Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2876(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0373/2020

Pateikti tekstai :

B9-0373/2020

Debatai :

PV 25/11/2020 - 12
CRE 25/11/2020 - 12

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0336

Priimti tekstai
PDF 173kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 26 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Teisė į abortą Lenkijoje
P9_TA(2020)0336B9-0373/2020

2020 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl draudimo, de facto taikomo teisei į abortą Lenkijoje (2020/2876(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis), ypač į jos 2 straipsnį ir 7 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK) ir susijusią Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktiką,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija),

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Jungtinių Tautų tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (TESKTP) ir 1966 m. gruodžio 16 d. Jungtinių Tautų tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

–  atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. gruodžio 10 d. JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 23 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto baigiamąsias išvadas dėl Lenkijos septintosios periodinės ataskaitos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 10 d. UNESCO tarptautines technines lytinio švietimo gaires,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. Kaire vykusią Tarptautinę konferenciją gyventojų ir vystymosi klausimais (ICPD), jos veiksmų programą, jos peržiūros konferencijų rezultatus ir 2019 m. Nairobyje vykusį aukščiausiojo lygio susitikimą dėl 25-osios ICPD,

–  atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą, patvirtintas per 1995 m. rugsėjo 15 d. ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją, ir į kitus susijusius dokumentus, priimtus per specialiąsias Jungtinių Tautų sesijas: „Pekinas + 10“ (2005), „Pekinas + 15“ (2010) ir „Pekinas + 20“ (2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija), kuri įsigaliojo 2014 m. rugpjūčio 1 d., ir 2019 m. lapkričio 28 d. Parlamento rezoliuciją dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. sutartus Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 4 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro teminį dokumentą dėl moterų lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių Europoje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Komisijos organizuoto metinio kolokviumo pagrindinių teisių klausimais „Moterų teisės neramiais laikais“ išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas dėl paauglių lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 10 d. Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto misijos ataskaitą po 2017 m. gegužės 22–24 d. vykusios misijos į Lenkiją ir į 2018 m. gruodžio 3 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto misijos ataskaitą po ad hoc delegacijos siuntimo į Lenkiją dėl teisinės valstybės padėties (2018 m. rugsėjo 19–21 d.),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Lenkijos, visų pirma į 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje(2) ir 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo(3),

–  atsižvelgdamas į keturias pažeidimo nagrinėjimo procedūras, kurias Komisija pradėjo Lenkijai dėl Lenkijos teismų sistemos reformos, ir pasiūlymą dėl 2017 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo (COM(2017)0835),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 1 d. rezoliuciją dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje(5),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 4 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymo dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų(6) ir į 2019 m. balandžio 17 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl priešiškos reakcijos į moterų teises ir lyčių lygybę ES(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl LGBTI asmenų viešo diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos retorikos, įskaitant zonas be LGBTI asmenų(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais(10),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 30 d. Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą „Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje“ (COM(2020)0580) ir šalies skyrių dėl teisinės valstybės padėties Lenkijoje,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 30 d. penkių Europos Parlamento daugumos frakcijų vadovų raštą Lenkijos ministrui pirmininkui(11),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Sąjunga turi būti grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisingumo, teisinės valstybės, pagarbos žmogaus teisėms ir nediskriminavimo vertybėmis, kaip nustatyta ES sutarties 2 straipsnyje; kadangi visos valstybės narės pagal tarptautinę teisę ir ES sutartis prisiėmė įsipareigojimus ir pareigas laikytis pagrindinių teisių ir jas užtikrinti ir įgyvendinti;

B.  kadangi veiksminga, nepriklausoma ir nešališka teismų sistema yra būtina norint užtikrinti teisinės valstybės principo taikymą ir ES piliečių pagrindinių teisių ir pilietinių laisvių apsaugą;

C.  kadangi teisė į vienodą požiūrį ir nediskriminavimą yra pagrindinė teisė, įtvirtinta Sutartyse ir Chartijoje, ir jos turi būti visapusiškai paisoma; kadangi, remiantis Chartija, EŽTK ir EŽTT praktika, moterų lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra susijusios su daugeliu žmogaus teisių, kaip antai teise į gyvybę, teise nepatirti nežmoniško ar asmens orumą žeminančio elgesio, teise naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, teise į privatų gyvenimą, informaciją ir švietimą ir diskriminacijos draudimu; kadangi šios žmogaus teisės taip pat įtvirtintos Lenkijos Konstitucijoje;

D.  kadangi Parlamentas yra įtraukęs lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises į neseniai priimtą programą „EU4Health“ siekdamas užtikrinti, kad būtų sudaroma galimybė laiku gauti prekes, reikalingas lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms užtikrinti (pvz., vaistus, kontracepcijos priemones ir medicinos reikmenis);

E.  kadangi Konstitucinis Teismas įsteigtas kaip vienas pagrindinių elementų, turinčių Lenkijoje užtikrinti stabdžių ir atsvarų sistemą konstitucinėje demokratijoje ir teisinės valstybės principą;

F.  kadangi Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims komitetas ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetas 2018 m. rugpjūčio mėn. paskelbė bendrą pranešimą, kuriame pabrėžė, kad galimybė saugiai ir teisėtai atlikti abortą, taip pat gauti susijusias paslaugas ir informaciją, yra esminis moterų reprodukcinės sveikatos aspektas, ir primygtinai paragino šalis panaikinti moterų ir mergaičių lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių apribojimus, nes dėl to kyla grėsmė jų sveikatai ir gyvybei; kadangi galimybė pasidaryti abortą yra žmogaus teisė, o jo nukėlimas ir atsisakymas jį padaryti yra tam tikros formos smurtas lyties pagrindu ir gali būti laikomas kankinimu ir (arba) žiauriu, nežmonišku ir žeminančiu elgesiu; kadangi lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra pagal 3-iąjį JT DVT numatytas siekis ir kadangi panaikinti smurtą lyties pagrindu ir žalingą praktiką yra pagal 5-ąjį DVT numatytas siekis;

G.  kadangi prieiga prie išsamios ir pagal amžių tinkamos informacijos, švietimo lytiniais ir santykių klausimais, lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, įskaitant šeimos planavimą, kontracepcijos metodus ir saugų bei teisėtą abortą, taip pat mergaičių ir moterų savarankiškumas ir gebėjimas priimti laisvus ir nepriklausomus sprendimus dėl savo kūno ir gyvenimo yra būtina sąlyga jų ekonominei nepriklausomybei užtikrinti ir todėl yra būtina siekiant lyčių lygybės ir smurto lyties pagrindu panaikinimo; kadangi tai jų kūnas ir jų pasirinkimas;

H.  kadangi Lenkija yra ratifikavusi Stambulo konvenciją, Lansarotės konvenciją, TPPTP, TESKTP ir Vaiko teisių konvenciją ir pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę privalo sudaryti galimybę gauti išsamų švietimą ir informaciją lytiškumo klausimais, įskaitant informaciją apie seksualinio išnaudojimo ir prievartos riziką, ir priešintis lyčių stereotipams visuomenėje; kadangi Lenkija neįvykdė EŽTT sprendimų dėl galimybės teisėtai pasidaryti abortą; kadangi Europos Tarybos Ministrų komitetas sukritikavo Lenkiją dėl to, kad ji nedaro pažangos šioje srityje;

I.  kadangi valstybėse narėse labai įvairiai užtikrinama galimybė pasidaryti abortą; kadangi Lenkija užima vieną iš paskutinių vietų Europos Sąjungoje 2020 m. Europos kontracepcijos atlase ir įgyvendina itin griežtą politiką dėl galimybės gauti kontracepcijos priemonių, naudotis šeimos planavimo ir konsultavimo paslaugomis ir susipažinti su informacija internete; kadangi Lenkija yra viena iš nedaugelio šalių, kuriose norint įsigyti skubios kontracepcijos priemonių reikia recepto, kurį gydytojai neretai atsisako išrašyti dėl asmeninių įsitikinimų;

J.  kadangi 2015 m. Konstituciniam Teismui priėmus nutartį dėl 1996 m. gruodžio 5 d. akto dėl gydytojų ir odontologų profesijos nei sveikatos priežiūros specialistai, nei sveikatos priežiūros įstaigos teisiškai neprivalo pateikti kitų įstaigų pavadinimų ar gydytojų pavardžių, jeigu atsisako suteikti pacientui lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas dėl asmeninių įsitikinimų; kadangi į galutinę akto redakciją su 2020 m. padarytais pakeitimais nebuvo įtrauktas siuntimo į kitą įstaigą ar pas kitą specialistą įpareigojimas, kaip buvo pasiūlyta iš pradžių; kadangi toks neįtraukimas rodo, kad visiškai nepaisoma Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos dėl EŽTT sprendimų prieš Lenkiją lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje vykdymo;

K.  kadangi, pilietinės visuomenės organizacijų, kaip antai Moterų ir šeimos planavimo federacijos, duomenimis, 2018 m. tik 10 proc. ligoninių, su kuriomis Lenkijos valstybinis sveikatos fondas yra sudaręs sutartis, teikė teisėto aborto paslaugas, vadinasi, Lenkijoje visos vaivadijos atsisako teikti saugaus ir teisėto aborto paslaugas ir dėl to moterims itin sunku ir neretai neįmanoma tokiomis paslaugomis pasinaudoti;

L.  kadangi dėl baimės ir tarpusavio bei medicinos srities valdžios institucijų daromo spaudimo gydytojai Lenkijoje nenori būti siejami su aborto procedūromis; kadangi, be plačiai naudojamos sąžinės išlygos, gydytojai sukuria papildomas teisės aktuose neįtvirtintas kliūtis, kaip antai skiria nereikalingas medicinines apžiūras, psichologo konsultacijas ar papildomas konsultacijas su ekspertais, arba apriboja moterų teises į prenatalinius tyrimus ir informaciją, kurie valstybinėje sveikatos priežiūros sistemoje turėtų būti garantuojami visiems;

M.  kadangi galimybė gauti ginekologo paslaugas Lenkijoje yra labai apribota ir kai kuriuose regionuose beveik neegzistuoja ir dėl to yra daug nepageidaujamų nėštumų, prasta reprodukcinė sveikata, didelis gimdos kaklelio vėžio paplitimas ir nepakankamos galimybės naudotis kontracepcija; kadangi labai ribojamos LGBTI+ asmenų galimybės naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir teisėmis; kadangi transseksualūs ir nebinarinio lytiškumo asmenys, kuriems reikia ginekologinės priežiūros, medicinos įstaigose susiduria su diskriminacija ir neretai atsisakoma jiems suteikti priežiūros paslaugas;

N.  kadangi nuo 2019 m. pradžios daugiau nei 80 regionų, apskričių arba savivaldybių Lenkijoje priėmė rezoliucijas prieš LGBTI+ ir paskelbė laisvę nuo vadinamosios LGBT ideologijos arba priėmė išsamias regionines šeimos teisių chartijas ar jų dalis, kuriomis konkrečiai diskriminuojami vieniši tėvai, taip pat LGBTI+ bendruomenei priklausantys tėvai ir asmenys bei de facto ribojama tokių ES piliečių judėjimo teisė;

O.  kadangi apskaičiuota, kad Lenkijoje nėštumą kasmet nutraukia nėštumą iki 200 000 moterų, kurios yra verčiamos darytis abortus slapta, daugiausia vartodamos medicininio aborto tabletes be reikiamos profesionalios medicininės priežiūros ir konsultacijų; kadangi apskaičiuota, kad iki 30 000 moterų kasmet verčiamos keliauti iš Lenkijos į užsienį, kad gautų joms reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas ir pasidarytų abortą(12); kadangi galimybė imtis tokių priemonių suponuoja naudojimąsi mokamomis paslaugomis ir tai reiškia, kad jos nėra vienodai prieinamos visoms moterims, ypač moterims, turinčioms nepalankias socialines ekonomines sąlygas, ir neteisėtai migravusioms moterims; kadangi tai reiškia, kad saugų abortą Lenkijoje gali pasidaryti tik nedidelė moterų grupė;

P.  kadangi atsakydamas į 119 Lenkijos parlamento narių pasiūlymą, kurį remia vadinamieji gyvybės saugojimo judėjimai, 2020 m. spalio 22 d. Lenkijos Konstitucinis Teismas paskelbė nekonstitucine 1993 m. Šeimos planavimo, žmogaus vaisiaus apsaugos ir nėštumo nutraukimo sąlygų akto nuostatą, pagal kurią abortą leidžiama daryti tais atvejais, kai atlikus prenatalinius tyrimus ar kitus medicininius patikrinimus nustatoma didelė tikimybė, kad vaisius turi sunkių ir negrįžtamų apsigimimų arba serga nepagydoma liga, keliančia grėsmę vaisiaus gyvybei;

Q.  kadangi didelė tikimybė, kad vaisius turi sunkių ir negrįžtamų apsigimimų arba serga nepagydoma liga, buvo teisinis pagrindas nutraukti 1 074 iš 1 110 nėštumų 2019 m., o likusiais atvejais jis buvo nutrauktas dėl nėštumo keliamos grėsmės moters gyvybei ar sveikatai arba pastojus dėl draudžiamo poelgio (t. y. išžaginimo), kurie yra vieninteliai kiti atvejai, leidžiami pagal 1993 m. Šeimos planavimo aktą;

R.  kadangi nutartis bus taikytina ją paskelbus ir tai pagal Lenkijos įstatymus yra privaloma, o ją paskelbus Lenkijoje bus beveik visiškai uždrausta teisė į abortą, abortas bus kriminalizuotas ir bus daroma daugiau slaptų nesaugių abortų ir vykstama į užsienį siekiant pasidaryti abortą, kuris bus prieinamas tik kai kurioms moterims, ir taip bus daromas neigiamas poveikis moterų sveikatai ir teisėms ir kils pavojus jų gyvybei; kadangi, nors nutartis dar nėra paskelbta, daugelio nėščių moterų, kurioms buvo pranešta, jog yra didelė tikimybė, kad vaisius turi sunkių ir negrįžtamų apsigimimų ar serga nepagydoma liga, galimybė pasidaryti teisėtą abortą buvo apribota;

S.  kadangi šia nutartimi vėl puolamas teisinės valstybės principas ir pagrindinės teisės ir tai yra dar vienas iš daugelio pastarųjų metų bandymų Lenkijoje apriboti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises; kadangi tokie bandymai jau buvo sustabdyti 2016, 2018 ir 2020 m. Lenkijos piliečiams masiškai jiems pasipriešinus ir surengus Juodojo penktadienio maršus, kuriuos aktyviai rėmė įvairių Europos Parlamento frakcijų nariai;

T.  kadangi nutartis buvo priimta tuo metu, kai dėl antrosios COVID-19 pandemijos bangos visose ES valstybėse narėse, įskaitant Lenkiją, taikomi su visuomenės sveikata susiję apribojimai, sudarantys dideles kliūtis tinkamoms demokratinėms diskusijoms ir tinkamoms procedūroms, kurios yra itin svarbios sprendžiant pagrindinių teisių klausimus;

U.  kadangi, nepaisant sanitarinių apribojimų ir rizikos, Lenkijoje ir visame pasaulyje įvyko neregėto masto protestai; kadangi tūkstančiai demonstrantų ir toliau protestuoja prieš didelius apribojimus, darančius neigiamą poveikį jų pagrindinei lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms; kadangi protestams suvaldyti buvo pasitelktos riaušių policijos ir karinės žandarmerijos pajėgos ir teisėsaugos pareigūnai naudojo pernelyg didelę jėgą ir fizinį smurtą prieš taikius protestuotojus, įskaitant Lenkijos parlamento narius ir Lenkijai atstovaujančius Europos Parlamento narius; kadangi šie veiksmai nesuderinami su Lenkijos vyriausybės prievolėmis pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę, įskaitant Chartiją, kuria garantuojama teisė į taikius susirinkimus, ir su Specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais gairėmis, kuriose nustatyta, kad karinės pajėgos paprastai neturėtų būti naudojamos susirinkimams kontroliuoti;

V.  kadangi valdžios institucijos ėmėsi grasinimų, kad Lenkijos piliečiai ir Lenkijoje gyvenantys asmenys nedalyvautų manifestacijose, įskaitant dideles pinigines baudas, o valstybės prokuroras ir teisingumo ministras Zbigniew Ziobro paskelbė, kad protestų organizatoriams bus pareikšti baudžiamieji kaltinimai, pagal kuriuos jie gali būti įkalinti iki aštuonerių metų; kadangi daugelis protestuotojų, įskaitant nepilnamečius, buvo neteisėtai sulaikyti;

W.  kadangi 2020 m. spalio 28 d. ministro pirmininko pavaduotojas Jarosław Kaczyński paragino žmones ginti tradicines Lenkijos vertybes ir apsaugoti bažnyčią „bet kokia kaina“, o dėl tokių raginimų chuliganai nacionalistai agresyviai elgėsi su protestuotojais; kadangi taip Lenkijos kultūros ir religijos vertybėmis piktnaudžiaujama kaip pagrindu sudaryti kliūtis moterims naudotis visomis savo teisėmis, moterų lygybei ir jų teisei priimti sprendimus dėl savo kūnų; kadangi fundamentalistinė organizacija „Ordo Iuris“, glaudžiai susijusi su valdančiąja koalicija, vadovauja visoms kampanijoms, kuriomis siekiama padaryti neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir lyčių lygybei Lenkijoje, įskaitant bandymus uždrausti abortus, ragina Lenkiją pasitraukti iš Stambulo konvencijos ir ragina kurti „zonas be LGBTI asmenų“;

X.  kadangi, remiantis neseniai atliktomis apklausomis, dauguma žmonių Lenkijoje remia teisę į abortą savo noru iki 12-osios nėštumo savaitės; kadangi demonstrantai taip pat reikalauja vyriausybės atsistatydinimo dėl nuolat vykdomų išpuolių prieš teisinės valstybės principą; kadangi protestus daugiausia organizuoja ir koordinuoja moterų vadovaujamos organizacijos, aktyvistai ir pilietinės visuomenės organizacijos, padedant Lenkijos politinei opozicijai; kadangi Lenkijos prezidento pasiūlymas dėl abortų įstatymo po protestų nėra patenkinamas;

Y.  kadangi Lenkijos parlamento aktais dėl Konstitucinio Teismo, priimtais 2015 m. gruodžio 22 d. ir 2016 m. liepos 22 d., ir 2016 m. pabaigoje priimtu trijų aktų rinkiniu buvo padaryta didelė žala Konstitucinio Teismo nepriklausomumui ir teisėtumui; kadangi 2016 m. kovo 9 d. ir 2016 m. rugpjūčio 11 d. Konstitucinis Teismas paskelbė 2015 m. gruodžio 22 d. ir 2016 m. liepos 22 d. aktus nekonstituciniais; kadangi tie sprendimai nebuvo paskelbti ar Lenkijos valdžios institucijos tuo metu jų neįgyvendino; kadangi įsigaliojus pirmiau minėtų įstatymų pakeitimams Lenkijoje iš esmės nebeįmanoma užtikrinti šios šalies įstatymų konstitucingumo(13);

Z.  kadangi pirmiau nurodytą nutartį paskelbė teisėjai, kuriuos išrinko „PiS“ („Teisė ir teisingumas“) vadovaujamos koalicijos politikai ir kurie yra visiškai nuo jų priklausomi; kadangi Lenkijos Senato maršalas pripažino nutartį negaliojančia ir paragino vyriausybę jos neskelbti, visų pirma todėl, kad ja pažeidžiami Lenkijos įsipareigojimai žmogaus teisių srityje ir ji nėra suderinama su ankstesniais teisės aktais dėl Lenkijos Konstitucijos, tai pat dėl neteisėto trijų Konstitucinio Teismo teisėjų ir pirmininko paskyrimo(14);

AA.  kadangi Komisija ir Parlamentas išreiškė didelį susirūpinimą dėl teisinės valstybės principo, įskaitant Konstitucinio teismo teisėtumo, nepriklausomumo ir efektyvumo; kadangi po 2015 m. Lenkijos teisingumo sistemos reformų Komisija pradėjo 7 straipsnio 1 dalies procedūrą;

1.  griežtai smerkia Konstitucinio Teismo nutartį ir neigiamą poveikį moterų lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms Lenkijoje; patvirtina, kad dėl nutarties moterų sveikatai ir gyvybei kyla pavojus; primena, kad griežtai kritikavo bet kokius teisėkūros pasiūlymus ar apribojimus, kuriais siekiama nustatyti papildomus draudimus ir riboti galimybes Lenkijoje saugiai ir teisėtai pasidaryti abortą ir kuriais Lenkijoje beveik uždrausta naudotis su abortais susijusios priežiūros paslaugomis, nes dauguma teisėtų abortų daroma dėl sunkių ir negrįžtamų vaisiaus apsigimimų ar nepagydomos ligos, keliančios pavojų vaisiaus gyvybei; primena, kad visuotinė galimybė naudotis sveikatos priežiūros ir lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis bei teisėmis yra pagrindinė žmogaus teisė;

2.  pažymi, kad teisės į abortą apribojimas ar draudimas jokiu būdu neeliminuoja abortų ir tik nustumia juos į pogrindį, dėl to padaugėja neteisėtų, nesaugių, slaptų ir gyvybei pavojingų abortų; atkakliai tvirtina, kad aborto atlikimas neturėtų būti įtrauktas į baudžiamąjį kodeksą, nes tai baugina gydytojus ir jie vengia teikti lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas bijodami baudžiamųjų sankcijų;

3.  apgailestauja dėl to, kad nutartis priimta tuo metu, kai dėl su COVID-19 pandemija susijusių sanitarinių apribojimų labai ribojami tinkami demokratiniai procesai; griežtai kritikuoja ribojamąjį susirinkimų draudimą, galiojantį nepaskelbiant gaivalinės nelaimės padėties, kaip numatyta Lenkijos Konstitucijos 232 straipsnyje;

4.  primena, kad moterų teisės yra pagrindinės žmogaus teisės ir kad todėl ES institucijos ir valstybės narės teisiškai privalo užtikrinti jų laikymąsi ir apsaugą laikydamosi Sutarčių ir Chartijos, taip pat tarptautinės teisės;

5.  pažymi, kad nepagrįstas pernelyg griežtas galimybės pasidaryti abortą apribojimas pirmiau minėta Konstitucinio Teismo nutartimi neapsaugo įgimto ir neatimamo moterų orumo, nes ja pažeidžiama Chartija, EŽTK, EŽTT praktika, daugelis tarptautinių konvencijų, kurias Lenkija yra pasirašiusi, ir Lenkijos Respublikos Konstitucija;

6.  primygtinai ragina Lenkijos parlamentą ir valdžios institucijas susilaikyti nuo tolesnių bandymų apriboti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, nes tokios priemonės nėra suderinamos su principu, kad tarptautinės žmogaus teisių teisės srityje neturi būti regreso; primygtinai pakartoja, kad atsisakymas užtikrinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas ir teises yra smurto lyties pagrindu forma; ragina Lenkijos valdžios institucijas imtis priemonių siekiant visapusiškai įgyvendinti EŽTT sprendimus bylose dėl Lenkijos, kuriais buvo nuspręsta, kad ribojamaisiais įstatymais dėl abortų pažeidžiamos moterų žmogaus teisės; pabrėžia, kad, siekiant apsaugoti moterų žmogaus teises ir lyčių lygybę, labai svarbu užtikrinti nekliudomą galimybę laiku gauti reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas ir gerbti moterų reprodukcinį savarankiškumą ir sprendimų priėmimą;

7.  akcentuoja poreikį teikti išsamaus, įrodymais grindžiamo, nediskriminacinio ir pagal amžių tinkamo švietimo ir informacijos lytiškumo klausimais paslaugas visiems, nes dėl informacijos ir dėl švietimo lyties ir lytiškumo klausimais trūkumo padaugėja nepageidaujamų nėštumų;

8.  griežtai smerkia neseniai priimtą Lenkijos teisingumo ministro sprendimą oficialiai pradėti Lenkijos pasitraukimo iš Stambulo konvencijos procesą, nes tai būtų didelis žingsnis atgal lyčių lygybės, moterų teisių ir kovos su smurtu lyties pagrindu srityse; ragina Lenkijos valdžios institucijas užtikrinti veiksmingą ir praktinį Konvencijos taikymą, įskaitant jos nuostatą dėl pakankamo kokybiškų prieglaudų nuo smurto nukentėjusioms moterims ir jų vaikams skaičių, atsižvelgiant į per COVID-19 pandemijos laikotarpį padidėjusį smurtą lyties pagrindu, ir galimybę naudotis pagrindinėmis paramos ir sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūrą;

9.  apgailestauja dėl to, kad galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis tam tikruose Lenkijos rajonuose vis dar ribojama ir kad, Aukščiausiosios audito tarnybos duomenimis, 2018 m. tik 2 proc. Lenkijos kaimo vietovėse gyvenančių nėščių moterų atliko visus įprastus su nėštumu susijusius tyrimus, kaip antai vaisiaus echoskopiją, kardiotokografiją ar motinos kraujo tyrimus;

10.  apgailestauja dėl to, kad vis dažniau pasinaudojama sąžinės išlyga, dėl kurios nėra patikimų nukreipimo mechanizmų asmenims, norintiems pasinaudoti aborto paslaugomis, ir lėtai vykdomos asmenų, kuriems atsisakyta suteikti tokias paslaugas, skundų nagrinėjimo procedūros, taip pat apgailestauja dėl to, kad ginekologai neretai pasinaudoja sąžinės išlyga, kai jų prašo išrašyti kontracepcijos priemonių receptą, ir taip faktiškai apriboja galimybę Lenkijoje pasinaudoti kontracepcijos priemonėmis; pažymi, kad sąžinės išlyga taip pat sudaro kliūtis atlikti prenatalinius tikrinimus ir tai yra ne tik teisės į informaciją apie vaisiaus būklę pažeidimas, bet ir kliūtis sėkmingai gydyti kūdikį nėštumo metu arba iš karto jam pasibaigus; ragina Lenkijos valdžios institucijas panaikinti įstatymą, kuriuo apribojama galimybė pasinaudoti skubios kontracepcijos tablete;

11.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad tūkstančiai moterų turi keliauti kitur, kad pasinaudotų tokia pagrindine sveikatos priežiūros paslauga, kaip abortas; akcentuoja tai, kad tarpvalstybinės abortų paslaugos daugumai pažeidžiamų ir marginalizuotų asmenų nėra tinkamas variantas; yra sunerimęs dėl to, kad keliaujant į užsienį moterų sveikatai ir gerovei kyla pavojus, nes jos neretai keliauja vienos; pabrėžia priežiūros po aborto svarbą, ypač moterims, turinčioms komplikacijų po neužbaigto ar nesaugaus aborto;

12.  išreiškia paramą ir solidarumą tūkstančiams Lenkijos piliečių, visų pirma Lenkijos moterims ir LGBTI+ asmenims, kurie, nepaisydami sanitarinės rizikos, išėjo į gatves protestuoti prieš griežtus jų pagrindinių laisvių ir teisių apribojimus; pažymi, kad protestuotojų reikalavimai yra susiję ne tik su Konstitucinio Teismo nutarties panaikinimu, bet ir su vadinamojo „kompromiso dėl abortų“ panaikinimu, įstatymo dėl teisės į abortą liberalizavimu ir kūno neliečiamumo gerbimu; primena, kad Europos Sąjunga, net pandemijos laikais, grindžiama susirinkimų ir asociacijų laisve;

13.  griežtai smerkia pernelyg didelį ir neproporcingą teisėsaugos institucijų ir nevalstybinių subjektų, kaip antai kraštutinių dešiniųjų nacionalistinių grupių, jėgos panaudojimą ir smurtą prieš protestuotojus, įskaitant aktyvistus ir moterų teisių organizacijas; ragina Lenkijos valdžios institucijas užtikrinti, kad tie, kurie puola protestuotojus, būtų patraukti atsakomybėn;

14.  ragina Lenkijos valdžios institucijas sugriežtinti nacionalinės teisės aktus dėl moterų teisių ir lyčių lygybės skatinimo aprūpinant su diskriminacija dėl lyties kovojančias įstaigas visais reikiamais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais;

15.  ragina Komisiją išsamiai įvertinti Konstitucinio Teismo sudėtį, neteisėtumą, dėl kurio galima apskųsti jo nutartis, ir atitinkamai jo gebėjimą sergėti Lenkijos Konstituciją; pabrėžia, kad pirmiau minėta nutartis tėra dar vienas politinio teisingumo sistemos perėmimo ir sisteminio teisinės valstybės principų žlugimo pavyzdys Lenkijoje;

16.  ragina Tarybą šį klausimą ir kitus tariamo pagrindinių teisių pažeidimo Lenkijoje atvejus nagrinėti išplečiant šiuo metu vykstančius klausymus dėl padėties Lenkijoje ir vadovaujantis ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi; ragina Tarybą surengti oficialų klausymą dėl padėties Lenkijoje, numatytą 2020 m. gruodžio 10 ir 11 d.;

17.  palankiai vertina 2020 m. lapkričio 5 d. laikiną susitarimą dėl teisės akto, kuriuo sukuriamas mechanizmas, kurį taikant būtų galima sustabdyti biudžeto išmokas teisinės valstybės principą pažeidžiančiai valstybei narei; ragina Komisiją imtis ryžtingų veiksmų dėl neseniai sutartos sąlygos dėl būsimos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos;

18.  ragina Tarybą ir Komisiją numatyti pakankamą finansavimą nacionalinėms ir vietos pilietinės visuomenės organizacijoms, kad valstybėse narėse, įskaitant Lenkiją, būtų skatinama visuomenės parama demokratijai, teisinės valstybės principui ir pagrindinėms teisėms; ragina Komisiją nedelsiant tiesiogiai remti programas ir Lenkijos pilietinės visuomenės organizacijas, siekiančias užtikrinti moterų lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių apsaugą; ragina Komisiją ir valstybes nares finansavimo programomis remti informuotumo didinimą ir mokymą;

19.  ragina Komisiją skirti prioritetą tam, kad būtų užtikrinama vienoda ir tvirta teisinė kiekvieno asmens apsauga, remiantis visais SESV 19 straipsnyje nustatytais pagrindais; ragina Tarybą nedelsiant atnaujinti ir užbaigti derybas dėl horizontaliosios direktyvos dėl nediskriminavimo ir teigiamai vertina naujus Komisijos įsipareigojimus šioje srityje;

20.  ragina Komisiją padėti valstybėms narėms užtikrinti visuotinę galimybę gauti lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas, įskaitant abortą; ragina Komisiją užtikrinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūrą ir teises įtraukiant teisę į abortą į kitą ES sveikatos strategiją;

21.  atkreipia dėmesį į paramos Lenkijos moterų kovai ir susidomėjimo ja išraiškas daugelyje valstybių narių; ragina ES finansuoti organizacijas, sudarančias palankias sąlygas tarpvalstybiniam saugius ir teisėtus abortus užtikrinančių organizacijų bendradarbiavimui;

22.  ragina Komisiją patvirtinti Direktyvos 2004/113/EB(15) taikymą su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusioms prekėms ir paslaugoms ir pripažinti, kad galimybių naudotis su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusiomis prekėmis ir paslaugomis apribojimas ir kliūtys yra diskriminacija dėl lyties, nes jie daro neproporcingą poveikį vienai lyčiai (moterims) ar pažeidžiamoms grupėms (pvz., transseksualiems ir nebinarinio lytiškumo asmenims); smerkia tai, kad Lenkijos vyriausybė piktnaudžiauja teisingumo sistema ir savo teisėkūros įgaliojimais paversdama moterų ir LGBTI+ asmenų gyvybes ir sveikatą priemone ir jas politizuodama ir taip juos diskriminuoja;

23.  ragina Komisiją priimti valstybėms narėms skirtas gaires, kuriomis būtų užtikrinama vienoda galimybė naudotis su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusiomis prekėmis ir paslaugomis pagal ES teisę ir EŽTT praktiką;

24.  ragina Tarybą nedelsiant baigti ES Stambulo konvencijos ratifikavimą; griežtai smerkia bandymus kai kuriose valstybėse narėse atšaukti priemones, kurių jau imtasi įgyvendinant Stambulo konvenciją ir kovojant su smurtu lyties pagrindu; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą įtraukti smurtą lyties pagrindu į ES nusikaltimų sąrašą pagal SESV 83 straipsnį;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Lenkijos Prezidentui, vyriausybei ir parlamentui bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0080.
(2) OL C 356, 2018 10 4, p. 44.
(3) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0225.
(4) OL C 129, 2019 4 5, p. 13.
(5) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0058.
(6) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0349.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0407.
(8) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0111.
(9) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0101.
(10) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
(11) Manfred Weber (PPE frakcijos pirmininkas), Iratxe García Pérez (S&D frakcijos pirmininkė), Dacian Cioloș (frakcijos RENEW pirmininkas), Philippe Lamberts (Verts/ALE frakcijos bendrapirmininkis) ir Manon Aubry ir Martin Schirdewan (GUE/NGL frakcijos bendrapirmininkiai).
(12) https://www.theseus.fi/handle/10024/138222
(13) 2016 m. spalio 14 ir 15 d. Venecijos komisijos nuomonė dėl Konstitucinio Teismo akto, 128 dalis; Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas, Baigiamosios pastabos dėl septintosios periodinės ataskaitos dėl Lenkijos, 2016 m. lapkričio 23 d., 7 ir 8 dalys; 2017 m. liepos 26 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2017/1520 dėl teisinės valstybės principų Lenkijoje (OL L 228, 2017 9 2, p. 19).
(14) https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13159,zespol-ekspertow-przy-marszalku-senatu-o-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego.html
(15) 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo (OL L 373, 2004 12 21, p. 37).

Atnaujinta: 2021 m. vasario 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika