Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0152(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0208/2020

Внесени текстове :

A9-0208/2020

Разисквания :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Гласувания :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Приети текстове
PDF 242kWORD 72k
Сряда, 25 ноември 2020 г. - Брюксел
Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0317A9-0208/2020
Текст
 Консолидиран текст

Изменения, приети от Европейския парламент на 25 ноември 2020 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))(1)
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(2)
към предложението на Комисията
---------------------------------------------------------

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Изменение 9, освен ако не е посочено друго

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А9-0208/2020).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.


ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И  НА СЪВЕТА
за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Пандемията от COVID-19 сериозно засяга хората, бизнеса, здравеопазването, икономиките и финансовите системи на държавите членки. В съобщението си до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 27 май 2020 г. „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“(1) Комисията подчерта, че ликвидността и достъпът до финансиране ще продължат да бъдат предизвикателство през идните месеци. Ето защо от решаващо значение е да се подкрепи възстановяването от силния икономически шок, причинен от пандемията от COVID-19, като се намали бюрокрацията чрез въвеждане на ограничени целеви изменения в съществуващите финансови разпоредби. Следователно общата цел на измененията следва да бъде премахването на ненужната бюрокрация и изготвянето на временни изключения, които се считат за ефективни за смекчаване на икономическите сътресения. В измененията следва да се избягва извършването на промени, които водят до повече тежести за сектора, а сложните законодателни въпроси следва да бъдат уредени по време на планирания преглед на ДПФИ II. Този пакет от мерки се приема под наименованието „Пакет за възстановяване на капиталовите пазари“.

(2)  В отговор на финансовата криза през 2007—2008 г., през 2014 г. бе приета Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(2) относно пазарите на финансови инструменти. Тази директива значително укрепи финансовата система в Съюза и осигури висока степен на защита на инвеститорите в целия Съюз. Биха могли да се проучат допълнителни пътища за намаляване на регулаторните усложнения и разходите на инвестиционните посредници за съобразяване с нормативните изисквания, както и за недопускане на изкривяване на конкуренцията, при условие че същевременно се взема предвид в достатъчна степен защитата на инвеститорите.

(3)  По отношение на въведените с оглед на защитата на инвеститорите изисквания Директива 2014/65/ЕС не постигна напълно целта си за мерки, които в достатъчна степен да отчитат особеностите на всяка категория инвеститори (непрофесионални клиенти, професионални клиенти и допустими контрагенти). Някои от тези изисквания не винаги подобряваха защитата на инвеститорите, а понякога дори затрудняваха гладкото внедряване на инвестиционните решения. За да се подобри защитата на инвеститорите, от решаващо значение е нивото на дълга на инвеститорите на дребно да бъде взето предвид при оценката за пригодност, по-специално предвид нарастващото ниво на потребителския дълг поради пандемията от COVID-19. Освен това някои изисквания в Директива 2014/65/ЕС биха могли да бъдат изменени с цел улесняване на инвестиционните услуги и дейности, при условие че това изменение се извършва по балансиран начин, който напълно защитава инвеститорите.

(4)  Изискванията за управление на продуктите могат да ограничат продажбата на корпоративни облигации. Корпоративните облигации с т.нар. клауза „make-whole“ по принцип се смятат за сигурни и прости продукти, които могат да се предлагат на непрофесионалните клиенти. Такава клауза защитава инвеститорите от загуби при предсрочно обратно изкупуване от емитента, тъй като в такъв случай те получават плащане, равно на нетната настояща стойност на купоните, които са щели да получат, ако облигациите не са били обратно изкупени. Поради това изискванията за управление на продуктите следва вече да не се прилагат спрямо корпоративните облигации с клауза „make-whole“.

(5)  Мненията, изразени в резултат на отправената от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) покана за представяне на мнения за въздействието на изискванията по Директива 2014/65/ЕС за оповестяване на стимулите, разходите и таксите, както и обществената консултация на Комисията потвърдиха, че професионалните клиенти и допустимите контрагенти не се нуждаят от стандартизирана и задължителна информация за разходите, тъй като те вече получават необходимата информация, когато преговарят с доставчика на услуги. Тази информация е съобразена с техните нужди и често е по-подробна. Следователно допустимите контрагенти и професионалните клиенти следва да бъдат освободени от тези изисквания за оповестяване на разходите и таксите, освен при услугите по предоставяне на инвестиционни съвети и по управление на портфейл, тъй като професионалните клиенти, които влизат във взаимоотношения по повод управлението на портфейл или инвестиционно консултиране, не разполагат непременно с достатъчно експертен опит или знания, за да бъдат освободени от оповестяване на разходите и таксите.

(6)  Понастоящем от инвестиционните посредници се изисква при текущо взаимоотношение с клиентите си да извършват анализ на разходите и ползите при някои дейности по управление на портфейл, свързани със замяна на финансови инструменти. Така от инвестиционните посредници се изисква да разполагат с необходимата информация от клиента и да могат да докажат, че ползата от подобна замяна надвишава разходите по нея. Тази процедура е прекалено обременяваща за професионалните клиенти, които често извършват замени, поради което те следва да бъдат освободени от това изискване, без при това да им се отнеме възможността да го съблюдават. Непрофесионалните клиенти се нуждаят от високо равнище на защита, поради което от тази възможност следва да се ползват само професионалните клиенти.

(7)  Клиентите с текущи взаимоотношения с инвестиционен посредник получават задължителни уведомления за услугата — периодично или в зависимост от определени фактори. Тези уведомления не се смятат за полезни нито от инвестиционните посредници, нито от техните професионални клиенти. Особено ниска се оказа ползата им за професионалните клиенти на крайно нестабилни пазари поради високата им честота и брой. Професионалните клиенти често реагират на тези уведомления за услугата или като не ги четат, или като бързо взимат инвестиционни решения, вместо да продължават да следват дългосрочна инвестиционна стратегия. Поради това допустимите контрагенти не следва повече да получават такива уведомления за услугата; професионалните клиенти обаче следва да могат да поискат получаването им.

(8)  С Директива 2014/65/ЕС бяха въведени изисквания за уведомяване за начина, по който нарежданията са били изпълнени при най-благоприятните за клиента условия. Тези технически уведомления съдържат многобройни подробни количествени сведения за мястото на изпълнение на нареждането, финансовия инструмент, цената, разходите и вероятността за изпълнение. Те рядко се четат от инвеститорите, доказателство за което са изключително малкият брой изтегляния от уебсайтовете на инвестиционните посредници. Данните в тези уведомления не позволяват на инвеститорите да правят значими съпоставки, поради което публикуването им следва да бъде временно преустановено.

(9)  С цел да се улесни комуникацията между инвестиционните посредници и техните клиенти и оттам — самият инвестиционен процес, информацията за инвестициите следва да не се предоставя повече на хартиен носител, а по подразбиране — по електронен път. Непрофесионалните клиенти следва обаче да могат да поискат информацията да им се предоставя на хартиен носител.

(9a)  Комисията следва да представи доклад относно въздействието на прилагането на ограниченията на позициите и управлението на позициите върху ликвидността, пазарните злоупотреби и коректното ценообразуване и условия на уреждане на сделките на пазарите на стокови деривати, както е предвидено в настоящата директива. Основаната на факти оценка на режима на стоковите деривати и консултациите с различни заинтересовани страни са от съществено значение при прегледа на съдържанието на тези разпоредби, които бяха приети в отговор на споразуменията на Г-20 от Питсбърг през 2009 г. и от Кан през 2011 г. с цел подобряване на регулирането, функционирането и прозрачността на пазарите на стокови деривати и справяне с прекомерната нестабилност на цените. [Изм. 2]

(10)  Директива 2014/65/ЕС позволява на лицата, търгуващи професионално със стокови деривати, квоти за емисии и деривати върху квоти за емисии, да прибягнат до освобождаване от лицензиране като инвестиционен посредник, когато търгуването представлява допълнителна спрямо основната им стопанска дейност. Тези лица, подали заявка за теста за допълнителна дейност, са задължени да уведомяват ежегодно съответния компетентен орган, че прибягват до тази възможност, както и да предоставят необходимите доказателствени елементи за двата количествени теста, с които се определя дали търговската им дейност е допълнителна спрямо основната им стопанска дейност. При първия тест размерът на спекулативното търгуване на дадено дружество се сравнява по класове активи с общия размер на търгуването в Съюза. При втория тест размерът на спекулативното търгуване се сравнява за всички класове активи с общия размер на търгуването на финансови инструменти от дружеството на равнище група. Вторият тест може да приеме и друга форма: сравняване на прогнозния капитал, използван за спекулативно търгуване, с фактическия капитал, използван на равнище група за основната стопанска дейност. Тези количествени тестове следва да останат основното правило за освобождаването при допълнителна дейност. Като алтернатива националните надзорни органи следва да може да бъдат упълномощавани да разчитат на качествени параметри при ясно определени условия. ЕОЦКП следва да бъде оправомощен да предоставя насоки относно обстоятелствата, при които националните органи могат да прилагат качествен подход, както и да разработва проекти на регулаторни технически стандарти относно качествените критерии. Лицата, които отговарят на условията за освобождаване, в т.ч. маркет-мейкърите, търгуват за своя сметка или предоставят на клиентите или доставчиците на основната им стопанска дейност инвестиционни услуги, различни от търгуване за собствена сметка. Освобождаването ще бъде възможно и за двата случая — поотделно и съвкупно, стига тази дейност да се явява на равнище група като допълнителна. Това освобождаване не следва да е възможно за лицата, които търгуват чрез високочестотни алгоритми или са част от група, чиято основна дейност се състои в предоставянето на инвестиционни услуги или банкови дейности, или оперирането в качеството на маркет-мейкър при стоковите деривати. ▌

(11)  Понастоящем компетентните органи трябва да определят и прилагат ограничения на размера на нетната позиция, която дадено лице може да има във всеки един момент в търгуваните на места на търговия стокови деривати и в определените от Комисията икономически еквивалентни извънборсови договори (ИЕИД). Режимът на ограничения на позициите се оказа неблагоприятен за развитието на нови стокови пазари, поради което зараждащите се стокови пазари следва да бъдат изключени от него. Вместо това ограниченията на позициите следва да обхващат само значимите или критичните стокови деривати и техните ИЕИД. Значимите или критичните деривати са деривати върху енергийни продукти с най-малко 300 000 обособени открити позиции за период от една година. Поради възловото значение за хората на селскостопанските стоки с базов инструмент, който представлява продукт за потребление от човека, те, както и техните ИЕИД, ще продължат да подлежат на действащия режим на ограничения на позициите. На ЕОЦКП следва да се възложи разработването на проект на регулаторни стандарти за определяне на подлежащите на ограничения на позициите селскостопански стоки с базов инструмент, който представлява продукт за потребление от човека, и критични или значими деривати. За значимите и критичните деривати ЕОЦКП следва да вземе предвид 300 000-те обособени открити позиции за период от една година, броя на пазарните участници и базовата стока.

(12)  Директива 2014/65/ЕС не предвижда освобождаване на финансовите субекти от хеджиране. Няколко предимно търговски групи, които създадоха финансов субект за целите на извършваното от тях търгуване, се оказаха в положение, в което финансовият им субект да не може да извършва цялото търгуване на групата, тъй като не отговаря на условията за освобождаване от хеджиране. Поради това, за финансовите контрагенти следва да бъде въведено строго определено освобождаване от хеджиране. Това освобождаване от хеджиране следва да се предвиди в случаите, когато в рамките на предимно търговска група даден субект е регистриран като инвестиционен посредник и търгува за сметка на тази търговска група. С цел това освобождаване от хеджиране да обхване само финансовите субекти, които търгуват за нефинансовите субекти в преобладаващо търговската група, същото следва да се прилага за позициите, държани от такъв финансов субект, които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на нефинансовите субекти на групата.

(13)  Дори при ликвидните договори, само ограничен брой пазарни участници обикновено действат като маркет-мейкъри на стоковите пазари. Когато тези пазарни участници трябва да ограничават позициите си, това се отразява на тяхната ефективност като маркет-мейкъри. Поради това от режима на ограничения на позициите следва да бъдат изключени позициите на финансовите и нефинансовите контрагенти, произтичащи от сделки, предприети с цел съблюдаване на задължителните разпоредби за ликвидност.

(13a)  Промените в режима на ограничения на позициите имат за цел да подпомогнат разработването на нови енергийни договори, по-специално на пазара на електроенергия, и не целят облекчаване на режима за договори за селскостопански стоки.

(14)  Настоящият режим на ограничения на позициите не отчита своеобразните характеристики на секюритизираните деривати. Поради това секюритизираните деривати следва да бъдат изключени от режима на ограничения на позициите.

(15)  От влизането в сила на Директива 2014/65/ЕС не е установено наличието на едни и същи договори за стокови деривати. Поради понятието „един и същ договор“ в посочената директива, методиката за определяне на ограничението за другите месеци нанася на мястото на търговия, чийто пазар е по-малко ликвиден, конкурентен ущърб спрямо останалите конкуриращи се места, на които се търгуват стокови деривати с еднакъв базов инструмент и характеристики. Поради това позоваването на „същия договор“ в Директива 2014/65/ЕС следва да бъде заличено. Компетентните органи следва да могат да се споразумеят, че стоковите деривати, търгувани на съответните им места на търговия, са с еднакъв базов инструмент и характеристики, като в такъв случай базовият параметър за определяне на ограничението за другите месеци на най-ликвидния пазар на този стоков дериват може да се използва като базова граница за определяне на ограничението на позициите за другите месеци за конкурентните договори, търгувани на по-малко ликвидни места.

(16)  Местата на търговия в Съюза се различават съществено едни от други по управлението на позициите. Поради това, където е необходимо следва да се засили контролът върху управлението на позициите.

(17)  С оглед на развитието на пазарите на стоки в ЕС с разплащателна единица еврото, Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове по силата на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за: определяне на това кои деривати върху селскостопански стоки, както и кои критични или значими деривати следва да подлежат на ограничения на позициите; определяне на процедурата, по която дадено лице може да поиска да освободи от хеджиране позициите, произтичащи от сделки, сключени с оглед на задължителни разпоредби относно ликвидността; определяне на процедурата, по която финансовите субекти, които са част от предимно търговска група, могат да поискат да освободят от хеджиране позициите си, обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на нефинансовите субекти на групата; както и изясняване на съдържанието на контрола върху управлението на позициите. От особена важност е по време на своята подготвителна работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(3) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(18)  Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) е водещата политика на Съюза за постигане на декарбонизация на икономиката в съответствие с Европейския зелен пакт. Търговията с квоти за емисии и техни деривати е предмет на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 и представлява важен елемент от пазара на въглеродни емисии в Съюза. Освобождаването на допълнителната дейност по силата на Директива 2014/65/ЕС позволява на някои пазарни участници да участват при определени условия на пазарите на квоти за емисии, без да е необходимо да са лицензирани като инвестиционни посредници. С оглед на необходимостта от стабилни, добре уредени и контролирани финансови пазари, на важната роля на СТЕ за постигането на целите на Съюза по отношение на устойчивостта, както и на ролята на един добре функциониращ вторичен пазар на квоти за емисии за функционирането на схемата за търговия с емисии, освобождаването на допълнителната дейност трябва непременно да е замислено така, че да допринесе за постигането на тези цели. Това е особено важно, когато квотите за емисии се търгуват на места на търговия в трети държави. С цел да се защитят финансовата стабилност на Съюза, целостта на пазара, инвеститорите и равнопоставените условия на конкуренция, както и за да продължи СТЕ да функционира по прозрачен и надежден начин, осигурявайки икономически целесъобразно намаление на емисиите, Комисията следва да продължи да наблюдава развитието в Съюза и в трети държави на търговията с квоти за емисии и с техните деривати, да оцени въздействието върху СТЕ на освобождаването на допълнителната дейност и ако е необходимо — да предложи подходящи изменения на обхвата и прилагането на освобождаването на допълнителните дейности.

(19)  Поради това Директива 2014/65/ЕС следва да бъде съответно изменена.

(20)  С настоящото изменение се цели да се допълни вече съществуващо законодателство на ЕС — което може да бъде постигнато най-ефективно на равнището на ЕС, а не чрез отделни национални инициативи. Финансовите пазари по своята същност са трансгранични, като тази тяхна характеристика все повече се засилва. Интегрираността им прави изолираните намеси на национално равнище много по-неефикасни и водещи до пазарно разпокъсване — което от своя страна е източник на регулаторен арбитраж и изкривяване на конкуренцията.

(20a)   Целите на настоящата директива — усъвършенстване на вече съществуващо законодателство на Съюза за осигуряване на еднакви и подходящи пруденциални изисквания за всички инвестиционни посредници на територията на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради обхвата и въздействието си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, поради което Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е посочено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(21)  Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.(4) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(21a)   Целта на измененията следва да бъде да се изготвят временни изключения и да се премахне очевидната бюрокрация с цел смекчаване на икономическата криза. Поради това в измененията следва да се избягва отварянето на по-сложни въпроси на законодателството, които биха могли да причинят повече тежести за сектора. По-големите промени в законодателството следва първо да бъдат оценени още веднъж при планирания преглед на ДПФИ II,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2014/65/ЕС

Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

(1)  Член 2 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 буква й) се заменя със следното:"

„й) лицата, които:

   i) търгуват за собствена сметка, в т.ч. като маркет-мейкъри, със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, с изключение на лицата, които търгуват за собствена сметка в изпълнение на клиентски нареждания; или
   ii) предоставят на клиенти или доставчици на основната им стопанска дейност инвестиционни услуги, различни от търговия за собствена сметка, свързани със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати;

при условие че:

   във всеки от тези случаи, поотделно и съвкупно, тази дейност се явява на равнище група допълнителна към основната им стопанска дейност;
   тези лица не са част от група, чиято основна дейност се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на настоящата директива, извършването на някоя от посочените в приложение I към Директива 2013/36/ЕС дейности или оперирането в качеството на маркет-мейкър при стоковите деривати;
   тези лица не търгуват чрез високочестотни алгоритми;
   тези лица посочват по искане на компетентния орган как са преценили, че дейността им по подточки i) и ii) е допълнителна към основната им стопанска дейност.“;

"

б)  параграф 4 се заличава [Изм. 6]

ба)  добавя се следният параграф:"

„4а. Чрез дерогация от параграф 4 от настоящия член държавите членки могат да изберат да прилагат качествени критерии по отношение на освобождаванията, посочени в параграф 1, буква й).

ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които да предоставя насоки относно качествените критерии, които могат да се използват за оценка на това дали се прилагат освобождаванията по параграф 1, буква й) от настоящия член.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до 1 април 2021 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме посочените във втора алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

"

(2)  Член 4, параграф 1 се изменя, както следва:

а)  вмъква се следната точка 8а:"

„8а) „замяна на финансови инструменти“ означава продажба на даден финансов инструмент и закупуване на друг финансов инструмент или упражняване на правото на промяна на съществуващ финансов инструмент;“;

"

б)  вмъква се следната точка 50а:"

„50а) „корпоративни облигации с клауза „make-whole“ означава корпоративни облигации с клауза, която задължава емитента в случай на предсрочно обратно изкупуване да изплати на инвеститора главницата на облигацията и нетната настояща стойност на купоните, които инвеститорът е щял да получи, ако облигацията не е била обратно изкупена;“;

"

в)  вмъква се следната точка 62а:"

„62а) „електронен формат“ означава всеки траен носител, който не е хартиен;“

"

(3)  В член 16, параграф 3 се добавя следната алинея:"

„Изискванията в алинеи от втора до пета от настоящия параграф не се прилагат спрямо корпоративните облигации с клауза „make-whole“.“;

"

(4)  Член 24 се изменя, както следва:

а)  в параграф 2 се добавя следната алинея:"

„Настоящият параграф не се прилага спрямо корпоративните облигации с клауза „make-whole“.“;

"

б)  В параграф 4 се добавя следната алинея:"

Когато споразумението за покупка или продажба на финансов инструмент се сключва чрез средства за комуникация от разстояние, което възпрепятства предварителното предоставяне на информацията за разходите и таксите, инвестиционният посредник може след сключването на сделката и без неоправдано забавяне да предостави ▌информацията за разходите и таксите, стига да са изпълнени всички изброени по-долу условия:

   i) инвестиционният посредник е предоставил на клиента възможността да отложи сключването на сделката до получаване на информацията;
   ii) клиентът се е съгласил да получи информацията без неоправдано забавяне след сключването на сделката.

Инвестиционният посредник предлага на клиента възможността да получи такава информация по телефона преди сключването на сделката.“;

"

в)  вмъква се следният параграф 5a:"

„5a. Инвестиционните посредници предоставят на своите клиенти или потенциални клиенти цялата изискуема по силата на настоящата директива информация в електронен формат, освен когато клиентът или потенциалният клиент е непрофесионален такъв и е поискал да получава информацията на хартиен носител, като в такъв случай информацията му се предоставя безплатно на хартиен носител.

Инвестиционните посредници уведомяват своите непрофесионални клиенти или потенциални непрофесионални клиенти, че имат възможност да получават информацията на хартиен носител.

Инвестиционните посредници уведомяват текущите си непрофесионални клиенти, които получават изискуемата по силата на настоящата директива информация на хартиен носител, че ще започнат да я получават в електронен формат, най-малко осем седмици преди да започнат да я изпращат в такъв формат. Инвестиционните посредници уведомяват текущите си непрофесионални клиенти, че имат избор — да продължат да получават информацията на хартиен носител или да започнат да я получават в електронен формат. Инвестиционните посредници уведомяват също така текущите си непрофесионални клиенти, че ако в рамките на този осемседмичен период не поискат да продължават да получават информацията на хартиен носител, тя ще започне да им се предоставя в електронен формат. Не е нужно да бъдат уведомявани настоящите непрофесионални клиенти, които вече получават изискваната по настоящата директива информация в електронен формат.

"

ва)  вмъква се следният параграф 9a: "

„9a. Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници може да заплащат съвместно за предоставянето на услуги по изпълнение и за предоставянето на инвестиционни проучвания, при условие че са изпълнени всички изброени по-долу условия:

   а) преди предоставянето на услугите по изпълнение или по извършване на инвестиционни проучвания е сключено споразумение между инвестиционния посредник и доставчика на проучването, в което се посочва коя част от съвместното плащане се отнася до инвестиционното проучване;
   б) инвестиционният посредник информира клиента си за съвместните плащания;
   в) услугите по изпълнение, за които се извършва съвместното плащане, се предоставят изключително по отношение на емитенти, които не надвишават пазарна капитализация в размер на 1 милиард евро за период от 36 месеца преди предоставянето на инвестиционното проучване;

За целите на настоящия член инвестиционното проучване следва да се разбира като обхващащо проучвателни материали или услуги, засягащи един или няколко финансови инструмента или други активи, или емитенти, или потенциални емитенти на финансови инструменти, или като обхващащо проучвателни материали или услуги, тясно свързани с конкретен сектор или пазар, така че да осигурява информация за мнение относно финансови инструменти, активи или емитенти в този сектор или пазар.

Инвестиционното проучване също така включва материали или услуги, които изрично или косвено препоръчват или подсказват инвестиционна стратегия и представят обосновано становище относно настоящата или бъдещата стойност или цена на финансови инструменти или активи, или съдържат анализ и оригинални гледни точки и достигат заключения въз основа на нова или съществуваща информация, които могат да се използват за информиране във връзка с инвестиционна стратегия, да бъдат подходящи и да са в състояние да добавят стойност към решенията на инвестиционния посредник от името на клиентите, които заплащат такса за това проучване.

"

(5)  В член 25, параграф 2 се добавя следната алинея:"

Когато инвестиционният посредник предоставя инвестиционни съвети или извършва управление на портфейл и тези услуги обхващат замяна на финансови инструменти, той анализира разходите и ползите от замяната на финансовите инструменти. Когато предоставя инвестиционни съвети, инвестиционният посредник уведомява клиента дали ползата от такава замяна е по-голяма от свързаните с нея разходи.“;

"

(5a)  В член 25, параграф 6 се добавя следната алинея:"

„Настоящият параграф не се прилага за задълженията, свързани с праговете за отчитане на загуби по член 25а от настоящата директива.“

"

(5б)  В член 25, параграф 8 встъпителната част се изменя, както следва:"

„8. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 89, с които да се гарантира, че инвестиционните посредници спазват изложените в параграфи 2—6 от настоящия член принципи при предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги на техните клиенти, включително информацията, която трябва да бъде получена, когато се преценява дали услугите и финансовите инструменти са подходящи или уместни за техните клиенти, критериите за оценка на некомплексни финансови инструменти за целите на параграф 4, буква а), подточка vi) на настоящия член, съдържанието и формата на записите и споразуменията за предоставяне на услуги на клиенти и периодичните доклади пред клиентите за предоставените услуги, но като се изключват задълженията, свързани с праговете за отчитане на загуби, определени в член 25а. В тези делегирани актове се отчита следното:“

"

(5в)  Вмъква се следният член 25a: "

„Член 25a

Прагове за отчитане на загуби

   (1) Инвестиционните посредници, които предоставят услугата за управление на портфейл, информират клиента, ако общата стойност на портфейла, оценена в началото на всеки отчетен период, се обезцени с 10 % и впоследствие с кратни на 10 % стойности, не по-късно от края на работния ден, в който този праг е преминат, или — ако прагът е преминат в неработен ден — до края на следващия работен ден.
   (2) Инвестиционните посредници, които държат сметка на непрофесионален клиент, включваща позиции във финансирани с дълг финансови инструменти или сделки с условни задължения, информират клиента, когато първоначалната стойност на всеки инструмент се обезцени с 10 % и впоследствие с кратни на 10 % стойности. Докладването по настоящия параграф се извършва за всеки отделен инструмент, освен ако с клиента е договорено друго, и до края на работния ден, в който този праг е преминат, или — ако прагът е преминат в неработен ден — до края на следващия работен ден.“

"

(6)  В член 27, параграф 3 се добавя следната алинея:"

Въведеното в настоящия параграф задължение за предоставяне на сведения обаче не се прилага до [датата на влизане в сила на настоящата изменяща директива + 2 години]; Европейската комисия разглежда изчерпателно целесъобразността на изискванията за докладване в настоящия параграф и предоставя доклад на Европейския парламент и на Съвета до [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение + 1 година].“

"

(6a)  В член 27, параграф 6 се добавя следната алинея:"

„Европейската комисия разглежда изчерпателно целесъобразността на изискванията за докладване в настоящия параграф и предоставя доклад на Европейския парламент и на Съвета до [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение + 1 година];“

"

(7)  Вмъква се следният член 29a:"

„Член 29а

Услуги, предоставяни на професионалните клиенти

   (1) Изискванията в член 24, параграф 4, буква в) не се прилагат за предоставяните на професионални клиенти услуги с изключение на инвестиционни съвети и управление на портфейл. Изискванията в член 24, параграф 4, буква в) също така не се прилагат за допустимите контрагенти.
   (2) Изискванията в член 25, параграф 2, трета алинея и в член 25, параграф 6 се прилагат за предоставяните на професионалните клиенти услуги само ако тези клиенти писмено заявят пред инвестиционния посредник, че желаят да се ползват от предвидените в тези разпоредби права.
   (3) Държавите членки задължават инвестиционните посредници да водят регистър на писмените заявления, посочени в параграф 2.“;

"

(8)  В член 30 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки осигуряват на инвестиционните посредници, лицензирани да изпълняват нареждания за сметка на клиенти, да търгуват за собствена сметка или да приемат и предават нареждания, възможността да способстват за сделки на допустими контрагенти или да сключват сделки с такива контрагенти, без да са задължени да съблюдават за тези сделки или за пряко свързаните с тях допълнителни услуги член 24 (с изключение на параграф 5а), член 25, член 27 и член 28, параграф 1.“;

"

(9)  Член 57 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки предприемат необходимото с оглед на това компетентните органи, в съответствие с изчислителната методика, определена от ЕОЦКП в приетите по силата на параграф 3 регулаторни технически стандарти, да въвеждат и прилагат ограничения на размера на нетната позиция, която дадено лице може да има във всеки един момент в търгуваните на места на търговия деривати върху селскостопански стоки и критични и значими стокови деривати, както и в икономически еквивалентни извънборсови договори. Ограниченията се определят въз основа на всички държани от дадено лице позиции и на съвкупните позиции, държани за негова сметка на равнище група, с цел да се:

   а) предотвратява пазарна злоупотреба;
   б) подпомага коректното ценообразуване и условия на уреждане на сделките, в т.ч. недопускане на позиции, водещи до изкривяване на пазара, както и, в частност, да се осигурява сближаване между цените на дериватите през месеца на доставка и спот цените за базовата стока, без да се засяга пазарното ценообразуване за тази базова стока.

Ограниченията на позициите не се прилагат за:

   а) позициите, държани от финансов субект или за негова сметка — като този субект е част от нефинансова група и действа за нейна сметка, които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на тази нефинансова група;
   б) позициите, държани от финансов субект или за негова сметка — като този субект е част от нефинансова група и действа за нейна сметка, които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на тази нефинансова група;
   в) позициите, държани от финансови и нефинансови контрагенти, които са обективно измерими като произтичащи от сделки, сключени в изпълнение на задълженията за осигуряване на ликвидност на място на търговия, както е посочено в член 2, параграф 4, четвърта алинея, буква в);
   г) ценните книжа по член 4, параграф 1, точка 44), буква в), които се отнасят до стока или базов инструмент, както са посочени в раздел В, точка 10) от приложение I.“;

ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на процедурата, по която финансовите субекти, които са част от предимно търговска група, могат да поискат да се освободят от хеджиране държаните от тях позиции, които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност на нефинансовите субекти на групата. ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на процедурата, по която може да се поиска да се освободят от хеджиране позициите, произтичащи от сделки, сключени в изпълнение на задълженията за осигуряване на ликвидност на място на търговия.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [9 месеца след влизането в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да приеме регулаторните технически стандарти по първа алинея в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

"

б)  параграфи 3 и 4 се заменя със следното:"

„3. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на посочените в параграф 1 деривати върху селскостопански стоки и критични и значими стокови деривати, както и на изчислителната методика за компетентните органи при въвеждането на ограничения на месечната спот позиция и на другите месечни позиции в стокови деривати със сетълмент с физическа доставка и с паричен сетълмент, въз основа на характеристиките на съответния дериват.

При определянето на критичните или значимите стокови деривати ЕОЦКП взима предвид следните фактори:

   а) размера от средно 300 000 обособени открити позиции за период от една година;
   б) броя на пазарните участници;
   в) базовата стока на съответния дериват.

При определянето на изчислителната методика по първа алинея ЕОЦКП взима предвид следните фактори:

   а) подлежащата на доставка наличност на базовата стока;
   б) съвкупните открити позиции в този дериват и в другите финансови инструменти със същата базова стока;
   в) броя и размера на участниците на пазара;
   г) характеристиките на основния стоков пазар, включително моделите на производство, потребление и транспорт до пазара;
   д) създаването на нови деривати;
   е) опита в ограниченията на позиции, натрупан от инвестиционните посредници или пазарните субекти, организиращи място на търговия, както и от другите юрисдикции.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [9 месеца след влизането в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да приеме регулаторните технически стандарти по първа алинея в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  Компетентните органи въвеждат ограничения на позициите за критични или значими договори със стокови деривати, търгувани на места на търговия, и за деривати върху селскостопански стоки, като използват изчислителната методика, определена в регулаторните технически стандарти, приети от Комисията по силата на параграф 3. Тези ограничения на позициите включват икономически еквивалентни извънборсови договори.

Компетентните органи преразглеждат ограниченията на позиции при значителна пазарна промяна, в т.ч. на доставяните количества или откритите позиции, която те определят, преценявайки доставяните количества и откритите позиции, и възобновяват ограниченията на позициите, като използват изчислителна методика в регулаторните технически стандарти, приети от Комисията по параграф 3;.“;

"

в)  параграфи 6, 7 и 8 се заменят със следното:"

„6. Когато деривати върху селскостопански стоки и критични или значими стокови деривати с еднакъв базов инструмент и характеристики се търгуват в значителен обем на места на търговия в повече от една юрисдикция, компетентният орган на мястото на търговия, където търгуваният обем е най-голям („централният компетентен орган“), въвежда единно ограничение на позициите, което следва да се прилага при всяко търгуване с този дериват. Централният компетентен орган се допитва до компетентните органи на останалите места на търговия, на които този дериват се търгува в значителен обем, относно единното ограничение на позициите, което следва да се прилага, както и относно евентуалното му преразглеждане. Компетентните органи, които не са съгласни с въведеното от централния компетентен орган единно ограничение на позициите, писмено посочват изчерпателно и подробно причините, поради които смятат, че изискванията по параграф 1 не са изпълнени. ЕОЦКП урежда възникналите между компетентните органи спорове.

С оглед на наблюдаването и прилагането на единното ограничение на позициите компетентните органи на местата на търговия, на които се търгуват деривати върху селскостопански стоки и критични или значими стокови деривати с еднакъв базов инструмент и характеристики, както и компетентните органи на държателите на позиции в тези деривати, създават механизми за сътрудничество, които включват обмен на съответните данни.

7.  Най-малко веднъж годишно ЕОЦКП преглежда начина, по който компетентните органи са приложили ограниченията на позициите, въведени по изчислителната методика, определена от ЕОЦКП по силата на параграф 3. При това ЕОЦКП проверява ефективното прилагане на дадено единно ограничение на позициите в деривати върху селскостопански стоки и в критични или значими договори с еднакъв базов инструмент и характеристики независимо от мястото на търгуване — както е посочено в параграф 6.

8.  Държавите членки задължават инвестиционните посредници или пазарните субекти, организиращи местата на търговия, където се търгуват стокови деривати, да прилагат режим на управление на позициите, в т.ч. като предоставят следните правомощия за мястото на търговия:

   а) да наблюдава откритите позиции на лицата;
   б) да получава от лицата информация, в т.ч. цялата съответна документация, за размера и целта на дадена открита позиция или поета експозиция, за действителните собственици или собствениците на базовия инструмент, за всякакви уговорки за съгласувани действия, както и за всякакви свързани активи или пасиви на базовия пазар, в т.ч., когато е уместно, за държаните, чрез членове и участници, позиции в свързани договори, търгувани на други места на търговия и извънборсово;
   в) да изиска от дадено лице временно или постоянно да закрие или намали своя позиция, а ако лицето не се съобрази с такова искане — самостоятелно да действа, за да осигури това закриване или намаляване; както и
   г) да изиска от дадено лице временно да върне обратно на пазара определена ликвидност — на договорена цена и обем, с изричното намерение да смекчи въздействието на голяма или доминираща позиция.

ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на контролните мерки при управлението на позициите, като отчита особеностите на съответните места на търговия.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [9 месеца след влизането в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да приеме регулаторните технически стандарти по първа алинея в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. “;

"

(10)  В член 58 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Държавите членки задължават инвестиционните посредници, които търгуват със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати извън място на търговия, да предоставят на централния компетентен орган по член 57, параграф 6 най-малко веднъж дневно пълна разбивка на позициите си в стокови деривати или квоти за емисии или техните деривати, търгувани на място на търговия, и в икономически еквивалентните извънборсови договори, както и на позициите на своите клиенти и клиентите на тези клиенти, докато се достигне до крайния клиент — както е посочено в член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 и където е приложимо, в член 8 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.“;

"

(11)  В член 90 се вмъква следният параграф 1a:"

„1а. Преди 31 декември 2021 г. Комисията проучва какво е отражението на предвиденото в член 2, параграф 1, буква й) освобождаване при квотите за емисии или техните деривати и ако е уместно, придружава този преглед със законодателно предложение за изменение на това освобождаване. В този контекст Комисията анализира търговията с квоти на ЕС за емисии и техните деривати в ЕС и в трети държави, както и отражението на освобождаването по член 2, параграф 1, буква й) върху защитата на инвеститорите и целостта и прозрачността на пазарите на квоти за емисии и техните деривати, с цел да прецени дали следва да се приемат мерки във връзка с търгуването на места на търговия, намиращи се в трети държави.“.

"

Член 1а

Изменения на Директива (ЕС) 2019/878

Член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/878 се изменя, както следва:

(1)  Първа алинея се заменя със следното:"

„Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 28 декември 2020 г. :

   i) мерките, необходими за спазване на разпоредбите на настоящата директива, доколкото засягат кредитните институции;
   ii) мерките, необходими за спазване на член 1, точки 1 и 9 от настоящата директива във връзка с член 2, параграфи 5 и 6 и член 21б от Директива 2013/36/ЕС, доколкото засягат кредитните институции и инвестиционните посредници.“

"

(2)  След първа алинея се вмъква следната алинея:"

„Те незабавно информират Комисията за това.“.

"

Член 1б

Изменения на Директива 2013/36/ЕС

В член 94, параграф 2, трета, четвърта и пета алинея се заменят със следното:"

„За целите на идентифицирането на персонала, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията, както е посочено в член 92, параграф 2, с изключение на персонала на инвестиционните посредници, както е определен в член 4, параграф 1, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които са изложени критериите за определяне на следното:

   а) управленска отговорност и контролни функции;
   б) съществена стопанска единица и значително въздействие върху рисковия профил на съответната стопанска единица; както и
   в) други категории служители, които не са посочени изрично в член 92, параграф 2, чиито професионални дейности имат също толкова съществено въздействие върху рисковия профил на институцията, колкото и дейностите на посочените във въпросната разпоредба категории служители.

До 28 декември 2019 г. ЕБО предоставя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящата директива, като приема посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. По отношение на регулаторните технически стандарти, които се прилагат за инвестиционните посредници, както е определено в член 4, параграф 1, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, правомощието, посочено в член 94, параграф 2 от настоящата директива, изменена с Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета, продължава да се прилага до 26 юни 2021 г.“

"

Член 2

Транспониране

(1)  Държавите членки приемат и публикуват до [9 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Държавите членки прилагат тези мерки от [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

(2)  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 2a

Клауза за преглед

Най-късно до 31 юли 2021 г., след консултация с ЕОЦКП и въз основа на резултатите от обществена консултация, която да бъде проведена от Комисията с достатъчно дълъг предварителен период, Комисията представя предложение за преглед на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014. Прегледът е с широк обхват и взема предвид въпроси като тези, свързани с пазарната структура, данните, търгуването и операциите след сключването на сделка, правилата за проучванията, правилата за изплащането на стимули на консултантите, нивото на професионална квалификация на консултантите в Европа, категоризацията на клиентите и Брексит.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председателят Председателят

(1) COM(2020)0456 от 27.5.2020 г.
(2) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(3) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(4) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

Последно осъвременяване: 26 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност