Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0188(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0128/2020

Внесени текстове :

A9-0128/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2020 - 26

Приети текстове :

P9_TA(2020)0301

Приети текстове
PDF 126kWORD 43k
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Брюксел
Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) ***I
P9_TA(2020)0301A9-0128/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0620),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 149 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C9‑0117/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 октомври 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 7 октомври 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A9-0128/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 ноември 2020 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)
P9_TC1-COD(2019)0188

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/1782.)

Последно осъвременяване: 1 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност