Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0805(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0218/2020

Ingivna texter :

A9-0218/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0311

Antagna texter
PDF 116kWORD 42k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel
Utnämning av Frank Elderson som direktionsledamot i Europeiska centralbanken
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

Europaparlamentets beslut av den 24 november 2020 om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 9 oktober 2020 (N9-0055/2020)(1),

–  med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört Europaparlamentet (C9‑0331/2020),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor(2),

–  med beaktande av sitt beslut av den 17 september 2019 om rådets rekommendation om utnämning av ordförande i Europeiska centralbanken(3),

–  med beaktande av sina beslut av den 17 december 2019 om rådets rekommendationer om utnämning av två direktionsledamöter i Europeiska centralbanken(4),

–  med beaktande av artikel 130 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0218/2020), och av följande skäl:

A.  I en skrivelse av den 14 oktober 2020 uppmanade Europeiska rådet Europaparlamentet att yttra sig över nomineringen av Frank Elderson till uppdraget som direktionsledamot i Europeiska centralbanken med en mandattid på åtta år med verkan från den 15 december 2020.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor bedömde sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på Europeiska centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i detta fördrag. I samband med denna bedömning har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor som utskottet ställt till honom.

C.  Utskottet höll den 9 november 2020 en utfrågning med den nominerade kandidaten. Under denna utfrågning höll kandidaten först ett inledande anförande, och därefter besvarade han utskottsledamöternas frågor.

D.  Europeiska centralbankens råd består av Europeiska centralbankens direktionsledamöter samt de 19 cheferna för de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta. Hittills har samtliga av de sistnämnda varit män.

E.  Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen gett uttryck för sitt missnöje med nomineringsförfarandet för ledamöter av Europeiska centralbankens direktion och har efterfrågat förbättrade förfaranden i detta avseende. Parlamentet har begärt att i god tid få en könsbalanserad lista med minst två namn över sökande som är kvar i slutomgången.

F.  Den 17 september 2019 tillstyrkte Europaparlamentet rådets rekommendation att utnämna Christine Lagarde som den första kvinnliga ordföranden för Europeiska centralbanken.

G.  Den 17 december 2019 tillstyrkte Europaparlamentet rådets rekommendationer att utnämna Fabio Panetta och Isabel Schnabel till direktionsledamöter i Europeiska centralbanken.

H.  Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i Europeiska centralbankens råd. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna inte har tagit denna begäran på allvar och uppmanar nationella institutioner och EU-institutioner att aktivt arbeta för att uppnå könsbalans i kommande nomineringar.

I.  Alla EU-institutioner och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets rekommendation om utnämning av Frank Elderson till direktionsledamot i Europeiska centralbanken.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT C 338, 12.10.2020, s. 2.
(2) Antagna texter, P8_TA(2019)0211.
(3) Antagna texter, P9_TA(2019)0008.
(4) Antagna texter, P9_TA(2019)0093, och antagna texter, P9_TA(2019)0094.

Senaste uppdatering: 26 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy