Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0152(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0208/2020

Predkladané texty :

A9-0208/2020

Rozpravy :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Hlasovanie :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Prijaté texty
PDF 221kWORD 65k
Streda, 25. novembra 2020 - Brusel
Trhy s finančnými nástrojmi: zmena požiadaviek na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0317A9-0208/2020
Text
 Zjednotený text

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 25. novembra 2020 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))(1)
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)
k návrhu Komisie
---------------------------------------------------------

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Pozmeňujúci návrh 9, pokiaľ nie je uvedené inak

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0208/2020).
(2)* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Pandémia COVID-19 vážne postihuje ľudí, podniky, systémy zdravotnej starostlivosti a hospodárstva a finančné systémy členských štátov. Komisia vo svojom oznámení Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 27. mája 2020 s názvom „Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie“(1) zdôraznila, že likvidita a prístup k finančným prostriedkom budú v nasledujúcich mesiacoch stále problematické. Preto je veľmi dôležité podporiť obnovu po prudkom hospodárskom šoku spôsobenom pandémiou ochorenia COVID-19, a to znížením byrokracie prostredníctvom zavedenia obmedzených cielených zmien existujúcich právnych predpisov v oblasti financií. Celkovým cieľom týchto zmien by preto malo byť odstránenie zbytočnej byrokracie a zavedenie dočasných výnimiek, ktoré sa považujú za účinné, pokiaľ ide o zmiernenie hospodárskych otrasov. Tieto zmeny by nemali viesť k ďalšiemu zaťaženiu tohto sektora, pričom zložité legislatívne otázky by sa mali riešiť v rámci plánovaného preskúmania smernice MiFID II. Tento balík opatrení sa prijíma pod označením „balík na obnovu kapitálových trhov“.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(2) o trhoch s finančnými nástrojmi bola prijatá v roku 2014 v reakcii na finančnú krízu, ktorá prepukla v rokoch 2007 – 2008. Uvedená smernica výrazne posilnila finančný systém v Únii a zaručila vysokú úroveň ochrany investorov v celej Únii. Mohlo by sa zvážiť ďalšie úsilie o zníženie regulačnej zložitosti a nákladov investičných spoločností na dodržiavanie predpisov, ako aj o odstránenie narušení hospodárskej súťaže, a to za predpokladu, že sa zároveň dostatočne zohľadní ochrana investorov.

(3)  Pokiaľ ide o požiadavky, ktoré boli určené na ochranu investorov, cieľ smernice 2014/65/EÚ prispôsobiť opatrenia, ktoré dostatočne zohľadňujú osobitosti každej kategórie investorov (retailoví klienti, profesionálni klienti a spôsobilé protistrany), nebol dosiahnutý v plnej miere. Niektoré z týchto požiadaviek nie vždy posilnili ochranu investorov, ale niekedy skôr bránili bezproblémovému výkonu investičných rozhodnutí. S cieľom väčšmi posilniť ochranu investorov je nevyhnutné, aby sa v rámci posúdenia vhodnosti zohľadnila úroveň dlhu retailových investorov, a to najmä vzhľadom na rastúcu úroveň dlhov spotrebiteľov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Navyše by sa mohli zmeniť určité požiadavky stanovené v smernici 2014/65/EÚ s cieľom uľahčiť poskytovanie investičných služieb a vykonávanie investičných činností, pokiaľ sa zmena uskutočňuje vyváženým spôsobom, ktorý plne chráni investorov.

(4)  Požiadavky týkajúce sa správy produktov môžu obmedziť predaj podnikových dlhopisov. Podnikové dlhopisy s „doložkou o splatení v úplnom rozsahu“ sa vo všeobecnosti považujú za bezpečné a jednoduché produkty, ktoré sú akceptovateľné pre retailových klientov. Takáto „doložka o splatení v úplnom rozsahu“ chráni investorov pred stratami v prípade, že sa emitent rozhodne pre predčasné splatenie, tým, že zabezpečí, aby títo investori dostali platbu rovnajúcu sa čistej súčasnej hodnote kupónov, ktorú by dostali, keby sa nepožadovalo splatenie tohto dlhopisu. Požiadavky týkajúce sa správy produktov by sa preto už nemali vzťahovať na podnikové dlhopisy s takýmito „doložkami o splatení v úplnom rozsahu“.

(5)  Výzva na predloženie dôkazov, ktorú inicioval Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a ktorá sa týkala vplyvu stimulov a požiadaviek na zverejňovanie informácií o nákladoch a poplatkoch podľa smernice 2014/65/EÚ, ako aj verejná konzultácia Komisie potvrdili, že profesionálni klienti a spôsobilé protistrany nepotrebujú štandardizované a povinné informácie o nákladoch, keďže už dostávajú potrebné informácie, keď rokujú so svojím poskytovateľom služieb. Tieto informácie sú prispôsobené ich potrebám a často sú podrobnejšie. Spôsobilé protistrany a profesionálni klienti by preto mali byť oslobodení od týchto požiadaviek na zverejňovanie informácií o nákladoch a poplatkoch s výnimkou prípadu, keď ide o služby v oblasti investičného poradenstva a správy portfólia, pretože profesionálni klienti, ktorí vstupujú do správy portfólia alebo vzťahov investičného poradenstva, nemusia mať nevyhnutne dostatočné odborné znalosti alebo vedomosti na to, aby boli oslobodení od požiadaviek na zverejňovanie informácií o nákladoch a poplatkoch.

(6)  Investičné spoločnosti sú v súčasnosti povinné vykonať analýzu nákladov a prínosov určitých portfóliových činností v prípade prebiehajúcich vzťahov so svojimi klientmi, v rámci ktorých dochádza k zmene finančných nástrojov. Od investičných spoločností sa preto vyžaduje, aby získavali od klienta potrebné informácie a aby boli schopné preukázať, že prínosy takejto zmeny prevyšujú náklady. Keďže tento postup je pre profesionálnych klientov, ktorí zvyknú finančné nástroje často meniť, nadmerne zaťažujúci, mali by byť oslobodení od tejto požiadavky, pričom by sa mala zachovať možnosť účasti. Keďže retailoví klienti potrebujú vysokú úroveň ochrany, táto možnosť by sa mala obmedziť na profesionálnych klientov.

(7)  Klienti, ktorí majú prebiehajúci vzťah s investičnou spoločnosťou, dostávajú povinné správy o službách, a to buď periodicky alebo na základe podnetov. Takéto správy o službách nie sú užitočné ani pre investičné spoločnosti, ani pre ich profesionálnych klientov. Tieto správy sa ukázali ako neužitočné najmä pre profesionálnych klientov na extrémne nestálych trhoch, keďže sa poskytujú veľmi často a vo veľkom počte. Profesionálni klienti často reagujú na tieto správy o službách buď nečítaním týchto správ, alebo prijatím rýchlych investičných rozhodnutí, a nie pokračovaním v dlhodobej investičnej stratégii. Spôsobilé protistrany by preto už nemali dostávať takéto správy o službách. Profesionálni klienti by však mali mať možnosť dostávať tieto správy o službách.

(8)  Smernicou 2014/65/EÚ sa zaviedli požiadavky na podávanie správ o tom, ako sa pokyny vykonávali za podmienok najvýhodnejších pre klienta. Tieto technické správy obsahujú veľké množstvo podrobných kvantitatívnych informácií o mieste vykonávania pokynov, finančnom nástroji, cene, nákladoch a pravdepodobnosti vykonania pokynov. Investori ich čítajú zriedka, o čom svedčí veľmi nízky počet stiahnutí z webových sídel investičných spoločností. Keďže neumožňujú investorom vykonať akékoľvek zmysluplné porovnanie na základe uvedených údajov, uverejňovanie týchto správ by sa malo dočasne pozastaviť.

(9)  S cieľom uľahčiť komunikáciu medzi investičnými spoločnosťami a ich klientmi, a teda aj samotný investičný proces, by sa investičné informácie už nemali poskytovať v papierovej forme, ale štandardne elektronicky. Retailoví klienti by však mali mať možnosť požiadať o pokračovanie poskytovania informácií v papierovej forme.

(9a)  Komisia by mala predložiť správu o vplyve uplatňovania obmedzení pozícií a kontroly nad riadením pozícií na likviditu, zneužívanie trhu a na riadne cenové podmienky a podmienky vyrovnania na trhoch s komoditnými derivátmi, ako je stanovené v tejto smernici. Pri preskúmaní podstaty týchto ustanovení, ktoré boli prijaté v reakcii na dohody zo samitov G20 v roku 2009 v Pittsburghu a v roku 2011 v Cannes na zlepšenie regulácie, fungovania a transparentnosti trhov s komoditnými derivátmi a na riešenie nadmernej volatility cien, je nevyhnutné posúdenie režimu komoditných derivátov založené na dôkazoch a konzultácie s rôznymi zainteresovanými stranami. [PN 2]

(10)  Smernica 2014/65/EÚ umožňuje osobám, ktoré obchodujú s komoditnými derivátmi, emisnými kvótami a derivátmi emisných kvót na profesionálnom základe, využívať výnimku z povolenia pre investičnú spoločnosť, ak je ich obchodná činnosť vedľajšia k ich hlavnej činnosti. Od osôb, ktoré žiadajú o test vedľajšej činnosti, sa vyžaduje, aby každoročne oznamovali dotknutému príslušnému orgánu, že využívajú túto možnosť, a poskytli potrebné prvky na realizáciu dvoch kvantitatívnych testov, na základe ktorých sa určuje, či je ich obchodná činnosť vedľajšia k ich hlavnej činnosti. V rámci prvého testu sa porovnáva rozsah špekulatívnej obchodnej činnosti subjektu s celkovou obchodnou činnosťou v Únii na základe triedy aktív. Pri druhom teste sa porovnáva rozsah špekulatívnej obchodnej činnosti zahŕňajúcej všetky triedy aktív s celkovou obchodnou činnosťou subjektu týkajúcou sa finančných nástrojov na úrovni skupiny. Existuje alternatívna forma druhého testu, ktorá spočíva v porovnaní odhadovaného kapitálu použitého na špekulatívnu obchodnú činnosť so skutočným objemom kapitálu použitého na úrovni skupiny pri hlavnej činnosti. Tieto kvantitatívne testy by mali naďalej zostať východiskovým pravidlom pre výnimku týkajúcu vedľajšej činnosti. Ako alternatíva by sa vnútroštátnym dozorným orgánom malo udeliť povolenie opierať sa o kvalitatívne prvky, a to za jasne stanovených podmienok. Orgán ESMA by mal byť splnomocnený poskytovať usmernenia k okolnostiam, za ktorých by vnútroštátne orgány mohli uplatňovať kvalitatívny prístup, ako aj vypracúvať návrhy regulačných technických predpisov týkajúcich sa kvalitatívnych kritérií. Osoby, ktoré sú oprávnené na výnimku, vrátane tvorcov trhu, obchodujú na vlastný účet alebo poskytujú zákazníkom alebo poskytovateľom svojej hlavnej činnosti investičné služby iné ako obchodovanie na vlastný účet. Výnimku by bolo v oboch prípadoch možné udeliť jednotlivo, ako aj na súhrnnom základe, ak ide o vedľajšiu činnosť, ktorá sa posudzuje na skupinovom základe. Táto výnimka by nemala byť dostupná pre osoby, ktoré používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania alebo sú súčasťou skupiny, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie investičných služieb, vykonávanie bankových činností alebo pôsobenie ako tvorca trhu vo vzťahu ku komoditným derivátom. ▌

(11)  Príslušné orgány musia v súčasnosti zaviesť a uplatňovať obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ktorú môže osoba kedykoľvek držať v komoditných derivátoch obchodovaných na obchodných miestach a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových (OTC) kontraktoch určených Komisiou. Keďže sa ukázalo, že režim obmedzení pozícií je nepriaznivý pre rozvoj nových komoditných trhov, vznikajúce komoditné trhy by mali byť vylúčené z režimu obmedzenia pozícií. Namiesto toho by sa obmedzenia pozícií mali uplatňovať len na tie komoditné deriváty, ktoré sa považujú za významné alebo kritické komoditné deriváty, a ich ekonomicky rovnocenné OTC kontrakty. Významné alebo kritické deriváty sú deriváty energetických komodít s otvoreným záujmom minimálne 300 000 obchodovaných jednotiek počas obdobia jedného roka. Z dôvodu svojho kritického významu pre občanov zostanú poľnohospodárske komodity s podkladovými aktívami pre ľudskú spotrebu a ich ekonomicky rovnocenné OTC kontrakty v rámci súčasného režimu obmedzenia pozícií. Orgán ESMA by mal byť poverený vypracovaním návrhu regulačných predpisov na vymedzenie poľnohospodárskych komodít s podkladovými aktívami pre ľudskú spotrebu, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia pozícií, a kritických alebo významných derivátov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia pozícií. V prípade významných a kritických derivátov by mal orgán ESMA zohľadniť otvorený záujem 300 000 obchodovaných jednotiek počas obdobia jedného roka, počet účastníkov trhu a podkladovú komoditu.

(12)  Smernica 2014/65/EÚ neumožňuje hedžingové výnimky pre žiadne finančné subjekty. Viaceré prevažne obchodné skupiny, ktoré zriadili finančný subjekt na svoje obchodné účely, sa ocitli v situácii, keď ich finančný subjekt nemohol uskutočniť všetky obchody pre danú skupinu, keďže nebol oprávnený na hedžingovú výnimku. Preto by sa mala zaviesť úzko vymedzená hedžingová výnimka pre finančné protistrany. Táto hedžingová výnimka by mala byť dostupná, ak bola osoba v rámci prevažne obchodnej skupiny zaregistrovaná ako investičná spoločnosť a obchoduje v mene tejto obchodnej skupiny. S cieľom obmedziť túto hedžingovú výnimku len na tie finančné subjekty, ktoré obchodujú za nefinančné subjekty v prevažne obchodnej skupine, by sa takáto hedžingová výnimka mala uplatňovať na tie pozície, ktoré drží daný finančný subjekt a ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnými činnosťami nefinančných subjektov skupiny.

(13)  Dokonca aj v prípade likvidných zmlúv zvyčajne koná ako tvorcovia trhu na komoditných trhoch len obmedzený počet účastníkov trhu. Ak musia uvedení účastníci trhu uplatniť obmedzenia pozícií, nie sú rovnako účinní ako tvorcovia trhu. Preto by sa mala zaviesť výnimka z režimu obmedzenia pozícií pre finančné a nefinančné protistrany v súvislosti s pozíciami vyplývajúcimi z transakcií, ktoré sa uskutočnili s cieľom splniť povinnosť poskytovať likviditu.

(13a)  Cieľom zmien režimu obmedzenia pozícií je podporiť rozvoj nových energetických zmlúv, a to najmä na trhu s elektrinou, a nie uvoľniť režim, ktorý sa vzťahuje sa zmluvy o poľnohospodárskych komoditách.

(14)  V súčasnom režime obmedzenia pozícií sa neuznávajú jedinečné charakteristiky sekuritizovaných derivátov. Sekuritizované deriváty by preto mali byť vyňaté z režimu obmedzenia pozícií.

(15)  Od nadobudnutia účinnosti smernice 2014/65/EÚ sa neidentifikovali žiadne rovnaké kontrakty na komoditné deriváty. Vzhľadom na koncepciu „rovnakého kontraktu“ v uvedenej smernici je metodika určovania obmedzenia v iných mesiacoch škodlivá pre miesto s menej likvidným trhom, keď obchodné miesta súťažia o komoditné deriváty založené na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami. Preto by sa mal vypustiť odkaz na „rovnaký kontrakt“ v smernici 2014/65/EÚ. Príslušné orgány by mali mať možnosť dohodnúť sa na tom, že komoditné deriváty, s ktorými sa obchoduje na ich príslušných obchodných miestach, sú založené na rovnakom podkladovom aktíve a majú rovnaké charakteristiky. V takom prípade môže byť východisková hodnota pre obmedzenia v iných mesiacoch na najlikvidnejšom trhu pre daný komoditný derivát použitá ako východiskový limit na stanovenie obmedzenia pozície v iných mesiacoch v prípade konkurenčných zmlúv obchodovaných na menej likvidných miestach.

(16)  V spôsobe, akým obchodné miesta v Únii riadia pozície, existujú významné rozdiely. Preto by sa v prípade potreby mali posilniť kontroly riadenia pozícií.

(17)  S cieľom zabezpečiť ďalší rozvoj komoditných trhov EÚ denominovaných v eurách by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o to, na ktoré deriváty poľnohospodárskych komodít by sa mali vzťahovať obmedzenia pozícií a ktoré kritické alebo významné deriváty by mali podliehať obmedzeniam pozícií, pokiaľ ide o postup, v rámci ktorého môžu osoby žiadať o hedžingovú výnimku pre pozície vyplývajúce z transakcií, ktoré sa uskutočnili s cieľom splniť povinnosť poskytovať likviditu, v súvislosti s postupom, pri ktorom finančné subjekty, ktoré sú súčasťou prevažne obchodnej skupiny, môžu požiadať o hedžingovú výnimku pre pozície držané príslušným finančným subjektom, ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnými činnosťami nefinančných subjektov skupiny, a pokiaľ ide o objasnenie obsahu kontrol riadenia pozícií. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(3). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(18)  Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) je hlavnou politikou Únie na dosiahnutie dekarbonizácie hospodárstva v súlade s európskou zelenou dohodou. Obchodovanie s emisnými kvótami a ich derivátmi podlieha smernici 2014/65/EÚ a nariadeniu (EÚ) č. 600/2014 a predstavuje dôležitý prvok trhu Únie s uhlíkom. Výnimka týkajúca sa vedľajšej činnosti podľa smernice 2014/65/EÚ umožňuje niektorým účastníkom trhu pôsobiť na trhoch s emisnými kvótami bez toho, aby museli disponovať povolením pre investičné spoločnosti, za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Vzhľadom na význam usporiadaných, riadne regulovaných a kontrolovaných finančných trhov, významnú úlohu ETS pri dosahovaní cieľov Únie v oblasti udržateľnosti a úlohu, ktorú má dobre fungujúci sekundárny trh s emisnými kvótami pri podpore fungovania ETS, je nevyhnutné, aby bola výnimka týkajúca sa vedľajšej činnosti vhodne navrhnutá tak, aby prispievala k týmto cieľom. To je obzvlášť dôležité, keď sa obchodovanie s emisnými kvótami uskutočňuje na obchodných miestach tretích krajín. S cieľom zabezpečiť ochranu finančnej stability Únie, integritu trhu, ochranu investorov a rovnaké podmienky a zabezpečiť, aby ETS naďalej fungoval transparentným a spoľahlivým spôsobom v záujme zaistenia nákladovo efektívneho zníženia emisií by Komisia mala monitorovať ďalší vývoj obchodovania s emisnými kvótami a ich derivátmi v Únii a v tretích krajinách, posúdiť vplyv výnimky týkajúcej sa vedľajšej činnosti na ETS a v prípade potreby navrhnúť akékoľvek vhodné zmeny, pokiaľ ide o rozsah a uplatňovanie výnimky týkajúcej sa vedľajšej činnosti.

(19)  Smernica 2014/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(20)  Ciele sledované touto zmenou sa zameriavajú na doplnenie už existujúcich právnych predpisov Únie, a preto ich možno najlepšie dosiahnuť skôr na úrovni Únie než rôznymi vnútroštátnymi iniciatívami. Finančné trhy sú svojou povahou cezhraničné, a to čoraz viac. Z dôvodu tejto integrácie by bol izolovaný vnútroštátny zásah oveľa menej účinný a viedol by k fragmentácii trhov, čo by malo za následok regulačnú arbitráž a narušenie hospodárskej súťaže.

(20a)   Keďže ciele tejto smernice, konkrétne zdokonalenie už existujúcich právnych predpisov Únie zabezpečujúcich jednotné a primerané požiadavky, ktoré sa uplatňujú na investičné spoločnosti v celej Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu ich rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(21)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom(4) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a príslušnými časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(21a)   Účelom týchto zmien by malo byť zavedenie dočasných výnimiek a odstránenie jasnej byrokracie s cieľom zmierniť hospodársku krízu; tieto zmeny by preto nemali viesť k nastoleniu zložitejších otázok týkajúcich sa právnych predpisov, ktoré by mohli tento sektor ešte viac zaťažiť. Väčšie zmeny právnych predpisov by sa mali najskôr prehodnotiť v rámci plánovaného preskúmania smernice MiFID II,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2014/65/EÚ

Smernica 2014/65/EÚ sa mení takto:

(1)  Článok 2 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa písmeno j) nahrádza takto:"

„j) osoby:

   i) obchodujúce na vlastný účet, vrátane tvorcov trhu, s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi, s výnimkou osôb, ktoré obchodujú na vlastný účet pri vykonávaní pokynov klientov; alebo
   ii) poskytujúce zákazníkom alebo poskytovateľom svojej hlavnej obchodnej činnosti investičné služby v oblasti komoditných derivátov alebo emisných kvót alebo ich derivátov iné ako obchodovanie na vlastný účet;

za predpokladu, že

   v každom z uvedených prípadov jednotlivo a na súhrnnom základe ide o vedľajšiu činnosť k ich hlavnej činnosti pri posúdení na skupinovom základe;
   tieto osoby nie sú súčasťou skupiny, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie investičných služieb v zmysle tejto smernice, vykonávanie ktorejkoľvek z činností uvedených na zozname v prílohe I k smernici 2013/36/EÚ alebo pôsobenie ako tvorca trhu v súvislosti s komoditnými derivátmi;
   tieto osoby nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania;
   tieto osoby na žiadosť oznamujú príslušnému orgánu základ, podľa ktorého usúdili, že ich činnosť podľa bodov i) a ii) je vedľajšia k ich hlavnej činnosti.“;

"

b)  Odsek 4 sa vypúšťa; [PN 6]

ba)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„4a) Odchylne od odseku 4 tohto článku sa členské štáty môžu rozhodnúť, že uplatnia kvalitatívne kritériá v súvislosti s výnimkami uvedenými v odseku 1 písm. j).

Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom poskytnúť usmernenia týkajúce sa kvalitatívnych kritérií, ktoré možno použiť na posúdenie toho, či sa uplatňujú výnimky uvedené v odseku 1 písm. j) tohto článku.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 1. apríla 2021.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“

"

(2)  Článok 4 ods. 1 sa mení takto:

a)  Vkladá sa tento bod 8a:"

„8a) „zmena finančných nástrojov“ je predaj finančného nástroja a nákup iného finančného nástroja alebo uplatnenie práva na zmenu v súvislosti s existujúcim finančným nástrojom;“;

"

b)  Vkladá sa tento bod 50a:"

„50a) „podnikové dlhopisy s doložkami o splatení v úplnom rozsahu“ sú podnikové dlhopisy s doložkou, ktorá ukladá emitentovi v prípade predčasného splatenia povinnosť vrátiť investorovi istinu dlhopisu a čistú súčasnú hodnotu kupónov, ktorú by investor dostal v prípade, že by nebolo vyžiadané splatenie dlhopisu;“;

"

c)  Vkladá sa tento bod 62a:"

„62a) „elektronický formát“ je akékoľvek trvanlivé médium iné než papier;“

"

(3)  V článku 16 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Požiadavky stanovené v druhom až piatom pododseku tohto odseku sa nevzťahujú na podnikové dlhopisy s doložkami o splatení v úplnom rozsahu.“;

"

(4)  Článok 24 sa mení takto:

a)  V odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Tento odsek sa nevzťahuje na podnikové dlhopisy s doložkami o splatení v úplnom rozsahu.“;

"

b)  V odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:"

„V prípade, že sa dohoda o kúpe alebo predaji finančného nástroja uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré bránia predchádzajúcemu poskytnutiu informácií o nákladoch a poplatkoch, investičná spoločnosť môže poskytnúť informácie o nákladoch a poplatkoch▌ bez zbytočného odkladu po uzavretí transakcie za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

   i) investičná spoločnosť poskytla klientovi možnosť oddialiť uzavretie transakcie dovtedy, kým klient nedostane informácie;
   ii) klient súhlasil s tým, že dostane informácie bezodkladne po uzavretí transakcie.

Investičná spoločnosť ponúkne klientovi možnosť dostať takéto informácie telefonicky pred uzavretím transakcie.“;

"

c)  Vkladá sa tento odsek 5a:"

„5a. Investičné spoločnosti poskytujú klientom alebo potenciálnym klientom všetky informácie požadované na základe tejto smernice v elektronickom formáte s výnimkou prípadu, keď je klient alebo potenciálny klient retailovým klientom alebo potenciálnym retailovým klientom, ktorý požiadal o poskytnutie informácií v papierovej forme; v tom prípade sa tieto informácie poskytujú v papierovej forme a bezodplatne.

Investičné spoločnosti informujú retailových klientov alebo potenciálnych retailových klientov, že majú možnosť dostávať informácie v papierovej forme.

Investičné spoločnosti informujú existujúcich retailových klientov, ktorí zvykli dostávať informácie požadované na základe tejto smernice v papierovej forme, o tom, že tieto informácie dostanú v elektronickej forme, a to najmenej osem týždňov pred odoslaním týchto informácií v elektronickej forme. Investičné spoločnosti informujú existujúcich retailových klientov o tom, že majú možnosť buď naďalej prijímať informácie v papierovej forme, alebo prejsť na zasielanie informácií v elektronickom formáte. Investičné spoločnosti takisto informujú existujúcich retailových klientov o tom, že ak do ôsmich týždňov nepožiadajú o pokračovanie poskytovania informácií v papierovej forme, prechod na elektronický formát bude automatický. Existujúci retailoví klienti, ktorí už dostávajú informácie, ktoré sa vyžadujú podľa tejto smernice, v elektronickom formáte, nemusia byť informovaní.“

"

ca)  Vkladá sa tento odsek 9a: "

„9a. Členské štáty zabezpečia, že investičné spoločnosti budú môcť spoločne platiť za poskytovanie služieb vykonávania pokynov a poskytovanie investičných prieskumov za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

   a) pred poskytnutím služieb vykonávania pokynov alebo investičného prieskumu bola uzatvorená dohoda medzi investičnou spoločnosťou a poskytovateľom prieskumu, v ktorej sa uvádza, aká časť spoločnej platby sa vzťahuje na investičný prieskum;
   b) investičná spoločnosť informuje svojho klienta o spoločných platbách;
   c) služby vykonávania pokynov, za ktoré sa uhrádza spoločná platba, sa poskytujú výlučne v súvislosti s emitentmi, ktorí počas obdobia 36 mesiacov predchádzajúcich poskytnutiu investičného prieskumu neprekročili trhovú kapitalizáciu vo výške 1 miliardy EUR;

Na účely tohto článku sa investičný prieskum chápe tak, že zahŕňa prieskumné materiály alebo služby týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov alebo iných aktív, alebo emitentov alebo potenciálnych emitentov finančných nástrojov, alebo tak, že zahŕňa prieskumné materiály alebo služby, ktoré úzko súvisia s konkrétnym odvetvím alebo trhom tak, že ovplyvňuje názory o finančných nástrojoch, aktívach alebo emitentoch v rámci daného sektora alebo trhu.

Investičný prieskum zahŕňa aj materiály alebo služby, ktorými sa explicitne alebo implicitne odporúča alebo navrhuje investičná stratégia a poskytuje odôvodnené stanovisko v súvislosti so súčasnou alebo budúcou hodnotou alebo cenou finančných nástrojov alebo aktív, alebo ktoré inak zahŕňajú analýzu a pôvodné poznatky a prostredníctvom ktorých možno dospieť k záverom na základe nových alebo existujúcich informácií, ktoré by sa mohli použiť pri poskytovaní informácií o investičnej stratégii a byť relevantné a mohli pridať hodnotu rozhodnutiam investičnej spoločnosti prijatým v mene klientov, ktorým sa tento prieskum účtuje.“

"

(5)  V článku 25 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo služieb správy portfólia, ktoré zahŕňajú zmenu finančných nástrojov, investičné spoločnosti analyzujú náklady a prínosy zmeny finančných nástrojov. Pri poskytovaní investičného poradenstva investičné spoločnosti informujú klienta o tom, či sú prínosy takejto zmeny finančných nástrojov vyššie než náklady na takúto zmenu.“;

"

(5a)  V článku 25 ods. 6 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Tento odsek sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa prahových hodnôt na informovanie o stratách stanovených v článku 25a tejto smernice.“

"

(5b)  V článku 25 ods. 8 sa úvodná časť mení takto:"

„8. Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 prostredníctvom delegovaných aktov opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zásad stanovených v odsekoch 2 až 6 tohto článku investičnými spoločnosťami pri poskytovaní investičných alebo vedľajších služieb ich klientom vrátane informácií, ktoré majú získať, keď posudzujú vhodnosť alebo primeranosť služieb a finančných nástrojov pre svojich klientov, kritérií na posúdenie nekomplexných finančných nástrojov na účely odseku 4 písm. a) bodu vi) tohto článku, obsahu a formátu záznamov a dohôd o poskytovaní služieb klientom a periodických správ klientom o poskytovaných službách, no s výnimkou povinností týkajúcich sa prahových hodnôt na informovanie o stratách stanovených v článku 25a. Tieto delegované akty zohľadnia:“

"

(5c)  Vkladá sa tento článok 25a: "

„Článok 25a

Prahové hodnoty na informovanie o stratách

   (1) Investičné spoločnosti, ktoré poskytujú služby správy portfólia, informujú klienta, keď sa celková hodnota portfólia stanovená na začiatku každého obdobia vykazovania zníži o 10 % a pri následných zníženiach o násobky 10 %, a to najneskôr do konca pracovného dňa, v ktorom sa tento prah prekročil, alebo, ak došlo k prekročeniu prahu počas nepracovného dňa, najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa.
   (2) Investičné spoločnosti, ktoré majú v držbe účet retailového klienta, ktorý zahŕňa pozície v transakciách s finančnými nástrojmi s pákovým efektom alebo v transakciách s podmieneným záväzkom, informujú klienta, keď sa počiatočná hodnota ktoréhokoľvek nástroja zníži o 10 % a pri následných zníženiach o násobky 10 %. Vykazovanie podľa tohto odseku by sa malo uskutočňovať pre jednotlivé nástroje samostatne, pokiaľ sa s klientom nedohodlo inak, a uskutočňuje sa najneskôr do konca pracovného dňa, v ktorom sa tento prah prekročil, alebo, ak došlo k prekročeniu prahu počas nepracovného dňa, najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa.“

"

(6)  V článku 27 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Požiadavka na podávanie správ stanovená v tomto odseku sa však neuplatňuje do [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice + 2 roky]; Európska komisia komplexne preskúma primeranosť požiadavky na podávanie správ stanovenej v tomto odseku a do [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice + 1 rok] predloží správu Európskemu parlamentu a Rade.“;

"

(6a)  V článku 27 ods. 6 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Európska komisia komplexne preskúma primeranosť požiadavky na podávanie správ stanovenej v tomto odseku a do [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice + 1 rok] predloží správu Európskemu parlamentu a Rade;“

"

(7)  Vkladá sa tento článok 29a:"

„Článok 29a

Služby poskytované profesionálnym klientom

   (1) Požiadavky stanovené v článku 24 ods. 4 písm. c) sa neuplatňujú na iné služby poskytované profesionálnym klientom než investičné poradenstvo a správa portfólia. Požiadavky stanovené v článku 24 ods. 4 písm. c) sa neuplatňujú ani na spôsobilé protistrany.
   (2) Požiadavky stanovené v článku 25 ods. 2 treťom pododseku a v článku 25 ods. 6 sa neuplatňujú na služby poskytované profesionálnym klientom, pokiaľ títo klienti písomne neoznámia investičnej spoločnosti, že chcú využívať práva uvedené v týchto ustanoveniach.
   (3) Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti viedli záznamy o písomných žiadostiach uvedených v odseku 2.“;

"

(8)  V článku 30 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti s povolením na vykonávanie pokynov v mene klientov, obchodovanie na vlastný účet alebo prijímanie a postúpenie pokynov mali možnosť iniciovať alebo uzavrieť transakcie so spôsobilými protistranami bez povinnosti dodržiavať ustanovenia článku 24 s výnimkou odseku 5a, ako aj ustanovenia článku 25, článku 27 a článku 28 ods. 1, pokiaľ ide o tieto transakcie alebo akúkoľvek vedľajšiu službu priamo spojenú s týmito transakciami.“;

"

(9)  Článok 57 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány v súlade s metodikou výpočtu určenou orgánom ESMA v regulačných technických predpisoch prijatých v súlade s odsekom 3 stanovili a uplatňovali obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ktorú môže osoba kedykoľvek držať v derivátoch poľnohospodárskych komodít a kritických alebo významných komoditných derivátoch, ktoré sú obchodované na obchodných miestach, a v ekonomicky rovnocenných OTC kontraktoch. Obmedzenia sa stanovia na základe všetkých pozícií držaných osobou a pozícií držaných v jej mene na súhrnnej skupinovej úrovni s cieľom:

   a) predchádzať zneužitiu trhu;
   b) podporovať riadnu tvorbu cien a podmienky vyrovnania vrátane predchádzania pozíciám narúšajúcim trh a zabezpečiť najmä konvergenciu medzi cenami derivátov v mesiaci dodania a spotovými cenami podkladovej komodity bez toho, aby bolo dotknuté stanovenie cien podkladovej komodity na trhu.;

Obmedzenia pozícií sa neuplatňujú na:

   a) pozície držané nefinančným subjektom alebo v jeho mene, ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou daného nefinančného subjektu.;
   b) pozície držané finančným subjektom, ktorý je súčasťou nefinančnej skupiny a koná v mene tejto nefinančnej skupiny, alebo v jeho mene, ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou danej nefinančnej skupiny;
   c) pozície držané finančnými a nefinančnými protistranami, ktoré sú objektívne merateľné ako pozície vyplývajúce z transakcií uzavretých s cieľom splniť povinnosti týkajúce sa poskytovania likvidity na obchodnom mieste, ako sa uvádza v článku 2 ods. 4 štvrtom pododseku písm. c);
   d) cenné papiere uvedené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c), ktoré sa týkajú komodity alebo podkladového aktíva, ako sa uvádza v oddiele C bode 10 prílohy I.“;

ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom určiť postup pre finančné subjekty, ktoré sú súčasťou prevažne obchodnej skupiny a ktoré môžu požiadať o hedžingovú výnimku pre pozície držané daným finančným subjektom, ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnými činnosťami nefinančných subjektov skupiny. ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom určiť postup, v ktorom sa stanoví, ako môžu osoby žiadať o hedžingovú výnimku v prípade pozícií vyplývajúcich z transakcií uzavretých s cieľom splniť povinnosti týkajúce sa poskytovania likvidity na obchodnom mieste.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;.“;

"

b)  Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:"

„3. Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť deriváty poľnohospodárskych komodít a kritické alebo významné komoditné deriváty uvedené v odseku 1 a stanoviť metodiku výpočtu, ktorú majú príslušné orgány uplatňovať pri stanovovaní obmedzení pozícií v spotovom mesiaci a obmedzení pozícií v iných mesiacoch v prípade fyzicky vyrovnávaných a hotovostne vyrovnávaných komoditných derivátov na základe charakteristík príslušného derivátu.

Pri určovaní kritických alebo významných komoditných derivátov orgán ESMA zohľadňuje tieto faktory:

   a) veľkosť otvoreného záujmu v priemere 300 000 obchodovaných jednotiek za jeden rok
   b) počet účastníkov trhu;
   c) podkladová komodita príslušného derivátu.

Pri stanovovaní metodiky výpočtu uvedenej v prvom pododseku orgán ESMA zohľadní tieto faktory:

   a) dodateľná časť podkladovej komodity;
   b) celkový otvorený záujem v danom deriváte a celkový otvorený záujem v iných finančných nástrojoch s rovnakou podkladovou komoditou;
   c) počet a veľkosť účastníkov trhu;
   d) charakteristiky trhu s podkladovou komoditou vrátane modelov výroby, spotreby a dopravy na trh;
   e) vývoj nových derivátov;
   f) skúsenosti investičných spoločností alebo organizátorov trhu prevádzkujúcich obchodné miesto a iných jurisdikcií s obmedzeniami pozícií.

Orgán ESMA predloží návrh regulačných technických predpisov uvedený v prvom pododseku Komisii do [9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.  Príslušný orgán stanoví obmedzenia pozícií pre kritické alebo významné kontrakty na komoditné deriváty obchodované na obchodných miestach a bližšie určené v regulačných technických predpisoch, ktoré orgán ESMA prijal v súlade s odsekom 3, ako aj deriváty poľnohospodárskych komodít na základe metodiky výpočtu stanovenej v regulačných technických predpisoch, ktoré orgán ESMA prijal v súlade s odsekom 3. Uvedené obmedzenie pozície zahŕňa ekonomicky rovnocenné OTC kontrakty.

Príslušný orgán preskúma obmedzenia pozícií vždy, keď dôjde k významnej zmene na trhu vrátane významnej zmeny v dodateľnej časti alebo otvorenom záujme, a to na základe jeho určenia dodateľnej časti alebo otvoreného záujmu, a určí nové obmedzenie pozícií v súlade s metodikou výpočtu stanovenou orgánom ESMA;.“;

"

c)  Odseky 6, 7 a 8 sa nahrádzajú takto:"

„6. Ak sa s derivátom poľnohospodárskych komodít a kritickým alebo významným komoditným derivátom založeným na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednej jurisdikcii, príslušný orgán obchodného miesta, kde sa uskutočňuje najväčší objem obchodov („ústredný príslušný orgán“), stanoví jednotné obmedzenie pozícií, ktoré sa uplatní na všetko obchodovanie s daným derivátom. Ústredný príslušný orgán konzultuje s príslušnými orgánmi iných obchodných miest, na ktorých sa s týmto derivátom obchoduje vo významných objemoch, o jednotnom obmedzení pozícií, ktoré sa má uplatniť, a o akýchkoľvek zmenách tohto jednotného obmedzenia pozícií. Príslušné orgány, ktoré nesúhlasia so stanovením jednotného obmedzenia pozícií ústredným príslušným orgánom, písomne uvedú úplné a podrobné dôvody, pre ktoré sa domnievajú, že požiadavky stanovené v odseku 1 nie sú splnené. Orgán ESMA urovnáva všetky spory vyplývajúce z nezhody medzi príslušnými orgánmi.

Príslušné orgány obchodných miest, na ktorých sa obchoduje s derivátmi poľnohospodárskych komodít a kritickými alebo významnými komoditnými derivátmi, ktoré sú založené na rovnakom podkladovom aktíve a majú rovnaké charakteristiky, a príslušné orgány držiteľov pozícií v týchto derivátoch zavedú dohody o spolupráci, ktoré zahŕňajú výmenu relevantných údajov, s cieľom umožniť monitorovanie a presadzovanie jednotného obmedzenia pozícií.

7.  Orgán ESMA aspoň raz ročne monitoruje spôsob, akým príslušné orgány vykonávajú obmedzenia pozícií stanovené v súlade s metodikou výpočtu stanovenou orgánom ESMA v súlade s odsekom 3. Orgán ESMA pri tom zabezpečí, aby sa jednotné obmedzenie pozícií v súlade s odsekom 6 účinne vzťahovalo na deriváty poľnohospodárskych komodít a kritické alebo významné zmluvy založené na rovnakom podkladovom aktíve a s rovnakými charakteristikami bez ohľadu na to, kde sa s nimi obchoduje.

8.  Členské štáty zabezpečia, aby investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi, uplatňovali mechanizmy kontroly nad riadením pozícií, čo zahŕňa aj právomoci obchodného miesta:

   a) monitorovať pozície osôb vyplývajúce z otvorených záujmov;
   b) získavať od osôb informácie vrátane všetkých relevantných dokumentov o veľkosti a účele pozície alebo expozície, do ktorej vstúpili, ako aj informácie o konečných alebo podkladových vlastníkoch, akýchkoľvek dojednaniach o zhode a akýchkoľvek súvisiacich aktívach alebo záväzkoch na podkladovom trhu vrátane prípadných pozícií držaných v súvisiacich zmluvách na iných obchodných miestach a na OTC základe prostredníctvom členov a účastníkov;
   c) požadovať, aby osoba uzavrela alebo znížila pozíciu, a to dočasne alebo trvalo, a jednostranne podniknúť opatrenia s cieľom zabezpečiť uzavretie alebo zníženie, ak daná osoba nevyhovie takejto požiadavke; a
   d) požadovať, aby osoba dočasne vrátila likviditu na trh pri dohodnutej cene a objeme s výslovným zámerom zmierniť účinky veľkej alebo dominantnej pozície.

Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť obsah kontrol riadenia pozícií, a tým zohľadniť charakteristiky príslušných obchodných miest.

Orgán ESMA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

"

(10)  V článku 58 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti obchodujúce s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi mimo obchodného miesta poskytovali ústrednému príslušnému orgánu uvedenému v článku 57 ods. 6 minimálne každý deň kompletný zoznam svojich pozícií držaných v komoditných derivátoch alebo emisných kvótach alebo ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, a v ekonomicky rovnocenných OTC kontraktoch, ako aj pozícií svojich klientov a klientov svojich klientov až po konečného klienta v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a podľa potreby v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.“.

"

(11)  V článku 90 sa vkladá tento odsek 1a:"

„1a. Pred 31. decembrom 2021 Komisia preskúma vplyv výnimky stanovenej v článku 2 ods. 1 písm. j), pokiaľ ide o emisné kvóty alebo ich deriváty, a v prípade potreby priloží legislatívny návrh na zmenu tejto výnimky. V tejto súvislosti Komisia posúdi obchodovanie s emisnými kvótami EÚ a ich derivátmi v EÚ a v tretích krajinách, vplyv výnimky podľa článku 2 ods. 1 písm. j) na ochranu investorov, integritu a transparentnosť trhov s emisnými kvótami a ich derivátmi, ako aj to, či by sa mali prijať opatrenia týkajúce sa obchodovania, ku ktorému dochádza na obchodných miestach tretích krajín.“.

"

Článok 1a

Zmeny smernice (EÚ) 2019/878

Článok 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/878 sa mení takto:

(1)  Prvý pododsek sa nahrádza takto:"

„Členské štáty do 28. decembra 2020 prijmú a uverejnia:

   i) opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tejto smernice, pokiaľ sa týkajú úverových inštitúcií;
   ii) opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 a 9 tejto smernice v súvislosti s článkom 2 ods. 5 a 6 a článkom 21b smernice 2013/36/EÚ, pokiaľ sa týkajú úverových inštitúcií a investičných spoločnosti.“

"

(2)  Za prvý pododsek sa vkladá nasledujúci pododsek:"

„Bezodkladne o tom informujú Komisiu.“

"

Článok 1b

Zmeny smernice 2013/36/EÚ

Tretí, štvrtý a piaty pododsek článku 94 ods. 2 sa nahrádzajú takto:"

„Na účely identifikovania zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie uvedený v článku 92 ods. 2, okrem zamestnancov investičných spoločností v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví kritériá na vymedzenie týchto aspektov:

   a) riadiaca zodpovednosť a kontrolné funkcie;
   b) významný obchodný útvar a významný vplyv na rizikový profil príslušného obchodného útvaru; a
   c) ďalšie kategórie zamestnancov, ktoré sa výslovne neuvádzajú v článku 92 ods. 2, ktorých profesionálne činnosti majú porovnateľne rovnako významný vplyv na rizikový profil inštitúcie ako profesionálne činnosti tých kategórií zamestnancov, ktoré sa v ňom uvádzajú.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 28. decembra 2019.

Na Komisiu sa deleguje právomoc doplniť túto smernicu prijatím regulačných technických predpisov uvedených v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktoré sa uplatňujú na investičné spoločnosti vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, splnomocnenie stanovené v článku 94 ods. 2 tejto smernice zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 sa naďalej uplatňuje do 26. júna 2021.

"

Článok 2

Transpozícia

(1)  Členské štáty prijmú a uverejnia do [9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od ... [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

(2)  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 2a

Doložka o preskúmaní

Komisia predloží návrh na preskúmanie smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 po konzultácii s orgánom ESMA a na základe výsledku verejnej konzultácie, ktorú má Komisia vykonať v dostatočnom predstihu, najneskôr do 31. júla 2021. Preskúmanie je rozsiahle a zohľadňujú sa v ňom napríklad otázky týkajúce sa štruktúry trhu, údajov, obchodovania a činností po uskutočnení obchodu, pravidiel prieskumu, pravidiel vyplácania odmien poradcom, úrovne odborných kvalifikácií poradcov v Európe, kategorizácie klientov a brexitu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) COM(2020)0456 final z 27.5.2020.
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(3) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

Posledná úprava: 26. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia