Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/2021(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0209/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0209/2020

Díospóireachtaí :

PV 23/11/2020 - 13
PV 23/11/2020 - 15
CRE 23/11/2020 - 13
CRE 23/11/2020 - 15

Vótaí :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0318

Téacsanna atá glactha
PDF 172kWORD 60k
Dé Céadaoin, 25 Samhain 2020 - Brussels
I dtreo margadh aonair níos inbhuanaithe do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí
P9_TA(2020)0318A9-0209/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Samhain 2020 i dtreo margadh aonair níos inbhuanaithe do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí (2020/2021(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

—  ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus go háirithe Airteagal 114 de,

—  ag féachaint d’Airteagail 169, 191, 192 agus 193 CFAE,

—  ag féachaint do Threoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagóracha idir gnólachtaí agus tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach(1),

—  ag féachaint do Threoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí(2),

—  ag féachaint do Threoir (AE) 2019/771 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí i ndáil le díolacháin earraí(3),

—  ag féachaint don togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlean 7 Meitheamh 2018 lena mbunaítear an Clár don mhargadh aonair, d’iomaíochas fiontar, lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide, agus don staidreamh Eorpach (COM(2018)0441),

—  ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh agus comhlíonadh táirgí i dtaca le comhréireacht táirgí(4),

—  ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 dar teideal ‘An Comhaontú Glas don Eoraip’ (COM(2019)0640),

—  ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020, dar teideal ‘Straitéis Eorpach um shonraí ’ (COM(2020)0066),

—  ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Márta 2020 dar teideal ‘Plean gníomhaíochta nua don gheilleagar ciorclach — I gcomhair Eoraip níos glaine agus níos iomaíche’ (COM(2020)0098),

—  ag féachaint dá rún an 4 Iúil 2017 maidir le ‘Saolré níos faide do tháirgí: buntáistí do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí(5),

—  ag féachaint dá rún an 13 Meán Fómhair 2018 dar teideal ‘cur chun feidhme phacáiste ‘an gheilleagair chiorclaigh’: roghanna féideartha chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhéadan idir reachtaíocht ceimicí, táirgí agus dramhaíola’(6),

—  ag féachaint dá rún an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip(7),

—  ag féachaint don fhoilseachán ón gCoimisiún i mí Dheireadh Fómhair 2018 dar teideal ‘Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy’ [Staidéar Iompraíochta maidir le Rannpháirtíocht Tomhaltóirí sa Gheilleagar Ciorclach],

—  ag féachaint don tuarascáil ón Airmheán Comhpháirteach Taighde dar teideal ‘Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products’ [Anailís agus forbairt ar scórchóras le haghaidh dheisiú agus nuashonrú táirgí],

—  ag féachaint don tuarascáil ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil an 4 Nollaig 2019 dar teideal ‘Comhshaol na hEorpa — staid agus forbhreathnú 2020’,

—  ag féachaint don staidéar arna ullmhú i mí Márta 2020 arna iarraidh sin ag an gCoimisiún um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra dar teideal ‘Promoting product longevity’ [Fad saoil táirgí a chur chun cinn],

—  ag féachaint don mhionanailís arna hullmhú i mí Aibreáin 2020 arna iarraidh sin ag an gCoimisiún um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra dar teideal ‘Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation’ [Tomhaltas Inbhuanaithe agus Reachtaíocht um Chosaint an Tomhaltóra],

—  ag féachaint don tuarascáil ó Bhiúró Eorpach na gCumann Tomhaltóirí (BECT) an 18 Lúnasa 2015 dar teideal “Earraí marthanacha: Táirgí níos inbhuanaithe, cearta tomhaltóirí níos fearr – Ionchais tomhaltóirí ó thaobh éifeachtúlacht acmhainní agus an gheilleagair chiorclaigh de’,

—  ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

—  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia,

—  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A9-0209/2020),

A.  de bhrí, i bhfianaise an mheatha atá ag teacht ar acmhainní nádúrtha agus leathadh na dramhaíola, go bhfuil sé bunriachtanach pátrúin inbhuanaithe táirgthe agus tomhaltais a chur ar bun lena dtugtar aird ar theorainneacha pláinéadacha, agus é mar thosaíocht leo úsáid níos éifeachtaí agus níos inbhuanaithe a bhaint as ár n-acmhainní;

B.  de bhrí gur léirigh an ghéarchéim ar toradh í ar phaindéim COVID-19 gur gá samhlacha gnó nua agus níos athléimní a bhunú agus gur gá tacú le gnólachtaí Eorpacha, go háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), micrifhiontair agus daoine féinfhostaithe;

C.  de bhrí go gcaithfidh margadh aonair inbhuanaithe a bheith ina léiriú ar iarraidh na Parlaiminte(8) go nglacfaí an Comhaontú Glas don Eoraip, ar comhaontú é atá uaillmhianach; de bhrí go bhfuil sé fíor-riachtanach, dá bhrí sin, straitéis atá bunaithe ar thaighde a fhorbairt chun marthanacht, ath-inúsáidteacht, uasghrádaitheacht agus indeisitheacht táirgí a mhéadú; de bhrí gur cheart don straitéis sin deiseanna fostaíochta, fáis agus nuálaíochta a chruthú do ghnólachtaí Eorpacha, tacú lena n-iomaíochas ar scála domhanda agus ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí a áirithiú;

D.  de bhrí nach ionann straitéis choiteann agus uilechuimsitheach le cur chuige a oireann do chách; de bhrí go mbeadh cur chuige difreáilte bunaithe ar shainiúlachtaí gach catagóire agus earnála táirgí, agus ar fhorbairtí sa mhargadh agus forbairtí teicneolaíocha, níos iomchuí; de bhrí go bhfuil cur chun feidhme agus forfheidhmiú éifeachtach na rialacha atá ann cheana bunriachtanach do mhargadh aonair a fheidhmíonn go maith agus atá inbhuanaithe;

E.  de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach cistiú leordhóthanach a shlógadh trí chláir airgeadais amhail Clár an Mhargaidh Aonair, d’fhonn aistriú i dtreo neodracht aeráide agus an gheilleagair chiorclaigh, chun taighde agus forbairt a mhaoiniú i réimse na dtáirgí inbhuanaithe, chomh maith le feachtais feasachta atá dírithe ar ghnólachtaí agus ar thomhaltóirí;

F.  de bhrí go bhfuil tomhaltóirí réidh le tabhairt faoin aistear i dtreo geilleagar ciorclach agus go bhfuil trí huaire níos dóchúla ann go gceannóidh siad táirge má tá sé lipéadaithe mar tháirge atá níos buanfasaí agus níos indeisithí de réir staidéar iompraíochta 2018 ón gCoimisiún, ach go bhfuil bacainní ann go fóill, lena n-áirítear neamhshiméadracht faisnéise; de bhrí go bhfuil gá le faisnéis shoiléir, iontaofa agus thrédhearcach maidir le saintréithe táirge, lena n-áirítear maidir le saolré mheasta agus le hindeisitheacht, ar mhaithe le feasacht tomhaltóirí agus iomaíocht chóir i measc gnólachtaí; de bhrí nach mór an fhaisnéis atá ann cheana a fheabhsú dá bhrí sin, agus ró-ualach faisnéise á seachaint ag an am céanna;

G.  de bhrí go ndéantar saolré táirge agus an chaoi a dtéann sé in aois a chinneadh trí bhíthin fachtóirí nádúrtha agus saorga éagsúla, amhail comhdhéanamh, feidhmiúlacht, an costas a bhaineann le deisiú, patrúin tomhaltais agus úsáid; de bhrí nach mór saolré mheasta táirge a thomhas ar bhonn tástálacha oibiachtúla agus critéir oibiachtúla lena léirítear dálaí fíorúsáide agus nach mór í a chinneadh roimh an táirge a chur ar an margadh;

H.  de bhrí go bhfuil athbhreithniú le déanamh ar Threoir (AE) 2019/771 faoi 2024; de bhrí gur cheart measúnú a dhéanamh ar roinnt beart arb é is aidhm dóibh na dálaí cearta a chruthú chun marthanacht táirgí a mhéadú agus ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí a áirithiú, chomh maith le timpeallacht ghnó iomaíoch, mar ullmhúchán don athbhreithniú sin; de bhrí go bhféadfadh sé nach mbeadh an tréimhse ráthaíochta dlíthiúla dhá bhliain iomchuí do gach catagóir táirgí a bhfuil saolré mheasta níos airde acu;

I.  de bhrí gur iarr Parlaimint na hEorpa, i rún roimhe seo(9), go ndéanfaí bearta chun fadhb na dífheidhmeachta beartaithe earraí agus bogearraí a leigheas, lena n-áirítear sainmhíniú coiteann a fhorbairt le haghaidh tástála agus chun cleachtais amhrasacha a bhrath; de bhrí gur gá straitéis choiteann a fhorbairt don mhargadh aonair agus foráil a dhéanamh maidir le deimhneacht dhlíthiúil agus le muinín do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí araon;

J.  de bhrí go bhfuil saolré bogearraí ríthábhachtach maidir le saolré fearas leictreonach; de bhrí, ós rud é go bhfuil bogearraí ag éirí as feidhm níos gasta agus níos gasta arís, ní mór fearais leictreonacha a bheith inoiriúnaithe chun go bhfanfaidh siad iomaíoch ar an margadh(10);

K.  de bhrí gurb amhlaidh go gceapann 79 % de shaoránaigh AE gur cheart ceangal a chur ar mhonaróirí é a dhéanamh níos éasca feistí digiteacha a dheisiú nó páirteanna aonair nua a chur in ionad páirteanna caite(11); de bhrí go gcuireann táirgí ardcháilíochta borradh faoi iomaíochas ghnólachtaí na hEorpa;

L.  de bhrí gur léirigh suirbhé a rinneadh i mí na Nollag 2015(12) nach raibh a fhios ag 59 % de thomhaltóirí go maireann an tréimhse ráthaíochta dlí in AE le dhá bhliain ar a laghad; de bhrí go bhféadfaí feabhas a chur ar an eolas atá ag tomhaltóirí ar na cearta ardleibhéil atá ann cheana maidir leis an ráthaíocht dhlíthiúil agus go gcuirfeadh feabhsú den sórt sin le húsáid níos inbhuanaithe earraí;

M.  de bhrí go bhfuil gá le rialú níos fearr ar chomhlíonadh earraí agus seirbhísí ó thríú tíortha le caighdeáin chomhshaoil agus sábháilteachta an AE, chomh maith le cearta tomhaltóirí, de bharr an mhéadaithe ar ríomhthráchtáil;

N.  de bhrí go n-éilíonn margadh aonair inbhuanaithe faireachas margaidh éifeachtach chun forfheidhmiú cuí na rialacha sin a áirithiú, ina bhfuil ról lárnach ag faireachas margaidh agus ag údaráis chustaim;

O.  de bhrí gur foinsí deiseanna eacnamaíocha agus sóisialta agus fostaíochta iad margaí deisithe, athláimhe agus athúsáide, agus gur conairí iomaíochta iad don tionscal Eorpach; de bhrí, i gcásanna áirithe, go gcuireann constaicí cosc ar thomhaltóirí deisiúchán a roghnú, amhail easpa rochtana ar pháirteanna spártha, easpa caighdeánaithe agus idir-inoibritheachta, agus gan seirbhísí deisiúcháin a bheith ar fáil; de bhrí go bhfuil tionchar diúltach aige sin ar earnáil an deisiúcháin;

P.  de bhrí, de réir tuarascála Eorabharaiméadair(13), gurbh fhearr le 77 % de shaoránaigh an Aontais a bhfeistí a dheisiú ná feistí nua a chur ina n-ionad; de bhrí go bhféadfadh gnólachtaí deisiúcháin a bheith ina bhfoinse do phoist áitiúla agus do shaineolas teicniúil ar leith san Eoraip;

Q.  de bhrí gur cheart cothromaíocht a bhaint amach idir fad a chur le saolré chineáil táirge ina bhfuil feabhas suntasach á chur ar a éifeachtúlacht chomhshaoil agus glacadh na dtáirgí feabhsaithe sin, agus nár cheart, dá bhrí sin, go mbeadh moill ar thabhairt isteach teicneolaíochtaí nuálacha a bhféadfadh gnóthachain shuntasacha comhshaoil a bheith mar thoradh orthu;

R.  de bhrí go bhfuil bealaí nua do chomhroinnt faisnéise á soláthar dár sochaithe tríd an digiteáil a mhéadú agus go bhfuil sé ag cuidiú chun margadh inbhuanaithe a chruthú a bheidh bunaithe ar fhreagracht, trédhearcacht, comhroinnt faisnéise agus úsáid níos éifeachtaí acmhainní;

S.  de bhrí go bhféadfadh ardáin ar líne tuilleadh a dhéanamh faoina bhfreagracht faisnéis iontaofa a sholáthar do thomhaltóirí maidir leis na táirgí agus na seirbhísí a thairgeann siad;

T.  de bhrí go gcuireann an earnáil dhigiteach leis an nuálaíocht agus le geilleagar inbhuanaithe a chothú; de bhrí gur cheart aghaidh a thabhairt ar an tionchar ar an gcomhshaol ó thaobh ídiú fuinnimh agus acmhainní a bhonneagair; de bhrí go bhfuil modhanna pacáistithe agus seachadta níos inbhuanaithe ríthábhachtach chun geilleagar ciorclach a bhunú;

U.  de bhrí gur uirlis straitéiseach é soláthar poiblí glas agus inbhuanaithe is féidir a úsáid, in éineacht le beartais thábhachtacha eile, le haistriú tionsclaíoch na hEorpa agus chun a teacht aniar agus a neamhspleáchas straitéiseach oscailte a neartú; de bhrí gur féidir le húsáid straitéiseach an tsoláthair inbhuanaithe dul chun tairbhe do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí araon tríd an éileamh agus soláthar earraí inbhuanaithe a threisiú agus trí na táirgí sin a dhéanamh cost-éifeachtúil agus tarraingteach do thomhaltóirí;

V.  de bhrí gur gá dul i ngleic le héilimh mhíthreoracha ar an gcomhshaol agus aghaidh a thabhairt ar chleachtais a bhaineann le ‘snasú glas’ trí mhodheolaíochtaí éifeachtacha, lena n-áirítear conas bunús a thabhairt leis na héilimh sin;

W.  de bhrí go mbíonn tionchar ag fógraíocht ar leibhéil agus ar phatrúin tomhaltais; de bhrí go bhféadfadh fógraíocht cabhrú le gnólachtaí agus tomhaltóirí roghanna eolasacha inbhuanaithe a dhéanamh;

1.  á chur in iúl gur díol sásaimh dó Plean Gníomhaíochta nua an Choimisiúin don Gheilleagar Ciorclach agus an rún sonraithe maidir le táirgí marthanacha a chur chun cinn ar fusa iad a dheisiú, a athúsáid agus a athchúrsáil, agus bearta á ndéanamh san am céanna chun tacú le tomhaltóirí san aistriú sin;

2.  ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go gcomhcheanglófaí ar bhealach cóir, cothrom agus comhréireach prionsabail na hinbhuanaitheachta, na cosanta tomhaltóirí agus an gheilleagair shóisialta margaidh atá an-iomaíoch in aon straitéis maidir leis an margadh aonair inbhuanaithe; á chur i bhfáth gur cheart aon bhearta rialála a d’fhéadfadh a bheith ann a bhunú ar na prionsabail sin, gur cheart go mbeidís éifeachtúil ó thaobh an chomhshaoil de agus gur cheart go mbeidís chun tairbhe do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí araon chun go mbeidís in ann glacadh leis an aistriú glas laistigh den mhargadh inmheánach; á chur i bhfáth gur cheart go gcruthódh bearta rialála buntáistí iomaíocha do ghnólachtaí Eorpacha, nár cheart ualach díréireach airgeadais a chur orthu, agus gur cheart go spreagfaí nuálaíocht leo, go spreagfaí infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí inbhuanaithe, agus go neartófaí iomaíochas na hEorpa agus, i ndeireadh thiar thall, cosaint tomhaltóirí; á chur in iúl gur cheart measúnuithe tionchair a bheith ag gabháil leis na bearta rialála ar fad atá beartaithe agus gur cheart i gcónaí forbairtí sa mhargadh agus riachtanais na dtomhaltóirí a chur san áireamh leo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún uaillmhian láidir pholaitiúil a léiriú agus na tograí ábhartha atá le teacht á gceapadh, á nglacadh agus á gcur chun feidhme, amhail ‘an tomhaltóir a chumhachtú san aistriú glas’ agus tionscnamh beartais maidir le táirgí inbhuanaithe, ar cheart é a ailíniú go hiomlán le spriocanna aeráide AE agus le cuspóirí comhshaoil eile chun ciorclaíocht slabhraí luacha, éifeachtúlacht acmhainní agus glacadh amhábhar tánaisteach a fheabhsú, giniúint dramhaíola a íoslaghdú agus geilleagar ciorclach atá saor ó thocsain a bhaint amach; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé na hoibleagáidí agus na caighdeáin atá ann cheana a chur chun feidhme go tráthúil agus a chomhlíonadh; á áitiú ar an gCoimisiún gan iad a chur siar tuilleadh;

4.  á chur i bhfáth gur uirlis chumhachtach é margadh aonair dea-fheidhmiúil d’aistrithe glasa agus digiteacha an Aontais, lena n-áirítear maidir lena ról i ngeilleagar domhandaithe; á thabhairt chun suntais gur réamhchoinníoll é an margadh aonair a thabhairt chun críche agus a dhoimhniú, lena n-áirítear tríd an reachtaíocht atá ann cheana a fhorfheidhmiú go héifeachtach agus trí aghaidh a thabhairt ar na bacainní atá fós gan údar agus díréireach chun táirgeadh agus tomhaltas níos inbhuanaithe a bhaint amach san Aontas; á iarraidh go ndéanfaí rialachas trédhearcach ar an margadh inmheánach, mar aon le faireachán níos éifeachtaí agus níos fearr; á chreidiúint gur cheart don chreat dlíthiúil le haghaidh margadh aonair níos inbhuanaithe nuálaíocht agus forbairt teicneolaíochta inbhuanaithe a chothú, cuideachtaí a dhreasú chun aistriú chuig samhlacha gnó níos inbhuanaithe agus, ar an gcaoi sin, rannchuidiú le téarnamh eacnamaíoch inbhuanaithe;

5.  á chur in iúl go mbíonn tomhaltas inbhuanaithe fite fuaite le táirgeadh inbhuanaithe agus gur cheart oibreoirí eacnamaíocha a spreagadh chun marthanacht táirgí agus seirbhísí ó chéim an deartha a mheas agus nuair a dhéantar iad a chur ar an margadh inmheánach nó a sholáthar air, chun a áirithiú go mbeidh rogha shábháilte, inbhuanaithe, chost-éifeachtúil agus tharraingteach ann do thomhaltóirí; á iarraidh ar an gCoimisiún bearta a mholadh, lena ndéanfaí idirdhealú idir catagóirí táirgí agus earnálacha a bhfuil tionchar suntasach acu ar an gcomhshaol, lena gcuirfear feabhas ar mharthanacht táirgí, lena n-áirítear a saolré mheasta, a n-ath-inúsáidteacht, a n-uasghrádaitheacht, a n-indeisitheacht agus a n-athchúrsáilteacht;

An comhrac in aghaidh na dífheidhmeachta beartaithe agus cearta tomhaltóirí

6.  á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis leathan a cheapadh, i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha, ina mbeadh bearta lena ndéantar idirdhealú idir catagóirí táirgí agus lena gcuirfear san áireamh forbairtí sa mhargadh agus forbairtí teicneolaíocha chun tacú le gnólachtaí agus tomhaltóirí agus chun dul i ngleic le patrúin inbhuanaithe táirgthe agus tomhaltais; á thabhairt dá aire gur cheart go n-áireofaí sa straitéis sin bearta chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

   (a) an fhaisnéis réamhchonarthach a bheidh le soláthar ar an tréimhse mheasta saolré (a shloinnfear i mblianta agus/nó i dtimthriallta úsáide agus a bheidh le cinneadh sula gcuirfear an táirge ar an margadh trí mhodheolaíocht oibiachtúil chaighdeánaithe a bheidh bunaithe ar dhálaí fíorúsáide, ar dhifríochtaí i dtéarmaí déine úsáide agus fachtóirí nádúrtha, i measc méadrachtaí eile) agus ar indeisitheacht táirge a shonrú, agus é á chur san áireamh gur cheart an fhaisnéis sin a sholáthar ar bhealach soiléir agus sothuigthe, ionas nach mbeidh an táirge in úsáid go príomha agus go ndéanfar róbhailiú ar an táirge, agus aird á tabhairt ar na príomhghnéithe a bhaineann le tomhaltóirí agus na Treoracha 2011/83/AE agus 2005/29/CE.
   (b) lipéadú éigeantach a fhorbairt agus a thabhairt isteach lena soláthrófar faisnéis do thomhaltóirí atá soiléir, infheicthe láithreach agus éasca le tuiscint maidir le saolré mheasta agus indeisitheacht táirge agus é á cheannach acu; á thabhairt chun suntais gur cheart scéim lipéadaithe den chineál sin a fhorbairt trí gach geallsealbhóir ábhartha a dhéanamh páirteach inti, bunaithe ar chaighdeáin chomhchuibhithe atá bunaithe ar thaighde agus atá trédhearcach sa bhreis ar mheasúnuithe tionchair lena léirítear ábharthacht, comhréireacht agus éifeachtacht i dtaca le tionchair dhiúltacha ar an gcomhshaol a laghdú agus tomhaltóirí a chosaint; á chreidiúint gur cheart faisnéis faoi mharthanacht agus faoi indeisitheacht, amhail scór deisithe, a bheith ar áireamh ar an lipéadú sin, agus go bhféadfadh sé a bheith i bhfoirm innéacs feidhmíochta comhshaoil, agus critéar iolracha á gcur san áireamh le linn saolré táirgí de réir catagóir táirgí;
   (c) ról éicilipéad AE a threisiú chun glacadh an tionscail a mhéadú agus chun feasacht i measc tomhaltóirí a ardú;
   (d) measúnú a dhéanamh ar na catagóirí earraí is oiriúnaí le méadar úsáide a fheistiú orthu, ar bhonn anailíse cost-éifeachtúlachta / anailíse éifeachtúlachta comhshaoil, arb é is aidhm di feabhas a chur ar fhaisnéis do thomhaltóirí agus ar chothabháil táirgí, úsáid fhadtéarmach táirgí a spreagadh trí athúsáid éascaithe, agus athúsáid agus samhlacha gnó athláimhe a spreagadh;
   (e) agus an t-athbhreithniú ar Threoir (AE) 2019/771 á ullmhú, measúnú a dhéanamh ar an mbealach ina bhféadfaí fad na ráthaíochtaí dlíthiúla a chur i gcomhréir níos fearr le saolré mheasta catagóire táirgí, agus ar an gcaoi a ndéanfadh síneadh leis an tréimhse cruthúnais a aisiompaíodh ar an neamh-chomhréireacht feabhas a chur ar an bhféidearthacht do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí roghanna inbhuanaithe a dhéanamh; á iarraidh go mbreithneofaí sa mheasúnú tionchair sin na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag síntí féideartha den sórt sin ar phraghsanna, ar shaolré ionchasach táirgí, ar chórais ráthaíochta tráchtála agus ar sheirbhísí neamhspleácha deisiúcháin;
   (f) agus an t-athbhreithniú ar Threoir (AE) 2019/771 á ullmhú, staidéar a dhéanamh ar a indéanta atá sé seasamh na ndíoltóirí a neartú i ndáil le monaróirí trí shásra dliteanais chomhpháirtigh idir an monaróir agus an díoltóir a thabhairt isteach faoin gcóras ráthaíochta dlíthiúla;
   (g) dul i ngleic le dífheidhmeacht táirgí roimh am trí mhachnamh a dhéanamh ar chleachtais a chur leis an liosta a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2005/29/CE, ar cleachtais iad lena ndéantar saolré tháirge a ghiorrú go héifeachtach chun a ráta athsholáthair a mhéadú agus srian míchuí a chur ar indeisitheacht táirgí, lena n-áirítear bogearraí; á chur i bhfáth gur cheart na cleachtais sin a shainiú go soiléir bunaithe ar shainmhíniú oibiachtúil agus comhchoiteann, agus an measúnú ar na geallsealbhóirí uile lena mbaineann á chur san áireamh, amhail bunaíochtaí taighde agus eagraíochtaí tomhaltóirí, gnó agus comhshaoil;

7.  á chur i bhfáth gur gá aird ar leith a thabhairt ar earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha agus gur cheart na heilimintí seo a leanas a chur san áireamh san athbhreithniú ar Threoir (AE) 2019/771 atá le déanamh faoi 2024:

   (a) nach mór nuashonruithe ceartaitheacha – i.e. slándáil agus nuashonrú comhréireachta – leanúint ar aghaidh ar feadh shaolré mheasta na feiste, de réir chatagóir an táirge;
   (b) gur cheart nuashonruithe ceartaitheacha a choinneáil ar leithligh ó nuashonruithe éabhlóideacha, nach mór a bheith inchúlaithe, agus nach mór d’aon nuashonrú laghdú a dhéanamh ar fheidhmíocht nó ar fhreagrúlacht na n-earraí;
   (c) nach mór don díoltóir tomhaltóirí a chur ar an eolas tráth an cheannaigh faoin tréimhse lena linn ar féidir a bheith ag súil go ndéanfar nuashonruithe ar na bogearraí arna soláthar ar cheannach na n-earraí a chur ar fáil, ar bhealach a bheidh comhoiriúnach leis an nuálaíocht agus le forbairtí a d’fhéadfadh teacht ar an margadh amach anseo, mar aon lena sainiúlachtaí agus a n-imreofar tionchar ar fheidhmíocht feistí, chun a áirithiú go leanfaidh na hearraí dá gcomhréireacht agus dá slándáil;

8.  á chur i bhfáth gur gá gurb ann do mhodhanna sásaimh simplí, éifeachtacha agus in-fhorfheidhmithe do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí; á chur in iúl gur cheart tomhaltóirí ar fud AE a chur ar an eolas maidir lena gcearta agus a modhanna sásaimh; á iarraidh go mbeadh maoiniú ar fáil le haghaidh beart, faoi chuimsiú Chlár an Mhargaidh Aonair de chuid an chreata airgeadais ilbhliantúil (CAI), chun aghaidh a thabhairt ar an mbearna faisnéise agus chun tacaíocht a sholáthar do chomhlachais tomhaltóirí, ghnó agus chomhshaoil dá dtionscnaimh; á mheas gur cheart do na Ballstáit feachtais faisnéise a chur i gcrích chun cosaint agus muinín tomhaltóirí a mhéadú, go háirithe i measc grúpaí leochaileacha, agus á iarraidh ar an gCoimisiún faisnéis leordhóthanach a thabhairt do thomhaltóirí maidir lena gcearta tríd an Tairseach Aonair Dhigiteach; á thabhairt chun suntais go dteastaíonn tacaíocht shonrach ó FBManna, ó mhicrifhiontair agus ó dhaoine féinfhostaithe, lena n-áirítear tacaíocht airgeadais, chun a n-oibleagáidí dlíthiúla i réimse na cosanta tomhaltóirí a thuiscint agus a chomhlíonadh;

9.  á thabhairt dá aire nach gcomhlíonann a lán táirgí a chuirtear ar an margadh aonair, go háirithe táirgí a dhíolann margaí ar líne agus a allmhairítear ó lasmuigh den Aontas, reachtaíocht AE a bhaineann le ceanglais sábháilteachta agus inbhuanaitheachta táirgí; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit gníomhú mar ábhar práinne chun machaire comhréidh a áirithiú do chuideachtaí AE le hiomaitheoirí idirnáisiúnta, chomh maith le táirgí sábháilte agus inbhuanaithe a áirithiú do thomhaltóirí trí fhaireachas margaidh níos fearr agus trí chaighdeáin choibhéiseacha rialaithe custaim ar fud AE do ghnólachtaí traidisiúnta agus ar líne araon; á thabhairt le fios, chun an cúram sin a chur i gcrích, nach mór na hacmhainní iomchuí airgeadais, teicniúla, faisnéise agus daonna a sholáthar do na húdaráis faireachais margaidh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2019/1020, agus á iarraidh ar na Ballstáit a riachtanais a chomhlíonadh agus a iarraidh ar an gCoimisiún cur chun feidhme cuí an rialacháin a áirithiú; á chur i bhfios go láidir gur cheart feabhas suntasach a chur ar an idirghníomhaíocht idir córas RAPEX agus margaí agus ardáin ar líne;

Deisithe a éascú

10.  á iarraidh go gcuirfear an fhaisnéis seo a leanas ar fáil ar infhaighteacht páirteanna spártha, ar nuashonruithe bogearraí agus ar indeisitheacht an táirge, ar faisnéis í atá le cur ar fáil ar bhealach soiléir soléite tráth an cheannaigh: tréimhse mheasta infhaighteachta ón dáta ceannaigh, meánphraghas na bpáirteanna spártha tráth an cheannaigh, neas-agaí seachadta agus deisiúcháin a mholtar, agus faisnéis faoi sheirbhísí deisithe agus cothabhála, i gcás inarb ábhartha; á iarraidh, ina theannta sin, go ndéanfar an fhaisnéis sin a sholáthar i ndoiciméadacht an táirge mar aon le hachoimre ar na teipeanna is minice a thagann chun cinn agus ar an gcaoi le hiad a dheisiú;

11.  á iarraidh ar an gCoimisiún ‘ceart chun deisiúcháin’ tomhaltóirí a bhunú d’fhonn deisiúcháin a dhéanamh córasach, cost-éifeachtúil agus tarraingteach, agus sainiúlachtaí catagóirí éagsúla táirgí á gcur san áireamh ar aon dul leis na bearta a glacadh cheana le haghaidh roinnt fearais tí faoin Treoir maidir le hÉicidhearthóireacht:

   (a) trí rochtain saor in aisce a thabhairt do ghníomhaithe thionscal na ndeisiúchán, lena n-áirítear deisitheoirí neamhspleácha, agus do thomhaltóirí ar an bhfaisnéis riachtanach faoi dheisiú agus faoi chothabháil, lena n-áirítear faisnéis faoi uirlisí diagnóiseacha, páirteanna spártha, bogearraí agus nuashonruithe, a bhfuil gá leo chun deisiúcháin agus cothabháil a dhéanamh, agus na riachtanais a bhaineann le sábháilteacht tomhaltóirí á gcur san áireamh, gan dochar do Threoir (AE) 2016/943;
   (b) trí chaighdeánú ar pháirteanna spártha a spreagadh ar mhaithe le hidir-inoibritheacht agus nuálaíocht, agus ceanglais sábháilteachta táirgí á gcosaint ag an am céanna;
   (c) trí thréimhse íosta éigeantach a shocrú chun páirteanna spártha a sholáthar a léireoidh saolré mheasta an táirge tar éis an t-aonad deiridh a chur ar an margadh, chomh maith le huastréimhsí seachadta réasúnta de réir aicme táirgí i gcomhréir leis na rialacháin cur chun feidhme maidir le héicidhearthóireacht a glacadh an 1 Deireadh Fómhair 2019, ar cheart iad a leathnú go réimse níos leithne táirgí,
   (d) trína áirithiú go bhfuil an praghas ar pháirt spártha réasúnach, agus dá bhrí sin go bhfuil sé éifeachtach ó thaobh costais de, i ndáil le praghas an táirge ina iomláine agus go bhfuil rochtain ag deisitheoirí neamhspleácha údaraithe, chomh maith le tomhaltóirí, ar na páirteanna breise is gá gan baic mhíchothroma,
   (e) trí dheisiú a spreagadh chun ionadú a dhéanamh trí ráthaíochtaí a shíneadh nó tréimhsí ráthaíochta nialasacha a shíneadh do thomhaltóirí a roghnaíonn an rogha sin agus an t-athbhreithniú ar Threoir (AE) 2019/771 á ullmhú acu agus i bhfianaise anailís chost-éifeachtúlachta do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí araon, agus trína áirithiú go gcuirfidh díoltóirí tomhaltóirí ar an eolas i gcónaí faoin rogha maidir le deisiú agus cearta ráthaíochta gaolmhara;
   (f) trí mheasúnú a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaí deisiúcháin a éascú trí ráthaíocht dhlíthiúil a bhunú, ar leibhéal an Aontais, do na páirteanna a bhfuil deisitheoir gairmiúil ina n-ionad i gcás nach bhfuil earraí faoi ráthaíocht dhlíthiúil nó tráchtála a thuilleadh agus an t-athbhreithniú ar Threoir (AE) 2019/771 á ullmhú;
   (g) trí na Ballstáit a spreagadh chun dreasachtaí a chruthú, amhail ‘bónas do cheardaí’, lena gcuirtear deisiúcháin chun cinn, go háirithe tar éis dheireadh na ráthaíochta dlíthiúla do thomhaltóirí a thugann faoi oibreacha deisiúcháin áirithe trí dheisitheoirí údaraithe/neamhspleácha;

Straitéis dhomhanda i dtreo cultúr athúsáide a chur chun cinn

12.  á chur in iúl gur díol sásaimh dó breithniú an Choimisiúin maidir le bearta ceangailteacha chun cosc a chur ar scriosadh earraí neamhdhíolta nó neamh-mheataithe atá fós ag feidhmiú ionas gur féidir iad, ina ionad sin, a athúsáid, agus maidir le spriocanna cainníochtaithe le haghaidh athúsáide, lena n-áirítear trí chórais taisce a thabhairt isteach i gcomhréir leis an Treoir Réime Dramhaíola agus leis an Treoir maidir le Pacáistiú agus le Dramhaíl ó Phacáistiú; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart tús áite a thabhairt do shamhlacha gnó inbhuanaithe nua agus á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bainistiú inbhuanaithe dramhaíola a dhreasú tuilleadh; á chur i bhfáth gur gá straitéis a bhunú lena ndéanfar measúnú agus aghaidh a thabhairt ar na bacainní dlí atá ar dheisiú, ar athdhíol, ar athúsáid agus ar dheonú chun a áirithiú go n-úsáidfear acmhainní ar bhealach níos éifeachtaí agus níos inbhuanaithe, agus chun an margadh inmheánach d’amhábhar tánaisteach a neartú, gan dochar d’fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 maidir le loingsiú dramhaíola, lena n-áirítear trí chaighdeánú méadaithe;

13.  á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé borradh a chur faoin ngeilleagar ciorclach agus faoi shamhlacha inbhuanaithe gnó chun scriosadh earraí a íoslaghdú agus chun deisiú agus athúsáid a chur chun cinn; á iarraidh ar an gCoimisiún úsáid na samhlacha sin a spreagadh agus ag an am céanna iad a choimeád cost-éifeachtúil agus tarraingteach agus ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí a ráthú, agus na Ballstáit a spreagadh chun feasacht ar na samhlacha sin a ardú trí fheachtais oideachais agus trí oiliúint do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí araon; á chur i bhfáth an tábhacht a bhaineann le hinfheistíochtaí T&D sa réimse sin;

14.  á thabhairt le fios gurb ann do chleachtais a ghlacann cuideachtaí chun an deisiúchán a dhíspreagadh, ar srian é ar an gceart chun deisiúcháin agus a dhéanann difear do roghanna deisiúcháin tomhaltóirí; á iarraidh go mbeadh cur chuige ann lena ndéanfaí forfheidhmiú ceart maoine intleachtúla a chosaint agus lena n-áiritheofar tacaíocht éifeachtach do dheisitheoirí neamhspleácha chun rogha tomhaltóirí a chur chun cinn agus margadh aonair foriomlán inbhuanaithe a bhaint amach;

15.  á chur i bhfáth gur gá dreasachtaí a chruthú do thomhaltóirí earraí athláimhe a cheannach; á thabhairt le fios go bhféadfadh aistriú na ráthaíochta i gcás athdhíol táirge atá fós faoi chumhdach muinín tomhaltóirí sa mhargadh seo a spreagadh; á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndáil leis sin, scrúdú a dhéanamh ar a mhéid a d’fhéadfaí ráthaíocht an cheannaitheora céaduaire a aistriú chuig ceannaitheoirí breise i gcás díolacháin ina dhiaidh sin, go háirithe i gcomhthéacs pas táirge dhigitigh; á iarraidh, thairis sin, go ndéanfaí measúnú ar an ngá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an gclásal eisceachta do tháirgí athláimhe faoin gcóras ráthaíochta dlíthiúil dá bhforáiltear le Treoir (AE) 2019/771 agus athbhreithniú á dhéanamh ar an Treoir, de thoradh measúnú tionchair ar na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann do mhúnlaí gnó athláimhe agus athúsáid-bhunaithe;

16.  á iarraidh go mbeadh sainmhínithe soiléire ann maidir le hearraí athriochtaithe agus athchóirithe agus maidir le tabhairt isteach ar scála leathan córais dheonaigh um ráthaíochtaí tráchtála sínte le haghaidh na n-earraí sin a spreagadh chun na ráthaíochtaí dlí tosaigh a fhorlíonadh agus chun cosc a chur ar thomhaltóirí a bheith neamhchosanta ar mhíchleachtas;

17.  á chur i bhfáth go rannchuideofar go cinntitheach leis an aistriú chuig margadh aonair níos inbhuanaithe tríd an margadh inmheánach do sheirbhísí a thabhairt chun críche; á iarraidh ar an gCoimisiún tuilleadh gníomhaíochta a dhéanamh i dtreo margadh inmheánach dea-fheidhmiúil do sheirbhísí agus méadú éifeachtach a dhéanamh ar na hiarrachtaí forfheidhmiú na reachtaíochta atá ann cheana a neartú;

18.  á thabhairt chun suntais an ról atá ag earnáil na seirbhísí maidir le hinrochtaineacht deisiúchán agus samhlacha nua gnó eile a mhéadú; á chur in iúl gur díol sásaimh dó, go háirithe, forbairt samhlacha tráchtála lena ndéantar tomhaltas ar leithligh ó úinéireacht ábhartha, ina ndíoltar feidhm an táirge, agus á iarraidh go ndéanfar measúnú láidir ar thionchar an gheilleagair fheidhmiúil agus ar na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith aige sin, chomh maith leis na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith aige sin ar thomhaltóirí agus ar a leasanna airgeadais, ach chomh maith leis sin an tionchar atá ag na samhlacha sin ar an gcomhshaol; ag cur béim ar an bhfíoras gur féidir le forbairt seirbhísí idirlíon-bhunaithe, cineálacha nua margaíochta (cíosanna, léasú, táirge mar sheirbhís, etc.) agus infhaighteacht saoráidí deisithe cabhrú chun saolré táirgí a leathnú agus feasacht tomhaltóirí agus muinín as táirgí den sórt sin a mhéadú; á iarraidh ar an gCoimisiún forbairt na samhlacha nua gnó sin a chur chun cinn trí thacaíocht spriocdhírithe airgeadais faoi Chlár an Mhargaidh Aonair agus faoi aon chláir CAI ábhartha eile;

19.  á iarraidh go bhforbrófar feachtais náisiúnta agus sásraí ábhartha chun tomhaltóirí a spreagadh saolré táirgí a shíneadh trí earraí athláimhe a dheisiú agus a úsáid agus feasacht a mhúscailt maidir leis an mbreisluach a bhaineann le teicneolaíochtaí nuálacha inbhuanaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na húdaráis náisiúnta cúnamh agus tacaíocht a thabhairt d’údaráis inniúla ar an leibhéal náisiúnta agus áitiúil, chomh maith le cuideachtaí agus comhlachais, go teicniúil agus ó thaobh airgeadais de faoi Chlár an Mhargaidh Aonair de chuid CAI agus na feachtais feasachta sin á seoladh;

20.  á iarraidh ar gach cuideachta agus eagraíocht clárú le Scéim AE um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht (EMAS) chun a bhfeidhmíocht chomhshaoil a fheabhsú; ag tnúth leis an athbhreithniú atá ar na bacáin ar an Treoir maidir le Tuairisciú Neamhairgeadais, ar cheart dó feabhas suntasach a chur ar infhaighteacht na faisnéise maidir le feidhmíocht chomhshaoil cuideachtaí;

Straitéis um dhigitiú mar chabhair do mhargadh inbhuanaithe

21.  á chur in iúl gur díol sásaimh dó an fógra maidir le spás coiteann sonraí Eorpach d’fheidhmchláir chiorclacha chliste agus uaillmhian an Choimisiúin ‘pas táirge’ digiteach a fhorbairt chun feabhas a chur ar inrianaitheacht agus ar rochtain ar fhaisnéis maidir leis na coinníollacha a bhaineann le táirgeadh táirge, marthanacht, comhdhéanamh, athúsáid, deisiú, deiseanna díchóimeála agus láimhseáil deireadh ré, agus prionsabal agus costais na comhréireachta á gcur san áireamh agus aird ar leith á tabhairt ar riachtanais FBManna, micrifhiontar agus daoine féinfhostaithe; á iarraidh go bhforbrófar na huirlisí sin i ndlúthchomhar leis an tionscal agus leis na geallsealbhóirí ábhartha;

22.  á thabhairt dá aire rannchuidiú teicneolaíochtaí digiteacha leis an nuálaíocht agus le geilleagar níos ciorclaí; á iarraidh ar an gCoimisiún caighdeáin agus prótacail a fhorbairt maidir le rochtain ar shonraí idir-inoibritheacha agus maidir le húsáid na sonraí sin chun sonraí a chomhroinnt go héifeachtach idir cuideachtaí, infheisteoirí agus údaráis agus chun deiseanna nua gnó ciorclacha sonraí-spreagtha a chumasú; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cur leis an maoiniú don taighde agus don nuálaíocht i réimse na dteicneolaíochtaí inbhuanaithe sa chreat airgeadais ilbhliantúil nua;

23.  á thabhairt dá aire go bhfuil lorg comhshaoil ag an earnáil dhigiteach agus tomhaltas ar líne, i gcás monaraíochta agus seirbhísí araon, agus á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanfadh innéacs inbhuanaitheachta digiteach de chuid an Aontais, bunaithe ar anailís ar shaolré táirgí, táirgeadh agus tomhaltas inbhuanaithe na dteicneolaíochtaí digiteacha a phríomhshruthú; á thabhairt le fios gur cheart cleachtais chun an tionchar sin ar an gcomhshaol a laghdú, amhail pacáistiú a laghdú agus pacáistíocht níos inbhuanaithe a fhorbairt, a bheith mar chuid de straitéis i dtreo margadh aonair inbhuanaithe;

24.  á chur in iúl freisin gur cheart aird a tharraingt ar an lorg a d’fhéadfadh a bheith ag sonraí neamhriachtanacha ar an gcomhshaol, amhail aipeanna, comhaid, físeáin, grianghraif agus ríomhphoist turscair nach n-úsáidtear; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar thionchar na gcleachtas digiteach agus an bhonneagair dhigitigh i dtéarmaí a loirg carbóin agus a loirg comhshaoil, chomh maith lena dtionchar ar chleachtais tomhaltóirí, agus machnamh a dhéanamh ar bhearta iomchuí chun é sin a laghdú;

25.  á áitiú go dtabharfaidh an Coimisiún aird ar chinntí na Parlaiminte maidir le córas luchtaire choitinn a bhunú, chun toirteanna táirgeachta agus dramhaíl leictreonach a laghdú;

Athruithe ar an gcur chuige atá ag teastáil ó údaráis phoiblí

26.  den tuairim gur cheart an soláthar poiblí a bheith lárnach i bplean téarnaimh eacnamaíoch an Aontais, i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, trí thacú le hiarrachtaí nuálaíochta na hearnála príobháidí agus le próisis digiteála na dtairiscintí poiblí agus trí dhreasachtaí cearta a leagan síos chun borradh a chur faoi tháirgeadh agus tomhaltas inbhuanaithe; á iarraidh go dtabharfaí tús áite d’éileamh ar earraí agus ar sheirbhísí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus ag a bhfuil lorg comhshaoil níos lú a spreagadh agus critéir shóisialta agus chomhshaoil a chur chun cinn;

27.  á chur i bhfáth an gá atá ann a áirithiú go nglacfar le soláthar poiblí comhshaoil, sóisialta agus nuálaíochta san aistriú chuig geilleagar inbhuanaithe atá neodrach ó thaobh na haeráide de, trí chritéir agus spriocanna inbhuanaitheachta a thabhairt isteach i dtairiscintí poiblí; á mheabhrú, i ndáil leis an méid sin, go bhfuil an Coimisiún tiomanta do ghníomhaíocht a dhéanamh trí bhearta earnáilsonracha agus trí threoir maidir le soláthar poiblí glas, agus an creat reachtaíochta reatha maidir le soláthar poiblí á choinneáil, agus á iarraidh ar an gCoimisiún a bheith uaillmhianach chun go mbeidh critéir inbhuanaithe sa soláthar poiblí ina rogha réamhshocraithe; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé tacú le táirgí athláimhe, athúsáidte, athchúrsáilte agus athriochtaithe agus le cláir bogearraí ísealfhuinnimh trí spriocanna a leagan síos do cheannacháin phoiblí; á chur i bhfáth na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le hionstraim chun inbhuanaitheacht na dtairiscintí poiblí a scagadh chun a áirithiú go mbeidh siad ag teacht le gealltanais aeráide an Aontais agus chun dul i ngleic le 'snasú glas';

28.  á thabhairt chun suntais an ról a d’fhéadfadh a bheith ag soláthar glas agus sóisialta maidir le slabhraí soláthair a ghiorrú, spleáchas ar thríú tíortha a laghdú agus inbhuanaitheacht a chothú in earnálacha ríthábhachtacha amhail na hearnálacha sin ina dtáirgtear táirgí íocshláinte, fuinneamh agus bia; á iarraidh go ndéanfaí cómhalartacht éifeachtach sa soláthar poiblí le tríú tíortha agus go ndéanfaí rochtain leordhóthanach ar sholáthar poiblí do FBManna, chomh maith le fiontair an gheilleagair shóisialta, a ráthú trí, inter alia, critéir fhabhracha dhámhachtana a thabhairt isteach;

29.  á iarraidh ar na Ballstáit leas a bhaint as scéimeanna AE atá ann cheana chun soláthar inbhuanaithe a dhéanamh agus á iarraidh ar an gCoimisiún, ina leith sin, feabhas a chur ar a threoir agus dea-shampla a thabhairt trí spriocanna foilsitheoireachta agus staitisticí a bhaineann leis an tionchar a bhíonn ag a gceannach ar an gcomhshaol; á iarraidh, ina theannta sin, go mbeadh oibleagáidí tuairiscithe ar institiúidí AE agus ar na Ballstáit maidir lena soláthar poiblí inbhuanaithe, gan ualach riaracháin gan údar a chruthú agus prionsabal na coimhdeachta á urramú san céanna;

Margaíocht agus fógraíocht fhreagrach

30.  ag cur in iúl go bhfuil ar thomhaltóirí aghaidh a thabhairt ar mhaímh mhíthreoracha faoi shaintréithe comhshaoil táirgí agus seirbhísí, ar líne agus as líne araon; á mholadh, dá bhrí sin, go ndéanfaí faireachán éifeachtach ar na maímh chomhshaoil ó mhonaróirí agus ó dháileoirí sula gcuirfear táirge nó seirbhís ar an margadh agus go ndéanfaí Treoir 2005/29/CE, a leasaíodh le déanaí, a fhorfheidhmiú trí bhearta réamhghníomhacha chun dul i ngleic le cleachtais mhíthreoracha; á iarraidh ar an gCoimisiún treoirlínte nuashonraithe a fhorbairt chun an treoir seo a chur chun feidhme go haonfhoirmeach maidir le maímh chomhshaoil agus treoir a thabhairt maidir le gníomhaíochtaí faireachais margaidh;

31.  á iarraidh go bhforbrófaí treoirlínte agus caighdeáin shoiléire maidir le maímh agus gealltanais ghlasa, rud a d’fhágfadh go mbeadh deimhnithe treisithe éicilipéid ann agus á chur in iúl gur díol sásaimh di an togra reachtach a fógraíodh maidir le bunús a thabhairt do mhaímh ghlasa; á mholadh go ndéanfaí measúnú ar an ngá a d’fhéadfadh a bheith le clár poiblí Eorpach a bhunú ina liostófar maímh chomhshaoil údaraithe agus na cinn a bhfuil toirmeasc orthu, mar aon leis na coinníollacha agus na bearta atá le déanamh chun maíomh a dhearbhú; ag lua freisin trí fhaisnéis thrédhearcach, chuntasach agus chruinn a chur ar fáil, go mbeidh muinín níos mó ag tomhaltóirí as táirgí agus as margaí, agus gur as sin a thiocfaidh tomhaltas inbhuanaithe ar deireadh;

32.  á chur i bhfáth go mbíonn tionchar ag an bhfógraíocht ar leibhéil agus patrúin an tomhaltais agus gur cheart di gnólachtaí inbhuanaithe agus rogha inbhuanaithe do thomhaltóirí a spreagadh; á chur i bhfáth an tábhacht a bhaineann leis an bhfógraíocht fhreagrach lena n-urramaítear caighdeáin phoiblí maidir leis an gcomhshaol agus sláinte an tomhaltóra; á chur i bhfios go láidir go bhféadfadh an creat rialála atá ann faoi láthair, lena dtéitear i ngleic leis an bhfógraíocht mhíthreorach, cosaint an tomhaltóra a neartú, go háirithe i gcás catagóirí áirithe tomhaltóirí a mheastar gur leochaileach iad, agus an táirgeacht agus an tomhaltas inbhuanaithe a spreagadh;

o
o   o

33.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1) IO L 149, 11.6.2005, lch. 22.
(2) IO L 304, 22.11.2011, lch. 64.
(3) IO L 136, 22.5.2019, lch. 28.
(4) IO L 169, 25.6.2019, lch. 1.
(5) IO C 334, 19.9.2018, lch. 60.
(6) IO C 433, 23.12.2019, lch. 146.
(7) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
(8) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
(9) IO C 334, 19.9.2018, lch. 60.
(10) IO C 334, 19.9.2018, lch. 60, aithris S.
(11) Tuarascáil speisialta Eorabharaiméadair 503 ó mhí na Nollaig 2019 dar teideal ‘Dearcthaí i leith thionchar an digitithe ar an saol laethúil’.
(12) Suirbhé a rinneadh thar ceann an Choimisiúin i mí na Nollag 2015, dar teideal ‘Staidéar ar an Margadh Tomhaltóirí maidir le feidhmiú ráthaíochtaí dlíthiúla agus tráchtála do thomhaltóirí in AE’.
(13) Tuarascáil Flash Eurobarometer 388 ó Mheitheamh 2014 dar teideal ‘Dearcthaí ó mhuintir na hEorpa maidir le bainistiú dramhaíola agus éifeachtúlacht acmhainní’.

An nuashonrú is déanaí: 26 Feabhra 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais