Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/0226M(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0182/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0182/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/11/2020 - 26

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0295

Usvojeni tekstovi
PDF 140kWORD 49k
Srijeda, 11. studenog 2020. - Bruxelles
Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Senegala i Europske unije
P9_TA(2020)0295A9-0182/2020

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. studenoga 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (13484/2019),

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala, koji je stupio na snagu 20. studenoga 2014.,

–  uzimajući u obzir retrospektivnu i prospektivnu evaluaciju Protokola uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Senegala,

–  uzimajući u obzir Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala (13483/2019),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) (C9-0178/2019),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 11. studenoga 2020.(1) o Nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir članak 31. stavak 4. o zajedničkoj ribarstvenoj politici(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. travnja 2016. o zajedničkim pravilima u pogledu primjene vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike, uključujući sporazume o ribarstvu(3),

–  uzimajući u obzir Državni strateški plan Senegala (2019. – 2023.),

–  uzimajući u obzir Nacionalnu strategiju Senegala za promicanje zelenih radnih mjesta (2015. – 2020.),

–  uzimajući u obzir povećanje azijske flote koja djeluje u senegalskim vodama,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A9-0182/2020),

A.  budući da je Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala stupio na snagu 20. studenoga 2014.; budući da je dosadašnji Protokol o provedbi Sporazuma prestao važiti 19. studenoga 2019. i budući da je novi Protokol parafiran 19. srpnja 2019.;

B.  budući da se u prospektivnoj evaluaciji u okviru posljednjeg važećeg Protokola (2014. – 2019.) zaključuje da je taj protokol općenito uspješno doprinosio održivom iskorištavanju resursa u senegalskoj ribolovnoj zoni te se preporučuje njegovo obnavljanje kako bi se zadovoljile potrebe obiju strana;

C.  budući da je učinkovitost posljednjeg Protokola zadovoljavajuća u odnosu na ribolov tune i budući da plovila Unije, međutim, nisu iskoristila dio ribolovnih mogućnosti za dubokomorske pridnene vrste; budući da ulov senegalskog oslića predstavlja manje od 10 % ulova Unije u toj podregiji;

D.  budući da je razvoj ribolova dubokomorskih pridnenih vrsti u okviru kojeg se lovi senegalski oslić, kao i dodatni ulov senegalskog oslića u ribolovnoj zoni Senegala i u ribolovnim zonama susjednih zemalja, doprinio povećanju ribolovnog pritiska na te stokove;

E.  budući da su ribarska plovila Unije ograničena na ribolovne zone na otvorenom moru, zbog čega je njihova interakcija sa senegalskim artizanalnim ribarima vrlo rijetka s minimalnim utjecajem na njihovu egzistenciju;

F.  budući da novi Protokol obuhvaća razdoblje od pet godina i da su u njemu za plovila Unije predviđene ribolovne mogućnosti (28 tunolovaca plivaričara s hladnjačom, 10 plovila s ribarskim štapovima, pet plovila s parangalima i dvije koćarice) koje odgovaraju referentnoj tonaži od 10 000 tona godišnje za tunu i količini od 1 750 tona godišnje dopuštenog ulova senegalskog oslića;

G.  budući da financijska naknada iznosi 3 050 750 EUR godišnje te da je podijeljena na sljedeći način: 800 000 EUR godišnje za pristup resursima, 900 000 EUR godišnje za provedbu sektorske politike i 1 350 750 EUR godišnje za procijenjeni iznos pristojbi koje moraju platiti vlasnici plovila;

H.  budući da se novim Protokolom osiguravaju ribolovne mogućnosti za plovila Unije u vodama Senegala na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta i uz poštovanje preporuka Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT);

I.  budući da reforma zajedničke ribarstvene politike sadrži poglavlje o vanjskoj dimenziji s ciljem promicanja načela održivog ribarstva; budući da se bilateralnim sporazumima uspostavlja stabilan pravni, ekonomski i okolišni okvir za pristup flote EU-a vodama trećih zemalja te da se osigurava „sektorska potpora” za jačanje lokalnih administrativnih kapaciteta i poboljšanje standarda održivog upravljanja ribarstvom u partnerskoj zemlji;

J.  budući da u okviru zajedničke ribarstvene politike europska flota smije loviti višak dopustivog ulova, u skladu s člankom 62. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.;

K.  budući da je Senegal ratificirao većinu međunarodnih instrumenata za međunarodno upravljanje ribarstvom te da je stranka koja surađuje u regionalnim tijelima za upravljanje ribarstvom koja su relevantna kada je riječ o ribolovnim aktivnostima senegalskih plovila;

L.  budući da je novi Protokol uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu sa Senegalom dio okvira vanjskog djelovanja EU-a u vezi s afričkim, karipskim i pacifičkim državama (AKP) te da se u njemu konkretno uzimaju u obzir ciljevi Unije u vezi s poštovanjem demokratskih načela i ljudskih prava;

M.  budući da bi se i u okviru ovog Sporazuma trebali podupirati kompromisi koje je EU postigao u vezi s međunarodnim sporazumima, posebno ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda, a naročito cilj održivog razvoja br. 14, te da sve mjere EU-a, poput ovog Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu, moraju doprinositi ostvarivanju tih ciljeva;

N.  budući da Europska unija i Senegal održavaju suradnju u općem okviru Sporazuma iz Cotonoua i budući da se mjere financijske potpore ribarstvu provode u sklopu programa PESCAO, čiji je cilj poboljšati upravljanje sektorom ribarstva kao i borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, s proračunom od 15 milijuna EUR za razdoblje 2018. – 2024.;

O.  budući da nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov ne samo da osiromašuje prirodnu bazu resursa i smanjuje prirodnu produktivnost već i negativno utječe na privređivanje ribara i nacionalne prihode;

P.  budući da se Europski parlament treba odmah i u potpunosti obavještavati o svim fazama postupaka koji se odnose na Protokol i njegovo obnavljanje;

Q.  budući da male pelagijske stokove dijeli niz susjednih zemalja u sjeverozapadnoj Africi s kojima EU ima sklopljene sporazume o partnerstvu u ribarstvu kojima se omogućuje pristup tim stokovima; budući da bi Komisija trebala poticati senegalske vlasti da pokrenu savjetovanja sa susjednim zemljama o zajedničkim obvezujućim pravilima upravljanja koja se temelje na znanstvenim savjetima kako postići održiv ribolov, naročito ribolov malih pelagijskih stokova, premda se sporazumom između EU-a i Senegala ne omogućuje pristup njima;

R.  budući da strateški ciljevi u okviru Državnog strateškog plana Senegala (2019. – 2023.) sadrže održivo upravljanje i poboljšanu produktivnost ribarstva te ukupno povećanje pristupa tržištu i konkurentnosti ribarske industrije;

S.  budući da je u sektoru ribarstva zaposleno više od 600 000 Senegalaca, odnosno 17 % radno sposobnog stanovništva;

1.  potvrđuje da će Protokol omogućiti nastavak tijesne suradnje između Europske unije i Senegala kako bi se osiguralo odgovorno iskorištavanje ribolovnih resursa u senegalskim vodama i poduprli napori te zemlje u razvoju održivog upravljanja resursima i zaštiti morske biološke raznolikosti;

2.  podržava strategiju EU-a za održavanje mreže sporazuma u toj regiji čiji je cilj nadopuniti mjere kojima se promiče održivost stokova u okviru regionalnih organizacija za ribarstvo;

3.  konstatira da se, u skladu sa zaključcima izvješća o evaluaciji, novim Protokolom predviđa smanjenje tonaže senegalskog oslića (s 2 000 na 1 750 tona godišnje) te povećanje financijskog doprinosa za sektorsku potporu (150 000 EUR) i procijenjenog iznosa pristojbi koje plaćaju vlasnici plovila;

4.  prima na znanje da su u cilju smanjenja smrtnosti ribolovne mogućnosti dubokomorskih koćarica (senegalski oslić) smanjene u skladu sa znanstvenim mišljenjem Odbora za ribarstvo za istočni središnji Atlantik (CECAF);

5.  pozdravlja činjenicu da se Protokolom uzimaju u obzir osjetljive vrste koje se love kao usputni ulov; naglašava potrebu za daljnjim jačanjem mjera za zaštitu morskog ekosustava; naglašava da osposobljeni znanstveni promatrači imaju središnju ulogu u praćenju usputnog ulova;

6.  naglašava da Sporazum sadrži poglavlje o znanstvenoj suradnji radi boljeg praćenja stanja morskih bioloških resursa u senegalskim vodama; prima na znanje postojeće poteškoće u znanstvenom praćenju iskorištavanja dubokomorskih pridnenih resursa i traži da se u evaluaciji uzme u obzir i ribolovni pritisak flota trećih zemalja u vodama drugih obalnih zemalja (Mauritanija, Maroko, Gvineja Bisau i Gambija), s obzirom na to da su u senegalskim vodama ribolovne mogućnosti za plovila Unije relativno ograničene;

7.  smatra da je, kako bi se zajamčio pristup postojećim viškovima u senegalskim vodama, potrebno poznavati ukupni ribolovni napor, među ostalim i senegalske flote i flota trećih zemalja, te poziva Komisiju da zajamči da se članak o transparentnosti primjenjuje u okviru postojećeg Protokola, kao i u raspravama unutar nadležnih regionalnih organizacija za ribarstvo;

8.  prima na znanje mogućnost preispitivanja ribolovnih mogućnosti i postizanja dogovora o izlascima u eksperimentalni ribolov u ribolovnim zonama Senegala; pozdravlja uvjete navedene u Protokolu u pogledu održivosti i poštovanja znanstvenih preporuka i poziva Komisiju da obavijesti Parlament ako Zajednički odbor odobri takve izmjene; pozdravlja činjenicu da je uvedeno praćenje ulova putem elektroničkog sustava izvješćivanja (ERS, Electronic Reporting System); poziva Komisiju da se pobrine da taj sustav čim prije postane operativan;

9.  pozdravlja donošenje novih tehničkih mjera za smanjenje slučajnog ulova zaštićenih vrsta (morske ptice, morske kornjače, morski psi i morski sisavci) te potiče Komisiju da prati donošenje potrebnih mjera za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata u skladu sa znanstvenim preporukama i zakonodavstvom koje proizlazi iz regionalnih organizacija za ribarstvo;

10.  ističe da se Sporazumom uspostavlja pravni okvir za suradnju u području nadzora i borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te pozdravlja činjenicu da je Senegal 2017. ratificirao Sporazum Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) o mjerama države luke, što je pozitivan korak s obzirom na važnost luke Dakar za iskrcaj proizvoda ribarstva koje u nekoliko područja podregije ulove plovila koja plove pod različitim zastavama trećih zemalja;

11.  pozitivno gleda na zapošljavanje senegalskih pomoraca na plovilima Europske unije i naglašava dobre rezultate postignute u provedbi prethodnog Protokola; pozdravlja činjenicu da je Senegal ratificirao Konvenciju MOR-a C188 o radu u ribolovu i poziva senegalske vlasti da provedu njezine odredbe; poziva Komisiju da na sjednicama Zajedničkog odbora redovito ocjenjuje učinkovitost njezine provedbe, posebno u pogledu radnih uvjeta i plaća, na koje se također upućuje u Protokolu;

12.  smatra da države članice mogu imati važnu ulogu i aktivno doprinijeti nastojanjima za izgradnju kapaciteta i osposobljavanja radi postizanja željenog cilja;

13.  kako bi se osigurala usklađenost s ciljevima sektorske potpore iz članka 5. i kako se pritom ne bi dovele u pitanje u pitanje druge aktivnosti, preporučuje sljedeće prioritetne i strateške mjere:

   poboljšanje praćenja, kontrole i nadzora brzom modernizacijom Centra za praćenje ribarstva, odnosno odgovaranjem na potrebu za ažuriranjem softvera za praćenje lokacija plovila u ribolovnoj zoni Senegala preko satelita (među ostalim preko sustava za praćenje plovila (VMS)) pod odgovarajućim tehničkim uvjetima i uz mogućnost zaprimanja elektroničkih očevidnika o ribolovu;
   podupiranje napora Senegala u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova s pomoću mehanizma za praćenje plovila koja pristaju u luku Dakar;
   razvoj znanstvenih kapaciteta i prikupljanje znanstvenih podataka da bi senegalske vlasti mogle donositi odluke na temelju najbolje raspoložive znanstvene procjene stokova, kao i hitno pokretanje planiranih oceanografskih istraživanja u cilju jačanja znanstvenog praćenja dubokomorskog pridnenog ribolova i znanja o morskim i obalnim ekosustavima;
   pružanje potpore dostojanstvenim radnim uvjetima za sve ribare i sve aktivnosti povezane s ribarstvom, naročito za žene, prikupljanjem podataka kojima se utvrđuje rodno utemeljeni jaz te poticanjem osnaživanja i poboljšanja njihove uloge i vodstva u organizacijama za ribarstvo i akvakulturu;
   mjere potpore za stvaranje dodane vrijednosti proizvoda ribarstva s pomoću horizontalnog programa jačanja kapaciteta sektorskih dionika;
   pružanje potpore senegalskom malom obalnom ribolovu i zajednicama, uključujući stvaranje radnih mjesta i razvoj infrastrukture povezane s ribarstvom kojom se podupire artizanalni ribolov i olakšava razvoj sektora ribarstva;
   uspostava programa osnovne i stručne izobrazbe za znanstvene promatrače i pomorce (osposobljavanje u području ribolovnih tehnika, ali i sigurnosti na plovilu itd.), s posebnim naglaskom na obuci mladih ribara i žena koje imaju važnu ulogu u stavljanju na tržište i preradi ribarskih proizvoda i koje rade u sektoru ribarstva i od njega žive;
   u okviru Programa sektorske politike razvoja ribarstva i akvakulture za razdoblje 2016. – 2023., koju je usvojio Senegal, zajedničko godišnje preispitivanje u suradnji s partnerima, uključujući Uniju, kako bi se osigurala provedba planiranih reformi u politici tog sektora;
   jačanje napora kako bi se izbjegla odgoda provedbe sektorske potpore zbog poteškoća s kojima se suočava Senegal pri provedbi administrativnih mehanizama za raspolaganje sredstvima;
   postizanje veće vidljivosti djelovanja koja financira Unija i promicanje ispravnog razumijevanja konkretnog doprinosa Protokola razvoju tog sektora među ribarskim zajednicama i civilnim društvom;
   jačanje mjera za poticanje sudjelovanja mladih u ribarstvu;

14.  poziva Komisiju da provede sveobuhvatnu studiju o učinku bilateralnih sporazuma Unije o ribarstvu, a posebno o koristima za lokalna gospodarstva koje proizlaze iz sektorske potpore i aktivnosti europske flote u vodama trećih zemalja (razvoj održivog ribolova, lokalno zapošljavanje, infrastruktura, socijalna poboljšanja itd.), zauzimanjem ujedinjenog i dosljednog pristupa prema svim zapadnoafričkim zemljama;

15.  izražava zabrinutost zbog toga što se na obali zapadne Afrike povećao broj postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna i ulja, koja se opskrbljuju malim pelagijskim stokovima iz senegalskih voda i voda susjednih zemalja, a koje ulove strane flote (iz država izvan EU-a); u tom pogledu kritizira proturječje s održivosti kad je riječ o pružanju korisnih proteinskih resursa lokalnom stanovništvu;

16.  smatra da se, kako bi se osigurala održivost resursa u slučaju mogućeg zatvaranja ribolova ili postavljanja ribolovnih ograničenja, prvo treba pobrinuti za lokalne ribolovne potrebe na temelju pouzdanih znanstvenih savjeta;

17.  cijeni napore poduzete na razini EU-a u pogledu transparentnosti trenutačno dostupnih tekstova protokola i tekstova zajedničkih znanstvenih odbora; naglašava da je potrebno povećati transparentnost i sudjelovanje udruženja obalnih zajednica u upravljanju sektorskom potporom; poziva Komisiju da redovito objavljuje javna izvješća o korištenju sektorske potpore i da Parlamentu proslijedi zaključke sa sastanaka Zajedničkog odbora i rezultate njegovih godišnjih evaluacija; poziva Komisiju da omogući sudjelovanje predstavnika Parlamenta kao promatrača na sastancima Zajedničkog odbora i poboljša sudjelovanje senegalskih ribarskih udruženja i zajednica; ističe potrebu za transparentnošću senegalske vlade u pogledu partnerstava u ribarstvu s drugim zemljama;

18.  preporučuje da dionici sudjeluju u pripremi, provedbi, praćenju i evaluaciji operativnih programa uključivanjem lokalnih ribarskih zajednica i savjetovanjem s njima u skladu sa senegalskim pravom;

19.  poziva na veću jasnoću i usklađenost u izvješćivanju o zaštićenim morskim područjima kao i na donošenje dogovorenog holističkog plana upravljanja kojim se dodjeljuju uloge i određuje tijelo odgovorno za cjelokupnu koordinaciju aktivnosti upravljanja;

20.  primjećuje da zemlje bez izlaza na more, kao što je Mali, ovise o izvozu ribarskih proizvoda iz Senegala, koji čine više od 40 % njihova uvoza ribarstva; napominje da senegalski izvoz doprinosi prehrani zemalja bez izlaza na more;

21.  napominje da je više od jedne petine senegalskog izvoza namijenjeno zemljama bez izlaza na more, posebno Maliju, Burkini Faso i Nigeru, te da doprinosi ekonomskoj integraciji afričkog kontinenta;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Senegala.

(1) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0294.
(2) Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).
(3) SL C 58, 15.2.2018., str. 93.

Posljednje ažuriranje: 1. veljače 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti