Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2853(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0367/2020

Ingivna texter :

B9-0367/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/11/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0325

Antagna texter
PDF 154kWORD 49k
Torsdagen den 26 november 2020 - Bryssel
Verksamma ämnen, inklusive klorotoluron
P9_TA(2020)0325B9-0367/2020

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2020 om kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1511 av den 16 oktober 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, paraffinoljor, pikloram, prosulfokarb, svavel, triflusulfuron och tritosulfuron (2020/2853(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1511 av den 16 oktober 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, paraffinoljor, pikloram, prosulfokarb, svavel, triflusulfuron och tritosulfuron(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG(2), särskilt artikel 21 och artikel 17 första stycket,

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 av den 11 mars 2015 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution(3),

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 september 2018 om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 med en invändning mot den föregående förlängningen av godkännandeperioden för det verksamma ämnet klorotoluron(6),

–  med beaktande av artiklarna 112.2 och 112.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och av följande skäl:

A.  Klorotoluron togs med i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG(7) den 1 mars 2006 genom kommissionens direktiv 2005/53/EG(8) och har ansetts vara godkänt i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009.

B.  Sedan 2013 pågår ett förfarande för att förnya godkännandet av klorotoluron enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012(9).

C.  Godkännandeperioden för det verksamma ämnet klorotoluron har redan förlängts med ett år genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 533/2013(10) och därefter med ett år varje år sedan 2017 genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2017/1511(11), (EU) 2018/1262(12) och (EU) 2019/1589(13), och nu ännu en gång med ett år genom genomförandeförordning (EU) 2020/1511, som förlänger godkännandeperioden till den 31 oktober 2021.

D.  Kommissionen har inte kunnat förklara skälen till förlängningen annat än att säga följande: På grund av att bedömningen av dessa ämnen har försenats av orsaker som de sökande inte råder över kommer godkännandena av de verksamma ämnena sannolikt att löpa ut innan något beslut om att förnya dem fattas.

E.  Förordning (EG) nr 1107/2009 syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för såväl människors och djurs hälsa som miljön och samtidigt skydda EU-jordbrukets konkurrenskraft. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att skydda känsliga befolkningsgrupper, bland annat gravida kvinnor, spädbarn och barn.

F.  Försiktighetsprincipen bör tillämpas, och förordning (EG) nr 1107/2009 fastställer att ämnen bör ingå i växtskyddsmedel endast om det har visats att de har klara fördelar för växtproduktionen och att de inte förväntas ha några skadliga effekter på människors och djurs hälsa eller några oacceptabla effekter på miljön.

G.  I förordning (EG) nr 1107/2009 anges det att godkännandeperioden för verksamma ämnen bör vara tidsbegränsad med hänsyn till säkerheten. Godkännandeperioden bör stå i proportion till de eventuella risker som är förenade med användningen av dessa ämnen, men i detta fall är det tydligt att en sådan proportionalitet saknas.

H.  Under de 14 år som gått sedan det godkändes som verksamt ämne har klorotoluron identifierats som ett troligen hormonstörande ämne, men ändå har man under denna tid varken omprövat eller dragit tillbaka dess godkännande.

I.  När en risk för skadliga effekter på hälsan har identifierats, men det fortfarande råder vetenskaplig osäkerhet, har kommissionen och medlemsstaterna möjligheten och ansvaret att agera i enlighet med försiktighetsprincipen genom att vidta provisoriska riskhanteringsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa.

J.  Närmare bestämt fastställs det i artikel 21 i förordning (EG) nr 1107/2009 att kommissionen när som helst får ompröva godkännandet av ett verksamt ämne, särskilt om den mot bakgrund av nya vetenskapliga och tekniska rön anser att det finns indikationer på att ämnet inte längre uppfyller kriterierna för godkännande i artikel 4 i den förordningen, och denna omprövning kan leda till att godkännandet av ämnet återkallas eller ändras.

Hormonstörande egenskaper

K.  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008(14) har klorotoluron en harmoniserad klassificering som mycket giftigt för vattenlevande organismer, mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, misstänks kunna orsaka cancer (carc. 2) och misstänks kunna skada det ofödda barnet (repr. 2).

L.  Klorotoluron har i vetenskapliga publikationer förknippats med hormonstörande egenskaper(15).

M.  Klorotoluron togs 2015 upp på förteckningen över kandidatämnen för substitution genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408, eftersom det anses ha hormonstörande egenskaper som kan ge skadliga effekter för människor och eftersom det uppfyller kriterierna för att betraktas som ett persistent och toxiskt ämne.

N.  Enligt punkt 3.6.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 får verksamma ämnen inte godkännas om de anses ha hormonstörande egenskaper som kan ge skadliga effekter för människor, såvida inte människors exponering för detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna synergist i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar, dvs. produkten används i slutna system eller under andra förhållanden som utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder inte överskrider det standardvärde som fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005(16).

O.  Det är oacceptabelt att ett ämne som sannolikt uppfyller uteslutningskriterierna för verksamma ämnen som har hormonstörande egenskaper får fortsätta att användas i unionen och därmed äventyrar folkhälsan och miljön.

P.  Sökande kan utnyttja den inbyggda automatiken i kommissionens arbetsmetoder, där godkännandeperioderna för verksamma ämnen omedelbart förlängs om den förnyade riskbedömningen inte är klar, genom att avsiktligen dra ut på förfarandet för förnyad bedömning genom att tillhandahålla ofullständiga uppgifter och begära fler undantag och särskilda villkor, vilket leder till oacceptabla risker för miljön och människors hälsa eftersom exponeringen för det farliga ämnet under tiden fortsätter.

Q.  I sin resolution av den 13 september 2018 om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel(17) uppmanade parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att ”se till att den förfarandemässiga förlängningen av godkännandeperioden medan förfarandet pågår, i enlighet med artikel 17 i förordningen, inte tillämpas på verksamma ämnen som är mutagena, cancerogena eller reproduktionstoxiska och därför i kategori 1A eller 1B, eller verksamma ämnen som har endokrinstörande egenskaper och är skadliga för människor eller djur, vilket för närvarande är fallet i fråga om ämnen såsom flumioxazin, tiakloprid, klortoluron och dimoxistrobin”.

R.  Parlamentet har redan i sin resolution av den 10 oktober 2019 invänt mot den föregående förlängningen av godkännandeperioden för klorotoluron(18).

S.  I sitt svar(19) på den föregående invändningen mot förlängningen av godkännandeperioden för klorotoluron hänvisar kommissionen bara till den studie som låg till grund för den konsekvensbedömning som genomfördes inför antagandet av kommissionens förordning (EU) 2018/605(20), där klorotoluron inte identifierades som ett potentiellt hormonstörande ämne, men kommissionen bortser från att studien inte ledde till att klorotoluron togs bort från förteckningen över kandidatämnen för substitution.

T.  Efter antagandet av kommissionen delegerade förordning (EU) 2017/2100(21) och förordning (EU) 2018/605 gav kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i uppgift att ta fram harmoniserade riktlinjer för att säkerställa att de kriterier för hormonstörande ämnen som antagits av unionen tillämpas konsekvent vid bedömningen av biocider och bekämpningsmedel i unionen. Dessa riktlinjer, som omfattar nya OECD-tester, offentliggjordes i juni 2018(22), men har inte använts för att bedöma klorotolurons hormonstörande egenskaper.

U.  Det har därför inte gjorts någon ordentlig bedömning av klorotoluron som skulle kunna göra att det inte längre betraktas som ett hormonstörande ämne.

V.  Utkastet till bedömningsrapporten om förnyelse för klorotoluron har inte bedömts av Efsa än.

W.  Efter den föregående förlängningen 2019 av godkännandet av flera verksamma ämnen, däribland klorotoluron, genom genomförandeförordning (EU) 2019/1589, är det bara tre av de 29 ämnena vars godkännande antingen förnyats eller inte förnyats, medan godkännandeperioderna för 27 ämnen genom genomförandeförordning (EU) 2020/1511 har förlängts igen, varav många för tredje eller fjärde gången.

1.  Europaparlamentet anser att genomförandeförordning (EU) 2020/1511 överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1107/2009.

2.  Europaparlamentet anser inte att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1511 respekterar försiktighetsprincipen.

3.  Europaparlamentet anser att beslutet att förlänga godkännandeperioden för klorotoluron är oförenligt med säkerhetskriterierna enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och att det inte har baserats på vare sig bevis för att detta ämne kan användas säkert eller på ett påvisat akut behov av det verksamma ämnet klorotoluron för livsmedelsproduktionen i unionen.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva genomförandeförordning (EU) 2020/1511 och att lägga fram ett nytt utkast för utskottet, där de vetenskapliga bevisen för de skadliga egenskaperna hos alla berörda ämnen, särskilt klorotoluron, beaktas.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att endast lägga fram utkast till genomförandeförordningar för att förlänga godkännandeperioderna för ämnen för vilka det nuvarande vetenskapliga läget inte förväntas leda till ett kommissionsförslag om icke förnyat godkännande av det berörda verksamma ämnet.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka godkännandena för ämnen om det finns bevis för eller rimliga tvivel om att de inte kommer att uppfylla de säkerhetskriterier som fastställs i förordning (EG) nr 1107/2009.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa en korrekt och snabb förnyad bedömning av godkännandena av de verksamma ämnen för vilka de är rapporterande medlemsstater och att se till att de nuvarande förseningarna avhjälps effektivt och så snart som möjligt.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 344, 19.10.2020, s. 18.
(2) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(3) EUT L 67, 12.3.2015, s. 18.
(4) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5) EUT C 433, 23.12.2019, s. 183.
(6) Europaparlamentets resolution av den 10 oktober 2019 om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, betacyflutrin, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxifen, tiofanatmetyl, triflusulfuron och tritosulfuron (Antagna texter, P9_TA(2019)0027).
(7) Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).
(8) Kommissionens direktiv 2005/53/EG av den 16 september 2005 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG i syfte att införa klorotalonil, klorotoluron, cypermetrin, daminozid och tiofanatmetyl som verksamma ämnen (EUT L 241, 17.9.2005, s. 51).
(9) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).
(10) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 533/2013 av den 10 juni 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena 1-metylcyklopropen, klorotalonil, klorotoluron, cypermetrin, daminozid, forklorfenuron, indoxakarb, tiofanatmetyl och tribenuron (EUT L 159, 11.6.2013, s. 9).
(11) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1511 av den 30 augusti 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena 1-metylcyklopropen, betacyflutrin, klorotalonil, klorotoluron, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-P, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoxakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanatmetyl, och tribenuron (EUT L 224, 31.8.2017, s. 115).
(12) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1262 av den 20 september 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena 1-metylcyklopropen, betacyflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl och tribenuron (EUT L 238, 21.9.2018, s. 62).
(13) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1589 av den 26 september 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, betacyflutrin, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxifen, tiofanatmetyl, triflusulfuron och tritosulfuron (EUT L 248, 27.9.2019, s. 24).
(14) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).
(15) Se bland annat Hong, M., Ping, Z., Jian, X., Testicular toxicity and mechanisms of chlorotoluron compounds in the mouse, Toxicology Mechanisms and Methods 2007;17(8):483-8.
(16) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).
(17) EUT C 433, 23.12.2019, s. 183.
(18) Antagna texter, P9_TA(2019)0027.
(19) Kommissionens uppföljning av Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, betacyflutrin, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxifen, tiofanatmetyl, triflusulfuron och tritosulfuron, SP(2019)669, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2826(RSP)&l=en.
(20) Kommissionens förordning (EU) 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (EUT L 101, 20.4.2018, s. 33).
(21) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).
(22) Riktlinjer från Efsa och Echa för identifiering av hormonstörande ämnen inom ramen för förordningarna (EU) nr 528/2012 och (EG) nr 1107/2009, EFSA Journal, vol. 16(2018):6, artikelnr 5311, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

Senaste uppdatering: 26 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy