Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0188(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0128/2020

Ingivna texter :

A9-0128/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/11/2020 - 26

Antagna texter :

P9_TA(2020)0301

Antagna texter
PDF 117kWORD 42k
Onsdagen den 11 november 2020 - Bryssel
Utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna ***I
P9_TA(2020)0301A9-0128/2020
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 november 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0620),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 149 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0117/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 30 oktober 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 oktober 2020 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A9‑0128/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 november 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/… om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
P9_TC1-COD(2019)0188

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2020/1782.)

Senaste uppdatering: 1 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy