Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2021(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0209/2020

Внесени текстове :

A9-0209/2020

Разисквания :

PV 23/11/2020 - 13
PV 23/11/2020 - 15
CRE 23/11/2020 - 13
CRE 23/11/2020 - 15

Гласувания :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2020)0318

Приети текстове
PDF 202kWORD 57k
Сряда, 25 ноември 2020 г. - Брюксел
Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите
P9_TA(2020)0318A9-0209/2020

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2020 г. по темата „Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите“ (2020/2021(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 114 от него,

—  като взе предвид членове 169, 191, 192 и 193 от ДФЕС,

—  като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар(1),

—  като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите(2),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки(3),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 7 юни 2018 г. за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика (COM(2018)0441),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно ветеринарните лекарствени продукти(4),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт (COM(2019)0640),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено „Европейска стратегия за данните“ (COM(2020)0066),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2020 г., озаглавено „Нов план за действие относно кръговата икономика – За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“ (COM(2020)0098),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г., озаглавена „По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата“(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г., озаглавена „Изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците“(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт(7),

—  като взе предвид публикацията на Комисията от октомври 2018 г., озаглавена „Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy“ (Поведенческо проучване относно ангажирането на потребителите в кръговата икономика),

—  като взе предвид доклада на Съвместния изследователски център от 2019 г., озаглавен „Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products“ (Анализ и разработване на точкова система за поправка и модернизиране на продукти),

—  като взе предвид доклада на Европейската агенция за околната среда от 4 декември 2019 г., озаглавен „Европейската околна среда – състояние и перспективи за 2020 г.“,

—  като взе предвид проучването, изготвено през март 2020 г. по искане на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Promoting product longevity“ (Насърчаване на производството на по-дълготрайни продукти),

—  като взе предвид проучването, изготвено през март 2020 г. по искане на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation“ (Устойчиво потребление и законодателство за защита на потребителите),

—  като взе предвид доклада на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC) от 18 август 2015 г., озаглавен „Durable goods: More sustainable products, better consumer rights – Consumer expectations from the EU’s resource efficiency and circular economy agenda“ (Дълготрайни стоки: По-устойчиви продукти, по-добри права за потребителите – Потребителски очаквания по отношение на програмата на ЕС за ефективно използване на ресурсите и за кръгова икономика),

—  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A9-0209/2020),

А.  като има предвид, че природните ресурси стават все по-оскъдни, а отпадъците – все повече, е наложително да се установят такива устойчиви модели на производство и потребление, които да вземат предвид факта, че планетата ни има граници, и дават приоритет на по-ефективното и устойчиво използване на ресурсите ни;

Б.  като има предвид, че кризата, причинена от пандемията от COVID-19, показа необходимостта от създаване на нови и по-устойчиви бизнес модели и от подкрепа за европейските предприятия, особено малките и средните предприятия (МСП), микропредприятията и самостоятелно заетите лица;

В.  като има предвид, че един устойчив единен пазар трябва да отразява призива на Парламента(8) за приемането на амбициозен Европейски зелен пакт; като има предвид, че поради това е от съществено значение да се разработи основана на научни изследвания стратегия за увеличаване на дълготрайността и възможността за повторна употреба, осъвременяване и поправка на продуктите; като има предвид, че тази стратегия следва да създава работни места, растеж и възможности за иновации за европейските предприятия, да подкрепя тяхната конкурентоспособност в световен мащаб и да гарантира високо равнище на защита на потребителите;

Г.  като има предвид, че една обща и всеобхватна стратегия не е равнозначна на универсален подход; като има предвид, че би бил по-подходящ диференциран подход, основан на особеностите на всяка категория продукти и на всеки сектор, както и на пазарното и технологичното развитие; като има предвид, че ефективното въвеждане и прилагане на действащите правила е от съществено значение за един добре функциониращ и устойчив единен пазар;

Д.  като има предвид, че е съществено да се мобилизира достатъчно финансиране чрез финансови програми като програмата за единния пазар с оглед на прехода към неутралност по отношение на климата и кръгова икономика, за да се финансира научноизследователската и развойната дейност в областта на устойчивите продукти, както и да се финансират кампании за повишаване на осведомеността, насочени към предприятията и потребителите;

Е.  като има предвид, че потребителите са готови да поемат по пътя към кръгова икономика и е три пъти по-вероятно да купят продукт, ако е обозначен като по-дълготраен и подлежащ на поправка, съгласно поведенческото проучване на Комисията от 2018 г., но все още съществуват пречки, включително информационна асиметрия; като има предвид, че за осведомеността на потребителите и лоялната конкуренция между предприятията е необходима ясна, надеждна и прозрачна информация относно характеристиките на продукта, включително относно очаквания жизнен цикъл и възможностите за поправка; като има предвид, че следователно съществуващата информация трябва да бъде подобрена, като същевременно се избягва претоварването с информация;

Ж.  като има предвид, че жизненият цикъл на даден продукт, както и начинът, по който остарява, се определя от различни естествени или изкуствени фактори, като например състав, функционалност, цена на поправката, модели на потребление и ползване; като има предвид, че очакваният жизнен цикъл на продукта трябва да се измерва въз основа на обективни тестове и критерии, отразяващи реалните условия на употреба, и трябва да бъде определен преди пускането на продукта на пазара;

З.  като има предвид, че Директива (ЕС) 2019/771 трябва да бъде преразгледана до 2024 г.; като има предвид, че при подготовката за това преразглеждане следва да бъдат оценени редица мерки, насочени към създаване на подходящите условия за увеличаване на дълготрайността на продуктите и гарантиране на високо равнище на защита на потребителите, както и на конкурентна бизнес среда; като има предвид, че двегодишният законоустановен гаранционен срок може да не е подходящ за всички категории продукти с по-висок прогнозен очакван жизнен цикъл;

И.  като има предвид, че в предишна резолюция(9) Европейският парламент призова за мерки за решаване на проблема с планираното остаряване на стоките и софтуера, включително разработване на общо определение за изпитване и откриване на проблемни практики; като има предвид, че е необходимо да се разработи обща стратегия за единния пазар и да се осигури правна сигурност и доверие както за предприятията, така и за потребителите;

Й.  като има предвид, че жизненият цикъл на софтуера е от решаващо значение за жизнения цикъл на електронните уреди; като има предвид, че с оглед на факта, че софтуерите остаряват все по-бързо, електронните уреди трябва да бъдат с възможност за адаптиране, за да остават конкурентни на пазара(10);

К.  като има предвид, че 79% от гражданите на ЕС считат, че от производителите следва да се изисква да улесняват поправката на цифрови устройства или подмяната на техни отделни части(11); като има предвид, че висококачествените продукти повишават конкурентоспособността на европейските предприятия;

Л.  като има предвид, че проучване, проведено през декември 2015 г.(12), показа, че 59% от потребителите не са знаели, че периодът на законовата гаранция в ЕС продължава най-малко две години; като има предвид, че биха могли да се подобрят знанията на потребителите за съществуващите права на високо равнище по отношение на правната гаранция, а това подобрение би допринесло за по-устойчиво използване на стоките;

М.  като има предвид, че увеличаването на електронната търговия създаде необходимост от по-добър контрол на съответствието на идващите от трети държави стоки и услуги със стандартите на ЕС за опазване на околната среда и за безопасност, както и с правата на потребителите;

Н.  като има предвид, че устойчивият единен пазар изисква ефективен надзор на пазара, за да се гарантира правилното прилагане на тези правила, при което надзорът на пазара и митническите органи играят ключова роля;

О.  като има предвид, че насърчаването на навици за поправяне и повторна употреба на стоки и засилването на доверието в пазара на стоки втора употреба биха могли да станат източници на икономически и социални възможности, да създадат работни места и – при определени обстоятелства, да стимулират конкурентоспособността на промишлеността; като има предвид, че в някои случаи има пречки, които възпрепятстват потребителите да предпочетат ремонт, например липса на достъп до резервни части, липса на стандартизация и оперативна съвместимост и липса на ремонтни услуги; като има предвид, че това има отрицателно въздействие върху сектора на ремонтните услуги;

П.  като има предвид, че според проучване на Евробарометър(13) 77 % от гражданите на ЕС по-скоро биха дали на поправка своите устройства, отколкото да ги подменят; като има предвид, че ремонтните предприятия биха могли да бъдат източник на местни работни места и специфично ноу-хау в Европа;

Р.  като има предвид, че удължаването на жизнения цикъл на даден вид продукт, който е в процес на значително подобряване на екологичната ефективност, следва да бъде в баланс спрямо въвеждането на подобрени продукти и поради това не следва да води до забавяне на въвеждането на иновативни технологии, които биха могли да доведат до значителни ползи за околната среда;

С.  като има предвид, че нарастващата цифровизация предоставя на нашите общества нови канали за обмен на информация и спомага за изграждането на устойчив пазар, основан на отговорност, прозрачност, обмен на информация и по-ефективно използване на ресурсите;

Т.  като има предвид, че онлайн платформите биха могли да дадат допълнителен принос в поемането на своята отговорност, като предоставят на потребителите надеждна информация за продуктите и услугите, които предлагат;

У.  като има предвид, че цифровият сектор допринася за иновациите и насърчаването на устойчива икономика; като има предвид, че следва да се обърне внимание на въздействието на неговата инфраструктура върху околната среда по отношение на потреблението на енергия и ресурси; като има предвид, че по-устойчивите средства за опаковане и доставка са от решаващо значение за създаването на кръгова икономика;

Ф.  като има предвид, че екологосъобразните и устойчиви обществени поръчки са стратегически инструмент, който може да се използва, за да допринесе, заедно с други важни политики, за индустриалния преход на Европа и за укрепване на нейната устойчивост и отворена стратегическа автономност; като има предвид, че стратегическото използване на устойчиви обществени поръчки може да бъде от полза както за предприятията, така и за потребителите, като увеличи търсенето и предлагането на устойчиви стоки и направи тези продукти икономически ефективни и привлекателни за потребителите;

Х.  като има предвид, че е необходимо да се предприемат действия по отношение на подвеждащите твърдения за екологосъобразност и да се противодейства срещу практиките на „зелени“ заблуди чрез ефективни методики, включително относно начините за обосноваване на такива твърдения;

Ц.  като има предвид, че рекламата оказва въздействие върху равнищата и моделите на потребление; като има предвид, че рекламата би могла да помага на предприятията и потребителите да правят информиран устойчив избор;

1.  приветства новия План за действие за кръговата икономика на Комисията и заявената в него воля за насърчаване на дълготрайни продукти, които по-лесно се поправят, използват повторно и рециклират, като през този преход се вземат мерки за подкрепа на потребителя;

2.  подчертава, че всяка устойчива стратегия за единния пазар следва да съчетава по справедлив, балансиран и пропорционален начин принципите на устойчивост, защита на потребителите и силно конкурентна социална пазарна икономика; подчертава, че всички потенциални регулаторни мерки следва да се основават на тези принципи, следва да бъдат разходноефективни от гледна точка на околната среда и следва да бъдат от полза както за предприятията, така и за потребителите, за да могат те да се включат в екологичния преход в рамките на вътрешния пазар; подчертава, че регулаторните мерки следва да създават конкурентни предимства за европейските предприятия, не следва да представляват непропорционална финансова тежест за тях и следва да стимулират иновации, да насърчават инвестициите в устойчиви технологии, както и да укрепват европейската конкурентоспособност и – в крайна сметка – защитата на потребителите; посочва, че всички предвидени регулаторни мерки следва да бъдат придружени от оценки на въздействието и следва винаги да отчитат развитието на пазара и потребностите на потребителите;

3.  призовава Комисията да демонстрира силна политическа амбиция при разработването, приемането и изпълнението на съответните предстоящи предложения, като например за „предоставяне на възможности на потребителите да предприемат действия във връзка с екологичния преход“ и за инициатива за устойчива продуктова политика, които следва да бъдат изцяло приведени в съответствие с целите на ЕС за климата и други екологични цели, така че да се подобри кръговостта на веригите за създаване на стойност, ефективното използване на ресурсите и възприемането на употребата на вторични суровини, да се сведе до минимум генерирането на отпадъци и да се постигне кръгова икономика без токсичност; подчертава значението на навременното изпълнение и спазване на съществуващите задължения и стандарти; настоятелно призовава Комисията да не ги отлага допълнително;

4.  подчертава, че добре функциониращият единен пазар е мощен инструмент за екологичния и цифровия преход на ЕС, включително по отношение на неговата роля в глобализираната икономика; подчертава, че завършването и задълбочаването на единния пазар, включително чрез ефективно прилагане на съществуващото законодателство и чрез преодоляване на оставащите необосновани и непропорционални пречки, е предпоставка за постигането на по-устойчиво производство и потребление в ЕС; призовава за прозрачно управление на вътрешния пазар, както и за по-ефективен и подобрен мониторинг; счита, че правната рамка за по-устойчив единен пазар следва да насърчава иновациите и разработването на устойчиви технологии, да стимулира дружествата да преминават към по-устойчиви бизнес модели и по този начин да допринася за устойчиво икономическо възстановяване;

5.  посочва, че устойчивото потребление върви ръка за ръка с устойчивото производство и че икономическите оператори следва да бъдат насърчавани да вземат предвид трайността на продуктите и услугите от етапа на проектиране и при пускането или предоставянето им на вътрешния пазар, така че да се гарантира безопасен, устойчив, разходноефективен и привлекателен избор за потребителите; призовава Комисията да предложи мерки, съдържащи разграничения между категориите продукти и по отношение на секторите със значително въздействие върху околната среда – мерки, които ще подобрят трайността на продуктите, включително очаквания им жизнен цикъл и възможностите за повторна употреба, осъвременяване, поправка и рециклиране;

Права на потребителите и борба с планираното остаряване

6.  призовава Комисията при консултации със съответните заинтересовани страни да разработи широка стратегия с мерки, които разграничават категориите продукти и отчитат развитието на пазара и технологиите, за да подкрепи предприятията и потребителите и да поеме ангажимент за устойчиви модели на производство и потребление; отбелязва, че тази стратегия следва да включва мерки за:

   а) определяне на преддоговорната информация, която трябва да бъде предоставяна относно очаквания жизнен цикъл (който трябва да бъде изразен в години и/или цикли на употреба и да се определи преди пускането на пазара на продукта чрез обективна и стандартизирана методика, основана на реални условия на употреба, разлики в интензивността на използване и в природните фактори, наред с други показатели) и възможност за поправка на продукта, като се има предвид, че тази информация следва да се предоставя по ясен и разбираем начин, за да се избягва объркването на потребителите и претоварването им с информация, както и това да стане една от основните характеристики на продукта съгласно директиви 2011/83/ЕС и 2005/29/ЕО.
   б) разработване и въвеждане на задължителни правила за етикетиране с цел да се предоставя към момента на покупката ясна, непосредствено видима и лесна за разбиране информация за потребителите относно очаквания жизнен цикъл и възможностите за поправка на продукта; подчертава, че подобна схема за етикетиране следва да бъде разработена с участието на всички съответни заинтересовани страни, въз основа на хармонизирани, основани на научни изследвания и прозрачни стандарти, вследствие на оценки на въздействието, които показват уместност, пропорционалност и ефективност за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и защита на потребителите; счита, че тези правила за етикетиране следва по-специално да включват информация относно дълготрайността и възможностите за поправка, като например оценка за поправката, и биха могли да приемат формата на индекс на екологичните характеристики, като вземат предвид множество критерии през целия жизнен цикъл на продуктите в зависимост от категорията продукти;
   в) засилване на ролята на екомаркировката на ЕС, за да се увеличи използването ѝ от промишлеността и да се повиши осведомеността на потребителите,
   г) преценяване на това, кои категориите стоки е най-подходящо да бъдат оборудвани с измервателен уред за употреба, въз основа на анализ на разходите/екологичната ефективност, с цел подобряване на информацията за потребителите и поддръжката на продуктите, насърчаване на дългосрочното използване на продуктите чрез улесняване на повторната употреба и стимулиране на бизнес моделите, включващи повторно използване и втора употреба,
   д) при подготовката за преразглеждането на Директива (ЕС) 2019/771 – преценяване как продължителността на правните гаранции да се приведе в по-голяма степен в съответствие с очаквания жизнен цикъл на дадена категория продукти, както и по какъв начин удължаването на периода на обръщане на тежестта на доказване на несъответствие би увеличило възможността за потребителите и предприятията да правят устойчив избор; призовава тази оценка на въздействието да разгледа възможните въздействия от подобно потенциално удължаване върху цените, очаквания жизнен цикъл на продуктите, системите за търговски гаранции и независимите ремонтни услуги;
   е) при подготовката за преразглеждането на Директива (ЕС) 2019/771 – проучване доколко е осъществимо да се засили позицията на продавачите по отношение на производителите чрез въвеждане на механизъм за съвместна отговорност производител — продавач в рамките на режима на законоустановена гаранция;
   ж) противодействие срещу преждевременното остаряване на продуктите, като се обмисли възможността да се добавят към списъка в приложение I към Директива 2005/29/ЕО практиките, които ефективно съкращават жизнения цикъл на продукт, за да се увеличи делът на подмяна на продукта, и неоправдано ограничават възможността за поправка на продукти, включително софтуер; подчертава, че тези практики следва да бъдат ясно определени въз основа на обективно и общо определение, като се взема предвид оценката на всички участващи заинтересовани страни, като например научноизследователски институти и потребителски, стопански и екологични организации;

7.  подчертава, че стоките с цифрови елементи изискват особено внимание и че следните елементи следва да бъдат взети предвид при прегледа на Директива (ЕС) 2019/771, който трябва да бъде извършен до 2024 г.:

   а) актуализациите за внасяне на корекции – т.е. актуализациите във връзка със сигурността и съответствието – трябва да продължат да се извършват през целия очакван жизнен цикъл на устройството в зависимост от категорията продукт,
   б) актуализациите за внасяне на корекции следва да се разграничават актуализациите за усъвършенстване, които трябва да бъдат обратими, и никоя актуализация не трябва да намалява експлоатационните характеристики на стоките или способността им да отговарят на потребностите,
   в) потребителите трябва да бъдат информирани от продавача в момента на покупката за периода, през който може да се очаква да бъдат предлагани актуализации на софтуера, предоставен при покупка на стоките, по начин, който е съвместим с иновациите и възможните бъдещи промени на пазара, както и за техните особености и въздействие върху функционирането на устройствата, за да се гарантира, че стоките продължават да са в съответствие и сигурни;

8.  подчертава необходимостта от прости, ефективни и приложими средства за правна защита както за потребителите, така и за предприятията; припомня, че потребителите в целия ЕС следва да бъдат информирани за правата си и средствата за правна защита; призовава да се отпусне финансиране в рамките на многогодишната финансова рамка (МФР) на програмата за единния пазар (МФР) за мерки за преодоляване на недостига на информация и за предоставяне на подкрепа на потребителски, стопански и екологични сдружения за техните инициативи; счита, че държавите членки следва да провеждат информационни кампании за повишаване на защитата и доверието на потребителите, особено сред уязвимите групи, и призовава Комисията да предоставя на потребителите подходяща информация относно техните права чрез единната цифрова платформа; подчертава, че МСП, микропредприятията и самостоятелно заетите лица се нуждаят от специфична подкрепа, включително финансова подкрепа, за да разбират и изпълняват своите правни задължения в областта на защитата на потребителите;

9.  отбелязва, че много продукти, пускани на единния пазар, особено продукти, продавани от онлайн места за търговия и внасяни от държави извън ЕС, не съответстват на законодателството на ЕС, свързано с изискванията за безопасност и устойчивост на продуктите; призовава Комисията и държавите членки спешно да предприемат действия за гарантиране на еднакви условия на конкуренция за дружествата от ЕС с международните конкуренти, както и за гарантиране на безопасни и устойчиви продукти за потребителите чрез подобряване на надзора на пазара и равностойни стандарти за митнически контрол в целия ЕС както за традиционните предприятия, така и за онлайн предприятията; припомня, че за успешното изпълнение на тази задача органите за надзор на пазара трябва да разполагат с подходящи финансови, технически, информационни и човешки ресурси в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1020, и призовава държавите членки да им ги осигурят, а Комисията – да осигури подходящо изпълнение на регламента; подчертава, че взаимодействието между системата RAPEX и онлайн местата за търговия и платформите следва да бъде значително засилено;

Улесняване на поправянето

10.  призовава следната информация относно наличието на резервни части, актуализациите на софтуера и възможностите за поправка на даден продукт да се предоставя по ясен и лесно четлив начин в момента на покупката: очакван период на наличност от датата на закупуване, средна цена на резервните части към момента на покупката, препоръчителни приблизителни срокове за доставка и поправяне, както и информация за услугите по поправяне и поддръжка, когато е уместно; освен това изисква тази информация да бъде предоставена в документацията за продукта заедно с обобщение на най-често срещаните пропуски и начините за отстраняването им;

11.  призовава Комисията да установи „право на поправка“ за потребителите с цел поправянето да стане систематично, икономически ефективно и привлекателно, при което да взема предвид особеностите на различните категории продукти в съответствие с вече предприетите мерки за няколко домакински уреди съгласно Директивата за екопроектирането:

   а) като предоставя на участниците в ремонтния сектор, включително на независимите сервизи, и на потребителите безплатен достъп до необходимата информация за поправки и поддръжка, включително информация за диагностични инструменти, резервни части, софтуер и актуализации, необходими за извършване на ремонти и поддръжка, като същевременно се вземат предвид императивите за безопасност на потребителите, без да се засягат разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/943,
   б) като поощрява стандартизацията на резервните части за насърчаване на оперативната съвместимост и иновациите, а същевременно се спазват изискванията за безопасност на продуктите,
   в) като определя задължителен минимален срок за предоставяне на резервни части, отразяващ очаквания жизнен цикъл на продукта след пускането на последната бройка от продукта на пазара, както и разумни максимални срокове за доставка в зависимост от категорията продукти в съответствие с регламентите за прилагане относно екопроектирането, приети на 1 октомври 2019 г., които следва да бъдат разширени, така че да обхванат по-широка гама от продукти,
   г) като гарантира, че цената на резервната част е разумна и следователно разходноефективна спрямо цената на целия продукт и че независимите и оторизираните сервизи, както и потребителите, имат достъп до необходимите резервни части без несправедливи пречки,
   д) като насърчава поправките пред подмяната чрез удължаване на гаранциите или зануляване на гаранционните срокове за потребителите, които са избрали тази възможност, при подготовката на преразглеждането на Директива (ЕС) 2019/771 и в светлината на анализа на разходната ефективност както за потребителите, така и за предприятията, и като гарантира, че продавачите винаги информират потребителите за възможността за поправка и свързаните с нея права на гаранция,
   е) като преценява как може да бъде улеснявана поправката чрез установяване на равнище ЕС на законова гаранция за частите, заменени от професионален техник, когато стоките вече не са предмет на правна или търговска гаранция, при подготовката на прегледа на Директива (ЕС) 2019/771,
   ж) като насърчава държавите членки да създават стимули, например „премия за занаятчия“, които да поощряват поправките, особено след изтичането на правната гаранция за потребителите, които възлагат поправки на оторизирани/независими техници;

Всеобхватна стратегия за насърчаване на икономика, основана на повторна или многократна употреба

12.  приветства факта, че Комисията разглежда задължителни мерки за предотвратяване на унищожаването на непродадени или неповредени функциониращи стоки, така че те да могат да бъдат повторно използвани, и количествени цели за повторна и многократна употреба, включително чрез въвеждането на системи за депониране в съответствие с Рамковата директива за отпадъците и Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки; подчертава, че следва да се даде на новите устойчиви бизнес модели приоритетен достъп до депата за отпадъци и призовава Комисията и държавите членки да продължат да стимулират устойчивото управление на отпадъците; подчертава необходимостта от стратегия за оценка и преодоляване на правните пречки пред поправянето, препродажбата, повторното използване и даряването, за да се гарантира по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите, както и за укрепване на вътрешния пазар за вторични суровини, без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превозите на отпадъци, включително чрез засилена стандартизация;

13.  подчертава значението на стимулирането на бизнес модели на кръговата икономика и устойчиви бизнес модели, за да се сведе до минимум унищожаването на стоки и да се насърчават поправката и повторната и многократна употреба; призовава Комисията да насърчава използването на такива модели, като същевременно ги запази разходноефективни и привлекателни и гарантира високо равнище на защита на потребителите, както и да насърчава държавите членки да повишават осведомеността относно тези модели чрез образователни кампании и обучение както за потребителите, така и за предприятията; подчертава значението на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност в тази област;

14.  посочва, че има възприети от предприятия практики за възпиране на ремонтите, които представляват ограничение на правото на поправка и засягат възможностите за поправки, с които разполагат потребителите; призовава за подход, който гарантира както правоприлагането на правата върху интелектуалната собственост, така и ефективното подпомагане за независимите техници, за да се насърчава изборът на потребителите и да се постигне един цялостен устойчив единен пазар;

15.  подчертава, че е необходимо да се създават стимули за потребителите да купуват стоки втора употреба; подчертава, че прехвърлянето на гаранцията при препродажбата на продукт, който все още е под гаранция, би могло да повиши доверието на потребителите към този пазар; във връзка с това призовава Комисията да проучи до каква степен гаранцията на първия купувач би могла да бъде прехвърлена на допълнителни купувачи в случай на последващи продажби, особено в контекста на цифров паспорт на продукта; освен това призовава за оценка на необходимостта от преразглеждане на клаузата за изключване за продукти втора употреба в рамките на режима на законова гаранция, предвиден от Директива (ЕС) 2019/771 при извършването на преглед на директивата, след оценка на въздействието относно възможните последици за бизнес моделите основаващи се на втора употреба и повторно използване;

16.  призовава за ясни определения на регенерирани и обновени стоки и за широкомащабно въвеждане на доброволна система за удължаване на срока на търговската гаранция за такива стоки, която да допълва първоначалната законова гаранция и да не дава възможност потребителите да се излагат на риск от злоупотреби;

17.  подчертава, че завършването на вътрешния пазар за услуги ще допринесе решително за прехода към по-устойчив единен пазар; призовава Комисията да предприеме допълнителни действия за постигане на добре функциониращ вътрешен пазар за услуги и ефективно да увеличи усилията за укрепване на прилагането на съществуващото законодателство;

18.  подчертава ролята на сектора на услугите за повишаването на достъпността на поправките и другите нови бизнес модели; приветства по-специално разработването на търговски модели за отделяне на потреблението от собствеността върху материалния обект, при които се продава функцията на продукта, и призовава за солидна оценка на въздействието на икономиката на функционалността и на потенциалния ефект на бумеранга, до който води тази икономика, както и на въздействието върху потребителите и техните финансови интереси, но и въздействието върху околната среда на подобни модели; подчертава, че развитието на интернет услуги, нови форми на пазарна реализация (наемане, лизинг, закупуването на услуги вместо продукти и др.) и наличието на възможности за поправка могат да спомогнат за удължаване на жизнения цикъл на продуктите и за повишаване на осведомеността и доверието на потребителите в тези продукти; призовава Комисията да насърчава развитието на тези нови бизнес модели чрез целева финансова подкрепа в рамките на програмата за единния пазар и всички други подходящи програми по МФР;

19.  призовава за разработване на национални кампании и подходящи механизми за насърчаване на потребителите да удължават жизнения цикъл на продуктите чрез поправка и използване на стоки втора употреба и за повишаване на осведомеността относно добавената стойност на устойчивите иновативни технологии; иска от Комисията и националните органи да подпомагат и подкрепят технически и финансово компетентните органи на национално и местно равнище, дружествата и сдруженията в рамките на програмата за единния пазар на МФР при провеждането на такива кампании за повишаване на осведомеността;

20.  призовава всички дружества и организации да се регистрират по Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS), за да подобрят екологичните си характеристики; очаква предстоящото преразглеждане на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация, което следва значително да подобри наличието на информация относно екологичните характеристики на дружествата;

Цифрова стратегия в услуга на устойчивия пазар

21.  приветства обявяването на общо европейско пространство на данни за интелигентни кръгови приложения и амбицията на Комисията да разработи цифров „паспорт на продуктите“ с цел подобряване на проследимостта и достъпа до информация относно условията за производство на даден продукт, трайността, състава, повторната употреба, възможностите за поправка и демонтиране, както и третирането в края на жизнения цикъл, като се вземат предвид принципът на пропорционалност и разходите за предприятията и се обръща специално внимание на нуждите на МСП, микропредприятията и самостоятелно заетите лица; призовава тези инструменти да бъдат изготвени в тясно сътрудничество с промишлеността и съответните заинтересовани страни;

22.  отбелязва приноса на цифровите технологии за иновациите и за постигането на по-кръгова икономика; призовава Комисията да разработи стандарти и протоколи за достъп до оперативно съвместими данни и тяхното използване с цел ефективно споделяне на данни между предприятията, инвеститорите и органите и създаване на нови възможности за основана на данни кръгова стопанска дейност; призовава Комисията и държавите членки да увеличат финансирането за научни изследвания и иновации в областта на устойчивите технологии в новата МФР;

23.  отбелязва, че цифровият сектор и онлайн потреблението, независимо дали става дума за свързаните с тях производство или услуги, имат отпечатък върху околната среда, и призовава Комисията да оцени как в един индекс на ЕС за устойчивост на цифровите технологии въз основа на анализ на жизнения цикъл на продуктите биха се вписали устойчивото производство и потребление на цифрови технологии; посочва, че практиките за намаляване на подобно въздействие върху околната среда, като например намаляване на опаковките и разработване на по-устойчиви опаковки, следва да бъдат част от стратегия за постигане на устойчив единен пазар;

24.  добавя, че следва да се повиши осведомеността за потенциалния отпечатък върху околната среда на ненужните данни, като например неизползвани приложения, файлове, видеоматериали, снимки и спам имейли; призовава Комисията да направи оценка на въздействието на цифровите практики и инфраструктура по отношение на техния въглероден и екологичен отпечатък, както и на тяхното въздействие върху потребителските практики, и да обмисли подходящи мерки за неговото намаляване;

25.  настоява Комисията да вземе под внимание решенията на Парламента относно създаване на обща система за зарядни устройства, за да се намалят обемите на производство и електронните отпадъци;

Изисквани промени в подхода на публичните органи

26.  счита, че обществените поръчки следва да заемат централно място в плана на ЕС за икономическо възстановяване, в съответствие с Европейския зелен пакт, като подкрепят усилията на частния сектор в иновациите и процесите на цифровизация на обществените поръчки и дават подходящите стимули за устойчивото производство и потребление; призовава да се даде приоритет на стимулирането на търсенето на екологосъобразни стоки и услуги с по-малък екологичен отпечатък и насърчаването на социални и екологични критерии;

27.  подчертава необходимостта да се осигури възприемането на екологични, социални и иновационни обществени поръчки в прехода към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика чрез въвеждане на критерии и цели за устойчивост в обществените поръчки; във връзка с това припомня ангажимента на Комисията да предприеме действия чрез специфични за сектора мерки и насоки относно екологосъобразните обществени поръчки, като същевременно запази настоящата законодателна рамка в областта на обществените поръчки, и призовава Комисията да си постави амбициозни цели за това устойчивите критерии да бъдат вариант по подразбиране в обществените поръчки; подчертава значението на подкрепата за продукти втора употреба, повторно използвани, рециклирани и регенерирани продукти и софтуерни програми с ниско потребление на енергия чрез определяне на цели за обществените покупки; подчертава потенциалните ползи от инструмент за проверка на устойчивостта в процедурите за обществени поръчки, за да се гарантира тяхната съвместимост с ангажиментите на ЕС в областта на климата и да се противодейства на „зелените“ заблуди;

28.  подчертава ролята, която екологичните и социалните обществени поръчки биха могли да играят за съкращаване на веригите на доставки, намаляване на зависимостта от трети държави и насърчаване на устойчивостта в ключови сектори като производството на лекарствени продукти, енергия и храни; призовава за ефективна реципрочност в областта на обществените поръчки с трети държави и за гарантиране на адекватен достъп до обществени поръчки за МСП, както и за предприятията от социалната икономика, като се въведат, наред с другото, преференциални критерии за възлагане;

29.  призовава държавите членки да използват съществуващите схеми на ЕС, за да правят обществените поръчки по устойчив начин, и във връзка с това призовава Комисията да подобри своите насоки и да даде пример, като публикува цели и статистически данни, свързани с въздействието на техните процедури по закупуване върху околната среда; освен това призовава институциите на ЕС и държавите членки да бъдат задължени да докладват за своите устойчиви обществени поръчки, без да се създава неоправдана административна тежест и при зачитане на принципа на субсидиарност;

Отговорен маркетинг и реклама

30.  посочва, че потребителите са изправени пред подвеждащи твърдения относно екологичните характеристики на продукти и услуги както онлайн, така и офлайн; поради това препоръчва преди пускането на даден продукт или услуга на пазара да се извършва ефективен мониторинг на твърденията за екологосъобразност, направени от производителите и дистрибуторите, и наскоро изменената Директива 2005/29/ЕО да се прилага чрез проактивни мерки за борба със заблуждаващите практики; призовава Комисията да разработи актуализирани насоки за единното прилагане на тази директива по отношение на твърденията за екологосъобразност и да предостави насоки за дейностите по надзор на пазара;

31.  изисква разработването на ясни насоки и стандарти за твърденията и ангажиментите за екологосъобразност, които да се превърнат в по-стриктно сертифициране за екомаркировка, и приветства обявеното законодателно предложение за обосноваване на твърденията за екологосъобразност; препоръчва да се оцени евентуалната необходимост от създаване на публичен европейски регистър, в който да се изброяват разрешените и забранените твърдения за екологосъобразност, както и условията и стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да се направи подобно твърдение; добавя, че предоставянето на прозрачна, отчетна и точна информация ще повиши доверието на потребителите в продуктите и пазарите, което в крайна сметка ще доведе до по-устойчиво потребление;

32.  подчертава, че рекламата има въздействие върху равнищата и моделите на потребление и следва да насърчава устойчивия избор на предприятията и потребителите; подчертава значението на отговорната реклама, която спазва публичните стандарти за опазването на околната среда и здравето на потребителя; подчертава, че настоящата регулаторна рамка за борба със заблуждаващата реклама би могла да засили защитата на потребителите, особено за определени категории потребители, считани за уязвими, и да насърчи устойчивото производство и потребление;

o
o   o

33.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(2) OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
(3) OВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 28.
(4) OВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1.
(5) ОВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 60.
(6) OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 146.
(7) Приети текстове, P9_TA(2020)0005
(8) Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
(9) ОВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 60.
(10) ОВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 60, съображение Т.
(11) Специален доклад на Евробарометър 503 от декември 2019 г., озаглавен „Отношение към въздействието на цифровизацията върху ежедневието“.
(12) Проучване, проведено от името на Комисията през декември 2015 г., озаглавено „Проучване на потребителския пазар относно функционирането на правните и търговските гаранции за потребителите в ЕС“.
(13) Експресно проучване на Евробарометър № 388 от юни 2014 г., озаглавено „Отношение на европейците към управлението на отпадъците и ефективното използване на ресурсите“.

Последно осъвременяване: 26 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност