Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2801(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0362/2020

Předložené texty :

B9-0362/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0315

Přijaté texty
PDF 136kWORD 45k
Úterý, 24. listopadu 2020 - Brusel
Schengenský systém a opatření přijatá během krize způsobené onemocněním COVID-19
P9_TA(2020)0315B9-0362/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2020 o schengenském systému a opatřeních přijatých během krize způsobené onemocněním COVID-19 (2020/2801(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na petici č. 0653/2020,

–  s ohledem na čl. 21 odst. 1 a čl. 67 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na protokol k Amsterodamské smlouvě o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie(1),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. března 2020 nazvané „Pokyny k výkonu volného pohybu pracovníků během šíření onemocnění COVID-19“ (C(2020)2051),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. července 2020 nazvané „Pokyny týkající se sezónních pracovníků v EU v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19“ (C(2020)4813),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. května 2020 nazvané „COVID-19: Směrem k rozfázovanému a koordinovanému přístupu pro obnovu volného pohybu a zrušení kontrol na vnitřních hranicích“ (C(2020)3250),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům(3) a na své usnesení ze dne 19. června 2020 o situaci v schengenském prostoru po rozšíření onemocnění COVID-19(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o evropské ochraně přeshraničních a sezónních pracovníků v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-19(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2020 nazvané „COVID-19: Koordinace zdravotního posuzování a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh“(6),

–  s ohledem na doporučení Rady (EU) 2020/1475 ze dne 13. října 2020 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19(7),

–  s ohledem na jednání o petici č. 0653/2020 během schůze Petičního výboru dne 2. července 2020,

–  s ohledem na čl. 227 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor obdržel od zástupců belgických, německých, nizozemských a lucemburských příhraničních regionů petici č. 0653/2020, v níž vyjádřili znepokojení nad náhlým uzavřením vnitřních hranic EU v reakci na pandemii onemocnění COVID-19 a nad dopadem různých opatření zavedených jednotlivými členskými státy pro obyvatele EU, zejména ty z nich, kteří žijí v příhraničních regionech;

B.  vzhledem k tomu, že příhraniční regiony představují 40 % území Unie a téměř 30 % obyvatelstva EU;

C.  vzhledem k tomu, že schengenské acquis má zásadní význam pro to, aby se pohraniční regiony staly místem hospodářské a sociální výměny, jakož i vzorem územní spolupráce a institucionálních inovací;

D.  vzhledem k tomu, že pandemie onemocnění COVID-19 vážně ohrožuje veřejné zdraví a má vliv na zdraví a život všech osob pobývajících v EU a na zdravotnické systémy a systémy péče v členských státech;

E.  vzhledem k tomu, že v reakci na pandemii onemocnění COVID-19 většina členských států znovu zavedla kontroly na vnitřních hranicích nebo je uzavřela; vzhledem k tomu, že byla zavedena dočasná omezení pro cestování ze třetích zemí, ale také z členských států EU v rámci schengenského prostoru, která platí i nadále; vzhledem k tomu, že tato opatření nebyla koordinována mezi členskými státy ani s orgány EU;

F.  vzhledem k tomu, že více než 17 milionů občanů EU žije a pracuje v zahraničí v jiné zemi EU, než je země, jíž jsou státními příslušníky (3,9 % celkové pracovní síly v roce 2018);

G.  vzhledem k tomu, že podle Schengenského hraničního kodexu mohou členské státy zavést hraniční kontroly na vnitřních hranicích jako výjimku a jako krajní možnost v případě vážného ohrožení veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti, přičemž musí dodržovat zásadu proporcionality; vzhledem k tomu, že v takovém případě je nutné zaslat oznámení ostatním členským státům a Komisi;

1.  zdůrazňuje, že prostor bez jakýchkoliv vnitřních hranic je důležitým prvkem jednotného evropského trhu; připomíná, že pandemie onemocnění COVID-19 je krizí, kterou Evropa nezažila od vytvoření schengenského prostoru;

2.  zdůrazňuje, že volný pohyb osob je jedním ze základních kamenů a největších úspěchů fungující Evropské unie; připomíná rostoucí mobilitu v rámci EU zaměřenou na bydlení, práci, studium nebo podnikání;

3.  zdůrazňuje, že úplné nebo částečné uzavření hranic členskými státy během pandemie onemocnění COVID-19 vážně narušilo svobodu pohybu; vyjadřuje politování nad tím, že ukvapené a nekoordinované náhlé uzavření hranic a zavedená doprovodná opatření znemožnily tranzit osob překračujících dané území a měly vážné důsledky pro osoby žijící v příhraničních regionech, neboť omezily jejich schopnost překračovat hranice za prací či službami nebo za účelem návštěv přátel či rodinných příslušníků; poukazuje na nepříznivý dopad uzavření vnitřních a vnějších hranic na mezinárodní obchod, vědu a odvětví cestovního ruchu; zdůrazňuje, že namísto zavedení hraničních kontrol by členské státy měly usilovat o přijetí nezbytných opatření, která by umožnila překračování hranic a současně zajistila maximální bezpečnost a ochranu zdraví;

4.  poukazuje na to, že je třeba dodržovat pravidla schengenského acquis prostřednictvím lepší koordinace příslušných opatření v schengenském prostoru, zejména v přeshraničních regionech, a vyhnout se roztříštěným přístupům v členských státech; zdůrazňuje, že opatření omezující volný pohyb by měla zůstat výjimkou; zdůrazňuje, že omezení volného pohybu by mělo být nahrazeno cílenými opatřeními v souladu se zásadami proporcionality a nediskriminace; vybízí členské státy, aby tato omezení zmírnily; připomíná, že je důležité obnovit plně funkční schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích;

5.  je přesvědčen, že nejvíce postižené oblasti se ne vždy shodují se státními hranicemi, a proto by omezení pohybu mělo být založeno na situaci v oblasti veřejného zdraví v jednotlivých regionech, mělo by být flexibilní a prováděno na místní úrovni;

6.  vítá úsilí Komise a členských států o podporu probíhajících a koordinovaných opatření EU k zajištění ochrany veřejného zdraví při současném respektování svobody pohybu; vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby pokračovaly v posilování a provádění obecných koordinačních opatření založených na nejlepších dostupných vědeckých poznatcích, zejména pokud jde o karanténní opatření, přeshraniční vysledování kontaktů, strategie testování, společné posuzování metod testování, vzájemné uznávání testů a dočasné omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné; domnívá se, že by měla být přijata komplexní, vhodná a jednoznačná opatření na ochranu veřejného zdraví v případě osob překračujících vnitřní hranice, aby se zabránilo opětovnému zavedení kontrol na těchto hranicích;

7.  vítá pokyny, které průběžně vydává Komise jako součást probíhající koordinace společné reakce EU na šíření onemocnění COVID-19, zejména pokud jde o uplatňování zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a volného a spravedlivého pohybu pracovníků a služeb;

8.  vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí o zlepšení a podporu celoevropské spolupráce a koordinace s členskými státy a mezi nimi během pandemie;

9.  domnívá se, že nástroje, jako jsou aplikace pro vysledování kontaktů v souvislosti s onemocněním COVID-19, by měly být přeshraničně interoperabilní, aby se zajistila jejich účinnost a bylo možné trasovat šíření infekce při přeshraničním pohybu občanů; zdůrazňuje, že obyvatelé EU by měli mít snadný přístup ke spolehlivým, komplexním a aktuálním informacím o cestovních omezeních a zdravotních a bezpečnostních opatřeních souvisejících s pandemií v celé EU; znovu poukazuje na význam vícejazyčných sdělení o pandemii se zvláštním důrazem na jazyky, kterými se mluví v přeshraničních regionech; vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem aktualizovala internetovou platformu „Re-open EU“ s cílem vytvořit skutečně jednotné kontaktní místo, které by usnadnilo volný pohyb během pandemie a zásadním způsobem pomohlo obyvatelům vrátit se k běžnému životu;

10.  je znepokojen mnoha překážkami, s nimiž se v důsledku uzavírání hranic nebo cestovních omezení setkává řada přeshraničních pracovníků, studentů a párů dvou různých národností v trvalém svazku; vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost specifikům příhraničních regionů, kde je přeshraniční dojíždění běžné; navrhuje proto, aby osoby žijící v příhraničních regionech a přeshraniční pracovníci byli osvobozeni od opatření a omezení souvisejících s pandemií, ale zároveň respektovali rady a opatření zavedená zdravotnickými orgány dotyčného členského státu, aby se zabránilo šíření viru;

11.  domnívá se, že rychlý návrat k plně funkčnímu schengenskému prostoru má mimořádný význam a závisí jak na politické vůli členských států, tak na jejich odhodlání koordinovat opatření podle schengenského acquis; připomíná, že je třeba se vyvarovat veškerých nekoordinovaných a dvoustranných opatření, která by mohla vést ke zbytečnému omezení mobility a volného pohybu; konstatuje, že strategie pro budoucnost schengenského prostoru je jednou z hlavních iniciativ Komise pro rok 2021; připomíná, že dokončení schengenského prostoru je více než žádoucí, neboť se tím zajistí, aby všichni občané EU měli z acquis EU stejný prospěch; znovu vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejdříve připravily pohotovostní plány pro případ dalšího vrcholu šíření nákazy COVID-19 s cílem zabránit tomu, aby se z dočasných kontrol na vnitřních hranicích staly ve střednědobém horizontu kontroly polotrvalé;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 340, 10.11.1997, s. 93.
(2) Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
(4) Přijaté texty, P9_TA(2020)0175.
(5) Přijaté texty, P9_TA(2020)0176.
(6) Přijaté texty, P9_TA(2020)0240.
(7) Úř. věst. L 337, 14.10.2020, s. 3.

Poslední aktualizace: 26. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí