Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0226M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0182/2020

Texte depuse :

A9-0182/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2020 - 26

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0295

Texte adoptate
PDF 140kWORD 48k
Miercuri, 11 noiembrie 2020 - Bruxelles
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE/Senegal: punerea în aplicare a acordului. Protocol (Rezoluție)
P9_TA(2020)0295A9-0182/2020

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 11 noiembrie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13484/2019),

–  având în vedere Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal, care a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2014,

–  având în vedere raportul de evaluare retrospectivă și prospectivă a Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Senegal,

–  având în vedere Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal (13483/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2), cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (C9-0178/2019),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 11 noiembrie 2020(1) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 31 alineatul (4) din actul care definește politica comună în domeniul pescuitului(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului(3),

–  având în vedere Planul strategic de țară al Senegalului (2019-2023),

–  având în vedere Strategia națională a Senegalului pentru promovarea locurilor de muncă ecologice (2015-2020),

–  având în vedere creșterea dimensiunii flotei asiatice care desfășoară activități în apele senegaleze;

–  având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0182/2020),

A.  întrucât Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2014, întrucât actualul protocol de punere în aplicare a acordului a expirat la 19 noiembrie 2019 și întrucât, la 19 iulie 2019, a fost parafat un nou protocol;

B.  întrucât în raportul de evaluare prospectivă a ultimului protocol (2014-2019) se concluzionează că acesta a fost, în general, eficace pentru atingerea obiectivului său de a contribui la exploatarea sustenabilă a resurselor în zona de pescuit senegaleză și se recomandă reînnoirea protocolului pentru a răspunde nevoilor ambelor părți;

C.  întrucât eficacitatea ultimului protocol este satisfăcătoare în ceea ce privește pescuitul de ton și întrucât navele comunitare nu au utilizat, cu toate acestea, o parte dintre posibilitățile de pescuit pentru exploatarea speciilor demersale de adâncime; întrucât capturile de merluciu senegalez în apele senegaleze reprezintă mai puțin de 10 % din capturile comunitare din subregiune;

D.  întrucât dezvoltarea pescuitului de specii demersale de adâncime care vizează merluciul senegalez, precum și capturile suplimentare de merluciu senegalez în zona de pescuit a Senegalului și în zonele de pescuit din țările învecinate au dus la creșterea presiunii exercitate de pescuit asupra acestor stocuri;

E.  întrucât navele de pescuit ale Uniunii se limitează la zonele de pescuit din larg, ceea ce reduce la minimum interacțiunile cu sectorul pescuitului artizanal din Senegal și nu-i pune în pericol subzistența;

F.  întrucât noul protocol acoperă o perioadă de cinci ani și prevede posibilități de pescuit pentru navele Uniunii (28 de nave de pescuit ton frigorifice cu plasă-pungă, 10 nave de pescuit cu momeală, cinci nave de pescuit cu paragate și două traulere) pentru un tonaj de referință de 10 000 de tone pe an pentru ton și un volum autorizat de 1 750 de tone de capturi de merluciu senegalez pe an;

G.  întrucât valoarea financiară este de 3 050 750 EUR pe an, defalcată după cum urmează: 800 000 EUR pe an pentru accesul la resurse, 900 000 EUR pe an pentru punerea în aplicare a politicii sectoriale și 1 350 750 EUR pe an pentru valoarea estimată a taxelor care le revin armatorilor;

H.  întrucât noul protocol oferă posibilități de pescuit navelor Uniunii în apele Senegalului, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT);

I.  întrucât reforma politicii comune în domeniul pescuitului conține un capitol privind dimensiunea externă cu scopul de a promova principiile pescuitului durabil; întrucât în cadrul acordurilor bilaterale se instituie un cadru juridic, economic și de mediu stabil pentru accesul flotei UE la apele țărilor terțe și se prevede un „sprijin sectorial” pentru a consolida capacitățile administrative locale și a îmbunătăți standardele de gestionare sustenabilă a pescuitului în țara parteneră;

J.  întrucât, în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului, flota europeană va captura numai surplusul de capturi permise, în conformitate cu articolul 62 din Convenția ONU asupra dreptului mării din 1982;

K.  întrucât Senegalul a ratificat majoritatea instrumentelor internaționale privind guvernanța în domeniul pescuitului la nivel internațional și este parte cooperantă a organismelor regionale relevante de gestionare a pescuitului pentru pescăriile exploatate de navele senegaleze;

L.  întrucât noul protocol la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat cu Senegalul face parte din acțiunea externă a UE față de țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și ține seama, în special, de obiectivele Uniunii în ceea ce privește respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului;

M.  întrucât angajamentele UE față de acordurile internaționale, în special față de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite, mai ales ODD 14, ar trebui să fie, de asemenea, sprijinite în temeiul acestui acord, iar toate acțiunile UE, cum ar fi prezentul acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil, trebuie să contribuie la realizarea acestor obiective;

N.  întrucât Uniunea Europeană și Senegalul își mențin cooperarea în cadrul general al Acordului de la Cotonou și întrucât intervențiile de sprijinire economică a pescuitului se desfășoară prin intermediul programului PESCAO, care vizează îmbunătățirea guvernanței sectorului pescuitului și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), în acest scop fiind disponibil un buget de 15 milioane EUR pentru perioada 2018-2024;

O.  întrucât pescuitul INN nu numai că epuizează baza de resurse naturale și reduce productivitatea naturală, ci afectează, de asemenea, mijloacele de subzistență ale pescarilor și veniturile naționale;

P.  întrucât Parlamentul European trebuie să fie informat imediat și pe deplin, în toate etapele, cu privire la procedurile legate de protocol sau de reînnoirea sa;

Q.  întrucât stocurile de pești pelagici mici sunt partajate de o serie de țări învecinate din regiunea Africii de Nord-Vest cu care UE a încheiat acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului care oferă acces la aceste stocuri; întrucât Comisia ar trebui să încurajeze autoritățile senegaleze să inițieze consultări cu țările învecinate asupra unor norme de gestionare comune obligatorii, bazate pe consultanță științifică, pentru a asigura un pescuit durabil, în special pentru stocurile de pești pelagici mici, chiar dacă acordul dintre UE și Senegal nu oferă acces la acestea;

R.  întrucât obiectivele strategice ale Planului strategic de țară al Senegalului (2019-2023) includ gestionarea sustenabilă și creșterea productivității activităților de pescuit, precum și o creștere globală a accesului la piață și a competitivității pentru industria pescuitului;

S.  întrucât sectorul pescuitului oferă locuri de muncă pentru mai mult de 600 000 de senegalezi, adică aproximativ 17 % din populația activă,

1.  afirmă că protocolul va permite continuarea cooperării strânse între Uniunea Europeană și Senegal pentru a asigura exploatarea responsabilă a resurselor halieutice în apele senegaleze și pentru a sprijini eforturile Senegalului de a dezvolta gestionarea durabilă a resurselor și protecția biodiversității marine;

2.  sprijină strategia Uniunii de a menține o rețea de acorduri în regiune, pentru a completa măsurile de asigurare a sustenabilității stocurilor în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP);

3.  ia act de faptul că, în conformitate cu concluziile raportului de evaluare, noul protocol conține o reducere a tonajului de merluciu senegalez (de la 2 000 la 1 750 de tone pe an) și o creștere a contribuției financiare pentru sprijinul sectorial (150 000 EUR) și a cuantumului estimat al taxelor datorate de armatori;

4.  constată reducerea posibilităților de pescuit ale traulerelor de adâncime pentru merluciu senegalez, în conformitate cu avizul științific al Comitetului pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF), în vederea reducerii mortalității;

5.  salută faptul că protocolul ia în considerare speciile sensibile care sunt capturate accidental; subliniază necesitatea de a consolida și mai mult măsurile de protecție a ecosistemului marin; subliniază rolul esențial al observatorilor științifici specializați în monitorizarea capturilor accidentale;

6.  subliniază că acordul conține un capitol privind cooperarea științifică cu scopul de a asigura o mai bună monitorizare a stării resurselor biologice marine în apele senegaleze; ia act de dificultățile existente în ceea ce privește monitorizarea științifică a exploatării resurselor demersale de adâncime și solicită ca evaluarea să țină seama, de asemenea, de presiunea exercitată de flota de pescuit a țărilor terțe în apele altor țări costiere (Mauritania, Maroc, Guineea-Bissau și Gambia), având în vedere că posibilitățile de pescuit disponibile în apele senegaleze pentru navele UE sunt relativ limitate;

7.  consideră că, pentru a garanta accesul la excedentele existente în apele senegaleze, este necesar să se cunoască efortul global de pescuit (care să includă flota senegaleză și cele ale țărilor terțe) și invită Comisia să se asigure că articolul privind transparența este aplicat în cadrul protocolului actual, precum și în deliberările din cadrul ORGP-urilor competente;

8.  ia act de posibilitatea de a revizui posibilitățile de pescuit și de a conveni asupra campaniilor de pescuit experimental în zonele de pescuit ale Republicii Senegal; salută condițiile stabilite în protocol în ceea ce privește sustenabilitatea și respectarea recomandărilor științifice și solicită Comisiei să informeze Parlamentul în cazul în care comitetul mixt aprobă aceste modificări; salută includerea monitorizării capturilor prin intermediul sistemului electronic de înregistrare și raportare (ERS, electronic reporting system); invită Comisia să se asigure că sistemul este operațional cât mai curând posibil;

9.  salută adoptarea de noi măsuri tehnice de reducere a capturilor accidentale de specii protejate (păsări marine, broaște țestoase, rechini și mamifere marine) și îndeamnă Comisia să monitorizeze adoptarea măsurilor necesare pentru a îmbunătăți selectivitatea uneltelor de pescuit, în conformitate cu recomandările științifice și cu legislația secundară elaborată de ORGP;

10.  subliniază că acordul stabilește un cadru juridic pentru cooperarea în domeniul supravegherii și al combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) și salută faptul că Senegalul a ratificat în 2017 Acordul FAO privind măsurile de competența statului portului, ceea ce constituie un aspect pozitiv, având în vedere importanța portului Dakar pentru debarcarea produselor pescărești capturate în diferite zone din subregiune de către nave care arborează diverse pavilioane ale unor țări terțe;

11.  salută îmbarcarea marinarilor din Senegal la bordul navelor Uniunii Europene și subliniază bunele rezultate obținute în punerea în aplicare a protocolului precedent; salută ratificarea de către Senegal a Convenției nr. C188 a OIM privind munca în domeniul pescuitului și solicită autorităților senegaleze să pună în aplicare dispozițiile sale; invită Comisia să evalueze în mod regulat punerea sa efectivă în aplicare în cadrul reuniunilor comitetului mixt, în special în ceea ce privește condițiile de muncă și remunerarea, menționate de asemenea în protocol;

12.  consideră că statele membre pot juca un rol relevant și pot fi o parte activă în eforturile de consolidare a capacităților și de formare, în vederea realizării acestui obiectiv;

13.  recomandă, pentru a se asigura respectarea obiectivelor de sprijin sectorial prevăzute la articolul 5 și fără a aduce atingere altor activități, următoarele acțiuni prioritare și strategice:

   îmbunătățirea monitorizării, controlului și supravegherii prin modernizarea rapidă a Centrului de monitorizare a pescuitului (CMP), și anume necesitatea de a actualiza programele informatice de urmărire a locațiilor navelor în zona de pescuit a Senegalului prin satelit (de exemplu VMS), în condiții tehnice adecvate și pentru a putea primi jurnale de pescuit electronice;
   sprijinirea eforturilor Senegalului de combatere a pescuitului INN prin intermediul unui mecanism de monitorizare a navelor care vizitează portul Dakar;
   dezvoltarea capacității științifice și a colectării de date științifice, pentru a permite autorităților senegaleze să ia decizii pe baza celor mai bune evaluări științifice disponibile ale stocurilor, precum și lansarea iminentă a unor studii oceanografice planificate în vederea consolidării monitorizării științifice a pescuitului de specii demersale de adâncime și a cunoștințelor privind ecosistemele marine și costiere;
   sprijinirea unor condiții de muncă decente pentru toți pescarii și activitățile legate de pescuit, în special pentru femei, prin dezvoltarea colectării de date care să identifice disparitatea de gen și prin încurajarea capacitării lor și îmbunătățirea rolului lor de lideri în organizațiile din domeniul pescuitului și acvaculturii;
   intervenții pentru sprijinirea valorizării produselor pescărești, prin intermediul unui program orizontal de consolidare a capacității pentru operatorii din sector;
   sprijinirea pescuitului costier la scară mică și a comunităților costiere din Senegal, inclusiv a creării de locuri de muncă și a dezvoltării de infrastructuri legate de pescuit care susțin activitatea de pescuit artizanal și facilitează dezvoltarea sectorului pescuitului;
   instituirea unor programe de formare de bază și de formare profesională pentru marinari și observatori științifici (formare în domeniul tehnicilor de pescuit, dar și a siguranței la bord etc.), cu accent deosebit pe formarea tinerilor pescari și a femeilor, care au un rol important în comercializare și procesare și a căror subzistență și muncă depinde de sectorul pescuitului;
   în cadrul Cartei de politică sectorială pentru dezvoltarea pescuitului și a acvaculturii pentru perioada 2016-2023 adoptate de Senegal, o revizuire anuală comună împreună cu partenerii, inclusiv cu Uniunea, pentru a asigura implementarea reformelor planificate ale politicii sectoriale;
   intensificarea eforturilor de prevenire a întârzierii punerii în aplicare a sprijinului sectorial din cauza dificultăților întâmpinate de Senegal la implementarea mecanismelor administrative pentru utilizarea fondurilor;
   garantarea unei mai mari vizibilități a acțiunilor finanțate de Uniune și promovarea bunei înțelegeri de către comunitățile pescărești și de societatea civilă a contribuției specifice aduse de protocol la dezvoltarea sectorului;
   consolidarea măsurilor pentru a-i încuraja pe tineri să lucreze în sectorul pescuitului;

14.  invită Comisia să realizeze un studiu global privind impactul acordurilor bilaterale ale UE în domeniul pescuitului și, în special, privind beneficiile aduse de sprijinul sectorial și de activitatea flotei europene în apele țărilor terțe pentru economiile locale (dezvoltarea pescuitului durabil, ocuparea forței de muncă la nivel local, infrastructură, îmbunătățiri sociale etc.), adoptând o abordare coerentă și unitară în relația cu toate țările din Africa de Vest;

15.  își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de fabrici de făină și ulei de pește pe coasta Africii de Vest care se aprovizionează cu stocuri de pești pelagici mici din apele senegaleze, dar și din țările învecinate, unde capturile provin de la flote străine (altele decât cele ale UE); critică, în acest sens, contradicția cu principiul sustenabilității, în contextul aprovizionării populației locale cu resurse proteice valoroase;

16.  consideră că, în cazul unei eventuale încetări a activităților de pescuit sau al stabilirii unor restricții pentru acestea, din motive de sustenabilitate a resurselor, pe baza unor avize științifice solide, ar trebui asigurată în primul rând satisfacerea necesităților în materie de pescuit local;

17.  apreciază eforturile depuse la nivelul UE în ceea ce privește transparența în textele protocoalelor și ale comitetelor științifice comune disponibile în prezent; subliniază necesitatea de a spori transparența și participarea asociațiilor comunităților costiere la gestionarea sprijinului sectorial; invită Comisia să prezinte rapoarte publice periodice privind utilizarea sprijinului sectorial și să transmită Parlamentului concluziile reuniunilor Comitetului mixt și rezultatele evaluărilor sale anuale; invită Comisia să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului ca observatori la reuniunile Comitetului mixt și să îmbunătățească participarea asociațiilor și comunităților senegaleze din domeniul pescuitului; subliniază necesitatea transparenței din partea guvernului senegalez în ceea ce privește parteneriatele în domeniul pescuitului cu alte țări;

18.  recomandă părților interesate să participe la pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor operaționale prin implicarea comunităților locale de pescari și prin consultarea acestora în conformitate cu legislația senegaleză;

19.  solicită mai multă claritate și armonizarea în mai mare măsură a raportării în zonele marine protejate, precum și un plan de gestionare cuprinzător, stabilit de comun acord, care să atribuie roluri și să indice organismul responsabil de coordonarea generală a activităților de gestionare;

20.  ia act de faptul că țările fără ieșire la mare, cum ar fi Mali, depind de exporturile de pește din Senegal care reprezintă mai mult de 40 % din importurile de produse pescărești din aceste țări; ia act de faptul că exporturile senegaleze contribuie la alimentația țărilor fără ieșire la mare;

21.  ia act de faptul că mai mult de o cincime din exporturile senegaleze ajung în țări fără ieșire la mare, în special Mali, Burkina Faso și Niger, și contribuie la integrarea economică a continentului african;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Republicii Senegal.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2020)0294.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(3) JO C 58, 15.2.2018, p. 93.

Ultima actualizare: 1 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate