Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2852(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0366/2020

Předložené texty :

B9-0366/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/11/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0326

Přijaté texty
PDF 174kWORD 52k
Čtvrtek, 26. listopadu 2020 - Brusel
Karbendazim pro použití v určitých biocidních přípravcích
P9_TA(2020)0326B9-0366/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2020 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se schvaluje karbendazim jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů přípravků 7 a 10 (D069099/01 – 2020/2852(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se schvaluje karbendazim jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů přípravků 7 a 10 (D069099/01),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání(2), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

–  s ohledem na článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(3),

–  s ohledem na čl. 116 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A.  vzhledem k tomu, že záměrem návrhu prováděcího nařízení Komise je schválit karbendazim jako stávající účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích typu přípravku 7 (konzervační přípravky pro povlaky) a typu přípravku 10 (konzervační přípravky pro stavební materiál) na dobu tří let;

B.  vzhledem k tomu, že se Komise zavázala k plnění cíle nulového znečištění tak, aby bylo dosaženo prostředí bez toxických látek s cílem pomoci chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemickými látkami a podpořit inovace v oblasti vývoje bezpečných a udržitelných alternativ;

C.  vzhledem k tomu, že hodnotící zprávy a závěry zpravodajského členského státu týkající se karbendazimu byly Komisi předloženy dne 2. srpna 2013; vzhledem k tomu, že z čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 lze vyvodit, že látky, u nichž bylo hodnocení členských států dokončeno do 1. září 2013, by měly být hodnoceny v souladu s ustanoveními směrnice 98/8/ES;

D.  vzhledem k tomu, že nebezpečné vlastnosti karbendazimu byly známy už v roce 2013, kdy zpravodajský členský stát předložil hodnotící zprávy; vzhledem k tomu, že mezi předložením hodnotících zpráv a návrhem prováděcího nařízení Komise uplynulo sedm let;

Právní argumenty

Nepřijatelné riziko pro životní prostředí

E.  vzhledem k tomu, že schválení karbendazimu pro použití v typech přípravků 7 a 10 by mohlo vést k nepřijatelným rizikům pro životní prostředí a lidské zdraví v rozporu se směrnicí 98/8/ES;

F.  vzhledem k tomu, že karbendazim splňuje kritéria pro klasifikaci jako mutagenu kategorie 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1B v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008(4) a dvě z kritérií pro perzistentní, bioakumulativní a toxické látky (perzistence a toxicita);

G.  vzhledem k tomu, že v několika studiích byly rovněž vyjádřeny obavy týkající se možných vlastností karbendazimu narušujících endokrinní činnost(5); vzhledem k tomu, že podle stanovisek Výboru pro biocidní přípravky ke karbendazimu pro všechny typy přípravků 7, 9 a 10(6) nelze dospět k závěru ohledně vlastností narušujících endokrinní činnost; vzhledem k tomu, že je velmi znepokojivé, že Komise nadále ignoruje zásadu předběžné opatrnosti tím, že navrhuje povolit účinné látky na základě neprůkazného posouzení jejich vlastností narušujících endokrinní činnost na základě dostupných údajů; vzhledem k tomu, že z nemožnosti dospět k závěru ohledně vlastností látky narušujících endokrinní činnost na základě omezené dostupnosti údajů neplyne závěr, že tato látka vlastnosti narušující endokrinní činnost nemá;

H.  vzhledem k tomu, že ačkoli hodnotící zprávy týkající se karbendazimu byly předloženy před 1. září 2013, z čehož plyne, že „ačkoli karbendazim splňuje podmínky čl. 5 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 528/2012, není čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 významný pro rozhodnutí o schválení“(7), skutečnost, že karbendazim má známé nebezpečné vlastnosti vzbuzující mimořádné obavy, je stále velmi významná a nebyla dostatečně zohledněna při provádění směrnice 98/8/ES s ohledem na čl. 10 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 1 písm. b) této směrnice;

I.  vzhledem k tomu, že používání karbendazimu v typech přípravků 7 a 10 při úpravě exteriérových nátěrů pro omítky, kde mají zabránit růstu plísní a řas, představuje vysoké riziko znečištění vod v důsledku odplavování těchto biocidů z omítek budov při dešti;

J.  vzhledem k tomu, že z jedné studie(8) vyplývá, že v Německu byl karbendazim zjištěn ve více než 90 % vzorků odebraných z čistíren dešťové vody a ve více než 50 % vzorků z přepadových nádrží na dešťovou vodu, odkud se neupravená dešťová voda vypouští do vodních nádrží nebo prosakuje do podzemních vod;

K.  vzhledem k tomu, že stanovisko Výboru pro biocidní přípravky pro typ přípravku 9 (konzervační přípravky pro vlákna, kůži, pryž a polymerní materiály) dospělo k závěru, že karbendazim nebyl schválen právě z důvodu, že vyplavování karbendazimu dešťovou vodou z ošetřených povrchů vede k nepřijatelným rizikům v povrchových vodách a sedimentech a že není zavedeno žádné odpovídající opatření k řízení rizik;

L.  vzhledem k tomu, že stanoviska Výboru pro biocidní přípravky pro typy přípravků 7 a 10 dospěla k závěru, že venkovní použití karbendazimu, včetně nátěrů (typ přípravku 7) a omítek (typ přípravku 10), představuje nepřijatelné riziko pro povrchové vody a sedimenty, neboť není k dispozici žádné odpovídající opatření ke zmírnění rizik, jež by zabraňovalo uvolňování karbendazimu během životnosti ošetřených předmětů do kanalizace (pět let u typu přípravku 7 a 25 let u typu přípravku 10);

M.  vzhledem k tomu, že schválení karbendazimu pro použití v typech přípravků 7 a 10, a to i na krátké období tří let, by proto vedlo k přímému uvolňování karbendazimu do životního prostředí prostřednictvím dešťové vody po dobu až 25 let;

N.  vzhledem k tomu, že Švédsko ve svém menšinovém stanovisku Výboru pro biocidní přípravky uvedlo, že vymývání karbendazimu z použitých přípravků a ošetřených předmětů (např. nátěrů a omítek) během životnosti představuje nepřijatelné riziko pro životní prostředí a že toto riziko nelze podle hodnotící zprávy nijak zmírnit;

O.  vzhledem k tomu, že skutečnost, že stanoviska Výboru pro biocidní přípravky dospěla k závěru, že použití karbendazimu v typech přípravků 7, 9 a 10 představuje stejná nepřijatelná rizika, měla vést k rozhodnutí o neschválení karbendazimu pro všechna tato venkovní použití, a nikoli pouze pro typ přípravku 9;

P.  vzhledem k tomu, že interiérové použití karbendazimu může rovněž představovat nepřijatelná rizika, protože studie(9) upozornily na obavy, že výskyt karbendazimu v povrchových vodách pochází především z vypouštěných vyčištěných odpadních vod z domácností a průmyslových odpadních vod, a to navzdory závěrům stanovisek Výboru pro biocidní přípravky, že rizika pro životní prostředí plynoucí z použití karbendazimu v interiérech jsou přijatelná;

Podmínky pro schválení, které nezmírňují rizika

Q.  vzhledem k tomu, že s ohledem na rizika pro životní prostředí, která jsou zjištěna pro posuzovaná použití, může být podle návrhu prováděcího nařízení Komise karbendazim schválen za předpokladu, že budou splněny určité specifikace a podmínky pro jeho použití, zejména pokud je při posuzování výrobků „věnována zvláštní pozornost“ povrchové vodě, sedimentu, půdě a podzemní vodě u přípravků používaných v nátěrech nebo omítkách, které jsou určeny k použití ve venkovním prostředí;

R.  vzhledem k tomu, že stanoviska Výboru pro biocidní přípravky pro typy přípravků 7 i 10 poukazují na nepřijatelná rizika pro povrchovou vodu a sedimenty a uvádí, že pro posuzovaná použití není k dispozici odpovídající opatření k řízení rizik, které by zabránilo uvolňování do kanalizace;

S.  vzhledem k tomu, že požadavek Komise, že k povolení mají být připojeny „specifikace a podmínky“, je mimořádně nejasný a nepostačuje ke zmírnění obav z nepřijatelných rizik; vzhledem k tomu, že návrh prováděcího nařízení Komise neukládá členským státům, aby stanovily odpovídající opatření ke zmírnění rizik, ale pouze aby rizikům věnovaly pozornost; vzhledem k tomu, že návrh prováděcího nařízení Komise nezohledňuje skutečnost, že podklady dospěly k závěru, že nejsou k dispozici žádná odpovídající opatření k řízení rizik;

Soudržnost mezi rozhodnutím o řízení rizik a použitými vědeckými důkazy

T.  vzhledem k tomu, že – a jak potvrdil Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) – při přijímání opatření k řízení rizik musí být rozhodnutí Komise v souladu s použitými vědeckými důkazy; vzhledem k tomu, že Komise se nemusí řídit vědeckým stanoviskem vydaným v průběhu rozhodovacího procesu, musí však uvést konkrétní důvody svých zjištění, které musí být přinejmenším na stejné vědecké úrovni, jako je odůvodnění daného stanoviska; vzhledem k tomu, že její prohlášení musí uvádět důvody, proč se stanoviskem neřídí(10);

U.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o schválení karbendazimu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typů přípravků 7 a 10 je v rozporu se závěrem stanoviska Výboru pro biocidní přípravky, že venkovní použití karbendazimu v nátěrech (typ přípravku 7) a omítkách (typ přípravku 10) představuje nepřijatelná rizika pro povrchové vody a sedimenty s ohledem na článek 10 směrnice 98/8/ES ve spojení s čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice;

V.  vzhledem k tomu, že důvody pro odchýlení se od závěrů stanovisek Výboru pro biocidní přípravky, které Komise ve svém návrhu prováděcího nařízení uvádí, se omezují na argumenty, že úplné povolení biocidních přípravků vyžaduje další krok na úrovni členských států a že bude brzy proveden přezkum ve smyslu nařízení (EU) č. 528/2012;

W.  vzhledem k tomu, že tyto důvody nevysvětlují, proč Komise dospěla k závěru, že karbendazim nepředstavuje nepřijatelné riziko pro použití v typech přípravků 7 a 10 podle směrnice 98/8/ES, zejména s ohledem na skutečnost, že použití stejné účinné látky v typu přípravku 9 bylo považováno za nepřijatelné riziko, což vedlo k rozhodnutí neudělit povolení pro tento typ přípravku;

X.  vzhledem k tomu, že uvedení důvodů pro odchýlení se od závěrů stanovisek Výboru pro biocidní přípravky je nezbytné nejen pro kontrolu ze strany Soudního dvora, ale také z důvodu řádného výkonu parlamentního přezkumu;

Zvážení dostupných alternativ

Y.  vzhledem k tomu, že podle stanoviska Výboru pro biocidní přípravky pro typ přípravku 7 je karbendazim určen k použití jako fungicid v konzervantech pro povlaky, které jsou nanášeny na koncové přípravky, jako jsou nátěry, nebo jsou do nich začleněny; vzhledem k tomu, že podle stanoviska Výboru pro biocidní přípravky pro typ přípravku 10 má být karbendazim používán jako fungicid v konzervačních přípravcích pro stavební materiály, které se používají na konečných produktech v podobě omítek nebo jsou do nich začleněny;

Z.  vzhledem k tomu, že Komise dospěla k závěru, že nejsou k dispozici žádné vhodné alternativy ke karbendazimu pouze na základě jedenácti nedůvěrných příspěvků od třetích stran, přičemž ve všech případech se jedná o společnosti nebo průmyslová sdružení a zprávy pocházejí z roku 2014; vzhledem k tomu, že pokud jsou k dispozici jiné informace na podporu rozhodnutí Komise, měly by být poskytnuty Parlamentu za účelem plného výkonu jeho pravomocí v oblasti parlamentního přezkumu;

AA.  vzhledem k tomu, že podle stanovisek Výboru pro biocidní přípravky většina příspěvků nerozlišovala mezi použitím karbendazimu v typech přípravků 7, 9 a 10, což Komisi neumožnilo řádně posoudit dostupnost alternativ pro každý jednotlivý typ přípravku a použití;

AB.  vzhledem k tomu, že informace poskytnuté v příspěvcích nejsou ani zdaleka dostatečně podrobné a aktuální, aby mohly vést k závěru, že neexistují vhodné alternativy ke karbendazimu pro použití v biocidních přípravcích typu 7 a 10;

AC.  vzhledem k tomu, že zejména v případě typu přípravku 7 autoři studií uvedli, že nahrazení karbendazimu v nátěrech je technicky možné, i když to považovali za příliš časově náročné a příliš nákladné;

AD.  vzhledem k tomu, že zejména v případě typu přípravku 10 autoři studií vstupních údajů uvedli, že nahrazení karbendazimu v nátěrech je technicky možné, i když to považovali za příliš časově náročné a příliš nákladné; vzhledem k tomu, že podle stanoviska Výboru pro biocidní přípravky nejsou vzhledem k velmi nízkému počtu schválených účinných látek pro tento typ přípravku informace, které má Výbor pro biocidní přípravky v současné době k dispozici, dostatečné, aby mohly vést k rozhodnutí, zda existuje jiná účinná látka, která by mohla představovat alternativu k použití karbendazimu jako konzervační látky v omítkách vyznačujících se vysokou hodnotou pH;

AE.  vzhledem k tomu, že většina příspěvků předložených Komisi v roce 2014 dospěla k závěru, že je možné nalézt alternativy ke karbendazimu pro typy přípravků 7 a 10, i když nikoli bez obtíží;

AF.  vzhledem k tomu, že žadatelé měli sedm let na zkoumání možných alternativ ke karbendazimu, jehož škodlivé vlastnosti jsou dobře známy;

AG.  vzhledem k tomu, že Komise proto nedodržela svou povinnost zvážit dostupnost vhodných alternativních látek v souladu s čl. 10 odst. 5 směrnice 98/8/ES; vzhledem k tomu, že nebylo poskytnuto žádné vysvětlení, které by podrobně uvádělo, na jakém základě Komise dospěla k závěru, že vhodné a dostatečné alternativní látky nejsou k dispozici; vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou velmi důležité pro výsledek tohoto povolení s ohledem na toxikologický profil látky;

AH.  vzhledem k tomu, že pro použití karbendazimu v typu přípravku 9 nebylo uděleno schválení; vzhledem k tomu, že žádné z obdržených informací uvedených ve stanovisku Výboru pro biocidní přípravky nebyly specifické pro typ přípravku 9; vzhledem k tomu, že autoři studií třetích stran vznesli stejné obavy pro typ přípravku 9, pokud jde o omezený počet dostupných alternativ, jakož i čas a náklady potřebné k vývoji alternativy s rovnocennou mírou účinnosti, jakou má karbendazim, jako u typů přípravků 7 a 10;

AI.  vzhledem k tomu, že podle stanovisek Výboru pro biocidní přípravky pro oba typy přípravků 7 a 10 poukázali autoři studií na to, že je obtížné posoudit dostupnost alternativ vzhledem k tomu, že mnohé z nich je ještě třeba přezkoumat podle nařízení (EU) č. 528/2012; vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby zpoždění při provádění programu přezkumu sloužilo jako důvod k omezení ochrany lidského zdraví a životního prostředí;

Politické argumenty

AJ.  vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby Komise rozhodovala o odložení neschválení látek, které představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí pouze s odůvodněním, že nařízení (EU) č. 528/2012 pomůže díky budoucím přezkumům učinit toto neschválení systematičtějším;

AK.  vzhledem k tomu, že návrh prováděcího nařízení Komise stanoví, že podle bodu 10 přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 by příslušné orgány členských států měly zhodnotit, zda mohou být na jejich území splněny podmínky čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení pro účely rozhodnutí, jestli lze biocidní přípravek obsahující karbendazim povolit;

AL.  vzhledem k tomu, že Komise by neměla odpovědnost za odmítnutí uvádění biocidních přípravků obsahujících karbendazim na trh přenášet na členské státy na základě tvrzení, že informace obdržené během veřejné konzultace o látkách, které jej mohou potenciálně nahradit, nejsou dostatečně kvalitní;

AM.  vzhledem k tomu, že podle návrhu Komise bude na štítku ošetřených předmětů vyžadováno pouze označení s omezenými informacemi a že tento štítek nebude podléhat regulační kontrole před tím, než bude předmět uveden na trh a obchodován mezi členskými státy; vzhledem k tomu, že jelikož se povolení přípravku nevyžaduje, nebude provedeno ani žádné hodnocení toho, zda účinnost přípravku odpovídá údajům na štítku;

AN.  vzhledem k tomu, že tato situace nezajišťuje dostatečně vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a rovněž neposkytuje rovné podmínky pro podniky z Unie i mimo Unii;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise není slučitelný s právem Unie, neboť není v souladu s cílem a obsahem směrnice 98/8/ES nebo nařízení (EU) č. 528/2012;

2.  domnívá se, že s ohledem na

   a) nebezpečné vlastnosti karbendazimu;
   b) jeho chování v životním prostředí, jakož i neexistenci opatření k řízení rizik uvedených v podpůrných dokumentech;
   c) absenci údajů pro přesvědčivý závěr o neexistenci vhodných alternativ;
   d) sedmileté období, které uplynulo od předložení hodnotících zpráv, a
   e) nesoudržnost mezi rozhodnutími Komise o použití karbendazimu v typech přípravku 7, 9 a 10,

návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se schvaluje karbendazim jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typů přípravků 7 a 10, a to i na krátké období tří let, není přiměřený vzhledem k nepřijatelným rizikům, která představuje pro lidské zdraví a životní prostředí, a Komise měla dospět k závěru, že rizika jsou nepřijatelná, neboť používání karbendazimu v přípravku stále vyvolává obavy;

3.  domnívá se, že informace, které Komise poskytuje ve svém návrhu prováděcího nařízení, nepostačují k tomu, aby Parlament mohl řádně vykonávat parlamentní přezkum;

4.  vyzývá Komisi, aby stáhla svůj návrh prováděcího nařízení a předložila výboru nový návrh, který navrhne neschválit karbendazim jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích typů přípravků 7 a 10;

5.  znovu připomíná, že i když byly hodnotící zprávy předloženy před 1. září 2013, povolení látky klasifikované jako mutagenní kategorie 1B, toxické pro reprodukci kategorie 1B a látky s potenciálními vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost představuje nepřijatelná rizika pro lidské zdraví v souvislosti s použitími, jaká jsou zamýšlena v jejím případě;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
(2) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(3) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
(5) Morinaga, H. et al., A Benzimidazole Fungicide, Benomyl, and Its Metabolite, Carbendazim, Induce Aromatase Activity in a Human Ovarian Granulose-Like Tumor Cell Line (KGN) [Benzimidazolový fungicid, benomyl a jeho metabolit, karbendazim, indukují aktivitu aromatázy v buněčné linii granulózového nádoru ovaria u člověka], Endocrinology 2004, 145(4): s. 1860–1869; Kim, D-J. et al., Benomyl induction of brain aromatase and toxic effects in the zebrafish embryo [Benomyl: indukce mozkové aromatázy a toxické účinky na embryo Dánia pruhovaného], Journal of Applied Toxicology 2009, 29: s. 289–294; Goldman, J. M. et al., Effects of the benomyl metabolite, carbendazim, on the hypothalamic-pituitary reproductive axis in the male rat [Účinky benomylového metabolitu, karbendazimu, na reprodukční osu hypotalamus-hypofýza u samců potkana], Toxicology 1989, 57(2): s. 173–182; Jiang, J. et al, Carbendazim has the potential to induce oxidative stress, apoptosis, immunotoxicity and endocrine disruption during zebrafish larvae development [Karbendazim má schopnost vyvolat oxidační stres, apoptózu, imunotoxicitu a narušení endokrinního systému během larválního stádia vývoje Dánia pruhovaného], Toxicology in Vitro 2015, 29(7): s. 1473–1481; Singh, S., Singh, N., Kumar, V. et al., Toxicity, monitoring and biodegradation of the fungicide carbendazim [Toxicita, monitorování a biodegradace fungicidu karbendazimu], Environmental Chemistry Letters 2016, 14: s. 317–329; Jin, C., Zeng, Z., Wang, C., Luo, T., Wang, S., Zhou, J., Ni, Y., Fu, Z., Jin, Y., Insights into a Possible Mechanism Underlying the Connection of Carbendazim-Induced Lipid Metabolism Disorder and Gut Microbiota Dysbiosis in Mice [Poznatky ohledně možného mechanismu souvisejícího s poruchou metabolismu lipidů vyvolanou karbendazimem a dysbióza střevní mikrobioty u myší], Toxicological Sciences 2018, 166(2): s. 382–393; Durand, P., Martin, G., Blondet, A., Gilleron, J., Carette, D., Janczarski, S., Christin, E., Pointis, G., Perrard, M. H., Effects of low doses of carbendazim or iprodione either separately or in mixture on the pubertal rat seminiferous epithelium: An ex vivo study [Účinky nízkých dávek karbendazimu nebo iprodionu buď samostatně, nebo ve směsi na semenný epitel pubertálního potkana: Studie ex vivo], Toxicology In Vitro 2017, 45(3): s. 366–373; Jin, Y., Zeng, Z., Wu, Y., Zhang, S., Fu, Z., Oral Exposure of Mice to Carbendazim Induces Hepatic Lipid Metabolism Disorder and Gut Microbiota Dysbiosis [Perorální expozice myší karbendazimu vyvolává poruchu metabolismu lipidů v játrech a dysbiózu střevní mikrobioty], Toxicological Sciences 2015, 147(1): s. 116–126; Rama, E.M., Bortolan, S., Vieira, M.L., Gerardin, D.C., Moreira, E.G., Reproductive and possible hormonal effects of carbendazim [Reprodukční a možné hormonální účinky karbendazimu], Regulatory Toxicology and Pharmacology 2014, 69(3): s 476–486.
(6) Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky ze dne 10. prosince 2019 k žádosti o schválení účinné látky: Karbendazim, typ přípravku: 7; Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky ze dne 27. února 2019 k žádosti o schválení účinné látky: Karbendazim, typ přípravku: 9; Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky ze dne 10. prosince 2019 k žádosti o schválení účinné látky: Karbendazim, typ přípravku: 10; https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval?diss=true&search_criteria_ecnumber=234-232-0&search_criteria_casnumber=10605-21-7&search_criteria_name=Carbendazim
(7) Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky pro typy přípravků 7 a 10, s. 14.
(8) https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/ publikationen/texte_169-2020_belastung_der_umwelt_mit_bioziden_realistischer_erfassen_-_schwerpunkt_eintraege_ueber_klaeranlagen.pdf
(9) Merel, S., Benzing, S., Gleiser, C., Di Napoli-Davis, G., Zwiener, C., Occurrence and overlooked sources of the biocide carbendazim in wastewater and surface water [Výskyt a přehlížené zdroje biocidu karbendazimu v odpadních a povrchových vodách], Environmental Pollution 2018, 239: s. 512–521.
(10) Viz věc T‑837/16, Švédsko v. Komise, ECLI:EU:T:2019:144, bod 69.

Poslední aktualizace: 26. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí