Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/0089M(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0202/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0202/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 11/11/2020 - 26

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0298

Téacsanna atá glactha
PDF 131kWORD 51k
Dé Céadaoin, 11 Samhain 2020 - Brussels
Comhaontú AE/na Síne: comhar maidir le tásca geografacha agus iad a chosaint (Rún)
P9_TA(2020)0298A9-0202/2020

Rún neamhreachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Samhain 2020 ar an togra le haghaidh dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (08359/2020),

–  ag féachaint don dréachtchomhaontú idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint (08361/2020),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagail 207(3) agus 207(4), an chéad fhomhír, i dteannta Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), agus Airteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

–  ag féachaint do Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2015 dar teideal ‘Trádáil do Chách – Faoi thuairim beartas trádála agus infheistíochta níos freagraí a chothú’ (COM(2015)0497),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 1 Iúil 2014 dar teideal ‘Trádáil, fás agus maoin intleachtúil - Strátéis chun cearta maoine intleachtúla a chosaint agus a fhorfheidhmiú i dtríú tíortha’(COM(2014)0389),

–  ag féachaint don doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin dar teideal ‘Tuarascáil maidir le cearta maoine intleachtúla a chosaint agus a fhorfheidhmiú i dtríú tíortha’ (SWD(2019)0452),

–  ag féachaint do na ráitis chomhpháirteacha ón 20ú Cruinniú Mullaigh idir AE agus an tSín an 16 Iúil 2018 agus ón 21ú Cruinniú Mullaigh idir AE agus an tSín an 9 Aibreán 2019,

–  ag féachaint do theachtaireacht chomhpháirteach an 12 Márta 2019 dar teideal ‘AE-an tSín – Ionchas straitéiseach’ (JOIN(2019)0005),

–  ag féachaint don rún uaithi an 9 Meitheamh 2015 maidir le Straitéis chun cearta maoine intleachtúla a chosaint agus a fhorfheidhmiú i dtríú tíortha(1),

–  ag féachaint don rún uaithi an 12 Meán Fómhair 2018 maidir le staid an chaidrimh idir AE agus an tSín(2),

–  ag féachaint don rún reachtach uaithi an 11 Samhain 2020(3) maidir leis an dréachtchinneadh,

–  ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), agus go háirithe Teideal V de maidir le gníomhaíocht sheachtrach an Aontais,

–  ag féachaint do CFAE, agus go háirithe d’Airteagail 91, 100, 168 agus 207 de, i gcomhar le hAirteagal 218(6)(a)(v) agus 218(7),

–  ag féachaint do Riail 105(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Iascach,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0202/2020),

A.  de bhrí gur príomhghné de bheartas trádála AE é tásca geografacha a chosaint ar an leibhéal idirnáisiúnta;

B.  de bhrí gurb é AE an t-onnmhaireoir agraibhia is mó sa domhan, agus gur bhain sé amach barrachas trádála agraibhia de EUR 39 mbilliún, méid nár baineadh amach riamh roimhe sin, in 2019,

C.  de bhrí go bhfuil meánluach na dtáirgí ag a bhfuil tásc geografach dhá uair níos airde ná meánluach na dtáirgí nach bhfuil marc cáilíochta den sórt sin acu;

D.  de bhrí go bhfuil fás ollmhór tagtha ar onnmhairí agraibhia AE chuig an tSín le deich mbliana anuas, agus ráta fáis bliantúil de níos mó ná 20 % ann le linn na tréimhse 2009-2019; de bhrí gur fhág sé sin go raibh barrachas trádála de níos mó ná EUR 9 mbilliún ag AE in 2019 in áit an easnaimh trádála san agraibhia de EUR 1 bhilliún a bhí aige in 2009, rud a fhágann gurb í an tSín an tríú ceann scríbe d’onnmhairí agraibhia AE, tar éis na Ríochta Aontaithe agus SAM; de bhrí go meastar go dtiocfaidh méadú breise ar allmhairí táirgí agraibhia ar pháirt na Síne sna deich mbliana atá amach romhainn;

E.  de bhrí gurb ionann luach díolacháin domhanda na dtáirgí atá faoi chosaint ag tásca geografacha AE, lena gcumhdaítear fíonta, táirgí agraibhia agus deochanna biotáilleacha, agus EUR 74,76 billiún(4), arb ionann é sin agus sciar 6,8 % de dhíolacháin in earnáil agraibhia AE agus sciar 15,4 % d’onnmhairí agraibhia AE;

F.  de bhrí go bhfuil cáil dhomhanda ar AE as a fhios gnó agus as táirgeadh táirgí agraibhia ar ardluach agus ar ardchaighdeán,

G.  de bhrí nach mór gach táirge agraibhia allmhairithe a sheiceáil agus nach mór dóibh na ceanglais sláinte, sabháilteachta agus na ceanglais maidir le leas na n-ainmhithe a chomhlíonadh a bhfuil feidhm acu maidir le táirgeoirí AE ar fud an tslabhra soláthair agraibhia, rud a rannchuidíonn lena luach agus lena gcáilíocht;

H.  de bhrí go bhfuil dúshláin shuntasacha sa tSín roimh roinnt mhaith tásca geografacha AE, rud is cúis le caillteanais shuntasacha eacnamaíocha do tháirgeoirí AE;

I.  de bhrí gurb é is bonn leis an gcomhaontú an taithí a fuarthas tríd an treoirthionscadal idir AE agus an tSín maidir le comhar i dtásca geografacha a mhair ó 2007 go 2012;

J.  de bhrí go bhfuiltear ag dréim leis go nginfear cion substaintiúil den fhás eacnamaíoch domhanda a bheidh ann amach anseo lasmuigh den Eoraip;

K.  de bhrí go mbíonn ar tháirgeoirí agus onnmhaireoirí agraibhia oibriú i dtimpeallacht dheacair trádála idirnáisiúnta;

L.  de bhrí go bhfuil an comhaontú sin tábhachtach i bhfianaise an aitheantais dhomhanda a chuireann sé ar fáil do thásca geografacha,

M.  de bhrí gur céad chéim thábhachtach é an comhaontú sin agus gur cheart é a leathnú chomh luath agus is féidir chun cosaint a thabhairt do roinnt mhaith TGanna AE atá eisiata fós;

N.  de bhrí go léiríonn tabhairt i gcrích an chomhaontaithe sin go bhfuil AE agus an tSín in ann teacht ar chomhaontuithe déthaobhacha fad is go gcuirtear leasanna coiteanna san áireamh go maith;

1.  á chur in iúl gur geal léi gur thug AE agus Daon-Phoblacht na Síne an comhaontú seo i gcrích i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha (TGanna) agus i dtaca lena gcosaint; á chur in iul gur geal léi cosaint TGanna Eorpacha ar mhargadh na Síne; á mheas gur freachnamh tábhachtach cothaithe muiníne é cur chun feidhme éifeachtach an chomhaontuithe don dá pháirtí agus gur comhartha fíorláidir é go bhfuil an tSín sásta a bheith i dteagmháil le AE; ag dréim leis go ndéanfar dul chun cinn freisin i réimsí eile comhair maidir leis an trádáil chóir;

2.  á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá an caidreamh straitéiseach idir AE agus an tSín agus á iarraidh ar Bhallstáit agus institiúidí AE dul i ngleic leis an tSín d’aon ghuth agus ar bhealach comhordaithe; á thabhairt chun suntais gur cheart an trádáil agus an infheistíocht a bheith bunaithe ar rialacha agus bunaithe ar luachanna, agus córas iltaobhach trádála ina chroílár; á iarraidh ar an tSín páirt níos gníomhaí a ghlacadh in EDT agus i dtionscnaimh iltaobhacha eile agus a hoibleagáidí EDT a chomhlíonadh go hiomlán, agus a chumhacht eacnamaíoch shealbhaithe a chomhoiriúnú lena leibhéal forbartha; á chur i bhfáth gur réamhriachtanas é urraim do chearta an duine chun dul i mbun caidrimh thrádála agus infheistíochta le AE agus ag tathant ar an tSín oibleagáidí idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus gealltanas a thabhairt go ndéanfaidh sí cearta an duine a urramú, go háirithe i bhfianaise na caibidlíochta leanúnaí maidir leis an gcomhaontú déthaobhach infheistíochta; á chur in iúl gur cúis mhór imní di dúshaothrú tuairiscithe agus coinneáil na nUigiúrach i monarchana sa tSín;

3.  á iarraidh go dtabharfar pionóis airgeadais isteach le haghaidh cuideachtaí a thugann neamhaird ar thásca geografacha agus ar tháirgí góchumtha a chumhdaítear le tásc geografach;

4.  á chur i bhfios gur comhartha dearfach é an comhaontú don chomhphobal idirnáisiúnta, lena n-áirítear i leith institiúidí iltaobhacha; á chur in iúl gur geal léi an t-ardleibhéal cosanta i ndáil le liosta de 100 tásc geografach Eorpach agus 100 tásc geografach Síneach faoin gcomhaontú, a théann thar an leibhéal cosanta atá ann faoi láthair a dheonaítear faoi chomhaontú TRIPS EDT, go háirithe i ndáil le hearraí bia ach freisin i ndáil le fíonta agus biotáillí; á thabhairt dá haire go bhfuil cosaint ar 175 thásc gheografacha eile ó AE agus ón tSín faoi seach beartaithe laistigh de cheithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an chomhaontaithe; á thabhairt dá haire go ndéanann AE níos mó ná 3 300 TG a chosaint; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint ar aghaidh gan mhoill leis an gcomhaontú seo a fhadú chun a oiread tásca geografacha a chomhlíonann na critéir agus is féidir a chosaint sna blianta atá le teacht, lena n-áirítear TGanna iascaigh agus dobharshaothraithe; á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, Parlaimint na hEorpa a choimeád ar an eolas go cuí faoi dhul chun cinn na caibidlíochta maidir leis an gcomhaontú a fhadú; á mheabhrú gur cuireadh an comhaontú i gcrích sular scoir conarthaí AE d’fheidhm a bheith acu i Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus go bhfuil ocht dtáirge ón Ríocht Aontaithe ar na liostaí a comhaontaíodh; ag tathant ar an gCoimisiún dul i gcomhairle leis na Ballstáit agus na táirgí sin a ionadú le táirgí ó Bhallstáit AE a luaithe is féidir tar éis dheireadh na hidirthréimhse;

5.  á chur in iúl gur geal léi an fhoráil gur féidir le táirgeoirí táirgí atá faoi chosaint GI iarratas díreach a dhéanamh leis an gComhchoiste a beartaíodh sa chomhaontú seo mura n-áirítear a dtáirge ar na liostaí a comhaontaíodh ar dtús, agus freisin má fhaigheann a dtáirge cosaint ina dhiaidh sin tar éis don chomhaontú teacht i bhfeidhm; á iarraidh ar gheallsealbhóirí reatha agus ionchasacha, lena n-áirítear in earnálacha iascaigh agus dobharshaothraithe AE, a machnamh a dhéanamh ar an bhforáil sin;

6.  á thabhairt dá haire go bhfuil easnamh mór trádála ag AE leis an tSín, ach á mheabhrú go bhfuil barrachas trádála ag AE i réimse na dtáirgí agraibhia;

7.  á mheabhrú a thábhachtaí atá sé samhail cosanta TG AE a chur chun cinn mar uirlis ríthábhachtach chun coimirciú a dhéanamh ar bharántúlacht agus saintréithe uathúla tháirgí AE atá cláraithe, mar ionstraim fhónta mhargaíochta le haghaidh deiseanna gnó agus mar shiombal ar oidhreacht chultúrtha; ag aithint oidhreacht shaibhir na hEorpa agus na Síne i dtáirgí bia traidisiúnta ar ardcháilíocht agus a thábhachtaí atá cosaint TG ina leith sin; á iarraidh ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar Rialtas na Síne gealltanas a thabhairt maidir le cosaint na hoidhreachta sin agus a áirithiú go n-aithneofar é sa dá shochaí chun sainaitheantas na dtáirgí lena mbaineann agus cosaint thionscnamh na dtáirgí sin a éascú, chomh maith le malartú cultúrtha agus oscailteacht a chur chun cinn;

8.  á chur in iúl gur saoth léi nach féidir, in ainneoin na cosanta faoin gcomhaontú, roinnt de TGanna AE a onnmhairiú chuig an tSín mar gheall ar chaighdeáin na Síne maidir le hallmhairiú bia; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint dá idirphlé leis an tSín maidir le caighdeáin AE i ndáil le sábháilteacht bia, atá i measc na gcaighdeán is airde sa domhan, a aithint; á iarraidh ar an tSín deireadh a chur le bacainní ar onnmhairí agraibhia AE nach bhfuil bonn cirt leo, cómhalartacht sa chaidreamh trádála foriomlán a áirithiú agus caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS) a chomhlíonadh, a fheabhsú, a chur chun feidhme go dian agus a fhorfheidhmiú chun iomaíocht éagórach a sheachaint;

9.  á iarraidh ar an tSín, thairis sin, tacú leis an gcreat iltaobhach atá ann cheana lena dtugtar cosaint do TGanna trí bheith ina comhalta de Chomhaontú Liospóin EDMI agus d’Acht na Ginéive, atá i bhfeidhm ón 26 Feabhra 2020 i leith;

10.  á chur i bhfáth a thábhachtaí atá tásca geografacha laistigh de chreat níos leithne na gceart maoine intleachtúla agus na n-iarrachtaí chun góchumadh táirgí a chomhrac; ag cur béim ar an bhfíoras nach mór don chomhaontú cosaint iomlán ar chearta maoine intleachtúla na dtáirgí a áirithiú chun coimirciú a dhéanamh ar luach agus ar cháilíocht na timpeallachta áitiúla, lena n-áirítear bonneagar, fostaíocht agus bithéagsúlacht, chun feabhas a chur ar fhorbairt réigiúnach agus chun inrianaitheacht, trédhearcacht agus faisnéis do thomhaltóirí a fheabhsú;

11.  á chur in iúl gur geal léi, i ndáil leis sin, formheas na reachtaíochta nua ón tSín maidir le cearta maoine intleachtúla (CMI) a chosaint; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán dlúth a dhéanamh ar chur chun feidhme an chomhaontuithe seo agus á iarraidh go ndéanfar é a dhaingniú go pras; á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, leanúint den chomhar leis an tSín chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le comhaontú níos uaillmhéine a chur chun feidhme i réimse CMI, d’fhonn liosta thásca geográfacha AE atá faoi chosaint a leathnú; ag tathant ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar phróiseas clárúcháin TG sa tSín; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint de thacaíocht a thabhairt do chuideachtaí AE tríd an Deasc Chabhrach um Chearta Maoine Intleachtúla; ag cur béim ar an mbreisluach a bhaineann le comhoibriú le comhlachtaí amhail Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh maidir le faireachán agus forfheidhmiú cuí a dhéanamh;

12.  á thabhairt dá haire, de réir na tuarascála is déanaí maidir le cearta maoine intleachtúla a chosaint agus a fhorfheidhmiú, go bhfuil níos mó ná 80 % d’earraí góchumtha agus bradacha a urghabhadh in AE in 2018 agus 2019 de thionscnamh na Síne, arb ionann iad agus caillteanas de EUR 60 billiún do Bhallstáit AE; ag meabhrú na tábhachta leanúnaí a bhaineann le rialuithe dochta agus le tastáil ar gach táirge allmhairithe chun táirgí bia góchumtha agus calaoiseacha a bhrath; á mheabhrú, dá bhrí sin, gur gá comhar custaim cuimsitheach agus éifeachtach idir AE agus an tSín chun iomaíocht chóir a áirithiú i bhfianaise sreafaí trádála méadaithe, agus mar uirlis sa chomhrac i gcoinne táirgí góchumtha;

13.  á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé forálacha an Chomhaontaithe a chur chun feidhme go héifeachtach agus a fhorfheidhmiú go cuí sa mhargadh; á athdhearbhú go bhfuil sí tiomanta faireachán agus grinnscrúdú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart an chomhaontaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún, ina leith sin, Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas go bliantúil maidir le cur chun feidhme an chomhaontaithe, a thosófar bliain amháin tar éis dó teacht i bhfeidhm; á chur in iúl gur geal léi ceapachán Príomhoifigigh Forfheidhmithe Trádála (CTEO) nua agus á thabhairt chun suntais go mbeidh ról ríthábhachtach aige maidir le feabhas a chur ar chomhlíonadh an chomhaontaithe seo agus faireachán air; á iarraidh ar CTEO freagairt láithreach i gcás nach gcuirtear an comhaontú chun feidhme i gceart;

14.  á chur in iúl gur cúis imní di an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an gComhaontú Eacnamaíoch agus Trádála idir na Stáit Aontaithe agus an tSín (ar a dtugtar comhaontú na Chéad Chéime idir na Stáit Aontaithe agus an tSín), a tháinig i bhfeidhm an 14 Feabhra 2020, ar Chomhaontú AE-na Síne maidir le TGanna agus ag cur béim ar an bhfíoras nach mór é a chur chun feidhme ar bhealach neamh-idirdhealaitheach, i gcomhréir iomlán le rialacha EDT agus gan aon tionchar suaiteach a imirt ar fhorfheidhmiú na ngealltanas a tugadh i gcomhaontú AE-na Síne maidir le TGanna; á chur i bhfáth nach mór do AE faireachán dlúth a dhéanamh ar chur chun feidhme an dara liosta de 175 thásc gheografacha AE maidir le forluí féideartha le Comhaontú na Chéad Chéime idir na Stáit Aontaithe agus an tSín; ag dréim leis go mbainfidh onnmhaireoirí AE tairbhe láithreach as bearta éascaithe trádála san earnáil agraibhia;

15.  á chur in iúl gur cúis mhór imní di gur ann d’iomaí bacainn ar chuideachtaí AE agus ar fheirmeoirí maidir le rochtain a fháil ar mhargadh na Síne agus le hoibriú ann, mar gheall ar chóras stát-treoraithe na Síne; á mheas go leanfadh níos mó deiseanna agus nuálaíocht níos fearr as iomaíocht chóir idir cuideachtaí AE agus cuideachtaí Síneacha, agus ag tathant ar an gCoimisiún leanúint de bheith ag obair le húdaráis na Síne chun na bacainní sin a dhíchur;

16.  á chur i bhfáth go bhfuil gá seanbhunaithe ann le machaire comhréidh idir AE agus an tSín maidir le trádáil agus infheistíocht, agus aird ar leith á tabhairt ar chómhalartacht i rochtain ar an margadh, soláthar poiblí agus seirbhísí airgeadais; ag tathant ar an dá pháirtí comhoibriú ar bhealach cuiditheach i ndáil leis sin agus athchóirithe margadhbhunaithe a shaothrú agus dul chun cinn fóinteach a dhéanamh, go háirithe i ndáil leis an gcaibidlíocht leanúnach maidir leis an gcomhaontú déthaobhach infheistíochta ach freisin i ndáil leis an bhfreagracht shóisialta chorparáideach, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach, agus i ndáil leis an gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide i gcomhréir le Comhaontú Pháras; ag athdhearbhú a hiarrata ar an tSín a athchóiriú uaillmhianach ar EDT a thabhairt ar aghaidh, lena n-áirítear rialacha cuimsitheacha maidir le fóirdheontais thionsclaíocha; ag athdhearbhú a cúiseanna imní maidir le cleachtais na ngnóthas Síneach faoi úinéireacht stáit lena ndéantar saobhadh ar an margadh, aistrithe éigeantacha teicneolaíochta agus logánú sonraí, ró-acmhainneacht thionsclaíoch agus dumpáil ghaolmhar onnmhairí, agus cleachtais trádála éagóracha eile; á athdhearbhú gur gá feabhas a chur ar chomhar déthaobhach agus iltaobhach le haghaidh forbairt inbhuanaithe agus córas i ndáil le trádáil chóir, agus caighdeáin shóisialta agus chomhshaoil á gcur chun cinn ag an am céanna, atá bunaithe ar urraim do na coinbhinsiúin agus na comhaontuithe idirnáisiúnta agus ar a gcur chun feidhme; á chur in iúl gur cúis imní di drochfheidhmíocht na Síne in iascaireacht neamhdhleathach, neamhrialáilte agus neamhthuairiscithe (NNN); á thabhairt chun suntais go bhfuil easpa trédhearcachta ann i gclárú soithí agus cabhlach iascaireachta ar bhonn domhanda agus á chur i bhfáth go bhfuil fóirdheontais Shíneacha sa réimse sin ag cruthú iomaíocht éagórach d’earnáil iascaireachta AE; á iarraidh ar an tSín gach iarracht a dhéanamh chun a creat dlíthiúil maidir le hiascaireacht NNN a neartú agus é a fhorfheidhmiú ar bhealach níos déine;

17.  á mheabhrú gur gá dul chun cinn suntasach agus uaillmhianach a dhéanamh sna caibidlíochtaí i ndáil leis an gComhaontú Cuimsitheach idir AE agus an tSín maidir le hInfheistíocht, chun aghaidh a thabhairt ar na neamhshiméadrachtaí margaidh reatha; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé caibidil uaillmhianach maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe a áireamh chun cearta an duine a chosaint, lena n-áirítear bunchaighdeáin oibre, chun forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn agus chun an t-athrú aeráide a chomhrac i gcomhréir le Comhaontú Pháras; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil sé bunriachtanach machaire comhréidh, cómhalartacht agus cóir neamh-idirdhealaitheach na bpáirtithe faoi seach agus a bpobal gnó, a saoránach agus na sochaí sibhialta a áirithiú; ag tathant ar na páirtithe trédhearcacht a fheabhsú agus gné pharlaiminteach a bhunú i ndáil le cur chun feidhme an chomhaontaithe; á thabhairt chun suntais go bhfuil margadh soláthair phoiblí AE ar oscailt do chuideachtaí Síneacha, lena n-áirítear fiontair faoi úinéireacht stáit, ach go mbíonn deacrachtaí ag cuideachtaí Eorpacha go minic rochtain a fháil ar dheiseanna soláthair phoiblí ar mhargaí Síneacha; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an tSín borradh a chur faoi chomhar AE-na Síne chun spriocanna comhshaoil a bhaint amach;

18.  á chur i bhfáth, le caidreamh tráchtála AE, go gceanglaítear caidrimh réigiúnacha chomhchuí idir an tSín agus a tíortha comharsanacha, agus a cómhaireachtáil chairdiúil leis na críocha uile a raibh gaolmhaireacht speisialta acu leis an Eoraip; á chur i bhfios go láidir go ndéanfar an bealach a réiteach do chur chun feidhme cuí an chomhaontuithe sin má thugann an tSín lán-urraim do na gealltanais idirnáisiúnta sa réigiún a bhí ann roimhe sin;

19.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne agus chuig an Daon-Chomhdháil Náisiúnta.

(1) IO C 407, 4.11.2016, lch. 18.
(2) IO C 433, 23.12.2019, lch. 103.
(3) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0297.
(4) Staidéar ón gCoimisiún, a foilsíodh i mí Aibreáin 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/IP_20_683

An nuashonrú is déanaí: 1 Feabhra 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais