Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0299(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0221/2020

Esitatud tekstid :

A9-0221/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0312

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 43k
Teisipäev, 24. november 2020 - Brüssel
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtt abi andmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses loodusõnnetustega ning ettemaksete tegemiseks Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga
P9_TA(2020)0312A9-0221/2020
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2020. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et aidata Horvaatiat ja Poolat seoses looduskatastroofiga ning teha Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0960 – C9‑0318/2020),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0221/2020),

1.  väljendab heameelt otsuse üle, mis annab märku liidu solidaarsusest oma kodanike ja piirkondadega, keda on tabanud looduskatastroofid ja ulatuslik rahvatervise hädaolukord, mille on põhjustanud 2020. aasta alguses puhkenud COVID-19 pandeemia;

2.  rõhutab, et kannatada saanud piirkondadele tuleb Euroopa Liidu Solidaarsusfondist anda finantsabi kiiresti;

3.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et maksta toetust Horvaatiale ja Poolale seoses looduskatastroofiga ning võimaldada ettemaksete tegemist Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2021/75).

Viimane päevakajastamine: 26. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika