Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2801(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0362/2020

Iesniegtie teksti :

B9-0362/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2020 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0315

Pieņemtie teksti
PDF 132kWORD 45k
Otrdiena, 2020. gada 24. novembris - Brisele
Šengenas sistēma un Covid-19 krīzes laikā veiktie pasākumi
P9_TA(2020)0315B9-0362/2020

Eiropas Parlamenta 2020. gada 24. novembra rezolūcija par Šengenas sistēmu un Covid-19 krīzes laikā veiktajiem pasākumiem (2020/2801(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lūgumrakstu Nr. 0653/2020,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punktu un 67. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Amsterdamas līguma Protokolu par Šengenas acquis, kas iekļauts Eiropas Savienības sistēmā(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)(2),

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 30. marta paziņojumu “Vadlīnijas par nodarbināto brīvas pārvietošanās īstenošanu Covid-19 uzliesmojuma laikā” (C(2020)2051),

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 16. jūlija paziņojumu “Vadlīnijas par sezonas darbiniekiem Eiropas Savienībā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu” (C(2020)4813),

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 13. maija paziņojumu “Covid-19: ceļā uz pakāpenisku un koordinētu pieeju pārvietošanās brīvības atjaunošanai un iekšējās robežkontroles atcelšanai” (C(2020)3250),

–  ņemot vērā savu 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai(3) un savu 2020. gada 19. jūnija rezolūciju par stāvokli Šengenas zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma(4),

–  ņemot vērā savu 2020. gada 19. jūnija rezolūciju par Eiropas aizsardzību pārrobežu un sezonālajiem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi(5),

–  ņemot vērā savu 2020. gada 17. septembra rezolūciju par Covid-19: veselības novērtējumu un riska klasifikācijas koordinēšana ES un ietekme uz Šengenas zonu un vienoto tirgu(6),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 13. oktobra Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju(7),

–  ņemot vērā lūgumraksta Nr. 0653/2020 apspriešanu Lūgumrakstu komitejas 2020. gada 2. jūlija sanāksmē,

–  ņemot vērā Reglamenta 227. panta 2. punktu,

A.  tā kā Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi lūgumrakstu Nr. 0653/2020, kuru iesnieguši Beļģijas, Vācijas, Nīderlandes un Luksemburgas pierobežas reģionu pārstāvji un kurā paustas bažas par ES iekšējo robežu pēkšņo slēgšanu, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, un par sekām, ko atšķirīgie pasākumi, kurus ieviesušas dažādas dalībvalstis, ir radījuši cilvēkiem Eiropas Savienībā, sevišķi tiem, kas dzīvo pierobežas reģionos;

B.  tā kā pierobežas reģioni aizņem 40 % no Eiropas Savienības teritorijas un ir mājvieta 30 % no ES iedzīvotāju skaita;

C.  tā kā Šengenas acquis ir bijusi ārkārtīgi svarīga nozīme, lai pierobežas reģioni kļūtu par vietu, kur norisinās gan ekonomiskas, gan sociālas apmaiņas procesi, un lai tie kļūtu arī par teritoriālas sadarbības un institucionālas inovācijas paraugreģioniem;

D.  tā kā Covid-19 pandēmija nopietni apdraud sabiedrības veselību, jo ietekmē visu ES dzīvojošo cilvēku veselību un dzīvību, un tā ietekmē arī dalībvalstu veselības un aprūpes sistēmas;

E.  tā kā, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, lielākā daļa dalībvalstu ir atjaunojušas iekšējo robežkontroli vai savu robežu slēgušas; tā kā ir noteikti un joprojām ir spēkā pagaidu ierobežojumi ieceļošanai Šengenas zonā ne vien no trešām valstīm, bet arī no ES dalībvalstīm; tā kā šie pasākumi nav koordinēti nedz starp dalībvalstīm, nedz ar ES iestādēm;

F.  tā kā vairāk nekā 17 miljoni ES iedzīvotāju dzīvo un strādā citā ES valstī, kas nav viņu valstspiederības valsts (3,9 % no visa darbaspēka 2018. gadā);

G.  tā kā Šengenas Robežu kodeksā ir noteikts, ka kontroli pie iekšējām robežām dalībvalstis var ieviest izņēmuma kārtā, izmantojot to kā galējo līdzekli gadījumā, ja ir nopietni apdraudēta sabiedriskā kārtība vai iekšējā drošība, un obligāti ievērojot proporcionalitātes principu; tā kā par to ir attiecīgi jāpaziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai,

1.  vērš uzmanību uz to, ka telpa bez iekšējām robežām ir svarīgs Eiropas iekšējā tirgus elements; atkārtoti norāda, ka Covid-19 pandēmija ir krīze, kāda Eiropā kopš Šengenas zonas izveidošanas līdz šim vēl nav piedzīvota;

2.  uzsver, ka cilvēku pārvietošanās brīvība ir viens no funkcionējošas Eiropas Savienības stūrakmeņiem un tās lielākajiem sasniegumiem; atgādina, ka mobilitāte dzīvošanas, darba, studiju vai uzņēmējdarbības nolūkā ES aizvien palielinās;

3.  akcentē to, ka pilnīga vai daļēja dalībvalstu robežu slēgšana Covid-19 pandēmijas laikā ir graujoši ietekmējusi pārvietošanās brīvību; pauž nožēlu, ka pēkšņās robežu slēgšanas un ar to saistīto pasākumu dēļ, kas viss tika ieviests steigā un nekoordinēti, tranzītā iestrēga ceļotāji un ka tas ir graujoši ietekmējis pierobežas reģionos dzīvojošos, ierobežojot viņu iespējas šķērsot robežu darba vajadzībām, sniegt un saņemt pakalpojumus vai apciemot draugus vai ģimenes locekļus; uzsver, ka iekšējo un ārējo robežu slēgšana ir kaitējusi starptautiskās uzņēmējdarbības, zinātnes un tūrisma nozarēm; uzsver, ka dalībvalstīm būtu nevis jāievieš robežkontrole, bet gan jācenšas īstenot pasākumus, kas nepieciešami, lai cilvēki varētu šķērsot robežu, un kas vienlaikus garantē maksimālu drošību un veselības aizsardzību;

4.  uzsver, ka ir jāievēro Šengenas acquis noteikumi, tādēļ labāk koordinējot attiecīgos pasākumus Šengenas zonā un jo īpaši pārrobežu reģionos un nepieļaujot sadrumstalotu pieeju starp dalībvalstīm; akcentē to, ka pasākumi, ar ko tiek ierobežota brīva pārvietošanās, nemainīgi ir īstenojama tikai izņēmuma kārtā; uzsver, ka brīvas pārvietošanās ierobežojumi būtu jāaizstāj ar mērķtiecīgiem pasākumiem, kas atbilstoši proporcionalitātes un nediskriminēšanas principiem; mudina dalībvalstis padarīt savus ierobežojumus mērenākus; atgādina, ka ir svarīgi atjaunot pilnībā funkcionējošu Šengenas zonu bez iekšējās robežkontroles;

5.  atzīmē, ka pandēmijas visvairāk skartās teritorijas ne vienmēr precīzi iekļaujas valstu robežās, tāpēc pārvietošanās ierobežojumi būtu jānosaka, pamatojoties uz to, kāda dažādos reģionos ir situācija sabiedrības veselības jomā, un nodrošinot, ka tie ir elastīgi vietēja mēroga ierobežojumi;

6.  atzinīgi vērtē Komisijas un dalībvalstu centienus atbalstīt pastāvīgu un koordinētu ES rīcību, kuras mērķis ir garantēt sabiedrības veselības aizsardzību, vienlaikus respektējot pārvietošanās brīvību; aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis, pamatojoties uz labākajām zinātnes atziņām, kas pieejamas, vēl plašāk izvērst un pilnībā īstenot uz vispārēju koordināciju vērstos pasākumus, jo īpaši attiecībā uz karantīnas noteikumiem, pārrobežu kontaktu izsekošanu, testēšanas stratēģijām, testēšanas metožu kopīgu novērtēšanu, testu savstarpēju atzīšanu un pagaidu ierobežojumiem, ko nosaka nebūtiskiem ceļojumiem uz Eiropas Savienību; uzskata, ka attiecībā uz cilvēkiem, kuri šķērso iekšējās robežas, būtu jāizmanto vispusīgi, adekvāti un skaidri sabiedrības veselības aizsardzības pasākumi, kas ļautu izvairīties no iekšējās robežkontroles atjaunošanas;

7.  atzinīgi vērtē to, ka Komisija turpina sniegt norādījumus, pastāvīgi koordinējot vienotu ES atbildes reakciju uz Covid-19 uzliesmojumu, jo īpaši attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminēšanas principu īstenošanu, kā arī darba ņēmēju brīvas un taisnīgas pārvietošanās un pakalpojumu brīvas un taisnīgas aprites nodrošināšanu;

8.  aicina Komisiju arī turpmāk censties pilnveidot un atbalstīt ES mēroga sadarbību un koordināciju starp un ar dalībvalstīm pandēmijas laikā;

9.  uzskata, ka rīkiem — tādiem kā Covid-19 izsekošanas lietotnes — vajadzētu būt saderīgiem pārrobežu mērogā, lai tie būtu efektīvi un ar tiem varētu izsekot inficēšanās gadījumus ceļojumu laikā; vērš uzmanību uz to, ka būtu jānodrošina ES iedzīvotājiem ticama, vispusīga un reāllaikā viegli pieejama informācija par ceļošanas ierobežojumiem un ar pandēmiju saistītajiem veselības un drošības pasākumiem visā Eiropas Savienībā; atkārtoti norāda, ka par pandēmiju ir svarīgi komunicēt daudzās valodās, īpašu uzmanību pievēršot valodu lietojumam pārrobežu reģionos; aicina Komisiju attiecīgi atjaunināt platformas Re-open EU tīmekļa vietni, lai izveidotu patiešām vienotu kontaktpunktu, kas atvieglo iespējas brīvi pārvietoties pandēmijas laikā un kas lielā mērā palīdz iedzīvotājiem atgriezties pie sava ierastā dzīvesveida;

10.  pauž bažas par neskaitāmajiem šķēršļiem, ar kuriem robežu slēgšanas vai ceļošanas ierobežojumu dēļ ir saskārušies daudzi pārrobežu darba ņēmēji, studenti un dzīvesbiedri, kas ir divu dažādu valstu valstspiederīgie, bet ar stabilu ģimenes stāvokli; aicina Komisiju un dalībvalstis īpašu uzmanību pievērst pārrobežu reģionu specifikai, kur darba ņēmējiem ir ierasts šķērsot robežu; šajā ziņā ierosina noteikt, ka ar pandēmiju saistītie pasākumi un ierobežojumi uz pierobežas reģionu iedzīvotājiem un pārrobežu darba ņēmējiem neattiecas, bet viņiem tomēr ir pienākums ievērot attiecīgo dalībvalstu veselības iestāžu ieteikumus un īstenotos pasākumus, kuru mērķis ir nepieļaut vīrusa izplatību;

11.  uzskata, ka ātra atgriešanās pie pilnībā funkcionējošas Šengenas zonas ir ārkārtīgi svarīga un ir atkarīga gan no dalībvalstu politiskās gribas, gan no to apņemšanās koordinēt pasākumus saskaņā ar Šengenas acquis; atgādina, ka būtu jāizvairās no nekoordinētas divpusējas rīcības, kuras rezultātā, iespējams, lieki būtu ierobežota mobilitāte un brīva pārvietošanās; atzīmē, ka Šengenas nākotnes stratēģija ir viena no galvenajām Komisijas iniciatīvām 2021. gadam; atgādina, ka ir pat vairāk nekā vēlams pabeigt Šengenas zonas veidošanu, jo tas garantēs, ka ES acquis nodrošinātie ieguvumi ir vienlīdz pieejami visiem ES iedzīvotājiem; atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis pēc iespējas ātrāk sagatavot ārkārtas rīcības plānus, kas būtu īstenojami turpmāku ar Covid-19 izplatību saistītu uzliesmojumu gadījumā, tā nepieļaujot, ka pagaidu robežkontrole kļūst par vidējā termiņā daļēji pastāvīgu robežkontroli;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV C 340, 10.11.1997., 93. lpp.
(2) OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
(4) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0175.
(5) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0176.
(6) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0240.
(7) OV L 337, 14.10.2020., 3. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika