Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2190(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0207/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0207/2020

Keskustelut :

PV 23/11/2020 - 18
CRE 23/11/2020 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0319

Hyväksytyt tekstit
PDF 169kWORD 52k
Keskiviikko 25. marraskuuta 2020 - Bryssel Väliaikainen painos
Tuoteturvallisuus sisämarkkinoilla
P9_TA-PROV(2020)0319A9-0207/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2020 tuoteturvallisuudesta sisämarkkinoilla (2019/2190(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY(1),

–  ottaa huomioon tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta 9. heinäkuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY(2),

–  ottaa huomioon toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta 19. maaliskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/515(3),

–  ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012(4),

–  ottaa huomioon markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020(5),

–  ottaa huomioon toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa 6. heinäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1148(6),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISAsta ja tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista sekä asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta 17. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/881 (kyberturvallisuusasetus)(7),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2020 antamansa päätöslauselman automatisoiduista päätöksentekoprosesseista: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen(8),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta(9),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman lohkoketjusta: tulevaisuuteen suuntautuva kauppapolitiikka(10),

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2018 antamansa päätöslauselman sisämarkkinapaketista(11),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 antamansa väliaikaisen mietinnön monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi(12),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman hajautetun tilikirjan teknologiasta ja lohkoketjuista: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla(13),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman eurooppalaisesta standardoinnista 2000-luvulla(14),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman tuotteiden käyttöiän pidentämisestä: kuluttajien ja yritysten saama hyöty(15),

–  ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman sisämarkkinastrategiasta(16),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014 vahvistamansa kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 antamiseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY kumoamisesta(17),

–  ottaa huomioon komission työohjelman 2020 ”Kunnianhimoisempi unioni” (COM(2020)0037),

–  ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission kertomuksen tekoälyn, esineiden internetin ja robotiikan vaikutuksista turvallisuuteen ja vastuuvelvollisuuteen (COM(2020)0064),

–  ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission valkoisen kirjan ”Tekoäly – Eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen” (COM(2020)0065),

–  ottaa huomioon 19. helmikuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa” (COM(2020)0067),

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamista koskevasta pitkän aikavälin toimintasuunnitelmasta (COM(2020)0094),

–  ottaa huomioon tekoälyä käsittelevän komission korkean tason asiantuntijaryhmän 8. huhtikuuta 2019 julkaisemat luotettavaa tekoälyä koskevat eettiset suuntaviivat,

–  ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Luottamuksen rakentaminen ihmiskeskeiseen tekoälyyn” (COM(2019)0168),

–  ottaa huomioon tekoälyä käsittelevän komission korkean tason asiantuntijaryhmän 26. kesäkuuta 2019 julkaisemat luotettavaan tekoälyyn liittyviä toimintapolitiikkoja ja investointeja koskevat suositukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A9-0207/2020),

A.  toteaa, että tavaroiden sisämarkkinat muodostavat yhden EU:n talouden tärkeimmistä kulmakivistä ja että tavarakauppa tuottaa tällä hetkellä noin neljänneksen EU:n BKT:stä ja sen osuus EU:n sisäisestä kaupasta on kolme neljäsosaa;

B.  toteaa, että yleistä tuoteturvallisuutta koskeva direktiivi (direktiivi 2001/95/EY) hyväksyttiin vuonna 2001 ja että kuluttajien ostotottumukset ovat sen jälkeen muuttuneet sähköisen kaupankäynnin myyntimäärien kasvun myötä; toteaa, että komission aiempi yritys vuonna 2013 uudistaa yleistä tuoteturvallisuutta koskevaa direktiiviä epäonnistui;

C.  pitää mahdottomana hyväksyä sitä, että EU:n kuluttajat altistuvat tuotteille, jotka eivät ole EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisia tai jotka ovat muuten laittomia, ja toteaa, että tähän liittyvät ongelmat vaihtelevat vaarallisten kemikaalien käytöstä tuotteissa vaarallisiin ohjelmistoihin ja muihin turvallisuusriskeihin; katsoo, että tarvitaan horisontaalinen lainsäädäntökehys, joka toimii turvaverkkona ja tehostaa kuluttajansuojaa, jotta saavutetaan kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelun korkea taso;

D.  toteaa, että sisämarkkinoilla käytävä tavarakauppa liittyy maailmanlaajuisen tavarakaupan dynamiikkaan ja toimitusketjujen tehokkuuteen; katsoo, että siksi on keskeisen tärkeää varmistaa, että EU:n ulkorajoilla otetaan käyttöön aiempaa tehokkaammat ja yhdenmukaistetut välineet kolmansista maista tulevien vaarallisten tuotteiden havaitsemiseksi ja niiden liikkumisen sisämarkkinoilla estämiseksi, jotta sääntöjä noudattavat yritykset menestyvät ja kuluttajien oikeuksia voidaan suojella tuloksekkaasti;

E.  katsoo, että toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava asianmukaisesti huomioon ennalta varautumisen periaate toteuttaessaan toimenpiteitä kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi ja että tämä koskee erityisesti tuotteita, joihin on sisällytetty uutta digitaaliteknologiaa ja jotka voivat olla vaarallisia;

F.  toteaa, että kehitteillä olevat uudet teknologiat muuttavat tuotteiden ominaisuuksia ja että niihin on puututtava kuluttajansuojan ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi innovointia haittaamatta; toteaa, että komission kertomus tekoälyn, esineiden internetin ja robotiikan vaikutuksista turvallisuuteen ja vastuuvelvollisuuteen valmistelee tietä tälle;

G.  toteaa, että EU:n Safety Gate -verkkosivuston (RAPEX) kautta ilmoitettujen vaarallisten tuotteiden määrä sekä vaarallisten ja vaatimustenvastaisten tuotteiden myynti on edelleen hyvin suuri, ja katsoo, että EU:n sääntelykehyksen ja erityisesti tuoteturvallisuussääntöjen noudattaminen, myös valmistusprosessin aikana, takaa osaltaan tuotteiden turvallisuuden;

H.  toteaa, että sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tuoteturvallisuus on olennaisen tärkeää, koska turvallisuuden huomioon ottaminen suunnitteluvaiheessa voi parantaa markkinoille saatettujen tuotteiden turvallisuutta;

I.  ottaa huomioon, että EU:n markkinavalvontajärjestelmä keskittyy pääasiassa sisämarkkinoilla läsnä oleviin talouden toimijoihin ja että sähköisen kaupankäynnin kehitys johtaa siihen, että kolmansista maista saatetaan suuri määrä tuotteita suoraan markkinoille; toteaa, että monet näistä tuotteista eivät kuitenkaan täytä Euroopan unionin turvallisuusvaatimuksia ja saattavat tästä syystä vahingoittaa kuluttajia, jotka ovat usein tietämättömiä näistä vaaroista;

J.  katsoo, että kuluttajansuojan taso ei saisi riippua siitä, onko kyseessä kuluttajakauppa verkossa vai fyysisessä kaupassa, ja että joidenkin digitaalisten alustojen ja verkossa toimivien markkinapaikkojen käynnistämien vapaaehtoisten aloitteiden edistämistä olisi jatkettava; katsoo, että kuluttajien suojelemiseksi riittävässä määrin tarvitaan vielä muita toimia, sillä monet verkossa toimivilla markkinapaikoilla myytävät tuotteet eivät ole EU:n turvallisuussääntöjen mukaisia, ja katsookin, että sääntelykehystä on laajennettava, jotta varmistetaan verkkoalustojen vastuu ja korvausvastuu;

K.  toteaa, että tuotteiden jäljitettävyys toimitusketjussa on olennaisen tärkeä seikka kuluttajien turvallisuuden ja suojelun parantamiseksi;

L.  toteaa, että EU:ssa suuri määrä väärennettyjä tavaroita on ilmoitettu vaarallisiksi ja ne aiheuttivat vakavan riskin kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle;

1.  korostaa covid-19-kriisin osoittaneen, että unionin kansalaisten suojelemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaikkien tämän hätätilanteen ja muiden EU:lle tulevaisuudessa mahdollisesti haasteita aiheuttavien kriisien ratkaisemiseksi tarvittavat tuotteet ovat mahdollisimman turvallisia ja että tämä koskee erityisesti lääkinnällisiä laitteita ja suojalaitteita, verkossa ja muualla kuin verkossa myytyjä tuotteita sekä EU:n ulkopuolelta tulevia tuotteita; korostaa siksi, että verkkoalustojen ja verkossa toimivien markkinapaikkojen on toteutettava ennakoivia toimenpiteitä verkossa myytäviä tuotteita koskevien harhaanjohtavien käytäntöjen ja disinformaation torjumiseksi; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota lääkinnällisten laitteiden turvallisuuteen hankkiessaan kriisivälinetarvikkeita; toteaa, että tekoälyyn, esineiden internetiin tai robotiikkaan perustuvat tuotteet voivat tarjota ratkaisuja, jotka auttavat torjumaan Euroopan strategista asemaa mahdollisesti heikentäviä nykyisiä ja tulevia kriisejä; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan koordinoituja toimiaan tuoteturvallisuuskehyksessä ja siihen liittyvissä verkostoissa;

Kaikkien tuotteiden turvallisuus

2.  suhtautuu myönteisesti markkinavalvonnasta annettuun asetukseen (EU) 2019/1020 mutta korostaa, että unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksia lukuun ottamatta sitä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, jotka kuuluvat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin, kun taas noin kolmannes kaikista EU:ssa liikkuvista tuotteista on yhdenmukaistamattomia tuotteita; kehottaa komissiota päivittämään ja ottamaan käyttöön yhdenmukaisia markkinavalvontasääntöjä, jotka koskevat niin yhdenmukaistettuja kuin yhdenmukaistamattomia, verkossa tai verkon ulkopuolella markkinoille saatettuja tuotteita, ja tekemään niistä digitaaliaikaan soveltuvia, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja parannetaan tuoteturvallisuutta;

3.  huomauttaa, että tuoteturvallisuussäännöt on mukautettava uusiin markkinarealiteetteihin ja digitaaliseen muutokseen torjumalla kuluttajien turvallisuuteen kohdistuvia uusia riskejä ja uhkia, puuttumalla kuluttajien asiaan liittyviin turvallisuushuoliin ja suojelemalla heidän oikeuksiaan; pyytää komissiota käsittelemään kehitteillä oleviin teknologioihin, kuten tekoälyyn, esineiden internetiin, robotiikkaan, 3D-tulostukseen ja muihin teknologioihin, liittyviä haasteita yleistä tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin tarkistamisen yhteydessä ja yksilöimään nykyisen lainsäädännön, kuten konedirektiivin ja radiolaitedirektiivin, puutteet ja korjaamaan ne välttäen samalla päällekkäistä lainsäädäntöä ja varmistaen johdonmukaisen lähestymistavan soveltamisen tuoteturvallisuuteen kaikessa alakohtaisessa lainsäädännössä, kuten leludirektiivissä ja muussa tuotekohtaisessa lainsäädännössä, jotta saavutetaan kuluttajien turvallisuuden korkein mahdollinen taso ja poistetaan mahdolliset murroksellisten teknologioiden kehittämisen esteet;

4.  kehottaa komissiota määrittelemään uudelleen käsitteet ”tuote” ja ”turvallinen tuote” yleistä tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin tarkistamisen yhteydessä koordinoidusti muiden säädösten, kuten tuotevastuudirektiivin, mahdollisen tarkistamisen kanssa siten, että määritelmissä otetaan huomioon kehitteillä olevien uusien teknologioiden, myös tekoälyä, esineiden internetiä ja robotiikkaa sisältävien tuotteiden, erillisten ohjelmistojen ja ohjelmistojen moninaisuus ja päivitykset, jotka aiheuttavat huomattavia muutoksia tuotteeseen ja johtavat tosiasiallisesti uuteen tuotteeseen; kehottaa komissiota asettamaan etusijalle kuluttajien oikeudet ja kuluttajien oikeusvarmuuden, kun se tarkistaa yleistä tuoteturvallisuutta koskevaa direktiiviä;

5.  on vakuuttunut, että tekoäly ja muut tuotteisiin sisällytetyt kehitteillä olevat teknologiat voivat muuttaa tuotteiden tarkoitusta ja vaikuttaa tuotteiden turvallisuuteen sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille, erityisesti ohjelmistopäivitysten tai itseoppivan teknologian seurauksena; kehottaa komissiota harkitsemaan, onko tarkoituksenmukaista noudattaa edelleen lähestymistapaa, jonka mukaan ”markkinoille saattaminen” katsotaan ratkaisevaksi hetkeksi talouden toimijalta vaadittavan tuotteen turvallisuuden takaamisen kannalta; toteaa, että sen edellyttäminen, että tuote täyttää edelleen asiaan liittyvässä tuoteturvallisuuslainsäädännössä asetetut vaatimukset myös ohjelmiston asentamisen jälkeen, voisi olla tarkoituksenmukaisempi lähestymistapa digitaalisella aikakaudella;

6.  yhtyy näkemykseen, että tekoälyjärjestelmien olisi oltava turvallisia ollakseen luotettavia, kuten korkean tason asiantuntijaryhmä totesi luotettavaa tekoälyä koskevissa eettisissä suuntaviivoissaan; pyytää komissiota ottamaan korkean tason asiantuntijaryhmän suositukset täysimääräisesti huomioon ja on yhtä mieltä siitä, että kuluttajille on tiedotettava tekoälyn ja tekoälyä sisältävien tuotteiden turvallisuudesta; on vakuuttunut, että tekoälyä koskeva EU:n laajuinen lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä tämän teknologian kehittämiseksi EU:ssa; korostaa, että tarvitaan yhteinen määritelmä, jota olisi tarkistettava säännöllisesti, jotta se voidaan mukauttaa teknologian kehitykseen, sekä tekoälyä koskevia turvallisuusvaatimuksia, jotta vältetään kansallisten lainsäädäntöjen eroista johtuva sisämarkkinoiden pirstoutuminen entisestään; korostaa, että EU:n on ryhdyttävä toimiin sellaisen kehyksen luomiseksi investoinneille, datainfrastruktuurille, tutkimukselle ja yhteisille eettisille normeille, joka lisäisi kuluttajien ja yritysten luottamusta, varmistaisi tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman kuluttajansuojan, loisi oikeusvarmuutta, parantaisi EU:n taloudellista kilpailukykyä ja kannustaisi perustamaan ja kehittämään tekoälyä koskevaa tutkimusta tekeviä ja hyödyntäviä startup-yrityksiä ja muita yrityksiä; korostaa, että komission olisi arvioitava, miten tekoäly- ja lohkoketjuteknologiaa voitaisiin käyttää parantamaan tuoteturvallisuutta esimerkiksi kehittämällä yhteentoimivia tietokantoja sisämarkkinoilla liikkuvien vaarallisten tuotteiden aiheuttamista vahingoista;

7.  katsoo, että tekoälyjärjestelmät, olivatpa ne erillisiä tai tuotteeseen sisällytettyjä, tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia ja että niissä olisi käytettävä korkealaatuisia ja puolueettomia datajoukkoja, jotta ne olisivat luotettavia ja edistäisivät kuluttajansuojaa; on siksi tyytyväinen luottamuksen rakentamisesta ihmiskeskeiseen tekoälyyn annettuun komission tiedonantoon, jossa on otettu huomioon korkean tason asiantuntijaryhmän laatimissa ohjeissa määritetyt seitsemän keskeistä vaatimusta, toteaa, että nämä suuntaviivat olisi otettava huomioon myös kansainvälisellä tasolla; korostaa, että komission olisi seulottava nykyiset tekoälystandardit ja kuultava asiaan liittyviä sidosryhmiä arvioidakseen, mitä uusia standardeja tarvitaan, ja arvioitava säännöllisesti tekoälyyn liittyvää eurooppalaista sääntelykehystä tuoteturvallisuuden sekä kuluttajan- ja tietosuojan varmistamiseksi; painottaa lisäksi, että komission olisi toteutettava toimia aloilla, joilla ne ovat tarpeen oikeusvarmuuden edistämiseksi ja sääntöjen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi EU:ssa;

Tuoteturvallisuussääntöjen noudattaminen

8.  korostaa, että selkeiden ja avoimien kriteereiden perusteella suunniteltu yhdenmukaistettu riskiperusteinen arviointikehys on tarkoituksenmukainen paitsi hallinnolliselta kannalta erityisesti mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) osalta, koska sen ansiosta vältetään kohtuuttomat rasitteet, mutta myös kuluttajien turvallisuuden parantamisen kannalta; kehottaa siksi komissiota yhdenmukaistamaan edelleen menetelmiä ja arvioimaan yhdessä asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa perusteellisesti riskiperusteisten arviointijärjestelmien toteutettavuutta siten, että niiden soveltaminen mukautetaan korkean riskitason tuotteisiin, sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimekanismien toteutettavuutta, jos niitä ei vielä ole, jotta voidaan varmistaa kehitteillä olevaa teknologiaa sisältävien tuotteiden sisäänrakennettu turvallisuus tai oletusarvoinen turvallisuus; korostaa tarvetta varmistaa johdonmukainen lähestymistapa tuoteturvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanoon ja toteaa, että kehitteillä olevaa teknologiaa sisältävien tuotteiden kehityksen ja viranomaisten kyvyn arvioida sitä välillä voi olla huomattava epäsuhta; korostaa siksi, että jäsenvaltioiden olisi koordinoitava – komission tuen avulla – tekoälyä koskevia riskinhallintastrategioitaan kansallisten markkinavalvontastrategioidensa yhteydessä, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille talouden toimijoille;

9.  katsoo, että voimassa olevan oikeudellisen kehyksen nykyiset puutteet vaikuttavat kielteisesti eurooppalaisten kuluttajien oikeuksiin ja EU:n yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukykyyn; kehottaa komissiota ottamaan huomioon myös ”pienet ensin” -periaatteen, kun se arvioi tulevan lainsäädännön vaikutuksia, ja katsoo, että siinä olisi otettava asianmukaisesti huomioon tarve tukea pk-yrityksiä, jotta voidaan vähentää näiden toimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamaa rasitetta ja varmistaa vakaa, ennakoitavissa oleva ja asianmukaisesti säännelty toimintaympäristö, jossa pk-yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaansa;

10.  kehottaa komissiota ennalta varautumisen periaatteesta luopumatta harkitsemaan EU:n vertailuarvojen määrittämistä sääntelyn virtuaalisille testauspaikoille ottaen huomioon, että niiden avulla voidaan parantaa tuotteiden turvallisuutta antamalla asiantuntijoille mahdollisuus esittää näkemyksensä siitä, miten tuotteen vaatimustenmukaisuutta sovellettavan lainsäädännön suhteen voidaan arvioida nykyaikaisella tavalla; huomauttaa, että yhtenäisen ympäristön luominen teknologioiden, kuten tekoälyn, testaamista ja parantamista varten auttaa EU:n yrityksiä selviytymään sisämarkkinoiden pirstoutumisesta ja hyödyntämään tehokkaasti kasvupotentiaalia kaikkialla EU:ssa; toteaa, että digitaali-innovointikeskittymät ovat tärkeässä asemassa, sillä ne voivat samanaikaisesti toimia sääntelyviranomaisten ja yritysten välisinä välittäjinä, auttaa startup-yrityksiä sekä pk-yrityksiä sopeutumaan uuteen lainsäädäntöön sekä helpottaa markkinoille tuloa;

11.  pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon tekoälyn itsenäisen itseoppivan käyttäytymisen tuotteen käyttöiän aikana sekä arvioimaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön kehittyvien riskien ehkäisemistä koskevia mekanismeja; kehottaa asettamaan pakollisen ihmisen suorittaman valvonnan oletusvaihtoehdoksi suuririskisille tekoälytuotteille ja kehittämään suuririskisiä tekoälytuotteita varten koko toimitusketjussa luotettavin ja puolueettomin menettelyin toteutettavia vaikuttavia tarkastuksia, joilla varmistetaan tuoteturvallisuus ja kuluttajien oikeus vaatia henkilökohtaista viestintää sen sijaan, että he kommunikoisivat automatisoitujen järjestelmien kanssa; korostaa, että vahvoilla kuluttajien oikeuksilla tuetaan turvallisten ja innovatiivisten tekoälytuotteiden kehittämistä;

12.  kannustaa kehitteillä olevien teknologioiden tarjoajia sisällyttämään teknologioihinsa turvallisuusmekanismeja, myös itsestään korjautumisen mekanismeja, joilla estetään kuluttajien turvallisuuden mahdollisesti vaarantavien ohjelmistojen lataaminen verkkoon, lisätään tietoisuutta tuotteiden turvallisuusongelmista sekä varmistetaan tuotteiden turvallisuus koko niiden elinkaaren ajan ja parannetaan sitä; pyytää komissiota arvioimaan, voiko tuotteen kestävyys, uudelleenkäytettävyys, päivitettävyys ja korjattavuus vaikuttaa sen turvallisuuteen; panee kuitenkin merkille, että monet talouden toimijat eivät aina tehokkaasti valvo tuotteitaan koko niiden elinkaaren ajan ja että monet muut osapuolet saattavat olla vastuussa tuotteen eri osista;

13.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että liitettävyysinfrastruktuuriin, myös uusiin viestintäteknologioihin, kuten 5G, on sisällytetty sisäänrakennettu ja oletusarvoinen turvallisuus ja yksityisyyden suoja verkkoon liitettyjen tuotteiden turvallisuuden parantamiseksi; korostaa, että ohjelmistopäivityksistä, virheellisestä datasta ja yhteyksien katkeamisesta johtuvat riskit voivat aiheuttaa turvallisuus- ja terveysriskejä, ja kehottaa komissiota saattamaan voimassa olevan lainsäädännön ajan tasalle kyseisten riskien torjumiseksi;

14.  on vakuuttunut siitä, että verkkoon liitettyjen laitteiden ja toisiinsa kytköksissä olevien palveluiden olematon tai heikko kyberturvallisuus voi vaarantaa tuoteturvallisuuden ja että tähän on puututtava asiaa koskevien sääntöjen ja suositusten kokonaisvaltaisen tarkistamisen yhteydessä; kehottaa siksi komissiota huolehtimaan siitä, että yleistä tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin tarkistamisen laajuus kattaa myös kyberturvallisuuteen liittyvät haasteet ja uudet suuntaukset varmistamalla, että kaikki laitteet pysyvät alan jatkuvasti kehittyvien verkkostandardien mukaisina;

15.  korostaa, että EU:n kyberturvallisuusasetus on yksi tärkeimmistä välineistä kyberturvallisuuden parantamiseksi EU:n tasolla, mutta se perustuu ainoastaan vapaaehtoiseen sertifiointijärjestelmään; kehottaa komissiota arvioimaan sekä tarvetta ottaa käyttöön EU:n kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä, joka kattaa kehitteillä olevia uusia teknologioita, kuten tekoälyä, esineiden internetiä ja robotiikkaa, sisältävät tuotteet EU:n kyberturvallisuutta koskevan kehyksen mukaisesti ja jossa otetaan aina huomioon alakohtaiset näkökohdat, että tarvetta kehittää kuluttajatuotteita varten vastaavia pakollisia sertifiointijärjestelmiä, joita voidaan päivittää nopeasti, jotta nykyisiin riskeihin voidaan mukautua innovointia haittaamatta; kehottaakin komissiota arvioimaan, edellyttävätkö pakolliset kyberturvallisuusvaatimukset ja asianmukaiset markkinavalvontamekanismit lainsäädännön antamista;

Tehokas markkinavalvonta

16.  korostaa, että EU:ssa monet markkinavalvontaviranomaiset ovat viime vuosina kärsineet varojen ja henkilöresurssien puutteesta, ja kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään toimivaltuuksiensa suomien mahdollisuuksien mukaisesti markkinavalvontaviranomaistensa resursseja ja asiantuntemusta, tehostamaan niiden yhteistyötä ja kehittämään yhteisiä toimia, myös rajat ylittävällä tasolla ja verkossa toimivien markkinapaikkojen osalta, parantamaan tarkastusten tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja varmistamaan, että markkinavalvontaviranomaisilla, tulliviranomaiset mukaan luettuina, on riittävästi henkilöstöä, jotta ne pystyvät tunnistamaan vaaralliset tuotteet ja erityisesti kolmansista maista tulevat vaaralliset tuotteet ja estämään niiden liikkumisen sisämarkkinoilla; korostaa tässä yhteydessä, että on erityisen tärkeää, että asianomaisille viranomaisille tarjotaan nykyaikaisia laitteita ja varmistetaan, että viranomaiset käyttävät innovatiivisia teknologioita, ja korostaa, että asiaan liittyvien asiakirjojen, kuten tuoteturvallisuutta koskeva ohjelmiston dokumentaatio ja tuoteturvallisuuteen liittyvät datajoukot, saatavuus on keskeistä, jotta markkinavalvontaviranomaiset voivat suorittaa tehtävänsä ja arvioida, ovatko tuotteet asiaan liittyvien turvallisuussääntöjen mukaisia;

17.  korostaa monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027 sisällytettävän sisämarkkinaohjelman merkitystä tehokkaiden markkinavalvontaviranomaisten tukemisessa ja vahvistamisessa niiden hoitaessa tehtäviään sisämarkkinoilla sekä tuoteturvallisuussääntöjen yhtenäisen täytäntöönpanon varmistamisessa kaikkialla unionissa, jotta sisämarkkinoilla asetetaan saataville vain turvallisia ja vaatimustenmukaisia tuotteita, jotka tarjoavat korkeatasoisen kuluttajansuojan; toistaa tässä yhteydessä komissiolle ja neuvostolle esittämänsä kehotuksen osoittaa riittävät resurssit ja lisätä niitä ja luoda erityinen budjettikohta, ja kehottaa lisäksi jäsenvaltioita osoittamaan riittävästi resursseja tullihallinnoilleen; kehottaa toimielinten välisten neuvottelujen osapuolia estämään monivuotisen rahoituskehyksen sisämarkkinaohjelman ja tulliohjelmien määrärahojen vähentämisen;

18.  korostaa, että vaikka markkinavalvontatoimilla pyritään suojelemaan yleistä etua ja väärennetyt tuotteet liittyvät yksityisten teollis- ja tekijänoikeuksien suojeluun, väärennettyjen tuotteiden ja kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvien riskien välillä on yhteys; kehottaa siksi komissiota lisäämään ja syventämään tietojaan väärentämisilmiöstä sekä markkinavalvontaviranomaisten ja verkossa toimivien markkinapaikkojen mahdollisesta roolista pyrkimyksissä parantaa EU:n kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelua, myös panemalla tullilainsäädännön tehokkaasti täytäntöön ja yhdenmukaistamalla tullitarkastukset kaikkialla EU:ssa; kannustaa lisäksi markkinavalvontaviranomaisia käyttämään uusia teknologioita, kuten tekoälyä ja lohkoketjua, sen varmistamiseksi, että data-analyysia voidaan käyttää riskien lieventämiseen ja tuoteturvallisuuslainsäädännön noudattamisen parantamiseen sekä kuluttajien suojelemiseen väärennetyiltä tuotteilta;

19.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita säätämään näytteenoton vähimmäistiheyden; pyytää markkinavalvontaviranomaisia tekemään alakohtaista haamuasiointia, myös verkossa toimivilla markkinapaikoilla, säännöllisesti tai kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston (CPC) tapaan tehoiskuina; toteaa lisäksi, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niihin tuoteluokkiin, joista on tullut eniten ilmoituksia RAPEX-järjestelmään, ja toteutettava asianmukaisia rajoittavia toimenpiteitä, jos riskejä havaitaan; suosittelee, että nämä toimenpiteet perustuvat vankasti data-analyysivälineisiin; korostaa, että jäsenvaltioiden on tärkeää määrätä vaikuttavia seuraamuksia rikkomiseen syyllistyneille;

20.  kehottaa komissiota hyväksymään pikaisesti asetuksen (EU) 2019/1020 ja erityisesti sen 25 artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yhdenmukaistettujen ja yhdenmukaistamattomien tuotteiden tarkastuksia koskevat vertailuarvot ja tekniikat, ja sisällyttämään niihin unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksia koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan varmistaa unionin lainsäädännön johdonmukainen, tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano;

21.  korostaa, että kuluttajien suoraan EU:n ulkopuolisilta talouden toimijoilta ostamia tuotteita on valvottava tehokkaasti, jotta varmistetaan, että ne vastaavat EU:n sääntelykehyksessä asetettuja vaatimuksia; kehottaa markkinavalvontaviranmaisia, myös tulliviranomaisia, tekemään asianmukaisia tarkastuksia näille tuotteille; kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta vaatia EU:n ulkopuolisia talouden toimijoita nimeämään yhdenmukaistamattomia tuotteitaan varten EU:ssa toimiva talouden toimija, joka toimittaisi tuotteen turvallisuuteen liittyviä tietoja tai asiakirjoja markkinavalvontaviranomaisille ja tekisi niiden kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että tapauksissa, joissa sääntöjä ei ole noudatettu, ryhdytään korjaaviin toimiin;

22.  pyytää komissiota tekemään yhteistyötä kolmansien maiden sääntelyviranomaisten kanssa, vaihtamaan niiden kanssa markkinavalvontaan liittyviä tietoja vaarallisista tuotteista ja sisällyttämään markkinavalvontaa ja sen täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä kaikkiin EU:n vapaakauppasopimuksiin niin, että EU:n ulkopuolisia yrityksiä, jotka myyvät tuotteita sisämarkkinoilla, koskevat samat tuoteturvallisuusvaatimukset kuin EU-alueen yrityksiä;

23.  kehottaa komissiota parantamaan unionin ja kansainvälisellä tasolla kuluttajansuoja-, markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten sekä muiden asiaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä, jotta tarkastusten yhdenmukaisuus ja yhtenäisyys kaikissa unionin saapumispisteissä voidaan varmistaa ja jotta vaarallisia tuotteita koskevat tiedot voidaan siirtää nopeasti ja täytäntöönpanotoimenpiteiden, kuten EU:n sääntelykehyksen noudattamista koskevien tarkastusten ja seuraamusten, koordinointia voidaan tehostaa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan laittomia tuotteita koskevien eurooppalaisten ja kansallisten julkisten tietokantojen välistä vuorovaikutusta; kehottaa komissiota mahdollistamaan asetuksella (EU) 2019/1020 säädetyissä puitteissa markkinavalvontaa koskevan tieto- ja viestintäjärjestelmän käytön, jota olisi käytettävä rinnakkain yhteisen tullialan riskienhallintajärjestelmän kanssa, jotta voidaan lisätä jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa;

24.  kehottaa komissiota asettamaan tuoteturvallisuuden etusijalle tullialan toimintasuunnitelmassaan;

Turvallisia tuotteita verkossa toimivilla markkinapaikoilla

25.  korostaa, että kuluttajille olisi tarjottava yhtä turvallisia tuotteita riippumatta siitä, ostetaanko ne verkossa vai sen ulkopuolella, ja panee merkille verkossa toimivia markkinapaikkoja koskevan tuoteturvallisuussitoumuksen(18) mutta korostaa sen vapaaehtoista luonnetta, markkinatoimijoiden vähäistä osallistumista sekä allekirjoittajien toimien mielekkään arvioinnin varmistavien tarkkojen keskeisten suorituskykyindikaattoreiden puuttumista, kehottaa komissiota kannustamaan muita verkossa toimivia markkinapaikkoja liittymään aloitteeseen ja esittämään kuluttajille täsmällisiä tietoja heidän ja vähittäiskauppiaan oikeuksista sekä arvioimaan roolia, joka verkossa toimivilla markkinapaikoilla voisi olla vaarallisten tuotteiden liikkumisen rajoittamisessa, ja ehdottamaan EU:ssa ja sen ulkopuolella perustettujen markkinapaikkojen velvollisuuksia ja vastuita koskevia pakollisia sääntöjä osana digitaalisia palveluja koskevaa säädöstä, yleistä tuoteturvallisuutta koskevan direktiivin tarkistamista ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä;

26.  korostaa, että EU:n ja kolmansien maiden verkkoalustoilla on oltava tasapuoliset toimintaedellytykset, kun on kyse tuoteturvallisuutta koskevien EU:n sääntöjen noudattamisesta; kehottaa komissiota yhdessä markkinavalvontaviranomaisten kanssa toteuttamaan tutkimuksen kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden turvallisuudesta sekä valvomaan aktiivisemmin verkossa toimivia markkinapaikkoja ja lisäämään niiden vastuuta; kehottaa komissiota tiedottamaan yhteistyössä kuluttajajärjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa kuluttajille nykyistä paremmin mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät kolmansista maista peräisin olevien vaatimustenvastaisten tuotteiden ostamiseen verkossa toimivilla markkinapaikoilla; pyytää komissiota edellyttämään verkossa toimivilta markkinapaikoilta, että ne soveltavat samoja sääntöjä kaikkiin yhteisöihin, jotka tarjoavat tuotteita kuluttajille EU:ssa, kolmansiin maihin sijoittautuneet yhteisöt mukaan luettuina;

27.  panee merkille, että verkkoalustat, kuten verkossa toimivat markkinapaikat, ovat hyödyttäneet sekä vähittäismyyjiä että kuluttajia lisäämällä valinnanvaraa ja laskemalla hintoja, mutta samalla yhä useammat myyjät – erityisesti kolmansista maista – tarjoavat vaarallisia tai laittomia tuotteita sisämarkkinoilla; kehottaakin verkossa toimivia markkinapaikkoja reagoimaan mahdollisimman nopeasti RAPEX-järjestelmän ilmoituksiin ja tekemään tehokasta ja ennakoivaa yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja poistamaan välittömästi vaaralliset tuotteet ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla estetään niiden ilmestyminen uudelleen markkinoille; pyytää komissiota asettamaan velvoitteita, joilla verkossa toimivia markkinapaikkoja vaaditaan reagoimaan tehokkaasti vaarallisiin tuotteisiin, muun muassa tiedottamalla kuluttajille, jos he ovat ostaneet vaarallisen tai muuten vaatimustenvastaisen tuotteen; kannustaa verkossa toimivia markkinapaikkoja antamaan kuluttajajärjestöjen yhteydenoton seurauksena varoituksen vaarallisesta tuotteesta ja tekemään yhteistyötä niiden kanssa mahdollisen riskin arvioimiseksi;

28.  pyytää komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että verkossa toimivat markkinapaikat tehostavat yhteisten toimien avulla yhteistyötä toistensa ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa, konsultoivat RAPEX-järjestelmää ennen tuotteiden saattamista verkkosivustoilleen, poistavat välittömästi RAPEX-järjestelmässä vaarallisiksi ilmoitetut tuotteet, vaihtavat tietoja sääntöjä rikkovista myyjistä, ryhtyvät vaikuttaviin ja varoittaviin toimenpiteisiin tällaisia myyjiä ja niiden toimitusketjua vastaan, ottavat käyttöön vankan yrityskäyttäjien todentamisjärjestelmän sekä kehittävät helppokäyttöisen unionin laajuisen välineen, jonka avulla kuluttajat voivat ilmoittaa vaarallisista tuotteista;

29.  kehottaa komissiota arvioimaan, miten verkossa toimivat markkinapaikat voisivat parantaa yhteenliitäntäänsä RAPEX-järjestelmään, edellyttäen, että viimeksi mainittua nykyaikaistetaan ja siitä tehdään yhteensopiva esimerkiksi sovellusrajapinnan avulla, jotta ne voivat vastaanottaa varoituksia, kun tuotteesta on tehty ilmoitus järjestelmässä ja jotta voidaan varmistaa, että myytäväksi tarjotut tuotteet ovat turvallisia, ja kehottaa komissiota velvoittamaan verkossa toimivia markkinapaikkoja sisällyttämään verkkosivustoilleen linkin RAPEX-järjestelmään lisätäkseen tietoisuutta kyseisestä foorumista;

30.  pyytää komissiota arvioimaan vaatimusta, jonka mukaan verkkoalustojen on otettava käyttöön tehokkaita ja asianmukaisia suojatoimia, joilla puututaan EU:n sääntelykehyksen vastaisia vaarallisia tuotteita koskevien mainosten ilmestymiseen, mainokset tai tavarantoimittajien tai asiakkaiden antamat harhaanjohtavat takeet ja lausunnot mukaan luettuina, ja liittämään tähän arviointiin perusteellisen analyysin tällaisten määräysten vaikutuksista, myös suhteellisuuteen perustuvan kustannustehokkuusanalyysin verkkoalustoista;

31.  kehottaa komissiota neuvottelemaan kunnianhimoisen sähköistä kaupankäyntiä koskevan WTO:n sopimuksen, jotta voidaan parantaa tuoteturvallisuussääntöjen noudattamista verkossa EU:n ja kansainvälisellä tasolla;

Komission standardointiohjelma 2020 ja jäljitettävyys

32.  pitää myönteisenä, että EU:n standardointiohjelmassa 2020 käsitellään digitaalisten sisämarkkinoiden haasteita, kuten tekoälyä, esineiden internetiä, tietosuojaa, terveystiedot mukaan luettuina, kyberturvallisuutta ja automatisoitua liikkuvuutta; pyytää komissiota valtuuttamaan Euroopan standardointikomitean, Euroopan sähköteknisen standardointijärjestön ja Euroopan telealan standardointilaitoksen tukemaan yhdenmukaistettujen standardien laatimista myös perinteisillä aloilla, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet tietotekniikkaa, jotta voidaan varmistaa uusien ja yhteentoimivien digitaaliteknologioiden turvallinen ja yhdenmukainen käyttö kaikkialla EU:ssa; korostaa, että erityisesti tiettyjä tuoteryhmiä, kuten henkilönsuojaimia, varten olisi kehitettävä standardeja, jotta varmistetaan mahdollisimman korkea turvallisuuden taso miehille ja naisille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien, myös kuluttaja- ja yritysjärjestöjen, osallistumista standardointitoimintaan;

33.  korostaa, että vaikuttava ja tehokas jäljitettävyys toimitusketjussa on keskeinen tekijä tuotteiden turvallisuuden ja laadun parantamiseksi EU:n sääntelykehyksen mukaisesti ja EU:n kuluttajien suojelemiseksi, koska selkeät ja luotettavat tiedot tuotteista ehkäisevät epävarmuutta kuluttajien, myös vammaisten henkilöiden, keskuudessa ja antavat heille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja merkityksellisten tietojen perusteella ja antavat markkinavalvontaviranomaisille mahdollisuuden harjoittaa toimintaansa; pyytää komissiota päivittämään yhdenmukaistamattomien tuotteiden jäljitettävyysvaatimuksia koskevat säännöt vastaavasti;

34.  pyytää komissiota arvioimaan, miten hajautetun tilikirjan teknologia, kuten lohkoketju, voisi parantaa tuotteiden turvallisuutta parantamalla tuotteiden jäljitettävyyttä koko toimitusketjussa, myös niiden standardoinnin avulla; katsoo, että luotettavien ja todennettavien sähköisten tietojen kehittäminen tekisi markkinavalvontaviranomaisten tarkastuksista yksinkertaisempia ja tehokkaampia;

Takaisinvedot

35.  toteaa, että kuluttajat reagoivat huonosti takaisinvetoihin ja että vaarallisia tuotteita jää käyttöön niiden takaisinvedosta huolimatta; pyytää komissiota julkaisemaan takaisinvetomenettelyjä koskevat selkeällä kielellä laaditut ohjeet, myös konkreettiset vaatimukset sisältävän tarkistuslistan, ja antamaan selkeää tietoa markkinavalvontaviranomaisten käyttämistä vertailuarvoista, jotta voidaan lisätä saavutettujen kuluttajien määrää, sekä ottamaan huomioon, että pk-yritykset ja erityisesti mikroyritykset saattavat tarvita lisäapua ohjeiden käsittelemisessä;

36.  pyytää vähittäiskauppiaita, verkossa toimivia markkinapaikkoja ja kuluttajajärjestöjä ottamaan suuremman roolin verkossa tai verkon ulkopuolella ostettujen vaarallisten tuotteiden takaisinvedoissa tarjoamalla kuluttajille täsmällistä ja luotettavaa tietoa, ja kehottaa vähittäiskauppiaita ja verkossa toimivia markkinapaikkoja varmistamaan, että tuotteet poistetaan verkossa toimivilta markkinapaikoilta ja hyllyiltä nopeasti ja että ne vedetään takaisin kuluttajilta; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edellyttämään, että verkossa toimivat markkinapaikat ottavat käyttöön tehokkaita mekanismeja, joilla varmistetaan, että ne saavuttavat käyttäjänsä, ostajat ja myyjät, olivatpa nämä yksityishenkilöitä tai yrityksiä, jotta ne voivat ilmoittaa niille mahdollisimman nopeasti, kun markkinoilta takaisin vetäminen on tarpeen; pyytää komissiota arvioimaan, miten uudet teknologiat ja algoritmit voivat tehostaa tätä prosessia ja varmistaa, että tavoitetaan suurempi määrä kuluttajia, joihin takaisinveto vaikuttaa;

37.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan takaisinvetoja koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa rajojen yli, harkitsemaan tuotteiden rekisteröintiasteen nostamista, jotta kuluttajat, joita asia koskee, voidaan tunnistaa helpommin myös rajat ylittävissä ostoksissa ja heille voidaan aktiivisesti tiedottaa asiasta, ja mahdollistamaan sen, että talouden toimijat voivat käyttää tietoja – kuten kanta-asiakasjärjestelmiä – saavuttaakseen kuluttajat yleisen tietosuoja-asetuksen sääntöjä rikkomatta; kehottaa kuluttajajärjestöjä vahvistamaan takaisinvetomenettelyitä koskevaa yhteistyötään markkinavalvontaviranomaisten kanssa luettelemalla RAPEX-järjestelmässä vaarallisiksi tunnistetut tuotteet verkkosivustoillaan;

38.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan yksinkertaisen ja yhdenmukaistetun takaisinvetoja koskevan palauteraportin, joka talouden toimijoiden on toimitettava markkinavalvontaviranomaisille, jotta voidaan arvioida takaisinvetämisen tehokkuutta;

o
o   o

39.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.
(2) EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82.
(3)EUVL L 91, 29.3.2019, s. 1.
(4) EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.
(5) EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1.
(6) EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1.
(7) EUVL L 151, 7.6.2019, s. 15.
(8) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0032.
(9) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0081.
(10) EUVL C 388, 13.11.2020, s. 141.
(11) EUVL C 388, 13.11.2020, s. 39.
(12) EUVL C 363, 28.10.2020, s. 179.
(13) EUVL C 11, 13.1.2020, s. 7.
(14) EUVL C 334, 19.9.2018, s. 2.
(15) EUVL C 334, 19.9.2018, s. 60.
(16) EUVL C 76, 28.2.2018, s. 112.
(17) EUVL C 443, 22.12.2017, s. 722.
(18) Tuoteturvallisuussitoumus on verkossa toimivien markkinapaikkojen vapaaehtoinen sitoumus, joka koskee kolmansien osapuolten myyjien verkossa myymien muiden kuin elintarvikkeisiin kuuluvien kulutustavaroiden turvallisuutta kesäkuusta 2018 alkaen.

Päivitetty viimeksi: 26. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö