Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0226M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0182/2020

Внесени текстове :

A9-0182/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2020 - 26

Приети текстове :

P9_TA(2020)0295

Приети текстове
PDF 148kWORD 51k
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Брюксел
Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал (резолюция)
P9_TA(2020)0295A9-0182/2020

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13484/2019),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал, което влезе в сила на 20 ноември 2014 г.,

–  като взе предвид ретроспективната и прогнозна оценка на Протокола към Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Сенегал,

–  като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (13483/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C9-0178/2019),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 11 ноември 2020 г.(1) относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 31, параграф 4 от общата политика на ЕС в областта на рибарството(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно общи правила с оглед на прилагането на външното измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството(3),

–  като взе предвид Стратегическия план на Сенегал (2019 – 2023 г.),

–  като взе предвид националната стратегия на Сенегал за насърчаване на зелените работни места (2015 – 2020 г.),

–  като има предвид разрастването на азиатския риболовен флот във водите на Сенегал;

–  като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0182/2020),

А.  като има предвид Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал, което влезе в сила на 20 ноември 2014 г.; като има предвид, че срокът на действие на настоящия протокол за прилагане на споразумението изтече на 19 ноември 2019 г. и че на 19 юли 2019 г. беше парафиран нов протокол;

Б.  като има предвид, че в прогнозната оценка на последния протокол (2014 – 2019 г.) се стига до заключението, че като цяло той е бил ефикасен по отношение на постигането на целта си да допринесе за устойчивата експлоатация на ресурсите в риболовната зона на Сенегал, и се препоръчва протоколът да бъде подновен, за да се отговори на нуждите и на двете страни;

В.  като има предвид, че ефективността на последния протокол е задоволителна по отношение на улова на риба тон, но че корабите на Общността не са използвали част от възможностите за риболов по отношение на експлоатацията на дънните дълбочинни видове; като има предвид, че уловът на черна мерлуза в сенегалски води представлява по-малко от 10% от улова на корабите на Общността в подрегиона;

Г.  като има предвид, че развитието на дълбоководния риболов на дънни видове, насочен към улова на черна мерлуза, както и допълнителният улов на черна мерлуза в риболовната зона на Сенегал и в риболовните зони на съседните държави са допринесли за увеличаване на риболовния натиск върху тези запаси;

Д.  като има предвид, че дейността на риболовните кораби на Съюза се ограничава до риболовните зони в открито море, което свежда до минимум тяхното взаимодействие със сенегалските дребномащабни риболовни кораби и не подкопава способността на сенегалските рибари да си изкарват прехраната;

Е.  като има предвид, че новият протокол се прилага за срок от пет години и предвижда възможности за риболов за корабите на Съюза (28 кораба с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване, 10 кораба, съоръжени с въдици, пет кораба с парагади и два траулера) за референтен тонаж за риба тон от 10 000 тона годишно и обем на разрешения улов на черна мерлуза от 1750 тона годишно;

Ж.  като има предвид, че финансовото участие възлиза на 3 050 750 EUR годишно, разпределени по следния начин: годишна сума в размер на 800 000 EUR за достъп до рибните ресурси, 900 000 EUR годишно за изпълнението на секторната политика и 1 350 750 EUR годишно, съответстващи на прогнозната стойност на таксите, дължими от корабособствениците;

З.  като има предвид, че новият протокол предоставя възможности за риболов на корабите на Съюза във водите на Сенегал въз основа на най-добрите налични научни становища и на препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан;

И.  като има предвид, че реформата на общата политика в областта на рибарството съдържа глава относно външното измерение с цел насърчаване на принципите на устойчивия риболов; като има предвид, че двустранните споразумения установяват стабилна правна, икономическа и екологична рамка за достъпа на флота на ЕС до водите на трети държави и предвиждат „секторна подкрепа“ за укрепване на местния административен капацитет и подобряване на стандартите за устойчиво управление на рибарството в страната партньор;

Й.  като има предвид, че в рамките на общата политика в областта на рибарството европейският флот ще улавя единствено излишъка от разрешения улов в съответствие с член 62 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г.;

К.  като има предвид, че Сенегал е ратифицирал по-голямата част от международните инструменти в областта на международното управление на рибарството и е страна, която сътрудничи със съответните регионални органи за управление на рибарството по отношение на риболовните зони, експлоатирани от сенегалски кораби;

Л.  като има предвид, че новият протокол към споразумението за партньорство в областта на рибарството със Сенегал се вписва в рамките на външната дейност на ЕС по отношение на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и че в него се вземат предвид по-специално целите на Съюза по отношение на спазването на демократичните принципи и правата на човека;

М.  като има предвид, че ангажиментите, поети от ЕС в рамките на международни споразумения, по-специално по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и по-конкретно ЦУР 14, също следва да бъдат подкрепени в рамките на настоящото споразумение и че всички действия на ЕС, например настоящото споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство, трябва да допринасят за постигането на тези цели;

Н.  като има предвид, че Европейският съюз и Сенегал си сътрудничат в рамките на Споразумението от Котону и че мерките за предоставяне на финансова подкрепа в областта на рибарството се прилагат чрез програмата PESCAO, чиято цел е да се подобрят управлението на сектора на рибарството и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов) и която разполага с бюджет от 15 милиона евро за периода 2018 – 2024 г.;

О.  като има предвид, че ННН риболов не само изчерпва природните ресурси и понижава естествената продуктивност, но също така се отразява негативно на поминъка на рибарите и националните приходи;

П.  като има предвид, че Европейският парламент трябва да бъде незабавно и цялостно информиран на всички етапи относно процедурите, свързани с Протокола или неговото подновяване;

Р.  като има предвид, че запасите от дребни пелагични видове се споделят от редица съседни държави в региона на Северозападна Африка, с които ЕС има споразумения за партньорство в областта на рибарството, предоставящи достъп до тези запаси; като има предвид, че Комисията следва да насърчи сенегалските органи да започнат консултации със съседните държави за формулиране на общи задължителни правила за управление, основани на научни становища, за да се гарантира устойчивият риболов, особено за запасите от дребни пелагични видове, въпреки че споразумението между ЕС и Сенегал не предоставя достъп до тях;

С.  като има предвид, че стратегическите цели в Стратегическия план на Сенегал (2019 – 2023 г.) включват устойчиво управление и повишаване на производителността на рибарството, както и цялостно увеличаване на достъпа до пазара и конкурентоспособността на риболовния сектор;

Т.  като има предвид, че риболовният сектор осигурява трудова заетост на над 600 000 сенегалци, които представляват около 17% от активното население;

1.  заявява, че протоколът ще предостави възможност за продължаване на тясното сътрудничество между Европейския съюз и Сенегал с оглед на гарантирането на отговорната експлоатация на рибните ресурси в сенегалски води и на подпомагането на усилията на Сенегал с цел развитие на устойчивото управление на ресурсите и опазване на морското биологично разнообразие;

2.  подкрепя стратегията на Съюза за поддържане на мрежа от споразумения в региона с цел допълване на действията в подкрепа на устойчивостта на запасите в рамките на регионалните организации за управление на рибарството;

3.  отбелязва, че в съответствие със заключенията, съдържащи се в доклада за оценка, новият протокол предвижда намаляване на тонажа за черната мерлуза (от 2000 на 1750 тона годишно) и увеличаване на финансовата помощ за секторна подкрепа (150 000 EUR) и на прогнозната стойност на таксите, дължими от корабособствениците;

4.  отбелязва, че в съответствие с научното становище на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан са намалени възможностите за риболов за траулерите в открито море (черна мерлуза), с цел да се намали смъртността;

5.  посреща със задоволство факта, че в протокола са взети предвид уязвимите видове, които се улавят като прилов; подчертава необходимостта от усъвършенстване на мерките за опазване на морската екосистема; подчертава централната роля на обучените научни наблюдатели при наблюдението на прилова;

6.  подчертава, че споразумението съдържа глава относно научното сътрудничество, за да се гарантира по-добро наблюдение на състоянието на морските биологични ресурси във водите на Сенегал; взема под внимание съществуващите трудности, с които се сблъсква научното наблюдение на експлоатацията на запасите от дънни дълбочинни видове, и настоятелно призовава при оценката да се вземе предвид и риболовният натиск на флотовете на трети държави във водите на други крайбрежни държави (Мавритания, Мароко, Гвинея Бисау и Гамбия), като се има предвид, че възможностите за риболов в сенегалски води за корабите на Съюза са сравнително ограничени;

7.  счита, че за да се гарантира достъпът до съществуващите излишъци в сенегалски води, е необходимо да се разполага с информация за общото риболовно усилие, включително за флота на Сенегал и флотовете на трети държави, и призовава Комисията да следи за прилагането на члена относно прозрачността в рамките на действащия протокол и на разискванията в компетентните регионални организации за управление на рибарството;

8.  отбелязва възможността за преразглеждане на възможностите за риболов и за разрешаване на рейсове за проучвателен риболов в сенегалските риболовни зони; посреща със задоволство условията, посочени в Протокола, относно устойчивостта и спазването на научните препоръки и призовава Комисията да държи Парламента в течение, в случай че тези изменения бъдат одобрени от съвместния комитет; посреща със задоволство включването на наблюдението на улова чрез електронната система за докладване на данните за улова; отправя искане към Комисията да се погрижи тази система да започне да функционира възможно най-бързо;

9.  посреща със задоволство приемането на нови технически мерки за намаляване на прилова на защитени видове (морски птици, костенурки, акули и морски бозайници) и настоятелно призовава Комисията да следи процеса на приемане на необходимите мерки за подобряване на селективността на риболовните съоръжения в съответствие с научните препоръки и законодателството, произтичащо от регионалните организации за управление на рибарството;

10.  подчертава, че със споразумението се установява правна рамка за сътрудничество в областта на надзора и борбата срещу ННН риболов, и посреща със задоволство факта, че през 2017 г. Сенегал ратифицира Споразумението на Организацията на ООН за прехрана и земеделие за мерките на пристанищната държава, като това представлява положителна стъпка, като се има предвид значението на пристанището в Дакар за разтоварването на продукти от риболов, уловени в няколко зони на подрегиона от кораби, плаващи под флага на различни трети държави;

11.  приветства наемането на сенегалски моряци на корабите на Европейския съюз и подчертава добрите резултати, постигнати при прилагането на предишния протокол; посреща със задоволство ратифицирането от страна на Сенегал на Конвенция C188 на МОТ относно условията на труд в сектора на риболова и призовава органите на Сенегал да прилагат нейните разпоредби; призовава Комисията редовно да извършва оценка в рамките на заседанията на съвместния комитет на ефективността на изпълнението на тази конвенция, и по-специално на условията на труд и на заплащане, които също са посочени в протокола;

12.  счита, че държавите членки могат да играят важна роля и да участват активно в усилията за изграждане на капацитет и за провеждане на обучения с оглед на постигането на тази цел;

13.  препоръчва, с цел да се гарантира постигането на целите на секторната подкрепа, посочени в член 5, и без да се засягат други дейности, да се извършат следните приоритетни и стратегически действия:

   подобряване на наблюдението, контрола и надзора чрез своевременна модернизация на центъра за наблюдение на риболова, а именно като се има предвид необходимостта от актуализиране на софтуера за проследяване на местоположението на корабите в риболовната зона на Сенегал чрез сателит (наред с другото чрез спътникова система за наблюдение на корабите) при подходящи технически условия и от получаване на електронните риболовни дневници;
   оказване на подкрепа за усилията на Сенегал в борбата с ННН риболов посредством механизъм за мониторинг на корабите, ползващи пристанището в Дакар;
   развитие на научния капацитет и събиране на научни данни, за да могат сенегалските власти да вземат решения въз основа на най-добрата налична научна оценка на запасите, както и своевременно започване на планираните океанографски изследвания с цел укрепване на научния мониторинг на дълбоководния риболов на дънни видове и задълбочаване на познанията за морските и крайбрежните екосистеми;
   оказване на подкрепа за осигуряването на достойни условия на труд за всички рибари и във всички свързани с рибарството дейности, по-специално за жените, чрез разработването на метод за събиране на данни с цел разкриване на неравенството между половете и чрез насърчаване на овластяването, укрепване на ролята и предоставяне на водещи позиции на жените в организациите в областта на рибарството и аквакултурите;
   действия в подкрепа на повишаването на стойността на продуктите от риболов посредством хоризонтална програма за укрепване на капацитета на операторите в сектора;
   подпомагане на дребномащабния риболов и крайбрежните общности в Сенегал, включително чрез създаване на работни места и развитие на свързаната с рибарството инфраструктура в подкрепа на занаятчийската риболовна дейност, като по този начин се улеснява развитието на сектора на рибарството;
   създаване на програми за основно и професионално обучение на научни наблюдатели и моряци (обучение по риболовни техники, но също и по безопасност на борда и др.), като се обръща особено внимание на обучението на младите рибари и жените, които изпълняват важна роля при пускането на пазара и преработката на продуктите от риболов и които зависят от сектора на рибарството за своя поминък и за своята работа;
   годишно съвместно преразглеждане с участието на партньорите, включително Съюза, в рамките на Хартата за секторната политика за развитие на рибарството и аквакултурите за периода 2016 – 2023 г., приета от Сенегал, с цел гарантиране на изпълнението на реформите, планирани в секторните политики;
   активизиране на усилията за предотвратяване на забавянето на предоставянето на секторна подкрепа вследствие на затрудненията в Сенегал при прилагането на административните механизми за усвояване на средствата;
   популяризиране на действията, финансирани от Съюза, и насърчаване на правилното разбиране от страна на риболовните общности и на гражданското общество на конкретния принос на протокола към развитието на сектора;
   засилване на мерките за насърчаване на младите хора да се занимават с рибарство;

14.  призовава Комисията да извърши глобално проучване на въздействието на двустранните споразумения на Съюза в областта на рибарството, и по-специално на ползите, произтичащи от секторната подкрепа и дейността на европейския флот във водите на трети държави, за местните икономики (развитие на устойчивия риболов, заетост на местно равнище, инфраструктура, социални подобрения и др.), като се възприеме единен и последователен подход към всички държави в Западна Африка;

15.  изразява своята загриженост във връзка с нарастващия брой на съоръженията за рибни храни и рибно масло на западноафриканския бряг, които се снабдяват с дребни пелагични видове, уловени от чуждестранни флотове (флотове на държави извън ЕС) във водите на Сенегал, но също и във водите на съседните държави; във връзка с това изразява критичното си отношение към това противоречие от гледна точка на устойчивостта, що се отнася до осигуряването на ценни източници на белтъчини за местното население;

16.  счита, че в случай на евентуално закриване на риболовните дейности или в случай на налагане на ограничения върху риболова по съображения за устойчивост на ресурсите на първо място следва да бъдат защитени местните нужди от риболов въз основа на обосновани научни становища;

17.  оценява усилията на равнището на ЕС по отношение на прозрачността на текстовете на протоколите и на съвместните научни комитети, които вече съществуват; подчертава необходимостта от повишаване на прозрачността и от участие на сдруженията на крайбрежните общности в управлението на секторната подкрепа; призовава Комисията да представя редовни публични доклади относно използването на секторната подкрепа и да предава на Парламента заключенията от заседанията на съвместния комитет, както и резултатите от неговите годишни оценки; призовава Комисията да улесни участието на представители на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет и да подобри участието на сенегалските риболовни сдружения и общности; подчертава необходимостта от прозрачност от страна на сенегалското правителство във връзка с партньорствата в областта на риболова с други държави;

18.  препоръчва заинтересованите страни да участват в подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на оперативните програми чрез включване на местните рибарски общности и провеждане на консултации с тях в съответствие със сенегалското законодателство;

19.  призовава за по-голяма яснота и за хармонизиране на докладването за защитените морски зони, както и за съгласуване на цялостен план за управление, който да разпределя ролите и да определя органа, отговорен за цялостната координация на дейностите по управлението;

20.  отбелязва, че държави без излаз на море като Мали зависят от износа на риба от Сенегал, който представлява над 40% от вноса на рибни продукти в Мали; отбелязва, че сенегалският износ допринася за изхранването на държавите без излаз на море;

21.  отбелязва, че повече от една пета от сенегалския износ се насочва към страни без излаз на море, по-специално към Мали, Буркина Фасо и Нигер, и допринася за икономическата интеграция на африканския континент;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Сенегал.

(1) Приети текстове, P9_TA(2020)0294.
(2) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(3) OВ C 58, 15.2.2018 г., стp. 93.

Последно осъвременяване: 1 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност