Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2837(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0347/2020

Ingivna texter :

B9-0347/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/11/2020 - 26

Antagna texter :

P9_TA(2020)0293

Antagna texter
PDF 174kWORD 53k
Onsdagen den 11 november 2020 - Bryssel
Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603
P9_TA(2020)0293B9-0347/2020

Europaparlamentets resolution av den 11 november 2020 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D068778/01 – 2020/2837(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D068778/01),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av omröstningen den 15 september 2020 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 3 juli 2019, och som offentliggjordes den 8 augusti 2019(3),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om invändningar mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och av följande skäl:

A.  Den 28 oktober 2016 lämnade Monsanto Europe S.A./N.V., för företaget Monsanto, Förenta staterna, in en ansökan till den nationella behöriga myndigheten i Nederländerna (ansökan), i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om tillstånd att släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 på marknaden (den staplade genetiskt modifierade majsen).

B.  Ansökan gäller även utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av den staplade genetiskt modifierade majsen för andra ändamål än livsmedel och foder, med undantag av odling.

C.  Dessutom gäller ansökan utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av 25 klyvningsprodukter av de transformationshändelser som utgör den staplade genetiskt modifierade majsen.

D.  11 klyvningsprodukter av den staplade genetiskt modifierade majsen har redan godkänts. Utkastet till kommissionens genomförandebeslut omfattar de resterande 14 klyvningsprodukterna.

E.  Den staplade genetiskt modifierade majsen härrör från en korsning av fem genetiskt modifierade transformationshändelser för majs (MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603), ger trefaldig tolerans mot herbicider som innehåller glyfosat och producerar tre insektsdödande proteiner (Cry1A.105, Cry2Ab2 och Vip3Aa20, så kallade Bt- eller Cry-proteiner) som är giftiga för vissa fjärilslarver(5).

F.  Dessutom uttrycker den staplade genetiskt modifierade majsen en Bacillus subtilis‑modifierad CspB-gen som syftar till att begränsa den minskning av avkastningen som orsakas av torkstress. NptII-genen, som ger resistens mot antibiotika av typerna kanamycin och neomycin, användes som selektionsmarkör i den genetiska modifieringsprocessen(6).

G.  Den 3 juli 2019 antog Efsa ett positivt yttrande om denna ansökan. Det offentliggjordes den 8 augusti 2019.

H.  Förordning (EG) nr 1829/2003 anger att genetiskt modifierade livsmedel eller foder inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller för miljön, och att kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionsrätten och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av beslutet.

Medlemsstaternas synpunkter och avsaknad av försöksdata om klyvningsprodukter

I.  Medlemsstaterna lämnade in många kritiska synpunkter till Efsa under den tre månader långa samrådsperioden(7). Bland annat framfördes kritiska synpunkter om att potentiell växelverkan med miljöförhållanden, som kan påverka innehållet i transgena proteiner i växten, inte beaktas, att olösta frågor kvarstår om säkerhet och möjlig toxicitet, att bedömningen bortser från herbicidrester och metaboliter från glyfosat samt att användningen av den antibiotikaresistenta genen NPTII väcker farhågor.

J.  Inga försöksdata tillhandahölls av sökanden för de 14 i dagsläget icke godkända klyvningsprodukterna av den staplade genetiskt modifierade majsen(8).

Avsaknad av bedömning av herbicidrester och nedbrytningsprodukter

K.  Flera studier visar att herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor leder till en ökad användning av ”kompletterande” herbicider, till stor del på grund av uppkomsten av herbicidtolerant ogräs(9). Till följd av detta måste man räkna med att den staplade genetiskt modifierade majsen kommer att utsättas för både högre och upprepade doser av glyfosat, och att det således kan finnas högre resthalter i skörden. Den staplade genetiskt modifierade majsen uttrycker tre glyfosattoleranta proteiner, vilket gör den ännu mer tolerant mot högre doser och upprepad besprutning.

L.  Frågetecken kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa kom i november 2015 fram till att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande, och Europeiska kemikaliemyndigheten kom i mars 2017 fram till att det inte var motiverat med någon klassificering. Däremot meddelade 2015 Världshälsoorganisationens särskilda cancerorgan, Internationella centret för cancerforskning, att de klassade glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor.

M.  I sitt vetenskapliga yttrande av den 3 juli 2019 anger Efsas panel för genetiskt modifierade organismer (Efsas GMO-panel) att bedömningen av herbicidrester som är relevanta för denna ansökan har undersökts av Efsas enhet för bekämpningsmedel(10). Enligt ett yttrande från Efsas enhet för bekämpningsmedel är emellertid uppgifterna om resthalter av glyfosat på genetiskt modifierade majssorter med EPSPS-förändringar(11) otillräckliga för att härleda gränsvärden för resthalter och värden för riskbedömning(12).

N.  Enligt Efsas enhet för bekämpningsmedel saknas toxikologiska uppgifter som gör det möjligt att göra en konsumentriskbedömning av flera nedbrytningsprodukter av glyfosat som är relevanta för genetiskt modifierade glyfosattoleranta grödor(13).

O.  Bedömning av herbicidrester och herbicidnedbrytningsprodukter på genetiskt modifierade växter, samt deras eventuella växelverkan med Bt-proteiner, anses inte omfattas av behörighetsområdet för Efsas GMO-panel, och görs därför inte som en del i godkännandeförfarandet för genetiskt modifierade organismer. Detta är problematiskt, eftersom det sätt på vilket kompletterande herbicider bryts ned av den genetiskt modifierade växten i fråga samt nedbrytningsprodukternas sammansättning och därmed toxicitet kan styras av själva den genetiska modifieringen(14).

P.  Det går därför inte att dra slutsatsen att det är säkert för människors och djurs hälsa att konsumera den staplade genetiskt modifierade majsen eller dess klyvningsprodukter.

Bt-proteiner

Q.  Flera studier visar att det efter exponering för Bt-proteiner har observerats biverkningar som kan påverka immunsystemet, och att vissa Bt-proteiner kan ha adjuvansegenskaper(15), vilket innebär att de kan öka de allergiframkallande egenskaperna hos andra proteiner som de kommer i kontakt med.

R.  I en reservation som uttryckts av en medlem av Efsas GMO-panel i samband med bedömningen av en annan staplad genetiskt modifierad majs och dess klyvningsprodukter konstaterades att oavsiktliga effekter på immunsystemet visserligen aldrig har identifierats i någon tillämpning där Bt-proteiner uttrycks, men att de inte kunde observeras i de toxikologiska studier som för närvarande rekommenderas och utförs för säkerhetsbedömning av genetiskt modifierade växter vid Efsa, eftersom de inte inkluderar lämpliga tester för detta ändamål(16).

S.  En ny studie har visat att en snabb ökning av betning med neonikotinoider i Förenta staterna sammanfaller med en ökad plantering av genetiskt modifierad Bt‑majs(17). EU har förbjudit utomhusbruk av tre neonikotinoider, inbegripet för betning, på grund av deras inverkan på honungsbin och andra pollinerande insekter(18).

Införande av gener för antibiotikaresistens som markörer

T.  Den staplade genetiskt modifierade majsen producerar proteinet NPTII som ger resistens mot en rad antibiotika, bland annat neomycin och kanamycin, som av WHO klassificeras som ”kritiskt viktiga inom human- och veterinärmedicin”(19). NPTII användes som markör för att underlätta urvalet av transformerade celler.

U.  I artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG(20) föreskrivs det att genetiskt modifierade organismer som innehåller gener som är resistenta mot antibiotika som används för medicinsk eller veterinärmedicinsk behandling särskilt beaktas när en miljöriskbedömning utförs, med det övergripande syftet att fastställa och gradvis ta bort markörer för antibiotikaresistens i genetiskt modifierade organismer som kan ha negativa effekter på människors hälsa eller på miljön.

V.  I skäl 17 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013(21) anges att det ”[n]umera är [...] möjligt att utveckla genetiskt modifierade organismer utan att använda gener för antibiotikaresistens som markörgener” och att sökanden därför ”bör [...] ha som mål att utveckla genetiskt modifierade organismer utan att använda gener för antibiotikaresistens som markörgener”.

W.  Österrike har formellt invänt mot utsläppande på marknaden av den staplade genetiskt modifierade majsen på grund av införandet av NPTII, som enligt Österrike kan underlätta spridningen av antimikrobiell resistens i jord- och tarmbakterier, och att landet med beaktande av den nuvarande antibiotikaresistenskrisen inte kan stödja en avsiktlig påfyllning av den miljömässiga antibiotikaresistenta genpoolen med den här produkten. Österrike säger vidare att sökanden bryter mot kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013 i fråga om ”[i]nförande av markörgener och andra nukleinsyrasekvenser som inte är nödvändiga för att uppnå den önskade egenskapen” och mot direktiv 2001/18/EG om utfasning av antibiotikaresistenta gener(22) genom att inte ta bort denna resistensgen från den kommersialiserade produkten, trots att detta är tekniskt möjligt.

Egenskap som medför större tålighet mot torka

X.  Den staplade genetiskt modifierade majsen uttrycker en Bacillus subtilis-modifierad CspB-gen som syftar till att begränsa den minskning av avkastningen som orsakas av torkstress. Inga fältstudier har emellertid gjorts av den genetiskt modifierade staplade majsen vid torka. Stressförhållanden såsom torka påverkar emellertid sannolikt växternas sammansättning och sådana biologiska egenskaper som är avgörande för bedömningen av livsmedels- och fodersäkerhet.

Odemokratisk beslutsprocess

Y.  Vid omröstningen den 15 september 2020 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, avgavs inget yttrande, vilket innebär att godkännandet inte fick stöd av en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna.

Z.  Kommissionen erkänner att det är problematiskt att den fortsätter att anta beslut om godkännande av genetiskt modifierade organismer utan stöd från en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna, något som verkligen tillhör undantagen för produktgodkännanden i allmänhet men som har blivit norm för beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder.

AA.  Under den åttonde valperioden antog Europaparlamentet sammanlagt 36 resolutioner med invändningar mot utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer för livsmedel och foder (33 resolutioner) och mot odling av genetiskt modifierade organismer i unionen (3 resolutioner). Hittills har parlamentet antagit åtta invändningar under sin nionde valperiod. Det fanns inte stöd av en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna för att godkänna någon av dessa genetiskt modifierade organismer. Trots att kommissionen själv erkänner de demokratiska bristerna, det bristande stödet från medlemsstaterna och parlamentets invändningar fortsätter kommissionen att godkänna genetiskt modifierade organismer.

AB.  Enligt förordning (EU) nr 182/2011 får kommissionen besluta att inte godkänna en genetiskt modifierad när det inte finns stöd av en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna i omprövningskommittén(23). Det behövs ingen lagändring i detta avseende.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionsrätten, eftersom det inte är förenligt med syftet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(24), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i en skrivelse av den 11 september 2020 till ledamöterna slutligen erkände behovet av att ta hänsyn till hållbarhet i samband med beslut om godkännande av genetiskt modifierade organismer(25). Parlamentet uttrycker dock sin stora besvikelse över att kommissionen den 28 september 2020 godkände ytterligare en genetiskt modifierad sojaböna för import(26) trots att parlamentet invände mot det och en majoritet av medlemsstaterna röstade emot.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt gå vidare med utvecklingen av hållbarhetskriterier, med parlamentets fulla deltagande. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla information om hur denna process kommer att genomföras och inom vilken tidsram.

6.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck åter kommissionen att beakta unionens skyldigheter enligt internationella avtal, såsom Parisavtalet om klimatförändringar, FN:s konvention om biologisk mångfald och FN:s mål för hållbar utveckling.

7.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att sluta godkänna genetiskt modifierade organismer, oavsett om de är avsedda för odling eller som livsmedel och foder, när medlemsstaterna inte avger något yttrande i omprövningskommittén, i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EU) nr 182/2011.

8.  Europaparlamentet upprepar sina uppmaningar till kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor förrän det har gjorts en fullständig undersökning av hälsoriskerna förenade med restsubstanserna i varje enskilt fall, vilket kräver en fullständig bedömning av resterna från besprutning av sådana genetiskt modifierade grödor med kompletterande herbicider, en bedömning av herbicidnedbrytningsprodukterna och eventuella kombinatoriska effekter.

9.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att i riskbedömningen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter till fullo integrera bedömningen av riskerna med användning av kompletterande herbicider och dessas restsubstanser, oavsett om den genetiskt modifierade växten är avsedd att odlas inom unionen eller att importeras till unionen för att användas som livsmedel och foder.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några klyvningsprodukter av staplade transformationshändelser om de inte har utvärderats noggrant av Efsa på grundval av fullständiga uppgifter från sökanden.

11.  Europaparlamentet anser i synnerhet att ett godkännande av genetiskt modifierade växtvarianter som det inte har lämnats några säkerhetsuppgifter om och som inte har testats eller ens skapats än strider mot principerna i den allmänna livsmedelslagstiftningen, som anges i förordning (EG) nr 178/2002.

12.  Europaparlamentet uppmanar Efsa att vidareutveckla och systematiskt tillämpa metoder som gör det möjligt att identifiera oavsiktliga effekter av staplade transformationshändelser, till exempel i fråga om Bt-toxinernas adjuvansegenskaper.

13.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att inte godkänna utsläppande på marknaden av några genetiskt modifierade växter som innehåller gener för antimikrobiell resistens. Parlamentet konstaterar att ett godkännande skulle strida mot artikel 4.2 i direktiv 2001/18/EG, som fastställer att genetiskt modifierade organismer som innehåller gener för antibiotikaresistens och som kan ha negativa effekter på människors hälsa eller på miljön ska tas bort gradvis.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för genetiskt modifierade organismer över bedömningen av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034× MIR162 × NK603 och klyvningsprodukter, för livsmedels- och foderändamål, i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 (ansökan EFSA-GMO-NL-2016-134), EFSA Journal, 2019/17(8), artikelnr 5774, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5774.
(4)–––––––– Under sin åttonde valperiod antog parlamentet 36 resolutioner med invändningar mot godkännandet av genetiskt modifierade organismer. Parlamentet har dessutom antagit följande resolutioner under sin nionde valperiod:Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P9_TA(2019)0028).Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P9_TA(2019)0029).Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda transformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P9_TA(2019)0030).Europaparlamentets resolution av den 14 november 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P9_TA(2019)0054).Europaparlamentets resolution av den 14 november 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 89788 (MON‑89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P9_TA(2019)0055).Europaparlamentets resolution av den 14 november 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P9_TA(2019)0056).Europaparlamentets resolution av den 14 november 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av de enskilda transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P9_TA(2019)0057).Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P9_TA(2020)0069).
(5) Efsas yttrande, s. 12.
(6) Efsas yttrande, s. 12.
(7) Medlemsstaternas synpunkter: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00686.
(8) Efsas yttrande, s. 4.
(9) Se till exempel Bonny S., ”Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact”, Environmental Management, januari 2016/57(1), s. 31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 och Benbrook, C.M., ”Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years”, Environmental Sciences Europe 24, 2012/24, https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24, och Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V. m.fl., ”Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants”, Environmental Sciences Europe 29, 2017/5. https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y.
(10) Efsas yttrande, s. 9.
(11) Den staplade genetiskt modifierade majsen innehåller en EPSPS-förändring.
(12) Efsas bedömning av de befintliga gränsvärdena för glyfosat i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005 – reviderad version för att ta hänsyn till utelämnade data. EFSA Journal 2019/17(10), artikelnr 5862, s. 4 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5862.
(13) Efsas slutsatser om expertgranskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet glyfosat, EFSA Journal 2015/ 13(11), artikelnr 4302, s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.
(14) Detta är också fallet för glyfosat, enligt Efsas bedömning av de befintliga gränsvärdena för glyfosatrester i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005, EFSA Journal, 2018/16(5), artikelnr 5263, s. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
(15) För en bedömning, se Rubio Infante, N., och Moreno-Fierros, L., ”An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals”, Journal of Applied Toxicology, maj 2016/36(5), s. 630, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full.
(16) Ansökan EFSA-GMO-DE-2010-86 (majsen Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 och tre klyvningsprodukter, oavsett deras ursprung), reservation av Wal, J.M., medlem av Efsas GMO-panel, maj 2018, EFSA Journal, 2018/16(7), artikelnr 5309, s. 34 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309.
(17) Douglas, M.R., Tooker, J.F., ”Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops”, Environmental Science and Technology, 2015/49(8), artikelnr 5088, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g.
(18) Neonikotinoider, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(19) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1, s. 21.
(20) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).
(21) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013 av den 3 april 2013 om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 641/2004 och (EG) nr 1981/2006 (EUT L 157, 8.6.2013, s. 1).
(22) Sammanfattande rapport från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder Sektion genetiskt modifierade livsmedel och foder, den 15 september 2020, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_modif-genet_20200915_sum.pdf
(23) Om det inte finns stöd av en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna i omprövningskommittén ”får”, inte ”ska”, kommissionen gå vidare med godkännandet, enligt artikel 6.3 i förordning (EU) nr 182/2011.
(24) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
(25) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf.
(26) MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100.

Senaste uppdatering: 1 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy