Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2790(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0343/2020

Внесени текстове :

B9-0343/2020

Разисквания :

PV 12/11/2020 - 4
CRE 12/11/2020 - 4

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0307

Приети текстове
PDF 229kWORD 72k
Петък, 13 ноември 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия
Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
P9_TA-PROV(2020)0307B9-0343/2020

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2020 г. относно въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2020/2790(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и други договори и инструменти на ООН в областта на правата на човека, и по-специално Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), Договора за функционирането на Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Европейската харта за правата на пациентите,

–  като взе предвид декларациите на генералния секретар на ООН, върховния комисар на ООН по правата на човека, специалните докладчици на ООН, Агенцията на ООН за бежанците и други органи на ООН относно въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права,

–  като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР),

–  като взе предвид декларациите и документите, изготвени от представителите и органите на Съвета на Европа, а именно неговия генерален секретар, председателя и докладчиците на Парламентарната асамблея (ПАСЕ), комисаря по правата на човека, Комисията за ефикасност на правосъдието, Комитета против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, Конгреса на местните и регионалните власти и Групата държави срещу корупцията, относно въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права,

–  като взе предвид публикацията на Съвета на Европа от 7 април 2020 г., озаглавена „Зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека в условията на санитарната криза, свързана с COVID-19 – набор от инструменти за държавите членки“,

–  като взе предвид съответните документи на Венецианската комисия на Съвета на Европа, включително компилацията от становища и доклади на Венецианската комисия относно извънредното положение(1), публикувана на 16 април 2020 г., доклада от 26 май 2020 г., озаглавен „Зачитане на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава по време на извънредно положение – Разсъждения“(2), Обсерваторията за извънредните ситуации в държавите членки от Венецианската комисия(3), нейния доклад от 2011 г. относно принципите на правовата държава(4) и нейния контролен списък от 2016 г. за принципите на правовата държава(5),

–  като взе предвид искането на своя председател до Венецианската комисия от 1 юли 2020 г., вследствие на предложението на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), и последващия междинен доклад от 8 октомври 2020 г. относно мерките, предприети в държавите – членки на ЕС в резултат на кризата с COVID-19, и тяхното въздействие върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(6),

–  като взе предвид резолюциите на ПАСЕ от 13 октомври 2020 г. относно демокрациите, изправени пред пандемията от COVID-19(7), и относно въздействието на пандемията от COVID-19 върху правата на човека и принципите на правовата държава(8),

–  като взе предвид становището на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от 27 април 2020 г. относно проекта на Закон за специални правила за провеждане на общите избори за президент на Република Полша, организирани през 2020 г. (документ на Сената № 99), и декларациите на представителя на ОССЕ по въпросите на свободата на медиите,

–  като взе предвид изявлението относно Унгария, направено на 27 март 2020 г. от Рупърт Колвил, говорител на върховния комисар на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид съвместното изявление от 13 май 2020 г. относно България на специалните докладчици на ООН относно съвременни форми на расизъм и въпросите на малцинствата,

–  като взе предвид публикацията на Международния институт за демокрация и електорална подкрепа (International IDEA) от 11 май 2020 г., озаглавена „Parliaments in Crisis: Challenges and Innovations“ (Парламенти в криза: Предизвикателства и иновации)(9), и публикацията му от 26 март 2020 г., озаглавена „Elections and COVID-19“ (Избори и COVID-19)(10),

–  като взе предвид проведения широк дебат относно въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, с участието на граждани, академичната общност, гражданското общество и обществото като цяло(11),

–  като взе предвид действията на Комисията във връзка с COVID-19 във всички области на нейната компетентност и усилията ѝ за координиране на европейския отговор на пандемията в области, вариращи от Шенгенското пространство до дезинформацията относно вируса, както и от защитата на данните и приложенията до процедурите за предоставяне на убежище, връщане и презаселване,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(12),

–  като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации(13),

–  като взе предвид Насоки 04/2020 на Европейския комитет по защита на данните относно използването на данни за местоположението и инструменти за проследяване на контакти в контекста на избухването на COVID-19 и Насоки 03/2020 относно обработването на данни за здравето за целите на научните изследвания в контекста на избухването на COVID-19,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 април 2020 г., озаглавено „Насоки за мобилните приложения, които подпомагат борбата с пандемията от COVID-19, във връзка със защитата на данните“ (C(2020)2523),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено „Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. – Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз“ (COM(2020)0580), и придружаващите го 27 глави относно принципите на правовата държава в държавите членки (SWD(2020)0300-0326), в които се разглежда въздействието на предприетите от държавите членки мерки във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права,

–  като взе предвид изявлението от 1 април 2020 г. на 19 държави членки, в което те изразяват дълбока загриженост „относно риска от нарушаване на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, произтичащ от приемането на някои спешни мерки“(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея(15),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на COVID-19(16),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно европейската защита на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19(17),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2020 г. относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19(18),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2020 г., озаглавена „COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар“(19),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2020 г. относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша(20),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2020 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(21),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2020 г. относно принципите на правовата държава и основните права в България(22),

–  като взе предвид брифинга, публикуван от Тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси на 23 април 2020 г., озаглавен „The Impact of COVID-19 Measures on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights in the EU“ (Въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в ЕС)(23), в който се обобщават основните констатации от мониторинга, започнат чрез ежеседмичните прегледи на предприетите от държавите членки мерки във връзка с COVID-19,

–  като взе предвид съобщенията на Европейския център за парламентарни проучвания и документация относно парламентарната дейност по време на избухването на COVID-19(24),

–  като взе предвид съобщенията на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS), свързани с извънредното положение в отговор на кризата с коронавируса в няколко държави членки, и други съответни съобщения по тази тема(25),

–  като взе предвид петте бюлетина на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) относно последиците за основните права от пандемията от коронавирус в ЕС(26),

–  като взе предвид изявлението от 18 юни 2020 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) Жозеп Борел относно справянето с дезинформацията във връзка с COVID-19 и въздействието върху свободата на изразяване,

–  като взе предвид оценката на Европол за заплахите от организираната престъпност, ползваща се от интернет (IOCTA) 2020, публикувана на 5 октомври 2020 г.,

–  като взе предвид доклада на Европол от 19 юни 2020 г., озаглавен „Exploiting Isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic“ (Използване на изолацията: Извършители и жертви на онлайн сексуално насилие над деца по време на пандемията от COVID-19),

–  като взе предвид доклада на Европол от 30 април 2020 г., озаглавен „Beyond the pandemic – How COVID-19 will shape the serious and organised crime landscape in the EU“ (Отвъд пандемията – Как COVID-19 ще оформи картината на тежката и организираната престъпност в ЕС),

–  като взе предвид подготвителната работа, извършена за настоящата резолюция от Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (DRFMO) към комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), включително нейния доклад до комисията LIBE от 10 юли 2020 г.(27),

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (O-000065/2020 – B9-0023/2020),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

А.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 създаде сътресения в целия ЕС и засегна силно населението; като има предвид, че в много райони на света, включително и ЕС, се наблюдава втора вълна от случаи на COVID-19 и правителствата приемат нови ограничителни мерки за справяне с резкия скок в броя на случаите, включително повторно въвеждане на ограничения на свободата на движение и санитарни мерки, използването на маски и по-строги глоби за неспазване на правилата;

Б.  като има предвид, че за борбата с пандемията са необходими ръководени от правителствата извънредни мерки, при които се зачитат принципите на правовата държава, основните права и демократичната отчетност, и че тези мерки следва да бъдат основен елемент от всички усилия за контрол на разпространението на COVID-19; като има предвид, че извънредните правомощия изискват допълнителен контрол, за да се гарантира, че не се използват като претекст за по-трайна промяна на баланса на правомощията; като има предвид, че предприеманите от правителствата мерки следва да бъдат необходими, пропорционални и временни; като има предвид, че извънредните правомощия крият риск от злоупотреба с власт от страна на изпълнителната власт и рискуват да останат в националната нормативна уредба след приключването на извънредната ситуация, и следователно трябва да се осигури подходящ вътрешен и външен парламентарен и съдебен контрол, както и да се обезпечат корективи, за да се ограничи този риск;

В.  като има предвид, че кризата с COVID-19 е безпрецедентна; като има предвид, че в бъдеще трябва да се преосмислят нашите методи за управление на кризи както на равнището на държавите членки, така и на равнището на ЕС;

Г.  като има предвид, че редица държави от ЕС обявиха извънредно положение(28) въз основа на своите конституции(29), което в някои случаи породи опасения от правно естество, а други държави прибягнаха до използването на извънредни правомощия, предвидени в общата правна уредба(30), или до нормалното законодателство (31) с цел незабавно приемане на ограничителни мерки за противодействие на епидемията от COVID-19; като има предвид, че тези мерки оказват въздействие върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, тъй като засягат упражняването на индивидуалните права и свободи, като например свободата на движение, свободата на събранията и сдруженията, свободата на изразяване и свободата на информация, свободата на вероизповедание, правото на семеен живот, правото на убежище, принципа на равенство и недискриминация, правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, правото на образование и правото на труд; като има предвид, че тези мерки оказват въздействие също така върху икономиките на държавите членки;

Д.  като има предвид, че функционирането на демокрациите и принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване, на които те се подчиняват, са засегнати в случаите, когато обявяването на извънредна ситуация в областта на здравеопазването води до промени в разпределението на правомощията, като позволява на изпълнителната власт да придобива нови правомощия за ограничаване на индивидуалните права и да упражнява някои правомощия, които обикновено са запазени за законодателните и местните органи на управление, като същевременно налага ограничения по отношение на ролята на парламентите, съдебната власт, гражданското общество и медиите, както и по отношение на дейностите и участието на гражданите; като има предвид, че в повечето държави членки не са наложени специфични ограничения по отношение на съдебната система, но ограничителните мерки почти не позволяват на съдилищата да функционират нормално;

Е.  като има предвид, че вътрешният съдебен контрол, допълнен от външния контрол, продължава да бъде от основно значение, тъй като правото на справедлив съдебен процес и правото на ефективни правни средства за защита продължават да се прилагат по време на извънредното положение, така че лицата, засегнати от извънредните мерки, да могат да упражняват реално тези права, ако държавните органи решат да се намесят в техните основни права, както и за да се гарантира, че изпълнителната власт не надхвърля своите правомощия;

Ж.  като има предвид, че Венецианската комисия подкрепя извънредното положение de jure, обявено съгласно изискванията на Конституцията, а не извънредното положение de facto, обявено въз основа на обикновено законодателство, защото „системата от извънредни конституционни правомощия de jure може да осигури по-добри гаранции за основните права, демокрацията и принципите на правовата държава и да обслужва по-добре произтичащия от това принцип на правната сигурност“(32);

З.  като има предвид, че кризата с COVID-19 беше и продължава да бъде стрес тест за демокрациите и устойчивостта на националните гаранции по отношение на принципите на правовата държава и основните права;

И.  като има предвид, че доверието в действията на правителствата и държавите е много важно, за да се гарантира подкрепа за приетите извънредни мерки, както и прилагането на тези мерки; като има предвид, че за да се постигне това в условията на демокрация, е важно да се вземат прозрачни, научнообосновани и демократични решения, както и да се гарантира диалог с опозицията, гражданското общество и заинтересованите страни и тяхното участие;

Й.  като има предвид, че Комисията проследява прилагането на извънредните мерки, предприети от правителствата на държавите членки по време на кризата; като има предвид, че на 31 март 2020 г. председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви, че „всички извънредни мерки трябва да бъдат ограничени до това, което е необходимо и строго пропорционално. Те не трябва да бъдат безсрочни. Освен това правителствата трябва да гарантират, че тези мерки подлежат на редовен контрол. Европейската комисия ще следи отблизо, в дух на сътрудничество, прилагането на извънредните мерки във всички държави членки“(33), и като има предвид, че членът на Комисията Дидие Рейндерс направи подобно изявление на 26 март 2020 г.;

К.  като има предвид, че „почти всички държави – членки на ЕС въведоха временни (т.е. с определен срок) извънредни мерки за справяне с кризата, причинена от COVID-19(34) [...], главно чрез обикновено законодателство“; като има предвид, че „по принцип първите извънредни мерки бяха въведени за период, вариращ от 15 дни до около един месец, във всички държави – членки на ЕС“, а след това бяха подновени поне още един път; като има предвид, че според Венецианската комисия „само няколко държави – членки на ЕС не са определили срок за прилагането на извънредните мерки“(35);

Л.  като има предвид, че Венецианската комисия препоръчва „декларациите или мерките, които нямат конкретен срок, включително и тези, чието спиране зависи от преодоляването на извънредната ситуация, да не се считат за законосъобразни, ако няма редовен преглед на положението“(36);

М.  като има предвид, че извънредните мерки трябва да бъдат недискриминационни и правителствата не трябва да се възползват от законодателството относно извънредните ситуации, за да налагат ограничения по отношение на основните права; като има предвид, че правителствата трябва също така да предприемат редица допълнителни действия за намаляване на потенциалното неблагоприятно въздействие на тези мерки върху живота на хората;

Н.  като има предвид, че извънредното положение беше удължено поне един път в почти всички държави членки, в които то беше обявено; като има предвид, че Венецианската комисия подчерта, че е изключително важно да се прави преглед на обявяването и удължаването на срока на извънредното положение, както и на задействането и прилагането на извънредните правомощия, и че следва да може да се упражнява парламентарен и съдебен контрол(37);

О.  като има предвид, че в повечето държави членки парламентарният контрол е ограничен поради използването на изключителни изпълнителни правомощия, а в някои държави членки на парламентите е отредена второстепенна роля, което дава възможност на правителствата да въвеждат бързо извънредни мерки, без упражняването на достатъчен контрол;

П.  като има предвид, че Европейският парламент, и по-специално комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и нейната група за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, непрекъснато следи положението в рамките на ЕС от март 2020 г. насам и редовно обменя информация със заинтересованите страни, както е отразено в работния документ на групата относно въздействието на COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(38);

Р.  като има предвид, че омбудсманските институции и националните институции по правата на човека играят важна роля за откриването на проблеми, свързани с основните права, и за осигуряването на контрол, надзор и правна защита, а следователно и за защитата на гражданите във връзка с извънредните мерки;

С.  като има предвид, че свободата на движение беше ограничена във всички държави членки чрез задължителна или препоръчителна самоизолация и забрани за несъществени движения; като има предвид, че в отговор на пандемията от COVID-19 повечето държави от Шенгенското пространство въведоха отново контрол по вътрешните граници на Съюза или затвориха частично или изцяло тези граници, или пък ги затвориха за определени категории пътници, включително граждани на ЕС и членове на техните семейства или граждани на трети държави, пребиваващи на тяхната територия или на територията на друга държава членка; като има предвид, че при въвеждането на тези мерки е налице явна липса на координация както между отделните държави членки, така и между тях и европейските институции(39); като има предвид, че някои държави членки са въвели незаконни и дискриминационни ограничения, като не позволяват на лица от ЕС с друга национална принадлежност да влизат на тяхната територия;

Т.  като има предвид, че свободата на събранията и сдруженията е важен елемент от демокрацията; като има предвид, че възможностите за упражняване на тези права бяха ограничени поради въвеждането в повечето държави членки на необходимите правила за социално дистанциране, както и на предпазни мерки в областта на общественото здравеопазване; като има предвид, че някои държави членки решиха да разрешат събирането на хора в съответствие с правилата за социално дистанциране, докато други наложиха пълна забрана за събиранията; като има предвид, че в някои държави членки бяха разгледани някои спорни закони и мерки, които не са свързани с извънредното положение, без възможност за гражданите да демонстрират свободно;

У.  като има предвид, че свободата на изразяване е ограничена в някои държави членки, под претекст за борба с дезинформацията; като има предвид, че след публикуването на някои критични мнения в социалните медии бяха извършени арести с обвинението за „насаждане на страх“ или „застрашаване на обществеността“; като има предвид, че пандемията от коронавируса беше придружена от вълна на невярна и подвеждаща информация, от мистификации, измами на потребители, киберпрестъпления и конспиративни теории, както и от целенасочени кампании за дезинформация, провеждани от чуждестранни организации или дори от публичните органи на държави членки, което крие многобройни потенциални заплахи за европейските граждани, за тяхното здраве и за доверието им в публичните институции;

Ф.  като има предвид, че през последните месеци правоприлагащите органи констатират общо увеличение на количеството материали за сексуална експлоатация на деца, споделяни онлайн;

Х.  като има предвид, че тежката и организираната престъпност се възползват от променящите се обстоятелства, предизвикани от пандемията; като има предвид, че трябва да се признае важната роля на Европол за проследяване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху тежката и организираната престъпност и тероризма в ЕС още от началото на пандемията;

Ц.  като има предвид, че медиите играят основна роля за упражняването на контрол и надзор, както и като основни източници на информация за гражданите; като има предвид, че свободата на медиите е подложена на натиск, като се отменят пресконференции на живо, без да се предлагат алтернативи, а някои държави членки са ограничили достъпа до информация за общественото здраве, както и свободата за публикуване на информация относно политиката в областта на общественото здраве; като има предвид, че в много случаи въпросите, отправяни от медиите към правителствата, се отхвърлят или пренебрегват; като има предвид, че журналистите и медийните работници трябва да бъдат защитени при отразяването на демонстрации и протести; като има предвид, че някои държави членки ограничават достъпа до информация, като удължават или спират прилагането на сроковете, в които органите трябва да отговорят на исканията за свобода на информацията;

Ч.  като има предвид, че държавите членки следва да гарантират защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, по време на кризата с COVID-19 и след нея, тъй като този механизъм се оказва силно оръжие за борба и предотвратяване на действията, подкопаващи обществения интерес(40);

Ш.  като има предвид, че някои държави членки прибягват до несъразмерно репресивни мерки при налагането на ограничения, например криминализиране на нарушенията на правилата за ограничение на свободата на движение и за спазване на карантина, което води до високи глоби и трайни последици за съдебните досиета на засегнатите лица(41);

Щ.  като има предвид, че съдебните системи са засегнати от общите ограничения, като много съдилища се затварят временно или тяхната дейност се ограничава, а това понякога води до забавяне и удължаване на сроковете за изслушванията; като има предвид, че процесуалните права на заподозрените лица и правото на справедлив съдебен процес са подложени на натиск, тъй като достъпът до адвокати се затруднява поради общите ограничения и поради факта, че съдилищата организират все по-често онлайн изслушвания;

АА.  като има предвид, че мерките за борба с пандемията, които ограничават правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните, следва винаги да бъдат необходими, пропорционални и временни по своя характер и да се базират на солидно правно основание; като има предвид, че новите технологии изиграха важна роля в борбата срещу пандемията, но същевременно породиха значителни нови предизвикателства и опасения; като има предвид, че правителствата на някои държави членки прибягнаха до извънредно наблюдение на своите граждани чрез използването на безпилотни летателни апарати, полицейски автомобили за наблюдение с видеокамери, проследяване чрез използване на данни за местоположението на лицата, предоставени от доставчиците на телекомуникационни услуги, контрол от полицейски и военни патрули, наблюдение за спазването на задължителните карантини чрез телефонни обаждания от полицията или задължително докладване посредством приложение; като има предвид, че някои държави членки въведоха приложения за проследяване на контактите, въпреки че няма консенсус относно тяхната ефективност и че невинаги се използва децентрализирана система, осигуряваща възможно най-големи гаранции за неприкосновеността на личния живот; като има предвид, че в някои държави членки повторното отваряне на обществените пространства беше придружено от събиране на данни чрез задължителни проверки на температурата и попълване на въпросници, както и от задължението за споделяне на данни за връзка, понякога без надлежно отчитане на задълженията, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните;

АБ.  като има предвид, че ограничителните мерки и затварянето на границите оказаха силно въздействие върху достъпа до процедурите за предоставяне на убежище; като има предвид, че много държави членки временно ограничиха или дори спряха обработката на молбите за предоставяне на убежище и че повечето от тях спряха трансфера, връщането и презаселването на лица по дъблинската процедура; като има предвид, че някои държави членки обявиха пристанищата си за „опасни“ или не разрешиха свалянето на брега на мигранти, спасени при операции по издирване и спасяване на лица, като ги оставяха в морето, в несигурно положение, за неограничен период от време и излагаха живота им на опасност; като има предвид, че повечето държави членки вече са възобновили тези дейности; като има предвид, че има информация за разпространението на COVID-19 в множество центрове за приемане на бежанци, в резултат на което уязвимите групи са пряко изложени на риск, и като има предвид, че пренаселените лагери по външните граници на ЕС продължават да крият особен риск от масово разпространение на болестта, тъй като правилата за социално дистанциране не могат да се прилагат, а възможностите за настаняване и за достъп до храна, вода, санитарни съоръжения и грижи за психическото и физическото здраве, включително за лицата, заразени с COVID-19, са силно ограничени;

АВ.  като има предвид, че затворите са изложени на особено висок риск от избухване на епидемия от COVID-19, тъй като правилата за социално дистанциране и санитарните правила често не могат да бъдат прилагани, а санитарните мерки доведоха до ограничаване на времето, прекарвано на открито, както и до забрани на посетителите, което засяга правото на затворниците да общуват със семействата си; като има предвид, че здравето на служителите в затворите е особено застрашено по време на тази пандемия; като има предвид, че в някои държави членки някои специални категории затворници са били освободени с цел намаляване на здравните рискове по време на пандемията;

АГ.  като има предвид, че прилагането на ограниченията във връзка с COVID-19 следва да бъде пропорционално и недискриминационно, за да се избегне таргетирането на лица, принадлежащи към етнически малцинства и маргинализирани групи; като има предвид, че пандемията засяга непропорционално ромите, като жените и децата често са най-уязвимите групи, и по-специално тези, които живеят в социално изключени и маргинализирани среди без достъп до питейна вода или санитарни услуги, където е почти невъзможно да се следват правилата за социално дистанциране или да се спазват строги хигиенни мерки; като има предвид, че има сведения за случаи на расизъм и ксенофобия в няколко държави членки, в които е имало дискриминация срещу хора с определен произход или националност; като има предвид, че лица от азиатски произход и роми са били обект на подбуждащи към омраза изказвания и нападения; като има предвид, че някои политици в няколко държави членки са използвали оповестената в медиите информация за масови връщания на ромски работници мигранти от държави с широко разпространение на COVID-19, за да раздухат страховете за разпространението на вируса, засилвайки отрицателните нагласи и стереотипите;

АД.  като има предвид, че децата са изложени на непропорционален риск от социално и икономическо изключване поради ограничителните мерки и са изправени пред повишен риск от нарушаване на основните им права поради злоупотреба, насилие, експлоатация и бедност; като има предвид, че в много държави членки се наблюдава увеличаване на домашното насилие поради ограничителните мерки; като има предвид, че жените и момичетата(42), децата и ЛГБТИ+ лицата са непропорционално изложени на риск по време на ограничителните мерки, тъй като могат да бъдат изложени на насилниците си за дълъг период от време и могат да бъдат лишени от социална и институционална подкрепа; като има предвид, че общностната подкрепа за тези уязвими групи беше драстично ограничена предвид мерките, предприети в отговор на пандемията;

АЕ.  като има предвид, че равният достъп до здравеопазване, който е право, залегнало в член 35 от Хартата на основните права, е потенциално изложен на риск поради мерките, предприети с цел спиране на разпространението на COVID-19, по-специално за групи от хора в уязвимо положение, като например възрастни или хронично болни лица, лица с увреждания, ЛГБТИ+ лица, деца, родители, бременни жени, бездомни лица, всички мигранти, включително мигранти без документи, лица, търсещи убежище, бежанци и етнически и други малцинства; като има предвид, че услугите в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права бяха неблагоприятно засегнати по време на здравната криза; като има предвид, че в някои държави членки достъпът до репродуктивно здраве и права, включително правото на аборт, беше силно ограничен, което доведе до фактическа забрана, която принуди демонстранти да излязат по улиците в условията на пандемия; като има предвид, че недостигът на лекарства, отклоняването на ресурси от други здравни проблеми и рязкото прекратяване на някои лечения, включително ин витро оплождането и преходните лечения, могат да породят рискове за пациентите, страдащи от други заболявания(43); като има предвид, че загубата на близки, изолацията, допълнителният натиск върху баланса между професионалния и личния живот на родителите и работещите на първа линия, загубата на доходи и страхът предизвикват психични заболявания или изострят съществуващите състояния, което води до повишено търсене на услуги в областта на психичното здраве и поражда спешна необходимост от увеличаване на финансирането за тези услуги;

АЖ.  като има предвид, че много държави членки отложиха провеждането на избори(44), а една отложи референдум(45) поради ограничителните мерки, наложени през първата фаза на здравната криза; като има предвид, че отново се провеждат избори, откакто пандемията навлезе във втората си фаза; като има предвид, че въпросът за провеждането или отлагането на изборите е деликатен процес на преценка, за който Венецианската комисия е представила разсъждения и е изготвила насоки(46); като има предвид, че всеобщото, свободно, тайно и пряко избирателно право е възможно само когато са гарантирани открити и честни предизборни кампании, свобода на изразяване, свобода на медиите и свобода на събранията и сдруженията за политически цели;

АЗ.  като има предвид, че разпоредбите на Договорите в областта на свободата, сигурността и правосъдието не трябва да засягат изпълнението на отговорностите на държавите членки по отношение на поддържането на обществения ред и опазването на вътрешната сигурност, в рамките на ценностите на Съюза във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както е посочено в член 2 от ДЕС;

АИ.  като има предвид, че съгласно Договорите границите на компетентността на Съюза се определят от принципа на предоставената компетентност, а упражняването на компетентността на Съюза се определя от принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  припомня, че дори при извънредно положение основните принципи на правовата държава, демокрацията и зачитането на основните права трябва да имат преимущество и че всички извънредни мерки, дерогации и ограничения се подчиняват на три общи условия – необходимост, пропорционалност в тесен смисъл и временен характер, които условия са били редовно прилагани и тълкувани в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека , Съда на ЕС и различни конституционни (и други) съдилища на държавите членки(47);

2.  счита, че реакциите на кризата като цяло показаха силата и издръжливостта на националните демократични системи; подчертава, че извънредните мерки следва да бъдат съпътствани от по-интензивна комуникация между правителствата и парламентите; призовава за по-интензивен диалог със заинтересованите страни, включително гражданите, гражданското общество и политическата опозиция, за да се изгради широка подкрепа за извънредните мерки и да се гарантира, че те се прилагат по възможно най-ефективния начин, като същевременно се избягват репресивните мерки и се гарантира безпрепятствен достъп на журналистите до информация;

3.  призовава държавите членки да гарантират, че когато се приемат, оценяват или преразглеждат мерки, които биха могли да ограничат функционирането на демократичните институции, принципите на правовата държава или основните права, тези мерки спазват препоръките на международни органи като ООН и Съвета на Европа, включително Венецианската комисия, както и доклада на Комисията относно ситуацията в областта на върховенството на закона в ЕС; отново призовава държавите членки да не злоупотребяват с извънредните правомощия, приемайки законодателство, което не е свързано с целите на породената от COVID-19 извънредна ситуация в областта на здравеопазването, за да заобиколят парламентарния контрол;

4.  призовава държавите членки:

   да обмислят възможността за излизане от извънредното положение или за ограничаване на въздействието му върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права,
   да направят оценка на конституционните и институционалните правила, които са в сила в техния национален ред, в контекста на препоръките на Венецианската комисия, например чрез преминаване от извънредно положение de facto, обявено въз основа на обикновено законодателство, към извънредно положение de jure, обявено съгласно изискванията на Конституцията, като по този начин се осигурят по-добри гаранции за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в случай на извънредно положение(48); да определят изрично в законодателен акт кога се поддържа извънредно положение de facto, както и целите, съдържанието и обхвата на делегирането на правомощия от законодателната на изпълнителната власт,
   да гарантират, че както обявяването и евентуалното удължаване на извънредното положение, от една страна, така и задействането и прилагането на извънредни правомощия, от друга страна, подлежат на ефективен парламентарен и съдебен контрол, както вътрешен, така и външен, и да гарантират, че парламентите имат право да прекратят извънредното положение(49),
   да гарантират, че ако се прехвърлят законодателни правомощия на изпълнителната власт, всички издадени от нея правни актове подлежат на последващо парламентарно одобрение и престават да пораждат действие, ако не получат такова одобрение в определен срок(50); да се справят с прекомерното прибягване до приемането на законодателство по ускорена процедура и на извънредно законодателство – въпрос, който беше посочен и от Комисията в нейния Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. (COM(2020)0580),
   да проучат как по-добре да се гарантира централната роля на парламентите в кризисни и извънредни ситуации, и по-специално тяхната роля в наблюдението и контрола на ситуацията на национално равнище,
   да вземат предвид становището на Венецианската комисия, че парламентите трябва да провеждат пленарните си заседания и че те не следва да позволяват временното заместване на членове или да намаляват тяхното присъствие (дори и пропорционално)(51);
   да разгледат разсъжденията на Венецианската комисия относно изборите и да проучат възможността за използване на методи за дистанционно гласуване, като например гласуване по пощата, гласуване по интернет, мобилни урни и гласуване чрез пълномощно, както и ранно гласуване, особено в случай на пандемия;

5.  призовава държавите членки да прилагат мерките във връзка с COVID-19 при надлежно отчитане на пропорционалността на правоприлагащите мерки; потвърждава, че прилагането на мерките във връзка с COVID-19 трябва да зачита основните права на ЕС и принципите на правовата държава, и счита, че равното третиране на лицата е от решаващо значение в това отношение;

6.  призовава държавите членки да направят оценка на въведените от тях мерки, които са ограничили свободата на движение, и да проявяват максимална сдържаност и да гарантират пълно спазване на правото на ЕС, и по-специално Кодекса на шенгенските граници и Директивата за свободното движение, когато обмислят налагането на нови ограничения на свободата на движение; припомня, че съгласно Кодекса на шенгенските граници оценката на необходимостта от контрол на вътрешните граници и продължаването на действието на този контрол, когато е въведен като незабавно действие, следва да бъде наблюдавана на равнището на Съюза; във връзка с това призовава Комисията да упражнява подходящ контрол върху прилагането на достиженията на правото от Шенген, и по-специално да направи оценка на вече предприетите от държавите членки мерки, както и на навременността и качеството на уведомленията, изпратени от държавите членки, да следи отблизо ситуацията и при необходимост да напомня на държавите членки за техните правни задължения и да приема становища; насърчава Комисията да използва правомощията си, за да изисква допълнителна информация от държавите членки; призовава Комисията да подобри своето докладване пред Парламента относно начина, по който упражнява правомощията си съгласно Договорите; припомня значението на по-нататъшната интеграция на Шенгенското пространство въз основа на оценките и препоръките на Комисията;

7.  призовава държавите членки да зачитат правото на семеен живот, по-специално на семействата, които живеят и работят в различни държави членки и извън тях, и да допускат ограничения, само когато това е строго необходимо и пропорционално; призовава държавите членки да позволят събирането на двойки и семейства, разделени вследствие на мерките във връзка с COVID-19, независимо от тяхното семейно положение, и да се въздържат от налагането на ненужно високи стандарти за доказване на връзката;

8.  призовава държавите членки да ограничават свободата на събранията само когато това е строго необходимо и обосновано с оглед на местната епидемиологична обстановка и когато това е пропорционално, както и да не използват забраната на демонстрации, за да приемат спорни мерки, дори ако не са свързани с COVID-19, които биха заслужавали подходящ обществен и демократичен дебат;

9.  настоява държавите членки да се въздържат от приемането на мерки, които биха оказали сериозно въздействие върху основните права, като например сексуалните и репродуктивните права на жените, особено в ситуация, в която опасенията, свързани с общественото здраве, не позволяват надлежен демократичен дебат и безопасен протест, което принуждава протестиращите да застрашават здравето и живота си, за да защитят своите права;

10.  насърчава държавите членки да предприемат мерки, които целят гарантиране на правото на образование по време на тази пандемия; призовава държавите членки, с оглед на възраждащите се вълни на пандемията, да осигурят необходимите средства и безопасна рамка за гарантиране на продължаването на учебните занятия, и да гарантират, че всеки учащ има ефективен достъп до тях;

11.  призовава държавите членки да зачитат правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните и да гарантират, че всички нови мерки за наблюдение или проследяване, приети при пълна консултация с органите за защита на данните, са строго необходими и пропорционални, имат солидно правно основание, ограничават се до своите цели и имат временен характер; призовава Комисията да извършва мониторинг на тези мерки, особено с оглед на собствената си Препоръка (ЕС) 2020/518 от 8 април 2020 г. относно общ инструментариум на Съюза за използване на технологии и данни за борба с кризата, породена от COVID-19, и за нейното преодоляване, и по-специално относно мобилните приложения и използването на анонимизирани данни за мобилността(52);

12.  припомня, че най-добрият начин за борба с дезинформацията е защитата и гарантирането на правото на информация и свободата на изразяване, като се предоставя подкрепа за гарантиране на медийния плурализъм и независимата журналистика; в този контекст призовава държавите членки да гарантират прозрачност при приемането на мерки и да предоставят на своите граждани изчерпателна, актуална, точна и обективна информация и данни относно ситуацията, свързана с общественото здраве, и предприетите мерки за нейния контрол, да се борят с дезинформацията, която има за цел да дискредитира или изопачи научните знания за здравните рискове и която касае основателни правителствени мерки в борбата срещу разпространението на COVID-19, по балансиран начин и като полагат големи усилия да не създават възпиращ ефект за свободата на изразяване и за журналистите, здравните работници или други лица, като прибягват до криминализиране или непропорционални санкции; подчертава, че пандемията е увеличила стигматизацията на мигрантите и е довела до увеличаване на случаите на дискриминация, която се е изострила вследствие на невярна информация и фалшиви новини(53), включително расистки и ксенофобски инциденти срещу лица, принадлежащи към етнически малцинства, както и подбуждащи към омраза изказвания срещу лица с увреждания и бежанци(54); подчертава, че дезинформацията е еволюиращо предизвикателство, което има потенциала да повлияе отрицателно на демократичните процеси и обществените дебати, засягайки всички области на политиката, да подкопае доверието на гражданите в демокрацията и да потисне европейското сътрудничество и солидарност; припомня, че Парламентът вече работи по набор от възможни мерки чрез своята специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (INGE);

13.  призовава за допълнителни значителни инвестиции в способностите на ЕС за стратегическа комуникация, в съответствие с Плана за действие за борба с дезинформацията, за засилване на сътрудничеството и координацията с държавите членки и за пълноценно използване на съществуващите механизми, за да се улесни конкретното сътрудничество с държавите членки и международните партньори в областта на стратегическата комуникация;

14.  счита, че работата на журналистите е станала по-трудна вследствие на мерките във връзка с пандемията от COVID-19, например поради ограничаването на физическия достъп до пресконференции, липсата или неадекватните отговори на въпроси от страна на публичните органи, както и отмяната или забавянето на сроковете за искания за свобода на информацията или достъп до документи; изразява съжаление, че въпреки че повече от всякога е необходима качествена журналистика, особено предвид ролята ѝ в борбата срещу все по-нарастващата дезинформация, икономическите последици от тази криза засягат и финансовата жизнеспособност на медиите, и по-специално независимите медии и журналисти, подкопавайки по този начин в още по-голяма степен медийния плурализъм в ЕС; изразява загриженост относно липсата на прозрачност в някои държави членки по отношение на публикуването на реклами и разпределянето на субсидии за медиите, както и относно увеличаващата се концентрация на собствеността върху медиите в някои държави членки; подчертава, че не бива да се въвеждат съществени промени в медийния сектор по време на извънредно положение de facto или de jure;

15.  призовава държавите членки да гарантират правата на обвиняемите, включително техния безпрепятствен достъп до адвокат, и да направят оценка на възможността за онлайн изслушвания като решение и алтернатива на съдебните заседания или прехвърлянето на заподозрени лица в други държави – членки на ЕС, съгласно европейската заповед за арест; призовава държавите членки да гарантират спазването на всички ръководни принципи на съдебното производство, включително правото на справедлив съдебен процес; призовава държавите членки да гарантират правата и здравето на всички лица в затворите, и по-специално техните права на медицинска помощ, посетители, време на открито и образователни, професионални или развлекателни дейности;

16.  признава, че повечето държави членки са възобновили процедурите си за предоставяне на убежище и че някои от тях са използвали неотдавнашния период на намаляване на броя на новите молби, за да намалят изоставането при висящите молби; призовава държавите членки да гарантират изцяло достъпа до процедура за предоставяне на убежище и да запазят индивидуалното право на убежище, както е заложено в Хартата на основните права, както и да провеждат процедури за презаселване и зачитащо достойнството връщане при пълно зачитане на международното право; освен това призовава във възможно най-кратък срок да се предостави или възобнови достъпът до писмени преводачи за лицата, които кандидатстват за убежище; настоятелно призовава държавите членки да осигурят подходящи структури за физическо и психическо здраве в приемните центрове, като се имат предвид лошите санитарни условия, високорисковата среда и уязвимостта на бежанското население по време на пандемията от COVID-19; призовава Комисията и държавите членки да изготвят ефективен план, с фокус върху общественото здраве, за цялостно справяне с тяхното положение, включително на външните граници, чрез гарантиране на правото на убежище и осигуряване на подходящи условия на приемане за бежанците и лицата, търсещи убежище; припомня, че мерките във връзка с COVID-19 никога не следва да водят до задържане; призовава за спешно събиране на семействата, незабавно евакуиране на лагерите на гръцките острови и преместване на лицата, търсещи убежище, в други държави членки, като се даде приоритет на най-уязвимите, непридружените малолетни и непълнолетни лица и семействата с деца; призовава държавите членки да позволят свалянето на брега и да гарантират, че то се извършва само на безопасно място, в съответствие с приложимото международно и европейско право и възможно най-бързо;

17.  счита, че дискриминацията се е увеличила по време на пандемията и че някои групи са били обект на подбуждащи към омраза изказвания и дискриминационни мерки; призовава държавите членки да противодействат на тези подбуждащи към омраза изказвания и да прекратят и коригират подобни дискриминационни мерки; призовава националните, и по-специално местните органи, да удвоят усилията си за борба с антиромските настроения, да премахнат отрицателните стереотипи и да включат самите хора с ромски произход в определянето и прилагането на мерки за справяне с пандемията; призовава държавите членки също така да продължат усилията си за борба с хомофобията и трансфобията, тъй като пандемията е изострила дискриминацията и неравенствата, на които са жертва ЛГБТИ+ лицата;

18.  призовава държавите членки ефективно да гарантират безопасен и своевременен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права и до необходимите здравни услуги за всички жени и момичета по време на пандемията от COVID-19, по-специално достъп до контрацепция, включително спешна контрацепция, и до грижи във връзка с абортите; подчертава важността най-добрите практики да бъдат продължени и да се намерят иновативни начини за предоставяне на услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и права (СРЗП), включително телемедицина, онлайн консултации и достъп до ранен медицински аборт от дома; призовава Комисията да организира форуми за обмен на най-добри практики между държавите членки и заинтересованите страни в това отношение и да подкрепя действия, които гарантират достъп до СРЗП в държавите членки;

19.  призовава държавите членки да включат независими експерти по въпросите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в процеса на вземане на решения, когато това е необходимо; призовава държавите членки да се възползват от експертния опит на широк кръг експерти и заинтересовани страни, включително националните институции по правата на човека, омбудсманските институции и гражданското общество, и активно да се консултират с тях, когато предприемат нови мерки;

20.  призовава държавите членки да отстояват правото на свободни и честни избори; припомня препоръката на Венецианската комисия, съгласно която приемането на реформи на избирателните кодекси през този период следва да се извършва само след широк дебат и с широк консенсус като гаранция срещу злоупотребите и за доверието в изборния процес и неговата легитимност; подчертава, че партиите, които се конкурират за подкрепата на гласоподавателите, трябва да имат равни права на провеждане на кампания и че честността на изборите, проведени по време на извънредно положение, може да бъде поставена под съмнение(55); призовава държавите членки да разгледат институционалните последици от всяко решение за отлагането на избори; подчертава, че според Венецианската комисия специалните правила относно отлагането на избори не следва да се приемат от изпълнителната власт, нито с обикновено мнозинство в парламента, а следва да бъдат установени в Конституцията или в основен закон, и че решението за отлагането на избори следва за предпочитане да бъде взето от парламента в разумен срок преди изборите, по възможност преди откриването на официалната кампания(56);

21.  призовава Комисията спешно да възложи извършването на независима и всеобхватна оценка на мерките, предприети по време на „първата вълна“ на пандемията от COVID-19, за да се извлекат поуки, да се обменят най-добри практики и да се засили сътрудничеството, както и да се гарантира, че мерките, предприети по време на следващите вълни на пандемията, са ефективни, целенасочени, добре обосновани въз основа на конкретната епидемиологична обстановка, строго необходими и пропорционални, както и за да се ограничи тяхното въздействие върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права; приветства факта, че първата подобна оценка на предприетите от държавите членки мерки във връзка с COVID-19 е включена в първия годишен доклад на Комисията относно върховенството на закона; призовава Комисията и Съвета да започнат преговори за междуинституционално споразумение относно ефективен механизъм за наблюдение на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, както се призовава в неговата резолюция от 7 октомври 2020 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, който надлежно и справедливо да направи оценка на положението във всички държави членки, както и да допринесе за по-добрата защита на принципите на правовата държава и ценностите на Съюза при извънредни ситуации, като например продължаващата пандемия;

22.  отново призовава институциите на ЕС и държавите членки да извлекат правилните поуки от кризата с COVID-19 и да осъществяват много по-тясно сътрудничество в областта на здравето, като се има предвид огромното бреме, което гражданите понасят в опитите си да управляват физическото и психическото си здраве по време на тази пандемия, включително чрез създаването на Европейски здравен съюз, както се предлага в неговата резолюция от 10 юли 2020 г. относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19(57);

23.  призовава Комисията да продължи да наблюдава предприетите мерки, да засили дейностите си за координиране на държавите членки, активно да напътства органите при справянето с пандемията в съответствие с демократичните принципи на правовата държава и основните права, да предприема правни действия и да използва други налични инструменти при необходимост, да разгледа наличните възможности за гарантиране на зачитането на основните ценности на Съюза, както и да поеме водеща роля, за да гарантира, че ограничителните мерки ще бъдат отменени възможно най-скоро; призовава Агенцията за основните права да продължи да докладва относно въздействието на мерките във връзка с COVID-19 върху основните права;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на Организацията на обединените нации.

(1) Компилация от становища и доклади на Венецианската комисия относно извънредното положение, 16 април 2020 г., CDL-PI(2020)003.
(2) Зачитане на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава по време на извънредно положение – Разсъждения (CDL-PI(2020)005rev).
(3) Обсерватория за извънредните ситуации в държавите членки от Венецианската комисия.
(4) Доклад относно принципите на правовата държава (CDL-AD(2011)003rev).
(5) Контролен списък относно принципите на правовата държава (CDL-AD(2016)007).
(6) Венецианска комисия, Междинен доклад относно мерките, предприети в държавите – членки на ЕС в резултат на кризата с COVID-19, и тяхното въздействие върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, 8 октомври 2020 г. (CDL-AD(2020)018).
(7) ПАСЕ, Резолюция 2337 (2020).
(8) ПАСЕ, Резолюция 2338 (2020).
(9) International IDEA, Parliamentary Primer № 1, 11 май 2020 г. https://www.idea.int/publications/catalogue/parliaments-and-crisis-challenges-and-innovations
(10) International IDEA, Технически документ 1/2020, 26 март 2020 г. https://www.idea.int/publications/catalogue/elections-and-covid-19
(11) Вж. например академичните статии във Verfassungsblog относно COVID-19 и извънредното положение, Михаел Майер-Резенде, „The Rule of Law Stress Test: EU Member States’ Responses to COVID-19“ (Стрес тест за принципите на правовата държава: отговорите на държавите – членки на ЕС по отношение на COVID-19), с таблица и карта, Джоел Гроган, „States of emergency“ (Извънредно положение); Фондация „Робер Шуман“, Le contrôle parlementaire dans la crise sanitaire  Impacts of COVID-19 – The Global Access to Justice Survey: (Парламентарният контрол в условията на здравна криза, Въздействието на COVID-19 – Проучване на всеобщия достъп до правосъдие:)  https://verfassungsblog.de/impacts-of-covid-19-the-global-access-to-justice-survey/; Oxford COVID-19 Government Response Tracker – Уебсайт на Оксфорд за проследяване на предприетите от правителствата мерки в отговор на COVID-19 (OxCGRT), измерващ строгостта на ограничителните мерки; ICNL COVID-19 Civic Freedom Tracker – проследяване на гражданските свободи в контекста на COVID-19; Джоел Гроган и Ниаша Вайнберг (август 2020 г.) „Principles to Uphold the Rule of Law and Good Governance in Public Health Emergencies“ (Принципи за утвърждаване на принципите на правовата държава и доброто управление при извънредни ситуации в областта на общественото здраве). RECONNECT – информационен документ; Международен призив „A Call to Defend Democracy“ (Призив за защита на демокрацията), отворено писмо;
(12) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(13) ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
(14) Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция, България, Кипър, Естония, Латвия, Литва и Румъния: https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden
(15) Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
(16) Приети текстове, P9_TA(2020)0175.
(17) Приети текстове, P9_TA(2020)0176.
(18) Приети текстове, P9_TA(2020)0205.
(19) Приети текстове, P9_TA(2020)0240.
(20) Приети текстове, P9_TA(2020)0225.
(21) Приети текстове, P9_TA(2020)0251.
(22) Приети текстове, P9_TA(2020)0264.
(23) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651343/IPOL_BRI(2020)651343_EN.pdf
(24) Съобщение № 27 – март 2020 г., „Adjustment of Parliamentary Activity to COVID-19 Outbreak and the prospect of remote sessions and voting“ (Адаптиране на парламентарната дейност към епидемията от COVID-19 и перспективата за дистанционни сесии и гласуване); Съобщение № 28 – март 2020 г., „Preventive and sanitary measures in Parliaments“ (Превантивни и санитарни мерки в парламентите); Съобщение № 29 – юли 2020 г., „Emergency Laws and Legal measures against Covid-19“ (Спешни закони и правни мерки срещу COVID-19).
(25) EPRS, „States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States (Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Spain)“ (Извънредно положение в отговор на кризата с коронавируса: Положението в някои държави членки (Белгия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша, Испания)), 4 май 2020 г.; EPRS, „States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States II (Bulgaria, Estonia, Latvia, Malta, Austria, Romania, and Slovenia)“ (Извънредно положение в отговор на кризата с коронавируса: Положението в някои държави членки II (България, Естония, Латвия, Малта, Австрия, Румъния и Словения)), 13 май 2020 г.; EPRS, „Tracking mobile devices to fight coronavirus“ (Проследяване на мобилните устройства с цел борба с коронавируса), 2 април 2020 г.; EPRS, „Tackling the coronavirus outbreak: Impact on asylum-seekers in the EU“ (Справяне с избухването на епидемията от коронавирус: Въздействие върху лицата, търсещи убежище в ЕС), 22 април 2020 г.; EPRS, „The impact of coronavirus on Schengen borders“ (Въздействието на коронавируса върху шенгенските граници), 27 април 2020 г.; EPRS, „The impact of coronavirus on media freedom“ (Въздействието на коронавируса върху медийната свобода), 8 май 2020 г.; EPRS, „Coronavirus and elections in selected Member States“ (Коронавирус и избори в определени държави членки), 17 юни 2020 г.; EPRS, „States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV“ (Извънредно положение в отговор на кризата с коронавируса: Положението в някои държави членки IV), 7 юли 2020 г. EPRS, „Coronavirus and prisons in the EU: Member-State measures to reduce spread of the virus“ (Коронавирус и затворите в ЕС: Мерки на държавите членки за намаляване на разпространението на вируса), 22 юни 2020 г.; EPRS, „States of emergency in response to the coronavirus crisis: Situation in certain Member States IV“ (Извънредно положение в отговор на кризата с коронавируса: Положението в някои държави членки IV), 7 юли 2020 г.
(26) FRA, „Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications“ (Пандемията от коронавирус в ЕС – Последици за основните права) – Бюлетин 1 и Проучване по държави, 7 април 2020 г.; FRA, „Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications“ (Пандемията от коронавирус в ЕС – Последици за основните права) – Бюлетин 2: с акцент върху приложенията за проследяване на контакти, и Проучване по държави, 28 май 2020 г.; FRA, „Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications“ (Пандемията от коронавирус в ЕС – Последици за основните права) – Бюлетин 3: с акцент върху възрастните хора, и Проучване по държави, 30 юни 2020 г.; FRA, „Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications“ (Пандемията от коронавирус в ЕС – Последици за основните права) – Бюлетин 4, 30 юли 2020 г., с акцент върху расизма, убежището и миграцията, дезинформацията, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните; FRA, „Coronavirus pandemic in the EU – Impact on Roma and Travellers“ (Пандемията от коронавирус в ЕС – Последици за ромското население и пътуващите общности) – Бюлетин 5, 29 септември 2020 г.
(27) Доклад LIBE/9/02808 от 10 юли 2020 г.
(28) Компилация от становища и доклади на Венецианската комисия относно извънредното положение, CDL-PI(2020)003.
(29) Извънредно положение de jure, обявено съгласно изискванията на Конституцията през пролетта на 2020 г.: България, Чехия, Финландия, Естония, Унгария, Латвия, Люксембург, Румъния, Португалия и Испания.
(30) Германия, Латвия, Франция, Италия и Словакия.
(31) Извънредно положение de facto, обявено въз основа на обикновено законодателство: 13 държави членки не са обявявали извънредно положение de jure по време на кризата с COVID-19, а именно: Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Дания, Гърция, Ирландия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словения и Швеция, плюс Обединеното кралство.
(32) Венецианска комисия, Междинен доклад относно мерките, предприети в държавите – членки на ЕС в резултат на кризата с COVID-19, и тяхното въздействие върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, 8 октомври 2020 г. (CDL-AD(2020)018), параграф 57.
(33) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_567
(34) Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция; Становище на Венецианска комисия, Междинен доклад относно мерките, предприети в държавите – членки на ЕС в резултат на кризата с COVID-19, и тяхното въздействие върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, становище № 995/2020 (CDL-AD(2020)018), параграф 46.
(35) Хърватия, Унгария; Венецианска комисия, Междинен доклад, параграф 47.
(36) Венецианска комисия, Междинен доклад, параграф 48.
(37) Венецианска комисия, Междинен доклад, параграф 49.
(38) Доклад LIBE/9/02808 от 10 юли 2020 г.
(39) Приети текстове, P9_TA(2020)0175.
(40) https://www.ecpmf.eu/coalition-to-make-whistleblowing-safe-during-covid-19/
(41) Доклад LIBE/9/02808 от 10 юли 2020 г.
(42) https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26083&LangID=E
(43) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf, Бюлетин 1, стр. 26.
(44) Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Чехия, Полша и Латвия (извънредни избори за градски съвет на Рига).
(45) Италия.
(46) Компилация от становища и доклади на Венецианската комисия относно извънредното положение, CDL-PI(2020)003.
(47) Венецианска комисия, Междинен доклад от 8 октомври 2020 г. (CDL-AD(2020)018), параграфи 19 и 21.
(48) Венецианска комисия, Междинен доклад от 8 октомври 2020 г. (CDL-AD(2020)018), параграфи 29 – 31.
(49) Венецианска комисия, Междинен доклад от 8 октомври 2020 г. (CDL-AD(2020)018), параграфи 59 – 62.
(50) Венецианска комисия, Междинен доклад от 8 октомври 2020 г. (CDL-AD(2020)018), параграф 63.
(51) Венецианска комисия, Междинен доклад от 8 октомври 2020 г. (CDL-AD(2020)018), параграф 75.
(52) ОВ L 114, 14.4.2020 г., стр. 7.
(53) Международна организация по миграция, „COVID-19 Analytical Snapshot #19: Misinformation on migration & migrants“ (Аналитична снимка на COVID-19 #19: Невярна информация относно миграцията и мигрантите), 20 април 2020 г.
(54) FRA, „Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental Rights implications“ (Пандемията от коронавирус в ЕС – Последици за основните права) – Бюлетин 1, 8 април 2020 г.
(55) Венецианска комисия, Доклад относно зачитането на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава по време на извънредно положение: Разсъждения, 19 юни 2020 г. (CDL-AD(2020)014), параграф 96.
(56) Венецианска комисия, Междинен доклад от 8 октомври 2020 г. (CDL-AD(2020)018), параграфи 101, 114, 119, 122 и 123.
(57) Приети текстове, P9_TA(2020)0205.

Последно осъвременяване: 16 ноември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност