Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2021(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0209/2020

Predkladané texty :

A9-0209/2020

Rozpravy :

PV 23/11/2020 - 13
PV 23/11/2020 - 15
CRE 23/11/2020 - 13
CRE 23/11/2020 - 15

Hlasovanie :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0318

Prijaté texty
PDF 188kWORD 61k
Streda, 25. novembra 2020 - Brusel
Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov
P9_TA(2020)0318A9-0209/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2020 Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (2020/2021(INI))

Európsky parlament,

—  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a najmä na jej článok 114,

—  so zreteľom na články 169, 191, 192 a 193 ZFEÚ,

—  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu(1),

—  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov(2),

—  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru(3),

—  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 7. júna 2018, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku (COM(2018)0441),

—  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov(4),

—  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 s názvom Európsky ekologický dohovor (COM(2019)0640),

—  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. februára 2020 s názvom Európska dátová stratégia (COM(2020)0066),

—  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2020 s názvom Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo – Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu (COM(2020)0098),

—  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti(5),

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade(6),

—  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom dohovore(7),

—  so zreteľom na publikáciu Komisie z októbra 2018 s názvom Behaviorálna štúdia o angažovanosti spotrebiteľov v obehovom hospodárstve,

—  so zreteľom na správu Spoločného výskumného centra z roku 2019 s názvom Analýza a vývoj systému na hodnotenie opráv a modernizácie výrobkov,

—  so zreteľom na správu Európskej environmentálnej agentúry zo 4. decembra 2019 s názvom Životné prostredie v Európe – stav a perspektíva 2020,

—  so zreteľom na štúdiu realizovanú v marci 2020 na žiadosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa s názvom Promoting product longevity (Dlhšia životnosť výrobkov),

—  so zreteľom na štúdiu realizovanú v apríli 2020 na žiadosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa s názvom Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation (Udržateľná spotreba a právne predpisy na ochranu spotrebiteľa),

—  so zreteľom na správu Európskej organizácie spotrebiteľov (BEUC) z 18. augusta 2015 s názvom Durable goods: More sustainable products, better consumer rights — Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda (Predmety dlhodobej spotreby: udržateľnejšie výrobky, lepšie práva spotrebiteľov – očakávania spotrebiteľov, pokiaľ ide o program EÚ v oblasti efektívneho využívania zdrojov a obehového hospodárstva),

—  zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

—  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0209/2020),

A.  keďže vzhľadom na zmenšovanie prírodných zdrojov a na šírenie odpadu je nevyhnutné zaviesť udržateľné systémy výroby a spotreby ohľaduplné voči hraniciam možností planéty, ktorých prioritou bude efektívnejšie a udržateľnejšie využívanie jej zdrojov;

B.  keďže kríza spôsobená pandémiou COVID-19 ukázala, že je potrebné vytvoriť nové a odolnejšie obchodné modely a podporovať európske podniky, najmä malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), mikropodniky a samostatne zárobkovo činné osoby;

C.  keďže udržateľný jednotný trh musí odrážať výzvu Európskeho parlamentu(8) na prijatie ambicióznej Európskej zelenej dohody; keďže je preto nevyhnutné vypracovať stratégiu založenú na výskume s cieľom zvýšiť trvácnosť, opätovnú použiteľnosť, modernizovateľnosť a opraviteľnosť výrobkov; keďže touto stratégiou by sa mali vytvárať pracovné príležitosti, rast a inovačné príležitosti pre európske podniky, podporovať ich konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle a zabezpečovať vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa;

D.  keďže spoločná a obsiahla stratégia neznamená paušálny prístup; keďže vhodnejší by bol diferencovaný prístup založený na osobitostiach každej kategórie a odvetvia výrobkov a na trhovom a technologickom vývoji; keďže účinné vykonávanie a presadzovanie existujúcich pravidiel je nevyhnutné pre dobre fungujúci a udržateľný jednotný trh;

E.  keďže v záujme prechodu na klimatickú neutralitu a obehové hospodárstvo je nevyhnutné mobilizovať dostatočné finančné prostriedky prostredníctvom finančných programov, ako je Program pre jednotný trh, s cieľom financovať výskum a vývoj v oblasti udržateľných výrobkov, ako aj informačné kampane zamerané na podniky a spotrebiteľov;

F.  keďže spotrebitelia sú pripravení vydať sa cestou obehového hospodárstva a podľa behaviorálnej štúdie Komisie z roku 2018 je trikrát pravdepodobnejšie, že si kúpia výrobok, ak je označený za trvácnejší a opraviteľný, pričom však stále pretrvávajú prekážky vrátane informačnej asymetrie; keďže pre informovanosť spotrebiteľov a spravodlivú hospodársku súťaž medzi podnikmi sú potrebné jasné, spoľahlivé a transparentné informácie o vlastnostiach výrobku vrátane predpokladanej životnosti a opraviteľnosti; keďže preto treba zlepšiť existujúce informácie a zároveň zabrániť nadmernému informačnému zaťažovaniu;

G.  keďže životnosť výrobku a spôsob jeho zastarávania určujú rôzne prirodzené alebo umelé faktory, napríklad zloženie, funkčnosť, náklady na opravu, modely spotreby a miera používania; keďže predpokladaná životnosť výrobku sa musí merať na základe objektívnych skúšok a kritérií, ktoré odrážajú podmienky reálneho použitia, a musí byť stanovená pred uvedením výrobku na trh;

H.  keďže smernica (EÚ) 2019/771 sa má preskúmať do roku 2024; keďže v rámci prípravy na toto preskúmanie by sa malo posúdiť množstvo opatrení zameraných na nastolenie vhodných podmienok na zvýšenie trvácnosti výrobkov a zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, ako aj konkurenčné podnikateľské prostredie; keďže dvojročná zákonná záručná lehota nemusí byť vhodná pre všetky kategórie výrobkov s vyššou predpokladanou životnosťou;

I.  keďže v predchádzajúcom uznesení(9) Európsky parlament žiadal o prijatie opatrení na nápravu problému plánovaného zastarávania tovaru a softvéru vrátane vypracovania spoločnej definície testovania a zisťovania problematických praktík; keďže treba vypracovať spoločnú stratégiu pre jednotný trh, poskytnúť podnikom aj spotrebiteľom právnu istotu a získať si ich dôveru;

J.  keďže životnosť softvéru má kľúčový význam pre životnosť elektronických prístrojov; keďže softvéry zastarávajú čoraz rýchlejšie, a preto musia byť elektronické prístroje prispôsobivejšie, aby si na trhu udržali svoju konkurencieschopnosť(10);

K.  keďže 79 % občanov EÚ si myslí, že výrobcovia by mali mať povinnosť uľahčiť opravu digitálnych zariadení alebo výmenu ich jednotlivých častí(11); keďže vysokokvalitné výrobky zvyšujú konkurencieschopnosť európskych podnikov;

L.  keďže prieskum uskutočnený v decembri 2015(12) odhalil, že 59 % spotrebiteľov nevie, že zákonná záručná lehota v EÚ trvá najmenej dva roky; keďže poznatky spotrebiteľov o existujúcich právach na vysokej úrovni, pokiaľ ide o právnu záruku, by sa mohli zlepšiť a takéto zlepšenie by prispelo k udržateľnejšiemu používaniu tovaru;

M.  keďže v dôsledku rozmachu elektronického obchodu sa objavila potreba lepšej kontroly súladu tovaru a služieb z tretích krajín s normami EÚ v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa;

N.  keďže udržateľný jednotný trh si vyžaduje účinný dohľad nad trhom, aby sa zabezpečilo riadne presadzovanie týchto pravidiel, v ktorých kľúčovú úlohu zohrávajú orgány dohľadu nad trhom a colné orgány;

O.  keďže nabádaním k oprave a opätovnému používaniu vecí a budovaním dôvery v trh s použitým tovarom by sa mohli vytvárať hospodárske, sociálne a pracovné príležitosti a za konkrétnych okolností aj podnietiť konkurencieschopnosť priemyslu; keďže v niektorých prípadoch existujú prekážky, ktoré bránia spotrebiteľom, aby sa rozhodli pre opravu, napríklad nedostatočný prístup k náhradným dielom, nedostatočná štandardizácia a interoperabilita a nedostupnosť opravárenských služieb; keďže to má negatívny vplyv na opravárenský sektor;

P.  keďže podľa prieskumu Eurobarometra(13) by 77 % občanov EÚ svoje zariadenia namiesto výmeny radšej opravovalo; keďže opravárenské podniky by mohli byť zdrojom pracovných miest na miestnej úrovni a špecifického know-how v Európe;

Q.  keďže predĺženie životnosti určitého druhu výrobku, ktorý je práve v procese podstatného zlepšenia svojej environmentálnej účinnosti, by malo byť vyvážené zavádzaním týchto vylepšených výrobkov, takže by nemalo dochádzať k oneskoreniam pri zavádzaní inovačných technológií, ktoré by mohli mať významné environmentálne prínosy;

R.  keďže rastúca digitalizácia poskytuje našim spoločnostiam nové kanály na výmenu informácií a pomáha vytvárať udržateľný trh založený na zodpovednosti, transparentnosti, výmene informácií a efektívnejšom využívaní zdrojov;

S.  keďže online platformy by si mohli ešte lepšie plniť povinnosť poskytovať spotrebiteľom spoľahlivé informácie o výrobkoch a službách, ktoré ponúkajú;

T.  keďže digitálny sektor prispieva k inovácii a podpore udržateľného hospodárstva; keďže by sa mal riešiť vplyv jeho infraštruktúry na životné prostredie z hľadiska spotreby energie a zdrojov; keďže udržateľnejšie spôsoby balenia a dodávania sú kľúčové pre vytvorenie obehového hospodárstva;

U.  keďže zelené a udržateľné verejné obstarávanie je strategický nástroj, ktorý možno spolu s ďalšími dôležitými politikami využiť na to, aby prispel k priemyselnej transformácii Európy a posilnil jej odolnosť a otvorenú strategickú autonómiu; keďže strategické využívanie udržateľného obstarávania môže byť prínosom pre podniky aj spotrebiteľov tým, že podporí dopyt po udržateľnom tovare a jeho ponuku a zabezpečí, aby tieto výrobky boli nákladovo efektívne a atraktívne pre spotrebiteľov;

V.  keďže sa treba zaoberať zavádzajúcimi tvrdeniami týkajúcimi sa životného prostredia a riešiť postupy environmentálne klamlivej reklamy prostredníctvom účinných metodík, ktoré by zahŕňali aj spôsob, akým sa takéto tvrdenia majú odôvodňovať;

W.  keďže reklama má vplyv na úrovne a modely spotreby; keďže reklama by mohla pomôcť podnikom a spotrebiteľom prijímať uvedomelé rozhodnutia;

1.  víta nový akčný plán pre obehové hospodárstvo, ktorý predložila Komisia, a deklarovaný zámer podporovať výrobky dlhodobej spotreby, ktoré sa ľahšie opravujú, opätovne využívajú a recyklujú, a zároveň prijať kroky na podporu spotrebiteľov v rámci tejto transformácie;

2.  zdôrazňuje, že každá stratégia udržateľného jednotného trhu by mala spravodlivým, vyváženým a primeraným spôsobom spájať zásady udržateľnosti, ochrany spotrebiteľa a výrazne konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva; zdôrazňuje, že všetky potenciálne regulačné opatrenia by mali byť založené na týchto zásadách, mali by byť nákladovo efektívne z hľadiska životného prostredia a mali by byť prospešné pre podniky aj spotrebiteľov, aby sa mohli stotožniť s ekologickou transformáciou v rámci vnútorného trhu; zdôrazňuje, že regulačné opatrenia by mali vytvárať konkurenčné výhody pre európske podniky, nemali by ich neprimerane finančne zaťažovať a mali by podnecovať inovácie, podporovať investície do udržateľných technológií a posilňovať európsku konkurencieschopnosť a v konečnom dôsledku aj ochranu spotrebiteľa; poukazuje na to, že všetky plánované regulačné opatrenia by mali byť sprevádzané posúdeniami vplyvu a mali by vždy zohľadňovať vývoj na trhu a potreby spotrebiteľov;

3.  vyzýva Komisiu, aby ukázala silné politické ambície pri navrhovaní, prijímaní a vykonávaní príslušných pripravovaných návrhov, ako je napríklad „posilnenie postavenia spotrebiteľa pri ekologickej transformácii“, a iniciatívu v oblasti udržateľnej politiky výrobkov, ktorá by mala byť plne v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a inými environmentálnymi cieľmi, aby sa zlepšila obehovosť hodnotových reťazcov, efektívne využívanie zdrojov a využívanie druhotných surovín, minimalizovala tvorba odpadu a dosiahlo obehové hospodárstvo bez toxických látok; zdôrazňuje význam včasného vykonávania a dodržiavania existujúcich povinností a noriem; naliehavo vyzýva Komisiu, aby ich ďalej neodkladala;

4.  zdôrazňuje, že dobre fungujúci jednotný trh je silným nástrojom ekologickej a digitálnej transformácie EÚ, a to aj pokiaľ ide o jeho úlohu v globalizovanom hospodárstve; zdôrazňuje, že dokončenie a prehĺbenie jednotného trhu, a to aj prostredníctvom účinného presadzovania existujúcich právnych predpisov a riešenia zostávajúcich neodôvodnených a neprimeraných prekážok, je predpokladom dosiahnutia udržateľnejšej výroby a spotreby v EÚ; požaduje transparentné riadenie vnútorného trhu spolu s účinnejším a lepším monitorovaním; je presvedčený, že právny rámec pre udržateľnejší jednotný trh by mal podporovať inovácie a rozvoj udržateľných technológií, motivovať podniky, aby prešli na udržateľnejšie obchodné modely, a tak prispievať k udržateľnému hospodárskemu oživeniu;

5.  zdôrazňuje, že udržateľná spotreba ide ruka v ruke s trvalo udržateľnou výrobou a že hospodárske subjekty by mali byť nabádané k tomu, aby mysleli na trvácnosť výrobkov a služieb už od štádia návrhu a pri uvádzaní alebo poskytovaní na vnútornom trhu, aby sa spotrebiteľom zaistil bezpečný, udržateľný, nákladovo efektívny a atraktívny výber; vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia, ktoré budú rozlišovať medzi kategóriami výrobkov a budú určené odvetviam s významným vplyvom na životné prostredie a ktorými sa zlepší trvácnosť výrobkov vrátane ich predpokladanej životnosti, opätovnej použiteľnosti, modernizovateľnosti, opraviteľnosti a recyklovateľnosti;

Práva spotrebiteľov a boj proti plánovanému zastarávaniu

6.  vyzýva Komisiu, aby po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami vypracovala širokú stratégiu s opatreniami, ktoré budú rozlišovať medzi kategóriami výrobkov a zohľadňovať trhový a technologický vývoj, s cieľom podporiť podniky a spotrebiteľov a využívať trvalo udržateľné modely výroby a spotreby; konštatuje, že táto stratégia by mala zahŕňať opatrenia, ktorých účelom je:

   a) uvádzať predzmluvné informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súvislosti s predpokladanou životnosťou (vyjadrené v rokoch a/alebo cykloch používania a stanovené pred uvedením výrobku na trh objektívnou a štandardizovanou metodikou založenou, okrem iných parametrov, na podmienkach skutočného používania, rozdieloch v intenzite používania a prírodných faktoroch) a opraviteľnosťou výrobku, pričom treba mať na zreteli, že tieto informácie by sa mali poskytovať jasným a zrozumiteľným spôsobom, aby sa zabránilo pomýleniu spotrebiteľov a ich preťaženiu informáciami, a stanoviť to ako jednu zo základných charakteristík v zmysle smerníc 2011/83/EÚ a 2005/29/ES;
   b) vypracovať a zaviesť povinné označovanie s cieľom poskytnúť spotrebiteľom jasné, okamžite viditeľné a ľahko zrozumiteľné informácie o predpokladanej životnosti a opraviteľnosti výrobku v čase nákupu; zdôrazňuje, že takýto systém označovania by sa mal vypracovať zapojením všetkých príslušných zainteresovaných strán na základe harmonizovaných a transparentných noriem podložených výskumom a prijatých v nadväznosti na posúdenia vplyvu, pri ktorých sa preukáže význam, proporcionalita a účinnosť pri znižovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie a ochrane spotrebiteľov; je presvedčený, že toto označovanie by malo zahŕňať najmä informácie o trvácnosti a opraviteľnosti, ako je hodnotenie opraviteľnosti, a mohlo by mať podobu indexu environmentálnych vlastností, pričom by sa zohľadnilo viacero kritérií počas celého životného cyklu výrobkov podľa kategórie výrobkov;
   c) posilniť úlohu environmentálnej značky EÚ s cieľom zvýšiť mieru jej využívania v priemysle a zvýšiť informovanosť spotrebiteľov;
   d) posúdiť, pre ktoré kategórie tovaru by bolo najvhodnejšie nasadiť merače spotreby, na základe analýzy nákladovej/environmentálnej efektívnosti s cieľom zlepšiť informovanosť spotrebiteľov a údržbu výrobkov, viesť ich k dlhodobému používaniu výrobkov uľahčením opätovného použitia a podporiť opätovné používanie a obchodné modely na báze použitého tovaru;
   e) pri príprave preskúmania smernice (EÚ) 2019/771 posúdiť, ako lepšie zosúladiť trvanie právnych záruk s predpokladanou životnosťou kategórie výrobkov, ako aj spôsob, akým by predĺženie obdobia prenesenia dôkazného bremena v prípade nesúladu posilnilo možnosť spotrebiteľov a podnikov prijímať udržateľné rozhodnutia; žiada, aby sa v tomto posúdení vplyvu zvážili možné účinky takéhoto potenciálneho zvýšenia cien, očakávanej životnosti výrobkov, systémov obchodných záruk a nezávislých opravárenských služieb;
   f) pri príprave preskúmania smernice (EÚ) 2019/771 preskúmať uskutočniteľnosť posilnenia postavenia predajcov vo vzťahu k výrobcom zavedením spoločného mechanizmu zodpovednosti výrobcu a predávajúceho v rámci režimu zákonných záruk;
   g) riešiť predčasné zastarávanie výrobkov zvážením pridania postupov, ktoré účinne skracujú životnosť výrobku s cieľom zvýšiť jeho mieru výmeny a neprimerane obmedziť opraviteľnosť výrobkov vrátane softvéru, do zoznamu uvedeného v prílohe I k smernici 2005/29/ES; zdôrazňuje, že tieto postupy by sa mali jasne vymedziť na základe objektívnej a spoločnej definície, pričom by sa malo zohľadniť posúdenie všetkých zainteresovaných strán, ako sú výskumné zariadenia a spotrebiteľské, podnikateľské a environmentálne organizácie;

7.  zdôrazňuje, že tovar s digitálnymi prvkami si vyžaduje osobitnú pozornosť a že pri preskúmaní smernice (EÚ) 2019/771, ktoré sa má vykonať do roku 2024, by sa mali zohľadniť tieto prvky:

   a) opravné aktualizácie – t. j. bezpečnostné aktualizácie a aktualizácie zhody – musia pokračovať počas celej predpokladanej životnosti zariadenia, v závislosti od kategórie výrobku;
   b) opravné aktualizácie by mali byť oddelené od vývojových aktualizácií, ktoré musia byť reverzibilné, a žiadnou aktualizáciou sa nikdy nesmie znížiť výkonnosť ani reaktívnosť tovaru;
   c) spotrebiteľov musí predávajúci v čase nákupu informovať o období, počas ktorého možno očakávať poskytovanie aktualizácií softvéru dodaného pri nákupe tovaru, a to spôsobom, ktorý je v súlade s inováciami a možným budúcim vývojom trhu, ako aj o ich osobitostiach a vplyve na výkonnosť zariadenia, aby sa zabezpečilo, že si tovar zachová svoj súlad a bezpečnosť;

8.  zdôrazňuje potrebu jednoduchých, účinných a vymáhateľných prostriedkov nápravy pre podniky aj spotrebiteľov; poukazuje na to, že spotrebitelia v celej EÚ by mali byť informovaní o svojich právach a prostriedkoch nápravy; žiada, aby sa v rámci Programu pre jednotný trh, ktorý je súčasťou viacročného finančného rámca (VFR) financovali opatrenia na riešenie nedostatku informácií a na poskytovanie podpory iniciatívam spotrebiteľských, podnikateľských a environmentálnych združení; domnieva sa, že členské štáty by mali uskutočňovať informačné kampane na zvýšenie ochrany a dôvery spotrebiteľov, najmä medzi zraniteľnými skupinami, a vyzýva Komisiu, aby spotrebiteľom poskytla primerané informácie o ich právach prostredníctvom jednotnej digitálnej brány; zdôrazňuje, že MSP, mikropodniky a samostatne zárobkovo činné osoby potrebujú osobitnú podporu vrátane finančnej podpory, aby mohli pochopiť a plniť si právne záväzky v oblasti ochrany spotrebiteľa;

9.  poznamenáva, že mnohé výrobky uvádzané na jednotný trh, najmä výrobky predávané online trhmi a dovážané z krajín mimo EÚ, nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa požiadaviek na bezpečnosť a udržateľnosť výrobkov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlene prijali opatrenia na zabezpečenie rovnakých podmienok pre spoločnosti EÚ a medzinárodných konkurentov, ako aj na zaistenie bezpečných a udržateľných výrobkov pre spotrebiteľov prostredníctvom lepšieho dohľadu nad trhom a rovnocenných noriem colnej kontroly v celej EÚ pre tradičné aj online podniky; poukazuje na to, že v záujme vykonania tejto úlohy sa orgánom dohľadu nad trhom musia poskytnúť primerané finančné, technické, informačné a ľudské zdroje v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1020, a vyzýva členské štáty, aby pokryli ich potreby, a Komisiu, aby zabezpečila riadne vykonávanie nariadenia; zdôrazňuje, že by sa mala výrazne posilniť interakcia medzi systémom RAPEX a online trhmi a platformami;

Stratégia opráv

10.  žiada, aby sa v čase nákupu jasným a ľahko čitateľným spôsobom sprístupnili tieto informácie o dostupnosti náhradných dielov, aktualizáciách softvéru a opraviteľnosti výrobku: predpokladané obdobie dostupnosti od dátumu nákupu, priemerná cena náhradných dielov v čase nákupu, odporúčané približné časy dodania a opravy a v prípade potreby informácie o opravárenských a údržbárskych službách; okrem toho žiada, aby sa tieto informácie uvádzali v dokumentácii k výrobku spolu so zhrnutím najčastejšie sa vyskytujúcich porúch a spôsobov ich nápravy;

11.  vyzýva Komisiu, aby stanovila „právo spotrebiteľov na opravu“ s cieľom zabezpečiť, aby opravy boli systematické, nákladovo efektívne a atraktívne, so zreteľom na špecifiká rôznych kategórií výrobkov a podľa vzoru opatrení, ktoré už boli prijaté pre viaceré domáce spotrebiče podľa smernice o ekodizajne, tým, že:

   a) subjektom v opravárenskom odvetví vrátane nezávislých opravárov a spotrebiteľom poskytne bezplatný prístup k potrebným informáciám o opravách a údržbe vrátane informácií o diagnostických nástrojoch, náhradných dieloch, softvéri a aktualizáciách, ktoré sú potrebné na vykonávanie opráv a údržby, pričom sa zohľadnia požiadavky bezpečnosti spotrebiteľov, a to bez toho, aby bola dotknutá smernica (EÚ) 2016/943;
   b) bude nabádať k štandardizácii náhradných dielov v záujme interoperability a inovácií, a to pri rešpektovaní požiadaviek na bezpečnosť výrobkov;
   c) stanoví povinné minimálne obdobie na poskytovanie náhradných dielov, ktoré bude odrážať predpokladanú životnosť výrobku po uvedení posledného kusu na trh, ako aj primerané maximálne dodacie lehoty podľa kategórie výrobkov v súlade s vykonávacími nariadeniami o ekodizajne prijatými 1. októbra 2019, ktoré by sa mali rozšíriť na širšiu škálu výrobkov;
   d) zabezpečí, aby cena náhradného dielu bola primeraná, a teda nákladovo efektívna, vo vzťahu k cene celého výrobku a aby nezávislí a autorizovaní opravári aj spotrebitelia mali prístup k potrebným náhradným dielom bez neprimeraných prekážok;
   e) bude pri príprave revízie smernice (EÚ) 2019/771 s prihliadnutím na analýzu nákladovej efektívnosti pre spotrebiteľov aj podniky podporovať opravu pred nahradením prostredníctvom predĺženia záruk alebo počítania záručných lehôt od nuly v prípade spotrebiteľov, ktorí si zvolia túto možnosť, a zabezpečí, aby predajcovia vždy informovali spotrebiteľov o možnosti opravy a súvisiacich záručných právach;
   f) pri príprave revízie smernice (EÚ) 2019/771 posúdi, ako by sa opravy mohli uľahčiť zavedením právnej záruky na úrovni EÚ za diely, ktoré nahradil odborný opravár, ak tovar už nie je v právnej ani obchodnej záruke;
   g) bude nabádať členské štáty, aby pre spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú pre určité opravy u autorizovaných/nezávislých opravárov, vytvárali stimuly, napríklad „bonus pre remeselníkov“, ktoré podporujú opravy, najmä po skončení zákonnej záruky;

Globálna stratégia na podporu opätovného používania tovaru

12.  víta skutočnosť, že Komisia zvažuje záväzné opatrenia na zabránenie likvidácii nepredaného alebo neskazeného tovaru, ktorý je funkčný, v záujme jeho opätovného použitia a kvantifikované ciele pre opätovné použitie, a to aj prostredníctvom zavedenia systémov zálohovania v súlade s rámcovou smernicou o odpade a smernicou o obaloch a odpadoch z obalov; zdôrazňuje, že prioritný prístup na zberné dvory by mal byť zabezpečený pre nové, udržateľné obchodné modely, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej motivovali k udržateľnému nakladaniu s odpadom; zdôrazňuje potrebu stratégie na posúdenie a riešenie právnych prekážok opráv, ďalšieho predaja, opätovného použitia a darovania s cieľom zabezpečiť účinnejšie a udržateľnejšie využívanie zdrojov, ako aj posilnenie vnútorného trhu s druhotnými surovinami bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, a to aj prostredníctvom zvýšenej štandardizácie;

13.  zdôrazňuje význam podpory obehového hospodárstva a udržateľných obchodných modelov, ktoré minimalizujú likvidáciu tovaru a podporujú opravy a opätovné používanie; vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala využívanie takýchto modelov a zároveň ich zachovala nákladovo efektívne a atraktívne a zaručila vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a aby nabádala členské štáty, aby zvyšovali informovanosť o týchto modeloch prostredníctvom osvetových kampaní a odbornej prípravy pre spotrebiteľov aj podniky; zdôrazňuje význam investícií do výskumu a vývoja v tejto oblasti;

14.  poukazuje na to, že spoločností uplatňujú praktiky na odrádzanie od opráv, ktoré predstavujú obmedzenie práva na opravu a ovplyvňujú spotrebiteľské možnosti opravy; požaduje prístup, ktorý zaručí presadzovanie práv duševného vlastníctva a zároveň zabezpečí účinnú podporu nezávislým opravárom, s cieľom podporiť možnosti výberu pre spotrebiteľov a dosiahnuť celkovo udržateľný jednotný trh;

15.  zdôrazňuje, že treba vytvárať stimuly pre spotrebiteľov, aby kupovali použitý tovar; poukazuje na to, že prenos záruky v prípade ďalšieho predaja tovaru, ktorý je ešte v záručnej lehote, by prispel k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v tento trh; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby preskúmala, do akej miery by sa záruka prvého kupujúceho mohla preniesť na ďalších kupujúcich v prípade následného predaja, najmä v kontexte digitálnych pasov výrobkov; okrem toho žiada, aby sa pri preskúmaní smernice posúdila potreba preskúmať doložku o výnimke pre použité výrobky v rámci režimu právnej záruky stanoveného v smernici (EÚ) 2019/771, a to v nadväznosti na posúdenie vplyvu týkajúce sa možných účinkov na obchodné modely založené na použitom tovare a opätovnom použití;

16.  požaduje jasné vymedzenie pojmov renovovaný a repasovaný tovar a podporu rozsiahleho zavedenia dobrovoľného systému predĺžených obchodných záruk na takýto tovar s cieľom doplniť pôvodné zákonné záruky a zabrániť tomu, aby boli spotrebitelia vystavení nekalým praktikám;

17.  zdôrazňuje, že dobudovanie vnútorného trhu so službami zásadne prispeje k prechodu na udržateľnejší jednotný trh; vyzýva Komisiu, aby podnikla ďalšie kroky smerom k dobre fungujúcemu vnútornému trhu so službami a aby účinne zintenzívnila úsilie o posilnenie presadzovania existujúcich právnych predpisov;

18.  zdôrazňuje úlohu sektora služieb pri zvyšovaní prístupnosti opráv a ďalších nových obchodných modelov; víta najmä rozvoj obchodných modelov, v ktorých je spotreba oddelená od fyzického vlastníctva a predáva sa funkcia výrobku, a požaduje dôkladné posúdenie vplyvu hospodárstva zameraného na funkčnosť a jeho potenciálneho efektu odrazu, ako aj účinkov takýchto modelov na spotrebiteľov a ich finančné záujmy, ale aj na životné prostredie; zdôrazňuje, že rozvoj internetových služieb, nových foriem marketingu (prenájom, lízing, produkt ako služba atď.) a dostupnosť opravárenských zariadení môžu pomôcť predĺžiť životnosť výrobkov a zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a dôveru v takéto výrobky; vyzýva Komisiu, aby podporovala rozvoj týchto nových obchodných modelov prostredníctvom cielenej finančnej podpory z Programu pre jednotný trh a ktorýchkoľvek ďalších relevantných programov VFR;

19.  požaduje rozvoj vnútroštátnych kampaní a príslušných mechanizmov, ktoré budú povzbudzovať spotrebiteľov na predĺženie životnosti výrobkov prostredníctvom opráv a využívania použitého tovaru a zvyšovať informovanosť o pridanej hodnote udržateľných inovačných technológií; žiada Komisiu a vnútroštátne orgány, aby pri uskutočňovaní takýchto informačných kampaní poskytovali príslušným orgánom na vnútroštátnej a miestnej úrovni, ako aj spoločnostiam a združeniam, pomoc a podporu z technického aj finančného hľadiska v rámci Programu VFR pre jednotný trh;

20.  vyzýva všetky spoločnosti a organizácie, aby sa zaregistrovali do schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) s cieľom zlepšiť svoje environmentálne správanie; so záujmom očakáva nadchádzajúce preskúmanie smernice o zverejňovaní nefinančných informácií, ktoré by malo výrazne zlepšiť dostupnosť informácií o environmentálnom správaní spoločností;

Digitálna agenda pre udržateľný trh

21.  víta ohlásenie spoločného európskeho dátového priestoru pre inteligentné obehové aplikácie a ambíciu Komisie vytvoriť digitálny „pas výrobkov“ na zlepšenie vysledovateľnosti a prístupu k informáciám o podmienkach výroby konkrétneho výrobku, trvácnosti, zložení, opätovnom použití, možnostiach opravy, demontáže a spracovaní po skončení životnosti, so zreteľom na zásadu proporcionality a náklady pre podniky, pričom osobitnú pozornosť treba venovať potrebám MSP, mikropodnikov a samostatne zárobkovo činných osôb; žiada, aby sa tieto nástroje vyvinuli v úzkej spolupráci s priemyslom a príslušnými zainteresovanými stranami;

22.  berie na vedomie prínos digitálnych technológií k inováciám a utváraniu výraznejšie obehového hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby vypracovala normy a protokoly pre prístup k interoperabilným údajom a pre ich využívanie s cieľom umožniť účinnú výmenu údajov medzi spoločnosťami, investormi a orgánmi a priniesť nové obehové obchodné príležitosti založené na údajoch; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v novom VFR zvýšili financovanie výskumu a inovácií v oblasti udržateľných technológií;

23.  zdôrazňuje, že z hľadiska výroby a služieb majú digitálny sektor a spotreba online výraznú environmentálnu stopu, a žiada Komisiu, aby posúdila, ako by sa v indexe digitálnej udržateľnosti EÚ založenom na analýze životného cyklu výrobkov dala zohľadniť udržateľná produkcia a spotreba digitálnych služieb; poukazuje na to, že postupy na zníženie takéhoto vplyvu na životné prostredie, ako je obmedzenie balenia a vývoj udržateľnejších obalov, by mali byť súčasťou stratégie zameranej na udržateľný jednotný trh;

24.  dodáva, že treba zvýšiť informovanosť o potenciálnej environmentálnej stope nepotrebných údajov, ako sú nevyužité aplikácie, súbory, videá, fotografie a nevyžiadané e-maily; vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv digitálnych postupov a infraštruktúry z hľadiska ich uhlíkovej a environmentálnej stopy, ako aj ich vplyvu na spotrebiteľské praktiky, a aby zvážila vhodné opatrenia na jeho zníženie;

25.  trvá na tom, aby Komisia zohľadnila rozhodnutia Európskeho parlamentu týkajúce sa zavedenia systému univerzálnej nabíjačky s cieľom znížiť objem výroby a elektronický odpad;

Nevyhnutná transformácia orgánov verejnej moci

26.  zastáva názor, že verejné obstarávanie by malo byť ústredným prvkom plánu hospodárskej obnovy EÚ v súlade s Európskou zelenou dohodou, a to prostredníctvom podpory inovačného úsilia súkromného sektora a procesov digitalizácie verejných súťaží a stanovenia správnych stimulov na oživenie udržateľnej výroby a spotreby; žiada, aby bolo prioritou podnecovanie dopytu po ekologických tovaroch a službách s menšou environmentálnou stopou a podpora sociálnych a environmentálnych kritérií;

27.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť zavádzanie environmentálneho, sociálneho a inovačného verejného obstarávania pri prechode na udržateľné a klimaticky neutrálne hospodárstvo prostredníctvom zaraďovania kritérií a cieľov udržateľnosti do verejných súťaží; v tejto súvislosti pripomína záväzok Komisie prijať kroky prostredníctvom odvetvových opatrení a usmernení týkajúcich sa zeleného verejného obstarávania pri súčasnom zachovaní platného právneho rámca v oblasti verejného obstarávania a vyzýva Komisiu, aby bola ambiciózna, pokiaľ ide o to, aby sa udržateľné kritériá vo verejnom obstarávaní stali štandardnou voľbou; zdôrazňuje význam podpory použitých, opätovne použitých, recyklovaných a renovovaných výrobkov a softvérových programov s nízkou spotrebou energie prostredníctvom vytýčenia cieľov pre verejné obstarávanie; zdôrazňuje potenciálne prínosy nástroja na preverovanie udržateľnosti verejných súťaží s cieľom zabezpečiť ich súlad so záväzkami EÚ v oblasti klímy a bojovať proti environmentálne klamlivej reklame;

28.  zdôrazňuje úlohu, ktorú by ekologické a sociálne obstarávanie mohlo zohrávať pri skracovaní dodávateľských reťazcov, znižovaní závislosti od tretích krajín a podpore udržateľnosti v kľúčových odvetviach, ako sú odvetvia výroby liekov, energetiky a potravinárstva; vyzýva na účinnú reciprocitu vo verejnom obstarávaní s tretími krajinami a na zaručenie primeraného prístupu MSP, ako aj podnikov sociálneho hospodárstva k verejnému obstarávaniu, okrem iného zavedením preferenčných kritérií na vyhodnotenie ponúk;

29.  vyzýva členské štáty, aby využívali existujúce systémy EÚ na udržateľné obstarávanie, a v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby zlepšila svoje usmernenia a išla príkladom tým, že uverejní ciele a štatistiky týkajúce sa vplyvu ich obstarávania na životné prostredie; okrem toho žiada, aby inštitúcie EÚ a členské štáty mali povinnosť podávať správy, pokiaľ ide o ich udržateľné verejné obstarávanie, bez toho, aby sa vytvárala neodôvodnená administratívna záťaž, a pri dodržiavaní zásady subsidiarity;

Zodpovedný marketing a reklama

30.  zdôrazňuje, že spotrebitelia sú konfrontovaní so zavádzajúcimi tvrdeniami o environmentálnych vlastnostiach výrobkov a služieb online aj offline; odporúča preto, aby sa účinné monitorovanie tvrdení výrobcov a distribútorov týkajúcich sa životného prostredia vykonávalo pred uvedením výrobku alebo služby na trh a aby sa nedávno zmenená smernica 2005/29/ES presadzovala prostredníctvom iniciatívnych opatrení na boj proti zavádzajúcim praktikám; vyzýva Komisiu, aby vypracovala aktualizovanú metodiku jednotného vykonávania tejto smernice so zreteľom na tvrdenia týkajúce sa životného prostredia a aby poskytla usmernenia pre činnosti dohľadu nad trhom;

31.  požaduje vypracovanie jasných usmernení a noriem pre tvrdenia a záväzky týkajúce sa životného prostredia, ktoré sa premietnu do posilnených osvedčení o environmentálnej značke, a víta ohlásený legislatívny návrh na odôvodnenie tvrdení týkajúcich sa životného prostredia; odporúča posúdiť prípadnú potrebu vytvorenia verejného európskeho registra, ktorý by obsahoval povolené a zakázané tvrdenia týkajúce sa životného prostredia, ako aj podmienky a kroky, ktoré treba splniť na uplatnenie tvrdenia; dodáva, že poskytovanie transparentných, zodpovedných a presných informácií zvýši dôveru spotrebiteľov vo výrobky a v trhy, čo v konečnom dôsledku povedie k udržateľnejšej spotrebe;

32.  zdôrazňuje, že reklama má vplyv na úroveň a štruktúru spotreby a mala by podporovať udržateľné podnikanie a spotrebiteľské rozhodnutia; zdôrazňuje význam zodpovednej reklamy, ktorá rešpektuje verejné normy v oblasti životného prostredia a zdravia spotrebiteľov; zdôrazňuje, že súčasný regulačný rámec, ktorý rieši klamlivú reklamu, by mohol posilniť ochranu spotrebiteľa, najmä v prípade určitých kategórií spotrebiteľov považovaných za zraniteľných, a podporiť udržateľnú výrobu a spotrebu;

o
o   o

33.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
(3) Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 28.
(4) Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 60.
(6) Ú. v. EÚ C 433, 23.12.2019, s. 146.
(7) Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
(8) Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
(9) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 60.
(10) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 60, odôvodnenie S.
(11) Osobitný prieskum Eurobarometra č. 503 z decembra 2019 s názvom Postoje k vplyvu digitalizácie na každodenný život (Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives).
(12) Prieskum v mene Komisie z decembra 2015 s názvom Štúdia trhu spotrebiteľov o fungovaní právnych a obchodných záruk pre spotrebiteľov v EÚ.
(13) Rýchly prieskum Eurobarometra, správa č. 388 z júna 2014 s názvom Postoj Európanov k odpadovému hospodárstvu a efektívnemu využívaniu zdrojov (Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency).

Posledná úprava: 26. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia