Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0102(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0196/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0196/2020

Keskustelut :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Hyväksytyt tekstit
PDF 330kWORD 141k
Perjantai 13. marraskuuta 2020 - Bryssel
EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”) ***I
P9_TA(2020)0304A9-0196/2020

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. marraskuuta 2020 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) N:o 282/2014 kumoamisesta (”EU4Health-ohjelma”) (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaan unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa siten sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen periaatteen.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 9 ja 168 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 35 artiklan mukaisesti kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa on varmistettava ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.
(2)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 9, 114, 168 ja 191 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 35 artiklan mukaisesti kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa on varmistettava ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  SEUT-sopimuksen 168 artiklassa säädetään, että unionin on täydennettävä ja tuettava kansallista terveyspolitiikkaa sekä edistettävä jäsenvaltioiden yhteistyötä ja niiden ohjelmien välistä koordinointia ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät niiden terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen.
(3)  SEUT-sopimuksen 168 artiklassa määrätään, että unionin on täydennettävä ja tuettava kansallista terveyspolitiikkaa sekä edistettävä jäsenvaltioiden yhteistyötä erityisesti raja-alueilla ja niiden ohjelmien välistä koordinointia ottaen täysin huomioon kunkin jäsenvaltion velvollisuudet määrittää oma terveyspolitiikkansa sekä järjestää, tarjota ja hallinnoida terveyspalveluja ja sairaanhoitoa.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti 11. maaliskuuta 2020 uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian (covid-19) pandemiaksi. Pandemiasta on seurannut ennennäkemätön maailmanlaajuinen terveyskriisi, joka on aiheuttanut vakavia sosioekonomisia vaikutuksia ja inhimillistä kärsimystä.
(5)  Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti 11. maaliskuuta 2020 covid-19-viruksen aiheuttaman taudin (uuden koronaviruksen SARS-CoV2:n aiheuttama tauti) ja siihen liittyvän hengityselinten sairauden pandemiaksi tapausten eksponentiaalisen lisääntymisen vuoksi. Covid-19-pandemia ja erityisesti keskivaikeat ja vakavat sairaustapaukset, jotka edellyttivät tehovalvontaa ja tehohoitoa, ajoivat useat terveydenhuoltojärjestelmät äärirajoilleen unionissa ja sen ulkopuolella, ja siitä on seurannut ennennäkemätön maailmanlaajuinen terveyskriisi, joka on aiheuttanut vakavia sosioekonomisia vaikutuksia ja inhimillistä kärsimystä. Se on vaikuttanut erityisesti kroonisista sairauksista kärsiviin ihmisiin ja aiheuttanut sekä ennenaikaisia kuolemia että kroonisia sairauksia, ja pahimmat seuraukset ovat kohdistuneet kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin, potilaisiin, naisiin, lapsiin, omaishoitajiin ja ikääntyneisiin. Kriisin vakavuus osoittaa myös, kuinka tärkeitä unionin toimet ovat sekä kuinka tärkeää on vastata asianmukaisesti tartuntataudeista johtuviin uhkiin ja vahvistaa yleisesti unionin toimia kansallisten terveyspolitiikkojen täydentämiseksi kansanterveyden alalla.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Terveydenhuollon työntekijät ovat olleet olennaisen tärkeässä asemassa covid-19-kriisin aikana, ja he ovat pääasiassa naisia ja ovat altistuneet suuremmille terveysriskeille kriisin aikana.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Kun otetaan huomioon, että sairauksien vaikutukset miehiin ja naisiin voivat olla erilaisia, kuten on selvästi ilmennyt covid-19-taudin yhteydessä, jossa miesten kuolleisuus on suurempi, ohjelmassa olisi tutkittava syitä sairauksien ilmenemismuotojen takana, jotta voidaan edistyä niiden ymmärtämisessä ja hoidossa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Vaikka jäsenvaltiot ovat vastuussa terveyspolitiikastaan, niiden odotetaan suojelevan kansanterveyttä eurooppalaisen solidaarisuuden hengessä8. Tämänhetkisestä covid-19-kriisistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että unionin tasolla tarvitaan lisää päättäväisiä toimia, joilla tuetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia, jotta voidaan paremmin ehkäistä ihmisten vakavien sairauksien leviämistä rajojen yli ja valvoa sitä, torjua muita rajatylittäviä vakavia terveysuhkia ja turvata ihmisten terveys ja hyvinvointi unionissa.
(6)  Vaikka jäsenvaltiot ovat vastuussa terveyspolitiikastaan, niiden odotetaan suojelevan kansanterveyttä eurooppalaisen solidaarisuuden hengessä8. Tämänhetkisestä covid-19-kriisistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että unionin tasolla tarvitaan lisää päättäväisiä toimia, joilla tuetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia, erityisesti naapurimaiden raja-alueiden välillä sekä viranomaisten ja asiaankuuluvien sidosryhmien välillä. Tällä yhteistyöllä olisi voitava paremmin valmistautua ihmisten vakavien infektioiden ja sairauksien leviämiseen rajojen yli ja ehkäistä ja valvoa sitä, kehittää ja tuoda saataville sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettuja tuotteita, torjua muita rajatylittäviä vakavia terveysuhkia ja turvata kaikkien ihmisten terveys ja hyvinvointi unionissa ja parantaa niitä. Varautuminen on avainseikka parannettaessa kykyä selviytyä tulevista uhkista, ja koska jäsenvaltioilla on vastuu tarjota terveydenhuoltoa, niiden olisi tehtävä stressitestejä terveydenhuoltojärjestelmiensä heikkouksien tunnistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ne ovat valmistautuneet mahdolliseen tulevaan terveyskriisiin.
__________________
__________________
8 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan investointipankille ja euroryhmälle ”Koordinoidut taloudelliset toimet covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi”, COM(2020)0112, 13.3.2020.
8 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan investointipankille ja euroryhmälle ”Koordinoidut taloudelliset toimet covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi”, COM(2020)0112, 13.3.2020.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Vaikka unionin toiminta terveyden alalla on rajallista, unionin olisi noudatettava johdonmukaista kansanterveysstrategiaa vastatakseen tämänhetkisiin epidemioihin alueelliset ja kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen ja pystyttävä kohtaamaan tulevaisuudessa huolestuttavia tilanteita ja terveysuhkia, kuten pandemioita ja rajatylittäviä uhkia, mukaan lukien mikrobilääkeresistenssi, ympäristöterveydenhuolto ja ilmastokriisin terveysvaikutukset. Unionin olisi tuettava jäsenvaltioita terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämisessä ja yleisen sairausvakuutusturvan saavuttamisessa, mihin kuuluvat seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen tarjoaminen, hoitoon liittyvien infektioiden torjumisessa, haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten lapsiin, sekä lastenhoito- ja neuvolapalveluihin, ikääntyvään väestöön ja kroonisiin sairauksiin liittyviin haasteisiin vastaamisessa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä, terveiden elämäntapojen edistämisessä, ennaltaehkäisevissä palveluissa ja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmien valmistelussa kehittyviä teknologioita varten, jotta ne voivat hyötyä kaikin tavoin digitaalisesta vallankumouksesta, ja samalla olisi pyrittävä synergioihin unionin muiden asiaankuuluvien ohjelmien, kuten Horisontti Eurooppa -puiteohjelman, Digitaalinen Eurooppa -ohjelman, Verkkojen Eurooppa -välineen tai unionin avaruusohjelman kanssa.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Sen vuoksi on aiheellista perustaa vuosiksi 2021–2027 uusi unionin terveysalan toimintaohjelma EU4Health, jäljempänä ’ohjelma’. Unionin kansanterveysalan toiminnan tavoitteiden ja sen toimivallan mukaisesti ohjelmassa olisi painotettava toimia, joiden osalta unionin tason yhteistyö tuo etuja ja lisää tehokkuutta, sekä toimia, jotka vaikuttavat sisämarkkinoihin.
(7)  Sen vuoksi on aiheellista perustaa vuosiksi 2021–2027 uusi unionin kansanterveysalan toimintaohjelma EU4Health, jäljempänä ’ohjelma’. Unionin kansanterveysalan toiminnan tavoitteiden ja sen toimivallan mukaisesti ohjelmassa olisi painotettava toimia, joiden osalta unionin tason yhteistyö sekä rajatylittävä yhteistyö alueellisella tasolla tuovat etuja ja lisäävät tehokkuutta, sekä toimia, jotka vaikuttavat sisämarkkinoihin. Terveydenhuollon tulosten parantamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ja unionin poliittisten päättäjien olisi varmistettava, että terveys kaikissa politiikoissa -periaatetta sovelletaan kaikessa päätöksenteossa.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Rajatylittävien terveysuhkien vakavuuden vuoksi ohjelmasta olisi tuettava koordinoituja kansanterveystoimenpiteitä unionin tasolla tällaisten uhkien eri näkökohtiin puuttumiseksi. Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiuksia valmistautua terveyskriisiin, reagoida siihen ja hallita sitä, ohjelmasta olisi tuettava toimia, jotka toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1082/2013/EU10 perustettujen mekanismien ja rakenteiden sekä muiden unionin tasolla perustettujen asiaankuuluvien mekanismien ja rakenteiden puitteissa. Tähän voisi sisältyä keskeisten lääkintätarvikkeiden strateginen varastointi tai kriisitoimintavalmiuksien kehittäminen, rokotuksiin ja immunisaatioon liittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä tehostetut seurantaohjelmat. Ohjelmalla olisi edistettävä kriisien ehkäisyyn, seurantaan ja hallintaan sekä kriisivalmiuksiin ja -toimintaan liittyvää unionin tason sekä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden unionin laajuista ja monialaista kapasiteettia, mukaan lukien valmiussuunnitelmien laadinta ja valmiusharjoitukset, yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti. Sen pitäisi helpottaa sellaisen integroidun monialaisen riskiviestinnän kehyksen perustamista, joka toimisi terveyskriisin kaikissa vaiheissa – ennaltaehkäisyssä, varautumisessa ja reagoinnissa.
(10)  Rajatylittävien terveysuhkien vakavuuden vuoksi ohjelmasta olisi tuettava koordinoituja kansanterveystoimenpiteitä unionin tasolla ja naapurimaiden raja-alueiden välillä tällaisten uhkien eri näkökohtiin puuttumiseksi. Jotta voidaan vahvistaa unionin valmiuksia valmistautua mahdollisiin tuleviin terveyskriiseihin, reagoida niihin ja hallita niitä, ohjelmasta olisi tuettava toimia, jotka toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1082/2013/EU10 perustettujen mekanismien ja rakenteiden sekä muiden unionin tasolla perustettujen asiaankuuluvien mekanismien ja rakenteiden puitteissa. Tähän voisi sisältyä kriisitoimintavalmiuksien kehittäminen, rokotuksiin ja immunisaatioon liittyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet, tehostetut seurantaohjelmat, terveystieto sekä alustat, joiden kautta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä. Ohjelmalla olisi edistettävä kriisien ehkäisyyn, seurantaan ja hallintaan sekä kriisivalmiuksiin ja -toimintaan liittyvää unionin tason sekä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden unionin laajuista ja monialaista kapasiteettia, mukaan lukien valmiussuunnitelmien laadinta ja valmiusharjoitukset, yhteinen terveys- ja terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistapojen mukaisesti. Sen pitäisi helpottaa sellaisen integroidun monialaisen riskiviestinnän kehyksen perustamista, joka toimisi terveyskriisin kaikissa vaiheissa – ennaltaehkäisyssä, varautumisessa ja reagoinnissa.
__________________
__________________
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).
10 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Koska terveyskriisin aikana terveysteknologian arviointi ja kliiniset tutkimukset voivat edistää lääketieteellisten vastatoimien nopeaa kehittämistä, ohjelmasta olisi annettava tukea tällaisten toimien helpottamiseksi. Komissio on hyväksynyt terveysteknologian arviointia koskevan ehdotuksen11, jolla tuetaan terveysteknologian arviointiin liittyvää yhteistyötä unionin tasolla.
(11)  Kansanterveyskriisien aikana terveydenhuollon menetelmien arviointi ja kliiniset tutkimukset voivat edistää lääketieteellisten vastatoimien nopeaa kehittämistä, yksilöimistä ja saatavuutta. Komissio on hyväksynyt terveydenhuollon menetelmien arviointia koskevan ehdotuksen11, jolla tuetaan terveydenhuollon menetelmien arviointiin liittyvää yhteistyötä unionin tasolla. Ohjelmalla olisi tuettava näitä toimia.
__________________
__________________
11 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta, COM(2018)0051, 31.1.2018.
11 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta, COM(2018)0051, 31.1.2018.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, myös mielenterveysongelmista ja kroonisista sairauksista kärsivien, suojelemiseksi ohjelmalla olisi myös edistettävä toimia, joilla puututaan oheisvaikutuksiin, joita terveyskriisillä on tällaisiin haavoittuviin ryhmiin kuuluviin henkilöihin.
(12)  Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, myös mielenterveysongelmista, tarttuvista tai ei-tarttuvista taudeista kärsivien tai niistä muita enemmän kärsivien ja kroonisista sairauksista, kuten lihavuudesta, syövästä, diabeteksesta, sydän- ja verisuonisairauksista ja neurologisista häiriöistä, kärsivien, suojelemiseksi ohjelmalla olisi myös edistettävä toimia, joilla puututaan oheisvaikutuksiin, joita terveyskriisillä on tällaisiin haavoittuviin ryhmiin kuuluviin henkilöihin. Keskeisten terveydenhuoltopalvelujen, joihin kuuluu myös ennaltaehkäisy, jatkuvan korkean tason takaamiseksi ohjelmalla olisi erityisesti kriisien ja pandemioiden aikana edistettävä siirtymistä saavutettaviin ja kohtuuhintaisiin etälääketieteen palveluihin, kotona tapahtuvaan lääkitsemiseen sekä ennaltaehkäisy- ja itsehoitosuunnitelmien täytäntöönpanoon, kun tämä on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, varmistaen samalla, että kroonikkopotilaat ja riskiryhmään kuuluvat potilaat saavat terveydenhuoltopalveluja ja ennaltaehkäiseviä palveluja.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Covid-19-kriisi on tuonut esiin monia haasteita, jotka liittyvät unionissa pandemioiden aikana tarvittavien lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja henkilönsuojainten saannin varmistamiseen. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava toimia, joilla edistetään kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden tuotantoa, hankintaa ja hallintaa, ja ohjelman ja muiden unionin välineiden olisi täydennettävä toisiaan.
(13)  Covid-19-kriisi on tuonut esiin monia haasteita, joista yksi on unionin riippuvuus kolmansista maista sen pyrkiessä varmistamaan unionissa pandemioiden aikana tarvittavien kemiallisten raaka-aineiden ja lähtöaineiden, vaikuttavien farmaseuttisten aineiden, lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja henkilönsuojainten saannin. Sen vuoksi ohjelmasta olisi tuettava toimia, joilla lisätään lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden tuotanto-, toimitus-, hallinnointi- ja jakeluvarmuutta unionissa ja vähennetään riippuvuutta kolmansista maista edistämällä toimitusketjujen monipuolistamista, tuotantoa unionissa ja kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden yhteishankintaa ja -hallinnointia, ja ohjelman ja muiden unionin välineiden olisi täydennettävä toisiaan, jotta voidaan vähentää riskiä, että niistä on puutetta erityisesti terveyskriisien aikana.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Jotta voidaan minimoida rajatylittävien vakavien terveysuhkien kansanterveydelliset seuraukset, ohjelmasta tuettavilla toimilla olisi voitava kattaa sellaisen toiminnan koordinointi, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden terveysjärjestelmien yhteentoimivuutta ja johdonmukaisuutta vertailuanalyysien, yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla sekä varmistetaan niiden valmiudet reagoida terveysuhkiin, mukaan lukien valmiussuunnitelmien laadinta, valmiusharjoitukset, terveydenhuollon ja kansanterveysalan henkilöstön taitojen kehittäminen sekä kriisitilanteessa tarvittavien tavaroiden ja palvelujen tehokasta seurantaa ja jakelua koskevien mekanismien perustaminen.
(14)  Jotta voidaan minimoida rajatylittävien vakavien terveysuhkien kansanterveydelliset seuraukset, ohjelmasta tuettavilla toimilla olisi voitava kattaa sellaisen toiminnan koordinointi, jolla vahvistetaan jäsenvaltioiden terveysjärjestelmien yhteentoimivuutta ja johdonmukaisuutta vertailuanalyysien, yhteistyön ja parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla, myös lisäämällä yhteisiä toimia, sekä varmistetaan niiden valmiudet reagoida terveysuhkiin, mukaan lukien valmiussuunnitelmien laadinta, valmiusharjoitukset, terveydenhuollon ja kansanterveysalan henkilöstön taitojen kehittäminen sekä kriisitilanteessa tarvittavien tavaroiden ja palvelujen tehokasta seurantaa ja jakelua koskevien mekanismien perustaminen, mikä olisi erityisen hyödyllistä rajatylittävissä tilanteissa.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Yleisölle tarkoitetun viestintäportaalin perustaminen antaisi unionille mahdollisuuden jakaa todennettua tietoa, lähettää varoituksia unionin kansalaisille sekä torjua disinformaatiota. Siihen voisi sisältyä laaja valikoima tietoa, ennaltaehkäisykampanjoita ja nuorisokoulutusohjelmia. Kyseistä portaalia voitaisiin myös käyttää laajan rokotussuojan edistämiseksi unionissa yhteistyössä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) kanssa.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Covid-19-kriisistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että terveydenhuoltojärjestelmien rakennemuutoksen ja järjestelmää koskevien uudistusten tukeminen kaikkialla unionissa on yleisesti tarpeen niiden tehokkuuden, saatavuuden ja muutosjoustavuuden parantamiseksi. Tällaisten muutosten ja uudistusten vuoksi ohjelmalla olisi edistettävä synergiassa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa toimia, jotka edistävät terveydenhuollon palveluiden digitalisaatiota ja kasvattavat niiden yhteentoimivuutta, parantavat terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteettia ehkäistä tauteja ja edistää terveyttä. Näin voidaan tarjota uusia hoitomalleja ja integroituja palveluita niin lähi- ja perusterveydenhuollossa kuin erikoisterveydenhuollon palveluissakin ihmisten tarpeiden perusteella ja varmistaa tehokas kansanterveysalan työvoima, jolla on käytössään oikeat taidot, mukaan lukien digitaaliset taidot. Eurooppalaisen terveysdata-avaruuden kehittäminen tarjoaisi terveydenhuoltojärjestelmille, tutkijoille ja viranomaisille keinoja parantaa terveydenhuollon saatavuutta ja laatua. Koska ehkäisevän terveydenhoidon ja sairaanhoidon saaminen on perusoikeus, joka vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklassa, ja ottaen huomioon 2 päivänä kesäkuuta 2006 annetuissa neuvoston päätelmissä12 vahvistetut Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteiset arvot ja periaatteet, ohjelmasta olisi tuettava toimia, jotka varmistavat terveydenhuollon universaalisuuden ja yleisen saatavuuden eli sen, että se terveydenhuoltoa ei evätä keneltäkään, sekä toimia, joilla varmistetaan potilaiden oikeuksien, mukaan lukien heidän tietojensa yksityisyys, asianmukainen kunnioittaminen.
(15)  Covid-19-kriisistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että terveydenhuoltojärjestelmien rakennemuutoksen ja järjestelmää koskevien uudistusten tukeminen kaikkialla unionissa on yleisesti tarpeen niiden tehokkuuden, saavutettavuuden, kestävyyden ja muutosjoustavuuden parantamiseksi. Tällaisten muutosten ja uudistusten vuoksi ohjelmalla olisi edistettävä synergiassa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa toimia, jotka edistävät terveydenhuollon palveluiden digitalisaatiota ja kasvattavat niiden yhteentoimivuutta, parantavat terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteettia ehkäistä jo alkulähteellä, primaarisesti, sekundaarisesti, tertiäärisesti ja kvaternaarisesti tauteja ja edistää terveyttä. Näin voidaan tarjota uusia tulosperusteisia hoitomalleja ja integroituja palveluita niin lähi- ja perusterveydenhuollossa kuin erikoisterveydenhuollon palveluissakin ihmisten tarpeiden perusteella, parantaa kansalaisten terveysosaamisen ja digitaalisen terveysosaamisen tasoa ja varmistaa tehokas kansanterveysalan työvoima, jolla on käytössään oikeat taidot, mukaan lukien digitaaliset taidot, joita päivitetään säännöllisesti tieteellisen ja teknisen kehityksen valossa ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY11a säädetyn mukaisesti. Euroopan terveysohjelman ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman välisellä synergialla olisi edistettävä sähköisten terveydenpalvelujen toteuttamista ja laajentamista, mikä vähentäisi tarpeetonta matkustamista ja täyttämättömiä terveydenhuoltotarpeita. Eurooppalaisen terveysdata-avaruuden ja eurooppalaisen sähköisen terveysrekisterin kehittäminen tarjoaisi terveydenhuoltojärjestelmille, tutkijoille ja viranomaisille keinoja parantaa terveydenhuollon saavutettavuutta, kohtuuhintaisuutta, saatavuutta ja laatua lisäämällä potilaiden ja terveydenhuoltohenkilöstön saatavilla olevien tietojen määrää ja sen myötä parantamalla terveydenhuollon laatua ja potilaan vapautta hakeutua hoitoon kaikkialla unionissa. Koska ehkäisevän terveydenhoidon ja sairaanhoidon saaminen on perusoikeus, joka vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklassa, ja ottaen huomioon 2 päivänä kesäkuuta 200612 annetuissa neuvoston päätelmissä vahvistetut Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteiset arvot ja periaatteet, ohjelmasta olisi tuettava toimia, jotka varmistavat terveydenhuollon universaalisuuden ja yleisen saatavuuden eli sen, että se terveydenhuoltoa ei evätä keneltäkään, sekä toimia, joilla varmistetaan potilaiden oikeuksien, mukaan lukien heidän tietojensa yksityisyys, asianmukainen kunnioittaminen. Ohjelmalla olisi tuettava henkilökohtaisten terveystietojen saatavuutta ja jakamista, sanotun rajoittamatta yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista, ja sillä olisi parannettava potilaiden digitaalisia taitoja.
__________________
__________________
12 Neuvoston päätelmät Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista (EUVL C 146, 22.6.2006, s. 1).
11a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).
12 Neuvoston päätelmät Euroopan unionin terveysjärjestelmien yhteisistä arvoista ja periaatteista (EUVL C 146, 22.6.2006, s. 1).
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Sukupuolisensitiivisyyteen ja sukupuolia koskevaan tietämykseen on tarpeen panostaa terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa, tutkimuksessa, diagnosoinnissa, hoidossa ja lääkkeiden ja hoitojen vaikutuksessa, jotta molempien sukupuolten edustajia voidaan ymmärtää ja hoitaa paremmin.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)
(15 b)  SEUT-sopimuksen 153 artiklan mukaan unioni tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa, joka koskee työympäristön parantamista, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemista ja työehtoja. On tärkeää ottaa huomioon työntekijöiden työpaikoilla viettämä huomattava aika ja mahdollinen terveysriski, jolle he saattavat altistua, kuten terveydelle vaaralliset aineet ja syöpää aiheuttavat aineet ja toistuvat liikkeet, ja joka voi johtaa huomattavaan työkyvyttömyyteen ja menetettyjen työpäivien määrään, millä puolestaan on seurauksia yksilölle, perheelle ja yhteiskunnalle. Ohjelmassa olisi myös otettava huomioon työterveyden merkitys ja sen vaikutus terveydenhuoltoalan työntekijöihin ja yhteiskuntiin. Komission olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laadittava uutta lainsäädäntöä, jolla parannetaan työntekijöiden terveydentilaa, heidän työolojaan, työ- ja yksityiselämän tasapainoa, edistetään hyvinvointia ja parempaa mielenterveyttä sekä ehkäistään sairauksista ja huonosta terveysjohtamisesta johtuvia varhaiseläkkeitä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)
(15 c)  Ohjelmalla olisi helpotettava EU-OSHAn toimeksiannon tarkistamista terveellisten ja turvallisten työpaikkojen edistämiseksi kaikkialla unionissa sekä viraston työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan toiminnan ja analysoinnin tukemiseksi. Komission olisi ehdotettava uutta työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa unionin strategiakehystä kaudelle 2021–2027 ja jatkettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY12a ajan tasalla saattamista. Ohjelmalla olisi myös tuettava toimia, joilla helpotetaan työntekijän paluuta työpaikalle pitkäaikaisen sairausloman jälkeen ja lisätään kroonisesti sairaiden tai vammaisten henkilöiden osallistumista työelämään.
__________________
12a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50).
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Ihmisten pysyminen pitempään terveinä ja aktiivisina ja heidän kykynsä pitää aktiivisesti huolta terveydestään vaikuttavat positiivisesti terveyteen, terveyden eriarvoisuuden vähentämiseen, elämänlaatuun, tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja osallisuuteen, mikä puolestaan vähentää kansallisiin talousarvioihin kohdistuvia paineita. Komissio on sitoutunut auttamaan jäsenvaltioita YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 3 ”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille” saavuttamisessa13. Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettuja toimia.
(16)  Terveys on investointi, ja tämän ajatuksen olisi oltava ohjelman ytimessä. Ihmisten terveysosaamisen parantaminen, niin että he pysyvät pitempään terveinä ja aktiivisina ja kykenevät pitämään aktiivisesti huolta terveydestään, vaikuttaa positiivisesti terveyteen, terveyteen liittyvän eriarvoisuuden ja terveyserojen vähentämiseen, elämänlaatuun, tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja osallisuuteen, mikä puolestaan vähentää kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin ja talousarvioihin kohdistuvia paineita. Ohjelmalla olisi tuettava myös toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa maaseudulla ja syrjäseuduilla, syrjäisimmät alueet mukaan luettuina, osallistavan kasvun aikaansaamiseksi. Komissio on sitoutunut auttamaan jäsenvaltioita YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 3 ”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille” saavuttamisessa13. Ohjelmalla olisi sen vuoksi edistettävä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettuja toimia, mikä puolestaan parantaa terveyden sosiaalisia taustatekijöitä ja kohentaa unionin kansalaisten terveyttä.
__________________
__________________
13 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Kestävyyttä edistävät EU:n toimet (COM(2016)0739, 22.11.2016).
13 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Kestävyyttä edistävät EU:n toimet (COM(2016)0739, 22.11.2016).
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Ei-tarttuvat taudit johtuvat geeneihin, fysiologiaan, ympäristöön ja käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden yhdistelmästä. Ei-tarttuvat taudit, kuten sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, krooniset hengityselinsairaudet ja diabetes, ovat merkittäviä vammaisuuden, huonon terveyden, terveyteen liittyvän eläkkeelle siirtymisen ja ennenaikaisen kuoleman syitä unionissa, ja niistä aiheutuu huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Jotta voidaan vähentää ei-tarttuvien tautien vaikutusta yksilöihin ja yhteiskuntaan unionissa ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluvan tavoitteen 3 alatavoite 3.4 eli vähentää ei-tarttuvien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä, on olennaisen tärkeää tarjota integroitu ratkaisu, jossa keskitytään ennaltaehkäisyyn eri toimialoilla, yhdistettynä terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen.
(17)  Ei-tarttuvat taudit johtuvat geneettisten tekijöiden ja (fysiologiaan, käyttäytymiseen ja ympäristöön liittyvien) terveyden taustatekijöiden yhdistelmästä. Ei-tarttuvat taudit, kuten sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, lihavuus, krooniset hengityselinsairaudet, diabetes, mielenterveysongelmat ja neurologiset häiriöt ovat merkittäviä vammaisuuden, huonon terveyden, terveyteen liittyvän eläkkeelle siirtymisen ja ennenaikaisen kuoleman syitä unionissa, ja ei-tarttuvat taudit aiheuttivat 87 prosenttia haittapainotetuista elinvuosista unionissa vuonna 2017, ja niistä aiheutuu huomattavia tunne-elämään liittyviä, sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Jotta voidaan vähentää ei-tarttuvien tautien vaikutusta yksilöihin ja yhteiskuntaan unionissa ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluva tavoite 3 ja etenkin mutta ei yksinomaan alatavoite 3.4 eli vähentää ei-tarttuvien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä, on olennaisen tärkeää tarjota integroitu ratkaisu, jossa keskitytään terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn eri toimialoilla, erikoisaloilla ja politiikan aloilla – ottaen huomioon se, että useimmat ei-tarttuvat taudit ovat yhteydessä toisiinsa – yhdistettynä terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen ja sopivien lääkkeiden tarjontaan. Olisi olennaisen tärkeää keskittyä myös tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen täytäntöönpanon vahvistamiseen, jotta ehkäistävissä olevia ei-tarttuvia tauteja voidaan vähentää tehokkaasti ja tuntuvasti. Ohjelmalla olisi tuettava toimia, joilla pyritään ottamaan mielenterveys huomioon kaikilla aloilla, myös työpaikoilla ja kouluissa, sekä edistettävä toimia, joilla ehkäistään masennusta ja itsemurhia ja toteutetaan integroivia mielenterveyspalveluja.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Sen vuoksi ohjelmalla olisi tuettava sairauksien ehkäisemistä yksilön koko elinkaaren ajan ja terveyden edistämistä puuttumalla terveysriskeihin, kuten tupakan ja siihen liittyvien tuotteiden käyttöön ja niiden päästöille altistumiseen, alkoholin haitalliseen käyttöön ja laittomien huumausaineiden käyttöön. Ohjelmalla olisi myös edistettävä huumausaineisiin liittyvien terveyshaittojen, epäterveellisten ravitsemustottumusten, liikunnan puutteen ja ympäristön saasteille altistumisen vähentämistä ja tuettava terveellisiä elämäntapoja tukevia ympäristöjä, jotta täydennetään jäsenvaltioiden toimia näillä aloilla. Sen vuoksi ohjelmalla olisi edistettävä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Pellolta pöytään -strategian ja biodiversiteettistrategian tavoitteita.
(18)  Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevät toimet ovat huomattavasti kustannustehokkaampia keinoja kuin hoito sekä rahallisesti että laatupainotettujen elinvuosien kannalta, ja sen vuoksi ohjelmalla olisi tuettava sairauksien ehkäisemistä yksilön koko elinkaaren ajan ja terveyden edistämistä puuttumalla terveyden taustatekijöihin, kuten tupakan ja siihen liittyvien tuotteiden käyttöön ja niiden päästöille altistumiseen, alkoholin haitalliseen käyttöön, epäterveelliseen ruokavalioon ja laittomien huumausaineiden ja psykoaktiivisten aineiden käyttöön. Parhaan mahdollisen terveystilanteen saavuttamiseksi ohjelmassa olisi käsiteltävä kaikkia näitä terveyden taustatekijöitä. Terveyden edistämisen, terveyden suojelun ja sairauksien ehkäisemisen yksilön koko elämän ajan olisi oltava ohjelman ytimessä, niin että puututaan terveydellisiin ja mielenterveydellisiin riskeihin, kuten tupakan ja siihen liittyvien tuotteiden käyttöön ja niiden päästöille altistumiseen, alkoholin haitalliseen käyttöön ja huumausaineiden käyttöön sekä muuhun riippuvuutta aiheuttavaan käyttäytymiseen. Ohjelmalla olisi myös edistettävä huumausaineisiin liittyvien terveyshaittojen, lihavuuden ja epäterveellisten ravitsemustottumusten, liikunnan puutteen ja ympäristön saasteille altistumisen vähentämistä ja tuettava terveellisiä elämäntapoja tukevia ympäristöjä, jotta täydennetään jäsenvaltioiden toimia näillä aloilla. Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava ihmisten terveyden korkeatasoista suojelua ja sairauksien ennaltaehkäisyä yksilön koko elämän ajan, myös edistämällä fyysistä aktiivisuutta, ravitsemuksellista hoitoa ja terveyskasvatusta. Ohjelmalla olisi myös lujitettava ja tuettava terveyteen liittyvän unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa mukaan lukien ympäristöterveydenhuollon alalla ja edistettävä terveys kaikissa politiikoissa -periaatetta. Ohjelmalla olisi lisäksi edistettävä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Pellolta pöytään -strategian, biodiversiteettistrategian ja kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian tavoitteita.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)  Ohjelmalla olisi jatkossakin tuettava toimia alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi unionin uutta alkoholistrategiaa odotettaessa. Ohjelman yhtenä painopisteenä olisi oltava lasten suojeleminen alkoholilta.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)  Kroonisten sairauksien aiheuttama rasite on edelleen merkittävä unionissa. Krooniset sairaudet ovat hitaasti kehittyviä, pitkäaikaisia ja usein parantumattomia. Krooniset sairaudet esiintyvät monissa tapauksissa yhdessä useamman muun sairauden kanssa, mikä vaikeuttaa entisestään niiden hoitoa ja hallintaa. Ne aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä ja myös rasittavat valtavasti terveydenhuoltojärjestelmiä. Monia kroonisia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja ja tyypin 2 diabetesta, voitaisiin kuitenkin ehkäistä terveillä elämäntavoilla, ja joidenkin muiden sairauksien, kuten neurologisten sairauksien, alkua voidaan onnistua hidastamaan, jos ne havaitaan varhaisessa vaiheessa, tai potilaita voidaan auttaa tuntemaan vointinsa mahdollisimman hyväksi ja pysymään aktiivisina pidempään. Unioni ja jäsenvaltiot voivat näin ollen vähentää huomattavasti jäsenvaltioiden taakkaa tekemällä yhteistyötä paremman ja tehokkaamman tautien hallinnan aikaansaamiseksi, ja ohjelmasta olisi tuettava tämän alan toimia. Ohjelmalla olisi tuettava sairauksien ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevien eurooppalaisten suuntaviivojen laatimista, jotka koskevat sekä tartuntatauteja että ei-tarttuvia tauteja, kuten sydän- ja verisuonitauteja, hermoston rappeutumissairauksia, hengityselinsairauksia ja diabetesta.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Syöpä on toiseksi suurin kuolinsyy jäsenvaltioissa sydän- ja verisuonitautien jälkeen. Se on myös yksi ei-tarttuvista taudeista, joilla on yhteisiä riskitekijöitä ja joiden ehkäisy ja valvonta hyödyttäisi suurinta osaa kansalaisista. Komissio ilmoitti vuonna 2020 EU:n syöväntorjuntasuunnitelmasta, joka kattaisi sairauden koko kulun ennaltaehkäisystä ja varhaisesta diagnosoinnista potilaiden ja syövästä selvinneiden hoitoon ja elämänlaatuun. Uusi ohjelma ja Horisontti Euroopan syöpäohjelma hyödyttävät näitä toimenpiteitä.
(19)  Syöpä on toiseksi suurin kuolinsyy jäsenvaltioissa sydän- ja verisuonitautien jälkeen. Syöpää aiheuttavat monet tekijät, ja sen vuoksi se edellyttää uutta ennaltaehkäisymallia, jossa käsitellään yksilöllisiä terveyden taustatekijöitä (geneettisiä tekijöitä, elämäntapoja) ja laajempia (väestötason) tekijöitä, jotka liittyvät ammatillisiin, ympäristöön liittyviin ja sosiaalisiin altistustekijöihin. Se on myös yksi ei-tarttuvista taudeista, joilla on yhteisiä riskitekijöitä muiden kanssa ja joiden ehkäisy ja valvonta hyödyttäisi suurinta osaa kansalaisista. Huono ravinto, fyysisen aktiivisuuden puute, lihavuus, tupakka ja alkoholi ovat riskitekijöitä, jotka liittyvät muihinkin kroonisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, ja siksi syöväntorjuntaohjelmat olisi toteutettava kaikkia kroonisia sairauksia koskevassa ennaltaehkäisyohjelmassa. Komissio ilmoitti vuonna 2020 EU:n syöväntorjuntasuunnitelmasta, joka kattaisi sairauden kaikki vaiheet: ennaltaehkäisy, diagnosointi, hoito, elämä syövästä selvinneenä, palaaminen työelämään, palliatiivinen hoito ja kivun hallinta. Ohjelmalla olisi edistettävä EU:n syoväntorjuntasuunnitelmaa täydentäviä toimia ja siten parannettava syöpäpotilaiden elämänlaatua. Näitä toimenpiteitä olisi edistettävä tästä ohjelmasta ja Horisontti Euroopan syöpäohjelmasta erityisesti aloitteilla, joilla tuetaan suunnitelman keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita ja käsitellään syövän yleisiä riskitekijöitä ja synergioita muiden merkittävien ei-tarttuvien tautien kanssa.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Ohjelma toimii synergiassa muiden EU:n politiikkojen, ohjelmien ja rahastojen kanssa ja täydentää niitä. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavat toimet, Horisontti Eurooppa, unionin pelastuspalvelumekanismin alainen rescEU-reservi, hätätilanteen tukiväline, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+, mukaan lukien EU:n miljoonien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parempi suojelu) ja siihen kuuluva työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohko, InvestEU-rahasto, sisämarkkinaohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), elpymis- ja palautumistukiväline ja siihen kuuluva uudistusten toteuttamisen tukiväline, Erasmus, Euroopan solidaarisuusjoukot, hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen tukiväline (SURE) sekä EU:n ulkoisen toiminnan välineet kuten naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ja liittymistä valmisteleva tukiväline III. Tarvittaessa vahvistetaan yhteiset säännöt, joilla voidaan varmistaa rahastojen yhdenmukaisuus ja täydentävyys ja se, että näiden politiikkojen erityispiirteitä kunnioitetaan, sekä mukautua näiden politiikkojen, ohjelmien ja rahastojen strategisiin vaatimuksiin, kuten EAKR:n ja ESR+:n mahdollistaviin edellytyksiin.
(20)  Ohjelma toimii synergiassa muiden EU:n politiikkojen, ohjelmien ja rahastojen kanssa ja täydentää niitä. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavat toimet, Horisontti Eurooppa, unionin pelastuspalvelumekanismin alainen rescEU-reservi, hätätilanteen tukiväline, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+, mukaan lukien EU:n miljoonien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parempi suojelu) ja siihen kuuluva työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohko, InvestEU-rahasto, sisämarkkinaohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja siihen kuuluva Interreg-ohjelma, elpymis- ja palautumistukiväline ja siihen kuuluva uudistusten toteuttamisen tukiväline, Erasmus, Euroopan solidaarisuusjoukot, hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen tukiväline (SURE) sekä EU:n ulkoisen toiminnan välineet kuten naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ja liittymistä valmisteleva tukiväline III. Tarvittaessa vahvistetaan yhteiset säännöt, joilla voidaan varmistaa rahastojen yhdenmukaisuus ja täydentävyys, välttää rahoituksen päällekkäisyys ja taata se, että näiden politiikkojen erityispiirteitä kunnioitetaan, sekä mukautua näiden politiikkojen, ohjelmien ja rahastojen strategisiin vaatimuksiin, kuten EAKR:n ja ESR+:n mahdollistaviin edellytyksiin.
Tarkistus 249
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)   Ohjelmalla olisi edistettävä terveyskriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden, kuten keskeisten lääkkeiden, rokotteiden ja lääkinnällisten laitteiden, reservin perustamista synergiassa rescEU:n, hätätilanteen tukivälineen, palautumistukivälineen ja muiden unionin politiikkojen, ohjelmien ja rahastojen kanssa ja niitä täydentäen.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevassa unionin lainsäädännössä olisi SEUT-sopimuksen 114 artiklan mukaisesti varmistettava terveyden suojelun korkea taso. SEUT-sopimuksen 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan perusteella on kehitetty huomattava määrä unionin säännöstöä, jolla taataan lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Koska terveydenhuollon kysyntä kasvaa, jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmät kohtaavat haasteita lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuudessa ja kohtuuhintaisuudessa. Jotta voidaan varmistaa kansanterveyden parempi suojelu sekä potilaiden turvallisuus ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen unionissa, on olennaisen tärkeää, että potilailla ja terveydenhuoltojärjestelmillä on käytettävissään ja täysimääräisesti hyödynnettävissään korkealaatuisia terveydenhoitotuotteita.
(21)  Sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevassa unionin lainsäädännössä olisi SEUT-sopimuksen 114 artiklan mukaisesti varmistettava terveyden suojelun korkea taso. SEUT-sopimuksen 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan perusteella on kehitetty huomattava määrä unionin säännöstöä, jolla taataan lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Koska terveydenhuollon kysyntä kasvaa, jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmät kohtaavat haasteita lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuudessa ja kohtuuhintaisuudessa. Jotta voidaan varmistaa kansanterveyden parempi suojelu sekä potilaiden turvallisuus ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen unionissa, on olennaisen tärkeää, että potilailla ja terveydenhuoltojärjestelmillä on käytettävissään ja täysimääräisesti hyödynnettävissään kestäviä, tehokkaita, tasapuolisia, kohtuuhintaisia ja korkealaatuisia terveydenhoitotuotteita, myös rajatylittävissä tilanteissa, avointen, johdonmukaisten ja potilaslähtöisten lääketieteellisten tietojen pohjalta.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava toimia, joilla seurataan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja muiden terveydenhuollon tuotteiden puutetta, varmistetaan kyseisten tuotteiden parempi saatavuus ja kohtuuhintaisuus ja rajoitetaan niiden toimitusketjujen riippuvuutta kolmansista maista. Täyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin vastaamiseksi ohjelmasta olisi erityisesti annettava tukea kliinisille tutkimuksille, jotta voidaan nopeuttaa innovatiivisten ja tehokkaiden lääkkeiden kehittämistä, hyväksymistä ja saatavuutta, edistää kannustimia kehittää esimerkiksi mikrobilääkkeitä ja edistää terveydenhuollon tuotteiden ja lääkkeitä koskevien tietojen seuranta- ja keruualustojen digitalisaatiota.
(22)  Ohjelmalla olisi tuettava eurooppalaisen seuranta-, raportointi- ja ilmoitusjärjestelmän kehittämistä lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, rokotteiden, diagnosointivälineiden ja muiden terveydenhuollon tuotteiden puutteen varalta, jotta vältetään sisämarkkinoiden pirstaloituminen ja varmistetaan kyseisten tuotteiden parempi saatavuus ja kohtuuhintaisuus ja rajoitetaan niiden toimitusketjujen riippuvuutta kolmansista maista. Ohjelmalla olisi sen vuoksi kannustettava lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden tuotantoon unionissa. Täyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin vastaamiseksi ohjelmasta olisi erityisesti annettava tukea kliinisen ja todellisissa olosuhteissa saadun näytön tuottamiselle, jotta voidaan kehittää, hyväksyä, arvioida ja asettaa saataville tehokkaita lääkkeitä, geneeriset ja biosimilaarilääkkeet mukaan luettuina, lääkinnällisiä laitteita ja hoitoja, edistää uusien lääkkeiden tutkimusta ja kehittämistä kiinnittäen erityistä huomiota mikrobilääkkeisiin ja rokotteisiin mikrobilääkeresistenssin ja rokotuksilla ehkäistävissä olevien sairauksien torjumiseksi, edistää kannustimia mikrobilääkkeiden tuotantokapasiteetin, yksilöllisten hoitojen ja rokotusten lisäämiseksi ja edistää terveydenhuollon tuotteiden ja lääkkeitä koskevien tietojen seuranta- ja keruualustojen digitalisaatiota. Ohjelmalla olisi myös lujitettava lääkkeitä koskevaa päätöksentekoa antamalla sääntelijöille ja terveydenhuollon menetelmien arviointielimille mahdollisuus tutustua todellisissa olosuhteissa saatuihin terveydenhuoltotietoihin ja analysoida niitä. Ohjelmalla olisi myös autettava varmistamaan, että tutkimustuloksia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, ja helpotettava terveysalan innovaatioiden käyttöönottoa ja niiden käytön laajentamista terveydenhuoltojärjestelmissä ja kliinisissä tutkimuksissa.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a)   Unionin tasolla olisi vahvistettava yhdenmukaistetut määritelmät käsitteille ’puute’, ’jännite’, ’toimitushäiriöt’, ’varaston loppuminen’ ja ’ylivarastointi’. Komission olisi pyrittävä laatimaan yhdenmukaistetut määritelmät tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, potilasjärjestöt mukaan luettuina. Komission olisi lisäksi vahvistettava erityisesti Euroopan lääkeviraston (EMA) ja lääkevirastojen johtajien yhteisen työryhmän vuonna 2019 ehdottama ’puutteen’ määritelmä.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Koska lääkkeiden ja mikrobilääkkeiden optimaalinen käyttö hyödyttää yksilöitä ja terveydenhuoltojärjestelmiä, ohjelmalla olisi edistettävä niiden maltillista ja tehokasta käyttöä. Jäsenvaltioiden pyynnöstä kesäkuussa 2017 hyväksytyn mikrobilääkeresistenssin torjumiseen tähtäävän eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelman14 mukaisesti ja covid-19-tautiin liittyvistä bakteeriperäisistä sekundaarisista infektioista saatujen kokemusten perusteella on olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan toimia, joilla pyritään mikrobilääkkeiden maltilliseen käyttöön ihmisillä, eläimillä ja viljelykasveilla osana potilasturvallisuutta ja lääketieteellisten virheiden ehkäisemistä koskevaa integroitua politiikkaa.
(23)  Koska lääkkeiden ja mikrobilääkkeiden optimaalinen käyttö hyödyttää yksilöitä ja terveydenhuoltojärjestelmiä, ohjelmalla olisi edistettävä niiden maltillista ja tehokasta käyttöä. Jäsenvaltioiden pyynnöstä kesäkuussa 2017 hyväksytyn mikrobilääkeresistenssin torjumiseen tähtäävän eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelman14 mukaisesti ja ottaen huomioon, että antibioottiresistenttien bakteerien aiheuttamat infektiot ja verenmyrkytykset aiheuttavat suuren määrän kuolemantapauksia unionissa, on olennaisen tärkeää, että ohjelmasta tuetaan toimia, joilla pyritään mikrobilääkkeiden maltilliseen käyttöön ihmisillä, eläimillä ja viljelykasveilla, sekä toimia, joihin sisältyy integroivien muiden kuin antibioottihoitojen käyttö, osana potilasturvallisuutta ja lääketieteellisten virheiden ehkäisemistä koskevaa integroitua politiikkaa. Ohjelmalla olisi tuettava mikrobilääkkeiden käyttöä ja mikrobilääkeresistenssiä koskevia seuranta- ja valvontaohjelmia sekä mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskevien paikallisten, alueellisten ja kansallisten suunnitelmien täytäntöönpanoa, jota tuetaan näyttöön perustuvilla strategioilla ja hyvien käytäntöjen vaihdolla unionissa.
__________________
__________________
14 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, COM(2017)0339, 29.6.2017. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle:
14 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, COM(2017)0339, 29.6.2017. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle:
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Koska ihmisille ja eläimille tarkoitettujen farmaseuttisten aineiden aiheuttama ympäristön pilaantuminen on uusi ympäristöongelma, joka voi vaikuttaa kansanterveyteen, ohjelmassa olisi edistettävä toimenpiteitä, joilla tehostetaan lääkkeiden tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen liittyvien ympäristöriskien arviointia ja asianmukaista hallintaa ympäristössä olevia lääkeaineita koskevan Euroopan unionin strategisen lähestymistavan15 mukaisesti.
(24)  Koska ihmisille ja eläimille tarkoitettujen farmaseuttisten aineiden aiheuttama pilaantuminen on uusi ympäristöongelma, joka voi vaikuttaa kansanterveyteen, ohjelmassa olisi edistettävä toimenpiteitä, joilla tehostetaan lääkkeiden tuotantoon, käyttöön ja hävittämiseen liittyvien ympäristöriskien arviointia ja asianmukaista hallintaa ympäristössä olevia lääkeaineita koskevan Euroopan unionin strategisen lähestymistavan15 mukaisesti.
__________________
__________________
15 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Euroopan unionin strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin, COM(2019)0128, 11.3.2019.
15 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Euroopan unionin strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin, COM(2019)0128, 11.3.2019.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Unionin terveyslainsäädännöllä on välitön vaikutus kansanterveyteen, kansalaisten elämään, terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuteen ja muutosjoustavuuteen sekä sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan. Lääkinnällisiä tuotteita ja teknologioita (lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja ihmisestä peräisin olevat aineet) koskeva sääntelykehys sekä tupakkalainsäädäntöä, potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa ja vakavia rajat ylittävät terveysuhkia koskevat sääntelykehykset ovat olennaisia terveyden suojelemiseksi unionissa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava unionin terveyslainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa ja tuotettava laadukasta, vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa päätöksenteon ja seurannan tueksi.
(25)  Unionin terveyslainsäädännöllä on välitön vaikutus kansanterveyteen ja yleiseen turvallisuuteen, kansalaisten elämään, terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuteen ja muutosjoustavuuteen sekä sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan. Lääkinnällisiä tuotteita ja teknologioita (lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja ihmisestä peräisin olevat aineet) koskeva sääntelykehys sekä tupakkalainsäädäntöä, potilaiden oikeuksia rajatylittävässä terveydenhuollossa ja vakavia rajat ylittävät terveysuhkia koskevat sääntelykehykset ovat olennaisia terveyden suojelemiseksi unionissa. Ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava unionin terveyslainsäädännön kehittämistä, täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa yhteistyössä keskeisten kumppanien kuten EMAn ja ECDC:n kanssa, tuotettava laadukasta, puolueetonta, vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa, muun muassa paikallisesti eri puolilta Eurooppaa tarkasti määritellyllä ja yhtenäisellä menetelmällä kerättyjä todellisissa olosuhteissa saatuja terveydenhuoltotietoja, päätöksenteon ja seurannan tueksi, asetettava tavoitteita ja kehitettävä välineitä edistymisen mittaamiseksi.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Rajatylittävä yhteistyö terveydenhuollon tarjoamisessa jäsenvaltioiden välillä liikkuville potilaille, terveysteknologian arviointia koskeva yhteistyö ja eurooppalaiset osaamisverkostot ovat esimerkkejä aloista, joilla jäsenvaltioiden integroitu työ on osoittanut tuottavan merkittävää lisäarvoa ja tarjoavan suuria mahdollisuuksia parantaa terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta ja siten myös terveyttä yleensä. Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava toimintaa, jolla mahdollistetaan tällainen integroitu ja koordinoitu työ, joka myös edistää sellaisten vaikutuksiltaan merkittävien käytäntöjen täytäntöönpanoa, joilla pyritään jakamaan käytettävissä olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti asianomaiselle väestölle ja alueille niiden vaikutuksen maksimoimiseksi.
(26)  Rajatylittävä yhteistyö terveydenhuollon tarjoamisessa jäsenvaltioiden välillä liikkuville tai raja-alueilla asuville potilaille, terveydenhuollon menetelmien arviointia koskeva yhteistyö ja eurooppalaiset osaamisverkostot ovat esimerkkejä aloista, joilla jäsenvaltioiden integroitu työ on osoittanut tuottavan merkittävää lisäarvoa ja tarjoavan suuria mahdollisuuksia parantaa terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta ja siten myös terveyttä yleensä. Ohjelmalla olisi sen vuoksi pyrittävä varmistamaan, että tällaista yhdennettyä ja koordinoitua työtä kehitetään ja toteutetaan sen koko potentiaalin hyödyntämiseksi terveydenhuollon menetelmien arvioinnin ja eurooppalaisten osaamisverkostojen kaltaisilla aloilla. Tällä työllä olisi edistettävä sellaisten vaikutuksiltaan merkittävien käytäntöjen täytäntöönpanoa, joilla pyritään jakamaan käytettävissä olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti asiaankuuluville väestöryhmille ja alueille niiden vaikutuksen maksimoimiseksi.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
(26 a)  Solidaarisuus ja yhtenäisyys ovat unionin periaatteita, ja ohjelmalla olisi varmistettava, että unionilla on johdonmukainen lähestymistapa rajatylittävien terveysuhkien torjumiseksi. Jotta voidaan vastata kansanterveysuhkiin SEUT-sopimuksen 168 artiklan mukaisesti, ohjelmalla olisi tuettava sellaisen eurooppalaisen lääkintäapumekanismin perustamista, jota koordinoi ECDC ja jota johtavat terveysasioista vastaava komission jäsen sekä kriisinhallinnasta vastaava komission jäsen ja jonka toiminta nivoutuu yhteen unionin muiden terveysalan virastojen kanssa. Tällä mekanismilla, jolla olisi oltava omat lääkintäresurssit vahvistetun unionin pelastuspalvelumekanismin puitteissa, olisi oltava hätäsuunnitelma pandemioiden varalta, jotta se voi toimia koordinoidusti ja sillä on valmiudet nopeasti laajentaa toimiaan tuleviin terveyskriiseihin reagoimiseksi standardoitujen tietojen perusteella.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU16 mukaisesti perustetut eurooppalaiset osaamisverkostot ovat virtuaalisia verkostoja, joihin kuuluu terveydenhuollon tarjoajia eri puolilta Eurooppaa. Verkostojen tarkoituksena on edistää keskustelua monitekijäisistä ja harvinaisista sairauksista, jotka edellyttävät pitkälle erikoistunutta hoitoa sekä osaamisen ja resurssien keskittämistä. Koska verkostot voivat parantaa harvinaisista sairauksista kärsivien potilaiden mahdollisuuksia saada diagnooseja ja laadukasta terveydenhuoltoa ja toimia lääketieteellisen koulutuksen, tutkimuksen ja tiedon levittämisen yhteyspisteinä, ohjelmalla olisi edistettävä verkottumista eurooppalaisten osaamisverkostojen ja muiden monikansallisten verkostojen kautta. Ohjelmassa olisi harkittava eurooppalaisten osaamisverkostojen laajentamista harvinaisten sairauksien lisäksi tarttuviin ja ei-tarttuviin tauteihin, kuten syöpään.
(27)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/24/EU16 mukaisesti perustetut eurooppalaiset osaamisverkostot ovat virtuaalisia verkostoja, joihin kuuluu terveydenhuollon tarjoajia eri puolilta Eurooppaa. Verkostojen tarkoituksena on edistää keskustelua monitekijäisistä ja harvinaisista sairauksista, jotka edellyttävät pitkälle erikoistunutta hoitoa sekä osaamisen ja resurssien keskittämistä. Eurooppalaiset osaamisverkostot ovat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarjoava uraauurtava foorumi, joka perustuu tietämyksen ja terveystietojen innovatiiviseen käyttöön ja niiden vaihtoon yli rajojen ja jolla pyritään parantamaan harvinaisten tai monitekijäisten sairauksien diagnosointia ja hoitoa. Sen vuoksi ohjelmasta olisi myönnettävä riittävästi rahoitusta sekä nykyisten että tulevien eurooppalaisten osaamisverkostojen koordinointi- ja yhteistyötoimien tukemiseen avustusten muodossa tai muiden tarkoitukseen sopivien välineiden kautta. Sen olisi lisättävä nykyistä rahoitusta sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset osaamisverkostot täyttävät tehtävänsä mukaiset tavoitteet. Koska verkostot voivat parantaa harvinaisista sairauksista kärsivien potilaiden mahdollisuuksia saada diagnooseja ja laadukasta terveydenhuoltoa ja toimia lääketieteellisen koulutuksen, tutkimuksen ja tiedon levittämisen yhteyspisteinä, ohjelmalla olisi myös edistettävä verkottumista eurooppalaisten osaamisverkostojen ja muiden monikansallisten verkostojen kautta. Ohjelmassa olisi harkittava eurooppalaisten osaamisverkostojen vahvistamista ja tuettava sellaisten uusien osaamisverkostojen perustamista, jotka kattavat tartuntataudit, vaikeat raskaudet sekä harvinaiset ja monitekijäiset mielenterveyshäiriöt. Eurooppalaisten osaamisverkostojen vahvistamisella voi olla keskeinen rooli tuettaessa yhteisen, vasta kehitetyn seulontakehyksen hyväksymistä unionin tasolla alkaen tautien valintakriteereistä ja -mekanismeista, jotta voidaan poistaa nykyiset erot seulonnan kattavuudessa eri jäsenvaltioissa. Ohjelmassa olisi myös harkittava huippuosaamisverkostojen kehittämistä tartuntatautien ja ei-tarttuvien tautien alalla, kuten syövät ja lasten syövät, sydän- ja verisuonitaudit, krooniset hengityselinsairaudet, diabetes, mielenterveyshäiriöt, hermoston rappeutumissairaudet ja muut merkittävät krooniset sairaudet, sekä terveyskriisien hallinnan alalla.
__________________
__________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45).
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)
(27 a)  Eurooppalaisilla osaamisverkostoilla on huomattavia haasteita sen varmistamisessa, että ne ovat taloudellisesti kestäviä ja pystyvät toimimaan tehokkaasti kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien sisällä ja välillä, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin korosti erityiskertomuksessaan nro 07/2019: ”Rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvät EU:n toimet”16 a.
______________________
16 a EUVL C 192, 7.6.2019, s. 5.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Kokonaan tai osittain unionin talousarviosta rahoitetuista investoinneista saatavan lisäarvon ja vaikutusten optimoimiseksi olisi pyrittävä synergiaan erityisesti unionin terveysalan toimintaohjelman ja muiden unionin ohjelmien, myös yhteisesti hallinnoitujen ohjelmien, välillä. Näiden synergioiden maksimoimiseksi olisi varmistettava keskeiset mahdollistavat mekanismit, mukaan lukien kumulatiivinen rahoitus unionin terveysalan toimintaohjelman ja muiden unionin ohjelmien toimissa, kunhan kumulatiivinen rahoitus ei ylitä toimen tukikelpoisia kokonaiskustannuksia. Tätä varten tässä asetuksessa olisi vahvistettava asianmukaiset säännöt, jotka koskevat erityisesti mahdollisuutta ilmoittaa samat kustannukset tai menot määräsuhteessa unionin terveysalan toimintaohjelman ja jonkin muun unionin ohjelman osalta.
(30)  Kokonaan tai osittain unionin talousarviosta rahoitetuista investoinneista saatavan lisäarvon ja vaikutusten optimoimiseksi olisi pyrittävä synergiaan erityisesti unionin terveysalan toimintaohjelman ja muiden unionin ohjelmien, myös yhteisesti hallinnoitujen ohjelmien, välillä, mukaan lukien erityisesti Interreg-ohjelma, jossa jo käsitellään rajatylittävää yhteistyötä terveyden alalla ja autetaan helpottamaan potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten rajatylittävää liikkuvuutta ja kehittämään mahdollisuuksia saada korkealaatuista terveydenhuoltoa käyttämällä yhteisiä laitteita, palveluja ja tiloja raja-alueilla. Näiden synergioiden maksimoimiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi olisi varmistettava keskeiset mahdollistavat mekanismit, mukaan lukien kumulatiivinen rahoitus unionin terveysalan toimintaohjelman ja muiden unionin ohjelmien toimissa, kunhan kumulatiivinen rahoitus ei ylitä toimen tukikelpoisia kokonaiskustannuksia. Tätä varten tässä asetuksessa olisi vahvistettava asianmukaiset säännöt, jotka koskevat erityisesti mahdollisuutta ilmoittaa samat kustannukset tai menot määräsuhteessa unionin terveysalan toimintaohjelman ja jonkin muun unionin ohjelman osalta, yksityiskohtaisen ja avoimen raportoinnin takaamiseksi.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
(31)  Ohjelman tavoitteiden ja toimien erityisluonteen vuoksi jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on joissakin tapauksissa parhaat edellytykset toteuttaa niihin liittyviä toimia. Kyseiset jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset olisi siksi katsottava varainhoitoasetuksen 195 artiklassa tarkoitetuiksi edunsaajiksi, ja tällaisille viranomaisille annettavat avustukset olisi myönnettävä niille julkaisematta etukäteen ehdotuspyyntöjä.
(31)  Ohjelman tavoitteiden ja toimien erityisluonteen vuoksi jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on joissakin tapauksissa parhaat edellytykset toteuttaa niihin liittyviä toimia. Kyseiset jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset olisi siksi katsottava varainhoitoasetuksen 195 artiklassa tarkoitetuiksi edunsaajiksi, ja tällaisille viranomaisille annettavat avustukset olisi myönnettävä niille julkaisematta etukäteen ehdotuspyyntöjä. Ohjelmasta tehtävät investoinnit olisi toteutettava tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa erityisesti kansalliseen toimivaltaan kuuluvilla aloilla.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)
(31 a)  Jotta voidaan varmistaa, että jokainen näistä tavoitteista pannaan täytäntöön unionin tasolla, komission olisi lisättävä määrärahoja ja esitettävä ehdotus ECDC:n ja EMAn toimeksiantojen vahvistamisesta. Nämä pyrkivät jo joihinkin EU4Health-ohjelman tavoitteisiin omalla tasollaan, ja niille olisi annettava merkittävämpi rooli ohjelman täytäntöönpanossa.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Kun otetaan huomioon yhteiset solidaarisuuden arvot, jotka koskevat laadukkaiden terveyspalvelujen tasapuolista ja yleistä kattavuutta unionin tämän alan politiikkojen perustana, ja unionin keskeinen rooli vauhditettaessa edistymistä maailmanlaajuisissa terveyshaasteissa19, ohjelmasta olisi tuettava unionin osallistumista kansainvälisiin ja maailmanlaajuisiin terveysaloitteisiin, joilla pyritään parantamaan terveyttä, puuttumaan eriarvoisuuteen ja lisäämään maailmanlaajuisilta terveysuhkilta suojautumista.
(33)  Kun otetaan huomioon yhteiset solidaarisuuden arvot, jotka koskevat laadukkaiden terveyspalvelujen saavutettavaa, tasapuolista ja yleistä kattavuutta, myös rajatylittävissä tilanteissa, unionin tämän alan politiikkojen perustana, ja unionin keskeinen rooli vauhditettaessa edistymistä maailmanlaajuisissa terveyshaasteissa19, ohjelmasta olisi tuettava unionin osallistumista kansainvälisiin ja maailmanlaajuisiin terveysaloitteisiin, joilla pyritään parantamaan terveyttä, puuttumaan eriarvoisuuteen ja lisäämään maailmanlaajuisilta terveysuhkilta suojautumista.
__________________
__________________
19 Neuvoston päätelmät EU:sta ja globaalista terveydestä, ulkoasiainministerien neuvoston 3011. kokous, Bryssel, 10. toukokuuta 2010.
19 Neuvoston päätelmät EU:sta ja globaalista terveydestä, ulkoasiainministerien neuvoston 3011. kokous, Bryssel, 10. toukokuuta 2010.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
(34)  Jotta unionin ja kansainvälisellä tasolla toteutettavat toimet olisivat mahdollisimman tehokkaita ja vaikuttavia, ohjelman toteuttamiseksi olisi tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen, erityisesti WHO:n ja maailmanpankin, samoin kuin Euroopan neuvoston ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa. Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU20 94 artiklan nojalla saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa.
(34)  Jotta unionin ja kansainvälisellä tasolla toteutettavat toimet olisivat mahdollisimman tehokkaita ja vaikuttavia, ohjelman toteuttamiseksi olisi tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen, erityisesti WHO:n ja maailmanpankin, samoin kuin Euroopan neuvoston ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa. Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat neuvoston päätöksen 2013/755/EU20 94 artiklan nojalla saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa.
__________________
__________________
20 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).
20 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)
(34 a)  Ohjelmalla olisi taattava kansalaisyhteiskunnan, erityisesti potilasjärjestöjen, ja tiedeyhteisön, erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten yhdistysten, vahva osallistuminen, jotta varmistetaan tasapainoinen edustus ja osallistuminen kansanterveydellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Eurooppalaisten terveysalan järjestöjen olisi osallistuttava ohjelman toteuttamiseen ja arviointiin.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)
(34 b)  Ohjelmaan sisältyvien toimien johdonmukaisen toteutuksen varmistamiseksi olisi perustettava EU4Health-ohjausryhmä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)
(39 a)  WHO:n mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin terveyden taustatekijöihin, kuten puhdas ilma, turvallinen juomavesi, riittävä ravinto ja turvallinen asuinsija, ja vuosien 2030 ja 2050 välisenä aikana aliravitsemuksen, malarian, ripulin ja lämpörasituksen odotetaan aiheuttavan joka vuosi 250 000 ylimääräistä kuolemantapausta, sillä äärimmäisen kuuma ilman lämpötila lisää osaltaan suoraan kuolleisuutta erityisesti ikääntyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden keskuudessa. Ilmastonmuutoksella on tulvien, helleaaltojen, kuivuuden ja tulipalojen kautta huomattavia vaikutuksia ihmisten terveyteen, kuten aliravitsemus, sydän- ja verisuonitaudit ja hengityselinsairaudet sekä vektorivälitteiset taudit.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale
(40)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, ohjelmasta edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista kaikessa unionin politiikassa ja pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 25 prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi tuettava ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteuttamisen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen väliarvioinnin yhteydessä.
(40)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, ohjelmasta edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista kaikessa unionin politiikassa ja pyrkimistä yleiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 30 prosentilla EU:n talousarviomenoista olisi tuettava ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja toteuttamisen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen väliarvioinnin yhteydessä.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)
(40 a)  Koska sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen on tärkeää, tällä ohjelmalla olisi edistettävä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista unionin politiikoissa. Siinä olisi käytettävä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen budjetoinnin välineitä sen varmistamiseksi, että terveyskriiseihin vastataan sukupuolinäkökohdat huomioon ottavalla ja muutosvoimaisella tavalla ja että naisten ja tyttöjen erityisiin terveystarpeisiin vastataan terveyskriisin aikana ja sen jälkeen.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale
(43)  Kun otetaan huomioon ihmisten terveyteen kohdistuvien rajatylittävien uhkien luonne ja mahdollinen laajuus, tavoitetta suojella unionin kansalaisia tällaisilta uhkilta ja parantaa kriisien ennaltaehkäisyä ja niihin varautumista ei voida riittävällä tavalla saavuttaa pelkästään jäsenvaltioiden toimin. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unionin tasolla voidaan myös toteuttaa toimia, joilla tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa kansanterveyden suojelun korkea taso, parannetaan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja muiden kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta unionissa, tuetaan innovointia sekä integroitua ja koordinoitua työtä ja parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa sekä puututaan eriarvoisuuteen terveydenhuollon saatavuudessa kaikkialla EU:ssa tavalla, joka tuottaa tehokkuusetuja ja lisäarvoa, joita ei voitaisi saavuttaa kansallisen tason toimilla, ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimivallan ja vastuun ohjelman kattamilla aloilla. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
(43)  Kun otetaan huomioon ihmisten terveyteen kohdistuvien rajatylittävien uhkien luonne ja mahdollinen laajuus, tavoitetta suojella unionin kansalaisia tällaisilta uhkilta ja parantaa kriisien ennaltaehkäisyä ja niihin varautumista ei voida riittävällä tavalla saavuttaa pelkästään jäsenvaltioiden toimin. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unionin tasolla olisi myös toteutettava toimia, joilla tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saavuttaa kansanterveyden suojelun korkea taso, parannetaan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja muiden terveyskriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden ja palvelujen saatavuutta, kestävyyttä, hyväksyttävyyttä, saavutettavuutta, turvallisuutta ja kohtuuhintaisuutta unionissa, tuetaan innovointia sekä integroitua ja koordinoitua työtä ja parhaiden käytäntöjen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja niiden alueilla sekä puututaan eriarvoisuuteen ja eroihin terveydenhuollon saatavuudessa kaikkialla EU:ssa tavalla, joka tuottaa tehokkuusetuja ja lisäarvoa, joita ei voitaisi saavuttaa kansallisen tason toimilla, ottaen huomioon jäsenvaltioiden toimivallan ja vastuun ohjelman kattamilla aloilla. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
3)  ’terveyskriisillä’ mitä tahansa kriisiä tai vakavaa vaaratilannetta, joka johtuu ihmis-, eläin-, kasvi-, elintarvike- tai ympäristöuhkasta, jolla on terveysulottuvuus ja joka edellyttää viranomaisten kiireellisiä toimia;
3)  ’terveyskriisillä’ mitä tahansa kriisiä tai vakavaa vaaratilannetta, joka johtuu ihmis-, eläin-, kasvi-, tai elintarvikeuhkasta, kemiallisesta, biologisesta, säteily-, ydin- tai ympäristöuhkasta taikka tuntemattomasta uhkasta, jolla on terveysulottuvuus ja joka edellyttää viranomaisten kiireellisiä toimia;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4)  ’kriisin kannalta merkityksellisillä tuotteilla’ tuotteita ja aineita, joita tarvitaan terveyskriisin yhteydessä sairauden ja sen seurausten ehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi tai hoitamiseksi, mukaan lukien muun muassa seuraavat: lääkkeet (mukaan lukien rokotteet ja lääkkeiden välituotteet), vaikuttavat farmaseuttiset aineet ja raaka-aineet; lääkinnälliset laitteet; sairaalatarvikkeet ja lääkinnälliset tuotteet (kuten hengityskoneet, suojavaatteet, suojaimet, diagnostiset materiaalit ja työkalut);henkilönsuojaimet; desinfiointiaineet ja niiden välituotteet sekä niiden tuotannossa tarvittavat raaka-aineet;
4)  ’kriisin kannalta merkityksellisillä tuotteilla’ tuotteita, välineitä ja aineita, joita tarvitaan terveyskriisin yhteydessä sairauden ja sen seurausten ehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi tai hoitamiseksi ja tautien ja infektioiden seurantaa ja epidemiologista valvontaa varten, mukaan lukien muun muassa seuraavat: lääkkeet (mukaan lukien rokotteet ja lääkkeiden välituotteet), vaikuttavat farmaseuttiset aineet ja raaka-aineet; lääkinnälliset laitteet; sairaalatarvikkeet ja lääkinnälliset tuotteet (kuten hengityskoneet, suojavaatteet, suojaimet, diagnostiset materiaalit ja työkalut); henkilönsuojaimet; desinfiointiaineet ja niiden välituotteet sekä niiden tuotannossa tarvittavat raaka-aineet;
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
5)  ’yhteinen terveys -lähestymistavalla’ lähestymistapaa, jonka mukaan ihmisten ja eläinten terveys muodostavat yhteen kytkeytyneen kokonaisuuden ja taudit tarttuvat ihmisistä eläimiin ja päinvastoin, minkä vuoksi niitä on torjuttava sekä ihmisissä että eläimissä, ja jonka mukaan ympäristö yhdistää ihmiset ja eläimet;
5)  ’yhteinen terveys -lähestymistavalla’ lähestymistapaa, jossa tunnustetaan ihmisten, eläinten ja ympäristön välinen yhteen kytkeytynyt kokonaisuus ja se, että taudit voivat tarttua näiden kolmen välillä, minkä vuoksi niitä on torjuttava kokonaisvaltaisesti;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
9)  ’rajatylittävällä vakavalla terveysuhkalla’ alkuperältään biologista, kemiallista, ympäristöön liittyvää tai tuntematonta hengenvaarallista tai muutoin vakavaa terveysvaaraa, joka leviää jäsenvaltioiden kansallisten rajojen yli tai johon liittyy merkittävä tällaisen leviämisen riski, ja joka voi edellyttää koordinointia unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu;
9)  ’rajatylittävällä vakavalla terveysuhkalla’ alkuperältään biologista, kemiallista, säteilyyn, ydinvoimaan tai ympäristöön liittyvää tai tuntematonta hengenvaarallista tai muutoin vakavaa terveysvaaraa, joka leviää jäsenvaltioiden kansallisten rajojen yli tai johon liittyy merkittävä tällaisen leviämisen riski, ja joka voi edellyttää koordinointia unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu;
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
9 a)  ’terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistavalla’ minkä tahansa alan politiikan kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja tarkistamiseen sovellettavaa lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon päätösten vaikutukset terveyteen, etsitään synergioita ja pyritään välttämään haitallisia terveysvaikutuksia, jotta voidaan parantaa väestön terveyttä ja lisätä yhdenvertaisuutta terveysasioissa;
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)
9 b)  ’terveyden taustatekijöillä’ erilaisia tekijöitä, kuten käyttäytymiseen liittyvät, biologiset, sosioekonomiset ja ympäristötekijät, jotka vaikuttavat henkilön terveydentilaan;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Ohjelmalla on seuraavat yleiset tavoitteet soveltuvin osin yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti:
Ohjelmalla on seuraavat yleiset tavoitteet soveltuvissa tapauksissa terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistavan ja yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti:
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1)   ihmisten suojaaminen unionissa vakavilta rajatylittäviltä terveysuhkilta;
1)   terveyden parantaminen ja vaaliminen unionissa tukemalla terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä, vähentämällä terveyteen liittyvää eriarvoisuutta ja varmistamalla terveydenhuolto on yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
1 a)   ihmisten suojaaminen unionissa kaikilta vakavilta rajatylittäviltä terveysuhkilta; paremman valmiuden ja koordinoinnin kehittämisen ja toteuttamisen tukeminen jäsenvaltioissa ja niiden välillä terveysuhkien varalta;
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2)  lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja muiden kriisin kannalta merkittävien tuotteiden saatavuuden parantaminen unionissa, niiden kohtuuhintaisuuden edistäminen ja innovoinnin tukeminen
2)  unionin nykyisen ja tulevan lainsäädännön ja politiikkojen tukeminen muun muassa palauttamalla omavaraisuus ja torjumalla puutteita lääkkeiden suhteen, terveydenhuollon ja terveyspalvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden parantaminen unionissa ja tutkimuksen ja innovoinnin tukeminen sekä terveysalan ja terveydenhuollon kehittäminen ilman päällekkäisiä toimia muiden ohjelmien, muun muassa Horisontti Eurooppa -ohjelman, kanssa;
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
3)  terveydenhuoltojärjestelmien ja terveydenhuollon työvoiman vahvistaminen muun muassa digitalisaation avulla ja lisäämällä jäsenvaltioiden välistä integroitua ja koordinoitua työtä, toteuttamalla jatkuvasti parhaita käytäntöjä ja jakamalla tietoja kansanterveyden yleisen tason nostamiseksi.
3)  terveydenhuoltojärjestelmien ja niiden kestävyyden sekä terveydenhuollon työvoiman vahvistaminen muun muassa digitalisaation avulla ja lisäämällä jäsenvaltioiden välistä integroitua ja koordinoitua työtä myös kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, toteuttamalla jatkuvasti parhaita käytäntöjä ja jakamalla vertailukelpoisia ja yhteentoimivia tietoja tavoitteena kansanterveyden yleisen tason nostaminen, terveysosaamisen kehittäminen ja terveydenhuoltojärjestelmien tekeminen muutosjoustavammiksi ja nopeammin reagoiviksi.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Edellä 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin tavoitteisiin pyritään seuraavien erityistavoitteiden avulla soveltuvin osin yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti:
Edellä 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin tavoitteisiin pyritään seuraavien erityistavoitteiden avulla soveltuvissa tapauksissa terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistavan ja yhteinen terveys -lähestymistavan mukaisesti:
Tarkistus 226
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1)  unionin valmiuksien vahvistaminen, jotta se voi ehkäistä rajatylittäviä vakavia terveysuhkia, valmistautua niihin ja reagoida niihin, sekä terveyskriisien hallinnan vahvistaminen muun muassa koordinoimalla, tarjoamalla ja ottamalla käyttöön kiireellisen terveydenhuollon valmiuksia, keräämällä tietoja ja seuraamalla tilannetta;
1)  unionin valmiuksien vahvistaminen, jotta se voi ehkäistä rajatylittäviä vakavia terveysuhkia, valmistautua niihin ja reagoida niihin nopeasti, sekä terveyskriisien hallinnan vahvistaminen muun muassa koordinoimalla, tarjoamalla ja ottamalla käyttöön kiireellisen terveydenhuollon valmiuksia, keräämällä tietoja ja seuraamalla tilannetta, koordinoimalla kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien stressitestejä sekä kehittämällä laadukkaan terveydenhuollon standardeja;
Tarkistus 250
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2)  sen varmistaminen, että unionissa on kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden reservejä tai varastoja sekä kriisitilanteessa käyttöön otettavan lääkintä-, terveydenhuolto- ja tukihenkilöstön reservi;
2)  synergiassa muiden unionin välineiden, ohjelmien ja rahastojen kanssa sellaisten toimien tukeminen, joilla mahdollistetaan lääkintä-, terveydenhuolto- ja tukihenkilöstön, kuten eurooppalaisten lääkintäapujoukkojen henkilöstön, käyttöön ottaminen kriisitilanteissa, muun muassa parantamalla henkilöstön jäsenten koulutusta ja päivittämällä heidän tietämystään, sekä sellaisten toimien tukeminen, joilla edistetään terveyskriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden, kuten keskeisten lääkkeiden, rokotteiden ja lääkinnällisten laitteiden, saatavuutta unionissa kriisin aikana;
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
3)  niiden toimien tukeminen, joilla varmistetaan kriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden ja muiden välttämättömien terveystarvikkeiden asianmukainen saatavuus, saavutettavuus ja kohtuuhintaisuus;
3)  Euroopan lääkemarkkinoiden vahvistaminen, jotta varmistetaan kestävällä tavalla lääkkeiden, sähköisten terveyspalvelujen, lääkinnällisten laitteiden ja muiden välttämättömien terveystarvikkeiden ja kriisin kannalta merkityksellisten lääkinnällisten tuotteiden saatavuus, saavutettavuus ja kohtuuhintaisuus;
Tarkistus 222
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4)  terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden, saatavuuden, kestävyyden ja muutosjoustavuuden vahvistaminen muun muassa tukemalla digitalisaatiota, digitaalisten välineiden ja palvelujen käyttöönottoa, järjestelmää koskevia uudistuksia, uusien hoitomallien toteuttamista ja yleistä terveydenhuoltoa sekä terveyden eriarvoisuuden torjuminen;
4)  terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden, saavutettavuuden, kestävyyden ja muutosjoustavuuden vahvistaminen muun muassa tukemalla digitalisaatiota, johon kuuluu esimerkiksi eurooppalaisen terveysdata-avaruuden perustaminen ja toteuttaminen, ja tukemalla järjestelmää koskevia uudistuksia, uusien hoitomallien toteuttamista, laadukkaiden, kestävien ja kohtuuhintaisten yksilökeskeisten ja tulosperusteisten terveydenhuoltopalvelujen ja niihin liittyvien hoivapalvelujen yhdenvertaisen ja oikea-aikaisen saannin parantamista sekä yleisen sairausvakuutusturvan saavuttamista, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien saatavuus, sekä terveyden eriarvoisuuden ja terveyserojen vähentämistä;
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
4 a)  innovoinnin tehostaminen unionissa, jotta voidaan varmistaa seuraavan sukupolven lääkkeiden, rokotteiden ja lääkinnällisten laitteiden kehittäminen ja käyttöönotto uusiin ja kasvaviin terveydenhuollon haasteisiin ja odotuksiin vastaamiseksi;
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
5)  sellaisten toimien tukeminen, joilla pyritään vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmän valmiuksia edistää sairauksien ennaltaehkäisyä ja terveyttä, potilaiden oikeuksia ja rajatylittävää terveydenhuoltoa, sekä lääketieteen ja terveydenhuollon ammattilaisten huippuosaamisen edistäminen;
5)  sellaisten toimien tukeminen, joilla pyritään vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmän valmiuksia edistää sairauksien ennaltaehkäisyä, seulontaa ja varhaista diagnosointia sekä edistää terveyttä, terveyden taustatekijöiden käsitteleminen sekä terveysosaamisen, potilaiden oikeuksien, potilasturvallisuuden ja rajatylittävän terveydenhuollon parantaminen;
Tarkistus 245
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
6)  ei-tarttuvien tautien, erityisesti syövän, seurantaa, ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa koskevien toimien tukeminen;
6)  ei-tarttuvien tautien, erityisesti syövän, seurantaa, ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa sekä hermoston rappeutumissairauksien ja muiden aivosairauksien varhaista diagnosointia koskevien toimien tukeminen;
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
6 a)  syöväntorjunnan tehostaminen unionissa synergiassa EU:n syöväntorjuntasuunnitelman kanssa muun muassa tukemalla syöpäseurantaa, syövän ennaltaehkäisyä, varhaista diagnosointia ja hoitoa, lasten syövät mukaan luettuina, ja tukemalla Euroopan syöpäinstituutin perustamista;
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)
6 b)  tartuntatautien ja terveysuhkien torjunnan tehostaminen;
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 6 c alakohta (uusi)
6 c)  rokotusvastaisuuteen puuttuminen ja rokotteilla ehkäistävissä olevien tautien, myös syöpien, hävittämiseen tähtäävien toimien tukeminen;
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
7)  lääkkeiden, erityisesti mikrobilääkkeiden, maltillisen ja tehokkaan käytön sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden ympäristöystävällisemmän tuotannon ja hävittämisen edistäminen ja tukeminen;
7)  lääkkeiden, erityisesti mikrobilääkkeiden, tietoon perustuvan, maltillisen ja tehokkaan käytön ja sellaisten lääkkeiden kehittämisen, jotka ovat luontaisesti vähemmän haitallisia ympäristölle, lääkkeiden ympäristöystävällisemmän tuotannon ja lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden ympäristön kannalta järkevän hävittämisen edistäminen ja tukeminen;
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
8)  unionin terveyslainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan tukeminen, korkealaatuisen, vertailukelpoisen ja luotettavan tiedon tuottaminen päätöksenteon ja seurannan tueksi sekä asiaan liittyvien politiikkojen terveysvaikutusten arviointien käytön edistäminen;
8)  unionin terveyslainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan sekä tarvittaessa tarkistamisen tukeminen, korkealaatuisen, vertailukelpoisen ja luotettavan tiedon tuottaminen päätöksenteon ja seurannan tueksi, hoidon tarjoamisen ja täyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin vastaamisen tukeminen sekä muiden asiaan liittyvien unionin politiikkojen terveysvaikutusten arviointien käytön edistäminen;
Tarkistukset 246 ja 71
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
9)  jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden terveydenhuoltojärjestelmien välisen integroidun työn tukeminen, mukaan lukien vaikutuksiltaan merkittävien ennaltaehkäisykäytäntöjen toteuttaminen, ja verkottumisen lisääminen eurooppalaisten osaamisverkostojen ja muiden monikansallisten verkostojen kautta;
9)  jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden terveydenhuoltojärjestelmien välisen integroidun työn tukeminen, mukaan lukien vaikutuksiltaan merkittävien ennaltaehkäisykäytäntöjen toteuttaminen, sellaisten terveydenhuollon menetelmien yksilöimisen tukeminen, jotka on arvioitava unionin tasolla, ja verkottumisen tehostamisen ja lisäämisen tukeminen eurooppalaisten osaamisverkostojen kautta, yleisiä tartuntatauteja ja ei-tarttuvia tauteja käsittelevien huippuosaamisverkostojen ja muiden monikansallisten verkostojen, mukaan lukien Orphanet-verkkopalvelun, kehittäminen ja toteuttaminen täysin synergiassa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja sen missioiden ja kumppanuuksien kanssa ja pyrkiminen lisäämään hoidon kattavuutta potilaille ja hoitamaan enemmän sairauksia ja terveysongelmia;
Tarkistus 223
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
10)  unionin tukeminen kansainvälisiin ja maailmanlaajuisiin terveysaloitteisiin osallistumisessa.
10)  unionin tukeminen kansainvälisiin ja maailmanlaajuisiin terveyssitoumuksiin ja -aloitteisiin osallistumisessa, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien saatavuus.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–27 ovat 1 946 614 000 euroa käypinä hintoina.
1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–27 ovat 10 398 000 000 euroa käypinä hintoina (9 370 000 000 euroa kiinteinä hintoina).
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua määrää voidaan käyttää myös ohjelman toteuttamista koskevaan tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät. Epäsuoriin toimiin liittyvät hallinnolliset menot eivät saa ylittää viittä prosenttia ohjelmalle osoitetusta kokonaismäärästä.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
6 artikla
Poistetaan.
Euroopan unionin elpymisvälineen varat
Asetuksen [Euroopan unionin elpymisväline] 2 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan ohjelman puitteissa käyttämällä mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua määrää, joka on enintään 8 451 000 000 euroa käypinä hintoina, jollei mainitun asetuksen 5 artiklan 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.
Nämä määrät ovat ulkoista käyttötarkoitukseensa sidottua tuloa asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
1 a)  Kaikkien assosioituneiden maiden rahoitusosuudet sisällytetään ohjelman asiaankuuluviin osiin. Komissio ilmoittaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille vuotuisen talousarviomenettelyn aikana ohjelman kunkin osan kokonaismäärärahat ja yksilöi kunkin assosioituneen maan, yksittäiset rahoitusosuudet ja niiden maksutaseen.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Ohjelman toteutuksessa käytetään suoraa hallinnointia asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisesti tai välillistä hallinnointia asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen elinten kanssa.
1.  Ohjelman toteutuksessa käytetään suoraa hallinnointia asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisesti tai välillistä hallinnointia asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen elinten kanssa sen varmistamiseksi, että muiden unionin tason rahoitusohjelmien kanssa ei ole päällekkäisyyksiä.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat.
2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa asetuksessa (EU, Euratom) 2018/1046 vahvistetussa muodossa; rahoitusmuotoja ovat erityisesti avustukset, palkinnot ja hankinnat. Komissio pyrkii saavuttamaan tosiasiallisen ja tasapainoisen maantieteellisen kattavuuden kaikkialla unionissa myös auttamalla jäsenvaltioita parantamaan hankkeiden laatua valmiuksien kehittämisen avulla.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Komissio helpottaa ohjelman johdonmukaista täytäntöönpanoa ja pyrkii samalla yksinkertaistamaan hallintoa mahdollisimman paljon. Komissio ja jäsenvaltiot edistävät vastuualueidensa mukaisesti synergioita ja varmistavat tehokkaan koordinoinnin ohjelman ja muiden unionin ohjelmien ja rahastojen välillä.
Tätä varten ne
a)  varmistavat eri välineiden täydentävyyden, synergian, yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden unionin, kansallisella ja tarvittaessa alueellisella tasolla, erityisesti kun kyseessä ovat unionin varoista rahoitettavat toimenpiteet, sekä suunnitteluvaiheessa että toteuttamisen aikana;
b)  optimoivat koordinointimekanismit päällekkäisten toimien välttämiseksi;
c)  varmistavat toteuttamisesta vastaavien tahojen tiiviin yhteistyön unionin, kansallisella ja tarvittaessa alueellisella tasolla, jotta välineen puitteissa voidaan toteuttaa yhtenäisiä ja tehokkaita tukitoimia.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.   Komissio kehittää ohjelmaa toteuttaessaan yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen, erityisesti Maailman terveysjärjestön (WHO), sekä Euroopan neuvoston ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD), kanssa, jotta maksimoidaan unionin ja kansainvälisten toimien vaikuttavuus ja tehokkuus.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 c kohta (uusi)
4 c.   Komissio kuulee jäsenvaltioiden terveysviranomaisia terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmässä tai muissa asiaankuuluvissa komission asiantuntijaryhmissä sekä sidosryhmiä, erityisesti terveysalan ammattijärjestöjä ja alalla toimivia kansalaisjärjestöjä, kaikissa ohjelman toteutuksen vaiheissa.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
9 aartikla (uusi)
9 a artikla
Avustusten myöntämisperusteet
Avustusten myöntämisperusteet määritellään 18 artiklassa tarkoitetuissa työohjelmissa ja ehdotuspyynnöissä ottaen soveltuvin osin huomioon seuraavat seikat:
a)  johdonmukaisuus 4 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden kanssa;
b)  terveydenhuoltojärjestelmän saavutettavuuden ja kohtuuhintaisuuden edistäminen;
c)  rajatylittävä ulottuvuus;
d)  digitalisaation edistäminen;
e)  sosiaaliset vaikutukset (hyödyt ja kustannukset);
f)  johdonmukaisuus liitteen I säännösten kanssa;
g)  sairauksien ja erityisesti syövän ennaltaehkäisyn edistäminen;
h)  lääkkeiden saatavuuden edistäminen;
i)  toimen toteuttamisvalmius hankkeen suunnitteluvaiheessa;
j)  ehdotetun toteutussuunnitelman mielekkyys.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)
On luotava luotettava ja tehokas mekanismi rahoituksen päällekkäisyyksien välttämiseksi ja terveystavoitteita edistävien unionin eri ohjelmien ja politiikkojen välisten synergioiden varmistamiseksi. Kaikkia unionin eri ohjelmista ja rahastoista rahoitettuja rahoitustoimia ja toimia koskevat tiedot keskitetään tämän mekanismin yhteyteen. Mekanismissa on noudatettava avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita, ja sen on mahdollistettava terveystavoitteita edistävien toimien parempi seuranta ja arviointi.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  mikä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai mikä tahansa kansainvälinen järjestö;
b)  mikä tahansa unionin oikeuden mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai mikä tahansa asiaankuuluva kansainvälinen järjestö, kuten viranomaiset, julkisen sektorin elimet, terveyslaitokset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut sekä potilasjärjestöt;
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, vastaavat periaatteessa omista osallistumiskustannuksistaan.
3.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, vastaavat omista osallistumiskustannuksistaan.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta
5.  Ohjelmasta voidaan myöntää suoria avustuksia ilman ehdotuspyyntöä sellaisten toimien rahoitukseen, joista saadaan selkeää unionin tason lisäarvoa ja joiden yhteisrahoitukseen osallistuvat jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden toimivaltaiset terveysviranomaiset, asiaankuuluvat kansainväliset terveysjärjestöt tai näiden toimivaltaisten viranomaisten valtuuttamat julkisen sektorin elimet ja valtioista riippumattomat elimet yksittäisesti tai verkostona.
5.  Ohjelmasta voidaan myöntää suoria avustuksia ilman ehdotuspyyntöä, jos ne ovat asianmukaisesti perusteltuja, sellaisten toimien rahoitukseen, joista saadaan selkeää unionin tason lisäarvoa ja joiden yhteisrahoitukseen osallistuvat jäsenvaltioiden tai ohjelmaan assosioituneiden kolmansien maiden paikalliset, alueelliset tai kansalliset toimivaltaiset terveysviranomaiset, asiaankuuluvat kansainväliset terveysjärjestöt, Interreg-ohjelmat tai näiden toimivaltaisten viranomaisten valtuuttamat julkisen sektorin elimet ja valtioista riippumattomat elimet yksittäisesti tai verkostona.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta
6.  Ohjelmasta voidaan myöntää suoria avustuksia ilman ehdotuspyyntöä eurooppalaisille osaamisverkostoille. Suoria avustuksia voidaan myöntää myös muille monikansallisille verkostoille, jotka on perustettu EU:n sääntöjen mukaisesti.
6.  Ohjelmasta myönnetään suoria avustuksia ilman ehdotuspyyntöä eurooppalaisille osaamisverkostoille yksinkertaistetulla varainhoitoa koskevalla ja teknisellä raportointijärjestelmällä. Suoria avustuksia voidaan myöntää myös muille monikansallisille verkostoille, muun muassa Interreg-ohjelmille, jotka on perustettu unionin oikeuden mukaisesti.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.  On varmistettava riittävä rahoitus rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan eurooppalaisten osaamisverkostojen mallin lujittamiseksi ja laajentamiseksi varmistamalla erilaisten kliinisten palvelujen tarjoaminen eri kanavien kautta, mukaan lukien sähköisesti annettavat hoitoa ja hallintaa koskevat toiset lausunnot ja asiantuntijaneuvonta potilaille sekä verkossa toimivat ”avohoitopoliklinikat”.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
Komissio kuulee jäsenvaltioiden terveysviranomaisia terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmässä ohjelmaa varten laadituista työsuunnitelmista, sen painopisteistä, strategisista suuntaviivoista ja sen toteuttamisesta.
Komissio kuulee jäsenvaltioiden terveysviranomaisia terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmässä ohjelmaa varten laadituista vuotuisista työsuunnitelmista, sen painopisteistä, strategisista suuntaviivoista ja sen toteuttamisesta sekä mahdollisista synergioista jäsenvaltioiden omien resurssien kanssa, jotta varmistetaan toimien vaikuttavuus ja kestävyys pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komissio kuulee EU4Health-ohjausryhmää ohjelmaa varten laadituista vuotuisista työsuunnitelmista, ohjelman painopisteistä, strategisista suuntaviivoista ja toteuttamisesta sekä mahdollisista synergioista unionin rahastojen kanssa, jotta varmistetaan toimien vaikuttavuus ja kestävyys pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 b kohta (uusi)
Komissio kuulee myös asiaankuuluvia unionin erillisvirastoja ja sidosryhmiä, kuten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja erityisesti potilasjärjestöjen edustajia, ohjelmaa varten laadituista vuotuisista työsuunnitelmista, ohjelman painopisteistä, strategisista suuntaviivoista ja toteuttamisesta.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 c kohta (uusi)
Komissio hyväksyy vuotuiset työsuunnitelmat delegoiduilla säädöksillä. Nämä delegoidut säädökset hyväksytään tämän asetuksen 24 a artiklan mukaisesti.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
16 aartikla (uusi)
16 a artikla
EU4Health-ohjausryhmän perustaminen
1.  Komissio perustaa EU4Health-ohjausryhmän, jäljempänä ’ohjausryhmä’.
2.  Ohjausryhmä
i)  antaa panoksensa kattavan strategian ja ohjauksen muodossa ja osallistuu vuotuisten työsuunnitelmien laatimiseen ohjelmaa varten;
ii)  laatii suunnitelman koordinoinnin, yhteistyön ja synergioiden ohjaamiseksi ohjelman ja muiden terveysulottuvuuden sisältävien ohjelmien välillä;
iii)  tarjoaa arvoihin perustuvia terveystoimia, kestävyyttä ja parempia terveydenhuollon ratkaisuja, edistää terveydenhuollon saatavuutta ja vähentää terveyteen liittyvää eriarvoisuutta sekä edistää potilaiden ja yhteiskunnan osallistumista.
3.  Ohjausryhmä on riippumaton sidosryhmä, johon kuuluu toimijoita kansanterveyden alalta, kuten Euroopan parlamentin edustajia, riippumattomia terveysasiantuntijoita ja potilaiden edustajia.
4.  Ohjausryhmä koostuu 20 asiantuntevasta henkilöstä, jotka on valittu maantieteellinen tasapaino ja sukupuolten tasapuolinen edustus huomioon ottaen ja jotka edustavat 3 kohdassa tarkoitettuja eri tahoja ja aloja.
5.  Komissio nimittää ohjausryhmän jäsenet Euroopan parlamenttia kuultuaan avoimen nimeämis- tai kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.
Jäsenet nimitetään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle ajanjaksolle. Komissio nimittää myös puheenjohtajan ohjausryhmän jäsenten keskuudesta.
6.  Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa, mikä mahdollistaa säännöllisen ja avoimen näkemystenvaihdon.
Koordinoinnin, yhteistyön ja synergioiden ohjaamista koskevalla suunnitelmalla helpotetaan sen varmistamista, että kaikki olemassa olevat terveyteen liittyvät rahoitusmekanismit ovat näkyviä ja koordinoituja, ja autetaan ohjaamaan koordinointia ja yhteistyötä.
Komissio voi kuulla ohjausryhmää muistakin kuin 2 kohdassa tarkoitetuista kysymyksistä.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
Ohjelma toteutetaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 110 artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla. Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.
Ohjelma toteutetaan asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 110 artiklassa tarkoitetuilla vuotuisilla työohjelmilla. Työohjelmissa esitetään tarvittaessa rahoitusta yhdistäviä toimia varten varattu kokonaismäärä.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)
Työohjelmissa hyödynnetään sukupuolivaikutusten arviointia.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta
1.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 ja 4 artiklassa säädettyjen yleisten tavoitteiden ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.
1.  Indikaattorit, mukaan lukien ohjelma- ja toimikohtaiset indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 ja 4 artiklassa säädettyjen yleisten tavoitteiden ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komissio seuraa jatkuvasti ohjelman hallinnointia ja toteuttamista. Avoimuuden lisäämiseksi jatkuvasti ajan tasalla pidettävät hallinnointia ja toteuttamista koskevat tiedot asetetaan julkisesti ja helposti saataville komission verkkosivustolla.
Samaan tietokantaan sisällytetään erityisesti rahoitettuja hankkeita koskevat tiedot. Näihin tietoihin kuuluvat
a)  tiedot rahoitustyypeistä ja edunsaajien tyypeistä, jotta myönnettyjä varoja voidaan seurata avoimesti; yksityiskohtainen selvitys synergioista muiden unionin ohjelmien kanssa, mukaan lukien unionin virastojen toteuttamat toimet, jotta toteutettavien eri toimien täydentävyyttä voidaan analysoida asianmukaisesti;
b)  menotasot eriteltyinä hankekohtaisesti, jotta niitä voidaan analysoida yksityiskohtaisesti myös kunkin 13 artiklassa ja liitteessä I määritellyn toiminta-alan osalta.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään 24 artiklan mukaisesti komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteeseen II tehtäviä muutoksia indikaattoreiden tarkistamiseksi ja täydentämiseksi tarvittaessa.
2.  Siirretään 24 artiklan mukaisesti komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteeseen II tehtäviä muutoksia indikaattoreiden, mukaan lukien ohjelma- ja toimikohtaiset indikaattorit, tarkistamiseksi ja täydentämiseksi tarvittaessa.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Indikaattorit kerätään tarvittaessa sukupuolen mukaan eriteltyinä.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta
3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille ja tarvittaessa jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.
3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti ja lisäämättä edunsaajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Sitä varten unionin varojen saajille ja tarvittaessa jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta
4.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.
4.  Komissio julkaisee, toimittaa ja esittelee sekä väliarvioinnin että lopullisen arvioinnin päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)
Ohjelman tarkastusjärjestelmässä on varmistettava tarkoituksenmukainen tasapaino luottamuksen ja valvonnan välillä ja otettava huomioon valvonnasta kaikilla tasoilla ja erityisesti edunsaajille aiheutuvat hallinnolliset ja muut kustannukset. Tarkastuksissa ohjelmaan on sovellettava kauttaaltaan selkeitä, yhtenäisiä ja johdonmukaisia sääntöjä.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 b kohta (uusi)
Ohjelman tarkastusstrategia perustuu tilintarkastukseen, joka kohdistetaan edustavaan otokseen menoista koko ohjelman laajuudelta. Tätä edustavaa otosta täydennetään tarkastamalla valikoidusti menoja niitä koskevan riskinarvioinnin perusteella. Toimet, jotka saavat yhteisrahoitusta unionin eri ohjelmista, tarkastetaan vain kerran, ja tarkastus kattaa kaikki asianomaiset ohjelmat ja niihin sovellettavat säännöt.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 c kohta (uusi)
Komissio tai rahoituselin voi käyttää järjestelmiin kohdistuvia yhdistettyjä tarkastuksia edunsaajan tasolla. Tällaiset yhdistetyt tarkastukset ovat vapaaehtoisia tietyntyyppisille edunsaajille, ja ne koostuvat järjestelmien ja prosessien tarkastuksesta, jota täydennetään maksutapahtumien tarkastuksella, jonka suorittaa toimivaltainen riippumaton tarkastaja, jolla on kelpoisuus suorittaa lakisääteisiä tilintarkastuksia direktiivin 2006/43/EY mukaisesti1 a. Komissio tai rahoituselin voi käyttää niitä todentaakseen menojen moitteettoman varainhoidon yleisesti ja arvioidakseen uudelleen jälkitarkastusten ja taloutta koskevista selvityksistä annettujen lausuntojen tasoa.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 d kohta (uusi)
Tarkastuksia voidaan suorittaa kahden vuoden ajan loppumaksun suorittamisen jälkeen.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 e kohta (uusi)
Komissio julkaisee tarkastusohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tarkastusmenettelyjä ja -sääntöjä sovelletaan ja tulkitaan luotettavasti ja yhdenmukaisesti koko ohjelman keston ajan.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028.
2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] kolmen vuoden ajaksi 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän kolmen vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite I – a kohta – ii alakohta
ii)  terveyskriisien kannalta merkityksellinen kriittinen terveydenhuoltoinfrastruktuuri, välineet, rakenteet, prosessit, tuotanto- ja laboratoriokapasiteetti, mukaan lukien epidemioiden seuranta-, mallintamis-, ennakoimis-, ehkäisy- ja hallintavälineet.
ii)  terveyskriisien kannalta merkityksellinen koordinoitu toiminta, välineet, mekanismit, rakenteet, prosessit, tuotanto- ja laboratoriokapasiteetti, mukaan lukien epidemioiden seuranta-, mallintamis-, ennakoimis-, ehkäisy- ja hallintavälineet.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite I – b kohta
b)  Parhaiden käytäntöjen ja innovatiivisten ratkaisujen, joilla on vakiintunutta unionin tason lisäarvoa, siirtäminen, mukauttaminen ja käyttöönotto jäsenvaltioiden välillä sekä maakohtainen räätälöity tuki maille tai maaryhmille, joilla on suurimmat tarpeet, rahoittamalla erityishankkeita, kuten twinning-toimintaa, asiantuntijaneuvontaa ja vertaistukea.
b)  Parhaiden käytäntöjen ja innovatiivisten ratkaisujen, joilla on vakiintunutta unionin tason lisäarvoa, siirtäminen, mukauttaminen ja käyttöönotto jäsenvaltioiden tai alueiden välillä sekä maakohtainen räätälöity tuki alueille tai maille taikka alue- tai maaryhmille, joilla on suurimmat tarpeet, rahoittamalla erityishankkeita, kuten twinning-toimintaa, asiantuntijaneuvontaa ja vertaistukea.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
Liite I – c kohta – i alakohta
i)  selvitykset, tutkimukset, tietojen ja tilastojen keruu, menetelmät, luokitukset, mikrosimulaatiot, indikaattorit, tietämyksen välittäminen ja vertailuanalyysit;
i)  selvitykset, tutkimukset, vertailukelpoisten tietojen, tarvittaessa myös sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjen tietojen, ja tilastojen keruu, menetelmät, luokitukset, mikrosimulaatiot, pilottihankkeet, indikaattorit, tietämyksen välittäminen ja vertailuanalyysit;
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
Liite I – c kohta – iii alakohta
iii)  asiantuntijaryhmät ja -paneelit, jotka tarjoavat neuvoja, dataa ja tietoa terveyspolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon tueksi;
iii)  asiantuntijaryhmät ja -paneelit, mukaan lukien soveltuvissa tapauksissa asiaankuuluvien sidosryhmien edustajat, jotka tarjoavat neuvoja, arviointeja, dataa ja tietoa terveyspolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon tueksi, mukaan lukien terveyspolitiikan täytäntöönpanon seuranta-arvioinnit;
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liite I – c kohta – iv alakohta
iv)  tutkimukset ja analyysit sekä tieteellinen neuvonta päätöksenteon tueksi ja tuki kuluttajien turvallisuutta käsittelevälle tiedekomitealle sekä terveys- ja ympäristöriskejä sekä kehittymässä olevia riskejä käsittelevälle tiedekomitealle.
iv)  tutkimukset ja analyysit, unionin muiden politiikkatoimien terveysvaikutusten järjestelmällinen arviointi sekä tieteellinen neuvonta näyttöön perustuvan päätöksenteon tueksi ja tuki kuluttajien turvallisuutta käsittelevälle tiedekomitealle, terveys- ja ympäristöriskejä sekä kehittymässä olevia riskejä käsittelevälle tiedekomitealle ja terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmälle.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite I – d kohta – johdantokappale
d)  Unionin terveyslainsäädännön ja -toimien kehittäminen ja täytäntöönpano erityisesti tukemalla seuraavia:
d)  Unionin terveyslainsäädännön ja -toimien kehittäminen, täytäntöönpano ja arviointi erityisesti tukemalla seuraavia:
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
Liite I – d kohta – i alakohta
i)  unionin terveyslainsäädännön ja -toimien täytäntöönpano, noudattamisen valvonta ja seuranta sekä tekninen tuki oikeudellisten vaatimusten täytäntöönpanolle;
i)  unionin terveyslainsäädännön ja -toimien, terveyden edistäminen mukaan luettuna, täytäntöönpano, noudattamisen valvonta ja seuranta sekä tekninen tuki oikeudellisten ja toiminnallisten vaatimusten täysimääräiselle täytäntöönpanolle kaikissa jäsenvaltioissa;
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
Liite I – d kohta – iv alakohta
iv)  tietokantojen ja digitaalisten välineiden kehittäminen ja käyttäminen sekä niiden yhteentoimivuus, tarvittaessa myös muiden tunnistinteknologioiden, kuten avaruuspohjaisten teknologioiden, kanssa;
iv)  tietokantojen ja digitaalisten välineiden kehittäminen, käyttäminen ja ylläpito sekä niiden yhteentoimivuus, myös jo perustettujen hankkeiden ja tarvittaessa muiden tunnistinteknologioiden, kuten avaruuspohjaisten ja tekoälyteknologioiden, kanssa;
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
Liite I – d kohta – v alakohta
v)  unionin lainsäädännön mukainen tilintarkastus- ja arviointityö;
v)  unionin lainsäädännön mukainen tilintarkastus-, arviointi- ja tarkastustyö;
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Liite I – d kohta – x alakohta
x)  kansalliset yhteyspisteet, jotka tarjoavat unionin terveyslainsäädännön ja ohjelman täytäntöönpanoon liittyvää ohjausta, tietoa ja apua;
x)  kansalliset yhteyspisteet, jotka tarjoavat unionin terveyslainsäädännön ja ohjelman tunnetuksi tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyvää ohjausta, tietoa ja apua;
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
Liite I – d kohta – xi alakohta
xi)  sidosryhmät valtioiden välisen yhteistyön osalta.
xi)  sidosryhmät valtioiden välisen ja alueellisen yhteistyön osalta.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
Liite I – e kohta
e)  Rakenteelliset varastot ja kriisiin valmistautuminen:
Poistetaan.
i)  sellaisen mekanismin perustaminen ja tukeminen, jolla kehitetään, hankitaan ja käsitellään kriisin kannalta merkityksellisiä tuotteita;
ii)  kriisin kannalta merkityksellisistä tuotteista koostuvan EU:n reservien ja varastojen perustaminen ja hallinnointi täydentäen muita unionin välineitä;
iii)  sellaisten mekanismien perustaminen ja tukeminen, joiden avulla voidaan tehokkaasti seurata ja jakaa käytettävissä olevia hoitopalveluja (kuten sairaaloiden vuodepaikkoja ja tehohoitopaikkoja), jakaa terveyskriisin yhteydessä tarvittavia tavaroita ja palveluja sekä varmistaa lääkkeiden, kokeellisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus ja turvallinen käyttö;
iv)  terveyskriisien ehkäisemisessä ja hallinnassa tarvittavien tavaroiden ja palvelujen hankinta sekä toimet, joilla varmistetaan näiden keskeisten tavaroiden ja palvelujen saatavuus;
v)  lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstöstä ja ‑asiantuntijoista koostuvan unionin reservin perustaminen ja toiminta sekä mekanismi tällaisen henkilöstön ja tällaisten asiantuntijoiden lähettämiseksi tarvittaessa terveyskriisin ehkäisemistä tai siihen reagoimista varten kaikkialla unionissa; unionin terveysuhkia käsittelevän ryhmän perustaminen ja toiminta; ryhmän tehtävänä on antaa komission pyynnöstä asiantuntijaneuvontaa ja teknistä apua terveyskriisin yhteydessä;
Tarkistus 227
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – i alakohta
i)  toimet, joilla edistetään terveyskriisien ehkäisyyn, niihin valmistautumiseen, niiden hallintaan ja niihin reagoimiseen liittyvää unionin tason sekä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden unionin laajuista ja monialaista kapasiteettia, mukaan lukien valmiussuunnitelmien laadinta ja valmiusharjoitukset sekä lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstön sekä kansanterveysalan henkilöstön taitojen kehittäminen;
i)  toimet, joilla edistetään terveyskriisien ehkäisyyn, niihin valmistautumiseen, niiden hallintaan ja niihin reagoimiseen liittyvää unionin tason sekä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden unionin laajuista ja monialaista kapasiteettia, mukaan lukien stressitestit, valmiussuunnitelmien laadinta ja valmiusharjoitukset, laadukkaan terveydenhuollon standardien kehittäminen sekä lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstön sekä kansanterveysalan henkilöstön taitojen kehittäminen;
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – i a alakohta (uusi)
i a)  Euroopan terveydenhuoltomekanismin perustaminen, jotta voidaan vastata kaikenlaisiin terveysuhkiin ja -kriiseihin ja tehostaa operatiivista koordinointia Euroopan tasolla; tätä koordinoi ECDC asiaankuuluvien virastojen avustuksella;
Tarkistus 251
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – i b alakohta (uusi)
i b)   terveyskriisin kannalta merkityksellisten tuotteiden reservin perustamisen edistäminen täydentäen rescEU:ta, hätätilanteen tukivälinettä, palautumistukivälinettä ja muita unionin välineitä, ohjelmia ja rahastoja ja tällaisten tuotteiden saatavuuden varmistaminen kriisiaikoina;
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – iii alakohta
iii)  lääketieteellisten vastatoimien, mukaan lukien keskeiset kemikaalit ja vaikuttavat aineet, nopean kehittämisen tukeminen ja/tai niiden hankkiminen sekä kiireellisiä terveysteknologian arviointeja ja kliinisiä tutkimuksia koskevan yhteistyön rahoittaminen;
Poistetaan.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – iv alakohta
iv)  ennaltaehkäisevät toimet haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelemiseksi terveysuhkilta ja toimet kriisivalmiuden ja kriisinhallinnan mukauttamiseksi tällaisten ryhmien tarpeisiin;
iv)  ennaltaehkäisevät toimet kaikkien kansalaisten ja etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelemiseksi terveysuhkilta ja toimet kriisivalmiuden ja kriisinhallinnan mukauttamiseksi tällaisten ryhmien tarpeisiin, kuten palliatiivista hoitoa ja kivunhallintahoitoa tarvitsevien kroonisesti sairaiden potilaiden perushoidon varmistaminen;
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – iv a alakohta (uusi)
iv a)  toimet, joilla tuetaan sähköisiä terveyspalveluja, kuten siirtymistä etälääketieteen palveluihin, kotona tapahtuvaan lääkitsemiseen sekä ennaltaehkäisy-/itsehoitosuunnitelmien täytäntöönpanoon, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista;
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – iv b alakohta (uusi)
iv b)  rajatylittävää yhteistyötä tukevat toimet, joilla varmistetaan kaikkialla unionissa nopea hoitoonpääsy kaikille potilaille, erityisesti harvinaista sairautta sairastaville potilaille;
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – v alakohta
v)  toimet, joilla puututaan terveyskriisin välillisiin terveysvaikutuksiin, erityisesti mielenterveyteen, kroonisista sairauksista kärsiviin potilaisiin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuviin vaikutuksiin;
v)  toimet, joilla puututaan terveyskriisin välillisiin terveysvaikutuksiin, jotka kohdistuvat erityisesti mielenterveyteen, kroonisista sairauksista kärsiviin potilaisiin ja muihin haavoittuvassa tilanteessa oleviin, kuten ihmisiin, joilla on jokin riippuvuus, hiv/aids tai tuberkuloosi, ja hallitaan kyseisiä terveysvaikutuksia;
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – viii a alakohta (uusi)
viii a)  epidemiologiseen valvontaan liittyvien toimien tukeminen, joissa keskitytään kansallisiin terveyslaitoksiin ja edistetään siten kansalaisten terveyteen vaikuttavien tai sitä määrittävien tekijöiden arviointia;
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite I – f kohta – viii b alakohta (uusi)
viii b)  toimet, joilla varmistetaan, että lääkkeiden saanti ei häiriinny ja että hoidot jatkuvat, erityisesti kroonisesti sairaiden potilaiden ollessa kyseessä;
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – johdantokappale
g)  Kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen:
g)  Kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen, terveyden edistäminen ja suojelu sekä sairauksien ehkäiseminen:
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – i alakohta
i)  tietämyksen siirtoa koskevien toimien ja unionin tason yhteistyön tukeminen, jotta voidaan auttaa kansallisia uudistusprosesseja parantamaan tehokkuutta, saatavuutta, kestävyyttä ja muutosjoustavuutta, erityisesti jotta voidaan vastata talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä yksilöityihin haasteisiin ja vahvistaa perusterveydenhuoltoa, tukea hoidon integrointia ja pyrkiä yleiseen terveydenhuoltoon ja terveydenhuollon yhdenvertaiseen saatavuuteen;
i)  tietämyksen siirtoa koskevien toimien ja unionin tason yhteistyön tukeminen, jotta voidaan auttaa kansallisia uudistusprosesseja parantamaan tehokkuutta, saavutettavuutta, kestävyyttä ja muutosjoustavuutta, samalla kun yhdistetään käytettävissä oleva unionin rahoitus, erityisesti jotta voidaan vastata talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson ja terveyttä koskevien maakohtaisten suositusten yhteydessä yksilöityihin haasteisiin ja vahvistaa perusterveydenhuoltoa, tukea hoidon integrointia, pyrkiä yleiseen terveydenhuoltoon ja saavuttaa laadukkaan terveydenhuollon yhdenvertainen saatavuus;
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – i a alakohta (uusi)
i a)  täytäntöönpanotoimien tukeminen terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyvien eriarvoisuuksien vähentämiseksi;
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – ii alakohta
ii)  lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstön koulutusohjelmat sekä henkilöstön tilapäistä vaihtoa koskevat ohjelmat;
ii)  lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstön koulutus- ja liikkuvuusohjelmien, mukaan lukien verkko-ohjelmat, sekä henkilöstön tilapäistä vaihtoa koskevien ohjelmien tukeminen synergiassa muiden ohjelmien kanssa, jotta voidaan erityisesti parantaa henkilöstön opetussuunnitelmia ja digitaalisia taitoja;
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – iii alakohta
iii)  terveydenhuoltoalan työvoiman maantieteellisen jakautumisen parantamisen tukeminen ja sen välttämisen tukeminen, että terveydenhuoltopalvelut puuttuvat tietyiltä alueilta;
iii)  terveydenhuoltoalan työvoiman maantieteellisen jakautumisen parantamisen tukeminen synergiassa muiden ohjelmien kanssa varmistaen, että työvoiman jakautuminen on myös oikeassa suhteessa kyseisen alueen väestöön, jotta vältetään, että terveydenhuoltopalvelut puuttuvat tietyiltä alueilta, sekä työssä pysymistä koskevien toimien edistäminen ja täytäntöönpano;
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – iv alakohta
iv)  unionin vertailulaboratorioiden ja -keskusten sekä osaamiskeskusten perustamisen ja koordinoinnin tukeminen;
iv)  unionin vertailulaboratorioiden ja -keskusten, osaamiskeskusten ja tautikohtaisten unionin foorumien perustamisen, koordinoinnin ja käyttöönoton tukeminen parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi, vertailemiseksi ja analysoimiseksi jäsenvaltioiden välillä;
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – v alakohta
v)  jäsenvaltioiden valmius- ja reagointijärjestelyjen (kuten kriisinhallinnan, mikrobilääkeresistenssin ja rokotusten) tarkastaminen;
v)  jäsenvaltioiden valmius- ja reagointijärjestelyjen (kuten kriisinhallinnan, mikrobilääkeresistenssin ja rokotusten) tarkastaminen ja niiden terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä koskevien kansallisten strategioiden tai ohjelmien täytäntöönpano;
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – viii a alakohta (uusi)
viii a)  unionin kehyksen ja siihen liittyvien yhteentoimivien digitaalisten välineiden tukeminen terveydenhuollon menetelmien arvioinnin alalla jäsenvaltioiden välillä ja verkostoissa tehtävän yhteistyön lujittamiseksi, mukaan lukien verkostot, joita tarvitaan, jotta jäsenvaltiot voivat toimittaa ja vaihtaa oikea-aikaisia, luotettavia ja korkealaatuisia yhteisiä kliinisiä arviointeja, sekä yhteiset tieteelliset kuulemiset sekä muut asiankuuluvat toimet päätöksentekijöiden tukemiseksi terveydenhuollon menetelmien arviointia koskevan yhteistyön tulosten vaihtamisessa;
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – ix alakohta
ix)  sellaisten ohjelmien perustamisen ja toteuttamisen tukeminen, jotka tukevat jäsenvaltioita ja niiden toimia terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn parantamiseksi (tarttuvien ja ei-tarttuvien tautien osalta);
ix)  sellaisten kansallisten ja unionin ohjelmien, myös digitaalisten ja näyttöön perustuvien ohjelmien, perustamisen ja toteuttamisen tukeminen, jotka tukevat jäsenvaltioita ja niiden toimia terveyden edistämisen, terveysosaamisen ja tautien ehkäisyn parantamiseksi (tarttuvien ja ei-tarttuvien tautien osalta) terveydenhuollon yksiköissä ja yhteisöissä ja kroonisten sairauksien tärkeimpien riskitekijöiden vähentämiseksi;
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – ix a alakohta (uusi)
ix a)  tautikohtaisten unionin foorumien perustamisen ja toiminnan tukeminen parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi, vertailemiseksi ja analysoimiseksi jäsenvaltioiden välillä huippuosaamisverkostojen muodossa tartuntatautien ja ei-tarttuvien tautien, erityisesti kroonisten sairauksien, alalla;
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – ix b alakohta (uusi)
ix b)  sairauksien ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevien suuntaviivojen laatimisen tukeminen tartuntatautien ja ei-tarttuvien tautien alalla;
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – x alakohta
x)  sellaisten jäsenvaltioiden toimien tukeminen, joilla luodaan terveellisiä ja turvallisia kaupunki-, työ- ja kouluympäristöjä, mahdollistetaan terveellisiä elämänvalintoja ja edistetään terveellisiä ruokavalioita ottaen huomioon haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tarpeet;
x)  sellaisten jäsenvaltioiden toimien tukeminen, joilla luodaan terveellisiä ja turvallisia kaupunki-, työ- ja kouluympäristöjä, edistetään mielenterveyttä ja terveyskasvatusta, mahdollistetaan terveellisiä elämäntapoja ja edistetään säännöllistä fyysistä aktiivisuutta ja terveellisiä ruokavalioita ottaen huomioon ihmisten tarpeet kaikissa elämänvaiheissa pyrkimyksenä edistää terveyttä läpi elämän;
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – x a alakohta (uusi)
x a)  terveyden taustatekijöihin kohdistuvien jäsenvaltioiden toimien tukeminen, mukaan lukien alkoholiin liittyvien haittojen ja tupakkatuotteiden käytön vähentäminen;
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – x b alakohta (uusi)
x b)  seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen ja niihin liittyvien lääkkeiden saatavuuden varmistamiseen tähtäävien jäsenvaltioiden toimien tukeminen ja ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja hoitoa koskevien integroitujen ja monialaisten lähestymistapojen tukeminen;
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – x c alakohta (uusi)
x c)  toimet, joilla edistetään sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille tarjottavaa hoitoa ja tukea;
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – x d alakohta (uusi)
x d)  toimet, joilla edistetään vammaisten henkilöiden yhdenvertaista pääsyä terveyspalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen ja hoidon piiriin;
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – xi a alakohta (uusi)
xi a)  jäsenvaltioiden tukeminen harvinaisia sairauksia koskevien kansallisten suunnitelmien tarkistamisessa, jotta voidaan toteuttaa tarvittavat taloudelliset ja organisatoriset järjestelyt eurooppalaisten osaamisverkostojen integroimiseksi tehokkaasti kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin myös tukemalla sellaisten politiikkojen, sääntöjen ja menettelyjen kehittämistä ja täytäntöönpanoa, joita tarvitaan osaamisverkostojen järjestelmän kytkemistä kansalliseen tasoon;
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – xi b alakohta (uusi)
xi b)  eurooppalaisten osaamisverkostojen järjestelmän toteuttamisen tukeminen jatkuvaa arviointia, seurantaa ja laadun parantamista varten;
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – vi c alakohta (uusi)
xi c)  rahoituksen kohdentaminen tehokkaiden ja pysyvien mekanismien perustamiseksi eurooppalaisten osaamisverkostojen yhteistyötä varten, jotta voidaan käsitellä useita järjestelmiä koskevia tarpeita, jotka johtuvat harvemmin esiintyvistä ja harvinaisista sairauksista, ja helpottaa diagonaalista verkottumista eri erikoisalojen välillä;
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – xi d alakohta (uusi)
xi d)  jäsenvaltioiden tukeminen niiden vahvistaessa harvinaisia sairauksia käsitteleviä osaamiskeskuksiaan, jotta ne voivat kehittää kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien valmiuksia diagnosoida, hoitaa ja hallita tällaisia sairauksia, sekä monikansallinen yhteistyö harvinaisia sairauksia koskevassa kodifioinnissa, tiedoissa ja tietämyksessä, erityisesti Orphanet-tietokanta;
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
Liite I – g kohta – xii a alakohta (uusi)
xii a)  jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin tukeminen eurooppalaisen sairaaloiden huippuosaamisen verkoston luomiseksi, harvinaisten sairauksien rajatylittävän hoidon parantamiseksi ja hoidon saatavuuden lisäämiseksi kaikille unionin kansalaisille;
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – johdantokappale
h)  Syöpää koskevat toimet:
h)  Syöpää, myös lasten syöpiä, koskevat toimet:
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – i alakohta
i)  jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen tukeminen eurooppalaisen syöväntorjuntaohjeiston suositusten edistämisessä ja täytäntöönpanossa;
i)  jäsenvaltioiden, Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen ja kansalaisjärjestöjen tukeminen eurooppalaisen syöväntorjuntaohjeiston suositusten edistämisessä ja täytäntöönpanossa; eurooppalaisen syöväntorjuntaohjeiston nykyisen version tarkistamisen ja jatkuvan päivittämisen tukeminen;
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – i a alakohta (uusi)
i a)  Euroopan syöpäinstituutin perustamisen tukeminen, jotta se toimii foorumina eurooppalaisten syöpää käsittelevien osaamisverkostojen toteuttamiselle, kerää kliinistä tietoa kaikkien osallistujamaiden keskuksista eri puolilta unionia ja priorisoi syöpiä ja lasten syöpiä koskevat akateemiset ja kliiniset huippututkimusohjelmat;
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – iii alakohta
iii)  syövän tärkeimpiä riskitekijöitä koskevien ennaltaehkäisyohjelmien tukeminen;
iii)  sellaisten syövän tärkeimpiä riskitekijöitä koskevien ennaltaehkäisyohjelmien tukeminen, jotka ovat vahvistetun näytön perusteella osoittautuneet tehokkaiksi;
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – iv a alakohta (uusi)
iv a)  toimet, joilla tuetaan syöpärekisterien toteuttamista kaikissa jäsenvaltioissa;
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – v alakohta
v)  toimet, joilla tuetaan syöpäpalvelujen ja innovatiivisten syöpälääkkeiden saatavuutta;
v)  toimet, joilla tuetaan EU:n syöväntorjuntasuunnitelman mukaisia täytäntöönpanotoimia, kansallisia ohjelmia ja suuntaviivoja eriarvoisuuden vähentämiseksi ja syöpäpalvelujen, tukihoitojen ja palliatiivisen hoidon sekä innovatiivisten, saavutettavien ja tehokkaiden seulontojen, hoitojen ja syöpälääkkeiden tarjoamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa täydessä synergiassa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ja sen missioiden ja kumppanuuksien kanssa;
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – v a alakohta (uusi)
v a)  toimet, joilla tuetaan uusien lääkkeiden ja uusien hoitomuotojen, myös tukihoitojen ja palliatiivisen hoidon, yhdenvertaista ja oikea-aikaista saatavuutta kaikkialla Euroopassa, kun kyseessä ovat lasten pahanlaatuiset sairaudet, ja tällaisten lääkkeiden ja hoitojen lapsille sopivien annostusten ja koostumusten saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden edistäminen;
Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – v b alakohta (uusi)
v b)  toimet, joilla vastataan syöpää sairastavien lasten ja nuorten sekä syövästä selvinneiden täyttämättömiin tarpeisiin erityisohjelmilla ja -suunnitelmilla, jotka mahdollistavat muun muassa lasten syöpiä käsittelevät eurooppalaiset osaamisverkostot;
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – vii alakohta
vii)  toimet, joilla tuetaan syövän ennaltaehkäisyn ja hoidon laatua, mukaan lukien diagnosointi ja hoito;
vii)  toimet, joilla tuetaan syövän ennaltaehkäisyn ja hoidon laatua, mukaan lukien diagnosointi, hoito, seuranta, tukihoidot ja palliatiivinen hoito;
Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – viii alakohta
viii)  toimet, joilla tuetaan syövästä selvinneiden ja syöpää sairastavista henkilöistä huolehtivien elämänlaatua;
viii)  toimet, joilla tuetaan syövästä selvinneiden ja syöpää sairastavista henkilöistä huolehtivien elämänlaatua, mukaan lukien psykologisen tuen tarjoaminen, kivun hallinta ja ammatillinen uudelleenintegroituminen;
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – ix alakohta
ix)  tupakoinnin torjuntaa koskevan unionin politiikan ja lainsäädännön täytäntöönpanon tukeminen;
ix)  tupakoinnin torjuntaa koskevan unionin politiikan ja lainsäädännön sekä muun ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen liittyvän, muun muassa alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseen tähtäävän, lainsäädännön täytäntöönpanon tukeminen;
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – x alakohta
x)  sellaisten mekanismien perustaminen ja tukeminen, joilla kehitetään monia eri erikoisaloja kattavaa kapasiteettia ja jatkokoulutusta syövänhoidon alalla.
x)  sellaisten mekanismien perustaminen ja tukeminen, joilla kehitetään terveydenhuollon ammattilaisten ja omaishoitajien monia eri erikoisaloja kattavaa kapasiteettia ja jatkokoulutusta syövänhoidon, seulonnan ja varhaisen diagnosoinnin alalla erityisesti lasten syöpien suhteen, tavoitteena hoidon laadun parantaminen;
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
Liite I – h kohta – x a alakohta (uusi)
x a)  toimet, joilla tuetaan integroivaa, koordinoitua, monialaista ja potilaskeskeistä lähestymistapaa syöpäpotilaisiin ja syövästä selvinneisiin;
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – ii alakohta
ii)  rokotevastaisuuden vastaisten toimien tukeminen;
ii)  rokotevastaisuuden ja disinformaation vastaisten toimien tukeminen ja immunisaation edistäminen ihmisten kaikissa elämänvaiheissa;
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – ii a alakohta (uusi)
ii a)  tukivälineet ja -alustat, joilla kerätään todellisissa olosuhteissa saatua näyttöä rokotteiden turvallisuudesta, tehokkuudesta ja vaikutuksista käytön jälkeen, ilman että rajoitetaan kuitenkaan vankan näytön luomista hyväksyntää edeltävässä vaiheessa;
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – ii b alakohta (uusi)
ii b)  toimien tukeminen rokotteilla ehkäistävissä olevien tautien hävittämiseksi;
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – iii alakohta
iii)  kliinisten tutkimusten tukeminen innovatiivisten, turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden ja rokotteiden kehittämisen, hyväksymisen ja saatavuuden nopeuttamiseksi;
iii)  kliinisten tutkimusten ja todellisissa olosuhteissa kerättyjen tietojen käytön, myös sellaisten, jotka edellyttävät tehostettua koordinointia unionin tasolla ja EMAn kanssa, tukeminen innovatiivisten, turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden ja rokotteiden kehittämisen, hyväksymisen ja saatavuuden nopeuttamiseksi;
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – iii a alakohta (uusi)
iii a)  sellaisten toimenpiteiden tukeminen, joilla pyritään luomaan ja kehittämään eurooppalainen digitaalinen mekanismi mahdollisista puutteista raportoinnin ja ilmoittamisen sekä niiden seurannan parantamiseksi lääkkeitä, rokotteita ja lääkinnällisiä laitteita koskevaa puutetta käsittelevän unionin foorumin muodossa ja yhden yhdenmukaisen ja yhteentoimivan tiedonkeruumallin ja puutteiden kansallisten raportointijärjestelmien perusteella, mukaan lukien sellaisen tehokkaan unionin telematiikkainfrastruktuurin täysimääräinen täytäntöönpano, joka yhdistää lääkkeitä ja toimitusketjuja koskevat tiedot;
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – iii b alakohta (uusi)
iii b)  sellaisten toimien tukeminen, joilla kannustetaan tärkeimpien vaikuttavien farmaseuttisten aineiden ja lääkkeiden tuotannon lisäämiseen unionissa, muun muassa monipuolistamalla vaikuttavien aineiden ja geneeristen lääkkeiden toimitusketjutuotantoa unionissa, jotta vähennetään jäsenvaltioiden riippuvuutta tietyistä kolmansista maista;
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – iv alakohta
iv)  sellaisten toimien tukeminen, joilla varmistetaan lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden parempi saatavuus unionissa ja edistetään niiden kohtuuhintaisuutta potilaiden ja terveydenhuoltojärjestelmien kannalta;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – v alakohta
v)  sellaisten toimien tukeminen, joilla kannustetaan innovatiivisten tuotteiden ja kaupallisesti vähemmän kiinnostavien tuotteiden, kuten mikrobilääkkeiden, kehittämiseen;
v)  sellaisten toimien tukeminen, joilla kannustetaan innovatiivisten lääkkeiden ja rokotteiden löytämiseen ja kehittämiseen terveydenhuollon uusiin haasteisiin ja potilaiden tarpeisiin vastaamiseksi;
Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – v a alakohta (uusi)
v a)  sellaisten toimien tukeminen, joilla edistetään innovointia uusien käyttötarkoitusten, uusien koostumusten ja yhdistelmien löytämiseksi patenttisuojan ulkopuolella oleville lääkkeille, mistä koituu merkittäviä parannuksia potilaille, terveydenhuollon ammattilaisille ja/tai terveydenhuoltojärjestelmille;
Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – v b alakohta (uusi)
v b)  toimet, joilla puututaan antibiootteihin liittyviin markkinoiden toimintapuutteisiin ja kannustetaan kestäviin investointeihin uusien mikrobilääkkeiden, harvinaisiin sairauksiin tarkoitettujen lääkkeiden ja tartuntatauteihin tarkoitettujen lääkkeiden löytämiseksi ja kehittämiseksi, niin että varmistetaan niiden tasapuolinen saatavuus;
Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – vi alakohta
vi)  sellaisten toimien tukeminen, joilla seurataan sairaaloissa ja apteekeissa esiintyvää lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden puutetta, puututaan siihen ja parannetaan toimitusvarmuutta;
vi)  sellaisten toimien tukeminen, joilla seurataan, ehkäistään ja hallitaan sairaaloissa ja apteekeissa esiintyvää lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden puutetta ja raportoidaan ja ilmoitetaan siitä, kerätään ilmoitetut puutteet keskitettyyn tietokantaan, joka on yhteentoimiva lääkkeitä koskevia lakisääteisiä tietoja sisältävien tietokantojen kanssa, puututaan tähän puutteeseen ja parannetaan toimitusvarmuutta;
Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – viii alakohta
viii)  toimet, joilla tehostetaan lääkkeiden ympäristöriskien arviointia;
viii)  toimet, joilla tehostetaan lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden ympäristöriskien arviointia;
Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – ix alakohta
ix)  toimet, joilla edistetään mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä ja hävittämistä;
ix)  toimet, joilla edistetään lääkkeiden, erityisesti mikrobilääkkeiden, maltillista käyttöä ja hävittämistä, ja vähennetään lääkkeiden käyttöä yleensä, sekä toimet, joilla tuetaan mikrobilääkkeiden käytön valvontaa ja mikrobilääkeresistenssin torjumista;
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
Liite I – i kohta – x alakohta
x)  sellaisten toimien tukeminen, joilla edistetään lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita koskevan kansainvälisen sääntelyn yhdenmukaistamista.
x)  sellaisten toimien tukeminen, joilla edistetään lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita koskevan kansainvälisen sääntelyn ja niiden käytön yhdenmukaistamista ja parannetaan unionin viranomaisvalvontaa;
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
Liite I – j kohta – i alakohta
i)  kehittyneiden yhteentoimivien digitaalisten palveluinfrastruktuurien käyttöönoton, toiminnan ja ylläpidon sekä datan laadunvarmistusprosessien tukeminen tietojen vaihtoa, saatavuutta, käyttöä ja uudelleenkäyttöä varten; rajatylittävän verkottumisen (myös sähköisten potilaskertomusten, rekisterien ja muiden tietokantojen kautta) tukeminen;
i)  kehittyneiden yhteentoimivien digitaalisten palveluinfrastruktuurien käyttöönoton, toiminnan ja ylläpidon sekä tietoturvan ja datan laadunvarmistusprosessien tukeminen tietojen vaihtoa, saatavuutta, käyttöä ja uudelleenkäyttöä varten; rajatylittävän verkottumisen (myös sähköisten potilaskertomusten, rekisterien ja muiden tietokantojen parantamisen ja paremman hyödyntämisen kautta) tukeminen;
Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
Liite I – j kohta – i a alakohta (uusi)
i a)  eurooppalaisen sähköisen terveysrekisterin perustaminen ja sen toteuttamisen tukeminen jäsenvaltioissa sähköisten terveyspalvelujen käytön lisäämiseksi sekä terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyden ja muutosjoustavuuden parantamiseksi;
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
Liite I – j kohta – i b alakohta (uusi)
i b)  jäsenvaltioiden tukeminen eurooppalaisten osaamisverkostojen rekisterien parantamisessa, edelleenkehittämisessä ja toteuttamisessa;
Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
Liite I – j kohta – ii alakohta
ii)  terveydenhuollon ja terveydenhuoltojärjestelmien digitalisaation tukeminen muun muassa vertailuanalyysien avulla ja kehittämällä kapasiteettia innovatiivisten välineiden ja teknologioiden käyttöönottoa varten; terveydenhuollon ammattilaisten digitaalisen osaamisen kehittäminen;
ii)  terveydenhuollon ja terveydenhuoltojärjestelmien digitalisaation tukeminen muun muassa vertailuanalyysien avulla ja kehittämällä kapasiteettia innovatiivisten välineiden ja teknologioiden käyttöönottoa varten ja vahvistamalla terveystietojen turvallista käyttöä ja uudelleenkäyttöä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti; terveydenhuollon ammattilaisten ja kansalaisten digitaalisen osaamisen kehittämisen tukeminen ja toteuttaminen tehostamalla koulutusta ja (digitaalisia) terveysalan osaamista koskevia toimenpiteitä;
Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
Liite I – j kohta – iii alakohta
iii)  digitaalisten välineiden ja infrastruktuurien käyttöönoton ja yhteentoimivuuden kehittäminen jäsenvaltioissa ja niiden välillä sekä unionin toimielinten ja elinten kanssa; asianmukaisten hallintorakenteiden ja kestävien ja yhteentoimivien unionin terveystietojärjestelmien kehittäminen osana eurooppalaista terveysdata-avaruutta ja kansalaisten mahdollisuuksien parantaminen saada ja valvoa terveystietojaan;
iii)  digitaalisten välineiden ja infrastruktuurien käyttöönoton ja yhteentoimivuuden kehittäminen jäsenvaltioissa ja niiden välillä sekä unionin toimielinten, virastojen ja elinten kanssa; asianmukaisten hallintorakenteiden ja kestävien ja yhteentoimivien unionin terveystietojärjestelmien kehittäminen osana eurooppalaista terveysdata-avaruutta ja niin, että tekoäly voidaan ottaa turvallisesti ja tehokkaasti käyttöön terveydenhuollossa ja että samalla parannetaan ja helpotetaan kansalaisten mahdollisuuksia saada ja valvoa terveystietojaan; yksilökeskeistä digitaalista terveydenhuoltoa ja terveystietoa koskevien nykyisten onnistuneiden aloitteiden ja hankkeiden käyttöönoton ja laajemman täytäntöönpanon tukeminen;
Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
Liite I – j kohta – iv alakohta
iv)  etälääketieteen ja etäterveydenhuollon optimaalisen käytön tukeminen, myös satelliittiviestinnän avulla syrjäisillä alueilla, digitaalivetoisen organisaatioinnovoinnin edistäminen terveydenhuoltolaitoksissa ja sellaisten digitaalisten välineiden edistäminen, joilla tuetaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja henkilökeskeistä hoitoa.
iv)  etälääketieteen ja etäterveydenhuollon saatavuuden ja optimaalisen käytön tukeminen, myös satelliittiviestinnän avulla syrjäisillä alueilla, digitaalivetoisen organisaatioinnovoinnin edistäminen terveydenhuoltolaitoksissa ja sellaisten digitaalisten välineiden edistäminen, joilla tuetaan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja henkilökeskeistä hoitoa; potilaiden ja hoitoalan ammattilaisten osallistumisen edistäminen käyttäjäystävällisten, saavutettavien, turvallisten ja toimivien etälääketieteen/etäterveydenhuollon palvelujen ja muiden digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun ja kehittämiseen;
Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
Liite I – k kohta – iii alakohta
iii)  viestintä sairauksien ehkäisyn ja terveellisten elintapojen edistämiseksi yhteistyössä kaikkien asianomaisten toimijoiden kanssa kansainvälisellä, unionin ja kansallisella tasolla.
iii)  viestintä terveyden, terveellisten elintapojen ja sairauksien ennaltaehkäisyn edistämiseksi yhteistyössä kaikkien asianomaisten toimijoiden kanssa kansainvälisellä, unionin, kansallisella ja alueellisella tasolla;
Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
Liite I – k kohta – iii a alakohta (uusi)
iii a)  valistuskampanjat kohderyhmille ja väestölle yleensä sekä sidosryhmien vetämät hankkeet, mukaan lukien disinformaation ehkäiseminen ja torjunta;
Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
Liite I – k kohta – iii b alakohta (uusi)
iii b)  viestintätoimet, joilla pyritään torjumaan lääkkeitä, rokotteita, terveystuotteita, sairauksien syitä ja hoitoa koskevia virheellisiä tietoja ja disinformaatiota, kuten valeuutisia;
Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
Liite I – k kohta – iii c alakohta (uusi)
iii c)  viestintä kansalaisille terveysriskeistä ja terveyden taustatekijöistä;
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
Liite I – k kohta – iii d alakohta (uusi)
iii d)  veren komponenttien, elinten, kudosten ja solujen luovutusta koskevat viestintä-, tiedotus- ja valistuskampanjat, joilla kansalaisia muistutetaan luovutusten suuresta merkityksestä yhteisvastuullisuuden, terveyspolitiikan ja terapeuttisten hyötyjen kannalta;
Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – I kohta
I.  EU:n ja jäsenvaltioiden valmiuden ja reagoinnin suunnittelun laatu ja kattavuus rajatylittävien vakavien terveysuhkien osalta
I.  EU:n ja jäsenvaltioiden valmiuden ja reagoinnin suunnittelun laatu ja kattavuus rajatylittävien vakavien terveysuhkien osalta, mukaan lukien muutosjoustavuuden arviointi-indikaattorit kaikkialla unionissa
Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – II kohta
II.  Täyttämättä jääneitä tarpeita varten keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjen lääkkeiden (esim. harvinaislääkelupien määrä, pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet, lastenlääkkeet tai rokotteet) saatavuus
II.  Täyttämättä jääneitä tarpeita varten keskitetyssä menettelyssä hyväksyttyjen lääkkeiden (esim. olemassa olevien ja uusien harvinaislääkelupien määrä, pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet, lastenlääkkeet tai rokotteet) ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus
Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – III kohta
III.  Kestävän kehityksen tavoitetta 3.4 suoraan edistävien toimien ja parhaiden käytäntöjen määrä kutakin jäsenvaltiota kohden
III.  Yleisen sairausvakuutusturvan aikaansaamista suoraan edistävien toimien ja parhaiden käytäntöjen määrä kutakin jäsenvaltiota kohden
Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – IV kohta
IV.  Parhaiden käytäntöjen toteuttaminen jäsenvaltioiden kesken
IV.  Terveyttä edistävien, sairauksia ehkäisevien ja terveyteen liittyvään eriarvoisuuteen puuttuvien terveysohjelmien toteuttaminen jäsenvaltioiden kesken
Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – IV a kohta (uusi)
IV a.  Eurooppalaisen terveysdata-avaruuden toteuttaminen
Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Kansanterveyden kannalta merkittäviin tarpeisiin tarkoitettujen lääkkeiden nopeampaa kehittämistä ja arviointia koskevien uusien menettelyjen lukumäärä, tarvittaessa uudet teknologiat huomioon ottaen
Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, joiden digitaalisen terveysinfrastruktuurin taso on asianmukainen
Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 1 c kohta (uusi)
1 c.  Niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka ovat toteuttaneet eurooppalaisen sähköisen terveysrekisterin
Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 1 d kohta (uusi)
1 d.  Se osuus jäsenvaltioiden väestöstä, jolla on pääsy tietoihinsa eurooppalaisessa terveysdata-avaruudessa, jäsenvaltioittain
Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 3 kohta
3.  Jaettujen rokoteannosten lukumäärä
3.  Saatavilla olevien rokoteannosten lukumäärä tyypeittäin ja jäsenvaltioittain
Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Rokotuskattavuus iän ja rokotteella ehkäistävissä olevien tautien mukaan jaoteltuna
Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 6 kohta
6.  Kohdunkaulan syövän, rintasyövän sekä paksu- ja peräsuolen syövän ikävakioitu viiden vuoden nettoelossaolo
6.  Syövän ikävakioitu viiden vuoden nettoelossaolo syövän tyypin, iän, sukupuolen ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna
Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 6 a kohta (uusi)
6 a.  Lasten syöpien ikävakioitu viiden vuoden nettoelossaololuku syövän tyypin, iän, sukupuolen ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna
Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 6 b kohta (uusi)
6 b.  Rintasyövän, kohdunkaulansyövän ja paksu- ja peräsuolen syövän seulontaohjelmien seulontakattavuus syövän tyypin, iän, sukupuolen ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna
Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 7 kohta
7.  Niiden syöpärekisterien suhteellinen osuus ja niiden jäsenvaltioiden määrä, jotka ilmoittavat tiedot kohdunkaulan syövän, rintasyövän sekä paksu- ja peräsuolen syövän vaiheesta diagnosoinnin yhteydessä
7.  Niiden syöpärekisterien suhteellinen osuus ja niiden jäsenvaltioiden määrä, jotka ilmoittavat tiedot syövän vaiheesta diagnosoinnin yhteydessä
Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 7 a kohta (uusi)
7 a.  Syöpiä ja lasten syöpiä koskevien palliatiivisten hoitojen suhteellinen osuus ja hoitotulokset syövän tyypin, iän, sukupuolen ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna
Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 7 b kohta (uusi)
7 b.  Niiden lasten syöpiä koskevien rekisterien suhteellinen osuus jäsenvaltiota kohti ja niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka ilmoittavat tiedot lasten syöpien vaiheesta diagnosoinnin yhteydessä
Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 7 c kohta (uusi)
7 c.  Merkittävien kroonisten sairauksien esiintyvyys jäsenvaltioittain sairauden, sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuna
Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 7 d kohta (uusi)
7 d.  Ikävakioitu ei-tarttuvien tautien aiheuttama kuolleisuus (100 000:ta henkilöä kohti) sairauden mukaan jaoteltuna
Tarkistus 207
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 7 e kohta (uusi)
7 e.  Asianmukaista hoitoa saavien hiv-/aids-potilaiden prosenttiosuus jäsenvaltion, sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuna
Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 7 f kohta (uusi)
7 f.  Asianmukaista hoitoa saavien tuberkuloosipotilaiden osuus jäsenvaltion, sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuna
Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 8 kohta
8.  Tupakoinnin yleisyys
8.  Ikävakioitu tupakkatuotteiden käytön yleisyys sukupuolen mukaan jaoteltuna
Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 8 a kohta (uusi)
8 a.  Ikävakioitu haitallisen alkoholinkäytön yleisyys sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuna
Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 9 kohta
9.  Lääkepulan määrä keskitettyjen asiointipisteiden verkostossa
9.  Lääkepulan määrä jäsenvaltioissa
Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 9 a kohta (uusi)
9 a.  Sellaisten toimien tukeminen, joilla kannustetaan tärkeimpien vaikuttavien farmaseuttisten aineiden ja lääkkeiden tuotantoon unionissa
Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 12 a kohta (uusi)
12 a.  Mikrobilääkkeiden käyttö ATC-luokittain ja jäsenvaltioittain
Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 12 b kohta (uusi)
12 b.  Hoitoon liittyvien infektioiden aiheuttama kuolleisuus iän, sukupuolen ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna
Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 12 c kohta (uusi)
12 c.  Alle 75-vuotiaiden henkilöiden sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään ja diabetekseen liittyvät vältettävissä olevat kuolemantapaukset, ei-tarttuvista taudeista johtuvat haittapainotetut elinvuodet ja laatupainotetut elinvuodet sekä krooniset hengityselinsairaudet sukupuolen ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna
Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 13 kohta
13.  Eurooppalaisiin osaamisverkostoihin osallistuvien sairaalan yksiköiden lukumäärä ja eurooppalaisten osaamisverkostojen jäsenten diagnosoimien ja hoitamien potilaiden lukumäärä
13.  Eurooppalaisiin osaamisverkostoihin osallistuvien terveydenhuollon yksiköiden lukumäärä ja eurooppalaisten osaamisverkostojen jäsenten diagnosoimien ja hoitamien potilaiden lukumäärä
Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 14 a kohta (uusi)
14 a.  Unionin politiikkojen terveysvaikutusten arviointien lukumäärä
Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 14 b kohta (uusi)
14 b.  Ikävakioitu lihavuuden esiintyvyys sukupuolen, iän ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna
Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 14 c kohta (uusi)
14 c.  Äitiyskuolleisuuden suhteellinen osuus iän ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna
Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 14 d kohta (uusi)
14 d.  Lapsikuolleisuuden suhteellinen osuus jäsenvaltion mukaan jaoteltuna
Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 14 e kohta (uusi)
14 e.  Ikävakioidut ympäristön pilaantumisesta johtuvat kuolemantapaukset (100 000:ta henkilöä kohti) sairauden, sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuna

(1) Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A9-0196/2020).

Päivitetty viimeksi: 1. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö