Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2076(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0197/2020

Texte depuse :

A9-0197/2020

Dezbateri :

PV 23/11/2020 - 20
CRE 23/11/2020 - 20

Voturi :

PV 25/11/2020 - 14

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0321

Texte adoptate
PDF 223kWORD 77k
Miercuri, 25 noiembrie 2020 - Bruxelles
O nouă strategie industrială pentru Europa
P9_TA(2020)0321A9-0197/2020

Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2020 referitoare la o nouă strategie industrială pentru Europa (2020/2076(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolele sale 9, 151, 152, articolul 153 alineatele (1) și (2), precum și articolul 173 care se referă la politica industrială a UE și, printre altele, la competitivitatea industriei Uniunii,

–  având în vedere articolele 14, 27 și 30 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere TFUE și Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 5 alineatul (3) din TUE și Protocolul nr. 2 la acesta privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere articolul 3 alineatul (3) din TUE, care se referă la piața internă, la dezvoltarea durabilă și la economia socială de piață,

–  având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale,

–  având în vedere concluziile privind indicele economiei și societății digitale 2020, publicat la 11 iunie 2020,

–  având în vedere documentul Comisiei din 2 iunie 2020 privind foaia de parcurs a strategiei privind medicamentele - accesul pacienților la medicamente în timp util și la prețuri accesibile;

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație”, (COM(2020)0456),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020” (COM(2020)0440),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „O strategie europeană privind datele” (COM(2020)0066),

–  având în vedere Cartea albă a Comisiei Europene din 19 februarie 2020 intitulată „Inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere” (COM(2020)0065),

–  având în vedere raportul Comisiei din 19 februarie 2020 privind implicațiile în materie de siguranță și răspundere ale inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale roboticii (COM(2020)0064),

–  având în vedere rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare(1),

–  având în vedere previziunile economice europene elaborate de Comisie: primăvara 2020,

–  având în vedere Concluziile din 23 aprilie 2020 ale președintelui Consiliului European în urma videoconferinței cu membrii Consiliului European,

–  având în vedere rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale(2),

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant din 8 aprilie 2020 privind răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

–  având în vedere concluziile președintelui Consiliului European din 17 martie 2020 în urma videoconferinței cu membrii Consiliului European pe tema pandemiei de COVID-19,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 13 martie 2020 intitulată „Un răspuns coordonat al UE la epidemia de COVID-19” (COM(2020)0112),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2020 intitulată „Un nou Plan de acțiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai curată și mai competitivă” (COM(2020)0098), concluziile intitulate „Mai multă circularitate – Tranziția la o societate durabilă” adoptate de către Consiliu în cea de-a 3716-a sa reuniune, desfășurată la 4 octombrie 2019 (12791/19) și Comunicarea Comisiei din 2 decembrie 2015 intitulată „Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” (COM(2015)0614),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O nouă strategie industrială pentru Europa” (COM(2020)0102),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 martie 2020 intitulată „O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” (COM(2020)0103),

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) din 4 martie 2020 (COM(2020)0080),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „Conturarea viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067),

–  având în vedere programul de lucru al Comisiei pe 2020 intitulat „O Uniune mai ambițioasă” (COM(2020)0037),

–  având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde european(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind Planul de investiții pentru o Europă durabilă (COM(2020)0021),

–  având în vedere raportul Comisiei din 28 noiembrie 2019 intitulat „Planul general pentru o transformare competitivă a industriilor energointensive ale UE în perspectiva unei economii circulare neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050” (raport elaborat de Grupul la nivel înalt pentru industriile mari consumatoare de energie),

–  având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2019 referitoare la echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată: BEPS 2.0(4),

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019 (EUCO 29/19),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic european (COM(2019)0640),

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 20 iunie 2019 intitulate „O nouă agendă strategică pentru UE 2019-2024” (EUCO 9/19),

–  având în vedere Concluziile privind o viitoare strategie pentru politica industrială a UE, așa cum au fost adoptate de Consiliu în cea de-a 3655-a sa reuniune, care a avut loc la 29 noiembrie 2018 (14832/2018),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 intitulată „O nouă agendă europeană pentru cultură” (COM(2018)0267),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 13 septembrie 2017 intitulată „Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă. O strategie reînnoită privind politica industrială a UE” (COM(2017)0479),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2017 referitoare la elaborarea unei ambițioase strategii industriale europene ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovare în Europa(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene(6),

–  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (O-000047/2017),

–  având în vedere rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală(7),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată ,,Digitalizarea industriei europene - Valorificarea deplină a pieței unice digitale” (COM(2016)0180),

–  având în vedere Acordul de la Paris, ratificat de Parlamentul European la 4 octombrie 2016,

–  având în vedere rezoluția sa din 5 octombrie 2016 referitoare la necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom(8),

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 15 decembrie 2016 și din 23 iunie 2017,

–  având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2016 referitoare la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative(9),

–  având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la Agenda privind competitivitatea industrială, concluziile privind transformarea digitală a industriei europene și cele referitoare la pachetul privind tehnologiile pieței unice digitale și modernizarea serviciilor publice,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității(10),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 ianuarie 2014 intitulată „Pentru o renaștere industrială europeană” (COM(2014)0014),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 22 mai 2013 și 22 martie 2019 (EUCO 1/19),

–  având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru afaceri juridice,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru pescuit,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0197/2020),

A.  întrucât Uniunea Europeană are nevoie de o nouă strategie industrială în concordanță cu obiectivul atingerii neutralității climatice până cel târziu în 2050, care va crea condițiile pentru o societate inovatoare, favorabilă incluziunii, rezilientă, digitalizată și va avea o contribuție majoră la competitivitatea globală a industriilor europene; întrucât această strategie ar trebui să mențină niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă și locuri de muncă de calitate, fără a lăsa pe nimeni în urmă; întrucât o astfel de strategie trebuie să asigure tranziția dublă la o bază industrială europeană modernă, digitalizată, care valorifică întregul potențial al surselor regenerabile de energie, este eficientă din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor și neutră climatic; întrucât strategia ar trebui, de asemenea, să consolideze poziția de lider a Europei la nivel mondial și să reducă dependența Uniunii față de alte părți ale lumii în lanțurile valorice strategice prin diversificarea și creșterea sustenabilității acestora, evitând delocalizarea industriilor europene și menținând în același timp o piață deschisă;

B.  întrucât pandemia de COVID-19 și consecințele acesteia au dus la o încetinire fără precedent a creșterii economice în Europa, care riscă să exacerbeze inegalitățile și tensiunile sociale din Uniunea Europeană, în special în rândul celor mai vulnerabili cetățeni;

C.  întrucât competitivitatea industrială și politica privind clima se consolidează reciproc și reindustrializarea inovatoare și fără efecte negative asupra climei va crea locuri de muncă locale și va asigura competitivitatea economiei europene; întrucât o astfel de abordare ar trebui să fie aplicată în toate politicile care vizează tranziția verde și digitală;

D.  întrucât Uniunea trebuie să deblocheze potențialul antreprenorial neexploatat al anumitor grupuri sociale în care acesta trebuie să fie pe deplin dezvoltat, inclusiv tinerii, migranții, persoanele în vârstă și femeile; întrucât strategia industrială a Uniunii ar putea reprezenta o ocazie de a încuraja cultura antreprenorială în rândul grupurilor subreprezentate sau defavorizate și de a le permite să contribuie plenar la tranziția digitală și verde;

E.  întrucât toate sectoarele economiei, în special IMM-urile, au fost afectate de pandemia de COVID-19 și de declinul economic fără precedent pe care l-a creat, unele sectoare ajungând chiar la o stagnare completă; întrucât, în acest context, o redresare rapidă și justă nu se va realiza prin menținerea statu-quo-ului și orice strategie industrială orientată spre viitor ar trebui să înceapă prin măsuri de redresare industrială și a competitivității globale pe termen lung, mai ales în sectoarele de creștere și în sectoarele cele mai afectate de restricțiile de deplasare legate de pandemia de COVID-19;

F.  întrucât noile datorii contractate pentru a supraviețui încetinirii creșterii economice sunt susceptibile de a lăsa întreprinderile cu o structură financiară mai fragilă, ceea ce va duce la o creștere economică lentă și la lipsa capacităților de investiții pe termen scurt, mediu și lung pentru dubla tranziție către o economie digitalizată, neutră din punct de vedere climatic, care utilizează eficient resursele și este circulară;

G.  întrucât în aceste împrejurări Uniunea are nevoie de o strategie industrială care să aibă două faze distincte, una axată pe recuperare, iar cealaltă pe reconstrucție și reziliență; întrucât redresarea economică ar trebui să se bazeze pe o abordare solidă din punct de vedere social și ecologic și ar trebui să sprijine reconstrucția industrială pentru o transformare digitală și ecologică de succes, cu o forță de muncă calificată care să însoțească aceste transformări și să asigure o tranziție echitabilă și justă;

H.  întrucât sectorul industrial din Europa este caracterizat de interdependență și există relații strânse între statele membre și abordări diferite față de întreprinderi în funcție de dimensiuni; întrucât, prin urmare, o politică europeană coordonată care să garanteze că întregul lanț de producție poate aduce beneficii, de la întreprinderi mari la IMM-uri, va avea un succes mai mare în creșterea competitivității și sustenabilității Europei pe plan mondial;

I.  întrucât Uniunea ar trebui să continue să încheie acorduri comerciale multilaterale și bilaterale ambițioase; întrucât înainte de criza COVID-19 industria europeană, deși rămânând pilon al economiei Uniunii și angajând aproximativ 32 de milioane de persoane, se afla deja la o răscruce, contribuția sa la PIB-ul UE scăzând de la 23 % la 19 % în ultimii 20 de ani; întrucât în prezent aceasta se confruntă cu o intensă concurență la nivel internațional și este adesea afectată de măsuri comerciale din ce în ce mai protecționiste din partea unor țări terțe care nu aplică standarde de mediu și sociale ridicate;

J.  întrucât noua strategie industrială europeană trebuie să asigure tranziția dublă la o bază industrială europeană competitivă și sustenabilă; întrucât această transformare constituie o șansă ca Europa să își modernizeze bazele industriale, să mențină și să repatrieze locurile de muncă și producția industrială esențială și să dezvolte competențe și capacități esențiale pentru efortul global de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD);

K.  întrucât strategia trebuie să ofere cadrul de reglementare necesar pentru a permite tranziția dublă, precum și infrastructurile și resursele financiare necesare și să se concentreze pe principiul „eficiența energetică pe primul loc”, pe economisirea energiei și a resurselor, pe energiile regenerabile și pe tehnologiile energetice cu emisii |de carbon zero și reduse, pe circularitate și netoxicitate;

L.  întrucât după criza provocată de pandemia de COVID-19, schimbările climatice și degradarea mediului rămân unele dintre cele mai mari amenințări și necesită o abordare comună cuprinzătoare; întrucât emisiile industriale din UE contribuie la emisiile totale de gaze cu efect de seră (GES) din Europa; întrucât decarbonizarea industriei mari consumatoare de energie rămâne una dintre cele mai mari probleme în calea realizării neutralității climatice până cel târziu în 2050; întrucât toate sectoarele ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul climei;

M.  întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a demonstrat rolul crucial al activelor digitale, inclusiv al conectivității și al rețelelor, precum și al competențelor digitale, ca instrumente care permit lucrătorilor și întreprinderilor să își adapteze modul în care își îndeplinesc sarcinile și operațiunile la situația de urgență; întrucât reziliența infrastructurii digitale și îmbunătățirea competențelor digitale ale forței de muncă sunt domenii prioritare menite să stimuleze competitivitatea întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor;

N.  întrucât noua strategie industrială a Uniunii ar trebui să se concentreze pe o conectivitate sporită, pe îmbunătățirea stratificării digitale, pe internetul industrial al obiectelor, pe inteligența artificială, pe tehnologiile registrelor digitale, pe tehnica de calcul de hiperperformanță și informatica cuantică; întrucât sectorul digital va contribui și la Pactul verde european și la tranziția industrială la neutralitatea climatică atât ca sursă de soluții tehnologice și prin optimizarea proceselor industriale, cât și prin îmbunătățirea eficienței energetice și a performanței economiei circulare a sectorului digital în sine;

O.  întrucât suveranitatea și autonomia strategică a Uniunii necesită o bază industrială autonomă și competitivă și investiții masive în cercetare și inovare pentru a se impune ca forță de prim ordin în tehnologii generice esențiale și soluții inovatoare și pentru a asigura competitivitatea la nivel mondial; întrucât strategia industrială a Uniunii ar trebui să conțină un plan de acțiune pentru a consolida, a scurta, a face mai sustenabile și a diversifica lanțurile de aprovizionare ale industriilor europene cu scopul de a reduce dependența excesivă de câteva piețe și a crește reziliența acestora; întrucât ar trebui să existe și o strategie de relocalizare inteligentă, cu scopul de a reimplanta industriile în Europa, precum și de a crește producția și investițiile și a relocaliza producția industrială în sectoare de importanță strategică pentru Uniune,

1.  consideră că tranziția către o societate rezilientă din punct de vedere social, economic și ecologic, o conducere și o autonomie strategică și o piață unică funcțională ar trebui să constituie nucleul tuturor strategiilor Uniunii; consideră, de aceea, că este necesar să se creeze un cadru legislativ și de politici pe deplin funcțional și orientat spre viitor, întemeiat pe înțelegerea dinamicii dintre planul de redresare, obiectivele noastre climatice și digitale și o strategie industrială eficace care să simplifice diferitele abordări, ținte și obiective; invită Comisia să definească o strategie industrială revizuită și cuprinzătoare, care să ofere un cadru politic clar și siguranță în materie de reglementare și care, printre altele:

   (a) creează condițiile pentru o creștere economică pe termen lung, îmbunătățește prosperitatea Uniunii bazată pe inovare și competitivitatea globală și asigură neutralitatea climatică;
   (b) mobilizează resursele financiare corespunzătoare, inclusiv măsuri de redresare;
   (c) sprijină și gestionează dubla tranziție ecologică și digitală, menținând și creând locuri de muncă de calitate;
   (d) atinge obiectivele stabilite de Pactul verde european
   (e) asigură, face mai sustenabile, diversifică și digitalizează lanțurile valorice strategice, inclusiv prin promovarea și sprijinirea comerțului internațional bazat pe norme;
   (f) întărește spiritul antreprenorial, creează un mediu favorabil întreprinderilor, sprijină IMM-urile și încurajează crearea și extinderea societăților, inclusiv a întreprinderilor nou-înființate;
   (g) îmbunătățește reziliența strategică și autonomia Uniunii, inclusiv în ceea ce privește materiile prime, și consolidează poziția de lider în domeniul tehnologic;
   (h) creează condițiile pentru dezvoltare egală și o încurajează în toate regiunile Uniunii, fără a lăsa pe nimeni în urmă;

2.  solicită adoptarea unei strategii industriale favorabile incluziunii care să includă toate ecosistemele industriale, IMM-urile, regiunile, comunitățile și lucrătorii în dezvoltarea și punerea sa în aplicare; consideră că o strategie industrială puternică poate contribui la construirea unei punți peste posibilele fracturi și poate permite valorificarea șanselor create de dubla tranziție; este convins că politica industrială a Uniunii trebuie să se bazeze pe un pilon social puternic și să gestioneze la timp consecințele sociale ale schimbărilor structurale;

3.  consideră că este esențial să se investească în piețe active ale forței de muncă și să se ofere programe de educație și de formare care să răspundă nevoilor economiei; invită Comisia să pună în aplicare o politică a Uniunii care să pună în corespondență numărul de locuri de muncă pierdute în industriile tradiționale cu cererea de forță de muncă în industriile de transformare digitală și ecologică; având în vedere că este puțin probabil ca aceste noi locuri de muncă să fie create în aceleași regiuni care pierd industrii tradiționale sau să fie preluate de către aceiași lucrători, încurajează Comisia și statele membre să faciliteze revitalizarea economică și socială a teritoriilor care riscă depopularea și sărăcia, acordând o atenție deosebită disparităților de gen;

4.  consideră că această dublă tranziție reprezintă o șansă pentru zonele dominate de combustibili fosili de a se deplasa către prima linie a inovării și către un sistem de producție compatibil cu obiectivele de neutralitate climatică; invită, prin urmare, Comisia să se asigure că această tranziție promovează condiții de creare de locuri de muncă echitabile și juste din punct de vedere social, în spiritul principiului „a nu lăsa pe nimeni în urmă”, în paralel cu implementarea completă a Pilonului european al drepturilor sociale, îmbunătățirea standardelor sociale și de viață și asigurarea de condiții bune de muncă; subliniază, în acest sens, necesitatea ca fiecare acțiune care accelerează tranziția dublă să fie însoțită de politici corespunzătoare și de acțiuni concrete îndreptate înspre combaterea efectelor negative atât asupra regiunilor, cât și asupra persoanelor celor mai vulnerabile;

5.  subliniază că pentru atingerea acestui scop trebuie să se pună accentul pe coeziunea regională și socială și pe anticiparea și gestionarea restructurărilor, adaptate la caracteristicile și nevoile specifice ale pieței muncii locale, cu scopul de a realiza revitalizarea economică a regiunilor afectate și de gestiona și problema șomajului și promovarea utilizării investițiilor publice, inclusiv în sectoarele esențiale afectate în mod deosebit de pandemie, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă de calitate în întreaga Uniune; subliniază importanța participării lucrătorilor la gestionarea și guvernanța întreprinderilor;

6.  insistă asupra identificării de viitoare competențe și a creșterii investițiilor în resurse umane, educație, formare specifică, perfecționare și învățare pe tot parcursul vieții pentru a oferi cetățenilor și regiunilor perspective și venituri în viitor, precum și a aproviziona industria cu lucrători calificați; observă că o industrie competitivă depinde în mare măsură de recrutarea și menținerea unei forțe de muncă calificate, cu competențe esențiale în domeniul sustenabilității și al transformării digitale a întreprinderilor și că acest lucru ar trebui sprijinit prin finanțare adecvată din programul Europa digitală și din Programul privind piața unică;

7.  invită Comisia și statele membre să ia măsuri pentru a crește coordonarea politicilor educaționale, cu investiții publice masive în acestea în întreaga Europă; pe lângă aceasta, îndeamnă Comisia să creeze un grup de părți interesate experte care să aibă sarcina de a estima insuficiența și penuria de personal industrial calificat cu ajutorul resurselor IA și digitale, în special cu capacitățile tehnologiilor volumelor mari de date;

8.  consideră că noua strategie pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei ar trebui să contribuie la combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a disparității de gen în ceea ce privește pensiile, care afectează în continuare piața europeană a forței de muncă și societatea europeană; invită Comisia să ia în considerare în mod adecvat dimensiunea de gen în punerea în aplicare a strategiei industriale europene, atât în etapa de redresare, cât și în etapa de reconstrucție și transformare, incluzând utilizarea instrumentelor de integrare a dimensiunii de gen în buget în definirea instrumentelor financiare care sprijină creșterea industrială și economică a Uniunii Europene;

9.  subliniază rolul-cheie pe care industria europeană îl poate juca în implicarea activă în favoarea obiectivelor de mediu, sociale și economice ambițioase, inclusiv în domeniul drepturilor omului; consideră că pentru ca acest lucru să se materializeze, Uniunea trebuie să își creeze un cadru de diligență cuprinzător pentru industrie pentru identificarea, urmărirea, prevenirea, atenuarea riscurilor, impactului, abuzului și prejudiciilor de mediu și sociale și asumarea răspunderii pentru acestea în cadrul activităților sale la nivel intern și mondial și la nivelul lanțurilor de aprovizionare, pentru a asigura standarde minime și a crea condiții de concurență echitabile;

10.  consideră că Uniunea are nevoie de o strategie industrială care să contribuie la redresarea industrială în urma crizei economice actuale, să atragă investiții, să faciliteze accesul la capital și să stimuleze concurența efectivă; prin urmare, consideră că o strategie actualizată ar trebui să aibă în vedere două etape principale și interconectate: una care să vizeze consolidarea locurilor de muncă, reactivarea producției și adaptarea ei la „noua normalitate” de după criza provocată de pandemia de COVID-19, iar a doua reconstrucția și transformarea;

11.  invită Comisia, în acest sens, să îmbunătățească legislația relevantă existentă și viitoare astfel încât să acorde prioritate tranzițiilor verzi și digitale, întărind în același timp competitivitatea pe termen lung și reziliența societală și economică pe parcursul ambelor faze; în plus, invită Comisia să stimuleze cererea internă a Uniunii și creșterea pe termen lung prin atragerea mai multor investiții, atât publice, cât și private, în cercetare și inovare, în dezvoltarea de noi tehnologii sustenabile și digitale, inclusiv în industriile cu utilizare intensivă a forței de muncă, în noi rețele de infrastructură și în proiecte compatibile cu obiectivele Pactului verde european, în eficiența energetică și a utilizării resurselor și în economia circulară;

12.  invită Comisia să pregătească un raport cuprinzător de evaluare a situației economiei Uniunii și a fezabilității realizării unei duble tranziții, ținând cont de perspectivele industriei, inclusiv ale IMM-urilor, de a valorifica sinergiile și de a reduce la minimum riscurile pe care și le pot prezenta reciproc și de a maximiza beneficiile; solicită Comisiei, pe baza constatărilor sale, să adapteze strategia publicată în martie 2020 la situația actuală și să gestioneze ambele faze, menținând în același timp accentul pe o tranziție ecologică, digitală, justă și echitabilă, care să întărească suveranitatea Uniunii și autonomia sa strategică;

13.  subliniază că strategia industrială a Uniunii trebuie să urmărească obiective bine definite și, în interesul deplinei transparențe, invită Comisia să ofere definiții clare, explicite și concrete ale noțiunilor „strategic”, „autonomie”, „autonomie strategică”, „reziliență”, „reziliență strategică” și a altor noțiuni conexe, astfel încât să se asigure că acțiunile întreprinse care utilizează aceste noțiuni sunt concrete și urmăresc prioritățile și obiectivele UE;

14.  consideră că instrumentele de asigurare tradiționale nu sunt suficiente pentru a acoperi pierderile generate de întreruperea activității cauzată de o pandemie și că este necesară o soluție ambițioasă la nivelul UE pentru a anticipa și a gestiona efectele negative ale unei pandemii sau crize sistemice viitoare asupra cetățenilor, întreprinderilor și economiei; invită Comisia să depună eforturi pentru crearea unui cadru care să implice investitori instituționali, statele membre și UE pentru a acoperi pierderile generate de întreruperea activității în cazul unei pandemii viitoare;

15.  salută propunerea Comisiei de a crea un nou instrument de redresare denumit Next Generation EU (NGEU), în valoare de 750 de miliarde EUR; regretă reducerile aplicate programelor orientate spre viitor de Consiliul European în iulie 2020, atât în CFM 2021-2027, cât și în NGEU și solicită ca cheltuielile din bugetul UE pentru combaterea schimbărilor climatice să crească la cel puțin 30 % din buget; consideră că aceste reduceri vor submina bazele unei redresări sustenabile și reziliente a industriei Uniunii și vor avea efecte de propagare negative asupra atingerii obiectivelor de neutralitate climatică ale Uniunii până în 2050, precum și asupra justiției sociale și competitivității globale; solicită, prin urmare, adoptarea unui buget al UE pe termen lung ambițios și consolidat pentru perioada 2021-2027 care să nu fie inferior propunerii Comisiei; în acest sens, subliniază poziția Parlamentului cu privire la reforma sistemului de resurse proprii al UE, inclusiv introducerea unor noi resurse care să fie mai bine aliniate cu și să stimuleze progresele privind prioritățile politice majore ale UE;

16.  salută măsurile adoptate de Uniune pentru a face față crizei provocate de pandemia de COVID-19, injecția de lichidități de către BCE, majorarea capitalului BEI pentru IMM-uri și inițiativa SURE pentru a ajuta statele membre să finanțeze pe termen scurt măsurile în domeniul muncii, să mențină locurile de muncă și să protejeze lucrătorii; salută și mijloacele financiare extraordinare prevăzute de Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat pentru a sprijini întreprinderile în mod normal solvabile și lucrătorii în efortul de a reduce efectele economice ale pandemiei; totuși, invită Comisia să se asigure că ajutorul acordat în faza de urgență este justificat de consecințele pandemiei nu conduce la eliminarea concurenței reale pe piața unică și că niciun sector strategic nu este neglijat; în plus, așteaptă cu interes o revizuire în timp util a normelor Uniunii privind ajutoarele de stat. în special a orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru a oferi statelor membre flexibilitatea necesară pentru un sprijin specific pentru decarbonizarea și digitalizarea industriei; subliniază, în acest sens, că orice revizuire a normelor privind ajutoarele de stat ar trebui să se bazeze pe o evaluare a impactului competitivității industriei europene, ar trebui să țină seama de posibilele denaturări la nivel mondial și să fie pe deplin coerentă cu obiectivele de neutralitate climatică și de mediu ale UE pentru 2050, așa cum s-a convenit în Legea europeană a climei;

17.  subliniază că ajutoarele de stat trebuie acordate numai întreprinderilor care se confruntă cu efectele directe ale COVID-19 și că relaxarea normelor privind ajutoarele de stat ar trebui să fie limitată în timp; în acest sens, invită Comisia să propună un regim special privind ajutoarele de stat care să vizeze sprijinirea sectoarelor care au suferit cel mai mult de pe urma măsurilor de urgență legate de COVID-19, cum ar fi industria auto, turismul, aviația, industria siderurgică și metalurgică; invită Comisia să stabilească cerințe minime comune pentru întreprinderile care primesc asistență financiară, pentru a evita apariția unor criterii diferite la nivel național care să creeze și mai multe discrepanțe; subliniază că ajutorul public primit ar trebui să protejeze locurile de muncă și să fie utilizat pentru a alinia funcționarea societăților în cauză la neutralitatea climatică a Uniunii și la obiectivele de mediu ale acesteia;

18.  subliniază, în contextul asistenței de urgență, importanța acordării de sprijin întreprinderilor care respectă convențiile colective aplicabile și care nu sunt înregistrate în paradisuri fiscale;

19.  subliniază, în plus, că orice ajutor de stat acordat în cadrul politicilor industriale sau al altor politici ar trebui să adere la „principiul de echilibrare” comun pentru a garanta condiții de concurență echitabile și a evita toate formele de dumping fiscal în UE și denaturările concurenței;

20.  invită Comisia să stabilească o abordare clară, consecventă și accesibilă a definirii pieței în cazurile de concurență din diferite sectoare; subliniază, de asemenea, necesitatea de a asigura un ritm suficient de alert, transparența și proporționalitatea în cadrul administrativ și procedural al procedurilor UE în domeniul concurenței, în special în ceea ce privește controlul concentrărilor economice în UE;

21.  încurajează Comisia să elaboreze un raport privind modul în care protecționismul extern afectează industria Uniunii, precum și să efectueze o evaluare periodică a competitivității sectoarelor industriale în UE în comparație cu principalii săi concurenți și să acționeze rapid dacă sunt necesare adaptări ale normelor UE;

22.  invită Comisia, având în vedere profunda modificare a contextului economic global, să revizuiască normele antitrust ale Uniunii, căutând un echilibru între necesitatea de a face față concurenței la nivel mondial și protejarea lanțului de aprovizionare și a consumatorilor de potențialele consecințe negative ale unei concentrări mai mari ale pieței interne;

23.  consideră că mecanismele economice create de fiecare stat membru pentru a ajuta IMM-urile, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile să facă față crizei de lichidități pe termen scurt sunt utile, dar ar putea crește, în unele cazuri, nivelul datoriilor acestora; în acest context, invită Comisia să sprijine programele europene și naționale care stimulează creșterea capitalului și să faciliteze redresarea;

24.  invită Comisia să revigoreze și înnoiască spiritul inițiativei în favoarea întreprinderilor mici prin inițiative menite să sprijine mai ales microîntreprinderile și întreprinderile mici, deoarece măsurile universale nu sunt potrivite pentru microîntreprinderi și IMM-uri; consideră că IMM-urilor le sunt cel mai de folos măsuri de sprijin ad hoc care evită obstacolele birocratice și garantează că lichiditățile necesare ajung la întreprinderi prin instrumente eficace și accesibile și proceduri rapide, suple și favorabile IMM-urilor; subliniază că numeroase IMM-uri nu vor dispune de lichiditățile necesare pentru a investi într-o transformare digitală durabilă;

25.  subliniază că programele de finanțare ale UE au un impact asupra accelerării ritmului de creștere pe termen lung al întreprinderilor beneficiare, dar subliniază, de asemenea, că întreprinderile, în special IMM-urile, întâmpină mari greutăți când vor să acceseze fondurile UE; solicită, prin urmare, Comisiei să meargă pe calea deja bătută de a cofinanța sistemele naționale provizorii de credite fiscale, menite să stimuleze investițiile în tehnologiile digitale și ecologice;

26.  reiterează importanța măsurilor de sprijin ad hoc destinate IMM-urilor, propunând sprijin financiar solid în următorul CFM; încurajează Comisia să analizeze ideea de a crea un program de cupoane pentru IMM-uri pentru a susține, printre altele, eforturile IMM-urilor de a moderniza echipamentele învechite, de a intensifica transferul de cunoștințe și de a găsi cele mai inspirate utilizări ale tehnologiilor, precum IA pentru industrie, și de a asigura perfecționarea profesională a angajaților prin dobândirea competențelor imediat necesare pentru controlul activelor, monitorizarea producției și colaborarea angajaților de la distanță, precum și modele de afaceri ecologic sustenabile, abordări în spiritul economiei circulare și eficiența energetică și a utilizării resurselor, domenii în care know-how-ul digital este adesea esențial și le permite IMM-urilor să rămână competitive;

27.  regretă că există încă un decalaj semnificativ între întreprinderile mari și IMM-uri în ceea ce privește integrarea tehnologiilor digitale în activitățile lor comerciale și un decalaj între întreprinderile fruntașe și cele codașe în materie de inovare; subliniază că trebuie lărgită paleta de oportunități pentru IMM-urile care doresc să își mărească capacitatea de a absorbi tehnologii inovatoare și trebuie reduse discrepanțele în materie de infrastructuri digitale care afectează orașele mai mici și zonele rurale și periferice; în acest sens, invită Comisia să sprijine în continuare centrele europene de inovare digitală, care, datorită cunoașterii ecosistemelor locale, reprezintă o modalitate de reducere a decalajului digital cu șanse mari de succes;

28.  consideră că întreprinderile din economia socială ar trebui să fie implicate din plin în definirea versiunii finale a strategiei industriale, întrucât creează valoare publică și au un impact esențial asupra comunităților locale în care sunt implantate; invită, în acest sens, Comisia să țină cont de trăsăturile specifice acestei categorii de întreprinderi la conceperea instrumentelor financiare și a programelor de lucru, pentru a le facilita accesul la finanțare;

29.  subliniază că există caracteristici specifice care fac ca tranziția sustenabilă economic către o economie neutră climatic și complet digitalizată să se potrivească foarte bine cu măsurile de redresare care urmăresc să stimuleze rapid cererea consumatorilor și ocuparea forței de muncă; subliniază că există dovezi care demonstrează că proiectele verzi și digitale creează mai multe locuri de muncă, generează o rentabilitate mai mare pe termen scurt pentru fiecare euro cheltuit și contribuie la economii de costuri mai mari pe termen lung în comparație cu stimulentele fiscale tradiționale, întrucât se pot dezvolta rapid dacă este disponibilă tehnologia necesară (de exemplu, energia din surse regenerabile), tind să implice IMM-urile și să încurajeze economiile locale prin efecte puternice asupra ocupării forței de muncă, mărind rapid venitul net al consumatorilor (de exemplu, eficiența energetică) și sunt mai puțin expuse la șocuri externe, contribuind, astfel, la o redresare socială și economică mai rezistentă la șocuri;

30.  constată că, pentru a contribui la identificarea investițiilor cu un impact pozitiv ridicat social și de mediu, taxonomia UE, dacă este disponibilă, stabilește cadrul pentru a stabili în ce măsură o investiție este ecologic sustenabilă și pentru a asigura că nu se produc efecte negative semnificative asupra obiectivelor sociale și de mediu;

31.  consideră că Uniunea are nevoie de o strategie industrială inovatoare care să accelereze digitalizarea industriilor și IMM-urilor noastre, inclusiv a celor tradiționale, să dezvolte capacitatea industrială a UE prin infrastructuri și capacități digitale esențiale și să consolideze piața unică digitală și piața unică a datelor; este de părere că Uniunea trebuie să sprijine întreprinderile să își automatizeze și să își digitalizeze know-how-ul și formarea profesională, ajutându-le totodată să investească în echipamente digitale (hardware și software), acordând o atenție deosebită încurajării participării femeilor la procesul de digitalizare și modernizării și îmbunătățirii sistemelor de formare și de calificare; subliniază cât de importante sunt programul Europa digitală și accelerarea adoptării unor tehnologii de perspectivă și emergente în industrii; încurajează crearea unor centre de inovare digitală la nivelul UE;

32.  invită Comisia și statele membre să investească, printre altele, în economia datelor, inteligența artificială centrată pe om, producția inteligentă, internetul obiectelor (IoT), mobilitatea, supercalculul, ingineria informatică și tehnologia, cloud, tehnologia cuantică, rețelele de mare viteză 5G și 6G reziliente, la prețuri accesibile și sigure, tehnologiile registrelor distribuite, robotica, bateriile și internetul prin satelit; prin urmare invită statele membre și Comisia în acest sens să asigure o punere în aplicare promptă a măsurilor-cheie relevante recomandate în setul de instrumente pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G și, în special, să aplice, după caz, restricții corespunzătoare furnizorilor considerați de risc ridicat pentru activele de bază definite ca fiind esențiale și sensibile în evaluările coordonate ale riscurilor la nivelul UE;

33.  subliniază contribuția esențială a sectorului digital la transformarea sectorului industrial, atât ca sursă de soluții tehnologice curate, cât și prin optimizarea proceselor industriale și reducerea la minimum a impactului asupra mediului; cum sectorul TIC este mare consumator de energie și resurse, roagă Comisia să evalueze impactul potențial asupra mediului al dezvoltării masive a soluțiilor digitale, asigurând, în același timp, poziția de lider a Europei la tehnologiile circulare și centrele de date digitale și foarte eficiente energetic; roagă Comisia să propună idei concrete pentru a pune soluțiile digitale în slujba tranziției ecologice și să conceapă o metodologie de monitorizare și cuantificare a impactului tot mai mare al tehnologiilor digitale asupra mediului;

34.  subliniază că datele joacă un rol esențial în transformarea industriilor europene și reliefează cât sunt de importante creșterea inteligentă a producției și digitalizarea; invită Comisia să creeze un mediu unic european digital și al datelor și să asigure și să promoveze interoperabilitatea, precum și accesul și fluxul de date și de softuri securizate în Uniune și între sectoare, în întreprinderi de toate mărimile și în instituțiile publice; în plus, invită Comisia să vegheze ca Uniunea să dea tonul la stabilirea unor standarde și crearea unor instrumente și infrastructuri orientate spre viitor, pentru a stoca și prelucra date și a pune în comun datele europene în sectoare-cheie, cu spații de date comune și interoperabile la nivelul Uniunii; în acest sens, invită Comisia să se concentreze în special asupra proiectelor care vizează gestionarea și clasificarea datelor, standardizarea formatului de date și securitatea datelor, să dezvolte și să prelucreze datele privind solul european, în special datele din partea organismelor publice, pentru a construi un sistem de impozitare digitală mai bun, în care profiturile sunt impozitate și companiile au o interacțiune semnificativă cu utilizatorii, și să dezvolte în continuare standarde europene și certificate de securitate cibernetică, dând astfel avânt competitivității, promovând tehnologiile revoluționare, în special pentru infrastructurile critice, inclusiv prin revizuirea Directivei privind securitatea rețelelor și a informațiilor (NIS) și prin înființarea unei rețele de centre de competență în securitatea cibernetică; invită, de asemenea, Comisia să asigure o platformă echitabilă pentru relațiile de afaceri care să le permită întreprinderilor din UE, în special IMM-urilor, să utilizeze eficient datele generate pe platforme;

35.  recunoaște importanța unei abordări europene a economiei datelor, care să fie transparentă, de încredere, interoperabilă și centrată pe om; invită Comisia și statele membre să reducă treptat fragmentarea vizibilă în diferitele strategii naționale și să se ocupe de dezechilibrele în materie de putere de piață, cu scopul de a susține un flux de date la nivelul întregii Uniuni, interoperabilitatea și gestionarea, protecția și (re)utilizarea datelor;

36.  evidențiază necesitatea unui cadru juridic european privind IA, robotica și tehnologiile conexe care să trateze, în dezvoltarea, implementarea și utilizarea lor, principiile etice și drepturile fundamentale, precum și chestiuni de siguranță și răspundere legală; subliniază că pentru inovare și competitivitatea industriei Europei va fi nevoie de un cadru orizontal care să reflecte valorile și principiile Uniunii, cu scopul de a oferi orientări concrete și securitate juridică cetățenilor și întreprinderilor deopotrivă – inclusiv celor din afara Europei;

37.  consideră că trebuie cumpănită cu atenție orice acțiune legislativă în contextul unei revizuiri a cadrului de drepturi de proprietate intelectuală (DPI) aplicabil actual, deoarece ar putea avea un impact semnificativ asupra economiei europene a datelor, încă fragilă și în curs de dezvoltare; consideră că nu ar trebui să existe niciun drept de proprietate pe baza proprietății intelectuale asupra datelor fără caracter personal utilizate și produse prin tehnologii precum inteligența artificială;

38.  invită Comisia să includă în planul de redresare măsuri concrete de atragere a industriilor către Europa, să intensifice, să impulsioneze și să promoveze relocarea și diversificarea industriilor europene în funcție de importanța lor strategică și, din perspectiva neutralității climatice, să scurteze și să diversifice lanțurile de aprovizionare; în acest context, subliniază că este important să se asigure producția în Uniune în cantitate suficientă de bunuri strategice, precum echipamentele medicale și tehnico-medicale sau energia din surse regenerabile, pentru a fi autosuficientă în perioade de criză, și încurajează utilizarea de stimulente în acest scop, cum ar fi cerința de a achiziționa o cantitate mai mare de produse locale (UE/SEE) din sectoare care primesc ajutoare temporare;

39.  își dă seama de riscul ca criza COVID-19 să ducă la o exacerbare a naționalismului și protecționismului economic, o provocare majoră pentru comerțul liber bazat pe norme și pentru lanțurile valorice globale, din cauza renaționalizării producției și a ruperii lanțurilor respective; în acest scop, invită părțile interesate să își diversifice și să își scurteze lanțurile de aprovizionare și să le facă mai sustenabile pentru a reduce vulnerabilitatea;

40.  invită Comisia, în acest sens, să pledeze pentru un sistem comercial multilateral deschis și bazat pe norme, care să fie în acord cu eforturile mondiale de stopare a schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității și cu standardele ridicate de mediu și sociale ale UE, să deschidă accesul întreprinderilor din UE la piețele internaționale și să îi împiedice pe actorii internaționali puternici să abuzeze de puterea lor de piață; este de părere că, în acest context, Uniunea ar trebui să aplice politica de concurență în raport cu companiile din țări terțe și, dacă este cazul, să aplice cu mai mare strictețe măsuri de apărare comercială (TDI), astfel încât să contracareze sistematic practicile neloiale de dumping și subvenții și să întărească sistemul TDI existent;

41.  invită Comisia să propună imediat o interdicție temporară a preluării întreprinderilor europene din sectoare strategice de întreprinderi de stat sau companii aflate în legătură cu guvernele țărilor terțe; invită, de asemenea, Comisia să reflecteze la aplicarea reciprocității în accesul la piață, să cimenteze și să verifice sistematic cadrul de examinare al Uniunii pentru investiții străine directe (ISD), pentru a proteja accesul la industrii strategice, infrastructură, tehnologii generice esențiale și la alte active de securitate și de securitate cibernetică, precum și pentru a bloca achizițiile ostile ca să apere competitivitatea și să reducă denaturările pieței pe piața unică; consideră binevenită, în acest sens, Cartea albă pentru stabilirea de condiții de concurență echitabile în ceea ce privește subvențiile străine; îndeamnă la adoptarea rapidă a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 (Regulamentul privind asigurarea respectării normelor); subliniază că acesta este un instrument important de protejare a intereselor Uniunii atunci când țările terțe adoptă măsuri ilegale cu impact negativ asupra întreprinderilor din UE;

42.  roagă Consiliul să facă și mai multe progrese în negocierile privind Instrumentele pentru achiziții publice internaționale (IPI) care prevăd reciprocitate și standarde reciproce; invită Comisia să propună instrumente juridice adecvate care să îndrepte denaturările produse pe piața unică, inclusiv în procedurile de achiziții publice; în acest context, îndeamnă Comisia să aibă în vedere posibilitatea de a da prioritate companiilor care își au și își mențin sediul, producția și angajații în Uniune; solicită Comisiei, în absența unui IPI riguros și a unor norme mondiale eficiente de acces la achizițiile publice, să încerce să introducă măsuri de sprijinire a producătorilor europeni, în special IMM-uri, care întâmpină o concurență tot mai aprigă din partea unor țări emergente care nu respectă normele comune de comerț internațional și standardele sociale de mediu;

43.  consideră că o strategie industrială vastă, care să includă toate politicile UE, poate juca un rol însemnat în diplomația economice și „industrială”; încurajează Comisia să apeleze activ la rețeaua UE a camerelor de comerț în țări terțe pentru a crea noi parteneriate comerciale;

44.  apreciază ambiția de a crea piețe-lider la tehnologii sustenabile ecologic și digitale și la soluții inovatoare; consideră că finanțarea cercetării și inovării este esențială pentru proiectele industriale inovatoare și pentru capacitățile digitale și că ar trebui să meargă mână în mână cu analiza actuală realizată de Comisie cu privire la orientările pentru „Proiecte importante de interes european comun” (PIIEC); este de părere că reziliența și autonomia strategică ar trebui considerate criterii definitorii și că PIIEC ar trebui să respecte obiectivele Uniunii privind neutralitatea climatică și digitalizarea; invită Comisia ca în punerea în aplicare a PIIEC să asigure mai multă transparență și participarea IMM-urilor; în plus, invită Comisia să accelereze apariția de lideri europeni și/sau ecosisteme europene în sectoare industriale strategice, capabili să concureze la scară mondială și care vor contribui la realizarea unei economii neutre climatic și la atingerea unei poziții dominante în domeniul digital, fără a denatura concurența în Uniune și fără a șubrezi încrederea în deschiderea pieței;

45.  invită Comisia să lucreze în continuare la lanțurile valorice, asigurând monitorizarea corespunzătoare a acțiunilor propuse pentru cele șase lanțuri valorice strategice identificate de Forumul strategic privind PIIEC, și să creeze condiții de participare transparente la proiectele PIIEC, uniforme în toate statele membre, pentru ca de pe urma lor să beneficieze întreaga Uniune; solicită Comisiei, în contextul crizei actuale, să investească în proiecte cu valoare adăugată europeană clară și să simplifice procesele administrative, să extindă criteriile de eligibilitate a costurilor și să majoreze finanțarea;

46.  consideră că inițiativa NGEU este pilonul primei etape a redresării industriale a UE în urma COVID-19; invită Comisia să asigure executarea rapidă a fondului și cere vehement ca Parlamentul să fie implicat întru totul în procesul de luare a deciziilor și de executare, pentru a asigura răspunderea democratică și un grad maxim de transparență și control parlamentar; pentru a concentra efectiv la începutul perioadei suma de 750 de miliarde EUR, solicită ca NGEU:

   (a) să prevadă obiective pentru investiții sociale, sustenabile și digitale, cu scopul de a reduce la minimum efectele negative și de a mări la maxim beneficiile pentru climă, mediu și societate;
   (b) să se concentreze în mod special pe IMM-uri, care au fost cel mai grav lovite de criza provocată de COVID-19, și să le faciliteze accesul la finanțare;
   (c) să fie gestionat direct, ori de câte ori este posibil, de Comisie în colaborare strânsă cu statele membre și prin intermediul programelor europene, pentru a avansa într-un mod mai coordonat, astfel încât să se obțină un impact mai mare pe piața mondială și maximum de transparență și control parlamentar, și pentru a evita denaturarea și fărâmițarea internă și externă a pieței unice;
   (d) să țină seama de caracteristicile statelor membre care au fost afectate de criză în diverse moduri;
   (e) să distribuie ajutoarele financiare diferitelor ecosisteme industriale, inclusiv microîntreprinderilor și IMM-urilor, în funcție de daunele suferite, de impactul social, de problemele cu care se confruntă și de cuantumul sprijinului financiar național primit deja prin mecanismele naționale de ajutor, ținând seama de interdependențele structurale între diferitele lanțuri valorice; să țină cont de învățămintele trase din măsurile anterioare de sprijin public ca răspuns la criza financiară și economică din 2008-2009 și de impactul său asupra rezilienței și redresării economice și sociale pe termen lung; să ia în calcul faptul că ajutoarele din fond trebuie condiționate de criterii care să garanteze că finanțarea nu este utilizată pentru a stinge datoriile vechi sau pentru a sprijini o tehnologie învechită și că sunt susținute întreprinderile care contribuie la creșterea pe termen lung și au un potențial considerabil de relansare a economiei; să aibă în vedere că cheltuielile de redresare trebuie canalizate și către sectoare cu multiplicator mare al capitalului propriu, care nu dăunează climei și favorizează inovarea și vor contribui la reziliența economică a UE în viitor;
   (f) să sprijine mecanismele fiscale naționale care stimulează achiziționarea de participații de către sectorul privat și permit societăților să convertească o parte din împrumuturile acordate de fond în acțiuni;
   (g) să aloce fonduri dedicate întreprinderilor, în special IMM-urilor, microîntreprinderilor și întreprinderilor nou-înființate, care au planuri de afaceri și operațiuni care implică inovații, tehnologii și servicii esențiale, inclusiv care ajută la expansiunea transformării digitale și ecologice, sau ale căror operațiuni sunt necesare pentru autonomia strategică a Uniunii în sectoare critice, având în vedere în special o mai bună circularitate, eficiența consumului și economii de energie și resurse și trecerea la regenerabile; să ajute lanțurile de aprovizionare să devină mai reziliente și mai puțin dependente prin repatrierea, diversificarea și consolidarea lor, evitând, totodată, discriminarea întreprinderilor care trec printr-o situație de urgență și au nevoie de susținere în perioada de tranziție;
   (h) să aloce fonduri societăților mari care au planuri credibile de tranziție către un model de afaceri neutru față de climă;
   (i) să consolideze programul de garanții al BEI și să-l facă complementar la programele naționale, ca să acționeze ca un element de susținere în plus și să le mărească impactul în practică;
   (j) să dea prioritate societăților care se angajează în direcția transparenței, asigură vizibilitatea finanțării UE, introduc sisteme care încurajează participarea lucrătorilor la treburile întreprinderii și își respectă obligațiile de raportare nefinanciară;

47.  subliniază necesitatea de a sprijini o redresare durabilă și echitabilă, asigurând bunăstarea cetățenilor și după ce va trece criza de COVID-19; este de părere că fondul ar trebui să promoveze sustenabilitatea și competitivitatea industriilor europene și să garanteze o tranziție digitală și industrială echitabilă și justă;

48.  consideră că, în paralel cu criza actuală, Uniunea ar trebui să pregătească și să anticipeze o a doua fază a strategiei sale industriale, asigurând competitivitatea, sustenabilitatea ecologică și digitalizarea propriilor industrii ca premisă pentru reziliența pe termen lung pe o bază responsabilă social; reamintește că rolul statelor membre va fi esențial pentru o redresare de succes care să valorifice printr-un efect de levier resursele limitate ale UE și că politica industrială ar trebui să devină o sarcină orizontală pentru Comisie;

49.  este de părere că Uniunea are nevoie de o strategie industrială care să includă protecția sănătății mediului și a biodiversității și insistă că trebuie accelerată transformarea cu efect neutru față de climă a industriei noastre; semnalează că investițiile trebuie să fie compatibile cu obiectivele din 2050 privind neutralitatea climatică, deoarece, în caz contrar, există riscul de a crea active irecuperabile și efecte de împotmolire în tehnologii bazate pe resurse fosile și dăunătoare mediului;

50.  subliniază că o strategie industrială europeană cu adevărat eficace și politica aferentă trebuie să se bazeze pe acțiuni și ținte ambițioase în domeniul climei, în conformitate cu Legea climei, și să producă o foaie de parcurs pentru a modela industria viitorului astfel încât toate sectoarele să contribuie la atingerea obiectivului de neutralitate climatică cât mai repede posibil și până în 2050 cel târziu;

51.  subliniază că noua strategie industrială trebuie aliniată la obiectivul de a realiza o economie neutră climatic până în 2050, subliniind totodată că politicile europene în domeniul climei trebuie să se sprijine pe date concludente;

52.  subliniază că pe piețele interne și mondiale există un potențial semnificativ pentru tehnologii cu emisii scăzute și cu emisii zero și pentru produse, procese și servicii durabile de-a lungul întregului lanț valoric, de la materii prime la industriile mari consumatoare de energie, industria prelucrătoare și sectorul serviciilor industriale; consideră, în plus, că Legea climei va contribui în mare măsură la raționalizarea eforturilor îndreptate spre atingerea neutralității climatice până cel târziu în 2050, stabilind obiectivele în domeniul climei pentru 2030 și 2050 în legislația Uniunii; crede că este nevoie și de un cadru politic mai cuprinzător și mai sistematic pentru a asigura coerența tuturor politicilor Uniunii și siguranța investitorilor și predictibilitatea normativă pe termen lung printr-o abordare coerentă, transparentă și incluzivă a guvernanței în toate domeniile politicilor, netezind calea către o strategie clară și previzibilă pentru industriile europene;

53.  consideră binevenit Forumul Industrial propus; invită Comisia să facă progrese în direcția înființării sale și să poarte, în acest cadru, un dialog la care să participe, cu o reprezentare echilibrată, toți experții științifici relevanți și organizațiile și părțile interesate relevante, inclusiv societatea civilă, organizațiile de consumatori și sindicatele, pentru a monitoriza în permanență și a raporta periodic progresele înregistrate de fiecare sector industrial la nivelul UE în îndeplinirea obiectivelor de neutralitate climatică care trebuie atinse până în 2050, și să ajute Comisia cu sugestiile lor să stabilească dacă investițiile concordă cu obiectivele UE în materie de mediu și climă și contribuie la atingerea lor, în conformitate cu guvernanța uniunii energetice;

54.  consideră că toate sectoarele ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii în domeniul climei și, în acest sens, subliniază cât este de important ca Comisia să întocmească strategii specifice fiecărui sector, specificând acțiunile necesare pentru a îndeplini aceste obiective și a asigura coerența politicilor; îndeamnă la eliminarea treptată a combustibililor fosili, avertizând că industria are nevoie un sistem energetic extrem de eficient și neutru față de climă la prețuri competitive internațional; subliniază rolul pe care îl joacă energia și materiile prime curate, sustenabile și la prețuri accesibile în tranziția către economii foarte eficiente energetic și cu efect neutru asupra climei; scoate în evidența nevoia de a garanta că utilizarea unor surse de energie precum gazele naturale are loc doar într-o etapă de tranziție, dat fiind obiectivul de a ajunge la neutralitate climatică până în 2050 cel târziu; relevă că o mai mare integrare a pieței de energie a UE va avea ca efect o mai mare securitate a aprovizionării cu energie și prețuri mai accesibile; subliniază, în acest sens, că trebuie accelerate dezvoltarea și integrarea capacităților regenerabile în mixul energetic și facilitată implantarea producției de hidrogen pe bază de surse regenerabile de energie, ca tehnologie potențial revoluționară pentru sectoarele unde amprenta de carbon nu se lasă redusă așa ușor; salută lansarea alianței pentru hidrogen curat și a unei alianțe a industriilor cu emisii reduse de dioxid de carbon; subliniază necesitatea de a accelera cercetarea privind producția pe scară largă a hidrogenului și a combustibililor ecologici, tehnologiile de decarbonizare, cum ar fi infrastructura pentru captarea și stocarea carbonului în procesele industriale, instalațiile de producție de bioenergie și alimentate cu bioenergie, în perspectiva tranziției energetice, explorând, de asemenea, potențialul de exploatare a surselor geotermale de energie; reamintește că pentru aceasta este nevoie de energie curată în cantități mari și la prețuri accesibile, precum și de infrastructuri aferente, pe măsura nevoilor de decarbonizare ale industriilor mari consumatoare de energie;

55.  face un apel la instituțiile UE, statele membre, regiunile, industria și orice alți actori relevanți să conlucreze pentru a mări eficiența energetică europeană și a crea piețe-lider la tehnologii și inovații cu influență asupra climei în Uniune și a da prioritate investițiilor în infrastructuri energetice; roagă Comisia să facă în așa fel încât BEI să fie mai bine valorificată ca „banca pentru climă” a Uniunii, să majoreze finanțarea sustenabilă pentru sectoarele public și privat și să ajute companiile să treacă cu bine prin procesul de decarbonizare;

56.  subliniază că trebuie introduse pe scară largă capacități de energie din surse regenerabile competitive la nivel de costuri în toate sectoarele economiei; recunoaște că UE deține 40 % din brevetele pentru energie din surse regenerabile la nivel mondial, și afirmă răspicat că ar trebui să rămână lider la tehnologii revoluționare în domeniul energiilor regenerabile; subliniază, în acest sens, că trebuie elaborată o politică industrială solidă pentru sursele regenerabile de energie care să cuprindă politici atât pe partea de ofertă, cât și pe partea de cerere și să permită o integrare sectorială a surselor regenerabile de energie, aspect esențial pentru a garanta pe termen lung siguranța alimentării cu energie, supremația tehnologică și autonomia strategică a Europei; îndeamnă Comisia să recunoască că tehnologiile bazate pe energie din surse regenerabile sunt un lanț valoric strategic și un ecosistem industrial esențial, eligibil pentru finanțare din Facilitatea de investiții strategice, și cere să fie reprezentate pe măsură la următorul forum industrial; subliniază că în Europa trebuie pregătite măsuri de sprijin pentru dezvoltarea de tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile și asigurate condiții de concurență echitabile pentru producătorii din Uniune și din afara Uniunii;

57.  subliniază că, pentru a fi competitivă, industria europeană trebuie susținută de o rețea eficientă, durabilă și interconectată în totalitate de infrastructuri de transport, digitale și energetice; pledează pentru o politică de investiții pe termen lung pentru dotarea și renovarea infrastructurii și pentru reducerea barierelor administrative care împiedică dezvoltarea rapidă a rețelelor transeuropene; cere mai multe fonduri pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei în cele trei sectoare ale sale pentru a stimula investițiile în infrastructuri, interconexiuni, digitalizare și rețele inteligente, compatibile cu obiectivele Pactului verde european; mai subliniază necesitatea de a accelera proiectele de interes comun (PIC) și de a revizui cât mai curând posibil Regulamentul privind rețelele energetice transeuropene (TEN-E).

58.  subliniază potențialul economiei circulare și cu zero poluare de a moderniza economia Uniunii, a reduce consumul de energie și resurse, a da prioritate prevenirii generării de deșeuri, a oferi stimulente pentru inovare și a transforma sectoare industriale întregi și lanțurile de valoare, produsele, procesele de producție și modelele de afaceri ale acestora, promovând astfel dematerializarea și detoxificarea economiei Uniunii și reducând dependența Europei de materiile prime, stimulând în același timp inovarea, inclusiv crearea de piețe pentru soluții nepoluante, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și regenerabile, care să înlocuiască produsele și materialele pe bază de combustibili fosili, promovând totodată dezvoltarea de noi tehnologii și soluții proiectate ecologic, menite să prevină impactul asupra mediului; subliniază sinergiile puternice dintre acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și economia circulară, în industriile mari consumatoare de energie și de resurse și sectoarele de renovare, și stăruie asupra ideii că fiecare ramură industrială are un parcurs de decarbonizare și puncte de plecare diferite; subliniază potențialul bioeconomiei circulare și al industriei forestiere de promovare a unei industrii competitive și sustenabile;

59.  reamintește că politica europeană în domeniul climei și al energiei va necesita o cantitate mare de metale și minerale pentru tehnologiile sale strategice; se arată îngrijorat de faptul că Europa depinde în mare măsură de alte zone ale lumii pentru aprovizionarea cu multe dintre aceste metale și minerale și își pierde treptat cota pe piața mondială, chiar și la materiale pentru care dispune de capacitate industrială; subliniază că autonomia Europei în sectoarele strategice nu poate fi obținută dacă UE nu dispune de un ecosistem competitiv și sustenabil la materialele de bază, prețioase și critice din surse primare și secundare; subliniază, în acest sens, importanța Planului de acțiune privind economia circulară dar atrage atenția că Europa trebuie să își mărească capacitatea pentru toate etapele lanțului valoric al materiilor prime, și anume minerit, reciclare și extragere din minereu, rafinare și transformare: consideră că aria de cuprindere a planului de acțiune pentru materii prime de importanță critică nu ar trebui să se limiteze la materiile prime de importanță critică, ci ar trebui să înglobeze dezvoltarea unui ecosistem integrat pentru întreaga gamă de materiale, metale și minerale necesare pentru tranziția industrială;

60.  invită Comisia să elaboreze o strategie europeană de export și import pentru tehnologiile axate pe surse regenerabile și eficiente ca și consum de energie și resurse;

61.  subliniază potențialul cuplării sectoriale și al interconectării sectoarelor consumatoare de energie, cum ar fi clădirile și transporturile, și consideră binevenită în acest sens comunicarea Comisiei privind integrarea sistemelor energetice;

62.  cere ca un flux de fonduri substanțial să fie mobilizat pentru reabilitarea energetică a clădirilor, pentru a stimula „valul de renovări” planificat cu ajutorul mijloacelor financiare necesare prevăzute în planul de redresare; subliniază că, în contextul viitoarei propuneri privind valul de renovări ale clădirilor și dată fiind obligația statelor membre de a stabili strategii pe termen lung pentru a realiza un fond imobiliar extrem de eficient ca și consum de energie și decarbonizat, ar trebui pus pe primul loc în ordinea priorităților principiul „eficiență energetică mai întâi de orice”, și, implicit, ar trebui accelerate renovările din temelii și înlocuite sistemele de termoficare și răcire ineficiente, bazate pe combustibili fosili; subliniază că programele integrate de renovare din temelii gândite pentru localități sau județe întregi pot fi derulate la costuri mai mici și mai rapid, în beneficiul consumatorilor și cu reducerea costurilor la energie;

63.  pune în lumină faptul că încălzirea și răcirea pentru procese industriale rămân printre cele mai semnificative utilizări ale energiei în sectorul industrial; de aceea, subliniază că pentru a accelera efortul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în industrie trebuie valorificat la maximum potențialul de eficiență energetică al încălzirii și răcirii industriale, apelând mai mult la electricitate din surse regenerabile, pompe de căldură și valorificând mai bine clusterele industriale și simbiozele cu potențial însemnat de reducere în numeroase sectoare;

64.  subliniază potențialul mobilității ecologice de a crea noi locuri de muncă, de a impulsiona industria europeană și de a susține investițiile care urmăresc să extindă infrastructura de transport sustenabilă, ceea ce ar permite un efect multiplicator prin plasarea de comenzi către un spectru larg de entități - contractanți, subcontractanți, furnizori și subcontractanți ai acestora - și reducerea emisiilor din sectorul transporturilor; subliniază că trebuie accelerată concretizarea Alianței europene pentru baterii, pentru a exploata potențialul lanțului său valoric strategic, a mări șansele de a produce baterii inovatoare la nivel local și a recicla metalele în Europa, a crea valoare adăugată pentru Uniune, contribuind la competitivitatea industriei europene a autovehiculelor, și a facilita tranziția către un sistem electric decarbonizat; solicită mai multe investiții în trenuri de mare viteză și renovarea rețelelor feroviare interurbane, precum și în transportul public cu emisii zero sau mici; subliniază că mobilitatea ecologică trebuie promovară prin investiții în îmbunătățirea infrastructurii, cum ar fi înmulțirea stațiilor de încărcare; consideră că o densitate mai mare a stațiilor de încărcare va ajuta la extinderea semnificativă și mai rapidă a pieței vehiculelor electrice (VE), având un impact pozitiv asupra amprentei noastre ecologice și de carbon; roagă, prin urmare, Comisia să prezinte o strategie cuprinzătoare pentru proliferarea unei infrastructuri de încărcare rapidă a VE pentru a determina consumatorii să le folosească, oferindu-le certitudinea că această tehnologie are potențial și dându-le acces la o rețea densă de infrastructuri de încărcare compatibile, îndemnând-o să sprijine producția europeană de automobile;

65.  consideră că, pentru o tranziție energetică de succes, Europa va avea nevoie de o cantitate însemnată de energie cu emisii zero/scăzute de dioxid de carbon și din surse regenerabile la prețuri accesibile, care poate proveni și din țări terțe și cu utilizarea de infrastructuri de sprijin; solicită ca inițiativele strategice intraunionale și politica energetică să devină o prioritate în politica externă și de vecinătate a Uniunii, incluzând aici sprijinul financiar pentru alianțe pentru producția de hidrogen și energie din surse regenerabile; este de părere că aceste alianțe ar trebui incluse și în acordurile comerciale; subliniază importanța unor alianțe solide pentru a face față deficitului de resurse și materii prime;

66.  reamintește Planul general al UE din 2019 pentru o transformare competitivă a industriilor mari consumatoare de energie care gestionează perioada de tranziție menținând, totodată, competitivitatea industriilor europene și roagă Comisia să pună în practică recomandarea sa de a înlocui importurile din țări terțe care nu îndeplinesc suficient standardele de mediu și de a-i stimula pe partenerii comerciali internaționali ai UE să își propună obiective mai ambițioase în materie de climă;

67.  cere să se revizuiască schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), în acord cu obiectivele pentru climă și cu un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon (CBAM), pentru a contribui la relocalizarea inteligentă a producției și la scurtarea lanțurilor valorice; subliniază rolul potențial important al CBAM pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de carbon în afara UE;

68.  subliniază că peste jumătate din PIB-ul mondial depinde de natură și de serviciile pe care le furnizează aceasta, iar câteva sectoare depind chiar foarte mult de natură; constată că peste 90 % din declinul biodiversității și din deficitul de apă derivă din extracția și prelucrarea resurselor; subliniază că politica industrială europeană ar trebui să fie în armonie cu obiectivele Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030;

69.  subliniază că din perspectiva abordării „O singură sănătate”, conservarea ecosistemelor naturale este fundamentală pentru a satisface nevoile de bază ale umanității, cum ar fi apa potabilă, aerul curat și solurile fertile; cere să fie elaborați rapid indicatori fiabili pentru a evalua impactul asupra biodiversității și pentru a asigura reducerea progresivă a poluării, după cum se prevede în Strategia UE în domeniul biodiversității;

70.  subliniază că industria rămâne un factor major de poluare a mediului, care eliberează poluanți în aer, apă și sol; subliniază rolul Directivei privind emisiile industriale în stabilirea obligațiilor impuse uzinelor mari de a reduce la minimum poluanții eliberați în natură; așteaptă cu interes viitorul plan de acțiune privind reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului, precum și revizuirea Directivei privind emisiile industriale, care ar trebui să ducă la o reducere semnificativă a poluării industriale;

71.  subliniază importanța dimensiunii regionale a politicii industriale, deoarece disparitățile economice dintre regiuni nu au dispărut, ba chiar riscă să se agraveze ca urmare a crizei provocate de coronavirus; insistă că pentru a preveni și atenua declinul regiunilor, planurile de redresare regională trebuie să ajute la succesul strategiilor de transformare sustenabilă și să combine programele de revitalizare economică cu programele active de stimulare a pieței de muncă; roagă Comisia să colaboreze strâns cu statele membre pentru a întocmi previziuni pe termen mediu și lung despre competențele necesare pe piața muncii;

72.  subliniază, în acest context, importanța fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru a sprijini crearea de locuri de muncă de calitate cu salarii decente, competitivitatea întreprinderilor, dezvoltarea economică durabilă și modernizarea și îmbunătățirea sistemelor de învățământ și formare și a sistemelor sanitare;

73.  avertizează că trebuie pus umărul la o tranziție echitabilă, favorabilă incluziunii și echitabilă și că trebuie remediate inegalitățile sociale și economice fără a se limita la recalificare și crearea de noi locuri de muncă în noi sectoare economice, astfel încât să avem grijă ca nimeni să nu fie lăsat în urmă și niciun lucrător să nu fie exclus de pe piața muncii; consideră că un mecanism bine conceput pentru o tranziție justă (MTJ), inclusiv un fond pentru o tranziție justă, va fi un instrument important pentru a facilita dubla tranziție și a atinge obiective climatice ambițioase; stăruie asupra ideii că pentru a garanta o tranziție mai incluzivă și a-i atenua impactul social, ar trebui cooptate toate părțile interesate locale, inclusiv reprezentanții societății civile și ai comunităților, în faza de concepere și implementare a planurilor pentru o tranziție justă; subliniază că investițiile în tehnologii sustenabile au un rol esențial în această privință, sprijinind dezvoltarea economică pe termen lung a economiilor regionale; subliniază că o finanțare consistentă a MTJ, inclusiv prin resurse bugetare suplimentare semnificative, ar fi un element-cheie pentru implementarea cu succes a Pactului verde european;

74.  crede că trebuie intensificată cooperarea interregională în sprijinul transformării sustenabile și digitale, precum în strategiile de specializare inteligentă, pentru a stimula ecosistemele regionale; solicită, prin urmare, Comisiei să sprijine dezvoltarea unor instrumente care pot oferi o foaie de parcurs clară regiunilor, cu o abordare adaptată situației fiecăreia, pentru a asigura supremația în sectorul industrial;

75.  consideră că transformarea industrială necesită depunerea unor eforturi mai mari în materie de cercetare și dezvoltare, precum și integrarea noilor cunoștințe și inovații în piețele existente și utilizarea lor pentru crearea de noi piețe; subliniază că inovarea este unul dintre motoarele ecosistemelor industriale de vârf și că acest lucru ar trebui să se traducă printr-un sprijin consolidat acordat inovării și capacității antreprenoriale în fiecare etapă a ciclului de inovare; subliniază că este necesară majorarea cheltuielilor pentru cercetare, în special pentru cercetarea publică de înaltă calitate și pentru dezvoltare și inovare, care sunt elemente-cheie pentru realizarea dublei tranziții, îmbunătățirea autonomiei strategice a Uniunii și creșterea competitivității pe termen lung; invită, în acest sens, statele membre să își respecte angajamentul de a investi 3 % din PIB în cercetare și dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată mențiune poziția de lider printre concurenții de la nivel mondial; regretă lipsa actuală de capacitate de inovare din cadrul IMM-urilor, cauzată de un deficit al capitalului de risc, de costurile și complexitatea procedurilor administrative, precum și de lipsa competențelor adecvate și dificultatea de a accede la informații;

76.  subliniază necesitatea de a majora bugetul pentru programele care stau la baza transformării industriale a Uniunii și reamintește, prin urmare, poziția Parlamentului care este favorabilă majorării bugetului Orizont Europa la 120 de miliarde EUR și asigurării coerenței programului cu obiectivele Uniunii privind neutralitatea climatică, precum și sprijinirii programelor InvestEU și Europa digitală prin intermediul unor instrumente de finanțare adecvate pentru introducerea pe piață a unor tehnologii și inovații revoluționare, promovând, de asemenea, sinergiile între sursele de finanțare regionale, naționale, europene și private; solicită un sprijin eficace pentru Consiliul European pentru Inovare (CEI) și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și pentru consolidarea misiunilor acestora; insistă asupra faptului că o parte substanțială din fondurile disponibile pentru IMM-uri în cadrul programului Orizont Europa ar trebui să fie executată prin intermediul CEI și al părților colaborative ale programului, cu scopul de a crea noi soluții și de a stimula inovarea, atât graduală, cât și disruptivă; sprijină instituirea de parteneriate europene în cadrul programului Orizont Europa pentru a mobiliza investițiile din sectorul privat, pentru a promova transferul de cunoștințe, tehnologii și inovații de la centrele de cercetare și universități la procesul industrial, profitând de sistemul ecosistemelor industriale și pentru a sprijini redresarea economică și tranziția ecologică și digitală; invită, de asemenea, Comisia să se asigure că aceste parteneriate vor fi transparente și favorabile incluziunii pe tot parcursul punerii lor în aplicare, în special în ceea ce privește agenda lor de cercetare strategică și programele anuale de lucru; subliniază că ele ar trebui, de asemenea, să excludă toate conflictele de interese și să prezinte o valoare adăugată reală pentru societate;

77.  consideră, de asemenea, în acest sens, că o societate mai bine pregătită și mai rezilientă este esențială pentru gestionarea evenimentelor perturbatoare de la nivel european sau mondial și pentru oferirea unor răspunsuri politice cuprinzătoare și că investițiile coordonate în materie de cercetare și dezvoltare sunt esențiale în acest sens; invită, în acest scop, Comisia să sprijine crearea unui instrument specific pentru pregătirea în caz de pandemie și reziliența societății, deoarece această măsură ar crea condițiile pentru o mai bună coordonare la nivelul UE, ar identifica domeniile prioritare și ar lansa acțiuni care necesită cercetări medicale de înaltă calitate și investiții coordonate în cercetare și dezvoltare;

78.  evidențiază importanța unei industrii farmaceutice bazate pe cercetare, ca factor esențial pentru a asigura o producție de calitate și o aprovizionare cu medicamente la un preț abordabil pentru toți pacienții care au nevoie, importanța de a consolida inovarea, reziliența, accesibilitatea și reactivitatea în Uniune și de a contribui la abordarea provocărilor viitoare; reiterează necesitatea de a pune în aplicare un plan de atenuare a riscurilor de penurie a medicamentelor pentru a gestiona eventualele vulnerabilități și riscuri pentru lanțul de aprovizionare cu medicamente critice, de a garanta inovarea viitoare pentru a răspunde nevoilor nesatisfăcute încă și de a sprijini reziliența, capacitatea de reacție și disponibilitatea sistemelor de sănătate de a aborda provocările viitoare, inclusiv pandemiile;

79.  subliniază rolul tehnologiilor generice esențiale în consolidarea capacităților tehnologice și inovatoare în întreaga Uniune; invită Comisia să adapteze programul Orizont Europa și strategia sa industrială la dezvoltarea, extinderea și comercializarea tehnologiilor și a inovațiilor revoluționare în Uniune pentru a reduce decalajul dintre inovare și introducerea pe piață, oferind finanțare de risc pentru proiecte tehnologice și demonstrative aflate într-un stadiu incipient și dezvoltând lanțuri valorice timpurii pentru a sprijini, în primul rând, produsele, tehnologiile, procesele, serviciile și modelele comerciale la scară industrială, utilizabile pe piață, cu emisii scăzute sau cu emisii zero, regenerabile, eficace din punctul de vedere al utilizării resurselor și energiei și circulare și sprijinind, în același timp, dezvoltarea infrastructurilor de cercetare, cu scopul de a reduce decalajele existente între statele membre; încurajează Comisia și statele membre să dezvolte ghișee unice cu informații simplificate privind posibilitățile de finanțare pentru proiectele industriale demonstrative din domeniul tehnologiilor inovatoare;

80.  invită Comisia să examineze posibilitatea de a institui măsuri pentru a combate posibila pierdere de cunoștințe și de inovare în timpul crizei actuale, inclusiv prin instrumente care să sprijine întreprinderile care detașează temporar lucrători intelectuali în cadrul unor instituții publice de cercetare și în universități, pentru a permite cercetarea atât publică, cât și privată legată de prioritățile publice și pentru a menține locurile de muncă și capacitatea de inovare în perioada de criză;

81.  solicită Comisiei să dezvolte, împreună cu statele membre, un eventual stimulent fiscal pentru a impulsiona investițiile în domeniul cercetării și dezvoltării, care au scăzut din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19;

82.  invită Comisia să sprijine în continuare capacitatea întreprinderilor europene de a inova pe baza unui regim cuprinzător privind proprietatea intelectuală (PI), sporind flexibilitatea în acordarea licențelor, astfel încât să se mențină o protecție eficace pentru investițiile lor în cercetare și dezvoltare, să se asigure un profit echitabil și, în același timp, să se dezvolte în continuare standarde tehnologice deschise care să sprijine concurența și libertatea de alegere, precum și participarea industriei europene la dezvoltarea tehnologiilor esențiale;

83.  recunoaște că un cadru solid și echilibrat în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală este un factor esențial care stă la baza competitivității europene, în vederea combaterii spionajului industrial și a contrafacerii și, prin urmare, invită Comisia să mențină și să consolideze acest cadru; subliniază necesitatea de a asigura paritatea cu SUA și China în ceea ce privește stimulentele pentru PI în domeniul științelor vieții pentru ca Europa să rămână o destinație atractivă pentru investițiile în domeniul cercetării și dezvoltării și pentru dezvoltarea industrială; invită Comisia să mențină și să dezvolte sistemul european de PI de anvergură mondială prin promovarea unei protecții solide a PI, a unor stimulente și mecanisme de recompensare pentru cercetare și dezvoltare, pentru a atrage investiții în dezvoltarea de inovații viitoare în beneficiul societății; salută anunțarea unui Plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care ar putea facilita o contribuție europeană la dezvoltarea de standarde; sprijină producția și locurile de muncă durabile și îmbunătățirea atractivității și a reputației producției de înaltă calitate a Uniunii la nivel mondial; invită Comisia să încurajeze transferul de tehnologii climatice și de mediu esențiale către țările în curs de dezvoltare prin acordarea de licențe deschise pentru aceste tehnologii;

84.  solicită Comisiei să pună în aplicare, cât mai curând posibil, brevetul european cu efect unitar, așa cum este prevăzut în Acordul privind o instanță unică în materie de brevete din 19 februarie 2013;

85.  subliniază importanța unei guvernanțe generale cuprinzătoare și eficace pentru transformarea industrială, care să asigure coerența cu legislația și strategiile relevante ale UE, în special cu obiectivele Pactului verde european, ceea ce este decisiv pentru succesul său; salută identificarea de către Comisie a 14 ecosisteme și abordarea incluzivă care constă în reunirea tuturor actorilor care operează în cadrul unui lanț valoric, pentru a promova rolul de lider al Europei în sectoarele strategice și competitivitatea pe scena mondială; subliniază necesitatea de a se asigura că IMM-urile vor prospera în cadrul fiecărui ecosistem; subliniază necesitatea de a asigura transparența în ecosistemele industriale identificate, în special în ceea ce privește criteriile care trebuie respectate pentru a fi considerat ca făcând parte dintr-un ecosistem, defalcarea exactă pe tip de actor în fiecare ecosistem identificat și informațiile privind rezultatele și subiectele discutate, reamintind și rolul forumului industrial și al alianțelor în ceea ce privește aceste ecosisteme; subliniază că societatea civilă, organizațiile de consumatori și sindicatele ar trebui să participe în mod corespunzător la definirea strategiilor și priorităților industriale generale și sectoriale; subliniază că ecosistemele ar trebui să includă toate legăturile cu lanțurile valorice, inclusiv IMM-urile, și subliniază că IMM-urile joacă un rol esențial în crearea de alianțe industriale și în lanțurile lor de producție; subliniază necesitatea unor instrumente financiare adecvate pentru alianțe;

86.  consideră că ecosistemele vor fi componente-cheie ale următoarei revoluții industriale, încurajând o fabricație avansată și inteligentă și oferind surse de energie abordabile ca preț, curate, durabile și sigure, precum și infrastructura energetică necesară, transformând metodele de producție și de prestare a serviciilor; solicită realizarea unei analize a ecosistemelor pentru a evalua necesitățile fiecărui sector în vederea tranziției acestuia și pentru a ajuta la stabilirea unui plan de tranziție; consideră, în plus, că sprijinirea colaborării între industrie, mediul universitar, IMM-uri, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile aflate în faza de extindere, sindicate, societatea civilă, organizațiile utilizatorilor finali și toate celelalte părți interesate va fi esențială pentru soluționarea disfuncționalităților pieței și pentru reducerea distanței care separă o idee de realizarea sa, asigurând în același timp protecția lucrătorilor, inclusiv în domenii care nu sunt încă acoperite de interese industriale, dar care au o valoare adăugată ridicată pentru societate; solicită o guvernanță a acestor ecosisteme care să integreze toate părțile interesate relevante din cadrul sectoarelor industriale care sunt esențiale pentru realizarea tranziției verzi și digitale; consideră că ecosistemele ar trebui să joace un rol în definirea soluțiilor și a măsurilor care urmează să fie adoptate în vederea punerii în aplicare a strategiei industriale europene și a sprijinirii unor lanțuri valorice europene solide, care sunt esențiale pentru dubla tranziție ecologică și digitală;

87.  subliniază că investițiile în lanțurile valorice esențiale vor juca un rol capital în conservarea viitoarei noastre autonomii strategice; consideră că este necesar să se acorde prioritate investițiilor în sectoarele industriale care au o importanță vitală pentru autonomia noastră strategică, cum ar fi securitatea, apărarea, tehnologiile relevante pentru climă, suveranitatea alimentară și sănătatea; reiterează, în special, faptul că industria farmaceutică joacă un rol important pentru a garanta că inovarea viitoare abordează nevoile nesatisfăcute încă și pentru a sprijini reziliența, reactivitatea și capacitatea sistemelor de sănătate de a face față provocărilor viitoare, inclusiv pandemiilor;

88.  subliniază importanța industriei energiei din surse regenerabile ca sector strategic pentru a consolida avantajul competitiv al Uniunii, pentru a obține reziliența pe termen lung și pentru a asigura securitatea energetică, consolidând, în același timp, forța industrială; subliniază, în plus, contribuția sectorului energiei din surse regenerabile la crearea de noi locuri de muncă la nivel local și de oportunități de afaceri, în special pentru IMM-uri, și la dinamizarea producției de echipamente, precum și la reducerea costurilor energiei și la îmbunătățirea competitivității din punctul de vedere al costurilor;

89.  subliniază că sectorul autovehiculelor a fost puternic afectat de criza provocată de pandemia de COVID-19, care a forțat întreprinderile și lucrătorii să se adapteze rapid la modificările ofertei și la noile cerințe în materie de sănătate și siguranță, pe lângă procesul de transformare prin care trecea deja sectorul înainte de pandemie; este de părere că tranziția către o mobilitate inteligentă și mai curată este esențială, deoarece ne îndreptăm către o economie neutră din punct de vedere climatic, digitală și mai rezilientă, și că acest lucru ar trebui, de asemenea, să fie considerat drept o oportunitate de a genera o creștere economică verde și locuri de muncă curate, bazate pe avantajul competitiv mondial al industriei europene în domeniul tehnologiilor vehiculelor; invită Comisia să stabilească priorități în materie de cercetare și inovare, digitalizare și sprijinul pentru startup-uri, microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv în sectorul autovehiculelor;

90.  subliniază că sectorul turismului a fost, de asemenea, afectat puternic de criza COVID-19 și invită Comisia să stabilească priorități legate de sprijinirea și promovarea redresării sectorului, având în vedere contribuția sa la PIB-ul UE și la competitivitatea Uniunii; invită Comisia să promoveze cooperarea între statele membre și regiuni pentru crea posibilități pentru noi investiții și noi inovații, în vederea realizării unui ecosistem european turistic durabil, inovator și rezilient, care să protejeze drepturile lucrătorilor și ale consumatorilor;

91.  subliniază potențialul sectoarelor cultural și creativ de a impulsiona inovarea, acționând drept catalizatori ai schimbării în alte sectoare și stimulând invențiile și progresul; observă că sectoarele economice inovatoare depind tot mai mult de creativitate pentru a-și menține avantajul competitiv; ia act, de asemenea, de faptul că, odată cu apariția unor modele de afaceri mai complexe, creative și interconectate, sectoarele cultural și creativ devin din ce în ce mai mult o componentă esențială a aproape fiecărui produs și serviciu; consideră, prin urmare, că Europa ar trebui să se bazeze pe bunurile sale creative și culturale și invită Comisia și statele membre să acorde o atenție suficientă sectoarelor cultural și creativ pentru a elabora un cadru de politică industrială cuprinzător, coerent și pe termen lung, care să includă accesul la finanțare și la programe de finanțare;

92.  subliniază importanța politicii spațiale europene, în special pentru a îmbunătăți capacitățile spațiale industriale europene și a debloca potențialul sinergiilor cu alte sectoare și politici-cheie, îndeosebi pentru a dezvolta tehnologii de ultimă generație și a însoți transformarea industrială;

93.  menționează contribuția industriei chimice la numeroase lanțuri valorice strategice și la crearea de tehnologii și de soluții circulare, neutre în ceea ce privește emisiile de carbon și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor; solicită o politică sustenabilă privind produsele chimice, aliniată la strategia industrială;

94.  invită Agenția Europeană de Mediu să elaboreze, împreună cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice, un raport privind produsele chimice care se află în mediul înconjurător în Europa; consideră că raportul ar trebui să evalueze caracterul sistemic al substanțelor chimice periculoase din cadrul sistemelor de producție și de consum din Europa, utilizarea acestora în produse, prezența lor în mediul înconjurător din Europa și efectele nocive ale acestora asupra sănătății umane și a ecosistemelor;

95.  subliniază că este esențial să dispunem de un sector al dispozitivelor medicale și farmaceutice performant și competitiv, care să garanteze pacienților europeni un acces durabil la medicamente și un nivel ridicat în materie de îngrijiri de sănătate în Uniune; consideră că Comisia ar trebui să faciliteze dialogul cu statele membre și cu toate părțile interesate relevante prin crearea unui forum farmaceutic, supravegheat de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), pentru a permite o dezbatere cuprinzătoare privind, printre altele, sustenabilitatea în domeniul farmaceutic și introducerea de noi tehnologii în sistemele de sănătate; subliniază că acest forum ar trebui să ia în considerare diferitele abordări naționale în materie de stabilire a prețurilor și de rambursare, precum și investițiile și organizarea din domeniul asistenței medicale;

96.  consideră că achizițiile publice sunt un vector esențial al transformării industriale; invită Comisia să analizeze cum ar putea să se utilizeze pe deplin pârghiile cheltuielilor publice și investițiilor pentru a atinge obiective strategice, inclusiv consolidând sustenabilitatea și plasând contractele de achiziții publice în centrul planului european de redresare economică, acordând prioritate cererii de produse și bunuri ecoinovatoare, durabile și care prezintă un bun raport calitate-preț, încurajând această cerere, precum și permițând relocalizarea în sectoare strategice esențiale, cum ar fi sectorul produselor legate de sănătate, sectorul agricol și cel al tehnologiilor bazate pe surse regenerabile de energie și promovând lanțuri de aprovizionare mai scurte și mai sustenabile; invită Comisia și autoritățile publice să analizeze condițiile necesare pentru a face ca durabilitatea să fie o condiție obligatorie în domeniul achizițiilor publice, pe baza unor criterii ecologice, sociale și etice, inclusiv a amprentei de carbon, a conținutului reciclat și a condițiilor de muncă pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor, precum și să sensibilizeze în mai mare măsură cu privire la programele existente care vizează promovarea serviciilor verzi și să îmbunătățească utilizarea acestora; insistă asupra faptului că IMM-urile ar trebui să aibă o șansă echitabilă de a participa la achizițiile publice; solicită autorităților contractante să utilizeze sistematic o abordare bazată pe cel mai bun raport calitate-preț pe toată durată de viață a produselor și a serviciilor; le încurajează să folosească dispoziția (articolul 85 din Directiva privind utilitățile publice) care le permite să respingă oferte în cazul în care proporția produselor originare din țări terțe depășește 50 % din valoarea totală a produselor care constituie oferta;

97.  recunoaște contribuția standardizării la piața unică europeană și la creșterea bunăstării economice, societale și de mediu, inclusiv a sănătății și siguranței consumatorilor și a lucrătorilor; subliniază necesitatea de a elabora, evalua și utiliza standarde armonizate pentru a sprijini industriile care produc în mod eficient, sigur, circular, durabil și reproductibil și care asigură un nivel înalt de calitate;

98.  invită Comisia să adopte un sistem solid de indicatori-cheie de performanță pentru a analiza impactul ex ante al regulamentelor și instrumentelor Uniunii și posibilele investiții necesare, precum și pentru a monitoriza progresele și rezultatele, luând în considerare dimensiunea IMM-urilor; subliniază că sistemul de indicatori-cheie de performanță ar trebui să se bazeze pe obiective care sunt specifice, măsurabile, abordabile, relevante și încadrate în timp;

99.  invită Comisia să își consolideze practica de evaluare a impactului și să se asigure că, înainte de a prezenta noi propuneri legislative sau de a adopta noi măsuri, aceasta efectuează o evaluare de impact detaliată a costurilor potențiale de asigurare a conformității, a impactului asupra ocupării forței de muncă, a sarcinilor și a beneficiilor potențiale pentru cetățenii, sectoarele și întreprinderile din Europa, inclusiv pentru IMM-uri; consideră că evaluarea legislației și a măsurilor Uniunii ar trebui să se concentreze mai mult pe punerea în aplicare în statele membre și pe ceea ce se întâmplă atunci când legislația Uniunii este pusă în aplicare și interpretată într-un mod care creează obstacole administrative inutile și neașteptate atât pentru IMM-uri, cât și pentru întreprinderile mai mari; invită Comisia să favorizeze coerența în materie de reglementare și să aibă în vedere o reglementare inteligentă, menită să reducă sarcinile birocratice fără a submina eficacitatea legislației sau a reduce standardele sociale și de mediu, în special atunci când industria tradițională trebuie să se adapteze din cauza deciziilor de reglementare; consideră că măsurile de digitalizare și decarbonizare ar trebui concepute în așa fel încât să ofere oportunități întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor, și să reducă la minimum sarcina asupra sectorului afectat;

100.  se așteaptă ca strategia industrială să nu creeze sarcini de reglementare inutile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, și să aplice principiul numărului constant, cu scopul de a identifica, ori de câte ori noile dispoziții introduc costuri de asigurare a conformității, dispozițiile existente care trebuie abrogate sau revizuite, garantând astfel că costurile de asigurare a conformității într-un anumit sector nu cresc, fără a aduce atingere prerogativelor colegislatorilor; consideră că o astfel de propunere trebuie să se bazeze pe dovezi, să fi făcut obiectul unei consultării largi, să garanteze eficacitatea legislației și respectarea normelor sociale și de mediu și să demonstreze beneficiile clare ale unei acțiuni europene; este de părere că UE trebuie să-și consolideze principiile bazate pe ideea unei „implicări cât mai mari în chestiuni majore și cât mai mici în cele de mai mică importanță”, pentru a asigura mai bine proporționalitatea;

101.  subliniază că administrația publică ar trebui să joace un rol esențial în asigurarea unui mediu economic favorabil întreprinderilor și în reducerea sarcinii administrative a întreprinderilor, asigurând, în același timp, aplicarea deplină a standardelor etice, sociale, de mediu și de transparență ale Uniunii și a normelor privind siguranța lucrătorilor; consideră că instrumentele de guvernare electronică, politicile în materie de inovare digitală și dezvoltarea competențelor digitale ar trebui promovate în cadrul sectorului public și în rândul angajaților acestuia; invită Comisia să asigure schimbul de bune practici naționale și regionale în domeniu, cu o referire specifică la gestionarea publică a competitivității economice;

102.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
(2) Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2019)0102.
(5) JO C 334, 19.9.2018, p. 124.
(6) JO C 307, 30.8.2018, p. 163.
(7) JO C 11, 12.1.2018, p. 55.
(8) JO C 215, 19.6.2018, p. 21.
(9) JO C 238, 6.7.2018, p. 28.
(10) JO C 482, 23.12.2016, p. 89.

Ultima actualizare: 26 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate