Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2853(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0367/2020

Předložené texty :

B9-0367/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/11/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0325

Přijaté texty
PDF 162kWORD 53k
Čtvrtek, 26. listopadu 2020 - Brusel
Účinné látky včetně chlortoluronu
P9_TA(2020)0325B9-0367/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2020 o prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1511 ze dne 16. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfuron a tritosulfuron (2020/2853(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1511 ze dne 16. října 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfuron a tritosulfuron(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(2), a zejména na článek 21 a čl. 17 první odstavec uvedeného nařízení,

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 ze dne 11. března 2015 o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit(3),

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2018 o provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (ES) č. 1107/2009(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019, ve kterém vznáší námitky proti předešlému prodloužení doby platnosti schválení účinné látky chlortoluron(6),

–  s ohledem na čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A.  vzhledem k tomu, že chlortoluron byl dne 1. března 2006 zařazen směrnicí Komise 2005/53/ES(7) do přílohy I nařízení Rady 91/414/EEC(8) a považuje se podle nařízení (ES) č. 1107/2009 za schválený;

B.  vzhledem k tomu, že od roku 2013 probíhá postup obnovení schválení chlortoluronu v rámci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012(9);

C.  vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení účinné látky chlortoluron již byla prodloužena o rok prováděcím nařízením Komise (EU) č. 533/2013(10), a dále každoročně od roku 2017 o jeden rok prováděcími nařízeními Komise (EU) 2017/1511(11), (EU) 2018/1262(12), (EU) 2019/1589(13), a nyní znovu o rok prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1511, jež prodlužuje dobu platnosti schválení do 31. října 2021;

D.  vzhledem k tomu, že Komise toto další prodloužení vysvětlila pouze tím, že uvedla: „Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení“;

E.  vzhledem k tomu, že účelem nařízení (ES) č. 1107/2009 je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí a současně konkurenceschopnost zemědělství Unie; vzhledem k tomu, že by měl být kladen zvláštní důraz na ochranu zranitelných skupin obyvatelstva včetně těhotných žen, kojenců a dětí;

F.  vzhledem k tomu, že by se měla použít zásada předběžné opatrnosti a že nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že v přípravcích na ochranu rostlin by měly být obsaženy pouze látky, u nichž bylo prokázáno, že mají na rostlinnou výrobu jednoznačně příznivé účinky a že se u nich neočekává, že budou mít škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat či nepřijatelné účinky na životní prostředí;

G.  vzhledem k tomu, že se v nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že v zájmu bezpečnosti by měla být doba platnosti schválení účinné látky časově omezena; vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení by měla být úměrná možným rizikům spojeným s používáním dotyčných látek, že však v tomto případě tato úměrnost zjevně chybí;

H.  vzhledem k tomu, že v období 14 let, které uplynuly od schválení účinné látky chlortoluron, bylo zjištěno, že se pravděpodobně jedná o endokrinní disruptor, a přesto za celé toto období nedošlo k přehodnocení jeho schválení či k jeho stažení;

I.  vzhledem k tomu, že v případech, kdy byla zjištěna možnost výskytu škodlivých účinků na zdraví, ale přetrvává vědecká nejistota, mají Komise a členské státy možnost a povinnost jednat v souladu se zásadou předběžné opatrnosti tím, že přijmou předběžná opatření k řízení rizika, která jsou nezbytná pro zajištění vysoké míry ochrany lidského zdraví;

J.  vzhledem k tomu, že konkrétněji článek 21 nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že Komise může kdykoli přezkoumat schválení účinné látky, zejména pokud má s ohledem na nové vědeckotechnické poznatky za to, že existují známky toho, že daná látka již nesplňuje kritéria pro schválení uvedená v článku 4 uvedeného nařízení, a že tento přezkum může vést ke zrušení nebo změně schválení dané látky;

Endokrinně disruptivní vlastnosti

K.  vzhledem k tomu, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008(14) byl chlortoluron jednotně klasifikován jako vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky a jako látka s podezřením na vyvolání rakoviny (Carc. 2) a s podezřením na poškození plodu v těle matky (Repr. 2);

L.  vzhledem k tomu, že chlortoluron je ve vědeckých publikacích(15) spojován s endokrinně disruptivními vlastnostmi;

M.  vzhledem k tomu, že chlortoluron byl v roce 2015 zařazen prováděcím nařízením (EU) 2015/408 na „seznam látek, které se mají nahradit“, jelikož se má za to, že má endokrinně disruptivní vlastnosti, které mohou mít nepříznivý účinek na lidi, a jelikož splňuje kritéria, podle nichž lze tuto látku považovat za perzistentní toxickou látku;

N.  vzhledem k tomu, že podle bodu 3.6.5 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 nelze účinné látky schvalovat, pokud se má za to, že mají endokrinně disruptivní vlastnosti, které mohou mít nepříznivý účinek na lidi, s výjimkou případů, kdy je vystavení lidí této účinné látce, safeneru či synergentu v přípravku na ochranu rostlin v reálných navrhovaných podmínkách použití zanedbatelné, tj. kdy je produkt používán v uzavřených systémech nebo v jiných podmínkách, které vylučují kontakt s člověkem, a kdy rezidua příslušné účinné látky, safeneru či synergentu v potravinách a krmivech nepřekračují standardní hodnotu stanovenou podle čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005(16);

O.  vzhledem k tomu, že je nepřípustné, aby bylo možné látku, která pravděpodobně splňuje daná vylučovací kritéria pro účinné látky, jež mají endokrinně disruptivní vlastnosti, v Unii i nadále používat, a ohrožovat tak veřejné zdraví a životní prostředí;

P.  vzhledem k tomu, že žadatelé mohou zneužít to, že Komise v případě, že opětovné posouzení rizik ještě nebylo ukončeno, začlenila do svých pracovních metod automatické okamžité prodloužení období pro chválení určité účinné látky, a úmyslně prodlužovat příslušné období pro posouzení rizik tím, že poskytnou neúplné údaje nebo budou požadovat další výjimky a zvláštní podmínky, což vede k nepřijatelnému riziku s ohledem na životní prostředí a lidské zdraví, jelikož v daném období i nadále přetrvává vystavení působení rizikové látky;

Q.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 13. září 2018 o uplatňování nařízení (ES) č. 1107/2009(17) o přípravcích na ochranu rostlin vyzval Komisi a členské státy, aby „zajistily, že procesní prodloužení doby schvalování na dobu trvání daného postupu podle článku 17 nařízení se nebude používat v případě účinných látek, které jsou mutagenní, karcinogenní a toxické z hlediska reprodukce, a které proto spadají do kategorie 1A nebo 1B, ani v případě účinných látek, které mají vlastnosti endokrinních disruptorů a jsou škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat, což se v současné době týká látek, jako je např. flumioxazin, thiakloprid, chlortoluron a dimoxystrobin“;

R.  vzhledem k tomu, že Parlament již ve svém usnesení ze dne 10. října 2019(18) vznesl námitky proti předešlému prodloužení doby platnosti schválení chlortoluronu;

S.  vzhledem k tomu, že se Komise ve své reakci(19) na předešlou námitku k prodloužení doby platnosti schválení chlortoluronu odkazuje pouze na „studii podporující hodnocení dopadu provedené před přijetím nařízení Komise (EU) 2018/605“(20), ve kterém „chlortoluron nebyl identifikován jako potenciální endokrinní disruptor“, avšak nezmiňuje, že tato studie nevedla k odstranění chlortoluronu ze seznamu látek, které se mají nahradit;

T.  vzhledem k tomu, že po přijetí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100(21) a nařízení (EU) 2018/605 Komise pověřila Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA) vytvořením harmonizovaných pokynů za účelem zajištění, že kritéria pro endokrinní disruptory stanovená Unií budou při posuzování biocidních přípravků a pesticidů uplatňována jednotně; vzhledem k tomu, že tyto pokyny, které zahrnují nové testy OECD, byly publikovány v červnu 2018(22), avšak ještě nebyly použity k posouzení endokrinně disruptivních vlastností chlortoluronu;

U.  vzhledem k tomu, že chlortoluron nebyl řádně posouzen, aby jej již nebylo třeba pokládat za endokrinní disruptor;

V.  vzhledem k tomu, že návrh hodnotící zprávy zabývající se obnovením schválení chlortoluronu ještě nebyl posouzen ze strany úřadu EFSA;

W.  vzhledem k tomu, že na základě předchozího prodloužení týkajícího se několika účinných látek, včetně chlortoluronu, k němuž došlo v roce 2019 prováděcím nařízením (EU) 2019/1589, bylo schválení obnoveno nebo neobnoveno pouze u tří z 29 látek, zatímco podle prováděcího nařízení (EU) 2020/1511 byla doba platnosti schválení opětovně prodloužena u 27 látek, přičemž u mnoha z nich to bylo potřetí nebo počtvrté;

1.  se domnívá, že prováděcí nařízení (EU) 2020/1511 překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1107/2009;

2.  se domnívá, že prováděcí nařízení (EU) 2020/1511 nerespektuje zásadu předběžné opatrnosti;

3.  zastává názor, že rozhodnutí o prodloužení schválení chlortoluronu není v souladu s kritérii bezpečnosti stanovenými v nařízení (ES) č. 1107/2009 a nezakládá se na důkazech, že tuto látku lze bezpečně používat, ani na prokazatelně naléhavě potřebě používat tuto účinnou látku při výrobě potravin v Unii;

4.  vyzývá Komisi, aby zrušila prováděcí nařízení (EU) 2020/1511 a předložila výboru nový návrh, který by zohledňoval vědecké důkazy ohledně škodlivých vlastností dotyčných látek, zejména chlortoluronu;

5.  vyzývá Komisi, aby předkládala pouze návrhy prováděcích nařízení k prodloužení doby schválení těch látek, u nichž stávající vědecké poznatky podle všeho nepovedou k tomu, že Komise navrhne neprodloužit registraci příslušné účinné látky;

6.  vyzývá Komisi, aby zrušila schválení v případě látek, u nichž existuje důvodné podezření, že nesplní kritéria bezpečnosti stanovená v nařízení (ES) č. 1107/2009;

7.  vyzývá členské státy, aby zajistily řádné a včasné opětovné posouzení registrace účinných látek, v jejichž případě jsou zpravodajskými členským státem, a aby co nejrychleji účinně vyřešily problém s průtahy při jejich schvalování;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 344, 19.10.2020, s. 18.
(2) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 18.
(3) Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 18.
(4) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5) Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 183.
(6) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2019 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron (Přijaté texty, P9_TA(2019)0027).
(7) Směrnice Komise 2005/53/ES ze dne 16. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorthalonilu, chlortoluronu, cypermethrinu, daminozidu a thiofanát-methylu (Úř. věst. L 241, 17.9.2005, s. 51).
(8) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
(9) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
(10) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 533/2013 ze dne 10. června 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, forchlorfenuron, indoxakarb, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. L 159, 11.6.2013, s. 9).
(11) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1511 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazát, indoxakarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 115).
(12) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1262 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. 238, 21.9.2018, s. 62).
(13) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1589 ze dne 26. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfen, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron (Úř. věst. L 248, 27.9.2019, s. 24).
(14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
(15) Viz mj.: Hong, M., Ping, Z., Jian, X., „Testicular toxicity and mechanisms of chlorotoluron compounds in the mouse“ (Testikulární toxicita a mechanismy sloučenin chlortoluronu u myší), Toxicology Mechanisms and Methods 2007;17(8):483–8.)
(16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
(17) Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 183.
(18) Přijaté texty, P9_TA(2019)0027.
(19) Reakce Komise na nelegislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfuron a tritosulfuron, SP(2019)669, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2826(RSP)&l=en
(20) Nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (Úř. věst. L 101, 20.4.2018, s. 33).
(21) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).
(22) Pokyny EFSA a ECHA pro identifikaci endokrinních disruptorů v souvislosti s nařízeními (EU) č. 528/2012 a (ES) č. 1107/2009, EFSA Journal 2018, 16(6):5311, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311

Poslední aktualizace: 26. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí