Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2801(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0362/2020

Esitatud tekstid :

B9-0362/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0315

Vastuvõetud tekstid
PDF 126kWORD 45k
Teisipäev, 24. november 2020 - Brüssel
Schengeni süsteem ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmed
P9_TA(2020)0315B9-0362/2020

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2020. aasta resolutsioon Schengeni süsteemi ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmete kohta (2020/2801(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse petitsiooni nr 0653/2020,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõiget 1 ja artikli 67 lõiget 2,

–  võttes arvesse Amsterdami lepingu protokolli, millega Schengeni acquis integreeriti Euroopa Liidu raamistikku(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad)(2),

–  võttes arvesse komisjoni 30. märtsi 2020. aasta teatist „COVID-19 puhangu ajal töötajate vaba liikumise õiguse kasutamist käsitlevad suunised“ (C(2020)2051),

–  võttes arvesse komisjoni 16. juuli 2020. aasta teatist „Suunised hooajatöötajate kohta ELis COVID-19 puhangu kontekstis“ (C(2020)4813),

–  võttes arvesse komisjoni 13. mai 2020. aasta teatist „Etapiviisiline ja kooskõlastatud tegevus liikumisvabaduse taastamiseks ja sisepiiridel tehtava kontrolli kaotamiseks – COVID-19“ (C(2020)3250),

–  võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete kohta võitluses COVID‑19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu(3) ja oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni olukorra kohta Schengeni alal pärast COVID‑19 puhangut(4),

–  võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse kohta Euroopas seoses COVID-19 kriisiga(5),

–  võttes arvesse oma 17. septembri 2020. aasta resolutsiooni ELi tervisehinnangute ja riskide liigitamise koordineerimise kohta COVID‑19 kontekstis ning pandeemia tagajärgede kohta Schengeni alale ja ühtsele turule(6),

–  võttes arvesse nõukogu 13. oktoobri 2020. aasta soovitust (EL) 2020/1475, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel(7),

–  võttes arvesse 2. juulil 2020 petitsioonikomisjoni koosolekul toimunud arutelu petitsiooni nr 0653/2020 üle,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 227 lõiget 2,

A.  arvestades, et Belgia/Saksamaa/Hollandi/Luksemburgi piirialade esindajad on petitsioonikomisjonile esitanud petitsiooni nr 0653/2020, milles väljendatakse muret ELi sisepiiride järsu sulgemise kohta COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks ja tagajärgede kohta, mille liikmesriikide võetud meetmed inimestele, eriti piirialade elanikele, kaasa tõid;

B.  arvestades, et piirialad moodustavad 40 % Euroopa Liidu territooriumist ja nende elanikud 30 % ELi elanikkonnast;

C.  arvestades, et Schengeni acquis on olnud selles, et piirialad on muutunud majanduslike ja sotsiaalsete kontaktide toimumise kohaks ning territoriaalse koostöö ja institutsioonilise innovatsiooni etalonpiirkondadeks, keskse tähtsusega;

D.  arvestades, et COVID-19 pandeemia ohustab tõsiselt rahvatervist ning mõjutab kõigi ELi elanike elu ja tervist ning liikmesriikide tervishoiu- ja hooldussüsteeme;

E.  arvestades, et COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks on enamik liikmesriike taastanud sisepiiridel piirikontrolli või sulgenud piirid; arvestades, et reiside suhtes kolmandatest riikidest, aga ka Schengeni alal asuvatest ELi liikmesriikidest, on kehtestatud ajutised reisipiirangud, mis on endiselt jõus; arvestades, et neid meetmeid ei ole liikmesriikide vahel ega ELi institutsioonidega piisavalt kooskõlastatud;

F.  arvestades, et üle 17 miljoni ELi kodaniku (3,9 % kogu tööjõust 2018. aastal) elab ja töötab ELi liikmesriigis, mis ei ole nende kodakondsusjärgne riik;

G.  arvestades, et Schengeni piirieeskirjade alusel võivad liikmesriigid sisepiiridel piirikontrolli kehtestada erandina ja viimase abinõuna, kui on tõsine oht avalikule korrale või sisejulgeolekule, ning peavad seejuures järgima proportsionaalsuse põhimõtet; arvestades, et sellest tuleb teavitada teisi liikmesriike ja Euroopa Komisjoni;

1.  toonitab, et sisepiirideta ala on Euroopa siseturu oluline osa; kordab, et COVID-19 pandeemia sarnast kriisi pole Euroopas Schengeni ala loomisest saadik ette tulnud;

2.  rõhutab, et isikute vaba liikumine on üks toimiva Euroopa Liidu nurgakivisid ja suurimaid saavutusi; tuletab meelde, et liikuvus elamise, töötamise, õppimise või ettevõtluse eesmärgil kasvab ELis pidevalt;

3.  toonitab, et liikmesriikide piiride osaline või täielik sulgemine COVID-19 pandeemia ajal on liikumisvabadust rängalt mõjutanud; peab kahetsusväärseks, et piiride kiirustades ja kooskõlastamata järsk sulgemine ning sellega kaasnevad meetmed jätsid parajasti reisivad inimesed võimaluseta sihtkohta jõuda ja on rängalt mõjutanud piirialade elanikke, piirates nende võimalust töötamise, teenuste pakkumise või tarbimise ning sõprade ja pereliikmete külastamise eesmärgil piiri ületada; rõhutab, et sise- ja välispiiride sulgemine on rahvusvahelisele ettevõtlusele ning teadus- ja turismisektorile halba mõju avaldanud; rõhutab, et piirikontrolli kehtestamise asemel peaksid liikmesriigid püüdlema selliste meetmete võtmise poole, mis teeksid piiriületuse võimalikuks, kuid kindlustaksid samal ajal maksimaalse ohutuse ja kaitseksid tervist;

4.  rõhutab vajadust järgida Schengeni acquis' reegleid, et Schengeni alal, aga eelkõige piiriülestes piirkondades, meetmeid paremini koordineerida ja vältida lähenemisviiside killustatust eri liikmesriikide vahel; toonitab, et liikumisvabadust piiravad meetmed peaksid jääma erandlikuks; rõhutab, et liikumisvabaduse piirangud tuleks asendada sihipäraste meetmetega, mis oleksid kooskõlas proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõttega; soovitab liikmesriikidel oma piirangud mõõdukamaks muuta; tuletab meelde, kui tähtis on võimalikult kiiresti taastada täielikult toimiv Schengeni ala, kus sisepiiridel puuduks kontroll;

5.  märgib, et pandeemiast kõige rohkem mõjutatud alade piirid ei kattu alati riigipiiridega, mistõttu peaksid liikumispiirangud põhinema eri piirkondade rahvatervise olukorral ning olema paindlikud ja kohalikud;

6.  kiidab heaks komisjoni ja liikmesriikide pingutused ELi parajasti rakendatavate ja kooskõlastatud meetmete toetamiseks, et kindlustada rahvatervise kaitse, ent järgides samal ajal liikumisvabaduse põhimõtet; kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles veelgi tõhustama ja täielikult rakendama üldise kooskõlastamise meetmeid, võttes aluseks parimad olemasolevad teadusandmed, eelkõige seoses karantiinireeglite, kontaktsete isikute piiriülese jälgimise, testimisstrateegiate, testimismeetodite ühise hindamise, testide vastastikuse tunnustamise ja ELi territooriumile mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramisega; on veendunud, et sisepiiridel piirikontrolli taastamise vältimiseks tuleks sisepiire ületavate inimeste suhtes rakendada terviklikke, piisavaid ja selgeid rahvatervise kaitse meetmeid;

7.  tunneb heameelt selle üle, et komisjon jätkab praeguse ELi ühise COVID-19 puhangule reageerimise koordineerimise raames suuniste andmist eelkõige võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtte rakendamise ning töötajate ja teenuste vaba ja õiglase liikumise kasutamise kohta;

8.  kutsub komisjoni üles jätkama pingutusi, et parandada pandeemia ajal kogu ELi hõlmavat koostööd ning kooskõlastamist liikmesriikidega ja nende vahel ning seda toetada;

9.  on seisukohal, et sellised vahendid nagu COVID-19 jälgimisrakendused peaksid olema piiriüleselt ühilduvad, et tagada nende tulemuslikkus ja muuta võimalikuks nakkuste jälgimine reisimise ajal; rõhutab, et ELi elanikel peaks olema lihtne juurdepääs usaldusväärsele, terviklikule ja reaalajas saadavale teabele kogu ELi pandeemiaga seotud reisipiirangute, tervishoiu- ja ohutusmeetmete kohta; kordab, et tähtis on pandeemiast teavitada mitmes keeles, pöörates eelkõige tähelepanu piiriülestes piirkondades kasutatavatele keeltele; palub komisjonil veebisaiti „Re-Open EU“ vastavalt ajakohastada, et luua tõeline ühtne kontaktpunkt, mis hõlbustaks pandeemia ajal vaba liikumist ja aitaks märkimisväärselt kaasa elanike naasmisele oma tavapäraste eluviiside juurde;

10.  väljendab muret arvukate takistuste pärast, millega puutusid piiride sulgemise ja reisipiirangute tõttu kokku paljud piiriülesed töötajad, üliõpilased ja eri kodakondsusega stabiilses suhtes paarid; kutsub komisjoni ja liikmesriike pöörama erilist tähelepanu selliste piiriüleste piirkondade eripäradele, kus on levinud piiriülene pendelränne; soovitab sellega seoses vabastada piirialade elanikud ja piiriülesed töötajad pandeemiaga seotud kitsendavate meetmete ja piirangute järgimisest, nõudes samal ajal, et nad võtaksid arvesse asjakohaste liikmesriikide tervishoiuasutuste viiruse leviku ennetamiseks antud soovitusi ja võetud meetmeid;

11.  on seisukohal, et kiire tagasipöördumine täielikult toimiva Schengeni ala juurde on äärmiselt oluline ning sõltub nii liikmesriikide poliitilisest tahtest kui ka nende soovist koordineerida meetmeid Schengeni acquis’ alusel; tuletab meelde, et vältida tasuks mis tahes kooskõlastamata ja kahepoolseid meetmeid, mis võiksid kaasa tuua liikuvuse ja liikumisvabaduse tarbetu piiramise; märgib, et üks komisjoni peamistest 2021. aasta algatustest on Schengeni tuleviku strateegia; tuletab meelde, et Schengeni ala lõpule viimine on ülimalt soovimisväärne, sest sellega kindlustatakse kõigi ELi kodanike võrdne kasusaamine ELi õigustikust; kordab oma nõudmist, et komisjon ja liikmesriigid valmistaksid võimalikult kiiresti ette hädaolukorra lahendamise kavad, juhuks kui COVID-19 levik peaks veel kord suurenema, et ennetada ajutise piirikontrolli keskpikas perspektiivis poolalaliseks muutumist;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT C 340, 10.11.1997, lk 93.
(2) ELT L 77, 23.3.2016, lk 1.
(3) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0175.
(5) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0176.
(6) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0240.
(7) ELT L 337, 14.10.2020, lk 3.

Viimane päevakajastamine: 26. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika