Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2801(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0362/2020

Внесени текстове :

B9-0362/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0315

Приети текстове
PDF 137kWORD 46k
Вторник, 24 ноември 2020 г. - Брюксел
Шенгенската система и мерките, предприети по време на кризата във връзка с COVID-19
P9_TA(2020)0315B9-0362/2020

Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2020 г. относно Шенгенската система и мерките, предприети по време на кризата с COVID-19 (2020/2801(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид петиция № 0653/2020,

–  като взе предвид член 21, параграф 1 и член 67, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокола към Договора от Амстердам, с който достиженията на правото от Шенген се включват в рамките на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 март 2020 г., озаглавено „Насоки относно упражняването на свободното движение на работници по време на епидемичния взрив от COVID-19“ (C(2020)2051),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 юли 2020 г., озаглавено „Насоки относно сезонните работници в ЕС в контекста на разпространението на COVID-19“ (C(2020)4813),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2020 г., озаглавено: „COVID-19: към поетапен и координиран подход за възстановяване на свободата на движение и премахване на контрола по вътрешните граници“ (C(2020)3250),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея(3) и своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно положението в Шенгенското пространство вследствие на избухването на епидемията от COVID‑19(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно европейската защита на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата, предизвикана от COVID-19(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2020 г., озаглавена „COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки и класификацията на риска и последиците за Шенген и единния пазар“(6),

–  като взе предвид Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета от 13 октомври 2020 г. относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19(7),

–  като взе предвид разискванията относно петиция № 0653/2020 по време на заседанието на комисията по петиции от 2 юли 2020 г.,

–  като взе предвид член 227, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че комисията по петиции е получила петиция № 0653/2020 от представители на граничните региони на Белгия/Германия/Нидерландия/Люксембург; те изразяват загриженост относно внезапното затваряне на вътрешните граници на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19 и относно последиците от различните мерки, въведени от отделните държави членки, за хората в ЕС и особено за онези, които живеят в гранични региони;

Б.  като има предвид, че граничните региони представляват 40% от територията на Европейския съюз и в тях живее 30% от населението на ЕС;

В.  като има предвид, че достиженията на правото от Шенген бяха от основно значение за превръщането на граничните региони в места за икономически и социален обмен, както и в пример за териториално сътрудничество и институционални иновации;

Г.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 представлява сериозна заплаха за общественото здраве, като оказва въздействие върху здравето и живота на всички хора, пребиваващи в ЕС, и върху здравните системи и системите за грижи на държавите членки;

Д.  като има предвид, че в отговор на пандемията от COVID-19 повечето държави членки отново въведоха контрол по вътрешните граници или ги затвориха; като има предвид, че бяха въведени и продължават да се прилагат временни ограничения за пътуванията от трети държави, но също и от държави – членки на ЕС, в рамките на Шенгенското пространство; като има предвид, че държавите членки не са координирали тези мерки помежду си или с институциите на ЕС;

Е.  като има предвид, че над 17 милиона граждани на ЕС живеят и работят в държава от ЕС, различна от тази, на която са граждани (3,9% от общата работна сила през 2018 г.);

Ж.  като има предвид, че съгласно Кодекса на шенгенските граници контролът на вътрешните граници може да бъде въведен от държавите членки като изключение и като крайна мярка в случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, като се спазва принципът на пропорционалност; като има предвид, че в такива случаи трябва да бъде изпратена нотификация до другите държави членки и до Комисията;

1.  подчертава, че наличието на пространство без вътрешни граници е важен елемент от европейския единен пазар; отново заявява, че от създаването на Шенгенското пространство пандемията от COVID-19 е безпрецедентна криза в Европа;

2.  подчертава, че свободното движение на хора е един от крайъгълните камъни на функциониращия Европейски съюз и едно от най-големите му постижения; припомня нарастващата мобилност в рамките на ЕС с цел живот, работа, учене или упражняване на стопанска дейност;

3.  подчертава, че по време на пандемията от COVID-19 свободата на движение беше сериозно засегната от пълното или частично затваряне на границите от страна на държавите членки; изразява съжаление, че прибързаното и некоординирано внезапно затваряне на границите и въвеждането на съпътстващи мерки оставиха блокирани преминаващите транзитно хора и сериозно засегнаха живеещите в граничните региони, като ограничиха възможността им да преминават границата с цел да работят, да предоставят и получават услуги или да посещават приятели и членове на семействата си; подчертава отрицателното въздействие на затварянето на вътрешните и външните граници върху бизнеса и секторите на науката и туризма в международен план; подчертава, че вместо да въвеждат граничен контрол, държавите членки следва да се стремят да предприемат необходимите мерки, за да могат хората да преминават границите, като същевременно гарантират максимална безопасност и опазват здравето;

4.  подчертава, че е необходимо да се спазват правилата на достиженията на правото от Шенген, като се координират по-добре мерките в Шенгенското пространство, по-специално в трансграничните региони, и се избягва фрагментираният подход между държавите членки; подчертава, че мерките, ограничаващи свободното движение, следва да останат изключение; подчертава, че ограниченията на свободното движение следва да бъдат заменени с целенасочени мерки в съответствие с принципите на пропорционалност и недискриминация; насърчава държавите членки да смекчат своите ограничения; припомня, че е важно възстановяването на напълно функциониращото Шенгенското пространство без контрол на вътрешните граници;

5.  отбелязва, че районите, най-силно засегнати от пандемията, невинаги се припокриват с националните граници, поради което ограниченията на движението следва да се основават на състоянието на общественото здраве в различните региони и да бъдат гъвкави и местни;

6.  приветства усилията на Комисията и на държавите членки да подкрепят текущите координирани действия на ЕС да гарантира защитата на общественото здраве при зачитане на свободата на движение; призовава Комисията, Съвета и държавите членки допълнително да засилят и изцяло да изпълнят мерките за цялостна координация въз основа най-добрите налични научни данни, по-специално по отношение на правилата за налагане на карантина, трансграничното проследяване на контактни лица, стратегиите за тестване, съвместното оценяване на методите за тестване, взаимното признаване на тестовете и временните ограничения на неналожителните пътувания към ЕС; счита, че следва да се използват всеобхватни, подходящи и ясни мерки за опазване на общественото здраве за хората, преминаващи вътрешните граници, за да се избегне повторното въвеждане на контрол на вътрешните граници;

7.  приветства непрекъснатите насоки, предоставяни от Комисията, като част от текущата координация на общия отговор на ЕС във връзка с епидемията от COVID-19, по-специално по отношение на прилагането на принципа за равно третиране и недискриминация, както и упражняването на правото за свободно и справедливо движение на работници и услуги;

8.  призовава Комисията да продължи усилията си за подобряване и подкрепа на сътрудничеството и координацията на равнище ЕС в рамките на държавите членки и между тях по време на пандемията;

9.  счита, че инструменти като приложенията за проследяване за COVID-19 следва да бъдат съвместими в трансграничен план, за да се гарантира ефективността им и за да бъде възможно проследяването на инфекциите по време на пътуване; подчертава, че пребиваващите в ЕС следва да имат лесен достъп до надеждна и изчерпателна информация в реално време относно ограниченията за пътуване и мерките в областта на здравеопазването и безопасността, свързани с пандемията в целия ЕС; отново подчертава значението на многоезичната комуникация относно пандемията, като се обръща особено внимание на езиците, използвани в трансграничните региони; призовава Комисията да актуализира съответно уебсайта „Re-Open EU“, за да се предостави действително обслужване на едно гише, което улеснява свободното движение по време на пандемията и значително помага на хората да се върнат към обичайния си начин на живот;

10.  изразява загриженост във връзка с многобройните пречки пред редица трансгранични работници, студенти и двойки с различно гражданство, поддържащи трайна връзка, поради затварянето на границите или ограниченията за пътуване; призовава Комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на особеностите на трансграничните региони, в които трансграничното пътуване до работното място е често срещано; във връзка с това предлага хората, живеещи в гранични региони, и трансграничните работници да бъдат освободени от свързаните с пандемията мерки и ограничения, като от тях следва същевременно да се изисква да спазват съветите и мерките, предприети от здравните органи на съответните държави членки, за да се предотврати разпространението на вируса;

11.  счита, че бързото завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от изключително значение и зависи както от политическата воля на държавите членки, така и от техния ангажимент да координират мерките съгласно достиженията на правото от Шенген; припомня, че следва да се избягват всякакви некоординирани и двустранни действия, които биха могли да доведат до ненужни ограничения на мобилността и свободното движение; отбелязва, че стратегията за бъдещето на Шенген е една от ключовите инициативи на Комисията за 2021 г.; припомня, че завършването на Шенгенското пространство е повече от желателно, тъй като ще гарантира, че всички граждани на ЕС могат да се възползват в еднаква степен от достиженията на правото на ЕС; отново призовава Комисията и държавите членки възможно най-бързо да изготвят планове за действие при извънредни ситуации в случай на следващи пикове в разпространението на COVID-19, за да се предотврати превръщането на временния граничен контрол в полупостоянна мярка в средносрочен план;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 340, 10.11.1997 г., стр. 93.
(2) OВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0175.
(5) Приети текстове, P9_TA(2020)0176.
(6) Приети текстове, P9_TA(2020)0240.
(7) OВ L 337, 14.10.2020 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 26 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност