Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2853(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0367/2020

Predložena besedila :

B9-0367/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/11/2020 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0325

Sprejeta besedila
PDF 155kWORD 50k
Četrtek, 26. november 2020 - Bruselj
Aktivne snovi, vključno s klorotoluronom
P9_TA(2020)0325B9-0367/2020

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2020 o Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/1511 z dne 16. oktobra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinska olja, pikloram, prosulfokarb, žveplo, triflusulfuron in tritosulfuron (2020/2853(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1511 z dne 16. oktobra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinska olja, pikloram, prosulfokarb, žveplo, triflusulfuron in tritosulfuron(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS(2), zlasti člena 21 in prvega odstavka člena 17 Uredbe,

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/408 z dne 11. marca 2015 o izvajanju člena 80(7) Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in pripravi seznama kandidatk za zamenjavo(3),

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019, v kateri je nasprotoval podaljšanju obdobja odobritve aktivne snovi klorotoluron(6),

–  ob upoštevanju člena 112(2) in (3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

A.  ker je bil klorotoluron 1. marca 2006 z Direktivo Komisije 2005/53/ES(7) vključen v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS(8) in se šteje, da je odobren v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009;

B.  ker postopek za obnovitev odobritve klorotolurona v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 844/2012(9) teče že od leta 2013;

C.  ker je bilo obdobje odobritve aktivne snovi klorotoluron z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 533/2013(10)že podaljšano za eno leto in se je nato od leta 2017 podaljševalo za eno leto z izvedbenimi uredbami Komisije (EU) 2017/1511(11), (EU) 2018/1262(12), (EU) 2019/1589(13) ter se je zdaj z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1511 spet podaljšalo za eno leto, in sicer do 31. oktobra 2021;

D.  ker Komisija ni pojasnila razlogov za podaljšanje in je navedla le, da bo odobritev navedenih snovi verjetno potekla pred sprejetjem sklepa o njeni obnovitvi, saj se je ocenjevanje teh snovi zavleklo zaradi razlogov, na katere vlagatelji ne morejo vplivati;

E.  ker je cilj Uredbe (ES) št. 1107/2009 zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in živali ter okolja ter hkrati ohraniti konkurenčnost kmetijstva Unije; ker bi bilo treba posebno pozornost nameniti zaščiti ranljivih skupin prebivalstva, vključno z nosečnicami, dojenčki in otroki;

F.  ker bi bilo treba uporabljati previdnostno načelo in ker je v Uredbi (ES) št. 1107/2009 navedeno, da bi se smele snovi vključiti v fitofarmacevtska sredstva le takrat, kadar se dokaže, da nedvomno koristijo rastlinski pridelavi, in se ne pričakuje, da bi imele kakršen koli škodljiv vpliv na zdravje ljudi ali živali ali kakršen koli nesprejemljiv vpliv na okolje;

G.  ker je v Uredbi (ES) št. 1107/2007 navedeno tudi, da bi moralo biti obdobje odobritve aktivnih snovi zaradi varnosti časovno omejeno; ker bi moralo biti to obdobje sorazmerno z možnimi tveganji, povezanimi z uporabo teh snovi, kar pa v tem primeru ni bilo upoštevano;

H.  ker je bilo v 14 letih, odkar je bil klorotoluron odobren kot aktivna snov, ugotovljeno, da je verjetno endokrini motilec, kljub tem pa njegova odobritev medtem ni bila pregledana ali umaknjena;

I.  ker imajo Komisija in države članice možnost in odgovornost, da v primeru ugotovljenih možnih škodljivih učinkov na zdravje, pri katerih pa je še vedno prisotna znanstvena negotovost, delujejo v skladu s previdnostnim načelom, in sicer sprejmejo začasne ukrepe za obvladovanje tveganja, ki so potrebni za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi;

J.  ker je v členu 21 Uredbe (ES) št. 1107/2009 določeno, da lahko Komisija kadar koli pregleda odobritev aktivne snovi, zlasti če glede na nova znanstvena in tehnična spoznanja meni, da obstajajo znaki, da snov ne izpolnjuje več meril za odobritev iz člena 4, in ker lahko ta pregled privede do umika ali spremembe odobritve snovi;

Povzročanje endokrinih motenj

K.  ker je bil klorotoluron v skladu s harmonizirano razvrstitvijo iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(14) razvrščen kot snov, ki je zelo strupena za vodne organizme, snov, ki je zelo strupena za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki, snov, za katero se sumi, da povzroča raka (Carc. 2), in snov, za katero se sumi, da je škodljiva za nerojenega otroka (Repr. 2);

L.  ker klorotoluronu v znanstvenih publikacijah pripisujejo lastnosti endokrinih motilcev(15);

M.  ker je bil klorotoluron leta 2015 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/408 uvrščen na seznam kandidatk za zamenjavo, saj naj bi imel lastnosti endokrinih motilcev, ki lahko škodljivo vplivajo na ljudi, in izpolnjuje merila, na podlagi katerih se lahko šteje za obstojno in strupeno snov;

N.  ker se v skladu s točko 3.6.5 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 aktivne snovi ne morejo odobriti, če se šteje, da imajo lastnosti endokrinih motilcev, ki lahko škodljivo vplivajo na ljudi, razen če je izpostavljenost ljudi tej aktivni snovi, varovalu ali sinergistu v fitofarmacevtskem sredstvu v realnih predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva, tj. če se sredstvo uporablja v zaprtih sistemih ali v drugih pogojih, pri čemer ne pride do stika z ljudmi, in če ostanki zadevne aktivne snovi, varovala ali sinergista na živilih in krmi ne presegajo privzete vrednosti, določene v skladu s točko (b) člena 18(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta(16);

O.  ker je nesprejemljivo, da je v Uniji še vedno dovoljena uporaba snovi, ki verjetno izpolnjuje izključitvena merila za aktivne snovi, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev, kar ogroža javno zdravje in zdravje okolja;

P.  ker utegnejo vlagatelji zahtevkov samodejni sistem, ki je del delovnih metod Komisije, ki takoj podaljša obdobje odobritve aktivnih snovi, če ponovna ocena tveganja še ni zaključena, izkoriščati in namerno zavlačevati postopek ponovne ocene, tako da predložijo nepopolne podatke ter zaprosijo za več odstopanj in posebnih pogojev, kar lahko povzroči nesprejemljiva tveganja za okolje in zdravje ljudi, saj se izpostavljenost nevarni snovi medtem nadaljuje;

Q.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 13. septembra 2018 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih(17) Komisijo in države članice pozval, naj zagotovijo, da se postopkovno podaljšanje obdobja odobritve za čas trajanja postopka v skladu s členom 17 uredbe ne bo uporabljalo za aktivne snovi, ki so mutagene, rakotvorne, strupene za razmnoževanje in zato spadajo v skupino 1A ali 1B, ali aktivne snovi z lastnostmi endokrinih motilcev, ki so škodljive za ljudi ali živali, kot to velja za snovi, kot so flumioksazin, tiakloprid, klorotoluron in dimoksistrobin;

R.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 10. oktobra 2019(18) nasprotoval že prejšnjemu podaljšanju obdobja odobritve klorotolurona;

S.  ker se Komisija v odgovoru(19) na prejšnje nasprotovanje podaljšanju obdobja odobritve klorotolurona sklicuje le na študijo, na kateri temelji ocena učinka, izvedena pred sprejetjem Uredbe Komisije (EU) 2018/605(20), in v kateri klorotoluron ni bil opredeljen kot potencialni endokrini motilec, ne priznava pa, da ta študija ni privedla do odstranitve klorotolurona s seznama kandidatk za zamenjavo;

T.  ker je Komisija po sprejetju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100(21) in Uredbe (EU) 2018/605 Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) in Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) naročila pripravo usklajenih smernic, da se bodo merila za endokrine motilce, ki jih je sprejela Unija, dosledno uporabljala za ocenjevanje biocidov in pesticidov v Uniji; ker so bile te smernice, ki vključujejo nove teste OECD, objavljene junija 2018(22), vendar se niso uporabile za oceno, ali ima klorotoluron lastnosti endokrinih motilcev;

U.  ker torej klorotoluron ni bil ustrezno ocenjen, da bi lahko rekli, da se ne šteje več za endokrinega motilca;

V.  ker Agencija za varnost hrane še ni ocenila osnutka poročila o oceni obnovitve odobritve klorotolurona;

W.  ker se je po prejšnjem podaljšanju obdobja odobritve več aktivnih snovi, tudi klorotolurona, leta 2019 odobritev z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1589 obnovila oziroma se ni obnovila le v primeru treh od 29 snovi, za 27 snovi pa je bilo z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1511 obdobje odobritve ponovno podaljšano, za nekatere že tretjič;

1.  meni da izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1511 presega izvedbena pooblastila, določena v uredbi (ES) št. 1107/2009;

2.  meni, da Izvedbena uredba (EU) 2020/1511 ne upošteva previdnostnega načela;

3.  meni, da odločitev o podaljšanju odobritve klorotolurona ni v skladu z varnostnimi merili iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 in ne temelji ne na dokazih, da je njegova uporaba varna, ne na dokazani nujni potrebi po tej aktivni snovi v proizvodnji hrane v Uniji;

4.  poziva Komisijo, naj razveljavi Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1511 in odboru predloži nov osnutek, v katerem bo upoštevala znanstvene dokaze o škodljivih učinkih vseh snovi, na katere se uredba nanaša, zlasti klorotolurona;

5.  poziva Komisijo, naj osnutke izvedbenih uredb o podaljšanju obdobja odobritve predloži le za aktivne snovi, pri katerih glede na trenutna znanstvena dognanja ni pričakovati, da bo Komisija predlagala, da se njihova odobritev ne obnovi;

6.  poziva Komisijo, naj prekliče odobritev snovi, če obstajajo utemeljeni dvomi, da ne bodo izpolnjevale varnostnih meril iz Uredbe (ES) št. 1107/2009;

7.  poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno in pravočasno ponovno oceno dovoljenj za aktivne snovi, za katere so poročevalke, in zagotovijo, da se sedanje zamude čim prej odpravijo;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 344, 19.10.2020, str. 18.
(2) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
(3) UL L 67, 12.3.2015, str. 18.
(4) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(5) UL C 433, 23.12.2019, str. 183.
(6) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2019 o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi amidosulfuron, beta ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil, triflusulfuronin tritosulfuron (Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0027).
(7) Direktiva Komisije 2005/53/ES z dne 16. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve klorotalonila, klorotolurona, cipermetrina, daminozida in tiofanat-metila kot aktivnih snovi (UL L 241, 17.9.2005, str. 51).
(8) Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).
(9) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 844/2012 z dne 18. septembra 2012 o opredelitvi določb, potrebnih za izvedbo postopka podaljšanja odobritve aktivnih snovi, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 252, 19.9.2012, str. 26).
(10) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 533/2013 z dne 10. junija 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi 1-metil-ciklopropen, klorotalonil, klorotoluron, cipermetrin, daminozid, forklorfenuron, indoksakarb, tiofanat-metil in tribenuron (UL L 159, 11.6.2013, str. 9).
(11) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1511 z dne 30. avgusta 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-P, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat-metil in tribenuron (UL L 224, 31.8.2017, str. 115).
(12) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1262 z dne 20. septembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanat-metil in tribenuron (UL L 238, 21.9.2018, str. 62).
(13) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1589 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil, triflusulfuron in tritosulfuron (UL L 248, 27.9.2019, str. 24).
(14) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).
(15) Gl. med drugim: Hong, M., Ping, Z., Jian, X., „Testicular toxicity and mechanisms of chlorotoluron compounds in the miuse“, Toxicology Mechanisms 2007;17(8):483-8.
(16) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).
(17) UL C 433, 23.12.2019, str. 183.
(18) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0027.
(19) Ukrepi Komisije na podlagi nezakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve za aktivne snovi amidosulfuron, beta ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil, triflusulfuron in tritosulfuron, SP(2019)669, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2826(RSP)&l=sl.
(20) Uredba Komisije (EU) 2018/605 z dne 19. aprila 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (UL L 101, 20.4.2018, str. 33).
(21) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 z dne 4. septembra 2017 o določitvi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 301, 17.11.2017, str. 1).
(22) Smernice EFSA in ECHA za opredelitev endokrinih motilcev v okviru Uredbe (EU) št. 528/2012 in (ES) št. 1107/2009, EFSA Journal 2018, 16(6):5311, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

Zadnja posodobitev: 26. februar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov