Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2190(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0207/2020

Внесени текстове :

A9-0207/2020

Разисквания :

PV 23/11/2020 - 18
CRE 23/11/2020 - 18

Гласувания :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2020)0319

Приети текстове
PDF 197kWORD 64k
Сряда, 25 ноември 2020 г. - Брюксел
Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар
P9_TA(2020)0319A9-0207/2020

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2020 г. относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар (2019/2190(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите(1),

–  като взе предвид Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО на Съвета(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4),

–  като взе предвид регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011(5),

–   като взе предвид Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013 (Акт за киберсигурността)(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2020 г. относно автоматизираните процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и на свободното движение на стоки и услуги(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2019 г. относно всеобхватната европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2018 г. относно „Блокова верига: далновидна търговска политика“(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. относно пакета за единния пазар(11),

–  като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 октомври 2018 г. относно технологиите на разпределен регистър и блоквериги: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно „Европейски стандарти за 21-ви век“(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(15),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно Стратегията за единния пазар(16),

–  като взе предвид позицията си на първо четене от 15 април 2014 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17),

–  като взе предвид работната програма на Комисията за 2020 г., озаглавена „Съюз с по-големи амбиции“ (COM(2020)0037),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 19 февруари 2020 г. относно последиците от изкуствения интелект, интернет на нещата и роботиката за безопасността и отговорността (COM(2020)0064),

–   като взе предвид Бялата книга на Комисията от 19 февруари 2020 г. за изкуствения интелект – Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие (COM(2020)0065),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г. относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа (COM(2020)0067),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на правилата на единния пазар“ (COM(2020)0094),

–  като взе предвид Насоките относно етичните аспекти за надежден ИИ на експертната група на високо равнище (ЕГВР) по въпросите на изкуствения интелект (ИИ) на Комисията, публикувани на 8 април 2019 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 април 2019 г. относно изграждането на доверие в ориентирания към човека изкуствен интелект (COM(2019)0168),

–  като взе предвид доклада на ЕГВР по въпросите на ИИ на Комисията, озаглавен „Policy and investment recommendations for trustworthy AI“ (Препоръки относно политиката и инвестициите за надежден ИИ), публикуван на 26 юни 2019 г.,

–   като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A9-0207/2020),

А.  като има предвид, че единният пазар за стоки е един от най-важните икономически стълбове на ЕС и че търговията със стоки понастоящем генерира около една четвърт от БВП на ЕС и три четвърти от търговията в рамките на ЕС;

Б.  като има предвид, че Директивата относно общата безопасност на продуктите (Директива 2001/95/EC, ДОБП) е приета през 2001 г. и като има предвид, че навиците на потребителите при пазаруване са се променили поради нарастването на продажбите чрез електронна търговия; като има предвид, че предишният опит за реформиране на ДОБП, направен от Комисията през 2013 г., не беше успешен;

В.  като има предвид, че е неприемливо потребителите в ЕС да бъдат изложени на продукти, които не отговарят на изискванията за безопасност на ЕС или са незаконни поради други причини, като проблемите варират от използването на опасни химикали в продуктите до несигурен софтуер и други рискове за безопасността; като има предвид, че е необходима хоризонтална законодателна рамка, която да действа като предпазна мрежа и да увеличава защитата на потребителите, за да се постигне високо равнище на защита на здравето и безопасността на потребителите;

Г.  като има предвид, че търговията със стоки на единния пазар е свързана с динамиката на световната търговия със стоки и ефективността на веригите на доставки; като има предвид, че поради това е от съществено значение да се осигурят допълнителни ефективни и хармонизирани инструменти по външните граници на ЕС за откриване на опасни продукти, идващи от трети държави, и за предотвратяване на разпространението им на единния пазар, в полза на предприятията, които спазват правилата, и за осигуряване на подходяща и ефективна защита на правата на потребителите;

Д.  като има предвид, че гарантирайки безопасността на потребителите компетентните органи следва надлежно да прилагат принципа на предпазните мерки, особено по отношение на продукти с вградени в тях нови цифрови технологии, които биха могли да бъдат опасни;

Е.  като има предвид, че нововъзникващите технологии трансформират характеристиките на продуктите и трябва да бъдат взети предвид, за да се гарантира защитата на потребителите и правната сигурност без да се възпрепятстват иновациите; като има предвид, че докладът на Комисията относно последиците от изкуствения интелект, интернет на нещата и роботиката за безопасността и отговорността проправя пътя към постигането на тази цел;

Ж.  като има предвид, че броят на нотификациите за опасни продукти, които се получават чрез Европейския портал за безопасност (RAPEX), остава твърде висок, както и този на продажбите на опасни и несъответстващи на изискванията продукти, и като има предвид, че съответствието с нормативната уредба на ЕС, особено с правилата за безопасност на продуктите, включително по време на процеса на производство, допринася за безопасността на продуктите;

З.  като има предвид, че безопасността на продуктите по проект и по подразбиране е от съществено значение, тъй като включването на безопасността в процеса на проектиране може да повиши безопасността на продуктите, предлагани на пазара;

И.  като има предвид, че системата на ЕС за надзор на пазара обхваща предимно икономическите оператори, присъстващи на единния пазар, и като има предвид, че развитието на електронната търговия води до прякото предлагане на пазара на голям брой продукти от трети държави; като има предвид, че много от тези продукти обаче не отговарят на изискванията за безопасност на Европейския съюз и следователно рискуват да навредят на потребителите, които често не са осведомени за такива опасности;

Й.  като има предвид, че равнището на защита на потребителите не следва да зависи от това дали потребителят пазарува онлайн или във физически магазин и като има предвид, че доброволните инициативи на някои цифрови платформи и онлайн места за търговия в това отношение следва да бъдат насърчавани; като има предвид, че все още са необходими и други действия за осигуряването на достатъчна защита на потребителите, тъй като много продукти, продавани на онлайн местата за търговия, не съответстват на правилата за безопасност на ЕС, и като има предвид, че поради това е необходима по-широка регулаторна рамка, за да се гарантира отговорността на платформите;

К.  като има предвид, че проследимостта на продуктите по веригата на доставки е от съществено значение за подобряването на безопасността и защитата на потребителите;

Л.  като има предвид, че в ЕС голяма част от фалшифицираните стоки са оценени като опасни и са изложили на сериозен риск здравето и безопасността на потребителите;

1.  подчертава, че породената от COVID-19 криза показа, че за защитата на хората в ЕС е изключително важно да се осигури възможно най-високо равнище на безопасност на всички продукти, необходими за справяне с настоящата извънредната ситуация и с всички кризи, пред които ЕС може да се окаже изправен в бъдеще, особено по отношение на медицинските изделия и предпазните средства, продуктите, продавани онлайн и офлайн, и продуктите идващи от държави извън ЕС; подчертава в тази връзка необходимостта онлайн платформите и онлайн местата за търговия да предприемат проактивни мерки за справяне с подвеждащи практики и дезинформация относно продукти, продавани онлайн; призовава Комисията да обърне специално внимание на безопасността на медицинските изделия при обществените поръчки за доставки на оборудване, необходимо за справяне с кризи; отбелязва, че продуктите, основани на ИИ, интернет на нещата или роботика, могат да предложат решения, които да помогнат за справяне както със сегашната, така и с бъдещи кризи, които могат да подкопаят стратегическата позиция на ЕС; призовава следователно Комисията и държавите членки да засилят координираните си действия в рамките на нормативната уредба относно безопасността на продуктите и съответните ѝ мрежи;

Безопасност на всички продукти

2.  приветства Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара, но подчертава, че с изключение на проверките на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, регламентът се отнася само за продукти, попадащи в обхвата на законодателството на Съюза за хармонизация, докато около една трета от всички продукти, разпространявани в ЕС, попадат извън този обхват; настоятелно призовава Комисията да актуализира и установи съгласувани правила за надзор на пазара както по отношение на хармонизираните, така и по отношение на нехармонизираните продукти, предлагани онлайн или офлайн, за да могат те да изпълняват предназначението си в цифровата ера и за да се гарантират еднакви условия на конкуренция и да се подобри безопасността на продуктите;

3.  посочва необходимостта от привеждане на правилата за безопасност на продуктите в съответствие с новите реалности на пазара и с преминаването към цифрови технологии чрез приемането на мерки срещу възникващите рискове и заплахи за безопасността на потребителите, решаване на свързаните с тези рискове притеснения на потребителите относно сигурността и защита на правата на потребителите; отправя искане към Комисията да обърне внимание на предизвикателствата, свързани с нововъзникващи технологии, като ИИ, интернет на нещата, роботиката, триизмерния печат и други, при преразглеждането на ДОБП, както и да установи и запълни пропуските в съществуващото законодателство, като Директивата относно машините и Директивата за радиосъоръженията, като избягва дублирането на законодателство и гарантира последователен подход към безопасността на продуктите във всички специфични за отделни продукти законодателни актове, като например Директивата за детските играчки, за да се постигне най-високо равнище на безопасност за потребителите, като същевременно се премахнат потенциалните пречки пред разработването на революционни технологии;

4.  призовава Комисията да промени определенията за „продукт“ и „безопасен продукт“ при преразглеждането на ДОБП, съгласувано с евентуалното преразглеждане на други законодателни актове, като Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, така че определенията да отразяват сложността на нововъзникващите технологии, включително на продукти с вградени ИИ, интернет на нещата и роботика, самостоятелен софтуер или софтуер или актуализации, които водят до съществена промяна на продукта и до фактически нов продукт; настоятелно призовава Комисията да даде приоритет на потребителските права и правната сигурност на потребителите при преразглеждането на ДОБП;

5.  изразява убеждението си, че ИИ и други нововъзникващи технологии, вградени в продукти, могат да променят предназначението на продуктите и да се отразят върху тяхната безопасност след пускането им на пазара, по-специално в резултат на софтуерни актуализации или в случай на технологии за самообучение; настоятелно призовава Комисията да разгледа дали „пускането на пазара“ следва да остане решаващият момент, в който икономическият оператор трябва да гарантира безопасността на продукта, и подчертава, че продължаващото съответствие на продукта с действащото законодателство за безопасността на продуктите след инсталирането на софтуерни актуализации, може да е по-подходящ критерий в цифровата ера;

6.  изразява съгласие, че системите с ИИ следва да бъдат безопасни, за да бъдат надеждни, както се посочва в Насоките относно етичните аспекти за надежден ИИ на ЕГВР по въпросите на ИИ, изисква от Комисията да вземе изцяло предвид препоръките на ЕГВР ИИ и изразява съгласие, че потребителите трябва да бъдат информирани относно безопасността и сигурността на ИИ и продуктите, в които той е вграден; изразява убеждението си, че общият подход на равнище ЕС към ИИ е от решаващо значение за развитието на тази технология в ЕС; подчертава необходимостта от общо определение, което следва да се преразглежда периодично, за да бъде в съответствие с развитието на технологиите, както и от свързани с безопасността изисквания по отношение на ИИ, за да се избегне по-нататъшното фрагментиране на единния пазар в резултат на различаващи се национални законодателства; подчертава, че ЕС трябва да предприеме действия за създаване на рамка за инвестиции, инфраструктура за данни, научни изследвания и общи етични норми, която да повиши доверието на потребителите и предприятията, да гарантира по-ефективна и по-справедлива форма на защита на потребителите, да създаде правна сигурност, да подобри икономическата конкурентоспособност на ЕС и да стимулира създаването и развитието на стартиращи предприятия и предприятия, които извършват и използват научни изследвания в областта на ИИ; подчертава, че Комисията следва да прецени как технологиите в областта на ИИ и блоковите вериги биха могли да се използват за повишаване на безопасността на продуктите, например чрез разработването на оперативно съвместими бази данни относно нараняванията, причинени от опасни продукти, разпространявани на единния пазар;

7.  счита, че системите с ИИ, самостоятелни или вградени в продуктите, предлагат много възможности, и че те следва да използват висококачествени и непредубедени масиви от данни, за да бъдат надеждни и да насърчават защитата на потребителите; приветства поради това съобщението на Комисията относно изграждането на доверие в ориентирания към човека изкуствен интелект, в което се вземат предвид седемте ключови изисквания, определени в насоките на ЕГВР по въпросите на ИИ; посочва, че тези насоки следва също да се разгледат на международно равнище; подчертава, че Комисията следва да направи преглед на съществуващите стандарти в областта на ИИ и да се консултира със съответните заинтересовани страни, с оглед на установяване на необходимостта от нови стандарти, че следва да извършва периодична оценка на регулаторната рамка на ЕС, свързана с ИИ, за да се гарантира безопасността на продуктите и защитата на потребителите и данните, както и че следва да се намесва в области, в които е необходимо да се насърчи правната сигурност и да се гарантира хармонизирането на правилата в рамките на ЕС;

Съответствие с правилата за безопасност на продуктите

8.  подчертава, че една хармонизирана рамка, основана на оценка на риска, разработена въз основа на ясни и прозрачни критерии, ще допринесе за ефективността не само от административна гледна точка, по-специално за микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП), тъй като ще избегне непропорционалната тежест, но и по отношение на повишаването на безопасността на потребителите; поради това настоятелно призовава Комисията да продължи да хармонизира методологията и, заедно със съответните заинтересовани страни, да направи задълбочена оценка на осъществимостта на основани на риска схеми за оценка, като адаптира тяхното прилагане за продукти с високо ниво на риск, както и на механизми за оценка на съответствието, където такива все още не съществуват, за да се гарантира безопасността и сигурността още при проектирането или по подразбиране на продукти с вградени нововъзникващи технологии; подчертава необходимостта от гарантиране на последователен подход към прилагането на законодателството в областта на безопасността на продуктите и отбелязва, че може да възникне значителна асиметрия между разработването на продукти с вградени нововъзникващи технологии и способността на публичните органи да ги оценяват; подчертава следователно, че държавите членки следва да съгласуват – с подкрепата на Комисията – своите стратегии за управление на риска във връзка с ИИ в контекста на националните си стратегии за надзор на пазара, за да гарантират еднакви условия на конкуренция за всички икономически оператори;

9.  счита, че настоящите пропуски в съществуващата законодателна рамка оказват отрицателно въздействие върху правата на потребителите в ЕС и конкурентоспособността на дружествата от ЕС, по-специално на МСП и микропредприятията; настоятелно призовава Комисията да вземе предвид и принципа „Мисли първо за малките!“ при оценката на въздействието на бъдещото законодателство, което следва надлежно да отчита необходимостта от предоставяне на подкрепа на МСП, за да се намали тежестта, която тези мерки могат да създадат, и да се гарантира стабилна, предвидима и добре регулирана среда, в която МСП могат да извършват своята стопанска дейност;

10.  настоятелно призовава Комисията да разгледа възможни референтни показатели на ЕС за „експериментални регулаторни практики“ (regulatory sandboxes), без да се изоставя принципът на предпазните мерки, тъй като те могат да повишат безопасността на продуктите, като предоставят експертен принос за това как да се оценява съответствието на даден продукт с приложимото законодателство по съвременен начин; изтъква, че създаването на единна среда за изпитване и подобряване на технологии като ИИ ще помогне на европейските предприятия да преодолеят фрагментирането на единния пазар и ефективно да използват потенциала за растеж в целия ЕС; признава важната роля, която центровете за цифрови иновации могат да играят като действат едновременно като посредници между регулаторите и дружествата, помагайки на новосъздадените предприятия и малките и средни предприятия да се адаптират към новото законодателство и улеснявайки навлизането им на пазара;

11.  отправя искане към Комисията и държавите членки да вземат предвид поведението на автономно самообучение на ИИ през целия жизнен цикъл на продукта и да преценят осъществимостта на създаването на механизми за избягване на възникващи рискове; призовава задължителният човешки надзор да бъде опцията по подразбиране за високорискови продукти с ИИ и за разработването на ефективни проверки на високорисковите продукти с ИИ по цялата верига на доставки с надеждни и безпристрастни процедури, за да се гарантира безопасността на продуктите и правото на потребителите да изискват лична комуникация вместо комуникация с автоматизирани системи; подчертава, че силните права на потребителите подкрепят развитието на безопасни и иновативни продукти с ИИ;

12.  насърчава доставчиците на нововъзникващи технологии да интегрират механизми за безопасност и сигурност в тези технологии, включително механизми за саморегулиране и предотвратяване на качването на софтуер, който потенциално може да застраши безопасността на потребителите, да повишават осведомеността за свързаните с безопасността проблеми на своите продукти и да гарантират безопасността през целия жизнен цикъл на продуктите; изисква от Комисията да анализира дали дълготрайността и възможностите за повторна употреба, осъвременяване и поправка на продуктите могат да повлияят на тяхната безопасност; отбелязва обаче, че много от икономическите оператори не винаги упражняват ефективен контрол върху своите продукти по време на целия им жизнен цикъл и че няколко други страни може да отговарят за различни компоненти на продуктите;

13.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че в инфраструктурата за свързаност, включително в новите комуникационни технологии като 5G, ще бъдат вградени мерки за сигурност и неприкосновеност на личния живот по проект и по подразбиране, с цел повишаване на безопасността на свързаните продукти; подчертава, че рисковете, произтичащи от актуализации на софтуера, дефектни данни и загуба на свързаност, могат да доведат до рискове за безопасността и здравето, поради което настоятелно призовава Комисията да актуализира сегашното законодателство относно безопасността на продуктите, за да отговори на тези рискове;

14.  изразява убеждението си, че липсата на или слабата киберсигурност на свързаните устройства и взаимосвързаните услуги може да компрометира безопасността на продуктите и че за това трябва да се търси решение при хоризонталното преразглеждане на съответните правила и препоръки; следователно призовава Комисията да гарантира, че в обхвата на преразглеждането на ДОБП ще се вземат предвид свързаните с киберсигурността предизвикателства и нововъзникващи тенденции, като се полагат грижи всички устройства да се актуализират в съответствие с непрекъснато развиващите се уеб стандарти;

15.  подчертава факта, че Актът за киберсигурността на ЕС е един от основните инструменти за подобряване на киберсигурността на равнището на ЕС, но че се основава само на схема за доброволно сертифициране; призовава Комисията да прецени необходимостта както от схема на ЕС за сертифициране на киберсигурността на продуктите с вградени нововъзникващи технологии, като например ИИ, интернет на нещата и роботиката, в съответствие с регулаторната рамка на ЕС относно киберсигурността, като винаги се отчитат специфичните за различните сектори аспекти, така и необходимостта от разработване на съответни задължителни схеми за сертифициране на потребителски продукти, които да могат бързо да бъдат актуализирани, за да се адаптират към текущите рискове, без да се възпрепятстват иновациите; съответно призовава Комисията да прецени необходимостта от законодателство относно задължителни изисквания за киберсигурност и подходящи механизми за надзор на пазара;

Ефективен надзор над пазара

16.  подчертава липсата на финансови и човешки ресурси, пред които бяха изправени много органи за надзор на пазара в ЕС през последните няколко години, и насърчава Комисията и държавите членки, доколкото съответните им правомощия им позволяват, да увеличат ресурсите и експертния опит на своите органи за надзор на пазара, да засилят сътрудничеството помежду им и съвместните им действия, включително на трансгранично равнище и по отношение на онлайн местата за търговия, да подобрят ефикасността и ефективността на проверките, както и да осигурят подходящ персонал на органите за надзор на пазара, включително на митническите органи, за да могат да се идентифицират опасните продукти, особено от трети страни, и да се предотврати разпространението им на вътрешния пазар; подчертава в този контекст особеното значение на предоставянето на модерно оборудване на съответните органи, както и на гарантирането, че те използват иновативни технологии, и подчертава, че достъпът до съответната документация, като например свързана с безопасността на продуктите софтуерна документация и масиви от данни, е от ключово значение, за да могат органите за надзор на пазара да извършват своята дейност и да оценяват съответствието на продуктите с приложимите правила за безопасност;

17.  подчертава значението на програмата за единния пазар в контекста на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. за подкрепата и укрепването на ефективни органи за надзор на пазара при изпълнението на техните задачи в целия вътрешен пазар и за гарантиране на еднаквото прилагане на правилата за безопасност на продуктите в целия ЕС, така че на вътрешния пазар да се предлагат само безопасни и съответстващи на изискванията продукти, които предоставят високо равнище на защита на потребителите; във връзка с това отново призовава Комисията и Съвета да увеличат и предоставят подходящи ресурси и специален бюджетен ред и освен това призовава държавите членки да отделят достатъчно ресурси за своите митнически служби; настоятелно призовава междуинституционалните преговарящи страни да предотвратят намаляването на бюджетите за програмата за единния пазар на МФР и за митническите програми;

18.  подчертава, че въпреки че дейностите по надзор на пазара са насочени към защита на обществените интереси като цяло, докато фалшифицираните продукти са свързани със защитата на частните права върху интелектуалната собственост, съществува връзка между фалшифицираните продукти и рисковете за здравето и безопасността на потребителите; поради това настоятелно призовава Комисията да получи по-добра и по-ясна представа за явлението фалшифициране и за възможната роля, която органите за надзор на пазара и онлайн местата за търговия биха могли да играят за по-добрата защита на здравето и безопасността на потребителите в ЕС, включително чрез ефективно прилагане на митническото законодателство и хармонизиране на митническия контрол в целия ЕС; насърчава използването на нови технологии като изкуствения интелект и блоковата верига от органите за надзор на пазара, за да се гарантира, че анализът на данни може да се използва за намаляване на риска, подобряване на спазването на законодателството в областта на безопасността на продуктите и защита на потребителите срещу фалшифицирани продукти;

19.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да определят минимален процент на вземане на проби за изпитване; отправя искане към органите за надзор на пазара да провеждат специфични за сектора проверки по метода „таен клиент“, включително на онлайн местата за търговия, редовно или в избрани дни за провеждане на акция, подобно на тези, провеждани от мрежата за сътрудничество за защита на потребителите (CPC); добавя, че по-специално следва да се обърне внимание на категориите продукти, за които се получават най-много сигнали в RAPEX, като се предприемат подходящи ограничителни мерки в случай на установяване на риск; препоръчва тези мерки да бъдат солидно обосновани чрез инструменти за анализ на данните; подчертава, че е важно държавите членки да налагат ефективни санкции на нарушителите;

20.  призовава Комисията бързо да приеме актове за изпълнение в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1020, и по-специално член 25 от него, с които да определи показатели и техники за проверка на хармонизирани и нехармонизирани продукти и да включи минимални изисквания по отношение на проверките на продукти, въвеждани на пазара на Съюза, за да се гарантира последователно, ефективно и еднакво прилагане на правото на Съюза;

21.  подчертава, че продуктите, закупени директно от потребители от икономически оператори извън ЕС, трябва да подлежат на ефективен контрол, за да се гарантира тяхното съответствие с нормативната уредба на ЕС; призовава органите за надзор на пазара, в т.ч. митниците, да предприемат подходящи проверки на тези продукти; призовава Комисията да проучи възможността да се изисква от икономическите оператори извън ЕС да определят икономически оператор в ЕС за нехармонизирани продукти, който да предоставя на органите за надзор на пазара информация или документи, свързани с безопасността на продукта, и да си сътрудничи с тях, за да се гарантира, че са предприети коригиращи действия за отстраняване на случаите на несъответствие;

22.  отправя искане към Комисията да си сътрудничи с регулаторните органи на трети държави, да обменя с тях свързана с надзора на пазара информация за опасни продукти и да включи разпоредби, свързани с надзора на пазара и правоприлагането във всички споразумения на ЕС за свободна търговия, така че дружествата извън ЕС, които продават стоки на вътрешния пазар, да бъдат обект на същите изисквания за безопасност на продуктите като тези за дружествата от ЕС;

23.  настоятелно призовава Комисията да засили сътрудничеството между органите за защита на потребителите, органите за надзор на пазара, митническите органи и други съответни компетентни органи, както на равнище ЕС, така и на международно равнище, което да гарантира хармонизиран и еднакъв контрол на всички входни точки в Съюза, да позволи бърз трансфер на информация за опасни продукти, както и да засили координираността на мерките за правоприлагане, като например проверките за спазването на регулаторната рамка на ЕС и санкциите; в този контекст призовава Комисията и държавите членки да засилят взаимодействието между европейските и националните публични бази данни относно незаконните продукти; призовава Комисията, в рамките на Регламент (ЕС) 2019/1020, да даде възможност за използване на Информационната и комуникационна система за надзор на пазара, която следва да работи успоредно с Общата митническа система за управление на риска, с цел повишаване на нивото на сътрудничество и обмен на информация между държавите членки и Комисията;

24.  настоятелно призовава Комисията да даде приоритет на безопасността на продуктите в своя план за действие за митниците;

Безопасни продукти на онлайн местата за търговия

25.  подчертава, че на потребителите следва да се предлагат еднакво безопасни продукти, независимо дали покупката се извършва онлайн или офлайн, и признава Декларацията за безопасност на продуктите (Product Safety Pledge)(18) за онлайн местата за търговия, като същевременно подчертава нейния доброволен характер, ограниченото участие на пазарните оператори и липсата на детайлни ключови показатели за съдържателна оценка на усилията на подписалите я; призовава Комисията да насърчи други онлайн места за търговия да се присъединят към инициативата и да предоставят ясна информация на потребителите относно техните права и търговците на дребно, както и да направи оценка на ролята, която онлайн местата за търговия биха могли да играят за ограничаване на разпространението на опасни продукти, и да предложи задължителни правила относно задълженията и отговорностите на местата за търговия, установени в ЕС и извън него, като част от Акта за цифровите услуги, преразглеждането на ДОБП и всяко друго съответно законодателство;

26.  подчертава необходимостта от еднакви условия на конкуренция между платформите в ЕС и в трети държави по отношение на съответствието с правилата на ЕС относно безопасността на продуктите; призовава Комисията, заедно с органите за надзор на пазара, да проведе изследвания относно безопасността на продуктите от трети държави, да упражнява по-активен контрол върху онлайн местата за търговия и да увеличи тяхната отговорност; настоятелно призовава Комисията, в сътрудничество с потребителските организации и държавите членки, да информира по-добре потребителите относно възможните опасности, присъщи на несъответстващи на изискванията продукти от трети държави, закупени на онлайн места за търговия; приканва Комисията да изисква от онлайн местата за търговия, включително тези, установени в трети държави, да прилагат едни и същи правила за всички субекти, които предлагат продукти на потребителите в ЕС;

27.  отбелязва, че макар онлайн платформите, като например онлайн местата за търговия, да са донесли ползи както на търговците на дребно, така и на потребителите, чрез подобряване на възможностите за избор и понижаване на цените, едновременно с това се наблюдава нарастващ брой продавачи, особено от трети държави, които предлагат опасни или незаконни продукти на единния пазар, и поради тази причина призовава онлайн местата за търговия да реагират възможно най-бързо на уведомления от RAPEX и да си сътрудничат ефективно и проактивно с компетентните органи на държавите членки, като незабавно изтеглят от продажба опасни продукти и предприемат мерки за избягване на повторната им поява; изисква от Комисията да установи задължения, изискващи от онлайн местата за търговия да реагират ефективно на опасни продукти, включително като информират потребителите, ако са закупили опасен или несъответстващ по друг начин продукт; насърчава онлайн местата за търговия, когато организациите на потребителите се обръщат към тях, да отправят предупреждение за опасен продукт и да си сътрудничат с тях за оценка на потенциалния риск;

28.  отправя искане към Комисията и държавите членки да гарантират, че онлайн местата за търговия ще засилят своето сътрудничество чрез съвместни дейности помежду си и с компетентните органи, ще се консултират със системата RAPEX преди пускането на продукти на своите уебсайтове, незабавно ще отстраняват определени като опасни от RAPEX продукти, ще обменят информация за продавачи, които нарушават правилата, ще предприемат ефективни и разубеждаващи мерки срещу тях и техните вериги на доставки, ще въведат стабилна система за автентикация на стопанските потребители и ще разработят леснодостъпен за целия ЕС инструмент за потребителите за сигнализиране за опасни продукти;

29.  настоятелно призовава Комисията да оцени как онлайн местата за търговия биха подобрили своята взаимосвързаност със системата RAPEX, при условие, че последната бъде модернизирана и направена съвместима, например чрез програмен интерфейс, за да получава известия, че даден продукт е бил съобщен в системата и за да се гарантира, че предлаганите за продажба продукти са безопасни, като също така настоятелно призовава Комисията да изиска от онлайн местата за търговия да добавят връзка към RAPEX на своите уебсайтове, за да се повиши осведомеността относно тази платформа;

30.  отправя искане към Комисията да направи оценка на изискването онлайн платформите да въведат ефективни и подходящи гаранции за справяне с появата на реклами за опасни продукти, които не са в съответствие с регулаторната рамка на ЕС, включително реклами или подвеждащи гаранции и декларации, направени от доставчици или клиенти, и да придружи тази оценка със задълбочена оценка на въздействието на тези разпоредби, включително анализ на ефективността на разходите въз основа на пропорционалността за онлайн платформите;

31.  призовава Комисията да договори амбициозно споразумение на СТО за електронната търговия, за да се подобри спазването на правилата за безопасност на продуктите онлайн на равнище ЕС и международно равнище;

Програма на Комисията за стандарти за 2020 г. и проследимост

32.  приветства факта, че програмата на ЕС за стандартизация за 2020 г. разглежда предизвикателствата, възникващи в рамките на цифровия единен пазар, като ИИ, интернет на нещата, защитата на данните, включително на здравните данни, киберсигурността и автоматизираната мобилност; отправя искане към Комисията да възложи мандат на Европейския комитет по стандартизация, Европейския комитет за стандартизация в електротехниката и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията да подкрепят процеса на оформяне на хармонизирани стандарти, включително за традиционните сектори, които преди това не са използвали ИТ, за да се гарантира безопасното използване на нови и оперативно съвместими цифрови технологии на единна основа в целия ЕС; подчертава, че следва да се разработят стандарти, по-специално по отношение на определени категории продукти, като лични предпазни средства, така че да се гарантира най-високо равнище на безопасност за мъжете и жените; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят участието в дейностите по стандартизация на всички съответни заинтересовани страни, включително сдруженията на потребителите и предприятията;

33.  подчертава, че ефективната и ефикасна проследимост по веригата на доставки е от ключово значение за подобряването на безопасността и качеството на продуктите в съответствие с регулаторната рамка на ЕС и защитата на потребителите в ЕС, тъй като ясната и надеждна информация за продуктите предотвратява несигурността за потребителите, включително на хората с увреждания, дава им възможност да направят информиран избор въз основа на съответната информация и позволява на органите за надзор на пазара да извършват своите дейности; отправя искане към Комисията да направи съответната актуализация на правилата относно изискванията за проследимост на нехармонизираните продукти;

34.  отправя искане към Комисията да направи оценка на това как технология на разпределения регистър като блокверигата би могла да повиши безопасността на продуктите чрез подобряване на проследимостта на продуктите по цялата верига на доставки, включително чрез тяхната стандартизация; подчертава, че разработването на солидна и надеждна електронна информация би направило проверките от страна на органите за надзор на пазара по-прости и по-ефективни;

Изтегляне от пазара

35.  отбелязва, че потребителите реагират слабо на съобщенията за изтегляне от пазара на продукти и че опасни продукти продължават да се използват, въпреки съобщенията за изтеглянето им от пазара; отправя искане към Комисията да публикува насоки на разбираем език относно процедурите за изтегляне от пазара, включително контролен списък с конкретни изисквания, както и да предостави ясна информация относно целевите показатели, използвани от органите за надзор на пазара, за да се увеличи броят на достигнатите потребители, като същевременно се взема предвид, че МСП и в частност микропредприятията може да се нуждаят от допълнителна помощ, за да се справят с насоките;

36.  отправя искане към търговците на дребно, онлайн местата за търговия и сдруженията на потребителите да играят по-голяма роля при изтеглянето на опасни продукти, закупени онлайн или офлайн, като предоставят подходяща и надеждна информация на потребителите, и призовава търговците на дребно и онлайн местата за търговия да гарантират, че продуктите се изтеглят бързо от онлайн местата за търговия и щандовете и се изтеглят от потребителите; призовава Комисията и държавите членки да изискват от онлайн местата за търговия да въведат ефективни механизми, за да се гарантира, че те могат да достигнат до своите потребители, купувачи и продавачи, независимо дали са физически лица или предприятия, за да ги информират възможно най-бързо при необходимост от изтегляне; изисква от Комисията да оцени как новите технологии и алгоритми могат да направят този процес по-ефективен и да гарантира, че са достигнати по-голям брой засегнати потребители;

37.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да засилят трансграничния обмен на най-добри практики по отношение на изтеглянето от пазара на продукти, да обмислят повишаване на равнищата на регистриране на продуктите, така че да се улесни установяването и активното информиране на засегнатите потребители, дори при трансгранични покупки, и да дадат възможност на икономическите оператори да използват данни, като схеми за лоялни клиенти, за да достигат до потребителите, без да нарушават правилата на Общия регламент относно защитата на данните; призовава асоциациите на потребителите да засилят своето сътрудничество с органите за надзор на пазара във връзка с процедурите за изтегляне от пазара, като изреждат на своите уебсайтове продуктите, идентифицирани като опасни в системата RAPEX;

38.  призовава Комисията и държавите членки да изготвят опростен и хармонизиран отчет за обратна връзка при изтегляне от пазара на продукти от икономически оператори, който да се представя на органите за надзор на пазара, за да се оцени ефективността на изтеглянето;

o
o   o

39.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 11, 15.1..2002 г., стр. 4.
(2) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.
(3) OB L 91, 29.3.2019 г., стр. 1.
(4) ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.
(5) ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1.
(6) ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.
(7) ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 15.
(8) Приети текстове, P9_TA(2020)0032.
(9) Приети текстове, P8_TA(2019)0081.
(10) ОВ C 388, 13.11.2020 г., стр. 141.
(11) ОВ C 388, 13.11.2020 г., стр. 39.
(12) ОВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 179.
(13) ОВ C 11, 13.1.2020 г., стр. 7.
(14) ОВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 2.
(15) ОВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 60.
(16) ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 112.
(17) ОВ С 443, 22.12.2017 г., стр. 722.
(18) Декларацията за безопасност на продуктите е доброволен ангажимент, поеман от онлайн местата за търговия по отношение на безопасността на нехранителни потребителски продукти, продавани онлайн от продавачи трети държави от юни 2018 г.

Последно осъвременяване: 26 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност