Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0108(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0203/2020

Texte depuse :

A9-0203/2020

Dezbateri :

PV 09/03/2021 - 4
CRE 09/03/2021 - 4

Voturi :

PV 13/11/2020 - 7
PV 13/11/2020 - 11
PV 09/03/2021 - 3
PV 09/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0306
P9_TA(2021)0068

Texte adoptate
PDF 547kWORD 157k
Vineri, 13 noiembrie 2020 - Bruxelles
Programul InvestEU ***I
P9_TA(2020)0306A9-0203/2020
Text
 Text consolidat

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))(1)
AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)
la propunerea Comisiei
---------------------------------------------------------

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Amendamentul 1

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiilor competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A9-0203/2020).
(2)* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.


REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Programului InvestEU

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173 și articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Pandemia de COVID-19 este un șoc simetric major pentru economia mondială și cea a Uniunii, cu un impact social și economic asimetric major la nivelul statelor membre și al regiunilor. Din cauza măsurilor de limitare a răspândirii epidemiei care au trebuit să fie luate, activitatea economică din UE a scăzut semnificativ. Potrivit previziunilor economice europene ale Comisiei din vara anului 2020, se preconizează că PIB-ul UE va scădea în 2020 cu aproximativ 8,3 %, chiar mai mult decât în previziunile economice ale Comisiei din primăvara anului 2020 și mult mai mult decât în perioada crizei financiare din 2009, în unele sectoare contracția economică fiind și mai mare. Izbucnirea pandemiei a demonstrat interconectivitatea lanțurilor de aprovizionare globale și a expus anumite vulnerabilități, cum ar fi dependența excesivă a industriilor strategice de surse externe de aprovizionare nediversificate, precum și lipsa infrastructurii esențiale. Aceste vulnerabilități trebuie remediate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și microîntreprinderi, pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în situații de urgență, precum și reziliența întregii economii, menținând în același timp deschiderea sa către concurență și comerț echitabile în conformitate cu normele sale. Se estimează că activitatea de investiții s-a diminuat substanțial. Chiar și înainte de izbucnirea pandemiei, deși se putea observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, activitatea de investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar fi putut aștepta de la o redresare puternică și era insuficientă pentru a compensa anii cu un nivel de investiții foarte scăzut care au urmat crizei din 2009. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii pentru relansarea și susținerea creșterii economice pe termen lung în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității mondiale, inclusiv pentru inovare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea sau îmbătrânirea populației. Prin urmare, pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii astfel cum sunt prevăzute în comunicările Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul verde european, din 14 ianuarie 2020 privind planul de investiții pentru o Europă durabilă, din 10 martie 2020 privind o nouă strategie industrială pentru Europa și din 10 martie 2020 privind strategia pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală, și pentru a susține o redresare economică rapidă, sustenabilă, incluzivă, de durată și sănătoasă, este necesar să se acorde sprijin pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime și pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate.

(2)  Evaluările au subliniat faptul că varietatea instrumentelor financiare implementate în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020 a condus la câteva suprapuneri ale domeniilor vizate. De asemenea, această varietate a creat o complexitate pentru intermediari și destinatarii finali, care s-au confruntat cu norme diferite de eligibilitate și raportare. Totodată, absența normelor compatibile a împiedicat combinarea mai multor fonduri ale Uniunii, cu toate că astfel de combinații ar fi fost benefice pentru a sprijini proiectele care necesită tipuri diferite de finanțare. Prin urmare, pentru a oferi un sprijin care să funcționeze mai eficient pentru destinatarii finali prin integrarea și simplificarea finanțării oferite într-un sistem unic de garanție bugetară, îmbunătățind astfel impactul sprijinului Uniunii și reducând în același timp costurile pentru Uniune suportate din buget, trebuie să se instituie un fond unic, Fondul InvestEU, care să se bazeze pe experiența dobândită cu Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) instituit în cadrul Planului de investiții pentru Europa.

(3)  În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii și texte legislative ambițioase pentru finalizarea pieței unice, stimularea creșterii sustenabile și favorabile incluziunii și crearea de locuri de muncă, cum ar fi „Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de acțiune privind edificarea unei uniuni a piețelor de capital” din 30 septembrie 2015, „O nouă agendă europeană pentru cultură” din 22 mai 2018, Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, pachetul „Energie curată pentru toți europenii” din 30 noiembrie 2016, „Închiderea buclei – Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” din 2 decembrie 2015, „O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon” din 20 iulie 2016, „Planul de acțiune european în domeniul apărării” din 30 noiembrie 2016, „Lansarea Fondului european de apărare” din 7 iunie 2017, „Strategia spațială pentru Europa” din 26 octombrie 2016, Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale din 13 decembrie 2017, Strategia pe termen lung pentru 2050 „O planetă curată pentru toți” din 28 noiembrie 2018, „Pactul verde european” din 11 decembrie 2019, „Planul de investiții al Pactului verde european” din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială puternică pentru tranziții juste” din 14 ianuarie 2020, „Strategia privind conturarea viitorului digital al Europei”, „Strategia europeană privind datele” și „Comunicarea privind inteligența artificială” din 19 februarie 2020, Regulamentul de instituire a cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei), „O nouă strategie industrială pentru Europa” din 10 martie 2020, „Strategia pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” din 10 martie 2020, Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 din 20 mai 2020, Regulamentul (UE) 2020/852 din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 și Strategia pentru integrarea sistemului energetic și Strategia pentru hidrogen din 8 iulie 2020. Fondul InvestEU trebuie să valorifice și să întărească sinergiile dintre aceste strategii care se consolidează reciproc, furnizând sprijin pentru investiții și acces la finanțare.

(4)  La nivelul Uniunii, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice este cadrul de identificare a priorităților naționale în materie de reformă și de monitorizare a punerii lor în aplicare. Statele membre, în cooperare, dacă este cazul, cu autoritățile locale și regionale, își elaborează propriile strategii naționale de investiții multianuale în sprijinul acelor priorități în materie de reformă. Strategiile respective trebuie să fie prezentate împreună cu programele naționale de reformă anuale, ca modalitate de stabilire și coordonare a proiectelor de investiții prioritare care urmează să fie sprijinite prin finanțare la nivel național sau din partea Uniunii ori prin ambele forme de finanțare. De asemenea, strategiile respective trebuie să utilizeze în mod coerent finanțarea din partea Uniunii și să maximizeze valoarea adăugată a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din partea fondurilor structurale și de investiții europene, a Mecanismului de redresare și reziliență și a Programului InvestEU.

(5)  Fondul InvestEU trebuie să contribuie la îmbunătățirea competitivității, a convergenței și coeziunii socioeconomice ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al digitalizării, la utilizarea eficientă a resurselor în cadrul economiei circulare, la îmbunătățirea sustenabilității și a caracterului incluziv al creșterii economice a Uniunii, precum și la îmbunătățirea rezilienței sociale și a integrării piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv prin intermediul unor soluții care să remedieze fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii și să diversifice sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea instrumentelor de datorie, de partajare a riscurilor și de capital și cvasicapital (precum datoriile hibride, datoriile subordonate sau capitalul propriu convertibil) susținute de o garanție de la bugetul Uniunii și de contribuțiile financiare ale partenerilor de implementare, după caz. Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze totodată furnizarea de beneficii strategice pe termen lung în domenii esențiale ale politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate insuficient, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului InvestEU trebuie să acopere o gamă largă de sectoare și regiuni, însă trebuie să se evite concentrarea sectorială sau geografică excesivă și să se faciliteze ▌ proiectele compuse din entități partenere și proiectele care stimulează dezvoltarea de rețele, clustere și centre de inovare digitală în regiuni ▌ din întreaga UE.

(6)  Sectoarele culturale și creative sunt sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în Uniune, care pot juca un rol important în asigurarea redresării sustenabile, generând, din proprietatea intelectuală și din creativitatea individuală, atât valoare economică, cât și valoare culturală. Însă restricțiile privind contactele sociale și organizarea evenimentelor instituite la începutul crizei de Covid-19 continuă să evolueze și au avut un impact economic negativ substanțial asupra acestor sectoare și asupra celor care lucrează în aceste sectoare, cu potențiale daune structurale pe termen lung în ceea ce privește accesul la mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative instituit în temeiul Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(3) sau al instrumentelor financiare complexe. În plus, caracterul intangibil al activelor din sectoarele respective limitează accesul IMM-urilor și al organizațiilor din aceste sectoare la finanțare privată, care este esențial pentru a fi în măsură să investească, să se extindă și să concureze la nivel internațional. Programul InvestEU trebuie să faciliteze în continuare accesul la finanțare pentru IMM-urile și organizațiile din sectoarele culturale și creative. Sectoarele culturale și creative, audiovizuale și media sunt esențiale pentru diversitatea noastră culturală și pentru crearea unor societăți democratice și solidare în era digitală, constituie o parte intrinsecă a suveranității și autonomiei noastre, iar investițiile strategice în conținut și tehnologie audiovizuală și media vor determina competitivitatea sectoarelor și capacitatea lor pe termen lung de a produce și de a distribui conținut de înaltă calitate către un public larg, dincolo de frontierele naționale, respectând totodată pluralismul și libertatea de exprimare.

(7)  În vederea promovării unei creșteri sustenabile și favorabile incluziunii, a investițiilor și a ocupării forței de muncă, contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, la o distribuție mai echitabilă a veniturilor și la o mai mare coeziune economică, socială și teritorială în Uniune, Fondul InvestEU trebuie să sprijine investițiile în active corporale și necorporale, inclusiv în patrimoniul cultural. Proiectele finanțate din Fondul InvestEU trebuie să respecte standardele sociale și de mediu ale Uniunii, inclusiv standardele privind drepturile lucrătorilor. Intervențiile din Fondul InvestEU trebuie să completeze sprijinul din partea Uniunii furnizat prin intermediul granturilor.

(8)  Uniunea a aprobat obiectivele prevăzute în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite (denumită în continuare „Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (denumite în continuare ODD), Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice(4) (denumit în continuare „Acordul de la Paris privind schimbările climatice”), precum și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele respective, precum și pe cele stabilite în politicile de mediu ale Uniunii, acțiunile vizând dezvoltarea durabilă trebuie accelerate semnificativ. Prin urmare, principiile dezvoltării durabile trebuie să ocupe un loc important în procesul de concepere a Fondului InvestEU.

(9)  Programul InvestEU trebuie să contribuie la elaborarea unui sistem de finanțare sustenabil în Uniune care să sprijine redirecționarea capitalului privat către investiții sustenabile, în conformitate cu obiectivele prevăzute în comunicările Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan de acțiune: finanțarea creșterii durabile”, din 10 martie 2020 referitoare la o nouă strategie industrială pentru Europa, cea din 10 martie 2020 referitoare la strategia pentru IMM-uri pentru o Europă durabilă și digitală și ▌ din 14 ianuarie 2020 referitoare la Planul de investiții al Pactului verde european.

(10)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris privind schimbările climatice și ODD, Programul InvestEU va contribui la integrarea acțiunilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general ca cel puțin 30 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii să sprijine obiectivele climatice. Se preconizează că acțiunile din cadrul Programului InvestEU care vor contribui la atingerea obiectivelor climatice vor reprezenta cel puțin 30 % din pachetul financiar global al acestui program. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și implementării Programului InvestEU și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și al proceselor de revizuire relevante.

(11)  Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor climatice al Uniunii care urmează să fie elaborat de Comisie în cooperare cu potențialii parteneri de implementare, utilizându-se în mod corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile(5)] pentru a stabili dacă o activitate economică este sau nu sustenabilă din punctul de vedere al mediului. Programul InvestEU trebuie să contribuie și la implementarea altor dimensiuni ale ODD.

(12)  În conformitate cu Raportul din 2018 privind riscurile la nivel mondial, elaborat de Forumul Economic Mondial, jumătate din cele mai grave zece riscuri care amenință economia mondială sunt legate de mediu. Aceste riscuri includ poluarea aerului, a solului, a apelor continentale și a oceanelor, fenomene meteorologice extreme, pierderea biodiversității și eșecurile în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea. Principiile de mediu sunt bine încorporate în tratate și în majoritatea politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea obiectivelor de mediu trebuie să fie promovată în cadrul operațiunilor legate de Fondul InvestEU. Protecția mediului și prevenirea și gestionarea riscurilor asociate trebuie să fie integrate în pregătirea și implementarea investițiilor. De asemenea, Uniunea trebuie să își urmărească cheltuielile care țin de biodiversitate și de controlul poluării aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare în temeiul Convenției privind diversitatea biologică(6) și al Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului(7). Prin urmare, investițiile alocate obiectivelor de sustenabilitate din punctul de vedere al mediului trebuie să fie urmărite prin utilizarea unor metodologii comune, care să fie în concordanță cu cele elaborate în cadrul altor programe ale Uniunii care se aplică gestionării climei, biodiversității și poluării aerului, pentru a permite evaluarea impactului individual și combinat al investițiilor asupra componentelor-cheie ale capitalului natural, inclusiv asupra aerului, apei, solului și biodiversității.

(13)  Proiectele de investiții care primesc un sprijin substanțial din partea Uniunii, în special în domeniul infrastructurii, trebuie să fie examinate de partenerul de implementare pentru a se stabili dacă au un impact ecologic, climatic sau social. Proiectele de investiții care au un astfel de impact trebuie să facă obiectul unei evaluări a sustenabilității în conformitate cu orientările care trebuie să fie elaborate de Comisie în strânsă cooperare cu potențialii parteneri de implementare în cadrul Programului InvestEU. Orientările respective trebuie să utilizeze în mod corespunzător criteriile stabilite în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile] pentru a stabili dacă o activitate economică este sau nu sustenabilă din punct de vedere al mediului și în concordanță cu orientările elaborate pentru alte programe ale Uniunii. În conformitate cu principiul proporționalității, aceste orientări trebuie să includă dispoziții adecvate pentru a se evita sarcinile administrative inutile, iar proiectele sub o anumită dimensiune care urmează a fi definită în orientări trebuie să fie exceptate de la evaluarea sustenabilității. În cazul în care partenerul de implementare ajunge la concluzia că nu trebuie efectuată o evaluare a sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze o justificare Comitetului pentru investiții înființat pentru Fondul InvestEU. Operațiunile care sunt incompatibile cu realizarea obiectivelor climatice trebuie să nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin în temeiul prezentului regulament.

(14)  Ratele scăzute de investiții în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare, precum și în timpul crizei determinate de COVID-19, au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea sustenabilă, eforturile înspre neutralitatea climatică, competitivitatea, convergența în sens ascendent a condițiilor de trai din Europa și crearea de locuri de muncă. De asemenea, creează riscul unor divergențe și inegalități accentuate între statele membre și în interiorul acestora și afectează dezvoltarea regiunilor pe termen lung, dăunând convergenței și coeziunii Uniunii, lucru vizibil mai ales în cazul infrastructurii digitale. Este esențial să fie sprijinită conectivitatea rapidă și ultrarapidă în bandă largă în toate regiunile rurale și urbane ale Uniunii, să se ofere sprijin întreprinderilor nou-înființate digitale și IMM-urilor inovatoare pentru a le permite acestora să concureze mai bine și să se extindă, precum și să se accelereze transformarea digitală a întregii economii pentru a crește atât competitivitatea pe termen lung, cât și reziliența economiei Uniunii. Investițiile considerabile în infrastructura Uniunii, în special cele legate de interconectare și eficiență energetică și de crearea unui spațiu european unic al transporturilor, sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a angajamentelor Uniunii privind ODD și a obiectivelor climatice și energetice stabilite pentru 2030. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU trebuie să vizeze investițiile în transporturi, în energie, inclusiv în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile și din alte surse sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în infrastructura de mediu și în infrastructura legată de acțiunile climatice, în infrastructura maritimă și în infrastructura digitală. Programul InvestEU trebuie să acorde prioritate domeniilor în care nu există investiții suficiente și în care sunt necesare investiții suplimentare. Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată a sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate rezervei de proiecte și să dezvolte la maximum sinergiile dintre programele relevante ale Uniunii în domenii precum transporturile, energia și digitalizarea. Având în vedere amenințările la adresa siguranței și securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii trebuie să includă măsuri care vizează reziliența infrastructurii, inclusiv întreținerea și siguranța infrastructurii, și trebuie să țină seama de principiile protejării cetățenilor în spațiile publice. Aceste măsuri trebuie să fie complementare eforturilor depuse de alte fonduri ale Uniunii care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională.

(15)  După caz, Programul InvestEU trebuie să contribuie la obiectivele Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului(8) și ale Regulamentului privind guvernanța(9), dar și să promoveze eficiența energetică în deciziile privind investițiile.

(16)  Multimodalitatea veritabilă reprezintă o oportunitate de a crea o rețea de transport eficientă și ecologică, care să folosească potențialul maxim al tuturor mijloacelor de transport și să genereze sinergii între acestea. Programul InvestEU trebuie să sprijine investițiile în nodurile de transport multimodal, care, în pofida potențialului lor economic semnificativ și a interesului economic pe care îl generează, prezintă un risc semnificativ pentru investitorii privați. Programul InvestEU trebuie să contribuie și la dezvoltarea și implementarea sistemelor de transport inteligente (STI). Programul InvestEU trebuie să contribuie la intensificarea eforturilor de elaborare și aplicare a tehnologiilor care vizează îmbunătățirea siguranței vehiculelor și a infrastructurii rutiere.

(17)  Programul InvestEU trebuie să contribuie la politicile Uniunii privind mările și oceanele, prin dezvoltarea de proiecte și întreprinderi în domeniul economiei albastre, și la principiile de finanțare a economiei albastre sustenabile. Acest lucru ar putea include intervenții în domeniul antreprenoriatului și industriei maritime, al unei industrii maritime inovatoare și competitive, precum și al energiei marine din surse regenerabile și al economiei circulare.

(18)  Chiar dacă nivelul investițiilor totale din Uniune era în creștere înainte de criza determinată de COVID-19, investițiile în activități cu risc ridicat, cum ar fi cercetarea și inovarea, erau insuficiente, iar în prezent se estimează că au suferit o lovitură puternică din cauza crizei. Cercetarea și inovarea vor juca un rol esențial în depășirea crizei, consolidând reziliența Uniunii pentru a combate provocările viitoare, și în crearea tehnologiilor necesare pentru realizarea politicilor și obiectivelor Uniunii. De aceea este necesar să se atingă obiectivul de a investi cel puțin 3 % din PIB-ul Uniunii în cercetare și inovare, astfel cum au convenit statele membre ca parte a Strategiei Europa 2020. Fondul InvestEU trebuie să ajute la remedierea nivelurilor inadecvate de investiții, contribuind în mod substanțial la creșterea investițiilor publice și private în cercetare și inovare în statele membre, până la atingerea unui nivel global al investițiilor de cel puțin 3 % din PIB-ul Uniunii. Pentru atingerea obiectivului, statele membre și sectorul privat trebuie să completeze Fondul InvestEU cu propriile acțiuni de investiții și cu acțiuni consolidate în ceea ce privește investițiile în cercetare, dezvoltare și inovare, pentru a evita existența unui nivel insuficient al investițiilor în cercetare și inovare, care are un efect negativ asupra competitivității industriale și economice a Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU trebuie să furnizeze produse financiare corespunzătoare pentru a acoperi diferitele etape ale ciclului de inovare și o gamă largă de părți interesate, în special pentru a permite extinderea și implementarea de soluții la o scară comercială în Uniune, astfel încât aceste soluții să fie competitive pe piețele mondiale și să se poată promova excelența Uniunii la nivel mondial în materie de tehnologii sustenabile, în sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu Consiliul european pentru inovare. În acest sens, experiența dobândită grație instrumentelor financiare, precum InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, implementate în cadrul programului Orizont 2020 pentru facilitarea și accelerarea accesului la finanțare pentru întreprinderile inovatoare, trebuie să constituie o bază solidă pentru furnizarea acestui sprijin specific.

(19)  Turismul, inclusiv industria hotelieră, este un ▌ domeniu de importanță strategică pentru economia Uniunii, iar în acest sector se înregistrează o scădere drastică a activității economice ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor privind contactele sociale și închiderile de frontiere. Această scădere este deosebit de dăunătoare pentru IMM-uri și întreprinderile familiale și a cauzat șomaj pe scară largă, afectând în special femeile, tinerii, lucrătorii sezonieri și pe cei aflați în situații vulnerabile, precum și pierderi masive de venituri pentru multe întreprinderi. Programul InvestEU trebuie să contribuie la consolidarea redresării, a competitivității pe termen lung și a sustenabilității sectorului, precum și a lanțurilor sale valorice, prin sprijinirea operațiunilor care promovează un turism sustenabil, inovator și digital, inclusiv măsuri inovatoare de reducere a impactului climatic și de mediu al sectorului, care se străduie să facă față crizei de COVID-19. Redresarea sustenabilă a turismului ar trebui să contribuie la crearea a numeroase locuri de muncă permanente, la nivel local și de calitate, permițând regiunilor dependente în mare măsură de turism și care se confruntă cu provocări specifice legate de dezvoltarea lor economică să atragă investiții care nu ar fi posibile fără forța de acțiune a programului InvestEU și capacitatea sa de a atrage investitori privați datorită garanției UE și a efectului de atragere de fonduri produs de aceasta.

(20)  Este nevoie urgent de un efort semnificativ pentru a investi în transformarea digitală și pentru a o stimula, astfel încât beneficiile acesteia să fie resimțite de toți cetățenii și de toate întreprinderile din Uniune. Cadrului puternic de politici al Strategiei privind piața unică digitală trebuie să i se adauge acum investiții de o ambiție similară, inclusiv în inteligența artificială în conformitate cu programul Europa digitală.

(21)  IMM-urile reprezintă peste 99 % din întreprinderile din Uniune, iar valoarea lor economică este semnificativă și esențială. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu dificultăți în accesarea finanțării, din cauza faptului că implică riscuri considerate ridicate și nu oferă suficiente garanții reale. O altă serie de provocări provine din necesitatea ca IMM-urile și întreprinderile sociale să rămână competitive prin implicarea în activități de digitalizare, de internaționalizare, de transformare în logica economiei circulare și de inovare și prin perfecționarea forței lor de muncă. IMM-urile au fost grav afectate de criza de COVID-19, în special cele din sectoarele serviciilor, industriei prelucrătoare, construcțiilor, turismului, culturii și creației. În plus, IMM-urile și întreprinderile din economia socială au acces la un set mai limitat de surse de finanțare decât întreprinderile mai mari, deoarece ele nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Soluțiile inovatoare, cum ar fi achiziționarea de către angajați a unei întreprinderi sau a unei participații la o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în ce mai frecvente pentru IMM-uri și întreprinderile sociale. Dificultățile în accesarea finanțării sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe active necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și pe finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior prin simplificarea accesului lor la finanțare și prin oferirea unor surse de finanțare mai diversificate este necesară pentru a spori capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, de a le asigura competitivitatea și capacitatea de a rezista la șocurile economice, pentru ca economia și sistemul financiar să devină mai reziliente în timpul perioadelor de încetinire a creșterii economice și pentru a menține capacitatea IMM-urilor de a crea locuri de muncă și bunăstare socială. Prezentul regulament este complementar inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital. Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice experiența din cadrul unor programe de succes ale Uniunii, cum ar fi Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), trebuie să ofere capital circulant și investiții pe parcursul întregului ciclu de viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere finanțare pentru operațiuni de leasing și trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe produse financiare specifice, mai bine direcționate. De asemenea, trebuie să maximizeze capacitatea de acțiune a vehiculelor de fonduri publice/private, cum ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale ale IMM-urilor care vizează sprijinirea IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult capital privat, dar și public, în special către întreprinderile strategice.

(22)  Potrivit celor prevăzute în Documentul de reflecție al Comisiei privind dimensiunea socială a Europei din 26 aprilie 2017, în Comunicarea privind Pilonul european al drepturilor sociale, în cadrul Uniunii pentru Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și în Comunicarea intitulată „O Europă socială puternică pentru tranziții juste” din 14 ianuarie 2020, crearea unei Uniuni mai echitabile și mai favorabile incluziunii este o prioritate absolută a Uniunii pentru a combate inegalitatea și pentru a încuraja politicile de incluziune socială în Europa. Inegalitatea de șanse afectează în special accesul la educație, la formare, la cultură, la locuri de muncă, la serviciile sociale și de sănătate. Investițiile în economia socială, în economia legată de competențe și de capitalul uman, precum și în integrarea populațiilor vulnerabile în societate pot spori oportunitățile economice, în special dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. Criza de COVID-19 a demonstrat că astfel de investiții contribuie la consolidarea rezilienței societății la crize și a evidențiat nevoia importantă de investiții în infrastructura socială și în proiecte din domeniul serviciilor sociale, al serviciilor de asistență medicală, al educației, al îngrijirii și al locuințelor sociale. Fondul InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini investițiile în educație și formare, inclusiv în ceea ce privește recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, printre altele în regiuni care depind de o economie cu emisii ridicate de dioxid de carbon și care sunt afectate de tranziția structurală către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini proiecte care au un impact social pozitiv și care stimulează incluziunea socială, contribuind la creșterea ocupării forței de muncă în toate regiunile, în special în rândul persoanelor șomere necalificate și al șomerilor de lungă durată, precum și la îmbunătățirea situației în ceea ce privește egalitatea de gen, egalitatea de șanse, nondiscriminarea, accesibilitatea, solidaritatea între generații, sectorul sănătății și al serviciilor sociale, locuințele sociale, lipsa de adăpost, incluziunea digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și locul tinerilor în societate, precum și persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, de asemenea, să sprijine cultura și creativitatea europeană care vizează un obiectiv social.

(22a)  Criza de COVID-19 a avut un impact disproporționat asupra femeilor, atât din perspectivă socială, cât și economică, manifestându-se prin pierderi de locuri de muncă și creșterea sarcinilor casnice, precum și printr-o creștere a violenței domestice. Ținând seama de acest lucru și luând pe deplin în considerare articolul 8 din tratat, Programul InvestEU ar trebui să contribuie la realizarea politicilor Uniunii privind egalitatea de gen și promovarea și emanciparea femeilor, printre altele prin abordarea decalajului digital dintre femei și bărbați, contribuind la încurajarea creativității și a potențialului antreprenorial al femeilor și sprijinind dezvoltarea infrastructurii de îngrijire și a infrastructurii pentru victimele violenței.

(23)  Pentru a contracara efectele negative ale transformărilor profunde ale societăților din Uniune și ale pieței forței de muncă din deceniul următor, sunt necesare investiții în capitalul uman, în infrastructura socială, în microfinanțare, în finanțarea întreprinderilor etice și sociale și în noile modele de afaceri din economia socială, inclusiv investiții cu impact social și contracte cu rezultate sociale. Programul InvestEU trebuie să consolideze ecosistemul emergent al pieței sociale pentru a spori oferta de finanțare și accesul la finanțare pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile sociale, precum și pentru instituțiile care promovează solidaritatea socială, pentru a da curs cererilor celor care au cea mai mare nevoie de finanțare. Raportul Grupului operativ la nivel înalt privind investițiile în infrastructura socială în Europa din ianuarie 2018, intitulat „Stimularea investițiilor în infrastructura socială din Europa”, a identificat, pentru perioada cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR în materie de investiții în infrastructură și servicii sociale, inclusiv în educație, formare, sănătate și locuințe. Prin urmare, este nevoie de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Astfel, pentru a sprijini dezvoltarea lanțului valoric al economiei sociale și pentru o Uniune mai rezilientă, trebuie valorificată puterea colectivă a capitalului public, comercial și filantropic, precum și sprijinul din partea fundațiilor și al unor categorii alternative de finanțatori, precum actori implicați în proiecte etice, sociale și legate de dezvoltarea durabilă.

(24)  În contextul crizei economice cauzate de pandemia de COVID-19, alocarea pe piață a resurselor nu este pe deplin eficientă, iar riscul perceput afectează în mod semnificativ fluxul de investiții private. În aceste circumstanțe, caracteristica esențială a Fondului InvestEU, și anume reducerea riscurilor aferente proiectelor viabile din punct de vedere economic pentru a atrage finanțare privată, este deosebit de valoroasă și trebuie consolidată, printre altele în scopul contracarării riscului unei redresări asimetrice și al reducerii discrepanțelor dintre statele membre. Programul InvestEU trebuie să poată oferi un sprijin esențial întreprinderilor, în special IMM-urilor, aflate în faza de redresare și, în același timp, să asigure un accent puternic al investitorilor pe prioritățile legislative și de politică ale Uniunii pe termen mediu și lung, cum ar fi Pactul verde european, Planul de investiții al Pactului verde european, Legea europeană a climei, Strategia privind conturarea viitorului digital al Europei, noua Strategie industrială pentru Europa, obiectivele ambițioase ale programului Orizont Europa, strategia de renovări în masă ale clădirilor, pilonul european al drepturilor sociale și Europa socială puternică pentru tranziții juste, cu respectarea principiului „a nu provoca prejudicii semnificative”. Programul InvestEU trebuie să sporească în mod semnificativ capacitatea de asumare a riscurilor a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor naționale de promovare, precum și a altor parteneri de implementare în sprijinul proiectelor care, altfel, ar deveni oportunități ratate, în sprijinul redresării economice.

(25)  Pandemia de COVID-19 este un șoc major pentru economia mondială și cea a Uniunii. Se preconizează că PIB-ul UE va scădea cu mult mai mult decât în perioada crizei financiare din 2009, iar efectele sociale negative vor fi inevitabile. Pandemia a demonstrat că este necesar ca vulnerabilitățile strategice să fie abordate în mod urgent și eficient pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în situații de urgență, precum și reziliența și sustenabilitatea întregii economii. Numai o economie europeană rezilientă, sustenabilă, favorabilă incluziunii și integrată poate proteja integritatea pieței unice și condițiile echitabile de concurență și în beneficiul celor mai afectate state membre și regiuni.

(26)  Fondul InvestEU trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul a șase componente de politică, reflectând prioritățile de politică absolute ale Uniunii, și anume: infrastructura sustenabilă, cercetarea, inovarea și digitalizarea, IMM-uri; investițiile sociale și competențele; investițiile europene strategice; și sprijin pentru solvabilitate.

(27)  Deși componenta de politică pentru IMM-uri trebuie să se concentreze în primul rând pe beneficiile pentru IMM-uri, întreprinderile mici cu capitalizare medie trebuie și ele să fie eligibile în cadrul acestei componente de politică. Întreprinderile cu capitalizare medie trebuie să fie eligibile pentru sprijin și în cadrul celorlalte cinci componente de politică.

(28)  Obiectivul principal al componentei pentru investiții europene strategice trebuie să fie sprijinirea destinatarilor finali stabiliți într-un stat membru care își desfășoară activitatea în Uniune și ale căror activități au o importanță strategică pentru Uniune, în concordanță cu prioritățile descrise în noua strategie industrială pentru Europa, care își dorește o Europă competitivă la nivel global, verde și digitală și cu modelul de dezvoltare bazat pe ecosisteme industriale. Această componentă trebuie, de asemenea, să crească competitivitatea economiei Uniunii, fapt ce presupune că este nevoie să se refacă capacitatea de producție a statelor membre și să se creeze investiții orientate către viitor, care să promoveze antreprenoriatul și crearea de locuri de muncă, precum și să consolideze reziliența, inclusiv prin scăderea dependenței față de lanțurile vulnerabile de aprovizionare. Proiectele trebuie să aducă valoare adăugată europeană și să aibă caracter transfrontalier sau să genereze valoare adăugată reală în mai multe state membre sau regiuni prin efecte de propagare. Niciun sprijin nu trebuie să ajungă direct în bugetele naționale sau să înlocuiască cheltuielile bugetare naționale, cum ar fi prestațiile sociale. Printre domeniile de importanță strategică se numără: (i) furnizarea asistenței medicale critice, fabricarea și stocarea de produse medicale, inclusiv de vaccinuri, și de produse intermediare, ingrediente farmaceutice active și materii prime; dispozitive și echipamente medicale și de spital, precum ventilatoarele, îmbrăcămintea și echipamentele de protecție, materialele și instrumentele de diagnosticare; echipamente de protecție individuală, dezinfectanți și produsele lor intermediare și materiile prime necesare pentru producerea acestora; consolidarea rezilienței sistemelor de asistență medicală și de sănătate în pregătirea viitoarei capacități de reacție în situații de criză sanitară, inclusiv efectuarea de teste de rezistență în ceea ce privește sistemele naționale și regionale de asistență medicală, și a sistemului de protecție civilă, pe baza principiului unei largi disponibilități și al prețului accesibil ale produselor esențiale în caz de criză sanitară; (ii) infrastructura critică, fie ea fizică, analogă sau digitală, inclusiv elementele de infrastructură și bunurile mobile identificate drept critice în următoarele domenii: energie, transporturi, inclusiv transporturi publice și mobilitate activă, logistică, mediu, apă, sănătate, comunicații digitale și rețele securizate, 5G și rețele de comunicații electronice de foarte mare viteză, internetul obiectelor, platforme de servicii online, servicii de cloud computing și edge sigure, procesarea sau stocarea datelor, plăți și infrastructura financiară, aeronautică, securitate și apărare, comunicații, mass-media, audiovizual, cultură și creativitate, educație și formare, infrastructura electorală și instalațiile cu caracter strategic, administrație publică, securitate, locuințe, precum și terenurile și bunurile imobile esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri critice; (iii) furnizarea de know-how, bunuri, tehnologii și servicii care contribuie la funcționarea și întreținerea acestei infrastructurii și a bunurilor mobile; (iv) tehnologii generice, transformatoare, verzi și digitale esențiale, precum și inovații revoluționare în care investițiile sunt importante din punct de vedere strategic pentru economia Uniunii și viitorul industrial sustenabil și inovator al Uniunii, ▌inclusiv inteligența artificială, tehnologia blockchain și cea a registrelor distribuite, programele informatice, robotica, semiconductorii, microprocesoarele, tehnologiile de tip cloud și edge, calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, biotehnologia industrială, tehnologiile pentru o mobilitate și o logistică sigură, sustenabilă, inteligentă și automatizată în toate modurile de transport, tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile și din alte surse, care pot contribui la atingerea neutralității climatice până în 2050, tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv bateriile sustenabile, tehnologiile de transport sustenabil, aplicațiile pe bază de hidrogen curat și de pile de combustie, tehnologiile de decarbonizare pentru industrie, cum ar fi siderurgia fără emisii de CO2, și infrastructura pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon în procesele industriale, instalațiile de producere a bioenergiei și fabrici care deservesc obiectivele tranziției energetice, tehnologiile și lanțurile de aprovizionare ale economiei circulare, biomedicina, nanotehnologiile, produsele farmaceutice și materialele avansate, regenerabile și circulare, sistemele și tehnologiile spațiale, inclusiv componentele spațiale critice, precum și serviciile și aplicațiile spațiale, și turismul; (v) instalațiile de reciclare și de producție pentru producerea în masă a componentelor și dispozitivelor pentru tehnologiile informației și comunicațiilor în Uniune, inclusiv a energiei, materiilor prime (mai puțin în cazurile deja vizate de cerințele legale) sau alimentelor, ținând seama de eficiența și circularitatea resurselor în cadrul lanțurilor valorice strategice și de ecosistemele strategice; (vi) furnizarea și stocarea de factori de producție critici pentru actorii publici, întreprinderile sau consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile, factorii de producție și aplicațiile critice pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre, cum ar fi sectorul securității, al apărării și cel spațial și securitatea cibernetică, inclusiv securitatea rețelei 5G, precum și produsele cu dublă utilizare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului; (viia) investițiile și asistența tehnică pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, întreprinderi nou-înființate și întreprinderi familiale, pentru a spori reziliența lanțurilor lor valorice și a modelelor lor de afaceri, pentru a promova competențele antreprenoriale, precum și pentru a sprijini condițiile de stimulare a spiritului antreprenorial, inclusiv prin dezvoltarea de rețele de clustere și de centre de inovare digitală, precum și dezvoltarea tehnologică și durabilă tehnologică; (viib) capacitățile esențiale de detectare timpurie și capacitățile de răspuns instituțional și economic coordonat pentru a reacționa la riscurile de criză, precum și promovarea soluțiilor de continuitate a activităților și serviciilor în instituții și sectoare publice și private esențiale; (viic) investițiile în activitățile New Space, atât în amonte, cât și în aval, pentru a introduce pe piață cele mai promițătoare tehnologii și aplicații, asigurând astfel competitivitatea industriei spațiale a Uniunii; (viid) investiții strategice în proiecte de energie din surse regenerabile și în proiecte de eficiență energetică, inclusiv renovarea clădirilor, cu un potențial ridicat de a contribui în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor stabilite în Directivele (UE) 2018/2001, (UE) 2018/2002 și (UE) 2018/844 și de a contribui la realizarea unui sector al construcțiilor neutru și eficient din punct de vedere al energiei, ca parte a Pactului verde european, astfel cum este prevăzut în [strategia privind renovările în masă] sau în cadrul mecanismului Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile. Destinatarii finali trebuie să aibă sediul social într-un stat membru și să fie activi în Uniune, în sensul că au activități semnificative în ceea ce privește personalul, producția, cercetarea și dezvoltarea sau alte activități economice în Uniune. Niciun destinatar final nu ar trebui să dețină vreo filială care să desfășoare activități fără o substanță economică reală într-o țară de pe lista Uniunii cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale. Proiectele care contribuie la diversificarea lanțurilor de aprovizionare strategice pe piața unică prin operațiuni în mai multe locații din Uniune trebuie să poată beneficia de sprijin.

(29)  Componenta pentru investiții europene strategice trebuie să vizeze și furnizorii stabiliți și care își desfășoară activitatea în Uniune, ale căror activități au o importanță strategică pentru Uniune și care ar avea nevoie de investiții pe termen lung sau care fac obiectul mecanismului de examinare a investițiilor străine directe. În plus, proiectele importante de interes european comun trebuie să poată beneficia în mod special de sprijin în cadrul componentei pentru investiții europene strategice. De asemenea, această componentă ar trebui să sprijine colaborarea strategică dintre partenerii industriali și sectorul cercetării, consolidând astfel sinergiile dintre InvestEU și Orizont Europa.

(29a)  Componenta de sprijin pentru solvabilitate are scopul de a ajuta întreprinderile să depășească această perioadă dificilă, astfel încât acestea să se poată redresa, să poată menține nivelurile de ocupare a forței de muncă și contrabalansa denaturările preconizate pe piața unică, dat fiind că nu toate întreprinderile au același acces la finanțarea pe piață și că s-ar putea ca anumite state membre să nu dispună de suficiente resurse bugetare pentru a oferi un sprijin adecvat întreprinderilor care au nevoie de ajutor. Prin urmare, posibilitatea de a adopta măsuri naționale de sprijin pentru solvabilitate adresate întreprinderilor poate să difere substanțial de la un stat membru la altul și să aibă ca rezultat condiții de concurență inechitabile. Totodată, întrucât există un risc considerabil ca impactul produs de pandemia de COVID-19 să fie de lungă durată, această incapacitate de a sprijini întreprinderile viabile poate duce la perturbări sistemice, creând disparități noi sau consolidându-le pe cele existente. Dată fiind puternica interconectare ce caracterizează economia Uniunii, o încetinire a creșterii economice într-o parte a Uniunii ar avea efecte negative de propagare asupra lanțurilor de aprovizionare transfrontaliere și a întregii economii a Uniunii. În schimb, din același motiv, acordarea de sprijin într-o parte a Uniunii ar avea totodată efecte pozitive de propagare asupra lanțurilor de aprovizionare transfrontaliere și a întregii economii a Uniunii.

(29b)  Pentru a evita abuzurile și a maximiza efectul asupra economiei reale și asupra ocupării forței de muncă, întreprinderilor care beneficiază de o finanțare de 30 de milioane EUR sau mai mult, acordată prin intermediul componentei dedicate sprijinului pentru solvabilitate, ar trebui să li se impună restricții temporare privind plata dividendelor, plata salariilor cadrelor de conducere și răscumpărarea acțiunilor în perioada garanției.

(30)  După cum s-a propus în Pactul verde european și în Planul de investiții al Pactului verde european, ar trebui instituit un Mecanism pentru o tranziție justă pentru a aborda problemele sociale, economice și de mediu ale îndeplinirii obiectivului climatic al Uniunii pentru 2030 și ale celui de a realiza neutralitatea climatică a UE până în 2050. Acest mecanism, compus din trei piloni, anume un Fond pentru o tranziție justă (pilonul 1), o schemă specială pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU (pilonul 2) și o facilitate de împrumut pentru sectorul public (pilonul 3) ar trebui să se axeze pe regiunile cele mai afectate de tranziția verde și care au o capacitate mai scăzută de a finanța investițiile necesare. Ca atare, InvestEU trebuie, de asemenea, să ofere sprijin financiar pentru a genera investiții în beneficiul regiunilor vizate de tranziția justă, precum și posibilitatea ca regiunile respective să beneficieze de asistență tehnică dedicată prin intermediul Platformei de consiliere InvestEU.

(30a)   Pentru a pune în aplicare al doilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă, o schemă specială pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU ar trebui instituită orizontal, la nivelul tuturor componentelor de politică. Această schemă ar trebui să furnizeze finanțare pentru nevoile de investiții suplimentare, în scopul sprijinirii regiunilor identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție justă, elaborate de statele membre și aprobate de Comisie în conformitate cu Regulamentul [Regulamentul FTJ].

(31)  Fiecare componentă de politică trebuie să fie formată din două compartimente, și anume un compartiment pentru UE și un compartiment pentru statele membre. Compartimentul pentru UE trebuie să vizeze în mod proporțional disfuncționalități specifice ale pieței sau situații specifice de investiții sub nivelul optim care afectează ansamblul Uniunii sau statele membre. Operațiunile care beneficiază de sprijin trebuie să aibă o valoare adăugată clară pentru Uniune. Compartimentul pentru statele membre trebuie să le ofere statelor membre, dar și autorităților regionale prin intermediul statelor membre, posibilitatea de a contribui cu o cotă din resursele lor provenite din fondurile care fac obiectul gestiunii partajate sau din contribuțiile provenind din planurile de redresare și reziliență disponibile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență la provizionarea garanției UE și posibilitatea de a utiliza garanția UE în operațiuni de finanțare sau de investiții care să vizeze disfuncționalități specifice ale pieței sau situații specifice de investiții sub nivelul optim de pe teritoriile lor, inclusiv în zonele vulnerabile și izolate, cum ar fi regiunile ultraperiferice ale Uniunii, astfel cum urmează a fi prevăzut în acordul de contribuție, în așa fel încât să fie îndeplinite obiectivele fondului care face obiectul gestiunii partajate sau ale planurilor naționale de redresare și reziliență. În plus, planurile de redresare și de reziliență din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență ar putea include contribuții la compartimentul pentru statele membre. Printre altele, în acest mod s-ar putea acorda sprijin pentru solvabilitatea societăților stabilite în statele membre în cauză. Operațiunile sprijinite din Fondul InvestEU atât prin intermediul compartimentului pentru UE, cât și al compartimentului pentru statele membre nu trebuie să dubleze sau să elimine finanțarea privată ori să denatureze concurența pe piața internă.

(32)  Compartimentul pentru statele membre trebuie să fie conceput în așa fel încât să permită utilizarea fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate sau contribuții din planurile de redresare și reziliență din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a proviziona o garanție emisă de Uniune. Această posibilitate ar mări valoarea adăugată a garanției UE prin acordarea de sprijin prin intermediul acestei garanții unei game mai largi de destinatari finali și de proiecte și prin diversificarea mijloacelor de realizare a obiectivelor fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate sau al planurilor naționale de redresare și reziliență, garantând în același timp o gestionare coerentă a riscurilor cu privire la datoriile contingente, prin implementarea garanției UE în cadrul gestiunii indirecte. Uniunea trebuie să garanteze operațiunile de finanțare și de investiții prevăzute în acordurile de garantare încheiate între Comisie și partenerii de implementare în cadrul compartimentului pentru statele membre. Fondurile care fac obiectul gestiunii partajate sau contribuțiile din planurile de redresare și reziliență din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență trebuie să asigure provizionarea garanției, respectând rata de provizionare stabilită de Comisie și prevăzută în acordul de contribuție semnat cu statul membru, în funcție de natura operațiunilor și de pierderile preconizate care rezultă. Statul membru ar urma să își asume pierderile ce depășesc pierderile preconizate, emițând o garanție reciprocă (back-to-back) în favoarea Uniunii. Aceste măsuri trebuie prevăzute într-un acord de contribuție unică încheiat cu fiecare stat membru care alege în mod voluntar această opțiune. Acordul de contribuție trebuie să cuprindă acordul sau acordurile de garantare specifice care urmează să fie puse în aplicare în statele membre în cauză pe baza normelor Fondului InvestEU, precum și eventualele delimitări regionale. Stabilirea ratei de provizionare de la caz la caz necesită o derogare de la articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(10) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”). Se prevede, de asemenea, un set unic de norme privind garanțiile bugetare sprijinite de fondurile gestionate la nivel central sau de contribuții din planurile de redresare și reziliență din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ceea ce ar urma să faciliteze combinarea acestora.

(33)  Trebuie instituit un parteneriat între Comisie și grupul BEI pe baza punctelor forte ale fiecărui partener, pentru a asigura un impact maxim al politicilor, eficiența implementării, supravegherea corespunzătoare a gestionării bugetului și a gestionării riscurilor, iar acest parteneriat trebuie să sprijine un acces direct efectiv și incluziv la garanția UE.

(34)  Pentru a putea canaliza sprijinul către economia europeană prin intermediul Fondului European de Investiții (FEI), Comisia trebuie să fie în măsură să participe la una sau mai multe eventuale majorări de capital ale FEI pentru a-i permite să continue să sprijine economia europeană și redresarea ei. Uniunea trebuie să fie în măsură să își mențină cota-parte globală în capitalul FEI, ținând seama în mod corespunzător de implicațiile financiare. Trebuie prevăzut un pachet financiar suficient în acest scop în cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027.

(35)  Comisia trebuie să solicite opiniile altor potențiali parteneri de implementare, pe lângă grupul BEI, cu privire la orientările în materie de investiții, la sistemul de urmărire a politicilor climatice, la documentele de orientare și metodologiile comune privind evaluarea sustenabilității, după caz, pentru a asigura participarea tuturor și buna funcționare, până la înființarea organismelor de guvernanță, iar după aceea implicarea partenerilor de implementare trebuie să se facă în cadrul Consiliului consultativ și al Comitetului director al Programului InvestEU.

(36)  Fondul InvestEU trebuie să fie deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe care sunt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, din partea țărilor în curs de aderare, a țărilor candidate și potențial candidate, din partea țărilor incluse în politica europeană de vecinătate și a altor țări, în conformitate cu condițiile stabilite între Uniune și țările respective. Acest lucru trebuie să permită continuarea cooperării cu țările relevante, dacă este cazul, în special în domeniile cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor.

(37)  Prezentul regulament prevede un pachet financiar pentru alte măsuri ale Programului InvestEU în afară de provizionarea garanției UE, care va constitui suma principală de referință, în sensul [referință de actualizat după caz în conformitate cu noul acord interinstituțional: punctul 16 din Propunerea de acord interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, astfel cum a fost adoptată de instituțiile menționate(11)], pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale.

(38)  Se preconizează că garanția UE în valoare de 91 773 320 000 EUR (în prețuri curente) la nivelul Uniunii va mobiliza investiții suplimentare de peste 1 200 000 000 000 EUR la nivelul Uniunii și trebuie să fie alocată cu titlu indicativ între componentele de politică. Cu toate acestea, componenta pentru investiții europene strategice trebuie să aibă o parte dedicată din garanția UE.

(39)  La 18 aprilie 2019, Comisia a declarat că, „fără a aduce atingere prerogativelor Consiliului în punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (PSC), contribuțiile unice ale statelor membre la platformele tematice de investiții sau la platformele de investiții la care participă mai multe țări, realizate fie de un stat membru, fie de băncile naționale de promovare care sunt clasificate în sectorul public general sau care acționează în numele unui stat membru, trebuie ca, în principiu, să reprezinte măsuri unice, în înțelesul articolului 5 alineatul (1) și al articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului(12) și al articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului(13). În plus, fără a aduce atingere prerogativelor Consiliului în punerea în aplicare a PSC, Comisia va analiza în ce măsură tratamentul aplicat în cazul FEIS în contextul comunicării Comisiei privind flexibilitatea poate fi aplicat și în cazul Programului InvestEU, ca instrument care îi succedă FEIS, în ceea ce privește contribuțiile unice furnizate de statele membre în numerar pentru a finanța o valoare suplimentară a garanției UE în scopul compartimentului pentru statele membre.”

(40)  Garanția UE care stă la baza Fondului InvestEU trebuie să fie implementată indirect de către Comisie, bazându-se pe partenerii de implementare, care sunt în contact cu intermediarii financiari, după caz, și cu destinatarii finali. Selecția partenerilor de implementare trebuie să se facă transparent și fără vreun conflict de interese. Comisia trebuie să încheie cu fiecare partener de implementare un acord de garantare care să aloce capacitate de garantare din Fondul InvestEU, pentru a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Fondului InvestEU și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestuia. Gestionarea riscurilor aferente garanției UE nu trebuie să împiedice partenerii de implementare să aibă acces direct la garanția UE. Odată ce garanția UE este acordată partenerilor de implementare în cadrul compartimentului pentru UE, ei trebuie să fie pe deplin responsabili pentru întregul proces de investiții și pentru procesul de diligență aferent operațiunilor de finanțare sau de investiții. Fondul InvestEU trebuie să sprijine proiecte care au în general un profil de risc mai ridicat decât proiectele susținute de operațiunile normale ale partenerilor de implementare și care nu ar fi putut fi realizate în perioada în care poate fi folosită garanția UE sau nu ar fi putut fi realizate în aceeași măsură de către alte surse publice sau private fără sprijinul InvestEU. Cu toate acestea, la criteriul de adiționalitate se pot aplica condiții specifice în ceea ce privește operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei pentru investiții europene strategice care rezultă din obiectivul său.

(41)  Fondul InvestEU trebuie să fie dotat cu o structură de guvernanță a cărei funcție trebuie să fie proporțională cu unicul său scop de a asigura folosirea adecvată a garanției UE, în vederea garantării independenței politice a deciziilor legate de investiții. Această structură de guvernanță trebuie să fie compusă dintr-un consiliu consultativ, un comitet director și un comitet pentru investiții total independent. În cadrul componenței generale a structurii de guvernanță trebuie să se urmărească realizarea echilibrului de gen. Structura de guvernanță nu trebuie să aducă atingere sau să interfereze cu procesul decizional al grupului BEI sau al altor parteneri de implementare sau să se substituie organelor lor de conducere respective.

(42)  Trebuie să se înființeze un consiliu consultativ format din reprezentanți ai partenerilor de implementare, reprezentanți ai statelor membre, un expert numit de Comitetul Economic și Social European și un expert numit de Comitetul Regiunilor, pentru a se face schimb de informații și de opinii cu privire la utilizarea produselor financiare mobilizate în cadrul Fondului InvestEU și pentru a discuta despre evoluția nevoilor și despre produsele noi, inclusiv despre lacunele existente pe piață în anumite teritorii.

(43)  Pentru a putea constitui Comitetul consultativ încă de la început, Comisia trebuie să numească reprezentanții potențialilor parteneri de implementare pentru o perioadă temporară de un an, după care partenerii de implementare care au semnat acorduri de garantare vor prelua această responsabilitate.

(44)  Comitetul director, format din reprezentanți ai Comisiei, reprezentanți ai partenerilor de implementare și un expert fără drept de vot desemnat de Parlamentul European, trebuie să stabilească orientările strategice și operaționale pentru Fondul InvestEU.

(45)  Comisia trebuie să evalueze compatibilitatea operațiunilor de finanțare și de investiții prezentate de partenerii de implementare cu toată legislația și toate politicile Uniunii. Deciziile privind operațiunile de finanțare și de investiții trebuie, în ultimă instanță, să fie luate de un partener de implementare.

(46)  Comitetul pentru investiții format din experți independenți trebuie să ia decizia finală cu privire la acordarea sprijinului din garanția UE pentru operațiunile de finanțare și de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, furnizând astfel cunoștințe de specialitate externe în evaluarea investițiilor legate de proiecte. Comitetul pentru investiții trebuie să aibă formațiuni diferite pentru a acoperi diferitele domenii și sectoare de politică cât se poate de bine.

(47)  De asemenea, Comitetul pentru investiții trebuie să devină responsabil, încă de la constituirea sa, și de acordarea beneficiului garanției UE pentru operațiuni de finanțare și de investiții în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017, pentru a se evita ca propunerile de utilizare a garanției UE să fie evaluate de structuri similare paralele.

(48)  Comitetul pentru investiții trebuie să fie asistat de un secretariat independent găzduit de Comisie și care răspunde în fața președintelui Comitetului pentru investiții.

(49)  La selectarea partenerilor de implementare pentru mobilizarea Fondului InvestEU, Comisia trebuie să țină seama de capacitatea contrapărții de a îndeplini obiectivele Fondului InvestEU și de a contribui cu resursele proprii pentru a asigura o diversificare și o acoperire geografică adecvate, pentru a atrage investitori privați și pentru a furniza o diversificare suficientă a riscurilor și soluții pentru remedierea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții sub nivelul optim. Având în vedere rolul său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a acționa în toate statele membre și experiența existentă în cadrul instrumentelor financiare actuale și al FEIS, Grupul BEI trebuie să rămână un partener de implementare privilegiat în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU. Pe lângă grupul BEI, băncile sau instituțiile naționale de promovare trebuie să poată oferi o gamă complementară de produse financiare, având în vedere că experiența și capacitățile acestora la nivel național și regional ar putea fi benefice pentru maximizarea impactului fondurilor publice asupra întregului teritoriu al Uniunii și pentru asigurarea unui echilibru geografic echitabil al proiectelor. Programul InvestEU trebuie implementat astfel încât să promoveze condiții de concurență echitabile pentru băncile și instituțiile de promovare mai mici și mai tinere. În plus, trebuie să fie posibil ca și alte instituții financiare internaționale să devină parteneri de implementare, mai ales atunci când acestea prezintă un avantaj comparativ în ceea ce privește cunoștințele de specialitate specifice și experiența în anumite state membre și atunci când majoritatea acționarilor lor provin din Uniune. Totodată, și alte entități care îndeplinesc criteriile prevăzute în Regulamentul financiar trebuie să aibă posibilitatea de a deveni parteneri de implementare.

(50)  Pentru a promova o mai bună diversificare geografică se pot crea platforme de investiții pentru a combina eforturile și cunoștințele de specialitate ale partenerilor de implementare cu alte bănci sau instituții naționale de promovare care au o experiență limitată în folosirea instrumentelor financiare. Astfel de structuri trebuie încurajate, inclusiv cu sprijinul disponibil din partea Platformei de consiliere InvestEU. Pentru a promova utilizarea platformelor de investiții în sectoarele relevante, este oportun să se reunească coinvestitori, autorități publice, experți, instituții de învățământ, de formare și cercetare, parteneri sociali relevanți și reprezentanți ai societății civile, precum și alți actori relevanți de la nivelul Uniunii, de la nivel național și de la nivel regional.

(51)  Garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre trebuie alocată oricărui partener de implementare eligibil, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar, inclusiv băncilor sau instituțiilor naționale sau regionale de promovare, BEI, Fondului european de investiții și altor instituții financiare internaționale. La selectarea partenerilor de implementare în cadrul compartimentului pentru statele membre, Comisia trebuie să ia în considerare propunerile prezentate de fiecare stat membru, astfel cum sunt ele reflectate în acordul de contribuție. În conformitate cu articolul 154 din Regulamentul financiar, Comisia trebuie să efectueze o evaluare a normelor și a procedurilor partenerului de implementare pentru a se asigura că acestea oferă un nivel de protecție a interesului financiar al Uniunii echivalent cu cel oferit de Comisie.

(52)  Operațiunile de finanțare și de investiții trebuie să fie decise în ultimă instanță de către partenerul de implementare în nume propriu, să fie implementate în conformitate cu normele, politicile și procedurile interne proprii și să fie contabilizate în situațiile financiare proprii sau, după caz, publicate în notele la situațiile financiare. Prin urmare, Comisia trebuie să contabilizeze exclusiv eventualele datorii financiare care rezultă din garanția UE și trebuie să divulge cuantumul maxim al garanției, inclusiv toate informațiile relevante cu privire la garanția furnizată.

(53)  Dacă este cazul, Fondul InvestEU trebuie să permită combinarea fără probleme, fără sincope și eficientă a granturilor sau a instrumentelor financiare, ori a ambelor, finanțate din bugetul Uniunii sau din alte fonduri, precum Fondul pentru inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), cu garanția UE în situațiile în care este necesară o mai bună sprijinire a investițiilor pentru remedierea disfuncționalităților specifice ale pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim.

(54)  Proiectele depuse de partenerii de implementare în vederea acordării de sprijin în cadrul Programului InvestEU care implică combinarea sprijinului din Fondul InvestEU cu sprijin acordat din alte programe ale Uniunii trebuie să fie, în ansamblu, în concordanță și cu obiectivele și cu criteriile de eligibilitate ale celorlalte programe relevante ale Uniunii. Utilizarea garanției UE trebuie decisă în temeiul Programului InvestEU.

(55)  Platforma de consiliere InvestEU trebuie să sprijine crearea unei rezerve consistente de proiecte de investiții în fiecare componentă de politică, prin inițiative de consiliere care sunt implementate de grupul BEI sau de alți parteneri de consiliere, ori care sunt implementate direct de Comisie. Platforma de consiliere InvestEU trebuie să promoveze diversificarea geografică pentru a contribui la obiectivele de coeziune economică, socială și teritorială ale Uniunii și pentru a reduce decalajele dintre regiuni. Ea trebuie să acorde o atenție deosebită grupării proiectelor de mici dimensiuni în portofolii mai mari. Comisia, grupul BEI și ceilalți parteneri de consiliere trebuie să coopereze strâns pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, luând în considerare cunoștințele de specialitate și capacitatea locală ale partenerilor locali de implementare, precum și Platforma europeană de consiliere în materie de investiții instituită în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului(14). În plus, Platforma de consiliere InvestEU trebuie să ofere un punct central de acces pentru asistența pentru dezvoltarea de proiecte furnizată în cadrul Platformei de consiliere InvestEU pentru autoritățile publice și pentru promotorii de proiecte.

(56)  Platforma de consiliere InvestEU trebuie creată de Comisie împreună cu grupul BEI, în calitate de partener principal, pe baza experienței dobândite cu Platforma europeană de consiliere în materie de investiții. Comisia trebuie să răspundă de orientarea strategică a Platformei de consiliere InvestEU și de gestionarea punctului central de acces. Grupul BEI trebuie să prezinte inițiative de consiliere în cadrul componentelor de politică. În plus, grupul BEI trebuie să furnizeze Comisiei servicii operaționale, inclusiv oferind contribuții la orientările strategice și de politici referitoare la inițiativele de consiliere, inventariind inițiativele de consiliere existente și emergente, evaluând nevoile de consiliere și consiliind Comisia cu privire la modalitățile optime de a răspunde acestor nevoi prin inițiative de consiliere existente sau noi.

(57)  Pentru a garanta o acoperire geografică vastă a serviciilor de consiliere pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la Fondul InvestEU, trebuie să se asigure o prezență locală a Platformei de consiliere InvestEU acolo unde este necesar, ținând seama de sistemele de sprijin existente și de prezența partenerilor locali, cu scopul de a oferi asistență concretă, proactivă și personalizată pe teren. Pentru a înlesni furnizarea de sprijin consultativ la nivel local și pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, Platforma de consiliere InvestEU trebuie să coopereze cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și trebuie să beneficieze de cunoștințele de specialitate ale acestora și să le utilizeze.

(58)  Platforma de consiliere InvestEU trebuie să ofere sprijin consultativ proiectelor de mici dimensiuni și proiectelor desfășurate de start-up-uri, în special atunci când acestea din urmă încearcă să își protejeze investițiile în cercetare și inovare prin obținerea unor titluri de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele, ținând seama de existența altor servicii care pot acoperi astfel de acțiuni și urmărind să creeze sinergii cu aceste servicii.

(59)  În contextul Fondului InvestEU, este nevoie să se asigure sprijin pentru dezvoltarea de proiecte și pentru consolidarea capacităților în vederea dezvoltării capacităților organizaționale și a activităților de dezvoltare a piețelor, necesare pentru a crea proiecte de calitate. Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, să vizeze intermediarii financiari care sunt esențiali pentru a ajuta IMM-urile și alte întreprinderi să aibă acces la finanțare și să își atingă întregul potențial și trebuie să includă asistență tehnică. De asemenea, obiectivul urmărit de sprijinul consultativ este crearea condițiilor necesare pentru creșterea numărului potențial de destinatari eligibili din cadrul segmentelor de piață emergente, în special în cazurile în care dimensiunea mică a proiectelor individuale majorează considerabil costurile de tranzacție la nivelul proiectului, cum se întâmplă în cazul ecosistemului financiar social, inclusiv al organizațiilor filantropice, sau în cazul sectoarelor culturale și creative. Sprijinul pentru consolidarea capacităților trebuie să completeze acțiunile întreprinse în cadrul altor programe ale Uniunii care acoperă domenii de politică specifice. De asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a sprijini consolidarea capacităților potențialilor promotori de proiecte, în special organizații și autorități locale.

(60)  Trebuie să fie instituit Portalul InvestEU, care să ofere o bază de date referitoare la proiecte ușor de accesat și de utilizat pentru a promova vizibilitatea proiectelor de investiții pentru care este nevoie de finanțare, punându-se un accent deosebit pe furnizarea unei rezerve potențiale de proiecte de investiții compatibile cu legislația și politicile Uniunii pentru partenerii de implementare.

(61)  În conformitate cu Regulamentul [Instrumentul de redresare al Uniunii Europene] și în limitele resurselor alocate în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în aplicare măsuri de redresare și de reziliență în cadrul ▌ InvestEU ca răspuns la impactul fără precedent al crizei cauzate de COVID-19 și să se consolideze economia Uniunii pe termen lung. Aceste resurse suplimentare trebuie utilizate în așa fel încât să se asigure respectarea termenelor prevăzute în Regulamentul [EURI]. Această cerință va fi îndeplinită prin încheierea, până la 31 decembrie 2023, a acordurilor de garantare relevante cu partenerii de implementare.

(62)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(15), este necesară evaluarea Programului InvestEU pe baza informațiilor colectate prin aplicarea cerințelor specifice de monitorizare, evitându-se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea efectelor Programului InvestEU pe teren.

(63)  Trebuie pus în aplicare un cadru de monitorizare solid, care să fie bazat pe indicatori de realizare, de rezultat și de impact, pentru a urmări progresele în ceea ce privește atingerea obiectivelor Uniunii. Pentru a garanta responsabilitatea față de cetățenii Uniunii, Comisia trebuie să raporteze anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele, impactul și operațiunile Programului InvestEU.

(64)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se aplică în cazul prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții, premii sau gestiune indirectă și prevăd verificarea responsabilităților actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

(65)  Regulamentul financiar se aplică Programului InvestEU. Regulamentul prevede norme privind execuția bugetului Uniunii, inclusiv norme privind garanțiile bugetare.

(66)  În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(16), cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului(17), cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2185/96 al Consiliului(18) și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului(19), interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, inclusiv a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, aplicarea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate investiga și urmări penal infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului(20). În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde acces și drepturile necesare Comisiei, OLAF și EPPO în ceea ce privește acele state membre care participă la cooperarea consolidată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, precum și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că eventualii terți implicați în gestiunea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(67)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede implementarea programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului respectiv. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament trebuie introdusă o dispoziție specifică prin care să se acorde drepturile și accesul necesare ordonatorului de credite responsabil, OLAF și Curții de Conturi Europene pentru a-și exercita în mod exhaustiv competențele care le revin.

(68)  În temeiul articolului 83 din [Propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”)](21), persoanele și entitățile stabilite în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor Programului InvestEU și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care este legată țara sau teritoriul de peste mări relevant.

(69)  Pentru a completa elementele neesențiale ale prezentului regulament cu orientările privind investițiile și cu un tablou de bord al indicatorilor, pentru a facilita adaptarea rapidă și flexibilă a indicatorilor de performanță și pentru a ajusta rata de provizionare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE trebuie delegată Comisiei în ceea ce privește elaborarea indicatorilor care urmează să fie folosiți de Comitetul director pentru a stabili care sunt statele membre și sectoarele cele mai afectate din punct de vedere economic de pandemia de COVID-19, precum și statele membre în care posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru solvabilitate din partea statului este mai limitată, cât și metodologia pentru aplicarea indicatorilor respectivi și elaborarea orientărilor privind investițiile pentru operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul diferitelor componente de politică, tabloul de bord, modificarea anexei III la prezentul regulament pentru a revizui sau a completa indicatorii și ajustarea ratei de provizionare. În conformitate cu principiul proporționalității, aceste orientări privind investițiile trebuie să includă dispoziții adecvate pentru a se evita o sarcină administrativă inutilă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(69a)  Este necesar să se asigure că Programul InvestEU este implementat cât mai rapid posibil după intrarea sa în vigoare. Prin urmare, ar fi oportun să se permită partenerilor de implementare să prezinte Comisiei operațiuni de finanțare și de investiții înainte de începerea funcționării Comitetului pentru investiții sau înainte de încheierea acordului de garantare relevant. În astfel de cazuri, Comisia ar trebui să fie responsabilă de aprobarea operațiunilor. Ar trebui să fie, de asemenea, posibilă cumularea ambelor instrumente financiare stabilite de programele menționate în anexa IV la prezentul regulament și a garanției UE stabilite de Regulamentul (UE) 2015/1017 cu instrumentele financiare prevăzute în prezentul regulament, dacă este cazul și sub rezerva unei evaluări prealabile.

(70)  Programul InvestEU trebuie să vizeze disfuncționalități specifice ale pieței și situații specifice de investiții sub nivelul optim care afectează ansamblul Uniunii și statele membre și trebuie să prevadă, pentru abordarea disfuncționalităților de piață noi sau complexe, o testare pe piață la nivelul întregii Uniuni a produselor financiare inovatoare, precum și sisteme de difuzare a acestora. Prin urmare, se justifică o acțiune la nivelul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

1.  Prezentul regulament instituie Fondul InvestEU, care furnizează o garanție a UE pentru a sprijini operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de partenerii de implementare, care contribuie la obiectivele politicilor interne ale Uniunii.

2.  De asemenea, prezentul regulament instituie un mecanism de consiliere pentru a oferi sprijin în vederea dezvoltării unor proiecte cu potențial investițional și a accesului la finanțare și pentru a asigura asistență în vederea consolidării capacităților aferente („Platforma de consiliere InvestEU”). De asemenea, regulamentul instituie o bază de date care conferă vizibilitate proiectelor ai căror promotori caută finanțare și care oferă investitorilor informații despre oportunitățile de investiții („Portalul InvestEU”).

3.  Prezentul regulament stabilește obiectivele Programului InvestEU, bugetul și cuantumul garanției UE pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele de acordare a acestei finanțări.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)  „Programul InvestEU” înseamnă Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU, Portalul InvestEU și operațiunile de finanțare mixtă, în mod colectiv;

(2)  „garanție a UE” înseamnă o garanție bugetară generală irevocabilă, necondiționată și acordată la cerere, furnizată de bugetul Uniunii, prin care garanțiile bugetare acordate în conformitate cu articolul 219 alineatul (1) din Regulamentul financiar produc efecte prin intrarea în vigoare a unor acorduri individuale de garantare cu partenerii de implementare;

(3)  „componentă de politică” înseamnă un domeniu specific în care garanția UE oferă sprijin, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1);

(4)  „compartiment” înseamnă o parte a garanției UE definită din punctul de vedere al originii resurselor care o susțin;

(5)  „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă o operațiune sprijinită de bugetul Uniunii care combină forme de sprijin nerambursabile, rambursabile sau de ambele tipuri, din bugetul Uniunii, cu forme rambursabile de sprijin din partea instituțiilor de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice sau din partea instituțiilor financiare comerciale și a investitorilor; în sensul prezentei definiții, programele Uniunii finanțate din alte surse decât bugetul Uniunii, cum ar fi Fondul pentru inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), pot fi asimilate programelor Uniunii finanțate din bugetul Uniunii;

(6)  „BEI” înseamnă Banca Europeană de Investiții;

(7)  „grupul BEI” înseamnă BEI, filialele acesteia și alte entități înființate în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din Protocolul nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE (Statutul BEI);

(8)  „contribuție financiară” înseamnă o contribuție a unui partener de implementare sub forma capacității sale de asumare de riscuri care este furnizată în condiții de egalitate (pari passu) cu garanția UE sau sub altă formă care permite o implementare eficientă a Programului InvestEU, asigurând, în același timp, o aliniere adecvată a intereselor;

(9)  „acord de contribuție” înseamnă un instrument juridic prin care Comisia și unul sau mai multe state membre stabilesc condițiile garanției UE în cadrul compartimentului pentru statele membre, astfel cum se prevede la articolul 9;

(10)  „produs financiar” înseamnă un mecanism sau un acord financiar prin care partenerul de implementare oferă finanțare directă sau intermediată destinatarilor finali utilizând oricare dintre tipurile de finanțare menționate la articolul 15;

(11)  „operațiuni de finanțare și/sau de investiții” înseamnă operațiuni menite să asigure finanțare directă sau indirectă, prin intermediul produselor financiare, destinatarilor finali, efectuate de un partener de implementare în nume propriu, furnizate de acesta în conformitate cu normele, politicile și procedurile sale interne și contabilizate în situațiile sale financiare sau, după caz, publicate în notele la situațiile financiare respective;

(12)  „fonduri care fac obiectul gestiunii partajate” înseamnă fonduri în cadrul cărora este prevăzută posibilitatea de a aloca o parte din respectivele fonduri pentru provizionarea unei garanții bugetare în cadrul compartimentului pentru statele membre al Fondului InvestEU, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european Plus (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și [Fondul pentru o tranziție justă (FTJ)](22);

(13)  „acord de garantare” înseamnă un instrument juridic prin care Comisia și un partener de implementare precizează condițiile pentru propunerea de operațiuni de finanțare sau de investiții care să beneficieze de garanția UE, pentru furnizarea garanției UE pentru operațiunile respective și pentru implementarea lor în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

(14)  „partener de implementare” înseamnă o contraparte eligibilă, cum ar fi o instituție financiară sau alt intermediar financiar cu care Comisia a încheiat un acord de garantare;

(15)  „proiect important de interes european comun” înseamnă un proiect care îndeplinește toate criteriile prevăzute în Comunicarea Comisiei intitulată „Criterii pentru analiza compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun” (JO C 188, 20.6.2014, p. 4) sau în orice revizuire ulterioară;

(16)  „Platforma de consiliere InvestEU” înseamnă asistența tehnică definită la articolul 24;

(17)  „acord de consiliere” înseamnă un instrument juridic prin care Comisia și partenerul de consiliere precizează condițiile pentru implementarea Platformei de consiliere InvestEU;

(18)  „inițiativă de consiliere” înseamnă asistența tehnică și serviciile de consiliere care sprijină investițiile, inclusiv activitățile de consolidare a capacităților, oferite de partenerii de consiliere, de prestatorii externi de servicii contractați de Comisie sau de agenții executive;

(19)  „partener de consiliere” înseamnă o contraparte eligibilă, cum ar fi o instituție financiară sau altă entitate cu care Comisia a încheiat un acord de consiliere pentru a implementa una sau mai multe inițiative de consiliere, altele decât inițiativele de consiliere implementate prin intermediul prestatorilor externi de servicii contractați de Comisie sau de agenții executive;

(20)  „Portalul InvestEU” înseamnă baza de date definită la articolul 25;

(21)  „orientări în materie de investiții” înseamnă orientările stabilite printr-un act delegat menționat la articolul 7 alineatul (7);

(22)  „platformă de investiții” înseamnă un vehicul cu scop special, un cont gestionat, un acord contractual de cofinanțare sau de partajare a riscurilor sau un mecanism instituit prin orice alte mijloace prin intermediul cărora entitățile canalizează o contribuție financiară pentru a finanța o serie de proiecte de investiții și care pot include:

(a)  o platformă națională sau subnațională, care reunește mai multe proiecte de investiții pe teritoriul unui stat membru;

(b)  o platformă transfrontalieră, multinațională, regională sau macroregională care reunește parteneri din mai multe state membre, regiuni sau din țări terțe interesați de proiecte de investiții desfășurate într-o anumită zonă geografică;

(c)  o platformă tematică care reunește proiecte de investiții dintr-un anumit sector;

(23)  „microfinanțare” înseamnă microfinanțare astfel cum este definită la articolul [2 alineatul (11)] din Regulamentul [[FSE+] numărul];

(24)  „bancă sau instituție națională de promovare” sau „BINP” înseamnă o entitate juridică ce desfășoară activități financiare cu titlu profesional, căreia un stat membru sau o entitate a unui stat membru de la nivel central, regional sau local i-a acordat un mandat de desfășurare de activități de dezvoltare sau de promovare;

(25)  „întreprindere mică și mijlocie” sau „IMM” înseamnă o microîntreprindere, o întreprinderi mică sau mijlocie în sensul anexei la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei(23);

(26)  „întreprindere mică cu capitalizare medie” înseamnă o entitate care nu este un IMM și care are până la 499 de angajați;

(26a)  „întreprinderi” înseamnă, în sensul componentei dedicate sprijinului pentru solvabilitate, întreprinderi, companii de proiecte, parteneriate public-privat și alte structuri juridice;

(27)  „întreprindere socială” înseamnă o întreprindere socială astfel cum este definită la articolul [2 alineatul (15)] din Regulamentul [[FSE +] numărul];

(28)  „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii.

Articolul 3

Obiectivele Programului InvestEU

1.  Obiectivul general al Programului InvestEU este acela de a sprijini obiectivele de politică ale Uniunii prin intermediul unor operațiuni de finanțare și de investiții care contribuie la:

(a)  competitivitatea Uniunii, inclusiv la cercetare, inovare și digitalizare;

(b)  creșterea și ocuparea forței de muncă în economia Uniunii, la sustenabilitatea economiei Uniunii și la dimensiunea sa de mediu și climatică care contribuie la realizarea ODD și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice și la crearea de locuri de muncă de înaltă calitate;

(c)  reziliența și incluziunea sociale și capacitatea de inovare în plan social ale Uniunii;

(d)  promovarea progresului științific și tehnologic, a culturii, a educației și a formării;

(e)  integrarea piețelor de capital ale Uniunii și consolidarea pieței unice, inclusiv la soluțiile care remediază fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii, diversificând sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune și promovând finanțarea sustenabilă;

(f)  promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale; sau

(g)  redresarea sustenabilă și favorabilă incluziunii a economiei Uniunii, în special a IMM-urilor, după criza provocată de pandemia de COVID-19, prin menținerea și consolidarea lanțurilor sale valorice strategice existente de active corporale sau necorporale și prin dezvoltarea de noi astfel de lanțuri valorice, precum și prin menținerea și consolidarea activităților de importanță strategică pentru Uniune în ceea ce privește infrastructura critică, fie fizică sau virtuală, fie bazată pe proprietatea intelectuală, tehnologiile transformaționale, inovațiile și contribuțiile revoluționare pentru întreprinderi și consumatori și prin sprijinirea unei tranziții sustenabile în conformitate cu obiectivele climatice ale Uniunii pentru 2030 și 2050 și ținând cont de principiul „a nu provoca prejudicii semnificative”.

2.  Programul InvestEU are următoarele obiective specifice:

(a)  sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de infrastructura sustenabilă în domeniile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (a);

(b)  sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de cercetare, inovare și digitalizare, inclusiv acordarea de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor inovatoare și pentru introducerea pe piață a tehnologiilor în domeniile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b);

(c)  sporirea accesului la finanțare și a disponibilității finanțării pentru IMM-uri și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie, precum și sporirea competitivității globale a acestor IMM-uri;

(d)  sporirea accesului la finanțare și microfinanțare și a disponibilității fondurilor pentru întreprinderile sociale, sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții legate de investițiile sociale, competențe și aptitudini și dezvoltarea și consolidarea piețelor de investiții sociale în domeniile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (d);

(e)  sprijinirea operațiunilor de finanțare și de investiții în sectoarele menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (e) pentru a menține și a consolida autonomia strategică și sustenabilitatea Uniunii și caracterul incluziv și convergența economiei acesteia, precum și pentru a spori reziliența la șocurile economice;

(ea)  sprijinirea solvabilității întreprinderilor care sunt stabilite într-un stat membru și care își desfășoară activitatea în Uniune.

Articolul 4

Bugetul și cuantumul garanției UE

1.  Garanția UE destinată compartimentului pentru UE menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 91 773 320 000 EUR (în prețuri curente). Aceasta este provizionată la o rată de 40 %. Cuantumul menționat la articolul 34 alineatul (3) primul paragraf litera (a) este luat, de asemenea, în considerare la calcularea provizionării care rezultă din această rată de provizionare.

Un cuantum suplimentar al garanției UE poate fi furnizat în scopul compartimentului pentru statele membre menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (b), sub rezerva alocării cuantumurilor corespunzătoare de către statele membre, în conformitate cu [articolul 10 alineatul (1)] din Regulamentul [[RDC] numărul](24) ▌și cu articolul [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planurile strategice PAC] numărul](25) și în conformitate cu punerea în aplicare a măsurilor relevante din planurile de redresare și reziliență în temeiul Regulamentului [Mecanismul de redresare și reziliență].

De asemenea, un cuantum suplimentar al garanției UE poate fi furnizat sub formă de numerar de către statele membre în scopul compartimentului pentru statele membre. Acest cuantum constituie venit alocat extern în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) a doua teză din Regulamentul financiar.

Contribuțiile țărilor terțe menționate la articolul 5 vor face, de asemenea, să crească garanția UE menționată la primul paragraf, furnizând o provizionare integrală în numerar, în conformitate cu articolul 218 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

2.  Un cuantum de 31 153 850 000 EUR (în prețuri curente) din cuantumul menționat la alineatul (1) primul paragraf se alocă pentru operațiunile de implementare a măsurilor menționate la articolul 2 din Regulamentul [EURI] pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (e).

Un cuantum de 19 850 000 000 EUR (în prețuri curente) din cuantumul menționat la alineatul (1) primul paragraf se alocă pentru operațiunile de implementare a măsurilor menționate la articolul 2 din Regulamentul [EURI] pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (ea).

Un cuantum de 40 769 470 000 EUR (în prețuri curente) din cuantumul menționat la alineatul (1) primul paragraf se alocă obiectivelor menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a) - (d).

Cuantumurile menționate la primul și al doilea paragraf sunt disponibile numai începând cu data menționată la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul [EURI].

Repartizarea orientativă a garanției UE în scopul compartimentului pentru UE este stabilită în anexa I la prezentul regulament. Acolo unde este cazul, Comisia se poate abate de la cuantumurile menționate în anexa I ▌cu până la 15 % pentru fiecare obiectiv. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu o astfel de abatere.

3.  Valoarea pachetului financiar pentru implementarea măsurilor prevăzute în capitolele VI și VII este de 824 733 000 EUR (în prețuri curente).

4.  Cuantumul menționat la alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, pentru asistența tehnică și administrativă destinată implementării Programului InvestEU, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme informatice instituționale.

4a.  În cazul în care granturile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul [EURI] nu au fost utilizate integral până la 31 decembrie 2023 sau în cazul în care împrumuturile către statele membre menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul [EURI] nu au fost acordate până la 31 decembrie 2023, o parte din suma neutilizată sau marja de manevră nealocată, până la maximum 16 000 000 000 EUR (în prețuri curente), se pune automat la dispoziția Fondului InvestEU pentru provizionarea garanției UE pentru perioada 2024-2027, în conformitate cu articolul X din Regulamentul [EURI]. Valoarea garanției UE menționată la alineatul (1) primul paragraf de la acest articol și distribuția garanției UE stabilită în anexa I la prezentul regulament se ajustează în sens ascendent în mod corespunzător.

Articolul 5

Țări terțe asociate Fondului InvestEU

Compartimentul pentru UE al Fondului InvestEU menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) și fiecare dintre componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1), cu excepția componentei pentru investiții europene strategice, pot primi contribuții din partea următoarelor țări terțe care doresc să participe la anumite produse financiare în conformitate cu articolul 218 alineatul (2) din Regulamentul financiar:

(a)  statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile prevăzute în Acordul privind Spațiul Economic European;

(b)  țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a acestora la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și aceste țări terțe;

(c)  țările terțe cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările terțe respective;

(d)  țări terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific care reglementează participarea țării terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

(i)  să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;

(ii)  să stabilească condițiile de participare la programele Uniunii, inclusiv calcularea contribuțiilor financiare la programele individuale și la costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) a doua teză din Regulamentul financiar;

(iii)  să nu confere țării terțe o putere decizională asupra programului Uniunii;

(iv)  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Articolul 6

Implementare și forme de finanțare din partea Uniunii

1.  Garanția UE este implementată prin gestiune indirectă împreună cu organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (ii), (iii), (v) și (vi) din Regulamentul financiar. Alte forme de finanțare din partea Uniunii prevăzute în prezentul regulament se implementează prin gestiune directă sau indirectă, în conformitate cu Regulamentul financiar, inclusiv granturile implementate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar și operațiunile de finanțare mixtă implementate în conformitate cu prezentul articol, cât mai armonios posibil și asigurându-se sprijinirea eficientă și coerentă a politicilor Uniunii.

2.  Operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția UE care fac parte dintr-o operațiune de finanțare mixtă care combină sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament cu sprijinul acordat în cadrul unuia sau mai multor alte programe ale Uniunii sau de către Fondul pentru inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS):

(a)  sunt conforme cu obiectivele de politică și respectă criteriile de eligibilitate stabilite în normele privind programul Uniunii în temeiul căruia se acordă sprijinul;

(b)  respectă prezentul regulament.

3.  Operațiunile de finanțare mixtă care includ un instrument financiar finanțat integral de alte programe ale Uniunii sau de Fondul pentru inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) fără a utiliza garanția UE prevăzută în prezentul regulament sunt conforme cu obiectivele de politică și respectă criteriile de eligibilitate stabilite în normele programului Uniunii în temeiul căruia se acordă sprijinul.

4.  În conformitate cu articolul 6 alineatul (2), formele de sprijin și instrumentele financiare nerambursabile din bugetul Uniunii care fac parte din operațiunea de finanțare mixtă menționată la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol se acordă în conformitate cu normele programului relevant al Uniunii și se implementează în cadrul operațiunii de finanțare mixtă în conformitate cu prezentul regulament și cu titlul X din Regulamentul financiar.

Raportarea referitoare la astfel de operațiuni de finanțare mixtă vizează, de asemenea, conformitatea acestora cu obiectivele de politică și criteriile de eligibilitate stabilite în normele programului Uniunii în temeiul căruia se decide sprijinul, precum și respectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL II

Fondul InvestEU

Articolul 7

Componente de politică

1.  Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor șase componente de politică, care vizează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim în domeniul lor specific de aplicare:

(a)  cuprinde investiții sustenabile în sectorul transporturilor, inclusiv în transportul multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în conformitate cu obiectivul Uniunii de eliminare a accidentelor rutiere mortale și a vătămărilor grave până în 2050, în reînnoirea și întreținerea infrastructurii feroviare și rutiere, în energie, în special în energia din surse regenerabile, în eficiența energetică în conformitate cu cadrul de politici privind energia pentru 2030, în proiectele de renovare a clădirilor axate pe economiile de energie și pe integrarea clădirilor într-un sistem energetic, de stocare, digital și de transport conectat, în îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, a conectivității și a accesului digital, inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea cu materii prime și în prelucrarea acestora, în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi navigabile interioare, în managementul deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu economia circulară, în natură și în alte infrastructuri de mediu, în patrimoniul cultural, în turism, în echipamente, în active mobile și în implementarea tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu legate de reziliența la schimbările climatice sau de sustenabilitate socială ale Uniunii și care respectă standardele de sustenabilitate socială și de mediu ale Uniunii;

(b)  componenta de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde activitățile de cercetare, dezvoltare de produse și inovare, transferul tehnologiilor și rezultatelor cercetării către piață în vederea sprijinirii facilitatorilor pieței și a cooperării dintre întreprinderi, demonstrarea și implementarea unor soluții inovatoare și sprijinul pentru dezvoltarea întreprinderilor inovatoare, precum și digitalizarea industriei din Uniune;

(c)  componenta de politică pentru IMM-uri: accesul la finanțare și disponibilitatea fondurilor în special pentru IMM-uri, inclusiv pentru IMM-urile inovatoare și cele care își desfășoară activitatea în sectoarele culturale și creative, precum și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie;

(d)  componenta de politică pentru investiții sociale și competențe: cuprinde microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor sociale, economia socială și măsurile de promovare a egalității de gen, a competențelor, a educației, a formării și a serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, inclusiv a infrastructurii de sănătate și învățământ și a locuințelor sociale și studențești, inovarea socială, asistența medicală și îngrijirea pe termen lung, incluziunea și accesibilitatea, activitățile culturale și creative cu obiectiv social și integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe;

(e)  componenta de politică pentru investiții europene strategice: cuprinde investiții strategice și orientate spre viitor pentru sprijinirea destinatarilor finali, printre care și IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, care sunt stabiliți într-un stat membru și care își desfășoară activitatea în Uniune și ale căror activități au o importanță strategică pentru Uniune, în special în perspectiva tranziției climatice și digitale, în concordanță cu prioritățile descrise în noua Strategie industrială pentru Europa, care urmărește ca Europa să fie competitivă la nivel mondial, verde și digitală, cu un model de dezvoltare bazat pe ecosisteme industriale și cu obiectivul de neutralitate climatică al Uniunii, [prevăzut în Legea europeană a climei] și obiectivele pentru 2030. Această componentă sprijină proiecte care îmbunătățesc competitivitatea economiilor Uniunii, refac capacitatea de producție, reduc dependența de lanțurile de aprovizionare vulnerabile și promovează spiritul de antreprenoriat, crearea de locuri de muncă și reziliența consolidată, în unul dintre următoarele domenii:

i)  furnizarea asistenței medicale critice, fabricarea și stocarea de produse medicale, inclusiv de vaccinuri, și de produse intermediare, ingrediente farmaceutice active și materii prime; dispozitive medicale; echipamente medicale și spitalicești, cum ar fi aparatele de respirație artificială, îmbrăcămintea și echipamentele de protecție, materialele și instrumentele de diagnosticare; echipamente de protecție individuală; dezinfectanți și produsele lor intermediare și materiile prime necesare pentru producerea acestora; consolidarea rezilienței sistemelor de asistență medicală și de sănătate în pregătirea viitoarei capacități de reacție în situații de criză sanitară, inclusiv efectuarea de teste de rezistență în ceea ce privește sistemele naționale și regionale de asistență medicală, și a sistemului de protecție civilă; pe baza principiului disponibilității și accesibilității din punct de vedere financiar a produselor esențiale pentru urgențele din domeniul sănătății;

ii)  infrastructura critică, fie ea fizică, analogă sau digitală, inclusiv elementele de infrastructură și bunurile mobile identificate drept critice în următoarele domenii: energie, transporturi, inclusiv transporturi publice și mobilitate activă, logistică, mediu, apă, sănătate, comunicații digitale și rețele securizate, 5G și rețele de comunicații electronice de foarte mare viteză, internetul obiectelor, platforme de servicii online, servicii de cloud computing și edge sigure, procesarea sau stocarea datelor, plăți și infrastructura financiară, aeronautică, securitate și apărare, comunicații, mass-media, educație și formare, infrastructura electorală și instalațiile sensibile, administrație publică, securitate, locuințe, precum și terenurile și bunurile imobile esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri critice;

iii)  furnizarea de know-how, bunuri, tehnologii și servicii care contribuie la funcționarea și întreținerea infrastructurii critice și a bunurilor mobile menționate la punctul (ii);

iv)  tehnologii generice, transformatoare, verzi și digitale esențiale, precum și inovații revoluționare în care investițiile sunt importante din punct de vedere strategic pentru economia Uniunii și viitorul industrial sustenabil și inovator al Uniunii, inclusiv reindustrializarea, ținând seama de principiul tranziției juste și de beneficii ample pentru societate, inclusiv:

(a)  inteligența artificială, tehnologia blockchain și a registrelor distribuite, programele informatice, robotica, semiconductorii, microprocesoarele, tehnologiile de tip cloud și edge (procesare la margine), calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, biotehnologia industrială, tehnologiile pentru mobilitatea sigură, sustenabilă, inteligentă și automatizată și logistica pentru toate modurile de transport,

(b)  tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile și alte tehnologii care contribuie la atingerea neutralității climatice până în 2050, tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv bateriile sustenabile, tehnologiile de transport sustenabile, aplicațiile curate pe bază de hidrogen și de pile de combustie, tehnologiile de decarbonizare pentru industrie, infrastructura pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon în procesele industriale, instalațiile de producere a energiei din surse biologice și fabrici care deservesc obiectivele tranziției energetice, tehnologiile economiei circulare și lanțurile de aprovizionare,

(ba)  sisteme și tehnologii spațiale, inclusiv componente spațiale critice, precum și servicii și aplicații spațiale,

(c)  biomedicina, nanotehnologiile, biothenologiile, produsele farmaceutice și materialele avansate, regenerabile și circulare,

(ca)  turismul;

v)  instalații de reciclare și de producție pentru producerea în masă a componentelor și dispozitivelor pentru tehnologiile informației și comunicațiilor în Uniune;

vi)  furnizarea și stocarea de factori de producție critici pentru actorii publici, întreprinderile sau consumatorii din Uniune, inclusiv energie, materii prime (mai puțin în cazurile deja vizate de cerințele legale) sau alimente, ținând seama de eficiența și circularitatea resurselor în cadrul lanțurilor valorice strategice și de ecosistemele strategice;

vii)  tehnologiile, factorii de producție și aplicațiile critice pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre, cum ar fi sectorul securității, al apărării și cel spațial și securitatea cibernetică, precum și produsele cu dublă utilizare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului și legislația conexă. Mai mult, destinatarii finali nu au dreptul să exporte tehnologie din domeniul apărării către țări terțe care amenință integritatea teritorială a statelor membre sau care încalcă în mod sistematic dreptul internațional ori subminează securitatea și stabilitatea regională sau globală;

(viia)   investiții și asistență tehnică pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, întreprinderi nou-înființate, întreprinderi familiale și comunități, pentru a spori reziliența lanțurilor lor valorice și a modelelor lor de afaceri, pentru a promova competențele antreprenoriale, precum și pentru a sprijini condițiile de stimulare a spiritului antreprenorial, inclusiv prin dezvoltarea de rețele de clustere și de centre de inovare digitală, precum și dezvoltarea tehnologică și durabilă tehnologică;

(viib)   capacități esențiale de detectare timpurie și capacități de răspuns instituțional și economic coordonat pentru a reacționa la riscurile de criză, precum și promovarea soluțiilor de continuitate a activităților și serviciilor în instituții și sectoare publice și private esențiale;

(viic)   investiții în activitățile New Space, atât în amonte, cât și în aval, pentru a introduce pe piață cele mai promițătoare tehnologii și aplicații, asigurând astfel competitivitatea industriei spațiale a Uniunii;

(viid)   investiții strategice în proiecte de energie din surse regenerabile și în proiecte de eficiență energetică, inclusiv renovarea clădirilor, cu un potențial ridicat de a contribui în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor stabilite în Directivele (UE) 2018/2001, (UE) 2018/2002 și (UE) 2018/844 și de a contribui la realizarea unui sector al construcțiilor neutru și eficient din punct de vedere al energiei, ca parte a Pactului verde european, astfel cum este prevăzut în [strategia privind renovarea în masă] sau în cadrul mecanismului Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile, eligibil în cadrul Programului InvestEU.

În plus, destinatarii finali care primesc finanțare în cadrul acestei componente nu sunt controlați de o țară terță sau de entități din țări terțe, iar conducerea lor executivă se află în Uniune, în vederea protejării securității Uniunii și a statelor sale membre.

Comitetul director stabilește toate cerințele necesare referitoare la controlul și conducerea executivă a destinatarilor finali pentru alte domenii din cadrul componentei pentru investiții europene strategice și la controlul intermediarilor din cadrul componentei respective, din perspectiva oricăror considerente de securitate sau de ordine publică aplicabile.

(ea)  o componentă dedicată sprijinului pentru solvabilitate, care cuprinde sprijin pentru solvabilitate acordat întreprinderilor care la sfârșitul anului 2019 încă nu erau în dificultate, conform condițiilor referitoare la ajutorul de stat, dar de atunci se confruntă cu riscuri semnificative legate de solvabilitate din cauza crizei cauzate de pandemia de COVID-19 sau întreprinderilor create la 31 decembrie 2020 sau înainte de această dată care au achiziționat sau gestionează activele ori sucursalele unei întreprinderi ce se afla deja în dificultate la sfârșitul anului 2019, conform condițiilor referitoare la ajutorul de stat, cu condiția ca gestionarea acestora să nu coincidă cu gestionarea întreprinderii aflate în dificultate, conform condițiilor referitoare la ajutorul de stat.

Componenta de sprijin pentru solvabilitate este deschisă tuturor statelor membre și domeniilor menționate în anexa II. Majoritatea finanțării acordate de InvestEU în cadrul componentei de sprijin pentru solvabilitate se utilizează pentru a sprijini:

(a)  întreprinderile eligibile din statele membre și din sectoarele cele mai afectate economic de criza cauzată de pandemia de COVID-19;

(b)  întreprinderile eligibile din statele membre în care posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru solvabilitate acordat de stat este mai limitată.

Comisia stabilește, prin acte delegate în conformitate cu articolul 33, atât indicatorii care urmează să fie folosiți de Comitetul director pentru a stabili care sunt statele membre și sectoarele cele mai afectate din punct de vedere economic de criza provocată de COVID-19, precum și statele membre în care posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru solvabilitate din partea statului este mai limitată, cât și metodologia pentru aplicarea indicatorilor respectivi.

Întreprinderile care primesc sprijin în cadrul componentei de sprijin pentru solvabilitate respectă, în cea mai mare măsură posibilă, garanții sociale și de mediu de nivel înalt minime, în conformitate cu orientările furnizate de Comitetul director. Aceste orientări includ dispoziții corespunzătoare pentru evitarea sarcinilor administrative inutile, ținând seama de dimensiunea întreprinderilor și incluzând dispoziții mai puțin stricte pentru IMM-uri. Aceste întreprinderi sunt încurajate să elaboreze planuri de tranziție ecologică, să avanseze în transformarea digitală și să protejeze locurile de muncă. Asistența tehnică este disponibilă pentru sprijinirea întreprinderilor în scopul realizării acestor tranziții.

Partenerii de implementare și intermediarii financiari din cadrul componentei dedicate sprijinului pentru solvabilitate sunt stabiliți într-un stat membru și își desfășoară activitatea în Uniune. Comitetul director stabilește eventualele cerințe necesare referitoare la controlul intermediarilor respectivi în contextul eventualelor considerații de ordine publică sau de securitate.

1a.  O schemă pentru o tranziție justă, al doilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă, este instituită orizontal, la nivelul tuturor componentelor de politică. Această schemă cuprinde investiții care abordează provocările sociale, economice și de mediu ce derivă din procesul de tranziție către atingerea obiectivului climatic al Uniunii pentru 2030 și a obiectivului său de a realiza neutralitatea climatică până în 2050.

2.  În cazul în care o operațiune de finanțare sau de investiții propusă Comitetului pentru investiții menționat la articolul 23 se încadrează în mai multe componente de politică, aceasta se atribuie componentei de politică în care se încadrează obiectivul său principal sau obiectivul principal al majorității subproiectelor sale, cu excepția situației în care orientările în materie de investiții conțin dispoziții contrare.

3.  Operațiunile de finanțare și de investiții sunt examinate pentru a se stabili dacă au un impact asupra mediului sau climei sau un impact social. În cazul în care aceste operațiuni au un astfel de impact, ele fac obiectul unei evaluări a sustenabilității climatice, de mediu și sociale, pentru a se reduce la minimum efectele nocive și pentru a se maximiza beneficiile în ceea ce privește clima, mediul și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii de proiecte care solicită finanțare furnizează informații adecvate pe baza orientărilor menționate la alineatul (4). Proiectele cu o dimensiune mai mică decât cea menționată în orientări sunt excluse de la această evaluare. Proiectele care sunt incompatibile cu obiectivele climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului regulament. În cazul în care partenerul de implementare ajunge la concluzia că nu trebuie să se facă o evaluare a sustenabilității, acesta trimite o justificare Comitetului pentru investiții.

4.  Comisia elaborează orientări în materie de sustenabilitate care, în conformitate cu obiectivele și standardele sociale și de mediu ale Uniunii, permit:

(a)  în ceea ce privește adaptarea, să se asigure reziliența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv prin măsuri de adaptare relevante, iar în ceea ce privește atenuarea, să se integreze în analiza cost-beneficiu costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice;

(b)  să se țină cont de impactul consolidat al proiectelor în ceea ce privește componentele principale ale capitalului natural referitoare la aer, apă, sol și biodiversitate;

(c)  să se estimeze impactul social al proiectelor, inclusiv asupra egalității de gen, asupra incluziunii sociale a anumitor zone sau populații și asupra dezvoltării economice a zonelor și sectoarelor afectate de probleme structurale, cum ar fi necesitatea de decarbonizare a economiei;

(d)  să se identifice proiectele care sunt incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor climatice;

(e)  să se pună la dispoziția partenerilor de implementare orientări referitoare la examinarea prevăzută la alineatul (3).

5.  Partenerii de implementare furnizează informațiile necesare pentru a permite urmărirea investițiilor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, pe baza orientărilor care urmează să fie furnizate de către Comisie.

6.  Partenerii de implementare au obiectivul ca cel puțin 60 % din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru infrastructura sustenabilă să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu.

Comisia, împreună cu partenerii de implementare, urmărește să asigure faptul că partea din garanția UE utilizată pentru componenta de politică pentru infrastructură sustenabilă este distribuită astfel încât să se realizeze un echilibru între diferitele domenii menționate la alineatul (1) litera (a).

7.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 33 pentru a completa prezentul regulament prin definirea orientărilor în materie de investiții pentru fiecare componentă de politică. Orientările în materie de investiții stabilesc, de asemenea, modalitățile de punere în aplicare a schemei pentru o tranziție justă, astfel cum se menționează la alineatul (1a). Orientările în materie de investiții sunt elaborate în strânsă legătură cu grupul BEI și cu alți potențiali parteneri de implementare.

8.  Pentru operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei pentru investiții europene strategice în sectorul securității, al apărării și cel spațial și în domeniul securității cibernetice, orientările în materie de investiții pot stabili limitări în ceea ce privește transferul și acordarea de licențe privind drepturile de proprietate intelectuală pentru tehnologiile critice și tehnologiile care contribuie la protejarea securității Uniunii și a statelor sale membre.

9.  Comisia pune informațiile despre aplicarea și interpretarea orientărilor în materie de investiții la dispoziția partenerilor de implementare, a Comitetului pentru investiții și a partenerilor de consiliere.

Articolul 8

Compartimente

1.  Componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) sunt alcătuite dintr-un compartiment pentru UE și un compartiment pentru statele membre. Compartimentele respective vizează disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim, după cum urmează:

(a)  compartimentul pentru UE vizează oricare dintre următoarele situații:

(i)  disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim legate de prioritățile de politică ale Uniunii;

(ii)  disfuncționalități specifice ale pieței sau situații specifice de investiții sub nivelul optim care afectează ansamblul Uniunii sau statele membre; sau

(iii)  disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim care necesită dezvoltarea unor soluții financiare și a unor structuri de piață inovatoare, în special disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim noi sau complexe;

(b)  compartimentul pentru statele membre vizează disfuncționalități specifice ale pieței sau situații specifice de investiții sub nivelul optim în una sau mai multe regiuni sau state membre, în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică ale fondurilor din care se alocă contribuții și care fac obiectul gestiunii partajate sau ale cuantumului suplimentar furnizat de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf, în special pentru a consolida coeziunea economică, socială și teritorială în Uniune prin remedierea dezechilibrelor dintre regiunile sale.

2.  Dacă este cazul, compartimentele menționate la alineatul (1) se folosesc într-o manieră complementară pentru a sprijini o anumită operațiune de finanțare sau de investiții, inclusiv prin combinarea sprijinului din ambele compartimente.

Articolul 9

Dispoziții specifice aplicabile compartimentului pentru statele membre

1.  Cuantumurile alocate de un stat membru în mod voluntar în temeiul articolului [10 alineatul (1)] din Regulamentul [[RDC] numărul] sau al articolului [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planurile strategice PAC] numărul] sau în conformitate cu punerea în aplicare a măsurilor relevante din planurile de redresare și reziliență instituite în temeiul Regulamentului [Mecanismul de redresare și reziliență] se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre care acoperă operațiunile de finanțare și de investiții în statul membru în cauză sau pentru o posibilă contribuție din fondurile care fac obiectul gestiunii partajate sau din contribuții realizate în conformitate cu punerea în aplicare a măsurilor relevante din planurile de redresare instituite în temeiul Regulamentului [Mecanismul de redresare și reziliență] către Platforma de consiliere InvestEU. Aceste cuantumuri se utilizează pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor de politică specificate în acordul de parteneriat menționat la articolul 7 din Regulamentul [[RDC] numărul], în programele sau în planul strategic PAC sau în Planul de redresare și reziliență al statului membru în cauză care contribuie la InvestEU.

Cuantumul suplimentar alocat de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf se utilizează pentru provizionarea părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre.

2.  Constituirea părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este condiționată de încheierea unui acord de contribuție între un stat membru și Comisie.

Al patrulea paragraf de la prezentul alineat și alineatul (5) din prezentul articol nu se aplică cuantumului suplimentar acordat de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf.

Dispozițiile din prezentul articol legate de cuantumurile alocate în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul [RDC numărul] sau al articolului 75 alineatul (1) din Regulamentul [Planurile strategice PAC] sau în conformitate cu punerea în aplicare a măsurilor relevante din planurile de redresare și reziliență instituite în temeiul Regulamentului [Mecanismul de redresare și reziliență] nu se aplică unui acord de contribuție privind un cuantum suplimentar din partea unui stat membru, menționat la articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf.

Statul membru și Comisia încheie un acord de contribuție sau un amendament la acesta în termen de patru luni de la decizia Comisiei de aprobare a acordului de parteneriat în temeiul articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul [RDC] sau a planului strategic PAC în temeiul Regulamentului [PAC] sau a Planului de redresare și reziliență instituit în temeiul Regulamentului [Mecanismul de redresare și reziliență] sau simultan cu decizia Comisiei de modificare a unui program în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul [RDC] sau a unui plan strategic PAC în conformitate cu articolul 107 din Regulamentul [PAC] sau a unui Plan de redresare și reziliență în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul [Mecanismul de redresare și reziliență].

Două sau mai multe state membre pot încheia cu Comisia un acord comun de contribuție.

Prin derogare de la articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul financiar, rata de provizionare a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este stabilită la 40 % și poate fi ajustată în sensul reducerii sau măririi în fiecare acord de contribuție, pentru a ține seama de riscurile legate de produsele financiare care se intenționează a fi utilizate.

3.  Acordul de contribuție conține cel puțin următoarele elemente:

(a)  cuantumul total al părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre corespunzătoare statului membru, rata de provizionare a acesteia, cuantumul contribuției din fonduri care fac obiectul gestiunii partajate sau contribuții din planurile de redresare și reziliență instituite în temeiul Regulamentului [Mecanismul de redresare și reziliență], faza de constituire a provizionării în conformitate cu un plan financiar anual și cuantumul datoriei contingente rezultate care trebuie să fie acoperită de o garanție reciprocă (back-to-back) constituită de statul membru în cauză;

(b)  strategia statului membru, constând în produsele financiare și efectul lor minim de levier, acoperirea geografică, inclusiv acoperirea regională dacă este nevoie, tipurile de proiecte, perioada de investiție și, dacă este cazul, categoriile de destinatari finali și de intermediari eligibili;

(c)  potențialul partener sau potențialii parteneri de implementare, propuși în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) al patrulea paragraf și obligația Comisiei de a informa statul membru cu privire la partenerul sau partenerii de implementare selectați;

(d)  orice contribuție din fonduri care fac obiectul gestiunii partajate sau contribuții din planurile de redresare și reziliență instituite în temeiul Regulamentului [Mecanismul de redresare și reziliență] la Platforma de consiliere InvestEU;

(e)  obligația de a furniza rapoarte anuale statului membru, inclusiv raportarea privind indicatorii relevanți legați de obiectivele de politică, acoperiți de acordul de parteneriat, de program sau de planul strategic PAC sau de Planul de redresare și reziliență și menționați în acordul de contribuție;

(f)  dispoziții privind remunerarea părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre;

(g)  orice combinație cu resurse din cadrul compartimentului pentru UE în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), inclusiv pentru realizarea unei structuri stratificate destinate să asigure o mai bună acoperire a riscurilor.

4.  Acordurile de contribuție sunt puse în aplicare de Comisie prin acorduri de garantare încheiate cu partenerii de implementare în conformitate cu articolul 16 și prin acorduri de consiliere încheiate cu partenerii de consiliere în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) al doilea paragraf.

În cazul în care nu a fost încheiat niciun acord de garantare în termen de nouă luni de la încheierea acordului de contribuție, acordul de contribuție se reziliază sau se prelungește de comun acord. În cazul în care cuantumul unui acord de contribuție nu a fost angajat integral în temeiul unuia sau mai multor acorduri de garantare în termen de nouă luni de la încheierea acordului de contribuție, cuantumul respectiv se modifică în consecință. Cuantumul neutilizat al provizionării atribuibil cuantumurilor alocate de statele membre în temeiul articolului [10 alineatul (1) din Regulamentul [[RDC]] sau al articolului [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[PAC]] sau în conformitate cu punerea în aplicare a măsurilor relevante din planurile de redresare și reziliență instituite în temeiul Regulamentului [Mecanismul de redresare și reziliență] se reutilizează în conformitate cu [articolul 10 alineatul (5)] din Regulamentul [[RDC] numărul] și cu articolul [75 alineatul (5)] din Regulamentul [[planurile strategice PAC] numărul] și cu articolul [X] din Regulamentul [Mecanismul de redresare și reziliență]. Cuantumul neutilizat al provizionării atribuibil cuantumurilor alocate de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul regulament se rambursează statului membru.

În cazul în care un acord de garantare nu a fost pus în aplicare în mod corespunzător în perioada prevăzută la articolul [10 alineatul (6)] din Regulamentul [[RDC] numărul] sau la articolul [75 alineatul (6)] din Regulamentul [[planurile strategice PAC] numărul] sau la articolul [X] din Regulamentul [Mecanismul de redresare și reziliență], acordul de contribuție se modifică. Cuantumul neutilizat al provizionării atribuibil cuantumurilor alocate de statele membre în temeiul articolului [10 alineatul (1) din Regulamentul [[RDC]] sau al articolului [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[PAC]] sau al articolului [X] din Regulamentul [Mecanismul de redresare și reziliență] se reutilizează în conformitate cu [articolul 10 alineatul (6)] din Regulamentul [[RDC] numărul] și cu articolul [75 alineatul (6)] din Regulamentul [[planurile strategice PAC] numărul] și cu articolul [X] din Regulamentul [Mecanismul de redresare și reziliență]. Cuantumul neutilizat al provizionării atribuibil cuantumurilor alocate de un stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul regulament se rambursează statului membru.

5.  Următoarele reguli se aplică provizionării acelei părți din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre care a fost stabilită printr-un acord de contribuție.

(a)  După faza de constituire menționată la alineatul (3) litera (a) de la prezentul articol, orice excedent anual de provizioane, calculat prin compararea cuantumului provizioanelor impuse de rata de provizionare stabilită în acordul de contribuție cu cuantumul efectiv al provizioanelor, este reutilizat în conformitate cu [articolul 10 alineatul (7)] din [RDC] și cu articolul [75 alineatul (7)] din [[Planurile strategice PAC] numărul] și cu articolul [X] din Regulamentul [Mecanismul de redresare și reziliență].

(b)  Prin derogare de la articolul 213 alineatul (4) din Regulamentul financiar, după faza de constituire menționată la alineatul (3) litera (a) de la prezentul articol, provizionarea nu ocazionează realimentări anuale pe perioada de disponibilitate a acestei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre.

(c)  Comisia informează imediat statul membru în cazul în care nivelul provizioanelor pentru această parte a garanției UE scade sub 20 % din provizionarea inițială ca urmare a unor cereri de executare a acestei părți din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre.

(d)  În cazul în care nivelul provizioanelor pentru această parte a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre atinge 10 % din provizionarea inițială, statul membru în cauză furnizează, la cererea Comisiei, până la 5 % din provizioanele inițiale fondului comun de provizionare menționat la articolul 212 din Regulamentul financiar.

CAPITOLUL III

PARTENERIATUL DINTRE COMISIE ȘI GRUPUL BEI

Articolul 10

Domeniul de aplicare al parteneriatului

(1)  Comisia și grupul BEI formează un parteneriat în temeiul prezentului regulament cu obiectivul de a sprijini implementarea InvestEU și de a promova coerența, caracterul incluziv, adiționalitatea și eficiența implementării. În concordanță cu dispozițiile prezentului regulament și astfel cum se precizează în acordurile menționate la alineatul (3), grupul BEI:

(a)  implementează partea din garanția UE specificată la articolul 12 alineatul (4);

(b)  sprijină implementarea compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU și, după caz, a compartimentului pentru statele membre, în special prin:

(i)  aducerea unei contribuții, împreună cu potențialii parteneri de implementare, la orientările în materie de investiții în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) și prin aducerea unei contribuții la elaborarea tabloului de bord în conformitate cu articolul 21, precum și prin aducerea unei contribuții la alte documente care stabilesc orientările operaționale pentru Fondul InvestEU;

(ii)  definirea, împreună cu Comisia și cu potențialii parteneri de implementare, a metodologiei riscului și a sistemului de identificare a riscurilor legate de operațiunile de finanțare și de investiții ale partenerilor de implementare pentru a permite ca aceste operațiuni să fie evaluate pe baza unei scale de rating comune;

(iii)  la cererea Comisiei și în acord cu partenerul de implementare potențial în cauză, efectuarea unei evaluări a sistemelor respectivului partener de implementare potențial și furnizarea de consultanță tehnică specifică cu privire la acele sisteme, dacă și în măsura în care este necesar în urma concluziilor auditului privind evaluarea bazată pe piloni în vederea implementării produselor financiare pe care respectivul potențial partener de implementare le are în vedere;

(iv)  emiterea unui aviz fără caracter obligatoriu cu privire la aspectele bancare, în special cu privire la riscul financiar și la condițiile financiare legate de partea din garanția UE care urmează să fie alocată partenerului de implementare, altul decât grupul BEI, astfel cum sunt definite în acordul de garantare care urmează să fie încheiat cu respectivul partener de implementare;

(v)  efectuarea de simulări și previziuni privind riscul financiar și remunerarea portofoliului agregat pe baza ipotezelor convenite cu Comisia;

(vi)  măsurarea riscului financiar al portofoliului agregat și furnizarea de rapoarte financiare privind portofoliul agregat precum și

(vii)  punerea la dispoziția Comisiei, la cererea acesteia și în acord cu partenerul de implementare, a unor servicii de restructurare și de recuperare prevăzute în acordul menționat la alineatul (3) litera (b), în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) litera (g), în cazul în care partenerul de implementare respectiv nu mai este responsabil de desfășurarea activităților de restructurare și de recuperare în temeiul acordului de garantare relevant;

(c)  poate să asigure unei bănci sau instituții naționale de promovare servicii de consolidare a capacităților, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (h), precum și alte servicii, în legătură cu implementarea produselor financiare sprijinite de garanția UE, dacă acest lucru este solicitat de respectiva bancă sau instituție națională de promovare;

(d)  în legătură cu Platforma de consiliere InvestEU:

(i)  i se alocă, din pachetul financiar menționat la articolul 4 alineatul (3), un cuantum de până la 525 000 000 EUR pentru inițiativele de consiliere menționate la articolul 24 și pentru sarcinile operaționale menționate la punctul (ii) de la prezenta literă (d);

(ii)  acordă consultanță Comisiei și îndeplinește sarcini operaționale stabilite în acordul menționat la alineatul (3) litera (c), prin:

–  sprijinirea Comisiei în ceea ce privește elaborarea, instituirea și funcționarea Platformei de consiliere InvestEU;

–  furnizarea unei evaluări a cererilor de sprijin consultativ pe care Comisia nu le consideră ca făcând obiectul inițiativelor de consiliere existente, cu scopul de a sprijini decizia de alocare a Comisiei în legătură cu cererile de consiliere primite prin intermediul punctului central de acces definit la articolul 24 alineatul (2) litera (a);

–  oferirea de sprijin băncilor sau instituțiilor naționale de promovare, la cererea acestora, prin consolidarea capacităților menționate la articolul 24 alineatul (2) litera (h), în legătură cu dezvoltarea capacităților lor de consiliere pentru a le permite să participe la inițiative de consiliere;

–  la cererea Comisiei și a unui potențial partener de consiliere și sub rezerva acordului grupului BEI, încheierea unui acord cu partenerul de consiliere, în numele Comisiei, pentru implementarea inițiativelor de consiliere.

Grupul BEI se asigură că sarcinile sale menționate la primul paragraf litera (d) punctul (ii) se desfășoară în întregime independent de rolul său de partener de consiliere.

După caz, Comisia colaborează cu partenerul de implementare pe baza constatărilor avizului emis de grupul BEI, menționat la prezentul alineat primul paragraf litera (b) punctul (iv). Comisia informează grupul BEI cu privire la decizia sa.

(2)  Informațiile bancare care au fost transmise grupului BEI de către Comisie în conformitate cu alineatul (1) litera (b) punctele (ii), (iv), (v) și (vi) se limitează la informațiile strict necesare grupului BEI pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul punctelor respective. Comisia definește, în strânsă legătură cu grupul BEI și cu potențialii parteneri de implementare, natura și sfera acestor informații bancare, ținând seama de cerințele privind buna gestiune financiară a garanției UE, de interesele legitime ale partenerului de implementare în ceea ce privește informațiile sensibile din punct de vedere comercial și de nevoile grupului BEI în scopul îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul punctelor sus-menționate.

(3)  Condițiile parteneriatului sunt prevăzute în acorduri, inclusiv:

(a)  în ceea ce privește acordarea și implementarea părții din garanția UE specificate la articolul 12 alineatul (4):

(i)  un acord de garantare între Comisie și grupul BEI sau

(ii)  acorduri de garantare separate între Comisie și BEI și filialele acesteia sau alte entități înființate în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din Statutul BEI, după caz;

(b)  un acord între Comisie și grupul BEI în legătură cu dispozițiile alineatului (1) literele (b) și (c);

(c)  un acord între Comisie și grupul BEI în legătură cu Platforma de consiliere InvestEU;

(d)  acorduri de prestare servicii între grupul BEI și băncile și instituțiile naționale de promovare referitoare la consolidarea capacităților și la alte servicii prestate în conformitate cu alineatul (1) litera (c).

(4)  Fără a aduce atingere articolului 17 alineatul (3) și articolului 24 alineatul (4) din prezentul regulament, costurile suportate de grupul BEI pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) de la prezentul articol sunt conforme cu condițiile convenite în acordul menționat la alineatul (3) litera (b) de la prezentul articol și pot fi acoperite din rambursările sau din veniturile atribuibile garanției UE sau din provizionare, în conformitate cu articolul 211 alineatele (4) și (5) din Regulamentul financiar, sau pot fi imputate pachetului financiar menționat la articolul 4 alineatul (3) din prezentul regulament, pe baza justificării acelor costuri de către grupul BEI, în limitele unui plafon global de 10 000 000 EUR.

(5)  Costurile suportate de grupul BEI pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale menționate la alineatul (1) litera (d) punctul (ii) sunt acoperite și plătite integral din cuantumul menționat la alineatul (1) litera (d) punctul (i), pe baza justificării acelor costuri de către grupul BEI și în limitele unui plafon global de 15 000 000 EUR.

Articolul 11

Conflictele de interese

(1)  În cadrul parteneriatului menționat la articolul 10, Grupul BEI ia toate măsurile și precauțiile necesare pentru a evita conflictele de interese cu alți parteneri de implementare, inclusiv prin crearea unei echipe specializate și independente pentru sarcinile menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (b) punctele (iii) - (vi). Echipa respectivă face obiectul unor norme stricte de confidențialitate, care continuă să se aplice membrilor echipei după ce aceștia au părăsit echipa.

(2)  Grupul BEI și alți parteneri de implementare informează fără întârziere Comisia cu privire la orice situație care constituie un conflict de interese sau care este posibil să conducă la un conflict de interese. În cazul în care există îndoieli, Comisia stabilește dacă există un conflict de interese și informează grupul BEI cu privire la concluzia sa. În cazul unui conflict de interese, grupul BEI ia măsurile adecvate. Comitetul director este informat cu privire la măsurile sus-menționate și la rezultatele acestora.

(3)  Grupul BEI ia măsurile de precauție necesare pentru a evita situațiile în care ar putea să apară un conflict de interese în implementarea Platformei de consiliere InvestEU, în special în ceea ce privește sarcinile sale operaționale legate de rolul său de sprijinire a Comisiei menționat la articolul 10 alineatul (1) litera (d) punctul (ii). În cazul unui conflict de interese, grupul BEI ia măsurile adecvate.

CAPITOLUL IV

Garanția UE

Articolul 12

Garanția UE

(1)  Garanția UE se acordă partenerilor de implementare ca o garanție irevocabilă și necondiționată, la cerere, în conformitate cu articolul 219 alineatul (1) din Regulamentul financiar și este implementată prin intermediul gestiunii indirecte în conformitate cu titlul X din regulamentul sus-menționat.

(2)  Remunerarea garanției UE este legată de caracteristicile și profilul de risc ale produselor financiare, luându-se în considerare natura operațiunilor subiacente de finanțare și de investiții și îndeplinirea obiectivelor de politică vizate de produsele financiare.

În cazurile justificate în mod corespunzător de natura obiectivelor de politică vizate de produsul financiar și de necesitatea ca produsele financiare să fie accesibile pentru destinatarii finali vizați, costul finanțării acordate destinatarului final poate fi redus sau condițiile finanțării respective pot fi îmbunătățite, prin ajustarea remunerării garanției UE sau, dacă este necesar, prin acoperirea costurilor administrative restante suportate de partenerul de implementare prin intermediul bugetului Uniunii, în special:

(a)  în situațiile în care condițiile dificile de pe piața financiară ar împiedica realizarea unei operațiuni de finanțare sau de investiții la prețuri conforme pieței sau

(b)  acolo unde este necesar, pentru a stimula operațiunile de finanțare și de investiții în sectoarele sau domeniile care se confruntă cu o disfuncționalitate semnificativă a pieței sau cu o situație de investiții sub nivelul optim sau pentru a facilita crearea de platforme de investiții,

(ba)  pentru componenta de sprijin pentru solvabilitate, în statele membre și în sectoarele cele mai afectate și în statele membre în care posibilitatea acordării de sprijin de stat pentru solvabilitate este mai limitată;

în măsura în care reducerea remunerării garanției UE sau acoperirea costurilor administrative restante suportate de partenerul de implementare nu are un impact semnificativ asupra provizionării garanției UE.

Reducerea remunerării garanției UE este în întregime în beneficiul destinatarilor finali.

(3)  Condiția prevăzută la articolul 219 alineatul (4) din Regulamentul financiar se aplică fiecărui partener de implementare pe bază de portofoliu.

(4)  Grupului BEI i se acordă 75 % din garanția UE din cadrul compartimentului pentru UE, astfel cum este prevăzută la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, în valoare de 68 829 990 000 EUR. Grupul BEI furnizează o contribuție financiară globală în valoare de 11 494 608 330 EUR. Contribuția respectivă este furnizată într-un mod și sub o formă care să faciliteze implementarea Fondului InvestEU și realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 14 alineatul (2).

(5)  Restul de 25 % din garanția UE din cadrul compartimentului pentru UE se acordă altor parteneri de implementare, care furnizează, de asemenea, o contribuție financiară care urmează să fie stabilită în acordurile de garantare.

(6)  Se depun toate eforturile pentru a asigura faptul că, la finalul perioadei de investiții, este acoperită o gamă largă de sectoare și de regiuni și este evitată concentrarea geografică sau sectorială excesivă. Aceste eforturi includ stimulente pentru băncile și instituțiile naționale de promovare de mai mici dimensiuni sau mai puțin complexe care au un avantaj comparativ datorită prezenței, cunoștințelor și competențelor lor în materie de investiții la nivel local. Comisia elaborează o abordare coerentă pentru a sprijini aceste eforturi.

(7)  Sprijinul garanției UE menționat la articolul 4 alineatul (2) primul și al doilea paragraf poate fi acordat pentru operațiuni de finanțare și de investiții care urmează să fie efectuate de un partener de implementare, cu condiția ca Comisia să fi încheiat un acord de garantare cu respectivul partener de implementare până la 31 decembrie 2023, îndeplinind astfel condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul [EURI]. În alte cazuri, sprijinul garanției UE poate fi acordat pentru operațiuni de finanțare și de investiții care intră sub incidența prezentului regulament pentru o perioadă de investiții care se încheie la 31 decembrie 2027.

Contractele ▌dintre partenerul de implementare și destinatarul final sau intermediarul financiar sau altă entitate menționată la articolul 15 alineatul (1) litera (a) se semnează până la 31 decembrie 2028.

Articolul 13

Operațiuni eligibile de finanțare și de investiții

(1)  Fondul InvestEU sprijină numai operațiunile de finanțare și de investiții care:

(a)  îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(e) din Regulamentul financiar, în special cele privind disfuncționalitățile pieței, situațiile de investiții sub nivelul optim și adiționalitatea, astfel cum sunt prevăzute la articolul 209 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar și în anexa V la prezentul regulament, precum și, după caz, maximizarea investițiilor private în conformitate cu articolul 209 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar;

(b)  contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii și intră sub incidența domeniilor eligibile pentru operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei de politică corespunzătoare, în conformitate cu anexa II la prezentul regulament;

(c)  nu acordă sprijin financiar pentru activitățile excluse definite la punctul B din anexa V la prezentul regulament precum și

(d)  sunt în concordanță cu orientările în materie de investiții.

(2)  În plus față de proiectele situate în Uniune sau într-o țară ori un teritoriu de peste mări legat(ă) de un stat membru, astfel cum sunt prevăzute în anexa II la TFUE, Fondul InvestEU poate sprijini următoarele proiecte și operațiuni prin operațiuni de finanțare și de investiții în cadrul altor componente decât componenta pentru investiții europene strategice sau componenta de sprijin pentru solvabilitate:

(a)  proiectele care implică entități situate sau stabilite în unul sau mai multe state membre și care se extind în una sau mai multe țări terțe, inclusiv state în curs de aderare, țări candidate și potențial candidate, țări care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, țări din Spațiul Economic European sau din Asociația Europeană a Liberului Schimb, într-o țară sau un teritoriu de peste mări prevăzut(ă) în anexa II la TFUE sau într-o țară terță asociată, indiferent dacă există sau nu un partener în aceste țări terțe ori țări sau teritorii de peste mări;

(b)  operațiunile de finanțare și de investiții în țările terțe menționate la articolul 5 care au contribuit la un anumit produs financiar.

(3)  Fondul InvestEU poate sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care furnizează finanțare unor destinatari finali care sunt persoane juridice stabilite în oricare din următoarele țări sau teritorii:

a)  un stat membru sau o țară ori un teritoriu de peste mări legat(ă) de un stat membru, astfel cum sunt prevăzute în anexa II la TFUE;

(b)  o țară terță asociată la Programul InvestEU în conformitate cu articolul 5;

(c)  o țară terță menționată la alineatul (2) litera (a), după caz;

(d)  alte țări terțe, dacă acest lucru este necesar pentru finanțarea unui proiect într-o țară sau un teritoriu menționat(ă) la literele (a), (b) sau (c).

În pofida primului paragraf, destinatarii finali și intermediarii din cadrul componentei pentru investiții europene strategice sunt entități juridice care îndeplinesc cerințele prevăzute în teza introductivă, în cel de al doilea paragraf și în cel de al treilea paragraf de la articolul 7 alineatul (1) litera (e).

Fără a aduce atingere primului paragraf, doar întreprinderile care sunt stabilite într-un stat membru și care își desfășoară activitatea în Uniune pot fi sprijinite prin operațiuni de finanțare și de investiții în cadrul componentei de sprijin pentru solvabilitate.

Fără a aduce atingere primului paragraf, în cadrul componentei de sprijin pentru solvabilitate beneficiarii finali ai unei sume de 30 de milioane EUR sau mai mari nu efectuează plăți ale dividendelor, plăți de cupoane neobligatorii sau răscumpărări de acțiuni. Remunerația oricărui membru al conducerii unui beneficiar care primește o finanțare de 30 de milioane EUR sau mai mare din componenta de sprijin pentru solvabilitate nu depășește partea fixă a remunerației acestuia din 31 decembrie 2019. În cazul unei persoane care devine membră a conducerii la data acordării finanțării InvestEU în cadrul componentei de sprijin pentru solvabilitate sau după această dată, limita aplicabilă este cea mai mică remunerație fixă a oricărui membru al conducerii la 31 decembrie 2019. Nu se plătesc în niciun caz prime sau alte elemente de remunerare variabile sau comparabile.

Articolul 14

Selectarea partenerilor de implementare, alții decât grupul BEI

(1)  Comisia selectează partenerii de implementare, alții decât grupul BEI, în conformitate cu articolul 154 din Regulamentul financiar.

Partenerii de implementare pot forma un grup. Un partener de implementare poate fi membru al unuia sau mai multor grupuri.

În ceea ce privește compartimentul pentru UE, contrapărțile eligibile își vor fi exprimat interesul în legătură cu partea din garanția UE menționată la articolul 12 alineatul (5).În ceea ce privește compartimentul pentru statele membre, statul membru în cauză poate propune una sau mai multe contrapărți ca parteneri de implementare dintre contrapărțile care și-au exprimat interesul. Statul membru în cauză poate propune, de asemenea, grupul BEI ca partener de implementare și poate contracta, pe propria cheltuială, grupul BEI pentru prestarea serviciilor enumerate la articolul 10.

În cazul în care statul membru în cauză nu propune un partener de implementare, Comisia acționează în conformitate cu al treilea paragraf al prezentului alineat și selectează drept parteneri de implementare contrapărți eligibile care pot acoperi operațiunile de finanțare și de investiții în zonele geografice respective.

(2)  Atunci când selectează partenerii de implementare, Comisia se asigură că portofoliul de produse financiare din cadrul Fondului InvestEU îndeplinește următoarele obiective:

(a)  acoperirea cât mai bună a obiectivelor prevăzute la articolul 3;

(b)  maximizarea impactului garanției UE prin intermediul resurselor proprii angajate de partenerul de implementare;

(c)  maximizarea, după caz, a investițiilor private;

(d)  promovarea de soluții financiare și de gestionare a riscului inovatoare pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții sub nivelul optim;

(e)  obținerea unei diversificări geografice prin alocarea graduală a garanției UE și asigurarea posibilității finanțării proiectelor mai mici;

(f)  asigurarea unei diversificări suficiente a riscurilor.

(3)  La selectarea partenerilor de implementare, Comisia ia în considerare, de asemenea:

(a)  costul și remunerația posibile pentru bugetul Uniunii;

(b)  capacitatea partenerului de implementare de a pune în aplicare în întregime cerințele articolului 155 alineatele (2) și (3) din Regulamentul financiar privind evitarea obligațiilor fiscale, frauda fiscală, evaziunea fiscală, spălarea banilor, finanțarea terorismului și jurisdicțiile necooperante.

(4)  Băncile sau instituțiile naționale de promovare pot fi selectate ca parteneri de implementare, cu condiția să îndeplinească cerințele stabilite la prezentul articol.

Articolul 15

Tipuri de finanțare eligibile

(1)  Garanția UE poate fi utilizată pentru acoperirea riscurilor pentru următoarele tipuri de finanțare furnizate de partenerii de implementare:

(a)  împrumuturi, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de capital, orice altă formă de finanțare sau de îmbunătățire a calității creditului, inclusiv datorii subordonate, sau investiții de capital sau cvasicapital, furnizate direct sau indirect prin intermediari financiari, fonduri, platforme de investiții sau alte vehicule, care urmează să fie canalizate către destinatarii finali;

(b)  finanțarea sau garanțiile acordate de un partener de implementare unei alte instituții financiare care să îi permită acesteia să întreprindă activitățile de finanțare menționate la litera (a).

Pentru a fi acoperită de garanția UE, finanțarea menționată la primul paragraf literele (a) și (b) de la prezentul alineat se acordă, se obține sau se eliberează în beneficiul operațiunilor de finanțare sau de investiții menționate la articolul 13 alineatul (1), în cazul în care finanțarea de către partenerul de implementare a fost acordată în conformitate cu un acord sau o tranzacție de finanțare care a fost semnat(ă) sau încheiat(ă) de partenerul de implementare după semnarea acordului de garantare și care nu a expirat și nu a fost anulat(ă).

(2)  Operațiunile de finanțare și de investiții prin intermediul fondurilor sau al altor structuri intermediare sunt sprijinite de garanția UE în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie stabilite în orientările în materie de investiții, chiar dacă aceste structuri investesc o mică parte din investițiile lor în afara Uniunii și în țările terțe menționate la articolul 13 alineatul (2) sau investesc o mică parte din investițiile lor în alte active decât cele eligibile în temeiul prezentului regulament.

Orientările în materie de investiții pot stabili limitări suplimentare în ceea ce privește proporția cuantumurilor investite în afara Uniunii în operațiuni de finanțare și de investiții prin intermediul fondurilor sau al altor structuri intermediare în cadrul componentei pentru investiții europene strategice, inclusiv clauzele potențiale privind ieșirea din aceste investiții.

(2a)  Instrumentele eligibile din cadrul componentei de sprijin pentru solvabilitate au ca rezultat furnizarea de capital sau de cvasicapital întreprinderilor menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (e a). Instrumentele hibride pot fi utilizate dacă îndeplinesc obiectivul componentei.

Articolul 16

Acorduri de garantare

(1)  Comisia încheie un acord de garantare cu fiecare partener de implementare, având drept obiect acordarea garanției UE până la un cuantum care urmează a fi stabilit de Comisie.

În cazul în care partenerii de implementare formează un grup, se încheie un acord de garantare unic între Comisie și fiecare partener de implementare din cadrul grupului sau între Comisie și un singur partener de implementare în numele grupului.

(2)  Acordul de garantare conține:

(a)  cuantumul și condițiile contribuției financiare care trebuie furnizată de partenerul de implementare;

(b)  condițiile de finanțare sau garanțiile care trebuie furnizate de partenerul de implementare unei alte entități juridice care participă la implementare, ori de câte ori este cazul;

(c)  norme detaliate privind furnizarea garanției UE în conformitate cu articolul 18, inclusiv privind acoperirea portofoliilor de tipuri specifice de instrumente și evenimentele care declanșează posibile cereri de executare a garanție UE;

(d)  remunerația pentru asumarea riscurilor care trebuie alocată proporțional cu cota de asumare a riscurilor a Uniunii și, respectiv, a partenerului de implementare sau care este ajustată în cazuri justificate corespunzător în temeiul articolului 12 alineatul (2);

(e)  condițiile de plată;

(f)  angajamentul partenerului de implementare de a accepta deciziile Comisiei și ale Comitetului pentru investiții în ceea ce privește utilizarea garanției UE în beneficiul unei operațiuni de finanțare sau de investiții propuse, fără a aduce atingere procesului decizional al partenerului de implementare cu privire la operațiunea propusă în absența garanției UE;

(g)  dispozițiile și procedurile privind recuperarea creanțelor care trebuie încredințată partenerului de implementare;

(h)  raportarea financiară și operațională și monitorizarea operațiunilor de finanțare și de investiții în cadrul garanției UE;

(i)  principalii indicatori de performanță, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE, îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor prevăzute la articolele 3, 7 și 13, precum și mobilizarea capitalului privat;

(j)  după caz, dispoziții și proceduri privind operațiunile de finanțare mixtă;

(k)  alte dispoziții relevante, în conformitate cu cerințele articolului 155 alineatul (2) și ale titlului X din Regulamentul financiar;

(l)  existența unor mecanisme adecvate pentru a răspunde preocupărilor potențiale ale investitorilor privați.

(3)  Un acord de garantare prevede, de asemenea, că remunerația atribuibilă Uniunii din operațiunile de finanțare și de investiții care intră sub incidența prezentului regulament trebuie să fie furnizată după deducerea plăților datorate ca urmare a cererilor de executare a garanției UE.

(4)  În plus, un acord de garantare prevede că orice cuantum datorat partenerului de implementare legat de garanția UE se deduce din cuantumul total al remunerației, al veniturilor și al rambursărilor datorate de partenerul de implementare Uniunii în cadrul operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament. În cazul în care acel cuantum nu este suficient pentru a acoperi cuantumul datorat partenerului de implementare în conformitate cu articolul 17 alineatul (3), cuantumul rămas se deduce din provizionarea garanției UE.

(5)  În cazul în care acordul de garantare este încheiat în cadrul compartimentului pentru statele membre, acesta poate prevedea participarea reprezentanților din statul membru sau din regiunile în cauză la monitorizarea punerii în aplicare a acordului de garantare respectiv.

Articolul 17

Cerințe privind utilizarea garanției UE

(1)  Acordarea garanției UE este condiționată de intrarea în vigoare a acordului de garantare cu partenerul de implementare relevant.

(2)  Operațiunile de finanțare și de investiții sunt acoperite de garanția UE numai în cazul în care îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul regulament și în orientările relevante în materie de investiții și în cazul în care Comitetul pentru investiții a concluzionat că aceste operațiuni îndeplinesc cerințele pentru a beneficia de garanția UE. Partenerii de implementare rămân responsabili pentru asigurarea conformității operațiunilor de finanțare și investiții cu prezentul regulament și cu orientările relevante în materie de investiții.

(3)  Comisia nu datorează partenerului de implementare niciun cost sau comision administrativ legat de implementarea operațiunilor de finanțare și de investiții în cadrul garanției UE, cu excepția cazului în care natura obiectivelor de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi implementat și accesibilitatea din punct de vedere financiar pentru destinatarii finali vizați sau tipul de finanțare furnizată permit partenerului de implementare să justifice în mod adecvat în fața Comisiei necesitatea unei excepții. Acoperirea acestor costuri din bugetul Uniunii se limitează la cuantumul strict necesar pentru implementarea operațiunilor de finanțare și de investiții relevante și nu este pusă la dispoziție decât în măsura în care costurile nu sunt acoperite de veniturile încasate de către partenerii de implementare din operațiunile de finanțare și de investiții în cauză. Dispozițiile referitoare la comisioane sunt prevăzute în acordul de garantare și sunt conforme cu dispozițiile articolului 16 alineatul (4) și ale articolului 209 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul financiar.

(4)  În plus, partenerul de implementare poate utiliza garanția UE pentru a acoperi partea corespunzătoare a oricăror costuri legate de recuperare în conformitate cu articolul 16 alineatul (4), cu excepția cazului în care aceste costuri au fost deduse din sumele încasate din recuperări.

Articolul 18

Acoperirea și condițiile garanției UE

(1)  Remunerația pentru asumarea riscurilor se alocă între Uniune și un partener de implementare, proporțional cu cota lor respectivă de participare la asumarea riscurilor în cadrul unui portofoliu de operațiuni de finanțare și de investiții sau, după caz, în cadrul unor operațiuni individuale de finanțare și de investiții. Remunerarea garanției UE poate fi redusă în cazuri justificate corespunzător, menționate la articolul 12 alineatul (2).

Partenerul de implementare are o expunere adecvată, pe propriul risc, la operațiunile de finanțare și de investiții sprijinite de garanția UE, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, obiectivele de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi implementat sunt de așa natură încât partenerul de implementare nu poate contribui în mod rezonabil cu propria capacitate de a-și asuma riscuri.

(2)  Garanția UE acoperă:

(a)  în cazul produselor de tip datorie menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (a):

(i)  principalul și toate dobânzile și cuantumurile datorate partenerului de implementare, dar care nu au fost primite de acesta în conformitate cu condițiile operațiunilor de finanțare până la data producerii situației de neîndeplinire a obligațiilor;

(ii)  pierderile din restructurări;

(iii)  pierderile generate de fluctuațiile altor monede decât euro pe piețe pe care posibilitățile de acoperire a riscului pe termen lung sunt limitate;

(b)  în cazul investițiilor de capital sau cvasicapital menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (a): cuantumurile investite și costurile de finanțare aferente și pierderile care decurg din fluctuațiile altor monede decât euro;

(c)  pentru finanțarea sau garanțiile acordate de un partener de implementare unei alte instituții financiare, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) litera (b): cuantumurile utilizate și costurile de finanțare aferente acestora.

În sensul primului paragraf litera (a) punctul (i), în cazul datoriilor subordonate, o amânare, o reducere sau o ieșire forțată se consideră o situație de neîndeplinire a obligațiilor.

(3)  În cazul în care Uniunea efectuează o plată către partenerul de implementare ca urmare a unei cereri de executare a garanției UE, Uniunea se subrogă în drepturile relevante ale partenerului de implementare în legătură cu oricare dintre operațiunile sale de finanțare sau de investiții acoperite de garanția UE, în măsura în care acele drepturi continuă să existe.

Partenerul de implementare urmărește, în numele Uniunii, recuperarea creanțelor pentru cuantumurile subrogate și rambursează Uniunii cuantumurile recuperate.

CAPITOLUL V

GUVERNANȚA

Articolul 19

Consiliul consultativ

(1)  Comisia și Comitetul director instituit în temeiul articolului 20 sunt consiliate de un Consiliu consultativ.

(2)  Consiliul consultativ depune toate eforturile pentru a asigura echilibrul de gen și cuprinde:

(a)  un reprezentant al fiecărui partener de implementare;

(b)  un reprezentant al fiecărui stat membru;

(c)  un expert numit de Comitetul Economic și Social European;

(d)  un expert numit de Comitetul Regiunilor.

(3)  Consiliul consultativ este prezidat de un reprezentant al Comisiei. Reprezentantul grupului BEI este vicepreședinte.

Consiliul consultativ se reunește în mod regulat, de cel puțin două ori pe an, la cererea președintelui.

(4)  Consiliul consultativ:

(a)  oferă consiliere Comisiei și Comitetului director cu privire la conceperea produselor financiare care urmează a fi implementate în temeiul prezentului regulament;

(b)  oferă consiliere Comisiei și Comitetului director cu privire la evoluțiile pieței, la condițiile de pe piață, la disfuncționalitățile pieței și la situațiile de investiții sub nivelul optim;

(c)  face schimb de opinii privind evoluțiile pieței și schimb de bune practici.

(5)  Comisia numește primii membri ai Consiliului consultativ care reprezintă partenerii de implementare, alții decât grupul BEI, după consultarea potențialilor parteneri de implementare. Mandatul lor este limitat la un an.

(6)  Se organizează, de asemenea, reuniuni ale reprezentanților statelor membre într-un format separat, de cel puțin două ori pe an, prezidate de către Comisie.

(7)  Consiliul consultativ și formatul care reunește reprezentanți ai statelor membre menționat la alineatul (6) pot adresa recomandări Comitetului director, spre examinare, cu privire la implementarea și la funcționarea Programului InvestEU.

(8)  Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Consiliului consultativ se publică de îndată ce sunt aprobate de acesta.

Comisia stabilește normele și procedurile de funcționare ale Consiliului consultativ și gestionează secretariatul acestuia. Toate documentele și informațiile relevante sunt puse la dispoziția Consiliului consultativ pentru a-și putea exercita atribuțiile.

(9)  Băncile și instituțiile naționale de promovare reprezentate în Consiliul consultativ selectează din rândul lor reprezentanții partenerilor de implementare, alții decât grupul BEI, pentru a face parte din Comitetul director menționat la articolul 20 alineatul (1). Băncile și instituțiile naționale de promovare urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată în cadrul Comitetului director din punct de vedere al dimensiunii și localizării geografice. Reprezentanții selectați reprezintă poziția comună convenită a tuturor partenerilor de implementare, alții decât grupul BEI.

Articolul 20

Comitetul director

(1)  Se înființează un Comitet director pentru Programul InvestEU. Comitetul director este format din patru reprezentanți ai Comisiei, trei reprezentanți ai grupului BEI și doi reprezentanți ai altor parteneri de implementare decât grupul BEI, precum și un expert numit în calitate de membru fără drept de vot de către Parlamentul European. Expertul numit în calitate de membru fără drept de vot de către Parlamentul European nu poate solicita și nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, din partea guvernului vreunui stat membru sau a oricărui alt organism public sau privat și acționează cu deplină independență. Expertul respectiv își îndeplinește atribuțiile în mod imparțial și în interesul Fondului InvestEU.

Membrii Comitetului director sunt numiți pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată, cu excepția reprezentanților altor parteneri de implementare decât grupul BEI, care vor fi numiți pentru un mandat de doi ani.

(2)  Comitetul director alege un președinte din rândul reprezentanților Comisiei pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Președintele prezintă un raport bianual reprezentanților statelor membre în cadrul Consiliului consultativ privind implementarea și funcționarea Programului InvestEU.

Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Comitetului director sunt publicate de îndată ce sunt aprobate de acesta.

(3)  Comitetul director:

(a)  stabilește orientările strategice și operaționale pentru partenerii de implementare, inclusiv orientările privind conceperea produselor financiare și alte politici și proceduri operaționale necesare pentru funcționarea Fondului InvestEU;

(b)  adoptă cadrul metodologic privind riscurile, elaborat de Comisie în cooperare cu grupul BEI și cu ceilalți parteneri de implementare;

(c)  supraveghează implementarea Programului InvestEU;

(d)  este consultat cu privire la lista scurtă a candidaților pentru Comitetul pentru investiții, înainte de selecția acestora, în conformitate cu articolul 23 alineatul (2), iar poziția sa reflectă opiniile tuturor membrilor săi;

(e)  adoptă regulamentul de procedură al secretariatului Comitetului pentru investiții menționat la articolul 23 alineatul (4).

(f)  adoptă normele aplicabile operațiunilor cu platforme de investiții.

(fa)  determină statele membre și sectoarele cele mai afectate de criza de COVID-19 și statele membre în care posibilitatea acordării unui sprijin de stat pentru solvabilitate este mai limitată, pe baza indicatorilor stabiliți de Comisie în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e a).

(4)  Comitetul director utilizează o abordare consensuală în discuțiile sale, în acest scop ținând seama cât mai mult posibil de pozițiile tuturor membrilor. Dacă membrii nu pot ajunge la un consens, Comitetul director adoptă decizii cu majoritatea calificată a membrilor săi cu drept de vot, ceea ce înseamnă un număr de cel puțin șapte voturi.

Articolul 21

Tabloul de bord

(1)  Se stabilește un tablou de bord al indicatorilor (denumit în continuare „tabloul de bord”) pentru a se asigura o evaluare independentă, transparentă și armonizată, de către Comitetul pentru investiții, a cererilor de utilizare a garanției UE pentru operațiuni de finanțare sau de investiții propuse de parteneri de implementare.

(2)  Partenerii de implementare completează tabloul de bord pentru operațiunile de finanțare și de investiții pe care le propun.

(3)  Tabloul de bord cuprinde următoarele elemente:

(a)  o descriere a operațiunii de finanțare și de investiții propuse;

(b)  modul în care operațiunea propusă contribuie la obiectivele de politică ale UE;

(c)  o descriere a adiționalității;

(d)  descrierea disfuncționalităților pieței sau a situației de investiții sub nivelul optim;

(e)  contribuția financiară și tehnică a partenerului de implementare;

(f)  impactul investiției;

(g)  profilul financiar al operațiunii de finanțare și de investiții;

(h)  indicatori complementari.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 33 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de elemente suplimentare ale tabloului de bord, inclusiv norme detaliate de utilizare a acestuia de către partenerii de implementare.

Articolul 22

Controale de conformitate cu politicile Uniunii

(1)  Comisia verifică dacă operațiunile de finanțare și de investiții propuse de partenerii de implementare, alții decât BEI, respectă legislația și politicile Uniunii.

(2)  În cazul operațiunilor de finanțare și de investiții ale BEI care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, aceste operațiuni nu sunt acoperite de garanția UE în cazul în care Comisia emite un aviz nefavorabil în cadrul procedurii prevăzute la articolul 19 din Statutul BEI.

Articolul 23

Comitetul pentru investiții

(1)  Se înființează un Comitet pentru investiții total independent pentru Fondul InvestEU (denumit în continuare „Comitetul pentru investiții”). Comitetul pentru investiții:

(a)  examinează propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții prezentate de partenerii de implementare pentru o acoperire în cadrul garanției UE, propuneri care au trecut controlul de conformitate cu politicile Uniunii menționat la articolul 22 alineatul (1) sau care au primit un aviz favorabil în cadrul procedurii prevăzute la articolul 19 din Statutul BEI;

(b)  verifică conformitatea acestora cu prezentul regulament și cu orientările relevante în materie de investiții;

(c)  acordă o atenție deosebită cerinței privind adiționalitatea prevăzută la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar și în anexa V la prezentul regulament, precum și cerinței de a atrage investiții private menționată la articolul 209 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar și

(d)  verifică dacă operațiunile de finanțare și de investiții care ar beneficia de sprijinul acordat de garanția UE respectă toate cerințele relevante.

(2)  Comitetul pentru investiții se reunește în șase configurații diferite, care corespund celor șase componente de politică menționate la articolul 7 alineatul (1).

Fiecare configurație a Comitetului pentru investiții este compusă din șase experți externi remunerați. Experții sunt selectați și sunt numiți de Comisie, la recomandarea Comitetului director. Experții sunt numiți pentru un mandat de până la patru ani, reînnoibil o singură dată. Aceștia sunt remunerați de Uniune. Comisia, la recomandarea Comitetului director, poate decide să reînnoiască mandatul unui membru în exercițiu al Comitetului pentru investiții fără a urma procedura prevăzută la prezentul alineat.

Experții trebuie să aibă un nivel înalt de experiență relevantă pe piață în ceea ce privește structurarea și finanțarea proiectelor ori finanțarea IMM-urilor sau a întreprinderilor corporative.

Componența Comitetului pentru investiții asigură o cunoaștere extinsă a sectoarelor acoperite de componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) și o cunoaștere extinsă a piețelor geografice din Uniune și asigură echilibrul de gen, per ansamblu, în cadrul Comitetului pentru investiții.

Patru membri ai Comitetului pentru investiții sunt membri permanenți ai fiecăreia dintre cele șase configurații ale Comitetului pentru investiții. Cel puțin unul dintre membrii permanenți trebuie să aibă experiență în investiții sustenabile. În plus, fiecare din cele șase configurații va avea doi experți cu experiență în investiții în sectoarele acoperite de respectiva componentă de politică. Comitetul director distribuie membrii Comitetului pentru investiții în configurația sau configurațiile adecvate. Comitetul pentru investiții alege un președinte din rândul membrilor săi permanenți.

(3)  Atunci când participă la activitățile Comitetului pentru investiții, membrii acestuia își îndeplinesc atribuțiile în mod imparțial și în interesul exclusiv al Fondului InvestEU. Aceștia nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la partenerii de implementare, de la instituțiile Uniunii, de la statele membre sau de la vreun alt organism public sau privat.

CV-urile și declarațiile de interese ale fiecărui membru al Comitetului pentru investiții sunt făcute publice și sunt actualizate în mod constant. Fiecare membru al comitetului pentru investiții comunică fără întârziere Comisiei și Comitetului director toate informațiile necesare pentru confirmarea continuă a absenței oricărui conflict de interese.

Comitetul director poate recomanda Comisiei să înlăture un membru din funcțiile sale, dacă acesta nu respectă cerințele prevăzute în prezentul alineat sau din alte motive bine întemeiate.

(4)  Atunci când acționează în conformitate cu prezentul articol, Comitetul pentru investiții este asistat de un secretariat. Secretariatul este independent și răspunde în fața președintelui Comitetului pentru investiții. Din punct de vedere administrativ, secretariatul este situat în cadrul Comisiei. Regulamentul de procedură al secretariatului asigură confidențialitatea schimburilor de informații și de documente între partenerii de implementare și organismele de conducere respective. Grupul BEI își poate prezenta propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții direct Comitetului pentru investiții și le notifică secretariatului.

Documentația care trebuie furnizată de către partenerii de implementare cuprinde un formular de cerere standardizat, tabloul de bord menționat la articolul 21 și orice alt document pe care Comitetul pentru investiții îl consideră relevant, în special o descriere a tipului de disfuncționalitate a pieței sau de situație de investiții sub nivelul optim și o descriere a modului în care acestea vor fi atenuate prin operațiunea de finanțare sau de investiții în cauză, precum și o evaluare fiabilă a operațiunii care să demonstreze adiționalitatea operațiunii de finanțare sau de investiții. Secretariatul verifică dacă documentația furnizată de partenerii de implementare, alții decât grupul BEI, este completă. Comitetul pentru investiții poate solicita clarificări din partea partenerului de implementare în cauză în legătură cu o propunere de operațiune de investiție sau de finanțare, inclusiv solicitând prezența directă a unui reprezentant al partenerului de implementare în cauză în timpul discuției privind operațiunea menționată anterior. Nicio evaluare a proiectului realizată de un partener de implementare nu impune Comitetului pentru investiții obligații în ceea ce privește acordarea acoperirii prin garanția UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții.

Comitetul pentru investiții utilizează la evaluarea și verificarea propunerilor de operațiuni financiare și de investiții tabloul de bord menționat la articolul 21.

(5)  Concluziile Comitetului pentru investiții se adoptă cu majoritatea simplă a tuturor membrilor, cu condiția ca această majoritate simplă să includă cel puțin unul dintre membrii nepermanenți ai configurației aferente componentei de politică în cadrul căreia se face propunerea. În caz de egalitate, președintele Comitetului pentru investiții are votul decisiv.

Concluziile Comitetului pentru investiții care aprobă acoperirea prin garanția UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții sunt puse la dispoziția publicului și includ motivația aprobării și informații cu privire la operațiune, în special descrierea acesteia, identitatea promotorilor sau a intermediarilor financiari și obiectivele operațiunii. Concluziile fac referire și la evaluarea globală care se bazează pe tabloul de bord.

Tabloul de bord relevant este pus la dispoziția publicului după semnarea unei operațiuni sau a unui subproiect de finanțare sau de investiții, dacă este cazul.

Informațiile care urmează să fie puse la dispoziția publicului în temeiul celui de al doilea și al treilea paragraf nu conțin informații sensibile din punct de vedere comercial sau date cu caracter personal care nu trebuie să fie divulgate în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor. Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului, la cerere, părți sensibile din punct de vedere comercial ale concluziilor Comitetului pentru investiții, sub rezerva unor cerințe de confidențialitate stricte.

De două ori pe an, Comitetul pentru investiții transmite Parlamentului European și Consiliului o listă cu toate concluziile sale din ultimele șase luni, precum și tablourile de bord aferente publicate. Transmiterea include deciziile de respingere a utilizării garanției UE și se face cu respectarea unor cerințe stricte de confidențialitate.

Secretariatul Comitetului pentru investiții pune la dispoziția partenerului de implementare vizat, în timp util, concluziile Comitetului pentru investiții.

Secretariatul Comitetului pentru investiții înregistrează într-un registru central toate informațiile referitoare la propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții furnizate Comitetului pentru investiții și concluziile Comitetului pentru investiții cu privire la propunerile respective.

(6)  În cazul în care Comitetului pentru investiții i se solicită să aprobe utilizarea garanției UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții care reprezintă o facilitate, un program sau o structură care are subproiecte subiacente, această aprobare cuprinde subproiectele subiacente respective, cu excepția cazului în care Comitetul pentru investiții decide să își rezerve dreptul de a le aproba separat. Comitetul pentru investiții nu are dreptul de a aproba separat subproiecte cu o valoare mai mică de 3 000 000 EUR.

(7)  Comitetul pentru investiții poate, dacă consideră necesar, să prezinte Comisiei orice problemă operațională legată de aplicarea sau interpretarea orientărilor în materie de investiții.

(8)  Începând de la data constituirii sale, Comitetul pentru investiții este, de asemenea, responsabil de aprobarea utilizării garanției UE în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 pentru perioada de investiții rămasă în temeiul regulamentului respectiv. Propunerile sunt evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în respectivul regulament. ▌Articolul 22 nu se aplică acestor transmiteri.

CAPITOLUL VI

Platforma de consiliere InvestEU

Articolul 24

Platforma de consiliere InvestEU

(1)  Comisia instituie Platforma de consiliere InvestEU. Platforma de consiliere InvestEU oferă consiliere pentru identificarea, pregătirea, dezvoltarea, structurarea, contractarea prin achiziții publice și implementarea proiectelor de investiții și pentru a mări capacitatea promotorilor de proiecte și a intermediarilor financiari de a implementa operațiuni de finanțare și de investiții. Sprijinul acordat de aceasta poate avea drept obiect orice etapă a ciclului de viață al unui proiect sau a finanțării unei entități sprijinite.

Comisia încheie acorduri de consiliere cu grupul BEI și cu alți potențiali parteneri de consiliere și îi însărcinează să ofere consiliere, astfel cum se menționează la primul paragraf, precum și serviciile menționate la alineatul (2). Comisia poate, de asemenea, să implementeze inițiative de consiliere, inclusiv prin intermediul contractării de prestatori externi de servicii. Comisia instituie un punct central de acces la Platforma de consiliere InvestEU și repartizează cererile de consiliere inițiativei de consiliere adecvate. Comisia, grupul BEI și ceilalți parteneri de consiliere cooperează îndeaproape pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, ținând seama în mod corespunzător de structurile și activitățile existente.

Inițiativele de consiliere sunt disponibile ca o subcomponentă în cadrul fiecărei componente de politică menționate la articolul 7 alineatul (1), care acoperă sectoarele din componenta de politică respectivă. În plus, inițiativele de consiliere sunt disponibile în cadrul unei subcomponente transsectoriale.

(2)  Platforma de consiliere InvestEU trebuie, în special:

(a)  să furnizeze un punct central de acces, gestionat și găzduit de Comisie, pentru autoritățile publice și promotorii de proiecte, pentru asistența în materie de dezvoltare a proiectelor oferită în cadrul Platformei de consiliere InvestEU;

(b)  să disemineze către autoritățile publice și promotorii de proiecte toate informațiile suplimentare disponibile cu privire la orientările în materie de investiții, inclusiv informații cu privire la aplicarea și interpretarea acestora furnizate de către Comisie;

(c)  dacă este cazul, să acorde asistență promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea proiectelor lor astfel încât să îndeplinească obiectivele prevăzute la articolele 3 și 7 și criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 13 și să faciliteze dezvoltarea de proiecte importante de interes european comun și de agregatori pentru proiectele de dimensiuni mici, inclusiv prin intermediul platformelor de investiții menționate la litera (f) de la prezentul alineat, cu condiția ca această asistență să nu aducă atingere concluziilor Comitetului pentru investiții în ceea ce privește acoperirea garanției UE cu privire la astfel de proiecte;

(d)  să sprijine acțiunile și valorificarea cunoștințelor locale pentru a facilita utilizarea sprijinului din partea Fondului InvestEU în întreaga Uniune și să contribuie activ, în măsura posibilului, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică a Fondului InvestEU, prin sprijinirea partenerilor de implementare în ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de potențiale operațiuni de finanțare și de investiții;

(e)  să faciliteze instituirea de platforme de colaborare pentru schimburile inter pares și punerea în comun de date, know-how și bune practici, în sprijinul dezvoltării rezervei de proiecte și a sectorului în cauză;

(f)  să furnizeze consiliere proactivă privind instituirea de platforme de investiții, inclusiv platforme de investiții transfrontaliere și macroregionale, precum și platforme de investiții care grupează tematic sau pe regiuni proiecte de dimensiuni mici și medii din unul sau mai multe state membre;

(g)  să sprijine utilizarea combinată cu granturi sau instrumente financiare finanțate de la bugetul Uniunii sau din alte surse, pentru a spori sinergiile și complementaritatea dintre instrumentele Uniunii și pentru a maximiza efectul de levier și impactul Programului InvestEU;

(h)  să sprijine acțiunile de consolidare a capacităților menite să dezvolte capacitățile, competențele și procesele organizaționale și să accelereze pregătirea investițională a organizațiilor, pentru ca autoritățile publice și promotorii de proiecte să creeze rezerve de proiecte de investiții, să dezvolte mecanisme de finanțare și platforme de investiții și să gestioneze proiectele, iar intermediarii financiari să implementeze operațiuni de finanțare și de investiții în beneficiul entităților care se confruntă cu dificultăți în obținerea accesului la finanțare, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării capacității de evaluare a riscurilor sau a cunoștințelor sectoriale specifice;

(i)  să furnizeze consiliere pentru întreprinderile nou-înființate, în special atunci când acestea încearcă să își protejeze investițiile în cercetare și inovare prin obținerea de titluri de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele.

(ia)  să furnizeze sprijin pentru operațiuni de finanțare și de investiții în cadrul componentei de sprijin pentru solvabilitate prin acoperirea costurilor, serviciilor de consiliere și asistenței tehnice și administrative pentru crearea și gestionarea platformelor de investiții și să acorde o atenție specială statelor membre cu piețe de capital mai puțin dezvoltate. Este disponibilă, de asemenea, și asistența tehnică pentru sprijinirea transformării ecologice și digitale a întreprinderilor finanțate în cadrul acestei componente.

(3)  Platforma de consiliere InvestEU este disponibilă pentru promotorii de proiecte publici și privați, inclusiv pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, pentru autoritățile publice și băncile sau instituțiile naționale de promovare și pentru intermediarii financiari și alți intermediari.

(4)  Comisia încheie un acord de consiliere cu fiecare partener de consiliere cu privire la implementarea uneia sau mai multor inițiative de consiliere. Pentru serviciile menționate la alineatul (2) pot fi percepute comisioane care să acopere o parte din costurile furnizării acestor servicii, cu excepția serviciilor furnizate promotorilor publici de proiecte și organizațiilor non-profit, care sunt gratuite dacă sunt justificate. Comisioanele percepute IMM-urilor pentru serviciile menționate la alineatul (2) sunt limitate la o treime din costul prestării acestor servicii.

(5)  Pentru a atinge obiectivul menționat la alineatul (1) și pentru a facilita acordarea de consiliere, Platforma de consiliere InvestEU se bazează pe cunoștințele de specialitate ale Comisiei, grupului BEI și altor parteneri de consiliere.

(6)  Fiecare inițiativă de consiliere include un mecanism de repartizare a costurilor între Comisie și partenerul de consiliere, cu excepția cazului în care Comisia este de acord să acopere toate costurile inițiativei de consiliere în situații bine justificate în care particularitățile inițiativei de consiliere impun acest lucru și se asigură un tratament coerent și echitabil al partenerilor de consiliere.

(7)  Platforma de consiliere InvestEU are o prezență locală, acolo unde este necesar. Prezența locală este instituită în special în statele membre sau în regiunile care se confruntă cu dificultăți la dezvoltarea proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. Platforma de consiliere InvestEU contribuie la transferul de cunoștințe la nivel regional și local, în vederea constituirii de cunoștințe de specialitate și a unei capacități regionale și locale pentru a se putea furniza consilierea menționată la alineatul (1), inclusiv sprijinul pentru implementarea și gestionarea proiectelor de mici dimensiuni.

(8)  Pentru a furniza consilierea menționată la alineatul (1) și pentru a facilita furnizarea acesteia la nivel local, Platforma de consiliere InvestEU cooperează, acolo unde este posibil, cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și se bazează pe cunoștințele de specialitate ale acestora. După caz, acordurile de cooperare cu băncile sau instituțiile naționale de promovare sunt încheiate în cadrul Platformei de consiliere InvestEU, cu cel puțin o bancă sau instituție națională de promovare pentru fiecare stat membru.

(9)  Partenerii de implementare propun, după caz, promotorilor de proiecte care solicită finanțare, în special în cazul proiectelor de mici dimensiuni, să solicite sprijinul Platformei de consiliere InvestEU pentru proiectele lor, în scopul de a îmbunătăți, după caz, pregătirea proiectelor respective și de a permite evaluarea posibilității de a grupa proiectele.

Partenerii de implementare și de consiliere îi informează, de asemenea, pe promotorii de proiecte, după caz, cu privire la posibilitatea de a-și înscrie proiectele în Portalul InvestEU menționat la articolul 25.

CAPITOLUL VII

Portalul InvestEU

Articolul 25

Portalul InvestEU

(1)  Comisia instituie Portalul InvestEU. Portalul InvestEU este o bază de date ușor de accesat și de utilizat care furnizează informații relevante pentru fiecare proiect.

(2)  Portalul InvestEU oferă un canal promotorilor de proiecte, cu scopul ca aceștia să facă vizibile pentru investitori proiectele pentru care caută finanțare. Includerea proiectelor în Portalul InvestEU nu aduce atingere deciziilor cu privire la proiectele finale selectate pentru sprijin în temeiul prezentului regulament, din partea oricărui alt instrument al Uniunii ori deciziilor cu privire la finanțarea publică.

(3)  Numai proiectele compatibile cu legislația și politicile Uniunii pot fi înscrise în Portalul InvestEU.

(4)  Comisia transmite proiectele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (3) partenerilor de implementare relevanți. După caz și în situația în care există o inițiativă de consiliere, Comisia transmite aceste proiecte, de asemenea, Platformei de consiliere InvestEU.

(5)  Partenerii de implementare examinează proiectele care se încadrează în domeniul lor geografic și de activitate.

CAPITOLUL VIII

RESPONSABILITATE, monitorizare și raportare, evaluare și control

Articolul 26

Responsabilitate

(1)  La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, președintele Comitetului director raportează instituției respective cu privire la performanța Fondului InvestEU, inclusiv prin participarea la o audiere în fața Parlamentului European.

(2)  Președintele Comitetului director răspunde verbal sau în scris la întrebările cu privire la Fondul InvestEU adresate de către Parlamentul European sau Consiliu, în termen de cel mult cinci săptămâni de la data primirii întrebărilor.

Articolul 27

Monitorizare și raportare

(1)  Indicatorii pentru raportările privind progresul Programului InvestEU în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice stabilite la articolul 3 figurează în anexa III.

(2)  Sistemele de raportare cu privire la performanță garantează că datele referitoare la monitorizarea implementării și a rezultatelor sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp și că datele respective permit o monitorizare adecvată a riscurilor și a portofoliului de garanții. În acest scop, partenerilor de implementare, partenerilor de consiliere și altor destinatari ai fondurilor Uniunii li se impun cerințe de raportare proporționale, după caz.

(3)  Comisia raportează cu privire la implementarea Programului InvestEU în conformitate cu articolele 241 și 250 din Regulamentul financiar. În conformitate cu articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul financiar, raportul anual oferă informații cu privire la nivelul de implementare a programului în raport cu obiectivele sale și cu indicatorii de performanță. În acest scop, fiecare partener de implementare furnizează anual informațiile necesare pentru a permite Comisiei să își respecte obligațiile de raportare, inclusiv informații privind funcționarea garanției UE.

(4)  Fiecare partener de implementare prezintă Comisiei, o dată la șase luni, un raport privind operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, împărțite, după caz, în compartimentul pentru UE și compartimentul pentru statele membre. Fiecare partener de implementare comunică, de asemenea, statului membru al cărui compartiment îl implementează informații cu privire la compartimentul pentru statele membre. Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE, precum și a respectării principalilor indicatori de performanță stabiliți în anexa III la prezentul regulament. Raportul include, de asemenea, date operaționale, statistice, financiare și contabile privind fiecare operațiune de finanțare și de investiții, precum și o estimare a fluxurilor de numerar preconizate, la nivel de compartiment, de componentă de politică și la nivelul Fondului InvestEU. O dată pe an, raportul grupului BEI și, după caz, al altor parteneri de implementare include și informații privind obstacolele pentru investiții întâlnite în cursul operațiunilor de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament. Rapoartele conțin informațiile pe care partenerii de implementare trebuie să le furnizeze în conformitate cu articolul 155 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar.

(5)  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de Programul InvestEU în direcția îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 33 pentru a modifica prezentul regulament prin revizuirea sau completarea indicatorilor stabiliți în anexa III, în cazul în care se consideră necesar, și a dispozițiilor privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

Articolul 28

Evaluarea

(1)  Evaluările Programului InvestEU se realizează astfel încât să contribuie la procesul decizional în timp util.

(2)  Până la 30 septembrie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare intermediară independent în ceea ce privește Programul InvestEU, în special privind utilizarea garanției UE, îndeplinirea obligațiilor grupului BEI instituite în temeiul articolului 10 alineatul (1) literele (b) și (c), alocarea garanției UE prevăzută la articolul 12 alineatele (4) și (5), implementarea Platformei de consiliere InvestEU, alocarea bugetară prevăzută la articolul 10 alineatul (1) litera (d) punctul (i) și la articolul 7 alineatul (6). Evaluarea evidențiază în special modul în care includerea partenerilor de implementare și a partenerilor de consiliere în implementarea Programului InvestEU a contribuit la realizarea obiectivelor Programului InvestEU și a obiectivelor de politică ale UE, mai ales în ceea ce privește valoarea adăugată și echilibrul geografic și sectorial al operațiunilor de finanțare și de investiții sprijinite. Aceasta vizează și efectuarea evaluării sustenabilității în temeiul articolului 7 alineatul (3) și accentul pus pe IMM-uri în cadrul componentei de politică pentru IMM-uri menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c).

(3)  La încheierea implementării Programului InvestEU, cel târziu la patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1 alineatul (3), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport independent de evaluare finală a Programului InvestEU, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE.

(4)  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

(5)  Partenerii de implementare și partenerii de consiliere contribuie cu informațiile necesare, pe care le furnizează Comisiei, pentru efectuarea evaluărilor menționate la alineatele (2) și (3).

(6)  În conformitate cu articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia include o dată la trei ani în raportul anual menționat la articolul 250 din Regulamentul financiar o revizuire a caracterului adecvat al ratei de provizionare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament, în raport cu profilul real de risc al operațiunilor de finanțare și de investiții acoperite de garanția UE. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 33 din prezentul regulament în vederea modificării prezentului regulament prin ajustarea ratei de provizionare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament cu până la 15 %, pe baza revizuirii respective.

Articolul 29

Audituri

Auditurile privind utilizarea finanțării din partea Uniunii efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte persoane sau entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale prevăzute la articolul 127 din Regulamentul financiar.

Articolul 30

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la Programul InvestEU printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță acordă drepturile și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite responsabil, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să își exercite pe deplin competențele. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

CAPITOLUL IX

Transparență și vizibilitate

Articolul 31

Informare, comunicare și publicitate

(1)  Partenerii de implementare și partenerii de consiliere menționează originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), oferind informații coerente, concrete și specifice, adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

Aplicarea cerințelor prevăzute la primul paragraf pentru proiectele din sectorul apărării și cel spațial trebuie să respecte toate obligațiile în materie de confidențialitate sau de păstrare a secretului profesional.

(2)  Partenerii de implementare și partenerii de consiliere informează destinatarii finali, inclusiv IMM-urile, despre existența sprijinului în cadrul Programului InvestEU sau obligă alți intermediari financiari să informeze acești destinatari finali cu privire la sprijinul respectiv, asigurându-se că informațiile respective sunt vizibile în acordul relevant prin care se oferă sprijin din partea Programului InvestEU, în special în cazul IMM-urilor, pentru a crește gradul de informare publică și vizibilitatea.

(3)  Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind Programul InvestEU și privind acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate Programului InvestEU contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care aceste priorități au legătură cu obiectivele prevăzute la articolul 3.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 32

Participarea la o majorare de capital a Fondului European de Investiții

Uniunea subscrie acțiuni cu ocazia viitoarelor majorări de capital ale Fondului European de Investiții, astfel încât cota sa relativă din capital să rămână la nivelul actual. Subscrierea acțiunilor și plata unui cuantum de până la 900 000 000 EUR pentru partea vărsată se realizează în conformitate cu termenele și condițiile care vor fi aprobate de către adunarea generală a fondului.

Articolul 33

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. În cazul în care actele delegate se referă la activități care urmează să fie desfășurate de către grupul BEI și alți parteneri de implementare sau care îi implică pe aceștia, Comisia se consultă cu grupul BEI și cu alți potențiali parteneri de implementare înainte de elaborarea actelor delegate respective.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (ea) și la articolul 7 alineatul (7), la articolul 21 alineatul (4), la articolul 27 alineatul (5) și la articolul 28 alineatul (6) se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (ea) și la articolul 7 alineatul (7), la articolul 21 alineatul (4), la articolul 27 alineatul (5) și la articolul 28 alineatul (6) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (ea) și al articolului 7 alineatul (7), al articolului 21 alineatul (4), al articolului 27 alineatul (5) și al articolului 28 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și către Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 34

Dispoziții tranzitorii

(1)  Prin derogare de la primul și al patrulea paragraf de la articolul 209 alineatul (3) din Regulamentul financiar, toate veniturile, rambursările și recuperările aferente instrumentelor financiare stabilite prin programele menționate în anexa IV la prezentul regulament sunt utilizate pentru provizionarea garanției UE în temeiul prezentului regulament ▌.

(2)  Prin derogare de la articolul 213 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul financiar, orice surplus de provizioane pentru garanția UE stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1017 este utilizat pentru provizionarea garanției UE în temeiul prezentului regulament ▌.

(3)   Cuantumul de XXX EUR (în prețuri curente) menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c) punctul (i) din Regulamentul [EURI] se utilizează:

(a)  pentru provizionarea garanției UE în temeiul prezentului regulament cu un cuantum de XXX EUR (în prețuri curente), în plus față de resursele menționate la articolul 211 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul financiar,

(b)  pentru implementarea măsurilor prevăzute în capitolele V și VI și a măsurilor menționate la articolul 2 alineatul (2) a doua teză din Regulamentul [EURI], sub rezerva articolului 4 alineatul (4) și alineatul (8) din regulamentul respectiv, cu un cuantum de 200 440 000 EUR (în prețuri curente).

Acest cuantum constituie venit alocat extern în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

(3a)  Partenerii de implementare pot prezenta Comisiei operațiuni de finanțare și de investiții pe care le-au aprobat în perioada cuprinsă între încheierea acordului de garantare relevant și efectuarea primei numiri a tuturor membrilor Comitetului pentru investiții.

(3b)  Comisia evaluează operațiunile menționate la alineatul (3a) și decide dacă le acordă acoperire în temeiul garanției UE.

(3c)  Partenerii de implementare pot prezenta Comisiei operațiuni de finanțare și de investiții pe care le-au aprobat în perioada cuprinsă între ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] și încheierea acordului de garantare relevant.

(3d)  Comisia evaluează operațiunile menționate la alineatul (3c) și decide dacă le acordă acoperire în temeiul garanției UE. În cazul unei decizii pozitive a Comisiei, această acoperire intră în vigoare la data încheierii acordurilor de garantare relevante, după care partenerii de implementare pot semna operațiunile de finanțare și de investiții.

(3e)  Toate instrumentele financiare stabilite de programele menționate în anexa IV la prezentul regulament și garanția UE stabilită în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017 pot fi cumulate cu cele prevăzute în prezentul regulament, dacă este cazul și sub rezerva unei evaluări prealabile.

(3f)  Prin derogare de la articolul 209 alineatul (3) al doilea și al treilea paragraf din Regulamentul financiar, veniturile și rambursările din programele stabilite ale instrumentelor financiare menționate în anexa IV la prezentul regulament și garanția bugetară stabilită în temeiul Regulamentului (UE) 2015/1017, care au fost cumulate cu garanția UE prevăzută în prezentul regulament în conformitate cu prezentul articol alineatul (3e) constituie venituri alocate intern în sensul articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar pentru garanția UE prevăzută de prezentul regulament și, respectiv, rambursări pentru garanția UE prevăzută de prezentul regulament.

Articolul 35

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Cuantumurile garanției UE pentru fiecare obiectiv specific

Distribuția orientativă, menționată la articolul 4 alineatul (2) al cincilea paragraf, pentru operațiuni financiare și de investiții este următoarea:

(a)  până la 20 051 970 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (a);

(b)  până la 11 250 000 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b);

(c)  până la 12 500 000 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c);

(d)  până la 5 567 500 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (d);

(e)  până la 31 153 850 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (e).

(ea)  până la 11 250 000 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (ea);

ANEXA II

Domenii eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul altor componente decât componenta pentru investiții europene strategice se pot încadra în unul sau mai multe dintre domeniile următoare:

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei pentru investiții europene strategice se încadrează în domeniile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (e). Acestea pot include, în special, proiecte importante de interes european comun.

(1)  Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, inclusiv privind securitatea aprovizionării cu energie, cu tranziția la energie ecologică și cu angajamentele asumate în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și al Acordului de la Paris privind schimbările climatice, în special prin:

(a)  extinderea producerii, a furnizării sau a utilizării de energie din surse regenerabile curată și durabilă, precum și a altor surse și soluții de energie sigure și durabile, cu emisii scăzute sau zero;

(b)  eficiența energetică și reducerea consumului de energie (cu un accent deosebit asupra reducerii cererii prin managementul cererii de energie și reabilitarea clădirilor);

(c)  dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor energetice și transformarea acestora în infrastructuri inteligente, în special, dar nu exclusiv, la nivelul transportului și distribuției, precum și la cel al tehnologiilor de stocare, al interconectării rețelelor de electricitate între statele membre și al rețelelor inteligente;

(d)  dezvoltarea unor sisteme inovatoare de încălzire cu emisii zero și cu emisii scăzute și producerea combinată de energie electrică și termică;

(e)  producerea și furnizarea de combustibili sintetici durabili provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon și din alte surse sigure și durabile cu emisii scăzute sau zero, biocombustibili, biomasă și combustibili alternativi, inclusiv combustibili pentru toate modurile de transport, în conformitate cu obiectivele Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului(26); și

(f)  infrastructura pentru captarea și stocarea carbonului în procese industriale, în centrale de bioenergie și în unități de producție în vederea efectuării tranziției energetice.

(2)  Dezvoltarea unor infrastructuri de transport și a unor soluții de mobilitate durabile și sigure, dar și a unor echipamente și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, în special prin:

(a)  proiecte care sprijină dezvoltarea infrastructurii rețelei transeuropene de transport (TEN-T), inclusiv întreținerea și siguranța infrastructurii, nodurile urbane ale TEN-T, porturile maritime și interioare, aeroporturile, terminalele multimodale și conectarea acestor terminale multimodale la rețelele TEN-T și aplicațiile telematice menționate în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(27);

(b)  proiecte de infrastructură TEN-T care prevăd utilizarea a cel puțin două moduri de transport diferite, în special terminale multimodale de marfă și noduri de transport de călători;

(c)  proiecte de mobilitate urbană inteligentă și durabilă care vizează moduri de transport urban cu emisii scăzute, incluzând căile navigabile interioare și soluții inovatoare de mobilitate, accesibilitatea nediscriminatorie, reducerea poluării atmosferice și acustice, consumul de energie, rețelele orașelor inteligente, menținerea sau creșterea nivelului de siguranță și reducerea frecvenței accidentelor, inclusiv pentru cicliști și pietoni;

(d)  sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul transporturilor, în vederea implementării unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute sau zero, inclusiv prin utilizarea combustibililor alternativi în vehiculele din toate modurile de transport;

(e)  infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, infrastructura căilor navigabile interioare, proiecte de transport public, porturile maritime și autostrăzile maritime;

(f)  infrastructura pentru combustibili alternativi pentru toate modurile de transport, inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică;

(g)  alte proiecte de mobilitate urbană inteligentă și durabilă, care vizează:

(i)  siguranța rutieră;

(ii)  accesibilitatea;

(iii)  reducerea emisiilor; sau

(iv)  dezvoltarea și implementarea unor noi tehnologii și servicii de transport, cum ar fi serviciile legate de modurile de transport conectate și autonome sau sistemele integrate de emitere a biletelor; și

(h)  proiecte de menținere sau de modernizare a infrastructurii de transport existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, în cazul în care este necesară modernizarea acestora, de menținere sau de îmbunătățire a siguranței rutiere, de dezvoltare a serviciilor pentru sistemele de transport inteligente (STI) sau de garantare a integrității și standardelor infrastructurii, de dezvoltare a unor zone și facilități de parcare sigure, a unor stații de reîncărcare electrică și a unor stații de alimentare cu combustibili alternativi.

(3)  Mediu și resurse, în special cu privire la:

(a)  infrastructura de alimentare cu apă, inclusiv cu apă potabilă și pentru salubritate, precum și eficiența rețelelor, reducerea scurgerilor, infrastructura pentru colectarea și epurarea apelor uzate, infrastructura din zonele de coastă și alte infrastructuri verzi având legătură cu apa;

(b)  infrastructura de gestionare a deșeurilor;

(c)  proiecte și întreprinderi în domeniul gestionării resurselor de mediu și al tehnologiilor durabile;

(d)  consolidarea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor aferente, inclusiv prin sprijinirea naturii și a biodiversității prin proiecte de infrastructură verde și albastră;

(e)  dezvoltare urbană, rurală și costieră durabilă;

(f)  acțiuni din domeniul schimbărilor climatice, adaptare la schimbările climatice și atenuarea acestora, inclusiv reducerea riscului de dezastre produse de pericole naturale;

(g)  proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea aspectelor care țin de eficiența utilizării resurselor în producție și în ciclul de viață al produselor, inclusiv prin furnizarea durabilă de materii prime principale și secundare;

(h)  decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie și reducerea substanțială a emisiilor acestora, inclusiv demonstrarea unor tehnologii inovatoare cu emisii scăzute și implementarea acestora;

(i)  decarbonizarea producției de energie și a lanțului de distribuție prin eliminarea treptată a utilizării cărbunelui și petrolului; și

(j)  proiecte care promovează patrimoniul cultural durabil.

(4)  Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, în special prin proiecte care sprijină implementarea de rețele digitale cu capacitate foarte mare, conectivitatea 5G și care ameliorează accesul și conectivitatea digitală, în special în zonele rurale și în regiunile periferice.

(5)  Cercetare, dezvoltare și inovare, în special prin:

(a)  proiecte de cercetare și inovare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului Orizont Europa, inclusiv infrastructura de cercetare și sprijinul acordat mediului academic;

(b)  proiecte corporative, inclusiv de formare și de încurajare a creării de clustere și rețele de întreprinderi;

(c)  proiecte și programe demonstrative, precum și implementarea infrastructurilor, tehnologiilor și proceselor conexe;

(d)  proiecte de colaborare în cercetare și inovare care implică mediul academic, organizațiile de cercetare și inovare și industria; parteneriatele public-privat și organizațiile societății civile;

(e)  transferul de cunoștințe și tehnologie;

(f)  cercetarea în domeniul tehnologiilor generice esențiale (TGE) și al aplicațiilor lor industriale, inclusiv materialele noi și avansate; și

(g)  noi produse medicale eficiente și accesibile, inclusiv produse farmaceutice, dispozitive medicale, metode de diagnosticare și produse medicinale terapeutice avansate, noi agenți antimicrobieni și procese de dezvoltare inovatoare care să evite utilizarea testării pe animale.

(6)  Dezvoltarea, utilizarea și expansiunea tehnologiilor și serviciilor digitale, mai ales a tehnologiilor și serviciilor digitale care contribuie la obiectivele programului Europa Digitală, în special prin:

(a)  inteligența artificială;

(b)  tehnologiile cuantice;

(c)  infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor;

(d)  internetul obiectelor;

(e)  blockchain și alte tehnologii ale registrelor distribuite;

(f)  competențe digitale avansate;

(g)  robotică și automatizare;

(h)  fotonică; și

(i)  alte tehnologii și servicii digitale avansate care contribuie la digitalizarea industriei din Uniune și la integrarea tehnologiilor, serviciilor și competențelor digitale în sectorul transporturilor din Uniune.

(7)  Furnizarea de sprijin financiar pentru entități cu până la 499 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în special prin:

(a)  punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții;

(b)  furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de extindere, cu scopul de a asigura o poziție de lider tehnologic în sectoarele inovatoare și durabile, inclusiv intensificarea digitalizării acestora și creșterea capacităților de inovare, și de a le asigura competitivitatea pe plan mondial;

(c)  acordarea de finanțare pentru achiziționarea unei întreprinderi de către angajați sau a unei participații la o întreprindere de către angajați.

(8)  Sectoarele culturale și creative, patrimoniul cultural, media, sectorul audiovizual, jurnalismul și presa, în special, dar nu numai, prin dezvoltarea unor noi tehnologii, utilizarea tehnologiilor digitale și gestionarea tehnologică a drepturilor de proprietate intelectuală.

(9)  Turismul.

(10)  Reabilitarea siturilor industriale (inclusiv a siturilor contaminate) și restaurarea a astfel de situri în vederea unei utilizări durabile.

(11)  Agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura durabile și alte elemente ale bioeconomiei durabile în sens mai larg.

(12)  Investițiile sociale, inclusiv cele care sprijină punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în special prin:

(a)  microfinanțare, finanțare pentru întreprinderile sociale, etice și economia socială;

(b)  cererea și oferta de competențe;

(c)  educație, formare și servicii conexe, inclusiv pentru adulți;

(d)  infrastructura socială, în special

(i)  educație și formare incluzivă, inclusiv educația și îngrijirea timpurie, împreună cu infrastructura și facilitățile educaționale aferente, structuri alternative de îngrijire a copiilor, locuințe pentru studenți și echipamente digitale, care să fie accesibile tuturor;

(ii)  locuințe sociale accesibile;(28)

(iii)  asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv clinici, spitale, asistență medicală primară, servicii la domiciliu și îngrijire în comunitate;

(e)  inovare socială, inclusiv soluții și scheme sociale inovatoare care vizează promovarea impactului și a rezultatelor sociale în domeniile menționate la punctul 12;

(f)  activități culturale cu un obiectiv social;

(g)  măsuri de promovare a egalității de gen;

(h)  integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe;

(i)  soluții inovatoare în domeniul sănătății, inclusiv e-sănătate, servicii de sănătate și noi modele de îngrijire;

(j)  incluziunea persoanelor cu handicap și accesibilitatea pentru acestea.

(13)  Dezvoltarea industriei de apărare, pentru a contribui la autonomia strategică a Uniunii, în special prin sprijinul acordat pentru:

(a)  lanțul de aprovizionare din industria de apărare a Uniunii, în special prin sprijinul financiar acordat IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie;

(b)  întreprinderi care participă la proiecte inovatoare revoluționare în sectorul apărării și în cel al tehnologiilor cu dublă utilizare strâns legate de acest sector;

(c)  lanțul de aprovizionare din sectorul apărării în cazul participării la proiecte colaborative de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării, inclusiv la proiecte sprijinite prin Fondul european de apărare;

(d)  infrastructura pentru cercetare și formare în domeniul apărării.

(14)  Spațiu, în special în legătură cu dezvoltarea sectorului spațial în conformitate cu obiectivele Strategiei spațiale:

(a)  de a maximiza beneficiile pentru societatea și economia din Uniune;

(b)  de a promova competitivitatea sistemelor și a tehnologiilor spațiale, abordând în special vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare;

(c)  de a susține antreprenoriatul în domeniul spațial, inclusiv dezvoltarea în aval;

(d)  de a promova autonomia Uniunii, în vederea siguranței și securității accesului în spațiu, inclusiv aspectele referitoare la dubla utilizare.

(15)  Mările și oceanele, prin dezvoltarea de proiecte și întreprinderi care țin de economia albastră și de principiile de finanțare ale economiei albastre durabile, în special prin intermediul antreprenoriatului și industriei maritime, al energiei marine din surse regenerabile și al economiei circulare.

ANEXA III

Indicatori-cheie de performanță

1.  Volumul finanțării sprijinite de Fondul InvestEU (defalcată pe componente de politică)

1.1  Volumul operațiunilor semnate

1.2  Investițiile mobilizate

1.3  Contravaloarea finanțărilor private mobilizate

1.4  Efectul de levier și efectul multiplicator obținute

2.  Acoperirea geografică a finanțării sprijinite de Fondul InvestEU [defalcată pe componente de politică, țară și regiune la nivelul clasificării comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) 2]

2.1  Numărul de țări (state membre și țări terțe) vizate de operațiuni

2.2  Numărul de regiuni vizate de operațiuni

2.3  Volumul de operațiuni pe țară (stat membru și țară terță) și pe regiune

3.  Impactul finanțării acordate prin Fondul InvestEU

3.1  Numărul de locuri de muncă create sau sprijinite

3.2  Investiții în sprijinul obiectivelor climatice și, dacă este cazul, defalcate pe componente de politică

3.3  Investiții în sprijinul digitalizării

3.4.  Investiții în sprijinul tranziției industriale

4.  Infrastructură sustenabilă

4.1  Energie: capacitatea suplimentară instalată (în MW) de generare a energiei din surse regenerabile și din alte surse sigure și sustenabile cu emisii scăzute sau zero

4.2  Energie: numărul de gospodării și de spații publice și comerciale cu o clasificare mai bună a consumului de energie

4.3  Energie: economiile de energie estimate generate de proiecte în kilowați-oră (kWh)

4.4  Energie: emisiile anuale de gaze cu efect de seră reduse/evitate în tone de echivalent CO2

4.5  Energie: volumul investițiilor în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice sustenabile și transformarea acesteia într-o infrastructură inteligentă

4.6  Sectorul digital: numărul suplimentar de gospodării, întreprinderi sau clădiri publice cu acces la internet în bandă largă de cel puțin 100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze exprimate în gigabiți, sau numărul de puncte de acces WiFi create

4.7  Transporturi: investiții mobilizate, în special în TEN-T

–  numărul de proiecte pentru legături transfrontaliere și legături care lipsesc (inclusiv proiecte legate de nodurile urbane, conexiunile feroviare transfrontaliere regionale, platformele multimodale, porturile maritime, porturile interioare, conexiunile către aeroporturi și terminalele feroviar-rutiere din rețeaua centrală și globală TEN-T)

–  numărul de proiecte care contribuie la digitalizarea transporturilor, în special prin implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), a Sistemului de informații fluviale (RIS), a Sistemului de transport inteligent (STI), a sistemului de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (VTMIS)/serviciilor maritime electronice și a Programului de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR)

–  numărul de puncte de alimentare cu combustibili alternativi construite sau modernizate

–  numărul de proiecte care contribuie la siguranța transporturilor

4.8  Mediu: investiții care contribuie la implementarea planurilor și a programelor impuse de acquis-ul Uniunii referitor la calitatea aerului, apă, deșeuri și natură

5.  Cercetare, inovare și digitalizare

5.1  Contribuția la obiectivul de 3 % din PIB-ul Uniunii investit în cercetare, dezvoltare și inovare

5.2  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin implicate în proiecte de cercetare și inovare, defalcate pe dimensiune

6.  IMM-urile

6.1  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe dimensiune (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii și întreprinderi mici cu capitalizare medie)

6.2  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul de dezvoltare (faza inițială, faza de creștere/extindere)

6.3  Numărul de întreprinderi sprijinite de statul membru și de regiune la nivelul NUTS 2

6.4  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe sectoare și cod NACE (nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană)

6.5  Procentul din volumul de investiții direcționat către IMM-uri în cadrul componentei pentru IMM-uri

7.  Investiții sociale și competențe

7.1  Infrastructuri sociale: capacitatea și accesul la infrastructurile sociale care beneficiază de sprijin, defalcate pe sectoare: locuințe, educație, sănătate, altele

7.2  Microfinanțare și finanțarea antreprenoriatului social: numărul de destinatari ai microfinanțării și de întreprinderi sociale care beneficiază de sprijin

7.3  Competențe: numărul de persoane care dobândesc competențe noi sau ale căror competențe sunt validate și certificate: calificări obținute în cadrul sistemelor formale de educație și formare

8.  Investiții europene strategice

8.1  Numărul și volumul operațiunilor care contribuie la furnizarea infrastructurii critice, defalcate pe infrastructură fizică și virtuală și pe bunuri și servicii asociate, dacă este cazul

8.2  Capacitatea suplimentară a infrastructurii critice, defalcată pe domenii, dacă este cazul

8.3  Numărul și volumul operațiunilor care contribuie la cercetarea și dezvoltarea unor tehnologii și factori de producție critici pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre, precum și a produselor cu dublă utilizare

8.4  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe dimensiune, și care dezvoltă și produc tehnologii și factori de producție critici pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre, precum și produse cu dublă utilizare

8.4a   Numărul de clustere și centre de inovare digitală sprijinite pentru crearea de sinergii între întreprinderi

8.5  Numărul și volumul operațiunilor care contribuie la furnizarea, fabricarea și stocarea factorilor de producție critici, dacă nu sunt în limitele cerințelor legale în vigoare, inclusiv a materialelor pentru asistența medicală critică

8.6  Factori de producție critici suplimentari, inclusiv materiale pentru asistența medicală critică, a căror furnizare, producție și stocare beneficiază de sprijin, defalcați pe tip, dacă este cazul

8.7  Numărul și volumul operațiunilor de sprijinire a tehnologiilor generice și digitale esențiale care prezintă o importanță strategică pentru viitorul industrial al Uniunii

8.7a   Numărul și volumul operațiunilor menite să ajute întreprinderile, în special IMM-urile, să efectueze tranziția digitală și să crească reziliența lanțurilor valorice și a modelelor lor de afaceri

8.7b   Numărul de întreprinderi nou-înființate care au fost sprijinite de Fondul InvestEU, numărul și volumul operațiunilor de promovare a spiritului antreprenorial

8.7c   Numărul și volumul de operațiuni care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu obiectivele climatice ale Uniunii

8.7d   Numărul de angajamente ale platformelor europene de consiliere în materie de investiții din regiunile și statele membre cu rezultate limitate până în prezent în inițierea și dezvoltarea proiectelor și în sectoarele industriale cu investiții insuficiente care nu au beneficiat în trecut de instrumentele de investiții ale Uniunii

8.7e   Creșterea volumului de investiții din capitaluri private și capitaluri de risc în proiecte asociate

8.7f   Amploarea regională și națională care să ilustreze că statele membre și regiunile de destinație sunt distribuite în mod uniform pe teritoriul Uniunii și că nu există o concentrare a beneficiilor într-un număr limitat de state membre sau regiuni.

ANEXA IV

Programul InvestEU - instrumente precedente

A.  Instrumente de capital:

—  Mecanismul european pentru tehnologii (ETF98): Decizia 98/347/CE a Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43).

—  Proiectul pilot de transfer de tehnologie: Decizie a Comisiei de adoptare a unei decizii de finanțare complementară privind finanțarea acțiunilor din cadrul activității „Piața internă a bunurilor și politicile sectoriale” a Direcției Generale Întreprinderi și Industrie pentru 2007 și de adoptare a unei decizii-cadru privind finanțarea acțiunii pregătitoare „Asumarea de către UE a rolului său într-o lume globalizată” și a patru proiecte-pilot „Erasmus pentru tineri antreprenori”, „Măsuri de promovare a cooperării și a parteneriatelor între microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii”, „Transferul tehnologic” și „Destinații europene de excelență” ale Direcției Generale Întreprinderi și Industrie pentru 2007.

—  Mecanismul european pentru tehnologii (ETF01): Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84).

—  Programul pentru inovație și competitivitate — Instrumentul financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creștere și capacitate de inovare (CIP GIF): Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007 - 2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).

—  Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129), astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european pentru proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).

—  Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere din cadrul programului COSME (COSME EFG): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014 – 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33).

—  InnovFin pentru capitaluri proprii:

–  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104);

–  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81);

–  Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

—  Componenta investițională din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238).

B.  Instrumente de garantare:

—  Fondul de garantare pentru IMM-uri '98 (SMEG98): Decizia 98/347/CE a Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43).

—  Fondul de garantare pentru IMM-uri '01 (SMEG01): Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84).

—  Programul pentru inovație și competitivitate — Fondul de garantare pentru IMM-uri '07 (CIP SMEG07): Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007 - 2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).

—  Instrumentul european de microfinanțare Progress – Garanție (EPMF-G): Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1).

—  Instrumentul de partajare a riscurilor (RSI) din cadrul Mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor:

–  Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) Declarațiile Comisiei (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).

–  Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 86).

–  Decizia 2006/974/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific: „Capacități” de punere în aplicare a celui de-al șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 299)

—  Instrumentul de garantare EaSI: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20.12.2013, p. 238).

—  Mecanismul de garantare a împrumuturilor din cadrul COSME (COSME LGF): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014 – 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33).

—  InnovFin pentru datorii:

–  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).

–  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

–  Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

—  Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative (CCS GF): Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 221).

—  Mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți (SLGF): Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

—  Instrumentul de finanțare privată pentru eficiența energetică (PF4EE): Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

C.  Instrumente de partajare a riscurilor:

—  Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (RSFF): Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) Declarațiile Comisiei (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).

—  InnovFin:

–  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

–  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81).

—  Instrumentul de datorie al Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF DI): Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

—  Mecanismul de finanțare a capitalului natural (NCFF): Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

D.  Vehicule investiționale special concepute:

—  Instrumentul european de microfinanțare Progress – Fonds commun de placements – fonds d'investissement spécialisé (EPMF FCP-FIS): Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1).

—  Marguerite:

–  Regulamentul (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice (JO L 162, 22.6.2007, p. 1).

–  Decizia Comisiei din 25 februarie 2010 privind participarea Uniunii Europene la Fondul european 2020 pentru energie, schimbări climatice și infrastructură (Fondul Marguerite)

—  Fondul european pentru eficiență energetică (EEEF): Regulamentul (UE) nr. 1233/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei (JO L 346, 30.12.2010, p. 5).

ANEXA V

Disfuncționalități ale pieței, situații de investiții sub nivelul optim, adiționalitate și activități excluse

A.  Disfuncționalități ale pieței, situații de investiții sub nivelul optim și adiționalitate

În conformitate cu articolul 209 din Regulamentul financiar, garanția UE vizează disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim [articolul 209 alineatul (2) litera (a)] și asigură adiționalitatea evitând să se substituie sprijinului și investițiilor care pot veni din alte surse publice sau private [articolul 209 alineatul (2) litera (b)].

Pentru a se conforma articolului 209 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar, operațiunile de finanțare și de investiții care beneficiază de garanția UE îndeplinesc cerințele prevăzute la punctele 1 și 2 de mai jos:

1.  Disfuncționalități ale pieței și situații suboptime de investiții

Pentru a remedia disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, astfel cum sunt menționate la articolul 209 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar, investițiile vizate de operațiunile de finanțare și de investiții includ unul dintre următoarele elemente:

(a)  caracterul de bun public pentru care operatorul sau întreprinderea nu poate obține suficiente beneficii financiare (cum ar fi educația și competențele, serviciile medicale și accesibilitatea, securitatea și apărarea, infrastructurile disponibile gratuit sau la un preț neglijabil);

(b)  externalități pe care operatorul sau întreprinderea nu reușește în general să le internalizeze, precum investițiile în C&D, eficiența energetică, clima sau protecția mediului;

(c)  asimetriile de informare, în special în cazul IMM-urilor și al întreprinderilor mici cu capitalizare medie, inclusiv nivelurile de risc mai ridicate la care sunt expuse întreprinderile în faze timpurii, întreprinderile cu active în majoritate necorporale sau cu garanții insuficiente ori întreprinderile axate pe activități cu risc mai ridicat;

(d)  proiecte de infrastructură transfrontaliere și servicii sau fonduri conexe care investesc la nivel transfrontalier pentru a combate fragmentarea pieței interne și a îmbunătăți coordonarea în cadrul pieței interne;

(e)  expunerea la niveluri mai ridicate de risc în anumite sectoare, țări sau regiuni, depășind nivelurile pe care actorii financiari privați sunt capabili sau dispuși să le accepte, inclusiv în situațiile în care investiția nu ar fi fost efectuată deloc sau nu ar fi fost efectuată în aceeași măsură, ca urmare a noutății sale sau a riscurilor asociate cu inovația ori cu o tehnologie netestată;

(f)  în cazul sprijinului pentru operațiuni de finanțare sau de investiții în cadrul componentei pentru investiții europene strategice, investiția nu ar fi fost efectuată deloc sau nu ar fi fost efectuată în aceeași măsură prin finanțare pe piață de către entitățile stabilite și care își desfășoară activitate în Uniune din cauza dificultăților de a internaliza beneficiile furnizate în interes strategic european;

(g)  disfuncționalități noi sau complexe ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din prezentul regulament.

2.  Adiționalitate

Operațiunile de finanțare și de investiții respectă ambele aspecte ale adiționalității, în conformitate cu articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar. Aceasta presupune că operațiunile nu ar fi fost efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate în aceeași măsură din alte surse publice sau private fără sprijinul Fondului InvestEU. În sensul prezentului regulament, aceste operațiuni se interpretează ca operațiuni de finanțare și de investiții care trebuie să îndeplinească următoarele două criterii:

(1)  Pentru a fi considerat adițional față de sursele private menționate la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar, Fondul InvestEU sprijină operațiunile de finanțare și de investiții ale partenerilor de implementare vizând investiții care, datorită caracteristicilor lor (bunuri publice, externalități, asimetrii de informare, considerente de coeziune socioeconomică sau altele), nu pot genera un randament financiar suficient la nivel de piață sau sunt percepute ca fiind prea riscante (în comparație cu nivelurile de risc pe care entitățile private relevante sunt dispuse să le accepte). Din cauza respectivelor caracteristici, astfel de operațiuni de finanțare și de investiții nu pot avea acces la finanțare pe piață în condiții rezonabile în ceea ce privește prețurile, cerințele de garanții, tipul de finanțare, durata finanțării oferite sau alte condiții și nu ar fi efectuate în Uniune deloc, sau nu în aceeași măsură, fără sprijin public.

(2)  Pentru a fi considerat adițional față de sprijinul provenit din alte surse publice, menționate la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar, Fondul InvestEU sprijină numai operațiunile de finanțare și de investiții pentru care se aplică următoarele condiții:

(a)  operațiunile de finanțare sau de investiții nu ar fi fost efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate în aceeași măsură de către partenerul de implementare fără sprijinul Fondului InvestEU; și

(b)  operațiunile de finanțare sau de investiții nu ar fi fost efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate în aceeași măsură în Uniune în cadrul altor instrumente publice existente, cum ar fi instrumentele financiare în gestiune partajată care funcționează la nivel regional și național, deși utilizarea complementară a InvestEU și a altor surse publice trebuie să fie posibilă, în special atunci când se poate obține valoare adăugată a Uniunii și atunci când poate fi optimizată utilizarea surselor publice pentru o îndeplinire eficientă a obiectivelor de politică.

(3)  Operațiunile de finanțare sau de investiții în cadrul componentei pentru investiții europene strategice pot fi, de asemenea, considerate adiționale dacă respectivele operațiuni nu ar fi fost efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate în aceeași măsură de către alte entități private și publice stabilite și care își desfășoară activitatea în Uniune fără sprijinul Fondului InvestEU.

Pentru a demonstra că operațiunile de finanțare și de investiții care beneficiază de garanția UE sunt adiționale față de piața existentă și de alte tipuri de sprijin public, partenerii de implementare trebuie să ofere informații care să demonstreze cel puțin una dintre următoarele caracteristici:

(a)  sprijin acordat prin poziții subordonate în raport cu alți creditori publici sau privați sau în cadrul structurii de finanțare;

(b)  sprijin acordat prin capital propriu și cvasicapital sau prin împrumuturi cu scadențe lungi, prețuri, cerințe de garanție sau alte condiții care nu sunt disponibile în mod suficient pe piață sau din alte surse publice;

(c)  sprijin pentru operațiunile care prezintă un profil de risc mai ridicat decât riscul general acceptat în activitățile standard ale partenerului de implementare sau sprijin acordat partenerilor de implementare pentru a-și depăși propria capacitate de sprijin pentru astfel de operațiuni;

(d)  participarea la mecanisme de partajare a riscurilor vizând domenii de politică care expun partenerul de implementare la niveluri de risc mai ridicate în comparație cu nivelurile general acceptate de partenerul de implementare sau pe care actorii financiari privați sunt capabili sau dispuși să le accepte;

(e)  sprijin care catalizează/atrage finanțare privată sau publică suplimentară și care este complementar altor surse private și comerciale, în special din partea categoriilor de investitori care au în mod tradițional aversiune la risc sau din partea investitorilor instituționali, ca urmare a efectului de semnalizare pe care îl are sprijinul acordat în cadrul Fondului InvestEU;

(f)  sprijin acordat prin produse financiare care nu sunt disponibile sau nu sunt oferite la un nivel suficient în țările sau regiunile vizate, din cauza faptului că piețele lipsesc, nu sunt suficient dezvoltate sau sunt incomplete.

În cazul operațiunilor de finanțare și de investiții intermediate, în special în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor, adiționalitatea se verifică la nivelul intermediarului mai curând decât la nivelul destinatarului final. Se consideră că există adiționalitate atunci când Fondul InvestEU sprijină un intermediar financiar să instituie un nou portofoliu, cu un nivel mai ridicat de risc, sau să mărească volumul activităților care prezintă deja un risc ridicat, în comparație cu nivelurile de risc pe care actorii financiari privați și publici sunt, la momentul respectiv, capabili sau dispuși să le accepte în țările sau regiunile vizate.

Garanția UE nu se acordă pentru sprijinirea operațiunilor de refinanțare (cum ar fi înlocuirea acordurilor de împrumut existente sau a altor forme de sprijin financiar pentru proiecte care s-au materializat deja parțial sau integral), decât în circumstanțe excepționale specifice, justificate corespunzător, în care se demonstrează că operațiunea aflată sub garanția UE va permite o nouă investiție, într-un domeniu eligibil pentru operațiuni de finanțare și de investiții în temeiul anexei II, a unei sume adiționale față de volumul de activitate obișnuit al partenerului de implementare sau al intermediarului financiar, cel puțin echivalentă cu valoarea operațiunii care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul regulament. Aceste operațiuni de refinanțare trebuie să respecte cerințele stabilite în secțiunea A din prezenta anexă referitoare la disfuncționalitatea pieței, la situațiile de investiții suboptime și la adiționalitate.

B.  Activități excluse

Fondul InvestEU nu sprijină:

(1)  activități care limitează drepturile și libertățile individuale sau care încalcă drepturile omului;

(2)  în domeniul activităților de apărare, utilizarea, dezvoltarea sau fabricarea de produse și tehnologii care sunt interzise de dreptul internațional aplicabil;

(3)  produse și activități legate de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comercializare);

(4)  activități excluse de la finanțare în temeiul articolului [X] din Regulamentul privind [Orizont Europa](29): cercetarea privind clonarea umană în scop de reproducere; activități menite să modifice moștenirea genetică a ființelor umane care pot duce la transformarea acestor modificări în caracteristici ereditare; și activități de creare a unor embrioni umani doar în scopul cercetării sau în scopul recoltării de celule stem, inclusiv prin intermediul transferului nuclear de celule somatice

(5)  jocuri de noroc (activități de producție, concepție, distribuție, procesare, comerț sau activități legate de software);

(6)  comerțul cu sex și infrastructura, serviciile și mijloacele de informare în masă legate de acesta;

(7)  activități care utilizează animale vii în scopuri experimentale și științifice, în măsura în care nu poate fi garantată respectarea Convenției europene privind protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice(30);

(8)  activități de dezvoltare imobiliară, precum activitățile care au unicul scop de a renova și a reînchiria sau a revinde clădiri existente, precum și de a construi noi proiecte; cu toate acestea, sunt eligibile activitățile din sectorul imobiliar care sunt legate de obiectivele specifice ale Programului InvestEU precizate la articolul 3 alineatul (2) și de domeniile eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții în temeiul anexei II, cum ar fi investițiile în proiecte de eficiență energetică sau în locuințe sociale;

(9)  activități financiare precum achiziționarea sau tranzacționarea de instrumente financiare. Sunt excluse în special intervențiile care vizează preluarea în scopul dezmembrării de active sau capitalul de înlocuire destinat dezmembrării de active;

(10)  activități interzise de legislația națională aplicabilă;

(11)  dezafectarea, exploatarea, adaptarea sau construirea de centrale nucleare;

(12)  investiții legate de minerit sau de extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau ardere a combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor naturale. Această excludere nu se aplică:

(a)  proiectelor pentru care nu există o tehnologie alternativă viabilă;

(b)  proiectelor legate de prevenirea și controlul poluării;

(c)  proiectelor care dispun de instalații de captare și stocare a carbonului sau de instalații de captare și utilizare a carbonului; proiectelor industriale sau de cercetare care conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră față de indicele sau indicii de referință aplicabili ai sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii;

(13)  investiții în instalații pentru eliminarea deșeurilor în depozitele de deșeuri. Această excludere nu se aplică investițiilor în:

(a)  instalații de depozitare a deșeurilor in situ care reprezintă un element auxiliar al unui proiect de investiții industrial sau de minerit și în cazul cărora s-a demonstrat că depozitarea deșeurilor reprezintă singura opțiune viabilă de tratare a deșeurilor industriale sau miniere produse de însăși activitatea în cauză;

(b)  instalațiile existente de depozitare a deșeurilor pentru a asigura utilizarea gazului de depozit și pentru a promova exploatarea depozitelor de deșeuri și reprocesarea deșeurilor miniere;

(14)  investiții în instalațiile de tratare mecano-biologică (TMB). Această excludere nu se aplică investițiilor în modernizarea instalațiilor de TMB existente pentru valorificarea energetică a deșeurilor sau pentru operațiuni de reciclare a deșeurilor separate, cum ar fi compostarea sau digestia anaerobă;

(15)  investiții în incineratoare pentru tratarea deșeurilor. Această excludere nu se aplică investițiilor în:

(a)  instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor nereciclabile periculoase;

(b)  instalațiile existente, unde investiția vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament în vederea depozitării sau utilizării ori recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca aceste investiții să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalației.

Partenerii de implementare rămân responsabili de asigurarea conformității operațiunilor de finanțare și de investiții cu criteriile de excludere stabilite în prezenta anexă, în momentul semnării, de monitorizarea conformității pe durata implementării proiectului și de luarea măsurilor de remediere adecvate, dacă este cazul.

(1) JO C […], […], p. […].
(2) JO C […], […], p. […].
(3) Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 221).
(4) JO L 282, 19.10.2016, p. 4.
(5) COM(2018)0353.
(6) JO L 309, 13.12.1993, p. 3.
(7) Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).
(8) Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 82).
(9) Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).
(10) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
(11) COM(2018)0323.
(12) Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice, (JO L 209, 2.8.1997, p. 1).
(13) Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 2.8.1997, p. 6).
(14) Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).
(15) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(16) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(17) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1.)
(18) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
(19) Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(20) Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
(21) SEC(2018)0310; SWD(2018)0337.
(22) COM(2020)0022 final.
(23) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
(24)
(25)
(26) Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 82).
(27) Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).
(28) Locuințele sociale accesibile trebuie înțelese ca fiind destinate persoanelor defavorizate sau grupurilor dezavantajate din punct de vedere social, care, din cauza constrângerilor de solvabilitate, trăiesc în condiții precare de locuit sau nu pot obține locuințe în condiții de piață.
(29) Articolul 14 din Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare 2018/0224(COD).
(30) JO L 222, 24.8.1999, p. 31.

Ultima actualizare: 21 august 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate