Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0089M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0202/2020

Внесени текстове :

A9-0202/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2020 - 26

Приети текстове :

P9_TA(2020)0298

Приети текстове
PDF 153kWORD 53k
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Брюксел
Споразумение за сътрудничество между ЕС и Китай за закрила на географските указания (резолюция)
P9_TA(2020)0298A9-0202/2020

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08359/2020),

–  като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания (08361/2020),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 3 и член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, алинея 2, буква a), подточка v) и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация (СТО),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юли 2014 г., озаглавено „Търговия, растеж и интелектуална собственост – Стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави“ (COM(2014)0389),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад относно защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в трети държави“ (SWD(2019)0452),

–  като взе предвид съвместните изявления от 20-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена на 16 юли 2018 г., и от 21-вата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена на 9 април 2019 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС-Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай(2),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 11 ноември 2020 г.(3) относно проекта на решение,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

–  като взе предвид ДФЕС, и по-специално членове 91, 100,168 и 207 от него, във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7,

–  като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по рибно стопанство,

–  като взе предвид писмото на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0202/2020),

A.  като има предвид, че защитата на географските указания на международно равнище е ключов елемент от търговската политика на ЕС;

Б.  като има предвид, че ЕС е най-големият износител на продукти на хранително-вкусовата промишленост в света, като през 2019 г. той постигна рекорден търговски излишък на продукти на хранително-вкусовата промишленост в размер на 39 милиарда евро;

В.  като има предвид, че средната стойност на продуктите с географско указание е два пъти по-голяма от тази на продуктите без такъв знак за качество;

Г.  като има предвид, че износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС за Китай нарасна значително през последното десетилетие, с годишен темп на растеж от над 20% за периода 2009 – 2019 г.; като има предвид, че това превърна търговския дефицит на ЕС във връзка с продукти на хранително-вкусовата промишленост от 1 милиард евро през 2009 г. в търговски излишък от над 9 милиарда евро през 2019 г., като Китай стана третата най-голяма експортна дестинация за продукти на хранително-вкусовата промишленост, изнасяни от ЕС, след Обединеното кралство и САЩ; като има предвид, че се очаква вносът на продукти на хранително-вкусовата промишленост от Китай да нарасне още повече през следващото десетилетие;

Д.  като има предвид, че стойността на продажбите в световен мащаб на продуктите, защитени с географски указания на ЕС, включващи вина, продукти на хранително-вкусовата промишленост и спиртни напитки, възлиза на 74,76 милиарда евро(4), като това представлява 6,8% от продажбите на хранително-вкусовия сектор на ЕС и 15,4% от износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС;

Е.  като има предвид, че ЕС е световно известен със своето ноу-хау и с производството на продукти на хранително-вкусовата промишленост с висока стойност и качество;

Ж.  като има предвид, че всички вносни продукти на хранително-вкусовата промишленост трябва да бъдат контролирани и да отговарят на здравните норми, както и на изискванията за безопасност и хуманно отношение към животните, които се прилагат за производителите от ЕС по цялата верига за доставки на продукти на хранително-вкусовата промишленост , като по този начин се допринася за тяхната стойност и качество;

З.  като има предвид, че много географски указания на ЕС се сблъскват с големи предизвикателства в Китай, което води до значителни икономически загуби за производителите от ЕС;

И.  като има предвид, че споразумението се основава на опита, който беше натрупан чрез пилотния проект на ЕС и на Китай за сътрудничество в областта на географските указания, осъществен в периода 2007 – 2012 г.;

Й.  като има предвид, че се очаква значителен дял от бъдещия световен икономически растеж да бъде генериран извън Европа;

К.  като има предвид, че производителите и износителите на продукти на хранително-вкусовата промишленост се налага да работят в трудна международна търговска среда;

Л.  като има предвид, че това споразумение е важно с оглед на признаването на географските указания в международен мащаб;

М.  като има предвид, че това споразумение е важна първа стъпка и обхватът му следва да бъде разширен възможно най-скоро, за да бъдат защитени много от географските указания на ЕС, които все още са изключени от неговия обхват;

Н.  като има предвид, че сключването на това споразумение показва, че ЕС и Китай могат да постигнат двустранни спогодби, при положение че общите интереси се вземат надлежно предвид;

1.  приветства сключването на това споразумение за сътрудничество и защита на географските указания между ЕС и Китайската народна република; приветства защитата на европейските географски указания на китайския пазар; счита, че ефективното прилагане на споразумението е значим фактор за изграждането на доверие между двете страни и е важен сигнал за желанието на Китай да си сътрудничи с ЕС; очаква, че ще бъде отбелязан напредък и в други сфери на сътрудничество в областта на справедливата търговия;

2.  подчертава значението на стратегическите отношения между ЕС и Китай и призовава държавите членки и институциите на ЕС да демонстрират единомислие и координиран подход по отношение на Китай; подчертава, че търговията и инвестициите следва да се основават на правила и ценности, както и на многостранна система за търговия; призовава Китай да играе по-активна роля в рамките на СТО и при други многостранни инициативи и да изпълнява изцяло своите задължения в СТО, като осигурява съответствие между придобитата си икономическа сила и равнището си на развитие; подчертава, че зачитането на правата на човека е предпоставка за започване на търговски и инвестиционни отношения с ЕС и настоятелно призовава Китай да изпълнява международните си задължения и да се ангажира да зачита правата на човека, по-специално с оглед на текущите преговори по двустранното инвестиционно споразумение; изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията за експлоатация и задържане на уйгури в китайски фабрики;

3.  призовава за въвеждането на финансови санкции за дружества, които не зачитат географските указания и фалшифицират продукти, защитени с географско указание;

4.  посочва, че споразумението представлява положителен сигнал за международната общност, включително за многостранните институции; приветства високото равнище на защита, осигурено за списък от 100 европейски и 100 китайски географски указания съгласно споразумението, което надхвърля настоящото равнище на защита, гарантирано от Споразумението на СТО за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, и по-специално за продукти на хранително-вкусовата промишленост , но също така и за вина и спиртни напитки; отбелязва факта, че до 4 години от влизането в сила на споразумението се предвижда осигуряването на защита за още 175 географски указания, съответно от ЕС и от Китай; отбелязва, че ЕС осигурява защита за над 3 300 географски указания; призовава Комисията да пристъпи бързо към разширяване на обхвата на това споразумение, за да защити през следващите години възможно най-голям брой географски указания, които отговарят на критериите, включително географските указания в областта на рибарството и аквакултурите; призовава Комисията освен това да информира надлежно Парламента за напредъка на преговорите във връзка с разширяването на обхвата на споразумението; припомня, че споразумението беше финализирано, преди Договорите на ЕС да престанат да се прилагат за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и че в договорените списъци има осем продукта от Обединеното кралство; настоятелно призовава Комисията да се консултира с държавите членки и да замени тези продукти с продукти от държавите – членки на ЕС, възможно най-скоро след края на преходния период;

5.  приветства разпоредбата, съгласно която производителите на продукти със защитено географско указание могат да кандидатстват директно пред Съвместния комитет, предвиден в настоящото споразумение, ако техният продукт не е включен в първоначално договорените списъци, и също така ако продуктът им впоследствие получи закрила след влизането в сила на споразумението; призовава настоящите и потенциалните заинтересовани страни, включително в секторите на рибарството и аквакултурата на ЕС, да проучат тази разпоредба;

6.  отбелязва, че ЕС има голям търговски дефицит с Китай, но припомня, че при продуктите на хранително-вкусовата промишленост ЕС има търговски излишък;

7.  припомня, че е важно моделът на ЕС за защита на географските указания да се насърчава като жизненоважен инструмент за запазване на автентичността и уникалните характеристики на регистрираните продукти на ЕС, като полезен маркетингов инструмент за осигуряване на бизнес възможности и като символ на културното наследство; признава богатото европейско и китайско наследство в областта на традиционните качествени продукти на хранително-вкусовата промишленост и значението на защитата на географските указания в това отношение; призовава Комисията, държавите членки и китайското правителство да се ангажират със защитата на това наследство и да гарантират признаването му в двете общества, с цел да се улесни идентифицирането и защитата на произхода на съответните продукти, както и да се насърчат културният обмен и отвореността;

8.  изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки осигурената от споразумението защита някои географски указания на ЕС не могат да бъдат изнасяни в Китай поради китайските стандарти за внос на храни; изисква от Комисията да продължи своя диалог с Китай с оглед признаване на стандартите на ЕС за безопасност на храните, които са едни от най-високите в света; призовава Китай да премахне необоснованите пречки пред износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС, да гарантира реципрочност в търговските отношения като цяло и да спазва, да подобрява и да прилага строго санитарните и фитосанитарните стандарти, за да се избегне нелоялна конкуренция;

9.  призовава Китай също така да подкрепи съществуващата многостранна рамка за защита на географските указания, като се присъедини към Лисабонската спогодба на Световната организация за интелектуална собственост и към Женевския акт, който е в сила от 26 февруари 2020 г.;

10.  подчертава значението на географските указания в по-широките рамки на правата върху интелектуалната собственост и усилията за борба с фалшифицирането на продукти; подчертава, че споразумението трябва да гарантира пълна защита на правата върху интелектуалната собственост за продуктите, за да се запазят характеристиките и качеството на местната околна среда, включително инфраструктурата, заетостта и биологичното разнообразие, да се подобри регионалното развитие и да се оптимизират проследимостта, прозрачността и информацията за потребителите;

11.  във връзка с това приветства одобряването на новото китайско законодателство относно защитата на правата върху интелектуалната собственост; призовава Комисията да следи отблизо прилагането на това споразумение и призовава за бързото му ратифициране; освен това призовава Комисията да продължи да си сътрудничи с Китай, за да се постигне напредък при прилагането на едно по-амбициозно споразумение в областта на правата върху интелектуалната собственост, с оглед разширяване на списъка на защитените географски указания на ЕС; настоятелно призовава Комисията да следи процеса на регистрация на географски указания в Китай; изисква от Комисията да продължи да предлага подкрепа за дружествата от ЕС чрез бюрото за помощ относно правата върху интелектуалната собственост; подчертава добавената стойност на сътрудничеството с някои органи, като например Службата на ЕС за интелектуална собственост, за правилното наблюдение и прилагане на правилата;

12.  отбелязва, че според последния доклад относно защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост над 80% от фалшифицираните и пиратските стоки, конфискувани в ЕС през 2018 и 2019 г., са с произход от Китай, което води до загубата на приблизително 60 милиарда евро за държавите – членки на ЕС; подчертава неизменното значение на строгия контрол и тестването на всички вносни продукти с цел откриване на продукти на хранително-вкусовата промишленост , които са предмет на фалшифициране и измама; следователно припомня необходимостта от задълбочено и ефективно митническо сътрудничество между ЕС и Китай, с цел да се гарантира лоялна конкуренция предвид увеличените търговски потоци и като инструмент за борба срещу фалшифицираните стоки;

13.  подчертава значението на ефективното и правилно прилагане на разпоредбите на споразумението в пазарни условия; потвърждава своята решимост да наблюдава и контролира правилното прилагане на споразумението; във връзка с това призовава Комисията да информира ежегодно Парламента относно прилагането на споразумението, считано от първата година след влизането му в сила; приветства назначението на новия главен служител по правоприлагането в областта на търговията и подчертава неговата ключова роля за мониторинга и подобряването на спазването на това споразумение; призовава главния служител по правоприлагането в областта на търговията да реагира незабавно в случай на неправилно прилагане на споразумението;

14.  изразява загриженост относно евентуалното въздействие на Икономическото и търговско споразумение между Съединените щати и Китай (т. нар. „споразумение от първа фаза“ между САЩ и Китай), което влезе в сила на 14 февруари 2020 г., върху споразумението за географските указания между ЕС и Китай, и подчертава, че то трябва да се прилага недискриминационно, при пълно спазване на правилата на СТО и без никакво дестабилизиращо въздействие върху изпълнението на ангажиментите, поети в споразумението за географските указания между ЕС и Китай; подчертава, че ЕС трябва също така да следи отблизо прилагането на втория списък от 175 географски указания на ЕС във връзка с евентуалното му припокриване със споразумението от първа фаза между САЩ и Китай; очаква износителите от ЕС да се възползват незабавно от мерките за улесняване на търговията в сектора на хранително-вкусовата промишленост;

15.  изразява дълбока загриженост във връзка с многобройните пречки, с които се сблъскват предприятията и земеделските стопани от ЕС при своя достъп и опериране на китайския пазар, поради китайската система на държавно управление; счита, че лоялната конкуренция между предприятията от ЕС и от Китай ще доведе до повече възможности и иновации, и настоятелно призовава Комисията да продължи да работи с китайските органи за премахването на тези пречки;

16.  подчертава отдавна съществуващата необходимост от създаването на еднакви условия на конкуренция между ЕС и Китай в областта на търговията и инвестициите, като се обърне специално внимание на реципрочността при достъпа до пазара, обществените поръчки и финансовите услуги; настоятелно призовава двете страни да си сътрудничат конструктивно в това отношение с цел провеждане на пазарни реформи и постигане на значим напредък, по-специално по отношение на текущите преговори по двустранното инвестиционно споразумение, но също така и по отношение на корпоративната социална отговорност, постигането на целите за устойчиво развитие и борбата срещу изменението на климата, в съответствие с Парижкото споразумение; отново призовава Китай да постигне напредък във връзка с извършването на амбициозна реформа на СТО, включително всеобхватните правила относно субсидиите за промишлеността; отново изразява своята загриженост относно практиките на китайските държавни предприятия, водещи до нарушено функциониране на пазара, относно принудителния трансфер на технологии и локализирането на данни, промишления свръхкапацитет и свързания с това дъмпинг на износа, както и относно други нелоялни търговски практики; посочва отново необходимостта от подобряване на двустранното и многостранното сътрудничество за устойчиво развитие и система за справедлива търговия, като същевременно се насърчават социалните и екологичните стандарти, въз основа на спазването и прилагането на международните конвенции и споразумения; изразява загриженост относно лошите резултати на Китай по отношение на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов; подчертава липсата на прозрачност при регистрацията на кораби и риболовни флотове в международен мащаб и изтъква, че китайските субсидии в тази област създават нелоялна конкуренция за риболовния сектор на ЕС; призовава Китай да положи всички необходими усилия, за да укрепи своята правна рамка за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и за по-стриктното ѝ прилагане;

17.  припомня необходимостта от постигане на значим и амбициозен напредък в преговорите за всеобхватно споразумение за инвестиции между ЕС и Китай с цел преодоляване на настоящите асиметрии на пазара; подчертава значението на включването на амбициозна глава относно търговията и устойчивото развитие с цел защита на правата на човека, включително основните трудови стандарти, насърчаване на устойчивото развитие и борба с изменението на климата, в съответствие с Парижкото споразумение; подчертава, че е важно да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция, реципрочност и недискриминационно третиране на съответните страни и на техните бизнес общности, граждани и гражданско общество; настоятелно призовава страните да подобрят прозрачността и да обезпечат парламентарно измерение по отношение на прилагането на споразумението; подчертава, че пазарът на ЕС за обществени поръчки е отворен за китайските дружества, включително и за държавните предприятия, докато европейските дружества често се сблъскват с трудности при достъпа си до възможности за възлагане на обществени поръчки на китайските пазари; призовава Комисията и Китай да насърчават сътрудничеството между ЕС и Китай с цел постигане на целите в областта на околната среда;

18.  подчертава, че търговските отношения на ЕС изискват хармонични регионални отношения между Китай и неговите съседи, както и добро съжителство с всички територии, поддържащи специални връзки с Европа; подчертава, че пълното спазване от страна на Китай на поетите в миналото международни ангажименти в региона ще подготви почвата за правилното изпълнение на това споразумение;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството на Китайската народна република и на Общокитайското събрание на народните представители.

(1) OВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 18.
(2) OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 103.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0297.
(4) Проучване на Комисията, публикувано през април 2020 г. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683

Последно осъвременяване: 1 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност