Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0108(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0203/2020

Внесени текстове :

A9-0203/2020

Разисквания :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Гласувания :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Приети текстове
PDF 642kWORD 186k
Петък, 13 ноември 2020 г. - Брюксел
Програма InvestEU ***I
P9_TA(2020)0306A9-0203/2020
Текст
 Консолидиран текст

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 ноември 2020 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))(1)
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
към предложението на Комисията
---------------------------------------------------------

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Изменение 1

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (A9-0203/2020).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.


РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на програмата InvestEU

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173 и член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Пандемията от COVID-19 е голямо симетрично сътресение за световната икономика и икономиката на Съюза със значително асиметрично социално и икономическо въздействие във всички държави членки и региони. Поради необходимите противоепидемични мерки икономическата дейност в ЕС намаля значително. Съгласно европейската икономическа прогноза на Комисията от лятото на 2020 г. свиването на БВП на ЕС през 2020 г. се очаква да бъде около 8,3%повече дори отколкото посоченото в европейската икономическа прогноза на Комисията от пролетта на 2020 г. и много повече, отколкото по време на финансовата криза през 2009 г., като свиването в някои сектори е още по-значително Избухването на пандемията показа взаимната свързаност на световните вериги на доставки и разкри някои слабости, като прекомерното разчитане от страна на стратегическите промишлени сектори на недиверсифицирани външни източници на доставки и липсата на критична инфраструктура. Тези слабости трябва да бъдат преодолени, особено за малките и средните предприятия, в т.ч. микропредприятията, за да се подобри реакцията на Съюза при извънредни ситуации, както и устойчивостта на цялата икономика, като същевременно се запазят нейната откритост за лоялната конкуренция и справедливата търговия в съответствие с нейните правила. Очаква се значителен спад на инвестиционната дейност. Дори преди пандемията, въпреки че в Съюза се наблюдаваше възстановяване на съотношението на инвестициите към БВП, то остана под нивото, което можеше да се очаква в период на стабилно възстановяване, и не беше достатъчно, за да компенсира годините на недостатъчно инвестиране след кризата от 2009 г. Още повече ▌че настоящите равнища на инвестиции и прогнозите не покриват нуждите на Съюза от структурни инвестиции за възобновяване и поддържане на растежа в дългосрочен план в контекста на технологични промени и глобална конкурентоспособност, включително за иновациите, уменията, инфраструктурата, малките и средните предприятия (МСП) и необходимостта да се отговори на основните предизвикателства пред обществото, като устойчивостта или застаряването на населението. Следователно, за да се постигнат целите на политиката на Съюза, включително съобщенията на Комисията от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт и от 14 януари 2020 г. относно Плана за инвестиции за устойчива Европа, от 10 март 2020 г. относно нова промишлена стратегия за Европа и от 10 март 2020 г. относно стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа, и да се подкрепи бързото, устойчиво, приобщаващо, трайно, и жизнеспособно икономическо възстановяване, е необходима подкрепа за преодоляването на проявите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации и за намаляването на недостига на инвестиции в целеви сектори.

(2)  В оценките се подчертава, че многообразието от финансови инструменти по многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. е довело до известно припокриване на тяхното приложно поле. Освен това многообразието е довело до усложнения за посредниците и крайните получатели, които са се сблъскали с различни правила във връзка с допустимостта и докладването. Липсата на съвместими правила също така е попречила на комбинирането на различни фондове на Съюза, въпреки че такова комбиниране би било от полза за подпомагането на проекти, които се нуждаят от различни видове финансиране. Ето защо следва да се създаде единен фонд — фондът InvestEU — като се използва опитът от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден в рамките на Плана за инвестиции за Европа, за да се предоставя на крайните получатели по-ефикасно функционираща подкрепа, като предлаганото финансиране в рамките на единна схема за бюджетна гаранция бъде интегрирано и опростено, подобрявайки по този начин въздействието на подкрепата от Съюза и същевременно намалявайки разходите на Съюза, които се плащат от бюджета.

(3)  През последните години Съюзът прие амбициозни стратегии и текстове за завършване на единния пазар и за стимулиране на устойчив и приобщаващ растеж и работни места, като например „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ от 3 март 2010 г., „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“ от 30 септември 2015 г., „Нова европейска програма за култура“ от 22 май 2018 г., „План за действие в областта на цифровото образование за периода 2021 – 2027 г.“, „Чиста енергия за всички европейци“ от 30 ноември 2016 г., „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ от 2 декември 2015 г., „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“ от 20 юли 2016 г., „Европейски план за действие в областта на отбраната“ от 30 ноември 2016 г., „Начало на дейността на Европейския фонд за отбрана“ от 7 юни 2017 г., „Космическа стратегия за Европа“ от 26 октомври 2016 г., Междуинституционалната прокламация относно Европейския стълб на социалните права от 13 декември 2017 г., дългосрочната стратегия до 2050 г. „Чиста планета за всички“ от 28 ноември 2018 г., „Европейски зелен пакт“ от 11 декември 2019 г., План за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт от 14 януари 2020 г., „Силна социална Европа за справедливи промени“ от 14 януари 2020 г., „Стратегия за изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, „Европейска стратегия за данните“ и Съобщението за изкуствения интелект от 19 февруари 2020 г., [регламент за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата), „Нова промишлена стратегия за Европа“ от 10 март 2020 г. и „Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“ от 10 март 2020 г., Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. от 20 май 2020 г., Регламент (ЕС) 2020/852 от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088, Стратегията за интегриране на енергийната система и Стратегията за водорода от 8 юли 2020 г. Фондът InvestEU следва да използва и засилва полезните взаимодействия между тези взаимно подсилващи се стратегии чрез предоставяне на подкрепа за инвестициите и достъп до финансиране.

(4)  На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическите политики е рамката, чрез която се определят националните приоритети в областта на реформите и се наблюдава тяхното изпълнение. Държавите членки, в сътрудничество, по целесъобразност, с местните и регионалните органи, разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии в подкрепа на тези приоритети за реформа. Тези стратегии следва да бъдат представени заедно с годишните национални програми за реформи като начин да се опишат и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с финансиране на национално равнище, на равнището на Съюза или и на двете. Освен това те следва да използват финансирането от Съюза по последователен начин и за постигане на максимална добавена стойност от финансовата подкрепа, която ще бъде получена по-специално от европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизма за възстановяване и устойчивост и програмата InvestEU.

(5)  Фондът InvestEU следва да допринесе за подобряване на конкурентоспособността и за социално-икономическа конвергенция и сближаване в Съюза, включително в областта на иновациите и цифровизацията, за ефикасно използване на ресурсите в съответствие с кръговата икономика, за устойчивостта и приобщаващия характер на икономическия растеж на Съюза, и за социална устойчивост и интеграция на капиталовите пазари в Съюза, включително чрез решения за преодоляване на разпокъсаността на капиталовите пазари в Съюза и за диверсифициране на източниците на финансиране за предприятията от Съюза. За тази цел фондът InvestEU следва да подкрепя проекти, които са технически и икономически жизнеспособни, като предоставя рамка за използването на дългови, капиталови и квазикапиталови инструменти (например хибриден дълг, подчинен дълг или конвертируем капитал) и инструменти за споделяне на риска, подкрепени от гаранция от бюджета на Съюза и от финансови вноски от партньорите по изпълнението, когато е целесъобразно. Фондът InvestEU следва се основава на търсенето, като едновременно с това бъде фокусиран върху предоставянето на стратегически, дългосрочни ползи във връзка с ключови области на политиката на Съюза, които иначе не биха били финансирани или биха получили недостатъчно финансиране, като по този начин допринася за постигането на целите на политиката на Съюза. Подкрепата по линия на фонда InvestEU следва да обхваща широк кръг от сектори и региони, но също така да избягва прекомерната концентрация на секторен или географски принцип, и следва да улеснява ▌проекти, съставени ▌от партньорски субекти и проекти, които насърчават развитието на мрежи, клъстери и цифрови иновационни центрове в регионите на територията на ЕС.

(6)  Секторите на културата и творчеството са ключови и бързо развиващи се сектори в Съюза, които могат да играят важна роля за осигуряването на устойчиво възстановяване икоито генерират както икономическа, така и културна стойност, произтичащи от интелектуалната собственост и индивидуалното творчество. Ограниченията на социалните контакти и на организирането на мероприятия, въведени в началото на кризата с COVID-19, обаче продължават да се развиват и имаха значително отрицателно икономическо въздействие върху тези сектори, както и върху работещите в тях, с възможни дългосрочни структурни вреди по отношение на достъпа до механизма за гарантиране на заеми за секторите на културата и творчеството, създаден с Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3), или до сложни финансови инструменти. Освен това нематериалният характер на активите в тези сектори ограничава достъпа на МСП и на организациите от тези сектори до частно финансиране, което е от съществено значение за инвестирането, разрастването и конкуренцията на международно равнище. Програмата InvestEU следва да продължи да улеснява достъпа до финансиране за МСП и за организациите от секторите на културата и творчеството. Секторите на културата и творчеството, аудио-визуалния сектор и медиите са от съществено значение за нашето културно многообразие и за изграждането на демократични и сплотени общества в ерата на цифровите технологии, както и съществена част от нашия суверенитет и независимост, и стратегическите инвестиции в аудио-визуално и медийно съдържание и технологии ще определят конкурентоспособността на тези сектори и тяхната способност в дългосрочен план за създаване и разпространение на висококачествено съдържание за широка публика отвъд националните граници при зачитане на плурализма и свободата на словото.

(7)  С цел стимулиране на устойчив и приобщаващ растеж, инвестициите и заетостта, допринасяйки по този начин за подобряване на благосъстоянието, за по-справедливо разпределение на доходите и за по-голямо икономическо, социално и териториално сближаване в Съюза, фондът InvestEU следва да подкрепя инвестициите в материални и нематериални активи, включително в културно наследство. Проектите, финансирани по линия на фонда InvestEU, следва да отговарят на екологичните и социалните стандарти на Съюза, включително стандартите в областта на трудовите права. Намесата чрез фонда InvestEU следва да допълва подкрепата от Съюза, предоставяна чрез безвъзмездни средства.

(8)  Съюзът подкрепи целите, определени в Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие („Програмата до 2030 г.“), нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР) и Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата(4) („Парижкото споразумение относно изменението на климата“), както и Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015—2030 г. За постигането на тези цели, както и на тези, предвидени в политиките на Съюза в областта на околната среда, действията за устойчиво развитие трябва значително да се засилят. Поради това принципите на устойчиво развитие следва да заемат централно място при разработването на фонда InvestEU.

(9)  Програмата InvestEU следва да допринесе за изграждането на устойчива финансова система в Съюза, която подкрепя преориентирането на частния капитал към устойчиви инвестиции в съответствие с целите, посочени в съобщенията на Комисията от 8 март 2018 г. под заглавие „План за действие: Финансиране за устойчив растеж“, от 10 март 2020 г. относно нова промишлена стратегия за Европа, от 10 март 2020 г. относно стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа и ▌от 14 януари 2020 г. относно Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт.

(10)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение относно изменението на климата и ЦУР, програмата InvestEU ще допринесе за интегриране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на най-малко 30 % от бюджета на Съюза в подкрепа на целите в областта на климата. Действията по програмата InvestEU се очаква да допринесат най-малко с 30 % от общия финансов пакет на програмата InvestEU за целите в областта на климата. Релевантните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата InvestEU и ще бъдат повторно оценени в контекста на съответните процеси на оценяване и преглед.

(11)  За да се определи дали дадена икономическа дейност е устойчива по отношение на околната среда, приносът на фонда InvestEU за постигането на целта в областта на климата ще се проследява чрез системата на Съюза за проследяване на разходите в областта на климата, която ще бъде разработена от Комисията в сътрудничество с потенциалните партньори по изпълнението, чрез подходящо използване на критериите, установени в [Регламента за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие(5)]. Програмата InvestEU следва да допринесе и за привеждането в действие на други измерения на ЦУР.

(12)  Според Доклада за глобалните рискове от 2018 г., публикуван от Световния икономически форум, половината от десетте най-големи риска, които застрашават световната икономика, се отнасят до околната среда. Тези рискове включват замърсяването на въздуха, почвата, вътрешните води и океаните, екстремните метеорологични събития, загубата на биологично разнообразие и неуспехите в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. Екологичните принципи са здраво залегнали в Договорите и в много от политиките на Съюза. Ето защо интегрирането на екологичните цели следва да бъде насърчавано в операциите, свързани с фонда InvestEU. Опазването на околната среда и предотвратяването и управлението на свързаните рискове следва да бъдат интегрирани в подготовката и привеждането в действие на инвестициите. Съюзът следва също така да следи своите разходи, свързани с биологичното разнообразие и контрола върху замърсяването на въздуха, за да изпълни задълженията си за докладване съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие(6) и Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета(7). Следователно инвестициите, направени за екологично устойчиви цели, следва да бъдат проследявани, като се използват общи методики, съгласувани с методиките, разработени по линия на други програми на Съюза, които се прилагат за климата, биологичното разнообразие и управлението на замърсяването на въздуха, за да може да се оцени индивидуалното и комбинираното въздействие на инвестициите върху ключови компоненти на природния капитал, включително въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие.

(13)  Инвестиционните проекти, които получават значителна подкрепа от Съюза, по-специално в областта на инфраструктурата, следва да бъдат проверявани от партньора по изпълнението, за да се определи дали имат екологични, климатични или социални последици. Инвестиционните проекти, които имат такова въздействие, следва да подлежат на проверка за устойчивост в съответствие с насоките, които следва да бъдат разработени от Комисията в тясно сътрудничество с потенциални партньори по изпълнението в рамките на програмата InvestEU. Тези насоки следва да използват по подходящ начин ▌критериите, установени в [Регламента за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие], за да се определи дали дадена икономическа дейност е устойчива по отношение на околната среда и съгласувана с насоките, разработени за други програми на Съюза. В съответствие с принципа на пропорционалност въпросните насоки следва да включват подходящи разпоредби, за да се избегне ненужната административна тежест, а проектите под определен размер, както бъде определен в насоките, следва бъдат изключени от проверката за устойчивост. Когато партньорът по изпълнението заключи, че не е нужно да се предприемат мерки за осигуряване на устойчивост, той следва да представи обосновка пред инвестиционния комитет, създаден за фонда InvestEU. Операции, които са несъвместими с постигането на целите в областта на климата, не следва да бъдат допустими за подкрепа по линия на настоящия регламент.

(14)  Ниските нива на инвестициите в инфраструктура в Съюза по време на финансовата криза и отново по време на породената от COVID-19 криза подкопаха способността на Съюза да стимулира устойчивия растеж, усилията за постигане на неутралност по отношение на климата, конкурентоспособността, възходящото сближаване на условията на живот в Съюза и създаването на работни места. Това също така създава риск от задълбочаване на различията и неравенствата във и между държавите членки и оказва въздействие върху развитието на регионите в дългосрочен план, като засяга конвергенцията и сближаването в Съюза, което е особено забележимо по отношение на цифровата инфраструктура. От решаващо значение е да се подкрепя бързата и свръхбързата широколентова свързаност във всички селски и градски региони на Съюза, да се предоставя подкрепа на стартиращите предприятия в областта на цифровите технологии и иновативните МСП, за да могат те да се конкурират по-добре и да се разрастват, както и да се ускори цифровата трансформация на цялата икономика, за да се повиши както дългосрочната конкурентоспособност, така и издръжливостта на икономиката на Съюза. Значителните инвестиции в инфраструктура на Съюза, по-специално по отношение на взаимосвързаността и енергийната ефективност, както и за създаването на Единно европейско транспортно пространство, са от съществено значение за постигането на целите на Съюза за устойчивост, включително ангажиментите на Съюза за постигане на целите за устойчиво развитие и целите в областта на енергетиката и климата за 2030 г. Подкрепата от фонда InvestEU следва да бъде насочена съответно към инвестиции в областта на транспорта, енергетиката, включително енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, и други безопасни и устойчиви енергийни източници с ниски емисии, екологична инфраструктура, инфраструктура, свързана с действия в областта на климата, морска инфраструктура и цифрова инфраструктура. С програмата InvestEU следва да се дава приоритет на областите, в които не се инвестира достатъчно и които изискват допълнителни инвестиции. За да се увеличи максимално въздействието и добавената стойност на финансовата подкрепа от Съюза, е целесъобразно да се насърчава рационализирането на инвестиционния процес, което позволява видимост на проектите и увеличава максимално полезните взаимодействия между съответните програми на Съюза в области като транспорта, енергетиката и цифровизацията. Като се имат предвид заплахите за безопасността и сигурността, инвестиционните проекти, получаващи подкрепа от Съюза, следва да включват мерки за устойчивост на инфраструктурата, включително нейната поддръжка и безопасност, и следва да вземат предвид принципите за защита на гражданите на обществени места. Това следва да допълва усилията, полагани по линия на други фондове на Съюза, които предоставят подкрепа за компонентите за сигурност на инвестициите в обществени пространства, транспорт, енергетика и други критични инфраструктури, като например Европейския фонд за регионално развитие.

(15)  Когато е целесъобразно, програмата InvestEU следва да допринася за постигането на целите на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета(8) и на Регламента относно управлението(9), както и да насърчава енергийната ефективност при инвестиционните решения.

(16)  Истинската мултимодалност е възможност за създаване на ефикасна и екологосъобразна транспортна мрежа, която използва максималния потенциал на всички видове транспорт и генерира полезни взаимодействия между тях. Програмата InvestEU би могла да подкрепя инвестициите в мултимодални транспортни центрове, които независимо от значителния си икономически потенциал и от стопанското си значение представляват значителен риск за частните инвеститори. Програмата InvestEU следва също така да допринася за разработването и внедряването на интелигентните транспортни системи (ИТС). Програмата InvestEU следва да спомага за активизиране на усилията за проектиране и прилагане на технологии, които помагат за подобряване на безопасността на превозните средства и на пътната инфраструктура.

(17)  Програмата InvestEU следва да допринася за политиките на Съюза по отношение на моретата и океаните чрез разработването на проекти и предприятия в областта на „синята“ икономика и на принципите на финансиране за устойчива „синя“ икономика. Това може да включва интервенции в областта на морското предприемачество и промишленост, иновативна и конкурентоспособна морска промишленост, както и енергия от възобновяеми морски източници и кръгова икономика.

(18)  Въпреки че равнището на общите инвестиции в Съюза се беше увеличило преди породената от COVID-19 криза, инвестициите в по-високорисковите дейности, като научните изследвания и иновациите, все още не бяха достатъчни и сега се предполага, че са били засегнати сериозно от кризата. Научните изследвания и иновациите ще имат жизнено важна роля за преодоляване на кризата, за укрепване на издръжливостта на Съюза за справяне с бъдещи предизвикателства и за създаване на необходимите технологии за осъществяване на политиките и постигане на целите на Съюза. Поради това е необходимо да се постигне целта най-малко 3% от БВП на Съюза да се инвестират в научни изследвания и иновации, за което постигнаха съгласие държавите членки като част от стратегията „Европа 2020“. Фондът InvestEU следва да помогне за преодоляване на недостатъчното равнище на инвестиции, като допринася съществено за увеличаване на публичните и частните инвестиции в научни изследвания и иновации в държавите членки, като по този начин спомага за постигането на общата цел за инвестиции от най-малко 3% от БВП на Съюза. За постигането на тази цел ще е необходимо държавите членки и частният сектор да допълват фонда InvestEU със собствени и засилени инвестиционни действия в научноизследователска и развойна дейност и иновации, за да се избегне недостиг на инвестиции в научни изследвания и иновации, което е в ущърб на индустриалната и икономическата конкурентоспособност на Съюза и на качеството на живот на неговите граждани. Фондът InvestEU следва да предоставя подходящи финансови продукти, които да обхващат различни етапи от иновационния цикъл и широк кръг от заинтересовани страни, по-специално за да даде възможност за подобряване и внедряване на решения от търговски мащаб в Съюза, така че тези решения да станат конкурентоспособни на световните пазари, и да насърчава върховите научни постижения на Съюза в световен мащаб в областта на устойчивите технологии, при полезно взаимодействие с „Хоризонт Европа“, включително с Европейския съвет по иновациите. В това отношение опитът, придобит от финансовите инструменти, като „InnovFin - Финансиране от ЕС за новатори“, използван в рамките на „Хоризонт 2020“ за улесняване и ускоряване на достъпа до финансиране за иновативни предприятия, следва да служи като солидна основа за предоставяне на тази целева подкрепа.

(19)  Туризмът, включително секторът на хотелиерството и ресторантьорството, е ▌област от стратегическо значение за икономиката на Съюза и секторът търпи особено голям спад в резултат на пандемията от COVID-19 , на въведените ограничения на социалните контакти и на затварянето на граници. Това свиване ощетява особено много МСП и семейните предприятия и беше причина за широкомащабна безработица, засягаща по-специално жените, младите хора, сезонните работници и лицата в уязвимо положение, както и причина за тежки загуби на приходи за много предприятия. Програмата InvestEU следва да допринесе за укрепването на възстановяването, дългосрочната конкурентоспособност и устойчивостта на сектора и на неговите вериги за създаване на стойност чрез действия, стимулиращи устойчивия, иновативен и цифров туризъм, в т.ч. иновативни мерки за намаляване на въздействието на сектора върху климата и околната среда в процеса на преодоляване на кризата, предизвикана от COVID-19. Устойчивото възстановяване на туризма следва да допринесе за създаването на многобройни постоянни, качествени работни места на местно равнище, благодарение на което регионите, които са силно зависими от туризма и са изправени пред специфични предизвикателства, свързани с икономическото им развитие, ще могат да привлекат инвестиции, които не биха били възможни без силата на програмата InvestEU и нейната способност да привлича частни инвеститори благодарение на гаранцията на ЕС и на пораждания от нея положителен ефект в този смисъл.

(20)  Спешно са необходими значителни усилия за инвестиране в цифровата трансформация, за стимулиране на тази цифрова трансформация и за разпространяване на ползите от нея до всички граждани и предприятия в Съюза. Силната политическа рамка на стратегията за цифров единен пазар сега следва да бъде придружена от еднакво амбициозни инвестиции, включително в областта на изкуствения интелект, в съответствие с програмата „Цифрова Европа.

(21)  МСП представляват над 99 % от предприятията в Съюза и тяхната икономическа стойност е значителна и ключова. Те обаче се сблъскват с предизвикателства при достъпа до финансиране поради това, че са възприемани като високорискови и поради липсата на достатъчно обезпечение. Допълнителни предизвикателства произтичат от необходимостта МСП и социалните икономически предприятия да останат конкурентоспособни, като се ангажират с дейности за цифровизация, интернационализация, трансформация при следване на логиката на кръговата икономика и иновации и като повишават квалификацията на своята работна сила. МСП бяха засегнати особено силно от кризата, предизвикана от COVID-19, и по-специално МСП в сектора на услугите, производството, строителството, туризма и секторите на културата и творчеството. Освен това МСП и социалните икономически предприятия имат достъп до по-ограничен набор от източници на финансиране, отколкото по-големите предприятия, тъй като обикновено не емитират облигации и имат само ограничен достъп до фондови борси и до големи институционални инвеститори. Иновативните решения, като например придобиването на дялове или участие в предприятие от страна на служителите, също са все по-често срещано решение от страна на МСП и социалните икономически предприятия. Трудностите при достъпа до финансиране са още по-големи за МСП, чиито дейности са съсредоточени върху нематериални активи. МСП в Съюза разчитат в голяма степен на банки и на дългово финансиране под формата на банкови овърдрафти, банкови заеми или лизинг. Подкрепата за МСП, които са изправени пред горепосочените предизвикателства, чрез съдействие за получаване на достъп до финансови средства и чрез предоставяне на по-разнообразни източници на финансиране ▌е необходима, за да се подобри способността на МСП да финансират своето учредяване, растеж, иновации и устойчиво развитие, да се гарантира тяхната конкурентоспособност и способността им да устояват на икономически сътресения с цел подобряване на устойчивостта на икономиката и на финансовата система по време на икономически спадове и поддържане на способността на МСП да създават работни места и социално благополучие. Настоящият регламент допълва вече предприетите инициативи в рамките на съюза на капиталовите пазари. Поради това фондът InvestEU следва да се основава на успешни програми на Съюза, като например Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME), и да осигурява работен капитал и инвестиции през целия жизнен цикъл на предприятието, да предоставя финансиране за лизингови сделки и възможност за насочване към конкретни, по-целенасочени финансови продукти. Той следва също така да увеличи максимално капацитета на публичните/частните фондове за финансиране, като например Фонда за първично публично предлагане (ППП) за МСП, като се стреми да подкрепя МСП чрез насочване както на повече частни, така и на публични капитали, по-специално в стратегически дружества.

(22)  Както е посочено в документа за размисъл на Комисията относно социалното измерение на Европа от 26 април 2017 г., Съобщението относно европейския стълб на социалните права, рамката на Съюза за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Съобщението „Силна социална Европа за справедливи промени“ от 14 януари 2020 г., изграждането на по-приобщаващ и справедлив Съюз е ключов приоритет за Съюза за справяне с неравенството и за насърчаване на политиките за социално приобщаване в Европа. Неравенството на възможностите засяга най-вече достъпа до образование, обучение, култура, заетост, здравеопазване и социални услуги. Инвестициите в икономика, основана на социалните ценности, уменията и човешкия капитал, както и в интегрирането на уязвимите групи от населението в обществото, могат да подобрят икономическите възможности, особено ако се координират на равнището на Съюза. Кризата, предизвикана от COVID-19, показа, че подобни инвестиции спомагат да изграждане на устойчивост на обществото на кризи, и разкри значителна потребност от инвестиции в социална инфраструктура и проекти в областта на социалните услуги, здравните услуги, образованието, полагането на грижи и социалното жилищно настаняване. Фондът InvestEU следва да се използва за подкрепа на инвестициите в образованието и обучението, включително преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, между другото в регионите, зависещи от въглеродно интензивна икономика и засегнати от структурния преход към нисковъглеродна икономика. Той следва да се използва за подкрепа на проекти, които генерират положителни социални последици и засилват социалното приобщаване, като спомагат за увеличаване на заетостта във всички региони, особено сред неквалифицираните работници и трайно безработните, и подобряват положението по отношение на равенството между половете, равните възможности, недискриминацията, достъпността, солидарността между поколенията, здравеопазването и социалните услуги, социалното жилищно настаняване, бездомността, цифровото приобщаване, развитието на общностите, ролята и мястото на младите хора в обществото, както и уязвимите лица, включително гражданите на трети държави. Програмата InvestEU следва също така да подкрепя европейската култура и творчество, които имат социална цел.

(22а)  Кризата, предизвикана от COVID-19, оказа непропорционално въздействие върху жените както от социална, така и от икономическа гледна точка, включително чрез загубата на работни места, тежестта на полагането на неплатени грижи и увеличаването на домашното насилие. Като се има предвид и се отчита в пълна степен член 8 от Договора, програмата InvestEU следва да допринася за изпълнението на политиките на Съюза в областта на равенството между половете и насърчаването и овластяването на жените, наред с другото чрез действия за преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии, подпомагане на насърчаването на творческия и предприемаческия потенциал на жените и подкрепа за развитието на инфраструктурата за полагане на грижи и на инфраструктурата за жертвите на насилие.

(23)  За да се противодейства на дълбоките промени на обществата в Съюза и на пазара на труда през следващото десетилетие, е необходимо да се инвестира в човешкия капитал, социалната инфраструктура, микрофинансирането, етичното финансиране и финансирането за социални предприятия и новите бизнес модели на социалната икономика, включително инвестициите със социално въздействие и договорите със социални резултати. Програмата InvestEU следва да укрепи възникващата социална пазарна екосистема, за да увеличи предлагането и достъпа до финансиране за микропредприятия и социални предприятия и институциите за социална солидарност, за да се отговори на търсенето от страна на онези, които най-много се нуждаят от финансиране. В доклада на Работната група на високо равнище относно инвестирането в социална инфраструктура в Европа от януари 2018 г., озаглавен „Насърчаване на инвестициите в социална инфраструктура в Европа“, беше установен общ недостиг на инвестиции в социална инфраструктура и услуги в размер на най-малко 1,5 трилиона евро за периода 2018—2030 г., включително образование, обучение, здравеопазване и жилищно настаняване. Това изисква подкрепа, включително на равнището на Съюза. Ето защо колективната власт на обществените, търговските и филантропичните капитали, както и на подпомагането от алтернативни видове доставчици на финансиране, като например етични, социални и устойчиви участници, и от фондации следва да бъде използвана в подкрепа на развитието на веригата за създаване на стойност на социалния пазар и за по-висока устойчивост на Съюза.

(24)  В икономическата криза, причинена от пандемията от COVID-19, разпределянето на ресурсите на пазара не е напълно ефикасно и усещането за риск възпрепятства значително частния инвестиционен поток. При тези обстоятелства ключовата характеристика на фонда InvestEU за намаляване на риска за привличането на частно финансиране за икономически жизнеспособни проекти е особено ценна и следва да бъде засилена, между другото с цел да се противодейства на риска от асиметрично възстановяване и да се намалят различията между държавите членки. Програмата InvestEU следва да може да предоставя решаваща подкрепа на предприятията, особено МСП, по време на фазата на възстановяване и в същото време да гарантира силен акцент на инвеститорите върху средносрочните и дългосрочните политически и законодателни приоритети на Съюза, като например Европейския зелен пакт, Плана за инвестиции във връзка с Европейски зелен пакт, [Европейския законодателен акт в областта на климата], Стратегията за изграждане на цифровото бъдеще на Европа, новата промишлена стратегия за Европа, амбициите на „Хоризонт Европа“, „Вълната на саниране“, Европейския стълб на социалните права и силна социална Европа за справедливи промени, като се отчита принципът за ненанасяне на значителни вреди. Тя следва значително да увеличи капацитета за поемане на риск на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), националните насърчителни банки и институции и други партньори по изпълнението в подкрепа на проекти, които в противен случай биха се превърнали в пропуснати възможности, като по този начин подпомогне икономическото възстановяване.

(25)  Пандемията от COVID-19 е голямо сътресение за световната икономика и икономиката на Съюза. Свиването на БВП на ЕС се очаква да бъде много по-сериозно, отколкото по време на финансовата криза през 2009 г., а отрицателните социални последици ще бъдат неизбежни. Избухването на пандемията показа, че е необходимо незабавно и ефективно да се обърне внимание на стратегическата уязвимост, за да се подобри реакцията на Съюза при извънредни ситуации, както и издръжливостта и устойчивостта на цялата икономика. Само издръжлива, устойчива, приобщаваща и интегрирана европейска икономика може да запази целостта на единния пазар и еднаквите условия на конкуренция в полза на най-тежко засегнатите държави членки и региони.

(26)  Фондът InvestEU следва да функционира чрез шест компонента на политиката, които отразяват основните приоритети на политиката на Съюза, а именно: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; МСП; социални инвестиции и умения; стратегически европейски инвестиции; и подкрепа на платежоспособността.

(27)  Въпреки че основното предназначение на компонента на политиката за МСП беше в полза на МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация следва също да бъдат допустими в рамките на този компонент на политиката. Дружествата със средна пазарна капитализация следва също така да бъдат допустими за подпомагане по другите четири компонента на политиката.

(28)  Основният акцент на компонента за стратегически европейски инвестиции следва да бъде върху подкрепата за ▌крайни получатели, установени в държава членка и извършващи дейност в Съюза, чиито дейности са от стратегическо значение за него, в съответствие с приоритетите, посочени в новата промишлена стратегия за Европа, насочена към конкурентоспособна в световен мащаб, екологосъобразна и цифрова Европа с модел за развитие, основан на промишлените екосистеми.. Компонентът следва също така да повишава конкурентоспособността на икономиката на Съюза, включително необходимостта от възстановяване на производствения капацитет на държавите членки и от създаване на ориентирани към бъдещето инвестиции, насърчаващи предприемачеството и създаването на работни места, както и да повишава устойчивостта, в т.ч. чрез намаляване на зависимостта от уязвими вериги на доставки. Проектите следва да носят европейска добавена стойност и следва или да са трансгранични, или да генерират реална добавена стойност в повече от една държава членка или регион чрез разпространение на въздействието. Подкрепата не следва да се влива директно в националните бюджети, нито да замества национални бюджетни разходи, например социални плащания. Областите от стратегическо значение са следните: i) предоставянето на здравни грижи от първа необходимост, производството и натрупването на складови запаси от лекарствени продукти, включително ваксини, и техните междинни продукти, активни фармацевтични съставки и суровини; медицински изделия, болнично и медицинско оборудване, като апарати за вентилация, защитно облекло и оборудване, диагностични материали и инструменти; лични предпазни средства, дезинфектанти и техните междинни продукти и суровините, необходими за тяхното производство; укрепването на устойчивостта на системите за здравни грижи и здравеопазване в подготовка на бъдещия капацитет за реагиране при кризи, включително извършването на стрес тестове на националните и регионалните системи за здравеопазване и на системата за гражданска защита въз основа на принципите за широка наличност и финансова достъпност на продуктите от жизненоважно значение при извънредни ситуации в областта на здравеопазването; ii) критичната инфраструктура, независимо дали е физическа, аналогова или цифрова, включително инфраструктурни елементи и мобилни активи, определени като критични в областта на енергетиката, транспорта, включително обществения транспорт и активната мобилност, логистиката, околната среда, водите, здравеопазването, сигурността на цифровите комуникации и мрежи, 5G и високоскоростните електронни съобщителни мрежи, интернета на предметите, платформите за онлайн услуги, сигурността на авангардните изчисления и изчисленията в облак, обработването или съхраняването на данни, плащанията и финансовата инфраструктура, авиокосмонавтиката, сигурността и отбраната, комуникациите, медиите, аудио-визията, културата и творчеството, образованието и обучението, изборната инфраструктура и чувствителните съоръжения, публичната администрация, сигурността, жилищното настаняване, както и земята и недвижимите имоти, които са от решаващо значение за използването на такава критична инфраструктура; iii)предоставянето на ноу-хау, стоки, технологии и услуги, които са от значение за експлоатацията и поддръжката на такава инфраструктура и мобилни активи; iv)ключови базови, преобразуващи, екологосъобразни и цифрови технологии и революционни иновации, когато инвестициите са от стратегическо значение за икономиката на Съюза и за устойчивото и иновативно промишлено бъдеще на Съюза, включително изкуствен интелект, блокова верига и технологии на разпределения регистър, софтуер, роботика, полупроводници, микропроцесори, авангардни технологии и технологии за изчисления в облак, високопроизводителни изчислителни технологии, киберсигурност, квантови технологии, фотоника, промишлени биотехнологии, технологии за безопасни, устойчиви, интелигентни и автоматизирани мобилност и логистика за всички видове транспорт, технологии за енергия от възобновяеми и други източници, които допринасят за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г., технологии за съхранение на енергия, включително устойчиво развивани акумулаторни батерии, технологии за устойчив транспорт, чист водород и приложения за горивни клетки, технологии за декарбонизация на промишлеността, като производството на стомана без емисии на CO2, и инфраструктура за улавяне и съхранение на въглероден диоксид при промишлени процеси, биоенергийни инсталации и производствени мощности във връзка с енергийния преход, технологии за кръгова икономика и свързани вериги на доставки, биомедицина, нанотехнологии, фармацевтични продукти и авангардни, възобновяеми и кръгови материаликосмически системи и технологии, включително критични космически компоненти, както и космически услуги и приложения, и туризъм; v) съоръжения за рециклиране и производствени съоръжения за масово производство на информационни и комуникационни компоненти и устройства в Съюза, включително енергия или суровини, освен ако вече са покрити от законодателни изисквания, или продоволствена сигурност, като се държи сметка за ефективното използване на ресурсите и кръговостта в стратегическите вериги за създаване на стойност и в стратегическите екосистеми; vi) предоставяне и натрупване на запаси от суровини от изключителна важност за обществените участници, предприятията или потребителите в Съюза; vii)технологии, суровини и приложения от първостепенно значение за сигурността на Съюза и неговите държави членки, като например сектора на сигурността и отбраната, космическия сектор и киберсигурността, включително сигурността на 5G мрежата, и изделията с двойна употреба съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета; viiа) инвестиции и техническа помощ за дружествата, и по-специално МСП, стартиращи и семейни предприятия, с цел повишаване на издръжливостта на техните вериги за създаване на стойност и бизнес модели, насърчаване на предприемачески умения, както и подкрепа за създаване на условия за насърчаване на предприемачеството, включително чрез развитие на мрежи от клъстери и цифрови иновационни центрове и технологично и устойчиво секторно развитие; viiб) критичен капацитет за ранно откриване и координиран институционален и икономически отговор с цел предприемане на действия в случай на риск от кризи, както и разработване на решения за обезпечаване на непрекъснатост на дейността и услугите за основни публични и частни институции и сектори; viiв) инвестиции в дейности в областта на новото космическо пространство, както нагоре, така и надолу по веригата, с цел да се предложат на пазара най-обещаващите технологии и приложения, като по този начин се гарантира конкурентоспособността на космическата промишленост на Съюза; viiг) стратегически инвестиции в проекти в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, включително саниране на сгради, с голям потенциал да допринесат значително за постигането на целите, определени в директиви (ЕС) 2018/2001, (ЕС) 2018/2002 и (ЕС) 2018/844, и да спомогнат за постигането на неутрален по отношение на климата и енергийно ефективен строителен сектор в рамките на Европейския зелен пакт, както е посочено в [стратегията за „вълната на саниране“], или действия по линия на механизма на Съюза за финансиране в областта на енергията от възобновяеми източници. Седалището на крайните получатели следва да бъде в една от държавите членки и те следва да извършват дейности в Съюза, в смисъл че развиват значителни дейности по отношение на персонала, производството, научноизследователската и развойната дейност или други стопански дейности в Съюза. Никой краен получател не следва да има дъщерно предприятие без реална икономическа дейност в държава от списъка на Съюза на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. Проектите, които допринасят за диверсификацията на стратегическите вериги за доставки в рамките на единния пазар чрез извършване на операции от много места в Съюза, следва да могат да се възползват от него.

(29)  Компонентът за стратегически европейски инвестиции следва също така да е насочен към доставчици, установени и функциониращи в Съюза, чиито дейности са от стратегическо значение за Съюза и които ще се нуждаят от дългосрочни инвестиции или са обхванати от механизма за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Освен това от компонента за стратегически европейски инвестиции следва да могат да се възползват ▌по-специално важни проекти от общоевропейски интерес. Компонентът следва също така да подкрепя стратегическото сътрудничество между партньорите от промишления сектор и участниците в научните изследвания, като по този начин подсилва полезните взаимодействия между InvestEU и „Хоризонт Европа“.

(29а)  Целта на компонента за подкрепа на платежоспособността е да помогне на дружествата да преодолеят този труден период, за да останат в състояние да участват във възстановяването, да запазят нивата на заетост и да противодействат на очакваните нарушения на единния пазар, като се има предвид, че не всички дружества разполагат с еднаква степен на достъп до пазарно финансиране и че някои държави членки може да не разполагат с достатъчно бюджетни средства, за да окажат адекватна подкрепа на нуждаещите се дружества. Поради това възможността за предприемане на национални мерки за подкрепа на платежоспособността за дружествата може да се различава значително в различните държави членки и да доведе до нееднакви условия на конкуренция. Освен това, тъй като съществува значителен риск избухването на COVID-19 да окаже дълготрайно въздействие, подобен недостиг на капацитет за подпомагане на жизнеспособните дружества може да доведе до системни нарушения, поява на нови различия или затвърждаване на съществуващите. Като се има предвид силната взаимосвързаност на икономиката на Съюза, икономическият спад в една част на Съюза би се отразил негативно както на трансграничните вериги на доставки, така и на икономиката на Съюза като цяло. Поради същата причина подкрепата в една част на Съюза би се отразила положително на трансграничните вериги на доставки и на икономиката на Съюза като цяло.

(29б)  С цел да се избегнат злоупотреби и да се увеличи максимално въздействието върху реалната икономика и заетостта, дружествата, които получават финансиране в размер на 30 милиона евро или повече чрез компонента за подкрепа на платежоспособността, следва да подлежат на временни ограничения на плащанията, като ограничения по отношение на изплащането на дивиденти, възнагражденията на висшите ръководни кадри и обратното изкупуване за периода на гаранцията.

(30)  Както е предложено в Европейския зелен пакт и в Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт, следва да се създаде механизъм за справедлив преход с цел справяне със социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, свързани с постигането на целта на Съюза в областта на климата за 2030 г. и на целта му за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Този механизъм, който се състои от три стълба, а именно Фонд за справедлив преход (стълб 1), специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU (стълб 2) и механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор (стълб 3), следва да се съсредоточи върху регионите, които са най-силно засегнати от зеления преход и имат най-малък капацитет за финансиране на необходимите инвестиции. В това си качество InvestEU следва също така да предоставя подкрепа за финансиране с цел генериране на инвестиции в полза на регионите в процес на справедлив преход, както и възможността на съответните региони да се осигури специална техническа помощ чрез консултантския център InvestEU.

(30а)   В рамките на InvestEU следва да се създаде специална хоризонтална схема за справедлив преход, обхващаща всички компоненти на политиката, с цел изпълнението на стълб 2 на механизма за справедлив преход. Тази схема следва да предоставя финансиране за допълнителни нужди от инвестиции с цел подкрепа на регионите, определени в териториалните планове за справедлив преход, изготвени от държавите членки в съответствие с Регламент [Регламента за Фонда за справедлив преход] и одобрени от Комисията.

(31)  Всеки компонент на политиката следва да включва две подразделения, т.е. раздел „ЕС“ и раздел „Държави членки“. Разделът „ЕС“ следва да бъде насочен по пропорционален начин към конкретни прояви на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които засягат целия Съюз или конкретна държава членка. Подпомогнатите операции следва да имат ясна добавена стойност от Съюза. Разделът „Държави членки“ следва да дава възможност на държавите членки, както и на регионалните органи чрез тяхната държава членка, да предоставят част от своите ресурси от средствата под споделено управление или вноски от плановете за възстановяване и устойчивост съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост за провизиране на гаранцията от ЕС ▌и да я използват за операции по финансиране или инвестиране с цел преодоляване на конкретни прояви на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации на тяхна територия, включително в уязвими и отдалечени райони, като най-отдалечените региони на Съюза, както е предвидено в споразумението за принос, за да се постигнат целите на фондовете в рамките на споделеното управление или на националните планове за възстановяване и устойчивост. В допълнение плановете за възстановяване и устойчивост съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост могат да включват вноски за раздел „Държави членки“. Наред с другото, това би могло да създаде условия за предоставяне на подкрепа за платежоспособността на дружествата, установени в съответните държави членки. Операциите, подкрепяни от фонда InvestEU чрез разделите „ЕС“ или „Държави членки“, не следва да дублират, нито да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар.

(32)  Разделът „Държави членки“ следва да бъде специално проектиран, за да позволява използването на средствата под споделено управление или на вноските от плановете за възстановяване и устойчивост съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост за провизиране на гаранция, издадена от Съюза. Тази възможност би увеличила добавената стойност на гаранцията от ЕС чрез предоставяне на подкрепа по нейна линия на по-широк кръг от финансови получатели и проекти и чрез разнообразяване на средствата за постигане на целите на фондовете със споделено управление или на националните планове за възстановяване и устойчивост, като същевременно се гарантира последователно управление на риска на условните задължения чрез прилагане на гаранцията от ЕС при непряко управление. Съюзът следва да гарантира операциите по финансиране и инвестиране, предвидени в гаранционните споразумения, сключени между Комисията и партньорите по изпълнението в рамките на раздел „Държави членки“. Средствата под споделено управление или вноските от плановете за възстановяване и устойчивост съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост следва да осигуряват провизиране на гаранцията съгласно процент на провизиране, определен от Комисията, и посочен в споразумението за принос, сключено с държавата членка, въз основа на естеството на операциите и произтичащите от тях очаквани загуби. Държавата членка поема загубите, надхвърлящи очакваните загуби, като издава насрещна гаранция в полза на Съюза. Такива договорености следва да се сключат в единно споразумение за принос с всяка държава членка, която избира доброволно тази възможност. Споразумението за принос следва да обхваща едно или повече конкретни гаранционни споразумения, които да бъдат изпълнени в рамките на съответната държава членка въз основа на правилата на фонда InvestEU и на всяко гарантирано заделяне на средства на регионално равнище. Определянето на процента на провизиране за всеки отделен случай изисква дерогация от член 211, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(10) (Финансовия регламент). Тази схема осигурява също единен набор от правила за бюджетните гаранции, подкрепени от средства, които се управляват централно, или от вноски от плановете за възстановяване и устойчивост съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, което ще улесни комбинирането им.

(33)  Следва да се създаде партньорство между Комисията и групата на ЕИБ, като се извличат ползи от съответните силни страни на всеки партньор, за да се гарантира максимално въздействие на политиката, ефикасност на разгръщането и подходящ надзор над бюджета и управлението на риска, като това партньорство следва да подкрепя ефективен и приобщаващ пряк достъп до гаранцията от ЕС.

(34)  За да може да насочи подкрепата си към европейската икономика чрез Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), Комисията следва да бъде в състояние да участва в едно или повече възможни увеличения на капитала на ЕИФ, за да може фондът да продължи да подкрепя европейската икономика и нейното възстановяване. Съюзът следва да може да запази общия си дял от капитала на ЕИФ при надлежно отчитане на финансовите последици. За тази цел в многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. следва да се предвиди достатъчен финансов пакет.

(35)  Комисията следва да потърси мнението на други потенциални партньори по изпълнението, заедно с това на групата на ЕИБ, относно инвестиционните насоки, системата за проследяване на разходите в областта на климата, насоките за проверка на устойчивостта и общите методики, както е целесъобразно, с цел да се гарантира приобщаване и оперативност, докато бъдат създадени органите на управление, след което участието на партньорите по изпълнението следва да се осъществява в рамките на консултативния съвет и на управителния съвет на програмата InvestEU.

(36)  Фондът InvestEU следва да бъде отворен за вноски от трети държави, които са членки на Европейската асоциация за свободна търговия, държави в процес на присъединяване, държави кандидатки и потенциални кандидатки, държави, обхванати от Европейската политика за съседство, и други държави, в съответствие с условията, определени между Съюза и тези държави. Това следва да позволи продължаването на сътрудничеството със съответните държави, където е целесъобразно, по-специално в областта на научните изследвания и иновациите, както и на МСП.

(37)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за други мерки на програмата InvestEU, освен провизирането на гаранцията от ЕС, който представлява основната референтна сума по смисъла на [позоваването следва да бъде актуализирано по целесъобразност в съответствие с новото междуинституционално споразумение: точка 16 от предложението за междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление, прието от институциите(11)], за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(38)  Гаранцията от ЕС в размер на 91 773 320 000 EUR (по текущи цени) на равнището на Съюза се очаква да мобилизира над 1 200 000 000 000 EUR допълнителни инвестиции в целия Съюз и следва да бъде разпределена ориентировъчно между компонентите на политиката. За компонента за стратегически европейски инвестиции обаче следва да има специална част от гаранцията от ЕС.

(39)  На 18 април 2019 г. Комисията обяви, че „[б]ез да се засягат прерогативите на Съвета при прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), еднократни вноски от държавите членки — от държава членка или от националните насърчителни банки, класифицирани в общия сектор „Държавно управление“ или действащи от името на държава членка — в тематични или многонационални инвестиционни платформи, следва по принцип да се определят като еднократни мерки по смисъла на член 5, параграф 1 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета(12) и на член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета(13). В допълнение към това, без да се засягат прерогативите на Съвета при изпълнението на ПСР, Комисията ще разгледа до каква степен еднаквото третиране с ЕФСИ, в контекста на съобщението на Комисията относно гъвкавостта, може да се прилага за InvestEU като приемник на ЕФСИ по отношение на еднократните вноски, предоставяни от държавите членки в парични средства, за финансиране на допълнителна сума от гаранцията от ЕС за целите на раздел „Държави членки“.

(40)  Гаранцията от ЕС, която е в основата на фонда InvestEU, следва да се изпълнява непряко от Комисията, като се разчита на партньорите по изпълнението с участието на финансови посредници, когато е приложимо, и на крайни получатели. Подборът на партньорите по изпълнението следва да бъде прозрачен и да не бъде засегнат от конфликт на интереси. Комисията следва да сключи с всеки партньор по изпълнението гаранционно споразумение, с което се разпределя гаранционният капацитет от фонда InvestEU, за да се подкрепят неговите операции по финансиране и инвестиране, които отговарят на критериите за допустимост на фонда InvestEU и допринасят за постигането на неговите цели. Управлението на риска, свързан с гаранцията от ЕС, не следва да възпрепятства прекия достъп до нея от страна на партньорите по изпълнението. След като гаранцията от ЕС бъде предоставена в рамките на раздел „ЕС“ на партньорите по изпълнението, те следва да носят пълна отговорност за целия инвестиционен процес и за надлежната проверка, свързана с операциите по финансиране или инвестиране. Фондът InvestEU следва да подкрепя проекти, които обикновено имат по-висок рисков профил от проектите, подпомагани по линията на обичайните операции на партньорите по изпълнението, и които не са могли да бъдат осъществени през периода, през който е можело да бъде използвана гаранцията от ЕС, или чието осъществяване не е било възможно в същата степен, от други публични или частни източници без подкрепа от InvestEU. Въпреки това за операциите по финансиране и инвестиране могат да се прилагат специални условия по отношение на критерия за допълняемост в рамките на компонента за стратегически европейски инвестиции, произтичащи от неговата цел.

(41)  Фондът InvestEU следва да разполага със структура за управление, чието функциониране следва да е съизмеримо с единствената цел на програмата, която е гарантиране на подходящо използване на гаранцията от ЕС в съответствие с осигуряването на политическа независимост на инвестиционните решения. Тази структура за управление следва да се състои от консултативен съвет, управителен съвет и напълно независим инвестиционен комитет. Съставът на цялата управленска структура следва да се стреми да постигне баланс между половете. Структурата за управление не следва да засяга или да се намесва в процеса на вземане на решения на групата на ЕИБ или на други партньори по изпълнението и не следва да замества съответните им управляващи органи.

(42)  Консултативният съвет, съставен от представители на партньорите по изпълнението, представители на държавите членки, един експерт, назначен от Европейския икономически и социален комитет, и един експерт, назначен от Комитета на регионите, следва да бъде създаден с цел обмен на информация и обмен на мнения относно усвояването на финансовите продукти, въведени по линия на фонда InvestEU, и обсъждане на променящите се потребности и новите продукти, включително специфични териториални пазарни пропуски.

(43)  За да може да учреди консултативния съвет от самото начало, Комисията следва да назначи представителите на потенциалните партньори по изпълнението за срок от една година, а след това партньорите по изпълнението, които са подписали гаранционни споразумения, ще поемат тази отговорност.

(44)  Управителният съвет, съставен от представители на Комисията, представители на партньорите по изпълнението ▌и един експерт без право на глас, назначен от Европейския парламент, следва да определя стратегическите и оперативните насоки за фонда InvestEU.

(45)  Комисията следва да оценява съвместимостта на операциите по инвестиране и финансиране, представени от партньорите по изпълнението, с цялото право на Съюза и с всичките му политики. Решенията относно операциите по финансиране и инвестиране в крайна сметка следва да се вземат от партньор по изпълнението.

(46)  Инвестиционният комитет, съставен от независими експерти, следва да взема окончателното решение за предоставяне на подкрепата от гаранцията от ЕС за операции по финансиране и инвестиране, които отговарят на критериите за допустимост, като по този начин се предоставя външна експертна помощ при оценките на инвестициите във връзка с проекти. Инвестиционният комитет следва да разполага с различни конфигурации, за да обхване различни области на политиката и сектори по възможно най-добрия начин.

(47)  Инвестиционният комитет следва да стане отговорен от момента на учредяването си и за предоставянето на гаранция от ЕС за операции по финансиране и инвестиране съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017, за да се избегнат сходни паралелни структури за оценка на предложенията за използване на гаранцията от ЕС.

(48)  Независимият секретариат, който се управлява от Комисията и се отчита пред председателя на инвестиционния комитет, следва да подпомага инвестиционния комитет.

(49)  При подбора на партньорите по изпълнението за разгръщането на фонда InvestEU Комисията следва да отчита способността на контрагента да изпълнява целите на фонда и да допринася със собствени ресурси, за да се гарантира подходящо географско покритие и диверсификация, да се привличат частни инвеститори и да се осигури достатъчна диверсификация на риска и решения за преодоляване на проявите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации. С оглед на нейната роля съгласно Договорите, способността ѝ да действа във всички държави членки и съществуващия опит в рамките на настоящите финансови инструменти и ЕФСИ, групата на ЕИБ следва да остане привилегирован партньор по изпълнението в рамките на раздел „ЕС“ на фонда InvestEU. В допълнение към групата на ЕИБ, националните насърчителни банки или институции следва да могат да предлагат допълнителен набор от финансови продукти, като се има предвид, че техният опит и способности на национално и регионално равнище биха могли да бъдат от полза за постигане на максимално въздействие на публичните средства върху цялата територия на Съюза и за осигуряване на справедлив географски баланс на проектите. Програмата InvestEU следва да се прилага по такъв начин, че да насърчава равнопоставените условия на конкуренция за по-малките и по-младите насърчителни банки и институции. Освен това следва да е възможно други международни финансови институции да станат партньори по изпълнението, по-специално когато те представят сравнително предимство по отношение на специфични експертни познания и опит в някои държави членки и когато представляват мажоритарен дял от капитала на Съюза. Следва също така да бъде възможно за други субекти, отговарящи на критериите, посочени във Финансовия регламент, да станат партньори по изпълнението.

(50)  С оглед на насърчаването на подобрена географска диверсификация могат да се създадат инвестиционни платформи, които да съчетават усилията и експертния опит на партньорите по изпълнението с други национални насърчителни банки или институции, които имат ограничен опит в използването на финансови инструменти. Тези структури следва да бъдат насърчавани, включително с наличната подкрепа на консултантския център InvestEU. Целесъобразно е да се обединят съинвеститори, публични органи, експерти, институции в областта на образованието, обучението и научните изследвания, съответните социални партньори и представители на гражданското общество, както и други участници на равнището на Съюза, на национално и на регионално равнище, за насърчаване на използването на инвестиционните платформи в съответните сектори.

(51)  Гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ следва да бъде разпределена на всеки партньор по изпълнението, отговарящ на условията за допустимост в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, включително национални или регионални насърчителни банки или институции, ЕИБ, Европейския инвестиционен фонд и други международни финансови институции. При подбора на партньорите по изпълнението в раздел „Държави членки“ Комисията следва да вземе предвид предложенията, направени от всяка държава членка, както е отразено в споразумението за принос. В съответствие с член 154 от Финансовия регламент Комисията следва да извърши оценка на правилата и процедурите на партньора по изпълнението, за да установи дали те осигуряват ниво на защита на финансовите интереси на Съюза, равностойно на предоставеното от Комисията.

(52)  Операциите по финансиране и инвестиране следва в крайна сметка да бъдат определяни от партньора по изпълнението от негово име, изпълнявани в съответствие с неговите вътрешни правила, политики и процедури и отчетени в неговите собствени финансови отчети или, където е приложимо, оповестени в бележките към финансовите обосновки. Поради това Комисията следва да се отчита изключително за финансовата отговорност, произтичаща от гаранцията от ЕС, и да оповести максималния размер на гаранцията, включително цялата съответна информация относно предоставената гаранция.

(53)  Когато е целесъобразно, фондът InvestEU следва да дава възможност за гладкото, безпрепятствено и ефективно комбиниране на безвъзмездни средства, финансови инструменти или и двете, финансирани от бюджета на Съюза или от други фондове, като например Фонда на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с гаранцията от ЕС в случаите, когато това е необходимо, за да се подкрепят в най-голяма степен инвестициите за преодоляване на конкретни прояви на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации.

(54)  Проектите, представени от партньорите по изпълнението, за подкрепа по програмата InvestEU, включващи подкрепа за смесено финансиране по линия на фонда InvestEU с подпомагане от други програми на Съюза, следва като цяло да съответстват на целите и критериите за допустимост на съответните други програми на Съюза. Решението за използването на гаранцията от ЕС следва да бъде взето в рамките на програмата InvestEU.

(55)  Консултантският център InvestEU следва да подкрепя разработването на стабилен набор от инвестиционни проекти във всеки компонент на политиката чрез консултативни инициативи, които се изпълняват от групата на ЕИБ или от други консултативни партньори, или се изпълняват пряко от Комисията. Консултантският център InvestEU следва да насърчава географската диверсификация с цел да допринесе за постигането на целите на Съюза за икономическо, социално и териториално сближаване и за намаляване на регионалните различия. Консултантският център InvestEU следва да отделя особено внимание на обединяването на малки по размер проекти в по-големи портфейли. Комисията, групата на ЕИБ и други консултативни партньори следва да си сътрудничат тясно с цел гарантиране на ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в целия Съюз, като се вземат предвид опитът и местният капацитет на партньорите по изпълнението на място, както и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, създаден съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и Съвета(14). Освен това консултантският център InvestEU следва да осигури централна входна точка за помощта за разработване на проекти, предоставяна по негова линия ▌на публични органи и на организатори на проекти.

(56)  Консултантският център InvestEU следва да бъде създаден от Комисията заедно с групата на ЕИБ като основен партньор въз основа на опита, придобит чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси. Комисията следва да отговаря за направляването на политиката на консултантския център InvestEU и за управлението на централната входна точка. Групата на ЕИБ следва да провежда консултативни инициативи в рамките на компонентите на политиката. Освен това групата на ЕИБ следва да предоставя оперативни услуги на Комисията, включително чрез принос към стратегическите и политическите насоки по отношение на консултативни инициативи, картографиране на съществуващи и нововъзникващи консултативни инициативи, оценка на консултативните нужди и консултиране на Комисията относно оптималните начини за удовлетворяване на тези потребности чрез съществуващи или нови консултативни инициативи.

(57)  С цел да се осигури широко географско покритие на консултантските услуги в целия Съюз и успешно да се използват местните знания за фонда InvestEU, при необходимост следва да се осигури присъствие на консултантския център InvestEU на местно равнище, като се вземат предвид съществуващите схеми за подпомагане и присъствието на местни партньори с цел предоставянето на осезаема, проактивна, адаптирана към конкретните обстоятелства помощ на място. С цел да се улесни предоставянето на консултантска подкрепа на местно равнище и да се осигури ефективност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в целия Съюз, консултантският център InvestEU следва да си сътрудничи с националните насърчителни банки или институции и да се възползва от и използва техния експертен опит.

(58)  Консултантският център InvestEU следва да предоставя консултантска подкрепа за малки проекти и проекти за стартиращи предприятия, особено когато стартиращите предприятия се стремят да защитават своите инвестиции в научни изследвания и иновации чрез получаване на права върху интелектуална собственост, като например патенти, като се вземе предвид съществуването на други услуги, които са в състояние да покрият такива действия и търсят взаимодействие с тези услуги.

(59)  В контекста на фонда InvestEU има нужда да се предостави подкрепа за изготвяне на проекти и изграждане на капацитет за разработване на организационния капацитет и на дейностите за развитие на пазара, които са необходими за създаване на качествени проекти. Тази подкрепа следва също така да е насочена към финансови посредници, които са от ключово значение, за да се помогне на МСП и на други участници да получат достъп до финансиране и да реализират пълния си потенциал, и следва да включва техническа подкрепа. Освен това целта на консултантската подкрепа е да се създадат условия за разширяване на потенциалния брой на допустимите получатели в зараждащи се пазарни сегменти, по-специално когато малкият размер на отделните проекти увеличава значително разходите по трансакциите на равнище проекти, например за екосистемата за социално финансиране, включително филантропските организации, или за секторите на културата и творчеството. Подкрепата за изграждане на капацитет следва да бъде допълваща и да придружава действията, предприети по линия на други програми на Съюза, които обхващат конкретни области на политиката. Следва също така да се положат усилия с цел подкрепа за изграждане на капацитет за потенциалните организатори на проекти, и по-специално местните организации и органи.

(60)  Порталът InvestEU следва да бъде създаден с цел да се осигури леснодостъпна и удобна за ползване база данни за проекти, за да се насърчи видимостта на инвестиционните проекти, които търсят финансиране със засилен акцент върху предоставянето на евентуален пакет от инвестиционни проекти, съвместими с правото и политиките на Съюза, на партньорите по изпълнението.

(61)  В съответствие с Регламент [Инструмента на Европейския съюз за възстановяване] и в рамките на определените в него ресурси следва да се предприемат мерки за възстановяване и устойчивост по линия на InvestEU, за да се преодолее безпрецедентното отражение на породената от COVID-19 криза и да се укрепи икономиката на Съюза в дългосрочен план. Тези допълнителни ресурси следва да се използват по начин, който да гарантира спазването на сроковете, предвидени в Регламент [ЕURI]. Изискването ще бъде изпълнено чрез сключването на съответните гаранционни споразумения с партньорите по изпълнението до 31 декември 2023 г.

(62)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(15) е необходимо програмата InvestEU да бъде оценена на базата на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално по отношение на държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като база за оценка на въздействието на програмата InvestEU на място.

(63)  Следва да се прилага солидна рамка за мониторинг, основана на показатели за крайните продукти, резултатите и въздействието, за да се проследява напредъкът към постигането на целите на Съюза. За да се осигури отчетност пред гражданите на Съюза, Комисията следва да докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета за напредъка, въздействието и операциите на програмата InvestEU.

(64)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонтални финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Тези правила са установени във Финансовия регламент, като с тях по-специално се определя процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и се предвижда контрол върху отговорността на финансовите оператори. Правилата, приети на основание на член 322 от ДФЕС, се отнасят и до защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(65)  По отношение на програмата InvestEU се прилага Финансовият регламент. В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно бюджетните гаранции.

(66)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(16), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(17), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(18) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(19) финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и преследва по наказателен ред престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(20). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, трябва да оказват пълно съдействие за защитата на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура по отношение на държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, и на Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в използването на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(67)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програмите на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. Третите държави могат също така да участват въз основа на друга правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответната си компетентност.

(68)  Съгласно член 83 от [Предложение за Решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“)](21), лицата и образуванията, установени в отвъдморските страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата InvestEU и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(69)  За да се допълнят несъществени елементи на настоящия регламент с инвестиционни насоки и таблица с показатели, да се улесни бързото и гъвкаво адаптиране на показателите за изпълнение и да се адаптира процентът на провизиране, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на определянето на показателите, които да бъдат използвани от управителния съвет за определяне на държавите членки и на секторите, които са засегнати най-тежко икономически от пандемията от COVID-19, и на държавите членки, в които възможността за държавна подкрепа за платежоспособността е по-ограничена, както и методологията за прилагането на тези показатели, и по отношение на изготвянето на инвестиционните насоки за операциите по финансиране и инвестиране в рамките на различни компоненти на политиката, таблицата с показатели, изменението на приложение III към настоящия регламент с цел преразглеждане и допълване на показателите и корекцията на процента на провизиране. В съответствие с принципа на пропорционалност тези инвестиционни насоки следва да включват подходящи разпоредби, за да се избегне ненужна административна тежест. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(69а)  Необходимо е да се гарантира, че изпълнението на InvestEU започва възможно най-бързо след влизането му в сила. Следователно е целесъобразно да се допуска партньорите по изпълнението да представят на Комисията операции по финансиране и инвестиране преди учредяването на инвестиционния комитет или преди сключването на съответното гаранционно споразумение. В тези случаи Комисията следва да отговаря за одобрението на операциите. Следва да бъде възможно също така обединяването на двата финансови инструмента, създадени с програми, посочени в приложение IV към настоящия регламент, и на гаранцията от ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2015/1017, с финансовите инструменти по настоящия регламент, ако това е приложимо и при условие че е направена предварителна оценка.

(70)  Програмата InvestEU следва да бъде насочена към конкретни прояви на неефективност на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации на равнището на Съюза и на държавите членки и следва да предвижда изпитване на пазара в целия Съюз на иновативни финансови продукти и системи за разпространението им, за да бъдат преодолени нови или сложни прояви на неефективност на пазара. Следователно предприемането на действия на равнище Съюз е оправдано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  С настоящия регламент се създава фондът InvestEU, който предвижда гаранция от ЕС с цел подкрепяне на операции по финансиране и инвестиране, извършвани от партньорите по изпълнението, които допринасят за постигането на целите на вътрешните политики на Съюза.

2.  С настоящия регламент се създава също механизъм за консултантска подкрепа с цел предоставяне на подкрепа за разработването на проекти за инвестиране и достъп до финансиране и с цел предоставяне на съответната помощ за изграждане на капацитет („консултантският център InvestEU“). С Регламента се създава също така база данни, осигуряваща видимост на проектите, за които организаторите на проекти се стремят да получат финансиране, и която предоставя на инвеститорите информация за възможностите за инвестиции („порталът InvestEU“).

3.  С настоящия регламент се определят целите на програмата InvestEU, нейният бюджет и размерът на гаранцията от ЕС за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „програмата InvestEU“ означава фонда InvestEU, консултантския център InvestEU, портала InvestEU и операциите за смесено финансиране, взети заедно;

(2)  „гаранция от ЕС“ означава цялостна неотменима и безусловна бюджетна гаранция при поискване, предоставена от бюджета на Съюза, при която бюджетните гаранции в съответствие с член 219, параграф 1 от Финансовия регламент пораждат действие чрез влизането в сила на отделни гаранционни споразумения с партньорите по изпълнението;

(3)  „компонент на политиката“ означава целева област за подкрепа с гаранцията от ЕС съгласно член 7, параграф 1;

(4)  „раздел“ означава част от гаранцията от ЕС, определена от гледна точка на произхода на ресурсите, с които тя е обезпечена;

(5)  „операция за смесено финансиране“ означава операция, подкрепяна от бюджета на Съюза, която съчетава неподлежащи на връщане форми на подкрепа, подлежащи на връщане форми на подкрепа, или и двете, от бюджета на Съюза с подлежащи на връщане форми на подкрепа от финансови институции в областта на развитието или други публични финансови институции, или от търговски финансови институции и инвеститори; за целите на това определение програмите на Съюза, финансирани от източници, различни от бюджета на Съюза, като например Иновационния фонд по линия на схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, могат да бъдат приравнени на програми на Съюза, финансирани от бюджета на Съюза;

(6)  „ЕИБ“ означава Европейската инвестиционна банка;

(7)  „групата на ЕИБ“ означава ЕИБ, нейните клонове и други субекти, създадени в съответствие с член 28, параграф 1 от Протокол № 5 за Устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС (Устав на ЕИБ);

(8)  „финансова вноска“ означава вноска от партньор по изпълнението под формата на собствен капацитет за поемане на риск, който се предоставя на база pari passu с гаранцията от ЕС, или под друга форма, която позволява ефективно изпълнение на програмата InvestEU, като същевременно се гарантира подходящо съгласуване на интересите;

(9)  „споразумение за принос“ означава правен инструмент, чрез който Комисията и една или повече държави членки определят условията за гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ съгласно член 9;

(10)  „финансов продукт“ означава финансов механизъм или договореност, при чиито условия партньорът по изпълнението предоставя пряко финансиране или финансиране чрез посредник на крайните получатели, като използва някой от видовете финансиране по член 15;

(11)  „операции по финансиране и/или инвестиране“ означава операции за пряко или косвено предоставяне на финансиране на крайни получатели чрез финансови продукти, които операции се извършват от партньор по изпълнението от негово име, се предоставят от партньора по изпълнението в съответствие с вътрешните му правила, политики и процедури и се отчитат във финансовите отчети на партньора по изпълнението или, когато е приложимо, се оповестяват в бележките към тези финансови отчети;

(12)  „фондове под споделено управление“ означава фондове, които предвиждат възможност част от тези фондове да бъде заделена за провизирането за бюджетна гаранция в рамките на раздел „Държави членки“ на фонда InvestEU, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и [Фонда за справедлив преход (ФСП)](22);

(13)  „гаранционно споразумение“ означава правен инструмент, чрез който Комисията и партньор по изпълнението определят условията за предлагане на операции по финансиране или инвестиране, за да могат тези операции да се ползват от гаранцията от ЕС, за предоставяне на гаранцията от ЕС за тези операции и за тяхното извършване в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

(14)  „партньор по изпълнението“ означава допустим контрагент, като например финансова институция или друг финансов посредник, с който Комисията е сключила гаранционно споразумение;

(15)  „важен проект от общоевропейски интерес“ означава проект, който изпълнява всички критерии, посочени в Съобщението на Комисията „Критерии за анализа на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес“ (ОВ C 188, 20.6.2014 г., стр. 4) или във всяко негово последващо преразглеждане;

(16)  „консултантски център InvestEU“ означава техническата помощ, определена в член 24;

(17)  „консултантско споразумение“ означава правен инструмент, чрез който Комисията и консултативният партньор определят условията за привеждане в действие на консултантския център InvestEU;

(18)  „консултативна инициатива“ означава техническа помощ и консултативни услуги в подкрепа на инвестициите, включително дейности за изграждане на капацитет, предоставяни от консултативни партньори, от външни доставчици на услуги, с които Комисията е сключила договор, или от изпълнителни агенции;

(19)  „консултативен партньор“ означава допустим контрагент, като например финансова институция или друг субект, с които Комисията е сключила консултантско споразумение с цел изпълнение на една или повече консултативни инициативи, различни от консултативните инициативи, изпълнявани чрез външни доставчици на услуги, сключили договор с Комисията или с изпълнителните агенции;

(20)  „портал InvestEU“ означава базата данни, определена в член 25;

(21)  „инвестиционни насоки“ означава насоките, установени с делегиран акт съгласно член 7, параграф 7;

(22)  „инвестиционна платформа“ означава дружество със специална цел, управлявана сметка, договорно съфинансиране или договореност за споделяне на риска, или договореност, постигната по всякакъв друг начин, чрез които субектите предоставят финансова вноска с цел финансиране на различни инвестиционни проекти, като те могат да включват:

а)  национална или поднационална платформа, която обединява няколко инвестиционни проекта на територията на дадена държава членка;

б)  трансгранична, многонационална, регионална или макрорегионална платформа, която обединява партньори от няколко държави членки, региони или трети държави, които проявяват интерес към инвестиционни проекти в даден географски район;

в)  тематична платформа, която обединява инвестиционни проекти в даден сектор;

(23)  „микрофинансиране“ означава микрофинансиране съгласно определението в член [2, параграф 11] от Регламент [[ЕСФ+] номер];

(24)  „национална насърчителна банка или институция“ или „ННБИ“ означават правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа, на който е възложено от държава членка или субект на държава членка на централно, регионално или местно равнище да извършва дейности в областта на развитието или насърчаването;

(25)  „малки и средни предприятия“ или МСП означава микро-, малки или средни предприятия по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията(23);

(26)  „малко дружество със средна пазарна капитализация“ означава субект, който не е МСП и в който са наети до 499 служители;

(26а)  „дружества“ означава, за целите на компонента за подкрепа на платежоспособността, дружества, дружества за проекти, публично-частни партньорства и други правни структури;

(27)  „социално предприятие“ означава социално предприятие съгласно определението в член [2, параграф 15] от Регламент [[ЕСФ+] номер];

(28)  „трета държава“ означава държава, която не е държава — членка на Съюза.

Член 3

Цели на програмата InvestEU

1.  Общата цел на програмата InvestEU е да подпомогне постигането на целите на политиката на Съюза посредством операции по финансиране и инвестиране, които допринасят за:

а)  конкурентоспособността на Съюза, включително научните изследвания, иновациите и цифровизацията;

б)  растежа и заетостта в икономиката на Съюза, устойчивостта на икономиката на Съюза и нейното екологично измерение и измерение, свързано с климата, които допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие и целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата и за създаването на висококачествени работни места;

в)  социалната устойчивост, приобщаването и иновативността на Съюза;

г)  насърчаването на научния и технологичния напредък, културата, образованието и обучението;

д)  интегрирането на капиталовите пазари на Съюза и укрепването на единния пазар, включително решения за преодоляване на разпокъсаността на капиталовите пазари на Съюза, диверсифициране на източниците на финансиране за предприятията от Съюза и насърчаване на устойчивите финанси;

е)  насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване; или

ж)  устойчивото и приобщаващо възстановяване на икономиката на Съюза, и особено на МСП, след кризата, причинена от пандемията от COVID-19, като се защитават и укрепват съществуващите стратегически вериги за създаване на стойност на материални или нематериални активи и се създават нови такива вериги, и се поддържат и подсилват дейностите от стратегическо значение за Съюза във връзка с критичната инфраструктура, била тя физическа или виртуална, или основана на правата върху интелектуална собственост, преобразяващите технологии, преломните иновации и суровините за предприятията и потребителите, и като се подкрепя устойчивият преход в съответствие с целите на Съюза за 2030 и 2050 г. в областта на климата и се взема под внимание принципа за ненанасяне на значителни вреди.

2.  Програмата InvestEU има следните специфични цели:

а)  да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране, свързани с устойчивата инфраструктура, в областите по член 7, параграф 1, буква а);

б)  да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране, свързани с научните изследвания, иновациите и цифровизацията, включително подкрепа за разрастването на иновативните дружества и внедряването на технологии на пазара, в областите по член 7, параграф 1, буква б);

в)  да увеличава достъпа до финансиране и наличието на финансиране за МСП и за малките дружества със средна пазарна капитализация и да подобрява глобалната конкурентоспособност на тези МСП;

г)  да увеличава достъпа до микрофинансиране и финансиране и наличието на микрофинансиране и финансиране за социалните предприятия, за да се подкрепят операциите по финансиране и инвестиране, свързани със социалните инвестиции, компетентността и уменията, и да се развиват и консолидират пазарите за социални инвестиции в областите по член 7, параграф 1, буква г);

д)  да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в секторите по член 7, параграф 1, буква д), за да се поддържа и подсилва стратегическата автономност и устойчивостта на Съюза и приобщаващият и сближаващ характер на неговата икономика, както и да се повиши устойчивостта на икономически сътресения;

да)  да подкрепя платежоспособността на дружествата, установени в държава членка и извършващи дейност в Съюза.

Член 4

Бюджет и размер на гаранцията от ЕС

1.  Гаранцията от ЕС за целите на раздел „ЕС“, посочен в член 8, параграф 1, буква а), е в размер на 91 773 320 000 EUR (по текущи цени). Тя се провизира при ставка от 40%. Сумата, посочена в член 34, параграф 3, първа алинея, буква а), се взема предвид и за вноската към провизирането, произтичащо от този процент на провизиране.

Допълнителна сума по гаранцията от ЕС може да бъде предоставена за целите на раздел „Държави членки“, посочен в член 8, параграф 1, буква б), при условие че съответните суми бъдат предоставени от държавите членки съгласно [член 10, параграф 1] от Регламент [[РОР] номер](24), член [75, параграф 1] от Регламент [[стратегически план за ОСП] номер](25) и съгласно прилагането на съответните мерки в плановете за възстановяване и устойчивост по реда на Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост].

Допълнителна сума по гаранцията от ЕС може също да бъде предоставена от държавите членки под формата на парични средства за целите на раздел „Държави членки“. Тази сума представлява външен целеви приход в съответствие с второто изречение на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

Вноските от трети държави по член 5 също увеличават гаранцията от ЕС, посочена в първа алинея, като предоставят провизиране в пълен размер в брой в съответствие с член 218, параграф 2 от Финансовия регламент.

2.  Сума в размер на 31 153 850 000 EUR (по текущи цени) от сумата, посочена в параграф 1, първа алинея, се разпределя за операциите за изпълнение на мерките по член 2 от Регламент [EURI] за целите по член 3, параграф 2, буква д).

Сума в размер на 19 850 000 000 EUR (по текущи цени) от сумата, посочена в параграф 1, първа алинея, се разпределя за операциите за изпълнение на мерките по член 2 от Регламент [EURI] за целите по член 3, параграф 2, букви а) и да).

Сума в размер на 40 769 470 000 EUR (по текущи цени) от сумата, посочена в параграф 1, първа алинея, се разпределя за целите по член 3, параграф 2, букви а)—г).

Сумите, посочени в първа и втора алинея, са налични едва от датата, посочена в член 4, параграф 3 от Регламент [EURI].

Индикативното разпределение на гаранцията от ЕС за целите на раздел „ЕС“ е посочено в приложение I към настоящия регламент. Когато е целесъобразно, Комисията може да се отклонява от сумите, посочени в приложение I ▌с максимум 15 % за всяка цел. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за всяко отклонение.

3.  Финансовият пакет за изпълнението на мерките, предвидени в глави VI и VII, възлиза на 824 733 000 EUR (по текущи цени).

4.  Сумата, посочена в параграф 3, може да бъде използвана също за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата InvestEU, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително за корпоративни информационни системи.

4а.  Ако безвъзмездните средства, посочени в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент [EURI], не са използвани изцяло до 31 декември 2023 г. или ако заемите за държавите членки, посочени в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент [EURI], не са били предоставени до 31 декември 2023 г., част от неизползваната сума или от неразпределения марж в размер най-много до 16 000 000 000 EUR (по текущи цени) автоматично се предоставя на разположение на фонд InvestEU за провизиране на гаранцията от ЕС за периода 2024 – 2027 г. в съответствие с член Х от Регламент [EURI]. Сумата на гаранцията от ЕС, посочена в параграф 1, първа алинея от настоящия член, и разпределението на гаранцията от ЕС, определено в приложение I към настоящия регламент, се коригират съответно в посока увеличение.

Член 5

Трети държави, асоциирани към фонда InvestEU

За раздел „ЕС“ от фонда InvestEU, посочен в член 8, параграф 1, буква а), и за всеки компонент на политиката, посочен в член 7, параграф 1, с изключение на компонента за стратегически европейски инвестиции, могат да се получават вноски от следните трети държави с цел участие в определени финансови продукти съгласно член 218, параграф 2 от Финансовия регламент:

а)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) — в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

б)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати — в съответствие с общите принципи и условия за участието им в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези трети държави;

в)  трети държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези трети държави;

г)  трети държави — в съответствие с условията, определени в специално споразумение, обхващащо участието на третата държава в която и да е програма на Съюза, при условие че споразумението:

i)  гарантира справедлив баланс от гледна точка на вноските на третата държава, която участва в програмите на Съюза, и ползите за нея;

ii)  определя условията за участие в програмите на Съюза, включително изчисляването на финансовите вноски за отделните програми и техните административни разходи. Тези вноски представляват външни целеви приходи в съответствие с второто изречение на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент;

iii)  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата на Съюза;

iv)  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Член 6

Изпълнение и форми на финансиране от Съюза

1.  Гаранцията от ЕС се прилага в рамките на непряко управление с органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v) и vi) от Финансовия регламент. Други форми на финансиране от Съюза съгласно настоящия регламент се прилагат при пряко или непряко управление в съответствие с Финансовия регламент, включително безвъзмездни средства, прилагани в съответствие с дял VIII от Финансовия регламент, и операции за смесено финансиране, прилагани в съответствие с настоящия член възможно най-гладко и по начин, гарантиращ ефикасна и съгласувана подкрепа за политиките на Съюза.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от гаранцията от ЕС, които са част от операцията за смесено финансиране, съчетаваща подкрепа по настоящия регламент с подкрепа, предоставяна по линия на една или повече други програми на Съюза, или обхванати от Иновационния фонд по линия на СТЕ на ЕС:

а)  се съгласуват с целите на политиката и отговарят на критериите за допустимост, определени в правилата на програмата на Съюза, по линия на която се взема решение за подкрепата;

б)  са в съответствие с настоящия регламент.

3.  Операциите за смесено финансиране, включващи финансов инструмент, който е изцяло финансиран от други програми на Съюза или от Иновационния фонд по линия на СТЕ на ЕС, без да се използва гаранцията от ЕС съгласно настоящия регламент, са съобразени с целите на политиката и спазват критериите за допустимост, определени в правилата на програмата на Съюза, по линия на която се предоставя подкрепата.

4.  В съответствие с член 6, параграф 2 решение за неподлежащите на връщане форми на подкрепа и финансовите инструменти от бюджета на Съюза, които са част от операцията за смесено финансиране, посочена в параграфи 2 и 3 от настоящия член, се взема съгласно правилата на съответната програма на Съюза и те се осъществяват в рамките на операцията за смесено финансиране в съответствие с настоящия регламент и с дял X от Финансовия регламент.

Докладването, свързано с такива операции за смесено финансиране, обхваща и тяхната съгласуваност с целите на политиката и критериите за допустимост, определени в правилата на програмата на Съюза, по линия на която се взема решение за предоставяне на подкрепа, както и информация за това дали спазват настоящия регламент.

ГЛАВА II

Фонд InvestEU

Член 7

Компоненти на политиката

1.  Фондът InvestEU функционира посредством следните шест компонента на политиката, насочени към проявите на неефективност на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации, попадащи в техния конкретен обхват:

а)  компонент на политиката, свързан с устойчивата инфраструктура, който включва устойчиви инвестиции в областта на транспорта, включително мултимодалния транспорт, безопасността по пътищата, включително в съответствие с целта на Съюза за прекратяване на пътнотранспортните произшествия с фатален изход и тежките телесни повреди до 2050 г., ремонта и поддръжката на железопътната и пътната инфраструктура, енергетиката, и по-специално енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност в съответствие с рамката в областта на енергетиката до 2030 г., проектите за обновяване на сгради с акцент върху икономиите на енергия и интегрирането на сградите в свързани енергийни, складови, цифрови и транспортни системи, подобряването на нивата на взаимна свързаност, цифровата свързаност и достъпа, включително в селските райони, доставката и преработката на суровини, космоса, океаните, водите, включително вътрешните водни пътища, управлението на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците и кръговата икономика, природата и друга екологична инфраструктура, културното наследство, туризма, оборудването, мобилните активи и внедряването на иновативни технологии, които допринасят за постигането на целите на Съюза, свързани с устойчивостта на околната среда или спрямо изменението на климата или със социалната устойчивост, и които отговарят на стандартите на Съюза за екологична или социална устойчивост;

б)  компонент на политиката, свързан с научните изследвания, иновациите и цифровизацията, който включва дейности в областта на научните изследвания, разработването на продукти и иновациите, трансфера на технологии и на резултатите от научните изследвания към пазара с цел подкрепа на факторите, формиращи пазара, и на сътрудничеството между предприятията, демонстрацията и внедряването на иновативни решения и оказването на подкрепа за разрастването на иновативните дружества, както и за цифровизирането на промишлеността на Съюза;

в)  компонент на политиката, свързан с МСП, който включва достъп до финансиране и наличие на финансиране най-вече за МСП, включително за иновативните МСП и за МСП, развиващи дейност в културния и творческия сектор, както и за малките дружества със средна пазарна капитализация;

г)  компонент на политиката, свързан със социалните инвестиции и уменията, който включва микрофинансирането, финансирането за социални предприятия, социалната икономика и мерките за насърчаване на равенството между половете, уменията, образованието, обучението и съответните услуги, социалната инфраструктура, включително здравната и образователната инфраструктура и социалните и студентските жилища, социалните иновации, здравните и дългосрочните грижи, приобщаването и достъпността, културните и творческите дейности със социална цел и интегрирането на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави;

д)  компонент на политиката, свързан със стратегическите европейски инвестиции, който включва стратегическите, ориентирани към бъдещето инвестиции за подкрепа на крайните получатели, включително МСП и стартиращи предприятия, които са установени в държава членка, извършват дейност в Съюза и чиито дейности са от стратегическо значение за Съюза, по-специално с оглед на климатичния и цифровия преход в съответствие с приоритетите, описани в новата промишлена стратегия за Европа, насочена към конкурентоспособна в световен мащаб, екологосъобразна и цифрова Европа с модел за развитие, основан на промишлените екосистеми, на целта на Съюза за неутралност по отношение на климата, [заложена в Европейския законодателен акт в областта на климата,] и на целта за 2030 г. Чрез компонента се подкрепят проекти, които повишават конкурентоспособността на икономиката на Съюза, възстановяват производствения капацитет, намаляват зависимостта от уязвимите вериги на доставки и насърчават предприемачеството, създаването на работни места и повишаването на устойчивостта в една от следните области:

i)  предоставяне на здравни грижи от първа необходимост, производство и натрупване на складови запаси от лекарствени продукти, включително ваксини, и техните междинни продукти, активни фармацевтични съставки и суровини; медицински изделия; болнично и медицинско оборудване, като апарати за вентилация, защитно облекло и оборудване, диагностични материали и инструменти; лични предпазни средства; дезинфектанти и техните междинни продукти и суровините, необходими за тяхното производство; укрепване на устойчивостта на системите за здравни грижи и здравеопазване в подготовка на бъдещия капацитет за реагиране при ▌кризи, включително извършването на стрес тестове на националните и регионалните системи за здравеопазване и на системата за гражданска защита; въз основа на принципа на наличност и финансова достъпност на продуктите от жизненоважно значение при извънредни ситуации в областта на здравеопазването;

ii)  критична инфраструктура, била тя физическа, аналогова или цифрова, включително инфраструктурни елементи и мобилни активи, установени като критични в областта на енергетиката, транспорта, включително обществения транспорт и активната мобилност, логистиката, околната среда, водите, здравеопазването, сигурността на цифровите комуникации и мрежи, 5G и високоскоростните електронни съобщителни мрежи, интернета на предметите, платформите за онлайн услуги, сигурността на авангардните изчисления и изчисленията в облак, обработването или съхраняването на данни, плащанията и финансовата инфраструктура, авиокосмонавтиката, сигурността и отбраната, комуникациите, медиите, аудио-визията, културата и творчеството, образованието и обучението, изборната инфраструктура и чувствителните съоръжения, публичната администрация, сигурността, жилищното настаняване, както и земята и недвижимите имоти, които са от решаващо значение за използването на такава критична инфраструктура;

iii)  предоставяне на ноу-хау, стоки, технологии и услуги, които служат за експлоатацията и поддържането на критичната инфраструктура и мобилните активи по подточка ii);

iv)  ключови базови, преобразяващи, екологосъобразни и цифрови технологии и преломни иновации, при които инвестициите са от стратегическо значение за икономиката на Съюза и за устойчивото и иновативно промишлено бъдеще на Съюза, в това число реиндустриализация, като се има предвид принципът на справедлив преход и големите ползи за обществото, сред които:

а)  изкуствен интелект, блокова верига и технологии на разпределения регистър, софтуер, роботика, полупроводници, микропроцесори, авангардни технологии в областта на изчисленията в облак, високопроизводителни изчислителни технологии, киберсигурност, квантови технологии, фотоника, промишлени биотехнологии, технологии за безопасни, устойчиви, интелигентни и автоматизирани мобилност и логистика за всички видове транспорт;

б)  технологии за енергия от възобновяеми и други източници, които допринасят за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г., технологии за съхранение на енергия, включително устойчиво развивани акумулаторни батерии, устойчиви транспортни технологии, чисти водородни приложения и приложения на горивни клетки, технологии за декарбонизация за промишлеността, инфраструктура за улавяне и съхранение на въглероден диоксид при промишлени процеси, биоенергийни инсталации и производствени мощности във връзка с енергийния преход, технологии за кръгова икономика и свързани вериги на доставки;

ба)  космически системи и технологии, включително критични космически компоненти, както и космически услуги и приложения;

в)  биомедицина, нанотехнологии, биотехнологии, фармацевтични продукти и авангардни, възобновяеми и кръгови материали;

ва)  туризъм;

v)  съоръжения за рециклиране и производствени съоръжения за масово производство на информационни и комуникационни компоненти и устройства в Съюза;

vi)  доставки и натрупване на складови запаси от суровини от първостепенна важност за публичните участници, предприятията или потребителите в Съюза, включително енергия или суровини, освен ако вече са покрити от законодателни изисквания, или продоволствена сигурност, като се държи сметка за ефективното използване на ресурсите и кръговостта в стратегическите вериги за създаване на стойност и в стратегическите екосистеми;

vii)  технологии, суровини и приложения от първостепенно значение за сигурността на Съюза и неговите държави членки, като например сектора на сигурността и отбраната, космическия сектор и киберсигурността, и изделията с двойна употреба съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета и свързаното законодателство. Освен това крайните получатели не изнасят технологии в областта на отбраната за трети държави, които застрашават териториалната цялост на държавите членки, системно нарушават международното право или възпрепятстват регионалната или глобалната сигурност и стабилност;

viia)   инвестиции и техническа помощ за дружествата, и по-специално МСП, стартиращите предприятия, семейните предприятия и общностите, с цел повишаване на издръжливостта на техните вериги за създаване на стойност и бизнес модели, насърчаване на предприемачески умения, както и подкрепа за създаване на условия за насърчаване на предприемачеството, включително чрез развитие на мрежи от клъстери и цифрови иновационни центрове и технологично и устойчиво секторно развитие;

viiб)   критичен капацитет за ранно откриване и координиран институционален и икономически отговор, с цел предприемане на действия в случай на риск от кризи, както и разработване на решения за обезпечаване на непрекъснатост на дейността и услугите за основни публични и частни институции и сектори;

viiв)   инвестиции в дейности в областта на новото космическо пространство, както нагоре, така и надолу по веригата, с цел да се предложат на пазара най-обещаващите технологии и приложения, като по този начин се гарантира конкурентоспособността на космическата промишленост на Съюза;

viiг)   стратегически инвестиции в проекти в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, включително саниране на сгради, с голям потенциал да допринесат значително за постигането на целите, определени в директиви (ЕС) 2018/2001, (ЕС) 2018/2002 и (ЕС) 2018/844, и да спомогнат за постигането на неутрален по отношение на климата и енергийно ефективен строителен сектор в рамките на Европейския зелен пакт, както е посочено в [стратегията за „вълната на саниране“], или действия по линия на механизма на Съюза за финансиране в областта на енергията от възобновяеми източници, които са допустими по програмата InvestEU.

Освен това ▌крайните получатели, които получават финансиране от този компонент, не се контролират от трета държава или от субекти на трета държава и изпълнителното им управление се извършва в Съюза с цел защита на сигурността на Съюза и неговите държави членки.

Управителният съвет определя всички необходими изисквания, свързани с контрола и изпълнителното управление на крайните получатели за други области в рамките на компонента за стратегически европейски инвестиции и с контрола на посредниците в рамките на този компонент, като се вземат под внимание всички приложими съображения, свързани с обществения ред или сигурността;

да)  компонент за подкрепа на платежоспособността, който включва подкрепа на платежоспособността за дружества, които не са били в затруднено положение от гледна точка на държавните помощи още в края на 2019 г., но оттогава са били изправени пред значителни рискове, свързани с платежоспособността, вследствие на кризата, породена от пандемията от COVID-19, или за дружества, които са учредени на или преди 31 декември 2020 г., които са придобили или управляват активите или клоновете на дружество, което е било в затруднение от гледна точка на държавните помощи още в края на 2019 г., при условие че тяхното управление не е същото като управлението на дружеството в затруднение от гледна точка на държавните помощи.

Компонентът за подкрепа на платежоспособността е отворен за всички държави членки и за областите, посочени в приложение II. По-голямата част от финансирането по линия на InvestEU в рамките на компонента за подкрепа на платежоспособността се използва за предоставяне на подкрепа на:

а)  допустими дружества в държавите членки и секторите, които са засегнати най-тежко икономически от кризата, предизвикана от COVID-19;

б)  допустими дружества в държавите членки, в които възможността за държавна подкрепа на платежоспособността е по-ограничена.

Чрез делегирани актове в съответствие с член 33 Комисията определя както показателите, които да бъдат използвани от управителния съвет за определяне на държавите членки и на секторите, които са засегнати най-тежко икономически от кризата, предизвикана от COVID-19, и на държавите членки, в които възможността за държавна подкрепа на платежоспособността е по-ограничена, така и методологията за прилагането на тези показатели.

Дружествата, които получават подпомагане чрез компонента за подкрепа на платежоспособността, спазват, доколкото е възможно, минимални социални и екологични гаранции на високо равнище в съответствие с насоките, предоставени от управителния съвет. Тези насоки включват подходящи разпоредби за избягване на ненужната административна тежест, като се има предвид размерът на дружествата и се предвиждат облекчени разпоредби за МСП. Тези дружества се насърчават да въведат планове за екологичен преход, да постигат напредък в цифровата си трансформация и да запазят работните места. За целите на тези преходи на дружествата се предлага техническа помощ.

Партньорите по изпълнението и финансовите посредници по компонента за подкрепа на платежоспособността са установени в държава членка и извършват дейност в Съюза. Управителният комитет определя всички необходими изисквания, свързани с контрола върху тези посредници, с оглед на всички приложими съображения, свързани с обществения ред или сигурността.

1а.  Схемата за справедлив преход, вторият стълб на механизма за справедлив преход, се създава хоризонтално, като обхваща всички компоненти на политиката. Тази схема включва инвестиции, които са насочени към социални, икономически и екологични предизвикателства, произтичащи от процеса на преход към постигането на целта на Съюза в областта климата за 2030 г. и на целта му за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

2.  Когато операция по финансиране или инвестиране, предложена за разглеждане на инвестиционния комитет по член 23, попада в приложното поле на повече от един компонент на политиката, тя се причислява към компонента на политиката, в чието приложното поле попада нейната основна цел или основната цел на повечето от нейните подпроекти, освен ако в инвестиционните насоки е предвидено друго.

3.  Проверява се дали операциите по финансиране и инвестиране имат екологични, климатични или социални последици. Ако тези операции имат такива последици, по отношение на тях се предприема проверка на устойчивостта в климатичен, екологичен и социален аспект, за да се сведат до минимум вредните въздействия и да се увеличат максимално климатичните, екологичните и социалните ползи. За тази цел организаторите на проекти, които искат финансиране, предоставят подходяща информация въз основа на насоките, посочени в параграф 4. Проектите под определен размер, който е посочен в насоките, се изключват от проверката на устойчивостта. Проектите, които са несъвместими с целите в областта на климата, не са допустими за подкрепа по линия на настоящия регламент. В случай че партньорът по изпълнението заключи, че не е нужно да се предприемат проверка на устойчивостта, той представя обосновка пред инвестиционния комитет.

4.  Комисията изготвя насоки относно устойчивостта, които, в съответствие с екологичните и социалните цели и стандарти на Съюза, дават възможност:

а)  що се отнася до адаптирането — да се гарантира устойчивостта по отношение на потенциалните неблагоприятни последици от изменението на климата чрез оценка на уязвимостта и риска по отношение на климата, включително чрез подходящи мерки за адаптиране, и що се отнася до смекчаването — да се включат разходите за емисиите на парникови газове и положителните последици от мерките за смекчаване на изменението на климата в анализа на разходите и ползите;

б)  да се вземе предвид общото въздействие на проектите от гледна точка на основните компоненти на природния капитал, свързани с въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие;

в)  да се оцени социалното въздействие на проектите, включително върху равенството между половете, върху социалното приобщаване на определени райони или групи от населението и върху икономическото развитие на райони и сектори, засегнати от структурни предизвикателства, като например нуждата от декарбонизиране на икономиката;

г)  да се набележат проектите, които са несъвместими с постигането на целите в областта на климата;

д)  да се предоставят насоки на партньорите по изпълнението за целите на проверката, предвидена в параграф 3.

5.  Партньорите по изпълнението предоставят информацията, необходима за осигуряване на възможност за проследяване на инвестициите, допринасящи за постигането на целите на Съюза по отношение на климата и околната среда, въз основа на насоките, които Комисията ще предостави.

6.  Партньорите по изпълнението прилагат целта поне 60 % от инвестициите в рамките на компонента на политиката, свързан с устойчивата инфраструктура, да допринасят за постигането на целите на Съюза по отношение на климата и околната среда.

Комисията, заедно с партньорите по изпълнението, се стреми да гарантира, че частта от гаранцията от ЕС, използвана за компонента на политиката, свързан с устойчивата инфраструктура, е разпределена с цел постигане на баланс между различните области, посочени в параграф 1, буква а).

7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 с цел допълване на настоящия регламент чрез определяне на инвестиционните насоки за всеки от компонентите на политиката. Инвестиционните насоки определят също така реда и условията за изпълнението на схемата за справедлив преход, както е посочено в параграф 1а. Инвестиционните насоки се изготвят в тясно сътрудничество с групата на ЕИБ и други потенциални партньори по изпълнението.

8.  Що се отнася до операциите по финансиране и инвестиране в рамките на компонента за стратегически европейски инвестиции в секторите на сигурността и отбраната и космическото пространство и в областта на киберсигурността, в инвестиционните насоки могат да бъдат определени ограничения по отношение на прехвърлянето и лицензирането на права върху интелектуална собственост за технологиите от първостепенно значение и технологиите от съществено значение за защитата на сигурността на Съюза и неговите държави членки.

9.  Комисията предоставя информацията за прилагането и тълкуването на инвестиционните насоки на партньорите по изпълнението, инвестиционния комитет и консултативните партньори.

Член 8

Раздели

1.  Компонентите на политиката по член 7, параграф 1 се състоят от раздел „ЕС“ и раздел „Държави членки“. Тези раздели са предназначени за проявите на неефективност на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации, както следва:

а)  раздел „ЕС“ е насочен към която и да е от следните ситуации:

i)  прояви на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, свързани с приоритетите на политиката на Съюза;

ii)  прояви на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които засягат целия Съюз или са специфични за конкретна държава членка; или

iii)  прояви на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, които се нуждаят от разработване на иновативни финансови решения и пазарни структури, по-специално нови или сложни прояви на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации;

б)  раздел „Държави членки“ е насочен към специфични прояви на неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации в един или няколко региона или държави членки с цел постигане на целите на политиката на участващите фондове под споделено управление или на допълнителната сума, предоставена от държава членка съгласно член 4, параграф 1, трета алинея, по-специално с цел засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза чрез преодоляване на дисбалансите между неговите региони.

2.  Когато е целесъобразно, разделите по параграф 1 се използват като допълнение за подпомагане на дадена операция по финансиране или инвестиране, включително чрез съчетаване на подкрепата от двата раздела.

Член 9

Специални разпоредби, приложими към раздел „Държави членки“

1.  Сумите, предоставени от държава членка на доброволна основа съгласно член [10, параграф 1] от Регламент [[РОР] номер], член [75, параграф 1] от Регламент [[стратегически план за ОСП] номер] или съгласно прилагането на съответните мерки в плановете за възстановяване и устойчивост, изготвени в съответствие с Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост], се използват за провизирането за частта от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“, обхващаща операции по финансиране и инвестиране в съответната държава членка, или за евентуалните вноски от фондовете под споделено управление или от вноските съгласно прилагането на съответните мерки в плановете за възстановяване и устойчивост, изготвени в съответствие с Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост], към консултантския център InvestEU. Сумите, предоставени от държава членка на доброволна основа съгласно член [10, параграф 1] от Регламент [[РОР] номер] или член [75, параграф 1] от Регламент [[стратегически план за ОСП] номер], се използват за провизирането за частта от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“, обхващаща операции по финансиране и инвестиране в съответната държава членка, или за евентуалния принос от фондовете под споделено управление към консултантския център InvestEU. Тези суми се използват за подпомагане на постигането на целите на политиката, посочени в споразумението за партньорство по член 7 от Регламент [[РОР] номер], в програмите, в стратегическия план за ОСП или в плана за възстановяване и устойчивост на съответната държава членка, които допринасят към InvestEU.

Допълнителната сума, предоставена от държава членка съгласно член 4, параграф 1, трета алинея, се използва за провизирането за частта от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“.

2.  За определянето на частта от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ е необходимо да бъде сключено споразумение за принос между държава членка и Комисията.

Четвъртата алинея от настоящия параграф и параграф 5 от настоящия член не се прилагат по отношение на допълнителната сума, предоставена от държава членка съгласно член 4, параграф 1, трета алинея.

Разпоредбите в настоящия член, отнасящи се до суми, предоставени съгласно член 10, параграф 1 от Регламент [РОР номер], член 75, параграф 1 от Регламент [стратегически план за ОСП] или съгласно прилагането на съответните мерки в плановете за възстановяване и устойчивост, изготвени в съответствие с Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост], не са приложими за споразумение за принос във връзка с допълнителна сума от държава членка, посочена в член 4, параграф 1, трета алинея.

Държавата членка и Комисията сключват споразумение за принос или негово изменение в срок от четири месеца след решението на Комисията за одобряване на споразумението за партньорство съгласно член 9, параграф 4 от Регламент [РОР], стратегическия план за ОСП съгласно Регламент [ОСП] или план за възстановяване и устойчивост, изготвен съгласно Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост], или едновременно с решението на Комисията за изменение на програма съгласно член 10 от Регламент [РОР], стратегически план за ОСП в съответствие с член 107 от Регламент [ОСП] или план за възстановяване и устойчивост в съответствие с член 18 от Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост].

Две или повече държави членки могат да сключат съвместно споразумение за принос с Комисията.

Чрез дерогация от член 211, параграф 1 от Финансовия регламент процентът на провизиране на гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ е 40 %, като той може да бъде намаляван или увеличаван във всяко споразумение за принос, за да се вземат предвид рисковете, свързани с финансовите продукти, които се предвижда да бъдат използвани.

3.  Споразумението за принос съдържа поне следните елементи:

а)  общия размер на частта от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“, който се отнася до държавата членка, нейния процент на провизиране, размера на вноската от фондовете под споделено управление или вноските от плановете за възстановяване и устойчивост, изготвени съгласно Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост], фазата на съставяне на провизирането в съответствие с годишен финансов план и размера на получения условен пасив, който ще бъде покрит чрез насрещна гаранция, предоставена от съответната държава членка;

б)  стратегията на държавата членка, която се състои от финансовите продукти и техния минимален ливъридж, географското покритие, включително, ако е необходимо, регионалното покритие, видовете проекти, инвестиционния период и когато е приложимо, категориите на крайните получатели и на допустимите посредници;

в)  потенциалния(ите) партньор(и) по изпълнението, предложен(и) в съответствие с член 14, параграф 1, четвърта алинея, и задължението на Комисията да информира съответната държава членка за избрания(ите) партньор(и) по изпълнението;

г)  всяка вноска от фондовете под споделено управление или вноски от плановете за възстановяване и устойчивост, изготвени съгласно Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост], към консултантския център InvestEU;

д)  задълженията за предоставяне на годишни доклади на държавата членка, включително докладване за съответните показатели, свързани с целите на политиката, обхванати от споразумението за партньорство, програмата, стратегическия план за ОСП или плана за възстановяване и устойчивост и посочени в споразумението за принос;

е)  разпоредби относно възнаграждението за частта от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“;

ж)  всяко съчетаване с ресурси в рамките на раздел „ЕС“ в съответствие с член 8, параграф 2, включително в многопластова структура с цел постигане на по-добро покритие на риска.

4.  Споразуменията за принос се изпълняват от Комисията посредством гаранционни споразумения, сключени с партньорите по изпълнението в съответствие с член 16, и консултантски споразумения, сключени с консултативните партньори в съответствие с член 24, параграф 1, втора алинея.

Ако не бъде сключено гаранционно споразумение в срок от девет месеца от сключването на споразумението за принос, споразумението за принос се прекратява или продължава по взаимно съгласие. Когато не е поето задължение за пълния размер на споразумението за принос съгласно едно или повече гаранционни споразумения в срок от девет месеца от сключването на споразумението за принос, този размер се изменя по съответния начин. Неусвоените средства за провизиране, които могат да бъдат отнесени към сумите, предоставени от държавите членки съгласно член [10, параграф 1 от Регламент [[РОР]], член [75, параграф 1] от Регламент [[ОСП]] или съгласно прилагането на съответните мерки в плановете за възстановяване и устойчивост, изготвени в съответствие с Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост], се използват повторно в съответствие с [член 10, параграф 5] от Регламент [[РОР] номер], член [75, параграф 5] от Регламент [[стратегически план за ОСП] номер] и член [Х] от Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост]. Неусвоените средства за провизиране, които могат да бъдат отнесени към сумите, предоставени от държава членка съгласно член 4, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент, се връщат на държавата членка.

Когато гаранционно споразумение не е било надлежно изпълнено в срок, посочен в член [10, параграф 6] от Регламент [[РОР] номер], член [75, параграф 6] от Регламент [[стратегически план за ОСП] номер] или член [Х] от Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост], споразумението за принос се изменя. Неусвоените средства за провизиране, които могат да бъдат отнесени към сумите, предоставени от държавите членки съгласно член [10, параграф 1 от Регламент [[РОР]], член [75, параграф 1] от Регламент [[ОСП]] или член [Х] от Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост], се използват повторно в съответствие с [член 10, параграф 6] от Регламент [[РОР] номер], член [75, параграф 6] от Регламент [[стратегически план за ОСП] номер] и член [Х] от Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост]. Неусвоените средства за провизиране, които могат да бъдат отнесени към сумите, предоставени от държава членка съгласно член 4, параграф 1, трета алинея, се връщат на държавата членка.

5.  По отношение на провизирането за частта от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“, определена със споразумение за принос, се прилагат следните правила:

а)  След фазата на съставяне, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член, всеки годишен излишък от провизии, изчислен чрез сравняване на размера на провизиите, изисквани съгласно процента на провизиране, определен в споразумението за принос, с реалния размер на провизиите, се използва повторно съгласно [член 10, параграф 7] от [РОР], член [75, параграф 7] от [[стратегически план за ОСП] номер] и член [Х] от Регламент [Механизма за възстановяване и устойчивост].

б)  Чрез дерогация от член 213, параграф 4 от Финансовия регламент след фазата на съставяне, посочена в параграф 3, буква а) от настоящия член, провизирането не води до допълване на средствата на годишна база, докато е налична тази част от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“.

в)  Комисията незабавно уведомява държавата членка, когато нивото на провизиите за тази част от гаранцията от ЕС падне под 20 % от първоначалното провизиране в резултат на искания за плащане по тази част от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“.

г)  Ако нивото на провизиите за тази част от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „Държави членки“ достигне 10 % от първоначалното провизиране, съответната държава членка предоставя по искане на Комисията до 5 % от първоначалното провизиране на общия фонд „Провизии“ по член 212 от Финансовия регламент.

ГЛАВА III

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ КОМИСИЯТА И ГРУПАТА НА ЕИБ

Член 10

Обхват на партньорството

1.  Комисията и групата на ЕИБ създават партньорство съгласно настоящия регламент с цел да се подкрепи изпълнението на InvestEU и да се насърчат последователността, приобщаващият характер, допълняемостта и ефективното разгръщане. В съответствие с настоящия регламент и както е допълнително уточнено в споразуменията по параграф 3, групата на ЕИБ:

а)  изпълнява частта от гаранцията от ЕС, посочена в член 12, параграф 4;

б)  подкрепя привеждането в действие на раздел „ЕС“ на фонда InvestEU и когато е приложимо, на раздел „Държави членки“, по-специално като:

i)  допринася, заедно с потенциалните партньори по изпълнението, за инвестиционните насоки в съответствие с член 7, параграф 7, за изготвянето на набора от показатели в съответствие с член 21 и за други документи, определящи оперативното ръководство на фонда InvestEU;

ii)  определя, заедно с Комисията и потенциалните партньори по изпълнението, методиката за риска и системата за картографиране на риска, свързани с операциите по финансиране и инвестиране на партньорите по изпълнението, за да могат тези операции да бъдат оценявани въз основа на обща рейтингова скала;

iii)  по искане на Комисията и със съгласието на съответния потенциален партньор по изпълнението извършва оценка на системите на този потенциален партньор по изпълнението и предоставя целенасочени технически консултации за тях, когато и доколкото това се изисква от заключенията от одита на оценката по стълбове с оглед на привеждането в действие на финансовите продукти, предвидени от този потенциален партньор по изпълнението;

iv)  предоставя необвързващо становище относно свързаните с банкирането аспекти, по-специално относно финансовия риск и финансовите условия, свързани с частта от гаранцията от ЕС, която ще бъде предоставена на партньора по изпълнението, различен от групата на ЕИБ, както е определено в гаранционното споразумение, което ще бъде сключено с този партньор по изпълнението;

v)  извършва симулации и прогнози за финансовия риск и възнаграждението на съвкупния портфейл въз основа на предположения, договорени с Комисията;

vi)  измерва финансовия риск за съвкупния портфейл и изготвя финансови отчети относно съвкупния портфейл; и

vii)  предоставя на Комисията услуги за преструктуриране и възстановяване, определени споразумението, посочено в параграф 3, буква б), по искане на Комисията и със съгласието на партньора по изпълнението в съответствие с член 16, параграф 2, буква ж), когато този партньор по изпълнението вече не отговаря за извършването на дейности по преструктуриране и възстановяване съгласно съответното гаранционно споразумение;

в)  може да предоставя изграждане на капацитет съгласно член 24, параграф 2, буква з) на национална насърчителна банка или институция и други услуги във връзка с привеждането в действие на финансови продукти, подкрепяни от гаранцията от ЕС, ако това бъде поискано от тази национална насърчителна банка или институция;

г)  във връзка с консултантския център InvestEU:

i)  получава сума в размер до 525 000 000 EUR за консултативните инициативи по член 24 и оперативните задачи по подточка ii) от настоящата буква г) от финансовия пакет по член 4, параграф 3;

ii)  съветва Комисията и изпълнява оперативните задачи, посочени в споразумението по параграф 3, буква в), като:

–  подпомага Комисията при проектирането, създаването и управлението на консултантския център InvestEU;

–  оценява исканията за консултантска подкрепа, която според Комисията не попада в обхвата на съществуващите консултативни инициативи, с цел да се подкрепи решението на Комисията за разпределяне във връзка с исканията за консултации, получени през централната входна точка, определена в член 24, параграф 2, буква а);

–  оказва подкрепа на националните насърчителни банки или институции, като предоставя изграждане на капацитет съгласно член 24, параграф 2, буква з) във връзка с развитието на техните консултативни способности, за да могат да участват в консултативни инициативи, по искане на такива банки или институции;

–  по искане на Комисията и на потенциален консултативен партньор — и при условие че групата на ЕИБ даде съгласието си — сключва от името на Комисията споразумение с консултативния партньор за предоставяне на консултативни инициативи.

Групата на ЕИБ гарантира, че нейните задачи по първа алинея, буква г), подточка ii) се извършват напълно независимо от ролята ѝ на консултативен партньор.

Когато е целесъобразно, Комисията общува с партньора по изпълнението въз основа на констатациите от становището на групата на ЕИБ, посочено в първа алинея, буква б), подточка iv) от настоящия параграф. Комисията уведомява групата на ЕИБ за резултата от своя процес на вземане на решение.

2.  Информацията във връзка с банкирането, предоставена на групата на ЕИБ от Комисията в съответствие с параграф 1, буква б), подточки ii), iv), v) и vi), се ограничава до строго необходимата информация, от която групата на ЕИБ се нуждае, за да изпълнява задълженията си по тези подточки. В тясно сътрудничество с групата на ЕИБ и потенциалните партньори по изпълнението Комисията определя естеството и обхвата на тази информация, свързана с банкирането, като взема предвид изискванията за добро финансово управление на гаранцията от ЕС, законните интереси на партньора по изпълнението по отношение на чувствителната в търговско отношение информация и нуждите на групата на ЕИБ във връзка с изпълнението на задълженията ѝ по тези подточки.

3.  Условията на партньорството се определят в споразумения, включително:

а)  относно предоставянето и изпълнението на частта от гаранцията от ЕС, посочена в член 12, параграф 4:

i)  гаранционно споразумение между Комисията и групата на ЕИБ; или

ii)  отделни гаранционни споразумения между Комисията и ЕИБ и нейните клонове или други субекти, създадени в съответствие с член 28, параграф 1 от Устава на ЕИБ, както е приложимо;

б)  споразумение между Комисията и групата на ЕИБ във връзка с параграф 1, букви б) и в);

в)  споразумение между Комисията и групата на ЕИБ във връзка с консултантския център InvestEU;

г)  споразумения за услуги между групата на ЕИБ и националните насърчителни банки и институции във връзка с изграждането на капацитет и други услуги, предвидени в параграф 1, буква в).

4.  Без да се засягат разпоредбите на член 17, параграф 3 и член 24, параграф 4 от настоящия регламент, разходите, направени от групата на ЕИБ при изпълнението на задачите, посочени в параграф 1, букви б) и в) от настоящия член, отговарят на условията на споразумението, посочено в параграф 3, буква б) от настоящия член, и могат да бъдат покрити от възстановените суми или приходите, които могат да бъдат отнесени към гаранцията от ЕС, или от провизирането, в съответствие с член 211, параграфи 4 и 5 от Финансовия регламент, или могат да бъдат за сметка на финансовия пакет, посочен в член 4, параграф 3 от настоящия регламент, при представяне на обосновка за тези разходи от групата на ЕИБ и в рамките на общ таван от 10 000 000 EUR.

5.  Разходите, направени от групата на ЕИБ за изпълнението на оперативните задачи по параграф 1, буква г), подточка ii) се покриват изцяло и се заплащат от сумата по параграф 1, буква г), подточка i) при представяне на обосновка за тези разходи от групата на ЕИБ и в рамките на общ таван от 15 000 000 EUR.

Член 11

Конфликт на интереси

1.  В рамките на партньорството по член 10 групата на ЕИБ предприема всички необходими и предпазни мерки за избягване на конфликтите на интереси с други партньори по изпълнението, включително чрез сформиране на специален и независим екип за задачите по член 10, параграф 1, буква б), подточки iii)—vi). Този екип спазва строги правила за поверителност, които продължават да се прилагат за членовете на екипа и след като те напуснат екипа.

2.  Групата на ЕИБ и другите партньори по изпълнението уведомяват незабавно Комисията за всяка ситуация, която представлява конфликт на интереси или има вероятност да доведе до конфликт на интереси. При наличие на съмнение Комисията преценява дали съществува конфликт на интереси и уведомява групата на ЕИБ за своето заключение. При наличие на конфликт на интереси групата на ЕИБ предприема подходящи мерки. Управителният съвет се уведомява за тези мерки и за резултатите от тях.

3.  Групата на ЕИБ взема необходимите предпазни мерки, за да избегне ситуации, в които може да възникне конфликт на интереси при привеждането в действие на консултантския център InvestEU, по-специално във връзка с оперативните му задачи в рамките на ролята му по подпомагане на Комисията, както е посочено в член 10, параграф 1, буква г), подточка ii). При наличие на конфликт на интереси групата на ЕИБ предприема подходящи мерки.

ГЛАВА IV

Гаранция от ЕС

Член 12

Гаранция от ЕС

1.  Гаранцията от ЕС се предоставя на партньорите по изпълнението като неотменима и безусловна гаранция при поискване в съответствие с член 219, параграф 1 от Финансовия регламент. Тя се изпълнява под режим непряко управление в съответствие с дял X на посочения регламент.

2.  Възнаграждението за гаранцията от ЕС е свързано с характеристиките и рисковия профил на финансовите продукти, като се отчитат естеството на свързаните с тях операции по финансиране и инвестиране и изпълнението на целите на политиката, към които са насочени финансовите продукти.

Когато това е надлежно обосновано от естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, и от необходимостта финансовите продукти да бъдат достъпни от финансова гледна точка за целевите крайни получатели, разходите по финансирането, предоставено на крайния получател, могат да бъдат намалени или условията на това финансиране могат да бъдат подобрени чрез коригиране на възнаграждението за гаранцията от ЕС или, когато е необходимо, чрез покриване на оставащите административни разходи, направени от партньора по изпълнението, чрез бюджета на Съюза, по-специално:

а)  когато неблагоприятни условия на финансовите пазари ще попречат на осъществяването на операция по финансиране или инвестиране при пазарно ценообразуване; или

б)  когато е необходимо да се катализират операции по финансиране и инвестиране в сектори или области, в които е налице значителна неефективност на пазара или неоптимална инвестиционна ситуация, или да се улесни създаването на инвестиционни платформи;

ба)  за компонента за подкрепа на платежоспособността в държавите членки и в секторите, които са засегнати най-тежко икономически, и в държавите членки, в които възможността за държавна подкрепа на платежоспособността е по-ограничена,

доколкото намаляването на възнаграждението за гаранцията от ЕС или покриването на оставащите административни разходи, направени от партньора по изпълнението, не оказват значително въздействие върху провизирането за гаранцията от ЕС.

Намаляването на възнаграждението за гаранцията от ЕС е изцяло в полза на крайните получатели.

3.  Условието, определено в член 219, параграф 4 от Финансовия регламент, се прилага за всеки партньор по изпълнението на база портфейл.

4.  75 % от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „ЕС“, посочена в член 4, параграф 1, първа алинея, възлизащи на 68 829 990 000 EUR, се предоставят на групата на ЕИБ. Групата на ЕИБ предоставя съвкупна финансова вноска в размер на 11 494 608 330 EUR. Този принос се предоставя по начин и във вид, които улесняват привеждането в действие на фонда InvestEU и постигането на целите, определени в член 14, параграф 2.

5.  Останалите 25 % от гаранцията от ЕС в рамките на раздел „ЕС“ се предоставят на други партньори по изпълнението, които също предоставят финансова вноска, която следва да бъде определена в гаранционните споразумения.

6.  Полагат се максимални усилия, за да се гарантира, че в края на инвестиционния период е обхванат широк кръг от сектори и региони и че е избегната прекомерната концентрация на секторен или географски принцип. Тези усилия включват стимули за по-малките или по-опростени ННБИ, които имат сравнително предимство поради своето местно присъствие, знания и инвестиционни компетенции. Комисията разработва съгласуван подход, за да подкрепи тези усилия.

7.  Подкрепата на гаранцията от ЕС, посочена в член 4, параграф 2, първа и втора алинея, може да се предоставя за операции по финансиране и инвестиране, които се извършват от партньор по изпълнението, при условие че Комисията е сключила гаранционно споразумение с въпросния партньор по изпълнението до 31 декември 2023 г., като по този начин се спазят условията, определени в член 4, параграф 6 от Регламент [EURI]. В други случаи подкрепата на гаранцията от ЕС може да се предоставя за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, за инвестиционен период, който приключва на 31 декември 2027 г.

Договорите ▌между партньора по изпълнението и крайния получател, финансовия посредник или друг субект по член 15, параграф 1, буква а) се подписват до 31 декември 2028 г.

Член 13

Допустими операции по финансиране и инвестиране

1.  По линия на фонда InvestEU се предоставя подкрепа единствено за операции по финансиране и инвестиране, които:

а)  отговарят на условията, определени в член 209, параграф 2, букви а)—д) от Финансовия регламент, по-специално във връзка с неефективността на пазара, неоптималните инвестиционни ситуации и допълняемостта, както е определено в член 209, параграф 2, букви а) и б) от Финансовия регламент и в приложение V към настоящия регламент, и когато е целесъобразно, увеличават максимално частните инвестиции в съответствие с член 209, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент;

б)  допринасят за постигането на целите на политиката на Съюза и попадат в обхвата на областите, които са допустими за операции по финансиране и инвестиране в рамките на подходящия компонент на политиката в съответствие с приложение II към настоящия регламент;

в)  не предоставят финансова подкрепа за изключените дейности, определени в точка Б от приложение V към настоящия регламент; и

г)  са съгласувани с инвестиционните насоки.

2.  В допълнение към проектите на територията на Съюза или в отвъдморска страна или територия, свързани с държава членка, както е посочено в приложение II към ДФЕС, фондът InvestEU може да подкрепя следните проекти и операции чрез операции по финансиране и инвестиране в рамките на компоненти, различни от компонента за стратегически европейски инвестиции или компонента за подкрепа на платежоспособността:

а)  проекти с участието на субекти, които се намират или са установени в една или повече държави членки, които обхващат една или повече трети държави, включително присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати, държави, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство, ЕИП или ЕАСТ, отвъдморска страна или територия, както е посочено в приложение II към ДФЕС, или асоциирана трета държава, независимо от това дали в тези трети държави или отвъдморски страни или територии има партньор;

б)  операции по финансиране и инвестиране в трети държави, посочени в член 5, които са допринесли за конкретен финансов продукт.

3.  Фондът InvestEU може да подпомага операции по финансиране и инвестиране, предоставящи финансиране на крайни получатели, които са правни субекти, установени в някоя от следните държави или територии:

a)  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързани с държава членка, както е посочено в приложение II към ДФЕС;

б)  трета държава, асоциирана към програмата InvestEU в съответствие с член 5;

в)  трета държава по параграф 2, буква а), когато е приложимо;

г)  други трети държави, когато това е необходимо за финансирането на проект в държава или територия по буква а), б) или в).

Независимо от първата алинея, в рамките на компонента за стратегически европейски инвестиции крайните получатели и посредниците са правни субекти, които отговарят на изискванията, определени в уводното изречение и втората алинея — и са в съответствие с третата алинея — на член 7, параграф 1, буква д).

Независимо от първата алинея само дружествата, установени в държава членка и извършващи дейност в Съюза, могат да бъдат подпомагани чрез операциите по финансиране и инвестиране по компонента за подкрепа на платежоспособността.

Независимо от първата алинея крайните получатели на финансиране в размер на 30 милиона евро или повече чрез компонента за подкрепа на платежоспособността не изплащат дивиденти, не осъществяват незадължителни купонни плащания, нито изкупуват обратно акции. Възнаграждението на член на ръководството на бенефициер, който получава финансиране в размер на 30 милиона евро или повече чрез компонента за подкрепа на платежоспособността, не надвишава фиксираната част от възнаграждението на въпросния член на ръководството към 31 декември 2019 г. За лице, което става член на ръководството в момента на предоставяне на финансиране от InvestEU или след него, приложимата граница е най-ниското фиксирано възнаграждение на всеки член на ръководството към 31 декември 2019 г. Бонуси или други променливи или сравними елементи на възнаграждение не се изплащат при никакви обстоятелства.

Член 14

Избор на партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ

1.  Комисията избира партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, в съответствие с член 154 от Финансовия регламент.

Партньорите по изпълнението могат да образуват група. Партньор по изпълнението може да бъде член на една или повече групи.

За раздел „ЕС“ е необходимо допустимите контрагенти да са изразили своя интерес по отношение на частта от гаранцията от ЕС, посочена в член 12, параграф 5. За раздел „Държави членки“ съответната държава членка може да предложи за партньори по изпълнението един или повече контрагенти измежду контрагентите, които са изразили своя интерес. Съответната държава членка може също да предложи групата на ЕИБ като партньор по изпълнението и може, за своя сметка, да сключи договор с групата на ЕИБ, за да предоставя услугите, изброени в член 10.

Ако съответната държава членка не предложи партньор по изпълнението, Комисията действа в съответствие с третата алинея от настоящия параграф и избира за партньори по изпълнението допустимите контрагенти, които са в състояние да покрият операциите по финансиране и инвестиране в съответните географски райони.

2.  При избора на партньори по изпълнението Комисията гарантира, че портфейлът от финансови продукти по фонда InvestEU отговаря на следните цели:

а)  увеличава максимално покриването на целите, определени в член 3;

б)  увеличава максимално ефекта от гаранцията от ЕС посредством собствените ресурси, за които е поел задължение партньорът по изпълнението;

в)  увеличава максимално, когато е целесъобразно, частните инвестиции;

г)  насърчава иновативните решения в областта на финансите и риска с цел преодоляване на проявите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации;

д)  постига географска диверсификация чрез постепенно разпределяне на гаранцията от ЕС и позволява финансирането на по-малки проекти;

е)  осигурява достатъчна диверсификация на риска.

3.  При избора на партньорите по изпълнението Комисията взема предвид също така:

а)  евентуалните разходи и възнаграждения за бюджета на Съюза;

б)  капацитета на партньора по изпълнението за стриктно спазване на изискванията по член 155, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент, свързани с избягването на данъци, данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, изпирането на пари, финансирането на тероризма и юрисдикциите, които не оказват съдействие.

4.  Национални насърчителни банки или институции могат да бъдат избирани за партньори по изпълнението, при условие че изпълняват изискванията, предвидени в настоящия член.

Член 15

Допустими видове финансиране

1.  Гаранцията от ЕС може да се използва с цел покриване на риска за следните видове финансиране, предоставяно от партньорите по изпълнението:

а)  заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или кредитно подобрение, включително подчинен дълг, или капиталови или квазикапиталови инвестиции, предоставяни пряко или косвено чрез финансови посредници, фондове, инвестиционни платформи или други средства, които следва да бъдат насочени към крайните получатели;

б)  финансиране или гаранции от партньор по изпълнението, предоставени на друга финансова институция, което ѝ позволява да извършва финансиране по буква а).

За да бъде обхванато от гаранцията от ЕС, финансирането, посочено в букви а) и б) от първата алинея от настоящия параграф, се предоставя, придобива или емитира в полза на операциите по финансиране или инвестиране, посочени в член 13, параграф 1, когато финансирането от партньора по изпълнението е било предоставено в съответствие със споразумение за финансиране или трансакция, подписани или сключени от партньора по изпълнението след подписването на гаранционното споразумение и чийто срок не е изтекъл или които не са прекратени.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране, извършвани чрез фондове или други междинни структури, се подкрепят от гаранцията от ЕС в съответствие с разпоредби, които ще бъдат включени в инвестиционните насоки, дори ако тези структури влагат малка част от своите инвестиции извън Съюза и в трети държави по член 13, параграф 2 или влагат малка част от своите инвестиции в активи, различни от тези, които са допустими съгласно настоящия регламент.

Инвестиционните насоки могат да съдържат допълнителни ограничения по отношение на дела на сумите, инвестирани извън Съюза в операции по финансиране и инвестиране, извършвани чрез фондове или други междинни структури, в рамките на компонента за стратегически европейски инвестиции, включително потенциални клаузи относно излизането от такива инвестиции.

2a.  Допустимите инструменти по компонента за подкрепа на платежоспособността водят, чрез партньори по изпълнението, до предоставянето на капиталови или квазикапиталови средства на дружествата, посочени в член 3, параграф 2, буква да). Хибридни инструменти могат да се използват, ако отговарят на целта на компонента.

Член 16

Гаранционни споразумения

1.  Комисията сключва гаранционно споразумение с всеки партньор по изпълнението във връзка с предоставянето на гаранцията от ЕС до размер, който се определя от Комисията.

В случай че партньорите по изпълнението сформират група, се сключва едно гаранционно споразумение между Комисията и всеки партньор по изпълнението в рамките на групата или с един партньор по изпълнението от името на групата.

2.  Гаранционното споразумение съдържа:

а)  размера и условията за финансовата вноска, която трябва да бъде предоставена от партньора по изпълнението;

б)  условията на финансирането или гаранциите, които трябва да бъдат предоставени от партньора по изпълнението на друг правен субект, участващ в изпълнението, когато случаят е такъв;

в)  подробни правила за предоставянето на гаранцията от ЕС в съответствие с член 18, включително относно покритието на портфейли от специфични видове инструменти и съответните събития, които пораждат евентуални искания за плащане по гаранцията от ЕС;

г)  възнаграждението за поемане на риск, което се разпределя пропорционално на съответния дял на Съюза и на партньора по изпълнението в поемането на риска или е коригирано в надлежно обосновани случаи съгласно член 12, параграф 2;

д)  условията за плащане;

е)  ангажимента на партньора по изпълнението да приема решенията на Комисията и на инвестиционния комитет относно използването на гаранцията от ЕС в полза на предложена операция по финансиране или инвестиране, без да се засяга вземането на решение от страна на партньора по изпълнението относно предложената операция без гаранцията от ЕС;

ж)  разпоредбите и процедурите във връзка със събирането на вземанията, което ще бъде възложено на партньора по изпълнението;

з)  финансовото и оперативното докладване и мониторинга на операциите по финансиране и инвестиране в рамките на гаранцията от ЕС;

i)  ключовите показатели за изпълнението, по-специално по отношение на използването на гаранцията от ЕС, изпълнението на целите и критериите, определени в членове 3, 7 и 13, и мобилизирането на частен капитал;

й)  ако е приложимо, разпоредби и процедури, свързани с операциите за смесено финансиране;

к)  други приложими разпоредби в съответствие с изискванията на член 155, параграф 2 и дял X от Финансовия регламент;

л)  наличието на подходящи механизми за разсейване на потенциалните опасения на частните инвеститори.

3.  В гаранционното споразумение се предвижда също, че възнаграждението, дължимо на Съюза от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, се предоставя след приспадане на плащанията, дължими по искания за задействане на гаранцията от ЕС.

4.  Освен това в гаранционното споразумение се предвижда, че всяка сума, дължима на партньора по изпълнението във връзка с гаранцията от ЕС, се приспада от общата сума на възнаграждението, приходите и възстановените суми, дължими от партньора по изпълнението на Съюза от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент. Ако тази сума не е достатъчна, за да покрие сумата, дължима на партньора по изпълнението в съответствие с член 17, параграф 3, неизплатената сума се взима от провизирането за гаранцията от ЕС.

5.  Когато гаранционното споразумение се сключва в рамките на раздел „Държави членки“, в него може да се предвиди участието на представители от съответната държава членка или региони в мониторинга на изпълнението на това гаранционно споразумение.

Член 17

Изисквания за използването на гаранцията от ЕС

1.  Предоставянето на гаранцията от ЕС е обвързано с влизането в сила на гаранционното споразумение със съответния партньор по изпълнението.

2.  Операциите по финансиране и инвестиране се покриват от гаранцията от ЕС само ако отговарят на критериите, определени в настоящия регламент и в съответните инвестиционни насоки, и ако инвестиционният комитет е заключил, че тези операции отговарят на изискванията за ползване на гаранцията от ЕС. Партньорите по изпълнението продължават да носят отговорност за гарантирането на това, че операциите по финансиране и инвестиране спазват настоящия регламент и съответните инвестиционни насоки.

3.  Комисията не дължи на партньора по изпълнението никакви административни разходи или такси, свързани с изпълнението на операциите по финансиране и инвестиране в рамките на гаранцията от ЕС, освен ако естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който ще се прилага, и финансовата достъпност за целевите крайни получатели или видът на предоставеното финансиране позволяват на партньора по изпълнението да оправдае надлежно пред Комисията необходимостта от изключение. Покриването на тези разходи от бюджета на Съюза се ограничава до сумата, която е строго необходима за изпълнението на съответните операции по финансиране и инвестиране, и се предоставя само до степента, в която разходите не се покриват от приходите, получени от партньорите по изпълнението от съответните операции по финансиране и инвестиране. Договореностите във връзка с таксите се определят в гаранционното споразумение и са в съответствие с член 16, параграф 4 и член 209, параграф 2, буква ж) от Финансовия регламент.

4.  Освен това партньорът по изпълнението може да използва гаранцията от ЕС за покриване на съответния дял от разходите по събирането в съответствие с член 16, параграф 4, освен ако тези разходи са приспаднати от постъпленията от събирането.

Член 18

Покритие и условия на гаранцията от ЕС

1.  Възнаграждението за поемане на риск се разпределя между Съюза и партньор по изпълнението пропорционално на съответния им дял в поемането на риска във връзка с портфейл от операции по финансиране и инвестиране, или, когато е уместно, във връзка с отделни операции по финансиране и инвестиране. Възнаграждението за гаранцията от ЕС може да бъде намалено в надлежно обосновани случаи, посочени в член 12, параграф 2.

Партньорът по изпълнението има на свой собствен риск подходяща експозиция към операциите по финансиране и инвестиране, подкрепяни от гаранцията от ЕС, освен когато по изключение естеството на целите на политиката, към които е насочен финансовият продукт, който ще се прилага, не позволява на партньора по изпълнението да участва в разумна степен със свой собствен капацитет за поемане на риск към гаранцията от ЕС.

2.  Гаранцията от ЕС покрива:

а)  за дълговите продукти, посочени в член 15, параграф 1, буква а):

i)  главницата и всички лихви и суми, които са дължими на партньора по изпълнението, но не са получени от него в съответствие с условията на операциите по финансиране преди настъпването на неизпълнението;

ii)  загубите от преструктуриране;

iii)  загубите, произтичащи от колебанията на валути, различни от еврото, на пазарите, на които възможностите за дългосрочно хеджиране са ограничени;

б)  за капиталовите или квазикапиталовите инвестиции, посочени в член 15, параграф 1, буква а): инвестираните суми и свързаните с тях разходи за финансиране и загубите, произтичащи от колебанията на валути, различни от еврото;

в)  за финансирането или гаранциите, предоставени от партньор по изпълнението на друга финансова институция, в съответствие с член 15, параграф 1, буква б): усвоените суми и свързаните с тях разходи за финансиране.

За целите на първа алинея, буква а), подточка i) ▌по отношение на подчинения дълг отлагането, намаляването или изискваното излизане се считат за случаи на неизпълнение.

3.  Когато Съюзът извършва плащане към партньора по изпълнението вследствие на искане за задействане на гаранцията от ЕС, Съюзът встъпва в съответните права на партньора по изпълнението във връзка с която и да е от неговите операции по финансиране или инвестиране, покрити от гаранцията от ЕС, доколкото тези права продължават да съществуват.

Партньорът по изпълнението предприема от името на Съюза действия за събиране на вземанията във връзка със суброгираните суми и възстановява на Съюза събраните суми.

ГЛАВА V

УПРАВЛЕНИЕ

Член 19

Консултативен съвет

1.  Комисията и управителният съвет, създаден съгласно член 20, се консултират с консултативен съвет.

2.  Консултативният съвет се стреми да осигури балансирано представителство на половете и включва:

а)  по един представител на всеки партньор по изпълнението;

б)  по един представител на всяка държава членка;

в)  един експерт, назначен от Европейския икономически и социален комитет;

г)  един експерт, назначен от Комитета на регионите.

3.  Заседанията на консултативния съвет се председателстват от представител на Комисията. Представителят на групата на ЕИБ е заместник-председател.

Консултативният съвет заседава редовно — поне два пъти годишно — по искане на председателя.

4.  Консултативният съвет:

а)  съветва Комисията и управителния съвет относно разработването на финансовите продукти, които ще бъдат разгърнати съгласно настоящия регламент;

б)  съветва Комисията и управителния съвет относно развитието на пазара, пазарните условия, проявите на неефективност на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации;

в)  обменя становища относно развитието на пазара и споделя най-добри практики.

5.  Комисията посочва първите членове на консултативния съвет, които представляват партньорите по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, след консултация с потенциалните партньори по изпълнението. Техният мандат е ограничен до една година.

6.  Организират се също така срещи на представители на държавите членки в отделен състав поне два пъти годишно под председателството на Комисията.

7.  Консултативният съвет може да формулира препоръки и в рамките на срещите на представителите на държавите членки по параграф 6 могат да ▌формулират препоръки до управителния съвет, които той трябва да разгледа, във връзка с изпълнението и функционирането на програмата InvestEU.

8.  Подробните протоколи от заседанията на консултативния съвет се оповестяват публично във възможно най-кратък срок след одобряването им от консултативния съвет.

Комисията определя оперативните правила и процедури за консултативния съвет и управлява секретариата на консултативния съвет. Всички съответни документи и информация се предоставят на консултативния съвет, за да може той да изпълнява своите задачи.

9.  ННБИ, представени в консултативния съвет, избират помежду си представителите на партньорите по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, в управителния съвет по член 20, параграф 1. ННБИ се стремят към балансирано представителство в управителния съвет от гледна точка на размера и географското местоположение. Избраните представители представляват договорената обща позиция на всички партньори по изпълнението, различни от групата на ЕИБ.

Член 20

Управителен съвет

1.  Създава се управителен съвет на програмата InvestEU. Той се състои от четирима представители на Комисията, трима представители на групата на ЕИБ, двама представители на партньорите по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, и един експерт, назначен от Европейския парламент като член без право на глас. Експертът, назначен от Европейския парламент като член без право на глас, не търси, нито приема инструкции от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, както и от което и да е правителство на държава членка или от друг публичен или частен орган, и действа напълно независимо. Този експерт изпълнява своите задължения безпристрастно и в интерес на фонда InvestEU.

Членовете на управителния съвет се назначават за срок от четири години с възможност за еднократно подновяване, с изключение на представителите на партньорите по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, които се назначават за срок от две години.

2.  Управителният съвет избира председател измежду представителите на Комисията за срок от четири години с възможност за еднократно подновяване. Председателят докладва два пъти годишно на представителите на държавите членки в консултативния съвет относно изпълнението и функционирането на програмата InvestEU.

Подробните протоколи от заседанията на управителния съвет се публикуват веднага след като бъдат одобрени от управителния съвет.

3.  Управителният съвет:

а)  дава стратегически и оперативни насоки за партньорите по изпълнението, включително насоки относно разработването на финансови продукти и относно други оперативни политики и процедури, необходими за функционирането на фонда InvestEU;

б)  приема методическата рамка за риска, изготвена от Комисията в сътрудничество с групата на ЕИБ и другите партньори по изпълнението;

в)  следи изпълнението на програмата InvestEU;

г)  отговаря на допитвания, отразявайки становищата на всички свои членове, относно списъка с предварително одобрени кандидати за инвестиционния комитет, преди те да бъдат избрани в съответствие с член 23, параграф 2;

д)  приема правилника за дейността на секретариата на инвестиционния комитет по член 23, параграф 4;

е)  приема правилата, приложими за операциите с инвестиционни платформи;

еа)  определя държавите членки и секторите, които са засегнати най-тежко икономически от кризата, предизвикана от COVID-19, и държавите членки, в които възможността за държавна подкрепа на платежоспособността е по-ограничена, въз основа на показателите, публикувани от Комисията съгласно член 7, параграф 1, буква да).

4.  Управителният съвет възприема подход на консенсус в своите разисквания, като съответно отчита в максимална степен позициите на всички членове. Ако членовете не могат да постигнат консенсус, управителният съвет приема своите решения с квалифицирано мнозинство от имащите право на глас членове, което се състои от най-малко седем гласа.

Член 21

Набор от показатели

1.  Изготвя се набор от показатели, за да се гарантира, че инвестиционният комитет е в състояние да извършва независима, прозрачна и хармонизирана оценка на исканията за използване на гаранцията от ЕС за операции по финансиране или инвестиране, предложени от партньорите по изпълнението.

2.  Партньорите по изпълнението попълват таблицата с набора от показатели за своите предложения за операции по финансиране и инвестиране.

3.  Наборът от показатели включва следните елементи:

а)  описание на предлаганата операция по финансиране или инвестиране;

б)  начинът, по който предлаганата операция допринася за постигането на целите на политиката на ЕС;

в)  описание на допълняемостта;

г)  описание на неефективността на пазара или неоптималната инвестиционна ситуация;

д)  финансовото и техническото участие на партньора по изпълнението;

е)  въздействието на инвестицията;

ж)  финансовия профил на операцията по финансиране или инвестиране;

з)  допълнителни показатели.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 с цел допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на допълнителни елементи на набора от показатели, включително подробни правила за него, които следва да бъдат използвани от партньорите по изпълнението.

Член 22

Проверка на съответствието

1.  Комисията прави проверка, за да се увери, че операциите по финансиране и инвестиране, предлагани от партньорите по изпълнението, различни от ЕИБ, са в съответствие с правото и политиките на Съюза.

2.  При операции на ЕИБ по финансиране и инвестиране, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, тези операции не се покриват от гаранцията от ЕС, ако Комисията изрази отрицателно становище в рамките на процедурата, предвидена в член 19 от Устава на ЕИБ.

Член 23

Инвестиционен комитет

1.  Създава се напълно независим инвестиционен комитет за фонда InvestEU („инвестиционният комитет“). Инвестиционният комитет:

а)  разглежда предложенията за операции по финансиране и инвестиране, представени от партньори по изпълнението за покритие от гаранцията от ЕС, които са минали проверката на съответствието по член 22, параграф 1 или за които е дадено положително становище в рамките на процедурата, предвидена в член 19 от Устава на ЕИБ;

б)  проверява съответствието им с настоящия регламент и със съответните инвестиционни насоки;

в)  отделя специално внимание на изискването за допълняемост, посочено в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент и в приложение V към настоящия регламент, и на изискването за привличане на частни инвестиции, посочено в член 209, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент; и

г)  проверява дали операциите по финансиране и инвестиране, които ще се ползват от подкрепата на гаранцията от ЕС, отговарят на всички съответни изисквания.

2.  Инвестиционният комитет заседава в шест различни състава, съответстващи на шестте компонента на политиката по член 7, параграф 1.

Всеки състав на инвестиционния комитет се състои от шестима външни експерти, получаващи възнаграждение. Експертите се избират и се назначават от Комисията по препоръка на управителния съвет. Експертите се назначават за срок от максимум четири години с възможност за еднократно подновяване. Те получават възнаграждение от Съюза. По препоръка на управителния съвет Комисията може да реши да поднови мандата на действащ член на инвестиционния комитет, без да следва процедурата, предвидена в настоящия параграф.

Експертите притежават солиден подходящ пазарен опит в областта на структурирането и финансирането на проекти или финансирането на МСП или други предприятия.

Съставът на инвестиционния комитет гарантира, че комитетът познава задълбочено секторите, обхванати от компонентите на политиката, посочени в член 7, параграф 1, и географските пазари в Съюза, и гарантира, че представителството на половете в инвестиционния комитет като цяло е балансирано.

Четирима членове на инвестиционния комитет са постоянни членове на всеки от петте състава на инвестиционния комитет. Поне един от постоянните членове има експертен опит в областта на устойчивите инвестиции. Освен това всеки от петте състава разполага с двама експерти, които имат опит в областта на инвестициите в сектори, обхванати от съответния компонент на политиката. Управителният съвет назначава членовете на инвестиционния комитет в съответния състав или състави. Инвестиционният комитет избира председател измежду своите постоянни членове.

3.  Когато участват в дейностите на инвестиционния комитет, неговите членове изпълняват задълженията си безпристрастно и единствено в интерес на фонда InvestEU. Те не търсят, нито приемат инструкции от партньорите по изпълнението, институциите на Съюза, държавите членки или друг публичен или частен орган.

Автобиографиите и декларациите за интереси на всеки член на инвестиционния комитет се оповестяват публично и се актуализират постоянно. Всеки член на инвестиционния комитет съобщава незабавно на Комисията и на управителния съвет цялата информация, необходима за потвърждаване на липсата на конфликт на интереси, на текущ принцип.

Управителният съвет може да препоръча на Комисията да освободи даден член от неговите функции, ако този член не отговаря на изискванията, определени в настоящия параграф, или поради други надлежно обосновани причини.

4.  Когато действа в съответствие с настоящия член, инвестиционният комитет се подпомага от секретариат. Секретариатът е независим и отговаря пред председателя на инвестиционния комитет. Административното седалище на секретариата е в Комисията. Правилникът за дейността на секретариата гарантира поверителността на обмена на информация и документи между партньорите по изпълнението и съответните управителни органи. Групата на ЕИБ може да представя своите предложения за операции по финансиране и инвестиране директно на инвестиционния комитет, като уведомява секретариата за тях.

Документацията, която следва да бъде предоставяна от партньорите по изпълнението, включва стандартизиран формуляр за внасяне на искане, набора от показатели по член 21 и всеки друг документ, който инвестиционният комитет счита за подходящ, по-специално описание на естеството на неефективността на пазара или неоптималната инвестиционна ситуация и по какъв начин операцията по финансиране или инвестиране ще спомогне за тяхното смекчаване, както и надеждна оценка на операцията, която доказва допълняемостта на операцията по финансиране или инвестиране. Секретариатът проверява дали документацията, предоставена от партньорите по изпълнението, различни от групата на ЕИБ, е пълна. Инвестиционният комитет може да иска разяснения от съответния партньор по изпълнението във връзка с предложение за операция по инвестиране или финансиране, включително като изиска представител на съответния партньор по изпълнението да присъства пряко на обсъждането на горепосочената операция. Оценките на проектите, извършени от партньор по изпълнението, не обвързват инвестиционния комитет за целите на предоставянето на покритие от гаранцията от ЕС за дадена операция по финансиране или инвестиране.

Инвестиционният комитет използва набора от показатели по член 21 при оценяването и проверката на предложените операции по финансиране и инвестиране.

5.  Заключенията на инвестиционния комитет се приемат с обикновено мнозинство от всички членове, при условие че това обикновено мнозинство включва поне един от непостоянните членове на състава, свързан с компонента на политиката, в рамките на който е направено предложението. В случай на равен брой гласове председателят на инвестиционния комитет има решаващ глас.

Заключенията на инвестиционния комитет за одобрение на покритието от гаранцията от ЕС за операция по финансиране или инвестиране са достъпни публично и включват обосновката за одобрението и информация за операцията, по-специално описание на операцията, името на организаторите на проекти или на финансовите посредници и целите на операцията. В заключенията се посочва също така общата оценка, направена въз основа на набора от показатели.

Съответният набор от показатели се прави публично достъпен след подписването на операцията по финансиране или инвестиране или на подпроекта, ако е приложимо.

Информацията, която следва да бъде направена публично достъпна съгласно втората и третата алинея, не съдържа чувствителна търговска информация, нито лични данни, които не могат да се оповестяват съгласно правилата на Съюза за защита на данните. Частите от заключенията на инвестиционния комитет, които представляват чувствителна търговска информация, при поискване се изпращат от Комисията на Европейския парламент и на Съвета при спазване на строги изисквания за поверителност.

Два пъти годишно инвестиционният комитет представя на Европейския парламент и на Съвета списък с всички заключения на инвестиционния комитет от предходните шест месеца, както и публикуваните набори от показатели, свързани с тях. Представената информация включва всички решения за отказ на използването на гаранцията от ЕС и подлежи на строги изисквания за поверителност.

Секретариатът на инвестиционния комитет предоставя своевременно заключенията на инвестиционния комитет на съответния партньор по изпълнението.

Секретариатът на инвестиционния комитет записва цялата информация, свързана с предложения за операции по финансиране и инвестиране, предоставена на инвестиционния комитет, и заключенията на инвестиционния комитет по тези предложения в централен регистър.

6.  Ако инвестиционният комитет бъде приканен да одобри използването на гаранцията от ЕС за операция по финансиране или инвестиране, представляваща инструмент, програма или структура, която има подпроекти, това одобрение включва тези подпроекти, освен ако инвестиционният комитет реши да си запази правото да ги одобри отделно. Инвестиционният комитет няма право да одобрява отделно подпроекти на стойност под 3 000 000 EUR.

7.  Ако счете за необходимо, инвестиционният комитет може да повдига пред Комисията всякакъв оперативен въпрос, свързан с прилагането или тълкуването на инвестиционните насоки.

8.  От датата на своето учредяване инвестиционният комитет отговаря също за одобряването на използването на гаранцията от ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 за остатъка от инвестиционния период съгласно посочения регламент. Предложенията се оценяват по критериите, определени в посочения регламент. ▌Член 22 не се прилага за такива предложения.

ГЛАВА VІ

Консултантски център InvestEU

Член 24

Консултантски център InvestEU

1.  Комисията създава консултантския център InvestEU. Консултантският център InvestEU осигурява консултантска подкрепа за набелязването, подготвянето, разработването, структурирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на инвестиционни проекти и за увеличаване на капацитета на организаторите на проекти и финансовите посредници за извършване на операции по финансиране и инвестиране. Тази подкрепа може да обхваща всеки етап от жизнения цикъл на проект или финансиране на получаващ подкрепа субект.

Комисията сключва консултантски споразумения с групата на ЕИБ и други потенциални консултативни партньори и им възлага да предоставят консултантската подкрепа, посочена в първата алинея, и услугите, посочени в параграф 2. Комисията може също да провежда консултативни инициативи, включително чрез сключване на договори с външни доставчици на услуги. Комисията създава централна входна точка за консултантския център InvestEU и разпределя исканията за консултантска подкрепа, които трябва да бъдат разгледани в рамките на подходящата консултативна инициатива. Комисията, групата на ЕИБ и другите консултативни партньори работят в тясно сътрудничество помежду си с цел осигуряване на ефикасност, полезни взаимодействия и ефективно географско покритие на подкрепата в рамките на целия Съюз, като надлежно вземат предвид съществуващите структури и дейност.

Консултативните инициативи са на разположение като елемент в рамките на всеки компонент на политиката, посочен в член 7, параграф 1, и обхващат сектори, които попадат в приложното поле на този компонент. Освен това се осигуряват консултативни инициативи в рамките на междусекторен компонент.

2.  По-специално консултантският център InvestEU:

а)  осигурява централна входна точка, която се управлява и хоства от Комисията, за предоставяне на помощ, в рамките на консултантския център InvestEU, за разработването на проекти, предназначена за публичните органи и организаторите на проекти;

б)  разпространява сред публичните органи и организаторите на проекти цялата налична допълнителна информация за инвестиционните насоки, включително информацията за тяхното прилагане или тълкуване, предоставена от Комисията;

в)  когато е целесъобразно, подпомага организаторите на проекти при разработването на техните проекти, за да изпълняват проектите целите, посочени в членове 3 и 7, и критериите за допустимост, посочени в член 13, и улеснява разработването на важни проекти от общоевропейски интерес и на средства за групиране на малки проекти, включително чрез инвестиционни платформи, посочени в буква е) от настоящия параграф, при условие че тази помощ не предопределя заключенията на инвестиционния комитет във връзка с покритието на гаранцията от ЕС за такива проекти;

г)  подкрепя действия и оползотворява местните познания, за да се улесни използването на подкрепата по линия на фонда InvestEU в целия Съюз, и когато е възможно, допринася активно за постигането на целта за секторна и географска диверсификация на фонда InvestEU чрез предоставяне на подкрепа на партньорите по изпълнението при създаването и разработването на потенциални операции по финансиране и инвестиране;

д)  улеснява създаването на платформи за сътрудничество за партньорски обмен и споделяне на данни, ноу-хау и най-добри практики, за да се подкрепят планираните проекти и секторното развитие;

е)  предоставя проактивна консултантска подкрепа във връзка със създаването на инвестиционни платформи, включително трансгранични и макрорегионални инвестиционни платформи и инвестиционни платформи, които групират по теми или по региони малки и средни по размер проекти в една или повече държави членки;

ж)  подкрепя комбинирането с безвъзмездни средства или финансови инструменти, финансирани от бюджета на Съюза или от други източници, за да се увеличат полезното взаимодействие и взаимното допълване между инструментите на Съюза и да се постигнат максимален ефект на лоста и максимално въздействие на програмата InvestEU;

з)  подкрепя действия за изграждане на капацитет, за да се развият организационният капацитет, уменията и процесите и да се ускори готовността на организациите за инвестиции, за да могат публичните органи и организаторите на проекти да планират инвестиционни проекти, да разработват механизми за финансиране и инвестиционни платформи и да управляват проекти, а финансовите посредници да извършват операции по финансиране и инвестиране от полза за субектите, чийто достъп до финансиране е затруднен, включително чрез подкрепа за развиване на капацитета за оценяване на риска или специфични за съответния сектор познания;

и)  предоставя консултантска подкрепа за стартиращи предприятия, особено когато те се стремят за защитят инвестициите си в научни изследвания и иновации посредством придобиване на права върху интелектуална собственост, например чрез патенти.

иа)  предоставя подкрепа за операциите по финансиране и инвестиране по компонента за подкрепа на платежоспособността чрез покриване на разходи, консултантски услуги и техническа и административна помощ, свързани със създаването и управлението на инвестиционни платформи, и отделя специално внимание на държавите членки с по-слабо развити капиталови пазари. Техническата помощ е на разположение също така за подпомагане на екологичната и цифровата трансформация на дружествата, финансирани в рамките на този компонент.

3.  Консултантският център InvestEU може да се ползва от публични и частни организатори на проекти, включително МСП и стартиращи предприятия, от публични органи, от национални насърчителни банки или институции и от финансови и нефинансови посредници.

4.  Комисията сключва консултантско споразумение с всеки консултативен партньор относно изпълнението на една или повече консултативни инициативи. За услугите, посочени в параграф 2, могат да се начисляват такси за покриване на част от разходите за тяхното предоставяне, освен за услугите, предоставяни на публични организатори на проекти или на организации с нестопанска цел — в тези случаи услугите са безплатни, ако това е обосновано. По отношение на МСП таксите за услугите, посочени в параграф 2, не могат да надвишават една трета от разходите за предоставяне на тези услуги.

5.  За да бъде постигната целта по параграф 1 и да се улесни предоставянето на консултантска подкрепа, работата на консултантския център InvestEU се основава на експертния опит на Комисията, групата на ЕИБ и другите консултативни партньори.

6.  Всяка консултативна инициатива включва механизъм за поделяне на разходите между Комисията и консултативния партньор, освен когато Комисията се съгласи да покрие всички разходи по консултативната инициатива в надлежно обоснован случай, в който особеностите на консултативната инициатива го налагат и е осигурено съгласувано и справедливо третиране на съответните консултативни партньори.

7.  Консултантският център InvestEU има местно присъствие, когато е необходимо. Местно присъствие се осигурява по-специално в държави членки или региони, които срещат затруднения при разработването на проекти по линия на фонда InvestEU. Консултантският център InvestEU подпомага прехвърлянето на знания към регионалното и местното равнище с цел увеличаване на регионалния и местния капацитет и експертен опит, за да може да се предоставя консултантска подкрепа по параграф 1, включително подкрепа за изпълнението и приспособяването на малки проекти.

8.  За да предоставя консултантската подкрепа по параграф 1 и да улеснява предоставянето на тази консултантска подкрепа на местно равнище, консултантският център InvestEU по възможност си сътрудничи с националните насърчителни банки или институции и се възползва от техния експертен опит. Когато е целесъобразно, се сключват споразумения за сътрудничество с национални насърчителни банки или институции в рамките на консултантския център InvestEU с поне една национална насърчителна банка или институция от всяка държава членка.

9.  Ако е целесъобразно, партньорите по изпълнението предлагат на организаторите на проекти, кандидатстващи за финансиране, включително по-специално за малки проекти, да поискат подкрепа от консултантския център InvestEU за своите проекти, ако е целесъобразно, за да се подобри подготовката на проектите им и да може да се обмисли възможността за евентуално групиране на проектите.

Също така, когато е уместно, партньорите по изпълнението и консултативните партньори уведомяват организаторите на проекти за възможността техните проекти да бъдат поместени на портала InvestEU, посочен в член 25.

ГЛАВА VII

Портал InvestEU

Член 25

Портал InvestEU

1.  Комисията създава портала InvestEU. Порталът InvestEU представлява леснодостъпна и удобна за използване база данни за проекти, която предоставя релевантна информация за всеки проект.

2.  Порталът InvestEU предоставя канал, чрез който организаторите на проекти правят проектите, за които търсят финансиране, видими за инвеститорите. Включването на проекти в портала InvestEU не засяга решенията относно окончателните проекти, избрани да получат подкрепа съгласно настоящия регламент или друг инструмент на Съюза, или решенията за отпускане на публично финансиране.

3.  В портала InvestEU се поместват само проекти, които са съвместими с правото и политиките на Съюза.

4.  Комисията предава проектите, които отговарят на условията по параграф 3, на съответните партньори по изпълнението. Когато е целесъобразно и когато съществува консултативна инициатива, Комисията предава също тези проекти на консултантския център InvestEU.

5.  Партньорите по изпълнението разглеждат проектите, които попадат в техния географски обхват и в обхвата на тяхната дейност.

ГЛАВА VIII

ОТЧЕТНОСТ, мониторинг и докладване, оценка и контрол

Член 26

Отчетност

1.  По искане на Европейския парламент или на Съвета председателят на управителния съвет докладва пред институцията, отправила искането, за резултатите на фонда InvestEU, включително като участва в изслушване пред Европейския парламент.

2.  Председателят на управителния съвет отговаря устно или в писмен вид на въпросите, отправени към фонда InvestEU от Европейския парламент или от Съвета, в срок до пет седмици от тяхното получаване.

Член 27

Мониторинг и докладване

1.  Показателите за докладване за напредъка, постигнат от програмата InvestEU, що се отнася до изпълнението на общите и специфичните цели, посочени в член 3, са определени в приложение III.

2.  Системата за докладване за изпълнението гарантира, че данните за мониторинга на изпълнението и на резултатите се събират ефикасно, ефективно и своевременно, и че тези данни позволяват да бъде извършван подходящ мониторинг на риска и гаранционния портфейл. За тази цел на партньорите по изпълнението, на консултативните партньори и на другите получатели на средства от Съюза се налагат, по целесъобразност, пропорционални изисквания за докладване.

3.  Комисията докладва за изпълнението на програмата InvestEU в съответствие с членове 241 и 250 от Финансовия регламент. В съответствие с член 41, параграф 5 от Финансовия регламент годишният доклад предоставя информация за степента на изпълнение на програмата по отношение на нейните цели и показатели за изпълнението. За тази цел всеки партньор по изпълнението предоставя ежегодно информацията, от която Комисията се нуждае, за да изпълнява задълженията си за докладване, включително информация за функционирането на гаранцията от ЕС.

4.  На всеки шест месеца всеки партньор по изпълнението представя на Комисията доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, в който, по целесъобразност, е направена разбивка за раздел „ЕС“ и за раздел „Държави членки“. Всеки партньор по изпълнението предоставя също информация за раздел „Държави членки“ на държавата членка, чийто раздел той изпълнява. Докладът включва оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията от ЕС, както и с ключовите показатели за изпълнението, посочени в приложение III към настоящия регламент. Докладът включва също оперативни, статистически, финансови и счетоводни данни за всяка операция по финансиране и инвестиране и прогноза за очакваните парични потоци на равнище раздел, компонент на политиката и фонда InvestEU. Веднъж годишно докладът от групата на ЕИБ и — ако е целесъобразно — от други партньори по изпълнението също съдържа информация за пречките пред инвестициите, срещнати при извършването на операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент. Докладите съдържат информацията, която партньорите по изпълнението трябва да предоставят съгласно член 155, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент.

5.  За да се гарантира ефективната оценка на напредъка на програмата InvestEU по отношение на постигането на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33, за да изменя настоящия регламент, като преразглежда или допълва показателите в приложение III, когато това се счита за необходимо, и разпоредбите за създаването на рамка за мониторинг и оценка.

Член 28

Оценка

1.  Оценките на програмата InvestEU се извършват своевременно, за да могат да бъдат взети предвид в процеса на вземане на решения.

2.  До 30 септември 2024 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за независима междинна оценка на програмата InvestEU, по-специално относно използването на гаранцията от ЕС, относно изпълнението на задълженията на групата на ЕИБ съгласно член 10, параграф 1, букви б) и в), относно разпределението на гаранцията от ЕС, предвидено в член 12, параграфи 4 и 5, относно изпълнението на функциите на консултантския център InvestEU, относно бюджетните средства, предвидени в член 10, параграф 1, буква г), подточка i), и относно член 7, параграф 6. Оценката показва по-конкретно как включването на партньорите по изпълнението и на консултативните партньори в изпълнението на програмата InvestEU е допринесло за постигането на целите на програмата InvestEU, както и на целите на политиката на ЕС, особено по отношение на добавената стойност и географския и секторния баланс на подкрепяните операции по финансиране и инвестиране. Оценката разглежда също прилагането на проверка на устойчивостта съгласно член 7, параграф 3 и акцента върху МСП, постигнат в рамките на компонента на политиката, свързан с МСП, посочен в член 7, параграф 1, буква в).

3.  В края на изпълнението на програмата InvestEU, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, параграф 3, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за независима окончателна оценка на програмата InvestEU, по-специално на използването на гаранцията от ЕС.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

5.  Партньорите по изпълнението и консултативните партньори допринасят към информацията, необходима за извършването на оценките по параграфи 2 и 3, и предоставят тази информация на Комисията.

6.  В съответствие с член 211, параграф 1 от Финансовия регламент на всеки три години Комисията включва в годишния доклад по член 250 от Финансовия регламент преглед на адекватността на процента на провизиране, определен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент, по отношение на действителния рисков профил на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕС. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 от настоящия регламент, за да изменя настоящия регламент, като коригира процента на провизиране, определен в член 4, параграф 1 от настоящия регламент, с до 15 % въз основа на този преглед.

Член 29

Одити

Одитите на използването на финансирането от Съюза, извършени от лица или субекти, включително от лица или субекти, различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили да извършат одит, служат за основа на общата увереност в съответствие с член 127 от Финансовия регламент.

Член 30

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в програмата InvestEU по силата на решение в рамките на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото за извършване на разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

ГЛАВА ІX

Прозрачност и видимост

Член 31

Информация, комуникация и публичност

1.  Партньорите по изпълнението и консултативните партньори посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и целенасочена информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

Прилагането на изискванията по първа алинея по отношение на проектите в секторите на отбраната и космическото пространство се осъществява при спазване на всички задължения за поверителност или тайна.

2.  Партньорите по изпълнението и консултативните партньори уведомяват крайните получатели, включително МСП, за съществуването на подкрепа по линия на програмата InvestEU — или задължават други финансови посредници да уведомяват тези крайни получатели за тази подкрепа — като осигуряват ясна видимост на тази информация в съответното споразумение, с което се предоставя подкрепа по линия на програмата InvestEU, особено в случай на МСП, за да се повиши информираността на обществеността и да се подобри видимостта.

3.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата InvestEU и нейните дейности и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати за програмата InvestEU, допринасят също за комуникацията на институционално равнище във връзка с политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите, посочени в член 3.

ГЛАВА X

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

Участие в увеличение на капитала на Европейския инвестиционен фонд

Съюзът записва акции в предстоящи увеличения на капитала на Европейския инвестиционен фонд така, че относителният му дял от капитала да остане на настоящото равнище. Записването на акциите и плащането на до 900 000 000 EUR от внесената част от акциите се извършват съгласно условията, които се одобряват от общото събрание на Фонда.

Член 33

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия. Когато делегираните актове засягат дейности, които следва да бъдат извършени от групата на ЕИБ и други партньори по изпълнението или с участието на групата на ЕИБ и други партньори по изпълнението, Комисията провежда консултации с групата на ЕИБ и с други потенциални партньори по изпълнението, преди да изготви тези делегирани актове.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 1, буква да) и параграф 7, член 21, параграф 4, член 27, параграф 5 и член 28, параграф 6, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 1, буква да) и параграф 7, член 21, параграф 4, член 27, параграф 5 и член 28, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 1, буква да) и параграф 7, член 21, параграф 4, член 27, параграф 5 и член 28, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и ▌Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 34

Преходни разпоредби

1.  Чрез дерогация от член 209, параграф 3, първа и четвърта алинея от Финансовия регламент приходите, възстановените средства и събраните средства от финансовите инструменти, създадени с програми, посочени в приложение IV към настоящия регламент, се използват за провизиране на гаранцията от ЕС съгласно настоящия регламент ▌.

2.  Чрез дерогация от член 213, параграф 4, буква а) от Финансовия регламент всеки излишък от провизии за гаранцията от ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2015/1017, се използва за провизиране на гаранцията от ЕС съгласно настоящия регламент ▌.

3.   Сумата от ХХХ EUR (по текущи цени), посочена в член 3, параграф 2, буква в), подточка i) от Регламент [EURI], се използва:

а)  за провизиране на гаранцията от ЕС съгласно настоящия регламент със сума в размер на ХХХ EUR (по текущи цени) в допълнение към ресурсите, упоменати в член 211, параграф 4, първа алинея от Финансовия регламент;

б)  за изпълнение на мерките, предвидени в глави V и VI, и мерките, посочени във второто изречение на член 2, параграф 2 от Регламент [EURI], при условие че се спазва член 4, параграфи 4 и 8 от посочения регламент, със сума в размер на 200 440 000 EUR (по текущи цени).

Тази сума представлява външен целеви приход в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

3а.  Партньорите по изпълнението може да представят на Комисията операциите по финансиране и инвестиране, одобрени от тях през периода от сключването на съответното гаранционно споразумение и първото назначаване на всички членове на инвестиционния комитет.

3б.  Комисията прави оценка на операциите, посочени в параграф 3а, и взема решение дали да им предостави покритие от гаранцията от ЕС.

3в.  Партньорите по изпълнението може да представят на Комисията операциите по финансиране и инвестиране, одобрени от тях през периода от ... [дата на влизането в сила на настоящия регламент] до сключването на съответното гаранционно споразумение.

3г.  Комисията прави оценка на операциите, посочени в параграф 3в, и взема решение дали да им предостави покритие от гаранцията от ЕС. В случай на положително решение на Комисията покритието влиза в сила на датата на сключване на съответните гаранционни споразумения, след което партньорите по изпълнението може да подпишат операциите по финансиране и инвестиране.

3д.  Всички финансови инструменти, създадени с програми, посочени в приложение IV към настоящия регламент, и гаранцията от ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2015/1017, може да бъдат обединени с финансовите инструменти по настоящия регламент, ако това е приложимо и при условие че е направена предварителна оценка.

3е.  Чрез дерогация от член 209, параграф 3, втора и трета алинея от Финансовия регламент, приходите и възстановените суми от финансовите инструменти, създадени с програми, посочени в приложение IV към настоящия регламент, и бюджетната гаранция, създадена с Регламент (ЕС) 2015/1017, които са обединени с гаранцията от ЕС, създадена с настоящия регламент, в съответствие с параграф 3д от настоящия член, представляват съответно вътрешни целеви приходи по смисъла на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент за гаранцията от ЕС, създадена с настоящия регламент, и възстановени суми за гаранцията от ЕС, създадена с настоящия регламент.

Член 35

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след ▌публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Размер на гаранцията от ЕС за всяка специфична цел

Индикативното разпределение, посочено в член 4, параграф 2, пета алинея, за операциите по финансиране и инвестиране, е както следва:

а)  до 20 051 970 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква а);

б)  до 11 250 000 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква б);

в)  до 12 500 000 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква в);

г)  до 5 567 500 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква г);

д)  до 31 153 850 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква д);

да)  до 11 250 000 000 евро за целите, посочени в член 3, параграф 2, буква да).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Области, които са допустими за операциите по финансиране и инвестиране

Операциите по финансиране и инвестиране в рамките на компоненти, различни от компонента за стратегически европейски инвестиции, може да попадат в една или повече от посочените по-долу области.

Операциите по финансиране и инвестиране в рамките на компонента за стратегически европейски инвестиции попадат в областите, посочени в член 7, параграф 1, буква д). Те може да включват по-специално важни проекти от общоевропейски интерес.

1.  Развитието на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на енергийния съюз, включително сигурността на енергийните доставки, прехода към чиста енергия и ангажиментите, поети по линия на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на Парижкото споразумение относно изменението на климата, по-специално чрез:

а)  разширяването на производството, доставката или използването на чиста и устойчива енергия от възобновяеми източници и други безопасни и устойчиви енергийни източници и решения с нулеви или ниски емисии;

б)  енергийна ефективност и енергоспестяване (като се обръща специално внимание на намаляването на търсенето на енергия посредством управление на търсенето и ремонтиране и преустройство на сгради);

в)  развитие, усъвършенстване и модернизиране на инфраструктурата за устойчива енергия, по-специално, но не само, на ниво пренос и на ниво разпределение, на технологиите за съхраняване на енергия, електроенергийните междусистемни връзки между държавите членки и интелигентните мрежи;

г)  разработване на новаторски системи с нулеви или ниски емисии за топлоснабдяване и комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

д)  производство и доставка на устойчиви синтетични горива от възобновяеми/неутрални по отношение на въглеродните емисии източници на енергия ▌и други безопасни и устойчиви източници на нулеви и ниски емисии, биогорива, биомаса и алтернативни горива, включително горива за всички видове транспорт, в съответствие с целите на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета(26); и

е)  инфраструктура за улавяне и за съхранение на въглерод при промишлени процеси, биоенергийни инсталации и производствени мощности във връзка с енергийния преход.

2.  Развитието на устойчиви и безопасни транспортни инфраструктури и решения за мобилност, оборудване и иновативни технологии в съответствие с приоритетите на Съюза в сектора на транспорта, както и на ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата, по-специално чрез:

а)  проекти в подкрепа на развиването на инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), включително поддръжката и безопасността на инфраструктурата, градските възли на TEN-T, морските и вътрешните пристанища, летищата, мултимодалните терминали и свързването на тези терминали към мрежите на TEN-T, както и телематичните приложения, посочени в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета(27);

б)  инфраструктурни проекти в рамките на TEN-T, които създават условия за използването на поне два различни вида транспорт, и по-специално мултимодални терминали за товари и възли за превоз на пътници;

в)  проекти за интелигентна и устойчива градска мобилност, насочени към различни видове градски транспорт с ниски емисии, включително транспорт по вътрешните водни пътища и иновативни решения за мобилност, недискриминираща достъпност, намалено замърсяване на въздуха и шум, енергийно потребление, мрежи на интелигентните градове, поддръжка ▌и повишаващи равнищата на безопасност и намаляващи честотата на произшествията, включително за велосипедистите и пешеходците;

г)  подкрепа за подновяването и преоборудването на мобилни активи в транспорта с цел внедряване на решения за мобилност с ниски и нулеви емисии, включително чрез използването на алтернативни горива в превозните средства от всички видове транспорт;

д)  железопътна инфраструктура, други железопътни проекти, инфраструктура по вътрешните водни пътища, проекти за масов транспорт и морски пристанища и морски магистрали;

е)  инфраструктура за алтернативни горива за всички видове транспорт, включително електрическа инфраструктура за зареждане;

ж)  други проекти за интелигентна и устойчива мобилност, чиито цели са свързани със:

i)  безопасността по пътищата,

ii)  достъпността,

iii)  намаляване на емисиите, или

iv)  разработването и внедряването на нови транспортни технологии и услуги, например услуги във връзка със свързани и автономни видове транспорт или интегрирани системи за продажба на билети; и

з)  проекти за поддържане или модернизиране на съществуващата транспортна инфраструктура, включително автомагистралите от TEN-T, когато това е необходимо за повишаването, поддържането или подобряването на пътната безопасност, за разработване на услуги на интелигентните транспортни системи (ИТС) или за гарантиране на целостта и стандартите на инфраструктурата, за разработване на безопасни места и съоръжения за паркиране, станции за зареждане с електроенергия и зареждане с алтернативни горива.

3.  Околна среда и ресурси, по-специално по отношение на:

а)  води, включително водоснабдяване с питейна вода и канализация, и ефикасност на мрежите, намаляване на течовете, инфраструктура за събирането и пречистването на отпадъчните води, брегова инфраструктура и друга свързана с водите зелена инфраструктура;

б)  инфраструктура за управление на отпадъците;

в)  проекти и предприятия в областта на екологичното управление на ресурсите и устойчивите технологии;

г)  подобряването и възстановяването на екосистемите и техните услуги, включително чрез укрепване на природата и биологичното разнообразие посредством проекти за зелена и синя инфраструктура;

д)  устойчиво развитие на градовете, на селските и на бреговите райони;

е)  действия за борба срещу изменението на климата, за приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, включително намаляване на риска от природни бедствия;

ж)  проекти и предприятия, които прилагат кръговата икономика чрез интегриране на аспекти, свързани с ефективността на ресурсите, в производството и жизнения цикъл на продукта, включително устойчиви доставки на първични и вторични суровини;

з)  декарбонизацията на енергоемки отрасли и същественото намаляване на емисиите от такива отрасли, включително демонстрационни проекти за иновативни технологии с ниски емисии и тяхното внедряване;

и)  декарбонизацията на веригата за производство и разпределение на енергия чрез постепенно премахване на използването на въглища и нефт; и

й)  проекти за насърчаване на устойчивото културно наследство.

4.  Развитието на инфраструктурата за цифрова свързаност, по-специално чрез проекти, които подпомагат внедряването на цифрови мрежи с много висок капацитет, 5G свързаност или подобряват цифровата свързаност и достъпа, особено в селските райони и периферните региони.

5.  Научни изследвания, развойна дейност и иновации, по-специално чрез:

а)  научни изследвания и иновативни проекти, съдействащи за постигане на целите на „Хоризонт Европа“, включително инфраструктура за научни изследвания и оказване на подкрепа за академичните среди;

б)  корпоративни проекти, включително обучение и насърчаване на създаването на клъстери и корпоративни мрежи;

в)  демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях инфраструктури, технологии и процеси;

г)  съвместни научноизследователски и иновационни проекти, в които вземат участие академичните среди, организации за научни изследвания и иновации и промишлеността, публично-частни партньорства и организации на гражданското общество;

д)  трансфер на знания и технологии;

е)  научни изследвания в областта на главните базови технологии (ГБТ) и техните промишлени приложения, включително нови и авангардни материали; и

ж)  нови ефективни и достъпни здравни продукти, включително фармацевтични продукти, медицински изделия, диагностика и лекарствени продукти за модерна терапия, нови антимикробни средства и иновативен процес на разработване, които избягват използването на изпитвания върху животни.

6.  Разработването, внедряването и усъвършенстването на цифрови технологии и услуги, особено на цифрови технологии и услуги, които допринасят за целите на програмата „Цифрова Европа“, по-специално чрез:

а)  изкуствен интелект;

б)  квантова технология;

в)  инфраструктури за кибернетична сигурност и защита на мрежите;

г)  интернет на нещата;

д)  технологии на блоковата верига и други технологии на разпределения регистър;

е)  модерни цифрови умения;

ж)  роботика и автоматизация;

з)  фотоника; и

и)  други модерни цифрови технологии и услуги, допринасящи за цифровизирането на промишлеността на Съюза и за интегрирането на цифровите технологии, услуги и умения в транспортния сектор на Съюза.

7.  Финансова подкрепа за образувания, които имат до 499 служители, със специална насоченост към МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация, по-специално чрез:

а)  предоставяне на оборотен капитал и инвестиции;

б)  предоставяне на финансиране на риска от самото създаване до разрастването с цел заемане на водещи позиции в областта на технологиите в иновативните и устойчиви сектори, включително засилване на капацитета им за цифровизация и иновации, както и с цел гарантиране на тяхната конкурентоспособност в световен мащаб;

в)  предоставяне на финансиране за закупуването на предприятие от служителите или за участието им в капитала на предприятието.

8.  Секторите на културата и творчеството, културно наследство, медии, аудиовизуалния сектор, журналистика и преса, по-специално, но не само, чрез разработването на нови технологии, използването на цифрови технологии и технологично управление на правата върху интелектуалната собственост.

9.  Туризъм.

10.  Рехабилитация на промишлени обекти (включително замърсени терени) и възстановяване на такива обекти за устойчиво използване.

11.  Устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство, аквакултури и други елементи на устойчивата биоикономика в по-широк смисъл.

12.  Социални инвестиции, включително тези в подкрепа на изпълнението на европейския стълб на социалните права, по-специално чрез:

а)  микрофинансиране, етично финансиране, финансиране за социални предприятия и социална икономика;

б)  търсене и предлагане на умения;

в)  образование, обучение и свързани с тях услуги, включително за възрастни;

г)  социална инфраструктура, по-специално:

i)  приобщаващо образование и обучение, включително образование и грижи в ранна детска възраст, и свързаните с тях образователна инфраструктура и заведения, алтернативни грижи за деца, студентски жилища и цифрово оборудване, които са достъпни за всички;

ii)  достъпно социално жилищно настаняване(28);

iii)  здравни и дългосрочни грижи, включително клиники, болници, първични здравни грижи, услуги по домовете и полагане на грижи в рамките на общностите;

д)  социални иновации, включително иновативни социални решения и схеми, целящи насърчаване на социалните въздействия и резултатите в областите, посочени в точка 12;

е)  културни дейности със социална цел;

ж)  мерки за насърчаване на равенството между половете;

з)  интеграцията на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави;

и)  иновативни решения в здравеопазването, включително електронно здравеопазване, здравни услуги и нови модели на грижи;

й)  приобщаване и достъпност за хората с увреждания.

13.  Развитие на отбранителната промишленост, с което да се допринесе за стратегическата автономност на Съюза, по-специално чрез подкрепа за:

а)  веригата за доставки за отбранителната промишленост на Съюза, в частност чрез финансова подкрепа за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация;

б)  дружествата, участващи в революционни проекти за иновации в областта на отбраната и тясно свързани с тази област технологии с двойна употреба;

в)  веригата за доставки на отбранителната промишленост при участие в съвместни проекти за научни изследвания и развойна дейност в този сектор, включително тези, подкрепяни от Европейския фонд за отбрана;

г)  инфраструктура за научни изследвания и обучение в областта на отбраната.

14.  Космически изследвания, по-специално във връзка с развитието на космическия сектор в съответствие с целите на „Космическата стратегия“:

а)  извличане на максимални ползи за обществото и икономиката на Съюза;

б)  укрепване на конкурентоспособността на космическите системи и технологии, като се преодолее по-специално уязвимостта на веригите за доставки;

в)  подкрепа за предприемачеството в космическия сектор, включително развитие надолу по веригата;

г)  укрепване на автономността на Съюза за безопасен и сигурен достъп до Космоса, включително аспектите, свързани с двойната употреба.

15.  Морета и океани, чрез разработването на проекти и предприятия в областта на синята икономика и на финансовите принципи на устойчивата синя икономика, по-специално чрез морско предприемачество и промишленост, възобновяема морска енергия и кръгова икономика.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

Ключови показатели за изпълнението

1.  Обем на финансирането, подкрепяно по линия на фонд InvestEU (разбивка по компоненти на политиката)

1.1  Обем на подписаните операции

1.2  Мобилизирани инвестиции

1.3  Размер на мобилизираното частно финансиране

1.4  Постигнат ефект на лоста и мултиплициращ ефект

2.  Географски обхват на финансирането, подкрепяно по линия на фонд InvestEU (разбивка по компоненти на политиката, държава и регион на ниво 2 по общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

2.1  Брой на държавите (държави членки и трети държави), обхванати от операциите

2.2  Брой на регионите, обхванати от операциите

2.3  Брой на операциите по държави (държави членки и трети държави) и по региони

3.  Въздействие, оказано чрез финансирането чрез фонд InvestEU

3.1  Брой на създадените или подпомогнатите работни места

3.2  Инвестиции в подкрепа на целите, свързани с климата, и когато е приложимо, разбити по компоненти на политиката

3.3  Инвестиции в подкрепа на цифровизацията

3.4.  Инвестиции в подкрепа на промишления преход

4.  Устойчива инфраструктура

4.1  Енергетика: Инсталирана допълнителна мощност за производство на енергия от възобновяеми източници и други безопасни и устойчиви енергийни източници с нулеви и ниски въглеродни емисии (в мегавати (MW)

4.2  Енергетика: Брой домакинства, брой обществени и търговски помещения, преминали в по-горен клас на енергопотребление

4.3  Енергетика: Прогнозни икономии на енергия, генерирани от проектите (в киловатчас (kWh)

4.4  Енергетика: Годишен обем на намалените/предотвратените емисии на парникови газове, измерен в тонове еквивалент на CO2

4.5  Енергетика: Обем на инвестициите в развитието, повишаването на интелигентността и модернизацията на устойчивата енергийна инфраструктура

4.6  Цифрови технологии: Допълнителен брой домакинства, предприятия или обществени сгради, в които е въведен широколентов достъп от поне 100 Mbps и с възможност за достигане на гигабитова скорост, или брой на новосъздадените Wi-Fi точки за достъп

4.7  Транспорт: Мобилизирани инвестиции, по-специално в TEN-T

–  Брой на трансграничните проекти и проектите по липсващи връзки (включително проекти, свързани с градски възли, регионални трансгранични железопътни връзки, мултимодални платформи, морски пристанища, вътрешноводни пристанища, връзки с летища и железопътно-автомобилни терминали на основната и широкообхватната мрежа на TEN-T)

–  Брой на проектите, допринасящи за цифровизацията на транспорта, по-специално посредством внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), Речната информационна система (RIS), интелигентните транспортни системи (ИТС), системата за контрол на движението на корабите и за информация (СКДКИ)/електронните морски услуги и изследването на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR)

–  Брой на построените или модернизирани пунктове за предлагане на алтернативни горива

–  Брой на проектите, допринасящи за безопасността на транспорта

4.8  Околна среда: Инвестиции, допринасящи за изпълнението на плановете и програмите, които се изискват съгласно достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда, свързани с качеството на въздуха, водата, отпадъците и природата

5.  Научни изследвания, иновации и цифровизация

5.1  Принос за постигане на целта от 3 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на Съюза, инвестирани в научни изследвания, развойна дейност и иновации

5.2  Брой на подпомогнатите предприятия, които провеждат проекти за научни изследвания и иновации, по размер

6.  МСП

6.1  Брой на подпомогнатите предприятия, по размер (микро-, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация)

6.2  Брой на подпомогнатите предприятия, според етапа (ранен, растеж/пълно разгръщане)

6.3  Брой на подпомогнатите предприятия, по държави членки и региони на ниво 2 по NUTS

6.4  Брой на подпомогнатите предприятия, по сектори и по кодове на статистическата класификация на икономическите дейности в Европейския съюз (NACE)

6.5  Процент на инвестиционния обем по компонента за МСП, насочен към МСП

7.  Социални инвестиции и умения

7.1  Социална инфраструктура: капацитет и достъп до подпомогнатата социална инфраструктура по сектори: жилищно настаняване, образование, здравеопазване, други

7.2  Микрофинансиране и финансиране на социални предприятия:  брой на получателите на микрофинансиране и на подпомогнатите социални предприятия

7.3  Умения: брой на хората, придобили нови умения, или чиито умения са валидирани и сертифицирани: квалификация за формално образование и обучение

8.  Стратегически европейски инвестиции

8.1  Брой и обем на операциите, допринасящи за предоставянето на критична инфраструктура, с разбивка по физическа и виртуална инфраструктура и свързаните стоки и услуги, когато е приложимо

8.2  Допълнителен капацитет на критичната инфраструктура, с разбивка по области, когато е приложимо

8.3  Брой и обем на операциите, допринасящи за научните изследвания и разработването на критични технологии и материали за сигурността на Съюза и неговите държави членки, и изделия с двойна употреба

8.4  Брой на подпомогнатите предприятия, с разбивка по размер, разработващи и произвеждащи критични технологии и материали за сигурността на Съюза и неговите държави членки или изделия с двойна употреба

8.4a   Брой на клъстерите и цифровите иновационни центрове, подпомогнати за създаването на полезни взаимодействия между дружествата

8.5  Брой и обем на операциите, допринасящи за предоставянето, производството и натрупването на запаси от материали от първа необходимост, освен ако са в пределите на действащите правни изисквания, включително провизии от първа необходимост за здравеопазването

8.6  Допълнителни ресурси от първа необходимост, включително провизии от първа необходимост за здравеопазването, за които е предоставено подпомагане за доставка, производство и натрупване на запаси, по видове, когато е приложимо

8.7  Брой и обем на операциите за подпомагане на главни базови и цифрови технологии, които са от стратегическо значение за бъдещето на промишлеността на Съюза.

8.7а   Брой и обем на операциите в помощ на дружествата, и по-специално МСП, за цифровизиране на техните дейности и за повишаване на издръжливостта на техните вериги за създаване на стойност и бизнес модели

8.7б   Брой на стартиращите предприятия, които са получили подкрепа от фонд InvestEU; брой и обем на операциите за насърчаване на предприемачеството

8.7в   Брой и обем на операциите, допринасящи за намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с целите на Съюза в областта на климата

8.7г   Брой на ангажиментите на европейските консултантски центрове по инвестиционни въпроси в регионите и държавите членки с ограничен до момента опит в инициирането и разработването на проекти и в промишлени сектори с недостатъчно инвестиции, които не са се възползвали от инвестиционните инструменти на Съюза в миналото

8.7д   Увеличаване на обема на инвестициите в дялово участие и в рисков капитал в свързани проекти

8.7е   Регионален и национален обхват, който показва, че подпомаганите държави членки и региони са разпределени равномерно на територията на Съюза и че няма концентрация на ползи в ограничен брой държави членки или региони

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Програма InvestEU - предишни инструменти

A.  Капиталови инструменти:

—  Eвропейски механизъм за технологии (ETF98): Решение 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43)

—  Пилотен проект за трансфер на технологии (ПТТ): Решение на Комисията за приемане на решение за допълнително финансиране относно финансирането на действия на дейността „Вътрешен пазар за стоки и отраслови политики“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г. и приемане на рамково решение относно финансирането на подготвителното действие „Европейският съюз поема ролята си в глобализирания свят“ и четири пилотни проекта „Еразмус за млади предприемачи“, „Мерки за насърчаване на сътрудничеството и партньорствата между микропредприятия и МСП“, „Трансфер на технологии“ и „Най-добри европейски дестинации“ на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ за 2007 г.

—  Eвропейски механизъм за технологии (ETF01): Решение 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84)

—  Програма за конкурентоспособност и иновации — Механизъм за висок растеж и иновации на МСП (ПКИ МРИ): Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15)

—  Механизъм за свързване на Европа (МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129), изменен с Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (OВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1)

—  Капиталов механизъм за растеж по COSME (КМР по COSME): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33)

—  Капиталов механизъм по InnovFin:

–  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104)

–  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81)

–  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965)

—  Компонент на EaSi в областта на инвестициите за изграждане на капацитет: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238)

Б.  Гаранционни инструменти:

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП '98 (SMEG98): Решение 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43)

—  Механизъм за гарантиране по отношение на МСП '01 (SMEG01): Решение 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятия и предприемачество, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (OВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84)

—  Програма за конкурентоспособност и иновации — Механизъм за гарантиране по отношение на МПС '07 (ПКИ SMEG07): Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15)

—  Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ – Гаранции (EPMF-G): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1)

—  Финансиране със споделен риск — Инструмент за поделяне на риска (ИПР):

–  Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) изявления на Комисията (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1)

–  Решение 2006/971/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86)

–  Решение 2006/974/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специалната програма „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 299)

—  Гаранционен инструмент по EaSI: Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ ( ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238)

—  Механизъм за гарантиране на заеми по COSME (МГЗ по COSME): Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33)

—  Дългов механизъм по InnovFin:

–  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81)

–  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104)

–  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965)

—  Механизъм за гарантиране за секторите на културата и творчеството (МГ СКТ): Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/EО, № 1855/2006/EО и № 1041/2009/EО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221)

—  Механизъм за гарантиране на студентски заеми (МГСЗ): Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50)

—  Частно финансиране за енергийна ефективност (PF4EE): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185)

В.  Инструменти за споделяне на риска:

—  Финансов инструмент за споделяне на риска (ФИСР): Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.) изявления на Комисията (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1)

—  InnovFin:

–  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 104)

–  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81)

—  Дългов инструмент на Механизма за свързване на Европа (ДИ на МСЕ): Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129)

—  Инструмент за финансиране на природен капитал (ИФПК): Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185)

Г.  Специални инвестиционни механизми:

—  Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ – Fonds commun de placement – fonds d'investissement spécialisé (EPMF FCP-FIS): Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 г. за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес“ (ОВ L 87, 7.4.2010 г., стр. 1)

—  Фонд „Marguerite“:

–  Регламент (ЕО) № 680/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (ОВ L 162, 22.6.2007 г., стр. 1)

–  Решение на Комисията от 25.2.2010 г. относно участието на Европейския съюз в Европейския фонд за енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г. (фонд „Marguerite“)

—  Европейски фонд за енергийна ефективност (ЕФЕЕ): Регламент (ЕС) № 1233/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 663/2009 за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката (ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Неефективност на пазара, неоптимални инвестиционни ситуации, допълняемост и изключени дейности

A.  Неефективност на пазара, неоптимални инвестиционни ситуации и допълняемост

В съответствие с член 209 от Финансовия регламент гаранцията от ЕС е насочена към преодоляване на неефективност на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации (член 209, параграф 2, буква а) и постига допълняемост чрез предотвратяване на замяната на евентуална подкрепа и инвестиции от други публични или частни източници (член 209, параграф 2, буква б).

С цел спазване на член 209, параграф 2, букви а) и б) от Финансовия регламент операциите по финансиране и инвестиране, ползващи се от гаранцията от ЕС, отговарят на следните изисквания, посочени в точки 1 и 2 по-долу:

1.  Неефективност на пазара и неоптимални инвестиционни ситуации

За да се преодолеят неефективността на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, както е посочено в член 209, параграф 2, буква а) от Финансовия регламент, инвестициите, към които са насочени операциите по финансиране и инвестиране, имат една от следните характеристики:

а)  имат естеството на обществено благо, от което операторът или дружеството не може да извлече достатъчно финансови ползи (например образование и умения, здравеопазване и достъпност, сигурност и отбрана, както и инфраструктура, достъпна безплатно или на незначителна цена);

б)  външни фактори, които операторът или дружеството като цяло не успява да интернализира, например инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, енергийна ефективност, опазване на климата или опазване на околната среда;

в)  информационни асиметрии, по-специално в случай на МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, включително по-високи нива на риска, свързани с дружества на ранния етап, дружества с главно нематериални активи или недостатъчно обезпечение ▌или дружества, които се съсредоточават върху дейности, свързани с по-висок риск;

г)  трансгранични инфраструктурни проекти и свързаните с тях услуги или фондове, инвестиращи на трансгранична основа, за преодоляване на разпокъсаността на вътрешния пазар и подобряване на координацията в рамките на вътрешния пазар;

д)  излагане на по-високи нива на риск в определени сектори, държави или региони, отвъд равнищата, които частните финансови участници могат или желаят да приемат, включително когато инвестицията не би била осъществена или не би била осъществена в същата степен поради своята новост или поради рискове, свързани с иновации или недоказани технологии;

е)  ако става дума за подкрепа за операции по финансиране и инвестиране в рамките на компонента за стратегически европейски инвестиции — инвестицията не би била осъществена или не би била осъществена в същата степен чрез пазарно финансиране от субекти, установени и извършващи дейност в Съюза поради трудности в интернализацията на ползите, предоставени в полза на европейския стратегически интерес;

ж)  нова или сложна неефективност на пазара или неоптимална инвестиционна ситуация в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), подточка iii) от настоящия регламент.

2.  Допълняемост

Операциите по финансиране и инвестиране изпълняват и двата аспекта на допълняемостта, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент. Това означава, че без подкрепата на фонд InvestEU операциите не биха били осъществени или не биха били осъществени в същата степен чрез други публични или частни източници. За целите на настоящия регламент по отношение на операциите по финансиране и инвестиране трябва да са изпълнени следните два критерия:

(1)  За да се разглежда като допълнителен към частните източници, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, фондът InvestEU подпомага операциите по финансиране и инвестиране на партньорите по изпълнението, като средствата от него се насочват към инвестиции, които поради своите характеристики (естество на обществено благо, външни фактори, информационни асиметрии, съображения за социално-икономическо сближаване или други) не са в състояние да генерират достатъчно финансови печалби на пазарно равнище или се считат за твърде рискови (в сравнение с нивата на риск, които съответните частни субекти са готови да поемат). Поради посочените характеристики подобни операции по финансиране и инвестиране не могат да получат достъп до пазарно финансиране при разумни условия на ценообразуване, изисквания за обезпечение, вид финансиране, срок на предоставяното финансиране или други условия и без публична подкрепа изобщо не биха били предприети или не биха били предприети в същата степен в Съюза.

(2)  За да се разглежда като допълнителен към съществуващата подкрепа от други публични източници, посочени в член 209, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, фондът InvestEU подпомага само операции по финансиране и инвестиране, за които се прилагат следните условия:

а)  без подкрепата от фонда InvestEU операциите по финансиране или инвестиране не биха били осъществени или не биха били осъществени в същата степен от партньора по изпълнението; и

б)  операциите по финансиране или инвестиране не биха били осъществени или не биха били осъществени в същата степен в Съюза чрез други съществуващи публични инструменти, като например финансови инструменти за споделено управление, действащи на регионално или национално равнище, въпреки че допълващото използване на InvestEU и други публични източници трябва да е възможно, по-специално когато може да бъде постигната добавена стойност от Съюза и когато използването на публични средства за постигане на целите на политиката по ефикасен начин може да бъде оптимизирано.

(3)  Операциите по финансиране и инвестиране в рамките на компонента за стратегически европейски инвестиции могат да се считат за допълнителни и когато без подкрепата на фонд InvestEU те не биха били осъществени, или поне не в същата степен, от други частни и публични субекти, установени и извършващи дейност в Съюза.

С цел да докажат, че операциите по финансиране и инвестиране, които се ползват с гаранция от ЕС, са в допълнение към съществуващата подкрепа на пазара и друга публична подкрепа, партньорите по изпълнението предоставят информация, която доказва най-малко едно от следните:

а)  подкрепа, предоставяна чрез подчинени позиции по отношение на други публични или частни кредитодатели или в рамките на структурата на финансиране;

б)  подкрепа, предоставяна чрез капитал и квазикапитал или чрез задължаване за дълъг срок или при ценообразуване, изисквания за обезпечение или други условия, които не са налични в достатъчна степен на пазара, или от други публични източници;

в)  подкрепа за операции, които имат по-висок рисков профил от риска, който обикновено се приема за собствените стандартни дейности на партньора по изпълнението, или подкрепа за партньорите по изпълнението при надхвърляне на собствения капацитет за подкрепа на такива операции;

г)  участие в механизми за споделяне на риска, насочени към области на политиката, които излагат партньора по изпълнението на по-високи нива на риск в сравнение с нивата, обичайно приемани от него, или в сравнение с това, което частните финансови участници могат или са склонни да приемат;

д)  подкрепа, която катализира/привлича допълнително частно или публично финансиране и която допълва други частни и търговски източници, по-специално от традиционно непоемащи риск класове инвеститори или институционални инвеститори, в резултат на сигнализиращия ефект на подкрепата, предоставяна по линия на фонд InvestEU;

е)  подкрепа, предоставяна чрез финансови продукти, които не са налични или не се предлагат на достатъчно ниво в целевите държави или региони поради липсващи, недоразвити или незавършени пазари.

За операции по финансиране и инвестиране чрез посредник, особено за подкрепа на МСП, допълняемостта се проверява на равнището на посредника, а не на равнището на крайния получател. Приема се, че има допълняемост, когато фонд InvestEU подпомага финансов посредник при създаването на нов портфейл с по-високо ниво на риск или при увеличаване на обема на дейностите, които вече са високорискови в сравнение с нивата на риск, които частните и публичните финансови участници в момента могат или желаят да поемат в целевите държави или региони.

Гаранцията от ЕС не се предоставя за подпомагане на операции по рефинансиране (например замяна на съществуващи кредитни споразумения или други форми на финансова подкрепа за проекти, които вече са отчасти или изцяло реализирани), освен при специфични изключителни и добре обосновани обстоятелства, за които е доказано, че операцията с гаранция от ЕС ще даде възможност за нова инвестиция в допустима област за операции по финансиране и инвестиране, посочени в приложение ІІ, на стойност, допълваща обичайния обем на дейност на партньора по изпълнението или на финансовия посредник, и най-малко равностойна на стойността на операцията, която отговаря на критериите за допустимост, посочени в настоящия регламент. Такива операции по рефинансиране трябва да отговарят на посочените в раздел А от настоящото приложение изисквания във връзка с неефективността на пазара, неоптималните инвестиционни ситуации и допълняемостта.

Б.  Изключени дейности

Фонд InvestEU не предоставя подкрепа за:

(1)  Дейности, които ограничават индивидуалните права и свободи или нарушават правата на човека.

(2)  В областта на отбранителните дейности — използването, разработването или производството на продукти и технологии, които са забранени от приложимото международно право.

(3)  Тютюневи изделия и свързани с тях дейности (производство, дистрибуция, преработка и търговия).

(4)  Дейности, изключени от финансирането съгласно член [X] от Регламента [„Хоризонт Европа“](29): научни изследвания в областта на клонирането на хора с репродуктивна цел; дейности, насочени към изменение на генетичното наследство на човека, така че тези изменения да бъдат наследствени; и дейности, насочени към създаване на човешки ембриони единствено с изследователска цел или за набавяне на стволови клетки, включително посредством трансфер на ядра на соматични клетки.

(5)  Хазарт (дейности в областта на производството, създаването, дистрибуцията, преработката, търговията или софтуера).

(6)  Търговия със сексуални услуги и свързана с тях инфраструктура, услуги и медии.

(7)  Дейности, включващи живи животни за експериментални и научни цели, доколкото спазването на Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели(30), не може да бъде гарантирано.

(8)  Предприемаческа дейност в областта на недвижимите имоти, например дейност с единствена цел обновяване и повторно наемане или препродажба на съществуващи сгради, както и изграждане на нови проекти; допустими са обаче дейностите в сектора на недвижимите имоти, които са свързани със специфичните цели на програма InvestEU, посочени в член 3, параграф 2, и с допустимите области за операции по финансиране и инвестиране съгласно приложение II, например инвестиции в проекти за енергийна ефективност или социални жилища.

(9)  Финансови дейности, като закупуване или търговия с финансови инструменти. По-специално се изключват интервенциите, насочени към изкупуване с цел източване на активи или заместване на капитал с цел източване на активи.

(10)  Дейности, забранени от приложимото национално законодателство.

(11)  Извеждането от експлоатация, експлоатацията, приспособяването или изграждането на атомни електроцентрали.

(12)  Инвестиции, свързани с минно дело или с добив, преработка, дистрибуция, съхранение или изгаряне на твърди изкопаеми горива и петрол, както и инвестиции, свързани с добива на газ. Това изключение не се прилага за:

а)  проекти, при които няма надеждна алтернативна технология;

б)  проекти, свързани с предотвратяване и контрол на замърсяването;

в)  проекти, оборудвани с инсталации за улавяне и съхранение на въглероден диоксид или инсталации за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид; промишлени или изследователски проекти, които водят до значително намаляване на емисиите на парникови газове в сравнение с приложимите референтни показатели на схемата за търговия с емисии.

(13)  Инвестиции в съоръжения за обезвреждане на отпадъци в депа за отпадъци. Това изключение не се прилага за инвестиции в:

а)  депа за отпадъци на място, които са спомагателен елемент към даден промишлен или минен инвестиционен проект, и когато е доказано, че депонирането е единственият надежден вариант за третиране на промишлените или минните отпадъци, генерирани от самата дейност;

б)  съществуващи съоръжения за депониране, с цел да се гарантира използването на сметищен газ и да се насърчи добивът на суровини от депата за отпадъци и преработването на минни отпадъци.

(14)  Инвестиции в инсталации за механично-биологично третиране на отпадъци (МБТ). Това изключение не се прилага за инвестиции за модернизация на съществуващи инсталации за МБТ за целите на производството на енергия от отпадъци или за рециклиране на разделно събирани отпадъци, като например компостиране и анаеробно разграждане.

(15)  Инвестиции в инсинератори за обработката на отпадъци. Това изключение не се прилага за инвестиции в:

а)  инсталации, предназначени изключително за третиране на нерециклируеми опасни отпадъци;

б)  съществуващи инсталации, когато инвестицията се прави с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел след изгаряне, при условие че тези инвестиции не водят до увеличаване на капацитета на инсталацията за обработване на отпадъци.

Партньорите по изпълнението отговарят за съответствието на операциите по финансиране и инвестиране с критериите за изключване, посочени в настоящото приложение, към момента на подписване, както и за мониторинга на това съответствие по време на изпълнението на проекта и за предприемане на подходящи коригиращи действия, когато е целесъобразно.

(1) ОВ C […], […] г., стр. […].
(2) ОВ C […], […] г., стр. […].
(3) Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).
(4) ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
(5) COM(2018)0353.
(6) ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 3.
(7) Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1.).
(8) Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (OB L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).
(9) Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
(10) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(11) COM(2018)0323 final.
(12) Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1).
(13) Регламент (EО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6).
(14) Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).
(15) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(16) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(17) Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(18) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(19) Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(20) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(21) SEC(2018)0310; SWD(2018)0337.
(22) COM(2020)0022 final.
(23) Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(24)
(25)
(26) Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (OB L 328, 21.12.2018 г., стр. 82).
(27) Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
(28) Под „достъпно социално жилищно настаняване“ се разбира жилищно настаняване за лица в неравностойно положение или групи в неравностойно социално положение, които поради ограничената си платежоспособност живеят в жилища с изключително лоши условия или нямат възможност да намерят жилище при пазарни условия.
(29) Член 14 от предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (2018/0224(COD).
(30) ОВ L 222, 24.8.1999 г., стр. 31.

Последно осъвременяване: 1 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност