Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0246(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0093/2020

Pateikti tekstai :

A9-0093/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/11/2020 - 26

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0300

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 43k
Trečiadienis, 2020 m. lapkričio 11 d. - Briuselis
Rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimas, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimas Baltijos jūroje ir rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos nutraukimas visam laikui ***I
P9_TA(2020)0300A9-0093/2020
Rezoliucija
 Tekstas

2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimo Baltijos jūroje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139 ir dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos nutraukimo visam laikui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0564),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0161/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2020 m. rugsėjo 30 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A9–0093/2020),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 106, 2020 3 31, p. 10.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2020 m. lapkričio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1139, kiek tai susiję su žvejybos pajėgumo Baltijos jūroje mažinimu, ir Reglamentas (ES) Nr. 508/2014, kiek tai susiję su rytinės Baltijos jūros dalies menkes, vakarinės Baltijos jūros dalies menkes ir vakarinės Baltijos jūros dalies silkes žvejojančių laivynų žvejybos veiklos nutraukimu visam laikui
P9_TC1-COD(2019)0246

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2020/1781.)

Atnaujinta: 2021 m. vasario 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika