Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0102(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0196/2020

Pateikti tekstai :

A9-0196/2020

Debatai :

PV 12/11/2020 - 5
CRE 12/11/2020 - 5
PV 09/03/2021 - 5
CRE 09/03/2021 - 5

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0304
P9_TA(2021)0069

Priimti tekstai
PDF 377kWORD 109k
Penktadienis, 2020 m. lapkričio 13 d. - Briuselis
2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ***I
P9_TA(2020)0304A9-0196/2020

2020 m. lapkričio 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 straipsniu, visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę, taigi nustatomas lyčių aspekto integravimo principas;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 9 ir 168 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį (toliau – Chartija) nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis turi būti užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga;
(2)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 9, 114, 168 ir 191 straipsnius ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį (toliau – Chartija) nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis turi būti užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  SESV 168 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turi papildyti ir remti nacionalinę sveikatos politiką, skatinti valstybių narių bendradarbiavimą ir jų programų tarpusavio koordinavimą, visapusiškai atsižvelgiant į valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos nustatymą ir už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą;
(3)  SESV 168 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga turi papildyti ir remti nacionalinę sveikatos politiką, skatinti valstybių narių bendradarbiavimą, ypač pasienio regionuose, ir jų programų tarpusavio koordinavimą, visapusiškai atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės atsakomybę apibrėžti savo sveikatos politiką ir organizuoti, teikti bei valdyti sveikatos paslaugas ir sveikatos priežiūrą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis yra pasaulinė pandemija. Ši pandemija sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir ekonominių padarinių ir žmonių kančių;
(5)  2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) dėl proporcingai didėjančio atvejų skaičiaus paskelbė, kad COVID-19 (ligos, kurią sukelia naujas koronavirusas SARS-CoV2) ir susijusios kvėpavimo takų ligos protrūkis yra pasaulinė pandemija. Dėl COVID-19 pandemijos ir, konkrečiau, vidutinio sunkumo ar sunkių ligos atvejų, kuriais reikalinga tarpinė ir intensyvi medicininė priežiūra, kelios Sąjungos ir ne Sąjungos sveikatos priežiūros sistemos pasiekė savo pajėgumų ribas, ir tai sukėlė beprecedentę sveikatos krizę visame pasaulyje, atnešusią sunkių socialinių ir ekonominių padarinių ir žmonių kančių, visų pirma lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms, sukeldama ankstyvą mirtį ir lėtines ligas, labiausiai nukentėjo pažeidžiamiausi asmenys, pacientai, moterys, vaikai, slaugytojai ir vyresnio amžiaus asmenys. Krizės sudėtingumas taip pat rodo Sąjungos veiksmų svarbą ir tinkamą atsaką į infekcinių ligų keliamą grėsmę, taip pat kaip apskritai svarbu stiprinti Sąjungos veiksmus siekiant papildyti nacionalinę politiką visuomenės sveikatos srityje;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  sveikatos priežiūros darbuotojai, kurie per COVID-19 krizę atliko nepaprastai svarbų vaidmenį, daugiausia yra moterys, ir joms krizės metu kilo didesnis pavojus sveikatai;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  atsižvelgiant į tai, kad ligų poveikis vyrams ir moterims gali būti skirtingas, kaip tai matyti ir COVID-19 atveju (vyrų mirtingumas nuo šios infekcijos yra didesnis), programoje reikėtų ištirti šios ligos priežastis, kad būtų daroma pažanga patologijos, gydymo ir priežiūros srityse;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  nors valstybės narės yra atsakingos už savo sveikatos politiką, tikimasi, kad jos užtikrins visuomenės sveikatos apsaugą parodydamos Europos solidarumą8. Tebesitęsiančios COVID-19 krizės metu įgyta patirtis parodė, kad reikia imtis tolesnių ryžtingų veiksmų Sąjungos lygmeniu siekiant remti valstybių narių bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą, kad būtų pagerinta sunkių žmonių ligų plitimo tarpvalstybiniu mastu prevencija ir kontrolė, kovojama su kitomis didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir užtikrinama Sąjungos žmonių sveikata ir gerovė;
(6)  nors valstybės narės yra atsakingos už savo sveikatos politiką, tikimasi, kad jos užtikrins visuomenės sveikatos apsaugą parodydamos Europos solidarumą8. Tebesitęsiančios COVID-19 krizės metu įgyta patirtis parodė, kad reikia imtis tolesnių ryžtingų veiksmų Sąjungos lygmeniu siekiant remti valstybių narių bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą, ypač kaimyninių regionų ir taip pat valdžios institucijų ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų. Šiuo bendradarbiavimu turėtų būti pagerintas pasirengimas sunkių infekcinių žmonių ligų plitimui tarpvalstybiniu mastu, jų prevencijai ir kontrolei, sukuriami ir naudojami ligų prevencijos ir gydymo produktai, kovojama su kitomis didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai ir užtikrinama ir pagerinta Sąjungos žmonių sveikata ir gerovė. Pasirengimas yra labai svarbus didinant atsparumą būsimoms grėsmėms ir valstybės narės, atsižvelgdamos į savo atsakomybę už sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, turėtų atlikti savo sveikatos priežiūros sistemų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad nustatytų trūkumus ir patikrintų, ar jos yra pasirengusios galimai būsimai sveikatos krizei;
__________________
__________________
8 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos investicijų bankui ir Euro grupei „Suderintas ekonominis atsakas į COVID-19 protrūkį“, COM(2020)0112, 2020 03 13.
8 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos investicijų bankui ir Euro grupei „Suderintas ekonominis atsakas į COVID-19 protrūkį“, COM(2020)0112, 2020 03 13.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  nors Sąjungos veiksmai sveikatos srityje yra riboti, Sąjunga turėtų laikytis nuoseklios visuomenės sveikatos strategijos, kad galėtų reaguoti į esamas epidemijas atsižvelgdama į regioninius ir nacionalinius ypatumus ir būtų pajėgi ateityje kovoti su nerimą keliančiomis realijomis ir grėsmėmis sveikatai, pavyzdžiui, pandemijomis ir tarpvalstybinėmis grėsmėmis, įskaitant atsparumą antimikrobinėms medžiagoms, aplinkos higieną ir klimato kaitos poveikį sveikatai. Sąjunga turėtų padėti valstybėms narėms mažinti sveikatos priežiūros sistemos skirtumus ir užtikrinti visuotinę sveikatos apsaugą, įskaitant lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų teikimą, spręsti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų problemą, spręsti pažeidžiamų grupių, kaip antai vaikų, kūdikių ir motinų priežiūros, senėjančios visuomenės, lėtinių ligų ir ligų prevencijos problemas ir skatinti sveiką gyvenimo būdą, teikti prevencijos paslaugas ir parengti sveikatos sistemas besiformuojančioms technologijoms, kad jos galėtų visapusiškai pasinaudoti skaitmenine revoliucija ir kartu siekti sąveikos su kitomis atitinkamomis Sąjungos programomis, pvz., „Europos horizontu“, Skaitmeninės Europos programa, Europos infrastruktūros tinklų priemone arba Sąjungos kosmoso programa;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  todėl tikslinga nustatyti naują 2021–2027 m. Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą „ES – sveikatos labui“ (toliau – Programa). Atsižvelgiant į Sąjungos veiksmų tikslus ir jos kompetenciją visuomenės sveikatos srityje, Programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendradarbiavimo veiksmams, kurių ėmusis ES lygmeniu jie būtų naudingesni ir veiksmingesni, ir veiksmams, darantiems poveikio vidaus rinkai;
(7)  todėl tikslinga nustatyti naują 2021–2027 m. Sąjungos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programą „ES – sveikatos labui“ (toliau – Programa). Atsižvelgiant į Sąjungos veiksmų tikslus ir jos kompetenciją visuomenės sveikatos srityje, Programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama bendradarbiavimo veiksmams, kurių ėmusis ES lygmeniu ir plėtojant tarpvalstybinį bendradarbiavimą regioniniu lygmeniu šie veiksmai būtų naudingesni ir veiksmingesni, taip pat veiksmams, darantiems poveikio vidaus rinkai; Siekiant pagerinti poveikio sveikatai rezultatus reikalingas visapusiškas požiūris ir ES politikos formuotojai turėtų užtikrinti, kad per visą politikos formavimo procesą būtų taikomas sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką principas;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  atsižvelgiant į tai, kad tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra didelės, pagal Programą turėtų būti remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens visuomenės sveikatos priemonės, skirtos įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus pasirengti sveikatos krizėms, į jas reaguoti ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti remiami veiksmai, kurių imamasi pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 1082/2013/ES10 nustatytus mechanizmus ir struktūras, ir kitus susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų būti strateginiame rezerve kaupiami būtiniausi medicinos reikmenys arba didinami reagavimo į krizes pajėgumai, taikomos su skiepijimu ir imunizacija susijusios prevencinės priemonės ir griežtesnės priežiūros programos. Atsižvelgiant į tai, pagal Programą turėtų būti didinami Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros sveikatos koncepcijos. Programa turėtų padėti sukurti integruotą kompleksinę pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią visais sveikatos krizės etapais – prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;
(10)  atsižvelgiant į tai, kad tarpvalstybinės grėsmės sveikatai yra didelės, pagal Programą turėtų būti remiamos koordinuotos Sąjungos lygmens visuomenės sveikatos priemonės, taip pat ir tarp kaimyninių regionų, skirtos įvairiems tokių grėsmių aspektams šalinti. Siekiant didinti Sąjungos pajėgumus pasirengti visoms ateities sveikatos krizėms, į jas reaguoti ir jas valdyti, pagal Programą turėtų būti remiami veiksmai, kurių imamasi pasitelkiant Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 1082/2013/ES nustatytus mechanizmus ir struktūras, ir kitus susijusius Sąjungos lygmeniu sukurtus mechanizmus ir struktūras. Tai galėtų apimti reagavimo į krizes pajėgumų didinimą, su skiepijimu ir imunizacija susijusias prevencines priemones, griežtesnes priežiūros programas, informaciją apie sveikatą ir keitimosi geriausios praktikos pavyzdžiais platformas. Atsižvelgiant į tai, pagal Programą turėtų būti didinami Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens subjektų pajėgumai užkirsti kelią Sąjungos masto ir tarpsektorinėms krizėms, joms pasirengti, stebėti, valdyti ir reaguoti į jas, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą ir pasirengimo veiklą, laikantis bendros sveikatos ir sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką koncepcijų. Programa turėtų padėti sukurti integruotą kompleksinę pranešimo apie riziką sistemą, veikiančią visais sveikatos krizės etapais – prevencijos, pasirengimo ir reagavimo;
__________________
__________________
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).
10 2013 m. spalio 22 d. Europos parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  kadangi kilus sveikatos krizei neatidėliotinas sveikatos technologijų vertinimas ir klinikiniai tyrimai gali padėti greitai imtis medicininių reagavimo priemonių, pagal Programą turėtų būti teikiama parama tokiems veiksmams vykdyti. Komisija priėmė pasiūlymą11 dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo remiamas bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo srityje Sąjungos lygmeniu;
(11)  visuomenės sveikatos krizės aplinkybėmis sveikatos technologijų vertinimas (STV) ir klinikiniai tyrimai gali padėti greitai parengti medicinines reagavimo priemones, jas nustatyti ir užtikrinti jų prieinamumą. Komisija priėmė pasiūlymą11 dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo remiamas bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo srityje Sąjungos lygmeniu. Pagal Programą turėtų būti teikiama parama sukurti palankias sąlygas tokiems veiksmams vykdyti.
__________________
__________________
11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES, COM(2018)0051, 2018 01 31.
11 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES, COM(2018)0051, 2018 01 31.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  siekiant apsaugoti pažeidžiamus asmenis, įskaitant psichikos ir lėtinėmis ligomis sergančius asmenis, pagal Programą taip pat turėtų būti skatinama imtis veiksmų, kuriais būtų švelninamas sveikatos krizės šalutinis poveikis tokioms pažeidžiamoms grupėms priklausantiems asmenims;
(12)  siekiant apsaugoti pažeidžiamus asmenis, įskaitant psichikos, kenčiančius nuo užkrečiamų ir neužkrečiamų ligų, ir tokiomis lėtinėmis ligomis, kaip nutukimas, vėžys, cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos bei neurologiniai sutrikimai, sergančius asmenis, pagal Programą taip pat turėtų būti skatinama imtis veiksmų, kuriais būtų švelninamas sveikatos krizės šalutinis poveikis tokioms pažeidžiamoms grupėms priklausantiems asmenims. Siekiant užtikrinti, kad būtiniausios sveikatos priežiūros, įskaitant profilaktiką, paslaugos ir toliau atitiktų aukštus standartus, pagal Programą turėtų būti skatinamas – pirmiausia krizės ir pandemijos metu – perėjimas prie prieinamos ir įperkamos telemedicinos, vaistų vartojimas namuose bei, kai įmanoma ir tinkama, profilaktinės ir asmeninės priežiūros planų įgyvendinimas, sykiu pasirūpinant, kad sveikatos priežiūros ir profilaktikos paslaugos būtų prieinamos lėtinėmis ligomis sergantiems ir rizikos grupėms priklausantiems pacientams;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  per COVID-19 krizę išryškėjo daug sunkumų užtikrinti vaistų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, kurių reikia Sąjungoje pandemijų metu, tiekimą. Todėl pagal Programą turėtų būti remiami veiksmai, kuriais skatinama su krize susijusių produktų gamyba, viešieji pirkimai ir valdymas, užtikrinant, kad šie veiksmai papildytų kitas Sąjungos priemones;
(13)  per COVID-19 krizę išryškėjo daug sunkumų, įskaitant Sąjungos priklausomybę nuo trečiųjų šalių, užtikrinti cheminių žaliavų ir pradinių medžiagų, veikliųjų vaistinių medžiagų, vaistų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, kurių reikia Sąjungoje pandemijų metu, tiekimą. Todėl pagal Programą turėtų būti remiami veiksmai, kuriais būtų didinamas vaistų ir medicinos įrangos gamybos, tiekimo, administravimo ir paskirstymo saugumas Sąjungoje ir mažinama priklausomybė nuo trečiųjų šalių, skatinant įvairinti tiekimo grandines ir su krize susijusių produktų gamybą Sąjungoje, taip pat bendrus viešuosius pirkimus ir valdymą, bei užtikrinant, kad šie veiksmai papildytų kitas Sąjungos priemones, siekiant sumažinti trūkumo riziką, ypač sveikatos krizių metu;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  siekiant kuo labiau sušvelninti didelių tarpvalstybinių grėsmių poveikį visuomenės sveikatai, pagal Programą remiamais veiksmais turėtų būti galima koordinuoti veiklą, kuria stiprinamas valstybių narių sveikatos sistemų sąveikumas ir suderinamumas atliekant lyginamąją analizę, bendradarbiaujant ir keičiantis geriausia praktika, ir užtikrinti jų gebėjimą reaguoti į ekstremalias situacijas sveikatos srityje, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą, pasirengimo veiklą ir sveikatos priežiūros bei visuomenės sveikatos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, taip pat mechanizmų, skirtų veiksmingai stebėti ir platinti ar paskirstyti krizės metu reikalingas prekes ir paslaugas, sukūrimą;
(14)  siekiant kuo labiau sušvelninti didelių tarpvalstybinių grėsmių poveikį visuomenės sveikatai, pagal Programą remiamais veiksmais turėtų būti galima koordinuoti veiklą, kuria stiprinamas valstybių narių sveikatos sistemų sąveikumas ir suderinamumas atliekant lyginamąją analizę, bendradarbiaujant ir keičiantis geriausia praktika, taip pat naudojant daugiau bendrųjų veiksmų ir užtikrinti jų gebėjimą reaguoti į ekstremalias situacijas sveikatos srityje, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą, pasirengimo veiklą ir sveikatos priežiūros bei visuomenės sveikatos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, taip pat mechanizmų, skirtų veiksmingai stebėti ir platinti ar paskirstyti krizės metu reikalingas prekes ir paslaugas, kurie būtų ypač naudingi tarpvalstybiniu mastu, sukūrimą;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  sukūrus visuomenei skirtą komunikacijos portalą, Sąjunga galėtų dalintis patvirtinta informacija, siųsti perspėjimus ES piliečiams ir kovoti su dezinformacija. Jis galėtų apimti įvairiausią informaciją, prevencijos kampanijas ir jaunimo švietimo programas. Bendradarbiaujant su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC), šis portalas galėtų būti naudojamas ir tvirtai imunizacijai ES lygmeniu propaguoti;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  COVID-19 krizės metu įgyta patirtis parodė, kad apskritai reikia remti struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės ir atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką ir reformas, pagal šią Programą ir Skaitmeninės Europos programą turėtų būti remiami veiksmai, kuriais skatinama skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie sveikatos sistemų pajėgumų didinimo siekiant skatinti ligų prevenciją ir sveikatinimą, pasiūlyti naujus priežiūros modelius ir teikti integruotas paslaugas, pradedant bendruomeninės priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis ir baigiant labai specializuotomis į žmonių poreikius orientuotomis paslaugomis, ir užtikrinama, kad visuomenės sveikatos sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius. Sukūrus Europos sveikatos duomenų erdvę, sveikatos priežiūros sistemoms, mokslininkams ir valdžios institucijoms būtų sudarytos galimybės padidinti sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į profilaktinę sveikatos priežiūrą ir medicininį gydymą, įtvirtintą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje, ir į bendras Europos Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų būti remiami veiksmai, kuriais užtikrinamas sveikatos priežiūros visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, ir veiksmai, kuriais užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos pacientų teisės, įskaitant teises į jų duomenų privatumą;
(15)  COVID-19 krizės metu įgyta patirtis parodė, kad apskritai reikia remti struktūrinę sveikatos sistemų pertvarką ir sistemines reformas visoje Sąjungoje, kad jos būtų veiksmingesnės, prieinamesnės, tvaresnės ir atsparesnės. Atsižvelgiant į tokią pertvarką ir reformas, pagal šią Programą ir Skaitmeninės Europos programą turėtų būti remiami veiksmai, kuriais būtų skatinama skaitmeninė sveikatos paslaugų pertvarka ir didesnis jų sąveikumas, prisidedama prie sveikatos sistemų pajėgumų didinimo siekiant skatinti ankstyvąją, pirminę, antrinę, tretinę ir ketvirtinę)ligų prevenciją ir sveikatinimą, pasiūlyti naujus rezultatais grindžiamus priežiūros modelius ir teikti integruotas paslaugas, pradedant bendruomeninės priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis ir baigiant labai specializuotomis į žmonių poreikius orientuotomis paslaugomis, stiprinant piliečių sveikatos raštingumo ir skaitmeninio raštingumo sveikatos srityje lygį, bei užtikrinama, kad visuomenės sveikatos sektoriaus darbuotojai turėtų tinkamų įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius, kurie būtų reguliariai atnaujinami atsižvelgiant į mokslo ir technologijų pažangą, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/36/EB11a. Europos sveikatos programos ir Skaitmeninės programos sąveika turėtų būti naudinga įgyvendinant ir plečiant e. sveikatą, ribojant bereikalingas keliones ir atvejų, kai sveikatos priežiūros poreikiai neužtikrinami, skaičių. Sukūrus Europos sveikatos duomenų erdvę ir Europos elektroninės sveikatos registrą, sveikatos priežiūros sistemoms, mokslininkams ir valdžios institucijoms būtų sudarytos galimybės padidinti sveikatos priežiūros pasiekiamumą, įperkamumą, prieinamumą ir kokybę, užtikrinant, kad pacientams ir sveikatos personalui būtų prieinama daugiau duomenų, bei taip gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir galimybę pacientams naudotis judėjimo Sąjungoje laisve. Atsižvelgiant į pagrindinę teisę į profilaktinę sveikatos priežiūrą ir medicininį gydymą, įtvirtintą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje, ir į bendras Europos Sąjungos sveikatos sistemų vertybes ir principus, išdėstytus 2006 m. birželio 2 d. Tarybos išvadose12, pagal Programą turėtų būti remiami veiksmai, kuriais užtikrinamas sveikatos priežiūros visuotinumas ir įtraukumas, kai niekam nekliudoma naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, ir veiksmai, kuriais užtikrinama, kad būtų tinkamai gerbiamos pacientų teisės, įskaitant teises į jų duomenų privatumą; Pagal Programą turėtų būti remiama prieiga prie asmeninių sveikatos duomenų, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo bei gerinant pacientų skaitmeninius įgūdžius;
__________________
__________________
11a 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005 9 30, p. 22).
12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos sveikatos priežiūros sistemų bendrų vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, p. 1).
12 Tarybos išvados dėl Europos Sąjungos sveikatos priežiūros sistemų bendrų vertybių ir principų (OL C 146, 2006 6 22, p. 1).
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  sveikatos priežiūros specialistų rengimas, moksliniai tyrimai, diagnostika, gydymas bei vaistų ir terapijos poveikio analizė turi apimti didesnį atžvalgumą lyčiai ir žinių šioje srityje gilinimą, siekiant gerinti supratimą apie abi lytis ir požiūrį į jas;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(15b)  pagal SESV 153 straipsnį Sąjunga turi remti ir papildyti valstybių narių veiklą darbo aplinkos gerinimo ir darbuotojų sveikatos apsaugos, saugos ir darbo sąlygų srityse. Svarbu atsižvelgti į tai, kad darbuotojai savo darbo vietose praleidžia daug laiko ir jiems gali kilti potenciali rizika sveikatai, pavyzdžiui, pajusti pavojų sveikatai keliančių cheminių medžiagų, kancerogenų ir pakartotinių judesių poveikį, atsiranda didelė našta, susijusi su nedarbingumu, ir prarandama daug darbo dienų, o tai turi pasekmių asmeniui, šeimai ir visuomenei. Programoje taip pat turėtų būti atspindėta profesinės sveikatos svarba ir jos poveikis sveikatos priežiūros darbuotojams ir visuomenei. Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti naujus teisės aktus, kuriais būtų gerinamos darbuotojų sveikatos sąlygos, jų darbo sąlygos, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, skatinama gerovė ir geresnė psichikos sveikata, užkertamas kelias ankstyvam išėjimui į pensiją dėl blogos sveikatos ir prasto sveikatos valdymo;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
15 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(15c)  Programa turėtų padėti peržiūrėti EU-OSHA įgaliojimus skatinti sveikas ir saugias darbo vietas visoje Sąjungoje ir remti agentūros veiklą ir darbuotojų saugos ir sveikatos tyrimus. Komisija turėtų pasiūlyti naują 2021–2027 m. Sąjungos darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą ir tęsti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB12a atnaujinimą. Pagal Programą taip pat turėtų būti remiami veiksmai, kuriais siekiama palengvinti žmonių grįžimą į darbo vietą po ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų ir geriau į darbo rinką įtraukti lėtinėmis ligomis sergančius ar negalią turinčius asmenis;
____________________
12a 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 158, 2004 4 30, p. 50).
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  jeigu žmonės bus sveiki ir aktyvūs ilgesnį laiką ir jiems bus suteikta galimybė aktyviai kontroliuoti savo sveikatą, tai turės teigiamą poveikį sveikatai, nelygybės sveikatos priežiūros srityje mažinimui, gyvenimo kokybei, darbo našumui, konkurencingumui ir įtraukumui, o našta nacionaliniams biudžetams bus mažesnė. Komisija įsipareigojo padėti valstybėms narėms pasiekti JT darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 3-ąjį darnaus vystymosi tikslą „Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“13. Todėl Programa turėtų prisidėti prie veiksmų, kurių imtasi siekiant šių tikslų;
(16)  sveikata yra investicija, ir ši koncepcija turėtų būti Programos kertinis akmuo. jeigu žmonės bus sveiki ir aktyvūs ilgesnį laiką ir jiems bus suteikta galimybė aktyviai kontroliuoti savo sveikatą gerinant savo sveikatos raštingumą, tai turės teigiamą poveikį sveikatai, nelygybės ir netolygumų sveikatos priežiūros srityje mažinimui, gyvenimo kokybei, darbo našumui, konkurencingumui ir įtraukumui, o našta nacionalinėms sveikatos sistemoms ir biudžetams bus mažesnė. Programa turėtų būti remiami veiksmai, kuriais siekiama mažinti nelygybę, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu kaimo ir atokiose vietovėse, norint užtikrinti įtraukų augimą. Komisija įsipareigojo padėti valstybėms narėms pasiekti JT darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 3-ąjį darnaus vystymosi tikslą „Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“13. Todėl Programa turėtų prisidėti prie veiksmų, kurių imtasi siekiant DVT tikslų, o tai, savo ruožtu, padės pagerinti sveikatą lemiančius socialinius veiksnius bei sustiprins Sąjungos piliečių sveikatą;
__________________
__________________
13 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai. Europos veiksmai siekiant tvarumo“, COM(2016)0739, 2016 11 22.
13 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tolesni tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsniai. Europos veiksmai siekiant tvarumo“, COM(2016)0739, 2016 11 22.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  neužkrečiamąsias ligas nulemia genetinių, fiziologinių, aplinkos ir elgsenos veiksnių derinys. Neužkrečiamosios ligos, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos ir diabetas, Europos Sąjungoje yra vienos iš pagrindinių negalios, įvairių sveikatos problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir ankstyvos mirties priežasčių; tai sukelia rimtų socialinių ir ekonominių padarinių. Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje ir pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 (tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų, labai svarbu užtikrinti integruotą atsaką, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai visuose sektoriuose ir politikos srityse, kartu dedant pastangas stiprinti sveikatos sistemas;
(17)  neužkrečiamąsias ligas nulemia genetinių ir sveikatos veiksnių (fiziologinių, elgsenos ir aplinkos) derinys. Neužkrečiamosios ligos, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, nutukimas, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos, diabetas, psichikos sveikatos ligos ir neurologiniai sutrikimai, Sąjungoje yra vienos iš pagrindinių negalios, įvairių sveikatos problemų, išėjimo į pensiją dėl sveikatos ir ankstyvos mirties priežasčių: 2017 m. Sąjungoje neužkrečiamosios ligos buvo priežastimi 87 proc. atvejų dėl sveikatos sutrikimų prarastų sveiko gyvenimo metų; tai sukelia rimtų emocinių, socialinių ir ekonominių padarinių. Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų poveikį asmenims ir visuomenei Sąjungoje ir pirmiausia, tačiau ne tik pasiekti darnaus vystymosi tikslą Nr. 3 (tikslas 3.4) – iki 2030 m. trečdaliu sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų labai svarbu užtikrinti integruotą atsaką, daugiausia dėmesio skiriant sveikatingumo skatinimui ir prevencijai visuose sektoriuose, specializacijos ir politikos srityse, atsižvelgiant į tai, kad dauguma neužkrečiamųjų ligų tarpusavyje susijusios, kartu dedant pastangas stiprinti sveikatos sistemas ir tiekti tinkamus vaistus ir griežtinti PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos įgyvendinimą, nes tai nepaprastai svarbu norint užtikrinti, kad būtų veiksmingai ir tvariai mažinamas neužkrečiamųjų ligų, kurių galima išvengti, atvejų skaičius; Pagal Programą turėtų būti remiami veiksmai, kuriais psichikos sveikatos aspektas būtų integruotas į visas sritis, darbo sritis ir mokyklas, ir skatinami kovos su depresija ir savižudybėmis veiksmai bei įgyvendinama integracinė psichikos sveikatos priežiūra;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  todėl Programa turėtų padėti užkirsti kelią ligoms per visą asmens gyvenimą ir skatinti sveikatinimą šalinant rizikos sveikatai veiksnius, pavyzdžiui, tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl jų susidarančių teršalų poveikį, žalingą alkoholio vartojimą, neteisėtų narkotikų vartojimą; Programa taip pat turėtų padėti sumažinti su narkotikais susijusią žalą sveikatai, nesveikos mitybos įpročius ir fizinį neaktyvumą ir aplinkos taršos poveikį, ir skatinti sveikam gyvenimo būdui palankias sąlygas, kad šiose srityse būtų papildyti valstybių narių veiksmai. Programa taip pat turėtų padėti siekti Europos žaliojo kurso, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategijos tikslų;
(18)  skatinti sveikatingumą ir vykdyti sveikatos prevenciją yra daug ekonomiškiau nei gydyti – tiek pinigų, tiek pagal gyvenimo kokybę pakoreguotų gyvenimo metų atžvilgiu, todėl Programa turėtų padėti užkirsti kelią ligoms per visą asmens gyvenimą ir skatinti sveikatinimą sprendžiant sveikatą nulemiančius veiksnius, pavyzdžiui, tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl jų susidarančių teršalų poveikį, žalingą alkoholio vartojimą, nesveiką mitybą, neteisėtų narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimą. Norint pasiekti, kad sveikatos būklė būtų kuo geresnė, Programoje turėtų atsispindėti visi sveikatą lemiantys veiksniai. Vieni pagrindinių Programos uždavinių turėtų būti sveikatinimas, sveikatos apsauga ir ligų prevencija per visą asmens gyvenimą šalinant rizikos sveikatai ir psichikai veiksnius, pavyzdžiui, tabako ir susijusių gaminių vartojimą ir dėl jų susidarančių teršalų poveikį, žalingą alkoholio vartojimą, narkotikų vartojimą ir kitas priklausomybes. Programa taip pat turėtų padėti sumažinti su narkotikais susijusią žalą sveikatai, nutukimą ir nesveikos mitybos įpročius, fizinį neaktyvumą ir aplinkos taršos poveikį, ir skatinti sveikam gyvenimo būdui palankias sąlygas, kad šiose srityse būtų papildyti valstybių narių veiksmai. Todėl Programa turėtų padėti užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą ir prevenciją per visą asmens gyvenimą, be kita ko, skatinant fizinį aktyvumą, prižiūrint mitybą ir remiant švietimą sveikatos klausimais. Programa taip pat turėtų būti stiprinamas ir remiamas su sveikata susiję Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas, įskaitant aplinkos sveikatos sritį, ir skatinamas sveikatos aspektų integravimas į visų sričių politiką požiūris. Programa taip pat turėtų padėti siekti Europos žaliojo kurso, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategijos bei cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti tikslų;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)  pagal Programą turėtų būti toliau remiami veiksmai alkoholio daromos žalos mažinimo ir prevencijos srityje tikintis Sąjungos strategijos dėl alkoholio persvarstymo. Vienas iš Programos prioritetų turėtų būti vaikų apsauga nuo alkoholio;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(18b)  lėtinių ligų našta Sąjungoje vis dar yra didelė. lėtinės ligos vystosi lėtai, yra ilgalaikės, dažnai nepagydomos. Daugeliu atvejų lėtinės ligos yra susijusios su daugiau kaip viena gretutine liga, todėl jas dar sunkiau gydyti ir valdyti. Jos sukelia dideles žmonių kančias ir taip pat užkrauna milžinišką naštą sveikatos sistemoms. Tačiau daugelio lėtinių ligų, pvz., širdies ir kraujagyslių ligų ir II tipo cukrinio diabeto, būtų galima išvengti pasirinkus sveikos gyvensenos būdą, o kitų ligų atveju, pvz., nervų, anksti jas diagnozavus, galima būtų sulėtinti jų vystymąsi arba padėti pacientams jaustis geriau ir būti ilgiau aktyviems. Todėl Sąjunga ir valstybės narės gali labai sumažinti valstybių narių naštą bendradarbiaudamos, kad būtų užtikrintas geresnis ir veiksmingesnis ligų valdymas, ir pagal Programą turėtų būti remiami veiksmai šioje srityje. Programa turėtų padėti parengti konkrečias Europos ligų prevencijos ir valdymo gaires, susijusias su užkrečiamosiomis ir neužkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligomis, neurodegeneracinėmis ligomis, kvėpavimo takų ligomis ir diabetu;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  vėžys yra antra pagrindinė mirčių priežastis valstybėse narėse po širdies ir kraujagyslių ligų. Tai taip pat viena iš neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri rizikos veiksniai ir kurios prevencija bei kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. 2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos su vėžiu planą, apimantį visą ligos ciklą, pradedant prevencija ir ankstyva diagnostika ir baigiant vėžiu sergančių pacientų ir vėžį įveikusių asmenų gydymu ir gyvenimo kokybe. Šios priemonės bus remiamos pagal šią Programą ir programos „Europos horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų misiją;
(19)  vėžys yra antra pagrindinė mirčių priežastis valstybėse narėse po širdies ir kraujagyslių ligų. Vėžį sukelia daug veiksnių ir todėl reikia naujos prevencijos paradigmos, kuri padėtų kovoti su individualiais sveikatą lemiančiais veiksniais (genetika, gyvenimo būdas) ir platesniais sveikatą lemiančiais veiksniais (populiacija), susijusiais su profesijos, aplinkos ir socialinio poveikio veiksniais. Tai taip pat viena iš neužkrečiamųjų ligų, kurią nulemia bendri rizikos veiksniai kartu su kitais ir kurios prevencija bei kontrolė būtų naudinga daugumai piliečių. Prasta mityba, fizinis neaktyvumas, nutukimas, tabako ir alkoholio vartojimas yra rizikos veiksniai, sukeliantys ir kitas lėtines ligas, pvz., širdies ir kraujagyslių ligas, todėl ir vėžio prevencijos programos turėtų būti įgyvendinamos pagal integruotą lėtinių ligų prevencijos programą. 2020 m. Komisija paskelbė Europos kovos su vėžiu planą, apimantį visas pagrindines ligos stadijas: prevenciją, diagnostiką, gydymą, gyvenimą išgydžius vėžį, reintegraciją ir palaikomąją slaugą ir skausmo valdymą. Programa turėtų būti skatinami veiksmus, kuriais būtų papildytas Europos kovos su vėžiu planas ir taip pagerinta vėžiu sergančių pacientų gyvenimo kokybė. Šios priemonės turėtų būti remiamos pagal šią Programą ir programos „Europos horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų misiją, ypač pagal iniciatyvas, kuriomis būtų remiami vidutinės trukmės ir ilgalaikiai šio plano tikslai, ir atsižvelgiama į bendrus rizikos veiksnius ir sąveiką su kitomis svarbiomis neužkrečiamosiomis ligomis;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Programa „ES – sveikatos labui“ bus vykdoma užtikrinant sinergiją ir papildomumą su kitomis ES politikos sritimis ir fondais, pavyzdžiui, veiksmais, įgyvendinamais pagal Skaitmeninės Europos programą, programą „Europos horizontas“, rezervą „rescEU“ pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, Skubios paramos priemonę, Europos socialinį fondą + (ESF +, taip pat sinergiją siekiant geriau apsaugoti milijonų ES darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą), įskaitant Užimtumo ir socialinių inovacijų kryptį (EaSI), „InvestEU“ fondą, Bendrosios rinkos programą, Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, įskaitant Reformų įgyvendinimo priemonę, „Erasmus“, Europos solidarumo korpusą, Paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), taip pat ES išorės veiksmų priemones, kaip antai Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonę III. Tam tikrais atvejais bus nustatytos bendros taisyklės, kad būtų užtikrintas fondų nuoseklumas ir papildomumas siekiant, kad būtų paisoma šių politikos sričių ir būtų suderinti šių politikos sričių, programų ir fondų strateginiai reikalavimai (pvz., reikiamos sąlygos pagal ERPF ir ESF+);
(20)  Programa bus vykdoma užtikrinant sinergiją ir papildomumą su kitomis ES politikos sritimis ir fondais, pavyzdžiui, veiksmais, įgyvendinamais pagal Skaitmeninės Europos programą, programą „Europos horizontas“, rezervą „rescEU“ pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, Skubios paramos priemonę, Europos socialinį fondą + (ESF +, taip pat sinergiją siekiant geriau apsaugoti milijonų ES darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą), įskaitant Užimtumo ir socialinių inovacijų kryptį (EaSI), „InvestEU“ fondą, Bendrosios rinkos programą, Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), įskaitant Europos teritorinis bendradarbiavimą, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, įskaitant Reformų įgyvendinimo priemonę, „Erasmus“, Europos solidarumo korpusą, Paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), taip pat ES išorės veiksmų priemones, kaip antai Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonę III. Tam tikrais atvejais bus nustatytos bendros taisyklės, kad būtų užtikrintas fondų nuoseklumas ir papildomumas, vengiant bet kokio finansavimo sutapimo ar dubliavimosi, kartu užtikrinant, kad būtų paisoma šių politikos sričių ypatumų ir būtų suderinti šių politikos sričių, programų ir fondų strateginiai reikalavimai (pvz., reikiamos sąlygos pagal ERPF ir ESF+);
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)   Programa turėtų padėti sukurti su sveikatos krize susijusių produktų, pavyzdžiui, pagrindinių vaistų, vakcinų ir medicinos prietaisų, rezervą, užtikrinant sinergiją ir papildomumą su „rescEU“, Skubios paramos priemone, Atsparumo didinimo priemone ir kitomis Sąjungos politikos sritimis, programomis ir fondais;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  pagal SESV 114 straipsnį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų būti užtikrintas Sąjungos priimamais teisės aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo parengta plačios apimties Sąjungos acquis, kuria garantuojami aukšti vaistų ir medicinos priemonių kokybės ir saugos standartai. Didėjant sveikatos priežiūros paslaugų paklausai, valstybių narių sveikatos priežiūros sistemoms tampa problemiška įsigyti ir įpirkti vaistų ir medicinos priemonių. Siekiant užtikrinti geresnę visuomenės sveikatos apsaugą, pacientų saugą ir įgalinimą Sąjungoje, labai svarbu, kad pacientai ir sveikatos sistemos galėtų gauti kokybiškų sveikatos priežiūros produktų ir galėtų jais visapusiškai naudotis;
(21)  pagal SESV 114 straipsnį aukštas sveikatos apsaugos lygis turėtų būti užtikrintas Sąjungos priimamais teisės aktais, skirtais vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui. Remiantis SESV 114 straipsniu ir 168 straipsnio 4 dalies c punktu, buvo parengta plačios apimties Sąjungos acquis, kuria garantuojami aukšti vaistų ir medicinos priemonių kokybės ir saugos standartai. Didėjant sveikatos priežiūros paslaugų paklausai, valstybių narių sveikatos priežiūros sistemoms tampa problemiška įsigyti ir įpirkti vaistų ir medicinos priemonių. Siekiant užtikrinti geresnę visuomenės sveikatos apsaugą, pacientų saugą ir įgalinimą Sąjungoje, labai svarbu, kad pacientai ir sveikatos sistemos galėtų gauti tvarių, veiksmingų, lygiaverčių, prieinamų ir kokybiškų sveikatos priežiūros produktų, įskaitant ir tarpvalstybinį mastu, ir galėtų jais visapusiškai naudotis, remdamiesi skaidria, nuoseklia, į pacientą orientuota medicinine informacija;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  todėl pagal Programą turėtų būti remiami veiksmai, kuriais stebimas vaistų, medicinos priemonių ir kitų sveikatos priežiūros produktų stygius ir užtikrinamas didesnis tų produktų prieinamumas ir įperkamumas ir apribota jų tiekimo grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų medicininių poreikių problemą pagal Programą turėtų būti remiami klinikiniai tyrimai, kad būtų sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti, skatinamos iniciatyvos kurti tokius vaistus, kaip antai antimikrobines medžiagas, ir skatinama skaitmeninė sveikatos priežiūros produktų pertvarka ir skatinama kurti informacijos apie vaistus stebėsenos ir rinkimo platformas;
(22)  pagal Programą turėtų būti remiamas Europos vaistų, medicinos priemonių, vakcinų, diagnostikos priemonių ir kitų sveikatos priežiūros produktų stygiaus stebėjimo, ataskaitų teikimo ir pranešimo apie jį sistemos sukūrimas, kad būtų išvengta vidaus rinkos susiskaidymo ir užtikrinamas didesnis tų produktų prieinamumas ir įperkamumas ir apribota jų tiekimo grandinių priklausomybė nuo trečiųjų šalių. Todėl programa turėtų būti skatinama medicinos priemonių ir vaistų gamyba Sąjungos viduje. Visų pirma, siekiant spręsti nepatenkintų medicininių poreikių problemą pagal Programą turėtų būti remiami klinikiniai tyrimai ir realių įrodymų rinkimas, kad būtų kuriami veiksmingi vaistai, išduodami jų leidimai, jie vertinami ir sudaromos galimybės jų gauti, įskaitant generinius ir biologiškai panašius vaistus, medicinos prietaisus ir gydymą, skatinti mokslinius tyrimus ir naujų vaistų kūrimą, ypatingą dėmesį skiriant antimikrobinėms medžiagoms ir vakcinoms, siekiant kovoti su įgytu atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir ligomis, kurių galima išvengti skiepijant, skatinti paskatas didinti antimikrobinių medžiagų gamybos pajėgumus , individualiems poreikiams pritaikytą gydymą ir skiepijimą ir skatinti skaitmeninę sveikatos priežiūros produktų ir platformų, kuriose stebima ir renkama informacija apie vaistus, pertvarką. Programa taip pat turėtų pagerinti sprendimų dėl vaistų priėmimą, suteikiant galimybę reguliavimo institucijoms ir sveikatos technologijų vertinimo įstaigoms gauti realių sveikatos priežiūros duomenų ir juos analizuoti. Programa turėtų padėti užtikrinti geriausią mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimą ir sudaryti palankesnes sąlygas sveikatos srities inovacijoms sveikatos priežiūros sistemose ir klinikinėje praktikoje įsisavinti;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)   Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyta suderinta sąvokų „stygius“, „sunkumai“, „tiekimo sutrikimai“, „pasibaigusių atsargų“ ir „perteklinių atsargų kaupimas“ apibrėžtys. Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pacientų organizacijas, ir siekti suderinti šias apibrėžtis. Be to, Komisija visų pirma turėtų išplėsti „stygiaus“ sąvokos apibrėžtį, kurią 2019 m. pasiūlė Europos vaistų agentūros (EMA) ir vaistų agentūrų direktorių (HMA) jungtinė darbo grupė;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  kadangi optimaliai naudojant vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos gauna visų pirma atskiri asmenys ir sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų būti skatinama juos naudoti apdairiai ir veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros sveikatos koncepcija grindžiamą Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms14 veiksmų planą, priimtą 2017 m. birželio mėn. valstybių narių prašymu, ir atsižvelgiant į patirtį kovojant su antrinėmis bakterinėmis infekcijomis, susijusiomis su COVID 19, labai svarbu, kad pagal Programą būtų remiami veiksmai, kuriais siekiama apdairiai naudoti antimikrobines medžiagas žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams augalams apsaugoti, įgyvendinant integruotą pacientų saugos ir medikų klaidų prevencijos politiką;
(23)  kadangi optimaliai naudojant vaistus ir antimikrobines medžiagas naudos gauna visų pirma atskiri asmenys ir sveikatos sistemos, pagal Programą turėtų būti skatinama juos naudoti apdairiai ir veiksmingai. Atsižvelgiant į bendros sveikatos koncepcija grindžiamą Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą14, priimtą 2017 m. birželio mėn., ir kadangi infekcijos ir sepsis, kurį sukelia antibiotikams atsparios bakterijos, Sąjungoje nulemia didelį skaičių mirčių, todėl labai svarbu, kad pagal Programą būtų remiami veiksmai, kuriais siekiama apdairiai naudoti antimikrobines medžiagas žmonėms, gyvūnams gydyti ir kultūriniams augalams apsaugoti, ir veiksmai, apimantys neantibiotinio integracinio gydymo taikymą, įgyvendinant integruotą pacientų saugos ir medikų klaidų prevencijos politiką; Pagal Programą turėtų būti remiamos stebėsenos ir priežiūros programos, susijusios su antimikrobinių medžiagų naudojimu ir AAM, ir parama vietos, regioninių ir nacionalinių kovos su AAM planų įgyvendinimui, remiantis įrodymais pagrįstomis strategijomis ir dalijantis gerąja patirtimi Sąjungoje;
__________________
__________________
14 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų planas“, COM(2017)0339, 2017 06 29.
14 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (AAM) veiksmų planas“, COM(2017)0339, 2017 06 29.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  kadangi žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistinių medžiagų keliama aplinkos tarša yra nauja aplinkos problema, galinti daryti poveikį visuomenės sveikatai, pagal Programą turėtų būti skatinama imtis priemonių, kuriomis būtų gerinamas rizikos aplinkai, susijusios su vaistų gamyba, naudojimu ir šalinimu, vertinimas ir tinkamas valdymas, laikantis Europos Sąjungos strateginio požiūrio į vaistus aplinkoje15;
(24)  kadangi žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistinių medžiagų keliama tarša yra nauja aplinkos problema, galinti daryti poveikį visuomenės sveikatai, pagal Programą turėtų būti skatinama imtis priemonių, kuriomis būtų gerinamas rizikos aplinkai, susijusios su vaistų gamyba, naudojimu ir šalinimu, vertinimas ir tinkamas valdymas, laikantis Europos Sąjungos strateginio požiūrio į vaistus aplinkoje;
__________________
__________________
15 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Europos Sąjungos strateginis požiūris į vaistus aplinkoje“, COM(2019)0128, 2019 03 11.
15 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „Europos Sąjungos strateginis požiūris į vaistus aplinkoje“, COM(2019)0128, 2019 03 11.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Sąjungos sveikatos srities teisės aktai daro tiesioginį poveikį visuomenės sveikatai, piliečių gyvenimui, sveikatos sistemų veiksmingumui bei tvarumui ir tinkamam vidaus rinkos veikimui. Sveikatos apsaugai Sąjungoje užtikrinti itin svarbi medicinos reikmenų ir technologijų (vaistų, medicinos priemonių ir medžiagų, gautų iš žmogaus) reguliavimo sistema, taip pat tabako teisės aktų, pacientų teisių į tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą ir didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai reglamentavimo sistema. Todėl pagal Programą turėtų būti remiamas Sąjungos sveikatos teisės aktų rengimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas ir generuojami aukštos kokybės, palyginami ir patikimi duomenys, kuriais būtų grindžiama formuojama politika ir stebėsena;
(25)  Sąjungos sveikatos srities teisės aktai daro tiesioginį poveikį visuomenės sveikatai ir saugai, piliečių gyvenimui, sveikatos sistemų veiksmingumui bei tvarumui ir tinkamam vidaus rinkos veikimui. Sveikatos apsaugai Sąjungoje užtikrinti itin svarbi medicinos reikmenų ir technologijų (vaistų, medicinos priemonių ir medžiagų, gautų iš žmogaus) reguliavimo sistema, taip pat tabako teisės aktų, pacientų teisių į tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą ir didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai reglamentavimo sistema. Todėl pagal Programą turėtų būti remiamas Sąjungos sveikatos teisės aktų rengimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas kartu su pagrindiniais partneriais, pvz., Europos vaistų agentūra (EMA) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC), ir generuojami aukštos kokybės, nešališki, palyginami ir patikimi duomenys, įskaitant visoje Europoje surinktus realius sveikatos priežiūros duomenis, taikant aiškiai apibrėžtą vienodą metodiką, kuria būtų grindžiamas politikos ir stebėsenos formavimas, nustatomi tikslai ir kuriamos pažangos vertinimo priemonės;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  tarpvalstybinis bendradarbiavimas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, judantiems iš vienos valstybės narės į kitą, bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo srityje ir Europos referencijos centrų tinklai (ERCT) yra pavyzdinės sritys, kuriose integruotas valstybių narių darbas atneša didelės pridėtinės vertės ir leidžia smarkiai pagerinti sveikatos sistemų veiksmingumą, taigi ir sveikatą apskritai. Todėl pagal Programą turėtų būti remiama veikla, kuria sudaromos sąlygos tokiam integruotam ir koordinuotam darbui, kuris taip pat padeda skatinti įgyvendinti didelio poveikio praktiką, kuria siekiama turimus išteklius kuo veiksmingiau paskirstyti atitinkamiems gyventojams ir teritorijoms, kad jų poveikis būtų kuo didesnis;
(26)  tarpvalstybinis bendradarbiavimas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, judantiems iš vienos valstybės narės į kitą arba gyvenantiems pasienio regionuose, bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo srityje ir Europos referencijos centrų tinklai (ERCT) yra pavyzdinės sritys, kuriose integruotas valstybių narių darbas atneša didelės pridėtinės vertės ir leidžia smarkiai pagerinti sveikatos sistemų veiksmingumą, taigi ir sveikatą apskritai. Todėl Programa turėtų būti siekiama užtikrinti, kad toks integruotas ir suderintas darbas būtų plėtojamas ir visapusiškai įgyvendinamas tokiose srityse kaip sveikatos technologijų vertinimas ir ERCT. Toks darbas padės geriau įgyvendinti didelio poveikio praktiką, kuria siekiama turimus išteklius kuo veiksmingiau paskirstyti atitinkamų gyventojų grupėms ir teritorijoms, kad jų poveikis būtų kuo didesnis;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)  Solidarumas ir vienybė yra Sąjungos principai ir Programa turėtų būti užtikrinama, kad Sąjunga laikytųsi nuoseklaus požiūrio į kovą su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai. Siekiant reaguoti į grėsmes visuomenės sveikatai, pagal SESV 168 straipsnį pagal Programą turėtų būti remiamas Europos reagavimo į sveikatos krizes mechanizmo, kurį koordinuotų ECDC ir kuriam vadovautų už sveikatos sritį atsakingas Komisijos narys ir už krizių valdymą atsakingas Komisijos narys ir kuris būtų visapusiškai suderintas su kitomis ES sveikatos srities agentūromis, sukūrimas. Pagal šį mechanizmą, aprūpintą nuosavais medicininiais ištekliais pagal sustiprintą Sąjungos civilinės saugos mechanizmą, turėtų būti parengtas pandemijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kad, remiantis standartizuota informacija, būtų galima koordinuotai reaguoti į būsimas sveikatos krizes ir pajėgti greitai padidinti reagavimo į jas mastą;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  Europos referencijos centrų tinklai, įsteigti pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra virtualūs tinklai, apimantys sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus visoje Europoje. Jais siekiama paskatinti diskusijas apie sudėtingas arba retąsias ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir išteklių. Kadangi tinklai gali sudaryti daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas retosiomis ligomis sergantiems pacientams ir gali veikti kaip medicinos mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos sklaidos centrai, Programa turėtų padėti plačiau bendradarbiauti Europos referencijos centrų tinkluose ir kituose tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė į Europos referencijos centrų tinklus įtraukti ne tik retąsias ligas, bet ir užkrečiamąsias ir neužkrečiamąsias ligas, pavyzdžiui, vėžį;
(27)  Europos referencijos centrų tinklai, įsteigti pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2011/24/ES16, yra virtualūs tinklai, apimantys sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus visoje Europoje. Jais siekiama paskatinti diskusijas apie sudėtingas arba retąsias ligas ir sutrikimus, kuriems reikia labai specializuoto gydymo, sutelktų žinių ir išteklių. ERCT yra novatoriška platforma, kuri suteikia unikalią galimybę ir kuria, remiantis novatorišku žinių ir sveikatos duomenų naudojimu ir keitimusi jais tarpvalstybiniu mastu, siekiama pagerinti retųjų ar sudėtingų ligų diagnostiką ir sergančių žmonių priežiūrą. Todėl pagal Programą turėtų būti numatytas atitinkamas finansavimas veikiančių ir būsimų ERCT koordinavimo ir bendradarbiavimo veiklai remti skiriant dotacijas arba taikant kitas paskirtį atitinkančias priemones; Programa turėtų būti padidintas dabartinis finansavimą, siekiant užtikrinti, kad ERCT įgyvendintų nustatytus savo misijos tikslus. Kadangi tinklai gali sudaryti daugiau galimybių nustatyti diagnozę ir teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas retosiomis ligomis sergantiems pacientams ir gali veikti kaip medicinos mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos sklaidos centrai, Programa turėtų taip pat padėti plačiau bendradarbiauti Europos referencijos centrų tinkluose ir kituose tarpvalstybiniuose tinkluose. Pagal Programą turėtų būti apsvarstyta galimybė stiprinti Europos referencijos centrų tinklus, remti naujų Europos referencijos centrų tinklų, kurie apimtų infekcines ligas, sudėtingą nėštumą ir retąsias bei sudėtingas psichikos sveikatos ligas, kūrimą. ERCT stiprinimas gali atlikti svarbų vaidmenį remiant bendros naujai sukurtos sveikatos tikrinimo sistemos priėmimą Sąjungos lygmeniu, pradedant nuo ligų atrankos kriterijų ir mechanizmų, siekiant panaikinti skirtumus, susijusius su tyrimų aprėptimi valstybėse narėse. Programoje taip pat turėtų būti apsvarstyta galimybė plėtoti kompetencijos tinklus užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų srityje, įskaitant vėžį ir vaikų vėžį, širdies ir kraujagyslių ligas, lėtines kvėpavimo takų ligas, diabetą, psichikos sveikatos sutrikimus, neurodegeneracines ligas ir kitas pagrindines lėtines ligas, taip pat sveikatos krizių valdymo srityje;
__________________
__________________
16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).
16 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45).
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(27a)  Europos referencijos centrų tinklams kyla didelių sunkumų siekiant užtikrinti savo finansinį tvarumą ir gebėjimą veiksmingai veikti nacionalinėse ir tarpvalstybinėse sveikatos priežiūros sistemose, kaip pabrėžta Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 07/2019 „ES veiksmai tarpvalstybinės sveikatos priežiūros srityje“16a;
________________
16a OL C 192, 2019 6 7, p. 5.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  siekiant optimizuoti investicijų, kurios visiškai arba iš dalies finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, pridėtinę vertę, ypač turėtų būti siekiama Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos ir kitų Sąjungos programų, įskaitant programas, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, sinergijos. Siekiant kuo labiau padidinti šią sinergiją, turėtų būti užtikrintos pagrindinės didelio poveikio priemonės, įskaitant kaupiamąjį finansavimą pagal Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos ir kitos Sąjungos programos vieną veiksmą, kol toks kaupiamasis finansavimas neviršija visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų. Tuo tikslu šiame reglamente turėtų būti nustatytos atitinkamos taisyklės, visų pirma dėl galimybės deklaruoti tas pačias sąnaudas ar išlaidas proporcingai pagal Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą ir kitą Sąjungos programą;
(30)  siekiant optimizuoti investicijų, kurios visiškai arba iš dalies finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, pridėtinę vertę, ypač turėtų būti siekiama Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos ir kitų Sąjungos programų, įskaitant programas, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, sinergijos, ypač INTERREG programos, kuria jau sprendžiamas tarpvalstybinio bendradarbiavimo sveikatos srityje klausimas ir padedama sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų judumui, taip pat plėtoti galimybes teikti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas naudojantis bendra įranga, bendromis paslaugomis ir bendromis priemonėmis pasienio teritorijose; Siekiant kuo labiau padidinti šią sinergiją ir išvengti dubliavimosi, turėtų būti užtikrintos pagrindinės didelio poveikio priemonės, įskaitant kaupiamąjį finansavimą pagal Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos ir kitos Sąjungos programos vieną veiksmą, kol toks kaupiamasis finansavimas neviršija visų tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų. Tuo tikslu šiame reglamente turėtų būti nustatytos atitinkamos taisyklės, visų pirma dėl galimybės deklaruoti tas pačias sąnaudas ar išlaidas proporcingai pagal Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programą ir kitą Sąjungos programą, ir turėtų būti užtikrintas išsamus ir skaidrus atsiskaitymas;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  atsižvelgiant į specifinį Programos tikslų ir veiksmų pobūdį, atitinkamos valstybių narių kompetentingos institucijos kai kuriais atvejais gali geriausiai įgyvendinti susijusią veiklą. Šios pačių valstybių narių paskirtos institucijos turėtų būti laikomos paramos gavėjais pagal Finansinio reglamento 195 straipsnį, o dotacijos tokioms institucijoms turėtų būti skiriamos neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus;
(31)  atsižvelgiant į specifinį Programos tikslų ir veiksmų pobūdį, atitinkamos valstybių narių kompetentingos institucijos kai kuriais atvejais gali geriausiai įgyvendinti susijusią veiklą. Šios pačių valstybių narių paskirtos institucijos turėtų būti laikomos paramos gavėjais pagal Finansinio reglamento 195 straipsnį, o dotacijos tokioms institucijoms turėtų būti skiriamos neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus. Investicijos pagal Programą turėtų būti įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, ypač nacionalinės kompetencijos srityse;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(31a)  siekdama užtikrinti, kad visi šie tikslai būtų įgyvendinami Sąjungos lygmeniu, Komisija turėtų padidinti biudžetą ir pateikti pasiūlymą sustiprinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Europos vaistų agentūros, kurios jau siekia kai kurių strategijos „ES – sveikatos labui“ tikslų savo lygmeniu, įgaliojimus ir užtikrinti, kad jų vaidmuo įgyvendinant Programą būtų didesnis;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  atsižvelgiant į bendrai sutartas solidarumo vertybes siekiant teisingos ir visuotinės kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų aprėpties, sudarančios šios srities Sąjungos politikos pagrindą, ir į tai, kad Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo spartinant pasaulinių sveikatos problemų sprendimą19, pagal Programą turėtų būti remiamas Sąjungos indėlis į tarptautines ir pasaulines sveikatos srities iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti sveikatą, mažinti nelygybę ir didinti apsaugą nuo pasaulinių grėsmių sveikatai;
(33)  atsižvelgiant į bendrai sutartas solidarumo vertybes siekiant prieinamos, teisingos ir visuotinės kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant tarpvalstybiniu mastu, aprėpties, sudarančios šios srities Sąjungos politikos pagrindą, ir į tai, kad Sąjungai tenka pagrindinis vaidmuo spartinant pasaulinių sveikatos problemų sprendimą19, pagal Programą turėtų būti remiamas Sąjungos indėlis į tarptautines ir pasaulines sveikatos srities iniciatyvas, kuriomis siekiama gerinti sveikatą, mažinti nelygybę ir didinti apsaugą nuo pasaulinių grėsmių sveikatai;
__________________
__________________
19 Tarybos išvados dėl ES vaidmens visuotinės sveikatos srityje, 3011-asis Užsienio reikalų tarybos posėdis, Briuselis, 2010 m. gegužės 10 d.
19 Tarybos išvados dėl ES vaidmens visuotinės sveikatos srityje, 3011-asis Užsienio reikalų tarybos posėdis, Briuselis, 2010 m. gegužės 10 d.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)  siekiant kuo labiau padidinti veiksmų Sąjungos ir tarptautiniu lygiu rezultatyvumą bei veiksmingumą ir įgyvendinti Programą, turėtų būti plėtojamas bendradarbiavimas su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis ir jų specializuotomis agentūromis, visų pirma PSO, Pasaulio banku, Europos Taryba ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Pagal Tarybos sprendimo 2013/755/ES 94 straipsnį20 užjūrio šalyse bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę asmenys ir subjektai atitinka reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi;
(34)  siekiant kuo labiau padidinti veiksmų Sąjungos ir tarptautiniu lygiu rezultatyvumą bei veiksmingumą ir įgyvendinti Programą, turėtų būti plėtojamas bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis ir jų specializuotomis agentūromis, visų pirma PSO, Pasaulio banku, Europos Taryba ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Pagal Tarybos sprendimo 2013/755/ES 94 straipsnį20 užjūrio šalyse bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę asmenys ir subjektai atitinka reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi;
__________________
__________________
20 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).
20 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(34a)  Programa turėtų užtikrinti aktyvų pilietinės visuomenės, ypač pacientų asociacijų ir akademinės bendruomenės (ypač sveikatos priežiūros specialistų) dalyvavimą, kad būtų užtikrintas proporcingas atstovavimas ir dalyvavimas siekiant visuomenės sveikatos tikslų. Europos sveikatos organizacijos turėtų prisidėti prie Programos įgyvendinimo ir vertinimo;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
34 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(34b)  siekiant darniai įgyvendinti į Programą įtrauktus veiksmus, turėtų būti įsteigta „ES – sveikatos labui“ iniciatyvinė grupė;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(39a)  Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) teigimu, klimato kaita neigiamai veikia sveikatos būklę lemiančius socialinius ir aplinkos veiksnius – švarų orą, saugų geriamąjį vandenį, apsirūpinimą maistu ir saugią pastogę – ir kad 2030–2050 m. numatoma 250 000 papildomų mirties atvejų per metus dėl netinkamos mitybos, maliarijos, viduriavimo ir karščio sukeliamo streso, nes ekstremaliai aukšta oro temperatūra tiesiogiai prisideda prie mirties, pirmiausia tarp vyresnio amžiaus žmonių. Klimato kaita, pasireiškianti kaip potvyniai, kaitros laikotarpiai, sausros ir gaisrai, labai veikia žmonių sveikatą, be kita ko, lemia neprievalgį, širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligas ir pernešėjų platinamas infekcijas;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant laikotarpio vidurio vertinimą;
(40)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato srities veiksmus į Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio skirti 30 proc. ES biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama klimato politikos tikslų. Rengiant ir įgyvendinant Programą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant laikotarpio vidurio vertinimą;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(40a)  atsižvelgiant į tai, kaip svarbu pasiekti lyčių lygybę, ši Programa turėtų prisidėti integruojant lyčių lygybės aspektą į Sąjungos politiką. Turėtų būti naudojamasi lyčių aspekto integravimo ir biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą priemonėmis siekiant užtikrinti, kad į sveikatos krizes būtų reaguojama atsižvelgiant į lyčių aspektą ir pokyčius skatinančiu būdu, o specialūs moterų ir mergaičių sveikatos poreikiai būtų tenkinami ir per sveikatos krizę, ir po jos;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis
(43)  atsižvelgiant į tarpvalstybinių grėsmių žmonių sveikatai pobūdį ir galimą mastą, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti tikslo apsaugoti Sąjungos žmones nuo tokių grėsmių ir padidinti pasirengimą krizėms. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą taip pat gali būti imamasi Sąjungos lygmens veiksmų paremti valstybių narių pastangas siekiant aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugos, gerinti vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize susijusių produktų prieinamumą ir įperkamumą Sąjungoje, remti inovacijas ir remti integruotą bei koordinuotą valstybių narių darbą ir geriausios praktikos diegimą, taip pat visoje ES mažinti nelygybę sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo srityje tokiu būdu, kad būtų padidintas našumas ir pridėtinė vertė, kurios nebūtų įmanoma sukurti nacionalinio lygmens veiksmais, tuo pačiu paisant valstybių narių kompetencijos ir atsakomybės Programos veiksmų srityse. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
(43)  atsižvelgiant į tarpvalstybinių grėsmių žmonių sveikatai pobūdį ir galimą mastą, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti tikslo apsaugoti Sąjungos žmones nuo tokių grėsmių ir padidinti pasirengimą krizėms. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą taip pat turėtų būti imamasi Sąjungos lygmens veiksmų paremti valstybių narių pastangas siekiant aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugos, gerinti vaistų, medicinos priemonių ir kitų su sveikatos krize susijusių produktų ir paslaugų prieinamumą, tvarumą, priimtinumą, galimybes gauti, saugumą ir įperkamumą Sąjungoje, remti inovacijas ir remti integruotą bei koordinuotą valstybių narių ir jų regionų darbą ir geriausios praktikos diegimą, taip pat visoje ES mažinti nelygybę ir netolygumus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo srityje tokiu būdu, kad būtų padidintas našumas ir pridėtinė vertė, kurios nebūtų įmanoma sukurti nacionalinio lygmens veiksmais, tuo pačiu paisant valstybių narių kompetencijos ir atsakomybės Programos veiksmų srityse. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
3)  sveikatos krizė – dėl žmogaus, gyvūnų, augalų, maisto arba aplinkos keliamos grėsmės sveikatai, dėl kurios institucijos turi imtis skubių veiksmų, kilusi krizė arba rimtas incidentas;
3)  sveikatos krizė – dėl žmogaus, gyvūnų, augalų, maisto, cheminės, biologinės, radiologinės, branduolinės, aplinkos arba nežinomos kilmės grėsmės sveikatai, dėl kurios institucijos turi imtis skubių veiksmų, kilusi krizė arba rimtas incidentas;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
4)  su krize susiję produktai – ligos ir jos padarinių prevencijai, diagnostikai arba gydymui per sveikatos krizę reikalingi produktai ir medžiagos, įskaitant (tačiau jais neapsiribojant): vaistus (įskaitant skiepus) ir jų tarpines medžiagas, veikliąsias vaistines medžiagas ir žaliavas, medicinos priemones, ligoninių ir medicinos reikmenis (pvz., plaučių ventiliacijos aparatus, apsauginius drabužius bei priemones, taip pat diagnostikos medžiagas bei priemones), asmenines apsaugos priemones, dezinfekavimo priemones ir jų tarpinius produktus bei jų gamybai būtinas žaliavas;
4)  su krize susiję produktai – ligos ir jos padarinių prevencijai, diagnostikai arba gydymui ir ligų bei infekcijų stebėsenai ir epidemiologinei priežiūrai per sveikatos krizę reikalingi produktai, įrankiai ir medžiagos, įskaitant (tačiau jais neapsiribojant): vaistus (įskaitant skiepus) ir jų tarpines medžiagas, veikliąsias vaistines medžiagas ir žaliavas, medicinos priemones, ligoninių ir medicinos reikmenys, pvz., plaučių ventiliacijos aparatai, apsauginiai drabužiai bei priemonės, taip pat diagnostikos medžiagos bei priemonės; asmeninės apsaugos priemonės; dezinfekavimo priemones ir jų tarpinius produktus bei jų gamybai būtinas žaliavas;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
5)  bendros sveikatos koncepcija – koncepcija, kuria pripažįstama, kad esama žmonių ir gyvūnų sveikatos tarpusavio ryšio, kad žmonės ir gyvūnai gali vieni nuo kitų užsikrėsti, todėl reikia gydyti ir vienus, ir kitus, ir kad aplinka susieja žmones ir gyvūnus;
5)  bendros sveikatos koncepcija – koncepcija, kuria pripažįstama, kad esama žmonių, gyvūnų ir aplinkos tarpusavio ryšio, kad vieni nuo kitų gali užsikrėsti, todėl reikia gydyti laikantis holistinio požiūrio;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
9)  didelė tarpvalstybinio pobūdžio grėsmė sveikatai – biologinės, cheminės, susijusios su aplinka ar nežinomos kilmės keliantis pavojų gyvybei ar kitais atžvilgiais didelis pavojus sveikatai, kuris plinta per valstybių narių nacionalines sienas arba kurio atveju yra didelė tokio plitimo rizika ir dėl kurio gali būti būtina koordinuoti veiksmus Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;
9)  didelė tarpvalstybinio pobūdžio grėsmė sveikatai – biologinės, cheminės, radiologinės, branduolinės, susijusios su aplinka ar nežinomos kilmės keliantis pavojų gyvybei ar kitais atžvilgiais didelis pavojus sveikatai, kuris plinta per valstybių narių nacionalines sienas arba kurio atveju yra didelė tokio plitimo rizika ir dėl kurio gali būti būtina koordinuoti veiksmus Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
9a)  sveikatos aspektų integravimas į visų sričių politiką – požiūris į viešosios politikos plėtojimą, įgyvendinimą ir peržiūrą, neatsižvelgiant į sektorių, pagal kurį atsižvelgiama į sprendimų poveikį sveikatai ir siekiama sąveikos bei išvengti žalingo tokios politikos poveikio sveikatai, siekiant pagerinti gyventojų sveikatą ir lygybę sveikatos priežiūros srityje;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 9 b punktas (naujas)
9b)  sveikatą lemiantys veiksniai – tai įvairūs veiksniai, pvz., susiję su elgesiu, biologiniai, socialiniai ir ekonominiai ir aplinkos veiksniai, turintys įtakos asmens sveikatos būklei;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Programa siekiama toliau nurodytų bendrųjų tikslų, jei reikia, taikant bendros sveikatos koncepciją:
Programa siekiama toliau nurodytų bendrųjų tikslų taikant sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką principą, kai taikytina, ir bendros sveikatos koncepciją:
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
1)  apsaugoti Sąjungos žmones nuo didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai,
1)  gerinti ir puoselėti sveikatą Sąjungoje, remiant sveikatingumo skatinimą ir ligų prevenciją, mažinant sveikatos netolygumus ir užtikrinant vienodą ir visapusišką prieigą prie sveikatos priežiūros;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
1a)   apsaugoti Sąjungos žmones nuo bet kokių didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, remti geresnės parengties ir veiksmų koordinavimo valstybėse narėse ir tarp jų parengimą ir įgyvendinimą esant ekstremaliosioms sveikatos situacijoms;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
2)  pagerinti galimybes Sąjungoje gauti vaistų, medicinos priemonių ir kitų su krize susijusių produktų, prisidėti prie jų įperkamumo ir remti inovacijas;
2)  remti esamus ir būsimus Sąjungos teisės aktus ir politiką, siekiant, inter alia, atkurti farmacijos nepriklausomumą ir spręsti stygiaus problemą, gerinti sveikatos priežiūros ir paslaugų prieinamumą, pasiekiamumą ir įperkamumą Sąjungoje ir remti mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip pat sveikatos ir sveikatos priežiūros srities plėtrą nedubliuojant pastangų pagal kitas programas, įskaitant programą „Europos horizontas“ ;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
3)  stiprinti sveikatos sistemas ir sveikatos priežiūros darbuotojus, be kita ko, vykdant skaitmeninę transformaciją ir stiprinant integruotą ir koordinuotą valstybių narių darbą, tvariai įgyvendinant geriausią praktiką ir dalijantis duomenimis, siekiant pagerinti bendrą visuomenės sveikatos lygį.
3)  stiprinti sveikatos sistemas ir jų tvarumą, taip pat sveikatos priežiūros darbuotojus, be kita ko, vykdant skaitmeninę transformaciją ir stiprinant integruotą ir koordinuotą valstybių narių darbą, įskaitant nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu, tvariai įgyvendinant geriausią praktiką ir dalijantis palyginamais ir sąveikiais duomenimis, siekiant pagerinti bendrą visuomenės sveikatos lygį, taip pat bei sveikatos raštingumo lygį ir padaryti sveikatos priežiūros sistemas atsparesnėmis ir labiau reaguojančiomis.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
3 straipsnyje nurodytų bendrųjų tikslų siekiama įgyvendinant toliau išvardytus konkrečius tikslus, jei reikia, taikant bendros sveikatos koncepciją:
3 straipsnyje nurodytų bendrųjų tikslų siekiama įgyvendinant toliau išvardytus konkrečius tikslus, taikant sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką principą, kai taikytina, ir bendros sveikatos koncepciją:
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
1)  stiprinti Sąjungos didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas, taip pat sveikatos krizių valdymo pajėgumus, be kita ko, koordinuojant, teikiant ir dislokuojant skubios sveikatos priežiūros pajėgumus, renkant duomenis ir vykdant stebėseną;
1)  stiprinti Sąjungos didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai prevencijos, pasirengimo joms ir greito reagavimo į jas, taip pat sveikatos krizių valdymo pajėgumus, be kita ko, koordinuojant, teikiant ir dislokuojant skubios sveikatos priežiūros pajėgumus, renkant duomenis ir vykdant stebėseną ir koordinuojant nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų testavimą nepalankiomis sąlygomis bei kuriant aukštos kokybės sveikatos priežiūros standartus;
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
2)  užtikrinti, kad Sąjungoje būtų su krize susijusių produktų atsargų arba rezervų, taip pat medicinos, sveikatos priežiūros ir pagalbinio personalo rezervas, kurį būtų galima mobilizuoti krizės atveju;
2)  Užtikrinant sinergiją su kitomis Sąjungos priemonėmis, programomis ir fondais, remiami veiksmai, kuriais sudaromos sąlygos krizės atveju mobilizuoti medicinos, sveikatos priežiūros ir pagalbinio personalo darbuotojus, pavyzdžiui, Europos medicinos korpuso darbuotojus, be kita ko, gerinant darbuotojų mokymą ir atnaujinant jų žinias, taip pat remiami veiksmai, kuriais siekiama krizės metu padėti Sąjungoje gauti su sveikatos krize susijusių produktų, pavyzdžiui, būtiniausių vaistų, vakcinų ir medicinos prietaisų;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
3)  remti veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą su krize susijusių produktų ir kitų būtinų sveikatos priežiūros reikmenų prieinamumą, pasiekiamumą ir įperkamumą;
3)  stiprinti Europos vaistų rinką, siekiant tvariai užtikrinti vaistų , e. sveikatos sprendimų, medicinos prietaisų ir kitų būtinų sveikatos priežiūros reikmenų bei krizių atveju svarbių medicinos produktų prieinamumą, pasiekiamumą ir įperkamumą;
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
4)  didinti sveikatos sistemų veiksmingumą, prieinamumą, tvarumą ir atsparumą, be kita ko, remiant skaitmeninę transformaciją, skaitmeninių priemonių ir paslaugų įsisavinimą, sistemines reformas, naujų priežiūros modelių įgyvendinimą ir visuotinę sveikatos priežiūros aprėptį, ir spręsti nelygybės sveikatos srityje problemą;
4)  didinti sveikatos sistemų veiksmingumą, prieinamumą, tvarumą ir atsparumą, be kita ko, remiant skaitmeninę transformaciją, be kita ko, kuriant ir įgyvendinant Europos sveikatos duomenų erdvę, sistemines reformas, naujų priežiūros modelių, kuriais didinamos galimybės vienodai ir laiku naudotis kokybiškomis, tvariomis, įperkamomis, į asmenį orientuotomis, rezultatais grindžiamomis sveikatos priežiūros ir susijusiomis priežiūros paslaugomis įgyvendinimą, taip pat pasiekti visuotinę sveikatos priežiūros aprėptį, apimant prieigą prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros bei teisių ir mažinti nelygybę bei netolygumus sveikatos srityje;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)
4a)  stiprinti Sąjungos inovacijas, siekiant užtikrinti naujos kartos vaistų, vakcinų ir medicinos prietaisų kūrimą ir įsisavinimą, kad būtų susidorota su didėjančiais sveikatos priežiūros iššūkiais ir pateisinti lūkesčiai;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
5)  remti veiksmus, kuriais siekiama stiprinti sveikatos sistemų gebėjimą gerinti ligų prevenciją ir sveikatinimą, pacientų teises ir tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat skatinti medicinos ir sveikatos priežiūros specialistų kompetenciją;
5)  remti veiksmus, kuriais siekiama stiprinti sveikatos sistemų gebėjimą gerinti ligų prevenciją, atrankinę patikrą ir ankstyvą diagnostiką ir tyrimus, ir įgyvendinti sveikatinimo skatinimą, spręsti sveikatą lemiančių veiksnių klausimus, didinti sveikatos raštingumą, pacientų teises ir saugą bei tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas;
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
6)  remti neužkrečiamųjų ligų, ypač vėžio, priežiūros, prevencijos, diagnostikos, gydymo ir priežiūros veiksmus;
6)  remti neužkrečiamųjų ligų priežiūros, prevencijos, diagnostikos, gydymo ir priežiūros veiksmus, ankstyvą neurodegeneracinių ligų ir kitų smegenų ligų, ypač vėžio, diagnostiką;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)
6a)  stiprinti Sąjungos kovą su vėžiu užtikrinant sąveiką su Europos kovos su vėžiu planu, be kita ko, remiant vėžio, įskaitant vaikų vėžį, priežiūros, prevencijos, ankstyvos diagnostikos, gydymo ir priežiūros veiksmus ir remiant Europos vėžio instituto įsteigimą;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 6 b punktas (naujas)
6b)  stiprinti kovą su užkrečiamosiomis ligomis ir grėsmėmis sveikatai;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 6 c punktas (naujas)
6c)  spręsti nepasitikėjimo vakcinomis problemą ir remti veiksmus, kuriais siekiama panaikinti ligas, kurių galima išvengti skiepijant, įskaitant vėžį;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
7)  skatinti ir remti racionalų ir veiksmingą vaistų, visų pirma antimikrobinių medžiagų, naudojimą ir aplinkai palankesnę vaistų ir medicinos priemonių gamybą bei šalinimą;
7)  skatinti ir remti informuotą, racionalų ir veiksmingą vaistų, visų pirma antimikrobinių medžiagų, naudojimą, kuriant vaistus, kurie iš esmės mažiau kenksmingi aplinkai, ir aplinkai palankesnę vaistų ir medicinos priemonių gamybą bei aplinkai nekenksmingą jų šalinimą;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
8)  remti Sąjungos sveikatos teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, teikti aukštos kokybės palyginamus ir patikimus duomenis, kuriais būtų grindžiamas politikos formavimas ir stebėsena, ir skatinti atlikti atitinkamų politikos sričių poveikio sveikatai vertinimus;
8)  remti Sąjungos sveikatos teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, taip pat, kai būtina, peržiūrą, ir teikti aukštos kokybės palyginamus ir patikimus duomenis, kuriais būtų grindžiamas politikos formavimas ir stebėsena, remiamas priežiūros teikimas ir patenkinami nepatenkinti medicininiai poreikiai, ir skatinti atlikti kitų atitinkamų Sąjungos politikos sričių poveikio sveikatai vertinimus;
Pakeitimai 246 ir 71
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
9)  remti integruotą valstybių narių, visų pirma jų sveikatos sistemų, veiklą, įskaitant didelį poveikį turinčios prevencijos praktikos įgyvendinimą, ir Europos referencijos centrų tinklų bei kitų tarpvalstybinių tinklų veiklos stiprinimą;
9)  remti integruotą valstybių narių, visų pirma jų sveikatos sistemų, veiklą, įskaitant didelį poveikį turinčios prevencijos praktikos įgyvendinimą, remti sveikatos technologijų, kurias reikia įvertinti Sąjungos mastu, nustatymą ir stiprinti bei plėsti tinklų kūrimą, pasinaudojant Europos referencijos centrų tinklais, plėtoti ir įgyvendinti aukšto lygio užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų kompetencijos tinklus ir kitus tarptautinius tinklus, įskaitant Orphanet tinklą, visapusiškai užtikrinant sąveiką su programa „Europos horizontas“ ir jos paskirtimi bei partnerystėmis, ir siekti, kad pacientų aprėptis ir reagavimas į ligas bei sveikatos problemas būtų didesnis;
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
10)  remti Sąjungos indėlį į tarptautines ir pasaulines sveikatos iniciatyvas.
10)  remti Sąjungos indėlį į tarptautinius ir pasaulinius įsipareigojimus bei iniciatyvas sveikatos priežiūros srityje, įskaitant galimybę naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūra ir teisėmis;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 1 946 614 000 EUR dabartinėmis kainomis.
1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 10 398 000 000 EUR dabartinėmis kainomis (9 370 000 000 EUR palyginamosiomis kainomis).
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę pagalbą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas.
2.  1 dalyje nurodyta suma taip pat gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę pagalbą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas. Administracinės išlaidos, susijusios su netiesioginiais veiksmais, neviršija 5 proc. visos Programai skirtos sumos.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
6 straipsnis
Išbraukta.
Europos Sąjungos gaivinimo priemonės ištekliai
Reglamento [Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė] 2 straipsnyje nurodytos priemonės pagal Programą įgyvendinamos skiriant ne didesnę kaip 8 451 000 000 EUR (dabartinėmis kainomis) sumą, nurodytą to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje, laikantis jo 5 straipsnio 4 ir 8 dalių.
Pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 21 straipsnio 5 dalį šios sumos sudaro išorės asignuotąsias pajamas.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
1a)  visų asocijuotųjų šalių įnašai įtraukiami į atitinkamas Programos dalis. Komisija metinės biudžeto procedūros metu pateikia ataskaitą Tarybai ir Parlamentui apie bendrą kiekvienos Programos dalies biudžetą, nurodydama kiekvienos asocijuotosios šalies atskiro įnašo dydį ir jų finansinį balansą.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Programa įgyvendinama taikant tiesioginį valdymą pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 arba taikant netiesioginį valdymą kartu su Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis.
1.  Programa įgyvendinama taikant tiesioginį valdymą pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 arba taikant netiesioginį valdymą kartu su Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis, siekiant užtikrinti, kad ji nesutaptų arba nesidubliuotų su kitomis Sąjungos lygmens finansavimo programomis.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 nustatytos formos finansavimas, visų pirma dotacijos, apdovanojimai ir viešieji pirkimai.
2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 nustatytos formos finansavimas, visų pirma dotacijos, apdovanojimai ir viešieji pirkimai. Komisija siekia užtikrinti veiksmingą ir subalansuotą geografinę aprėptį visoje Sąjungoje, be kita ko, stiprindama valstybių narių gebėjimus ir taip padėdama joms gerinti projektų kokybę.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Komisija padeda nuosekliai įgyvendinti Programą, kartu siekdama kuo didesnio administracinio supaprastinimo. Komisija ir valstybės narės, atsižvelgdamos į savo atitinkamą atsakomybę, skatina sinergiją ir užtikrina veiksmingą programos ir kitų Sąjungos programų bei fondų koordinavimą.
Tuo tikslu jos imasi šių veiksmų:
a)  užtikrina skirtingų priemonių, visų pirma priemonių, finansuojamų iš Sąjungos fondų, papildomumą, sinergiją, suderinamumą ir nuoseklumą Sąjungos, nacionaliniu ir, kai tikslinga, regionų lygmenimis tiek planavimo etapu, tiek jas įgyvendinant;
b)  optimizuoja koordinavimo mechanizmus, kad būtų išvengta pastangų dubliavimo;
c)  užtikrina, kad už įgyvendinimą Sąjungos, nacionaliniu ir, kai tikslinga, regionų lygmenimis atsakingi asmenys glaudžiai bendradarbiautų ir kad paramos veiksmai pagal priemonę būtų darnūs ir sklandūs.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.   Įgyvendinant Programą, Komisija plėtoja bendradarbiavimą su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis ir jų specializuotomis agentūromis, visų pirma Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), taip pat su Europos Taryba ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kad būtų kuo labiau padidintas veiksmų Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis rezultatyvumas bei veiksmingumas.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 c dalis (nauja)
4c.   Komisija visais Programos įgyvendinimo etapais konsultuojasi su valstybių narių sveikatos institucijomis Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinėje grupėje arba kitose atitinkamose Komisijos ekspertų grupėse, taip pat su suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma sveikatos sektoriaus profesinėmis organizacijomis ir šioje srityje veikiančiomis NVO.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Skyrimo kriterijai
Skyrimo kriterijai nustatomi 18 straipsnyje nurodytose darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, kiek įmanoma atsižvelgiant į šiuos elementus:
a)  suderinamumą su 4 straipsnyje pateiktais konkrečiais tikslais;
b)  indėlį siekiant sveikatos sistemos pasiekiamumo ir įperkamumo;
c)  tarpvalstybinį aspektą;
d)  indėlį į skaitmeninę transformaciją;
e)  socialinį poveikį (naudą ir sąnaudas);
f)  suderinamumą su 1 priedo nuostatomis;
g)  indėlį į ligų, ypač vėžio, prevenciją;
h)  indėlį užtikrinant galimybę gauti vaistų;
i)  veiksmo parengtumo lygį rengiant projektą;
j)  siūlomo įgyvendinimo plano perspektyvumą.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)
Sukuriamas patikimas ir veiksmingas mechanizmas, kad būtų išvengta bet kokio finansavimo dubliavimosi ir būtų užtikrinta skirtingų Sąjungos programų ir politikos, kuriomis siekiama sveikatos tikslų sinergija. Visi duomenys apie finansavimo operacijas ir veiksmus, finansuojamus pagal įvairias Sąjungos programas ir fondus, centralizuojami šiame mechanizme. Šiuo mechanizmu laikomasi skaidrumo r atskaitomybės principų ir suteikiama galimybė patikimiau stebėti ir vertinti veiksmus, kuriais siekiama sveikatos tikslų.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  bet kuris teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, arba bet kuri tarptautinė organizacija.
b)  bet kuris teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, arba bet kuri atitinkama tarptautinė organizacija, pvz., valdžios institucijos, viešojo sektoriaus įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos, mokslinių tyrimų institutai, universitetai, aukštojo mokslo įstaigos, pacientų organizacijos.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai iš esmės turėtų padengti savo dalyvavimo išlaidas.
3.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai turėtų padengti savo dalyvavimo išlaidas.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal Programą tiesioginės dotacijos neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus gali būti skiriamos aiškios Sąjungos pridėtinės vertės turintiems veiksmams, kuriuos bendrai finansuoja kompetentingos už sveikatą valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse, kurios yra Programos asocijuotosios šalys, atsakingos valdžios institucijos, atitinkamos tarptautinės sveikatos organizacijos arba tų kompetentingų valdžios institucijų įgaliotos viešosios įstaigos ir nevyriausybinės įstaigos, veikiančios pavieniui arba tinklo principu.
5.  Pagal Programą tiesioginės dotacijos veiksmams finansuoti išimties tvarka gali būti skiriamos neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, jei tokios dotacijos tinkamai pagrindžiamos, jei jos turi aiškią Sąjungos pridėtinę vertę ir jos bendrai finansuojamos vietos, regiono ar nacionalinės kompetentingos už sveikatą valstybėse narėse arba trečiosiose valstybėse, kurios yra Programos asocijuotosios šalys, atsakingos valdžios institucijos, atitinkamos tarptautinės sveikatos organizacijos arba pagal INTERREG programas, tų kompetentingų valdžios institucijų įgaliotos viešosios įstaigos ir nevyriausybinės įstaigos, veikiančios pavieniui arba tinklo principu.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis
6.  Pagal Programą tiesioginės dotacijos neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus gali būti skiriamos Europos referencijos centrų tinklams. Tiesioginės dotacijos taip pat gali būti skiriamos kitiems tarptautiniams tinklams, sukurtiems pagal ES taisykles.
6.  Pagal Programą tiesioginės dotacijos neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus ir taikant supaprastintą finansinių ir techninių ataskaitų teikimo sistemą skiriamos Europos referencijos centrų tinklams. Tiesioginės dotacijos taip pat gali būti skiriamos kitiems tarptautiniams tinklams, įskaitant INTERREG programas, sukurtiems pagal Sąjungos teisę.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Užtikrinamas tinkamas finansavimas, kad būtų konsoliduotas ir išplėstas tarpvalstybinės sveikatos priežiūros ERCT modelis, užtikrinant įvairių klinikinių paslaugų teikimą įvairiais kanalais, įskaitant internetu teikiamą antrą nuomonę ir specialistų patarimus gydomiems pacientams dėl gydymo ir valdymo bei „internetines ambulatorinio gydymo“ klinikas.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 pastraipa
Komisija konsultuojasi su valstybių narių sveikatos priežiūros institucijomis Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinėje grupėje dėl Programai nustatytų darbo planų, jos prioritetų, strateginio orientavimo ir įgyvendinimo.
Komisija konsultuojasi su valstybių narių sveikatos priežiūros institucijomis Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinėje grupėje dėl Programai nustatytų metinių darbo planų, jos prioritetų, strateginio orientavimo ir įgyvendinimo ir galimos sąveikos su valstybių narių nuosavais ištekliais, siekiant užtikrinti ilgalaikį veiksmų veiksmingumą ir tvarumą.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Komisija konsultuojasi su programos „ES – sveikatos labui“ iniciatyvine grupe dėl programos metinių darbo planų ir dėl programos prioritetų, strateginių gairių ir įgyvendinimo, taip pat dėl galimos sąveikos su Europos fondais, kad būtų užtikrintas ilgalaikis veiksmų veiksmingumas ir tvarumas.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)
Komisija taip pat konsultuojasi su atitinkamomis Sąjungos decentralizuotomis agentūromis ir suinteresuotaisias subjektais, pvz., pilietinės visuomenės organizacijų, o ypač pacientų organizacijų, atstovais, dėl metinių programai nustatytų darbo planų, jos prioritetų, strateginio orientavimo ir įgyvendinimo.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)
Komisija patvirtina metinius darbo planus, priimdama deleguotuosius aktus. Šie deleguotieji aktai priimami pagal šio reglamento 24 straipsnį.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)
16a straipsnis
„ES – sveikatos labui“ iniciatyvinės grupės steigimas
1.  Komisija įsteigia „ES – sveikatos labui“ iniciatyvinę grupę (toliau – iniciatyvinė grupė).
2.  Iniciatyvinė grupė:
i)  teikia savo indėlį visapusiškos strategijos forma, siekdama prisidėti prie programos metinių darbo planų rengimo;
ii)  rengia Programos ir kitų sveikatos aspektą apimančių programų koordinavimo, bendradarbiavimo ir sąveikos valdymo planą;
iii)  užtikrina į vertę orientuotus sveikatos srities veiksmus, tvarumą, geresnius sveikatos srities sprendimus, skatina galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir mažinti sveikatos priežiūros netolygumus, skatina pacientų ir visuomenės dalyvavimą;
3.  iniciatyvinė grupė yra nepriklausoma suinteresuotųjų subjektų grupė, kurią sudaro visuomenės sveikatos srities subjektai, pavyzdžiui, Europos Parlamento atstovai, nepriklausomi sveikatos ekspertai ir pacientų atstovai;
4.  iniciatyvinę grupę sudaro 20 aukšto lygio asmenų, atrinktų laikantis geografinės ir lyčių pusiausvyros principo, ir atstovaujančių įvairioms sritims ir veiklai, nurodytai 3 dalyje;
5.  iniciatyvinės tarybos narius skiria Komisija, pasikonsultavusi su Parlamentu ir paskelbusi atvirą kvietimą teikti kandidatūras arba pareikšti susidomėjimą.
Nariai skiriami 1 straipsnio 2 dalyje nurodytam laikotarpiui. Komisija iš jos narių taip pat paskiria pirmininką;
6.  iniciatyvinė grupė posėdžiauja bent tris kartus per metus, kad būtų galima reguliariai ir skaidriai keistis nuomonėmis.
Koordinavimo, bendradarbiavimo ir sąveikos valdymo planu sukuriamos palankesnės sąlygos užtikrinti, kad visi esami su sveikata susiję finansiniai mechanizmai būtų matomi ir koordinuojami, ir padeda valdyti koordinavimą ir bendradarbiavimą.
Komisija gali konsultuotis su iniciatyvine grupe ir kitais 2 dalyje nenurodytais klausimais.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
Programa įgyvendinama vykdant Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 110 straipsnyje nurodytas darbo programas. Kai taikoma, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.
Programa įgyvendinama vykdant Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 110 straipsnyje nurodytas metines darbo programas. Kai taikoma, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Darbo programos rengiamos remiantis poveikio lytims vertinimo išvadomis.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
1.  Rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 3 ir 4 straipsniuose nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti II priede.
1.  Rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 3 ir 4 straipsniuose nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, ataskaita, įskaitant specifinius Programos ir veiksmų rodiklius, pateikti II priede.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija nuolat stebi Programos valdymą ir įgyvendinimą. Siekiant padidinti skaidrumą, valdymo ir įgyvendinimo duomenys nuolat atnaujinami ir skelbiami viešai bei lengvai prieinamai Komisijos interneto svetainėje.
Duomenys apie finansuojamus projektus įtraukiami į tą pačią duomenų bazę. Tie duomenys apima:
a)  informaciją apie finansavimo rūšis ir paramos gavėjų tipus, kad būtų galima skaidriai atsekti finansinius asignavimus; išsamią sinergijos su kitomis Sąjungos programomis, įskaitant Sąjungos agentūrų vykdomą veiklą, apžvalgą, kad būtų galima tinkamai išanalizuoti įvairios vykdytinos veiklos papildomumą;
b)  išlaidų lygius, suskirstytus pagal projektus, kad būtų galima atlikti konkrečią analizę, taip pat pagal intervencines sritis, kaip apibrėžta 13 straipsnyje ir I priede.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijai pagal 24 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl II priedo pakeitimų, kad reikiamais atvejais rodikliai būtų pakeisti ir papildyti.
2.  Komisijai pagal 24 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl II priedo pakeitimų, kad reikiamais atvejais rodikliai, įskaitant specifinius Programos ir veiksmų rodiklius, būtų pakeisti ir papildyti.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Tam tikrais atvejais renkami rodikliai bus suskirstyti pagal lytį.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis
3.  Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir (jei reikia) valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.
3.  Veiklos rezultatų ataskaitų teikimo sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku, nedidinant administracinės naštos paramos gavėjams. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir (jei reikia) valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis
4.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.
4.  Tarpinių ir galutinių vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija paskelbia, praneša ir pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Programos audito sistema užtikrinama tinkama pasitikėjimo ir kontrolės pusiausvyra, atsižvelgiant į administracines ir kitas kontrolės išlaidas, patiriamas visais, ypač paramos gavėjų, lygmenimis. Visai Programai taikomos aiškios, nuoseklios ir darnios audito taisyklės.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)
Programos audito strategija grindžiama finansiniu visos Programos reprezentatyviosios išlaidų imties auditu. Reprezentatyvioji imtis gali būti papildoma imtimi, sudaryta remiantis su išlaidomis susijusios rizikos vertinimu. Iš skirtingų Sąjungos programų bendrai finansuojamų veiksmų auditas atliekamas tik kartą ir apima visas susijusias programas bei atitinkamas joms taikytinas taisykles.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)
Komisija ar finansavimo įstaiga gali kliautis paramos gavėjų lygmens mišriosiomis sistemų peržiūromis. Tokios mišriosios peržiūros tam tikrų rūšių paramos gavėjams nėra privalomos ir jas sudaro sistemų ir procesų auditas, papildytas sandorių auditu, kurį atlieka kompetentingas nepriklausomas auditorius, turintis reikiamą kvalifikaciją atlikti teisės aktų nustatytą apskaitos dokumentų auditą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB1a. Šias peržiūras gali naudoti Komisija arba finansavimo įstaiga, kad patikrintų bendrą patikinimą dėl patikimo finansinio išlaidų valdymo ir persvarstytų ex post auditų ir finansinių ataskaitų sertifikatų lygį.
__________________
1a 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 d pastraipa (nauja)
Auditai gali būti atliekami ne vėliau kaip per dvejus metus po galutinio mokėjimo.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 e pastraipa (nauja)
Komisija skelbia audito gaires, siekdama užtikrinti, kad per visą Programos laikotarpį audito procedūros ir taisyklės būtų patikimai ir vienodai taikomos ir aiškinamos.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
2.  19 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.
2.  19 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo datos]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo a punkto ii papunktis
ii)  ypatingos svarbos sveikatos infrastruktūrą, susijusią su sveikatos krizėmis, priemones, struktūras, procesus, gamybą ir laboratorijų pajėgumus, įskaitant ligų protrūkių priežiūros, modeliavimo, prognozavimo, prevencijos ir valdymo priemones.
ii)  koordinuota veiklą, susijusią su sveikatos krizėmis, priemones, mechanizmus, struktūras, procesus, gamybą ir laboratorijų pajėgumus, įskaitant ligų protrūkių priežiūros, modeliavimo, prognozavimo, prevencijos ir valdymo priemones.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo b punktas
b)  Gerosios praktikos ir inovacinių sprendimų, turinčių nustatytą pridėtinę vertę Sąjungos lygmeniu, sklaida, pritaikymas ir diegimas valstybėse narėse, taip pat skiriama konkrečioms šalims ar šalių grupėms, kurių poreikiai didžiausi, pritaikyta parama, finansuojant konkrečius projektus, įskaitant porinius projektus, ekspertų konsultacijas ir tarpusavio paramą
b)  Gerosios praktikos ir inovacinių sprendimų, turinčių nustatytą pridėtinę vertę Sąjungos lygmeniu, sklaida, pritaikymas ir diegimas valstybėse narėse ar regionuose, taip pat skiriama konkretiems regionams, šalims ar regionų arba šalių grupėms, kurių poreikiai didžiausi, pritaikyta parama, finansuojant konkrečius projektus, įskaitant porinius projektus, ekspertų konsultacijas ir tarpusavio paramą
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c punkto i papunktis
i)  apklausoms, tyrimams atlikti, duomenims ir statistikai rinkti, metodikoms, klasifikacijoms, rodikliams rengti, mikromodeliavimui, žinioms skleisti ir lyginamiesiems tyrimams;
i)  apklausoms, tyrimams atlikti, palyginamiems duomenims ir statistikai rinkti, prireikus įskaitant pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis metodikoms, klasifikacijoms, rodikliams rengti, mikromodeliavimui, bandomiesiems projektams, žinioms skleisti ir lyginamiesiems tyrimams;
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c punkto iii papunktis
iii)  ekspertų grupėms ir grupėms, teikiančioms konsultacijas, duomenis ir informaciją sveikatos politikos formavimui ir įgyvendinimui pagrįsti;
iii)  ekspertų grupėms ir grupėms, įskaitant, kai tinkama, atitinkamų suinteresuotųjų subjektų atstovus, teikiančioms konsultacijas, vertinimą, duomenis ir informaciją sveikatos politikos formavimui ir įgyvendinimui pagrįsti, įskaitant tolesnį sveikatos politikos įgyvendinimo vertinimą;
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c punkto iv papunktis
iv)  tyrimams, analizei ir mokslinėms rekomendacijoms politikos formavimui remti, taip pat parama Vartotojų saugos moksliniam komitetui ir Sveikatos, aplinkos ir atsirandančių pavojų moksliniam komitetui.
iv)  tyrimams, analizei, kitų Sąjungos politikos veiksmų sisteminio poveikio sveikatai vertinimui ir mokslinėms rekomendacijoms įrodymais grindžiamos politikos formavimui remti, taip pat parama Vartotojų saugos moksliniam komitetui ir Sveikatos, aplinkos ir atsirandančių pavojų moksliniam komitetui bei ekspertų grupei, atliekančiai sveikatos sistemų rezultatų vertinimą;
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto įžanginė dalis
d)  Sąjungos sveikatos teisės aktų ir veiksmų rengimas ir įgyvendinimas, visų pirma remiant:
d)  Sąjungos sveikatos teisės aktų ir veiksmų rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas, visų pirma remiant:
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto i papunktis
i)  Sąjungos sveikatos teisės aktų ir veiksmų įgyvendinimą, vykdymo užtikrinimą ir stebėseną ir techninę pagalbą teisiniams reikalavimams įgyvendinti;
i)  Sąjungos sveikatos teisės aktų ir veiksmų įgyvendinimą, vykdymo užtikrinimą ir stebėseną, įskaitant sveikatinimo skatinimą; ir techninę pagalbą teisiniams ir veiklos reikalavimams visapusiškai įgyvendinti visose valstybėse narėse;
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto iv papunktis
iv)  duomenų bazių ir skaitmeninių priemonių kūrimą ir naudojimą bei jų sąveikumą, be kita ko, kai tinkama, su kitomis stebėjimo technologijomis, pavyzdžiui, kosmoso technologijomis;
iv)  duomenų bazių ir skaitmeninių priemonių kūrimą, naudojimą ir priežiūrą bei jų sąveikumą, be kita ko, apimant jau vykdomus projektus, kai tinkama, su kitomis stebėjimo technologijomis, pavyzdžiui, kosmoso technologijomis ir dirbtiniu intelektu;
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto v papunktis
v)  audito ir vertinimo veiklą pagal Sąjungos teisės aktus;
v)  audito, vertinimo ir tikrinimo veiklą pagal Sąjungos teisės aktus;
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto x papunktis
x)  nacionalinius informacijos centrus, kurie teikia gaires, informaciją ir pagalbą, susijusią su Sąjungos sveikatos teisės aktų ir Programos įgyvendinimu;
x)  nacionalinius informacijos centrus, kurie teikia gaires, informaciją ir pagalbą, susijusią su Sąjungos sveikatos teisės aktų ir Programos skatinimu ir įgyvendinimu;
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d punkto xi papunktis
xi)  suinteresuotųjų šalių tarptautinio bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimą.
xi)  suinteresuotųjų šalių tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimą.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo e punktas
e)  Struktūrinis atsargų rezervas ir pasirengimas krizėms
Išbraukta.
i)  su krize susijusių produktų kūrimo, pirkimo ir valdymo mechanizmo sukūrimas ir rėmimas;
ii)  su krize susijusių produktų ES rezervų ir atsargų kaupimas ir valdymas papildant kitas Sąjungos priemones;
iii)  mechanizmų, skirtų veiksmingai stebėti ir paskirstyti turimus sveikatos priežiūros įstaigų pajėgumus (pvz., ligoninių lovas ir vietas intensyvios terapijos skyriuose), platinti ar skirstyti prekes ir paslaugas, kurių reikia kilus sveikatos krizei, ir siekiant užtikrinti vaistų, tiriamųjų vaistų ir medicinos priemonių tiekimą ir saugų naudojimą, kūrimas ir rėmimas;
iv)  prekių ir paslaugų, būtinų sveikatos krizių prevencijai ir valdymui, viešieji pirkimai ir veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti prieigą prie tų pagrindinių prekių ir paslaugų;
v)  medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojų ir ekspertų Sąjungos rezervo sukūrimas ir naudojimas, taip pat tokių darbuotojų ir ekspertų siuntimo, kai to reikia siekiant užkirsti kelią sveikatos krizei arba į ją reaguoti visoje Sąjungoje, mechanizmo sukūrimas ir veikimas; Sąjungos ekstremalių sveikatai situacijų grupės, kuri Komisijos prašymu teiktų ekspertų konsultacijas ir techninę pagalbą kilus sveikatos krizei, sudarymas ir veikla.
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto i papunktis
i)  veiksmai, kuriais siekiama skatinti Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens subjektų Sąjungos masto tarpsektorinius sveikatos krizių prevencijos, pasirengimo joms, valdymo ir reagavimo pajėgumus, įskaitant nenumatytų atvejų planavimą ir pasirengimo veiklą, taip pat medicinos, sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
i)  veiksmai, kuriais siekiama skatinti Sąjungos, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens subjektų Sąjungos masto tarpsektorinius sveikatos krizių prevencijos, pasirengimo joms, valdymo ir reagavimo pajėgumus, įskaitant testavimą nepalankiomis sąlygomis, nenumatytų atvejų planavimą ir pasirengimo veiklą, aukštos kokybės sveikatos priežiūros standartų kūrimą, o taip pat medicinos, sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto i a papunktis (naujas)
ia)  Europos reagavimo į sveikatos problemas mechanizmo įsteigimas, kad būtų galima reaguoti į visų rūšių sveikatos problemas ir krizes ir stiprinti veiklos koordinavimą Europos lygmeniu, kurį, padedant atitinkamoms agentūroms, koordinuotų Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras;
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto i b papunktis (naujas)
ib)   prisidėti kuriant su sveikatos krize susijusių produktų rezervą, papildant „rescEU“, Skubios paramos priemonę, Atsparumo didinimo priemonę ir kitas Sąjungos priemones, programas ir fondus, ir užtikrinti tokių produktų prieinamumą krizės metu;
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto iii papunktis
iii)  parama skubių medicininių reagavimo priemonių, įskaitant būtiniausias chemines medžiagas ir veikliąsias medžiagas, gamybai ir (arba) tokios produkcijos įsigijimas ir bendradarbiavimo atliekant skubius sveikatos technologijų vertinimus ir klinikinius tyrimus finansavimas;
Išbraukta.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto iv papunktis
iv)  prevenciniai veiksmai, kuriais pažeidžiamos grupės apsaugomos nuo grėsmių sveikatai, ir veiksmai, kuriais reagavimas į krizes ir jų valdymas pritaikomi prie tų pažeidžiamų grupių poreikių;
iv)  prevenciniai veiksmai, kuriais visi piliečiai, ypač pažeidžiamos grupės, apsaugomi nuo grėsmių sveikatai, ir veiksmai, kuriais reagavimas į krizes ir jų valdymas pritaikomi prie tų pažeidžiamų grupių poreikių, pvz., pagrindinių priežiūros paslaugų lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, kuriems reikia palaikomosios slaugos, užtikrinimas ir skausmo kontrolės priežiūra;
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto iv a papunktis (naujas)
iva)  veiksmai, kuriais remiama e. sveikata, pvz., perėjimas prie nuotolinės medicinos, vaistų skyrimas namuose ir prevencinių ir savikontrolės planų įgyvendinimas, jei įmanoma ir tinkama;
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto iv b papunktis (naujas)
ivb)  veiksmai, kuriais remiamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas siekiant užtikrinti, kad visi pacientai visoje Sąjungoje, ypač retosiomis ligomis sergantys pacientai, galėtų greitai gauti gydymą;
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto v papunktis
v)  veiksmai, kuriais siekiama šalinti šalutinius sveikatos krizės padarinius sveikatai, visų pirma psichikos sveikatai, lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms;
v)  veiksmai, kuriais siekiama šalinti ir valdyti šalutinius sveikatos krizės padarinius sveikatai, visų pirma psichikos sveikatai, lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams ir esantiems kitoje pažeidžiamoje padėtyje, įskaitant priklausomybę turintiems asmenims, ŽIV / AIDS ar tuberkulioze sergantiems asmenims;
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto viii a papunktis (naujas)
viiia)  parama veiksmams, susijusiems su epidemiologine stebėsena, kuriais daugiausia dėmesio skiriama nacionaliniams sveikatos subjektams ir taip prisidedama prie veiksnių, kurie daro įtaką piliečių sveikatai arba ją lemia, vertinimo;
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo f punkto viii b papunktis (naujas)
viiib)  veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad nebūtų trikdoma prieiga prie vaistų ir kad būtų užtikrintas priežiūros ir gydymo tęstinumas, visų pirma lėtinėmis ligomis sergančių pacientų atveju;
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto įžanginė dalis
g)  Nacionalinių sveikatos sistemų stiprinimas:
g)  Nacionalinių sveikatos sistemų stiprinimas, sveikatinimo skatinimas ir sveikatos apsauga ir ligų prevencija:
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto i papunktis
i)  parama žinių perdavimo veiksmams ir Sąjungos lygmens bendradarbiavimui siekiant padėti vykdyti nacionalines reformas, kad būtų padidintas sveikatos sistemų veiksmingumas, prieinamumas, tvarumas ir atsparumas, visų pirma siekiant spręsti Europos semestre nustatytas problemas ir stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, stiprinti integruotą sveikatos priežiūrą ir siekti visuotinės sveikatos apsaugos ir vienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;
i)  parama žinių perdavimo veiksmams ir Sąjungos lygmens bendradarbiavimui siekiant padėti vykdyti nacionalines reformas, kad būtų padidintas sveikatos sistemų veiksmingumas, prieinamumas, tvarumas ir atsparumas, tuo pat metu susiejant prieinamą Sąjungos finansavimą, visų pirma siekiant spręsti Europos semestre ir konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose sveikatos klausimu nustatytas problemas ir stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, stiprinti integruotą sveikatos priežiūrą, siekti visuotinės sveikatos apsaugos ir vienodų galimybių naudotis geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis;
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto i a papunktis (naujas)
ia)  parama politikos ir veiksmų, kuriais siekiama sumažinti sveikatos srities nelygybę ir netolygumus sveikatos priežiūros atžvilgiu, įgyvendinimui;
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto ii papunktis
ii)  medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojų mokymo programos ir laikinųjų darbuotojų mainų programos;
ii)  parama, sąveikaujant su kitomis programomis, medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojų mokymo, švietimo ir mobilumo programoms, įskaitant internetines programas, ir laikinųjų darbuotojų mainų programoms, visų pirma siekiant pagerinti jų studijų programas ir skaitmeninius įgūdžius;
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto iii papunktis
iii)  parama veiksmams sveikatos priežiūros darbuotojų geografiniam pasiskirstymui gerinti ir medicinos darbuotojų trūkumui atskirose vietose išvengti;
iii)  parama, sąveikaujant su kitomis programomis, siekiant pagerinti sveikatos priežiūros darbuotojų geografinį pasiskirstymą kartu užtikrinant, kad toks darbuotojų pasiskirstymas taip pat būtų proporcingas atitinkamos vietovės ar regiono gyventojų skaičiui, taip išvengiant medicinos darbuotojų trūkumo ir skatinant bei įgyvendinant jų išlaikymo politiką;
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto iv papunktis
iv)  parama Sąjungos etaloninių laboratorijų ir centrų bei kompetencijos centrų steigimui ir veiklos koordinavimui;
iv)  parama Sąjungos etaloninių laboratorijų ir centrų, kompetencijos centrų ir ES konkrečioms ligoms skirtų platformų, kuriose būtų keičiamasi gerosios patirties pavyzdžiais, jie būtų lyginami ir gretinami, steigimui, veiklos koordinavimui ir diegimui;
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto v papunktis
v)  valstybių narių pasirengimo ir reagavimo priemonių (pvz., krizių valdymo, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, vakcinacijos) auditas;
v)  valstybių narių pasirengimo ir reagavimo priemonių (pvz., krizių valdymo, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, vakcinacijos) auditas ir jų sveikatos ugdymo ir ligų prevencijos nacionalinių strategijų ar programų įgyvendinimas;
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto viii a papunktis (naujas)
viiia)  parama Sąjungos sistemai ir susijusioms sąveikioms skaitmeninėms priemonėms, skirtoms valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimui sveikatos technologijų vertinimo srityje ir jų bendrai veiklai tinkluose, įskaitant tinklus, kurių reikia, kad valstybės narės galėtų laiku atlikti patikimus ir aukštos kokybės klinikinius vertinimus ir vykdyti bendras mokslines konsultacijas ir kitą atitinkamą veiklą, siekiant padėti sprendimų priėmėjams keistis sveikatos technologijų srities bendradarbiavimo rezultatais.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto ix papunktis
ix)  parama programų, padedančių valstybėms narėms gerinti sveikatinimą ir ligų prevenciją (užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų atveju), kūrimui ir įgyvendinimui;
ix)  parama nacionalinių ir Europos lygmens programų, įskaitant skaitmeninių ir įrodymais pagrįstų programų, padedančių valstybėms narėms gerinti sveikatinimą, raštingumą sveikatos srityje ir ligų prevenciją (užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų atveju) sveikatos priežiūros skyriuose ir bendruomenėse ir mažinti lėtinių ligų rizikos veiksnius, kūrimui ir įgyvendinimui;
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto ix a papunktis (naujas)
ixa)  parama konkrečioms ligoms skirtų Sąjungos platformų, kurių tikslas leisti valstybėms narėms keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, ją lyginti ir atlikti pagyvinamąją analizę, kūrimui, pasitelkiant kompetencijos tinklus užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų srityje, visų pirma lėtinių ligų srityje;
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto ix b papunktis (naujas)
ixb)  parama gairių, skirtų ligų prevencijai ir valdymui tiek užkrečiamųjų, tiek ir neužkrečiamųjų ligų srityje, parengimui;
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto x papunktis
x)  parama valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama sukurti sveiką ir saugią miesto, darbo ir mokyklos aplinką, sudaryti sąlygas rinktis sveiką gyvenseną ir skatinti sveiką mitybą, atsižvelgiant į pažeidžiamų grupių poreikius;
x)  parama valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama sukurti sveiką ir saugią miesto, darbo ir mokyklos aplinką, skatinti psichikos sveikatą, sveikatos mokymą, sudaryti sąlygas rinktis sveiką gyvenseną ir skatinti reguliarią fizinę veiklą ir sveiką mitybą, atsižvelgiant į žmonių visuose gyvenimo etapuose poreikius, siekiant skatinti sveikatą visą gyvenimą;
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto x a papunktis (naujas)
xa)  parama valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama spręsti sveiką lemiančius veiksnius, įskaitant alkoholio daromą žalą ir tabako vartojimą;
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto x b papunktis (naujas)
xb)  parama valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti prieigą prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų ir susijusių vaistų, ir remiamas integracinis ir tarpsektorinis požiūris prevencijos, diagnostikos, gydymo ir priežiūros atžvilgiu;
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto x c papunktis (naujas)
xc)  veiksmai, kuriais skatinama aukų, nukentėjusių nuo smurto dėl lyties, priežiūra ir parama;
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto x d papunktis (naujas)
xd)  veiksmai, kuriais skatinama vienoda neįgaliųjų prieiga prie sveikatos paslaugų ir susijusių priemonių bei priežiūros;
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto xi a papunktis (naujas)
xia)  parama valstybėms narėms peržiūrėti retųjų ligų srities nacionalinius planus, kad būtų nustatytos būtinos finansinės ir organizacinės priemonės, būtinos siekiant veiksmingai integruoti Europos referencijos centrų tinklų sistemą į nacionalines sveikatos priežiūros sistemas, taip pat remiant politikos krypčių, taisyklių ir procedūrų, reikalingų Europos referencijos centrų tinklų sistemai įtvirtinti nacionaliniu lygmeniu, rinkinio rengimą ir įgyvendinimą;
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto xi b papunktis (naujas)
xib)  parama tam, kad būtų įgyvendinta Europos referencijos centrų tinklų sistema, skirta tęstiniam vertinimui, stebėsenai, galutiniam įvertinimui ir kokybės gerinimui;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto xi c papunktis (naujas)
xic)  finansavimo siekiant sukurti veiksmingus ir nuolatinius Europos referencijos centrų tinklų bendradarbiavimo mechanizmus, kad būtų patenkinti daugiasisteminiai poreikiai, atsirandantys dėl nedidelio paplitimo ligų ir retųjų ligų, nustatymas ir palankesnių sąlygų įstrižiniam skirtingų specialybių ir disciplinų tinklui sukūrimas;
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto xi d papunktis (naujas)
xid)  parama valstybėms narėms stiprinant jų retųjų ligų kompetencijos centrus, kad būtų stiprinama nacionalinių sveikatos sistemų kompetencija diagnozuoti, gydyti ir valdyti tokias ligas, tarpvalstybinį bendradarbiavimą dėl kodifikavimo, informacijos ir žinių retųjų ligų srityje, ypač dėl duomenų bazės „Orphanet“;
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo g punkto xii a papunktis (naujas)
xiia)  parama valstybių narių bendradarbiavimui ir koordinavimui kuriant Europos ligoninių kompetencijos tinklą, kad būtų gerinamas tarpvalstybinis retųjų ligų gydymas ir didinamas gydymo prieinamumas visiems Sąjungos piliečiams;
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto įžanginė dalis
h)  Kovos su vėžiu veiksmai:
h)  Kovos su vėžiu veiksmai, įskaitant vaikų vėžį:
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto i papunktis
i)  parama valstybėms narėms ir NVO propaguojant ir įgyvendinant Europos kovos su vėžiu kodekso rekomendacijas;
i)  parama valstybėms narėms, IARC ir NVO propaguojant ir įgyvendinant Europos kovos su vėžiu kodekso rekomendacijas; parama persvarstant ir nuolat atnaujinant dabartinį Europos kovos su vėžiu kodekso leidimą;
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto i a papunktis (naujas)
ia)  parama Europos vėžio instituto, kaip Europos vėžio referencijos tinklų platformos, klinikiniams duomenims rinkti tarp centrų iš visų Sąjungos dalyvaujančių šalių ir kuris teiktų pirmenybę akademinės ir klinikinėms mokslinių tyrimų kompetencijos programoms vėžio, įskaitant vaikų vėžio, srityje, įsteigimui.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto iii papunktis
iii)  parama pagrindinių vėžio rizikos veiksnių prevencijos programoms;
iii)  parama pagrindinių vėžio rizikos veiksnių prevencijos programoms, kurių veiksmingumas įrodytas ir kurios pagrįstos nustatytais įrodymais;
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto iv a papunktis (naujas)
iva)  veiksmai, kuriais siekiama remti vėžio registrų įgyvendinimą visose valstybėse narėse;
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto v papunktis
v)  veiksmai, kuriais gerinamas onkologinių paslaugų ir inovatyvių vaistų nuo vėžio prieinamumas;
v)  veiksmai, kuriais remiamas politikos, nacionalinių programų ir gairių įgyvendinimas, laikantis Europos kovos su vėžiu plano, siekiant sumažinti nelygybę ir suteikti galimybę naudotis onkologinėmis paslaugomis, pagalbine ir palaikomąja priežiūra, taip pat novatoriška, prieinama ir veiksminga atrankine patikra, gydymu ir vaistais nuo vėžio visose valstybėse narėse, užtikrinant visapusišką sąveiką su programa „Europos horizontas“ ir jos paskirtimi bei partnerystėmis;
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto v a papunktis (naujas)
va)  veiksmai, kuriais visoje Europoje remiamos vienodos galimybės laiku gauti naujoviškų vaistų ir gydymo būdų, įskaitant pagalbinę ir palaikomąją slaugą, vaikų piktybinių susirgimų atveju, ir tokių vaistų ir gydymo būdų prieinamumo ir įperkamumo vaikams pritaikytomis dozėmis ir preparatais skatinimas;
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto v b papunktis (naujas)
vb)  veiksmai, kuriais patenkinami nepatenkintui vėžiu sergančių vaikų ir paauglių bei vėžį įveikusių asmenų poreikius vykdant specialias programas ir planus vaikų vėžio srityje, sudarant galimybes Europos referencijos centrų tinklui (ERCT), įskaitant vaikų vėžio;
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto vii papunktis
vii)  veiksmai, kuriais remiamas vėžio prevencijos ir sergančiųjų vėžiu sveikatos priežiūros, įskaitant diagnostiką ir gydymą, kokybės užtikrinimas;
vii)  veiksmai, kuriais remiamas vėžio prevencijos ir sergančiųjų vėžiu sveikatos priežiūros, įskaitant diagnostiką, gydymą, tolesnius veiksmus ir pagalbinę ir palaikomąją slaugą, kokybės užtikrinimas;
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto viii papunktis
viii)  veiksmai, kuriais remiama vėžį įveikusių asmenų ir juos prižiūrinčių asmenų gyvenimo kokybė;
viii)  veiksmai, kuriais remiama vėžį įveikusių asmenų ir juos prižiūrinčių asmenų gyvenimo kokybė, įskaitant psichologinės pagalbos teikimą, skausmo kontrolę ir profesinę reintegraciją;
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto ix papunktis
ix)  parama įgyvendinant Sąjungos tabako kontrolės politiką ir teisės aktus;
ix)  parama įgyvendinant Sąjungos tabako kontrolės politiką bei teisės aktus ir kitus susijusius teisės aktus prevencijos ir sveikatinimo skatinimo srityje, įskaitant skirtus sumažinti alkoholio sukeltą žalą;
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto x papunktis
x)  mechanizmų, skirtų tarpspecialybiniams gebėjimams stiprinti ir tęstiniam švietimui onkologijos srityje, sukūrimas ir rėmimas
x)  mechanizmų, skirtų tarpspecialybiniams gebėjimams stiprinti ir tęstiniam sveikatos priežiūros specialistų ir neformaliųjų slaugytojų švietimui onkologijos, atrankinės patikros ir ankstyvos diagnostikos, ypač vaikų vėžio srityje, siekiant pagerinti priežiūros kokybę, sukūrimas ir rėmimas;
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo h punkto x a papunktis (naujas)
xa)  veiksmai, kuriais remiamas integruojamasis, koordinuotas, daugiadalykis ir į pacientą orientuotas požiūris į vėžiu sergančius pacientus ir jį įveikusius asmenis;
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto ii papunktis
ii)  parama kovos su nepasitikėjimu skiepais veiksmams;
ii)  parama kovos su nepasitikėjimu skiepais ir dezinformacija veiksmams ir imunizacijos visais žmogaus gyvenimo etapais skatinimas;
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto ii a papunktis (naujas)
iia)  parama priemonėms ir platformoms, kuriose renkami realūs įrodymai apie panaudotų vakcinų saugumą, veiksmingumą ir jų poveikį, nedarant poveikio tvirtų įrodymų rengimui tuo etapu, po kurio suteikiamas patvirtinimas;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto ii b papunktis (naujas)
iib)  remti veiksmus, kuriais siekiama panaikinti ligas, kurių galima išvengti skiepijant;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto iii papunktis
iii)  parama klinikiniams tyrimams siekiant paspartinti inovatyvių, saugių ir veiksmingų vaistų ir vakcinų kūrimą, leidimų suteikimą ir gerinti tų vaistų bei vakcinų; prieinamumą;
iii)  parama klinikiniams tyrimams ir realių duomenų naudojimui, įskaitant tyrimus, susijusius su didesnio masto koordinavimu Sąjungos lygmeniu ir su EMA, siekiant paspartinti inovatyvių, saugių ir veiksmingų vaistų ir vakcinų kūrimą, leidimų suteikimą ir gerinti tų vaistų bei vakcinų prieinamumą;
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto iii a papunktis (naujas)
iiia)  remti veiksmus, kuriais siekiama kurti ir vystyti Europos skaitmeninį mechanizmą, siekiant patikimiau teikti ataskaitas, pranešti ir stebėti galimą stygių, t. y., naudotis Sąjungos vaistų, skiepų ir medicinos prietaisų stygiaus platforma, pagrįsta suderintu duomenų rinkimo modeliu ir nacionalinių pranešimų apie stygių teikimo sistemų sąveikumu, įskaitant visapusišką veiksmingos Sąjungos telematikos infrastruktūros, kuria bus susieti duomenys apie vaistus ir tiekimo grandinės duomenis, įgyvendinimą;
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto iii b papunktis (naujas)
iiib)  remti veiksmus, kuriais siekiama skatinti didinti pagrindinių veikliųjų vaistinių medžiagų ir vaistų gamybą Sąjungoje, be kita ko, įvairinant veikliųjų medžiagų ir generinių vaistų gamybą tiekimo grandinėje Sąjungoje, kad būtų sumažinta valstybių narių priklausomybė nuo tam tikrų trečiųjų šalių;
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto iv papunktis
iv)  parama veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti didesnį vaistų ir medicinos priemonių prieinamumą Sąjungoje ir prisidėti prie jų įperkamumo pacientams ir sveikatos priežiūros sistemoms;
iv)  parama veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti didesnį vaistinių preparatų ir medicinos priemonių prieinamumą Sąjungoje ir prisidėti prie jų įperkamumo pacientams ir sveikatos priežiūros sistemoms;
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto v papunktis
v)  parama veiksmams, kuriais siekiama skatinti inovatyvių produktų ir mažiau komerciškai patrauklių produktų, pavyzdžiui, antimikrobinių medžiagų, kūrimą;
v)  parama veiksmams, kuriais skatinama rasti ir kurti naujoviškus vaistus ir skiepus, siekiant spręsti didėjančias sveikatos priežiūros problemas ir pacientų poreikius;
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto v a papunktis (naujas)
va)  parama veiksmams, kuriais būtų skatinamos inovacijomis keičiant vaistų, kuriems netaikomi patentai, tikslą, jų sudėtį ir juos derinant, kad būtų pagerinta susijusi pacientų, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros sistemų padėtis;
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto v b papunktis (naujas)
vb)  veiksmai, kuriais siekiama spręsti rinkos nepakankamumo problemas, susijusias su antibiotikais, ir skatinti tvarias investicijas į naujų antimikrobinių medžiagų, retųjų ligų vaistų ir vaistų, skirtų kovoti su užkrečiamosiomis ligomis, atradimą ir kūrimą, kartu užtikrinant vienodas galimybes jais naudotis;
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto vi papunktis
vi)  parama veiksmams, kuriais siekiama stebėti vaistų ir medicinos priemonių stygių ligoninėse ir bendruomenių vaistinėse, spręsti tokio trūkumo problemą ir didinti tiekimo saugumą;
vi)  parama veiksmams, kuriais siekiama stebėti vaistų ir medicinos priemonių stygių ligoninėse ir bendruomenių vaistinėse, užkirsti tam kelią, jį valdyti, apie jį pranešti ir informuoti, centralizuotoje duomenų bazėje, kuri būtų suderinta su duomenų bazėmis, kuriose saugomi reguliavimo duomenys apie vaistus, rinkti informaciją apie stygių, apie kurį pranešta, spręsti tokio trūkumo problemą ir didinti tiekimo saugumą;
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto viii papunktis
viii)  veiksmai, kuriais stiprinamas vaistų rizikos aplinkai vertinimas;
viii)  veiksmai, kuriais stiprinamas vaistų ir medicinos priemonių rizikos aplinkai vertinimas;
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto ix papunktis
ix)  veiksmai, kuriais skatinamas racionalus antimikrobinių medžiagų naudojimas ir šalinimas;
ix)  veiksmai, kuriais skatinamas racionalus vaistų, ypač antimikrobinių medžiagų, naudojimas ir šalinimas ir bendras vaistų naudojimo mažinimas, veikla, skirta paremti antimikrobinių medžiagų naudojimo stebėseną, ir parama kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms;
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo i punkto x papunktis
x)  parama veiksmams, kuriais siekiama skatinti tarptautinio vaistų ir medicinos priemonių reglamentavimo konvergenciją.
x)  parama veiksmams, kuriais siekiama skatinti tarptautinio vaistų ir medicinos priemonių reglamentavimo konvergenciją bei kliovimąsi jomis ir gerinti Sąjungos vykdomą reglamentavimo priežiūrą.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto i papunktis
i)  parama brandžios sąveikios skaitmeninių paslaugų infrastruktūros diegimui, eksploatavimui ir priežiūrai ir duomenų kokybės užtikrinimo procesams, skirtiems keitimuisi duomenimis, prieigai, naudojimui ir pakartotiniam naudojimui; parama tarpvalstybiniams tinklams kurti, be kita ko, naudojant elektroninius medicinos dokumentus, registrus ir kitas duomenų bazes;
i)  parama brandžios sąveikios skaitmeninių paslaugų infrastruktūros diegimui, eksploatavimui ir priežiūrai ir duomenų saugumo ir kokybės užtikrinimo procesams, skirtiems keitimuisi duomenimis, prieigai, naudojimui ir pakartotiniam naudojimui; parama tarpvalstybiniams tinklams kurti, be kita ko, patikimiau ir geriau naudojant elektroninius medicinos dokumentus, registrus ir kitas duomenų bazes;
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto i a papunktis (naujas)
ia)  Europos elektroninio sveikatos registro sukūrimas ir parama jo įdiegimui valstybėse narėse, siekiant padidinti e. sveikatos naudojimą ir pagerinti sveikatos priežiūros sistemų tvarumą ir atsparumą;
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto i b papunktis (naujas)
ib)  parama valstybėms narėms tobulinant ir toliau plėtojant bei įgyvendinant Europos referencijos centrų tinklų registrus;
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto ii papunktis
ii)  parama skaitmeninei sveikatos priežiūros ir sveikatos sistemų transformacijai, be kita ko, atliekant lyginamąją analizę ir stiprinant inovacinių priemonių ir technologijų įsisavinimo gebėjimus; sveikatos priežiūros specialistų skaitmeninių įgūdžių gerinimas;
ii)  parama skaitmeninei sveikatos priežiūros ir sveikatos sistemų transformacijai, be kita ko, atliekant lyginamąją analizę ir stiprinant inovacinių priemonių ir technologijų įsisavinimo gebėjimus, ir stiprinant saugų sveikatos duomenų naudojimą ir pakartotinį naudojimą, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; parama sveikatos priežiūros specialistų ir piliečių skaitmeninių įgūdžių gerinimui taikant geresnio švietimo, mokymo ir skaitmeninio raštingumo sveikatos srityje priemones ir to įgyvendinimas;
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto iii papunktis
iii)  parama skaitmeninėms priemonėms ir infrastruktūrai diegti ir sąveikumui užtikrinti valstybėse narėse ir tarp jų, taip pat su Sąjungos institucijomis ir įstaigomis; tinkamų valdymo struktūrų ir tvarių, sąveikių Sąjungos sveikatos informacinių sistemų, sudarančių Europos sveikatos duomenų erdvę, kūrimas ir piliečių prieigos prie savo sveikatos duomenų ir jų kontrolės gerinimas;
iii)  parama skaitmeninėms priemonėms ir infrastruktūrai diegti ir sąveikumui užtikrinti valstybėse narėse ir tarp jų, taip pat su Sąjungos institucijomis, agentūromis ir įstaigomis; tinkamų valdymo struktūrų ir tvarių, sąveikių Sąjungos sveikatos informacinių sistemų, sudarančių Europos sveikatos duomenų erdvę, kūrimas, atsižvelgiant į saugų ir veiksmingą dirbtinio intelekto diegimą sveikatos priežiūros srityje, siekiant ją sustiprinti ir sudaryti palankesnes sąlygas piliečių prieigai prie jų sveikatos duomenų ir jų kontrolės; parama dabartinių sėkmingų į asmenį sutelktų skaitmeninių sveikatos ir sveikatos duomenų iniciatyvų ir projektų naudojimui ir įgyvendinimui platesniu mastu;
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo j punkto iv papunktis
iv)  parama siekiant optimaliai naudoti nuotolinės medicinos ir (arba) nuotolines sveikatos paslaugas, be kita ko, pasitelkiant atokioms vietovėms skirtą palydovinį ryšį, skatinti skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas organizacines inovacijas sveikatos priežiūros įstaigose ir propaguoti skaitmenines priemones, kuriomis remiamas piliečių įgalinimas ir personalizuota sveikatos priežiūra.
iv)  parama siekiant optimaliai naudoti nuotolinės medicinos ir (arba) nuotolines sveikatos paslaugas, be kita ko, pasitelkiant atokioms vietovėms skirtą palydovinį ryšį, skatinti skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas organizacines inovacijas sveikatos priežiūros įstaigose ir propaguoti skaitmenines priemones, kuriomis remiamas piliečių įgalinimas ir personalizuota sveikatos priežiūra; skatinamas pacientų ir priežiūros specialistų dalyvavimas bendrai projektuojant ir kuriant vartotojams palankius, pasiekiamus, saugius ir veiksmingus nuotolinių medicinos paslaugų ir (arba) nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugų sprendimus ir kitus skaitmeninius sprendimus;
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo k punkto iii papunktis
iii)  komunikacija ligų prevencijai ir sveikai gyvensenai skatinti, bendradarbiaujant su visais susijusiais subjektais tarptautiniu, Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis.
iii)  komunikacija skatinti sveikatinimą, sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją bendradarbiaujant su visais susijusiais subjektais tarptautiniu, Sąjungos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo k punkto iii a papunktis (naujas)
iiia)  visuomenės informavimo kampanijos, skirtos plačiajai visuomenei, taip pat tikslinėms grupėms ir suinteresuotųjų subjektų vadovaujamiems projektams, įskaitant dezinformacijos prevenciją ir kovą su ja;
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo k punkto iii b papunktis (naujas)
iiib)  komunikacijos veikla, kuria siekiama kovoti su neteisinga informacija ir dezinformacija, pvz., melagingomis naujienomis, susijusiomis su vaistais, vakcinomis, sveikatos priežiūros reikmenimis, ligų priežastimis ir gydymo metodais;
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo k punkto iii c papunktis (naujas)
iiic)  pranešimas piliečiams apie riziką sveikatai ir sveikatą lemiančius veiksnius;
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo k punkto iii d papunktis (naujas)
iiid)  komunikacijos, informavimo ir informuotumo didinimo kampanijos, susijusios su kraujo komponentų, organų, audinių ir ląstelių donoryste, kuriomis visuomenei pranešama apie tai, kokia svarbi tokia donorystė, kalbant apie solidarumą, sveikatos politiką ir terapinę naudą;
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies I punktas
I.  ES ir valstybių narių pasirengimo didelėms tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai ir reagavimo į jas planavimo kokybė ir išsamumas
I.  Sąjungos ir valstybių narių pasirengimo didelėms tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai ir reagavimo į jas planavimo kokybė ir išsamumas, įskaitant atsparumo vertinimo rodiklius visoje Sąjungoje
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies II punktas
II.  Prieiga prie centralizuotai registruojamų trūkstamų vaistų, pvz., retųjų vaistų, pažangiosios terapijos vaistų, pediatrinių vaistų ar skiepų leidimų skaičius
II.  Prieiga prie centralizuotai registruojamų trūkstamų vaistų ir medicinos priemonių, pvz., naudojamų ir naujų retųjų vaistų, pažangiosios terapijos vaistų, pediatrinių vaistų ar skiepų leidimų skaičius
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies III punktas
III.  Veiksmų ir gerosios praktikos pavyzdžių, kuriais tiesiogiai prisidedama siekiant darnaus vystymosi tikslo Nr. 3.4, skaičius (vienai valstybei narei)
III.  Veiksmų ir gerosios praktikos pavyzdžių, kuriais tiesiogiai prisidedama siekiant visuotinės sveikatos apsaugos (vienai valstybei narei)
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies IV punktas
IV.  Gerosios praktikos taikymas valstybėse narėse
IV.  Sveikatos programų, kuriomis skatinamas sveikatinimas, užkertamas kelias ligoms ir sprendžiami sveikatos srities netolygumų klausimai, įgyvendinimas ES valstybėse narėse
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo A dalies IV a punktas (naujas)
IVa.  Europos sveikatos duomenų erdvės įgyvendinimas
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 1 a punktas (naujas)
1a.  Naujų spartesnio svarbiausiems visuomenės sveikatos poreikiams skirtų vaistų kūrimo ir vertinimo procedūrų skaičius, kai aktualu, atsižvelgiant į naujas technologijas
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 1 b punktas (naujas)
1b.  Valstybių narių, turinčių tinkamo lygio skaitmeninę sveikatos priežiūros infrastruktūrą, skaičius
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 1 c punktas (naujas)
1c.  Valstybių narių, kurios įgyvendino elektroninį Europos sveikatos registrą, skaičius
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 1 d punktas (naujas)
1d.  Valstybių narių piliečių, galinčių prieiti prie savo duomenų, esančių Europos sveikatos duomenų erdvėje, santykis kiekvienoje valstybėje narėje
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 3 punktas
3.  Išplatintų vakcinos dozių skaičius
3.  Prieinamų vakcinos dozių skaičius pagal tipą ir pagal valstybę narę
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 3 a punktas (naujas)
3a.  Vakcinuotų žmonių skaičius pagal ligą, kurios galima išvengti vakcinomis, ir amžių
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 6 punktas
6.  Pagal amžių standartizuotas grynasis penkerių metų sergančiųjų gimdos kaklelio, krūties ir kolorektaliniu vėžiu išgyvenamumas
6.  Pagal amžių standartizuotas grynasis penkerių metų sergančiųjų vėžiu išgyvenamumas pagal vėžio tipą, lytį ir amžių ir pagal valstybes nares
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 6 a punktas (naujas)
6a.  Pagal amžių standartizuotas grynasis penkerių metų sergančiųjų vaikų vėžiu išgyvenamumas pagal vėžio tipą, lytį ir amžių ir pagal valstybes nares
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 6 b punktas (naujas)
6b.  Krūties, gimdos kaklelio ir kolorektalinio vėžio arankinės patikros programų aprėptis pagal vėžio tipą, amžių, lytį ir pagal valstybę narę
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 punktas
7.  Vėžio registrų ir valstybių narių, teikiančių informaciją apie gimdos kaklelio, krūties ir kolorektalinio vėžio stadiją diagnozavimo metu, skaičiaus santykis
7.  Vėžio registrų ir valstybių narių, teikiančių informaciją apie vėžio stadiją diagnozavimo metu, skaičiaus santykis
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 a punktas (naujas)
7a.  Užregistruotų palaikomosios slaugos paslaugų ir su vėžiu ir vaikų vėžiu susijusių rezultatų santykis pagal vėžio tipą, lytį ir amžių ir pagal valstybes nares
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 b punktas (naujas)
7b.  Vaikų vėžio registrų valstybėse narėse ir valstybių narių, teikiančių informaciją apie vaikų vėžio stadiją diagnozavimo metu, skaičiaus santykis
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 c punktas (naujas)
7c.  Pagrindinių lėtinių ligų paplitimas kiekvienoje valstybėje narėje pagal ligą, lytį ir amžių
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 d punktas (naujas)
7d.  Pagal amžių standartizuotas neužkrečiamųjų ligų mirtingumas (100 000 žmonių) pagal ligą
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 e punktas (naujas)
7e.  ŽIV / AIDS sergančių pacientų, turinčių galimybę gauti tinkamą gydymą, procentinė dalis pagal valstybę narę, lytį ir amžių
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 7 f punktas (naujas)
7f.  Tuberkulioze sergančių pacientų, turinčių galimybę gauti tinkamą gydymą, dalis pagal valstybę narę, lytį ir amžių
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 8 punktas
8.  Rūkymo paplitimas
8.  Pagal amžių standartizuotas tabako vartojimo paplitimas pagal lytį
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 8 a punktas (naujas)
8a.  Pagal amžių standartizuotas žalingas alkoholio vartojimas pagal lytį ir amžių
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 9 punktas
9.  Vaistų trūkumo atvejų viename kontaktiniame tinklo centre skaičius
9.  Vaistų trūkumo atvejų valstybėse narėse skaičius
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 9 a punktas (naujas)
9a.  Veiksmai, kuriais siekiama skatinti pagrindinių veikliųjų vaistinių medžiagų ir vaistų gamybą ES
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 12 a punktas (naujas)
12a.  Antimikrobinių medžiagų naudojimas pagal anatominės terapinės cheminės klasifikacijos tipą ir pagal valstybes nares
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 12 b punktas (naujas)
12b.  su sveikatos priežiūra susijusioms infekcijoms priskirtinas mirtingumas pagal amžių, lytį ir valstybę narę
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 12 c punktas (naujas)
12c.  jaunesnių kaip 75 metų amžiaus asmenų mirčių, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligoms, vėžiui, diabetui, neužkrečiamosioms ligoms priskirtiniems dėl sveikatos sutrikimų prarastiems metams ir pagal gyvenimo kokybę pakoreguotiems gyvenimo metams, lėtinėms kvėpavimo takų ligoms, skaičius pagal lytį ir pagal valstybę narę
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 13 punktas
13.  Ligoninių skyrių, dalyvaujančių ERCT, ir pacientų, kurių ligos diagnozė nustatyta ir kurie gydyti naudojant ERCT tinklus, skaičius
13.  Sveikatos priežiūros skyrių, dalyvaujančių ERCT, ir pacientų, kurių ligos diagnozė nustatyta ir kurie gydyti naudojant ERCT tinklus, skaičius
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 14 a punktas (naujas)
14a.  Sąjungos politikos poveikio sveikatai vertinimų skaičius
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 14 b punktas (naujas)
14b.  Pagal amžių standartizuotas nutukimo paplitimas pagal lytį, amžių ir valstybę narę
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 14 c punktas (naujas)
14c.  Gimdyvių mirtingumo rodiklis pagal amžių ir pagal valstybę narę
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 14 d punktas (naujas)
14d.  Kūdikių mirtingumo rodiklis pagal valstybę narę
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo B dalies 14 e punktas (naujas)
14e.  Pagal amžių standartizuotas mirčių, priskirtinų aplinkos taršai, skaičius (100 000 žmonių) pagal lytį ir amžių

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0196/2020).

Atnaujinta: 2021 m. vasario 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika