) antagna den 23 oktober 2020 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))(2)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén av den 29 november 2017 med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk fastställs utmaningar, mål och inriktning för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen ingår bland annat att den gemensamma jordbrukspolitiken måste bli mer resultatinriktad, förstärka åtgärder för modernisering och hållbarhet, även den ekonomiska, sociala, miljömässiga och klimatrelaterade hållbarheten inom jord- och skogsbruket och i landsbygdsområden, samt bidra till att minska den administrativa bördan för stödmottagare.
(1)  I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén av den 29 november 2017 med titeln Framtiden för livsmedel och jordbruk fastställs utmaningar, mål och inriktning för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen ingår bland annat att den gemensamma jordbrukspolitiken måste bli mer resultatinriktad, förstärka åtgärder, i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling och klimatavtalet från Paris, för modernisering och hållbarhet, även den ekonomiska, sociala, miljömässiga och klimatrelaterade hållbarheten inom jord- och skogsbruket och i landsbygdsområden, (inbegripet genom större tonvikt på jordbruk och skogsbruk), begränsa livsmedelsavfallet och främja information om sunda kostvanor, producera hälsosamma livsmedel samt bidra till att minska den administrativa bördan för stödmottagare. I meddelandet betonas också den gemensamma jordbrukspolitikens globala dimension och anges att unionen åtar sig att främja en konsekvent politik för hållbar utveckling.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Utarbetandet av handelsavtal leder till ökad konkurrens mellan jordbruksproducenterna på det internationella planet, samtidigt som det ger dem nya möjligheter. För att kunna upprätthålla en rättvis konkurrens och säkerställa ömsesidighet inom den internationella handeln bör unionen se till att produktionsstandarderna överensstämmer med de standarder som gäller för EU:s egna producenter, särskilt på miljö- och hälsoområdet, förutsatt att ömsesidighet råder.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken måste kunna reagera bättre på de utmaningar och möjligheter som uppkommer på unionsnivå, nationell, regional och lokal nivå, och på gårdsnivå, måste förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken förenklas och i sina resultat bättre anpassas till unionens mål, samtidigt som den administrativa bördan måste minskas avsevärt. Inom en gemensam jordbrukspolitik som grundas på prestation (genomförandemodellen) bör unionen fastställa de grundläggande politiska parametrarna, t.ex. den gemensamma jordbrukspolitikens mål och grundläggande regler, samtidigt som medlemsstaterna bör ha större ansvar för hur de uppfyller målen. Genom stärkt subsidiaritet är det möjligt att ta större hänsyn till lokala villkor och behov och skräddarsy stöden så att de så mycket som möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.
(2)  Eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken måste kunna reagera bättre på de utmaningar och möjligheter som uppkommer på unionsnivå, nationell, regional och lokal nivå, och på gårdsnivå, måste förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken förenklas och i sina resultat bättre anpassas till unionens mål, samtidigt som den administrativa bördan måste minskas avsevärt. Inom en gemensam jordbrukspolitik som grundas på prestation (genomförandemodellen), och som i första hand är inriktad på att ge producenterna en hållbar inkomst, bör unionen fastställa de grundläggande politiska parametrarna, t.ex. den gemensamma jordbrukspolitikens mål och grundläggande regler, samtidigt som medlemsstaterna har större ansvar för hur de uppfyller målen. Genom stärkt subsidiaritet är det möjligt att ta större hänsyn till lokala villkor och behov och skräddarsy stöden så att de så mycket som möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Den ökande prisvolatiliteten och de minskande jordbrukarinkomsterna, vilket har förvärrats av den gemensamma jordbrukspolitikens ökade fokus på marknaderna, medför att det behöver skapas nya offentliga instrument för att reglera utbudet som säkerställer en rättvis fördelning av produktionen mellan länder och jordbrukare.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  I syfte att säkra en koherent gemensam jordbrukspolitik bör alla framtida interventioner inom denna ingå i en strategisk plan för stöden som bör omfatta vissa sektorsåtgärder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/201310.
(3)  I syfte att säkra en koherent gemensam jordbrukspolitik bör alla framtida interventioner inom denna respektera principerna om hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen och grundläggande rättigheter, och ingå i en strategisk plan för stöden som bör omfatta vissa sektorsåtgärder som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/201310.
_________________
_________________
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  För att förverkliga den gemensamma jordbrukspolitikens mål enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) samt för att se till att unionen hanterar nya utmaningar på lämpligt sätt, bör det fastställas ett antal allmänna mål som återspeglar de riktlinjer som ges i meddelandet ”Framtiden för livsmedel och jordbruk”. Utan att det påverkar de specifika mål som fastställts i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, bör det även fastställas ytterligare ett antal mål som är specifika för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  I bilaga II till förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs vissa definitioner avseende de sektorer som omfattas av förordningens räckvidd. De definitioner för sockersektorn som fastställs i bilaga II del II avsnitt B bör utgå, då de inte längre är tillämpliga. I syfte att aktualisera definitionerna för övriga sektorer i bilaga II, mot bakgrund av nya vetenskapliga rön eller utvecklingen på marknaden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende att ändra de definitionerna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. Följaktligen bör den befogenhet som i bilaga II del II avsnitt A punkt 4 delegeras till kommissionen med avseende på att ändra definitionen för inulinsirap utgå.
(4)  I bilaga II till förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs vissa definitioner avseende de sektorer som omfattas av förordningens räckvidd. De definitioner för sockersektorn som fastställs i bilaga II del II avsnitt B bör utgå, då de inte längre är tillämpliga. I syfte att aktualisera definitionerna för övriga sektorer i bilaga II, mot bakgrund av nya vetenskapliga rön eller utvecklingen på marknaden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende att uppdatera definitionerna utan att lägga till nya definitioner. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. Följaktligen bör den befogenhet som i bilaga II del II avsnitt A punkt 4 delegeras till kommissionen med avseende på att ändra definitionen för inulinsirap utgå.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Med tanke på att den areal som faktiskt är planterad med vinstockar har minskat i flera medlemsstater under åren 2014–2017 och med tanke på det produktionsbortfall som följer därav, bör medlemsstaterna, i samband med fastställandet av den areal för vilken tillstånd för nyplantering får beviljas som avses i artikel 63.1 i förordning (EU) nr 1308/2013, kunna välja mellan det befintliga underlaget och en procentandel av den areal som faktiskt var planterad med vinstockar på deras territorier den 31 juli 2015 ökad med en areal motsvarande de planteringsrätter enligt förordning (EG) nr 1234/2007 som fanns att tillgå för konvertering till tillstånd i den berörda medlemsstaten den 1 januari 2016.
(8)  Även om det inte råder något tvivel om att en alltför snabb ökning av nyplanteringen av vinstockar, för att tillgodose den förväntade utvecklingen av den internationella efterfrågan, återigen kan leda till en situation med överkapacitet i utbudetmedellång sikt, är det lämpligt att beakta att den areal som faktiskt är planterad med vinstockar har minskat i flera medlemsstater under åren 2014–2017 och det potentiella produktionsbortfall som följer därav, i samband med fastställandet av den areal för vilken tillstånd för nyplantering får beviljas som avses i artikel 63.1 i förordning (EU) nr 1308/2013. Medlemsstaterna bör kunna välja mellan det befintliga underlaget och en procentandel av den areal som faktiskt var planterad med vinstockar på deras territorier den 31 juli 2015 ökad med en areal motsvarande de planteringsrätter enligt förordning (EG) nr 1234/2007 som fanns att tillgå för konvertering till tillstånd i den berörda medlemsstaten den 1 januari 2016.
Ändring 256
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)   För att uppnå en bättre markförvaltning inom vinodlingen bör det vara tillåtet att förlänga återplanteringstillstånden från tre till sex år, så som det var i den tidigare förordningen om återplanteringsrätter. En förlängning av återplanteringstillstånden skulle kunna ha en positiv inverkan på miljön eftersom marken skulle kunna vila och bakterier och virus elimineras genom en naturlig process i stället för genom användning av kemikalier.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)
(8b)  För att fall av kringgående som inte förutses i denna förordning ska kunna hanteras, bör medlemsstaterna kunna vidta åtgärder för att undvika att urvalskriterier eller prioritetskriterier kringgås av dem som ansöker om tillstånd om deras agerande inte redan omfattas av de särskilda bestämmelser om förebyggande av kringgående som fastställs i denna förordning när det gäller specifika urvals- och prioritetskriterier.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Reglerna för hur medlemsstaterna klassificerar druvsorter för vinframställning bör ändras så att reglerna även omfattar sorterna Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton och Herbemont, vilka tidigare inte omfattades. I syfte att sörja för att det vin som odlas i unionen utvecklar en högre motståndskraft mot sjukdomar och för att främja användning av druvsorter som är bättre lämpade med tanke på klimatförändringar bör det antas bestämmelser som tillåter att druvsorter av släktet Vitis Labrusca och druvsorter som kommer från korsningar av släktena Vitis vinifera, Vitis Labrusca och andra sorter av släktet Vitis planteras för vinproduktion i unionen.
utgår
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Bestämmelserna beträffande intyg om överensstämmelse och om analysrapporter för import av vin bör tillämpas i enlighet med de internationella avtal som ingåtts på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget).
(11)  Bestämmelserna beträffande intyg om överensstämmelse och om analysrapporter för import av vin bör tillämpas i enlighet med de internationella avtal som ingåtts på grundval av fördraget om EUF-fördraget, så att spårbarhets- och kvalitetsnormerna överensstämmer med de europeiska standarderna.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Definitionen för begreppet ursprungsbeteckning bör anpassas efter den definition som ges i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter12 (Trips-avtalet), vilket godkändes av rådet genom beslut 94/800/EG13, särskilt artikel 22.1, såtillvida att namnet bör ange att produkten har sitt ursprung i en viss region eller ort.
utgår
__________________
12 Multilaterala förhandlingar i Uruguayrundan (1986-1994) - Bilaga 1 - Bilaga 1C - Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (WTO), (EUT L 336, 23.12.1994, s. 214).
13 Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar -vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet- av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  I syfte att garantera ett enhetligt beslutsfattande när det gäller ansökningar om skydd och invändningar som lämnas in inom ramen för det förberedande nationella förfarande som avses i artikel 96 i förordning (EU) nr 1308/2013, ska kommissionen underrättas i god tid och regelbundet när förfaranden inleds vid nationella domstolar eller andra organ avseende en ansökan om skydd som medlemsstaten vidarebefordrat till kommissionen i enlighet med artikel 96.5 i förordning (EU) nr 1308/2013. Kommissionen bör tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att i tillämpliga fall stoppa granskningen av en ansökan tills att en nationell domstol eller annan nationell instans har kunnat bedöma hur en invändning förhåller sig till den bedömning som har gjorts av medlemsstaten i det preliminära nationella förfarandet.
(13)  I syfte att garantera ett enhetligt beslutsfattande när det gäller ansökningar om skydd och invändningar som lämnas in inom ramen för det förberedande nationella förfarande som avses i artikel 96 i förordning (EU) nr 1308/2013, ska kommissionen underrättas i god tid och regelbundet när förfaranden inleds vid nationella domstolar eller andra organ avseende en ansökan om skydd som medlemsstaten vidarebefordrat till kommissionen i enlighet med artikel 96.5 i förordning (EU) nr 1308/2013.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Registrering av geografiska beteckningar bör göras enklare och snabbare genom att bedömningen av överensstämmelse i förhållande till bestämmelserna om immateriella rättigheter skiljs från bedömningen av huruvida produktspecifikationen följer handelsnormerna och märkningsreglerna.
utgår
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  De medlemsstater som anslutit sig till unionen sedan 2004 bör uppmuntras att inleda förfarandena för registrering av geografiska beteckningar genom att underlätta utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)
(14b)   Partner i utvecklingsländerna bör således få hjälp med att utarbeta ett system för geografiska beteckningar och märkningar. Dessa beteckningar bör också erkännas av unionen och dess medlemsstater.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Den bedömning som görs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna är ett avgörande steg i förfarandet. Medlemsstaterna har kunskap, expertis och tillgång till uppgifter och fakta som innebär att de är bäst lämpade att kontrollera att uppgifterna i ansökan är korrekta och sanningsenliga. Medlemsstaterna bör därför se till att resultatet av bedömningen samlas i ett sammanfattande dokument som bör innehålla en sammanfattning av relevanta delar av produktspecifikationen, samt sörja för att bedömningsresultaten är tillförlitliga och korrekta. I enlighet med subsidiarietetsprincipen bör kommissionen därefter granska ansökningarna för att säkra att de inte innehåller några uppenbara felaktigheter och att unionsrätten och intressen som företräds av aktörer utanför ansökningsmedlemsstaten har beaktats.
(15)  Den bedömning som görs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna är ett avgörande steg i förfarandet. Medlemsstaterna har kunskap, expertis och tillgång till uppgifter och fakta som innebär att de är bäst lämpade att kontrollera att uppgifterna i ansökan är korrekta och sanningsenliga. Medlemsstaterna bör därför se till att resultatet av bedömningen samlas i ett sammanfattande dokument som bör innehålla en sammanfattning av relevanta delar av produktspecifikationen, samt sörja för att bedömningsresultaten är tillförlitliga och korrekta. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör kommissionen därefter granska ansökningarna för att säkra att de inte innehåller några uppenbara felaktigheter och att unionsrätten och intressen som företräds av aktörer utanför ansökningsmedlemsstaten och utanför unionen har beaktats.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)  Erfarenheterna från skyddandet av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom vinsektorn har visat att de nuvarande förfarandena för registrering, ändring eller avregistrering av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i unionen eller i tredjeländer kan vara komplicerade, betungande och tidskrävande. Förordning (EU) nr 
1308/2013 har gett upphov till rättsliga kryphål, särskilt när det gäller förfarandet för ansökningar om ändringar av produktspecifikationer. Förfarandereglerna gällande ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom vinsektorn stämmer inte överens med unionsrättens regler för kvalitetssystem inom sektorerna för livsmedel, spritdrycker och aromatiserade viner. Denna situation har lett till inkonsekvenser i det sätt på vilket denna kategori av immateriella rättigheter tillämpas. Dessa inkonsekvenser bör hanteras mot bakgrund av rätten till skydd av immateriell egendom som fastställs i artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning bör därför förenkla, tydliggöra, komplettera och harmonisera de berörda förfarandena. Det är lämpligt att, i så stor utsträckning som möjligt, fastställa förfaranden enligt modellen med de effektiva, beprövade förfaranden som tillämpas i rätten till skydd av immateriell egendom när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel vilka föreskrivs i förordning (EU) nr 1151/2012 och de genomförandeförordningar som antagits enligt den förordningen, samtidigt som hänsyn tas till vinsektorns särskilda karaktär.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)
(17b)  Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar har en direkt koppling till medlemsstaternas territorier. De nationella och lokala myndigheterna har den största sakkunskapen när det gäller relevanta fakta och är de som är mest förtrogna med dem. Detta bör, med beaktande av subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i EUF-fördraget, återspeglas i de berörda förfarandereglerna.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)
(17c)  Den bedömning som görs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna är ett avgörande steg i förfarandet. Medlemsstaterna har kunskap, expertis och tillgång till uppgifter som gör dem mest lämpade att bedöma huruvida en ansökan om ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning uppfyller villkoren för att skyddas. Medlemsstaterna bör därför se till att resultatet av bedömningen samlas i ett sammanfattande dokument som innehåller en sammanfattning av relevanta delar av produktspecifikationen, samt sörja för att bedömningsresultaten är tillförlitliga och korrekta. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör kommissionen därefter granska ansökningarna för att säkra att de inte innehåller några uppenbara felaktigheter och att unionsrätten och intressen som företräds av aktörer utanför den medlemsstat som lämnat in ansökan har beaktats.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 17d (nytt)
(17d)  Producenter av vinprodukter med namn som skyddas som en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning verkar på en föränderlig och krävande marknad. De behöver förfaranden som ger dem möjlighet att anpassa sig snabbt till efterfrågan på marknaden men missgynnas i själva verket på grund av att det nuvarande ändringsförfarandet är tidskrävande och komplicerat, vilket begränsar deras förmåga att reagera på marknaden. Producenter av vinprodukter med namn som skyddas som en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning bör även tillåtas att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och miljöförändringar. För att förkorta dessa förfaranden och tillämpa subsidiaritetsprincipen på detta område är det viktigt att beslut om ändringar som inte rör väsentliga delar av produktspecifikationen kan godkännas av medlemsstaterna. Producenterna bör kunna tillämpa sådana ändringar så snart det nationella ärendet är avslutat. Det bör inte vara nödvändigt att granska ansökan på nytt för att den ska godkännas även på unionsnivå.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 17e (nytt)
(17e)  För att skydda intressen för tredje parter som är etablerade i andra medlemsstater än de där vinprodukterna framställs är det emellertid viktigt att kommissionen förblir ansvarig för att godkänna ändringar för vilka det krävs ett invändningsförfarande på unionsnivå. Det är därför nödvändigt att införa en ny klassificering av ändringarna: standardändringar som inte ger upphov till invändningsförfaranden på unionsnivå och som därför är tillämpliga så snart de har godkänts av medlemsstaten, och ändringar på unionsnivå som inte är tillämpliga förrän de har godkänts av kommissionen, efter att ett invändningsförfarande på unionsnivå har genomförts.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 17f (nytt)
(17f)  Det är lämpligt att införa begreppet ”tillfällig ändring” så att vinprodukter med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning kan fortsätta att saluföras under dessa skyddade namn vid naturkatastrofer eller ogynnsamma väderförhållanden eller när sanitära eller fytosanitära åtgärder införs som tillfälligt förhindrar aktörerna från att uppfylla kraven i produktspecifikationen. Eftersom de tillfälliga ändringarna är nödåtgärder, är det viktigt att de gäller så snart de har godkänts av medlemsstaten. Förteckningen över de akuta skäl som motiverar ett godkännande av tillfälliga ändringar är uttömmande på grund av dessa ändringars exceptionella karaktär.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 17g (nytt)
(17g)  Det är viktigt att unionsändringar följer det förfarande som gäller för ansökningar om skydd för att vara likvärdiga i fråga om effektivitet och garantier. De bör gälla i tillämpliga delar med undantag för vissa steg som bör uteslutas för att minska den administrativa bördan. Det förfarande som ska följas för standardändringar respektive tillfälliga ändringar bör fastställas så att medlemsstaterna kan bedöma ansökningarna på lämpligt sätt och garantera att en konsekvent strategi tillämpas i alla medlemsstater. Medlemsstaternas bedömning bör vara likvärdig, i fråga om noggrannhet och fullständighet, med den bedömning som genomförs inom ramen för det förfarande som gäller för ansökningar om skydd.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 17h (nytt)
(17h)  Det är viktigt att standardändringarna och de tillfälliga ändringarna av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar i tredjeländer genomförs enligt det tillvägagångssätt som fastställts för medlemsstaterna och att besluten om godkännande fattas i enlighet med gällande system i det berörda tredjelandet.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 17i (nytt)
(17i)  För att skydda aktörernas legitima intressen samtidigt som principen om konkurrens och skyldigheten att tillhandahålla korrekt information till konsumenterna beaktas, är det lämpligt att anta regler om tillfällig märkning och presentation av vinprodukter med namn som har varit föremål för en ansökan om skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
(22a)  När artikel 119.1 gb i förordning (EU) nr 1308/2013 om obligatorisk märkning med ingrediensförteckning för vinet ska tillämpas genom en delegerad akt bör denna förteckning inte presenteras per parti.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)
(23a)  För att säkerställa rättslig säkerhet för att unionens mjölkproduktion ska utvecklas på ett hållbart sätt och beakta minskningen av den inre marknaden till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen, är det nödvändigt att uppdatera unionens kvantitativa begränsningar för att ge producentorganisationer, som inrättats av mjölkproducenter eller deras sammanslutningar, möjlighet att kollektivt förhandla om avtalsbestämmelser, däribland priser, med ett mejeri, för en del av eller för alla deras medlemmars råmjölksproduktion.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)
(23b)  I syfte att beakta den senaste utvecklingen av lagstiftningen enligt förordning (EU) 2017/2393 och upphäva vissa specifika bestämmelser som blivit begränsande i förhållande till den allmänna ordningen, bör det preciseras att producentorganisationer som upprättats av mjölkproducenter eller deras sammanslutningar får erkännas enligt artiklarna 152 och 161 i förordning (EU) nr 1308/2013 och att de specifika bestämmelser för erkända branschorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter vad gäller erkännandet och bestämmelserna för tillbakadragandet av detta erkännande bör upphävas.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 23c (nytt)
(23c)  Reglerna för erkännande av gränsöverskridande producentorganisationer, gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande branschorganisationer samt regler som förtydligar de berörda medlemsstaternas ansvar bör kodifieras. Samtidigt som etableringsfriheten respekteras och svårigheterna beaktas för dessa organisationer att få ett erkännande av medlemsstaten där dessa organisationer och sammanslutningar har ett stort antal medlemmar eller där de har en saluförbar produktion med en betydande volym eller av ett betydande värde eller, när det gäller branschorganisationer, den medlemsstat i vilken de har sitt säte och kan besluta om erkännande, är det lämpligt att ge ansvaret för erkännande av dessa organisationer och sammanslutningar till kommissionen och införa regler om tillhandahållande av ett nödvändigt administrativt bistånd medlemsstaterna emellan och till kommissionen för att den ska kunna fastställa om en organisation eller en sammanslutning uppfyller villkoren för erkännande och kan utreda fall av bristande efterlevnad.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 23d (nytt)
(23d)  För att jordbruksproducenterna ska kunna bemöta den ökande koncentrationen av andra led i försörjnings- och värdekedjan för jordbruksprodukter, bör det vara möjligt för sammanslutningar av producentorganisationer att delta i inrättandet av sammanslutningar av producentorganisationer. Det är lämpligt att även ge branschorganisationer samma möjligheter att inrätta sammanslutningar av branschorganisationer för att uppnå samma mål.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 23e (nytt)
(23e)  Mot bakgrund av betydelsen av skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddade geografiska beteckningar (SGB) i EU:s jordbruksproduktion och med hänsyn till hur tillfredsställande inrättandet av regler har fungerat för hanteringen av utbudet av ost och torkad skinka med kvalitetsmärkning i syfte att garantera ett mervärde och bevara kvaliteten på dessa produkter, bör fördelarna med dessa regler utökas till att även omfatta alla jordbruksprodukter med kvalitetsmärkning. Medlemsstaterna bör därför ha rätt att tillämpa dessa regler för att reglera det totala utbudet av jordbruksprodukter av hög kvalitet i ett avgränsat geografiskt område på begäran av en branschorganisation, producentorganisation eller en sammanslutning, såsom anges i förordning (EU) nr 1151/2012, förutsatt att en stor majoritet av producenterna av produkten i fråga och, i förekommande fall, jordbruksproducenterna i det berörda geografiska området stöder dessa regler.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 23f (nytt)
(23f)  För att främja bättre överföring av marknadssignaler och stärka kopplingarna mellan producentpris och mervärde genom hela leveranskedjan, är det nödvändigt att utöka mekanismerna för värdefördelning mellan jordbrukare, däribland sammanslutningar av jordbrukare, och deras första köpare, till att omfatta övriga produkter med en kvalitetsmärkning som är erkänd i unionsrätten och i nationell lagstiftning. Jordbrukare, även sammanslutningar av jordbrukare, bör tillåtas att komma överens med aktörer som är verksamma i olika skeden av produktion, bearbetning och saluföring om värdefördelningsklausuler, däribland marknadsvinster och marknadsförluster.
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 23g (nytt)
(23g)  För att säkerställa en effektiv användning av alla typer av värdefördelningsklausuler bör det specificeras att sådana klausuler framför allt får grundas på ekonomiska indikatorer när det gäller relevanta produktions- och saluföringskostnader och utvecklingen av dessa, priser för jordbruks- och livsmedelsprodukter som observerats på den eller de berörda marknaderna och deras utveckling eller på kvantiteter, sammansättning, kvalitet, spårbarhet eller, i förekommande fall, överensstämmelse med produktspecifikationerna.
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
(27a)  Om målet att bidra till stabiliteten på jordbruksmarknaderna ska kunna uppnås bör de verktyg som säkrar transparens på dessa marknader stärkas. Erfarenheterna med olika europeiska sektorsspecifika observatorier för jordbruksmarknaderna har visat sig vara positiva när det gäller att informera de ekonomiska aktörerna och alla offentliga myndigheter om deras valmöjligheter samt underlätta observation och registrering av marknadsutvecklingen, och därför bör det inrättas ett europeiskt observatorium för jordbruksmarknaderna och införas ett system för rapportering av den information som observatoriet behöver för sitt arbete.
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)
(27b)  För att tydliggöra vilka valmöjligheter unionens organ och institutioner har och förbättra effektiviteten i åtgärderna för förebyggande och hantering av störningar på marknaden, är det lämpligt att inrätta en mekanism för tidig varning som det europeiska observatoriet för jordbruksmarknaderna använder sig av för att underrätta Europaparlamentet, rådet och kommissionen om hot om störningar på marknaderna och, i förekommande fall, utfärda en rekommendation om vilka åtgärder som ska vidtas. Kommissionen, som är det enda organet med initiativrätt på detta område, har trettio dagar på sig att för Europaparlamentet och rådet lägga fram lämpliga åtgärder för att hantera dessa störningar på marknaden eller skäl för att inte vidta några åtgärder.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Mot bakgrund av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/201317 kommer att upphävas genom förordning (EU) .../... (förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken) bör bestämmelserna om kontroller och sanktioner när det gäller handelsnormer, skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och traditionella uttryck införlivas med förordning (EU) nr 1308/2013.
(29)  Mot bakgrund av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/201317 kommer att upphävas genom förordning (EU) .../... (den övergripande förordningen) bör bestämmelserna om kontroller och sanktioner när det gäller handelsnormer, skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och traditionella uttryck införlivas med förordning (EU) nr 1308/2013, samtidigt som det av effektivitetsskäl ska förtydligas att dessa kontroller kan utgöras av dokumentkontroll och kontroller på plats, vilka enbart är nödvändiga när produktspecifikationen innehåller krav som inte kan kontrolleras på ett säkert sätt genom en dokumentkontroll.
__________________
__________________
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)
(30a)  För att fortsätta att stödja utvecklingen inom sockersektorn och dess omvandling till följd av att kvotsystemet upphör, är det lämpligt att klargöra att underrättelser om marknadspriser även inbegriper etanol och att tillåta användning av samråds- och medlingsmekanismer som ett alternativ till skiljedomsförfaranden samt att kodifiera värdefördelningsklausulen i denna förordning.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)
(33a)  Rättsliga mekanismer bör tillhandahållas för att säkerställa att produkter med den frivilliga kvalitetsbeteckningen ”bergsprodukt” endast finns på marknaden i ett annat land om de inte strider mot kraven för användningen av detta kvalitetsbegrepp i det berörda landet, om sådana krav finns.
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)
(34a)  Förteckningen över produkter som kan skyddas som SUB eller SGB bör utvidgas till att omfatta produkter med en ökande efterfrågan från unionens konsumenter, såsom bivax, som används i allt större utsträckning inom livsmedels- och kosmetikaindustrin.
Ändring 41
Förslag till förordning
Skäl 35
(35)  De belopp som finns tillgängliga för att finansiera åtgärder enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/201320 och (EU) nr 229/201321 bör aktualiseras.
(35)  De belopp som finns tillgängliga för att finansiera åtgärder enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/201320 och (EU) nr 229/201321 bör bibehållas.
__________________
__________________
20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).
20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).
21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 41).
21 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 41).
Ändring 42
Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)
(35a)  De branschorganisationer som erkänns enligt artikel 157 i förordning (EU) nr 1308/2013 är aktörer som är avgörande för utvecklingen av diversifierade jordbrukssektorer i de yttersta randområdena, i synnerhet inom djurhållningssektorerna. På grund av sin ringa storlek och sin ökaraktär är de lokala marknaderna i de yttersta randområdena extra känsliga för prissvängningar kopplade till importen från övriga unionen eller tredjeländer. Dessa branschorganisationer förenar alla aktörer som verkar på marknaden inom alla skeden i processen, och vidtar gemensamma åtgärder, särskilt genom att samla in uppgifter eller sprida information, för att se till att de lokala produkterna kan behålla sin konkurrenskraft på den egna marknaden. Utan hinder av artiklarna 28, 29 och 110 i EUF-fördraget, och utan att det påverkar artiklarna 164 och 165 i förordning (EU) nr 1308/2013, är det därför lämpligt, inom ramen för utökade branschavtal, att göra det möjligt för den berörda medlemsstaten att, efter samråd med de berörda aktörerna, kräva ett stödbidrag från enskilda aktörer eller grupper av aktörer som inte är medlemmar i organisationen och som verkar på den lokala marknaden, oavsett deras ursprung, även i de fall då medlen inom detta stöd finansierar åtgärder som endast upprätthåller lokal produktion eller då detta stöd ges i ett annat skede av saluföringsprocessen.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Skäl 25a (nytt)
(-1)  Följande skäl ska införas:
”(25a) Stödet enligt skolprogrammet för utdelning av produkter bör, när så är möjligt, främja produkter med kort leveranskedja.”
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Skäl 127a (nytt)
(-1a)  Följande skäl ska införas:
”(127a) Skriftliga avtal i sektorn för mjölk och mjölkprodukter som kan vara obligatoriska i vissa medlemsstater eller som producenter, producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer under alla omständigheter har rätt att begära, bör bland annat ange det pris som ska betalas för leveransen, som helst bör täcka produktionskostnaden och som kan beräknas utifrån lättåtkomliga och begripliga indikatorer på produktions- och marknadskostnader som medlemsstaterna kan fastställa i enlighet med objektiva kriterier och baserat på studier om produktion och livsmedelskedjan.”
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Skäl 139a (nytt)
(-1b)  Följande skäl ska införas:
”(139a) Skriftliga avtal som kan vara obligatoriska i vissa medlemsstater eller som producenter, producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer under alla omständigheter har rätt att begära, bör bland annat ange det pris som ska betalas för leveransen, som helst bör täcka produktionskostnaden och som kan beräknas utifrån lättåtkomliga och begripliga indikatorer på produktions- och marknadskostnader som medlemsstaterna kan fastställa i enlighet med objektiva kriterier och baserat på studier om produktion och livsmedelskedjan.”
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 1
(-1c)  Artikel 1 ska ersättas med följande:
Artikel 1
Artikel 1
Tillämpningsområde
Tillämpningsområde
1.  Genom denna förordning upprättas en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, vilket betyder de produkter som förtecknas i bilaga I till fördragen, med undantag för de fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt definitionen i unionens lagstiftningsakter om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter.
1.  Genom denna förordning upprättas en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, vilket betyder de produkter som förtecknas i bilaga I till fördragen, med undantag för de fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt definitionen i unionens lagstiftningsakter om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter. I denna förordning fastställs offentliga standarder, regler om öppenhet på marknaderna och verktyg för krishantering som kommer att göra det möjligt för offentliga myndigheter, särskilt kommissionen, att säkerställa övervakning, förvaltning och reglering av jordbruksmarknaderna.
2.  De jordbruksprodukter som avses i punkt 1 ska fördelas på följande sektorer enligt respektive delar av bilaga I:
2.  De jordbruksprodukter som avses i punkt 1 ska fördelas på följande sektorer enligt respektive delar av bilaga I:
a)  Spannmål, del I.
a)  Spannmål, del I.
b)  Ris, del II.
b)  Ris, del II.
c)  Socker, del III.
c)  Socker, sockerbetor och sockerrör, del III.
d)  Torkat foder, del IV.
d)  Torkat foder, del IV.
e)  Utsäde, del V.
e)  Utsäde, del V.
f)  Humle, del VI.
f)  Humle, del VI.
g)  Olivolja och bordsoliver, del VII.
g)  Olivolja och bordsoliver, del VII.
h)  Lin och hampa, del VIII.
h)  Lin och hampa, del VIII.
i)  Frukt och grönsaker, del IX.
i)  Frukt och grönsaker, del IX.
j)  Bearbetade produkter av frukt och grönsaker, del X.
j)  Bearbetade produkter av frukt och grönsaker, del X.
k)  Bananer, del XI.
k)  Bananer, del XI.
l)  Vin, del XII.
l)  Vin, del XII.
m)  Levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt, del XIII.
m)  Levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt, del XIII.
n)  Tobak, del XIV.
n)  Tobak, del XIV.
o)  Nöt- och kalvkött, del XV.
o)  Nöt- och kalvkött, del XV.
p)  Mjölk och mjölkprodukter, del XVI.
p)  Mjölk och mjölkprodukter, del XVI.
q)  Griskött, del XVII.
q)  Griskött, del XVII.
r)  Får- och getkött, del XVIII.
r)  Får- och getkött, del XVIII.
s)  Ägg, del XIX.
s)  Ägg, del XIX.
t)  Fjäderfäkött, del XX.
t)  Fjäderfäkött, del XX.
u)  Etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter, del XXI.
u)  Etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter, del XXI.
v)  Biodlingsprodukter, del XXII.
v)  Biodlingsprodukter, del XXII.
w)  Silkesmaskar, del XXIII.
w)  Silkesmaskar, del XXIII.
x)  Andra produkter, del XXIV.
x)  Andra produkter, del XXIV.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 1a (ny)
(-1d)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 1a
Särskilda mål
Utan att det påverkar tillämpningen av de allmänna och särskilda mål som fastställs i artiklarna 5 och 6 i förordning (EU) .../... [de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken] och i enlighet med artikel 39 i EUF-fördraget, bidrar den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter, som avses i artikel 1, till genomförandet av följande särskilda mål:
a)   Deltagande i stabiliseringen av jordbruksmarknaderna och stärkande av insynen i dem.
b)   Främjande av en väl fungerande jordbruksbaserad livsmedelskedja och säkerställande av en skälig inkomst för jordbruksproducenter.
c)   Förbättring av producenternas ställning i värdekedjan och främjande av koncentrationen av utbudet av jordbruksprodukter.
d)   Bidragande till förbättring av de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av jordbruksprodukter och stärkande av kvaliteten på den europeiska jordbruksproduktionen.”
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 2
(-1e)  Artikel 2 ska ersättas med följande:
Artikel 2
Artikel 2
Allmänna bestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken
Allmänna bestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken
Förordning (EU) nr 1306/2013 och de bestämmelser som antas på grundval av denna ska gälla för de åtgärder som anges i denna förordning.
Förordning (EU) […/…] [den övergripande förordningen] och de bestämmelser som antas på grundval av denna ska gälla för de åtgärder som anges i denna förordning.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 3 – punkt 4
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på ändring av de definitioner för de sektorer som anges i bilaga II i den utsträckning som krävs för att uppdatera definitionerna mot bakgrund av marknadsutvecklingen.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på ändring, för att, mot bakgrund av marknadsutvecklingen, uppdatera de definitioner för de sektorer som anges i bilaga II, utan att skapa nya definitioner.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 6
(3)  Artikel 6 ska utgå.
utgår
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 6
(3a)  Artikel 6 ska ersättas med följande:
Artikel 6
Artikel 6
Regleringsår
Regleringsår
Regleringsåren ska ha följande löptid:
Regleringsåren ska ha följande löptid:
a)  1 januari–31 december under ett givet år för sektorn för frukt och grönsaker, sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och banansektorn.
a)  1 januari–31 december under ett givet år för sektorn för frukt och grönsaker, sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och banansektorn.
b)  1 april–31 mars det påföljande året för sektorn för torkat foder och sektorn för silkesodling.
b)  1 april–31 mars det påföljande året för sektorn för torkat foder och sektorn för silkesodling.
c)  1 juli–30 juni det påföljande året för
c)  1 juli–30 juni det påföljande året för
i)  spannmålssektorn,
i)  spannmålssektorn,
ii)  sektorn för utsäde,
ii)  sektorn för utsäde,
iii)  sektorn för olivolja och bordsoliver,
iii)  sektorn för lin och hampa,
iv)   sektorn för lin och hampa,
iv)   sektorn för mjölk och mjölkprodukter.
v)   sektorn för mjölk och mjölkprodukter.
d)  1 augusti–31 juli det påföljande året för vinsektorn.
d)  1 augusti–31 juli det påföljande året för vinsektorn.
e)  1 september–31 augusti det påföljande året för rissektorn.
e)  1 september–31 augusti det påföljande året för rissektorn och sektorn för bordsoliver.
f)  1 oktober–30 september det påföljande året för sockersektorn.
f)  1 oktober–30 september det påföljande året för sockersektorn och sektorn för olivolja.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 11
(3b)  Artikel 11 ska ersättas med följande:
Artikel 11
Artikel 11
Produkter som kan komma i fråga för offentlig intervention
Produkter som kan komma i fråga för offentlig intervention
Offentlig intervention ska tillämpas i fråga om följande produkter i enlighet med villkoren i detta avsnitt och de krav och eventuella andra villkor som kan komma att fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 19 och genomförandeakter i enlighet med artikel 20:
Offentlig intervention ska tillämpas i fråga om följande produkter i enlighet med villkoren i detta avsnitt och de krav och eventuella andra villkor som kan komma att fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 19 och genomförandeakter i enlighet med artikel 20:
a)  Vanligt vete, durumvete, korn och majs.
a)  Vanligt vete, durumvete, korn och majs.
b)  Paddyris.
b)  Paddyris.
c)  Färskt eller kylt nöt- och kalvkött enligt KN-numren 0201 10 00 och 0201 20 20 till 0201 20 50.
c)  Färskt eller kylt nöt- och kalvkött enligt KN-numren 0201 10 00 och 0201 20 20 till 0201 20 50.
d)  Smör som direkt och uteslutande har framställts av pastöriserad grädde som direkt och uteslutande har framställts av komjölk i ett godkänt företag i unionen och som har en lägsta smörfetthalt av 82 viktprocent och en högsta vattenhalt av 16 viktprocent.
d)  Smör som direkt och uteslutande har framställts av pastöriserad grädde som direkt och uteslutande har framställts av komjölk i ett godkänt företag i unionen och som har en lägsta smörfetthalt av 82 viktprocent och en högsta vattenhalt av 16 viktprocent.
e)  Skummjölkspulver av högsta kvalitet som framställts av komjölk genom spraytorkning i ett godkänt företag i unionen och som har en lägsta proteinhalt på 34,0 viktprocent beräknat på den fettfria torrsubstansen.
e)  Skummjölkspulver av högsta kvalitet som framställts av komjölk genom spraytorkning i ett godkänt företag i unionen och som har en lägsta proteinhalt på 34,0 viktprocent beräknat på den fettfria torrsubstansen.
ea)   Vitsocker.
eb)   Fårkött enligt KN-nummer 0104 10 30 eller 0204.
ec)   Färskt, kylt eller fryst griskött enligt KN-nummer 0203.
ed)   Färsk, kyld eller fryst kyckling enligt KN-nummer NC 0207. ”
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 12
(3c)  Artikel 12 ska ersättas med följande:
Artikel 12
Artikel 12
Perioder för offentlig intervention
Perioder för offentlig intervention
Offentlig intervention får ske under följande perioder:
Offentlig intervention får ske under hela året för produkter som anges i artikel 11.
a)   1 november–31 maj för vanligt vete, durumvete, korn och majs.
b)   1 april–31 juli för paddyris.
c)   Under hela året för nöt- och kalvkött.
d)   1 mars–30 september för smör och skummjölkspulver.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 13
(3d)  Artikel 13 ska ersättas med följande:
Artikel 13
Artikel 13
Inledande och avslutande av offentlig intervention
Inledande och avslutande av offentlig intervention
1.  Under de perioder som anges i artikel 11 ska följande gälla för offentlig intervention:
1.  Under de perioder som anges i artikel 12 ska följande gälla för offentlig intervention:
a)  Offentlig intervention ska inledas för vanligt vete, smör och skummjölkspulver.
a)  Offentlig intervention ska inledas för smör och skummjölkspulver.
b)  Offentlig intervention för durumvete, korn, majs och paddyris (även särskilda sorter och typer av paddyris) får inledas av kommissionen, genom genomförandeakter, om marknadssituationen så kräver. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
b)  Offentlig intervention för vanligt vete, durumvete, korn, majs och paddyris (även särskilda sorter och typer av paddyris), vitsocker, fårkött, griskött eller kyckling får inledas av kommissionen, genom genomförandeakter, om marknadssituationen så kräver. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
c)  Offentlig intervention för nöt- och kalvköttssektorn får inledas av kommissionen genom andra genomförandeakter som ska antas utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 162.3, om det genomsnittliga marknadspris under en representativ period som fastställts enligt artikel 20 första stycket c i en medlemsstat eller i en region i en medlemsstat som noteras på grundval av den unionsskala för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur som avses i punkt A i bilaga IV är lägre än 85 % av den referenströskel som anges i artikel 7.1 d.
c)  Offentlig intervention för nöt- och kalvköttssektorn får inledas av kommissionen genom andra genomförandeakter som ska antas utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 162.3, om det genomsnittliga marknadspris under en representativ period som fastställts enligt artikel 20 första stycket c i en medlemsstat eller i en region i en medlemsstat som noteras på grundval av den unionsskala för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur som avses i punkt A i bilaga IV är lägre än 85 % av den referenströskel som anges i artikel 7.1 d.
2.  Kommissionen får anta genomförandeakter som avslutar offentlig intervention inom sektorn för nöt- och kalvkött, om de villkor som anges i punkt 1 c inte längre uppfylls under en representativ period som fastställts enligt artikel 20 första stycket c. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.
2.  Kommissionen får anta genomförandeakter som avslutar offentlig intervention inom sektorn för nöt- och kalvkött, om de villkor som anges i punkt 1 c inte längre uppfylls under en representativ period som fastställts enligt artikel 20 första stycket c. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 14
(3e)  Artikel 14 ska ersättas med följande:
Artikel 14
Artikel 14
Uppköp till fast pris eller inom ramen för ett anbudsförfarande
Uppköp till fast pris eller inom ramen för ett anbudsförfarande
När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 13.1 ska åtgärder för fastställande av uppköpspriser för de produkter som avses i artikel 11 samt i tillämpliga fall åtgärder för kvantitativa begränsningar vid uppköp till fast pris, vidtas av rådet i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget.
När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 13.1 ska metoderna för fastställande av uppköpspriser för de produkter som avses i artikel 11 vidtas av rådet i enlighet med artikel 43.3 i EUF‑fördraget.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 15 – punkt 1
(3f)  Artikel 15.1 ska ersättas med följande:
1.  Med interventionspris avses:
1. Med interventionspris avses: det högsta pris till vilket produkter som kan komma i fråga för offentlig intervention får köpas upp när detta görs genom ett anbudsförfarande.
a)   Det pris till vilket produkter ska köpas upp inom ramen för offentlig intervention till fast pris, eller
b)   det högsta pris till vilket produkter som kan komma i fråga för offentlig intervention får köpas upp när detta görs genom ett anbudsförfarande.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 15 – punkt 2
(3g)  Artikel 15.2 ska ersättas med följande:
2.   Åtgärder för fastställande av interventionspriset, inklusive höjningar och sänkningar, ska vidtas av rådet i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget.
2. Metoder för fastställande av interventionspriset, inklusive höjningar och sänkningar, ska vidtas av rådet i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget.
Ändring 266
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 15 – punkt 2a (ny)
(3h)   I artikel 15 ska följande punkt läggas till:
”2a. När rådet fastställer nivån på interventionspriset ska det använda objektiva och öppna kriterier som ska vara förenliga med målet att tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, i enlighet med artikel 39 i EUF-fördraget.”
Ändring 232
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3i (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 16
(3i)  Artikel 16 ska ersättas med följande:
Artikel 16
Artikel 16
Allmänna principer för avsättning av produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention
Allmänna principer för avsättning av produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention
1.  De produkter som köps upp inom ramen för offentlig intervention ska avyttras på ett sådant sätt att
1.  De produkter som köps upp inom ramen för offentlig intervention ska avyttras på ett sådant sätt att
a)  det inte förekommer några marknadsstörningar,
a)  det inte förekommer några marknadsstörningar,
b)  det är möjligt att säkra att uppköparna garanteras lika tillträde till varorna och likabehandling, och
b)  det är möjligt att säkra att uppköparna garanteras lika tillträde till varorna och likabehandling, och
c)  avsättningen är förenlig med de åtaganden som följer av internationella avtal som ingåtts i enlighet med EUF-fördraget.
c)  avsättningen är förenlig med de åtaganden som följer av internationella avtal som ingåtts i enlighet med EUF-fördraget.
2.  Produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention får avyttras genom att de ställs till förfogande inom ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen i enlighet med relevanta unionsrättsakter. Bokföringsvärdet för sådana produkter ska i sådana fall motsvara det relevanta fasta interventionspris som avses i artikel 14.2 i den här förordningen.
2.  Produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention får avyttras genom att de ställs till förfogande inom ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen i enlighet med relevanta unionsrättsakter. Bokföringsvärdet för sådana produkter ska i sådana fall motsvara det relevanta fasta interventionspris som avses i artikel 14.2 i den här förordningen.
2a.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka företag som använt sig av offentlig intervention och vilka som köpt offentliga interventionslager.
3.  Varje år ska kommissionen offentliggöra de villkor på vilka de produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention såldes under det föregående året.
3.   Varje år ska kommissionen offentliggöra de villkor på vilka de produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention köptes, och i tillämpliga fall, såldes under det föregående året. Dessa uppgifter ska omfatta företagens identitet, relevanta volymer, och inköps- och försäljningspriser.”
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 1 –led 3j (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 17 – stycke 1 – led b
(3j)  I artikel 17 första stycket ska led b ersättas med följande:
b)  Olivolja.
b) Olivolja och bordsoliver.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3k (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 17 – stycke 1 – led ia (nytt)
(3k)  I artikel 17 första stycket ska följande led läggas till:
”(ia) Ris.”
Ändring 257
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23 – punkt 3
(ba)   Artikel 23.3 ska ersättas med följande:
3.  Medlemsstater som önskar delta i det stödprogram som inrättas enligt punkt 1 (nedan kallat skolprogrammet) och som ansöker om motsvarande unionsstöd ska, med beaktande av nationella förutsättningar, prioritera utdelning av produkter från den ena eller båda följande grupper:
3. Medlemsstater som önskar delta i det stödprogram som inrättas enligt punkt 1 (nedan kallat skolprogrammet) och som ansöker om motsvarande unionsstöd ska, med beaktande av nationella förutsättningar, anordna utdelning av produkter från den ena eller båda följande grupper:
a)  Frukt och grönsaker samt färska bananprodukter.
a)  Frukt och grönsaker:
b)   Konsumtionsmjölk, inbegripet laktosfria varianter.
i)  Företrädesvis frukt och grönsaker samt färska bananprodukter.
ii)  Bearbetade frukt- och grönsaksprodukter.
b)  Mjölk och mjölkprodukter:
i)   Konsumtionsmjölk, inbegripet laktosfria varianter.
ii)  Ost, ostmassa, yoghurt och andra fermenterade eller syrade mjölkprodukter utan smaktillsatser, frukt, bär, nötter eller kakao.”
Ändring 258
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led bb (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23 – punkt 4
(bb)   Artikel 23.4 ska utgå.
4.  Utan hinder av punkt 3 får medlemsstaterna, för att främja konsumtionen av vissa angivna produkter och/eller för att tillgodose särskilda näringsbehov hos barn inom deras territorium, anordna utdelning av produkter inom den ena eller båda följande grupper:
a)  bearbetade frukt- och grönsaksprodukter, utöver de produkter som avses i punkt 3 a,
b)  ost, ostmassa, yoghurt och andra fermenterade eller syrade mjölkprodukter utan smaktillsatser, frukt, bär, nötter eller kakao, utöver de produkter som avses i punkt 3 b.
Ändring 259
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led bc (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23 – punkt 8a (ny)
(bc)   I artikel 23 ska följande punkt införas:
”8a. När det är motiverat enligt de nationella myndigheterna med ansvar för hälso- och näringsfrågor får medlemsstaterna i sin nationella strategi ange att de produkter som avses i punkterna 3 och 5 i denna artikel ska delas ut i samband med de vanliga skolmåltiderna.”
Ändring 260/rev
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led bd (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23 – punkt 11
(bd)   Artikel 23.11 ska ersättas med följande:
11.  Medlemsstaterna ska välja ut de produkter som ska delas ut eller omfattas av kompletterande utbildningsinsatser på grundval av objektiva kriterier som ska inbegripa ett eller flera av följande kriterier: hälso- och miljöhänsyn, årstidsaspekter, utbud eller tillgänglighet för lokala eller regionala produkter, i möjligaste mån med företräde för produkter med ursprung i unionen. Medlemsstaterna får särskilt uppmuntra lokala eller regionala inköp, ekologiska produkter, korta leveranskedjor eller miljöfördelar samt, där så är lämpligt, produkter som är erkända enligt de kvalitetsordningar som inrättats genom förordning (EU) nr 1151/2012.
11.  Medlemsstaterna ska välja ut de produkter som ska delas ut eller omfattas av kompletterande utbildningsinsatser på grundval av objektiva kriterier som ska inbegripa ett eller flera av följande kriterier: hälso- och miljöhänsyn, årstidsaspekter, utbud eller tillgänglighet för lokala eller regionala produkter, i möjligaste mån med företräde för produkter med ursprung i unionen. Medlemsstaterna får särskilt uppmuntra lokala eller regionala inköp, ekologiska produkter, korta leveranskedjor eller miljöfördelar, däribland hållbara förpackningar, samt, där så är lämpligt, produkter som är erkända enligt de kvalitetsordningar som inrättats genom förordning (EU) nr 1151/2012.
Medlemsstaterna får överväga att prioritera hänsyn till hållbarhet och rättvis handel i sina strategier.
Medlemsstaterna får överväga att prioritera hänsyn till hållbarhet och rättvis handel i sina strategier.”
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led c – led ii
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23a – punkt 2 – stycke 3 – sista meningen
ii)  Punkt 2 tredje stycket sista meningen ska utgå.
utgår
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led c – led iii – inledningen
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 23a – punkt 4
iii)  Punkt 4 ska ersättas med följande:
iii)  I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 61
(4a)  Artikel 61 ska ersättas med följande:
Artikel 61
Artikel 61
Giltighetstid
Giltighetstid
Den ordning för tillstånd för plantering av vinstockar som fastställs i detta kapitel ska gälla från den 1 januari 2016 till den 31 december 2030 med en översyn efter halva tiden som ska göras av kommissionen i syfte att utvärdera hur ordningen fungerar och i lämpliga fall lämna förslag.
Den ordning för tillstånd för plantering av vinstockar som fastställs i detta kapitel ska gälla från den 1 januari 2016 till den 31 2050 med en översyn vart tionde år och för första gången den 1 januari 2023 som ska göras av kommissionen i syfte att utvärdera hur ordningen fungerar och i lämpliga fall lämna förslag för att förbättra dess effektivitet.
Ändring 261
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 62 – punkt 3
(4b)   Artikel 62.3 ska ersättas med följande:
3.  De tillstånd som avses i punkt 1 ska vara giltiga i tre år från och med den dag då de beviljades. Producenter som inte använder sitt beviljade tillstånd under tillståndets giltighetstid ska bli föremål för administrativa påföljder, såsom anges i artikel 89.4 i förordning (EU) nr 1306/2013.
3. De tillstånd som avses i punkt 1 ska vara giltiga i tre år från och med den dag då de beviljades. Producenter som inte använder sitt beviljade tillstånd under tillståndets giltighetstid ska bli föremål för administrativa påföljder, såsom anges i artikel 89.4 i förordning (EU) nr 1306/2013. Medlemsstaterna får dock besluta att de tillstånd som avses i artikel 66.1 i den här förordningen är giltiga i sex år från och med den dag då de beviljades.”
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 62 – punkt 4
(4c)  Artikel 62.4 ska ersättas med följande:
4.  Detta kapitel ska inte tillämpas på plantering eller återplantering av arealer avsedda för försöksändamål eller för odling av moderplantor för ympmaterial, på arealer vars vin eller vinprodukter enbart är avsedda för konsumtion i vinproducentens hushåll eller på arealer som ska nyplanteras till följd av expropriation som i det allmänna intresset genomförs enligt nationell rätt.
4. Detta kapitel ska inte tillämpas på plantering eller återplantering av arealer avsedda för försöksändamål eller för odling av moderplantor för ympmaterial, plantering eller återplantering av arealer vars vinprodukter enbart är avsedda för produktion av druvjuice, på arealer vars vin eller vinprodukter enbart är avsedda för konsumtion i vinproducentens hushåll eller på arealer som ska nyplanteras till följd av expropriation som i det allmänna intresset genomförs enligt nationell rätt.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 63 – punkt 1
(5)  Artikel 63.1 ska ersättas med följande:
utgår
”1. Medlemsstaterna ska varje år lämna tillstånd för nyplantering motsvarande antingen
a)  1 % av den sammanlagda areal som faktiskt är planterad med vinstockar på deras territorier, enligt mätning utförd den 31 juli föregående år, eller
b)  1 % av den sammanlagda areal som faktiskt är planterad med vinstockar på deras territorier, enligt mätning utförd den 31 juli 2015, och det område som omfattas av planteringsrätter som beviljats producenter inom medlemstaternas territorier i enlighet med artikel 85h, artikel 85i eller artikel 85k i förordning (EG) nr 1234/2007, och som den 1 januari 2016 finns tillgängliga för omvandling till tillstånd, i enlighet med artikel 68 i denna förordning.”
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 63
(5a)  Artikel 63 ska ersättas med följande:
Artikel 63
Artikel 63
Säkerhetsmekanism för nyplantering
Säkerhetsmekanism för nyplantering
1.  Medlemsstaterna ska varje år lämna tillstånd för nyplantering motsvarande 1 % av den sammanlagda areal som faktiskt är planterad med vinstockar på deras territorium, enligt mätning utförd den 31 juli föregående år.
1.  Medlemsstaterna ska varje år lämna tillstånd för nyplantering motsvarande antingen
a)  1 % av den sammanlagda areal som faktiskt är planterad med vinstockar på deras territorier, enligt mätning utförd den 31 juli föregående år, eller
b)  1 % av den sammanlagda areal som faktiskt är planterad med vinstockar på deras territorier, enligt mätning utförd den 31 juli 2015, och det område som omfattas av planteringsrätter som beviljats producenter inom medlemsstaternas territorier i enlighet med artikel 85h, artikel 85i eller artikel 85k i förordning (EG) nr 1234/2007, och som den 1 januari 2016 finns tillgängliga för omvandling till tillstånd, i enlighet med artikel 68 i denna förordning.
2.  Medlemsstaterna får:
2.  Medlemsstaterna får:
a)  tillämpa en procentsats på nationell nivå som är lägre än den procentsats som anges i punkt 1,
a)  tillämpa en procentsats på nationell nivå som är lägre än den procentsats som anges i punkt 1,
b)  begränsa utfärdandet av tillstånd på regional nivå för specifika arealer som kan komma i fråga för produktion av vin med skyddad ursprungsbeteckning, för arealer som kan komma i fråga för produktion av vin med skyddad geografisk beteckning, eller för arealer utan geografisk beteckning.
b)  begränsa utfärdandet av tillstånd på regional nivå för specifika arealer som kan komma i fråga för produktion av vin med skyddad ursprungsbeteckning, för arealer som kan komma i fråga för produktion av vin med skyddad geografisk beteckning, eller för arealer utan geografisk beteckning; dessa tillstånd bör användas i dessa regioner.
3.  Alla begränsningar som avses i punkt 2 ska bidra till en systematisk ökning av vinstocksplanteringen, ska fastställas till en nivå över 0 % och ska motiveras på en eller flera av följande särskilda grunder:
3.  Alla begränsningar som avses i punkt 2 ska bidra till en systematisk ökning av vinstocksplanteringen, ska fastställas till en nivå över 0 % och ska motiveras på en eller flera av följande särskilda grunder:
a)  Behovet av att undvika en väldokumenterad risk för överskott på vinprodukter i förhållande till marknadsutsikterna för dessa produkter, som inte går utöver vad som krävs för att tillgodose detta behov.
a)  Behovet av att undvika en väldokumenterad risk för överskott på vinprodukter i förhållande till marknadsutsikterna för dessa produkter, som inte går utöver vad som krävs för att tillgodose detta behov.
b)  Behovet av att undvika en väldokumenterad risk för en betydande devalvering av en särskild skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning.
b)  Behovet av att undvika en väldokumenterad risk för devalvering av en särskild skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning.
ba)   Strävan att bidra till utvecklingen av berörda produkter och samtidigt bevara kvaliteten.
3a.  Medlemsstaterna får vidta alla lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra kringgående av restriktiva åtgärder som vidtas av aktörerna enligt punkterna 2 och 3.
4.  Medlemsstaterna ska offentliggöra alla beslut som antas i enlighet med punkt 2, vilka ska vara vederbörligen motiverade. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål meddela kommissionen dessa beslut och motiven till dessa.
4.  Medlemsstaterna ska offentliggöra alla beslut som antas i enlighet med punkt 2, vilka ska vara vederbörligen motiverade. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål meddela kommissionen dessa beslut och motiven till dessa.
4a.  Tillstånd utöver de begränsningar som avses i denna artikel kan beviljas av medlemsstaterna för planteringar i syfte att bevara vinstockarnas genetiska resurser.”
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 64
(5b)  Artikel 64 ska ersättas med följande:
Artikel 64
Artikel 64
Beviljande av tillstånd för nyplantering
Beviljande av tillstånd för nyplantering
1.  Om den sammanlagda areal som de behöriga ansökningarna under ett visst år gäller inte överstiger den areal som medlemsstaten har ställt till förfogande ska alla sådana ansökningar godkännas.
1.  Om den sammanlagda areal som de behöriga ansökningarna under ett visst år gäller inte överstiger den areal som medlemsstaten har ställt till förfogande ska alla sådana ansökningar godkännas.
Medlemsstaterna får vid tillämpningen av denna artikel tillämpa ett eller flera av följande objektiva och icke-diskriminerande kriterier för stödberättigande:
Medlemsstaterna får vid tillämpningen av denna artikel, på nationell eller regional nivå, tillämpa ett eller flera av följande objektiva och icke-diskriminerande kriterier för stödberättigande:
a)  Sökanden ska ha en jordbruksareal som inte är mindre än den areal som begäran om tillstånd gäller.
a)  Sökanden ska ha en jordbruksareal som inte är mindre än den areal som begäran om tillstånd gäller.
b)  Sökanden ska ha nödvändiga yrkeskunskaper.
b)  Sökanden ska ha nödvändiga yrkeskunskaper.
c)  Ansökan får inte utgöra en betydande risk för renommésnyltning på specifika skyddade ursprungsbeteckningar, vilket ska antas vara fallet om inte de offentliga myndigheterna visar att en sådan risk föreligger.
c)  Ansökan får inte utgöra en betydande risk för renommésnyltning på specifika skyddade ursprungsbeteckningar, vilket ska antas vara fallet om inte de offentliga myndigheterna visar att en sådan risk föreligger.
ca)  Sökanden har inte planterat vinstockar utan ett sådant tillstånd som avses i artikel 71 i denna förordning eller en sådan planteringsrätt som avses i artiklarna 85a och 85b i förordning (EG) nr 1234/2007.
ca)  Sökanden har inte planterat vinstockar utan ett sådant tillstånd som avses i artikel 71 i denna förordning eller en sådan planteringsrätt som avses i artiklarna 85a och 85b i förordning (EG) nr 1234/2007.
d)  I vederbörligen motiverade fall, ett eller flera av de kriterier som avses i punkt 2 förutsatt att dessa tillämpas på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt.
d)  I vederbörligen motiverade fall, ett eller flera av de kriterier som avses i punkt 2 förutsatt att dessa tillämpas på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt.
2.  Om den totala areal som omfattas av de stödberättigade ansökningarna enligt punkt 1 under ett visst år överstiger den areal som medlemsstaten har ställt till förfogande ska tillstånd beviljas enligt en proportionell fördelning av hektar till alla sökande på grundval av den areal som de ansökt om tillstånd för. Sådana tillstånd får fastställa en minimi- och/eller maximiareal per sökande och får också beviljas helt eller delvis i enlighet med ett eller flera av följande objektiva och icke-diskriminerande prioritetskriterier:
2.  Om den totala areal som omfattas av de stödberättigade ansökningarna enligt punkt 1 under ett visst år överstiger den areal som medlemsstaten har ställt till förfogande ska tillstånd beviljas enligt en proportionell fördelning av hektar till alla sökande på grundval av den areal som de ansökt om tillstånd för. Sådana tillstånd får fastställa en minimi- och/eller maximiareal per sökande och får också beviljas helt eller delvis i enlighet med ett eller flera av följande objektiva och icke-diskriminerande prioritetskriterier:
a)  Producenter som etablerar planteringar av vinstockar för första gången och som har en ledande ställning i företaget (nya aktörer).
a)  Producenter som etablerar planteringar av vinstockar för första gången och som har en ledande ställning i företaget (nya aktörer).
b)  Areal där vingårdarna bidrar till bevarandet av miljön.
b)  Areal där vingårdarna bidrar till bevarandet av miljön eller för att bevara vinstockarnas genetiska resurser.
c)  Areal som ska nyplanteras inom ramen för projekt för sammanläggning av jordbruksfastigheter.
c)  Areal som ska nyplanteras inom ramen för projekt för sammanläggning av jordbruksfastigheter.
d)  Arealer med naturliga eller andra särskilda begränsningar.
d)  Arealer med naturliga eller andra särskilda begränsningar.
e)  Hållbarheten hos utvecklingsprojekt eller omplanteringsprojekt på grundval av en ekonomisk utvärdering.
e)  Hållbarheten hos utvecklingsprojekt eller omplanteringsprojekt på grundval av en ekonomisk utvärdering.
f)  Arealer som ska nyplanteras och som bidrar till att öka konkurrenskraften på jordbruksföretagsnivå och regional nivå.
f)  Arealer som ska nyplanteras och som bidrar till att öka konkurrenskraften för företaget på regional, nationell och internationell nivå.
g)  Projekt med potential att förbättra kvaliteten på produkter med geografiska beteckningar.
g)  Projekt med potential att förbättra kvaliteten på produkter med geografiska beteckningar.
h)  Arealer som ska nyplanteras inom ramen för ökningen av storleken på små och medelstora företag.
h)  Arealer som ska nyplanteras inom ramen för ökningen av storleken på små och medelstora företag.
2a.  Om medlemsstaten beslutar att tillämpa ett eller flera av de kriterier som avses i punkt 2, får medlemsstaten lägga till det kompletterande villkoret att den sökande ska vara en fysisk person som är högst 40 år det år då ansökan inges.
2a.  Om medlemsstaten beslutar att tillämpa ett eller flera av de kriterier som avses i punkt 2, får medlemsstaten lägga till det kompletterande villkoret att den sökande ska vara en fysisk person som är högst 40 år det år då ansökan inges.
2b.  Medlemsstaterna får vidta alla lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra aktörernas kringgående av de restriktiva kriterier som de tillämpar enligt punkterna 1, 2 och 2a.
3.  Medlemsstaterna ska offentliggöra de kriterier i punkterna 1, 2 och 2a som de tillämpar och ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om dessa.
3.  Medlemsstaterna ska offentliggöra de kriterier i punkterna 1, 2 och 2a som de tillämpar och ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om dessa.
3a.  Vid en eventuell en begränsning på regional nivå i enlighet med artikel 63.2 b får de prioritetskriterier och kriterier för stödberättigande som anses vara i överensstämmelse med artikel 64 tillämpas på denna nivå. ”
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 65 – punkt 1a (ny)
(5c)  I artikel 65 ska följande stycke införas efter första stycket:
”Vid tillämpning av artikel 63.2 ska en medlemsstat införa ett förhandsförfarande som gör det möjligt att beakta ståndpunkterna från regionalt erkända representativa branschorganisationer, i enlighet med den berörda medlemsstatens lagstiftning.”
Ändring 233
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 68
(5d)  Artikel 68 ska ersättas med följande:
Artikel 68
Artikel 68
Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelser
1.  Planteringsrätter som beviljats producenter i enlighet med artikel 85h, 85i eller 85k i förordning (EG) nr 1234/2007 före den 31 december 2015, som inte har använts av dessa producenter och som fortfarande är giltiga vid den tidpunkten, får omvandlas till tillstånd enligt detta kapitel från och med den 1 januari 2016.
1.  Planteringsrätter som beviljats producenter i enlighet med artikel 85h, 85i eller 85k i förordning (EG) nr 1234/2007 före den 31 december 2015, som inte har använts av dessa producenter och som fortfarande är giltiga vid den tidpunkten, får omvandlas till tillstånd enligt detta kapitel från och med den 1 januari 2016.
Denna omvandling ska genomföras efter en ansökan från dessa producenter, inlämnad före den 31 december 2015. Medlemsstaterna får besluta att tillåta att producenterna lämnar in en sådan ansökan om omvandling av planteringsrätter till tillstånd till och med den 31 december 2020.
Denna omvandling ska genomföras efter en ansökan från dessa producenter, inlämnad före den 31 december 2015. Medlemsstaterna får besluta att tillåta att producenterna lämnar in en sådan ansökan om omvandling av planteringsrätter till tillstånd till och med den 31 december 2020.
1a.  Efter den 31 december 2020 ska de områden som omfattas av planteringsrätter som inte har omvandlats till tillstånd förbli tillgängliga för medlemsstaterna, som kan omfördela dem i enlighet med artikel 66, senast den 31 december 2025.
2.  Tillstånd som beviljas enligt punkt 1 ska ha samma giltighetstid som de planteringsrätter som avses i punkt 1. Om dessa tillstånd inte används ska de löpa ut senast den 31 december 2018, eller om en medlemsstat har fattat det beslut som avses i punkt 1 andra stycket, senast den 31 december 2023.
2.  Tillstånd som beviljas enligt punkterna 1 och 1a ska ha samma giltighetstid som de planteringsrätter som avses i punkt 1. Om dessa tillstånd inte används ska de löpa ut senast den 31 december 2018, eller om en medlemsstat har fattat det beslut som avses i punkt 1 andra stycket, senast den 31 december 2028.
3.  De arealer som omfattas av tillstånd som beviljats enligt punkt 1 ska inte räknas med avseende på i artikel 63.
3.  De arealer som omfattas av tillstånd som beviljats enligt punkt 1 ska inte räknas med avseende på i artikel 63.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 69 – punkt 1 – led ea (nytt)
(5e)  I artikel 69 ska följande led införas:
”ea) Kriterier för bevarande av vinstockarnas genetiska resurser.”
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 73
(5f)  Artikel 73 ska ersättas med följande:
Artikel 73
Artikel 73
Tillämpningsområde
Tillämpningsområde
Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser beträffande jordbruksprodukter och utan att det påverkar de bestämmelser som inom den veterinära sektorn, den fytosanitära sektorn och inom livsmedelssektorn antagits för att säkra att produkterna är förenliga med hygien- och hälsonormerna samt för att skydda människors, växters och djurs hälsa fastställs i detta avsnitt regler avseende handelsnormer.
Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser beträffande jordbruksprodukter och utan att det påverkar de bestämmelser som inom den veterinära sektorn, den fytosanitära sektorn och inom livsmedelssektorn antagits för att säkra att produkterna är förenliga med hygien- och hälsonormerna samt för att skydda människors, växters och djurs hälsa och säkerställa konkurrens på lika villkor mellan producenter i EU och producenter i tredjeländer, fastställs i detta avsnitt regler avseende handelsnormer.
Ändring 234
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 75
(5g)  Artikel 75 ska ersättas med följande:
Artikel 75
Artikel 75
Fastställande och innehåll
Fastställande och innehåll
1.  Handelsnormer får gälla för en eller fler av följande sektorer och produkter:
1.  Handelsnormer får gälla för en eller fler av följande sektorer och produkter:
a)  Olivolja och bordsoliver.
a)  Olivolja och bordsoliver.
b)  Frukt och grönsaker.
b)  Frukt och grönsaker.
c)  Bearbetad frukt- och grönsaksprodukter.
c)  Bearbetad frukt- och grönsaksprodukter.
d)  Bananer.
d)  Bananer.
e)  Levande växter.
e)  Levande växter.
f)  Ägg.
f)  Ägg.
g)  Fjäderfäkött.
g)  Fjäderfäkött.
h)  Bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel.
h)  Bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel.
i)  Humle.
i)  Humle.
ia)  Ris.
ib)  Mjölk och mjölkprodukter.
ic)  Honung och biodlingsprodukter.
id)  Nöt- och kalvkött.
ie)  Fårkött.
if)  Griskött.
ig)  Hampa.
2.  För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar och för att förbättra de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av och kvaliteten på de jordbruksprodukter som omfattas av punkterna 1 och 4 i den här artikeln ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på sektor- eller produktspecifika handelsnormer i alla handelsled samt att anta undantag från tillämpningen av sådana normer, i syfte att göra anpassningar till ständigt skiftande marknadsvillkor, till utvecklingen av konsumenternas efterfrågan, för att ta hänsyn till utvecklingen när det gäller relevanta internationella normer och för att undvika att det uppstår hinder för produktinnovationen.
2.  För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar och för att förbättra de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av och kvaliteten på de jordbruksprodukter som omfattas av punkterna 1 och 4 i den här artikeln ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på sektor- eller produktspecifika handelsnormer i alla handelsled samt att anta undantag från tillämpningen av sådana normer, i syfte att göra anpassningar till ständigt skiftande marknadsvillkor, till utvecklingen av konsumenternas efterfrågan, för att ta hänsyn till utvecklingen när det gäller relevanta internationella normer och för att undvika att det uppstår hinder för produktinnovationen.
3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/201127, får de handelsnormer som avses i punkt 1 omfatta ett eller flera av följande som ska fastställas sektors- eller produktvis och baseras på varje sektors särskilda särdrag, behovet av att reglera utsläppandet på marknaden och de villkor som fastställs i punkt 5 i den här artikeln:
3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/201127, får de handelsnormer som avses i punkt 1 omfatta ett eller flera av följande som ska fastställas sektors- eller produktvis och baseras på varje sektors särskilda särdrag, behovet av att reglera utsläppandet på marknaden och de villkor som fastställs i punkt 5 i den här artikeln:
a)  Tekniska definitioner, beteckningar och varubeskrivningar för andra sektorer än de som anges i artikel 78.
a)  Tekniska definitioner, beteckningar och varubeskrivningar för andra sektorer än de som anges i artikel 78.
b)  Klassificeringskriterier, t.ex. klass, vikt, storlek, ålder och kategori.
b)  Klassificeringskriterier, t.ex. klass, vikt, storlek, ålder och kategori.
c)  Art, växtsort, djurras eller handelstyp.
c)  Art, växtsort, djurras eller handelstyp.
d)  Presentation, märkning kopplad till obligatoriska handelsnormer, förpackning, regler som ska gälla för förpackningscentraler, märkning, skördeår och användning av särskilda begrepp, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 92–123.
d)  Presentation, märkning kopplad till obligatoriska handelsnormer, förpackning, regler som ska gälla för förpackningscentraler, märkning, skördeår och användning av särskilda begrepp, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 92–123.
e)  Kriterier som utseende, konsistens, konformation och produktegenskaper samt vattenhalten i procent.
e)  Kriterier som utseende, konsistens, konformation och produktegenskaper samt vattenhalten i procent.
f)  Särskilda ämnen som används i produktionen, eller ingredienser eller beståndsdelar, inklusive deras mängd, renhet och identifiering.
f)  Särskilda ämnen som används i produktionen, eller ingredienser eller beståndsdelar, inklusive deras mängd, renhet och identifiering.
g)  Typ av jordbruks- och produktionsmetod, inbegripet oenologiska metoder och avancerade system för hållbar produktion.
g)  Typ av jordbruks- och produktionsmetod, inbegripet oenologiska metoder, metoder för utfodring av djur och avancerade system för hållbar produktion.
h)  Blandning (coupage) av must och vin, inbegripet definitioner av detta, blandning och restriktioner för detta.
h)  Blandning (coupage) av must och vin, inbegripet definitioner av detta, blandning och restriktioner för detta.
i)  Uppsamlings-, leverans-, konserverings- och hanteringsfrekvens, förvaringsmetod och förvaringstemperatur, lagring och transport.
i)  Uppsamlings-, leverans-, konserverings- och hanteringsfrekvens, förvaringsmetod och förvaringstemperatur, lagring och transport.
j)  Produktionsplats och/eller ursprung, med undantag av fjäderfäkött och bredbara fetter.
j)  Produktionsplats och/eller ursprung.
k)  Begränsningar när det gäller användningen av vissa ämnen och metoder.
k)  Begränsningar när det gäller användningen av vissa ämnen och metoder.
l)  Särskilda användningsområden.
l)  Särskilda användningsområden.
m)  Villkor för avsättning, lagring, omsättning och användning av produkter som inte överensstämmer med de handelsnormer som antagits enligt punkt 1 eller med de definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som avses i artikel 78, samt för avsättning av biprodukter.
m)  Villkor för avsättning, lagring, omsättning och användning av produkter som inte överensstämmer med de handelsnormer som antagits enligt punkt 1 eller med de definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som avses i artikel 78, samt för avsättning av biprodukter.
ma)  Djurskydd.
4.  Utöver punkt 1 kan handelsnormer tillämpas för vinsektorn. Punkt 3 f, g, h, k och m ska tillämpas på den sektorn.
4.  Utöver punkt 1 kan handelsnormer tillämpas för vinsektorn. Punkt 3 f, g, h, k och m ska tillämpas på den sektorn.
5.  De sektor- eller produktspecifika handelsnormer som antas i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska fastställas utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 84–88 och bilaga IX och hänsyn ska därvid tas till
5.  De sektor- eller produktspecifika handelsnormer som antas i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska fastställas utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 84–88 och bilaga IX och hänsyn ska därvid tas till
a)  de berörda produkternas särdrag,
a)  de berörda produkternas särdrag,
b)  behovet av att underlätta utsläppandet av produkterna på marknaden,
b)  behovet av att underlätta utsläppandet av produkterna på marknaden,
c)  producenternas intresse av att informera om vad som kännetecknar produkten och produktionen och konsumenternas intresse av att få riktig och tydlig produktinformation, även om produktionsplatsen, vilken ska fastställas i varje enskilt fall på lämplig geografisk nivå, efter en utvärdering av särskilt kostnaderna och de administrativa bördorna för aktörerna samt fördelarna för producenter och slutkonsumenter,
c)  producenternas intresse av att informera om vad som kännetecknar produkten och produktionen och konsumenternas intresse av att få riktig och tydlig produktinformation, även om produktionsplatsen, vilken ska fastställas i varje enskilt fall på lämplig geografisk nivå, efter en utvärdering av särskilt kostnaderna och de administrativa bördorna för aktörerna samt fördelarna för producenter och slutkonsumenter,
d)  de metoder som är tillgängliga för att fastställa produkternas fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper,
d)  de metoder som är tillgängliga för att fastställa produkternas fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper,
e)  de rekommendationer till normer som fastställts av internationella organ,
e)  de rekommendationer till normer som fastställts av internationella organ,
f)  behovet av att bevara produkters naturliga och kännetecknande egenskaper och undvika att orsaka en genomgripande ändring av den berörda produktens sammansättning.
f)  behovet av att bevara produkters naturliga och kännetecknande egenskaper och undvika att orsaka en genomgripande ändring av den berörda produktens sammansättning.
6.  För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar och behovet av att förbättra kvaliteten och de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av jordbruksprodukter ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att ändra förteckningen över sektorer i punkt 1. Sådana delegerade akter ska vara strikt begränsade till styrkta behov som kan hänföras till utvecklingen av konsumenternas behov, tekniska framsteg eller behovet av produktinnovation, och ska vara föremål för en rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av särskilt konsumenternas behov, aktörernas kostnader och administrativa bördor, inklusive effekterna på den inre marknaden och på den internationella handeln, samt fördelarna för producenter och slutkonsumenter.
6.  För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar och behovet av att förbättra kvaliteten och de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av jordbruksprodukter ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att ändra förteckningen över sektorer i punkt 1. Sådana delegerade akter ska vara strikt begränsade till styrkta behov som kan hänföras till utvecklingen av konsumenternas behov, tekniska framsteg eller behovet av produktinnovation, och ska vara föremål för en rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av särskilt konsumenternas behov, aktörernas kostnader och administrativa bördor, inklusive effekterna på den inre marknaden och på den internationella handeln, samt fördelarna för producenter och slutkonsumenter.
__________________
27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).
_________________
27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 1 –led 5h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 78
(5h)  Artikel 78 ska ersättas med följande:
Artikel 78
Artikel 78
Definitioner, beteckningar och varubeskrivningar för vissa sektorer och produkter
Definitioner, beteckningar och varubeskrivningar för vissa sektorer och produkter
1.  Om det är relevant för de tillämpliga handelsnormerna ska de definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som anges i bilaga VII dessutom gälla för följande sektorer eller produkter:
1.  Om det är relevant för de tillämpliga handelsnormerna ska de definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som anges i bilaga VII dessutom gälla för följande sektorer eller produkter:
a)  Nöt- och kalvkött.
a)  Nöt- och kalvkött.
aa)   Får- och lammkött.
b)  Vin.
b)  Vin.
c)  Mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.
c)  Mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.
d)  Fjäderfäkött.
d)  Fjäderfäkött.
e)  Ägg.
e)  Ägg.
f)  Bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel.
f)  Bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel.
g)  Olivolja och bordsoliver.
g)  Olivolja och bordsoliver.
2.  De definitioner, beteckningar eller varubeskrivningar som anges i bilaga VII får i unionen endast användas för saluföring av produkter som uppfyller motsvarande krav i bilagan i fråga.
2.  De definitioner, beteckningar eller varubeskrivningar som anges i bilaga VII får i unionen endast användas för saluföring av och säljfrämjande åtgärder för produkter som uppfyller motsvarande krav i bilagan i fråga. Bilaga VII kan föreskriva villkor enligt vilka dessa beteckningar eller varubeskrivningar skyddas vid saluföring eller säljfrämjande åtgärder mot olagligt kommersiellt bruk, obehörigt bruk, imitation eller anspelning.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på ändringar, avsteg eller undantag från de definitioner och varubeteckningar som anges i bilaga VII. Dessa delegerade akter ska vara strikt begränsade till styrkta behov som kan hänföras till utvecklingen av konsumenternas behov, tekniska framsteg eller behovet av produktinnovation.
3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på ändringar, avsteg eller undantag från de definitioner och varubeteckningar som anges i bilaga VII. Dessa delegerade akter ska vara strikt begränsade till styrkta behov som kan hänföras till utvecklingen av konsumenternas behov, tekniska framsteg eller behovet av produktinnovation.
4.  För att säkerställa att aktörerna och medlemsstaterna klart och korrekt förstår definitionerna och varubeskrivningarna enligt bilaga VII ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 om reglerna för deras specificering och tillämpning.
4.  För att säkerställa att aktörerna och medlemsstaterna klart och korrekt förstår definitionerna och varubeskrivningarna enligt bilaga VII ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 om reglerna för deras specificering och tillämpning.
5.  För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar och utvecklingen på marknaden för mjölkprodukter ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att fastställa i fråga om vilka mjölkprodukter det ska anges vilken djurart mjölken kommer ifrån, om den inte kommer från kor, samt för att fastställa nödvändiga regler.
5.  För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar och utvecklingen på marknaden för mjölkprodukter ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att fastställa i fråga om vilka mjölkprodukter det ska anges vilken djurart mjölken kommer ifrån, om den inte kommer från kor, samt för att fastställa nödvändiga regler.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5i (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 79a (ny)
(5i)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 79a
Blandning av olivolja med andra vegetabiliska oljor
1.  Det ska vara förbjudet att blanda olivolja med andra vegetabiliska oljor.
2.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på komplettering av denna förordning genom fastställande av påföljder för aktörer som inte följer punkt 1 i denna artikel.”
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5j (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 79b (ny)
(5j)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 79b
Regler om saluföring avseende oliv- och olivoljesektorn
För att beakta de särdrag som kännetecknar oliv- och olivoljesektorn ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på komplettering av denna förordning genom harmonisering av reglerna om saluföring av bordsoliver och olivolja.”
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 81 – punkt 2
(6)  Artikel 81.2 ska ersättas med följande:
utgår
”2. Med förbehåll för punkt 3 ska medlemsstaterna klassificera vilka druvsorter som får planteras, återplanteras eller ympas på deras territorier.
Medlemsstaterna får endast klassificera druvsorter
a)  som tillhör arterna Vitis vinifera eller Vitis Labrusca, eller
b)  kommer från en korsning mellan en av arterna Vitis vinifera, Vitis Labrusca och andra arter av släktet Vitis.
Om en druvsort stryks ur klassificeringen enligt första stycket ska den röjas inom 15 år efter det att den har strukits.”.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 81 – punkt 2
(6a)  Artikel 81.2 ska ersättas med följande:
2.  Med förbehåll för punkt 3 ska medlemsstaterna klassificera vilka druvsorter som för framställning av vin får planteras, återplanteras eller ympas deras territorier.
2. Med förbehåll för punkt 3 ska medlemsstaterna klassificera vilka druvsorter som för framställning av vin får planteras, återplanteras eller ympas inom deras territorier.
Endast druvsorter som uppfyller följande villkor får klassificeras av medlemsstaterna:
Medlemsstaterna får endast klassificera druvsorter i följande fall:
a)  Den berörda druvsorten tillhör arten Vitis vinifera eller kommer från en korsning mellan arten Vitis vinifera och andra arter av släktet Vitis.
a)  Den berörda druvsorten tillhör arten Vitis vinifera eller den berörda druvsorten kommer från en korsning mellan arten Vitis vinifera och andra arter av släktet Vitis.
b)  Druvsorten är ingen av följande: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton och Herbemont.
b)  Druvsorten är ingen av följande: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton och Herbemont.
Genom undantag från andra stycket får medlemsstaterna tillåta återplantering av Vitis Labrusca eller arterna i led b i det stycket på befintliga historiska vingårdar så länge som den befintliga planterade ytan inte ökas.
Om en druvsort stryks ur klassificeringen enligt första stycket ska den röjas inom 15 år efter det att den har strukits.
Om en druvsort stryks ur klassificeringen enligt första stycket ska den röjas inom 15 år efter det att den har strukits.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 90a – punkt 2 – led a
a)  Upprättandet av en analysdatabas med isotopuppgifter, som ska bidra till att upptäcka bedrägerier utifrån de stickprov som medlemsstaterna samlat in.
a)  Upprättandet eller bevarandet av en analysdatabas med isotopuppgifter, som ska bidra till att upptäcka bedrägerier utifrån de stickprov som medlemsstaterna samlat in.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 92 – punkt 1
(8a)  Artikel 92.1 ska ersättas med följande:
1.  Regler gällande ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck enligt detta avsnitt ska gälla för de produkter som avses i punkterna 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 och 16 i del II i bilaga VII.
1. Regler gällande ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck enligt detta avsnitt ska endast gälla för de produkter som avses i punkterna 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 och 16 i del II i bilaga VII.
Ändring 235/rev
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – punkt 1 – led a – inledningen
a)  ursprungsbeteckning: ett namn som identifierar en produkt i enlighet med artikel 92.1,
a)  ursprungsbeteckning: namnet på en region, en viss ort, eller i vederbörligen motiverade undantagsfall ett land, som används för att beskriva en produkt i enlighet med artikel 92.1,
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – punkt 1 – led a – led i
i)  vars kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning med de naturliga faktorer och, om relevant, de mänskliga faktorer som förknippas med den,
i)  vars kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning med dess naturliga och mänskliga faktorer,
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – punkt 1 – led a – led ii
ii)  som har sitt ursprung i en viss ort eller region eller, i undantagsfall, ett visst land,
utgår
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led a
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 93 – punkt 1 – led a – led va (nytt)
va)  som inte är ”delvis avalkoholiserad” eller ”avalkoholiserad” i enlighet med leden 18 och 19 i del II i bilaga VII.
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 94 – punkt 1 – inledningen
(10)  I artikel 94.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
utgår
”Ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar ska innehålla följande:”
Ändring 236
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 94
(10a)  Artikel 94 ska ersättas med följande:
Artikel 94
Artikel 94
Ansökan om skydd
Ansökan om skydd
1.  Ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar ska innehålla teknisk dokumentation med följande:
1.  Ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar ska innehålla följande:
a)  Det namn som ska skyddas.
a)  Det namn som ska skyddas.
b)  Sökandens namn och adress.
b)  Sökandens namn och adress.
c)  Den produktspecifikation som avses i punkt 2.
c)  Den produktspecifikation som avses i punkt 2.
d)  Ett dokument som sammanfattar den produktspecifikation som avses i punkt 2.
d)  Ett dokument som sammanfattar den produktspecifikation som avses i punkt 2.
2.  Produktspecifikationen ska göra det möjligt för berörda parter att kontrollera de relevanta produktionsvillkoren för ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen. Produktspecifikationen ska innehålla uppgifter om åtminstone följande:
2.  Produktspecifikationen ska göra det möjligt för berörda parter att kontrollera de relevanta produktionsvillkoren för ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen. Produktspecifikationen ska innehålla uppgifter om åtminstone följande:
a)  Det namn som ska skyddas.
a)  Det namn som ska skyddas.
b)  En beskrivning av vinet eller vinerna enligt följande:
b)  En beskrivning av vinet eller vinerna enligt följande:
i)  När det gäller en ursprungsbeteckning, de viktigaste analytiska och organoleptiska egenskaperna.
i)  När det gäller en ursprungsbeteckning, de viktigaste analytiska och organoleptiska egenskaperna.
ii)  När det gäller en geografisk beteckning, de viktigaste analytiska egenskaperna samt en bedömning av eller uppgifter om de organoleptiska egenskaperna.
ii)  När det gäller en geografisk beteckning, de viktigaste analytiska egenskaperna samt en bedömning av eller uppgifter om de organoleptiska egenskaperna.
c)  I förekommande fall de särskilda oenologiska metoder som använts för att framställa vinet eller vinerna samt de relevanta restriktionerna för denna framställning.
c)  I förekommande fall de särskilda oenologiska metoder som använts för att framställa vinet eller vinerna samt de relevanta restriktionerna för denna framställning.
d)  En avgränsning av det geografiska området i fråga.
d)  En avgränsning av det geografiska området i fråga.
e)  Maximal avkastning per hektar.
e)  Maximal avkastning per hektar.
f)  Uppgifter om den eller de druvsorter som vinet eller vinerna framställts av.
f)  Uppgifter om den eller de druvsorter som vinet eller vinerna framställts av.
g)  Uppgifter som styrker det samband som avses i artikel 93.1 a i eller, i förekommande fall, artikel 93.1 b i.
g)  Uppgifter som styrker följande samband:
i)  När det gäller en skyddad ursprungsbeteckning, sambandet mellan produktens kvalitet eller egenskaper och den geografiska omgivningen, och uppgifterna om de naturliga och mänskliga faktorerna i den geografiska omgivning som avses i artikel 93.1 a i.
ii)  När det gäller en skyddad geografisk beteckning, sambandet mellan en specifik kvalitet, anseendet eller någon annan egenskap hos produkten och det geografiska ursprung som avses i artikel 93.1 b i.
ga)  I tillämpliga fall, dess bidrag till hållbar utveckling.
h)  De gällande krav som fastställts i unionslagstiftningen eller nationella lagstiftningen eller, om medlemsstaterna så föreskriver, av en organisation som handlägger skyddade ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar, med beaktande av att dessa krav måste vara objektiva och icke diskriminerande och förenliga med unionsrätten.
h)  De gällande krav som fastställts i unionslagstiftningen eller nationella lagstiftningen eller, om medlemsstaterna så föreskriver, av en organisation som handlägger skyddade ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar, med beaktande av att dessa krav måste vara objektiva och icke diskriminerande och förenliga med unionsrätten.
i)  Namn på och kontaktuppgifter för de myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen samt deras särskilda uppgifter.
i)  Namn på och kontaktuppgifter för de myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen samt deras särskilda uppgifter.
3.  I de fall ansökan om skydd avser ett geografiskt område i ett tredjeland ska den utöver de uppgifter som anges i punkterna 1 och 2 innehålla uppgifter som styrker att namnet i fråga är skyddat i ursprungslandet.
3.  I de fall ansökan om skydd avser ett geografiskt område i ett tredjeland ska den utöver de uppgifter som anges i punkterna 1 och 2 innehålla uppgifter som styrker att namnet i fråga är skyddat i ursprungslandet.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 96 – punkt 5 – styckena 1a och 1b (nya)
(10b)  I artikel 96.5 ska följande stycken läggas till:
”När en ansökan om skydd vidarebefordras till kommissionen i enlighet med det första stycket i denna punkt ska medlemsstaten inkludera en förklaring om att den anser att den ansökan som lämnats in av den sökande uppfyller kraven för skydd enligt detta avsnitt och om att den intygar att det sammanfattande dokument som avses i artikel 94.1 d är en korrekt sammanfattning av produktspecifikationen.
Medlemsstaterna ska informera kommissionen om invändningar som kan tas upp till prövning, och som lämnas in inom ramen för det nationella förfarandet.”
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 96 – punkt 7
7.  I tillämpliga fall får kommissionen anta genomförandeakter i syfte att tillfälligt avbryta granskningen av ansökan enligt artikel 97.2 tills att en nationell domstol eller ett annat nationellt organ har fattat beslut om en invändning mot ansökan om skydd i sådana fall då medlemsstaten ansåg att kraven uppfylldes i det förberedande nationella förfarandet enligt punkt 5.
utgår
Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.”
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 97 – punkt 2 – stycke 1
Kommissionen ska granska de ansökningar om skydd som den tar emot i enlighet med artikel 94 och artikel 96.5. Kommissionens granskning ska avse uppenbara fel, med beaktande av resultaten av det förberedande nationella förfarandet i den berörda medlemsstaten.
Kommissionen ska granska de ansökningar om skydd som den tar emot i enlighet med artikel 94 och artikel 96.5. Kommissionens granskning ska avse uppenbara fel, med beaktande av resultaten av det förberedande nationella förfarandet i den berörda medlemsstaten. Denna granskning ska särskilt gälla det sammanfattande dokument som avses i artikel 94.1 d.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 103 – punkt 4
(14)  I artikel 103 ska följande punkt läggas till som punkt 4:
utgår
”4. Det skydd som avses i punkt 2 ska också tillämpas med avseende på varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning i unionens tullområde och med avseende på varor som säljs genom e-handel i unionen.”
Ändring 263/rev
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 103
(14a)   Artikel 103 ska ersättas med följande:
Artikel 103
Artikel 103
Skydd
Skydd
1.  Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför vin som har producerats i enlighet med motsvarande produktspecifikation.
1.  Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför vin som har producerats i enlighet med motsvarande produktspecifikation.
2.  Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar samt viner som använder det skyddade namnet i enlighet med produktspecifikationen ska skyddas mot följande:
2.  Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar samt viner som använder det skyddade namnet i enlighet med produktspecifikationen ska skyddas mot följande:
a)  Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av det skyddade namnet
a)  Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av det skyddade namnet
i)  för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för den skyddade beteckningen, eller
i)  för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för den skyddade beteckningen, eller
ii)  i den mån detta bruk innebär att en ursprungsbetecknings eller en geografisk betecknings anseende utnyttjas.
ii)  i den mån detta bruk innebär att en ursprungsbetecknings eller en geografisk betecknings anseende utnyttjas, försvagas eller urvattnas, även när ett registrerat namn används som en ingrediens.
b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller om det skyddade namnet har översatts, transkriberats eller translittererats eller åtföljs av uttryck som "stil", "typ", "metod", "sådan som tillverkas i", "imitation", "smak", "liknande" eller dylikt.
b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller om det skyddade namnet har översatts, transkriberats eller translittererats eller åtföljs av uttryck som "stil", "typ", "metod", "sådan som tillverkas i", "imitation", "smak", "liknande" eller dylikt, även när de registrerade namnen i fråga används som en ingrediens.
c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av vinprodukten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om vinproduktens verkliga ursprung.
c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av vinprodukten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om vinproduktens verkliga ursprung.
d)  Alla andra förfaranden som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.
d)  Alla andra förfaranden som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.
da)   Varje indikation som i ond tro görs av ett domännamn som liknar eller kan leda till sammanblandning, helt eller delvis, med en skyddad beteckning.
3.  Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ska inte bli generiska i unionen i den mening som avses i artikel 101.1.
3.  Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ska inte bli generiska i unionen i den mening som avses i artikel 101.1.
3a.   Det skydd som avses i punkt 2 ska också tillämpas med avseende på varor som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning i unionens tullområde och med avseende på varor som säljs genom e-handel i unionen.
3b.   Om det geografiska området för ett vin med skyddad ursprungsbeteckning omfattas av en annan skyddad ursprungsbeteckning vars geografiska område är större, får medlemsstaterna fastställa på vilka villkor vinerna i fråga kan omfattas av denna andra skyddade ursprungsbeteckning. Dessa villkor ska anges i produktspecifikationen för de berörda vinerna.”
Ändring 237
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 105
(14b)  Artikel 105 ska ersättas med följande:
Artikel 105
Artikel 105
Ändringar av produktspecifikationer
Ändringar av produktspecifikationer
En sökande som uppfyller villkoren i artikel 95 får ansöka om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, till exempel för att ta hänsyn till den vetenskapliga eller tekniska utvecklingen eller för att göra en ny avgränsning av det geografiska området i enlighet med artikel 94.2 andra stycket d. I ansökan ska det anges vilka ändringar som begärs och vilken motiveringen är.
1.  En sökande som uppfyller villkoren i artikel 95 får ansöka om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, till exempel för att ta hänsyn till den vetenskapliga eller tekniska utvecklingen eller för att göra en ny avgränsning av det geografiska området i enlighet med artikel 94.2 andra stycket d. I ansökan ska det anges vilka ändringar som begärs och vilken motiveringen är.
1a.  Ändringar av en produktspecifikation ska delas upp i två kategorier enligt följande, beroende på hur viktiga de är: ändringar som kräver ett invändningsförfarande på unionsnivå (unionsändringar) och ändringar som ska behandlas av medlemsstaterna eller tredjeländer (standardändringar).
En ändring anses vara en unionsändring om
a)  den inbegriper en ändring av namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen,
b)  den består av en ändring, en indragning eller ett tillägg av en kategori vinprodukter som avses i del II i bilaga VII,
c)  det finns en risk att den upphäver det samband som avses i artikel 93.1 a i eller b i,
d)  den medför en ökad begränsning av handeln med produkten.
Ansökningar om unionsändringar som lämnats in av tredjeland eller producenter i tredjeland ska innehålla bevis för att den begärda ändringen är förenlig med de lagar om skydd av ursprungsbeteckning eller av geografisk beteckning som gäller i de relevanta tredjeländerna.
Alla andra ändringar ska anses vara standardändringar.
1b.  En tillfällig ändring ska vara en standardändring som gäller en tillfällig förändring av produktspecifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna infört obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder eller som har samband med naturkatastrofer eller svåra väderförhållanden som formellt har erkänts av de behöriga myndigheterna.
1c.  Vid förändringar i produktionsvillkoren för vinstockar avsedda för produktion med skyddad ursprungsbeteckning ska de befintliga vinstockarna fortsätta att omfattas av rätten att producera med skyddad ursprungsbeteckning under en period som anges i produktspecifikationen och senast till dess att de har röjts.”
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 105a (ny)
(14c)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 105a
Unionsändringar
1.  En ansökan om godkännande av en unionsändring av produktspecifikationer ska i tillämpliga delar följa det förfarande som fastställs i artiklarna 94 och 96–99. Ansökningar om godkännande av en unionsändring av produktspecifikationer ska anses vara giltiga om de lämnas in i enlighet med artikel 105 och om de är fullständiga och uttömmande och har utfärdats enligt vederbörliga krav. Kommissionens godkännande av en ansökan om godkännande av en unionsändring av produktspecifikationer ska enbart gälla de ändringar som lämnats in i själva ansökan.
2.  Om kommissionen, på grundval av den granskning som genomförs i enlighet med artikel 97.2, anser att de villkor som fastställs i artikel 97.3 är uppfyllda ska den offentliggöra ansökan om en unionsändring i Europeiska unionens officiella tidning. Det slutliga beslutet om godkännande av ändringen ska antas utan tillämpning av det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2, såvida inte en tillåtlig invändning har lämnats in eller ansökan om ändring har avslagits; om så är fallet gäller artikel 99 andra stycket.
3.  Om en ansökan inte anses vara tillåtlig ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaten eller tredjelandet eller sökanden som är etablerad i tredjelandet informeras om skälen till att ansökan inte är tillåtlig.
4.  Ansökningar om godkännande av unionsändringar ska uteslutande innehålla unionsändringar. Om en ansökan om en unionsändring också innehåller standardändringar eller tillfälliga ändringar ska förfarandet för unionsändringar tillämpas enbart på unionsändringarna. Standardändringarna och de tillfälliga ändringarna ska betraktas som inte insända.
5.  Vid granskning av ansökan om ändringar ska kommissionen inrikta sig på de föreslagna ändringarna.”
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 105b (ny)
(14d)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 105b
Standardändringar
1.  Standardändringar ska godkännas och offentliggöras av de medlemsstater vars geografiska område ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen hänför sig till.
Ansökan om godkännande av en standardändring av en produktspecifikation ska lämnas in till myndigheterna i den medlemsstat vars geografiska område ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen hänför sig till. Sökande ska uppfylla de villkor som fastställs i artikel 95. Om ansökan om godkännande av en standardändring av en produktspecifikation inte kommer från den sökande som har lämnat in ansökan om skydd av det eller de namn som produktspecifikationen avser ska medlemsstaten ge den ursprungliga sökanden tillfälle att lämna synpunkter på ansökan, förutsatt att den sökanden fortfarande existerar.
Ansökan om en standardändring ska innehålla en beskrivning av standardändringarna, en sammanfattning av skälen till att en ändring behövs och visa att de föreslagna ändringarna är att betrakta som standardändringar i enlighet med artikel 105.
2.  Om medlemsstaten anser att kraven är uppfyllda får den godkänna och offentliggöra standardändringen. Beslut om godkännande ska innehålla det ändrade konsoliderade sammanfattande dokumentet, i förekommande fall, och den ändrade konsoliderade produktspecifikationen.
Standardändringen ska vara tillämplig i medlemsstaten så snart den har offentliggjorts. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om standardändringarna senast en månad efter den dag då det nationella beslutet om godkännande offentliggjordes.
3.  Beslut om godkännande av standardändringar som rör vinprodukter med ursprung i tredjeland ska fattas i enlighet med det system som gäller i det berörda tredjelandet och ska meddelas kommissionen av en enskild producent eller en producentgrupp med ett legitimt intresse, antingen direkt till kommissionen eller via myndigheterna i det berörda tredjelandet, senast en månad efter den dag då de offentliggjordes.
4.  Om det geografiska området omfattar mer än en medlemsstat ska de berörda medlemsstaterna tillämpa förfarandet för standardändringar separat för den del av området som faller inom deras territorium. Standardändringen ska vara tillämplig efter att det senaste nationella beslutet om godkännande blir tillämpligt. Den medlemsstat som är sist med att godkänna standardändringen ska översända den till kommissionen senast en månad efter den dag då dess beslut om att godkänna standardändringen offentliggjordes.
Om en eller flera av de berörda medlemsstaterna inte antar det nationella beslut om godkännande som avses i första stycket får någon av de andra berörda medlemsstaterna lämna in en ansökan enligt förfarandet för en unionsändring. En sådan regel ska gälla, i tillämpliga delar, även när ett eller flera av de berörda länderna är ett tredjeland.”
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013;
Artikel 105c (ny)
(14e)  Följande artikel ska införas:
Artikel 105c
Tillfälliga ändringar
1.  Tillfälliga ändringar ska godkännas och offentliggöras av den medlemsstat till vars geografiska område ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen hänför sig. De ska meddelas till kommissionen tillsammans med de skäl som ligger till grund för de tillfälliga ändringarna senast en månad efter den dag då det nationella beslutet om godkännande offentliggjordes. En tillfällig ändring ska vara tillämplig i medlemsstaten så snart den har offentliggjorts.
2.  Om det geografiska området omfattar mer än en medlemsstat ska förfarandet för tillfälliga ändringar tillämpas separat i de berörda medlemsstaterna för den del av området som ligger inom deras territorium. De tillfälliga ändringarna blir inte tillämpliga förrän det senaste nationella beslutet om godkännande blir tillämpligt. Den medlemsstat som godkänner den tillfälliga ändringen sist ska meddela kommissionen om detta senast en månad efter den dag då dess beslut om godkännande offentliggjordes. Denna regel ska i tillämpliga delar gälla även när en eller flera av de berörda länderna är ett tredjeland.
3.  Tillfälliga ändringar som rör vinprodukter med ursprung i tredjeland ska meddelas kommissionen, tillsammans med de skäl som ligger till stöd för de tillfälliga ändringarna, till en enskild producent eller en producentgrupp med ett legitimt intresse, antingen direkt eller via myndigheterna i det tredjelandet senast en månad efter den dag då de godkändes.
4.  Kommissionen ska offentliggöra sådana ändringar inom tre månader från den dag då meddelandet mottogs av medlemsstaten, tredjelandet eller den enskilda producenten eller producentgruppen i tredjelandet. En tillfällig ändring ska vara tillämplig på unionens territorium så snart den har offentliggjorts av kommissionen.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EU) nr 1308/2013;
Artikel 106
(15)  Artikel 106 ska ersättas med följande:
utgår
”Artikel 106
Avregistrering
Kommissionen får, på eget initiativ eller på motiverad begäran av en medlemsstat, ett tredjeland eller en fysisk eller juridisk person som har ett legitimt intresse, anta genomförandeakter, för att dra in skyddet av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning i följande fall:
(a)  Om villkoren i produktspecifikationen inte längre uppfylls.
(b)  Om ingen produkt med den aktuella ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen har släppts ut på marknaden under minst sju år i följd.
(c)  Om en sökande som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 95 anger att denna inte längre vill behålla skyddet av den aktuella ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.”
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013;
Artikel 106
(15a)  Artikel 106 ska ersättas med följande:
Artikel 106
”Artikel 106
Avregistrering
Avregistrering
Kommissionen får, på eget initiativ eller på motiverad begäran av en medlemsstat, ett tredjeland eller en fysisk eller juridisk person som har ett legitimt intresse, anta genomförandeakter, för att dra in skyddet av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning om villkoren i motsvarande produktspecifikation inte längre är uppfyllda. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
1.   Kommissionen får, på eget initiativ eller på motiverad begäran av en medlemsstat, ett tredjeland eller en fysisk eller juridisk person som har ett legitimt intresse, anta genomförandeakter, för att dra in skyddet av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning i följande fall:
a)  Om villkoren i produktspecifikationen inte längre säkerställs.
b)  Om ingen produkt med den aktuella ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen har släppts ut på marknaden under minst sju på varandra följande år.
c)  Om en sökande som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 95 uppger att denna inte längre vill behålla skyddet av den aktuella ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
1a.  Om kommissionen anser att en ansökan om avregistrering är ogiltig, ska den underrätta den myndighet i medlemsstaten eller i tredjelandet eller den fysiska eller juridiska person som lämnade in ansökan om skälen till att ansökan inte är tillåtlig.
1b.  Motiverade invändningar mot avregistrering ska endast vara tillåtliga om de visar att en berörd part är fortsatt kommersiellt beroende av det registrerade namnet.”
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013;
Artikel 106a (ny)
(15b)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 106a
Tillfällig märkning och presentation
När en ansökan om skydd av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning har vidarebefordrats till kommissionen får producenter använda den vid märkning och presentation och använda nationella logotyper och beteckningar i enlighet med unionslagstiftningen, särskilt förordning (EU) nr 1169/2011.
Unionssymboler för den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen, unionsbeteckningarna ”skyddad ursprungsbeteckning” eller ”skyddad geografisk beteckning” och unionsförkortningarna ”SUB” eller ”SGB” får inte förekomma i märkningen förrän efter att det beslut som beviljar skydd för en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning har offentliggjorts.
Om ansökan avslås får vinprodukter som blivit märkta i enlighet med första stycket fortsätta saluföras till dess att lagren tömts.”
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013;
Artikel 107a (ny)
(15c)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 107a
Tillämpning av produktspecifikation på arealer där det framställs vinsprit
Medlemsstaterna får tillämpa en produktspecifikation i enlighet med artikel 94.2 på arealer där det framställs vin lämpat för produktion av vinsprit med en geografisk beteckning som registrerats i enlighet med bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008.”
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17
Förordning (EU) nr 1308/2013;
Artikel 116a – punkt 3
3.  Inom unionen, ska den behöriga myndighet som avses i punkt 2 eller av ett eller flera organ med delegerade uppgifter i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EU) 2017/625 som utför produktcertifieringar i enlighet med de kriterier som fastställs i avdelning II kapitel III i den förordningen, årligen kontrollera att produktspecifikationerna följs när vin produceras och under eller efter tappningen.
3.  Inom unionen, ska den behöriga myndighet som avses i punkt 2 eller av ett eller flera organ med delegerade uppgifter i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EU) 2017/625 som utför produktcertifieringar i enlighet med de kriterier som fastställs i avdelning II kapitel III i den förordningen, årligen kontrollera att produktspecifikationerna följs när vin produceras och under eller efter tappningen, inklusive i den medlemsstat där vinet produceras.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17
Förordning (EU) nr 1308/2013;
Artikel 116a – punkt 3a (ny)
3a.  De kontroller som avses i punkt 3 ska vara administrativa kontroller och kontroller på plats. Kontrollerna får begränsas till administrativa kontroller endast när de är säkra och det är möjligt att säkerställa att de krav och villkor som fastställs i produktspecifikationen efterlevs fullständigt.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 17
Förordning (EU) nr 1308/2013;
Artikel 116a – punkt 3b (ny)
3b.  För att kontrollera efterlevnaden av produktspecifikationen får de behöriga kontrollmyndigheter eller organ med delegerade uppgifter som avses i punkt 3 kontrollera aktörer som är etablerade i en annan medlemsstat, förutsatt att de är involverade i förpackningen till en produkt som har en registrerad skyddad ursprungsbeteckning inom sitt territorium. Med tanke på det förtroende som de kan ge aktörer och deras produkter mot bakgrund av resultaten av tidigare inspektioner, kan de organ med delegerade uppgifter som avses i punkt 3 inrikta sina kontroller på centrala punkter i produktspecifikationen som tidigare fastställts och kommit till de berörda aktörernas kännedom.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 119 – punkterna 1 och 4
(18)  Artikel 119 ska ändras på följande sätt:
utgår
(a)  I punkt 1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”Vid märkning och presentation av de produkter som avses i punkterna 1–11, 13, 15, 16, 18 och 19 i bilaga VII del II och som saluförs i unionen eller är avsedda för export, ska följande obligatoriska uppgifter anges:”
(b)  Följande ska läggas till som punkt 4:
”4. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att de produkter som avses i punkt 1 som inte är märkta i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning inte släpps ut på marknaden, eller, om de redan har släppts ut på marknaden, dras tillbaka.”
Ändring 102
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 119
(18a)  Artikel 119 ska ersättas med följande:
Artikel 119
”Artikel 119
Obligatoriska uppgifter
Obligatoriska uppgifter
1.  Märkning och presentation av de produkter som avses i punkterna 1–11 samt punkterna 13, 15 och 16 i del II i bilaga VII och som saluförs i unionen eller är avsedda för export, ska innehålla följande obligatoriska uppgifter:
1.  Märkning och presentation av de produkter som avses i punkterna 1–11 samt punkterna 13, 15, 16, 18 och 19 i del II i bilaga VII och som saluförs i unionen eller är avsedda för export, ska innehålla följande obligatoriska uppgifter:
a)  Kategorin av vinprodukt enligt del II i bilaga VII.
a)  Kategorin av vinprodukt enligt del II i bilaga VII.
b)  För vin med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning:
b)  För vin med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning:
i)  uttrycken skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, och
i)  uttrycken skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, och
ii)  namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen eller skyddade geografiska beteckningen.
ii)  namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen eller skyddade geografiska beteckningen.
c)  Verklig alkoholhalt i volymprocent.
c)  Verklig alkoholhalt i volymprocent.
d)  Härkomst.
d)  Härkomst.
e)  Uppgift om tappningsföretaget eller, när det rör sig om mousserande vin, mousserande vin med tillsats av koldioxid, mousserande kvalitetsvin eller mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ, namnet på producenten eller leverantören.
e)  Uppgift om tappningsföretaget eller, när det rör sig om mousserande vin, mousserande vin med tillsats av koldioxid, mousserande kvalitetsvin eller mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ, namnet på producenten eller leverantören.
f)  Importören, när det rör sig om importerade viner.
f)  Importören, när det rör sig om importerade viner.
g)  Uppgift om sockerhalten när det rör sig om mousserande vin, mousserande vin med tillsats av koldioxid, mousserande kvalitetsvin eller mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ.
g)  Uppgift om sockerhalten när det rör sig om mousserande vin, mousserande vin med tillsats av koldioxid, mousserande kvalitetsvin eller mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ.
ga)   Näringsvärdesdeklarationen, vars innehåll får begränsas till enbart energivärdet.
gb)   Ingrediensförteckningen.
2.  Med avvikelse från punkt 1 a får hänvisningen till kategorin av vinprodukt uteslutas för vin vars etikett anger namnet på en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning.
2.  Med avvikelse från punkt 1 a får hänvisningen till kategorin av vinprodukt uteslutas för vin vars etikett anger namnet på en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning.
3.  Med avvikelse från punkt 1 b får hänvisningen till uttrycken skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning utelämnas i följande fall:
3.  Med avvikelse från punkt 1 b får hänvisningen till uttrycken skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning utelämnas i följande fall:
a)  Om ett traditionellt uttryck enligt artikel 112 a anges på etiketten i enlighet med den produktspecifikation som avses i artikel 94.2.
a)  Om ett traditionellt uttryck enligt artikel 112 a anges på etiketten i enlighet med den produktspecifikation som avses i artikel 94.2.
b)  I välmotiverade undantagsfall, som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 227 för att säkerställa efterlevnad av gällande märkningspraxis.
b)  I välmotiverade undantagsfall, som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 227 för att säkerställa efterlevnad av gällande märkningspraxis.
3a.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av punkt 1 ga ska energivärdet
a)   uttryckas med siffror och ord eller symboler, och framför allt symbolen (E) för energi,
b)   beräknas med hjälp av den omräkningsfaktor som förtecknas i bilaga XIV till förordning (EU) nr 1169/2011,
c)   uttryckas med genomsnittsvärden i kilokalorier som fastställs på grundval av
i)   producentens analys av vinet, eller
ii)   en beräkning baserad på allmänt fastställda och godtagna uppgifter som grundar sig på genomsnittsvärden för typiska och karakteristiska viner,
d)   uttryckas per 100 ml. Dessutom får det uttryckas per förbrukningsenhet, som är lätt att känna igen av konsumenten, under förutsättning att den enhet som används är kvantifierad på etiketten och att antalet enheter som ingår i förpackningen anges.
3b.  Med avvikelse från punkt 1 gb får ingrediensförteckningen även anges på annat sätt än på den etikett som är fäst vid flaskan eller någon annan behållare, förutsatt att en klar och tydlig hänvisning ges på etiketten. Den får inte visas tillsammans med annan information av kommersiell natur eller för marknadsföringssyften.
3c.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att de produkter som avses i punkt 1, som inte är märkta i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning, inte släpps ut på marknaden, eller om de redan har släppts ut på marknaden, dras tillbaka.
3d.  Aktörer som frivilligt vill underrätta konsumenterna om kalorimängden i vinprodukter från ett regleringsår som börjar före denna förordnings ikraftträdande ska tillämpa artikel 119 i sin helhet.”
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 19a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 120 – punkt 1 – led fa (nytt)
(19a)  Följande punkt ska införas:
”fa) Villkor för bevarande av vinstockarnas genetiska resurser.”
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 122 – punkt 1 – leden b, c och d
(20)  Artikel 122.1 ska ändras på följande sätt:
utgår
(a)  Led b ii ska utgå.
(b)  I led c ska följande läggas till som led iii:
”iii) Uttryck som avser ett företag och användningsvillkoren för dessa.”
(c)  Led d i ska ersättas med följande:
”i) Villkoren för användning av vissa flaskformer och förslutningar, och en förteckning över vissa specifika flaskformer.”
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 20a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 122
(20a)  Artikel 122 ska ersättas med följande:
Artikel 122
”Artikel 122
Delegerade befogenheter
Delegerade befogenheter
1.  För att beakta de särdrag som kännetecknar vinsektorn, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på regler och restriktioner när det gäller följande:
1.  För att beakta de särdrag som kännetecknar vinsektorn, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på regler och restriktioner när det gäller följande:
a)  Presentation och användning av andra uppgifter i märkningen än de som föreskrivs i detta avsnitt.
a)  Presentation och användning av andra uppgifter i märkningen än de som föreskrivs i detta avsnitt.
b)  Obligatoriska uppgifter rörande följande:
b)  Obligatoriska uppgifter rörande följande:
i)  Uttryck som ska användas för att formulera de obligatoriska uppgifterna och användningsvillkoren för dessa.
i)  Uttryck som ska användas för att formulera de obligatoriska uppgifterna och användningsvillkoren för dessa.
ii)   Uttryck som avser ett företag och användningsvillkoren för dessa.
iii)  Bestämmelser om att producentmedlemsstaterna kan fastställa ytterligare regler för obligatoriska uppgifter.
iii)  Bestämmelser om att producentmedlemsstaterna kan fastställa ytterligare regler för obligatoriska uppgifter.
iv)  Bestämmelser om att det kan fastställas ytterligare undantag utöver dem som avses i artikel 119.2 när det gäller utelämnande av hänvisningen till vinproduktens kategori.
iv)  Bestämmelser om att det kan fastställas ytterligare undantag utöver dem som avses i artikel 119.2 när det gäller utelämnande av hänvisningen till vinproduktens kategori.
v)  Bestämmelser om användningen av språk.
v)  Bestämmelser om användningen av språk.
va)   Bestämmelser rörande artikel 119.1 gb.
c)  Frivilliga uppgifter rörande följande:
c)  Frivilliga uppgifter rörande följande:
i)  Uttryck som ska användas för att formulera de frivilliga uppgifterna och användningsvillkoren för dessa.
i)  Uttryck som ska användas för att formulera de frivilliga uppgifterna och användningsvillkoren för dessa.
ii)  Bestämmelser om att producentmedlemsstaterna kan fastställa ytterligare regler för frivilliga uppgifter.
ii)  Bestämmelser om att producentmedlemsstaterna kan fastställa ytterligare regler för frivilliga uppgifter.
iia)   Uttryck som avser ett företag och användningsvillkoren för dessa.
d)  Uppgifter rörande presentationen:
d)  Uppgifter rörande presentationen:
i)  Villkoren för användning av vissa flaskformer, och en förteckning över vissa specifika flaskformer.
i)  Villkoren för användning av vissa flaskformer och förslutningar, och en förteckning över vissa specifika flaskformer.
ii)  Villkoren för användning av flaskor och förslutningar av typen "mousserande vin".
ii)  Villkoren för användning av flaskor och förslutningar av typen ”mousserande vin”.
iii)  Bestämmelser om att producentmedlemsstaterna kan fastställa ytterligare regler för presentation.
iii)  Bestämmelser om att producentmedlemsstaterna kan fastställa ytterligare regler för presentation.
iv)  Bestämmelser om användningen av språk.
iv)  Bestämmelser om användningen av språk.
Kommissionen ska anta de delegerade akter som avses i punkt b led va senast 18 månader efter den ... [det datum då denna ändringsförordning träder i kraft].
2.  För att säkerställa skyddet för aktörernas legitima intressen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på regler om tillfällig märkning och presentation av viner med ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, om ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen i fråga uppfyller de tillämpliga kraven.
2.  För att säkerställa skyddet för aktörernas legitima intressen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på regler om tillfällig märkning och presentation av viner med ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, om ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen i fråga uppfyller de tillämpliga kraven.
3.  För att säkerställa att ekonomiska aktörer inte påverkas negativt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på övergångsbestämmelser vad gäller vin som släppts ut på marknaden och märkts i enlighet med de relevanta regler som gällde före den 1 augusti 2009.
3.  För att säkerställa att ekonomiska aktörer inte påverkas negativt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på övergångsbestämmelser vad gäller vin som släppts ut på marknaden och märkts i enlighet med de relevanta regler som gällde före den 1 augusti 2009.
4.  För att ta hänsyn till särdragen i handeln mellan unionen och vissa tredjeländer ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på undantag från bestämmelserna i detta avsnitt i fråga om produkter som ska exporteras när lagstiftningen i det berörda tredjelandet så kräver.
4.  För att ta hänsyn till särdragen i handeln mellan unionen och vissa tredjeländer ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 med avseende på undantag från bestämmelserna i detta avsnitt i fråga om produkter som ska exporteras när lagstiftningen i det berörda tredjelandet så kräver.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 21 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 125 – rubriken
(ba)  I artikel 125 ska rubriken ersättas med följande:
Avtal inom sockersektorn
Avtal inom sektorn för sockerbetor och sockerrör”
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 21 – led bb (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 126 – rubriken
(bb)  I artikel 126 ska rubriken ersättas med följande:
Prisrapportering på sockermarknaden
Prisrapportering på marknaden”
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 21 – led bc (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 126 – stycke 1
(bc)  I artikel 126 ska första stycket ersättas med följande:
Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa ett system för rapportering av priser på sockermarknaden, inklusive ett system för offentliggörande av prisnivåer för denna marknad. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2. Det system som avses i första stycket ska basera sig på information från företag som producerar vitsocker eller från andra aktörer inom sockerhandeln. Informationen ska behandlas konfidentiellt.
”Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa ett system för rapportering av priser på marknaden för sockerbetor och sockerrör å ena sidan, och sockermarknaden och marknaden för etanol å andra sidan, inklusive ett system för offentliggörande av prisnivåer för denna marknad. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2. Det system som avses i första stycket ska basera sig på information från företag som producerar socker eller etanol eller från andra aktörer inom sockerhandeln eller etanolhandeln. Informationen ska behandlas konfidentiellt.
Ändring 269
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 148
(22a)   Artikel 148 ska ersättas med följande:
Artikel 148
”Artikel 148
Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
1.  Om en medlemsstat beslutar att varje leverans av obehandlad mjölk på dess territorium från en jordbrukare till ett bearbetningsföretag för obehandlad mjölk ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och/eller beslutar att den första köparen måste lämna ett skriftligt anbud om avtal för leverans av obehandlad mjölk från jordbrukare, ska detta avtal och/eller sådana anbud om avtal uppfylla de villkor som fastställs i punkt 2.
1.  Om en medlemsstat beslutar att varje leverans av obehandlad mjölk på dess territorium från en jordbrukare till ett bearbetningsföretag för obehandlad mjölk ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och/eller beslutar att den första köparen måste lämna ett skriftligt anbud om avtal för leverans av obehandlad mjölk från jordbrukare, ska detta avtal och/eller sådana anbud om avtal uppfylla de villkor som fastställs i punkt 2.
När en medlemsstat beslutar att leveranser av obehandlad mjölk från en jordbrukare till ett bearbetningsföretag för obehandlad mjölk måste omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna, ska den också besluta om vilket eller vilka steg av leveransen som måste täckas av ett sådant avtal om leveransen av obehandlad mjölk görs via en eller flera uppköpare.
När en medlemsstat beslutar att leveranser av obehandlad mjölk från en jordbrukare till ett bearbetningsföretag för obehandlad mjölk måste omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna, ska den också besluta om vilket eller vilka steg av leveransen som måste täckas av ett sådant avtal om leveransen av obehandlad mjölk görs via en eller flera uppköpare.
Med avseende på tillämpningen av denna artikel avses med uppköpare ett företag som transporterar obehandlad mjölk från en jordbrukare eller från en annan mottagare till ett bearbetningsföretag för obehandlad mjölk, eller till en annan mottagare, där äganderätten till den obehandlade mjölken överförs i vart och ett av fallen.
Med avseende på tillämpningen av denna artikel avses med uppköpare ett företag som transporterar obehandlad mjölk från en jordbrukare eller från en annan mottagare till ett bearbetningsföretag för obehandlad mjölk, eller till en annan mottagare, där äganderätten till den obehandlade mjölken överförs i vart och ett av fallen.
1a.  Om en medlemsstat inte utnyttjar de möjligheter som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel får en producent, en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer kräva att leveransen av obehandlad mjölk till ett bearbetningsföretag ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och/eller omfattas av ett skriftligt anbud om avtal från de första köparna, enligt de villkor som fastställs i punkt 4 första stycket i denna artikel.
1a.  Om en medlemsstat inte utnyttjar de möjligheter som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel får en producent, en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer kräva att leveransen av obehandlad mjölk till ett bearbetningsföretag ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och/eller omfattas av ett skriftligt anbud om avtal från de första köparna, enligt de villkor som fastställs i punkt 4 första stycket i denna artikel.
Om den första köparen är ett mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG ska avtalet och/eller anbudet om avtal inte vara obligatoriskt, utan att detta påverkar parternas möjlighet att använda ett standardavtal som utarbetats av en branschorganisation.
Om den första köparen är ett mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG ska avtalet och/eller anbudet om avtal inte vara obligatoriskt, utan att detta påverkar parternas möjlighet att använda ett standardavtal som utarbetats av en branschorganisation.
2.  Avtalet och/eller anbudet om avtal som avses i punkterna 1 och 1a ska
2.  Avtalet och/eller anbudet om avtal som avses i punkterna 1 och 1a ska
a)  upprättas före leverans,
a)  upprättas före leverans,
b)  vara skriftligt, och
b)  vara skriftligt, och
c)  framför allt omfatta följande delar:
c)  framför allt omfatta följande delar:
i)  Det pris som ska betalas för leveransen, vilket ska
i)  Det pris som ska betalas för leveransen, vilket ska
–  vara statiskt och anges i avtalet och/eller
–  vara statiskt och anges i avtalet och/eller
–  beräknas utifrån en kombination av olika faktorer som är fastställda i avtalet, till exempel marknadsindikatorer som återger förändringar av marknadsförhållandena, levererad volym och kvaliteten på eller sammansättningen av den levererade obehandlade mjölken.
–  beräknas utifrån en kombination av olika faktorer som är fastställda i avtalet, däribland relevanta och lättbegripliga indikatorer och ekonomiska index och beräkningsmetoden för slutpriset, som bygger på och hänvisar till relevanta produktions- och marknadskostnader som är lättillgängliga och begripliga och som återger förändringar av marknadsförhållandena, levererad volym och kvaliteten på eller sammansättningen av den levererade obehandlade mjölken.
För detta får de medlemsstater som har beslutat att tillämpa punkt 1 fastställa indikatorer, på grundval av objektiva kriterier och undersökningar om produktionen och livsmedelskedjan, för att när som helst fastställa dessa.
ii)  Den volym obehandlad mjölk som får och/eller måste levereras samt tidpunkten för dessa leveranser.
ii)  Den volym obehandlad mjölk som får eller måste levereras samt tidpunkten för dessa leveranser. Straffklausuler för månatliga överträdelser får inte införas.
iii)  Avtalets giltighetstid, som får vara begränsad eller obegränsad och innehålla uppsägningsklausuler
iii)  Avtalets giltighetstid, som får vara begränsad eller obegränsad och innehålla uppsägningsklausuler
iv)  Uppgifter om betalningsfrister och betalningsförfaranden.
iv)  Uppgifter om betalningsfrister och betalningsförfaranden.
v)  Villkoren för hämtning eller leverans av obehandlad mjölk.
v)  Villkoren för hämtning eller leverans av obehandlad mjölk.
vi)  Bestämmelser som är tillämpliga vid force majeure.
vi)  Bestämmelser som är tillämpliga vid force majeure.
3.  Genom undantag från punkterna 1 och 1a ska ett avtal och/eller ett anbud om avtal inte krävas när obehandlad mjölk levereras från en medlem av ett kooperativ till det kooperativ som medlemmen tillhör och kooperativets stadgar eller de regler och beslut som fastställts i eller inom ramen för dessa stadgar innehåller bestämmelser med liknande effekt som bestämmelserna i punkt 2 a, b och c.
3.  Genom undantag från punkterna 1 och 1a ska ett avtal och/eller ett anbud om avtal inte krävas när obehandlad mjölk levereras från en medlem av ett kooperativ till det kooperativ som medlemmen tillhör och kooperativets stadgar eller de regler och beslut som fastställts i eller inom ramen för dessa stadgar innehåller bestämmelser med liknande effekt som bestämmelserna i punkt 2 a, b och c.
4.  Alla delar av avtal om leverans av obehandlad mjölk som ingås av jordbrukare, mottagare eller bearbetningsföretag för obehandlad mjölk, inbegripet de delar som avses i punkt 2 c, ska förhandlas fritt mellan parterna.
4.  Alla delar av avtal om leverans av obehandlad mjölk som ingås av jordbrukare, mottagare eller bearbetningsföretag för obehandlad mjölk, inbegripet de delar som avses i punkt 2 c, ska förhandlas fritt mellan parterna.
Trots första stycket ska ett eller flera av följande alternativ gälla:
Trots första stycket ska ett eller flera av följande alternativ gälla:
a)  En medlemsstat som beslutar att i enlighet med punkt 1 göra det obligatoriskt med ett skriftligt avtal för leverans av obehandlad mjölk får fastställa
a)  En medlemsstat som beslutar att i enlighet med punkt 1 göra det obligatoriskt med ett skriftligt avtal för leverans av obehandlad mjölk får fastställa
i)  en skyldighet för parterna att komma överens om ett förhållande mellan en viss levererad kvantitet och det pris som ska betalas för leveransen,
i)  en skyldighet för parterna att komma överens om ett förhållande mellan en viss levererad kvantitet och det pris som ska betalas för leveransen,
ii)  en minimiperiod som endast ska gälla för skriftliga avtal mellan en jordbrukare och en första köpare av obehandlad mjölk; en sådan minimiperiod ska vara minst sex månader och får inte försämra den inre marknadens funktion.
ii)  en minimiperiod som endast ska gälla för skriftliga avtal mellan en jordbrukare och en första köpare av obehandlad mjölk; en sådan minimiperiod ska vara minst sex månader och får inte försämra den inre marknadens funktion.
b)  En medlemsstat som beslutar att i enlighet med punkt 1 göra det obligatoriskt för den första köparen av obehandlad mjölk att ge jordbrukaren ett skriftligt anbud får ange att anbudet måste omfatta en minimiperiod för avtalet enligt bestämmelserna i nationell lagstiftning för detta. En sådan minimiperiod ska vara minst sex månader och får inte försämra den inre marknadens funktion.
b)  En medlemsstat som beslutar att i enlighet med punkt 1 göra det obligatoriskt för den första köparen av obehandlad mjölk att ge jordbrukaren ett skriftligt anbud får ange att anbudet måste omfatta en minimiperiod för avtalet enligt bestämmelserna i nationell lagstiftning för detta. En sådan minimiperiod ska vara minst sex månader och får inte försämra den inre marknadens funktion.
Det andra stycket ska inte påverka jordbrukarens rätt att avböja en sådan minimiperiod under förutsättning att denne gör det skriftligen. I ett sådant fall kan parterna fritt förhandla om alla delar i avtalet, inbegripet de som avses i punkt 2 c.
Det andra stycket ska inte påverka jordbrukarens rätt att avböja en sådan minimiperiod under förutsättning att denne gör det skriftligen. I ett sådant fall kan parterna fritt förhandla om alla delar i avtalet, inbegripet de som avses i punkt 2 c.
5.  De medlemsstater som utnyttjar de möjligheter som anges i denna artikel ska informera kommissionen om hur de tillämpas.
5.  De medlemsstater som utnyttjar de möjligheter som anges i denna artikel ska informera kommissionen om hur de tillämpas.
6.  Kommissionen får anta genomförandeakter med åtgärder som krävs för en enhetlig tillämpning av punkt 2 a och b samt punkt 3 i denna artikel och åtgärder som rör den information som medlemsstaterna ska ge i enlighet med denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.”
6.  Kommissionen får anta genomförandeakter med åtgärder som krävs för en enhetlig tillämpning av punkt 2 a och b samt punkt 3 i denna artikel och åtgärder som rör den information som medlemsstaterna ska ge i enlighet med denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.”
Ändring 110
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 149
(22b)  Artikel 149 ska ersättas med följande:
Artikel 149
”Artikel 149
Avtalsförhandlingar inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
Avtalsförhandlingar inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
1.  En producentorganisation inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter som är erkänd enligt artikel 161.1 får för sina jordbrukarmedlemmars räkning förhandla om avtal om leverans av obehandlad mjölk från en jordbrukare till ett bearbetningsföretag för obehandlad mjölk eller till en mottagare i den mening som avses i artikel 148.1 tredje stycket för hela eller delar av medlemmarnas samlade produktion.
1.  En producentorganisation inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter som är erkänd enligt artikel 161.1 får för sina jordbrukarmedlemmars räkning förhandla om avtal om leverans av obehandlad mjölk från en jordbrukare till ett bearbetningsföretag för obehandlad mjölk eller till en mottagare i den mening som avses i artikel 148.1 tredje stycket för hela eller delar av medlemmarnas samlade produktion.
2.  En producentorganisation får föra förhandlingar
2.  En producentorganisation får föra förhandlingar
a)  oavsett om äganderätten till den obehandlade mjölken överförs från jordbrukarna till producentorganisationen eller ej,
a)  oavsett om äganderätten till den obehandlade mjölken överförs från jordbrukarna till producentorganisationen eller ej,
b)  oavsett om det pris som förhandlas fram är detsamma i fråga om den gemensamma produktionen hos samtliga eller hos några av de medlemmar som är jordbrukare,
b)  oavsett om det pris som förhandlas fram är detsamma i fråga om den gemensamma produktionen hos samtliga eller hos några av de medlemmar som är jordbrukare,
c)  under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda för en viss producentorganisation:
c)  under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda för en viss producentorganisation:
i)  den volym av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar överstiger inte 3,5 % av den sammanlagda produktionen inom unionen.
i)  den volym av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar överstiger inte 4,5 % av den sammanlagda produktionen inom unionen.,
ii)  den volym av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar och som produceras i en viss medlemsstat överstiger inte 33 % av den medlemsstatens sammanlagda nationella produktion,
ii)  den volym av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar och som produceras i en viss medlemsstat överstiger inte 33 % av den medlemsstatens sammanlagda nationella produktion,
iii)  den volym av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar och som levereras i en viss medlemsstat överstiger inte 33 % av den medlemsstatens sammanlagda nationella produktion,
iii)  den volym av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar och som levereras i en viss medlemsstat överstiger inte 33 % av den medlemsstatens sammanlagda nationella produktion,
d)  under förutsättning att de berörda jordbrukarna inte är medlemmar i någon annan producentorganisation som också förhandlar om sådana avtal för deras räkning: medlemsstaterna får emellertid i vederbörligen motiverade fall bevilja undantag från detta villkor om jordbrukarna har två distinkta produktionsenheter i olika geografiska områden,
d)  under förutsättning att de berörda jordbrukarna inte är medlemmar i någon annan producentorganisation som också förhandlar om sådana avtal för deras räkning: medlemsstaterna får emellertid i vederbörligen motiverade fall bevilja undantag från detta villkor om jordbrukarna har två distinkta produktionsenheter i olika geografiska områden,
e)  under förutsättning att en jordbrukares medlemskap i ett kooperativ inte innebär åtaganden om att den obehandlade mjölken ska levereras i enlighet med kooperativets stadgar eller regler och beslut som föreskrivs i eller följer av dessa stadgar och
e)  under förutsättning att en jordbrukares medlemskap i ett kooperativ inte innebär åtaganden om att den obehandlade mjölken ska levereras i enlighet med kooperativets stadgar eller regler och beslut som föreskrivs i eller följer av dessa stadgar och
f)  under förutsättning att producentorganisationen meddelar de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater där den bedriver sin verksamhet om vilken volym av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar.
f)  under förutsättning att producentorganisationen meddelar de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller de medlemsstater där den bedriver sin verksamhet om vilken volym av obehandlad mjölk som omfattas av sådana förhandlingar.
3.  Utan hinder av villkoren i punkt 2 c ii och iii kan en producentorganisation föra förhandlingar enligt punkt 1, under förutsättning att denna producentorganisations volym av obehandlad mjölk som omfattas av förhandlingarna och som produceras eller levereras i en medlemsstat som har en total årsproduktion av obehandlad mjölk på mindre än 500 000 ton inte överstiger 45 % av den totala nationella produktionen i den medlemsstaten.
3.  Utan hinder av villkoren i punkt 2 c ii och iii kan en producentorganisation föra förhandlingar enligt punkt 1, under förutsättning att denna producentorganisations volym av obehandlad mjölk som omfattas av förhandlingarna och som produceras eller levereras i en medlemsstat som har en total årsproduktion av obehandlad mjölk på mindre än 500 000 ton inte överstiger 45 % av den totala nationella produktionen i den medlemsstaten.
4.  Vid tillämpning av denna artikel inbegriper hänvisningar till producentorganisationer sammanslutningar av sådana producentorganisationer.
4.  Vid tillämpning av denna artikel inbegriper hänvisningar till producentorganisationer sammanslutningar av sådana producentorganisationer.
5.  Vid tillämpning av punkterna 2 c och 3, ska kommissionen på ett sätt som den anser vara lämpligt offentliggöra storleken på produktionen av obehandlad mjölk i unionen och i medlemsstaterna med hjälp av den mest aktuella information som finns tillgänglig.
5.  Vid tillämpning av punkterna 2 c och 3, ska kommissionen på ett sätt som den anser vara lämpligt offentliggöra storleken på produktionen av obehandlad mjölk i unionen och i medlemsstaterna med hjälp av den mest aktuella information som finns tillgänglig.
6.  Genom undantag från punkterna 2 c och 3 får den konkurrensmyndighet som avses i andra stycket i denna punkt, även när de där angivna tröskelvärdena inte överskrids, i enskilda fall besluta att en viss förhandling med producentorganisationen antingen ska återupptas eller inte ska äga rum alls, om myndigheten anser att ett sådant beslut är nödvändigt för att konkurrensen inte ska förhindras eller för att allvarlig skada ska undvikas för små och medelstora företag som bearbetar obehandlad mjölk på dess territorium.
6.  Genom undantag från punkterna 2 c och 3 får den konkurrensmyndighet som avses i andra stycket i denna punkt, även när de där angivna tröskelvärdena inte överskrids, i enskilda fall besluta att en viss förhandling med producentorganisationen antingen ska återupptas eller inte ska äga rum alls, om myndigheten anser att ett sådant beslut är nödvändigt för att konkurrensen inte ska förhindras eller för att allvarlig skada ska undvikas för små och medelstora företag som bearbetar obehandlad mjölk på dess territorium.
För förhandlingar som omfattar mer än en medlemsstat ska det beslut som avses i första stycket antas av kommissionen utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3. I andra fall ska det beslutet fattas av den nationella konkurrensmyndigheten i den medlemsstat som förhandlingarna avser.
För förhandlingar som omfattar mer än en medlemsstat ska det beslut som avses i första stycket antas av kommissionen utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3. I andra fall ska det beslutet fattas av den nationella konkurrensmyndigheten i den medlemsstat som förhandlingarna avser.
De beslut som avses i denna punkt ska inte tillämpas tidigare än den dag de meddelas till de berörda företagen.
De beslut som avses i denna punkt ska inte tillämpas tidigare än den dag de meddelas till de berörda företagen.
7.  Vid tillämpningen av denna artikel ska följande gälla:
7.  Vid tillämpningen av denna artikel ska följande gälla:
a)  nationell konkurrensmyndighet: den myndighet som avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1/ 2003 (22),
a)  nationell konkurrensmyndighet: den myndighet som avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1/ 2003 (22),
b)  små och medelstora företag: mikroföretag, små eller medelstora företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG.
b)  små och medelstora företag: mikroföretag, små eller medelstora företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG.
8.  De medlemsstater där förhandlingar äger rum i enlighet med denna artikel ska informera kommissionen om tillämpningen av punkterna 2 f och 6.
8.  De medlemsstater där förhandlingar äger rum i enlighet med denna artikel ska informera kommissionen om tillämpningen av punkterna 2 f och 6.
__________________
__________________
22 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EUT L 1, 4.1.2003, s. 1).
22 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EUT L 1, 4.1.2003, s. 1).”
Ändring 111
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 150
(22c)  Artikel 150 ska ersättas med följande:
Artikel 150
Artikel 150
Reglering av utbud av ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning
Reglering av utbud av ost med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning
1.  På begäran av en producentorganisation erkänd i enlighet med artikel 152.3, en branschorganisation erkänd i enlighet med artikel 157.3 eller en grupp som avses i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 får medlemsstaterna för en begränsad tidsperiod fastställa bindande bestämmelser för reglering av utbud av ost som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.
1.  På begäran av en producentorganisation erkänd i enlighet med artikel 152.1 eller artikel 161.1, en branschorganisation erkänd i enlighet med artikel 157.1 eller en grupp som avses i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 får medlemsstaterna för en begränsad tidsperiod fastställa bindande bestämmelser för reglering av utbud av ost som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.
2.  De regler som avses i punkt 1 i denna artikel ska omfattas av en förhandsöverenskommelse mellan parterna i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012. En sådan överenskommelse ska slutas mellan minst två tredjedelar av mjölkproducenterna eller deras företrädare som företräder minst två tredjedelar av den obehandlade mjölk som används för produktionen av den ost som avses i punkt 1 i denna artikel och, i förekommande fall, minst två tredjedelar av producenterna av denna ost som företräder minst två tredjedelar av produktionen av osten inom det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012.
2.  De regler som avses i punkt 1 i denna artikel ska omfattas av en förhandsöverenskommelse mellan parterna i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012. En sådan överenskommelse ska slutas mellan minst två tredjedelar av mjölkproducenterna eller deras företrädare som företräder minst två tredjedelar av den obehandlade mjölk som används för produktionen av den ost som avses i punkt 1 i denna artikel och, i förekommande fall, minst två tredjedelar av producenterna av denna ost eller deras representanter, som står för minst två tredjedelar av produktionen av osten inom det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012.
3.  För tillämpningen av punkt 1, och angående ost som har skyddad geografisk beteckning, ska den obehandlade mjölkens geografiska ursprungsområde enligt ostens produktspecifikation vara detsamma som det som anges i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 för den berörda osten.
3.  För tillämpningen av punkt 1, och angående ost som har skyddad geografisk beteckning, ska den obehandlade mjölkens geografiska ursprungsområde enligt ostens produktspecifikation vara detsamma som det som anges i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 för den berörda osten.
4.  De bestämmelser som avses i punkt 1
4.  De bestämmelser som avses i punkt 1
a)  ska endast avse reglering av utbudet av den berörda produkten och ska syfta till att anpassa utbudet av den berörda osten till efterfrågan,
a)  ska endast avse reglering av utbudet av den berörda produkten och ska syfta till att anpassa utbudet av den berörda osten till efterfrågan,
b)  ska endast gälla den berörda produkten,
b)  ska endast gälla den berörda produkten,
c)  får inte vara bindande i mer än tre år men kan därefter förlängas efter en ny begäran i enlighet med punkt 1,
c)  får inte vara bindande i mer än fem år men kan därefter förlängas efter en ny begäran i enlighet med punkt 1,
d)  får inte skada handeln med andra produkter än de som omfattas av dessa bestämmelser,
d)  får inte skada handeln med andra produkter än de som omfattas av dessa bestämmelser,
e)  får inte gälla transaktioner efter den första saluföringen av den berörda osten,
e)  får inte gälla transaktioner efter den första saluföringen av den berörda osten,
f)  får inte tillåta fastställande av priser, inte heller riktpriser eller rekommenderade priser,
f)  får inte tillåta fastställande av priser, inte heller riktpriser eller rekommenderade priser,
g)  får inte leda till att en alltför stor andel av den berörda produkten som annars skulle ha varit tillgänglig blockeras,
g)  får inte leda till att en alltför stor andel av den berörda produkten som annars skulle ha varit tillgänglig blockeras,
h)  får inte verka diskriminerande, utgöra ett hinder för nya aktörer på marknaden eller leda till att små producenter påverkas negativt,
h)  får inte verka diskriminerande, utgöra ett hinder för nya aktörer på marknaden eller leda till att små producenter påverkas negativt,
i)  ska bidra till att bevara kvaliteten och/eller utvecklingen av den aktuella produkten,
i)  ska bidra till att bevara kvaliteten och/eller utvecklingen av den aktuella produkten,
j)  får inte påverka tillämpningen av artikel 149.
j)  får inte påverka tillämpningen av artikel 149.
5.  De regler som avses i punkt 1 ska offentliggöras i en officiell tidning i den aktuella medlemsstaten.
5.  De regler som avses i punkt 1 ska offentliggöras i en officiell tidning i den aktuella medlemsstaten.
6.  Medlemsstaterna ska utföra kontroller för att säkerställa att de villkor som anges i punkt 4 uppfylls och, om de nationella myndigheterna upptäcker att dessa villkor inte har uppfyllts, ska de regler som har införts enligt punkt 1 upphöra att gälla.
6.  Medlemsstaterna ska utföra kontroller för att säkerställa att de villkor som anges i punkt 4 uppfylls och, om de nationella myndigheterna upptäcker att dessa villkor inte har uppfyllts, ska de regler som har införts enligt punkt 1 upphöra att gälla.
7.  Medlemsstaterna ska omedelbart meddela kommissionen de regler som de har antagit enligt punkt 1. Kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om meddelande om sådana regler.
7.  Medlemsstaterna ska omedelbart meddela kommissionen de regler som de har antagit enligt punkt 1. Kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om meddelande om sådana regler.
8.  Kommissionen får när som helst anta genomförandeakter som kräver att en medlemsstat ska avskaffa de regler som den har infört enligt punkt 1 om kommissionen anser att dessa regler inte uppfyller villkoren i punkt 4, att de förhindrar eller snedvrider konkurrensen på en stor del av den inre marknaden, att de äventyrar frihandeln eller syftena med artikel 39 i EUF-fördraget. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3 i denna förordning.
8.  Kommissionen får när som helst anta genomförandeakter som kräver att en medlemsstat ska avskaffa de regler som den har infört enligt punkt 1 om kommissionen anser att dessa regler inte uppfyller villkoren i punkt 4, att de förhindrar eller snedvrider konkurrensen på en stor del av den inre marknaden, att de äventyrar frihandeln eller syftena med artikel 39 i EUF-fördraget. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3 i denna förordning.
Ändring 112
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 151
(22d)  Artikel 151 ska ersättas med följande:
Artikel 151
Artikel 151
Obligatoriska deklarationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
Obligatoriska deklarationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
Från och med den 1 april 2015 ska de första köparna av obehandlad mjölk till de behöriga nationella myndigheterna deklarera vilken mängd obehandlad mjölk som har levererats till dem varje månad.
Från och med den 1 april 2015 ska de första köparna av obehandlad mjölk till de behöriga nationella myndigheterna deklarera vilken mängd obehandlad mjölk som har levererats till dem varje månad och det genomsnittspris som har betalats. Det ska göras åtskillnad mellan ekologiska och icke-ekologiska jordbruksprodukter. Om den första köparen är ett kooperativ ska genomsnittspriset meddelas vid slutet av det regleringsår som avses i artikel 6 c led (v).
Uppgifterna om genomsnittspriset ska betraktas som konfidentiella och den behöriga myndigheten ska se till att enskilda ekonomiska aktörers specifika genomsnittspriser eller namn inte offentliggörs.
För tillämpningen av denna artikel och artikel 148 avser första köpare ett företag eller en grupp som köper mjölk från producenter
För tillämpningen av denna artikel och artikel 148 avser första köpare ett företag eller en grupp som köper mjölk från producenter
a)  för insamling, förpackning, lagring, kylning eller bearbetning, inbegripet enligt avtal,
a)  för insamling, förpackning, lagring, kylning eller bearbetning, inbegripet enligt avtal,
b)  för försäljning av den till ett eller flera företag som behandlar eller bearbetar mjölk eller andra mjölkprodukter.
b)  för försäljning av den till ett eller flera företag som behandlar eller bearbetar mjölk eller andra mjölkprodukter.
Medlemsstater ska meddela kommissionen kvantiteten av den obehandlade mjölk som avses i första stycket.
Medlemsstater ska meddela kommissionen kvantiteten av och det genomsnittliga priset för den obehandlade mjölk som avses i första stycket.
Kommissionen kan anta genomförandeakter som fastställer regler om innehållet, formatet och tidpunkten för de deklarationer och åtgärder som rör meddelanden från medlemsstaterna i enlighet med denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Kommissionen kan anta genomförandeakter som fastställer regler om innehållet, formatet och tidpunkten för de deklarationer och åtgärder som rör meddelanden från medlemsstaterna i enlighet med denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Ändring 113
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 152
(22e)  Artikel 152 ska ersättas med följande:
Artikel 152
Artikel 152
Totalt antal erkända producentorganisationer
Totalt antal erkända producentorganisationer
1.  Medlemsstaterna får på begäran erkänna producentorganisationer som
1.  Medlemsstaterna får på begäran erkänna producentorganisationer som
a)  sammansatta och, i enlighet med artikel 153.2 c, kontrollerade av producenter inom en specifik sektor som anges i artikel 1.2,
a)  sammansatta och, i enlighet med artikel 153.2 c, kontrollerade av producenter inom en specifik sektor som anges i artikel 1.2,
b)  har bildats på initiativ av producenterna själva och som bedriver minst en av följande verksamheter:
b)  har bildats på initiativ av producenterna själva och som bedriver minst en av följande verksamheter:
i)  Gemensam bearbetning.
i)  Gemensam bearbetning.
ii)  Gemensam distribution, inklusive genom gemensamma försäljningsplattformar eller gemensamma transporter.
ii)  Gemensam distribution, inklusive genom gemensamma försäljningsplattformar eller gemensamma transporter.
iii)  Gemensam förpackning, märkning eller marknadsföring.
iii)  Gemensam förpackning, märkning eller marknadsföring.
iv)  Gemensam organisation av kvalitetskontroll.
iv)  Gemensam organisation av kvalitetskontroll.
v)  Gemensam användning av utrustning eller lagringsanläggningar.
v)  Gemensam användning av utrustning eller lagringsanläggningar.
vi)  Gemensam avfallshantering direkt kopplad till produktionen.
vi)  Gemensam avfallshantering direkt kopplad till produktionen.
vii)  Gemensam anskaffning av insatsvaror.
vii)  Gemensam anskaffning av insatsvaror.
viii)  Andra gemensamma tjänsteverksamheter som syftar till att uppnå något av de mål som anges i led c i denna punkt,
viii)  Andra gemensamma tjänsteverksamheter som syftar till att uppnå något av de mål som anges i led c i denna punkt,
c)  har bildats för ett särskilt syfte, som kan inbegripa minst ett av följande mål:
c)  har bildats för ett särskilt syfte, som kan inbegripa minst ett av följande mål:
i)  Att säkerställa att produktionen är planerad och anpassad till efterfrågan, särskilt när det gäller kvalitet och kvantitet.
i)  Att säkerställa att produktionen är planerad och anpassad till efterfrågan, särskilt när det gäller kvalitet och kvantitet.
ii)  Att främja koncentrationen av utbudet och utsläppandet av medlemmarnas produkter på marknaden, bland annat genom direktsaluföring.
ii)  Att främja koncentrationen av utbudet och utsläppandet av medlemmarnas produkter på marknaden, bland annat genom direktsaluföring.
iii)  Att optimera produktionskostnaderna och avkastningen på investeringar som görs som svar på miljö- och djurskyddsstandarder samt att stabilisera produktionspriserna.
iii)  Att optimera produktionskostnaderna och avkastningen på investeringar som görs som svar på miljö- och djurskyddsstandarder samt att stabilisera produktionspriserna.
iv)  Att forska om och utveckla initiativ om hållbara produktionsmetoder, innovativa metoder, ekonomisk konkurrenskraft och marknadsutveckling.
iv)  Att forska om och utveckla initiativ om hållbara produktionsmetoder, innovativa metoder, ekonomisk konkurrenskraft och marknadsutveckling.
v)  Att främja, och tillhandahålla tekniskt stöd för, användningen av miljövänliga odlings- och produktionsmetoder och sunda djurhanteringsmetoder samt sund teknik och sunda metoder för djurskydd.
v)  Att främja, och tillhandahålla tekniskt stöd för, användningen av miljövänliga odlings- och produktionsmetoder och sunda djurhanteringsmetoder samt sund teknik och sunda metoder för djurskydd.
vi)  Att främja, och tillhandahålla tekniskt stöd för, användningen av produktionsstandarder, att förbättra produktkvaliteten och utveckla produkter som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning eller som omfattas av en nationell kvalitetsmärkning.
vi)  Att främja, och tillhandahålla tekniskt stöd för, användningen av produktionsstandarder, att förbättra produktkvaliteten och utveckla produkter som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning eller som omfattas av en nationell kvalitetsmärkning.
vii)  Att främja hanteringen av biprodukter och avfall för att skydda kvaliteten på vatten, mark och landskap samt för att bevara och främja den biologiska mångfalden.
vii)  Att främja hanteringen och tillvaratagande av biprodukter, kvarvarande flöden och avfall för att skydda kvaliteten på vatten, mark och landskap samt för att bevara och främja den biologiska mångfalden och stärka cirkulariteten.
viii)  Att bidra till ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och till att mildra effekterna av klimatförändringarna.
viii)  Att bidra till ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och till att mildra effekterna av klimatförändringarna.
ix)  Att ta fram initiativ när det gäller marknadsföring och saluföring.
ix)  Att ta fram initiativ när det gäller marknadsföring och saluföring.
x)  Att förvalta sådana gemensamma fonder som avses i de verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker som avses i artikel 33.3 d i denna förordning och inom ramen för artikel 36 i förordning (EU) nr 1305/2013.
x)  Att förvalta sådana gemensamma fonder.
xi)  Att tillhandahålla nödvändigt tekniskt stöd för användningen av dels terminshandel, dels försäkringssystem.
xi)  Att tillhandahålla nödvändigt tekniskt stöd för användningen av dels terminshandel, dels försäkringssystem.
1a.  Med avvikelse från artikel 101.1 i EUF-fördraget får en producentorganisation som är erkänd enligt punkt 1 i den här artikeln planera produktionen, optimera produktionskostnaderna, släppa ut produkter på marknaden och förhandla om avtal avseende leveransen av jordbruksprodukter för sina medlemmars räkning, för hela eller en del av deras totala produktion.
1a.  Med avvikelse från artikel 101.1 i EUF-fördraget får en producentorganisation som är erkänd enligt punkt 1 i den här artikeln planera produktionen, optimera produktionskostnaderna, släppa ut produkter på marknaden och förhandla om avtal avseende leveransen av jordbruksprodukter för sina medlemmars räkning, för hela eller en del av deras totala produktion.
De verksamheter som avses i första stycket får utföras
De verksamheter som avses i första stycket får utföras
a)  förutsatt att en eller flera av de verksamheter som avses i punkt 1 b i–vii verkligen utövas och därigenom bidrar till att de mål som anges i artikel 39 i EUF‑fördraget uppnås,
a)  förutsatt att en eller flera av de verksamheter som avses i punkt 1 b i–vii verkligen utövas och därigenom bidrar till att de mål som anges i artikel 39 i EUF‑fördraget uppnås,
b)  förutsatt att producentorganisationen koncentrerar utbudet och släpper ut medlemmarnas produkter på marknaden, oavsett om äganderätten till jordbruksprodukterna överförs från producenterna till producentorganisationen eller ej,
b)  förutsatt att producentorganisationen koncentrerar utbudet och släpper ut medlemmarnas produkter på marknaden, oavsett om äganderätten till jordbruksprodukterna överförs från producenterna till producentorganisationen eller ej,
c)  oavsett om det framförhandlade priset är detsamma för några eller alla medlemmars samlade produktion eller ej,
c)  oavsett om det framförhandlade priset är detsamma för några eller alla medlemmars samlade produktion eller ej,
d)  förutsatt att de berörda producenterna inte är medlemmar i någon annan producentorganisation när det gäller de produkter som omfattas av de verksamheter som anges i första stycket,
d)  förutsatt att de berörda producenterna inte är medlemmar i någon annan producentorganisation när det gäller de produkter som omfattas av de verksamheter som anges i första stycket,
e)  förutsatt att jordbruksprodukten inte omfattas av en leveransskyldighet som följer av jordbrukarens medlemskap i ett kooperativ, som inte självt är medlem i de berörda producentorganisationerna, i enlighet med de villkor som fastställs i kooperativets stadgar eller regler och beslut som fastställs i eller följer av dessa stadgar.
e)  förutsatt att jordbruksprodukten inte omfattas av en leveransskyldighet som följer av jordbrukarens medlemskap i ett kooperativ, som inte självt är medlem i de berörda producentorganisationerna, i enlighet med de villkor som fastställs i kooperativets stadgar eller regler och beslut som fastställs i eller följer av dessa stadgar.
Medlemsstaterna får emellertid i vederbörligen motiverade fall avvika från villkoret i andra stycket d om organisationens producentmedlemmar har två distinkta produktionsenheter i olika geografiska områden.
Medlemsstaterna får emellertid i vederbörligen motiverade fall avvika från villkoret i andra stycket d om organisationens producentmedlemmar har två distinkta produktionsenheter i olika geografiska områden.
1b.  Vid tillämpning av denna artikel avses med producentorganisationer även sammanslutningar av sådana producentorganisationer som är erkända enligt artikel 156.1, om sådana sammanslutningar uppfyller kraven i punkt 1 i den här artikeln.
1b.  Vid tillämpning av denna artikel avses med producentorganisationer även sammanslutningar av sådana producentorganisationer som är erkända enligt artikel 156.1, om sådana sammanslutningar uppfyller kraven i punkt 1 i den här artikeln.
1c.  Den nationella konkurrensmyndighet som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1/2003 får i enskilda fall besluta att en eller flera av de verksamheter som anges i punkt 1a första stycket i framtiden ska ändras, avbrytas eller inte alls äga rum om myndigheten anser att ett sådant beslut är nödvändigt för att konkurrensen inte ska hindras eller om den finner att målen i artikel 39 i EUF-fördraget äventyras.
1c.  Den nationella konkurrensmyndighet som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1/2003 får i enskilda fall besluta att en eller flera av de verksamheter som anges i punkt 1a första stycket i framtiden ska ändras, avbrytas eller inte alls äga rum om myndigheten anser att ett sådant beslut är nödvändigt för att konkurrensen inte ska hindras eller om den finner att målen i artikel 39 i EUF-fördraget äventyras.
För förhandlingar som omfattar mer än en medlemsstat ska det beslut som avses i första stycket i denna punkt fattas av kommissionen utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.
För förhandlingar som omfattar mer än en medlemsstat ska det beslut som avses i första stycket i denna punkt fattas av kommissionen utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.
När den nationella konkurrensmyndigheten vidtar åtgärder enligt första stycket i denna punkt ska den skriftligen informera kommissionen före eller utan dröjsmål efter det att den första formella undersökningsåtgärden har inletts, och ska underrätta kommissionen om besluten omedelbart efter att de antagits.
När den nationella konkurrensmyndigheten vidtar åtgärder enligt första stycket i denna punkt ska den skriftligen informera kommissionen före eller utan dröjsmål efter det att den första formella undersökningsåtgärden har inletts, och ska underrätta kommissionen om besluten omedelbart efter att de antagits.
De beslut som avses i denna punkt ska inte tillämpas tidigare än den dag de meddelas till de berörda företagen.
De beslut som avses i denna punkt ska inte tillämpas tidigare än den dag de meddelas till de berörda företagen.
2.  En producentorganisation som erkänns enligt denna punkt 1 får behålla erkännandet om den saluför andra produkter som omfattas av KN-nummer ex2208 än dem som avses i bilaga I till fördragen, förutsatt att dessa produkters andel inte överstiger 49 % av det sammanlagda värdet av producentorganisationens saluförda produktion och att dessa produkter inte erhåller unionsstöd. När det gäller producentorganisationer i sektorn för frukt och grönsaker ska dessa produkter inte ingå i värdet av saluförd produktion enligt artikel 34.2.
2.  En producentorganisation som erkänns enligt punkt 1 får behålla erkännandet om den saluför andra produkter som omfattas av KN-nummer ex 2208 än dem som avses i bilaga I till fördragen, förutsatt att dessa produkters andel inte överstiger 49 % av det sammanlagda värdet av producentorganisationens saluförda produktion och att dessa produkter inte erhåller unionsstöd. När det gäller producentorganisationer i sektorn för frukt och grönsaker ska dessa produkter inte ingå i värdet av saluförd produktion enligt artikel 34.2.
Ändring 238
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 153
(22f)  Artikel 153 ska ersättas med följande:
Artikel 153
Artikel 153
Producentorganisationernas stadgar
Producentorganisationernas stadgar
1.  I producentorganisationens stadgar ska producentmedlemmarna framför allt åläggas att
1.  I producentorganisationens stadgar ska producentmedlemmarna framför allt åläggas att
a)  tillämpa de regler som producentorganisationen antagit när det gäller produktionsrapportering, produktion, saluföring och miljöskydd,
a)  tillämpa de regler som producentorganisationen antagit när det gäller produktionsrapportering, produktion, saluföring och miljöskydd,
b)  endast tillhöra en producentorganisation för en viss produkt från jordbruksföretaget; medlemsstaterna får emellertid i vederbörligen motiverade fall bevilja undantag från detta villkor om organisationens producentmedlemmar har två distinkta produktionsenheter i olika geografiska områden,
b)  endast tillhöra en producentorganisation för en viss produkt från jordbruksföretaget;
c)  tillhandahålla den information som producentorganisationen begär för statistiska ändamål.
c)  tillhandahålla den information som producentorganisationen begär för statistiska ändamål.
Medlemsstaterna får emellertid bevilja undantag från första stycket b i vederbörligen motiverade fall:
i)  Om organisationens producentmedlemmar har två distinkta produktionsenheter i olika geografiska områden.
ii)  Om den producentorganisation som erkänts i enlighet med artikel 152, till vilken producenterna redan tillhör, i enlighet med punkt 2 c demokratiskt har beslutat att tillåta sina producentmedlemmar att vara medlemmar i en annan erkänd producentorganisation enligt följande villkor
–  producentmedlemmarna har en viss produkt, som är avsedd för olika användningar, och den primära producentorganisation som producenterna redan tillhör inte erbjuder avsättningsmöjligheter för den andra användningen som producenterna har avsett för sin produkt, eller
–  producentmedlemmarna i en producentorganisation har tidigare genom avtal eller medlemskap i kooperativ åtagit sig att leverera en del av sina produkter till flera andra köpare och minst en av dessa köpare blir en erkänd producentorganisation.
2.  I producentorganisationens stadgar ska även följande fastställas:
2.  I producentorganisationens stadgar ska även följande fastställas:
a)  Förfaranden för fastställande, antagande och ändring av de regler som avses i punkt 1 a.
a)  Förfaranden för fastställande, antagande och ändring av de regler som avses i punkt 1 a.
b)  Ekonomiska bidrag som medlemmarna ska åläggas att betala för finansieringen av producentorganisationen.
b)  Ekonomiska bidrag som medlemmarna ska åläggas att betala för finansieringen av producentorganisationen.
c)  Regler som gör det möjligt för producentmedlemmarna att på ett demokratiskt sätt kontrollera organisationen och dess beslut.
c)  Regler som gör det möjligt för producentmedlemmarna att på ett demokratiskt sätt kontrollera organisationen och dess beslut samt dess konton och budgetar.
d)  Sanktioner vid överträdelser av skyldigheter enligt stadgarna, särskilt vid utebliven betalning av ekonomiska bidrag, eller av de regler som producentorganisationen har fastställt.
d)  Sanktioner vid överträdelser av skyldigheter enligt stadgarna, särskilt vid utebliven betalning av ekonomiska bidrag, eller av de regler som producentorganisationen har fastställt.
e)  Regler för antagande av nya medlemmar, särskilt en minimiperiod för medlemskap som inte får vara mindre än ett år.
e)  Regler för antagande av nya medlemmar, särskilt en minimiperiod för medlemskap som inte får vara mindre än ett år.
f)  Regler om bokföring och budget som är nödvändiga för att organisationen ska fungera.
f)  Regler om bokföring och budget som är nödvändiga för att organisationen ska fungera.
2a.  I producentorganisationens stadgar får även föreskrivas, om den producentorganisation som är ansvarig för att sälja vissa eller samtliga av sina producentmedlemmars produkter och om producentmedlemmarna inte överför äganderätten till produkterna till producentorganisationen, att dessa producentmedlemmar ska inleda förhandlingar med köparna, med undantag för frågor som rör pris eller försäljningsvolym för dessa produkter.
3.  Punkterna 1 och 2 ska inte gälla producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.
3.   Punkterna 1, 2 och 2a ska inte gälla producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.
Ändring 115
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 154
(22g)  Artikel 154 ska ersättas med följande:
Artikel 154
Artikel 154
Erkännande av producentorganisationer
Erkännande av producentorganisationer
1.  För att erkännas av en medlemsstat, ska den producentorganisation som ansöker om erkännande vara en juridisk person eller en klart definierad del av en juridisk person som
1.  För att erkännas av en medlemsstat, ska den producentorganisation som ansöker om erkännande vara en juridisk person eller en klart definierad del av en juridisk person som
a)  uppfyller villkoren i artikel 152.1 a, b och c,
a)  uppfyller villkoren i artikel 152.1 a, b och c,
b)  i den medlemsstat i det område där den är verksam har ett visst antal medlemmar och/eller en omfattning uttryckt i minsta volym eller värde av avsättningsbar produktion som den berörda medlemsstaten ska fastställa,
b)  i den medlemsstat i det område där den är verksam har ett visst antal medlemmar och/eller en omfattning uttryckt i minsta volym värde av avsättningsbar produktion som den berörda medlemsstaten ska fastställa; dessa bestämmelser utgör inget hinder för att producentorganisationer som är inriktade på marginell produktion ska erkännas,
c)  ger tillräckliga garantier i fråga om verksamhetens genomförande när det gäller varaktighet, effektivitet och tillhandahållande av personellt, materiellt och tekniskt stöd till sina medlemmar, samt i förekommande fall koncentration av utbud,
c)  ger tillräckliga garantier i fråga om verksamhetens genomförande när det gäller varaktighet, effektivitet och tillhandahållande av personellt, materiellt och tekniskt stöd till sina medlemmar, samt i förekommande fall koncentration av utbud,
d)  har stadgar som överensstämmer med leden a, b och c i denna punkt.
d)  har stadgar som överensstämmer med leden a, b och c i denna punkt.
1a.  Medlemsstaterna får på begäran besluta att bevilja mer än ett erkännande till en producentorganisation som är verksam inom flera av de sektorer som anges i artikel 1.2, under förutsättning att producentorganisationen uppfyller de villkor som avses i punkt 1 i den här artikeln för varje sektor för vilken den söker erkännande.
1a.  Medlemsstaterna får på begäran besluta att bevilja mer än ett erkännande till en producentorganisation som är verksam inom flera av de sektorer som anges i artikel 1.2, under förutsättning att producentorganisationen uppfyller de villkor som avses i punkt 1 i den här artikeln för varje sektor för vilken den söker erkännande.
2.  Medlemsstaterna får besluta att producentorganisationer som har erkänts före den 1 januari 2018 och som uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel ska anses vara erkända som producentorganisationer enligt artikel 152.
2.  Medlemsstaterna får besluta att producentorganisationer som har erkänts före den 1 januari 2018 och som uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel ska anses vara erkända som producentorganisationer enligt artikel 152.
3.  I fall då producentorganisationer har erkänts före den 1 januari 2018 men inte uppfyller villkoren i punkt 1 i denna artikel ska medlemsstaterna återkalla sitt erkännande senast den 31 december 2020.
3.  I fall då producentorganisationer har erkänts före den 1 januari 2018 men inte uppfyller villkoren i punkt 1 i denna artikel ska medlemsstaterna återkalla sitt erkännande senast den 31 december 2020.
4.  Medlemsstaterna ska
4.  Medlemsstaterna ska
a)  inom fyra månader efter det att en ansökan åtföljd av alla relevanta styrkande handlingar har lämnats in besluta om en producentorganisation ska erkännas; ansökan ska lämnas in i den medlemsstat där organisationen har sitt huvudkontor,
a)  inom fyra månader efter det att en ansökan åtföljd av alla relevanta styrkande handlingar har lämnats in besluta om en producentorganisation ska erkännas; ansökan ska lämnas in i den medlemsstat där organisationen har sitt huvudkontor,
b)  med regelbundna och av dem själva fastställda intervaller kontrollera att erkända producentorganisationer följer bestämmelserna i detta kapitel,
b)  med regelbundna och av dem själva fastställda intervaller kontrollera att erkända producentorganisationer följer bestämmelserna i detta kapitel,
c)  vid överträdelser av eller oegentligheter vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel utdöma tillämpliga och av dem själva fastställda sanktioner för sådana organisationer och sammanslutningar, och om nödvändigt besluta huruvida erkännandet bör återkallas,
c)  vid överträdelser av eller oegentligheter vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel utdöma tillämpliga och av dem själva fastställda sanktioner för sådana organisationer och sammanslutningar, och om nödvändigt besluta huruvida erkännandet bör återkallas,
d)  senast den 31 mars varje år till kommissionen anmäla varje beslut om beviljande av eller avslag på ansökningar om erkännande eller om återkallande av erkännanden som de har fattat under det föregående kalenderåret.
d)  senast den 31 mars varje år till kommissionen anmäla varje beslut om beviljande av eller avslag på ansökningar om erkännande eller om återkallande av erkännanden som de har fattat under det föregående kalenderåret.
Ändring 116
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 156
(22h)  Artikel 156 ska ersättas med följande:
Artikel 156
Artikel 156
Sammanslutningar av producentorganisationer
Sammanslutningar av producentorganisationer
1.  Medlemsstaterna får på begäran erkänna sammanslutningar av producentorganisationer inom en specifik sektor enligt i artikel 1.2 som har bildats på initiativ av de erkända producentorganisationerna. I enlighet med de regler som antas i enlighet med artikel 173 får sammanslutningar av producentorganisationer bedriva respektive utöva samma verksamheter och befogenheter som en producentorganisation.
1.  Medlemsstaterna får på begäran erkänna sammanslutningar av producentorganisationer inom en specifik sektor enligt i artikel 1.2 som har bildats på initiativ av erkända producentorganisationer och/eller sammanslutningar av producentorganisationer. I enlighet med de regler som antas i enlighet med artikel 173 får sammanslutningar av producentorganisationer bedriva respektive utöva samma verksamheter och befogenheter som en producentorganisation.
2.  Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna på begäran erkänna en sammanslutning av erkända producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter om den berörda medlemsstaten anser att sammanslutningen effektivt kan bedriva någon av de verksamheter som en erkänd producentorganisation bedriver, och att den uppfyller de villkor som fastställs i artikel 161.1.
2.  Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna på begäran erkänna en sammanslutning av erkända producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter om den berörda medlemsstaten anser att sammanslutningen effektivt kan bedriva någon av de verksamheter som en erkänd producentorganisation bedriver, och att den uppfyller de villkor som fastställs i artikel 161.1.
Ändring 239
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22i (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 157
(22i)  Artikel 157 ska ersättas med följande:
Artikel 157
Artikel 157
Branschorganisationer
Branschorganisationer
1.  Medlemsstaterna får på begäran erkänna branschorganisationer inom en specifik sektor enligt artikel 1.2 som
1.  Medlemsstaterna får på begäran erkänna branschorganisationer inom en specifik sektor enligt artikel 1.2 som
a)  är sammansatta av företrädare för ekonomisk verksamhet knuten till produktionen och till minst ett av följande stadier av leveranskedjan: bearbetningen eller handel med, inbegripet distribution, av produkter i en eller flera sektorer,
a)  är sammansatta av företrädare för ekonomisk verksamhet knuten till produktionen och till minst ett av följande stadier av leveranskedjan: bearbetningen eller handel med, inbegripet distribution, av produkter i en eller flera sektorer,
b)  har bildats på initiativ av samtliga eller några av de organisationer eller sammanslutningar som de består av,
b)  har bildats på initiativ av samtliga eller några av de organisationer eller sammanslutningar som de består av,
c)  har bildats för ett särskilt syfte som tar i beaktande deras medlemmars och konsumenternas intressen, som framför allt kan omfatta ett av följande mål:
c)  har bildats för ett särskilt syfte som tar i beaktande alla deras medlemmars och konsumenternas intressen, som framför allt kan omfatta ett av följande mål:
i)  Att förbättra kunskapen om och insynen i produktion och marknad, bland annat genom offentliggörande av aggregerade statistiska uppgifter om produktionskostnader, priser, inklusive, vid behov, prisindex, volymer och giltighetstider för avtal som redan ingåtts, samt genom tillhandahållande av analyser av potentiell framtida marknadsutveckling på regional, nationell eller internationell nivå.
i)  Att förbättra kunskapen om och insynen i produktion och marknad genom
–   offentliggörande och/eller utbyte av aggregerade statistiska uppgifter om produktionskostnader, priser, inklusive, vid behov, prisindex, volymer och giltighetstider för avtal som redan ingåtts, samt uppgifter om de marginaler som fördelats i de olika stadierna i leveranskedjan,
–   tillhandahållande av analyser av potentiell framtida marknadsutveckling på regional, nationell eller internationell nivå.
ii)  Att göra prognoser om produktionspotential, och att registrera offentliga marknadspriser.
ii)  Att göra prognoser om produktionspotential, och att registrera offentliga marknadspriser.
iii)  Att bidra till bättre samordning av produkternas utsläppande på marknaden, särskilt genom forskning och marknadsundersökningar.
iii)  Att bidra till bättre samordning av produkternas utsläppande på marknaden, särskilt genom forskning och marknadsundersökningar.
iv)  utforskar potentiella exportmarknader,
iv)  utforskar potentiella exportmarknader,
v)  Att utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 148 och 168 utarbeta standardavtal som är förenliga med unionsreglerna för försäljning av jordbruksprodukter till köpare och/eller distribution av bearbetade produkter till distributörer och detaljhandlare, med hänsyn till behovet av att uppnå rättvisa konkurrensvillkor och att undvika en snedvridning av marknaden.
v)  Att utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 148 och 168 utarbeta standardavtal som är förenliga med unionsreglerna för försäljning av jordbruksprodukter till köpare och/eller distribution av bearbetade produkter till distributörer och detaljhandlare, med hänsyn till behovet av att uppnå rättvisa konkurrensvillkor och att undvika en snedvridning av marknaden. Dessa standardmallar för avtal kan innehålla två eller fler företag, som verkar på olika nivåer av produktions-, bearbetnings- eller distributionskedjan och ska omfatta relevanta och begripliga indikatorer och ekonomiska index och en metod för att beräkna det slutliga priset, som bygger på och hänvisar till relevanta produktionskostnader och utvecklingen av dem, men även beakta produktkategorier och deras olika avsättningsmöjligheter på marknaden, produktvärderingsindikatorer, priser på jordbruks- och livsmedelsprodukter som noterats på marknaderna samt variationer av dessa priser, samt kriterier för produktens sammansättning, kvalitet, spårbarhet och innehåll.
vi)  Att sörja för ett bättre utnyttjande av produkternas fulla potential, inklusive avsättningsmöjligheter, och utveckla initiativ för att förstärka den ekonomiska konkurrenskraften och innovationen.
vi)  Att sörja för ett bättre utnyttjande av produkternas fulla potential, inklusive avsättningsmöjligheter, och utveckla initiativ för att förstärka den ekonomiska konkurrenskraften och innovationen.
vii)  Att ge information och bedriva den forskning som behövs för att förnya, rationalisera, förbättra och anpassa produktionen och, i förekommande fall, även bearbetningen och saluföringen till produkter som bättre motsvarar marknadens behov och konsumenternas smak och förväntningar, särskilt när det gäller produktkvalitet, inbegripet de särskilda egenskaperna hos produkter med skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning, samt när det gäller miljöskyddet.
vii)  Att ge information och bedriva den forskning som behövs för att förnya, rationalisera, förbättra och anpassa produktionen och, i förekommande fall, även bearbetningen och saluföringen till produkter som bättre motsvarar marknadens behov och konsumenternas smak och förväntningar, särskilt när det gäller produktkvalitet, inbegripet de särskilda egenskaperna hos produkter med skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning, samt när det gäller miljöskyddet, klimatåtgärder, djurhälsa och djurskydd.
viii)  Att undersöka på vilket sätt det går att begränsa användningen av djurhälsoprodukter och växtskyddsmedel, att bättre förvalta andra insatsvaror och att säkerställa produkternas kvalitet och skyddet av mark och vatten, att främja livsmedelssäkerheten, särskilt genom produkters spårbarhet, och att förbättra djurens hälsa och djurskyddet.
viii)  Att undersöka på vilket sätt det går att begränsa användningen av djurhälsoprodukter och växtskyddsmedel, att bättre förvalta andra insatsvaror och att säkerställa produkternas kvalitet och skyddet av mark och vatten, att främja livsmedelssäkerheten, särskilt genom produkters spårbarhet, och att förbättra djurens hälsa och djurskyddet.
ix)  Att utveckla metoder och medel för att förbättra produktkvaliteten i alla produktionsstadier och, i förekommande fall, bearbetningsstadier och saluföringsled.
ix)  Att utveckla metoder och medel för att förbättra produktkvaliteten i alla produktionsstadier och, i förekommande fall, bearbetningsstadier och saluföringsled.
x)  Att genomföra de åtgärder som är möjliga för att skydda och främja ekologiskt jordbruk och ursprungsbeteckningar, kvalitetsmärkningar och geografiska beteckningar.
x)  Att genomföra de åtgärder som är möjliga för att skydda och främja ekologiskt jordbruk och ursprungsbeteckningar, kvalitetsmärkningar och geografiska beteckningar.
xi)  Att främja och bedriva forskning om integrerad hållbar produktion eller andra miljövänliga produktionsmetoder.
xi)  Att främja och bedriva forskning om integrerad hållbar produktion eller andra miljövänliga produktionsmetoder.
xii)  Att verka för hälsosam och ansvarsfull konsumtion av produkterna på den inre marknaden och/eller att informera om skador med anknytning till farliga konsumtionsmönster.
xii)  Att verka för hälsosam och ansvarsfull konsumtion av produkterna på den inre marknaden och/eller att informera om skador med anknytning till farliga konsumtionsmönster.
xiii)  Att främja konsumtion och/eller tillhandahålla information om produkterna på den inre marknaden och på externa marknader.
xiii)  Att främja konsumtion och/eller tillhandahålla information om produkterna på den inre marknaden och på externa marknader.
xiv)  Att bidra till hanteringen av biprodukter och till minskningen och hanteringen av avfall.
xiv)  Att bidra till hanteringen och utvecklingen av initiativ för tillvaratagande av biprodukter och minskningen och hanteringen av avfall.
xv)  Att fastställa standardklausuler för värdefördelning i den mening som avses i artikel 172a, inbegripet marknadsbonusar och -förluster, som fastställer hur en förändring av de berörda produkternas relevanta marknadspriser eller andra råvarumarknader ska fördelas dem emellan.
xv)  Att fastställa regler om värdefördelningen mellan aktörer i leveranskedjan, inbegripet marknadsbonusar och -förluster, som fastställer hur en förändring av de berörda produkternas relevanta marknadspriser eller andra råvarumarknader ska fördelas. Dessa regler kan ha formen av standardklausuler för värdefördelning i den mening som avses i artikel 172a, eller inbegripa eller hänvisa till ekonomiska indikatorer såsom relevanta produktions- och saluföringskostnader och utvecklingen av dessa, priser för jordbruks- och livsmedelsprodukter som observerats på den eller de berörda marknaderna och deras utveckling, och kvantiteter, sammansättning, kvalitet, spårbarhet eller respekt för de berörda produkterna, och ska ta hänsyn till produktionskostnaderna.
xva)  Att fastställa standardklausuler för en rättvis ersättning för de kostnader som jordbrukare drabbats av för att möta utomrättsliga krav när det gäller miljö, klimat, djurhälsa och djurskydd, inklusive metoder för att beräkna dessa kostnader.
xvi)  Att genomföra åtgärder för att förebygga och hantera risker för djurens hälsa, växtskyddet och miljön.
xvi)  Att främja och genomföra åtgärder för att förebygga, kontrollera och hantera risker för djurens hälsa, växtskyddet och miljön, bland annat genom att inrätta och förvalta gemensamma fonder eller genom att bidra till sådana fonder i syfte att betala ut ekonomisk ersättning till jordbrukare för kostnader och ekonomiska förluster till följd av främjandet och genomförandet av sådana åtgärder.
xvia)  Att bidra till transparensen i handelsförbindelserna mellan de olika leden i kedjan, särskilt genom utformning och genomförande av tekniska standarder och övervakning av att aktörerna i sektorn efterlever dem.
1a.  Medlemsstaterna får på begäran besluta att bevilja mer än ett erkännande till en branschorganisation som är verksam inom flera av de sektorer som anges i artikel 1.2, under förutsättning att branschorganisationen uppfyller de villkor som anges i punkt 1 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 för varje sektor för vilken den söker erkännande.
1a.  Medlemsstaterna får på begäran besluta att bevilja mer än ett erkännande till en branschorganisation som är verksam inom flera av de sektorer som anges i artikel 1.2, under förutsättning att branschorganisationen uppfyller de villkor som anges i punkt 1 och, i tillämpliga fall, i punkt 3 för varje sektor för vilken den söker erkännande.
2.  I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier besluta att villkoret i artikel 158.1 c är uppfyllt genom att begränsa antalet branschorganisationer på regional eller nationell nivå, om detta krävs enligt nationella bestämmelser som införts före den 1 januari 2014 och om detta inte försämrar den inre marknadens funktion.
2.  I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier besluta att villkoret i artikel 158.1 c är uppfyllt genom att begränsa antalet branschorganisationer på regional eller nationell nivå, om detta krävs enligt nationella bestämmelser som införts före den 1 januari 2014 och om detta inte försämrar den inre marknadens funktion.
3.  Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna, när det gäller sektorn för mjölk och mjölkprodukter, erkänna branschorganisationer som
a)  formellt har begärt ett erkännande och är sammansatta av företrädare för ekonomisk verksamhet knuten till produktion av obehandlad mjölk och till minst ett av följande led i leveranskedjan: bearbetning av eller handel med, inklusive distribution av, produkter från sektorn för mjölk och mjölkprodukter,
b)  har bildats på initiativ av samtliga eller några av de företrädare som avses i led a,
c)  i en eller flera regioner inom unionen, med beaktande av branschorganisationernas medlemmars och konsumenternas intressen, genomför en eller flera av nedanstående aktiviteter, dvs.
i)  förbättrar kunskapen om och insynen i produktion och marknad, bland annat genom offentliggörande av statistiska uppgifter om priser, volymer och om giltighetstiden för tidigare ingångna avtal om leveranser av obehandlad mjölk, samt genom tillhandahållande av analyser av potentiell framtida marknadsutveckling på regional, nationell och internationell nivå,
ii)  bidrar till en bättre samordning av produkternas utsläppande på marknaden, särskilt genom forskning och marknadsundersökningar,
iii)  främjar konsumtion av och tillhandahåller information om mjölk och mjölkprodukter på såväl den inre marknaden som externa marknader,
iv)  utforskar potentiella exportmarknader,
v)  utarbetar standardavtal som är förenliga med unionsreglerna för försäljning av obehandlad mjölk till köpare eller för leverans av bearbetade produkter till distributörer och återförsäljare, med hänsyn till behovet av att uppnå rättvisa konkurrensvillkor och undvika en snedvridning av marknaden,
vi)  ger den information och bedriver den forskning som behövs för att styra produktionen till produkter som bättre motsvarar marknadens behov och konsumenternas smak och förväntningar, särskilt när det gäller produktkvalitet och miljöskydd,
vii)  behåller och utvecklar mejerisektorns produktionspotential genom att bland annat främja innovations- och stödprogram för tillämpad forskning och utveckling i syfte att utnyttja mjölkens och mjölkprodukternas fulla potential, och särskilt för att skapa mervärdesprodukter som är attraktivare för konsumenterna,
viii)  undersöker på vilket sätt det skulle gå att begränsa användningen av veterinärläkemedel, förbättra hanteringen av andra produktionselement och förbättra såväl livsmedelssäkerheten som djurhälsan,
ix)  utvecklar metoder och medel för att förbättra produktkvaliteten i alla produktions- och saluföringsled,
x)  tillvarata potentialen hos ekologiskt jordbruk och skydda och främja sådant jordbruk samt produktionen av produkter med ursprungsbeteckningar, kvalitetsmärkningar och geografiska beteckningar,
xi)  främjar integrerad produktion eller andra miljövänliga produktionsmetoder.
Ändring 240
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22j (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 158
(22j)  Artikel 158 ska ersättas med följande:
Artikel 158
Artikel 158
Erkännande av branschorganisationer
Erkännande av branschorganisationer
1.  Medlemsstaterna får erkänna de branschorganisationer som ansöker om erkännande, förutsatt att dessa organisationer
1.  Medlemsstaterna får erkänna de branschorganisationer som ansöker om erkännande, förutsatt att dessa organisationer
a)  uppfyller villkoren i artikel 157,
a)  uppfyller villkoren i artikel 157,
b)  bedriver sin verksamhet i en eller flera regioner inom det berörda territoriet,
b)  bedriver sin verksamhet i en eller flera regioner inom det berörda territoriet,
c)  står för en väsentlig andel av den ekonomiska verksamhet som avses i artikel 157.1 a,
c)  står för en väsentlig andel av den ekonomiska verksamhet som avses i artikel 157.1 a,
ca)  säkerställer en balanserad representation av de stadier i leveranskedjan som avses i artikel 157.1 a,
d)  inte själva producerar, bearbetar eller saluför produkter, med undantag av de fall som avses i artikel 162.
d)  inte själva producerar, bearbetar eller saluför produkter, med undantag av de fall som avses i artikel 162.
2.  Medlemsstaterna får besluta att branschorganisationer som på grundval av nationell lagstiftning har erkänts före den 1 januari 2014 och som uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel ska anses vara erkända som branschorganisationer enligt artikel 157.
2.  Medlemsstaterna får besluta att branschorganisationer som på grundval av nationell lagstiftning har erkänts före den 1 januari 2014 och som uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel ska anses vara erkända som branschorganisationer enligt artikel 157.
3.  Branschorganisationer som på grundval av nationell lagstiftning har erkänts före den 1 januari 2014, men som inte uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel, får fortsätta att bedriva sin verksamhet inom ramen för nationell lagstiftning till och med den 1 januari 2015.
3.  Branschorganisationer som på grundval av nationell lagstiftning har erkänts före den 1 januari 2014, men som inte uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel, får fortsätta att bedriva sin verksamhet inom ramen för nationell lagstiftning till och med den 1 januari 2015.
4.  Medlemsstaterna får i alla sektorer erkänna branschorganisationer som redan finns före den 1 januari 2014, oavsett om de erkänts efter ansökan eller inrättats enligt lag, och även om de inte upp fyller villkoren i artikel 157.1 b eller 157.3 b.
4.  Medlemsstaterna får i alla sektorer erkänna branschorganisationer som redan finns före den 1 januari 2014, oavsett om de erkänts efter ansökan eller inrättats enligt lag, och även om de inte upp fyller villkoren i artikel 157.1 b eller 157.3 b.
5.  Om medlemsstaterna erkänner en branschorganisation i enlighet med punkt 1 eller 2 ska de
5.  Om medlemsstaterna erkänner en branschorganisation i enlighet med punkt 1 eller 2 ska de
a)  inom fyra månader efter det att en ansökan åtföljd av alla relevant styrkande handlingar har lämnats in, besluta om en branschorganisation ska erkännas; denna ansökan ska lämnas in i den medlemsstat där organisationen har sitt huvudkontor,
a)  inom fyra månader efter det att en ansökan åtföljd av alla relevant styrkande handlingar har lämnats in, besluta om en branschorganisation ska erkännas; denna ansökan ska lämnas in i den medlemsstat där organisationen har sitt huvudkontor,
b)  med regelbundna och av dem själva fastställda intervaller kontrollera att erkända branschorganisationer uppfyller villkoren för erkännandet,
b)  med regelbundna och av dem själva fastställda intervaller kontrollera att erkända branschorganisationer uppfyller villkoren för erkännandet,
c)  vid överträdelser av eller oegentligheter vid tillämpning av bestämmelserna i denna förordning utdöma tillämpliga och av dem själva fastställda sanktioner för sådana organisationer, och om nödvändigt, besluta huruvida erkännandet bör återkallas,
c)  vid överträdelser av eller oegentligheter vid tillämpning av bestämmelserna i denna förordning utdöma tillämpliga och av dem själva fastställda sanktioner för sådana organisationer, och om nödvändigt, besluta huruvida erkännandet bör återkallas,
d)  återkalla erkännandet om de krav och villkor för erkännande som anges i denna artikel inte längre uppfylls,
d)  återkalla erkännandet om de krav och villkor för erkännande som anges i denna artikel inte längre uppfylls,
e)  senast den 31 mars varje år till kommissionen anmäla varje beslut om beviljande av eller avslag på ansökningar om erkännande eller om återkallande av erkännanden som de har fattat under det föregående kalenderåret.
e)  senast den 31 mars varje år till kommissionen anmäla varje beslut om beviljande av eller avslag på ansökningar om erkännande eller om återkallande av erkännanden som de har fattat under det föregående kalenderåret.
Ändring 118
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22k (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 158a (ny)
(22k)  I kapitel III avsnitt I ska följande artikel införas:
”Artikel 158a
Sammanslutningar av branschorganisationer
Medlemsstaterna får på begäran erkänna sammanslutningar av branschorganisationer inom en specifik sektor enligt artikel 1.2 som har bildats på initiativ av de erkända branschorganisationerna.
I enlighet med de regler som antas i enlighet med artikel 173 får sammanslutningar av producentorganisationer bedriva respektive utöva samma verksamheter och befogenheter som en branschorganisation.
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22l (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 158b (ny)
(22l)  I kapitel III avsnitt I ska följande artikel införas:
”Artikel 158b
Gränsöverskridande producentorganisationer och deras gränsöverskridande sammanslutningar och gränsöverskridande branschorganisationer
1.  Vid tillämpningen av denna förordning ska hänvisningar till producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och branschorganisationer även omfatta gränsöverskridande producentorganisationer, gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande branschorganisationer, som erkänns i denna artikel.
2.  I denna förordning avses med:
a)   gränsöverskridande producentorganisation: en producentorganisation vars producentmedlemmar har anläggningar i mer än en medlemsstat.
b)   gränsöverskridande sammanslutning av producentorganisationer: en sammanslutning av producentorganisationer som har medlemsorganisationer i mer än en medlemsstat.
c)   gränsöverskridande branschorganisation: en branschorganisation vars medlemmar bedriver produktions-, bearbetnings- eller saluföringsverksamhet för de produkter som omfattas av organisationens verksamhet i mer än en medlemsstat.
3.  Kommissionen ska fatta beslut om erkännande av gränsöverskridande producentorganisationer, gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande branschorganisationer.
De allmänna reglerna för erkännande enligt artiklarna 154, 156 och 158 och de särskilda reglerna för erkännande inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter som avses i artiklarna 161 och 163 ska gälla i tillämpliga delar.
4.  Den medlemsstat där en gränsöverskridande producentorganisation eller en gränsöverskridande sammanslutning av producentorganisationer har ett betydande antal medlemmar eller medlemsorganisationer eller där den har en betydande volym eller ett betydande värde avsättningsbar produktion, eller den medlemsstat, där en gränsöverskridande branschorganisation har sitt huvudkvarter, samt de övriga medlemsstater där medlemmarna i denna organisation eller sammanslutning är belägna, ska skicka kommissionen alla nödvändiga upplysningar för att göra det möjligt att kontrollera att villkoren för erkännandet uppfylls och ge kommissionen det administrativa stöd som krävs.
5.  Kommissionen och den medlemsstat som avses i punkt 4, ska tillhandahålla all relevant information på begäran av en annan medlemsstat, där medlemmar av den gällande organisationen eller sammanslutningen är belägna.”
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22m (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 160
(22m)  Artikel 160 ska ersättas med följande:
Artikel 160
Artikel 160
Producentorganisationerna inom frukt- och grönsakssektorn
Producentorganisationerna inom frukt- och grönsakssektorn
Producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn ska ha bildats för minst ett av målen i artikel 152.1 c i–iii.
1.   Producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn ska ha bildats för minst ett av målen i artikel 152.1 c i–iii.
Stadgarna för en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska ålägga organisationens producentmedlemmar att saluföra hela den produktion som berörs via producentorganisationen.
1a.   Stadgarna för en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska ålägga organisationens producentmedlemmar att saluföra hela den produktion som berörs via producentorganisationen.
Genom undantag från första stycket får producentmedlemmarna, om producentorganisationen godkänner det i sina stadgar:
a)   sälja produkter direkt på eller utanför sina anläggningar till konsumenter för deras personliga bruk,
b)   själva eller genom en annan producentorganisation som utsetts av deras egen producentorganisation, saluföra produkter som i fråga om volym eller värde utgör en marginell kvantitet jämfört med den produktionsvolym av eller produktionsvärde på de berörda produkterna som den egna organisationen kan saluföra,
c)   själva eller genom en annan producentorganisation som utsetts av deras egen producentorganisation, saluföra produkter vars egenskaper är sådana att den egna organisationen normalt inte handlar med dem, eller produkter som en producentmedlem endast tillverkat i en så begränsad volym eller till ett så begränsat värde att den egna organisationen normalt inte handlar med dem.
2.  Den andel av produktionsvolymen eller produktionsvärdet av den produktion som varje producentmedlem kan saluföra, som producentmedlemmarna saluför utanför producentorganisationen ska inte överstiga den andel som fastställs genom den delegerade akt som avses i artikel 173 i denna förordning.
Medlemsstaterna får emellertid fastställa en lägre procentsats för den produktion som producentmedlemmarna får saluföra utanför producentorganisationen än den som fastställs i den delegerade akt som avses i första stycket, dock inte mindre än 10 %.
3.  När det gäller produkter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 834/2007, eller när producentmedlemmar saluför sin produktion genom en annan producentorganisation som utsetts av deras egen producentorganisation, får den procentandel av produktionen som en producentmedlem saluför utanför producentorganisationen, enligt vad som avses i punkt 1a, inte överstiga den procentandel som fastställs genom den delegerade akt som avses i artikel 173 i denna förordning, i volym eller i värde av den produktion som får saluföras av varje producentmedlem.
Medlemsstaterna får emellertid fastställa en lägre procentsats för den produktion som dessa producentmedlemmar får saluföra utanför producentorganisationen än den som fastställs i den delegerade akt som avses i första stycket, dock inte mindre än 10 %.
I ekonomiska frågor som omfattas av deras mandat ska producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker anses verka i sina medlemmars namn och på deras vägnar.
I ekonomiska frågor som omfattas av deras mandat ska producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker anses verka i sina medlemmars namn och på deras vägnar.
Ändring 121
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22n (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 163
(22n)  Artikel 163 ska ersättas med följande:
Artikel 163
Artikel 163
Erkännande av branschorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
Erkännande av branschorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
1.  Medlemsstaterna får erkänna branschorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter förutsatt att dessa organisationer
1.  Medlemsstaterna får erkänna branschorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter förutsatt att dessa organisationer
a)  uppfyller de krav som anges i artikel 157.3,
a)  uppfyller de krav som anges i artikel 157.3,
b)  bedriver sin verksamhet i en eller flera regioner inom det berörda territoriet,
b)  bedriver sin verksamhet i en eller flera regioner inom det berörda territoriet,
c)  motsvarar en väsentlig andel av den ekonomiska verksamhet som avses i artikel 157.3 a,
c)  motsvarar en väsentlig andel av den ekonomiska verksamhet som avses i artikel 157.3 a,
d)  inte själva producerar, bearbetar eller saluför produkter från sektorn för mjölk och mjölkprodukter.
d)  inte själva producerar, bearbetar eller saluför produkter från sektorn för mjölk och mjölkprodukter.
2.  Medlemsstaterna får besluta att branschorganisationer som på grundval av nationell rätt har erkänts före den 2 april 2012 och som uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel ska anses vara erkända som branschorganisationer enligt artikel 157.3.
2.  Medlemsstaterna får besluta att branschorganisationer som på grundval av nationell rätt har erkänts före den 2 april 2012 och som uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel ska anses vara erkända som branschorganisationer enligt artikel 157.3.
3.  Om medlemsstaterna utnyttjar möjligheten att erkänna en branschorganisation i enlighet med punkt 1 eller 2 ska de
3.  Om medlemsstaterna utnyttjar möjligheten att erkänna en branschorganisation i enlighet med punkt 1 eller 2 ska de
a)  inom fyra månader efter det att en ansökan åtföljd av alla relevanta styrkande handlingar har lämnats in besluta om branschorganisationen ska erkännas; denna ansökan ska lämnas in i den medlemsstat där organisationen har sitt huvudkontor,
a)  inom fyra månader efter det att en ansökan åtföljd av alla relevanta styrkande handlingar har lämnats in besluta om branschorganisationen ska erkännas; denna ansökan ska lämnas in i den medlemsstat där organisationen har sitt huvudkontor,
b)  med regelbundna och av dem fastställda intervaller kontrollera att erkända branschorganisationer uppfyller villkoren för erkännandet,
b)  med regelbundna och av dem fastställda intervaller kontrollera att erkända branschorganisationer uppfyller villkoren för erkännandet,
c)  vid bristande efterlevnad av eller oegentligheter vid tillämpning av bestämmelserna i denna förordning utdöma tillämpliga och av dem själva fastställda sanktioner för sådana organisationer, och om nödvändigt besluta huruvida erkännandet bör återkallas,
c)  vid bristande efterlevnad av eller oegentligheter vid tillämpning av bestämmelserna i denna förordning utdöma tillämpliga och av dem själva fastställda sanktioner för sådana organisationer, och om nödvändigt besluta huruvida erkännandet bör återkallas,
d)  återkalla erkännandet om
d)  återkalla erkännandet om de krav och villkor för erkännande som anges i denna artikel inte längre uppfylls,
i)   de krav och villkor för erkännande som anges i denna artikel inte längre uppfylls,
ii)   branschorganisationen deltar i sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i artikel 210.4; ett sådant återkallande påverkar inte tillämpningen av andra sanktioner som utdöms enligt nationell rätt,
iii)   branschorganisationen inte fullgör den anmälningsskyldighet som avses i artikel 210.2 första stycket a,
e)  senast den 31 mars varje år till kommissionen anmäla varje beslut om beviljande av eller avslag på ansökningar om erkännande eller om återkallande av erkännanden som de har fattat under det föregående kalenderåret.
e)  senast den 31 mars varje år till kommissionen anmäla varje beslut om beviljande av eller avslag på ansökningar om erkännande eller om återkallande av erkännanden som de har fattat under det föregående kalenderåret.
Ändring 241
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22o (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 163a (ny)
(22o)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 163a
Erkännande av branschorganisationer inom vinsektorn
1.  Medlemsstaterna får på begäran erkänna branschorganisationer på nationell nivå eller på produktionsområdesnivå, för produkter inom vinsektorn, förutsatt att dessa organisationer
a)  är sammansatta av företrädare för ekonomisk verksamhet knuten till produktionen och till minst ett av följande stadier av leveranskedjan: bearbetningen eller handel med, inbegripet distribution, av produkter,
b)  uppfyller villkoren i artikel 157 b och c.
För produkter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning som erkänns i enlighet med unionens lagstiftning får företrädare för den ekonomiska verksamhet som avses i första stycket a inbegripa sökande i enlighet med artikel 95.
2.  Om medlemsstaterna utnyttjar möjligheten att erkänna en branschorganisation inom vinsektorn i enlighet med punkt 1 i denna artikel, ska artikel 158 också gälla i tillämpliga delar.”
Ändring 242
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22p (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 164
(22p)  Artikel 164 ska ersättas med följande:
Artikel 164
”Artikel 164
Utvidgning av reglernas räckvidd
Utvidgning av reglernas räckvidd
1.  Om en erkänd producentorganisation, en erkänd sammanslutning av producentorganisationer eller en erkänd branschorganisation som är verksam inom ett eller flera särskilda ekonomiska områden i en medlemsstat anses vara representativ för produktionen av, handeln med eller bearbetningen av en viss produkt får den berörda medlemsstaten på begäran av organisationen i fråga förklara vissa avtal, beslut eller samordnade förfaranden som har godkänts inom den organisationen bindande under en begränsad tid för andra aktörer inom det eller de ekonomiska områdena som inte är medlemmar av organisationen eller sammanslutningen, oavsett om det rör sig om enskilda eller grupper.
1.  Om en erkänd producentorganisation, en erkänd sammanslutning av producentorganisationer eller en erkänd branschorganisation som är verksam inom ett eller flera särskilda ekonomiska områden i en medlemsstat anses vara representativ för produktionen av, handeln med eller bearbetningen av en viss produkt får den berörda medlemsstaten på begäran av organisationen i fråga förklara vissa avtal, beslut eller samordnade förfaranden som har godkänts inom den organisationen bindande under en begränsad tid för andra aktörer inom det eller de ekonomiska områdena som inte är medlemmar av organisationen eller sammanslutningen, oavsett om det rör sig om enskilda eller grupper.
2.  I detta avsnitt avses med ekonomiskt område ett geografiskt område som består av produktionsområden som gränsar till varandra eller ligger nära varandra och där produktions- och saluföringsvillkoren är homogena.
2.  I detta avsnitt avses med ekonomiskt område ett geografiskt område som består av produktionsområden som gränsar till varandra eller ligger nära varandra och där produktions- och saluföringsvillkoren är homogena eller, för produkter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning som erkänns i unionsrätten, det geografiska område som anges i produktspecifikationen.
3.  En organisation eller sammanslutning ska anses vara representativ om den i det eller de ekonomiska områdena i en medlemsstat
3.  En organisation eller sammanslutning ska anses vara representativ om den i det eller de ekonomiska områdena i en medlemsstat
a)  står för minst följande andelar av produktions- eller handelsvolymen eller av bearbetningsvolymen för den eller de berörda produkterna
a)  står för minst följande andelar av produktions- eller handelsvolymen eller av bearbetningsvolymen för den eller de berörda produkterna
i)  för producentorganisationer i frukt- och grönsakssektorn: minst 60 %,
i)  för producentorganisationer i frukt- och grönsakssektorn: minst 60 %,
ii)  för övriga: minst två tredjedelar, och
ii)  för övriga: minst två tredjedelar, och
b)  när det gäller producentorganisationer, omfattar mer än 50 % av de berörda producenterna.
b)  när det gäller producentorganisationer, omfattar mer än 50 % av de berörda producenterna.
När det gäller branschorganisationer för vilka det medför praktiska svårigheter att fastställa den volymandel av produktion av, handel med eller bearbetning av den eller de berörda produkterna, får en medlemsstat dock föreskriva nationella bestämmelser för fastställande av den angivna nivå av representativitet som avses i första stycket a ii.
När det gäller branschorganisationer för vilka det medför praktiska svårigheter att fastställa den volymandel av produktion av, handel med eller bearbetning av den eller de berörda produkterna, får en medlemsstat dock föreskriva nationella bestämmelser för fastställande av den angivna nivå av representativitet som avses i första stycket a ii.
Om en ansökan om utvidgad tillämpning av reglerna till att omfatta andra aktörer täcker mer än ett ekonomiskt område, ska organisationen eller sammanslutningen kunna styrka en viss lägsta representativitet enligt definitionen i första stycket för varje bransch som den representerar i vart och ett av de berörda ekonomiska områdena.
Om en ansökan om utvidgad tillämpning av reglerna till att omfatta andra aktörer täcker mer än ett ekonomiskt område, ska organisationen eller sammanslutningen kunna styrka en viss lägsta representativitet enligt definitionen i första stycket för varje bransch som den representerar i vart och ett av de berörda ekonomiska områdena.
4.  De regler för vilka utvidgning med andra aktörer får begäras enligt punkt 1 ska ha ett av följande syften:
4.  De regler för vilka utvidgning med andra aktörer får begäras enligt punkt 1 ska ha ett av följande syften:
a)  Produktions- och marknadsrapportering.
a)  Produktions- och marknadsrapportering.
b)  Striktare produktionsregler än de som föreskrivs i unionsreglerna eller nationella regler.
b)  Striktare produktionsregler än de som föreskrivs i unionsreglerna eller nationella regler.
c)  Utarbetande av standardavtal som är förenliga med unionsreglerna.
c)  Utarbetande av standardavtal och klausuler om värdefördelning och skälig ersättning som är förenliga med unionsreglerna.
ca)  Utarbetande av standardavtal eller klausuler inom vinsektorn som är förenliga med unionsreglerna och som, genom undantag från artikel 3.1 i direktiv (EU) 2019/633, får inbegripa betalningstider som är längre än 60 dagar vid köp av otappat vin som en del av skriftliga fleråriga avtal eller avtal som blir fleråriga mellan en producent eller återförsäljare av vin och vederbörandes direkta köpare, förutsatt att klausulerna avseende dessa tidsfrister har utgjort föremål för en utvidgning före den 31 oktober 2021.
d)  Saluföring.
d)  Saluföring.
e)  Skyddet av miljön.
e)  Skyddet av miljön.
f)  Åtgärder för att främja och utnyttja produkternas potential.
f)  Åtgärder för att främja och utnyttja produkternas potential.
g)  Åtgärder för att skydda ekologiskt jordbruk samt ursprungs- och kvalitetsbeteckningar och geografiska beteckningar.
g)  Åtgärder för att skydda ekologiskt jordbruk samt ursprungs- och kvalitetsbeteckningar och geografiska beteckningar.
h)  Forskning för att öka förädlingsvärdet på produkterna, särskilt genom nya användningsområden som inte utgör ett hot mot folkhälsan.
h)  Forskning för att öka förädlingsvärdet på produkterna, särskilt genom nya användningsområden som inte utgör ett hot mot folkhälsan.
i)  Undersökningar i syfte att förbättra produkternas kvalitet.
i)  Undersökningar i syfte att förbättra produkternas kvalitet.
j)  Forskning, särskilt om odlingsmetoder som medger en minskad användning av växtskyddsmedel och djurläkemedel och som garanterar att marken skyddas och miljön skyddas eller förbättras.
j)  Forskning, särskilt om odlingsmetoder som medger en minskad användning av växtskyddsmedel och djurläkemedel och som garanterar att marken skyddas och miljön skyddas eller förbättras.
k)  Fastställande av minimikvaliteter och minimistandarder för förpackning och presentation.
k)  Fastställande av minimistandarder för förpackning och presentation.
l)  Användning av certifierat utsäde och kontroll av produktkvaliteten.
l)  Användning av certifierat utsäde för produkter som inte omfattas av förordning (EU) 2018/848 samt kontroll av produktkvaliteten.
m)  Djurens hälsa, växtskydd och livsmedelssäkerhet.
m)  Förebyggande och hantering av risker för växtskyddet, djurhälsan, livsmedelssäkerheten eller miljön, särskilt genom att inrätta gemensamma fonder eller genom att bidra till sådana fonder.
n)  Hanteringen av biprodukter.
n)  Hantering och tillvaratagande av biprodukter.
na)  Utveckling, genomförande och kontroll av tekniska standarder för en exakt bedömning av produktens egenskaper.
Reglerna får inte skada övriga aktörer i den berörda medlemsstaten eller i unionen, får inte leda till något av de resultat som anges i artikel 210.4 och får inte vara oförenliga med gällande unionsrätt eller gällande nationella regler.
Reglerna får inte påverka tillämpningen av förordning (EU) 2018/848, i tillämpliga fall. De får inte skada övriga aktörer, eller hindra nya aktörers inträde, i den berörda medlemsstaten eller i unionen, får inte leda till något av de resultat som anges i artikel 210.4 och får inte vara oförenliga med gällande unionsrätt eller gällande nationella regler.
4a.  När kommissionen i enlighet med artikel 222 i denna förordning antar en genomförandeakt för att tillåta att artikel 101.1 i EUF-fördraget inte tillämpas på de avtal och beslut som avses i artikel 222.1 i denna förordning, får dessa avtal och beslut utvidgas under förutsättning att villkoren i denna artikel är uppfyllda.
4b.  Om en medlemsstat utvidgar de regler som avses i punkt 1 ska den berörda organisationen fastställa proportionella åtgärder för att trygga efterlevnaden av reglerna i sådana avtal som blir obligatoriska i och med utvidgningen.
5.  En utvidgning av bestämmelserna i punkt 1 ska i sin helhet meddelas aktörerna genom offentliggörande i en officiell publikation i den berörda medlemsstaten.
5.  En utvidgning av bestämmelserna i punkt 1 ska i sin helhet meddelas aktörerna genom offentliggörande i en officiell publikation i den berörda medlemsstaten.
6.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om beslut som fattas med stöd av denna artikel.
6.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om beslut som fattas med stöd av denna artikel.
Ändring 123
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22q (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 165
(22q)  Artikel 165 ska ersättas med följande:
Artikel 165
Artikel 165
Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar
Ekonomiska bidrag från icke-medlemmar
Om reglerna för en erkänd producentorganisation, en erkänd sammanslutning av producentorganisationer eller en erkänd branschorganisation utvidgas enligt artikel 164 och om de verksamheter som reglerna avser är av allmänt ekonomiskt intresse för de ekonomiska aktörer vars verksamhet är knuten till produkterna i fråga, får den medlemsstat som har beviljat erkännandet efter samråd med alla berörda intressenter besluta att enskilda ekonomiska aktörer eller grupper som inte är medlemmar i organisationen men som drar nytta av verksamheten ska erlägga hela eller en del av det ekonomiska bidrag som medlemmarna betalar till organisationen, i den mån bidraget är avsett att täcka omkostnader som är en direkt följd av de aktuella verksamheterna.
Om reglerna för en erkänd producentorganisation, en erkänd sammanslutning av producentorganisationer eller en erkänd branschorganisation utvidgas enligt artikel 164 och om de verksamheter som reglerna avser är av allmänt ekonomiskt intresse för de ekonomiska aktörer vars verksamhet är knuten till produkterna i fråga, får den medlemsstat som har beviljat erkännandet efter samråd med alla berörda intressenter besluta att enskilda ekonomiska aktörer eller grupper som inte är medlemmar i organisationen men som i praktiken drar nytta av verksamheten ska erlägga hela eller en del av det ekonomiska bidrag som medlemmarna betalar till organisationen, i den mån bidraget är avsett att täcka omkostnader som är en följd av en eller flera av de verksamheter som nämns i artikel 164.4. De detaljerade budgetarna i anslutning till dessa verksamheter bör göras tillgängliga på ett transparent sätt så att alla bidragande ekonomiska aktörer kan granska dem, oavsett om de är medlemmar i organisationen eller inte.”
Ändring 124
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22r (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 166a (ny)
(22r)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 166a
Reglering av utbudet av andra jordbruksprodukter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning än ost, vin och skinka
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 150, 167 och 172 får medlemsstaterna, på begäran av en producentorganisation som är erkänd enligt artikel 152.1 i denna förordning, en branschorganisation som är erkänd enligt artikel 157.1 i denna förordning eller en sådan grupp som avses i artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 för en begränsad tidsperiod fastställa bindande bestämmelser för reglering av utbud av andra jordbruksprodukter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 än ost, vin och skinka.
2.  De bestämmelser som avses i punkt 1 i denna artikel ska omfattas av en förhandsöverenskommelse mellan parterna i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012.
Denna överenskommelse ska ingås mellan
a)   minst två tredjedelar av producenterna av denna produkt eller av den råvara som används för att framställa denna produkt, eller deras representanter, i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012, och
b)   i förekommande fall, minst två tredjedelar av de företag som bearbetar denna jordbruksprodukt, som representerar minst två tredjedelar av produktionen av denna produkt eller deras representanter i det geografiska område som avses i denna punkt.
I vederbörligen motiverade fall, när den representativitet som avses i led a och/eller b i detta stycke inte kan uppnås i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012, eller när fastställandet av denna skapar praktiska problem, får medlemsstaterna fastställa nationella bestämmelser för att fastställa en lämplig nivå för representativitet och samrådsförfaranden för en förhandsöverenskommelse mellan parterna.
3.  De bestämmelser som avses i punkt 1
a)   ska endast avse reglering av utbudet av den berörda produkten och syfta till att anpassa utbudet av den berörda produkten till efterfrågan,
b)   ska endast gälla den berörda produkten,
c)   får inte vara bindande i mer än tre år men kan därefter förlängas efter en ny begäran i enlighet med punkt 1,
d)   får inte skada handeln med andra produkter än de som omfattas av dessa bestämmelser,
e)   får inte gälla transaktioner efter den första saluföringen av den berörda produkten,
f)   får inte tillåta fastställande av priser, inte heller riktpriser eller rekommenderade priser,
g)   får inte leda till att en alltför stor andel av den berörda produkten som annars skulle ha varit tillgänglig blockeras,
h)   får inte verka diskriminerande, utgöra ett hinder för nya aktörer på marknaden eller leda till att små producenter påverkas negativt,
i)   ska bidra till att upprätthålla kvaliteten (även i fråga om hälsoaspekter) och/eller utvecklingen av den berörda produkten.
4.  De regler som avses i punkt 1 ska offentliggöras i en officiell tidning i den aktuella medlemsstaten.
5.  Medlemsstaterna ska utföra kontroller för att säkerställa att de villkor som avses i punkt 3 uppfylls och ska, om de behöriga nationella myndigheterna upptäcker att dessa villkor inte har uppfyllts, upphäva de regler som avses i punkt 1.
6.  Medlemsstaterna ska omedelbart meddela kommissionen de regler som de har antagit enligt punkt 1. Kommissionen ska underrätta de övriga medlemsstaterna om anmälan om sådana regler.
7.  Kommissionen får när som helst anta genomförandeakter som kräver att en medlemsstat upphäver de regler som den har antagit enligt punkt 1, om kommissionen anser att dessa regler inte uppfyller villkoren i punkt 3, förhindrar eller snedvrider konkurrensen på en stor del av den inre marknaden eller äventyrar den fria handeln eller uppnåendet av målen i artikel 39 i EUF-fördraget. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3 i denna förordning.”
Ändring 243
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22s (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 167
(22s)  Artikel 167 ska ersättas med följande:
Artikel 167
”Artikel 167
Saluföringsregler för att förbättra och stabilisera den gemensamma vinmarknadens funktion
Saluföringsregler för att förbättra och stabilisera den gemensamma vinmarknadens funktion
1.  För att förbättra och stabilisera den gemensamma marknaden för vin, inbegripet de druvor, den must och de viner som vinet härrör från, får de producerande medlemsstaterna fastställa saluföringsregler för att reglera utbudet, särskilt genom beslut som fattas av erkända branschorganisationer enligt artiklarna 157 och 158.
1.  För att förbättra och stabilisera den gemensamma marknaden för vin, inbegripet de druvor, den must och de viner som vinet härrör från, får de producerande medlemsstaterna fastställa saluföringsregler för att reglera utbudet, särskilt genom beslut som fattas av erkända branschorganisationer enligt artiklarna 163a och 158.
Saluföringsreglerna ska stå i proportion till det eftersträvade målet och får inte
Saluföringsreglerna ska stå i proportion till det eftersträvade målet och får inte
a)  avse transaktioner som görs efter det att den berörda produkten släpps ut på marknaden för första gången,
a)  avse transaktioner som görs efter det att den berörda produkten släpps ut på marknaden för första gången,
b)  tillåta fastställande av priser, inte heller riktpriser eller rekommenderade priser,
b)  tillåta fastställande av priser, inte heller riktpriser eller rekommenderade priser,
c)  blockera en alltför stor andel av den normala årliga skörden,
c)  blockera en alltför stor andel av den normala årliga skörden,
d)  göra det möjligt att vägra att utfärda de nationella certifikat och unionscertifikat som krävs för omsättning och saluföring av viner om saluföringen är i överensstämmelse med ovannämnda regler.
d)  göra det möjligt att vägra att utfärda de nationella certifikat och unionscertifikat som krävs för omsättning och saluföring av viner om saluföringen är i överensstämmelse med ovannämnda regler.
2.  Reglerna enligt punkt 1 ska i sin helhet meddelas aktörerna genom offentliggörande i en officiell publikation i den berörda medlemsstaten.
2.  Reglerna enligt punkt 1 ska i sin helhet meddelas aktörerna genom offentliggörande i en officiell publikation i den berörda medlemsstaten.
3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om beslut som fattas med stöd av denna artikel.
3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om beslut som fattas med stöd av denna artikel.
Ändring 125
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22t (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 167a (ny)
(22t)  I avdelning II kapitel III avsnitt 4 ska följande nya artikel införas:
”Artikel 167a
Saluföringsregler för att förbättra och stabilisera den gemensamma marknaden för olivolja
1.  För att förbättra och stabilisera den gemensamma marknaden för olivolja får de producerande medlemsstaterna fastställa saluföringsregler för att reglera utbudet.
Saluföringsreglerna ska stå i proportion till det eftersträvade målet och får inte
a)   avse transaktioner som görs efter det att den berörda produkten släpps ut på marknaden för första gången,
b)   tillåta fastställande av priser, inte heller riktpriser eller rekommenderade priser,
c)   blockera en alltför stor andel av den normala årliga skörden.
2.  Reglerna enligt punkt 1 ska i sin helhet meddelas aktörerna genom offentliggörande i en officiell publikation i den berörda medlemsstaten.
3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om beslut som fattas med stöd av denna artikel.”
Ändring 126
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22u (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 168
(22u)  Artikel 168 ska ersättas med följande:
Artikel 168
Artikel 168
Avtalsförhållanden
Avtalsförhållanden
1.  Utan att det påverkar tillämpningen artikel 148 om sektorn för mjölk och mjölkprodukter och artikel 125 om sockersektorn, om en medlemsstat beslutar, när det gäller jordbruksprodukter inom en sektor som anges i artikel 1.2 i denna förordning, förutom sektorerna för mjölk och mjölkprodukter samt socker,
1.  Utan att det påverkar tillämpningen artikel 148 om sektorn för mjölk och mjölkprodukter och artikel 125 om sockersektorn, om en medlemsstat beslutar, när det gäller jordbruksprodukter inom en sektor som anges i artikel 1.2 i denna förordning, förutom sektorerna för mjölk och mjölkprodukter samt socker,
a)  att varje leverans på dess territorium från en producent till ett bearbetningsföretag eller en distributör måste omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna, och/eller
a)  att varje leverans på dess territorium från en producent till ett bearbetningsföretag eller en distributör måste omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna, och/eller
b)  att de första köparna måste lämna in ett skriftligt anbud om avtal om leverans på dess territorium av dessa jordbruksprodukter från producenten, ska detta avtal eller anbud om avtal uppfylla de villkor som fastställts i punkterna 4 och 6 i denna artikel.
b)  att de första köparna måste lämna in ett skriftligt anbud om avtal om leverans på dess territorium av dessa jordbruksprodukter från producenten, ska detta avtal eller anbud om avtal uppfylla de villkor som fastställts i punkterna 4 och 6 i denna artikel.
1a.  Om en medlemsstat inte utnyttjar de möjligheter som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel får en producent, en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer, med avseende på jordbruksprodukter i en av de sektorer som anges i artikel 1.2 förutom sektorerna för mjölk och mjölkprodukter samt socker, kräva att leverans av deras produkter till ett bearbetningsföretag eller en distributör ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och/eller omfattas av ett skriftligt anbud om avtal från de första köparna, enligt samma villkor som i punkt 4 och i punkt 6 första stycket i den här artikeln.
1a.  Om en medlemsstat inte utnyttjar de möjligheter som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel får en producent, en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer, med avseende på jordbruksprodukter i en av de sektorer som anges i artikel 1.2 förutom sektorerna för mjölk och mjölkprodukter samt socker, kräva att leverans av deras produkter till ett bearbetningsföretag eller en distributör ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna och/eller omfattas av ett skriftligt anbud om avtal från de första köparna, enligt samma villkor som i punkt 4 och i punkt 6 första stycket i den här artikeln.
Om den första köparen är ett mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG ska avtalet och/eller anbudet om avtal inte vara obligatoriskt, utan att detta påverkar parternas möjlighet att använda ett standardavtal som utarbetats av en branschorganisation.
Om den första köparen är ett mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG ska avtalet och/eller anbudet om avtal inte vara obligatoriskt, utan att detta påverkar parternas möjlighet att använda ett standardavtal som utarbetats av en branschorganisation.
2.   Om en medlemsstat beslutar att leveranser av de produkter som omfattas av denna artikel från en producent till ett bearbetningsföretag måste omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna ska den samtidigt besluta om vilket eller vilka leveransstadier som ska omfattas av ett sådant avtal om leveransen av de berörda produkterna går via en eller flera mellanhänder.
2.  Om en medlemsstat beslutar att leveranser av de produkter som omfattas av denna artikel från en producent till ett bearbetningsföretag måste omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna ska den samtidigt besluta om vilket eller vilka leveransstadier som ska omfattas av ett sådant avtal om leveransen av de berörda produkterna går via en eller flera mellanhänder.
Medlemsstaterna ska se till att de bestämmelser som de antar med stöd av denna artikel inte försämrar den inre marknadens funktion.
Medlemsstaterna ska se till att de bestämmelser som de antar med stöd av denna artikel inte försämrar den inre marknadens funktion.
3.  I det fall som beskrivs i punkt 2 får medlemsstaten för att sörja för rättvisa avtalsförhållanden införa en medlingsmekanism för de fall där inget sådant avtal kan ingås i samförstånd.
3.  I det fall som beskrivs i punkt 2 får medlemsstaten för att sörja för rättvisa avtalsförhållanden införa en medlingsmekanism för de fall där inget sådant avtal kan ingås i samförstånd.
4.  Sådana avtal eller anbud om avtal som avses i punkterna 1 och 1a ska
4.  Sådana avtal eller anbud om avtal som avses i punkterna 1 och 1a ska
a)  upprättas före leverans,
a)  upprättas före leverans,
b)  vara skriftliga, och
b)  vara skriftliga, och
c)  framför allt omfatta följande delar:
c)  framför allt omfatta följande delar:
i)  vara statiskt och anges i avtalet och/eller — beräknas utifrån en kombination av olika faktorer som är fastställda i avtalet, till exempel marknadskostnadsindikatorer som avspeglar förändringar av marknadsförhållandena, levererad volym och kvaliteten på eller sammansättningen av de levererade jordbruksprodukterna.
i)  vara statiskt och anges i avtalet och/eller — beräknas utifrån en kombination av olika faktorer som är fastställda i avtalet, till exempel objektiva produktions- och marknadskostnadsindikatorer som är lättillgängliga och begripliga och som återger förändringar av marknadsförhållandena, levererad volym och kvaliteten på eller sammansättningen av de levererade jordbruksprodukterna. För detta får de medlemsstater som har beslutat att tillämpa punkt 1, fastställa indikatorer i enlighet med objektiva kriterier och på grundval av studier av livsmedelsproduktionen och livsmedelskedjan, så att dessa kan fastställas när som helst.
ii)  Kvantiteten och kvaliteten på de berörda produkterna som kan eller måste levereras, liksom tidpunkten för dessa leveranser.
ii)  Kvantiteten och kvaliteten på de berörda produkterna som kan eller måste levereras, liksom tidpunkten för dessa leveranser.
iii)  Avtalets giltighetstid, som får vara begränsad eller obegränsad och innehålla uppsägningsklausuler.
iii)  Avtalets giltighetstid, som får vara begränsad eller obegränsad och innehålla uppsägningsklausuler.
iv)  Uppgifter om betalningsfrister och betalningsförfaranden.
iv)  Uppgifter om betalningsfrister och betalningsförfaranden.
v)  Villkoren för hämtning eller leverans av jordbruksprodukterna.
v)  Villkoren för hämtning eller leverans av jordbruksprodukterna.
vi)  Regler som är tillämpliga vid force majeure.
vi)  Regler som är tillämpliga vid force majeure.
5.  Genom undantag från punkterna 1 och 1a ska ett avtal eller anbud om avtal inte krävas när berörda produkter levereras från en medlem av ett kooperativ till det kooperativ som medlemmen tillhör, om kooperativets stadgar eller de regler och beslut som fastställts i eller följer av dessa stadgar innehåller bestämmelser med liknande effekt som bestämmelserna i punkt 4 a, b och c.
5.  Genom undantag från punkterna 1 och 1a ska ett avtal eller anbud om avtal inte krävas när berörda produkter levereras från en medlem av ett kooperativ till det kooperativ som medlemmen tillhör, om kooperativets stadgar eller de regler och beslut som fastställts i eller följer av dessa stadgar innehåller bestämmelser med liknande effekt som bestämmelserna i punkt 4 a, b och c.
6.  Alla delar av avtal om leverans av jordbruksprodukter som ingås av producenter, mottagare, bearbetningsföretag eller distributörer, inbegripet de delar som avses i punkt 4 c, ska förhandlas fritt mellan parterna. Trots första stycket ska ett eller båda av följande alternativ gälla:
6.  Alla delar av avtal om leverans av jordbruksprodukter som ingås av producenter, mottagare, bearbetningsföretag eller distributörer, inbegripet de delar som avses i punkt 4 c, ska förhandlas fritt mellan parterna. Trots första stycket ska ett eller båda av följande alternativ gälla:
a)  En medlemsstat som beslutar att i enlighet med punkt 1 göra det obligatoriskt med skriftliga avtal för leverans av jordbruksprodukter får fastställa en minimiperiod som endast ska gälla för skriftliga avtal mellan en producent och en första köpare av jordbruksprodukter. En sådan minimiperiod ska vara minst sex månader och får inte försämra den inre marknadens funktion,
a)  En medlemsstat som beslutar att i enlighet med punkt 1 göra det obligatoriskt med skriftliga avtal för leverans av jordbruksprodukter får fastställa en minimiperiod som endast ska gälla för skriftliga avtal mellan en producent och en första köpare av jordbruksprodukter. En sådan minimiperiod ska vara minst sex månader och får inte försämra den inre marknadens funktion,
b)  En medlemsstat som beslutar att i enlighet med punkt 1 göra det obligatoriskt för den första köparen av jordbruksprodukter att ge producenten ett skriftligt anbud om avtal får ange att anbudet måste omfatta en minimiperiod för avtalet enligt bestämmelserna i nationell lagstiftning för detta. En sådan minimiperiod ska vara minst sex månader och får inte försämra den inre marknadens funktion.
b)  En medlemsstat som beslutar att i enlighet med punkt 1 göra det obligatoriskt för den första köparen av jordbruksprodukter att ge producenten ett skriftligt anbud om avtal får ange att anbudet måste omfatta en minimiperiod för avtalet enligt bestämmelserna i nationell lagstiftning för detta. En sådan minimiperiod ska vara minst sex månader och får inte försämra den inre marknadens funktion.
Det andra stycket ska inte påverka producentens rätt att avböja en sådan minimiperiod under förutsättning att denne gör det skriftligen. I sådana fall står det parterna fritt att förhandla om alla delar av avtalet, inklusive de delar som avses i punkt 4 c.
Det andra stycket ska inte påverka producentens rätt att avböja en sådan minimiperiod under förutsättning att denne gör det skriftligen. I sådana fall står det parterna fritt att förhandla om alla delar av avtalet, inklusive de delar som avses i punkt 4 c.
7.  De medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som anges i denna artikel ska se till att de införda bestämmelserna inte försämrar den inre marknadens funktion. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om hur de tillämpar åtgärder som införts med stöd av denna artikel.
7.  De medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som anges i denna artikel ska se till att de införda bestämmelserna inte försämrar den inre marknadens funktion. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om hur de tillämpar åtgärder som införts med stöd av denna artikel.
8.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa de åtgärder som är nödvändiga för en enhetlig tillämpning av punkt 4 a och b och punkt 5 i denna artikel och åtgärder som rör den information som medlemsstaterna ska ge i enlighet denna artikel.
8.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa de åtgärder som är nödvändiga för en enhetlig tillämpning av punkt 4 a och b och punkt 5 i denna artikel och åtgärder som rör den information som medlemsstaterna ska ge i enlighet denna artikel.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Ändring 127
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22v (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 172 – punkt 2
(22v)  Artikel 172.2 ska ersättas med följande:
2.  De regler som avses i punkt 1 i denna artikel ska omfattas av en förhandsöverenskommelse mellan parterna i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012. En sådan överenskommelse ska, efter samråd med grisproducenterna i det geografiska området, ingås mellan minst två tredjedelar av de företag som bearbetar skinkan i fråga, och som företräder minst två tredjedelar av produktionen av denna skinka i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 och, om medlemsstaten anser det lämpligt, minst två tredjedelar av grisproducenterna i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012.
2. De regler som avses i punkt 1 i denna artikel ska omfattas av en förhandsöverenskommelse mellan parterna i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012. En sådan överenskommelse ska, efter samråd med grisproducenterna i det geografiska området, ingås mellan minst två tredjedelar av de företag som bearbetar skinkan i fråga eller deras representanter, och som företräder minst två tredjedelar av produktionen av denna skinka i det geografiska område som avses i artikel 7.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 och, om medlemsstaten anser det lämpligt, minst två tredjedelar av grisproducenterna i det geografiska område som avses i det ledet.
Ändring 244
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22w (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 172a (ny)
(22w)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 172a
Värdefördelning för branschorganisationer
Utan att det påverkar specifika värdefördelningsklausuler inom sockersektorn får jordbrukare, inbegripet sammanslutningar av jordbrukare, och deras första köpare samt ett eller flera företag, som vart och ett verkar på olika nivåer i produktions-, bearbetnings- eller distributionskedjan, komma överens om värdefördelningsklausuler, inbegripet marknadsbonusar och -förluster, där det fastställs hur eventuella förändringar av de berörda produkternas relevanta marknadspriser eller andra råvarumarknader ska fördelas dem emellan, med beaktande av produktionskostnaderna.”
Ändring 245
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22x (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 172b (ny)
(22x)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 172b
Värdefördelning för produkter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning
För produkter med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning som erkänns i unionsrätten får branschorganisationer som är erkända enligt artikel 157 anta regler om värdefördelning mellan aktörer i de olika leden i produktionen och, om tillämpligt, bearbetningen och saluföringen, för vilka de, som undantag från artikel 101.1 i EUF-fördraget, får begära en utvidgad räckvidd på grundval av artikel 164.1 i denna förordning.
Sådana utvidgade avtal, beslut eller samordnade förfaranden ska stå i proportion till det eftersträvade målet och får inte
a)  innebära fastställande av priser på de slutprodukter som saluförs till konsumenterna,
b)  sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av produkterna i fråga,
c)  skapa en överdriven obalans mellan de olika leden i värdekedjan inom den berörda sektorn.”
Ändring 130
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22y (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 173 – punkt 1 - led b
(22y)  I artikel 173.1 ska led b ersättas av följande:
b)  Reglerna för sådana organisationer och sammanslutningar, stadgarna för andra organisationer än producentorganisationer, de specifika villkor som gäller för stadgar för producentorganisationer inom vissa sektorer, inklusive undantag från skyldigheten att saluföra hela produktionen genom den producentorganisation som avses i artikel 160 andra stycket, sådana organisationers och sammanslutningars struktur, medlemskapsperiod, storlek, ansvarighet och verksamhet, effekterna av erkännande, återkallande av erkännande och sammanslagningar.
”b) Reglerna för sådana organisationer och sammanslutningar, stadgarna för andra organisationer än producentorganisationer, de specifika villkor som gäller för stadgar för producentorganisationer inom vissa sektorer, inklusive undantaget från skyldigheten att saluföra hela produktionen genom den producentorganisation som avses i artikel 160.1 a andra stycket genom att fastställa de andelar som avses i punkterna 2 och 3 i den artikeln samt de produktkategorier från punkt 1a för vilka dessa andelar ska gälla, sådana organisationers och sammanslutningars struktur, medlemskapsperiod, storlek, ansvarighet och verksamhet, effekterna av erkännande, återkallande av erkännande och sammanslagningar.”
Ändring 131
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22z (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 176 – punkt 3
(22z)  Artikel 176.3 ska ersättas med följande:
3.  Licenserna ska gälla inom hela unionen.
”3. Licenserna ska gälla inom hela unionen. Alla uppgifter om sökande som samlats in av medlemsstaterna vid utfärdandet av certifikat ska meddelas kommissionen varje månad.”
Ändring 133
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 182 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)
(22aa)  I artikel 182.1 första stycket ska följande led läggas till:
”ba) importvolymen för ett visst år som är föremål för förmånstullar som överenskommits mellan unionen och tredjeländer inom ramen för frihandelsavtal överskrider en viss nivå (nedan kallad marknadsexponeringsvolym).”
Ändring 134
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22ab (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 182 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)
(22ab)  I artikel 182.1 första stycket ska följande led läggas till:
”bb) tredjeländer inte uppfyller unionsstandarderna för växtskydd och djurskydd.”
Ändring 135
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22ac (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 182 – punkt 1 – stycke 2
(22ac)  I artikel 182.1 ska andra stycket ersättas med följande:
Den utlösande volymen ska grunda sig på marknadstillträdesnivån, dvs. importen uttryckt som en procentandel av motsvarande inhemska konsumtion de föregående tre åren.
”Den utlösande volymen ska grunda sig på marknadstillträdesnivån, dvs. importen uttryckt som en procentandel av motsvarande inhemska konsumtion de föregående tre åren. Den ska regelbundet omdefinieras för att ta hänsyn till ändringar av unionsmarknadens storlek. Det utlösande priset ska regelbundet omdefinieras för att ta hänsyn till utvecklingen på den globala marknaden och produktionskostnaderna.”
Ändring 136
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22ad (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 182 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)
(22ad)  I artikel 182.1 ska följande stycke läggas till:
”Marknadsexponeringsvolymen ska fastställas på grundval av import som är föremål för förmånstullar uttryckt som en procentandel av en hållbar total marknadsexponering för de berörda sektorerna.”
Ändring 137
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22ae (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 184 – punkt 2
(22ae)  Artikel 184.2 ska ersättas med följande:
2.  Tullkvoterna ska förvaltas på ett sätt som inte leder till diskriminering mellan berörda aktörer, genom att en av följande metoder eller en kombination av dem eller någon annan lämplig metod används:
2. Tullkvoterna ska förvaltas på ett sätt som inte leder till diskriminering mellan berörda aktörer, genom att en av följande metoder eller en kombination av dem eller någon annan lämplig metod används:
a)  En metod som är grundad på i vilken ordningsföljd ansökningarna inkommer (metoden ”först till kvarn”).
a)  En metod som är grundad på i vilken ordningsföljd ansökningarna inkommer (metoden ”först till kvarn”).
b)  En metod enligt vilken kvoter fördelas i proportion till de begärda kvantiteterna enligt inkomna ansökningar (metoden "samtidig behandling").
b)  En metod enligt vilken kvoter fördelas i proportion till de begärda kvantiteterna enligt inkomna ansökningar (metoden ”samtidig behandling”).
c)  En metod grundad på traditionella handelsflöden (metoden "traditionella/nya mönster").
c)  En metod grundad på traditionella handelsflöden (metoden ”traditionella/nya mönster”).
d)   En metod som möjliggör distribution till många olika aktörer, bland annat genom att ta hänsyn till relevanta sociala och miljömässiga standarder, såsom de grundläggande ILO-konventionerna och multilaterala miljöavtal som unionen är part i.”
Ändring 138
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 22af (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 188a (ny)
(22af)  I kapitel III ska följande artikel läggas till:
”Artikel 188a
Import av jordbruksprodukter och jordbruksbaserade livsmedelsprodukter från tredjeländer
Jordbruksprodukter och jordbruksbaserade livsmedelsprodukter får importeras från tredjeländer endast om de uppfyller produktionsstandarder och skyldigheter som motsvarar dem som antagits, framför allt på miljö- och hälsoskyddets område, för samma produkter som skördats i unionen eller framställts från sådana produkter. Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa regler för överensstämmelse som ska gälla för aktörer när det gäller import, varvid hänsyn ska tas till ömsesidiga avtal med tredjeländer. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.”
Ändring 139
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 23
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 189
(23)  Artikel 189 ska utgå.
utgår
Ändring 140
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 206
(26a)  Artikel 206 ska ersättas med följande:
Artikel 206
Artikel 206
Riktlinjer från kommissionen om tillämpningen av konkurrensregler på jordbruket
Riktlinjer från kommissionen om tillämpningen av konkurrensregler på jordbruket
Om inte annat föreskrivs i denna förordning och i enlighet med artikel 42 i EUF-fördraget, ska artiklarna 101–106 i EUF-fördraget samt bestämmelser för tillämpningen av dessa, om inte annat följer av artiklarna 207–210 i denna förordning, tillämpas på alla sådana avtal, beslut och förfaranden som avses i artiklarna 101.1 och 102 i EUF-fördraget och som rör produktion av eller handel med jordbruksprodukter.
Om inte annat föreskrivs i denna förordning och i enlighet med artikel 42 i EUF-fördraget, ska artiklarna 101–106 i EUF-fördraget samt bestämmelser för tillämpningen av dessa, om inte annat följer av artiklarna 207–210 i denna förordning, tillämpas på alla sådana avtal, beslut och förfaranden som avses i artiklarna 101.1 och 102 i EUF-fördraget och som rör produktion av eller handel med jordbruksprodukter.
För att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl och att unionens konkurrensregler tillämpas enhetligt ska kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter tillämpa unionens konkurrensregler i nära samarbete.
För att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl och att unionens konkurrensregler tolkas och tillämpas enhetligt ska kommissionen och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter ha ett nära samarbete och i största möjliga mån samordna sina insatser när de tillämpar unionens konkurrensregler.
Dessutom ska kommissionen om lämpligt offentliggöra riktlinjer som hjälp till nationella konkurrensmyndigheter och företag.
Dessutom ska kommissionen om lämpligt offentliggöra riktlinjer som hjälp till nationella konkurrensmyndigheter och företag.
Ändring 246
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Del IV – kapitel I – artikel 206a (ny)
(26b)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 206a
Återförsäljning till underpris
1.  Jordbruksprodukter från en sektor som förtecknas i artikel 1.2 får inte säljas vidare till underpris.
2.  Medlemsstaterna får dock i vederbörligen motiverade fall tillåta undantag från punkt 1 avseende situationer då jordbruksprodukter får säljas vidare till underpris, i syfte att undvika livsmedelsavfall.
Kommissionen ska för att säkerställa lika villkor ges befogenhet att anta delegerade aktier i enlighet med artikel 227 för att komplettera denna förordning genom att fastställa kriterier för sådana undantag relaterade till livsmedelsavfall som avses i det första stycket.
3.  I denna artikel gäller följande definitioner:
a)  återförsäljning till underpris: försäljning av jordbruksprodukter till ett pris som understiger nettoinköpspriset, där nettoinköpspriset är inköpspriset per faktura plus transportkostnader och skatter som påförs transaktionen, minus den proportionella delen av alla ekonomiska förmåner som leverantören beviljar köparen,
b)  livsmedelsavfall: alla livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 som har blivit avfall.”
Ändring 141
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 207
(26c)  Artikel 207 ska ersättas med följande:
Artikel 207
Artikel 207
Relevant marknad
Relevant marknad
Definitionen av den relevanta marknaden är ett verktyg för att identifiera och fastställa gränserna för konkurrensen mellan företag och ska grundas på följande två kumulativa element:
Definitionen av den relevanta marknaden är ett verktyg för att identifiera och fastställa gränserna för konkurrensen mellan företag och ska grundas på följande två kumulativa element:
a)  Relevant produktmarknad : I detta kapitel avses med produktmarknad den marknad som omfattar alla de produkter som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas som utbytbara.
a)  Relevant produktmarknad: I detta kapitel avses med produktmarknad den marknad som omfattar alla de produkter som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av kunderna och konsumenterna betraktas som utbytbara.
b)  Relevant geografisk marknad: Relevant geografisk marknad I detta kapitel avses med geografisk marknad den marknad som omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och vilket kan särskiljas från angränsande geografiska områden, framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.
b)  Relevant geografisk marknad: Relevant geografisk marknad I detta kapitel avses med geografisk marknad den marknad som omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och vilket kan särskiljas från angränsande geografiska områden, framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.
Ändring 142
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 208
(26d)  Artikel 208 ska ersättas med följande:
Artikel 208
Artikel 208
Dominerande ställning
Dominerande ställning
I detta kapitel avses med dominerande ställning en situation där ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att det har möjlighet att hindra upprätthållandet av en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden, genom att dess ställning tillåter det att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till konkurrenter, kunder och i sista hand konsumenter.
I detta kapitel avses med dominerande ställning en situation där ett företag har en sådan ekonomisk maktställning att det har möjlighet att hindra upprätthållandet av en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden, genom att dess ställning tillåter det att i betydande omfattning agera oberoende i förhållande till konkurrenter, leverantörer, kunder och i sista hand konsumenter.
Ändring 143
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 210
(26e)  Artikel 210 ska ersättas med följande:
Artikel 210
Artikel 210
Erkända branschorganisationers avtal och samordnade förfaranden
Erkända branschorganisationers avtal och samordnade förfaranden
1.  Artikel 101.1 i EUF-fördraget ska inte tillämpas på avtal, beslut och samordnade förfaranden som antas av branschorganisationer som är erkända enligt artikel 157 i denna förordning i syfte att genomföra sådan verksamhet som anges i artiklarna 157.1 c och, för sektorn för mjölk och mjölkprodukter, 157.3 c i denna förordning samt, när det gäller sektorerna för olivolja och bordsoliver samt tobak, artikel 162 i denna förordning.
1.  Artikel 101.1 i EUF-fördraget ska inte tillämpas på avtal, beslut och samordnade förfaranden som antas av branschorganisationer som är erkända enligt artikel 157 i denna förordning om de krävs för att uppfylla de mål som anges i artikel 157.1 c samt, när det gäller sektorerna för olivolja och bordsoliver samt tobak, artikel 162 i denna förordning.
De avtal, beslut och samordnade förfaranden som uppfyller villkoren i punkt 1 i detta stycke ska tillämpas utan att föregående beslut om detta krävs. Branschorganisationer som är erkända enligt artikel 157 i denna förordning får emellertid begära ett yttrande från kommissionen om huruvida dessa avtal, beslut och samordnade förfaranden är förenliga med målen i artikel 39 i EUF-fördraget. Kommissionen ska handlägga begäranden om yttranden skyndsamt och skicka sitt yttrande till den sökande inom fyra månader från det att den mottog en fullständig begäran. Kommissionen får, på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, ändra ett yttrandes innehåll, särskilt om den sökande har lämnat felaktiga uppgifter eller missbrukat yttrandet.
2.  Punkt 1 ska tillämpas om
2.  Artikel 101.1 i EUF-fördraget ska inte tillämpas på avtal, beslut och samordnade förfaranden som antas av branschorganisationer som är erkända enligt artikel 157 i denna förordning som rör andra verksamheter än de mål som anges i artikel 157.1 c samt, när det gäller sektorerna för olivolja och bordsoliver samt tobak, i artikel 162 i denna förordning om
a)  de avtal, besluten och samordnade förfaranden som avses däri har anmälts till kommissionen, och
a)  de avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses däri har anmälts till kommissionen, och
b)  kommissionen, inom två månader efter det att den har mottagit alla uppgifter som krävs, inte har kunnat konstatera att dessa avtal, beslut och samordnade förfaranden är oförenliga med unionens regler.
b)  kommissionen, inom två månader efter det att den har mottagit alla uppgifter som krävs, inte har kunnat konstatera att dessa avtal, beslut och samordnade förfaranden är oförenliga med unionens regler.
Om kommissionen konstaterar att de avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i punkt 1 är oförenliga med unionens regler, ska den lägga fram sina slutsatser utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.
Om kommissionen konstaterar att de avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i punkt 2 är oförenliga med unionens regler, ska den lägga fram sina slutsatser utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.
3.  De avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i punkt 1 får inte börja tillämpas förrän den tvåmånadersperiod som avses i punkt 2 första stycket b har löpt ut.
3.  De avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i punkt 2 ska börja tillämpas när den tvåmånadersperiod som avses i punkt 2 första stycket b har löpt ut.
4.  Avtal, beslut och samordnade förfaranden ska i varje fall förklaras vara oförenliga med unionens regler, om de
4.  Avtal, beslut och samordnade förfaranden ska i varje fall vara oförenliga med unionens regler, om de
a)  kan leda till någon form av uppdelning av marknaderna inom unionen,
a)  kan leda till någon form av uppdelning av marknaderna inom unionen,
b)  kan hindra marknadsordningen från att fungera tillfredsställande,
b)  kan hindra marknadsordningen från att fungera tillfredsställande,
c)  kan medföra en snedvridning av konkurrensen som inte är nödvändig för att uppnå målen för den gemensamma jordbrukspolitik som branschorganisationens verksamhet syftar till,
c)  kan medföra en snedvridning av konkurrensen som inte är nödvändig för att uppnå målen för den gemensamma jordbrukspolitik som branschorganisationens verksamhet syftar till,
d)  innebär fastställande av priser eller fastställande av kvoter,
d)  innebär en skyldighet att tillämpa fastställda priser eller volymer,
e)  kan leda till diskriminering eller sätta konkurrensen ur spel för en betydande andel av de berörda produkterna.
e)  kan leda till diskriminering eller sätta konkurrensen ur spel för en betydande andel av de berörda produkterna.
5.  Om kommissionen, när den tvåmånadersperiod som avses i punkt 2 första stycket b har löpt ut, konstaterar att villkoren för tillämpningen av punkt 1 inte har uppfyllts, ska den utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3 fatta ett beslut om att avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet i fråga ska omfattas av artikel 101.1 i EUF-fördraget.
5.  Om kommissionen konstaterar att villkoren för tillämpningen av punkt 1 inte har uppfyllts, eller om de villkor som avses i punkt 2 inte har uppfyllts eller inte längre uppfylls när den tvåmånadersperiod som avses i punkt 2 första stycket b har löpt ut, ska den utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3 fatta ett beslut om att avtalet, beslutet eller det samordnade förfarandet i fråga i framtiden ska omfattas av artikel 101.1 i EUF-fördraget.
Kommissionens beslut får tillämpas först från och med dagen för dess anmälan till den berörda branschorganisationen, såvida inte branschorganisationen har lämnat felaktiga uppgifter eller missbrukat det undantag som anges i punkt 1.
Kommissionens beslut får tillämpas först från och med dagen för dess anmälan till den berörda branschorganisationen, såvida inte branschorganisationen har lämnat felaktiga uppgifter eller missbrukat det undantag som anges i punkterna 1 och 2.
6.  Om fleråriga avtal ingås ska anmälan för det första året gälla även för de därpå följande åren av avtalet. Kommissionen får emellertid i så fall när som helst, på eget initiativ eller på begäran från en medlemsstat, avge ett yttrande om oförenlighet.
6.  Om fleråriga avtal ingås ska anmälan för det första året gälla även för de därpå följande åren av avtalet. Kommissionen får emellertid i så fall när som helst, på eget initiativ eller på begäran från en medlemsstat, avge ett yttrande om oförenlighet.
7.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa de åtgärder som är nödvändiga för en enhetlig tillämpning av denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
7.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa de åtgärder som är nödvändiga för en enhetlig tillämpning av denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Ändring 144
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26f (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 210a (ny)
(26f)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 210a
Vertikala initiativ för hållbarhet
1.  Artikel 101.1 i EUF-fördraget ska inte gälla för vertikala avtal, beslut och samordnade förfaranden avseende de produkter som avses i artikel 1.2 som syftar till att tillämpa högre normer för miljö, djurhälsa och djurskydd än de som är obligatoriska enligt EU-lagstiftningen eller den nationella lagstiftningen, förutsatt att de fördelar för allmänintresset som de medför väger upp nackdelarna när det gäller konsumenter och förutsatt att de bara inför de restriktioner som är oumbärliga för att uppnå deras mål.
2.  Artikel 101.1 i EUF-fördraget ska inte gälla för de avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i punkt 1, förutsatt att
a)   de avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses däri har anmälts till kommissionen, och
b)   kommissionen, inom två månader efter det att den har mottagit alla uppgifter som krävs, inte har kunnat konstatera att dessa avtal, beslut och samordnade förfaranden är oförenliga med unionens regler.
Om kommissionen konstaterar att de avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i punkt 1 är oförenliga med unionens regler, ska den lägga fram sina slutsatser utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3.”
Ändring 145
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26g (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 214a
(26g)  Artikel 214a ska ersättas med följande:
Artikel 214a
Artikel 214a
Nationellt stöd till vissa sektorer i Finland
Nationellt stöd till vissa sektorer i Finland
Om kommissionen lämnar sitt tillstånd får Finland för perioden 20142020 fortsätta att bevilja sådant nationellt stöd som beviljades under 2013 till producenter på grundval av artikel 141 i 1994 års anslutningsakt, förutsatt att
Om kommissionen lämnar sitt tillstånd får Finland för perioden 20212027 fortsätta att bevilja sådant nationellt stöd som beviljades under 2020 till producenter, förutsatt att
a)  inkomststödet lämnas i form av gradvis avtagande belopp under hela perioden och för 2020 inte överstiger 30 % av det belopp som beviljades 2013, och att och
a)  hela inkomststödet lämnas i form av gradvis avtagande belopp under hela perioden och att
b)  stödsystemen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har använts till fullo för de berörda sektorerna innan denna möjlighet utnyttjas.
b)  stödsystemen inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har använts till fullo för de berörda sektorerna innan denna möjlighet utnyttjas.
Kommissionen ska besluta om sitt tillstånd utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229.2 eller 229.3 i den här förordningen.
Kommissionen ska besluta om sitt tillstånd utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 229 i den här förordningen.
Ändring 146
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26h (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Del IV – kapitel IIa (nytt) – artikel 218a (ny)
(26h)  I del IV ska följande kapitel och artikel införas:
”Kapitel IIa
Insyn i jordbruksmarknaderna
Artikel 218a
EU:s övervakningscentrum för jordbruksmarknaderna
1.  För att öka insynen i leveranskedjan för livsmedel från lantbruksproduktionen, belysa de val som de ekonomiska aktörerna och alla offentliga myndigheter fattar samt underlätta observation och registrering av marknadsutvecklingen ska kommissionen inrätta ett EU-centrum för övervakning av jordbruksmarknaderna (nedan kallat ”övervakningscentrumet”).
2.  Övervakningscentrumet ska övervaka åtminstone följande jordbrukssektorer i enlighet med hur de definieras i artikel 1.1:
a)   Spannmål.
b)   Socker, sockerbetor och sockerrör.
c)   Olivolja.
d)   Frukt och grönsaker.
e)   Vin.
f)   Mjölk och mjölkprodukter.
g)   Nöt- och kalvkött.
h)   Griskött.
i)   Får- och getkött.
j)   Fjäderfäkött.
3.  Övervakningscentrumet ska samla in den statistik och de uppgifter som krävs för att ta fram analyser och undersökningar om
a)   produktion och utbud,
b)   prissättningsmekanismer och, så långt det är möjligt, vinstmarginaler längs med hela försörjningskedjan för livsmedel från lantbruksproduktionen i unionen och dess medlemsstater,
c)   prisutvecklingstendenser och, så långt det är möjligt, vinstmarginaler på alla nivåer i livsmedelskedjan i unionen och dess medlemsstater samt i alla sektorer för jordbruk och för livsmedel från lantbruksproduktionen,
d)   prognoser om marknadsutvecklingen på kort och medellång sikt,
e)   hur importen och exporten av jordbruksprodukter utvecklas, i synnerhet vad gäller uppfyllandet av tullkvoterna för import av jordbruksprodukter till unionens territorium.
Övervakningscentrumet ska årligen ta fram en rapport som omfattar de delar som avses i första stycket och tillhandahålla Europaparlamentet och rådet denna rapport.
4.  Medlemsstaterna ska samla in de uppgifter som avses i punkt 3 från företag som bearbetar jordbruksprodukter, eller från andra aktörer som handlar med jordbruksprodukter, och tillhandahålla övervakningscentrumet dessa uppgifter.
Dessa uppgifter ska betraktas som konfidentiella och övervakningscentrumet ska se till att enskilda ekonomiska aktörers specifika priser eller namn inte offentliggörs.
Kommissionen får anta genomförandeakter som inrättar ett anmälnings- och rapporteringssystem för tillämpningen av denna punkt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.”
Ändring 147
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 26i (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 218b (ny)
(26i)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 218b
Mekanism för tidig varning för marknadsstörningar och tröskelvärden för larm
1.  Övervakningscentrumet ska inrätta en mekanism för tidig varning och tröskelvärden för larm och ska, om det relevanta tröskelvärdet för larm överskrids, meddela Europaparlamentet och rådet om det föreligger en risk för marknadsstörningar som beror på till exempel betydande prishöjningar eller prissänkningar på de inre eller yttre marknaderna eller på andra händelser eller omständigheter som får samma konsekvenser.
Tröskelvärdena för larm ska fastställas
a)   om det viktade genomsnittliga priset på marknaden är mindre än [XX %] av det genomsnittliga priset i [X] veckor i följd efter att de högsta och lägsta referensvärdena har eliminerats för veckopriser eller [X] månader i följd för månadspriser,
b)   om det viktade genomsnittliga priset på marknaden är högre än [XX %] av det genomsnittliga priset i [X] veckor i följd efter att de högsta och lägsta referensvärdena för veckopriser har eliminerats eller [X] månader i följd för månadspriser.
Kommissionen ska utarbeta en rapport under en tidsfrist på högst 30 dagar från dagen för meddelandet till observationscentrumet, för Europaparlamentet och rådet presentera marknadssituationen för den berörda produkten, orsakerna till störningarna på marknaden och, om tillämpligt, vilka åtgärder som ska vidtas, särskilt de som föreskrivs i del II, avdelning I, kapitel 1 i denna förordning och/eller i artiklarna 219, 219a, 220, 221 och 222, eller ange orsakerna till att sådana åtgärder inte vidtas.”
Ändring 148
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26j (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 219
(26j)  Artikel 219 ska ersättas med följande:
Artikel 219
Artikel 219
Åtgärder mot störningar på marknaden
Åtgärder mot störningar på marknaden och för förebyggande och hantering av störningar på marknaden
1.  För att ändamålsenligt och effektivt reagera på hot om marknadsstörningar orsakade av kraftiga prisstegringar eller prisfall på interna eller externa marknader eller andra händelser och omständigheter som på ett markant sätt stör eller hotar marknaden ska kommissionen, om situationen eller dess effekter på marknaden sannolikt kommer att fortsätta eller förvärras, ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att vidta de åtgärder som krävs för att ta itu med situationen på marknaden, samtidigt som alla åtaganden som följer av internationella avtal som ingåtts i enlighet med EUF-fördraget iakttas och förutsatt att andra tillgängliga åtgärder enligt denna förordning visar sig vara otillräckliga.
1.  För att ändamålsenligt och effektivt reagera på hot om marknadsstörningar orsakade av kraftiga prisstegringar eller prisfall på interna eller externa marknader eller andra händelser och omständigheter som på ett markant sätt stör eller hotar marknaden ska kommissionen, om situationen eller dess effekter på marknaden sannolikt kommer att fortsätta eller förvärras, ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att vidta de åtgärder som krävs för att ta itu med situationen på marknaden, samtidigt som alla åtaganden som följer av internationella avtal som ingåtts i enlighet med EUF-fördraget iakttas.
När det vid sådana hot om marknadstörningar som avses i första stycket i denna punkt föreligger tvingande skäl till skyndsamhet ska det förfarande som föreskrivs i artikel 228 tillämpas på delegerade akter som antas i enlighet med första stycket i denna punkt.
När det vid sådana hot om marknadsstörningar som avses i första stycket i denna punkt föreligger tvingande skäl till skyndsamhet ska det förfarande som föreskrivs i artikel 228 tillämpas på delegerade akter som antas i enlighet med första stycket i denna punkt.
Dessa tvingande skäl till skyndsamhet kan omfatta behovet av att vidta omedelbara åtgärder för att ta itu med eller förhindra marknadsstörningar, när hoten om marknadsstörningar uppkommer så snabbt eller oväntat att omedelbara åtgärder krävs för att det ändamålsenligt och effektivt ska gå att ta itu med situationen, eller när åtgärder skulle förhindra att sådana hot om marknadsstörningar materialiseras, fortgår eller utvecklas till allvarligare och mer långvariga störningar eller när en fördröjning av omedelbara åtgärder skulle hota att orsaka eller förvärra störningarna eller öka omfattningen av de åtgärder som senare skulle krävas för att ta itu med hotet eller störningarna eller vara till skada för produktionen eller marknadsförhållandena.
Dessa tvingande skäl till skyndsamhet kan omfatta behovet av att vidta omedelbara åtgärder för att ta itu med eller förhindra marknadsstörningar, när hoten om marknadsstörningar uppkommer så snabbt eller oväntat att omedelbara åtgärder krävs för att det ändamålsenligt och effektivt ska gå att ta itu med situationen, eller när åtgärder skulle förhindra att sådana hot om marknadsstörningar materialiseras, fortgår eller utvecklas till allvarligare och mer långvariga störningar eller när en fördröjning av omedelbara åtgärder skulle hota att orsaka eller förvärra störningarna eller öka omfattningen av de åtgärder som senare skulle krävas för att ta itu med hotet eller störningarna eller vara till skada för produktionen eller marknadsförhållandena.
Sådana åtgärder får i den omfattning och för den tid som krävs för att ta itu med marknadsstörningen eller hotet därom utvidga eller ändra tillämpningsområdet, varaktigheten eller andra aspekter av andra åtgärder som föreskrivs i denna förordning eller införa exportbidrag eller helt eller delvis tillfälligt upphäva importtullarna för vissa kvantiteter eller tidsperioder om så är nödvändigt.
Sådana åtgärder får i den omfattning och för den tid som krävs för att ta itu med marknadsstörningen eller hotet därom utvidga eller ändra tillämpningsområdet, varaktigheten eller andra aspekter av andra åtgärder som föreskrivs i denna förordning och andra åtgärder som föreskrivs i artiklarna 39–63 i förordningen om strategiska planer eller förstärka importkontroller, eller helt eller delvis tillfälligt upphäva eller justera importtullarna för vissa kvantiteter eller tidsperioder om så är nödvändigt. Åtgärderna kan även inbegripa anpassning av ingångssystemet för frukt och grönsaker genom samråd med de tredjeländer som exporterar till Europeiska unionen.
2.  De åtgärder som avses i punkt 1 ska inte tillämpas på de produkter som anges i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.
2.  De åtgärder som avses i punkt 1 ska inte tillämpas på de produkter som anges i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.
Kommissionen får emellertid genom delegerade akter som antagits i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 228 besluta att de åtgärder som avses i punkt 1 ska tillämpas på en eller flera av de produkter som förtecknas i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.
Kommissionen får emellertid genom delegerade akter som antagits i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 228 besluta att de åtgärder som avses i punkt 1 ska tillämpas på en eller flera av de produkter som förtecknas i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.
3.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa de förfaranderegler och tekniska kriterier som krävs för tillämpningen av åtgärder som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
3.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa de förfaranderegler och tekniska kriterier som krävs för tillämpningen av åtgärder som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Ändring 149
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26k (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 219a (ny)
(26k)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 219a
Volymminskningssystem
1.  Vid allvarliga obalanser på marknaden och när produktionstekniken så tillåter har kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 som komplement till denna förordning genom att bevilja stöd till producenter inom en specifik sektor enligt artikel 1.2 som under en fastställd tidsperiod ska minska sina leveransvolymer i jämförelse med samma period föregående år.
I syfte att säkerställa att detta system genomförs effektivt och korrekt ska dessa delegerade akter fastställa följande:
a)   Högsta leveransvolym eller leveransmängd som ska minskas på EU-nivå inom ramen för minskningssystemet.
b)   Minskningsperiodens längd och eventuella förlängning.
c)   Stödbeloppet i förhållande till den minskade volymen eller mängden samt tillhörande finansieringsformer.
d)   Kriterierna för att de sökande ska vara berättigade till stödet och för att stödansökningarna ska vara tillåtliga.
e)   Särskilda villkor för tillämpningen av systemet.
2.  Stödet ska beviljas på grundval av en ansökan från producenter som ska lämnas in i den medlemsstat där producenterna är etablerade, med användning av den metod som fastställts av den berörda medlemsstaten.
Medlemsstaterna får besluta att ansökningarna om stöd för produktionsminskning ska inlämnas för producenternas räkning av erkända organisationer eller av kooperativ som inrättats i enlighet med nationell lagstiftning och/eller av enskilda producenter. I detta fall ska medlemsstaterna se till att stödet i sin helhet överförs till de producenter som verkligen har minskat sin produktion.”
Ändring 150
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26l (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 219b (ny)
(26l)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 219b
Åtgärder för att stabilisera produktionen under perioder med allvarliga marknadsstörningar
1.  När kommissionen har antagit delegerade akter i enlighet med artikel 219a har den, om det är sannolikt att allvarliga marknadsobalanser kvarstå eller förvärras, befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227, som kompletterar denna förordning i syfte att komplettera åtgärderna i artikel 219a genom att införa en avgift på alla producenter i någon av de sektorer som avses i artikel 1.2, vilka ökar sin leverans jämfört med samma period föregående år
a)   över samma tidsperiod som definieras i artikel 219a när det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl,
b)   över en ny minskningsperiod, om deltagandet av producenter enligt artikel 219a inte har varit tillräckligt för att balansera om marknaden.
2.  När kommissionen inleder den åtgärd som avses i punkt 1 ska den ta i beaktande utvecklingen för produktionskostnaderna och särskilt kostnaden för insatsvaror.
3.  I syfte att säkerställa att detta system genomförs effektivt och korrekt ska kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 227 anta delegerade akter som kompletterar denna förordning genom att fastställa följande:
a)   Storleken på och de villkor som stör den avgift som åläggs de producenter som ökar sina volymer eller kvantiteter under minskningsperioden.
b)   De särskilda villkoren för genomförandet som kompletterar detta system med det volymminskningssystem som avses i artikel 219a.
4.  Dessa åtgärder kan vid behov åtföljas av andra åtgärder enligt denna förordning, särskilt åtgärder enligt artikel 222.”
Ändring 247
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26m (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 220
(26m)  Artikel 220 ska ersättas med följande:
Artikel 220
Artikel 220
Åtgärder i fråga om djursjukdomar och förlorat konsumentförtroende på grund av risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd
Åtgärder i fråga om djur- och växtsjukdomar och växtskadegörare och förlorat konsumentförtroende på grund av risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd
1.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att vidta undantagsåtgärder till stöd för berörd marknad för att ta hänsyn till
1.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att vidta undantagsåtgärder till stöd för berörd marknad för att ta hänsyn till
a)  sådana begränsningar av handeln inom unionen och med tredjeländer som kan bli följden av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar, och
a)  sådana begränsningar av handeln inom unionen och med tredjeländer som kan bli följden av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar eller av växtsjukdomar eller växtskadegörare, och
b)  allvarliga störningar på marknaden som direkt kan tillskrivas minskat konsumentförtroende till följd av risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd och sjukdomsrisker.
b)  allvarliga störningar på marknaden som direkt kan tillskrivas minskat konsumentförtroende till följd av risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd och sjukdomsrisker.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
2.  De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska tillämpas inom följande sektorer:
2.  De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska tillämpas på alla andra jordbruksprodukter, utom dem som förtecknas i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.
a)  Nöt- och kalvkött.
b)  Mjölk och mjölkprodukter.
c)  Griskött.
d)  Får- och getkött.
e)  Ägg.
f)  Fjäderfäkött.
De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 första stycket b och som avser förlorat konsumentförtroende på grund av folkhälsorisker eller växtskyddsrisker ska också gälla för alla andra jordbruksprodukter, utom de som förtecknas i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 228 för att utöka den förteckning över produkter som avses i de första två styckena i denna punkt.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 228 för att utöka den förteckning över produkter som avses i det första stycket i denna punkt.
3.  De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska vidtas på den berörda medlemsstatens begäran.
3.  De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska vidtas på den berörda medlemsstatens begäran.
4.  De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 första stycket a får endast vidtas, om den berörda medlemsstaten har vidtagit åtgärder på veterinär- och hälsoområdet för att snabbt utrota sjukdomen och endast i den omfattning och under den tid som är absolut nödvändig för att stödja marknaden i fråga.
4.  De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 första stycket a får endast vidtas om den berörda medlemsstaten har vidtagit åtgärder på veterinär-, hälso- och växtskyddsområdet för att snabbt utrota sjukdomen och övervaka, kontrollera eller utrota växtskadegörarna, och endast i den omfattning och under den tid som är absolut nödvändig för att stödja marknaden i fråga.
5.  Unionen ska delta i finansieringen med motsvarande 50 % av medlemsstaternas utgifter för de åtgärder som föreskrivs i punkt 1.
5.  Unionen ska delta i finansieringen med motsvarande 50 % av medlemsstaternas utgifter för de åtgärder som föreskrivs i punkt 1.
När det gäller sektorerna för nöt- och kalvkött, mjölk och mjölkprodukter, griskött samt får- och getkött, ska unionen emellertid bidra till finansieringen av åtgärder för att bekämpa mul- och klövsjuka med ett belopp motsvarande 60 % av utgifterna för detta.
När det gäller sektorerna för nöt- och kalvkött, mjölk och mjölkprodukter, griskött samt får- och getkött, ska unionen emellertid bidra till finansieringen av åtgärder för att bekämpa mul- och klövsjuka med ett belopp motsvarande 60 % av utgifterna för detta.
6.  Om producenterna bidrar till finansieringen av medlemsstaternas utgifter ska medlemsstaterna säkerställa att detta inte leder till en snedvridning av konkurrensen mellan producenter i olika medlemsstater.
6.  Om producenterna bidrar till finansieringen av medlemsstaternas utgifter ska medlemsstaterna säkerställa att detta inte leder till en snedvridning av konkurrensen mellan producenter i olika medlemsstater.
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26n (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Del V – kapitel I – avsnitt 4 – rubriken
(26n)  I avsnitt 4 ska rubriken ersättas med följande:
Avtal och beslut under perioder av allvarlig obalans på marknaderna
Avtal och beslut för att förhindra marknadsstörningar och hantera allvarlig obalans på marknaderna”
Ändring 152
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 26o (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 222
(26o)  Artikel 222 ska ersättas med följande:
Artikel 222
”Artikel 222
Tillämpning av artikel 101.1 i EUF‑fördraget
Tillämpning av artikel 101.1 i EUF‑fördraget
1.  Under perioder av allvarlig obalans på marknaderna får kommissionen anta genomförandeakter som innebär att artikel 101.1 i EUF-fördraget inte ska tillämpas på avtal mellan och beslut av jordbrukare, sammanslutningar av jordbrukare, eller sammanslutningar av sådana sammanslutningar, eller erkända producentorganisationer, sammanslutningar av erkända producentorganisationer samt erkända branschorganisationer inom någon av de sektorer som avses i artikel 1.2 i denna förordning, förutsatt att dessa avtal och beslut inte undergräver den inre marknadens funktion, enbart syftar till att stabilisera den berörda sektorn och faller under en eller flera av följande kategorier:
1.  För att förhindra marknadsstörningar och hantera perioder av allvarlig obalans på marknaderna får kommissionen anta genomförandeakter i enlighet med artikel 219 som innebär att artikel 101.1 i EUF-fördraget inte ska tillämpas på avtal mellan och beslut av jordbrukare, sammanslutningar av jordbrukare, eller sammanslutningar av sådana sammanslutningar, eller erkända producentorganisationer, sammanslutningar av erkända producentorganisationer samt erkända branschorganisationer inom någon av de sektorer som avses i artikel 1.2 i denna förordning, förutsatt att dessa avtal och beslut inte undergräver den inre marknadens funktion, enbart syftar till att stabilisera den berörda sektorn och faller under en eller flera av följande kategorier:
a)  Återtag från marknaden eller gratisutdelning av produkter.
a)  Återtag från marknaden eller gratisutdelning av produkter.
b)  Förädling och bearbetning.
b)  Förädling och bearbetning.
c)  Lagring av privata aktörer.
c)  Lagring av privata aktörer.
d)  Gemensam marknadsföring.
d)  Gemensam marknadsföring.
e)  Överenskommelser om kvalitetskrav.
e)  Överenskommelser om kvalitetskrav.
f)  Gemensamma inköp av sådana insatsvaror som är nödvändiga för att förhindra spridning av skadedjur och växt- och djursjukdomar i unionen eller av sådana produktionselement som är nödvändiga för att bemöta effekterna av naturkatastrofer i unionen.
f)  Gemensamma inköp av sådana insatsvaror som är nödvändiga för att förhindra spridning av skadedjur och växt- och djursjukdomar i unionen eller av sådana produktionselement som är nödvändiga för att bemöta effekterna av naturkatastrofer i unionen.
g)  Tillfällig produktionsplanering med beaktande av produktionscykelns specifika art.
g)  Tillfällig produktionsplanering med beaktande av produktionscykelns specifika art.
Kommissionen ska i genomförandeakter närmare ange den materiella och geografiska räckvidden för detta undantag och, med förbehåll för punkt 3, den period för vilken undantaget gäller. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Kommissionen ska i genomförandeakter närmare ange den materiella och geografiska räckvidden för detta undantag och, med förbehåll för punkt 3, den period för vilken undantaget gäller. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
1a.  Enligt stycke 1 får avtal mellan och beslut av erkända producentorganisationer, sammanslutningar av sådana erkända producentorganisationer och erkända branschorganisationer utvidgas enligt artikel 164 och enligt de villkor som medlemsstaten fastställer. De får inte vara bindande under längre tid än vad som anges i punkt 3.
3.  De avtal och beslut som avses i punkt 1 ska endast gälla för en period av högst sex månader.
3.  De avtal och beslut som avses i punkt 1 ska endast gälla för en period av högst sex månader.
Kommissionen får emellertid anta genomförandeakter för att godkänna sådana avtal och beslut för en ytterligare period av högst sex månader. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Kommissionen får emellertid anta genomförandeakter för att godkänna sådana avtal och beslut för en ytterligare period av högst sex månader. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Ändring 248
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26p (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 222a (ny)
(26p)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 222a
Planer för övervakning och hantering av marknadsstörningar
1.  I syfte att uppnå de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som fastställs i artikel 39 i EUF-fördraget, särskilt det specifika mål att stabilisera marknaden som avses i artikel 1a.b i denna förordning, ska kommissionen upprätta planer för övervakning och hantering av marknadsstörningar, varvid den ska fastställa sin interventionsstrategi för varje jordbruksprodukt som avses i artikel 1 denna förordning.
2.  Kommissionen ska grunda sin interventionsstrategi på arbetet inom det EU-centrum för övervakning av jordbruksmarknaderna som avses i artikel 218a, inbegripet den mekanism för tidig varning som föreskrivs i artikel 218b.
3.  I händelse av marknadsstörningar ska kommissionen snabbt och effektivt mobilisera de undantagsåtgärder som föreskrivs i del V kapitel I, i tillämpliga fall utöver de åtgärder för marknadsintervention som föreskrivs i del II avdelning I i syfte att snabbt återställa balansen på den berörda marknaden och samtidigt vidta de lämpligaste åtgärderna för varje berörd sektor.
4.  Kommissionen ska upprätta en prestationsram som gör det möjligt att rapportera, övervaka och utvärdera planerna för övervakning och hantering av marknadsstörningar under tillämpningen.
5.  Senast den 30 november varje år ska kommissionen offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av planerna för övervakning och hantering av marknadsstörningar och förbättringarna av sin interventionsstrategi.
Den årliga rapporten ska varje år läggas fram för Europaparlamentet och rådet och ska ha till syfte att utvärdera hur verkningsfull planen är sett till inverkan, ändamålsenlighet, effektivitet och enhetlighet hos de verktyg som föreskrivs i denna förordning samt att utvärdera hur kommissionen utnyttjar sina befogenheter, och budgeten, i fråga om övervakning, förebyggande och hantering av marknadsstörningar.”
Ändring 249
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26q (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 223
(26q)  Artikel 223 ska ersättas med följande:
Artikel 223
”Artikel 223
Kommunikationskrav
Kommunikationskrav
1.  För att tillämpa denna förordning, övervaka, analysera och förvalta marknaden för jordbruksprodukter, säkerställa insyn på marknaden och säkerställa att åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar tillfredsställande, att kontrollerna, övervakningen, utvärderingen och revisionen av åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar korrekt och uppfylla kraven i internationella avtal som har ingåtts i enlighet med EUF-fördraget, inklusive anmälningsplikten enligt dessa avtal, får kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i punkt 2 anta de åtgärder som krävs i fråga om de meddelanden som ska lämnas av företag, medlemsstater och tredjeländer. Kommissionen ska därvid ta hänsyn till uppgiftsbehovet och till möjliga synergieffekter mellan uppgiftskällorna.
1.  För att tillämpa denna förordning, övervaka, analysera och förvalta marknaden för jordbruksprodukter, säkerställa insyn på marknaden och säkerställa att åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar tillfredsställande, att kontrollerna, övervakningen, utvärderingen och revisionen av åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar korrekt och uppfylla kraven i internationella avtal som har ingåtts i enlighet med EUF-fördraget, inklusive anmälningsplikten enligt dessa avtal, får kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i punkt 2 anta de åtgärder som krävs i fråga om de meddelanden som ska lämnas av företag, medlemsstater och tredjeländer. Kommissionen ska därvid ta hänsyn till uppgiftsbehovet och till möjliga synergieffekter mellan uppgiftskällorna.
Den erhållna informationen får vidarebefordras eller göras tillgänglig för internationella organisationer och tredjeländers behöriga myndigheter samt får offentliggöras, under förutsättning att personuppgifter skyddas och företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter, däribland priser, beaktas.
Den erhållna informationen får vidarebefordras eller göras tillgänglig för internationella organisationer, europeiska och nationella finansmarknadsmyndigheter och tredjeländers behöriga myndigheter samt får offentliggöras, under förutsättning att personuppgifter skyddas och företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter, däribland priser, beaktas.
För att säkerställa förbättrad insyn i marknaderna för jordbruksprodukter, särskilt derivatmarknaderna för jordbruksråvaror, ska kommissionen genom den gemensamma marknadsordningen samarbeta med nationella finansmarknadsmyndigheter som i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014 (marknadsmissbruksförordningen) och direktiv 2014/57/EU (marknadsmissbruksdirektivet) ansvarar för tillsyn och kontroll över finansiella derivatinstrument för jordbruksråvaror, så att de kan fullgöra sina uppgifter ordentligt.
2.  För att säkerställa integriteten i informationssystemen och att insända dokument och tillhörande uppgifter är äkta och läsbara ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att fastställa
2.  För att säkerställa integriteten i informationssystemen och att insända dokument och tillhörande uppgifter är äkta och läsbara ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 227 för att fastställa
a)  vilken typ av information som ska lämnas,
a)  vilken typ av information som ska lämnas,
b)  vilka kategorier av uppgifter som ska behandlas, längsta tillåtna bevarandeperioder och syftet med behandlingen, särskilt vid offentliggörande av dessa uppgifter och överföring av dem till tredjeländer,
b)  vilka kategorier av uppgifter som ska behandlas, längsta tillåtna bevarandeperioder och syftet med behandlingen, särskilt vid offentliggörande av dessa uppgifter och överföring av dem till tredjeländer,
c)  rätten till tillgång till den information eller de informationssystem som görs tillgängliga,
c)  rätten till tillgång till den information eller de informationssystem som görs tillgängliga,
d)  på vilka villkor informationen får offentliggöras.
d)  på vilka villkor informationen får offentliggöras.
2a.  För att säkerställa en lämplig nivå av insyn på marknaden på ett sätt som är förenligt med affärshemligheter får kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i punkt 2 anta åtgärder som kräver att aktörer på marknader med särskilt bristfällig insyn utför sina transaktioner via en e-handelsplattform.
3.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av denna artikel, inbegripet
3.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av denna artikel, inbegripet
a)  anmälningsmetoder,
a)  anmälningsmetoder,
b)  regler om den information som ska lämnas,
b)  regler om den information som ska lämnas,
c)  regler för hanteringen av den information som ska lämnas samt för innehåll, form, tidpunkt, frekvens och tidsfrister för anmälningarna,
c)  regler för hanteringen av den information som ska lämnas samt för innehåll, form, tidpunkt, frekvens och tidsfrister för anmälningarna,
d)  bestämmelser om hur information och dokument får vidarebefordras eller göras tillgängliga för medlemsstater, internationella organisationer och tredjeländers behöriga myndigheter eller allmänheten, under förutsättning att personuppgifter skyddas och företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter beaktas.
d)  bestämmelser om hur information och dokument får vidarebefordras eller göras tillgängliga för medlemsstater, internationella organisationer och tredjeländers behöriga myndigheter eller allmänheten, under förutsättning att personuppgifter skyddas och företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter beaktas.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2.
Ändring 155
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 225 – leden a–d
(27)  I artikel 225 ska leden a–d utgå.
utgår
Ändring 156
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 225
(27a)  Artikel 225 ska ersättas med följande:
Artikel 225
Artikel 225
Kommissionens rapporteringsskyldighet
Kommissionens rapporteringsskyldighet
Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport
Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport
a)   vart tredje år, och för första gången senast den 21 december 2016 om genomförandet av åtgärderna inom biodlingssektorn enligt artiklarna 55, 56 och 57, inklusive den senaste utvecklingen av identifieringssystem för bikupor,
b)  senast den 30 juni 2014 och senast den 31 december 2018 om marknadssituationens utveckling inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter och särskilt om genomförandet av artiklarna 148-151, 152.3 och 157.3, med framför allt en bedömning av effekterna för mjölkproducenter och mjölkproduktion i missgynnade regioner, i samband med det övergripande målet att behålla produktionen i dessa regioner, omfattande möjliga incitament för att uppmuntra jordbrukare att ingå gemensamma produktionsavtal, tillsammans med lämpliga förslag,
b)  vart fjärde år, varav första gången senast den 30 juni 2022 om marknadssituationens utveckling inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter och särskilt om genomförandet av artiklarna 148–151, 161 och 157, med framför allt en bedömning av effekterna för mjölkproducenter och mjölkproduktion i missgynnade regioner, i samband med det övergripande målet att behålla produktionen i dessa regioner, omfattande möjliga incitament för att uppmuntra jordbrukare att ingå gemensamma produktionsavtal, tillsammans med lämpliga förslag,
c)  senast den 31 december 2014 om möjligheten att utvidga räckvidden för skolprogrammen till att omfatta olivolja och bordsoliver,
d)  senast den 31 december 2017 om tillämpningen av konkurrensreglerna på jordbrukssektorn i alla medlemsstater, framför allt om hur artiklarna 209 och 210 samt artiklarna 169, 170 och 171 fungerar i de berörda sektorerna,
d)  senast den 31 december 2021 och därefter vart tredje år om tillämpningen av konkurrensreglerna på jordbrukssektorn i alla medlemsstater, framför allt om hur artiklarna 209 och 210 samt artikel 152 fungerar,
da)   senast den 30 juni 2021 om kommissionens strategi för att på bästa sätt utnyttja bestämmelserna i förordningen i syfte att förebygga och hantera kriser på den inre marknaden för jordbruksprodukter som kan uppstå till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen,
db)   senast den 31 december 2021 för de marknadsobservationscentrum som inrättas enligt artikel 218a och kommissionens svar på deras meddelanden och användning av krishanteringsverktyget, särskilt när det gäller artiklarna 219, 219a, 219b, 220, 221 och 222,
dc)   senast den 31 december 2021 om potentialen hos ny informations- och kommunikationsteknik för att modernisera kommissionens förbindelser med nationella myndigheter och företag, framför allt i syfte att säkerställa ökad insyn på marknaderna,
e)  senast den 31 juli 2023 om tillämpningen av de tilldelningskriterier som avses i artikel 23a.2,
e)  senast den 31 juli 2023 om tillämpningen av de tilldelningskriterier som avses i artikel 23a.2,
f)  senast den 31 juli 2023 om effekten av de överföringar som avses i artikel 23a.4 på skolprogrammets effektivitet när det gäller utdelning av frukt och grönsaker i skolan och skolmjölk.
f)  senast den 31 juli 2023 om effekten av de överföringar som avses i artikel 23a.4 på skolprogrammets effektivitet när det gäller utdelning av frukt och grönsaker i skolan och skolmjölk.
Ändring 157
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 28a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga I – part IX – tabell 1 – rad 9a (ny)
(28a)  I bilaga I del IX införs följande nya rad i tabellen efter raden ”ex 07 09”:
”0709 60 99
Andra frukter av släktet ”Capsicum annuum” (Stark Capsicum annuum – chilipeppar)”
Ändring 250
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 28b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
BILAGA I – DEL XXXIIIa (ny)
(28b)  I bilaga I ska följande led läggas till:
”DEL XXXIIIa
Produkter som avser djurgenetik
01012100 – Hästar, renrasiga avelsdjur
010221 – Tama nötkreatur, renrasiga avelsdjur
01022110 – Tama nötkreatur, renrasiga avelsdjur (kvigor)
01022190 – Tama nötkreatur, renrasiga avelsdjur (exklusive 01012110 och 01012130)
01023100 – Bufflar, renrasiga avelsdjur
01029020 – Levande nötkreatur och andra oxdjur, renrasiga avelsdjur, exklusive 010221 och 01023100
01031000 – Levande svin, renrasiga avelsdjur
01041010 – Levande får, renrasiga avelsdjur
01051111 – Höns av arten Gallus domesticus: Kycklingar av honkön för avel och fortplantning, värphöns
01051119 – Höns av arten Gallus domesticus: Kycklingar av honkön för avel och fortplantning, värphöns, exklusive 01051111
010641 – Honungsbidrottningar av arten Apis mellifera, renrasiga avelsdjur
04071100 – Befruktade ägg för inkubering, av höns av arten Gallus domesticus
040719 – Befruktade ägg för inkubering, exklusive 04071100
04071911 – Befruktade ägg för inkubering, av kalkoner eller gäss
04071919 – Befruktade ägg för inkubering, av tama fjäderfän exklusive av arten Gallus domesticus och av kalkoner eller gäss
04071990 – Befruktade fågelägg för inkubering, exklusive av tama fjäderfän
05111000 – Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur
05119985 – Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, exklusive 05111000 (i synnerhet sperma från andra däggdjur än nötkreatur eller andra oxdjur, ägg och embryon av däggdjur)”
Ändring 159
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 29a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga II – del IX
(29a)  Del IX i bilaga II ska ersättas med följande:
Del IX
”Del IX
Definitioner avseende biodlingssektorn
Definitioner avseende biodlingssektorn
1.  Med honung avses honung enligt rådets direktiv 2001/110/EG, inklusive vad gäller huvudsorterna av honung.
1.  Med honung avses honung enligt rådets direktiv 2001/110/EG, inklusive vad gäller huvudsorterna av honung.
2.  Med biodlingsprodukter avses honung, bivax, drottninggelé, propolis eller pollen.
2.  Med biodlingsprodukter avses honung, bivax, drottninggelé, propolis eller pollen.
2a.  Med bivax avses ett ämne som endast består av sekret från arbetsbins (av arten Apis mellifera) vaxkörtlar och som används för att bygga vaxkakor.
2b.   Med drottninggelé avses en blandning av sekret från arbetsbins salivkörtlar och mandibularkörtlar, utan tillsatser. Detta ämne är föda åt drottningar i larvstadiet och i vuxet stadium. Det är en färsk, ren, naturlig och obehandlad produkt. Det är en rå och naturlig livsmedelsprodukt som inte bearbetats (bortsett från filtrering) och som inte innehåller några tillsatser. Drottninggeléns färg, smak och kemiska sammansättning bestäms av binas upptag och omvandling av följande två typer av livsmedelsprodukter som de livnär sig på under den period de producerar drottninggelén:
Typ 1. Gelé från bin som uteslutande livnär sig på honung, nektar och pollen.
Typ 2: Drottninggelé som kommer från bin som livnär sig på honung, nektar och pollen samt andra livsmedelsprodukter (proteiner och/eller kolhydrater.
2c.   Med propolis, eller kittvax, avses ett harts från uteslutande naturligt och vegetabiliskt material som arbetsbin (av arten Apis mellifera) hämtar från vissa växter och blandar med sitt eget sekret (framför allt vax och salivsekret). Detta harts används huvudsakligen för att skydda kupan.
2d.   Med pollengranulat (pellets) avses pollenkorn som arbetsbin (av arten Apis mellifera) samlar in och klumpar ihop på sina bakben med hjälp av honung och/eller nektar och bisekret. Pollenklumparna utgör bisamhällets proteinkälla och är en naturlig produkt utan tillsatser som skördas vid ingången till bikupan.
2e.   Med bipollen eller bibröd avses pollenklumpar som bina lagrar i vaxkakornas celler och som genomgår naturlig behandling som leder till uppkomst av enzymer och kommensal mikroflora. Ambina använder det för att mata biynglen med. Det får inte innehålla några tillsatser förutom vax från vaxkakorna.
2f.   Med bigift avses sekret från binas giftblåsa som bina använder för att försvara kupan mot angripare.”
Ändring 160
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 30 – led b
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga III– del B – avsnitt 1
(b)  I del B ska avsnitt I utgå.
utgår
Ändring 161
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – rubriken
(31a)  I bilaga VII del I ska rubriken ersättas med följande:
Kött av nötkreatur som är yngre än tolv månader
”Kött av nötkreatur och får som är yngre än tolv månader”
Ändring 162
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – avsnitt II
(31b)  I bilaga VII del I ska avsnitt II ersättas med följande:
II Klassificering av kött av nötkreatur som är yngre än tolv månader vid slakteriet
II Klassificering av kött av nötkreatur och får som är yngre än tolv månader vid slakteriet
Vid slakten ska aktörerna under översyn av den behöriga myndigheten klassificera varje nötkreatur som är yngre än tolv månader i en av följande två kategorier:
Vid slakten ska aktörerna under översyn av den behöriga myndigheten klassificera varje nötkreatur som är yngre än tolv månader i en av följande två kategorier:
A.  Kategori V: Nötkreatur som är yngre än åtta månader.
A.  Kategori V: Nötkreatur som är yngre än åtta månader.
Bokstavsbeteckning för kategorin: V.
Bokstavsbeteckning för kategorin: V.
B.  Kategori Z: Nötkreatur som är äldre än åtta månader men yngre än tolv månader.
B.  Kategori Z: Nötkreatur som är äldre än åtta månader men yngre än tolv månader.
Bokstavsbeteckning för kategorin: Z.
Bokstavsbeteckning för kategorin: Z.
Vid slakt ska aktörerna under översyn av behörig myndighet klassificera varje får som är yngre än tolv månader i följande kategori: Kategori A: Slaktkroppar av får som är yngre än tolv månader
Bokstavsbeteckning för kategorin: A.
Klassificeringen ska göras på grundval av de uppgifter som ingår i djurpasset eller, om sådant saknas, på grundval av de uppgifter som finns i den databas som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/200032.
Klassificeringen ska göras på grundval av de uppgifter som ingår i djurpasset för nötkreatur eller får eller, om sådant saknas, på grundval av de uppgifter som finns i den databas som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/200032.
Villkoren i denna punkt ska inte tillämpas på kött av nötkreatur som omfattas av en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012, som har registrerats före den 29 juni 2007.
__________________
__________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).
Ändring 163
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – avsnitt III – punkt 1a (nytt)
(31c)  I bilaga VII del I avsnitt III ska följande punkt läggas till:
”1a. Kött från får yngre än tolv månader får endast saluföras i medlemsstaterna under den eller de för varje medlemsstat fastställda varubeskrivningarna enligt följande:
Saluföringsland
Varubeskrivning: lamm.”
Ändring 164
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del I – avsnitt III – punkt 3
(31d)  I bilaga III del I avsnitt VII ska led 3 ersättas med följande:
3.  De varubeskrivningar som anges för kategori V i del A i tabellen i punkt 1 och eventuella nya namn som härrör från dessa varubeskrivningar får endast användas om kraven i denna bilaga är uppfyllda.
3. De varubeskrivningar som anges för kategori V för nötkreatur och kategori A för får i del A i tabellen i punkt 1 och eventuella nya namn som härrör från dessa varubeskrivningar får endast användas om kraven i denna bilaga är uppfyllda.
Framför allt får orden veau, telecí, Kalb, μοσχάρι, ternera, kalv, veal, vitello, vitella, kalf, vitela och teletina inte användas i varubeskrivningar eller i märkning som avser kött av djur på mer än tolv månader.
Framför allt får orden veau, telecí, Kalb, μοσχάρι, ternera, kalv, veal, vitello, vitella, kalf, vitela och teletina inte användas i varubeskrivningar eller i märkning som avser kött av djur på mer än tolv månader.
På samma sätt får inte ordet ”lamm” användas i varubeskrivningar eller i märkning som avser kött från får som är äldre än tolv månader.”
Ändring 278
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 33a (ny)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – Del II – punkt 3 – led a
(33a)  I del II punkt 3 i bilaga VII ska led a ersättas med följande:
a)  har en verklig alkoholhalt av lägst 15 volymprocent och högst 22 volymprocent.
a) har en verklig alkoholhalt av lägst 15 volymprocent och högst 22 volymprocent. I undantagsfall, och för viner med lång lagringsperiod, kan dessa värden variera för vissa likörviner med ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning i den förteckning som upprättats av kommissionen genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 75.2, under förutsättning att
–  de viner som lagras motsvarar definitionen på likörviner, och
–  den verkliga alkoholhalten hos det lagrade vinet är lägst 14 volymprocent.”
Ändring 166
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt 18 – inledningen
18.  Termen avalkoholiserad/avalkoholiserat får användas tillsammans med namnen för de vinprodukter som avses i punkt 1 och punkterna 4–9, på villkor att produkten
18.  Med avalkoholiserat vin eller avalkoholiserad/avalkoholiserat (följt av beteckningen på den vinproduktkategori som används i framställningen) menas en produkt som
Ändring 167
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt18 – led b
b)  har genomgått en behandling för avalkoholisering i enlighet med de metoder som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, och
b)  har genomgått en behandling för avalkoholisering i enlighet med de villkor som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, och
Ändring 168
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II –punkt 19 – inledningen
19.  Termen delvis avalkoholiserad/avalkoholiserat får användas tillsammans med namnen för de vinprodukter som avses i punkt 1 och punkterna 4–9, på villkor att produkten
19.  Med delvis avalkoholiserat vin eller delvis avalkoholiserad/avalkoholiserat (följt av beteckningen på den vinproduktkategori som används för framställningen av vinet) menas en produkt som
Ändring 169
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt 19 – led b
b)  har genomgått en behandling för avalkoholisering i enlighet med de metoder som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, och
b)  har genomgått en behandling för avalkoholisering i enlighet med de villkor som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, och
Ändring 170
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del II – punkt 19 – led c
c)  har en verklig alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent och, efter det att produkten genomgått de metoder som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, har en total alkoholhalt som reducerats med mer än 20 volymprocent i förhållande till den ursprungliga alkoholhalten.”
c)  har en verklig alkoholhalt av mindre än 8,5 volymprocent och mer än 0,5 volymprocent och, efter det att produkten genomgått de metoder som anges i bilaga VIII del I avsnitt E, har en total alkoholhalt som reducerats med mer än 20 volymprocent i förhållande till den ursprungliga alkoholhalten.”
Ändring 171
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – del III – punkt 5
(32a)  I del III i bilaga VII ska led 5 ersättas med följande:
5.  De beteckningar som avses i punkterna 1, 2 och 3 får inte användas för någon annan produkt än de produkter som anges i punkten.
5. De beteckningar som avses i punkterna 1, 2 och 3 får inte användas för någon annan produkt än de produkter som anges i punkten.
Dessa beteckningar ska även skyddas mot följande:
a)   Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av denna beteckning
i)   för produkter som är jämförbara med eller presenteras som ersättning men som inte uppfyller motsvarande definition,
ii)   om ett sådant bruk innebär att det anseende som är kopplat till beteckningen utnyttjas.
b)   Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens sammansättning eller verkliga slag anges eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.
c)   Varje annan antydan eller kommersiell metod som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga slag eller sammansättning.
Denna bestämmelse ska emellertid inte gälla för produktbeteckningar vars beskaffenhet klart framgår av det sätt på vilka produkterna traditionellt används eller när beteckningarna klart används för att beskriva en kännetecknande egenskap hos produkten.
Denna bestämmelse ska emellertid inte gälla för produktbeteckningar vars beskaffenhet klart framgår av det sätt på vilka produkterna traditionellt används eller när beteckningarna klart används för att beskriva en kännetecknande egenskap hos produkten.
Ändring 172
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – tillägg 1 – led 2 – led g
(32b)  I led 2 i det första stycket i tillägg I till bilaga VII ska led g ersättas med följande:
g)  i Rumänien: området Podișul Transilvaniei,
g) i Rumänien: vinodlingsregionen Transsylvaniska platån”
Ändring 173
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 32c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga VII – tillägg 1 – led 4 – led f
(32c)  I led 4 i det första stycket i tillägg I till bilaga VII ska led f ersättas med följande:
f)  I Rumänien: vinarealerna i områdena
f) I Rumänien: vinarealerna i områdena
Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului och Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, södra vinområdet med bl.a. områden med sandjordar och andra bördiga regioner.
Buzău, Muntenien och Oltenien, Dealu Mare, Severin och Drâncea, Dobrogea, Donauterrasserna samt området med sandjordar och andra bördiga områden i landets södra del.”
Ändring 174
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga X– punkt XI – punkt 1
(33a)  I bilaga XI punkt X ska punkt 1 ersättas med följande:
1.  Branschavtal enligt bilaga II del II avsnitt A punkt 6 ska innehålla skiljedomsklausuler.
1. Branschavtal enligt bilaga II del II avsnitt A punkt 6 ska innehålla mekanismer för förlikning och/eller medling och skiljedomsklausuler.
Ändring 175
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga X– punkt XI – punkt 4a (ny)
(33b)  I punkt XI i bilaga X ska följande led läggas till:
”4a. Ett sockerföretag och de berörda sockerbetssäljarna får komma överens om värdefördelningsklausuler, inbegripet marknadsbonusar och -förluster, som fastställer hur en förändring av relevanta marknadspriser för socker eller andra råvarumarknader ska fördelas dem emellan.”
Ändring 176
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33c (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga XI
(33c)  Bilaga XI ska utgå.
Ändring 177
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33d (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga XII
(33d)  Bilaga XII ska utgå.
Ändring 178
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 33e (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Bilaga XIII
(33e)  Bilaga XIII ska utgå.
Ändring 179
Förslag till förordning
Artikel 2 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 1 – punkt 2 – led b
(-1)  I artikel 1.2 ska led b ersättas med följande:
b)  mervärdesskapande kvaliteter till följd av de jordbruks- eller bearbetningsmetoder som används vid framställningen, eller den plats där de framställs eller saluförs.
”b) mervärdesskapande kvaliteter till följd av de jordbruks- eller bearbetningsmetoder som används vid framställningen, eller den plats där de framställs eller saluförs, och, i tillämpliga fall, deras bidrag till hållbar utveckling.
Ändring 251
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 5
(2)  Artikel 5 ska ersättas med följande:
Artikel 5
”Artikel 5
Krav på ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
Krav på ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
1.  I denna förordning avses med ursprungsbeteckning ett namn som identifierar en produkt
1.  I denna förordning avses med ursprungsbeteckning ett namn som identifierar en produkt
a)  som härstammar från en viss ort eller region eller, i undantagsfall, ett visst land,
a)  som härstammar från en viss ort eller region eller, i undantagsfall, ett visst land eller ett namn som traditionellt används på en viss plats,
b)  vars kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den, och
b)  vars kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning med dess naturliga och mänskliga faktorer,
c)  vars samtliga produktionsled äger rum i det avgränsade geografiska området.
c)  vars samtliga produktionsled äger rum i det avgränsade geografiska området.
2.  I denna förordning avses med geografisk beteckning det namn som identifierar en produkt
2.  I denna förordning avses med geografisk beteckning det namn som identifierar en produkt
a)  som härstammar från en viss ort eller region eller ett visst land,
a)  som härstammar från en viss ort eller region eller ett visst land eller det namn som traditionellt används på en viss plats,
b)  vars särskilda kvalitet, rykte eller andra egenskaper huvudsakligen kan tillskrivas det geografiska ursprunget, och
b)  vars särskilda kvalitet, rykte eller andra egenskaper huvudsakligen kan tillskrivas det geografiska ursprunget, och
c)  för vilken minst ett av produktionsleden äger rum i det avgränsade geografiska området.
c)  för vilken minst ett av produktionsleden äger rum i det avgränsade geografiska området.
3.  Utan hinder av punkt 1 ska vissa namn behandlas som ursprungsbeteckningar, trots att råvarorna till produkterna kommer från ett vidare geografiskt område än det område där produkterna bearbetas eller från ett annat område, under förutsättning att
3.  Utan hinder av punkt 1 ska vissa namn behandlas som ursprungsbeteckningar, trots att råvarorna till produkterna kommer från ett vidare geografiskt område än det område där produkterna bearbetas eller från ett annat område, under förutsättning att
a)  det område där råvaran produceras är avgränsat,
a)  det område där råvaran produceras är avgränsat,
b)  särskilda villkor gäller för framställningen av råvarorna,
b)  särskilda villkor gäller för framställningen av råvarorna,
c)  det finns kontrollsystem för att säkerställa att de villkor som avses i led b efterlevs, och
c)  det finns kontrollsystem för att säkerställa att de villkor som avses i led b efterlevs, och
d)  de aktuella ursprungsbeteckningarna var erkända som ursprungsbeteckningar i ursprungslandet före den 1 maj 2004.
d)  de aktuella ursprungsbeteckningarna var erkända som ursprungsbeteckningar i ursprungslandet före den 1 maj 2004.
Endast levande djur, kött och mjölk får anses utgöra råvaror i den mening som avses i denna punkt.
Endast levande djur, kött och mjölk får anses utgöra råvaror i den mening som avses i denna punkt.
4.  För att ta hänsyn till de specifika egenskaperna hos framställningen av produkter med animaliskt ursprung ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 när det gäller begränsningar och undantag avseende fodrets ursprung i samband med en ursprungsbeteckning.
4.  För att ta hänsyn till de specifika egenskaperna hos framställningen av produkter med animaliskt ursprung ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 när det gäller begränsningar och undantag avseende fodrets ursprung i samband med en ursprungsbeteckning.
Dessutom ska kommissionen, för att ta hänsyn till vissa produkters eller områdens särskilda egenskaper, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 när det gäller begränsningar och undantag avseende slakt av levande djur eller råvarornas ursprung.
Dessutom ska kommissionen, för att ta hänsyn till vissa produkters eller områdens särskilda egenskaper, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 när det gäller begränsningar och undantag avseende slakt av levande djur eller råvarornas ursprung.
Dessa begränsningar och undantag ska på grundval av objektiva kriterier ta hänsyn till kvalitet eller användning och erkänd sakkunskap eller naturliga faktorer.
Dessa begränsningar och undantag ska på grundval av objektiva kriterier ta hänsyn till kvalitet eller användning och erkänd sakkunskap eller naturliga faktorer.
Ändring 182
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 6 – punkt 2
(2a)  Artikel 6.2 ska ersättas med följande:
2.  Ett namn får inte registreras som en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning om det kommer i konflikt med namnet på en växtsort eller en djurras och riskerar att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.
2. Ett namn får inte registreras som en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning om det kommer i konflikt med namnet på en växtsort eller en djurras och riskerar att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung och att leda till en förväxling mellan de produkter som bär den registrerade beteckningen och sorten eller rasen i fråga.
Härvid ska följande beaktas:
a)   om namnet på växtsorten eller djurrasen faktiskt används i varubeteckningen,
b)   om registreringen ger upphov till en homonym,
c)   om växtsorten eller djurrasen används utanför sitt ursprungsområde.”
Ändring 252
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 7
(3)  Artikel 7 ska ersättas med följande:
Artikel 7
”Artikel 7
Produktspecifikation
Produktspecifikation
1.  En skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning ska överensstämma med en specifikation som minst ska innehålla
1.  En skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning ska överensstämma med en specifikation som minst ska innehålla
a)  det namn som ska skyddas som en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, så som det används, antingen i handeln eller vardagsspråket, och endast på de språk som används eller tidigare använts för att beskriva den specifika produkten i det bestämda geografiska området,
a)  det namn som ska skyddas som en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, så som det används, antingen i handeln eller vardagsspråket, och endast på de språk som används eller tidigare använts för att beskriva den specifika produkten i det bestämda geografiska området,
b)  en beskrivning av produkten, med uppgift om råvarorna, när det är lämpligt, och om produktens viktigaste fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper,
b)  en beskrivning av produkten, med uppgift om råvarorna, när det är lämpligt, och om produktens viktigaste fysikaliska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper,
c)  en definition av det geografiska området, som ska vara avgränsat vad gäller det samband som avses i led f i eller f ii i denna punkt och, när det är lämpligt, uppgifter som visar att kraven i artikel 5.3 är uppfyllda,
c)  en definition av det geografiska området, som ska vara avgränsat vad gäller det samband som avses i led f i eller f ii i denna punkt och, när det är lämpligt, uppgifter som visar att kraven i artikel 5.3 är uppfyllda,
d)  bevis för att produkten har sitt ursprung i det avgränsade geografiska område som avses i artikel 5.1 eller 5.2,
d)  spårbarhetskomponenter som visar att produkten har sitt ursprung i det avgränsade geografiska område som avses i artikel 5.1 och 5.2,
e)  en beskrivning av den metod som använts för framställning av produkten och, när det är lämpligt, uppgift om de ursprungliga hävdvunna lokala metoderna samt uppgifter om förpackning i det fall den ansökande gruppen fastställer och ger tillräcklig produktspecifik motivation till att förpackningen ska ske i det avgränsade geografiska området i syfte att trygga kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande av unionsrätten, särskilt om den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster,
e)  en beskrivning av den metod som använts för framställning av produkten och, när det är lämpligt, dess bidrag till hållbar utveckling, uppgift om de ursprungliga hävdvunna lokala metoderna samt uppgifter om förpackning i det fall den ansökande gruppen fastställer och ger tillräcklig produktspecifik motivation till att förpackningen ska ske i det avgränsade geografiska området i syfte att trygga kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande av unionsrätten, särskilt om den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster,
f)  uppgifter som fastställer
f)  uppgifter som fastställer
i)  sambandet mellan produktens kvalitet eller egenskaper och den geografiska omgivning som avses i artikel 5.1 eller,
i)  när det gäller en skyddad ursprungsbeteckning, sambandet mellan produktens kvalitet eller egenskaper och den geografiska omgivning som avses i artikel 5.1 eller,
ii)  när det är lämpligt, sambandet mellan en viss kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos produkten och det geografiska ursprung som avses i artikel 5.2,
ii)  när det gäller en skyddad geografisk beteckning, sambandet mellan en viss kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos produkten och det geografiska ursprung som avses i artikel 5.2,
g)  uppgift om namn på och adress till de myndigheter eller, om de är tillgängliga, namn på och adress till de organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen enligt artikel 37 samt om deras särskilda uppdrag,
g)  uppgift om namn på och adress till de myndigheter eller, om de är tillgängliga, namn på och adress till de organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen enligt artikel 37 samt om deras särskilda uppdrag,
h)  eventuella märkningsregler för den aktuella produkten.
h)  eventuella märkningsregler för den aktuella produkten.
2.  I syfte att säkerställa att produktspecifikationerna innehåller relevant och koncis information ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 om regler för begränsning av de uppgifter som ingår i den specifikation som avses i punkt 1 i den här artikeln, i de fall en sådan begränsning är nödvändig för att undvika alltför omfattande registreringsansökningar.
2.  I syfte att säkerställa att produktspecifikationerna innehåller relevant och koncis information ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 om regler för begränsning av de uppgifter som ingår i den specifikation som avses i punkt 1 i den här artikeln, i de fall en sådan begränsning är nödvändig för att undvika alltför omfattande registreringsansökningar.
Kommissionen får anta genomförandeakter med bestämmelser om specifikationens utformning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
Kommissionen får anta genomförandeakter med bestämmelser om specifikationens utformning. Kommissionen får anta genomförandeakter med bestämmelser om specifikationens utformning.
Ändring 185
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 11 – punkt 2
(4a)  Artikel 11.2 ska ersättas med följande:
2.  Geografiska beteckningar för produkter från tredjeland som är skyddade inom unionen i enlighet med ett internationellt avtal som unionen har ingått får föras in i registret. Utom i de fall då det i ett sådant avtal uttryckligen anges att det är fråga om skyddade ursprungsbeteckningar enligt denna förordning ska sådana namn föras in i registret som skyddade geografiska beteckningar.
2. Geografiska beteckningar för produkter från tredjeland som är skyddade inom unionen i enlighet med ett internationellt avtal som unionen har ingått får föras in i registret om så föreskrivs i avtalet. Utom i de fall då det i ett sådant avtal uttryckligen anges att det är fråga om skyddade ursprungsbeteckningar enligt denna förordning ska sådana namn föras in i registret som skyddade geografiska beteckningar.
Ändring 186
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4b (nytt)
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 12
(4b)  Artikel 12 ska ersättas med följande:
Artikel 12
Artikel 12
Namn, symboler och beteckningar
Namn, symboler och beteckningar
1.  Skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar får användas av varje aktör som saluför en produkt som uppfyller kraven i den aktuella specifikationen.
1.  Skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar får användas av varje aktör som saluför en produkt som uppfyller kraven i den aktuella specifikationen.
2.  Unionssymboler för marknadsföring av de skyddade ursprungsbeteckningarna och de skyddade geografiska beteckningarna ska utformas.
2.  Unionssymboler för marknadsföring av de skyddade ursprungsbeteckningarna och de skyddade geografiska beteckningarna ska utformas.
3.  När produkter med ursprung i unionen saluförs med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som registrerats i enlighet med förfarandena i denna förordning ska de unionssymboler som är kopplade till dessa finnas med i märkningen. Dessutom ska produktens registrerade namn återfinnas inom samma synfält. Uppgifterna skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning samt akronymerna SUB respektive SGB får finnas med i märkningen.
3.  När produkter med ursprung i unionen saluförs med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som registrerats i enlighet med förfarandena i denna förordning ska de unionssymboler som är kopplade till dessa finnas med i märkningen, reklam för och handlingar om den berörda produkten. Dessutom ska produktens registrerade namn återfinnas inom samma synfält och på ett framträdande ställe så att man lätt ser det, vara tydligt läsbart och i förekommande fall outplånligt. Under inga omständigheter får det döljas, överskuggas eller brytas av någon annan skrift eller bild eller något annat mellandokument. Uppgifterna skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning samt akronymerna SUB respektive SGB får finnas med i märkningen.
4.  Dessutom får följande också återfinnas på märkningen: bilder av det geografiska ursprungsområdet, som avses i artikel 5, och text, grafik eller symboler som hänvisar till den medlemsstat och/eller region där detta geografiska ursprungsområde är beläget.
4.  Dessutom får följande också återfinnas på märkningen: bilder av det geografiska ursprungsområdet, som avses i artikel 5, och text, grafik eller symboler som hänvisar till den medlemsstat och/eller region där detta geografiska ursprungsområde är beläget.
5.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG får de geografiska märken som avses i artikel 15 i direktiv 2008/95/EG användas på etiketter tillsammans med den skyddade ursprungsbeteckningen eller skyddade geografiska beteckningen.
5.  Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/13/EG får de geografiska märken som avses i artikel 15 i direktiv 2008/95/EG användas på etiketter tillsammans med den skyddade ursprungsbeteckningen eller skyddade geografiska beteckningen.
6.  Vid saluföring av produkter med ursprung i tredjeland med ett namn som förts in i registret får de uppgifter som avses i punkt 3 och motsvarande unionssymboler användas i märkningen.
6.  Vid saluföring av produkter med ursprung i tredjeland med ett namn som förts in i registret får de uppgifter som avses i punkt 3 och motsvarande unionssymboler användas i märkningen. Vid saluföring av produkter från tredjeland som är skyddade i enlighet med ett internationellt avtal som unionen har ingått och som inte saluförs med ett namn som finns i registret får de uppgifter som avses i punkt 3 eller de unionssymboler som är kopplade till dessa inte finnas med i märkningen.
7.  För att se till att konsumenterna får korrekt information ska kommissionen ha befogenhet att i enlighet med artikel 56 anta delegerade akter som fastställer unionssymbolerna.
7.  För att se till att konsumenterna får korrekt information ska kommissionen ha befogenhet att i enlighet med artikel 56 anta delegerade akter som fastställer unionssymbolerna.
Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer unionssymbolernas tekniska egenskaper samt bestämmelser om deras användning på produkter som saluförs med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning, inbegripet bestämmelser om de språk på vilka uppgifterna ska anges. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer unionssymbolernas tekniska egenskaper samt bestämmelser om deras användning på produkter som saluförs med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning, inbegripet bestämmelser om de språk på vilka uppgifterna ska anges. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
Ändring 253
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 13
(5)  Artikel 13 ska ersättas med följande:
Artikel 13
”Artikel 13
Skydd
Skydd
1.  Registrerade namn ska skyddas mot följande:
1.  Registrerade namn ska skyddas mot följande:
a)  Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av ett registrerat namn för produkter som inte omfattas av registreringen om produkterna är jämförbara med de produkter som har registrerats under namnet i fråga eller om användningen av det skyddade namnet innebär att produktens anseende exploateras, även när produkterna i fråga används som ingredienser.
a)  Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av ett registrerat namn för produkter som inte omfattas av registreringen om produkterna är jämförbara med de produkter som har registrerats under namnet i fråga eller om användningen av det skyddade namnet innebär att produktens anseende exploateras, försvagas eller urvattnas, även när produkterna i fråga används som ingredienser.
b)  Varje missbruk, imitation eller anspelning, även när produkternas eller tjänsternas verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, eller liknande, även när produkterna i fråga används som ingredienser.
b)  Varje missbruk, imitation eller anspelning, även när produkternas eller tjänsternas verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, eller liknande, även när produkterna i fråga används som ingredienser.
c)  Alla andra osanna eller vilseledande uppgifter om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten som anges på den inre eller yttre förpackningen, i reklammaterial eller handlingar gällande produkten i fråga, liksom paketering av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.
c)  Alla andra osanna eller vilseledande uppgifter om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten som anges på den inre eller yttre förpackningen, i reklammaterial eller handlingar gällande produkten i fråga, liksom paketering av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.
d)  Alla andra förfaranden som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.
d)  Alla andra förfaranden som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.
da)  Alla registreringar i ond tro av ett domännamn som helt eller delvis liknar eller kan leda till sammanblandning med en skyddad beteckning.
När det i en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning ingår ett namn på en produkt som anses vara generiskt, ska användning av det generiska namnet inte anses strida mot första stycket led a eller b.
När det i en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning ingår ett namn på en produkt som anses vara generiskt, ska användning av det generiska namnet inte anses strida mot första stycket led a eller b.
2.  Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ska inte bli generiska.
2.  Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ska inte bli generiska.
3.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga administrativa och rättsliga åtgärder för att förebygga eller stoppa olaglig användning av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar som avses i punkt 1 som produceras eller saluförs i den medlemsstaten.
3.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga administrativa och rättsliga åtgärder för att förebygga eller stoppa olaglig användning av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar som avses i punkt 1 som produceras eller saluförs i den medlemsstaten.
3a.  Det skydd som avses i punkt 1 i denna artikel ska också tillämpas med avseende på varor som transiteras i den mening som avses i artikel 3.44 i förordning (EU) 2017/625 och som förs in i unionens tullområde utan att övergå till fri omsättning i unionens tullområde samt med avseende på varor som säljs genom distanskommunikation.
Medlemsstaterna ska i detta syfte utse de myndigheter som ska ansvara för dessa åtgärder i enlighet med förfaranden som varje enskild medlemsstat fastställer.
Medlemsstaterna ska i detta syfte utse de myndigheter som ska ansvara för dessa åtgärder i enlighet med förfaranden som varje enskild medlemsstat fastställer.
Dessa myndigheter ska erbjuda tillräckliga garantier för objektivitet och opartiskhet och förfoga över den kvalificerade personal och de medel som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter.
Dessa myndigheter ska erbjuda tillräckliga garantier för objektivitet och opartiskhet och förfoga över den kvalificerade personal och de medel som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter.
Ändring 189
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 15 – punkterna 1 och 2
(6)  Artikel 15 ska ändras på följande sätt:
utgår
(a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:
Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
(b)  I punkt 2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 får kommissionen anta genomförandeakter som förlänger den övergångsperiod som anges i punkt 1 i denna artikel i motiverade fall då det visas att”.
Ändring 190
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6a (nytt)
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 15
(6a)  Artikel 15 ska ersättas med följande:
Artikel 15
Artikel 15
Övergångsperioder för användning av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar
Övergångsperioder för användning av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 får kommissionen anta genomförandeakter som ger rätt att under en övergångsperiod på upp till fem år för produkter som har sitt ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland och vars beteckning består av eller innehåller ett namn som innebär en överträdelse av artikel 13.1 fortsätta använda den beteckning som de saluförts under, på villkor att en godkänd invändning enligt artikel 49.3 eller artikel 51 visar att
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 får kommissionen anta genomförandeakter som ger rätt att under en övergångsperiod på upp till fem år för produkter som har sitt ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland och vars beteckning består av eller innehåller ett namn som innebär en överträdelse av artikel 13.1 fortsätta använda den beteckning som de saluförts under, på villkor att en godkänd invändning enligt artikel 49.3 eller artikel 51 visar att
a)  den föreslagna registreringen skulle äventyra överlevnaden för ett identiskt eller delvis identiskt namn, eller
a)  den föreslagna registreringen skulle äventyra överlevnaden för ett identiskt eller delvis identiskt namn, eller
b)  produkterna har saluförts lagligen inom det berörda territoriet under minst fem år före dagen för det offentliggörande som avses i artikel 50.2 a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
b)  produkterna har saluförts lagligen inom det berörda territoriet under minst fem år före dagen för det offentliggörande som avses i artikel 50.2 a.
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 får kommissionen anta genomförandeakter som förlänger den övergångsperiod som anges i punkt 1 i denna artikel till 15 år i vederbörligen motiverade fall då det visas att
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 får kommissionen anta genomförandeakter som förlänger den övergångsperiod som anges i punkt 1 i denna artikel till 15 år i vederbörligen motiverade fall då det visas att
a)  den beteckning som avses i punkt 1 i denna artikel har varit i lagligt bruk i minst 25 år innan ansökan om registrering ingavs till kommissionen,
a)  den beteckning som avses i punkt 1 i denna artikel har varit i lagligt bruk i minst 25 år innan ansökan om registrering ingavs till kommissionen,
b)  användningen av den beteckning som avses i punkt 1 i denna artikel aldrig har syftat till att utnyttja den registrerade beteckningens anseende och det visas att konsumenterna inte har vilseletts eller har riskerat att vilseledas om produktens verkliga ursprung.
b)  användningen av den beteckning som avses i punkt 1 i denna artikel aldrig har syftat till att utnyttja den registrerade beteckningens anseende och det visas att konsumenterna inte har vilseletts eller har riskerat att vilseledas om produktens verkliga ursprung.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
3.  När en beteckning som avses i punkterna 1 och 2 används ska en tydlig och väl synlig uppgift om ursprungslandet förekomma i märkningen.
3.  När en beteckning som avses i punkterna 1 och 2 används ska en tydlig och väl synlig uppgift om ursprungslandet förekomma i märkningen.
4.  För att lösa tillfälliga svårigheter när det gäller målet att se till att samtliga producenter i det berörda området iakttar specifikationen får en medlemsstat bevilja en övergångsperiod på upp till tio år med verkan från och med den dag då ansökan lämnas in till kommissionen; på villkor att de berörda aktörerna har salufört produkterna i fråga enligt gällande lagstiftning och kontinuerligt använt de berörda beteckningarna under minst fem år innan ansökan lämnades in till medlemsstatens myndigheter och har påpekat detta genom det nationella invändningsförfarande som avses i artikel 49.3.
4.  För att lösa tillfälliga svårigheter när det gäller målet att se till att samtliga producenter i det berörda området iakttar specifikationen får en medlemsstat bevilja en övergångsperiod på upp till tio år med verkan från och med den dag då ansökan lämnas in till kommissionen; på villkor att de berörda aktörerna har salufört produkterna i fråga enligt gällande lagstiftning och kontinuerligt använt de berörda beteckningarna under minst fem år innan det nationella invändningsförfarande som avses i artikel 49.3 inleds, och har påpekat detta genom samma förfarande.
Första stycket ska, med nödvändiga ändringar, tillämpas på skyddade geografiska beteckningar och skyddade ursprungsbeteckningar som avser geografiska områden i tredjeland, med undantag för invändningsförfarandet.
Första stycket ska, med nödvändiga ändringar, tillämpas på skyddade geografiska beteckningar och skyddade ursprungsbeteckningar som avser geografiska områden i tredjeland, med undantag för invändningsförfarandet.
Sådana övergångsperioder ska anges i det ansökningsärende som avses i artikel 8.2.
Sådana övergångsperioder ska anges i det ansökningsärende som avses i artikel 8.2.
Ändring 191
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 18 – punkt 3
(7a)  Artikel 183 ska utgå.
Ändring 192.
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8a (nytt)
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 23 – punkt 3
(8a)  Artikel 23.3 ska ersättas med följande:
3.  För produkter som har sitt ursprung i unionen och som saluförs som garanterade traditionella specialiteter som registrerats i enlighet med denna förordning ska den symbol som avses i punkt 2, utan förbehåll för punkt 4, finnas med i märkningen. Dessutom bör produktens namn återfinnas i ett och samma synfält. Uppgiften garanterad traditionell specialitet eller motsvarande förkortning GTS kan också anges i märkningen.
3. För produkter som har sitt ursprung i unionen och som saluförs som garanterade traditionella specialiteter som registrerats i enlighet med denna förordning ska den symbol som avses i punkt 2, utan förbehåll för punkt 4, finnas med i märkningen, samt på reklam för och i handlingar om den berörda produkten. Dessutom bör produktens namn återfinnas i ett och samma synfält och på ett framträdande ställe så att man lätt ser det, vara tydligt läsbart och i förekommande fall outplånligt. Under inga omständigheter får det döljas, överskuggas eller brytas av någon annan skrift eller bild eller något annat mellandokument. Uppgiften garanterad traditionell specialitet eller motsvarande förkortning GTS kan också anges i märkningen.”
Ändring 193
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 24a – stycke 2
Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
Ändring 194
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9a (nytt)
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 33a (ny)
(9a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 33a
Kompletterande regler om användningen av ”produkt från bergsområden” som ett frivilligt kvalitetsbegrepp
Medlemsstaterna kan godkänna placeringen av en produkt med hjälp av det frivilliga kvalitetsbegreppet ”produkt från bergsområden”, om reglerna för dess produktion inte strider mot kravet på produktion och märkning av en produkt från bergsområden i det angivna landet, om den har ett sådant krav.”
Ändring 195
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 49 – punkt 8
8.  Medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om alla förfaranden som inleds vid en nationell domstol eller annat nationellt organ avseende en ansökan som lämnats in till kommissionen i enlighet med punkt 4.
8.  Medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om alla förfaranden som inleds vid en nationell domstol eller annat nationellt organ avseende ett slutligt beslut av den behöriga nationella myndigheten om en ansökan som lämnats in till kommissionen i enlighet med punkt 4.
Ändring 196
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 49 – punkt 9
9.  I tillämpliga fall får kommissionen anta genomförandeakter i syfte att tillfälligt avbryta granskningen av ansökan om skydd enligt artikel 50 tills att en nationell domstol eller ett annat nationellt organ har fattat beslut om en invändning mot ansökan om registrering i sådana fall då medlemsstaten fattat ett positivt beslut inom ramen för ett nationellt förfarandet enligt punkt 4.
utgår
Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.”
Ändring 197
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 11
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 50– punkt 1– stycke 1
1.  Kommissionen ska granska de ansökningar om registrering som den tar emot i enlighet med artikel 49.4 och 49.5. Kommissionen ska granska ansökningarna med avseende på uppenbara fel, med beaktande av resultaten av det förberedande nationella gransknings- och invändningsförfarandet i den berörda medlemsstaten.
1.  Kommissionen ska granska de ansökningar om registrering som den tar emot i enlighet med artikel 49.4 och 49.5. Kommissionen ska granska de inkomna ansökningarna efter det förberedande nationella gransknings- och invändningsförfarandet i den berörda medlemsstaten för att se om de innehåller uppenbara fel.
Ändring 198
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 53 – punkterna 2 och 3
[...]
utgår
Ändring 199
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 14a (nytt)
Förordning (EU) nr 1151/2012
Artikel 53
(14a)  Artikel 53 ska ersättas med följande:
Artikel 53
Artikel 53
Ändring av en produktspecifikation
Ändring av en produktspecifikation
1.  En grupp som har ett berättigat intresse får ansöka om godkännande av en ändring av en produktspecifikation.
1.  En grupp som har ett berättigat intresse får ansöka om godkännande av en ändring av en produktspecifikation.
I ansökan ska anges vilka ändringar som begärs, med motiveringar.
I ansökan ska anges vilka ändringar som begärs, med motiveringar.
2.   Om ändringen medför en eller flera ändringar av specifikationen som inte är mindre ändringar ska ansökan om ändring följa förfarandet i artiklarna 49–52.
2.  Ändringar av en produktspecifikation ska delas upp i två kategorier, beroende på hur omfattande de är: Unionsändringar, vilka kräver ett invändningsförfarande på unionsnivå, och standardändringar, vilka ska behandlas av medlemsstaterna eller tredjeländer.
En ändring anses vara en unionsändring om
a)   den inbegriper en ändring av namnet på en skyddad ursprungsbeteckning, en skyddad geografisk beteckning eller en garanterad traditionell specialitet,
b)   den innebär en risk för att de förhållanden som anges i artikel 5.1 b för skyddade ursprungsbeteckningar och i artikel 5.2 för skyddade geografiska beteckningar förändras,
c)   den innebär ändringar av produktionsspecifikationen eller att det införs råvaror och ingredienser som innebär en avvikelse från traditionell praxis och traditionella metoder när det gäller garanterade traditionella specialiteter, och
d)   den innebär nya begränsningar vad gäller saluföringen av produkten.
Alla andra ändringar av produktspecifikationerna ska anses vara standardändringar. En tillfällig ändring av produktspecifikationen till följd av obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder som vidtas av de offentliga myndigheterna eller en tillfällig ändring som är nödvändig på grund av en naturkatastrof eller svåra väderförhållanden som formellt har erkänts av de behöriga myndigheterna ska också anses vara standardändringar.
Unionsändringar ska godkännas av kommissionen. Godkännandeförfarandet ska, i tillämpliga delar, följa förfarandet i artiklarna 49–52.
Om de föreslagna ändringarna emellertid är mindre ändringar ska kommissionen godkänna eller avslå ansökan. Om ändringar som innebär en ändring av de uppgifter som avses i artikel 50.2 godkänns ska kommissionen offentliggöra dessa i Europeiska unionens officiella tidning.
Standardändringar ska godkännas av den medlemsstat på vars territorium det geografiska område som produktens beteckning avser är beläget och ska anmälas till kommissionen. Tredjeländer ska godkänna standardändringar i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen i det berörda tredjelandet och anmäla dessa till kommissionen.
För att en ändring ska anses vara mindre i fråga om den kvalitetsordning som beskrivs i avdelning II får den inte
a)   avse produktens grundläggande egenskaper,
b)   ändra det samband som avses i artikel 7.1 f i eller 7.1 f ii,
c)   inbegripa en ändring av produktens namn eller av någon del av detta,
d)   beröra det definierade geografiska området, eller
e)   innebära ökade begränsningar av handeln med produkten eller dess råvaror.
För att en ändring ska anses som mindre i fråga om den kvalitetsordning som beskrivs i avdelning III får den inte
a)   avse produktens grundläggande egenskaper,
b)   medföra avgörande ändringar av framställningsmetoden, eller
c)   inbegripa en ändring av produktens namn, eller av någon del av detta.
Granskningen av ansökan ska inriktas på den föreslagna ändringen.
Granskningen av ansökan ska inriktas på den föreslagna ändringen.
2a.  Artikel 15 ska även tillämpas på ansökningar om unionsändringar och standardändringar av en specifikation.
3.  För att förenkla handläggningen av ändringsansökningar, också i de fall ändringen inte innebär någon ändring av det sammanfattande dokumentet och då den gäller en tillfällig ändring av specifikationerna till följd av obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder som införts av offentliga myndigheter, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 56, som kompletterar bestämmelserna om förfarandet för ändringsansökningar.
3.  För att förenkla handläggningen av unionsändringar och standardändringar av produktspecifikationer, också i de fall ändringen inte innebär någon ändring av det sammanfattande dokumentet, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 56, som kompletterar bestämmelserna om förfarandet för ändringsansökningar.
3a.  Kommissionen kommer att anta riktlinjer där man fastställer kriterier och en gemensam metod för att genomföra administrationen av unionsändringar och standardändringar, för att kunna garantera en enhetlig tillämpning av standardändringarna på nationell nivå. Senast … [tre år efter att denna förordning har trätt i kraft] ska kommissionen genomföra en första bedömning av administrationens effektivitet gällande unionsändringar och standardändringar, för att kunna utvärdera effekterna och den enhetliga tillämpningen av reformen på nationell nivå. Efter bedömningen ska kommissionen presentera en rapport med de viktigaste slutsatserna för Europaparlamentet och rådet.
Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om förfaranden för ändringsansökningar och om ansökningarnas utformning och framläggande. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om förfaranden för ändringsansökningar samt om hur standardändringar ska anmälas till kommissionen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 57.2.
Ändring 200
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15
Förordning (EU) nr 1151/2012
Bilaga I – punkt I – strecksats 22a (ny)
–  Bivax
Ändring 201
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 3
(3a)  Artikel 3 ska ersättas med följande:
Artikel 3
”Artikel 3
Definitioner och klassificering av aromatiserade vinprodukter
Definitioner och klassificering av aromatiserade vinprodukter
1.  Aromatiserade vinprodukter: produkter som framställts av produkter från vinsektorn, enligt vad som avses i förordning (EU) nr 1308/2013, som aromatiserats. De klassificeras i följande kategorier:
1.  Aromatiserade vinprodukter: produkter som framställts av produkter från vinsektorn, enligt vad som avses i förordning (EU) nr 1308/2013, som aromatiserats. De klassificeras i följande kategorier:
a)  Aromatiserade viner.
a)  Aromatiserade viner.
b)  Aromatiserade vinbaserade drycker.
b)  Aromatiserade vinbaserade drycker.
c)  Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter.
c)  Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter.
ca)   Avalkoholiserade aromatiserade vinprodukter.
2.  Aromatiserat vin: en dryck
2.  Aromatiserat vin: en dryck
a)  som framställts från en eller flera av de vinprodukter som definieras i del IV punkt 5 i bilaga II och i punkterna 1 och 3–9 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, utom Retsinavin,
a)  som framställts från en eller flera av de vinprodukter som definieras i del IV punkt 5 i bilaga II och i punkterna 1 och 3–9 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, utom Retsinavin,
b)  vars totala volym till minst 75 % utgörs av de vinprodukter som avses i a,
b)  vars totala volym till minst 75 % utgörs av de vinprodukter som avses i a,
c)  till vilken alkohol kan ha tillsatts,
c)  till vilken alkohol kan ha tillsatts,
d)  till vilken färgämnen kan ha tillsatts,
d)  till vilken färgämnen kan ha tillsatts,
e)  till vilken druvmust, delvis jäst druvmust eller bägge kan ha tillsatts,
e)  till vilken druvmust, delvis jäst druvmust eller bägge kan ha tillsatts,
f)  som kan ha sötats,
f)  som kan ha sötats,
g)  som har en faktisk alkoholhalt på minst 14,5 volymprocent och mindre än 22 volymprocent och en total alkoholhalt på minst 17,5 volymprocent.
g)  som har en faktisk alkoholhalt på minst 14,5 volymprocent och mindre än 22 volymprocent och en total alkoholhalt på minst 17,5 volymprocent.
3.  Aromatiserad vinbaserad dryck: en dryck
3.  Aromatiserad vinbaserad dryck: en dryck
a)  som erhållits från en eller flera av de vinprodukter som definieras i punkterna 1, 2 och 4–9 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, med undantag för viner som framställts med tillsats av alkohol och för Retsinavin,
a)  som erhållits från en eller flera av de vinprodukter som definieras i punkterna 1, 2 och 4–9 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, med undantag för viner som framställts med tillsats av alkohol och för Retsinavin,
b)  vars totala volym till minst 50 % utgörs av de vinprodukter som avses i led a,
b)  vars totala volym till minst 50 % utgörs av de vinprodukter som avses i led a,
c)  till vilken alkohol inte har tillsatts, utom om annat anges i bilaga II,
c)  till vilken alkohol inte har tillsatts, utom om annat anges i bilaga II,
d)  till vilken färgämnen kan ha tillsatts,
d)  till vilken färgämnen kan ha tillsatts,
e)  till vilken druvmust, delvis jäst druvmust eller bägge kan ha tillsatts,
e)  till vilken druvmust, delvis jäst druvmust eller bägge kan ha tillsatts,
f)  som kan ha sötats,
f)  som kan ha sötats,
g)  som har en faktisk alkoholhalt på minst 4,5 volymprocent och mindre än 14,5 volymprocent.
g)  som har en faktisk alkoholhalt på minst 4,5 volymprocent och mindre än 14,5 volymprocent.
4.  Aromatiserad drink baserad på vinprodukter: en dryck
4.  Aromatiserad drink baserad på vinprodukter: en dryck
a)  som erhållits från en eller flera av de vinprodukter som definieras i punkterna 1, 2 och 4–11 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, med undantag för viner som framställts med tillsats av alkohol och för Retsinavin,
a)  som erhållits från en eller flera av de vinprodukter som definieras i punkterna 1, 2 och 4–11 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, med undantag för viner som framställts med tillsats av alkohol och för Retsinavin,
b)  vars totala volym till minst 50 % utgörs av de vinprodukter som avses i led a,
b)  vars totala volym till minst 50 % utgörs av de vinprodukter som avses i led a,
c)  till vilken ingen alkohol har tillsatts,
c)  till vilken ingen alkohol har tillsatts,
d)  till vilken färgämnen kan ha tillsatts,
d)  till vilken färgämnen kan ha tillsatts,
e)  som kan ha sötats,
e)  som kan ha sötats,
f)  som har en faktisk alkoholhalt på mer än 1,2 volymprocent och mindre än 10 volymprocent.
f)  som har en faktisk alkoholhalt på mer än 1,2 volymprocent och mindre än 10 volymprocent.
4a.  Med avseende på tillämpningen av denna förordning ska en ”avalkoholiserad aromatiserad vinprodukt” vara en dryck
a)   som erhållits på de villkor som anges i punkterna 2, 3 eller 4,
b)   som har genomgått en behandling för avalkoholisering i enlighet med bilaga VIII del I avsnitt E i förordning (EU) nr 1308/2013,
c)   som har en faktisk alkoholhalt på mindre än 0,5 procent.
4b.  De oenologiska metoder som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 i dess ändrade lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1961 av den 2 augusti 2017 ska gälla för aromatiserade vinprodukter.”
Ändring 202
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 5 – punkt 4
(4)  I artikel 5 ska punkt 4 ändras på följande sätt:
utgår
”4. En försäljningsbeteckning får kompletteras eller ersättas med en geografisk beteckning för en aromatiserad vinprodukt som skyddas enligt förordning (EU) nr 1151/2012.”.
Ändring 203
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 5
(4a)  Artikel 5 ska ersättas med följande:
Artikel 5
Artikel 5
Försäljningsbeteckningar
Försäljningsbeteckningar
1.  Försäljningsbeteckningarna som fastställs i bilaga II ska användas för aromatiserade vinprodukter som släpps ut på marknaden i unionen, förutsatt att de uppfyller motsvarande krav i den bilagan. Försäljningsbeteckningarna får kompletteras med en vedertagen beteckning som det definieras i artikel 2.2 o i förordning (EU) nr 1169/2011.
1.  Försäljningsbeteckningarna som fastställs i bilaga II ska användas för aromatiserade vinprodukter som släpps ut på marknaden i unionen, förutsatt att de uppfyller motsvarande krav i den bilagan. Försäljningsbeteckningarna får kompletteras med en vedertagen beteckning i enlighet med definitionen i artikel 2.2 o i förordning (EU) nr 1169/2011.
2.  Om aromatiserade vinprodukter uppfyller kraven för mer än en försäljningsbeteckning får bara en av dessa användas, om annat inte anges i bilaga II.
2.  Om aromatiserade vinprodukter uppfyller kraven för mer än en försäljningsbeteckning får bara en av dessa användas, om annat inte anges i bilaga II.
3.  En alkoholhaltig dryck som inte uppfyller kraven i den här förordningen får inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att lägga till ord eller fraser som ”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, ”smak” eller något annat liknande uttryck till någon av försäljningsbeteckningarna.
3.  En alkoholhaltig dryck som inte uppfyller kraven i den här förordningen får inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att lägga till ord eller fraser som ”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, ”smak” eller något annat liknande uttryck till någon av försäljningsbeteckningarna.
4.  En försäljningsbeteckning får kompletteras eller ersättas med en av de geografiska beteckningar som skyddas genom den här förordningen.
4.  En försäljningsbeteckning får kompletteras eller ersättas med en av de geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter som skyddas genom förordning (EU) nr 1151/2012
5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 får försäljningsbeteckningarna inte kompletteras med skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar för vinprodukter.
5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 får försäljningsbeteckningarna inte kompletteras med skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar för vinprodukter.
5a.  Om aromatiserade vinprodukter ska exporteras till tredjeländer får medlemsstaterna tillåta andra försäljningsbeteckningar än de som fastställs i bilaga II om sådana försäljningsbeteckningar krävs enligt lagen i det berörda tredjelandet. Dessa försäljningsbeteckningar får anges på andra språk än unionens officiella språk.
5b.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 33 med avseende på att komplettera bilaga II till denna förordning för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, den vetenskapliga utvecklingen och marknadsutvecklingen, konsumenternas hälsa eller konsumenternas informationsbehov.”
Ändring 204
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4b (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
(4b)  I artikel 6 ska följande punkt läggas till:
”3a. Årgången får anges på produkternas etiketter under förutsättning att vinprodukten utgör minst 75 % av den totala volymen och om minst 85 % av de druvor som används för att framställa dessa produkter har skördats under året i fråga.”
Ändring 205
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4c (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 7a (ny)
(4c)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 7a
Näringsdeklaration
1.  Näringsdeklarationen för aromatiserade vinprodukter, som får begränsas till enbart energivärdet, ska anges på etiketten.
2.  Energivärdet ska
a)   uttryckas med siffror och ord eller symboler, i synnerhet symbolen (E) för energi,
b)   beräknas med hjälp av den omräkningsfaktor som förtecknas i bilaga XIV till förordning (EU) nr 1169/2011,
c)   uttryckas med genomsnittsvärden i kilokalorier som fastställs på grundval av
i)   producentens analys av den aromatiserade vinprodukten, eller
ii)   en beräkning baserad på allmänt fastställda och godtagna uppgifter.
d)   uttryckt per 100 ml. Dessutom får det uttryckas per konsumtionsenhet, som är lätt att känna igen av konsumenten, under förutsättning att den enhet som används är kvantifierad på etiketten och att antalet enheter som ingår i förpackningen anges.”
Ändring 206
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4d (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Artikel 7b (ny)
(4d)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 7b
Ingrediensförteckning
1.  Ingrediensförteckningen för aromatiserade vinprodukter ska anges på etiketten eller på andra sätt än på den etikett som är fäst på flaskan eller på någon annan behållare, på villkor att en klar och tydlig hänvisning anges på etiketten. Den får inte visas tillsammans med annan information av kommersiell natur eller för marknadsföringssyften.
2.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 33 med avseende på mer ingående bestämmelser för angivandet av ingrediensförteckningen för aromatiserade vinprodukter. Kommissionen ska anta delegerade akter senast 18 månader från … [den dag då denna förordning träder i kraft].
Ändring 207
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Bilaga I – stycke 1 – led a – led iiia (nytt)
(7a)  I bilaga I del A första stycket ska följande led läggas till:
”iiia) Spritdrycker (högst 1 % av den totala volymen).”
Ändring 208
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7b (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Bilaga I – punkt 2 – led f
(7b)  I punkt 2 i bilaga I ska led f ersättas med följande:
f)  Andra naturliga kolhydrater som har en liknande effekt som ovannämnda produkter.
f) Andra naturliga ämnen som har en liknande effekt som ovannämnda produkter.
Ändring 209
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7c (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Bilaga II – del A – punkt 3 – strecksats 1
(7c)  I bilaga II del A punkt 3 ska första strecksatsen ersättas med följande:
–   till vilket alkohol har tillsatts, och
”– till vilket alkohol kan ha tillsats, och
Ändring 210
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7d (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Bilaga II – del B – punkt 8 – strecksats 1
(7d)  I bilaga II del B punkt 8 ska första strecksatsen ersättas med följande:
som har framställts enbart av rött eller vitt vin,
”– som har framställts enbart av rött och/eller vitt vin,
Ändring 211
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7e (nytt)
Förordning (EU) nr 251/2014
Bilaga II – del Ca (ny)
(7e)  I bilaga II ska följande del läggas till:
”Del Ca
”AVALKOHOLISERADE AROMATISERADE VINPRODUKTER
1.  Avalkoholiserade aromatiserade vinprodukter eller avalkoholiserat (följt av namnet på den aromatiserade vinprodukt som används för framställningen av vinet)
Produkter som motsvarar definitionen i artikel 3.4 a.”
Ändring 212
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt -1 (ny)
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 22a (ny)
I kapitel V ska följande artikel införas:
”Artikel 22a
Branschavtal
1.  Med undantag från artiklarna 164 och 165 i förordning (EU) nr 1308/2013 får den berörda medlemsstaten, om en erkänd branschorganisation enligt artikel 157 i förordning (EU) nr 1308/2013 är verksam i ett ytterst randområde och anses vara representativ för produktionen av, handeln med eller bearbetningen av en viss produkt, på begäran av organisationen i fråga förklara avtal, beslut eller samordnade förfaranden som har godkänts inom den organisationen bindande under ett år med möjlighet till förnyelse för andra aktörer verksamma inom det yttersta randområdet som inte är medlemmar av organisationen, oavsett om det rör sig om enskilda eller grupper.
2.  Om reglerna för en erkänd branschorganisation utvidgas enligt punkt 1, och om de verksamheter som reglerna avser är av allmänt ekonomiskt intresse för de ekonomiska aktörer vars verksamhet är knuten till produkter som endast ska släppas ut på den lokala marknaden i samma yttersta randområde, får medlemsstaten efter samråd med alla berörda intressenter besluta att enskilda ekonomiska aktörer eller grupper av aktörer som inte är medlemmar i organisationen men som verkar på marknaden i fråga ska erlägga hela eller en del av det ekonomiska bidrag som medlemmarna betalar till organisationen, i den mån bidraget är avsett att täcka omkostnader som är en direkt följd av de aktuella verksamheterna.
3.  Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om alla avtal vars tillämpning har utvidgats i enlighet med denna artikel.”
Ändring 213
Förslag till förordning
Artikel 4punkt 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – inledningen
2. För varje räkenskapsår ska unionen finansiera de åtgärder som föreskrivs i kapitlen III och IV med högst följande årliga belopp:
2.  För varje räkenskapsår ska unionen finansiera de åtgärder som föreskrivs i kapitlen III och IV med ett årligt belopp som högst motsvarar följande:
Ändring 214
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 1
–  För de franska utomeuropeiska departementen: 267 580 000 EUR
–  För de franska utomeuropeiska departementen: 278,41 miljoner EUR
Ändring 215
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 2
–  För Azorerna och Madeira: 102 080 000 EUR
–  För Azorerna och Madeira: 106,21 miljoner EUR
Ändring 216
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 2 – strecksats 3
–  För Kanarieöarna: 257 970 000 EUR
–  För Kanarieöarna: 268,42 miljoner EUR
Ändring 217
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – strecksats 1
–  För de franska utomeuropeiska departementen: 25 900 000 EUR
–  För de franska utomeuropeiska departementen: 26 900 000 EUR
Ändring 218.
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – strecksats 2
–  För Azorerna och Madeira: 20 400 000 EUR
–  För Azorerna och Madeira: 21 200 000 EUR
Ändring 219
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 30 – punkt 3 – strecksats 3
–  För Kanarieöarna: 69 900 000 EUR
–  För Kanarieöarna: 72 700 000 EUR
Ändring 220
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 228/2013
Artikel 32 – punkt 4
Artikel 32.4 ska ersättas med följande:
4.  I de analyser, undersökningar och utvärderingar som kommissionen gör inom ramen för handelsavtal och den gemensamma jordbrukspolitiken ska den inkludera ett särskilt kapitel för alla frågor som är av särskilt intresse för de yttersta randområdena.
4. Innan förhandlingar inleds som kan få konsekvenser för jordbruket i de yttersta randområdena ska unionen genomföra undersökningar, analyser och utvärderingar av de eventuella följderna av sådana förhandlingar och anpassa förhandlingsmandatet för att beakta de specifika begränsningar som finns för de yttersta randområdena och undvika eventuella negativa effekter i dessa regioner. Kommissionen ska för dessa konsekvensanalyser tillämpa de kriterier som har fastställts av FN.”
Ändring 221
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
Förordning (EU) nr 229/2013
Artikel 18 – punkt 2
2.  Unionen ska finansiera de åtgärder som anges i kapitlen III och IV med högst 23 000 000 EUR.
2.  Unionen ska finansiera de åtgärder som anges i kapitlen III och IV med högst 23,93 miljoner EUR.
Ändring 222
Förslag till förordning
Artikel 5 –punkt 1
Förordning (EU) nr 229/2013
Artikel 18 – punkt 3
3.  Anslaget för att finansiera den särskilda försörjningsordning som avses i kapitel III får inte överstiga 6 830 000 EUR.”
3.  Anslaget för att finansiera den särskilda försörjningsordning som avses i kapitel III får inte överstiga 7,11 miljoner EUR.
Ändring 223
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
3a.  Viner som släppts ut på marknaden eller märkts innan genomförandet av de tillämpliga bestämmelserna och som inte är förenliga med specifikationerna i denna förordning får saluföras till dess att lagren har tömts.
Ändring 224
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (nytt)
Artiklarna 119.1 g och 119.3a i förordning (EU) nr 1308/2013 ska tillämpas från och med den... [18 månader efter den dag då denna förordning träder i kraft].
Ändring 225
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2b (nytt)
Artikel 119.1 gb och artikel 119.3b i förordning (EU) nr 1308/2013, enligt artikel 1 led 18a i den här förordningen, ska tillämpas från och med att det andra fullständiga regleringsåret inletts efter ikraftträdandet av den delegerade akt som avses i artikel 122 va i förordning (EU) nr 1308/2013, enligt artikel 1 led 20a i den här förordningen .
Ändring 226
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2c (nytt)
Artikel 7a i förordning (EU) nr 251/2014, enligt artikel 3 led 4c i den här förordningen, tillämpas från ... [18 månader efter den dag då denna ändringsförordning träder i kraft].
Ändring 227
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2d (nytt)
Artikel 7b i förordning (EU) nr 251/2014, som avses i artikel 3 led 4d i den här förordningen, ska tillämpas från och med början av det andra fullständiga regleringsåret efter det datum då den delegerade akt som avses i den artikeln har trätt i kraft.
Ändring 228
Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a
Senaste den 30 juni 2021 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett lagstiftningsförslag som utvidgar reglerna om en ingrediensförteckning och en näringsdeklaration för vinprodukter till övriga alkoholhaltiga drycker.

(1) Hänvisningar till ”cp” i rubrikerna till de ändringar som antagits ska förstås som en hänvisning till motsvarande delar i de ändringarna.
(2) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0198/2019).

Senaste uppdatering: 3 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy