Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/0805(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0218/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0218/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 24/11/2020 - 2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0311

Téacsanna atá glactha
PDF 116kWORD 43k
Dé Máirt, 24 Samhain 2020 - Brussels
Comhalta a cheapadh do Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Samhain 2020 maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le Comhalta a cheapadh do Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh. (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don mholadh ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2020 (N9-0055/2020)(1),

–  ag féachaint d’Airteagal 283(2), an dara fomhír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle Eorpach i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C9‑0331/2020),

–  ag féachaint do rún uaithi an 14 Márta 2019 maidir le cothromaíocht inscne in ainmniúcháin ghnóthaí eacnamaíocha agus airgeadaíochta AE(2),

–  ag féachaint do chinneadh uaithi an 17 Meán Fómhair 2019 maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le ceapadh Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh(3),

–  ag féachaint do chinntí uaithi an 17 Nollaig 2019 maidir leis na moltaí ón gComhairle i ndáil le beirt Chomhaltaí a cheapadh do Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh(4),

–  ag féachaint do Riail 130 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0218/2020),

A.  de bhrí go ndeachaigh an Chomhairle Eorpach, i litir an 14 Deireadh Fómhair 2020, i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa maidir le Frank Elderson a cheapadh mar Chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar feadh téarma oifige ocht mbliana, le héifeacht ón 15 Nollaig 2020;

B.  de bhrí go ndearna Coiste Pharlaimint na hEorpa um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta meastóireacht ansin ar dhintiúir an iarrthóra, go háirithe i bhfianaise na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 283(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i bhfianaise an ghá le haghaidh neamhspleáchas iomlán an Bhainc Ceannais Eorpaigh de bhun Airteagal 130 den Chonradh sin; de bhrí go bhfuair an coiste, agus an mheastóireacht sin á déanamh aige, curriculum vitae ón iarrthóir chomh maith lena fhreagraí ar an gceistneoir i scríbhinn a bhí curtha chuige;

C.  de bhrí gur thionóil an coiste éisteacht leis an iarrthóir ina dhiaidh sin an 9 Samhain 2020, éisteacht ina ndearna sé ráiteas tosaigh agus inar fhreagair sé ceisteanna ó chomhaltaí an choiste ina dhiaidh sin;

D.  de bhrí go bhfuil Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh comhdhéanta de chomhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus de na 19 gobharnóir de bhainc cheannais náisiúnta na mBallstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu; de bhrí, go dtí seo, gur fir ar fad iad na gobharnóirí sin;

E.  de bhrí go bhfuil a míshástacht curtha in iúl arís agus arís eile ag Parlaimint na hEorpa maidir leis an nós imeachta ceapacháin do chomhaltaí de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus gur iarr sí go gcuirfí feabhas ar nósanna imeachta ina leith sin; de bhrí gur iarr Parlaimint na hEorpa go bhfaigheadh sí, in am trátha, gearrliosta de dhá ainm ar a laghad atá cothrom ó thaobh inscne de;

F.  de bhrí gur thug Parlaimint na hEorpa tuairim fhabhrach uaithi, an 17 Meán Fómhair 2019, maidir leis an moladh ón gComhairle i ndáil le Christine Lagarde a cheapadh ina céad-Uachtarán mná ar an mBanc Ceannais Eorpach;

G.  de bhrí gur thug Parlaimint na hEorpa tuairimí fabhracha uaithi, an 17 Nollaig 2019, maidir leis na moltaí ón gComhairle i ndáil le Fabio Panetta and Isabel Schnabel a cheapadh mar Chomhaltaí de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh;

H.  de bhrí go bhfuil mná fós faoi ghannionadaíocht i gComhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh; de bhrí gur mór is saoth le Parlaimint na hEorpa nár thug na Ballstáit aird ar an iarraidh sin agus de bhrí go n-iarrann sí ar na hinstitiúidí náisiúnta agus ar institiúidí AE obair ghníomhach a dhéanamh chun cothromaíocht inscne a bhaint amach sna chéad ainmniúcháin eile;

I.  de bhrí gur cheart d’institiúidí agus do chomhlachtaí uile AE agus náisiúnta bearta nithiúla a chur chun feidhme chun cothromaíocht inscne a áirithiú;

1.  ag tabhairt tuairim fhabhrach ar an moladh ón gComhairle i ndáil le Frank Elderson a cheapadh mar Chomhalta de Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Ceannais Eorpaigh;

2.  Á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle agus chuig rialtais na mBallstát.

(1) IO C 338, 12.10.2020, lch. 2.
(2) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0211.
(3) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0008.
(4) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0093 agus Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0094.

An nuashonrú is déanaí: 26 Feabhra 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais